You are on page 1of 2

Disiplin Ilmu : Kelas : Tajuk: Ringkasan

Dunia Sains & Teknologi 1 Intan 1 Nilam Apakah dia?

8.40 am 10.40 am

Dalam topik ini, murid akan menyiasat dan memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. Sains Fizikal 10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria. 10.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan.

Kandungan Standard: Sains Hayat

Standard 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau pembelajaran: lisan. 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. Tempoh masa: Sumber: Aktiviti: 2 waktu

1. Slide show power point. 2. Lembaran Kerja

Aktiviti 1: 1. Guru meminta murid melengkapkan ayat yang ditunjukkkan di hamparan elektronik. 2. Seorang murid melengkapkan ayat berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
Aktiviti 2 1. Murid – murid diminta menyiapkan lakaran yang dikehendaki oleh guru berdasarkan pernyataan secara lisan. 2. Murid – murid diberi tempoh masa untuk menyiapkan lakaran. Aktiviti 3

1. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan murid – murid dikehendaki memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria.

Aktiviti 4

2 dan 3. 2. Guru membimbing murid – murid menyiapkan lembaran kerja. Guru melaksanakan pengajaran menggunakan pendekatan berbeza. Murid lengkapkan Lembaran Kerja 4 Guru melaksanakan pengajaran menggunakan pendekatan berbeza.1. Lembaran kerja diedarkan. Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1. Murid lengkapkan Lembaran Kerja 4 Murid laksanakan Lembaran kerja 5 Aktiviti Pengayaan: .