Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013*

* Text conform cu Anexele 1, 2 şi 3 la HG 475/ 2007 pentru aprobarea Planului Naţional CDI 2007 - 2013

Strada Mendeleev nr. 21-25, 010362 Bucureşti Tel.: +4 021319 2322, +4 021 319 2326, fax cabinet Preşedinte: +4 021-312.66.17 e-mail: programe@mct.ro; pagina web: www.mct.ro

2007-2013

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare

Planul ca instrument principal de implementare a Strategiei Naţionale pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare pag 9 2. Idei pag 18 4. Susţinerea performanţei instituţionale pag 37 3.Implementare 4.Finanţarea Planului Naţional II de la bugetul de stat 5. Dezvoltare şi Inovare pag 7 1. Dezvoltare şi Inovare pag 41 pag 42 . Parteneriate în domeniile prioritare pag 34 5. Inovare pag 36 6. Programele Planului Naţional II 1. Resurse umane pag 10 pag 12 2. Planul Naţional de Cercetare. Capacităţi pag 14 3.Plafoanele pa baza cărora se calculează costurile slariale directe 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.

.

de condiţiile internaţionale. PN II are la bază următoarele principii: I. a Programului Cercetare de Excelenţă (CEEX) în perioada 2005 – 2006. a Programului de granturi pentru cercetarea ştiinţifică în perioada 1995 – 2006. apoi către mediul ştiinţific internaţional. Se urmăreşte corelarea obiectivelor referitoare la strategie-programe-instrumente. Crearea de cunoaştere. 3. care este acela de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia pentru creşterea competitivităţii economice. cât şi de perspectiva integrării României în Uniunea Europeană. sistemul CDI va fi caracterizat prin deschidere. 2. în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferării ulterioare a rezultatelor în practica socio-economică. 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. dezvoltare şi inovare. în primul rând către firmele româneşti. precum şi de rezultatele obţinute din consultarea largă a comunităţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate. respectiv găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţeşte condiţia umană a acesteia. De asemenea.2. Planul Naţional de Cercetare. nevoile societăţii şi sistemul educaţional. Pentru a răspunde acestei provocări. Planul ca instrument principal de implementare a Strategiei Naţionale pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare 1. fiind capabil să susţină performanţa prin inovare în toate domeniile care contribuie la asigurarea bunăstării cetăţenilor şi totodată să atingă excelenţa ştiinţifică recunoscută pe plan internaţional. în cadrul primului exerciţiu naţional de foresight de mare anvergură în ştiinţă şi tehnologie. s-a avut în vedere experienţa acumulată în organizarea şi desfăşurarea activităţii de CDI ca urmare a derulării Planului Naţional de CDI în perioada 1999 – 2006. În conceperea PN II.Planul Naţional II – PN II reprezintă principalul instrument prin care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) implementează Strategia Naţională pentru CDI. respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf. numit în continuare . inclusiv la nivelul indicatorilor de monitorizare. sistemul CDI va putea să devină motorul dezvoltării mediului cunoaşterii din România. Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007. aceasta însemnând: 1.1 Orientarea Planului Naţional în acord cu scopul general şi obiectivele strategice ale sistemului Cercetare Dezvoltare şi Inovare (CDI) Planul Naţional de Cercetare. Principiile generale ale construcţiei PN II În alcătuirea PN II s-a ţinut seama atât de rezultatele obţinute în urma analizei stării actuale a economiei naţionale şi a sistemului de cercetare. Prin PN II se urmăreşte atingerea celor trei obiective strategice ale sistemului naţional de CDI şi anume: 1. Astfel. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Urmărirea acestor trei obiective generale se va realiza în cadrul unei viziuni pe termen lung privind sistemul naţional de CDI şi rolul acestuia în societate. realizată în perioada 2005 – 2006. cu impact la nivelul agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică.2013. Dezvoltare şi Inovare 1. s-a avut în vedere rolul sistemului naţional de cercetaredezvoltare-inovare. 1. îmbunătăţirea calităţii sociale şi sporirea cunoaşterii cu potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune. Transformarea cheltuielilor publice de CDI în investiţii pentru CDI. competitive pe plan global. Dezvoltare şi Inovare . de obiectivele strategice formulate prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pentru perioada 2007 – 2013. Creşterea calităţii sociale.

stimularea dezvoltării resurselor umane şi a capacităţilor de cercetare la nivel regional şi promovarea colaborării la nivel regional. Accesul la finanţare prin Planul Naţional II se va realiza în mod nediscriminatoriu. 8.Priorităţile CDI rezultate în urma exerciţiului naţional de foresight. 13. Criteriile specifice de evaluare a proiectelor se precizează în pachetele de informaţii ale programelor şi se aprobă prin Decizie a Preşedintelui ANCS. Planul Naţional de Cercetare. Se vor simplifica procedurile legate de competiţii. 5. Antrenarea sectorului privat 9. Dezvoltare şi Inovare  2.Domeniile ce ating frontiera cunoaşterii. raportul de evaluare făcându-se public. În evaluarea managementului instituţiilor care implementează programe şi proiecte vor fi urmărite ca elemente cheie în succesul acestora profesionalismul şi transparenţa. focalizându-se pe încurajarea identificării cererii de CDI la nivel regional. Alocarea de resurse publice pentru proiectele de CDI are ca destinaţii: . Sustenabilitatea dezvoltării sistemului CDI va fi asigurată prin investiţia în dezvoltarea resurselor umane. care presupune evaluare ex-ante. ceea ce presupune: 7. . Aplicarea modelului investiţional este de competenţa ANCS. Abordarea dimensiunii regionale a obiectivelor CDI are în vedere complementaritatea cu fondurile structurale. 3. 16. Se va deschide accesul cercetătorilor din străinătate pentru participarea în proiectele naţionale 14. evaluare expost şi corecţii pe parcursul derulării PN II. III. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Se va consulta permanent sectorul economic pentru determinarea nevoilor sale de dezvoltare 10. prin competiţie. Va fi susţinută dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de transfer tehnologic pentru o mai bună valorificare a rezultatelor CDI în mediul economic. Accesul lărgit şi evaluarea corectă 12. iar metodologiile specifice se aprobă prin Decizie a Preşedintelui ANCS. Focalizarea investiţiei publice în CDI. monitorizare. Alocarea şi realocarea resurselor pe programe se realizează în cadrul unui model investiţional. cu protejarea proprietăţii intelectuale. 6. în care România are resurse şi rezultate sau care trebuie să susţină priorităţile cercetării aplicative.Susţinerea inovării. . V. Evaluarea implementării PN II se realizează de preferinţă internaţional. în special a celor în colaborare cu cercetarea universitară şi cea din institute 15. Alocarea fondurilor prin PN II se realizează pe bază de competiţie.Planul Naţional de Cercetare. 11. II. dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi creşterea gradului de deschidere internaţională. participarea acestuia în parteneriate cu entităţile publice. Se urmăreşte simplificarea procedurilor de finanţare şi decontare a activităţilor în cadrul proiectelor. Aspectele regionale ale PN II sunt complementare instrumentelor ce utilizează fondurile structurale pentru CDI 17. rapoartele finale făcându-se publice. Investiţia publică în CDI va stimula interesul sectorului economic faţă de activitatea de CDI. Se va asigura accesul larg al firmelor inovative la finanţare pentru proiecte CDI. Nerealizările care exced riscurile acceptate prin contractele de cercetare intră în sfera de responsabilitate a echipei de proiect. Evaluarea programelor PN II se face la fiecare doi ani ca parte a evaluării implementării sale. Se va asigura monitorizarea continuă a proiectelor. IV. 4. cu consecinţe asupra creşterii investiţiei private în CDI.

În acest sens a fost creat programul Resurse umane. Având în vedere importanţa cercetării fundamentale în dezvoltarea cunoaşterii şi faptul că ea asigură o bază solidă cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice. Dezvoltare şi Inovare 2. Acest program va asigura concentrarea resurselor şi dezvoltarea instituţională necesare obţinerii unor performanţe internaţionale. să-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare în acord cu Strategia Naţională pentru CDI. legate de dezvoltările tehnice şi tehnologice. pe interdisciplinaritate şi cercetări complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare de excelenţă. programul susţine şi domeniile noi. să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile socio-economice. accentul fiind pus pe excelenţă şi vizibilitate internaţională. iar cercetarea este evaluată referitor la capacitatea sa inovativă. care este cel mai amplu program al Planului. îmbunătăţirea performanţelor acestora şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare. pentru a oferi soluţii la probleme identificate în cadrul direcţiilor de cercetare rezultate în urma consultării largi efectuate în cadrul exerciţiului de foresight desfăşurat în perioada septembrie 2005 – mai 2006. Deşi pentru acest program nu sunt stabilite domenii prioritare. în Plan a fost introdus programul Inovare. Prin cel de-al patrulea program numit Parteneriate în domeniile prioritare. a fost creat programul Capacităţi. în Plan a fost introdus programul numit Idei. Concentrând investiţia în aceste zone. s-a avut în vedere crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de CDI. Acesta va susţine proiecte de cercetare pre-competitivă şi competitivă precum şi de dezvoltare a infrastructurii de inovare. Majoritatea priorităţilor investiţiei publice in cercetare-dezvoltare sunt de interes si pentru cercetarea fundamentală. după cum urmează: 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Planul Naţional de Cercetare. Evaluarea performanţelor instituţionale se face cu participare internaţională. Având în vedere importanţa finalizării cercetărilor prin rezultate practice. Programele Planului Naţional II În stabilirea programelor din cadrul PN II s-a avut în vedere faptul că trebuie întreprinse cu prioritate acţiuni concrete pentru creşterea numărului de cercetători. În descrierea celor şase programe sunt prezentate obiectivele generale. Pentru a permite cercetătorilor să lucreze utilizând aparatură performantă. agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice. pe cercetarea la frontiera cunoaşterii. la intervale de 3-5 ani. cât şi prin capacitatea de formare a personalului cu calificare înaltă necesar acestor activităţi. atât prin idei. care să permită entităţilor de cercetare performante. publice sau non-profit. Instrucţiunile specifice programelor şi detaliile de implementare se aprobă prin Decizie a Preşedintelui ANCS. în care grupuri de cercetare din România colaborează deja internaţional. cele specifice. din România. Programul Susţinerea performanţei instituţionale stabileşte mecanisme de finanţare instituţională prin competiţie. direcţiile de acţiune şi indicatorii specifici. Dezvoltare şi Inovare . Investiţia publică are în vedere dezvoltarea cunoaşterii motivată de nevoile socio-economice strategice. în tabelul 1 sunt prezentate domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial.

Creşterea mobilităţii naţionale şi internaţionale a cercetătorilor 6. Dezvoltare şi Inovare 10 DENUMIREA PROGRAMULUI: 1. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Ponderea doctoratelor obţinute în termen din totalul celor finanţate UM/an Nr. Susţinerea excelenţei pentru cercetători cu performanţe ştiinţifice de rezonanţă internaţională şi a şcolilor de excelenţă cu rezonanţă ştiinţifică internaţională 4.Planul Naţional de Cercetare. Formarea unor centre de excelenţă în jurul personalităţilor ştiinţifice afirmate şi recunoscute la nivel internaţional 5. Finanţarea de mobilităţi interne şi internaţionale pentru cercetători 5. în special pentru absolvenţii universitari eminenţi 3.Entităţi de CDI Denumirea indicatorilor 1.în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute Planul Naţional de Cercetare. Premierea rezultatelor excelente în cercetare .în reviste indexate ISI . Atragerea cercetătorilor români performanţi din străinătate 4. Număr de doctoranzi finanţaţi prin proiecte de cercetare. Creşterea atractivităţii carierei în cercetare. Creşterea numărului de doctoranzi şi cercetători post-doc 2. Îmbunătăţirea managementului unităţilor CDI 1. Instruirea în domeniul managementului cercetării şi inovării 6. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor doctorale din care: .Personal de cercetare-dezvoltare . din care în cotutelă 2. Formarea şi perfecţionarea cercetătorilor prin doctorat şi post-doctorat 2. Direcţii de acţiune Participanţi Indicatori de rezultat % Nr. RESURSE UMANE Obiectiv Obiective derivate Creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora 1. Finanţarea proiectelor de integrare a cercetătorilor din străinătate în sistemul CDI românesc 3. Stimularea creării de centre de excelenţă 7. 3.

Număr de cercetători post-doc finanţaţi prin proiecte de cercetare 6. Număr de şcoli de excelenţă finanţate 11. Număr de articole ştiinţifice publicate. Nr. Nr. sau acceptate spre publicare. Număr de articole publicate în urma proiectelor doctorale din care: . Nr. Nr.în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute 5. Dezvoltare şi Inovare .Internaţionale 9. Nr. Nr. 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Număr de post-doctoranzi în şcolile post-doctorale susţinute prin program 13. Nr. Stagii de formare din care: .Interne intersectoriale .11 Planul Naţional de Cercetare. Număr de cercetători din străinătate integrati în sistemul CDI 8. Număr de participări la conferinţe internaţionale finanţate 10. Luni x om.în reviste indexate ISI . in revisate cotate ISI în urma proiectelor de cercetare pentru post-doctoranzi 7. Nr. Număr de doctoranzi în şcolile doctorale susţinute prin program 12.Interne intrasectoriale . Dezvoltare şi Inovare Indicatori de rezultat 4. Număr de persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul managementului cercetării şi /sau inovării Nr.

Dezvoltare şi Inovare 12 DENUMIREA PROGRAMULUI: 2. Lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte ţări 15. Crearea şi susţinerea unor infrastructuri de interes naţional pentru cercetare 2. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Consolidarea capacităţii de ofertare şi utilizare a „serviciilor de experiment” 5.Planul Naţional de Cercetare. Elaborarea de studii prospective în ştiinţă şi societate 12. Dezvoltarea infrastructurii de informare şi documentare ştiinţifică 4. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 3. Susţinerea reprezentării României în organizaţii şi programe internaţionale de cercetare 16. Asigurarea unor activităţi de consultanţă şi asistenţă pentru autoritatea de stat pentru cercetare Obiective derivate Direcţii de acţiune Planul Naţional de Cercetare. Consolidarea infrastructurii de cercetare cu utilizatori multipli 4. Susţinerea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale 7. Valorificarea potenţialului şi a resurselor de CDI în plan regional 5. Dezvoltarea accesului la resurse de documentare on-line 10. Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare 1. Dezvoltarea şi achiziţionarea de de baze de date specifice sistemului CDI 9. CAPACITĂŢI Obiectiv Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către mediul ştiinţific internaţional şi mediul socio-economic naţional Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare 2. Sprijinirea participării entităţilor CDI la organizaţii şi programe internaţionale de cercetare 14. Susţinerea dialogului ştiinţă-societate 6. Pregătirea si stimularea participării la programe internaţionale de cercetare 13. Îmbunătăţirea calităţii revistelor ştiinţifice. în special prin susţinerea co-editării cu mari edituri internaţionale 6. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii şi serviciilor de comunicaţii pentru cercetare 8. Promovarea comunicării şi consolidarea rolului ştiinţei în societate 11. Participarea entităţilor CDI la organizaţii ştiinţifice interne şi internaţionale 7. Asigurarea de fonduri pentru oprirea şi conservarea unor instalaţii complexe de interes naţional 3.

Luni x om.Indexate ISI .13 Planul Naţional de Cercetare. Nr. Nr. Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de comunicaţii 9. Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii de ofertare a serviciilor de experiment 4. Investiţii noi în infrastructura CDI 2. Număr de conferinţe organizate. Număr de reviste finanţate din care: . din care internaţionale 7. dicţionare şi alte produse cu caracter ştiinţific publicate anual (în ţară şi în străinătate) 6. Număr reviste dedicate popularizării ştiinţei 11. Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI 3. Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de informare ştiinţifică on-line 10.Co-editate internaţional . Nr. Valoarea apelurilor tematice comune lansate UM/an Mii RON % Nr. Cărţi. Nr. Dezvoltare şi Inovare Participanţi 1. Nr. Nr. atlase. Dezvoltare şi Inovare . Consorţii de entităţi de CDI 3. Entităţi de CDI 2. Nr. Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate 12. Mii RON 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Agenţi economici cu activitate proprie de CDI Denumirea indicatorilor 1. Număr de participări în proiecte internaţionale finanţate 15. Nr. Nr.Incluse în alte baze de date internaţionale recunoscute 5. Indicatori de rezultat Nr. Număr de proiecte de studii prospective 13. Număr de expoziţii finanţate 8. Număr de proiecte de pregătire a unor participări la programe internaţionale 14.

Lansarea de apeluri pentru colaborări internaţionale pe proiecte de cercetare fundamentala. reflectate prin creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea internaţională a cercetării româneşti 1. de frontieră şi exploratorie 1. Dezvoltarea domeniilor în care România are interes să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică cu reale contribuţii la creşterea calităţii cunoaşterii. Număr de cereri de brevete depuse (în urma proiectelor din care .în reviste indexate în baze de date internaţionale 2. la dezvoltarea tehnică şi tehnologică şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii 1. comparabile cu cele de la nivel european. de frontieră şi exploratorie 2. Consorţii de entităţi de CDI Denumirea indicatorilor 1. Organizarea de „workshopuri exploratorii” destinate identificării nişelor de cunoaştere neexplorate 3.USPTO .Naţionale .Planul Naţional de Cercetare. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 .Triadice UM/an Mii RON Obiective derivate Direcţii de acţiune Participanţi Indicatori de rezultat % Nr. Entităţi de CDI 3. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor din care: . Număr de articole publicate în urma proiectelor din care: . Îmbunătăţirea continuă a performanţelor vizibile pe plan internaţional în domeniile în care România are potenţial de cercetare şi în care au fost obţinute rezultate comparabile cu cele ale ţărilor UE 2. Planul Naţional de Cercetare.în reviste indexate în baze de date internaţionale 3. Personal de CD 2.EPO . Dezvoltare şi Inovare 14 DENUMIREA PROGRAMULUI: 3.în reviste indexate ISI .în reviste indexate ISI . IDEI Obiectiv Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf. Susţinerea cercetării ştiinţifice fundamentale.

Valoarea proiectelor în colaborare internaţională 7. Nr.Naţionale . Număr de brevete acordate (în urma proiectelor) din care . Dezvoltare şi Inovare . Număr de workshopuri exploratorii 6. Dezvoltare şi Inovare Indicatori de rezultat 4.Triadice 5. Rata de succes a cererilor de finanţare pentru proiectele de cercetare internaţională Nr.USPTO .15 Planul Naţional de Cercetare. Nr.EPO . % 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.

Probabilităţi. Dezvoltare şi Inovare 16 Tabelul 1. Chimia alimentelor. Modele matematice ale mecanicii. catalizatori şi tehnici de depoluare 7. Medicamente. cataliză. teoria numerelor. mijloace explozive şi metale grele 1. geometrie complexă 3. Mecanisme moleculare de imunogenetică şi histocompatibilitate în transplanturi de organe solide şi celule stem 3. calitatea şi securitatea alimentară 3. statistică matematică. Bolile majore ale populaţiei: boli cardiovasculare. analiză funcţională şi operatori. cancer. proteomica şi metabolomica în procese biologice normale şi patologice. Domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial. categorii. Biomateriale şi biocompozite 5. Geometrie şi topologie algebrică şi diferenţială. control şi optimizare. diabet.Planul Naţional de Cercetare. Calitatea şi securitatea mediului. Biodiversitate şi biotehnologie 5. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . procese stocastice. coloranţi 4. boli degenerative. reprezentări de grupuri şi agebre 2. geochimia proceselor litosferice 6.Investigarea moleculară a virusurilor şi a bacteriilor cu impact major asupra sănătăţii 2. mediu şi ştiinţa materialelor 1. Procese poluante. senzori cu rezoluţie ridicată 8. transcriptomica. 1. algebra comutativă şi necomutativă. genetică şi medicină 1. biomatematica 6. analiză numerică 4. dezvoltarea cunoaşterii Biologie . Tehnologii de reducere şi eliminare a contaminării cu agenţi CBRN.2 Chimie. cercetare fundamentală şi clinică 4. cosmetice. ştiinţe de frontieră. Logica combinatorică. informatică teoretică. nanomaterialelor şi aplicaţii în nanotehnologii 2. astronomiei şi teoria sistemelor de particule şi câmpuri. analiză neliniară 5. din România 1 1. cercetări operaţionale şi matematici în economie 1.3 Matematica Planul Naţional de Cercetare. Genetica şi fiziologia rezistenţei organismelor la stres biotic si abiotic 6. Genomica. termodinamicii. Detecţia şi identificarea materialelor periculoase. Funcţii reale şi complexe.1 Cercetarea fundamentală – ştiinţe. măsură şi integrale. Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale. obezitate. Ştiinţa nanosubstanţelor. potenţial.

optica 4. chimice. Nanocompozite 3. Structura. izotopi stabili şi radioactivi 3. a mediului ambiant şi a spaţiului cosmic 4. dinamica şi evoluţia litosferei. Procese atomice. Fotonica. Dezvoltare şi Inovare .17 Planul Naţional de Cercetare. moleculare şi biomoleculare. Modelarea proceselor fizice. metalogenetice şi paleontologice 2. Fizica mediilor ionizate. Economia bazată pe cunoaştere 1. mări şi oceane 3.4 Fizica şi fizică tehnologică 1. biologice şi geologice 2. Climatologie.5 Geologie şi fizica atmosferei 1. Interacţia particulelor şi a radiaţiei cu substanţă 7. continente. paleoclimatologie şi geocronologie 1.6 Domenii de graniţă 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. a plasmelor şi fuziune nucleară 8. fizica informaţiei şi corelaţii cuantice. Câmpuri cuantice şi particule elementare 6. Procese şi fenomene fizice în materia condensată 5. fenomene neliniare şi haos 1. petrogenetice. Fizica matematică. materie hadronică şi astrofizică nucleară 2. Fizica interiorului Pământului. Fizica nucleului atomic. Sisteme şi modele minerale. Dezvoltare şi Inovare 1.

Creşterea competitivităţii şi creativităţii. procese şi tehnologii curate şi valorificarea deşeurilor .Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea. reconstrucţia şi consolidarea diversităţii biologice şi ecologice . administraţiei publice. regionale şi naţionale. agenţi economici sau unităţi de administraţie publică locală sau centrală . .Crearea de produse.Planul Naţional de Cercetare. Sprijinirea proiectelor CDI pe teme prioritare stabilite pe bază de consultare 3.Dezvoltarea de noi materiale. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 .Optimizarea metodelor de prevenţie a bolilor. în sistemul sanitar şi cel militar . siguranţă în alimentare. creşterea securităţii alimentare şi a siguranţei alimentelor . dezvoltarea de terapii medicale şi eficientizarea sistemului de sănătate publică . a dezvoltării culturii organizaţionale în sistemele economiei.Valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional . concretizate în tehnologii. educaţiei şi cercetării. Sprijinirea proiectelor CDI pe direcţii tematice 2.Diminuarea inegalităţilor socio-umane şi a disparităţilor regionale 1.Creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii în domeniul energiei. în condiţii de calitate.Consorţii de entităţi de CDI. cu respectarea principiului dezvoltării durabile .Creşterea competitivităţii României în domeniul cercetărilor şi tehnologiilor spaţiale .Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul amenajării teritoriului în manieră durabilă .Identificarea şi soluţionarea principalelor probleme sociale legate de educaţie.Promovarea agriculturii sustenabile. Dezvoltare şi Inovare 18 DENUMIREA PROGRAMULUI: 4.Agenţi economici sau unităţi de administraţie publică locală sau centrală în parteneriat cu entităţi de CDI Obiective derivate Direcţii de acţiune Participanţi Planul Naţional de Cercetare. produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare . Sprijinirea reţelelor de cercetare Consorţii de CDI . locuire şi ocupaţie în vederea dezvoltării locale.Creşterea capacităţii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în vederea susţinerii societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere .Dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calităţii vieţii şi dezvoltării economice . produse şi procese cu înaltă valoare adăugată . PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE Obiectiv Creşterea competitivităţii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare.

din care: . din care: .EPO .din care contribuţie financiară directă 10. Număr de cereri de brevete acordate (în urma proiectelor) din care . 2.EPO (Europa) . Nr.de interes naţional . SUA.în reviste indexate ISI . Nr.doctoranzi .Naţionale . din care: . Nr. Valoarea investiţiilor în echipamente pentru proiecte 13.19 Planul Naţional de Cercetare. 9.Naţionale . Număr de IMM participante Nr. Număr de articole publicate în urma proiectelor. Ponderea contribuţiei financiare Nr.USPTO . Număr de studii de necesitate publică din care . Dezvoltare şi Inovare Indicatori de rezultat Denumirea indicatorilor 1. Dezvoltare şi Inovare . omologări sau inovaţii proprii. Japonia) 3. Nr.USPTO (SUA) . Nr. Nr. Număr de produse transferabile 7.în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute 6.în reviste indexate ISI . Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor. 4.Triadice UM/an Nr. private pe proiecte . Număr reţele de cercetare susţinute Nr. Mobilităţii din care internaţionale 12. Lună x-om Mii RON % Nr.în reviste indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute 5. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor din care .de interes local 8.post-doc 11. Număr de produse şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare. 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.Triadice (Europa. bazate pe brevete.de interes regional . Numărul mediu de poziţii echivalente cu normă întreagă pe proiect. Rata de succes în depunerile de proiecte 14.

date. Studiul algebric al reţelelor şi al proceselor distribuite. Specificarea şi validarea programelor.Planul Naţional de Cercetare. metode/tehnologii şi sisteme de prelucrare în sistemele de comunicaţii a informaţiei şi semnalelor (voce. video/ imagini. prelucrării. Sisteme informatice avansate pentru educaţie (e-learning) 2. concurente. multimedia) în vederea producerii. cu accent pe concurenţă şi mobilitate 7. tehnologii şi servicii electronice financiar-bancare (e-banking. Tehnologii de acces şi transport în bandă largă şi sisteme incluzând reţele terestre şi satelitare pe medii variate de transmisiune 1. tehnici de „model checking” 6. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Sisteme informatice pentru gestiunea şi dez voltarea de conţinut digital interactiv (e-content) 7. Studiul semanticii limbajelor de programare. Algoritmi. e-citizen) 6. calcul evoluţionist. transportului la distanţă şi livrării de conţinut informaţional 2. e-auction) 5. Sisteme şi tehnologii pentru dezvoltarea afacerilor (e-business) 4. Formalisme logice pentru sisteme multi-agent 1. sisteme şi infrastructuri de comunicaţii Planul Naţional de Cercetare. calcul cu ADN. mobile 5. Specificaţii algebrice şi aplicaţii la dezvoltarea de software pentru sisteme orientate obiect 4. Sisteme şi tehnologii avansate pentru guvernare electronică şi servicii pentru cetăţean (e-government. Algoritmi şi sisteme adaptive/inteligente în infrastructuri de comunicaţie 3.3 Tehnologii. Modele matematice pentru securitatea datelor şi a calculatoarelor 8. reţele de fluxul datelor etc. Sisteme. Sisteme informatice pentru sănătate şi mediu (e-health) 3. Modele matematice de concurenţă reală: reţele Petri. m-banking. audio.2 Sisteme informatice avansate pentru e-servicii 1. 9. Modele matematice pentru calculul în reţea („global computing”) şi dezvoltarea de algoritmi performanţi pentru lucrul în reţea şi analiza complexităţii lor 3. Dezvoltare şi Inovare 20 Direcţii de cercetare 1 1. calcul molecular 2.1 Informatica teoretică şi ştiinţa calculatoarelor Tematica de cercetare Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 1. Reţele de gramatici. Sisteme informatice pentru managementul riscului 1.

4 Inteligenţa artificială. sisteme şi infrastructuri de comunicaţii 4. validarea. Dezvoltarea de sisteme de agenţi inteligenţi inspirate din biologie.21 Planul Naţional de Cercetare. cu garanţii de calitate a serviciilor variate 9. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor 1. în pachete multiple oferite utilizatorilor în maniera universală. Specificarea. Dezvoltare şi Inovare . robotica şi sistemele autonome avansate 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Tehnologii şi sisteme de testare funcţională şi de performanţă pentru sistemele de telecomunicaţii 11. Strategii de dezvoltare a domeniului. Dezvoltarea de sisteme inteligente cu autonomie ridicată. Dezvoltarea de sisteme de interacţiune naturală om – calculator minimal dependente de universul discursului 7. metode de simulare a sistemelor complexe de telecomunicaţii pentru evaluarea performanţelor şi planificarea reţelelor 7. capabile să perceapă. Dezvoltarea de baze de cunoştinţe infrastructurale (ontologii de domenii. Dezvoltarea de sisteme bazate pe semantică în spaţiul web. economice. Arhitecturi şi infrastructuri (reţele) convergente din punct de vedere al serviciilor de comunicaţii de nivel înalt. între diferitele tipuri de conţinut. să înveţe şi să evolueze. Sisteme de traducere automată. subsisteme de comunicaţie şi reţele fără fir 5. capabile să-şi îmbunătăţească performanţele prin învăţare 4. inclusiv roboţi autonomi 8. noi forme (neliniare) de conţinut digital etc. flexibile şi reconfigurabile.3 Tehnologii. standarde şi reglementări. realizarea interoperabilităţii semantice între resurse eterogene de informaţie şi servicii. aspecte tehnice. ontologii lexicale pentru limbile de interes) multimodale şi multimedia 5. să acţioneze autonom 6. legislative şi sociale 1. Algoritmi. Dezvoltarea de noi metode de reprezentare a conţinutului multimedia (noi paradigme media. Dispozitive. în acelaşi timp. implementarea protocoalelor de comunicaţie începând de la nivelul fizic până la cele de aplicaţie 8. circuite.permiţând. Securitatea sistemelor şi infrastructurilor de comunicaţie 12. să înţeleagă. Dezvoltare şi Inovare 1. între diferitele limbi naturale 3. Aplicaţii şi servicii integrate. diversitate tehnologică de soluţii pentru comunicaţii 6. Metode şi software pentru managementul serviciilor şi resurselor în sistemele complexe de comunicaţie 10.) 2.

Algoritmi şi mecanisme criptografice 8. infrastructuri de certificate 3. Metode şi instrumente pentru dezvoltarea software-ului încorporat 2. stocarea şi regăsirea informaţiei în sisteme distribuite de mari dimensiuni 5. relocare. migrare. Managementul securităţii informatice şi al riscurilor 2. Detectarea / prevenirea / investigarea atacurilor cibernetice 5. Securitatea aplicaţiilor de guvernare / administrare electronică 6. economie şi societate Sisteme încorporate 1. Tehnologii pentru sisteme senzitive la context (context-awareness) 5. persistenţă în sisteme peer-to-peer şi în sisteme client – server 4. pentru sisteme încorporate 3.6 Tehnologii pentru sisteme distribuite şi sisteme încorporate Planul Naţional de Cercetare. Metodologii şi tehnologii obiectuale. Sisteme de autentificare şi identificare interoperabile. tehnologii şi instrumente pentru lucru colaborativ inclusiv pentru organizaţii virtuale 3. modele. replicare. Metode de personalizare pentru sisteme încorporate 6. Asigurarea transparenţei la localizare. Tehnologii pentru sisteme integrate bazate pe reţele de senzori 1. inginerie. Metode. bazate pe componente.5 Securitatea şi accesibilitatea sistemelor informatice Tematica de cercetare 1. Securitatea sistemelor de plăţi electronice şi e-banking 7. reţele care intră în componenţa infrastructurii Grid 2. Asigurarea securităţii în sisteme distribuite 6. Sisteme software inteligente pentru echipamente mobile 4. Optimizarea comunicării în reţele de mare viteză pentru cantităţi mari de date. defectare.Planul Naţional de Cercetare. Medii de execuţie (frameworks) a aplicaţiilor distribuite pentru Grid şi Internet 8. Arhitecturi. Organizarea. Protecţia prin perimetre de securitate 4. Securitatea dispozitivelor de calcul mobile Sisteme distribuite 1. Dezvoltare şi Inovare 22 Direcţii de cercetare 1. concurenţă. instrumente pentru dezvoltarea aplicaţiilor distribuite 7. modele şi algoritmi de simulare şi optimizare pentru rezolvarea unor probleme complexe din ştiinţă. Securitatea sistemelor distribuite 9. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Metode.

Tehnologii convergente: micro-nano-bio-info Fotonica 1. Microsenzori optici pentru sisteme de supraveghere. Experimentarea de noi arhitecturi de sisteme pentru nanoelectronică 3. Componente micro/nano-fotonice şi sisteme pentru interconexiuni şi comunicaţii 3. Calcul mobil şi sisteme ubicue 9.) 2. Noi tehnologii fotonice şi bio-senzori fotonici pentru sisteme neinvazive de diagnostic in vivo şi tratament 5. Dezvoltarea aplicaţiilor pentru sisteme încorporate Nanoelectronica 1. trenuri. Tehnologii fotonice pentru procese de fabricaţie avansate la nivel micro şi nano şi pentru controlul proceselor şi calităţii 1. securitatea energetică 1. control de procese. fotonica şi micronanosisteme integrate 2 2. Tehnologii de integrare eterogenă şi asamblare/ încapsulare 3D pentru a permite realizarea de sisteme complexe pe un cip 5. comunicaţii) 8. robotizare 4. Creşterea securităţii în alimentarea cu energie 2. Noi materiale fotonice (materiale artificiale: cristale fotonice. avioane. materiale cu indice de refracţie negativ etc. cu accent pe utilizarea cărbunilor. Experimentarea de noi concepte (principii) de dispozitive nanoelectronice 4. „microarrays”. Dezvoltare şi Inovare 1.6 Tehnologii pentru sisteme distribuite şi sisteme încorporate 7.şi nanosisteme 1. microsisteme inteligente reconfigurabile şi flexibile 2. monitorizare. Experimentarea de noi materiale şi tehnologii pentru nanostructuri şi circuite integrate la scara nano 2. laboratoare pe un cip. Tehnologii microfluidice. de natură să mărească competitivitatea şi securitatea alimentării 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.23 Planul Naţional de Cercetare. micro. Dezvoltarea componentelor şi microsistemelor pentru sisteme de comunicaţii. micro/nanobiosenzori. echipamente medicale. Microsenzori şi actuatori (inclusiv 3D) 4.şi nanosisteme pentru diagnosticare şi tratament medical (inclusiv nanomedicină) 3. a energiei nucleare şi a surselor regenerabile. Electronica transparentă Micro.şi nanostructuri şi micro. Sisteme încorporate de timp real (pentru automobile.1 Energie Sisteme şi tehnologii energetice durabile.7 Nanoelectronica. Promovarea unei structuri de resurse energetice primare. Dezvoltare şi Inovare .

proiectarea şi dezvoltarea reţelei de arii protejate „Natura 2000”. reducerea pierderilor de energie în clădirile securitatea publice şi rezidenţiale şi la consumatorii industriali energetică 4. Tehnologii de valorificare a deşeurilor minerale viaţă al produsedin construcţii şi demolări lor şi ecoeficienţă 3. evaluarea socială şi economică) 2.2 1. Crearea bazelor de date şi meta-date georeferenţiate. Creşterea eficienţei energetice pe întregul tehnologii energelanţ energetic. precum şi a planurilor de management adaptiv care garantează conservarea diversităţii biologice şi ecologice 5.1 Tematica de cercetare Sisteme şi 3.Planul Naţional de Cercetare. a măsurilor de protecţie a mediului şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 5. combustibile analiza ciclului de 2. în mod special în transporturi şi producerea energiei 2. Tehnologii de tratare a levigatelor Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate 1. reconstrucţiei şi utilizării durabile a componentelor diversităţii biologice şi ecologice 3. cu accent deosebit pe tice durabile. pe teritoriul României. regional şi naţional (caracterizare. Fundamentarea ştiinţifică. geologică şi ecologică la nivel local. Diversitatea biologică. Tehnologii de dezasamblare a produselor complexe şi revalorificare a subansamblelor componentelor 4. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . identificarea funcţiilor componentelor diversităţii biologice.3 Planul Naţional de Cercetare. Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a poluării pe principalii factori de mediu 3 3. a modelelor matematice şi a infrastructurii ciclului decizional.1 3. Dezvoltare şi Inovare 24 Direcţii de cercetare 2. Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii biologice şi ecologice în plan structural şi funcţional 3. tehnologii de remediere a solurilor contaminate 4. Produse prietenoase mediului (green chemistry) 3. Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor Sisteme de gestionare si valorifibiodegradabile sub formă de gaze sau lichide care a deşeurilor. Eco-tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică. identificarea factorilor de comandă şi presiune. geologice şi ecologice. destinată conservării. Sisteme de selectare şi separare a deşeurilor din mase plastice 5. Tehnologii de neutralizare a deşeurilor periculoase 6. Tehnologii cu grad scăzut de poluare. Fundamentarea strategiilor energetice ale localităţilor Mediu Modalităţi şi mecanisme pentru reducerea poluării mediului 1. Promovarea tehnologiilor energetice curate.

7.25 Planul Naţional de Cercetare. regiuni inovatoare Regiuni urbane funcţionale şi zone metropolitane de creştere economică 6.4 3. Concepte de extindere a duratei de viaţă a structurilor şi de creştere a capacităţii de rezistenţă la impactul dezastrelor naturale sau antropice. Soluţii tehnice de reducere a riscului – clădiri noi şi consolidare post dezastru.3 Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate Amenajarea teritoriului.5 Construcţii 4 Sănătate 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Guvernanţa în politicile spaţiale şi urbane 8. 4. 3. genomică şi proteomică 1. cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii de impact 7. 6. fixe şi mobile. 3. pentru obiective de importanţă strategică Dezvoltare policentrică şi echilibrată Accesibilitate Impactul teritorial al politicilor şi strategiilor Poli de cercetare/dezvoltare. Sisteme integrate de securitate. Scenarii spaţiale 9. Mecanisme de adaptare ale organismului uman la dinamica factorilor de mediu biologic şi psihosocial 3. Sisteme de anvelope inteligente cu proprietăţi predictiv-reactive. Educarea populaţiei asupra scenariilor de risc şi a modurilor de acţiune 7. Metode pentru creşterea rezistenţei clădirilor la modificări climatice extreme. Tehnici şi metode pentru creşterea gradului de securitate a frontierelor 1. 5. 2. Industrializarea construcţiilor (inclusiv cele subterane). Hazarduri naturale şi tehnologice. Dezvoltare şi Inovare 3. Materiale care îmbunătăţesc microclimatul interior şi reduc consumul de energie prin utilizarea nanosenzorilor şi a tehnologiei informaţiei. Dezvoltare şi Inovare . 4. 3. Aplicarea tehnologiilor avansate pentru dezvoltarea oraşelor cu menţinerea şi conservarea clădirilor istorice (fară afectarea structurii acestora). 2. Reducerea impactului negativ al construcţiilor asupra mediului natural (în exploatare şi prin produsele de demolare ). 8. reducerea costurilor şi a timpului de execuţie. Metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară. Sisteme de concepere şi proiectare a clădirilor noi cu consum foarte redus de energie. Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor biologice integrative ale fiinţei umane 2. 9. 10. 1. Noi instrumente şi tehnici în amenajarea teritoriului 10. Metode de stabilizare a solurilor (biotehnologii). Infrastructură şi utilităţi 6. 5.

Conservarea potenţialului genetic al resurselor naturale autohtone şi biodiversităţii 13. Managementul producţiei agro-alimentare (dimensionarea optimă a exploataţiilor agricole. Sănătate publică veterinară. Protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice şi salmonicole 17. protecţia şi conservarea resurselor genetice vegetale şi animale 14. la nivel naţional. aliment şi om Planul Naţional de Cercetare. asigurarea protecţiei sanitar-veterinare 5.) 6. Dezvoltarea interfeţei creier-maşină în scopul investigaţiei şi recuperării în afecţiunile neurologice 6. Ameliorarea potenţialului productiv. sisteme integrate de asigurare a activităţilor agro-alimentare. plantă. protectiv şi social al pădurilor 16. Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul alimentar 10. Dezvoltare şi Inovare 26 Direcţii de cercetare 4 Sănătate Tematica de cercetare 4. Modernizarea producţiei alimentare şi obţinerea de produse corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare 3. Alimente funcţionale pentru menţinerea sănătăţii oamenilor şi prevenirea îmbolnăvirilor 7. Ameliorarea. Evaluarea. exploatarea. Implementarea de noi metode de prevenţie şi intervenţionale. tehnici şi tehnologii de creştere şi diversificare a producţiei animale şi piscicole. genetic şi celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice 5. Produse agro-alimentare ecologice 8.Planul Naţional de Cercetare. Metode. rapide. Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic. arondate la spaţiul european de operare 5 Agricultură. fezabile. de detectare a reziduurilor şi contaminanţilor 11. Creşterea competitivităţii tehnico-economice a produselor horti-viticole 4. siguranţă şi securitate alimentară 1. diagnosticul. Noi varietăţi de plante 12. senzitive. Cercetare interdisciplinară privind corelaţiile sol. protecţia şi ameliorarea resurselor naturale în scopul creşterii cantitative şi calitative a producţiei agro-alimentare 2. Trasabilitatea pe lanţul alimentar 9. animal. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Metodologii cu acurateţe înaltă. supravegherea şi controlul bolilor la animale 15.

Dezvoltare şi Inovare 6 6. 4. sport. Sisteme inteligente de conducere 6. Sisteme avansate de comunicaţie pentru procese industriale 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.27 Planul Naţional de Cercetare. Sisteme integrate hardware şi software de conducere în timp real a proceselor 9. Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme bioin formatice pentru modelarea şi monitorizarea activităţii celulare.1 Materiale. Materiale avansate destinate sectoarelor-nişă ale economiei 7. 5. Conducerea neliniară robustă a proceselor 4. procese şi produse inovative Materiale avansate 1. Materiale avansate pentru dezvoltarea infrastructurii 3. Conducerea orientată multi-agent 7. grupurilor biocatalitice şi de obţinere a unor noi enzime şi microorganisme. Noi paradigme ale sistemelor de fabricaţie 8. Crearea unor noi tehnologii pentru producţia de alimente cu siguranţă maximă asupra sănătăţii umane.2 Tehnologii avan1. Materiale şi biomateriale avansate pentru creşterea calităţii vieţii (sănătate. Modelarea şi identificarea proceselor de mare industriale complexitate 3. Materiale avansate pentru mijloace moderne de transport 6. Materiale care protejează mediul înconjurător în procese legate de producerea şi utilizarea lor 4.1 Biotehnologii Biotehnologii 1. Tehnologii de reciclare a materialelor avansate 8. inclusiv cognitiv. a mecanismelor de procesare a informaţiilor la nivel biologic. Tehnici avansate de conducere 5. Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul produselor farmaceutice. Elaborarea unor protocoale de diagnostic şi tratamente medicale cu impact asupra stării de sănătate şi creşterii speranţei de viaţă. Conceperea şi dezvoltarea de noi medicamente cu maximă eficienţă şi efecte secundare minimale 2. transportul şi utilizarea energiei 2. Materiale avansate pentru produse competitive la export 5. Concepere şi proiectare integrată a proceselor şi sistemelor de automatizare (IPCD) sate de conducere a proceselor 2.) 7. Dezvoltare şi Inovare . Materiale avansate pentru generarea. 7 7. educaţie etc. 3.

Mecatronică aplicată.Siguranţa şi securitate nucleară.Tehnologii energetice avansate.şi microdimensiuni pe bază de tehnologii integrate de înaltă precizie 2.Tehnologii de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi gestionarea deşeurilor radioactive. Robotică şi microrobotică de înaltă precizie. PET. bazate pe fisiune şi fuziune nucleara. Echipamente şi aparatură optică şi optoelectronică avansată 10. Produse şi tehnologii care sporesc eficienţa energetică a mijloacelor de transport şi reduc efectele poluante 2. produse şi sisteme mecatronice inteligente 3.) fiabile. canale navigabile. radioecologie si radioprotecţie. Obţinerea şi utilizarea izotopilor stabili şi radioactivi in industrie. Tehnologii de fabricaţie convenţionale şi neconvenţionale de înaltă şi ultra precizie 7.Aplicaţii în medicină . 4.Obţinerea de noi materiale prin şi pentru tehnologii nucleare. cu sau fără deplasări autonome 6. 6. Dezvoltare şi Inovare 28 7. Produse şi tehnologii destinate producţiei de automobile 5.3 Tehnologii şi produse mecanice de înaltă precizie şi sisteme mecatronice 1.produse radiofarmaceutice. 3. 7. micromontaj. Tehnici.Planul Naţional de Cercetare. cu deplasări şi poziţionări liniare sau unghiulare precise şi ultraprecise 5. şosele. Sisteme şi echipamente de acţionare automată convenţionale şi neconvenţionale. 4R. metrologii şi mijloace de măsurare precisă şi ultraprecisă 4. Echipamente de protezare organică şi aparatură medicală de investigare. asamblare rapidă şi demontaj automat de înaltă precizie 8. Tehnologii de montaj.54 Produse şi tehnologii inovative destinate transporturilor şi producţiei de automobile Planul Naţional de Cercetare. Traductoare şi senzori de macro. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Echipamente şi aparatură de înaltă precizie pentru testarea şi controlul parametrilor de mediu şi al calităţii produselor alimentare primare 11.4 Tehnologii nucleare 7. hadronoterapie. diagnoză şi monitorizare computerizată 9. 2. Creşterea siguranţei şi securităţii transportului 4.Aplicaţii industriale ale tehnologiilor nucleare. 5. 1. cu nevoi de mentenanţă cât mai redusă şi cu costuri sociale scăzute 3. Produse şi tehnologii pentru realizarea de infrastructuri (căi ferate. Sisteme micro-electro-mecanice (MEMS) 1. agricultura şi managementul resurselor. terminale etc. Sisteme/tehnologii de transport intermodal pentru limitarea efectelor externe ale traficului şi reducerea consumului de resurse 7.

Strategie şi infrastructura spaţiala tangibila şi intangibila 1. comercializare. sistemului solar. aparatură ştiinţifică şi sisteme de bord pentru platformele spaţiale.1 Spaţiu si securitate Explorări spaţiale 8. ambalare. depozitare/ stocare. Algoritmi automaţi şi semi-automaţi pentru date spaţiale 7. monitorizarea dezastrelor naturale. operare şi recuperare pentru zbor suborbital 7. Sisteme de lansare. Experimente in microgravitaţie 4. manipulare. data fusion. Observarea Terrei din sateliţi şi platforme aerospaţiale 2. de distribuţie) şi logistici inverse care reunesc tehnologii de transport. Microsateliti pentru explorare şi utilizări operaţionale 6. GMES 8. experimentale şi computaţionale ale fenomenelor specifice mediului circumterestru. Sisteme de management al calităţii transporturilor. sisteme de informaţie globală 5. Sisteme şi platforme pentru observare şi monitorizare 8 8. Aplicaţii spaţiale integrate pentru telemedicină.29 Planul Naţional de Cercetare. detectarea schimbărilor (change detection) 10.2 Aplicaţii spaţiale 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Managementul cunoştinţelor şi al datelor spaţiale 9. Dezvoltare şi Inovare 7. de monitorizare şi de dirijare a traficului 8. Cercetarea şi realizarea de instrumente. Sisteme şi servicii bazate pe localizare 9. Comunicaţii spaţiale sişi sisteme de sol aferente 4. Cercetarea şi obţinerea de modele teoretice. Universului şi a interacţiunilor dintre acestea. fabricaţie. Tehnologii de măsura şi procesare a datelor multispectrale şi radar 11. Sisteme de monitorizare globala. tehnologice. Soluţii pentru diminuarea congestiei în aglomeraţiile urbane în corelaţie cu structurarea spaţiului şi creşterea calităţii vieţii 9.54 Produse şi tehnologii inovative destinate transporturilor şi producţiei de automobile 6. Tehnici geospatiale 6. Dezvoltare şi Inovare . condiţionare. Zbor in formaţie şi sisteme în reţea 8. data mining. Metode şi algoritmi specifici de achiziţie. experimente de bord şi la sol 5. agricultură de precizie. reciclare 7. GALILEO 3. Participare la misiuni spaţiale circumterestre si în sistemul solar 2. Produse şi tehnologii destinate transporturilor aeriene 1. Sisteme globale de navigaţie şi poziţionare prin satelit. procesare şi analiza a datelor: GRID. Logistici integrate (de aprovizionare. pe baza rezultatelor experimentale şi observaţionale ale misiunilor spaţiale 3.

Dezvoltare şi Inovare 30 8. Metode. agenţi chimici şi biologici. Tehnici aeronautice.4 Tehnici pentru securitate 8.Planul Naţional de Cercetare. Sisteme de control optimal. marine şi aeriene 7. inclusiv mijloace de diagnostic şi tratament Planul Naţional de Cercetare. Cercetarea şi dezvoltarea de senzori. observare) în aplicaţiile pentru securitate şi apărare 6. Sisteme de lansare. sisteme şi tehnică de infrastructura de apărare şi securitate interoperabile. explozivi. Utilizarea infrastructurii spaţiale globale (comunicaţii. Sisteme de analiză. Sisteme. Tehnologii. în conformitate securitate cu cerinţele operaţionale ale structurilor sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională 2. încercare şi control al calităţii specifice domeniului spaţial. Tehnici şi tehnologii pentru protecţia frontierelor terestre. de proiectare şi fabricaţie a aparatelor de zbor aerian . tehnici de autentificare. Tehnici pentru lansare şi orbitare 4. urmărire şi identificare 2. instrumente şi echipamente aerospaţiale şi spaţiale 1. armament. sisteme şi echipamente de bord şi la sol. Tehnici suport pentru acţiuni şi măsuri de combatere a ameninţărilor la adresa securităţii. Senzori. operare şi recuperare pentru misiuni suborbitale 3. Nuclear) 3. Controlul traficului aerospaţial sişi sisteme de sol. aerospaţial şi aeronauticii 9. tehnici şi echipamente pentru detecţie. CFD 2. poziţionare. Radiological. Dezvoltarea tehnologiilor pentru combaterea bioterorismului sişi a agresiunilor CBRN (Chemical. mine. Sisteme şi echipamente pentru protecţia. sisteme. dinamica zborului. aerospaţial şi spaţial 7. reţele locale. sisteme şi tehnologii pentru asigurarea securităţii reţelelor de management al datelor şi comunicaţiei (sisteme distribuite. 8. localizare. data mining.5 Sisteme şi 1.3 Tehnologii şi infrastructuri aerospaţiale 1. criptare) 9. Biological. Realizarea de tehnologii. Metode şi tehnici avansate de simulare. Platforme-specializate şi aparate de zbor cu şi fara pilot 5. Sisteme şi metode pentru dinamica zborului aerospaţial. echipamente şi tehnici pentru detecţia. 8. comandă şi control. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Sisteme şi tehnologii pentru protecţia împotriva terorismului de orice natură 5. vehicule şi dispozitive explozive improvizate). identificarea şi neutralizarea factorilor locali generatori de crize (substanţe periculoase. controlul atitudinii platformelor. de combatere a crimei organizate şi a traficului ilegal 8. îmbunătăţirea securităţii şi salvarea persoanei. Tehnici de recunoaştere sişi supraveghere (inclusiv IMINT) 4. comunicaţie. poziţionare. sisteme. GRID. dezvoltarea spin-off a rezultatelor spaţiale 6.

Politici şi mecanisme specifice IMM-urilor. Inovare şi competitivitate prin transferul internaţional de know–how managerial 12. Sisteme şi mecanisme organizaţionale managerial-economice axate pe inovare 5.5 Sisteme şi 3. Formarea iniţială şi continuă a resurselor umane din perspectiva calităţii educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ 4. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 6. de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate organizaţională 1. Educaţia privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală 8.) 6. Educaţia civică 9 9.2 Calitatea educaţiei 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. rezervoare şi conducte de petrol etc. Leadership-ul şi responsabilitatea socială corporativă în condiţiile proceselor de europenizare şi globalizare 8. pentru obiective de importanţă strategică (unităţi industriale. Sisteme moderne de finanţare (fonduri cu capital de risc. Cultura organizaţională şi managementul inovării în IMM-uri 11. de aplicare a strategiilor inovative 9. fixe şi mobile. unităţi militare. Managementul bazat pe cunoaştere 2. Dezvoltare şi Inovare .1 9. Managementul calităţii în educaţie 3. Dezvoltarea aptitudinilor pentru viaţă în cadrul sistemului educaţional 7.31 Planul Naţional de Cercetare. Strategii de stabilire şi valorificare a avantajelor competitive ale firmelor 6. Metode şi instrumente de marketing 7. aeroporturi. Suport pentru realizarea culturii de securitate şi combaterea formelor de terorism cultural şi social. Educaţia pentru cercetare 5. sisteme de detecţie.) pentru IMM-urile inovative 10. european şi global Cercetare socio-economică şi umanistă Noi metode manageriale. Parcuri ştiinţifice şi incubatoare de afaceri bazate pe colaborarea dintre universităţi – mediu de afaceri – autorităţi 3. Sisteme pentru asigurarea unui management infrastructura de eficient al situaţiilor de criză şi al intervenţiilor în securitate cazul dezastrelor. parteneriate public – privat etc. Sisteme. tehnici şi metode pentru restaurare din situaţiile de criza Sisteme integrate de securitate. Protecţia infrastructurilor fizice şi informatice 5. Asistarea deciziilor pentru politicile de asigurare a calităţii educaţiei 2. prevenire şi alertă 4. Dezvoltare şi Inovare 8. Mecanisme colaborative specifice reţelelor de firme şi clusterelor 4. 7. isteme şi abordări eficace privind training-ul şi consultanţa managerială 1. Strategii şi politici de securitate la nivel local.

Industriile creative şi dreptul de proprietate intelectuală 9. industriile creative Planul Naţional de Cercetare. creşterea şi protejarea capitalului intelectual 7. în viziunea lucrătorilor individuali 10.5 Patrimoniul material / nonmaterial. Dezvoltarea locală şi turismul cultural 6. Ocupaţia în zonele monoindustriale 12. ocupaţionale şi de mobilitate în spaţiul social 4. evaluarea. Calitatea intrinsecă a locului de muncă în România 2. învăţarea continuă şi dezvoltarea carierei 3. Tehnici de marketing cultural 2. Efectele stratificării sociale asupra şanselor de mobilitate socială ale indivizilor şi asupra dezvoltării 5. Dinamica macro şi micro a turismului cultural 5. Navetism şi telemuncă în România 13. Evoluţia limbii române în contextul globalizării. Ocupaţia în mediul rural 11. Calificarea.3 Calitatea ocupării 9. Corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii 1. Managementul resursei umane în educaţie 12. Incluziunea şi accesul pe piaţa muncii 6. Crearea şi corelarea cadrului naţional al calificărilor cu cel european 10. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Practici noi de patrimonializare 7. e-Learning şi calitatea educaţiei 13. Evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie continuă 11. Dezvoltare şi Inovare 32 9. Dialogul social şi implicarea lucrătorilor 8. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cu asigurarea viabilităţii comunitare 4. Relaţiile dintre formele de capital şi structura socială 2. Evaluarea subiectivă (satisfacţia la locul de muncă) a dimensiunilor calităţii ocupării.2 Calitatea educaţiei 9. Flexibilitatea şi securitatea locurilor de muncă 5. Regulile de conversie între diferite forme de capital 3. Limbaje de modelare educaţională 14. Factorii şi dinamica economiei bazate pe cunoaştere 1. Performanţa economică globală şi productivitatea 9. Producţia culturală şi dinamica socială 8. Organizarea muncii şi echilibrul muncă-timp liber 7. Efectele stratificării sociale asupra practicilor de consum cultural şi asupra participării civice şi politice 6.4 Capitalul uman.Planul Naţional de Cercetare. performanţa comunicativă 9. Circulaţia internaţională a forţei de muncă 1. turismul cultural. Tehnici de conservare a patrimoniului 3. cultural şi social 9. Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 4. Generarea. Constituirea şi distribuirea oportunităţilor educaţionale.

3.7 Tehnologie. Efectele decuplării dintre noile forme organizaţionale şi practici pre-existente 10.33 Planul Naţional de Cercetare. radiologică sau nucleară 6. Dezvoltare şi Inovare 9. industriile creative Inegalităţi socio-umane. îndeosebi a celor asociate cu locuirea/migraţia temporară în străinătate 5. 9. Analiza raportului dintre gradul de raţionalizare administrativă şi creşterea economică 1. Inegalităţile socio-umane în profil regional şi naţional 2. Evaluarea tendinţelor sistemelor moderne în artă şi audiovizual şi impactul lor asupra peisajului cultural românesc 1. Opţiunile pentru dezvoltarea policentrică şi politicile derivate care să elimine disparităţile regionale Interacţiunea între tehnologii şi indivizi Raportul între reţele sociale şi reţele virtuale Impactul social al noilor configuraţii tehnologice Importul şi/sau emergenţa unor noi forme şi culturi organizaţionale în contextul globalizării 5. bacteriologică.5 Patrimoniul material / nonmaterial. Contribuţii la cercetarea filosofică şi psihologică 11. Caracteristicile socio-economice ale regiunilor României şi ale nivelurilor de dezvoltare ale acestora 4. 10. Soluţii pentru creşterea gradului de siguranţă. Mijloace şi metode de protecţie împotriva terorismului 1. Raportul dintre mediul instituţional şi durabilitatea formelor organizaţionale 7. disparităţi regionale. Elaborarea unei tipologii coerente. Efectele instituţionalizării unor modele specifice organizaţionale în plan local 9. turismul cultural.8 Locuirea 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Fundamentarea politicilor pentru prevenirea şi atenuare a locuirii în condiţii precare. şi a excluziunii de la locuire 4. organizaţie şi schimbare culturală 9. arii cu incidenţă mare a persoanelor/familiilor cu condiţii precare de locuire 3. avertizare timpurie în caz de contaminare chimică. în zone în care siguranţa locuirii este pusă în pericol. Evaluarea „perioadelor cheie” din istoria României 12. Noile tipuri de disparităţi comunitar-regionale. Impactul social al noilor forme şi culturi organizaţionale 8. Sisteme şi structuri de monitorizare. a condiţiilor de igienă şi confort ale locuirii şi pentru optimizarea utilizării resurselor prin care se asigură calitatea locuirii 5. definitorii pentru calitatea locuirii în România 2. Dezvoltare şi Inovare . 2.6 9. Schimbări ale culturii muncii post-privatizare 6. Categorii sociale vulnerabile. Emergenţa şi caracteristicile noilor clase sociale în România post-comunistă 3. 4. Configurarea unor noi modele organizaţionale pentru eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale 11.

Sprijinirea implementării şi dezvoltării sistemului de management al calităţii 7. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de atestare a calităţii 5. Sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare 4. Crearea de produse şi tehnologii la iniţiativa agenţilor economici 2. Unităţi de administraţie publică locală în parteneriat cu entităţi de CDI / unităţi de transfer tehnologic 3. Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea contribuţiei lor la crearea de noi produse şi pieţe bazate pe valorificarea rezultatelor cunoaşterii 2. Dezvoltarea capacităţii de transfer tehnologic în universităţi 4. în vederea îmbunătăţirii competitivităţii economiei naţionale şi a creşterii calităţii vieţii 1. Crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare: . magazine ale cunoaşterii .Incubatoare tehnologice 3. INOVARE Obiectiv general Creşterea capacităţii de inovare. Agenţi economici în parteneriat cu entităţi de CDI / entităţi de transfer tehnologic 2. Stimularea capacităţii de absorbţie a rezultatelor CDI de către IMM-uri 5. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Sprijinirea formării şi dezvoltării de reţele inovative 8. Stimularea parteneriatului dintre agenţi economici şi entităţi de cercetare 3. Implementarea agendelor strategice elaborate în cadrul platformelor tehnologice 6. Agenţi economici / unităţi de administraţie publică locală/ entităţi de transfer tehnologic/ entităţi CDI 4. Dezvoltare şi Inovare 34 DENUMIREA PROGRAMULUI: 5. Dezvoltarea infrastructurii şi managementului calităţii 1.Centre de transfer tehnologic .Planul Naţional de Cercetare. dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor cercetării. Organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu potenţial inovativ pe plan naţional 1. Crearea şi dezvoltarea de infrastructuri de inovare 7.Centre de brokeraj. Entităţi de CDI în parteneriat cu agenţi economici / unităţi de administraţie publică centrală sau locală / unităţi de transfer tehnologic Obiective specifice Direcţii de acţiune Participanţi Planul Naţional de Cercetare. Sprijinirea activităţii platformelor tehnologice 9. Sprijinirea acreditării laboratoarelor de încercări şi analiză 6.Parcuri ştiinţifice şi/sau tehnologice .

Nr. Număr de centre de brokeraj susţinute 11. Rata de succes a solicitărilor de proiecte CDI 3. Nr. sisteme de management al calităţii 17. Nr. Număr de IMM participante în proiecte 8. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte CDI. % %.USPTO (SUA) . Japonia) 7. Număr de platforme tehnologice sprijinite 14.Naţionale . Valoarea premiilor oferite în cadrul concursurilor naţionale de inovare Mii RON Mii RON 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. Nr. Dezvoltare şi Inovare .EPO (UE) . Număr laboratoare de certificare a calităţii acreditate UM/an Nr. din care contribuţie financiară directă 4. 16.35 Planul Naţional de Cercetare. SUA.Naţionale . SUA. Număr de incubatoare tehnologice sprijinite 12. Nr. Mii RON Nr. Număr de proiecte CDI finanţate 2.EPO (UE) . Valoarea tranzacţiilor efectuate în centrele de transfer tehnologic 10. Mii RON Nr.USPTO (SUA) . Valoarea investiţiei în infrastructura de certificare a calităţii 15. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor. Japonia) 6.din care . Nr. Număr de brevete acordate în urma proiectelor. Număr unităţi CDI care au implementat Nr. din care . Dezvoltare şi Inovare Indicatori de rezultat Denumirea indicatorilor 1.Triadice (UE. Număr de reţele inovative sprijinite 13.Triadice (UE. Număr de produse transferabile obţinute 5. Număr de proiecte de parcuri ştiinţifice 9. Nr. Valoarea proiectelor CDI desfăşurate în cadrul concursurilor naţionale de inovare 18. Nr.

Susţinerea performanţei instituţionale Obiectiv Susţinerea performanţei instituţionale prin asigurarea continuităţii şi stabilităţii activităţii entităţilor de CDI. în totalul publicaţiilor pe plan naţional 7. Institute naţionale de cercetare-dezvoltare 2. 1. Ponderea publicaţiilor indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute. prin competiţie. Obiective derivate Acţiuni Entităţi eligibile Indicatori de rezultat Planul Naţional de Cercetare.USPTO (SUA) . Susţinerea competitivităţii internaţionale a sistemului CDI românesc Asigurarea unei finanţări multianuale. SUA. Instituţii de învăţământ superior 3. Ponderea finanţării din proiecte internaţionale în totalul bugetului instituţiilor finanţate 4. Ponderea investiţiilor în totalul finanţării obţinute prin program 2. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . Ponderea finanţării din proiecte cu agenţi economici privaţi în totalul bugetului instituţiilor finanţate 5. Japonia) UM/an Nr.naţionale . Ponderea finanţării din program în totalul bugetului instituţiilor finanţate 3. obţinute de către entităţile finanţate. elaborate în acord cu Strategia Naţională de CDI 1. pentru activităţi fără caracter economic. în scopul implementării strategilor proprii de dezvoltare. Ponderea publicaţiilor ISI obţinute de către entităţile finanţate în totalul publicaţiilor ISI pe plan naţional 6. Dezvoltare şi Inovare 36 DENUMIREA PROGRAMULUI: 6. Ponderea cererilor de brevete obţinute de către entităţile finanţate în total pe plan naţional din care: . care să permită unităţii de CDI derularea planului de dezvoltare pe durată medie şi atingerea unui nivel de performanţă care să contribuie la atragerea unor surse suplimentare de finanţare.Planul Naţional de Cercetare. Alte entităţi de cercetare non-profit Denumirea indicatorilor 1.Triadice (UE. % %.EPO (UE) .Susţinerea dezvoltării instituţionale în vederea obţinerii excelenţei 2.

Dezvoltare şi Inovare 3. c.Alte capitole de cheltuieli ale bugetului ANCS (maxim 20 %).2. Modelul investiţional Modelul investiţional reprezintă ansamblul procedurilor prin care se stabileşte nivelul iniţial al bugetelor pe programe ale PN II şi se ajustează pe parcursul derulării planului. conform prevederilor din cap. Proiecte de investiţii I.3. Etapa 5: Ajustarea alocaţiilor iniţiale pentru programele 1 – 5 Ajustarea se va efectua la fiecare doi ani în funcţie de: a. Proiecte suport I.1. Descrierea şi detalierea fiecărui tip de instrument se va face prin Pachetul de informaţii care se aprobă prin Decizie a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.Programele 1 – 5 (85 . Etapa 3: Dimensionarea iniţială (în primul an) a bugetelor alocate fiecăruia dintre programele 1–5.90 %) şi .1. performanţele efective ale sistemului de CDI.1.1. b. tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial. Proiecte complexe I.37 Planul Naţional de Cercetare. Tipurile de instrumente utilizate pentru implementarea PN II sunt: I. 3. priorităţile economico-sociale ale României. .4.Planul Naţional II (minim 80 %). Proiecte CDI orientate I.5. Proiecte pentru finanţarea participării în proiecte internaţionale I.4. Implementare Implementarea acţiunilor prevăzute în Plan se va realiza prin intermediul unui set de instrumente. . Etapa 2: Decizia ANCS privind repartizarea bugetului Planului Naţional II între: . Derularea programului investiţional constă în parcurgerea următoarelor etape: Etapa 1: Decizia ANCS privind repartizarea bugetului între: . Performanţele sistemului de CDI se măsoară prin contribuţia programelor l a realizarea valorilor ţintă stabilite de ANCS pentru indicatorii prezentaţi în tabelele 2 şi 3. burse sau vouchere. 4 . Proiecte de mobilităţi I. 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare.3.1.Finanţarea PN II de la bugetul de stat Etapa 4: Evaluarea programelor 1 – 5 ale PNCDI Evaluarea se face la fiecare doi ani pe baza a două grupe de indicatori: .15%).Indicatori ţintă de evaluare a sistemului de CDI (tabelul 2).1. fiecare grupând activităţi activităţi specifice.Indicatori de impact al sistemului de CDI (tabelul 3).1. Dezvoltare şi Inovare .2. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare. cu următoarele categorii: I. diverse direcţii de acţiune din Plan pot fi implementate folosind instrumente tip premii.6.Programul 6 (10 . Proiecte de cercetare exploratorie I. Proiecte pentru susţinerea performanţei instituţionale În plus. Proiecte pentru dezvoltarea carierei in cercetare I.

Japonia) Numărul de produse transferabile Participări în proiecte internaţionale 17. 1 Denumirea indicatorilor Lucrări ştiinţifice publicate anual în reviste indexate în sistemul ISI – WoS Citări în reviste indexate în sistemul ISI – WoS Reviste româneşti indexate ISI Brevete naţionale UM nr. Perioada de referinţă media 19952005 media 19952005 2006 media 19962003 media 2000 – 2004 2005 Valori de referinţă 1995 Ţinte 2013 +100% * 2 nr. nr. SUA. 7 58 15 reviste +200%* 5 Brevete internaţionale depuse (UE. Planul Naţional de Cercetare. % din buget public CD % din PIB nr. 6898 +120%* 3 4 nr. Indicatori de evaluare a sistemului de CDI şi valorile ţintă la orizontul anului 2013 Nr. /1 mil loc nr. Mii RON 4 ** 8 +100%* * Media 2007-2013 ** Valoarea va fi disponibilă în 2007. 4% 100* 6%* 8 Valoarea contributiei sectorului privat în cadrul PN II Numărul de doctori în sistemul CD Mobilităţi internaţionale Mobilităţi naţionale (intra şi inter-sectoriale) Investiţii în infrastructura CDI Numărul de IMM-uri care au accesat cu succes fonduri prin PNCDI Numărul de parcuri ştiinţifice Valoarea transferurilor tehnologice in centrele de TT autorizate - - 0. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 .Planul Naţional de Cercetare. Creşterea propusă este corelată cu creşterea bugetului public. Dezvoltare şi Inovare 38 Tabel 2. crt.75% 9 10 11 12 2004 media 19982003 medie 19992006 2006 2006 8954 +100% 5000* 10% 1000* 25%* 13 ** +150%* 14 15 nr. Om-lună Om-lună % in GERD nr.4 +600%* 6 7 nr.

Dezvoltare şi Inovare . tipurile de indicatori de monitorizare sunt: .Indicatori de rezultat pe programe. care va evita dubla înregistrare a rezultatelor şi va avea clar delimitate responsabilităţile diferiţilor actori privind veridicitatea datelor. 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare. competitivitatea economică şi calitatea socială. Corespunzător.Indicatori de evaluare şi de impact pentru sistemul CDI. Tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial sunt luate în considerare prin indicatorii de rezultate ai fiecărui program în parte. Toţi aceştia reflectă rezultatele directe ale investiţiei în CDI prin diferitele instrumente. % din totalul ocupării % în total exporturi 2004 0.5% +75% 5 2004 3.2. aprobată prin Decizie a Preşedintelui ANCS 3.39 Planul Naţional de Cercetare. Perioada de referinţă 2006 Valori de referinţă 0 Ţinte 2013 2 2 % 20022004 19% +100% 3 % din totalul ocupării. 1 Indicator Universităţi româneşti în clasamentul Shanghai (Top 500) Ponderea întreprinderilor cu activitate de inovare (conform Community Innovation Survey) Angajaţi în domenii „hightech” din totalul industriei prelucratoare Angajaţi în servicii intensive în cunoaştere high-tech în total ocupare din servicii Exporturi de produse „high-tech” UM nr. oferind o imagine sintetică a rezultatelor şi sustenabilităţii (resurse umane şi capacităţi) sistemului CDI. Numărul acestor indicatori este relativ redus. Dezvoltare şi Inovare Tabel 3.8% +50% Priorităţile economico-sociale ale României sunt avute în vedere la stabilirea importanţei relative a celor trei obiective strategice ale sistemului de CDI: crearea de cunoaştere. Monitorizarea PN II Monitorizarea implementării PN II este concepută ca un proces în care se urmăreşte gradul de atingere a obiectivelor strategice prin contribuţia programelor. în baza metodologiei specifice. crt.4% +100% 4 2004 1. . Construcţia acestor indicatori va avea la bază un sistem electronic integrat şi transparent de culgere a informaţiilor. Aplicarea modelului se va realiza. Indicatori de impact pentru sistemul CDI Nr.

Cadrul instituţional În acord cu principiile Strategiei Naţionale pentru CDI. Dezvoltare şi Inovare 40 3. dezvoltare şi inovare din România. atribuţiile Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice. ale Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Tehnologică şi ale Consiliului Naţional pentru Inovare vor fi îndeplinite în mod tranzitoriu de organismele existente.3. se vor constitui următoarele instituţii şi organisme: . Componenţa şi funcţionalitatea acestor instituţii şi organisme se vor stabili în funcţie de necesităţile concrete ale sistemului de cercetare. CCCDI**) şi Consiliul Ştiinţific al AMCSIT***)). Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 .Consiliul pentru Dezvoltare Tehnologică din România .Consiliul pentru Inovare din România. Inovare şi Transfer Tehnologic Planul Naţional de Cercetare. în acord cu practica internaţională.Planul Naţional de Cercetare. Până la efectuarea modificărilor legislative necesare. în vederea operaţionalizării activităţilor de monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor prevăzute. înfiinţate conform legislaţiei în vigoare (CNCSIS*).Consiliul Cercetării Ştiinţifice din România . *) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior **) Colegiul Consultativ pentru Cercetare. Dezvoltare şi Inovare ***) Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Manageriale pentru Cercetare Ştiinţifică.

......... Dezvoltare şi Inovare 4............................................................ 2007-2013 Planul Naţional de Cercetare......1.......................... Corectarea bugetului Planului naţional II pe programe si pe instrumente se va face conform modelului investiţional prevăzut la pct........ procese şi produse inovative .....10% 2) Energie ...............10 % V.. Resurse umane – 1350 milioane lei....41 Planul Naţional de Cercetare............... II................... III.......................................................................................................14% 4) Sănătate ................. Finanţarea Planului Naţional II de la bugetul de stat Total Plan Naţional II – 15 000 milioane lei de la bugetul de stat...15% 8) Spaţiu şi securitate .......................... Inovare –2025 milioane lei...................... Idei – 2700 milioane lei............. din care: 1) Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii .........14% 5) Agricultură..... Parteneriate în domeniile prioritare – 5400 milioane lei........................... siguranţă şi securitate alimentară .......8% 9) Cercetare socio-economică şi umanistă ................ din care: I....... IV......... Dezvoltare şi Inovare .......7% 7) Materiale...... 3....................................... Susţinerea performanţei instituţionale – 1500 milioane lei....12% 6) Biotehnologii ........................................................... Capacităţi – 2025 milioane lei.................. VI..10% 3) Mediu .

doctorand. Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 . CS. director program / proiect CS III. superioare 3. Nr. Crt Categoria de activităţi Nivelul studiilor Funcţia/ grad profesional Limita maximă în euro/ om/lună 1. IDT. TI. masterand. TII. Activităţi ce presupun nivel înalt al creativităţii şi / sau experienţa şi abilitate de conducere Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză precum si abiilităţi de utilizare a acestora superioare CS I. asistent universitar. IDT 4300 II. şef program / proiect. 2900 lector universitar. Activităţi ce presupun superioare cunoaşterea metodelor de analiză şi sinteză şi a metodologiilor cercetării precum si abilităţi de utilizare a acestora Activităţi suport superioare si / sau medii 4. profesor universitar. şi se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoana pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul Planului Naţional II Planul Naţional de Cercetare. IDT I. TIII. Dezvoltare şi Inovare 42 5. PLAFOANELE pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate începând cu 1 ianuarie 2007 din fonduri bugetare alocate Planului Naţional II. TS. 1900 2. CS II.Planul Naţional de Cercetare. IDT III. altele 1000 Nota: Limita maxima cuprinde toate taxele si impozitele datorate de angajat. conferenţiar universitar. responsabil proiect Asistent de cercetare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful