You are on page 1of 24

Пам'ятаймо

про
Україну!

Видає Український Народний Союз — SVOBODA — Published by the Ukrainian National Association
ЦІНА $1.00 РАЗ НА ТИЖДЕНЬ ONCE A WEEK PRICE $1.00

РІК CXV П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ ЧИСЛO 26 VOL. CXV FRIDAY, JUNE 26, 2009 No. 26

Вибори Президента України З Днем Конституції, Україно!
призначені на 17 січня 2010 року 28 червня Україна відзначає головніших положеннях – щодо
День Конституції – Основного державної мови, герба, прапо-
КИЇВ. — Верховна Рада (ВР) зорого обліку виборців на наступ- Закону, за яким живе суспільство ра, гимну, які вособлюють істо-
України ухвалила постанову „Про них виборах Президента України незалежної соборної Української рію нашого народу – залишаєть-
призначення чергових виборів Кабінет міністрів України має держави. ся надійним оберегом української
Президента України“. За неї прого- вжити необхідних заходів щодо Це також свято усього світово- державности.
лосували 399 народних депутатів з забезпечення, у тому числі фінан- го українства, бо символізує шлях Щодо назрілих змін до тексту
442 зареєстрованих у сесійній залі. сового, належного функціонування багатовікової і невпинної бороть- Конституції, то цими днями стало
Згідно з постановою, чергові вибо- Державного реєстру виборців до би нашого народу за волю. відомо, що так звана Венеціянська
ри Президента України призначено початку виборчого процесу. Прийнята Верховною Радою комісія „За демократію через
на неділю, 17 січня 2010 року. Центральна виборча комісія, згід- 28 червня 1996 року, Конституція право“, яка є правним орга-
Окремим дорученнням парля- но з дорученням, має забезпечити України є головною запорукою ном Ради Европи, на своєму засі-
мент передбачив, що Комітет ВР функціонування Державного реєстру національного суверенітету кра- данні одностайно схвалила про-
з питань державного будівництва виборців згідно з Законом України їни, її територіяльної недоторка- єкт Конституції України, поданий
та місцевого самоврядування має „Про Державний реєстр виборців“, ности, ґарантом незалежности і до Верховної Ради Президентом
забезпечити підготування до роз- у тому числі первинне уточнення соборности та дальшого демокра- Віктором Ющенком.
гляду ВР у першому читанні протя- особистих даних цього реєстру, до тичного розвитку і вдосконалення Від імені наших читачів віта-
гом останнього пленарного тижня початку виборчого процесу. громадянського супільства. ємо Президента України, членів
у червні законопроєкту про вне- Перед цим ВР не підтримала Сама Конституція своїм кон- Уряду, депутатів Верховної Ради,
сення змін до Закону „Про вибо- проєкт постанови „Про призначен- кретним змістом також відкрита весь український народ з Днем
ри Президента України“ (нової ня чергових виборів Президента до диктованих новими суспільно- Конституції!
редакції цього закону), передба- України“, яким передбачалось про- політичними обставинами змін
чивши проведення виборчого про- ведення президентських виборів 22 та додатків, оскільки приймался Редакція „Свободи“
цесу чергових виборів Президента листопада 2009 року. За це рішення вона, як відомо, в умовах гострих
України у 90-денний термін. проголосували 42 народні депута- партійно-політичних протистоянь Статтю Богдана А. Футея
Згідно з дорученням, з метою ти з 442 зареєстрованих у сесійній в тодішньому українському пар- „Про внесення змін до Конституції
забезпечення ефективного і про- залі. („День“) ляменті, та, тим не менше, в най- України“ читайте на стор. 5

Канадський уряд відзначив І. Яремка нагородою ім. Павла Юзика
ТОР ОНТО. — Філа нт р оп і громаду“, – додав міністер Дж.
колишній член уряду провінції Кені.
Онтаріо Іван Яремко став першим Нагорода П. Юзика заініційо-
лавреатом нагороди ім. Павла вана в ім’я пошанування особи
Юзика у сфері багатокультурнос- або організації, котра ефектив-
ти, що її вручив 12 червня мініс- но проявила се бе у сприянні
тер громадянства, іміґрації і бага- багатокультурності.
токультурности Джейсон Кені під Сенатор П. Юзик був знаним
час спеціяльної церемонії в залі як батько багатокульт урности.
ім. Роя Томсона. У своїй першій промові в Сенаті
„Впродовж 25-річної відда- 1964 року під назвою „Канада —
ної праці в провінційному уряді багатокультурна нація“ він під-
Онтаріо Іван Яремко був сильним креслив, що одна третина канад-
пропаґандистом освіти, людських ців — це не французи, англійці чи
прав і багатокультурности,— ска- тубильці, але члени етнічних груп,
зав міністер Дж. Кені. – Він також є і саме це робить Канаду нацією
широко відомий з його доброчинної багатокультурности. У 1971 році
діяльности, котра включає створен- у ряд прем’єр-мініс т ра П’єра-
ня Програми багатокультурности Еліота Трудо проголосив політику
і людських прав ім. Івана та Марії багатокультурности.
Яремків на Юридичному факульте- І. Яремко був першим канадцем-
ті Торонтського університету“. українського походження, вибра-
Нагорода П. Юзика з багато- ним до уряду провінції Онтаріо,
культурности вшановує пам’ять де він був визначним членом від
сенатора і його піонерської спад- 1951 до 1975 року. У 1958 році був
щини в ділянках багаток уль- призначений до Кабінету міністрів
т у рнос ти, різноманітнос ти та і був першим міністром грома-
плюралізму. дянства Онтаріо (1961) та першим Достойний Іван Яремко (справа) і міністер громадянства, іміґрації та
Будучи членом Сенату Канади Генеральним прокурором провін- багатокультурности Джейсон Кеней.
від лютого 1963 аж до своєї смер- ції (1972-1974). Фото: Канадський відділ громадянства та іміґрації.
ти у липні 1986 року, він віді- Він і його дружина здійсни-
грав ключову ролю у розвитку і ли ряд доброчинних пожертв, ідей, що є основою канадсько- Сенатор П. Юзик був відомий
втіленні кана дської політики які вказували на їхні багатогран- го поняття про себе: плюралізму, як головний канадський урядо-
багатокультурности. ні зацікавлення. В 2002 році була багатокультурности та включення вець в Українському Народному
Нагорода включає 20 тис. дол., заснована Програма багатокуль- в їхній процес. Союзі. Він був вибраний заступ-
які будуть передані відповідній турности та людських прав ім. І. У 2008 році І. Яремко вручив ником президента УНСоюзу в
зареєстрованій незаробітковій та М. Яремків на Юридичному 50 тис. дол. Бібліотеці ім. Джона 1970 році. Опісля цей пост переі-
канадській організації чи спілці — факультеті Торонтського універ- Робартса на Торонтському універ- меновано на – Головний директор
за вибором самого лавреата. ситету з пожертвою 600 тис.дол. ситеті для цифрового збереження для Канади. Цю посаду, на котру
„Я хвалю Івана Яремка за втілю- Програма підтримує щорічний та широкого доступу бібліотечних його вибирано на чотирьох послі-
вання ідеалів сенатора П. Юзика форум, на який з’їжджаються нау- матеріялів, які стосуються укра- довних Конвенціях УНС, сенатор
та за його вклад у нашу різнома- ковці та викладачі, щоб з громад- їнської історії, літератури, мови і П. Юзик затримав аж до свого від-
нітну і сповнену життя канадську ськістю суттєво обговорити ядро культури. ходу у засвіти 1986 року.
2 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
В Полтавській області відкрили ді коаліційних сил. Водночас у ник. Уродженця Білорусі, який і народного депутата від Бльоку
пам'ятник жертвам Голодомору країні залишилося 10 українських скоїв крадіжку, затримали у квіт- Юлії Тимошенко Генадія Задирка
офіцерів, які виконують завдання ні в Криму. Він видав стат ует- у спробах використати 15 млн.
П О Л ТА В А . — П а м ’ я т н и к у складі Тренувальної місії НАТО. ку і зізнався в скоєному. Чоловік грн. державного підприємства
жертвам Голодомору 1932-1933 („Кореспондент“) намагався продати викрадену річ „Укрпошти” на дру к р ек лям-
років відкрили 18 червня в селі через інтернет, однак, потенцій- них плякатів до виборчої кампа-
Супрунівка Полтавського району. Ю. Тимошенко наголошує ні покупці відмовлялися, не зна- нії міністра. Й. Вінський вступив
У церемонії відкриття взяв участь на важливості співпраці з США ючи справжнього джерела похо- до „Батьківщини“ та був обраний
голова Полтавської обласної дер- дження „Грифона“. Цього року заступником голови цієї політич-
жавної а дмініс т рації Ва лерій К И Ї В . — П р ем ’ є р - м і н іс те р Івано-Франківський краєзнавчий ної партії після того, як восени
Асадчев, заступник голови облас- України Юлія Тимошенко провела музей відзначає 70-річчя. (Радіо 2006 року його було виключено з
ної ради Петро Ворона, голова зустріч з американською делеґаці- „Свобода“) лав Соціялістичної партії України
Полтавської районної державної єю на чолі з Особливим послан- за критику входження соціяліс-
адміністрації Сергій Антонюк і ником з енерґетичних питань в Ю. Тимошенко визнає тів до складу коаліції з Партією
голова районної ради Олександер Евразії Державного департамен- газову ситуацію складною Реґіонів і комуністами. 23 черв-
Яковенко. „Пам’ятний знак у ту США Річардом Морнінґстаром. ня ВР України ухвалила рішення
Супрунівці кошт ував близько Я к п ов і д о м и л и 1 9 ч е рв н я в К И Ї В . — П р ем ’ є р - м і н іс те р про відставку Й. Вінського з поса-
30 тис. грн., проте на його спо- Управлінні зв’язків з засобами Юлія Тимошенко 19 червня назва- ди міністра транспорту та зв’язку
рудження не вит рачено жод- масової інформації Секретаріяту ла надзвичайно складною ситу- України за поданням прем’єр-
ної копійки бюдже тних гр о- К а б і н е т у м і н і с т рі в Ук р а ї н и , ацію з розрахунками за газ все- міністра України. (УНІАН)
шей, лише добровільні пожерт- під час зустрічі обговорювали- редині країни. Під час наради з
вування і спонзорські внески“, ся питання енерґетичної безпе- головами обласних адміністра- В. Литвин взяв участь
– зазначив С. Антонюк. „Цей ки та перспективи здійнення дво- цій, посадниками міст і голова- у відзначенні
пам’ятник – нагадування про зло- сторонніх енерґетичних проєктів. ми „Теплокомуненерґо“ вона пові- 90-річчя комсомолу  
чинні дії комуністичного режи- Зокрема Ю.Тимошенко відзначи- домила, що загальна сума забор-
му, який будував безбожну імпе- ла важливість розвитку співпра- гованости за газ становить 26 KИЇВ. — У Києві проходили
рію, і це пам’ять українцям, без- ці між Україною та США в енерґе- млрд. грн. На думку прем’єра, святкування 90-ої річниці з дня
винно знищеним у роки геноци- тичній сфері. (УНІАН) наступного року ціна на газ для створення Ленінського комсомо-
ду“, – сказав під час відкриття підприємств становитиме при- лу України. В урочистостях взяв
пам’ятника Єпископ Полтавський Вулицю Комінтерну близно 230 дол. за 1,000 кубоме- участь голова Верховної Ради
і Кременчуцький Української у Києві перейменували трів і буде реґулярно перевіря- Володимир Литвин. Він сказав,
Православної Церкви Київського тися. Раніше Президент Віктор що ухвалення українським пар-
патріярхату Федір, який відслу- КИЇВ. — Вулицю Комінтерну Ющенко запропонував підвищи- ляментом рішення про святку-
жив Панахиду за жертви більшо- в Шевченків ськом у районі ти тарифи для українських спо- вання цієї річниці свідчить про
вицького терору. За словами В. Києва вирішено перейменувати живачів, проти чого виступає Ю. те, що всі усвідомлюють необ-
Асадчева, за час, коли Президент на вулицю ім. Симона Петлюри. Тимошенко. Вона також повідо- хідніс ть повернення до влас-
Віктор Ющенко порушив тему Відповідне рішення прийнято 18 мила, що Україна вмістила понад них першоджерел. „У мене є всі
Голодомору в Україні, пошуковим червня на засіданні сесії Київської 3 млрд. кубометрів газу у підземні підстави привітати вас і себе з
групам на Полтавщині вдалося ради. За це рішення проголосува- сховища, аби накопичити запаси цією датою, яка має загальнодер-
встановити більше тисячі місць ли 76 з 117 присутніх у залі депу- на зиму. Президент Европейської жавне значення“, – зазначив В.
масового поховання жертв гено- татів. Проєкт рішення був внесе- комісії Жозе Мануель Барозу Литвин. Він наголосив, що історія
циду, де на згадку про загиблих ний з голосу на початку засідання має доповідати на зустрічі ЕС у XX ст. не була б повною, якби з
побудовані меморіяли, монумен- сесії. Перейменування проводить- Брюселі про сит уацію з розра- неї були викреслені сторінки про
ти або пам’ятники. „Пошуковим ся на честь 130-річчя від дня наро- хунками України за російський Ленінський комсомол. А провід-
групам вдалося встановити тися- дження С. Петлюри та на вико- газ. Напередодні він сказав, що ник Комуністичної партії України
чі імен людей, які постраждали в нання Указу Президента України проблема викликає с т у рбова- Петро Симоненко наголосив: „Ні
роки Великого голоду, і головне від 16 травня 2005 року „Про уві- ність. У Брюселі відбулося засі- в кого немає сумнівів, що сторін-
– задокументувати спогади оче- чнення пам’яті видатних діячів дання газової координаційної ки української історії говорять,
видців. Минуло б ще кілька років, Української Народної Республіки групи, яка була скликана у зв’язку що комсомольське плем’я завжди
і в Україні просто не залишило- та Західньо-Української Народної з ситуацією, що склалася з опла- було на передовій“. Саме комсо-
ся свідків страшної трагедії, які Республіки”. (УНІАН) тою Україною за російський газ. мольське плем’я побудувало вели-
могли б розповісти правдиву істо- „Нафтогаз“ і „Ґазпром“ на да- ке суспільство і створило ту мате-
рію про страшні 1932-1933 роки“, В. Ющенко призначив ли свої роз’яснення щодо ситуа- ріяльну базу, якою ми пишає-
– сказав В. Асадчев. Присутні на начальника столичної СБУ ції. Заступник голови правління мося, у тому числі й у нинішній
відкритті пам’ятника поклали „Нафтогазу“ Ігор Діденко визнав, Україні“, – зазначив провідник
квіти до його підніжжя і вшанува- КИЇВ. — Президент України щ о „ Н а ф т о г а з “ н е с п р о м ож - комуністів. 26 червня виповню-
ли хвилиною мовчання всіх укра- Віктор Ющенко 18 червня призна- ний заплатити за газ, який треба ється 90 років з дня створення
їнців, які загинули в Голодоморі чив Олександра Полковниченка запасти на зиму. Україна зверну- Ленінської комуністичної спілки
1932-1933 років. (УНІАН) начальником Головного управ- лася до ЕС з проханням надати їй молоді України. (Радіо „Свобода“)
ління Служби безпеки України 4.2 млрд. дол. кредиту. (Бі-Бі-Сі)
Ірак відкрив в Україні (СБУ) у Києві та Київській облас- У 2008 році Польща видала
своє посольство ті. Днями В. Ющенко звільнив Й. Вінський заявив про вихід українцям віз на 40 відс. менше
нача льників управлінь СБУ у з партії Ю. Тимошенко
КИЇВ. — Ірак відкрив в Україні трьох областях — в Полтавській, КИЇВ. — Консульства Польщі в
своє посольство. Воно розташо- М и кол а ї в с ь к і й т а С у м с ь к і й . КИЇВ. — Міністер транспорту Україні видали в 2008 році близь-
ване в Києві за адресою вули- („Кореспондент“) та зв’язку Йосип Вінський пові- ко 350 тис. віз, що майже на 230
ця Звіринецька, 35. У церемонії домив 17 червня про вихід з пар- тис. менше (40 відс.), ніж у 2007
відкриття взяли участь заступ- Івано-Франківському музеєві тії „Батьківщина“. При цьому році. В Міністерстві закордон-
ник міністра закордонних справ повернули підсвічник XII ст. він підкреслив, що його заява них справ (МЗС) Польщі 18 черв-
Олекс а ндер Горін, з ас т у пник про відставку означає, що він ня повідомили, що в минулому
м і н і с т р а з а ко рд он н и х с п р а в І В А Н О - Ф РА Н К І В С Ь К . — має намір вести активну полі- році українці отримали понад 230
Іраку Лябід Абаві, представники Бронзовий підсвічник „Грифон“, тичну діяльність. Того ж дня Й. тис. шенгенських і понад 110 тис.
Міністерства закордонних справ вкрадений минулого року, пере- Вінський заявив, що подав у від- польських віз. У МЗС Польщі не
України та Посольства Іраку в дали Івано-Франківському кра- ставку з посади міністра тран- уточнили, скільки з виданих шен-
Україні. Л. Абаві заявив про важ- єзнавчому музею 23 червня голо- спорту та зв’язку України через генських віз були одноразови-
ливість відкриття посольства для ва обласної державної адміністра- серйозні розбіжності з прем’єр- ми і багаторазовими. Найбільше
розвитку двосторонніх взаємин. ції Микола Палійчук та керів- мініс т р ом Юлією Тимошенко віз видало Консульство Польщі у
„Відкриття Посольства Республіки ник управління Мініс терс тв а „щодо політичних, кадрових, еко- Львові – понад 190 тис. Польське
Ірак в Україні, без сумніву, є тією вну т рішніх справ в о блас- номічних питань, а також етики конс ул ь с т в о в Лу ц ь к у в и д а -
подією, яка підтвердж ує міц- ті Василь Кузнєцов. Ця пам’ятка стосунків між членами Кабінету ло понад 70 тис. віз, понад 50
ність двосторонніх зв’язків між мис тецтва XII с т. – бронзова міністрів України“. Водночас Й. тис. – в Києві, близько 20 тис. –
обома країнами“, – сказав заступ- статуетка-підсвічник (друга назва Вінський ще раз підкреслив, що у Харкові та 14 тис. – в Одесі. У
ник міністра. Він також подяку- „Водолій“), виготовлена галиць- не має наміру кандидувати на МЗС Польщі повідомили, що зага-
вав Кабінетові міністрів і народо- кими майстрами за часів князя Президента. 15 червня прем’єр- лом польські консульські устано-
ві України від імені свого уряду Осьмомисла – є одним з найцін- міністер Ю. Тимошенко заявила, ви видали в 2008 році понад 670
і народу за підтримку. Л. Абаві ніших експонатів музею, оці- що не виключає притягнення до тис. віз (з яких близько 490 тис.
висловив надію на подальший нюється у більш як 1 млн. грн. відповідальности Й. Вінського за шенгенських і 185 тис. національ-
успішний розвиток двосторон- „ Гриф он “ в и к р а л и м и н у л ог о спроби використати кошти дер- них). 
Водночас польське МЗС не
ніх взаємин. У грудні 2008 року року в Міжнародний день музе- жавного підприємства„Укрпошта“ надало даних про кількість відмов
з Іраку в Україну повернулися 29 їв. Правоохоронцям знадобився не за цільовим призначенням. у виданні віз чужоземцям та укра-
миротворців, що служили у скла- майже рік, щоб знайти підсвіч- Вона звинуватила Й. Вінського їнцям. („Кореспондент“)
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 3

на теми дня
Запрошення на свято
Дорогі співвітчизники та приятелі України!
Два роки – дуже довгий час для України
27 червня 1964 року колишній Президент Р. Л. Хомяк рив Адольф Гітлер!).
В розмовах з українцями на сході і заході і в
США Двайт Д. Айзенгавер в столиці США КИЇВ. – Два роки – дуже довгий час бути столиці я постійно мав труднощі переконати
відкрив пам’ятник славному співцеві України поза Україною, зокрема для професійного спо- співрозмовників, що партія О. Тягнибока – не
Тарасові Шевченкові. Пам’ятник встановле- стерігача, яким я себе вважаю. Це шалено дина- для України; нехай розкажуть ті українці, які в
но у Вашінґтоні на перехресті вулиць 22nd і мічна країна, і ледве можна збагнути усі зміни 1940-их роках жили під нацистами. Реакції моїх
P St. NW. у ній, коли постійно тут живеш, а після відсут- співрозмовників обмежувались до підсмішків,
У суботу, 27 червня, в 11-ій год. перед ности майже двох років, зміни приголомшують. махання рукою, мовляв, тут нема чим перейма-
полуднем Посольство України в США біля Їх бачиш всюди. тись. Але також я не раз зустрічався з сильною
пам’ятника відзначатиме 45-річницю тієї важ- Наприклад, протягом тільки двох тижнів підтримкою дій О. Тягнибока за те, що він пал-
ливої події в житті української діяспори в США. політична ситуація мінялась по годинах: буде кий патріот України, що його тверду руку треба
З цієї нагоди Посольство запрошує пред- нова парляментарна коаліція між фракціями на те, щоб встановити порядок в Україні. Тут я
ставників Білого Дому, Державного депар- Юлії Тимошенко і Віктора Януковича чи не міг тільки сказати, що, без сумніву, Гітлер навів
таменту, Конґресу, Бюра посадника міста, буде? Чи ця коаліція спроба конституційно- порядок в Німеччині. Я особисто знаю жертв
Служби національних парків, а також го перевороту про який кількакратно остерігав цього порядку і сам пригадую його.
українсько-американську громаду, взяти Президент Віктор Ющенко? (Коли пишу це – Що цікаве і страшне це те, що деякі українці,
участь у тих урочистостях. виглядає, що не буде і не є). які народились за незалежности, також хочуть,
Коли 150 років тому Тарас Шевченко та Але цим разом у Києві мене цікавило щось щоб О. Тягнибок, патріот, навів порядок. Це
американський актор Айра Олдрідж зустрі- інше: чи є тут, нарешті, вулиця Івана Мазепи? зокрема видно з розмов з ними, які Зенон
Я чув, що міська адміністрація таки офіційно Завада, київський кореспондент „The Ukrainian
лися в Петербурзі, їх об’єднувала спільна ідея перейменувала вулицю на Печерську, яка з 1919 Weekly“ описав пару місяців тому у своїй газеті.
боротьби з гнобленням у США та Україні, ідея року носила назву Січневого повстання. Це ста- Всеукраїнське об’єднання „Свобода“ вже здобу-
свободи. Сьогодні обидві нації втішаються лось після багатьох років спроб і прерізних ло більшість в Тернопільській області. Навіть в
свободою та повною співпрацею. причин, щоб до цього не допустити. далекій Луганській області тягнибоківці дають
Символічним є й те, що Кобзар України Прибувши до Києва, я випив каву і пішов про себе знати.
в и с о к о ц і н и в П р е з и д е н т а Д ж о рд ж а переконатись. Є! Біля входів до будинків над Відрадним явищем для мене було те, що жур-
Вашінґтона як батька американського наро- числами так і пише, що це вулиця І. Мазепи. налістка Ярослава Музиченко оце надрукувала
ду, як приклад для демократичних керівників Вулиця Січневого повстання була пам’ятником солідну аналітичну статтю про всі ці нацистські
в Україні. Це переконання є увічнене у його учасникам повстання проти Української залицяння й імовірних режисерів цього фено-
поемі, викарбованій на пам’ятнику. Народної Республіки 1918 року, яке організу- мена в газеті „Україна молода“, яку читають
Будь ласка, долучіться до святкування цієї вала інша держава – Росія! Доки не змінять цієї по всій Україні. Її стаття появилась в числі 110
пам’ятної 45-річної події. назви вулиці – я вважав – можна сумніватись, „України молодої“ від 20 червня, під заголовком
У випадку дощової погоди святкування від- чи Україна справді хоче бути самостійною. Мені „Разом їх багато...“. Рекомендую статтю усім, хто
будеться у церкві Прочан (через дорогу від в голову не вміщалося те, що Україна у своїй переживає за долю України. Я. Музиченко пока-
пам’ятника). столиці вшановує насправді чужоземне і воро- зує, що не усі тут захоплені „твердими руками“
Олег Шамшур, же повстання. Але заходи проти зміни назви не і „порядком“. („Україна молода“ є в Інтернеті:
Посол України в США вгавали. Останніми роками в засобах масової www.umoloda.kiev.ua).
інформації висувались навіть такі ідіотські при- Друге моє розчарування – це недавній виступ
чини, як та, що переіменування вулиці спричи- Миколи Томенка, кандидата історичних наук,
У Москві вийшла книга нить зайві витрати – по 17 грн. за кожну табли-
цю на будинки, на якій є число будинку і назва
заступника голови Верховної Ради, ветерана
війни в Афганістані. Я справді шаную його,
про Юлію Тимошенко вулиці.
Київські мельниківці з Фундації ім. Олега
вже з десяток років слідкую за його політич-
ними починами. Він робить враження люди-
Ольжича, яка знаходиться на цій вулиці, вже ни з здоровим розумом. І я вважаю його моло-
декілька років писали на своїй кореспонден- дим, бо він майже ровесник моєї старшої донь-
ції зворотню адресу з назвою І. Мазепи, і якось ки (в грудні матиме 45 років). У 1998 і 1999
пошта до них приходила, хоч остаточного роках опитування визнали його найкращим
рішення про нову назву ще не було і табли- політичним аналітиком. І все ж він мене тут
ця на будинку казала, що це вулиця Січневого розчарував.
повстання. Тепер Фундація ім. Ольжича вже Україна була першою з усіх пострадянських
справді є на вул. І. Мазепи. Цю адресу тепер держав, яка мала цивільного міністра оборо-
також має Посольство Латвії і великий сальон ни: Валерія Шмарова (1994-1996). Серед демо-
ґльобального майже-монополіста в торгівлі кратичних країн світу, де збройні сили є під
діямантами – компанії „ДеБірс“ (DeBeers), та цивільною контролею, цей факт творив пози-
готель „Салют“ який 25 років тому СРСР побу- тивну оцінку Україні у світі. Тепер в Україні
дував трохи під нюйоркський музей Ґуґенгайма. знову був цивільний міністер оборони, Юрій
На Мазепинській вулиці також знаходить- Єхануров, який має марку доброго менеджера
ся Музей ім. Івана Гончара і Печерська Лавра, або, як тут кажуть, „господарника“. До того він
жителям якої – монахам церкви під юрисдик- займав декілька високих урядових посад. Аж
цією Московського патріярхату – мабуть, не тут прем’єр-міністер Юлія Тимошенко чомусь
дуже подобається така адреса. ,З другої сторо- вирішила його позбутись, перед тим закидаю-
ни, Лаврі не треба адреси: туди прочани прихо- чи прояви корупції в міністерстві. Ю. Єхануров
дять вже сотні років. боронився, заперечував закиди, але Верховна
Пагорб Слави з пам’ятником поляглим воя- Рада забрала від нього оборонний портфель.
кам Червоної армії і новим пам’ятником жерт- Як на цивільного міністра оборони дивить-
вам Голодомору також є на вулиці з гетьман- ся професор-політолог й історик, з досві-
ською назвою. Пам’ятник жертвам Голодомору дом в печерах Афганістану? Прикро сказати –
мене здивував: я звичайно проти мертвих „по-совєтськи“. Він сказав журналістам 9 черв-
структур на пам’ять цього величезного злочи- ня: „У нас так склалося, що останнім часом
ну. Краще було б мати живий центр для дослі- стало модно назначати на керівників армії
дження геноциду. Але пам’ятник у формі свіч- людей, які ніколи не служили. Тому я вважаю,
ки з закутими птахами непогано вписується в що нині армію має очолювати людина, яка вті-
Олексій Митрофанов представляє книгу „Юлія“. ляндшафт і під пам’ятником є приміщення для шається шаною й повагою, і коли приїжджає
Фото: УНІАН музею чи кімнат для дослідників. Ця частина в ґарнізон, має принаймні знати, як розібрати
ще не викінчена, але видно вхід до підземель- автомат“.
МОСКВА. – 17 червня в столиці Російської них приміщень. І ще цікава деталь: пам’ятник Тут він трохи пом’якшив категоричність
Федерації відбулась прес-конференція з нагоди жертвам Голодомору стоїть всього за кілька- свого погляду, пояснюючи, що в період рефор-
презентації книги Олексія Митрофанова „Юлія“, десят метрів від обеліска на Площі Слави, але мування збройних сил, людина, яка очолює їх,
присвяченої прем’єр-міністрові України Юлії коли стояти біля одного з них, то не видно дру- має користуватися їхнім довір’ям. На думку М.
Тимошенко. гого. При вході до алеї на вулиці Мазепи, яка Томенка, міністром оборони має бути представ-
Автор книги – російський політик, депутат веде до пам’ятника жертвам Голодомору, кля- ник елітної частини Збройних сил України.
Державної думи Російської Федерації 1993-2008 чать два кам’яні ангели. Я чув ці погляди М. Томенка раненько на
років, підкреслив, що в книзі немає прізвища Все, можна сказати, пішло на свої місця. Але радіомовленні Бі-Бі-Сі і, як опарений, виско-
героїні, не вказуються її посади, але більшість є й розчарування розвитком подій в Україні чив з ліжка. Пане Томенко, ви розчаровуєте
фактів – не вигадані. навіть для такого патологічного оптиміста, як я. ваших прихильників! Забули, як елітні частини
За його словами, зацікавлення Ю. Тимошенко Вже декілька років мене турбує зріст попу- Червоної Армії вели вас в боях в Афганістані!
викликане тим, що вона – найбільш яскрава лярности в Україні Олега Тягнибока і його І все ж приємно і цікаво спостерігати Україну
особа світової і української політики. Головне в Всеукраїнського об’єднання „Свобода“ (раніше зблизька. Президентська кампанія вже насправ-
творі – опис характеру, стилю і методів роботи ця партія називалась Соціял-націоналістичною ді почалась, хоч ще не офіційно. Наступні міся-
Ю. Тимошенко. (УНІАН) – а це вже надто близька назва до тієї, яку ство- ці будуть захоплювати, а іноді й розчаровувати.
4 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

АМЕРИКА І СВІТ
Влада Ірану відмовляється і допитували протягом 10 днів незалежности Абхазії та Південної США і Росія говорили
скасувати висліди виборів після того, як він викрив масо- Осетії, які більшість країн світу про свої ядерні арсенали
ві вбивства у Боснії, за що зго- вважають частиною Грузії. („Голос
ТЕГРАН, Іран. — Влада Ірану дом отримав нагороду Пуліцера. Америки“) МОСКВА. — Росія повідоми-
22 червня нещадно, з допомо- („Голос Америки“) ла, що третє коло її переговорів з
гою збройних сил, розігнала акції Несподівана знахідка у США в питанні скорочення ядер-
протестів прихильників Госейна Потяги метро Норвегії – нові газові родовища них арсеналів обох країн відбулися
Мусаві, які 20 червня переросли у зіштовхнулися у Вашінґтоні в Женеві 23 і 24 червня. Як заявив
зіткнення з поліцією. В результа- ОСЛО, Норвегія. — У Норвегії речник російського Міністерства
ті заворушень було заарештовано ВА ШІНҐТОН. — Дев’ятер о в и я в л е н о н ов і в ел и к і р од о - закордонних справ Андрій
457 осіб, принаймні 17 осіб заги- осіб загинули внаслідок зіткнен- вища природного газу на дні Нестеренко, російський президент
нули, сотні отримали поранення. ня двох підземних потягів у сто- Норвезького моря. За попередніми Дмитро Медведєв та його амери-
Така тактика приносить результа- лиці США Вашінґтоні. Посадник оцінками експертів, обсяги запа- канський колеґа Барак Обама спо-
ти – останніми днями все менше міста Ейдріян Фенті 23 червня сів нового родовища становлять діваються оголосити висліди пере-
людей наважилося виходити на повідомив, що понад 50 пасажи- до 100 млрд. лт. газу. Це приблиз- говорів під час їх зустрічі у Москві
вулиці. Втім, ситуація ще дале- рів зазнали поранень. Телебачення но стільки ж, скільки Норвегія на початку липня. Мета перего-
ка від розв’язання. Протистояння демонструє кадри з місця випад- видобуває за цілий рік. Родовище ворів – знайти замінник укладе-
триває серед політичної верхів- ку, де один потяг наїхав на інший Ґро знаходиться на відстані близь- ному 1991 року Договорові про
ки країни, частина якої вважає, на одній з надземних ділянок ко 400 км. від узбережжя Норвегії скорочення стратегічних озбро-
що уряд повинен прислухатись до вашінґтонського метро. Як заявив на рекордній для Норвезького єнь (СТАРТ-1), який втрачає свою
вимог опозиції. Уряд визнав, що офіційний представник підзем- моря глибині – 1,376 метрів. Не чинність 5 грудня. За словами
деякі порушення під час голосу- ки, один потяг зупинився і чекав, виключене існування інших родо- А. Нестеренка, переговори були
вання були. Однак, на думку Ради колиможна буде знову розпоча- вищ, тож експерти вже пляну- „конструктивними“. Переговори
вартових конституції Ірану, цього ти рух, тоді ззаду на нього наїхав ють нові пошуки. Нове родовище в цій справі вів ще уряд Джорджа
не досить, щоб оголошувати пере- інший потяг. Два потяги зіштов- відкрило й освоюватиме спільне Буша, однак, як повідомляли різні
вибори. Раніше того ж дня ця Рада хнулися десь о 5-ій год. вечора. голяндсько-норвезько-французьке джерела, – з невеликим успіхом.
відмовилася скасувати висліди Офіційні представники наразі не підприємство. 50 відс. його акцій („Голос Америки“)
президентських виборів, що від- можуть назвати причин аварії чи належать „Royal Dutch Shell“, 40
булися 12 червня, на яких вели- навіть кількости осіб, які перебу- відс. – норвезькому „StatoilHydro“, СБУ висилає з України
ку перевагу отримав діючий пре- вали у потягах. Тим часом рятів- а 10 відс. володіє французький 19 офіцерів ФСБ
зидент Махмуд Ахмадинеджад. ники і надалі розбирають уламки. енерґоконцерн „GDF “. Завдяки
Головний його конкурент екс- (Бі-Бі-Сі) новому родовищу, Норвегія від- К И Ї В . — Го л о в а С л у ж б и
прем’єр Г. Мусаві не визнав вислі- разу піднялася на третє місце у Безпеки України (СБУ) Валентин
дів виборів і звинуватив владу Віце-президент Джо Байден світі за розвіданими запасами газу, Наливайченко 17 червня повідо-
країни в їх підтасуванні, вимага- відвідає Грузію і Україну де раніше обіймала п’яту позицію мив про те, що після 13 грудня всі
ючи скасування підсумків голо- після Канади та Ірану. При цьому представники Федеральної служ-
сування. Режим робить все, щоб ВАШІНҐТОН. — Білий Дім самі норвежці майже не викорис- би безпеки (ФСБ) Росії на росій-
ізолювати Г. Мусаві від протестів. 23 грудня повідомив, що віце- товують газ і нафту, а застосову- ській Чорноморській фльоті пови-
Його найближчі соратники і акти- президент Джосеф Байден відві- ють енерґію гідроелектростанцій. нні залишити територію України.
вісти заарештовані, а самому Г. дає 20-24 липня Грузію і Україну, („Німецька хвиля“) В. Наливайченко сказав, що про
Мусаві погрожують кримінальною тобто через два тижні після запля- це російську сторону повідомле-
відповідальністю, якщо завору- нованої візити Президента Барака Кирґизстан надасть США но офіційними каналами. За сло-
шення не припиняться. Поява цієї Обами до Москви. Згідно з опублі- авіобазу на нових умовах вами керівника СБУ, на росій-
людини на чолі опозиції для бага- кованою бюром віце-президента ській Чорноморській фльоті зараз
тьох виявилася великою несподі- заявою, Дж. Байден матиме зустрі- БІШКЕК, Кирґизс тан. — 23 є 19 офіцерів ФСБ, які займають-
ванкою. У 1980-их роках він був чі з політичними провідниками червня уряд Кирґизстану зая- ся контррозвідувальною діяльніс-
прем’єр-міністром країни. Його обох країн, а також з представни- вив про досягнення угоди зі США тю. В. Наливайченко також зая-
називали ставлеником релігійних ками опозиції і активістами орга- щодо подальшого використан- вив, що всі функції, передбаче-
провідників і одним з архітекторів нізацій громадянського суспіль- ня летовища Манас для надання ні українським законодавством,
теперішнього іслямського режи- ства. В документі також підкрес- підтримки міжнародним силам в в тому числі щодо безпеки росій-
му. Зараз Г. Мусаві відмовчується, лено, що віце-президент засвід- Афганістані. Міністер закордон- ських моряків, покладені на під-
і важко сказати, чи це диплома- чить підтримку США справі про- них справ Кирґизстану Еднан розділи військової контррозвідки
тична тактика, чи він намагається довження демократичних і еконо- Карабаєв сказав, що США пого- СБУ в Севастополі і Симферополі.
втихомирити протести. Тим часом мічних реформ в обох країнах та дились збільшити орендну плату Напередодні В. Наливайченко зая-
обраний президент Ірану і новий обговорить теми спільного заці- за використання бази більше, ніж вив, що СБУ та ФСБ є надійними
кабінет міністрів країни приймуть кавлення. У заяві також сказано, втричі, до 60 млн. дол., і надати ще партнерами, співпраця яких реґу-
присягу в період з 26 липня по 19 що подробиці буде подано пізніше, кілька десятків млн. дол. на розбу- люється спеціяльною міжвідомчою
серпня, повідомили 23 червня офі- хоч у випадку Грузії уряд Б. Обами дову інфраструктури. Щоправда, угодою. При цьому у Києві перебу-
ційні засоби масової інформації. проявив останнім часом неабияку за новою угодою базу можна вико- ває для координації співпраці пра-
(„Голос Америки“, „Кореспондент“) активність. Так, наприклад, уряд ристовувати лише для транзиту цівник російської спецслужби, а в
Президента Б. Обами запевняє вантажів невійськового призна- Москві – української. (Бі-Бі-Сі)
Американський журналіст Тбілісі, що його спроби покращи- чення. США завжди намагалися
вирвався з полону талібів ти взаємини з Москвою не відбува- применшити значення рішення Національним архівам
ються коштом Грузії чи інших країн Кирґизстану вислати з бази аме- США – 75 років
КАБУЛ, Афганістан. — Репортер реґіону. Таку заяву зроблено на риканських вояків, але насправ-
газети „Ню-Йорк Таймс“ Дейвид переговорах між високопоставле- ді альтернатив Манасу було неба- ВАШІНҐТОН. — Цього року
Род 21 червня здійснив сміливу ними представниками США і Грузії гато, і втрата бази призвела б до Національне управління архівів і
втечу від бойовиків Tалібану. З з метою наповнити змістом Хартію значного ускладнення підтрики документації США відзначає своє
ним втік місцевий журналіст Тагір про стратегічне партнерство, яку акцій в Афганістані. На перший 75-ліття. 23 червня з нагоди юві-
Лудін. У листопаді 2008 року Д. підписали колишній Державний погляд, нову угоду вдалося досяг- лею відкрито велику виставку з
Род їхав на інтерв’ю з провідни- секретар Кондоліза Райс і міністер ти завдяки значному збільшен- багатьма цінними експонатами, які
ком талібів, яке мало відбутися закордонних справ Грузії Григол ню оплати, але насправді йдеть- вперше представлено для огляду
неподалік Кабулу. По дорозі його Вашадзе наприкінці правління ся про набагато більше, ніж гроші. відвідувачів. Національні архіви
викрали бойовики. 41-річного уряду Президента Джорджа Буша. Оглядачі вбачали руку Москви у США є унікальним місцем, де, крім
заручника утримували в горах на Подібну Хартію у грудні минулого рішенні Кирґизстану чотири міся- 10 млрд. документів, зберігають-
афгансько-пакистанському кордо- року США підписали з Україною, ці тому про закриття бази, оскіль- ся цінні артефакти американської
ні. Газета „Ню-Йорк Таймс“ нама- і заступник Держсекретаря США ки Росію давно непокоїть посилен- історії. У ротонді Національного
галася не розголошувати факт Джеймс Стайнберґ також сказав, ня присутности США у реґіонах, управління архівів і документа-
викрадення свого працівника, що Україна не буде предметом тор- які вона вважає зоною своїх інтер- ції можна побачити Деклярацію
побоюючись, що це може спри- гів в американсько-російських вза- есів. Але, з іншого боку, Москва незалежности, Конституцію США
чинити ще більшу загрозу життю єминах. Він підкреслив, що уряд поділяє і ст урбованість неста- і перелік про права, який скла-
журналіста. Згідно з повідомлен- Б. Обами намагається мати кращі більністю в Афганістані. Рішення дається з перших 10 поправок до
нями „Ню-Йорк Таймс“, Д. Род взаємини з Москвою, включно уряду Кирґизстану надати дозвіл Основного Закону. Майкл Курц з
утік, перелізши через загорожу з надією на підписання до кінця США на подальше використан- Національного управління архі-
табору. Потім він почав шукати за поточного року нової угоди про ня бази виглядає як поступка з вів і документації США каже:
допомогою і натрапив на пакис- стратегічні наступальні озброєн- боку Москви напередодні зустрі- „Урядовці зрозуміли, що губиться
танських військових, які достави- ня, і що це не відбувається коштом чі „США-Росія“ на початку липня. історія країни. Документи збері-
ли його на американську військо- Грузії, яка у серпні минулого року Але Росія дає зрозуміти, що при- галися у відомствах, що їх випус-
ву базу у Баграмі. Для Д. Рода це була втягнута у коротку війну з сутність США неподалік її кор- тили. Пожежі та інші катастрофи
викрадення є не першим. У 1995 Росією. США очолили міжнарод- донів вимагатиме згоди Москви. нищили історичну спадщину дер-
році серби кинули його у в’язницю ну опозицію до визнання Москвою (Бі-Бі-Сі) жави“. („Голос Америки“)
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 5

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ ве перебування судді на посаді є схвальним,
адже воно ґарантує суддям спокійну працю.
Про внесення змін до Конституції України Така норма допомагає дотримуватися неупе-
реджености та незалежности суддів, що є конче
Богдан А. Футей міністрів України з питань зовнішньополітич- необхідним для демократичної держави, де
ної діяльности, оборони і безпеки держави визнається і діє принцип верховенства права.
З ме тою унеможливлення політично- після консультації з прем’єр-міністром (незро- Проте термін перебування на посаді суддів
правової кризи в державі, в грудні 2004 року зуміло, як це буде здійснюватися на практи- Конституційного суду залишається попереднім
було прийнято Закон України ч. 2222 „Про ці). А відповідальність, між іншим, зберігаєть- – дев’ять років. Крім того, проєкт нової редак-
внесення змін до Конституції України“, що ся тільки за прем’єр-міністром. За таких умов ції Конституції ніде не ґарантує, що платня
дозволило розв’язати кризу тодішніх прези- було б доцільно принаймні передбачити інсти- суддів не зменшується.
дентських виборів, але водночас сплутало роз- тут контрасиґнатури, коли певні акти прези- Позитивним рухом у забезпеченні належ-
поділ повноважень між виконавчою і законо- дента мають бути контрасиґнованими керівни- ного судочинства є нова норма статті 148,
давчою гілками влади, а це, у свою чергу, невдо- ком уряду, який несе за них відповідальність. що передбачає набуття повноважень суддів
взі спричинило правовий хаос в країні. Це дозволило б забезпечити певний балянс між Конституційного суду України з дня складан-
Щоб виправити цю ситуацію, 31 березня двома представниками виконавчої гілки влади. ня присяги на пленумі Конституційного суду
цього року Президент Віктор Ющенко подав Таким чином, в державі залишаться кіль- України. Це дозволить уникнути ситуації, що
до Верховної Ради України свій проєкт Закону ка центрів виконавчої влади: Кабінет міністрів, була у 2005 році, коли парлямент відмовився
України „Про внесення змін до Конституції президент (його Секретаріят) і Рада національ- приводити до присяги суддів Конституційного
України“. Зупинимось детальніше на деяких ної безпеки і оборони. Президент матиме вплив суду, які були призначені президентом та
запропонованих змінах. на законодавчу та суддівську гілки влади: має з’їздом суддів.
Законопроєкт вносить зміни до усього право розпустити палату депутатів парляменту, Складається враження, що послаблюєть-
тексту Основного Закону, до всіх його роз- право призначати за погодженням Сенату всіх ся роля Верховного суду України. Наприклад,
ділів. Виникає питання: яка має бути пра- суддів Конституційного суду та, за поданням чинна Конституція проголошує, що Верховний
вова процедура його прийняття? У рішен- Вищої ради юстиції України. має право при- суд України є найвищим судом у системі орга-
ні від 3 жовтня 1997 року Конституційний суд значати та звільняти з посад низку суддів судів нів загальної юрисдикції. А вищими судови-
України роз’яснив, що „Конституція України загальної юрисдикції. Таким чином, бачимо, ми органами спеціялізованих судів є відповідні
як Основний Закон держави за своєю юри- що знову є намагання залишити за інститутом вищі суди. Тобто діючою Конституцією побудо-
дичною природою є актом установчої влади, президента можливість „проникати“ у сфери вана піраміда організації судоустрою України.
що належить народові“ та зазначив, що „про- функціонування усіх гілок влади, залишаючи Запропонований же проєкт Конституції перед-
цес прийняття нової Конституції України главу держави нібито над усіма гілками влади. бачає запровадження судової системи „під
(нової редакції) може бу ти започаткова- Принцип ваг і стримувань не є збережений. однією парасолькою“: як Верховний суд, так і
ний лише після з’ясування волі Українського Окремо необхідно зупинитись на судо-
народу щодо необхідности прийняття нової вій владі. Нове положення про безтерміно- (Закінчення на стор. 19)
Конституції України“. Щоб приймати нову
Конституцію України, яка змінює шлях, яким
буде іти держава, треба діяти згідно з правила-
ми, з процедурою.
Стефан Романів: „Ми є частинкою великої нації“
Нова редакція Основного Закону України Життя світового українства, його здобутки у збереженні
передбачає створення в Україні двопалатно- і розвитку національної ідентичности викликають все глибше
го парляменту. Пропонується перейменува- зацікавлення в Україні, оскільки містять безліч яскравих прикладів
ти Верховну Раду України в Національні Збори, того діяльного патріотизму, котрий, не перешкоджаючи засвоєнню
які складатимуться з двох палат – палати депу- іншомовної культури, спонукає людину до міцного внутрішнього
татів і сенату. зв’язку з історичною батьківщиною і до активної співпраці з нею.
У новій редакції Конституції з статті 91 вилу- Саме цій темі присвячена розмова кореспондента Центральної
чено норму, що народним депутатам ґаранту- телерадіостанції Міністерства оборони України Андрія Черняка з
ється депутатська недоторканість. Проте збе- головою Союзу українських організацій Австралії, генеральним секре-
рігається положення, яке по суті не скасовує тарем Світового Конґресу Українців (СКУ) Стефаном Романовим,
депутатського імунітету: „Народний депутат Стефан Романів який на початку червня відвідав Київ.
без згоди Палати депутатів, сенатор без згоди
Сенату не може бути затриманий чи заарешто- – Ви народилися і прожили все життя в постійно присутня в житті світового укра-
ваний“. Це не зовсім збігається із закликами, Австралії, але бездоганно розмовляєте укра- їнства. Чи можна говорити про вплив укра-
що лунали донедавна про необхідність скасува- їнською мовою. Більш того, очолюєте вели- їнських громад в тих країнах, парляменти
ти депутатський імунітет. ку українську громадську організацію на яких визнали Голодомор геноцидом проти
Позитивно ставлюсь до відмови від консти- цьому далекому від України континенті. українського народу?
туційної реґляментації чисто політичної прак- Звідки таке сильне почуття українського – Певна річ, у тих 14 державах, які визна-
тики утворення парляментської коаліції, від патріотизму? ли Голодомор геноцидом, місцеві громади
існування якої залежить виконавча влада в – Передусім завдяки вихованню. Адже осно- українців впливали на своїх членів парлямен-
Україні. Інститут формування коаліції не додав ви національної самоідентифікації заклада- ту. Саме ми, українці Австралії, на пошану
стабільности і не сприяв підвищенню ефектив- ються в родині. Наші батьки, приїхавши до жертв Голодомору, почали акцію Незгасимої
ности як законодавчої, так і виконавчої влади в Австралії, дуже мудро будували суспільно- свічки. Вона об’їхала 33 країни світу. І знову
Україні. Разом з цим не бачимо задеклярованої політичне і громадське життя. Ми – австра- повернулася в Австралію, тепер уже в музей
оптимізації правового статусу глави держави лійці, проте водночас ми є частиною великої Голодомору. Але тему цю не можна забувати
та „системи стримувань і противаг“. української нації. ні на день. Посольство Російської Федерації,
Нова редакція Констит уції залишає за – А що ще, крім родини, змушує людей коли ми почали цю акцію в Австралії, видало
Кабінетом міністрів України статус вищого пам’ятати, що вони – українці? повідомлення, звинувачуючи Союз Українців
органу у системі органів виконавчої влади, що – Особливу ролю відіграє церква, довкола Австралії в тому, нібито ми зле впливаємо на
формується парляментом. Проте значний обсяг неї зосереджується і громадське життя. Діють відносини між Україною та Росією. Постійна
повноважень у системі виконавчої влади збе- „Рідні школи“, Спілка Української Молоді позиція Росії полягає в тому, щоб дискредиту-
рігається і за президентом: право внесення на і Пласт, жіночі організації, наукові центри. вати все, що Україна робить.
погодження Сенату подання щодо призначення Тобто є все, що потрібно людині, яка хоче – Які завдання ставить сьогодні перед
та звільнення з посад Генерального прокурора зберегти свою національну ідентичність. собою Світовий Конґрес Українців?
України, голови Служби безпеки України, голо- Австралія дає можливість це зробити, оскіль- – Одне з найважливіших – формування
ву Національного бюро розслідувань, керів- ки проводить політику багатокультурности. позитивного міжнародного образу України.
ників інших державних органів, які здійсню- Ця політика дуже мудра. Вона, з одного боку, Інші напрями нашої діяльности – вст уп
ють досудове слідство, голову Служби зовніш- спонукає до інтеґрування в життя країни, в її України до Евросоюзу та НАТО, питання
ньої розвідки України. Зберігається Рада наці- української мови в Україні та діяспорі.
ональної безпеки і оборони, яку очолює прези- мову, культуру, а з іншого – сприяє збережен-
ню мови і культури етнічних громад. Бо якби – Свого часу Уряд України та й певна час-
дент. Крім того, проєкт нової Конституції надає тина суспільства ставилися до діяспори
президентові право скасовувати акти Кабінету всі громадяни українського походження аси-
мілювалися, то ослабли б міждержавні зв’язки доволі скептично. Після Помаранчевої рево-
Австралії з Україною. люції ці погляди змінилися?
– Ці зв’язки, мабуть, і є Вашою метою – Тоді всі зрозуміли важливість діяспори,
Про автора: бо вона пропаґувала „помаранчеві“ ідеї у своїх
Богдан А. Футей – суддя Федерального суду приїзду до України?
– Та к. Я ма в на г од у з ус т річатися з країнах. Це не було питання, кого підтримува-
претензій США, призначений на цю посаду
Президентом Віктором Ющенком і ми гово- ти – Віктора Ющенка чи Віктора Януковича,
Президентом Рональдом Рейґаном у травні
рили про його візиту до Австралії. Також це було питання демократії. Я мав розмову з
1987 року. Починаючи з 1991 року, є актив-
ми знову поверталися до теми Голодомору – нашим австралійським міністром закордон-
ним учасником різних програм з верховен-
ства права і демократизації в Україні. Був рад- в світлі того, як СКУ бачить українську істо- них справ. Він почав мені говорити: мовляв,
ником Робочої групи з питань підготування рію і майбутнє незалежної Української дер- де Україна, а де Австралія, і чому ми повинні
Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 жави. Ми також мали зустріч з Патріярхом там втручатися у внутрішнє життя України?
року. Суддя Б. Футей є професором Українського Філаретом, тому що якраз у ті дні в Києві пере- Я йому відповів: ось ви висилаєте військові
Вільного Університету у Мюнхені і викладає на бував з делеґацією міністер юстиції з Південної сили в Ірак, щоб зберігати там демократію. Ви
факультеті правничих наук Києво-Могилянської Австралії, і ми їм організували різні зустрічі.
академії. – Відчувається, що тема Голодомору (Закінчення на стор. 19)
6 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

ЧЕРВеНЬ В НАШІЙ ІСТОРІЇ...
Президент Б. Обама
збирається до Москви В Любліні, 1569 року...
Звичайно ж, наші читачі, постійно переймаючись політичною
і економічною ситуацією в Україні і її міжнародним станови- 28 червня 1569 року депутати ським маґнатам землю, а в самій
щем, не могли, з приходом до влади Барака Обами, пропустити сеймів Королівства Польського і Польщі вільних земель вже не було,
повз увагу ті прозорі натяки і навіть досить однозначні заяви Великого князівства Литовського українські чорноземи вкриваються
офіційних осіб Білого Дому про те, що взаємини між США і Росією підписали в Любліні угоду про лятифундіями нових „королев’ят“
повинні перебудовуватися у бік „потепління“. Нічого не маючи об’єднання обох країн у спіль- – З а мой с ь к и х , Та рн ов с ь к и х ,
проти збільшення теплоти у сучасному світі, ми, американці ну федеративну державу – Річ Конецпольських, Вишневецьких...
українського походження і члени різних наших громадських Посполиту. Питання: чи це є також І так дійшло до дзвону козаць-
організацій, не можемо уникнути логічного, як на ті натяки і наша, українська історія? ких шабель...
заяви, запитання: як теперішні американські провідники пове- Так, бо, по-перше, Люблінська Сьогодні ж і ми, і поляки – вже
дуть себе, якщо Москва, взамін за потепління, вимагатиме від унія, втягнувши до складу Польщі зовсім в іншому світі. А якщо бути
Вашінґтону поступок за рахунок американсько-українського у країнські з емлі – Га личин у, прискіпливим до слів, то треба,
співробітництва? Підляшшя, Холмщину, Волинь, услід за великою нашою розумни-
Мабуть, не є випадковістю, що Президент Віктор Ющенко, Поділля і Київщину – істотно цею Оксаною Пахльовською, ска-
вітаючи Б. Обаму зі вступом на пост Президента США, підкреслив посприяла їхньому пришвидше- зати – не в іншому, а у двох різних
цю думку: „В Україні високо цінують послідовну підтримку ному внутрішньо-національному світах. Ось міркування цієї знаної
Сполученими Штатами стратегічного курсу нашої держави на інтеґруванню і так само, хоч інтелектуалки про сучасне сусід-
набуття повноправного членства в НАТО. Сподіваємося на збе- повільнішому в часі, але невпинно- ство Польщі й України:
реження плідної взаємодії з Вашою Адміністрацією у цій сфері...“. му процесові, котрий все виразні- „...Ці країни щойно тепер від-
А закінчується привітання так: „Користуючись нагодою, хотів би ше виказував належність місцевої найшли одна одну. Почалася –
поновити Вам моє запрошення відвідати Україну у найближчий, української знаті до західньоевро- фактично вперше – їхня реаль-
зручний для Вас час...“. пейського світу. на зустріч як незалежних держав
З преси довідуємося, що на найближчий час, а саме на 6 липня, По-друге, від моменту утворення після століть колоніялізмів і тоталі-
Б. Обама заплянував свою першу візиту до Росії. Це його справа, Речі Посполитої починається бурх- таризмів, поділів і окупацій, погро-
його право і його державний обов’язок, нас же непокоїть інше: ливе, надзвичайно багате на доле- мів і „пацифікацій“, коли обидві
Президент США їде до Москви у час, коли московські керівники носні події століття, під час якого країни були заручниками світо-
голосно висловлюють явно імперські претензії своєї держа- відбулося остаточне організацій- вих антагоністичних сил... Врешті
ви на якісь „упривілейовані інтереси“ на територіях колишніх не оформлення українського коза- Польща переконалася, що щоразу,
республік СРСР. Те, що Україна в цих претензіях стоїть на першому цтва, невдовзі, через драматичні як вона унеможливлювала Україні
місці, видно неозброєним оком. Не могли не звернути на це увагу обставини у Православній Церкві, незалежність, обидві країни разом
й американські законодавці. „Ми не визнаємо сфер впливу – мов- дійшло до Берестейської унії, а потрапляли в пастку російсько-
ляв, ми віддамо Росії цю країну, а вона нам віддать ту“, – сказала відтак до козацьких війн початку го імперіялізму. Відповідний про-
в інтерв’ю для Радіо „Свобода“ конґресменка-демократка Шелі ХVII ст і, нарешті, до національно- цес переосмислення розгорнувся
Бирклі.
Маємо надію, що й Президент Б. Обама не поступиться прин-
визвольної війни українсько- і з боку України, чия історія, куль-
ципами свободи і демократії. Під час зустрічі з російським го народу під проводом гетьмана тура, мова, суспільна ментальність
Президентом Дмитром Медведєвим на економічному форумі Богдана Хмельницького. в усі віки були глибоко і складно
Великої двадцятки в Лондоні у квітні цього року Б. Обама чітко Іншими слов ами, протягом пов’язані з польською реальністю.
сказав, що „США не визнають сфер особливого впливу Росії на одного сторіччя, навіть неповно- Словом, критична свідомість обох
постсовєтському просторі і сприймають сусідів Росії як суверенні го, добра справа об’єднання двох культур почала створювати НОВУ
держави“. Але от в комюніке згаданого форуму ця принципова сусідніх і династично споріднених ЕТИКУ ІСТОРІЇ.
позиція чомусь не потрапила, і міжнародні політичні експерти держав, до якого вони прагнули Але, власне, на початках цього
вважають її відсутність в тексті документу серйозною помилкою ще від кінця ХІV ст., від так званої процесу між цими країнами знову
Б. Обами. Кревської унії 1385 року, обернула- проліг кордон. І може, вперше в
Наприклад, керівник програм в питаннях Росії та Евразії ся для всіх тих національних сеґ- історії цей кордон між Польщею й
Королівського інституту міжнародних взаємин Джеймс Шер ментів Речі Посполитої великими Україною ризикує стати кордоном,
припускає, що ця помилка може підштовхнути і українців, і росіян трагедіями. неподоланним кордоном, що розді-
до думки, що тепер Україна не користується такою увагою з боку Тепер уже пізно питати, з чиєї лить назавжди ці країни.
США, як це було за президентів Била Клінтона і Джорджа Буша. саме вини це сталося. Як зазначає Цей кордон проліг тому, що
Дж. Шер сказав також, що ще однією помилкою Б. Обами буде, відомий київський історик Наталія Польща зробила свій вибір. А
якщо він двічі зустрінеться з Д. Медведєвим „і при цьому ні разу Яковенко, „акт, започаткований за Україна – ні.
не здійснить бодай символічної зустрічі з Президентом України В. погодженням дідів, щедро полили Цей кордон проліг тому, що
Ющенком“. Ми погоджуємося з цими міркуваннями авторитетно- кров’ю вже їхні онуки, на довгі сто- Польща поважає себе і вміє змуси-
го міжнародного політолога. ліття, якщо й не донині, перетво- ти інших поважати себе. А Україна
Отож уважно стежмо за розвитком подій. Якщо вони підуть в ривши його на межу, що розділяє – ні.
небажаний для України бік, наша громада, зокрема громадяни українців і поляків. Трансформація Цей кордон проліг тому, що
США українського походження, котрі голосували за Б. Обаму, згоди у ворожнечу відбувалась Польща більше ніколи не дозво-
повинні будуть знайти способи донесення до Білого Дому своєї помалу, накладаючи рубець за руб- лить Росії нищити свій народ, свою
позиції. цем на карб релігійного фанатиз- культ уру, свою державність. А
му, соціяльних кривд, національ- Україна – так.
ної гордости, великодержавних Цей кордон проліг тому, що
Пам'ятаймо
амбіцій“. Польща готова заплатити висо-
Отож хоч певним історичним ку ціну – важкою працею і тимча-
про позитивом було те, що завдяки совими жертвами – за свою рів-
Україну! Люблінській унії західні і східні ноправну присутність в Европі.
українці опинилися у складі одні- Натомість Україна платить висо-
Видає Український Народний Союз — SVOBODA — Published by the Ukrainian National Association
єї держави, але неґатив переважив: ку ціну – ціну свого сувереніте-
не перейнявши від Литовського ту, своєї культури, добробуту своїх
Головний редактор – Рома Гадзевич князівства його релігійної і націо- громадян, – аби знову опинити-
Редактори: Христина Ференцевич, Левко Хмельковський, Петро Часто. нальної толеранції, Річ Посполита, ся колонією „Евразії“. Це означає,
собі ж на біду, проіґнорувала той що Польща системно і послідов-
FOUNDED IN 1893 факт, що українці становили майже но працює над тим, щоб БУТИ.
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published weekly on Fridays половину її населення, і невдо- А Україна системно і послідовно
by the Ukrainian National Association, Inc. взі розпочала політику тотальної готує себе до політичного і куль-
at 2200 Route 10, P. O. Box 280, Parsippany, NJ 07054 польонізації та латинізації. турного НЕІСНУВАННЯ“.
Svoboda: (973) 292-9800; Fax: (973) 644-9510 Згадаймо, що вже діти Василя- Але ці гіркі рядки писа ли-
E-mail: svoboda@svoboda-news.com Website: www.svoboda-news.com
Postmaster, send address changes to: Svoboda, P. O. Box 280,
Костянтина Острозького, князя- ся ще в липні 2004 року, тобто
2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054. оборонця православ’я, засновни- д о По м а р а н ч е в ої р е в ол юц і ї ,
ка першої на сході Европи вищої яка величезною мірою змінила
Передплата на рік $55.00, на півроку – $35.00. Для членів УНСоюзу школи, змушені були прийняти Україну, наблизила її до світу і до
$45.00 річно, на півроку – $30.00. За кожну зміну адреси – $1.00. католицтво. самої себе.
Чеки і грошові перекази виставляти на „Svoboda“. Оскільки унія надала королеві
Periodicals postage paid at Parsippany, NJ 07054 and additional mailing offices. необмежене право дарувати поль- П. Ч.

Aдміністрація „СВОБОДИ“
Адміністратор

– Володимир Гончарик (973) 292-9800 дод. 3041
e-mail: ukradmin@att.net Передплата „Свободи“
коштує тільки 55 дол. на рік!
Керівник відділу оголошень – Марійка Осціславська (973) 292-9800 дод. 3040
e-mail: adukr@optonline.net
Передплата – Марійка Пенджола (973) 292-9800 дод. 3042
e-mail: ukrsubscr@att.net
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 7

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО Пряшівська, Поліська, Басарабська, Поход у, Пам’я ті Голодомору,
Полянська, Деревлянська, Ростріляного Відродження, 24
Назви мають бути українськими Тиверська, Уличівська, Хорватська,
Дулібська, Трипільська, Козацька,
серпня, Центральної Ради, Базару,
Дисидентів, Братства Тарасівців,
П о в с т а н с ь к а , Га й д а м а ц ь к а , Шістдесятників і т.д.
Д-р Василь Рождественський в Можна також уживати назви Коліївська; Шкільна, Академічна, До речі, я радив би на захо-
листі до редакції „Пропоную комп- історичних місць – вулиці „Золоті Церковна, Пасічна, Хліборобська, ді України, де є краще сприй-
ромісне вирішення проблеми“ Ворота“, Десятинна, Софійська, Торговельна, Базарна, Громадська, мання новішої правдивої історії
(„Свобода“, 5 червня) подає свою Михайлівська, Печерська, Хортиці, Книжкова, Державна, Військова, України, називати вулиці іменами
думку, як розв’язати проблему Соборна; церковних свят – вули- В і чов а , Л и ц а р с ь к а , З а м ков а , різних (можливо, менш відомих,
назв вулиць в східньоукраїнських ці Покровська, Воскресінська, Братська, Міщанська, Садівнича, але все ж таки заслужених) геро-
містах, де влада і частина місце- Андріївська, Миколаївська, Гірнича, Кушнірська, Шевська, їв УПА, Визвольних змагань 1917-
вих мешканців вороже наставлені Кирилівська, Благовіщенська, Гімназійна, Парубоцька, 1920 років, заслужених місцевих
до таких імен, як Симон Петлюра, Апостольська, Стрітенська, Кирило- Ставропігійна.    діячів о. Маркіяна Шашкевича, о.
Євген Коновалець, Степан Бандера. Ме тодіївська, Борисоглібська; Всі ці назви в більшос- Степана Качали, генерала Мирона
Він радить вживати імена росій- іс тори чних міс т – Київ ська, ті невтральні, не контроверсійні, Та р н а в с ь к о г о , М и т р о п о л и т а
ських діячів, які прихильно стави- Конотопська, Батуринська, Крут, але історичні, українські. На них Григорія Яхимовича, Степана
лися до України. Січева, Запорізька, Почаївська, можна навчитись історії, геогра- Хріна, Василя Сидора-Шелеста,
Я, натомість, радив би, назива- Л ь в і в с ь к а , Го в е р л і в с ь к а , фії, культури України, але бодай на зокрема в тих місцевостях, звід-
ти вулиці не іменами проґресив- Уж г о р о д с ь к а , М е ж и г і р с ь к а , теперішний час, не входити в колі- ки вони родом, де поховані або де
них, в нашому українському розу- Ле б ед и н с ь к а , В и ш г о р од с ь к а . зію з недругами. провадили діяльність, а не тільки
мінні, російських діячів, а імена- Можуть бу ти вулиці Скитська, Між цими назвами можна б про- триматись імен Тараса Шевченка,
ми менш контроверсійних і більш Самарійська, Курганська, Княжа, бувати „всунути“ вулиці гетьма- Івана Франка, Тараса Чупринки і
місцевих осіб (місць чи подій), Боярська, Гетьманська, Галицька, на Івана Мазепи, гетьмана Пилипа т.п. 
зокрема діячів української культу- Покутська, Лемківська, Гуцульська, Орлика, Юрія Тютюнника, Ольги о. Роман Мірчук,
ри Бориса Грінченка, Івана Нечуя- Бойківська, Верховинська, Басараб, Олени Теліги, Зимового Випані, Ню-Джерзі
Левицького, Степана Руданського,
Л е о н і д а Гл і б о в а , Н а т а л і ї
Кобринської, Ольги Кобилянської,
Лесі Українки, Ганни Барвінок, Приховаймо імена, доки мамути вимруть
Юрія Федьковича, Миколи
Лисенка, Кирила Стеценка, Дмитра Та вже ж, напевно, Росія має одним самоцвітом з України. містах і селах України. У моєму рід-
Бортнянського, Артема Веделя, людей демократично наставлених. Культуру Росії збагатили худож- ному Тернополі, у пору мого дитин-
Василя Симоненка, Володимира Лише демократія в Росії закінчуєть- ники Дмитро Левицький та Левко ства, скромненька гіпсова постать
Івасюка, Соломії Крушельницької, ся там, де починається українське Боровиковський, композитори Тараса Шевченка щовесни відсві-
Ма рі ї З а н ь ков е ц ь кої , Пе т р а питання. Олександер Солженіцин Максим Березовський, Артемій жувана вапном стояла при вході
Холодного; історичних постатей – виявив це світові, кинувшись Ведель, Микола Гоголь, Ілля Рєпін, до парку відпочинку. А погруддя
княгині Ольги, князя Святослава „облаштовувати Росію“ на україн- Сергій Корольов і тисячі інших дія- Карла Маркса – в центрі, на місці
Завойовника, князя Володимира ській землі. чів українського походження. пам’ятника Йосифові Сталінові.
Великого, князя Ярослава Щодо пропозиції д-ра Василя Розважливість, навіть поступли- Найкраще виглядав Олександер
Мудрого, короля Данила, коро- Рождественського (ч. 23) вшано- вість – добра річ. Поступись чоло- Пушкін в ореолі власної поезії,
леви Анни Ярославни, гетьманів вувати пам’ять прихильних до вікові порядному – він зробить талановито виконаний у ґраніті
Петра Конашевича-Сагайдачного, України росіян, то ми від дитячих крок назустріч, залишиться надій- біля театру ім. Тараса Шевченка.
Івана Виговського, Пе т ра літ знаємо, що звільнили Кобзаря з ним другом. Непорядний же, коли Ще в перший рік Незалежности
Дорошенка, Павла Полуботка і кріпацької неволі кращі люди Росії, відчує м’якість, поступливість – статую Володимира Леніна вине-
Данила Апостола, отаманів Івана близькі до царського трону. Тільки вилізе на голову з чобітьми, ще й сли з Майдану Свободи і на тому
Підкови, Івана Сірка, Івана Сулими чи мріяли добродії повернути тала- пришпорить. Подібно у співжит- місці виросла чудова кінна постать
і Костя Гордієнка, а також Устима новитого юнака Україні, забезпечи- ті народів. Да ни ла Га лицьког о. Па нте он
Кармелюка, Олекси Довбуша, ти йому майбутнє пророка поне- Д-р В. Рождественський бачить Світочів доповнили постаті Івана
Степана Му хи, Мит р ополит а воленого народу, спасителя нашої „на одній дошці“ ідолів, один з яких Франка, Патріярха Сліпого. Так має
Іларіона, Нес тора Літописця, національної свідомости? досі стоїть перед Бесарабським бути!
А г а п и т а - з ц і л и т ел я , Те од о з і я Отож ні, в они ма ли намір ринком у Києві. А влада Полтави Але мої земляки шанують також
Печерського. оздобити імперську корону ще ніяк не набереться духу вшанувати пам’ять поета світової слави О.
Івана Мазепу та Симона Петлюру. Пушкіна. У місті є і вулиця його
Чи не прийде в голову комусь з імені.
Листи небайдужих читачів „впливових“ прикрасити Полтаву
постаттю Петра І, а місто оголоси-
П ри х ов а й м о з а п р оп он ов а -
ні імена в глибокій кишені, поки
ти „містом слави російської зброї“? мамути вимруть...
Сучасні події в Україні і її май- О . Б а б ч у к з Но р т - По р т у, „Пошукаймо гідних“... А чого їх
бутнє тривожать багатьох чита- Фльорида, побувала на вечорі вша- шукати? Таких гідних шани (хоч Марія Ремінецька,
чів „Свободи“, і свої тривоги вони нування місцевою громадою Тараса відносно) росіян досить увічнено у Ворен, Мишиґен
передають в листах до редакції. Шевченка і почула там гостру кри-
Марія Вишневська з Чикаґо у тику на адресу Президента України
листах „Про нову коаліцію, яка
не відбулася“ і „Про заробітчан“
Віктора Ющенка, з якою рішу-
че не погоджується. „Це про того Шукаю Володимира Лисенка
закликає (в першому) засоби масо- Ющенка, якого труїли діоксином,
вої інформації, і зокрема „Свободу“, дякуючи якому увесь світ дізна- Я шукаю в Сиракюзі, Ню-Йорку поміткою „не доставлено“.
боронити демократію в Україні, в вся і заговорив про Голодмор- аб о Чикаґо (т у т мав дру зів) Я зателефонувала до фірми
другому радить прем’єр-міністрові геноцид, про відвертого патріота, Володимира Віталійовича Лисенка. у  Києві, де була зареєстрована
України Юлії Тимошенко не тур- який не кориться перед Москвою, Він народився 1 травня 1967 року. його адреса, і дізналася, що мину-
буватися заробітчанами, наводя- який правдив о р оз у міє ідею В.  Лисенко – член Европейської лого року у них зламався сервер
чи приклад українського заробіт- національно-визвольного руху асоціяції наукових редакторів. через вірус, тому листи на адреси
чанина в Голяндії, який за дев’ять ОУН і УПА“, – пише вона. У США з 2003 року провадив користувачів не доходять. А пошто-
років переказав в Україну 180 тис. Василь Шляхтич з Зеленої Ґури наукове дослідження, відвідував ву скриньку можуть відновити
евро і повертатися не рідну землю в Польщі написав вірш „Це ж у Ню-Йорку Публічну бібліотеку, тільки на запит самого користувача.
не хоче. земля рідна“, в якому повертається працював в Університеті Сиракюз, Мій телефон: 011-380-95-5082019.
Ярослав Жмуркевич з Гантінґтон- пам’яттю серця на береги Сяну, „де Ню-Йорк. Електронна пошта: taniasp@mail.ru.
Валі, Пенсильванія, у великій стат- мощі предків спочивають, де спить Ми з ним листувалися тільки
ті „Надії у завтра“ переглянув істо- історії аромат“. електронною поштою. А останнім Тетяна Сухацька,
рію боротьби України за незалеж- Василь Фіняк з Довнерс-Ґрову, часом мої листи поверталися з Київ
ність від 1991 року донині, аналізу- Ілиной, прислав вирізку з газети
ючи діяльність виконавчої влади. „Чикаґо Трибюн“, яка опублікувала Шановні читачі!
Юрій Кравчук з Вільмінґтону, розповідь про Великодні традиції
Делавер, у листі „Плачте, дурні очі“ Української католицької церкви св. У листах та статтях‚ які Ви надсилаєте до „Свободи“, просимо подава-
критикує закордонних заробітчан, Володимира.
ти повністю перші імена та прізвища згадуваних осіб‚ а також подавати свої
які втрачають здоров’я на важкій П р о т о є р е є в і о . Б ог д а н ов і
поштову і електронну адреси‚ число телефону.
праці, замість того, щоб працювати Демчукові з Саскатуну, Канада,
вдома. Причину повільного розви- сподобався у „Свободі“ цикл Редакція за загальними правилами преси має право редагувати мову за
тку української економіки він вба- малюнків київської мистецької сту- українським правописом і вдаватися до необхідних скорочень надісланих
чає у поширеному в народі, на його дії „Зерна“ про Тараса Бульбу за статтей.
думку, пияцтві. сценарієм Олександра Довженка. Редакція
8 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

Пам’ятаймо про Голодомор 1932-1933 років в Україні
СБУ назвала 136 організаторів Голодомору (перший список)
Левко Хмельковський ня справедливого вироку україн- колосків“, що передбачав суворі ні висловлювання посадовців про
ським правосуддям та світовою кари за кільканадцять зернин, узя- жахливе становище селян.
ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі.  – громадськістю є необхідним з огля- тих з поля для тих, що вмирали з Керівники районів, директори
На виконання Указу Президента ду на моральний обов’язок перед голоду. радгоспів, голови колгоспів при-
України Віктора Ющенка „Про жертвами Голодомору. Це свідчи- Другим в списку СБУ значить- вселюдно заявляли: „Однаково
розсекречення, оприлюднення та тиме про невідворотність покаран- ся Олександер Винокуров, що був дов еде ться селянс тву вмира-
вивчення архівних документів, ня за злочини проти людства, про головою Верховного суду СРСР. ти голодною смертю, то ви напе-
пов’язаних з українським визволь- подолання в Україні тяжкої спад- 7 грудня 1932 року він інструкту- ред готуйте собі могилу“, „я пастух
ним рухом, політичними репресі- щини тоталітарного минулого. вав прокурорів і голів судів, що своєї отари і не допущу, щоб мій
ями та голодоморами в Україні“ у Засудження злочинних дій тота- за порушення „закону про п’ять нарід голодував“, „нехай мене пові-
Києві проведено обстеження архів- літарного режиму сприятиме утвер- колосків“ треба „застосовувати сять, але колгоспників я без хліба
них фондів й вивчення докумен- дженню завоювань національно- вищу міру соціяльного захисту – не залишу, ви нам не погрожуй-
тів Галузевого державного архіву демократичного й визвольного розстріл, без послаблення“. Навіть те, ми не боїмося, голодна смерть
Служби безпеки України (СБУ), які руху багатьох поколінь українців, коли йшлося про дрібні втрати для страшніша“, „що це за радянська
стосуються Голодомору 1932-1933 відновленню історичної справед- господарств. І далі: „До куркулів, влада, яка обманює на кожному
років в Україні. За результатами ливости, розвитку громадянської які пролізли до колгоспу або пере- кроці“, „для виконання цих плянів
досліджень підготовлено список свідомости.  бувають поза ним, застосовуєть- треба буде віддати увесь хліб, знову
136 осіб, причетних до організації й Список оранізаторів Голодомору ся вища міра покарання без посла- будемо голодувати“, „я хочу прихо-
проведення Голодомору-геноциду. відкриває Йосиф Сталін – тодішній блення. До одноосібників або кол- вати хліб для того, щоб забезпечи-
Загалом до переліку внесено 19 провідник Комуністичної партії і госпників, звинувачених у розкра- ти колгоспників, бо вони голодува-
керівників Всесоюзної комуністич- держави. СБУ оприлюднює таєм- данні колгоспного хліба, буряків тимуть, як і минулого року“, „доки
ної партії (більшовиків) і вищих ний його лист від 7 грудня 1932 та інших продуктів, застосовуєть- радянська влада душитиме народ?
органів радянської влади СРСР, року членам і кандидатам в члени ся 10-річне позбавлення волі, а при В Польші краще жити, ніж у нас“,
Об’єднаного державного політич- Центрального комітет у партії, повторному затриманні – вища „немає сил працювати, краще собі
ного управління (ОДПУ) СРСР і секретарям центральних, обласних, міра покарання“. Це покарання пустити кулю в лоб“.
Державного політичного управлін- крайових, районних комітетів пар- поширювалося також на випадки, Та С. Реденс і його кати перши-
ня (ДПУ) Української соціялістич- тії, головам районних виконавчих що сталися до прийняття „закону ми мали кулі для тих, хто бачив і
ної радянської республіки (УСРР комітетів, комуністам-членам коле- про колоски“. На винесення судо- говорив правду. Заступник голо-
– такою була назва до 1937 року), гії Народного комісаріяту закор- вого вироку відводилося 15 днів. ви ДПУ УСРР Хома Леонюк (в
вісім керівників служби держав- донних справ СРСР. У 1932 році заступником голо- списку СБУ – сьомий) інформу-
ної безпеки обласного і районно- Вимагаючи посилення репре- ви ОДПУ був Єнох Ягода, який 25 вав 8 грудня 1932 року, що за поді-
го рівнів, 33 начальники секретно- сій до селянства, Й. Сталін поси- вересня 1932 року вимагав „поси- бні висловлювання і спроби вбе-
політичних, економічних і опера- лається на вимогу свого попере- лення боротьби із розкрадачами регти селян від голоду від серпня
тивних відділів та їхніх заступни- дника Володимира Леніна: „Ніякої державної і суспільної власнос- до листопада 1932 року притягне-
ків, 59 районних уповноважених, пощади ворогам народу, ворогам ти“: „Трійки ОДПУ працюють недо- но до відповідальности за непо-
оперативних уповноважених та соціялізму, ворогам трудящих! Цих статньо інтенсивно, вироки трі- вними даними 21,197 осіб – голів
їхніх помічників, 17 прокурорів та ворогів слід узяти під особливий йок не відповідають бажаній тепер колгоспів, бригадирів, рахівників,
їхніх заступників.  нагляд і з ними розправлятися при силі удару по хижаках“. Він вима- голів сільских рад. Тільки за при-
СБУ оприлюднила електро- найменшому порушенні ними пра- гав „забезпечити необхідну силу судами Судової трійки і Особливої
нні копії підписаних або схвале- вил і законів соціялістичного сус- репресій, досягнути максимально- наради ДПУ УСРР розстріляно 31
них цими особами документів. пільства, безпощадно. Усяка слаб- го вилучення хижаків“, Йшлося, особу, ув’язнено 627 осіб. Під слід-
Окремо розкрито зміст документів, кість, усякі коливання, усяке сенти- зрозуміло, про голодних селян. ством перебувало станом на 1 груд-
які прямо чи опосередковано зумо- ментальничанння було б найбіль- Пов нов а ж н и й п р едс т а в н и к ня 13,558 осіб.
вили фізичне винищення людей, шим злочином перед соціялізмом“. ОДПУ в УСРР Всеволод Балицький Начальник Економічного управ-
ув’язнення, виселення, падіння Кого ж вважав Й. Сталін такими уже з Харкова писав про посилення ління ОДПУ Лев Каган (Миронов)
народжуваности, високу смерт- ворогами? Звісно, голодних селян, репресій до селян. Він вимагав 13 у квітні 1933 року, коли українське
ність від голоду, розумові розлади.  на покарання яких 7 серпня 1932 лютого 1933 року „мобілізації усієї село вже вмирало з голоду, пові-
Я к н а г ол о с и в г ол ов а С БУ року з його ініцятиви було при- аґентури та інформаторів на вияв- домляв про наявність підпільної
Валентин Наливайченко, винесен- йнято так званий „закон про п’ять лення прихованого хліба в ямах, організації „Політичний центр“, яка
чорних коморах, відходах та інших „своєю підривною роботою розра-
хованках“. ховувала викликати голод в краї-
Молодь Парми пам’ятає про Голодомор Спробам сховати хліб для голо- ні і гостре політичне невдоволення
дних В. Балицький надавав полі- радянською владою на селі, забез-
тичного значення: „Основний наго- печивши тим самим успіх зброй-
лос треба робити на виявленння ного повстання. Загальна кількість
організуючої ролі петлюрівсько- арештованних членів контррево-
есерівського підпілля“. Він пові- люційної організації перевищує
домляв своїх аґентів, що „ДПУ 6,000 осіб“.
УСРР викрило контрреволюцій- Так організатори Голодомору
ну організацію в сільському гос- скористалися нагодою перекласти
подарстві України, яка мала єди- свою вину на інших. Але їм вида-
ний, ретельно розроблений плян валося, що недостатньо забрати у
збройного повстання на Україні селян хліб та інші харчові ресурси.
весною 1933 року з метою повален- Забороною було охоплено й тор-
ня радянської влади і встановлення гівлю, якою могли б скористатися
так званої „Української незалежної голодуючі.
республіки“. Начальник відділу ДПУ в Криму
Далі в списку СБУ значить- Ізраїль Гібшман (Іванівський) 25
ся свояк Й. Сталіна (обидва були листопада 1932 року нагадував, що
одружені з сестрами), голова ДПУ „за рішенням директивних органів
України Станіслав Реденс, який 22 всім радгоспам заборонена торгів-
листопада 1932 року вимагав від ля і продаж м’яса і масла за комер-
партійного провідника в Україні ційними і некомерційними ціна-
Станіслава Косіора покарати пар- ми. Уся товарна продукція має зда-
Учасники вшанування в Пармі, Огайо, пам’яти жертв Голодомору. тійних функціонерів, які виявля- ватися державним заготівельним
ють „небажання битися за вико- організаціям. Поряд з цим пропо-
ПАРМА, Огайо. – Щорічне на молодь Української православ- нання хлібозаготівельних плянів“. нується простежити на місцях за
вшанування жертв Голодомору ної ліґи (молодший відділ) та учні Додано список винних у „небажан- виконанням цього рішення й усякі
1932-1933 років в Україні прове- Школи українознавства ім. Тараса ні“ з Дніпропетровської, Одеської, спроби його порушити присікати
ла молодь Української православ- Шевченка розповідали українською Харківської, Вінницької, Київської, негайно через відповідні органи“.
ної катедри св. Володимира 17 і англійською мовами про трагічні Чернігівської, Донецької облас- Організатори Голодомору контр-
травня. Розпочалось вшанування події, що призвели до Голодомору і тей і Автономної Молдавської олювали висліди своїх старань.
Панахидою, яку відслужило кате- смерти мільйонів невинних жертв. республіки. Начальник Харківського облас-
дральне духовенство з парафі- На закінчення хор заспівав Неважко збагнути, що „неба- ного відділу ДПУ УСРР Зиновій
яльним хором перед пам’ятником „Боже Великий Єдиний“ і „Боже, жанням“ охоплені ті реґіони, де Кацнельсон 5 червня 1933 року
жертвам Голодомору на подвір’ї благослови Америку“. хліб вже було вилучено і починав- інформував В. Балицького, що в
собору. ся Голодомор. За даними інформа-
Після Богослужіння парафіяль- Марія-Анна Склярик торів С. Реденс наводить числен- (Закінчення на стор. 9)
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 9

ЖИТТЯ ГРОМАДИ
Українці взяли участь у зустрічі з губернатором

Представники української громади Божена
Ольшанівська і Володимир Боднар на зустрічі
виборців штату Ню-Джерзі.

інформує Дж. Корзайна про життя українців і
їхні потреби. З нагоди приїзду до штату віце-
На зустрічі з виборцями штату Ню-Джерзі промовляє віце-президент США Джозеф Байден. президента Дж. Байдена, К. Гук-Масієр написа-
ла до нього листа, в якому заохотила його поїха-
ВЕСТ-ОРАНЖ‚ Ню-Джерзі. – 2 червня від- римати Дж. Корзайна і боротися за його пере- ти в Україну і допомогти молодій державі.
булась зустріч губернатора штату Ню-Джерзі могу. Він закликав допомогти Президентові На зустрічі побували численні українські
Джона Корзайна з виборцями після первин- Баракові Обамі запровадити новий порядок у громадські діячі штату, зокрема Володимир
них виборів, на яких того самого дня найбільше США, а штат Ню-Джерзі, який є одним з про- Боднар з 6-ої станиці організації Українсько-
голосів дістали кандидати на посаду губернато- відних штатів країни, зможе сприяти цьому при Американські Ветерани, Іван Буртик – голова
ра Дж. Корзайн з Демократичної партії і Крис сильному проводі. Координаційної ради УККА штату Ню-Джерзі,
Кристі з Республіканської партії. Обидва прова- Дж. Корзайн накреслив напрямні своєї про- Михайло Козюпа – другий заступник прези-
дитимуть виборчу кампанію до листопада, коли грами: удосконалювати шкільництво, будувати дента Українського Народного Союзу, голова
буде обрано губернатора штату. шляхи, впроваджувати альтернативні джерела Організації оборони чотирьох свобід в Україні
В зустрічі, яка відбулася у гокейному комп- енерґії, здійснювати програму охорони довкіл- (ООЧСУ), Ігор Ляшок – директор Кредитівки
лексі, взяли участь тисячі прихильників Дж. ля. Ці напрямні збігаються з напрямом діяль- „Самопоміч“, відділ Ню-Джерзі, Рома Лісович
Корзайна. Їх було так багато, що поліція тимча- ности Вашінґтону. Хоча в Ню-Джерзі більшість – скарбник Українського Народного Союзу,
сово припинила автомобільний рух біля спор- виборців підтримує Демократичну партію, Божена Ольшанівська – президент асоція-
тового комплексу. Багато людей приїхали авто- проте є ще чимало незалежних, які не визна- ції „Американці в обороні людських прав в
бусами з різних частин штату. чилися, за кандидата якої партії вони голосу- Україні“ (АГРУ), Валентина Тарахівська – пре-
Головними промовцями були віце-президент ватимуть. За голоси цих виборців боротимуть- зидент ООЧСУ в Пасейку, Ярослав Завійський
США Джозеф Байден і губернатор Дж. Корзайн. ся обидва кандидати, бо вони вирішуватимуть – віце-президент кредитівки „Самопоміч“, від-
На сцену були запрошені представники громад- вислід голосування. діл в Джерзі-Ситі.
ськости, які підтримують губернатора. У своїй Член Етнічної дорадчої ради губернато-
промові Дж. Байден заохочував присутніх підт- ра штату Каміля Гук-Масієр систематично Божена Ольшанівська

СБУ назвала... в їжу“. В Харківській області був
виявлений 221 випадок вживання
дальність за вчинення Голодомору
осіб, зазначених у двох наступних
ли нових. Але відповідальність за
злочин залишилася. Тому в списку
(Закінчення зі стор. 8) в їжу людей і трупів. Почастішали списках. СБУ є і Й. Сталін і виконавці.
випадки самогубств. З. Кацнельсон Варто зазначити, що після вико- Після смерти Й. Сталіна біль-
Харкові різко зросла кількість наводить багато прикладів, коли з нання завдання Москви з організа- шіс ть катів реабілітовано. С.
померлих від голоду. В лютому- голоду померли цілі села. ції Голодомору причетні до злочи- Реденса реабілітували в 1961 році,
травні з вулиць було вивезено 992 З усього З. Кацнельсон робить ну особи були страчені. У 1937 році Я. Камінського – в 1957 році...
трупи, а тільки за три дні червня – несподіваний висновок: „Дальше були розстріляні В. Балицький, М. Реабілітацію цих та інших злочин-
196 трупів. зростання продзатруднень ство- Тимофеєв, у 1938 році – Є. Ягода, ців ініціювали комуністи.
У місті зросла кількість селян, рює пряму загрозу успішному З. Кацнельсон, Я. Камінський, Ю. І тепер, коли 23 липня 2008 року
які шукали порятунку від голоду. виконанню чергових господарсько- Кривець, у 1940 році – С. Реденс і т. д. президент Росії Дмитро Медведєв
За вказаний період у Харкові було політичних кампаній на селі – Проголошуючи гасло „Кадри на нараді з питань формуван-
виявлено 11,402 голодуючих, за три жнив і прополювання“. вирішують все“, Й. Сталін уточнив: ня резерви управлінських кадрів
дні червня – ще 606 осіб. Більшовика-чекіста не тривожи- „Кожна відповідальна справа має повторив сталінське гасло „Кадри
Щодо голод у на селі З. ло те, що вимирають цілі села, він своє ім’я і прізвище“. Організація вирішують все“, в російській пресі
Кацнельсон вживає визначення сиґналізував центральній владі, що Голодомору в Україні, розпочата негайно з’явилися схвальні від-
„продовольчі затруднення“, вжи- нікому буде працювати на колгосп- з ініціятиви Й. Сталіна і прово- гуки комуністів з цього приво-
ване більшовиками на позначен- ному полі. ду партії більшовиків, мала кон- ду. У Москві Голодомор не визна-
ня Голодомору. Отож „продза- У першому списку організато- кретних виконавців. Після кожної ють геноцидом організатори цього
труднення“ в Харківській облас- рів Голодомору, складеному в СБУ, каральної акції відповідальних за злочину.
ті охопили 59 з 64 районів, осо- крім вищезгаданих посадовців, неї знищували, на зміну їм посила- Кадри вирішують все!
бливо Хорольський, Чутівський, наведені документальні підтвер-
Ново-Георгіївський, Полтавський, дження причетности до злочину
Кременчуцький, Решетилівський,
Червоноградський, Кобеляцький,
також заступника голови ОДПУ
СРСР Георгія Прокоф’єва, заступ-
ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ
Глобинський, Миропольський,
Чугуєвський і Ново-Санжарський,
ника голови ДПУ УСРР Карла
Карлсона, повноважного пред- ТА КОНТЕЙНЕРИ
де „захворювання і смертність
через виснаження набрали загроз-
ставника ОДПУ в Криму Едуарда
Салиня, начальника Харківського В УКРАЇНУ
ливих розмірів“. обласного відділу ДПУ Михайла
Селяни їдять, писав З. Тимофеєва, заступника началь- •Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни
К а ц нел ь с он , в і д х од и , н а с і н - ника Одеського обласного відді- • Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
ня бур’янів, кішок та собак, м’ясо лу ДПУ Якова Камінського, вико- компакт-диски • Українські сувеніри та хустки
дохлих тварин. Також „не рідкість нуючого обов’язки начальника •Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.
випадки, коли ще живі батьки вжи- секретно-політичного відділу ДПУ
вають в їжу трупи дітей, які помер- Бориса Козельського, керівників ROSELLE, NJ CLIFTON, NJ PHILADELPHIA, PA
ли від виснаження, є ряд фак- відділів ДПУ Сергія Пустовойтова, 645 W. 1st Ave. 565 Clifton Ave 1916 Welsh Rd., Unit 3
тів, коли на базі недоїдання члени М и х а й л а Бу к ш п а н а , Ф р а н ц а Tel.: (908) 241-2190 Tеl.: (973) 916-1543 Tel.: (215) 969-4986
родини вбивали слабших, голо- Друскіса, Юхима Кривця. Ми про- (888) 336-4776 (215) 728-6040
вним чином дітей, вживаючи м’ясо довжимо розповідь про відпові-

503G Dnipro na 1/12 stor.
10 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

Українське мереживо на американському полотні
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Заснована у
1917 році „Українська громада у
Філядельфії“ з 2005 року, під опікою
Мистецького комітету, бере участь
у „Fairmont Arts Crawl“, котре є сво-
єрідним святом мистецтва в околи-
ці Фермонту. Усі навколишні ресто-
рани, кав’ярні та бари стають ґале-
ріями мистецтва. Виставки ж укра-
їнського мистецтва мають добру
славу, дивують багатством укра-
їнських талантів, величчю укра-
їнського духу, своїм своєрідним і
неповторним поглядом на світ.
Здійснено вже п’ять успішних
мистецьких виставок і один показ
моди, представлено творчі праці
31 мистця. 26 квітня шануваль- Співає хор українського садочка „Світличка“ (дириґент Ірина Пінчук).
ники мистецтва зібралися в залі
„Української громади“, щоб відзна-
чити свято українського мистецтва Євдокія Сороханюк показує виши-
та культури. вання низинкою.
Мистецький комітет запропону-
вав до уваги шанувальників мис-
тецтва батік, виконаний Зоряною
Сохацькою; сучасну українську
вишивку Анни Короткової та
оформлення Люсі Олексюк; вишив-
ку (низинку) Євдокії Сороханюк;
ґердани Ольги Колодій і Наталки
Луців; різьблення на шкірі Михайла
Лу ців а; кор ов а й Хрис тини
Ребенської; малювання на склі
Михайла Даниловича, Iрини Галай
і Устини Данилович; писанки
Христини Залуцької; ткання Марії
Панчак.
Гості мали нагоду поспостеріга-
ти за майстрами у праці і слуха-
ти чарівні звуки бандури, цимба-
лів і трембіти у виконанні Богдани
Яр о с евич, Га лини Сте фу ра к-
Караман і Дмитра Луцева. Чудово На сцені – дівочий квінтет „Вишиванка“ (зліва): Аля Филипович, Юля
виступили дитячий хор україн- Ступінь, Міля Кнігницька, Софійка Захарчук, Кіра Волощук.

УВАГА ! УВАГА ! УВАГА ! ського садочка „Світличка“ (дири-
ґент Ірина Пінчук), дитячий хор з
„Нашої Української Рідної Школи“
(дириґент Богдана Яросевич), чоло-
вічий камерний хор „Дзвін“ (дири-
ґент Нестор Кизимишин); дівочий
квінтет „Вишиванка“, камерний
хор „Аколада“ (дириґент Богдан Христина Залуцька знайомить з
Генгало). Ведучий Євген Луців мистецтвом писанкарства.
СВЯТКОВИЙ КОМІТЕТ успішно провадив програмою.
УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В США „ Ук р а ї н с ь к а г р о м а д а у Світлини з цієї події вміще-
Філядельфії“ вперше за останніх 25 ні на електронній сторінці www.
ЗАПРОШУЄ ВСЕ ГРОМАДЯНСТВО років у стінах своєї будівлі провела ukrainianarts.org.
маштабний захід для шанувальни-
ків українського мистецтва. Галина Мартин
НА ВІДЗНАЧЕННЯ

“СВЯТА ГЕРОЇВ”
яке відбудеться
В НЕДІЛЮ 5 ЛИПНЯ 2009 РОКУ,
НА ОСЕЛІ СУМ В ЕЛЛЕНВІЛ, НЬЮ ЙОРК
Свято для відзначення

¾ 80-ЛІТТЯ СТВОРЕННЯ ОУН

¾ 100-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОВІДНИКА С. БАНДЕРИ,
¾ ТА 50-ЛІТТЯ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ С. БАНДЕРИ

ПРОГРАМА:
Год. 9:30 - Збірка учасників;
Год. 10:00 - Служба Божа
Год. 11:00 - Панахида
Год. 11:15 - Святочне Слово
- покладання вінків
до підніжжя Пам’ятників Героям

Галина Стефурак-Караман (цимбали) й Іван Веренґа (банджо) виступили
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ГУ ООЧСУ: з українською піснею. Фото: Галина Мартин
закликає всі Відділи ООЧСУ, ОЖ ОЧСУ, СУМ,
Тов. Колишніх вояків УПА, Дивізiйників,
Українсько-Американських Ветеранів
прибути в одностроях, з
організаційними прапорами і вінками.
НАШ АРХІВ: www.svoboda-news.com
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 11

Дарунок для дипломатів Товариствo „Cв. Софія“ передало 616 тис. дол.
КИЇВ. – Вшановуючи пам’ять Голови
Директорії Української Народної Республіки на спадщину Патріярха Йосифа Сліпого у Римі
(УНР) і Головного Отамана Армії УНР Симона
Петлюри, Українське Історичне Товариство ЕЛКІНС-ПАРК, Пенсильванія.  – 4 червня шу підримку інституціям та установам, що їх
(УІТ) в США видало англійською мовою книгу Товариство українців-католиків у США „Св. заснував та відновив Патріярх Йосиф у Римі,
відомого дослідника історії Визвольних зма- Софія“ передало понад 616 тис. дол. на утриман- серед яких будинок УКУ, собор св. Софії, церк-
гань – д-ра Тараса Гунчака „Симон Петлюра ня та розбудову спадщини Патріярха Йосифа ва свв. Сергія і Вакха при Патріяршому дворі.
і євреї“ (Symon Petliura and the Jews: A Сліпого у Римі, а також на діяльність новоство- Сподіваємось, що цей почин Товариства
Reappraisal), яка містить важливі матеріяли, реної філії Українського Католицького універ- стане поштовхом для усіх українців до активної
присвячені 1917-1921 рокам, тобто тому склад- ситету (УКУ) – Інституту св. Папи Климента. підтримки вищезгаданих установ українcької
ному періодові української історії, який позна- Як зазначив проф. Леонід Рудницький, голова культури та духовности у Римі.
чений міжетнічними конфронтаціями, вклю- Товариства, передані фонди походять з прода- Пожертви, які можна відтягнути від феде-
чаючи взаємини між євреями та українцями. жу дому „Св. Софії“ у Вашінґтоні, що був завер- ральних податків США, просимо надсила-
Унаслідок цих конфліктів утворилися певні шений понад 10 років тому. ти на адресу Товариства: St. Sophia Religious
стереотипи, що не зникли донині і які сто- З уваги на зосередження уваги світового Association of Ukrainian Catholics USA, 7911
ять на перешкоді до нормальних відносин між українства на будівництві Патріяршого центру Whitewood Rd., Elkins Park, PA 19027. Тел.: (215)
цими народами. у Києві та розбудові УКУ у Львові „Св. Софія“ 635-3929.
Книг а появилася з а р едакцією пр о ф. почувається до обов’язку надавати активні- Пресове бюро Товариства
Любомира Винара, президента УІТ і головно-
го редактора журналу „Український Історик”, з
мовною редакцією проф. Асі Гумецької. Відбулося пластове новацьке „Свято Весни“
Як відомо, найбільшим об’єктом і жерт-
вою недокументованих звинувачень у злочин-
них актах проти євреїв став С. Петлюра, керів-
ник українського уряду 1919-1921 років. Автор
намагався документально довести несправедли-
вість таких звинувачень, і це йому дуже добре
вдалося. Навіть у свої юнацькі роки С. Петлюра
підтримував євреїв, які боролися за свої права.
Коли він почав брати участь в українських
визвольних змаганнях, то не переставав захи-
щати права меншин, зокрема євреїв, в Україні.
Численні документи, подані в другій частині
книжки, показують, що не тільки С. Петлюра,
але й усі члени Центральної Ради демократич-
но й гуманно ставилися до жителів України,
незалежно від їхньої національности чи вірос-
повідання. Найкращим прикладом такого став-
лення може служити Закон про національно-
персональну автономію національних меншин
України, який був проголошений Центральною
Радою 22 січня 1918 року.
У додатк у в книзі подана інформація
про найновіші досліди та публікації про С.
Петлюру, а також документація, знайдена в
архівах колишнього СРСР. Тому важливо,
щоб це англомовне видання одержали пред-
ставництва України в різних країнах світу і Учасники пластового новацького „Свята Весни“.
також неукраїнські посольства для поширен-
ня історичної правди серед державних діячів ГАРСТДЕЙЛ, Ню-Йорк. – „Свято Весни“ ли заяви вступу та одержали новацькі жовті
та дипломатів інших країн. З цією метою УІТ новацтва пластової станиці в Ню-Йорку та хустки.
подарувало Міністерству закордонних справ пластової групи в Йонкерсі, Ню-Йорк, відбуло- Владика Павло Хомницький відправив
України 200 примірників – з проханням також ся 31 травня в стейтовому парку в Гарстдейлі. Службу Божу та зустрівся з дітьми, виховника-
розподілити примірники між Постійним пред- 40 новаків і новачок змагались у тереновій ми та батьками новацтва.
ставництвом України в ООН і Посольством грі, спорті, влаштували новацький „вогник”- На святі були присутні станична пластової
України у США. ватру та одержали відзнаки новацьких вмілос- станиці в Ню-Йорку Оксана Кіналь та провід-
Перша презентація вже відбулася 26 трав- тей („Княжий дружинник”, „Любитель казок”, ниця новацтва в Йонкерсі Леся Лопатинська.
ня в Представництві України при ООН у „Золоторукий” та інші) і підвищення пластових Коменданткою свята була Діяна Шмериковська.
Ню-Йорку. ступенів.
Алла Атаманенко Лука Голіян та Данило Петрончак пода- Роман Юзенів

Союзівка
календар подій
2009 рік
27 червня - приватна імпреза. 17 - 19 липня - Фестиваль Української
культури.
27 червня - УСЦАК - тенісові змагання.
19 - 24 липня - Табір спадщини, сесія 1.
28 червня - 5 липня - Табір „Пташат“, 19 - 25 липня - „Discovery Camp“.
сесія 1;
Exploration Day Camp 1. 25 липня - забава при звуках оркестри
„Обереги“, 10 год. веч.
3 - 4 липня - „Tiki Deck“, грає оркестр а 25 липня - 1 серпня - спортовий табір
„Грім“. Субота - забава при звуках ор- „Січ“ сесія 1.
кестри „Грім“, 10 год. веч.
26 липня - 31 серпня - Табір спадщини,
сесія 2.
5 - 12 липня - Табір „Пташат“, сесія 2;
Exploration Day Camp 2. 26 липня - 8 серпня - танцювальний та-
бір, сесія 1.
11 липня - забава при звуках оркестри
31 липня - 1 серпня - п’ятниця вечір:
„Fata Morgana“, 10 год. веч. Тiki Deck, „Kagero“;
субота: фестиваль фільму, ведучий -
5 - 18 липня - танцювальний табір ім. Юрій Шевчук, Columbia Film Club; забава
Р о м и Прийми Богачевської „Dance при звуках оркестри „На Здоров’я“ 10 год.
Workshop“. веч.

541G Kalendar Souzi vky
12 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 13
14 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

Українська Євангельська церква
закликає: Українська Національна
Вивчайте Біблію‚ Федеральна Кредитова
живіть за Словом Божим!
На пожертви нашої громади щотижня на цьому місці ми стисло
Кооператива
розповідаємо про кожну з 66 книг Біблії
Zvertajtes; do nas z svo=my
52. Євангелія від Матвія, 16:13 – Main Office finansovymy potrebamy.
віровизнання Петра 215 Second Ave
Money Market raxunky
New York, NY ♦
Коли Христос прийшов в околиці Vysoki vidsotky na sertyfikaty
Кесарії, то запитав у своїх учнів, за (212) 533-2980 ♦
♦ Чекові рахунки
кого вони Його мають. Учні відпідали
по-різному. Одні вважали Його Іваном ♦ Пенсійні рахунки (IRA)
Branches Позички на pryvatni ta kомерційні будинки
Хрестителем, інші – за пророків Іллю 1678 E 17 Street

чи Єремію. Тільки Симон сказав: „Ти – ♦ Personal;ni pозички
Христос, Бога живого Син“. Христос, Brooklyn, NY ♦ Pozy/ky na novi ta v]yvani avta
сказав, що це Отець Небесний відкрив (718) 376-5057 ♦ Грошові перекази (Western Union, Meest)
Петрові цю істину. Також Христос ска- 1-866-857-2464 ♦ Індивідуальні skryn;ky
зав Петрові, що він є скелею, на якой
Христос збудує своє Церкву. Відтоді
Симона стали називати Петро, що 35 Main Street
означає „камінь, скеля“. Христос звелів Пітер Рубенс. So. Bound Brook, NJ
не відкривати нікому, хто Він є. „Апостол Петро“. &
(732) 469-9085 Debit
VISA
ards
Запрошуємо Вас до Української 691 Roosevelt Ave ATM c
Євангельської церкви в місті Юніоні‚ Н. Дж. Carteret NJ
У нашій церкві проводяться Божі Служби:
щонеділі – о 10:30 ранку‚ а також щосереди (732) 802-0480
– о 7-ій годині вечора. Кожної неділі‚ о 9:30‚ Цілодобовий
діють школи з вивчення Біблії – для дорослих
і дітей.
Telefonujte доступ до рахунку
Наша адреса: 2208 Stanley Terrace, Union, NJ
WWW.UOFCU.ORG
bezkoшtovno /erez інтернет.
07083. На цю адресу можна надсилати запи-
тання з приводу прочитаних переказів Біблії. 1-866-859-5848
Телефон: (908) 686-8171. Електронна пошта:
ueag@verizon.net
Obsluhovann\ ukra=ns;ko= hromady
Пастор Володимир Цебуля
Тел.: (908) 591-0800
ponad 40 rokiv.
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 15

Фестиваль української музики ни (голова – д-р Любов Йова) вина-
йняло залю, а українська крамни-
Найвищу оцінку за виконан-
ня творів українських компози-
ця „Київ” (власники – Славік і Лілія торів отримала піяністка і вока-
САКРАМЕНТО, Каліфорнія. – Січинського, Миколи Лисенка та Кучери) надала безкоштовно про- лістка Тетяна Ключник. Піяністки
В місті Розвіл біля Сакраменто 6 Анатолія Кос-Анатольського. дукти та напої для дітей. Христина Шевчик, Анна Гашнікова
червня відбувся фестиваль україн- Фестиваль підтримали Українська До складу жюрі входили компо- та Ірина Гайдучик також виявили-
ської народної та клясичної музи- Федеральна Кредитна Спілка і зитор Ю. Олійник – почесний голо- ся в числі найкращих, як і ансамбль
ки, в якому взяло участь близько 40 Студія Юрія та Олі Олійників, ва Товариства збереження україн- Діяни, Христини та Олександра
юних виконавців з восьми музич- зокрема грошовими нагородами для ської спадщини, Галина Лорчак – П’явок. Жюрі відзначило наймолод-
них студій учителів Ірини Барз, найкращих виконавців. Товариство активний член товариства, Л. Йова ших виконавиць – чотирирічну пія-
Вадима Гелетюка, Вікторії Джумари, збереження української спадщи- – голова товариства. ністку Оленку Грицюк та шестиріч-
Наталії Коханої, Олі Олійник, Лесі
Соколович і Оксани Ситницької.
Виступили й професійні виконав-
ці Світлана Мерліченко (сопра-
но), Оля Герасименко-Олійник
(банд у ра), Оксана Ситницька
(меццо-сопрано) та Тетяна Скот
(акомпаніямент).
Започатковано фестиваль мину-
лого року за ініціятиви бандурист-
ки, активного члена Товариства
збереження української спадщи-
ни Заслуженої артистки України О.
Герасименко-Олійник.
Товариство плянує продовжува-
ти фестиваль кожного року, і в 2010
році він має відбутися 29 травня.
Цього року на фортепіяні, бан-
дурі, ґітарі, акордеоні, саксофоні
виконувалися твори композито-
рів Анатолія Штогаренка, Бориса
Л я т ош и н с ь ког о , Ол е кс а н д р а
Білаша, Яни Бобалік, Віктора
Косенка, Станіслава Людкевича,
Мир о сла в а С кори ка, Денис а Молодші учасники фестивалю в Сакраменто з дипломами.

ну скрипальку Софію Соколович.
Ці виконавці запрошені до виступу
на святкуванні Дня Незалежности
України 22 серпня у Сакраменто.
Відзначені грамотами за участь
у фестивалі скрипалька Діяна
Гайдучик, семирічна піяністка
Олександра Монро, бандуристи
Діяна і Ангеліна Сушики та Микола
Настин, ґітарист Ілля Кукуряк,
акордеоніст Володимир Куделін,
піяністи Юля Ткаченко, Назарій
Ясінський та інші. Улюбленицею
глядачів стала піяністка Х. Шевчик,
за яку проголосувало понад трети-
ну присутніх.
Жюрі звертало увагу на чітке
виконання нотного запису, пра-
вильного ритму і темпу, музикаль-
ність, на зовнішній вигляд виконав-
ця. Жюрі давало додаткову оцінку,
коли виконавець був в українсько-
му народному одязі.
Нагороди були вручені старшим віком учасникам Фестивалю української музики. Микола Манжай

Вечір на користь Стипендійного фонду СУА Виборним – Володимир Дигдало.
Ролю Пе т р а викона в Вacи ль
Перець – керівник музикального
ДІТРОЙТ. – 5 квітня Стипендійна ний уривок із „Лісової пісні“ Лесі довголітній член Управи „Нової гурту „Рапсодія“, довголітній член
референтура, 76-ий та 129-ий від- Українки у виконанні молодих хвилі“ Руслана Пронко – художній Управи „Нової хвилі“ та один з її
діли Дітройтської Округи Союзу аматорів з новоприбулих Аліни керівник вистав „Лісова пісня“ і засновників.
Українок Америки (СУА) провели Іванів (Мавка) та Семена Іванова „Наталка Полтавка в Америці“.
цікаву та добре підготовлену імп- (Лукаш). Возним був Микола Стюарт, Віра Крива
резу. Її відкрила референтка сти- Почесна голова Округи та голо-
пендій Світлана Кордуба, яка наго- ва 76-го відділу Рома Дигдало
лосила, що метою імпрези є попо- п і д г о т у в а ла на о с нов і п ’ є с и
внення Стипендійного фонду СУА. Івана Котляревського „Наталка
Ведучою була Почесна член- Полтавка“ сценарій „Ната лка
ка СУА, Почесна голова Округи Полтавка в Америці“. Зміст сцена-
Наталя Гевкo, яка запросила до рію передали глядачам Р. Дигдало
слова Ігоря Козака, який прочи- українською мовою, Н. Гевко
тав гумореску Степана Гериліва – англійською.
„Святочна промова“. Заля вибух- У цій інсценізації Наталка з
нула гучними оплесками. мамою проживають в Америці, а
Н. Гевко представила своє умін- Петро – в Україні. Мама та Наталка
ня у читанні гуморесок Павла купили вживане авто в майбут-
Глазового. нього жениха Наталки – підприєм-
Юна співачка Оля Яловенко ця Возного, який займається про-
(м у зичний с у пр овід піяніс т - дажею вживаних авт. Оженитися
ки Галина Яловенко – матері спі- В о з н о м у д оп о м а г а є а д в ок а т
вачки) виконала декілька пісень. Виборний. Він веде всі еміґраційні
Вона прибула до Дітройту тільки справи Наталки та її мами.
на два тижні, бо тепер проживає До Америки приїздить Петро, а
в Україні, де продовжує музичну мама виходить заміж за Возного.
освіту. Наталку грала О. Яловенко, її маму
Доскона ло бу в предс т авле- – голова 129-го відділу СУА та Учасники концерту в Дітройті. Фото: Михайло Дячун
16 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

УКРАЇНА І СВІТ
„Трипільська толока“ в Легедзиному щоб зазирнути в глибину тисячо-
літь. Село так їй сподобалося, що
Власюк) тупцює в глині, тримаю-
чи за руку малого хлопця, якому
вона купила собі хату. Сусіди в неї нелегко висмикнути ногу з густої
ЛЕГЕДЗИНЕ, Черкаська область. про трипільську культуру. Розкопок – київський режисер, канадський маси.
– Найбільший у світі заповідник і горщиків для них було мало. Їм фахівець, фотограф з Києва. У громаді виділяється жінка,
трипільської культури вже другий потрібна була реконструкція подій. Біля двох трипільських хаток вкрита татуюванням. Це режисер з
рік поспіль рятують ентузіясти з Ми відтворили звичай спалення насипана глина. Люди, ускочивши Америки Наомі Умань, яка приїха-
усієї України і з-за кордону. трипільцями старих поселень. Так босоніж в глину, починають швид- ла в Легедзине три роки тому, прак-
Біля незакінченого Музею три- робили, коли родючий шар ґрунту ко ходити по колу. Інші підкидають тично не знаючи української мови,
пільської культури в Легедзиному виснажувався і доводилося шука- їм під ноги солому. але маючи велике бажання зняти
стоять дві реконструйовані три- ти нові поля. Спалення старих хат „Так споконвіку будували хати тут фільм про трипільську куль-
пільські будівлі, обмазані глиною. перейшло в релігійний ритуал, як в селах, – пояснює директор туру. Колись на Черкащині жили її
Одна – двоповерхова хата, друга – спалення покійника – це своєрідне Тальнівського музею історії хлі- прабабуся і прадідусь. Українське
гончарна майстерня. Поряд пото- вшанування помешкання. Це, звіс- боробства, багатолітній дослід- село так сподобалося американці,
пають у височенному бу р’яні но, одна з версій, найвірогідніша. ник трипільської культури Вадим що вона твердо заявляє: „Приїхала
дерев’яні кістяки ще двох майбут- Ми збудували хати, потім спалили. Мицик. – На території України най- сюди на все життя!”. Тільки вчора
ніх хат. Уже не перший рік вони На основі цього досвіду ми почали більше в світі великих поселень, які Н. Умань повернулася з кінофести-
стоять непокриті і поступово чор- будувати трипільські житла“. ми називаємо протомістами. Цих валю в Еспанії, а сьогодні вже допо-
ніють від негоди… Кінокамера в руках В. Чабанюка міст у нас 25. По всьому світу набе- магає своїм односельчанам роби-
Хати, яким пощастило, обмаза- теж зафіксувала все, що діялося. реться ще з десяток. У Черкаській ти, за її висловлюванням, „трипіль-
ли глиною ентузіясти, що зібрали- Його далекоглядний батько Василь області таких поселень 17, а на ський ремонт”.
ся в серпні минулого року на першу Чабанюк недарма купив синові, території Тальнівського району – В Музеї трипільської культу-
„Трипільську толоку“. Це були пред- коли той був школярем, кінокаме- сім. З них найбільше – тальянків- ри, який раніше був сільським
ставники місцевої громади разом ру. „Я не історик, усе життя воді- ське прамісто, або протомісто хлі- фельдшерсько-акушерським пунк-
з шанувальниками минувшини з єм вантажівки працював, – пояс- боробської цивілізації. У цих про- том, є традиційні трипільські посу-
Черкас, Києва, Вінниці, сусідніх нює В. Чабанюк. – Я лише заціка- томістах були двоповерхові будин- дини. Керівник Трипільської експе-
районів. вив сина минувшиною і кінокамеру ки. З орнаментики видно, що то диції Володимир Круць проводить
На цьогорічній толоці, на яку 13 йому купив“. були міста сонця, оскільки саме екскурсію по щойно відкритих екс-
червня приїхали до села небайдужі Тепер Владислав Чабанюк очо- сонце і вода дають життя рослині“. позиціях трипільського житлобуду-
люди навіть з-за кордону, будували лює народну аматорську кіностудію Толока згу ртовує і запалює вання та кераміки. Облаштована в
в хатах печі, вівтарі і облаштували „Мальва”. За 15 років місцеві енту- людей. Вони починають водити музеї і відеозаля трипільської куль-
побут давніх часів. зіясти зняли понад 20 документаль- хороводи у глині. Громаду підба- тури. На завершення музею потріб-
„Відтворення збудованих хат них фільмів з історичної темати- дьорює українська музика, що зву- но 2.4 млн. грн., які дозволять
спирається на науковий експери- ки, які отримали високі оцінки на чить із завбачливо встановлених зазирнути у фантастичний, незбаг-
мент 2003 року, – розповідає дирек- багатьох кінофестивалях. гучномовців. Кремезний, з довгим ненний світ трипільців, який ще і
тор заповідника „Трипільська куль- Киянка Ольга Годованець, яка волоссям, єдиний в Україні (як він зараз приховує безліч таємниць.
тура” Владислав Чабанюк. – Тоді минулого року допомагала будува- сам каже) казкар з Києва Сашко
сюди приїхали кіномистці, які ти трипільські хати, тепер намови- Лірник (справжнє ім’я – Олександер Олександер Вівчарик
фільмували один з циклів фільму ла на „Трипільську толоку“ 20 осіб.
„Атлантида на берегах Дніпра” – Колись вона приїхала у Легедзине,

Вбили захисника природи
КИЇВ – Олександер Гончаров, що стояли за цією злочинною
який жив поблизу нелеґально- діяльністю.
го механізму, що намивав пісок з 10-річна Моніка, дочка подруж-
русла Дніпра для його продажу, жя, була вдома під час нападу,
зацікавився екологічними наслід- який було скоєно серед білого
ками цієї діяльности для заповід- дня. Дівчинка кричала: „Не чіпай-
ника „Жуків острів“. Протягом те маму!“, злякавши цим кри-
двох років він протестував проти ком вбивць. Їй вдалося втекти від
незаконного намиву піску, звер- злочинців.
таючись до різних організацій, Міліція заявила, що двома
вимагав від робітників показати днями пізніше було затримано
дозвіл на проведення цих робіт. робітників, які намагалися демон-
26 травня двоє нападників пере- тувати механізм для намивання
лізли через паркан на подвір’я піску. Однак, робота відновилась
О. Гончарова і забили 58-річно- за повного потурання повноваж-
го українця палицею, а його дру- них органів.
жину Моніку Матеову залишили Починаючи з 2004 р ок у
побитою, в кайданках. Національний екологічний центр
Міністерство внутрішніх справ написав понад 600 скарг до різних Толока в Легедзиному на Черкащині.
6 червня повідомило, що затрима- інстанцій відносно Жукова ост- Фото: Олександер Вівчарик
но одного підозрюваного у замов- рова та інших місць незаконного
ленні вбивства О. Гончарова. Але видобутку піску, проте це не дало
виконавці злочину залишаються жодного результату.
на свободі, не дивлячись на те, що Андрій Рипінський – активіст
дружина покійного ідентифікува- громадської організації з київсько-
ла принаймні одного з них. го передмістя Корчувате, де жив
„Коли я заходила до районно- О. Гончаров, розповів, що нами-
го відділу міліції, той убивця сидів вання піску – дуже прибуткове,
біля входу на лавочці. Я впізна- оскільки не сплачується жодних
ла його. Палив, сміявся. Його не податків, а тонна піску коштує
арештовували. А він мені казав: приблизно 6 дол.
„Один крок у міліцію – уб’ємо!“, Активісти міської організа-
– розповіла М. Матеова 4 черв- ції „Збережи старий Київ“ захо-
ня в інтерв’ю інтернет-виданню пили один такий механізм на
„Gazeta.ua“. „Жуковім острові“ і забльоку-
О. Гончарову погрож ува ли вали його, вимагаючи від мілі-
по телефону, вимагали, щоб він ції арешту вбивць О. Гончарова,
зупинився. Проте чоловік ішов а також зупинення всіх механіз-
до кінця – в день смерти він роз- мів, що продовжують красти пісок
мовляв телефоном з журналіс- на території української столиці.
том телеканалу „ICTV“ Олексієм Один з керівників київської мілі-
Кутєповим, якого запросив на ції Віталій Ярема 6 червня роз-
„Жуків ос трів“, щоб показа- порядився зупинити нелеґальний
ти нелеґальний видобуток піску. намив піску в межах Києва.
Очевидно, це й стало остан-
ньою краплею для підприємців, Юрій Борисов Студентки з Умані біля трипільських жител.
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 17

У музеї – твори Аркадії Оленської-Петришин

Аркадія Оленська-Петришин
Твори Аркадії Оленської-Петришин з циклу „Кактуси“. Фотоархів „Свободи“, 1984 рік
ТЕРНОПІЛЬ. – Виставку творів Петришин п’ять років тому пере- „Сучасність“. Мала 46 пер-
Аркадії Оленської-Петришин (1935- дав на зберігання чоловік худож- сональних виставок у музе-
1996) упродовж червня можна огля- ниці Володимир Петришин, – роз- ях США, Канади, Бельгії,
нути в обласному краєзнавчому повідає начальник наукового від- Китаю та України – у Львові‚
музеї. Назви картин говорять самі ділу Національного заповідни- Києві‚ Донецьку‚ Харкові‚
за себе – „Квіти кактусів“, „Вечірні ка „Замки Тернопілля“ Володимир Дніпропетровську‚ Полтаві.
тропіки“, „Кактусові ігри“, „Літні Чайка. – Цю виставку ми вже пока- В п р од овж т в о р ч ог о
кактуси“, „Садок у Пуерто-Ріко“. зували у Збаражі та Вишнівці. Після життя мисткиня послуго-
Оглядаючи ці чудові твори, Тернополя покажемо її у Луцьку“. вувалася широким спек-
досить легко можна загубитися в Оглянувши полотна, тернопіль- тром мистецьких прийо-
рослинному світі, зображеному А. ський художник Микола Пазізін мів і засобів – це і абстрак-
Оленською-Петришин. зазначив, що вони нестандартні і ціонізм, і експресіонізм, і
Композиції тропічних кактусів, високопрофесійні, а велику мистець- умовність, і стилізація.
садів і полів виконані делікатними ку школу А. Оленської-Петришин Художниця формувалася у
лініями, а гра найрізноманітніших треба вивчати і наслідувати. час, коли мистецьке життя
кольорів надає їм глибини і багат- А. Оленська народилася в селі Ню-Йорка вирувало. Та
ства. У нагромадженнях цих рослин Розношинці Збаразького району‚ на найбільшим і найвагомі-
відчувається життя і створюється Тернопільщині. шим етапом творчости (16
враження їх живого єства, ствер- У 1944 році разом з батьками виї- років) було захоплення каз- На ві д к р и тті в и с т а вк и д и р е к т о р
джують мистецтвознавці. хала до Німеччини. Звідти, у 1949 ковим світом кактусів. Тернопільського художнього музею Ігор Дуда
На виставці представлено 62 році, еміґрувала до Ню-Йорку, де (зліва) і директор обласного архіву Богдан
твори. Значна частина їх – графіч- закінчила середню школу та коледж. Володимир Чайка Хаварівський.
ні. Є кілька картин, які належать до Вона – художник, графік, мистець-
абстрактно-експресивного періоду кий критик. Брала активну участь в
творчости художниці. житті української громади, працю- УВАГА! МІТТЕНВАЛЬДЦІ! УВАГА!
„Колекцію творів А. Оленської- вала художнім редактором журналу

ODUM Resort Center, Inc.
P. O. Box 151, Rockaway, NJ 07866
З'ЇЗД
Шановні члени! 1 червня 2009 р.
Відповідно до резолюції, прийнятої на останніх загальних зборах ODUM Resort
ШКІЛ МІТТЕНВАЛЬДУ
Center, Inc., корпорація розпочинає процес ліквідації. Відповідно, якщо у вас є
які-небудь претензії, ви повинні подати письмову заяву, пояснивши вашу претензію НІМЕЧЧИНА
протягом 30 днів.
Претензія повинна містити ім’я, адресу та телефон заявника; суму, дату і характер (Української Реальної Гімназії, Учительської Семінарії,
претензії. Всі претензії повинні бути надіслані поштою за вищевказаною адресою та Торговельної Школи, міттенвальдців)
отримані до 3 липня 2009 р.
З повагою,
Володимир Степовий
Секретар ODUM Resort Center, Inc. відбудеться на

548 G ODUM Resort
СОЮЗІВЦІ
28-29-30 вересня 2009 р.

У програмі:
• Спільна Служба Божа;
• Зустрічі кляс;
• Бенкет-забава з мистецькою частиною.

Просимо замовляти кімнати, (якщо Ви ще цього не зробили)
прямо на Союзівці, телефонуючи на число:
(845) 626-5641
Адреса: Soyuzivka Heritage Center,
216 Foordmore Rd., Kerhonkson, NY 12446, P.O. Box 529

До приємної зустрічі! Гостям раді!
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

500G SCOPE TOURS
544G, Mitenvald
18 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ваний талановитим іконописцем, на
якому Спаситель, немов живий, під-
Український православний німається на фоні білих хмар з лада-
ну до синіх небес. Так змалювала

світогляд видатної письменниці в своєму оповіданні Олена Пчілка
ікону Воскресіння Господнього і
немає жодних сумнівів, що вона
бачила такі образи і чула піснес-
піви в українських Божих храмах,
простих і неповторних, наповне-
них предметами сакрального, наці-
онального за змістом, мистецтва,
яких не можуть замінити храми
Риму й Парижу, бо в стареньких
дерев’яних церквах панує не лише
благодать Божа, а й українська
душа.
Малюнок Василя Кричевського Письменниця в своєму опові-
данні закликала рятувати україн-
дім Окружка і тушем – стародав- ську православну молодь з її пра-
ню українську дерев’яну церкови- дідівською вірою – українським
цю з „опасанням“ (ґанок навколо православ’ям від чужих бездухо-
церкви), яку добре пам’ятала Леся. вних впливів, які не лише забира-
Дзвіничка до тої церкви стояла по ють українську віру і душу, а й саме
другий бік вузького яру, і од церкви життя, тобто вбивають не лише
до неї треба було йти містком, поло- духовно, а й фізично.
женим через той яр. Рисунок церко- Православний світогляд Олени
Музей-садиба Лесі Українки в селі Колодяжному. виці – моя власність, переховувався Пчілки та її глибокі знання релігій-
Фото: Олександер Більчук в мене, а тепер я передала його до них обрядів і звичаїв простежує-
бібліотеки Наукового товариства мо в оповіданні „Збентежена вече-
29 червня 1849 року народила- ний світогляд вона вповні пере- ім. Шевченка у Львові. Церковицю ря“ („Різдвяна пригода“), де автор-
ся Олена Пчілка (літературний дала також дочкам Ользі Косач- на початку червня 1941 року зруй- ка дуже тонко передала прадавній
псевдонім Ольги Косач) – мати Кривинюк т а Ізидорі Ко с ач- нували і вже немає і сліду від неї“. звичай приносити кутю на Свят-
Лесі Українки, член-кореспондент Борисовій, які знайшли свій вічний О. Косач-Кривинюк пише про вечір хрещеним батькам. Усе ж ми
Академії Наук України, визначна спочинок біля Свято-Андріївської православний світогляд самої Лесі повинні пам’ятати, що твори Олени
письменниця, громадський діяч, це рк в и в С а вт - Б а в н д - Б р у к у, Українки і її зацікавлення церков- Пчілки, видані 1971 року, в добу
яка писала літературні твори, спо- Ню-Джерзі. ними обрядами і звичаями: „6 січня войовничого атеїзму, не можна вва-
гади про Михайла Старицького, Олена Пчілка цікавилася укра- 1881 року Леся в Луцьку пішла на жати за ориґінальні. Без будь-яких
Миколу Лисенка, зібрала й опрацю- їнським с т ародавнім церков- річку подивитися, як святять воду, і сумнівів, над ними попрацювала
вала етнографічні матеріяли і мала ним мистецтвом – іконами, церк- в неї дуже померзли ноги. Скоро по цензура.
православний світогляд, який, до вами, сприяла наданню україн- тому і від того, як тоді думала, вона Українська православна душа
речі, зовсім не доліджений. Судячи ського архітектурного обличчя заслабла“. Олени Пчілки відчутна і в її пое-
з праць про неї, вона передавала храмові-пам’ятникові св. Георгія на З доступних нам творів Олени тичній творчості, зокрема в збірці
свої релігійні погляди своїм дітям, „Козацьких могилах“. В Звягелі, де Пчілки, зокрема оповідань „Думки-мережанки“.
– Лесі і Михайлові, насамперед народилася Леся Українка, її дуже „Рятуйте!“, „Збентежена вечеря“, В поемі „Козачка Олена“:
тому, що в її душі вони станови- цікавила давня дерев’яна церковця читач зробить висновок не лише
ли складову частину її українського в часи її проживання там і відвід- про те, що вона добре знала укра- „Чутно пісню весільную,
світогляду. ин міста. їнські церковні традиції, мала укра- Музика гуде –
„Не знаю, чи стали б Леся й Ось як про це згадує в своїх спо- їнський православний світогляд, Милий, з іншою звінчаний,
Михайло українськими літератора- гадах О. Косач-Кривинюк: „1928 а й була охоронцем і захисником Од шлюбу іде.
ми, коли б не я? Власне я „наважи- року літом я з матір’ю була в віри предків від течій, що напли-
ла“ й завше окружала дітей такими Звягелі. Ми знайшли дім Окружка вали наприкінці ХІХ ст. в Україну. Саме звінчаний в церкві іде від
обставинами, щоб українська мова і в ньому мати моя показала тут Особливо це яскраво показано в шлюбу, звінчаний за українським
була їм найближчою, щоб вони кімнату, де народилася Леся. Мій оповіданні „Рятуйте!“, яке закликає православним обрядом.
змалку пізнавали її якнайбільше. син Михайло Кривинюк, що теж рятувати православні душі. Глибоку українську православну
Життя зі мною та посеред волин- був з нами, зфотографував той В роздумах авторки показа- душу бачимо і в інших поетичних
ського люду сприяло тому“, – писа- дім з різних боків. Малярка Віра но красу предавніх українських творах Олени Пчілки: „Пророк“,
ла Олена Пчілка. Волянська їздила з нами до Звягеля ікон, зокрема йдеться про образ „Посмертна шана“ і особливо
Свій український православ- і намалювала олійними фарбами Воскресіння Христового, намальо- „Волинські спогади“:

Старезний твій замок,
НОВІ ВИДАННЯ дідизни останок,
Навік в моїй думці зостався.
Цінний спогад про рейд УПА на Захід в 1947 році І повідь весняна, широка, –
і давня
Та церковиця,
Peter J. Potichnyj, „My Journey“, – головного редактора „Літопису уявити собі, як озброєні відділи в которій прощався
Litopys UPA Series „Events and У П А “, п р о ф е с о р а - е м е р и т а УПА – без жодної допомоги, без Мій дух із тобою!..
People“, Booк 4, Toronto-Lviv, 2008. Колюмбійського і МекМестер- приладів орієнтування, без засо-
у н і в е р с и т е т у в Га м і л ь т о н і , бів транспортації, власними нога- Саме в образі давньої церковиці
Українській читацькій громаді Канада. Написаний англійською ми могли здійснити такий рейд. маємо розуміти і давнє українське
відомі спомини кількох воїнів тих мов ою, нарис спочатк у поя- А треба було без понтонів і чов- православ’я, яке пізніше було зато-
відділів Української Повстанської вився в „Літописі української нів переправлятися через чималі плене хвилями чужого, незрозумі-
Армії, які в червні 1947 року отри- Повстанської Армії“, в серії „Події річки Словаччини, Моравії, Чехії, лого українській душі, московсько-
мали від командирів наказ про- і люди“, книга 4, а також окремою водночас добувати харчі та оми- го церковного імперіялізму.
братися на Захід та поінформу- книжкою. нати засідки й зудари з ворожими Дух Олени Пчілки прощався з
вати вільний світ про боротьбу Біографічний нарис в ціло- військовими частинами. Під огля- Луцьком не у волинських замках і
за визволення українського наро- му містить коротку історію роду дом людських втрат найтяжчим костелах, а у давнім храмі, в якому,
ду. Проте, дотепер не було опису Потічних, з відображенням частих був польський відтинок рейду. як і в усіх давніх церквах Волині і
самого рейду, який давав би уяву змін державної належности най- В цілому з сотні УПА (150 осіб) Полісся, панувала благодать Божа і
про той неймовірний чин – похід більш на захід висунених земель Пер емиськог о б ат а льйон у до національні ознаки українськости.
озброєних відділів УПА через України. Баварії прибуло 36 рейдовиків. Олена Пчілка не стояла осторонь
південну частину Польщі, через Ці зміни, крім іншого, спричи- Одним з 36-ти був автор біогра- подій Української революції 1917-
усю Чехословаччину та західню нювали нерідкі зиґзаґи в націо- фічного нарису, в якому зобра- 1921 років, першого відродження
Австрію аж до німецької Баварії. нальній і конфесійній орієнтації жено цей незвичайний аспект Української Православної Церкви в
Восени 1947 року багато укра- й ідентифікації. Та й життя авто- багатогранної боротьби УПА й 1917-1939 роках.
їнських утікачів в Німеччині були ра від дитинства до вступу в УПА визвольного підпілля в Україні й Тема українського православного
настільки вражені несподівани- і самого рейду позначене змінами поза нею. світогляду Олени Пчілки, її дочки
ми вістками про появу упістів у й несподіванками долі. Книгу пр о ф. П. По ті чног о Лесі Українки у житті і творчос-
Баварії, що воліли чекати нагоди Опис рейду відділів Української можна набути за адресою: Litopys ті, на превеликий жаль, ще залиша-
побачити їх на власні очі. Повстанської Армії через незна- UPA, P. O. Box 97, Station „C“, ється „білою плямою“ в українській
Сьогодні, нарешті, читачі одер- йомі терени й краї реєструє для Toronto, Ontario, M6J 3M7, Canada. історичній науці.
жали такий опис рейду. Становить нових поколінь образ людської
він одну частину автобіографіч- витривалости і винахідливости. Осип Данко, Володимир Рожко,
ного нарису д-ра Петра Потічного Без такого зображення трудно Ню-Гейвен, Конектикат Луцьк
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 19

Про внесення... вильним рухом.
Хотілося б також звернути увагу
Про пережите і незабуте
(Закінчення зі стор. 5) на передбачену у новій редації
Конституції можливість прийнят- Засекречена катівня
суди касаційної інстанції знахо- тя нового Основного Закону. На
дяться на одній площині. мою думку, ця норма послабля- В „Свободі“, ч. 25, було вміщено свідчення Олександри Гаюк з 1952 року
Як у чинній редакції Конституції, тиме життєздатність Основного про злочини більшовицької влади в місті Кременці на Волині. Нижче
так і в запропонованому ново- Закону держави як стабільного вміщено статтю о. Семена Гаюка „Засекречена катівня“, написану ще
му Основному Законі передбачена правового документу, фундамен- 1989 року, де згадується ще інше місце злочинів більшовиків. Статтю
можливість участи народу у здій- тального за своїм значенням. надіслала Мирослава Гаюк-Дмитріюк з Іст-Амгерсту, Ню-Йорк.
сненні правосуддя через присяж- Підсумовуючи, скажу відверто,
них. Як чинна, так і нова редак- що не дуже поділяю ідею прийнят- В „Українському Голосі“ за кві- докладніше.
ція Основного Закону не визна- тя саме нової редакції Конституції тень 1988 року була надруко- „Працював я в колгоспі візни-
чає чисельности присяжних у суді Ук р а ї н и . Н е д о л і к и ч и н н о ї вана стаття д-ра Івана Чинченка ком. Коней, що були мені доручені,
та кількости голосів, необхідних Конституції більше пов’язані зі під заголовком: „Трагедія, про доглядав старанно, і ними можна
для прийняття рішення. З огля- змінами 2004 року та з практичним яку ледве хто знає“. В цій статті було їхати у всяку пору року.
ду на історичні обставини, Україна недотриманням певних положень, автор оповідає, як більшовиць- Переважно я їздив до баз за різ-
не має добре розвинутої концеп- ніж з концептуальними положен- кі кати розстрілювали тисячами ними товарами, а також возив по
ції системи суду присяжних, тому нями самого тексту Основного тих червоноармійців, які під час довколишніх селах всіляких пар-
варто було б визначити деталі Закону. Крім того, не можна забу- війни з Фінляндією опинилися в тійців. А оце одного разу, скоро
права на суд присяжних не тіль- вати, що ориґінал Констит уції полоні, а пізніше, після замирен- після кінця совєтсько-фінлядської
ки у законодавчих актах, але і в України 1996 року мав дуже пози- ня совєтів з фінляндцями, повер- війни, я отримав наказ від голови
Конституції. Звертаю увагу і на тивні відгуки з боку Ради Европи нулись до СРСР і були розстріляні колгоспу їхати на залізничний дві-
те, що не можна зволікати з реа- та Венеціянської комісії щодо в лісах Брянська, мовляв, – за зраду рець у Заслав, де мене зустріне вій-
лізацією права особи на суд при- високого рівня захисту прав люди- Батьківщини. ськовий товариш, який і пояснить
сяжних, якщо таке право прямо ни. Зміни до Конституції України, Та хіба тільки в Брянському лісі мені, що робити і куди їхати.
передбачене в Основному Законі. звичайно, потрібні, оскільки сис- катували людей?! Я на все життя І справді, на двірці зустрів мене
Інакше це буде виглядати як неви- тема влади в нинішньому вигля- запам’ятав, як про подібну траге- озброєний енкаведист, який нака-
конання державою ґарантованих ді містить в собі багато протиріч. дію оповідав мені один чоловік на зав мені під’їхати до рампи і забрати
Конституцією прав. Прийняття ж нової Конституції, т. зв. Східній Волині. На провес- виложений вже там багаж – шість
Нова редакція передбачає також нового устрою державної влади ні 1942 року довелося мені їхати брезентових мішків та досить вели-
введення виборних мирових суддів потребує виваженого ставлення. з цим чоловіком з міста Заслава ку дерев’яну скриню, оббиту заліз-
з метою здійснення правосуддя у Уважно вивчивши запропоно- через Острог до міста Рівне, де ними обручами. Мішки я вклав на
громадах. Така пропозиція викли- вану нову редакцію Конституції була головна комендатура для вій- воза сам, а ось скриню ніяк не міг
кає занепокоєння, оскільки існує України, слід сказати, що не вини- ськовополонених, щоб визволити подолати. Енкаведист дивився, але
реальна загроза, що судді, знахо- кає загального відчуття, що нова з німецького полону двох україн- й пальцем не ворохнув, щоб мені
дячись під впливом їхніх виборців, версія Основного Закону є доско- ців – священика з села Мар’янівки допомогти. Бачачи, що я не в силі
не зможуть здійснювати правосуд- налішим правовим документом Черкаського району о. Аврамія підняти скриню, викликав з двірця
дя чесно та неупереджено. та вносить необхідні зміни для Хоменка і вчителя середньої школи якогось робітника, і той поміг мені
Слід приділити увагу питанню кращого функціонування держа- з Києва (прізвище, на жаль, забув). покласти її на віз.
суддівського самоврядування, що ви. Найголовніше: рівноправність Проїхавши приблизно половину Вирушили ми в дорогу через
є однією з найважливіших ґаран- гілок влади не вирішена. дороги між Заславом і Острогом, місто Заслав в напрямку Острога,
тій забезпечення незалежности Дуже важливо, щоб радники, ми опинилися на зарослій травою й ось на тому місці, де ми щойно
судів і суддів. В Україні у складі які працюють над оновленням дорозі, що пролягала через густий були, одразу за брамою мене зупи-
центральних органів виконавчої Конституції, крім високої про- ліс. В певному моменті мій співдо- нили. Я побачив на просторій
влади діє Державна судова адмі- фесійної кваліфікації, були дія- рожній, а водночас і візник, спинив площі силу людей в зношеній вій-
ністрація, що має досить широкі чами глиб окого націона льно- коней і вказав на місце, де кому- ськовій одежі, обідраних і бруд-
повноваження щодо фінансового, го самоусвідомлення, керували- ністи привозили своїх поворот- них, які невеликими групами сто-
матеріяльно-технічного, кадрово- ся почу ттям відповідальности ців з фінляндського полону і тут яли або сиділи на землі. За кілька
го, організаційно-технічного забез- за долю України. Основні заса- після всякого роду допитів і тортур хвилин до мого воза підійшло двох
печення судової гілки влади. Якщо ди Конституції мають віддзер- розстрілювали та вкидали в одну „обдертусів“, які почали виладову-
нова редакція Основного Закону калювати стабільність держави спільну яму. вати вантаж.
під суддівським самоврядуванням на довгі роки. Основний Закон Такі розстріли тривали майже Я пробував заговорити, але на
передбачає включення Державної Української держави повинен сти- до вибуху німецько-совєтської мене крикнув вартовий – „Нє раз-
судової адміністрації до структу- мулювати процеси національного війни. Почувши це, я зійшов з воза ґаварівать!“. Я на хвилину замовк,
ри судової гілки влади, то це є пра- державотворення. і пішов на площу, що вже встигла але все ж в догідну хвилину спи-
зарости всіляким чагарником та тав: „Хлопці, хто ви такі і звідки
кущами. Знявши шапку та взяв- ви?“. Один з них, пригнувшись над
Стефан Романів... треба обирати людей, які здатні
вести за собою, здатні ефективно
ши в руки свій наперстний хрест,
я речитативом відправив корот-
мішком, притишеним голосом від-
повів: „Ми совєтські бійці, були на
(Закінчення зі стор. 5) відповідати на виклики життя. Не ку Заупокійну літію за душі вбитих фронті у Фінляндії, потрапили в
кожен підприємець є добрим полі- воїнів, що з рук безбожих виродків полон і зате нас тут викінчують“. А
можете мені довести, що демокра- тиком. І не кожен політик є успіш- роду людського прийняли муче- потім, як вартовий дещо віддалив-
тія в Іраку важливіша, ніж демо- ним підприємцем. Для чого обира- ницьку смерть, та просив Господа ся, додав: „Кожного дня після важ-
кратія в Україні? ють певну людину? Для того, щоб Сил простити їм всі гріхи їх, віль- ких допитів і тортур розстрілюють
– Але, мабуть, не тільки ці вона провадила. Патріярх Йосиф ні і невільні, та упокоїти їх в Своїх десятками“.
ґльобальні питання турбують Сліпий заповідав нашим влади- Святих Оселях. Тричі поблагосло- На тому і скінчилася наша при-
українську діяспору. Чи можливо кам: ви вибрані служити народо- вивши хрестом це сумне, заховане тишена розмова, але мені все стало
об’єднати все світове українство, ві, а не народ вам. І це стосуєть- від людських очей цвинтарище, ми ясно. Ще кілька разів мені при-
всі ті, щонайменше, 17 мільйонів ся кожного політичного і громад- вирушили в дальшу дорогу, під час йшлося бути в цій совєтській катів-
українців поза Україною? ського діяча.  якої мій візник розповів мені дещо ні і знов крадькома дещо запита-
– Ми добре знаємо про про- ти. З відповідей я довідався, що там
блеми у країнців, які працю- перебували лише українці, білору-
ють в Італії, Португалії, Еспанії си та жменька росіян.
й інших країнах, знаємо про тор- Доконано страшний злочин, а
гівлю людьми. І не тільки знаємо, сліди старанно заметені. Одному
а робимо все можливо для пози- тільки Господу Богу відомі ці незлі-
тивного розв’язання цих проблем. ченні злочини, доконані комуніс-
Запорукою ж успіху в цих ділян- тичними змовниками на нашій
ках є спільна праця з Україною, її землі та над нашим народом.
державними і громадськими істи- Сотні тисяч людей різного віку
туціями. Щодо того, чи можна замордовано та скрито в прихова-
об’єднати усіх українців у світі, них могилах по всьому просторі
то скажу без найменшого сумні- червоної совєтської імперії. Таких
ву – ледве чи якісь інші громади прихованих могил – тисячі і тися-
об’єднані так міцно, як закордон- чі по лісах, по степах, по манастир-
ні українці. ських садах, по всіляких непрохід-
– Як же цю прекрасну якість них нетрях.
пересадити на внутрішній ґрунт, Про ці небувалі в історії злочини
в Україні, де існує очевидний дефі- комуно-більшовицьких змовників
цит об’єднаних зусиль у політиці, існують свідчення багатьох свідків,
а отже, і в економіці? існує колосальна авторитетна літе-
– Це проблеми влади, проблеми ратура, але, на жаль, все це майже
законів, проблеми розвитку гро- не доходить до свідомости захід-
мадянського суспільства. До влади ньої людини.
20 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

СПОРТ
Володимир Кличко – чемпіон світу працювати на відходах праворуч і
ліворуч, намагаючись не повтори-
куті ринґу та просто „розстрілював“
його прямими двійками. Дивно, як
ти „післяґонґового“ пропущення. той вистояв, і логічно, що після тако-
ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН, Німеччина. А дев’ятий равнд завершив бій. В. го тренер Міхаель Тім не випустив
– Чемпіон світу за версіями IBF, Кличко зумів заперти Р. Чагаєва у свого підопічного на ринґ. („Чемпіон“)
IBO, WBO Володимир Кличко від-
стояв свої титули у бою проти
узбецького чемпіона WBA Руслана
Чагаєва.  Таким чином, В. Кличко Вістки з УСВТ „Чорноморська Січ“
отримав титул чемпіона світу за
версією журналу „Ринґ Маґазин“.
Титул чемпіона за версією WBA у
Українська команда перемогла у півфіналі
цьому бою не виборювався. „Чорноморська Січ“ – „Ґоу Сакер“ – 1:0
Р. Чагаєв не зміг виконати те, що
давало йому шанс на перемогу –
зробити темп бою рваним, часто і ВУДБРИДЖ, Ню-Джерзі. – 14 небезпечні контратаки на ворота „Ч.
несподівано скорочувати дистанцію червня відбулися півфінальні зма- Січі“, але завдяки вмілим оборон-
та намагатися при цьому дістати В. гання з копаного м’яча за Чашу пів- цям Андрієві Кудрикові і Андрієві
Кличка аперкотами та боковими. професійної „Ґарден Стейт Сакер Мандзїєві і граючому тренерові
Так, Р. Чагаєв не виглядав „хлопчи- Ліґи Ню-Джерзі“, в яких дружи- Андрієві Панасові вислід залишався
ком для биття“, але не зумів пройти на „Чорноморської Січі“ перемогла незмінним. На 83-ій хвилині напад
захист і дистанцію українця. і вилучила з боротьби чергового „Ч. Січі“ провів чергову атаку, яку
В. Кличко чітко виконав плян сильного суперника – віце-чемпіона успішно закінчив провідний снай-
бою, розроблений його командою. Центральної дивізії ліґи. пер „січовиків“ Данило Левицький,
Він використав усі свої природні і Зустріч мала відбутися на площі котрий здобув переможного ґоля.
технічні якості – перевагу у зрості і „Керсі“ в Юніоні, але у висліді зливи Дружина „Чорноморської Січі“ –
довжині рук, майстерський джеб та Український боксер Володимир протягом ночі площа була під водою чемпіон ліґи, стала фіналістом і може
руйнівні прямі удари з обох рук. В. Кличко під час церемонії нагороджен- і судді не дозволили розпочати зма- здобути її на 85-річчя Товариства і
Кличко почав працювати обережно ня після закінчення бою за титул гання. Гра відбулася на міській площі 40-річчя Спортової школи. „Ч. Січ“
і з далекої дистанції. чемпіона світу за версіями WBO, IBF у Вудбриджі. гратиме проти португальського фут-
Р. Чагаєв одразу пішов вперед, і IBO у суперважкій вазі з боксером Футболісти обох дружин були больного клюбу, в минулому – члена
але українець традиційно зустрічав Русланом Чагаєвим (Узбекистан) у дещо заклопотані цими обставина- Американської професійної ліґи.
противника переднім лівим ударом Гельзенкірхені (Німеччина) 20 червня. ми, але це не позначилося на їхній Склад дружини: Александер
і збільшував кількість підключень Фото: УНІАН грі. В першій половині обидві дру- МакДоналд, А. Кудрик, А. Мандзій,
правою рукою. жини виявили значне завзяття, Петро Касіяненко, А. Панас, Марко
Перша реальна атака В. Кличка вила. Єдиний чистий удар Р. Чагаєва але завдяки відмінній грі оборони Гординський, Дмитро Терещук,
у бою правою рукою завершилася у голову В. Кличка припав також і воротарів вислід половини зали- Д. Левицький, Тарас Оконел,
несподіваним нокдавном Р. Чагаєва на цей равнд – лівим боковим уда- шився незмінним – 0:0. Олександер Григорович, Антін
у другому равнді. ром Р. Чагаєв дістав В. Кличка лише Після перерви напад „Ч. Січі“ все Данес. Граючий другий тренер –
Становище Р. Чагаєва ставало все тоді, коли прозвучав удар ґонґу і В. частіше проводив швидкі атаки Гриць Сергіїв, провідник – Микола
скрутнішим. У сьомому равнді після Кличко не чекав на такий розвиток на ворота суперників, змушую- Гординський.
чергового правого прямого удару В. подій. чи оборонців і воротаря до праці.
Кличка ліва брова Р. Чагаєва закро- З восьмого равнду В. Кличко став Суперники, у свою чергу, проводили Омелян Твардовський

ТЕРМІНОВЕ ЖИТТЄВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НА 20 РОКІВ

ДОСТУПНІ РАТИ
ЗА ДЕТАЛЬНІШИМИ ІНФОРМАЦІЯМИ

звертатися
800-253-9862

УНСоюз і громада – друзі на все життя!
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC.
2200 ROUTE 10, PARSIPPANY, NJ 07054
Since 1894

531G TERMINOVE ZABEZPECHENNIA
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 21

РЕКЛЯМА • ОГОЛОШЕННЯ • ПОВІДОМЛЕННЯ • Марійка Осціславська • 973-292-9800 #3040 • adukr@optonline.net

ëíÖîÄç ÇÖãúÉÄò НОВИНИ НАШОГО АРХІВУ
èÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÔÓ‰‡‚ˆ¸
Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ìçë
STEPHAN J. WELHASCH
За останній тиждень електронний
Licensed Agent
архів „Свободи" збільшився на:
Ukrainian National Assn., Inc.
• 10 чисел „Веселки“ за 1961
548 Snyder Ave., Berkeley Heights, NJ 07922
Toll Free:1-800-253-9862/3036, Fax: 973-292-0900
рік. Тепер Ви можете чита-
ти числа за такі роки: 1954,
E-mail:swelhasch@unamember.com
1955-1961, 1994.

Рекляма – ключ до успішного бізнесу!
1045 A Vellhasch – prodavec • Альманах УНС за 2000 рік.
Тепер доступні альмана-
хи УНС за роки 1903, 1915,
2000-2008.
w w w.s vo b o da - n e ws.co m

АPON MUSIC and VIDEO
P.O. Box 3082, Astoria, NY 11103
Tel.: (718) 721-5599
Концерт пісень В. Івасюка.
Аpon – 7825. Палац „Україна“ в Києві.
17 річниця Незалежности 2017.
Улюблені пісні 50-60 років 7826.
Серія „Роксоляна“ 7811/7823 VHS-DVD

506G APON äÓ̈ÂÚ Ô¥ÒÂÌ
ß‚‡Ò˛Í‡

Ярослав Лемеґа
Архітектор, проєктант/будівельник
житлових і комерційних будинків.
Тел.: 732-872-2512
Обслуговує ціле Ню-Джерзі.

534G• Arxitektor
НА ПРОДАЖ Lemega

Дім близько Союзівки і українських цер-
ков – 2 спальні, 2 лазнички, ґараж, баль-
кони/веранда. Велика посілість. Викінче-
на півниця з кухнею і лазничкою.
Тел.: 561 309-5908 або 845 210-3593

540G Na prodag
• êßáçÖ •
309-5908
KOZAK CONSTRUCTION, Co.
êÂÏÓÌÚÛπÏÓ ¥ ÔÂÂÓ·ÎflπÏÓ ı‡ÚË,
Ô Ó Ï Â ¯Í‡ÌÌfl, ÔË‚Ìˈ¥, Ô‡ÍÂÚË, ͇ÙÎ¥,
¯¥‰‡Í, ¯Ô‡ı₇ÌÌfl, Ï‡Î˛‚‡ÌÌfl.
íÂÎ.: (201) 437-3227 • (646) 279-1910

487G Kozak Constr.
22 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26

ФІЛАТЕЛІЯ логів світу, і треба було докласти року в Хусті курсувала єдина укра-
чимало зусиль (активну участь у їнська марка за 3 корони з зобра-
Рідкісні поштові марки України цьому брав Святослав Шрамченко
– відомий філателіст, а в минуло-
женням церкви в Ясіні, видана
чехо-словацькою поштою з над-
му – командувач Української фльо- друком „Карпатська Україна“.
Марки Української Тоді ж, 1920 ти), щоб нарешті з деяких ката- За часів СРСР Народна рада
Народної Республіки року, у Харкові, логів вони зовсім зникли, а в дея- Закарпатської України в берез-
більшовики ких бодай одержали визначення як ні 1945 рок у на ддрук ува ла в
наддрукува- фальсифікати. Ужгороді на марці Угорщини
ли „руб“ на 13 „Пошта Закарпатська Україна“,
українських Марки зі Львова, Коломиї і а в квітні і серпні видала влас-
провіз оріях і Станиславова ні 11 марок з таким самим напи-
на російських сом без назви валюти. Ці марки
марках, а 1922 У Львові були в обігу, поки цей край оста-
Перші марки - шагівки. р оці в Києві в лис топа ді точно не був включений в УРСР
– нові номіна- Марка військ 1918 року було як Закарпатська область (22 січня
ли на р о сій- Петра Врангеля. видано чоти- 1946 року).
ських ощадних ри поштових
марках. марки, виго- Марки німецької окупації
Армія генерала Петра Вранґеля товлені шля-
після ос таточної поразки під хом видруку- В роки Другої
Каховкою в Таврії в листопаді 1920 в а ння на п и- світової війни
року наддрукувала на українських с у „Західно на 18 марках
провізоріях „Русская почта“ і номі- Укр. Народна Німеччини
нали 10 тис. і 20 тис. рублів та вжи- Республіка“ на марках Австрії. з портре-
вала їх у таборах інтернованих у Відоме також „коломийське“ том А дол ь ф а
Туреччині до 30 травня 1921 року. видання – напис „Укр. Н. Р.“ і Гітлера, вартіс-
У червні 1923 року більшовицька новий номінал у шагах на чоти- тю 1-80 пфеніґів, зроблено наддрук
влада видрукувала в берлінській рьох марках та незубкована наліп- „Ukraine“, а в 1943 році – ще на
друкарні чотири марки україн- ка для рекомендованих пачок за двох. Крім того, Німеччина дозво-
ською мовою з написом „Пошта 30 сотиків. Ці марки з’явилися 12 лила ще вісім тимчасових пошт і
УСРР“ та доплатою в карбованцях грудня 1918 року, а 4 січня 1919 передрук 59 купюр, переважно з
на допомогу голодуючим. Ця серія року надрукована така ж наліп- написом „Deutsche Hilfspost“. Між
Поштові марки УНР була в продажу лише у шести міс- ка номіналом 50 сотиків. Другий ними були марки і пошти в Сарнах,
(„віденський випуск“). тах до 15 липня 1923 року. наклад цих самих наддруків відда- Олександрії, Вознесенському. По
но у продаж у Івано-Франківську відступі Червоної армії з Коломиї в
Першу серію марок державної Повітряна пошта (тоді – Станиславів) в травні 1919 1941 році місцева українська влада
пошти УНР (5 купюр з номіналом року, а третій наддрукували само- українізувала одну листівку СРСР.
10-50 шагів) віддано в обіг у липні Повітряна вільно румунські старшини влітку
1918 року, а 4 січня 1919 року дода- пошта на укра- 1919 року. Чергове „станиславів- Недержавні випуски
но марку вартістю 20 грн. із зміне- їнських землях ське“ видання мало чотири випус-
ною назвою „Українська Держава“. діяла вперше ки наддруків на 85 австрійських Недержавні
Частину першої серії, названої на лінії Відень- марках. випуски, не допу-
„шагівковою“, друкували на карто- Краків-Львів- Разом на Західній Україні курсу- щені до оплати
нику з написом на звороті „Ходять Київ від 1 квіт- вали 93 тимчасові поштові марки поштових послуг,
нарівні з дзвінкою монетою“. Їх ня до кінця і дві поштові наліпки. Замовлену служили для зби-
вживано замість монет, які зникли жовтня 1918 у віденській державній друкар- рання фондів
з обігу. р о к у. Д р у г а ні серію з п’яти марок уряд ЗУНР на різні цілі, а
Щоб зупинити наплив з Росії лінія Будапешт-Відень-Краків- одержав уже на еміґрації в кінці також для про-
давніх поштових марок і запобіг- Львів була чинна з 4 по 24 липня 1919 року. Щойно у 1954 році було паґанди. Іноді ці
ти втраті державного скарбу, 20 1918 року. виявлено ще одну, останню серію марки касували окремими штемп-
серпня 1918 року гетьманське Для обох цих летунських шля- ЗУНР 1920 рокі з 12 марок, дев’яти лями. Досі описано близько 2,000
Міністерство пошти передруку- хів випущено спеціяльні наддруки повністок та трьох поштові форму- різних недержавних українських
вало всі наявні запаси російських „Flugpost“ на трьох австрійських і лярів. На марках був зображений марок, наліпок, бльоків, стяжок і
марок українським державним гер- „Repülő Posta“ на двох угорських св. Михаїл, тризуб, галицький лев. повністок. Екзильний уряд УНР у
бом. Вперше такі марки з тризубом марках. Українських марок пові- Мюнхені продовжував випускати
появилися в обігу 13 серпня 1918 тряної пошти не було. Морські марки Одеси марки до 1950-их pоків і закликав
року. Наддруки робилися місце- українських еміґрантів додатково
вими засобами у шести поштових Ковельські марки оплачувати кореспонденцію мар-
округах: в Києві, Полтаві, Харкові, ками УНР.
Катеринославі, Одесі і на Поділлі. У 1919 році
Прибувши до Тарнова в Польщі, пошта Польщі Підпільна пошта України
уряд УНР ухвалив 26 серпня 1920 дала розпо-
року вилучити з обігу всі попере- ря д же н н я на Підпільна
дні власні випуски і замінити їх українських пошта України
новим виданням з 14 купюр, що поштових мар- У 1919 році в Одесі були випуще- в и д а в а л а
були саме в друку. Це була „віден- ках, що ще ні марки з ориґінальним малюнком марки, що слу-
ська серія“, друк якої закінчено 31 залишилися на для кореспонденції, яка відправля- жили як наліп-
травня 1921 року, але вже в листо- цих теренах, лася за кордон на морских паро- ки на лис тах
паді 1920 уряд перебрав частину зробити штем- плавах, але в обіг вони не надій- поряд з держав-
накладу з наміром вживати нові пелем позначку про їх належність шли, бо місто було захоплене чер- ними марками.
марки на звільненій від більшови- до Польської держави. Ці марки воним військом. Цей випуск увій- Видано кілька-
ків території. продавались населенню, однак шов в історію з назвою „Дикий сот серій і бльо-
представник міністерства пошт і Левант“. Слово „левант“ було запо- ків. Таб орові
Марки Білої ґвардії в Україні телеграфів конфіскував у серпні зичене з французької та італій- пошти обслуговували табори пере-
1919 року в Луцьку, Володимирі- ської мов, де воно означає „схід“. міщених осіб у Німеччині у 1947-
Пе рш і ок у - Волинському, Дубні, Кременці і Це загальна назва країн східньої 1950 роках і табір полонених вояків
паційні пошто- Рівному, а в Ковелі у вересні 1919 частини Середземного моря. 1-ої Української Дивізії Української
ві марки рок у. Філателіс ти виявили ці Для торгівлі у цих країнах в Народної Армії в Ріміні (1946-
д л я Ук р а ї н и марки, головним чином, в Ковелі, 1856 році було засноване Російське 1947). Ці табори видавали власні
випустила де вони були найдовше в продажі. товариство пароплавства і торгівлі марки й повністки та касували їх
До б р ов ол ьч а Українські поштові марки після (РОПіТ), яке з 1863 року викорис- своїми штемпелями, ведучи в своє-
армія гене- окупації поляками Ковеля були товувало власні марки для оплати му обсязі поштову службу.
ра ла Антона передруковані фіялковою фарбою. поштових послуг. . Цими таборами були: 1)
Денікіна в трав- Частина їх опинилася в Поштово- Реґенсбурґ – 36 випусків, Байройт
н і 1 9 1 9 р ок у М а р к а в і й с ь к телеграфному музеї Варшави. Марки Карпатської України (казарми Леопольда) – 12 випусків,
в Ма рі юпол і , Антона Денікіна. Поштові марки, які були в обігу, Новий Ульм (казарми Людендорфа)
наддрукував- крім гашення „Kowel“, погашували- В день від- – 22 наддрукові випуски, Ульм над
ши новий номінал „35 к.“ на мар- ся штампами фронтової польової криття Сойм у Дунаєм (казарми Седан) – чотири
ках за 10 шагів та „70 к.“ на мар- пошти ч. 16, чорною фарбою. й проголошен- наддруковані випуски, Ріміні – 28
ках за 50-шагів. Восени 1919 Коли польські філателіс- ня незалежнос- марок і бльок, 12 листівок з номі-
року ця армія видала 11 марок ти у Варшаві й Лодзі почули про ти Карпатсько- налом у шагах, гривнях або лірах
для Південної України й Криму, марки Ковеля, то заходилися їх Ук р а ї н с ь к о ї та два штемплі.
а наступного року на марках за фальшувати. Ці марки потрапи- Держави 15
4-шаги поставила „Югъ Россіи“. ли до всіх філателістичних ката- березня 1939 Левко Хмельковський
No. 26 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ 23

З глибоким жалем і смутком ділимося
сумною вісткою, що в четвер,
28 травня 2009 р.
відійшов у вічність наш найдорожчий
МУЖ, БАТЬКО і ДЗІДЗЬО
Ділимося сумною вісткою з українською громадою,
що 20 травня 2009 р. на 96-му році життя,
св. п.
у місті Торонто, Онтаріо, відійшов у вічність РОМАН ВОЛОДИМИР
св. п. (ПЕРІГ) ПЛАТОШ
ЄВГЕН КУРДИДИК Маґістер з Екологічної Інженерії,
член пластового куреня “Хмельниченки”.
нар. 22 вересня 1916 року в селі Покропивна на Тернопільщині.
Любий чоловік св. п. Ольги Курдидик.
ПАНАХИДА була відправлена в неділю, 31 травня 2009 року в
Євген Курдидик – знавець та колекціонер української старовини, зо- Newington Memorіal Funeral Home.
крема мап, ікон, ґрав'юр та графіки, співробітник українських ґалерій і
музеїв столиці Онтаріо. ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в понеділок, 1 червня 2009 р. в
церкві св. Михаїла, а відтак на цвинтарі св. Михаїла в Ґластонбері,
Молимось за спокій душі; Конн.
назавжди залишишся у нас в думках і серцях...
У глибокому смутку залишені:
З глибоким жалем: племінник Лев Курдидик з родиною дружина – СОФІЯ (СОНЯ) з дому РАДОВИЧ
та ближча і дальша родина в Україні, Канаді й Америці. сини – ДАМ’ЯН
– ПАВЛО з дружиною МЕЛАСЕЮ з дому БОНАКОРСА
та дітьми ПЕТРУСИКОМ РОМАНОМ і
547G Kurdydyk АНДРІЙЧИКОМ МИКОЛОЮ
– МАРКО з дружиною МАРТОЮ з дому КЛЮФАС
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС шваґер – МИРОН РАДОВИЧ з дружиною МАРІЙКОЮ і сином
МИРОНОМ
численна родина КУШНІРІВ, ГАДЗЕВИЧІВ, СОХАНІВСЬКИХ
СЛАВОМИР ЛУЦІВ, член 385 Відд. УНС Деніса, дочку Анну, внуків Раяна,
та ближча і дальша родина в Америці, Канаді й Україні.
Т-ва „Запорозька Січ“ в Мінеаполісі, Брандона, Мішел і Браєна. Похо р о н
Мін. Помер 23 лютого 2009 р. на 80-му відбувся 18 квітня на цвинтарі св. Вічна Романові пам’ять!
році життя. Нар. у 1928 р. в Жижномері, Йосифа в Аубурн, Н. Й.
В пам’ять Романа родина просить складати пожертви на:
Бучач, Україна. Членом УНС став в 1950 р. Вічна Йому пам’ять!
Залишив у глибокому смутку: дружину Секретар
„Доляр на Україну“, 26 Troy Dr., Short Hills, NJ 07078 (для бідних дітей)
М а р і й ку, синів Івана і Андрія, дочок ........................................................................ або на журнал „Наше Життя”, 203 Second Ave., New York, NY 10003.
Стефанію і Юстину, зятя і невісток, ра- ЯРОСЛАВ КОРСУНСЬКИЙ, член 385
зом 7 онуків. Похорон відбувся 26 люто- Відд. УНС Т-ва „Запорозька Січ“ в Міне-
го 2009 р. на Hillside Cemetery в Мінеа- аполісі. Помер 30 березня 2009 р. на 83- 546G Platosh
полісі, Мін. му році життя. Нар. в Києві, Україна. SO. BOUND BROOK MONUMENT CO. LLC
Вічна Йому пам’ять! Членом УНС став в 1973 р. Залишив у 10-24
Секретар глибокому смутку: дружину Ірму, дочку
ìäêÄ∫çëúäÖ èßÑèêà∏åëíÇé
Dark
........................................................................ Оксану з чоловіком Стеф Пенсер і їхніх
МАРІЯ КАРАБИН, член 13 Відд. УНС Бра- дітей Данила і Лесика, сина Ореста з ÑÄêäé ÇéâíéÇàó, ‚·ÒÌËÍ
тства св. о. Миколая у Вотервліті, Н. Й. дочками Христиною і Стефанкою. Похо-
Померла 3 лютого 2009 р. на 87-му році рон відбувся 3 квітня 2009 р. на Hillside (908) 647-7221 • (732) 356-1209
життя. Нар. в 1921 р. в Україні. Залиши- Cemetery в Мінеаполісі, Мін.
ла в глибокому смутку: синів Петра, Вічна Йому пам’ять! ëíÄÇàåé èÄå’üíçàäà, åÄÇáéãÖ∫, ëíÄíì∫
Стефана, Роберта, Василя та дочку Ан- Секретар á êßáçàï ¢êÄçßíßÇ, Åêéçáà çÄ èêÄÇéëãÄÇçéåì
ну, 11 внуків, 6 правнуків, сестер та ба- ........................................................................ ñÇàçíÄêß ëÇ. ÄçÑêßü Ç ë. ÅÄÇçÑ Åêìäì,
гато рідних в Україні, Польщі, Німеччи- МАРІЯ НЕСТЕРУК, член 277 Відд. УНС ëÇ. ÑìïÄ ‚ ÉEåèíéçÅìê¢ì íÄ ßçòàï.
ні, Франції, Канаді та Бразилії. Похорон Т-ва св. Івана Хрестителя в Гартфорді.
відбувся 7 лютого 2009 р. на цвинтарі По-мерла 10 травня 2009 р. на 88-му році
св. о. Миколая у Вотервліті, Н. Й. життя. Нар. в 1921 р. в Україні. Членом
LYTWYN & LYTWYN
Вічна Її пам’ять!
Секретар
УНС стала в 1973 р. Залишила в глибо-
кому смутку дочку Джулію і синів Зено-
èÖíêé üêÖåÄ
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS
........................................................................ на і Гералда Нестеруків. Похорон від- ìäêÄ∫çëúäàâ Theodore M. Lytvyn,Manager
ПЕТРО КАХНИЧ, член 283 Відд. УНС в бувся 16 травня 2009 р. на українському
Аубурн, Н.Й. Помер 14 квітня 2009 р. на цвинтарі св. Михаїла в Гленстонбурис, èéÉêÖÅçàä NJ Lic. No. 3212
78-му році життя. Нар. в 1931 р. в Кон. á‡ÈχπÚ¸Òfl ÔÓıÓÓ̇ÏË AIR CONDITIONED
Аубурн. Членом УНС став в 1948 р. Вічна Їй пам’ять! ‚ BRONX, BROOKLYN, é·ÒÎÛ„‡ ôàêÄ ¥ óÖëçÄ.
Залишив у глибокому смутку: сина Секретар NEW YORK ¥ éäéãàñüï Our Services Are Available
Anywhere in New Jersey.
ãìßë çÄâ¢êé - ‰ËÂÍÚÓ í‡ÍÓÊ Á‡ÈχπÏÓÒfl ÔÓıÓÓ̇ÏË
êÓ‰Ë̇ Ñåàíêàä ̇ ˆ‚ËÌÚ‡¥ ‚ Ň‚̉ ÅÛÍÛ ¥
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌflÏ íÎ¥ÌÌËı éÒÚ‡ÌÍ¥‚
Á ¥ÁÌËı Í‡ªÌ Ò‚¥ÚÛ.
Peter Jarema UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Avenue
129 EAST 7th STREET (corner Stanley Terr.)
UNION, N.J. 07083
NEW YORK, N.Y.10009 (908) 964-4222
(212) 674-2568 (973) 375-5555

За мову і зміст посмертних оголошень і подяк
редакція не відповідає.
24 СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ No. 26