Pendekatan Induktif Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau

kesimpulannya. Pada permulaan pengajaran, guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan, murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya, merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran, khususnya matematik, sains dan bahasa.

Jenis pendekatan induktif
• •

Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya, mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya, memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran.

Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif

Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif, guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai, iaitu yang boleh digunakan oleh murid membuat generalisasi. Di samping itu, soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan, tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru, murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan.
1

• •

maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah. Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran.falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model.Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri. pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik.• Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. Menurut pendapat Edward M. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. prinsip atau teori pembelajaran. 2 . Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.Anthony (1963).Falsafah.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada kompleks c) keseluruhan kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum. Pendekatan Mengikut pendapat Ahmad Mohd salleh dalam Pendidikan Islam. Ia menyatakan suatu pendapat. Umpamanya dalam sebarang pengajaran.kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Kemudian mereka akan memilih prinsip. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut. meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan.Pendekatan Induktif Takrif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman Membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh-contoh tertentu Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum Ciri-ciri ? Matlamatnya ialah pembentukan kebiasaan ? Guna pengantaraan deria untuk dapatkan pengetahuan ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran ? Tekankan pengajaran berbentuk konkrit ? Beri peluang kepada murid belajar di bawah bimbingan guru ? Penglibatan murid secara aktif ditekankan ? Wujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Deduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta. Dalam pembelajaran di bilik darjah. peraturan. Seterusnya mereka digalakkan mencari.Dalam konteks bilik darjah.Biasanya berasaskan teori. murid akan dihadapkan dengan suatu masalah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan 3 . Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu akna cara mendekati sesuatu. Konsep Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan hukum. kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah.pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran. Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung.

teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah. Contohnya dalam kaedah permainan. Teknik merangkumi aktiviti. ia terkandung dalam sesuatu kaedah.dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua 4 . Pedagogi ii. Ia merangkumi aktiviti.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng.mantap dan boleh dipercayai.menjawab dan sebagainya. Teknik Merujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh.yang penting ialah pemilihan mestilah berasaskan sesuatu kaedah yang berlandaskan sesuatu pendekatan pada akhirnya keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan.) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran..Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan kaedah yang digunakan. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Konsep ? Pelajari sesuatu berdasarkan hokum ? Satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan umum ? Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi ? Membuat satu penghuraian daripada umum kepada yng khusus Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? Mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik minat murid ? Guru perlu menyediakan alat Bantu yang sesuai ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran.

Kaedah Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh. antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat muridmurid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu mereka. mantap dan boleh dipercayai. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang dipelajari dengan mudah dan berkesan. namun untuk memilih yang benarbenar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. Dengan itu.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi. kaedah ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui pendekatan. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) Teknik bercerita ii) Teknik berbincang iii) Teknik penyelesaian masalah iv) Teknik sumbangsaran v) Teknik tunjuk cara vi) Teknik main peranan vii) Teknik bersoal jawab Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan.memugkinkan beberapa kaedah berbagai-bagai faktur mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran.Dengan itu sesuatu pendekatan. Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman. 5 . Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif.keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran.

Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran. 5. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan.guru-guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai. 3. kaedah ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.oleh itu.Mengikut pendapat Ee Ah Meng. 6 .Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati kaedah berkenaan. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat.kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan. 4. 2.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1.terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid-murid.Ia merupakan langkah-langkah atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu pelajaran.Ia juga membawa implikasi penyusunan.kemas dan sistematik.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur. Kaedah adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful