P. 1
Uputstvo o Nacinu Pracenja Sprovodjenja Finansiranih i Sufinansiranih Rpojekata 1

Uputstvo o Nacinu Pracenja Sprovodjenja Finansiranih i Sufinansiranih Rpojekata 1

Views: 0|Likes:
Published by toygraph
Uputstvo o Nacinu Pracenja Sprovodjenja Finansiranih i Sufinansiranih Rpojekata 1
Uputstvo o Nacinu Pracenja Sprovodjenja Finansiranih i Sufinansiranih Rpojekata 1

More info:

Categories:Topics
Published by: toygraph on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2015

pdf

text

original

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

СЕКТОР ЗА САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО ,
КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ФИНАНСИРАНИХ И
СУФИНАНСИРАНИХ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ,
ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ
На основу Закона о министарствима („Службени гласник Републике Србије“, број 72/12, којим се
утвр!ују на"лежности #инистарства културе и ин$ормиса%а (у "а&ем тексту' #инистарство "а
обав&а послове "ржавне управе који се о"носе ра(вој и унапре!е%е културе и уметни)ког
стварала*тва+ ра(вој и унапре!е%е к%ижевног, прево"ила)ког, му(и)ког и с,енског стварала*тва,
ликовни- и приме%ени- уметности и "и(ајна, $илмског и стварала*тва у области "руги- ау"ио.
ви(уелни- ме"ија ()лан 1/, као и )лана 701 Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/23 и (акона којима се уре!ује бу4ет Републике Србије, #инистарство најма%е
је"ном го"и*%е расписује јавне конкурсе ра"и прикуп&а%а пре"лога (а $инансира%е или
су$инансира%е пројеката у култури, као и пројеката уметни)ки-, о"носно стру)ни- и нау)ни-
истражива%а у култури1 #инистарство тако!е, вр*и на"(ор на" спрово!е%ем ти- пројеката1
5мају6и у ви"у )и%ени,у "а наве"еним (аконима није "ата могу6ност "оно*е%а по"(аконског акта
којим би се ближе уре"ио на)ин пра6е%а спрово!е%а пројеката, који су су$инансирани у овој
области, #инистарство се опре"елило (а "оно*е%е 7путства1 7путством се утвр!ују обаве(е
корисника сре"става и обаве(е #инистарства, у ,и&у обе(бе!ива%а наменског и ра,ионалног
кори*6е%а бу4етски- сре"ства и обаве*тава%а јавности о ре(ултатима и е$ектима "о"е&ени-
сре"става1
ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ФИНАНСИРАНИХ И СУФИНАНСИРАНИХ ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ
ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ
#инистарство вр*и на"(ор на" спрово!е%ем $инансирани- или су$инансирани- пројеката у
култури, као и пројеката уметни)ки-, о"носно стру)ни- и нау)ни- истражива%а у култури1
1. Уг!" #$ %"&#'&(&)$ #"*+#,$!$
8снов (а пра6е%е спрово!е%а $инансирани- или су$инансирани- пројеката у култури, као и
пројеката уметни)ки-, о"носно стру)ни- и нау)ни- истражива%а у култури је уговор који
#инистарство (ак&у)ује са сваким о" корисника сре"става1
Сре"ства "обијена на 9онкурсу могу се иск&у)иво наменски користити, то јест (а реали(а,ију пројекта који
је на 9онкурсу о"обрен1 9орисник сре"става (ак&у)ује уговор са #инистарством о наменском тро*е%у
сре"става1
9орисник је "ужан "а и(вр*и повра6ај сре"става у бу4ет Републике Србије ако '
. не и(вр*и пројекат
. тро*и сре"ства ненаменски, бе( сагласности #инистарства
. не по"несе и(ве*тај /наративни и $инансијски / у року о" петнаест "ана о" (авр*етка пројекат, а најкасније
"о краја кален"арске го"ине
7говором се корисник сре"става обаве(ује "а'
- програм/пројекат реали(ује у планираним роковима, у скла"у са планом реали(а,ије
програма+
- програм/пројекат реали(ује у скла"у са пре"ра)уном тро*кова "атим у конкурсној
"окумента,ији +
. #инистарству "остави наративни и $инансијски и(ве*тај о утро*еним сре"ствима у року
о" 1/ "ана о" "ана (авр*етка пројекта/програма, а најкасније "о краја го"ине+

- #инистарству омогу6и уви" у $инансијску "окумента,ију и "а је трајно )ува+
- пројекат/програм реали(ује у сара"%и са ауторима и у)есни,има наве"еним у конкурсној
"окумента,ији+
. на о"говарају6и на)ин обавести јавност (наве"е "а је #инистарство у)ествовало у
су$инансира%у овог пројекта/програма1


-. И.!*/,$0 %"&#'&%$ #"*+#,$!$ #1"!2*34 1"0*%$,$51"г"$)$
9орисник сре"става, по реали(а,ији пројекта/програма, по"носи и(ве*тај #инистарству1
5(ве*тај се по"носи на посебном обрас,у . О6"$.$( .$ &.!*/,$0.који је саставни "ео овог интерног
акта и објав&ује се на сајту #инистарства1
5(ве*тај са"ржи наративни и $инансијски "ео1
Наративни "ео и(ве*таја са"ржи "инамику реали(а,ије пројекта/програма, опис реали(а,ије
пројекта / програма, е$екте пројекта/програма, списак у)есника пројекта/програма, остварена
сара"%а са установама и органи(а,ијама у (ем&и и иностранству током реали(а,ије
пројекта/програма, пропра6еност пројекта/ програма, покривеност у ме"ијима ( прегле" *тампе, :;,
ра"ио, 5нтернет , ит"1 5(ве*тај мора "а бу"е "окументован /копијама/ пропаган"ним материјалима
ве(аним (а програме/активности, и(јавама и новинским )лан,има и сл1 (<=/=;=, *тампане стране,
интернет стране111
>инансијски "ео и(ве*таја мора "а бу"е у скла"у са уговорном обаве(ом, а која је о"ре!ена на
основу пре"ра)уна тро*кова пројекта/програма, "атом у пријавној "окумета,ији корисника1
5(ве*тај мора бити потписан о" стране овла*6еног ли,а и оверен пе)атом1
?вентуалне и(мене или "опуне уговора (пренамена о"обрени- сре"става, промена "инамике
реали(а,ије, и сл1, у( обра(ложени (а-тев корисника, вр*и се @нексом уговора1
#инистарство проверава "а ли су и(ве*таји "остав&ени благовремено и у уговореној $орми1
#инистарство вр*и уви" у наративни и $инансијски "ео и(ве*таја1
7ви" у наративни "ео и(ве*таја вр*и се прегле"ом писаног "ела и(ве*таја и "остав&ени-
прилога, као и про,еном %и-овог квалитета са станови*та ,и&ева наве"ени- у пројекту1
7ви" у $инансијски "ео и(ве*таја вр*и се прегле"ом и упоре!ива%ем о"обрени- и утро*ени-
ставки и( спе,и$ика,ије тро*кова пројекта, утвр!ени- уговором1
7колико корисник сре"става није у уговореном року "оставио и(ве*тај, о"носно у колико је
и(ве*тај непотпун, писмено се Aбаве*тава "а је "ужан "а у року о" 1/ (петнаест "ана о" "ана
"обија%а обаве*те%а, "остави, о"носно "опуни, тражени и(ве*тај1
7колико корисник сре"става ни у накна"но "атом року не "остави, о"носно не "опуни и(ве*тај,
#инистарство 6е у том слу)ају тражити повра6ај сре"става1
7. И.!*/,$0 М&'&#,$"#,!$ "*$8&.$(&0& 9&'$'#&"$'&: &8& #49&'$'#&"$'&:
1"0*%$,$ 4 %48,4"&, %$ & 1"0*%$,$ 4)*,'&;%&:, +'#' #,"4;'&: & '$4;'&: &#,"$<&!$3$ 4
%48,4"&
Bо истеку кален"арске го"ине, #инистарство са)и%ава и(ве*тај о ре(ултатима и
е$ектима $инансирани- или су$инансирани- пројеката у култури, као и пројеката уметни)ки-,
о"носно стру)ни- и нау)ни- истражива%а у култури1
5(ве*тај са"ржи по"атке о броју по"ржани- пројеката, укупно "о"е&еним сре"ствима и
анали(у реали(овани- пројеката1 7 и(ве*тају 6е бити истакнути пројекти који су о,е%ени као
и(у(етни, као и они који на било који на)ин нису оправ"али утро*ена сре"ства1

#инистарство и(ве*тај објав&ује на сајту1

#5Н5С:@Р
Cратислав Bеткови6

- 2. у складу са планом реализације програма. утврђених уговором. опис реализације пројекта / програма. пропраћеност пројекта/ програма.на одговарајући начин обавести јавност (наведе) да је Министарство учествовало у суфинансирању овог пројекта/програма. интернет стране. и сл. . Увид у наративни део извештаја врши се прегледом писаног дела извештаја и достављених прилога. Министарство проверава да ли су извештаји достављени благовремено и у уговореној форми. Министарству омогући увид у финансијску документацију и да је трајно чува. Наративни део извештаја садржи динамику реализације пројекта/програма. уз образложени захтев корисника. без сагласности Министарства . датом у пријавној докуметацији корисника. а најкасније до краја календарске године Уговором се корисник средстава обавезује да: програм/пројекат реализује у планираним роковима. Интернет ). пројекат/програм реализује у сарадњи са ауторима и учесницима наведеним у конкурсној документацији.. Извештај мора да буде документован /копијама/ пропагандним материјалима везаним за програме/активности. Министарству достави наративни и финансијски извештај о утрошеним средствима у року од 15 дана од дана завршетка пројекта/програма. Министарство врши увид у наративни и финансијски део извештаја.не поднесе извештај /наративни и финансијски / у року од петнаест дана од завршетка пројекат..) Финансијски део извештаја мора да буде у складу са уговорном обавезом. итд. Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. Извештај садржи наративни и финансијски део. по реализацији пројекта/програма. списак учесника пројекта/програма. Евентуалне измене или допуне уговора (пренамена одобрених средстава. . а најкасније до краја године. а која је одређена на основу предрачуна трошкова пројекта/програма. подноси извештај Министарству.троши средства ненаменски. Извештај се подноси на посебном обрасцу . радио. врши се Анексом уговора. Извештај корисника средстава о спровођењу пројеката/програма Корисник средстава. Увид у финансијски део извештаја врши се прегледом и упоређивањем одобрених и утрошених ставки из спецификације трошкова пројекта. покривеност у медијима ( преглед штампе. (ЦД/ДВД. ТВ.. ефекте пројекта/програма.програм/пројекат реализује у складу са предрачуном трошкова датим у конкурсној документацији . остварена сарадња са установама и организацијама у земљи и иностранству током реализације пројекта/програма. изјавама и новинским чланцима и сл. штампане стране. као и проценом њиховог квалитета са становишта циљева наведених у пројекту. промена динамике реализације.).Образац за извештај-који је саставни део овог интерног акта и објављује се на сајту Министарства. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->