You are on page 1of 75

Garu¨a Pur§£a Uttara-kha£¨a * Preta-kalpa

*

Bevezetés
A. A Garu¨a Pur§£a A Garu¨a Pur§£a (G§ru¨a Pur§£a) a Mah§-pur§£ák tizennyolc listáján rendszerint a tizenhetedik helyen szerepel: Vi¢£u Pur§£a 3.6.24 M§rka£¨eya Pur§£a 137.11 Bh§gavata Pur§£a 12.13.8 (Saupar£a néven) K¡rma Pur§£a 1.1.3 Brahma-vaivarta Pur§£a 4.133.20 Padma Pur§£a 4.111.93, 4.220.25 Saura Pur§£a 9 (Jahn S.14) Madhu-s¡dana Sarasvat¦, Prasth§na-bheda 13. Padma Pur§£a 4.263.80 a tizenhatodik helyen említi, hasonlóképpen a Pur§£ák fölsorolása, amely a Garu¨a Pur§£át önállóan közli (215.16). A Var§ha Pur§£a elhagyja, és helyében a V§yu Pur§£át említi. Alberuni (az elsõ muszlim tudós, aki tanulmányozta az indiai kultúrát) elsõ listájában (India I. 130) — amely szerint a Garu¨a Pur§£a szájhagyományon alapszik — tizenötödikként szerepel T§rk¢ya Pur§£a néven. Máshol a Pur§£ák fölsorolása a nekik tulajdonított gu£ák (s§ttvik§ni, r§jas§ni és t§mas§ni) alapján történik, így pl. a Padma Pur§£a 4.263.83 szerint a Garu¨a Pur§£a a Vi¢£u, N§rada, Bh§gavata, Padma és Var§ha Pur§£ával együtt s, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Vai¢£av§ndihoz& számít (vö. Wilson Vi ¢£u Pur§£a 20. fejezet). A Garu¨a Pur§£a a mítikusß óriásmadártól, Garu¨ától, nyerte nevét, Kaªyapa vagy T§rk¢a ¹¢i fiától, és ezért T§rk¢ya Pur§£a, vagy anyja, Vinat§ után Vainateya (V§yu Pur§£a 2.42.8) néven. És mivel Gaur¨át Supar£ának (ékes tollú) is nevezik, ezért alkalmanként Saupar £aként említik a Garu¨a Pur§£át, például a Bh§gavata Pur§£ában (12.13.8). A hindu mitológiaß szerint Vi¢£u Garu¨a kérésére nyilatkoztatja ezt a Pur§£át, aki azt Kaªyapának adja tovább. Ezen kívül Vi¢£u teljesíti még Garu¨ának azt a kérését is, hogy anyját szabadítsa ki a kígyók fogságából, végül pedig hátasállatává$ is teszi Garu¨át. Kaªyapa viszont a Pur§£a meghallgatása után csodaerõ$ birtokába jut, és egy száraz fát virágzóvá változtat. A Pur§£a terjedelmére vonatkozó adatok igen eltérõek. Vidy§-s§gara, Calcutta 1890, kiadásában a szöveg az Uttara-kha£¨ával együtt 7200 ªlokánál jóval többet tesz ki, összesen 8500 ªlokát. A mi szövegünknek terjedelme 8800 ªloka. Ezzel szemben a többi lista fantasztikus számokat ad meg, pl. 19.000 ªlokáról beszél. Ebbõl azonban nem szabad arra következtetni, hogy létezne egy bõvebb szöveg is, mivel más Pur§£ákkal kapcsolatban is szerepelnek ilyen hatalmas számok.ß A Garu¨a Pur§£a korát a Kr. u. IV. századra tehetjük.ß B. Preta-kalpa (Garu¨a Pur§£a: Uttara-kha£¨a) A J¦b.& Vidy§-s§gara, Garu¨a Pur§£a végén közölt Uttara-kha£¨a, amely a Preta-kalpa (halotti szertartás) viseli 35 fejezetében (Adhy-§ya) a pretákkal (halottak szellemei, kísértetek) a poklok világával, és a halotti kultusszal foglalkozik.ß

Hogy ez a szöveg a jelen fordítás alapját képezõ (Nau-nidhir§ma: S§roddh§ra) szöveghez hogyan viszonyul, kitûnik az Uttara-kha£¨a itt következõ analízisébõl, amely kiemeli azokat az alkotóelemeket, amelyeknek Naunidhir§mánál nincsen megfelelõje. I. Garu¨a kérdéssel fordul Vi¢£uhoz: mi az emberek sorsa a halál után 1. nagy bûnösök újraszületése 12. (=Y§jñ.$ 3.212) az ember abba a létformába jut, amelyre halálakor gondol 13. (=Bg. 8.6) az önvaló sérthetetlensége 14. (=Bg. 2.23) a test nyílásai; a fölsõ nyolcon át (a köldök fölött) távozik el a jámbor emberek lelke, az alsókon át távozik a lélek a gonoszakból 15. karma és megváltás 19. II. a 8.400.000 fajta élõlény 1. a kasztok; összesen tizenhárom 5. az állapotok (táplálkozás, szaporodás, álom, félelem és harag) 8. az élõlények fokozatai$ 11. a szenvedélyek és vágyak kielégíthetetlensége 13. az érzékek rabja pusztulásra ítélt 17. a családi és asszonyi kötöttségek lehetetlenné teszik a szabadulást 20. akit befolyásol jó- és balsors, az nem részesülhet a megváltásban; újraszületés és halál vár az ilyenre 21. mindenki le kell arassa tettei gyümölcsét 22. (=Manu 4.240) a halott mindenét hátrahagyja; barátok és rokonok rajta nem segíthetnek; a tûz megemészti; jó tettei azonban követik 23. a jó cselekedetek jutalma 26. III. a halotti szertartás (kriy§ aurdhva-daihik¦), amely az elhunytat a preta-léttõl megváltja 1. egy bikát szabadon engednek a tizennegyedik÷ napon (v¥¢otsarga) 5. amit a halottnak áldoznak, az a túlvilágon a javára szolgál 11. ezért jó áldozatokat bemutatni még az élet során$ 15. míg a szertartást el nem végzik, addig a halott levegõvé válva (v§yu-bh ¡ta) tévelyeg, éhség és szomjúság gyötri 16. azután alacsony rendû élõlényként újraszületik, és rövidesen elpusztul 17. már életében gondoskodjon a bölcs saját jövõjérõl 18. IV. a tehén-adomány jutalma 1. személyesen kell elvégezni 7. különösen olyanoknál, akiknek nincsen fiúgyermekük 8. a br§hma£áknak juttatott adományok az elhunyt hasznára szolgálnak a túlvilágon; ezeknek hiányában pedig szenved 12. a bika-áldozat idõpontja 17. Vi¢£u halotti áldozata 21. egy bika és két nõstényborjú földíszítése; az utóbbiakat szabadon kell bocsátani 23. Dharma szavai, akit a bika személyesít meg 24. korsót kell helyezni darbha-gyökerekre 25. a bika szabadonbocsátása a következõ szavak kíséretében: tena kr¦¨a (vö. Atharva Veda 9.4.24) 26. adomány a br§hma£ák részére 27. három, öt vagy hét szezámedény fölállítása 31. a bika cakrával és tri-ª¡lával való jelölése 32.

az ajtóban a neve: vándor (p§ntha). yak¢ákat és a többi levegõben lakó lényt elégíti ki 35. a halál folyamata 16. a máglya szantálfából és pal§ªa fából készüljön 14. Yama leírása 18. ¼iva. mások szerint a máglyán a neve: s§dhaka 36. és megmutatják neki a pokol gyötrelmeit 26. a máglyán és annak elhagyása után neve: preta (szellem. a karma következtében beálló megbetegedés. V.a sv§h§ szó kíséretében be kell mutatni a tizennegyedik÷ és a tizenkettedik napon az ekoddi¢±a áldozatot 33. a holttestet a fiúgyermek helyezze fatörzsre. . a mulandóságról 25.000 yojanájához vezetõ út 3. Yama 86. sáfrányt és rizst kell áldozni. miközben Yama kísérõi a közelben tartózkodnak 15. két ruhát kell ajándékozni. mint a halál elõjele 5. majd aranydarabot kell helyezni szájára. jajkiáltást hallatva hagyja el a testet 22. az udvaron. a halottat el kell borítani virágfüzérekkel. a máglyán a harmadik áldozatot kell bemutatni: az elsõben Brahm§. a haldoklót tehéntrágyával fölkent padozatra (földre) kell feltetni 6. a halál pillanatától kezdve sorban hat pi£¨a-áldozatot kell bemutatn: a halál idején. útközben. Um§ és Vi¢£u imádata 50. szenteltvízzel$ és gyümölccsel töltött rézedényt [áldozatként] 35. a harmadikban Yama követei idõznek 39. 34. az udvaron a neve: madár (khe-cara). oldalra növényt kell rakni 7. a halál idején a holttest neve: holttetem (ªava) 31. az úton a neve: kobold (bh¡ta). a lélek (puru¢a) hüvelyk nagyságban. a tudat eltûnése. gyapot-alátétre kell helyezni egy. az itt bemutatott áldozat révén a földet teszik elégedetté 32. az életlevegõk távozása. az itt bemutatott áldozat a ház és udvar istenségeit elégíti ki 32. a kezekre és a nyakra 9. az megszabadul a preta-léttõl 51. a testet be kell hinteni szezámmal és kuªa fûvel. az arc tekintsen északkelet felé 13. kuªa csomókat. a Yama-út kínjai. a tizenhat halott i áldozat 34. a yama-d¡ták szidalmazzák az elhunytat. a máglyán és a hamvak összegyûjtésekor 29. miközben fájdalmasan tekint vissza elhagyott testére 23. félúton a másodikat. nyolcszoros áldozat 39. aki ezt a szertartást elvégzi. kendõvel letakart. a yama-d¡ták kísérik. a testet nem a szokásos kijáraton át kell a házból kivinni 11. kísértet). a gonoszakat Yama szolgái megkötözik. aranyakat kell helyezni a test nyílásaira. a kijáratnál. a másodikban Vi¢£u. a ház elhagyásakor az elsõt. az itt bemutatott áldozat a piª§cákat. a jókat mennyei vezetõk irányítják 17. r§k¢asákat. az itt bemutatott áldozat a koboldokat teszi elégedetté 33.

kerülni kell a jajgatást 50. de Yama szolgái elûzik 59. a halott elérkezik Sauri-purába. Surendra-nagara 13. a preta éhesen áll a ház ajtajában 71. naponként egy-egy pi£¨a-áldozatot négy részre kell osztani 64. Gandharva-pattana 14. ha a tetem félig elégett. elér Vivasv§n várába 79.és vízáldozat. miközben az elhunytat idézik$ 52. ha tehenet áldoztak a javára 26. a tizenegyedik és a tizenkettedik nap áldozatait a rákövetkezõ napon fogyasztja el 73. szezám. halászok jönnek elé. és a tizennyolcadik napon elér Yama városába 2. három napon át napnyugtakor tejet és vizet kell áldozni agyagedényben 58. ahol Ja¯gama király uralkodik 10. tva° loka-parip§laka¤. a halottat a tizenharmadik napon elvezetik 75. Tapta-pura 36. hogy átsegítsék a Vaitara£¦n 24. a halott érdemeinek fölsorolása 53. az alvilág tizenhat helyének fölsorolása 80. éhsége azonban nem múlik. a testrészek keletkezése 68. mellõzni kell a jajgatást. tizenhét napon át vándorol az elhunyt a szél útján. Yama szolgáinak szidalma 6. de csak akkor. a preta panaszai. nimba levelek rágása 55. idézni$ kell a halottat 60. tíz napon át a sírnál vízáldozatot kell bemutatni. miközben a következõ szavakat intézik Agni Kravy§dához: tva° bh¡ta-k¥&-jagad-yone. a küszöb jobb oldalára tehéntrágyát és mustármagot kell helyezni. a Vaitara£¦-fogadalom ára 27. a preta átveszi. meg kell gyújtani a farakást. a halott jajgat. tasm§d ena° svarga° naya! 42. át kell vándorolnia a kardlevelû erdõségen. VI. és szemrehányásokat tesz magának 82. a tizedik nap pi£¨ája húsból 72. Baddh§pada 32. a rokonok visszatérnek a házba. ruházatban füzdés. mivel a halott kell megigya az érte hullatott könnyeket 57. . ezek meghatározása 65. eléri Citra-nagarát 20. sa °h§rikas. zavarodottan keresi régi testét az elhunyt.a három áldozat bemutatása után a testi betegségek elhagyják a halottat 41. pu¢pa-bhadr§ áramlata és a nyag-rodha fa priya-darªana 3. a hamvasztás helyét meg kell locsolni vízzel 56. Du¤kha-da 33. 247 yojana távolságnyira a Yama-úton 77. az asi-pattra-vanán 76. N§n§-kranda-pura 34. akkor a hajat zsiradékkal meg kell hinteni 45. kilenc nap alatt a pi£¨ákból új test képzõdik. ¼ail§gama 16. utána ott pihen 19.

a hetedik hónaptól kezdve a birtokában van a felismerés 20. XIV. akik századokig a poklok lakói. Dharma-dhvaja. az õ feladatuk 14. X. ezek hatása a pretára 10.000 szolgája kínozza 12. imádatuk jutalma 21. de emberi test hiányában nem lehet részese az üdvözülésnek 3. az emberi testnek mint a megváltás elõföltételének az ára 19. és naponként fölkeresik az embereket Bahu-bh¦tiben egy év elmúltával a halott levetkõzi a pi£¨a-testet 39. az elszenvedi a Yama-út gyötrelmeit. szertartás olyanok részére. ¼¦ta-pura 39. hatásuk a pretára 5. levegõvé válva halad tovább a preta míg eléri Citra-gupta városát 1. azonban közvetlenül születése után beborítja a tudatlanság sötétje 21. idézet a Bhagavad-g¦t§ból (2. Yama az erényest szívesen fogadja 10. Vivasv§n városa 4. Sa°taptaka br§hma£a találkozása öt pretával XIII.Raudra 37. Payo-var¢a£a 38. a preták kínjai. gonosz tettei miatt hal meg az ember a Védában biztosított (¹g Veda 10. ¼¦t§thya-nagara 40.85. akkor a fogantatást követõ ötödik évben meghal. aki nem adakozott. a tizenkét halálõr 45. jó karmája a földi létben szerencséjét biztosítja. Brahm§ parancsára kuªa levelekbõl teremtett Vi¢ £u 12. a ªrava£ák (fülelõk). a halva született gyermeket el kell temetni 10. hogyan kísértenek az elõk világában. álmok XII. és karmájának megfelelõ új testet nyer. hüvelyk nagyságú lényként ªam¦ levélre ül. tejáldozat halott gyermekért. és hernyóként halad tova 40. Dharma-r§ja városa 44. a tizenhárom áldozati tárgy. akik mindent jelentenek Citra-guptának 46. a preták által meggyötörtek ismérvei XI. 10. a fogantatás következtében vár halál az emberre 1.39) száz éves koránál hamarabb 5. kísértésének jelei. a huszonegy nagy pokol 31. a gonoszak alacsony sorban kell újraszülessenek 18. azok Yama követei lesznek. VIII. kinek kell ezelõtt az idõ elõtt meghalnia 7. itt írnokok vizsgálják meg jó és gonosz tetteit 3.18. ha csak kevés a vétke. az ötödik év után a kaszt részére elõírt . a preták látogatásának. ªrava£a-phala 25. kibõl válik preta. akkor csak súlyos [elõzõ életekben elkövetett] bûnei következtében pusztul el 5. akik az anyaölben halnak meg 9.4. a küszöbõr jelenti az érkezõt 6.22) 42. tisztátalanság rossz születés esetén. VII. amennyiben túl van ötödik életévén. már anyaméhben fölismeri az ember jövendõ sorsát. adományok jutalma. a tizenkét ªrava£a. és Yama 16. IX.

ha bemutatják az évi halotti áldozatot 32. ismétlõdések az elõbbiekbõl. aki nem adakozik. akkor halála után nem meg a férjéhez 52. XVI. majd gazdagon születik újra 55. egy br§hma-viv§ha szülött az anyát a mennybe juttatja. az élõlények négy osztálya: izzadságból születettek. majd a halottak seregeivel az atyák világába jut. földbõl származók. egy éven át vándorol a preta. a Vi¢£u-szertartás XIX. az áldozatok részletezése. az év elteltével a halott pi£¨áját összegyúrják három elõdjével 9. a bûntõl való megszabadulás barna tehén adományozása révén 46. egy sat¦nak (férjét a máglyára követõ hitves) a tûz csak tagjait égeti el. az özvegyre hét elõnytelen testetöltés vár 56. ha a családfõ halt meg. Brahm§.000 éven át (félisteni év) a mennyekben.54) 38. akkor hüllõként születik újra 57. az apa él benne tovább 23. amelyek Yamát kegyességre hangolják$ 20. Babhru-v§hana király legendája. hogy az elhunyt ne szülessen újra 15. szertartások és azok hatásai XX. Vi¢£u és ¼iva helye a preta-testben 26. a fiú mutassa be a megfelelõ áldozatot 7. akkor halála reggelén mutasson be a fiú érte külön áldozatot 40. a kilenc testnyíláson át. vétkezik és pokolra jut 19. . tojásból kikelõk vagy anyaméhbõl kilépõk 41. a fiú arcának megpillantása az apát háromszoros bûntõl mentesíti 29. ha a feleség urát nem követi. a különbözõ adományok és áldozatok fölsorolása 6. ha nincs fiú. XXI. akkort nem szabad ünnepelni. tetetlenül$) a torokból. alamizsnát kell adni koldusnak 11. az szegény sorsot nyer következõ életében. elõírások. a fiak tíz fajtája 27. Vi¢£u Pur§£a 96. így keletkeznek az atyák 10. ezután a holt megszûnik preta lenni 12. a többi kilenc fajta csupán az Ekoddi¢±át 30. a különbözõ áldozatok. adományok a haldoklóért. a megátalkodottak lelke (j¦va) a végbélen át távozik 25. teendõk a halál közeledtekor. a test hat burka (vö. akkor a férjjel közös áldozatot kell bemutatni 41. az áldozatok bemutatásáig a család tagjai tisztátalanok. a halál beállta után a v§yu (láthatatlanul. egy mennybe jutó fiú száz apát ment meg a poklokból 41. a preták haszna az áldozatokból 1. vérszerinti fiú mutassa be a P§rva£a-ªr§ddhát. és hogy oda bebocsátást nyerjen. találkozása egy pretával XVIII.áldozatot kell bemutatni.000. lelkében kárt nem tesz 48. a halál után az emberre vagy megváltás vagy pokol vár 30. XVII. a hajon vagy a garaton át távozik 24. a csillagok alatt tartózkodik 54. alacsony kasztbeli nõvel nemzett (sa°g¥h¦ta) a pokolba juttat még akkor is. ha újra férjet választ. azután fiúgyermek magasztalása. egy sat¦ 20. XV. a különbözõ rokonsági fokok szertartásai (ha az asszony követi férjét a máglyára.

a magzat keletkezése 18. akarom néktek elmondani. és közöld vélünk e világ és a túlvilág kínjait az igazságnak megfelelõen. a tizennegyedik éjszakán erényes fiú keletkezik$ 12. XXIV. hogy a pokolban töltsön Elsõ Adhy-§ya A gonoszok gyötrelmei e világon. Ismétlõdések: Yama birodalmába vezetõ út kínjai. a születés szele hajtja ki az anyaméhbõl a gyermeket. melynek törzse a Veda. a fájdalmasat. stb. most azonban szeretnénk valamit Yama ösvényérõl. melynek virága az áldozat. XXIII. tiszteletüket kifejezvén a S¡tának (kocsihajtó. az elõdökrõl 9.) 1. a különbözõ yugák erényei 2 a halotti áldozatokról (ismétlõdések) XXV. amint Vi¢£u azt Vinat§ fiának (Garu¨a) leírta. leány páratlanokon nemzõdik 11. vö. az asszonyt kerülni kelll a menses idején (4 napig) 7. és a túlvilágon (A fejezetcímek megfelelnek a szövegben adottakkal. 5. a gonoszaknak szerencsétlenséget. az igazaknak szerencsét hoz. Egykor Vinat§ fia kérdéssel fordult tanítójához. buzgón érdeklõdtek: A ¥¢ik így beszéltek: 4. Adhy. a közösülést szerencsés napon kell végezni 16. az õsi legendák dalnokai÷). és azok boldogságáról is szóltál. a boldogságot adót. fiúgyermek páros éjszakákon (a menses kezdetétõl számítva). amely a menstruáció kezdete elõtt hét napon belül fogan. ismertetted vélünk. a karma hatása 71. megtudni. 8. minden bûn negyedét az asszonyokba helyezték 8. az malimluc (démon) 10. Üdv a Madhu-s¡dana fának (Vi¢£u mint Madhu démon legyõzõje). melynek során Sauti elõadta a Mah§bh§ratát). hogy elérhessék a menny világát. akinek nincs utóda. A Naimi¢a erdõben (Oude. Az isteni ösvényt (melyen a jók haláluk után a mennybe jutnak). aki körükben tartózkodott. az hosszú idõt kell. a félelmetesrõl. 3. Harihoz ÷(Vi¢£u a Vaiku£ ±ha-mennyben idõzött. tisztelettel meghajtván magát: Garu¨a így beszélt: 9. ismertetted vélem. Hasonlóképpen tedd semmissé a sa°-s§ra kínjait. az embrió. melynek gyökerei szilárdan állnak a dharmában (vallási törvény). de nem fedik mindig a tartalmat. az emberi test részei 1. hogy a kétségeket eloszlassam. istenség. melynek gyümölcse a megváltás! 2. akit azonnal körülvesz m§y§ 72. akik szeretetben $oldódnak föl . VII. midõn az kérdéssel fordult hozzá. A S¡ta szólt: 6.XXII.-17. Midõn e bölcsek egy hajnalon a tûzáldozatot bemutatták. Az istenszeretet (bhakti-ma1rga) többrétû ösvényét. Nimi¢a országában (Vi¢£u földje) ünnepelték ¼aunaka és a többi ¥¢i (isteni bölcs) az ezredévi áldozatot. óh. Úgy. 7. Halljátok! Ismertetem véletek Yama ösvényét. pl. a tizenkétévi áldozati ünnepség színhelye.

aki démoni természetû.Miután érzékei megzavarodtak.Aki a bûnnek hódol.és légcsatornák) nyálka tömi el. mintha egy kalpa (1000 világkorszak. elérik a legmagasabb rendû célt (a megváltást). és nem kíván többé szólni! 27. köhög. aki betegsége gondja ellenére életébe kapaszkodik$. a Yama-birodalom gyötrelmeit kell elviseljék.De még ekkor sem esik kétségbe. akik elfordultak Tõled. és javai következtében gõgös. megtámadja a hatalmas halál-istenség (K§la = idõ. óh. 29. ezen járnak. és kapkod azután. aki kivetettekkel közösködik$. Betegen. aki érzékein nem uralkodott. 15. és edényeit$ (n§¨i = vér. 14. az élõk elnyelõje) kígyóként. 11. és levegõ után kapkod. Ápoltatja magát azokkal. kiknek törekvése a gonoszra irányul. hogy mily szerencsétlenség éri már e világban a gonoszokat. aki az ördögit$ nem kerüli. aki csak vágyai kielégítésével törõdik. 19. a nyelv készségesen idomul.kinek gondolkodása zavaros.Ama embert.aki csak önmagát tiszteli. 20.Mivel testének szele$ kifelé törekszik. majd heves fájdalom kíséretében tûnik$ öntudata. majd torkából hörgõ hang tör elõ. 18. akik csupán hallanak róla. míg ama emberek. oly kínt érez. amit eléje vetnek. otthonában szemben áll a halállal. aki a csalódások hálójában vergõdik.Szája habzik és nyállal telített. mily gyötrelmek várnak rájuk Yama ösvényén. és nem hallgat a nemes tanokra. yuga.Ama emberek.Tudd meg mindenek elõtt azt. övéi siratják.Ha az ember már elfogyasztotta elõzõ léte jó és gonosz tetteinek gyümölcseit. óh. ha már meghaltak. az egész világ egységét tapasztalja. a halálistenség bilincseiben vergõdik már. a félelmetes utat.Eme utolsó pillanatban. T§rk¢ya (lásd a bevezetésben). alig mozdulva (ápolja$) pislákoló élet-tüzét. szemei kidüllednek. . 16. mégis pokolra jutnak: jaj ezeknek a megátalkodott embereknek! 12. 25.Irántad! 10. és ha megszólítják. és isteni lényegét elnyomja. mint mondatott. 23.Könnyû kimondani az Istenség Legfelsõbb Személyisége nevét. miközben Yama szolgái már a közelben tartózkodnak. úgy egyetlen pillanat olyanná tûnik.Ha a lélegzet otthonát elhagyta. 26. melyen a gonoszak a pokolba jutnak. mintha száz skorpió csípte volna meg.Halljad madarak hercege! Leírom néked Yama ösvényét.Most azonban szeretném megismerni Yama ösvényét. mi lészen sorsa a gonoszoknak. T§rk¢ya. akikrõl õ maga gondoskodott. kik fölismerésre törekszenek. aki a részvétet és erényeket nem gyakorolja. azok. 28. az életlevegõk (pr§£§¤) kivonulnak.Gyászoló rokonok veszik körül. 21. Öregen.Házõrzõ ebként hever. aki csupán családja jólétével törõdött.Nyilatkoztasd ki tehát Istenség Legfelsõbb Személyisége. elnyeri az isteni látás adományát. a karma hatalma következtében valamely betegség támadja meg. 22. azután (tudd meg azt is) minõ kínok várnak rájuk.Így hal meg az. és szelleme öntudatlanságba merült. az belézuhan a tisztátalan pokolba! 17. nem felel. azaz 4320 millió év=Brahm§ egy napja) volna. egy alsó (köldök alatti) élet-nyíláson át vonulnak ki a gonosz testébõl az életszellemek$ (pr§£a-v§yana¤). amely azokat is megrémíti. Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így szólt: 13. megrokkantan. 24.

42. és egyre nehezebb utakon járva. 40.Két vagy három muh¡rta (egy muh¡rta = egy lunáris nap harmincad részével) elteltével odajut. és erõszakkal tovahurcolják. valamint gyászoló rokonai siránkozásait hallgatja. a másodikból a nyak és vállak. mint király szolgái a bûnöst. égõ erdõk forró szele szárítja ki forró homokon heverõ testét. ha a haldokló õket megpillantja. és rémülten gondol bûneire.Ezért.A követek kitépik a testbõl a hüvelyknyi emberkét (lélek: puru¢a). haladéktalanul Kumbh¦-p§kába juttatunk. a tizedik napon újra erõhöz jut. ijedtében saját piszkában fetreng. T§rk¢ya.Kilenc napon és éjen át veszi át a preta a pi£¨át. 41. madár.Amazok azonban. mezítelenek. rengeteg szörnyûséget elszenvedve. 34. madarak legkiválóbbja! 48.A gonoszon nem segítenek ajándékok.30.Szívét a szörnyû szidalmazások összetörik. és kezükben bot és kötél. aki hangos jajgatás közepette tekint vissza régi otthonára. a követek egyre-másra ijesztgetik a pokolban reá váró szörnyûségekkel. a pi£¨ából új test keletkezik.A pi£¨át (halotti rizs-áldozat) élvezni÷.A le nem tudott karma még milliárdnyi kalpa során sem tûnik el. és a kalpa végezetéig bolyonganak. óh.Majd itt. 35. preta alakját veszik föl (kísértet).” 36.Miután a [régi] test elégetett. a . majd most roskad össze újra. és Yama követei elébe tárják a pokol szörnyû kínjait. aki útján.Két rész élteti a [preta] testét. 45.Éhség és szomjúság kínozza. 50.Most lép a közelbe Yama két szörnyû követe. és a lény. emberként újra nem születhet. de egy istentagadó. szörnyû kinézésûek. sietve meglátta Yama borzalmas poklait. 49. és víz-áldozatok$. fogaikat vicsorítják. kiknek részére pi£¨a-áldozatot be nem mutattak. ölnyi emberke. még ma. az öt elembõl fölépítettet. az égen át (vagy mint madár) visszatér az emberek világába. szuroksötétben közeledik Yama otthonához. mivel igen éhes és szomjas. Yama szolgái megkötözik.Miközben a halott e szavakat. 39. a negyedik részbõl táplálkozik maga a preta. 38. és azután a többi pokolba.Ha azután visszatérve. melyet rokonai (utódai) mutattak be. 46. a fiúgyermek tíz napon át végezzen pi £¨a-áldozatot. a követek kíséretében. kétszerszületett (br§hma£a). egy gonosz. vérebek hajszolják tovább az úton. hogy élvezték a pi£¨át. óh. jajgat. hogy eltakarodj innen te nyomorult! Yama birodalmába kerülsz. óh. 43.Miután azonban egy pillanat alatt. ettõl föl nem üdülhet! 44. annak ellenére.„Lásd. 33.hajuk éjfekete és borzas. aki teljes testet nyert.És miközben tovaragadják. halotti áldozatok. óh. hátára viharzanak korbácsütések és folytatnia kell az utat. ezért vonulnak tova éhségtõl meggyötörten.Miután kin-ruhába$ (étertestbe) burkolták. 32. 31.Az elsõ nap pi£¨ájából keletkezik a fej. naponkint négy részre osztassanak ezek. ujjaik karmokban végzõdnek. megkísérel elhagyott testébe visszatérni. összeroskad. Yama ösvényén jó és gonosz tettei gyümölcseit fogyasztja! 51. mígnem egy lény át nem esett a a poklok kínjain. bárha erre képtelennek érzi magát. mivel erõs vágyat érez. maga is keservesen panaszkodik: közben ütlegelik Yama szolgái. 47. a harmadik rész Yama követeié. nyakába kötelet vetnek. 37.

Sauri-pura (a Nap fiának városa). Vaitara£¦hoz$ (pokol-folyó). amely. ahol pihenni lehetne. ha megismered.a negyedikbõl a hát. és miként vándorolnak azon a gonoszok? Ezt mondd meg nékem. késõbb skorpiók szúrását kell elviselnie. 8. tizenkét nap izzik (ott). Azután szörnyû oroszlánok. Vicitra-pura (a tarka paloták helye). 3. Du¤kha-da (kínokat okozó). Nincs ott fának árnyéka.A Yama-szolgák kötelékeiben kínlódva. a levelek kar(÷d)ként szúrnak és vágnak. az ötödikbõl a köldök. darazsak és kínzó legyek tanyáznak. tüskék kínozzák. mint világpusztulás (pralaya) idején. majd mérges kígyók marják meg.Miután a bûnös útján a következõ tizenhat helyet egymás után elhagyta. Sehol nem található víz. 52. vándorol Yama városa felé. óh. a gonosz az úton jajgat.Saumya (a kedves). Sutata-bhavana (a nagy forróság otthona).A preta naponkint 247 yojanányi utat tesz meg. a hatodikbõl a csípõ és szemérem-részek$. ezek következnek$ Dharmabhavana. Nagendra-bhavana (a hegyek hercegeinek városa). Bahu-bh¦ti (a sok félelmet rejtõ). 4. Keªava! (hosszúhajú = Vi¢£u egyik neve) Az Istenség Legfelsõbb Személyisége eképpen válaszolt: 2. a hetedikbõl a combok. és bárha te mint hívem [attól nem kell tartsál]. mint rabságba ejtett majom. óh. miután házát (testét) elhagyta.000 yojana távolában húzódik Yama útja. 56. az igen fájdalmasat. a fájdalmas. mégis borzadni fogsz.86. 60. Milyen a Yama-világhoz vezetõ ösvény. a fák lobogva égnek. Második Adhy-§ya A Yama-ösvény leírása Garu¨a így szólt: 1. mint mondják. keselyûk. akit fagyos szél gyötör. Benne varjak. majd tûz égeti. baglyok. A Yama-ösvényt. elhagyatva vándorol útján.A tizenharmadik napon a pretát megbilincselik Yama szolgái. 58. Gandharva (mennyei muzsikusok otthona). Eme ösvényen vándorol a gonosz. és a tizedik napon megjelenik a szomjúság és az éhség. 7. mely a kínlódót megenyhítené. ¼ail§gama (szikla-átjáró). Azután következik az igen szörnyû Asi-pattra-vana (kard-levél-erdõ). Kr¡ra-pura (a szörnyûek városa). Krauñca (madár-város). ismertetem véled.térdek és lábak a két következõbõl keletkeznek. . óh. széltében-hosszában kétezer yojana terjedelmû. ama úton nem található étek. sem más. 55.Miután a preta a pi£¨ából keletkezett testet fölöltötte. madár! 57. 54. eléri a Dharma-r§ja (Yama) otthonát: 59. 6. ¼¦t§thya (a fagy birodalma). madár! 5. Yama városa elõtt. tigrisek és kutyák marcangolják. Payo-var¢a£a (a forró víz-zuhatagok otthona). két napon át mohón élvezi a tizenn÷egyedik és a tizenkettedik halottiáldozatát. N§n§-kranda-pura (a sokszoros jajkiáltások helye). Bahv§pada (a sok gonoszat rejtõ). éhessé és szomjassá válik. Raudra (a borzalmas). ami a testet fölüdítené. 53.harmadikból a szív. amely ebbe [az útba] bele nem számít. miközben nappal és éjjel (egyaránt) vándorol.

és nehéz azoknak átjutni.Megbánják bûneiket. ezért nehéz rajta átjutni. 19. 29. 17. de azután újra a fölszínre jutnak.Az út felénél folyik a szörnyûséges Vaitara£¦ folyam. aki beléhullott. emitt vér. 21. mely igen sok kínt rejt. atyám! — így jajgat. míg másokat hurokkal ragadnak meg.Megint máskor vaksötétben tévelyeg a szörnyû éjszakában.Alligátorok és krokodilok. vize gennyel és vérrel telített. míg késõbb forró trágyába merül. 16. 26. 24. és az. így járnak a gonoszok. Vi¢£u pokol-folyója). Egyszer kútba zuhan (Andha-k¡pa pokla).Százezernyi örvény ragadja a mélybe a gonoszakat.A gonosz.Emitt vak sötétség [uralkodik]. azután az út izzó fémen át vezet. és vérhabot sodor magával az ár. és kétségbeesnek. és más húsevõ víziállatok lakják.a szörnyûséges. 25. oly hegyesek. másokat ösztökélve ûznek.Ez az áradat azért teremtetett. menthetetlen. aki e folyamba veti magát. P§t§la alvilágába. 13. szomjúságtól gyötörtek a vért szürcsölik (¼o£ita-bhojana pokla). amott vérrel.Szörnyû hernyók. fiam. vért hánynak. testvér.Közben Yama szörnyûséges szolgái kalapácsokkal verik õket.E tûz-folyam (D¦pa-nad¦. 12. mivel ezernyi vad madár kering fölötte. kiket varjak tépdesnek.Így vándorolnak a gonoszok Yama ösvényén. tekeregnek benne. és gyémántkemény csõrû keselyûk röpködnek fölötte. 27.Szélessége száz yojana. 20. a gonoszok közeledtére forrásba jön. fojtogató füst borít el mindent. karjain és lábain vagy hátán feszül meg a kötél. máskor kések élén halad tova. vagy nyilak hegyén (Lohaªa¯ku-pokol).emitt maró folyadék és váladékok (K¢§ra-kardama-pokol). a vízinövények szövedékei miatt. gennyel. és megmászhatatlan sziklák tornyosulnak. 32. nehéz rajta általjutni: sziklák. fölsikolt: óh. 30. piócák. Heves fájdalomtól gyötörten (így) . már látása is borzalmas. amott forró víz (Payo-var¢a£a-pokol). 18.Skorpiók és fekete kígyók hemzsegnek benne. mint a vaj az üstben. iszapba (melyben vérszívók hemzsegnek) esik. halak. a partjain csontvázak. 11. így vonulnak az úton. és így vonszolják tova. 22. és igen fájdalmas. a füstbe burkolt. és vízbe. Sok vért. váladékokkal teli tavak (P¡ya-vaha-pokol). amott mély szakadékok [rémítenek]. 14. és vannak. vagy mély barlangokba kell alászálljon. 10. mivel nagy és szörnyû állatok lakják. mint tû. nehéz. vér és váladékok gátolják [azt]. melyet azonban újra meginni kénytelenek.Emitt zsarátnok hull alá. és jajgatnak a gyötrelmek miatt. amott kövek (¼il§-v¥¢±i pokla) és villám-jogarok.9. 31. a félelmetes. egyszer magas hegyrõl zuhan alá (P§taka = Brahm§ pokla). a harsogó. súlyos terhet cipelve (Lola-bhara pokla).Mély a gonoszak részére. hogy a gonoszak belévesszenek. madár! A túlsó part nem látható. óh. 28. ismét máskor meredek lejtõkön kell fölkapaszkodjék. már hallani róla is rémséges.Némelyeket bilincsbe vernek. melyet izzó szén-ösvény vált föl (A¯g§rar§ªi-pokol). ismét másokat hegyes fegyverrel hajtanak.Sokak orrába vagy fülébe fûznek köteléket. 15.És az éhségtõl. melynek megpillantásakor a gonoszok megzavarodnak.Sokaknak nyakán.Azután izzó homokon át visz útja (Tapta-v§luka-pokol). 23.

és nem tiszteltem a Harminchárom Istenséget.Bár jól tudod.„Csak jótett jutalmaképpen nyerhetõ el emberi lét.Nem szolgáltam férjemet kötelességszerûen.Miközben szerencsétlenségében így gondol vissza asszonyára.Miközben a balga így vonul az úton. sem adni nem lehet. nem követtem a dharmát. ahol sem venni. tehát bûnhõdj. vezekeld le vétkeidet! 40.Tizenhét napig ûzi elõre a szél. nem hallgattam a Pur§£ákat.Elmulasztottam a napi adakozást. vezekeld le vétkeidet! 39. te lélek. azután folytasd hosszú vándorutadat! 48. sem a ª§strák. 34. melyrõl pedig már a gyermekeknek mesélnek? Nem hallottad a Pur§£ákban leírtakat. és ott van a Priya-darªana (a gyönyörködtetõ) nevû nyag-rodha-fa (Ficus Indica. ny-añc: lefelé. miként az elõ van írva.E pompás és kedves városban sok preta idõzik. a tiszteletre méltó szülõket nem tiszteltem. vezekeld le vétkeidet! 37. ott folyik Pu¢pa-bhadr§ áramlata (a virágokkal ékes).” 42. hogy útikészletre van szüksége a vándornak. nem gyakoroltam a lemondás erényét. ha elõzõ létek során elkövetett gonosztetteire$ gondol. 46. és nem követtem a C§ndr§ya£a-fogadalom elõírásait (étkezési elõírások). te lélek. tehát bûnhõdj. 33. nem figyeltem fölolvasásukat. és nem fejeztem ki elõttük tiszteletemet. és nem áldoztam Agninak. és halálakor nem követtem a máglyán.Itt pihen együtt Yama seregeivel. bûnhõdj tehát. vezekeld le vétkeidet! 38. barátod és rokonaid? Vezekeld le amit tetteid következtében megérdemelsz.Nem hallottál-e eme ösvényrõl. hogy oly vidékre kerülsz. javaira. te lélek. te lélek. szolgáira. tehát bûnhõdj. unokám! Jaj nekem! — így panaszkodik. óh. nem adtam naponkint eleséget a teheneknek. valamennyit visszakívánva. állatok és madarak részére. 45. de midõn ezt elértem. fiam. fölkiált: óh. nem volt vezérfonalam a Veda tanítása. te lélek. „Hogyan is nyerhetném el újra ember alakját?” — így panaszkodva vánszorog tovább. a tizennyolcadik napon a preta Saumyapurába (lásd a helyek fölsorolását és magyarázatait elõbb) jut. óh. 43. és így sok fájdalmat kell elviselnem. nem kerestem az erényesek társaságát. errõl mégsem gondoskodtál. tehát bûnhõdj. özvegyként a lemondást nem gyakoroltam. vezekeld le vétkeidet! 36. és bûnbûnatot érez. te másvilág vándora! Biztos pedig. T§rk¢ya! 44.Vízben szegény vidékeken nem készítettem ivóhelyeket emberek.Havonkint nem böjtöltem.„Hová lettek javaid. 49. itt emlékezik asszonyi szerencsétlenségéra. nem segítettem másokon. fiaira. az ott ülõ preták és [Yama-] szolgák így beszélnek hozzá: 47. asszonyod. javaira. rodha: növõ). nem adakoztam a tehenek és papok javára.Nem adakoztam [a br§hma£áknak]. fiaid. tehát bûnhõdj.A papokat és a Ga¯g§t nem részesítettem tiszteletben. mit is cselekedtem! 35.Házastársam intõ szavára nem hallgattam. régi létformákban elkövetett bûneim következtében asszonyi testet nyertem.vonulnak Yama otthona felé. nem kerestem föl a szent-helyeket$. te balga. amidõn azt a br§hma£ák fölolvasták?” . vezekeld le vétkeidet! 41. te lélek. a házastársi hûséget megszegtem.Így panaszkodik.

50. ha e szavakat hallja.Krauñca-purában való tartózkodása idején a preta azt élvezi. 53.„Mi azért jöttünk eléd. itt hatalmas sziklák zúdulnak a pretára. melyet fiak és unokák áldoznak javára szeretetbõl és részvétbõl.Miután fél muh¡rta pihenésben volt része.Öt és fél hónap elmúltával átveszi a halotti áldozatot. úgy rémület keríti hatalmába.Ha te [a br§hma£ák részére] tehenet adományoztál. 59. földre zuhan. fölkiált. melyeket részére három pak¢a (egy pak¢a = két hét) után áldoztak. 58.A hetedik hónap elején éri el Bahv§pada (másképp: Baddha-p§da) városát. eme áramlat neve Vaitara£¦÷.Amint [Vaitara£¦] õt megpillantja. 57.A negyedik hónapban éri el ¼ail§gama városát.Óh. 70. szerencsétlen állapotban hagyja el a várost. hegyes horgot vetnek szájába. aki az adakozást elmulasztotta.” 68.A harmadik hónap végefelé jut el Gandharva-pattanába (másképpen: Gandharva-nagara). hogy hajónkon általvigyünk. 51. miközben Yama szolgái szidalmazzák.Citra-bhavanába (másképp: Citra-nagara) megy. 62.Ekkor élvezi az elsõ hónap pi£¨áját. és kalapáccsal verik õt. 55. 52. a szolgák újra tovavonszolják. mivel [ennek segítségével] hajózható$. 56. 61. két hónap elmúltával jut e városba. azután kötelekkel vonszolják tovább. a víz-áldozatot és a ruházatot átvette. tovább vándorol Kr¡rapura felé. és így beszélnek hozzá: 65. az ötödik hónapban a preta Krauñca városába érkezik. 66. amit személyesen áldoztak néki. újra megbilincselik. ezután jut el Sauri-purába. úgy hajónk megközelít. 63. és egy korsó vízzel fölüdíthei magát. ahol Vicitra herceg. A gonosz.Yama követei. tovább vánszorog. élvezi a pin£¨át.Miután ott a pi£¨át. amely a hatodik hó vége elõtt ajánltatik föl. kik a légben lebegnek.Könyörtelenül tovaragadtatva. 60.E városba érkezve. tovább vánszorog. éhségtõl kínozva vergõdik az úton.Miután a hatodik hónap pi£¨áját elfogyasztotta. aki K§la (halál-istenség) alakját viseli. 71. 67. borzalom! — így kiált [a preta].A negyedik hónap pi£¨ájának elfogyasztása után valamivel könnyebbnek érzi magát. miután a harmadik hónap pi£¨áját elfogyasztotta. halként vonszolják tova. az ottani szörnyû erdõk láttán. elmerül. ha õt megpillantja.Az igazságot-látó$ látnokok meghirdették Vitara£a÷ adományát (általvezetõt÷). tovasiet. . ha ugyan a szükségelt jócselekedetek birtokában vagy. fölüvölt. ha az ötödik hónap pi£¨áját elfogyasztotta. Igen vágyakozik nyugalomra. élvezi ama vizet és étket.Itt uralkodik Ja¯gama király. 54. 69. és elmenekül. melyeket földi rokonai adakoztak részére. [ugyanis$ istennõ alakjában] forrana kezd.Így beszélnek a [Yama-] követek. 64. 72.A preta innen sietve halad Nagendra-bhavana felé (máshol: Surendranagara). mindig újra jajgatásba fog.E hatalmas$ megpillantása rémülettel tölti el. amint õ (a preta) látja meg. Yama fiatalabb fivére uralkodik. ellenkezõ esetben azonban nem. ezután elhagyja a várost. majd újra fölkelvén. Ezután halászok jönnek eléje.

80. óh. Yama szolgáinak szitkaitól kísérve.Hüvelyknagyságúan$ és légszerûen$ (li¯ga-ªar¦ra). halljad tehát. (vö. a buddhizmus hideg poklaival. mégis borzadni fogsz. szomjúságtól és fáradtságtól meggyötörtek eme rendkívül szörnyûséges ösvényen tovavonulnak. Amint azt a bûnös megpillantja. amit a tizenegyedik hónapban fiai [és rokonai. 83. a tizedik hónapban. óh. a kilencedik hónap végén ér el N§n§-kranda-purába. és ott leveti arasznyi testét.Elhagyja azután e várost. keservesen tovább vánszorog.Ekkor a szolgák így szólnak hozzá: Rendelkezel-e a szükséges érdemekkel? — Miután az évi pi£¨át élvezte. és eljut Du¤kha-dába. kik sajnálatra méltóak. 78. Keªava! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így válaszolt: 2. amely a déli kapun (melyen át a gonoszak jutnak be a városba) át vezet. a levegõben szállva felölti a kínok-testét$ (y§tan§-deha). Mi az.A Dharma-r§ja városának négy kapuja van. amit még hallani szeretnél? Harmadik Adhy-§ya Yama kínzásai Garu¨a így beszélt: 1. maga is szívszaggatóan$ panaszkodik. 76. hallva a jajveszékelést. melyet a [halálozás]÷ évének végén mutatnak be emlékére.amint az éhségtõl. megkönnyebbülést nem érez. K§ªyapa. ismét erõre kap. amit fiai áldoztak a hetedik hónap emlékére. Feer 1892. mely fagyosabb. szenvedést-hozó$ fellegek záport (forró vízzuhatagot) zúdítanak a pretára. miközben nagy kínok gyötörték. 77. itt élvezi kínjai közepette ama halotti-áldozatot$. íme ismertettem véled. 75. 84. 85. és megérkezett Yama palotájához.$ 3.Itt szörnyû. 87. melyet javára a nyolcadik hónapban áldoztak. majd tovább vánszorog. majd tovább vonul a Yama-szolgák kíséretében.Itt élvezi azt. óh. eléri Sutapta-bhavanát. itt szenved a szörnyû hidegtõl. mint száz havas tél. ide a légen át repülve jutott el.Fagytól megkínoztatva és éhesen fürkészi a tíz égtájat: nem jõ-e valamelyik rokona.Mikor azután az év elteltével Yama otthona már nincsen messze. Vinat§ fia! Ha csak hallasz is e poklokról. 4. 73. A tizenkettedik hónap közepe táján éri el Payovar¢a£át. miközben szoros kötelékek gyötrik! 86. 211 ff. madár! Ama út. a tizenegyedik hónap múltával jut a preta Raudra városába.Itt élvezi ama pi£¨át. óh. nagy nehézségek árán.)÷ 81.Bárha ott élvezi a pi£¨a-adományt és a vizet. 79. minõ gyötrelmek várnak rá? Ezekrõl beszélj nékem.Miután a preta e várost is elhagyta. ha fiai nem volnának] áldoztak javára. Kezdetétõl végéig ismertetni fogom véled. eléri Bahubh¦ti városát. aki enyhítené gyötrelmeit? 82. óh. íme ismert elõtted. Ha a bûnös megjárta Yama ösvényét. Bahu-bh¦titõl huszonnégy yojanányi távolságra fekszik a Dharma-r§ja nagy városa.N§n§-kranda seregeinek láttán.Az.itt azt élvezi.Az év elmúltával ¼¦t§thya városába megy. madarak fejedelme! 74. aki halotti-áldozatot$ (aurdhva-dehika) nem adakozott. hogy gonosz tetteit levezekelhesse (karma-bhog§ya). maga is fölkiált .

és borzalmas kiáltozásokat hallatnak.Mivel elõbb vétkeztetek. fegyverei villámként csillognak harminckét kezében. hasonlóak Yamához. miként$ napkelte és napnyugta. mielõtt még hallana róluk. kérdést intéz a ªrava£ákhoz (fülelõk). gyûlölködésbõl és hasonlókból fakadnak. minden szolga. és messzire ellátnak az õ szemeik. adományokkal és igaz szóval megörvendezteti. melyek mohó vágyból. reszket. a pusztulást hozó bûnöket. az igazságnak megfelelõen. az orra hosszú. mint felhõk döreje a világpusztuláskor. a gonosz. és általjárják$ az egeket. ha ezeket látja. ki õket fogadalom-tétellel. mint hegynyi koromtömeg. ezután jelenti õt Citra-gupta a Dharma-r§jának.Dharma-r§ja. ti bûnösök.[megjelenésekor] dörgés hangzik. aki nem adakozott. nappal és éjszaka.Az õ asszonyaik hasonló fajtájúak és nevûek: ªrava£¦. bár maga is mindent tud. 11. ismerik az emberek cselekedeteit. 8. és fogai vicsorítanak. hirdetvén az igazságot. a láz és ezek társai. és szerencsétlenséget hoznak rá. ti balga emberek. amit gondolatban.Oly tehetséggel bírnak. Citra-gupta. a Nap és a többi csillag fölismerik a jó és gonosz tetteket. E ªrava£ák Brahm§ fiai. ti önzõk! Miért vétkeztetek. Ez odamegy. szóban és tettekben véghezvittek (vö. szél és tûz. a [tulajdon] szív és Yama. a közelben áll. Mégis kérdi a Citra-guptát bûneik felõl. mindenkor ott idõzik.Jaj nekem! — kiáltja a bûnös. óh. mely lehetõvé teszi a megfigyelést halandók és halhatatlanok felett. a küszöb õre. 18. 5.„Nos.Ha eme igazság-hirdetõk$ fölismerik a bûnös gonosz tetteit. ti részvételenek? 26. 9. akik istentagadók. hogy a Citra-guptának jelentse jó és gonosz tetteit.Ekkor Citra-gupta Yama parancsára ily szavakkal fordul a siránkozó és bûnbánó vétkesekhez: 25. és jelentik [jövetelét] a halál-õrnek. Miért álltok itt lesütött szemekkel? . 15. 17.Nap és hold. ás a Citra-gupta.Annak.A Dharma-r§ja e hírnökei ismerik az emberek jó és gonosz tetteit. mind eléje sietnek. a földet és az alvilágot. menny és föld. 10. messzire hallanak füleikkel.Citra-gupta is szörnyû. amit az emberek titokban szóltak vagy cselekedtek. hatalmas alakja fekete. összességükben$. jelentik azt a Dharma-r§jának. 12.Magassága három yojana. Azokat. félelemtõl eltelve. 22. kik sorozatosan követtek el súlyos vétkeket. arcában világítanak vörös szemei. Dharma-dhvaja (Dharmát zászlaján viselõ).[félelmében]. körülötte a halál. most szenvednetek kell. 16. 14. miért vonzódtatok a rosszhoz? 27.A megátalkodottak ekkor megpillantják Yama rettenetes alakját: bivalyon ül. jelentik a Citraguptának. 6. szemei nagyok. mennyei boldogságot és megváltást juttatnak. és egyre panaszkodik. az emberek cselekedeteit jelentik [a Dharma-r§jának]. 19. 13. 23. mindazt. 7. és azokat. gonoszak. mint egy tó. az igazságnak megfelelõen. 20.Miért követtétek el. 24. a ªrava£ák. magához rendeli azokat. ezek ismerik az asszonyok cselekedeteit.Midõn Yama ily módon bizonyságot szerzett a bûnösök vétkességérõl. és ha a Yama-város lakói kiáltozásait meghallják. annak testén. jól ismeri Dharma-r§ja. és éltetek során ez örömötökre szolgált. és megmutatkozik rettenetes alakjában. 21. kezében bot.Mindazt. T§rk¢ya. buddhizmus).

szigonnyal. miközben a szolgák ütlegeket osztogatnak. kiket szomjúság és éhség gyötör. azolgák. és ezek jajgatnak. eszméletlenekké válnak. 48. vendégeket nem tiszteltetek. 29. míg másokat a földre löknek.Nem kétséges.Ismét mások tûzbe vettetnek. 34. midõn azokat tettenért tolvajokként. 52.Óh. 47. 53. kiszabja egyenkint a megérdemelt büntetéseket. kutyák marcangolják szét a földre hullottakat.Vannak. majd a pokolba vezetik õket. így mondják. aki segítségükre siethetne. viseld el most az ütlegeket! 45.Hari. gyengék és erõsek.” 30. kik vétkeztek.Jaj néktek.A részvétlen szolgák ezután végigvernek$ rajtuk. amely szétlapítja õket.Yama és ÷Vitra-gupta szertartásain részt nem vettetek. így beszélnek: 40. csöndben és mozdulatlanul állnak. majd kalapáccsal.A Dharma-r§ja azonban. lándzsával. Yama szemében egyformák. kiket Yama szolgái kínoznak ütlegekkel. 46. mi azonban ütjük azokat. és szekercével szabdalnak szét. 41.28. Citra-gupta eme szavai hallatán.Balgák és bölcsek. és az isteneket nem tiszteltétek. tûz emészti õket. a magasztos Úr. 44. még a hanta-k§ra adományát (négy vagy tizenhat falat) is megvontátok [a vendégtõl]. hogy a sok régi bûn az oka minden szerencsétlenségeteknek. és ott ércként olvadnak szét. és az üstben ide-oda hányódnak. 38.E szavak kíséretében folytatják az ütlegelést kímélet nélkül a szolgák. 31. 35. 42. kutyáknak és varjaknak mit sem vetettetek oda.Egyeseket félig verembe temetnek. 36.Az ütlegek következtében mozdulatlanokká. és egy yojana magas.E ª§lmal¦-fán (Salmalina Malabarica) függ a rengeteg bûnös. látván mozdulatlanságukat. egyetlen kötélre fûzik föl valamennyit. míg sokakat összekötözött . 49. ami oly könnyen elérhetõ volt. és miután újra megkötöztetnek. ki Yama parancsait végrehajtja.Pracanda és Candaka. ti bûnösök. akik olajban fõnek. bûneiket keservesen bánják. szegények és gazdagok.A bûnösök.a t¦rthákat (szent zarándokhelyek) föl nem kerestétek. és nincs.A szolgák a jajgatók száját porral tömik tele. melyek által kínjaitok most szûnnének.A szolgák vasbotjaikkal egyre ütlegelnek. vannak. a szörnyûséges poklok fenekére! 33. ezek a védtelenek.mégcsak fél falatot sem adtatok [ilyenkor].Ott áll egy hatalmas fa. mely tûzvészként világít. és a többi szolga. 37. doronggal. 43. mint családfõk. megbocsájtja a bûnöket. és így beszélnek: takarodjatok. folyik tovább a kalapáccsal való ütlegelés. soha nem áldoztatok. fejjel lefelé. 39. bocsáttassanak meg vétkeim! — így rimánkodnak kezeiket összetéve a szolgáknak ezek a megátalkodottak. 32. bûnösök! Miért vétkeztetek? Vizet és adományt [a holtak részére]. másokat egy olyan szerkezetbe helyeznek. öt yojana széles.E fára akasztatnak föl láncokra.Sokakat vad elefántok hajítanak a talajra. és karddal fejeznek le. [végül] izzó zsarátnokként hullanak azok az ütés súlya alatt a fa tövébe.miközben esés közben a kard-levelek a tagjaikat levágják. és apákat föl nem üdítettetek. és más gyilkos szerszámmal kínozzák õket.Megfelelõen tehát nem szolgáltál.Más bûnösöket fadarabként szétfûrészelnek. csöndben elõtt állni látja. 50. jajgatnak. 51. akik vajban. ama (Yama) parancsára. és a mantrákat el nem mondtátok. viseld tehát gonosz tetteid következményeit! Te érdemeket nélkülözõ.

68. K§la-s¡traka (sötét fonal). mondván: „Áldozz értem valamit! A Yama-világban látom.Nyolcvannégy lakh (egy lakh = 100. és útravalója minden egyéb. 59. 71. ha testét elhagyta. Andhat§misra (sötét „vak” mélység).Mialatt így kiáltoznak. oly szörnyûségek vannak ott. hogy családot kellett eltartson. melyeket fogóikkal csípnek le [tulajdon testükrõl]. hogy [hátrahagyott] javaimat tékozlod el!” 57.Így az. hogy jogtalanságok révén viselt gondot családjára. Yama parancsára a szolgák a szörnyû pokolba taszítják õket.T§misra. ott kellett hagyjon mindent a földön. Lohitoda (víz helyett vér).Vannak. melyek rejtelmes módon keletkeznek.Ama fa közelében (¼§lmal¦) van a sokszoros borzalmakkal töltött poklok sokasága. hogy ott férgek egyék testeiket. Raurava poklait és a többit. 55. 65. madár! Ezek közül a huszonegy legfontosabb és legszörnyûbb a következõ: 61.T§misra (sötétség). melyek közül az elsõ T§misra. jut most Andha-t§misrába. aki javait elveszítette (vagy: aki mások jótékonyságára szorul). és Loha-ªa¯ku (a vas-tüskés).Ezekbe zuhannak az elvakult gonosztevõk. akik megvetették a Dharmát. fölhasítják arcukat és koponyájukat.kezekkel. mint boldogság. Av¦ci (víztelen).e helyeken kínlódnak remények hiányában a kalpa (korszak) végezetéig. és [Yama-] szolgák tömegei hemzsegnek ott. K§-loka (varjú-pokol). Ku¨mala (bimbó: kinyíló és újra bezáruló). sokakat hernyóktól hemzsegõ verembe vetnek. 63. és Kumbh¦-paka (üstben megsütõ). és különbözõ fokozatokra osztottak. a sötétség legszörnyûbb helyére. Negyedik Adhy-§ya A bûnök. fejjel lefelé fölakasztanak.Mindezek betegségekkel és kínokkal telítettek. és Mah§-patha (hosszú ösvény). 56.Hatalmas.Legyen férfi vagy asszony. Sa°gh§ta (a szoros). Mah§-raurava (bömbölõ) és ¼§lmal¦ (a már elõbb említett kínzó-fa). 62. 67. tisztvává válva újra ide jut (emberként születik újra). óh. hogy szavakkal azt ecsetelni nem lehet. 64. el kell viselje 66. egy Samprat§pan÷ (mindent elégetõ) nevû és egy Tapana (égetõ) nevû: ez ama huszonegy. az elkövetett gonosztettek gyümölcsei e helyeken érlelõdnek meg. Mah§-niraya (nagy pokol).Miután az ember alatti világok minden kínjait sorban elviselte.Egyedül bolyong a sötétségben. aki családapa volt.A sors által reámért tisztátalanságért. míg másokkal gonoszat cselekedett.000) pokol létezik. akik javaikat követelik vissza. 54. melyet táplált. és Samprat§pana (zsarátnok). 60. 70. Raurava (üvöltõ). némelyiket hegy tetejérõl taszítják alá.Némelyiket kút vermébe hajítják. a pokolban kell szenvedjen ahhoz a beteghez hasonlóan. Andha-t§misra. 69. gyémántkemény csõrû varjak tépik ki egyesek szemeit.És amiatt. Savi¢a (méreggel telített). 58. és tulajdon javát kereste. P¡ti-m¥ttik§÷a (bûzös agyag). és halála után átveszi méltó büntetését.A pokolban így panaszkodó bûnösöknek a szolgák húsdarabokat vetnek. melyek a pokolba juttatnak Garu¨a így beszélt: . az ember gyötrõdik.

akik gyermeket vagy tehenet öltek meg. aki az alacsonyrendûhöz vonzódik. gyilkosok. aki kötelességeit elmulasztja. és aki balgaságát bölcsességnek tartja: 12. vagy br§hma£a családból származó nõvel köt házasságot.aki a jó tanokra és ª§strákra nem figyelmez. északi és nyugati kapun). a gonoszak útja a déli kapun át vezet. 18. és kötelességeiket elmulasztották. 10. aki a Veda szavait olvassa. az zuhan a Vaitara£¦ba.Aki egy br§hma£ának tett ígéretét be nem váltja. aki magzatot hajtott el. óh. kik jót tenni nem akartak. br§hma£ák gyilkosai és égetett italok rabjai. aki rágalmat terjeszt. Keªava! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így válaszolt: 2. Az igazak három kapun át vonulnak be a Dharma-r§ja városába (a keleti. 21. szörnyûségbõl szörnyûségbe jut.aki áldozati szertartást megzavar. Ny§yát és a Ved§ntát. akik a gonoszhoz vonzódnak. aki áldozatra szánt állatot maga fogyaszt el. vagy barna tehén tejét issza (részére$ tiltott szertartáson vesz részt). vagy más feleségét elcsábítja.1. az merül el benne. merülnek el a Vaitara£¦ban.aki király felesége után vágyakozik.Yama szolgái által ütlegelve vonulnak a Vaitara£¦hoz. és a ª§strák tanulmányozását elmulasztja. 20. ezek mindenkor (azaz a kalpa végezetéig) ott kell tartózkodjanak.oly br§hma£a. aki bizalommal visszaél. . jó cselekedeteket. miért kell a hosszú utat [Yamához] megtenniök? Ezt közöld vélem. aki csupán önmagát becsüli. Minõ bûnök következtében jutnak a poklokba az emberek. aki a rábízottat elsikkasztja. a hazug és rosszra törekvõ. 8. apát vagy más tiszteletre méltó személyt megvet.ezek. és aki titkon követett el rosszat. 9. és elmulasztotta a jó cselekvést.Aki hû asszonyt. 7. és még sokan mások. ama gonoszakról szólok néked. aki adósságát meg nem fizeti. és közlöm véled.e legnagyobb bûnösök. 4. érzéki élvezeteknek adja át magát. aki méreggel gyilkol. vagy erényes nõket rágalmaz: 24. aki irigyli más kiválóságát.Aki az ajándékot visszaveszi. 11. aki mások létfönntartását szolgáló javakat eltulajdonít. az merül el benne. vagy megbánja adakozását.aki anyát. hússal él. és a jók társaságát kerüli. istenség vagy br§hma£a javait rabolta el. aki asszony és gyermek javait tulajdonítja el. aki jó tanításokat megszakít. 16.Aki ezernyi erény helyett gonoszat választ. a Védát. 3. 13. M¦m§°s§t. E félelmekkel teli úton folyik a Vaitara£¦ áramlata.oly ª¡dra. a boldogak megszomorítója. aki magához hívja. aki tanító [illetve szülõ]. 17.aki br§hma£ának ad el égetett italt. tiszteletre méltó személyeket és isteneket$ becsmérel. 15. jajgatva éjjel és nappal. aki szántóföldek határköveit eltávolítja. 6. 19. aki fiatal leányt csábít el. kik oda jutnak: 5. de azután így szól: „Mit keresel nálam?”. Aki folyamatosan követett el rosszat. aki becsmérli a Pur§£ákat. jó modorút gyûlölködésbõl eltaszít. 22. aki kiváló embereket. 23. hogy abba kik zuhannak bele: 14. a gõgös. az pokolról pokolra vándorol. járják Yama ösvényét. jó családból származót. és még sokan mások. és legelõket szánt föl. aki más erényeit el nem ismeri.a kárörvendõ. vagy részegeskedik. aki asszonyt vert agyon. vagy v¥¢al¦t (alacsony kasztbeli: ª¡dra) vesz feleségül. aki brahminzsinórt visel.

26.asszony. aki rabszolganõt visz ágyába. fogadalom meg-nemtartója$. 46. gátakkal. és újra belévetik a szerencsétleneket a folyóba. 35. aki ártatlant büntet — az a pokolra jut. és oly asszony. szintén a pokolba jutnak. vagy kertbe dobja. 45.A hamis tanúságot tévõ. 33.Aki védtelent meg nem sajnál. ezek árusítója — szintén pokolra jut. gyermektõl. kik szarvasmarhák tulajdona÷ fölötti vitát nem csillapítanak. aki haját eladja (azaz prostituált lesz). a szolgák azonban Yama parancsára visszaûzik õket. az õt tisztelõ balga maga is pokolra jut. az jut a pokolba. templomok vagy emberi lakok pusztítói jutnak a poklokba. a csalók — ezek jutnak a poklokba. 43. íj és nyíl készítõje. és a halotti szertartások el nem végeztettek. Yama palotája elé érnek. óh. Hari.Kik a fogamzásra alkalmas idõt (¥tu-k§la: közvetlenül a menstruációt követõ idõszak) asszonyuknál elmulasztják. a menstruáció idején közelít asszonyához. 39. az jut a pokolra.Az a br§hma£a. 38.Aki váladékait tûzbe vagy vízbe veti. tavak.Aki karókkal.Miután e gonoszak bejárták az egész utat. majd eljutnak ama fához (kínok fája). de azután fékezhetetlensége miatt kibújik . de szítanak — mind pokolra jutnak. 42. S¡rya és Ga£eªa. úgy kínlódniok kell. szertartás kerülõje. törvénysértõk.az ilyen br§hma£a tiszteletre nem méltó. az a pokolra jut. útra hullatja — az is pokolba kerül. az igazságtalan. 48. 40. kövekkel vagy tüskés bozóttal az utakat elzárja. szolgától és tanítótól megvonja. a mohó vágyak rabjai. 44. a hálátlanok. akik oda levettetnek: 32. kik civakodásban örömüket lelik. a csaló és a tolvaj [jut oda]. és a pokolba vetik õket. az jut a pokolba.Azok.Aki az étket asszonytól. aki állati bõröket árul. 47.istentagadók. vagy tehénistállóba. jönnek a szolgák.ß 41. az a pokolra jut. szólok ama bûnösökrõl.Ha az ütlegelések következtében a földre zuhannak. bárha az éppen elkészült. aki az õsöknek való áldozást elmulasztja. madarak ura! Ide dobatnak be a bûnösök. aki más után áhítozik.a hatalmas fák pusztítója. vagy a Parvan idején (holdcsomópontok: a holdváltozások négy napja). a mérgek árusítója: mindezek a poklokra jutnak. özvegy becsületének megrablója$ [jut oda].Ama balgák. meg kell járja a mélybe vezetõ utat. kik ¼iva és ¼iv§. 37.25.Aki kötelmeket$ vállal magára. 34.Aki vágytól elvakultan. aki kiválóak ellen lázít. úgy kitaszíttatik a br§hma£a kasztból. vízben. kik br§hma£ák közti vitának örülnek.Ha fekete tehén nem adományoztatott.Az ördöggel szövetkezik. és ha ª¡dra nõvel ad életet gyermeknek. 29.Aki a házába étekért betérõ br§hma£ának ételt nem ád. aki férjét szidalmazza. nappal — az is a pokolra jut. 36. 31. aki mindenkivel szemben csalárd.A kutak. erdei tanyák rongálója. 28.Aki mindenkivel szemben bizalmatlan. mely bejárata a legrémesebb pokloknak.Fegyver. 27. ezek és az ehhez hasonlóak szenvednek a kínok fáján.a Vaitara£¦ba vetik bele a vétkeseket. 30. valamint egy nagy tanító vagy bölcs tiszteletét elmulasztja. mely a parton áll.

oly férfiak és asszonyok lesznek. istenség tiszteletére rendezett körmenetet vagy zarándokutat megzavar.És ha szomjtól gyötörve inni szeretne. a szolgák Asipattra-vanához vezetik. 59. kúszónövények.mindezek tévelyegnek. 51. Ötödik Adhy-§ya A bûnösök ismertetõjelei Garu¨a így szólt: 1. majd emberként születnek meg. született vakok. egész e világ végezetéig. gandharva. halljad.A barát megcsalója.Így gyötörtetnek férfiak és asszonyok. Asszony megölõje vagy magzat elhajtója beteg pulindaként (vad hegyi törzs) születik.A fák. a szolgák forró olajat nyújtanak néki.Késõbb újra magához tér. az a pokolba jut. és még ily állapotukban is sok szerencsétlenség vár rájuk. 56.A gyújtogatót Yama szolgái megragadják. szintén pokolba jut. óh. akik isteni ölbõl születtek (félistenek: yak¢a. T§rk¢ya! Így mondja a hagyomány. innia kell. 60.és ha aztán a kardlevelek tagjait összehasogatták. 50. így sülnek a poklok mélyén. 57. jajgat.Aki a tanítót. kik a megfelelõ anyaölekbe$ jutnak. újraszületnek alacsony sorban. és vétkeik ismertetõjeleit viselik. és miért is beszélnék többet errõl. A poklokból újraszületõ bûnösök. és Yama parancsára visszajutnak a földi világba. akik magukon viselik a bûn (elõzõ vétkek) jeleit: a leprások. r§k¢asa): 62. amikor minden ª§strában olvashatod! 58. állattá) válva. de beszélni nem képes többé. 53. és minõ anyaölbe jutnak a bûnösök? Ezt ismertesd nékem. 54. és más szörnyû betegséggel megvertek$. Mi az egyes vétkek ismertetõjele. leányka gyilkosa bélpoklos. amelybõl a kijutás lehetetlen.és amikor aztán összeégve az árnyékban menedéket keresne. tanítója ágyának meggyalázója bõrbetegséggel bûnhõdik. kivel nem volna szabad.Ily sokféle kínokat kell a gonoszak elviseljenek. magtalanként születik. 61. a remények elpusztítója a pokolba jut. barátság elárulója.vállalása alól. 63. bokrok.Aki mennyegzõi menetet. ilyenek: 3. a poklokból az emberi világba jutók ªva-p§kaként (kutyaszakács: kaszton kívüli) születnek meg.Rovar. és tüzes verembe vetik. ki véle az §tm§ tanát közli.Ha azonban tetteik gyümölcseit elfogyasztották. 52.000 lény közé számítanak azok is. madár és vízi állatok (ama alacsony sor)$. . Keªava! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így válaszolt: 2. aki oly asszonnyal közösül. tehén megölõje púpos és hülye$. – Nos. liánok. és összeégett belekkel roskad össze. barom. hegyek és füvek ama mozdulatlan dolgok. 49.400. és ott mélységes tompaság (öntudatlanság) uralkodik. E három c§£¨§la-ölben születik. 4. Br§hma£a gyilkosa tüdõbajos lesz. valamint a Pur§£a-elõadót$ nem tiszteli. új létre ébrednek. óh. a 8. így kiáltanak feléje: „Tán csak nem akarsz árnyékban álmodozni$?!” 55. mozdulatlan dolgokká vagy mássá (növénnyé. egyél és igyál! — így szólnak hozzá. az oly szörnyû pokolba jut.

öszvérként születik. ha mohóságból (adomány reményében) gyakran mutat be áldozatot.Az a pap. virágok és hasonlóak tolvaja majomként. 13. 7. szantál . siket lesz. karavánokat támad meg.Ki létét erõszakos úton biztosítja. aki esküvõi menetet megzavar. aki áldozatul tisztátalan étket ajánl föl.Barát elárulója hegyi keselyû. méz tolvaja darázsként. hússal kereskedõ (br§hma£ára vonatkozik) boldogtalan lészen. ha mantra elmondása nélkül táplálkozik. sakálként születik. más fémek tolvaja szegénységre jut. só tolvaja hangyaként születi meg. 23.Az a br§hma£a. a Védák és ª§strák megvetõje minden bizonnyal sárgaságban fog szenvedni. vagy azt letegezi. sakál lesz. 15. ki mesterét nem szolgálja. aki könyvet (szentírást) lop el. 22. aki a hajnali áhítatot$ elmulasztja. a hazug dadogó lesz. gyümölcsök.Az a br§hma£a. aki a G§yatr¦t nem imádkozza. széna vagy gyapot tolvaja birkaként születik újra. 19. golyvás lesz. az étkezési szabályok megsértõje egyszemûként. aki pappal vitázik. 8.Étek elrablója egérként (patkányként) születik meg. egy gyújtogató elhullatja haját. és aki ilyenre hallgat. 14. a méregtolvaj skorpióként születik meg. melyet elõzõen meg nem vizsgáltak (tisztaságát illetõen). bika lesz. aki mohóságból (nem éhségbõl) fogyaszt tiltottat. 9. ki másoktól irigyli a jót.A méregkeverõ megõrül.Aki tanítójával gorombáskodik. élõlény húsának fogyasztója (szintén br§hma£ára vonatkozik) súlyos betegségeken kell keresztülmenjen. A hamis tanú némaként születik. k¢atriya és vaiªya). baromként vagy szamárként születik újra.Bódítószer élvezete következtében elhalt.Azok a br§hma£ák (vagy magasabb kasztbeliek). kecskebakkén él majd gyilkos (vagy hóhér) házában. és a [négy] . tigrisként születnek meg elhagyott vadonban. 17.Bétel. a mértéktelen élvezõ elefánt lesz elhagyatott vidéken. aki [a magasabb kasztokat] szidalmazza (br§hma£a. epileptikusként születik. Aki br§hma£át vagy tehenet megrúg. disznóként születik. annak hasa fölfúvódik.5. 6. 21.Alacsony kasztba a drágakövek kedvelõi jutnak (akik azokat lopták). leprás lesz.A fõzelék-tolvaj pávaként. vak lesz. víztelen vidéken brahma-r§k¢asaként születik meg. Aki tanítót (vagy más tiszteletre méltó személyt) megvet. aki tiszteletre méltóakat meg nem vendégel. akik elmulasztják a vaiªvadeva-áldozatot. A hús fogyasztója (nyilván csak br§hma£ákra vonatkozik) vörös tagokkal (bõrbetegség fajtája) születik. illatszerek tolvaja mósuszként. és csak külsõ látszatra rendes. és ajaknélküliként születik az. 12. a víz tolvaja kakukként. 16. vagy démon lészen (phetk§ra). a gabonatolvaj sáskaként. csalárd kereskedõ bagoly lesz. tanítvány. aki tiszteletre méltó személyt tanítani vonakodik. 20. ki belül rossz. 11. vagy tilalmas táplálékot esznek (alacsonyabb kasztbelitõl nyújtottat). ki áldozatot mutat be annak.Aki a br§hma£ának ígért ajándékot visszatartja. sántaként vagy bénán születik. Az ínyenc. úgy varjúként születik újra. 18. hús tolvaja keselyûként. kinek nem volna szabad. fekete kígyóként születik újra a hegyekben. a szenvedélyes vadász. 10. az aranytolvaj beteg körmökkel jõ a világra. képmutatóként születik újra.

életrendet becsmérli (brahma-c§r¦, g¥ha-stha, v§na-prastha és sanny§s¦), erdei galambként születik újra. 24.Remény és szerelem pusztítója, s aki asszonyát gyûlölet okából elûzi, hosszú idõn át szerencsétlen lészen. 25.Anya, apa, tanító gyülölõje, testvér és fivér ellensége, az anyaölben pusztulnak el. 26.Oly asszony, aki anyósát és apósát szidalmazza, civakodást szít, pióca lesz; férjének szidalmazója pedig tetûként születik újra. 27.Férje elhagyója, a hûtlenkedõ bõregérként, gyíkként vagy kígyóként születik meg. 28.Nemzetségének (gotra) meggyalázója, aki gotrája asszonyával folytat viszonyt, elõbb hiénaként, majd sünként, és végül medveként születik meg. 29.Aki vezeklõ nõ után áhítozik, sivatagi démonként (maru-piª§caka), aki fejletlen után áhítozik, erdei óriáskígyóként születik. 30.Kaméleon lesz, ki mestere asszonyát szereti, míg királynõ szeretõje megvetett lény lészen; barát feleségének elcsábítója pedig szamárként születik újra. 31.A pederaszta disznóként, tisztátalan ágyban fetrengõ bikaként, az érzékiség rabja csõdörként születik meg. 32.A tizenegyedik nap (Ek§daª¦) áldozatának elmulasztója kutyaként születik újra; az a pap, aki pénzért mutogatja az istenségek képmásait, kakasként születik meg. 33.Az az elvetemült br§hma£a, ki pénzért végez szertartásokat, devalakának neveztetik, és kizáratik az áldozók sorából. 34.Ama bûnösök, kik karmájuk folytán a poklokat megjárják, ismét e földre születnek. 35.Egy br§hma£a gyilkosa szamár, teve, bivaly ölébe; égetett ital fogyasztója farkas, kutya és sakál ölébe kerül. (Ahol többfajta lehetõség említtetik, ott egymás utáni inkarnációkról van szó.) 36.Aranytolvaj hernyó, rovar és madár és madár ölébe jut; tanító ágyának megbecstelenítõje sorban fû, bokor és lián lesz. 37.Asszony elcsábítója, idegen javak elidegenítõje, br§hma£a megrablója, brahma-r§k¢asaként születik újra. 38.Br§hma£a-javak eltulajdonítása a családot (kula) hetedíziglen teszi tönkre; ha rablás vagy tolvájlás útján történt, úgy a következmények nap és hold fönnállásáig tartanak. 39.Vasat, követ, mérget megemészthet az ember, de megemészthetetlen a három világban (mennyben, földön és légben) a br§hma£ák java. 40.A br§hma£ák javából elõállított kocsik és harci eszközök elpusztulnak a csata kezdetekor, széthullanak, mint a homokgátak. 41.Templom és pap megrablása következtében családok halnak ki, és ez történik egy br§hma£a lebecsülése miatt is. 42.Mi e lebecsülés (atikrama): a Védák és ª§strák tudójának elutasítása, az adomány ily személytõl való megvonása. 43.Nem lebecsülés a br§hma£ának [mindez], ha nem tanulmányozója a Védáknak; hiszen nem hamu, de tûz áldozandó. 44.Óh, T§rk¢ya! A br§hma£a megvetõje, lebecsülõje sorra járja meg a poklokat, és újjászületésekor vak, adakozásra képtelen koldus lészen. 45.Aki a maga vagy más által adott földet visszaveszi, hernyóként kínlódik hatvanezer éven át a mocsárban. 46.Aki a maga által adottat veszi vissza, e világ végezetéig bûnhõdik a

poklokban. 47.Óvni kell az ajándékozott (br§hma£ának adott) javakat, mivel ellenkezõ esetben a bûnös béna kutyaként születik meg. 48.Aki egy br§hma£a szükségleteirõl gondoskodik, az jutalomként százezer tehén birtokába jut; aki õt megkárosítja, kutya és majom lészen. 49.Óh, madarak ura! Ily ismertetõjelekkel találkozhatsz e világban, és ily születések lehetségesek, az elkövetett tetteknek megfelelõen. 50.Így születnek újra a bûnösök, ha a poklokból e világra visszatérnek, a kínok elszenvedése után. 51.Ezernyi születésen át jutnak állati ölekbe, és gyötrõdnek, terheket cipelnek. 52.És ha mint madarak, átszelték az esõ, fagy és hõség gyötrelmeit, ha a jó és gonosz tettek ismét egyensúlyba jutottak, ismét emberi ölben látnak napvilágot. 53.Férfi és nõ egyesülése következtében keletkezik az ember az anyaölben; és ha a szenvedések, melyek az anyaölben kezdõdtek, végetérnek, ismét halál következik. 54.Születés és halál — ez osztályrésze minden lénynek; az elemek négyszeres egyesülésének kereke imígyen forog. 55.A kerék forgásához hasonlít a születés és halál körforgása, és mindez varázslatom (m§y§) következtében hol e földön, hol a poklokban történik a karma törvénye szerint. 56.Az adományok megtagadója koldus lesz; szegénysége következtében gonosz tettet hajt végre; gonosztette következtében a pokolba jut; aztán újra szegény lészen, és ismét bûnözõ. 57.Az elkövetett tettek következményei el nem maradhatnak; vonatkozik ez jóra és rosszra. A ki nem egyenlített karma el nem tûnik, bárha milliárdnyi világkorszak múlna is el.

Hatodik Adhy-§ya
A bûnösök újraszületésével kezdõdõ szenvedések Garu¨a így beszélt: 1. Hogyan lép a poklokból visszatérõ az anyaölbõl a létbe? Írd le nékem, óh, Keªava, mily szenvedések várnak reá az anyaölben és azt követõen! Vi¢£u így válaszolt: 2. Kinyilatkoztatom néked, hogyan keletkezik az ember, midõn férfi és nõ egyesülnek, és mag, valamint menstruációs vér (az anyaölben) visszatartatnak. 3. A menstruáció alatt a gonoszak nyerik$ el tettüket, ama három nap során, mivel Indra br§hma£agyilkossága [az asszonyban] jelen van. (brahma-haty§ = mágikus-materalisan$ fölfogott$ vétek, melyet Indra követett el V¥trán, harmadrészben a menstruáló asszonyokba helyeztetett.) 4. Az elsõ napon az asszony egy c§£¨§l¦ (pária), a másodikon brahmagh§tin¦ (br§hma£agyilkos), a harmadikon egy rajak¦ (alacsony keverékkasztbeli): ezek az anyái a poklokból visszatérõknek. 5. A karmának megfelelõen és ¾ªvara (istenség) irányításával a nõ a férfi magjaként a nõ testébe lép, hogy ott testet nyerjen. 6. Egy nap múltán [az embrió] folyékony tömeg [egyesülvén a menstruációs vérrel], öt nap után hólyagocska (budbuda), tíz nap múltán [akkora,

illetve oly kemény, mint egy] karkandh¡ badar¦-phala÷ (Zizyphus Jujuba termése), és ettõl kezdve húscsomócska, vagy$ tojásnyi. 7. Egy hónap alatt keletkezik a fej, a második elmúltával válnak el a végtagok és a többi rész; körmök, szõrzet, csontok, nemiszervek és testnyílások három hónap elmúltával keletkeznek. 8. Négy hó elteltével keletkezik a hét alapanyag (a hét dh§tu: chylus, rasa <az ételbõl képzõdik, és az epe alakítja át vérré>; vér, rakta; hús, m§°sa; zsír, medas; csont, asthi; velõ, majj§; mag, ªukra), az ötödik után keletkezik az éhség és a szomjúság; a hatodik után megmozdul az embrió, a külsõ tojásburokba kerülve (jar§yu) az anyaölben jobb felé. 9. Az anya által élvezett táplálék és ital következtében megerõsödnek [az embrió] alap-alkotóelemei anélkül, hogy ezt õ maga akarná; midõn egy lény kialakul, bélsár és vizelet barlangjában hever. 10.Az ott tanyázó éhes hernyók minden pillanatban rágnak tagjain, mivel azok még igen gyöngék; a szörnyû kínok következtében állandóan ájult állapotban van. 11.Ha azután rá is hatással van ama sok égetõ, erõs, forró, sós, nyers és más étek, melyet az anya fogyaszt, minden tagjában fájdalmakat észlel. 12.A méhben, melyet kívülrõl a belek vesznek körül, ül, miközben fejét a has irányában, a hátát a nyak irányában ferdíti$; képtelen tagjait megmozdítani, [úgy helyezkedik el,] mint madár a fészekben. 13.Azután az istenség akaratából elnyeri az emlékezést (sm¥ti), és visszagondol száz élete tetteire; nagy sóhaj szakad ki belõle: „Hol is találhatnék menedékre?” 14.Mint könyörgõ látnok (¥¢i), félelemmel teve, hét kötelékkel [az anyagi léthez] bilincselve, összekulcsolt kezekkel azt dicsõíti, aki az anyaölbe irányította (Vi¢£u). 15.A hetedik hónaptól kezdve tudat birtokában van, és mozog; a születési szél (s¡ti-v§t§¤) következtében nem marad egy helyben, hasonlóan ikertestvéréhez, [az anyaöl] sarában helyet foglaló hernyóhoz. A lélek (j¦va) szólt: 16.„Vi¢£u védelme alá helyezem magam, ¼r¦ férje [védelmezzen], aki e világ fönntartója, a rossz tettek elpusztítója; és aki mindazokat kedveli, akik védelmét kérik. 17.A varázs (m§y§) elvakított, e testbe ezért léptem be, [oly testbe, mely] férfi és asszony tulajdona; óh, oltalmazóm, a születések körforgásába léptem én, ami tévhit következtében, hogy ’én’ és ’enyém’, létezik! 18.Környezetemben (családomban és kapcsolataimban) jó és rossz tetteket követtem el; szenvednem nékem kell emiatt egyedül, [mivel] azok, kik [cselekedeteimbõl] hasznot húztak, eltûntek. 19.Ha az anyaölbõl kiszabadulok, birodalmadra fogok gondolni; az adjon nékem erõt, hogy az üdvösséget elnyerhessem! 20.Bélsár és vizelet gödrébe zuhantam, és az anyaöl tüze eléget engem; szabadulni szeretnék innen; hogyan kerülhetnék ki innen? 21.Annak oltalmába ajánlom magam, aki ily fölismerésre juttatott, aki szánalmat érez a nyomorultak irányában; bárcsak ne várna reám újólag [új születéseken át való] vándorlás. 22.Nem akarok több anyaölbõl kilépni, mivel odakint szerencsétlenség vár reám elkövetett gonosz tetteim következményeképpen. 23.Bárha itt szörnyû kínokat kell elszenvednem, mégis eltûnt bénultságom,

26. 34.Ettõl [a széltõl] erõszakkal kiszorítva. és természete démonivá (zabolázhatatlanná) válik. 25. nem képes magát megvakarni. folyamatos maradna. miután fölismerése$ tovatûnt. 35. tüstént elvakítja Vi¢£u varázshatalma (ti. 33. kiáltozik.Egyre-másra keresi a kapcsolatokat. nem képes fölülni. 27. ezután nagy nehezen kilép. a pille. akit öt [érzéke] visz romlásba? 37. ha párosodik. az elefántot akkor ejtik rabul. 39. piszokban élõ hernyóként. és amint teste nõ. a hal horogra akad). az elhamvasztáskor vagy egy Pur§£a meghallgatásakor fönnáll.Darazsak.Olyanok nevelik föl. mérges legyek.Ha tudatlansága következtében arra vágyik. úgy nõ gõgje és gyûlölködése. a pillét a láng csalja tõrbe. nem figyelmez a ª§strákra. nem kívántat kell cselekedjen. amikoris másoktól függ. mivel a fordított$ utat járta meg (azaz a m§y§ következtében az újraszületés sorsát választotta). az erõsebb elpusztítja.Szennyes fekhelyen. melyek reá a gyermekkorban és késõbb várnak.Ha a nõt. 38. aki ne kívánna szabadulni [a sa°-s§ra] bilincseitõl? 28. egy betegség folyamán. miként a pille a tûzbe. és szenved. míg az ájultan adja át magát kínzóinak. 30.A földre hullva bélsárban és vizeletben kapálódzik.Ily szavakkal magasztalja a látó (¥¢i) az anyaölben a tizedik hónap során [Vi¢£ut]. aki az oly nehezen megszerezhetõ emberi életet az érzéki örömök kedvéért elpocsékolja? 40. vakon ugrik a mélybe. és semmit nem képes visszautasítani. erre hirtelen a születés szele (s¡ti-m§ruta) lefelé hajtja.Száz újraszületés múlis el.Ha a fölismerés. kik nem értik. mit el nem érhet. ahol rovarok gyötrik. és szeretõivel együtt igyekszik a romlás felé.Ha az ember közvetlenül karmája levezeklése után [a pokolban] az anyaölet elhagyja.E korban átadja magát a bûnözésnek. elveszíti akaratát.Amint e varázshatalom megérinti. fölemelkedni vagy mozdulni. akkor volna-e valaki. 32. a méhet az illat csábítja a lótusz-kehelybe. az elefánt. akkor elhatalmasodik rajta a szenvedély. mely az anyaölben. hogyan is ne pusztulna el az [egyetlen]. 29. öt által leli halálát (az antilopot zeneszóval csalja elõ a vadász. hogy lelkem elszakíthatom a sa°s§rától. hogy megszülethessék. süllyed fejjel lefelé.ha lótuszlábaid átölelve remélhetem. és elveszíti emlékezését [a korábbi életekre vonatkozóan és anyaölben töltött idõvel kapcsolatban]. poloskák és más rovarok kínozzák a rikoltozót. és nem beszél. 31. hajszolja az élvezeteket. keresi kivetettek társaságát. úgy elhatalmasodik rajta a düh.Miután így kellett elviselje a csecsemõkor és gyermekkor kínjait. 36.Az antilop.” Az Istenség Legfelsõbb Személyisége szólt: 24. miként a gyengébb elefántot megöli az erõsebb. nem hallgat a bölcsek szavaira. az istenség (Vi¢£u) varázs-figuráját pillantja meg. eléri a kamaszkort. míg elkövetkezik az emberként való születés .Nem balga-e. a méh és a hal: ez az öt. a m§y§). elviseli ama szenvedéseket. panaszkodik.

akik elvakultság okából vagy akarattal követtek el vétkeket! 3. az még az elnyert ambróziát (halhatatlanság itala = a-m¥ta) elveszítheti. 42. Helyesen kérdeztél. 13.Így már$ a Veda hirdeti a fiúgyermek nagyszerûségét. ¥¢ik és õsök ellen elkövetett). 8. óh. azt a fiút e tettéért Svayambh ¡ (Brahm§) Put(t)rának nevezi÷. a bûnösök pokoljárását. mindent kinyilatkoztatok elõtted! 6. megszabadul a háromszoros vétektõl (melyeket az istenségek. madarak ura! 7. de nem beszéltem az erényesekrõl. 41. ezeket hallva. Aki odaadó figyelemmel hallgatja meg a Hari-va°ªa (a hét vadász legendája÷) történetét. és valóban az emberek üdve érdekében! Figyelj tehát összpontosított szellemmel. kiken a halotti áldozat (antye¢±i) nem segít (vagy értük be nem mutatott). ¼iva feleségének tettei). T§rk¢ya. mily módon. az unoka és a dédunoka révén. Ha a karma következtében egy fiú születése megakadályoztatik. óh. ezért. a sa°-s§ra tengerébe elmerültek. Garu¨a. A fiatlanokß és bûnösök rossz sorsáról már elõbb szóltam néked. és mennyivel nehezebb egy br§hma£a testét elnyerni! Aki ezt megõrizni nem képes. Közöld vélem. megszabadul az atyák bûneitõl. és érzékei rabja lesz. aki fia arcát megpillantja. M§dhava (Vi¢£u-K¥¢£a$) üdvözülhetnek. 43. és eléri a mennyországot a fiú. mit kívánsz még hallani? Hetedik Adhy-§ya Babhru-v§hana király beszélgetése egy pretával A S¡ta így beszélt: 1.[újra]. kiknek lelkein foltot ejtettek az érzéki élvezetek. Aki atyját a Put nevû pokolból megváltja. úgy mód keresendõ ennek elérése érdekében.Ha ezután elérte az öregkort. és bizalommal gondol ¼ivára. aki az elõírásoknak megfelelõen ismétli el a ¼ata-ca £¨¦t (Durg§. a brahma-viv§ha (az ortodox esküvõk közül a legelõkelõbb) szerint . így mondja az örökérvényû kinyilatkoztatás. 10. óh. de az emberek üdve érdekében tovább kérdezte Keªavát. mint az aªvattha-fa (Ficus Religiosa) levele. 9. a [pokol] világokon (lok§n yamalok§d¦n) átvonul [bántatlanul]. mily módon kerülhetik el a pokolbeli büntetéseket azok emberek.Egy. „egy fiú segítségével elnyerhetõek a világok” (a bánat-nélküli világok. óh. Garu¨a így szólt: 2.Egyetlen erényes fiú (aki a halotti áldozatot bemutatja) egész családját megmenti [a pokolból]. parancsoló. T§rk¢ya. Közöld. hogy a gyöngék. melyek közül az elsõ a menny. úgy reszketett. 4. sok betegség keríti hatalmába.Aki unokáját megérinti.A karma kötelékeiben vergõdve. az fiút nyerhet. kiknek egy fiuk van. az emberek megváltása érdekében. nyilatkoztasd ki a Pur§£a értelmét! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így felelt: 5.Közöltem véled tehát. és ha végül a halál is utoléri. a gonoszok soha el nem érik a közömbösség (a világ javaival szemben való közömbösség) állapotát. és varázshatalmam elvakítja õket. ismét a szörnyû poklokba jut. 11. 12. svarga). óh.

reménykedve közelített hozzá. és üldözés közben egy másik erdõbe jutott. 30. óh. óh. hogy a halotti áldozat (aurdhva-dehika) a legnagyszerûbb cselekedet. T§rk¢ya. 21.A szörnyûséges látvány csodálkozásra késztette a királyt. a¯ga-da: felkaron hordott karperec) fia. szennyesen.A gazella elfutott.Alattvalóit gyermekeiként védelmezte.A véled való találkozás révén. és mily adomány válthatna meg téged a preta-léttõl? A preta így felelt: 34. és melynek ágai közt madárcsapat énekelt. hogy a király e szörnyû erdõbe jutott.elnyert asszony fiúgyermeke a mennybe juttat. sok jót cselekedett. 29. ezt tudva. kerülendõ az alacsony kasztbeli nõvel a házasság. 17. udaya: jólét) uralkodója) Mahodaya szépséges városában. Mahodaya (mah§: nagy. 15. a király nyilától eltalálva. a preta azonban. és abba lovával belegázolt. óh.Szívesen áldozott és adakozott. királyok legkiválóbbja. 20. amely bizonyítja.Éhesen és holtfáradtan a király egy patakhoz érkezett. elértem a legmagasabbrendû üdvöt.Az magától értetõdik (kim ucyate). hogy a fiúgyermek által bemutatott halotti áldozat a mennyet biztosítja. ha valaki más mutatja be az áldozatot? Most erre adok választ! 16.Meséld el nékem részletesen preta-léted okait. hogyan váltál pretává? 33. meggörnyedve. 19. óh. nagyhatalmú. a preta-király ily szavakkal fordult a királyhoz: 31. 23. lesoványodva kuporgott ott. miként kerültem ily sorsra. 28.A király követte a vérnyomokat. mely pompás árnyékot vetett. madarak legkiválóbbja! 14.A régmúlt idõkben. Ebben az idõben a távolban a király egy gazellát pillantott meg. 22.Ivott a lótuszvirágok illatától áthatott friss vízbõl. madár! A halotti áldozat bemutatásával õseik számára a mennyet biztosítják. látván.Csak ugyanazon kasztból származó férfi és nõ gyermeke törvényes (aurasa).E hatalmas fa szinte uralkodott az erdõn. vicsorgó fogú! Mily szörnyû vétek juttatott rémes helyzetedbe. és k¢atriyaként igazságosan ítélkezett a bûnösök felett. aki erényes és nagyhatalmú uralkodó volt! 18. és most igen boldog vagyok! A király így szólt: 32. módot kell találnod.Rengeteg vad élt itt. mindent elmondok néked kezdetétõl fogva. aki éhségtõl és szomjúságtól megzavarodva. 26. T§rk¢ya.Ekkor hirtelen megpillantott egy pretát. és eltûnt a rengetegben.Megpillantott egy csodás nyag-rodha-fát.Ez a nagyhatalmú egy alkalommal kíséretével vadászaton volt. A király lepihent tövében. résztvevõ$ és barátságos ember volt.Te fekete. a Tret§-yugában (a nagy világkorszakok közül ez a második) élt Babhru-v§hana király (Arjuna és Citr§¯gada (citra: sokféle.Hallgass meg egy régi legendát (iti-h§sa). kijutottam a pretaállapotból. egy sa°g¥h¦ta-fiú (alacsony kasztbeli nõvel kötött házasságból született) ezzel szemben a pokolra juttat. óh. 24. és sokfajta madár éneke visszhangzott. sûrû. hogy . De miként biztosíthatja a mennybe jutást. ha azután megtudtad. nagy erdõbe jutott. azután fölüdülve kilábalt a patakból. 25.Óh. ki vagy. És ekkor. 27.

ó. ments meg engem. óh.Miután [a képmás] fölállíttatott sárga fölsõ és alsó ruházatban.úgy preta-létem megszûnik nyomban.Nem volt utódom. és a tizenhatszoros halotti áldozatot be nem mutatják. de én ezeket föl nem lelhetem.Ezért. savanyú és édes tej. hogy ne kelljen újra pretaként megszületnem! 44. hogy jó tetteim gyümölcsöt miért nem hoztak.A vaiªya kasztból származom. az igen hosszú ideig pretaként kell létezzék. biztosítsd üdvömet. és így mutatandó be az áldozat. bár [mások] (azaz alkalmatlanok) bemutatnák az áldozatokat. nyugatra V§mana istenség (Vi¢£u törpeként). melyet sokféle ember lakik. és folytonosan dicsértem az isteneket. mivel a preta-sorsot elviselni alig tudom. óh. vakokon élelem kiosztásával segítettem.úgy. 47. 48.Óh. 46. király! Hiszen a király a földön. adományok. rokonom. valamint Viªve-devának olvasztott vaj. a Veda mantrái. aszkézis.eközben pedig az Õs-atyának (Brahm§) és Maheªvara istenségnek (¼iva) virágok. társam.Keletre attól [a m¡rtitól] állítandó föl ¼r¦-dhara (Vi¢£u mint ¼r¦ férje). 38.Ezután az istenségek megkerülendõek. 36. nevem Sudeva volt.Nos tehát ismertetem véled a Vi¢£u-tiszteletet. tégy jót vélem. a havya (tûzáldozat) bemutatásával tiszteltem az isteneket. mutatandó be az áldozat. a Védából az Aurdhva-dehika. Vi¢£u tisztelete.És mindez gyümölcsöt nem hozott. csodás ékkövet adok néked. ha elhangzanak a mantrák. 51. király! 50. fölékszerezetten és különbözõ vizekben megfürdötten (mindenek elõtt a Ga¯g§ vizében).Édes víz és gyümölcs bõségesen található ebben az erdõben. király! És. és a kavya (halotti áldozat) bemutatásával az atyákat. miközben feléjük a jobb oldalunk fordítandó.a ª§strák meghallgatása. 52. amely becsülettel szereztetett (azaz tisztességes úton). és ebbõl elkészítendõ N§r§ya£a képmása. a nyomorultakon. éhség és szomjúság igen gyötörnek! 45.szépek palotái és templomai. és az igazak társasága megszabadítanak a preta-léttõl — így hallottam. bárha éhes és szomjas vagyok. 53. 54.Akinek üdve érdekében a havi. elmondom néked: 40.Különbözõ adományokkal siettem a papok segítségére. az elõírásoknak megfelelõen mutassa be a halotti áldozatot N§r§ya£a elõtt 55. hogy tudjad. 37. te hõslelkû. Ott laktam én. amely igen gazdag.Van egy Vaidaªa nevû város.megváltódjam! 35. északra Gad§dhara (Vi¢£u mint buzogány-tartó). te kegyes. amely a preta-létet megszünteti: két kar¢a (valamivel több.Amennyiben énértem. óh. amint azt a ª§stra tanítja: gyûlölködéstõl és vágytól mentesen. barátom. mint 11 gramm = 1 kar¢a) arany veendõ. és Nékik tûz-áldozat mutatandó be. délre Mudhu-s¡dana. szelíd szellemmel és áhítattal. vallásos emlékei.Mutass be értem halotti áldozatot. minden kasztbeli rokona! 43. 42. aki alkalmas lenne arra. nem kétséges ez. hogy értem a halotti áldozatot (aurdhva-dehika) bemutassa. hasonló módon végezze el a többi ªr§ddhát (halotti áldozat) és a bika . király. 39. és válts meg engem. 49. illatszerek és hasonlóak áldozandóak. óh. megtartják N§r§ya£a (Vi¢£u) szertartását. részvét az élõlények iránt. 41.Ezt követõen az áldozatot bemutató személy tisztára fürdetve$.

mely a halott minden bûnét semmissé teszi. 66. 65. elõadja. Ismertesd vélem egészében az erre a világra vonatkozó szertartásokat. Vi¢ £unak.Brahm§ lakozik benne.Helyesen kérdeztél.A preta a kíséret megérkezte után egy csodálatos drágakövet adott át a királynak. óh. király. eltûnt. és újólag kérte kívánsága teljesítését.[Tehát] más által bemutatott áldozat révén is (melyet nem fiúgyermek végzett). amint azok az erényesek érdekében elvégzendõek. király! Figyelj jól. könyörületes szívem$ szerint kérlek. ezt add át. a sok elefánt. Nyolcadik Adhy-§ya Adományok halálos betegségek érdekében Garu¨a így beszélt: 1. mely a pretának megváltást biztosít! A preta így felelt: 58. parancsoló. majd ajándékozd el [a papoknak]! 63. tiszteletteljes meghajlás kíséretében a papnak! Miért is kellene ezen kívül száz adományt adnod még? 61.szabadonbocsátását (v¥¢otsarjana). az aranyedényt töltsd meg tejjel és áldozati zsiradékkal. hogy milyen a halotti-adomány. 56. hittel végzendõ el eme áldozati szertartás.elvégezte. ahogy azt tõle a preta kívánta. kinek üdve érdekében a fiú mutatja be a halotti áldozatot! 69. és közelében. a nagyszerû üdvöt-hozó. nékik sorjában füstölõ-szereket. virágokat és szantálfát az elõírásoknak megfelelõen áldoztál. áldozzon a halottért egy fazék vizet! A király így szólt: 57. és miután még egy nyugvóhelyet is fölajánlott. hogy [a holtak] preta-léte megszûnhessék! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így beszélt: 64. és minõ szabály szerint áldozandó? Írd le nékem. az preta nem lesz még akkor sem. 62. szerencsét hozó adományai révén a preta megszabadult. ha bûnös volna.Mily módon készítendõ el a fazék a halottak részére (preta-gha±a). kísérete. 67.Miután te. keleten és a többi égtájon a Világõrök [vannak]. hogy a halott pretává váljék! 59. és megszünteti [a preta-lét] nyomorúságait. király. óh.Ezt követõen ajándékozzon a br§hma£áknak tizenhárom dolgot. melynek neve preta-gha±a. és miután oda megérkezett. hasonlóképpen Vi¢£u és ¼a¯-kara (¼iva). mely Brahm§nak. 60. madár. az elõírásoknak megfelelõen az egész halotti áldozatszertartást oly módon. és közöld vélem. mennyivel inkább üdvözül hát az az apa. lovak és kocsik utolérték. ¼ivának.Van egy adomány. és visszatért városába. és megváltva a mennybe jutott.Ez minden adomány közül a leghatalmasabb. és miután tisztelettudóan meghajtotta magát. elmondom néked. minden világokban nehezen szerezhetõ meg.A király is elhagyta az erdõt. óh. és még a legsúlyosabb bûnöket is semmivé teszi. óh.És aki eme szerencséthozó$ történetet meghallgatja. 68.Óh. K§ªyapa! Midõn a király a pretával ily beszélgetést folytatott. üdvözülhet a preta. valamint a Loka-p§láknak (Világõrök) van szentelve. miképpen hajtsák végre mindezeket a fiúgyermekek! Az Istenség Legfelsõbb Személyisége így válaszolt: . mily hatásos adomány nem engedi.Tiszta aranyból [készült] fazekat állíts föl.

Mutasson be illatszerekbõl és virágokból. azt kiejtik. mennyivel inkább [jutnak el oda] azok. Vezessétek elém a hitetlent! — szól szolgáihoz Yama — de oly embert. 15. Vi¢£u. valóban az emberek üdvét szolgálja. és azok. aki Hari nevét idézi. maradj távol. K¥¢£a. 11. Ha a rokonok a beteget fölkeresik. Ha a betegség ideje elérkezik. kétszerszületett. akik ezt kimondják. hogy ezek halálát (halála közeledtét) jelentik. Gopik§-vallabha (a tehénpásztorleányok kedvence). lássa vendégül a papokat és mormolja el a nyolc szótagú (T§raka-mantra) és a tizenkét szótagú (o° namo bhagavate v§sudev§ya) mantrákat. Vi¢£u és ¼iva nevét idézze emlékezetébe! Hari neve kioltja az emberek vétkeit. N§r§ya£a (az élõlények menedéke. ¼r¦-dhara (¼r¦. Ha az erényes aggastyánkorában látja.Hal. legyen félelem nélkül annak tudatában. azaz Lak¢m¦ õrzõje illetve férje). füstölõ-szerekbõl. akkor ne jajgassanak. 8. nara: ember. M§dhava (Madhu leszármazottja). Helyes volt kérdésed. akik [e neveket] a beteg ágyánál kiejtik [joggal] nevezhetõek rokonoknak. tolvajlásból élt). hogy sorjában mi végzendõ el az erényesek érdekében! 3. óh. lángból. aki akarata ellenére jut véle érintkezésbe. [Paraªu-] R§ma (Jamad-agni fia) és R§ma (Daªa-ratha fia). V§su-deva. elém ne hozzatok! 16. és bosszúságot ne érezzen. óh. J§nak¦-n§yaka (R§ma. valamint.Hari kioltja még a leggonoszabbak bûneit is. szolga (Yama szolgája)! 18. hanem állandóan gondoljanak szent nevemre! 10. K¥¢£a. Kamala-nayana (lótuszszemû). R§ma-candra! 17. teknõs. azt íme elmondom néked. sem volna képes oly nagy bûnt elkövetni. étekbõl és édességekbõl álló áldozatot! 7. és akiket mohó vágyaik . akik tiszta hittel ejtik ki azt! 14.Odaadó szívvel tisztelem õket: Acyuta (a megingathatatlan).Vezessétek ide a gonoszokat. D§modara (akinek a dereke meg van kötözve. ha azok nevére gondolnak. Acyuta. hogy testét betegségek támadják meg. és tisztelje Vi¢£ut.Aki K¥¢£a üdvöt adó neveit énekli. aki a ª§lagr§ma-kõben (ammonit) van jelen.Még Aj§mila is (bûnös br§hma£a. ¼ankha-cakra-p§£i (az. V§su-deva (Vasu-deva fia). udara: has). akkor fürödjék meg (rituális fürdõ értendõ). testetöltésének neve). akinek kagylókürt és korong van a kezében)! Légy a mi oltalmunk! Ama jóktól.2. vadkan. melyek tudatosan és tudattalanul elkövetett vétkek [eltörlését] célozzák! 5. tudós parama-ha°sák (az aszkéták legfölsõbb osztálya) nemzetségei élveznek. 6. Miután az áldozatot bemutatta.Még a halálosan vétkezõ. aki halálakor Hari nevét ejtette ki. sáfrányból és termésekbõl. aki J§nak¦ férje). szerencsejátékot ûzött. hímoroszlán és törpe. Keªava (hosszúhajú). ayana: menedék). Dhara£i-dhara (a Föld õrzõje). ama helyre (Vi¢£u mennyországába) jutott. végezze el ama szertartásokat. Hari. d§ma: kötél. hogy a pr§£a (életerõ) zúgása [befogott fülekkel] már nem hallható. amely Hari hatalma által eltörölhetõ ne volna! a. aki rabszolganõt vett feleségül. amelyet a nincstelen. 9.e tíz nevet tartsák a bölcsek mindenkor emlékezetükben. hogy a bolygók állása kedvezõtlen. annak bûnei hamuvá válnak. R§ma (Daªa-ratha vagy Jamad-agni fia). Buddha és Kalki (Vi¢£u tíz avat§rájának. 13. 4. T§rk¢ya.Óh. akik lebecsülik Mukunda (Vi¢£u) lótuszlábainak virágillatát. 12. óh. hiszen a tûz azt is megégeti.

bunkó. ezért áldozandó a vas.Aki halála elõtt a br§hma£áknak egy K¥¢£ának szentelt tehenet adományoz. 36. még álmaikban sem.Yama fegyverei ellen hozatott meg eme áldozat. fehér. nem lép az oda vezetõ ösvényre. melyeket gondolattal. amely még a legsúlyosabb. halld csodálatos hatását! 34. amely . ezek mindegyike tisztítószernek (bûntõl tisztító) számít. hogy a világ üdve Vi¢£u dicsõítéseitõl függ. 27. madarak hercege. Yamát és szolgáit meg nem pillantják. ami nagy tömegû vétket egyenlít ki. a Gangesz vize. 23.K¥¢£a nevének kiejtõi a poklokat.Egy jó fiúgyermek [az apja] halála óráján mindezeket a dolgokat adományozza.Ha a fiak atyjukat félighunyt szemmel a földön feküdni látják. a [Bhagavad-] G¦t§ (Mah§-bh§rata÷Mhbh) ezer nevét mondja el. akkor mohó vággyal ne forduljanak ama javak felé. földdarab. halálos bûnöket is eltörli. múlhatatlan [érdemû] lesz. aki N§r§ya£ától elfordul. ezen okból közöltetik a nyolcszoros adomány. hétfajta gabonanemû. 35.Tudjad tehát. nyolcszoros adomány.Izzadságomból keletkezett a háromfajta tisztító szezámmag.Egy beteg érdekében és sötétség idején egy kétszeres adomány különösen értékes. amit valaki halála elõtt adományoz. bot. 19.Vezessétek ide a gonoszokat. vas.Tartsa be a fogadalmat: [kéthetes ciklus$] tizenn÷egyedik napján koplaljon. 30. kiknek nyelve vonakodik kimondani az Istenség Legfelsõbb Személyisége neveit. 22. óh. akkor [a halott] nem jut Yama birodalmába. hogy az [majdan halála után] a hosszú úton ne szenvedjen. hiszen épp emiatt oly kívánatos egy fiúgyermek a dharma ismerõi szerint. 31. d§navák és daityák (démon-nemzetségek) fogyasztják el a szezám-adományt.Az. a víz-áldozat és Vi¢£u neve a halál után megváltást biztosítanak! 26. arany. szóval vagy cselekedettel követtek el. fekete és barna szezámmag adományozása eltörli ama vétkeket.szezám.Azután ejtse ki a hatalmas Vi¢£u nevét. de a gonoszat. legyen az sok vagy kevés.Szekerce. épp úgy nem [tisztítják meg].Az írástudó br§hma£áknak étek és vaj ajánlandó föl. az nem zuhan bele a Vaitara£¦ húscafatokat. asurák.A bûnbánati szertartások megtisztítják a jót. mint ahogyan a víz meg nem tisztítja az égetett italtól szennyezett korsót. ha apja még sokáig él. T§rk¢ya. kard és tõr ama fegyverek.a pokolra érlelõ$ testhez bilincselnek. kik fejüket K¥¢£a elõtt meg nem hajtották.Vas adományoztassék. a virágáldozat. és múlhatatlanul szükséges$. gyapotszövet és só. 33. amely a halál óráján fölajánlandó. valamint arany. 37. vagy hallgassa meg! 25. és akik Vi¢£u szertartásait el nem végezték!”÷ 20. és hogy ez a dicsõítés megszabadít a legnagyobb nyomorúságokból is! 21.A háromfajta. kiknek szelleme lótuszlábaitól elfordul. melyekkel Yama a bûnösöket megbünteti.Ezeket (a föntieket) adományozza egy jó fiúgyermek akkor is. 24. amennyiben a fiú is csatlakozik ehhez! 28. miközben a kéz a földet érinti. tehén és borjú ajándékozandó. mivel a bûnök eltöröltettek. a G¦t§. tehenek. 38.Ez a nagy. csontokat és vért tovaragadó áradatába. amely szezámból és egyebekbõl áll: 32. 29. amelyeket amaz élete során szerzett.

47. Udumbara (Yama ebei) és ¼e¢ambala (eredetileg ¼e¢a és Bala) [Yama] két hatalmas követe a halottért bemutatott áldozat révén [baj helyett] szerencsét hoznak (azaz nyugtot hagynak néki). és azok. melynek föld. és mindazokat. 40. mint tehénbõrnyi (gocarman:oly nagyságú terület. az legközelebbi születése alkalmával még egy kunyhót sem bírhat egy faluban. örvendeznek ama aranyáldozat láttán. megszabadít a vétkektõl — mondják a látnokok hercegei. táplálékot adó. úgy a halott nem kell féljen Yama követeitõl. mudga. a legnagyszerûbb adomány titkát. hogy a preta megváltódjék. 52.) 55. akik a három kaput (a Yama-város keleti.Halljad. 44. egy bika és borjaik elférnek).Aki földet nem adományozott. 48. kiváló királyként születik újra.Ez esetben adományoztassék egy anta-dhenu (halottért való tehénáldozat). mely tiszta a br§hma£agyilkosság bûnétõl. stb. amíg ¼e¢a (kígyókirály. melyen száz tehén.Egy földterület adományozása. és szegénységét hurcolja magával születésrõl születésre. sem adományokkal jóvá nem tétetett. napról napra növekszik.Ha gyapotszövet adományoztatott. búza.A királyi hatalom ellen való lázadás szörnyû vétke. gyapotszövet. mely a föld adományozásából fakad.a Yama birodalomba örömet visz. mely nem nagyobb. lég és menny lakói [egyaránt] örülnek. és mégsem adományoz a br§hma£áknak földet (bh¡mi). só adományozása után pedig magától Yamától sem kell megijedjen. K§la-s¡trakapokol). 53. 51. szezám és arany adományozása kielégítik Citraguptát. 39. (Mivel a föld tulajdonságai: szín. ill. kik Yama városában élnek. só. árpa.A ¥¢ik és istenségek. élükön Brahm§val. melyeken át az erényesek vonulnak) õrzik. rozs és borsó mint hetedik — ezek a hétfajta gabonanemû. az Indra birodalmába (a mennybe) jut.Vas. 49. kinek hasonlíthatatlanul$ nagy a hatalma. óh.Sok idõt tölt majd el Satya-lokán (univerzumunk legmagasabb bolygója). 41. 54. 45.és m§¢a-bab (Phaseolus Mungo és Radiatus). erényes és dallamos szavú. valamint azokat.A hét gabonanemû áldozása Dharma-dhvaját örvendezteti meg. amely le nem vezekeltetett. óh.Ura£a (démon. mivel egy bh¡-pati méltóságát nem becsüli. aki Vi¢£u rendelkezése folytán a hét P§t§lát és a fölöttük elhelyezkedõ világot fején hordozza. és kívánságát teljesítik [a halottnak]. mások számára egy tehén adományozása fölér a földadománnyal. 50. majd e földön széptestû. szeretett! 43. akit Indra agyonvert$) és ¼y§ma-s¡tra (vö. nem kell Yama ösvényére lépjen. északi és nyugati kapui. óh. azt tisztelik maguk az istenségek és a démonok is. Vi¢£u Maga kígyó képében) e földet hordozza. . K§ªyapa! Ama érdem azonban. hanem a menny útjára tér. és melyet egy érdemes személy (br§hma£a) kap az elõírásoknak megfelelõen.Aki a br§hma£áknak búzaföldet adományoz. akik a Dharma-r§ja udvarán élnek.Ezért mutassa be egy herceg (bh¡m¦ªvara) a föld adományozásának szertartását.Aki herceggé (bh¡mi-pa) vált. azonosak a tehén tulajdonságaival. 46.Más adományok hatása [ehhez képest] igen csekély. amely sem zarándokúttal. a föld adományozása révén töröltetik.Rizs. T§rk¢ya.Ezért ajánltassék föl az arany-áldozat. az a pokolban kell idõzzék. 42.

melyet elõbb már ismertettem. melyek mérgeket és hideget elpusztítanak. ha törõdik üdvével! 67. délben vagy délután. ha drágakövekkel borított földet fogad el ajándékképpen. úgy hetedíziglen nyomorúságot eredményez (hét alkalommal való kedvezõtlen újraszületés értendõ ezalatt). reggel.A Védák tanulmányozóját. óh.Bûnt. 70.A vaitara£¦-tehén (pokol folyamtól megváltó) adományozásánál különösen fontos az elõírások pontos betartása. ha [az elkövetõ] egy barna. 65. amely a holtat a Vaitara£¦ hullámain át kell szállítsa.egy halott érdekében azonban csak százezer. kinek érzékei egészségesek. Ezután rézedény és ruhák helyeztessenek gyapotszövetre.) 73. és nyakában viseljen csöngõt. amint azt a ª§strákban olvashatjuk! .két fekete kendõ borítsa. fölnõttkorban. ha áruba bocsájtatik vagy fölosztatik. az földíszítendõ. és adassék vele fémbõl való (réz) fejõ-sajtár. aki tudatát már elveszítette.vagy éjszaka folyamán vagy nappal. esetleng az alkonyat idején követtek el gondolatban. 63.E fölé állíttassék S¡rya testébõl keletkezett tehén. A bölcs [tehát] érdemtelennek ne adományozzon. ifjúkorban. 64. maguk ezektõl sértetlenek maradnak. azután áss gödröt. 66. ha érdemes személynek ajánltatik föl. és helyezd rá a hajót! 74. ezer oly haldoklóért áldozandó. és miután olvasztott vajjal megtöltöttük a fém-sajtárt. az elõrírásoknak megfelelõ módon áldozott ér föl az elõbbiekkel.Minden érdemes személy részesüljék egy adományban. hatása az adakozó számára mérhetetlen. 61. ment meg a tehénadomomány. a beteg [adjon] száz tehenet.letudhatü.A Vaitara£¦ sodrától. 72. minden a tehén hátára helyezendõ. öregkorban vagy akár elõzõ életben 58. a Védákat ismerõ br§hma £ának.Cukornádból készíts hajót. 57.És az elfogadót is pokolra juttatja 101 ideig (bizonytalan idõmeghatározás.Egy tehenet adományozzon az. és mégsem von maga után hálakötelezettséget az érdemes személy részérõl. 59.Ezt követõen helyezzük el a vas-botos Yama képmását. az áldozatok bemutatóját és azt. százezerszeres értékû. töltsd azt meg vízzel. szóval vagy cselekedettel.miképpen mantrák és tûz. De egy tehén-adomány érdemtelen része az adakozót a pokolra juttatja. 71. 62.vétkeitõl (kövezkezményeitõl) az adakozó. 56.Fekete vagy vöröses tehén készíttessék elõ. tejelõ tehenet fölszerelésével és borjával egyetemben adományoz aszkéta-életû. (br§hma£ák) be nem szennyezi az sem.egy rudra-dhenu (Rudrának szentelt tehén). 68. egy ¥£a-dhenu (az atyák vétkeit közömbösítõ tehénáldozat) és egy mok¢a-dhenu (a felszabadulást elõsegítõ tehénáldozat). és adassék [a papnak]. halála óráján így megmenekül 60. és soha többen együttesen egyben. mely érdemes személy birtokába jut. hosszú idõ). melyet: gyermekkorban. egyetlen adománynak is százezerszeres értéke van. aki a mások étkezésein részt nem vesz. 69. patái beezüstözendõek. melyet most leírtam néked. madár! A tehenek megmentik az embereket a háromszoros vétektõl (következményeitõl). és tekerd be selyemfonallal. szarvai bearanyozandóak.Az adomány.(Annak a dereglyének a szimbolikus ábrázolása következik.

Aki lelke üdvével törõdik. a tehenet [mint Yamát] tiszteletben részesíti (hozzá fohászkodik). tisztelet adassék néked! 81. tehenek között idõzöm.Aki útravaló céljából (túlvilági útról van szó) részesült áldozatban. újhold napján. tehenecske. ellenkezõ esetben az emberre szörnyû kínok várnak.A díszes ruhákat ajándékozzuk a br§hma£áknak. megszabadítana bûneimtõl! 83.De csekély adomány is.Bárcsak õ. ha az önkezûleg adatott. aki a szerencse istennõje (Lak¢m¦). madár. 88. ajánlja föl [azt] a br§hma£áknak. hogy átjuthassak [a pokol-folyamon] Yama kapujáig. ments meg engem. 85. 87. 76. óh.Tekints reám. Vaitara£¦.Aki tehenet adományoz. az az erények ösvényén (dharma-m§rga) eléri a Dharma-r§ja otthonát.És miközben ily módon a mantrákkal [melyeket] összetett kezekkel mond el. 90. amennyiben kétséges (hogy a föntebb megadott feltételek helytállóak-e)÷. tehát jó. már élete során tegyen eleget a vaitara £¦-fogadalomnak. ha vallásos érzés jelen val. . és ezért okvetlen adományozzon egyet. és a lények [üdve érdekében] a papban idõzik tehén képében. és tiszteljük meg [õket] illatszerekkel. virágokkal. óh. nyújtom át néked a vaitara£¦t.Egy bölcs. és [fejezem ki] tiszteletemet. amazok barátja. te vagy a világok ura. tisztelet adassék néked! 79. tehenek legyenek szívemben. aki a folyón át akar jutni.Ünnepnapokon.75. gabonával és hasonlóakkal. helyezd egyik lábadat a hajóra. és átkelhessek a száz yojana széles folyón. akkor. és közben fejezd ki tiszteletedet a pap iránt. különösen a Ga¯g§nál. isteni úrnõ. el nem múló. a yuga-kezdetek évfordulóján (yug§di).Mindenkor. azt nem közelíti meg e folyó.a napéjegyenlõség idején. és tüstént hatásos! 93. te föld-istenség! Egy vaitara£¦-tehén adományok kíséretében az áldozatom.„Te vagy azok megmentõje.Te legkülönb a br§hma£ák között. mivel nélkülözi az úton étkét. ha érdemdús tettek halmoztatnak föl! 91. vagy hogyha érdemes személy jelentkezik. mindenkor közel a halál. és kerülje meg jobbfelé! 84.Aki így. madár. 86. Vi¢£u alakjában. és más alkalmas idõpontokban mutass be tehénáldozatot! 89. és adományozzon egy tehenet. az szerencsésen járja meg az ösvényt. hold. az tehetségéhez$ mérten adakozzék a tudós br§hma£ák javára nagy adománnyal! 92.Ezután ragadd meg a tehén farkát (azaz bízd magad a mennybe vezetõ tehén vezetésére). óh. 80. és saját üdv érdekében mutattatott be.Gyönge a test és az életerõ mulandó. óh. a következõ mantrával: 77. úgy az alkalmas idõpont.Hogy a Yamához vezetõ szörnyû utat megtehessem [biztonságosan]. kik az anyagi lét tengerébe merültek.és napfogyatkozáskor. kik hozzád fordulnak menedékért. vyatip§ta alkalmából (nap és hold 180 fokos állásban). kiket bánat és fájdalom gyötör. mégpedig egy minden szempontból megfelelõ idõben. 82. amikor a Nap más csillagképbe megy át (sa °kr§nti).Tehenek legyenek mögöttem és tehenek elõttem. az elõírásoknak megfelelõen vaitara£¦-tehenet adományoz. 78. hogy a Yamához vezetõ utat [biztonságosan] járhassam. a br§hma£ák lakhelyén.

de mindenképpen viselnie kell a következményeket! 104.94. és a rokonok elfordulnak. asszonyok és más javak. hiszen az élet mulandó. — ha hívõk —. Ha fiak a szülõk javait érdemes személynek adományozzák. Aki elõzõ életei egyikében áldozott. az emberi születés igazi gyümölcse az érdemszerzés. fiak.Csupán a személyiségß rokona személyiségnek. még az istenek tiszteletét is kiérdemli. e fölismerés értelmében adassék adomány a dharma szellemében! 109. 106. ez nem képezi mérlegelés tárgyát. testvérrel. melyeket az ember földi léte során adott. 113. maga a test is és a rokonok: mindez mulandó. apa. megszûnik mindez azon nyomban. de mihelyt átlépted a halál küszöbét. vagy farönkök [találkozása] a folyó sodrában. gyümölcsöket és vizet áldoznak szeretettel. 99. Az együttlét anyával és apával. úgy ezáltal . az anyagi létbe a karma kötöttségeinél fogva lépsz. és nem a javak fölhalmozása. mivel ha a javak már más birtokában vannak. fiúval. vagy ember. felesége vagy vagyona? A sa °-s§rában senki nem bírja$ [valóban] a másikat. amíg élsz.Vagyon. az mindezeket [az elõbb említetteket] önként adományozza. amit nékem tiszta lélekkel adnak. A dharmából artha (nyereség) keletkezik. legyen csekély vagy hatalmas [az adomány]. hogy e földön (életében) adakozzék. Nincs barátod a sa°-s§ra fájdalomtengerében. ki az erényeknek nem gyakorlója. ezért gyakorlandóak az erények! 98. ezt el ne feledd. 114. úgy élvezem azt. de elkövetett tettei vele maradnak. szerencsétlenségbõl szerencsétlenségbe zuhan (azaz egyik pokolból a másikba jut). addig kell a br§hma£ákat abból részesítsed. ha jó. hiszen a nincstelen bölcsek azok. ha karmád kimerült. 107. és azután ki is adhatna valamit is [a halottnak]? 101. lesznek a Yama ösvényen hasznára. az jelen életében szerencsét arat (gazdag lesz). és ismét távozol. ha távozik! 103. Aki ezeket fölismeri. 95. Kinek is van [valójában] fia és unokája. Ott hever a halott rongyba csavartan egy fatönkön a földön. 97. asszonnyal. és magára hagyják. Házából eltûnnek javai.Oly ember azonban. Ha Nékem (a beszélõ: Vi¢£u) leveleket.Csak addig. akik a mennybe jutnak. 111. A hit támogatja a dharmát (dh§ryate). 105. Ezért igen fontos. a dharma biztosítja a megváltást: ezért gyakorlandó a dharma! 110. de erényei követik õt! 102. Erényes fiú. 96. Testét elégeti a tûz.És éppen ama adományok. virágokat. [az adomány] már nem tõled függ.Csak nagy érdem következtében érhetõ el az emberi létfokozat. és mellõle eltávoznak rokonai. már [földi] léted során gondolj erre! Ki is adhatna valamit a halottnak [áldozaton kívül]? 100. és másokkal csak átmeneti. hogy az adomány az elõírásoknak megfelelõen áldoztassék. ezért [az említettek] önként (azaz már e földi létben) áldozandóak. aki ezt elnyerte. de jó és gonosz tettei követik õt. rokon. rálép a legmagasabbrendû ösvényre [és eléri a megváltást]. 112. a dharmából k§ma (élvezet) kelekezik. és gyakorolja az erényeket. ki apját arra készteti. Míg javakkal rendelkezel. ha rossz volt [amit tett]. mint az emberek találkozása az ivóhelyeken (prap§). 108.

9. hogy az emberek haláluk után az üdvösség ösvényén [bizton] haladhassanak.A szezámmagok izaddságcseppjeimbõl keletkeznek. valamint] fiú. Ezután szezámmagokat kell szórni [e területre]. haláluk után szörnyû kínok várnak. ha nincsen fiúgyermeke [aki elvégezze a szükséges halotti áldozatokat]. 117. Ha a lélek karmája következtében jelenlegi testét elhagyja. Aki háza elõtt tulas¦t ápol. amely a vétkeket. és halála óráján Yama követei meg nem félemlíthetik. ott az ember megváltást nyer a haláltól (azaz az újraszületés folyományaként következõ új haláltól) mindamellett$. és [így] Yama szolgái oda be nem lépnek. amely az anyagi lét (újraszületés) fájdalmait megszünteti. fivérek. Ahová a tulas¦ növény árnyéka esik. mi végzendõ el a haldokló érdekében! Az Istenség Lefölsõbb Személyisége így válaszolt: 2. és így [mindent] megtisztítanak. 10. madár! 118. Most közöld vélem. hogy egy beteg ember [halála után] szenvedjen [és pokolra jusson]. óh. és efölé darbha fû (kuªa fû) kerül. Ha ezt érintik. óh. Aki szezámmag és darbha fû fekhelyen tulas¦levéllel a szájában halt meg. Az irigy gonoszokra azonban. és a fivér javát szolgáló mérhetetlent. kik az alkalmas idõpontokban a beteg javára nem adakoznak. annak háza szentélynek számít. a testvér javára [adott] tízezerszereset. Az adakozó elkerüli a szerencsétlenséget és a poklok kínjait. ha a lélek a testet elhagyja. 3. 11. hogy ez még adományok révén is nehezen elérhetõ. 12. a darbha fû és a tulas¦ megakadályozzák. ez nem kétséges.Óh. akik egy beteg javára nem áldoznak. akkor egy terület$ trágyával be kell kenni. unoka és dédunoka [mind] megtisztul [vétkeitõl]. 4. 8. azaz melyek végzése elõsegíti azt. vagyis a szezámmag. 6. mely hatalmamat rejti. aki a ª§la-gr§ma-kõ közelében hagyja el testét. a testi gyöngeségeket és a félelmet elûzi. az biztosan elérkezik Vi¢£u birodalmába még akkor is. melyeket a betegség idején kell fölajánlani. óh. 115.A háromfajta tisztító. Az atya javára áldozott százszoros üdvöt biztosít. 116. Aki tulas¦ közelében leheli ki lelkét$. d§navák és daityák a szezámmagok következtében ártalmatlanokká válnak. Hiány nélkül fölsoroltad nékem mindazon dolgokat. Uram.[a halott maga. Az biztos lehet megváltásában. testem szõrzetébõl keletkezett. T§rk¢ya! A darbha fû. ha súlyos vétkek terhelnék. T§rk¢ya. azt Yama még akkor sem láthatná. Ezt követõen egy tiszta alapzatra [mely az elõbbiek szertartásos elvégzése nyomán vált tisztává] ª§la-gr§ma-kõt kell helyezni. Hallgasd tehát. Az asurák. az anya javára [adott] ezerszereset. 7. 5. melyeket akkor kell elvégezni. ismertetem véled ama szertartásokat. Kilencedik Adhy-§ya Ami a haldoklók érdekében végzendõ el Garu¨a így beszélt: 1. mind br§hma£agyilkosok. családtagok és barátok. akkor az emberek [minden bizonnyal] a . Ama fiak és unokák.

amelyen a kört nem húzták$ meg. a br§hma£ák beszennyezõdnek. mely megvált a sa°-s§rából! 29. aki a Ga¯g§-vízbõl iszik: egyenlõt cselekedett. ha máglyára vetik (azaz halottégetésre használják). sõt akkor is. 21. huta: fölajánlás. preták és Yama szolgái vetik rá magukat arra a területre. ha megpillantjuk. egy darabka aranyat kell helyezni a szájra (ezért hordanak a hinduk aranylemezkét fogaikon) egy drágakõ kíséretében. 17.Az.Aki a ª§la-gr§ma-kõre öntött víznek csupán egyetlen cseppjét is megissza.Ezért az ember soha ne végezzen szertartást. ha csupán nevét ejtjük ki. de ahol érte. 23. Ezután Vi¢£unak.Aki azonban a Nap tüzétõl fölmelegített Ga¯g§-vizet iszik. és oly hatásos. 20. mely szabad levegõ áll. 26. és bejutva ártalmára lehetnek). és ama fekhelyre. a mantrák. A mantra. és eljut Hari birodalmába. hogy sokszor alkalmazzák õket egymás után.Ezután adjanak [a haldoklónak] Ga¯g§-vizet. aki ª§la-gr§maban testesült meg. aki a testet tisztító [szentté tévõ] c§ndra-y§na fogadalmat ezerszer elvégzi.A kuªa fû tisztátalanná válik (elveszti hatását) a pi£¨ában. mégha az életlevegõk már menekülni készülnek belõle (azaz akár élete utolsó percében). majd elzárjuk elõle a szabad levegõt (azaz a kijáratot. amely még a súlyos bûnöket is képes semlegesíteni.A haldoklót a tehéntrágyával fölkent és darbha fûvel borított talajra fektetjük. az halála után Vi¢£u birodalmába jut. csúcsában ¼a¯kara istenség (¼iva). 25. aki hívõ szívével$ csupán rágondol a . 18. mint az összes többi fürdõ együttvéve (szertartásos fürdõzésekrõl van szó). 14. a három hatalmas istenség lakozik a kuªa fûben. ezért szükséges a kör (azaz a tehéntrágyával fölkent köralakú terület). a lábának a vizét kell áldozni. a Ga¯g§ viszont megtisztít már akkor is.Brahm§. valamint a többi istenség Hut§ªana (Agni mint az áldozati tûz. aªana: evõ) kíséretében ott idõznek a haldoklónál. a tehén és a tulas¦ a gonosz kezében válik hatástalanná. 16. 27.Még az az ember is üdvözül. ott [tiszta és] szent. 15. ne imádjon istenségeket olyan talajon.Aki így kiált: „Ga¯g§! Ga¯g§!”. az megszabadul minden bûntõl.A többi folyó csak akkor tisztírja meg az ember testét. ott is.R§k¢asák.Ily módon a tisztátalan emberek százszorosan.Miután [a halottat vagy haldoklót] elhelyezték a fölkent talajon. 19. a tulas¦. és eljut Vaiku£±hára.A talaj mindenütt tiszta [kell legyen]. 30. Ezért igyunk vizébõl.) 22. ha pretákat táplálnak. a papok és a tehenek soha nem veszítik el [üdvös] hatásukat annak ellenére. az áldozati tûz. iszunk vizébõl. piª§cák. az megmenekül az újraszületéstõl. amelyet nem kentek be. 13.Miként a tûzbe vetett gyapot semmivé válik. 24. (Víz. úgy válik semmivé a vétek a Ga¯g§ vizében.A kuªa fû.A kuªa fû gyökerében Brahm§ tartózkodik. a tûz pedig akkor. 28. ha azokban alámerül. amelyet megelõzõen ª§la-gr§ma-ªil§ra öntöttek. sõt ezerszeresen megtisztulnak. és nem kell többé e földre újraszületnie.mennybe jutnak. bh¡ták. Vi¢£u és Rudra (¼iva). mivel a démoni lények a légben lakoznak. ahol tehéntrágya nem érte. érintjük. ne étkeztessen br§hma£ákat. középen (a szárban) Jan§rdana. és az.

A föld földdé vális [a halál után]. csengõkkel ékesített kocsikon 47. sanny§sa: lemondás) szertartása. és a karmához van bilincselve$. 38.Hasonlóan az éter is [föloldódik]. 33. a test összeroskad. 48.A lélek (j¦va = egyéni lélek) el van látva$ az érzékszervekkel.Ezután megérkeznek az isteni követek díszes. és a víz ismét vízzé.Ga¯g§ra. hatnak rá az érzéki benyomások. Érinteni nem szabad. 43. kötõdik a vágyakhoz és a szenvedélyekhez. ha tisztelték Vi¢£ut és ¼ivát.Óh.Br§hma£ák. mely az Istenség Legfölsõbb Személyiségét (Vi¢£ut) dicsõíti. vizébõl inni.Ha az ap§nával összekötött pr§£a [valakitõl] elválik. 41. õt tisztelni. tüstént rossz szagúvá válik. az igazakhoz. a haláltól (a halál ütésétõl) összeesik . óh. nevét kiejteni. madár! Aki ily módon követi az elõírásokat. örökké fölszabadultß. és mindenki el kell hagyja. mégha csak akkor.Aki így szól: „Lemondok mindendrõl! (sannyastam)”. és valamely üdvöt adó verset meghallgatni. úgy böjtölni kell.De boldogító lehetõséget rejtve [magában] új testet ölt.) 37. (Míg a gonoszok életlevegõi alsó testnyíláson távoznak. mikor azok egyik pillanatról a másikra széthullanak! 42. madár! És el kell végezni egy szenvedélyektõl mentes br§hma£a §tura-sanny§sa (§tura: szenvedés. az nem tér vissza többet a Brahman-világból $. az immár nagyhatalmú a mennyei világba és élvezi az istenségek tiszteletét. mint a kivágott fa. 31. 46.A száj. és a szél a szélben. az univerzum megsemmisülését is túlélõ önvaló. 32. annak életlevegõi (pr§£§¤) fájdalom nélkül távoznak egy fölsõ testnyíláson. a két szem. A yog¦ [életlevegõje] a garat-nyíláson át (t§lu-randhra) távozik. díszes ruházatban arany. — amely a karmájából keletkezik —. amelyet por be nem szennyez. drágaköves ékszerekkel borítva lép be végül nemes adományai jutalmaképpen. A fény a fényben oldódik föl. 40. 34. amelyet az életlevegõk elhagytak.Isteni testbe [öltözötten]. akinek a háza leégett. 36.Aki halála elõtt az Istenség Legfölsõbb Személyiségét dicsõítõ versnek csupán negyedét elmondja. a halhatatlan. 39. új házba költözik. Minden testben jelen van a születetlen. és a dharmát gyakorolta. 44. ha olvasták a Védákat és Upani¢adokat. amelyen át az igazak életlevegõi távoznak. 35. 45.Amint a szelek hercege kilépett. a v§yu finomalakban$ kilép a testbõl.Ezért szükséges a Ga¯g§ra áhítattal gondolni. k¢atriyák halálukkor üdvözülnek. midõn már az életlevegõk menekülnek. és mint valaki.a dharma ismerõihez. Miért is büszkélkednének az emberek testeikkel. mikor az életlevegõk menekülnek belõle.Ha az életlevegõk kivonulása várható. . szenny$ és hamu. a két orrlyuk és a két fül ama hét testnyílás. De mindent áthat az üdvözült. és nem kell e földre újraszületnie.Mozdulatlan és undorító az a test.Ezután a test három állapoton megy keresztül: rovar. az halála után Vi¢£u hajlékára jut. A kötelességek teljesítõit elvezetik aztán égi kocsikon a mennybe.

A körmöket azonban nem kell levágni. milyen elõírások szerint történik az erényesek fizikai testének az elhamvasztása! És közöld vélem annak nagyszerû sorsát.Tizedik Adhy-§ya A holttest elhamvasztása és a csontok összegyûjtése Garu¨a így beszélt: 1.Ezután a menyek és más nõi rokonok fejezzék ki tiszteletüket [a halott iránt]. 3. (A holttest. 10.Miután a földet megtisztította. aki most a bh¡ta (kísértet. félúton pihenjen meg! Mossa meg a tetemet. mintha agni-stomát (Soma-áldozat) mutatott volna be. akit apja ápolt és nevelt. a tetem neve: holttest (ªava). [a ~87. Ezáltal az a sokmillió lény. az fiúnak nem nevezhetõ. vagy kenjék be a Ga¯g§ iszapjával! 8. 13. 11. és öltsenek tiszta ruházatot! 7. Azon a helyen. (durgat§¤) néki nem árthat. Ezután hozzanak vizet. miközben jobb oldalukat feléje fordítva körüljárják. miközben a halott nevét és a nemzetségének (gotra) a nevét kell kiejteni. 9. r§k¢asák. és e néven [említve] kell áldozni [részére] az adományt. yak¢ák és a lég többi lényei így nem tehetik áldozatra alkalmatlanná a testet. 6. mivel ez szabadít meg a sa°-s§ra áradatából. Pi£¨át és más ajándékokat kell adni a br§hma£áknak. Aki anyja vagy apja halálakor haját le nem vágja.Ha a fiú vállán viszi apját a máglyához.) 14. hûséges. így lesz az övé az adomány. hátán vagy ölében viszi. díszítsék szantállal és koszorúkkal.Az ajtóban [mikor kiviszik] neve: vándor (p§ntha). melynek elvégzése következtében a fiak és unokák mentesülnek bûneiktõl [és leróják adósságukat] õseikkel szemben. aki követi a máglyára férjét)! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így felelt: 2. és vágja le haját rokonai jelenlétében. T§rk¢ya! Halljad a teljes halotti szertartás (aurdhva-dehika) rendjét.) . Ezután szükséges a holttest megnyírása is.) 15. akik szerencsétlenségre jutottak. aki sat¦vá válik (szó szerint: erényes. hogy elkerülje a szerencsétlenség! 5. (Azaz a tetem helyett az áldozatot (pi£¨a) fogják elfogyasztani. Mire is a sok adomány? Ha egy fiú szülei javára elvégezte a halotti szertartást. itt e név említésével kell számára a pi£¨át áldozni. Óh. különösképpen azonban oly asszony. A fiú ne bánkódjék. valamint a hónaljak szõrzetét is meg kell hagyni.oveé [így] a halott apát [áldozatként] ajánlja föl. Uram! Közöld vélem. majd jobb válla fölé kell helyezni a szent zsinórt (brahminzsinór). (Vagy alacsony kasztbeliek töltik be a halottvivõk szerepét. úgy ezáltal ló-adománnyal egyenértékû érdemet szerez magának. a földet. Tiszta ruhát is kell ráadni. 4. és vízzel meghintette.Piª§cák. Ezáltal elégedetté teszik ama istenséget. . Ezután a fiú és rokonai fürödjenek meg. mint égõ áldozat szerepel. ahol meghalt. amely fölébe helyeztetik. szellem) névre hallgat! (Más szöveg e helyen a khe-cara = madár nevet említi. adományozzon pi£¨át érdekében. Óh. tökéletes.Ha õ. oly érdemet szerzett. Ezt követõen a fiú és a többi rokon emeljék [a holtat] vállaikra. oldal~] vállán.) 12. és mossák meg a tetemet. úgy lerója adósságát vele szemben.

21. és a revat¦val végzõdnek (ªravi¢±§¤ = dhani¢±h§¤. E szabályt. kravya: nyers hús. és gyújtsa meg a tüzet az elõírásoknak megfelelõen! 18. és [szent] füvekkel gyújtsa meg a tüzet. ahol az ötösség nincs! (Azaz olyan napon. és kenje be [tehéntrágyával]. áldoztassék részére két pi£¨a! Ekkor a preta névre hallgat. íme kihirdetem néked.Törölje meg a talajt. [íme] halott! Kérlek. 27. és fiait. és a tetemet s§dhakának nevezik (a célba-érõ). 22. óh.Virágokkal és hántolatlan rizssel (ak¢ata) tisztelje az istenséget.„Te vagy az élõlények fönntartója. .Ezután a bábukat a halottal együtt el kell hamvasztani (darbha fû bábut égetnek el akkor is. 24.) 25. darbhafûbõl készített bábu helyezendõ. és szerencsét nem hoznának. mindenek õrizõje! Ez a személy.A tapta-hema-adományt (tiszta arany) kell áldozni a csillagképek neveinek elmondása közben.Aki e hold-állások idején halt meg.Ezután vigye [a tetemet] a hamvasztás helyére. ha a tetem nem lelhetõ föl). Leveleket is kell áldozni a preta jayat§ mantra kíséretében. készítsen oltárt (vedik§). amikor a Hold a lunáris zodiákusban nem áll kapcsolatban bizonyos bolygókkal. mikor a Hold eme holdházakban áll. a másik a tetem kezébe kerül.Ily szavakkal imádkozva Agnihoz kell elkészíteni a máglyát: szantálfa. madár! Mert amint a máglyát elhagyja (elhamvad). 30. uttare-pro¢±ha-pad§¤.Viszont a hamvasztás megtörténhet bizonyos [különleges] szabály szerint ama idõpontban is. ezüst és drágakõ.Eme öt pi£¨a következtében a tetem az áldozatra alkalmassá válik. és mutassa be az elõírásoknak megfelelõen az áldozatot. és a fiú a sa-pi£¨a szertartás napján végezze el a ª§nti-vidhit (bajokat elhárító szertartás)! 32. pretává válik.Óh. ezt hintse meg vízzel.Az öt hold-ház. miközben idézi a [megfelelõ] fejezetet (lomabhya¤-sv§h§). ªata-bhi¢aj. 29.Vannak. ajánlja föl õt is (a tetemet). Ellenkezõ esetben az elõbb említett lények szerencsétlenségbe döntik (kiirtják nemzedékét). aki a születés és halál körforgásának rabja.A szükséges adományok: szantállal töltött edény. amelyek fölött el kell mondani az öt csillagképhez intézett mantrát. vezesd a menny ösvényére! 20. mely a rossz hatásokat semmivé teszi. míg a másikat a „preta” név említésével kezeibe [teszik]. amelyek a dhani¢±h§¤val kezdõdnek. a világok öle. 19. 28. úgy nemsokára még más is elhalálozik! 26. ezesetben a hamvasztás meg nem történhet! Ha mégis megtörténik. akik a halotti szertartás ismerõi. 23. p¡rve-pro¢±ha-pad§¤. tulas¦ és pal§ªa (Butea Frondosa). revat¦) nem alkalmasak a hamvasztáshoz.Miután a fiú a halott javára öt pi£¨át áldoz. és helyezze el arccal észak felé (más szövegekben déli irány szerepel)! Tisztítsa meg a hamvasztás helyét! 17.16.Aki azonban az öt idején halt meg. annak háza elpusztul.Ha a halott már a máglyára emeltetett. arany. Kravy§dát (Agni mint a holtakat emésztõ. Az adomány egyike a máglyára. határolja el [darbha fûvel]. nem üdvözülhet. ada: evõ). T§rk¢ya! A tetem mellé négy. valamint banyanfa. Az egyik áldozatot [ezen személyek] e név említésével helyezik el a máglyán. családtagjain (gotr¦) szerencsétlenség éri. 31.

mint a Ga¯g§ban való fürdés. hogy ez annyi$. úgy õt is hamvasszák el férjével együtt. 33.Terhes asszony ne kövesse férjét [a tûzbe]! Gyermekét meg kell szülje. Ezek elhárítják a szerencsétlenséget [amit a halott hozhat családjára]. azaz papjainak] fölajánlja. 45. 43. aki [az õ számára] am¥tához (nektár) hasonló. Ezután.valamint olvasztott vajjal töltött rézedény.Ha egy asszony ura követésére nem vállalkozik hamvasztásakor. akkor ezzel három nemzetséget (kula) tisztít meg bûneitõl: az apait. és együtt él megváltottan urával tizennégy Indra korán át.Miként az olvasztott fémekbõl csak a szenny ég ki. mintha a Ga¯g§ban fürdene (azaz a tûz-fürdõben ne érezzen fájdalmat. és tudja. és átvesz egy kókuszdiót.Azután sáfránnyal. 37.Ha egy asszony urát követi. és adjon jelet a máglya meggyújtására! Tûrje teste égését ama meggyõzõdésben. 52. míg csak a Nap és a Hold létezik. és együtt lehet urával. 46. 51. akkor az [a tûz] csupán a testét égeti el. járja körül hétszer (más szöveg szerint 364-szer) a máglyát. Más esetben a tetemet magában (bábu nélkül) kell elhamvasztani. és halála után is. aki törõdik férje javával.Itt fejezze ki tiszteletét S¡rya iránt.Miként erényes férfit meg nem éget isten-ítéletkor izzó vas heve. és ha felesége sat¦. szavaival és tetteivel igazodjon hozzá addig.Ha a férjéhez hû asszony. akkor fürödjön meg! 36. 47. akképpen az asszonynak csupán bûneit égeti el Hut§ªa (Agni. hogy követi [urát a halálba]. levetvén minden földi köteléket.Aki a hamvasztást a ªanti szertartás bemutatása után végzi el.Ezért szolgálja egy asszony mindig minden erejével férjét! Gondolataival. 34.Ott [a templomban] ékszereit [az istenségnek.Egy palotában (vagy isteni kocsiban = vim§na).Harmincöt millió évig. 40. és amazt melybe [asszonyként] került÷. 48. és a preta is üdvösséget nyer [ezáltal]. és csak azután válhat sat¦vá.Ezt követõen fejezze ki tiszteletét a lelki tanítómester elõtt. menjen templomba. az nem kell tartson szerencsétlenségtõl.Nyújtsa barátnõinek a kókuszdiót. míg a léleknek nem árt. elhatározza. mely napként tündöklik.A mennyben a férjéhez hûséges asszonyt apsar§k serege veszi körül. . majd foglalja el helyét a virágokkal díszített fekhelyen férje mellett.) 50. 44. és ajánlja tiszteletteljes hódolatát Harinak! 38. hogy ez éppen úgy. a bûnök bocsánatát eredményezi). (Azaz Brahm§ egy teljes napján keresztül. 49.A férjét halálában követõ asszony Arundhat¦hoz hasonlóan (aki hûsége jutalmaként csillaggá változott) eljut a mennyei bolygókra. akkor asszonyi testbõl soha nem menekülhet (azaz egyre csak asszonyként kell újraszülessen). 35. egyesül$. induljon a hamvasztás helyére! 39. melynek 14 manv-antarájában egy-egy Indra uralkodik. amíg férje él. huta: fölajánlás. — amennyi egy ember hajszálainak száma —.Ha az asszony követi férjét a tûzbe. 42. kenõcsökkel meghintett és pompás ruhákba bújtatott testét ajánlja föl a br§hma£áknak és rokonainak.úgy a férjével [tûzben] egyesülõ asszony meg nem ég. együtt idõzik urával annak$ világában. de halott urával. 41.Ily módon kell azokat elhamvasztani. akik az öt [ismertetett] csillagkép idején haltak meg. §ªa: evõ). föl kell nevelje. kivel bensõjében egy. szórakozik$ szerelmével. idõzik a mennyben.

élete végéig szenvedni fog az elválás okozta fájdalomtól. 57. g¥ha-stha esetében fahasábbal.„A mágly lángja elégetett. akkor a koponyát ketté kell hasítani.) 63. hogy ura Magát ¼ivát képviseli! Óh. De történhet ez a harmadik vagy második napon is. és három fadarabhoz zsinórokkal erõsítve föl kell állítani.A balga azonban.Azt a helyet. T§rk¢ya! Ha nem válik sat¦vá.Az égetetlen agyagedényt tejjel és vízzel kell megtölteni.Ezért az asszony égettesse meg$ testét annak tudatában.53. itt a tej. 60. és viseljen darbha fûbõl készített gyûrût (pavitr¦&)! 69.Ezután újra megszületik egy becsületes nemzetség tagjaként. akkor fürödjön meg.Miután otthon újra elvégezte a mosdás szertartását.Fektesse a csontokat pal§ªa levelekre. hogy a lélek elérhesse az õsök világát.Miután ily módon a brahma-randhra nyílás kinyílt.Ha a fiú járt a hamvasztás helyén. T§rk¢ya! Napnyugta után három napon át a hamvasztás helyén vagy keresztútnál áldozzon tejet és vizet agyagedényben! 65. adományozzon eleséget egy tehénnek.Közvetlenül a hamvasztás után elõször az asszonyok. mégpedig olyan személyeknek. amely a házban készült! (Halotti szertartás résztvevõi csak vásárolt vagy mások által hozott ételt fogyaszthatnak. Lobogjon a tûz!” 59. ahol meghalt [az elhamvasztott] kenje meg [tehéntrágyával]. És a férjéhez hû asszony ugyanannak a férfinak a felesége lesz. 68. Íme. azután a fiúgyermekek fürödjenek meg! Ezután [a fiú] áldozzon vizet és szezámot. fürödj meg! Íme. 54. a fiú mutasson be vaj-áldozatot a következõ mantra kíséretében: 58. és a mantrát elmondta.Rágjon nimba leveleket (Melia Azadirachta). hogy újra tiszta legyen! Tekerjen maga köré pamutfonalat (védelem a démonok ellen). és állítson e helyre tizenkét napra$ lámpást déli irányban! (A dél az eltávozott tájéka. itt a víz.) 64. .Ha ily módon bemutatta a vaj.és szezámmag-áldozatot. igyál!” 67. amennyiben akadályozó körülmény nem merül föl. és rokonaid elhagytak. akik rendelkeznek saját áldozati tûzzel. aki a tûz okozta pillanatnyi fájdalom miatt e szerencsét elutasítja magától$. és keletkezzen ismét belõled!ß Õ a mennyei világnak bemutatott áldozat. az aszkéta (yat¦) esetében kókuszdióval. akkor hamvasztassa el férjét az [elõbb] említett módon! 56. és egyen levél-tálról! Ne fogyasszon azonban olyan étket. mossa meg azokat tejjel és vízzel. és dicsérje az elhunyt erényeit! Elõször az asszonyok térjenek haza (más szöveg szerint a gyermekek). és magas kort ér el. és õket kövesse a férfiak csoportja! 62. miközben említi [a halott] gotra-nevét! 61.Ha a tetem félig vagy egészen elhamvadt. aztán öntsön rá vizet! A csontokat [pedig] most gyûjtse össze! 71.Ó madarak ura! Ezt követõen hintse meg a máglyát tejjel.„Ebbõl (Agni vagy Vi¢£u) keletkeztél. Ezután a következõ mantrát kell elmondani: 66.Ezután áldozzon a fiú a hamvasztás helyén lakozó démonoknak babot! A yam§ya tv§ mantra kíséretében járja körül háromszor [a máglyát]! 70. ez jól esik majd [a halottnak].A negyedik napon össze kell gyûjteni a csontokat. panaszra nyílhat szája$. 55.Óh.

akkor ássák földbe.Ha kifejlett magzatot hordó asszony hal meg. akkor el kell hamvasztani és csontjait a Ga¯g§ba vetni. ha még nem idõsebb huszonhét hónapnál! 93. akkor nyissák föl testét.Ezután takarja [azokat] levélbe. körüljárással fejezze ki tiszteletét.Tizenöt lépésnyire északi irányban ásson gödröt. és vegezze el az elõírásoknak megfelelõen a halotti áldozatot (ªr§ddha)! 72. érintse a levéllel szívét és fejét. erre tegyen vízzel teli edényt. 87.Amennyiben öregebb. 84. 81. és ássák õt el a földbe! Az asszonyt azonban hamvasszák el! 92. és [így] holtteste föl nem lelhetõ. óh madár! 76. ha csontjaik a Ga¯g§ba merülnek.Azt a gyermeket azonban. végül oroszlán áldozatává vált. annyi ezer éven át idõzhet üdvözülten a mennyben. majd dobja a Ga¯g§ba! 79.E naptól kezdve végezze el a hozzá tartozó szertartásokat! A Nap maga [jelölõje] az évi halotti áldozatoknak. [az hagyja meg. az soha nem kell visszatérjen a Brahman-világból$. 85.Ezért akinek fia van. a félistenek birodalmába.Ha valaki idegenben (vagy pusztában) halt meg. haláluk után a mennybe jutnak. nyugat és észak felé)! 73. amely az égetés fájdalmait elmulasztja! Ezután ássa ki ismét a csontokat. vessék a Ga¯g§ba! De ha más tájon született.Még az olyan emberek is.A máglya hamuját söpörje össze. a magas$ mennybe jutott. aki számtalan állatot ölt meg. savanyú tejet.Koraszülés esetén szertartást bemutatni nem szabad.Efölött mutassa be azt a pi£¨át. [köztudott.Mindhárom világban ismert a Ga¯g§ bûnöket pusztító hatalma.Kerítsen el egy háromszögletû területet. és kenje meg azt tehéntrágyával! Majd dél felé fordulva áldozzon három pi£¨át a három égtájnak (dél.A Ga¯g§ hullámait borzoló szél érinti a halottat. és vesse a Ga¯g§ vizébe! 90. 94. melynek nyílása fedetlen marad [hogy a preta abból ihasson]! 74. készítsen darbha fûbõl bábut. akkor fia 89. hogy] csontjait vesse fia a Ga¯g§ba! A csontok összegyûjtése után a fiú mutassa be a daªa-g§tra& szertartást! 88. 82. 80. vagy rablók ölték meg a vadonban.Akinek csontjai [az elhamvasztás után] tíz napon belül a Ga¯g§ba merülnek. hogy] õ vezette Sagara hamuvá vált fiait a mennybe. és azt égesse el! Ennek hamuját gyûjtse össze.Ahány napon át egy ember csontjai a Ga¯g§ban maradnak. hogy elõdeit megválthassa ezzel. és a pokolba került.Amikor azonban csontjait egy holló a Ga¯g§ba vetette. 91. helyezze háromlábra (trip§duk§&). amikor errõl értesül. Vízzel töltött edényt és ételt kell áldozni a gyermeknek. majd szantállal és sáfránnyal! 78. olvasztott vajat. vizet és édességet a halottnak az elõírásoknak megfelelõen! 75.Ezután ajánljon föl áldozatul rizst. csupán tejet kell .tegye [azokat] agyagedénybe. akik már kora ifjúságukban vétkeztek. 86. aki a Ga¯g§ partján halt meg. és halálos bûneit semmivé teszi.Bhag¦-ratha szörnyû vezeklés árán indította meg Ga¯g§ istennõ szívét. és oda rejtse a csontokkal töltött edényt. vegyék ki a gyermeket. 83. és vigye az edényt a vízhez! 77.azon a napon.Egy vadász.Itt hintse meg a csontokat újra és újra vízzel és tejjel. levezette [a folyót] a Brahman-világból$.

Asszonyok és ª¡drák esetében a házasság lép a fogadalom helyébe. amely egy nemes fiút megszabadít bûneitõl! . akkor az embernek nincs szüksége nagyobb szertartásokra. Az atyák iránti szeretetbõl azonban az évi halotti szertartást el kell végezni. Óh. ahol a Ga¯g§ el nem érhetõ. Ezért érdekükben sem pi£¨a-. aki már letette a [brahma-c§r¦] fogadalmat. Keªava! Közöld velem a daªa-g§tra (azaz tíztagú) szertartás módját. Óh. sem víz-áldozatot bemutatni nem kell.Ha fiúgyermek (kum§ra) halt meg. az ember eléri N§r§ya£át ßválikß. A szent bölcsesség birtokosai tulajdon lényük következtében üdvözülnek minden esetben. akinek apja él. akkor ételt kell fölajánlani a br§hma£ák és azok gyermekei részére. Aszkéták esetében elmarad a hamvasztás és a [csontok] vízzel való meghintése (õket ugyanis eltemetik). a nagy nyolcszoros adományt és a tehénadományt. Amennyiben ugyanis [az elhunyt] még csak kevés karmát teremtett. 96. udaka: vizû) nem kell eltemetni. óh. Ha ifjú (pauga£¨a) halt meg. akkor [áldozatul] kell adni egy fekhelyet. egy ku±¦-cakát (kunyhóban lakó) vagy egy bah¡dakát (sok vizet bíró: megtisztult. T§rk¢ya! Egy ha°sát (aszkéták bizonyos rendje). A három bot megragadása eredményeképpen elkerülik a preta-sorsot. de a bika elengedése nélkül. 95. Figyelj. az évek száma kicsi. amely érdemeket biztosít a végrehajtónak! Ki végezze el. Fiaik vagy fiaik helyettesei ne mutassák be értük a daªa-g§trát& és más szertartásokat! 103. az érzéki kapcsolatok még csekélyek. akkor ételt kell fölajánlani fiúknak és gyermekeknek. hogy tette-e fogadalmat vagy sem. bahu: sok. ha nincs fiúgyermek? Errõl beszélj nekem! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így felelt: 2. akkor abba kell õt vetni. A nagy adomány (mah§-d§na) mellõzésével végezzék el a szertartást az ifjakért is. A bot puszta megragadása következtében (a három fölsõ kaszt botjáról van szó). 106. 98. hanem tizenkét napon át [mutassák be] az ekoddi¢±a szertartást! 99.Annak az ifjúnak az érdekében. és a test még gyönge. 101. Minden kaszt esetében a szertartás tekintetében a kor az irányadó (azaz annál egyszerûbb. Ha [azonban] a közelben nagy folyó vanß. akkor mindegy. ennek legjobb lehetséges helyszíne Gay§. 100.Ha ötéves elmúlt [a halott]. minél fiatalabb a kérdéses személy). 97. Így nincs szükségük semmilyen pi£¨ára. 104. csak ott.A tizenegyedik és a tizenkettedik nap áldozatát be mutassák be. Ha [az eltávozott személy] elérte az ifjúság korát. egy parama-ha °sát (magas fokot elért aszkéta). egy bikát és egy gyûrût.áldozni! Tejet és ételt kell áldozni az egészen kis gyermekek érdekében. Tizenegyedik Adhy-§ya A daªa-g§tra szertartás Garu¨a így szólt: 1. 107. 105. valamint be kell mutatni a tizenhárom tárgy áldozatát. ismertetem veled a daªa-g§tra szertartást. T§rk¢ya. a tíz pi£¨át föl kell ajánlani. 102. ne végezzék el a sa-pi£¨a szertartást.

még tulajdon testvére sem (amely átmeneti). valamint a tizenhat halotti áldozatot (ªr§ddha)! 21. mivel védtelen javára (azaz. de könnyeket ne ejtsen. a daªag§trát és a sa-pi£¨át. (És ez vonatkozik a testre is. akkor a fivér. amelyeket rokonai érte hullatnak. 6. végezze el az asszony.És ha több fiú is volna.3. sem isteni segítség: a lény. Ebben a világban senki sem maradhat örökké együtt társaival. 17.Vándorként — aki az árnyékban megpihent. 16. Hiszen mindenkire.A reggel elkészített étel estére megromlik.A fiú ismerje föl ezt. ha [az elhunyt] javait fölosztották! Csak az évi halotti áldozatot mutassák be mindazok egyenként. amelyet ilyen táplálék tart fönn? 12.De mindazok részére.Ha nincsen fiú. Ez ellen nincs sem emberi. 9. 14.Óh. és a halottnak újra meg kell születnie. akit a halál elragadott. és idõzzön$ biztonságos nyugalomban (s§ttvik¦ dh¥ti)! Ezután mutassa be az atya részére a pi£¨ákat. Egy br§hma£a javára végezze el egy tanítvány. Ha elkerülhetõ volna az újraszületés. aki megszületett. madár! Fiú nélküli apa számára (vagy akinek fiai meghaltak) fiatalabb vagy idõsebb fiának fiúgyermekei vagy unokái végezzék el a daªa-g§tra szertartást és az azt követõ más szertartásokat! 15. olyan javára.Óh. Hogyan is lehetne állandó az a test.Ha ugyanazon apától származó fivérek közül az egyiknek fia van. akkor tegye ezt a ház papja (puro-hita)! 18. 5. Ezért kerülendõ az értelem nélküli bánkódás.Ha egy férfi több felesége közül az egyiknek fia van. Ezért a bölcs ne bánkódjon semmi olyasmi miatt.Ezért a legidõsebb fiú szeretettel mutassa be a daªa-g§tra szertartást. [a halott] nyugalmát az nem biztosítja. 8. madár! A fiú végezze el az apa érdekében a daªa-g§trát és az azt követõ szertartásokat! Az apa azonban legidõsebb fia halála esetén ezt ne tegye.Egy asszony vagy bármely ember. akiknek fiuk nincsen.Csak egy végezze el abban az esetben is. akkor Nala. és adja föl a tudatlanságból származó bánkódást! Végezze el a szertartást! 13. Ha asszony sincsen. A preta ugyanis akarata ellenére kénytelen azokat a könnyeket elfogyasztani. vagy végezze el egy sa-pi £¨a (a halotti szertartáson résztvevõ rokon). és mindazt. A fiú gyõzze le bánatát. amelynek alkotóelemei szintén fölbomlanak. milliónyi áldozat érdemét nyeri el. R§ma és Yudhi¢±hira nem kellett volna szenvedjenek. 4. ami ehhez tartozik. akkor csak egy végezze el a szertartást. aki nélkülözi a segítséget) áldoz. 19. Mégha ezer éven át is gyászolnak az emberek. bármennyire is szerette fiát! 20. majd újra tovább áll — folyik az emberek élete. mintha mindegyiknek a fia volna — így rendelkezett Manu.) 11. aki egy barát érdekében a szertartást elvégzi. akkor ez annyi. akkor õ mindegyikük gyermekének számít. ismét vissza kell térjen a földre. halál vár. egy barát mutassa be a pi £¨át! A szertartás el nem maradhat! És ha senki sincs [aki elvégezhetné]. akik a javakon osztoztak! 22. . Mennyivel inkább [el kell válnia] másoktól! 10. ami elkerülhetetlen! 7.

hajtsa meg fejét.A fiú áldozzon rizspépet vagy árpát. földön aludjon.Helyezzen el kuªa fûbõl talapzatot a pi£¨a részére! Ezután helyezze el a pi£¨át is. ruházat.Miután megfürödtek.Menjen egy kúthoz. a kagylókürt. szantálport. aki az atas¦ virághoz (Linum Usitatissimum) hasonlít. valamint pörkölt magvakat vettek kezeikbe. de közben mantrákat ne mondjon! 26. olyan érdemet szerez. víz és minden más. és aki sárga ruhát visel. madarak hercege! A tizedik napon húsból készült pi£¨át kell ajánlani.Adjon ételt a varjaknak! Két edényt a két folyadékkal (tej és víz). ételeket.naponta csak egyszer egyen. annak a fiúnak lesz a jutalma. 34. lángot. 25. mivel a Kali-yugában az [eltávozott] atyának tilos húst adni. az étkek$ fölajánlását.Az a fiú. és d¡rv§ füvet (Panicum Dactylon).Étel. gyülekezzenek a halott házában. és úgy terjeszkedjen. és vágják le a hajukat! Ezt tegye a szertartást bemutató fiú is! 39. mint a pörkölt magok. miközben kiejti [az elhunyt] családi nevét! 29. azt elkerüli a félelem. 24. mintha Gay§ban végzett volna halotti szertartást (ahol ez különösen kedvezõ).Üljön le egy fa tövébe.A kilencedik napon (a halálesettõl számítva) a sa-pi£¨a rokonok kenjék meg$ testeiket szezámolajjal. 41. korong és buzogány (Vi¢£u . uª¦ra gyökeret (Andropogon Muricatus gyökere). 32. illatszereket és egy áldozati adományt! 30. amit a preta nevének kiejtése közben adományoznak. amely a talaj (elkerített rész)ß hétszeri körüljárásából fakad. füstölõszereket.A kezdet és vég nélküli istenség. mint a d¡rv§ fû. és az éjszaka közepén (9-12 óra között) fürödjön meg. hogy a halott a mennybe jusson! 35. aki ezt a szertartást az apa vagy az anya számára elvégzi.Erre helyezze egy br§hma£a kuªa fûbõl készített képmását levélalapzatra! Mutassa be tiszteletét víz-áldozattal. ahová [fiatal] nõ$ lépjen be elõször! 36. és kenje meg azt tehéntrágyával! 27.Óh. a megingathatatlant tiszteli$. javára szolgál az elhunytnak. tóhoz vagy kertbe. bh¥¯ga-r§ja virágokat (Eclipta Prostrata).Az az érdem.A tizedik napon a rokonok borotválkozzanak meg. vagy mivel ez tiltva van.„Úgy sokasodjon nemzetséged. összetett kezekkel ajánlja tiszteletteljes hódolatát Harinak! 40. és mondja el az atas¦ mantrát! 28. egy templomba÷.„Aki Govindát. és kívánják.Ezért az elsõ naptól fogva az õsi írásoknak megfelelõen a sa-pi£¨ana férfi vagy asszony javára úgy mutassák be. hogy a pretát idézzékß! 33. amelyek szerteugranak!” — E szavak kíséretében kell a d ¡rv§ füvet és a pörkölt magokat a [halott] házában hagyni. arccal délnek (Yama vidéke)! Építsen oltárt (homokból készült magaslat). vízzel vegyített ricinusolajat áldozzon a pretának a következõ szavak kíséretében: „Ezt adom … javára!” 31.Az elsõ naphoz hasonlóan a többi napon is ugyanaszerint a szabály szerint kell elvégezni az áldozatot.A tíz napon át válogatott ételekkel kedveskedjen egy br§hma£ának! Imádkozzon a halott megváltásáért. áldozzon helyette babot! 38. 37. és Brahman$ felõl elmélkedjen (kultikus$ szempontból tiszta legyen)! 23. aki a daªa-g§trát elvégzi.

) 14. 6. Yamáét vasból kell önteni$. 9. Óh. és állítsa föl [itt] a kuªa-fûbõl [készült bábut]! Arccal dél felé fordulva imádja a képmásokat$. hogy a pretát megváltsák. Rudráét (¼iva) rézbõl. tisztának tekinthetõ. M§dhava!” (Így kell megszólítani a tehenet átvevõ br§hma£át. végezze el a tíz edény [tartalmából] és egyebekbõl álló halotti szertartást (ªr§ddha). a teremtõ (Brahm§). A Védákban és a ª§strákban járatos br§hma£ákat kell meghívni.Középen a fiúgyermek vonjon$ kört. és [aztán] õ maga is egyen (idáig böjtölt). mi az elõírás a bika eleresztésére (v¥¢otsarga) vonatkozóan. és közöld velem. 7. Keleten áll egy tejjel és vízzel töltött edény Brahm§ számára. Összetett kezekkel ajánlják nekik tiszteletteljes hódolatukat! 4. . 11. 10. Ezután végezze el az elõírásoknak megfelelõen a tizenegyedik nap szertartását! 5. A tizenegyedik napon a pretának pi£¨át kell áldozni mantra kíséretében. A tíznapos halotti áldozat végzésekor az elõ. 13. erre kell Rudra képmását tenni vörös ruházatban.Vi¢£u. mint Vi¢ £u képviselõjét. istenek Ura! Ismertesd velem a tizenegyedik nap szertartását. Tizenegyedik Adhy-§ya A daªa-g§tra szertartás Garu¨a így szólt: 1.Ezt az imát mondják el minden nap a szertartás végén! Miután a fürdés [is] megtörtént. melyeket [az elhunyt] szeretett. ékszer és kocsi (hátasállat). 3.Azután adományozzon tehenet az atyák szabadítása érdekében [ezekkel a szavakkal]: „Ezt a tehenet neked ajándékozom! Bárcsak szívesen fogadnád. óh. Óh. az örök életû. A tizenegyedik napon már korán víz közelébe kell menni. ami ehhez tartozik. és mindent elvégzett. 8. madár! Vi¢£u arany képmását$. térjen [mindenki] haza. Miután már a lelki tanítómester is elvégezte a [rituális] mosdást. óh.Miután a halott tulajdonát képezõ ruházat.jelképei) hordozója. amelyet sárga öltözék borít. a lótuszszemû adjon üdvösséget$ a halottnak!” 42.és utónevet kell említeni mantra nélkül. valamint hajnali áhítatát$. egy vajjal töltött fémedény hétféle gabonanemûvel töltve. amelyre Yama képmását kell állítani fekete ruhában. Brahm§ ezüst képét$ kell elkészíteni. adakozzon egy tehén javára étket $. amely Brahm§ képmását kell helyezni fehér ruhában. és viselje jobb válla fölött a zsinórt (brahminzsinór)! 12. Északon mézzel és olvasztott vajjal töltött korsó áll Rudrának. univerzum Ura! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így felelt: 2. Nyugatra állíts föl egy Ga¯g§-vízzel töltött edényt Vi¢£u részére! Erre kell állítani az Õ képmását$.Délen esõvízzel töltött korsó áll Yama tiszteletére$. és az egész halotti szertartást (aurdhva-dehi-kriy§&) a legnagyobb elõvigyázattal el kell végezni. ¼iva és Dharma (Yama) tiszteletére idézzen mantrát a Védából! És miután folyékony$ áldozatot mutatott be.

és amelynek mindkét szeme vörös. 24.„Kívánatos a sok fiúgyermek. aki szabadon engedi] [a poklokból]. és az adományok átadásával ki kell iránta fejezni a tiszteletet. Ez teljes értékû$ (p¡r£a) és kiváló. óh. amelynek szarvai. nyaka és patái vörösek. br§hma£a!” 19. hogy közülük egy Gay§ba zarándokoljon. amelynek farka és lábai fehérek. amelynek egyik tagja hiányzik. amelynek színe a galambéhoz hasonló.Az olyat. 33. majd ajánlja föl azt [az ágyat] a halottnak. 29. miként az elõ van írva [a br§hma£ának]! 18.A vörös szemû. vagy [kívánatos] egy fekete bika elbocsátása. a ªr§ddhát és az azt követõ többi szertartást.„Ezt a fekhelyet. szája és farka fehér. a sárga a vaiªya részére.Ezekkel a szavakkal adjunk át mindent a lelki tanítómesternek. nem alkalmas. feketésvörösként (rakta-n¦la) tartják számon. amelynek lábai.Elõdeidet a Rauravából vagy más poklokból. de farka és patái vörösessárgák. feketének (n¦la) tekintik. a br§hma £ának és családjának! Ezután õt (a pap) tisztelettel körül kell járni.15. Ez az öt fekete fajta. amely az elõírások értelmében a br§hma£áknak megfelel.Ezután meg kell mosni a pap lábát. tésztanemûvel és tejjel! 17. 30. megválthatod. aki elvégzi a bika szabadonbocsátását. szezám és egyebek a halál órájában föl nem ajánlattak$.A halványabb vörös a k¢atriya számára. és minden hozzá tartozót neked ajándékozok. amelynek tagjai egyszínûek.Igazi fiúgyermeknek azt kell tekinteni. 26. 23. vagy amely beteg vagy túlságosan fiatal (legalább hároméves legyen). barnásvörös.Minden körülmények között szabadon kell bocsátani.Az olyat. hajtsuk meg elõtte fejünket! 20. Minden más [fiú] olyan értéktelen. Kínáljuk meg étellel édességekkel. fekete-barnának nevezik. 25.Azt a bikát.Miután ily módon a fekhelyet fölajánlottuk. . ahol égnek. az atyáknak okoz örömöt. mint a sár. a preta elnyeri az üdvösséget. vagy Gay§ban halotti szertartást mutat be. valamint a bika elengedését elvégeztük. szám szerint huszonegyet (az áldozót beleszámítva) egy bika szabadonbocsátásával. 21. barnásfeketeként tartják számon. talán. és mielõtt útjára engednénk. míg patái és szarvai vörösesbarnák. amely rendelkezik az [elõírás szerinti] ismertetõ jegyekkel (szín és egyéb sajátságok)! 22. a mélyfeketeték (mah§-n¦la) csoportjába sorolják.Az olyat. [kívánatos] egy zsenge korú (nyolcéves) leány (gaur¦) feleségül.÷ 16. amely vöröses színû.A tizenegyedik napon az elõírásoknak megfelelõen következzen a bika szabadonbocsátása (v¥¢otsarga)! Olyan bika. 27. a házban nem maradhat! Erre vonatkozóan a következõ vers (g§th§) ismert: 31. de máshol mindenütt a lakk színéhez hasonló. Ez a fajta a megmentõje az elõdöknek [és annak.ha [ezen kívül] a nyolc dologból álló nagy adomány. a fekete a ª ¡drának van kijelölve$.A fiú helyezzen a fekhelyre arany emberi képmást. amely mindenütt fekete. eme adományok [késõbb a br§hma £áknak szánva] egy fekhelyre helyezendõek.” 32. és amelynek szája és farka világos. hanem olyan legyen. hasa fehér.Olyat. háta fekete [olyan].És amelynek minden tagja vörösesbarna. az elhunyt képmását. 28. amely homlokán jelet (tilaka) visel.

vagy holdfogyatkozáskor. 44. a világos két hét idején vagy a tizenkettedik és azután következõ napjain a sötét két hétnek.Óh.A bolygók kedvezõ állásakor. tisztelje$ azokat mantrával. mintha volna fia.Vezessen elõ hím. ifjú.nap. mutassa be a bika-áldozatot! Ezt az itt leírt módon végezze el! 37. felnõtt vagy öreg követtünk el. 45.[A bikát] jobbján jelölje meg a háromágú szigonnyal (tri-ª¡la.) A bika elengedése révén minden kívánsága teljesül. Aztán mutassuk be önmagunk javára a halotti áldozatot (§tma-ªr§ddha). és egy éppen ilyen kedvezõ idõpontban.Minden bûn. amikor a Nap észak felé fordul. és ezért maga végzi el a szertartást. 50. Akinek azonban nincsen fia.és nõstényborjút (a hím borjú azonos azzal a bikával. amelyet elbocsátanak).Állapítsa meg a bolygók helyzetét. és ezután [lássunk hozzá] az áldozat bemutatásához. áhítatos szívvel egy szerencsés jeleket viselõ br§hma£át kell meghívni. és megszabadítja a pretalétbõl. díszítse virágfüzérrel. az szintén eléri a nagy üdvösséget. az elõírásoknak megfelelõen! 48. 51.„Dharma (Yama) vagy te.E mantra elmondása közben bocsássa szabadon a nõstény és hím borjakat! Aki így tesz.K§rttika havában (október—november) vagy más szerencsés hónapban. (Azaz olyan érdemet szerez. madár! Aki így tesz. tiszta helyen (rituális szempontból tisztán). ha már a mennybe jutottak: „Nemzetségünk egy fiúgyermeke szabadon bocsát egy bikát. Ezután [az állatot] szabadon kell bocsájtani. akit Brahm§ teremtett az õsidõkben$ bika alakjában. hogy õsei megváltását elõsegítse.A bika-áldozatot ezért kell bemutatni. azt [Vi¢£u] mindenkor$ meghallgatja. mint az. balján koronggal (cakra. szent ünnepen vagy a tavaszi és$ õszi napéjegyenlõség idején végezzük el a bika szabadonbocsátásának szertartását! 46. ha nincs gyermeke. elbocsátalak! Mentsd meg [az õsöket] az újraszületések tengerébõl!” 42. amint azt a ª§strák elõírják! Eközben fejezze ki tiszteletét a bika-anyának (p¡jayed v¥¢a-m§tra¤&)! 38.A testet ima. és a jutalomra már ebben az életben számítani lehet.” — gondolják — 35. Íme. Vi¢£u fegyvere) (a jeleket égetéssel kell föltenni$).Egy bika szabadonbocsátását még akkor is kívánják az atyák. ¼iva fegyvere). mint a bika szabadonbocsátása. és adjunk ajándékot a br§hma£ának! 49. 43. amelyet mint gyermek.„és ez a szabadonbocsátás eredményeképpen mindannyian elnyerjük a legmagasabb rendû üdvösséget$! Mert minden áldozat közül [csak] a bika áldozat az.Ezért a fiú. mutasson be folyékony$ áldozatot.A ª§la-gr§ma felállítás után következik a Vi¢£unak szánt áldozat. amely [a végleges] megváltást eredményezi!ß” 36. miközben a fiú összetett kezekkel a következõ mantrát idézi: 41. annak akkor is olyan.34.Mossa meg a bikát és a nõstény borjút vízzel Rudra korsójából! Kenje meg azokat illatszerekkel. akinek van fia. kerülje meg jobbfelõl! 40. vízhintés és adományok révén kell megtisztítani.Az agni-hotra és más szertartások nem eredményeznek olyan szerencsét. és kösse össze azokat iga-kötelékkel (ka¯ka£a&). . [mint a menyasszonyt és a võlegényt] az esküvõi ünnepségen! Azután kösse azokat egy cölöphöz! 39. hogy elvégezze a szertartást! 47.

Aki barátot csalt meg. aki hálátlan. Ha [a halott] ezt az áldozatot nélkülözni kénytelen. a hetedik K§láé (Yama).Ez a negyvennyolc [pi£¨a] teszi ki együttesen a halotti áldozatot (ªr§ddha). az a pokolban fog gyötrõdni e kalpa végezetéig! 57. 67. T§rk¢ya! Egy fazék ételt kell áldozni a tizenegyedik napon. amely a pretát megváltja.Miután a bika szabadonbocsátása megtörtént a föntiek szerint. sem a mások által fölajánlott adományokat. Ez az. aki égetett italt ivott. háromszor tizenhat pi£¨át kell áldozni. hogy [a halott] bejusson az atyák soraiba. melynek neve „háromszor tizenhatszoros”. a halál évfordulóján az áldozatot (k ¢ay§ha° v§r¢ikamß) és a ªr§ddhát három kéthetes ciklus elmúltával (p§k .Aki a bikát ököllel vagy bottal megüti. a harmadik Yamáé és kíséretéé. egy hat hónap elteltével.Ez az elsõ tizenhat tisztátalannak számít.megsemmisül a bika szabadonbocsátása által — ez nem kétséges. az megszabadul vétkei követkéményeitõl. vagy az asszony mutassa be a férj javára (ha nincsen fiúgyermek)! Ez biztosítja ugyanis [az elhunyt] örök üdvét. aki elhunyt uráért közvetlenül eltávozása után bemutatja a halotti áldozatot (aurdhva-dehika).a tizenhatodik pi£¨át áldozzák Puru¢ának.Amíg a halotti áldozatot. a tizenegyedik Vi¢£ué. A három világban nincs olyan érdem. Óh. amely hasonlítható volna a bika szabadonbocsátásához. az pokolra jut. 52.Ha egy olyan asszony. 65.A fiú ezért mutassa be a háromszor tizenhat pi£¨át. a máglyán. aki a tanítómestere ágyát beszennyezte. 63. addig a halott nem élvezheti sem a saját maga.a negyedik Soma királyé. 61. További. az ötödik (Agni)÷ Havya-v§háé. 59. aki br§hma£agyilkos. akinek férje és fia él. következik a tizenhat halotti áldozat a sa-pi£¨anáig. valamint azt követõen tíz napon át [összesen] tíz pi£¨át kell áldozni. madár! Aki a [v¥¢otsargára szánt] bikát kocsi húzására vagy teher cipelésére használja. 53. a máglyához vezetõ félúton. madár! Ezeket nevezik az igazság ismerõi a középsõ tizenhatnak. a tizenharmadik Vi¢£unak. a tizedik a pretáé. amelyeket szintén be kell mutatni: 60.Óh. a holttest kezébe (adjanak egy-egy pi £¨át) és a hatodikat a csontok meggyulladásakor. óh. a hatodik (Agni)÷ß Kavya-v§háé.Az az asszony. õelõttük hal meg.Rudráé (¼iva) a nyolcadik. továbbá egy a pak¢a (kéthetes ciklus) múltával. akkor minden bizonnyal [örökké] preta marad. a kilencedik Puru¢áé (mint Vi¢£u inkarnációja). 68. ha a bikát elbocsátja. 70.Az elsõ Vi¢£ué. a tizenötödik Yamának.Azon a helyen.a tizenkettediket adják Brahm§nak. a tizennegyedik ¼ivának. 54.Annak érdekében. a kijáratnál. akkor érte ne bocsássanak szabadon bikát. 69. 58. 64. 62. ahol [az eltávozott személy] meghalt. a második ¼iváé. be nem mutatták.Ezért kell elvégezni a bika-áldozatot nagy elõvigyázattal.Ezeket nevezem meg neked mint az utolsó (legfelsõ) tizenhatot.Tizenkét havonkénti$ pi£¨át adjanak. hanem egy tejelõ tehenet adományozzanak! 55. az felvételt nyer az õsatyák sorába. és egy az év múltávalß! 66. második tizenhatról szólok neked. vagy aranyát lopja el (szóval halálos bûnöket követett el). 71. Aki érdekében ezt az elõírásoknak megfelelõen bemutatták. és onnan e világ fönnállásáig nem szabadul! 56. amit neked mondani akartam.

7. mivel halálában is engedelmeskedik férjének. ételbõl és tejbõl! 77. akkor érte minden pak¢a ötödik napján fejezzék ki tiszteletüket egy kígyó elõtt. és megszabadulnak halálos bûneiktõl. 5. 73. óh. Uram! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így felelt: 2.¢ika).Ha az egész szertartást ilyen módon elvégezték. Amelyik pi£¨át az õsökével nem egyesítik$. akkor az év végéig [naponta] áldozni kell egy tál ételt és vizet.Tehetségünk$ szerint ajándékozzunk a br§hma£ának egy kígyót és egy tehenet! Ezután összetett kezekkel mondjuk a következõt: „Legyen a kígyókirály elégedett!” 78. sat¦nak nevezhetõ. mondom$. 72. valamint közöld mindazokat a tudnivalókat. akkor részére minden szertartást [különleges] elõírások szerint kell bemutatni. amelyek a fekhellyel együtt fölajánlandó dolgokra vonatkoznak! [Végül] beszélj ezek hatásáról is. Ha a fiú folyamatosan tisztátalan. vagy kígyó marja halálra.ß 4. Vasu. Ezért a fiú végezze el a sa-pi£¨a szertartást. (pad§n§° d§nam). végezzük el a sa-pi£¨a szertartást (lényege: a halott és õsei áldozata összekeverve$.és szezámmagokat! Az áldozat álljon rizslisztbõl. egy ª¡dra egy hónap múlva. a fekhelyet és a [tizenhárom] tárgyat. hogy az elköltözött belép az atyák közé)! És amint a tisztátalanság (amit a haláleset okozott) ideje véget ért. Tizenkettedik Adhy-§ya A sa-pi£¨a és a hozzá tartozó szertartások Garu¨a így szólt: 1. 75. T§rk¢ya! Ismertetni fogom veled a sa-pi£¨a szertartást.A talajra rizsport kell kiszórni. ami ehhez tartozik: mindazt. és ami az õsatyák soraiba juttatja.Miután ezeket a tizenegyedik napon megtettük. 74. amely tekergõ kígyót utánozzon. 6. óh. majd szórjunk ezek fölé rizs.Helyezzünk ezekhez még füstölõszert s lángot. Egy br§hma£a a tizedik napon válik tisztává.ß És tisztátalanság a sa-pi£¨a nélkül meg nem szûnhet.Ha valaki balesetben vagy önakaratából hagyja el testét. a többi hozzátartozó a kérdéses családból . vagy a pi£¨ákat fölváltvaß víz-áldozattal együtt. Egy haláleset okozta tisztátalanság esetén a sa-pi£¨ák a tizedik nap elmúltával válnak tisztává. ami azt fejezi ki.Ha baleset következtében hal meg valaki tûz vagy víz által. ha a tisztátalanság ideje elmúlt! Megadom neked a tisztátalanság végének idõpontját minden kasztra vonatkozóan. Halljad. akkor tisztává nem válhat.Egy ilyen hûséges asszony ura örömét szolgálja. az nem élvezi a fiak áldtal fölajánlott sokféle adományt [a túlvilágra vezetõ úton]. Ezáltal lakóhelyet nyernek a mennyben. és mindazt. ami megszünteti [a halott] pretalétét. ¼ivával és a többi [három] istenséggel (¼iva. 79. Rudra és Ýditya).Be kell mutatni a N§r§ya£ának szentelt szóró-áldozatot (balikriy§&). és szólj a tisztátalanság megszûnésérõl (haláleset alkalmával). egy vaiªya a tizenötödiken. Ez elõtt kell virágot és szantált áldozni. 80. ajándékot kell adni [a br§hma£áknak]. egy k¢atriya a tizenkettediken. 76. Élete gyülmölcsözõ$. Ismertesd velem a sa-pi£¨a szertartását. 3.

Egy férfi esetében a negyedik nemzetségbõl (dédapa) ez tíz napig tart. a mantrák által megszenteltek.Ha valaki távolba költözött. adományok fölajánlása. az apa és kérõi részérõl egyaránt három nap az idõ. 13. akkor az asszony tisztátalansága annyi nap elmúltával következik be. alkalmi (naimittika) vagy fogadalmi (k§mya) áldozatot mutat be. 16. a hetedikbõl három napig — így mondták [a szaktekintélyek]. Véda tanulmányozása. vendégeket ne fogadjunk! Ágyon ne aludjunk [hanem földön].(kula) három nap után. De a házasélet megkezdése után ez csak a férjre [és családjára] vonatkozik. 19. ha esküvõje megtörtént. A nemzetség (gotra) tagjai pedig puszta fürdés által. akik . a br§hma£ák. 22.Ettõl kezdve házasságig egy nap múlva — így állapították meg. akkor mindkét részrõl. Ha egy év múlt volna el. Ha még nem tett fogadalmat (brahma-c§r¦). 14. 17. br§hma£ák megvendégelése és ehhez hasonlóak nem végezhetõk a haláleset következtében beálló tisztátalanság esetében. ima. akkor puszta fürdés tisztává teszi. [akkor tisztátalansága] egy éjen és napon át tart.A haláleset következtében beálló tisztátalanság alatt áldást ne mondjunk. tagig. az elveszíti mindazon áldozatok üdvét.Ha az elsõ hat hónap alatt abortusz$ áll be. (Más szöveg szerint a kula 7. akkor három nap múltával. akkor a tisztulás azonnal bekövetkezik. Amennyiben a tíz napból még valami hátra volna (azaz ha ezen idõ letelte elõtt valamivel hallja meg a hírt). akkor az elsõtõl számított tisztulási idõ érvényes a másik tekintetében$ is.ß 18. akkor a következõ éjszaka [következik be a tisztulás]. a gotra 10. ahány hónapos az embrió volt.Hajnali áhítat$. A születés (szülés) közben bekövetkezõ haláleset tisztátalansága a föntiekkel azonos. akik kötelmet$ (fogadalom) vettek magukra. és hall [egy sa-pi£¨a áldozatról]. 11. atyáknak áldozás. és [másokat] ne érintsünk! 21.Minden kaszt esetében születésß haláleset következtében beálló tisztátalanság tíz nap után szûnik meg — így írja ezt elõ a Kali-korszak ª§strája. az ötödikbõl hat napig. 9.Aki tisztátalansága idején szokásos$ (nitya). akkor rokonai számára a tisztulás azonnal bekövetkezik. És ettõl kezdve tíz nap múlva.Amennyiben haláleset következtében beálló tisztátalanság esetében hat napon belül még egy másik [haláleset] következik be. amelyeket megelõzõen mutatott be. 23. A sa-pi£¨ák abortusz esetén azonnal tisztává válnak. 15. 20. mindegy milyen kasztról van szó. amennyi kasztja szerint elõ van írva.Ha egy leány a születése és hajának elválasztása közti idõben hal meg.Amennyiben azonban a tíz nap már eltelt. akkor azidõig marad tisztátalan. A nyolcadikból egy napig. Ha a haj kinövése elõtt.Ettõl kezdve a tisztátalanság számára annyi áll fönn [élve születés esetén]. 10.De nem tisztátalanok [soha] azok. akkor még három napon át marad tisztátalan. hatodikból négy napig. 12.Amennyiben egy leány akkor hal meg. a tizedikbõl egy fürdõzés idejéig. azok. víz-áldozat.Ha egy gyermek még fogainak növése elõtt hal meg.)ß 8. a kilencedikbõl két prahara (hat óra) idejéig.

Mivel a Kali-yuga törvényei végtelenül [változatosak]. eléri az. valamint ezt követõen ismét érintsen$ vizet! 37. akit ez érint] valamit elfogad anélkül. 29. akkor azokat az ételeket kell megenni. 35. és minthogy a test átmeneti. ezeknek a részeknek mindegyikét vegyítse el a nagyapáéval. vagy egy év múlva történjen a sa-pi£¨¦-kara£a (sa-pi£¨ana) — így mondják az igazság ismerõi.áldozati tüzet ápolnak. ha az adásra fölkérték. valamint áldozáskor következne be haláleset és ezzel tisztátalanság.Lábainak vízzel való megmosása. illatszer. Rudra és Arka alakját vették föl. és br§hma£át vendégel meg. a dédapáéval és az ükapáéval! 40. 39. 30. 33. ha családfõ halt meg! 32. hogy a tisztátalanságtól megszabaduljunk! Ez egyesít$ az atyák soraival az atyák világában. minden áldozat bemutatásának az eredménye. hogy minden kasztra érvényesen a tizenkettedik napon történjen a sa-pi£¨ana.Aki a tisztátalanság idején [olyantól.Óh.Három pak¢a után vagy a tizenkettedik napon. amíg [a halott] pi£¨ája nem egyesült$ [elõdeiével].Szantálfa.Miután arany pálcikával [az elhunyt atya] pi£¨áját három részre osztotta. a tizenkettedik napon végezze azt! 34.ß Bárha$ ápolna valaki áldozati tüzet vagy sem. T§rk¢ya! Kihirdettem a ª§strákba foglaltak értelmében. édesség. tehéntrágyával megkente.A szent zsinór fölöltése és más ünnepségek. ezért az idõpontot [a sa-pi £¨ana tekintetében$] a tizenkettedik napra állapították meg$. T§rk¢ya! A nagyapa pi£¨áját egyesítsék az apáéval. a látnokok. akkor vétkes a pap. A szokványos$ és az alkalmi áldozat hatástalan mindaddig. hogy [az adakozó] nem tiszta. egy Brahmanban idõzõ$ aszkéta.Amennyiben esküvõ során vagy más ünnepkor. és az emberek élete tovatûnik$. 25. 31. amely minden ünnep megtartásának. miután megfürdött.ß 27.Egymás után adjon három pi£¨át a nagyatya és két elõd részére.Ezért végezzünk el atyáink javára sa-pi£¨át. 24. az emiatt vétkessé nem válik. 26. valamint a királyok. tulas¦. még abban az esetben is. rizst és hasonlót. Vendégek fogadása (megvendégelése) (hanta-k§ra) ott nincs megengedve. akkor az maga is hatástalanná válik. láng. és a negyediket az elhalt (benne ¼iva testesül meg) részére [áldozza]! 38. a nagyanyáét az . szájának kiöblítése és hasonlók által tisztelje$ Viªve-devát (illetve a szerepét betöltõ br§hma£át)! A rossz (azaz átváltozott$) atya számára mutasson be szóró-áldozatot. de vétkes az adományozó (adó). ahol a haláleset történt. aki a tizenkettedik napon a sa-pi £¨anát elvégzi.Kolduló szerzetes [halott háznál] nem fogad el alamizsnát.Óh. esküvõ és más hasonlók ne történjenek.Tehát a fiú.Aki tisztátalan voltát eltitkolja. díszes ruházat és áldozati adományok adják meg nekik a tiszteletet. és azt a helyet. 28. hogy tudná [hogy õ tisztátalan]. amelyek ezelõtt az idõpont elõtt készültekß — így szól Manu törvénye. a ª§strák szavainak megfelelõen végezze el a sa-pi£¨anát! 36. akik Vasu. hat hónap múltán.Azt az jutalmat.Ha a sa-pi£¨ana megzavarja az áldozati szertartást. ha valamit elfogadott tudván.

51. óh. Vagy mindkettõjük pi£¨áját Velem (Vi¢£u) és a nagy Lak¢m¦val (akik a dédapát és dédanyát jelképezik) egyesítsék! 44. négy harapásnyi szájat megtöltõ (pu ¢kala).Olyan asszony számára. Tiszta ruhában ajánlják föl az ágyat! . ami ehhez tartozik.) 58. egy lovat.Vizet. akkor az atyák (azaz az õket képviselõ br§hma£ák) részére áldozzon. és hallassa a svadh§ fölkiáltását. ösztökét és botot érintsen meg a br§hma£ák megvendégelése után a négy kaszt [egy-egy képviselõje]! Ezáltal mindegyikük megtisztul.Egy évre való étket. Így szól az elõírás.Óh. a ª¡dra pedig botot érint. urával azonos napon kell elvégezni a sa-pi£¨anát.„Együtt a házastárséval és az õ [három] elõdjével kell elvégezni a sa-pi £¨¦-kara£át egy asszony részére” — ez nem az Én véleményem. [mennyei] látnokokat. és mindenkor ajánlja föl a hanta-k§ra adományt! Ez erõsíti az atyákat. egy kocsit és egy földdarabot adjon a lelki tanítómesternek! 54.Akinek a nagyapja még él. amikor az apa meghal. Az anyóssal és [három] elõdjével kötik õt össze a pi£¨a által.Ezt követõen hintse meg õt a lelki tanítómester mantrák kíséretében! Hurkoljon fonalat keze köré. akinek fiai nincsenek. valamint a Veda-mantra szavait! 50. olvasztott vajat. és vegyítse azt azokéval$! Ha az anya hal meg. akkor [a fiú] fektessen egy fûszálat [pi£¨áik] közé. T§rk¢ya! Ha [a fiú] elvégezte a sa-pi£¨anát.Ha ily módon a sa-pi£¨ana áldozatot elvégezték. mint az apa esetében (ha a nagypapa még él).Az apa részére csak a fiú végezze el a pi£¨át és a hozzá tartozókat! Ezután tegye azt a sat¦ részére.anyáéval! Ez az Én véleményem. ezüstöt. T§rk ¢ya! A feleség részesüljön a férj részérõl a sa-pi£¨anában! 46. az adjon pi£¨át a dédapának és két elõdjének. ¼iva felesége) és Vin§yakának (Ga£eªa). 42. 41.Annak az asszonynak a részére.Ezután mutassa be imádatát a svasti szó kíséretében a bolygóknak (graha). és hasonlóképpen az após és anyós [pi£¨ái] közé! 47. étekkel töltött korsót és más ajándékokat! 57.A sa-pi£¨anánál (a fiú) szantált és hántolatlan rizst (ak¢ata) ajánljon föl a papoknak! Adjon nekik méltó ajándékot. fegyvert. a vaiªya ösztökét. hogy elégedettek legyenek! 53. aki [férje halála után] tíz napon belül elégetteti magát. és ajánljanak föl neki egy ágyat adományul! 49.Óh. K§ªyapa! Ha a férjet és a feleséget ugyanarra a máglyára helyezték. négy szájat megtöltõ egy (koldus)-adag (hanta-k§ra). aranyat.A fiú ezután válogatott ételekkel vendégelje meg a br§hma£ákat. egy szép tehenet. és nyújtson neki mantrákkal megszentelt hántolatlan rizsszemet! 56. 43. miközben mantrákat. ameddig a nagyanya él. amelyet a szertartás során viseltek. a k¢atriya fegyvert. és ajánljon föl nekik kétszer hat. istenségeket és démonokat.akkor az anya halotti áldozatánál úgy kell eljárni. a férj végezze el a sa-pi£¨át és mindazt. egy elefántot. sáfrányt és ételt áldoz! 55.Ezután tartson jól egy vendéget. le kell venni azt a ruhát. 52. 45.Ossza az apai pi£¨át három részre. majd fürödjön meg ismét! 48.Egy falat egy adomány (bhik¢a). (A br§hma£a vizet. az istennõnek (Durg§.

akkor még életünkben. ezért ajándékozzanak ilyet akár a haláleset után [a fiú részérõl] vagy már az élet során! 60. és engedjük távozni! 75. óh. virágokkal ékesített. saját magunk ajánlottunk föl ágyat.Napernyõt. selyemfonalakkal átszõtt.Pura°-dara (Indra) csodás palotájában. és apsar§k állnak szolgálatára. majd hajoljanak meg [elõtte]. halmozzanak föl körülötte. miközben a pap elé lépnek: 71. erõs. aranyláncokkal ellátva.miután fejükre szalagot öveztek és köntöst öltöttek. ékszer és minden. 66. úgy az enyém se legyen üres születésrõl születésre!” 72. nagy és kényelmes! 63. vörös lakk és sáfrány.Az ágy. de a Nap fiának (Yama) otthonában is jutalom vár az adakozóra. ruha.A br§hma£aß. Lak¢m¦ és Hari képmását ringassák az ágyon! Ezután jobbkézrõl következzen a körüljárás. 80. hogy az ágyban kényelmesen alhasson! 76.Pompás isteni kocsi [viszi mennybe]. amelyet kuªa fûvel fölhintett földre állítunk.flamingótollakkal árnyékolt. örömet lelnek úgy ezen.Ezt [az ágyat] egynek adják. ami hozzátartozik — így adják át a br§hma£áknak! 67. 79.a szertartásokat végzõ. szép. akkor ajánljon föl egy házat is.59. az olyan jutalmat nyer. holdváltozás idején végezzük el a bika elbocsátását is! 77. akkor ez [a tett] a pokolra juttat! 78. szép fejpárnával ellátott.Arccal észak felé (ez az istenségek égtája). A világ végezetéig elkerüli a szenvedés.Amennyiben az adakozó gazdag. Ez nem kétséges. K¥¢£a! Miként a Te fekhelyed a tejtengerben nem üres. virágokkal a kezükben (añjali). mint a másvilágon. edényt. tükröt. ülõpárnát. de ennél sokkal . ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Fogadd el.pompás szalagokkal átkötött.Asszonyok ágyára kerüljön szemkenõcs. mindent a maga helyén! 65. légyhajtót. 68.Ezután a br§hma£a és felesége virágokkal díszítetten. illatszerekkel beszórt.Aki az ágyat arra érdemes személynek adja.Indra és minden istenség nagyra tartja az ágy adományát. az Abszolút Igazságot hirdetõ lelki tanítómesternek. üljenek Lak¢m¦ és N§r§ya£a ágyára! 69. br§hma£a! Ki más ajándékoz meg ilyen [gazdagon]?” 74. ékszeresen és pompás ruházatban. vizeskorsót. az istennõt (Durg§) és Vin§yakát! 70.A holdváltozások ünnepeinek megtartása nagy érdem.„Óh. aki adja. amilyet csak kíván! Atya és fiú. ivópohárt.Ha még életünk során. 62. fülbevalókkal és gyûrûkkel ékesítve. ami egy ágyhoz tartozik. 81. aranylemezekkel kivert. hûvös takaróval borított. 61.és minden mást.E szavak kíséretében szórjanak virágot a papra és Hari képmására! Ezután adják az ágyat és a hozzávalókat az elõírásoknak megfelelõen 73. ezüstös lámpákat (d¦p§layam). ötszínû baldachint 64. a bolygókat (graha). soha ne többnek! Ha azt áruba bocsájtják. legyen válogatott fából készült. vibrálják a következõ mantrát. illatosan. tarka képekkel díszített.Legfölülre kerül Hari és Lak¢m¦ arany képmása.Sáfránnyal és virágkoszorúkkal fejezzék ki tiszteletüket Hari és Lak¢m¦ elõtt! Dicsõítsék a Loka-p§lákat (helyi istenségek).

a szökõhónapban végezzék! 101. aki vizeskorsót ajándékozott. 100. hõség és szél szörnyû kínokat okoz. 99. szandálok. akkor az árnyékot biztosít. amely két hónapba nyúlik bele.A teliholdkor elhunyt részére [a félhónap] negyedik napja a megfelelõ (¡nik§). melyek ezek! 83. amelyet három félhónap (p§k¢aka) múltával kell bemutatni. 92.nagyobb az ágy adomány [érdeme]. rosszul végezték.E tárgyak ajándékozása révén az erényesek üdvösséget nyernek. 88. 94. rézüst.Napernyõ. havonként egy korsó vizet és pi£¨át kell fölajánlani. akkor a ªr§ddhá. és rátalál ezernyi ivóhelyre.A szörnyû víztelen pusztaságon pedig nem kell szomjaznia annak. drágaságok$ és szent áldozati zsinórok teszik a föntieket teljessé. azt nem lehet megismételni (azaz hogyha egy szertartást megzavartak.Aki a halott érdekében rézüstöt adott. A negyedik napon távozó számára a kilencedik felel meg. akik szandálokat adományoztak. akkor a br§hma£áknak. aki ruhát ajándékozott.Ezután. ruhák. 85. akik pecsétgyûrût adományoztak. 97. Ha így egy [szoláris] hónapban két [lunáris] hónap van. 102. és amelyet meghatározott napon elhunyt részére kell elvégezni.Ha a sa-pi£¨ana napján ilyen módon az elõírásoknak megfelelõen adakoztunk. 93.Egy bot. ott nem gyötrõdik [ezektõl] az. valamint azt. A napok elsõ fele az egyik hónaphoz. vizes edény és öt (ötféle) edény: ez az a hétféle (pada° sapta-vidham) tárgy.A kilencedik napon meghaltnak a tizennegyedik nap alkalmas. akkor a harminc [lunáris] nap ennek a kettõnek a része. 95. valamint a ªva-p§káknak és más alacsonyabb kasztbelieknek is kell ételt adományozni. és biztonságban vándorolhat. Ez esetben a félhavonkénti ªr§ddhát a huszadik napon kell elvégezni. 91. az biztosan számíthat jutalomra.Tehetségünk szerint ilyen módon készítsük elõ a tizenhárom dolgot.) 98. Ez a halott érdekében kétszer (másodszor is) bemutatható. amely elégeti az embert.Óh.Most pontosan ismertetem veled a havonkénti és évi halotti áldozat módját. a másik fele a másik hónaphoz . az nem éhezik majdan [Yama] ösvényén. és ezeket ajándékozzuk a tizenkettedik napon tizenhárom br§hma£ának! 86. madár! És ahol fagy. Ez alól kivétel a halotti szertartás (preta-k§rya). pecsétgyûrû.Ott szörnyû hõség kínoz. 82. akkor ajánlja föl még a [következõkben fölsorolt] tárgyakat (pada-d§na° prad§payet)! Halld hát. 90. de egy év eltelte elõtt. akkor nem megismételhetõ). Ha egy [lunáris] hónap folyamán a Nap kétszer lép új csillagképbe. A Yama útján járóknak [is] könnyebbséget jelentenek.És Yama vörös szolgái az úton nem kínozzák azokat. 87. hogy annak könnyebbséget hozzon.A Yama-világ tüskékkel borított ösvényein lóháton haladhatnak azok. 84. a sa-pi£¨anát követõen. rizs [és más] ételek. 96. (Lunáris napokról van szó.Aki a br§hma£áknak ülõpárnát és edényt adományozott. madár! Amit egyszer megtettek.Ha a fiú ily módon ágyat adományozott. Ha azonban napernyõt adományoztak. 89.Óh.

” 116. megváltást nyer. és mint Kauªika fiai. madarak ura! Az istenségek a Kal§pa ligetben (Himalája) hallgatják Manu fiának. boldog lesz. akkor ajánljanak föl pi£¨át! Ily módon mutassák be a ªr§ddhát két hónapban (azaz a szökõhónapban)! 106. Ha egy évben egy szökõhónap van. Hét vadász volt (a vadász megvetett kasztbeli) Daª§r£a földjén (Vindhya-hegység). akkor az évi halotti áldozat a tizenharmadik hóban történjen! 105. Tehát az értelmesek tudják. az megvált hét családot (gotra). õs-áldozatot a az elefánt-árnyék konstelláció idején (gaja-cch§y§m) ebben az évben. És atyáik szeretete következtében a br§hma£a ifjak elnyerték a megváltást. Az a fiú. Óh. 103. miután egy sor újjászületésen átestek. Az ember ezért szolgálja minden erejével az atyákat! Ezen és a túlvilágon egyaránt boldogság vár arra. Így mutassák be az év múltán az évi halotti áldozatot! Ennek során vendégeljenek meg br§hma£ákat! 107. A Gay§ban végzett halotti áldozat megszabadítja az atyákat az újraszületések tengerébõl. majd hazatérve azt hazudták. ¼r§ddhát Gay§ban. akik erényesek. hogy két hónapról van szó. Ez vonatkozik a havonkénti és az elsõ évi ªr§ddhára is. és Gay§ba zarándokol.tartozik. Sõt. Ik¢v§kunak a dalát. 119. 104. Óh. Éhségükben megölték az állatot. és százegy nemzetséget (kula). majd gazellák K§lañjara hegyeiben. 120. mert az õsgyilkossá tenne! 108. 117. ha a Nap [egy lunáris hónap folyamán] nem lép kétszer új csillagképbe. T§rk¢ya! Egy fiú. aki nemzetségét megörvendezteti. 113. aki ily módon végzi a halotti szertartást. az atyák kegyelme folytán megváltásban részesült annak ellenére. cakra-v§kák ¼ara-dvipában. hogy ott tiszta szívvel mutassanak be nekünk áldozati pi £¨át. Az év múltával a ªr§ddha alkalmával mindenkor három pi£¨át kell áldozni. még életében elnyeri jutalmát és boldoggá teszi atyáit.) 118. a sötétedések idején és a yuga napokon ne mutassanak be! 109. madarak ura! Ha egy fiú Gay§ban egy ªraddh§t kíván bemutatni. Bharad-v§ja (Kauªika) hét fia. A Buzogány-hordozó (K¥¢£a) kegyelme folytán részesülnek az üdvösségben. Óh. flamingók a M§nasa tavon (szent tó a Kail§sa-hegynél). Óh. akkor tegye azt egy év múltán atyái iránti szeretetbõl! 110. 111. amelyet az atyák énekelnek: 115. madár! A sa-pi£¨ana csak akkor végezhetõ el. „Vannak a mi nemzetségünknek olyan fiai. Az ekoddi¢±át azonban többé ne mutassuk be. 114. és Gay§ba zarándokolnak. hogy tehéngyilkosságot követtek el. Virágcsokrokkal imádjuk Vi¢£u lótuszlábait! Áldozzunk pi£¨ákat azok rendje szerint! 112. aki atyái irányában szeretettel . Ha a Nap [ebben a hónapban] nem lép új csillagképbe. hogy ott halotti áldozatot mutasson be. Aki Gay§-ªirasban csak egy ªam¦ levélnyi pi£¨át áldoz. amelyek a szökõhónapban foglaltatnak$. (Atyjuk parancsára tehenet hajtottak ki a legelõre. hogy azt egy tigris tépte szét. újjászülettek mint Védákat ismerõ br§hma£ák Kuru-k¢etrán (a mai Delhi síksága).

és kik állnak körülötte? 2. T§rk¢ya! Ezzel tudomásodra hoztam mindent. Garu¨a. Vi¢£u megnyilatkozását tudomásul vette. Nevezd meg nekem. hogy néz ki. és ki teremtette? Milyen az a terem. Négyszögletû.A palota csarnokában trónol Citra-gupta drága trónszéken. És ez az áldozat biztonságot biztosít a fiaknak. leírom neked Yama csodáltos városát. [De] halljad azt is. mint N§rada. 11. Dharma ösvényein a Dharma-r§ja palotájába vonulnak. T§rk¢ya! Halljad. 121. hogy milyen jutalom illeti azt. Az ükapa gondoskodik bõséges táplálékról és mindarról. a dédapa vagyonhoz és más javakhoz juttatja. legyen jó vagy rossz cselekedetrõl szó. Dél (a holtak iránya) és délnyugat (Nair¥ta. szép festmények [díszítik a falakat]. aki szavaim szerint mutatja be a halotti áldozatot. valamint gandharvák és apsar§k lejtenek táncokat. az utakon díszes fogatok száguldoznak. S¡ta így beszélt: 127. Óh. 5. még akkor is megszabadul minden bûnétõl. és melyet sem istenek. 126. A halotti áldozat mindegyiküket táplálja. juthatnak el. mivel csak nagy érdemek révén lehet oda eljutni! 4. Te Kegyelmes. Tizennegyedik Adhy-§ya A Dharma-r§ja városa Garu¨a így beszélt: 1. amely teljességében gyémántokból épült. ami a halotti áldozatra vonatkozik. 6. 8. amelyekben énekesmadarak csicseregnek. akik a Dharma ösvényén haladnak. Mekkor a Yama-világ. igen boldog volt. tíz yojana magas. 125. amely huszonöt yojana széles. aki ma ezt a történetet [a hét vadászról] meghallgatja.viseltetik. Az atya nagyszerû fiakat biztosít számára. az õsök égtája) között fekszik Vivasv§n fiának városa. pompás. sem démonok meg nem hódíthatnak. ének és zene szól. Óh. 122. Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így válaszolt: 3. és ugyanolyan hosszú. a nagyapa nagy marhacsordát juttat neki. 10. gyönyörûek a kertek és ligetek. ha szegénysége folytán adománya csekély volna. Mindenki. amelyet ezer yojana hosszúnak mondanak. És miután a fiú (az áldozó) kívánságait teljesítették.Soha nem téved. ahol Yama trónol. Itt mélységes oddaadésbadn idõznek. tisztelvén a Dharma királyát. És minden . amelyeken Yama palotája felé vonulnak. és hallgatja meg a Garu¨a Pur§£át: 124. és azon utakat. megváltást biztosít az atyáknak. amelyeket zászló-erdõ díszít. vasfallal kerített. és mérlegeli az emberek cselekedeteit páratlan igazságossággal. és isteni építészek emelik a palotákat. hatalmas és magas fal veszi körül. Száz széles utca szeli át. adományoz. 9. Ebben a városban található Citra-gupta nagyszerû lakóhelye. és négy kapuja van. azoknak az igazaknak a jámbor cselekedeteit. aki a halotti áldozatok dicséretét (m§h§tmya) hallotta. és részesül az adományért járó jutalomban. 7. ahová csak az olyan bölcsek. ami meg ehhez tartozik. 123.

beteljesül ott.M¥tyu. akik szigorú aszkézist gyakoroltak. a l¡t§ (bõrbetegség) és a lepra (vispho±a). Jámbor cselekedeteik díszítik õket. Ezek és még más betegségek leselkednek ott. akiket megszentelt szent cselekvésük. mint az õszi fellegek. lépcsõi kristályból vannak.Belsejében csodás. északkeleten a fejfájás.Ide jutnak azok.Óh.Délnyugaton a hasmenés. 21. ötven yojana magas.elkövetett jámbor vagy bûnös tettért 12. legyen isteni vagy emberi. 30. füleiben aranykarikák. apsar§k legyezgetik.Soha nem látott csodákat rejtenek a hatalmas kapuk. amely tíz yojana széles. hideg és meleg. mint a villám és a Nap.Ezek valamennyien világló$ test birtokosai.és dobszó hallatszik. Viªva-karm§ építette. és a fák a kívánt gyümölcsöket érlelik.Ezernyi oszlopon nyugszik. száz yojana hosszú csarnok található. a kertekben pompás fák. mint a sötétkék felhõ. a jók legjobbja fölött szép napernyõ van. 31. 23. 26. a hatalmas K§la.Jóízû víz található ott. 15. énekelnek és zenélnek. 33.Körülötte gandharvák és apsar§k táncolnak.Kerek ablakait gyöngyök veszik körül. fényes. 35. és arannyal ékesített. és a sárgaság (p§¯¨u-roga). délkeleten az ájulás.Kupolái világlóak$. nyugaton k§lap§ªa (a halál-istenség köteléke) és az undor háza [áll]. 25. 16. a vezeklõk.és Citra-gupta jegyzi a jók és gonoszak cselekedeteit. éhség vagy szomjúság. északnyugaton a fagy és a tüzes láz háza emelkedik. Kellemes [szent] hangok csendülnek föl. . az igazmondók. 14. ékszeresek. amely vakítóan világos. elmerülvén a Világlélekbenß (azaz mély meditációban). 34. aki hurkot tart a kezében. és arany kapuboltozatai alatt csengõ.Északon a r§ja-roga& (tüdõbaj). T§rk¢ya! Pompás tehát e csarnok. 13. 32. és minden [kívánt] alakot fölvesz. 27. 28.Minden kívánság. szenvedés.Ilyen csodálatos szépségûre Viªva-karm§ (Brahm§ fia) teremtette. italok várnak fogyasztásra. hajában diadém. 20. és [ott] a lélek boldog. miután hosszú ideig tapast gyakorolt (erényes életet élt). kúszónövények és bokrok.következik Citra-gupta parancsa szerint jutalom vagy büntetés. teraszai gyémántokkal kövezettek.Kétszáz yojana széles és hosszú. akik érzékeiken uralkodtak. Tornyok sokasága fokozza pompáját. öregedés.Nincs ott [bent] sem túlságosan hideg. Citra és K¥t§nta szolgálja (a halál-istenség különbözõ formái). 22. 24.A Magasztosß. Drágakövei szikráznak. 29. és ízletes ételek. falain zászlók lengenek. és úgy tündököl. sem túlságosan meleg. Húsz yojanányira Citra-gupta palotájától 17. Nincs ott bánat. 19.a város közepén található Dharma-r§ja csodálatos palotája: drágakövekbõl épült.Délre a kólika. és minden kívánság beteljesül ott. 18.Mindenütt fölékszerezett. Citragupta palotájától keletre áll a lázak háza. fényes ruházatúak. és dúsan díszített pompás drágakövekkel. Citra-gupta.Itt trónol a magasztos Dharma csodálatos trónszéken.

Pulaha. E csarnokban mindenkor kifejezik tiszteletüket Vivasv§n fiának. Brahm§ szellemi fiai). Puru. és akik megtisztelve érezték magukat. a gonoszok útja a már elõbb ismertetett. Vasi¢±ha. 54. azok mind erényesek. Dil¦-pa. Ambar¦¢a és Anara £ya. az áldozati füveken ülõk. 52. 44. és akik M§gha havában (december-január) tûzifát adományoztak.Akik a keleti. és így lesik parancsait.A dharma-ª§stra (törvénykönyv) kijelentéseinek megfelelõen döntenek az igazság szellemében. akik az istenségeket imádják. Yama-út. (vö.Ilyen tehát a magasztos Dharma-r§ja palotája. 55.Minden jelenlévõ ismerõje a ª§stráknak. egyaránt hatalmasak.Manu. és ¼ivához hûek.és a Hold-dinasztia uralkodói. Du¢yanta. az [áldozati étkek] gõzét evõk. ¼an-tanú. 42.akik az igazságot nagyra tartották. északi vagy nyugati úton érkeznek Yama otthonához. amely igen kényelmes! P§rij§ta virágok (Erythrina Indica) árnyékolják. M§ndh§t§. az egyik. akiknek neveit és tetteit nem vagyunk képesek fölsorolni. Szolgálják a Dharma-r§ját. akik a déli ösvényen érkeznek. igazságtalanság. a testtel bírók és a testetlenek. az apsar§k. a szentek. és nektár-patakok szegélyezik. dicsõk és [a szent iratok ismerõi]. a halotti adományok elfogyasztói. P§£¨u és az ezerszeresß Arjuna: 45.A Dharma-r§ja palotájában a jog uralkodik. Nincs itt részrehajlás. flamingók vonulnak arra. 38. a törvény tudói veszik körül a Dharma-r§ját a csarnokban: 43.Yay§ti. akik szerencsétleneket vigasztaltak. 40.az atyák seregei. ¼ibi és Nala.Óh. a makulátlan királyi látnokok.A Dharma-r§ja palotájához négy út vezet. és a többiek mind bemutatják tiszteletüket a bölcs Dharma-r§ja (Yama) elõtt. vidy§-dharák és a nagy kígyódémonok (mah§-roga).õk és még sokan mások. akiket Aryam§ vezet.Ezen haladnak a br§hma£a-bölcsek. Dak¢a. T§rk¢ya! Ezt [azonban] a bûnösök nem láthatják meg. 46.és azok. apát és anyát tiszteltek. Agastya és N§rada (isteni bölcsek. kedvezés. 47. a keleti ösvény. Mucukunda. J§gad-agnya és Bh¥gu. 50. Nimi és P¥thu. Pulastya. Parame-¢±h¦ (Brahm§) parancsa szerint.És más szolgák is körülveszik. 37. Halljad: 51. 53. Sa-gara és Bhag¦-ratha.íme. II. akik nyáron itatóhelyeket tartottak fönn. botokkal és kötelekkel fölszereltek. akik érdemeik eredményeképpen jutnak el oda. drágakövek díszítik.akik az esõs évszakban szûkölködõ aszkétáknak adtak otthont. 41.A Nap. e királyi bölcsek sok paripa-áldozat jutalmául válhattak Dharma palotájának lakóivá. Korall-kertek övezik. Bharata.ezek a szentek. szörnyûek. és akik remetelakot építettek.Isteni fogatok haladnak rajta. és a tanító szavaira odafigyeltek. gandharvák. . és szolgálja az igazságot. ga£ák. 56. 39. Kratu és az A¯gir§k (R§ma).Atri. Nahu¢a. hogy ezeket a személyeket megajándékozhatták.36. idõznek az Atya-király$ udvarában. Adhy-§ya) 49. óh. a soma-ivók. 48. akik haragot és gyûlölködést nem ismertek. madár! A tûz által elfogyasztott atyák.

69. és nektártavak ragyognak körül.aki mindenkor becsülte a tiszteletre méltó személyeket. 61. fölemelkedik. és aki idejében végezte a szürkületi áhítat-szertartást. és a Védát tanulmányozta. négykarú.Ezután [fölveszi isteni alakját]. aki mindenkor bemutatta az ötszörös áldozatot. aki szent cselekedeteket hajt végre. aki a G§yatr¦t és mantrákat idézett. És ott világít a hatalmas A-m¥ta-tó. pompás paripák Uccai¤-ªrav§ (hangosan nyerítõ) törzsébõl hemzsegnek itt. 74.Air§vata [Indra] hatalmas elefántjaiß.élvezik a nektárt. amelyet pompás sárga szantálfa díszít.aki igazságos harcban esett el. akik jó cselekedeteket vittek végbe. vagy böjt következtében halt meg.aki [a br§hma£áknak] földet. aki csak saját asszonyával érintkezett. 63. amelyet drágakõpaloták szegélyeznek. vagy aki yoga gyakorlása közben halt meg.aki betartotta a brahma-carya fogadalmát. aki a Pur§£ákat elõadta. házat és tehenet ajándékozott. és örvendezik mások jóléte fölött. v§na-prasthák és aszkéták. és imádkozik. 62. 72.aki mentes a háromszoros vétektõl. buzogány és pallos. 65. és barátokként fogadja õket.A második út az északi. és így beszél környezetéhez: . 60. aki egészen belemerült az §tm§ba. A nyugati kapun lépnek be. aki V§r§nas¦ban vagy Go-grahában az elõírásoknak megfelelõen egy szent vízben lelte halálát. Ezt követõen lábvizet$ és szantált. 76.Ezen az úton járnak a Véda ismerõi. 70.A harmadik út a nyugati. korong. csak Vi¢£út. amelyen pompás fogatok haladnak.aki mást meg nem károsított. aki Durg§ és Bh§nu (¼iva) híve volt. 71. mivel mindazokat szereti. és eléjük megy. és még más erényesek jutnak át a keleti kapun.aki egy br§hma£a részére vagy ura érdekében végzett munka közben egy k¢etrában (szent terület) halt meg. és tisztelettel bánik mindannyiukkal. 67.57. aki másokat tanított [szent iratok ismeretére]. és a magasrendûhöz$ vonzódott: õk szállnak föl apsar§-seregek kíséretében isteni kocsikra.Itt vándorol az. és [így] jutnak el Dharma csarnokába. aki az atyák üdve érdekében ªr§ddhát tartott. Ezek a nemes gondolkodású emberek jutnak el Dharma palotájába. aki a nagyszerû ª§strákkal foglalkozott. és a vendégek tisztelõi. és jutnak el Dharma csarnokába. aki senki mást nem imádott.Flamingók és s§rasák (Ardea Sibirica) nagy tömege található [ezen az úton]. aki Vi¢£u és ¼iva imádója. 75.Ha Yama õket közeledni látja. aki tûz-oltárt emelt.Oroszlán-trónt (megtisztelõ hely) ajánl föl nekik. akit ledõlõ istenség m¡rtija sújtott agyon. 66. és eljutnak Djarma hajlékára. aki ¼ir¦& lábainál lemondott a világról. 73. 68. örvendezve hívja õket magához.aki az alacsonyrendût kerülte. és aki a szent ünnepekkor [rituális] fürdõt vette. vagy meghallgatta.aki elérte a szent tudást és szenvedélymentességet. durván nem szólt. 59. [kezeiben] kagylókürt. meg más hasonlókat [nyújt át nekik]. és a szentírásokat tanulmányozta: 58. aki egyre becsüli a göröngyöt és az aranyat. és aki nagy adományokat ajándékozott: õk léphetnek be az északi kapun át [Yama birodalmába]. 64.ezen személyek.

hercegi bölcsek tiszteletének üdvét élvezve 83. amelyek mindentudóvá tesznek. családban szülessen újra. köszöntsétek ezeket a bölcseket kellõ tisztelettel! Ha palotámat elhagyják. miközben el sem képzelhetõ élvezetekben van része. hogy érdemeket szerezzünk. Ezután lelke tisztasága következtében elnyeri a legnagyobb üdvöt.Ezzel ismertettem veled Yama palotáját. T§rk¢ya! Közlöm veled a legnagyobb titkokat.„Óh. (Azaz amelyre a yog¦ elmélyedésekor szellemét összpontosítja. Ezután a halhatatlanok dicséretének kíséretében. hogy milyen magatartást kell tanúsítsanak a szülõk. hogy egy erényes ifjú szülessen a tiszták és boldogok házában.Aki a nehezen elérhetõ emberi testet megszerezte. óh. (Hogy ugyanis ilyen helyen. az szörnyû poklokba kell jusson. Ha az erényes a mennyei boldogságot kiélvezte. amely üdvöt biztosít. mint az ilyen? 80. 85. és távoznak a legfölsõbb birodalomba. Aki mindezeket szívvel$ meghallgatta. 6.) 84. 78. akik viszolyogtok a poklok rémségeitõl! Jámbor tetteitek jutalmaképpen elnyertétek az isteni életet. és nem jóra igyekvõ.Miután a bölcsek Dharma beszédét meghallgatták.77. Mások viszont Yama kíséretében maradnak. amely birtokolja a Brahman-tojás$ jellemzõit (azaz megfelelõje az univerzumnak). (Ahogyan a gonoszakból Yama szolgái válhatnak. óh. 79. padma = pszichikai erõközpont) meditálnak. Milyen meggondolások vezetik az erényes ifjút ebben az [új] testben? Ezt szeretném tudni. érdemei maradéka következtében mint ember születik újra.) 86. A menstruáció idején az asszonyokat négy napon át kerülni kell. hogyan alkotják meg a yog¦k a brahma-randhra nyílásban a gondolkodás és elragadtatás$ segítségével a kontemplációt. 81.Ezért minden erõt arra kell fordítani. (Vi¢£u hajlékára jut. és ezzel érdemeket szerezm csak az ilyen nevezhetõ bölcsnek.) 5. Tudd meg.szállnak be isteni fogataikba. amelyet a dhy§na alkalmával szemlél. tiszta nemzetségben újraszületik.Legyetek üdvözölve. bölcsek legjobbjai. Ki is volna balgább. Távozzatok tehát a szent. Ismertetem veled a test valóságos milyenségét$. Beszélni fogok arról.gazdag lesz.Ha egy ilyen a kalpa végezetéig ott idõzik. hogyan keletkezik az anyaméhben! 2. 4. és szép alakot nyer. miközben a hat misztikus körön (cakra. boldogságot nyújtó birodalomba!” 82.) 7. és a ª§strák ismerõje. Írd le nekem. az eljut Dharma-r§ja palotájába. Tizenötödik Adhy-§ya Az erényesek születésérõl és életérõl Garu¨a így szólt: 1. Ez idõ . és amely a yog¦ számára a szellemi összpontosítás helyét jelenti. Irgalmas! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így válaszolt: 3. kívánságodnak megfelelõen. akkor a Brahman-világbaß jutnak.Aki mulandó testében mulandó adományokat ad. tisztelettel meghajolnak elõtte és a csarnok többi nagysága elõtt. vagy örökre megszabadul a sa°-s§rábólß. Kiváló módon kérdeztél. társaim.

amelyek fiúgyermek megszületését célozzák. mint a menstruációs vér]. És ha nemi vágy (k§ma).Mert a maggá változott szellem (caitanya. A mag és menstruációs vér összeköttetésébõl keletkezik a test. aki az anya testébe belépett. levegõ és éter az öt durva elem. 21. mivel azok a m§y§-ªakti termékei). virággal és szantállal díszítve. Ez az öt elem alkotja a . A születés idõpontjában a br§hma£ák gazdag ajándékokat kapnak. 22. 15. a spermába belépett szellem) a spermában lakozik. erõs. aki elszórja.Késõbb (idõsebb korában) igyekszik fölismerni azt.A föld. hogy mire irányul a férfi szelleme a mag kiömlésekor (ez a karmától függ). 8.Tiszta lélekkel történik a születés. mert [ilyenkor] bûn lakozik testükben. amelyek nem azonosak az §tm§val. a férfi. és kerüljék a csípõs.A legnagyobb boldogságot jelenti a nagyszerû fiú. lép az anyaméhbe a teremtmény. mivel korábbi életeiben gyakorolt aszkézise és zarándokútjai eredményeit most élvezi. és mi nem-§tm§. és ennek megfelelõen fejlõdik.Ezen a termõföldön (ilyen anyaméhben) gyógyító növény (üdvöt biztosító fiúgyermek) terem.Az ötödik napon vegyenek magukhoz az asszonyok édes étkeket. 17. A hetedik naptól kezdõdõen ismét alkalmas arra.Annak megfelelõen. 12. hogy mi az §tm§. szellem (citta) és sperma egyesülnek. tiszta ruhában. A földmûves. égetõ és forró ételeket.alatt arcukat meg ne tekintsük. hogy eme Brahman annak ellenére. A nyolcadik napon legtöbbnyire fiak fogamzanak. 18. tûz. démon által létrehozott). erényes fiú születésére. 23. A kiválóak$ társaságában minden tudományban tökéletes lesz. miután ruházatában megfürdött. A hamis elképzelés (adhy§ropa) és ennek ellenkezõje (apav§da) vezérfonalán meditál a Brahman felõl.A menstruáció kezdetétõl számított páros éjszakákon fiak fogantatnak. [mivel ez idõben a sperma mennyisége több.Ifjúságában élvezi pompás nõk társaságát és más örömöket.akkor számítani lehet tehetséges. szólni fogok a föld és a többi elem jelenségformáiról (gu£a). Ezen az éjszakán soha sem foganhatnak aljas lelkek. A hetedik napon keletkezett magzat aljas természetû (§ªaya&. szellemét a dharmára irányítva foglalja el szép fekhelyét a férfi! 16.akkor ember keletkezik az asszony testében csöpp alakjában. 11.Bételt rágva. hogy fogadalmakat tegyen. A negyedik napon az asszony tisztává válik. (A magzat megmozdulása idején végzett szertartások. hogy az õsök és istenségek áldozatait bemutassa. a mag am¥tához hasonló (halhatatlanságot ad). Érte végzik el a pu°-savana szertartásait. tökéletes termést arat le. így mondják. 9. víz.) 20. hogy összeköttetésbe kerül. mégsem kötõdik [a jelenség világának] dolgaihoz (a Ved§nta tanítása szerint azokkal nem azonos. 10.Tudásban és erényekben gyarapodva növekszik atyja házában. ha a bolygók kulminációs ponton állnak. 13. 25. 14.Hogy fölismerjed. Ezért az elsõ hét éjszaka kihagyásával a közösülést a páros éjszakákon kell végrehajtani. 24. 19.Tizenhat éjszakán át az asszonyok egyképpen alkalmasak a fogantatásra. sós. gazdag és adakozó lesz. Amennyiben a tizennegyedik éjszakán magzat keletkezik. míg a páratlanokon leányok.

ûr mint isntenség). gaja-jihv§. Arka (a Nap).I¨§.ß 33. a buddhi. edények (erek. bõr és haj. madár! Most pedig ismerd meg az emberi test kettõsségét: elõször úgy. sam-§na. Agni (a tûz). kuh¡ és ªa¯khin¦ mint tizedik a legfontosabb tíz n§¨¦. 46. Pracet§ (Varu£a) és az Aªvin¦-kum§rák. az exkrementumokat és a chylust (rasa). Most jegyezd meg magadnak a tûz jelenségformáit: 28. bõr.majd az étel továbbhalad a végbélbe. Az exkrementumok azonban a tizenkét nyíláson át távoznak a testbõl: 44. Amint az ételt elfogyasztották. az ud-§na a torokban. A k¥kalát (fajdkakas) az éhség elõidézõjének tekintik.éhség. fej. fogak. Mitra és Ka (Praj§-pati). óh.A pr§£a a szívben székel. 30.A manas. a vy-§na átvonul az egész testen. V§ta (a szél). mag.testet. azt [a tüzet] táplálja.alabu¢§. 39. ájultság (szellemi tompultság) és kétség az éter jelenségformái. ez a szél osztja szét. nyelv és orr az érzék [-szervek]. Indra.A tagok mozgása. óh. Eközben a víz az emésztési tûz fölött. a sam-§na a köldökön.A pr§£a maga. a körmök és a végbélnyílás. orrnyílások. úgy mondják. 38. a k¡rma (teknõc) a szemöldökök fölnyitását végzi. végbél és nemiszervek a tapintás [szervei]. devadatta és dhanañ-jaya a tíz életlevegõ. a test hajzata és a hús a föld elem jelenségformái. miközben létük az §tm§tól származik hasonlóan ahhoz.Ilyen módon minden szél elvégzi [különleges] szerepét. 34. p¡s§& és yaªasvin¦.Nyálka. 42.A hallás. 40. és másodszor úgy. alvás és [nemi] vágy a tûz jelenségformái.Fülek. az ap§na a végbélben. velõ és vér a víz öt jelenségformája.fülek. szemek.A dhanañ-jaya (vért nyerõ) mindent áthat. csontok.A vy-§na szél irányítja az emésztõ nedveket a n§¨¦kon keresztül. n§ga.Bõr. kezek. amely a tûz alatt nyugszik. a nemiszervek. mondják a yog¦k. ismert. Ez az. 37. a futás. T§rk¢ya! 29.Pr§£a. ud-§na és vy-§na. amint a . 36. az aha¯-k§ra és a Citta képezik a négyrétû belsõ érzéket (anta¤-kara£a) (a s§¯khya és yoga-ideák keveredése). az étel a víz felett foglal helyet. a hányás elõidézõje. Upendra (Vi¢ £u). a köldök. k¡rma és k¥kala. ezt jegyezd meg! 31. tehát ez a lények fönntartója. Hang. a tagok kinyújtása és a többi mozgás a szél jelenségformái. A deva-datta az ásítást idézi elõ. vizelet. 43. g§ndh§r¦. ami a falatokban élvezett táplálékot [mindenhová eljuttatja]. ahogyan az érzékeknek mutatkozik. szemek.A világtájak (a tér. hogy az érzékek és tapintás istenségei. 26.A n§ga (kígyó).Óh. madarak ura! 27. pi¯gal§ és su-¢umn§ mint harmadik. szomjúság. ahogyan az emberek [ha] a Nap sugarait élvezik. 35. 41. ahol az étel és a víz különválik.A vy-§na a chylust mindenhová eljuttatja. gondok és üresség (gondolatmentességß). ugrás. n§¨¦). A szél hatására a tûz kiválasztja (szétválasztja) az ételt. és még a halottat sem hagyja el.ß 32. [akkor munkájukat végzik]. amely az elõzõ életekben fölhalmozott karmát teszi. ap§na. lábak. nyelv. ezeket mondják a kiválasztás helyeinek. 45.

Suroda-dhi (likõróceán.A talpon van Tala. tudd meg. 50. és három pala a szív vére. amelyekre a yog¦ gondolkodását irányítja (dh§ra£§). és a bal sarokban Him§cala. mivel azok állandóan újraképzõdnek. az ágyékon P§t§la. 61. és [itt vannak] azok a tulajdonságok is. kísérõ kontinensek. a Brahman-tojás fölsõ része).A csípõkön Tal§tala. uda: víz) a vizeletben.Ezek. a jobb sarokban Kail§sa. a test-szõrzetben Go-meda-dv¦pa leledzik. a mindenség központi helye).A fölsõ oldalon a Ni¢adha. a szeméremtájon Ras§-tala. a következõk $. tizenkét pala a velõ [és az agy]. k¢§ra: sós. tizenöt pala epe és fele mennyiségû nyálka. (A föld alatti világrészek. Az ember. 51. (mikrokozmosz = makrokozmosz!) 54. illetve egy ku¨ava [menstruációs] vér. 52. a húsban fekszik Kuªa-dv¦pa. 63. Gh¥ta-s§gara (tisztított vaj óceán) a velõben [és az agyban]. és balra Rama£a. Ez a hét világ-hegy.Jana-loka a szájban. a velõben (agyban) ¼§ka-dv¦pa. 59.Rasoda-dhi (rasa: váladék) a chylusban (rasa). sur§: szeszes ital. [és amiként azt a yog¦ elmélyedésében látja]! 47. és hetven pala a bõr. uda: víz.Durva és finom edények (n§¨¦) száma tízmilliónyi.A valóságos (igazi) testbe minden világ. dhi: „tartály”) a nyálkában. a lábak fölsõ részén Vi-tala. 65. a combokon Mah§-tala.) 64. 62. a vérben van a Dadhi- .A csontokban foglal helyet Jambu-dv¦pa. világrész és tenger.A [misztikus] háromszögben (szívben: tri-ko£e h¥t-p¦±ha-kamal§ntargate) emelkedik a Meru-hegy (az északi világ-hegy. és a n§¨¦kban Krauñca-dv¦pa. és Bhuvar-loka (a föld és a nappálya közti világ) fölötte helyezkedik el. 700.Tapasztalatunk szerint 35.Két ku¨ava (1 ku¨ava = 4 pala) a mag. amelyek a Brahman-tojás jelenségformái. 53. Mahar-loka pedig a nyakban.valóságban létezik. A körmökben található Pu¢kara-dv¦pa.És következnek a világtengerek: K¢§roda (sósvízû óceán. húsz körmünk. Háromszázhatvan csont található még a testben. 48. ezt jegyezd meg. A térdeken Su-tala. 57. Svar-loka (a mennyei bolygók) a szívben van. akkor fölveheti vi-r§ja alakját (az indiai kozmogónia). 55. Vinat§ fia! Általában harminckét fog jelentkezik.A valóságos testben foglal helyet a hat misztikus kör (cakra). és ennek alsó sarkában a Mandara. amit meg kell jegyezned.Tíz pala a zsír. K¢¦roda (tejóceán). Satya-loka a brahmarandhrán van. ahogyan mutatkozik. 60. Húsa ezer palányi (1 pala = 45 gramm).000 a test szõrszálainak a száma.000 hajszálunk van. hegy.) 58. és vére száz palányi. 56.Óh. Ez a hét ismert világrész. világrészeivel és tengereivel) a köldökben van.A bélsár és vizelet mennyisége nem határozható meg. amint azt ismertetni fogom veled. Ilyen az [érzéki] tulajdonságokkal fölruházott test. 49. a Nap és a többi csillagzat benne van. Tapo-loka a homlokon. Ez a tizennégy világ (az utóbbi négy a a magasabbrendû mennyei birodalmak megfelelõje.000.A bõrben ¼§lmal¦-dv¦pa. jobbra a Gandha-m§dana. (Világszigetek.Bh¡r-loka (a föld. ha elmélyedés állapotában van.

a köldökben. an-§-hata (an: nem. ña. ku: föld.és így meditáljon a hat cakrán az elõadottak értelmében. ±ha). padma: lótusz. adhi-¢±h§na: pozíció). °. mint tudott. ai. 71. Vidhin (Brahm§ mint teremtõ). ga. ja.Óh. ¤&) hallató. u. a köldökben a Szaturnusz (Manda). a j¦ván (egyéni lélek). 73. és a binduban (az anu-sv§rának megfelelõ csakra) a Hold (i¨§-n§¨¦). sv§dhi-¢±h§na (sva: saját. ¦.s§gara (joghurtóceán). ma. A ma£i-p¡raka vörös színben tündököl. da. kha. ma£i-p¡raka (ma£i-p¡ra: köldök. az arcon pedig R§hu (a fölszálló holdcsomópont mint planéta). ¨ha. ¢a. hatlevelû (ba. dha. A szemekben ismerhetõ föl a mars (Ku-ja: föld-szülött. ha°-t és sa-t hallató. 74. e. uda: víz. pa. Vi¢£un és ¼iván.Tizenhat levelû a mangánhangzókat (a. tízlevelû. amely az a-jap§ nevet viseli. vöröses ragyogó §jñ§ a szemöldökök közt foglal helyet. 75. ¬. itt kezdõdik a su-¢umn§-n§¨¦ a Ha±ha-yoga-pra-d¦pik§ szerint) található a Jupiter (Guru). a magban (ªukra) a Vénusz (¼ukra). pha).Az §-dh§ra (m¡l§dh§ra) négylevelû (a cakrákat lótuszvirágok formájában kell elképzelni). ¡. -ka: -ú. légcsõ) van Ketu (a leszálló holdcsomópont mint planéta): a testben van [tehát] a bolygók köre. és a ¨a-tól pha-ig terjedõ hangzókat adja ki (¨a. na. ². kétlevelelû. ya. ªa.Mindig hajnalderengéskor$ helyezkedjen el lótusz-tartásban (padm§sana. a hetedik. vö. és a ka-tól ±ha-ig vibrálja a hangokat (ka. cha. és a ba-tól a la-ig terjedõ hangokat bocsátja ki. gha. Már pusztán azáltal is megszabadul vétkeitõl.21. o. mint ismeretes. tha.Ga£eªán. a Hold fényében ragyogó lótusz.M¡l§dh§ra (m¡la: gyökér. ara: küllõ). miközben mormolja a ha°sa-mantrát (a-jap§). £a.M¡l§dh§rában a li¯gában (a végbélnyílás és a nemiszervek között).A n§dában (anu-n§sika félkör. lánghoz hasonló. bha. 67. ezerlevelû lótusz. -û) a garat manduláiban.V§yu birodalmában (tüdõ. az Igazság helye (Lét-otthona). ta. §sana: ülés). ma£i-p¡raka: köldöki [cakra]). hogy hogyan kell elvégezni a nagyszerû a-jap§t. i. viªuddhi és §jñ§ a neve a hat misztikus körnek (cakra).A G§yatr¦. óh. Így meditáljon [a yog¦] a test jelenségformáin. §-hata: sértett). 69. Vinat§ fia! 66. közlöm veled. Tizenkét levelû az an-§hata (a szívben). T§rk¢ya! Figyelj. §. a nyakban és a szemöldökök között lévõ brahmarandhrában (vagy a szemöldökök közt és a brahma-randhrában) történjen sorban egymás után a cakrákon való meditálás. a lelki tanítómesteren (guru) és a mindent átható legfölsõbb Brahmanon meditáljon sorjában [a yog¦] a cakrákban. Sv§d¡daka (édesvizû óceán. au. sahasra: ezer. ±a. jha.) 76. 68.600-szor halad át a finom (s¡k¢ma) lélegzet egy napon és éjen át ki és . örök. a szívben. biztosítja az aszkéta számára a megváltást. ¥. ¯a. §-dh§ra: alapzat). ja: született). Efölött található a világító. 70. sv§du: édes. az üdvöt adó. O½ jel) van a Nap (s¡rya a pi¯gal§n§¨¦ egyik neve).A Vi¢£u-otthonbanß (cakra a köldöktájon. la). ca. ra. A két szótagot. A sv§dhi-¢±h§na a Naphoz hasonló. hogyha rágondol. (Ez az utolsó cakra: brahma-randhra vagy sahasr§ra (ezer küllõjû [kerék (= cakra)]. a szívben a merkúr (Jña).)ß 72. amelynek segítségével a személyes lélek (j¦va) megszûnik lenni! (Azaz föloldódik a Brahmanban. hosszú ¬&. kérlek. és a va-tól sa-ig terjedõ hangokat hallatja (ezek a szótagok szerepelnek a leveleken: va. 77. a vi-ªuddha (a nyakban). sa).

T§rk¢ya! Így cselekszik az erényes ember. hogy nektárban fürdött. 95. így kell végezni az ajap§t. az eléri Vi¢ £u legfölsõbb birodalmát.Miután a belsõ (szellemi) áldozatot véghezvitte. akik Belém vetik bizodalmukat. hatezerszer Hara (¼iva) tiszteletére.Óh. 92. könnyen elérik azt.Aru£a és más bölcsek. és elnyerik az üdvösséget. amely a brahmarandhra [nyílásából] indul ki! Aki [szellemét] erre irányítja. és hajtsa meg elõtte tisztelettel fejét. miután háromszor tanulmányozta a Védát és a ª§strákat. imádkozza$ a lelki tanítómester utasítása szerint az a-jap§-g§yatr¦t. akik az igaz hagyomány ismerõi meditálnak ezekbe a cakrákba behatoló (ott jelenlévõ) halhatatlan Brahman sugarain (aspektusain).Az áldozat és más cselekedetek is alkalmasak a lélek tisztítására. és a sa hanggal tér vissza. 78. Aki ennek birtokába jut. végezze el a hajnali áhítatot.A ha& hang kíséretében távozik. hanem a lelki tanítómester utasítása szerint! Enélkül [az útmutatás nélkül] biztosan elbukik (elmerül a sa°-s§rában). ami „szunnyad” felkeltésre várva).Ezután.ezerszer a j¦v§tm§ (egyéni lélek).Ezután a lefelé irányuló ezerlevelû lótuszban. 94. „Ha°-sa. így tudják a bölcsek. 84. dicsérõ szavakkal üdvözölve õt! 86. a létrõl! 88.Ezt követõen meditáljon a ku£¨alin¦n (kígyó képében elképzelt pszichikai erõ.Meditáljon a su-¢umn§-n§¨¦ [pszichikai] vezeték felõl. ha °-sa: ezt a mantrát (az a-jap§t) imádkozza a lélek lényének megfelelõen 79. ezerszer a lelki tanítómester és ezerszer cid-§tm§ (Brahmanß mint gondolat) tiszteletére. az nem merül el a sa°s§rában. amely fölfelé és lefelé haladva három és fél tekeredésben vonul át a hat cakrán! 87. végezze el a külsõt is! Fürödjön meg. Szelleme összpontosítása és irántam érzett szeretete biztosítják számára a megváltást. . De az Irántam tanúsított odaadás az igazi ösvény azok számára.Akik testükkel kérkednek (azaz hisznek egy ilyen létezésébenß). a ha°sa-mantrában jelenlévõ [oda behatolt] lelki tanítómesteren mint a biztonságot adó lótuszon meditáljon! 85.Tapas. hatezerszer a Vedhák& (a teremtõk). yoga és más törekvések mind a megváltáshoz vezetnek. azok nem juthatnak el a fölismeréshez. és imádja Harit és Harát (¼iva)! 91.be (a testben). a [brahma-randhra-] nyílásban.Ilyen módon szellemét ne csupán önerejébõl helyezze a tökéletes mozdulatlanság állapotába. a br§hma-muh¡rta (az éjszaka utolsó része. 90. de az Irántam tanúsított odaadás hozza meg az [igazi] gyümölcsöt. Azok azonban.A mindentudó istenek. hogy közben másra gondolt volna. 93. Ezért a bölcs tudatában ennek a nagy hatalomnak így meditáljon. akik a sa°s§ra foglyai. 83. 82.Ha a szellemi tiszteletadást már minden cakrában elvégezte anélkül.hatszázszor Ga£a-n§tha (Ga£eªa). örök fényemrõl. 80. 89.Képzelje el. reggel négy óra és napfelkelte közti idõ) idején állhatatosan meditáljon fölvettß alakomon (Vi¢£u). ¼uka és más bölcsek szintén ezt tanítják tanítványaiknak. 81. mindenek elõtt Brahm§ rendelkezett így.

kegyelmes. aki a legmagasabb Brahman alakját viseli.400. érzékfölötti testet (li¯ga-ªar¦ra: finomfizikai test). vízi állatok. hogy lelkét megmentse?! 16. hogy a tudatlanság következtében hogyan válik a lélek a sa°-s§ra martalékává. kezdet és vég nélküli. megtudhatod azt.000 testben. a szenvedések birodalmában 3. mindentudó ura és teremtõje a mindenségnek. Óh. végtelen sok élõlény —akik mindenfajta testekben élnek. egészen finom. Egyetlen. ezernyi és milliónyi születés után jó karmája következtében eléri az élõlény az emberi élet kincsét. hogy hogyan szabadulhatnak ki az emberek a sa°-s§rából! 6. Öröktõl fogva jó és rossz tetteik révén —amelyek [késõbbi születések során] örömöt és szenvedést eredményeznek— kötöttségek közt [vergõdve] minden életükben új testet fogadnak el a megfelelõ (érdemük szerinti) kasztban.Élettelen dolog.ß 10.És õk (az ily módon újraszületettek) is elnyernek [egy késõbbi életükben] egy másik. és ennek ellenére nem ismeri föl lelke üdvösségének [szükségességét]. br§hma£a-gyilkos . az csupán része Neki. keletkeznek]. Óh.Tizenhatodik Adhy-§ya A megváltásról szóló tanítás Garu¨a így beszélt: 1. születnek. akik védelmedet kérik! A lényeget nélkülözõ (a-s§re). jámbor cselekedetei következtébenß végül is emberré válik. Így képes [a Brahman] fölismerésére. 12. megváltást lehetõvé tevõ emberi létet nem arra használja. T§rk¢ya! Halld. és elnyeri a megváltást. milyen módon szabadulhatnak? Errõl beszélj nekem.Egyszer. változásnak ki nem tett.Miután sok ezerszer testet öltött.Egy ember. és életkoruk mindenkori karmájuktól függ. 4. létezésbõl. amely egészen a fölszabadulásukig nem pusztul el. anyagi tulajdonságoktól mentes. emberek. önragyogó. miként a tûzbõl a szikra.Ki lehetne gyalázatosabb annál. Újra és újra szenvedniük kell. és újra meghalnak—. 14. válaszolni fogok kérdéseidre. Amit egyéni léleknek nevezünk. aki a legmagasabb rendû születést elérte. hogy milyen módon érhetõ el a fölszabadulás.A 8. Óh. megváltás hercege. 7. aki az ilyen nehezen megszerezhetõ. Óh. madarak. 13. magasabb rendû a legmagasabb rendûnél. amelyben a különbözõ élõlények élnek. Különbözõ testekben és különbözõ adottságokkal [felruházva az anyagi létbe] helyezve. 15. rovarok és hernyók. és nincs közöttük boldognak mondható$. Ezek a kezdettõl fogva elvakítottak [Belõle keletkeztek. óh. Most azt is szeretném megtudni. irgalom tengere! Megtudtam. és nincs számukra megváltás. gyötrõdik. 2. és azt ismét levetette az élõlény. 11. igazak és a Harminchármak (istenségek) egymás után részesei lesznek a fölszabadulásnak. gondolatból és transzcendentális gyönyörbõl álló. szörnyû sa °-s§rában. az igazság felismerése nem lehetséges. makulátlan és kettõsségek nélküli. míg csak az emberi fokozatot el nem érték. 9. 8. Istenség Legfelsõbb Személyisége! Istenek Ura! Te a barátja vagy azoknak. Uram! Az Istenség Legfölsõbb Személyisége így válaszolt: 5. Létezik egy istenség.

ki vigyázna rá? Ezért kell a testet óvnunk! 23. hogy károsodás ne érje. ameddig távol van a baj. noha lát. és akkor már ebben az életünkben boldogságban lesz részünk. mivel ivott az elvakultság italából! 29. és a maradék. ha félelemre volna oka. mint egy virág. hogyan merül az idõ tengerében ez a világ. amikor háza már ég. habár hall.Bármivel foglalkozzon is az ember. 36. jaj. de nem ismeri lelkének üdvét. betegségtõl és öregségtõl fenyegetve senki sem veszi észre. hogy a lélek belekerült. hiszen felét álomban és semmittevésben töltjük. mivel az isteni illuzórikus energia (deva-m§y§) elvakította. a felismerés szolgálja az elmélyedést (dhy§na). akkor álmos.Egy falu. mit tegyen. és így az ember elérheti megváltását. hogy miként múlik.Bár az idõ pillanatról pillanatra múlik. 18. ami a gyermekkoron. a mulandóban az el nem múlót. 31. észre kell vegye az idõ múlását! Az örömet és a szenvedést megismeri. Az élet tûnik. és igyekezzen annak birtokában jó tetteket véghezvinni. termõföld. házu. hogy olvas. 20. mivel ez minden [lehetõség] burka. az bizony pórul jár. Ezért gondoljon üdvösségére! 25. 28. a dharma szolgálja a fölismerést (jñ§na). 27. látja. az ember gyönge! Ha éber kellene legyen. 34.Az élõlények igyekeznek ezt megtartani még akkor is. mint a lyukas korsó vize.Mindenkor õrizzük tehát [emberi] testünket.Haláltól.Ha cselekednie kellene.És mindamellett.Hogyan is érezhetné jól magát az ember a víz habjához hasonló testében. amely megmenti a pokolbeli gyötrelmektõl.Ha õ maga nem õrizné testét. 22.A test ezért szolgálja a dharmát. 35. amely azáltal kelt életre. jó és rossz karma mindenkor újra megszerezhetõ.Tigrisként tör rá az öregség. betegségek idején és a sorscsapások napjain túl fönnmarad. hogy látja a világ minden lényének szenvedését. fel nem ismer. vagyon. 21. nem így azonban az emberi test. .[Emberi] test hiányában senki sem érheti el a legmagasabb rendû célt. ahol gyógyszert nem föl nem lelni? 24.Még ennek a testnek a birtokában merüljön el az igazság [tanulmányozásában] az ember! Aki akkor kezdi el ásni a kutat. hogy mindenki gyötrõdik. §tma-gh§taka).Aki még élete során nem gondoskodik orvosságról. Mindent kövessünk el. ha lepra vagy más betegség csúfítaná el azt. 17. 19. Ezért õrizze meg mindenki kincsként [emberi] testét. az ifjúság [mulandó]. A betegségek ellenségként támadják meg.(azaz ilyenhez hasonló: öngyilkos. Bizakodó. mégsem retten meg. addig gondoljon [mindenki] üdvösségére! 26. múlását nem vesszük észre.Ameddig ép a test.Száz évig tartó élet is rövid. és amely mulandó örömök burka?! 33. 30. Ilyen körülmények közt ki is menekülhetne a pusztulástól? 32. ha már betegen érkezik olyan országba.az tévelyeg. annak ellenére sem ért.A szerencse álomkép. amíg erõsek az érzékek és az értelem.Aki az alkalmatlanban (szerencsétlenségben) az alkalmasat (szerencsét) fölismeri. Villám gyorsaságával tûnik az életerõ: az értelmesnek föl kell ismerni az állandótlanságot. óh. ám az értelmetlenben az értelmeset nem ismeri. gyümölcsöt nem hoz.

De csak a bölcs nevezhetõ embernek. enyém a feleségem.A szentek társasága és a helyes felismerés olyan. gyötrõdni kénytelen. és a poklokra jutnak.ahogyan egy égetlen agyagedény vízben való feloldódását sem.A sa°-s§ra minden szenvedés eredete.Az elvakultakat reggel szükségleteik (vizelés és székelés) kínozzák. az valóban boldognak mondható. 57. Jót ígérnek. a többit állatként tartják számon. ifjút. minden gonosz fészke.Ezért kerülni kell a kötöttségeket. amely az öregedéshez vezet. Mit is jelent ekkor asszony. Aki szabadul belõle. a ragaszkodás és a gyûlölet tüze süti meg. az érzéki élvezetek zsiradékával öntik le. és már délelõtt az. annál több a gond is [miattuk] a szívben. 37. annak [az idõnek] hogyan is állhatna ellent az ember? 39. Hogyan is kerülhetné el a . (K§la. 41.Aki a hasznosat nem képes megkülönböztetni a haszontalantól. vasbilincsekben vergõdõt ki lehet szabadítani. [akiket szív szerint$ szeretünk]. és a halál lakik jól belõle. kerülõ utakon jár. óh. és ahol a halál leselkedik rád: miért nem látod meg$ a mentõdet?! 43.„Ezt vittem végbe.Álom és a többi állapot. szülõ és gyermek? 46. hogy a munkát elvégeztünk-e. de ha ezt nem lehet megvalósítani. akkor irányuljon [a ragaszkodás] lelkileg emelkedett személyek felé! A kiválóak megszabadíthatnak a kötöttségek [szomorú] követelményeitõl. 42. a javak rabjai születnek. 56. az vak. sürgõsen el kell hagyni! 48. úgy csüng az ember is Yama horgán boldogság után áhítozva.Ráléptél arra az ösvényre. A halál nem veszi tekintetbe.A szél összeegyeztethetõ a fogsággal.) 44. 52. de nem [egyeztethetõ össze] az emberi élet az állandósággal. az éter a fölosztottsággal. szaporodás és táplálkozás — ez a lények sorsa. a hullám az akadályozottsággal. mint a tisztán látó szempár: aki ezeket nélkülözi. azt a halál tartja hatalmában.Jaj nektek! Az érzékek tolvajai fosztogatnak. az óceán vizét kiszárítja.A holnap feladatát ma kell elvégezni. öreget és anyaméhben idõzõt: mindenkit elragad a halál. aki így beszél (illetve mekeg: me-me) úgy ragadja el a halál. a tudatlanság pusztulásba sodorja õket. és meghalnak. El kell pusztulnotok! 51.Az ember a vágy nyársára van húzva. —jaj nekik—.Minél több a rokon. de az asszonyi és gyermeki karok foglya örökké marad. az idõ a lények elnyelõje. Éhség és szomjúság jelentkezik. amelyik hús után vágyakozva horogra akad [azt nem látva].Ahogyan a hal. 38. amit délutánra terveztünk. akkor Yama birodalmába kerül.Ami a földet elégeti.Gyermeket. 47. ahol rád szörnyû betegségek várnak.A sa°-s§ra minden szenvedés gyökere. még ezt fogom véghez vinni. enyémek a javaim és a rokonaim” — azt az embert. a vágyak. Aki ebbe belekerül. Az éjszaka folyamán a vágy és az álom keríti hatalmába. Ilyen ez a világ.A test. ha a Nap delelõn áll.Ha a lélek a testet elhagyja. madár! 53. még a Merut is elpusztítja. mint a farkas a bárányt. a szerencsétlenség birodalma. és szenvedést okoznak. 50. 45. 54. Hasuk megtöltésével törõdnek [csupán].A kalodába zárt. 55.„Enyém (szanszkritul: me) a fiam. 49. az mindig zsákutcában tévelyeg. 40. és amazt is én végeztem el” — aki ilyen módon tervezget.

aki azokat hallgatja. és nincs több haszna a szent szövegekbõl. békák és más vízi állatok a yoga ösvényén haladnak csupán azért. Logikájuk alaposan félrevezette õket (ku-t§rkik§¤.Hogyha elvégzik az emberek a var£§ªrama szerinti kötelességüket. 59. A hat hullám (a sa°-s§ra gyötrelmei) megragadja. ny-§ya és vai-ªe¢ika) kútjába. még akkor is elbuknak abban az esetben. 62. ku: rossz. és elnyeli õket. hogy sárral és hamuval kenik be testüket. akkor a kutyát is felszabadultnak tekinthetnénk. mintha a legmegvetettebb kaszt tagja volna! 65. égbõl hullott).Sokan végeznek szent szertartásokat. mintha a transzcendentális tudás birtokában volnának.napjában csak egyszer vesznek táplálékot magukhoz. mint a varjúnak. m¦m§°s§. hogy a halak. ha nincsenek tisztában a legmagasabb rendû hivatásukkal. állatbõrbe burkolva$ csak látszat szerint aszkéták [sokan]. mégis azzal henceg. böjtölnek. mivel [a rejtett lényeget] fel nem ismerték illuzórikus energiámtól megtévesztve. õk sem ismerik föl az Abszolút Igazságot. ha éjt nappallá .Hogyan is nyerhetnék el az üdvöt? Egy óriáskígyót hogyan is pusztíthatna el hangyák csípése? 63. ami a fölszabadulást biztosítja.Aki élvezeteket hajszol.Megelégszenek egy puszta [isten-] névvelß. és fogadalmakat tesznek. amely földet még nem érintett.Ha nincs a felismerés birtokában. egerek. 60. mantrákat mormolnak. Úgy tesznek. hogy ismeri a Brahmant.Vajon mondhatjuk-e.A sakálok.tévutakat? 58. 74.A balgák (paªava¤) beleestek a hat tan (ved§nta.A szamár és más állatok szemérmetlenül és meztelenül ténferegnek$ a ház körül és az erdõségekben (mint némely aszkéta). Gondolhatjuk-e pusztán emiatt. [Az ilyenek] öncsalóként járják az élet útjait. azt kerüljük. 71. mert egész életüket a Ga¯g§ partján töltik. hogy fogadalmát teljesíti? 70. azt tudnom kellene”. levelekkel és vízzel táplálkoznak [mint vana-v§s¦ (erdõlakó)] az erdõben? 68. akkor a Véda és a Pur§£ák ismerõje álszent. mert füvekkel. és így vándorolnak szerte a világban. vagy mert más szent vizek mentén élnek? 69. A transzcendentális tudás és az Abszolút Igazság az. elvesznek a szertartások labirintusában.Ha a galamb követ eszik. 72.Ha az emberek attól szabadulnának föl. aki imát mondani és áldozatot bemutatni rest. hiszen nap mint nap porban és hamuban hempereg. lelkük mégis a tudatlanság sötétjében tévelyeg. azok még akkor is félreismerik a legmagasabb rendû Abszolút Igazságot. s§¯khya. tarka: logika. 67. 61.A Véda és ª§stra tengerében hányódnak.Borzas hajjal. és esõvizet iszik (olyan vizet. 73. csak a külsõségekkel törõdnek.Akik így gondolkodnak: „ezt tudom. yoga. t§rkika: logikájú). gazellák és más állatok aszkéták lennének csupán azért. hogy mentesek a szenvedélyektõl? 66. vezekelnek. és végül balgaként halnak meg. 64. és másokat megtévesztenek.Az ilyen és ehhez hasonló tevékenység nem érdemli meg a világ csodálatát. mondhatjuk-e csupán ez okból. Mint a kötélen vezetett barom.

91. úgy õk nem tudnak semmit a Védákról és a ª§strákról. akképpen az Abszolút Igazság ismerõje nélkülözheti a tankönyveket. . 90. másszor úgy keresik az emberek a Legfelsõbb Abszolút Igazságot. A Brahmanß szaván alapuló értekezésekbõl táplálkozó. a lelki tanítómester szájából kapja a tanítvány.téve tanulmányozzák a ª§strákat. 83.Miként a fej a virágkoszorúról és az orr az illatokról mit sem tud (ugyanis a tudat az. ha ezer félisteni évig élne. ha csak beszélünk a lámpáról. mivel értelmüket homály borítja. 79. nem a tankönyvek vagy a jámbor cselekedetek (áldozatok bemutatása és egyebek) vezetnek megváltásra. az a ª§strák tanulmányozása révén tévutakra jut. amelyet nem kell áldozatnak kísérni.Szavak nem képesek a sa°-s§ra homályát eloszlatni. amely ezt tudomásul veszi). költészetet és egyebet: mégis szenvedés vár ezekre a balgákra.A Védák és ª§strák olvasása közben tanítják egymást. de nem élnek szavaik szerint. Ezernyi növény közül csak egy van.Az üdvöt biztosító kettõsségektõl mentes tudást. és [így] a szent tanok szavai a szélbe vesznek. T§rk¢ya! 87. Úgy tehet. óh. Akadály is milliók számára jelentkezik.Nem a remeteség (§-ªrama). hogy az Abszolút Igazság saját szívében rejtõzik.Egyszer így. mint a gabonakereskedõ.A cseklély értelmû számára az olvasás annyi. Óh. Olyan ez. amazt tudnom kellene” mindent meg akar tudni. Az még nem oszlatja szét a sötétséget. 75. Vinat§ fia! Egyedül a transzcendentális tudás (jñ§na) hoz felszabadulást! 88. 76. Önzõek.Kétfajta tudás létezik: a tankönyvekbõl származó és a helyes megkülönböztetésbõl (vi-veka) fakadó.A vitákban nagyok lehetnek.Nagy a tankönyvek száma és rövid az élet. megválhat tankönyveitõl. aki a Védákat és ª§strákat tanulmányozva a valóság fölismerésére jutott. aki nem tudja. minden más tudomány tévútra vezet. Az értelmes azonban megtalálja a szöveg rejtett értelmét. ami valóban értékes: az életet adó (sañ-j¦vana: egy bizonyos gyógynövény). 78.A bölcs. És kevés az olyan. Egyedül a tökéletes tudás biztosítja azt. De más egy szent szöveg értelme és más az értelmezése! 77. és a legmagasabb rendû Brahman fölismerésébõl eredõ.Aki így gondolkozva: „ezt tudom. ahogyan a hattyú. 89. aki meggazdagodván kidobja a szalmát. és ismerhetik az értekezéseket. 84. 81. mintha a pásztor a karján pihenõ báránykát a kút fenekén keresné. aki csak a tejet választja ki a tej és a víz keverékébõl! 85.Nem a Védák és ª§strák tanulmányozása ad megváltást. 82. mint a kanál az étel ízével. 86. mégis oly kevéssé vannak tisztában a való Abszolút Igazsággal. 80.Önmegtagadásról (a személyiség megszüntetésérõlß) fecsegnek. aki a valódi értelmet felismeri. Ezért törõdjünk a lényeggel. mint a vak számára a tükör.A balga. az tanulmányait befejezni soha nem fogja még akkor sem. Ezt nem tanulhatja meg milliónyi tankönyvbõl sem.Amiként a halhatatlanság italának (a-m¥ta) élvezõje nem kell más ételhez nyúljon.Csakis egy hiteles lelki tanítómester szava (utasítása) biztosítja a megváltást.

hogy mit kell utoljára tennie annak. az személy a yoga e gyakorlatát elsajátva. a hangok tökéletes . föl nem ismerik. A mindenkor érvényes Abszolút Igazságot azonban. 104. ameddig érzékeink rabjai vagyunk. hogy elérhesse a megváltást.Csak az a cselekedet helyes. fürödjön meg egy szent hely vizében. ami megváltást biztosít: minden más cselekvés csupán kifáraszt. T§rk¢ya!. amelyik nem vezet kötöttségelhez. 99. a félistenek. ami a családjához kötözi. Ezért igyekezzen az önvaló a lelki tanítómester magasztos tanítását fölfogni! Így könnyû lesz a szabadulás a sa°-s§rából. miközben ne feledje Brahman magját (a szent szótagot)! 106. Aki azzal a meggyõzõdéssel meríti lényét a személytelen Brahmanba. A bölcs hagyja el házát. aki az Abszolút Igazságot fölismerte.Két álláspont létezik. Aki „enyém”-et mond. ameddig a lelki tanítómesterünk nem adja a kegyét (és a tant nem közli). óh. fogadalmakról. és értelme legyen vezetõje! Áhítattal irányítsa a külsõ világtól elfordított elméjét a célra! 107. amit brahmanirv§£ának hívnak. 93. 97. 108. amelyek közü az egyik [az anyagi lét] bilincsébe ver. ameddig el nem értük az Abszolút Igazságot. elméjében forduljon a szent. Szemeit az elme segítségével fordítsa el érzékeitõl. a Védák és ª§strák tanulmányozásáról csak addig lehet szó. aki azt mondja. más élõlények. 95. erre összpontosítsa gondolatait. amíg önzõek vagyunk (azaz „enyém”-et mondunk). gyümölcsei a mennyei bolygók és a felszabadulás— nyugodjon a háromszoros szenvedés (t§pa-tray§di-santapta¤. szent helyek látogatásáról. imákról. addig hogyan is szólhatnánk az Abszolút Igazságról? 96.Egyesek célja a kettõsségnélküliség (a-dvaita). az bilincset rak magára. ezzel szemben az. legmagasabb rendû. A felszabadulás fájának árnyékában —amelynek virágai a vallásosság és a transzcendentális tudás.Amíg a testtel azonosítjuk magunkat. szabályozza légzését (pr§£§y§ma). Figyelj! Közlöm veled. ameddig vágyakat dédelgetünk. a test és az elme által létrehozott gyötrelmek) megkínzottja! 101. Csak az a tudás (vidy§) helyes. amíg a helyes tanítást meg nem halljuk. mások a kettõsség (dvaita) felé törekszenek. ha lelkünk üdvözülését áhítjuk.Amíg a világhoz ragaszkodunk. hogy Én (Vi¢£u) vagyok az Istenség Legfelsõbb Személyisége és a végsõ hajlék. 103. és üljön le magában egy tiszta helyen. felszabadul. 100. hogy „nem enyém”. m¡rti-imádtról és hasonlóakról. áldozatokról. 102.ameddig elménk nem szilárd. a másik megvált: „enyém” és „nem enyém”. minden erõnkbõl az Abszolút Igazság után törekedjünk.92. addig hogyan is szólhatnánk az Abszolút Igazságról? 98. 94. Ha elérkezett a halál órája.Ezért fontos. hogy mindenkor és minden helyzetben. háromszoros Brahman-szótaghoz (O½). akkor az ember irtsa ki a közömbösség pallosával (a-sa¯ga: mentesség a ragaszkodástól) mindazt. amely egyidejûleg mentes a kettõsségtõl és kettõsségenélküliségtõl. 105. minden más tudás külsõség.Aszkézisrõl.

[ami nem azonos a végleges megváltással]. Istenség Személyisége! Istenek Ura! Nektárhoz hasonló szavaid. amely magában foglalja a transzcendentális tudást és a lemondást. és egy szent helyen várja be halála idejét. ha csak rágondolunk. akinek a nagy áldozat idején a Garu¨a Pur§£át elmondják)! Miután Garu¨a az Istenség Legfölsõbb Személyiségétõl ezeket hallotta. Hari. 114. aki bhaktáit és a Számára áldozókat megjutalmazza. Mathur§. azok oda el nem jutnak. Ismertettem tehát minden ª§stra tartalmát tizenhat fejezetben. és a M§nasa-t¦rthában megfürdik (a legnagyobb szent fürdõhelyek nevei). 111. aki egyaránt közömbös jó és rossz iránt. amelyek a jóhoz és a rosszhoz való ragaszkodást megszüntetik. Aki nem elvakult. óvjon meg engem! . a Satya-jalában. az eléri az üdvösséget. Az Abszolút Igazság ismerõi elnyerik a felszabadulást. 112. Uram. K§ª¦. aki vágyak nélküli. Óh. aki hû a legmagasabb rendû §tm§hoz. aki már pusztán azáltal is megszünteti szenvedéseinket. 115. és áhítattal állt a helyén. Kétségeim eltûntek. A jámborok a mennybe vezetõ ösvényen haladnak. az eléri az üdvösséget. Óh. T§rk¢ya! Kihirdettem neked a megváltás örök törvényét. Aki szenvedélytõl mentes. a szent o° szótagot zengve és teste elhagyásakor az Istenség Legfelsõbb Személyiségére gondolva minden bizonnyal a lelki bolygókra kerül. A gonoszak azonban a szörnyû [pokolbeli] úton haladnak. amit még hallani szeretnél? A S¡ta így beszélt: 118. aki Hozzám (Vi¢£u). 109. E szavak után Garu¨a elhallgatott. 121.óh. aki fölött szenvedélyek nem uralkodnak. aki teljesen örömteli. és eléri a halhatatlanságot. akik nem birtokosai a tudásnak. Aki ezt meghallgatja. az eléri a fölszabadulást. K§ñc¦. az fölszabadul. M§y§. Ayo¨hy§. míg a jámborok bizton járnak az ösvényen. a célt elértem. akik nem mentesek a szenvedélyektõl. Aki a Jñ§na-hradában. Óh. az eléri az üdvösséget. 117. meghajolva Elõtte így szólt: 119. [és visszatértükkor] madárként vagy más alacsony rendû létformában születnek újra. A képmutatók. ez nem kétséges. Mi az. Aki otthonát elhagyta. 113. király (¼aunakáról van szó. [és megszívleli]. 116. összetett kezekkel. Avantik§ és Dh§ravat¦: ezen a hét helyen lehet elérni a fölszabadulást. és senki máshoz nem ragaszkodik. Rólok szeretnék neked beszélni! 110. aki az Õbenne bizakodókat megváltásban részesíti. megmentettek engem az anyagi lét tengerébõl (az újraszületéstõl)! 120.kombinációját.