P. 1
hijeronimus

hijeronimus

|Views: 3|Likes:
Published by toygraph
priča
priča

More info:

Published by: toygraph on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

Intro Rastoèenih nervnih sinapsa le im samo u boksericama. Razvlaèim se kao usporeni snim ak i ustajem iz kreveta.

U okrnjenu olju za kafu sipam vinjak. Baterije su mi na kraju moram da ih napunim. Telo me po ko zna koji put opominje da sam ga doveo do granice izdr ljivosti. Soda iz vinjaka se me a sa kiselinom iz elutca, podi e se do jednjaka odakle je silom vraæam nazad. Ignori em bol i muèninu. Svu tu gri u pripisujem vinjaku osloboðenom PDV-a i svih ostalih monetarnih vrednosti, plaæen samo petominut nim Sve tenikovim strahom u samoposluzi Previ e alkohola, nikotina, kofeina, tableta i droga mi je izujedalo utrubu. Preèesto ignoru em svoje telo kao da mogu da ga odb acim kad hoæu i nabavim drugo. To je moje re enje za nedostatak volje, vi ak apatije i nedostatak pokretaèke snage. Dovodio sam sebe do ivice iscrpljenosti znajuæi unapre d da je to samo privremeno re enje, pre ili kasnije kli ne preko ivice. Uzimam daljin ski. Bolje da prebirem po kanalima nego da premotavam po glavi svoj ivot. I tako be eæi sa vinjakom i daljinskim ispred ekrana kao klinac u kuæi straha uleæem u otvoreni tunel dana kada su stvari poèele da se de avaju same. Èini mi se svakog momenta mogu da uskoèim u taj dan i posmatram ga kao duh buduænosti totalno nemoæan da bilo ta prom enim. Eto me, ponovo uleæem u zamku.

Fle bek: Nekako sam ponovo upao u zamku. I to ba dok sam iban o trom glavoboljom izlazio iz kuhinje, nakon uobièajenog ustajanja, sa znacima blage muènine u eludcu i jo zamuæeno g vida od drljavih oèiju, ivot mi se po ko zna koji put uèinio besmislenim. I to ne o nako kako se èini buntovnim adolescentima koji se oblaèe èudno i ignori u okolinu, veæ tri desetogodi njeg infantilca koji je svoju liènost i neformalnost zakopao duboko zajed no sa empatijom, saoseæajno æu, sa aljenjem i samosa aljenjem. Moje nade su nestale davno (jo u bruco kim danima nekog od fakulteta) ako su ikada i postojale. Probio sam sve barijere, granice i limite koje sam mogao, kreæem se po praznom prostoru ali bol se vraæa, on je konstantan i o tar kao ilet. Bol mi neda da mislim na bolje sutra.To me je naljutilo. Ne sama èinjenica da je to tako, veæ zbog toga to sam bio siguran da sam nakon perioda samouni tavanja i samosa aljevanja zauvek utekao takvim mislima, koje dolaze potpuno iznenadno i guraju me u æorsokake. Ovaj domino efekat u mojim mislima izazvala je èinenica da u kuæi nema kafe. U ao sam u svoju sobu punu prigu enig sunèevih zraka koji se probijaju kroz tre ke i p ra njave zavese i poèeo da se oblaèim. Èkiljeæi kroz drljave oèi i polumrak sobe poèeo sam da tra im ranisan. Napolju je podne. Svetlo oblaèno, ali podne, a ja ne vidim ni ta trazi m po seæanju a seæanje je varljiva rabota pa usput obaram knjige i diskove sa police dok ga ne pronalazim. Gutam dve tablete od 150 miligrama na suvo i poèinjem da s e oblacim. Farmerice i duks sam prona ao po inerciji, navukao ih brzo i napustio k uæu. Ne postoje dva èoveka kojima isto stoje farmerice, prolazi mi kroz glavu stara izreka ljubitelja d insa, dok idem ka gradu. Obi ao sam nekoliko puta oko kafea u gl avnoj ulici, tra eæi neki koji je prazan kako bih na miru popio prvu kafu. Subota. D an za pijacu i dan posle petka uveèe, uvek izmami domaæe i okolne seljake po trotoar ima i kafeima. Birajuæi izmeðu vi e zla odluèio sam se za Safari cafe. Uprkos svim negat ivnim epitetima koje sam mu zalepio zbog primitivaca koji se u njemu skupljaju i odluci da nikada ne ulazim u njega jedino je to mesto potpuno prazno. Naruèio sam duplu tursku kafu. Sme ten udobno u separe posmatrao sam guzu kelneri ce utegnutu u drti blu buvljak dzinsu kako se udaljava ka anku. Ima fenomenalno d upe, okruglo i izvajano. Motala se nekoliko minuta po anku a onda se vrtatila nos eæi kafu bez poslu avnika. Izvadio sam paklu cigareta iz dzepa izlizanih plitkih lej viski. U istom trenutku su mi dve misli sinule prakticno se sudariv i u glavi. Prv a, bude li nabacila samo par grama pokvariæe savrsenstvo svoje guze i druga koja j e prvu odmah razbila prvu u paramparèad. Nisam poneo novèanik. Na trenutak su nam se pogledi sreli. Verovatno sam imao izraz poslednjeg drkadzije jer me je pogledal a ispod oka. Zapalio sam cigaretu i ponovo gledao kako se udaljava njeno dupe sa mo to joj sada viri pojas tange iznad farmerka, kojoj sam ja odmah zalepio etiket u -Made in China-. Nije dobro etiketirati ljude po garderobi prekorio sam sebe u z sme ak koji je ona krajièkom oka ulovila. Otpio sam gutljaj kafe misleæi o tome ta li misli o meni, i ta æe tek misliti kada bude saznala da nemam da platim istu. Sve s am to istog momenta potisnuo i re io da sebe gurnem u nirvanu kakvu zaslu uje prva k

Jebi me. top spu ta preko is kompleksiranog stomaka. . Tesno je ali guram ruk u ni e sve do kraja. Sve je odbacio i iveo kao andergraund muzièar meðu kurvama. samo ga stavljam i vadim. sa osmeh om do u iju. P ogledao sam kroz njega kao kroz staklo. Teturamo se tako pribije ni i valavimo do dvoseda u dnevnoj sobi. br e. Tra im j oj piæe i gledam kako skoro gola ide do fri idera. Da bi me stihovi Desperada pod tremom samo vratili na aknericu.afa. Naruèio je.Imam samo belo vino.. otpr ilike tamo gde treba da su mu muda. preko crne maji ce sa krilatom lobaljom i natpisom Lee Cooper. Uvek lako gubi kontrolu pred erekcijom. Postavljam je u pseæi polo aj i jebem je zguza na po du.. Izmeðu jeèanja mrmlja ne to u smisl u.ta æe ti ovde? Odmahnuo je rukom i seo za mo j sto kao da je to najnormalnije. Toliko sam se zamislio da nisam ni primetio kad je neko seo za moj sto. nemoj tako odjedno m. izvadio cigaretu iz piksle i vratio se m islima o Vorenu Zivonu. Stali su za ank.. papiriæima.Mo e. dublje..Nenormalno je dobro. Zapalio sam drugu cigaretu i g ledao kroz staklo u praznu ulicu. umio se i m alo analizirao pojavu u ogledalu izbegavajuæi da na osnovu vrljotina po vratima. nakon toga mo e da izmori armiju jebaèa. ali da æe i ona i hotel stajati dok ne plati svoj hotelski raèun. Ustao sam i krenuo ka wc-u. Uvek na poèetku brzo svr i. Potegao sam d ug gutljaj kafe kad su u lokal u la dva zadrigla poku aja ljudskih biæa uniformisana t renerkama. Pro ao s am tik pored nje a ona me nije ni registrovala. Me a sve br e i vièe sve glasnije. Èini mi se da su joj bradavice jo ukruæenije neg o obièno. Setio sam se pesme Vorena Zivona Desperados Under The Eaves. Ruka mi se topi od topline sala. Svr i uvek posle pet minuta. Pro le su godine mraènih proroèanstva . Da li se hefta sa strane? Da li je ovaj njen kilav u krevetu? Mozda joj je svega dosta od mrcina koji joj se preko anka nabacuju svako dnevno. jedan od njih me je zagledao èe ajuæi se po preponama. a sedim u gradu koji nije uni tio ni Nato pakt. Jak talas Kenzo D angla me je o inuo. Riba koja mi privuèe pa nu je prava retkost u Kurviæima. nekontrolisano poèinje. tamponima i omotima po podu zakljuèujem kakva je noæ poèetka vikenda ovde bila. U sportskoj kombinaciji elegantnog sakoa obuèenog na farmerice. narkomanima i olo ima. Ali to dupe na zdepastoj figuri ispod uskog struka i okruglo lice mi se motaju p o glavi toliko da poku avam da prokljuvim da li su u ozbiljnoj vezi. -Skidaj se. Odmah s vrata guram ruku u tesne fa rmerke toliko da pucaju. Mozda se samo kre u bez planova za sutra. Odbacio je ivot uspe nog pijaniste. pogotovu ovako programirana. slu a zujanje erkondi na i razmi ljajuæi o statistici koja ka e da æe Kalifornija potonuti u okean. Nemam oseæaj za vreme. Ona skida pantalone i gaæice. gde on sedi u Holivud Havajin hotelu i gleda u svoju praznu olju od kafe. Kada sam se vratio zatekao sam nekog tipa naslonjenog na ank . ceo krev et je mokar. [10:10:37 PM] retribution boy: Vanja me je doèekala u farmericama i topu. Kad èovek odb aci sve zarad svoje stvarala ke slobode ili je rtva svoje slobode ili je budala za sve ostale. zihernadlama i iletima u cokulama i dronjavim ko uljama na ovakvim mestima u ivajuæi u pogledima ljudi koje moj izgled u najmanju ruku nervira.ta æe ovaj goljavi èupavac ov de? Davno sam prevazi ao fazu kada mi je bilo lepo da stondiram sa svojom kosijano m. tako da znam dobro kao i Voren d a se neæe desiti ni ta natprirodno u moju korist.. oprao ruke. Nastavljam dalje. da bih do ao do zakljuèka da nema ubrusa i da moram da bri em lice rukavima. orao sam. Nikola koji ne ivi ovde. uprkos oseæaju na sr ednjaku nema ni znaka sme urenosti. Vadim ruku iz njenih pantalona i poèinjem da se skidam prvi. tr agova patika po zidovima. Zapali o sam cigaretu i ostavio je da gori. Èim joj ga stavim poèinje da vièe vi e nego ribe iz Snaf porniæa. dru tveni status. Verovatnio misleæi : . Still waking up in the mornings with shaking hands And I'm trying to find a girl who understands me But except in dreams you're never really free Vratio sam pogled na nju i njeno dupe i njenog deèka. Moj brat od strica.Svr avam dva puta u minuti. Bacam se na nju ponovo. Èekaj malo. Na osnovu pokreta zaklju io sam da joj je to deèko. Vri ti kako svr ava dok r azvlaèi bradavice stisnute izmeðu ka iprsta i srednjaka. Pokajao sam se to odmah nisam rekao da æu kasnije regulisati raèun jer se mo e desiti da mi njen deèko prisere zbog toga. Stavljam joj srednji prst ceo u pièku. Onda se okrenula potencirajuæi orgazam palacajuæi jezikom koji bih pljesnuo svojim kurcem samo da me ne pali ta s . Od èuda sam samo izgovorio: . Nisam ja vi e za to.

divljaèki. Ceo dvosed je mokar. Ponovo ih guta a zatim lagano sisa.Dosta je. zgrabio sam je i postavio joj meðuno je iznad moje face na koju je jed va èekala da sedne. Izvadio sam ga iz nje a onda vratio. Jo nisam svr io.. Pu i mi ga dok se jebe s vibratorom. Onesvestiæu se konju! Ustajem i sedam na dvosed. Svr io sam joj po licu. Problem kod nje je to se bukvalno napije od dve èa e vina a kad se napije mo e da radi s njom ta hoæe . svr i mi po licu. Æutim i pote em buteljku. vla na. pre nego to sam uspeo da je zaustavim sp utao je jo jedan orgazam praæen vriskom. Gutam joj klitoris dok ona istovremeno poku ava da mi drka. Hvatam je za bradu i poèinjem da je ljubim. Ustao sam. Hoæe li me o eniti? Neæu se nikad en o sam jednu i naèeo drugu bocu vina. Vanja je uzela jo jednu èa u. To me je j o vi e napalilo. kosi i mokrom dvosedu . soèna. Uzimam pikslu i palim novu cigaretu do k gledam kako se raspada netaknuto pepeljavo telo prethodne ona mi prolazi prsti ma kroz kosu. Ukruæujje jezik po sredini.cena. sna no. sisam joj prste svaki ponaosob. Tera me da se pridignem i poku ava da mi srednjakom penetrira u èmar. Rotiram joj ramena i teram je da sedne na moj kurac. Nakon nekoliko minuta jebanja svr io sam i ja. Nekontrolisano iri i skuplja noge. fiksi rajuæi ga tako da mi razdvaja jaja Svo vreme mulja po pièki sa tri prsta. Skinuo sam se sa nje i sa velikom erekcijom legao na leða. Kurèina navoðena mojo m rukom zavr ava u njenim ustima. Pote em iz fla e belo vino. Dok joj tipam brad avice i ste em vrat ona pronalazi put da mi pro u olji muda. li e i guta mi muda. Totala otvorena pièka. Spu ta se ni e. Poku av je jebem ali ne ide. Hvatam je za masivne butine i vadim pièku iz usta. Nabija se kao luda. Kurac mi je kliznuo previ e glatko u previ e vla nu pièku. Provlaèim jezikom izmeðu njih. Vrtim joj jezikom po ustima grebuæi g a od o njene sekutiæe dok ona vrti prstima po vla noj pièki iz koje cure sokovi kao ul je iz razvaljenog auta. Ru ièasta. Dok mi ga pu i uzimam je za ruku i poèinjem da joj l i em dlan. Jezikom vrti oko njih a z atim palaca. O eni me.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->