P. 1
Skint

Skint

|Views: 2|Likes:
Published by blueariss

More info:

Published by: blueariss on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

SPANDA KÅRIKÅ

Pulsaþia creatoare divinã PREFAÞÃ
Spanda Kårikå cuprinde un numãr de strofe ce se constituie ca un fel de comentariu la Œiva-sütra. Conform cu Œaivågama, Conºtiinþa Divinã nu este doar intelect rece, inert ci este mai de grabã spanda, pulsaþie creativã activã, dinamicã, debordând de viaþã. Œiva-sütra subliniazã în primul rând aspectul de prakåœa al Divinului, în timp ce în Spanda Kårikå se referã în special la aspectul de vimarœa. Împreunã aceste douã texte fundamentale oferã o imagine integralã asupra filosofiei ºivaiste. KŸemaråja a scris un comentariu la Spanda Kårikå, intitulat Spanda-niræaya. Acesta este plin de propoziþii lungi ºi întortochiate, însã este totodatã foarte profund în înþelegerea subiectului ºi astfel nu poate fi ignorat. Personal, am încercat sã realizez o traducere accesibilã la ambele kårikå precum ºi la comentariul Spanda-niræaya. Fiecare kårikå (strofã) este prezentatã atât în devanågari cât ºi transcrisã în alfabetul latin, urmate apoi de traducerea strofei în englezã. În continuare este inclus comentariul în sanscritã al lui KŸemaråja urmat de traducerea sa în englezã. Dupã acestea sunt adãugate note substanþiale la termenii "tehnici" importanþi. În final am introdus o expunere cursivã a fiecãrei kårikå cu propriile mele cuvinte. Au fost adoptate ca puncte de plecare textul ºi comentariul original publicate în seria Caºmir de Texte ºi Studii. Unele greºeli de redactare apãrute în ediþia anterioarã au fost corectate sub îndrumarea lui Swåmì LakŸmaæa Joo. Îi sunt profund îndatorat pentru luminoasa sa expunere asupra acestui important text. Textul a fost suplimentat printr-o lungã introducere la începutul lucrãrii, un glosar de termeni ºi un index la sfârºitul acesteia. Varanasi, 12.04.1980 JAIDEVA SINGH

BINECUVÂNTARE
Spanda Kårikå este una din cele mai importante lucrãri ale ºivaismului din Caºmir. Doctrina Spanda este ºtiinþificã. Oamenii de ºtiinþã moderni au descoperit faptul cã lumea a fost creatã de vibraþia exploziei primordiale ºi cã universul îºi continuã neîncetat expansiunea. Pânã acum ei nu au reuºit încã sã afle cauza acestei explozii originare. Totuºi, scrierile strãvechi ale doctrinei Spanda au conþinut dintotdeauna cunoaºterea cã aceastã vibraþie este Spanda sau pulsaþia Realitãþii Absolute, Conºtiinþa Universalã sau, altfel spus, Œiva. Manifestarea universului este simultanã cu clipa deschiderii ochiului sãu. Jòåneœvara Mahåråja îl descrie pe Œiva ca exprimând mudra de expansionare a universului. Este o mare satisfacþie sã aflu cã lucrarea care reveleazã acest adevãr este disponibilã acum în englezã. Oamenii de ºtiinþã moderni o vor folosi în sfârºit pentru a-ºi îmbogãþi ºi adânci cunoaºterea. În America, la întâlnirile mele cu oamenii de ºtiinþã, am fãcut mereu referire la doctrina Spanda. Ei s-au arãtat interesaþi ºi doritori sã citeascã despre ea. Apreciez munca lui Jaideva Singh care a ajutat astfel la cunoaºterea acestei supreme înþelepciuni a Caºmirului. În compania unor fiinþe avansate pe drumul spiritual el a dobândit cunoaºterea adevãrului. El a tradus ºi explicat în englezã lucrãri de o mare importanþã ale ºivaismului din Caºmir, ca Œiva Sütra, Pratyabhijòåhàdayam ºi Vijòåna Bhairava. În acest fel el i-a ajutat pe cei ce vorbesc limba englezã ºi doresc sã cunoascã aceastã învãþãturã. Sper ca munca sa în aceastã direcþie sã continue pentru mut timp ºi de aici înainte. Fie ca întreaga cunoaºtere conþinutã de aceastã lucrare sã fie spre folosul ºi înãlþarea spiritualã a întregii lumi. Miami, USA, 15.04, 1980 Muktananda Swåmì

INTRODUCERE

Spanda Kårikå - importanþa lucrãrii
Spanda Kårikå este un fel de comentariu la Œiva-sütras. Cuvântul " kårikå" înseamnã "o colecþie de versuri cu subiect gramatical, filosofic sau ºtiinþific". Cuvântul "spanda" se traduce literar prin "vibraþie". El are ca ºi conotaþie dinamismul, desemnând aspectul dinamic al Divinului, pulsaþia creatoare Divinã. Sinele, aºa cum este vãzut în Spanda Kårikå, nu este o simplã conºtiinþãmartor, ci este caracterizat simultan de cunoaºtere ºi activitate. Cel care este în comuniune cu acest Sine activ se poate înãlþa singur pânã la atingerea stãrii fiinþei sale supreme.

Autorul lucrãrii Spanda Kårikå
Opiniile în privinþa autorului acestei lucrãri sunt împãrþite. În conformitate cu Bhåskara ºi Utpala VaiŸæava sau Bhaûûa Utpala, care au activat în al doilea ºi al treilea sfert al secolului zece d.C., autorul acestor kårikå a fost Kallaûa, pricipalul discipol al lui Vasugupta. În lucrarea sa Œiva-sütra-vårttika, Bhåskara afirmã cã Bhaûûa Kallaûa a scris un comentariu intitulat Spanda-sütra, asupra primelor trei secþiuni din Œivasütra ºi un comentariu intitulat Tattvårtha-cintåmaæi la a patra secþiune din Œiva-sütras1. Bhaûûa Utpala în comentariul sãu la Spanda Kårikå, comentariu intitulat Spandapradìpikå, afirmã în al 53-lea vers cã Bhaûûa Kallaûa a exprimat în versuri doctrina secretã dupã ce a primit-o de la maestrul sãu spiritual Vasugupta care avea în mod cert o înþelegere profundã a acestor adevãruri, posedînd o evidentã realizare a Realitãþii Ultime. KŸemaråja ºi Maheœvarånanda îl considerã pe Vasugupta ca fiind autorul acestor kårikå. Amândoi fac referire la urmãtoarele versuri: "Aºa cum atingerea acestei comori a cunoaºterii este dificil de obþinut ºi aºa cum ea este ascunsã adânc în peºtera inimii, este spre binele lui Vasugupta, tot aºa, dificil de atins ºi adânc ascunsã în peºtera inimii, ea va fi întotdeauna pentru binele fiecãruia." Aceastã strofã nu apare totuºi în comentariile lui Bhaûûa Utpala, Kallaûa ºi Råmakanûha. În comentariul sãu la Spanda Kårikå numit vàtti, Kallaûa aduce urmãtoarea remarcã concludentã: .....
1S. S. V. pp. 2-3.

Luând în consideraþie aceste versuri, unii scriitori au concluzionat cã Bhaûûa Kallaûa este autorul lucrãrii Spanda Kårikå. Dar Kallaûa precizeazã cu exactitate "Yat Spandåmàtað Vasuguptapådaiê dàbdham", ceea ce înseamnã "Spanda Kårikå ce a fost compusã de Vasugupta". În aceastã exprimare, cuvîntul spandåmàtað este doar un alt nume pentru Spanda Kårikå. Cuvântul "dàbdham" înseamnã "strânse împreunã, aranjate, compuse" iar Vasuguptapådaiê înseamnã "de cãtre respectatul Vasugupta". În ceea ce-l priveºte, Kallaûa are doar pretenþia de a fi adus aceastã lucrare fundamentalã la cunoºtinþã oamenilor. Aºadar expresia "Vasugupta-pådaiê dàbdham" aratã limpede faptul cã Spanda Kårikå a fost compusã de Vasugupta. În consecinþã, Vasugupta pare a fi adevãratul autor al acestor kårikå, transmiþându-le ca învãþãturã spiritualã lui Kallaûa iar acesta doar le-a publicat.

Comentarii
La aceste kårikå sunt disponibile patru comentarii, respectiv (1) Vàtti de Kallaûa, (2) Vivàti de Råmakaæûha, (3) Spandapradipikå de Bhaûûa Utpala ºi (4) Spandasandoha ºi Spanda-niræaya de KŸemaråja. Kallaûa a trãit în al doilea ºi al treilea sfert al secolului al IX-lea d.C. Comentariul sãu la Spanda Kårikå, intitulat Vàtti, acordã un înþeles simplu acestor versuri. El a împãrþit aceste kårikå în trei niêŸyandas sau secþiuni. Prima niêŸyanda cuprinde douãzeci ºi cinci de strofe ce sunt denumite de el ca fiind svarüpa-spanda. Ele conþin descrierea naturii esenþiale a ceea ce este numit spanda. A doua secþiune este numitã de el sahaja-vidyodaya, adicã geneza, manifestarea lui Sahaja-vidyå. Aceastã secþiune conþine ºapte kårikå (versuri), de la 26 la 32. A treia secþiune este denumitã vibhütispanda sau puterile paranormale ce pot fi obþinute prin spanda. Ea conþine 20 strofe, de la 33 la 52. Råmakaæûha a scris un comentariu intitulat Vivàti. El se denumeºte pe sine "elev al lui Utpaladeva", marele învãþãtor al lui Abhinavagupta, activitatea sa desfãºurîndu-se în al doilea ºi al treilea sfert al secolului al X-lea d.C. Interpretarea sa la Spanda Kårikå urmeazã îndeaproape ideile prezente în lucrarea Vàtti a lui Kallaûa. El însuºi afirmã aceasta la încheierea comentariului sãu: "Saïpüræå iyaï vàtyanusåriæt spandavivàtiê", adicã "Aceastã Spanda-vivàti ce urmeazã îndeaproape vàtti (a lui Kallaûa) este terminatã". Modul în care a împãrþit el aceste kårikå este totuºi diferit. Prima sa secþiune include 16 versuri ºi este numitã vyatirekopapatti-nirdeœaê, ceea ce înseamnã "în care se reveleazã dovedita distincþie dintre cunoaºtere ºi cunoscãtor".

A doua secþiune din comentariul lui Råmakaæûha cuprinde 11 versuri ºi este numitã vyatirikta-svabhåvopalabdhiê adicã "dobândirea naturii distincte". A treia secþiune cuprinde doar trei versuri ºi este denumitã viœvasvasvabhåva-œaktyupapattiê, adicã "universul este doar manifestarea naturii esenþiale ultime a individului". A patra secþiune cuprinde 21 de versuri ºi poartã numele abhedopalabdhiê, adicã realizarea identitãþii cu Divinul. Råmakaæûha a mai adãugat încã un vers la aceastã secþiune, vers ce exprimã dãruirea sa totalã faþã de maestrul sãu. Bhaûûa Utpala sau Utpala VaiŸæava a scris un comentariu intitulat Spandapradìpikå. Activitatea sa s-a desfãºurat în al doilea ºi al treilea sfert al secolului al X-lea d.C. În acest comentariu el afirmã cã a fost nãscut într-un loc numit Nåråyaæa în Caºmir ºi cã tatãl sãu se numea Trivikrama. Comentariul sãu constã în general în citate din alte surse ce trateazã aceaºi temã. KŸemaråja a scris mai întâi un comentariu doar la prima strofã din Spanda Kårikå, comentariu intitulat Spandasandoha. Mai târziu, la cererile insistente ale elevului sãu Œüra, el a scris Spandaniræaya, un comentariu al întregii lucrãri. Activitatea sa s-a desfãºurat în ultimul sfert al secolului al X-lea ºi primul sfert al secolului al XI-lea d.C. KŸemaråja a fost vãrul ºi totodatã elevul lui Abhinavagupta. Comentariul sãu la Spanda Kårikå este extrem de didactic ºi poartã amprenta de profunzime a învãþãtorului sãu. Conform afirmaþiilor sale, Bhaûûa Lollaûa a scris ºi el un comentariu la aceste kårikå, comentariu care nu este cunoscut în prezent. KŸemaråja a împãrþit aceste kårikå în patru secþiuni. Prima secþiune cuprinde 25 de versuri ºi este denumitã svarüpa-spanda, ca în comentariul lui Kallaûa. A doua sa secþiune conþine 7 versuri ºi numele ei este identic cu cel dat de Kallaûa, adicã sahaja-vidyodaya. A treia secþiune conþine 19 versuri ºi este denumitã vibhüti-spanda, la fel cu cea a lui Kallaûa. Kallaûa inclusese în aceastã secþiune un vers în plus prin care îºi exprimã omagiul faþã de guru ºi care nu poate fi inclusã nici mãcar printr-un efort al imaginaþiei în Vibhüti (puteri paranormale). KŸemaråja a introdus acest vers de laudã precum ºi încã un altul ce descria fructul acestei cunoaºteri într-o secþiune separatã, a patra.

Ce este Spanda?
Spanda este un cuvânt foarte "tehnic" al acestui sistem. Literal, el semnificã un fel de miºcare sau vibraþie. Asociat însã Divinului el nu poate însemna miºcare.

Abhinavagupta aduce o luminoasã clarificare a acestei probleme prin urmãtoarele rânduri: "Spandana înseamnã "un anumit fel" de miºcare (miºcare în sine). Oricare altã miºcare dinspre natura esenþialã a Divinului cãtre un obiect este o miºcare definitã ºi nu "un anumit fel" de miºcare, altfel (în cazul inexistenþei acestei miºcãri-vibraþie pure, esenþiale), miºcarea însãºi nu ar însemna nimic.2 De aceea Spanda este doar o vibraþie, un impuls unic, o înãlþare spiritualã plinã de extaz în natura esenþialã a Divinului, dincolo de orice succesiune. Aceasta este semnificaþia cuvântului Kiñcit în expresia "kiñcit calanam" care trebuie sã fie interpretatã ca "miºcare originarã". Deplasarea sau miºcarea apar doar într-un cadru spaþio-temporal. Supremul transcende orice noþiune de spaþiu ºi timp. Deci, în cazul Supremului, spanda nu este nici miºcare fizicã, nici activitate psihicã cum ar fi durerea sau plãcerea ºi nici activitate pranicã cum ar fi foamea sau setea. Ea este pulsaþia extazului Conºtiinþei de Sine Divine (vimarœa). Conºtiinþa de Sine Divinã este deci dinamism spiritual, este pulsaþia creatoare Divinã, este vibraþia absolutei Libertãþi a lui Œiva, svåtantrya. Dacã spanda nu este propriu-zis o miºcare, cum poate fi folosit acest cuvânt pentru a descrie activitatea Supremului, întrucât cuvântul Spanda înseamnã "un anumit tip de miºcare"? Abhinavagupta oferã urmãtoarea explicaþie: "Spandana înseamnã un anumit tip de miºcare. Caracteristica acestui "anumit" tip de miºcare constã în faptul cã însuºi ceea ce este (prin esenþã) nemiºcat apare "ca ºi cum" s-ar miºca deoarece, deºi lumina conºtiinþei nu se schimbã câtuºi de puþin, ea apare ca schimbându-se, "ca ºi cum s-ar miºca". Esenþa lipsitã de miºcare apare deci ca având o multitudine de manifestãri" 3. Spanda este deci dinamism spiritual pur, lipsit de orice miºcare interioarã dar servind ca ºi "causa sine qua non" a oricãrei miºcãri. Infinita Conºtiinþã Divinã posedã întotdeauna vimarœa sau priza conºtiinþei de sine. Aceastã conºtiinþã de sine este o activitate subtilã, dinamism spiritual pur ºi nu o activitate fizicã, psihicã sau pranicã. În Iœvarapratyabhijòa, Utpaladeva o descrie astfel: "Divinul este denumit marele Stãpân (Maheœvara) datoritã omniprezenþei Sale, neclintitei Sale prize de conºtiinþã de Sine ( vimarœa). Aceastã prizã de conºtiinþã de sine în absoluta sa Libertate constituie Divina (œuddha - purã) cunoaºtere ºi activitate." Spanda este doar un alt nume pentru priza de conºtiinþã de sine sau vimarœa. Dupã cum afirmã KŸemaråja, spanda are de asemenea ca ºi conotaþie svåtantrya, Libertatea Absolutã a Divinului ( Bhagavatåê svåtantrya-œaktih). Vimarœa, paråœakti, svåtantrya, aiœvarya, karûrtva, sphurattå, såra, hàdaya ºi spanda sunt sinonime în Œaivagama.

Secþiunile lucrãrii Spanda Kårikå

2Este vorba aici de esenþa miºcãrii, dinamismul pur. 3Iœvarapratyabhijòa Vimarœìni V. I. 5, 14.

În timp ce versurile textului sunt practic aceleaºi în toate ediþiile existente, ele au fost împãrþite în secþiuni întrucâtva diferite de cãtre fiecare editor sau comentator. Conþinutul fiecãrei secþiuni din aceastã lucrare este conform comentariului lui KŸemaråja.

SECÞIUNEA I

Svarüpaspandaê sau Spanda este Natura Esenþialã a lui Œiva
Versul 1. Primul vers al acestei secþiuni descrie Spanda-œakti ca fiind unmeŸa (emanaþia) ºi nimeŸa (resorbþia) energiei primare Œakti a lui Œiva. Conform afirmaþiei lui KŸemaråja, aceasta este natura esenþialã a lui Œiva ºi de asemenea a individului limitat4 (sphurattåsåra-spandaœaktisvasvabhåva). Despre unmeŸa ºi nimeŸa se poate spune doar la modul figurat cã apariþia lor se desfãºoarã succesiv. În realitate ele sunt manifestate simultan (yugapadevonmeŸa-nimeŸobhayarüpåm pratibhåm bhagavatìm vicinvantu mahådhiyaê). Exercitarea acestei activitãþi (de manifestare-resorbþie, ocultare-revelare) nu implicã o scãdere, un consum al energiei Spanda-œakti ca în cazul unei energii fizice. Acest lucru este precizat de altfel ºi în comentariul la prima kårikå: Lelihånå sadå devì sadå püræå ca bhåsate, adicã "Aceastã zeiþã (Spanda-œakti) este permanent angajatã în exercitarea propriei energii în resorbþia (ºi manifestarea universului) ºi totuºi apare pentru totdeauna ca un izvor nesecat de energie." În realitate, nimic nu este manifestat ºi nimic nu este resorbit. Este doar divina Spanda œakti care, deºi aflatã dincolo de orice succesiune temporalã, se manifestã aparent sub douã aspecte: ca ºi apariþie (manifestare), clipire de luminã în ochii individului ºi dispariþie (resorbþie). KŸemaråja considerã cã existã o corelaþie strânsã între sistemul spanda ºi sistemul krama. În comentariul sãu Spandaniræaya, KŸemaråja interpreteazã fraza œakti-cakra-vibhavaprabhavam ca reprezentând Mahårtha sau ideea fundamentalã a sistemului Krama, idee ce are la bazã manifestarea cvintuplã prin intermediul zeitãþilor SàŸûi, Rakta, Kålì, etc. În explicarea termenului vibhava el utilizeazã termeni specifici din Krama Œåstra: Vibhava udyogåvabhåsana-carvaæå-vilåpanåtmå krìèåèambaraê, unde udyoga înseamnã activitate creatoare, avabhåsana înseamnã menþinere, carvaæå resorbþie iar vilåpana realizarea stãrii nedefinite (anåkhyå). Versul 2. Al doilea vers afirmã cã întregul univers este conþinut ºi este manifestat de cãtre spanda. Aceastã conþinere a universului în spanda ca ºi provenienþa lui din aceastã vibraþie originarã nu înseamnã cã lumea este ceva diferit de Œiva, aºa cum o alunã este diferitã de punga în care se aflã. Existenþa conþinutã ºi manifestatã sunt doar limitãri ale limbajului omenesc. Lumea este Œiva întocmai cum reflexia într-o oglindã este însãºi oglinda.
4În original "a individului empiric", adicã a subiectului limitat ce considerã ca fiind realã individualitatea sa vizavi de manifestare, ca urmare a iluziei måyå.

Lumea, alcãtuitã din subiect, obiect ºi cunoaºtere, nu poate sã-l ascundã cu adevãrat pe Œiva, deoarece fãrã lumina Lui, ea însãºi nu poate sã aparã. Lumea existã în mod inerent în spanda aºa cum un copac se aflã potenþial în sãmânþã. Versul 3. Al treilea vers afirmã cã principiul spanda rãmâne acelaºi în fiecare dintre cele trei stãri de conºtinþã ale omului obiºnuit, de veghe, de somn cu vise ºi de somn profund fãrã vise, jucînd rolul de Experimentator invariabil ºi nemiºcat. Versul 4. În timp ce stãrile experimentate de cãtre individ (plãcere, durere, etc.) diferã, Experimentatorul (principiul spanda) rãmâne acelaºi, deoarece el este cel care realizeazã legãtura între aceste stãri diferite, experimentate ca aparþinînd aceluiaºi Subiect. Versul 5. Realitatea nu este nici subiectul vãzut ca sumã a trãirilor psihice, nici experienþa psiho-fizicã ºi nu este nici vid absolut. Realitatea sau spanda, este esenþa, structura de bazã a subiectului psihologic, este eternul Experimentator ce nu poate fi redus vreodatã la condiþia de obiect. Versurile 6 ºi 7. Capacitatea simþurilor de a se proiecta asupra obiectelor, de a le menþine un timp în percepþie ºi apoi de a le resorbi cãtre centru se datoreazã puterii principiului spanda. Versul 8. Nu voinþa sau dorinþa individului limitat este cea care realizeazã proiecþia simþurilor cãtre obiectele de cunoscut. El extrage aceastã putere din principiul spanda - purul dinamism al lui Œiva. Versul 9. Incapacitatea individului limitat de a realiza principiul spanda se datoreazã impuritãþilor åæava, måyiya ºi kårma mala. Versul 10. Când egoul limitat sau, cu alte cuvinte åæava mala, este dizolvat, individul realizeazã adevãratele caracteristici ale principiului spanda, pura cunoaºtere ºi activitatea cea nenãscutã. Versul 11. În momentul în care yoghinul realizeazã principiul spanda, el devine conºtient de faptul cã acesta ºi nu eul sãu limitat este Sinele sãu suprem. Versurile 12 ºi 13. Experimentarea vidului nu demonstreazã faptul cã aici nu existã Experimentator deoarece, în lipsa acestuia, nu ar fi posibilã nici mãcar experimentarea acestui vid. Acest Experimentator este principiul spanda. Versurile 14, 15 ºi 16. Principiul Divin sau spanda se manifestã sub forma a douã aspecte: subiect ºi obiect. Doar obiectul se schimbã ºi dispare, niciodatã Subiectul. Spanda este subiectul etern. Versul 17. Yoghinul deplin trezit (suprabuddha) experimenteazã permanent realitatea principiului spanda în toate cele trei stãri, de veghe, de somn cu vise ºi de somn profund fãrã vise, spre deosebire de individul parþial conºtient care îl experimenteazã doar la începutul ºi sfârºitul stãrilor de veghe, vis ºi somn profund, nu ºi în timpul acestora. Versul 18. Pentru yoghinul care a atins suprema iluminare, principiul spanda apare în timpul stãrilor de veghe ºi de somn cu vise, ca ºi cunoaºtere (jñåna) ºi obiecte ale cunoaºterii (jñeya) pe deplin integrate în conºtiinþa de Sine, exact aºa cum ele sunt experimentate de cãtre Sadåœiva ºi Ìœvara. În

somnul adânc fãrã vise, neexistând nici un obiect, principiul spanda apare ca purã conºtiinþã (cinmaya). Versul 19. Existã douã aspecte ale principiului spanda: såmånya ºi viœeŸa. Såmånya este principiul general al conºtiinþei iar viœeŸa este manifestarea principiului spanda în aspectele sale constitutive, creatoare, cum ar fi sattva, rajas ºi tamas sau experienþele obiective cum ar fi culoarea, plãcerea etc. Oamenii obiºnuiþi considerã viœeŸa spanda - manifestãrile particulare - ca ceva complet diferit de conºtiinþã dar yoghinul perfect iluminat le considerã ca fiind doar forme ale vibraþiei ultime, spanda. Versul 20. Manifestãrile particulare ale vibraþiei ultime spanda apar ca fiind total diferite de conºtiinþã pentru toþi aceia care nu sunt conºtienþi de izvorul lor divin. Astfel ei sunt osândiþi la o existenþã lumeascã. Versul 21. De aceea individul trebuie sã realizeze o conºtientizare constantã a principiului spanda chiar ºi în viaþa de zi cu zi. Versul 22. În stãrile emoþionale intense sau într-o stare de blocare mentalã, toate activitãþile mentale sunt suspendate. Acesta este momentul în care individul poate experimenta principiul spanda, cu condiþia ca experimentatorul sã fie corect orientat în acest sens. Versurile 23, 24 ºi 25. Atunci când yoghinul îºi fixeazã ferm atenþia asupra principiului spanda, energiile sale pråæa ºi apåna se unesc în suŸumnå dupã care ascensioneazã în brahmarandhra, dizolvându-se în final în conºtiinþa infinitã de dincolo de acesta. Astfel, prin intermediul a 25 de versuri a fost descrisã din mai multe puncte de vedere natura esenþialã a principiului spanda precum ºi mijloacele prin care acesta poate fi atins.

SECÞIUNEA II

Sahaja Vidyodaya
Prima secþiune descrie vibraþia fundamentalã spanda în principal ca fiind aspectul dinamic a lui Œiva, aspect care este identic cu sinele esenþial al fiecãruia. În prima secþiune accentul cade pe nimìlana samådhi (meditaþia introvertitã) în vederea realizãrii principiului spanda. A doua secþiune descrie spanda ca fiind identicã nu numai cu sinele esenþã ci ºi cu întregul univers. Pentru a realiza acest aspect a vibraþiei fundamentale spanda, se pune accent pe unmìlana samådhi (meditaþia extrovertitã). Atingerea acestui nivel în meditaþie este posibilã prin realizarea cunoaºterii naturii esenþiale nenãscute (sahaja vidyå) prin care individul experimenteazã unitatea în mijlocul diversitãþii. Versurile 1 ºi 2. Mantra-ele, considerate fie în sensul de Mantra, Mantreœvara ºi Mantramaheœvara, fie în sensul de formule sacre, îºi derivã puterea din vibraþia ultimã spanda ºi sunt în final resorbite în ea. Versurile 3 ºi 4. Individul care a realizat cunoaºterea tuturor obiectelor experimenteazã identitatea sa cu totul. De aici înainte nu va mai exista pentru el nici o stare care sã nu fie însuºi Œiva. Versul 5. Al cincilea vers afirmã cã cel care a realizat aceasta percepe întregul univers ca jocul Sinelui identic cu Œiva. Versurile 6 ºi 7. Acela care a realizat identitatea sa cu zeitatea care face obiectul meditaþiei sale, devine identificat complet cu Œiva ºi dobândeºte nemurirea.

SECÞIUNEA III

Vibhüti Spanda
Aceastã secþiune descrie cu precãdere puterile paranormale dobândite prin realizarea vibraþiei ultime spanda. Versurile 1 ºi 2. Primele douã versuri ale acestei secþiuni afirmã cã aºa cum Œiva îndeplineºte dorinþele yoghinilor aflaþi în stare de veghe, tot astfel El dezvãluie obiectele dorite de el chiar ºi în vis, apãrând (manifestându-se) în suŸumnå. Versul 3. Acest vers afirmã cã dacã yoghinul îºi pierde starea de permanentã concentrare (asupra principiului spanda), el va avea aceeaºi experienþã comunã a universului în stare de veghe iar în vis va avea experienþe personale, particulare, ca orice om obiºnuit. Versurile 4 ºi 5. Dacã Sinele yoghinului devine identic cu natura esenþialã a lui Œiva, el va dobândi puterea de a cunoaºte orice în forma sa esenþialã. Versul 6. Acest vers afirmã cã un astfel de yoghin poate dobândi control deplin asupra necesitãþii de a mânca. Versul 7. El poate dobândi de asemenea puterea omniscienþei. Versul 8. Depresia (suferinþa) provine din ignoranþa spiritualã. Depresia (suferinþa) nu mai poate exista atunic când dispare ignoranþa. Versul 9. Descrie manifestarea lui unmeŸa care poate fi experimentat în punctul de joncþiune a douã gânduri. Acest Sine ( unmeŸa) este cel care leagã între ele toate gândurile ºi se manifestã în ele sub forma subiectului esenþã. Versul 10. Prin realizarea lui unmeŸa, individul experimenteazã lumina supranaturalã în centrul dintre cele douã sprâncene, sunetul neatins ºi spontan în suŸumnå, sfera de luminã ce strãluceºte chiar ºi în întuneric - rüpa ºi gustul supranatural experimentat pe vârful limbii. Toate acestea sunt totuºi doar factori perturbatori în realizarea principiului spanda. Versul 11. Atunci când yoghinul este stabilit în Sinele esenþã, el poate experimenta întreaga realitate obiectivã de la pãmânt pânã la Œiva. Versul 12. Acela care a atins deplina identificare cu Sinele esenþã, percepe toate fenomenele ca fiind doar forme ale lui Œiva. Versul 13. Individul limitat este lipsit de adevãrata putere spiritualã a voinþei, cunoaºterii ºi activitãþii ºi, cãzând sub stãpânirea puterilor provenite din multitudinea cuvintelor, este redus la starea de paœu - suflet limitat ºi condiþionat. Versul 14. Sufletul limitat îºi pierde libertatea sub influenþa gândurilor ce iau naºtere din sfera obiectelor simþurilor. Versul 15. Sufletul individual devine mãrginit sub influenþa gândurilor care la rândul lor se aflã sub stãpânirea cuvintelor. Astfel cuvintele au o influenþã covârºitoare asupra sufletului individual.

Versul 16. Puterea de ideaþie ºi de verbalizare derivã din kriyå œakti. Atunci când individul limitat realizeazã cã aceastã kriyå œakti este doar un aspect al lui paråœakti sau spanda, el este eliberat. Versurile 17 ºi 18. Toate gândurile ºi dorinþele noastre rãmân în corpul subtil numit puryaŸûaka, corp ce este compus din cele cinci tanmåtrås, manas, buddhi ºi ahaïkåra, sub forma unor urme reziduale. Ciclul existenþelor poate fi oprit numai prin eliminarea impuritãþilor din puryaŸûaka. Versul 19. Atunci când individul este ferm stabilit în principiul spanda, el dobândeºte controlul emanaþiei ºi disoluþiei lui puryaŸûaka ºi poate deveni stãpânul întregului grup al energiilor divine (œakti).

SECÞIUNEA IV
Aceastã secþiune conþine doar douã versuri. Primul, printr-o exprimare cu dublu-sens, elogiazã simultan puterea vibraþiei esenþiale spanda, precum ºi puterea cuvântului maestrului spiritual. Al doilea vers evidenþiazã beneficiile de care se vor bucura toþi cei care îºi orienteazã atenþia asupra principiului spanda ºi îl realizeazã. JAIDEVA SINGH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->