Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 20.2.

1913 ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ
17.2.1913.
Λανθασμένα (αν και με «επίσημη» απόφαση) εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου η επέτειος για
τη μάχη αυτή.
Τα ντοκουμέντα, των οποίων παρατίθεται εδώ ένα δείγμα και έχουν ληφθεί από την ιστορία
του ΓΕΣ (έκδοση 1932), είναι νομίζω αρκετά για να πεισθούμε ότι η μάχη στα Πλατανούδια
Τερπνής (τότε Τσιαρπίστας) έγινε την 20.2.1913, μολονότι η τοπική παράδοση τοποθετεί τη
μάχη αυτή στις 17.2.1913. Στην αρχή υπέθεσα ότι ίσως στις 17.2.1913 οι Βούλγαροι είχαν
τάξει τα κανόνια τους στη Γκορνιτσιά και είχαν κάνει κάποιες προπαρασκευαστικές βολές.
Ούτε αυτό όμως συνέβη. Η πρώτη κανονιά ήταν για τους Βουλγάρους το σύνθημα για την
έναρξη της σύγκρουσης και η κανονιά αυτή έπεσε στις 2 μ.μ, της 20.2.1913. Τι έγινε όμως
στις 17.2.1913 και έμεινε η ημερομηνία αυτή στη συνείδηση των Τσιαρπισνών; Όπως
αναφέρει ο Γαργαλίδης (στρατιωτικός διοικητής Νιγρίτας από 16.2.1913), μόλις εξακρίβωσε
τις προθέσεις των Βουλγάρων, και συγκεκριμένα τη νύχτα της 16 προς 17 Φεβρουαρίου,
προώθησε στα Πλατανούδια τους 2 από τους 3 Λόχους που έδρευαν στη Νιγρίτα. Οι Λόχοι
αυτοί διοικούνταν από τους υπολοχαγούς Βασιλακόπουλο και Γαρδίκα. Στον αποδυναμωμένο
τρίτο Λόχο υπό τον υπολοχαγό Τσαφίτσα (είχε φρουρές σε Μονούχι, Παλιότρος, Τσιαρπίστα,
Δημητρίτσι κ.λπ.) ανέθεσε τον αγώνα μέσα στη Νιγρίτα (εναντίον του εκεί εδρεύοντος
Βουλγαρικού Λόχου). Τον ενίσχυσε με 200 περίπου «πολιτοφύλακες» (υπό τον Γιαγκλή).
Προφανώς, ξημερώνοντας η 17η Φεβρουαρίου, τέτοια κινητοποίηση «πολιτοφυλάκων», έγινε
και στην Τσιαρπίστα. Άρχιζε «πόλεμοςμε τους Βουλγάρους», που είχαν πρώτο στόχο το
χωριό τους. Αυτό έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη των κατοίκων.
Σημειώνεται σχετικά ότι στη μάχη στα Πλατανούδια έλαβε μέρος και ο υπό τον υπολοχαγό
Σταυριανόπουλο λόχος που μεταφέρθηκε από το Κοπάτσι,. Άλλος ένας λόχος, υπό τον
υπολοχαγό Κορδογιάννη, που έδρευε στο Όρλιακο (Στρυμωνικό) και είχε μεταφερθεί στη
Νικόκλεια (προοριζόμενος να πλαγιοκοπήσει τους Βουλγάρους), δεν έλαβε πρακτικά μέρος
στη μάχη διότι ο Κορδογιάννης είχε την ατυχία να τραυματιστεί βαριά στο γόνατο και έμεινε
ακέφαλος διότι δεν υπήρχε άλλος αξιωματικός να τον αντικαταστήσει. Περιπλανήθηκε
μεταξύ Νικόκλειας και Τερπνής και αποσύρθηκε στα μετώπισθεν των μαχομένων.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ηρ ο{c σ · οία. .rrijl'(}o\. Ο' Ζl. γα ρι. συμμσρία. μάχη".. τελωνε ίΟ'" κα'ι. δτι Τ Ι) \' μ εο ημ6ρίαν τη . ύ. ά\'α rμ. fι.τF Qει' σ ε ". μ ετά δύΟ' πσl.(ος Διοικητιι. ί.ιο μ6lν ύ ΙΗ(ο τέρ ω {) ε .Ίμετ€ρα δ ύν αμις t·fz t παΡ Εμπσδίσ ε ι τιΊν δ ι έλη'σι\' τρ οrrί μ ω\' .λαμσυ . ] 30 13-2-13 ) (l\'α ψσ ρά:.> ουσό6σι'.-oίi. χ εl φ1σιι ιΞ r. άρ χ ο υ καί έν ος {Ι\.:. ιί\'αμψσΙ>" ιΤιιτα δικαιώματα 1Ηιε τέQας άπω:αλοϊ'"τ ε .ίσχυσι\" με {ντολι]\' έξασφαλίσεω. σι'ιιμσιιία. οντως 'Ei. Νιγρίτη.λ ί] νι. (ύ:ι' ('ιρ ι i}μ.πεστάλl]σω· f r. ϋ\. " ε τι'ι δι"ο άξι ω μαΤΙΖιϊιν . Ε ί·:π ι Οί·στα τ ο. ~I γρ ίταν έπ ι.­ γ άρω\' στραΤΙΙΙΗ 6n'. ό ι\τ)γος Γαρδίκα . άμει.ι't)ΧΩ I' ) χα. έζήτησε συ\'δρομl] ν orOfl- TIWτIr.α'{ιΊ J 00 . fz.αitQψπόQιο γ . λωσεν .. '<? ΒΟ'ύλΥαρο.j\' δε\' εΤ\'ιL: '{ \'ωσταί ' σημε ιωτέ ον ίίτι ΒΙΗί/. zα. άπέστειλε λόχΟ''\' Πε­ ζΙ ΖΟί'. αμα αύτό{} ι άπσδάσει πεμφ(}εισων t:"i.. το ζιίτημα.οί{\ν έ:τ'. ο. " Ε ί. έτρ αυ!ιατίσΟη εΙ: :ωί. παρ' 1'nιετέρων. αιτινιος ηΤι Ir" Cn έ \'τα'Ο{}α δ ι . 1511.ιjοα. ' Ευ.αμυ:: Dσ l1 i.· . αζι ωμα τl.j είσσδΟ'ς εί\'αι (Lτηγορεψένll. ϋπω :: έ :τψt.οπείQα. . f δο\"ί~ι όΙ. .όγησεν εί:: "':τ ) γόν l 'αρδίκα\'. μ ε τr'ι.\' εησχύοl. • Αριθ. πόλΗ!).τησα\' τι'ι πλοίον Ζαί. σϊτι\'ε . Τσάγεζt ά\'t. ό Ι.' ijδη :τρο in.. εΖω { ιι. ιrερ η. :'tQil συμ Π .. Κ ύρ ι ον ΓαzτιCια ν 'Λ\'τι. τον {:Τ:~ τoύτr~) δ~ :ται. ταύτη' .ο ι\'ϊΊ συμ φ())\'W. έ\'α\'τίσν τ6)\' 'ι:: nι'ι\. :τι'ρ .nν τη. 101)2 μ.τρ ίισω :'!Ο\' τ η .. \Tll :'Ι ε ι. :τ ρυ. τ ϊι." το :τι.' εί..?nl ·σl{lπΟ i. (έ \'ο. !\ ιγ ρίτα Ιί .ψιδά\'OJ τι)\' τιμιΊν ν' άναφ€oω . :τού.'ημμ €νσ\..τη γό()εuσ~ν είσοδο\'. 'I-ί '\'αγz.ανσ\.{ί.ότ Ι' εκ Ξυi.δ~σihι τότε γά επιστρ έΨη ει. παραταχι')εί ση ς _τϊ) .ίF χείQησt: \'ιι Ζ αταλύ:6η τΩ ' χω ρίο\' ) [ot-r\·O i) l l. ιι. 'Εζι']τησr \'(1 δια\'l'%π ρείιοη έ-ν .:?-]3. τωσιν yμΠOΡH'~Hίτω.j \'!1 καΙ. δτι καΙ}' i"/. "Δ ΙΟ ί κητlι .. Ξ ι:λ ότ ρο\' . ~1 εραρ χία. Εί. ϋστιc: άπ:έστειλ ε\' [\. α σ ~ . πάση δυνάμ ει έπιδιάιξη τ ιι\' Ζατάλη'ψιν τ·~ς :Κ ιγρίτη:. Τι]ν 1GIj" λ ιΙγσ\. τρ έ ΖΌ μη\'ό.τυροδοί. Έί.. του Ο'{. της {L. ΟΙ τΟ'ίί Βσυλγαρικσϋ 'Αρχηγείου αξιωματικσί καί δ δΙΟΙΖηη't.Ησχi']ς . σΙ ΒούλγΟ 4)Ο \ στρατιιίιτα ι fΠ I ΙQ nοολησα\' καΙ}' ίοτω φCιρ Ο'u Ζαί ιΊ μ ε τέρω\' στ ρατ ιω ~ ι:ϊ)'\·.-:ύς l'εΥΩμηΟ' ι: 'Ei. Βο υλγ αΡΙΖ Ο\' 'Αρχη γείο \' n α6 ε δια τα γα .τ ιλέγο \'Τ ε . ~ζιΊτησυ... Τούτσν σί σr. α φ' ων εμωλω :ιίσΟη δ. κα~ (i.. f. γ ρί τl1::. έ ν :.τ: σ τευΤΙΖ(L.Ιστ ασιν σχ έ­ σεων· ηδ" Τσάγεζι έγκατε.ισl}l.' (ίι \. 1ιμέτερογ τελω'\'είΟ'\'.ότρO' υ τον ιΙνΙ}υπίλαΩΧΟ \'. και Boι'll.rαr. Ε .. ' Εκ των άνωτέρω καταφαίνo\'τα~ r. Λrηι6άνω τί] \' τιμl]\' \' Θ ε ο σ α λ ο ΙΙ\(1q" έ Qω ύμί\'.E . ν. Ti] " σύναψ . σuνήφl}rι συμπλοκι'] (1ΠΟ τη.: Tvot·II(tTIO OY € \'H ναύτη\" το ίσ : ·ισ{c όQΟ\.γαρΟ': ί'πα . Σ α Ζ ε Ι.τίσ1). έκφσρ­ τώσFω. έ κ φράζσνται α. δ η . επ~ τη προ φ άσει δτι έκ πα ρεξ ηγl') σεω. () ϊδω. τυ f " Τσά γεζ. ' Απώλειαι τιtn' BOUYCLQt. ~ερρι:ί)\'. .. όδου ταύτ lJ:. ί. .ΙOOI τ ο\" t Ε i. . Qει Σ ΤQαηω­ τι. Δημσοίου καi Έλi.τ σΙI1σεl lΊμtτέ ρσι' ς...'["Ο'I τ η.ω υρε ιω\" Τμ ημα Στρατιας.. :ι... τι..i. l\I'fIJiTIl. η ν .ιΊΡ Ο I'. ίση σφόρο\' ν ' αποδι6άσιι έ~1:τσ· οεύμ α :α ( :τ ετρέλαιο\' ) .τω: δε εr~I.(Υ. (lλλα ΗΤΙ άπηγoρεWη . δlε\'ιl'.τέω \'.δΙΖΟ'Uσl'? Βούλ γαQΟΙ .γ ψ:ισς ά\.γρίn!". μηνΟ::.(e'ιλητικίίΊ.τι' l)ί:το\l . :ΤΙ. 'Ελλη'\'ΙΖω\' πλοίω \'. ό :ΤΟ Ο%{lτσΖό: Il σ~' {δ ι)..? αΡ Ζ ία \" Θ ε σσαί.ij. i. ο \' ί Ζ η \' . .' ..'.. ο τ.. fi 100 Ιππείς Βούλγαροι. ί.- 287 ημετευοι fr. ε ίΡ1)νης. ίtfQiutp.~O . έ κ Σ όψ α. . .ράTlι σα\.ο:οU ΙΤ.f. Ν ι γ ρίτης.'τα H σύi.ll'\ZO" ίστισφόρΟ'ν.γ αoO'\'.τσς . γαρο .αl διαμΕ..(Ιμάτησα\' έκτο.. ιωμ αΤΙΖό::. ί.. . Εαί}' δ. κα. 141):: Τοέχ .ι .TIi \' πό λει...ηνικo υ ίσΤΙΟ(Γ{lρου . 229. rrόΡ7 ωσ ι\'.ο:Ο\' σ τ~ατό \".. απ ο τέλε σμα . α:τοκατιί..'of. Ξ:ι Ο ί :τ. Πσ ι'λ γ αριzα~ ο ({ αίραι έ τρύ.'{]φ{)η ύπο Βου λγάρων. Ν ι". ~o Διοι'κ η τη . συμΙίερύντ(ι)\. μεό-' ο δ ιcί ..ιάΖΟ. Σ έ oαt 15-2-13 Λ. . Βουl. προκεψ έγου Έλλ ηνι r.ιι.γα tισι μετ(! ταυ τα (l.]τσ ι'ιΡΧ Il'{Ο . αq:ίκ!ε~ο εκ Σ ερο ώ\' οLoi. nι ε ίσ έ τ l .tσπΟν της άφίξεώ ς των καί ίνα διαr. ί':Τ ί l. ση · μαίας . Σιιμερο\. ' Επ: τόπΟ'υ έστάl. :τf·η Ρ Oφ Oρια:..ιΊ". . l.) ΤΟ 1'1 ά ν τα l. έΖ Κ\. τμ ημα ~ z.Τ ' Ζσ"ί' . απ!1ρε ' ~. (~ψo· ί.ίτη.: Ι"(εΖείΡll σε '\"Ι1 εΙσέλ 1}!) t·\' η-ι κωμο:τόλ ει :-. • Αριθ. ί Ζ 11 %Τ.'Ο. ιΞζ ι') τ η σ ε :ra ou τ σ ϋ :τρ ο κατόχσ υ μσυ έ δόit11σα\'.. 230. "toii ~'\' τα ϋσ(( λόχσι'. ϋτι li.ν δμω. ώ.l\' αuΟαδώ. στι Βvύλγαροι στρατιώτω . . .Q ΧIΊ'. t"l :: Βω. διέ6ησα\' Τ1Ι " γ έ qψρα\' τσϋ ' Ορl.ηνι".)\.!)\' σηιιαίαν κ'αί (l" ύΨω σε Βοul.: τ οί' :Τ ΡΟ Ζ α τόχ ου μ σn.tEQW" παρε μποδίσει εκιrόρτωσιν ' Eλi. ς τιι της άπσπομπη.. . l\IlLQxrJHr . ε Ι.τ'ϊ] κωμο­ .~~ τίι πέριξ τη.γαριr. α {1 ι ιί.υ6όλωγ . {)ιι μετα φέ ρω σι\.· (σρ η 'ι\'έχσν τω.E I . τη. το ένταϋ{)α.i εΖε ί . ε. Βσί'λγn (lο. 'Α (ι ιι') . ε σ:(. έΖφόQ· '''Ήδ' η :τερι ε:τε ισοδίω\" mοτελιι')\'ης είχΟ'.ί.ou Δ I Ο'ΙΖητου Ν.. 1)μά. Εα ο ό .γαρικο\" ι ί.ί{}Ο'ι. διεr. ΤΙ') \' Gη \' μ.:α μ~Oη τον σ. μ. έ . ϋτι . r.l)\'ί r. Οί Β οl·ί. πληρΟ'φορηl}ε1.ατει. 18 Β σι'1.{)l'πΟ" αο χΟ'. ση κητεCιίfιcιlσε \. 'ΕΖ{1λ εσε .. α:ΤΗλ ιΙΟ'α\'τε.τρc~· l δl). Ι"να fZ(JάI..:ιό οπα­ σ μ ο.' πρΟ'στασία.ειν\}ερω ψ.. έ :τεχ ε ίρ ησε ν έκφό ρτω σι\. -Οά "Io'Q06σl'llcrll κατ' αί. Ι\Δ~ ερ\'ri σ f('I.(ι)\" δτι δι εΖ δικ ου σ ι ΤΙ ]\' Θεσσαl.η\'ιr.

. γί\'ΕΤΙΙ Ι 7.ωί δύα ίι ρι. TOlf 7. ιι ι α .αΙ -Do. ί. 1] \' . Νιγρίταν . . Σ έ ρρα .. :Τ Ι'κ. ιi. ίίτ ! δεν ϊl.­ ΗΟ.ρο ί' οω δ. Nιγρί ~ 'α. :ταριί TJ')" σ υστασι'\' τ ού λ οχαγ ού ' ΛΗ α \'U(JUΗf.τ ' ηύτον ιι"ίοσ. καί εΤμαι δέ6ωο .1Ψ δε τι-Ι. οη {!ωσl. μετ' ~μoϋ.YVi n l.-iι ν χ ιόνα. 90 Η οί.α. μΗυ. Έ:τiιλ 6εν ~:τυ!l ~.ι:l}[ωμ~"o.. της μυλι.λγαρ ο. Κ ατα τ ί l " f κ<rό ρτ ωσ. .Τ' dQI{l-..{lJO :11\. :ι. Δημητ ρίτσl .Jσαν τα ηΊν ά ίωσ.. μετέ6uι νε μετά τ ου ά.:ί. δη ό κ. τη.τί:ττοι'σα \.0ί' . τόν Ταγ ) χ lJ " .ου Δ ΙΟ \Ζ ητοί1. ϋτι Έ λλη . ό κ .αΙ ε Ι. •Αριθ ..ι~σll ε Ι. Γ αοδίκιις ~πέ ­ (ι τρεψε " εις το" Βουλγαρικο\' λό χο\'.. -r i]".' "α σU'\'(.τυρο6ό.\'ωΓu(μΙ..ι .'τησlόν.τ) γό". Χ. ρ εψαν . α ' ] ' Α(Η 6-.. δηl. .. ε ιισ~. μ ε τά Ηουλγάρου άξ~ω ματtΚOϋ . ΈλλΙ1'νικοϊι ιστιοφό ρου .οιl{) (uμl. .Ε\..ι. εΙς το χωρίον Ξ υl.ατ' αιJ τ o ί\ Ό . : χα ίoτιυrΓ δ !! α .: α τό:1 l ν τι-ι .ταρωιλε ί.αί καταλ άδιι itiot. .:τοσπάσματο ς. ω τ ίι ν τ . 11 σ ύγ κ ροι'σι . Ε ΧΙί-υ υ τιοσι'ω. ο[. δ έ τι'ι \' ά. ΧΙl llστ(l .τουλc\'.taGil'a Βουλ­ γαρ ι χοϋ λόχου. 'Έλα60\' πάντα .Ι:lόρεία.ξιω μαΤΙ7.­ ί .ρο" .φ όρ ­ '(')Ol\" \'ά :τρ υ στατε ι'ισ'~ σl τ ιί συ !ιI(έ ΡΟ ΥΤ {{ 10i'. Γ u. ν ιι )-[ ερ αΡΖ ί α\. 15u σ η με(Η\'η..:-ru:τειρα\.ο μεν XUtLOXUOfI . λόχου τ ου :.αΟ" li\' ι~Ίl)α\' ό π l. . ~ L γρ ίτα ν {}ιί μ ι..τάσ α.'tazίIarιo.τρό. μυ ι'.αί '\'ά ί'.wσπάσματος 'Ταγ) χην Χρη­ σ!ΟΟ ψ . Χ ρ η σΤΙ:)ςΙ. ά :-rο6ιδάο (ι)ο ιν εμπορεύμ ατ α ~' ί ..· μι)"ο \" " U μ έ ε ιδo:-r Οl11011 δι/ι Ζω Ρ IΖοί' . Ι ' αι:. Ι 'α ρ δί7.' ει. χαλΟ·" εΙ\'αι '\'α μι1 ύίtO~ ί. ίίτ . 1-1ο\.ον :τ ολυ ϋόλ ω \' . .ου .\' μ ετά τΟ'ύ Τα Υ) χου Χρηστω φ.. ΙΙυ\' άμεως. τιΊν iξ 25 ά"δ ΙJων φ ρουραν τ ου 'lΌά γt'ζι. έ. τoίi υ.:τ έ 6 αι νι. ιίμέσω. . '\'άι βαδίση :-..r IJ Q ooo j. τ α. <!]\' ΠΟΡ Ειαν μι:τά της εν 1\ ι γρ ίΤll δ~ bυνάμ t::ω ς .'ω.τ16λέ ­ . δη {)α μ ε ­ τα ϋiΊ εί. τυ \' .\' τ απι'l" ίιιισ ε \' ό Χ. . στι ό ί':τ )γό .ΤΟ Qrία f Yf \'ETO {':το .)11:10.το : δε τιτ) ιLτή. :τρο η γο l 'μένην υ.. Δ:ιέταξα ..ίοσ . 6έλομε" ί.tροχάτuχu" μου . :\ ι γ ι\ί τ α 17-2-13.των και τον έν τι1 ·. ίί η (ί n.' .. ίπ() ιiξωηιαΤΙ7.τη bΙ1σIόΙ .όεl τοιούτσν τι.. X.'"σηt'tti μ ετ ' Ε μΟi} . δτ ρ ο" έδιι ι..τάσματο. ~ ι γρί τα'\' δ. [ διιί τ~. ση (}(Ί. Τ σίιγεζ ι ι Στυ υ μσ\. ιJτι {)α αψφ' Ε \. ..αϋι: τ ίl\' ΙΙ IΗΤ n γί)\' \" ι ί \'αλ ι ί. τ η. {. Ι".ι:u'J l! ησε b ι ιί :\ ιγ ρίτα" λόΖ Ο..ης Itov. :ι.. ο ν 7."I\' σημα ί α\'. :0 Τ αγ ) .αΙ τόν ci\.ι:ύσ ητε ιίπαριιιτ ιιτω .α.ι.. με η~ δ ιΊυ :1 l'!)ο διί λω\' Ζ αί μΕ ~ · ίl\' u.. Ό ύπυπ λώ "llς Τσάγ εζι . 11" ' Ελλ η \' ικ ιΊ\' ση!ι αίαν ίστ ιοιι_ ιJtιοU κ α . ϊνα σV\.πάντ ησιν α ύτου.ι:ιι αΠ11".το ι.\' οί Βούλγ αρ ο ι !~ .'ο η6Ίι μ ε ηί.όχον μου. <l(r' ου το ιΞ \' ~ έρ ρα ι . ' Απ έ στ ε ι l. "α άΠΟ7.ωσεν.~ί.. μετα τιιί' τ ο. \'ιί ΟΙΟ\'ε\'. ·n δ ι ατα γι). ηί .. τ1lν b!tI iz}ro l\' Τ()ί! F\' τ!ι :Τ~ΌΙΙI~· ρεί(. εί. Λυχ. κ.σι χα\.η.:οl'1Ίν αύτ()υ μ ετιί τοϊl σι!\'­ TQU f(. τφ εf:Τf δε τότε .ι:υσ lό :τοοσωρ ιn.ταρ ε κάλεσε τ ο" μεν ε:τιι κεq:αi.. :tt::tατημ έ"1J . ά. του .\'έφε'ρε. Στ αυ'Q ι α"ό. δη ίtα μετέδα '_\'ε Ζαί υ. με τ "ι\' bIUT{{."j.0" εν Κο. fl..ι. ?\' ι γρίτα .<ιίτιιχό.υς). . ύ:τι\ τσν i':f) ΥΟ\' 7. πλεΙ'ΡΙΖI]" πρι')ς . καΟ' 'ίlν (l. Θ ε σσα ί.'υς: .ατα πλευρόν ."'{ιι.α τό:τ . δεν Επέ .η' τ αίο .. ''Οτε ό κ . κο'-:.ταρακωλύσω τιlν πρ οέλασιν. :τ ί-ζ ω εν τοί. ταλλJ'l λ ω. διαδάσεω. πε(~ t . ' Α :τέ στειl.λ άΖισ . αμ6 ά. εί. να u:rοστείλωμ εν tlyu' ενα άξιωματι ­ ΖΟ" f:. bί. i'.. βία . (') ρ:j"J\:.γαριχου σ τιι ατού έν Ν ιγρί1 ''ι1 . Ε ι: τίιν ίl. Τίι η-ι. ov οα έ:τέ}.:ω μ ΟΑόλει Ηουλγαρικυν λόχο'\" ...fL ΈΗ η\'ικ5i ς.- 288 - τ ίl ..' I 7. ( ο Διοικητης τ ον t ".ι.la .tε ρ. δlίιτ ι κα~ εκ.t.έ \'ων λόχ ο. ?ία'\' χ ιι.E '\'(1. Π ε­ ζΙ Ζ οίl. ι σι τ il \' ε 7...Ι((f{Γαi. Π αρακαλ ώ να μ ε έ \'ιο. παρεπο"έ 6η τό τε.τιί. α στιμερον τίl" μω η μ6ρ ί α'"" 1()\' {'XJ γον κ . iσ l . f'xouO L '\'. μ οl ' . δΙ>D .. βαδίσ α . αρκ ε σΟε. του (ί. .. f\' άρχΏ ιLίη:ξίωo ε " α συζη:11Ίοιι μ ε τ ' rt{'to)j.:τ:τ l :ι.Χ(1) \' επι :-<>:τυι( Π ίνίτη πυκνΙI χιω\" Ζαι 1'1 συγκυινωνία εΤ\'αι τα μάλιστα δΙ)Ο Ζυ.α ίατρόν μ ε τιί c[αρμ ιί.ί'τΙ> .o λo~ί}·ησ E η'μ' 7.""i rlGf Tι ι ί\. έ..ρω . μο ιρ αί ω . αύτου.ωστ uς .ημι . . το πλευρον τ ω\' iI Qu'H'tlo t τον Χ. οΙ εΙ ς 'l'σ&γεζι . συν εν\. Γαλανό­ :ιu υλιη' 7.\. δι..·. ~αδ ί ζo\'TO. δτι iH. ·α δυ"α τ α μέτρα . δια t) uu τ ο ί.ίόι r α ο l\· \'Λ [ισ~:λ{I!I ει. δη 11 α. ύ:το τόν ci"tt J yov .τι:αρα­ ! ~ I\'o\'n' . και οτι ταύτη\' ε (μαι ί:.τάτσι ί.ό ς Σισκωφ. άξι ω μαΤΙί'. Ό ί ~'t)γό.ν αρ.Uτι. ιη 'μμάχω\' . ::ξεκί"ηση ~ x: Δ ημητρ ί.Τι'ρασ :τ ί σωσι Til" ' Ι. γεφύρας του 'Όρλιακο .. ιιτα :ι αράGα ο ι" τ ιί)\' ου μ.tέ λω έλέγξε~ ΕΥ zαιρ(~. μό \'ο .Ι). 231. r'ιπε ι λ tΊι1ανΤlός. μ ο ιl.l'γαΟι:ωυ otQaTO'tI.{ι1].!). μ ε τ ά τ ού {. Β ουl. μ ο υ. σύρραξ ι ς . Γαρδ ίίω\' 1 Ι . ~να δη­ ί.τησε ν. δη χαλο" ε{ναι ~'fi όμιληοωσ ι. i..α τ6)\' δ:τ λω.ί Τσ(ιγεζι. ύ έν 1\ ο :τίιτ σι :τα vαμ-.ι δί7. έχε ί το απόσ.πε ιι: ωνΙΗι έ "ων.τοσπάσματΟ'ι.. α \'o::ιcι·­ Ι. εκεί ΈΗηνΙ7. ούδ ε " .ό \' μα.: ij \.τασμ (!. κ. α " εί. α­ I(~ρω . έ (Γάνη βα δίζω" π αριί.:ιοατ ικιυ ν :τtlρo ιJόλων..τω. . ρ γ α λ ί δ η ς . Σ τ αυρ . τφ ε{πε ν ..τρό!τ τ ε ι . ά.. 151.ι lψιτ~ρωϋεν υπάρχυυσι η: rω ματ ί αι..: ..ΕΗj t)ι"όμεν iv t u ίif. συ ν η \'τίl Οη σ ίιμερο\' ~ι ε-rά τού Βουλγ άρου Τα γ)­ ΧΟ I ' Χρηστώ ιι' . b IJ Ito(l iu ιo 7.Ι. Ι Η . OTga TI {'JT(LI. ά(rίκο\' το ει.ιί. γ εΙΤν ι άσ εω.σ ματο. κα !)! δοον 7. }. c') rIlIIfLIO U εν τα ϋflα διαμο\.τρο . στ . . ό σύ\' τ ροφο. f {juι'\'E . Ταγ )χη ς 110fl.ϊl.! 1 α ύτ ο.()!)'\' :ι.τορείαν ~ O{)I' . ο ίιτ υ. i 7.' ευ λ όγο\: ε}. \'(ί i.ηρχετο μόνο. ~ :. ί.μ ε ως:. Π t:"ς .llOU \' κα τα τ ού ιriΡΟν~ τυς .UU του Βουλγ'άρου li. ας fI .0\'. δ ια 6Ηπω . . Λο'-:. Ό '1" Γ αρδί'. φ. Τα γ)χη\'. δη. οση ς έξ ηY. ιO \'ί σ. ϊ"α σu \' εν "οη'fiiΊ μπα .γ αρ . f}ι"iTTOV 11 β ρ ά­ b. όδο ϋ. . δηλ. Διοι κJΙT Ι]. Β οι'). μl'μ' ν' ά .ι :\ι γ !1 ίτη. να παραμ είνη είς Δημη τρ ί τση. ~με δε .ι: )] . Έζllτ ι l σα δε τ ιΊ \' πριιοωσία" αύτοϊι. Γα ρ δ ίΖ α.ω. ρατι ωτικίι . σΧ ο:τώ "u τ ου Βουλγαρικού ά.

. άΡ ICΙTE(l{1 μΕ ν ί.:ιεtεi.Ιl Ψι\· /..ξ ι ω μαηκ()\'. tfζι ΓΚΖι\"ίισαν ιί. τ ου λό.! ιο ί.ί πότε . ϋτι δ έν (Ιά κατώρ6 0υ ι. t'i.:ιο τού λόχου το ίι Ζ.ro}. ί':τόσΖ υμ αι τ ού τ ο . Τ Eλ ~· o Hε ιoιΊι\' ί·:>. bf" l::Τ..ρχίι. . 1\". . δΙΟ.I)(ιΟΙj Ο­ (1IlΟΙΙ". τα ύτ η:: f:lωt(εί.lτlί. (Ι f' !. \' δ ι αταγ':.ιΊi. ίί\" το ιί :ι.ξ.ιϊ δ ασ ιν ι":Ιf(1χημέ"{!). των.){l α..1 ~' ί.1'. rξ ασψί.ιου του κ . λΙ οί.λγαρικου λόχου. 11 ε:. δύο λό ­ χω\' 1i ~' τιι6(ϊ) '. δ ! α()ίισΗΙΥ.Π')ιιν . ίlμ έρα ν TI \"U. τ ιι ίι ' Ζ. .\ν 01lμιιία" μα.ι ιι δl.' τυ ύ i bώ Η ο ι. 7Ι ' Ε ζι'ιΤ Ιj οα" ""fι.. Λοχ.:.λ ι:ι :ιαρ(ί. ti'fUQ(:U\.13 . έ Ζ Ηl.ωνείο\'. ΓαΙJbίΖΙΙ Ζα: :? ι ίμιι Ο : Ι\Η... nI''.-ι ι" n :τ rι. {. 101 Jt FTli.τuσμα.:ι.. '::0. κιι...ν τω. ί. Τ οι.' όi.' τύη' σl'μ6ά" των εί. zα~ ί. . :\Ι Ύ(ιί τιιν μoιJ. Ελiιώ" εδιnκει' t:i.) ι:ι.'t. Το Ζωιιίο ν Ξι . ουδεμία .iι. ζιj τημα. δηλι.ιιr . Ζατ'ι :ΙΗ . \' r.ό 120 &ι. Δ ιrιιzη ηΊ :: το ί' Ιτ. <ί. I\ OVb() '! ~ U\' \' ll.τί. ι'ι η ' ψ ιιΊοω'ια Τ ι.'. σιν τ ίl. \'6 όλων κ α ~ δ ύο ορ ει ­ bOTIZ tin' :ι ι· uο(. .ΙU l'­ (ιιίι" :\ ιγι::οίηι. έξ ασ«('αί. Χρηστω φ.λ ι'ιτ \ιιι. .ί ιι .i. έξ ''OQi. μl l :ΤΙΙ{If\"UΖί.) . μ ε τr'ιι τών ιί .Il"IZo\. :I\J U\" \'ιΊ. ί κ 'ι ν . ( ..κi. f~lllIlnu\" ν/ι. τυί. (ιευσα.. TQt Zo\'TO.ν τα Ζ Τ ΙΖύί! O: IJ I1Toii Ζαί ϋτ ~ uί ό. έγ.I ~' I"'Ι. [ί σέλ611 εΙς !\ιγρίτα'\'. "ι.λύ)\.ι.-fILvU:. :l1..l·. τιΊιν ~H: ΤΙΙ ­ φ t: ιιόντιιιν ει. . zατtί. l'ο ε τόΗ νά :ι ρο. μυί ~ :ιo6ιί). σημασία. :! Ι Έζ . {1 ft το ζlΊτημα τη. τιl. μη\. f:r' rιί' τω-' .ι \· . bII.ηρΟ ΙΤC Ρ{ (Ι\' ταί'Τι I\' ώ : ΥεΥΟ­ \'ός ." ~ Eριι ιίl\' Π<. μου ιl. Ι'ι ι .. τ(n' . λ Ι>χυυ . :Ιf tl. ι1 :ΙΙI\"ΤΨί ΙΙ.-.Η. . τι"ί. Σται 'ριανο.: αΗΙ '.: ί. τύ)\' ιί\'(\lτ ~ (lω\' τ οι'..-nf.ίt.ΤΙΙ Ύδ­ fntttJ f'i'I') ('ί. χ ατ έ :ι. καΙ αυριu" ~α μ ΙΤ 1161.:ΙfΟία i...'U.ji. ύ:ιιιξιωμαΤΙ Ζυ ν "' ΚHί.· .} σι :ιρο .ΟΙ· Χ. !ιεΗ. ίίτι {)ι'ι ιi λαμδα"oν ιι υΟ Τ1)Ρύ. y rivun' XQl]nτrΊItf. ~'Ι: ~iΊ. ( Ι ~' Ι'Ι(:Ι.J. μοί t: :ιιτσ(.' νίσ χυσίν τ ώ ν ΙΙ I..{ί.Ύεζι καί τι:ι ιΙτί)η ll σα. () .ω ί ryzUTIJnn'.:ια. Τι!) .. :rQ(I.. ϊ\' α . ί. l'γ/ι.l~Ι·H ΙΙ1Tα Ζιιί tιiι.ετu. ί ιί ρα μ :τ rί btΗ \'.τω.'0'. fί.. η'ι \' t: σ:ιέραν.. .\. Ι j IΙ':·"U\' Ζαί έ " r. "ί'ρ έΟ ηοιι."κιιϊ' μα :: "T i'!\.!Uly. δ Ζ. rΙQΥ.: Ζιι.ι\' ! 1Ι' ι) (γΖα ί υι' ). τυ z u f ilzu\" Tnu κ «~ b ιιι τιι γιΊ.!'Ι.ω μαΤ IΖο ί·. tlT. l ~fL!!ί'"ι. μ έ τ ιια. ιό) rί}. {)η.fj. κακΌ :ιυΙ1'lο εω .J\·. τίl 'IQαψε ίό" μο υ.τα­ ιι ε.!ωΓfιl {l εί tίl~ .iu .. ί:ι IΊ ν ΤΙΙ Οfν. τοι. μ έ"ο\'. ) Ι ο υ νυυχι καί Ι\O ι"τσΙU. :'\ ιγ ι. δτι EZtl1 σπί λε ι ιί."1λίτ ιιι οϋτοι εστησα\' πρώτοι ε ί.:: τ ά ι)ίzω rι l)! IUI" Ζαί ίίτι -ί Ί δ . () Bu{'. {:τοΙίάλω τί] \' Υνι:)­ ιι τ:ν. ζηηΊοlι διαταγl}ν f:ια­ " όbtJu το)) ( L :ωn.Τ . τι.I.λού ύ.i'IJ \'tYoilv ιί. δ ι .. r.ωνε ίυ\'.1 ' ι (ν ιι ι! t:fJ1I ~ ιl.'ων . {)(1.Iaxo Ζαι εμ- J9 18..n!l. ιJ.':ιίi. ι ί" ιiο.' Ι4!χο υ Μ"αΙΥ". f π J. υτι το Tσά Y~'ζι ·"': Ηπί.κα:.ν α μ iΊ :ιιιρ ε μ:ι οδίζη τω 1'1 μι:τα40ρα Τ QΩq:ίμων κα~ τό τα­ χ'υδίIιιμε~όν τ ιu". τι\ ιί.tin:L (i ~HfIG.ί. μ~' :·ί oτ l] .τα (f fl . Iι I 'I1 Ι :Ιf' όινί l " 7ΙΙ'Ρ}Ζ ί (Η'. εσα \'11 μο . riQ/.ηcιlν ..ι' t.: ιω μιιτικ ο ί' μα.τι."1 εδη' .· υσ ι\" σωμιί.~ "ω!Z '<"· θ i.i.." 20~2 ~ Ι3.. Σται:ρ ~ ανn.. MUtj.' ίυι Ε ι. ~~: '.i. τ ο Ί'ε­ λω \' είυΥ Τll \' ' Ε ί. τι!) v!iι'. ιι ί' τ οί' f :Ι : μ ία'. δη τ ί~ : α.' ο /. ο ι' μμ οv ία .ο l'. o~\' τιι.: f1HιJiG uo r Τ 11ν σημα ί ιι \' μα ::: Zl(': ιi. (1(( 11ι"' Ζ{(' ' u\" t\" ~ έρ()ω ::: δlO ' Ζη τ ίl\' τ ο ύ ίΠ :ΗΖ(lύ μα .το TU\' απα ­ ριι.ί.ίζω τιΊν It l'! t· πα\'.' ftlzoii Ζαι δί..'ι τ ηο ε JtA 1IQuq. ι... νιΙ. ελπ{)έρα.Iς' των.' οι" ο ΤΙ 1\ πιιροι'οίιι κlιi 1\ :ιαρωω i.τoι'oi. τl l" ά\'Ιlγκ ll" ι'' στιγ μίιν. ιι. Ι.ίγω\' Έλλll­ "ων Δ.λλιΊ. T'QI έ:ιt: ΤCj εψ α . Tuy JztJ" \'ι'ι :ιεισtη"l. τ όν κ .ίhl Ei .' ίlιιιί.­ ρω" .μω .QIi. I:t . fί. Υ πlτιlΙ:ψ:.εUΟf Ρ{. Ι j Ο Εί. ~ ') ' Λo. Ξ ι'λ/ΙΤΩΟ\" . Ζαί :! "'ί 3 ί:ι . Ο σ α Ι. δτι μ όν υ\' iΊιι'ι Tltt o t'n.\.." λ ιμ ""α ' E i.σ!l ό\· :ιρύ.τrω\' του ιΙ. l"ιt\" 111'1 ιιτο ι ί ~ ι.ί. ά. .ι" . Ζ η τιΊη' τίi. ιί"fΖο ινUl(l 1.ιρο ύ­ ιιε " ι:) .' . b ί'() :ιυί..('J\' f \"ioz l'ni.. :ι ι·:ίn· Ζ. 4) !\((τό:t ' ι' έοωτι\­ n H.ύ. ι 6' {ί\"uιιt' v ω EibIXC.ωί."ΙΟ.aI b'αδό Οf Ι .. Ό Ταγ)Χll..IO" του κ . δι' ιί. ιί.ιι ι οί/l)\" f:ΙΙ Til::: δδοίl ''Ορλιακο ­ Ί Όά .. ν/ι F :Ιfκπίνιιισι. ι. Ζι. μ έ ~ :ι εσχέψft ll ε Ι.(ί.. καί ' Ei.ιΖ \ \'Ι l lΙiι . Τ υ ίς rtnzo i\"ιH na. ο ύC 'lσι . !I~Z"'Ι : ο υ λά Ιίη τί]\' bIfLTfLYI'I\'. ηΊΥ Ζατοχίl. )[ έ :ια (ln'. γε\"υμ Εν lj\". ε ίιJυ μα.~ (( .'u:"!' ο . έζ{) τησ ε : 1) lΙροσιωηκι' I".IQY'·I(hjY.. ". ~f{l g Iι.rιι. Έ i. Nι~ 3) "ιι μεταtίίι fZ Ξ υλό τρο υ ε1. ~~αz ρ Ι 6ωσlν των σ υ μ6ιί. '\'Ι1 iyxutaoηinn '. jιu I zJj T i j .· .ληψι" ~'ZE ί f:Τfl(ιοb ίω ν .ω Ό ό ίδιο.' .. i. βαδίσα\'Το. σμα ~' ί. nμιι τ σ ίι Τ Η ':) Ζ ('ιU τ ύ l \' H :Jι 'i. :Hl- l)ιηι έ η l ~" ι(πό n .ιμο­ λόγη σ ε τ υύτο ε Ι..τ' τ~α:ιίl δF ι.\. . υΤ ί Μ σZυ. ά ι:ιι6ω.των .τυι'­ ο ί α.\"ίnΙ··'l ο t' ι ί l \' ΒΟ Ι' λΥαΙΗΖΙI\" ϋτι bi: μ '. χαι .' fi. ϋτι ε/.υατον ί.έ\· : . :"ι) )111..'.: ατάστασ '.OQiu.η\'ΙΖ ί)\' σιι μ ιι. 'Τσιί. Ζι.ttιJuyyu. :ι ι·ρο δ. . ίνα ά\' :ιλ ηφ6ϋ τω\' Οl'μ6ά\.-IIJ ι"ιϊτιιμ~''' I}.ίιι \" ..) σα τότε.. λόΖων ' nίiτω τΙΙ ιί. Ταγ)χο\'. !ia h i nιoιn t !Ι έ ~ι''11 . Ζα ί Τnιί': ~' ζl Ζ α . ε l'l)ι~ O'1] :Τf{ιι6 εGi.ί::: :ιοο(7. καί μΟ:. ~ ι T ni."ιραν f"t:J.ι'μ(Ο η :ιvωΤΙΗ' !Τα-Ι1 . ιl. οιΊ. Ι ' α 1. μ fί".~.· π. 1 . 'l'σάγ Fζ\. τού.fI·{}"'. 'l't' i.'ε :ιψ ι γ μαΤ :1. προ.νεΖu ί"t"IΟ'Ι .Τ iι ί. F ί το {'πό i'1!It i... αΡΖία\' τ ο Ι' .oΙI ~αδ ίιί ω'Τ() :: ILTU τό χωρίο\' l\ οπ ιίτσι.ω \" ιομυ ν ΤιίΙ ν Ιστιuιιό. ί) r ι τοί. tu τό Τ. τ ού ιΊ"ίIΙ':ΙΙ . τυύ '1'ι. f ί δ 11.Ij TIjiJf\"TU ζ .L-Ι !1 ί':ιό τίl:: :ι . ι:.. Tir.. τοί::: ιΙ:ιι)γΟQf Ι~ΟΙΨΗ. ~ t: QlJfi::: μ ε: άιi ιι nl. τ ού εΥ Δ ηΙΙJjT-Q ίΤ fill I' ΙιΖίοl' μα::: l\αί. ~δι'ιi.ο .ί Ο ε.2. ~· . {':ΙΙΙΟΖεοω. Τ σ ά Ύεζι ." .. ο . \. .είς άνδρα.' ιίί.. ωμεν το ν σ f Ιiu. ώ.\.Oμ.. Τοά γεζι τtι όφ μu Ζαί το τιιχυδρυμεϊο". Λαμ6( (\"ω ίίι ν τιμ. u f) ι'). . ul) zirι:.:.. (. t'[:Ιf .1\' Ο'ψια ία ...)ηι-:\" στρατιωτύιν. ' HH((j έ (> ω. ω" ~ τυ ({ Τ i Ι ' IΤΙΖ.n' ιι"τι:τ"ί"I!Ι\.: .c tρ zrι δι ' f\' αύτι:ι 'Ei. ιrιΊo ~.'1 ' f1 t n .rι' TIJ" :Τi. ίtfQU Ι'ι ρ. ίνα μετιl. ηη 011 ζη~ 'Ίοι' ι ν :ί. ϊ.' ε ~. Τll. Οι'ι iι δυνιίμt'Οα ι.' γ α \'1 1 ) 1..ωψατικιΊι. FZ στι νέο υ '. Ζα τ ό:-ι . II'. 1 ίη.τιίn μ(L Τ(I .Tt .ογ ί Οί'ω ς σι' ! ψά χου. fL .τυ ι η ίΙίl 11 It i TI] e E ~Oti δ .Τ Q ωί uν . τίl\' rj.. όρτω()' ι " ΖιΛ Τ ()\' Fy. tltr Tl]\' nευ ιι'lν τ ου ά:(oOΠάσ ~ι α­ το::: ~" Tfi 'Π Ι]Ι 'Ι ('\."".()"ιο ι ΤιΊν έΖ ι. ω n α.'lο:ια(ίΙΗΙ ΗΛ f:l"fινΥί. ''11'.ι')οιι. όπίσω δέ καί ιlc-ΙΟΤfρά.u \' τι) \' itt:OI\' "". ύ.. δ ι α6ιυασΟ ε ισ ω ν ι'ι'-κτα "':το ΧtlJνα Ζαί Ζαλιίι . : " '\ :: μ ο' ιi.iΊί χ ιι\.ξ μπαcι .πύ ­ σ:ιασμα τ οί' τα Υ ) ΖΟι' XQIlCITUIq . δτι iJrl. ot\ :ι.τό τ oϊ~ λό χ οι' το υ κ.\ ίτι (.\' ιίn:ιlιί. ΤΙΙI ιί. ' "Ι1 JL It- ταυίl μεΟ' ~\'o..J ο μ f\"ι.

έζ: ιΊτησαγ "ιΊ . Γ α IJ γ α λ ί δ ..π()' η χόγ μου. λόγο)'ς τ ου Υ.!} 1Ι 'ΕΙ.. . Δη· 19. ΤΟ I. Γ (( ρ γ ιι λ ί δ η ς. X:ftf : με προσο:(1. Έπ1./.'π' αριΟμ..:ησι. καλοι'ς . τι'ιν ά. δη ~ζzω ά.r διαταγας εκ Σερρών.ίG.αί . Ilιl: εΙδ(Ί]I'"(J '. ο.:..-. αστι~σc'.πn τιίλι l ι'πιι των '/ραqέων μοι'.τ)γου Ζ..iι1. ' Α.ιιτιί.αΙ (l\'πγ ρrJ. σωαείαν . δευσεν μFΧQΙ τ η. Τ ΟΙΙ:: ω.. T u\' η~·'ϊ.η'νιχι'ι Δ ιuί:. εις διάφορα χω· ρία ZlJJt υη δια τίί)ν q:ρ(ψρlU\'.\. Ti1\' κατάστασιν ταύτη\' Ο:ΥΤιl.ι.τϊjλίloν μετc'1.-} TiI" :τI."ϊ ει..)εΖάί. τοϋ ί:.το τιϊη' εν .1{έρα.ntι:ω (. . υστ ι.οl'. φρουράς των καΙ "α του.τομ..2\10 προσ(}εν . ..lσι" Oι'ΊτΩl :τι:. . !.: εIδoιτnιl'ιO!1 μπα l}.τά ρχον ('Η·].ν .α1. ε:τέστι.' "ΟΟεν πλijV . μιι f.Ιιορ αρ .ό (Γασ ιν . μας εΙ-τεν..ΤΗι"σα. άλλα τιiΊ έδι}λωσα .-:όμεtα ε" εμ.. Of\' τίl καΤΙ. το Το(ι.-:α:~ '\'(1 του:: 1}έσ(ι)nι βΌΗΖlό"I()" ιΙ)ρι­ σμέ"ου zρ αψα .ίμrαn:: κn'. αΝ. Ι.τ .ΟIΤfl)(ι)\. ενσα μαι είπε . μεηι... τοποΟετυ c:ι:ρoυρα. Ωίίσι .)(1Ιι) χα'.I' Tlf: tγ:. μιχ-ρίΙ)\.1ίτη.)μα. έξασq αλίση --:1ιν nQo.: . . Π QΟ(J 'ε:τιJ. ε\'(71 οε ειμε{}ιι ~'ιr. τα..: εΙΙ.το6ύ. '\'ίι. δη εφ' δσο" το ά"ω τ έρω ζ. ύ.ΙJnΊΊ ν ε Ι. 1\ .r!.ιτης εΙμαι ί.. (~.αρίστ ησα OI(J. f υΟέρ α. τω". δ!(l.πο­ Ζρεωμένο. TC'n' ιΊ\. <Όρια ταύτη.τεριοχιι\' του Παγγαίου ΟΡΟΙ'.aγεζ ι καΙ είς τα. Tcιί'τ IJ\' ί'.ηψυεl..τ..Ι. νι'ι Εκτελέσω τα. δε ιΙ.) οησί :: Ilu..ί. ψιέσω.τέμε"ο" α. ίμων τη. Λψιητρί-ιοι ]-:1·].c 'Ίτο fΧ()ΠΙΖI'ι .αΙ ΗΤ) .{σΟl1ω:ΤΙΖιϊ)\' ΙΓ ι λ Π (('Jι.τέω ν.ην TlI" ιΙ\'ι.f!nς fπ:τεΙ' Ό Ι' "α μυ. . το γραtr είϊl\' μοι' τι'.' ω. ν --:οϋ ιJ. \.τ.ι ·ζ!]ϊη σ " γ.- τι/τε. ~G)'\' υ.-)" εφo~ οlO.αάτι. I Γί f Ι:I: ΙΙU. Τι!) εδιlλωσα ngo.τo TlI" εΥ ~έ!Nα'.fσ~' . '\'(1 fΖωσl τψί. f. προτίΟεται '\'(t εγκατασ. ΣIΟΖώφ.. πμ(ίχlO" εo\·{lρrl.οεΙ(Ι..-Στρυμών ποταμΑ:: και Λίμνη Τα. και "α εί.. τ ί!Ί εγγυηΟι-.τοιJ σ η. Τ(Τι ίνα ζη nΊΟ1 Ι χαΙ . δε\' ιf. εγιοραεl.αί iJ:W των έν Φιτόιχι. {όπ(()αλο\. τοιο. Ότι iil. μόνο.κι.. το γραιrειόν μου εν :Κιγ(.IQUωΟf. Διοίκησ ι ν της περιοχη..J.-n'. U ι 1'1 ιι\'αΖ. itέλετε άμέσως εχκινιιση δl(1 Νιγρίτα\' .: τιι.η.-ιν fνTfliJ{!a.: Ζ.ιινοϋ.. Ή άνωτέρω iiv(!qo ρrl FίΖε σιlνταχΟI-ι έν σΖι-δίψ. fογFΙΙί.. λλω ιίδη Ι~I. I.imoa fι ύο ι"ι.. τσ δίΖαΙΟΥ. TC')Y ανωτl:ι..τέ στfιλ αν δι' ιl?ι~. .τάλιν ό δ ηγίας να μ.στερ{Ί.γ εζι όδό"Υ .'.ος Κόλπο.τή.fιρά'v ~' Ωυ.αl ί'.l~.. .. τ ω. iιεσ.: εΖεί lτρουψl. πλέον τί. μα:.ΡΖη&εν φρουρά μόνον ΒΟl'l'γαρικιι. 2ιο" Πε'ζ'κον Σ υ\')μα.-:αί ι'ΖτιΊ. εν-{}α ελαδε χώραν 11 δια Tϊl :.ΤIΤΡF. :ι. πλ ε l'τnίαν u. )Ιο\' ι}.' ά:το. μ ε τι. του (Γον fl '. ο\'όιωτα TC'J\' ι.ψέ"η\.. 11 \' η. τοιJτοις.τους (Ιγ ~ γελιοφόρους να μ ετα(ίαίνωσιν έλευ1}έρως εί.τερ ι Τ σύ. αιiζησ .τα\..IΊσΗ') \" ίίη 6). 1. εί~τω ν μοι.ωω.τε:c. παρ. 7-:UL il f1 τι) Εκτελέ σω. ιοίΖε σι'νίαχlJη. OI"O fY " υιίΤΤOl'ΙΊΊν ι Ί Ι'Η] ι1\. 'Ε.ιτημcι 1ΊF" λιΊΗΙΙ.13 ~ιητρίτση χα: Μακε. διιΊτι {:..ρισ ι\'.-. fί'ριο. ί':ΤΟ..((fΤΟ ί·:τι.ύμω:: ( t. δlόν σκοπεί Υα δηl. . 151 17-~2-13 άναq. Βούλγαρ ο ..ΙΙηnε "ιΊ. ό:ωία. Ο:αταΥ(1..την εζιJι{lυραν .. f ι(οδιάζωμ εν ιι ε έγγΡΙ1rι: oυ.. {)εμεν fίς τίιν ί'μετέρα" δ:οίκησιν χαι τ. 1]ΟΖό μ ε l1α F:Ι:{ιΨ1"ψι.-:τεί. .το-.!ισΤΙ:ΗΙ' . των ό.τεριορισί'. ' τι!) ~δΨ.του κ. :.:τιτι."':τu ι.Τ... ιοιδΟ.)(1)ν μ ου κ(ιλ το .έμι!) :τi. τω"ίας.οι.. 'Άμα ώ.ΙI\' .ιΛσll καΤΟΧ1ιν.ΊΙ(!JίσΗΙΤ() ~:ιιί.. τω:'..τε φωνη­ μ έγα.Ιιερον καΩ ε στι:).ζιιτοί·ιίl" .. Χρηστώφ.τοί α.τρόδαl.ι::τωμεν ΕΙ:: :0\).ΤQοσέ{ιηκα..-:()υ.ΤOlΩίΙ\'Τέ: μΕ :τερ} τοί'του...fΙΛ' zα . ζηηΊση τ ί!" ά"αΙιοI'IΊ\. Β ασιλ ακο. Ti]y μετ αιιορίΊ" τ ιJ)\' τροq-ίμων των 1'tΛ έξασq' αl.}.ωσα ϋτ. τοϋ Στριtμό~ '\'ος ελη.' Μι. σι:νο)­ ~:(. <'ί:.lκου---Λαχ.':}:-'λετε άναλά6ει την (l\'ωτέραν Στρατιωτ .)\. Ζαδ.El Ψll ~:zαμ[ Ζα: τιι\.Ύιρη ύσψιλειαν τι-.ε" σι'ζιΊτησιν . . ΤΙ}\' .'ε Ψ Γ"..ι:ίΠl1 ΤιΊν Ι~' '''. έIί!1 ΤΙ':: οωταγΙ1. δη δύναμαι νΙ1 τσ" ο'ασεδαιΙ.Ι"\' f\.. Γ.glflμοίΊ τι-.τοI. ΚαΟ' άδΩ \' μα .τω\.'-:αΤΟΖιΊν τιλ Ζ υ'ημ ι. ας τφ εΙναι επιτετραμμένον \'(1. στ. αίnου ι'ιρz~Ί\'.11σιl.' άναμεί νωμεν [:τι δΙ:. χω ρία.. ό κ.τλωΥ :τr1n(L" . α') 'ΛρIΟ.γεζ ι .. 'Ε" τ'lif..-ελει 1'1 γραμμή: Όρλι.ι'τG) τ ' αρ..τοίων νιΊ μοι διιισω σι ΤΙ1 o"όμrιΤΙί: . 2042.δ είας. εν ([) δ.2.ν.. μιίχll.η.(). εφ{lασεν ό διερμηΊ'ευ.af. ΛΙο!' ε. . rJ. χιι\. :τοοϊιίτι. Αριθ..Ιο)\' ζητημ(ιτωΥ σ υ ­ tr'iτIIOl\" αυύ. z anixqIjnt" (ιί'. το ά''fκοί"ωσfν FI: ' τιΊ\' ταγ'IΖην Χι.:ι:εω\. λlrί. δτι άντελι1ψ&η Ζαλί'ιc..οQiί. δου11 ί' μίγ διαταγί}. (jγγελιαψόιιο υ. ιΊλλιΊ.:ίαν ί'Jτο6λη{lέ\"'ος uντιγρά­ ({ου .ανας-Μπέρο()α-ΣωχΟς-Λίμγη Μπεσικίων­ ΣταυρΟς-Στρυμω.-..(OQ1']'(Ijaa ιl. /ι να γνιr. των τυΟ(Γίμω'\' τω".τt"l'CI[" δμω ..ρ ώτην π}' λίδ α τοί' ει: Tij~' ::ι.ών ΤΡΟΙΙ.~ V. μα:: . 11ναΥκάσ{}1l να . ιlξ ιωματlzo .ρΟ:..τερ ιι{ρ6στω .τιοll)ι!" ειοιίδου στ οα τε ιψάnι)ν α. :τιί.ο εΙσέτι l].. blf1 τι'ιν μεταφορf1.'ιτοιl.ει τιΊν .":οοίισω δΗΊ.-:αί.τιΙΙυ μ ιJI νι-~ κανο"ίσω Τ. ί.(Ίάσεως.ξlιUν Ζαι' (ίτι τ ιιί. το όρ-Οον και' τα σιιμ.ΠΧαίίιέτη σu Ζαι (l.τιJ.11 ς.[ρουρων μας. 'Ε'\'ταϋ\Ί α.-πλΩοι)nη . . .ι. .\..τερί. ι'ί)). Τσ.ίhl μόνος ει.τ. μου. το Ζωρίο" Ξ υλότρο\' . ί)στις ι: rχε" ιΙ\'τιγράΨt.ιιέρα::-.λεσε καΙ μετέ6ην έν "Ξυλότρι!). ιlδεί rιc έΙ. ΆGδαμαλ..). μου ύπο 6ληil'εϊσα ύ μίν δμ" λία... ~z. Δεν του. itέ\'Το:: ά'\"&) σΤ01' ~I ύττα 'Α γγΟ.ν τω 'ο· ΖαΙ μι1::.' εμο ί\ τιιν 2 σ1Ίν Φε6ρουαρίου :ι.\'IΥ. ΟΠΤΙ. αφ' ov προηγουμένως {ta rινoχλείτo :ι.Ίροσω:οτl.τιzoίΊ των Ι'Ι:.. Ι.. έξ Εκεί νη .'1. άλλα νυ. στι)ατι ιι'ιηι:: ό(μίλε~ '\'r1 ε../ρί~η δύο λόχων.: Ti}" δ l (1 συζητή­ Νως I'IΊnl" ζητ1l.. ων . καΙ fycu Ι:)ι:: οτοα:ιι. 232.

. nίrιnι"ιtΡ ΙΙ Η .. ril\" 1.Τ Ο Π ΖΗ Ι1.."1QII .ιε ί:.ίτι.FTε zlIt \'u.ιΊ ..rιί.: Ζ IΙ 7 ιιστιί.Ί ΙΙ Η: ι'I ΖΙ Il"ιι\.: roi' fγΖωQ ίlιu . ι :: :ιι. Λιίχο.Ι ίΟ.Ilft δ.ί τι Βουλ γ αΡ Ι ΖΟ. Άριθ.Οιί ν τιl .: ατιά. διλιιχία.il:: :!f) -:! .. .'t fI!..!.') ~1J ' ljl \' ί~. f ι" l.ι δι υ..It I'QI I\' FI' It(it' 1. . f.Ί ΙΙ : Ο:1ΙI ΙΙ Υ ί η: .~"I. :1 1 ' J-L n ι 'ιιlrύJ\.τl" τη': ?~ . ' E i. ί rι ω.' ιί .Ι".il . 234. 41 '0 '\ Ι ΟΙΖ η τ . f \' ~(ιIZΙ~1 :'.} \' \.\1 . τιΊ. μ. ΤII. Z Ofn l\'li : ! 111Ι ' {'ι IΙ ΙΤ Η '/ ij.:JOfl .: Tl'rr .ι.OZII 111 Ηι '. Οδου !\ιγQίτη. f. άση Η ' .(l~· τ. 11:11\ .. .:IΙ'I\' Ζιιί τοl" HΩ! 'λγltι.)nu 1 .: ί.. γ Ζ α δ ίi..ΙJΙ .I.\.'ι. uι]τιιτω.. ί" αΖΟ.: i) ι ιιμ f !.lltτι. ω'. :ται}ακl. τl(.:. ::::: ί..1"1'οίl.ι \.'ZHHιntil.(((1 n iItI . Αριθ. :\.1λο ιον δύναται να :..: i . :!-II :\ δ ι (ιnΙΥί l \.\.' Ι: 1'" b.ι\. .ΤΙ τίl . τi! \' Ζατιίστασιl' Ζαί ot:QII)\.Ι 3 .Ί \. ί:: ~z ι ί. μ f\" .1fi. ]\(I~ '. ιι') Ση. [ \'ημΙ\IIΗ' ..IΙΙΙΤΙ1. ι ιΊ 1'ι\. fZ ΤI11-' !ιFΙΙΩΙ Ι. IΊlιt' n: ι.ι. . ι 'σιν Z I \... i: .. ηιηιιύ.\' z uGIJx(j"' : III\.:" Xl":'ViT Il 20\' Τάγμα του :!Οού . Ηιιί Ζα\'Iι\.- 2!) [ (1\. ΙΙΤΙ Η1 τ ί. Θ ~· nσ(~ i. οί δ ε ι: nιιοι bIIfJ εΙ.' μιι l' lι .ι.Γίω' ('Ι"1'\.... ~ ' Εντ. ιt :Τ ΙΙ Υ όψ' ι 'n l . jO)\. n ilίj τ ο ί.'1ιι\.τlll\" H ' II '.' ιτο ­ ι ( ι !.τιί. i.: ΤΙΙΙ'..iZ Ij γ') ':\Q1I'). I!Ι ιιν ::::: ι'\ \"ΤΙΙΊ~ ΙIΙ 1 I I' ζ Ι Ζ ΙΙ Ι' .1'1]Ιlι' πμιΊ l. ~ ι'1!ιε· (1 (. ' λ Q ιίt. •.ΟΙ ΙΙΖQ'Ι.'γ ι: ίη l JI ηίγμιιτ ο .I . τωΊτ ι l.ΙΙΖί ι .τΙσll.I.: Χ ι γ ηίτη. ηι ί. ιίνι' .. ..το ιίΡ "ι.\' Υ'τ ωιιιιι . ί.. . τni· .' ίl ι"!Ηίι\' flri. (\" :r ί' υ ΙΟΖ!-1 X\ y l)iTIt . ϊ"· ί " ' .' . ίi:ΤΩΙ' Ζαί ίI Fj.' .lt' ίU. .JIIon~Hr ιιί~(lι/)\' 1 ί ΛI'Ζε! ι ('ι{lίίΙ ! ' f" .j\' Il l!luI V ι ί .:.Τ ο ιί.Uχο \ ih ι:.inZI '(1.ιν δ ι ατα­ γ άς . FZEI [γ χατασ τ α{lί] ?πι τ η.. 1 :"Ι Ί.. ~τα\)f.ν ztιι ]~tJ((o\' ll .· It Q1 .μιι'll 1~\'T ι ι ί'1 Ί (. ι ι nι fn π!. Ι'\' \'. Τ Ι ιίψ ιιι ι} τ-Ί\' ίΖnϊ. Fι') ' Λ ι.f. αι"'ΤΙ.~. μ .f0l' "nl.' ά\.. τ ο ύ '2/). ΖαΟΙ. b.'Fi I.Τ 4 J Ιi I Ι .ιι' ίι.. T tHJ~ τω ν . ίl :ti".Ο\"ΙΖη 19 -:! . ΛΜίΗε ~.' Ζ Ι Ι {'ι lί. μ:τ όδιrτι : :τ/ω\] . Υ τ ι.ό\' :τα{.":IΙ1Ι1. τll\' izrO.ϊ.1"' IIl" it..· I .} ι ΖΙΙΤC1tnIΊ nfl ί' μιΙ : ι:n-Ο :1II'I.Ιιμ δωτ ι ( γ IΊν .-(ι(') ιΙ \.:.'ι{).f i. Α I'σ πιι ί.. δ .I{.ιησn' I"ΙΙΗΤο1:: %ιι ί yi.}' ϊ l)ιί..II Z0i"' n : l. (1Ι. %«ί . ΟΤΙ f\' \"ι γ ι.fH σ ι'\' ιίμ(( ~ZFI . .1Ι 1" \"ΤI1Ι.ΙI~\' H~' λ l'I μ πιιι.. ~T " Hι τι Ιί. (προφανώς) Φεβρουαρίου Κ α τι'ι l)'.η\.'Tι. χιι! 1'1 i:'.ι u\.· . ι.τιΊl)ησΊ\· τιιίϊ l.γQί ~ 'ι ι : οι'.'TIItf Χα: άν f\ :1ιl οέ ρχητιιι fι ί. Οϊ δIΙΙΤ(ΙΖΗ έ \"τr .Iίι\' . ~ ωj. ΛnΖ fΙ ':'.: ι I ' .n r. 1 \(Ί :ωτnl ΖαΊ.Innl). αί.IQI1\' σι ' !ι.n "ioil E : 11 ' 11 f\. δι ι 'ι Til. 11 ΖΗτιί 11'. ~ O .ΖιιΙιιψα ί'!Iι. ' (ιΙ) ολ Ι ΙΗΙΟ'. ϊ"ι( ~:Tα \' ιι z lί.Ιε ftέ" ε ί.Ι iT f' Ql. Tι i :: fI' I: .: τ'. 1'1: :::::·ω ι. 31):: .η J!I . ξιωι1.ιίη ] Ι Ι ΊΊί: .."1 .: τίl :. l!Ί ο \' ~ ύ\'Tιη " αι !~J . :ψίΊ .:ίι.: ιιν Τ .U I'.t ι ) :! !Ι. μ εΤΙΊ. :ΤQιί..γυ ίΤ Η\' 'IΊ ΤΙ'. tt ' : .'.ί.. Ί ΊΊ\. 21 ΊΙ σι'!ιιι ι. n. I) ΖΟ" : rί.ιιιι Χ I)' .:'\. :'\ ι yρίτι~.lT ιOΡ. oil n blj. /lIl t:'_I(1). ίίτ: ω. . ιπιμ.-.) χω\'.' :Σ η)το . όδιι_' τω'.UI\' ΔIΙΙΙΚIjTlΚ(. .. \ '1 1 210\. :τυ ι'. ω".ΙlωΙ. Ι). ιο:τίnΤΙJ Ι '. . Tiίl l' )l f\' ΓΙl"f:: ίΊ : ί. Ο ι γ Ol"ση.ιιίι:l' F.:t f O (l f .α()ίj\' τη . δi.. :Τl'ιι. τοϋ II ΙΙ'Ι Ύ ιιίοl' .l ι lOl. 1Ι1.. ~ι I"Ιί'.u\'ί "l. ί. -. -[ ιιίl. ' I'ΗΙιί: iJit "Ι\'ιιι εΙ :: '((rt'.::::: ω τ Ι 1. .':τ.i\' τ 6.{tπφll'ιnι.ιι·.τll:: ίl! ιπέρ.Ι\' ι~νι.ί ρ"ιί {)'ι. .i\' ' Εi.. ilii. Ο . ι ι \' ~TfH' n o i.lzoίi (I Τριtτιιi.\' Τ Ι{ 'ΠIΗ I l fζo ! Z ' li' . :ΤΙΙQαi.' ι:. ]:\ '-'. :1 V:Ι'ψ l: .\' έν αντίι..ι ί η l o iI.)l. τ ι'ι\' . .'ιll ..:..1) ' E"TH li il ((....\γ~nϊ"\'.'I'.lα Ο Ζίιι ~ ω 7' Ι -".ίΙ((ι 11 .: (~) (i . τ" . ΠI'I:.Ι.ίΤI1.H. F"-zi.I. .· F\' .il .f\ ' . ύχΙJΙ . :αι~ τό ν f\' ~ ω zΨ 31)\' λιίΖιιν τo ~ 1:'1(1). f4't\.ι.Jf n ίΗ. φ'IΥ.. !!. rι ιί σ~ .ot! 14').1] .(ιούJ φ \" Ι γ Q ί τ υ. : . i.t<f f Q()\. i1 i:i. τιι ϊ.γF'ςI .ι'j ΠFΙΙΙ..ο ί" ΤΙ τι1'. ί . ιί. . F. (I!H~ σ(JI'.Ι.: :tΙIΙΙf{}χόμF\."ZΙΙ!· ι"Ττ'. ιl. "ι'ι . ι"ιΙΙΙIΖι'lπειιι .. .oi: .' τ ιι \' ΠTlγ 11. :::: : ι.! ::..ιT O I""i...\ \' 11 . i'>I' ίί.τ ι'ι τι'ι:: ι'ιμ Ι'("i Ill '.ΙΙΙ" -. t Z~j iψFTFι.l ε ι'~Η ' nl\' ~\' \Ί γ ι.ιίr. "iτρα σιι : . ! ι:! \' 11 ~1 1' '. τίι: :'\ΙΥ9ίη l . t oij :!Ο :::: υ\. ί':ι)γι 'ι .ητίΊ\. ~' ί n η ΙΖΤΙ Ζοί'_ " ίη (ΙΙ ' )!Η(Τ Ι"\.. ο\. .1\'.·1 e fn (!ILI'O..\'Ι'ιι γ:: ί(l. ίιιν Ζα ω ίΖOl' Eyt(Ii. t il\' ί·:.ΙΙllιr HJΙΊtl τηίn\" δ. μπ α .f.n' ')I:ΙΤ' :' ΜΙ ~' (jIj­ ~'Il' Ζ ατι'ι Τ/)'ί.'u !Ι έ \' ί. Τ ΙΙ !' "' Υ :'\I Υ '.l1nl\' τ'.. :τι.ω ('ί γ ΗΗί τι. i')ιιιτ ιιγ .ιη' b1J"riII f Itn'.η ια Δ .. ΗIΙ\' η-ι : i\"Toi. . :Ι Ρ ρ ι ι /t'!.. rr1..τρι\: ΤεI.'ι'J\. I~ Z : 1~1 .'Y fI!.νΙ' ll.1" lπ τl' l"οη.1 r... ilH i. .I :I 1·. '!ιrιτιι.. . τ(ι ί·μΕπιιο ν }:ι"νταγ μ ι ι .tIil fi I'IMΙU ': iJ LιIn11ij ϊ'μ ί \' ι~ -:zω'"φ . ζ"ιίl. '. l'ί nχωQ 1i (\[ω .. Χ ι!ί :τ ε(ΗIIΙ 'πία.l.τι. l: Zjl t \". : τ (l ί' Τ Ο iH) lnOf\'TO. σΤQUΤΟ.. zίιι \". Ζ ιι τιίιπιiO ' l' .' Arty.ί.yrι'} lzoϊ' ~TΙIHΤΙIι'i.:! . χ/ι: 1'1 :t ι.I. ~l f '_'fJ. ~ ω y' (I !'. τι'ι\' :. :Τ Qιιnfi.Ul .1"nlljnfI -. 1ΊΙΗ. ~ ' (Ι"Iδ HίιH' . -Ιlι. Ζ '" υ u γ ι 1I \' \' ί δ η. Ι ΙJI '.' \. ' Ι:Ζ ΤΙ.I\'.ωί τύΗ' Ι. Ί'ιIlΊ lιιιτ . Λ . ] . ι'\'ίnjl · η . ((νΙ]· Ζό nω\' . μετ' ά "ταρτ Ι:.: ί ί.. .-:σΙ l3ιlασνύ.lII' \'O\' ..ι ω.:.ιi"ι .ιί... 4'0 bF ί:'nχω : H Ι:· I.I('(1"Ι').::::: 233 . :'11 .il: . \ιιμΙirt\"(Η τίμ' Τ . . C. '! f I.. ~ I'ν : ιί.ϊ.. : ΤO~ ~ O\l!' ~1 '\' ) n 1 :.II~ " ο . ~ I) :tH l')ιιιτιιγl'ι " τ οl-' Τ"tι μα το. :1(10. Xι~'!lίll1.αριι! ι ε ι η) πού.1:"\. οίΗI"σ.ΗιI·nlαζΙJμf\'!1 :Τf{ltστιί. i.σα.\. α τ αγι' 11' τ οϋ ::\Ια γιl\ι) Xf.ιJzo. :!.Ιι'i ' Λ..1 ·φIΊ .ι ο nτι ιnίΗ π({\. zl' i. (ιηομ ι λι'lσΟ) :tς. . :: i.. TU .Ι μ..ίf)4Ί. Ιiι. ..fl f ".lo G o­ λιοιι ι'ι:...!Ι.ij . . σιl μ ΓΙI Ο " ιi .ι '..'IIZlj (J[" ·('HJ OJtI·I.ιlκιil:.. .I\' ι) I . .' ι α:-ι:: .

yrtL1! Z{~l. t: ντό"ου δ'ψιuρτι'ρ ί cι.r ι σ iI ε ν.. Δι' .[ον τοι'το \' U f"ιi αμδον το υ ::::nH'V(l U ~ . 'ΕΚfί !1uμΙΙαQι"\ισμό.ι:11 μιρω. δι' oii μοΙ ~zασίσ τατo γνωπ .ϊl.ι τιJn' 'Eι:.I\. I(W"\'llV (i. \..ι)". τού . γ.ε()όλ ω"\' \"Ι1 rί:tοο:tΙ1σ! 1 {Ζ ί(.. B ί/j'ί.\' Έt.γαQ~χοij στραΤΌιΊ ιιε Π1 :τι'ι.' .{) ί!.τ ό{) r<ί. iι μωγ. έ. . δ ε σ μοί'..ω. ά Ζ η.ιοι' τίι : 'Ε λλά δ υ . ο ί ίnο τιΊν Λ οχuγ ύ\' l'ζι '.ίηΟι. 5J ' Ε.it . J) 'Ε. 0 .έρητε f: ί ς τόν ΔωΙΖΙΙ TlΊν ..\(ιμ(ιιί. (~)ρα. μετι! το ύ Λόχου.Hλn l yύν ΧεσαψηΕιι: .: τ α. :Ν ιγ ρίταν εί'ρισ.()τvu ι '..α\' (l\"αΖωρίι σαν f. τίl .jτοι :Τ(JΙΙ. fκ:ιεμ"ψω διαΥωγίl. {... ωρα. fίίιι:: ':f.(1\Η . Ο). fJτυυ.)\' χα : ΤΙ]...:ιι.Τ:ΤιΥ.. :ταραΖολουtl-ητε .ΖΙI \. f. δtιl "U δl'νηflίί:ι '\'(ί rΙ:t~' IΛΟ" {. ΖαΟ' ij \' 11 {HH·tfQtl Ζα!. ρι. σΤQυ. Crυ.' tz{) I.: .ιι Ζ ι ί. άνα«(ορϋ.)\.1l1ιΟόι.ίU τ όι \' ''ιΙΙEτ~!}ω\' nΤQατεl'μάτων σΤΕ"ώς χωρίο\' Ξ ι'!.ι.i.ωτιΙ :ruδ(ς και " ι ά\' οq-. Ι : ϊ... εί.τι. . ' 11 .ιιEHΡCι\' (ΓίΧο" Ζαι σ{!~ιμαχυ\'.\ΙΥ I.ί δψ buo λίιί'.ι: τll . Ό Στρατlj'.il\.\' .1 μίί. ο{l'"σllμα € q:-ό δulr--[iιίμ6α .Ι δ () Ι' i.. ι'ι ~. αυτων έ. ''Ο ...IYi'ri.πα­ ι~v(lω ι"μί\'...ί. \.άη·η \' ί.ς.1 :τοισ τ αί.u.ΤΟ.οοο'\.ία 'Ι. " Λμα τrTl ακοί' ­ σματι τ 6)\. 11 απllδΙ'\'ι: ~ω. ίιΊΙjΗ.)ατε\'μιί.ι . f.ιi τ ρο\' εΙ.. \'Η νι1 .. Κ ΙΙ. Έ:ιίλαgΧ ΙJ .ύ()ν nημ~' ίω~ίu τιιί· ΔΙUΙΖητ(lu του λόΖΙΗ' Ν"ιγρίηt.~lγεί".Υοr ε".. λΙj\'(1)\'. ΣτραΤljγ ~' μο l! . ..:χων ά"ά.ι i:U~ ίΊ tJlJ. l'H lWY Βο{οί.λ γ ΙΙ (IΙΖ()lί οτ!!ιιτ οί\ μ εΤιOιJ η-ν Ε ί.Ψ ) ηΊ\' τιμί l " zατιJ..τερι.nlντηΟΗ.γματε ί' σt:ω'ν . ~Ίρr~\'.UιμUΙQία μεταξiι Ξ ι'λότριn ! zα~ ΨυτιΙκι μ~χoι Τ(jfQ. ~tiμερο\' ομω:: :tfl)i Τ1 1\.ιιυι \'.ι l l μ:ι\'.. τη.·.ω .I."νόησι .-:αΙ τιυν 'Εl. Έδόfll) ε Ι.ώτοu zα\"OyιoιJoλ ι σμoίi σIJvε.τ λησίασα\' ει.ι.1(ιιαμ(5. Τμψιυ.ι". K ιnI).i Ι) ί. τ'ων ύ.Ι\· ιίι{ιιί' τ' ι. βομδων zul ύ.τοί'.' παρ' UUTfu" και έίΤεζιΊτησε δΙΙ1 τϊl.ιομων '[ούτι·.ΙΟΡΖIΊtlη {'.τί τ ου :τυοωω\·ίοι. <flHJl'Qt'i.η:: χα! ~\" uiι . αγγελμα ιl"όoιu\' Ζαι α:t()'[ρό:ιωο\" Iϊ.. n~1 ιίγ '/ έί.(1ΤΙ'( ~ ιΊ\" στΙΥμi\\' χα)}' 4j\' 11 (ίγα{} ότη. ίίτι ηΊ διιι .n1.: Τι. Μ\' έμ([α"ίζεται {v τη ίn t()Qίι. . ( σΤHI~ ilμH'Iιn ι.ρός τό OF μέ{!ο. . .Η()l'i. ~~λιJ. ". ~ί-ooω 21) ) ~)1i'..α.' cl:toza· τ οπηΊσυ τ.(. Η υ l .ί ~ llιiQχεται ει. τι O\!\'fIJl] μ~' ίιι. ίιμ ιΟ ψ. ιlμ ε τέ"α.~ J) Β) Π ροοο. τιη'1.ιΙΙ. 1 1f' ζIΧΙJ\.. ΛΟϊ. ' . .α δι' 0[. '. Ζατιι της στίισε.είο υ ό.:' ίιιί' Yf\"\'Uir:l' στιιuτ()1ι του.ι\'ίυ\' μετα H'J\' . ~: i.~· QOil . ϋπω.ω6όi.τρΟ.!t".. μα.II' .'ηυι\.τισ60ΖώΡI 1 01. fi. G) ΈνΙ:!}γεια :τι. τϊ\. . l\"ι"i'ρί τη. ο.ι ίιμετρ ω ιi Q ! (Πfρόίlεν του Ξ uί.i".fotaTa (ΗπτόμενCJΙ :r..)κοί'.υ TV)\' ι'ηίο σΤυατnoμ Ι1 Τ'.ωύι)\' Τ Ο t' L'Zl11\...ωμέ'νων στριnε υ­ μιί.ίnτ . ΝΙΥvίταv' "fOV ηιι'μιrnu.. γν(ίισι\.:ί.. ΟΙ σι'Ηι μαχυι. . βόμιJα.. j. 1\.τρα.. lli -2-1i: .H.μ ατ l μι::γω.τέστιν δτι τ ο τμίΊμα Tuiitn το\! Βοι'!. ί. Ν ~ χ ό λ α ο .n \' ~ ι"\'Ιμιι '1 :1 :Τ ΙΖIΙΙ" Ι .:ατιΊ. του 1\μ HE Ρ Oιr '1\ (ιχιστρα : l'n' οlJ . ~τl.\(. .ις ~χ{) ρo ί'. (811. τοί. . ΙΙ1ι)σΤUΙll ν μlιl.'α · ια.Τ. 1ι..ι:..ο..ί. tl.Jj\'Izov σΤQ{n . θ Ii') .'1 τι) H (1 ι.iΊ. Δ::τοσ τοi.ιιί'\' Tij\" ΨIΙΧΙΖ ίl" μου χ (: τιίσ τ ασι\'.το\. δ ~ύ. Til\' . B {H'i.αιz~\' ιττράτει:μυ. .υ.Σ ργεια %αί σί·\'O~σlς του Λόχοιl (ν :t:Ξρι:ττώσει :: .. μα\'O(ί\'oιι~\'.nL""·Ij\' τίl :: :τράξiΞ"ω:: ταύ τ η. ) \' ΤΙΗ' . ε.παΙΤ1~σsω .άΖτηπι:: "ίσω r. a/J u \".202 1"Οίι :Μαγ ιορ X(l11 0Trllrρ . uTl . ει .:τ' σ σ α λ Ι) ::: άρ. Η.· Ι.ίι. ί~. το fδαιμ:. χωι..όΖΟ. bΙ~'μ ιι('τι'ριΊ\. σιι μερο\' έπ~στρ έΨι I είς Σ~· ρ ρα. γ. ά:1Εχιι\' :n'l Ι τl'ι τυία τΕτ αρ τα τη.λt: ται δ1(1 τίl .{[H . σύ"bωι. ] ι..'Ο.γuροl. Φυτό% ! . tfi. οlτι\'ε..)\' τοί'n..).'Qtjof" ~\'Πίι{l f\' b!(1 Νιγρί : α \' και εn~o .ί. Ii...'" n-Mtn Τμημα . fΙ rz χαρα... ΤIΤΙ Ρ.""fQi.n'Η·ίαν τι ιι"τ η\" οίιτυ1lιτη\' 1'. μου .lοΙον Ξι.. \·δρ εί :J.κι·ρ αία\' ψ\ι ()ι'ο ι -. όπο ί α. λόΖΟ.ιιρι(\. ίl ij μ fΤΙ: ΡΙ Ι καρδία <ίι. μ. . Ι I f1"μu\'u iΊ" του : i. εκείνο 'oίflH:tnHot Ζανον. i:c::. . ταύτην.τλα'lχ "ία το ι. του ί':Τ1I{)έ\.fιιει.:: Τιι: ίειια. ~αύτl1. τό 'ιΊ.i Τl1 δί. α. o ~ ' "\. μ. κα\'ο\'ωδοί.ι ν χ ε.. \" DLlt τ οίο αί'ματό:: Η'Ι\' .nιll.:. TOU 'F:l.μ . 'Α ιl α ν α_ σ ι:) φ .1 ι ιΊσ.ιιυς. Θ εσ)\'ίκ'l 21·'2 · 13.:TrQoy .)\" " ~1i. o:tfQ '! Ηυτα ε.. Ξι 'i. μο! fι. Έ \.tlOI '.E τι~ {μιι> TfQfl στρατε ύματα f:ΙΙ του ίδίου tδίιq.τεσί τω'! σl]ΙΙΕ{Η\'ί':}ν !\ιαΠQιΊ. :! \ ΤΙ εριποί.: Τ σuγfζι ΖΗί ΤΙ1 .. Σ ι σ % ώ <Γ.τ() δΗι. (Ii.:όΗ( Ζα:. .Ί­ ~lιOΙ'H\' α!'ίιΊ\'. τ oίi Ξ υλι)τ\!()υ. ι.. .ωτ !?ο .. 23 5. :υίΊτιι τμl]ματα. (Η'ιιμ(ιχ(ας. ::::τr.ί άτσι fb{l~' I'o" λ όχο.ν τ ι \'rl ο l 'ιψεο ι σΟι.γυ.·ίiΊ \. [zε~\'ω \'. ΙΙΗ αχε ι ρίζο"τα ι (.(ιολισμοί. εΙ\'ε oίUo(lIl .τ(lσ(1~' Ζί. ΤΟ\' Γioύλγαρo" Στρατ ηγό\' UUl'/.τιfl(σε ~)< .. ν ' ύ. \'Ι1 Τ 1] υ η έ:Τ'Ζοη·ι.""fl\.lί. \ 1'1\1 Ζ. ί) ~ίι.fl. )I έ χρι τ η .J. Ό t':tb το\' ί':τ )γό " Ί\: Ω ρδο· .ί ll ν ' Λ.ί!\' ηΙ: {. μία\' :τληρο([ορίΗ\' ~:i.ιl' καΙ ε:τ.η\' blIl ~ ιiJν OI\}Vli~ I \. ~(ας. Η ο Ι' !.rα\' ιΙl' η ψl. 1jμ :tο ­ ίμΙΠ f ρω\' ση. 4""Ι.τ()ί:υ μ ε γάi.'uϋν τu:: IΊμα. μετιλ τού ΣΖοi.αγΟ.) o ~ε.τι'ιτω μοι "ιl. ιι μίοελ ί\'ου Ζαι Ζά· ι .""f E. 'ωί.) ί·.j ) lG -~.' σΗ )1 ί' ..)\' μ α. ΑριΟ. πτψι :011 f. ..Ζά μ υδ ραί. γαρικοί' .. .τ. .τί στα.rpooi~ui.1 Zi)t'.ί() i.{t. I\· ΙΗ 'γΖ " .ίιι-ω.ΤιΙ:JTΟιr ΙI.\. παρομοία τiΊ. ύ)). J l(\' μ.-l') ί κ 11 ν .ίιΤQtJ . Κατόπιν τl l[Ι :1ι.\.}:\"τα :ΤQΙJ.ιί u:tFΡlJψn'fία.' cl"fZI. τ ό\~ . zα ~ f\"Tt'l iu\. Lι'(ιρεστηtlι]τ ε .:11" ΤΙ. t i j" νίΖl1\' ~.:.i. μιι).ιοίιι :tfίί..'ιγα\. 'ωϋθa. ίί ν UQaro)1 ι ί.:.

i.ω(ία δf . %ΙΙΙ . Τ οί . 237.η1\'τηπ(.ι l\.ΤΝ : Ηο ιΊλγαι.) 1 ' . Λrι γz αδl1. Σ εI)Qι..τι'ι ΤΙ Ι \' :1 t!U"Tl1\ ' [101.ιι ι μf!. " ! (ίn α lΊτηll 1 ιrΡO I 'σά\. Π l' ζ . Ιι μ n} . Δ l tιΙΖ ητ ίl.ΤOI 'Q y~' i a 236.: Γιιr"'.ό" ι !I FTIJ. 'Y.. C. ""i F χ""".Ψι vμ . 1~ :Ι:Qflό:tτιο l .~IF Tf'( ιΙ "πιϊ'lΙl{ T!I IΊ ~H. ΗΙ Ζ ι' δQ .:-'Ι :"τα ::: " . t) \' ί χ 11 \'.f) ~.'. ιιιιί : :11''. ο! T1 .Ζ Η ΙΓ F ι 1.ταρίι..Ι. '. tt. ~τρ (X τ ηγΩ ': X EnfLtjtl1t'Ir.1 . . {H\. i"tH( il\' f·:y. fισ:tQάξfΙ": tΙ Uι..I\. ..ι nϊ. ιJl lv τοl ω"Τ!1 :1f f} ':1 t l:Ia fl [1αι)ίπι.'ελΙ ({(Γ ύ ψl υ.( ~ ι Ίί.Ι.(ι)\.' (ι λί~ i\l j : ι ί:τ ΙΙ τη . ~Oίl.α\ Tf) .Ioi' η' ιι Εχο(iολισμοϋ . .7.u.ιο('ιιί ί. 11 '\' Ι Χ'1 \' . j\' Π :ι ι ιί. . ­ !lα\. ιι.ιι ι λΙΙ. 238. ι ί (~'Ψ f \' .' Γϊl ο ι' . ι " σοτ? Hf τ ι ί. ι) \' Υ. Λ ." .Ol· ...O) τίι ν τι μίι \' \.!11 ι. χ ((ί H~ ΤΙ( lΊ I' E Τ ~Ί)Ι ' I\' είδηrrl . . Η. " .) τ..:. τη i.'\If lt. ·Υ. ~ . 7 H(t . Υ'Ι\Τ Ι .Τ .ηΞψι:. ίI1 Ι ίϊ. fτ ι.l nΙfοι} ίω άφΖ{t f ί(ΗtΙ {\.IIl~'. 1)2 ril.l. Π ι· ζ lΥ.ίl(\' Η Aatlliu\. τω".il') t· \' f\. ...!!l n . ! ιt:Z{l 1 ΤΙι.I.τ.') ' Λ οι σ .. ' E Ir ') \.ΙΙ Χ οί· .υη Τ1'1 \' Ι η\' μ . ij. ΤΟ . εΙ . Διrι l χητίl : ~ F Q QU'\' (~ ί'. • E :~ τ 1.'ι. ' ) 'At)lD ..'Η Τ ' (Ι':.1 ·. ~r ll a r!{!)T1 Ztjl\."TIlI'EL. Λ ~μ ι l ιι\'ι.1 ΛαγΥ..ο/.Ηα..1 ~ .-ί-:τιΊ ': " I '. ϋτι ό ~T σα τι ω τ .ω. 111'"' '( Ι . ..: :tHHIIf " HI \.ί. ~T H1 " J (\\. ί π Τ(ι.1. ί Ο (ιι:ι ι ω. . i t .!Ι τίl\' Ε\' Θ Hrσαλ o\'ίY.'. Hι~ z oμl1t !IFtfl . μ οl..l'γαΡ Ι Ζ ιΛ.ιnα.J. TI.ί l ' ~ ιί: . ί.\' .l (ιτ ' ι1. 11 .(I " '() l 'Q:LIII\f'.'.I Χι γ Qί τ α.Τ(} I 'Ρ ':fίο\' ~ ΤI) ΙΗ'ΙII :Ίχιjl\" ιί. 11...' u λ ί:\ η .\' Y.:η lt· Ιο\" ΙΙΤI. (f Q()\'Q t'(\.:10 . ('\"Τt"l(L 7 ιί\...Tr I!i τ . ε Ι.!οί . :ΤI}ΟTl'ι.L ~ O(\Y 'l:1t". ΙΙ α {.(ιι .:.' Ο ITlι: . Y (LV rJI. Θ F (j (1 Η i. μ . ο Ι' ί.1 . ά .. τ \."1'1\' i.'.μι. .ι. ωι .ι.'.":(' "' ' 11 .πι:.. ' Η ιιι ί.ω :1Ψ: ' Ι ΤΙ ( nl'! I :nιr {' \\' I IΙΙ~\' Η .!Ι r ~1 ~· ψι!. ιΊ ί (')\'.'α"Ο"lΟυ()f~l~μ"iJ \' .~ -Τ ::: .ο l'ψl. \" 11 :'Ι FI. 11ί:( Iι. .αιrι) Ι'.ιιίι ( φιιι .' : 'Ε:ι ί Τ Q ο:t. f χ ~ΓΡ' '.1 ό. ~ift:.κ I Ί!ι 1J (Ι ~" . τ rι ί.φ/ό . πι": χ ω \'Ι' I \. /)Ι .~~oί. 2α.. Ι ] \' ': ((\.: 'Στl!αniί. 'AII1l\'fll :!~ .o. .t\.'0': . ι-. 1-1..0 .ιι. Ώ. Hyar{f Q:Jt'\'.\' ~ ΤΡ (ltlltlτ . rij\' Z~ .'-1.I\. . . ΔιαδιίΖ Ο Ι'. ZΙΙ ~ σlιμ~Ίl0 \" :1l. )1 1 λ .·ι :"! .. Ο l"δ ηιία 38:.lιui.ί L' f..ΤΟ Cιir.iTl fi t'" ~ \'I σχ ~πω χα : έ γιΙΙ τί l \' fl.Hl": τ ~ : Δ ωΙ . η ~' \' Ι '.l α " G8 Υ.lΊ rv TaT fI': .. TQt: XO\'tlJ ..11. \'1 1 ) [''1'''. τον πόδα. ~ ') Τσ f QiTίσΤf( ~l . f ί.' (1"1'\' μ ':Ζ '::ΙΙ ι.: ::?:. ί'ι ι.I :\ . ' Υ .')Ζί ι ι.0~·. I~I).η­ '<HiIIΙOΙ . •Α ρ ιθ . II . .n H ΩI'=t.τ ο : ' i.ftf. lΙΙ..: %11' ZΨHO~II<' \' . . . ι '~ \' Υ'.%n~Qrι'nα [Ι.. ιt ι' . "" Α.' n μο ί.:: Ι . . ιΊ z ι η"rτliηI'10\' 11.ιι δΤ Ι! !. ){.~ σ. .λιΊ: Il. ~l αoί.' . .ι: σ ι :. I') It ~· i~ (J\'I \ '.ι 'X 1. Λrιγ:ωδά. Χ . 1Τ . ({'.\ 1 '. ι nιι \· .(ια ν .ι. «(jjiZi1"IJ\' ~\' Τ Hϊ' lίι ι ..('I'!1 . . ο . μ()l (ί\'~ (μ ψ ν ό ί..1('1\'.~ . ζllτuΊ" . Ό \ '''.ο\" .") ι ι'ι :1 1:'~I:. :ω. ( .. τρω ' ι:α τ ίω :!'-'. I~.~ ία : :1l1i. χσ. Εί /.' ι1lnτιΊ . I .ι.: ~(I . F.I.f.ο-.1li : ί η::: :. ' Λ \' ά γ %ll ν α μίi.τ ~ ':iiΊ \' .' μ ΙΙ \' .τυί.ΙΙΙ ­ τ .Τ Ι :ΤQ (1 /. :1t./.!.i.ότητα χαΤ Ο Ζ η. Ιτλ l1 ' ·: ι :~ ίt η εί .zί). ) \' Τ Ψ. '. τιΤI.τιιρ τη\. · σΖt):1Εϊ Ι\'lσΖύσε ι ϋτι f Zr)\.:..'.: .1'11" τίj\'IΊ ιι Fι) t.\ '..:.ο" :ΤFQ ΙΙΓFQ Fίι. ΖΟέ. • }--[ . Π λη!..·I f1Q IY.α ' .'ι λ u " •Αρ ι 9.(η Τ Η] IΖΙ. " 2-2.Ο . zσ~. ίι ί.. Ι· (t 'c) '.1 Ct\'arrF IJ{I) [ί τι n (t Ι { ί.: ~ί:. ΧΗι Τιl ν 1\ 1]\' lι. % ι ιι ':' 1' ί. ' nxl.H. νΙΊ ..\ι γ(l ίίη. rηIfί .Ί\' ί .τ) γύ.:'ο~ ίΖI') ι'. Λιηχ rιδii.ι.il\.ί Έ :. il 1(H\~I\' ίίι ι α n r ftiJIHti.ι. . ιοΙ H ol'.iz(.H\. \' Χ ftΙ αλί l'..lrr rι bIΗ η ί.:. ίiτι f\" :ΤIO I~ Ι I Ι f QFil. ο. t' Χ Ξ ι' ­ i . χιι! ~l. I Ι. :': -Ι. χ(ι.)\' .)' 1 ./Χ .ΗΙ :..\.1 \' τI II. EI)t'I.j ιί. f \' τOlαύηl :<r-(. Ζαl Μ. ~1'\" 7 . μ ...:?· I . ί n " FQL yiI.. Ol. δ l"u ..lι. Ό \ " Ι .~ Zάi.r l. ' γ' ) Ί\Q ΙΟ .. It . f.1' ~ " Li·ti :1 I ". (j J (t. ". :\ 1'.{ ι ' ι' y..i.: υ λι71 .Ζlσ τιι .ιι)ι}(I .:ιί τω'. ο. 1ό1}\"I ΊΞ.διι. . ί .Ι r.F'1α..ω: ιt.ι Ι 1Ju\'ΤI'. ~· { ί "I ί.'IJ.. f(') f) f (1 ) \ ·i Z II 2 1 -2.' /ΙΙ· κιιτ '-ι n"ϊ l\' J ~nl· i.. 'λ η ϊωιιό\. 2 ]\Ό ρ δο γ ιά"νη. l'ιι:ι /.ι:(lί' .. διιι " ΙΙ ~. lί :ί . Ηδι1 . Η Ω I. (L : 011'( :το ' 1' (. \.... Τ ~" '~ Iητo..\. .: 2()ij. ύΊQΗ 8 .: Ilιf~· I ' I. () ': ί " Ζ 11 \' .. '\ Ο/.'\'ι ι" τίll \' τ ίίl\' {μΙ ~· l :~ tl Ι ' 1\' . . \· .. H" :1 'c.'. I ! jlEZVI TOi'bf' μίl f:n(iE(. 1: \' Τ Ι!1 :\ιι . lί Υ'οι'ησΙ::η"Η' χO ~' . . ~ ι χ ..lχί rt \' f\'Htl' lIa f:Τ!~ τη Ι!11 r.\. ισΖιί ι1ητε χα! διιj :τ ι'Qο ­ ι "λι ..!1 fl llI . αι' μ ι (! i σ iΊησα ν {' .δ i]!.ι χ ητηc. 23 -2. :\ ι χ ύ Ί. ιιιτ lπVψ.:πί "ί B oI"' i...' '~ 'JI')\' (f 1)111'. ι r rJ \Ψ Ι '.ιι α . . μ Η ι" irrlI'I.\' δ l %Ηωίψιο Ο α ε ίπ:ι:ψιξιν ι ( (ίοο ι' ..ίψ .) " Ι' Ι:.τοl.2Η3 - •Αριθ.n'. ' 1.\' 2 . Q fl {':Ι:) '/ ό : Γ' rΙ Ctδίχ ιι.lίιι\.fI:I TfQ()\" ί'lι ι7 1 \. '.\ · l1 ϊ.'''''' " .]\' ί : α. λ ίμ νη :. χαll' . ω. :" ί!\.ιτοιι: t. 1'1 ''-0 :1Ι'Ι' O Cι"λι .Τ(l!lΙi .'QiTIJ. ·ιιι ..ftIOIIIFirrOI [.\ αγΖ αδ ίϊ. IL!ι ιΟνlJ:. Irjο\. ι ι ί ~" τη :tόi.. nt ιί :ΤIIl ί. /. ο ~·ι.u' . τ ί. 'Σ . 'IuQf11 rJlIZ iJI ί ·/ η .' fL..τ nδίζοuσ ιν t-:Τι'ΗΨ.'τι'(> lι{)-η ~ δη.α CΗ . .y rI\. t o ' ιι . ' ΛfΊΙ1\"ω :!:? .ιιι\' (ιληιι I1ϊl nil . .\:.' t. lοl.f\ΙIFY .l)rJIXHJ. ι / . :\" lγljίτlJ .ΗΙΤf ι ' !ιι ί Τ ΗI \" '1' μ ϊμ ι ι l.π~l.π ί. Χ:Ι '" ι'".ft"1I11 ί-\' ~ ..-' Ι f Q ΙΙΙ' ΖI(!\" Θ Ι' ('Ι I1 l l i. '11 δί'νιψ l: ωΌτ :.' rtΩϊ.'Τ(ιl: Υ. οΙίόλ"I\' χα Ζ :ι οl. .: ~/i T 'l .H'I. 411. G8 :!.J. ί :! .:. ({ ο . :τ οι " ί ιι :. ϊ γι. 11 ' \ .. lίλl'Η '..ll)av T1"j. έ\. α i..τι'{ .'.) .. \ ιί: .: ~ QZHHI ~ " ίσ/.. . Ζω'(1\'l ουο i."':'f I t! I ' 1 {Ί 'Jς. i) εί \. δ Ι f \'t.:l" Τ n f ι.: ί'(Ί ι ln ι ι\' :1 11.': .tι Υ ί α y. \ 1)1(1. ΠΙίμ εο ο\.ι' ­ Ι ~ ι Ί ί..1:1.HH' . ' λσ ΖηγΙΙ \' Ί' ι ι l] !ιατο: ~τl.' 1' .tiXI: Z I t\'fi\'lt I I-.I\. τ :Ί.iΊ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful