You are on page 1of 38

Ang Filipino sa Pinagyamang Programa ng Batayang Edukasyo Ang K to 12 (K to 12 EBEP)

LOUIE V. LIBATIQUE Education Program Supervisor 1

Ang K to 12 EBEP ay:


Mula Kindergarten at 12 taon ng batayang edukasyon ( anim na taong elementarya, apat na taong Junior High School, at dalawang taong Senior High School).

4`

DESKRIPSYON NG BATAYANG KONSEPTUWAL NA BALANGKAS SA PAGTUTURO NG K-12


5

1. Pangkalahatang layunin ng K to 12 ang makalinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapakipakinabang na literasi

2. Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1)kakayahang komunikatibo, (2) replektibo/mapanuring pag-iisip, (3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungkol sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.
7

3. Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang pampagtuturo ng mga guro bilang suporta sa kurikulum na nagmumula sa administrasyon, ahensiyang panlipunan, pribado at publiko, pamahalaang lokal, midya, tahanan at iba pang sektor ng lipunan.
8

4. Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral

5. Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang-edukasyon, at mga teoryang pilosopikal ng mga edukasyon at wika nina Jean Piaget (Developmentas Stage of Learning), Leo Vygotsky (Cooperative Learning), Jerome Bruner (Discovery Learning), Robert Gagne (Hierarchical Learning), David Ausebel (Interactive/Integrated Learning), Cummins (Basis Interpersonal Communication Skills-BICS) at Cognitive Academic Language Proficiency Skills-CALPS at ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na nagsabing nasa kabataan ang pag-asa ng bayan.
10

6. Isinaalang-alang din ang nasa Banal naaklat na gintong aral na ituro sa bata ang wastong landas upang sa pagtanda ay hindi siya mawala. Dahil ang Filipino ay nasa disiplina ng wika, pinagbatayan ang mga teorya sa kalikasan at pagkatuto ng wika, mga teorya/simulain sa pagsusuring panliterasi at mga pagdulog sa pagtuturo ng wika (W1,W2,W3) at pagtuturo ng mga akdang pampanitikan at tekstong palahad.
11

Pamantayang Pamprograma ng Filipino (K to 12)


A. Pamantayan sa Programa (Core Learning Area Standard): Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at ibat Ibang babasahin tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi

at patuloy na pagkatuto upang makaagapay


sa mabilis na pagbabagong nangyayari sa daigdig

Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (K-Baitang 3)


Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo/ mapanuring pag-iisip sa wikang katutubo (MT) at Filipino sa tulong ng mga lokal na babasahin at teknolohiya upang mapaunlad ang sarili at mapahalagahan ang sariling kultura

Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Baitang 4-6)


Naipamamalas ng mag-aaral ang

kakayahang komunikatibo, pag-unawa


at pagpapahalagahang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at ibat ibang anyo ng panitikan upang makaangkop at makibahagi sa pag-unlad ng tahanan at pamayanan

Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Baitang 7-10)


Naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at mga akdang pampanitikang rehiyonal, pambansa,

saling-akdang Asyano at pandaigdig


upang matamo ang kultural na literasi

Pangunahing Pamantayan sa Bawat Yugto (Baitang 11-12)


Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo sa tulong ng teknolohiya at ibat ibang disiplina upang magkaroon ng akademikong pag-unawa

K-3 Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo/ mapanuring pagiisip sa wikang katutubo (MT) at Filipino sa tulong ng mga lokal na babasahin at teknolohiya upang mapaunlad ang sarili at mapahalagahan ang sariling kultura

4-6 Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, pagunawa at pagpapahalagahang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at ibat ibang anyo ng panitikan upang makaangkop at makibahagi sa pag-unlad ng tahanan at pamayanan

7-10 Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng teknolohiya at mga akdang pampanitikang rehiyonal, pambansa, saling-akdang Asyano at pandaigdig upang matamo ang kultural na literasi

11-12 Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo sa tulong ng teknolohiya at ibat ibang disiplina upang magkaroon ng akademikong pagunawa

17

Kakayahan sa Pag-unawa
(Learning Domains)

K-Baitang 10
18

Kakayahan sa Pag-unawa (Learning


Domains)

K-Baitang 10
Pagsasalita (Oral Language) Kakayahang Kumilala ng mga Ponolohiya (Phonological Skills) Kaalaman sa Aklat at Nakalimbag na Babasahin (Book & Print Knowledge) Kaalaman sa mga Alpabeto Knowledge) Pagkilala sa mga Tunog at Salita & Word Recognition) Katatasan (Fluency) (Alphabet (Phonics

Kakayahan sa Pag-unawa (Learning


Domains)
Pagbabaybay (Spelling)

K Baitang 10

Pagsulat ng Komposisyon (Writing Composition)


Sulat-kamay (Handwriting)

Gramatika (Grammar Awareness & Structure)


Talasalitaan (Vocabulary) Pag-unawa sa Binasa at Estratehiya sa Pag-aaral (Reading Comprehension & Study Strategies)

Kakayahan sa Pag-unawa (Learning


Domains)
Paggamit ng Konteksto at Dating Kaalaman (Use of Context & Prior Knowledge)
Mga Estratehiya sa Pag-unawa Strategies) (Comprehension

K Baitang 10

Pag-unawa sa mga Akdang Pampanitikan (Comprehending Literary Text) Pag-unawa sa mgaTekstong Nagbibigay ng Impormasyon (Comprehending Informational Text) Pag-uugali (Attitude)

Kakayahan sa Pag-unawa (Learning


Domains)

K Baitang 10
Pag-unawa sa Napakinggan
Pagsasalita Pag-unawa sa Binasa Pagsulat Tatas

Pakikitungo sa Wika at Panitikan


Estratehiya sa Pag-aaral

Balangkas Konseptuwal ng Filipino sa Sekundarya


Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat

Kakayahang Komunikatibo
KPW

Pag-unawa at Pagpapahalagang Pampanitikan

Mga Tekstong Nagbibigay ng Impormasyon

PBN PGRT

Pagpapahalaga

Mga Teorya sa Pagkatuto ng Wika

Mga Teorya sa Paggamit ng Wika

Mga Teorya sa Pagsusuring Literari

Naipamamalas ng mag-aaral ang

kakayahang komunikatibo at pag-unawa


at pagpapahalagang pampanitikan gamit

ang teknolohiya at mga tekstong nagbibigay


ng impormasyon (mga akdang pampanitikang

rehiyonal, pambansa, saling- akdang Asyano


at pandaigdig, at ibat ibang uri ng teksto) tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi
24

Pamantayan para sa Baitang 7


Naipamamalas ng mag-aaral sa una ang kakayahang komunikatibo at pag-unawa at

pagpapahalagang pampanitikan gamit ang


teknolohiya at ang mga akdang pampanitikang

rehiyonal upang maipagmalaki ang sariling


kultura, gayundin ang ibat ibang kulturang panrehiyon
25

Pamantayan para sa Baitang 8


Naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga akdang pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino
26

Pamantayan para sa Baitang 9


Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga saling akdang pampanitikang Asyano upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano
27

Pamantayan para sa Baitang 10


Naipamamalas ng mag-aaral ang
kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit teknolohiya at mga saling akdang pampanitikang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global
28

Baitang 7

Baitang 8

Baitang 9

Baitang 10

Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng mag-aaral sa una mag-aaral ang mag-aaral ang mag-aaral ang ang kakayahang kakayahang kakayahang kakayahang komunikatibo at komunikatibo, at komunikatibo at komunikatibo at pag-unawa pag-unawa kahusayan pag-unawa at pagpapahalagang at pagpapahalagang sa pag-unawa at at pagpapahalagang pampanitikan pampanitikan pagpapahalagang pampanitikan gamit gamit ang gamit ang pampanitikan gamit ang teknolohiya at teknolohiya at ang teknolohiya at ang teknolohiya at mga ang mga akdang mga akdang mga saling saling akdang pampanitikang pampanitikang akdang pampanitikang rehiyonal upang pambansa upang pampanitikang pandaigdig maipagmalaki ang maipagmalaki ang Asyano upang tungo sa sariling kultura, kulturang Pilipino mapatibay ang pagkakaroon ng gayundin ang ibat pagkakakilanlang kamalayang ibang kulturang Asyano global panrehiyon

29

Mga Pamantayan

(Standards)

Mga Kasanayang Pampagkatuto

(Learning Competencies)
Pagtataya

(Assessment)
Instruksiyon

(Instruction)

31

ANTAS ng Pagtataya
Antas ng Pagtataya Kaalaman (15%) Ano ang Aking Tatasahin? Tatasahin ang dating kaalaman/kaalaman ng Mg sa mga impormasyon at kahulugan na sakop ng lilinanging kasanayang pampagkatuto (LCs).
Tatasahin ang kakayahan ng Mg na mailipat ang mga impormasyon sa ibat ibang porma, at ang kakayahan niyang iproseso ang mga impormasyong sakop ng lilinganing LCs.

Proseso/Kakayahan (25)

ANTAS ng Pagtataya
Antas ng Pagtataya Pagnilayan at Unawain (30%) Ano ang Aking Tatasahin?
Tatasahin ang kakayahan ng Mg na makuha ang kahulugan (make meaning) ng kanyang mga natutuhan/nauanwaan sa pamamagitan ng pagbuo ng mahahalagang konsepto (core messages) na sakop ng lilinanging LCs. Tatasahin ang kakayahan ng Mg mailapat/mailipat ang mahahalagang konsepto sa tunay na sitwasyon/buhay, maaaring sariling produkto/pagganap batay sa mga pamantayan: (pangnilalaman at pagganap)

Produkto/Pagganap (30%)

Disenyo ng Kagamitang Pampagtututo

Tuklasin Paunlarin Pagnilayan at Unawain Ilipat

Filipino (Baitang 8)

Modyul 1: Salamin ng Kahapon Bakasin Natin Ngayon Modyul 2: Sandigan ng Lahi, Ikarangal Natin Modyul 3: Repleksiyon ng Kasalukuyan Tungo sa Kinabukasan Modyul 4: Ang Florante at Laura
ni Francisco B. Baltazar

Modyul 1: Salamin ng Kahapon Bakasin Natin Ngayon


Sa pagtatapos ng Modyul 1 (Unang Markahan):
Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kulturang nakapaloob sa ibat ibang akdang pampanitikan sa Panahon ng Katutubo hanggang sa Panahon ng Hapones Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapaglalarawan ng kultura ng sariling lugar/ rehiyon sa masining na paraan