PENGENALAN Umat Islam merupakan satu umat yang sangat mementingkan persaudaraan di kalangan ahlinya.

Banyak amalan-amalan yang disyariatkan dalam ajaran Islam menjurus kepada syiar Islam yang melambangkan persuadaraan Islam. Kelahiran bayi dianjurkan dengan aqiqah supaya kegembiraan dikongsi bersama dengan umat Islam yang lainnya. Amalan solat berjemaah dengan adab-adab solatnya dilakukan dengan lurus dan rapat dan tidak mengambil kira pangkat dan darjat. Ziarah-menziarahi sesama ahli keluarga, kerabat dan umat Islam. Begitu juga di saat-saat yang paling genting di kalangan umat Islam iaitu ketika di dalam sakit yang ringan atau berat atau sakit yang boleh membawa maut, umat Islam sangat menekankan syiar persaudaraan Islam. Ajaran Islam menuntut umatnya supaya memenuhi tuntutan persaudaraan Islam dengan mensyariatkan berbagai-bagai amalan termasuk amalan menziarahi orang sakit. Tuntutan ini sebagaimana pesanan Rasulullah kepada umatnya yang berbunyi (al-Bukhari, 1994: 4777; Muslim, 2001: 3848, al-Nasa‟i, t.t.: 1913; Ahmad, 1994: 17900):

ِ ‫عن الْب‬ ِ‫ادة‬ ِ ِ‫ع أَمرنَا ب‬ ِ ‫ب‬ ِ ِ ِ ‫عا‬ ٍ ‫س ْب‬ َ َ‫عي‬ َ ‫هانَا‬ َ ُ‫ي اللَّو‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ون‬ ُ ‫ع ْن‬ َ ‫ما أ‬ َ ‫ن‬ ْ‫ع‬ َ ‫ع‬ َ‫ه‬ َ ٍ‫ز‬ ُ ْ‫راء ب‬ َ َ ٍ ‫س ْب‬ َ ‫َم‬ ََ ْ َ َ ‫رنَا النَّبي ب‬ َ ‫رض‬ ِ ْ‫ر ال‬ ِ‫ش‬ ِ ‫يت الْع‬ ِ‫ازة‬ ِ ‫اع ال‬ ِ ‫م‬ ِ‫ش‬ ِ‫َل‬ ِ‫وإ‬ ِ‫س‬ ِ ِ ‫ْم‬ ِ ِ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ق‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫اط‬ ‫ت‬ ‫و‬ ِ َ‫واتِّب‬ َ ‫الس‬ َ ْ َّ ‫اء‬ َ ْ‫وإِف‬ َ َ َ‫ْجن‬ ْ َ‫ون‬ ْ َ َ ‫مظْلُوم‬ َ ِ‫ص‬ َ‫م‬ َ َ َ ‫يض‬ َ ‫ال‬ َ َ ِ ‫الد‬ ِ ‫وإِجاب‬ َّ ‫ة‬ ‫اعي‬ ََ َ
Maksud: “Al-Bara` bin Azib r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w. telah memerintahkan kami tujuh perkara dan juga melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang terzalim, menyebarkan salam dan memenuhi undangan.” (Al-Bukhari dan Muslim) Semua perkara di atas dianggap wajib fardu kifayah untuk umat Islam melakukannya dan kita dapati semuanya menjurus kepada persaudaraan Islam. Bagi mendidik umatnya kepada amalan menziarahi orang sakit, Allah S.W.T. dan Rasulnya memberikan berbagai keistimewaan untuk golongan yang suka menziarahi orang yang sakit ini.

1

dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. ketika sakit. persaudaraan. Rasulullah juga telah menunjukkan satu sikap yang sepatutnya 2 . ucapan cepat sembuh. maka hijrahnya kepada (keredhoan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. ‫وى‬ َ َّ‫وإِن‬ َ ‫ال بالنِّ يَّات‬ َ ْ َ‫ما اْأل‬ َ َّ‫إِن‬: ‫ل‬ َ َ‫ما ن‬ ِ ‫ىج‬ ِ ْ َ‫كان‬ ِ ْ َ‫كان‬ ِ ِ ‫اهلل ورس‬ ِ ِ‫اهلل ورسول‬ ِ ‫دنْ يا ي‬ ِ ِ ِ َ‫و ف‬ ‫ها‬ َ‫ن‬ َ َ ُ‫ص ْيب‬ ْ‫ه‬ ْ‫تى‬ ُ َ ُ ‫رتُوُ ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ْ ُ َ َ ‫رتُوُ إِلَى‬ ْ ُ َ َ ‫رتُوُ إِلَى‬ َ ،‫ولو‬ َْ ‫ت‬ َ‫ج‬ َ‫ج‬ ِ ٍ ‫أَو ام‬ ِ َ‫ها ف‬ ‫ر إِلَيو‬ َ ‫ما‬ َ‫ح‬ ْ‫ه‬ ُ ‫رأَة يَ ْنك‬ َ ‫ى‬ َ ‫رتُوُ إِلَى‬ َ ‫اج‬ َ‫ج‬ َْ ْ Maksud : Dari Amirul Mu‟minin. Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu. dan sahabatsahabatnya.T.w. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas)berdasarkan apa yang dia niatkan. dan mendapat pahala yang banyak. Siapa yang hijrahnya kerana (ingin mendapatkan keredhoan) Allah dan Rasul-Nya. Antara adab dan amalan menziarahi orang sakit ialah bertanya khabar kesihatan kepada keluarga orang yang sakit memberi motivasi kepada si sakit. bukan disebabkan niat dan tujuan yang tidak baik. tanggungjawab dan sebagainya. Menziarahi orang sakit merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Rumusan : ِ ْ ‫ر الْم‬ ِ ِ ‫ل‬ ِ ‫اب‬ ِ ‫ س‬: ‫ال‬ ِ ‫منِْي‬ ٍ ‫ف‬ ِ ْ‫ر ب‬ ‫اهلل‬ َ‫و‬ ْ‫ح‬ َ ْ‫ن ال‬ ُ‫ع‬ َ ُ‫ي اهلل‬ ْ‫م‬ َ ‫ي‬ ْ‫س‬ ُ‫ر‬ َ َ َ‫ع ْنوُ ق‬ ْ َ‫ت‬ َ ِ َّ‫خط‬ َ ُ‫ص ع‬ ُ ِ ‫عن أَم ْي‬ َ ‫ؤ‬ َ‫م‬ ْ ‫ن أَب‬ َ ‫رض‬ ِ ِ ُ ‫عم‬ ٍ‫ر‬ ِ ‫ام‬ ‫ن‬ ُ‫و‬ ُ ِ‫ما ل‬ ُ َ‫صلى اهلل عليو وسلم ي‬ ِّ ‫ك‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ئ‬ ْ‫م‬ ْ‫ق‬ َ َ‫ ف‬.a. Fakta 1 : Hendaklah tujuan melakukan ziarah itu ikhlas kerana Allah Ta„ala dan dengan niat yang baik seperti kerana rasa kasih dan sayang. juga bersifat duniawi sematamata seperti ingin merebut harta dan kemewahan. sentuhan dan pertanyaan. ucapan sakit sebagai penebus dosa. Didikan din dengan amalan tersebut menyebabkan seseorang itu disukai Allah S. dan mendidik diri menggunakan doa rasulullah s.a.ADAB DAN AMALAN KETIKA MENZIARAHI ORANG SAKIT Mendidik diri dengan adab-adab dan amalan ketika menziarahi orang yang sakit merupakan satu didikan yang dianjur dan diajarkan oleh Rasulullah s.w.W.

“Dengan segala pujian bagi Allah SWT. 1994: 2254). Bertanya akan keadaan orang sakit sambil meletakkan tangan di atas dahi atau tangannya sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: 3 . Ahmad. Sedangkan hambanya pula perlu berusaha untuk menyembuhkan diri mereka dengan apa sahaja usaha tanpa melupakan Allah S. umat akan lebih terdidik dengan keyakinan yang bulat tentang kekuasaan Allah yang memberi sakit dan menyembuhkan penyakit. Sebagai Penyembuh bagi segala penyakit.” (Al-Bukhari) Menyatakan khabar gembira dan perkataan yang baik kepada para tetamu yang mengunjungi orang yang sedang sakit adalah dituntut sebagaimana yang dinyatakan dalam perbuatan „Ali di atas. Lalu semua orang bertanya wahai Abu Hasan bagaimana keadaan Rasulullah s.a.a.a. yang sedang sakit sehingga membawa kepada kewafatannya. 1992: 606/1) menjelaskan bahawa adalah menjadi sunnah bagi orang berziarah untuk bertanya menanyakan khabar kesihatan kepada keluarga orang yang sakit. Fakta 2 : Bertanya Khabar Kesihatan kepada Keluarga Orang yang Sakit Rumusan : Al-Nawawi (Mustafa al-Khind.ada bagi diri umatnya dalam menggalakkan silaturrahim melalui amalam ziarah menziarahi orang sakit ini dengan tuntutan adab dan doa.w.w. pagi ini Ali menjawab. bahawa dia keluar daripada bilik Rasulullah s. Namun perlu diingat.w.W. Dengan amalan-amalan ini. 1994: 4092. Satu hadis menjelaskan (Al-Bukhari. janganlah terlalu banyak bertanya dan janganlah bertanya sehingga menjengkelkan. ketika baginda sedang sakit yang membawa kepada kewafatan Baginda.T.a. Baginda pagi ini beransur pulih. ِ ‫من‬ ِ ‫خرج‬ ِ‫عل‬ ِ ِ‫ذي تُوفِّي ف‬ ِ َّ‫و ال‬ ِ‫ع‬ ِ َّ‫ول الل‬ ِ ‫ع ْن‬ ِ ‫و فِي وج‬ ِ‫بر‬ ِ ‫س‬ َّ‫ضي الل‬ ٍ ِ‫ن أَبِي طَال‬ َّ ‫أ‬ ‫يو‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ْ َ َ َّ َ ‫َن‬ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َّ‫د الل‬ ِ ‫ال أَصبح بِحم‬ ِ َّ‫ول الل‬ ِ ‫و بَا‬ ٍ‫س‬ ‫رئًا‬ ُ ‫س‬ َ‫ق‬ َ‫ن‬ َ َ‫و ف‬ َ َ‫ف‬ َ ‫ك ْي‬ ْ ‫فأ‬ ْ َ َ َْ َ ‫ق‬ َ ‫َّاس يَا أَبَا‬ ُ‫ر‬ َ َ‫َصب‬ َ‫ح‬ ُ ‫ال الن‬ َ‫ح‬ Maksud: “Daripada Ali r. Amalan ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menziarahi Rasulullah s..

hendaklah seseorang itu meletakkan tangannya di atas dahi atau tangan orang sakit itu. Namun sebaliknya. Fakta 3 : Melakukan ziarah pada waktu yang sesuai. Ulama ada mengatakan bahawa melakukan ziarah pada hari Jumaat itu lebih afdhal daripada hari-hari lain. sebaiknya di bahagian kepalanya.Makruh hukumnya melakukan ziarah jika mendatangkan kesusahan atau gangguan kepada orang sakit.Begitu juga digalakkan untuk kerap melakukan ziarah jika dengan tidak melawat tiap-tiap hari akan mendatangkan kesusahan kepada orang sakit itu apabila tidak menjenguknya. bagi membolehkan orang sakit itu berinteraksi dengan mudah dan selesa. 4 . digalakkan untuk kerap melakukan ziarah bagi yang mempunyai hubungan rapat dengan orang sakit itu serta yang disenangi kehadirannya seperti keluarga atau sahabat karib selama mana tidak ada tegahan atau tidak menimbulkan gangguan. lalu bertanya kepadanya tentang keadaannya. menghalang pergerakannya atau membuatkannya berasa tidak selesa. Rumusan : Jangan terlalu lama dan kerap melakukan ziarah kerana dikhuatiri akan mendatangkan kesusahan dan gangguan kepada orang sakit. malah juga kepada orang sakit berhampiran sekiranya berada di rumah sakit.” (Hadits riwayat at-Tirmidzi) Berdasarkan hadis ini juga jelaslah kepada kita bahawa disunatkan berada di sisi orang sakit. Berpesan kepada keluarga orang sakit atau orang yang menjaganya untuk berbuat baik. berlaku lembut dan sabar dengan karenah orang sakit dan beban ditanggung kerananya.Maksudnya: “Kesempurnaan cara mengunjungi orang yang sakit. Dianjurkan untuk melakukan ziarah secara berselang agar tidak mendatangkan sebarang kesulitan atau gangguan kepada orang sakit.

bahawa Nabi s. Antara ucapan Baginda Shallallahu „alaihi wasallam yang memberi keyakinan dan harapan sekali gus menjadi doa ialah: ِ ‫اس‬ َّ ‫ما أ‬ ِ ْ‫ن اب‬ ‫ذا‬ َ َ‫ودهُ ق‬ َ ِ‫ن النَّبِي إ‬ َ‫و‬ َ ‫كا‬ ْ َ‫علَى أ‬ َ‫د‬ ُ ُ‫ي يَع‬ َ ‫ي‬ َ ‫ل‬ َّ ِ‫َن النَّب‬ َ ُ‫ي اللَّو‬ َ ‫ن‬ َ ٍّ ِ‫راب‬ ُ ‫ع ْن‬ ْ‫ع‬ َ‫ه‬ َ ٍ َّ‫عب‬ َ‫ع‬ َ ‫ال‬ َ‫خ‬ َ ‫رض‬ ِ‫م‬ ٍ ‫ر‬ َ‫ق‬ َ َ‫ودهُ ق‬ ْ ِ‫ور إ‬ ْ ِ‫ور إ‬ َ ُ‫ال لَو‬ َ ‫ال‬ َ َ‫شاءَ اللَّوُ ف‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ‫د‬ ُ ُ‫يض يَع‬ َ َ ‫ل‬ ُ َ‫ْس ط‬ ُ َ‫ْس ط‬ ٌ‫ه‬ ٌ‫ه‬ َ ‫علَى‬ َ‫شاء‬ َ ‫َل بَأ‬ َ ‫َل بَأ‬ َ‫خ‬ ُ‫اللَّو‬ Maksud: “Ibn „Abbas r. “”Sikit sahaja ni. Ketika nabi masuk kepada orang sakit itu baginda barkata. masuk kepada seorang arab badwi kerana menziarahinya sakit. Orang yang berziarah hendaklah memberi harapan sembuh dengan mengatakan kepadanya bahawa apa yang ditanggungnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta„ala dan insya Allah akan membersihkan dirinya daripada dosa serta mendapat ganjaran pahala yang besar.huma. dan akan sembuh insha Allah. Rumusan : Orang yang menziarahi orang sakit digalakkan mengikut cara baginda yang selalunya memberikan motivasi kepada orang sakit dengan kata-kata baginda. adalah elok untuk bercakap mengenai kelebihan yang ada padanya. sentiasa bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta„ala. jasa atau kebajikan yang pernah dibuatnya agar perasaan takut itu hilang. Sikit sahaja ni.a. Jika ia kelihatan takut atau gelisah. melemahkan semangat serta menambahkan kesakitannya. bukannya kata-kata yang tidak disukainya dan yang boleh merisaukannya.w. Disunatkan untuk memberinya nasihat agar banyak bersabar dan tabah menghadapi penderitaan yang di alaminya. menggembirakan dan mententeramkan hati orang sakit.Fakta 4 : Ucapkanlah kata-kata yang elok dan baik yang dapat menyenangkan. (Al-Bukhari) ِ َّ‫ول الل‬ ٍ ِ‫ن مال‬ َّ ‫ك‬ َّ ‫ك أ‬ ِ َ‫ن أَن‬ ‫ارة‬ َ‫ق‬ َ ‫س‬ ٌ َ ‫ال‬ َ َ‫وم ف‬ ْ َ‫علَى أ‬ َ‫د‬ ُ ُ‫ي يَع‬ َ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ٍّ ِ‫راب‬ ٌ‫م‬ ُ‫و‬ ْ‫م‬ َ ‫و‬ َ ِ ْ‫س ب‬ ُ‫ر‬ ْ‫ع‬ َ‫ف‬ ُ‫ح‬ َ ُ‫وده‬ َ ‫َن‬ َ‫ى‬ َ‫ع‬ َ‫خ‬ ‫ور‬ ُ َ‫وط‬ ٌ‫ه‬ َ 5 . dan akan sembuh insyaallah.

”(Hadits riwayat al-Bukhari) 6 . kemudian meniup kepadanya seraya membaca mu„awwidzat (surah al-Ikhlas.a. masuk menziarahi seorang arab badwi yang sakit demam dan baginda memberikan motivasi kepadanya bahawa (sakitnya itu) merupakan kaffarah dan penyucian (terhadap dosa-dosanya). Terdapat banyak hadits shahih yang menyebutkan mengenai doa-doa yang boleh dibaca bagi memohon kesembuhan dan keafiatan orang sakit. (Ahmad) Berdasarkan hadis ini.Maksud: ”Daripada Anas b. pengubatan secara ruqyah (jampi) yang merupakan sunnah Baginda Shallallahu „alaihi wasallam juga boleh dilakukan apabila berziarah.mu„awwidzat di kala Baginda mengalami sakit yang membawa kepada kewafatannya. surah al-Falaq dan surah an-Nas) atau doa perlindungan. semoga Dia menyembuhkanmu. Fakta 5 : Mendoakan orang yang sedang sakit ketika berziarahi Rumusan : Disunatkan untuk mendoakan orang sakit supaya cepat sembuh.Sayyidatina „Aisyah Radhiallahu „anha ada meriwayatkan: Maksudnya: “Bahawasanya Nabi Shallallahu „alaihi wasallam telah meniup badan Baginda sambil membaca al. antara doa yang afdhal ialah membaca doa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam sebanyak tujuh kali kepada pesakit. Tuhan yang memiliki „Arasy yang agung.” Di samping pengambilan ubat dan penggunaan peralatan perubatan. Malik bahawa Rasulullah s. sama ada ketika melakukan ziarah ataupun tidak dan sama ada besar harapan untuk sembuh ataupun sebaliknya.w. nescaya Allah Subhanahu wa Ta`ala menyembuhkannya: Maksudnya: “Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung. boleh juga orang yang menziarahi memberi ingatan kepada si sakit yang diziarahi bahawa kesakitan merupakan penebusan dosa. Di antara ruqyah atau dipanggil juga menawari di kalangan masyarakat kita itu adalah dengan meletakkan tangan kanan ke atas badan orang sakit atau di tempat yang sakit dan membaca “Bismillah”.

Ibn Majah. 2001: 4069.w. yang menjelaskan (al-Bukhari. Antara doa-doa baginda ialah.t. 1994: 23094).a. Abu Dawud. Muslim.a. 1994: 23476): ُِ ‫ق‬ ِ َ ‫ري‬ ِ ِ ‫يض بِس‬ ِ‫ع‬ ِ ‫و تُربةُ أَر‬ ِ َ‫شة‬ ِ َ ‫عن‬ َّ ‫ها أ‬ ِ ِ‫ضنَا ب‬ ِ ‫ْم‬ ‫ضنَا‬ َ ‫ي‬ ُ َ‫ن ي‬ َ ‫كا‬ َّ ِ‫َن النَّب‬ َ ُ‫ي اللَّو‬ ْ َ‫قة ب‬ َ ‫ع ْن‬ ْ َ ْ َّ‫م الل‬ َْ َ ‫ول لل‬ َ َ ‫عائ‬ ْ ِ ‫ر‬ َ ‫رض‬ ِ ‫فى‬ ِ ْ ‫قيمنَا بِِإ‬ ‫ربِّنَا‬ ْ ُ‫ي‬ َ َ‫ش‬ َ ‫ذن‬ ُ ‫س‬ Maksud: „A‟ishah r.w. mendidik para sahabatnya dengan amalan-amalan doa bagi mendoakan orang yang sakit ketika berziarah. 7 . Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah s. 1994: 5343. tatkala berdoa untuk orang sakit (membaca doa ini): ِ ‫فى‬ ِ َ ‫ري‬ ِ ِ ‫بِس‬ ِ ْ ‫قيمنَا بِِإ‬ ِ‫ع‬ ِ ‫و تُربةُ أَر‬ ِ ِ‫ضنَا ب‬ ‫ربِّنَا‬ ْ ُ‫ضنَا ي‬ ْ َ‫قة ب‬ ْ َ ْ َّ‫م الل‬ َ َ‫ش‬ َ ‫ذن‬ ُ ‫س‬ ْ (Doa ini membawa maksud): “Dengan nama Allah ini adalah tanah buml kami dengan campuran ludah sebahagian daripada kami supaya dibaikkan kesakitan di kalangan kami dengan keizinan Tuhan kami. 1994: 5304. 2001: 4062. (berkata) bahawa Nabi s.a. Ibn Majah. Muslim. Doa 1: Doa Sakit yang Umum Doa yang digunakan untuk menyembuhkan sakit yang pelbagai sakit seperti luka dan sebagainya. t.” Rasulullah s.a.: 3512.: 1608.Selain itu juga pesakit dianjurkan membaca doa pelindung ini dengan meletakkan tangan pada tempat yang sakit sebanyak tujuh kali yang bersumber daripada hadits Muslim: Maksudnya: “Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaanNya daripada kejahatan yang aku dapat dan aku waspadai.w. 1994: 3397. Hal ini berdasarkan pengajaran Rasulullah (Bukhari.” (Al-Bukhari dan Muslim) Doa 2: Doa Sakit yang Umum Terdapat juga doa untuk kesembuhan bagi orang yang sakit yang tidak dikhususkan kepada sesuatu sakit. t.t. Ahmad. Ahmad.

(Al-Bukhari dan Muslim) Doa 3: Doa Sakit yang Umum Doa ini ada diajarkan oleh Rasulullah kepada Saad sebagai hadis ini (Muslim.a. ِ َّ‫ول الل‬ ِ ‫علَي‬ ِ َّ‫ول الل‬ ٍ ‫عن سع‬ ِ ‫ى‬ َّ ‫م‬ َّ ‫د أ‬ ِ‫م‬ ‫د‬ َ ‫س‬ َ‫ق‬ َ ‫س‬ َ َ‫كةَ ف‬ ْ َ‫و ق‬ َ‫د‬ ُ ُ‫و يَع‬ َ ‫و‬ ٌ ‫ر‬ ُ‫و‬ َْ ْ َ َْ ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ر‬ ُ‫ر‬ َ ‫ال يَا‬ َ‫و ب‬ َ ‫يض‬ َ ُ‫وده‬ َ ‫َن‬ َ ُ‫و‬ َ‫ى‬ َ‫خ‬ ِ ُ ‫ض الَّتِي ىاجر‬ ِ‫خ‬ ِ‫ر‬ ‫ن‬ ْ ِ‫وت ب‬ ْ َ‫دعُ اللَّوَ أ‬ ْ َ‫يت أ‬ َ ‫ها‬ ْ ‫ولَةَ فَا‬ ُ‫ع‬ َ ‫م‬ َ ‫َم‬ َ ‫ن‬ َ ُ ‫ش‬ ْ‫س‬ َ ‫ت م ْن‬ َ ‫ما‬ ْ َ‫األ‬ ُ‫ن أ‬ ْ‫خ‬ َ ‫ات‬ َ‫ك‬ َْ َ ُ ْ‫د اب‬ ِ‫ش‬ ِ ْ‫ما‬ ِ ْ‫ما‬ ِ ْ‫ما‬ ‫دا‬ َ َ‫فيَنِي ق‬ َّ ‫ه‬ َّ ‫ه‬ َّ ‫ه‬ ْ َ‫ي‬ ً‫ع‬ ً‫ع‬ ً‫ع‬ ْ‫س‬ ْ‫س‬ ْ‫س‬ ُ َّ‫دا الل‬ ُ َّ‫دا الل‬ ُ َّ‫ال الل‬ َ ‫شف‬ َ ‫شف‬ َ ‫شف‬ Maksud: Sa‟ad. Kemudian dia berkata. berdo‟a: „Ya Allah. Ya Allah. datang menjenguknya ketika dia sedang sakit di Makkah. kaki. sembuhkanlahnya kerana Engkau sahaja yang menyembuhkan.a.ha bahawa Rasulullah s. sebagaimana Sa‟d bin Khaulah meninggal dunia. kesembuhan yang akan meninggalkan kesakitan)”. 1994: 1363). sembuhkanlah Sa‟d. belakang. betis atau di mana tempat yang sakit ini sebagai hadis yang menjelaskan caranya (Muslim.ِ ْ َ‫ول أ‬ ِ‫ف‬ ِ‫ش‬ ِ َّ‫ول الل‬ َّ ‫شةَ أ‬ ِ‫م‬ ِ ‫ب الن‬ ‫ت‬ ُ ‫ق‬ َ ‫س‬ َّ ‫ر‬ َ ‫و‬ ُ َ‫ضا ي‬ َ ‫كا‬ ْ ‫َّاس ا‬ َ ِ‫عائ‬ ً ‫ري‬ َ ْ‫و أَن‬ َ‫ع‬ َ ‫ن إِذَا‬ َ ‫ن‬ َ َ ‫اد‬ ُ‫ر‬ ْ‫ع‬ ْ ‫ذى‬ َ ‫اس‬ َ ‫َن‬ َ َ‫ب الْب‬ ِ َ‫ؤ‬ ِ ‫َل‬ ِ ‫َل‬ ِ َ ‫فاء‬ َِّ‫فاءَ إ‬ َّ ‫ما‬ َ ‫الشافِي‬ َ‫س‬ َ‫ش‬ َ‫ش‬ ُ ‫فا‬ َ ‫ر‬ ً‫ق‬ ُ ‫َل يُغَاد‬ ً َ‫ك ش‬ Maksud: Daripada „Aisyah r. 8 . Doa ini dibacakan ditempat-tempat sakit yang tertentu seperti di sendi-sendi.w.w. 2001: 3097. 2001: 4082). (Muslim) Doa 4: Doa Sakit di Tempat-Tempat Khusus di Badan Orang yang menziarahi orang yang sakit yang mana sakitnya adalah sakit di tempat-tempat khusus dibadannya.w. tidak ada kesembuhan melain kesembuhan-Mu. ketika menziarahi sesetengah ahli keluarganya (yang sakit) Baginda mengusap menggunakan tangannya yang kanan dan berdoa: (Ya Allah! Tuhan pentadbir manusia. aku khawatir meninggal dunia di bumi yang telah aku tinggalkan. Eloklah diajarkan kepada si pesakit dengan doa ini. hilangkan kesukaran.a.‟ – tiga kali-. Maka Berdo‟alah kepada Allah supaya menyembuhkan aku. “Wahai Rasulullah. sembuhkanlah Sa‟d. bahwa Rasulullah s.” Beliau meminta: ” Maka Nabi s.

kesakitan Rasulullah tubuhmu bahawa yang s. bismillah “Letakkan bacalah kali.w.” Lalu Jibril pun berdoa untuk Rasulullah s. dihadapipada bersabda. Kemudian bacalah tujuh kali doa. 2001: 4056.ِ ِ ‫دهُ فِي ج‬ ِ ِ ‫كا إِلَى رس‬ ِ‫ق‬ ِ ‫و وجعا ي‬ ِ ‫ْع‬ ِ ْ‫ن ب‬ ‫ذ‬ َ‫ش‬ ُ ‫م ْن‬ َ َّ‫اص الث‬ َ ‫ما‬ َ ُ‫ي أَنَّو‬ ُ‫ج‬ َ ِّ ‫ف‬ َ ‫ن أَبِي ال‬ ُ ‫سده‬ َ ً َ َ َّ‫ول الل‬ َُ ْ‫ع‬ َ ْ‫ن عُث‬ ََ ِ َّ‫ذي تَأَل‬ ِ َّ‫م الل‬ ِ ‫من جس‬ ِ َّ‫علَى ال‬ ِ َّ‫ول الل‬ ِ ‫اس‬ ‫ل‬ ُ ‫س‬ َ‫ق‬ َ‫د‬ َ‫د‬ ََ‫و ث‬ َ َ‫م ف‬ َ َ‫ع ي‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ ْ ِ‫ل ب‬ ْ‫ض‬ ْ‫أ‬ ُ‫ر‬ َ ‫َلثًا‬ َ‫ك‬ َ ُ‫ال لَو‬ ْ ُ‫وق‬ ْ ُ‫وق‬ َ َ َ‫َسل‬ ََ ْ ‫م‬ ِ ِِ ‫د‬ ِ ِ ِ ‫د وأ‬ ٍ َّ ‫س ْبع م‬ ِ ‫ر‬ ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ َ ُ ‫ما أَج‬ َ ِّ ‫ش‬ ََ َ ْ ‫رتو م‬ ُ ‫ُحاذ‬ َ ْ ُ‫وق‬ َ ‫رات أَعُوذُ باللَّو‬ Maksud: mengadu badannya tanganmu “Daripada kepada sejak ditempat dia Uthman Rasulullah memeluk yang kamu b. “Benar.a. Ahmad. sakit al-As tentang Lalu pada al-Thaqafi.: 3514.a.w.” Baginda.a.a. 1994: 9381).t. ِ َّ‫الل‬ ‫و‬ ِ َّ‫الل‬ ‫و‬ ٍ‫ع‬ ِ ‫عن أَبِي س‬ ِ ‫ج ْب‬ ِ َّ ‫يد أ‬ ِ َ َ‫عم ق‬ ِ‫س‬ ‫م‬ َ َ‫ت ق‬ َ‫ق‬ َ َ‫شت‬ َّ ‫ح‬ َ َ‫ي ف‬ ْ‫د ا‬ ُ‫م‬ َ ‫ك ْي‬ َّ ِ‫يل أَتَى النَّب‬ َ‫م‬ ُ ‫ال يَا‬ َ َْ ْ َ َ‫ال ن‬ ْ ‫ال ب‬ َ ‫َن‬ َ ‫رائ‬ ٍ ‫شي‬ ِ َ ‫ذ‬ ِ ‫يك‬ ِ‫ش‬ ٍ ‫اس‬ ِ ‫ن أَو ح‬ ِ‫أَرق‬ ِ‫ؤ‬ ِ َ ‫ف‬ ِ‫س‬ ٍ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ْ َ‫ل ن‬ ُ‫ر‬ ُ ْ َ‫د اللَّوُ ي‬ ِّ ‫ش‬ َ ‫ن‬ ْ ُ‫ء ي‬ َ ِّ ‫ك‬ ِّ َ َ ‫َو‬ َ ْ ٍ ‫ع ْي‬ ْ‫س أ‬ ْ ْ ‫يك م‬ ْ ْ ‫يك ب‬ ْ ‫يك‬ َ ِ‫َرق‬ ْ‫أ‬ Maksud: “Daripada Abu Said bahawa Jibril datang kepada Nabi s.T. dan kudrat-Nya daripada apa-apa keburukan yang aku perolehi dan aku takuti. ِ ِِ ‫د‬ ِ ِ ِ ‫د وأ‬ ِ ‫ر‬ ‫ر‬ َ ‫ن‬ َ َ ُ ‫ما أَج‬ َ ِّ ‫ش‬ ْ ‫رتو م‬ ُ ‫ُحاذ‬ َ ْ ُ‫وق‬ َ ‫أعُوذُ باللَّو‬ (Aku berlindung kepada Allah S. dan berkata. Abu Islam. (Muslim) Doa 5: Doa Kerana Sihir atau Buatan Orang Rasulullah s.w. dan sekali dia pernah tubuh tiga s.w. Ibn Majah. “Wahai Muhammad adakah kamu sakit. t.)”.w.: 9 . didoakan Jibril dengan doa bagi sakit akibat daripada perbuatan sihir atau buatan orang (Muslim.a.W.

fitnah dan bukan dinamakan khalwat (berdua-duaan).w. Allah akan menyembuhkanmu. Akan tetapi jika diruamah maka di larang. kerana doanya (makbul) seperti doa para malaikat. Sayyidatina „Aisyah Radhiallahu „anha ada meriwayatkan bahawa beliau pernah menziarahi Abu Bakar dan Bilal bin Rabah Radhiallahu „anhuma yang mengalami demam panas. bagaimana yang ayah rasakan dalam diri ayah? Dan wahai Bilal. pengamalnya juga mendapat pahala yang besar kerana mengamalkan sunah Rasulullah s. tidak menimbulkan perkaraperkara keji. 10 .” (Hadits riwayat Ibnu Majah) Fakta 6 : Menjaga aurat dan batas pergaulan semasa menziarahi orang sakit. dan daripada segala diri dan mata yang bersifat hasad. lebih-lebih lagi bagi yang bukan mahram.a. Rumusan : Harus bagi seorang perempuan menziarahi seorang lelaki yang sakit selama mana ia menutup aurat. dibolehkan bagi seorang wanita melawat seorang lelaki yang sakit. bagaimana yang engkau rasakan dalam diri engkau?” (Hadits riwayat al-Bukhari) Hal ini kerana untuk mengelakkan berlaku fitnah antara orang yang menziarah dan orang yang sakit. maka mintalah agar dia mendoakanmu.” (Muslim) Segala doa-doa ini amat baik diamalkan ketika menziarahi orang yang sedang sakit. Walau bahgaimanapun jika menziarahi di hospital. Dianjurkan untuk meminta orang sakit itu mendoakan kesejahteraan dan kebaikan kita kerana doa orang sakit adalah mustajab berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: Maksudnya: “Apabila engkau datang mengunjungi orang yang sakit. syak. Dengan nama Allah aku menawarmu).ٍ ‫شي‬ ِ َ ‫ذ‬ ِ ‫يك‬ ِ‫ش‬ ٍ ‫اس‬ ِ ‫ن أَو ح‬ ِ‫و أَرق‬ ِ َّ‫م الل‬ ِ‫ؤ‬ ِ ِ‫س‬ ٍ ‫ف‬ ‫يك‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ْ َ‫ل ن‬ ُ‫ر‬ ُ ْ َ‫د اللَّوُ ي‬ ِّ ‫ش‬ َ ‫ن‬ ْ ُ‫ء ي‬ َ ِّ ‫ك‬ ِّ َ ‫ف‬ َ َ ‫َو‬ َ ْ ٍ ‫ع ْي‬ ْ‫س أ‬ ْ ْ ‫يك م‬ ْ ْ‫ب‬ ْ ِ ِ ‫بِس‬ ‫يك‬ َ ِ‫َرق‬ ْ ‫م اللَّو أ‬ ْ (Dengan nama Allah. Di samping dapat menyembuhkan. aku menawarmu daripada segala yang menyakitkan dirimu. lalu „Aisyah Radhiallahu „anha berkata: Maksudnya: “Wahai ayah. dalam berubat.

Dan sekurang-kurang israr ialah suara yang hanya dapat didengar oleh diri sendiri mengikut pendengaran yang biasa tanpa ada halangan untuk mendengar seperti tuli. 11 .Fakta 7 : Bagi orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh atau sedang nazak. dituntut ke atas ahli terdekat untuk membacakan talqin atau mengajarkannya ucapan ‫ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﻻ‬agar kalimah tauhid tersebut menjadi ucapan terakhir sebelum dia meninggal dunia. Rumusan : Tidak perlu mengulang-ulang talqin jika orang sakit itu mengucapkan kalimat tauhid tersebut melainkan jika selepas mengucapkannya dia masih lagi bercakap atau menyebut perkara lain selain kalimat tauhid. Jika sukar. Sunat dibacakan di sisi orang sakit itu surah Yasin dengan jahr dan surah ar-Ra„d dengan israr. Sekurang-kurang jahr itu ialah suara yang hanya dapat didengar oleh orang yang bersamanya. baringkan dia pada rusuk sebelah kirinya dengan menghadapkan ke arah kiblat. Angkat sedikit kepalanya supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Jahr ialah suara nyaring atau tinggi sehingga dapat didengar oleh orang lain dan Israr ialah suara perlahan yang hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Jika sukar juga. baringkan dia dengan menelentang dan menghadapkan muka serta telapak kakinya ke arah kiblat. Menghadapkannya ke arah kiblat iaitu dengan membaringkannya pada rusuk sebelah kanannya dan menghadapkan mukanya ke arah kiblat.

a.w. Rasulullah s.T.w.PENUTUP Menziarahi orang yang sedang sakit salah satu tuntutan persaudaraan. “Rasulullah s. katanya. 1994: 21355).T.w. W. “Wahai Tuhan bagaimana aku boleh menziarahimu sedangkan Engkau merupakan Tuhan Pentadbir seluruh alam. Dalam satu menjelaskan bahawa seseorang yang menziarahi orang sakit ini seolah-oleh dia menziarai Allah S.W.w. Syiar Islam dalam amalan menziarahi orang sakit ini amat dihargai oleh Allah S. ِ ‫ْقي‬ ِ ‫ول ي و‬ ِ َّ‫ول الل‬ َّ ِ‫و إ‬ ِ‫م‬ ‫ت‬ ُ ‫س‬ َ َ‫ال ق‬ َ َ‫رةَ ق‬ َّ ‫ع‬ ُ َ‫ل ي‬ َّ ‫ج‬ ْ‫ر‬ ُ‫ض‬ َ ‫ن‬ َ َ‫ن اللَّو‬ َ ُ ‫ن أَبِي‬ َ ‫آد‬ َ َْ ُ ‫ق‬ َ‫م‬ َ َ ‫م ال‬ َ‫و‬ ُ‫ر‬ ْ‫ع‬ َ‫ز‬ َ ‫ال‬ َ ْ‫امة يَا اب‬ َ ْ‫ري‬ َ‫ى‬ ِ َ ‫ال أَما‬ ِ ‫عب‬ ِ َ ‫ت رب ال‬ َّ ‫ت أ‬ ‫َلنًا‬ َ َ‫دنِي ق‬ َ ‫ود‬ ِّ ‫ر‬ َُ‫دي ف‬ َ‫ب‬ ْ ُ‫م تَع‬ َ ‫ك ْي‬ َ‫م‬ ُ ُ‫ف أَع‬ ْ َ ‫َن‬ ْ ‫عل‬ َ َ َ‫ين ق‬ َ َ ْ‫وأَن‬ َ‫ك‬ َ ‫ال يَا‬ ْ َ‫فَ ل‬ َ ‫ْعالَم‬ ِ ‫دتَنِي‬ ِ َ ‫دهُ أَما‬ ِ‫م‬ ْ‫ج‬ ْ ُ‫و ع‬ َ ‫ع ْن‬ َ َّ‫ت أَن‬ َ‫م‬ ُ‫ده‬ َ ‫ر‬ َ‫و‬ ْ ‫عل‬ َ ْ ُ‫م تَع‬ َ ْ َ‫ك ل‬ ْ َ‫ض فَ ل‬ ََ‫دتَوُ ل‬ Maksud: “Daripada Abu Hurairah r.a. iaitu seolah-olah dia sedang mengumpulkan hasil kebun syurganya selama dia di samping orang sakit yang diziarahinya.W. sendiri. Apatahlagi yang sakit itu merupakan ibu bapa. ketahuilah sekiranya engkau menziarahinya nescaya engkau akan mendapati-Ku di sisinya. dan Rasul-Nya s.W. ِ ‫ة الْجن‬ ِ ‫خ‬ ِ ْ ‫ضا لَم ي ز‬ ِ ُ ‫ال رس‬ ِ َّ‫ول الل‬ ِ ‫س‬ ِ‫م‬ ‫َّة‬ َ َ‫و ق‬ َ ‫وبَا‬ َ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ َ َ ْ ً ‫ري‬ َ َ‫رف‬ َ ‫اد‬ َ ‫ول اللَّو‬ َ‫ن‬ ْ‫م‬ ُ َ َ َ‫ال ق‬ ُ‫ر‬ ْ‫م‬ ْ َ‫ن ث‬ ْ‫ع‬ ْ ُ ‫ل في‬ َ ‫ولَى‬ ِ ‫حتَّى ي‬ ‫ع‬ َ ‫رج‬ َْ َ 12 . bersabda.W.T. Lalu Allah S. Ahmad. bersabda (Muslim.a. sebagai termaktub di dalam hadis-hadis agar umat Islam boleh terdidik diri dengan amalan ini.” berkata seorang hamba. kaum kerabat dan ipar duai. Antara keistimewaan yang diperolehi oleh seseorang jika mereka mendidik diri mereka dengan amalan menziarahi orang saki ialah dekat dengan Rahmat Allah S. “Sesungguhnya Allah S. T.T.a.T. berfirman. “Wahai anak Adam! Aku sakit mengapa engkau tidak menziarahiku. bersabda (Riwayat Muslim.a. 2001: 4661).” (Muslim) Orang yang terdidik dengan amalan ziarah orang sakit ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah S. Rasulullah s. 2001: 4658.W. “Sesungguhnya hambaku yang bernama pulan sakit dan engkau tidak menziarahinya. berfirman pada hari kiamat.

1994: 928). Ahmad.”(Muslim) Hadis ini membawa maksud bahawa menziarahi orang sakit seolah-olah sedang sibuk beribadat kepada Allah S.a. Sekiranya seseorang datang menziarahi orang sakit di waktu pagi. dia akan dapat doa dan selawat para malaikat pada waktu petang sehingga ke pagi. berkata bahawa Rasulullah s. Dengan menjaga hubungan silaturrahim melalui amalan ziarah bermacam-macam ganjaran yang dijanjikan Allah S.T. dan Ahmad) Begitulah beruntungnya orang yang terdidik dengan amalan menziarahi orang sakit.W. Amalan ini sangat dituntut kerana ianya boleh mengingatkan kita kepada kematian dan mengajak kepada keinsafan. 13 . al-Tirmidhi.Maksud: Thauban. Penziarah orang sakit juga boleh mendapat doa dan selawat daripada para malaikat mengikut waktu mereka datang. Ini dijelaskan oleh Rasulullah s. Di dalam kitab-kitab hadis masih terdapat bermacam-macam lagi ganjaran yang dijanjikan Allah S. Insya Allah dengan mengikut dan menjaga adab-adab yang ditetapkan. ِ ‫ال‬ ِ َ ‫عن‬ ِ ‫كي‬ ِ ‫ضا مم‬ ٍ ‫ْف‬ َِّ‫سيًا إ‬ ِ‫م‬ ٍ‫ج‬ ‫ن‬ َ ‫رو‬ َ ‫س ْب عُو‬ َ ‫َل‬ ُ ُ‫ل يَع‬ ٍّ ‫عل‬ َ‫م‬ َ َ ‫ن أَل‬ َ‫ج‬ ْ ُ ً ‫ري‬ َ ‫ود‬ ُ‫ر‬ َ َ َ‫ي ق‬ َ ُ‫عو‬ ْ ‫ما م‬ َْ َ‫ر‬ َ‫ن‬ ْ َ َ‫مل‬ ُ ‫ستَ غْف‬ َ‫خ‬ ِ ‫يف فِي ال‬ ٍ َ‫ْف مل‬ ِ ْ ُ‫حتَّى ي‬ ِ‫خ‬ ‫ك‬ َ‫و‬ َ ‫س ْب عُو‬ َ ‫كا‬ ٌ ‫ر‬ َ ‫حا‬ َ ُ‫ن لَو‬ ْ ‫م‬ َ‫م‬ ً ِ‫صب‬ َ َ َ ‫ن أَل‬ َ‫ج‬ ُ ُ‫ن أَتَاه‬ َ‫و‬ َ ُ‫لَو‬ َ ُ‫عو‬ ْ‫م‬ َ‫ر‬ َ ‫صب‬ َ ‫ْجنَّة‬ َ‫خ‬ َ‫ح‬ ِ ‫ف فِي الْجن‬ ِ ‫ن لَوُ حتَّى يم‬ ِ ْ‫يستَ غ‬ ِ‫خ‬ ‫َّة‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ َ‫و‬ َ ‫كا‬ َ ٌ ‫ري‬ َ ُ‫ن لَو‬ َ ْ ُ َ َْ ُ َ‫ي‬ َ Maksud: Ali berkata. 1994: 2694. bersabda. Apa yang istimewanya bukan satu atau dua malaikat yang berdoa untuknya tetapi sebanyak 70. 1994: 891. Dan barang siapa yang mendatanginya pada pagi hari.T. amalan menziarahi orang sakit ini akan menjadi lebih berkat. “Sesiapa yang menziarahi orang yang sakit. Sekiranya dia datang waktu petang. iaitu khadam Rasulullah s.a. dan baginya kebun di Syurga.w.a.w.000 para malaikat. (Abu Dawud. dalam hadisnya (Abu Dawud. untuk mereka yang boleh disebutkan di sini. dan baginya kebun di Surga. dan RasulNya s. sehinggalah dia kembali ke rumahnya semula. tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang yang saki pada sore hari melainkan akan keluar tujuh puluh ribu malaikat yang memintakan ampunan untuknya hingga pagi hari.W. Riwayat al-Tirmidhi. dia dalam keadaan sentiasa menuai hasil kebun sehingga dia balik.a.W. maka keluarg bersamanya tujuh puluh ribu malaikat yang memohonkan ampunan baginya hingga petang hari.w. dia akan dapat doa dan selawat daripada pagi hingga ke petang.w.T.

mengiklaskan niat ketika menziarahi orang sakit. atau pertanyaan yang sensitif contoh penyakit ini lepas tiga 14 . saya telah memperoleh banyak pengetahuan dan maklumat baru berkaitan perbezaan individu. Antara perkara tersebut adalah. Hal ini bertujuan supaya kita dapat menjaga adab dan tidak bercakap perkara yang tidak sepatutnya seperti bab harta. dalam tajuk ini saya telah mempelajari salah satu dari cabang akhlak iaitu adab meniarahi orang sakit. Hal ini demikian kerana.REFLEKSI Setelah siap tugasan ini. Melalui tugasan ini saya mendapati beberapa perkara yang perlu di titik beratkan dalam menziarahi orang sakit. Sesungguhnya tajuk ini banyak memberi input yang bermakna serta ilmiah kepada saya yang merupakan bakal guru kelak.

digalakkan juga kita meminta orang yang sakit mendoakan kita. maka seolah-olah dia berjalan di jalan syurga sehingga dia duduk. Mudah-mudahan kita mendapat berkat kerana doa orang yang sakit ini insha Allah mudah diqabulkan. Jika dia berkunjung pada waktu pagi. banyak doa-doa yang diajarkan oleh nabi kepada kita. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya hingga petang dan begitulah sebaliknya. kita bukan sahaja dapat merapatkan hubungan silaturrahim malah mengingatkan kita tentang lemahnya kita yang bernama insan ini. Semua ini akan saya praktikkan untuk memastikan murid yang bakal saya ajar dapat menjadi murid yang berjaya dalam kehidupan mereka. Selain kita berdoa kepada orang yang sakit.” Dengan menziarahi orang sakit ini.kali Jumaat habislah. Islam mengajar umatnya untuk berdoa kepada orang yang sakit ini dengan doa yang telah pun diajarkan oleh Nabi Muhammad S. Dan sabda Rasulullah lagi. Apabila dia sudah duduk maka rahmat Allah mengelilinginya. Seterusnya.A. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud.W. kita juga perlu mencari waktu yang sesuai dan jagan terlalu lama ketika ziarah kerana ingin memberi ruang kepada orang ssakit untuk berehat. Selain itu. Seterusnya. Hal ini mengukuhkan keyakinan saya terhadap ukhuwah Islamiyyah. Tugasan ini juga banyak menyedarkan saya betapa Islam mementingkan persaudaraan dan kebajikan sesama saudara. saya menjadi lebih insaf dan mengerti akan adab-adab yang sepatutnya dijaga. kita juga perlu berniat supaya kita memperolehi keinsafan dan lebih bersyukur dalam menghargai nikmat sihat yang kita perolehi. 15 . Kadang-kadang rumah orang yang sakit ini menjadi terlalu meriah umpama kenduri sedangkan dalam Islam perkara tersebut adalah amat tidak digalakkan. “Apabila seorang lelaki mengunjungi saudara muslimnya. Walaubagaimanapun jika orang sakit itu meminta kita untuk tunggu lebih lama itu diharuskan. Hal ini biasanya berlaku di rumah orang yang sakit. “Tidak sempurna iman seseorang itu selagimana ia tidak mengasihi saudaranya ssebagaimna ia mengasihi dirinya sendiri”. Dengan tugasan ini.

Beirut: Dar al-Fikr. al-lmam (1994). 3. al-lmam (1994).RUJUKAN 1. Jil. Sahih Al-Bukhari. Abu Daud. Ahmad. Jilid 1-5. Al-Musna Li al-lmam Ahmad b. Tahqiq: Syekh Abd. Al-Bukhari. Bairut: Dar al-Fikr. al-lmam (1994). 1-2. Aziz Abdullah. Beirut: Dar al-Fikr. Hambal. Sunan Abi Daud. 16 . 2.

Sunan al-Nasa‟i bi Sharh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti Wa Hasiah al-lmam al-Sundi. Jilid 1-5. 6. al-Hajjaj b. 11. 10. Juzuk 1-2. 5. Al-Tirmidhi. Muhamad Badir. Bairut: Mu‟assah al-Risalah. (1992). Badir. Sunan Ibnu Majah. Nuzhat al-Muttaqin Sharh Riyad alSolihin min Kalam Sayyid al-Mursalin. Sunan Ibnu Majah. Mustafa Al-Bugha. 14. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Nawawi (2000). Al-Nasa‟i . Mustafa Said Al-Khin. Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Azkar. 8. al-lmam (1954). Al-Ustaz Mahyuddin Mustawin. Mansurah: Maktabah al-Dakwah al-lslamiyyah. 9. Sahih Muslim. Sunan al-Tirmidhi. Ibnu Majah (t. Muslim. Beirut: Dar al-Fikr. Syed Ahmad Semait dalam Kumpulan Doa dan zikir al-Adzkar). Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah Fi Tarbiyyat allnsan. (1992). 1-2. Beirut: Dar al-Fikr al-Mucasir. Lisan al-cArab. al-lmam (1930). Abu al-Husain Muslim b. Mesir: Dar al-Fikr. Bairut: Dar Sadir 13. Al-Azkar (Terj. al-lmam (1994). Jilid 1-2. Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukram. Al-Nawawi (1983). Singapura: Pustaka Nasional. Dr. Al-L^taz Ali AlSyirbiji dan Al-Ustaz Muhammad Amin Lutfi. Jil. (1990). Muslim al-Qushairi al-Naisaburi (2001). Al-Nawawi (1983). Ibnu Manzur. 7. 17 . 12.4. Riyad al-Salihin.t). Beirut: Dar al-Fikr al-Mucasir. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.