ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ λ.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Κράτος καί ναυτιλιακή πολιτική στή μετεπαναστατική περίοδο.
01 πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ελληνικής ατμοπλοίας.
1833 - 1856

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΘΗΝΑ 1981

Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

BMilOPIKH

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

:

Κράτος καίΓ ν α υ τ ι λ ι α κ ή π ο λ ι τ ι κ ή στη* μ ε τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ η "
π ε ρ ί ο δ ο . 01 π ρ ώ τ ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
ατμοπλοίας.

Ι833-Ι356

ελληνικής

fi

;ΛΌΡΙ;·:·

ίσΐιγιιτής:

B.l.

εγκριοις

της

Άν^τστης

ζ1;(θλης

' ϋ π ι ο ι !|μίον.

δ ι δ α κ τ ο ρ ι π η ς δ ι α τ ρ ι β ή ς ύιιδ

Σχολής ΓΙολιτιπων

γνωμών

ΔΙΛΤΡΙ^

ψ£\ι<ις. Καθηνίτης ηηντε ίου

ÌÌOVLTIÌ'WV

:

'?,η ι σ τ η μ ώ ν

του συγγραφέως"

όέν

της Ιίο'ντείου

ύποδηλοΐ

(Ν. 5543 * α ρ θ ρ .

202).

Άνοιτά-

ά π ο δ ο χ ή ν των

^•3GIS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ .

Η

EAAhiNlKh

Κράτος

ΙΙΑΙΙΑ·-Ά::ΑΣΟΗΟΥΛΟΣ

EMlIOPliUi

ΝΑΙΤΙΛΙΑ

:

>π ' ν α υ τ ι λ ί α - . ' . / π ο λ ι τ ιν.τί στή

περίοδο.

r

με ^ ε π α ν α ο τ α τ ι ν.Α

Ot TipôWcc. n p o r r . ' » f ir. r, Λ η μ ι η υ , - γ ή ς ε λ λ η ν ι κ ή ς

Ατιιοτ. ' ο ί α ς . Τ8^3—1 ci.-»b

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑ!

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ι9ΘΙ

Στους

γονείς

μου

" ϊ(Γ ωφελεί, αν
μας
τά

οέΉα

χιλιάδες

ατμοκίνητα

μ' δλα

καλύ"πτωσι τάς

της

ονεκτήματα,

τά

θάλασσας

έλληνικαίΓ

λείπουσι* καί
λαμπρά

ομοιάζει

σημαιαι·
ή

θαλασσινά
πτηνό*ν

άνευ

πτερών "
ΚΑ.

'Κλλάς,

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

πλε­

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελύδα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ι4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑ­
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (1750-1832)

25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ (1833-1856)

Μ4

Ι. Το ελεύθερο Έλληνυκό Κράτος

45

II. Σκοπού καύ μέσα άσκησης της ναυτο-y)

λυακης ιολυτυκης τοΟ "Οθωνα
III.Έμπόρυο

ü

IV. Ή κύνηση τοΟ έμπορυου

ι

')

ί7

V. Ναυτυλύα

π«;

VI. Ή δυναμικότητα της έλληνοκης ναυτυλύας (1832-1856)

:Uu

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ( 1833-18143)

Ι ;1

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ-ΊΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ (1849-1852)

ι -V:

'

Ι. Ταχυδρομική Συνθήκη Έλλάδος-Αύστρύας
(27 Νοεμβρύου/9 Δεκεμβρίου iuhO)

i

II. Ταχυδρομυκη Σύμβαση Έ λ λ η ν ο κ ω ν Τ α χυδρομεύων-Έταυρύας Λόυδ (26 Νοεμβρίϊ»,υ/8 Δεκεμβρόου 1850)
%
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

,- .,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ
(1849-1852)

.

-; ,"->

Ι. Σχέδοο των αγγλικών άτμοπλούων "Brighton" & "Dieppe" ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ . 'Έταυρύα Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλούων καύ Δυορυξεως τοΟ Πορθμού τοο Εύρύπου (1849) II. Δυάφορες εκθέσευς εΰσηγητι.κων* επίτροπων της Βουλής γυά τός θαλάσσυες συγκουνωνύες . Σχέδυα νόμων και! προτάσευς V. Έλληνυκη Έμπορυκη Έταυρύα (1849) III. Ταχυδρομικές Συνθήκες καέ Συμβάσεις τοΟ ΈλληνυκοΟ Κράτους με το έξωτερυκό IV.ρύα Εύρυπύδη (1851) ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. "Αρθρα άπό τον τύπο της εποχής II."Εκθεση της ελεγ­ κτικής έπυτροπης προς τη Γενυκη Συνέλευση των με­ τόχων της Έθνυκης Τραπέζης τοϋ έτους 1849 III. Έται.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ .

πού* άρχισε τό" 1857 με" τήν ίδρυση στή λύρο της πρώτης ελληνικής ατμοπλοϊκής εται­ ρίας καί γενικεύτηκε μέ αργούς άλλα σταθερούς ρυθμού*ς μό"λις στά τέλη του αΙώνα. Πρόκειται κυρίως γιά μιά μονογραφία πού σκοπεύει νά εξη­ γήσει τήν ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας στην μετεπαναστατική περίοδο καί νά φέρει στό φως τίς Ιδιαίτερες συνθήκες. αν καί μιά τέτοια εργασία γιά τόν Ι9ο αίώνα„ πού είναι αιώνας θεμελιώδης γιά δλη τή νεώτερη εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας θά έλυνε πολλά προβλήματα πού ή σύγχρονη Ερευνά δέν τά προσέγγισε εξαντλητι­ κά. σχετική μέ τήν ελληνική ατμοπλοία. ή αναπροσαρμογή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας μέ τή δημιουρ­ γία σύγχρονης ατμοπλοίας καί τό συναφές φαινόμενο τής οριστικής .Il Ή εργασία αυτή αποσκοπεί νά συγκεντρώσει τίς πιο" ση­ μαντικές ιστορικές πληροφορίες για τήν ελληνική εμπορική ναυ­ τιλία. κάτω άπό τήν πίεση των κοινωνικών καί οΙκονομικών του αναγκών δπως καί των πολιτικών του επιδιώξεων. διερεύνηση ή οποία θά αντι­ μετωπίζει τή συνολική ερμηνεία σύνθετων προβλημάτων. τή δρα­ στηριότητα του κράτους. &έν πρόκειται λοιπό"ν' γ id καμιά" Ιστορική εργασία. ή μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης διε­ ρεύνησης της ελληνικής ναυτιλίας. π. τίς δύο πρώτες δεκαετίες της οθωνικής εποχής προκειμέ­ νου νά δοθεί μιά αφετηρία για νά ερμηνευτεί μελλοντικά ή προ­ σαρμογή της στις νέες συνθήκες τοϋ άτμου. "Ετσι.. Ή προτίμηση μου γιά μιά περισσότερο διεξοδική προσέγ­ γιση αναφέρεται καί εξηγείται μέ συγκεκριμένα παραδείγματα αρκετές φορές μέσα στο" κυρίως κείμενο.χ. μέσα στίς όποιες έκανε τήν εμφάνιση της ή εγχώρια ατμοπλοία καί πιό συγκεκριμένα οί πρώτες ελληνικές άτμοπλοΓκές επιχει­ ρήσεις. Αυτό πού προσπάθησα νά κάνω η\αν νά ερμηνεύσω τήν ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας μέσα στην ανασφαλή ελληνική οικονομία της μετεπαναοτατικής πε­ ριόδου* νά συνδέσφ αυτή τήν ανάπτυξη μέ τή ναυτιλιακή πολιτική του "υθωνα καί νά ανιχνεύσω μέσα άπό αυτή τήν πολιτική.

αλλά ήταν καί απολύτως άναγκαΤα γιά νά ερμηνευτούν οι πραγματικοί' λόγοι τής απογείωσης του ελληνικού εμπορικού ναυιικου στή φάση αμέ- . δσον άφορα τό χρονικό" διάστημα από* τό 183) δως τό 1856. είτε άφοροϋν τά προβλήματα πού επιχειρεί νά θέσει. ι:€ κάθε περίπτωση δμως. *Η περίοδος πού ερευνάται είναι τόσο μεγάλη καί τό φάσμα των στοιχείων τόσο ευρύ. δπου απαιτείται αναλυτικότερη ιστορική έρευνα. πού είναι αδύνατη ή εξαντλη­ τική' έρευνα σέ άρχεϊα η σέ εφημερίδες της εποχής. κρίνονται βασικά άπό τη* δυνατότητα συμπλήρωσης.υποκινούν τήν Ιστορική' σύνθεση καί αύτη* με* τή σειρά τ?ις αποκαλύπτει τίς περιοχές. είτε αυ­ τά αναφέρονται στ ίς υποθέσεις έρευνας πού" προσ/ια3ει να δια-^ τυπώσει. η απευ­ θείας έρευνα σέ πρωτογενείς πηγές. ή εργασία αύτη* αποτελεί μιά αυτοτελή μελέτη. Μ' αυτό τόν τρόπο τά κύρια χαρακτηριστικά της εργασίας αυτής.12 εξαφάνισης δλων των παραδοσιακών ναυτιλιακών κέντρων. ή πληροφοριοδοτική Ικανότητα των πηγών πού χρησιμο­ ποιούμε γιά τήν προσέγγιση των προβλημάτων καί των ερμηνειών πού προτείνονταιr αποτελεί αναμφισβήτητα τό κύριο χαρακτηρι­ στικό της προσπάθειας ή οποία επιχειρεί νά δείξει τόν πολύ­ σημο χαρακτήρα των φαινομένων πού εξετάζει. "κτσι. τροποποίη­ σης καί πληρέστερης διερεύνησης δλων εκείνων των αναλύσεων πού ή χρησιμοποίηση' τους δέν προτείνει. ΐιαρ'δλ' αυτά. Τά προβλήματα πού* πηγάζουν άπό* τ<5 υλικό πού οί επι­ μέρους έρευνες συσσώρευσαν -μαζί μέ τό ανέκδοτο υλικό πού χρησιμοποιείται γιά πρώτη φορά έδώ. τά Ιστορικά βιβλία πού στηρίζονται σέ έρευνα των πρωτογενών πηγών. ό τύπος της εποχής καθώς καί ορισμένες στατιστι­ κές έpγασCες πού γράφτηκαν στό δεύτερο μισό του Ι9ου αιώνα ηαί περιέχουν συγκριτικά στοιχεία γιά διάφορες εύρωπαΓκές χώ­ ρες καί γιά τήν 'κλλάδα. τά κείμενα ορι­ σμένων ξένων ταξιδιωτών πού επισκέφθηκαν τό ελεύθερο Ελληνι­ κό Κράτος. δχι μόνο συμπλήρωσαν πολλά άπό τά κενά πού υπήρχαν σέ ζωτικούς τομείς πληροφοριών. κάποιες οριστικές εκδοχές των Ιστορικών δεδομένων πού συν­ ιστούν τό αντικείμενο της εργασίας. άμεσα τουλάχιστον.

-ii σως μετά τήν λήξη της 'επανάστασης του Ι02Ι. σάν ëva είδος παραρτήματος. Τά περισσότερα άπό τά στα­ τιστικά στοιχεία είναι συγκεντρωμένα στους πίνακες πού" υπάρ­ χουν διάσπαρτοι στην εργασία. στό τέλος τοϋ κάθε κεφαλαίου η υποκε­ φαλαίου. . ή σύνταξη των υποσημειώσεων γίνεται έτσι ώστε νά μή διακόπτεται ή συνέχεια τοϋ κυρίως κειμένου καί νά διαβάζονται. Τ'έλος. Επίσης. ό τρόπος ποι5 παρεμβάλλονται είναι τέτοιος που νά διασφαλίζει τήν κατά τό δυνατόν μεγα­ λύτερη σαφήνεια του κειμένου καί τόν εύκολο έλεγχο των επι­ χειρημάτων του. τά βασικά αρχειακά δεδομένα βρίσκονται συγκεντρωμένα σ'εναν αριθμό παραρτημά­ των. Παρά τό γεγονός δτι ot αναφορές στά παραρτήματα είναι συχνές καί λειχτομερεΐς. πού πάνω τους στηρίζονται τά κύρια επιχειρήματα της μελέτης. Η έκταση πού δόί>ηκε στ ίς υποσημειώσεις έχει οιπλ<5 προορισμό: νά έλαφρώσει τήν κύρια επιχειρηματολογία άπό τ ί ς πο'λές λεπτομέρειες και νά συγκέντρωσε ι τό υλικό γιά όσους θελήσουν νά επιχειρήσουν ριά πιό συνθέτη ερμηνεία της ελλη­ νικής μετεπαναστατικής κοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .

ένυσχυμένης κατά πολύ καύ*μέ την συνεργασύα Ε λ ­ λήνων πλουοκτητων καύ εμπόρων εγκατεστημένων σέ δυάφορα εύρωπαϋκά λυμάνυα. . ò Γ. δημυον5ργησε στο έσωτερυκό τη"ς χώρας τήν ανάγκη λήψεως μέτρων γυά την δυευκόλυνση τηε ναυσυπλο'ύας καύ τοΟ έμπορύου καύ είχε σάν αποτέλεσμα μύα ύπολογύσυμη αν δχυ σημαντυκη αύξηση τοϋ έσωτερυκοΟ καύ έξωτερυκοϋ έμπορύου καύ τη"ς παραγωγές (6). Ή λόγος είναυ προ­ αύξηση αύτη.N. -όπως κάνευ π. τά νομυκά καύ πολυτυκά πλαύσυα τηε Έλλάδαε"(1)· Ευναυ χαρακτηρυστυκό δτυ όλου σχεδόν où παλαυότερου άλλα καύ πολλού* μεταγενέστερου έρευνητέε» στην προσπάθευά τουε νά καταδεύξουν την ούκονομυκη ανάπτυξη τοΰ έλληνυσμοΰ την παραπάνω περίοδο εΰτε άναφέρονταυ ύδυαύτερα στην αύξηση της χωρητυκότηταε τοΰ έλληνυκοο έμπορυκοϋ στόλου συγκρυτυκά μέ τό μέγεθοε τηε προεπαναστατυκίίς έλληνυκίίς ναυτυλύας. με την απαλλαγή τηε άπό ττίν παλυά κάστα των προ­ κρίτων καύ γαιοκτημόνων.χ.15 Μετά την άναγνώρυση της άνεξαρτησύαε τοο ΈλληνυκοΟ JCpcî— ιουε άπό την Πύλη (συνθή"κη τοο Μα'ύου τοο 1832) καύ ύδυαύτερα τή*ν περίοδο 1856-1875 παρατηροΏνταυ où πρώτες άργέε αλλά συνε: χεϋε προόδου ττ\ς ο ύ-κονομύας τοΐ3 έλληνυκοϋ βασυλεύου. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. ò μετασχηματυσμός της νεοελληνυκης κουνωνύας καύ "ή έλληνυκη άστυκη τάξη υσχυροπουεϋταυ καύ προσπαθεϋ. προϋόν τηε έλληνυκηε έμπορυκϋς δρα- στηρυοτητας. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ γυά τά χρο'νυα 1865 καύ 1821 (3)' εύτε δέν κάνουν καμυά συγκεκρυμένη αναφορά καύ μυλδνε άόρυστα γυά με­ γάλη καύ επυκερδη ανάπτυξη τ?ίε έλληνυκίίς έμπορυκης ναυτυλύας. αν καύ ò τελευ­ ταίος δύνευ ορυσμένα άρυθμητυκά στουχεϋα γυά την κατάσταση τηε μετεπαναστατυκϊίε ναυτυλύαε» πρύν δυαπυστώσευ το 1858 "την μεγάλην άνάπτυξυν ην άπό της αποκαταστάσεως των πραγμάτων ελαβεν". Etvau ή περύοδος πού συντελείται. καύ ό Α. -δπως ό C. LECONTE (4) π. ΚΟΡΔΑΤΟΣ γυά τά χρόνυα 1868 καύ 1813 (2) καύ ό A. Ό φανής. νά τροιοιουησευ καύ προσαρμόσευ στύε νέες άνάγκεε.χ. όπως χαρακτηρυστυκά γράφευ (5).

κονομυκης του δραστηρυότητας. στην προσπάθευά μας αύτη έπι. Τό γεγονός ότι. δέν πραγ­ ματοποιήθηκε χωρίς τη συμμέτοχη τοΰ Κράτους.ερευνες συσσώρευσαν. την παλι. που αρχι. πλήρη επόπτευα της οί. ερευνήσαμε τίς πηγές εκείνης της εποχής καί βρήκαμε άγνωστα ως ενα Βαθμό στουχεϋα τά òiota. ΕΪ.μείναμε στην ανεύρεση στοοχείων γυά την έμπορι. Στη μετεπαναστατυκη όμως περύοδο.ζαν την ανάπτυξη άλλων παραγωγοκδν οι. πού σήμερα ευναι. χωρίς αυτό νά σημαίνει.ς συγχρόνων καί παλαυοτέρων όδ'ως ερευνητών (7).κοΟ Κράτους τη συγκεκρι. από τους ποικίλους έσωτερυκούς παράγοντες πού παρεμπόδι. . άλλα της αμέσως προηγουμένης. ή ανάπτυξη αυτή. Αξίζει.νωνίας.κονομυκός τομέας τΐίς χώρας πού κατόρθωσε γρήγορα νά επανακτήσει.ερεύνησης της ναυτι.δυκότερα. ένυσχύουν την άποψη ό'τυ την περίοδο 1833-1856 δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πολλές από τίς κατάλληλες προϋποθέσει. Ή έμπορυκη ναυτυλία.ά τό ζωτυκότατο αυτό τομέα της οι­ κονομίας της χώρας. προϋποθέτει. δέν έμπερυέχευ κανένα στοι.ς τοϋ συντελούμενου μετέπευτα μετασχηματυσμοο της νεοελληνι.κη ναυτολία τοΰ ελεύθερου Έλληνι.κανοπουητυκά από πολ­ λές άναλύσει.κονομυκης δομής του καί συνεπώς κάθε άπόπευρα δι.ακης δραστηρυότητας. άποτελεϋ αναπόσπαστο τμίϊμα της όλης οΐ. ή έλληνυκη ναυτολία ήταν ò μό­ νος οΐ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ (8). πυστεύουμε ό'τυ βοήθησε σημαντυκά στη δι.μένη περύοδο.αμόρφωση της νέας μας εθνότητας στο πεδίο της οικονομίας. Ή περίοδος αύτη. γνωστή σαν περίοδος οργάνωσης τοϋ Κράτους καί πολι.λι. Της περυόδου δηλαδή πού αρχί­ ζει. μέ θετι.κης υποδομής του. τό 1866. ή οποία εχευ φωτυστεΐ ΐ.ά ζωτικότητα του ανεπηρέαστος. ωστόσο νά σημευωθεΐ ότι.τυκων εξελίξεων.σημαίνεο ό Γ.χεϋο υποτίμησης των υπολοίπων εόδυκών τομέων της οΐ. καύ άκρυβέστερα η ναυτολι. τό 1833 καί τελευώνευ το 1856.ακη' οικονομία ενός Κράτους. πλάι.κονομι. πώς τό Κράτος πετύχαυνε πάντα νά εκδηλώνει.κης κοι.σε στι^ν αμέσως μετά τον πόλεμο περίοδο καί συνεχίστηκε με γορ­ γούς ρυθμούς άλλα καί οΰκονομυκές κρίσευς μέχρι. έπυμέρους . δπως έπι.κονομυκων κλάδων. στό ΰλυκό που οι.16 Σκοπός της εργασίας αύτης δεν είναυ ή εξέταση της περι­ όδου 1856-1875.κό τρόπο τό ένδυαφέρον του γι.

17 Ή έσωτερυκη καύ έξωτερυκη πολοτυκη της Μοναρχύας τύς δυο πρώτες δεκαετύες της Όθωνυκης εποχής καύ τά οξύτατα προβλήματα που ή ί. ό'πως το έμπόρυο καύ ή ναυτυλύα.δυκού τομεϋς της ούκονομυκης του δραστηροότητας.κονομυκά.τι. ή έντυπωσι. κατά κύροο λόγο ό έξωελλαδυκός χώρος. Οι. Άντύθετα. σε ιολΰ γενι. ò όπούα αποτέλεσε από τότε καύ γυά πολύ καυρό την κυρύαρχη ΰδέα τή"ς έλληνυκης έξωτερυκης πολύτοκες. τά όποια λαμβάνονται. έχουν οδηγήσει. υπόψη δευτερευόντως η αγνοούνται.φανύζεταυ ώς όλοκληρωτυκη. ολότελα -έξαύρεση άποτελοΰν οΰ_ προσπάθεοες όροσμένων συγχρόνων κυρύως ερευνητών. Ή ύπεροχιί της πολύτοκης ΰστορύας δημιούργησε ετσο ενα είδος προηγούμενου καθιερώνοντας τη θεώρηση της μετεπα- ναστατυκης έλληνοκης ναυτυλύας σάν στουχεύου ανεξάρτητου άπό τό αύτόχθονο κουνωνυκοουκονομυκό σύστημα ότό όποϋο ή ΰδυα η\αν πλήρως ενσωματωμένη. όπου &μ. Βοήθησε σημαντικά την υποανάπτυκτη κατά τά άλλα όθωνυκη οόκονομύα.κές γραμμές είναυ ό'τυ μεγαλοπουοον την άποτυχύα τοϋ Κράτους στο οργανωτι­ κό πεδύο καύ ΰδυαύτερα σε δ. δέν επέτρεψαν την κρι-τυκτί παρουσύαση τοϋ ρόλου τοο Κράτους στην άδυαμφι. KupLO ελάττωμα τους.σβητητη ανάπτυξη τοϋ εσωτερυκοϋ καύ έξωτερι. παρερμήνευες όφεύλονταυ κατά μεγάλο μέρος σέ μύα ποσοτυκη υπέροχη των μελετών γυά την πολύτοκη ΰδυαύτερα ζωη τοϋ τόπου την περυόδο πού εξετάζουμε καύ μοά σοβαρή ελλευψη έργασοών γύρω άπό τά φαονόμενα της οόκονομοκης του ζωής. άφορα τά οί. παρά τό γεγονός οτυ τό κέντρο τών . δραστηροοτητων της συνέχυζε νά είναι.ά την οργάνωση τοϋ νεοσύστατου Έλληνυκοΰ Κράτους.'δυα δημιούργησε στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα. σε συνδυ­ ασμό με την άπουσύα κομμάτων μέ σαφεϋς πολοτυκές ύδέες καύ τύς έπεμβάσευς τοϋ στέμματος στην πολυτυκη ζωη τοο τόπου.ακη ανάπτυξη'των όπούων. ή σπανυότητα μελετών γυά την .κοϋ εμπορύου καύ της ναυτυλύας. où αποτυχημένες κρατυκές προσπάθειες γυά τη δοοργάνωση καύ ούκονομυκη ανάπτυξη της χώρας καύ ή "Μεγά­ λη Ιδέα". ένω στην πραγματυκότητα υπήρχαν καύ εί. σε όρυσμένες παρερμηνείες ως προς τά μέτρα πού πάρθηκαν τότε γι.

18 ούκονομυκη ΰστορία της ελεύθερης Ελλάδας δεν επέτρεψε μυά αυστηρή ταξινόμηση της έλληνυκης ναυτυλίας στη μετεπαναστατυκη περίοδο δυαφορετυκή από αυτήν πού χρησυμοπουεϋταυ γυά την περίοδο πρίν από την επανάσταση. ό ύστορυκός τΐίε τουρκοκρατίαε έρευνα άναγκαστυκά την ΰστορία τοΟ έμπορυκοϋ ναυτυκοο ενός εθνουε καί δχυ μυδε κουνωνίας πού εχευ όργανώσευ τό δυκό τηε Κράτος κυ έπομένωε προσδυορίζεταυ από δυαφορετυκά στουχεϋα καί πρωτ' άπ'δλα άπό την Εδυα την πολυτυκά κυρίαρχη οργάνωση τηε μέσα σέ σαφή πλέον γεωγραφυκά δρυα. où πλούσυου ελληνεε έμπορου καί πλοιοκτήτες πού βρί­ σκονταν εξω από την αυτοκρατορία συνεχίζοντας νά ελέγχουν ση­ μαντικό ποσοστό τοΰ όθωμανυκοΟ δυεθνοϋς εμπορίου καί μετά την ΰδρυση τοΐ5 Έλληνυκοϋ Κράτους» δέν άνηκαν βέβαια στην οθωμα­ νική κουνωνυκη δομή' ωστόσο. εγκλείστηκε μέσα σέ σαφώς καθορυσμένα γεωγραφυκά σύνορα καί οργάνωσε τό· δυκό του πολυτυκό σύστημα. μποροΟμε ωστόσο νά ποΌμε δτυ οί. δταν πρόκευταυ'νά ερευνηθεί ή περίοδος κατά την οποία Ινα τμΐίμα αύτοο τοΟ έθνους απέκτησε την ανεξαρτησία του. τά χαρακτηρυστυκά πού επιβάλλουν στον ερευνητή νά προσεγγίσευ μέ' δυαφορετυκή μέθοδο τη ναυτυλυακή δραστηρυότητα τοΰ άνεξάρτη^ του Έλληνυκοϋ' Κράτους άπό τη δραστηρυότητα τοΟ έλληνυκοϋ έμπορυκοΟ ναυτυκοϋ την περίοδο της τουρκοκρατίας είναΰ πολλά: . Παρά τό γεγονόε ζτυ τό σημερυνό επίπεδο των γνώσεων μαε γυά την περίοδο τηε τουρκοκρατίαε δεν έπυτρέπευ νά άναφερθοΟμε μέ άκρίβευα στον κουνωνυκοουκονομυκό βίο τηε Έλλάδαε πού επέτρεψε την ανάπτυξη καί τη δράση μυας άξυόλογης έμπορυκης ναυτυλίας.δυαυτερότητες. Πράγματι. Αύτη δμως η προσέγγυση δέν εϊναυ δυνατή. έλληνες έμπορου καί καραβοκυραϋου πού ζοΟσαν μέσα στά σύνορα τηε Όθωμανυκης Αυτοκρατορίας. μποροΟν νά άντυμετωπίζονταυ μέ κάπουες ί. Ά π ό την άλλη μερυά. άποτελώνταε ταυτόχρονα τά πυό προωθημένα στουχεϋα μέσα στο δυκό τουε έθνος. Στην περίπτωση τηε έλληνυκης έμπορυκης ναυτυλίας. η\αν μέλη τηε όθωμανυκης κουνωνυκης δομής. ώε ένα τμη"|5α τη*ε ταξυκί^ς δομίίς το\5 έλληνυκοΟ· έθνους..

σημαντυκ. αύτη καθεαυτή ή δόμηση καύ ή λεοτουργΰα τοΰ νεοσύστατου Κρά­ τους σέ συνδυασμό μέ την αύξουσα ένοπούηση των παγκοσμίων οΐ.δς γενυκης έκτύμησης γυά τη ναυτυλύα.δοοκτητη. δέν ενδοαφέρευ. Ά π ό τη στυγμη όμως πού πρόκευταυ νά παρακολουθήσουμε την εξελυκτυκη πορεύα της μετεπα- . ξεκυνώντας από τά δάνευα της περυόδου τοο Αγώνα καύ τον ρολό τους στην έπύσπευση τοΐ3 σχηματυσμοΰ κεφαλαύου μέσα στά παραδοσυακά εμπορυκά καύ ναυτολυακά κέντρα καύ φθάνοντας μέχρυ τά προνόμυα καύ τά προστα­ τευτικά μέτρα" οι. από τύς νέες συνθήκες της παγκόσμυας αγοράς" γενυκότερα.19 ή πρόσφατη πολυτυκη κυρυαρχυα τοϋ Έλληνυκοϋ Κράτους' η εΰσαγωγη ενός τελεύως νέου νομυσματυκοϋ συστήματος ως κύρυου τρό­ που συναλλαγές καύ μέγυστου στουχεύου άξυών' τά οί.νωνυκό σχηματυσμό αυτόν καθεαυτό. στά πλαύσοα μι. Βέβαυα. το ζη'τημα τοΰ προσδοορυσμοΰ' το\3 στόλου των αυτοχθόνων η των ετερο­ χθόνων μέ βάση το κρυτηρυο της δυαμοντίς η ακόμα καύ της υπη­ κοότητας του ί.κη'ς έμπορυκτίς ναυτυλύας πού επιβάλλε­ ται. τά κυκλώματα πού έπυτρέπουν τη δημυουργύα χρηματυκών περοουσυών καύ επομένως εΰνοοΰν χαύ την ανάπτυξη συγκροτημάτων άστοχων στρωμάτων. αλλά χαύ γυά πολυτυκή δράση καύ γυά συμμέτοχη στην έξουσύα" ή εμφάνυση νέων ναυτυλυακων κέν­ τρων μέ πλουσυα εμπορυκη καύ ναυπηγυκη δραστηριότητα καύ υψη­ λά ποσοστά συμμέτοχης στό σύνολο της έλληνοκη"ς πλουοκτησύας' ή αύξηση των δραστηριοτήτων τοΟ έλληνυκοΟ εμπορυκοϋ ναυτυκοο λόγω της ανόδου τοϋ έμπορύου μεταξύ Ανατολής καό Δύσης στην Άνατολυκη Μεσόγευο. Συνεπώς.τυκη επορροη που νά προστατεύει τά οί.ό μέρος τοΰ όπούου δυεξάγεταο μέσω των ελληνικών λυμανυων' ή μεταβολή των μορφών έσωτερυ- κης οργάνωσης τή*ς ελληνι. λεοτουργοΟν στη βάση σχέσεων παράγωγης καύ κυχλοφορύας πού είναυ ανεξάρτητες από τόν κοι. προσπάθευες καύ οί αγώνες των εμποροκαραβοκυραύων δχυ μονό γυά πολι.χονομυχά τους συμφέροντα.κονομυκά κύνητρα καύ ou πάσης φύσεως δυευκολύνσευς στύς ομάδες έκευνες καύ τύς τάξευς που αναλαμβάνουν έχ νέου τύς βασυκές λευτουργύες τοΐ3 έμπορύου καύ της ναυτυλύας.κονομυκων κυκλωμάτων.

η συστηματυκη εξέταση τοϋ θετυκοΰ η άρνητυκοϋ ρολού τοΟ Κράτους στην άδυαμφυσβητητη ανά­ πτυξη Tris τελευταίας την ûôua περίοδο καύ τέλος η λεπτομερής αναφορά καύ έιυσημανση δυαφόρων ΰστορυκων συγκυρυων τοϋ έλλαδυκοο καύ έξωελλαδυκοϋ χώρου πού1 μέ το'ν ενα η τον άλλο τρόπο επηρέασαν την άνοδυκη πορεύα τοϋ έμπορυκοϋ ναυτυκοϋ τοϋ νεο­ σύστατου Κράτους.ροσωπυκούς φορεϋς. άποπευράθηκαν νά ΰδρυσουν σέ μυά περύοδο γενυκο'τερης οίχονο- . στο βαθμό πού μας έπυτρέπεταυ. τά όποϋα τώρα δμως ζοϋνε μέσα σέ συγκεκριμένα γεωγραφυκά. Μ'αύτόν τον τρόπο.τα του ανεξάρτητου Έλληνυκοϋ Κράτους με δυαφορετυκη όπτυκη γωνύα από έκεύνη που χρησυμοπουεϋταυ γυά νά έξετασθεϋ ή δραστηρυότητα τοϋ έλληνυκοϋ έμπορυκοϋ ναυτυκοϋ την περύοδο της τουρκοκρατύας που άφοροϋcz σημαντυκά τμήματα τίΐς Όθωμανυκης Αυτοκρατορύας. εκφράζοντας συγκεκρυμένα καύ τύς περυσσότερες φορές άντυτυθέμενα μεταξύ τους ούκονομυκά συμφέροντα. Εύδυκότερα. ή άναλυτυκη παρακολούθηση των δυαδοχυκών φά­ σεων της μετεπαναστατυκης έλληνυκης ναυτυλύας ως τά μέσα περύπου του προηγούμενου αύώνα. Στή"ν προσπάθευά μας αύτη. θά μας έπυτρέψουνε οχυ μόνο νά κατανοήσου­ με την εκδήλωση των πρώτων προσπαθεύων δημυουργύας έγχώρυας άτμοπλο'ύας. σημαντυκή βοηθευα θά μας προ­ σφέρουν ou ΰστορυκές πληροφορίες πού συγκεντρώσαμε γυά τους φορεϋς où όποϋου.20 ναστατυκης έλληνυκης έμπορυκης ναυτυλύας άναλυτυκά. θά μπορέσουμε μελλοντυκά νά εκτιμή­ σουμε καλύτερα τύς άρνητυκές έπυπτώσευς που είχε στην ανά­ πτυξη xfjs έλληνυκης έμπορυκης ναυτυλύας ή έμφάνυση της άτμοπλουας στην περίοδο 1860-1880. έπυβάλλεταυ νά μελε­ τήσουμε τη ναυτυλυακη δραστηρυότη. γυά νά μπορέσουμε νά εξετάσουμε τους συντελεστές της ανόδου της καύ νά αναλύσουμε τύς δυαδοχυκές της φάσεις. καύ κάπουες άπαραύτητες κατά την γνώμη μας προϋποθέσευς γυά μυά μελλοντυκά έπυχευρούμενη έρευνα γύρω άπό την αναγέν­ νηση της έλληνυκης ναυτυλύας πού σημευώνεταυ στά τέλη τοϋ 19ου αύώνα μέ νέους π. αλλά καύ νά θέσουμε. πολυτυκά καύ ούκονομυκά σύνορα.

προσπάθησαν νά κερδίσουν εκ νέου τίς θέσευς πού τους εζχε έξασφαλίσευ τό όθωμανυκό παρελθόν. πρέπευ νά μελετήσουμε τί εγυνε καί τί δέν εγυνε τη'ν περίοδο πού εκδη­ λώθηκε επίσημα τό ενδιαφέρον της αναπροσαρμογής. συγκρουό­ μενου με όλους εκείνους πού είχαν λόγους νά άντυτίθενταο στην κεφαλαιώδη αύτη αλλαγή που έπρόκευτο νά έπηρεάσευ πολλούς τομεϋς δχυ μόνο τοΟ έλληνυκοΰ άλλα καί του εύρωπα'ίκοΟ οί. η οποία θά μας έπυτρέψευ νά έκτυμησουμε καλύτερα οχυ μόνο τό ρόλο τοΟ Κράτους. Μελετώντας τίς στυγμές της παρέμβασης του. Τί ΰδυο άκρυβως ύσχύευ καί γυά τη μελέτη καί άξυολόγηση της ελληνυκής εμπορυκής ναυτυλέας τίς δύο πρώτες δεκαε­ τίες της Όθωνυκής εποχής. συνδεόμενες άμε­ σα μέ τό έμπόρυο καί τη ναυτυλία. σύμφωνα μέ τίς άντυκευμενυκές συνθήκες πού έπυκρατοϋσαν τότε καί τίς προοπτυκές καί πυθανότητες πού δυαγράφονταν γυά τό μέλλον. μικρότερης σημασίας καύ σπουδαυότητας. πληροφορίες καί τά στουχεϋα ιού συγκεν­ τρώσαμε γυά τον έξαυρετυκά σπουδαυο ρόλο τοΰ Κράτους. πρίν αποδώσουμε χαρακτηρυσμούς έπυτυχίας η αποτυχίας. το Κράτος το υδυο. Μπροστά στην άπόπευρα αλλαγής τοΰ άποδοτυκότερου τομέα της ούκονομυκής του δραστηρυότητας ανέλαβε ά­ μεση δράση. αλλά καί των ομάδων εκείνων της έλληνυκής κουνωνίας πού. της με­ γαλύτερης οργανωμένης δύναμης στη μετεπαναστατυκτί ελληνυκη κουνωνία. .κονομυκοϋ βίου. έλληνυκές ατμοπλοϊκές έπυχευρησευς. Άλλα καί οι. "Αν όρυσμένου φορεϋς ένδυαφέρθηκαν ύδυαίτερα καί κατά τρόπο συγκεκριμένο γυά την προσαρμογή της έλλήνυκής ναυτυλίας στίς νέες συνθήκες τοο άτμοΰ που τους χρησίμευε σάν άμεση η έμμε­ ση ούκονομυκη εκμετάλλευση. προβάλλοντας τους ανάλογους στόχους καί δυεκδυκώντας καί τίς ανάλογες άπαυτησευς. δεν είναι.21 μυκής καχεξίας. δέν εμευνε καθόλου άδυάφορο.

την εισαγωγή εμπορικών μαθημάτων στα γυμνάσια Σύρου καί Πατρών (1856) καί τη βελτίωση της τελωνειακής νομοθεσίας (1857 καί 1858) καί εκτός ακόμα από τήν έντονη προσπάθεια των Κυβερνήσεων νά εκμεταλλευ­ τούν χάρη της ναυτιλίας τίς δυνατότητες των διεθνών συμ­ βάσεων. ΚΟΡΔΑΤΟΣ: Εισαγωγή eus την ΐστορίαν της ελληνικής Κεφαλαιοκρατίας. Ι. Αθήνα 1976.175. go (2) Γ.115 δραχμ.80 . γυά εγγειοβελτικά έργα 145. σελ. LEC0NTE': Etude économique de la Grèce. καί λαμβάνονται.315 (5) Α. Παρίσι..19 (4) C. de sa position actuelle. de son avenir.820.705. κρα­ σιά καί ελαιόλαδο).39 δραχμ.. σελ. 2η εκδ. γιά τήν οδοποιία καί γεφυροποιία καί 731.55 δραχμ. με την φροντίδα τοο Κράτους γιά τά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας (κορινθιακή σταφίδα. Παρίσι 1847. σελ. άλλη χαρακτηριστική εκδήλωση ττίς ίδιαίτερης μέριμνας του Κράτους γιά τή διευκόλυνση τοο εμπο­ ρίου καί Tfis ναυσιπλοίας είναι. γιά διάφορα λιμενικά έργα). 4η εκδ. Αποτέλεσμα όλων αύτΰν είναι. σελ. ή ανάπτυξη τοϋ έσωτερικοϋ καί εξωτερικοί) εμπορίου (25.43 (3) A. 1870.22 (1) Ν. Άσδραχά.N. VERNARDAKIS: "Le présent et 1' avenir de la Grèce" 'Απόσπασμα από την εφημερίδα ECONOMISTES No 15 Ιουνίου κε. ή δαπάνη της περιόδου 18561859 πού ανέρχεται συνολικά στό εξαιρετικά σημαντικό γιά τότε ποσό τοο 1. νά εφαρμόσουν λιμενικούς καί προξενικούς κανόνες σύμφωνα με τά ξένα πρότυπα καί νά ενισχύσουν τήν ΐδιωτική πρωτοβουλία. Αθήνα 1974.199 (6) Έκτος άπό τό κρατικό ενδιαφέρον γιά την ανάπτυξη τοο εμπορίου πού εκδηλώνεται. Τήν ίδια περίοδο δαπανούνται.39 δραχμών (833. ΣΒΟΡΩΝΟΣ: Επισκόπηση xfjs Νεοελληνικής Ιστορίας Βιβλιογραφικός οδηγός Σπ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ: Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος.564. ση­ μαντικές αποφάσεις καί σειρά μέτρων γυά τήν ενίσχυση καί προαγωγή ττίς γεωργίας. σελ. Αθήνα 1867.

Άθηνα 1868' Δ. 8. LAVALLEY: Communica­ tion faite par M. Κωνσταντινούπολη 1865° Α.αί 11.900 στρέμματα. τομ. ΣΟΥΤΣΟΣ: Δοκίμιον περί οικονομικών μεταρρυθμίσεων. σχετικά τίς εφημερίδες ΑΘΗΝΑ. Παρίσι 1866' A.359. ΕΛΠΙΣ.. Άθηνα 1868-1869* Ι. ΣΜΥΡΝΑΔΗΣ : Περί της εν Ελλάδι γεωργίας καί περί μεταβολής τοΟ φορολογικοΟ συστήματος.55 καί 24. Άθηνα 1864' Ι.98 γιά το' 1851-1860' 45. Γιά την οικονομική ανάπτυξη τοϋ Έλληνικοο Κράτους την περίοδο 1856-1875 βλ. Άπογραφικαί πληροφορίαι περί των έν Ελλάδι άτμοκινή- . εισαγωγές.A.23 χρυσές δραχμές κατά κάτοικο οι. Μπροσούρα 64 σελ. νέαι 'Αθήναι. 1857' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γενικός πίναξ τοΰ Εμπορίου της Ελλάδος διά το έτος 1858.65 *.000 στρέμματα.39 γιά το διάστημα 18611870) καί η αύξηση της παράγωγης: διπλασιασμός της επι­ φάνειας των καλλιεργούμενων γαιών στο δυάστημα 1840-1860. Καλαμάτα 1861" Ι. 1977.' σελ. Συγκεκριμένα ή συνολική έκταση των καλλιεργούμενων γαιών ανερχόταν το 1860 σέ 7.. Παρίσι. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: Πίναξ των έμπορυκων πλοίων της Ελλάδος. Άθηνα 1863 καί Πλουτολογία. Βλ. Άθηνα I860* Β. Εκδοτική Αθηνών. Άθηνα 1859' ΑΝΩΝΥΜΟΥ: Ai.516. ΑΙΩΝ καί το περιοδικό ΠΑΝΔΩΡΑ' Ι. Κεφαλλονιά 1865 καί Σκέψεις περί της έν Ελλάδι Βιομηχανίας. Ι.03 οΐ εξα­ γωγές το 1838* 18. Κάλυπτε δηλα­ δή το 15. 2τ.69 το 1849* 27. συνοπτικά ΟΔΥΣ­ ΣΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: " Στροφή της κυβερνητικής πολιτι­ κής προς την εσωτερική ανάπτυξη της χώρας" στην Ιστορία του Έλληνικοΰ "Εθνους.LAVALLEY sur les travaux d'exécution du canal maritime de l'istme du Suez.5% περίπου της συνολικής τότε έκτασης τοϋ Κρά­ τους που η\αν 47.171-199.70 καί 14.ΙΓ. Άθηνα 1856' C0R0NE0S: Aperçu sur l'avenir de la Grèce. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ: Ή επιστήμη τοο εμπορίου. ΜΑΝΣΟΛΑΣ: Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος. ΧΑΡΑΤΖΗΣ: Ελληνική Ναυτιλία. ΣΠΗΛΙΟΤΑΚΗΣ: Στατιστική της γεωργίας.

Παρίσι.ΦΙΛΙΑΣ: Κοινωνία καί εξουσία στην Ελλάδα. Άθη'να 1885" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Περιοδικό)' Τ. Άθηνα 1974'Κ. Άθη'να 1925-1927* XP. Άθηνα 1878. Άθηνα 1900* Ι. Στατιστική εκθεσις περί της διανοητικής αναπτύξεως της Ελλάδος. ΜΟΣΚΩΦ·: Ή εθνική καί κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909). Άθηνα 1978. Άθηνα 1876. Άθηνα 1869' A. Ερμούπολη 1874* P. Άθηνα 1975 καί Κράτος καί οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ: Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1842-1902).47 Ε­ .Λ. VERNARDAKIS: Le présent et l'avenir de la Grèce καί A. Άθηνα 1972. (8) Γ. Άθη'να 1902"Δ.'Α'. Αθήνα 1977' Γ. Άθηνα 1893" Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Ιστορία της ιδρύσεως της Εθνικής Τραπέζης. Άθηνα 1939 καί Οικονομική καί Κοινωνική 'Ιστορία τΐίς'Ελλάδος. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ. ΑΜΠΕΛΑΣ: Ιστορία της νήσου Σύρου.ΜΑΚΡΗΣ: Στατιστικαί μελέται 1821-1971. Άθη'να 1972' Κ. Ε. ΒΕΡ­ ΝΑΡΔΑΚΗ!: Περί τοΰ έν Ελλάδι εμπορίου. ΖΛΟΣΤΟΣ : Κρίσεις καί σκέψεις περί της ελληνικής ατμοπλοίας. Ό κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μη­ χανισμών στη'ν 'Ελλάδα (J. Άθηνα καί Βερολίνο 1877' Β.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ : Εξάρτηση καί α­ ναπαραγωγή.N. La Grèce â l'exposition universelle de Paris en 1878.830-1922). ΚΟΡΔΑΤΟΣ: Εισαγωγή είς την ίστορίαν της ελ­ ληνικής Κεφαλαιοκρατίας* Β. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ: Οικονομική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. θνική Τράπεζα τΐ)ς Ελλάδος.24 των Βιομηχανικών Καταστημάτων . Notions statistiques. Το πρόβλημα της κοινωνικές ενσωμάτωσης της Γεωργίας. σελ.ΛΕ0ΝΤΑΡΙΤΗΣ: "Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850)" στον τόμο: Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850). Άθηνα 1977 καί Το ζη'τημ'α των Τραπεζών (18711873). Άθηνα 1879 και Απογραφή της Ελληνικής Βιο­ μηχανίας.Β-ΕΡΓ0Π0ΥΛ0Σ : Τό αγροτικό ζήτη­ μα στην Ελλάδα. τ. Άθη'να 1950* Μ. Θεσσαλονί­ κη 1972' Γ. Άθηνα 1980 καί Κ.N. 2τ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Έμπόριον καί Τράπεζαι. catalogue des exposants..ΔΕΡΤΙΛΗΣ: Κοινωνικός μετασχηματισμός1 καί στρατιωτική επέμβαση 1880-1909. MORAÏTINIS: La Grece telle au'elle est.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (1750-1832) .

κης ναυτυλίας. συμβάλ­ λει. εκμεταλλευόμενη. που ανάμε­ σα στίς πρώτες στην Εύρωπα'ίκη Οί.ων. πού προκάλεσαν τό θαυμασμό των συγχρόνων" (3).26 Ό άγγλογαλλοκός άνταγωνυσμός γυά τη Μεσόγευο καί ύδυαί- τερα γυά τον έλεγχο xîis άνατολυκΐ)ς μεσογειακή s λεκάνης τον 18ο αύώνα. δπως έμφανύζονταυ στίς συντροφίες των Μαδεμοχωρίων καί των Άμπελακι. νά άποσπασθεΰ άπ'την ούκυακη ούκονομία. είχε ως αποτέλεσμα την έμφάνυση μοδς σευρας φαυ- νομένων μεγάλης σημασίας πού" έμφανίζονταυ αύτη την έποχη καί οφείλουν την ύπαρξη τους σ'αύτόν. . Ακολουθούν οι. Έλληνες παίρνουν τη θέση των Γάλλων στην Ανατολή καί άνταγωνίζονταυ μέ έπυτυχία τους "Αγγλους. δημυουργουνταυ βυοτεχνυκές καί έμπορυκές συντροφίες. "Ενα από τά φαυνόμενα αυτά εΙναυ ή θεαματική ανάπτυξη της έλληνυκης έμπορι. χρονικά μέ τη ραγδαία αύξηση ττίς έλληνυκης συμμέτοχης στό δυεθνές εμπόριο της Όθωμανυκης Αυτοκρατορίας (2). Σπέτσες καί μέ κάπουα καθυστέρηση τά Ψαρά. ή οπού* αυξάνεται γρήγορα σε άρυθμο πλοίων καί χωρητικότητα.κονομία εφαρμόζουν την άρχη τΐίς συνεργασίας τοΏ κεφαλαίου καί της εργασίας γυά ν'άντυμετωπίσουν την ελλευψη μεγάλων κεφαλαίων (συντροφίες ναυσυπλο"ίας των νησυων τοϋ· Αύγαίου) καί δημυουργοΰν συνεργατυκές μορφές. τη ρωσυκη παρέμβαση στον εμπορυκό άνταγωνυσμό μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας -μετά την εξάπλωση της Ρωσίας στά παρά­ λυα της Μαύρης Θάλασσας (177Ό-καί τους πολέμους τ?ίς ΓαλλυMfis Επανάστασης καί τοϋ Ναπολέοντα (1). στην αύξηση της έγχώροας άγροτυκης καί βυοτεχνυκίίς ύδυαίτερα παραγωγές καθώς επίσης καί στην ανάπτυξη των μορφών τη"ς ούκονομίας της χώρας: " Ή βιοτεχνία τείνει. Ή ανάπτυξη TTJS έμπορυκης ναυτυλίας του Αύγαίου που συμ­ πίπτει. Τό έμπορυκό ναυτυκό τΐίς "Υδρας αναπτύσσεται σημαν­ τικά. έκτος των άλλων. άληθυνές μετοχικές έταυρεϋες. Στο τέλος τοο 18ου αύώνα of.

Έκεϋ. όπως παρατηρεί ό Γ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ.σό τοΟ 18ου αι. πού συνεχύζεταυ μέχρυ τύς παραμονές της Έλληνυκης Επανάστασης. τό πραγμα­ τικό μέγεθος της εμπορυκης ναυτυλύας πρέπευ νά ^ταν πολύ με­ γαλύτερο.878 (5).τά χρόνι. τά τέλη των ναπολεόντει. γυά τό έτος 1813 τον άρυθμό των πλούων σέ 615 καύ τους ναυτυκούς σέ 37.α πρύν την Επανάσταση ανεβάζει. τοο Μεσολογγύου. όσα υπήρχαν στην Πελοπόννησο καύ στον Πευραυά καύ ύδυαύτερα τά πλοϋα τά όποϋα με βάση την Κωνσταντινούπολη ταξύδευαν στη Μαύρη Θάλασσα η επαυρναν μέρος στύς νηοπομπές Κωνσταντυνούπολης-Άλεξάνδρευας (6). Ή συνολυκη χωρητυκότητα τοΟ ελληνυκοΟ έμπορυκοϋ στό­ λου γυά τό υδυο έτος. Τά προβλήματα πού δημυουργουνταυ δοκι­ μάζουν τό σύνολο των ναυτικών νησυων τοο Αύγαύου καύ περυσσότερο τά μυκρότερα. ύπολογύζεταυ σέ 153. πού την πρώτη δεκαετύα τοΰ 19ου αύώνα ξε­ περνούσαν συχνά τά 100%. πληροφορίες πού διαθέτουμε γυά το μέγεθος το\3 έλληνυκοΰ έμποροκοϋ στόλου άπό τό δεύτερο μι. Συγκεκριμένα. στά 1820 καύ 1821 πέφτουν στο επύπεδο των 18 καύ 20%.άποσπασματυκές καύ δέν επυτρέπουν μυά άκρυβη εκτίμηση της άρυθμητοκίίε του ανάπτυξης (Μ·). ή μόνη γενυκη πηγή πού* διαθέ­ τουμε γοά. τά προβλήματα γύνονταυ ύδυαύτερα αύσθητά καύ προσλαμβάνουν τό χαρακτήρα ούκονομυκίίς κρύσης· Τό χερσαίο έμπόρυο της Βαλκανυκης δοκυμάζεταυ ανάλογα. ò POUQUEVILLE δέν περυλαμβάνευ στους ΰπολογυσμούς του τά πλοϋα των Ιόνιων νησυων.580 τόνους καύ τά κανόνυα με τά όποια ?)ταν εξοπλυσμένα τά πλοϋα σέ 5. Ή αποκατάσταση της εύρτίνης στη Μεσόγευο καύ ή πτώση των τυμων των συτηρων μετά τό 1815 ανακόπτουν την έντυπωσυακη άνοδο της έλληνυκης ναυτυλύας.ώνα μέχρι.526 άν£ρες.27 Οι. Ό άρυθμός των ταξυδυων γύνεταυ σταθερός καύ τά ποσοστά από τά κέρδη των εμπόρων. Έ δ ω . Τό 1813 τό έλληνυκό έμπορι>κό ναυτυκό μπαύνευ σέ μυά ιερύοδο βαθμυαύας παρακμής. Παρά τό γεγονός δτυ μερυκές άπ'τύς έκτυμησευς τοϋ POUQUEVILLE ύδύως γυά τον άρυθμό των κανονυων καύ τη χωρητυκότητα φαύνονταυ ύπερβολυκές. Ό POUQUEVILLE.ων πολέμων είναι.

το 1816 το έλληνι.ναυτυκή* δύναμη που συμβάλλει.σμένα μέ 4.κότητας πάνω άπό 100 τόνους δέν περιλαμβάνον­ ται. Δυστυχώς τά στουχεϋα πού διαθέτουμε μέχρι.μη αύτη φάση της έλληνυκης ναυτολίας où πληροφορίες που δι.κη Επανάσταση) καί σχετίζεται. σήμερα.α (7). πάντοτε τά πλοία της Κάσου (8).ά επίσημη έκθεση πού εστευλε ò POUQUEVILLE στίς γαλλι. où όπουες δεν εύνοοϋν την έμπορυκη δραστηριότητα (Σερβι. Καί γι. άμεσα με την εύ'σοδο τοϋ άμερυκανοκοΟ βαμβακι.θμό τών έμπορυκων πλοίων τοϋ Αυγαίου τίς παραμονές της Επανάστασης σέ 700 (10).κές αρχές (με ημερομηνία 26 Ιουλίου 1816) άπό την Πάτρα. την Πάτρα καί δέν αναφέρονται.κη σημαία καί 191 με έλληνυκη). ενυσχύονταυ σημαντικά où ύποθέσευς των ϋστορυογράφων τοϋ Αγώνα πού" ανεβάζουν τον άρι.αθέτουμε είναι.28 η χρυσή συμπίπτει. επανδρωμένα μέ 16. βασι.Ο της Τεργέστης. χωρητι.βη εί.κών συνθηκών.κράτηση καί τη σταθεροποίηση της Ε π α ­ νάστασης στην Ελλάδα (11).ά άκρι. "Αν μάλυστα λάβουμε υπόψη τη μεταγενέστερη παρατήρηση τοϋ Γάλλου συγγρα­ φέα συμφωνά μέ την οποία ό άρυθμός τών ελληνυκων πλοίων είχε αύξηθευ άπό τό 1813 εως τό 1821 κατά το ενα τρίτο (9). οίου ΰπηρετοϋσε ώς πρόξενος άπό το 1815.ά την τοπι.κά έπι.935 κανόνι. Ou εκτυμησευς αυτές τοϋ POUQUEVILLE. πάλυ αποσπασμα­ τικές.481 άνδρες καί έξοπλι. Το έμπορυκό ναυτυκό μετατρέπεται>§σέ έπαναστατυκη .κης . τά έμποροκά πλοία των ναυτυκών νησυων συγκροτοϋν τό στόλο της Επανάστα­ σης. τά πλοοα που άνηκαν στο Γαλαξείδι.ώνουν τίς προ­ γενέστερες έκτυμησει.κη έπι.στι. την Κύμη. Σύμφωνα με μι. δέν έπυτρέπουν νά σχηματίσουμε μι.κό άρυθμό των 530 πλοίων.ά την ύδυαίτερα κρίσι.ς του. με τίς δυσκολίες καί τά έμπόδυα ίου θά γεν­ νήσει. ή έπυκράτηση εΰδυκών τοπι. Μέ την έναρξη τοϋ Αγώνα στην Πελοπόννησο.κόνα οΰτε της συνολι. πολλαπλά καί άποφασι.οϋ στην εύρωπα*ίκη αγορά καθώς επίσης καί με την άκμη τοϋ λυμανι. άφοϋ στο συνολι.βεβαι.κό έμπορυκό ναυτυκό δυέθετε συνολυκά 530 ιλοϋα (337 με όθωμανι.κά στην έπυτυχία γι.

τό σημαντυκό αυτό τομέα τίίς οί.κά στον Αγώνα.. δλα σχεδόν τά Έλληνυκά πλοϋα ανύψωσαν την σημαίαν της Επαναστάσεως". οΰτε πολύ" περισσότερο του άρυθμοϋ των πλοίων που πήραν μέρος συ- νολι. από των νήσων της Μυκρας Ασίας μέχρι. θέλομεν σημευώσεϋ μόνην την του ναυτι.γαέου.κης του δραστηριότητας Ή ΠΑΝΔΩΡΑ παρατηρεί σχετι. το μέγεθος των άπαυτησεων των έμποροκαραβοκυραίων από το νεοσύστατο Κράτος καθώς επίσης καί το ρό­ λο τοΟ τελευταίου στην προσπάθευά του νά καταστήσει άποδοτι. θά μπορούσαμε στη συνέχευα νά έκτυμησουμε καλύτερα το κόστος συμμέτοχης τοϋ έμπορυκοϋ ναυτι.κά οτο: "Κατά .δη δυσκολώτατον ν'άνεύρωμεν την δύναμυν δλου τοΰ ημετέρου ναυτυκοΌ κατά την τελευταίαν ταυτην έποχην.κοϋ της ελευθέρας Ελλάδος: .κό. καί άπό των εκβολών τοϋ "Εβρου μέχρι.κον) στην Επανάσταση. Καί συνεχίζει-: "Έπει.μεσημβρι-νοτέρων νήσων τοϋ Αι.29 χωρητικότητας τοϋ έλληνοκοϋ έμποροκοϋ ναυτυκοΟ το 1821.των μυχών τοϋ ΠαγασητυκοΟ κόλπου.κονομι.τό έτος 1821. "Ετσι.

.000 Μήλος 140 Σκυάθος 1.200 "Ανδρος 2.000 Χαλκύς 500 Σκόπελος Άμαλυόπολος Κύμη 500 Μέσολόγγοον 350 Πάτραυ 3.600 Γαλαξεόδυον 1.30 Έλληνυκόν Ναυτοκόν το 1821 TdvvoL· τοΰ 1821 "Υδρα 27.797 Π(5ροε 500 Ναυπλόα Κορωνύς Σύρα 870 Μΰκονος 2. % .400 Πύλος — .100 θήρα ' 5.449" (12). Καλάμαυ Κυλλήνη 61.492 Πεοραοεύς Σπέτσαο 15.

31 Εύδυκότερες μαρτυρίες πού άναφέρονταυ στη συγκεκρυμένη περίπτωση της "Υδρας. των Ψαρών καί τη"ς Κάσου.000. ουχί μόνον δέν έδύναντο νά έπυσκευάσωσυν αυ­ τά. 'Από τά έπτακόσυα περίπου προεπαναστατυκά πλοία μόλυς γύρω στά 150 δυασώθηκαν. όπως καί προηγούμενα. πή­ ραν την έκταση όλοκληρωτυκης καταστροφής. ζονταυ στην επίσημη έκθεση με την οποία τά τρία μεγάλα νησυά το\3 Αυγαίου στηρυξαν τίς άπαυτησευς τους γυά αποζημίωση. ώστε.000 χρυσά φράγκα. ότε έτελείωσεν ό πόλεμος. ανεβάζουν τό σύνολο των πλοίων πού είχαν πάρευ μέρος στον Αγώνα σε 146.000 καί των Κασίων τά 1.000 περίπου χρυσά φράγκα. Την εκτίμηση αύτη ούσυαστυκά έπυ3ε3αυώνουν καί où έκτυμησευς των υστορυογράφων τοϋ 'Αγώνα. Σύμφωνα μέ τά στουχεΐα πού δυασώθηκαν.430. αλλ' ουδέ νά μεταφέρωσυν άπο ενός εύς άλλον λυμένα" (15).570. Ή αποτίμηση σε χρίίμα όλων γενυκά των ζημυων πού κατά τον ένα η τον άλλο τρόπο υπέστησαν où έλληνες πλουοκτητες λόγω των πολεμυκών επυχευρησεων. καί τοσαοταυ υπήρξαν au χρηματυκαί θυσίαυ των ύδυοκτητων αυτών. άπώλευες της ναυτυλίας στη δυάρκευα τοο Αγώνα. των Σπετσυωτών τά 5. Οί.110.000. Ή ΠΑΝΔΩΡΑ γράφευ χαρακτηρυστυκά: "Προ πολλοΟ έθαύμασεν η Ευρώπη τά επί δεκαετίαν_ανδραγαθήματα τοϋ ναυτυκοο τούτου* τουαύτην δε φθοράν υπέστησαν τά πλοϋα.. Μποροΰμε ωστόσο. νά σχηματίσουμε μυά γενυκη ύδέα τοΟ κόστους συμμετοχές της ναυτυλίας στον Αγώνα άπό τίς άποζημυώσευς πού ζήτησαν μετά τη λήξη των εχθροπραξυών où πλουοκτητες όρυσμένων μόνο νησυών καί εύδυκότερα τη"ς "Υδρας. είναυ έξαυρετυκά δύσκολη. où άπαυτησευς των Υδραίων γυά τίς άπώλευες των πλοίων τους έφθασαν τά 10. των Σπετσών. γυά νά εργαστούν καί πάλυ ως εμπορυκά καί νά συγκροτήσουν το ελεύθερο έλληνυκό εμπορυκό ναυτυκό (14). où όποϋες με μυκρές δυαφορές μεταξύ τους υπολογίζουν τη δύναμη των έλληνυκών πλοίων πού μετεΰχαν συνολυκά στην Επανάσταση σε 200 (13). των Ψαρυανών τά 4. Μεταξύ αυτών . των Σπετσών καί των Ψαρών καί στηρί.

μέχρι την έποχη πού έφθασε ό "Οθων στην Ελλά­ δα (17). οΰτε οι χρηματικές προσφορές των άλλων ναυτι­ κών εστιών γιά τύς όποιες δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεϋα (16).000. ακόμα νά προστεθοον και τά διαφυγόντα ·κέρδη γιά μύα δεκαετία που τά ελληνικά πλοία απουσίασαν άπο τό ναυτικό εμπόριο καί τίς ναυτικές μεταφορές στον Εύξεινο καί τη Μεσόγειο καί νά συνεκ­ τιμηθεί το γεγονός ότι μετά την απελευθέρωση καύ την αναγνώ­ ριση της ανεξαρτησίας τοΰ νέου Κράτους. οΰτε τά πλοία. δέν μεταβλήθη­ κε ουσιαστικά. πού" ψηφίστη­ κε από τον Καποδίστρυα λίγες μόνο μέρες μετά την άνάλυψη των καθηκόντων του ώς Κυβερνήτη τϋς Ελλάδας (18 Ιανουαρί­ ου 1828). Στον Καποδίστρια οφείλεται πάντως.000 χρυ­ σών φράγκων που δαπάνησαν οι. Ό νόμος αυτός. τοϋ Α ρ ­ γυρόκαστρου καύ άλλων. τά όποια υποχρεώθηκαν άπο τά πρωτοκολ­ λά νά τεθοΰν αμέσως κάτω από την προστασύα τΐΐς 'Οθωμανικής Εξουσίας. εκτός των άλλων. ώς κύριοι χρηματοδό­ τες των πολεμικών αναγκών καύ δεν συνυπολογίζονται βέβαια. Αύτη σε πολύ γενικές γραμμές η\αν η κατάσταση της εμπο­ ρικής ναυτιλίας υστέρα από την καταστροφή που είχε υποστεί την περίοδο τοΰ Αγώνα. αλλά στερήθηκαν καύ άπο σπουδαία λιμάνια . Στύς παραπάνω αποθετικές ζημιές θά πρέπει.πλοιοκτήτες των τριών μεγάλων νησιών τοΟ Αΐγαύου σε αυτούσια χρήματα. γιά λόγους που σχετίζονται. έχοντας ορμητήρια τύς Βόρειες Σποράδες καύ τη Γραμβούσα της Κρήτης μάστιζε το . αποτελείτο από 35 άρθρα καί απέβλεπε κυρίως στην καταστολή της ελληνικής πειρατείας. της Χύου.όπως της Κάσου. άμεσα μέ τίς προοπτικές καί τά σχέδια τοΟ Καποδίστρια καί των αντιπάλων του. ή έκδοση τοΟ πρώτου ναυτιλιακοί) νόμου από τακτική Ελληνική Κυβέρνηση (3/15 Φεβρουαρίου 1828).32 περυλαμβάνονταυ καύ αξιώσεις γιά το ποσόν των 2. Κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. ή οποία. où "Ελληνες. της Λήμνου. όχι μονό βρήκαν τη θέση τους κατειλημμένη άπο τίς ξένες ναυτιλί­ ες. της Θεσσαλίας. που. της Μυτιλήνης.

Κάσου καί Πάτμου. Ναυπλίου. Γλαρέντζας."εκκαθαρίσεως το\3 Αιγαίου". λεμόνια. "Υδρας. Σπετσών. "ίου. Βοστίτσας. Στίς 14 Φεβρουαρίου. όσπρια. δέρ- . "Αλμυροο. λύγο δηλαδή μετά την έκδοση τοΟ νομού. 'Αναφέρεται σχετικά ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο καί 'Οκτώβριο τοο 1827 είχαν σκυλευθεΐ άπό τους "Ελληνες πει­ ρατές 81 πλοία.ζνος. ελαιον. επωφελούμενα ιδιαίτερα άπό την ειρήνη καί την ασφάλεια. Νεοκάστρου.53 Αιγαίο. Έκτος δμως από τον νόμο της 3/15 Φεβρουαρίου 1828. την οποία διεξήγαγε μέ μεγάλη επιτυχία. Ήλιοδρομίου. Κορώνης. Πόρου. άρχισαν νά κινοϋνται καί πάλι άπό τους πρώτους μήνες τοο 1828 γιά νά γνωρίσουν ραγδαία ανάπτυξη άπό το τέλος τοο 1829 καί ιδίως κατά τό 1830 καί 1831. Μονεμβασίας. Μεγάρων. κίτρα. Στην Γενική Εφημερίδα της Ε λ ­ λάδος άρχισε νά δημοσιεύεται άπό τον Δεκέμβριο τοΟ 1829 ή κί­ νηση των λιμανιών της χώρας. Σκοπέλου. πορτοκάλια. Κέας. ζωα. Οι λιμένες πού αναφέρονται συχνότερα είναι: Σύρου. Μυκόνου. κάστανα. μόνο της ελληνικής αλλά καί της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Μήλου. Σαντορίνης.. Κρανιδίου. πού θεωρείται ακόμα καί σήμερα ενα άπό τά σημαντικότερα νομοθε­ τήματα που υιοθέτησε το Ελληνικό Κράτος υπέρ όχι. βάμβαξ. Αίγινας. Μύλων (λιμάνι "Αργούς). κριθή. πού άφοροΰσε αποκλειστικά την ανασυγκρότηση της ελληνικής εμπορικές ναυτιλίας (20 Αύγουστου 1828). στον Καποδίστρια οφείλεται επίσης καί ή έκδοση ενός άλλου νόμου. Κατακώλου. ελαΐαι. Σίφνου. ο. Σκαλωμάτων Πύργου. Τά εμπορεύματα άλλωστε πού διακινούνται άπό τά λιμάνια αυτά είναι. Ψα­ ρών. Ά π ό τίς δημοσιεύσεις αυτές φαί­ νεται η αύξουσα ανάπτυξη τΐίς ναυτιλίας καί η σημαντική ναυτική καί εμπορική δραστηριότητα της Ελλάδος κατά τά ετη 1830 καί 1831. "Ανδρου. άφοο οί έλληνες πειρατές παραδόθηκαν αμαχητί καί επανήλθαν στην υπηρεσία τον3 έθνους μέ την μετέπειτα ένταξη τους στο στρατό (18). Ό τελευταίος αυτός νόμος. σταφίδες. Πατρών. καθόρι­ ζε γιά πρώτη φορά τον τρόπο καταμέτρησης των εμπορικών πλοίων που. Τήνου. Σαλαμίνος. Σάμου. Νάξου. ή Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε μέ δικά της μόνο μέσα την επιχείρηση . Μεθώνης. όπως άναγράφονται:"ξυλεία.

άφοϋ ή ΰδυα δέν εγυνε δυνατόν νά συγκεντρώσει. σάπων καί βελανίδυα" (19).000 ΰσπανοκών ταληρων (20) καύ τον Αύγουστο τοϋ ΰδυου έτους καί δεύτερη. τυρός.784 φοίνοκες). σίτος.κό λυμάνο καί τό πρώτο δυαμετακομυστυκό κέντρο της χώ­ ρας. ί.αίτερα ή "Υδρα. μέλυ. Έπυπλέον ένας άπό τους όρους των καταστατυκών καύ των δύο έταυρυών ?)ταν ότυ 10% άπό τά έτησυα κέρδη θά διατίθενται. Ωστόσο.κη Άσφάλευα" καί με κεφάλαυο 300. στίς 27 Φεβρουαρίου 1830 ή Κυβέρνηση χορήγησε στά τρία ναυτυκά νησυά. δέν ολοκληρώθηκαν.000. Την ίδυα περίοδο στη Σύρα.726. περνοϋσαν δύσκολες μέρες. βούτυρο. σταφοδαμπελωνες της Κορίνθου καί της Βοστίτσης. όρυσμένα ναυτυκά κέντρα καύ ΰδι.ς καί Άλυκη της Νάξου καί είχαν παραχωρηθεί στην Τράπεζα τά εισοδήματα τους γι.δρύεταυ τον Ίανουάρυο του 1830 με πρωτοβουλύα τοο Λ. ιού ?)ταν τότε τό σπουδαιότερο έλληνι. άραβόσυτος. ò έλαί.000 φοίνικες. γυά την ανέγερση καύ ϋδρυση Έκπαυδευτυκων Κα­ ταστημάτων (22).ώνας των Σαλώνων καύ η Σμύρι. με την επωνυμία "Φυλεμπορι. Τά γενναία μέτρα σοβαρής οόκονομυκης ένύσχυσης τοϋ έμπορυκοΐ3 ναυτυκοϋ πού σχεδίαζε ό Κυβερνήτης η\αν συνδεδεμένα με τό δάνευο των 60.κης Χρηματι.στυκης Τράπεζας. Τό ασφάλιστρο της δεύτερης αύτης έταυρύας ίταν 6% τό χρόνο καί 8% όίν τό πλοϋο ταξίδευε καύ στη Μαύ­ ρη θάλασσα (21).000 φράγκων καύ ετσο δέν μπόρεσαν νά πραγματοποιηθούν. τά κεφάλαυα πού ευχαν ΰπολογυσθεϋ. παρά τό γε­ γονός ότυ μέ τό Ψήφοσμα της 3ης Φεβρουαρίου 1830 εζχαν ύποθηκευθεϋ υπέρ της Τράπεζας "εύφορα έθνυκά κτήματα" καύ εί.ών πρώτων ?ίταν 1. Παρ'ολ'αυτά.54 ματα. παρά την ανάπτυξη της ναυτυλίας γενυκά.κότερα οι. στύς οφειλόμενες άποζη- .δι. Ράλλη ή πρώτη έλληνυκη ασφαλιστική εταυρύα με κεφάλαυο 60. πού θά ένύσχυε την "Υδρα. Ou προσπάθειες άλλωστε της Έθνι.τύς Σπέτσες καύ τά Ψαρά. κρόμμυα. μέ σκοπό την προσωρονη τους ενίσχυση καί απέναντι. όρυζα.ά την έξασφάλϋση των μετόχων (ή αξία μόνο των τρι.

Το μέλλον της χώρας θά έμπυστευθέΧ από τίς τρεϋς Προστάτι.000 στές Σπέτσες καέ 10. στίς 12 Μαρτίου του "δυου έτους.500 στα Ψαρά) με τον ό'ρο νά χρησυμοπουηθοϋν γι.δες Δυνάμευς στον "Οθωνα πού άποβυβάζεταυ στο Ναυπλυο στίς 20 ' ϊανουά'ρίου/1 Φεβρουαρίου 1833. παρα'χωρεϋταυ στο λυμάνο της Υδρας πενταετής άτέλευα "επί τψ σκοπψ νά προμηθευση πόρον ζωής δοά τους άπορους" καί παίρνονται.55 μυώσευς συνολυκά 50. συνοδευόμενος άπό τά μέλη της Άντυβασυλείας καί τά Βαυαρυκά στρατεύματα. μέτρα περισσότερο η λογοτερο εύστοχα γυά τη δυευκόλυνση του εμπο­ ρίου. .ά την έπυσκευη πλούων καύ την κατασκευή η αγορά νέ­ ων. 15. Ή δολοφονία του Καποδίστρυα (27 Σεπτεμβρίου 1831) καί η αναρχία που ακολούθησε θά ανακόψουν την πρώτη σοβαρή προ­ σπάθεια διοργάνωσης τοϋ Έλληνυκοϋ Κράτους.000 δίστηλα (2Μ-. την προστασία καί την ενίσχυση της έγχώρυας παράγωγης καί την ανάπτυξη της βιοτεχνίας καί των επαγγελμάτων.000 στην "Υδρα. Παράλληλα.

Βλ. τ. τό 1766. Εισα­ γωγή εις την ίστορίαν των ναυτικών επιχειρήσεων τοΟ Α ­ γώνος. νά θεωρούν οι Γάλλοι εξαιρετικά καταστροφική γιά τό εμπόριο τους την ανάπτυξη των τοπικών στόλων". καπετάνιοι και συντροναΰται. βλ.π.. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ: Ή άναβίωσις της θα­ λάσσιας μας δυνάμεως κατά την τουρκοκρατίαν. Θεσ­ σαλονίκη 1975. ο. με την ραγδαία αύξηση της ελληνικής συμμέτοχης στό διεθνές εμπόριο της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τά μέσα τοϋ αιώνα . Βλ. γράφει μεταξύ άλλων καί τά έξης χαρακτηριστικά: " Ή ανάπτυξη της εμπορικής ναυ­ τιλίας τοϋ Αιγαίου συνέπεσε. Άθη'να 1954' Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ. . Είναι βέβαιο.από την αρχική της ανάπτυξη (174-0) μέχρι τίς παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. σελ. Άθηνα 1960 και ειδικά DEMOCRATIE ILIADOU: "Les balcans jouet de la politique des puissances européennes pendant les XVIIIe et XIXe siècles". ΜΑΞΙΜΟΣ (Σ.}b Για την επέκταση τοΟ εμπορίου στη Βαλκανική Χερσόνησο τόν 18ο αιώνα καί τη γένεση καί ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας . Γ. μιλώντας για τη ναυτική δραστηριό- τητα στο Αιγαίο τόν 18ο αιώνα. δπως συνέβη καί μέ τό Με­ σολόγγι.16. ΒΟΡΕΙΟΣ): Τό ελληνικό εμπορικό ναυτικό κακατά τόν XIII αιώνα. αναλυτικά Γ. σελ. 26-4-7 καί Σ. 'Αθήνα 194-0 και Τουρκοκρατία 16851789. άρθρο στο Balcan Studies. Άθηνα 1945. ακόμα γενικά Τ. σελ. δτι γύρω στά 1760 ή ελληνική καί ή δουλτσινιώτικη εμπορική ναυτιλία είχαν σέ τέτοιο βαθμό κυριαρχήσει στό διαμετακομιστικό εμπόριο τοο Αιγαίου ώστε. Ό Γ.π.41. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ: Καράβια.Διεθνείς παράγοντες ( Ό Επταετής πόλεμος καί ò Ρωσοτουρκικός πόλεμος) καί ειδικές τοπι­ κές συνθήκες (πειρατεία) συνέβαλαν στό σχηματισμό κεφα­ λαίου καί στην παράλληλη ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλί­ ας.. δ. 1800-1830.133-190. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ.

ΣΒΟΡΩΝΟΣ.C. ιδιαίτερα τ. Foires. Ναύπλιο 1831' Γ.Ι-ΙΙί. όπου υπάρχουν αρκετά ση­ μαντικές πληροφορίες γιά την αποφασιστική ώθηση που . ΚΡΙΕΖΗΣ: Ιστορία της νήσου "Υδρας. 'Αθήνα 1907. Α'-Ζ'. ήτοι ιστορία των κατά τον υπέρ της Ελλάδος άγωνα. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: Τά ελληνικά πληρώματα τοϋ τούρκικου στόλου. 'Αθήνα 1878' Α."Άπό της αρχαιότητος μέχρι. Βλ. ΜΙΑΟΥΛΗΣ: Ιστορία της νήσου "Υδρας άπό των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έν έτει 1821 έκραγείσης Επαναστάσεως. 5..π. H. ΟΡΛΑΝΔΟΥ: Ναυτικά.Α'. των Σπετσών καί των Ψαρών οι. δ.248-270. τ.Α'. Άθηνα 1968. τ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ: Τα Σπετσιώτικα. 'Αθήνα 1862* Α. Άθηνα 1936. Άθηνα 1952 καί Β. Πάτρα I860' Κ. Α'.Δ. είναι αρκετά κατατοπιστικές. Εξαίρεση αποτελούν ou πληροφορίες γιά την ανάπτυξη της "Υδρας. Ενδιαφέροντα καί ώς ένα βαθ­ μό κατατοπιστικά στοιχεία γιά το εσωτερικό καί εξωτερι­ κό εμπόριο της χώρας (Monnaie. Βλ. σχετικά Π. POUQUEVILLE στο έργο του Voyage de la Grèce. χωρίς νά άναιροϋν τά προηγούμενα. Βλ. Κεφ. τ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Υπόμνημα της νήσου Ψαρών.. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: 0Ì "Ελληνες κατά τον Α'Ρωσσοτουρκικό πόλεμο. "Υδρας. Πειραιάς 1921-1931 καί 'Ιστορία της νήσου "Υδρας. β'εκδ.πεπραγμένων υπό των τριών ναυτί. σελ. σελ.ιδίως δε των Σπετσών. ΟΜΗΡΙΔΗΣ: Ιστορία των τριών ναυτικών νή­ σων. Άθηνα 1946 καί Α. δίνει ό F. ΛΙΓΝΟΣ: Άρχεϊον της κοινότητος "Υδρας. Συλλογή ιστορικών εγγράφων άφορώντων τά κατά την έλληνικην έπανάστασιν τοϋ 1821 έκ των αρχείων της νήσου Σπετσών καί τοΰ Κράτους. 'Αθήνα 1869 καί Περί της νήσου Πέτσας ri Σπετσών. Παρίσι 1826-27.Η. Marchés. I-VI στο τ.L.κων νήσων. Importations-Exportations) άπό το 1790 ως το 1813.53. ακόμα Ι. της επαναστάσεως τοϋ 1821". Σπετσών καί Ψαρών.37 Ν. Πειραιάς 1862-1926" Α. ακόμα D. GEORGIADES: Les associations coopératives helléniques à la fin du XVIIIe siècle et les sociétés par actions modernes en Grèce. τ. όποιες.

ανεβάζει.κόνα τοϋ έλληνυκοϋ έμπορι. τ.π.π.ς καί συμπεράσματα. POUQUEVILLE. φαίνεται. 243. σελ.L. κεφ. ή έπυμέρους αρίθμηση των ανδρών που κάναμε άπό τό σχετυκό πίνακα τοΟ συγγραφέα (F.θμό παλαυοτέρων αλλά καί συγχρόνων ερευνητών où όποΰου.6. 37. δ. ò POUQUEVILLE δεν είναι. τ.187-207. στο τυπογραφείο. κάνοντας χρήση των συνολυκων ΰπολογοσμων τοΏ Γάλλου ΐ. σχετοκά Γ.4. μέ τά εί. σελ.κων που επάνδρωναν τά 615 πλοία.6. (8) F.κός άρι.310 (10) Ό οδυος ò Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ.μιίσει.. όπου υπάρχει.294-297 (9) F. Αυτό τουλάχιστον δίνει. POUQUEVILLE. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ αναφερόμενος στον εμπορικό στόλο τοϋ Αύγαίου. δτυ δέν έχει.58 έδωσαν στην ανάπτυξη της έλληνυκης εμπορυκης ναυτυλίας. ύπολογυσμό. πού οφείλεται..εθνη γεγονότα καί οι. Βλ.. (6) Βλ.δυκότερα στουχεϋα: Archives des af­ faires Etrangères B U I (Affaires commerciales).κοϋ ναντιηοΰ πρίν το 1821 με στου- χεοα που συγκέντρωσε ό A.στορι. ο. τοπυκές συνθήκες· Στο τέλος των ΰποσημευώσεων τοϋ παρόντος κεφαλαίου δίνεται. Ανέκδοτος πίναξ τοΌ F. τό πι.κοϋ.. εΓτε σε κακό υπολογισμό του υδι.. που εκτός των άλλων επιβεβαιώνουν . 'Αθήνα 1973. Το λάθος αυτό. δ. επι. σχετυκά Κ. οδηγούνται.θμός των ναυτι. συμφωνά μέ στουχεΐα πού δίνει.4. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. (5) Ό πραγματι.294-297). Ερανιστής 10/59 (1972-73.σημανθεΐ από ενα σημαντυκό άρι. ΣΒ0Λ0ΠΟΥΛΟ στά έθνυκά Αρχεία της Γαλλίας.ου τοϋ POUQUE­ VILLE ε"τε.626 άνδρες.H.στορι. POUQUEVILLE". σελ. ή εΐ. κεφ. τό συνολικό άρυθμό των πλοί­ ων σέ 700. τά δι. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: " Ό ελληνικός έμποροκός στό­ λος κατά τάς παραμονάς τοϋ Άγωνος τΐίς ανεξαρτησίας.κου' βρέθη­ κε άπό τόν Κ.C.π. POUQUEVILLE δ. σελ.46 (7) Ή ένδοαφέρουσα αύτη έκθεση τοϋ Γάλλου ΐ.π. σε λάθος εκτι.θανότερο.526 αλλά 17.N. σελ.

5η. πού δώσαμε παραπάνω (σημ. ΣΑΧΤΟΥΡΗ: Ιστορικά ημερολόγια του ναυτιχοΟ άγωνος του 1821. Κ.Παρίσι 1836. προϊόν των στατιστικών στοι­ χείων των εργασιών πού παραθέτει αναλυτικά ò ίδιος στη σημ.18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Καράβια.. π. σελ. D...ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τό πολεμιχόν ναυτικόν της Ελλάδος. όλα άπό 30 τόνους καί πάνω. S0UTZ0: Histoire de la Révolution Grecque. ο. Πρβλ. ή πρώτη διέθετε ακόμη 100 πλοία συνολικής χωρητικότητας 10. 5/^Ζ'(1854-1855).50 καί Α. (Γ. σελ. LEAKE: An Historical outline on the Greek Revolution. Άθηνα 1850-1872. σελ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ: Ή άναβίωσις.324 τόνων. Άθηνα 1907..47). Ναύπλιο 1834. μέρος Β'. 1821-1833..115 καί W.jy ακόμα ό D. LEAKE.. Ε'. τ. ΠΑΙΙΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ιστορία τοΰ έλληνιχοϋ "Εθνους I-V. σελ.151-152.10-11 (13) Βλ. Ή εκτίμηση αύτη τοΰ συγγραφέα. son organisation municipale.240 τόνων καί οι Σπέτσες είχαν 50 πλοία καί 10. (12) ΠΑΝΔΩΡΑ. (14) Αναφέρεται σχετικά δτι αν καί η "Υδρα καί οι Σπέτσες είχαν χάσει αντίστοιχα τά 78% καί 50% του εμπορικού τους ναυτικού. Άθηνα 1936. Άθηνα 1925. Λονδίνο 1826 σελ. εκδ.12). σελ.10-11 καί C. σχετικά Ι. Συμφωνά μέ τά στοιχεία αυτά.. Παρίσι 1829. Βλ. σελ. son commerce.. σελ. σελ. 136 της μελέτης του. δ. ή "Υδρα καί οι Σπέτσες διέθεταν τό . ακόμα σχετικά Α.π. Ι... στο τέλος του Αγώνα. συμφωνεί με τά στοιχεία τη"ς ΠΑΝΔΩΡΑΣ γιά τη χωρητικότητα σε τόνους τή"ς ελληνικής ναυτιλίας τό 1821. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ. ΦΙΛΗΜΩΝ: Δοκίμιον 'Ιστορίας περί της Φιλικής Εταιρίας.. ΟΜΗΡΙΔΗΣ : Ιστο­ ρία των τριών ναυτικών νήσων. ό. δ. Ses ressources. Άθηνα 1892.14-18" Τ.ι. σελ. URQUHART: La Turquie. RADOS: La marine grecque pendant la Guerre de l'indépendance.346-347. π.3" Ι.. (11) Βλ.. URQUHART καί ô W.24. 319" Π. σχετικά έκτος των άλλων καί Γ. σελ. σελ.

4τ. σελ. (17) Γιά τον Καιοδύστρια.542-548 καύ 550-562. μετφρ.1. Άθηνα 1879' Γ. Παρίσι 1838* Ι. συνολυκης χωρητικότητας 27.11 (16) Βλ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Έπιστολαύ.IB'.π.234. Άθηνα 1957" Ε. Μ.492 καύ 15.. Θεσσαλονύκη 1940* Α.A. ΘΕΟΤΟΚΗΣ: Άλληλογραφύα I.π. τη γενική Πολιτική του γιά κρα­ τική καύ οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας καύ τύς αντι­ δράσεις που προκάλεσαν. ΚΟΥΚΚΟΥ: "Τά Πολιτικά γεγονότα άπό τον Ιανουάριο τοΟ 1829 ως τη δολοφονύα τοΟ Καποδύστρια".Γ. σελ.797 τόνων άντυστούχως. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Ιστορία τοΰ συγχρόνου Ε λ ­ ληνισμού. Άθηνα 1841-43" VRETOS-A.Γ.. Βλ.. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ: "Υπομνήματα συναφή Ίγνατύου Μητροπολύτου Ούγγροβλαχύας καύ Ί ω . 2τ. 341 καύ Κ. (15) ΠΑΝΔΩΡΑ. PAPADOPOULOS: Mémoires biographiques historiques sur le président de la Grèce. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ: Ξενοκρατύα καύ βασίλευα έν 'Ελλάδι 1821-1897. 1963. 'Αθήνα 1975 4 τομ. ακόμα διάσπαρτα Σ..40 1821 (.611-616 καύ στα ΐ'διο ΕΛ. Καποδιστρύου περύ της τύχης της Ελλάδος". σελ. τ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: "Οικονομι­ κή πολιτική τοϋ Καποδύστρια" στην Ίστορύα τοΰ Ελληνι­ κού· "Εθνους. Καποδύστρια-Ι. συνοπτικά Α..Άθηνα. 4τ. 2τ. δ. Άθηνα 1859-61" Σ. σχετυκά ΕΠ. ο. Άθηνα 1954 καύ Ή Ελλάς έπύ Καποδίστρια. Σχινδ. Άθηνα 1828' Ι. Άθηνα 1897' Μ.Θ. σελ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ: Ίστορύα της Ελληνι­ κής Επαναστάσεως. ' Αθήνα 1842-94. ΛΑΣΚΑΡΗΣ: Αύτοβιογραφύα Ιωάννου Καποδίστρια.Έϋνάρδου.) πλοία. ΦΙΛΗΜΩΝ: Δοκύμιον Ιστορικόν περύ της Ελληνικής Επαναστάσεως.Ν. le comte Jean Capodistrias. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ό Κυβερνήτης Καποδύστρι- ας καύ η άπελευθέρωσις της Ελλάδος. οι προσπάθειες τοΟ Κυβερνήτη νά προσεγγύσει σε κάποιες δυ­ νατές λύσεις βλ.. σελ. . 4τ. ΑΝΤΩ­ ΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ίστορύα τοΰ 'Εμπορικού Ναυτικού. 2τ. Πειραιάς. ίδιαύτερα στους κύκλους που επηρεάζονταν άπό την αγγλική καύ γαλλική πολιτική.

2τ. ο. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Ό Κοραή. Άθηνα 1976 καί Ε. Άθηνα 1971-1973' Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Απομνημονεύματα. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ: Απομνημονεύματα. Άσδραχδ. Αγγέλου.. Άθηνα 1974' Χ. Σπήλιου... Άθηνα 1967-69* F. Άθηνα 1978. . 2τ·. Άθηνα 1975' ΓΡ. (19) Πρβλ.41 60.1-110" Ν. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ή σελ. Χριστοπούλου. ΔΑΦΝΗΣ: Ιωάννης Α. 145 κ. Βουρνα.114. Α. ο.Κ. 1956. ΒΟΥΡΝΑΣ: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. ΚΟΥΚΚΟΥ: Ιωάννης Καποδίστριας. Ά ­ θηνα 1958' Β. ΛΟΥΚΟΣ: " Ό Κυβερνήτης Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Ή Ελλη­ νική Έπανάστασις.π. αναλυτικά: Δ. 1974. Ι-ΙΙ. THIERSCH: Ίΐ Ελλάδα τοΰ Καποδίστρια. Α. μετφρ. Τ. Madison 1963' Π. Άθηνα 1957' Α. FINLAY: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστά­ σεως. Άθη'να 1973" Δ.P.' Ι. Βου. καί ò Καποδίστριας. ino. σελ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ : Ό Καποδίστριας χωρίς προσωπείο. Σ. μετφρ. Άθηνα 1973' Τ. Άθηνα 1972 (τίτλος πρωτοτύπου: De l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration) * G. Άθη'να 1976* Γ. Καποδίστριας. έπιμ. CALDIS: John Capodistrias and the modern Greek State. ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ: Ή δίωξις της πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστηριον κατά την πρώτην χαποδιστριαχην περίοδον.ρνδ. Α. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ: Απομνημονεύματα διά νά χρησιμεύσωσιν είς την Νεαν Έλληνιχην Ίστορίαν.π. 1821-1834. έπιμ. έπιμ. 6τ. (18) Βλ. Οι κατά τοΟ Κυβερνητου λίβελλοι. Άπο την επανά­ σταση τοϋ ia21 ως το κίνημα τοΰ Γουδί (1909). Α. Άθηνα 1965' Δ. Γεωργουλη. 2τ. εκδ.έ. ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ: Ή δίωζις της πειρα­ τείας καί το θαλάσσιον δικαστηριον κατά την πρώτην καπο­ διστριακην περίοδον.Κ. Π. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ: Ρη'γας-'Υψη­ λάντης-Καποδίστριας. Καποδίστριας καί οι Μαυρομιχαλαϊοι". Τ. Ελλάς τοΰ Καποδίστρια. Μνήμων 4. Ή γένεση τοϋ Ελληνικού Κράτους.

100. Έφημερίς Ε.180. ό'ταν δυά της Κυβερνήσεως Καποδύστρυα εξησφαλόσθη άσφάλευα. Έξυσασε δε καυ θαλασσοζημύαν τυνά νεωστύ συμβασαν. (21) Μ'ξσυστηθη καύ δεύτερον κατάστημα Άσφαλεύας εύς την 1 . Πευραυάς 1939. ( Γεν. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ό Πειραιεύς και οι.(20) "Το εν Σύρα Άσφαλυστυκόν Κατάστημα παγυοϋταυ όλοέν.189). τά oitoüa πάλυν δύ­ νανται.600.".υν της Συρας όνομαζομενον Φι.417).000".λεμπορυκη Άσφάλευα.Έφημερίς Ε. με άκραν εύαρέστησυν τοϋ άσφαλυσθέντος".σκοιον έχον νά άναδέχεταο τους θαλασσίους κονδυ.. έχευ ανάγκην τοιούτων καταστημάτων. (Γεν. Δή­ μαρχου της Α' '-Εκατονταετηρίδος. δηλαδή εκ τρυακοσόων Μεθέξεων ανά χυλύους Φούνυκας εκάστη.σμός Φούνυκες 2. Ό Γενυκός 'ίσολογυσμός της έ- ταυρύάς αύτης (8 Ίουνύου 1830) ανέφερε: " Ίσολογι.ς Φούνυκας τρυακοσύας χυλυ'άδας. νά λευτουργησουν.542. εΐ. Το έθνος φυλέμιορον καύ θαλασσέμπορον.722 εξ ων κατευοδώθησαν 1. Τά κεφάλαυα της ΈταυviPUas ταύτης συνίστανται. (Γεν.ΈρμούΊιολ. σελ. 53 .ναυς με τάς μετρυωτέρας άμοοβάς.31. 28 Μαρτίου 1830). Καύ μένουν κίνδυνου εκκρεμείς 400.... Μέχρυ τέλους Φεβρουαρύου ή εξασφαλυσμένη ποσότης άνέβαυνεν εί..ς εν έκατομμυρυον περίπου Φουνυκας. (22) Βλ.. σχετυκά Δ.000.. σελ... Το καθαρόν κέρδος . Έφημερίς Ε. σελ. σελ.

-f * t s ï a ε «-3 / if<3 * A »" s -s ω ϊ«.^f s-s E i.43 1 ι . « o e o o o * » » » i f I? -S . •» .3·ΐ · -s-* El 1 f 1*J · * l·.^ Ί »!î ·» ^ î « .. * < N < o o o o o o » o o e e o < * O i D ( — «• • * ^* "3 *H T4 ·<· ' CO <N O O O O O O C < Î t t C 0 D » t S « O O O 9 > I Q C S O » U t 9 ' M »C» CO · » *rt » Ν β Ι Ο » ^ « rH «CI ss .'^.* •w(i}tJi>\i -3 S· Ι '-· &•« * .a :'i s-.* < . » s. ΐ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1833-1856) .

εζναι ενα ερώτημα.801 τόνων καί απασχολούσε 30. γολέτες). Άλλα τό πρόβλημα της σημαντικής αριθμητικής ανό­ δου το0 ελληνικού εμπορικοί) ναυτικοΟ καθώς επίσης καί της τεράστιας ανάπτυξης τοΏ ελληνικοί) εμπορίου. Τά αντίστοιχα στοιχεία γιά το 1838 είναι 3. τά όποια στο σύνολο τους άφοροϋν τίς κρατικές προσπάθειες πού επιχειρήθηκαν γιά την . Προς τό παρόν θά προσπαθήσουμε νά επισημάνουμε καί νά μελετήσουμε όλα εκείνα τά προβλήματα. επειδή είναι ου­ σιαστικό.000 ναυτικούς.000 (2).502 τόνων καί γιά το 1834 2. μελετώντας ενα σημαντικό τμίϊμα των πηγών που υπάρχουν στην Ελλάδα γιά τη συγκεκριμένη περίοδο. συνολικής χωρητικότητας 296. Ή απάντηση του βγαίνει άπό τίς πληροφορίες καί τά στοιχεία που συγκεντρώσαμε εξετάζον­ τας ενα μεγάλο μέρος τοο δημοσιευμένου υλικοί) πού" σχετίζεται άμεσα η έμμεσα μέ το θέμα.000 καί τους εμ­ πορικούς οίκους η τίς οικογένειες πού ζουν άπό τό εμπόριο σέ 30. Στον F.063 πλοία. "Αν βρέθηκαν τότε οι κατάλληλες λύσεις καί αν τελικά οι "Ελ­ ληνες πέτυχαν σέ διάστημα 20 έτων. χωρητικότητας 75. To ελεύθερο Ελληνικό Κράτος Με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας τοΰ Έλληνικοΰ Κρά­ τους από την Πύλη καί την επιβολή της Μοναρχίας στην Ελλάδα. καθώς επίσης καί άπό τά αριθμητι­ κά δεδομένα πού\ βρήκαμε. τους ναυτικούς σέ Μ-0. βρίσκουμε στοιχεία καί γιά τό 1832. Ενδεικτικά μόνο σημειώνουμε ότι συμφωνά μέ επίσημες διακοινώσεις τοΟ Υπουργείου των Ναυτικών. αναλύεται διεξοδικά παρακάτω.000 πλοία (κορβέ­ τες. μπρίκια. άλλα καί νά ξεπεράσουν κατά πολύ τον αριθ­ μό των πλοίων καί τη χωρητικότητα της προεπαναστατικής ναυτιλίας.891 πλοία.269 πλοία συνολικής χωρητικότητας 88.000 περίπου τόνων (1).Ab I. τά όποια ανεβά­ ζουν τον εμπορικό στόλο της Ελλάδας σέ 2. THIERSCH άλλωστε. ό'χι μόνο νά ανασυγκροτήσουν τη ναυτιλία τους. η ελληνική εμπορική ναυτιλία εισέρχεται σε μία νέα περίοδο. την 1η 'Ιανουαρί­ ου 1855 ή ελληνική εμπορική ναυτιλία διέθετε 5.

κονομύας καύ εΐ. ή αύξηση όμως αύτη εγυνε στά πλαύσυα μυας ευρύτερης δυαδυχασύας ίου απέβλε­ πε στην ανασύνταξη καύ ένταξη της ούκονομύας μέσα στο ΰ'δυο τό Έλληνυκό Κράτος καύ στην επανένταξη της νέας αύτης οίκονομυκης ενότητας μέ δυαφορετυκού"ς δρους στη δυεθνη οΐ. Άδυέξοδο. όταν πραγματοπουοϋνταυ οΰ τελυκές δυπλωματυκές . Σέ συνδυασμό μέ τι^ν πλοόσυα πεύρα που δυέθεταν où "Ελληνες στον τομέα της έμπορυκης ναυτυλύας βοήθησαν όπως θά δοϋμε. συμφωνά με την πολυτυκη τοϋ τελευταύου καύ τύς δυνατότητες πραγματοποίησης της μέσα στύς συνθήκες που έπυκρατοϋσαν τότε. δέν άφησαν άδυάφορη την ύδυωτυκη πρωτοβουλύα καύ έπυνοητυκότητα των Ελλή­ νων εμπόρων καύ ναυτυκων (3). θά συνεχιστεί με άναλυτυκη έκθεση των σχεδύων καύ των ένεργευων των Βαυαρών γυά τη συγκρότηση της έλληνυκης έθνυκης οι.δυκότερα γυά την ανάπτυξη τοϋ έλληνυκοϋ εμπορίου καύ της ναυτυλύας καύ θά κλεύσευ με όρυσμένες γενυκές παρατηρησευς γυά το ρόλο τοΰ Κράτους. αμέσως μετά την άναγνώρυση xfjs ανεξαρτησίας τοϋ νεοελληνυκοϋ Κράτους. οϋ όποιες. άξύζευ νά σημευωθεΰ. Ή προσπάθευα αύτη θά άρχύσευ με σύντομη δυερευνηση της γενυκης κατάστασης της χώρας κατά την αφυξη τοϋ νεαροϋ βασυλυδ.46 αναζωογόνηση της έλληνυκης έμπορυκης ναυτυλύας. Τό 1832.κονομύα. που άδυνάτυζε ακόμα περυσσότερο την ασθενή οΰκονομύα τοϋ νέου Κράτους καύ δημυουργοϋσε έπυτακτυκη την ανάγκη άντυμετώπυσης του σέ έθνυκό έπύπεδο.μέχρυ το 1855 ή έλληνυκη έμπορυκη ναυτυλύα νά αυξήθηκε δυο καύ τρεϋς φορές. Στά πλαύσυα αύτης ακριβώς της εκτεταμένης καύ πολύ συχνά περύπλοκης δοαδυκασύας πρέπει. Γυατύ μπορεϋ άπό το 183Μ. σημαντυκά στην άρση τοϋ άδυεξόδου που είχε βρεθεί η έλληνυκη ναυτυλύα καύ τό έμπόρυο μετά την Επανάσταση καύ τύς έμφυλυες συγκρουσευς που επακολουθήσαν μετά τη δολοφονύα τοϋ Καποδύστρυα. νά εύδωθοϋν καύ où οΰκονομυκές καύ πολύτοκες κρατυκές παρεμβάσεις χάρη τοϋ έμπορύου καύ της ναυτυλύας.

αλλά καύ την λύση τον) αλυτρωτυκοΰ ζητήματος ποΰ é Αγώνας δέν είχε μπορέσει. θά έξασφαλύσευ καύ μάλυστα θά δυευρυνει. που μάλιστα δυηρκησε εννέα χρόνυα καύ προξένησε τεράστυες ΰλυκές ζημιές καύ βαρύτατες άπώλευες από τύς παραγωγικές υδύως ήλυκύες του πληθυσμοί). τύς έσωτερυχές πλέον συνθήκες της λευ- τουργύας του (4). την ουκονομύα της άποδυοργανωμένη χαύ το λαό της βυθυσμένο σέ μεγάλη ενδευα. ό'σο καύ σέ ό. Προερχόμενο από Επανάσταση. νά πραγματο­ ποιήσει-. περύμεναν από τό Κράτος ότι.'δϋου τοο Κράτους γυά την ουχονομι. εκμεταλλευόμενες κατά κύρυο λόγο την επι­ σφαλή δημοσυονομυκη κατάσταση της χώρας. Έ δ ω . με τη χώρα κατεστραμμένη.κη χαύ κουνωνϋκη έξέλυξη της χώρας. τοϋ α­ νώτερου κλήρου καύ των οπλαρχηγών τοϋ Αγώνα où όποιοι.τυ θά απέβλεπε στην όρυστυκη έδαφοκη της δοαμορφωση χαύ ου σχέσευς τοϋ Κράτους μέ τύς Μεγάλες Δυνάμευς" οι. είναι. την προνομοαχη μεταχεύρι..σθεϋ η Έλληνυκη Επανάσταση (où Δυνάμευς αυτές. δι. το νέο Κρά­ τος άντυμετωπύζευ τεράστυες δυσχέρευες γι.ση τοϋ Όθωμανυκοϋ συστήματος" où άναμύξευς χαύ où έπεμβάσευς στά έσωτερυκά τοϋ Έλληνι.47 ένέργευες γυά τη ρύθμυση τοϋ Έλληνυκοΰ ζητήματος.κοϋ Κράτους των "Προστάτιδων Δυνάμεων" μέ την πα­ ρέμβαση των όπούων εζχε τερματι.στυκη του ανάπτυξη. προσπαθεί νά χαθορύσει. σέ γενυκές γραμμές: ή απήχηση καύ ò επηρεασμός τοο νέου Κράτους χαύ των υπηκόων του στους αλύτρωτους "Ελλη­ νες καύ στους "Ελληνες τίϊς δυασπορδς χαύ άντυστρόφως * ή άντύληψη τοο ΐ.ά την κουνωνυκη καύ πολυτι.αφορετυκές προσδοχύες των Ελλήνων από το νέο Κράτος χαύ ευδυκότερα où συγκρουόμενες άπαυτησει. τά στουχεΰα πού θά καθορύσουν άποφασυστυκά ό'χυ μο­ νό τη σταθεροποίηση των γεωγραφυκων ορέων τοϋ Κράτους χαύ τη δυεθνη του θέση δπως αυτά είχαν προσδυορυσθεΰ πρόσφατα άπο τύς Συνθήκες χαέ τά Πρωτοκολλά.ς των προχρύτων. πού χαρακτηρύζεταυ άπο συνεχεϋς δυεκδυκησευς τόσο στον πολύτοκο καύ στον τομέα της παι. χωρύς νά λαμβάνουν υπόψη τους τύς περισσότερες φορές τύς ύφοστάμενες συνθήκες. προσπαθοϋν μέ τη .δεύας.

νά ερμη­ νευτεί ή έξέλι. "Ετσι. οίου ή Ε λ λ ά δ α κατέχευ σημαντικά εδάφη)* τέλος.χ. σοβαρά υπόψη. είχαν κυόλας γύνευ φανε­ ρά στύς αρχές της βασυλεύας τοϋ "Οθωνα καύ στο συνολό τους επηρέασαν βαθύτατα τους δεσμούς καύ τύς σχέσευς της Ά ν α τ ο λ ο κης Μεσογείου μέ την Ευρώπη ( 5 ) . τον κουνωνυκό. Τό ίδιο ακριβώς ισχύει καύ γιά την πορεύα πού ακολούθησαν τά εύρωπα'ίκά κεφάλαια πού είχαν διατεθεί την "δια περύοδο γιά τη δημιουργία έργων υπο­ δομής στην περιοχή αύτη κ. νά λαμβάνονται. ή ικανοποίηση η ό'χι της ανάγκης γιά την ανοικο­ δόμηση τή"ς χώρας καύ την εσωτερική της ανάπτυξη πού πρόβαλλε επιτακτική κατά την άφιξη των ΒαυαρΚν στην Ε λ λ ά δ α θά εξαρτη­ θεί από πολλά καύ συχνά διαφορετικά στοιχεία τό καθένα άπό τά όποια προϋπέθετε ανασύνθεση υφισταμένων δυνάμεων μέσα στό . ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ. ό'πως επυσημαύνουν ό Ι. η κα­ τάσταση καύ συγκεκρυμένα ή τεχνολογοκη έξέλυξη της Ευρώπης μέσα στά τρυάντα χρόνοα που ò "Οθωνας έμεινε στην Ε λ λ ά δ α .ξη τοϋ εμπορύου της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μεσογεύου στη διάρκεια της περιόδου πού εξετάζουμε.κης αΰτης αλλαγής που μεταμόρφωσε ρυζι. που πραγματοποιήθηκε στό σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη μέ την καθυέρωση τοϋ άτμοΰ γύρω στά 1830 καύ τη χ ρ ή ­ ση τοϋ τηλέγραφου πού ακολούθησε αργότερα. αλλά καύ τύς γενικότερες αλλαγές καύ μεταρρυθμύσευς πού1 εγυναν τότε σ' ολόκληρο τό χώρο της ανατολικής μεσογευακης λεκάνης. είναι. Ή επα­ νάσταση π. στουχεΐα πού πρέπει.κά της τεχνολογι. Τό τελευταϋο αυτό γεγονός. πολυτυκο καύ πολυτυστυκό τομέα. ενα ακόμη στουχεϋο που δεν πρέπευ νά ξεχνάμε προσεγγίζοντας την Ό θ ω ν υ κ η περίοδο είναι.κ. δυευκολυνευ νά κατανοήσουμε στην πληρότητα της όχυ μόνο τη φύση καύ την έξέλυξη της Ελ­ λάδας στην Ό θ ω ν υ κ η περύοδο καύ τό ρόλο πού δυαδραμάτυσαν où Μεγάλες Δυνάμευς την υδι.ο. όταν πρόκειται. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ καύ η Αί.α εποχή στην Ε λ λ ά δ α . Τά κυρυα χαρακτηρυστι..κ.κά την Ευρώπη στον ούκονομοκό.4Β μέθοδο των οΰκονομυκων πυέσεων καύ τύς παροχές δανεύων νά κυρυαρχησουν στην Ά ν α τ ο λ ο κ η Μεσόγευο.

νά δυακρύνουμε δυο δυαδυκασύες.49 μεταλλαγμένο πλαύσυο πού δημυούργησε η Επανάσταση καύ επη­ ρέαζε δυναμυκά η ραγδαύα εξελισσόμενη Ευρώπη. Κυ αυτό γυατύ στους ούκονομυκούς τομεϋς.κονομυκη της ανάπτυξη δέν υπήρχε ώς κρατυκη σύλληψη καύ έπυδύωξη από τύς αρχές της Βασυλεύας τοΰ "Οθωνα καύ μάλυστα βασυσμένη στά εύδυκά προβλήματα τοΐ> έλληνυκοϋ χώρου καύ στύς νέες τεχνολογυκές μεθόδους πού είχαν άρχύσευ νά εφαρμόζονταυ μέ επυτυχύα στη Δύση (6). Μπορούμε ωστόσο.κονομυκη της ανάπτυξη. Τά αποτελέσματα της δεύτερης αύτης δυαδυκασύας εγυναν αύσθητά στην τελευταύα φά­ ση της Όθωνυκης περυόδου (συγκεκριμένα μετά το 1856) καύ εϊχαν τύς ρύζες τους στά έργα γυά την άνουκοδόμηση της χώρας. σχετυκές ή μία μέ την άλλη. Το γε­ γονός αυτό. εύ'τε où προθέσευς καύ τά σχέδυα τοϋ ΰδυου τοΏ Κράτους καύ των υπηκόων του. πού εγυναν στά πρώτα χρόνυα'της βασυλεύας τοϋ "Οθωνα. Ή πρώτη δυαδυκασύα αφορούσε στην άνουκοδόμηση της χώ­ ρας καύ χρευάστηκε γυά νά ολοκληρωθεί μυά δεκαετύα περύπου* ή δεύτερη στην οί. où ό­ ποιες αποτέλεσαν de facto. Ή συγκρότηση της εθνυκίίς ούκονομύας αποτέλεσε σταθερή έπυδύωξη τοΟ Κράτους σε όλη τη δυάρκευα της Όθωνυκης περυόδου. . σύμφωνα με τά αποτελέσματα των κρατυκων προσπαθευων που έπυχευρηθηκαν τότε γυά το σκοπό αυτό. μέρος της ευρύτερης δυαδυκασύας •πού απέβλεπε στην ανασύνταξη της έλληνυκής ούκονομύας καύ στην ένταξη της μέ νέους πλέον όρους στη' δυεθνή ούκονομύα χωρίς αυτό νά σημαύνευ πώς ή ούκονομυκη άναδυάρθρωση xrïs Ε λ ­ λάδας καύ η οί. έπυβεβαυώνευ την ύπαρξη κρατυκοΰ-άναπτυξυακοϋ προγράμματος καύ προγράμματος υποδομής. εΰτε où ούκονομυκές συνθήκες πού έπυκρατοΏσαν την εποχή αύτη στην Ελλάδα καύ εύδυκότερα ή φύση καύ ό χαρακτήρας της έλληνυκης ούκονομύας. ανεξάρτητα αν αυτές όφεύλονταν στους άντυκευμενυκούς περυορυσμούς πού επέβαλαν. δπου τό Κρά­ τος συνεργάστηκε υκανοπουητυκά μέ την ύδυωτυκη πρωτοβουλύα. αλλά καύ τύς δυσχέρευες πού εμπόδυσαν την έναρξη της δυαδυκασύας γυά την εφαρ­ μογή του.

Ά π ό τη στυγμη μάλυστα που ή κρατυκη απροθυμία γυά μεταβίβαση της ί. είχε σάν αποτέλεσμα τη δι. αγνοώντας τίς ύποδείξεος υπεύθυνων "προσώπων (7). Αντίθετα. ή οποία ενίσχυσε σημαντικά την ασθενή κατά τά άλλα όθωνυκη ούκονομία. στην περίπτωση τοϋ εμπορίου καί της ναυτολίας. τά προβλήματα πού προέκυπταν άπο την υδϋα τη φύση καί το χαράκτη.ατηρηση των άναχρονι. όπως π.κονομυκης αποκατάστασης των άγωνυστων της Επανάστασης.χ. ΐ. ή λαϋκη δυσφορία κορυ­ φώθηκε καί τά προβλήματα.. πουΐη Cota η πολύτοκη τοϋ Κράτους δημυούργησε. στους τομεϋς εκεί­ νους. τά αποτελέσματα υπήρξαν άρνητυκά καί οΰ συνέπευές τους έξαι.κονομυκη δυσπραξία καί προκάλεσαν έντονη KOUVUIVLκη αναταραχή στη μεγάλη μάζα τοϋ άγροτυκοϋ πληθυσμοϋ.ηθεϋ.κανη καί νά τά επυλύσευ. όπως θά δοϋμε.χ. χωρίς νά είναι.δέα της Επανάστασης. ανάπτυξη. τό πρόβλημα της ανακατανομής τοϋ έθνυκοϋ πλούτου με έπυδίωξη τη βελτίωση της γεωργυκης παράγωγης η το πρόβλημα της οί. πι. δπου τό Κράτος δεν έκανε καμυά ούσυαστυκη ένέργευα καί μάλλον αγνόησε μυά σει.ρά άπο κρίσυμα έθνυκά προβλήματα.^0 όπως π. σέ ακτή­ μονες τίς έθνυκές γαϋες που άνηκαν προηγουμένως στους Τούρ­ κους καί προσωρυνά είχαν έθνυκοποι. . η άρνηση τοϋ Κράτους νά παραχωρήσει.δυοκτησίας σέ ακτήμονες γεωργούς συνδυάστηκε εκ των πραγμά­ των μέ καταπάτηση σημαντυκοϋ μέρους των έθνυκων κτημάτων άπό μεγάλους γαυοκτήμονες καί μέ δυώξευς ατόμων που είχαν υπηρε­ τήσει.νωνίας. ρα της έλληνυκης ούκονομίας ξεπεράστηκαν γρήγορα καί μάλυστα με έπυτυχία. άφοϋ oil τομείς αυτού σημείωσαν έντυπωσυακη. Είδυκότερα. πολλαπλασιάστηκαν σέ βάρος της ανάπτυξης καί της προόδου της μετασχηματυζόμενης έλληνοκίίς κοι.ρετυκά έπυζημυες γυά δλη την οίκονομυκη καί κουνωνοκη έξέλοξη της χωράς.στυκων προεπαναστατικών ούκονομυκων καί κουνωνυκων συνθηκών στην ΰπαυθρο που ό'ξυναν την ή'δη υ­ πάρχουσα οί.στά την ί.

Ή ΠΑΝΔΩΡΑ γράφει χαρακτηριστι­ κά: ""ΐδομεν οποία η"το το 1830 ή κατάστασις του ναυτι­ κοί της ανεξάρτητου Ελλάδος* καί τά μέν χρηματικά κεφά­ λαια είχον όλως έξαντληθη. σελ. συνοπτικά Α. τοϋ νά έπιδείξωσι την νέαν σημαίαν. ηδυνάτει νά συνδράμη αυτό. (ΠΑΝΔΩΡΑ 5/^Ζ'.Α. όλα ναυπηγηθέντα έν Ελλάδι. εν τη σμυκρότητι των δημοσίων πόρων.163-166 καί 5/£Ζ'(1854-55) σελ. δπου δύνονται ση­ μαντικές πληροφορίες για τη ναυτιλία καί το εσωτερικά και εξωτερικό εμπόριο του έλληνικοΟ βασιλείου. 0Ì πλοίαρχοι όμως.7-11 καί' 36-39 καί αναλυτικά στο Παράρτημα Ι .Β'.π. Κεφ. ΣΟΥΤΣΟΥ. (3) "υπωε προαναφέραμε. ό. ώστε εντός τεσσάρων έτων. τ. τ.τό άρθρο τοΏ Ι. τεΰχος Α'. πέμπτο. ώστε. έπιμ. Πρώτος 1821-1832.11). σελ. Άθηνα 1972. Βουρνα. ή δέ Κυβέρνησις. (4) Βλ. σχετικά F. καθηγητή τότε της Κοινωνι­ κής Οικονομίας καί διευθυντή τοΏ Γραφείου τΠς Δημοσίας Οικονομίας. 2τ. Τοσαυτη όμως καί ή ενέργεια καί η καρτερία τών Ελλήνων ναυτών. σελ..8-13 (2) Βλ. ο. 'Αλλά τοσού­ τον ?)σαν σεσαθρωμένα.64-65 καί 71. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολιτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος.. ηναγκάσθησαν μετ'ού πολύ νά εγκαταλείψωσιν αυτά. THIERSCH: Ελλάδα τοϋ Καποδίστρια-. ΓΒ'Ί. μετφρ. Τ. το ζωηρό ενδιαφέρον των Ελλήνων για την αναβίωση της έμποροναυτικης δραστηριότητας εί­ χε εκδηλωθεί πολύ συγκεκριμένα καί πρίν τη'ν άφιξη των Βαυαρών στην Ελλάδα.51 (1) ΠΑΝΔΩΡΑ 7/ΡΝΑ'(1856-57) σελ. .π. Σπήλιου. διακόσια όγδοηκοντα καί εν νέα πλοϊα. διέσχιζον τον Ευξεινον καί την Μεσόγειον". Ά θ η ­ να 1979. . έν τη δικαία μάλιστα αύτων ΰπερηφανία. "Περί τ?\ς αναπτύξεως των Οικονομικών πραγ­ μάτων έν Ελλάδι από τοϋ 1833 μέχρι τοΏ 1860 που δημοσι­ εύτηκε στον ΑΙΩΝΑ από τίς 11 εως τίς 18 Μαρτίου 1861. έπεσκεύασαν ευάριθμα τινά πλοία καί μετέβησαν είς τον Βοσπορον.

αν μελετησευ κανεύς τά σχέδυα των Βαυαρών γυά την οργάνωση τοΰ νεοσύστατου Κράτους χαύ εΰδυκότερα τους στόχους της ούχονομυχης χαύ χουνωνυχης τους πο­ λύτοκης. Πράγματα. όπως δυαποστώνουν ò Ι. όποιου στη σημερυνη κατάσταση. "Οσο γυά την άντυβασυλεύα. που θά αποκαλύψουμε. O . όπως αύταύ κΐχθορύζονταυ άπό μύα σευρά νόμους χαύ διατάγματα.της Ελλάδας. θά δυακρύνεο πολλές όμουότητες με το πρόγραμμα τοΏ THIERSCH.ς που είχαν επεξεργασθεί οι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: "Περίοδος Βασυλεύας τοΏ "Οθωνος 1833-1862" στην Ίστορύα τοΰ Έλληνυχοΰ "Εθνους. τ. F. Ό καθένας. Ό ϋδυας άλλωστε ò THIERSCH στον πρόλογο τοϋ βυβλύου του γράφευ μεταξύ άλλων χαύ τά έξης χαρακτηρυστυκά γυά τη σκοπιμότητα του έργου του: "Γράφουμε γυά τους στοχαστυχους ανθρώπους. μέ τά μέτρα πού1 λαμβάνονταυ καύ που σχέπτονταυ νά ποραγματοπουησουν. επευδη ή Ελλάδα εχευ παραδοθεϋ στύς φροντύδες της. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ καύ ή Aux. πού γυά μας. E . Βαυαρού χαύ το είχε δυατυπώσευ ò THIERSCH στα 1832 (O. 17).τυ συμβαύνευ έκεϋ.E. Πρέπευ νά τά ξέρευ αυτά κανεύς γυά νά καταλάβευ τύς δυσχερευες χαύ νά νυώ^ίυ την άνάγχη τΤίς εύλυχρυνοΐ) καύ έγ- .A. ταυτύζεταυ μέ την Ελλάδα. αποτελούσε μέ­ ρος τοΰ προγράματο. θά εζναυ περυσσότερο σέ θέση νά έκτυμησεο την πορεύα της νέας κυβερνήσεως στό μέτρο που αύτη θά συνεχύσευ τη δρά­ ση της. οι. δέν θά μποροΏσε νά ύποθέσευ κανεύς άλλη πρόθεση στην έκθεση των απόψεων μας παρά την έπυθυμύα νά τΐίς φανοΐίμε χρησυμου στην εκπλήρωση τοϋ έργου της. BROCKHAUS).II". σελ. δυαβλέπουν το μέλλον της Ελλάδος. συγκρύνοντας τύς ανάγκες τοΏ τόπου. Ι. Ή ούκονομυκη ανάπτυξη . ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ. πού είχε γραφτεί το 1832 χαύ τυπώθηχε τον επόμενο χρόνο στη Λευψύα (έχδ. Où έπεξηγησευς μας γυά τη σημερυνη κατάσταση της χώρας θά βοηθήσουν την χρύσυ τους τόσο στό ο. . όσο χαύ σέ κεΰνο που θά πρέπευ νά συμβεί αργότερα.32 Πρβλ.. σελ.8-21. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΙΚ.

εντελώς αλλαγμένη καύ δυαμορφωμένη σύμφωνα μέ τό δυκό μας τρόπο ζωής. δ. Βλ. ρυγμένη μέ­ σα στην εύρωιαϋκη μήτρα. Θά πρέιευ νά προχωρησευ μέ τρόπο ώστε où νέου θεσμού νά έξαλεύψουν ό. Δεν πρόκευταυ δυόλου γυά κάτυ το άδυαφόρετο (καύ ΰσως το πυό αδι­ άφορο τοΰ κόσμου). εΰτε στά ηθη της είτε στους θεσμούς της. F. άλλα νά δεί. Βαυαρού γυά νά μπορέσευ ή Ελλάδα νά ενταχθεί στη δυτυκη κουνότητα. έπευδη δλα σχεδόν εϊναυ στην Ελλά­ δα ξεπερασμένα η σέ κατάσταση καταρρεύσεως. Πουά θά εϊναυ λουιόν ή ακολου­ θητέα πορεύα. γυά νά'βγεΰ ή Ελλάδα. σελ. τ.π. εν τούτους. σκέψεως καύ δράσεως. 1-24 ).43 καύ εύδυχότερα γυά το πρόγραμμα του στον Côco τόμο τά Κεφάλαυα 5-8 καύ ολόκληρο το δεύτερο . κανεύς δύκυο σε τοΌτο η στο άλλο σημεϋο.ξευ με καλή πίστη τύς ανάγκες καύ τύς προσόδους τοΏ έθνους καύ την άξυοπούηση των δυκαυωμάτων του". THIERSCH. νά δημυουργηθεΰ άπό την άρχη..τόμο (Κεφ.Α'. ανάγκη.τυ τό πρωτότυπο καύ τό χαρακτηρυστυκό ύπάρχευ. Καύ αύτη ή αναγέννηση δέν φαύνεταυ δτυ μπορεϋ νά γύνευ παρά μέ την εύσαγωγη νόμων καύ θεσμών πού ανήκουν σέ έναν πολυτυσμό ξένο προς τό έδαφος της. περυσσότερο από κάθε άλλη.53 κάρδυας βοηθευας όλων των ανθρώπων που μελέτησαν τη χώ­ ρα που ή Άντυβασυλεύα κλήθηκε νά κυβερνησευ. νά κατακρύνευ το τάδε μέτρο η νά προτυμδ το δεϋνα. χωρύς νά χάσευ το χαρακτήρα της καύ χωρύς νά της άφαυρεθεϋ η πρωτοτυπύα της: " Ή Ελλάδα ε£ναυ μυά χώρα πού εχευ. Τύποτα δέν θά ?ίταν πυό εύκολο άπό το\3 νά άρχύσευ μυά τέτουα μεταμόρφωση καύ μέ τη μέθοδο των δυαταγ- . Αυτός ό υδυος λαός έχει. την ύδυοφυυα της καύ τό δυκό της χαρακτήρα καύ δέν μουάζευ με κανένα τμήμα της Ευρώπης. Ά π ό τον πρόλογο τοΟ δεύτερου αυτοϋ τόμου δυαβάζουμε τά πα­ ρακάτω ένδευκτυκά τή*ς άντύληψης τοΰ συγγραφέα γυά την πορεία πού δφευλαν νά ακολουθήσουν οι. νά έχευ δηλ.

πόν η νέα μορφή.ορθώσευ δ. δ. το πι. νά δι. κανείς νά καταστρέψει. Πρέπει. Υπάρχει. δ. τά κεφάλαι.σδύσευ κανείς στο χαρακτήρα της καί νά μά­ θει.ατί μελετδταυ η κατάσταση στην οποία βροσκόταν ώς τότε καί δίνεται.π.ωτες του (δ.. τ.κές 'της ανάγκες.κό πρόβλημα της Ελλάδας.ωνες καί οι. αλλά στην άνάτιτυξη των ντόπυων θεσμών καί μέ την άρμη των έθνυκων αΐ.>i μάτων καί των ένθαρρύσεων. (7) "Οπως π.ά παρά μυά επαρχία στά καλούπι. KL ε­ κείνο που ει. στά ξένα εθυμα.γη­ γενές καί άληθυνό. Παρ'δλα αυτά. νά μελετηθεί η χώρα.ναι. οι.ά μέ­ σα σε λόγο χρόνο. θά πηγαι. Προχωρώντας ετσυ καί χωρίς νά θελήσει. χωρίς νά παραμορφώσει. Θά ανα­ ζητηθεί λοι.ει. θά χανότανε ένεπι. δεν θά ?ίταν λυγώτερο αλλόκοτο.. THIERSCH. τ. (F. ή περισσότερο ΐ-δανι. ό'χι.στρεπτί.ανούμενου δέν εφαρμόστηκαν ποτέ άπ'τούς συμπατρι.τι. ευτυ­ χώς.Β'. έχει. την πείρα μας γυά νά δι.ς του Βαυαροί δι. συνδέον­ τας τά μέρη που λείπουν.κη "σως λύ­ ση στο άγροτι. συμφορές. κεφ.τυ είναι. χαλάσει.σθημάτων". τά σπουδαυότερα τοί βυβλίου του γι.. εκείνα πού τά σεβάστηκαν oL αΐ.α τά ευρωπαϊκά. αν ήταν το άντ'γράφο. θά προσπαθούσε νά άξυοπουησει. άλλα δσο πυστό κι.1-3).νε κανείς μακρι. ύποδείξει. σελ. Ή Ελλάδα δεν θά η"ταν πι. ένας άλλος τρόπος νά βοηθηθεί ή Ελλάδα χωρίς νά της αφαιρεθεί ή πρωτοτυπία της.α γυά την έλληνυκη γεωργία τοί οποίου θεωρούνται.ό πρωτότυπο σ' αυτό το λαό..Β'. τίς πραγματι.7-8).π.ό όμορφο καί το πι. \ .χ. του THIERSCH.

?ίταν ου­ σιαστική (1).ή ανάπτυξη άλλωστε τοϋ-όποίου αν καί μικρότερη. ανάπτυξη τε­ ράστια. Ή άνοδος αύτη τοϋ έμπορύου αποτέλεσμα των διαρκώς αυξανόμενων ανταλλαγών αγροτικών προϊ­ όντων της Ανατολής μέ βιομηχανικά προϊόντα τή"ς Δύσης.yj II.τουλάχιστον στην περίοδο πού εξετάζουμε. Τά πιό βασικά . σέ περιοχές όπου ανθούσε τό δυτικοευρωπαϊκό μονοπώλιο. είναι τέσσερα: 1. δέν έξυπηρετοϋσε τό εσωτερικό εμπό­ ριο. αποτελούσε τό εξωτερικό εμπόριο. σέ καμιά περίπτωση δέ σημαίνει οτι ò ελληνικός εμπορι­ κός στόλος. Ή άνοδος τοϋ έμπορύου μεταξύ Ανατολής καί Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο. άφοϋ τό μεγαλύτερο πεδύο δραστηριότητας της τελευταίας. . συνεχίστηκε καί μετά την δεύτερη δεκαε­ τία της οθωνικής περιόδου επηρεάζοντας 3αθύτατα όλο'κληρη την κοινωνικο-οίχονομικη εξέλιξη τοϋ έλληνικοϋ βασιλείου. τό ί'διο φαινόμενο μπορεί νά αποδοθεί σέ πολλαπλά αΐ'τια. σημαντικό μέρος του οποίου διεξαγόταν μέσω των ελληνικών λιμανιών. Αυτό. Σκοπού καί μέσα άσκησης της ναυτιλιακής πολυτunfis τοϋ "Οθωνα "Ενα από τά ILO εντυπωσιακά χαρακτηριστικά τη"ς ελληνικής οικονομίας τίς δυο πρώτες δεκαετίες της βασιλείας τοϋ "Οθωνα ήταν ή ανάπτυξη τοϋ εμπορίου καί της ναυτιλίας. ιδίως γιά πλοία χωρητικό­ τητας πάνω από 30 τόνους. ό'ταν αναφερόμαστε στον 19ο αιώνα. εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων παράλιων περιοχών της Ελλάδας καί διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία της άγορας. παρά την κάμψη πού άρχισε νά δείχνει γύρω στ^ μέσα του αιώνα. ή οποία. ίταν ή βάση γιά την ανάπτυξη τοϋ ελληνικού έξωτερικοϋ έμπορύου καύ κατ'έπέκταση της ελληνικής ναυτυλύας. οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό σέ εξωτερικούς παράγοντες πού είχαν σάν αποτέλεσμα τη γρήγορη επέκταση της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας πέρα από τά Βαλκάνια. "Αν ή ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας το δεύτερο μισό τοϋ 18ου αιώνα.

yo 2. δντας ευ­ αίσθητη στίς εκάστοτε τoπtκές καί γεvtκdτερες tστoptκές συν­ θήκες καί συγκυρίες C+).. θά μπορέσουμε νά παρακολουθήσουμε καλύτερα την avoôtxii πορεία πού ακολούθησε τότε.κο νά μονοπωλήσει σχεδόν το' σϋτεμιορυο της Μαύρης θάλασσας. Ή Μαύρη Θάλασσα αποτελούσε επίσης γυά τους "Ελληνες ένα προνομυαχο πεδίο δράσης που έδωσε σημαντική ώθηση στην άνοδο τοϋ έλληνοκοϋ ναυτυκοϋ εμπορίου. που το έλληνι-κο ναυτυκο έμπόρυο άρχύζευ νά παρακμάζει. τά γεγονότα της οποίας συνέβαλαν άποφασι. 3. Ή συνεργασία αύτη προ'ίόν έκτος των άλλων. où "Ελληνες έχουν τον έλεγχο τοΟ σοτεμπορίου στην περυοχη αύτη. "Αν τώρα λάβουμε ύποψη OTt την περίοδο πού εξετάζουμε η έλληvtκη vaυτtλίa κaτaγtvdτav μέ το δtaμετaκoμtστtκd έμπdpto. όπως αναφέραμε καί άλλου. ή εμφάνυση συτηρων άπο τά λυμάvta της Μαύρης Θάλασσας. Ή συνεργασία Ελλήνων πλο^κτητων καί έμπορων πού ζοϋσαν εξω άπο τη'ν έλληvtκη έπtκpάτεta. γta νά επανέλθουν τη δtάpκεta της μετεπαναστα^κης πεptdδoυ. δέν περοορυζοταν μονό στίς ιεροοχές της Όθωμανυκης Αυτοκρατορίας. Συγχεκρυμένα. ή οποία ξεκίνοΰσε άπ'την απλή σύμπραξη γtά νά άvτtμετωπtσθoϋv καλύτερα τά τρέ­ χοντα προβλήματα πού δημ^υργοϋσε ή έπαγγελμα^κη τους δραστηρtdτητa καί έφθανε συχνά σέ επενδύσεις έκ μέρους των τελευταί­ ων σέ έλληvtκές vaυτtλtaκές έπtχεtρησεtς. Ή ανάπτυξη της νοτυας Ρωσίας ίου επέτρεψε στό έλλη- VLxd ναυτι. Ή ΰσχυς της ελληνικής έμπορυκης ναυτολύας στο δεύ­ τερο μί. "Εκ-' τότε καί μέχρυ το 1813.στοκά στην ανάπτυξη της έλληνυκης ναυτυλέας (2). βάση τοϋ οποίου ίταν το εμ­ πόριο σοτηρων. χρονολογείται. άλλα καί τίς otκovoμtκές κpίσεtς πού άντυμετώπυσε τό "ôto χpovtκd δtάστημa.σό τοϋ 18ου αίώνα. των στενών otκoγεvεtaκωv σχέσεων πού ôta^pouaav ot "Ελληνες τοϋ έξωτεptκoΰ μέ τους συμπaτptωτες . κατά τη δυάρκεοα τοϋ πρώτου Ρωσο-τουρκυκοΟ πολέμου καί εύδυκοτερα μετά την έκρηξη της Γαλλυκης Επανάστασης. ή οποία χpovtκά συμπίπτεt με την ανάπτυξη της voTtaç Ρωσίας. κυρίως τοϋ atTaptoö άπο τη Μαύρη Θάλασσα (3).

4·.ου εύδους έκτυμησευς πού άφοροϋν ούσυαστοκά τό θετυκό η άρνητυκό ρόλο τοϋ Κράτους τύς στι.κονομύας γενι. ιού στο σύνολο τους εκφράζουν τη γενυκη κατεύθυνση πού ακο­ λούθησε το Έλληνυκβ Κράτος στην προσπάθευά του νά επωφεληθεί από την αύξηση της δυτι.κης δυεύσδυσης στην ούκονομυκη ζωη των Βαλκανύων καύ τίίς Εγγύς Ανατολής καύ την ανάπτυξη τοϋ έμπορύου στην άνατολυκη Μεσόγευο. σύμφωνα πάντοτε μέ τύς . ά'ς δοϋμε άναλυτυκά. Εΐ. η ελληνική ναυτυλύα καύ τό έμπόρυο μετά την Επανάσταση καύ ένύσχυσαν σημαντυκά το μεγάλο έργο ανασυγκρότησης πού εί­ χε άρχύσευ στην Ελλάδα άιιό τό 1828. άποφασυστυκά στην άρση τοϋ άδυεξόδου στο όποϋο είχε περιέλ­ θει. άφοϋ μας υποχρεώνουν νά αποδώσου­ με χαρακτηρισμούς έποτυχύας η άποτυχύας.δυκότερα.τοι. άλλα καύ της "έλληνυκότητας" πού δοέκρυνε όλους τους "Ελληνες ανεξαρτήτως τόπου δυαμονης. "Ελληνες στον τομέα της έμπορυκης ναυτυλύας. ένύσχυσε σημαντυκά την έλληνυκη έμποροκη δραστηριότητα καύ συνέβαλε άποφασυστυκά στην ανάπτυξη της έμπορυκης ναυτυλύας τοϋ νέου βασυλεύου (5). τύ χαρακτήρα ευχε καύαν καύ κατά πόσο συνέβαλε στην ανάπτυξη των οόκονομι. Μ'αύτό τον τρόπο. βοήθησαν.κότερα. άλλα καύ αν η ανάπτυξη αύτη εγυνε σέ όφελος η σέ βάρος της έλληνυκης οΐ. Τά μέτρα αυτά.κές λευτουργύες τοϋ έμπορύου καύ της ναυτυλύας.κων τομέων πού εξετάζουμε (στη συγκεκρι-μένη περύπτωση τοϋ έμπο­ ρύου καύ της ναυτυλύας). θά μπορέσουμε νά αξι. όπως θά δοϋμε. ποϋ άκρυβως εκδηλώθηκε ή παρέμβαση αύτη. Το κρατυκό ένδυαφέρον χάρη τοϋ έμπορύου καύ της ναυτυλύας σέ συνδυασμό μέ την έπυνοητυκότητα καύ την πλούσυα πεύρα που δυέθεταν οι.γμές της παρέμβασης του. τά οΰκονομυκά κύνητρα. τά προνόμυα αλλά καύ τά προστατευτικά μέτρα που παραχώρησε το Κράτος στύς ομάδες εκείνες καύ τύς τάξευς πού αναλαμβάνουν έκ νέου τύς βασι. Πρύν δμως προχωρήσουμε σέ τέ.ολογησουμε καλύτερα ο'χυ μόνο τύ έ'γυνε καύ τύ δέν έ'γυνε γυά την ανάπτυξη τοϋ έμπορύου καύ της ναυτυλύας την περύοδο 18331856.yi τους τοϋ ανεξάρτητου Κράτους.

Τά μέλη της επυτροπης άπό κυβερνητικούς υπάλληλους.l j8 άντυκευμενυκές συνθήκες που έπυκρατοΰσαν τότε καί τίς προοπτυκες καί πυθανότητες πού διαγράφονταν γυά το μέλλον. γυά μυά φορά ακόμη. κατά κύρυο λόγο το άντυκείμενο της έρευνας τοϋ παρόντος κεφαλαίου: η νομοθετυκη καί δυουκητυκη παρέμβαση του Κράτους υπέρ τοϋ εμπορίου καί της ναυτυλίας. ΰπηρχε ώς κρατυκη σύλληψη καί έπυδίωξη από την άρχη τ*πε όθωνυκης περυόδου. civ καί στο πρώτο κεφάλαιο τέθηκαν όρυσμένα γενυκά προβλήματα που άφοροϋν την έμκορυκη ναυτυλία τοϋ ανεξάρ­ τητου Έλληνυκοϋ Κράτους. ή οποία κρίνεταυ καί έδω από την έξασφάλυση των αναγκαίων καί κατάλληλων μέσων γυά την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν εκ των προτέρων τεθεϋ. Αυτό άκρυβως θά είναι. THIERSCH στα 1832. τά απαραίτητα στουχεϋα γυά νά κατανοήσουμε τη συμβολή που ευχε σ'αύτην ακριβώς την ανάπτυ­ ξη ή άδυάκοπη παρουσία τοΰ Κράτους. πρέπευ νά υπογραμμισθεί. όσο κυ άν ?ίταν καθυστερημένη. ΰδυωτες καί ξένους εύδυκούς θά διορίζονταν από τό Στέμμα καί θά ?ίταν άμυσθα. όσο καί γυά την ποσοτυκη καί δυαρθρωτυκη βελ­ τίωση της ναυτυλίας. ώς απαραίτητη προϋπόθεση τόσο γυά την ανάπτυξη τοϋ εμπορίου. Στον πρόλογο τοΰ διατάγματος. δπως αναφέραμε καί προηγούμενα. την έπυθυμία νά βοηθησευ γυά τη'ν προαγωγή της γεωργίας καί της βυομηχανίας τοϋ Βασυλείου. μπορεί νά μδς δώσει. καθηγητές. οτυ η ανοικοδόμηση της χώρας καί ή ούκονομυκη της ανάπτυξη. έκτος των άλλων. Άποτελοϋσε. Δυάταγμα της 25 Ιανουαρίου 1837 πού προ­ έβλεπε τη δημιουργία δωδεκαμελοϋς έπυτροπης μέ σκοπό την εν­ θάρρυνση της έθνυκης βιομηχανίας. τό Στέμμα εξέφραζε. Βαυαροί καί τό είχε δυατυπώσευ ό F. μέρος τοϋ προγράμματος πού εζχαν επεξεργασθεί οι. Τό Κράτος άλλωστε τό CÓLO. την καλυτέρευση καί πουκυλία . Τέλος.. εξέδωσε επίση­ μα την άποψη του γυά τη συγκρότηση της έλληνυκης έθνυκης οικονομίας μέ τό Β. πυστεύουμε ότυ μονό ή εξέταση τοΰ τρόπου ανάπτυξης της στίς δυο πρώτες δεκαετίες της όθωνυκης περιόδου. όπως θά δυαπυστώσουμε αμέσως παρακάτω. Πράγματυ.

. Στην περίπτω­ ση πάντως τοϋ εμπορίου καί της ναυτυλίας ένα εϊναυ βέβαυο: où άναλύσευς γυά την κατάσταση που βρυσκόταν ò ζωτυκότερος τομέας της έλληνυκης οικονομίας καί τά μέτρα που πρότευνε γυά την ανάπτυξη του ό Βαυαρός δυανοουμενος . ξανάναψε τη φλόγα των γνώσεων πούχε σβύσευ άπό την καταπίεση των βαρβάρων. χωρίς βυοτέχνες καί χωρίς βυομηχανία. Αυτό έχευ μεγάλη σημασία ακόμα κυ αν χρευάστηκε νά περάσουν δύο δεκαετίες ανάμεσα στην πρώτη δυατύπωση τοο κρατυκοϋ άναπτυξυακοΟ προγράμματος καί στην έναρξη της δυαδυκασίας γυά την εφαρμογή του.^ των προϋόντων καί την αύξηση τοϋ έθνυκοϋ πλούτου της χώρας.. Το έμπόρυο είναυ πού έφερε την άνεση μέσα στίς κατεστραμμένες πόλευς. αποτέλεσαν τη βάση της έμποροναυτυλυακης πολυτυκης τοο "Οθωνα. χωρίς γεωργία. δυκαυολόγησε την αύξηση του μέ τη δήλωση ό'τυ σύντομα τό έμπόρυο της Ελλάδος θά συναγωνίζεταυ μέ τό έμπόρυο της Ιταλίας. Το ΰ'δυο άκρυβώς ΰσχύευ καί γυά τίς ύποδείξευς τοο THIERSCH που δυατηροϋν ακόμη καί σήμερα την αξία τους. επέτυχε την έθνυκη ένωση καί ναυπήγησε στόλους προορυσμένους νά υποστηρίξουν έναν άγωνα πού αρχυσε μέ πολύ βυασύνη. Τά λόγυα τοο F. εξαντλημένη άπό μυά αγωνία δέκα χρόνων. νά ντύνε- . βρίσκευ ακόμα τά μέσα γυά νά τρέφεταυ. όταν ή χώρα εκείνη βρυσκόταν στους πυό ωραίους καυρούς της ευημερίας της. ώστε ò λόρδος Πάλμερστον αναγγέλλοντας στο κουνοβούλυο της Αγγλίας τον καθορυσμό της τύχης της Ελλάδος καί ζητών­ τας έγγυησευς τοϋ έλληνυκοΟ δανείου. THIERSCH πού" άκολουθοϋν εκφράζουν εύγλωττα τίς άντυληψευς του γυά τη ναυτυλύα καύ τό έμπόρυο τοϋ ανεξάρτητου Έλληνυκοΰ Κρά­ τους: ". παρά το γεγο­ νός δτυ πολλές άπό αυτές δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Ά π ό τώ­ ρα κυ δλας ή Ελλάδα χρωστά την ύπαρξη της κυρίως στό έμπόρυο. καί τά δυο έχουν τόσο πολύ συγκεντρώσευ την προσο­ χή των ανθρώπων των οποίων ή όραση άγκαλυάζευ τό μέλλον των λαών. ξανασυνέδεσε τους δεσμούς ανάμεσα σ' ένα έθνος ξεχασμένο κάτω άπό τό ζυγό των μουσουλμάνων καί τη χρυστυανυκη Ευρώπη. Καί αν τώρα η Ελλάδα.

ακίνηση καί τη'ν ταχύτητα τοϋ εμπορίου της που θά τά άξι.ό τό μέλλον του. θά LòeZ εύκολα δτυ τά πλούτη του.λι.οπουήσει.ά θαναυ ή βάση του.ές οι.τυκης υπάρξεως. γρήγορα τη σημασία τοΟ έλληνι.ά νά βοηθηθεϋ στην μελλοντι. αν εζναυ τά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει.έργευες των καλυτέρων της έπαρχυων.κη περισσότερο άπ'δ. Ή Ελλάδα είναι. ποι. είναι. το­ ποθετημένη ανάμεσα σ'αΰτη τη μεγάλη σφαίρα συμφερόντων. τέλος κανείς τά βλέμ­ ματα του άπό το παρελθόν καί τό παρόν γι-ά νά τά στρέψει. Καί παρακάτω: " Ή βασι. η σημερυυη' του κατάσταση. νά κατανοήσει.τίες της αναπτύ­ ξεως του. Καί τέλος τί πρέπει. στενά με τίς εύνοϋκές δυνατότητες τη"ς έμπορι. γι. νά γίνει. μύα δύναμη ναυτι. στίς μεγάλες εμποροπανηγύρεις δλων των περοοχων τοο κόσμου". αυτό οφείλεται.ότητα τοϋ εμπορίου της. ποι.τι.κης του δραστηρυότητος. η ί.νδ άπό τό κέντρο του εΰρωπα'ίκοϋ πολι. πού ξεκι.τι. "Αν αποστρέψει.κη του ανάπτυξη" (6). στη δραστηρι.προς τό μέλλον τοο τόπου.. ή μελλουτυκη του ανύψωση συνδέονται.άπό τίς καλλι.κη κυβέρνη­ ση. ποι. τά πλεονεκτήματα αυτά θά αύξηθοον άπό την δι. πουά θδναι. μέ το όποϋο ύπευσέρχεταυ στη μεγάλη ανταλλαγή των προϊόντων της ανατολής καί της δύσεως. προσέχοντας φυσοκά καί τη γεωργία τοΟ τόπου. δέν θά παραλείψει.κοΟ εμπορίου καί νά ζητήσει. αΐ.σμσϋ.κη καύ έμπορι.'δυα ή Γαλλία καί η 'Αγγλία. . που αποτελεί τή* βάση κάθε πολι. Ku ό'σο σημαντι­ κά κι.σμός του. ό πολυτι. σ'αΰτη τη λεοτουργία.bO ταυ καί νά ΰκανοπουεΐ τίς ανάγκες της κυβερνήσεως της.

. σελ.71-73.99-100). σελ. καί έφτασαν σέ 1.. THIERSCH. τ. Otho in 1833 down to present time. Λονδίνο 1842. ακόμα Β.π. STRONG: Greece as a Kingdom. or a statisti­ cal description of that country from the arrival òf K. κεφ. όπου ζοΟσαν καύ εργάζονταν 100. Ι. λουπόν. ) Γυά τό έμπόρυο συτηρδν καύ τη σημασία του στην έξέλυξη του έλληνυκοΌ εμπορυκοΰ ναυτυκοϋ βλ. ) Ό Κ. Βλ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΙΚ. ο. Κ0ΥΜΑΡ1ΑΝ0Υ. αναλυτικά F.5. στο Παράρτημα I . Ευδυκότερα γυά τη δραστηρυότητα τδν έλληνυκών έμπορυκων ουκων της Αγγλίας βλ. έκτος των άλλων. βλ.31-41.it. Tua τη'ν έμπορυκη' δραστηρυότητα των Ελλήνων έ'ξω àio την έλληνυκη έπυκράτευα. σελ. σελ.. Έπευδη. ένώ άναλυτυκότερα το εΰσαγωγυκό-έξαγωγυκό αυξήθηκε κατά 63%. ο. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ. το δυαμετακομυστυκό κα­ τά 594% καί το' παράλυο κατά 178% (Πρβλ.π. γνωρίζουμε ότυ ού "Ελληνες υπήρξαν ύδυαίτερα δραστηρυου στον τομέα αυτόν .000 έλληνες έμπορου. δπου. ο.. T O σχετυκο απόσπασμα άπό τό έργο τοΰ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ που δέχεταυ τά στουχεϋα του STRONG ύπο- λογίζευ δτυ: ".Β'.000 έκατομμυρυα στά τέλη του αύώνα.στη Ρωσία μόνο où εξαγωγές δημητρυακών άντυπροσώπευαν αξία μεγαλύτερη άπό τά 250 έκατομμυρυα φράγκα προς τό 1850.61 ) Μεταξύ των ετών 1833 καί 1840 τό έλληνυκό έμπόρυο αυξή­ θηκε συνολυκά κατά 194%. ΜΟΥΓΡΕΔΙΕΝ: " Ή συωπηρά έπανάστασυς" που δημοσυευεταυ στον ΑΙΩΝΑ στίς 25 Φεβ­ ρουαρίου 1853.. παρέχονταυ ενδιαφέρουσες πλη­ ροφορίες καύ στοιχεία γυά τη δραστηρυότητα της έλληνυκης έμπορυκης ναυτυλίας που αναπτυσσόταν εξω από το χώρο τοΰ ανεξάρτητου βασίλευου καί συγκεκρυμένα ανάμεσα στίς πόλευς της περυφέρευας της Μεσογείου καί της Δυτυκης Ευρώ­ πης. Q A ' J .125126. γενυκά Γ.

καί αναλόγως προς την των όμορων Έπυχρατευων". βαθμηδόν. σελ.ά τοΏτο τά πλοία της έπυδίδονταυ είς την ξένην έμπορίαν την μ ε τ α κ ο μ υ σ τ υ κ η ν . οτυ θέλει.π. 5. σελ.χοι. Ένεργευταυ δε αΰτη μετά πολλής δραστηρυότητος καί ευφυΐας' άλλως ή άνάπτυξυς δεν ήθελε πώποτε άποβη οποία σήμερον. κατώτερη από 60 έχατομμυροα φράγκα τό 1840-1850.801 τόνων: ΠΑΝΔΩΡΑ 7/ΡΝΑ'. τό­ τε ή συνολυχη αξία των εμπορευμάτων ίου δυακυνοϋσαν οι. Τά ποσά αυτά ξεπερνούσαν χατά πο­ λύ τη συνολυχη αξία τοϋ έξωτερυκοΏ εμπορίου (εί. πολλά ΰ'δι. δι.978 τόνων' αλλ'ο άροθμός οίτος προ πολλού μένει. Καί σημευωτέον οτυ τό ευδος τοΰτο της μεταχομυστυχης εμπορίας εζναυ άχροσφαλές' δυότυ .163).334.ωνα.. αυξήσει. (4) Ή ΠΑΝΔΩΡΑ συγκρίνοντας τη δραστηριότητα της έλληνι. ουδέ φαίνεται.ο. Έ ξ εναντίας ή βιομηχανία αναπτύσσεται. άρι. ο.θμοί ?ίταν γυά την Ε λ ­ λάδα τό 1955.ο της Μαύρης Θάλασσας με τη Μεσόγει.θμ. δεν εξάγει. ò αυτός.κη η βι. Ή Βελ- γυκη.λίας μέ άλλων Κρατών παρατηρεί οτυ: " Υ ­ πάρχει. άνάξυον λόγου.ν 37. εξάγει. Κ.απυστώνουμε οτυ η αξία των δημητρυαχων που μετέφεραν où "Ελληνες έφοπλυστες δύσκολα θά μπορούσε νά είναι. ΊδοΟ τί άνέγνωμεν εσχάτως έν τψ Βελγυκφ Μηνυτορυ ('Αρι. χαί άπό 150 έχατομμυρι. χατ'έξοχην βυομηχανος.'δυα προϊόν­ τα. πολύ μεγαλύτερη". Ή Ελλάς μδλλον έμιορι. "Αν προστεθεϋ χαί το έμπόρι. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εξάρτη­ ση καί αναπαραγωγή.κης ΐ..κης έμιορυκης ναυτι. συναιοτελοϋντα δυναμι.δυοχτησύας σκάφη που ταξίδευαν με άλλη σημαία).147 -148 τοϋ 1856)' "Δέν εχομεν εύμη μόνον 158 πλοϋα έμπορυκά.063 πλοϋα συνολοκης χωρητικότητας 296. ταχέως (où άντίστοι.62 (καύ μη λαμβάνοντας καν υπόψη τά έλληνι. "Ελληνες είναι.σαγωγές χαί εξαγωγές) του ανεξάρτητου βασυλείου. πολλά ί. δ. καί όμως τό ναυτοκόν της είναι.π.α στο τέλος τοΰ αΐ.ομηχανος. καί άλλο τυ πλεονέκτημα τοΏ έλληνυχοΟ ναυτυκοϋ παραβαλλομένου προς τό των άλλων έθνων.α προϊόντα" δι.

τη Γαλλία καί την Α γ ­ γλία καί παντού) άλλου δπου βρίσκονται.Σοϋτσος. το ναυτικόν της Ελλάδος ζημιοϋται καί έλαττοΰται. Είναι ή εθνικότητα τους τόσο μεγάλης αντοχής. Ωστόσο. παρατηρεί ότι: " K L ας μην ειπωθεί ότι πρόκειται γιά μέλη ξεκομμένα aid τον κορμό τοϋ έθνυκοϋ εμπορίου.163-164). είναι σάν τους κλάδους καί τά παρακλάδια τοϋ ίδιου .π. σελ. ζητώντας εγκατάσταση η θά στείλουν τουλάχιστον μέλη από τίς οικογένειες τους γιά νά ιδρύσουν εμπορικούς οίκους". Διαθέτει δραστήριες επαρχίες σέ δλα τά μέρη πού αναφέραμε καί οι εμπορικοί της ο£κοι δχι μόνο δεν είναι απομονωμένοι αλλά. θά έρθουν έκεΐ. THIERSCH μιλώντας το' 1832 γιά τίς σχέσεις των υ­ πηκόων τοϋ 'Ελληνικού Κράτους με τους αλύτρωτους "Ελλη­ νες καί τοϋ "Ελληνες της Διασποράς. λίγο-πολύ στενά μέ τους οίκους των συγγενών τους καί των συμπατριωτών τους της ΐ'διας της Ελλάδος.π. (5) Ό F. άφοϋ οι "Ελληνες έμπορου τοϋ εξωτερικού καθώς καί κείνου που παραμένουν κάτω από τους Τούρκους. προσ­ βλέπουν στην 'Ελλάδα σάν τη κοινή τους πατρίδα. ακόμα Παράρτημα Ι. δ. Είναι αλήθευα ότι σχεδόν ό­ λες où ελληνικές οικογένειες στην Αυστρία η στη Ρωσία έχουν πολιτογραφηθεί υπηκόου αυτών των αυτοκρατοριών καί αυτό έχει γίνει καί στην Ιταλία.. δπου βρίσκονται. Καί συνεχίζει αμέσως πα­ ρακάτω: "Υπάρχει ενα βαθύ αίσθημα πού" ενώνει τους "Ελ­ ληνες παντοΰ. δσο των 'Εβραίων. (ΠΑΝΔΩΡΑ. δ. αυτοί ou οίκοι συνδέονται. τόσο ισχυρή καί τόσο αδιάσειστη. ώς συνέϋη το 1851 καί 1852 έτος' καί αν οί ημέτεροι ναυτικοί δεν ?\σαν οικονόμοι καί δραστήριου ήθελε βεβαίως υποπέσει εις πολύ μεγαλητέρας ζημίας". Βλ.63 οσάκις η δυτική Ευρώπη έχει άφθονίαν σιτηρών.. Άπ'την άποψη αύτη η χώρα ξεφεύγει άπό τά στενά σύνορα πού της έ'χουν δοθη. σέ τρό­ πο ώστε μόλις θά θεμελιωθεί τό νέο κράτος επάνω σέ στέ­ ρεες βάσεις. ΓΒ'~| . αντίθε­ τα. Ι.

δημιούργη­ σαν προβλήματα ύπερτροφύας στην πτωχή κατά τά άλλα Ε λ ­ λάδα πού έμπόδυσαν γυά μεγάλο δυάστημα τη φυσυολογυκη της ανάπτυξη. THIERSCH. πραγματοπουοϋνταυ σέ βά­ ρος τη"ς ανάπτυξης καύ ττίς προόδου της έλληνυκης ούκονο.. οι.π. τ. σελ. σελ. .73. τ.77-97.Β'.63-76 καύ ύδυαύτερα τό Κε­ φάλαυο έκτο: "Τά μέτρα πού θά υποβοηθήσουν την ανάπτυξη τοϋ έμπορύου καύ της ναυτυλ'ας της Ελλάδος". ανέτρεψαν πολλές από τύς προβλέψεος τοϋ Βαυαροϋ δυανορύμενου. Παρά την ορθότητα των βεβαυώσεων που δυατυπώνευ έδω ό συγγραφέας. Βλ. σελ. (6) F.63-64.Β'. πέμπτο.ι. αλλά où καρπού αυ­ τού. S. σελ. προ'ύόν δυαφορετυκων μεδόδων καλλυέργευας άπο εκεί­ νες πού ίσχυαν στην Ελλάδα καύ μέ προοροσμό τη δυατροφη πλυθυσμων πού δέν άφοροϋσα'ν τον έλληνυκό. κεφ. πέμπτο.64 δέντρου ίου εχεο τύς ρίζες του στην Ελλάδα καύ που où καρπού τους δεν έχουν χαθεΕ γυ'αύτην". δταν μετά τό 1880 πραγματοπουοονταυ où έπενδύσευς των Ελλήνων κεφαλαιούχων τοϋ έξωτερυκοϋ στο νεοσύστατο Κράτος. άκόμα σχετυκά ολόκληρο τό πέμπτο Κεφάλαυο : " Ή ναυτυλύα καύ τό έμπόρυο της Ελλάδος". THIERSCH. ρυζυκού μετασχηματυσμού που προκλεύθηκαν τό 1870-1880 στο έσωτερυκό του δυναμυκότερου τμήματος τοϋ έλληνυσμοΰ στά πλαύσυα μυδς πολύ γενυκότερης δυαδυκασύας ίου συντελεϋταο την υ'δυα περύοδο. έπενδύσευς που ΰπαυνυσσεταυ παραπάνω ό THIERSCH. δ. "Ετσυ. Κεφ.Γ. γυά νά πάρουμε έδω την "δυα την έ'κφραση τοϋ συγγραφέα "δέν χάνευ τους καρπούς άπο τους κλάδους καύ τά παρακλάδυα της".' μύας καύ ή Ελλάδα βέβαυα..

Ειδικότερα. Εμπόριο (γενικά)* Ή συμβολή καί ύποστη'ριξη του Κράτους ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο εμπόριο καί πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή δι­ άφορων νομών συμφωνά με τό--γαλλικό εμπορικό κώδικα. Ή τελευταία μά­ λιστα. 2 τ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Περί τοϋ εν Ελλάδι έμπορου. έτσι ώστε τό επάγγελμα τοϋ έμ­ πορου καί οι εμπορικές συναλλαγές ό'χι μόνο νά μην υπόκεινται σέ κανένα περιορισμό. ò Καποδίστριας καί ή Βασιλεία. THIERSCH: De l'état actuel de la Grèce.. Διατάγματος της 3 Απριλίου 1835 "Περί όργανισμοΟ τοϋ Υπουργείου των Εσωτε­ ρικών" καί τά άρθρα 46. STRONG: Greece as a Kingdom. ή διέιουσα εμπορική νομοθεσία στηριζόταν στις αρχές της καλώς εννοούμενης ελευθερίας του εμπορίου καί ό ισχύων Εμπορικός νομός ^ταν πίστη μεταφορά του αντίστοιχου γαλλι­ κοί) τοϋ 1807. ΜΑΝΣΟΛΑΣ: Πολιτειογραφικαί πληροφορία!. θέλοντας νά δώσει στον ελληνικό εμπορικό κώδικα νέο κύρος. Άθηνα 1885. Λειψία 1833* ΑΘΗΝΑ (Εφημερίδα)" ΕΛΠΙΣ (Εφημερίδα)' ΑΙΩΝ (Εφημερίδα)' F. άλλα καί νά προστατεύονται πλήρως. Κεφαλλονιά 1865 καί ιδιαίτερα Α. Λονδίνο 1842' ΠΑΝΔΩΡΑ (Περιοδικό)' Ι. 57 καί 60 τοϋ διατάγματος "Περί καθηκόντων των Νομαρχών" καθιέρωναν την πλήρη ελευθερία χά­ ρη τοϋ εμπορίου καί χορηγούσαν την αναγκαία προστασία γιά την ακίνδυνη διενέργεια του.N. εισήγαγε επίσημη μετάφραση τοϋ γαλλικοϋ νομού μέ το Διάταγμα της 19 Απριλίου 1835. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ: Ή επιστήμη τοϋ εμπορίου. . Αυτόν τον τελευταίο είχε εισαγάγει στη' χώρα ή της Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου επαναλαμβάνοντας ψήφισμα Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος καί επικύρωσαν οι κατοπινές Συνελεύσεις. Συγκεκρι­ μένα.ò1? III. ΣΟΥΤΣΟΣ: Δοκίμιον περί οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Άθηνα 1863' Ι.. Άθηνα 1867 καί A. το άρθρο 2 8Lß ' τοϋ Β. * Π η γ έ ς : F.

δύκτυο δυαμετακομι. μέ το' Β. έκτος àio την προσφορά του στη γενυκη σταθε­ ροποίηση καύ την κατάργηση των έσωτερυκων δασμών.στυκοϋ έμπορύου καύ δύκτυο ΰγευονομυκοΰ έλεγχου.κων πανηγύρεων στύς πόλευς καύ τους άγροτυκούς δήμους καύ την κατασκευή δοκτύου έθνυκων οδών.α. ό οποϋος στά πρώτα χρόνυα της δεκαετύας του 184-0 περιλάμβα­ νε 78 προξένους στο έξωτερυκό (11 γενυκούς προξένους. υδρυσε έμπορυκά δυκαστηρυα (έμποροδυκεϋα) στο Ναυπλυο. Δημυουργησε έπύσης τελωνευακό δίκτυο πού εκτεινόταν σε 179 λυμάνι. προστάτευσε τά συμφέροντα του έλληνυκοϋ ναυτυκοϋ έ'ναντυ των ξένων. Διάταγμα της 15/18 Δεκεμβρύου 1836 "Περύ άστυνομύας της έμπορυκης ναυτολύας" καύ τό νόμο της 13 Νοεμβρύου 1851 "Περύ βοβλύου ναυτοδανεύων". Δυάταγμα της 15 'Οκτωβρίου 1833 "Περύ έμποροκης ναυτυλύας" καύ τό άντύστουχο Β. φρόντισε γυά την καλύτερη διοργάνωση του καύ καθιέρωσε έγγυησει.ές καύ τους κυνδύνους των άσφαλι. 'Οργάνωσε ακόμα τον προξενυκό κλάδο.ÖD Το Κράτος. την καλύτερη διοργάνωση των έμπορι.ς που κατέστησαν ευκολότερη τη χορήγηση ναυτυκών δανεύων καύ περυέστευλαν τύς ζημι. Δοάταγμα της 14 Μοεμβρύου 1836 καθώς έπύσης καύ μέ το Β.ρυων. Τέλος. 38 προ­ ξένους καύ 29 ύποπροξένους) καύ υπέγραψε συνθήκες έμπορύου καύ ναυτυλύας μέ πολλές χώρες. στην Πάτρα καύ στη Σύρο καύ φρόντυσε γυά τη σύσταση έμπορυκων έπυμελητηρύων. .στυκων έται.

τό δι­ άταγμα προέβλεπε την οδρυση εμπορικών έπυμελητηρίων. Δι. στη Σύρο (1836). Ευδυκότερα. από τά όποϋα τά εννέα πρώτα ίταν πι. Ή σύσταση όλων των παραπάνω έπυμελητηρίων εγυνε σύμ­ φωνα με τό Β. Συγκεκρυμένα.στη μετάφραση των άρθρων 631 έως 639 τοΰ γαλλυκοΟ Ε.Μαίου 1835 πού περιελάμβανε 11 άρθρα. Έμπορυκά επι. στη'ν Πάτρα (1836). ^Εσωτε£υ_κο_'Εμ_πο£υ£ Ή κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο Κράτος ίταν ελεύθε­ ρη.Δ. "Οσον άφορα στά καθήκοντα των έμπορυκων επιμελητηρίων.) καί θά επαυζαν ρόλο εκπροσώπων των έμπορι. τά εμπορεύματα ίου κυκλοφορούσαν στο έσωτερι.Ν.μελητηρυα Την περίοδο πού εξετάζουμε υπήρχαν έμπορυκά επιμελητή­ ρια στο Ναύπλι. τά ό­ ποϋα θά ?ίταν έννεαμελη (6 τακτυκά καί 3 άναπληρωματυκά μέλη πού θά δυορίζονταν με Β. ήταν: νά .άταγμα της 2/14. Ό φόρος αυ­ τός. ή οποία. νά επεκταθεί καί σε άλλα εοδη (1). στην Άθηνα (184-1) καί στην Καλαμάτα (1853). έπυβαλόταν στά εμπορεύματα που εΰσάγονταν σε κάθε δη"μο γυά τοπυκη κατανάλωση. ή Κέρκυ­ ρα τό 1865 καί ή Ζάκυνθος καί ή Κεφαλλονυά τό 1866. σε όρυσμένες περυπτώσει. 1. μποροΰσε όμως. Αργότερα απο­ κτήσαν έπομελητηρυα ή Λαμία καί ή Χαλκίδα το 1860.ς καί ευδυκοτερα όταν κάποοος δήμος άντυμετώπυζε ΰδοαίτερα προβλήματα. συμφωνά με τό νομό της 22 Δεκεμβρίου 1847.67 Α.ο (1836).κό της χώρας δεν ύπόκευνταν σε κανέναν περυορυσμό έκτος àio την πληρωμή των δημοτυκων φορών. κατά τό άρθρο 7 τοϋ καταστατυκοΰ τους διατάγματος.κων κουνοτητων καί συμβούλων της Κυβέρνησης πάνω αέ έμπορυκά θέματα. δεν ξεπερνούσε τά 2% επί της τυμης των εύδων έσωτερι.κης κατανάλωσης που ορίζονταν ρητά στο' νόμο.

Κυβέρνηση. μέ τά Β. οπού λευτούργησαν έμπορυκά τμήματα στά όποϋα δυδάσκονταν στουχεϋα έμπορυκοϋ δυκαύου. άλλα καύ την πεύρα τους προς τά έμπορυκά συμφέροντα' νά εκθέτουν τύς αΰτύες που ενδεχόμενα έμπόδυζαν τη φυσυκη επίδοση του εμπορίου. σύμφωνα με τύς γενυκές οΰκονομυκές αρχές καύ νά φροντύζουν γυά την καλή εκ­ τέλεση των δημόσυων εμπορυκων έργων καύ την όμαλη λευτουργύα των εμπορυκων καταστημάτων.68 προβάλλουν στην Κυβέρνηση τη γνώμη τους. τ<5 Δυάταγμα προέβλεπε τη σύγκληση στην πρωτεύσουσα τοο Κράτους Έμπορυκοο Συνεδρύου. Συγκεκρυμένα γυά τον καθαρυσμό καύ ιην καλή δυατηρηση των λυμανυων. δυωρύγων. λουμοκαθαρτηρύων. εμπορυκων πλούων. 3. εμπορυκων σχο­ λών καθώς έπύσης καύ γυά τη σωστή εφαρμογή των δυατάξεων τοϋ νομού "Περύ τελωνεύων". τύς γνώσευς. 2. Τέλος. γυά την άντυμετώπυση σοβαρών προβλημάτων γενυκοτερου έμπορυκοΰ ένδυαφέροντος. Δυατάγματα της 18 Αυγούστου 1856 καύ της 3 Αυγού­ στου 1857 άρχυσε ή δυδασκαλύα τοϋ έμπορύου στά γυμνάσυα της Σύρας καύ των ΙΙατρών. Έμπορυκη έκπαύδευση Ή εύσαγωγη εμπορυκων μαθημάτων στά εκπαυδευτυκά ύδρύ- ματα τοϋ Κράτους εγυνε μέ μεγάλη καθυστέρηση. στο όποϋο θά μετεϋχαν ώς άντυπρόσωπου τά μέλη όλων των εμ­ πορυκων έπυμελητηρύων της χώρας καύ où πολύτες εκεϋνου πού θά δυόρυζε η. μόλων. συδηροδρομων. ή όπούα άλλωστε είχε καύ την ευθύνη της σύγκλησης (2). Έμποροπανηγυρευς OÙ έμποροπανη'γυρευς καθυερώθηκαν έπύσημα στην Ελλάδα . Συγκεκρυμένα. υποδεικνύοντας ταυτόχρονα καύ τά μέσα καύ τύς πη­ γές πού θά έξασφάλυζαν την προώθηση του. λογυστυκη καύ έμπορυκη γεωγραφύα.

κονομυκη σημασία καί τη σπουδαιότητα που είχαν πολύ πρίν άπό την επίσημη καθιέ­ ρωση τους. όρυσμένη έποχη καί δυαρκοϋσαν άπό 3 έως 12 μέρες. Νόμυσμα Μία άπό τίς πρώτες πράξευς της·Άντυβασυλείας ίταν ή εισαγωγή ενός τελείως νέου νομυσματυκοϋ συστήματος πού θά επαυρνε τη θέση των νομοσμάτων τοϋ Καποδίστρυα καί των Τούρ­ κων σάν κύρυος τρόπος συναλλαγής καί μέγυστο στουχεΐο άξυων. το 1865 29. Μέ τό Β. Έκτος άπό τη δραχμή προβλεπόταν επίσης ή έκδοση αρ­ γυρών νομισμάτων πού περυεΰχαν εννέα μέρη άργυρο καί ενα μέ­ ρος χαλκό σε τεμάχυα τον πέντε. τά όποϋα τό 1859 ^ταν 25.G9 τό 184-7 με Β. Ανάλογη αύξηση παρουσίασαν καί τά έσοδα των δήμων που δυενεργοΰσαν τίς έμποροπανηγυρευς. Αναφέρεται. μυση*ς καί ένα τέταρτο τη*ς δραχμές.. Ό φόρος αυτός είχε έπυβληθεΐ γυά πρώ­ τη φορά άπό τόν Καποδίστρια (Ψηφυσμα της 14 Φεβρουαρίου 1830) καί δυατηρηθηκε από τόν "Οθωνα (3). Δυενεργοΰντο μυά φορά τό χρόνο σε άγροτυκούς κυρίως δήμους. σχετυκά οτυ άπό το 1847 μέχρυ το 1867 γίνονταν ετησίως σε δυάφορα μέρη τοϋ Κράτους 29 συνολυκά εμποροπανηγύρεις. 4. . μυδς.σαγόμενα άπό άλλους δήμους εμπορεύματα. ή έκδοση χρυσδν νομυσμάτων από εννέα μέρη χρυσό καί ένα μέρος χαλκό σέ τεμάχυα των ευκοσυ καί σαράντα δραχμών καί τέλος ή έκδοση χαλκίνων νομυσμάτων γυά δέκα. ό όποϋος αναγραφόταν στον προϋπολογισμό τοΟ δή­ μου ώς τακτυκό έσοδο. προέρχονταν κυρίως άπο τό δη­ μοτικό φόρο πού επιβάρυνε τά εί. πέντε. δυαυρούμενη σε 100 λεπτά. καί το 1884 έφθασαν περίπου τίς 40. παρά το γεγονός δτυ ή πλήρης απελευθέρωση τοΰ εμπορίου καί η ανάπτυξη των μέσων συγκουνωνίας πού μεσολάβησαν στο μετα­ ξύ. où όποϋες το 1884 έφθασαν τίς 40. Δυάταγμα της 8/20 Φεβρουαρίου 1833 καθορίστηκε ώς νέο καί μοναδυκό έθνυκό νόμυσμα ή δραχμή. δύο καί ενα λεπτό τΠε δραχμές (4).000 δρχ. Τά έσοδα αυτά.863 δρχ.565 δρχ. Δυάταγμα. είχαν μευώσευ αόσθητά τη μεγάλη οί.

τό βάρος τους καύ την άξύα τους σε σχέση με τά χαλκονομύσματα. Γυατύ πέ­ ρα από τη δυευκόλυνση τοϋ έμπορύου πού ένύσχυε μέσω μυδς σταθερής νομυσματυκης ούκονομύας καύ πέρα άπό τον αναπροσα­ νατολισμό της έλληνυκης ούκονομύας πού προωθούσε. υπήρξε συνεπώς ενα από τά σπουδαυότερα μέτρα που πήρε τό νέο Κράτος στά πλαύσοα των προσπαθευων πού κατέβαλλε γυά την ανασύνταξη της έλληνυκης oùκονομύας καύ την ένταξη της μέ νέους ορούς στη δυεθνη οΐ. Τέλος.κονομύα. Τά τουρκυκά νομύσματα πού ήταν ακόμη τότε το κύρυο μέσο αν­ ταλλαγής καύ ή κύρυα βάση λογυστυκης. θά έκανε την Ελλάδα ούκονομυκά τρωτή στον προ­ ηγούμενο αφέντη της (6). άλλαγη ή όπούα. παρά τη θλυβερη κατάσταση στην όπούα περυηλθε λόγω "της πλημμελοΟς βάσεως δυατυμησεως των ξένων νομυσμάτων". Τό νέο νομυσματυκό σύστημα. όπως έπυσημαύνευ ò Ι. αλλά καύ λόγω της πυθανότητας αλλαγής τους από την Οθωμανι-κη Κυβέρνηση. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. οχ υ μονό λόγω της μευωμένης τους άξύας στη δοεθνη αγορά χρημάτων καύ των άρνητυκων τους επιπτώσεων στην άξύα τοϋ έλληνυκοϋ ρευστοο κεφαλαύου. καθορυζοταν οτυ όλες où πληρωμές στο Κράτος έπ­ ρεπε νά γύνονταυ μέ το νέο νόμυσμα η σέ όρυσμένα μονό ξένα χρυσά καύ αργυρά νομύσματα που ή άξύα τους σέ σχέση μέ τά νέα νομύσματα προσδυορυζόταν μέ συγκεκριμένους ό'ρους (5). άποκλεύονταν από την κατηγορύα των άποδεκτέων ξένων νομυσμάτων. τό όποιο μάλυστα ενείχε καύ εθνυκη σημασύα. ?1ταν ένα άπό τά τελευταΰα βήματα γυά τη'ν απελευθέρωση άπό τον οθωμα­ νικό έλεγχο.70 Το δυάταγμα κανόνυζε έπύσης την άναλογύα του χαλκού που περοεΐχαν τά χρυσά καύ αργυρά νομύσματα. Μέτρα καύ σταθμά Τά τουρκυκά μέτρα καύ σταθμά σέ άντύθεση μέ τό τουρκυκό νομοσματυκό σύστημα ίταν σαφώς καθορυσμένα καύ χρησυμο- . 5.

καθορίζον­ ταν où δοαφορές τους μέ τά προηγούμενα μέτρα.71 πουοϋντο σε όλη την Ανατολή. Παρ'ολ'αυτά. τη μονάδα πού θά λαμβανόταν ώς βάση τών μέτρων καί των σταθμών πού χρησυμοπουοΰντο ώς τότε στην Ελλάδα. Ή αντικατάσταση. Τέλος. Ωστόσο.σαγωγη συστήματος όμουομόρφου καθ'ολον το Κράτος" καί συγκρότησε έπυτροπη με σκοπό "νά γνωμοδότηση επί της καταλληλοτέρας και! προσφορωτέρας δυαρρυθμίσεως των έν ύσχύ'ί μέτρων καό σταθμών". στο οποίο δόθηκε τό ό'νομα πήχης.λΐΐ οΰκογένευα των Εύρωπα'ίκών κρατών. ή τύχη τοο νέου μετρυκοϋ συστήματος. έτρυ ώστε νά γίνευ ευκολότερη ή τακτοποίηση τοο μετρυκοϋ συστήματος καί νά μη δημυουργηθοον προβλήματα στίς συναλ­ λαγές. πού βασίζονταν στο δεκαδυκό σύστημα. τό σύστημα πού θά δυαυρεϋτο Η. εγυνε μέ τό Β. καί έσπαζε τόν δεσμό πού την έδενε γυά πολλά χρόνυα μέ την άλυσσόδα τοΟ άνατολυ- . Μετά άπό εργασίες πού κράτησαν τρόα περόπου χρόνυα. Εύδι. η έπυτροπη οφευλε νά έπυλέξει. Δυάταγμα της IM· Ιουνίου 1837 έπυτράπηκε καί ή χρήση τοϋ στατηρα γυά όλα γενυκά τά εμπορεύματα πού ζύγυζαν περυσσότερο άπό δύο μνές. Μέ τό CÓLO Β. τό όποϋο κατά τόν F. Δ. αμοι­ βαίες σχέσευς μεταξύ των νέων μέτρων καό σταθμών. πού έπαυρνε ώς βάση τοΰ νέου μετρυκοο συστήματος τό γαλλυκό μέτρο. Δυάταγμα της 28 Σεπτεμβρίου 1836. απαγορευόταν ή χρήση τοΏ στατηρα (εκτός άπό τός περυπτώσευς πωλη'σεως εμ­ πορευμάτων μεγάλου όγκου πού είχαν πολύ μυκρη άξόα σέ σχέση μέ τό βάρος τους) καύ επιτρεπόταν ή ελεύθερη χρησυμοποόηση τών μέτρων καό των σταθμών γυά τύς πωλησευς δημητρυακων καρ­ πών καό οσπρίων. ή όδυα έπυτροπη έκρυνε τελυκά ώς αδύνατη τη δυαρρύθμυση τοϋ ισχύοντος μετρυκοΰ συστήματος καό πρότευνε στην Κυβέρνηση την αντικατάσταση των τουρκυκων μέτρων καό σταθμών alto τά άντόστουχα δυτυκά. προσδυορόζονταν τά ονόματα καό οι. μέ τό Β.μονάδα αύτη καθώς επίσης καί τά μέτρα πού θά έπρεπε νά παρθοον. STRONG "έφερνε την Ελλάδα πλησυέστερα στην μεγά. η Κυβέρνηση άποφάσυσε το 1833 την "εί. όπως άλλωστε καί στη'ν Ελλάδα.κότερα.

μοποι.σαγωγή του δυο φορές (το 1838 -παί.ά πολλά χρόνι.κές υπηρεσίες δέν ακολουθούσαν πάντα τά νέα μέτρα καί σταθμά.κή εφαρμογή.σμοϋ" (7).72 κι.κό ότι. αφοϋ οι.σαν γι. χαί αυτές ακόμα ol κρατι. χαί το ίδυο το σύστημα νά μην εχευ αποκτήσει. στην πράξη το νέο μετρυχο σύστημα δέν χρησυμοπουεΐτο στίς έμποροχές συναλλαγές μέ τήν Τουρκία. άφοϋ δι. "Ετσι. Όδυχό δίκτυο Άπο τήν αρχή της ανόδου τοΰ "Οθωνα στο θρόνο. τήν αξία του στά πλαίσι.χή Ευρώπη.δυαίτερη προσοχή στο έθνυχό όδυχό δίχτυο.αχό. δπου έχει ϋσχυε το αν­ τίστοιχο παραδοσι. έχτός των άλλων.οϋν στίς συναλλαγές τους τά παραδοσι. ένω στά δημόσι.τυχία. το 1867 την πρέπουσα ύσχύ χαί την ανάλογη πρακτι.α έργα το νέο σύστημα εφαρ­ μοζόταν άπο την αρχή γυά τόν ύπολογι. νά ήταν αύτη ίου αναμενόταν άπο τους υποστηριχτές του.ευκόλυνε σημαντυχά τήν προώθηση τοΌ έλληνυκοΰ εμπορίου μέ τήν ήπεορωτι. δεν φαίνεται.α.εΐτο στίς συναλλαγές με τή Δύση χαί μάλυστα μέ επι. ενίσχυε στα­ θερά τά τελευταΕα βήματα γυά" τήν άνεξαρητοποίηση τοο Έλληvuxoü Κράτους άπο τους 'Οθωμανούς. ή χατασχευή τοΟ όπόίοϋ θά ενίσχυε σημαντυχά. ο Ì.ες υπηρεσίες χρησυμοπουοΟσαν το παλι. ότι. δόθηχε ί. το έμπόρυο στο έσωτερυκό της χώρας. μέχρι.α των προσπαθευων πού καταβάλλονταν τότε γυά τήν αποδέσμευση της έλληνυχής οόχονομίας άπο τήν Ανατολή χαί τον προσανατολυσμό της στή Δύση. ένω χρησυμοποι. χαρακτηρυστι. Αυτό βέβαι. δημόσι.ακά μέτρα χαί σταθμά με αποτέλεσμα νά αναβληθεί ή εί. δέν καταργεί τη σημασία τοΟ νέου συστήμα­ τος ως μέτρου το οποϋο.κότητας.ό.σαν νά χρη - σι. 6. Εοναυ π. το 1842).χ. έπευδή άχρυβως τό τελευταίο έξαρτυόταν άμεσα άπό τήν ύπαρξη χαί τήν χανονυχή λειτουργία έθνυχων όδων: . "Ελληνες συνέχι. ούτε μευώνει.α την πλήρη εφαρμογή του. ανεξάρτητα άπο τά προβλήματα πού έμπόδι.σμό τοϋ βάρους καί της χωρητι..Άρκεϊ νά αναφέρουμε.

εκτός άπό τύς άσφαλύσευς πλούων. ò πρώτος τό Ναυπλυο με τό "Αργός. Σύμφωνα με το Β. Άσφαλυστυκά Καταστήματα Την περύοδο πού εξετάζουμε υπήρχαν στην Ελλάδα 18 ναυτυκές κυρύως άσφαλυστυκές έταυρύες αρκετές άπό τύς όποϋες. Το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδυο της βασιλείας δέν είχε ό­ μως έπυτυχύα ανάλογη με την έκταση της προβλεπόμενης κατα­ σκευής του. . τρεϋς μυκρότερου δρόμου πού συνέδεαν. ή μοναδυκη ξένη άσφαλυστυκη έταυρύα μέ πρακτόρευα στην Ελλάδα ?ίταν ή Άνδρυατυκη "Ενωση Άσφαλεύας μέ έδρα την Τεργέστη. ή Έλληνυκη Άσφαλυστυ­ κη Έταυρύα. Δυάταγμα της 16 Αύ­ γουστου 1833 προβλεπόταν ή κατασκευή πέντε συνολυκά δρόμων: 1) Πάτρας-Μυστρά-Γυθεύου. η δεύτερη τό 1838 καύ ή τρύτη τό 1844-. ό Έρμης καύ ή Έταυρύα των Φύλων της 'Ασφαλί­ σεως πού Ιδρύθηκαν στη Σύρο. 2) Ναυαρύνου-Μεγαλουπόλεως-Τρυπόλεως-Κορύνθου (μέδυακλάδωση ως το Ναύπλυο). δυενεργουσαν ακόμα. πού ΰδρύθηκε στην Πάτρα τό 1836. ή πρώτη τό 1837. άφοϋ ως τό τέλος της όθωνυκης περιόδου κατά το μεγαλύτερο μέρος του δέν πραγματοπουηθηκε.Υί δσο λυγότερου δρόμου υπήρχαν. τόσο στένευαν τά περυθόρυα ανάπτυξης του εμπορίου στην ενδοχώρα της ηπευρωτυκης Ελλά­ δας καύ άντυστρόφω^. Παρ'ό'λ αυτά. ό δεύτερος (πα­ ράλληλος μέ τον'Ισθμό της Κορύνθου) τό Λουτράκυ μέ τό Καλαμάκυ καύ ό τρύτος την 'Αθήνα μέ τον Πευραυά (8). Α ­ νάμεσα στύς σπουδαυότερες ?ίταν ή Άχαϋκη Άσφαλυστυκη Έταυρύα. σύμφωνα μέ δυασταυρωμένες πληροφορίες της έποχης καύ ναυτυκά δάνευα καθώς έπύσης καύ προεξοφλησευς έμπορυκων γραμματέων (9). ως τό 1843 εζχαν κατασκευασθεί. 3) Άθηνων-Θηβων-Λυβαδυας-'Αγρυνύου-Βόνυτσας (με δυακλάδωση ως τη Χαλκύδα). 7. "Ως τά πρώτα χρόνυα τουλάχυστον της δεκαετίας τοΐ) 1840. λόγω κυρίως της πενυχρης δημοσυονομυκης κατάστασης τοΟ Κράτους. 4) Άμφυσσας-Λαμύας-συνόρων καύ 5) Μεσολογγίου-Άγρυνέου.

νά έχουμε σαφή γνώση οΰτε τοϋ με­ γέθους των κεφαλαίων των έται. είτε δηλαδή οι. εύ'τε τάναυτοδάνειαη τίς προεξοφλησει.άπό την ΰδρυση τοϋ ανεξάρτητου Έλληνυκοϋ Κρά­ τους η όταν αργότερα άπευληθηκε άμεσα άπό την εΰσαγωγη της ατμοκίνητης μηχανής πού έπληξε τά ί. έλληνυκές άσφαλυστυκές έταυρίες είχαν ώς κύρυο έργο τίς άσφαλίσεος πλοίων.σολογυσμους των έται.κονομυκές κρίσευς πού άντυμετώπυσε .ρυων. Αυτό άποδευκνύεταυ πρώτα καί κύρυα άπό τό γεγονός O T L σέ περυόδους ανά­ πτυξης η κρίσης τοϋ έλληνοκοϋ εμπορίου καί της ναυτιλίας. "Οπως καί νά εχεο πάντως τό θέμα.. où έλληνυκές άσφαλυστυκές εταορίες άντυμετώπυσαν ανάλο­ γα προβλήματα πού απείλησαν σοβαρά την ύπαρξη τους. Δυάταγμα. .74 Ή υδρυση των εταυρυων αύτων.δυωτυκό φορέα.στυοφόρα στό δυάστημα 18751880. πού αναφέρουν δτυ ò κύρυος ό'γκος τοϋ ελληνυκοΰ έμπορυκου στόλου ασφαλιζόταν εκτός Ελλάδας (10). ένα είναυ βέβαυο: ή δραστηριότητα των εταυρυων αύτων ?ίταν στενά δεμένη μέ την έμποροναυτυκη δραστηριότητα των Ελλήνων. ' "Ετσυ. άλλα καί νά ελέγξουμε άλλες πληροφορίες σχετυκές μέ το θέμα. Το γεγονός αυτό. όταν τό 1850 ή έλληνυκη έμπορυκη ναυτυλία βρέθη­ κε μπροστά σέ μία άπό τίς σοβαρότερες οί.ρυών που ΰποβάλονταν ΰποχρεωτυκά στο Υπουργείο των Έσωτερυκων κάθε εξάμηνο. χωρίς όμως νά δημοσιεύεται.κό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Καταστατικό της έταορίας η έστω μυκρη περίληψη τοϋ Καταστατυκοϋ της. θά μπορούσαμε ενδεχο­ μένως ό'χυ μόνο νά σχηματίσουμε μυά αρκετά κατατοποστυκη εί- κόνα τοϋ ύψους χρηματοδότησης της ναυτιλίας άπό τον ί.. σε συνδυασμό με το ότυ ή Κυβέρνηση δεν δημοσίευε τους ί. δέν μας έπυτρέπει. οΰτε πολύ 'περοσσότερο τοϋ κύκλου έργασυων τους. Μ'αΰτό τον τρόπο. τά έλληνοκά άσφαλυστυκά καταστήματα αναπτύσσονταν η εφθυναν άντυστοίχως. συγχρόνως στο σχετι.ς. γυνόταν με Β. αποτέλεσμα -rfis ανάπτυξης του εμπορίου καί της ναυτυλίας τίς δύο πρώτες δεκαετίες της βασι-λείας τοϋ "Οθωνα.

ανάμεσα στους οποίους καί ή ΠΑΝΔΩΡΑ. τη χαρακτηρυζαν ώς αδυκη καί άφηναν νά εννοηθεί πώς ή έκδοση της έξυπ:ηρετουσε άλλους σκοπούς. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ (11). αν καί δέχονταν όρυσμένες άπό τίς βασυκές κατηγορίες πού εκτοξεύον­ ταν σέ βάρος τοΟ έλληνυκου έμπορυκοΰ υαυτυκοΌ. "Ενα χαρακτηρυστυκό παράδευγμα αΰτης άκρυβως της συμπερυφορας πού έκτος των άλλων φανερώνευ την ομόλογη σχέση ανά­ μεσα στίς δραστηρυοτητες των Ελλήνων ναυτυκων καί έμπορων καί των ασφαλυστυκών καταστημάτων ευναυ ή έκδοση από τη Γαλλυκη Κυβέρνηση τό 1850 μυας εγκυκλίου μέ την οποία καλοϋνταν οι.κονομοκων έμπευρογνωμώνων της εποχής. Ή έκδοση της εγκυκλίου αύτης. όσο λόγω έσκεμένων ένεργευων της έλληνυκης πλοιοκτησίας καθώς επίσης καί έξαυτίας άλλων παρεκτροπών καί παραβάσεων της ναυτυκης νομοθεσίας άπο τους "Ελληνες καί αποσκοπούσε στην "έπί το βέλτοον δυοργάνωσυν του Έλληνυκοΰ Έμπορυκοΰ Ναυτυκον3" (Οικουμενικός Μηνήτωρ. ό'χυ τόσο λόγω των δυσμενών καυρυκων συν­ θηκών. όφειΛόταν βα­ σικά στον μεγάλο άρυθμο των έλληνυκων ναυαγίων πού είχαν σημευωθεϋ μετά το 184-8. . κρίνοντας την έγκύκλυο άπο την αυστηρότητα του ύφους της καί τίς δυσμενείς γυά τους "Ελληνες έντυπώσευς πού δημυούργησε σέ έθνυκη αλλά καί σέ δυεθνη κλίμακα. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ η τοϋ Ι.Ν. Άλλου πάλυ. φυλ.ς αύτης της συμπεριφο­ ράς καί την επακολουθούσα μείωση της έλληνυκης ναυτυλίας σε έθνυκό άλλα καί σέ δυεθνές επίπεδο δεν είναι. λίγες. της 22/3/1853). σύμφωνα μέ έγκυρες πληρο­ φορίες μυας μερίδας τοϋ τύπου άλλα καί ανθρώπων μέ βαθυά πεί­ ρα καί σπουδαίων οΐ.N. οίου ή συμπερυφορά των Ελλή­ νων ήταν ασυμβίβαστη ρε την έπυνοητυκοτητα καί την πλούσυα πείρα που δυέθεταν στον τομέα της έμπορυκης ναυτολίας με αποτέλεσμα την αυτόματη αντίδραση των άσφαλυστυχων έταυρυων πού εύσπράτανε τίς βαρύτατες έπυπτώσει. ασφαλυστυκές έταυρίες νά μην ασφαλίζουν τά έλληνυκά πλοϋα κα­ θώς επίσης καί τά εμπορεύματα πού μεταφέρονταν μέ έλληνυκά έμπορυκά. όπως τοϋ A.75 Άλλα καί οΰ περοπτώσευς.

κές έταυρύες μετά την έκδοση της γαλλι. "Ελληνες εί.ρέσευς άφοροΟσαν άποκλευστυκά τύς άσφαλύσευς Ελλήνων πλουάρχων . καύ τέλος οί.κοϋ δέν ξεπερνούσαν κατά μέσον öpov τά 30 τό χρόνο καύ ή άξύα των πλούων πού χάνονταν ιύς 600.ο. η ί.233.ση των έλληνι.κοΏ την ί.633.ά τέτοι.ας εγκυκλίου έδωσε την εΰκαυ- ρύα στο βουλευτή "Υδρας Ι.κων έμπορυκων πλούων.179 δρχ.. έπέτεονε την κρύση πού από τό 1850 είχε άρχύσει.κτητες πρύν άπό την έ'κδοση της έγκυκλύου πλήρωναν κάθε χρόνο γυά την άσφάλι.ανό νά φέρει. έπι. Δαμι.ς νά άσφαλύζουν τά έλληνυκά πλοία καθώς έπύσης καύ τά εμπορεύματα πού μεταφέρονταν μέ έλληνυκά φορτηγά.κη 'Αντιπροσωπεία σε όλη του την έκταση τό πρό­ βλημα της άσφάλυσης της έλληνοκης ναυτι.000 δρχ. Ή έκδοση άλλωστε της ύδι.τό 1.000 δρχ.ρναν οί. Ή Ι1ΑΝΔΩΡΑ μάλι. είναι. τό Δεκέμβρυο τοΰ 1850 στην Έθνι. Στην τελευταύα αύτη περύπτωση οί.κη άποζημύωση πού επαι.'δι. έκτος των άλλων καύ λόγω τοΟ οτι.ά τά πλοία πού έχα­ ναν κάθε χρόνο φθάνει.κη ναυτυλύα.α περίοδο (12).στα την θεωρεί σάν μύα από τύς βασοκότερες αό- τύες της μεύωσης πού ΰπέστει. εκείνο που έχει.κης έγκυκλύου σταμάτησαν μέ όρι. άλ­ λα ούτε καύ αργότερα.στι. σημασύα εϊναυ οτι.179 δρχ. $ίοσό τό όποϋο αν λάβουμε υπόψη την τελι. ξένες άσφαλι. "Ελληνες γι.βαύα άσφάλι.833.κης έταυρύας μέ σκοπό την άμοι. έξαι. τά έξης: οι. ή εγκυρότητα τους δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά τότε.σέπραταν τελι.πλέον άπό την πραγματυκη' ζημύα πού ΰφύσταντο. ή έγκύκλυος αύτη. νά πλήττει.λύας καταθέτοντας συγ­ χρόνως καύ νομοσχέδυο πού προέβλεπε τη σύσταση μετοχι." τά ναυάγυα τού έλληνυκοϋ έμπορυκοο ναυτι.σμένες έξαυρέσει.κά μετά άπό πολύμηνες καθυστερήσεις περύπου 4-00. την έλληνι.κοΐι ναυτι.α έγκύκλι.ση των πλούων τους στά ξένα άσφαλυστυκά καταστήματα 2.' où "Ελληνες πλήρωναν έτησύως στους ξέ­ νους άσφαλι. Ά π ό την έ'κθεση αΰτοΟ άκροβως του νομοσχεδίου τά στουχεΐα πού παρουσυάζουν ένδυαφέρον.7b Ανεξάρτητα πάντως άπό τους βαθύτερους λογούς πού υποχρέ­ ωσαν τους Γάλλους νά εκδώσουν μι. "Ελληνες πλοι.στές 1.178 δρχ. άπό τύς όπουες οί.σχύς του έλληνυκοϋ έμπορι.

νά πληρώνουν γυά την άσφάλυση των πλοί­ ων τους 9% μέχρυ 12%."γνωστών επί τυμι. . ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ. άξίζευ νά σημει-ωθεϊ. ήταν υποχρεωμένοι. ΜΑΝΣΟΛΑ καί τον Α.ότητυ" où όποϊου καί πάλυ. ένω τά ασφάλιστρα ήταν τότε 6% (13). Στον επόμενο πίνακα δίνεται η εικόνα των ασφαλιστικών εταιριών πού Ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1836 εως τό 1856 με στοιχεία πού πάρθηκαν από τον Α. Ν.

Ε-· Ο - Η Ö »Ρ Q. ω e· σ> rH ο M " CO rH rH CM d- =1- oo H η ω s ω CO tH d00 H > . L0 Ο 00 rH CO co co rH • • ω ο S σι Η LO ο Q. Ό Ι=! W U0 Γ­ ΟΟ co 00 Η co rH ? ρ 3 ο Μ " <Η (Τ ω ο ο. »P ο 3. •ί % V s Ρ r- H W »p Q.·Ρ< Q. ω 8 C" 3. LO »o Η Ο Ό I C Η Μ < Η 3 ΓΓ LO ss α.ρ »Ρ »Ρ > r < < « M <3 ρ ? i3 \r !Ρ Ο ÌP H 8 »P Q. r < n ο ο ο Ö r < 8 φ H OH H b »S H 8 X »er -< 8 8 r < Ο Ο Ρ 3 9b < » «CT s :P 8 X < 9b < v ? o X ο •> er -< . ο. a. d- 00 rH ' Ρ w rH 3" 00 rH • ?• • . j> LO Ο r < Ο Ä_> < ο < * - H b _) r < S 9- b < - r- 1=! -3 . ω s ω <3 Q. Ρ _> 8 »S ? χ fc2 Ρ Ο 3 _3 ρ H b Η < a. Ρ b 3 8 Ρ »8 >- ? 8 3. _) ω W 00 rH LO Ο Q. h· "8 ι=.<! ft: 'CT S χ Ö Q. 8 ω Η r < W Ρ β< - »er Ν.-ί ρ •θ· r· 8 »Ρ α.ρ Ο ? 3 Η »Ρ α.< M l- b 3 V M Θb V < * »CT X ρ H b ρ • < 3 9b < - •^ L0 icr 3- a. ο Ο t=. ddco rH σ> * 00 rH 3. 8 S " co LO rH rH Ο d" CO rH 8 e rH rH d" a. r- 8 Ni ω w ο co M "• 00 co. Q. «Ρ Μ oa er r < LO w ο l=! Ο H '8 Ρ M < < M 8 α. Q. h· »8 ο Η 8 ? < « * )8 Q. r < ω s ω Ρ ο r-ì A " * <a CM CM 8 Q.< Ρ P Ο M < * CO CM 3" CM ο I-Η * 00 rH LO Ο 8 LO ο a. ω < H < •> M <3 • < Ο s. «3 Η Η ο . 8 &< »8 Ε- . CQ Ρ <=i ο α. Ρ 8 r· M - r- X P Q. ο Q. ο •< Ρ 3. Q. M 3 9- »p Q. ? »3 X E-" »o Q. Ο Ü 3. •-< r· b "3 H 8 _> r < !3 ^< ω b v cr X j Q. »Ρ »P w w d· d· 00 rH d=Jr oo rH • a. CT X 3 ν D ο ω cr 7> 13 L0 Ρ Q. Ρ 3 r- w 8 ÏP Ο LO 8 3. Ο Ν 3 ω . M » Ο - »CT X _5 h· 8 _i Q.78 3" 00 8 M M M M Η Ο »ο ^< »8 ι-· 3 r· 3 9D <3 ru 00 Ρ ΙΛ (.• ci­ •θ· oa ω e· LO rH rH CN ca ω Q. Ρ 3 8 «Ρ α. 3 ω s< »ο r < Ö 9Ο < <s Ρ ο 8 ? 3 . ρ 3 8 ? ί3 !-• 3 ? ο ί­ ο. a. »P »3 W •D Μ co co LO CD CO co H ρ Ο Ο M r- a. ρ 8 π­ ω ~ Τ Χ Ρ α. Oi ^ »8 LO Ο M d W W > H PH •d M 33 X Ο t=t H S r· t-. 8 S co r- rH rH • r · CM OH Χ 8 »p Q. Ό ? 8 u> ω i=. r· »8 Κ w LT) i n ID i n co co 3.

ό όποιος αποτέλεσε τη βάση γυά τη δημυουργύα τελωνευακοϋ δυκτύου πού έκτευνόταν σέ 179 λυμάνυα (25 κύρυα. ή τελωνευακη δυατύμηση τοΰ Κυβερνήτη καθόρυζε. Το 1843 εκδόθηκαν δύο ακόμη νόμου: ό πρώτος καταργούσε το φόρο πού συνόδευε τά εμπορεύματα πού μεταφέρονταν από ένα έλληνυκό . ένω γυά τά ΰπόλουπα καθυέρωνε το σύστημα τοΰ κατ'έκτύμηση τελωνευσμου (10% καύ 6% άντυστούχως έπύ της άξύας των εισαγομέ­ νων καύ τών εξαγομένων εμπορευμάτων). το όποϋο αντικαταστά­ θηκε τελυκά το 1857 με το σύστημα των ορισμένων τελών γυά ολα τά εμπορεύματα. Τελωνευακη νομοθεσύα Ή έλληνυκη νομοθεσία στηρυζόταν ως το 1857 στο' σύστημα της έκτυμησεως πού εύσηγαγε ö Καποδύστρυας με την έκδοση τοϋ πρώτου τελωνειακού όργανυσμοϋ καύ της τελωνειακής δυατύμησης της 25 Μαρτύου 1830. Παρ*όλ'αυτά. Καύ οι δύο αυτού νόμου τροποπουηθηκαν το 184-3 μέ το νόμο της 19 Μαρτύου τοϋ ΰδυου έ'τους "Περύ όργανυσμοϋ των τελωνεύων τον) Κράτους" άπό 120 άρθρα. δυκτύου δυαμετακομυστυκοΌ έμπορύου όπως έπύσης καύ δυκτύου ύγευονομυκοϋ έλεγχου. ό ένας τά δυκαυώματα καύ τύς ύποχρεώσευς των πλουάρχων καύ των έμπορων καύ ό άλλος τύς δυατυπώσευς κατά τη φόρτωση. 63 δευτερεύοντα καύ 33 σταθμούς). εκφόρτωση. ένω το 1842 εκδόθη­ καν δύο νόμου πού καθόρυζαν. "Ετσυ το 1837 καταργήθηκε ό έξαγωγυκός φόρος καύ ό φόρος μεταφοράς στά κατεργασμένα καύ έτουμα εμπορεύματα. δυαμετακόμυση καθώς έπύσης καύ κατά τον έκτελωνυσμό των εμπορευμάτων.μόνυμο τέλος γοοί όρυσμένα μόνο εύ'δη. Εΰδυκότερα.ωτερυκό έμπόρυο 1. από την άρχη ακόμα της εγκατάστασης της Μοναρχύας στην Ελλάδα πάρθηκαν όρυσμένα μέτρα γυά τη βελτύωση της τελωνευακης νομοθεσύας καύ έγυναν μερυκές ούσυαστυκές τροποποιήσεις της πρώτης τελωνευακης δυατύμησης.Yν Β. Έξ.

σαγωγι. 4 Στόν επόμενο πίνακα παρουσιάζονται. γοά τόν προσδυοροσμό των εί.τελωνευακές είσπράξεος από τό 1851 εως τό 1858 μέ στοι.bO λϋμάνο σε άλλο καί ό δεύτερος εΰσηγεοτο φορολογοκη κλίμακα στά συτηρά.ότητας αΰτων".N. Τέλος.χεϋα πού πάρ­ θηκαν άπο πίνακες του Α. άναλιϊτυκά οι. Παράλληλα ò φόρος γι. Μέσα στο ΰ'δοο πλαίσυο θά πρέπευ ακόμη νά δοΏμε καί το άπο 5 'Οκτωβρίου 184-5 ίσχύον δασμολόγοο που περιλάμβανε όνομαστυκά δλα τά γνωστά εμπορεύματα που επιβαρύνονταν μέ όρυσμένο τέλος εκτός άπο έλάχυστα. ένω où μηχα­ νές των εργοστασίων. περιοριζόταν σέ 5% καί μάλυστα μέ τόν όρο νά έκπίπτευ κάθε δοετία κατά τό 1/5. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ. τό 6% της Κυβερνητυκτίς διατίμησης πού έπυβάρυνε τά εξαγόμενα προϋόντα (εκτός τά συτηρά πού δυέπονταν από τη δυκη τους φορολογυκη κλίμακα). αρχυσε νά ύσχύευ ò νομός "Περί τελωνοφυλακής" καί τον Σεπτέμβριε τοΰ ίίδυου έτους καταργή­ θηκε ό έξαγωγυκο'ς φόρος πού έπυβαλόταν στά συτηρά καί τά ά­ λευρα. . ένδευκτοκά της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων από την έμμεση φο­ ρολογία των τελωνείων. ΜΑΝΣΟΛΑ καί τοΌ A. Είδυκότερα.κων τελών λαμβανόταν ώς βά­ ση τό 10% καί 15% άντοστοίχως έπί της αξίας των εμπορευμά­ των κουνής χρήσεως καί των εμπορευμάτων πολυτελείας μέ εξαί­ ρεση τά πολύτυμα εμπορεύματα που κηρύσσονταν ελευθέρα η ύποίίάλλοντανσέ μοκρό φόρο "λόγω ήθυκότητος ώς εκ της ΰφυσταμένης μεγάλης ευκολίας προς την λαθρεμκορίαν αυτών".δίων δυ'έκάστην τάξυν γνωρισμάτων άπέβαυνεν αδύνατος ό προ'σδϋορυσμός τέ­ λους αναλόγου προς άπάσας τάς ποί. ώς εκ της πουκυλίας των καί της ελλείψεως ί. ετσυ ώστε μετά από μοά δεκαετία νά καταργηθεϋ τελείως (1Μ-). où γεωργυκές μηχανές καί τά γεωργυκά καί έπυστημονοκά εργαλεία κηρύσσονταν ελεύθερα.ά τά ακατέργαστα είδη πού χρησίμευαν ώς πρώτη ύλη όρυζόταν μέ βάση τό 5% καί 3% έπί της αξίας τους. τά όποϋα εξακολουθούσαν νά δυέπονταυ άπο τό σύστημα του κατ'εκτίμηση τελωνυσμοΟ "καθό­ σον. Τέλος τό 1857.

a _3 H a • > r< >H co co Η I co ω D LO ο co co en S CS Ε-ι M »3> Ο d- co co dΓ- Ο α < S ro co σ> ο 00 ti E-i co en Γ- CD Γ- CD (Ο CM > !3 ? j Ο z. < S α Η < ο ^ Η < Ό »8 ο 9S5 < Η Η Ο > < w < _ > _3 Ο Χ Ο ο 55 _ ω> > ^ M CS .>.3- LO o 00 co co co IO CO 00 ο co Η CD d- co dd- Η CD CO CD d- co σ> CD H CM H σι σ> Γ.-ο ο •> • < .>.a οα w 3 3ί­ Hω ωa »ο ^ Q.σι co ο ο Γ- Ο σ> co CM Ρ­ ΙΟ σι ο * Η co • co• CO• CO• co ΓΓ- CM H LO rr- CD co CD 00 co CN ΓO zr co• Η H Γ­ LO CD «•J 8 S co• ο ο Η Ο LO CO CD CD CO Ο Η I zf co • r< ω ο CO Λ σι < < Η Ο CO LO σι LO CM Ρ-1 < CD CD CM CD• Η σ> CM CM Η• CO co CD ΓΓ- rH co CD LO LO Η• CD CO Γ­ CO Η CD co ο αο co co CD CO LO zt" Ο co CM Μ PQ Ä < CO Η LO OD Η Η Η CM Η Η CO CM CD CD Η CD CM CM Η ΟΟ Ο Ο CD 00 Γ­ CD CO CO • Γ- co o Η CM Γ- ο CN Ο ΟΟ Η 3- ο OD CM CO Η Η CN CM LO C >-ι Ö _3 fa P-i L/> a c/l *o (C s r< Ο s ο *_3 Q. ti se Ö8 α a.ω S3 a W ω ω>. 8 κ !ω-> β -ο ω r3< _3 ω Ο w Ο.T CD CD CO CD Γ- dCM Η d- d- cu co =s.81 co Η CN Η H σι ο co LO co 3-• un m• σι• LO CO H CM Γ­ Η Γ- co ο ο CM IO to • CD co co • doo 00 dCO CO • CD 00 σ> co (Ν Ο LO ο οο co co 00 CD 00 Γ- σ > 00 CD LO CO CM 00 CD CD 3- ΓΓ- ιο CO H CN • Γ­ Η Η 3H LO 00 3- Η ο 00 CN co σι • Ο CN CO ο d- ο Η * CO co Γο H CD Γ­ Γ- CM ΟΟ CM 00 co Γ- o Η Η σ> Η o CN H co ο LO co d- σ> σ> CM * σι * • • CD LT) οο 00 00 ο 00 σ> σ> σ> σι 00 σ> CO 00 • CN Ο CM co» CD CO CD CD ΓLO 00 CD CN co CO CM LO σ > CD LO CD ο ο i. >CT i=! . CM CN co • Ο• CO• ο 8 s CM CD ti so ι 8 α. Ο ti •> a h" Κ ο (C ω e r< s >>. α. a? < »_D w a H w a < j CD ΓO Ο CD LO 00 CD LO CD co ο CD 3- Η 3d- 00 Η κ> W < H ο H < H r< Ο ? »Ρ >2 < 55 *8 w S _3 < »sa E-J a ο »8 < a -5 S S J ο α _3 H -3 < ω ω> WD « .

μέ την Τουρκύα τό 1855 καύ τέ­ λος μέ την Τοσκάνη τό 1856. είχαν δι. την Όλλανδύα καύ τη Δανύα το 1843. μέ τό Άννόβερο το 184-6. μέ την Πρωσσύα το 1839. μέ τη Ρωσία τό 1850.ά του νά τονώσει. στηρίζονταν στύς. τη Σουηδύα-Νορβηγύα καύ τύς Ηνωμένες Πολι. μέ τη Σουηδία τό 1851. με την Βρετανία. μέ το "Ολντεμπουργκ το 1842.άρκευα από 6 εως 15 χρόνι.τεΰες το 1838. μέ τη Σαξωνύα καύ τό ΒεΛγι.28 άρθρα.ο το' 1841.αρχές τοΰ ελεύθερου έμπορύου καύ της άμοι.α. μέ τη Βρέμη. Οι συνθήκες αυτές αποτελούντο από 18 μέχρι. Συνθήκες έμπορύου καύ ναυτολύας Το διάστημα πού εξετάζουμε το Έλληνυκό Κράτος στην προΟ'πάθει.ακη του δραστηρυότητα υπόγραψε συνθήκες έμπορύου καύ ναυτϋλύας με πολλές χώρες. .(3? 2. με την Αΰστρύα το 1835. καύ νά ένυσχύσευ την έμποροναυτυλι.βαυότητας καύ σέ όρυσμένες περυπτώσευς περυεΐχαν πρόσθετες συμβάσευς η έπεξηγηματυκά πρωτόκολλα.

π. το 1865 στο' ποσό των 945. είς τυνα δε έθνη καί κατηργηθη εντελώς"· Α. ) Βλ. ό Α.76 καί ύδυαίτερα Α.77). δ. νο- μι-σματυκη μονάς καί βάσυς τοϋ νέου νομυσματυκοΌ συστή­ ματος προσδί-ωρίσθη ή δραχμή συγκευμένη άπό 4. ) Ό Α. συμφωνά με τά όποϋα. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ άλλωστε βρίσκουμε στουχεϋα.133... σελ.. δπου παρατίθεται. Ή δραχμή ύποδυαυρεΐται.699 δρχ.N.408 δρχ.π.131).Δ. Στον A.029 γραμ­ μάρια καθαροί) αργύρου καί 0.. σελ. ως έπυπίπτουσα επί τους πένητας μάλλον παρά επί τους πλουσίους καί κατά τους τελευταίους χρόνους πολλάς συζητήσεις. ΒΕΡΝΑΡΔΆΚΗΣ. . δ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. ή οποία ενίσχυε σημαντυκά το δημόσι-ο ταμεϋο. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. συνάμα δέ γραμμάς 4.131. σελ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ το 1867 ίου έκδίδονταυ où Πολιτευογραφιχαί πληροφορίας παρατηρεί ό'τυ: "έγέννησεν ένυαχοϋ μεγάλα παράπονα. είς 100 μόρυα ονομαζόμενα λεπτά. ό φόρος αυτός εζχε περυορι.π. άναλυτι.π. Έκτος της απλής δραχμής ώρίσθη ή εκδοσος νομισμάτων αργυρών μεν 5 δρχ.N. ΜΑΝΣΟΛΑΣ σημευώνευ σχετυκά δτυ: "Κατά τό Β. καί 1/4 της δραχμής έχοντα όλα την αΰτην άναλογίαν τοΟ μίγματος καί τής έσωτερυκής αξίας ώς προς την δραχμην' . (A.N.στεΐ στο 1%.477 μετροκοϋ βάρους. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. σχετυκά A.448 χαλκοΰ. καί το 1885 πλησίασαν τά 2.κός πίνακας των εμποροπανηγύρεων πού γίνονταν κάθε χρό­ νο στην Ελλάδα άπό τό 1847 εως τό 1867 (έπαρχία-τόποςετος σύστασης-δοάρκευα).. ΜΑΝΣΟΛΑΣ η μοναδυκη' φορά μεχρυ το 1867 που είχε συγκληθεί παρόμουο συνεδρυο ^ταν τό 1836. (δ. ou δημοτικοί φόρου όλων των δήμων τοΟ Κράτους ανέρχονταν το 1859 στο ποσό των 843.83 ) Γυά την έμμεση αύτη δημοτυκη φορολογία. 1/2 δρχ. σελ. ) δ.000.λίου). "Οπως μας πληροφορεί ò Α.π.000 παρά το γεγονός ό'τυ άπό το 1884 (νόμος ΑΡ^' της 19 Ά π ρι. δ. σελ.

π. Ι. ώς εμπόρευμα. ?λ.495 " " Δεκάλεπτον " 12. συνάμα γραμμάς 5. το εύκοσάδραχμον περυέχευ γραμμάς 5. Παράρτημα Ι5[]Β ]] .199 καθαροί) χρυσοί) καί 0.500:4.155 χαλ­ κού καί γραμμάς 11. συγκείμενα εξ εννέα μορίων καθα­ ρού χρυσοΟ καί ενός μορίου χαλκού. 133-134).577 χαλκοϋ. αυτό πού λαμβανόταν άποκλευστυκά υπόψη ίταν ή αναλογία τοΏ βάρους τους σέ καθα­ ρό άργυρο. "Οσο δηλαδή καί το' πηλίκυο της δυαίρεσης 22. γεγονός που όπως πα­ ρατηρεί ò Α.029. το δε τεσσαρακοντάδραχμον γραμμάς 10.029 γραμμάρυα καθαρό άργυρο. ουδέ έληφθη κατά τη'ν όυατίμησυν ύπ'δψυν ή εκ της χρήσεως προερχομένη φθο­ ρά. τοϋτα ύσοτυμηθησαν προς τό σχετυκόν βάρος τής ημετέρας δραχμής. (ο. ήταν 5 δραχμές κοί 58 λεπτά. γυά νά προσδυορυστεϋ ή αξία των ξένων νο­ μυσμάτων σέ σχέση μέ τη δραχμή.553 μετρυκοΟ βάρους.776 μετρυκοϋ βάρους.2. Ή αξία π. σελ. το δε βάρος αύτων προσδυορίσθη Δυά το Λεπτόν γραμμαί 1.5 καί 10 λεπτά. που περυεϋχε 22. ένος γαλλυκου πεντάφραγκου. συγκρυτυκά μέ τη δραχμή.990".598 " " Πεντάλεπτον " 6.της δραχμής.π.500 γραμμάρυα καθαρό άργυρο.299 " " Δίλεπτον " 2.84 χρυσά δε 20 καί 40 δρχ. ακόμη.χ.ΜΑΝΣΟΛΑΣ "έφερεν ώς αποτέλεσμα την φυγάδευσυν καί αΰτοϋ τοΰ μυκροΰ ποσοϋ τον) Έθνυκοϋ νομίσματος καί την άντυκατάστασυν αΰτοϋ δυά ξένων νομυσμάτων" καθόσον αντί άπαντα τά αλλοδαπά νομίσματα νάθεωρηθωσυν ώς απλή μεταλλυκη ΰλη. (5) Συγκεκριμένα. δ.. Με τον "δυο άκρυβως τρόπο γυνόταν ò προσδυορυσμός τής αξίας καί όλων των υπολοί­ πων νομυσμάτων εναντυ. ΣΟΥΤΣΟΣ.398 καθαρού χρυσοΟ καί 1. που περυεϋχε 4. Προς εύκολίαν δε της καθ'ήμέραν μυκρας δοσοληψίας καί προς εξίσωσαν των πληρωμών δυετάχθη καί ή έκτυπωσυς νομυσμάτων εκ κα­ θαροί) χαλκού άνά 1. ητυς είναυ δυάφορος εΰς τά χρυσά καί δυάφορος ευς .

π.. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: The economy of Greece from 1833 to 18M-3. σχετυκά F.π. σελ.168-170 καί A. Amherst Massachu­ setts 1977.. πού" δημι. (8) Πρβλ. (ό. ό. Ιταλίας.κόν ούδεμίαν άπέκτα δυαφοράν ύπό την νομυσματυκην μορφην της δραχμής ώς προς τον ίσοβαρη άργυρον τον εκ τους δυατυμηθεϋσυ νομίσμασυν έμπερυεχόμενον* επομένως τό ημέτερον νόμυσμα ώς ολοσχερές καί άρτυτΰπωτον έξηλθε τοϋ Κράτους.κείμενον μό­ νον μερυκως επετεύχθη".. δ. τό άντι. σελ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ..π. STRONG. σελ.102 (9) Βλ. όπως τουλάχυστον δυαφαίνεταυ.κά προ­ βλήματα στην οικονομία τοΟ Κράτους συνεχίστηκε μέχρο τό 1867. Ή ενδιαφέρουσα αύτη εκτίμηση τοΟ STRONG ΰπάρχεο στη'ν ανέκδοτη εργασία τοΰ Ι. μη δυνάμενα νά κυκλοφορησωσυν έκτος αΰτης εύς την όνομαστυκην αυτών άξίαν" (ο.53).π..π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ που προαναφέραμε μέ τη'ν παρατήρηση δτυ: " Έ ά ν αυτός ?ίταν ό σκοπός του Βασυλι. ο.108. σελ. σχετυκά Α. Οΰτω δε ò άργυρος ò εκτυπωθείς εΐ.134)...85 τά αργυρά. (6) Ά π ό την ανέκδοτη εργασία του Ι. σελ.σματυκοΟ συστήματος" ό οποίος εϊχε ώς βάση τη νομυσματυκη σύμβαση μεταξύ Γαλ­ λίας. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΙΚ. Ι.. (7) Βλ.52. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ. Β Ε Ρ Ν Α Ρ Δ Ά Κ Η Σ . σελ.30ΐ-305 (10) Βλ. οπότε καί δυορθώθηκε μέ τό νόμο της 10 Άπρυλίου του "δυου έτους "Περί νέου νομι. ΔαμυανοΟ που δημοσιεύτηκε .ς νόμυσμα έθνι.κοϋ δυατάγμα. τος. Ή κατάσταση αύτη.ουργησε σημαντι. Βελγίου καί Ελβετίας του" 1865.N. ό.π. στο Παράρτημα Ι . Π Γ ' 3 > τ ι ί ν έκθεση τοο νομοσχεδίου "Περί αμοιβαίας ασφαλείας τοΟ Έλληνυκοϋ έμπορυκοΟ Ναυτυκοο" τοο βουλευτή "Υδρας Ι. αλλά προσδυωρίσθη ή τυμη απάντων επί τζ βάσευ της άρχυκης αύτων νομίμου βαρύτητος. σελ. ένω τά ξένα νομίσμα­ τα προ πολλών έτων τά πλεϋστα έκτυπωθέντα καί μευοβαρη" καταστάντα είσηρχοντο καί δυέμενον εντός της Ελλάδος.

Καί τψόντι ή πρόσκλησης αύτη. δ.Ν.[.ΓΔ'Ί. ώς θεμελιωθεϊσα επί σποραδικών τόνων ατοπημάτων είς ά. A..79-103 καύ Παράρτημα ΙΙΙ. δεν έγέννησεν υποψίας. (12) "Ετσι. κροστάτιδος μάλιστα τοϋ έθνους οδτινος ή ναυτιλία κατανεθεματίζετο ούτω πως άσυμπαθως καί διασαλπισθεϊσα διά τοϋ τύ­ που.Ι. διαβάζουμε μεταξύ άλλων και τά έξης χαρακτηριστι­ κά: "Αποδίδεται προσέτι (ή μείωση τοϋ έλληνικοϋ εμπο­ ρικού ναυτικοΰ) καί εις τρίτην αίτίαν. ού'τε οι ά#οκλεισμοί καί αϊ. αδικαιολόγητοι κατασχέ­ σεις τοϋ Πάρκερ έτραυμάτισαν τόσω καιρίως την ήμετέραν ναυτιλίαν δσω αύτη' αίνιττόμεθα δε την άνεξηγητον έκείνην έγκυκλιον της Γαλλικής κυβερνήσεως την προκαλέσασαν τά ασφαλιστικά καταστήματα νά μη έξασφαλίζωσι τά έπί Ελληνικών πλοίων εμπορεύματα. άπό Τ της Μαιώτιδος μέχρι τοϋ Πλάτα. π. δ.N. ούτε h ΰφεσις των εμπορικών έπιχειρησεων.π. (13) Βλ.3ò στον ΑΙΩΝΑ στύς 2 Φεβρουαρίου 1851 καύ στο' IV . σελ.ΣΟΥΤΣΟΣ .δ.. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. . σελ. την οποίαν εάν τάξωμεν προ των άλλων δυο (την ύφεση δηλαδή τοϋ δυεθνοϋς εμπορίου καί τίς δυσμενείς καιρικές συνθήκες) δεν θέλομεν βεβαίως κατακριθη" διότι είναι άναμφισβητητον δτι ού'τε τά ναυάγια. T O ' Q A ' ] ολόκληρο το νομοσχέδϋο.ΓΑ'Ι. (11) Βλ. Παράρτημα Ι. γενομένη υπό κυβερνήσεως επίσημου Κράτους. δεν το άρνούμεθα. (14) Βλ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ "Σκέψευς περύ της έμπορυκης έν Έλλάδυ ναυτυλύας" πού δημοσυευτηκε στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τον Δεκέμβρυο τοϋ 1882. σε ενα άπό τά άρθρα που δημοσίευσε η ΠΑΝΔΩΡΑ το 1853. δπως δυαβάστηκε στη Βουλή στός 28 Δεκεμβρίου 1850. σελ. ΠΑΝΔΩΡΑ 4/ΟΖ' (1853-1854).Γ'] » Ι· ΔΑΜΙΑΝΟΣ.π.108-109. έξώκειλάν τίνες των ημετέρων ναυτικών". σχετικά Α.π.το σχετυκό απόσπασμα άπό το άρθρο τοϋ Ι. στο Παράρτημα Ι.171-173. άλλ'έμόρφωσε πεποιθήσεις κα­ τά της Ελληνικής σημαίας παντοϋ όπου έκυματίζετο. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.. ο. Ητο δε καί δλως άδικος.

αρώματα. χοορυνά. τά στουχεϋα πού δόθηκαν τότε στη δημοσιότητα περιείχαν συγκρυτυκά γίά τά τρύα χρόνυα την ποσότητα καύ την άξύα των κυρυοτέρων εΐ. Εΰδυκότερα. υφάσματα. μεταξωτά. χαρτύ. καρφυά. μέταλλα. βαμβακίοΰ. "Ομως παρά την ανάπτυξη τοϋ έμπορύου καύ παρά τό γεγονός δτυ ή σύνταξη έμποροκων πυνάκων κρύθηκε άπό τό 1833 ακόμα σαν μύα άπό τύς σπουδαιότερες έργασύες της. μαλλυοϋ.σαγομένων καύ εξαγομένων εύδων καύ άναλυτυκά κα­ τά Έπυκράτευα την άξύα των εμπορευμάτων πού εΕχαν εύσαχθεϋ καύ εξαχθεί κατά τη δυάρκευα κάθε χρόνου. βαμβακερά καύ λυνά. κρασοοΟ καύ άλλων προϊόντων. Ή κίνηση τοΟ έμπορύου "Οπως αναφέραμε καύ προηγούμενα. φάρ­ μακα. γυαλυκά. ένα àio τά πυό εντυπωσι­ ακά χαρακτηριστικά της έλληνυκης οί.87 IV. σαπούνια καθώς έπύσης καύ ξυλεύα γυά διάφορες χρησευς (1). κεραμικά. δέρματα. Ώ ς προς το έξαγωγυκό έμπόρυο τά κυρυα ε"δη εξαγωγής η"ταν ολόκληρη σχεδόν ή παράγωγη σταφύδας καύ έσπερυδοευδών καύ ενα μυκρό στην άρχη ποσοστό πού αυξήθηκε αργότερα άπό την παράγω­ γη τοΟ καπνοΰ.τελωνευακης ύδυαύτερα υπηρεσύας. Ή μελέτη των εύδων εισαγωγής καύ της άξύας τους τό 1839 δεύχνευ ότι τά βα­ σικότερα μη γεωργοκά πού εισάγονταν στη χώρα ?)ταν βούτυρο. ίταν καύ ή ανάπτυξη ίου σημεύωσε την ί. ^ταν ή μεγάλη ανάπτυξη τοο έξωτερ^κοΰ έμπορύου. μάλλυνα. μόλυς τό 1854 μπόρεσε τελικά ό κρατυκός μηχανυσμός νά δημοσοεύσευ όρυσμένες πληροφορύες γϋά την κύνηση τοΰ εξωτε­ ρικού έμπορύου της χώρας τά χρόνυα 1851.κονομύας τύς δύο πρώτες δε­ καετίες της βασυλεύας τοο "ΰθωνα. τά όποοα άπορροφοϋσε κυρύως ή εσωτερυκη ζήτηση. Ou εύσαγωγές άλλωστε άποτελοϋντο από βυομηχανυκά προ'ύόντα. αν καύ μικρότερη. μπαρούτο. καύ 1853.1852. 'Ανάλογα στόυχεΐα δημοσιεύτηκαν έπύσης τό 1855 γυά τό έτος 1854 καύ τό 1858 γυά .'δοα περύοδο καύ το εσωτερικό έμπόρυο της χώρας. ένΕδ ούσυαστυκη. άροτρ^ώντα ζωα (άλογα καύ βόδοα) καύ κυρύως συτάρυ καύ κροθάρο.

221 28.622 11...225 37. όπως μδς πληροφοροϋν οΰ άρμόδυοι της εποχής "δεν κατωρθώθη με όλας τάς καταβληθείσας προ­ σπάθειας νά καταρτισθωσυ πίνακες" (2).69.897 1856 30.670.768 30..65 καί 11.429.024. ΜΑΝΣΟΛΑΣ..988.890 29.362..403 1855 26. ήτις εύρίσκετο εν τψ τελειοϋσθαι.799..000 1857 36.341 25.98. μονό άπο τό 1858 άρχισαν νά συντάσσονται.. υπολογίζονται.70 χρυσές δραχμές καί οι.182 6.953.. γιά τά χρόνια 1851-1860 où εισαγω­ γές κατά κάτοικο σε 25..π.03..819...... καί νά δημοσυευονταυ κανονικά ετήσιοι αναλυτικοί πίνακες της κίνησης τοΟ εξωτερικοί) εμπορίου της χώ­ ρας.205 10..636..178.. δε νέου Εμπορι­ κοί πίνακες συντάσσονται..000.082 * Π η γ η : Α...000 26.850 1854 21.• 417 1853 20.402.999...235 24.008 65.672 10.851..209..55 .. MANΣΟΛΑ.000.904 1852 24..270.80 καί 8. σελ. έγκατελείφθη οι. ένω γιά τό διάστημα 1861-1870. Στον επόμενο πίνακα δίνεται ή εικόνα του εΐδικοϋ εμπορίου της χώρας άπο τό 1851 εως τό 1858 με στοιχεία πού πάρθηκαν άπό τον Α.349 Εισαγωγή Εξαγωγή 23.212 35....192 1858 40.957 60.080.88 το 1857.453.844...982. ο.. εξαγωγές σέ 14. 45.702 13. Τά αντίστοιχα ποσά γιά τό 1838 η\αν 25. ένώ γυά τό 1855 καί 1856.384.069...405..198..297.202 39.. Γενικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1851 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1858* ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΣ Εισαγωγή Εξαγωγή Σύνολο 1851 25.960 8.086 18. άπο της β' έξαμηνίας τοΰ 1882" (3).... γυά τό 1849 18.. ή τακτική έκδοση των οποίων συνεχίστηκε μέχρι το 1875 "καθόσον η εργασία των Έμπορυκων πινάκων τοο 1877-78.. "Ετσι.000 56...000...606.670..

ζάχαρη). δημητριακού καρπού). Στη Ρωσύα τέλος κατευθυνόταν γενυκά τό 15% των έλληνυκών εξαγωγών (5). η Γαλλύα (καπνο'ς. καφές) καύ άκολουθοϋσαν μέ μυκρότερες εισαγωγές ή Ρωσύα (δη­ μητριακού καρπού). ή Τουρ­ κύα (χαλκός.σαγωγυκη χώρα γυά την Ελλάδα ?)ταν ή Άγγλύα (βαμ­ βακερά υφάσματα.1858 η Άγγλύα. νήματα. 55 καύ το 1861 έφθασαν τύς 75 χρυσές δραχμές (4). δέρματα. δέρματα) καύ ή Αί­ γυπτος (ακατέργαστα δέρματα. με­ ταξύ). Εϋδυκότερα γυά το 1851 ή εύσαγωγές καύ εξαγωγές κατά κάτοικο ?)ταν 40 χρυσές δραχμές. ή Ρωσύα (σΰκα) καύ το Βέλγυο (σμΰρυδα). δέρματα. η Τουρκύα καύ ή Γαλλύα αντιπροσώπευαν τά 5/6 καύ τά 4/5 άντυστούχως τοΰ εΰσαγωγυκοϋ έμπορύου της χώρας. ποτά). ακατέργαστα δέρματα. λάδι. ή Ίταλύα (ρυζϋ. μάλλυνα υφάσματα. σύκα. ακατέργαστα δέρματα. ξυλεύα).H-9 καύ 24. 'Αλλά καύ στύς εξαγωγές την πρώτη θέση κατεΐ. Πρώτη εί. ή Αύστρύα. μάλλυνα υφάσματα. θεϋο . σύδηρος).39 χρυσές δραχμές. ζώα.. Ειίδυκοτερα.χε ή Άγγλύα (κορυνθυακη σταφύδα) καύ άκολουθοϋσαν ή Αύστρύα (ρυζάρυ. σχουνυά. το 1853 το 1856 28.). τρέτη ή Τουρκύα (δημητριακού καρπού. . δεύτερη ή Αύστρύα (ξυλεύα. γυά τά χρονυα 1857. κουκουλυα. ένω ώς προ'ς το ε­ ξαγωγικό κάλυπταν τά 7/8. τέταρτη ή Γαλλύα (ζάχαρη. σίδηρος.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΙΚ.π. δν ò τελευταϋος ούτος μάλυστα ίτο έθνωφελέστατος καί σωστυκώτατος. περί βλάβης δενδροφυτευών καί τά τουαϋτα. αλλά καί των δυσκολυών πού έμπόδυ'ζαν την έπυβολη της: " Ό "Αρμανσβεργ. δ. Τούτου ένεκα ό περί δασών νόμος έγενετο εκ των πρώτων' άλλ'έλάχυστον έφηρμόσθη. έξέδωκε καί πλείστους όσους νο'μους καί ύδίως τον περί υποθηκών καί περί δασονομίας. ή οποία έξακολουθοϋσε επί αΰώνες καί άπό τη δυαρπαγη που είχε γίνευ κατά την έπαναστατυκη περίοδο. μεχρυ σήμερον. ό μεν ο'πως μεταβάλη δασώδη τόπον εΰς σπορίμην γην η άγροκηπυον. 100. Έλάχυστον δε συνέτευναν εύς περυορυσμόν τοϋ κακοϋ καί η προς τους Νομάρχας τοϋ κράτους έγκύκλυος της 25ης Άπρυλίου 1832 τοϋ ύπουργοϋ των Έ κ κλησυαστυκών Ίακωβάκη Ρίζου περί απαγορεύσεως της έκκοπη"ς μοναστηρυακων δένδρων καί μάλυστα των σπανίων έν Έλλά- δυ κυπαρίσσων καί το βασυλυκόν δυάταγμα της 17ης Νοεμ­ βρίου 1836 περί ϋδυωτυκών δασών καί τά περί κανονυσμοϋ της βοσκής αυτών. σελ. Δυότυ πλην άλλων αΰτίων έπεκράτευ τό­ τε έν Έλλάδυ καί ή ψευδής δόξα. ό δε εΰς νομην προβάτων εκαυον σύσκυα δάση καί απέραντους δρυμούς. απόν­ τος τοϋ βασυλέως. ΕΥΑΓΤΕΛΙΔΗΣ στο έργο του: Ιστορία τοΰ "Οθωνος Βασυλέως της Ελλάδος 1832-1862 παρατηρεί μεταξύ άλλων καί τά έξης ενδευκτυκά της αντίληψης του Κράτους γυά την εκμετάλλευ­ ση τοϋ δασυκοΟ πλούτου της χώρας. οτυ έκ τών δασών προ- . Μάτην δε συνέστησαν καί ώρίσθησαν άκρυβώς τά καθήκοντα τοϋ προσωπυκοϋ αυτών. περί των εΰς τά δάση γυνομένων άνομημάτων. συνοπτυκά Ι. Δυότυ ό "Ελλην γεωργός καί ό πουμην καθώς. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ. Γυά την ξυλεία που χρησυμοπουεϋτο κυρίως γυά τίς ναυπηγησευς πλοίων καί εύδυκότερα γυά τίς συνεχεϋς καί επίμονες κρατυκές προσπάθευες γυά τη δυαφύλαξη των υπαρ­ χόντων έλληνυκών δασών άπό τη συνέχυση της έκδάσωσης. των Ελλήνων άνθυσταμένων καί τυνας των δασοφυλάκων Γερμανών φονευσάντων. ò TP. ώς μη ωφελε.90 (1) Βλ..

ο. σελ. "Ετσυ. π..στα των τελευταίων αυτών μέτρων." (Τρ. οι.κά 575 πλοϋα.ότερο ναυπηγικό κέντρο της χώρας προμηθεύονταν την ξυλεία τους κυρίως άπό την Τουρ­ κία. τό δυάστημα 1857-1867 οΰ ναυπηγήσει. σελ. δεν μπόρεσε νά λευτρουργησευ παρά τό 1838 καί πάλι.κη έταυρία. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.ς πλοί­ ων καί ότι. Δυάταγμα της 10 Δεκεμβρίου 1833) είχε απαγορεύσει.ς πλο. ώστε ή ναυπηγυκη δραστηριότητα τίϊς Σύρου μει­ ώθηκε σημαντυκά.κό αδείας στο οποίο καθορίζονταν έπακροβώς ή ποσότητα καί το είδος της κομμένης ξυλείας. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. ένω στο δι.ά ναυπηγησει. 'Αθήνα 1894. όπως μας πληροφορεί ό συγγραφέας. τυμές αυξή­ θηκαν τόσο. χαρακτηρι. με σχετι. πόσο στοίχυσε στην έθνι.κό δτο τά ναυπηγεΰα της Σύρου που ήταν τότε τό κυρι. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. ή οποία όμως λόγω των συνεχών παρα­ βιάσεων.000 τόνων καί αξίας 145 εκατ. Είναι.κη έποτυχία (Ι.55).000 πλοΰα.π.N. . δ.κά δάση χωρίς κρατοκό πι. σελ.στοποι. Δυάταγμα της 18 Σεπτεμβρίου 1836) μία όργανομένη έποτροπη δασολόγων.. όπως αναφέρει. αναφερόμενος στο ίδυο θέμα δίνεο στουχεϋα σύμφωνα με τά όιιοϋα ή Άντυβασολεία άπό το 1833 ακόμη (Β.π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ άλλωστε.N.άστημα 1847-1858 τά ναυπηγεΰα ττίς Σύρου κατασκεύασαν συνολι.91 έρχονται. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ο. Γι. 0Ù τομές βέβαυα ?ίταν σχετυκά χαμηλές αλλά.ά την εφαρμογή μάλι. αν ληφθεϋ υπόψη δτο ή ξυλεία που εύσαγόταν στη χώρα χρησυμοπουεΐτο κυρίως γι.κη οικονομία ή συνεχοζόμενη καταστροφή των έλληνοκών δασών.κά ναυπηγεία 8.στι. of. ό "Οθωνας δημυούργησε το 1836 (Β.άστημα 1833-1874 κατασκευάστηκαν στά έλληνι. Ό Ι.χ. στο δι.ητι.ίων έπεσαν στίς 390.221) δοαφαίνεται. άσθένεοαυ καί πυρετού.π. την κοπή ξυλείας σε έθνι. χρηματικές ποινές αναλόγως τοϋ προορυσμοΰ της καθώς επίσης καί τά μέτρα γυά την προφύλαξη των δασών άπό τίς φωτυές καί την προστασία των νέων δένδρων. δραχμών (A. Ακόμη.127). ό A. συνολυκης χωρητυκότητας 700. όταν τό 1858 ή Τουρκία πού­ λησε τά δάση της σέ μία γαλλι.

N.π.179. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. καί ύπό την προστασίαν της Κυβερνήσεως ή Έταυρία αΰτη κατορθώνει.65 ) Πρβλ.180-185.ρίας ξυλείας με κρατοκη πρωτοβουλία.π.. άλλα προηγουμένως χρευάζονταυ δρόμου από τά δάση εΰς την θάλασσαν.180-181 ) Βλ. ) Α. συνοπτυκά ΟΔ.κά Α.. φυλ.π. δ. (A.π. καί πολλοί άλλου ζητοϋσυν αλλά δέν εΰρίσκουσυ ξυλείαν..177 ) A . Β Ε Ρ Ν Α Ρ Δ Ά Κ Η Σ .π. δ. της 25 Μαίου 1855). ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.38. Ν.π. σελ. Κατασκευάζονται. σελ. Α. σέ ενα άπο τά άρθρα πού δημοσίευσε τό Μάυο τοϋ 1855 μέ τίτλο "Ή ναυπηγυκη τέχνη εν Συρψ" δυαβάζουμε έκτος των άλλων καί τά έξης χαρακτηρυστοκά: " Ή ναυπηγία της Σύρου εχευ σήμερον ΰκανην έργασίαν.VERNARNARDAKIS: Le présent et l'avenir de la Grèce.ακων δασμών από 5% σέ 8% η την ορθολογικότερη εκμετάλλευση τοϋ εγχω­ ρίου δασυκοϋ πλούτου. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. (ΑΘΗΝΑ. δ.σθΐ) έταυρία τυς εξ Ε λ ­ λήνων καί τυνων "Αγγλων καί Γάλλων η άλλων Έσπερίων εύδημόνων περί τάς τουαυτας έπι. άπο το 1855 ακόμα.ρησει. ελλευψυν δέ της αναγκαίας ξυ­ λείας. την ΰδρυση μετοχυκης έται.ου προβλήμα­ τος προτείνει. ΣΒΟΡΩΝΟΣ.. δ.χει. έπευδη έδω τά πλοϋα ομολογουμένως γίνονται. το παν προμηθείουσυ καί έξωθεν πολλάς παραγγελίας ναυπηγυκάς. το 1870 την αύξηση των τελωνει. Τοϋτο δόσκολον δέν ?ίτο. "Ετσυ. "Ας φροντίση επί τού­ τω αύτη ή κυβέρνησες ϋνα σχηματι. σελ. Καί όμως ή έποκράτευα έ'χευ οΰκ ολίγα ξΰλα. 25 περίπου πλοϋα δυαφόρου μεγέ­ θους. . Τέλος η ΑΘΗΝΑ γυά την επίλυση τοϋ ίδι. δ. καί άναλυτι. σελ. π.. δ. ό συγγραφέ­ ας προτείνει.. σελ. N .. σελ 90 καί ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ.π. εύθηνότερα καί ταχύτερα". Μο'νη ή Λακωνυκη έξαρκεΐ νά χορηγέ όσα θέλομεν προς ναυπηγίαν.92 Σέ άντυστάθμυσμα αύτης άκρυβως της μείωσης.ς. σελ. ο. δ.

Το' Β.93 V. . μέτοχου σέ ελληνυκά έμπορυκά πλοΰα σε ποσοστό με­ γαλύτερο άπό τό 50%.άφορα νομοθετι. Ναιηυλ_ύχ_ Α. δρυζε ακόμα δτυ "έάν εΰς ξένην Έ πυκράτευαν απαγορεύεται.Το Β. αλλά καί δρυζε ρητά δτυ τά ξένα πλοΰα καθώς επίσης καί τά ει­ σαγόμενα καί εξαγόμενα μέ ξένα πλοΰα εμπορεύματα. Σύμφωνα μέ τό δεύτερο αυτό δυάταγμα. ό ΰδυοκτητης έλληνυκοΟ πλοίου έπρεπε νά είναυ έλληνας υπήκοος. Δυάταγμα της 15/27 'Οκτωβρίου 1833 "Περί έμπορυκης ναυτυλίας" το όποϋο ό'χυ μόνο δυατηροϋσε υπέρ της έλληνυκης ναυτυλίας το άποκλευστυκό δυκαίωμα της μεταφοράς εντός τοΰ Κράτους των προ'ίόντων τοΟ έλληνυκοϋ έσωτερυκοΟ εμπορίου καί της έθνυκης βιομηχανίας. Δυάταγμα της 14 Νοεμβρίου 1836 "Περί έμπο­ ρυκης ναυτυλίας" τό όποϋο άντυκατέστησε το προηγούμενο δυάταγμα. μι.ρούς δι. τά πρώτα μέ βαρύτερα ναυτυλυακά καί λυμενυκά δυκαυώματα καί τά δεύτερα μέ βαρύτερα τελωνευακά τέλη. Εύδυκότερα. τό άρθρο 4 του δυατάγματος της 14ης Νοεμβρί­ ου 1836. επιβα­ ρύνονταν.ά προστατευτυκη ναυτυλυακη* πολι. εύς τους "Ελληνας ή εύς τά έμπο- . Γυά την περίοδο που εξετάζουμε τά νομοθετήματα μέ τά όπουα υύοθετηθηκαν τά σημαντυκότερα από τά μέτρα αυτά ?ίταν: . επέβαλε κατά και.ση της ανεξαρτησίας τοΰ ΈλληνυκοΏ Κράτους καί την έπυβολη της Μοναρχίας στην Ελλάδα. στην προσπάθευά της νά χαράξει.κη. σταχυολογώντας η εφαρμόζοντας τά έπυκρατοϋντα στά ξένα Κράτη μέ την εΰχέρει. έκτος τοΟ δτυ δέν επέτρεπε στους ξένους νά γί­ νονται.κά μέτρα.λυακη νομοθεσία Με την άναγνώρι. Ναυτι.α πού δυέθετε το νέο Κράτος γυά τη' συγκρότηση' του. ή Κυβέρνηση.τι. άπ'δτυ επιβαρύνονταν τά άντίστουχα ελληνυκά.

αλλά άνηκαν σέ "Ελληνες υπηκόους την ήμε­ ρα δημοσύευσης του Β. στ) δσα δέν περυλαμβάνονταν σέ καμυά άπό τύς παραπά­ νω κατηγορύες. Έ δ ω . ένω συγ­ χρόνως απαγόρευε στους έλληνες υπηκόους νά αγοράζουν ξέ- . où όποϋου τά συμπερυλάμβαναν στό νέο τόπο κατουκύας τους.94 ρυκά αύτης πλοϋα μετοχή. πρέπευ νά δυευκρυνησουμε δτυ ό "Ελληνας νομο­ θέτης. γ) τά δημευμένα γυά παράβαση των νόμων τοο βασυλεύου. άφοΏ εδυνε την εύκαυρύα στους πολυάρυθμους "Ελληνες έμπορους της δυασπορας νά γύνονταυ συνυδυοκτητες στά έλληνυκά πλοϋα. μυμούμενος την άντύστουχη γαλλυκη νομοθεσία. β) τά κυρυευόμενα από "Ελληνες ναυτυκούς σέ έθνυκοΰς άγωνες η πευρατυκές συμπλοκές καύ άναγνωρυζόμενα ώς καλή λεία. δ) δσα ναυαγούσαν σέ έλληνυκά παράλυα καύ ό'ντας άνύκανα γυά ταξύδυ πωλούνταν καύ έπυσκευάζονταν εντός τοΰ βασυλεύου.Δ. αλλά καύ προσέλκυε τά έλληνυκά κεφάλαυα τοΰ έξωτερυκοϋ στο έσωτερυκό. τότε έπυφυλαττόμεθα νά τροποπουη'σωμεν καύ Ήμεϋς τον ανωτέρω όρυσμόν". ε) δσα άνηκαν σέ έπαναιίατρυζόμενους "Ελληνες τοο έξωτερυκοϋ. Μ'αύτό τον τρό­ πο ό "Ελληνας νομοθέτης. προστάτευε την έλληνυκη πλουοκτησύα άπό τους ξένους κεφαλαιούχους. της 15/27 Όκτωβρύου 1833 καύ ζ) δσα ξένα πλοϋα αγοράζονταν εντός η έκτος της Ελλάδος άπό "Ελληνες υπηκόους γυά λόγους ούσυώδους συμ­ φέροντος. θέλοντας προφανώς νά ένυσχυσευ άλλα καύ νά προστατεύσευ την έγχώρυα ναυπηγύα επέτρεπε χωρύς κανένα περυορυσμό την πώληση έλληνυκων πλούων σέ ξένους. Ώ ς έλληνυκά έμπορυκά πλοϋα μέ το άρθρο 2 τοϋ ύ'δυου δυατάγματος αναγνωρίζονταν μόνο: α) τά ναυπηγούμενα στην Ελλάδα.

μανυοΰ στο όποιο ήθελε νά κατατάξευ το' πλοίο καύ νά ζητησευ την άναγνώρυση του ώς έθνοκοϋ καύ την καταχώρηση του στο νηολόγιο. προσδυόρυζε τη χωρητυκότητά του σε τόνους καύ ακολούθως τό καταχωρούσε στο ανάλογο με την κλάση του νηολόγιο (άρθρο 7 ) . Β'. ό νόμος αποτελείτο από τέσσερος τύτλους:Ό πρώτος χώρυζε τό βασύλευο σέ πέντε νομούς η Τμη'ματα (Α'.α του περοηλθαν στό τέταρτο ναυτυκό δυαμέρυσμα. Γ'. Στη συνέχευα.να πλοΰα. προχωροϋσε στην εξέταση του. πλούαρχου.ώνα. το' πλοίο άνηκε σε μύα από τύς προηγού­ μενες επτά κατηγορύες (. ό όποίος ?)ταν άντυγραφη τοϋ άντύστοοχου γαλλυκοϋ νόμου τοϋ 1791 καύ των σχετυκων διαταγμάτων καύ νόμων πού είχαν εκδοθεί στη Γαλλύα στύς αρχές τοϋ 19ου αί.ά τό σκοπό αυτό. Οι. κανένα έμπορυκό πλοίο δεν μπορούσε νά φέρευ την έλληνοκη σημαύα αν -προηγούμενα δεν ευχε έγκρυθεί ή κατασκευ­ ή του μετά από σχετυκό έλεγχο καύ αν δέν εύχε αναγνωριστεί ώς έθνυκο σύμφωνα με τά δσα δρυζε το άρθρο 2. Ό δεύτερος. ονομάζονταν λιμενάρ­ χες καύ προϊστάμενου τοϋ τμήματος καύ ou άλλου ΰποπλούαρχοί . Γι. ΰποπλούαρχου καύ σημαυοφόρου). ό ύδυοκτητης τοϋ πλούου δφευλε νά παρουσοαστεί στη ναυτοκη άρχη τοϋ λι. . Εύδυκότερα.Ό νόμος "Περύ οργανώσεως της λυμενυκης δοούκησης της Ελλάδος (4 Ίανουαρύου καύ 7 Φεβρουαρύου 1834). Ό νόμος αυτός. την κατασκευή καύ τό είδος τοϋ πλούου. τό μετρούσε. δυαυροϋσε την Ελλάδα σέ ναυτυκά τμήματα καύ καθόριζε τά προσόντα κα­ θώς έπύσης καύ τά καθήκοντα καύ τύς ύποχρεώσεϋς των ανδρών της λυμενυκης άστυνομύας. προσάγοντας τά νομυμα στοιχεία πού άποδεύκνυαν δτι.αρθρο 6 ) . ό λυμενάρχης. Δ' καύ Ε') άπό τά οποία τό πέμπτο τε- λυκά καταργήθηκε καύ τά λυμάνι. Τέλος. αν οέν άποδεύκνυαν δτο οό λόγοο πού τους ωθούσαν στην αγορά τους ήταν λογού ζωτοκοϋ συμφέροντος. ελέγχοντας την ποιό­ τητα. καθόρυζε τό βαθμό καύ τά προσόν­ τα των άξυωματυκων Ί?\ς λυμενυκης άστυνομύας (πλούαρχου. αν εϋρυσκε δτυ τό πλοίο έκπληρουσε δλες τύς νόμομες προϋποθέσευς.

δέν μεταβάλλεταυ μέσα στη δεκαετύα τοϋ 1840.184 πλοϋα συνολυκης χωρητυκότητας 110. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ καύ της ΑΙΚ. άπο τη Σκυάθο. έκεϋ όπου ύπηρχε ανάγκη.327 πλοϋα συνολυκης χωρητυκότητας 256. άπό τη Σύρο.598 εργαζόμενους ναϋτες στον έμπορυκό στόλο.533 α' καύ 413 β'τάξεως) . Το Γ'. Συγκεκρυμένα άπό τά 4. άπο το Μεσολόγγυ. τό πρώτο τμήμα δυέθετε τά περισ­ σότερα πλοϋα (1. Το Δ'. το Α'. την Καλαμάτα καύ την Κυλλήνη (1). δεύχνουν ότι. σύμφωνα πάντα μέ τύς ΰδυες έκτυμησευς. την Άμαλυάπολη καύ την Κύμη. τη' Σκόπελο.·ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ σχετυκά μέ τό δυναμικό των πέντε ναυτυκων τμημάτων σέ πλοϋα καύ σέ χωρητυκότητα τό 1840. Ό τρύτος τίτλος πε­ ριέγραφε τά καθήκοντα των άξυωματυκων αύτων καύ ò τέταρτος καύ τελευταϋος τύς σχέσευς τους μέ τύς άλλες αρχές τοΰ Κράτους. "Ολου δυορύζονταν ύδυοθελως άπό την Κυβέρνηση. όταν δηλαδή ή έλληνυκη ναυτυλύα άρυθμοϋσε 3. την "Ανδρο. τύς Σπέτσες. τον Πευραυά.946 πλοϋα (1.891 άνεργου (2).690 τόνων. Τά στουχεϋα τοϋ 1840 δεύχνουν ακόμα ότυ. την Πάτρα καύ το Γαλαξε'δυκαύ το Ε ' άπό την Πύλο. εκτός από τους 18.96 καύ επυστάτες των λυμανυων. άποτελεϋτο άπό την "Υδρα. αν καύ ή συνολυκη χωρητικότητα σέ τόνους η"ταν μεγαλύτερη στο δεύτερο τμήμα άπ'οτυ στο πρώτο. Où έκτυμησευς τοΰ Ι. τη Χαλκύδα. Ή κατάσταση αύτη. το Ναύπλυο καύ το Κρανύδυ. Ώ ς προς τά πέντε ναυτυκά δυαμερύσματα που δυέκρυνε ό πρώτος άπό τους παραπάνω τύτλους. τη Σαντορύνη καύ τη Μήλο. τύς Σπέτσες.123 τόνων πού δυέθετε ή ελληνυκη ναυτυλύα τό 1851.279) σέ σύγκρυση μέ τά 989 πλοϋα που δυέθε­ τε τό δεύτερο ναυτυκό τμήμα. Αυτό εξηγεϋταυ άπό τό γεγονός ότυ τά πλοϋα τή"ς Σύρου ?ίταν μεγαλύτερα άπ'οτυ τά πλοϋα της "Υδρας καύ των Σπετσών. τον Πόρο. πρώτος ερχόταν ό στό­ λος των Σποράδων καύ της βόρευας Ευβουας. υπήρχαν επυπλέον καύ 15. "Οσον άφορα στά 916 πλοϋα πού δυέθεταν τά ύπόλουπα τρύα τμήματα. τό πρώτο τμίϊμα είχε 1. κατόπυν του Κορυνθυακοο κόλπου καύ τέλος ò στόλος της νοτυοδυτυκης Πελοποννή­ σου. Το Β'. τον Πευραυά.

το 1853 καθώς έπύσης καύ το 1855 κατά τμή­ μα καύ ό'που τά στουχεοα το έπυτρέπουν κατά τμΐίμα καύ κατά λι..682 3. Β 'Κλ.882 2.028 9.509 τόνων (3). σελ.751 27.108-110.. δ.'•')•( χωρητικότητας 78.825 1 . 69. Β'Κλ.614 414 2.423 20.λύας το 1852..112 πλοϋα (488 α' καύ 624 β' τάξεως) χωρητικότητας 117.559 228.190 3..875 9.160 111. Σύνολο Α 'ΤΜΗΜΑ 1.221 ΝΑΥΤΕΣ Σύνολο 79..354 108.200 19.696 ΣΥΝΟΛΟ * Π η γ η' : ΙΙΑΝΔΩΡΑ Α'Κλ.055 247. π .048 τόνων.013 3. .036 30. .783 Β 'ΤΜΗΜΑ 428 585 1. το δεύτερο.366 22. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟ 1852 ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ* Π Λ Ο Ι Α Τ Ο Ν Ο Ι Α' Κλ*.998 τόνων.538 τόνων καό το τέταρτο καύ τελευταίο τμήμα 671 πλοία (476 α'καύ 195 fj ' τάξεως) χωρητικότητας 34.308 34. το τρύτο 598 πλοϋα (393 α' καύ 205 3' τάξεως) χωρητυκότητας 25. Ανάλογες έκτομηοευς μπορούμε νά κάνουμε καύ από τους επόμενους πύνακες πού δύνουν την εόκόνα της έλληνυκης ναυτι.316 Δ 'ΤΜΗΜΑ 421 193 614 3.μάνυ.375 4.004 11.715 Γ 'ΤΜΗΜΑ 362 183 545 2. 1.372 4/ΟΖ'.

809 4.467 "Ανδρος 96 6.469 552 21.870 211 14.640 Σπέτσες 454 29. δ.949 62 524 1.153 247. σελ..730 634 96.160-161 καιΤ ΡΔ ' .307 Πύλος 50 297 Καλαμάτα 75 582 7 69 518 31.ραυάς 374 11.395 Πάτρα 105 3159 Γαλαξύδι.458 Χαλκύδα 175 3.540 2.άπολι.213 63 3.410 Κρανόδυ 372 5. .749 80 2.866 Πο'ρος 178 1.067 124.848 Ναύπλυο 63 1.787 Μεσολόγγυ 129 1.96 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟ 1853-"ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΙΜΑΝΙ'' ΠΛΟΙΑ ΤΟΝΟΙ "Υδρα 575 19.669 Σχυάθος 114 5.ς Κύμη Δ' ΤΜΗΜΑ Κυλλήνη ΣΥΝΟΛΟ * Π η γ η : ΠΑΝΔΩΡΑ 5/ΡΓ ' . 152 26.898 Σκόπελος 120 6.995 Α' ΤΜΗΜΑ Β' ΤΜΗΜΑ Σύρος Σαντορύνη Μήλος Γ ' ΤΜΗΜΑ Αμαλι.192. σελ.016 69.426 Πει.π.859 Μύκονος 64 5.

ς Χαλκύδα Κύμη Δ' ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ .942 121.335 7.063 384 2. Β'Κλ.678 2.646 30.y.342 Μύκονος 45 29 74 805 4.400 119.064 2.767 61 41 102 1. Σύνολο Α'Κλ.430 Κ αλαμάτα 95 1 96 926 48 974 469 185 654 4.331 Πο'ρος 203 11 214 2.723 64 18 82 310 3.519 18.494 93 21 114 2.864 12.404 15.801 Β' ΤΜΗΜΑ Σύρος Σαντορύνη Μήλος Γ ' ΤΜΗΜΑ Σκιάθος Σκο'πελος Άμαλοάπολι.063 32.220 18.465 200 69 269 1.965 Σπέτσες 400 152 552 3.446 22.007 1.396 264.228 Ναύπλυο 94 3 97 675 439 1.114 Κραν^δο 405 17 422 3.358 3.138 Γίευραυάς 401 95 496 2.545 3.117 2.400 6.454 131 635 766 1. 150 9 159 1.525 5.461 8.696 156.960 6.228 3.527 163 34 197 1.962 2. Τ Ο Ν Ο Ι Β'Κλ.323 7.452 148.927 18.003 937 1.508 'Άνδρος 67 45 112 1.376 82.703 5.969 470 157 627 4.621 22.339 536 799 1.004 7.727 5.617 27.841 Μεσολο'γγι.148 80 39 119 800 4.630 14.561 5.014 Γαλαξύδι.447 16.078 66.538 1.·' ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟ 1855 ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΙΜΑΝΙ* Π Λ Ο Ι Α Α'Κλ.855 102 25 127 703 2.775 31.379 3.813 25.363 27.000 1. Α' ΤΜΗΜΑ "Υδρα 560 106 666 4. 120 149 269 1.940 Πάτρα 104 26 130 904 440 5.405 296.712 35.

Ή "Υδρα άντύθετα ερχό­ ταν τρύτη καύ ακολουθούσαν τά λυμάνυα των Σπετσών.444 άνηκαν στο Ίόνυο Κράτος καύ 1. όπου έκεΰ ό'μως κυρυαρχοοσαν τά τουρκυκά πλοία καύ έρχονταν ύστερα τά επτα­ νησιακά.372 ήταν τουρκυκά. χωρύς όμως νά αναφέρεται. ή σημαύα των πλούων. ό συνολυκός άρυθμός των πλούων που έφθαναν καύ αναχωρούσαν άπό την Ελλάδα ?ίταν 62.ακά καύ ακολουθούσαν τά ρωσυκά καύ τά βρετανυκά. το Ναυπλυο. τη Σύρο (Βρετανύα. ενώ από τά πλοΰα πού άπέπλεαν 51. ό Πόρος. Α ν ά ­ λογα στουχεϋα καύ άρυθμού. où Σπέτσες. τοϋ Ναυπλύου. Τέλος. τό τέταρτο -^Ηάτρα) συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη κύνη­ ση σέ ξένα πλοϋα (έπτανησυακά.100 Ά π ό τά παραπάνω λυμάνυα τό 1635 τη μεγαλύτερη κύνηση σε έλληνυκά καύ σε ξένα πλοϋα παρουσύαζε ή Σύρος καύ ακολου­ θούσαν ή "Υδρα.628 η\αν κυρύως έπτανησυακά (2. . άπό όλα τά ναυτυκά δυαμερύσματα. σύμφωνα με όσα άναφε'ρουν ò Ι. υπάρχουν καύ γοά τό έτος 1837. άπό τά εΰρωπα'ύκά πλοία. Επύσης. την πρώτη θέση κατεϋχαν τά αύστρι.494. τουρκικά. βρετανυκά καύ αύστρυακά) καύ ακολουθούσε τό δεύτερο (Σύρος). τό δοαμέ- ρυσμα νοτυοδυτυκης Πελοποννήσου δέν επαυζε καθόλου ρόλο στό δυεθνές έμπόρυο. τοϋ Πόρου καύ της Πάτρας.να.483) καύ όθωμανυκά (1414).ξέ­ να.907 ήταν έλληνυκά καύ τά ύπόλουπα 4-.535 ιλοΰα που έφθαναν στά έλληνυκά λυμάνυα 48. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ καύ ή ΑΙΚ. ή Χαλκύδα καύ ή Πάτρα.Τό Β. Γυά το 1837 τώρα.856 ήταν έλληνυκά καύ 4.410 καύ 59. Έπύσης το' 1834-. καύ Γαλλύα) γυνόταν άπό τη'ν Πάτρα (Βρετανύα. άπο τά 53. "Οσον άφορα στά πέντε ναυτυκά δοαμερύσματα της χώρας τό 1835. Ίταλύα. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ίου δε'χονταυ τά στουχεΰα τοϋ STRONG. ή Αυγι.977 μέ πρώτο σε κύνηση το λυμάνυ της Σύρου καύ αμέσως επόμενο το' λυμάνυ του Πευραυά. άπο' τά όποΰα πάλυ 2. Αΰστρύα) καύ τον Πευραοά (Αΰστρύα). Αύστρύα). ενώ το' εμπόρυο μέ τη' Δύση (Βρετανύα. άλλα μόνον ου χώρες άπό τύς όπουες προέρχονταν η προς τύς όποϋες κατευθύνον­ ταν (4). Δυάταγμα της 15/18 Δεκεμβρύου 1836 "Περύ άστυνο- . Αύστρύα.

άσκοϋσαν συγχρόνως καύ καθήκον­ τα άνακρυτυκά καύ άστυνομυκά γυά ότυδηποτε παράπτωμα συνέβαυνε κατά τον πλου. δέν απαυτοϋσε από τους . παρά τύς έλλεύψευς πού παρουσύαζε.αυ εΰκοσυ ετών.ΙΟΙ μύας της έμπορυκης ναυτυλύας" τό όποϋο. Εύδυκότερα. "Αν δμως ό "Ελληνας νομοθέτης. άπαυτεΰτο μόνο δυο χρόνυα προϋπηρεσύας σέ άλυευτυκό. γυά νά γύνευ κανεύς κυβερνήτης έπρεπε νά εΐν. όποιες όμως δεν προσδυορύζονταν συγκεκριμένα άπό το' νόμο. καύ ακόμα νά έχευ μυά ύδέα άπο' θεωρητυκές γνώσευς. ou κυβερνήτες καύ οι. ενώ γυά νά γύνευ κανεύς κυβερ­ νήτης σε πλοϋα χωρητικότητας κάτω άπό πέντε τόνους δέν περνοϋσε από εξέταση. γυά την τή­ ρηση τών βυβλύων καύ τών έγγραφων πού έ'πρεπε νά συνοδεύουν τό πλοϋο καύ τά εμπορεύματα. τά καθήκον­ τα καύ τύς ύποχρεώσευς των κυβερνητών καύ των πλουάρχων (τύτ­ λος 4 ) . Γυά την περύπτωση αύτη. δυέγραφε ακόμα τους ό'ρους που άπαυτοϋντο γυά νά γύνευ κανεύς κυβερνήτης η πλούαρχος (τύτλος3). νά έχευ πεύρα στά καράβυα. Τά ϋδυα άκρυβώς καθορύζονταν καύ γυά τους πλουάρχους με μοναδυκη δυαφορά ότυ αυτού έπρεπε νά έχουν συμπληρώσευ τό εΰκοστό δεύτερο καύ ό'χυ τό εΰκοστό έτος της ήλυκύας τους. έχοντας προφανώς υπόψη τη μεγάλη ναυτυκη πεύρα τών Ελλήνων. Τέλος. Το διάταγμα. έκτος άπό το'ν έφοδυασμό των πλούων (τύτλος 1) καύ τους όρους πλουοκτησύας (τύτλος 2 ) . Ό έλεγχος των πρακτυκών καύ θεωρητυκών γνώσεων των ύποψηφύων γυά τό επάγγελμα τοϋ κυβερ­ νήτη καύ τοΰ πλουάρχου γυνόταν άπό έπυτροπη άξυωματυκών που εΰχε την έδρα της στην Αθήνα. πλούαρχου έκτος άπό τά καθαρά δυουκητυκά τους καθήκοντα καύ τύς ύποχρεώσευς που τους καθυστοϋσαν υπεύθυνους μεταξύ τών άλλων καύ γυά τά εμπορεύματα πού μεταφέρονταν άπό τό πλοϋο γυά την κατάρτηση καύ την πληρωμή τοϋ πληρώματος. μπορεί να θεωρηθεϋ ώς ό ύσχύων τότε κώδυκας τοϋ έλληνυκοϋ έμπορυκοϋ ναυτυκοϋ. τύς ΰποχρεώσευς τοο πληρώματος (τύτλος 5-6) καθώς έπύσης καύ τά καθήκοντα των λυμεναρχών καύ των προξένων ώς προς την εκτέλεση τοϋ νόμου (τύτλος 7 ) . οι.

που κρύθηκε τελυκά ώς άμέλευα καύ ζητήθηκε η τροποποίηση του με τον καθορυσμό συγκεκριμένων όρων πού θά δυασφάλυζαν τη σωστή' δυακυβέρνηση των πλούων καύ την ομαλή λευτουργύα της δημόσυας άσφάλευας (5). . εξάρτη­ ση καύ β) τά δάνευα εϋτε τοϋ πλουάρχου η τοϋ κυβερνήτη ευτε των πλουοκτητών. Παρ' δλ'αΰτά. ό νομοθέτης άπαυτοΰσε την'έγγραφη δύο πράξεων: α) τη'ν ποσο'τητα χρημάτων πού όφεύλονταν πρύν άπό την αναχώρηση τοϋ πλούου γυά προμήθευες.102 κυβερνήτες καύ τους πλουάρχους παρά την εκπλήρωση ορισμένων μονό προϋποθέσεων. στο' έλληνυκό. στην τελευταύα αύτη περύπτωση. πωλησευς. άπό το'ν άντύστουχο γαλλυκό. πληρωμές. τον όποιο ò "Ελληνας νομοθέτης είχε εμπ­ νευστεί. στο Γαλαξεύδυ καύ στο' Άργοστόλυ-. δαπάνες. στην "Υδρα. στύς Σπέτσες. τροφοδοσία. "Ας σημευωθεΰ ακόμα ό'τυ τά χρήματα πού όφεύ­ λονταν γυά ανάγκες τοϋ πλούου ευχαν το δυκαύωμα προτιμήσεως. συμ­ βάντα κατά τον πλου. Τέλος. έργασύα. έσοδα. δυδάσκονταν όρυσμένα μαθήματα σχετυκά με τη ναυσυπλουα στά δημοτυκά σχολεϋα της Σύρου καύ τοϋ Νυαπλύου (1837) καθώς έπύσης καύ της "Υδρας (1838). όπλυσμό. τυμωρύα). Δυάταγμα της 31 Ιουλύου 1837 (6). ότυ τά δάνευα πού δέν αναγράφονταν στο "λυμπρέττο" ήταν άκυρα . Έ ν ώ όμως στο γαλλυκό "λυμπρέττο" γράφονταν όλες ou πράξευς κατά τον πλου (μαζύ μέ τά δάνευα. αγορές. όσον άφορα στη ναυτυκη έκπαύδευση τοϋ ανεξάρτητου έλληνυκοϋ Κράτους καύ άπό οσο γνωρίζουμε. ή έλευθερύα τοϋ νο'μου δημυούργησε τόσο σοβαρά προβλήματα στην άσφάλευα των πλούων καύ ύδυαύτερα στη δημόσυα τάξη. ή εισα­ γωγή των όπούων είχε γύνευ μέ το Β. μέχρυ το 1867 -(νο­ μός της 11 Άπρυλύου 1867) που ΰδρύθηκε άπό ενα ναυτυκό σχολεΰο στην Ερμούπολη. ημερομύαθυα^ έπυσκευές.Ό νο'μος της 13 Νοεμβρύου 1851 "Περύ βυβλύου ναυτοδα- νεύων" (libretto). άφοϋ γυά νά γύνευ κανεύς ναύκληρος η ναύτης δε χρευαζο'ταν νά εχευ οΰτε ναυτυκές γνώσευς οΰτε τη'ν παραμυκρη προϋπηρεσία στη' θάλασσα. γυά τη'ν περύπτωση τοϋ πληρώματος των έμπορυκών πλούων τά πράγματα η\αν ακόμα πυό απλά.

ιοί καύ ακόμα δτυ στάπλοΰα πού δεν είχαν το βυβλύο ναυτοδανεύων δεν δενόταν άδευα αναχώρησης.ρησευς αύτης εμελλον νά έλαττωθώσυν είς άκρον" (7). το βυβλύο πού κρατοϋσε ò πρόεδρος τοϋ έμποροδυκεύου χρησύμευε ώς εγγύ­ ηση υπέρ τών δανευστών καύ παράλληλα έξασφάλυζε τον δυαρκη έλεγχο τών όφευλών τοϋ πλούου. "Αν μάλυστα λά­ βουμε υπόψη οτυ ή έκδοση καύ ή εφαρμογή τοϋ νόμου συνέπεσαν χρονυκά με τη'ν ουκονομυκη κρύση πού άπεύλησε σοβαρά τόν έλληνυκό εμπορυκό στόλο καταλαβαύνουμε γυατύ έκτος τών άλλων où πλοιοκτήτες πύστευαν δτυ ό νόμος της 13 Νοεμβρύου 1851 μεύωνε αυσθητά τά περυθώρυα ανάπτυξης της ναυτι. ή δέ ναυτυλύα ήθελε πάθευ τοσοϋτον έκ της έλλεύψεως τιολλών κεφαλαύων. ίταν άρκετη γοά νά πληρωθεί καύ το νέο δάνευο καύ β) ή έπυθυμύα νά προ­ ληφθεί κάθε δόλος καύ κάθε ναυταπάτη τοϋ πλοιάρχου η τοϋ πλουοκτητη. 0Û λόγου τώρα πού προκάλεσαν τον παραπάνω νο'μο ήταν δυο: α) η ανάγκη νά μαθαύνευ ό δανευστης αν καύ πο'σα δάνευα είχαν γύνευ σέ βάρος τοϋ πλούου εντός καύ εκτός της Ελλάδος. ώστε αυ έπυχει. καύ αν ή άξύα τοϋ πλούου σέ ιερύπτωση πώλησης του.μπρέττο" τοϋ πλούου. ΙΙαρ'δλ'αΰτά καύ παρά το γεγονός ό'τυ ό νόμος αυτός κρύθηκε τότε άπό μεγάλη μερύδα τοϋ τύπου. où ύδυου où πλουοκτητες φαύνεταυ δτυ είχαν δυαφορετυκη γνώμη. άφοϋ "άρυθμούμενον καύ ύπογραφόμενον υπό τοϋ προέδρου τοϋ έμπορυκοϋ δυκαστηρύου" παραδυνόταν στον πλούαρχο η τον κυβερνήτη τοϋ πλούου "ενω έν αλλω άντυτύπψ αυτών παρακατατυθεμένψ έν τους άρχεύους τοϋ δυκαστηρύου" γρά­ φονταν δλα τά ναυτοδάνευα. Τέλος. où όποϋου δέν μπορούσαν πλέον νά δανεύζονταυ πο­ σότητες πού ξεπερνοϋσαν την άξύα τοϋ πλούου. πράγμα πού δημυούργησε μεγάλες δυσκολύες στην εφαρμογή του. Μ'αύτόν τον τρόπο.λύας καύ καθυστοϋσε . το βοβλύο αυτό η\αν ενα είδος βυβλύου υποθηκών. ώς οΰσυαστυκός γυά τά συμφέροντα της ναυτολύας. σέ περύπτωση άπώλευας η καταστροφής τοϋ "λι. Συγκεκριμένα ύποστη'ρ^ζαν ότυ "γε­ νομένης γνωστής της χρηματυκης περυουσύας τοϋ πλούου ήθελαν προσβληθώ τά συμφέροντα αύτοϋ.

-"Ως προς τη χωρητυκότητα.δυκοτερα. όσου είχαν δυαπράξεο εοδος πει. ή πευρατεύα χωριζό­ ταν σε τρύα ευδη καύ τυμωρεϋτο η με θάνατο η με ίσόβν.άταγμα της 31 Αύγουστου τοϋ LÔLOU έτους. ή πρώτη τάξη των πλούων ήταν μέχρυ 60 τόνους καύ ή δεύτερη άπό 60 τόνους καύ πάνω. Το 1867 μέ το νόμο της 26 Μαρτύου τοϋ ϋδυου έτους καθορίστηκε νέος τρόπος καταμέτρησης πού μεύωνε αύσθητά τά τέλη. Γυά την πληρωμή τών τελών τά πλοϋα δυαυροΰντο σέ τρεϋς κατηγορύες: α) μέχρυ 30 τόνους χωρύς κατάστρωμα.ρατεύας που δεν προβλεπόταν από το νόμο. Δυάταγμα της 5 Ίανουαρύου 1834). -Ή καταμέτρηση τών πλούων μέχρυ το 1867 γυνόταν σύμφω­ να μέ το Β. Ή πρώ­ τη κατηγορύα. συμφωνά μέ το Β. . εύτε με εόρκτη' καύ στο δεύτερο.α των δανειστών (8). το όργανυκό δι. β) μέ κατάστρωμα καύ γ) από 30 τό­ νους καύ πάνω (Β. Διάταγμα της 29 Νοεμβρύου 1833.104 τους ύδυους ερμαι. Ει. τά πρόστυμα δωρύζονταν στό ναυτυκό άπομαχυκό ταμείο.Ό νόμος "Περύ ναυταπάτης καύ πειρατείας" που αποτελεί­ το από δυο μέρη' στο πρώτο μέρος. τέλος. η ναυταπάτη δυαορεϋτο σε εξη κατηγορύες καύ τυμωρεϋτο είτε με θάνατο. ή δεύτερη 25 καύ ή τρύτη 30. ε­ νώ σε πρόσκαυρα δεσμά καταδικάζονταν. η ποονη τοΰ θανάτου άπαγγελλο'ταν μο'νο έναντύον των κυβερνητών η των πλουάρχων των όπο'ων ή ναυταπάτη εϊχε γύνευ αφορμή νά χάσευ κάποι. ή ίδρυ­ ση τοϋ όπούου είχε προβλεφθεί άπό το 1836.ος τη ζωη του η την ύγεύα του. . Μέ το νόμο της 10 Μαρτύου 1858.εϋσπραξης καύ δυαχεύρησης τών κεφαλαύων τοϋ ταμεύου (9). άλλα πραγματοπουηθηκε τελυκά το 1861 μέ το νόμο της 29 Ίουλύου 1861 "Περύ ναυτυκοϋ άπομαχυκοϋ ταμεύου" αποτελούμενο από 29 ά'ρθρα καύ .α δεσμά. άλυευτυκά καύ μυκρότερα πλουάρυα) δυαυροϋντΟ σε δυο τάξεος: ή πρώτη περιελάμβανε τά πλοϋα χωρητυκότητας μόνο μέχρυ 30 τόνους καύ ή δεύτερη τά πλοϋα άπό 30 τόνους' καύ πά­ νω. άπό 117 άρθρα πού καθόριζαν μέ κάθε λεπτομέρευα τη δυαδυκασύα . άκτοπλο'ύκά. της 14 Νοεμβρύου 1836 (άρθρο 10) όλα γενυκά τά πλοϋα (έμπορυκά. πλήρωνε 20 λεπτά τον τόνο. είτε με πρόσκαυ- ρα δεσμά. "Ολα.Δ.

ορίζονταν άπο 5 μέχρυ 15 λεπτά κατά τόνο. ΚΔ'25 Νοεμβρίου 1845) γυά την πιστοποίηση ?ίταν 20 λεπτά κατά τόνο. άλλα καί μέ την ούκονομυκη ενίσχυση . Γυ'αΰτόν ακριβώς τό λόγο. δπου γράφονταν δλα τά ναυτυλυακά η πολύτοκα έγγραφα πού χρη­ σιμοποιούντο στίς δυάφορες πράξευς πού άφοροΰσαν τη δυοίκηση η τη δυεύθυνση τοϋ πλοίου (δηλώσευς. πυστοπουητυκά κλπ. αρμόδιου της εποχής. σύμφωνα με τό είδος της πράξης η της πόστο. (Ν. πρωτοκολλά. Έκτος όμως άπο τά παραπάνω τέλη. εΰτε πάγυα. είχε επιστρέψει. Τά ΰγει. τά προξενυκά ναυτυλυακά τέλη ?ίταν 7 μέχρυ 14 λεπτά κα­ τά τόνο καί πάγυα άπο 1 δραχμή μέχρυ 40. μέ το Β. Τέλος.δυκότερα. γυά την έπυθεώρηση της πιστοποίησης 1 λεπτό κατά το'νο καί γυά την αδευα ακτοπλοίας άπο 10 δραχμές μέχρυ 20. Εί. Τέλος. σέ πολλούς παράλυους δήμους της χώρας νά επιβάλλουν πρόσθετη φορολογία στά πλοία πού προσέγγυζαν στά λυμάνυα τους καθώς επίσης καί στά έπυβυβαζόμενα η α­ ποβιβαζόμενα εμπορεύματα καί προ'ίόντα. συμφωνά με το νομό της 7 Αυγούστου που ακύρωσε τά διατάγματα της 8 Φεβρουαρίου 1834 καί της 12 'Ιουνίου 1838 καθώς επίσης καί το' άρθρο 4 τοΰ δυατάγματος της 6 Αύγουστου 1834· "Περί ναυτολογίου". από τό 1834 ακόμα.ονομυκά. ανάλογα μέ την αποβίβαση η την παραλαβή τοΰ φορτίου καί τη δυαμονη. 'Ακόμα. πληρώνονταν στά λυμενυκά ταμεία της χώρας καί πολλά άλλα τά όποϋα δυαυροΰντο σέ 23 συνολυκά κατηγορίες. γυατρο κτλ. δυπλώματα.). το Κράτος στην προσπάθευά του νά έξουκονομησευ χρήματα γυά νά δυευκολυνθεϋ ή εκτέλεση λυμενυκων έργων.* ποίησης. τά τέλη καθαρυσμοϋ ίταν 1 λεπτό κατά τόνο την ήμερα καί πλη­ ρώνονταν επίσης καί μερυκά άλλα πάγυα γυά φύλακα. τά λυμενυκά τέλη. σέ πολλά μέρη της έπυκράτευας υπήρχαν εύδυκά φορολογυκά ταμεϋα μέ τίς εΰσπράξευς των οποίων. δπως μας πληροφορούν οι. Δυάταγμα της 6 Δεκεμβρίου 1834.IO'j Τά ναυτυλοακά τέλη 'δυαυροΟντο σέ τρεϋς κατηγορίες (λυμενυκά-ΰγευονομυκά-προξενυκά) καί πληρώνονταν εΰτε με τον τό­ νο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΟΤΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (1834-1859)* α/α 1 2 ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΟΣ η ΔΙΑΤΑΓΜΑ ("Ανδρου) Γαυρίου 1856 Αύγουστου 16 Ευρίπου (Πορθμός) 1842 Μα'ίο υ 1 Δυάταγμα Φεβρουαρ. κατασκευάστηκαν η έπυσκευάστηκαν κατά καυρους. . 19 Νόμος 10 Πατρών 1836 Σεπτεμβρ. σελ. προκυμαϋες. λυμάνυα. 30 Νόμος Σύρου 1834 Όκτωβρ.218-219. 8 Νόμος 9 Ναυπλίου 1856 Σεπτεμβρ. λυγότερο η περυσσότερο σημαντοκά (10)..N. 3 Νόμο ς ! Νόμος 3 ' Εμπορίου( ". κρηπιδώματα. φάρου. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. 11 Πεοραυως 1836 12 Σκοπέλου 13 29 -Δυαταγμα 4 Δυάταγμα Όκτωβρ. δ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ.π. 8 14 ΣταυροΟ(Τηνου) 1849 Αύγουστου 13 15 Κυλλήνης 1859 Ιουλίου 21 Δυάταγμα Νόμος Δυάταγμα * Π η γ η : A. 16 Δυάταγμα 1856 Όκτωβρ. Στον επόμενο πίνακα παρουσυάζονταυ τά λυμάνοα στα όποϋα είχε παραχωρηθεί από το Κράτος το δυκαίωμα της έπυπλέον φορολογίας το δυάστημα 1834-1859 μέ στουχεϋα που πάρθηκαν από* τον A. αποβάθρες καί εκτε­ λέστηκαν καί δυάφορα άλλα λυμενυκά έργα.I(Jó τοϋ δημοσίου.N.Ανδρου) 1847 4 Θήρας 1858 'Απρυλίου 5 Κατακώλου 1850 Αύγουστου 8 Νόμος 6 Καρύστου 1849 Μα'ίο υ 6 Νόμος 7 Κορώνης 1859 Μαρτίου 30 Νόμος 8 Νάξου 1856 Σεπτεμβρ.

' O. έπεβυβάσθησαν εύς πλοϋα ώς ναϋταυ". Άλλ'έάν τουοΟτος κίνδυνος δεν ύπάρχη · έν Έλλάδυ.K. . σελ. των οπούων ή άπευρυα άρκεϋ εί. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ. την στρατυωτι. νά μη ζητη δε τοι.it.285 (3) Βλ.π. 3/ΝΖ'(1852-1853). τά έξης χαρακτηρυστυκά: " Ή άμέλει.π. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. δ. άκο'μη.κην απογραφών..100 καυ ΠΑΝΔΩΡΑ 3/Ξ.π.π. ΠΑΝΔΩΡΑ 5/ΡΗ'..π. σελ.α αύτη εί­ ναι. ΠΕΤΡ0Π0ΥΛ0Σ-ΑΙΚ. σελ. ή ΠΑΝΔΩ­ ΡΑ παρατηρεί. σελ. ο. Το καθ'ημάς δεν έπυθυμοϋμεν νά παρευρεθωμεν εύς τοι. 100-102 (5) Γυά τη σοβαρή αύτη παράλευψη του νομού καό τός συνέπευές της στην άσφάλευα των πλοίων καύ τη δημόσοα τάξη.π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΙΚ..κης ήλυκύας το νά κρατωσυ το πηδάλυον καυ νά δι. σελ. ο.α μετά την έκδοση του νομού . σελ.216 καύ 5/ΡΓ ' δ. σελ. εν μέσω τροκυμύας.N.ΓΔ'Ί Ι.ά νά άποφύγωσι.214-215 (7) Ή ΠΑΝΔΩΡΑ τρία μόλι.io? (1) Βλ.. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ.279). ύπάρχουσυν άλλοι. σχετυκά Ι..195 καί A. δυότυ οι ναυτυκού μανθάνουσυν εκ βρεφι.αχεορίζωνταο τά ΐ..π.163 (2) Πρβλ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ..ς το νά έξαφανύση τά πλοία ταϋτα. δ. την άρχην καό νά άναχωρησωσυ άνευ διαβατηρίων. σχετοκά ΠΑΝΔΩΡΑ 3/ΝΖ'. η δυά ν'άπατησωσι. εϊναυ βεβαίως άτοπον. Βλ. Παράρτημα Ι.στία.αυτην παρά των συμβοηθων αΰτων. Έ ­ κτος μόνον έάν έκλάβομεν κατά γράμμα το γαλλυκον έκεϋνο ρητόν το λέγον δτο ό ναύτης δυδάσκεται.αύτας ναυτυκάς σπουδάς. Ι. (6) Βλ. σελ. σελ.. δ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ. δ. δ. άξύα κατακρόσεως' νά ζητί) τύς έγγυησευς μαθήσεως καό πεύρας παρά των όδηγούντων πλοϋα.216 (4) Βλ.Ν. "ΐδομεν πολ­ λάκις ανθρώπους οΰτυνες δι. πηγάζοντες εκ τΐΐς ελλείψεως ταύτης καό προσβάλλοντες την δημοσυαν τάξυν. σχετυκά Α.ς χρονι. σχετυκά: ΠΑΝΔΩΡΑ.

σελ.τυνα των περυοδυκών πυρετών εΐ. Βλ.ου νομού το άπομαχυκο' ταμεϋο ήταν "άναφαίρετον κτήμα τών ευρημένων προσώπων". Παράρτημα Ι. έχαλυναγώγησε τάς υπέρμετρους αν καί άξυεπαίνους έποθυμίας εκείνων.216-220. τών πατέρων καί τών μητέρων αυτών". άναλυτυκά Α. ΣΟΥΤΣΟΣ. καί πλοϋα καί οί.π.. (ΠΑΝΔΩΡΑ 5/ΡΗ'. ένώ κα­ τά το άρθρο 3 το\3 υδι.π. Κατά. ναΟλου είχον τοσοοτον άνυψωθη ώστε το έ­ δαφος της πρωτευούσης καί ή θάλασσα τοο Αόγαίου κατελυφθησαν το μεν ύπο ούκυών. προσέτυ δε κατά περυστάσεος έξαυρέτους. δ. δ. ΓΒ-'Ί Ι..280). (8) Γυά την ίδυαίτερα κρίσομη αύτη περίοδο της ελληνυκης ναυτυλίας καί τίς άρνητυκές επυπτώσευς που είχε στην οί-χονομοκη ζωη' τοϋ το'που.λανθρώπου προ­ νοίας λίαν εΰεργετυκόν" βλ. σελ. σελ. Άλλ'έπελθουσης ύφέσεως. τών χηρών καύ ορφανών αυτών.κίαί. ού δε δανευσταί δυά νά λάβωσυ τά χρήματα αυτών. δ. δ.π..π. τά ένοίκυα καί οι. εμευνον αργά. έγραφε: ""Ολου οι. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. (ΠΑΝΔΩΡΑ. άκο'μα. Γυά το' νο­ μό αύτο' που χαρακτηρίστηκε τότε ώς "έργον φι. η δε ύπο' πλοίων. (9) Συμφωνά με το' άρθρο 2 τοΟ παραπάνω νομού. έπώλησαν καί τά πλοϋα καί τάς ούκίας". .ς ους υπόκει. ò κύροος σκοπο'ς τοο ναυτι. σχετυκά A.N.280).193-194 (10) Βλ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ.κοΌ άπομαχυκοϋ ταμείου ?)ταν "ή περίθαλψος τών καταπεπονημένων fi ανάπηρων θαλάσσης εργατών.iüö σχολιάζοντας τους παραπάνω φόβους καί τίς ανησυχίες της έλληνυκίίς πλοιοκτησίας.π.ταυ ό έμποροκο'ς βίος.. ή ΠΑΝΔΩΡΑ παρατηρεί μεταξύ άλλων καί τά έξης χαρακτηροστυκά: "Ou ναυτυκοί της Ελλάδος επαθον ÖXL καί οϋ κάτοικου τών Αθηνών. φο'βου αυτού ή­ σαν υπερβολικοί' φρονοϋμεν άπ'έναντίας δτο ό νομός δυά των περί/Ορυσμων αύτοΐ). οϋτυνες άνελάμβανον παρατόλμως έπυχε^ρησευς πολλάκι-ς άποτυγχάνουσας' πυστεΰομεν μάλυστα δτυ ò νομός οδτος έ'σωσεν αυτούς". σελ. δ.

THIERSCH (1833). οΰ'τε οι. δεν έχει. πολυπλη­ θείς καί διάσπαρτες σε κείμενα-πηγές.κης ναυτι.χείων δηλώνει.ά την άρυθμητι. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ (1870-1885) καί άλλων μελετητών. όπως τοΰ F. σοβαρά μέχρι. γι.Ο'. Συγκεκρι.λυακης πολι. de son avenir που εκδίδεται.κων δομών καί της δι. . δι.τρέψουν νά σχηματίσουμε μι. σήμερα. εργα­ σίες αυτές έπαψαν ποτέ νά αποτελούν σημαντικές συλλογές πλη­ ροφοριών καί τεκμηρίων γι. γι. όπου εξετάζει. ποΰ έκτελοΰν αυτό πού ονομάζουν στην Μεσόγει.ός ήταν περίπου ό άρι. ότι. Παράλληλα. ένας σημαντι.κά τίς κυρι.ερώνευ ενα ολόκληρο κεφάλαι. έμποροι.θμητι.κης μηχανής τοΏ ελλαδι. de sa position actuelle.ο στην έλληνοκη' ναυτι.χεϋα που μπορούσαν νά μέ βοθησουν καί άπό τη'ν άλλη.κου χώρου εκείνα τά χρόνυα. τοο C. που βρίσκονται.LECONTE (1848).θμός των έλληνυκων πλοίων' αυτό όμως στάθηκε απολύτως αδύ­ νατο. ένω άφι. οι.κονομι. STRONG (1812).κονομι. στό έξωτερυκό.κητι.N. ΜΑΝΣΟΛΑ (1867-1893).LECONTE στό έργο του : Etude économique de la Grèce. από τη μία.κός άρι. κάθε μέρα όρυσμένα πλοϋα πωλούνται. στό Παρίσι. ^Η_δυ^α]^υ2^οτ. αδυναμία γράφοντας τά έξης χαρακτηρι.ά λόγους ιού θά έζηγη'σουμε αμέσως παρακάτω. "Αλλες λεπτρμερει.' VI.ατί.κη ζωη καί ί. τό 1847.τυκης (Admini­ stration-Finances-Droit maritime).στορία του τόπου μας τον 19ο αύώνα.έθεταν τά στοι. του F. ό'ταν φθάνει.ά την οΐ.θμός πλοίων. νά μας έπι.ακές άναλύσευς των οί.κη ανάπτυξη τοΟ έμποροκοΟ στύλου από τό 1832 ως τό 1856 υπάρχουν άρι.στία τους.θμοί ποί προέρχονται.κης ναυτι. δεν στάθηκε δυνατό.λία.κων στοι.οι. στην παράθε­ ση άρι.μένα.κά: "Προσπάθησα νά μάθω ποι. ÔÔLOL οι.ες έκφράσει.οπι.του Α.ητ_α_τ^ς_έ^λ^ν^)ί^5_ναυτ_^ι^ς_(_183^2_2ΐ8^5^)_ Γι. ούτε οι. άρμόδυες υπηρεσίες.ς της όθωνι.στι.λίας την περίοδο που εξετάζουμε.ο γαλατά (caravane). ό'σο γνωρίζουμε.κόνα της δυναμυκότητας της έλληνι. κυρίως άπό την ΠΑΝΔΩΡΑ καί ίου ή άξι. χωρίς αυτό νά σημαίνει.ά ακ­ ριβή εί. αμφισβητηθεί. A. ό C. άναλυτι.

στην πραγματικότητα αρχίζει την παρά­ θεση αριθμητικών στοιχείων γιά τά πλοία. στά ναυ­ πηγεία καί τη ναυτιλία (Commerce-Banque-Navigation-Marine). "Οσο γιά τη μελέτη του A. ιδιαίτερα στίς δυο πρώτες δεκαετίες της οθωνικής περιόδου (4·).N. όπως καί στο προηγούμενο. αριθμητικά στοιχεία: την πρώτη σχετικά μέ τά πλοία καί τη χωρητικότητα τοϋ ελληνικοϋ έμπορικοϋ ναυ­ τικού τό 1821 (6) καί τη δεύτερη όσον άφορα στά πλοΕα που είχαν ναυπηγηθεί στη Σύρο άπο το 1847 έως "τό 1858 (7). Καί σ'αύτό τό έργο.110 ταξιδεύουν από λιμάνι σε λιμάνι. αναφερόμενος στην εξέλιξη τοΟ έλληνικοϋ εμπορείου στόλου. παραμένοντας έτσι. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ: Περί τοϋ έν Ελλάδι εμπορίου που εκδό­ θηκε στην Άθηνα τό 1885. ένω χρονολογικά φαίνεται νά καλύπτει την περίοδο 1833-1866.το κεφάλαιο που αναφέρεται στο εμπόριο.ΜΑΝΣΟΛΑΣ το' 1867 ίου εκδίδονται οι Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι. αριθμοί που υπάρχουν εκεί αναφέρονται κυρίως στην προεπαναστατική ναυτιλία καθώς επί­ σης καί στη ναυτιλία της περιόδου 1860-1875 (8). Τά προηγούμενα χρό­ νια. πάντοτε όμως γύρω άπο την κρατική ναυτιλιακή πολύτοκη της οθωνικής ιδιαίτερα περι­ όδου (5). γιά πολλά χρόνια μακρυά άπο την πατρίδα τους" (1). περιέχει ενδιαφέροντα βέβαια στοιχεία. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ: Le présent et l'avenir de la Grèce που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι το 1870. στίς τράπεζες. Τά ί­ δια ακριβώς ισχύουν καί γιά το πολύτιμο κατά τά άλλα έργο τοϋ A. το 1859 καλύπτονται καί πάλι μέ ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω άπο την νομοθετική καί δι­ οικητική συμβολή τοϋ Κράτους γιά την ανάπτυξη τοϋ ζωτικοϋ αύτοϋ τομέα της οικονομίας του (3). αναφορά σέ στατιστικές πλη­ ροφορίες καί δίνονται. τη χωρητικότητα καί τά πληρώματα άπο το 1859 ως τό 1866 (2). άφοϋ οι. Άλλα καί ό Α. δυο μόνο φορές ό συγγρα­ φέας δίνει στοιχεία γιά την αριθμητική ανάπτυξη τοϋ έμπορι- .N. Δυο μο'νο φορές γίνεται. Μ'αύτό τον τρόπο ό συγγρα­ φέας δίνει έμμεσα μιά εξήγηση ορισμένων γενικών του διαπιστώσεων γιά την αύξηση πού σημείωσε ή ναυτιλία. δηλαδή άπο' το 1833 μέχρι.

περυοδικό γενικοΰ ένδυαφέροντος των έτων 1850-1972 καύ σημαντική πηγή γνώσης της οικονομικής ζωής της χώρας γιά την ΐδι.νοϋ. σέ βάρος των ενδιαφερομένων έμπορων καέ'ναυτοκών μέ αποτέλεσμα την κακή . Κ. Γαλλία. στά αποτελέσματα των απογράφων που δυενηργησε ή Βασιλεία το 1838. άρχισε άπο το 1852 με επι­ τυχία τη δημοσίευση συγκριτικών καταστάσεων καί στατιστικών στοιχείων καί πληροφοριών. στην περίπτωση αναζήτησης στοιχεύων γιά τη θέση της ελληνικής ναυ­ τιλίας. Τέλος ή ΠΑΝΔΩΡΑ των Α. τότε μονό μπορεί νά έκτυμηθεϊ σωστά όίν ληφθεί ύπο'ψη ή θλυβερη κατάσταση που έπυκρατοϋσε εκείνα τά χρονιά στη'ν Ελλάδα στον τομέα της δημοσίευσης στατυστικων στοιχείων καύ πληροφο­ ριών άπο το Κράτος. Αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο κλίμα άδυαφορίας. ΔΡΑΓΟΥΜΗ. γνωστή στο άναγνωστυκό της κοινό την εξέλιξη του έμπορυκοϋ ναυτικού τοΰ νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.(9) καί ή άλλη τά πλοϋα καί τη χωρητικο'τητα της ελληνικής ναυτιλίας το 1838 (10). αλλά καύ στον τομέα συγκέντρωσης καύ πε­ ρισυλλογής στοιχεύων από τύς δημοσϋες βιβλιοθήκες.Iii κοϋ στόλου την περίοδο 1832-1856: ή μύα άφορα τόν άρυθμό των πλοίων το 1834.ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ καί Ν. στη'ν προσπάθεια της νά κάνει.ΡΑΓΚΑΒΗ.το 1859 καί κάλυψε χρονυκά τη γενική κατάσταση της ελληνικής ναυτιλί­ ας άπο το 1834.χ. την Αγγλία καί άλλες ναυτικές δυνάμεις (12). που μετρήθηκαν γοά πρώτη φορά τά ελληνικά εμπορικά πλοΰα μέχρι. το' 1853 καί το' 1856 (11). ή οποία συνεχίστηκε μέχρι. ό'που συ­ χνά κατέφευγαν οί δημοσιογράφοι προκειμένου νά ανταποκριθούν στύς απαιτήσεις τοϋ αναγνωστικού τους κοινοο. συγκριτικά μέ την Αυστρία. 'Ενδιαφέροντα επίσης στοιχεία γιά τον οΐκονομυκά δμωε ενεργό πληθυσμό' ιού" άπασχολοοσε ή ελληνική ναυτιλία την περίοδο πού" εξετάζουμε μπορεί νά βρεϋ κανείς. δπως π. άλλα. Ή σπουδαιότητα καύ ή επιτυχία της προσπάθειας αυτής. πού έκα­ νε αδύνατη καί τη'ν παραμικρή' πληροφόρηση όχι μο'νο σέ βάρος τοϋ ευρύτερου κοι. καί το σπουδαυοτερο. το 1855. έκτος των άλλων.α περίοδο.

.063 (1856) 1.ς.169 3.014 1845 2. χ us όπουες δημοσίευσε στο δοάστημα πού προαναφέραμε.696 228. .891 1835 2.220 1844 2.372 247. .327 2.309 18.890 1. .825 1.269 88.000 4.558 (13.375 4.ς yia σε την ούκονομύα της χώρας έθνυκη. αλλά σπουδαίες εύδησευς.751 27.414 15.180 122.200 3 .201 256. άλλα καό σε παγκόσμυα κλόμακα ( καταχρη'σεος .005) 11+6. . η ΠΑΝΔΩΡΑ.302) 32.400 1853 1855 · 8 2 3 13 7. . που οδηγούσε στην κερδο­ σκοπία με δυσάρεστες έπυπτώσει.000 30.880 1 3 0 111Q 3. πού συνδέονταν άμεσα με τη ναυτι. Σύνολο (75.914 3ΧΗ "'· · 2 4 8 ·131 161. που τελυκά υποχρέωσε το Ύπουργεϋο των Ναυτυκών νά άνούξέυ τά αρχεία του καύ νά δώσευ περυορυσμένες.200) (100.642 1840 3.000 255. Β'ΚΛ.153 * Π η γ η' : ΠΑΝΔΩΡΑ ('Αθήνα. Σύνολο 1834 2. αρχίζον­ τας ετσυ έναν αγώνα. 1850-1872) .184 110.396 264.193 27. .801 30.690 1841 (3.983 4.470 1.525 5.114 1848 2.378 15.070 2.ρύθμυση των έπυχευρησεων.280 1.679) (18.-μη απόκρυψη στα- τυστυκών στουχεύων χαύ πορυσμάτων άπο το KOLVÓ (13).437 4.598) (19.566 19.345 89.900 4.183 708 2.456 1850 2.000) 1838 3.103 15.410 760 3.233 266.995 (26.000) 1843 2. Β'ΚΛ.502 1839 3.055 247.λύ* καό την κυκλοφορύα ψευδών ειδήσεων.584 17.482 3.016 17.170 Τ Ο Ν Ο Ι Α'ΚΛ.703 QOl X H O · 0 ^ 237.400 949 1.538 1.405 296.000 260. .534 1851 1852 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1834 ΕΩΣ ΤΟ 1856'' ΕΤΟΣ Π Λ Ο Ι Α Α'ΚΛ. δυσπυ- στύα γυά την έλληνυκη ναυτυλυα κτλ. . Στον επόμενο πύνακα δL·vεταL· η εύκόνα της έξέλυξης της έλληνυχης ναυτυλύας άπο το 1834 ως το 1856 με στουχεϋα που πάρθηκαν κυρόως άπο αυτές άκρυβως τύς εύδησει. κατηγόρησε τυς κρατυκές ύπηρεσύες γυά άμέλευα ηαί σκοπΤ.527 1. ).500 2.

. ο. σελ.163-166. β) τό δυάστημα 1851-1852.. 160-161 καύ 7/ΡΝΑ' (1856-1857).201 τόνους τό 1850). Γυά το 1852. 1964. σελ.. σελ.π. .186).ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ καύ την ΑΙΚ. αρ. π. Ναυτυκά Χρονυκά. Στο έγγραφο αυτό.ΔΙΑΜΙΑΝΟ.ΡΑΓΚΑΒΗ με ήμερομηνύα 29 'ΐουλύου/10 Αυγούστου 1856 (δ. παρά το γεγονός δτυ δυαφέρευ κατά πολύ άπδ τον άντύστουχο της όθωνυκης απογραφής τοϋ 1856 πού ε£ναυ 20. δ.π. 4/ΟΖ' (1853-1854).π.502 τόνους τό 1838. καύ ΡΔ'. λόγω της ύφέσεως τοϋ δυεθνοϋς έμ--_.' δ. γυά τό 1840 άπο' τον Ι. "Οπως πάντως καύ νά εχευ τό πράγμα. άναλυτυκά: 3/ΝΖ' (1852-1853).008 τόνους τό 1851 καύ 8. Άπο τόν παραπάνω πύνακα δυαπυστώνουμε δτυ: α) από τό 1838 ως τό 1850 ή χωρητυκότητα τοϋ ελληνυκοϋ έμπορυκοΟ στόλου ϋπερτρυπλασυάστηκε (ατό 88.γυά το 1843 άπο τον Ι.8-13 καύ ΡΓ'. Παράρτημα Ι. τό πυθανότερο εϊναυ δτυ στη' δεκαετύα 1845-1855 ό άρυθμός των πληρωμάτων δυπλασυάστηκε άπο 15. σελ. σελ. πορύου καύ τοϋ άποκλευσμοϋ των έλληνυκών παραλύων άπο τόν άγγλυκό στόλο (1850). σελ.130). σελ. ή δύναμη της έλληνυκης ναυτυλύας μευώθηκε συνολυκά κατά 18.ΓΓ * Ί καύ γυά το 1856 άπο τόν ΟΔ. γυά τό 1838 καύ το 1853 άπο το έργο: Στατυστυκαύ μελέταυ 1821-1971.216 καύ Ξ'. πού δυατηρη'θηκε συμβατυκά άπδ πολλούς ερευνητές γυά αρκετά χρόνυα. της άφθονύας δημητρυακων καρπών στη' Δ.000 σέ 30.μπυστευτυκό έγγραφο τοϋ Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: "Άπο' του ΰστύου εύς *τόν άτμόν".Ρ. σελ. σελ.108-110 καύ Οθ'.ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ.π. σελ.it. των δυσμενών καυρυκων συνθηκών (1851).100.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.442 τόνους τό 1852).450 τόνους (10. ό όποΰος άναφέρεταυ σε έ..126 καύ 129 άντυστούχως.755 (δ. Τά άρυθμητυκά τέλος στουχεϋα τοο Πύνακα που βρύσκονταυ σε παρενθέσευς () πάρθηκαν γυά το 1834 καύ το' 1841 άπο τό άρθρο τοϋ Κ.π.699.π. Ευρώπη (1851-1852). δ. 5/ΡΓ' καύ ΡΔ'καύ 7/ΡΝΑ' καύ γυά το 1855 7/ΡΝΑ'.000. Γυά το 1853. 174-175' 5/^Ζ'καύ ΡΓ.000.192 καύ 7/ΡΝΑ'.285-287' 5 Λ Ζ ' (1854-1855). σελ.. ό συντάκτης δύνευ γυά τά πληρώματα τον άρυθμδ 30. δ. III.li 5 Γυά τά χρόνυα 1834-1851 βλ. σελ. η χωρητυκότητα ανέβηκε στους 266. ο.

200 πλοϋα.στυκά Καταστήματα νά μη'ν ασφαλίζουν τά έλληνι. λυγότερο γνωστών άλλα εξίσου σημαν­ τικών παραγόντων. το' 1855 ή συνολυκη' χωρητικότητα έφθασε τους 296. Εόδυκότερα.ü4 αλλά καί έξαυτίας άλλων. τά έλληνυκά αυξήθηκαν μονό κατά το ενα περίπου τρίτο της δύνα­ μης τους (14).000 πλοϋα χωρη­ τικότητας 4. Ή αυξομείωση αύτη εί­ ναι. στά 4.902 τόνων καί 200. "Ελληνες αρχίζουν νά ναυπηγούν μεγαλύτερα πλοία.000). Δέν μποροΟμε νά ϋσχυρυστοομε κάτυ ανάλογο καί γυά τον άρυθμό των πλοίων. δτυ οί. Άτλαντυκός). Ηνωμένες Πολυτεϋες είχαν 19. έχουμε μείωση του άροθμοΰ των πλοίων καί αύξηση της χωρητικότητας (άπο 4. δ) τη δεκαετία 1845-1855.κά πλοϋα καθώς ε­ πίσης καί τά εμπορεύματα πού μεταφέρονταν μέ έλληνυκά εμπο­ ρικά.103 το'νους καί 15.416.000 άνδρες. . άνδρες περίπου τους 30.802. Ευρώ­ πη. με την οποία καλούνταν τά άσφαλι. όπως ή έκδοση άπό* τη Γαλλυκη Κυβέρνηση το 1850 τη"ς εγκυκλίου. ένα άπο τά χαρακτηριστικότερα στουχεϋα της έξέλϋξης της έλληνυκης ναυτυλίας γυατί δείχνει. χωρητυκότητας 247. Ανάλογες έκτυμησεος γυά την έξέλυξη της ελληνυκης ναυτυλίας μποροΟμε νά κάνουμε καί άπο τον πίνακα νηολόγησης τοϋ 1821 καί του 1855 πού άκολουθεϋ. ακολουθώντας τους ίδιους σχεδόν ρυθμούς ανάπτυξης μέ τη ναυτυλόα των Ηνωμένων Πολυτευων της Β. Άμερυκης. το 1845 ο Ì. γυατί ενώ τά έμπορυκά πλοϋα της Άμερυκης το ί!δοο δυάστημα σχεδόν δυπλασυάστηκαν λόγω "τοο άπαύστου πολλαπλασυασμοΟ των κατά την βόρευαν Εύρώπην καί τον Άτλαντυκόν ταξευδίων".000 ναοτες το' 1845. γ) το 1853.600 ναοτες. αποτολμώντας πλέον καί ναυτι­ κές γραμμές έκτος and τον Εύξεινο καί τη Μεσόγευο (Β.995 τόνων).000 τόνων καί 118. ή χωρητικότητα καί τά πληρώματα τοΰ έλληνυκοΟ έμπορυκοϋ στόλου αΰξη'θηκαν κατά δύο φορές πε­ ρίπου (άπο' 161. το' 1853 ό στο'λος κατεβαίνει.153 πλοϋα.751 τόνων το' 1852.720 πλοϋα συνολυκη"ς χωρητικότητας 2. ένω το 1855 δυέθεταν 31. συνολυκης χωρητικότητας 247.801 τόνους καί οι.

81 16 2.767 0.969 1 494% Μεσολόγγι.69 39% Γαλαξεύδυ 7 1.427% Σκοάθος 8 1.847% Κύμη 10 500 0.200 3.492 44.940 0.81 17 2.494 4.13 4.17 500 0.32 - Κ υλλη'νη - - - - - - Σύνολο 61. σελ.342 Μύκονος 5 2.6 - - - 14 3.86 452.62 11 5.1 6 ^14.000 1.08 +545.723 2. 13 350 0.6% Πόρος 10 -16.10-11 καύ 7/ΡΝΑ' .29 - Μήλος Σκόπελος - Άμαλυάπολυς 40.85 13 5.37 - Κρανύδυ - - - 10 5.855 1.42 7 8.93 453% - - 8 7.000 8.24 1.797 25.7 2 31.400 2.339 2.85 303% Σαντορύνη 3 5.100 3.88 13.678 1.91 - Σύρος 9 870 1.7% Χαλκύδα 10 500 0.23 9 6. 100 974 - 296.163-165.57 18 1.27 3 27.73 4 22.85 150% "Ανδρος 6 2.JI5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ TOY 1821 ΚΑΙ TOY 1855* ΛΙΜΑΝΙΑ 1855 1821 Θέση TÓVOL· 9 Ό- ΘέσηΙ Τόνου % Ποσοστυαύα Μεταβολή' 1821-1855 "Υδρα 1 27. σελ.228 1.600 5.965 7.465 2.801 100 383% (1854-1855).114 0.138 10..58 12 5.42 1 121.331 6.449 Π η γ ή : ΠΑΝΔΩΡΑ 5 Λ Ζ ' (1856-1857).527 1.014 1.49 Πευραυάς - - - 5 18.81 15 3.46% +97% Ναύπλυο - - - 19 1.88 189% 14 140 0.65 454% Πάτρα ι+ 3.37 Σπέτσες 2 15.859% Πύλος - - - - - - - Καλαμάτα - - - 20 0.430 9.508 1.

Κρανίδι. Πολύ περισσότερο δέ θά αναλύσουμε τίς αίτιες ε­ νός φαινομένου. οπόταν δεν θά συγκεντρώνει παρά τό 7 j 37'/. περνά στην τέταρτη θέση. οι­ κοδομημένη άπό τους Χιώτες πρόσφυγες του 1822 καί επωφε­ λημένη άπό τη'ν προστασία πού" της παρέχει ή Γαλλία σέ δλη τη" διάρκεια του Αγώνα καί άπό τ.ο της πλοιοκτησίας)· έκτος άπό ιόν Πειραιά εμφανίζονται επίσης καί άλλα επτά καινούργια ναυτιλιακά κέντρα (ίιαιίπλιο.88y. πού" αντλούσαν τήν οικονομική τους δύναμη άπό ναυτιλιακές δρσστηριότητες καί στάθηκαν σημα­ ντικά γιά τή διαδικασία της πρώτης ανάπτυξης τοϋ ελληνι­ κού χώρου. από πρώτο ναυτιλιακό κέντρο. γίνεται τό πρώ­ το ελληνικό λιμάνι (άπό 1. Είναι πολλαπλά τά αίτια της σταδιακής παρακμής των παραδοσιακών λιμανιών.> σέ 9.24σ/ο ) καί ό Πει­ ραιάς. Καλαμάτα καί Κυλλήνη). που συγκεντρώνει το" 44* 1% της ελληνικής πλοικτησίας στά προεπαναστατικά χρόνια.iiü ül παραπάνω αριθμοί είναι ενδεικτικοί των μεταβολών που έγιναν στην αριθμητική σειρά των ναυτιλιακών κέντρων μέ τη" λήξη της 'Κπανάστασης καί τήν ίδρυση του ανεξάρτητου "Ελληνικού κράτους· ή "Υδρα..πέμπτη θέση μετά τήν "Ύδρα (άπό με­ ρικές ψαρόβαρκες σέ ο. άλλα μέ τριπλασιασμό της χωρητικότητας* τό Γαλαξείδι. 'ϋμαλιάπολις.ΐΥ'. περνά στην τρίτη θέση τό 1 8 ^ (άπό 2. ένώ ή Ερμούπολη.των ελληνικών πλοίων οι Σπέτσες αντίθετα θά διατηρήσουν τή δεύτερη θέση διπλα­ σιάζοντας επιπλέον τή δύναμη" τους· ή Σαντορίνη θά κατέβει άπό τήν τρίτη θέση στ·ή*ν έκτη. καταλαμβάνει τώρα τήν.^ν προνομιακή1 γιά τις θα­ λάσσιες συγκοινωνίες γεωγραφική της θέση. άπό έβδομο τό Ι82Ι. Σκόπελος.27y.42*. ή εμφάνιση τοΰ οποίου είναι άμεσα εξαρτημένη άπό τή μεταβολή τών μορτών εσωτερικής οργάνωσης της έλλη- . ποό δέν αναφέρεται κάν κατά τήν έναρξη του Αγώνα.σέ 4u. Πύλος.)) καί τό σπουδαιό­ τερο διαμετακομιστικό κέντρο μέ σημαντικές ναυπηγικές εγκαταστάσεις Καί βιομηχανίες επεξεργασίας (βυρσοδεψία)(ΐ^). Αέ θά εξετάσουμε τους συντελεστές αύτης της παρακμής ούτε θά παρακολουθήσουμε τίς διαδοχικές της φάσεις.

πρέπει νά σημειώσουμε δτ ι μέ τή γενίκευση της ατμοπλοίας. ή ναυτιλία μετατρέπεται βαθμιαία σέ οικονομική' επιχεί­ ρηση αξιόλογης εμβέλειας. Λωρίς νά προτείνουμε γενικές ερμηνείες. Ά π ό τήν άλλη μεριά. Ά π ό κει κι υστέρα ot ναυτεμπορικές δραστηριότητες τοϋ παλιοΰ καιροϋ εξαφανίζονται οριστικά (ΐ7). δπως επισημαίνει ό ΟΔ. οί πλοιοκτήτες της Ανατολικής Μεσογείου επωφελημένοι άπ<5 τό φυσικό μονοπώλιο που τους παρεχόταν στην καίρια αύτη* γεωγραφικτί ζώνη καί εκμεταλλευόμενοι τήν υπεροχή που τού*ς έδι­ νε ή ικανότητα τους στή χρησιμοποίηση Ιστιοφόρων και στό σχετικό μικρό κόστος κατασκευής των πλοίων αύτοϋ του είδους μέσα σέ ναυπηγεία τοϋ ελληνικού χώρου. ό νέος τρόπος ναυτικής επιχεί­ ρησης άτιέκλεισε τή συμμετοχή τοϋ παράγοντα "εργασία" στον τομέα τοϋ κέρδους και έκανε πιο* προσωπική. στην περίοοο Ι860-Ι880 ή ναυτικά παράδοση των 'κλλήνων δέν άρκοΰσε νά άνταπεξέλθει στην ανάπτυξη του οιεθνοϋς συναγωνισμού στ'ς θαλάσσιες μεταφορές (ΐ6). είχαν δη­ μιουργήσει μιά υπολογίσιμη ναυτική* βιομηχανία μέ επιτό­ πια οικονομικά καί κοινωνικά έρείσματα. "Ετσι. ή οποία γίνεται ολοένα καί εντονότερα μιά ανταγωνιστική βιομηχανία. άλλα καί πιό ευέλικτη τήν οικονομική εκμετάλλευση. Πράγματι. ή οποία τώρα έπιζητοΰσε συνδυασμούς γιά τήν εξεύρεση πιστωτικών κεφαλαίων άπό τή διεθνή κεφαλαιαγορά.'Οταν δμως άρχι­ σε νά γίνεται ευρεία χρήση τοϋ άτμοΰ γιά τήν κίνηση των πλοίων. Επίσης απαιτού­ σε τήν πρακτόρευση της ναυλαγοράς μέ ëva δίκτυο καλά οργανωμένων γραφείων. Μέχρι τη" στιγμή* που* εισέβαλε ή άτμοποΐα. .117 νικής εμπορικής ναυτιλίας. οι παραδοσιακές μορφές θαλάσσιας μεταφοράς ήταν καταδικασμένες νά εκλείψουν: ή ατομική* μικρο-πλοιοκτησί« καί ή αντίστοιχη κατάτμηση των διαθέσιμων κεφα­ λαίων ήταν ασυμβίβαστη μέ τήν καινούργια ναυτιλία που απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις καί ήταν λειτουργικά διαφοροποιημένη άπό τά τοπικά της ερείσματα.

2υυ πλοία. υπέστη από τό 1834 τίς ίδιες πε­ ρίπου συνέπειας μέ τά παραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα. νηολογώ­ ντας πλοία τους εξω άπό τά ελληνικά νηολόγια με άποτέ— λεσμα νά μήν είναι πλέον σαφι'ς ή αριθμητική' δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου. υπήρχαν οί πληροι. βασισμένο σε στοιχεία πού παραχωρήθηκαν άπό τό Υπουργείο των ιιαυτικων. που συγκεντρώνει τό 186i τά μισά περίπου σκάφη. 7ΐού περιλαμ­ βάνει τά ελληνικά πλοία μέ ελληνική σημαία πού ναυπη­ γήθηκαν άπό τίς αρχές τοϋ 1843 Μ-έχρι τά τέλη 'Οκτωβρίου του I0t?8.εκεί δηλαδή δΐΐ©*> είχε μεταφερθεί αναπόφευκτα τό 6ργανιοτικό κέντρο της νέας ναυτιλίας καί ανθις'ε τό ελληνικό κεφάλαιο του εξωτερικού. Ό πίνακας αυτός δεν μας επιτρέπει νά διαπιστώσουμε τήν απαρχή μιας "διεθνούς ναυτιλίας" ελληνικής πρωτοβουλίας. παραχο)ρώντας τή !)έση της στά λιμάνια κσ ί τά κέντρα τοΰ εξαγωγικού εμπορίου (ΐίειραιάς. ώς προς τίς διακυμάνσεις των τιμών του ναύ­ λου.ρορίες χωρίς νά υπάρχουν καί τά ανάλογα στοιχεία δτι οι έλληνες πλοιοκτήτες είχαν αρχίσει νά αναπτύσσουν πρωτοβουλίες πού οιέφευγαν άπό τους Αριθμούς της καθαρά εθνικής οικονομίας. 'Κπειδή τέλος. Αξίζει ωστόσο νά σημειωθεί δτι και ή "δια ή Σύρος. αν ληφθεί υπόψη δτι τό Ι84Ι.υυυ τόνων καί δτι γιά τό 1858. άλλα μειώθηκε σε αριθμό πλοίων. με επίκεντρο τή >jiîpo./λΙΙιαίτΡΑκυΠϋϊΛΟΧ (iß). ϋάτρα. τό αδιαμφισβήτητο κέντρο και ή διαμετακο­ μιστική' αποθήκη του Αίγαιου. Βόλος. ή ελληνική ναυτιλία αριθμούσε 3. δίνεται . μέ β<ίση τά δεδομένα του οικονομικού ορθο­ λογισμού. οι ενεργητικότεοοι στον ε­ φοπλιστικό τομέα. ή Π Α Ν Α ^ Ρ Α δημοσίευσε τήν Ιη Φεβρουαρίου 1859 τον παρακάτω πίνακα. δεν είναι περίεργο δτι oC Αιωτες με' τήν εμπειρία τους στό εύι ωπανκό εμπόριο αναδείχθη­ καν. σε μια εποχή δπου τό ήριοΙΓκό στοιχείο έδωσε τή θέση του στή συστηματοποίηση και' στον επιτυχή ανταγωνισμό. Καλαμάτα) . άλλα και στην εξασφάλιση της απασχόλησης στον ύψιστο βαθμό. άπό τό 1855. που ή δύναμη της ελλη­ νικής ναυτιλίας αυξήθηκε σε τόνους. χω­ ρητικότητας ΙΟυ.

.2/b μέσα στό ελληνικό Κρά­ τος -ή συνολική οαπάνη της οεκαπενταετίας ξεπέρασε τά 5υ εκατ..U σαν αριθμός πλοίων νηολογημένων 3·920 σκάφη με χωρητικό­ q τητα συνολική' 268.καί μάλιστα υπερδιπλασιάζοντας τη* χω­ ρητικότητα του (21). ή ναυπηγία παρουσίασε αξιοσημείωτη άκμη (20). επιβεβαιώνει δτι τήν οθωνική' περίοοο. στον τομέα της βιομηχανίας. ά_ ελληνικός εμπορικός στόλος ανα­ r κατασκευάστηκε σε ποσοστό 9I. οροχμές.000 τόνων (l )* αντίθετα. άφοΰ μόνο τό οιάστημα Ι843-Ι358.

. CT) zt- σι CO CD 00 H d- CM 00 σι CM C— r- ο CD CD CD zr CM CD LO LO zf LO' LO LO CO CM LO co CM zt- zjCM LO CM Τράταο co CQ co rH a· ΖΓ CO 1> co co zf CM Ο σι CM CO CM CM CM . V P χ: Ο D ω a v Q. LO L0 ο CL •o M ο ? ο s "D a L0 8 v Q. d" CO LO Ο τ-t CM CM Ή CM dzi" CM zr CM CM LO σ> CM CO CM CM Bptxta CO zr LO CM rH CO Ή zr CM CM CD Ο CO Q Γαβάρραι. Ρ- H CM CO Ή CO LO .-8< << 8 . i*o r < ω s IS o s w _3 8 r < <r 3. M 3. <o > i a D H \0 t=.Ι Λ) !3 !3 a »o ο σι σ> •Η m ρco co' »-ι σι ο οο οο ίΐ [-co co ZK 3 CO zT CO zj- co zf CD !3 Λέμβου CM Ο ιΗ CD CM σι ο co v-( σι ID 00 CM co co σι LQ CN LO 00 zt- en LO οο σι οο LO CM 00 CM co co co σι ο σ> LO CM CD ΟΟ LO ο co οο co 00 CO 00 co ο σι co CM ο Γ­ *Η CM CD CM CM CD H Ο Ο Ο. ΚαοM uà zr σι σι 00 LO co' co LO co H ι co zlco t-c 5 Περάματα CD Τζερνύκυα CO LO Τρεχαντήρυα H LO CM CD LO CO 00 C7> CM rH Βρατσ. -ο LO w> ο > . Η· 8 t=i L0 Ο r < »Ρ l=! »_ω> J 8 ω> 8 '8 L-.-Η Γολέται.-< < IC * S ο α? 8 »J S W LO »_5 S r < 8 Χ -< 8 3- < * >- LO Ο »ο -3 •> Ο -J Ό _3 Ο t=. M -o ω _) 3 CL _3 ω t=! LO _> > 3 CL Ο y.έραυ LO LO CO LO *—I < se < w LO LO CM LO H co CM zr <H co r-» co H co zi- CD CM Ο CM zh CM r- co *H zr co co zr CD CD Q r- zr iH zr t^ LO LO *H CM CM Μυστυχα ^H <H Σαχολέβαυ CM CM CM (Tl CO iH Κότερα Βομβάρδαι. Ο Η ? ο J> ίίΤ Ρ ω s D a r < W _3 8 Q. cr CD ο α.

315 (2) Α.U00 κατοίκους. 2 8 5 ( 1 4 ) Βλ. de sa position actuelle.it.14-19 (6) A.π.VERNARDAKIS: Le p r é s e n t Παρίσι 1 8 7 0 . 'Ατμοπλοία.0 500 ά. .Ν. σελ. εμπορίου.230-242 καί ειδικότερα σελ. .121 (1) C. σελ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ: Περί τοΟ εν 'Ελλάδι.000 1. Μέρος Δ'('Ιστιοφόρος Ναυτιλία.. 129 ( 1 8 5 3 ) κ α ι 130 ( 1 8 5 6 ) .ίρά '.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ. Ε.N. σελ.π. σ χ ε τ ι κ ά HANΔΩΡΑ (15) 7/ΡΝΑ'. . 2ί.ΜΑΝΣΟΛΑΣ. λ ί γ α χ ρ ό ν ι α Ερμούπολη είχε μ ε τ ά τη* σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ η ς .Ν. ο. it. σελ. o. Παρίσι 1847. ή κιόλας I5.199-208 (3) Α. σελ. 1 2 6 ( 1 8 3 8 ) .188-250 (9) Α. 1 6 3 Τό 1 8 2 8 . 'Αθήνα 1867.N. Ακτο­ πλοΐα). σελ. δ .199 (5) A.000 α π ό τ ή* ί. σελ. σ ε λ ..τό τ ά Ή π τ ' ν η σ α . Ά θ η ν α 1 9 7 2 . σελ. 3000 1. τ^ Χ ί ο . ! ? 0 υ π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ν ano ά π ό τ-.Ε. δ .231 (10) δ. π . ό π ο ι ο υ ς o l 4 . σ ε λ .LECONTE: Etude économique de la Grèce. σελ. σταντινοόπολη.Κ. .19 (7) δ. σ χ ε τ ι κ ά : Σ τ α τ ι σ τ ι κ ο ί μελέται 1821-1971. ( 1 2 ) ΠΑΝΔΩΡΑ 3/Ξ'. . δ .286 ( 1 3 ) ΠΑΝΔΩΡΑ. Ελλάδος.ΜΑΝΣΟΛΑΣ: Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί. σ ε λ .. Άθη'να 1885..it.Κ.000 τους 1. . δ.231 ( 1 1 ) βλ.. 200 . τ ά Ψαρά. et l ' a v e n i r de l a Grèce.ι-. π . 38 (8) Α. τι. αελ. ηπό arò ά π ό τη"ν r o>v- ά π ό τ η ν Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο .Ία ίο.\ „ τ ε ρ ε ά . (Κατάστασις της εμπορικής ναυτι­ λίας άπδ του 1834-85).VERNARDAKIS. 191-197 (4) ô. π . de son avenir. σελ.

Yïi
άπ<5 τήν "Υδρα,
άπο

250 ά-ιό τά νησιά του Α ι γ α ί ο υ ,

τά ν η σ ι ά του Τούρκικου Α ρ χ ι π ε λ ά γ ο υ ς

ήταν έ τ ε ρ ο ε θ ν ε ϊ ς .
Σύρου δ . π . , σ ε λ .

2,600

κ α ί 200

( ϊ . Αί.'ΠϋΛΑΣ: Ι σ τ ο ρ ί α της νήσου
561).

Ά λ λ α κ α ί άπό" τους 1.201

εκλογείς

εννέα

εκλογικών

καταλόγων των 7ΐληί>υσμ ιακών κοινοτήτων της
πολης του 1043,

"Ερμού­

85 ήταν Π α ρ ι α ν ο ί , 3ό Κ ά σ ι ο ι ,

25

Η π ε ι ρ ώ τ ε ς , 86 ι.ίακεοόνες , 37 Σ ά μ ι ο ι , 213 Κρητες,
89 Ηεσσαλοί,

227 κ υ δ ώ ν ι ε ι ς κ α ί 398 Χ ι ώ τ ε ς .

ΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Συλλογή Γιάννη
Ε ' Ί δ ι ω τ ι κ α ί Συλλογαί,
Έ ρ μ ο υ π ο λ ι τ ι κ ά Ι043>

Αριθ.

φ.φ.

(ΐ'ΒΝΙ-

Βλαχογιάννη,

Φα>;.. 29ο,: Χιακά -

189).

λ;τήν "Υδρα κ α ί μόνο, π ρ ί ν τήν Ε π α ν ά σ τ α σ η , υπήρχαν
περισσότερες

άπό 29 ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς

με κεφάλαιο ε ν ό ς

εκατομμυρίου ταλήρων ή κ α θ ε μ ι ά (f.biKOiJCiî Greece
as a Kingdom
1820,

,δ.π.,

σ ε λ . Ι Ο Ι ) . Στην π ε ρ ί ο ο ο

πού" χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ώς π ε ρ ί ο δ ο ς π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή ς

κάμψης των κερδών των Υ δ ρ α ί ω ν
καθαρά κόροη πού" δήλωσαν οι

έμπορων, τά ε τ ή σ ι α

Υδραίοι

κυμαίνονταν

άπ<5 2 εως 8 χ ι λ ι ά δ ε ς πιάστρα (Α.ΛΙΓΙΜΟΣ2
της νήσου "Υδρας,
καί

δ.π.,τ.Α,'

239-247.ΙΙρβλ.καί

πλουσιότερος
είχε

Ιστορία

σελ.100-101,120-135

Γ.ΛΕυΝΤΑΡΤΤΙΙΣ:

Ελληνική

πορική ν α υ τ ι λ ί α ( Ι 4 5 3 - Ι 8 5 0 ) , δ . π . , σ ε λ . 4 4 )
της,

i81I-

αναμεταξύ τ ο υ ς , ό Λάζαρος

εμ­

wai ο
Κουντουριώ­

ε τ ή σ ι ο κα&αρό κόρδος ποό ξεπερνούσε

εκατομμύριο χρυσά φράγκα (Πρβλ.Κ.ΤΣυΥΚΑΛΛΣί
τηση κ α ί Α ν α π α ρ α γ ω γ ή , 6 . π . , σ ε λ .

'Εξάρ­

175)·

Μ£ τή λήξη του αγώνα της Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς ,
"Υδρα αν κ α ί ε ί χ ε

χάσει,

τό

ή

δπι;ς τ ο ν ί σ α μ ε κ α ί άλλου,

c

τά 78 /n του εμπορικού της ν α υ τ ι κ ο ύ , ο ι ε θ ε τ ε

ακόμη

T0U π λ ο ί α σ υ ν ο λ ι κ ή ς χωρητ ι κ ό τ η τ α ς 10.24ο τόνων,
ολα άπό 30 τ ό ν ο υ ς κ α ί πάνω. Ol π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς καί o t
αγώνες των μεγαλονο ι.ιοκυραίων οχ ι μόνο γ ι ά

πολιτική

U5
ε π ι ρ ρ ο ή πού νά π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι

τ« ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ά τους

συμφέροντα άλλα και γ ι ά π ο λ ι τ ι κ ή οράση κ α ί γ ι α
συμμετοχή στην ε ξ ο υ σ ί α ,

καθώς κ α ί ή

μετακίνηση

σημαντικού α ρ ι θ μ ο ύ άπό τ ο υ ς ν α υ τ ι κ ο ύ ς , τ ο υ ς κα­
π ε τ ά ν ι ο υ ς και τ ο υ ς μ ι κ ρ ο ύ ς καραβοκύρηδες προς
άλλα ν α υ τ ι λ ι α κ ά κ έ ν τ ρ α στή 2;ύρο, σ τ ί ς
λ.χ.

και

ταν

φυσικό

^πέτσες

ι δ ι α ί τ ε ρ α στον ΐ ι ε ι ρ α ι ά , ε ί χ ε ,
άλλωστε,

σύνολο της ν α υ τ ι κ ή ς

δπως ή ­

αρνητικές επιπτώσεις
ίσχι'ος του

σημαντικότερου

προεπαναστατικού ναυτιλιακού κ έ ν τ ρ ο υ . Ή
άπ<5 πρώτο ν α υ τ ι λ ι α κ ό κ έ ν τ ρ ο , που
τ<5 44>7ί>/-> της ε λ λ η ν ι κ ή ς

στο"
"Υδρα,

συγκεντρώνει

π λ ο ι ο κ τ η σ ί α ς στά χ ρ ό ν ι α

π ρ ι ν τό Ι 8 2 Ι , περνά στην τ έ τ α ρ τ η θέση μετά τά
I85<J, οπόταν οέν θά συγκεντρώνει
των ελληνικών

παρά τά 7»37>ο

πλοίων.

Ό Α.ΐ'.ίΚΛΤΛί'ΑΚί:^, που μελέτησε τη"ν ο ι κ ο ν ο ­
μία

της "Υδρας στά I88U, μας πληροφορεί

χ ρ ο ν ι ά α υ τ ά , τό κ ύ ρ ι ο εισόδημα των
(ΐ.5υυ.υυ0

δραχμές ε τ η σ ί ω ς )

σπογγαλιεία*

πώς στά

Υδραίων

ήταν τ ό τ ε π ι α ή

ο £. κ ά τ ο ι κ ο ι ήταν 7 . 3 4 2 ( 3 . 3 7 6 ά ν ­

δ ρ ε ς και 3·9^6 γ υ ν α ί κ ε ς ) , δηλαδή* π ε ρ ί π ο υ τ ό 30?i
του πληθυσμού τ η ς του 181 e !* άπό τ ο υ ς 3 · Ι 4 7

ναυ­

τ ι κ ο ύ ς της ο ί. 80u δούλευαν σέ καράβια άλλων
ν α υ τ ι λ ι α κ ώ ν κέντρων

(^ύρος,

Σπέτσες,

Hai ot υ π ό λ ο ι π ο ι 2 . 3 4 7 σέ ύ ο ρ α ί ί κ α
κά*

στό λ ι μ ά ν ι

Ιίειραιάς)
σπογγαλιευτι­

της ήταν νηολογημένα 656

μικρά

κυρίως σ π ο γ γ α λ ι ε υ τ ι κ ά (άπό 3-4 τ ό ν ο υ ς τό κ α θ έ ­
να)

κ α ί Ι ! 3 μόνο π λ ο ί α , μεγαλύτερα των

60 τόνων*

17 άλλα μεγάλα ήταν νηολογημένα σ τ ί ς Σ π έ τ σ ε ς κ α ί
τόν ΐ ί ε ι ρ α ι ά * ή παραγωγή τοϋ σπόγγου (άπό τά π α ­
ρ ά λ ι α της Α φ ρ ι κ ή ς )

ήταν τό Ι38Τ

οκάδες κα-ί τά επόμενα χ ρ ό ν ι α

50.OuO-6u.000

διπλασιάστηκε

(A.MHMAFAÌ'J-IE· Γεωγραφία π ο λ ι τ ι κ ή νέα και α ρ χ α ί α
του νομού

Αργολίδος καί Κορινθίας,

Αθήνα

1886,

124

σελ.

Ι 7 9 - Ι 9 Ι . Πρβλ. κ α ί Κ. ΜΟΣΚΩΦ: Ή ε θ ν ι κ ή κ α ί

κ ο ι ν ω ν ι κ ή συνείδηση
σελ.

στην

'Κλλάδα Ι 6 3 0 - Ι 9 0 9 »

δ.π.,

Ι59-Ι60).
Γ ι ά τό θέμα της μ ε τ α κ ί ν η σ η ς των Υ δ ρ α ί ω ν πρ<5ς

τό*ν 11ε tραιοΕ κ α ί τή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α του
"Ύδραίιχα"

συνοικισμού

( Έ φ η μ . Κυβερν. 2υ Μαϊου 1 8 3 8 ) , 6 ό ­

π ο ι ο ς δ ι α τ η ρ ε ί ακόμα και σήμερα τ ό όνομα τ ο υ , υ ­
π ά ρ χ ε ι πλήθος σ τ ο ί χ ε ίων, συγκεντρωμένων

στό Χιακόν

Ά ρ χ ε ι ο ν του Ι.ΒΛϋΧυΓΙΑΚΝπ ( τ . Ε , ' Α θ ή ν α Ι 9 Ι 0 ,

σελ.

170-173 ^OL( 3 9 3 - 3 9 4 ) · συμφωνά με" ο ρ ι σ μ έ ν α άπό τ ά
σ τ ο ι χ ε ί α α υ τ ά , ή παραχώρηση των σ χ ε τ ι κ ώ ν

οικοπέδων

στοός

ιδιαίτε­

'Υδραίους

ρες δ υ σ κ ο λ ί ε ς

άπό τό ινράτος, συνάντησε

μέ αποτέλεσμα νά κα&υστερήσει

ν τ ι κ ά ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α του σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ·

ό

σημα­

συνοικισμός

κατοικήθηκε κυρίως άπό" ά ν ε ρ γ ο υ ς ν α υ τ ι κ ο ύ ς κ α ί κ α ­
πετάνιους·
άπό

' ε π ί τ ρ ο π ο ς κ α ί ψυχή των Υ δ ρ α ί ω ν

τήν αρχή ό αγωνιστής Α . Ρομπότσης· οι

ήταν

επίσημοι

' ϊ δ ρ α ί ο ι δέν ασχολήθηκαν καθόλου μέ τή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
του σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ,

μέ ε ξ α ί ρ ε σ η τον ναύαρχο

Λ.ΐίΐαοόλη,

τό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τοϋ οποίου ήταν π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ,
εκδηλώθηκε

μόνο κατά τ ή δ ι ά ρ κ ε ι α των πρώτων σ υ ζ η ­

τήσεων γ ι ά τή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τοϋ σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ
φ υ λ . τ η ς 16

άφοϋ

Ιουλίου

('ΆΘίιΝΑ"

1338 κ α ί "H;AAHMIKU^ llAPAiltm -

ΐ'Ηλ"

φ υ λ . τ η ς 23 ' Ι ο υ ν ί ο υ κ α ί της 3,10

λίου

1838).
Τή μ ε τ α κ ί ν η σ η των άνεργων

κ α ί 14

Ιου­

'Υδραίων προς τόν

Ι Ι ε ι ρ α ι ά , κ α ί ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α τήν έγγραφη ύ ό ρ α ί ι κ ω ν

πλοίων

στό ν η ο λ ό γ ι ο του λ ι μ α ν ι ο ύ που άπό τό ΙοΟυ γ ί ν ε τ α ι
τό πρώτο λ ι μ ά ν ι

της χώρας, ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι

ή "HANÜ^PA" τ ό 1854,

ακόμα κ α ί

δταν π ι ά τά ' " ϊ δ ρ α ί ι κ α "

έ­

χουν διαμορφωθεί πλήρως ( Γ . Λ Ι Ί ΰΛΟϋΟιΛυΣ: Σ τ α τ ι σ τ ι ­
κή ΐ ί ε ι ρ α ι ω ς ,

Αθήνα,

1 8 ^ 2 , σ ε λ . 4 ) . Η "ΙΙΑΝΔΩΡΑ"

μά­

λ ι σ τ α τήν θ ε ω ρ ε ί σάν μ ί α άπό τ ί ς α ί τ ι ε ς της παρα­
κμής τοϋ ν α υ τ ι κ ο ϋ της "Υδρας

("ΠΑΝΔΩΡΑ" 4 / O Ü '

Y?1)

(18^3-1854), σελ. 173).
Ωστόσο είναι σαφές δτι τά αίτια της παρακμής
της "ϊδρας δέν πρέπει νά αναζητηθούν οΰτε στους
διευθυντικούς ρόλους πού" επεδίωξαν οι μεγαλονοικοκυραϊοι της "Υδρας στην Αθήνα, ρευστοποιώντας
γιά τό σκοπό αυτό ενα μεγάλο μέρος άπό τις περι­
ουσίες τους, τ<5 οπο?ο καταναλώνεται σέ πολιτικές
μάχες ή σε επενδύσεις σε αθηναϊκά ακίνητα, ούτε
πολύ" περισσότερο στην εγκατάλειψη της "ϊδρας άπό
τά κατώτερα κοινωνικά στρώματα τοΰ νησιού καί τήν
εγκατάσταση τους σε νέα ναυτιλιακά κέντρα του
Βασιλείου. ';',ηεΖ

δηλαηή ö-ΐου τά στρο'μστα αυτά υ­

ποχρεώνονται τελικά νά καταφύγουν προς αναζήτηση
εργασίας, άφου ot κάτοχοι των κεφαλαίων, πο\5 έχουν
αποκτηθεί κατά τή διάρκεια μιας τριαντακονταετίας
πολέμων καί εύρωπαΓκης αναταραχής, δέ δείχνουν άπό
τό I8J5 άκέμη, καμία διάθεση γιά νά στερεωθούν
στ<5 νησί έμποροναυτ ιλιακές επιχειρήσεις, σύμφωνα
μέ τ ίς νέες τεχνολογικές μεθόδους πού είχαν αρχί­
σει νά εφαρμόζονται μέ επιτυχία στή Δυτική Ευρώπη.
Πράγματι, δταν μετά τό Ι8Ι5 μεταβάλλεται ή
εύνοΐ'κή συγκυρία πού επέτρεψε τήν μεγάλη ανάπτυ­
ξη της ναυτιλίας τοϋ Αιγαίου καί ιδιαίτερα της
"Υδρας, φαίνεται καθαρή ή απροθυμία των μεγάλων
οικογενειών των προκρίτων νά αντιμετωπίσουν τήν
κρίση μέ τήν υιοθέτηση νέων πρακτικών καπιταλιστι­
κού τύπου.
'η στάση των ίδιων στρωμάτων κατά τή διάρκεια
τοϋ επαναστατικού Αγώνα, ο ρόλος πού διαδραματί­
ζουν μέ τήν ίδρυση του ανεξάρτητου "Ελληνικού
Κράτους καί ή οριστική τους εξαφάνιση, ή οποία
συμπίπτει χρονικά μέ τή γενίκευση της ατμοπλοίας
στην περίοδο Ι860-Ι880, έρχεται τελικά νά ενισχύ­
σει τήν άποψη πού δέν τους αναγνωρίζει καπιταλιστι-

[26
MOÜ τόπου συμπεριφορές, δπως αυτές διαμορφώνονται
μέ τήν κοινωνικοοικονομική καί τελικά πολιτική
άνοδο των αστικών στρωμάτων στη Δόση και συνεπώς
νά" δικαιολογήσει καί τό συναφές φαινόμενο της πα­
ρακμής των κέντρων, δπου εμφανίστηκαν, αρα καί
της "ϊδρας (Β.ΦΙΛΙΑΣ: Κοινωνία καί εξουσία στην
^Ελλάδα, δ.π.,σελ. ^2-5t? καί 124-153 καί ΣΠ.ΑΣΔΡΑΧΑΣ:
"μηχανισμοί της οικονομίας των ελληνικών περιοχών"
στην Ιστορία του 'ελληνικού "Ρ,ΐθνους, δ.π., 1975»
τομ.

ΙΑ', σελ. 159-180).

(17) Βλ. σχετικά Ε. Α Μ Π Ο Υ : Ή

'ΰλλάδα του "Οθωνος,

Αθήνα 1973, σελ. 120-132, A.N. ΒΕΙ-'ΝΑΡΔΑΚΙΙ^, δ.π.,
σελ. 23U-250, Ι.Ν. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Α Τ Ο Σ , δ.π., Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
δ.π., σελ. 234-242, Γ. ΛΕ0ΝΤΑΓΊ1Ί!,>; δ.π., σελ. 47-48,
Κ. ΜΟΣΚΩΦ, δ.π., σελ. 158-164, Β. ΦΙΛΙΑΣ, δ.π.,
σελ. 32-41 καί 124-133, ΣΠ. Α Σ Δ Ρ Α Λ Α Σ ,

δ.π.,

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, δ.π., σελ. 174-177 καί 335-337 καί
Β. ΠΑΚΑΓΤΩτυΐιυΥΛυΣΪ " ς Η βιομηχανική επανάσταση καί'
ή "Ελλάδα Ι832-Ι87Ι", ό Πολίτης, αρ.. 12, σελ. 38-45,
Αθήνα 1977.
(18) Βλ. σχετικά 0Δ. ίίΗι,ιΗαΡΑΚΟΠυϊΛυΣ: "στροφή της κυβερ­
νητικής πολιτικής πρό"ς τήν εσωτερική ανάπτυξη της
χο'ρας" στην Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, δ.π.,
Αθήνα 19 Π,

τόμ. ΙΓ', σελ. 182-185.

(19) Βλ. σχετικά U Ü . ΔΐΙωΗΐΐΆΚ.υπυϊΛυΣ, δ.π.,σελ. 185.
(2υ) Γιά τή ζωτικότητα τών ελληνικών ναυ7χηγε ίων καί ιδιαίτερα
της Σύρου τίς δύο πρώτες δεκαετίες του "Οθωνα,ή Π Α Ν Δ Ω Ρ Α

127
το 1856, παρατηρεϋ μεταξύ άλλων καί τά έξης χαρακτηριστι­
κά: " Ώ ς γνωστόν -ό νομός δεν έπυτρέπευ νά κατασκευάζωνταυ
πλοϋα 'Ελληνικά εΰ. μη εΐ,ς τά έγχώρυα ναυπηγεία. "Οθεν η
εθνυκη σημαία δεν ύψοΟταυ εΐ,ς άλλαχοϋ ναυπηγηθέντα εΰ μη
κατά τονας έξαι,ρέσευς, ώς φέρ'εί,πεϋν, εν περυστάσευ δη­
μεύσεως, λείας, πωλήσεως πλοίων ναυαγησάντων εί.ς τά πα­
ράλυα του Κράτους, κλπ. Καί δυά τοϋτο πάντα σχεδόν τά
πλοϋα κατεσκευάσθησαν εν Ελλάδι, κατά τά τελευταία δεκα­
πέντε έτη' τέσσαρα μόνον χρονολογούνται, από τοΟ 1830,
1831 καί 1833 έτους. Το σημαντυκώτερον καί συγχρόνως
το τελευότερον πάντων των ημετέρων ναυπηγείων ευναι, το
της Συρας. Έ ν αύτψ ναυπηγούνται, ετησίως κατά' μέσον δρον πεντήκοντα έως εξηκοντα πλοϋα εν, των μεγαλυτέρων
(Τον παρελθόντα Φεβρουάρυον κατεσκευάζοντο τεσσαράκοντα
πέντε πλοϋα, ων τά τρυάκοντα τρία ?|σαν ετουμα εΰς καθολκην. Τά λυμενυκά καί λουπά ναυτυλυακά δυκαυώματα
τά εισπραχθέντα έν τη νησψ αύτζί καθ'δλον το 1855 έτος,
άνέ3ησαν εί,ς την ποσότητα 60.000 δραχμών, ποσο'τητα 6 L πλασίαν της εισπραχθείσης το 1854). Ή

κατασκευή αν καί

ταχέως γυνομένη, ούχ ήττον ευναι, στερεά. Πολλάκυς σκά­
φος μέγα καθεκλύεταυ εντός τριάκοντα ήμερων. AL δε τυμαί
εϊναυ μέτρυαυ. Πλοϋον, παραδείγματος χάρυν, τετρακοσίων
τόνων, έκ ξύλου ελάτης, έχον πασαν την σκευην αύτοϋ καί
έτουμον νά έκπλεύση, τυματαυ έβδομηκοντα περίπου χυλυάδας δραχμών' εάν δέ τά άμφυμητρυα (στραβόξυλα) γίνωσυν
έκ ξύλου σκληροΌ, ή τυμη αύξάνευ πέντε τους εκατόν, αν
καί τί) άληθεία αΰ τυμαί μεταβάλλονται, κατά τάς έποχάς,
η καί κατά τους πόρους τοΟ ύδυοκτητου. Τά έν Έλλάδυ
ναυπηγούμενα πλοϋα έχουσυ τρεις ύδυότητας' ταχύτητα
κομψότητα καί χωρητυκότητα' δυαρκοοσυ δέ περίπου 17 η
18 ετη. Έπευδη ή Ελλάς πάσχευ έλλευψυν μάλυστα κεφαλαυούχων, δέν έχευ δυά τοΟτο καί άποταμίευσυν ξύλων uva
ξηραίνωνταυ. "Οθεν τά ξύλα δσων γίνεταυ χρησυς, κόπτονται,

l'A ;i

ώς έπί τό πολύ προσφάτως εΰς τά έγχώρυα δάση η τά της
Μακεδονίας". (ΠΑΝΔΩΡΑ 7/ΡΝΑ', δ.π., σελ.165).
Ανάλογες πληροφορίες καί στουχεΐα δίνει, τό 1885
καί ò Α.Ν.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ό όποϋος υπογραμμίζει- ίδι,αίτερα
την εΐ.δυκη σημασία που είχε γι,ά την οί,κονομία της Σύρου,
άλλα καί γυά την έθνι,κη ούκονομύα γενι,κότερα, ή αξιοση­
μείωτη άκμη τοϋ ναυπηγείου της Ερμούπολης: " Ή άπό τό­
σων έτων έξασκουμένη εν Ελλάδι, ναυπηγεία εξακολουθεί
δι,αγωνυζομένη έπι,τυχως προς την εύρωπα'ίκην ταΰτην βυομηχανίαν, αν καί ή τελευταία εχη τοσαϋτα πλεονεκτήμα­
τα άπένταντο της εγχωρίου, ώστε είναι, άξυοθαυμαστον πως
η Έλλ. βοομηχανία στερούμενη σχεδόν των πάντων, δύνα­
ται, νά ύπάρχη. Καί όμως ύπάρχουσυ 6 σπουδαϋα ναυπηγεία
έν 'Ελλάδι, καί τι, να άλλα μι,κρά' πάντων το'ΰτων προτεύευ
τό της Έρμουπόλεως, ΐ,δρυθέν δι,ά μέτοχων τη πρωτοβουλία
τοϋ δήμου. Τό ναυπηγεϋον τοϋτο, ένψ εργάζονται 1.500 έργάταϋ καί έν ψ ναυπηγούνται, ετησίως 50-100 πλοϋα 11-15.000
τόννων χωρητι,κότητος, αξίας 3-5 εκατομμυρίων δραχμών,
είναι, οΰ μόνον τό σπουδαι,ότατον έργοστάσι,ον της Σΰρου,
άλλα καί εν των σπουδαίων της Μεσογείου. "Ενεκα τοϋ
ναυπηγείου ΐ,δρυθηκαν παρ'αύτψ 20 σι,δηρουργεϋα, ξόανοπουεϋον, άτμοκίνητον χρωματοποι,εϋον, φανοποι,εϋα, ατμοκίνητον σχοι,νοπλοκεϋον κτλ. Μετά τό ναυπηγεϋον τοϋτο δια­
κρίνεται, τό τοΐ3 Γαλαξεοδίου, μάλυστα ένεκα της καλής πουότητος της ξυλείας ην μεταχει,ρίζηται,, είτα δε τό των
Σπετσών, τοϋ Πευραυώς κτλ. Ά π ό της ί,δρυσεως τοϋ "Ελλη­
νικού βασυλείου μέχρι, τοϋ 1874, έναυπηγηθησαν εν Ελλά­
δι, 8.000 πλοϋα, κατά τό πλείστον μι,κρά καί 700.000 τόν­
νων όλι,κης χωρητι,κότητος , αξίας 14-5 εκατ.δρ. Πλέον των
δι,σχι,λίων έναυπηγη'θησαν έν Έρμουπόλεο. Λέγεται, δέ οτι,
κατά τό 1877, 25 πλοϋα ναυπηγηθέντα έν τψ δημοτι,κφ ναυπηγείω της Έρμουπόλεως, έπωληθησαν έπι,κερδως έν Άμερι,κη".
(Α.Ν.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, δ.π., σελ.220-221). Βλ. ακόμη, Τ.ΑΜΠΕΛΑΣ:
δ.π.,σελ. 6}6,6!>8,b6Y,b72,678,692,Y06,Y24.,Y25 καί
σποραδικά.

5-ΐ9υ τό 1856 ΡΧ·/τον· Μέσος δ ρ ο ς ά ζ ί α ς 2υ δ. κόστιζαν 4θ. Ι5ετίας . προς 2υ0 6ρχ/τον. Μίσος δρος άξιας τά πλοία των ΙΟυ τά πλοία των 2υ0 τά πλοία των 4ο0 τόνου τό 1848 τον. 2 3 8 . Συνολική χωρητικότητα Ι848-Ι858 ( α π ό κ λ ι σ η ± 5fo) .490 τον.υ00 δρχ. τον. .586. ^x (απόκλιση ±5>) · 2uU+2uü+2l6 θ Μ . . κατασκευασθόντων πλοίων κατά τήν π ε ρ ί ο δ ο I843-IQ53 255. ΑΜΑΚΑΪΆΣΚΕΪΗΣ ΚΑΙΑ ΤΩΝ ι ΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ι843-Ι858 α. Αριθμός πλοίων τό 1853 3·920 γ. Αριθμός πλοίων τ ό 1843 3·200 β. . .071X190=48.49ο (θεωρούμενης της κατανομής : 15 = 5 .Τ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠυΣυΣΤΟϊ Α Μ Α Κ Α Ϊ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ EMUOPIMJY ΑωΡΟΥ ΚΑΤΑ ΐηα ΣΤΟΑΟϊ ΕΙΜΪΟΧ ΤΟΪ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ IIEPlOnO 18/13-1858 α. κόστιζαν 20. τον. δ τόνου (απόκλιση + » . ινιίσος δρος ά ζ ί α ς -feü^"=IY5 γ.000 δρχ. (απόκλιση ±550 · Μίση ετήσια άζία κατασκευής της Ι5ετ(Γας 48. .. 4 9 9 συνεχούς) δρχ. Ά ν α κ α τ α σ κ ε υ α σ θ ί ν τ α π λ ο ί α κ α τ ά τη"ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς 3./τον. τόνου κατά τήν π ε ρ ί ο δ ο δρχ.^*Τ. προς 2υ0 6ρχ/τον. ε. /» . β. = 20!ρ δρχ.5/7.I2y ΠΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣϊΝΟΛίΚϋΣ ΔΑΙΙΑΝΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ιΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ JNAïïIAIiu. .577./τον. προς 216 δρχ/τον. κόστιζαν 65·υΟΟ δρχ.

Ι 8 5 7 ) . . ή οποία ενισχύεται Κράτουι περισσ<5τερο άν υπολογίσουμε δ τ ό μέσος δρος η λ ι κ ί α ς των πλοίων τ η ς έποχης θ ε ω ρ ε ί τ α ι ή Ι 7 ε τ ί ι Π η γ έ* ς : C. σελ. 314-315 7/ ΡΝΑ' ( Ι 8 5 6 .de'eon " ΠΑΝΛΩΡΔ " avenir de l a Grèce de s a p o s i t i o n . ./]/Î> των πλοίων του 1853 ανακατασκευάστηκε τη*ν τ ε λ ε υ τ α ί α Ι ^ ε τ ί α και μι5νο δνα ποσοστό* 8.by·?. σ ε λ . ε ϊ τ ε κατασκευάστηκε σε ν α υ π η γ ε ί α έκτό*ς του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ 'εκτίμηση. δ . ε ί τ ε παρέμενε άπ<5 τά 3»2υϋ π λ ο ί α τοϋ 1 8 4 3 . καί ΐ65 . δ .150 Αυτό* σ η μ α ί ν ε ι δτ ι το" τορο XI00 = 9I. π . LE CONTE : E t u d e économique actuelle. π .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (1833-1843) .

τό Έλληνυκό Κράτος στην προσπάθευά του. τακτυκη άτμοπλο'ίκη συγκοινω­ νία μεταξύ της Ελλάδας καί των κυρυοτέρων λυμανυων της Μεσο­ γείου καί γ) νά καλύψει.κά αναφέρουμε: 1.νωνίας εν Ελλάδι. δυάφορες συνθήκες καί συμβάσευς. 3. "Αγγλου." της 29 Αύγούστου/10 Σεπτεμβρίου καί της 18/30 'Οκτωβρίου 1833 (1). δύο οι.δυαίτερα συγκουνωνία τοο τύπου καί από τη'ν ά'λλη δημϋούργησε τίς προϋπο­ θέσεις γυά την καλλυέργευα κλίματος. της 15/27 Άπρυλίου 1843 (4).Φεράλδη. τίς συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ταχυδρομικής υπηρεσίας. την ταχυδρομυκη συνθήκη μεταξύ Ελλάδος καύ Αυστρίας της 13 Φεβρουαρύου/7 Μαρτίου 1834 (2). β) νά εξασφαλίσει. Αύστρυακοί με τά ατμοκίνητα της έταυρίας Λουδ καί μία οι. το' Σεπτέμβριο του 1834 (3) καί 4. πού ευνοούσε την ίδέα δημυουργίας έλληνυκης ατμοπλοίας. την ταχυδρομυκη σύμβαση μεταξύ της Έλληνυκης Κυβερνή­ σεως καί της άτμοπλο'ίκης έταυρίας τοϋ Αυτοκρατορικοί) καί Βασυλυκοϋ Αύστρυακοΰ Λουδ. δύο δυατηροϋσε ή Γαλλία. Ένδει. προνομυούχου στην Τεργέστη. τη σύμβαση μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως καί Κόχραν "Περί τακτυκης άτμοπ'λσϋκης σουγκουνωνίας".132 Την περίοδο 1833-1843. οι. Συγκεκριμένα. άπο τη μία εξασφάλιζε συγκεκρυμένα οφέλη γ uà τήν εμπορυκη καί την ταχυδρομική ί. α) νά όργανώσευ τακτυκη θαλάσσυα συγκοινωνία εντός της Ελλάδας. είχε συνάψευ. κατά καυρούς.κτι. Μ'αΰτό τον τρόπο. τραπεζίτη καί γενυκοΰ εργολάβου των ταχυπλόων τοΟ Βασυλείου της Ελλάδος "Περί της υπηρεσίας των ταχυπλόων τοϋ Βασυλείου της Ελλάδος". Γάλλου εϊχαν δρομολογίσευ μία σευρά άτμο- . Άπο τίς σπουδαιότερες γραμμές ξένων άτμοταχυπλόων εκεί­ νη την περίοδο. το Κράτος. τό οποίο άντυκατέστησε τά συμφωνητυκά "Περί οργανώσεως θαλασσέας συγκοι. τη σύμβαση μεταξύ Έλληνυκης Κυβερνήσεως καί Φ. 2.

OÙ Αυστρυακού είχαν μύα σευρά άπο Τεργέστη γυά Άγχωνα. είναυ φυλοκάλως στολυσμένον καύ εύρύχωρον. Σύρο. Κωνσταντινούπολη. Σμύρνη. εμπορεύματα κλπ. Σύρο. ΙΙευραυά καύ μύα άπο Σύρο γυά Κρήτη. γράμματα. Κέρκυρα. όταν αναχωρούσαν άπό κει τά γαλλυκά άτμόπλουα γυά τά μέρη της Τουρκύας καύ της Ευρώπης καύ όταν τά ύ'δυα άτμόπλουα επέστρεφαν άπό τη Σύρο στον Πευραυά. Λονδύνο (7). Ά π ό έλληνυκης πλευράς άλλωστε. Λυβόρνο. Σύρο Πευραυά (5). Ή ΑΘΗΝΑ. Άλεξάνδρευα. Νεάπολη. -ώστε νά φθάνευ στη Σύρο. είχε δρομολογηθεί) τό άτμοκύνητο "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ". Συβυταβέκυα. Σμύρνη. Κατ'αυτό τόν τρόπο μετα­ φέρονταν έ'γκαυρα στην Άθηνα έπυβάτες. Γυβραλτάρ. αναγγέλλοντας τη δυάθεση τοϋ "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ" άπό τό Βασυλυκό Ναυτυκό στην ύπηρεσύα τοϋ ταχυδρομεύου της Ελλάδος. Κωνσταντυνούπολη. γυά την ταχυδρομυκη ύπηρεσύα μεταξύ Ηευραυά. Πάτρα. Γάδευρα. Άλεξάνδρευα. . Σμύρ­ νη. Σύρο. Μελύτη. où "Αγγλου δυέθεταν μύα σευρά άπό Λονδύνο γυά Γάδευρα. μετά άπό σχετυκη απόφαση της Κυβε'ρνησης Ρούντχαρτ (Φεβρουάρυος-Δεκέμβρυος 1837) έγραφε χαρακτηρυστυκά: "Τό άτμόπλουον τοϋτο μετακομύζευ έπυβάτας. γρούπους καύ γράμμα­ τα δυά τά μέρη ό'που ταξυδεύευ. Μελίτη. Μδλύτη. Σύρου καύ Τήνου (8). Ζάκυνθο. Κρήτη. Σμύρνη. καύ φυλάττεταυ εν αΰτψ ή καθαρυότης εΰς άκρον" όσου εκ των έπυβατων έπυθυμοον εϋρύσκουν εν­ τός τοΰ πλούου καλά καύ εύς μετρύαν τυμην φαγητά καύ ποτά. Συβυταβέκυα. Κύθνου. Σύρο (6). Νεάπολη. ΙΙάτρα. Κέρκυρα. Πευραυά. Κύθνο καύ Πευραυά εξη φορές τό μήνα καύ στο Καλαμάκυ καύ Τήνο τρεϋς φορές τό μηνα)ε£χε γύνευ ετσυ. η τυμη τοϋ ναύλου των έπυβατων έπροσδυορύσθη μετρυωτέρα των Γαλλυκων καύ των Αύστρυακων. Μελύτη. Σύρο. Μασσαλύα καύ μύα άπό Πευραυά γυά Σύρο. Ό κανονυσμός της κυνησεώς του (τακτυκά δρομολόγυα στη Σύρο. Καλαμακύου. Γυβραλτάρ. Τέλος.153 ταχυπλόων άπό Μασσαλύα γυά Λυβόρνο. αύ θέσευς του εϊναυ δυηρημέναυ εύς δύο τάξευς. Πάτρα.

τοο ταχυδρομεύου δυά τον άκάματον ζηλον του περύ της προόδου της ταχυδρομικής ύπηρεσύας. δπως μας . όλου όσου είδαν στην κυβερνητυκη αύτη ένέργευα. Ή σύστασυς τοΰ άτμοπλούου τούτου έκτος τοΰ οτυ οτυ παρέχευ τάς μεγαλητέρας εύκολύας εί. "Οσο βέβαυα où συνθήκες δέν το επέτρεπαν.μοϋν τροτο από κάθε αλλην εύκαυρύαν. τη'ν σχέσυν της καθέδρας με τά μέρη όπου ταξιδεύουν" καύ κατέληγε: "Συγχαυρόμενου την Κυβέρνη­ σαν δυά την πρόνουαν την όπούαν έλαβε καύ λαμβάνει.134 καύ απολαμβάνουν την άπαυτουμενην άνάπαυσυν καύ περυπούησυν εκ μέρους τοΰ πληρώματος. δυά την δυατη'ρησυν της όπούας άπαυτοϋνταυ πολλά έξοδα" (9). το ένδυαφέρον αυτό εκδηλωνόταν άπο την πλευρά τοο Κράτους μέ την υπογραφή* των συνθηκών καύ των συμβάσεων πού αναφέραμε η μέ τη δυάθεση πολεμυκών πλούων άπο τό Βασυλυκό Ναυτυκό στά ελληνυκά ταχυδρο­ μεία.ς τους επυβάτας κλπ. Μέ το "δυο πνεΰμα υποδέχθηκαν την ευσοδο τοο "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ" στην ταχυδρομυκη ΰπηρεσύα τοϋ Κράτους. καύ έπαυνοΰντες τον δυευθ. ενώ άπο την πλευρά της ΰδυωτυκίίς ιρωτοβουλύας. τά πρώτα σοβαρά στουχεϋα τοϋ κρατυκοϋ ένδυαφέροντος γυά την εύσαγωγη' τοΟ άτμοο στύς έλληνυκές θαλάσσυες συγκουνωνύες. ή ύδέα όμως γυά τη δημυουργύα έλληνυκης ατμοπλοίας ?ίταν πολύ παλαυότερη καύ απασχολούσε πάντα μέ ξεχωρυστό ένδυαφέρον την Κυβέρνηση καύ τον τόπο (10). το μέν δυότυ άπεδεύχθη οτυ η ΰπηρεσύα του γύνεταυ τακτυκωτάτη καύ εΰάρεστος. προτρέπομεν τους συμπολύτας μας "Ελληνας καύ ξένους τοΰ νά προτι. έπρολαβε καύ την άταξύαν των Γαλλυκών ατμοκί­ νητων καθόσον αποβλέπει. τό δέ δυοτυ όφεύλουν νά εμψυχώσουν την μυκράν μας ταυτην έπυχεύρησυν. καθεκάστην περύ τη"ς προόδου του εμπορίου καύ της συγκοινωνίας της ξηράς μέ τάς νήσους καύ το έξωτερυκόν. Γυατύ μπορεϋ βέβαυα ή δυαδυκασύα αναπροσαρμογής της έλληνυκης ναυτυλύας νά άρχυσε τελυκά πολλά χρόνυα αργότερα καύ συγκεκρυμένα το 1857 μέ τη συγκρότηση στη Σύρο της πρώτης έλληνυκης άτμοιλοϋκηε έταυρύας.

τό ελληνικό ενδιαφέρον για δημιουρία εγχώριας ατμοπλοίας συγκεκριμενοποιείται στην άρχη μιας περι­ όδου ιδιαίτερα δύσκολης για τη χώρα. το πρόβλημα πήρε νέες διαστάσεις. νά εξετάσουμε τί έγινε καί τί δέν έγινε την περίοδο πού εκδηλώθηκε επίσημα το ενδιαφέρον τΡ\ς αναπροσαρμογής. το Κράτος το' "διο. οι. Ωστόσο. δέν έμεινε καθόλου αδιάφορο. Άπο τη στιγμή όμως που οι. πολλούς τομείς ό'χι μονό τοϋ ελληνικού αλλά καί τοϋ ευρωπα­ ϊκού οίκονομικοϋ βίου. ότι. καί έδω. αρμόδιοι τοϋ καιροϋ εκείνου. όίν ορισμένοι φορείς ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα καί κατά τρο'πο συγ»κεκριμένο γιά την αναπροσαρμογή τοϋ έλληνικοϋ εμπορικοϋ ναυτικοϋ που τους χρησίμευε σαν άμεση η έμμεση οικονομική εκ­ μετάλλευση. όπως καί προηγούμενα. είτε αυτοί ίταν "Ελληνες εΐ'τε ξένου. Μπροστά στην απόπειρα αλλαγής τοϋ αποδοτικότερου τομέα της οικονομικές του δραστηριότητας. Τό γεγονός π. σύμφωνα μέ τίς αντικειμενικές συνθήκες πού έπικρατοϋσαν τότε καί τίς προοπτικές καί πιθανότητες πού διαγράφονταν γιά τό μέλλον. πρέπει. φο­ ρείς. ανέλαβε άμεση δράση.χ. λόγω των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Κρίσεως τοϋ 1848 αλλά καί εξαιτίας των έξωτε- . ή υπόθεση παρέ­ μενε στο πεδίο των συζητήσεων. Μελετώντας τίς στιγμές τΠς πα­ ρέμβασης τους.I35 πληροφοροϋν οι. άφοϋ πίσω άπο τίς ευλογοφανείς πολλές φορές αντιρρήσεις τους βρισκόταν ενωμένο καί άντιδροϋσε στην πρώτη περίπτωση το ιστιοφόρο ναυτιλιακό κατεστημένο καί στη δεύτερη το κα­ τεστημένο των ξένων ατμοπλοϊκών εταιριών καί κυρίως τά συμ­ φέροντα τοϋ Αυστριακού Λόυδ. έκρι­ ναν ότι θά μποροϋσαν ενδεχομένως νά εξασφαλίσουν τίς προϋ­ ποθέσεις πού άπαιτοϋντο γιά τη δημιουργία ατμοπλοϊκών επι­ χειρήσεων.Το ίδιο έκαναν καί όλοι εκείνοι ίου είχαν λογούς νά αντιτίθενται στην κεφαλαιώδη αύτη αλλαγή. όποιοι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα γιά την προσαρμογή xPjs ελληνικής ναυτιλίας στίς νέες συνθήκες του άτμοϋ. πρίν αξιολογήσουμε το ρολό τους στην εξέλιξη των προσπαθειών δημιουργίας ελληνικής άτμοπλο'ίας. που επρόκειτο νά επηρεάσει.

'Άλλωστε με την ανάλυση μας αυτή' δεν πρόκειται. οντάς δεμένη μέ έναν ειδικό τομέα της οικονομικής του δραστη­ ριότητας. παράλληλες καί συχνά μακροσκελείς αναλύσεις. νά προτείνουμε οριστικές ερμήνευες. πράγμα πού θά ?ίταν ίσως περιττό αν υπήρχαν τεκμηριωμένες αναλύσεις γι.ά νά μην ποΟμε ή πρώτη. Αυτές οι σύντομες παρατηρήσεις επιβάλλονται προκαταρτικά γι. πρέ­ πει. τοΟ 1849 καί παίρνουν απαράδεκτη μορφή το πρώτο εξάμηνο τοΟ 1850. εξω άπό την κύρια προβληματική μας. τελικά απο­ δεικνύονται. νά αναφερθούμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες μόνο καί μόνο γι. αλλά νά διατυπώσουμε απλά μερικές υποθέ­ σεις.! Jb ρυκών πολι.ά νά δικαιολογηθεί ό τρο'πος προσέγγυσης πού θά ακολουθη­ θεί στά δύο επόμενα κεφάλαια: Πραγματικά. λοιπόν. οίκονομικέςδυνάμε ιςτ?ίςχώρας καί το Κράτος το' ίδιο.τι.ά νά αποσαφηνίσουμε τη συλλογιστική' μας.κών πυέσεων που κορυφώνονται. απαραίτητες δχο μόνο γι. νά λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην ανάλυση τών πρώτων προσ­ παθειών γι. η απουσία βασικών αναλυτικών μελετών μας υ­ ποχρεώνει. άφοΟ κύριοι εκφραστές της αλλαγής που επρόκειτο μελλοντικά νά σ η ­ μαδέψει όλο'κληρη την κοινωνικοοικονομική δομή τοο Κράτους. ή μεγαλύτερη οργανωμένη δύναμη στη μετεπαναστατικη ελληνική κοινωνία.ά την κατανόηση τοϋ γένι- . νά μην υποκύπτει. όποιες καί πάλι δεν θά μπορέσουν νά θεωρηθοϋν ο ρ ι ­ στικές παρά μο'νον άφοο πρώτα άποδειχθοΟν ακριβή τά προσωρινά δεδομένα που τές στηρίζουν καί βγοΟν στο φώς στοιχεία που πα­ ραμένουν ακόμη άγνωστα. το καλοκαίρι.. στον ξένο παράγοντα. τη ναυτική' δηλαδή οικονομία. μία από τίς ισχυρότερες. πού αρχικά τουλάχιστον δίνουν τη'ν εντύπωση πώς βρίσκονται. ?ίταν ή Έ θ ν ι κ η Τράπε­ ζα. τίς στιγμές πού καταφέρνει. "Ετσι. γι.ά τη δημιουργία ελληνικών ατμοπλοϊκών επιχειρήσεων.ά τά διάφορα κύρια η επιμέρους προβλήματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει καί γιά τίς σχέσεις Ε θ ν ι κ ή ς Τράπεζας καί Κράτους τη'ν ί'δια περίοδο. οι. οι. τά όποια στο σύνολο τους καθόρισαν την εξέλιξη της ιδέας δημιουργίας ελ­ ληνικής ατμοπλοίας τη'ν περίοδο 1849-1852.

ασδηποτε ανάλυσης. Ή μελέτη αρθρώνεται.στά καί κατά τρόπο άναλυτυκό τίς δυάφορες προσπάθει.ουργίας έλληνι.γότερο έξαvτλητtκές άναλύσει. όδωμένη κάτω άπό τό πρίσμα της αλληλεξάρτησης μέ το ευρύτερο πολυτυκό καί κοι. ώστε νά εϋμαστε σέ θέση νά δι.ά γενυκη εύκονα των προσπαθειών δημι.ρία Λόυδ δέν ^ταν μία κάπουα ατμοπλο'ίκη εται­ ρία άπ'τίς τόσες πού είχαν αρχίσει.γμη πού εκδηλώνεται. ευρύ συμπερασματι.ουργία ελληνι.ωθεΐ.ες .ά συ­ στηματική προσέγγιση σε βάρος της χρονολογι. μι.κη πα­ ρακολούθηση της δι. είχε πρακτορεία σέ όλη σχεδόν την .α. ή άναλυτι.ς. νά δημυουργοϋνται.μους εκείνους συντελεστές.βάλλεται. . νά γίνει.κό χαρακτήρα. Αυστρι.μαζόμαστε τώρα νά εξετάσουμε. άποτελεο την κύρι. ιού θά έχει. Έδ'ω.άστημα 1849-1852.κου' πλαυσίου άλλα καί γι. λοι. όπως τονίσαμε καί στην άρχη. où όποϊου συνήθως πνίγονται.αδι. τη στι. μι. έπι.Ευρώπη καί λει.κό Κράτος.ο λόγο άλλωστε.'δι. Παρά νά δώσουμε. εκείνη την έποχη.δυκότερα ή δι. σέ μεγάλο βαθμό.δυώκουν νά συνομολογησουνμέ τό Έλληνι. Καθώς οι.στι.μησαμε νά εξετάσουμε χωρι. δι.ά τη θεμελίωση της συλ­ λογιστικής μας. δτυ ή Αύστρυακη έται. καί εί.κων άτμοπλο'ίκων έπι.ά τον ί.νωνι. καί πού τίς καθορίζει. Τότε μόνο. από λι.ρησεων.κά στην υπογραφή τους.ο πού τίς επηρεάζει.κη εξέταση των συμβάσεων πού έπι.κά καί νά άποπει.α βάση της όποι.ραθοΐίμε κατόπι. Γυ.ακοί μέ τά άτμόπλοι.ακρίνουμε τά εΐ.α τοΌ Λόυδ εκτελούν κατά κύρι-ο λόγο την έσωτερυκη θαλάσσι.κά τους χαρακτηρι.137 κότερου ί. προτι.εξοδι.τουργοοσε. το θέμα πού έτοι.κοοι.κης' αύτη ή τελευ­ ταία θά πλεονεκτούσε αν δεν ανέλυε ενδεχομένως μία υπόθεση τρι.κασόας πού όδηγε'ί τελι.ν νά απομονώσουμε τους κρίσι.α συγκουνωνία της χώρας σ'δλη αύτη την περίοδο.πόν.χει.ά τη δημι.κης ατμοπλοίας. ας σημει.κό πλαίσι. τό έγχώρυο ένδι.στορι. μέ τόν ακόλουθο τρόπο: Στο πέμπτο κεφάλαι.ών η τεσσάρων ετών.αφέρον γι.κονομι.ο θά εξετάσουμε τίς ταχυδρομικές-συν­ θήκες καί συμβάσει.έθετε περι-σσότερα από 30 άτμόπλοι.ς πού υπέγραψε τό Έλληνυκό Κράτος μέ τους Αύστροακούς τό δι. όπως είναι.δι.

σχύει. θά εξετάσουμε το CÓLO αναλυτικά. ενω οι. πού μεσολαβούν στο δοάστημα 1849-1852.χθεϋ σε μεγάλο βαθμό" σε στουχεοα άγνωστα μέχρι.δ τι. Τά βοηθήματα άλλωστε καύ κυρύως τά ΰστορι. άφοΟ ώς πρώτη έπύσημη εκδήλωση τοΟ ένδοαφέροντος της Τράπεζας λαμβάνεται. πράγμα πού. χωρύς αυτό νά καταργεί την προσωρινότητα τους καύ χωρύς αυτό νά σημαύνει. ή πρόταση πού είχε ΰποβάλεο ò τότε . ΰπόλουπες δύο.κά βυβλύα έκεύνης της εποχής. Δέν είναι. τυχαίο ότυ προτιμήσαμε νά παρουσιάσουμε πρώτη την προσπάθεοα της Έθνυκης Τράπεζας καύ τοο Μ.'δαμε.κές αναφορές. γυά τά προ­ ηγούμενα κεφάλαυα της εργασύας αΰτης. ή έρευνα προς αύτη την κατεύθυνση εξαντλήθη­ κε. αγνοούνται.13a όπως θά μας δοθεϋ άλλωστε ή εΰκαυρύα νά δυαποστώσουμε. εϊναυ γνωστή κατά τό χρόνο πού γύνεται.ουργύα έλληνυκών άτμοπλο'ύκων έπυχευρησεων πού εκδηλώθηκαν τό δυάστημα 1849-1852.αστυκός σταθμός μυας έπύπονης πορεύας πού συνεχίστηκε καύ μετά την ΰδρυση στη Σύρο της πρώτης Ανώνυμης Έλληνυκης Άτμοπλο'ύκης Έταυρύας. οσο λεπτομερειακή κυ αν ?|ταν.κά έστω από τά πολλά κενά πού υπήρχαν σέ ζωτι. συμ­ φωνά με τά πρότυπα των μεγάλων ξένων έπυχευρησεων. Ko αυτό γυά δύο λόγους: α) γοατύ προηγεοταο χρονοκά άπό τύς άλ­ λες δύο. ακόμα καύ από τον περυοδϋκό τύπο της εποχής. αλλά καύ πάλι. τό 1849-με την Έθνι.νόμενο. όπως δι.αφαύνεταυ ενα μεμονωμένο καύ αυτοτελές φαι. Στο έκτο κεφάλαοο.Τοσύτσα. πού εκδηλώνεται. ή πρώτη. όπως εί. από γενι. δέν ί. Ή ανάλυση μας καύ εδώ θά στηρι. τρεϋς συνολυκά προσπάθειας γυά δημι. άφοΟ ή δημυουργύα έλληνυκης ατμοπλοίας το 1857 δεν ί^ταν. ότυ από τύς τρεΰς συνολυκά προσπάθευες πού εξετάζουμε. δέ μπόρεσαν νά καλύψουν καύ μερι.κά χρησυμη. η αργότερα. σήμερα πού υπάρχουν σέ δυάφορες πρωτο­ γενείς πηγές καύ ύδύως σέ αρχεία καύ σέ έφημερύδες της εποχής.κη Τρά­ πεζα καύ τον Μ. πού στηρύζονταο στην έρευνα των πρωτογενών πηγών.κές περυοχές πληροφοριών.Τοσύτσα. όπου ή συμβολή τους 7\ταν έξαυρετι. Άρκεϋ νά σημειώσουμε. αλλά ό πρώτος ούσι.

στον αγώνα τους νά δη­ μιουργήσουν εντελώς νέες καταστάσεις. Είναυ λουπόν δυκαυολογημένο νά πέφτευ το βάρος σ'αύτην άκρυβως την προσπάθεια. νά επεκταθεί ό σκοπός της Έθνυκης. γνωστές σήμερα κυρύως άπο το χώρο της πολυτυκης υδυαύτερα ύστορύας. όπως στο παρελθόν. Τέλος.καύ ό'χυ ή σχετυκη πρόταση τοϋ ΰδρύ'ματος προς την Κυβέρνηση γυά την ϋδρυση της πρώτης έλληνυκης άτμοπλοϋκης έταορύας η καύ αύτη ακόμα ή εγκρυση άπο την Κυβέρνηση της τελευταίας αύτης πρότασης. où όπουες στην άρχη τουλάχυστον φαύνεταυ νά λευτουργοϋν αυτόνομα σέ σχέση μέ τό έγχεύρημα της Έθνυκης. που δυερμηνευευ έμμεσα πολλά άπο τά στουχεΰα έκεονα που σφραγύζουν την έλληνυκη κουνωνύα κατά το δεύτερο μυσό τοϋ 19ου αίώνα. εντάσσονται τελυκά στο ύ'δυο πλέγμα αΰτύων στο' όποϋο έντάσσονταυ καύ τά αύ'τυα πού έ­ χουν σχέση καύ καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό την έξέλυξη της προσπάθειας της Τράπεζας. ένω παράλ­ ληλα φέρνευ στην έπυφάνευα άλλες καταστάσεις. όσον άφορα στύς άλλες δυο προσπάθευες. .159 Δυουκητης της Γ. Σταύρου. β) γυατύ ή προσπάθεια αύτη. στο ρολό μοας Τράπεζας έκδοτυκης καυ έμπορυκης αλλά νά μπορεί νά άσκεΰ καύ τύς λευτουργύες μυδς έπυχευρηματυκης τράπεζας. ώστε νά μη'ν περυορίζεταυ πυά. προουωνύζευ καύ έπυσπευδευ αλλαγές που αργά η γρήγορα θά επέλθουν. εκφράζοντας τη γενυκότερη άντύληψη της Έθνυκης γυά το' ρόλο της μέσα στην ανασφα­ λή έλληνυκη ούκονομύα έκεύνης της περυόδου.

11 καί 21 Ε.85-86 καί 115. σελ. σχετικά. Νεάπολυν καί Μελίτην φθάνουν την 1. έτος Δ' καί Σάββατο. Κωνσταν­ τινούπολιν. Πρακτικά της Βουλής.12 καί 22 καί αναχωρεί αυθη­ μερόν διά τον δρον του". Νεάπολιν. Πρακτυκά της Βουλής. Σάββατο. Σύνοδος Α'..Φεράλδη εκείνη τη'ν εποχή βλ.13. Σύραν. 8/9/1835. Σμύρνην. Σιβιταβέκια. σελ.π. Ή υπηρεσία των άτμοτα­ χυπλοων τούτων γίνεται τρίς τοϋ μηνο'ς δι'δλα τά ανωτέρω μέρη.π. καί aio Πειραιδ την 2. Σμύρνην. Εις τον Πειραιά το από Άλεξάνδρειαν φέρον τάς άνταποκρύσεις όλων των ανωτέρω μερών φθάνει την 2.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ. φυλ. συν.·ίϋ (1) Βλ. έκαστου μηνός. ολόκληρο το' κείμενο τ?ίς σύμβασης της 17/29 Μα'ίου 1834. Σιβιταβέκια. (2) Βλ. (ΑΘΗΝΑ. Εις την Σύραν.22 όμ. το δέ διά Άλεξάνδρειαν την 3. 25/9/1837. Μασσαλίαν..Ν. εκάστου μηνο'ς.. έτος ΣΤ').π.κότερα γυά τη δραστηρυότητα τοϋ Φ.23 όμ.218-219 (5) " Ή Γαλλική Κυβέρνησις έσύστησε προ καιρού μίαν σειράν άτμοταχυπλόων από Μασσαλίαν διά Λιβόρνον.α σύμβαση καί είδι. δπως δημοσιεύτηκε στην ΑΘΗΝΑ στίς 16 Mat στίς 20 Ιουνίου 1834·. ο. α­ ριθμός 474. δ. άρυθμός 214-215. Q A ' J . Μελίτην. Άλεξάνδρειαν. Σάββατο. Γυά την ί'δι. ΑΘΗΝΑ. άναλυτυκά ΑΘΗΝΑ. Κωνσταντινούπολιν και τ'άνάπαλιν καί μίαν άλλην άπο Πειραιά. αναχωρούν δέ τά μέν διά Πειραιά. Mat Τετάρτη. της 26 Ιανουαρίου 1835. Περίοδος Γ'.Ν. αριθμός 271. ή δέ αφιξις καί άναχώρησις καθόσον αποβλέπει μό­ νον την Σύραν καί Πειραιά γίνεται ώς ακολούθως. Σμύρνην.11 καί 21 Ε. Λιβόρνον. στό Παράρτημα III. δ. Ηασσαλίαν. Τόμος Πρώτος. 26/1/1835. έτος Δ' (4) Βλ.12. Σιβιταβέκια. . 10/7/1835. Νεάπολυν καί Μελίτην τη'ν 1. ΙΕ'18/12/1850 . σελ. έ­ τος Δ' «au ακόμη ΤΡ. αριθμός 256. τά μέν άπο Κωνταντινούπολιν. Άλεξάνδρειαν καύ τ'άνάπαλιν.205-206 (3) Βλ. διά Σύραν. Λιβόρνον.

Ν. Μελύτην. Κωνσταντυνούπολυν καυ τ'άνάπαλυν. Σύραν κτλ.Ν.Ν. ). Αγκώνα καύ Κέρκυρα. εντεύθεν έπυστρέφευ την 12 καύ 27 Ε. (ΑΘΗ­ ΝΑ. καύ άναχωρεϋ αυθημερόν δυά την Πάτραν.Ν. των όπούων η ΰπηρεσύα γύνεταυ τακτυκώς κάθε 15 ημέρας" ή δ'αφυξυς αυτών γένεται. ή δε άι>αχώρησυς καύ άφυζυς καθόσον άποβλέπευ τη'ν Συραν. Συγκεκρυμένα. μετά την Απελευθέρωση έκτος άπό την τραχύλατο άτμοφρεγάτα "ΚΑΡ­ ΤΕΡΙΑ". της 25 Σεπτεμβρύου 1837. Ζάκυνθον. π. στη δύναμη του είχαν ένταχθεϋ καύ άλλα άτμοκύνη- . Κρη'την καύ Αλεξάνδρευαν. Γυβραλτάρ. καύ άναχωρεΰ δυά Κέρκυραν. έπυστρέφουν άπό Κέρκυραν την προσε­ χή τετράδην. Κέρκυραν καύ τ'άνάπαλυν. Άγκωνα καύ Τεργέστην την αΰτην ήμέραν". φυλ. Πάτρας.(6) " Έσυστηθησαν ηδη καύ δύω ετεραυ σευραύ άτμοταχυπλόων άπό την έν Τεργέστην έταυρύαν όνομαζομένην Λούτ. Κέρκυραν. Πευραυδ καύ Πάτρας εζναυ ή άκο'λουθος. εκ τού­ των ή μεν πρώτη δυευθύνεταυ άπό Τεργέστην δυά 'Αγκώνα.) (7) "Έσυστη'θη ωσαύτως καύ μύα άλλη σευρά Άγγλυκών άτμο­ ταχυπλοων άπό Λονδϋνον δυά Γάδευρα. Έπυστρέφευ εντεύθεν την 10 καθ" 25 Ε. δλα τά άπό τά ανωτέρω μέρη φθάνουν την 9 καύ 24 Ε. την 6 καύ 21 Ε. Σμυρνην. Πάτρας. Αλεξάνδρευαν καύ τ'άνάπαλυν. Ευς τάς Πά­ τρας το άπό Τεργέατην. η δε δευτέρα.π. Κέρκυρα. φθάνει. δ. (ΑΘΗΝΑ. καύ άναχωροΏν αύθημερόνδυά Συραν. Σμυρνην. Αγκώνα καύ Τεργέστην. καύ ή άναχώρησυς ωσαύτως έκάστην πέμπτην κάθε 15 ημέρας τουτέστην άμα φθάσουν την κυρυακην άναχωροον αμέσως δυά Κέρκυραν. άπό Συραν δυά Κρητην. Πευραυδ. ή ΰπηρεσύα τούτων γύνεταυ δύς τοο μηνός. Εΰς την Συραν. καύ άφοΰ δυαμεύνουν εΰς Πάτρας μύαν ήμέραν αναχωρούν δυά Αονδύνον δυαπλέοντα τά ανωτέρω μέρη". ό'. (8) 'Η έμφάνυση του άτμοϋ στό έλληνυκό ναυτυκό εγυνε με την εύ'σοδο τοο Βασυλυκοϋ Ναυτυκοϋ. εΰς τάς Πάτρας έκάστην κυρυακην κάθε 15 ημέρας. Σύραν. Κωνσταντυνούπολυν. καύ αυθημερόν άναχωρεΰ δυά Πευραυδ.

Δεκαπέντε χρόνυα αργότερα. Τετάρτη. 20/1/1854.236. κάνοντας ενα μυκρο απολογισμό' τοΟ έργου τοϋ "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ". (10) OÙ πρώτες σκέψευς γυά ττί δημυουργύα έλληνοκης άτμοπλο'ύας είχαν γύνευ το 1836 από την Άρχι. η ΠΑΝΔΩΡΑ. (9) ΑΘΗΝΑ ο. άρυθμο'ς 1428. ό "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ".14? τα τροχύλατα πολεμυκά. έγραφε: "Ενθυμούμεθα ό'τυ το προ 15 έτων μυκρότατον άτμοπλουον. δυαπλέον μεταζυ Πευραυώς. . καύ.. σελ. σχετυκά ΑΙΩΝ. σελ. Βλ. Βλ. ο. δ. ό'χυ μο'νον δεν έζημοώθη άλλα καύ έκέρδυσεν".. τ. έτος ΙΣΤ'. (45 ΰππων) ò πρώτον μεν Έρμης επευτα 6ε Μαξυμι. αν καύ δεν ?\το ελεύθερον συναγωνυσμοο. Ναυπλυου καύ Σύρας.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ίστορυα τοΟ έμπορικοϋ Ναυτικοϋ.π. σχετυκά Κ. το όποϋον.ά την στενότητα του. (ΠΑΝΔΩΡΑ 4/ΠΑ '. μετεφερεν επυβάτας. δι.π.λυανός. ò "ΟΘΩΝ" καί αργότερα καύ άλλα. μεταξύ των όπουων πρώτα ò "ΕΡΜΗΣ". καύ συγκεκρυμένα το 1853.γραμματεύα τοϋ "Αρμανσπεργκ (Ίουνυος 1835-Φεβρουάρυος 1837). 235). όλύγα τυνά εμπορεύματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ .

M CT D er H *_j ö Q. w o_ ο CT IAP Q. CT H Ö ^ >~ >Ο >< Ο s ^• _ïw • £-. E-. 3 3 oO O *-> Β Ο • < 3 . i r Ό D •> 3 D Ο Q. Ö ί=! S tr D (Τ > a. a? D Ö H Ö Ö 7> Ö 1=: 13 Ο 3. U) "CT j> H ω D l/l <i? Ο i e * Ö t=. H CQ Ρ 3.3 . CT > -> s.< 2-1 Q. ω D *Ö Q. »3 >Q. 3 ? <J? ! 3 *a 3.-< 3 <> -u > *ω --< "•er > ^< ω cr Ο ρ ο Q. ö UP -ω ίΛ IC r< ο y Ο a > . ο ω ir D fr ο e> 3 ο · >- •> 3 — »a L/l "(Γ H D -> c υ a D er ^ ^ *fr s (T _j H D Ο Η *ω ca Ö kj* Η _J Ö Ο "(Γ X Ö t-.< ^W *o H L/î *0 · Q .-3 . U) ca h" ? 3 < ^- 0. •3 3. . U) t*D 13 ω Ο "-> 8 χ er D Ο Q._) > ^. <o _> 3 ω ο 8 »c-> 3 ω v _) ο -< J 3 .-D *CT .144 w w 3 > 3 3. <—• Κ Χ W α.3 Ο o•> ο a ν» a.

-< Ρ ο 3 -Β Η ω ava er χ ? ο ο α. < >- * *ο χ J> Η Ö Η· Ö Ö Η Ö Χ V» (=! ? 3 _3 Q. ο Ö Ö D Η Η ρ »ω ω > χ ρ w ?» 3 *ίτ *ω Χ -) Η Ö > ^ ω 3. χ ' 8 <. χ ω »er •> •< !Ρ Β ^ Ο «3 3. Ο -Ö (Ρ χ ο _> Ρ. * (J S ο.Η Η *CT J Η > Q. -er Ο ÌP Ρ Ο 1Ρ ω Η ω . Μ »ρ • r < a Q.> *-< ^.·< Φ χ ? χ ο 3 Ρ Ν: » Ρ ω . D Ρ ω •< • 13 a Η Χ -ω w Ό ο ι « Ο Ρ ? Ο. er ö r< • »ω Q- »ö 3 • /—\ \JÌ y. 13 Q. !3 Β Η •> -3 ω • > ìcr »Ο 1CT U1 D »Ο S Ρ . ω lui ο 7· 3 »3 H *ω » Ρ Ν υ a ο ^. »ir • Ni CT « -< ~^ er H D Ρ •> ο 3 er Φ e ο » j ο 8 a. κ Ρ. ω Ρ ω L/) X 1er ρ M -ω ^ =" LO 3 "P· ω 3 D *_Î *ö ο Ο M e-a • tΌ -O ? Ρ . *cr χ ο Q. j ) Ε-« ο ο LO > 3 ω *cr Ο >-*J 3 α ^-(3 3 Ο (Ρ -_> ο ω Η > χ ίΛ »Τ Η >- ο Ö ?» 3 3 *-j D Ö *ω . *ο Ρ* ο a Q. ο Ρ » Η . Ρ 13 Ο *_3 ω s t.W Ρ D !Ρ Ο > Η 'CT Χ !Ρ ι •> a !3 Ο • ο /—s ο 3.a ω ti *_ί ο Η· Ο (Ρ ω ο χ Ö D ο Ö Η Ö Χ LO a »ρ η ? ρ 3 ο •> Ν Ρ »Ρ ο α. *ω ca Ρ y. ο ω χ ο ο *(Τ Γ t: D 13 •> Ρ ρ ^< ρ a Ο 3 Ρ ω ω »ρ d? J α ο ι ο ω & 1=1 .- .i 0. Ö *ο D Η w J *_3 ΟΌ Ö *J ω Ρ ^Ο. ο ? w o χ . << *-^ ο ? *z 13 »ο Η Η LA »Ο 3. ο Η Ο ι 3- *_DΟ> Η S (Τ UJ» ρ α.:L ί-' <1 -> Ρ LO ο ο.< »ω »ο ο Ό < 3 O Ό Η D 2 Ο -< ο ^ e su ρ *ίτ 3 H *_ί .· a »3^ t= < CT Ο C s •> •> Ρ Ρ > χ Q.Ö Q. J • Χ *Ö W 1 •—\ ?-ω r Ο Ρ ω Ό ö ο . Ρ 3 9i=. χ ω α.< >>- S-3 ο Ν! > < ·Ηο Χ Η Ρ Η e D ρ ω α α »Β Ι­ 8 Χ ΙΛ »ρ ο er Β » Ρ α.*ίΓ -> Η Ι W ö Η *-> Η W Ö ω χ ο «a ο.α ο ^L . s -Ρ >. 1=: Ξ LO LO CT Ö Κ? »_3 *ω ι^ Ρ 3 t=i Ö ο. t=! LO χ Ό *_ω> · ->.a t> 9Ρ ο IP .145 Ö H >-ωD χ a 3 *ω ω *cr H Q.οα -ο< ο ι=.

3 Η ω-g D »a ω Η 1ΪΓ ο χ Ο . - Ρ W οα Ό ο ω "8 LO ν 3 -1 ul Ο.Ö (=137> χ ο Ö Η W *ο Η D Ρ ^ h· Q.> Ο .146 ι Ό ι *< 8 -J ^< αα ? ω 3 3 - «ρ D LO Γ LO Χ 1CT *(Γ χ φ ? 3 D W icr Χ J 8 Η ω *_) ο. -1 (=: ο.Ρ·< ο ^Ρο CÛ CQ LO Ι(Γ Η LO IC Η (Γ CT *_ϊ "•ίΓ Χ ΙΟ -> W ο Ρ ί=" ^ L d? • Ο ω LO ο? 3 ^3 Ο Η ο_ 8 -ο χ ^· ρ W Ό Ν -3 Dω Φ *8 Η S χ >- Ρ W 3.> α ο . LO Ο C t=! L/I ω Φ «8 !Ρ Ο Η •ο ••ρ ο ^Ρο< Η • Ρ ο Ν *-} * _ i to Q- ρ icr Γ: »e Ι­ Ο ω ο_ Ρ 3 Μ - LO te LO χ IC :Ρ t^ ο Ο r< ο_ Η Ρ l=i ^ο 3 Η »υ . S _) D >- LO _ϊ 8 ω D Ρ *a D α. -Ρ W •> 8 8 ο.> ^ ρ. Η »8 e •> Q.* .Ρ cd ο D .8 ίτ D 8 Η Ο "Ρ W (Τ D C Η "Ο Ο­ Χ . Φ ω * ö -ω •> • CT Ό *Ρ & Q.- w ο ο. Η •> MJ - to LO _> ?_) α . Ν3 -< χ _> Ο α ter Η Ο Ο to 3 Η Η D S *0 ^ F- Ο ο_ 3 ω Ο LO Φ 8 Ο .ρ -< ω κ ο ? 3.-Ö ^ Φ ? 3 Η D • Χ a Η η D > > "£Γ Η *(Γ Η *3 "8 J _>>- ?- L'I LO KT «τ . Η "ω Ο Ο CQ < Ο Ι ^ W >-< Ο IC H Ρ (3 *ο Η χ Ρ α ω V) Ό α Ϊ3 Ο _> Η e 3 _) . κ r 8 Η W - tr Ο Lo >Ρ Ι(Γ ι± χ _3 : . Η Η 3 ω D »8 ρ ο α ^ »£Γ 9- 8 Q.ω 3 UT ^-*Ρ 8 D »J "C Η »8 _3 > -8 8 ο_ Ο LJ> ω -ω LO *J> α. α. Ο V) Ι(Γ 7> 8 Χ m ' •^ *ω rH «Ε: ρ a '— LO χ >-χ Ρ W 3 Φ D ω ιΡ Φ ο Ο (Γ Ο Ο LO *ω χ Η LO 3 >. ^- Ο 1=: >Η - t ! t: Ρ ο 3 α so ω -ρ χ ω ο ω ? *8 Ο 3.ο . a ? "•[Γ Η *ΕΓ fr Ö Ö e v tr > er -< *< *< ο -ω CQ Ο LO Ρ 3 >< ω b Ρ P ? ω U U) Η · 13 Χ υ ι χ ω a 8 ιΟ'-Ι _ι ω α "a s Η ? 3 D ο .>-. e > < -3 13 Η Η IP Ρ> Ο -β -C ρ J>LO 3 C C ^ D Χ 8 ίΤ Ρ Ο ? > --> α . io LO »ω »tr ter 2.P O O ρ Ό ο. 1 C t o «Ρ *_5 to Η :Ρ ω ω s 3 o Χ » Ρ -ω 3 D Ö S IP Ο Χ -J Η 8 Η D 8 < ^< (^ 3 Ι w UÌ h. -ω h* Χ Ö α ζχ . ω S Η 3. Ρ ρ D ^_ϊ ? 3 ω D LO »3 .

3 ω Η t. 13 3 :-> r> ο 13 Γ < 1- »β Ι­ >. ο er . \JÌ a it κ r< l·-8 ΙΛ 3 ω D «8 ΗD 3 D 3 Χ •> 3 D «er Ρ> > 13 ζ Η CO ο «Ρ Ό « ρ UP ' 8 Ο. Ρ 3 S 13 ? »Ο Η D CO 8 e: »-> y. ρ ω « er UP Ρ α.< 8 »Ρ s ο <ο ·» Ο 8 Β »-3 .S J r> 13 -a e ω C/) «Ρ ο Η H ο S r D e: > Q. t=i Ρ ω co »-> !(Γ Ö χ ο :-J 3.Ρ •< 8 ? D !3 D Ο 3 «ω -< ο 1=1 !Ρ ο χ : Ρ 8 3. Η -J 3 I >-«-» Ρ . «ω cu Ρ y. _j w 3 ω D Ρ ο 3 *_) -J Q. ω ω 3 *< *< *<C C3 co 8 W «ρ r> co 3 ο ? 3 Ρ «Ο Ο is χ CD Ο LO tfrr t- ? 13 Q. ω 3 8 ι s_> W > 3 . ο --- ι ο Ο · 'Ο r < C/Î Ο »~ a ο >• I.ο << . >.U'l: •> ι ο 3 Η -a *U) ? Ρ W m ο · ο Χ -ϊ Η Ο Q.co *ω ö IP ω ο α.< "8 .Ρ »ω ω UP Ni w x · ο D 3 «ω ω χ*< ο »ο t=i •> !3 ? Χ «Ο J tΧ D Q.> · > — Ρ' "CT 8 . Ρ Ο. «er Μ . Ο Χ ο ο ο ο. Ρ Ο Η ο Γ> er .·< «Ρ r < P> -ω ο ο Γ> ω 3 χ . Ι­ 8 Κ ίΛ ίίΤ ?. ω 1=1 Ξ w ο Ρ Ο »a < ? ω CM Ι^Η CM »ρ G -ω χ Ο Ρ D >- r< «er f3 —' >--> -Μ_> Β ω 3 S «ρ Ο ο ο ? α. Γ> )3 Q. ο Χ ο ο_ Ρ 8 S · <C a.ο »8 S · Ο 3 ω ^ «ο Β «8 D Ì J W -3 S x X »er φ . »er χ 8 Ρ 1Ρ < ο Η co «er ρ Χ ο Ο r< Η -. Ι­ ο -ρ < ΙΛ »ω »a χ y.-< r> 3 .Ο ω ο. 3 ρ Ο a ? s »o 3. - -ω >- ?-8 13 Η Γ> !3 'cr Η & Ο CO χ ο 8 -> < 8 S ο ο Ο Γ> Ο. y.-< . > 3 ω ? »er Η Q Χ 8 3Ρ 8 Co t^ »3 •> Ρ W Φ C D ·> Ο. 3 »8 • ρ Ο 1«3 co α.< < ^ 3 /—\ »Ρ Ό ω χ (- Ό Q. ? Ο 3 Ρ X 0-»0 Ο I- ρ (=: ο «Ρ »Ρ Ο.<. ? ρ »ω w »Ο Œ Cl ω »ο Η 3 ω Ρ »Ο Ό Ο Β -ρ < -8 ο !8 -> 3 ο.-< Ο 8 Ο. <. iP ο ^-• » (Τ er Η UP Ρ α.

»ω .a co.148 U) 3 ω D »a · Η ο ω Ρ 3 D VJ ω m ο. a 8 η « s U1 rH co H Q. a ?- . . < & »J ο Ο. δω ^-s ^ Ρ »ω ο ω 3. cr cr H r< «_) «p β ο Q. < co CM • > a M Pm co cr D Ρ •> Q.-< Ό ο m cr D . Ρ ω ϊί i t r -— χ -J ο > α.-< < • <<Η eq­ ui Η iCr Η s W :-i ι Ο CT r< D Κ CT Ο Ρ> 3 Ο­ ι . er »ρ ^< w ^< -ω » ρ Η iy> ir 8 ι.α *3 Ό · ο . 3 ω Η Ι=! < ζ « a ω 3ier ?. *3 χ: ο ι=. ο.ο -ω . !£Τ -> Η a ιω Η 3 ω D ω * J ÌCT Q. s s :r> >.s Ö -3 ι. Ü -ω *ω * Uî KT χ ο Η 3 S ο ο Ι­ Ο Q. •>(J ca Ρ « CT Q. Η Ο er D er Q. 00. J ο Ό a ta M Η 3.? •3 Cr -> . (CT »3 Η U1W a i r »_> _> ö ω ο D ο. Q. ο . ω «• 3 ω ο ^.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ (1849-1852) .

οι όροι της αποδεικνύονταν ανεπαρκείς γιά την κάλυψη των αναγκών που είχαν υποβάλει τη σύναψη της. παρά τό γεγονός δτι ή ισχύς της παραπάνω συνθήκης δεν καθοριζόταν επακριβώς καί παρ'Οτι. κατά τό άρθρο 25.Κανάρη. γιά νά άναζητηθοϋν καί πάλι άπό τους ενδιαφερόμενους οι κατάλληλοι εκείνοι δροι. ή ανάγκη της ανανέωσης της μεγάλωνε. προϊόντος τοϋ χρόνου.150 Ι. Συγκεκριμένα. χρειάστη­ κε νά περάσουν από. συνδέθηκε άμεσα μέ τη'ν ανανέωση της ταχυδρομικής σύμβασης μεταξύ της γενι­ κής διευθύνσεως των ταχυδρομείων τοϋ Βασιλείου της Ελλάδος καί της ατμοπλοϊκής εταιρίας Λόυδ καί ή σύνταξη καί ή υπο­ γραφή τοϋ τελικού της κειμένου έγινε στην Άθηνα στίς 27 Νοεμβρίου/9 Δεκεμβρίου 1850 άπό την Κυβέρνηση Δ.Νοταρά καί . τέθηκε αμέσως σε ενέργεια. περιείχε όρους οι όποιοι άπαιτοϋσαν. Ή συνθήκη αύ­ τη. λίγο όμως μετά την εφαρμογή της. υποβλήθηκε στη Βουλή άπό τους τότε υπουργούς των Εσωτερικών καί των Εξωτερικών Γ. Έπειδη όμως..Κριεζη (1). πού θά ανταποκρίνονταν στίς νέες άπαιτη'σεις της ταχυδρομικής υπηρεσίας. τη συγκατάθεση των Νομοθετικών Σωμάτων. Ταχυδρομική Συνθήκη Έλλάδος-Αύστρίας (27 Νοεμβρίου/9Δεκεμβρίου 1850) Μεταξύ των συνθηκών που είχε υπογράψει. 'Ωστόσο. στά πλαίσια των προσπαθειών πού κατέβαλλε την εποχή εκείνη νά οργανώσει τακτική θαλάσ­ σια συγκοινωνία εντός καί εκτός της Ελλάδας και νά κα­ λύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ταχυδρομικής υπη­ ρεσίας. το 'Ελληνικό Κράτος την περίοδο 1833-1843.0 2 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1844 (2). μέ πρωτοβουλία των Αυστριακών. τότε δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. η\αν καί ή ταχυδρομική συνθήκη μεταξύ Ελλάδος καί Αυστρίας της 13 Φεβρουαρίου/7 Μαρτίου 1834. ή συζήτηση γιά την επανεξέταση της συν­ θήκης του 1834 άρχισε τον Απρίλιο του 1849 επί Κυβερνήσεως Κ.

ή σύμβαση θαλασσοπλο'ύας ανάμεσα στην Ελληνυκη Κυβέρνηση καύ στην έταυρύα Λουδ. όσο καύ γυά τη στερέωση καύ δυεύρυνση των έμπορυκών της σχέσεων μέ βασυκές αγορές τΐίς Ευρώπης καύ της Ανατολής. λόγω τών αποτελεσμάτων τη"ς Εΰρωπαϋκης Κρύσεως τοΐ3 1848 αλλά καύ έξαυτύας τών εσωτερυκων ανωμαλιών καύ τών εξωτερικών πολυτυκών πυέσεων (6). η όπούα θά κανόνιζε τους κατάπλους καύ τους απόπλους μεταξύ των συμβαλλομένων Κρατών καύ θά προσδυόρυζε έπακρι. δσον άφορα στά οφέλη πού προέκυπταν υπέρ τών συμβαλλομένων από την σύναψη της ταχυδρομικής συνθήκης τοΟ 1850. αναλάμβανε ή άτμοπλοϋκη έταορύα Λουδ.μέ 83 ψήφους. ύδύως σέ μυά εποχή. Τη δυεξαγωγη αΰτης άκρυβώς της συγκουνωνύας. έξαυρετυκά δύσκολη γυά την ούκονομύα της χώρας.Δηλυγυάννη (3) καύ μετά άπο τρεις περύπου μη"νες έγκρύθη} κε παμψηφεύ . έπρεπε συγχρόνως νά υπο­ γραφεί σύμβαση θαλασσοπλο'ύας ανάμεσα στην Έλληνυκή Κυβέρνη­ ση καύ στην αύστρυακη έταυρύα. τόσο γυά την ανάπτυξη των συγκοονωνυών της μέ το έξωτεροκό. είχε δεκαετή συνεχή δυάρκευα (άρθρο 49) καύ έξασφάλυζε τακτυκη καύ περυοδυκη ταχυδρομυκη-συγκουνωνύα γυά τη μεταφορά έπυστολών καύ έντυπων άπο την Ελλάδα στην Αύστρύα καύ σε δυάφορα άλλα Κράτη τη"ς Ευρώπης καύ της Ανατολής καύ τανάπαλυν (άρθρο 1 ) . Ή νέα συνθήκη αποτελείτο άπό 49 συνολι. σύμφωνα με το άρθρο 2. Έπυπλέον. κατά το άρθρο 3. εκείνο πού θά μπορούσαμε ενδεχομένως νά δυαπυστώσουμε μελετώντας το περυεχόμενο των όρων της. πολύ καλές προϋποθέσευς. S 2 ) . δημυουργοοσε πράγματι. S I . Άλλα καύ γυά τη'ν Αύστρύα τά προσδοκώμενα από την υπο­ γραφή Tfjs συνθη'κης οφέλη δέν ήταν μυκρότερης σημασύας καύ σπουδαυότητας. Καύ αΰτό^γα^τύ πέρα άπό τά στενά ούκονομυκά . θεωρεϋτο μέρος συνε­ χές καύ συμπληρωματυκό της συνθήκης 'Ελλάδος-Αύστρύας (5).κά άρθρα.151 Π. Γυά το σκοπό αυτό άλλωστε.βώς τά λυμάνοα πού ό'φευλε νά συνδέευ ή ταχυδρομοκη συγκουνωνύα (άρθρο 2. εϊναυ ότι γυά την Ελλάδα τουλάχυστον. Τέλος.

ενίσχυε την παρουσία της στην άνατολυκη Μεσόγευο σε μυά περίοδο μάλυστα. άφοΟ θεωρούσε ό'τυ ò δυαμελυσμός η ή δοάλυση της Τ\ταν ενδεχόμενο νά προκαλέσουν εύρωπα'ίκό πόλεμο καί οπωσδήποτε νά ανατρέψουν την ίσορροπία τών δυνάμεων σ'αύτη την περυοχη.α οπωσδήποτε έξαορετυκη μεταχείριση πού έπυζητοΰσαν άπό τό Κράτος οι. où οποΰες επείγονταν νά ρυθμίσουν τά ζητήματα πού ανέκυπταν στην περοοχη του άπό την οξύτητα τοϋ ΆνατολοκοΟ Ζητήματος.κων άτμοπλο'ίκων έπυχει. άλλα καί τά μεγαλοπρονόμοα καί ή κάποι. όπως άλλωστε καί ή Πρωσσία. Ή Αυστρία βέβαυα. η"ταν τεράστυα.ά ναυτι.α των δυεθνΰν νομίμων. Παρ'όλα αυτά.ων μεγάλων Δυνάμεων γυά την περιοχή αύτη ^ταν άμεσο. . ή Αυστρία. μι. το γεγονός ότυ η ί. άπό την συνομολόγηση της ταχυδρομυκης σύμβασης μέ τον Λόυδ.μης γυά τό L'öco.κη πολύτοκη των μεγάλων Δυνάμεων. εκδηλώθηκε σέ μυά άτμόσφαι. γοά την τύχη της οθωμανικής αυτοκρατορίας.. πού τη δημυουργοΟσε κυρίως ή έκβι. που το ένδυαφέρον των τρι.ρησεων. ή οποία στρεφόταν πρωτίστως κατά τηε δημυουργίας έγχώρυας άτμοπλο'ίκης συγκοινωνίας.σχύς της συνθήκης ε­ ξαρτήθηκε ούσυαστυκά. εν­ διαφερόταν όμως. συμφωνά με επίσημες κρατυκές έκθέσευς. μεγά­ λης γενυκά σπουδαοότητας αλλά καί πολύ χρησι. δπως θά δοΟμε. πού την Εδυα στυγμη ενδιαφέρθηκαν άμεσα καί κατά τρόπο συγκεκριμένο γοά τη δημυουργία έλληνι.ρα δυσμενή. δημιούργησε τερά­ στια προβλήματα στην εφαρμογή της καί στηρυξε μυά ολόκλη­ ρη έπυχευρηματολογία. μέ α­ ποτέλεσμα νά αμφισβητηθεί σοβαρά ή όπουαδηποτε ώφελυμότητά της.λυακη πολύτοκη μέσα στά πλαίσι. της Γαλλίας η της Ρωσίας. ό'πως καί οι. η προσπάθευα τοϋ Κράτους νά χαράξει. δεν είχε την εποχή εκείνη στην άνατολυκη Μεσόγευο συμφέροντα ανάλογα με τά συμφέροντα'τ?\ς Βρετανίας.αστι. άλλες τρεΰς Δυνάμευς. φορεϋς εκείνου.152 οφέλη πού έξασφάλυζε ή ί'δυα με τά άτμόπλουα τοο Λόυδ καί τά όποϋα άλλωστε. "Ετσι.

ανοίγοντας τό δρόμο γυά μυά Ελλάδα μεγάλη. ευνοούσε συγχρόνως την ξενυκη εξάρτηση καί έκανε τό Κράτος τό υδυο. νά εξετάζεταο σοβα­ ρά γοά τη μελέτη οχο μόνο της έξωτερυκίίς . ευάλωτο σέ κάθε μορφή ξένης επυρροης καί επέμβασης. Μόνο πού ή έπυδίωξη του αύτη.Τό τελευταίο αυτό στοοχεΰο πρέπει. άλλα καό της έσωτερυκης πολύτοκης τοΟ "Οθωνα. . επεκτείνοντας τά γεωγραφυκά του όροα γυά νά συμπερυλάβευ τίς περυοχές έκεϋνες. όπου υπήρχαν συγκεντρωμένου έλληνυκοί πληθυσμού. την οποία ό Αγώνας δέν είχε μπορέσευ νά πραγματοπουη'σευ. σε περυόδους όδυως κρίσεως τοϋ Άνατολοκοϋ Ζητήματος κατά τη δοάρκεοα των οποίων τό Κράτος έκτυμοΌσε οτο ?)ταν δυνατόν νά προωθήσει την απώτα­ τη έπυδίωξη της έξωτερυκης του πολύτοκης.

Άξελο'ς.χος Δυευθυντης των Ταχυδρομεύων τοϋ Βασυλεύου της Ελλάδος Γ. συν.σχύν άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής καύ Γερουσύας". εί. Σύνοδος Α'. Βλ. ό έπυτετραμένος της Αΰστρύας στην Άθηνα. 23/3/1851. σελ. νά όρι. δεν έχουσα ί.ΣΒΩΛΟΣ: " Ή Συνταγματυκη Ίστορύα της Ελλάδος" στο Συνταγμα^κο'ν Δύκαιον τ.204-218 (4) Βλ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ. Παράρτημα III. έπL·μέλεL·a Α.Α'..ΙΕ'. συμμαχύας καύ έμπορύας* άνακουνώνευ δε αύτάς εί. (3) Βλ. [Β'] .356-357 (5) Βλ.235 καύ Α. περύ των όπούων κατ'άλλας δυατάξευς τοϋ παρόντος Συντάγματος δεν δύναται. Ι. Περίοδος Γ". σελ. (2) Το άρθρο 25 τοΟ συντάγματος τοϋ 1844 ορι.NE'. Άθηνα 1934. κηρύττει. καύ οσαυ άλλαυ περυέχουσυ παραχωρησευς. 114. ' Αθη'να 1972. συν.σαγωγη .40-78.σθη TL· άνευ νόμου. Το'μος Πρώτος.Σκοϋφος καύ την αΰστρυαχη. Το'μος Δεύτερος. κόμης ΦρευδερΈκος 'ΐγγελχέυμ. σχετοκά Πρακτικά της Βουλής.ς την Βουλην καύ την Γερουσύαν μετά των αναγκαύων δυασαφησεων.π. Τά 'Ελληνικά Συντάγ­ ματα 1822-1952. δ. Περύοδος Γ'. σελ. συνομολογεί συνθηκας εύρηνης. πόλεμον. η eitßapuvouauv άτομυκΐος τους Έλληνας. περύ έμπορύας όμως συνθΠκαυ. AL. δπου πapaτύθετaL· ολόκληρο το κεύμενο της συνθήκης· .154 (1) Την έλληνυκη πλευρά στη σύνταξη καύ την υπογραφή της συνθήκης είχε έκπροσωπησευ το'τε ό βουλευτής καύ Γενι. σελ. άμα το συμ­ φέρον καύ ή άσφάλευα τοϋ Κράτους τό έπυτρέψωσυν.ζε τά παρακάτω: " Ό Βασι.λεύς είναυ ό ανώτατος "Αρχων τοϋ Κράτους' αρχευ των κατά ζηράν καύ θάλασσαν δυνάμεων. Σύνοδος Α'. σχετικά Πρακτικά της Βουλής. σελ. 18/12/1850.

έ ­ κανε καύ όρυσμένες παρατηρησευς σε έπι. σ υ ν . Βλ. εκτιμώντας ότι. με έπυκεφαλης τον βουλευτή Γ . έντυπων καύ έμποροκων δ ε ι γ μ ά τ ω ν μέχρυ τοΟδε πληρονομενον τέλος έ ι ρ α γ μ α τ ο π ο υ η θ η σ α ν εν μέρει-. νά π ρ ο τεόνευ τ η ν α π ο δ ο χ ή της· Παράλληλα ό μ ω ς . εύχαύ τοΟ έλληνυ- κοϋ έμπορύου το£> νά ελαττωθξί το δυά τη'ν μ ε τ α κ ο μ υ σ υ ν των ε π ι σ τ ο λ ώ ν ...· ". Ιϊερύοδος Γ'. Λ Σ ' . σελ. Ρ ά λ λ η . Σύνοδος Α ' . .IiJÎJ ( 6 ) Αυτού βασυκά η"ταν καύ où λογού που έκαναν τ η ν εΐ.σηγητυκη έ π υ τ ρ ο π η . α ν καύ 7\τον ί'σως δ υ ν α τ ό ν νά γύνη καύ μ ε ύ ζ ω ν του τέλους τούτου έ λ ά τ τ ω σ υ ς " . γυά περισσότερα Π ρ α κ τ υ κ ά της Β ο υ λ ή ς . 2 1 / 2/1851. ή έ π υ τ ρ ο π η . αϊ. Α .μέρους δυατάξευς της σ υ ν θ ή κ η ς .53. Το'μος Δ ε ύ τ ε ρ ο ς .

κατά το διάστημα αυτό. Ειδικότερα. θά ίσχυαν μέχρι τό 1861. ταχυδρομική σύμβαση με οκταετή ισχύ. η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε άπ'τούς Αυστριακούς την ελάττωση τοΰ ναύλου καί την επέκταση της ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός τοϋ Κράτους. πού τά άπορρέο-ντα από τη. Συγκεκριμένα.εταιρίας Λόυδ (26 Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου 1850) Το' 1843 (15/27 Απριλίου). παρά το γεγονός ότι τά ελληνικά ταχυδρομεία έκριναν την σύμβαση συμφέρουσα (1). ή οποία απάντησε αρνητικά στους Αυστριακούς. Παράλληλα. ή αυστριακή* εταιρία πρότεινε την υπογραφή νέας ταχυδρομικής σύμβασης μέ τά Ε λ ­ ληνικά Ταχυδρομεία. οί όποιες. ό'τι γιά νά γίνουν δεκτοί οί ό'ροι της προτεινόμενης νέας σύμβασης θά έπρεπε αύτη νά περιέχει καί όρους πραγματικά όφέλιμους γιά την Ελλάδα. ?1ταν τεράστια γιά την εταιρία (2). ορούς πού δέν έκανε αποδεκτούς ό Λόυδ. όπως είδαμε. Ταχυδρομική σύμβαση Ελληνικών Ταχυδρομείων . που οι όροι της.Χρηστίδης διαμήνυσε στον Λόυδ. προνομιούχου στην Τεργέστη. Δύο χρονιά όμως πρίν από την κανονική της λήξη. προσαρμοσμένοι ανάλογα στις νέες συνθήκες. ή εταιρία Λουδ. πού τά μέλη της προέρχονταν άπο την γαλλόφιλη καί ρωσόφιλη μερίδα. άφοϋ δεν μποροΰσαν πλέον νά καλύψουν τίς ανάγκες της ταχυδρομικής συγκοινωνίας. είχαν πολλαπλασιαστεί. ò τότε υπουργός των Εσωτερικών Δ. σύμβαση οικονομικά οφέλη. ή Ελληνική' Κυβε'ρνηση είχε υπογράψει. με έγ­ γραφο που απέστειλε στη διεύθυνση των ταχυδρομείων τοΟ Βασι­ λείου της Ελλάδος (14 Απριλίου 1849).Κανάρη (15 'Οκτωβρίου 1848-12 Δεκεμβρίου 1849). ζήτησε την ακύρωση της μέ την αιτιολογία ό'τι οι όροι της σύμβασης τοϋ 1843 ?\ταν ανεπαρκείς. γιατί όπως ίσχυρίστη- . με την ατμοπλοϊκή εταιρία τοΰ Αυτο­ 1 κρατορικού καί ΒασιλικοΟ Αυστριακού Λόυδ. τη στιγμή μάλιστα. Ή διεύθυνση των ταχυδρομείων ενημέρωσε σχετικά την Κυβέρνηση Κ.lb 6 II.

0Ü εξηγήσεις αυτές. Ή νέα ταχυδρομυκη σύμβαση. λίγο δηλαδή πρίν οι. κατά τό άρθρο 25 τοΰ Συν­ τάγματος. . εκείνη την περίοδο τουλάχυστον. αλλά σύμφωνα μέ όρυσμένες συμπλη­ ρωματικές έξηγησευς πού υποχρεώθηκε νά δώσει.ο τον Φορτουνάτο "ΐβυτς.Κανάρη. ή Κυβέρνηση. υποβλήθηκε στη Βουλή στίς 18 Δεκεμβρίου 1850 (4) άπο την Κυβέρνηση τοϋ φυλοοθωνυστη Δ. ό οποοος.ρία. "ενέδωσαν" στίς άξυώσει. πυέσευς των "Αγγλων πάρουν απαράδεκτη μορφή μέ τον άποκλευσμό των έλληνυκων λυμανυων άπο τον άγγλυκο στόλο (Παρκερυκά). αδυνατούσε. αναβάλλοντας τη'ν πραγματοποίηση της ανανέωσης της. καί μετά άπο δύο περίπου μήνες εγκρίθηκε μέ 69 ψήφους υπέρ καί 5 κατά (5).Κρυεζή". Εύδυκότερα.157 κε. κράτησε μέχρυς ότου où Αυστριακού γυά τους λο­ γούς που θά εξετάσουμε παρακάτω.Δηλυγυάννης (6) ώς προς την άκρυβη ερμηνεία μυας άπο τίς βασικότερες δυατάξευς της. μπροστά στην ολοκληρωτική άπο'ρρυψη της συνθήκης η την παραδοχή της συμφωνά με τίς νέες προτά­ σεις που έκανε ή αΰστρυακη εται. είχε άντυκαταστησευ στην εξουσία την Κυβέρνηση Κ.Σκοϋφο. Ή εγκρυση της όμως. ή οποία το Δεκέμβρυο του 184-9. "Ετσυ. Ή ανα­ μονή αύτη'. ό ύπουργο'ς των Έξωτερυκών ΙΙ. ή Έθνυκη 'Αντυπροσωπεία συγκατατέθηκε στη συνομολόγηση της νέας σύμβασης.ς της Έλληνυκης Κυβέρνησης καί δυόρυσαν πληρεξούσι.Έταυρίας Λόυδ στίς 26 Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου 1850. τήρησε στάση αναμονής. νά τους πραγματοπουησεο (3). μαζί μέ τον Γ. είχαν το χαρακτήρα τροπολογίας της σύμβασης καί άπο άποψη περιεχομένου συνδέονταν άμεσα μέ το μέλλον καί τίς προοπτι­ κές δημιουργίας έλληνυκης ατμοπλοίας. πράκτορα του Λόυδ στην Άθηνα. συνέταξαν καί υπέγραψαν τη νέα ταχυ­ δρομική σύμβαση Έλληνυκων Ταχυδρομείων . δέν έ'γυνε σύμφωνα μέ το σχέδυο πού εί­ χε ΰποβάλευ ή Κυβέρνηση. σύμφωνα μέ "τάς ύπό του υπουρ­ γείου δοθείσας έξηγησευς καί δυασαφησευς ώς προς την άληθη καί άκρυβη έννουαν της δυατάξεως της £ 2 τοΰ άρθρου 2" (7).

χείο άλλωστε.ουργεϋτο κρατυκη η ί.βως την "δυα περίοδο.ς πού δόθηκαν τότε.άθεση τοΟ Κράτους νά δι. 'Αναλυτυκότερα.κά νά μην έγιναν δεκτές άπό την Έθνι.δοωτι.Τοσίτσα. ή οποία είχε αρχίσει.σηγητι. υποχρέωσαν όμως την Κυβέρνηση νά δι. Τό τελευ­ ταίο αυτό στοι. πράγματα η γροΰπους καί νά τά μεταφέρωσυ είς άλλον λυμένα εντός τοΟ Κράτους" (8). "πάσα ακ­ τοπλοία εντός τοΌ Κράτους".κης έπι. ?ίταν ότι.ως-Ναυπλίου μέσω Σπετσών (άρθρο 2. à 1 ) .βι. την κυκλοφορία των αΰστρι.κεφαλης το βουλευτή Ν. είς τά αύστρυακά τοΰ Λόυδ προσαρμοζόμενα εΰς τι.ώσει.ραι. οφειλόταν κυρίως στίς επίμονες προσπάθειες της άρμόδι.. ό'πως καθοριζόταν άπό την Ευρωπαϊκή Κρίση τοϋ 184-8.νωνία μεταξύ Πει.κη Αντιπροσώπευα. ή προσπάθεια συγκρότησης της πρώτης έλληνι. συνεχι.ακόψει. είχε προτείνει.κης Τράπεζας καί τοο Μ. Δέν είναι. διατηρώντας μονό τίς γραμμές Λουτρακίου καί Σύρου.κη έγχώρι.τροπης. τη δι. με έπι.αία συγκοι.σηγητυκη έπυτροπη. βέβαυα. μαζί μέ τό δι. στην περίπτωση πού θά δημι.ρίας. σύμπτωση τό γεγονός ότι. Ή παραπάνω ερμήνευα της παραγράφου 2 τοΟ άρθρου 2. δεν συγχωρείται. άκρι. εκείθεν πρόσωπα.κης ατμοπλοίας (9). ". ακόμα.να των ελληνικών λυμένων νά έπι.κης συγκουνωνέας: προτάσευς.αγραφη των διατάξεων 2-5 τοΟ άρθρου 2 καύ την άντ ι.αβεβαι.κά άτμόπλοι. .ακων άτμοπλοίων στο έσωτερι.lb a που άποσαφηνυζαν κατηγορηματικά ότι.κης ατμοπλο­ ϊκής έται. όταν δημυουργοοντο έλληνι. ή οποία.α.ας εί. ηδη άπό τό 184-9 μέ πρω­ τοβουλία της Έθνι.ουργέα έλληνι. επίσημα τό Σώμα γυά τίς προθέσευς της απέναντι.. στην ενδεχόμενη δημι. κατάσταση τους με δύο ύδυαύτερα άρθρα τά όποια θά καθιστούσαν περισσότερο σαφή τη δι. συμφωνά πάντα με τ us κυβερνητικές έπεξηγησει.ζόταν στην Άθηνα καί μάλυστα μέ επιτυ­ χία.εθνές οίκονομυκό πλαίσυο. Χατζηαναργύρου. η εί.Α. ή έται.κό. γνωμοδότησε "υπέρ της συμβάσεως ύπό ορούς". εκτός από την έβδομαδι. πού μπορεί βέβαυα τελι.βάζωσι.ρία Λόυδ ό'φεολε νά δοακόψει. Ή άκρυβης σημασία της λέξηε "ακτο­ πλοία".α ατμοπλοία με σκοπό την εκτέλεση της έσωτερι.

έΐϋκυρώσει.1W αποτέλεσαν τό βασοκό άξονα Tris έπϋχει. εάν έπεκυρώθη ή προ πολλοΰ ΰπό των νομοθετυκών σωμάτων έπυψηφϋσθεΐσα μετά της εταιρίας Λόϋό συν­ θήκη. Μέ τη νέα ταχυδρομική σύμβαση. μέ τη μορφή επερώτησης.Α.Μ. Χατζηαναργύρου. οκτώ μήνες αφότου δόθηκε ή συγκατάθεση των Νομοθετυκων Σωμάτων προχώρη­ σαν στην έπυκύρωση της σύμβασης. ώς πληροφορείται. έπρεπε νά έπυκυρωθεϋ από τον υπουργό των Έσωτερι. κατά το' άρθρο 23. ή σύμβαση το\5 1850.. S 1-3).δέας δημυουργύας ελληνοκης ατμοπλοίας (10). Τό ζήτημα ?ίρθε στη φι. ή κυβέρνησυς εδευξεν επί τοΟ .ζαν με τον καλύτερο τρο'πο τη μελλοντυκη τύχη της ΐ. νά όρ υσθί5 η ήμερα. πού αποτελείτο άπό 23 άρθρα καύ είχε δεκαετή î-σχύ (άρθρο 21). πού έκανε προς τό Υπουργείο των Έσωτεροκων ό βουλευτές Χαλκίδας Δ. Συγκεκρομένα.II καί III του "ΝΕΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙ­ ΑΚΟΥ ΛΟΥΔ" (άρθρο 1. στός 4 Δεκεμβρίου τοϋ ίδι. ούτε τό Οικονομικό Συμβούλυο τοΟ Λόυδ.ο γυά τη μεγάλη αναγκαιότητα των κυβερνητυκών επεξηγήσεων πού είχαν όπως αναφέραμε. Οι. έτσι. μετά την ανταλλαγή τους.λοβασιΛυκη Βουλή. μετά τη συγκατάθεση των Νομοθετικών Σωμάτων.κων της Ε λ ­ λάδας καί άπό το Ουκονομυκο Συμβούλυο της εταυρίας Λόυδ. στην επερώτηση ζητεϋτο άπό την Έθνυκη Αντιπροσωπεία : ". Τίποτα όμως άπ'όλ'αύτά δέν εγυνε: ούτε η Έλληνυκη Κυ­ βέρνηση. γυά νά μπορέσει..ή σύμβαση νά τε­ θεί σέ ένέργει. πού είχε προέλθει.α εντός διαστήματος τό πολύ τρυών μέχρι. δι.ότο. Τέλος. το' χαρακτη'ρα τροπολογίας της σύμβασης καύ δυασφάλι. προκειμένου νά πεύσευ το Κουνοβούλι. καθ'ην παρουσοαζόμενος ό αρμόδιος υπουργός θέλευ πλη­ ροφορήσει την Βουλην. άπό τύς εκλογές τοΰ 1851. έκτος των άλλων. εξασφαλιζόταν. νέα έβδομαδοαύα συγκοινωνία μεταξύ των Ιονίων νησυών καί της Ελλάδος καί ή συντομία της έπυκουνωνίας Τεργέστης-Κωνσταντυνουπόλεως^ σύμφωνα μέ τίς γραμμές Ι. πέντε εβδομάδων.Μητσάκης (11).ρηματολογύας του Ν.ου έτους.ς έπρεπε νά ανταλλαγούν στη'ν 'Αθήνα σε δύο μΠνες η καύ νωρίτερα ακόμη.

Ή Κυβέρνηση. δυότι. Ko αυτό γοατύ τό Οΐ. θεωροοσαν απραγματοποίητη. έπεκυροοτο. où Αύστρυακού μέ τό δεύτερο άρθρο τής πα­ ραπάνω σύμβασης.κή συνθήκη μεταξύ Ελλάδος . το όποϋον ύπόσχεταυ παγκοσμία αγαθά. άρνεΰτο νά δεχτεί την κοινοβουλευτική ερμήνευα τοϋ δευτέρου άρθρου τής νέας ταχυδρομικής σύμβασης. δι.ν. την "προ πολλοο συζητηθεΐσαν καύ ΰπό της Βουλής τροπολογηθεϋσαν σύμβασυν" (14). τοσαΟτα όφεληθεύσης έκ της Ελλάδος.κή' σύμβαση τοϋ 1843. έν ω άλλως ή κυβέρνησυς ματαυοί δλα ταύτα χάρι/ν μυας κερδοσκόπου έταυρέας [[ Λόυδ Ί. η έξασφαλύζουσα τά συμφέροντα της Έλληνοκής εταυρύας. ό'χυ όμως καύ ή έταορύα Λόυδ. όπως εύδαμε. ήθελαν νά απολαμβάνουν όλα τά δυκαυώματα πού τους χορηγούσε ή ταχυδρομί.κονομυκό Συμβούλυο της αυστριακής έταυρύας. ή έταυρύα αύτη ηθελεν ηδη προο­ δεύσει ούσυωδως καύ προς τους άλλους εύεργετημασυν ηθελεν έπυχευρι.αφορύαν προς βλάβην των συμφερόντων της Έλληνυκής έταυρύας [ Έμποροκών Άτμοπλούων Μαΰ δυορύξεως τοΰ πορθμού του Εύρύπου Ί. ό όποϋος κατά τό διάστη­ μα αυτό είχε άντυκαταστησευ στο Υπουργείο τών Έσωτερυκων τον Γ. Συγκεκριμένα. που είχε παραδεχθεί.αφορετυκά.• φρόντοσε τότε νά παρουσυάσευ δυά τοΟ Δ. η Κυβέρνηση. τάς όπούας ή Βουλή λαμβάνουσα ύπ ό'ψι. άλλα καύ την ταχυδρομι. ί!δευ εάν τά παρουσιαζόμενα προσκόμματα εύσύ πραγματικά καύ ανυπέρβλητα. άντύ άλλης απαντήσεως.Νοταρά (13). έπευδη εάν η συνθήκη έκεύνη.160 άντυκευμένου αύτοΟ άσύγγνωστονάδι. όλων των εθνών τά πλοία ηθελον εύρέσκεο τά συμφέροντα των.σθή καύ τό άνουγμα της δυώρυγος τοο πορθμού της Χαλκύδος. θέλει. Α­ νάγκη λοοπόν νά παρουσιασθεί ό άρμόδυος υπουργός καύ δώση τάς ζητουμένας πληροφορίας.Μελετόπουλου. ό'χυ μόνο την ταχυδρομική σύμβαση Έλληνυκών Ταχυδρομεύων-Έταορύας Λόυδ τοο 1850. η δύναταυ ευκόλως νά τά έξομαλυνη" (12). τό όποοο κατά τη δυάρκευα τών σχετυκών συ­ ζητήσεων τής Βουλής είχε χαρακτηρυστεϋ ώς άρθρο "μεγάλα έλληνυκά συμφέροντα άφορων".

Έ ν τούτους. αν ποτέ πραγματοποι.αν ύπό της Βουλής. υποβάλλω εις την Βουλην έκ νέου το μνησθέν σχέδι. Έπευδη δέ ή ανάγκη καί ή ώφέλευα των δύω τούτων συνθηκών είναϋ πασίγνωστα καί όμολογούμενα.ρίαν νά δεχθη την έξηγησυν τοϋ άρθρου 2 καύ την εί. αλλά ματαυοϋνταο ολοσχερώς δοά της μη πραγματοποιήσεως της ετέρας με­ τά της έταυρίας τοϋ Λουδ θαλασσοπλο'ίας συνθήκης.ς την ταχυδρομυκην ύπηρεσίαν της Ελλάδος ωφελείας. δσα δυ'αΰτής ή Κυβέρνησες έπροσπάθησε νά περυπουηση εΐ. απέβη­ σαν ατελεσφόρητου.ς το έθνος.στυκην τής συμβάσεως ταύ- .ωτυκη ατ­ μοπλοία ό'φεϋλαν νά περυορ^στοΰν στός γραμμές Λουτρακίου καύ Σύρου. συνομολογηθεΐσαν καί ΰπογραφεοαν την 27 Νοεμ­ βρίου 1850 ταχυδρομυκην σύμβασυν. κατά τό άρθρον δεύτερον αυτής.ον τής μετά τής έ- ταυρίας τοϋ Λουδ κλεοσθείσης συνθήκης. φόβοι. θεωρεϋταυ ώς ΰποχρεωτυκη ή μετά της έταυρίας τοο Λόυδ θαλασσοπλο'ίας συνθήκη. άλ­ λα. παρεδέχθη καθ'ολοκληρίαν αύτην. Κα­ ταντά περυττη πάσα περί δευτέρας ταύτης ταχυδρομυκής συμ­ βάσεως ανάπτυξες. καί παρακαλώ νά δώ­ ση την συγκατάθεσίν της δ-υά την όρι.ς αυτό άποδυδόμενην εννοι. δυο αυτές γραμμές ήταν έπυζημυες γυά την εταιρία τους χωρές την ΰπόλουπη ακτοπλοία.ν οι.κρά δέ.ά ταϋτα κατά δεαταγην τής A. ώς μέρος συνεχές καί συμπληρωματυκον αυτής. ασήμαντα καί άπλως ενδεχόμενα τά έκ τής παραδοχής τής έζηγησεως τοϋ άρθρου δευτέρου οφέλη.M.κά: "Αϊ. άφίνευ προσέτι άπραγματοποίητον καί την μετά της αύστρυακής Κυβερνήσεως. δι. ή μη πραγματοποίησες της συνθήκης ταύτης ένφ μδίς αποστερεί δλων των ωφελημάτων. μι.ηθωσι. καί κα­ τά τρίτον.Μελετοπουλου που συνόδευσε τη νέα εύσαγωγη "της ταχυδρομυκής σύμβασης τοϋ 1850 διαβάζουμε τά έξης χαρακτηρυστι.I6l »αύ Αύστρύας τοΟ ίδυου έτους· Άρνοϋντο δηλαδή öxt στην πε­ ρίπτωση πού θά δημυουργεϋτο έγχώρυα κρατυκη η ΐ. προσπάθευαυ της Κυβερνήσεως τοϋ νά παρακίνηση την έταί.δι. με την αΟτυολογύα οτυ οι. άφοΟ η Βουλή άναγνωρίσασα τά έξ αυτής πα­ ραγόμενα οφέλη. Στην έκθεση τοο Δ. ητυς παρέχευ επαυσθητάς εΐ. τής ε­ ταιρίας ταύτης.

ασαφησεως ώς προς την άληθη καί άκρυβη εννουαν της άρθρου 2. τη στυγμη* μάλυστα πού ή χώρα ούτε τά δυκά της άτμόπλουα είχε. άφηνε ελεύθερο τό θαλάσσυο άνταγωνυσμό.lb 2 της σύστασυν. "Αλλου ύποστηρυζαν τη σύμβαση "επί. ούτε ύπηρχε ελπίδα νά άποκτη'σευ σύντομα. κατά τη γνώμη της. ή μευοψηφία της είσηγητυκης έπυτροπης αποδεχόταν πλήρως την πρόταση της Κυβέρνη­ σης ή οποία. τίς 12 Φεβρουαρίου 1852 (19). τη βάσευ της παρά τοΰ υπουργείου δοθείσης έξηγησεως καί δι.Μ.σηγητυκης έπυτροπης ίου δυαβάστηκε στη Βουλή* στίς 28 'Ιανουαρίου 1852 άπό τον Δ. Δυαφορετυκές επίσης άιοψευς εκφράστηκαν καί στην έκθε­ ση της εί.έπυθυμοϋσε νά στερηθεΰ τά ούκονομυκά οφέλη καί τίς δυευκολύνσευς ιού της έξασφάλυζαν où AÙστρυακοί (18). οφευλε νά σεβαστεί την προηγούμενη απόφαση* της. σύμ­ φωνα με τη γνώμη xfis πλειοψηφίας. Στίς συζητησευς που ακολούθησαν.Μητσάκη (16). ούτε -πολύ περισσότερο. ή οποία. χωρίς νά δημυουργεΰ κυνδύνους στίς σχέσευς Έ λ λάδας-Αυστρίας. όπως εχευ καί άνευ της εΰς το δεύτερον άρθρον δοθείσης διασαφήσεως κατά την ιρώτην αύτης έξέτασυν" (15). οι. Συγκεκρυμένα. θεώρησε τη νέα εύσαγωγη της'ταχυδρομικής σύμβασης τοϋ 1850 παράνομη (17). Αντίθετα. αναφερόταν άποκλευστυκά στη ρύθμυση της έσωτερυκης ατμοπλοίας της Ελλάδος καί οχυ στην ταχυδρομυκτί συνθήκη μεταξύ της Ελλάδος καί της Αυστρί­ ας πού άφοροΟσε κατά κύρυο λόγο την άτμοπλο'ίκη συγκουνωνία της χώρας μέ τό έξωτερυκό. Παρ'δλ' αυτά. άφορωντος τά συμφέροντα των τυχόν συστηθησομένων έλληνυκών άτμοπλοίων" καί άλλου δέχονταν τη'ν σύμβαση "άνευ της εΰς τό δεΰτερον άρ­ θρον δοθείσης δυασαφησεως κατά την πρώτην αύτης έξέτασυν". Τέλος ή Βουλή. έπυκαλούμενη το άρ­ θρο 18 τοϋ Συντάγματος τοΟ 1843. η πλευοψηφέα της εΰσηγητυκης επυτροπης. μετά από τέσσερυς κρίσυμες συνεδρυάσευς πού κράτησαν από την πρώτη μέχρι. γνώμες των βουλευ­ τών δυχάστηκαν. εκρυνε οτυ στην περίπτωση ιού ή Έθνυκη Άντυπροσωπεϋα δεχόταν νά συζητησευ γυά δεύτερη φορά τους δρους τη*ς σύμβασης. .

στορυκές πλη- . ΰί συνεχεϋς καύ έπύμονες έπι. δέν φαύνεταυ νά ανησύχησαν την πλει. "Οταν οι.ραι. Δοότυ πώς θέλετε νά ύπαρξη ελ­ ληνική έταυρύα χωρύς νά παρέξωμεν καύ τάς ανάλογους εύς αυ­ τήν ωφελεύας.ρύα θέλομεν-έχεο άτμοπλο'όκην. δύνασθαυ νά φέρη καν εύς έξύσωσυν τάς ζημύας της μέ τά κέρδη.αοτα δύναται.ρύα "ν'άρχύση όρμάταυ πρώτον άπό μυκρων κεφαλαύων καύ μέσων. επύ δέκα έτη ούδ'έται. έκτυμώντας κατά κύρι.: " Έ ν Ελλάδι. άφοϋ δέν θέ­ λει.ά τοΟτο αφέθη πάντοτε ελεύθερος ό της θαλάσσης συναγωτυσμος" (21). ή σύστασυς τοι. νά δυαθέση έπύ τόκψ 8 καύ 9 τους εκατόν. της Σύρου.σημάνσευς των βουλευτών που ^ταν άντύθετοο στη νέα εύσαγωγη της σύμβασης ότι. Πειραιάς καύ τοΟ Πει.ως μέχρι. Λ>υτρακύου. οΰόέ συγκοι. εκφράστηκε δυαφορετι. Ή "δι.ρυων άποβαύνει. πως θέλετε νά συστηθΐ) ελληνυκη εταυρύα.α άλλωστε πλει. καύ δι.οψηφύα. ή όπούα. δέχτηκε OTL: "Ή μονομερής προστασύα έβλαψε πανταχοΟ τό έμπόρυον.ρύας.. δυά νά φέρη εΐ.ς συγκοονωνύας τους άλλους λι. τάς μονάς δηλ.ο λόγο τη μεγάλη πολι. οπού τουαύτη σπάνυς κεφαλαύων ύπάρχε-u καύ ό έχων τοι.λη πολέμου.". βαθμηδόν δέ μεγαλύνεταυ καύ αύξάνευ.τι. αδύνατος" (22). άρκεϋ μόνο νά μη παρεμβάλωμεν εί. Αυστρυακού άνευ μηδεμυδς υποχρεώσεως έχουν δυ'έαυτούς τάς γραμμάς των Πατρών μέχρι. Αύτη.ούτων εται.μένας μετά των νησών.ς την σύστασύν της δυσχερεύας ανυπέρβλητους" αλλά ότι.κά ώς προς τη συγκρότηση τή"ς πρώτης έλληνυκης άτμοπλοϋκης έται.Ιοί συγκατατέθηκε στη συνομολόγηση της σύμβασης "άνευ όρων" με 61 ψήφους υπέρ καύ 10 κατά. ενω τρεις βουλευτές αρνήθηκαν νά ψηφύσουν (20). γραμμάς τάς παρέχουσας μεγάλα κέρδη. τοϋ Καλαμακύου μέχρι. καθώς είχε ηδη άρχύσευ νά δυαγράφεταυ στον όρύζοντα άπει.κη σημασύα τ?ίς σύμβασης.οψηφύα της Εθ- νοκης Άντυπροσωπεύας.νωνύαν μεταξΰ των νήσων καύ των άλλων παραλύων μέρων.: " Έ ά ν ή συνθήκη ψηφυσθζ άνευ όρου. Δέν δέχτηκε δηλαδή δτυ: "Πάσα έται. όσο άναλυτυκότερα έπυτρέπανε où ί.

1ο4 ροφορίες που συγκεντρώσαμε. Ωστόσο. απασχόλησε την Έ λ ληνυκη Βουλή σε 23 συνολυκά συνεδριάσεις.000. ή υπογραφή της. συνεχίζοντας την πολεμυκη προπαρασκευή της χώρας θά πείσευ τη'ν Έλληνυκη Βου­ λή καί τη Γερουσία νά ψηφίσουν νομοσχέδιο πού επέτρεπε τη σύναψη δανείου 5. γεγονός πού αποστερεί ενδεχομένως τη μεγάλη πολοτυκη βαρύτητα πού είχε γυά την Ελλάδα.000 δρχ.καί άπό τη σύγχρονη ακόμα ύστορυογραφία στα θετι. άπό τη Σουηδία. Ή συνομολό­ γηση καί ή σύναψη ayjoij άκρυβως τοϋ δανείου στίς 14 'Οκτω­ βρίου 1853. ή οποία. Κρυμα'ίκός .Κρ^εζης γυά την ανασυγκρότηση της χώρας. μία άπό τίς δυσκολότερες φάσευς τοϋ Άνατολυκοϋ Ζητήματος μέ έξαυρετυκά δύσκολη κατάληξη γ uà την Ελλάδα: Ό Πόλεμος. ' ερχεταυ την ωρα πού άρχίζευ νά εξελίσσεται. ^ταν ή τύχη της ταχυδρομυκης σύμ­ βασης του 1850 μεταξύ των Έλληνυκων Ταχυδρομείων καί της Αύστρυακης Έταυρίας Λόυδ.κά οΰκονομυκά μέτρα πού πήρε ò Α. ΰδυαίτερα εκείνη την έποχη. κατά τη δυάρκευα μοας περιόδου ΰδυαίτερα δύσκολης γυά τη χώρα. τον επόμενο χρόνο ή Κυβέρνηση τοΰ άγωνυστη ναύαρχου. Ή ÌÒLCL άλλωστε σύμβαση συγκαταλέγεται.

σελ. στους Αύστρι.ΜΓ'. άμα έγένετο ή τελευταύα προσωπική' με­ ταρρύθμισες τοϋ Ύπουργεύου. Μεταξύ των άλλων ύπηρχε καύ πρότασυς περύ δυάπλου προς τη'ν Eußotav' άλλα δέν γνωρύζομεν τάς περύ τούτου λεπτομερεύας.ακούς είχε δημυουργησευ τό­ τε πολλές ΰπόνουες καύ έδωσε την εύκαυρύα νά δυατυπωθοΰν πολλά σχόλυα σε βάρος του. "Ετσυ.Χρηστ'δη. έπανεληφθη.εύθυνση των ταχυδρομείων θεώρησε τύς προτάσευς των Αυστρυακων επωφελείς. Ι^αυπλύου καύ Καλαμακύου δυάπλους προσδυορύζεΐο κα­ τά πδσαν εβδομάδα. Τόμος Πρώτος.. ώς πληροφορούμε­ θα. συν. ό μεταξύ Σύ­ ρου. Ωσαύτως καύ οΰ ταχυδρομυκαύ δυατυμησεος προσδι. ένθερμου όπαδοϋ της γαλλυ- κης πολύτοκης καύ ευνοούμενου της Γαλλυκης Κυβέρνη­ σης. έπύ δέκα ετη.U>'j Ή δι. AU προβληθεϋσαι.. δυά νά άνανεωθί} προσέτι. Συνοδός Β^ Περύοδος Γ'.κων άτμοπλούων. μολονότι. Ή στάση τοϋ Δ. ò Λόυδ υποσχόταν νά δυέρχεταυ τέσσερι.ρύας Λόυδ. συνε- . παρα­ τηρούσε δμως δτυ ".ωρύζοντο κατά τάς βάσεος των δυαπλεόντων την Κωνσταντι. άφοο. καύ μολονότι. σ'ένα από τά άρθρα πού δημοσιεύτηκε στον ΑΙΩΝΑ εκείνες τύς μέρες. απέναντι.νθυακό κόλπο. ΙΙρακτυκά της Βουλής. εν φ ή'δη γύνεταυ κατά δεκαπενθημερύαν ώς προς το Ναύπλυον καύ Καλαμάκυον. ώς καύ ή ταχυδρομοκη μετά της Αύστρυακης Κυβερνή­ σεως.νούπολυν Γαλλι. 6/2/1852. βάσεις. είναυ καλλύτεραυ των προτέρων' καθότι.463. έκτος των άλλων. προς το Ύ πουργεϋον των Έσωτερυκων παρά της Γενοκης Διευθύνσεως των Ταχυδρομεύων αΰ προτάσεις αδταυ. διαβάζουμε: " Ή μετά της Έλληνυκης Κυβερνη'σεως ατμο­ πλοϊκή' συνθη'κη της έται. τελευόνουσα μετά δύω έ'τη. άπεδεύχθησαν έπωφελεϋς καύ έσυστηθησαν ώς τοοαϋται. Έ ν τούτους.ς φορές το μήνα από τη Σΰρο καύ δυο άπό τον Κορι. καλόν ητον νά ζητηθη ή τοϋ ναύ­ λου έλάττωσυς δυά την από Πευραυως μέχρυ Ναυπλύας γραμμην".

. δ.Λόντου. Τόμος Δεύτερος.218-226 καύ 228-230 (5) Βλ.π. Συνοδός Α'.Δηλυγυάννης είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο των Έξωτερυκων μετά τον πρώτο μερυκό ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Α. 18/12/1850. ΙΓ'. σελ. έτος ΙΑ'. 22/6/1849. (4) Βλ.464.Χρηστίδης εσκέφθη νά φέρη εΰς την Ελλάδα το ομουόμορφον καύ εΰς την άτμοπλοϋκην ύπηρεσίαν..π·. Πρακτυκά της Βουλής.ολόκληρο τό . ΑΙΩΝ. τομ. (3) "Οσον άφορα στην επέκταση της έσωτερυκης ταχυδρομυκης συγκουνωνύας. ό Λόυδ απάντησε δτυ ". δτυ ό Κ.166 φωνηθησαν ò σταυρός τή"ς Αυστρίας καί τά δώρα της έταυρύας τοΌ Λόϋδ. ΰποσχέσευς ?ίσαν μηδέν. δ. Περίοδος Γ'.ΙΕ'. συν. ύπεσχέθη καύ έβεβαύωσε την εκδοσυν τοο ανήκοντος νομοσχεδίου κατά την παρελθοοσαν. Παρασκευην. κατασταύνουσα αΰτην όλοκληρως Γαλλυκην άντύ Αύστρυακης καύ Γαλλυκης". Περίοδος Γ'. άντύ του Α. συνοπτυκά ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ: "Περύοδος έσωτερυκων άνωμαλυων καύ εξωτερυκων πυέσεων (1847-1853)" στην 'Ιστο­ ρία τοΰ Έλληνυκοϋ "Εθνους.. ò Υπουργός παραδεχθείς δλα τά ανωτέρω..126-127 (6) Ό Π. Ένταϋθα où άνθρωπου εύκάζουσυν. σελ. συν.ΛΖ'. 23/2/1851. άλλα δέν θέτευ τοϋτο ώς δρον εν τΐ) συνθήκη δυότυ αγνοεί αν εν τψ μεταξύ θέ­ λευ εχευ παρεσκευάσμένον άτμόπλουον". σελ. καύ μολονότι. ΓΓ'Ι. που είχε κρατησευ στους ωμούς του τό μεγαλύτερο βάρος των δυπλωματυκων δυσχερευων της Ελλάδας κατά τά Παρκερυκά. άναδέχεταυ ταυτην καύ θέλευ φέρευ άτμόπλουον. Τόμος Πρώτος.142. άρυθμός 974. σελ.δπου παρατίθεται. Βλ.Κρυεζη που πραγματοπούησε ό "Οθωνας το Σεπτέμβρυο του 1850. σχετυκά Πρακτυκά της Βουλής Συνοδός Α'. Παράρτημα III. αίφνης έφάνη δτυ δλαυ αδταυ αϊ. (7) Βλ. Τετάρτη. Πρακτυκά της Βουλής.

Α. 5/11/1849. (8) Πρακτυκά της Βουλής.Κρυεζη νά άναλάβευ μόνος του η σε συνεργασία με την Έθνυκη την έσωτερυκη ατμοπλοία της Ελλάδας (Ίστορυκό Άρχεΰο . σελ. άρυθμός 1012. έτος IB'). ο. σελ. Φακ. ό Μητσάκης εγυνε μέτοχος της εταυρίας καί συνέχυσε νά ύποστηρίζευ ενεργά τίς προσπάθευες ό'χυ μόνο της Έθνυκης Τρά­ πεζας. Τόμος Πρώτος. συν. 1849 καί ΑΙΩΝ.π. άφοϋ ό ένας άπό τους δύο κυρυους σκοπούς της εταυρίας ^ταν ή δυόρυξ. άπό την οποία ό ΰ'δυος αν­ τλούσε τους ψήφους του. τον Ίανουάρυο τοϋ 1852.82 (9) Βλ. ?ίταν ένας από τού"ς πρώτους μέτο­ χους τη'ς συγκροτούμενης τότε ελληνυκίίς άτμοπλοϋκΐίς έταυρ'ας ('ίστορυκό Αρχείο τη'ς Έθνυκη*ς Τραπέζης τη'ς Ελλάδος. Ό ϋδυος άλλωστε ό Ν. Α.126 (10) Βλ. Περίοδος Γ'.Χατζηαναργύρου (Πρακτυκά τη'ς Βουλές.ι..ΛΣ'. ενα δηλαδή μήνα πρίν ή Έθνυκη Αντιπροσωπεία πάρευ όρυστυκη απόφαση γυά τον τρόπο δυεξαγωγης της θαλάσσυας συγκουνωνίας στο έσωτερυκό τοϋ Κράτους χαί το μέλλον των έλληνυκων άτμοπλοϋκων έταυρυων. αλλά καί τοϋ Έλληνα έπυχευρηματία Εύρυπίδη. 23/2/ 1851.Μητσάκης δεν ?ίταν ακόμη μέτοχος της 'Εταιρίας Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλοίων καί Δυορυξεως τοϋ Πορθμού τοϋ Ευρίπου.σηγητυκΐίς επυτροπης πο<5 διαβάστηκε στη Βουλή στ'ς 10 Ιανουαρί­ ου 1851 από τόν εύσηγητη Ν. . KB'.39: Στελέχη μέτοχων τη'ς ' Εταυρ'ας Έλληνυκων Έμπορυκων ξεως Ατμοπλο'ων καί Δυορ'- τοΤ5 Πορθμοΐ3 τοΤ5 Ευρίπου. ενδυαφερόταν όμως άμεσα γυά την ευόδωση της ίδρυσης της..436-443). όπως θά μδς δοθεί ή εόκαυρ'α νά δυαπυστώσουμε παρακάτω.η τοϋ πορθμοϋ της Χαλκίδας. συν.lb 7 κείμενο της ταχυδρομικής σύμβασης.Μ. σχετυκά Πρακτικά της Βουλής. δ.ΛΖ'. Σύνοδος Α'. (11) Το Δεκέμβριο τοϋ 1851. 21/2/1851. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ. [^Α*]]* την έκθεση τ?ίς εΐ. Σάβ­ βατο.Χατζηαναργυρου. Ωστόσο. ό Δ. συν. ò όποϋος την ΰδυα περίοδο πίεζε την Κυβέρνηση Α. Παράρτημα II. σελ. 10/1/1851.

Τρυκούπη στο Λονδύνο καύ τον Άνδρ. σελ.. σελ.Πάϋκο άντύ τοϋ Π. συν.ΛΖ'. Με την επιστροφή του.Χρηστύδης. εγι. το Σεπτέμβρυο τοϋ υδυου έτους μέσα σέ ενα ό'ργυο άντυφατυκών εόδησεων καύ σέ κλύμα πολυτευακης άνασφάλευας εγυναν εκλογές οί. φυλοβααυλυκη (Β.. ό "Οθωνας.Μελετόπουλος καύ των Έκκλησοαστυκων ό Π. όπου παρέμεινε επύ εννέα μήνες γϋά νά ρυθμύσευ βασυκά το ζήτημα της.π. Σύνοδος Α'. σελ.ΑΣ'.τηθεο. συ\μ. 13/12/1851.Βάρβογλης. Μεταξά στην Κωνσταντινούπολη. πού βοήθησε σημαντικά τον άγωνυστη ναύ­ αρχο νά κρατηθεί σταθερά στην πρωθυπουργία ως την άρχη τοϋ Κρυμα'ύκοϋ πολέμου (12/24 Μα'ύου 1854). στύς αρχές Μαοου τοο 1851. ένώ τό Ύπουργεϋο Οι.279-280. 23/2/1851.238-239 (13) Μετά τον πρώτο μερυκό άνασχηματυσμό της Κυβέρνησης Α. (15) Πρακτι. Σύνοδος Β'.Μαυροκορδάτο πρε­ σβευτή στο Παρύσυ.KB'.). Συνοδός Β'. άφοϋ δυόρι.κά της Βουλής.νε καύ δεύτερος άνασχηματοσμός της Κυβέρνησης. δυαδοχης.126-127. ò "Οθωνας ανέθεσε τό Ύπουργεϋο των Έξωτερυκών στον Ά.ι. . Το'μος Πρώτος. σχετυκά Πρακτυκά της Βουλής. 4/12/1851. δπως παρατηρεί ό Β. συν. Πρακτικά της Βουλής. Κρυεζη. όποΰες.ά το Μόνα­ χο. σελ. σελ.142).ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ. που εξακολουθούσε νά παραμένει. Περύοδος Γ'.Δαμυανος. της Δυκοχοσυνης ό Ι.luB της Έθνυκης Τραπέζης της Ελλάδος. 21/2/1851. (14) Βλ. Άναλυτυκότερα.κονομυκών ανέλαβε ò Δ. τον Σ. Το'μος Δεύτερος. έφυγε γι.72-83 καύ συν. δεν μπόρεσαν νά μεταβάλλουν την σύνθεση της Βουλής. Το'μος Πρώτος. δ. Περύοδος Γ'. των Έσωτερυκών ό Δ.ΚΣ'.39 ο.Δηλυγυάννη που είχε παραι. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ. Έ ποπλέον.σε το'ν Α. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ. Περίοδος Γ'. Φακ. (12) Βλ.

σελ.σαγωγη της συνθήκης δεν έγένετο έντο'ς της αύτης συνοδού. ΙΙάυκος απάντησε στον Δ. εκ νέου εί-ς την αΰτην Βουλευτυκην Σύνοδον".ΣΒΩΛΟΣ: Ή Συνταγματική 'ίστορέα της Ελλάδος.οψηφύας της εύσηγητι.ς Νομού άπορρυφθζί ύπο' μυας των τρυων νομοθετυκών δυνάμεων.ότυ εν τω χρονυκω αύτω δυαστηματι. δύναται.ς όρθοτέραν άποφασι. άλλ'άπλως περύ άφαυρέσεως μι. (17) Το' άρθρο 18 τοΟ Συντάγματος τοο 1843 δρυζε δτυ: " Έ ά ν προτασι.i6y (16) Βλ..κων δι.ς παραδοχην . Παράρτημα II. νά έπανέλθη εύς νέαν συζητησον έπύ αντικειμένου. ώς ούτος δυϋσχυρέσθη.113). καύ επομένως δεν προσβάλλεται. δι. Φρονύμως δε ό νομοθέτης.ν. το οποϋον προ ενός έτους απέρριψε.κης έπυτροπης δεν εύσταθοϋσε. όταν ό ΰπουργο'ς των Έξωτεροκων Α.κόν διάστημα. μεθ'δ τό Σώμα νά δύναται. άφοϋ ή ταχυδρομι..ατυπώσεων. παρουσυάσαντες την συνθηκην προς νέαν συζητησον κατά την δευτέραν σύνοδον της Βουλής.φθεύσης ΰφ'ένός των νομοθετι. ώρυμώτερον σκεπτόμενον καύ μεταβάλλον γνώμην. Γ Β ' Ί . ώρι-σεν εν χρΟνι. Ευρισκόμεθα λοι.Μητσάκη ύπογράμμυσε μεταξύ άλ­ λων δτυ ό τελευταίος: ".δύου άντι. Συνεπώς. (Α. Έπυπλέον. δυδτο δέν έπρόκευτο περύ προτάσεως άπορρι. το έπυχεόρημα της πλει. άν καύ ηδυνάμεθα νά πράξωμεν τοϋτο καύ έντος της αύτης συνοδού.π. Άλλ'εύτυχως ή εκ νέου εί. ολόκληρη ή έκθε­ ση της εύσηγητυκης έπυτροπης. έάν κατά την παροΟσαν σύνοδον άποφανθί} άλλως έπύ τοΟ ί. έκλαβών την σύνοδον ώς περύοδον καυ ΰποθέσας δτυ προκευταυ περί προτάσεως άπορρυφθεύσης. δεν παρουσιάζεται. ή άξυοπρέπευα της Βουλής.κών σωμάτων. δ.πόν εντός των συνταγματι. οίου δύνεται. ύπέπεσεν εύς δυω παρεξηγησευς.Μ. γνωρύζων την άνθρωπύνην άδυναμέαν καέ το σφαλερον της κρίσεως αύτης.κη σύμβαση του 1850 παρουσυάστηκε γυά ιρώτη φορά στός αρχές της πρώτης συνοδού τοο Σώ­ ματος. νά προέλθη εί.κει..κροϋ τι.νος εμποδ'ου εί.μένου.

τό μέλλον". έρχομαι. ή δε κυβέρνησυς άπηντησεν τότε. τό δεύτερο στουχεϋο της δυαφωνίας τή"ς Κυβέρνη­ σης. Άλλ'έν ψ πολλοί έφρονοΏμεν. ή . ότι. έξόργυσε. ώς εξάγεταυ εκ των λέξε­ ων "κατά τά συνομολογηθέντα".[70 της συνθήκης καί ύπό τοϋ έτερου των συμβαλλομένων μέρων". "άλλ'έγώ. Ωστόσο. αν συστηθί} έλληνυκη τυς έταυρία. Άναγνους δέ την περί τούτου άπόφασυν της Βουλής. θέλευ παυσευ πάσα των αύστρυακων ακτοπλοία εντός τοΟ κράτους. Δοοί τοοτο ή Βουλή είπε τότε. ότυ ή συνθήκη ετέθη έκτοτε εύς ένέργευαν. εγώ ή τό έθνος'άντυπροσωπεύουσα. θέλευ ώστε νά εξηγηθώ η κυβέρνησυς. τόσον ωραία. Γέσυμπέρανα^ δτυ τό ζήτημα είναυ λελυμένον. άλλ'έζητουν πολλοί καί νά προστεθί} ò τουοΰτος όρος έν τξί συνθήκη.Μελετόπουλος Ί καί ΰποβάλλευ την αύτην συνθηκην. καί επί των άτμοπλοίων της οποίας νά κυματίζη ή ωραία σημαία μας.. Καύ δυά τί τψ ό'ντυ νά μην ΰποστηρίξωμεν την ελπίδα.. την ελπίδα. άφ'οδ καύ αλλάς εχομεν τουαυτας ελπίδας. δυότυ λέγευ.νά υποστηρίξω ετυ την σημαίαν την έθνυκην.Πάυκος ] . νά παραχώρηση χάρυν του εμπορίου καί τΐίς συγκουνωνίας τά υπέρ των ξένων αιτούμενα ταΟτα προνόμουα* . ώς εϊτιεν Γ ό Α. ò όποΰος ΰποστηρυξε ότυ: - ". τού*ς βουλευτές που ήταν αντίθετου στη δεύτερη εισαγωγή της σύμβασης «au εΰδυκότερα τον βουλευτή Π. όπως η"ταν φυσυκό άλλωστε. άφ'οδ ή έλπίς αΰτη είναι. καί ότυ ή κυβέρνησυς μάλυστα είχε συνεννοηθη περί τού­ του μετά της έταυρίας [Λόϋδ^ . ότυ δέχε­ ταυ δηλ. προσέρχεταυ αυφνης ό επί των έσωτερυκων υπουργός £ Δ. είναι. ότυ άμα συστηθέντων έλληνυκων άτμοπλοίων. ότυ δέχεταυ την συνθηκην ώς τό ύπουργείον παρουσυάζευ αύτην.Ζάνο. Τό ζήτημα. τάς αναγκαίας παρέχουσα ευκολίας. καί ΰπό τάς έξηγησευς ταύτας ή Βουλή επεκυρωσε την συνθηκην. αν καί εΰς την περίστασυν ταύτην θέλευ τηρή εις ένέργευαν τά τοΟ Λόϋδ. θύ μόνον δέ τοϋτο. προσέθηκεν ή Βουλή.γνωστόν. καί ή Βουλή έξεφράσθη άλλοτε εύποοσα.

λύευ αυτά εν τη σοφία καύ πεπουθησευ της. όπως άλλωστε καί οι. Περίοδος Γ'. Ή νομοθετυκη εξουσία δεν είναυ αλλοπρόσαλλος. άλλ'ύπό τόν αυτόν ορον η κάλλυσν. οι.1+58 καύ 4-62-463). ό Εύρυπίδης. έάν έπανέλθη ή τυμη τοΟ έθνους. καί ή αξυοπρέπευα αΰττϊς άπαυτεϊ νά μην έπανέλθη έπί του ζητήματος. "Ηθελεν είναυ όλεθρυώτατον το νά έκτίθηταυ τουουτοτρόπως τό Σώμα' εύρυσκόμεθα εύς δύσκολους καυρούς καύ δεν πρέπευ νά θεωρηταυ οτυ ή Βουλή είναυ ζύμη τυς εύπλαστος. πάσης φύσεως κρατυκές δυευκολύνσευς -ξεκυνώντας άπ'τίς ΰγευονολυμενυκές καί τελωνυακές απαλλαγές καί φθάνοντας μέχρυ τές έδαφυκές παραχωρήσεις. πρέπευ νά εχη μίαν άπόφασυν καί νά δευκνύη οΰτω ό*τυ λύουσα τά ζητήματα.ς έταυρίαν έμπορων* άλλως τε.που είχαν πετύχει. δέν ^ταν μυκρότερης σημασίας καί . αν ύποχωρησωμεν εί.ITI έταυρία δεν εδέχθη τον ανωτέρω άρον. ην ή κυβέρνησες δύναταυ νά μεταβάλλη ως θέλευ. αλλά τό νά υποχώρηση αύτη είς έταυρίαν έμπορων καί νά ζητη ώστε νά υποχώρηση καί ή Βουλή των άντυπροσώπων είναυ άτοπον. Καί έάν μεν έπρόκευτο νά συνθηκολόγηση ή κυβέρνησυς μετά τόνος κράτους.ΜΙ". νά ευπη ότι. ν'άναλά3η πάσας τάς εντός τοΏ κράτους γραμμάς. δυά τό νά μην έλπίζομεν. Δυο Γ προτεί­ νω ~| νά παραδεχθη μέν ή Βουλή την συνθηκην. 6/2/1852. σελ. Τόμος Πρώτος. (Πρακτυκά της Βουλής Συ­ νοδός Β'. άποφανθεϋσα εφά­ παξ. συν. δεν δύναταυ νά έπανέλθη". Ένδυαφέρεταυ λουπόν ή ΰπόληψυς της Βουλές. (18) Άλλα καί τά nipòr\ της αύστρυακης έταυρίας. οτυ ήμέραν τυνά έάν όχι. ήδύνατο ΰσως νά υποχώρηση δυ'ανωτέρους λόγους πολύτο­ κους. έ­ ταυρία τυς ομογενών άλλη δύναταυ προσελθοΟσα. Αύστρυακοί άπό τό ΙδΜ^ ακόμα. εκμεταλλευό­ μενου κυρίως την ανάγκη των Έλληνυκών Κυβερνήσεων νά ένυσχύσουν τη λευτουργία της αγοράς στά παράλυα καί τά νησυά τη"ς Ελλάδας.

καθ'ην ή εται­ ρία Λόϋδ ήθελε λάβει ακολούθως ανάγκην καί άλλης γης εις Καλαμάκιον η Λουτράκιον η καί επί τοϋ 'ΐσθμοΰ. συμφωνά μέ τους νόμους τοϋ Βασιλείου.Μητσάκης. προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Εθνική* Αντιπροσωπεία. θέλουσι λάβει πολύ πλειοτέρας καί ή εν τψ Ί σ - . εάν τό ζήτηση". Καί όμως οι Αυστριακοί έχουσι λαμπράς γαίας είς Καλαμάκιον. πλησίον είς τά καταστήματα αυτής εν στρέμμα εις Καλαμάκιον καί εν είς Λουτράκιον. οι. δεν έμεινε ανεκ­ μετάλλευτο άπό τους αντιπολιτευόμενους την Κυβέρνηση. όποιοι έσπευσαν νά την κατηγορήσουν οτι στην προσ­ πάθεια της νά πείσει τη Βουλή γιά την αναγκαιότητα της συνομολόγησης επέμενε μόνο στους όρους εκείνους της σύμβασης ίου εύνοοοσαν φανερά την Ελλάδα. καί στόλους καί τήν ζωήν των προσήνεγκον άλλοτε υπέρ της ελευθερίας μας.Μ. "Ετσι. Πραγματικά. είς Λουτράκι. ή Ελληνική Κυβέρνησες θέ­ λει αμέσως παραχωρήσει είς την έταιρίαν κατ'έκτίμησιν. οι όποιες εκδηλώθηκαν επίσημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης των συζητη'σεων γιά την υπογραφή της επίμαχης σύμβασης. ή νέα εδαφική παραχώρηση στους Αυστριακούς πού γιά τίς θαλάσσιες συγκοινωνίες ή γεωγραφική της θέ­ ση ήταν προνομιακή. Εις ποίον της Ελλάδος μέρος απέκτησαν. "Ενα χαρακτηριστικό απόσπασμα άπό τίς συζητήσεις αυτές δίνουμε παρακάτω: "Βουλευτής Δ. διά νά άνεγεέρη άποθήκας προς έναποταμίευσιν των γαιανθράκων της. εν ψ καί χρήματα. έκτος της παραχωρηθείσης αΰτ?) δυνάμει τοϋ άρθρου 17 τη"ς ταχυ­ δρομικής συμβάσεως άπό 15/27 Απριλίου 1843. η δύο στρέμματα έπ'αύτοΰ τοΰ 'Ισθμού. Ευρωπαίοι άλλοι μία σπιθαμή γης.112 σπουδαιότητας. Αυτό ειδικά το στοιχείο. καί προκειμένου νά ζεύξωσι τον Ίσθμόν. συμφωνά μέ το άρθρο 18 της ταχυδρομικής σύμβασης του 1850: "Εις περίπτωσιν. διά τάς άμαξας της κτλ. έκτος των Αυστριακών.

431-438" συν.ΜΓ'. έπύσης μέτοχος της έταυρύας. άναλυτυκά Πρακτυκά της Βουλής.Σκούφο: "Έπευδη ò βουλευτής οδτος Γ Δ.κας. ενώ ò Νεκόλαος Χατζηαναργυρου. δτυ ή Κυβέρνησι. Βλ. Συνοδός Β'. συν.MA'. σελ.469-479 καύ συν.Πατρινός καύ Δημήτριος Μητσάκης ?ίταν μέτοχου της Έταυρύας Έμπορυκών 'Ατμό πλοίων καύ Δυ-ορυξεως τοϋ Πορθμού τοϋ Ευρίπου. κατά τη δυεξαγωγη της ψηφοφορύας ήταν απών.Πάυκου (Πρακτυκά της Βουλής.ΜΔ'.ς πάντα ξένον θέλοντα ν'άγοράση έθνυκάς γαί­ ας.ΜΔ'. χωρύς εκ τούτου νά πρόκυψη ού'τε φόβος κατακτήσεως ούτε άλλη τυς βλάβη εΰς τά συμφέροντα τοϋ δημοσύου".ΜΕ'.Μ. Λ. ό.ΜΕ'.ς παρεχώρησεν εύς την έταυρύαν Γ Λόϋδ ~\ γαύας κατά το' Καλαμάκι. Γ λέγω Π οτu ή παραχώρησες αΰτη έγένετο κατ'έκτύμησυν έπύ πλη­ ρωμή του άντετύμου.480493. Καύ ή απάντηση άπό τον Βου­ λευτή καύ δυευθυντη τών ελληνικών ταχυδρομεύων Γ. σελ. 12/2/1852 στο: "ΠρωτΟκολλον ψηφοφορύας των βουλευτών" σελ.454-466* συν. Τόμος Ιΐρώτος. Παν.481).491-493 καύ 'ίστορυκό Α ρ ­ χείο της Έθνοκης Τραπέζης της Ελλάδος. τέσσερυς καύ συγκεκρομένα οι.π. ό.Μητσάκης ~| προσέ- θηκεν. (21) Αποσπάσματα άπό τύς άγορευσευς τοϋ Δ.π. συν. συν. 7/2/1852.ον καύ Λουτράκυ. συν. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ. Σεδέρης Ιΐράτσι. .ίΊί θμφ κατοχή των άποβαύνευ σπουδαία. 12/2/1852.39.473 καύ συν. Φακ. Περύδος Γ'. (19) Βλ. σελ. 12/2/ 1852. δ.π..ΜΕ'. 12/2/1852. σελ.π. 1/2/1852. σελ.Χρυσανθόπουλος. (ΤΙρακτεκά της Βουλής. καθ'ό'σον ούδεύς άγ~ νοεϋ τύ σημαύνεο Ισθμός".ΜΕ'. καύ εντεύθεν όρμηθεύς εξέφρασε φόβους κατακτήσεων. 7/2/1852. 6/2/1852. (20) ' Από τους δέκα βουλευτές που καταψήφισαν τ η σύμβαση οι.Μητσάκη καύ τοϋ Α. ό'. ώς δυνανταε τοεαϋταυ παραχωρήσεις νά γύνωσυν εΐ. σχετικά Πρακτεκά της Βουλής. σελ...

ο.487. σελ. συν. σελ. (22) Πραχτυκά της Βουλ^ε. 6/2/1852..475 καύ συν.ΜΕ'. .MI". 12/2/1852. σελ.π. 7/2/1852.J 74 σελ.ΜΔ'.489 καύ συν.459).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΐΑΣ (1849-1852) .

τροποποιών­ τας τό Καταστατικό της. δέν αναφερόταν μεταξύ των πράξεων εκείνων πού όριζε το άρθρο 1 τοο Νόμου της 7 Ιουλίου 1843 (2). προς διευκόλυνσιν των μέ­ σων της συγκοινωνίας" (4). "Οταν ή σχετική πράξη της Γενικής Συνέλευσης των μέ­ τοχων της Εθνικής ύποβλη'θηκε γιά έγκριση στην Κυβέρνηση Κ. πού θεωρήθηκε δτι τροποποιούσε τον παραπάνω νόμο. οι όποιες θά είχαν ώς αντικείμενο την διευκόλυνση των μέσων συγκΟΊνωνίας στο εσωτερικό της χώρας καί την ί­ δρυση ασφαλιστικών καταστημάτων (1). μύα δηλαδή εβδομάδα αφότου ή αυστριακή εταιρία Αόυδ ζήτησε άπό τη διεύθυνση τδν ταχυδρο­ μείων τοϋ Βασιλείου της Ελλάδος τη'ν ακύρωση της ταχυδρο­ μικής σύμβασης τοϋ 1843 καί την υπογραφή νέας με δεκαετή ισχύ. μέ ποσό πού δέ θά ξε­ περνούσε το ήμισυ τοο αποθεματικού της κεφαλαίου. "Ετσι. σέ επιχει­ ρήσεις.Τοσίτσα στη συγ­ κρότηση μετοχικής εταιρίας. νά μετέχει. ή Κυβέρνηση δέν μπορούσε νά την εγκρίνει χωρίς νέο νόμο (3).Κανάρη. αλλά είχε ενα ιδιαίτερο περιεχόμενο. πού επέτρεπε στην Έθνικη Τράπεζα νά συμπράξει μέ τον Μ. στίς 30 Σεπτεμβρίου 1849 ό υπουργός των Ε σ ω ­ τερικών Λυκούργος Κρεστενίτης εισήγαγε στη Βουλή το νομο­ σχέδιο "Περί διαθέσεως μέχρι τοϋ ημίσεως ποσοϋ των αποθε­ ματικών κεφαλαίων της Τραπέζης.Ι. έπειδη το Σώμα βρισκόταν ηδη στο τέλος των εργασιών του (5). Έπειδη όμως. ΙΙαρ'ό'λ'αύτά στίς 10 'Οκτωβρίου 1849 εκδόθηκε από τη'ν Κυβέρνηση Κ. ή Έθνικη Τράιεζα της Ελλάδος αποφάσισε. κρίθηκε "ευπρόσδεκτος καί αρκετά αξιέπαινος". η οποία θά αναλάμβανε την ατμό- .Κανάρη το ύπ'άριθμόν 35 Διάταγμα. Εταιρία 'Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων καί Διορύξεως τοϋ Πορθμοΰ τοϋ Ευρίπου (1849) Στίς 21 Απριλίου 1849. το περιεχόμενο τοϋ οποίου δέν συζητήθηκε τότε.

ϊίρός τό παρόν ας δοϋμε πως εξελίχθηκαν τά . πού χρειά­ ζεται.ι/Y πλο'ίκη συγκουνωνέα εντός τοΟ Κράτους καί τη δυόρυξη τοϋ Πορ­ θμοί} τοϋ Ευρίπου.Τοσίτσα. "Οταν συμπληρώνονταν 500 μετοχές. Αυτό μαρτυρά καί ή έκδοση τοϋ έγκρυτυκού Β. με αναφορά τους προς το Υπουργείο των Έ σ ω τερυκων. "Αν τό Κράτος σέ σύντομο χρονυκό δυάστημα μετέβαλε τη'ν πολυτυκή του άπένταντυ στην Έθνυκη καί τον Μ.προς 4-00 δραχμές κάθε μετοχή. Τά έγγραφα άλλωστε πού ακολουθούν καί ή Προκήρυξη τοϋ Μ.232 ύπουργυκη διακοίνωση μέ την όποίακουνοπουηθηκε στους ένδυαφερομένους η άδευα νά προχωρήσουν στη συγκρότηση της πρώτης ελληνικής ατμοπλοϊκής έταυρίας. αλλά καί άπό τίς άντυληψευς των φορέων πού τό αναλαμβάνουν γυά την ανάπτυξη τοΰ ποό ζωτι.Σταύρου.κοϋ κλάδου της έλληνυκης οί. προ­ βάλλοντας δϋαρκως καί περισσότερα έμπόδυα στην έταυρία πού έπυδίωκαν νά ΰδρύσουν εϊναυ βέβαυα ενα πρόβλημα. ή οποία θά απέβλεπε στη δι-εξαγωγη της έλληνυκίίς ακτοπλοΐας καί τη δυό­ ρυξη τοϋ Πορθμού τοο Ευρίπου.κονομίας. οι μέτοχου ό'φευλαν νά συνέλθουν σέ Γενοκη Συνέλευση γυά νά συντάξουν το Καταστατικό της έταυρίας. Ή πρόταση των Μ.Τοσίτσα καί τοϋ Γ. τό όποιο έπρεπε νά υποβληθεί γυά εγκρυση στην Κυβέρνηση (6). Είδι. Γενυκός τότε πρό­ ξενος της Ελλάδας στην Άλεξάνδρευα καί ό Δυουκητης της Τρά­ πεζας Γ. ό Μ.κης Συνέλευ­ σης των μέτοχων της Έθνυκής.Γυά το σκοπό' αυτό ζητοϋσαν από τό άρμόδυο Υπουργείο νά έπυτρέψευ την έγγραφη μέτοχων . πρότευναν την ΰδρυση μετοχι. δέ χαρακτηρίζονται. μόνο άπό την εύνο'ίκη διάθεση τοϋ Κράτους νά ένυσχύσευ τό τολμηρό γυά τη'ν έποχη εκείνη εγχείρημα.κότερα. δυερεύνηση.Σταύρου.Τοσίτσας.Σταύρου εγυνε δέκτη μέ μεγάλη προθυμία άπό τον "Οθωνα καί την Κυβέρνηση τοϋ ΨαρυανοΟ ήρωα. μετά τη σχετυκη απόφαση της Γενι.Δυατάγματος της 10 'Οκτωβρίου 1849 καί ή ύπ'άρυθ.Τοσίτσα καύ Γ. πού δόθηκε στον τύπο τη μεθεπομένη της δημοσίευσης τοϋ σχετυκοϋ δυατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7).ρίας. 21.κης έται.

35 Έ ν ΑΘΗΝΑΙΣ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρι.ς τον γενυκόν πρόξενόν μας K. δ uà νά λάβη μέρος της έπυχευρησεως άντυκει. 13 'Οκτωβρίου ΔΙΑΤΑΓΜΑ Περί συστάσεως έταυρίας δυά την άτμοπλο'ίκην συγκουνωνίαν καύ την δ^όρυξυν το0 πορθμού του Ευρίπου ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πληροφορηθέντες ευχαρίστως εκ της υποβληθείσης εϋς ήμας παρά τοΰ ημέτερου έν Αύγύπτω γενι-κοΰ προξένου Κ. Μένευ σε μας. καύ προς δυόρυξι.θ. στο ζη'λω προς άνάπτυξυν τοΐ3 εμπορίου κυνούμενος έπι-θυμεΰ νά λάβη μέρος εος έταυρείαν προς σύστασυν άτμοπλο'ίκης συγκοινωνίας εντός του Κράτους. Έ π ί ττί προτάσευ του Ημετέρου έπί των Έσωτερυκων Ύπουργοϋ άποφασίσαμεν καύ δυατάττομεν.Τοσίτσα.ν τοΟ πορθμοΟ τοΰ Ευρίπου.μένου έχουσας την Ô L ευκόλυσυν των μέσων της συγκουνωνίας.M. νά διαλευκάνουμε εκείνα.Μ.J7' γεγονότα. 1)Έπυτρέπομεν εΐ. Τοσίτσα καύ τον Δυουκητήν xfis τραπέζης νά δέχωνταυ έγ­ γραφος μέτοχων εκ δραχμών τετρακοσίων εκάστην παρά των . δι-'ης προσδιορίζεται. Ή πορεύα πού ακολούθησαν θέτευ από μόνη της τά «opta προβλήματα. άξι.οποοώντας ό'σο ύλυκό μα£ ήταν προσιτό. άφοϋ νομύμως ηθελεν έγκρυθτί ή απόφασης αΰτη. "Εχοντες ύπ'δψι.ν τη'ν άπόφασυν της γεν. Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης. τό ημυσυ τοΰ άποθεματυκοϋ κεφαλαύου αύτης. πού φαύνεταυ ό'τυ χρευ- άςονταυ περισσότερη διερεύνηση.

δεν άμφυβάλλομεν. 21. Ό ημέτερος έπύ τΰ>ν Έσωτερυκων Υπουργός θέλευ έκτελέσευ καύ δημοσυεόσευ το παρόν δυάταγμα. δυά το όιοϋον θέλετε έλκύ>- .Τοσύτσαν Γενυκόν Πρ'οξενον εύς Αύ'γυπτον.232 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρός τους Κυρίους Μ. ταύτην άπόφασυν. δτυ θέλετε καταβάλευ πδσαν προσπάθευαν καύ συντελέοευ. καύ ύποβάλωσυν εύς την εγκρυσύν μας το ανήκον καταστατυκόν της έταυρεύας. ώστε νά συστηθί} ταχέως ή προκευμένη Έταυρύα καύ πραγματοπουηση τον τόσον κουνωφελη τοοτον σκοπόν της.Δυατάγματος άπό 10 του) ΰσταμένου μηνός ή A.ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΑΡ. προς σΰστασυν Έταυρύας δυά την άτμοπλοϋκην συγκουνωνύαν καύ προς δυώρυξυν τοΰ Πορθμοί) τοο Εΰρύπου. εύηρεστηθη νά έπυτρέψη εύς Ύμδς νά δέχεσθε έγγραφάς Μέτοχων εκ Δρ.Ι. où μέτοχου εύς γενυκην συνέλευσυν καύ συντάξωσυ. 2)"Αμα συμπληρωθωσυ πεντακόσυαυ μετοχαύ θέλουν συνέλθει.M. 400 έκαστη. πληροφορηθεϋσα περύ των γενναύων καύ πατρυωτυκων υπέρ της ανα­ πτύξεως τοο κλάδου της βυομηχανύας τοϋ "Εθνους αύσθημάτων Σας. Κουνοπουοϋντες Ύ μ ΰ ν εύχαρύστως την Β. Έ ν Άθηναυς την 10 Όκτωβρύου 18Η9 ΟΘΩΝ Ό 'Υπουργός Λ.Σταυρόν Δυουκητην της Έθνυκης Τραπέζης Δυά τοο έν όπυσθογράφψ κουνοπουουμένου ΰμϋν Β.179 έπυθυμού"ντων νά γύνωσυ μέτοχου εύς την εΰρημένην έταυρεύαν. καύ Γ.

καί ή δυώρυξυς τοΰ Πορθμού της Ευβοίας. υπόσχεται. δυνανταυ ήυωμέναυ εΐ.δυαυτέρως την εϋνουαν τ η ς Κυβερνήσεως τ η ς A.κης αναπτύξεως τοϋ τόπου τούτου. άνάπτυξυν δ'άφ'έτέρου τοΪ5 εμπορίου. υπέρ Ύμων κ α ί τ ά ς ε υ λ ο γ ί α ς των πατούχων. δε αί. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ή Ελλάς. Άμφότεραι. τά δέ έκ ταύτης ωφελήματα εύσυ βέβαυα καί άναμφίλεκτα. προάγουσα καί συν- τηροΟσα τάς μεταξύ των δυαφορων μέρων τοΟ Κράτους έμ- πορυκάς σχέσεις. ή δυώρυξυς του Πορθμού" της Ευβοίας. πλεονεκτήματα ανεκτίμητα δυά την ναυτυλίαν έν γένευ.ς εν. Ή δέ δυά θαλάσσης ατμοπλοία.180 αεν ΐ. προσφέρουσα εις τους μεταξύ του Ευξείνου Πόντου καί των Άνατολυκων παραλίων της Ευ­ ρωπαϊκής Τουρκίας καί της Δύσεως ναυτυλλομένους διά- βασι-ν μεν άκόνδυνον κατά τους χευμερυνους μήνας. Κράτος νέον καί άρτυπαγές. καί της ύλυκης ευημε­ ρίας της Ευβοίας καί της αντυκρυ Άνατολυκης Ελλάδος. εχευ ανάγ­ κην ν'άναπτύξα όλα τά στουχεϋα της μελλούσης ήθυκης καί ύλυκης ευημερίας του. "Αλλη επυχείρησυς. ητου ή σύ­ στασης άτμοπλοίκης συγκοινωνίας μεταξύ διαφόρων τοο Κράτους μέρων. Ή δημιουργία οϋτως εόπεον. κατήντησεν ανάγκη γενυκως έπαυσθητη. έπυχευρη'σευς αύταί.M. των μέσων της συγκοι­ νωνίας ε£ναυ ανεξαρτήτως αναγκαία προς προαγωγην της όλι. . άντυκείμενον εχουσαυ νά θεραπεύσωσυν υπάρχουσας καί γενυκως έπαυσθητάς άνάγκας. Έν Ά θ η ν α υ ς τ ή ν 10 'Οκτωβρίου 1849 Ό Υπουργός ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ι .

Δυνάμευ τοϋ έιυσυνημμένου Υ. παρακαλοϋνταυ νά ôuopiotuouv άντυιροσώιους των εΰς 'Αθήνας. σπευδομεν δυά της παρούσης νά προτρέψωμεν αύτους νά συντελέσωσυν εύς την έκι. στο Ì^VTpuMo Κατάστημα της ' E Ô V U K ^ Τράπεζας. Αϊ. δ uà ν'άποφασέση περύ τοΟ άpuθμoö των Μέτοχων. Μετοχαέ εγγράφονται. Δυά ταοτα οι. Έν 'Αθήναuς τη'ν 11 'Οκτωβρίου 1849 Μ.ΣΤΑΥΡΟΣ Αμέσως μετά την δημοσίευση των παραπάνω εγγράφων. ή A.κόν Συμβούλυον. Ό Δί. Δυατάγματος της 10 τρέχοντος καί της προηγουμένης αύτοο ΰιουργυχης δυαχουνώσεως. ό Βασολεύς εύηρεστηθη νά έπυτρέψη εύς τους ΰιοφαυνομενους νά δεχώμεθα έγγραφάς Μέτο­ χων προς συστασυν τουαύτης έταυρευας. Συνέλευσυν. âvouξε ßu8λύo έγ­ γραφης μέτοχων γuά την 'ETaupia 'Eλληvuκωv ^ ^ o p u K S v Άτμο- πλούων καί Δοορύξεως τοϋ Πορθμοί) τοο Ευρίπου (SOCIETE DE NA­ VIGATION A VAPEUR GRECQUE ET POUR LA CANALISATION DU DETROIT . Γενι. ή οποία προτυθεμένη νά θεραπευση ύλυκάς ΰφεστώσας άνάγκας. τάς οποίας μέλλεu νά λάβη ή Έθνυκη Τρά­ πεζα. Β. δυά νά τους έγγράψωσο Μέτοχους καί τους άντυπροσωπευωσυν εΰς την Γεν.χεύρησυν ταυτην. έπυθυμοϋντες νά λάβωσυ μετοχην.εις Άθηνας εΰς το Κατά­ στημα της Έθνυχης Τραπέζης της Ελλάδος.ΤΟΣΙΤΣΑΣ Γ. ΰποσχεταυ ßeßaua κέρδη προς τους Μέτοχους.ουκητης της Έθνυκης Τραπέζης συνεκάλεσε το .181 νά δυεξαχθωσυν έιυτυχως ôua Μετοχυκων Κεφαλαίων. Πεπουθότες εύς τά φυλογενη αύσθηματα των απαντα­ χού) ομογενών καί φύλων της Ελλάδος. Ό Κυρυος Μοχαηλ Τοσίτσας ένέγραψεν ή'δη Μετοχάς εκατόν πεντήκοντα.M.

2 Κοντοπάσχος 10 Δ ι α μ α ν τ ή ς Μανυάρης Μ. μέχρι. Τρι.Μ.ά τότε ποσό των 501 μέτοχων μέ τη* σευρά τοϋ Καταλόγου που ακολουθεί. Μπουδουρης 1 Ν.Ι. Κόνδης 5 Σ. σχη­ ματίστηκε το καθόλου ασήμαντο γι. Ί. 10 Αντωνόπουλος 10 Μ. 3 Ίω.Α. Σε δοάστημα λυγότερο άπό 20 ημέρες καί συγκεκρι­ μένα από τίς 19 'Οκτωβρίου 1849. Π. Γ.Δ.ανταφύλλης 2 Γ. Τομπάζης 11 Γ. Σ κ ο υ ζ έ ς Κεχαγυδς 2 Μαυροκορδάτος 5 Ε. πρώτες απο­ δείξεις έγγραφης μέτοχων. Τ ο σ ί τ σ α ς 2 'Ιωσήφ Ποττακός Γ. 5 Χατζή* Αναργύρου Ραφαήλ Γάσπαρης 2 Στ. Α' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 19 ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1849 (Άρυθμός 'Αποδείξεων 1-27) Έλαβαν Μετοχές Έ θ ν υ κ η Τράπεζα της Ελλάδος 150 Μ.Α. πού κόπηκαν οι.182 DE L'EUBEE). τίς 31 τοο υδυου μηνός. 65 Πατσουρος Γ. 100 2 Ρενοέρης Σταμάτης & Γ κ ί κ α ς Δοκός 7 Γ. Δάρας Άδαμαντίδης Σοοτσος 20 25 . 2 Βασολείου 55 Π. Ποτλή"ς Δ.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ. Σ.Ρενυέρης. Ή ύπ'άρυθ. Κεχαγυδς. Πρόεδρος ό Γ. έτος IB . καΰ ΑΙΩΝ. Γ. ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.185 "Ελαβαν. Στύς 31 Όκτωβρύου.Σούτσος. στην υδυα πόλη. υπήρχαν προοπτυκές γυά τη συμπλήρωση σέ σύντομο χρονυκό δυάστημα 150 μετοχών. πού στάλθηκε στον Γ.Σταύρου στύς 24 Όκτωβρύου 1849 (8) είναυ χαρακτηρυστυκη τοΰ εΰνοϋκοϋ . άφοΰ είχε συμπληρωθεί το' ποσόν των 500 μέτοχων.Παπαρηγοπουλος. Έπυπλέον.τό οποϋο έπρεπε νά υποβληθεί γυά έγκρυση πρώτα στη Συνέλευση καύ κατόπυν στην Κυβέρνηση.. Παπαρηγόπουλος 2 Έ . Βασυλεύου. καύ ò Π. Μ. Σάββατο. Ύποδυουκητης της Έθνυκης Τράπεζας καύ ò Άρχυγραμματέας της Γ. της 10 Όκτωβρύου 1849. 5/11/1849. Σταυρού καύ Γραμ­ ματείς δύο από τους ΰσχυροτερους πολυτυκούς καύ ούκονομυκούς παράγοντες στην Ελλάδα τοϋ 1850: Ό Ευθ. όσεσδηποτε μετοχές κυάν κατεϋχε καύ χωρυστη' ψήφο γυά κάθε μέτοχο πού άντυπροσώπευε. Μ ..ι. Στην ύ'δυα Συνέλευση αποφασίστηκε έπύσης κάθε μέλος νά εχευ μύα μονό ψήφο. Ά π ό τη Συνέλευση αύτη εκλέχτηκαν παμψηφεί. Αναγγέλθηκε τέλος. Εκλέχτηκε ακόμα επταμελής έπυτροπη γυά νά συντάξει τό Καταστατυκό της εταυρύας. Φακ. Π. Σούτσος 2 Π. Μέλη της έπυτροπης αύτης ονομάστηκαν où Ι. Άρυθμο'ς 1012.Τομπάζης. Ί .. Μετοχές..Α.9 εύχαρυστηρυα πράξη τοο Έ - παρχυακοϋ Συμβουλύου Χαλκύδας.Α.Δ.. στο'ν Πρόεδρο της έταυρύας.Μαυροκορδάτος. Κόκκαλης 1 Π η γ έ ς : Ίστορυκό Άρχεϋο Έθνυκης Τραπέζης της 'Ελλάδος. ή έγ­ γραφη 90 μετοχών άπό τη Χαλκύδα.39. συγκροτήθηκε στο Κεντρυκύ Κατάστημα της Έθνυκης Προκαταρκτική Συνέλευση των μέτοχων.Τρυανταφύλλης.Σούτσος. Γ. Α.

Χαλκίς. δυαταγην νά δυατελω ώς Β. ποΰ αναλάμβανε. ποΰ υπήρχε έκεϋ σε σχέση με την έταυρία καί το σημαντοκό έργο.κητην της έν Έλλάδυ Έθνυκης Τραπέζης Τό Έπαρχυακόν Συμβοΰλυον Χαλκίδος.966 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΙρός τον Κΰροον Γ. Δράττομαο δέ συγχρόνως της εύκαυρίας νά εκφράσω προ'ς ύμας καί την ί. άφοϋ ή εκπλήρωση τών σκοπών τίϊς έταυρίας. υποσχόταν σημαντικά οφέλη γυά το έμπόρυο καί την ύλυκη ευημερία της ίδυας της Εΰβουας..184 κλίματος.ς τον ζηλον καί τάς προσπαθείας. σκοπού καί συστάσεως της προς Άτμοπλο'ίκην συγκουνωνίαν καί δυώρυξυν τοΰ Ευρίπου έταυρείας. ΛΟΙΔΟΡΙΚΗΣ Κ α λ α μ ΰ δ α ς / . αποβλέπον εΐ. 0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ Π. έκτος άπο τά γενυκότερα πλεονεκτήματα υπέρ τοο έλληνυκοϋ εμπορίου καί της ναυτυλίας.ΣταΟρον Δυοι.Επίτροπος.7. έξέδοτο την έσώκλευστον εύχαρυστηρυον πράξυν του. 'Αριθ. Δυαβυβάζων ταΰτην προς ΰμας. τη'ν 24. Κάτυ τέτουο αναμενόταν άλλωστε.ΙΟμβρίου 1849. τά όποϋα καταβάλλετε προς εύτυχη εκβασυν τοΰ μεγάλου καί σωτη­ ρίου òba την 'Ελλάδα. καί ύδίως την Ευβουαν. παρ'ψ εϊχον την τυμην κατά Β. δτν δΰ- ναμαι. Κυροε. νά σας συγχαρώ δυά τους αποδιδόμενους ύμϋν ύπό τοΰ ΈπαρχυακοΟ συμβουλίου Χαλκίδος δυκαίους επαίνους. χαίρω.δυαυτέραν ύκόληψίν μου.

άλλα δεν ηξι. Αναστασίου Ι. Γυαπλέ. Άντίγραφον τοϋ παρόντος θέλευ κουνοποι. τοϋ Σ. δϋά των συντόνων προσπαθευων καί τοϋ άκραυφνοϋς υπέρ της Έλληνυκης ευδαιμονίας ζήλου των ανωτέρω δύω εντί­ μων ομογενών μας θέλει.ηθη δυά τοϋ Κυρίου Νομάρχου Ευβοίας εί. καί την Κυβέρνησίν του δυά την ένίσχυσον της τουαύτης έται.δέως εί. Κων. έν ονόματι. το όποϋου λαβόν ύπ'δψι.χαηλ Το­ σίτσας Γενυκός έν Αί. Παρατηρούν.ς την Ε λ ­ λάδα ολην. της επαρχίας Χαλκίδος ά­ πειρον εύγνωμοσΰνην εί. Εκφράζει.χαηλ Τοσίτσαν καί Γ.ώθησαν μέχρυ τοϋδε νά ί. εΐ. Καί πεπει.νοϋ Αβέρωφ.ς ταχύ πέρας ή δυώρυξος τοϋ Ευρίπου πορθμοϋ την οποίαν ηύχοντο ανέκαθεν. Αντιπροέδρου Κου.Καλά'ί. Χρήστου Γουρνη καί Αθανασίου Γουρούση.κην χαίροντες ύπο'ληψον Κ. ύπο την προστασίαν καί ενίσχυσαν της A. συγκείμενον παρά τοϋ Προέδρου Κου.ν τοΟ Ευ­ ρίπου πορθμού Έταυρεία. Γ. ό'τι. καί Γ.άκου Σταματίου. ή συσταθεί­ σα προς Άτμοπλο'ίκην συγκουνωνίαν καί δι. Σταύρος Δυουκητης της Έ ν Ελλάδι.ν τάς μεγάλας ωφελείας.ώρυξι. Έθνι. ήμων "Ανακτος καί της Κυβερνήσεως του. καί ί. Κ.εξαγωγην τοϋ μεγάλου τούτου έργου άνέλαβον οι. μεγίστην έσωτερ^κην καί έξ.γύπτψ της Ελλάδος Πρόξενος. έλθει.'δωσι.'ς τε την Κυβέρνησυν καί τους . Α.18') Πραζις 9 Έ ν τζ αυτί) Συνεδρυάσευ τό Έπαρχυακόν Συμβούλυον Χαλκίδος.ς τους φι.νον ζήλον προς ταχεϋαν δι. Λαμ. τοϋ οποίου άνέλαβον μεγάλου έ'ργου. Αύγερι. Αποστό­ λου Δούμα.κης Τραπέζης. δυά τον όποϋον εδευξαν καί καταβάλλουσυν άξυέπαι.M. Απονέμει.εξαγωγην.ς την A.M. την δι.ν οι. Παύλου Λυάσκου. εί. Κυρι. Σταυ­ ρόν. Κατζοΰ.σμένον .ωτερι. ότι.ς την νησον Eußouav. Σπυρίδωνος Ταμβακα.λογενεϋς καί έντίμους Κυρίους Μι.Παράσχη.στήσευς του εί. Έλληνες. τάς οποίας υπόσχεται. Μι.ρείας καί Β. τάς εύχαρι.

γραφην Έ ν Χαλκύδι. Κατζάς. . Εΰχόμεθα νά φωτύση καν καύ νά ώφεληση δυά των παρατηρήσεων της αύτων το δημόσοον. τ<5 ποσόν των μέτοχων έφτασε τύς 952. Ό Πρόεδρος ΣΠ.Σταυρόν. Κυρι.άκος Σταματίου. Γ.χαηλ Τοσύτζαν καύ Γ.186 Κυρίους Μι. ΤΑΜΒΑΚΑ αντιπρόεδρος ΑΥΓ.όδοξες σκέψευς της ΕΛΠΙΔΟΣ γυά το μέλλον της έταυρύας έγραφε: " Ή Έλπύς έπι. Ό Πρόεδρος Ό ΣΠ.αστηματυ χρόνου ύπερβαύνουσυ τάς 1500. Χαλκύς την 17 ΙΟβρύου 1849. Ό Γραμματεύς Α. μετοχαύ συμποσοΟνται.500. ΑΒΕΡΩΦ Α. Χρ. άφοϋ ανέβαζαν τύς μετοχές σε 1. ότι. Άλλ'εν τοσούτψ δυνάμεθα νά βεβαυώσωμεν ημείς. Παολος Λυάσκος.Γούρνας. και! Κ. την 24 ΙΟβρύου 1849 Ό Γραμματεύς της Νομαρχίας Εΰβούας ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στη δυάρκευα των δυο επομένων μηνών (Νοέμβρυος-Δεκέμβρυος 1849). εός 952. Αθανάσιος Κουρούσης. ένω οι. μέχρι. προοπτυκές γυά το ερχόμενο έτος ?ίταν πολύ καλές.Δουμας. Ό ΑΙΩΝ τοΰ 'Ιωάννη Φυλημονα άντυκρούοντας τύς άπαι. ΤΑΜΒΑΚΑ Δυά την άντι. ΠΑΡΑΣΧΗΣ "Οτι.Ι. νά φέρη έν καυρψ τάς σοφάς παρατηρήσεις αύτή"ς εΐ.σι. άκρυβές άντύγραφον. Λάμπρος Γυαπλές. αϊ. τοΟδε έγγραφεϋσαι.φυλάττεται.Καλά'ύς. καύ έν où πολλψ δι.ς το περύ άτμοπλο'ύκης έταυρύας καύ ττίς καθαρύσεως τοο πορθμοί) της Χαλκύδος ζήτημα. Κατόπον δημοσυευομεν τά ονόματα καύ των νέων Μέτοχων.

εύς τους οφθαλμούς καύ την καρδύαν των κακοζηλων " (9). Ο... γυγαντυαύα τυς επυχεύρησυς. αδύνατον δε το νά κατορθωθώ έθνυκόν τυ.Ρύζος 2 Π. όπόσον άσπάζεταυ ού μόνον παρά των ατόμων. ού όπουου καλύπτουν τύς εγγραφές. καταχωρύζωμεν ένταϋθα τάς ακολούθους πράξευς. ώσανεύ έκρεμάσθη ή Ελλάς άπο τάς δυαθέσευς τούτων η έκεύνων.Βαλσαμάκης 1 Δ. κατά τυνας. Δυά νά δεύξωμεν δέ. Μετοχές.. ενα δηλαδή στέλεχος αποδείξεων έγγραφης μέτοχων στην έταυρύα καύ 4 κατάλογου μέτοχων από την Πάτρα (10) μας έπυτρέπευ νά δώσουμε τους επόμενους κα­ τάλογους μέτοχων. οτυ ή αποστολή της Έταυρύας. καύ μολονότι.. ενώπυον δε τούτων ή θέλησυς η καύ où σκοπού ολίγων πνύγονταυ. Β' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1849 (Άρυθμο'ς Άποδεύξεων 28-68) "Ελαβαν. αλλά καύ παρά των κουνοτητων.Φυλημων 2 Στέργυος Κοντός 10 'Ι. που έγυναν άπο την 1 μέχρυ τύς 28 Νοεμβρύου καύ άπο τύς 3 μέχρυ τύς 20 Δεκεμβρίου 1849. δεν φαύνονταυ Μέτοχου οδτου η εκείνου. Ευ'θε μη γύνωσυ καύ αδταυ κάρφος. Το σχετυκο ΰλυκο που υπάρχευ στο Ίστορυκό Άρχεϋο της Έθνυκης Τράπεζας.Καλλυγας 2 ' Ι.Εϋνάρδος 50 Λουκάς Ράλλης 10 . αύτης έκπληροΟταυ καθ'δλην την εκτασυν.Γ. ή ΰπόθεσυς της άτμοπλοϋκης Έταυρύας καύ της δυωρύξεως τοο Εύρύπου.τηγ Άμφυβάλλευ τυς πλέον. άνευ τούτων. 'Αληθώς έν ταϋς Άθηναυς αύταϋς ελέγετο άλλοτε "Ουδέν άνευ Θησέως"' άλλα τά πάντα ηδη κατορθοονταυ δυά της θελήσεως καύ της συνδρομής πολλών..

'Ιωννυδης Γ..Χ" Άθανασύου Άντωνύου Βαλτάσαρ Δαβόδ Γεώργιος Χ" Παναγιώτης Θωμόίς Νικολάου Ί.Κηκύδης Γεώργιος Γαβρυηλ ΙΙαΖσυος Άρνάρης Δέσποινα Σούτζη Ιωάννης Ίφουνης ΖαχαριΓας Χ" Κ.ΣκοΟφος Γ-Ζωχυός Νικόλαος Ι.Μάντζαρης Χ.άδης Ί.Λακοβας Δ. Γ.Αλεξόπουλος Θεοφανώ θ. Ά γ μ α λ η ς Ι ω ά ν ν η ς Τασσαύου Ιωάννης Οΰχονόμου Δ.Μαυρομάτης Δ.Καραναφάσυος Απόστολος Δουμας Ί.Κωνσταντυνύδης Γ..Αλεξοπούλου Ά.108 "Ελαβαν.Σούτσος Ανδρέας Κορομηλας Νεόφυτος 'Ι.Ρούκης Δυοσκουρύδης θ. Ά γ γ ε λ υ ν ύ δ η ς .Ευστρατι.

Δεσπότης Μουθυνυώτης 3 Χρυστοόουλος Καρανότζης 1 .D.Mimont 30 Παναγυώτης Χαλυχυοιουλος 1 Ήλόας Θρόνος 5 Κωσταντϋνος Ζαβυτσυάνος 5 Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος 2 Νυχολαος Φολαληθης 2 Δ.Ν..Βοζόνης 1 Γεώργυος Δ.189 "Ελαβαν....Σχυνα ' Μετοχές.Λάππας S αδελφού 3 Άγγελόπους & Γεωργαχοπουλος 3 Παναγιώτης Μακρυγιάννης 2 Ί. Σ. Κωνσταντίνος Ουχονομύδης Κωνσταντίνος Μουρούζης Έλ.Μαλτέζος 3 Δ.Ταμπαχας 5 Τομαζης Ράλλης (υπέρ του 'Οφθαλμιατρείου naC υπέρ άλλων φυλανθρωπυχων Καταστημάτων) Ί.Ταμπακοπουλος 10 2 Γ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1849 "Ελαβαν.. & Κ. Κωστοπουλος & αδελφού 1 Μάρης Μεσηνέζης 2 Δ..Βαλλώσης 2 Γεώργιος Κόγχος 2 Θ.. 2 20 3 Κωσταντϋνος ΣοΌτζος 10 F.. Μετοχές.

Ά θ α ν α σ ύ ο υ & Β .190 "Ελαβαν. Α .Καλι.Γ.Χρυσανθακύδης 1 Χ.Μαργαρύτης 3 Δ.Ραφτόπουλος 1 Α φ ο ύ Χ.Κ.Λαμπρόπουλος 2 Δημητρυος Θεοδώρου 2 Στέφανος Παππας 6 Α φ ο ύ ΙΙι.Ρατζυνόπουλος Βασύλευος Κωσταντύνης 1 Νυκόλαος ΙΙεταλας 1 Α φ ο ύ Σκαγυοπουλου 5 Σπυρύδων ΓεpoγL·αvvÓIoυλoς 1 .οντζή"ς 1 & Κ.Κουτολόλη 1 Κωσταντϋνος Ραφθάνης 1 Ί. Γ ε ω ρ γ α κ ο ι ο υ λ ο ς 2 Έμμ.Πάνου 2 Α φ ο ύ Νυκολάου 3 Βασύλευος Οόκονομόπουλος 2 Ι ω ά ν ν η ς Χρυσανθακύδης 1 Κωνσταντϋνος Γερουσης 2 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Φαρσης 1 Δ. Άνδρυτζοπουλος-Π.Ψαλυκοπουλος 2 Ί...ΓερούΌης 3 Θεόδωρος Τ ζ ύ ν η ς 4 Δημ.& Σπυρ.κας 5 Ά.Ζο'ύκης 1 Νυκόλαος Μοθωνοός 3 Κ.Σπυροπουλος 2 Νυκ.Πράτσυκας & Γ. 2 Συμεών Φλαμυάδης 3 Ν.Πράτσυκας 2 Χαράλαμπος Γκύκας .τζάλη · 3 Συδέρης Πράτσι.ΤζοΟκος 3 Μ. Χαράλαμπος Μετοχές.

Β' χαί Γ' δεν είναι. μαζ.. άφοΌ στο σύνολο τους άντυπροσωπευουν το ποσόν των 851 μέτο­ χων.ΙΙαπαδόπουλος 1 Γεώργιος ΙΙράτσυχας 2 Λεωνίδας Βλάσσης 2 Δημητρυος Ζουρβυάδης 1 Ου Κατάλογου Α'. είναυ φυσυκό νά υποθέσουμε οτυ χρύβεταυ ενα δεύτερο στέλεχος αποδείξεων. ' Μετοχές. φτά­ νουν τές 94-1.500 (12). Παράλληλα. O L εγγραφές συνεχίστηκαν καί τον επόμενο χρόνο με ύδυαίτερο ένδυαφέρον από πλευράς μετόχων. εκπρόσωπου τοο ανωτέρου κλήρου.. που ενδια­ φέρονταν άμεσα γυά την προσαρμογή της έλληνυκη"ς ναυτυλίας 'στίς νέες συνθήκες τοϋ άτμοϋ. μυλδνε γυά 952 μετοχές συνολυκά. όταν αυξήθηκαν κατά 550 περίπου καί τό στέ­ λεχος που έχουμε στη δυάθεση μας. Αυτό άλλωστε φαίνεται. επίσημα Καταστήματα καί Δήμου ολόκληρου στο δυάστημα Ίανουαρίου-Νοεμβρίου 1850. βέβαυα πληρευς. ò Γ.ΙΙυττακός 1 Ν. συνολυχης χω- . που μέχρυ σήμερα τουλάχυστον. ανέβασαν τό ποσόν των μέτοχων σέ 1.. Π. κα­ λύτερα καί από την πορεία που ακολούθησαν où εγγραφές τον επόμενο χρόνο. μέ τον ενεργό μεσολάβηση όρυσμένων από τους πυό ΰσχυροΰς χεφαλαυουχυκους κύκλους της έλληνυκης όμογένευας της Αγγλίας καί της Ιταλίας. ένω τά στουχεϋα πού δυαθέτουμε γυά την περίο­ δο Όκτωβρίου-Δεκεμβρίου.ί με τίς 90 μετοχές των Χαλχυδέων. Γνωστοί έμπορου χαί έπυχευρηματίες από την Ελλάδα χαί τό έξωτερυκό. δέν εχευ βρεθεί. στρατυωτυκοί. γυατί πίσω άπό τη μυκρη δυαφορά των 11 μετοχών. où όποιες. Σταύ­ ρου δυαπραγματεΰεταυ την αγορά δύο άτμοπλοίων.Χατζόπουλος 2 Κ.191 "Ελαβαν. Έπυσημαίνουμε το γεγονός αυτό.. παρουσυάζευ έγγραφες της τάξης μόνο των 47 μέτοχων (11).

α . Δοομηδης Νάκης Έμμ. 1 3 4 . α .1 3 5 ) Ξ. δίνει.Λουτος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ( α . μερυκές μονό άιό τύς μετοχές ιού σημευώθηκαν στο διά­ στημα αύτο' καύ συγκεκρυμένα άπό τύς 2 Ίανουαρύου μέχρι. Ό Κατάλογος ίου άκολουθεϋ. 138-139) Νυκολαος Ναζος Χρ.Δ. 128-132) Ελαβαν. Χ" Α λ α τ ζ ά ς Βεδμάρ Δήμος 10 Έσκαλώννα 5 Ληλαντέων 3 Ιί. 133) Φωκ.α.Γυαννοπουλος Κ. Μετοχές.000 στερλύνων άντυστούχως (13). 140) Δήμος Χαλκυδέων . τυς 20 Νοεμβρίου 1850. Δ.450 καύ 36. στην τυμη των 19.192 ρητυκοτητας 500 καύ 790 τόνων καυ δύναμης 200 καύ 500 Ειπών.Ρώκ ΜΑΡΤΙΟΣ ( α .Πατρυνος 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (α.Καμίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (α.Άσημακόπουλος Μπενυζέλος Ροΐ3φος Ά. γυά λο'γους πού ή'δη αναφέραμε.α.α. Δ' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1850 (Άρυθμο'ς Αποδείξεων 128-140) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (α.

ερυκης θαλάσσυας συγκουνωνύας μέ .Κρυεζη. Ή έταυρύα ωστόσο. Ή έκθεση αυτή.ρύα. OÙ συμβάσευς αυτές. γυά τά έξετάσευ τύς προτάσευς της έταυρύας.δυκης έπυτροπης από γερουσυαστές καύ βουλευτές πού συγκρότησε η Κυβέρνηση. η συγκρότηση της όπούας είχε ή'δη άρχύσευ άπο τόν Όκτώβρυο τοϋ προηγούμενου χρόνου (14). οι έγγραφες μέτοχων παρουσίασαν στασυμότητα λόγω της αιίφνύδυας εΰσαγωγης στην Έλληνυκη Βουλή στύς 18 Δεκεμβρύου 1850 της νέας ταχυδρομυκης συνθήκης ΈλλάδοςΑύστρύας καύ της νέας ταχυδρομικής σύμβασης μεταξύ των Έ λ ληνυκών Ταχυδρομείων καύ της Αύστρυακης έταυρύας Λόυδ. Εΰδυκότερα. στάλθηκε γυά έγκρυση στην Κυβέρνηση (15). συνεπώς καύ της ΰ'δυας της Έταυρύας Έλληνυκών Εμπορικών Άτμοπλούων καύ Δυορύξεως τοϋ ίίορθμοϋ τοϋ Εΰρύπου. έξαυτύας τοϋ εΰδυκοϋ τους περιεχομένου σέ σχέση με την τύχη καύ τύς προοπτυκές τών έγχωρύων ατμοπλοϊκών έταυρυών που θά Ιδρύον­ ταν μελλοντυκά στην Ελλάδα.ρύα καύ τους τρόπους πού ή Ε­ δυα έβλεπε νά πραγματοπουεϋ τους σκοπούς της. προκευμένου νά άναλάβευ τό έργο της (16). Έ δ ώ άκρυβώς εκδηλώθηκαν où πρώτες σοβαρές άντυρρησει-ς τοϋ Α. ώς προς την έλληνυκη έται.195 Ά π ο τότε. ή όπούα δέν η\αν καθόλου εύνο'ύκη γυά την ελληνυκη έταυρύα. εφόσον θεωρούσε τύς προτάσευς της "άβάσυμες" στάλθηκε στύς 3 Ιανου­ αρίου 1851 από την Κυβέρνηση Α. το όποϋο. της 10 Όκτωβρύου 1849. ή πρώτη στύς 27 Νοεμβρύου/9 Δεκεμβρύου 1850 καύ ή δεύτερη στύς 26 ΐΊ'οεμβρύου/8 Δεκεμβρύου τοϋ ύδυου έτους -αμέσως δη­ λαδή μετά τη'ν υπαναχώρηση των Αυστριακών ώς προς τους δρους διεξαγωγής της ταχυδρομυκης συγκουνωνύας εντός τοϋ Κράτουςπάγωσαν τύς εγγραφές μετοχών στην ελληνική έται. γυά νά χορηγη'σευ ή Κυβέρνηση τό άποκλευστυκό δυκαύωμα (προνόμυο) της έσωτ.Κροεζη ώς απάντηση στα όσα πρότευνε ή έταυρύα.Δ. που εζχαν υπογραφεί άπο τους ένδυαφερομένους. προχώρησε στη' σύνταξη τοϋ Καταστα- τυκοϋ της. Συγκεκρυμένα. κατά τό άρθρο 2 τοϋ Β. où άντυρρησευς τοϋ Πρωθυπουργού εκφράστη­ καν έπύσημα μέ την έκθεση της εΐ.

συν της εται-ρύας' ή δε ολη αύτοΰ ποσότης ν'αύξάνεταυ εν ανάγκη καύ μέχρυ τρυων εκατομμυρίων. έάν τά κέρδη δέν δίδωσϋ εΐ.ν εΰς την Κυ­ βέρνησαν δωρεάν υπηρεσίας τονάς". αντί της δωρεάν απονομές των ύπηρεσυων των άτμοπλοίων της έταυρίας εΰς την Κυβέρνησαν" (17). καί νά συστηση δι/αύτων δύο γραμμάς έσωτερϋκάς.' Νά συμπληροϋ τον τόκον. έάν δε ό'χυ δρχ.ς της έται.σότης των εσόδων προς τά έξοδα.I'M έλληνυκά άτμόπλουα γυά είκοσι. προτάσεις τοο Γ.ρίας άτέλει.' "Αμα κατατεθέντος το<3 ενός εκατομμυρίου ή έταυρύα ν'άποκτηση τρύα ατμόπλοια. ε.' Νά χορήγηση εύς τά άτμόπλοοα της έται. μέχρι.). άναπληροΌσα ούτω τά αΰστρυακά καύ γαλλυκά άτμόπλουα. καύ έπεκτείνουσα αύτάς καύ εΰς μέρη ό'που δεν προσόρμοϋσε ταϋτα σήμερον.ρίας άπο' την Κυ­ βέρνηση.ρίαν. οδτυνος.' Νά άποζημυώση επί δυο έτη την έται.κάν αύτης πλοΰα. 20.Σταυ­ ρού. έάν το μέρισμα ΰπερβαίνη τά 6 τοϊς %.'δυα η Κυβέρνηση αναλάμβανε: "δ. Έ ν ω δηλαδή ό Σταύρου έκρυνε πώς ή έλληνι-κη έταορέα μποροοσε νά ξεκι. γ.' Τά άτμόπλουα της έται. χρόν'υα.' Νά συγκροτηθώ κατ'αρχάς κεφάλαι.συ νά κατατεθη ευθύς μετά την έγκρι.000.' Νά δίδη κατ'έτος δρχ. εάν πρόκυ­ ψη άνι.αν οποίαν καί εΐ.νησευ άρχι. σέ ό'. ίου ζητούσε ό Γ. καί αΰτης της Επτανήσου. 40.ς τους μέτοχους τέσσερα τους εκατόν.000.ά πέντε χυλι. έπρεπε: "α.ον εκ δυο εκατομμυ­ ρίων δραχμών δι.ς τά πολεμι. Παρομουες η\αν καί οι. Έκεϋ πού ό Πρόεδρος της έταυρίας είχε δυαφορετυκη γνώμη ίταν στον τρόπο πού έβλεπε ό υδυος την άρχυκη της συγ­ κρότηση (σημεϋα α' καί β' των προτάσεων της Κυβέρνησης). β.τα τουλάχυστον αφορούσε τίς άπαοτησει. ζ.κά μέ ένα ατμόπλοιο καί άργο'τερα "εΰκο- .ρύας ν'άπονέμωσι.άδων μέτοχων (προς 400 δρ. το ημι. στ.Σταύρου. εζ ών εκαστον νά εχη εκατόν ίπ­ πων δύναμυν. Ή ί.

αμορφωνόταν ή κατάσταση γοά την έται. κρύνοντας πώς υπήρχε οΰσοαστυκτί ανάγκη δρομολόγησης πέντε συνολυκά άτμοπλούων. που θά καθόρυζε ή Έ θ νι. Ά π ό τη μύα έπρεπε νά περυμένευ νά δεϋ την άντύληψη τοο Κράτους γι.ων. που σταμάτησαν ou εγγραφές.ααφαλύσευ μέ τόν καλύτερο τρόπο τά συμφέροντα των μελλοντι­ κών έλληνυκων άτμοπλο'ύκών έταυρι. μέ την άνοχη τοΟ Α. καύ τρύτου.ρύας. άπέκλει.ρύας Λόυδ.ρύα στύς αρχές μόλι. το Νοέμβρι.500 περύπου μετο­ χές.σθτ}" (18).νωνύας στην Ελλάδα. Τέλος η Κυβέρνηση.ν où μέτοχου ευς 3.000. ή Βουλή έδωσε τη συγ­ κατάθεση της στη συνομολόγηση της ταχυδρομυκης σύμβασης με­ ταξύ της Γενοκης Διευθύνσεως των Ταχυδρομεύων της Ελλάδος χαύ της Έται. ή Κυβέρνηση.ρύα.ά τόν τρόπο διεξαγωγής της θαλάσσιας συγκοι.ο του 1850. νά συγκεντρώσει.ε κάθε νέα δυαπραγμάτευση μαζύ της πρύν "άνεβίοσι. δι. στη συμπλήρωση τοο ποσοΟ των 3. ανάλογο.1^5 λυνόμενη" νά προχωρησευ στην απόκτηση καύ δευτέρου μέχρι. άφοϋ προηγούμενα φρόντυσε νά δι. μέ εύνο'Οκό κλίμα άπέναντύ της άπό πλευράς μετόχων καύ ουδέτερη την Κυβέρνηση. Ωστόσο. άντι.ρύα είχε καταφέρει.υέ δεδομένητην έπι.κότητα των μετόχων καύ τη στάση της Κυβέρνησης.000 μέτοχων.ακών.φυλακτι.κά έκεύνη την περύοδο.1. χωρύς κάν νά βάλει. όφευλε νά προχωρήσει.000 μέτοχων. πράγμα πολύ δύσκολο γυά την έται.τά όποϋα έπυπλέον θά αγοράζονταν μόνον εφόσον η έταυρύα κατέθετε το ενα άπό τά δυο έκατομμυροα ποΰ έπρεπε προκαταβολικά νά συγκεντρώσει άιό τύς έγγραφες 5. ή έται.πρότευνε την άρχοκη απόκτηση τρυων . καύ άπό την άλλη. μέ την Κυβέρνηση. τώρα.Κρυεζη . où όποϋοι.ς τοΟ 1851.. ίταν άμφύβολο αν θά μπορούσε νά πετύχει. περυορύζοντας τύς άξυώσεος των Αύστρι. στύς 23 Φεβρουαρύου 1851. θέμα εγκρυσης των προτάσεων της έται. "Ετσι.απραγματευτεϋ πάλι. γυά νά μπορέσει. Γυατύ αν σέ δυάστημα 14 μηνών. άπό τόν Όκτώβρυο δηλαδή τοΟ 1849 μέχρι. κάτι.κη άτοπροσωπεϋα μέ αφορμή την ευσαγωγη των συμβάσεων πού αναφέραμε. καύ όταν εν έκατομμύροον δραχμών άθροι. ευδι. σύντομα νά δι.

ς των Αυστρι.τησει. φάνηκαν. Αυτό άποδευκνύεταυ άπό το γεγονός δτυ άπό το'τε. Στύς 23 Μαρτίου 1851.ασφάλι. σε σημαντικό βαθμό. ανατρέποντας την α­ πόφαση πού ή υδυα εζχε έκδόσευ κατά τη δυάρκευα της προη­ γούμενης Συνόδου της (20). τέτοιο δμως δέν εγι. την έξελυκτυκη' . μέχρυ καί τό Δεκέμβριο τοο 1851. προσπάθευες γυά τη συγκρότηση της πρώ­ της έλληνυκης ατμοπλοϊκής έταυρίας σταμάτησαν όρυστυκά τον επόμενο χρόνο.ακων. Τά έμπόδυα της ελληνικής έταορίας. πού το θέμα των συμβάσεων ξανασυζητη'θεκε στην Έλληνυκη Βουλή. περι. τη συγκεκρυμενη ΰποστηρυξη του Κράτους απέναντι. ακολούθησε ή συγκατάθε­ ση της Βουλής στη συνομολόγηση της ταχυδρομυκίϊς συνθήκης μεταξύ της Ελλάδος καί της Αυστρίας. "Εχοντας εξασφαλίσει.ατί ή κύρωση της ταχυδρομυκης σύμβασης Έλληνυκων Ταχυδρομείων-Έταυρίας Λόυδ αναβλή­ θηκε. Κάτι. οι. μετά την άρνηση τοΰ Οικονομικού Συμβουλίου της αυστρι­ ακής έται.1% προοθουσαν την ελεύθερη δυεξαγωγη της έσωτεροκης θαλάσσυας συγκοινωνίας.ορίζοντας ταυτόχρονα τά δυκά της.νε γι. που θά της εδυναν την εΰκαυρία νά διαπραγματευθεί καί πάλι.ρίας νά δεχτεί τη σύμβαση μέ δρους πού δι. Ή αναβολή της κύρωσης αύτης στάθηκε μοι. μπορούσε τώρα νά προχωρήσει. Περιγράψαμε ηδη.500 μέτοχων.ζαν τά συμφέροντα των έλληνυκων ατμοπλοϊκών έταυρι. σύμφωνα μέ τίς άξυώσευς τών Αύστρυακών. σε γενυκές γραμμές. στίς άπαι.ων. κανένας μέ­ τοχος δε γράφτηκε στην εταυρία (19).ετσυ .ραία γυά την Έται. μετά τη συγκατάθεση πού έδωσε ή Βουλή' στύς 12 Φεβρουαρίου 1852 γυά τη συνομολόγηση της ταχυδρομυκης σύμβασης μεταξύ της Γενυκης Δυευθύνσεως των Ταχυδρομείων τοϋ Βασυλείου της Ελλάδος καί της Αύστρυακης Έταυρίας Λόυδ. με μεγα­ λύτερη ευκολία στη συγκέντρωση των 1. νά περιορίζονται. με την Κυβέρνηση. Παρ'δλ'αύτά.ρία Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλοίων καί Δυορύξεως τοο Πορθμού τοΰ Ευρίπου.

.φυλακτι.ατύ οϊ. ευθύγραμμα καύ απαλλαγμένη από εσωτερικές άντυθέσευς το έπύμαχο ζήτημα της αναπροσαρμογής. η Κυβέρνηση τη­ ρούσε στάση ΰδυαύτερα έπι. σημαντυκότατο. τέτουα προϋπόθεση δέν συντρέχει.κής δύναμης που εκπροσωπούσαν.ς γι.ξαν άπό το βήμα της Βουλής ό υπουργός των Έξωτερυκων Α.στι.κά ό Α.ος μέτοχος της έται. υπο­ δηλώνουν την ύπαρξη καύ κάποι.ουργύα έπι.κά συμπαγής καύ άναλλούωτη ώς προς τύς βασοκές συντεταγμένες πού καθόριζαν τη δομή' καύ το χαρακτήρα της.χει-ρησεων μετοχικής μορφής.κη της Κυβέρ­ νησης με απρόσμενες.Σκούφος.Πάυκος .Πάοκος καύ ό Γενι. τη γεωγραφι.ρύας καύ μάλυστα άπό τους πρώτους (21).κη ' Avτυ προσωπεία νά άντι.κη δηλαδή ολοκλήρωση τοϋ ανεξάρτητου έλληνυκοϋ έθνί.ατυπώθηκαν. Καύ πρωτ'άπ'δλα ας δούμε τύ άκρυβως ΰποστηρι.ατύ αύτε'ς υποβοήθησαν τη'ν Έθνι. αλλά γι. γι.ς αυτές. πού ?ίταν καύ ò οδι.κη. Προβάλλοντας δμως ώς άπαραύτητη προϋπόθεση γυά τη σύσταση των έπι.Κρυεζή βασι.πτώσει. θά εξετάσουμε λεπτομερειακά τά αυτυα της άποτυχύας της καθώς καύ την έκταση της πραγματι.βως προοθοΟσαν κάτι.ρησεων αύτων τη συρροή' χρηματικών κεφαλαύων καύ ύποστηρύζοντας συγ­ χρόνως ότι.κά δεν ήταν άντύθετη στη δημι. Γυά το σκοπό αυτό εϊναυ ενδυαφέρουσα ή δυερεύνηση των δοαφόρων απόψεων που εκφράστηκαν στην Έλληνυκη Βουλή άναφορυκά με την έταυρύα κατά τη δοάρκευα της τελυκής φάσης των συζητήσεων γοά την υπογραφή η οχυ της ταχυδρομυκής σύμ­ βασης τού 1850: όχι. δπως δι. ή ούκονομυκη πολύ­ τοκη της Κυβέρνησης Α.J 97 πορεύα των προσπαθεοων δημυουργύας της Έταί-ρύας Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλούων καύ Δοορύξεως τοϋ Πορθμού τού Ευρύπου.κά τη' δεδομένη πολυτι.στι.κού Κράτους -πού περιελάμβανε ενα μονάχα τμήμα τοΟ ελληνι­ σμού. Σύμφωνα με τύς δηλώσευς καύ των δύο. παραμένοντας γενι. où όποϋου.ων άλλων παραγόντων έκτος άπό έκεύνους πού διαφάνηκαν κατά την έκθεση των γεγονότων. όπως είδαμε. Χαρακτηρι.ξαν άποφασι. στηρι.ά τη'ν εταιρία. έπι. Συνεχύζοντας. έπευδη άκρι.μετωπύσει.χει.κός Δυευθυντης των Ταχυδρομείων Γ. άπόψει.

προτυμωσα καύ μυκράν ωφέλευαν δυω η τρυων τους %. où συνεταυρυσμού γύνονταυ όταν ύπάρχωσυ πολλά κεφάλαυα καύ μη έχοντες πως νά καταστησωσυν αυτά παράγωγα où κεφαλαυοΟχου. έκεΰνου τελικά πού είχαν εγγρα­ φεί ώς μέτοχοι-.που άντυπροσώπευαν τό ποσόν . λαμβανομένου υπόψη τοΰ άρυθμοΰ τους καύ της ούκονομυκης τους κατάστασης. τά δυέθεσεν εις άτμοπλοΐκάς έπυ- χευρησευς. ένω γυά την πραγματοπούηση των σκοπών της επυχεύρησης άπαυτοϋντο 5. έλεγαν φαυνόταν: α) από τό ότυ. Τουοϋτον δε τυ έπραξε καύ ή έταυρύα Λόϋδ. Αυτό. η ανυπαρξία χρηματυκων κεφαλαυων καύ συ­ νεπώς ή άδυναμύα της έταυρύας νά προχωρησευ στη'ν ολοκλήρω­ ση της συγκρότησης της αποδεικνύονταν κατά τη γνώμη τους άπό δυο πράγματα: 1) την απουσία έγγραφης υκανοπουητυκοϋ άρυθμοϋ μετόχων καύ 2) την ελλευψη εκπόνησης κατάλληλου προγραμματυσμοΟ γυά τό έργο πού έπρόκευτο νά άναλάβευ. ή σΰστασυς τουουτων έταυρυων άποβαύνευ σχεδόν α­ δύνατος. καύ όταν φθάσωμεν ευς άκμη'ν ώστε νά μη εχωμεν πως άλλως έπωφελέστερον νά τά δυαθέσωμεν. καύ ό έχων τουαϋτα δΰνατυ νά τά δυαθέση έπύ τόκω 8 καύ 9 τους %. η Κυβέρνηση ύσχυρυζόταν οτυ παρά τύς μεγάλες προσπάθειες που είχε καταβάλευ ή έταυρύα γυά τη' συγκέντρωση μετόχων. Ευδυκότερα. ητυς έχουσα κεφάλαια περυττά. τότε ευκόλως δυνάμεθα νά προσφύγωμεν καύ ευς συστάσευς έταυρυων" (22). Άλλ'έν Έλλάδυ.000 μετοχές . δπου τουαυτη σπάνυς κεφαλαίων υπάρχει. Άναφορυκά με τό πρώτο. Μ'αύτό το πνεϋμα ερμήνευσαν καύ αύτυολόγησαν το άδυέξοδο στο όποϋο είχε περυέλθευ ή προσπάθευα δημυουργύας της Έταυρύας Έλληνυκών Έμπορυκων Άτμοπλούων καύ Δυορυξεως τοο Πορθμού του Εύρύπου. où κυβερνητυκού εκπρόσωπου. ^ταν πολύ λύγου καύ άση'μαντου. "Ας ένασχοληθωμεν λουπόν εν πρώτους εύς πολλαπλασυασμόν των κεφαλαυων ημών.lye έλεγε: "... τά*δυαθέτωσυν ευς εταυρύας καύ επύ μυκρφ ωφελεύα.

où έγγραφες είχαν σταματησευ στύς 1. οι. εξη μήνες μετά από τη σχετυκη απόφαση της Γενυκης της Συνέλευσης." ρωτοΟσε εΰρωνυκά ò Α. OÙ ύπόλουπες μετοχές είχαν μεύνευ απλήρωτες γυατύ. χωρύς νά μπορούν παράλληλα καύ νά καταθέσουν τό ποσόν που άντυπροσώπευαν où μετοχές τους. γυά νά μπορέσευ νά διαπραγματευθεί καύ πάλυ με την Κυβέρνηση. την ήμερα πληρωμής της συνδρομής τους.ΣκοΟφος έπρεπε νά φτάσουν où μετοχές τύς 3. αλλά οΰτε κάν θά μποροϋσαν νά καλύψουν τύς υπάρ­ χουσες συγκουνωνυακές ανάγκες: "Δυά των τρυών λουπόν τούτων άτμοκυνητων θέλευ λαμπρυνθη ή σημαύα μας. ή Κυβέρνηση ΰποστηρυζε οτυ αν καύ ή έταυρύα δυακηρυσσε πώς σκοπός της ?ίταν ή δημυουργύα σύγχρονων μέ­ σων συγκουνωνύας πού θά συντελοΌσαν άποφασυστυκά στην προ­ αγωγή της όλυκης ανάπτυξης τοϋ τόπου. où οποίου.I-i'-) των δύο εκατομμυρίων. Στο σημείο αυτό ό Α. "Οσο γυά τό δεύτερο.Πάυκος δυαπύστωνε οτυ où μέτοχου της πρώτης έλληνυκης άτμοπλοϋκης έταυρύας δέν δυέφεραν καθόλου από τους συνδρομητές συγγραμ­ μάτων. ε­ ξαφανίζονται. την ελλευψη δηλαδή κατάλληλου προγραμματυσμοο. κάτοχο' τους είχαν εγγραφεί μόνο καύ μόνο γυά νά εμψυχώσουν την έπυχεύρηση. ό'χυ μόνο δέν θά συντελοϋσαν στην πρόοδο τοϋ τόπου. Πάυκος καύ άπαντοΌσε: ""Οχυ. Αυτό. συνολυκά. τά οποία. δυ'αΰτών θέλευ| καταστη άξυόμαχον τό έλληνυκόν ναυτυκόν. τό οποίο απείχε πολύ άπό τύς δυακηρύξευς της. ύπενθύμυζε ό Γ.500 Στο' ημυσυ δηλαδή των μετοχών που ό'φευλε νά συγκεντρώσευ ή έταυρύα. με δυσκολύα είχε κατορθώσευ νά ευσπράξευ τό •ημυσυ της άζύας των μέτοχων πού είχε εγγράψει.000 καύ νά συγκεντρω­ θεί ένα εκατομμύριο τουλάχυστον (23) καύ 3) άπό το ό'τυ ή έ­ ταυρύα·. τά άτμοκύνητα ταΏτα δέν θέλουσυ . ή ΰδυα έμενε καθηλω­ μένη σέ ενα περυορυσμένο πρόγραμμα δράσης. Γυά τό σκοπό αυτό καύ μόνο. τό καταλάβουνε κανευς εΰ'κολα: α) άπό τύς προτάσευς της έταυρυας γυά την κατασκευή τρυων συνολυκά άτμοπλούων. σύμφωνα μέ τύς κυβερνητυκές άπόψευς. γυατύ δέν έχουν χρήματα νά πληρώσουν (24). κατά τη γνώ­ μη των εκπροσώπων της Κυβέρνησης.

σύμβαση "έπαι. Πάι.ακων συμβάσεων πού εγι.ο τοϋ 1851. 3.νε μέ πρωτοβουλία των Αύστρυακων καί μέ όρους πού προοθοϋσαν τά συμφέροντα τους.200 •προσθέσει.δι.αφωνοϋσαν μέ τη συ­ νομολόγηση της ταχυδρομυκίϊς σύμβασης άνευ ορών.500.κου καί τοϋ Γ. της έλληνι. ολοκληρώνοντας τη'ν έ'χθεση τών απόψεων πού ακούστηκαν στη Βουλή γύρω άπό τά αί'τυα αποτυχίας της έται. 2.ρίας.ποι. χαύ ò της έται.ν της εταυρίας προσκόμματα καί δυσχερείας ανυπέρβλητους" προσπαθούσε τώρα "παραμορφοϋσα την αλήθευαν" νά πείσει.κών άτμοπλούων με βάση τύς υπάρχουσες συγκουνωνι.Σκούφου. τον Ίανουάρι. Άρχι.προτάσει. τυ εί. δεν είχε δώσευ καμι. στη'ν Κυβέρνη­ ση.μένα.α ò Γ. τό Σώμα νά εγκρίνει. νά περι.ά απάντηση στύς άντι. Ή Κυ- βέρνησι.ρία οδηγήθηκε τελι-κά σέ καταστάσει.αστι.πόν δέν επταυσεν εύς ουδέν. Καί έδω.ς τοο Α.ς λοι. Συγκεκρι.ο τοϋ 1850: όταν οι. Μ'αΰτην ακρι­ βώς την εννοι.η'σωσι. τίς μόνες πού άντυμετώποζαν το πρόβλημα δημιουρ­ γίας ελληνι.ρύας δυευθυντης άφηκεν εκκρεμή την ύπόθεσι..ρίας καί συνεπώς δι.κά της στεροϋσαν κάθε δυνατότητα έξέλϋξης. κατηγοροϋσαν την Κυβέρνηση ότι. τότε.ρίας έφταναν τους 1. où βουλευτές πού ύποστη'ρυζαν τη συγκρότηση τη"ς έται.ν.ν ωφελείας εις ολίγους μερι.ούχους" (25) καί β) άπό τη στάση της έταυρίας απέναντι. μέτοχοι.κά.Σκοϋφος έσπευδε νά δηλώσει. αξίζει νά θυμηθούμε: . 1.κης έται. Την δεκάμηνη αναβολή της ταχυδρομυκης σύμβασης μετά- . αναφέρονταν στο γεγονός δτυ ή έταυρύα. μέχρι. βλέπων ίσως τό άνεκτέλεστον αύτης" (26).: ".. γι.ακές άνάγχες καί γνώμονα τό έθνυχόν συμφέρον. τό Δεκέμβρι.ρίας άπό την Κυβέρνηση.ς της Κυβέρνησης. Τη'ν άπόρρυψη τοϋ Καταστατικού της έται.ά νά καταλάβου­ με καλύτερα τίς πραγματικές συνθήκες κάτω άπό τίς όποϋες ή εται.ς την εΰκλευαν της σημαύας ήμων καύ μόνον δύ­ νανται. Την εΰσαγωγη των έλληνοαυστρι. τί άκρίβώς απάντησαν στίς παραπάνω δηλώσει. "Ας δοϋμε τώρα.σθητως βλάπτουσα τά έθνοκά συμφέροντα". άφοϋ πρώτα "παρενέβαλεν εις την σύστασι.ς πού οΰσι.

Την επαναφορά άπό την Κυβέρνηση. της ίδι. οΰτε ό Λόυδ. αντικρούοντας έναν έναν τους λογούς που εμφάνισε ή Κυβέρνηση Α. Ό Δ. το Δεκέμβριο τοο 1851. βουλευτές. uva κατάδειξη το απαραίτητον της αυστριακής εταιρίας" έλεγε χαρακτηριστικά ό Δ. οΰτε πολύ περισσότερο ή tòta ή Κυβέρνηση πύστευε βασικά στά δσα διακήρυσσε σχετικά μέ την τύχη καί τίς προοπτικές των ελληνικών εταιριών αύτοΟ τοϋ είδους.Μητσάκης μάλιστα. οι.ας σύμβασης μέ τη δυαγραφη των όρων ιού δυασφάλυζαν τά έλληνυκά συμφέροντα. οσο ή έλλειψη της "συνδρομίϊς" τοϋ "ζήλου" καί της "χειραγωγίας" άπό την πλευ­ ρά της Κυβέρνησης. θά ρωτήσει: "Άφ'οδ όμως κατά την ίδέαν τινών. ό'πως άλλωστε καί κάθε άλλης παρόμοιας εταιρίας. Κατόπυν. άφοΟ προηγουμέ­ νως υποχρέωσε την Κυβέρνηση νά δώσει." (27). τη συγκατάθεση της. συγκεκριμένες έγγυησευς υπέρ των εγχωρίων άτμοπλο'ύκων έταυροων καύ 4. ίδιοι. "έσμίκρινε δυστυχώς κ'έταπείνωσε παν ότι ελληνικόν καύ διά τοϋτο παρά την συνήθη άβροφροσύνην καύ το . διά τί ή εταιρία Λόυδ δέν παρεδέχθη τόν τιθέντα όρον υπέρ της ενδεχομένης συστάσεως εταιρίας τοιαύτης ποιον διέτρεχε κίνδυνον πληροφορημένη οδσα περί τοΟ αδυνάτου της πραγματοποιήσεως τοϋ όρου εκείνου. υποστήριζαν ότι εκείνο κυρίως πού εμπόδιζε τη δημιουργία εγχωρίων μετοχικών επιχειρήσεων δέν ίταν τόσο η απουσία χρηματικών κεφαλαίων. β) δέν συμφωνοοσαν μέ τίς κυβερνητικές εκτιμήσεις γιά τόν αριθμό καί το κΟρος των μετόχων της εταιρίας: " Ό Υπουργός. δέν ?ίταν πιθα- νότης νά πραγματοποιηθώ ò σκοπός τη"ς συστάσεως ελληνικής ε­ ταιρίας.Μητσάκης. ήταν αδύνατη στην 'Ελλάδα γιά τους λογούς πού πρόβαλε ή Κυβέρνηση.Κριεζη σαν αιτίες γιά το ναυάγιο τών προσπαθειών συγκρότησης της ελληνικής έταιρύας: α) δέν δέχονταν ότι ή ίδρυση της Εταιρίας Έλ- ληνβκων Εμπορικών Ατμόπλοιων καύ Διορύξεως τοο ΙΙορθμοΌ τοο Ευρίπου. Συγκεκριμένα. γιά νά αποδείξει ότι. γυά την όπούα ή Βουλή είχε δώσει.201 ξύ των έλληνυκων Ταχυδρομείων καύ της έταυρύας Λόυδ.

καύ μέτοχου τουοΒτου δέν λέγονταυ μαθηταύ. δήμου ολόκληρου. αί'τυνες μετά την έκτύπωσυν έξελέγονταυ νόθου' αλλ'ή έταυρύα αΰτη δεν εχευ μέτοχους μαθητάς. ουτυνες συντρέχουσυ μεν εκ φυλομαθεύας. ή χρηματυστυκη τράπεζα καύ εχευ ωσαύτως 100 μετοχάς' παραλεύπευ δέ δτυ καύ δήμου. έπύσημα καταστήματα. δτυ ή έλληνυκη έταυρύα μόλυς άρξαμένη. ή έταυρύα όμως καύ επελήφθη των έργασυων της καύ προέβη ούσυωδως. δπως τά κρύνωμεν καύ άπαραύτητα καύ επωφελή. τά δ'αύστρυακά άνυψοϋνταυ. καύ έντεϋθεν συνά'γεταυ.202 ευγενές των λόγων αύτοΰ. άλλ'άποφευγουν τη'ν πληρωμην δυ'άνέχευαν". της εντός της Ελλάδος συστηθεύσης. ωμύλησε ταπευνωτυκως περί. καύ δέν άγνοεϋ δτυ καύ πολλού άλλου εύσύν ετουμου νά ύπογραφωσυν. ΰνα φυλοτυμούμενου προτυθωσυ καύ άλλου βαθύπλουτου έμπορου. ευναυ ό πολυτάλαντος Τοσίτσας καύ εχευ 150 μετοχάς' θέλευ νά μάθη τύς επεταυ μετά τοϋτον. ούτυνες άνυπομόνως περυμένουσυ πότε θέλευ παύσευ ή μετά των αΰστρυακων συνθήκη. καύ πολλού άλλου μετ'αΰτοΰ" εύσύν υπογε­ γραμμένου. ότυ οΰ μέτοχου της έλληνυκης έταυρύας εΖναυ πλέον πτωχού μαθηταύ. ώς ò δήμος Χαλκύδος. OÙ υπουργού λουπόν ωφευλον νά έκφράσωσυ την λαμπροτέραν περύ της έταυρύας ύδέαν. καύ εΰς έναντύαν περύπτωσυν νά άναλάβη τάς έργασύας της" (28)' καύ γ) δέν θεωροοσαν πραγματοπουησυμες τύς άντυπροτάσευς της . Έντεϋθεν δέ φαύνεταυ. της έλ­ ληνυκης έταυρύας. Καύ ύπενθύμυζε: "ΕΪναυ εγγεγραμμένου υπέρ αΰτης βαθύπλουτου έμπορου. ατυ τά μέν έλληνυκά πράγματα σμυκρύνονταυ δπως θεωρηθωσυ μηδαμυνά. ΰνα ΰδη πρώτον αν θέλευ κυρωθί} αΰτη. άμα ΰδόντες ό'τυ η Κυβέρνησυς προθυμοπουεϋταυ υπέρ της έλληνυκης έταυρύας καύ θέλευ τεθη αΰτη εύς ένέργευαν. εμευνεν εΰς τάς πρώτας αύτης προπαρασκευάς. Άλλ'άντύ τούτου κηρυττευ. προσέθηκεν ό έπύ των έξωτερυκων υπουργός. Θέλευ νά μάθη το Σώμα τύς είναυ ό έπύ κεφαλής τοΟ καταλόγου υπογεγραμμένος. εύπών δτυ αΰ υπέρ αύτης εγγεγραμμένου μετοχαύ όμουάζουσυ συνδρομάς βυβλύων. άλλ'έπηλθεν εν τψ μεταξύ η νέα εΰσαγωγη της συνθήκης καύ έπρεπε νά περυμένη έπύ μυκρόν.

γυά τους βουλευτές πού δυαφωνοϋσαν μέ τη λύση Λόυδ. Μέ τό σκεπτυκό αυτό η Βουλή οφει.. όπερ έστύ. δυά τύ ζητοΟσυ νά καταβάλη εν έκατομμύρι. Γι'αυτόν ακριβώς τό λόγο έπρεπε τό Σώμα νά καταψηφύσει τη σύμβαση άνευ όρων. δυνατόν ν'άρχυση έξ όλύγων άτμοκι.ουργύας έλληνυκων άτμοπλο'ων. τη συγκατάθεση του. αΰτη με 300.ακές διαθέσεις της Κυβέρνησης καύ τοΰ Στέμματος καύ ζημύωνε ανεπανόρθωτα τά εθνικά συμφέροντα. άφ'οδ αϊ. βαθμηδόν δέ μαγαλύνεταυ καύ αυξάνει. ή σύμβαση άνευ όρων.ακές σχέσευς καύ άποδεύκνυε έμπρακτα τό κρατοκό έκδυαφέρον υπέρ τοϋ έλληνυκοϋ έμπορύου. την έταυρύα μέ στόχο νά αποσπάσει.δς έν ψ είναι. όπως έλεγε χαρακτηριστικά ό .κο καύ τον Γ. γοά τον Α. ή έταυρύα δέν θέλει. αληθές» ότι. "Αλλωστε. ν'άρχυση με 1/2 έκατομμύρυον κατ'αρχάς".κη 'Αντιπροσώπευα είχε θέσει. "Ετσο. Άντύθετα. υν'άρχύση. "Πάσα έ­ ταυρύα.νητων καύ βαθμηδόν ενυσχυομένη.λοαυστρι. καθ'όσον ή έταυρύα> δύναται.ά μι.: "Καύ όμως. άφ'ου δύναται. ζητοοσυ νά μη πραγματοπουηθί} ποτέ. έπρότεονεν αδύνατα πράγματα.205 Κυβέρνησης: "Δεν είναι. έμποδύζοντας έτσι την Κυβέρνηση νά εκμεταλλευτεί τό αδιέξοδο στό όποιο ή ίδια είχε οδηγήσει. Καύ στό σημεϋο αυτό θά ρωτήσει.λε νά δεχτεΰ τη σύμβαση μέ τους όρους πού πρότει.000 δραχμών νά Ίιρομηθευθί} εκαστον άτμοκύνητον. όρματαυ πρώτον από μυκρων κεφαλαύων καύ μέσων.νόμεναυ αύταύ δυσκολύαο καταβάλλον­ ται. φανέρωνε τύς φι. πραγματοπουηθη δοότι. εφόσον ή ενδεχόμενη υπο­ γραφή της απέκλειε καύ την παραμικρή προοπτική ίδρυσης έγχωρύων ατμοπλοϊκών επιχειρήσεων. νά πρόσθεση καύ άλλα.αν δι.Πάι.ναν où Αυστριακού καύ όχυ σύμφωνα μέ τους όρους τους όπούους ή οδυα ή Έθνι." (29).Μητσάκης..Σκοϋφο η προσφυγή στον Λόυδ προωθούσε τύς έλληνοαυστρι. ζητοΟσυν ώστε ν'άρχύση ευθύς δυά 4-5 ατμοκίνητων. αλλά δυότυ τξί έπροτάθησαν ύσως τουαΟτα" ύποστηρυζε ò Δ." αλλά καθ'όσον άφοροι την ελληνυκην έταορύαν. καύ προ τούτου νά παρακατάθεση εν έκατομμύρυον δραχμών εός το ταμεϋον. στή σύμβαση πρύν έναν άκρυβως χρόνο: όταν έκτυμοΟσε ότυ υπήρχαν στην Ελλάδα δυνατότητες δημι. προτει.

Βέβαυα ό κερδοσκο­ πικός τους χαρακτήρας ε£ναυ σαφής. πρέπευ νά εξετάσουμε ξεχωρυστά το αύστρυακό ενδυαφέρον γυά ανανέωση. Το ϋδυο άκρυβως ύσχύευ καί γυά τό Κράτος. αυτό συμβαίνευ παρά την έσωτερυκη τους δοαφοροποίηση καί οχυ χάρη σ'αΰτην. μέ κρυτηρυα δυαφορετυκά από έκεϋνα πού κα­ θορίζουν τίς ένέργευες κάθε έταυρίας ξεχωρυστά. Πρέπευ νά τονίσουμε οτυ ή Έθνυκη καί ή εταιρία Λουδ δέν παρουσιάζουν όμουογένευα μεταξύ τους. το άντίστουχο ένδυαφέρον της Τράπεζας γυά αναπροσαρμογή καί τίς κυβερνητυκές προσπάθευες πού άποσκοποοσαν στην έξασφάλυση τών δυεκδυκησεων του . εάν πρέπει.καί τίς πολυτυκές έπυδυώξευς τοϋ υδυου θά ένοσχύευ. Θά προσδιορίσουμε τώρα άναλυτυκότερα τά κύρυα χαρακτηρυστυκά της Έθνυκης Τράπεζας καί τοΰ Λόυδ καί θά δυαπυστώσουμε τίς έπυπτώσευς τους στο σύνολο των προσπαθευών πού απέβλεπαν στην ίδρυση της πρώτης άτμοπλο'ίκης επιχείρησης στο χώρο της ανεξάρτητης Ελλάδας. Καί αν où δύο αντίπαλου παρουσυάζουν κάπουα όμουογένευα. λύγα μόλυς λεπτά πρίν άπό τη δυεξαγωγη της ψηφο­ φορίας ίου οδήγησε τελυκά στη συνομολόγηση της ταχυδρομικέ σύμβασης τοΏ 1850 συμφωνά με τίς άξυώσευς των Αυστριακών: ". το όποϋο.204 Δ. χωρίς νά δυαδραματίζευ ρολό μεσολαβητή. ή'του θέλευ γένευ σαφές. ενδυαφέρον τους πάντας. Γυ'αΰτό λουπον.Δυά της σημερυνης ψηφοφορίας θέλευ λυθη εν άλλο σπουδαυότατον ζήτημα. εάν άνταπεκρίθημεν εύς τάς προσδοκί­ ας των εντολέων μας. άλλα το ενδιαφέρον τους γυά επέκταση τών δραστηριοτήτων τους συ-γκροτεϋταυ άπό αθρουσμα στουχείων μέ πολύτοκο καί οΰκονομυκό ρολό πού παρουσυάζευ ούσυαστυκές διαφορές. προσπαθεϋ νά προωθησευ τη λύση πού καί το άμεσο αποτέλεσμα θά ύκανοπουεϋ -εξασφαλίζοντας επομένως τίς προϋποθέσευς γυά την πραγματοποίηση της. το συγκεκριμένο όστορυκό διά­ στημα.Μητσάκης.. εάν έκληθημεν νά προστατεύσωμεν τά δυκαυώματα καί συμφέροντα τοϋ λαοΟ. νά ΰπάρχη τοο λουποο άντυπροσωπεία καί αν ένεργηταυ αΰτη παρ'ήμων επαξίως" (30)..

τό σύνολο των ένεργει.205 Κράτους τόσο στον πολύτοκο καί στον τομέα τίίς οικονομίας.νωνι.στεϋ τό ΐ. ας δοί3με ποι.κή Ευρώπη την έπαύρι.ρροης. κάθε δι.ο των ατμοπλοϊκών γραμμών .κη κυρι. κα­ θώς ή Ελλάδα καί ή Όθωμανι. δσο καί σε ο.κότερα ποΰ είχε γνωρίσει.σμένη έθνι.αρχία ή πρώτη καί φθίνουσα εξουσία ή δεΰτερη. Τό 1836 με­ τατράπηκε σέ ανώνυμη μετοχοκη άτμοπλο'ίκη έται. την προ'ίοϋσα εύρωπα'ίκη δοείσδυση ηδη στον 18ο αΐ.ρία Λόυδ (LLOYD AUSTRIACO) είχε ΐ. πρέπει.δι.α της όθωνι. τό 1891 πού ανα­ συγκροτήθηκε ως "LLOYD TRIESTINO".ακη' έται. ώς ναυτασφαλυστυκη.ζομένων Εΰρωπα'ίκων Δυνάμεων εύνοοϋν την απώτατη έπι. ακόμα νά τονι. θά απέβλεπε στην όρι.σχύ. ή κρίση καί τά στρατηγικά συμφέροντα των άνταγωνι.κη αυτοκρατορία ποΰ την ελέγ­ χουν γεωγραφικά. στη Δυτι.κη του δια­ μόρφωση.τοϋσε συρροή χρηματυκών κεφαλαίων. με περοορι. άκρι.κης συγκυρίας.ο τοϋ 184-8 προωθούν στά αυτόνομα Κράτη πού έχουν αποδεσμευτεί από την όθωμανι. Καί πρωτ'άπ'ό'λα. τον Άπρίλυο τοϋ 1849: όταν εκδηλώθηκε επίσημα τό ένδυαφέρον της γυά την α­ κύρωση της ταχυδρομικής σύμβασης τοϋ 184-3 καί την υπογραφή νέας μέ δεκαετή ί.ότητας τοϋ άλλου. αντιλαμβάνονται.ρετι.κοοι. Πράγματι.ρία μέ την ε­ πωνυμία "LLOYD AUSTROUNGARICO". Τέλος. Καί μέχρι.κοϋ Λόυδ.κά κρίσι.αρχία.στυκη έδαφι.κη κυρι.δίωξη τοϋ ενός σε βάρος της εδαφι.κης άκεραι.τι.μη.δυαίτερο στουχεϋο πού καθορίζει.οΰ κοι. κρατυκη έπι.αδι.κη Μεσόγειο εΐ.κασία ανάπτυξης πού θά άπαι.κονομι.ώνα καί που κατά τη δοάρκει. χωρίς νά είναι.ών των πρωταγωνυστων τοο προβλήματος καί συνίσταται. ή νέα κατάσταση είναυ έξαι.χείρηση.δρυ- θεϊ τό 1833 στην Τεργέστη. άσκοϋσε τό μονοπώλι. Ή αΰστρι.στορι.ά ?ίταν ή ατμοπλοϊκή εται­ ρία τοϋ Αυτοκρατοροκοϋ καί Βασυλι.ά την άνατολι.κης περιόδου περνά κατευθείαν στην ευρωπαϊκή σφαί­ ρα έπι.βως στο γεγονός της δεδομένης ί. Γι.κές συν­ θήκες πού διαμορφώνονται. οτι.

άντυμετωπίζευ έ'γκαυρα το ενδεχόμενο δημηουργ'ας έλληνι.κη τοΟ "Οθωνα καέ στην άρμονυκη σχέση πού χαρακτήριζε . στη δυτυκης προέλευσης συνεπή καύ προκαθορισμένη ναυτυλυακη πολυτι. συμβατυκά με την υπογραφή νέας ταχυδρομοκης συνθήκης μεταξύ της Ελλάδος καί της Αυστρίας πού προάγευ τύς εμπορικές σχέσευς της πρώ­ της με βασυκές αγορές της Ευρώπης καυ της 'Ανατολής σέ μυά έποχη ίδοαέτερα δύσκολη γυά τη χώρα. λύγους μόνο μήνες μετά την εκδήλωση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Κρίσης τοΟ 1848. οι.κών ατμοπλοϊκών έπυχευρησεων. ένώ ταυτόχρονα χάρη στην ιληρη υποστήριξη τοΐ5 ΑύστρυακοΟ Κράτους. οι. ή οποία θά τοΰ εξασφαλίσει. Ά π ό τη στυγ- μη μάλυστα πού ή έπυδίωξη του αύτη συνδέεται. δταν. ή είσοδος τοΟ άτμοΌ στύς θαλάσσυες μεταφορές καύ επομένως ò νέου τύπου άνταγωνυσμός που ύπηρχε ως προηγού­ μενο. όποϋες έπρεπε νά καλύψουν το κενό που δημυουργοϋσε στύς συγκουνωνέες τους. ΕΪχε πρακτόρευα σ'όλόκληρη την Ευρώπη καέ δυέθετε πε­ ρισσότερα από 30 άτμόπλουα σε μυά έποχη πού η Αγγλία καύ ή Γαλλία δυατηροϋσαν συνολυκά. μονοπωλοΟσε σχεδόν τύς εσωτερυκές ατμοπλοϊκές γραμμές των χωρών έκεύνων. εζχε την προέλευση του σέ τρεϋς παράγοντες: στύς προοπτυκές επέκτασης τοϋ σκοποο της Έθνυκης στον έλληνυκό χώρο. πιθανότητες νά πευστεϋ ή Έλληνυκη Κυβέρνηση είναυ μεγάλες καί ή άνταγωνυστι. γοά δέκα ακόμη χρόνυα τά οφέλη πού προέκυπταν από την δυεξαγωγη της έλληνυκης ακτοπλοΐας.2ü6 της Αύστρυας νιε το έξωτερυκό. Συνεπώς. ή πρώτη 1.185 άτμόπλουα καέ ή δεύτερη 126. ò Λόυδ έπυδυώκευ την υπογραφή νέας ταχυδρομυκης σύμβασης με την Έ λ λ η νυκη Κυβέρνηση. Το ένδυαφέρον της Έθνυκης Τράπεζας τώρα.κη δυνατότητα της συγκροτούμενης έγχώρυας έταυρίας έξαυρετυκά περυορυσμένη. λαμβανομένων υπόψη των κουνωνυκοουκονομυκων συνθηκών πού επυκρατοΟσαν στην Ελλάδα καί το έξωτερυκό τά τέλη της δεκαετίας τοΟ 1840.

καί λόγω της έξυτητος της κρίσεως καί λόγω της παραταθείσης μετά το έτος τοΌτο ανωμάλου καταστάσεως των εν Ευρώπη πολύτοκων περυστάσεων δέν 7\το δυνατόν νά έκλίπωσι.ά την ανάπτυξη των έργασι. γυά σημαντι-κό χρονυκό δι­ άστημα: "Τά εκ της Κρίσεως το\3 1848 αποτελέσματα -λέει. η£ ηρχιζεν ηδη ή παρακμή.ς τους λογούς τούτους -συνεχίζει-. δίνει. Καί κα­ ταλήγει-: "Αποτέλεσμα τή"ς καταστάσεως ταύτης ύπηρξε καί ή υπέρ το μέτρον των ύπό τΡίς Τραπέζης δυναμένων νά διατεθωσι Κεφαλαίων έπισώρευσις παρ'αΰτη βραχυπροθέσμων έντοκων κατα­ θέσεων ώς εκ της δειλίας των κεφαλαίων καί της ελλείψεως πε­ ριστάσεων ευνοϊκών προς νέας επιχειρήσεις.κης την περίοδο 184-9-1858. τά εκ των συτοδευων. Ει. τότε.. ένψ συνάμα ή ατέ­ λεια της περί Κυριότητος των ακίνητων ημετέρας νομοθεσίας .κόνα της γενυκη"ς οΐ. μέχρι.207 μέχρι. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ στο' έργο του Ιστορία της Εθνικής Τρα­ πέζης της Ελλάδος (1842-1902) που εκδόθηκε στην Άθηνα το' 1902. καί γενική του τόπου οικονομική δυσπραγία.προσετέθησαν κατά τά επόμενα έτη ò καταστρεπτικός τού έτους 1850 χευμών. τόσψ ταχέως.μι-ά σύντομη άλλ'άρκετά κατατοπυστυκη εί.ων της Έθνι. άτονα επόμενο ?ίτο νά άνακόψωσι την ανάπτυξαν των εργασιών της Τραπέζης". ό ΒΑ­ ΛΑΩΡΙΤΗΣ. : Ό Ι. πού πα­ ρουσίαζε ή χώρα μετά την Εΰρωπα'ίκη' κρίση του 1848 καί έξηγεϋ τους λογούς πού είχαν σάν αποτέλεσμα τη'ν ανακοπή της άνοδοκης. 'Έτσυ. αΰ κατά το έτος 1854 πολιτικαί έν 'Ελλάδι άνωμαλίαι καί ή από τοΰ έτους 1850 ένσκηψασα νόσος των αμπέλων καί σταφιδαμπέλων των πολυτιμό­ τατων τούτων της "Ελλάδος προ'ίόντων. μιλώντας γι. πορείας τοΰ μεγάλου άντυπρόσωπου Κε­ φαλαίων καί Πίστεως στην Ελλάδα. ταΐ) 1851 καί 1853 δεινά. το Κράτος θά εδι-νε τη συγκατάθεση του. ΈντεΟθεν νέκρωσις τοΰ εμπορίου καί της ναυτιλίας. στην περίπτωση ίου η Τράπεζα αναλάμ­ 1 βανε την πρωτοβουλία νά ύδρύσευ την πρώτη έγχώροα ατμοπλοϊ­ κή έπυχείρηση.κονομι-κης κατάστασης. τότε-τη συμβίωση ανάμεσα στο Έλληνυκό Κράτος καί την Έθνυκη Τράπεζα.

κην αύτων έκποίησυν -δυαδοκασίας πλείστα παρενέβαλον τί|ί Τραπέζη προσκόμματα προς ανάπτυξαν της εργα­ σίας τών ένυποθη'κων δανείων καί εί. β) "Οτυ ή επίδραση των πολυτυκών καί οΰκονομι. λόγω τών δυεθνών γεγονότων καί των πολύτοκων καί ούκονομυκών άνωμαλοων στό έσωτεροκό. Τό 1855.Β.ρησεων καί ό) "θτο ένα από τά παράγωγα της κρίσης πού συνδέεται. όπως επισημαίνει. Παρ'ολ'αυτά. λουπόν. είναι.κων περι. με άποτέλεσμανά βρεθεί ή έθνι. "Οπως εξηγεί ό 'ίδιος ò Ι.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ τά σημεία εκείνα πού πρέπει να συγκρατήσουμε. είναο τό έμπόρυο.κούς αγώνας περυέπλεξαν την Τράπεζαν" (31).?0B καί της προς άναγκαστι. κράτησε μεχρυ τό 1857.στάσεων" (32).ά τίς καταθέσει. ή Τράπεζα μείωσε τόν τόκο σε Η% καί μεγάλωσε την προθεσμία απόδοσης. δυκαι.αίτερα.Β.κη οικονομία μπροστά σε μυά καθολι. τό 1855 ?ίταν 5% καί χαρακτηρυζόταν σχετοκά μεγά­ λος. άμεσα με τη συμπερι. καί πού μδς ένδοαφέρευ ύδι.ς δυσχερείς καί μάκρους δοκαστι.φορά τών κεφαλαίων εκείνη την περίοδο. όποτε ή πρόοδος της Τράπεζας επαναλήφθηκε "ώς εκ της άρξαμένης βελτυώσεως των έν γένει.κη Τράπεζα βραχυπροθέσμων έντοκων κα­ ταθέσεων: Ό τόκος πού εδυνε η Τράπεζα γι. καί .κούς τους κύκλους των Κεφαλαίων στην Ελλάδα καί κάθε άλλο παρά ευνοεί τη δημυουργία νέων επϋχει. οΰκονομι. ή φορά των βραχυ­ προθέσμων εντόκων καταθέσεων προς την Τράπεζα συνεχίστηκε μέ αμείωτη ένταση (33). "Ετσι. είναι. στη συνέχευα. Ά π ό τό χαρακτηρυστυκό αυτό απόσπασμα τοΌ Ι. ή "δρυση μυός Ανώνυμης Έται.κη κρύση.κων άνωμαλυών στη'ν ανάπτυξη των έργασυων της Έθνυκης Τράπεζας εί­ ναι. δι. ή ναυτολόα καί ή γεωργία. ή παρατηρούμενη συσσώρευση στη'ν Έθνι.ς αυτές μέχρι.σμό του 1855 στη Γενυκη Συνέλευση των μετόχων.: α) "Οτι τό διάστημα 1849-1855 ou κλάδου πού πλησσονταο άμεσα.στακτι.ρίας. γ) "Οτι ή διαμορφωθείσα κατάσταση κάνει. επικαλούμενος στοιχεία της Δυοίκησης άπό τόν άπολογι. άμεση. ό Ι.ολογημένη καί δυαρκης.

Έκτος όμως άπό τά προβλήματα πού άφοροΰν τη μορφή της έταυρύας πού εξετάζουμε καύ τά προβλήματα εκείνα πού συνδέ­ ονται. ή πύστη όμως στο μέλλον τοϋ ΰστυοφόρου ?ίταν ακόμα βαθυά ρυζωμένη στην έλληνυκη πλουοκτησία.ρησευς" πού έπυσημαύνευ ò ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ. η άπροθυμύα των κεφαλαιούχων γυά παραγωγυκη' άζυοποίηση των κεφαλαύων τους. συγκρυτυκά με τά προσδοκώμενα ποσοστά κέρδους των μετόχων. πρώτα καύ κύρυα ή κρύση της ΰστυοφόρας έλληνυκης ναυτυλύας νά είχε άρχίσευ νά έκδηλώνεταυ άπό το 1848. Kb αυτό γυατύ μπορεί βέβαυα. ό τραπεζικός τόκος πού είναυ υψηλός. . ή "δευλύα των κεφαλαίων καύ ή ελλευψυς περιστάσεων εΰνο'ύκων προς νέας έπυχει. η"ταν ετουμη νά άντυδράσευ στο νέο μοντέλο ναυτυλυάκης δραστηριότητας. γυά όσους άποφάσυζαν τη συγκρότηση μετοχυκης έταυρύας έκεύνη την έποχη.20 y μάλυστα με κάπουα σοβαρή έπυφάνευα (το άρχυκό καύ μονό κεφάλαυο συνεισφοράς δεν μπορούσε παρά νά άντυπροσωπεύευ ενα κα­ θόλου ασήμαντο γυά τότε ποσό). δλα αυτά εζναυ στουχεΰα. Το' άντύθετο μάλυστα. προσθέτουμε έμεϋς. καύ το παράλληλο ένδυαφέρον τους γυά τη δυασφάλυση τους καύ γυά το εύ'κολο κέρδος. άμεσα μέ το άντυκεύμενο καύ τη φύση των έργασυων της. η"ταν οπωσδήποτε περυορυσμένες. πού συνηγορούν υπέρ της άποψης πού υποστηρίζει. ή άπουσύα συνεται. δεν είναυ ούτε λυγότερα. Κάτυ ανάλογο ΰσχύευ καύ γυά την παραδοσυακη ΰστυοφόρα ακτοπλοία μέ τη δυαφορά δτο ή τελευταία βρυσκόταν ηδη κάτω άπό την πίεση της ατμοπλο­ ϊκής εκδοχής της ακτοπλοίας.κου' πνεύματος.ρυστι. εφόσον αυτό την άνταγωνυζόταν στο υδυο έπύπεδο. ούτε μυκρότερης σημασύας. ή όπούα έπευδη ακριβώς άποτελεϋτο άπό ΰστυοφόρα. δεν πρέπευ νά θεωρεϋταυ καύ νά άντυμετωπύζεταυ σαν γεγονός ΰδυαύτερα εύκολο. ότυ οΰ προοπτυκές έπυτυχύας. ò άσύγκροτα υψηλότερος τόκος πού μποροον νά εξασφαλύσουν τά υπάρχοντα κεφάλαυα στρεφόμενα σε "ανορθόδο­ ξες" κατευθύνσεις. την περύοδο πού εξετάζουμε. Ή στενότητα των κεφαλαύων.

μέ μεγαλύτερη ένταση καύ σφοδρότητα. Aio ελληνυκης πλευράς άλλωστε. μέ τύς ξένες ατμο­ πλοϊκές έταυρύες καύ ύδυαύτερα με την αύστρυακη' έταυρύα Λόυδ δεν ίταν μονό αναπόφευκτος. έπρεπε νά άντυμετωπυστεΰ καύ το προ'βλημα της επάνδρωσης των εγκαταστάσεων αΰτων μέ το'ν κατάλληλο έξοπλυ.σμό καθώς έπύσης καύ το πρόβλημα της εξεύρεσης εΰδυκευμένου τεχνυκοϋ ιροσωπυκοο. δταν υπήρχαν συγκεκρυμένου λόγου. έγκαταστάσευς γυά τη συντήρηση καύ έπυσκευη των άτμοπλούων. Τέλος. Ή Κυβέρνηση μπροστά στη δυαμάχη αύτη. η κάθε μύα γυά τό δυκό της. συμφέρον. λοι­ πού χώρου). Μ'αΰτό τον τρό­ πο. γνωστό. πού ^ταν καύ το σπουδαιότερο.δρυόταν έλληνυκη ατμοπλοϊκή' έταυρύα. κατά δεύτερο λόγο. "Ενας από τους λόγους αυτούς τίταν καύ ή άξύωση των άνταγωνυστρυων πόλεων. αναγκάστηκε τελυκά νά άφησευ τό ζήτημα άλυτο. άπο το 1842 ακόμη ή Πάτρα. ή ενδεχόμενη συγκρότηση της πρώτης έγχώρυας ατμοπλοϊκής . όπως είναι. δέν εϊναυ λυγότερης σημασύας καύ σπουδαυότητας. δυεκδυκόντας τότε η κάθε μύα γυά τον εαυτό της τό προνόμυο νά γύνευ ελεύθερο λυμάνυ. αποθήκες. άλλα έπρεπε νά δυεξαχθεΐ καύ με σχετυκη έπυτυχύα. τη νέα έπυχεύρηση. Γυατύ. στην περύπτωση πού ί. τό Ναύπλυο καύ η Καλαμάτα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. μέ απο­ τέλεσμα ό άνταγωνυσμός νά συνεχύζεταυ. άλλοτε μειούμενος καύ άλλοτε πάλυ.210 Ό συναγωνισμός. Έκτος καύ αν où φορεϋς ίου απέβλεπαν στην αναπροσαρμογή' της έλληνοκης ναυτυλύας στύς νέες συνθήκες τοϋ άτμοΰ ζητοΰσαν από τό Κράτος τη χορήγηση άποκλευστυκοΰ προ­ νομίου καύ αναλάμβαναν σέ αντάλλαγμα νά άντυκαταστησουν τά ξένα άτμόπλουα μέσα σέ όρυσμένη προθεσμία. τά προβλήματα που πρόκευταυ νά δημυουργηθοΟν άπο' τό γεγονός καύ μονό δτυ ή έδρα καύ το κέντρο τδν δραστηρυοτη'των της μελλοντικής έταυρύας θά βρύσκεταυ στον έλληνυκό χώρο. νά στεγάσευ. έκτος από το πρόβλημα της ανεύρεσης των αναγκαίων χώρων γυά τύς πάσης φύσεως έγκατασάσευς της νέας έταυρύας (καταστη'ματα. ή Σύρος. ò Ιϊευραυάς.

'<t~\ 1 εταιρίας στην Πάτρα η τον Γίειραιδ ?ίταν πολύ πιθανόν νά μην ενισχυθεί από τον κεφαλαιουχικό κόσμο των υπολοίπων.αν προστεθεί καί τό γεγονός ότι ή προοπτική' επι­ τυχίας των νέων εταιριών έξαρτδται. ή πορεία της Ε θ ν ι ­ κής Τράπεζας στον ελληνικό χώρο καί ειδικότερα où σχέσεις της μέ καίριους. ή έκδοχη τοϋ ατμοπλοϊκοί) ενδιαφέροντος της Εθνικής γίνεται πραγματικότητα: ή Τράπεζα. πολλές άπό τίς προϋποθέσεις που απαι­ τούντο γυά την επιτυχή ολοκλήρωση μιδς ενδεχόμενης πρωτο­ βουλίας του. Πατρινοί η oil Πειραιεϊς εταίροι ?ίταν υποχρεωμένοι νά α­ πευθυνθούν γιά λογούς οικονομικούς άλλα καί γιά λογούς γενι­ κότερης πολύτοκης. νά προσδιοριστεί. τομείς η δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας. μέ πρόταση που . που δέν είναι μονό πρόβλημα οικο­ νομικό αλλά καί πρόβλημα οργάνωσης της επιχείρησης (διε­ ρεύνηση της αγοράς. δπως λογού χάρη το πρόβλημα της προσέλευσης ελληνικών κεφαλαίων άπο το εξωτερικό. εξασφάλιζαν στον πρώτο ελληνικό τραπεζικό όργανοσμό. λίγες μόνο μέρες μετά την υποβολή των αυστριακών προτάσεων γυά την ελληνική εσωτε­ ρική ατμοπλοία. καταλαβαίνουμε ό'χι μόνο διά μέσου ποιων δυσ­ χερειών τό 1849 ή ιδέα δημιουργίας ελληνικής ατμοπλοίας ανα­ ζήτησε τον τρόπο νά υπάρξει. της παραγγελίας καί τη"ς αγοράς των πρώτων ατμόπλοιων της εταιρίας. τό ορόσημο μιδς νέας περιόδου γιά την ελληνική εμπορική ναυτιλία ίταν ή Έθνικη Τράπεζα. σύγκριση τιμών καί ποιότητας κλπ. αλλά καί γιατί ò φορέας της αλλαγής που επρόκειτο νά αποτελέσει. από τό Κράτος. δυνάμει η θέσει. μέχρι την έποχη' που εκδηλώθηκε επίσημα τό εγχώριο ενδιαφέρον της αναπροσαρμογής. Πράγματα. νά αναπτυχθεί καί νά ολοκληρωθεί.) καί άλλα. Στίς 21 Απριλίου 1849. Στα προβλήματα αυτά που αναφέραμε εντελώς ενδεικτικά -υπάρχουν καί άλλα τό ίδιο σοβαρά καί σπουδαία. ή αρχαιότερη μονάδα της εθνικής μας οικονομίας. όπου οι. σε μεγάλο βαθμό.

οι.κη Συνέλευση των μέτοχων ό Δι.κά μυά έπι.αστι.ρίες.λία. Ό ϋδυος. καί σέ εται. ωστόσο περυορι.νε τό ημυσυ τοο άποθ€ματι.κές της συγκεκριμένης ύστορυκης συγκυρίας.ου ΰδοαίτερου έπι. Κυ αυτό γυατί ή πρόταση του Γ. "Ετσι.ώχευ νά χαράξει.ου. ή Έθνι.. ή οποία. Ευρώπη ('Αγγλία. έκφραση χάποι.δι.. στη Γενι.ευρύνευ τον έται.χευρηματυχοϋ δαι.ί τη'ν σύστασυν άσφαλυστι.212 υποβάλλει. χωρίς νά είναι. δείχνευ καί τη σημασία πού είχε γυά την Τράπεζα ή επέκταση τοϋ σκοποΟ της καί πως ή ΰδι. προοι. ένω τό ΰψος της επένδυσης δέν άποδει.δυώκευ νά .κοο. δι. εν­ δεχομένως ό'τυ ή Έθνι.κη οΐ.κη Αυτοκρατορία. Αύσστρία) καί στην ανατολική Μεσόγευο (Όθωμανι. Σταύρου. σέ γενυχότερα προβλήματα καί πρακτι.χείρηση σάν αυτές πού είχαν ύδρυθευ στη Δ. Στο κεφάλαιο που θά μποροΰσε νά δυατεθεΠ στίς νέες δραστηριότητες της Έθνι. κα. Στο' έξή"ς ή Έθνυκη Τράπεζα θά μπορούσε νά συμμετέχει. ή μορφή χαί τό άντυκείμενο της έπυχείρησης πού έπι.κων καταστημάτων". μέσα στην ανασφαλή έλληνι.κονομι. πρώ­ τες λέξευς σημαίνουν ότι.χη Τράπεζα σέ σχέση με τη ναυτι. Αίγυπτος).μόνι.όδου 1841-1850.ρυκό της σκοπό.κή'ς. σε έπυχευρησει. στον έλεγχο των μεταφορών.χη αποβλέπει.κνύει.ουκητής Γ.α ή Έθνυκη άντυλαμβανόταν τη δυεύρυνση των δραστηρι. παρά μέ·τίς χερσαϋες συγχουνωνίες.ωνίζει. Γαλλία.σμός civ δέν απο­ μονωθεί καί συνδυαστεί με ζητησευς πού εντάσσονται. Σταύρου. την όΐ. ή Γενυχη Συνέλευση έθετε ενα χαρακτηρυστυκό περυορυσμό: δε θά υπερέβαι. όποϋες θά είχαν ώς κύρυο έργο την προώθηση των μεταφορών τόσο στη θάλασσα δσο καί στην ξηρά.κονομία της περι. εφόσον ?ίταν περισσότερο συμφέρουσα μι.κη στρατηγυκη' πού έπι. Ή νέα έταυρία θά ί^ταν ούσι. θά μποροΰσε νά συμμετέχει.ς πού θά απέβλεπαν στη δυευκόλυνση "των μέσων συγκουνωνίας εν τη Ε λ ­ λάδι.οτητων της.ά μετα­ φορά που ούτως ή άλλως γενόταν με τό πλουο. ΰδίως όμως στη' θάλασσα. άποτελεϋ όπωσδη'ποτε μία πρώτη εκδήλωση έπυχευρηματυκης πρωτο­ βουλίας. Οι.

ώνουν ότι. το έμ­ πρακτο ένδυαφέρον των ελλήνων ομογενών γι.κότερες δι. όπου φαύνεταυ ξεκάθαρα ότι.γμης πού έπυλέγει. στην άνατολυκη Ευρώπη την έπαύρι.κη. τη στι. σχέσευς πού είχαν άναπτυχθεΕ ανάμεσα στύς Κυβερνήσεις καό την Έ θ νι. εμφανής: où προτάσεις των Αύστρι.αδι.ακων δυο χρόνι. στην υδρυση της πρώτης έλληνυκης άτμοπλοϋκης εταυρύας ?ίταν έ'γκαι.L('r:i'· --' βελτύωση της έλληνυκης ναυτυλυας.αρθρωτι. η απόφαση της Έθνοκης Τράπεζας νά προχωρήσει.ά την εύσαγωγη τοϋ άτμοο στές θαλάσσι.κότερα.κονομύας τοϋ 19ου αύώνα.αφέρον της αναπρο­ σαρμογής.ά τη συγκρότηση του.νωνέες τοο ανεξάρτητου βασύλει. ό "Οθωνας πέτυχε σέ μεγάλο βαθμό νά συνδυάσει. σταχυολογώντας η εφαρμό­ ζοντας τά έπι.δρύσει.213 ί. ή ναυτι.λι.κης συνδυαστεΰ με τύς γενι.ο ένδι.ς.ξη του ρολού που έπι. . Έπυσημάναμε μάλι. την ποσοτυκη καύ δι.ρη (34).βεβαι. με τη συμμέτοχη ί. προκειμέ­ νου νά πετύχει.κης ναυτι. άποτελοϋν σαφή ενδει.κό Κράτος. αν ή διεύρυνση των δραστηρυοτητων της Έ θ νι.γμη που εκδηλώθηκε το έγχώρι. στοι. ό Γ.ά τον ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης της έμπορι.δυώκει.κασύες ανάπτυξης που προωθούνται. στη μετεπαναστατι.α ύποστηρυξη όλων έκεύνων πού συμμετέ­ χουν στο έγχεέρημα της Τράπεζας. προωθοϋσαν τη δημυουργέα εΰνο'ύκοϋ κλέματος. Εύδι.σχυρών εκπροσώπων της έλληνυκης ο­ μογένειας τη δεδομένη στι.ακη πολι. Μέσα στο πλαύσοο αυτό θά δοϋμε τώρα ά'ν πράγματι.τοκη τοϋ "Οθωνα καύ οι. μέχρι.στα όλες εκείνες τύς περι.ου καύ ή πλήρης έγχώρι.ο τοϋ 184-8.λησαμε ή'δη γι. νά δυαδραματόσευ εναντυ ενός καύρυου τομέα της ελληνυκης οί.ς πού έπεδύωκε άπό το Έλληνι-κό Κράτος. ή Τράπεζα τές παραχωρησει.κη ' ' .λύας τοϋ ελεύθερου Έλληνι.κη περύοδο.χεΐα που έπι.ες συγκοι. Ευρώπης με την ευ­ χέρεια πού διέθετε το νέο Κράτος γι. ή επικαιρότητα της στι.πτώσει. Μι.α πρόν από την κανονυκη λήξη της ταχυδρομοκης σύμβασης τοϋ 184-3. είναι.κοϋ Κράτους. Σταύρου είναι.κρατοϋντα στά Κράτη της Δ.γμη καύ où παραχωρήσεις που προσπα­ θεί νά έποτυχευ από το Έλληνι.

Δεν πρόκευταυ νά ασχοληθούμε έδω οΰτε με την ούκονομυ­ κη πολοτυκη τοΟ "Οθωνα. εφόσον το' Κράτος έπωφελοϋνταν από την άπάπτυξη τοϋ εμπορίου στην άνατολοκη Μεσογευο. "Αν μυά ολόκληρη σεορά από παράγοντες εξηγούν το ένδυαφέρον της Έθνοκίίς γυά την είσαγωγη τοΟ νέου μοντέλου ναυτυλυακης δραστηρυότητας στην Ελλάδα. Πράγματυ. où σχέσευς της με τά Ελληνικό Κράτος. δσο η Côua κέρδυζε καί μεγάλωνε. ούτε μέ την πολύτοκη της Τράπεζας στά πλαίσυα της στερημένης έγχώροας οικονομίας οϋτε πολύ περυσσότερο μέ τίς ούκονομοκές συνθήκες πού είχαν όδηγησευ καί δυατηρησεο αΰτην άκρυβως τη συμβίωση. ή είσοδος τοΟ άτμοϋ στίς δυεθνεϋς θαλάσσυες μεταφορές καί ή ανησυχία γυά τάν επερχόμενο συναγωνυσμό. που ύπηρχε κυρίως άπό την έλληνυκη πλευρά. άλλα καί στίς μεγάλες υπηρεσίες της Έθνυκης προς το Κράτος. το ΰδυαίτερο έκεϋνο στουχεϋο που μδς ένδοαφέρει. Στη συγκεκρυμένη όμως περίπτωση. Συγκεκριμένα.χεϋα πού καθόροσαν τη δυαδυκασία αύτης άκρυβως της ανάπτυξης είναυ πολλά. συνδέεταυ γενυκότερα με την παρουσία σοβαρών δυτοκων οΐ. τά στοι. Παρ'δλ'αύτά. ou σχέσευς ανάμεσα στην Έθνοκη Τράπεζα καί το Κράτος 7\ταν αρμονικές. μέχρυ την πτώση τοϋ "Οθωνα καί ίδυαίτερα κατά τη δυάρκευα της περυοδου που μας ένδυαφέρευ.κονομυκων συμφερόντων στην ούκονομυκη ζωη των Βαλκανίων καί της Έγγυς Ανατολής καί εΰδυκότερα με τον ιροσανατολυσμό των οί. Αύτο όφευλόταν κυρίως στίς κρατυκές παραχωρησευς κατά την "δρυση της Τράπεζας καί στά πολύ δύσκολα πρώτα της βήματα. ενω η Έθνυκη εζχε όδρυθεϋ μέ την προο- . άξίζευ νά σημειώσουμε οτυ.κών δραστηρυοτητων τοΟ Έλληνυκοϋ Κράτους στον τομέα τοΟ εμπορίου καί της ναυτιλίας. δυκαυολογεϋ την έγχάραξη μυας προστατευτυκης καί έμψυχωτυκίίς ναυτολυακης πολυτυκης καί συνεπώς την άμεση καί έμμεση βοηθευα των προσπαθειών που θά απέβλεπαν στη δημιουργία έγχώρυας ατμοπλοίας.κονομι. το δυκαυολογεϋ πλήρως.214 Βέβαυα.

Ωστόσο. τό όποιο. ΔΕΡΤΙΛΗΣ. Αυτό όμως. ουσιαστικά. η-εκλογή τοο Γ. δεν έσημαινε καθόλου ότι τό Κράτος μποροϋσε νά κατευθύνει. μέ διάφορους τρόπους καί μέσα προσπαθοϋσε . ò συσχε­ τισμός των δυνάμεων έκλεινε υπέρ τοϋ Δημοσίου. ατό δικαίωμα του νά διατηρεί Βασιλικό Επίτροπο.215 πτικη' νά εξαρτάται. από το Κράτος. προκύπτει ό αποφασιστικός ρό­ λος τοϋ Κράτους στη διαδικασία συγκρότησης της πρώτης ελλη­ νικής ατμοπλοϊκής εταιρίας. στά τέλη της δεκαετίας του 1840. όπου τό Κρά­ τος κυριαρχοϋσε ώς μέτοχος με τό ποσοστό τοο 30%. είναι μερικά μόνο άπό τά παραδείγματα που εκφρά­ ζουν εύγλωττα τίς σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στο Κράτος καί τη'ν Έθνικη Τράπεζα την έποχη που ή τελευταία ανέλαβε την πρωτοβουλία νά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις μιας βάσης γιά την εγχώρια ατμοπλοία. το 1871 η δυνατότητα τοϋ Κράτους νά ελέγχει την Τράπεζα εϊχε περιορι­ στεί. Μέ βάση τά όσα εκθέσαμε.Σταύρου ώς ισόβιου Διοικητή της Εθνικής μέ πρόταση της Κυβέρνησης μετά από υπόδειξη τοϋ Έυνάρδου τό Φεβρουάριο τοϋ 1849 (37) καί οι μεγάλες διευκολύνσεις της Τράπεζας προς τό Ελληνικό Δημόσιο την περίοδο των Παρκερικών (38). "Αν όμως πάρουμε υπόψη μας ότι τό καινούριο Ελληνικό Κράτος δέν ίταν παρά ενα μικρό κομ­ μάτι στο σύνολο τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοϋ εντός καί έκτος των συνόρων. ή συνετή πολιτική της Τρά­ πεζας κατά τη' διάρκεια της οικονομικής κρίσης τοο 1848 (36). όπως υπογραμμίζει ό Γ. ως ένα βαθμό. ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο δεν είχε τό συμφέρον η την ισχύ νά την αποδυναμώσει. Ειδικότερα. χωρίς αυτό νά σημαίνει πώς καί τότε ακόμα η Έθνικη ?ίταν τμήμα τοϋ κρατικοϋ μηχανισμοϋ η όργανο της πολύτοκης εξουσίας: ή οικονο­ μική της δύναμη μέσα στην ανασφαλή ελληνική οικονομία καί η κρατική εξουσία πού" κατείχε μέ τό εκδοτικό προνόμιο είχαν ενισχύσει σημαντικά τη θέση της απέναντι. τίς δραστηριότητες της Τράπεζας: σήμαινε απλώς ότι μποροοσε νά επιβλέπει την τήρηση των νόμων (35).. τό όποιο. στο Κράτος.

κανοπουοϋσαν. κάλυπτε τίς συγκουνωνυακες του ανάγκες στό έσωτερι. καύ . Στη συγκεκρυμένη περύπτωση είδοκότερα où πολυτυκές κατευθύνσεος τοϋ νεοσύστατου Κράτους ζήτησαν γυά μύα φορά α­ κόμη λύσευς.ήταν ένεργευες συστηματtκές παρά βραχύβυες καί παρορμητυκες. παρά νά δυατηρησευ το ρόλο του επι. το Κράτος δεν ?)ταν δυ­ νατόν. οχι.ώξευς τοϋ "δυου τοϋ Κράτους θά ενίσχυαν.κονομύα του. ή τελυκη επιλογή της Κυβέρνησης κα­ θορίζεται από ένα πλέγμα αύτύων στό όποΰο εντάσσονται. όπως άλλωστε καύ σε κάθε άλλη περύπτωση που θά α­ πέβλεπε στην εκτέλεση ενός δημυουργοκοϋ έργου. νά πραγματοπουησευ. Δηλαδή.κότερα. καί το άμεσο αποτέλεσμα θά ί. η οποία χωρίς νά δημοουργεϋ προβλήματα στίς σχέ"σεϋς του με τίς Δυνάμεις. οχυ μόνο γυατί προσέκρουαν στην αντίδραση της Τράπεζας χα' των Αυστριακών σε μυα περίοδο όξυνσης τοϋ Άνατολυκοϋ ζητήματος. αλλά επέβαλε ώστε ή συμπερυφορά τοϋ Κράτους απέναντι. μονό δεν εμπόδυσε. στο εγχείρημα της Έθνυκης νά εζναυ άμφυσημαντη καύ συχνά εχθρική. σταθεροπουώντας τά κέρδη της Επανάστασης καύ άνούγοντας το δρόμο γυά τη'ν Ελλάδα ίου ό Αγώνας δεν είχε μπορέσει.κό καί το έξωτερυκό. η κρατυκη* δραστηρυότητα άποτελεϋ συνδυασμό πολλών παραγόντων καύ σαν τέτουα πρέπευ νά έζετάζεταυ. Kt αυτό. καταλαβαίνουμε γυατύ καύ στην περύπτωση της Έταορύας Έλλη- νυκων Έμπορυκων Ατμόπλοιων καύ Δυορυξεως τοΟ ΠορθμοΟ τοϋ Εύρύπου.βάλλοντας μία πο­ λιτική. "Οσο η Τράπεζα χρευαζόταν τό αποκλευστυκό προνόμυο.2l6 νά δυαμορφώσευ την αυτόνομη οί.κης σύμβασης τοϋ 1850 ποό οδήγησε τελοκά στο όρυστι. άλλα καί γυατί ή αντίδραση αύτη έπρεπε νά εκτονωθεί χωρίς άπώλευες σε βάρος τΤίς εθνυκίίς οικονομίας γενι. Αυτό βέβαυα. όλες où κρατυκές ένέργευες -άπό τη'ν εγκρυση της επέ­ κτασης τοϋ σκοποϋ της Τράπεζας μέχρυ καύ τη' δεύτερη είσαγωγη τΤίε ταχυδρομι. με λύγα λόγυα. αλλά καύ τύς πολυτυκές έπυδι. που οι Αυστρι­ ακοί δεν ήθελαν νά τη*ς παραχωρηθεί. où όποιες.κό ναυάγιο τΐίς ελληνικής εταιρίας. Σ'αύτό το πλαύσυο.

τη στι. Στην ύπ'άρυθ. εΰ'κοσυ δηλαδή μήνες μετά την "αποτυχία" των Γ.ουργίας έγχώρυας ατμοπλοίας. εκδηλώνε­ ται. έπει.πόν. ησθάνθη πρό πολλοΰ οΰ μόνον ή Κυβέρνησι.Κρυεζης άφοϋ υπογραμ­ μίσει. αλλά καί τά Νομοθετυκά σώματα καί où πλεϋστου των πολι. προσδιορίζοντας έτσι.κη έπι.ο του Υπουργείου των Εσωτερικών "Περί εταυρίας προτι. 5/548/16-1-1854 εγκυκλι.ά τη συγκρότηση της Έταυρίας Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλοίων καί Δι.: "Την έλλευψι.νωνίας δι.λογη της Κυβέρνησης καί αποδυναμώνοντας την ίδέα δημιουρ­ γίας ελληνικής ατμοπλοίας. ò Α. το όποϊο δεν εϊχε λογούς νά άντυτίθεται. είχε μέν λάβει.κης εσωτερικής συγκουνωνίας των τε νη'σων καί των πλείστων παραλίων μέρων τοϋ Βασι. Σημαι.θεμένης την σύΌτασυν ε­ σωτερικής συγκοινωνίας".ά το Κράτος το Lóto λοι.M.217 τά αΰτυα ίου έχουν σχέση με τό ζήτημα της αναπροσαρμογής: γι.ορύξεως τοΏ ΠορθμοΟ τοΟ Ευρίπου. στην εί. το όρυστι.Δοατάγματος της 11 Ιανουαρίου 1854 "Περί ατμοπλοϊ­ κής συγκοι.ν τακτι. οι. Αυστρι. Γι.λείου.'έλληνυκων άτμοπλοίων" καί στάλθηκε σέ δλους τους Νομάρχες του Κράτους. πετυχαίνουν την επίσημη ανα­ γνώριση τους άπο τον "Οθωνα (39). ότι.των".ς.ατί στο επίμαχο αυτό θέμα. . σε αντίθεση με την Τράπεζα.κών αΰτίων.ά νέα άπόπει. έκτι. αλλ'αρκετά σαφή εξήγηση της προηγουμένης στάσης του: " Ή Κυβέρνηση της A.ρα où πρωταγωνιστές της οποίας. δεν σημαι.μωσα δε­ όντως τά έκ της τουαύτης συγκουνωνίας καλά.σαγωγη' της ατμοκίνητης μηχανής στίς συγκουνωνίες του. δέν θά πα­ ραλείψει^ νά δώσει. την τελι.Σταύρου καί Μ.Τοσίστα.ά έμμεση. Προς τά τέλη 'Οκτωβρίου τοΟ 1853.δη άκρι.νε καί όρι.ακοί είχαν έρθει.κό ναυάγυο των προσπαθειών γι. μι.κοϋ Β.νε απλά την αναβολή τη*ς υλοποίησης της μέχρι.γμη της μετατροπής των άρνητι. στην Πάτρα μι.βώς δεν έπυζητοϋν άπο την Κυβέρνηση την χορή­ γηση άποκλευστυκοϋ προνόμυου. ή οποία εκδόθηκε ενα μολυς μήνα με­ τά την κήρυξη τοΟ Κρυμα'ίκοΌ Πολέμου. στά πλαίσυα τοΏ εγκρυτι.στυκό ναυάγυο της υδέας δημι.

τόν Άπρίλυο τοϋ 1849 .000 μετοχές.ακων συμ- .000 λίρες Αγγλί­ ας (41).αμέσως μετά την αίτη­ ση των Αύστρυακων γυά την ακύρωση των έλληνοαυστρι. δυαορούμενες σε 6. τό Κράτος ενίσχυσε την έποχείρηση μέ τη χορήγηση δωδεκαετοος άποκλευστυκοΰ προνομίου. 210 έμπορου άπό τη Σΰρο καί τίς ύπόλουπες κυ­ ρίως ομογενείς άπό την Κέρκυρα. Κεφαλλονυά. 400 ή Έ θ νυκη Τράπεζα. άλλα δυστυχώς. Μασσαλία. καί 2. οι. 'Αλεξάνδρεια καί Κωνσταντινούπολη. λύγο αργότερα.000. Βουκουρέστι.000 δρχ.094. από τίς όποϋες 800 κατεϋχε ή Κυβέρνηση. Λονδίνο. καθώς επίσης καί μέ την αγορά τροων έπυβατυκων άτμοπλοίων προς 24.000 καί οι. τη'ν αΰστρυακη έταυρία Λόυδ καί τό Έλληνυκό Κράτος εϊναυ: ή τροποποί­ ηση τοϋ ΚαταστατυκοΟ τΤ\ς Έθνυκης πού δυευρυνευ τον έται. Λ ί ­ βερπουλ.τυκη συνυστοϋσε εκείνη την έποχη' καί ή Αυστρία. Το άρχοκό κεφάλαυο της νέας εταυρίας ήταν 3. Μάντσεστερ.189 μετοχές. ή πρόνοια της αΰ'τη δεν απέβη τελεσφόρος" (40). θά αρχίσουν μετά την γαλλοβρετανυκη' ε­ πέμβαση τοϋ 1854 που υποχρέωσε την Ελλάδα νά αποδεχθεί πολι.500 δρχ. ΙΙαρ'ολ'αύτά ή έταυρία ξεκίνησε μέ 1. Έποπλέον.ρυκό της σκοπό. "Αμστερνταμ.τοκη ουδετερότητας άπέναντο στην Όθωμανυκη Αύστοκρατορία. Αργότερα τό κε­ φάλαιο αυξήθηκε σε 5. τά δεδομένα πού περυγράφουν τά κύρυα χαρακτηρυστυκά των σχέσεων ανάμεσα στην Έθνυκη' Τράπεζα. Ωστόσο. Τέλος.000.000. ένεκα δυαφόρων περιστάσεων ανε­ ξάρτητων της θελήσεως της. ή κάθε μετοχή. μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων xfis Τουρκίας.213 περί τοϋ σπουδαυοτάτου τούτου άντυκευμένου την άνη'κουσαν πρόνουαν. προς 500 δρχ. τη'ν παροχή* ούκοπέδων στη Σύρο καί τον Πευραυά. 'Ο­ δησσό. Την ÛÔLa άλλωστε πολι. αποδυναμώνοντας ετσυ τίς έπυλογές τ^ζ εξωτερυκτίς πολυτυκης τοΟ "Οθωνα. μετοχές τοο Κράτους κατά 2. ή οποία. δυαδυκασίες που θά οδηγήσουν στην "δρυση της πρώτης ελληνυκης ατμοπλοϊκής έπυχείρησης στη Σύρο τον Ίανουάρυο τοϋ 1857.

ορύξεως τοϋ Πορθμοϋ τοο Ευρίπου είχαν φτάσευ τους 1. ή οποία θά ανα­ λάμβανε την άτμοπλο'ίκη συγκουνωνία εντός τοϋ Κράτους καί τη δυόρυξη τοο ΠορθμοΟ τοϋ Ευρίπου' ή αποπομπή τοϋ Κ. πο\3 επέτρεπε στην Τράπεζα νά συμπράξει. το Δεκέμβρυο τοϋ 1851 καί ακόμα ή συγκατάθεση της Βουλής στη συνομολόγηση των νέων έλληνοαυστρυακων συμβάσεων συμφωνά μέ τίς άπαι. μέ τον Μ.2ίν βάσεων του 1834 καί τοο 1843 καί την υπογραφή νέων μέχρυ το 1861* ή άιόρρυψη των προτάσεων τοΟ Λόυδ άπο τη*ν Κυβέρνηση Κ. τό Φεβρουάριο τοϋ 1852.Διατάγματος της 10 Όκτωβρίου 1849. τόν Ίούνυο τοϋ 1849 καί où ελληνικές άντυπροτάσευς" Π έκδοση τοο έγκρυτυκοϋ Β.ων άπο τον άγγλυκο στύλο' η είσαγωγη στην Έλληνι.Κρυεζη. μέτοχου της Ε ­ ταιρίας Ελληνικών Εμπορικών Άτμοπλοίων καί Δι. .τησευς των Αύστρυακων.Κανάρη καί ή αντικατάσταση' του άπο τον Α.μετά την αποδοχή των έλληνυκων άντυπροτάσεων άπο τους Αυστριακούς καί όταν οι. Τοσίτσα στη συγκρότηση μετοχοκης έταυρίας.κη Βουλή των νέων ταχυδρομικών συμβάσεων τό Δεκέμβρυο τοο 1850. λόγω των δυεθνων εξελίξεων καί λίγο πρίν οό πυέσευς των "Αγγλων πάρουν απαράδεκτη μορφή μέ τον άποκλευσμό των ελληνικών λυμανι.Κανάρη. το Δεκέμβρυο τοο 1849 -μετά την άπομάκρυσνη τή"ς χώρας άπο το'ν έναγκαλυσμό της Γαλλίας. μολυς Ùδρύονταν έγχώροες άτμοπλο'ίκές έπυχευρησευς' ή επαναφορά άπο την Κυβέρνηση των ί!δυων συμβάσεων μέ τη δι-αγραφη των δρων που δυασφάλυζαν το' μέλλον των έλληνυκων ατμοπλοϊκών έταυρυων.500' ή οκτάμηνη α­ ναβολή της επικυρώσεως των ελληνοαυστρυακων συμβάσεων τοϋ 1850 -μετά την άρνηση τοϋ Οί.κονομυκοϋ Συμβουλίου της αύστρυακης έταορίας νά δυάκόψευ την έλληνυκη ακτοπλοία.

ζ') Εΰς το νά δέχηταυ προαυρετυκάς παρακαταθήκας τύτλων. Βλ. ε') Εΰς το νά δέχηταυ παρακαταθέσεις χρημάτων δι/ άνουκτοϋ λογαριασμού ατόκως η μέ τόκον καύ νά πληρώνη άνεξόδως παν ένταλμα η έπυταγην προς αύτην μέχρυ της εξοφλήσεως τών εΰς πύστωσυν τοΟ εκδότου κα­ τατεθέντων ποσών. συνύστατο: "α') Εΰς προεξοφλήσεις συναλλαγματυκων καύ άλλων έμπορυκων γραμματύων πληρωτέων εντός τοΏ Κράτους.Σταύρου. καύ έπύ όμολογύα φερούση τάς ύπογραφάς δύο τουλάχιστον άξυοχρέων εγγυητών. Συνεδρύασυς Γ '. Πρακτικά ΓεvL·κωv Συνελεύσεων των Μετόχων της 'Εθνικής Τραπέζης της Ελλά­ δος (Περυλη'ψει.ασμών έπύ υποθήκη ακίνητων κτημάτων.21/4/1849.220 Ή μεταβολή τοϋ ΚαταστατυκοΟ της Έθνυκης καύ ή δυεύρυνση τοϋ έταυρυκοϋ της σκοποϋ εγυνε από πρόταση ιοΰ είχε ΰποβάλευ στη Γενοκη Συνέλευση των μέτοχων της Τράπεζας ό Δυουκητης της Γ.α έπύ ένεχυρψ χρυσοϋ καύ αργύρου. Ό κύκλος των έργασυων της Έθνυκης. ς') Εΰς το νά έκδύδη τραπεζυκά γραμμάτια ανώνυμα πληρωτέα εΰς την έμφάυυσυν η μεθ'ημέρας από της εμ­ φανίσεως καύ γραμμάτυα εΰς δυαταγην πληρωτέα όμούως εΰς την έμφάνυσυν η μεθ'ημέρας άπό της έμφανύσεως. ακατέργαστων τεμαχύων χρυσοο καύ αρ­ γύρου καύ παντός εΰ'δους χρυσών καύ αργυρών σκευών .ς).κτων λογαρι. χρημάτων. συμφωνά μέ το άρ­ θρο 1 τοΟ νομού της 7 Ίουλύου 1843 καύ το άρθρο 9 τοο ΚαταστατυκοΟ της. δ') Εΰς πυστώσευς χορηγουμένας δυ'άνοι. σελ. εξ ων ή μύα πρέπεο νά εϊναυ έμπορου η τραπεζύτου. σχετυκά 'ίστορυκό Άρχεϋο τ?ίς Έθνυχης Τραπέζης της Ελλάδος. έπύ ένεχύρψ χρυ­ σοϋ καύ αργύρου. 0') Εΰς δάνευα έπύ υποθήκη ακυνητων κευμένων εντός τοΰ Κράτους.116. γ') Εΰς δάνει.

σχετικά την "'Έκθεσιν τοΟ κατά την Β' Συνοδον της Β' Περιόδου Προέδρου της Βουλής" και τον "Πίνακα των μενόντων εκκρεμών νομοσχεδίων. Γ. δέν άφηναν ανεπηρέαστη την κοινή γνώμη. 28/12/1849. . δ.π.'Η ΕΛΠΙΣ τοΰ Κ. γιά ενδιαφέροντα άρθρα γίρω άπό την πορεία της.Α.Α.14.. όπου δίνεται ολόκληρο το νο­ μοσχέδιο.221 και άλλων πολυτίμων πραγμάτων. έτος IB'. 2τ. Τό­ μος Τρίτος. (3) Βλ.ΡΛΔ'. οπωσδήποτε. (9) ΑΙΩΝ. που ?)ταν μέτοχος της εταιρίας και την υποστήριζε ένθερμα. Παράρτημα IV. Πρώτος. 2η έκδοση." Ι.. (5) Βλ. τά όποια. πολέμησε από την πρώτη στιγμή την ίδρυση της ελληνικής εταιρίας. Συνοδο. (4) Βλ. σελ.ς Β. (8) ΑΙΩΝ. 'Αθήνα 1902.348-354 και 355-357).ΡΑΛΛΗΣ: Ερμηνεία τοΰ ΈλληνικοΟ Εμπορικοί) Δικαίου.Φιλημονα.187. και τοο βαθμοί) της εκκρεμότητος αυτών". (7) ΑΙΩΝ. 5/10/1849.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ : 'Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1842-1902) τ. αντίθετα με τον ΑΙΩΝΑ.307-309). σελ. Άθηνα 1863.π. Αριθμός 1025. Αριθμός 1006. καί h όχι πάν­ τοτε συνεπής ειδησεογραφική της κάλυψη έδινε τις περισσότερες φορές την ευκαιρία στον Ι.ΡΛΕ'. ο.'. συν. 15/10/1849.Α'. περιορισμένη σε γενικές παρατηρήσεις καί σχόλια. Γ Δ ' Π .Κρεστενίτη στις 30 Σεπτεμβρίου 1849 (Πρακτικά της Βουλής. σελ. προτάσεων και άλλων κοινοβουλευτικών ζητημάτων. έτος IB'. σχετυκά την αΰτυολογυκη' έκθεση τοο νομοσχεδίου "Περί διαθέσεως μέχρο τοϋ ημίσεως ποσοϋ των άποθεματυκών κεφαλαίων της Τραπέζης προς δυευκόλυνσυν των μέσων συγκοινωνίας" πού διαβάστηκε στη Βουλή άπό τόν υπουργό τότε των Εσωτερικών Λ. Τετάρτη.Λεβίδη. Σάββατο. συν. Ή αρθρογραφία της όμως. σελ. τ. 30/9/1849. (Πρακτικά της Βουλής. Περίοδος Β'. (6) Βλ.

νά έκπροσωποϋνταυ στίς Γενοκές Συνελεύσευς των μετόχων τη"ς εταιρίας από τον Γ. βοηθώντας έ'τσυ σημαντυκά αύτη την εργασία.222 Εΐναυ π.1. Φακ. προσπαθήσαμε νά καλύψουμε α­ πευθυνόμενοι. ακόμη Πρακτυκά της Βουλής. σχετυκά Ίστορυκό Άρχεϋο της^Έθνυκης Τραπέζης της 'Ελλάδος. πράγμα που.6).6. καί Άρχεϋο Γ.39. ίου αντιπροσώπευαν τό ποσόν των 108 μέτοχων. μέσω τοϋ Υποκαταστήματος της στην Πάτρα.δη άκρυβώς ή συγκρότηση της Έταυρίας Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλοίων καί Δυορύξεως τόϋ Πορθμοΰ τοΰ Ευρίπου απασχολού­ σε ύδυαίτερα τότε καό την κουνη γνώμη καί τά Νομοθετικά Σώματα. où πενήντα ένας. ("ίστορυκό Άρχεϋο της Έθνυκης Τραπέζης της Ελλάδος. είχαν ζητησευ άπό τη Δυοίκηση της Τράπεζας. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ. Αρχείο Γ. Τά στουχεΰα πού συγκεντρώσαμε άπό τίς δύο πρώ­ τες πηγές δυκαίωσαν εκ των υστέρων σε μεγάλο βαθμό τή"ν άρχυκη μας έπυλογη. ΰποφ. ύποφ.Σταύ­ ρου. où έγγραφες μέτοχων στην Έ ταυρύα Έλληνυκων Εμπορικών Άτμοπλούων καό Δυορύξεως τοΰ Πορθμού τοϋ Ευρίπου. τό όποϋο ενδεχομένως θά μας επέτρεπε νά σχηματίσουμε έναν πλήρη Κατάλογο των μετόχων της έταυρίας.Σταύρου.Λεβίδη ò ΑΙΩΝ άπαντοϋσε συνήθως με τη δημοσίευση νέων κατάλογων μέτοχων.Σταυρού.ά την Πάτρα εύδυκότερα. παρουσίασαν την ακόλουθη κίνηση: Έξηντα ένας μέτοχου έγραψαν συνολυκά 123 μετοχές· Εκατόν είκοσυ γράφτηκαν μέχρυ τίς 18 'Οκτωβρίου καί τρεις στό δυάστημα άπό 18 'Οκτωβρίου μέχρυ 8 Δεκεμβρίου 1849. Ά π ό τους μέτοχους αυτούς. όπως ίταν φυσυκό άλλωστε. επει. (11) Την απουσία τοΟ δευτέρου στελέχους αποδείξεων.χ. άπό την άρχη στον Τύπο της έποχης καί στα Πρακτικά της Βουλής καό της Γερουσίας. (10) ΓΊ. Βλ. Φακ.1. π . . % % (12) Βλ. χαρακτηρυστυκό ό'τυ στην άρνητυκη γυά την έταυρόαεΰδησεογραφυκη κάλυψη τοΟ Κ. Σύ- s' . εγυνε αμέσως αποδεκτό. δ . Φακ.

ποτέ.βόρνου "Αφού Τοσύτσα καύ Στουρνάρη" (FRATELLI TOSSIZZA E STURNARI) στύς 10 Μαρτύου 1850 μέ την ΰπόδευξη. ούσυωδως.τμοπλούων "Brighton" καύ "Dieppe" ιού αποτέλεσαν το άντυκεύμενο δυαπραγμάτευσης μεταξύ της έλληνι. ύποφ. Σει. Ωστόσο.._ βελΐύωση των δρων ανάπτυξης της έλληνυκης οί. ή έταυρύα καύ επελή­ φθη των έργασυων της καύ προέβη. 7. έμφάνυσαν άλλοτε έπύσημα καύ άλλοτε ό'χυ τύς άπόψευς τους γυά το έπύμαχο . Φακ. τά σχέ*οισ- των άγγλυκων ά. Τόμος Πρώτος.Σταύ­ ρου άπό τον ΰσχυρό εμπορικό οίκο τοΌ Αι.8.223 νοδος Β'. άλλ'επηλθεν έν τψ μεταξύ ή νέα εύσαγωγη της συνθήκης καύ έπρεπε .ΜΔ'. Στο Παράρτημα Ι.Μητσάκη. Άπονο οίνεταΐ σέ σμίκρωνση. (13) Βλ. σελ.κονομύας πρύ. 1/2/1852. καύ δσο γνωρύζουμε. Αρκετού.. το ένδυαφέρον των ελ­ λήνων ομογενών δεν περυορύστηκε μόνο στην αγορά μέτοχων η στη συγκέντρωση πληροφορυων γυά την κατασκευή η την αγορά των πρώτων άτμοπλούων της έταυρύας. συν. 7/2/1852. τηκ&.15.τυκοϋ γραφείου Tfis Νε­ άπολης "Pâques close".ρά Β'. δέν δημοσοεύ'••-.MA'.6. σελ. ακόμη Πα­ ράρτημα V... -'• (14) "Οπως"-λέχτηκε αργότερα στη Βουλή άπό τόν Δ.κά η καύ έχθρυκά ακόμη την αναπροσαρμογή.σμένους ομογενείς ή προώθηση της Μεγάλης Ιδέας στη '• . Βλ. άναλυτυκά 'ίστορυκό Άρχεΰο της Έθνυκης Τραπέζης της 'Ελλάδος. μέχρυ τύς 18 Δεκεμβρύου 1850: ". γράφτηκε στη Φλωρεντύς το Φεβρουάροο του ΰδυου έτους άπό τόν ομογενή Ν.εύαγγελύζονταν.9 καύ 13 καύ Φακ. Το άρθρο αυτό. Περύοδος Γ'. ΓΔ'Ί 9 δύνουμε ενα ενδιαφέρον άρθρο που στάλθηκε στον Γ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.433 καύ 435 καύ συν. ύποφ.Γ. εκφράζει άμεσα την κεντρυκη σημασύα πού εϊχε γυά όρυ. άφοϋ δυαβαστεϋ νά δοθεϋ στον τΰπο.475. στην προσπάθευά τους νά πείσουν όσους άντυμετώπυζαν έπυφυλακτι.κης έταυρύας καύ τοΌ μεσι.θέμα στύς έφημερύδες.

ά νά πεύσευ την Κυβέρνηση δτυ Ο έλληνυκη έταυρύα έπρεπε νά ξεχυνησευ μέ λύγα καύ μυκρά άτμόπλουα. Παρ'δλ'αΰτά. Περύοδος Γ'. δ. προοδευτυκά. στη Βουλή'. άπό τον Τύπο καύ τά Πρακτυκά της Βουλής. άρυθμεϋ ή'δη υπέρ τά 40* αν δέ.ες πού καταβάλαμε. πιστεύουμε οτυ καλύφθηκε ώς ενα βαθμό με τη βοηθευα των στουχεύων πού συγκεντρώσαμε καύ πάλι. θά πολλαπλασίαζε. Τόμος Πρώτος. σελ.. το κενό πού δημυουργοϋσε ή έλλειψη ενός τόσο σημαντυκοϋ εγγράφου. Συγκεκριμένα.224 νά περομένη έπύ μυκρόν.δέαν ή έταυρύα νά συλλέξη πρώτον τά αναγκαία έκατομμύρυα επευτα ν'άποκτηση .κη μέσα κυ αζω άπό τά Νομο­ θετικά Σώματα. με τύς γνωστές άδυναμύες πού παρου­ σιάζουν τά Έλληνυκά Άρχεϋα.π. δέ στάθηκε δυνατό νά βρεθεϋ γυά λογούς πού δεν ευναυ άσχετοι.. (15) Το Καταστατυκό Tris έταυρύας.475). συν. παρά τύς προσπάθει. αναφέρθηκε στον τρόπο συγκρότησης τ?ίς αΰστρυακης έταυρύας: ".. ητυς εκ δύω η τρυων ορμώμενη άτμοκονητων.464 (17) 1ΙΑΝΔΩΡΑ 4/ΠΑ' (1853-1854). uva ΰδη πρώτον αν θέλευ κυρωθί} αΰτη . (Πρακτυκά της Βουλές. σελ. σελ..Γυά τές προτάσευς της Κυβέρνησης καύ ΰδυαέτερα γυά το'ν τρόπο πού ή Κυ­ βέρνηση έβλεπε την άρχυκη συγκρότηση τΡίς έταυρέας ασκή­ θηκε αργότερα αυστηρή κρυτι. συν. σελ. Σύνοδος Β'.ΜΓ'. (16) Βλ. συνελάμβανε την ί. κατά τη δυάρκευα των συζητήσεων γυά τη'ν υπογραφή της νέας ταχυδρο­ μικής σύμβασης μέ την έταυρύα Αόυδ . άντύ τούτου. ο.235 (18) Ά π ό την αγόρευση τοϋ ΰπουργοϋ των Έξωτερυκων Α.π. σχετικά Πρακτυκά της Βουλής. καύ είς εναντύαν περύπτωσυν νά άναλάβη τάς έργα- σέας της". 6/2/1852.ορύξεως τοΰ Πορθμοο τοϋ Εύρύπου (Πρακτυκά της Βουλής. τά οποία.464). ό Δ. Μητσάκης γι.Πάυκου άναφορυκά με την τύχη της Έταυρέας Έλληνυκων Έμπορυκων 'Ατμόπλοιων και! Δι. 7/2/1852.ΜΔ'.

Δέν όνομάζομεν δέ τά άλλα τρία κόττερα καί τάς λέμβους ώς μυκρά λόγου αξυα. (Πρακτυκά της Βουλής. εχομεν το δυκαίωμα νά καταφερώμεθά. ως ό υπουργός εϊπεν. Δεν πρέπευ λουπόν. έιίτά γολέττας. Έ κ των πλοίων τούτων. άλλά'ήμ'εϋς δεν εϋμεθα βεβαίως τουοΰτου και! μδς έλλείπε^ ταί μόνον ή συνδρομή. γράφοντας μεταξύ άλλων καί τά έξης χαρακτηρυστυκά: ". τό παράδευγμα έκεϋνο έπρεπε νά την ένθαρρυνη' άλλως. καθ'ήμας. . νά κάλυψη άνευ νέας δαπάνης πδσαν ένδεχομένην ζημίαν. δπου τά μέν χρηματυκά κεφάλαυα είναυ εΰσέτυ όλίγυστα.π. δυά ν'άποκτησωμεν ατμοκίνητα νά περυμένωμεν πρώτον πλοΰτον άλλα νά εϋρωμεν μέσα πλούτου δυά νά πλουτέσωμεν καί κρατεωθωμεν". σελ. Οΰ στάσυμου λουπόν μονού σκέπτονται. καί δταν δεν μας δίδηταυ. Έ ά ν où φόβου αυτοί άνεχαίτυσαν μέχρυ τοϋδε την συγκατάθεσυν της Κυβερνήσεως.471) Με το CÒLO πνεΰμα ή ΠΑΝΔΩΡΑ τρία χρόνυα αργότερα θέλοντας προφανώς νά δυασκεδάσευ τους φόβους ενδεχόμε­ νης οΰκονομυκης αφαίμαξης τοϋ Δημοσίου από την έταυρία -τους οποίους είχε προβάλει. ανάγκη νά πευσθξί άπαξ δτυ εν Έλλάδυ. συν.ΜΔ'. εν άτμόπλουον. πρέπευ άναποφευκτως νά τίθεταυ αύτη επί κεφαλής. τό δημόσυον δυατηρεϋ έν ενεργεία μίαν κορβέτταν.Κρυεζης στην προσπάθεια του νά άποτρέψευ την ΰδρυση της. δπως έπραξε καί επί της συστάσεως της Τραπέζης". Κατά τον καταστατυκόν πίνακα τοϋ στόλου τον όποϋον εχομεν ΰπ'δψυν. Καί προσθέτευ: "'Ύπάρχευ δμως μέσον εΰς δ προστρέχουσα ή εξουσία δυναταυ.θυμυζε στο αναγνωστικό της κουνό καί έ'μεσα στην Κυβέρνηση την πε­ ρίπτωση τοϋ "ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ".225 40 ατμοκίνητα η έταυρία ή'θελεν είναυ στασυμωτάτη. ή ζήλος καί ή χευραγωγία της κυ­ βερνήσεως' καί έπευδη μδς είναυ αύτη αναγκαία.. τέσσερας κανονυοφόρους καί εν κόττερον. την ζη^ τοΰμεν. τό 1850 ό Α... 7/2/1852. δ. ή δε δημοσία πίστυς ασταθής. εν βρίκυον. δυά νά εΰδοκυμωσυν αΰ τουαοταυ έπυχευρησευς.

22b

εάν εξαυρέσωμεν την κορβέτταν, το άτμόπλουον καί την
μεγαλητέραν των γολεττων, άτυνα δυατηροΰνταυ κυρίως δυά
τάς άσκησευς τών ναυτών, τά λουπά περυορίζονταυ εΰς το
νά μεταφέρωσυ χρήματα, καταδίκους, υποδίκους, καί στρατυωτας, νά ένεργωσυ δηλαδή τάε υπηρεσίας έκείνας τάς
οποίας άναλαμβάνουσυ νά έκτελωσυ δωρεάν τά προκείμενα
άτμόπλουα. Εύς συντηρησυν, ήτοι. μυσθους, τροφάς καί
έπυσκευάς τοΌ στόλου τούτου δαπανΩνταυ κατ'έτος δρ.
650 χυλυάδες ώς εγγυστα, εξ ων, άφαυρουμένου ώς περυττου τοΌ άρυθμοΰ των πλοίων των ενεργούντων τάς υπηρε­
σίας τάς οποίας θέλουσυν έκπληροΐ, ώς εΰπομεν, τά άτ­
μόπλουα, θέλουσυν έκπεσθί} περί τάς δυακοσίας χυλυάδας.
"Ας ύποθέσωμεν δτυ η έταυρία δεν θέλευ κερδησευ ύκανά
δυά νά έπαρκέση καύ εύς την άπότυσυν τοϋ προς τέσσαρα
τους εκατόν τόκου των κεφαλαίων. Τότε, κατά την γνώμην
της έπυτροπης, το δημόσυον θέλευ πληρώσει, δρ.80.000,
εί,ς α, προσθετομένου τοΰ ανωτέρου όρου τ?ίς ετησίας χο­
ρηγίας, ητου δρ.40.000 θέλευ συμπληρωθώ ποσόν 120.000
δρ., πολύ κατώτερον τοΟ σήμερον δαπανωμένου εί,ς τάς άνάγκας τάς οποίας θέλουσυν έκπληρεΰ άνευ ΰδυαυτέρας άποζημυώσεως τά άτμόπλουα. '£ξάγεταυ άρα οτυ ζημία δεν
θέλευ ύπάρξευ, ενψ λόγου καί ύλυκοϋ καί ήθυκοΟ συμφέ­
ροντος άπαυτουσυ την ταχυτάτην σύστασυν άτμοπλοίων Έ λ ληνυκων. AÙ πολυτεϋαυ σήμερον δεν λογίζονταυ ούδ'ύκανως
έλεύθεραυ, οΰδ'ύκανως πεπολυτυσμέναυ έάν, προς τους κα­
λούς νόμους, τά σχολεία, τά καλά βυβλία καί την έλευθεροτυπίαν, δέν συνυπάρχη καί σύστημα άτμοκυνητων μηχα­
νών δεόντως ώργανυσμένον, καί άνάλογον, ευ δυνατόν, προς
τάς άνάγκας αΰτων, κατά τε θάλασσαν καί ξηράν". (ΠΑΝΔΩΡΑ,
δ.π., σελ.235-236).
(19) Το πόσο κόστυσε στην έλληνυκη έταυρία ή αναβολή αΰτης
της κύρωσης είχε τονυστεΰ ύδυαίτερα καί στη Βουλή. Πολ­
λοί βουλευτές τότε ενοχλημένου άπό την πορεία των γεγο-

227

νότων έλεγαν: "... άλλ'ένφ έπερυμένομεν την κύρωσυν αυ­
τής καύ ύπό των άλλων νομοθετικών σωμάτων, έκ ταύτης
δε ηθελεν οδηγηθώ καύ ή έλληνυκή έταυρύα εύε τάε πράξευε τηε, ώε έξασφαλυζομένων οΰτω των συμφερόντων τηε,
ανεστάλη αΰφνηε η έπυκύρωσυε αύτηε, καύ κατά συνέπεσαν
καύ ή πρόοδοε τηε έλληνυκη"ς έταυρύας, δυότυ ένψ έν όλύγψ χρόνψ ευχον έγγραφη" 1400 περύπου μέτοχου, έκτοτε
ούδεύε ενεγράφη πλέον, βλέπων δλωε άμφύβολον την τύχην
τηε έταυρύαε, «αύ άκαταλόγυστοε εντεύθεν προέκυψεν
ζημύαν εύε τά συμφέροντα τηε Έλλάδοε "· (Πρακτυκά τηε
Βουληε, Σύνοδος Β', Ιΐερύοδοε Γ', Τόμος Πρωτοε, συν.MA',
1/2/1852, σελ.435). Έπυπλέον, ή άπροθυμύα των μετόχων
φαύνεταυ ακόμη καύ από την κύνηση έγγραφων στό στέλε­
χος άποδεύζεων, πού έχουμε στη δυάθεση μαε· Ά π ό το
στέλεχοε αυτό ολόκληρη την περύοδο Ίανουαρύου-Δεκεμβρύου 1851 δέν έχευ κοπεΕ καμυά άπόδευζη έγγραφη*ε. Βλ.
σχετυκά Ίστορυκό Άρχεϋο τηε Έθνυκηε Τραπέςηε τΐίε
Έλλάδοε, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ, Φακ.39, ο.π..
(20) Ή

τελευταύα έγγραφη αφορούσε 5 μετοχέε καύ έγυνε άπό

τον βουλευτή Χαλκύδας Δ.Μ.Μητσάκη στύς 10 Ίανουαρύου
1852. Έ ν α δηλαδή μήνα πρύν ή Έθνυκή Άντυπροσωπεύα'
πάρευ την τελυκη της απόφαση γυά τόν τρόπο δυαξαγωγης
τηε θαλάσσυαε συγκουνωνύαε εντός του Κράτουε καύ το
μέλλον τών έλληνυκων άτμοπλοϋκων έταυρυίον (Ίστορυκό
'Αρχείο τηε Έθνυκίίε Τραπέζηε τηε Έλλάδοε ο.π.).
(21) Ίστορυκό 'Αρχείο της Έθνυκηε Τραπέζηε τηε Έλλάδοε, δ.π.
(22) Πρακτυκά τίϊε Βουλής, Συνοδός Β', Περύοδος Γ', Τόμοε
Πρώτος, συν.ΜΕ', 12/2/1852, σελ.487-488
(23) Πρακτυκά τπε Βουλής ο.π., συν.ΜΓ' 6/2/1852, σελ.464
(24) ΙΙρακτυκά τίϊς Βουλής, ο.π., σελ.460
(25) Πρακτυκά τηε; Βουλής, δ.π.

22d

(26) Πρακτικά της Βουλής, δ.π., σελ.464
(27) Πρακτικά της Βουλής, ö.iw, συν.ΜΕ', 12/2/1852, σελ.484-485
(28) Πρακτικά της Βουλής, δ.ι., συν.ΜΔ', 7/2/1852, σελ.474-475
(29) Πρακτυκά της Βουλή*ς, δ.ι., σελ.475
(30) Πρακτικά της Βουλής, δ.π., συν.ΜΕ', 12/2/1852, σελ.490-491.
Αύτδ άκρίβως επικαλείται καύ η ΐ!δία ή Κυβέρνηση, όταν
ό υπουργός των Εξωτερικών χαρακτήρισε επανειλημμένα
τον πατριωτισμό των αντιπολιτευομένων βουλευτών ώς πα­
ρορμητικό καύ με σαφές άντυαυστρυακδ περιεχόμενο καύ
ò Δ.Μητσάκης έκανε την παρακάτω δήλωση: "...Έπείδη δε
τίνες είπαν, δτί τάς κατά της συνθήκης ήμων αγορεύσεις
δεν έπροκάλεσε το συμφέρον τοϋ έθνους, άλλ'αύσθημα μύ. σους κατά της Αυστρίας

Γ όφεύλω ~] νά δώσω έπύ της ί-

δέας ταύτης μύαν έξηγησυν, δτί εν δσω τοο Φερραύου καύ
τοϋ Ύψηλάντου τό δνομα διασώζεται εν T Ç ί-στορύα, εν
δσψ ή ελληνική επανάστασης διαδίδεται από στόματος εύς
στόμα ώς γεγονός μέγα, ή άνθρωπότης, ό'χί δεν θέλει, λη­
σμονήσει τά αδικήματα της Αυστρύας κατά τοϋ έθνους ή­
μων. Άλλ'ή Ελλάς είναι, γενναύα, δέν ε£ναυ φυλέκδυκος,
καύ επομένως ηθελεν είσθαί αδυκον ν'άποδοθζ εις ήμδς
τοσούτον ευτελής σκοπός". (Πρακτυκά της Βουλής, δ.π.,
σελ.488).
(31) Ι.Α.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ: Ιστορία της Εθνικές Τραπέζης της. Ε λ ­
λάδος (1842-1902), τ.Α', 'Αθήνα 1902, σελ.26-27
(32) δ.π., σελ.32
(33) " Ή προθεσμυα αποδόσεως -λέει συγκεκριμένα ό Ι.ΒΑΛΑΩΡΙ­
ΤΗΣ- βραχυτέρα πρότερον έξετάθη κατά τό 1855 μέχρις
ενός καύ ήμύσεος έτους κατ'ελάχιστον δρον, χωρύς έκ
τούτου νά άνακοπξί ό ρους των προς την Τράπεζαν κατα­
θέσεων, κατά την περύ τούτου φράσίν τοϋ προς την Γενυκην Συνέλευσίν απολογισμοί) της Διοικήσεως τοϋ έτους

229
1855" (δ.it., σελ.31, υποσημείωση β ) .
(34) Βλ. Παράρτημα II, Q Α' 1 , τά τρία κυρυα σημεϋα ίου α­
ποτέλεσαν το βασυκό άξονα της έπυχευρηματολογύας τοο
Ν.Α.Χατζηαναργύρου, προκειμένου νά πείσει, την Έλληνυκη Βουλή γυά τη μεγάλη άναγκαυότητα των κυβερνητικών
επεξηγήσεων, où όποϋες, δπως ευδαμε, είχαν το χαρακτή­
ρα τροπολογίας της ταχυδρομυκης σύμβασης τοΰ 1850 καί
δυασφάλυζαν με τον καλύτερο τρόπο τό μέλλον της Έταυρίας Έλληνυκών Έμπορυκων Άτμοπλοίων καί Δυορόξέως
τοΰ Πορθμοΰ τοϋ Ευρίπου.
(35) Γ.ΔΕΡΤΙΛΗΣ: Το ζήτημα των Τραπεζών (1871-1873), Α θ ή ­
να 1980, σελ.7
(36) Βλ. Παράρτημα II

ΓΔ'Ί , το σχετυκό απόσπασμα από την

έκθεση της Έλεγκτυκης Έπι,τροπης προς τη Γενυκη Συ­
νέλευση των μέτοχων τοΰ έτους 1849.
(37) Βλ. σχετυκά Ίστορυκό Άρχεϋο της Έθνυκης Τραπέζης
της Ελλάδος, Πρακτυκά Γενυκων Συνελεύσεων των Μέτο­
χων της Ε.Τ.Ε. (Περοληψευς). Συνεδρίαση Β', 9/2/1849,
σελ.115
(38) Βλ. το νομό PNÇ'

της 5 Άπρυλίου 1850 "Περί χορηγήσεως

εί,δυκης πυστώσεως εϋς τό Ύπουργεϋο των Ουχονομι,κων",
το σχετυκό Β.Δυάταγμα της 12 Ιουνίου 1850 καθώς επίσης
καί το Β.Διάταγμα της 23 Ιουνίου 1850 μέ τό όποϋο ό
"Οθωνας εκφράζε τη βασυλι,κη του εύαρέσκεοα προς τους
μετόχους καί τον Δυουκητ.η της Έθνυκης. Ή

πίστωση 1\-

ταν 330.000 δραχμές, οι. όποιες, όπως μας πληροφορεί ό
Ι. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, "κατεβλήθησαν τψ πρεσβευτή της Αγγλίας
Weis προς αποζημίωσαν τοο Πατσυφίκου καί των Ίόνων,
μετά την ληφθεϋσαν περί. ύποχωρησεως άπόφασι,ν υπό της
Έλληνυκης Βουλής εν τη μυστυκί} συνεδρία της 14 'Απρυλίου 1850". (Ι.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, δ.π., σελ.32).

250
(39) Βλ. αναλυτικά Ίστοροκό Άρχεϋο της Έθνι,κης Τραπέζης
της Ελλάδος, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ, Φακ.32: ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ (1853-1854).
(40) ΑΙΩΝ, Τετάρτη 20/1/1854, άρυθμο'ς 1428, έτος ΙΣΤ'.
(41) Βλ. γυά περισσότερα Ίστορυκό Άρχεϋο της Έθνι,κης Τρα­
πέζης της Ελλάδος, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ, Φακ.36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟ­
ΠΛΟΙΑ (1855-1872) καό Α.ΔΟΣΣΙΟΣ: Κρίσεις και σκέψεις
περί τΐίς ελληνικής ατμοπλοίας, 'Αθήνα 1869.

231

II. Ελληνική Εμπορική Εταιρία (1819)

Στίς 2 Σεπτεμβρίου 1819, μετά δηλαδή την απόφαση χΤίε
Εθνικής Τράπεζας γι·ά τη διεύρυνση τοϋ έταιρικοΰ της σκοποΰ καί πρίν άπό το Β.Διάταγμα τΐίς 10 'Οκτωβρίου 1819 πού
εκδόθηκε στά πλαίσια αυτής ακριβώς της απόφασης, ό βουλευ­
τής Αιγιαλείας Κλ. Οικονόμου κατέθεσε στο Προεδρείο της
Βουλές νομοσχέδιο "Περί Συστάσεως Εταιρίας προς κατα­
σκευήν εξ ατμόπλοιων" με μετοχικά κεφάλαια (1).
Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προέβλεπε τη σύσταση
τΡίε " Έ ν Αθήναις ελληνικής εμπορικής εταιρίας" μέ σκοπό
τή*ν κατασκευή η τή*ν αγορά εξι ατμόπλοιων συνολικής δύναμης
1.800 ίππων (2X200, 2X300 και 2X100), τά όποια θά συμβάλανε αποφασιστικά στην ενίσχυση τοο εμπορίου, στη διευκό­
λυνση της εσωτερικής καί εξωτερικής συγκοινωνίας καθώς ε­
πίσης καί στην όλικη αύξηση της ναυτικής δύναμης τοο Κρά­
τους.
Ό

ίδιος ό Κλ.Οικονόμου, αιτιολογώντας την κατάθεση

τοΟ νομοσχεδίου του, τόνισε μεταξύ άλλων καί τά εξής ενδεικτικάτής κρίσης πού περνοϋσε η ναυτιλία τά μεταβατικά
εκείνα χρόνια μέ την είσοδο τοΟ άτμοΟ, αλλά καί της ελλη­
νικής ανησυχίας γιά τόν επερχόμενο συναγωνισμό στίς διε­
θνείς γραμμές: " Ή

Αγγλία, ή Γαλλία, η Ρωσσία καί δλα τά

θαλασσινά έθνη έπληρωσαν τους λιμένας αύτων άπό ατμοκίνητα,
καί, ενω δι'αύτών έπροξένησαν τοσαύτην εύκολίαν εις το έμ,πόριόν των, προσέθεντο καί εις τη'ν ναυτικη'ν των δύναμιν άκαταμέτρητον ένίσχυσιν. Άλλ'ΰστερον, άφοΟ ώς καί αύτη ή
Τουρκία, ώς καί αύτη ή Αίγυπτος, συναισθανόμενοι το μέγα
αύτων συμφέρον, απέκτησαν καί προσκτωσι καθ'ήμέραν ατμοκί­
νητα, καί τοσαύτην ελαβον καί λαμβάνουσιν ΰπεροχην καί έ­
νίσχυσιν ώς προς τε τό έμπόριόν των καί ώς προς την ναυτικην
των δύναμιν, είναι παράδοξον.' Μόνη ή Ελλάς, ώς νά ξναι από­
κληρος αύτοΟ τοΟ θείου ευεργετήματος, ίσταται ξένη απέναντι

232

αύτης της παγκοσμύου κυνησεως, καύ δεν εχευ, ό'χυ δυά την ένύσχυσυν τοο ναυτυκοϋ της» ó'xt δυά την εύκολύαν τοΰ έμπορύου
της, αλλά δυ'αύτην την συγκουνωνύαν της, ουδέ εν άτμοκύνητον.'
Ή

Ελλάς, έν γένευ θεωρούμενη, ε£ναυ το έμπορυκώτερον καύ

το' ναυτυκώτερον έθνος, χαύ, αν εμελλεν ατυχώς νά βραδυπορ?)
ώς προς δλα τά άλλα, τούλάχυστον ώς προς την έπυμέλευαν τοΟ
έμπορύου της, αύτης της χυρύας πηγής τοΟ πλούτου της, έπρε­
πε νά υπέρτερη τά άλλα έθνη. ΠοΕον έθνος άλλο έ'χευ τόσον
τολμηρούς καύ πολυαρύθμους ναΰτας, ώς τους ναυτας της "Ελλά­
δος, Εύς ποίον κλύμα άλλο καθορΏταυ τόση έμπορυχη όξύνουα,
ώς ΰπο' τον οΰρανόν αύτον της Ελλάδος; Καύ ό'μως, καύ οι, έξαύσι,ου αυτού ναϋταυ, χαύ οι, ευφυέστατου αυτού έμπορου της
Ελλάδος παλαύουσυν εναντίον όλων των δυσχολυών, άγωνυζόμεVOL με μονάς τάς φυσυχάτ δυνάμευς των, χωρύς νά ένυσχύωνταυ
ποσώς άπο τάς θαυμάσιας βοηθείας έχεύνας, τάς όπούας παρέ­
χει, ή άνθρωπύνη άγχύνοι,α. Έ ά ν άναβλέψητε εύς αυτά τά γυγάντι,α έργα της άρχαυότητος, κρεμάμενα οΰτως εύπεϋν έν δυαστηματυ τοσούτων αύώνων εύς το'ν αύθέρα, πεύθεσθε, δτυ μηχαναύ
έξαύσυαο ένύσχυον τους θαυματοποιούς βραχύονας των προγο'νων
μας. Δεν είναυ τάχα λυπηρο'ν, οι, κάτουκου γης, ητυς ύπηρξεν
ή έστύα των έξαυσυωτέρων μηχανών καύ των λαμπρότερων έπι,νοησεων, νά ijvab σήμερον άπορου καύ αύτων των κουνοτέρων μηχανυκών μέσων; Δέν είναυ κρίμα, τά δελφύνυα της Σαλαμίνος,
της Μυκάλης, του Καφηρεως καύ της Τενέδου νά άφύνωνταυ μέ
τά ύστυοφόρα πλουάρι,α εύς την δυάκρυσι,ν τών άνεμων καύ των
κυμάτων, καύ νά μη πετώσυ δυά τών άτμοκυνητων εύς τά άπότερα μέρη του Ωκεανού, δυά νά μεταφέρωσυν εύς τους κόλπους
της πατρύδος των τους θησαυρούς τοΟ κόσμου'; Δεν είναι, άπαύσί,ον τέλος πάντω,ν ού κάτουκου το0 Αύγαύου, δλων τών παραλύων
μερών καύ αυτού ού έμπορου μας έν γένευ, νά μην έ'χωσι,ν τό
μέσον, δυά τά μετοχευσωσυν έγκαύρως τους στοχασμούς των καύ
τάς εύδησευς των άπο μύαν εύς ά;λλην νησον; Άτμοκύνητα τυνά
της Αύστρύας καύ της Γαλλύας, δυερχόμενα ούτως εύπεΰν άπο

καί τά δυσκολώτερα κοινωνικά έργα έκτελοΌνται διά της συμπράξεως των πολιτών". υπέρ των μεγάλων συμφερόντων του ύπο αγίου ενθου­ σιασμοί)* ο.ά την εύκολίαν εν γένει.όν μας" αλλά ταΰτα μονά δεν 7\τον ουδέ εϊναυ δυνατόν νά περέξωσον ό'λας τάς άπαι.α τυνά άτμόπλουα της Ελλάδος. λιμένων. Ή κατασκευή η ή αγορά των ατμόπλοιων της 'Αθηναϊκής Εμπορικής Εταιρίας θά γινόταν με ιδιωτικά Κεφάλαια: "Δέν ηδΰνατο τάχα το έθνος.τι εις περιστάσεις τινάς δέν δύναται. Τη συγκέντρω­ ση των μέτοχων στην Ελλάδα καί τό εξωτερικό αναλάμβανε επτα­ μελής Επιτροπή.ον.. ομοιάζει πτηνόν άνευ πτερών.000 δραχμών διαιρούμενο σέ 3.. τοϋ Έλληνι. νά πράξη τό δημόσιον. κατασκευαί πλοίων. που δίο μέλη της έπρεπε νά εκλέξει..Οικονόμου καί αμέσως μετά θά υποστηρίξει. ή Βουλή. νά εχωσι πλήρη πεποίθησιν εις την γενναιοψυχίαν των πολιτών.τι. ταχυδρομικαί συγκοινωνίαι. αϊ.000. Πανταχού. εις ό'λα τά ευαίσθητα καί προωδευμένα έθνη. νά κατορθώσωσιν οί γενναίοι. τοΌτο δύναται." θά ρωτήσει ò Κλ.000 μετοχές. Τό Κράτος θά μετείχε στην επιχείρηση με 200 συνολικά μετοχές (άρθρο 4 ) . σι.: "Πι­ θανόν* καύ όμως τό έθνος είναι πλοίσιον. καί δύνανται. εΰδομεν όπόσην παρέσχον εύκολίαν ώς προς το εμπόρι.δηροί δρόμοι. αν καλυπτωσυ τάς θάλασσας μας δέκα χιλιάδες έλληνικαί σημαΐαι" τά ατμοκίνητα λείπουσι' καί ή Ελλάς. ως προς τον πολι. της πα­ τρίδος πολϊται. δυο ή Γερουσία καί τρία ή Κυβέρνηση (άρθρο 5 ) . μ'όλα της τά λαμπρά θαλασσινά πλε­ ονεκτήματα. δ έ Κυβερνήσεις άρκεϊ νά εχωσιν τάσιν προς τά γενναία εθνικά έργα. οποία δεν ηθελεν είσθαι.' Tu ωφελεί. δι. προς 1.ά τε την έσωτεροχην καί έξωτερυκην συγκουνωνίαν της καί δι.'". Γιά τό σκοπό αυτό η"ταν απαραίτητο νά συγκεντρωθεί κε­ φάλαιο 3. ή κάθε μία (άρθρο 2 ) .000 δρχ. καί προ πάντων εμ­ πνέεται.σμόν της αυτόν. δέν είχε μέσα υλικά διά νά έπαρκέση ώς προς αΰτην την μεγάλην της θαλάσσης μας ανάγκην. ή πρόοδος της Ελλάδος ως προς τε το έμπόρι.κοΟ εμπορίου..255 την θάλασσαν μας.τουμένας ευκολίας* αν επί τούτους προσετίθεντο καί οδι. .

οΰ 'Ηπευρωταυ. θέλουσυ φυλοτυμηθξί νά μεθέξωσυν εΰς το γενναϋον τοϋτο έργον. Ψαρυανού. οΰ Θεσσαλού. έχοντας πλήρη συνείδηση της σπουδαυότητας αλλά καύ των δυσχέρευων τοϋ νέου έγχευρή*ματος. ΙΙετσυωταυ. έν Συρύα" οΰ έν Ρωσσύα άπάση. πληρώνοντας 6% τόκο στους μετόχους. Τό Κράτος. οΰ Ύδραυου. έν γένευ οΰ κάτουκου τοϋ Αι.234 Έπυπλέον ό Κλ. είχε δυκαυωμα δέκα ψήφων συνολυκά. γυά νά έκλέξευ.. τη Δυευθυντυκη Έπυτροπη της Έταυρυας καύ νά συντάξευ τό Καταστατυκό της (άρθρο 10). οΰ Κωνσταντυνουπολϋταυ. οΰ φυλοπάτρυδες Ίόνυου. οι. η όπούα. Ρουμελυωταυ. Τά χρήματα πού θά συγκέντρωνε η Έπυτροπη έπρεπε νά στέλνονταυ στην Έθνυκτί Τράπεζα.. έν Μασσαλύα καύ έν Λυβόρνω* οΰ έν Τεργέστη. οΰ Μακεδόνες. μέ σχετυκη πλευοψηφύα. of. οΰ Σέρβου. οΰ άπανταχοο Έλληνες. όσο τά κεφάλαυα τ?ίς μελλοντυκης έίυχεύρησης θά έμεναν στο ταμείο της (άρθρα 6 κάύ 8 ) . που ?ίταν καύ πολυπληθέστε­ ρου καύ περυσσότερο ΰσχυρού: ". γυ'αύτόν άκρυβως το' λόγο. οι. οΰ Μολδαυού' οΰ εν Λονδύνψ. οΰ "ίωνες. καύ έν γένει. οι. Ή πρώ­ τη Συνέλευση των μετόχων θά γυνόταν στην Άθηνα.. προκευμένης μάλυστα περυστάσεως νά ώφελωνταυ καύ ύλυκως" (2). είχε συνδέσευ τη'ν έπυτυχύα του με τη βοηθευα όλων γενυκά τδν Ελλήνων καύ υδυαύτερα έκεύνων πού βρίσκονταν έξω άπό τά σύνορα τοϋ καυνούργυου Κράτους. όταν συγκεν­ τρωνόταν τό ενα τρύτο τοΟ ποσοΰ των μετοχών. Χϋου. "Οταν συμπληρωνό­ ταν τό ποσόν πού άπαυτεϋτο γυά κάθε άτμόπλουο. οΰ Βλάχου. έν Αυγύπτψ. καύ άντυπροσωπευόταν στην Έπυτροπη μέ . ή ταχεία έκτέλεσυς τοΰ κουνωφελεστάτου καύ έθνυκοϋ τούτου έργου άφυεροΰταυ εϋς τον πατρυωτυσμόν καύ εΰς την συναύσθησυν τοΟ συμφέροντος των Ελλήνων έν γένει. ομογενείς καύ φιλέλληνες. Οΰ Πελοποννησυου.γαύου Πελάγους. έν Βυέννη. θά κράταγε άνουκτό λογαρυασμό". ή Έπυτροπη έπρεπε νά φροντύζευ αμέσως γυά τη'ν κατασκευή η την αγορά του καθώς έπύσης καύ γυά την δρομολόγηση του (άρθρο 9 ) .Οΰκονόμου. γυά όσες μετοχές έπαυρνε. Κάθε μετοχή είχε μύα ψήφο καύ άντυπροσωπευόταν η αυτοπροσώπως η μέ Έ π ύ τροπο.

άλλωστε το Κρά­ τος. ητυς προσδοκαταυ εΰς την Έλληνοκην ναυτυλύαν καύ τό έμπόρυον έκ της κατα­ σκευής αυτών". συνέστησε στη Βουλή την αποδοχή τους (5). δεν ασχολήθηκε καθόλου μέ τό ζήτημα. άντυμετωπύζοντας τό πρόβλημα της έλληνυκης άτμοπλουας κάτω άπό τό εΰδυκό βάρος της δεδομένης ΰστορυκης συγκυρύας. ή Βου­ λή. συμφωνά με τό άρθρο 16 τοΰ νομοσχεδύου έγγυόταν "όσάκυς τύ έκκαθαρυσθησόμενον έτησυον όφελος δεν άνεβαύνευ εύς 8 τους %. όπως αυτή πού" πρότευνε ό Αΰγυαλεύτης βουλευτής· . ή τύχη των προτάσεων τοο Κλ. Το ΰδυο. τά Καταστατυκό τηε καύ οΰ δυάτυμήσευς των ταχυδρομυκων καύ έμπορυκων τελών.Ούκονομου. καθορυστηκε πολύ συγκεκρυμένα δύο χρόνυα αρ­ γότερα. έπρεπε πρώτα νά ψηφυσθοΟν από τά Νομοθετυκά Σώματα καύ κατόπυν νά έπυκυρωθοΰν άπο την Κυβέρνηση (3). καύ παρά την εύνο'ύκη έκθεση της εί. όχυ μόνο δεν άποφάσυσε τύποτα σχετυκό μέ τό περιεχόμενο του. κατά το άρθρο 13. όπως άποδευκνύεταυ από τήν πό­ ρευα των έργασυων της.235 ενα Βασυλυκό Έπύτροπο (άρθρο 11)... ενω. μέτοχου κατ'άναλογύαν. το δ*έτε­ ρον ημυσυ θέλουσυ λαμβάνευ οι. "άναγνωρύζουσα την απόλυτον ανάγκην. μετά άπο δήλωση του Κλ. Ή δυ- άρκευα. είναυ ήδη 200300 μετοχαύ ετουμαυ δυο πέπουθεν ότυ θέλευ έπυτυχευ το έργον".Ούκονομου ότυ: ". ην έχευ η Ελλάς από την κατασκευήν άτμοπλούων καύ άναλογυζομένη την μεγάλην ωφέλευαν καύ άνάπτυξυν. θέλοντας προφανώς νά ένυσχύσευ τη συγκρότηση της Έ ταυρύας Έλληνυκων Έμπορυκων Άτμοπλούων καύ Δυορυξεως τοο ΠορθμοΟ τοο Ευρύπου. ή Βουλή. ή όπούα.σηγητυκης έπυτροπης. πήρε άποφάσέυς που δέν εΰνοοΟσαν τη δημυουργύα έγχώρυας άτμοπλοϋκής συγκουνωνύας καύ εΰδυκότερα τήν ΰδρυση εταυρυων. άπεφάσυσε νά έπυταχυνευ τη' συζήτηση τοο νομοσχεδύου (Μ-)· Παρ'όλ'αύτά. τέλος. όπως άλλωστε καύ τοΟ ομογενή Εΰρυπύδη γυά τύς όποϋες θά μυλησουμε αμέσως μετά. rPjs Έταυρύας προσδυορύζονταν γυά 50 χρόνυα (άρθρο 18). αλλά. Στη συνεδρύαση τής 5 Όκτωβρύου που ακολούθησε. όταν ή Έθνυκή Άντυπροσωπεύα. Ωστόσο. νά το άναπληρη' όσάκυς δε ύπερβαύνευ τά 8% εκ των περυπλέον αύτων το με ημυσυ θέλευ λαμβάνευ ή Κυβέρνησυς.

Συνοδός Γ'. Ουν.309-312). Συνοδός Β'.ΡΑΕ'. σελ. Περίοδος Β'. 9/5/ 1850.π. δ. (4) Βλ.Βαλέττα (Πρακτυκά της Βουλής.ΡΚΣΤ'. συν. σελ. Γ Γ ' Ί . . (3) Βλ.Ν.ΡΛΔ'. Παράρτημα II.Οί. Τό­ μος Τρίτος. την έκθεση της ειίσηγητυκης επιτροπής που δυαβάστηκε στη Βουλή στίς 9 Μα'ίου 1850 άιό τον εύσηγητη Σ. Περίοδος Β'. Παράρτημα IV. ουν. Γ Γ' Ί .π. οίου δίνεταυ ολόκληρο τό κεί­ μενο τοϋ νομοσχεδίου. σελ. 5/10/ 1849. 30/9/1849.331 (5) Βλ.ΞΑ'. σχετυκά Πρακτυκά της Βουλής. (Πρακτικά xfSs Βουλής.672-673).κονόμου στίς 30 Σεπτεμβρί­ ου 1849.. Πρακτυκά Tris Βουλής.194 (2) Απόσπασμα àio την αύτυολογυκη έκθεση του νομοσχεδίου ίου δυάβασε στη Βουλή ό Κλ. δ. 2/9/1849. σελ.256 (1) Βλ. συν.. Τόμος Πρώτος.

237 III. ό Ευριπίδης.Εταιρίας Λουδ).Μ.Α. δεν ήθελε νά θυσιάσει καί το παραμικρό της συμφέρον προς όφελος των Ελλήνων. η αόριστη αύτη αναφορά στην Εταιρία Ευριπίδη. έ­ τυχε νά ανάγνωση είς τά εφημερίδας την έν τη Βουλή γενομένην συζήτησιν έπί της μνησθείσης συνθήκης ( Ελληνικών Ταχυδρο­ μείων. πού έκανε προς το "Υπουργείο Εσωτερικών ό βουλευτής Χαλκίδας Δ. συνέλαβεν αμέσως την ίδέαν νά πραγματοποίηση τάς εΰχάς τού έθνους.Μητσάκης. "τίτις άρυομένη τοσαύτας έν της Ελλάδος ωφε­ λείας".Ζάννου "Περί της δι'ατμοκίνητου συγκοινωνίας των νήσων τοΏ Αιγαίου Πελά. Στην επερώτηση μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι: "νέος τις "Ελλην μέ ελληνικά τω ό'ντι αισθήματα.^ γους και τοΰ Πειραιώς" καί τοο βουλευτή Ευρυτανίας Ι. με ευνοϊκούς όρους γιά το συμφέρον της χώρας. 'Εταιρία Ευριπίδη (1851) Το όνομα τοΌ Ευριπίδη ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ε λ ­ ληνική Βουλή στη συνεδρίαση τΐ\ς 4 Δεκεμβρίου 1851. κατά τη διάρκεια της συζήτησης των παρα­ πάνω προτάσεων.σέ αντίθεση με την Εταιρία τοΰ Αύστριακοϋ Λουδ.Χατζο­ πούλου "Υπέρ της άπο Πειραιώς μέχρι Στυλίδος συγκοινωνίας" (1). καί πληροφορηθείς en ταύτης την έπιθυμίαν τοΰ έθνους περί συτάσεως Ελληνικής εταιρίας. όταν ανα­ πτύσσονταν οι προτάσεις τοΰ βουλευτή θήρας Π. "έπιζητοοσα πανταχοΟ το κέρδος καί άποφεύγουσα την έλαχίστην δυσκολίαν" (2). έμπορος επιχειρηματί­ ας καί φλεγόμενος ύπο τοϋ πόθου νά φανζ ωφέλιμος είς την εαυτού πατρίδα. η οποία.Α. . έγινε αναφορά στην ύπαρξη της Εταιρίας Ευριπίδη. ζητοΰσε νά αναλάβει τη συγκοινωνία της Δυτικής καί Ανατολικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα. έγινε πολύ συγκεκριμένη μέ τη μορφή επερώτησης " Έ π ί των προτάσεων τοΟ Ευριπίδη περί συστάσεως ελληνικές ατμοπλοϊκής εταιρίας". Στη συνεδρίαση της 14 Δεκεμβρίου 1851. ευρισκόμενος έν αλλοδαπή.

τό Σώμα άποφάσυσε νά συζητησευ την επερώτηση "*Επί των προτάσεων Ευρυπίδου" σέ ξεχωρυστη συνεδρίαση. δυ'?)ς ΰπέσχετο νά φέρη εύς την Ελλάδα ατμόπλοια προς συγκουνωνίαν διαφόρων Έλληνυκων λυμένων. πού είχε ύποβληθεΰ πάλυ γυά εγκρυση στη Βουλή εκείνες τίς μέρες (συν. Ή Κυβέρνηση Α. Άλλα μετά ματαίαν χρονοτρυβην μηδεμυας τυχών απαντήσεως. καί το ώνόμασεν "ή Βασίλυσσα της Ελλάδος"' μόλυς δε προσορμυσθέν εύς Ιΐευραυα. έπυφυλαττόμενος νά παρουσυάση ακολούθως . πρότευνε κουνη ή­ μερα συζήτησης καί γυά τά δύο θέματα (4). ηρξατο αμέσως το'ν ΙΙευραυως καί Ναυπλίου δυάπλουν καί με μυκρότερον ναΌλον καί με πλευοτέραν άσφάλευαν ώς ταξυδεύον εν ήμερα. δυώρυσεν εν αύτψ πλοίαρχον καί πλήρωμα εξ Ελλήνων. κατά τη δυάρκευα τίΐς οποί­ ας ό υπουργός τών Έξωτερυκων Α.ΙΙάυκος αρκέστηκε νά δώσευ στην Έθνυκη Άντυπροσωπεία μερυκές γενυκές πληροφορίες γυά τό θέμα. όπως: "πρό τυνός καυρου ό Εύρυπίδης ούτος εδωκεν εύς τό υπουργεϋον των έσωτερυκων άναφοράν. Γυ'αύτούς άκρυβως τους λόγους ρ Χαλκυδέος βουλευτής θεωροΟσε αναγκαίο"όπως έμφανυζόμενος εύς την Βουλην ό έπί των έσωτερυκων υπουργός (Δ. Άλλα καί μεθ'ολα ταϋτα ή Κυβέρνησυς αυωπ^ί εΰς τάς προτάσευς τοΟ άγαθοϋ νέου".ΚΣ'.Κρυεζη. καί ΰποπτεύσας. ζητησας μυκράν τυνα συνδρομη'ν.238 καί επί τούτψ μεταβάς εύς την Ελλάδα καί παρουσυασθείς αμέ­ σως εύς την Κυβέρνησυν. άπηλθεν εντεοθεν καί με­ ταβάς εύς ττίν άλλοδαπην. έπευδη θεώρησε δτυ ή επερώτηση είχε άμεση σχέση μέ την υπογραφή της ταχυδρομικής σύμβασης μεταξύ των Έλληνυκων Ταχυδρομείων καί της Αύστρυακης Ε­ ταιρίας Λόυδ. 13/12/1851). οτυ ή Κυβέρνησυς συωπ? θεωροϋσα αυτόν άνίκανον eus την έκπληρωσυν των προτάσεων του.Μελετόπουλος). έπρότευνε την σύστασυν Έλληνυκων άτμοπλοίων. είπη οποίαν ελαβεν η πρόκευταυ νά λάβη ταχίστην πρόνουαν προς πραγματοποίησυν των έθνοφελων προτάσεων τοϋ Έλληνος εργολάβου" (3). ήγόρασε εν άτμόπλουον. Τελυκά.

δεν παρέλευψε νά δυευκρυνίσευ πώς: "Ούτε το ύπουργεΰον ύπόσχεταυ νά δώση εν όρυστυκόν πέρας εύς τάς προτάσευς τοΌ "Ελληνος εργολάβου προ της έπυψηφίσεως της συνθήκης μέ τους Αύστρυακους. νά έπυβάλη τουαυτην ύποχρέωσυν εύς το ύπουργεϋον" (6). πρώτ'άπ'ολα. Επομένως έλαβε το αύτο ύπουργεΰον εν έγγραφονάχρονολόγητον καί άνυπόγραφον. καί ηδη λαβόν τάς προτάσεις ύπό ώρυμον σκέψυν. ευναυ άναγκαϋο. σέ μυά περίοδο έξ. θέλευ σπευσευ νά ένεργηση έπ'αύτων τά δέοντα" (5). Αυ­ τό. προσπα­ θώντας νά δημυουργησευ τίς προϋποθέσευς που θά τοΰ> επέτρε­ παν νά προχωρησευ στην πραγματοποίηση τών σχεδίων του. δυά νά προσκάλεσα τον Εύρυπίδην. ΙΙρέν δμως δοΰμε πώς δέχτηκε το Ύπουργεΰο τών Εσωτε- ρυκών τίς προτάσευς τοΟ "Ελληνα ομογενή. οι όποΰου. όταν ό Δ. Προσκληθείς δε ό μνησθείς Εύροπίδης ύπό της διευθύνσεως. ένδυαφέρθηκαν ύδυαίτερα καί κατά τρόπο συγκεκριμένο γυά την προσαρμογή της έλληνυκης ναυτυλίας στίς νέες συνθήκες του άτμοϋ. έθεσε χρονολογίαν άπό 18 Αύγουστου. öv υπέθετε συντάκτην τοΟ εγγράφου. καί ύπογράψας αύτο. οΰτε ό προαγορευσας ΓΔ. που τους χρησίμευε σάν άμεση η έμμεση οΰκονομυκη εκμετάλλευση. Ωστόσο. περυέχον προτάσευς τυνάς.Μητσάκης παρατήρησε οτυ ή Κυβέρνηση λόγω της σπουδαυότητος τών προτάσεων Ευρυπέδη οφευλε νά είχε έπυσπευ- σευ τη δυαδυκασία της υπογραφής τους. οτε το εγγραφον είχε παρουαυασθη εύς το ύπουρ­ γεΰον ατελές" επεστράφη δέ eus αύτο την 16 τοΟ ενεστώτος. ό ΰδυος υπουρ­ γός.ΜητσάκηςΊ δΰναταυ έπεμβαίνων εύς την δυ- ουκητυκην ένέργευαν. νά ποΟμε δυό λόγυα γυά το πουός ακρυβώς ήταν ò Εύρυπίδης καί τί ένέργευες είχε κάνευ μέχρυ τότε.259 τάς προτάσευς του. νά ύπογράψη αυτό. παρουσυάσθη την 14 Δεκεμβρίου. σέ συνδυασμό μέ το περυεχόμενο τών προτάσεων του. τό όποϋον έβυάσθη ν'άποστείλη εΰς την δυευθυνσυν των ταχυδρομείων. άλλα καί γυά . θά μας έπυτρέψευ νά βεβαιώσουμε προηγούμενες έκτυμησευς μας δχυ μονό γυά τους φορείς εκείνους.αυρετυκά δύσκολη γυά τη χώρα.

ΚΣ'. Τίς συγκεκριμένες προτάσεις του για το σκο­ πό αυτό θά τίς υπέβαλε στην Κυβέρνηση αργότερα: άφοϋ δηλαδή εξέταζε πρώτα τίς πραγματικές προϋποθέσεις καί τίς δυνατό­ τητες. όταν πλέον ò "Ελληνας επιχειρηματίας είχε ηδη δρομολο­ γήσει δικό του ατμόπλοιο σε μία άπό τίς σημαντικότερες γραμ­ μές της ελληνικής ακτοπλοΐας (9). Ειδικότερα. πού είχε δημιουργήσει στίς εγχώριες συγκοινωνίες ή νέα ταχυδρομική σύμβαση μέ τους Αυστριακούς. το Υπουργείο έλαβε τίς προτάσεις τοο Ευριπίδη.2/10 την πολιτική τοϋ Κράτους απέναντι. Δεν έδωσε όμως καμιά ουσιαστι­ κή συνέχεια στην υπόθεση. τη δεδομένη ιστορική στιγμή. που θά αναλάμβαναν την ελλη­ νική ακτοπλοία. μέ συγ­ κεκριμένη εμπορική καί επιχειρηματική" δραστηριότητα στο ε­ ξωτερικό. Ό ίδιος. ή Κυβέρνηση. Μέ ανα­ φορά του τότε στο Υπουργείο των Εσωτερικών. τίς έστειλε στη δι­ εύθυνση των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέ την αιτιολογία ότι οι προτάσεις ?|ταν ανυπόγραφες καί χωρίς ημερομηνία καί μέ σκοπό νά αναζητήσει ή ίδια η διεύθυνση τον συντάκτη τοΟ "άτελοϋς έγγραφου" (8). πού εξασφάλιζαν τά συμφέροντα καί τίς προοπτικές των μελλοντικών ελληνικών έταιριών(7). Πράγματι στίς 18 Αυγούστου 1851. είχε έρθει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη συγκα­ τάθεση xFis Βουλής επί τοΌ σχεδίου "Περί ταχυδρομικής συμβά­ σεως μεταξύ της διευθύνσεως των ταχυδρομείων καί της έταιρίς Λόυδ" μέ όρους. με πατριωτικά αισθήματα. Μετά από τετράμηνη σχεδόν αναζήτη­ ση. Τά λύγα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας παρουσιάζουν τον Ευριπίδη γόνο παραδοσιακές οικογένειας. υποσχόταν νά φέρει στην Ελλάδα ατμόπλοια. άφοϋ πρώτα είχε φροντίσει νά επαναφέρει στη Βουλή την ταχυδρομική σύμ­ βαση μέ τον Λόυδ (συν. βρήκε τελικά τον . γνωστό στην αθηναϊκή κοινωνία του 1850. 13/12/1851). στην άπόπ-ειρα αλλαγής τοϋ αποδοτικότερου τομέα της οικονομικής του δραστηριότητας. δπου ζοοσε καί ανεβασμένη υπόληψη στους εμπορικούς ιδίως κύκλους τΡ|ς Εποχές.

πού θά έφερνε άπο τό έξωτερυκό. γοά τά πέντε πρώτα χρόνυα καύ 40. το όποΰο συνέχυζε μέ έπυτυχύα τά δρομολόγυα μεταξύ Πευραυως-Ναυπλύου. όπως θά δοϋμε. νά παραθέσουμε δύο χαρακτηρυστυκά αποσπάσματα άπο τίς άγορεύσεος τοΟ Α. " Ό Εύρυπύδης τουαύτας επρότευνεν εί. γυά τά ύπολουπα τέσσερα). Παράλληλα όμως. άλλα γυά δ. γυά νά α­ ναλάβει την έσωτερυκη ατμοπλοϊκή συγκοινωνία της Ελλάδας με τρύα ατμόπλοια συνολυκης δύναμης 240 ϋππων (3X80).Πάυκου καύ τοϋ Γ. μας υποχρεώνει. λεπτομερευακά καύ στύς άπαυτησευς τοο Εύρυπύδη καύ στά όσα ò ίδυος πρόσφερε εναντυ τδν άπαυτησεών του αύτων.ώστε ή Βουλή άκούουσα ταύτας θέλευ αγανακτήσει/ καύ α) έζητησατο νά τψ χορηγηθξ) προνόμυον άποκλευστυκόν έπύ δέκα ετη. πού προέ­ βαλε ή Κυβέρνησηαυτοολογώντας ενώποον τοο Ευρυπίδη την απόρ­ ριψη των προτάσεων του.ς ήμας προτάσευς -δήλωσε πρώτος ò υπουργός τδν Έξωτεροκων. T L σχετοζόταν άμεσα μέ το υπάρχον ηδη ατμοπλοϊκό στοϋ έλληνα ομο­ γενή. πού αφορούσαν την έλληνυκη ατμοπλοία στο σύνολο της. αναφέρθηκαν.241 Εΰρυπύδη. ζητοϋσε άπο την Κυβέρνηση: α) χορήγηση άποκλευστυκοΟ προνόμυου γυά δέκα χρονυα καύ β) ετησία κρατυκη έπυχορηγηση γυά εννέα χρόνυα (80. Ή Κυβέρνηση θεώρησε τύς προτάσευς τοϋ Εΰρυπύδη απαρά­ δεκτες καύ τύς άπέρρυψε αμέσως. που τυπυκά έντάξευ πλέον έπυστράφηκαν στο άρμο'δυο Ύπουργευο γυά την απαραίτητη μελέτη. Σκούφου κατά τη δί. καύ β) 80. ανέθεσε στη δοεύθυνση των Ταχυδρομείων νά έπυδυώξευ νά διαπραγμα­ τευθεί μέ τον Ευρυπύδη.κόνα των λόγων.ολογώντας την απόρ­ ριψη των προτάσεων τοΰ έλληνα έπυχευρηματία. δχυ πλέον γυά θέματα. ό όποϋος υπέγραψε τύς προτάσευς του (14/12/1851). Συμφωνά με τύς προτάσευς αυτές ό Ευριπίδης.000 δρχ.000 . δυκαι.000 δρχ. Το γεγονός ότυ τά στουχεϋα πού έχουμε συγκεντρώσευ δέν έποτρέπουν νά δώσουμε μία πλήρη εί.άρκεοα των σχετυκων συζητήσεων στην Έλληνυκη Βουλή. Καύ où δύο.

ύπεσχέθη την εύσαγωγήν τρυων άτμοπλοίων. χαθ'ό'σον έζήτησε δι/ αυτής νά έπυβάλη έφ'ήμων νόμον καί νά περυτρέχη αυτός την δλην έλληνυκήν θάλασσαν.κήν. Πρότει.ον γραμμήν. καί έλάττωσυς ναύλου ύπάρχη εν τφ άτμοκονήτψ Ευρυπίδου καί περιποιήσεως τυγχάνωσυν έν α. Μπροστά στην άρνητοκή αύτη στάση της Κυβέρνησης ò Ευροπίδης τροποποίησε τίς προτάσευς του.: "έν $. ζητήσας 80.α.ακοπζ μία γραμ­ μή. έπευδή ενδέχεται. ανάγκην νά ύποστηρι.α τοο προς τά αυστριακά συναγωνοσμοϋ.κάς θάλασσας " (11). "Ας άφηση λουπόν ή Βουλή ελεύθερον τον συναγωνυσμόν. ή νά υποχώρηση α­ πέναντι. των μέσων εύρωπα'ίκής έται.δεχθζ ποτέ νά ελθωμεν εύς δυαφοράν προς ανθρώπους τοι­ αύτας παρέχοντας ήμϋν ώα>ελείας. τον τοσαϋτα φέ­ ροντα. καί προνόμοον επί δέκα έ'τη' άλλ'ή μέν δυεύθυνσι. δυνάμεως εκαστον 80 υππων.242 δραχμών δοά πέντε ένυαυτους.ρίας" (12).000 σε 30.000 δρχ. νά βλάβη έν τψ μεταξύ το εν καί δι/ελλευψυν άλλου νά δι. ώς είπεν ό προαγορευσας. αφήνοντας περυθώρυα καί γυά μεγαλύτερη ακόμα μείωση. " Ό Εΰρυπίδης -συ­ νέχισε στο 'CÒLO πνεϋμα ò Διευθυντής των Έλληνι. Τίς λοι. ας άποκλείσωμεν τότε καί την γαλλι.ς των ταχυδρομείων άπεφηνατο. δέν δύναται.κων Ταχυδρο­ μείων. αναφορικά μέ τη χορήγηση άποκλευστυκοΰ προνομίου γι. δϋότο άλλως.κων άτμοπλο'ίκων έταυρυων. Δέχτηκε ακόμα νά μευώσευ την κρατυκή επιχορήγηση από 80. καί την εύς Χαλκίδα καί Γυθει. καλά εΰς την έμπορίαν.ύτξί oC έπυβάτα^.000 αλλαυ δυά τεσσάρας' άλλ'ή πρώτη αύτοΟ πρότασυς απερρίφθη. καύ ότυ 80 τόννων ό'ντα δέν θέλουσι. ταοτα είναο συνέπει. τά όποια οΰχ η"ττον θέλουσυν άντοφυλοτυμηθή καί τον ναΟλον νά έλαττώσωσυ καί φι.πόν θέ­ λει.απλέωσο τάς έλληνι. πρώτον ήδη τοο έργου αρχόμενος. δέ­ χτηκε νά υπάρχει ελεύθερος συναγωνυσμός μεταξύ των έλληνι." (10). Άπέκλει. έχει. τά τρία ατμοκίνητα δέν άρκοϋσυν.ε όμως κάθε άλλη ξένη εταυρία μέ την αΰτυολογία ότι.χθη. ητυς άνεδέχθη νά δυέρχηται.ά δέκα χρόνι.νε τέλος.αλύσευ τά όσα κυκλοφορούσαν . ώς είπε.λοφρονεστερον νά φέρωνταϋ προς τους έπυβάτας. ότι. "Αν δε. νά δι.000 δραχ­ μές. Συγκεκριμένα. καί Μ-0. προσπαθώντας νά δι.

ορυσμένες. . καύ αν σημαόα έθνυκη θέλευ κυματύζευ έπύ των πυροσκαφων.^4 3 σέ βάρος του άπο κυβερνητικούς κύκλους. που είχε ηδη στη δυάθεση του.κη Άντυπροσωπεία τη συγκατάθεση της στη συνομολο'γηση της ταχυδρομυκης σΰμβασης μεταξύ των Έλληνυκων Ταχυδρομεί­ ων καύ της άτμοπλοϋκης Έταυρύας Λουδ. Δεν δίστασε μάλυστα προκειμένου νά έξασφαλύσευ αύτη τη συγκατάθεση νά χαραχτηρύσευ τον Εύροπύδη ώς άτομο "ό'πυσθεν τοΟ όπούου καλυπτονταυ άλλοι. ΰπ'αϋτην όμως καλυπτονταυ συμφέροντα κερδοσκοπυκά. δυνατότητες άμεσης αντικατάστα­ σης των αΰστρυακων άτμοπλούων άπο έλληνυκά ^ταν ιερι. ζήτησε επύμονα καύ πέτυχε τελυκά νά αποσπάσει. μένοντας πυστη στους βασυκους προσανατολυσμού'ς της έξωτερυκης της πολυτυκης καύ εκτιμώντας συγχρόνως οτο οι. Την όρυστυκη δηλαδή ματαύωση των σχεδόων του Ευρυπύδη.ο.κεφα­ λαιούχου. καυ ή έλληνυκη κυβέρνησυς δέν δύναταυ νά φενακυσθη" (14). άπο την Έθνι. προσφέροντας γυά το σκοπό αΰτο' το ενα άτμόπλοι. συμφωνά μέ τύς άξυώσευς των Αΰστρυακων (13). τη συγχώνευση της δυκης του Έταυρύας μέ την Έταυρυα Έλληνυκών Έμιορυκων Άτμοπλούων καύ Δυορύξεως τοΰ Πορθμοϋ τοϋ Ευρύιου. Σέ απάντηση όλων αύτων ή Κυβέρνηση.

.Βάρβογλη καί είναι. ò Εύρυπίδης. Μητσάκης είχε κάνευ την επερώτηση "Περί της εγκρυθείσης ύπό των Βουλών μετά της έταυρίας Λόϋδ συνθήκης". δ. Σύνοδος Α'. σελ. (9) Στο χρονυκό δυάστημα Αύγούστου-Δεκεμβρίου.352 (7) Βλ. Το ονόμασε " Ή Βασίλυσσα τής Ελλάδος". έπευδη. Τόμος Δεύτερος. Έκεϋ αγόρασε ενα άτμόπλουο.279-291. Συνοδός Β'. δυόρυσε πλοίαρχο καί πλήρωμα έλληνυκό καί το έφερε στην .. σελ.π. ερμηνεύοντας τη συωπη τοϋ Υπουργείου των Έσωτερυκων σάν άρνηση τής Κυβέρνησης νά δυαπραγματευθεΐ μαζί του. (2) Πρακτυκά της Βουλής. 22/12/1851.237-240 καί συν. Περίοδος Γ'. συν. σελ.ΛΖ'. ή ο­ πού». συν. σελ.ΚΣ' 13/12/1851. έφυγε στο έξωτερυκό. συν.π. σελ. δ.351 (6) δ..351).Μ.π. δπως εύ'δαμε.. συν. ένδευκτυκη τοϋ τρό­ που που ή Κυβέρνηση χευρυζόταν την έποχη εκείνη το ζή­ τημα της αναπροσαρμογής (δ. (5) δ. σελ. υποχρέωσε τη'ν Κυβέρνηση νά επισπεύ­ σει. συν.π. πυθανόν τον θεωροϋσε ανίκανο νά πραγματοπουησευ τά δσα πρότευνε. δ.π. Σύνοδος Β'. σελ. την επαναφορά των έλληνοαυστρυακων συμβάσεων τοϋ 1850. Τόμος Πρώτος. Βλ. σχετοκά Πρακτυκά της Βουλής.Λ'.. Το'μος Πρώτος. σχετυκά Πρακτυκά της'Βουλής.Λ'.244 (1) Στην ΰ'δυα επίσης συνεδρίαση ò βουλευτής Χαλκίδας Δ. συν. 14/12/1851.π.239 (3) Πρακτυκά της Βουλής.308).125 (8) "Ετσο άκρυβως είχε χαρακτηρυσθεϋ τότε άπό το ΎπουργεΕο των Έσωτερυκων το κείμενο των προτάσεων τοϋ Εύρυπίδη (Πρακτυκά τής Βουλής.KB'. σελ..KB' 4/12/1851. Περίοδος Γ'.ΚΖ'.307 (4) Ή συγκεκριμένη πρόταση εγυνε άπό τον υπουργό των Έ κ - κλησοαστοκών Β. 23/2/1851. Πε­ ρίοδος Γ'. σελ.

σχετυκά Α.307..πουησει.Κεχαγυά.κό κουνδ. δ.κές θάλασσες ήταν κατά μέσον δρο 70 ΰππου (Βλ. 4/12/1852. δ. ώς πρώτο δείγμα της εκπλήρωσης των υποσχέσεων του.Σκουζέ. σελ. σελ.491-493 (14) Ά ι ό την αγόρευση τοϋ υπουργού τών Έξωτερυκών Α.ΔΟΣΙΟΣ.ς χάρη των έπυβατών.ΚΖ'.Γ. 1/2/1852. η μεγάλη άσφάλευα (ταξίδευε μονό ήμερα) καύ οι. τον H. τον Μ. παρά μέ τά αύστροακά η γαλλι. δ. σελ.. καύ τόσους άλλους με συνδρομητές συγγραμμάτων.κά. άνέσευς καύ περι. (12) Πρακτυκά της Βουλής.4). σελ.ΜΕ'. συν. . αρχυσε α­ μέσως τά δρομολογυα μεταξΰ Πευραυώς-Ναυπλύου.. Σκούφου άξύζεϋ νά σημευωθεΰ δτο ή ιπποδύναμη ιών αυ­ στριακών άτμοπλούων πού δι.Πάυκου (Πρακτυκά της Βουλές. ò ΰδυος πάντα υπουργός είχε μολησευ λύγο πρύν καύ γυά τη'ν πουότητα τών μετο'χων της πρώτης έλληνυκης ατμο­ πλοϊκής έταυρύας παρομοιάζοντας την ~Έθνυκή Τράπεζα.'474-477 καύ συν. τον Ι. σελ.351-352..π.Ζ4ί> Ελλάδα.K. σελ. (Πρακτυκά της Βουλής. μέ το' μοναδυκό' ελληνυκο άτμόπλουο. δημιούργη­ σαν γρήγορα πολΰ καλές έντυπώσευς στο ταλαιπωρημένο άπο τύς ξένες έταυρύες έπυβατι.460. σελ. où όποϋου.ΜΕ'.ΜΓ'. συν. δ. συν.ατύ δεν έχουν χρη'ματα νά πλη­ ρώσουν. τον Ε.Τοσύτσα.460). συν.'δοας προσπάθευας. Ή "Βασύλυσσα της Ελλάδος" μόλυς η"ρθε.476 (13) Πρακτυκά της Βουλής.π. την ήμερα πληρωμής της συνδρο­ μής τους εξαφανίζονται. σελ. δ. Ρενοέρη. συν. σελ. Μέ το "δυο άλλωστε πνεΟμα καύ στά πλαύσυα της ΐ.Λ'. πού στο έξης προτυμοϋσε νά ταξυδεύει.Έυνάρδο.έπλεαν έπύ σευρά ετών τύς έλληνι. δ. συν. σελ. 7/12/1852. 12/12/1852. ΜΔ'.460-461 (11) O. σελ. συν.ΜΓ'.π.434.π.ι. Άναφοροκά μέ τύς δηλώσευς του Γ..482-483 καύ 487).464-465.MA'.π.ΜΓ'... σελ. (10) Πρακτοκά της Βουλής. γι. τον Μ. συν. Ό μυκρός ναΰλος.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ .

τους αλύτρω­ τους "Ελληνες. παρά τό γεγονός ότι άποτελοΰν τά συστατικά στοιχεία τΐίς διαδικασί­ ας πού άφοροοσε τη'ν οΐκσνΟμ'Ικη ανάπτυξη της χώρας -ή οποία γίνεται αισθητή αμέσως μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο. σέ διαδικασύες πού διενεργούνται εξω άπό τίς κρατικές επιδιώξεις. "Ελληνες της 'Οθωμανικής Αύστοκρατορύας. Άπο αυτή την άποψη. με τον επιφαινόμενο πολιτικό προσδιορισμό τοϋ Ελληνικού Κράτους άπο τά Κράτη της Ευρώπης. που θά αναλάμβανε νά απελευθερώσει. Μέ παρόμοιο τρόπο. άπο' μονοσήμαντες λογικές. η δημιουρ­ γία καί ή ανάπτυξη τοϋ ελληνικοί) έμπορικοο στόλου. ή αύξηση των εμπορικών συναλλαγών καί της αγροτικές παράγωγης. πυρο­ σβέστη η άχθοφο'ρο προέρχονται. ή ανοικοδόμηση της χώρας άπο τύς τρομακτικές καταστροφές πού είχε επισωρεύσει ό μακρύς πόλεμος.φαίνεται σά .247 Ή σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία βαθύτατα επηρεασμέ­ νη από την ελληνική ιστοριογραφία τοΰ 19ου καί των άρχων τοΟ 20ου αιώνα όπως καί άπο μύα μονογραμμικη ανάγνωση τΐίς δυτι­ κοευρωπαϊκής ιστορίας. που στηρίζονταν στην Ευρώπη. OÙ αντιλήψεις πού θέλουν το Κράτος διαιτητή. στη διεθνή οικονομία. οι. πρύν άπο την Επανάσταση. "Ομως τό Κράτος είναι μιά πολυεπύπεδη καύ πο­ λυδιάστατη πραγματικότητα πού δέν επιδέχεται απλουστευτικές ερμηνείες. προσπαθώντας νά ανακαλύψει τά αΐ'τια της "μη κανονικής" πορείας της ελληνικής κοινωνίας. οφείλουν την ύπαρ­ ξη τους σέ μεγάλο βαθμό. ή ανασύνταξη καύ ένταξη της οίκονομύας μέσα στά πλαύσια τοΟ Ελληνικού Κράτους καύ στη συνέχεια ή επανένταξη της καινούργιας αΰτης οικονομικής ενότητας μέ νέους όρους πλέον. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό. όποιες παρεμποδίζουν ως ενα μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα μιας πιο πολύπλευρης προσέγγισης τοϋ θέματος. αγνο­ ούνται πλήρως καί όταν λαμβάνονται υπόψη. τό Ε λ ­ ληνικό Κράτος άπο τη στιγμή πού άρχισε νά παύρνει υπόσταση έγινε ενα διαβρωμένο πολιτικό σύστημα πού στην καλύτερη πε­ ρίπτωση ίταν το όργανο των ανταγωνιζόμενων ντόπιων φατριών. άντικατέστησε τύς δεσμεύσεις στις όποιες ύπόκεινταν οι. καύ στη χειρότερη το' κατεξοχη'ν μέσο κρουσεως.

Ή κρύση τοϋ 184-8 βάζει. θεωρούνται.ακης διακυβέρνησης. ηδη στα μετεπαναστατι.ς που ή κραυγαλέα απόρριψη τοϋ περι.νωνι. δαομόνυο πού άορύστως συνδέεται.ορύζει.στα στη'ν πο­ λύ ευρύτερη δυαδυκασύα άποι. ή όπούα είναι.κό στοι.ακοϋ χαρακτήρα τοϋ έλληνι. δεν είναι. πλοι.αδυκασύα δόμησης τοϋ συστη'ματος των παραγωγυκων σχέσεων καύ στο βαθμό της παρέμβασης των εξωγενών παραγόντων.στυκτη£ επέκτασης τοϋ καπυταλυστι.κης καύ ΐ.κης κοονωνύας. εί. ύπηρχε ώς κρατυκη σύλληψη καύ έπυδύωξη. προ'ύόν της Βι. ως οί. οι. περυπτώσει.κη Ευρώπη. γι.φερει. μυά μονυμη άντύφαση ανάμεσα στην όδεατη "κανονι. λύγες οι.δυαύτερα σημαντυκη έξέλι.λύας προς την κα­ τεύθυνση της άτμοπλο'ύας.κονομι. Τό ΐ.κρατευ παντοϋ. τουλάχι.κοϋ σχηματι. καύ άπό τύς δύο. Παράλληλα. είναι. ^ταν ούσι.'τε είναι.συνεχοϋς καύ καθοριζ­ ομένου προγραμματυσμοϋ γι. κατεξοχήν υπεύθυνοι. Πι.κη" καύ μονο­ σήμαντη δι.ξη της μετεπαναστατοκής έλληνι. έκ νέου το δαι.κης ναυτι.χεϋο ενός συνεποϋς.αστι.κοϋ μορφώματος.οτυ ή παρέμ­ βαση τοϋ Κράτους στην ί.κης έμπορι. άφοϋ το βασικότερο αποτέλεσμα πού προκύπτει.στρι. πού. άλ­ λα στενά συμπληρωματικών αναλύσεων. Ή έσωτερυκη' άρθρωση των δύο αύτων δυαφορετυκων. πανομουότυπα την έξέλι.κη ανάπτυξη της χώρας.ακός σκοπός της έργασύας αύτης.κη" έξέλι.ς αυτές.στον από την άρχη της καποδι.κά χρόνυα. άόρι.κοϋ κοι.στυοφόρο εξακολουθού­ σε βέβαι.κοϋ κέντρου. έμπο­ ρος.ξη η στασιμότη­ τα τοϋ έλληνι.κοϋ κοι. γυά πρώτη φορά τό πρόβλημα της αναπροσαρμογής της έλληνι. όποιου.ξη της μετεπαναστατυκης έλληνι. στύς άναλύσει.σ τοϋ "Ελληνα.ομηχανι.μπερυαλι.κη καύ αποτέ­ λεσε πρωταρχι. προσδι.σμοϋ ανακαλύ­ πτει.οκτητης.λύας.οκρατι.κης Επανάστασης στη Δυτι.κι. αλλά ή κεφαλαι.248 νά μην έχουν τύς ρόζες τους στύς έπυλογές που είχαν γύνει.νωνι.μόνι.ώδης άλλαγη πού . δσο κυ αν ?ίταν καθυστερημένη.ά ολόκληρη τη "μη κανονι. εί. με την μακραύωνη καύ άρα παραδοσυακη ύπαρξη τοϋ "'Έλληνα α­ γρότη".στεύω -καύ αυτός ύπηρξε ò θεμελι. αλλά εντάσσονται.'τε αύτο'ς είναι.ά την οί.α νά έπι.κης ναυτι.

Στό ανεξάρτητο 'Ελληνικό κράτος ειδικότερα. Γύρω στά 1070 ή 'Ελλάδα είχε μόνο 12 άτμόπλοια. έπίσπευσαν τήν έναρξη της δια­ δικασίας προσαρμογής του ελληνικού εμπορικού ναυτικού στίς νέες συνθήκες τοϋ άτμοϋ. Τίθεται έτσι τό πρόβλημα της διερεύνησης τοϋ κατά πόσο ή νέα ναυτιλιακή τάξη. μεγαλέμποροι των παροικιών κυ­ ρίως δμως οί 'Επτανήσιοι θα πρωτοστατήσοπν γιά νά υπάρχει μετά τά I9"U δνα αποκλειστικά καινούργιο κεφάλαιο καί μάλι­ στα συγκεντρωμένο σε υψηλό βαθμό. ή εμφάνιση της ατμοπλοίας στά μέσα τοϋ αίώνα αποτελεί οπωσδήποτε τό ορόση­ μο μιας νέας περιόδου γιά τήν ελληνική εμπορική ναυτιλία.2&i επρόκειτο νά επηρεάσει. Ίΐ οικονομία της χώρα-ς. είχε αρχίσει νά υιοθετείται μέ γρή­ γορους ρυθμούς στή δυτική ακτοπλοία καί πρίν άπό τήν κρίση. θά πραγματοποιήσει τήν αναγέννηση της ναυτιλίας. άτμοπλοοϋσα αυτή τή φορά. ot φορείς πού ενδιαφέρονται άμεσα καί κατά τρόπο συγκεκριμένο γιά τήν αναπροσαρμογή είναιί è μέγα- . δύσκολη ακόμα καί γιά τίς μεγαλύτερες δυνάμεις. ή υΐοθέ'τηση του άτμοϋ άπό τήν 'Ελλάδα έγινε μέ πολύ βραδύ" ρυθμό. Τραπεζίτες. κάτω άπό νέους προσωπικούς φορείς καί κάτω άπό ποιες διαδικασίες ή παλιά ναυτιλιακή αριστοκρατία εξαφανί­ ζεται τελείως άπό τό προσκήνιο. 'ωστόσο. Γενικά Ομως. πού δέχεται τά πλήγματα της ευρωπαϊκής κρίσης τοϋ 1848 μέ τή διακοπή της ανοδικής πορείας τοϋ επικερδέστερου τομέα της οίκονομικης του δραστηριότητας. πολλούς τομείς των ευρωπαϊκών οικο­ νομικών δραστηριοτήτων. ή διαμορφούμενη νέα συμπε­ ριφορά των κεφαλαίων καί ό επερχόμενος ανταγωνισμός στίς διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Στην περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας ή οίκονομική κρίση εκδηλώθηκε τήν έπαύριο των γεγονότων της Ευρώπης καί σχετί­ ζεται άμεσα με" τό χαρακτήρα καί τ<5 μέγεθος των ναυτιλιακών της δραστηριοτήτων κατά τή διάρκεια της μετεπαναστατικης πε­ ριόδου. Ή χώρα δέν διέθετε τά απαραίτητα κεφάλαια καί τεχνική γιά μιά αναπροσαρμογή.'υ αριθμός τους πολλαπλασιάζεται γοργά στά τέλη μόλις του αίώνα.

ή είσαγωγη* στην 'Ελλάδα του νέου δυτικού μοντέλου ναυτιλιακής δραστηριότητας καί ειδικότερα ή συγκρότηση οικονομικών ζω­ νών πού" κυοφορεί.αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις γιατί ενδέχεται νά ενι­ σχύσει περαιτέρω η καί νά υπονομεύσει τό σύστημα εξισορρο­ πήσεων πάνω στό όποιο στηρίζεται ολόκληρη ή οικονομία σέ εθνικό επίπεδο! Ή διόγκωση ενός τομέα οικονομικής δραστη­ ριότητας απόλυτα εξαρτημένου άπό τη* βασική* παράγωγη* πού είναι ή αγροτική* . Κοι­ νό" σημείο και των τριών φορέων ή σχέση τους μέ τό παραδο­ σιακό μοντέλο ναυτιλιακής δραστηριότητας πού οδηγεί στη* σύνδεση των εμπορικών τους πρακτικών μέ τίς μεταφορές. πού στη* συγκεκρι­ μένη περίπτωση είναι τό εμπόριο καί ή ναυτιλία. δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη διάσταση με­ ταξύ του επιπέδου ανάπτυξης της βασικής παραγωγής καί τών μηχανισμών διοχέτευσης τών προϊόντων της. έχει τεράστια σημασία εξαιτίας τοϋ ρόλου πού" πρόκειται νά διαδραματίσει στά πλαίσια της εθνικής οικονομίας. Ά π ό τη* στιγμή* μάλιστα πού" oC εξισορροπητικοί ρόλοι αποτελούν βασικό καί πάγιο μηχανισμό της εγχώριας οικονομίας. Ή δραστηριότητα ωστόσο πού" κυριαρχεί δέν είναι οί μεταφορές άλλα τό εμπόριο και επειδή' ακριβώς τό υψος της επένδυσης που πραγματοποιούν η που διατίθενται νά πραγματοποιήσουν δέν αποδεικνύει τη*ν ύπαρξη μιας οικονομικής στρατηγικής τέτοιας. ινι'αύτά τά . πού νά οδηγεί στον έλεγχο των μεταφορών. ή εξειδίκευση της έρευνας είναι αναγκαία καί τό πρόβλημα της αναπροσαρμογής γίνεται πρόβλημα πού ή επί­ λυση* του -χωρίς ασφαλώς νά δημιουργεί επιπτώσεις στη"ν προ­ ώθηση τών καπιταλιστικών σχέσεων στό στάδιο της εκβιομηχά­ νισης.2n0 λύτερος εκπρόσωπος κεφαλαίων και πίστεως στην '"Ελλάδα. ή 'κθνική τράπεζα. ένα μέρος του πολιτικού κόσμου της επο­ χής πο\5 προέρχεται άπό μια περιοχή" έξαγώγημων προϊόντων καί Ορισμένοι έμποροι άπό τους "Ελληνες της διασποράς.

καί σό άμεση σχέση μέ τους κρατικούς προσανατολισμούς. ή μετοχική οικονο­ μική' δραστηριότητα τών εμπόρων πού" αποσκοπούν στή σύσταση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ή εισαγωγή" του άτμου αυτή καθ­ εαυτή τείνουν νά εξαφανίσουν καί άπό κυριαρχική θέση. ή εμφάνιση της ατμοκίνητης μηχανής στή δυτικά ακτοπλοία. είναι πλήρως εναρμονισμένη μέ τίς γενι­ κότερες καί ειδικότερες επιλογές του. Στό ίδιο πλαίσιο. Ή ρύθμιση τών ζητημάτων πού ανακύπτουν στην περιοχή τήν "δια έ. σε" δτ ι αφορούσε τίς θα­ λάσσιες μεταφορές στην Ανατολική μεσόγειο. Στην πραγματικότητα. δέν σημαίνει υποχρεωτικά οΰτε τήν ιδιαίτερη τους ανάπτυξη στό μέλλον. Αυτό* δέν υπάρχει στή συνολική απόπειρα παρά μόνο δυνητικά. ούτε πολύ περισοότερο τήν αυτόνομη λειτουργία τους στην αγορά. *Η δημιουργία η ή ενίσχυση τών ναυπηγικών οικονομικών δραστηριοτήτων. ή önoCa έχει άνα7χτυχθει σέ άμεση συνάρτηση μέ τίς ανάγκες του δυτικού καπιταλισμού.χοχή άπό τήν οξύτητα του Ανατολικού ζητήματος. Εύκολα μπορούμε νά υποθέσουμε δτι ot δραστηριό­ τητες αυτές είναι παραπληρωματικές της ναυτιλιακής. ή ανισορροπία άπλα εντείνεται. όπως αυτές έχουν εκ­ φραστεί στό οικονομικό καί πολιτικό επίπεδο. τήν παραδοσιακή Ιστιοφόρα ακτοπλοία. συμ­ πίπτει μέ τήν ανοδική πορεία της ελληνικής εμπορικής ναυττιλίας. ένεσχύοντας τίς προσπάθειες πού αντικειμενικά αποβλέπουν στην αντικατάσταση τών Αυστριακών σέ" εθνικό επίπεδο. η από­ φαση του Κράτους νζ ny- "' • "••'·>' ιδέα δημιουργίας εγχώριας ακτοπλοϊκής ατμοπλοίας. 'Ωστόσο. καί άπό τήν πλευρά του Κράτους. Συνεπώς. . πυροδοτεί τίς βλέψεις της 'κλλάδας γιά εθνική ολοκλήρωση καί έχει σάν αποτέλεσμα τόν επαναπροσδιορισμό της στάσης της. 'hl ν ισχύ μένη άπό τά προϋπάρχοντα οίκονομικά μοντέλα. ή πιθανότερη μελλοντική" επίπτωση είναι ή άνισορροιι ΐΓα. εντείνει διαρκώς τη* σύζευξη των εμπορικών καί ναυτιλιακών κεφαλαίων μέ σκοπό" τήν υπέρβαση* της. χωρίς παρ'δλ'αύτά νά προ­ τείνουν έξ άρχης δνα άλλο μοντέλο.251 δεδομένα.

αλλά στη*ν αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που εκκρεμούν. με τό όποιο ή Έλλάοα μπορεί νά συνεργάζεται. είναι από τα πράγματα ò ικα ιαλογημένος και άποίιεικνυει καθαρά τη'ν αρμονική* σχέση μετσ-'υ εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής. του συσχετισμού των δυνάμεων. τά δρια μεταξύ" εσωτερικής καί έξιοτερικης πολιτικής του Ελληνικού Κράτους στην πραγματικότητα οέν συγχέονται.Απέναντι στα ινράτη έπε ivo πού επιοιώκουν νά παίζουν σημα­ ντικό ρόλο στη*ν εξέλιξη της βασικής επιλογής της εξωτερι­ κής του πολιτικής: Ί'ό άλυτρωτικό ζη'τημα. Μέ τέτοια κριτήρια. εφόσον τά συμφέροντα της έναρμον ι'ζονται μέ τά όικά του. ιναθοίς ò έπανα— προσδιορισμός αυτός οέν οοηγεΐ στι^ν υπέρβαση των ορίων πού επιβάλλει η εγχώρια οικονομία. άλλα ετεροκαθορίζονται. Και ειδικότερα σέ στιγμε'ς που τη'ν 'οθωμανική' Αυτοκρατορία απειλεί κάποιο ?:λλο Κράτος. καί βέβαια χωρίς απώλειες πού θά πλήξουν αποφασιστικά τις βασικές επι­ λογές που έχει επιβάλει τό νέο καθεστώς. . μέ σκοπό τόν επηρεασμό προς δφελός του.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ .

δθεν έλαμβάνετο ό σίτος. Μουγρεδυέν. "Οχι δέ μόνον απέρχονται καύ έκζητοϋσι τον σϊτον εις νέα μέρη. Έπιγραφήν φέρει τοϋτο " Ή σιωπηρά έπανάστασις". Προβαύνων περαιτέρω ò Κ.350.Λάρνακα (της Κύπρου)καύ εις πολλά άλλα μέρη άγνωστα μέχρι τοϋδε εις τό έμπόριον. "Έκτος δέ τών πολυαρύθμων λιμένων.πανταχόθεν συντρέξαντα τά σιτάρια.δτε ή ασθένεια των γεωμήλων έβύασεν αίφνης τήν Άγγλύαν νά ζητήση διά παντός μέσου των ξένων σιτηρών τήν συνδρομήν. έτησύως διά συτηρων έξωθεν εισερχομένων. Έδημοσιεύθη εσχάτως έν Άγγλύα σπαΰαϊόν τι σύγγραμα.άπό τών όπούων προ δεκαετύας ή Άγγλύα δέν εΐσήγαγεν ούτε τό δέκατον. ΑΡΘΡΟ [A'] Ού "Ελληνες "Εμπορου.000.(γράφει ό Κ.άλλα καύ άγοράζουσι νέα είδη.Ροδοστόβην.000.προέλαβον τήν έπαπειλοϋσαν το Ήνωμένον της Βρεττανύας βασύλειον πεΐναν. Μη περιορι­ ζόμενος δε είς άπλας καύ κενάς λέξεις.μετά τήν έιιψήφισιν των περύ των σιτηρών νόμων τοϋ 1847.) ήνεώχθησαν καύ άλλοι εΐςΒούργας.άντύ βιομηχανημάτων. Έ κ τών 6.ζητεί δε να άποδεύξρ τήν μεγάλην κοινωνικήν μεταβολήν.της Βλαχύας.τής Συρύας καύ της Αιγύπτου. αλλά καύ τήν βιομηχανικήν ένέργειάν της άνέπτυξεν εις τό διπλάσιον.δύδει λεπτομερή πύνακα της εισα­ γωγής των σιτηρών εις τό Ήνωμένον Βασύλειον κατά τό έτος 1852. Ά π ό της έποχης ταύτης 5 ή 6. άπό 50 εΰς 100. Πρό τίνων ετών ό ερυθρούς σίτος της Πολωνύας.000 "Αγγλων τρέφονται.τά όποια παρέχουσι.Μουγρεδιέν. Καύ τωόντυ.25:.εκθέτει διά αριθμών τήν άνάπτυξιν τοΟ έμιορύου των σιτηρών έν τρ Μεσογεύω καύ τρ Μαύρη θαλασσή.750.Άγχύαλον.ό συγγραφεύς αύτοΰ.άπό της Ρωσσύας.ό έξ Όδησσοϋ φορτονόμενος.της Μολδαυ'ίας.τήν όπούαν παρασκευάζει η έλευθερύα του έμπορύου.000 λυρών.έσχημάτιζε τό σημαντικώτερον ποσόν τηδ έκ της Μαύρης θαλάσσης εισαγωγής της .000 εισήχθησαν έκ της Μεσογείου καύ της Μαύρης θαλάσσης.000 κουάρτερ (εκάστου ΐσοβαροϋντος μέ 8 κοιλά και τι) 3. Διά τούτου οΰχύ μόνον καύ τήν πεϊναν αυτής έθεράπευσεν ή Άγγλύα.η πρό τίνων ετών καθιερωθείσα έν τη Άγγλύα.Μουγρεδιέν.

καύ ατυνα ευς άνταλλαγήν τοϋ συ­ του αυτών λαμβάνουσυ σημαντυκωτάτας ποσότητας τεχνουργυκων προϋόντων. Καθόσον δυ'άφορα τόν Αύγύπτυον σΰτον.ευμη εΰς 3 σελύνυα·ηδη δέ ευς 5 κ.Βερδυάνσκης καύ Ταϋγανρώκ προερχόμενου." " Ίδοΰ τμήματα ολόκληρα.Το δε είδος τοϋτο των σύτων εϊναυ το μάλ­ λον εύνοοΰμενον παρά τοϊς μυλωθροϋς.έπυφέρευ ή Βελγυκή Άνεξάρτησύα.έν δ ή τυμη αυτών έν τη άγορα υπήρχε κατωτέρα τοΰ Πολωνυκοΰ συτου της Όδησσοϋ. 'Ιδού τό περύ Ελλήνων έμπορων απόσπασμα έκ τοϋ) συγγράμματος του Κ.τής θρησκεύας καύ έν μέρευ της συγγενεύας.(ό'θεν έδανεύσθημεν τάς πληροφορύας ταύτας) τά όποΰα εντός όλύγων ετών κατέ­ στησαν au συταποθήκαυ τής Άγγλύας.τ.ασυν.οΰ έκ της Μαρυανουπόλεως. συνδεομένων δυά των δεσμών της έθνυκότητος.Νέου μεσϋταυ αποκατέστησαν έν τρ Άγγλύα καύ έν τρ Άνατολρ.καύ παραδόξως δεν εζναυ οδτου "Αγγλου.άλλα "Ελληνες.Οδτου έάιμιχύργησαν.συνεποσώθησαν κατά το' λήξαν έτος 350.Τούναντύον δε où σϋτου xns Γκύρας. Ή έλευθερύα καθ'ολοκληρύαν δυά Έλληνυκων τοΟ έμπορύ'ου προσέφερεν εύς τη'ν ΰπηρεσύαν της Άγγλύας την όξύνουαν καύ την λεπτοφυ'ΰαν της εκλεκτής ταύτης φυλής.οτυ τό τοσούτον έκτεταμένον καύ οσημέραυ άναπτυσσόμενον τοϋτο έμπόρυον δυαχευρύζεταυ μυκρά τυς ομάς εμπόρων. Ούτως. "Προσοχής αξυον εΐναυ.προώδευσεν υπέρ πδσαν έλπύδα.256 της Άγγλύας-σήμερον δε μόλυς το τρύτον άποτελεϋ.000 τοϋ 1851.τό έμπόρυον τοϋτο. Κατά τό 1820 τό έμπόρυον τής Άγγλύας μετά τής Ανατολής η\ο όλύ- . Où σίτου τοϋ Δουνάβεως έκζητοϋνταυ ιιολΰ άπό τυνος χρόνου·εΰσύ δε καθαρώτερου ηδη καύ εύς καλλυτέραν η άλλοτε κατάστ.άλλ'ΰσχυρας ταύτης έμπορυκης φάλλαγος των Ελλήνων έμπορων είναυ σπουδής άξύα.καύ οδτου πυθανώς θέλουσυ δυατηρήσευ.σήμερον υπερέβη αΰτην.Το μετά της Μαύρης θαλάσσης καύ της Ανατολής έμπόρυον της Άγγλύας ένεργεϋταυ σχεδόν οϋκων.000 κουάρτερ. άντύ των 100.λ. Ή δέ υστορύα τής μυκρδς. δπως άφ'έτερου τρ ηνέωξε καύ τάς άφθονους δημητρυακάς πηγάς της γηραυας 'Ανατολής". Καύ ό σϋτος της Ρούμελης έβελτυώθη έπύσης.ώς έδύνατό τυς φυσυκως νά υπόθε­ ση. Μουγρεδυέν. Τω 1850 είχε τυμήν κατωτέραν τοϋ Όδησσυνοϋ κατά 10 η 12 σελύνυα·τώ δε 1852 ή δυαφορά ?1το.

ς πέντε.κύα εχευ κέρδος πλέον τοϋ τετραπλασύου τοϋ ποσοΰ τούτου. της εποχής έκεύνης περυωρύζετο εντός της Κωνσταντινουπόλεως καύ της Σμύρνης. τών όπούων τό έμπόρι.εΐ.κατ'αρχάς λυαν περυωροσμέναι.ς τάς γυγαντυαύας αυτών έπυχευρήσευς. "Ου δυαχευρι.της Γίερσύας. των εκτεταμένων έπαρχυών.της όπούας ή παραγωγυκή δύναμυς θαυμασύως άνεπτύχθη.ον εΖναυ αϊ.καύ όλύγον κατ'όλύγον το έμπόρυον της Ανατολής όλόκληρον μετέβη από των "Αγγλων εύς τους "Ελληνας.τό κεφάλαυον τών κα­ τά τό 1822 συστηθέντων Έλληνυκών οΰκων δεν ύπέρβαυνε τάς 50.τών όπούων ή Δαμασκός καύ τό Χαλέπι.δτυ πλεϋστου τών Ελληνικών ουκων εχουσυ περισσότερα κεφάλαυα .έν δ κατά τό 1822 ήρι.άσήμαντον κατά τό 1822.κού ο£κου εΐ.ον δοαχευρύζονταυ οι.ς τον πύνακα τών εμποροκών προς τά ξένα έθνη σχέσεων της Άγγλύας κατέχει.οΰτυνες έσχημάτυσαν τάχυστα σημαντυκάς καύ κολοσυαύας περι. Τό έμπόρυον.257 γον έκτεταμένον καύ δυεχευρύζετο αποκλειστικώς ύπό εμπόρων "Αγγλων.της δραστηριότητος καύ ττίς εΰφυυας των Ελλήνων έμπορων.Ή εΰσαγωγη έκ των χωρών καύ ή προς αύτάς εξαγωγή.δπου τά τεχνουργήματα της Μαγκεστρύας ήσαν πρότερον έπύσης άγνωστα.κατά τό 1852 ?ίσαν δυακόσυου.έπέτυχον θαυμασύως. " Ώ ς προς τό κεφάλαυον.εν δ σήμερον μύα μόνη Έλληνυκή οί.έξετάθη μέχρυ των πεδυάδων του Δουνάβεως.ς πόσα εκατομμύρια λυρών συμποσοϋταυ.καύ άνεπτύχθησαν εντός βραχυτάτου χρόνου με άπαραδευγμάτυστον ταχύτητα.ον έξετάθη εύς χώρας ήμυβαρβάρους.καύ της Αΰγύπτου.ώστε εί. τήν τρύτην η τέταρτην τάξυν.000 λύρας.ς τάς όπούας δμως σήμερον εδημυουργήθησαν έπυκερδέσταταυ άγοραύ δυά τοϋ έπυχευρηματοκοϋ πνεύματος.Γνωστόν δμως εϊναυ. Κατά τό έτος τούτο συνεντήθησαν δύω η τρεις Ελληνικού ουκου εν Λονδύνω με μυκρότατον κεφάλαυον naC μετρυωτάτας άπαυτήσευς.τό όποΰον μέχρι. "Ελληνες.θμοΰντο εΐ.έφθασε σήμερον ε Us τοσούτον μέγεθος.χευρήσευς αυτών.τό όποϋον μεταχευρύζονταυ σήμερον οι. νά γνωρύση τος.ουσύας. κυρυώτεραυ άγοραύ.ζόμενου τό έμπόρυον τούτο καύ εν Άγγλύα υπάρχοντες Έ λ ληνυκού οοκου. έπι. Τέλος δυ'αυτών ετυ των Έλλη'νων τό έμπόρι. Κατά γενομένους ύπολογυσμούς.εΐ. Έ λ λ η νι. "Ετερα Ελληνικά καταστήματα έσχηματύσθησαν. Αι!.των παραλύων της Μαύρης θαλάσσης.ώς καύ τό όνομα αυτό της Άγγλύας..αδύνατον είναι.

Τό στέαρ.εΰς την βόρευον καύ νότυον Άμερυκήν. Έφ'δσον άκρος έπεκράτευ κυματυσμός εΰς τάς τυμάς ένεκα της κυνητής κλύμακος.έκ της Αΰγΰπτου. άπέσχον τουοΰτου ρυψοκυνδυνου έμπορύου.ήτου άπό επτά έτων.τών γυνομένων έκ μέρους των Έ κ των τελευταύων 'Ελλήνων έμπορων.000 λυρών.τό δπυον.δσον αν ?ίναυ σημαντυκόν." τοΰτων παραγράφων έννοεϋ έκαστος τον λόγον.ώστε ή κατάστασυς της αγοράς της Μαγκεστρύας συχνότατα έξαρτδταυ έκ τοϋ άρυθμοϋ των παραγγελυων. (100.2'jö παρά τά άναγκαυοϋντα αΰτοϋς δυά τάς έμπορυκάς των έπυχευρήσευς.εΰς 30.δτυ ή πουότης του φορτύου υπήρχε ιοτε δυάφορος προς την πουότητα τοϋ δεύγματος. δυά νά καθυστώσυ παραγωγυκόν τό περύσσευμα τοϋ κεφαλαύου των.ή μέταξα.000.καύ δεν ύπάρχευ παράδευγμα.τουαϋτα εζναυ μετά των συτηρών τά κΰρυα προϋόντα. Τό ποσόν των κατ'ετος ιιράξεων των Ελλήνων ύπολογύζεταυ εΰς 4. Τά προϋόντα της Μαγκεστρύας έπέχουσυ τήν πρώτην βαθμύδα της εξα­ γωγής ·τοσαυτη δε είναυ ή σημαντυκότηε της έμπορύας.καύ δτυ δτυ καθ'ήμέραν συνυστωσυν υποκαταστήματα εΰς μεμακρυσμένας χώ­ ρας.έπλουτησαν καυ κατεστράφησαν.έξ Ό δ πολλαύ οΰκύαυ έλληλοδυαδόχως. "Μολοντούτο τό έμπόρυον αύτό.000. Τό κεφάλαυον των εΰσαγομένων παρ'αύτων„ύπερβαύνευ τήν έξαγωγήν των.ού ξηρού καρπού καύ πλεϋστα άλλα προϋόντα της Τουρκύας καύ της Ελλάδος.αμέσως où "Ελληνες εΰσήλθον εΰς το στάδυον δυά της συνήθους αΰτοϋς δραστηρυότητος.φρονύμως πουοϋντες. " Μόνον κατά το 1846 τό έμπόρυον των συτηρων έφεύλκυσε την προσοχήν των Ελλήνων.τό λυνάρυον της Μαύρης θαλάσσης. Κατελήφθημεν.000 φρ. Ό σϋτος άγοράζεταυ έπύ δεύγμασυ.) καύ άφ'δτου ύπάρχευ τοϋτο.000. "Αμα ό Ροβέρτος Πήλ άπηλευθέρωσε το έμπόρυον των έξωτερυκων σιτη­ ρών.000 λυρ.δέν άποτελεϋ τό σπουδαυότερον μέρος των έπυχευρήσεών των Ελλήνων έμπορων.τήν όπούαν οδτου ένεργοϋσυν έπύ των τεχνουργημάτων τοΰτων.οΰ Έλληνες.δυά τόν όποϋον καταχωρύσαμεν τό άρθρον εΰς τον Αΰωνα.τό .τά όποϋα οΰ "Ελληνες εΰσάγουσυν εΰς Άγγλύαν. εΰς την Άγγλύαν δυ'Ελλήνων.τό βαμβάκυον κτλ.εΰς τάς Ίνόύας εΰς την 'Ρωσσύαν κτλ.Σήμερον δλος ό εκ της Μεσογεύου σϋτος μετα­ φέρεται.

Ελλάς ευναυ οΰ "Ελληνες.ομολογοϋμι ν. των καΰ ας άναδεΰξη τοΰτους έφαμΰλλους των πρό της επαναστάσεως έμπορων! ΑΙΩΝ.εν φαυνόμενον.οτυ οΰ έν τη αλλοδαπή "Ελληνες έμπο­ ρου προσφέρουσυ τήν μεγαλητέραν εΰς τήν πατρΰδα έκδοΰλευσυν.000 "Αγγλων τρεφονταυ δυά των ομογε­ νών ήμων.ολως δυαβατυκήν ΰπάρχουσαν.000.ή κραταυά καΰ αληθής Ελλάς.πυστεύομεν. "Οσον ένδυναμοΰνταυ τά μέρη. προς τήν όποΰαν έμβλέπευ πδσα Έλληνυκή καρδΰαοπουδήποτε της γης καΰ αν πάλλρ.αν κατορθώση νά τήν πτωχΰνη. Ή Ελλάς ή σημερυνή ε£ναυ γεγονός."Οταν où "Αγγλου αύτου όμολογωσυν. έτος ΙΕ' . Το έμπόρυον ύποστήρυξε τήν Έλληνυκήν έπανάστασυν.δτυ πάσα περαυτέρω προσθήκη εϊναυ περυττή καΰ πάς επαυνος κατώτερος.τοσοΌτον ΰσχυροτέρα θέλευ ποτέ έιέλθευ ή ενωσυς.. Άλλου ύπάρχευ ή μεγάλη.Τοϋτο αρκεί μόνον νά σταθμΰση τήν σπουδαυοτητα καΰ τήν σημαντυκο'τητα.ύπο' έθνυκής ύπερηφανεΰας. "Ας άναμνησθώμεν τους συλλαβο'ντας καΰ έκτελεσαντας τήν περΰ αυτής ΰδέαν. δτυ ή κατάστασυς των τεχνουργυκων αυτών αγορών έξαρταταυ έκ της θε­ λήσεως των Ελλήνων ·δτυ 6. "Υπό τήν εποψυν ταυτην τΰς δυναταυ νά άρνηθη. πρωτεύουσα δε αυτής ή πρωτεύουσα της 'Ανατολής. "Ας μήν άπελπυζώμεθα άρα δυά τήν σημερυνήν καχεξΰαν. "Αν κατορθώση νά δυασπάση τήν Έλληνυκήν φυλήν.κατώρθωσε το σχέδυον του.θέλευ προσενεχθή άρρωγο'ς εΰς πδσαν περΰστασυν.δτυ τοσούτου άποδΰδονταυ επαυνου εΰς το' έλληνυκο'ν όνομα. Ό Θεός ας εύλογη τάς έπυχευρήσευ. Όστυσδήπο-.ητυς περυέχεταυ εΰς τάς πληροφορΰαςτοΰ στατυστυκοϋ Μουγρεδυέν.λέγομεν.κρούευ αέρα καΰ ουδέν πλέον.ε έπΰβουλος καθ'ήμών ύπάρχευ. Τό έμπόρυον πάλυν.ό δεξυο'ς ούτος βραχΰων της Ε λ ­ λάδος. Οΰ "Ελληνες καθυστώσυ τήν ϋιαρζΰν των άναγκαι'αν εΰς τήν Εύρώπην.βλέποντες. Τετάρτη 25/2/1853.τότε. άρυθμο'ς 1335.ανώτερου πάσης ά'λλης κομπορρημοσύνης καΰ ματαΰας έπυδεΰξεως.

ρύαν της Πολύτοκης Οί.οΟντες.συνάμα δε καύ την δυκαύαν φυλοτυμύαν των 'Ομογενών ΰκανοποι.εύμη ά φ Ό δ περυέπεσεν εύς την έσχάτην πενύαν καύ έρημωσυν.ίίτϋς.άπό τοο 1833 μέχρι. .ή'θελον είσθαυ καύ α­ ληθέστερου καύ δυκαυότερου.έ- φεύλκυσε δυά των πολυχρονύων παθημάτων καύ της ήρω'ύκης αύτης καρτερύας.καύ ποϋ προέβη άπο της εποχής έκεύνης.άντύ νά έφαρμώσωσυ τάς ί. τοο 1860".ς τά πράγματα. αξύα πά­ σης συστάσεως καύ παντός επαύνου.άλλά καύ υπηρετούντες τό της Πατρύδος συμφέρον.έκ τύνος σημεύου ώρμηθη ή πολύπαθης Ελλάς.'-την εται.τάς συμπαθεύας των Χρυστυανυκών εθνών καύ την συνδρομη'ν των μεγάλων της Ευρώπης Δυνάμεων. Ίδου αύτο : Ή Ελλάς.κατατάξα: σαν αύτον μέλος αύτης . τεύχος τοο σπουδαυοτάτου περυοδυκοΰ συγγράμματος "της Έφημερύδος των Οικονομολόγων" ( journal des Economistes ) κατεχωρύσθη ή εκθεσυς αΰτη.κης Οί.άναλογυζόμενου. Τωόντυ.260 ΕΚΘΕΣΙΣ [Β'] "Περύ της αναπτύξεως των Ουκονομυκών πραγμάτων έν Έλλάδυ.μ. μύας άπηυθυνεν 'εϋς. Ιωάννης ΣοΟτσο'ς καύ δυευθυντης τοϋ Γραφεύου της Δημοσύας Οί. Έκπληροϋντες.αλ- .αν.ην ò πεπαιδευμένος Καθηγητής της Κουνωνι.κονο­ :.κονομύας Κ.αρκοϋντος του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος.ην περύ δημοσιεύ­ σεως αύτης καύ -έν τψ Α ί.έπύ επτά δλα ετη απάνθρωπου πολέμου μεταξύ εθνών άδι.προ τρυακονταετύας. ω ν υ εδώκαμεν τότε ύποσχεσυν. Εύς το άπο 3 (15) τ.άρχόμεθα άπό σήμερον τοϋ σπουδαύου καύ έπυστημονυκοϋ τούτου έργου. "Εν TLVL των προηγουμένων φύλλων ημών εγράψαμεν περύ τυνος εκθέσεως.κονομύας.δι.δέν έδυνηθη νά συντρύψη τον βαρύν των Μουσουλμάνων ζυγον.δύας αυτών δοζασύας εί. Οί.άπεφάσυζον νά έξετάσωσυν άκρυβέστερον αυ­ τά. μετά την άποπεράτωσυν το\3 άευμνηστου έκεύνου αγώνος αυστηρώς έπυκρύναντες την Ελλάδα.

καύ ή βαθύτατη αύτων συναύσθησυς. ò πληθυσμός της νϋν ελευθέρας Ελλάδος. καύ τελευταϋον. δπως βελτυώση την κατάστασύν του. κατά μέγα μέρος έξηφανύσθησαν" αϊ. καύ έκαστος δυ'έκτενοϋς έργασύας προσεπάθησε νά γεύνη κρεύττων έαυτοΟ. έπύ της έρημου ταΰτης χώρας. η κατέπεσον' τά έμπορυκά πλοϋα. Έ ν ύ δέ λόγω. ήδυνηθησαν δέ. προ τοο αγώνος.ς τή\) κανονυκην αΰτοο πόρευαν καύ πρόοδον. έσπευσε δυά παντός τρόπου νά ναυπήγηση καύ καταρτύση πλοϋα ανωτέρας χωρητυκότητος καύ νά έπυδοθξί προθόμως εύς το δυαμετακομυστυκόν θαλάσσυον έμπόρυον. οΰκοδομαύ έπυρποληθησαν.2DI λάκτων. ότυ ή επάνοδος της ελευθέρας συγκουνωνύας της Ελλάδος με­ τά των Τουρκυκων καύ Ρωσσυκων λυμένων νέον άνούγευ στάδυον εΰς τη'ν έπυχευρηματυκήν καύ ρυψοκύνδυνον αύτοϋ δραστηρυότητα. οίτυνα au ΰστορυκαύ περυπέτευαυ εκάστου έθνους παρεμβάλλουσυν εί. Ούτω ή ταχύτερα τοΟ Έλληνυκοϋ έθνους άναβύωσυς ίτο μέν έργον τέχνης δυουκητυκης καύ πολυτυκης συνέσεως. θυσυάσασαυ καύ πλοϋα καύ κεφάλαυα χρηματυκά. Ούτω. μετασχηματυσθέντα εΰς πολεμυκά η πυρπολυκά. οστυς συνετηρήθη μέν. τα δε πολυπληθή πούμvua καύ κτήνη. δυαρκοοντος τοο υπέρ άνεξαρτησύας αγώνος. ή στέρησυς των μέσων τίΐς θεραπεύας των κυρυωτέρων αναγκών.608 κατούκους. εντελώς άποχερσωθεΰσαυ. αΰ μεν γαϋαυ καύ αΰ ύπάρχουσαυ φυτεϋαυ. κυρύως δυά της άκτεμπορύας. ηύπόρησαν μέν.μη μόνον ό άνθρωπος μέ τάς άνάγκας καύ μέ την έ'μφυτον αΰτοϋ δραστη­ ριότητα. δυ'οδ αΰ τρεϋς περυώνυμου νήσου. των Πετζων καύ Ψαρρων. καύ τοός ατρόμητους αύτων . υπέστη δέ εΰς μυκρότερον βαθμόν τάς έκ της των βαρβάρων έπυδρομης καταστροφάς.καθορων. δυέμευναν έρημου καύ άκαλλυέργητου. της "Υδρας. ό μέν ναυτυκός πληθυσμός. άπωλέσθησαν η κατέστησαν άχρηστα' ό κυνητός πλοϋτος δυεσκορπύσθη η δυηρπάγη. δεν ύπερέβαυνε κατά το' 1832 τάς 712. ένεκα της κακουχύας καύ των καταστροφών τοϋ πολέμου. προύκάλεσαν άπασαν τη'ν ζωτυκότητα καύ την προς την πρόοδον όρμην τοΰ Έλληνυ­ κοϋ έθνους. δυ'οδ μόνου κατά μυκρόν έξομαλυνονταυ τά μυρύα ήθυκά καύ φυσυκά προσκόμματα. δέν περυεσώζετο εΐ. Άλλ'οίμα ò πόλεμος έπαυσε καύ έγκαθυδρΰθη εν Έλλάδυ ή βασυλεύα καύ ή έννομος τάξυς. αλλά συνάμα καύ έργον χρόνου.

άνηγευραν εύτελη έργαστηρυα. κατά τά πρίότα έκεΰνα ετη της αποκαταστάσεως της εύρηνης. πολύ ανωτέρω. άνεβυβάζοντο συνήθως μέχρυ των 18 καύ 20 τους 0(0. καύ των έργατυκων χευρων ή έ'λλευψυς. . "Η δε πολυαρυθμοτέρα γεωργυκη τάξυς. καύ έκ της πουκυλύας των ΰδυοκτητων. ή δυαδοχυκή μεταβύβασυς της κυρυότητος άπό τοϋ ενός εύς τόν έτε­ ρον. καύ τούτο έπύ δανεύων χορηγουμένων εύς πρόσωπα απο­ λαύοντα τυνος πύστεως* εΰς τους μη εύμουροϋντας δε της τουαύτης πύστεως. λέγω. καύ τελευταϋον. καύ του όρυζομένου του νομύμου αύτων ανω­ τάτου δρου εύς 12 τους 0(0. προηρχετο μάλυστα έκ της περύ τή*ν κυρυότητα των άκυνητων κτημάτων άβεβαυότητος. Άλλα. ύπό ύδυωτων δε καλλυεργουμένων η έμφυτευθέντων. της εΰδυκότητος καύ δημοσυότητος. Ή έ'λλευψυς αύτη της πύστεως. ένεκα των όπούων où' τε τόκου των κεφαλαύων καύ où μυσθού ?)σαν υπέρογκου.δυο μεγάλα ύπηρχον προσκόμματα" ή σπάνυς των κεφαλαύων καύ ή μη άποχρωσα άσφάλευα των δανευστων. καύ δυά της ατελούς αυτών βυομηχανύας ήδυνηθησαν νά προσπορύζωνταυ τά προς τό ζζν άναγκαΰα. κατά την έκτέλεσυν των βυομηχανυκων τούτων έργων. καθ' όσον ή άπώλευα πλεύστων τύτλων ύδυοκτησύας εν καυρψ τοο πολέμου. έπυδοθεΰσα εΰς την καλλυέργευαν των κεχερσωμένων γαυων καύ φυτευων. νά άναδευχθωσυν où ενδοξότερου προμάχου της έλληνυκης άνεξαρτησύας καύ τοο χρυστυανυκοϋ πολυτυσμοϋ. εύς τό δημόσυον μέν ανηκόντων.262 ναύτας. Καύ où μέν τόκου. τά κεφάλαυα παρεχωροΰντο έπύ τόκψ. συγκεντρωθέντες εύς τάς άρτυσυστάτους πόλευς. έφρο'ντυσε συνάμα ν' άνεγεύρη τάς έρευπωθεύσας καλύβας αύτης. καύ προυκοκτησυων μεταβυβασθευσων παρά τοϋ δημοσύου εύς ύδυώτας ύπό την δυαλυτυκην αΰρεσυν της μη ολοσχερούς εξοφλήσεως τοο τυμηματος. νά προμηθευθώ τά άναγκαΰα έργαλεϋα καύ κτήνη. προσέτυ δε η υπαρξυς κτημάτων έθνυκοϋδυοκτητων. ά'νευ έξωτερυκού καύ εμφανούς τυνος τύπου. πάντα ταύτα. συνέτευναν. καύ ούτω vd εξασφάλιση όπωσοϋν τη'ν ύπαρξύν της. στηρυζομένου εΰς τάς δύο βάσευς. προκευμένου ύδύως περύ των έπύ υποθήκη δανεύων. Où τεχνϋταυ δ'άφ'ετέρου. ή ελλευψυς ύποθηκυκοϋ συστήματος. έύς τόν ύπέρμετρον άναβυβασμόν των τόκων.

Ούδεμύα προσέτι. τη'ν όπούαν προ αΰώνων κατεπάτουν οι.ρών καύ των έργων. της μετά την'αποπεράτωσυν τοΰ αγώνος ύπαχθεύσης εΰς τη'ν έλληνυκην φυλοπονύαν. έξέδοτο. προτυθεμένη νά υπόθαλψη την τουαυτην των "Ελλήνων ροπην καύ. δ'έργατυκού μι. άλλ'η εΰς εκεώας. καύ της εκτάσεως της καλλυεργησύμου χώρας.κων χει. ών αυτοπροσώπως έπεχεύρησαν την καλλυέργευαν' καύ οΰτω ή μέν τάξυς τών μυσθύων εργατών δυσκόλως έπολυπλασυάζετο. "Εκαστος μεν έζητεο νά έπεκτεύνη τον κύκλον των απολαύσεων του.ν έπεζητευ ή υδρυσυς πολυτεύας εύκόσμου καύ ευνομούμενης. δσφ η γονυμότης της γης εζναυ μεγαλευτέρ'α. καύ λεπτότερα^ γαϋαυ. καθ'ον έ­ καστος άρχηγέτης έλληνυκης οΰκογενεύας ήδύνατο ν'απόκτηση. κατεβλήθη ούχύ έπύ των γονυμω- τέρων γαυών.'Ως εκ τού­ του λοι. ων την έκτέλεσι. γην έθνυκην δυά πλευστηρι. άποδοοσα εΰς το Έλληνι. αποτελούσης τά 3(5 τοϋ όλου πληθυσμού της Ελλάδος. κωμοπόλευς καύ λομένας.κόν έθνος την πατρψαν αύτου γην. αΰτυνες δέν παρουσυάζουσυ μεγάλα έμπόδυα προς καλλυέργευαν. ή έλληνοκη' έπανάστασυς. Καύ κατ*άρχάς μέν.πόν πολλού των κατούκων έσπευσαν νά γεύνωσυν ΰδυοκτηται. η εΰς έκεύνας.οΌσαυ χείρες. Τωόντυ. αΰτυνες ευκόλως ήδύναντο νά έξοδεύωσυ τά προ'ύόντα των. ΰπηρχεν άναλογύα μεταξύ τοϋ έργατυκου κυρύως λεγομένου πληθυσμού. άλλ'ίίτον αδύνατον να αύτοσχεδι. ένφ τούναντύον. τον περύ προυκοδοτησεως νόμον. Ή δέ Κυβέρνησες. ένεκα της προσεγγύσεως αυτών προς πόλευς.οκτητας. ήνέωξε στάδυον ευρύ" εΰς την δραστηρυότητα των Ελλή­ νων. καθυστώσα αυτούς ΰδι. ή φυλοπονύα της πολυαρυθμοτάτας τάξεως των γεωργών. . où δ' έργατυκού μυσθού ουδόλως ήλαττοΰντο. 'Οθωμανού. κτημάτων. τά παραγωγικά ό'ργανα καύ αΰ προς τοΰτο άναγκαι.σθού άναγκαύως καύ οδτου ?ίσαν αναβιβασμέ­ νου. Καθότι. νά παγυώση ετυ μάλλον εΰς τάς ψυχάς αυτών τό αίσθημα της τάξεως καύ εύνομύας. ώς ηθελεν ύσχυρυσθη ποστός τυς οπαδός της θεωρύας τοϋ'Ρυκάρδου. .ασμοί) καύ ύπό τόν δρον της πληρωμής 5 τους 0(0 τόκου καύ 1 τους 0(0 χρεωλύτρου. ούδεμύα ΰπηρχεν άναλογύα μεταξύ των έργατι. κατά τό 1835.ασθώσι.263 OL. επύ πυστώσευ. αύτυνες δέν απατούν μεγά­ λα έξοδα καλλυεργεύας' τουαϋταυ δέ αΰ άγονώτεραι.

καύ η καλλυέργεϋα άποβαύνευ δυσκολωτέρα. περυελθοΰσαυ δυ'άγοραπωλησύας άπό των πρώην ύδυοκτητών 'Ο­ θωμανών εύς "Ελληνας.δυοκτήτας* καύ εϋς τους τρεϋς μάλι.ν αυτών. 'Αλλά πόθεν προήρχετο ή άνατύμησυς αύτη τών σιτηρών.χευρήση έν αρχή τήν καλλυέργευαν τών γονυμοτέρων γαυών. ορίζοντος. δυά της ΰδρύσεως των òt- καστηρύω-ν.άζονται.264 τόσφ où έπ'αύτής θάμνου πολυπλασι. 'Αλλά καύ τοϋτο έάν υποτεθεί. έχοντες ΰπ' οψυν τάς ΰφηλάς των συτηρων τυμάς.α έπολυπλασυάζοντο. την δΰναμι. où τόκοο έξέπυπτον. ό δυά τοϋ άτελοϋς τρόπου τοϋ ζεύγεον τους άροτηρας βο­ άς ούδετερόνων έν μέρει. ίτον. δι/δν ήλπι/ζον εντελώς ν'άποζη*μυωθώσυν. δτυ ή καλλυέργευα ή'ρξατο άπό τών γονυμωτέρων γαυών. ήτυς χρήζευ αδρών προκαταβολών καύ τεχνι­ κών έργων. έλαχύστας υπέστη μεταβολάς.αδυνατεί νά έπι. ό μεταχευρυζόμενος ιρός άροτρύωσυν της γης άροτρον. ό μη εύ- μουρών κεφαλαίων. ούτων εΰπεΰν.στα νομούς της Φθυώτυδος. μή εΰδός νά έφαρμόση τάς μηχανυκάς δυνάμευς εΰς τήν βυομηχανύαν. αύ'τυνες δυά της αυτής δαπάνης ίττον παράγουσυν. ώς άπεδεύχθη. Δυνάμε­ θα δρα ν'άποδώσωμεν αυτήν εΰς τήν πρόοδον της καλλυεργεύας άπό τών γονομοτέρων εί.ς τάς άγονωτέρας γαύας. κεκτημένον όλύγα καύ ατελή κεφάλαοα. άλλ'εύκολωτέρας καλλυεργεύας. ήναγκασμένος νά έιυχευρηοΓΐ κατά πρώτον την καλλυέργευαν γαυών άγονωτέρων μεν. καθό­ σον τά κεφάλαι. τά κεφάλαυα καθύσταντο προσυτώτερα εύς τους ί. όπερ.κής τραπέζης. ή έπέκτασυς αυτής εύς τάς άγονωτέρας . ακολούθως δε. έθ­ νος. βαλτώδευς τόπους μεγάλης γονυμότητος καυ νά έκχερσώσωσυ καύ καλλυεργήσωσυν αυτούς δυ'άδρδς δαπάνης καύ δυ'άρότρων έντελεστέρων. ύτιοθηκυκής συνάμα κα-ύ προεζοφλητυκής. Εύβούας καύ Άττυκής. καύ ή άσφάλευα των κεφαλαιούχων καύ ή κτηματυκή αύτων πύστυς έπαγυοΌντο. Ό μυκρός λουπόν γεωργός της 'Ελλάδος. οπού ΰπάρχουσυ μεγάλαυ όδυοκτησύαυ. aid των χρονών τοϋ "Ησυόδου. πολλού έπεχεύρησαν ν'άποξηράνωσι. δτυ η υποθήκη άποκταταυ δυά μόνης τής εύς τά βυβλύα των' υποθηκών έγγρα­ φης καύ δυά της συστάσεως έθνι. πάσχον έξ όλογανθρωπύας η λευψανδρύας. της δημοσυεύσεως νομού περύ υποθηκών. Ούχύ βεβαύως' δυότυ.

ώρύσθη. άλλ'εύς την αύξησυν τοϋ πληθυσμού τής 'Ελλάδος. καύ άντ'αύτων εύσήχθη πληθΰς νομυσμάτων αργυρών έκ τής αλλοδαπής. Οι. άλλ' ώς αποτέλεσμα αυτής. Τά πολύτυμα οδν μέταλλα δυατηροϋσυ τήν άξύαν αύτων ώστε ή αύξησυς της τυμής των συτηρων δεν δΰναταυ ν'άποδοθή εύς την σχετυκη'ν έ'κπτωσυν της τυ­ μής των πολυτύμων μετάλλων. καύ εύς την μη άνάλογον τής αυξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ καλλυέργευαν των . κατά τιΐν καύ έν Άγγλύα καύ άλλαχοϋ έπυκρατήσασαν αρ­ χήν. τοϋ πουοϋ καύ της νεαρας αύτων όψεως. αϋ δ'έξωτερυκαύ συναλλαγαύ ύσολογύζονταυ δυ'εξαγωγής μεταλλυκοϋ. δε λόγου τοϋ φαυνομένου τούτου εύσύν où έξης : "Οτε κατά τό 1833 δυερρυθμύσθη τό νομυσματυκόν ημών σΰστ. καύ ή άξύα αυτών ούδεμύαν υπέστη έλάττωσυν κατά τους τελευταύους τούτους χρόνους. ή άνατύμησυς των συτηρών" προήλθεν δρα έκ της σχετυκής εκπτώσεως της τυμής των πολυτίμων μετάλλων. εξήχθησαν τοϋ Κράτους. "Αλλ'ουαδήποτε καύ αν ?ί η γνώ­ μη περύ προτεραυότητος τΐίς καλλυεργεύας των δυαφόρου πουότητος γαυών. "Οχυ'καθότυ ή έ'κπτωσυς αύτη. καύ ήσαν λύαν έπυζητητα έν τη Ανατολή. δυά τον άπλοΰστατον λόγον. ων ή σχετυκη προς τά έγχώρυα νομύσματα άξύα εϊχεν όρυσθη δυά τυνος δυατυμήσεως. άπαντα ήμων τά άργυ­ ρο νομύσματα. ότυ έκ της άνατυμησεως των πραγμάτων προκαλεϋταυ φεύποτε καύ καταβολή μεύζο- νος δαπάνης προς παραγωγήν αυτών. δυότυ ό έμπορυκός ύσολογυσμός εζναυ οιεύποτε καθ'ήμών. καύ ή τοϋ χρυσοϋ μάλυστα έ'κπτωσυς. προϋ<5ντος τοϋ χρόνου. παρ'ήμϋν υπήρξε σχεδόν α­ νεπαίσθητος. ανάγκη νά λυθή έν πρώτους το ζη'τημα. άλλ'ών τά πλεϋστα ήσαν άρχαύας κα­ τασκευής καύ μευοβαρή. "Ενεκα λουπόν της δυατάξεως ταύτης.ημα. άτυνα δυεκρύνοντο δυά της μορφής. εύς την άνάπτυξυν της εύζωύας των κατούκων. Ή άξύα των νομυσμά­ των δυετηρήθη παρ'ήμϋν άπαραμεύωτος καύ δυ'ετερον λόγον. πο'θεν προήλθε. ήτυς έγένετο όπωσοΰν έπαυσθητη έν τη δυτυκή Ευρώπη.265 δεν δόναταυ να θεωρηθή ώς αύτύα της άνατυμήσεως των καρπών. Ώ ς έκ τούτου δέ τά χρυσά νομύσματα έγένοντο λύαν έπυζητητα. ότυ τά έ'ξοδα της εκτυπώσεως των νομυσμάτων ουδόλως ύπολογύζονταυ. δυότυ φέρουν τόν τΰπον της έθνυκης ήμων κυρυαρχύας.

ώς προείπομεν. συχης. δεν ύπερέ3αυνε τάς 712. οίον της αμπέλου.067.608 χατοίχους.266 άροσυμων γαυων. Où μυχροί της 'Ελλάδος γεωργοί καί οι. μετά πολλής βραδΰτητος. προ πάντων εύς τους χαλλυεργο'ϋντας αύτάς ύδίαυς χερσίν. δηλαδή ή παραδοχή καί εφαρμογή' μεθόδων έντελεστέρων χαί η χρησυς γεωπονυχων εργαλείων τελευοτέρων. πορτοχαλλεων. έλαίας. ώς απεδείχθη κατά την τελευταίαν άπαρίθμησυν το' 1856. λεμονεών. σταφυδαμπέλου. χαί ή ανάγκη τροφής χαλλυτέρας πουότητος έγένετο έ­ πο μδλλον χαί μάλλον έπαυσθητη*. "Αλλως δέ. καί στερουμένου των ύλυχών μέ­ σων. άδυνατοϋσυ νά παρακολουθησωσυ την πρόοδον της βλης κουνωνίας. μωρυΰνχλπ. αΰτυνες άποφέρουσυν άξυόλογα χέρδη. έπί μυχρδίς δε συνήθως έχτάσεως χαταναλίσχοντες την ένέργευαν αυτών. ενεχα των χλυματολο- γυχων αύτης ΰδυοτήτων. είναυ προσφορωτάτη εύς την καλλυέργευαν εύδυκων τυνων φυτευών. έπί μορτξί χαλλυεργοϋντες άλλοτρίας ΰδυοχτηοίας. ή μη ανάλογος της αυξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ πρόοδος της καλλυεργείας προέκυψε καί έξ έτερου τυνός λόγου. εΰς 1. ων άνευ τά βυομηχανυχά έργα δυσκόλως προάγονταυ. έχοντες χύρυον των πράξεων αυ­ τών γνώμονα την παράδοσυν. δυότυ πρώτον μεν ή πρόοδος της γεωργίας. Ή δ'έπίδοσυς των χατοίχων εΰς την χαλλυέργευαν των φυτευ­ ων τούτων άποδευχνύεταυ έχ των άρυθμών.216. Καθ'δσον δε ò πληθυσμός της Ελλάδος ηΰξανε χαί ή ευζωία άνεπτύσσετο. κυρίως λεγομένης. ή χαλλυέργευα των φυτευίίίν τούτων άρμόζευ οΰ μο'νον εΰς τάς εξευς των κατοίκων καί εύς τη'ν οΰκονομυκη'ν αυτών χατάστασυν (καθόσον τό χύρυον όργανον προς χαλλυέργευαν των φυ­ τευων είναυ ή βραχυονυχη εργασία) αλλά χαί εΰς την χατάστασυν της ΰδυοχτησίας. παρ'ήμϊν. άνεβυβάζετο. χαί τά συτηρά άνετυμώντο' άλλ'ή έπέχτασυς της χαλλυεργείας των άροσυμων γαυων δεν ίτον ανάλογος προς την μείζονα των συτηρων ζητησυν' χαί τοΟτο. Ή Ελλάς. ητυς έν γένευ είναυ μυχράς χαί περυωρυσμένης έχ­ τάσεως. Πλην δέ τούτου. ενεργείται. Τψόντυ. Ùδυάζοντος εΰς την χώραν ταΰτην. ό πληθυσμός της "Ελλάδος. οστυς κατά το 1832. ώς καί άλλαχοο. ους θέλομεν έχθέσευ χατω- .

άπεκδεχόμενου την άνάκτησυν των προκαταβολών των καύ κέρδη άξυόλογα έκ της εύφορύας των γονυμωτέρων τούτων γαυων. έπεχεύρησαν πολλαχοο άποξηράνσευς καύ έκχερσώσευς πολυδαπάνουε. καθότυ ή παράγωγη εξακολουθεί νά ύπάρχη κατωτέρω τηε κατα-' ναλώσεωε. ò προσδυορυσμός της τυμίίς των συτηρων έν Έλλάδυ κρέματαυ κατά μέγα μέρος εκ της τυμίΐε των ξένων συτηρων' καύ όταν μέν τά ξένα συτηρά των Ήγεμονυων η τηε Μυκρδε 'Ρωσσύαε τυμωνταυ. δτυ ή Ελλάς εύσάγευ έτησύως κατά μέσον δρον έκ της αλλοδαπής 300. Ή άνατύμησυε λουπόν των συτηρων. Où ύδυοκτηταυ λουπόν των εύφορωτέρων τόπων. ητυε προίίλθεν.000 έκατολύτρων σύτου. δτυ κατά τό 1857. τηε άναπτΰξεωε της εύζωύαε των κατούκων. Τοΰτο δε άποδευκνΰεταυ δυά των τελωνυακων πυνάκων.μαρτυροΰντων. πολλού ύδυοκτηταυ. χωρύς νά έξαντληθωσυ. ώε προεύ- ιομεν. Προς άπόδευξυν τούτου. καύ αυτό τό δημόσυον. :*• έκατόλυτρον. δπωε άποδεύξωμεν την γενομένην προ τυνων ετών μεγύστην αΰξησυν της καλλυεργεύας των άξυολογωτέρων τηε Ελλάδος φυτευων. 5 το κουλόν. δτυ η καλλυέργευα τον γονυμωτέρων τούτων γαυων ούδεμύαν έπέφερεν έλάττωσυν εύε τάς τυμάε των συτη­ ρων. άναγκαύως έ­ πρεπε νά προκαλέση τη*ν έκχέρσωσυν καύ καλλυέργευαν γαυων γονυμωτέρων. θεωροϋντ'ες. άναφέρομεν. επεχείρησαν ν'άποξηράνωσυ καύ έκχερσώσωσυ τύπους βαλτώδευς χαύ δρυμωναε έκ των εΰφορωτέρων.267 τέρω. αϋτυνες έπύ πολλά συνεχή ετη παράγουσυ πρωυμους καρπούς. εΰς τό δυαρκές τηε άνατυμησεωε των συτηρων στηρυζόμενου. ώς κα­ τά τό 1860. ήτου 15-18 φρ. δτυ η άνατύμησυς των συτηρων δεν είναυ έφημερόν τυ συμβεβηκός. αναλόγως της αυξήσεως τοΰ πληθυσμοί). εύς τοιίς λυμένας των τόπων έκεύνων προς δρ. Τωόντυ. "Ενεκα μάλυστα τη"ς περυστάσεως ταύ- της. όπερ ύσοβαρεϋ μέ το 1 10 περύπου της δλης καταναλώσεως. αυτυνες χρηζουσυ μεγάλων προκαταβολών. άιοξηρανθέντος τοϋ βορευοτέρου μέ- . Παρατηρητέον δε. καύ αύ τυμαύ εΰς τό έσωτερυκόν της Ελλάδος εύσύν υπέρογκου" έκπυπτούσης δε της τυμης έκεύνων. καύ αΰ τυμαύ εΰς τό έσωτερυκόν της 'Ελλάδος έλαττοϋνταυ. καύ τηε ·μη επεκτάσεως της καλλυεργεύαε των άροσυμων γαυων. έκ τηε αυξήσεως τοΰ πληθυσμοο.

11' ώστε ή καταβολή . λαμβανόντων ήμερομύσθυον δραχ. δε ου' καύ τοϋτο ένεκα της άνυσότητος τοο τόκου. 3. κατά μεν την πρώτην περύπτωσι.τηρων καύ τιερο της επεκτάσεως της καλλι. ή πρόσοδος έ'σεταυ . α προσεπορύσθημεν προς 7 τους 0(0 καύ δι/ερ­ γατών.αφόρων τούτων ύδυοκτητων. προς 15 καύ 20 καύ 30 τοΠς 0(0. καλλυεργουμένην δυ'ίσου κεφαλαύου.εργεύας από των άγονωτέρων εΐ. ων τό ήμερομύσθυον άναβι.ν. οίς ύποθέσωμεν άφ'ένός μέν έ'κτασύν τυνα γης. Π. άξύας Α.α των δι. ότι.ς τάς γονι. Κατά την ΰπόθεσυν ταΰτην.ον προς 7 0(0 ενφ ό μι.χ.καλλι. δραχ.βάζεταυ εΰς τρευς δραχμάς" ό'τι.ν. καθόσον où κερδοσκόπου.δι.προς άλληλα ώς 9:23. ό δε αραβόσιτος 100 άνθ'ένός. ευκόλως νά συνομολόγηση δάνει. ού μεν άπολαμβάνουσυν εγγευον πρόσοδον. τοϋ έπυβαρΰνοντος τά δάνει. δΰο' άφ'έτερου δε την αυ­ τήν έ'κτασύν.οκτηται. 2. τό δε αποτέλεσμα έ'σεται. τά μεν έ'ξοδα της καλλοεργεύας των δυο τοΰτων κτημάτων θέλουσυν έ'χευ .χευρησωμεν νά άκρυβολογησωμεν τό περύ της κυρύως λεγομένης έγγεύου προσόδου ζήτη­ μα έν 'Ελλάδι. ίσης η δυαφόρου γονυμότητος. ότι. ό μεν συτος παρή­ γαγε 40 άνθ'ένός. ην καλλυεργοΟμεν δυά κεφαλαύων. δανείζεται. έπλήρωσε δέ ήμερομύσθι. τό αποτέλεσμα τοϋτο εζναυ φρ.δυοκτητης. καθ'ην ό ύδυοκτητης.α δραχ.αφόρου κουνωνυκης καταστάσεως. θέλομεν άναγνωρύσευ. ί. irò όποϋον προ­ σεπορύσθημεν προς 20 τους 0(0 καύ δι/έργατων. ή έ'γγευος πρό­ σοδος έ'σεται. Τψόντυ. προσεπορύσθη κεφάλαυα προς 20 τους 0(0 καύ έπληρωσεν ήμερομύσθυον δρ.κρός ΐ. 12. μετά τά προεκτεθέντα περύ των λόγων της ανατιμή­ σεως των σι.μωτέρας γαύας. ò μεγαλοκτήμων καύ έν γένευ ό θεωρούμενος ως άξυόχρεως. έπι. καθ'ην ò ύδυοκτητης προσεπορύσθη κεφάλαυα προς 7 τους 0(0.. προστουχύζουσι. δε' τό προϋόν έκατέρου των κτημάτων τούτων είναι. δανεύζοντες συνήθως ευς μυκροΰς Ûδυοκτητας. δΰναται. δι. ή έγγευος πρόσοδος δεν εζναυ γενόμενον. "Αν ηδη παραδεχθωμεν. άναγκαύως παρεπόμενον εΰς πδσαν γεωργυκην έργασύαν* καθότι. τους καρποΰς εΰς τομάς εύτελεστάτας.. τό αυτό. 3.δρ. Κατά δέ την δευτέραν περύπτωσι.260 ρους της Κωπα'ύδος καύ καλλυεργηθέντος αύτοϋ.εργοϋντες γαύας. οι. Έ ά ν ηδη.

πληρόνουσυν εΰς τό δημόσιον. ως τυνες ένόμι.ν έγγει. της παραγαγούσης την έγγει.ον προσοδον. καύ οϊ.κρού ύδι. του περύ έγκτητι. τό αποτέλεσμα της επεκτάσεως ταύτης της καλλι. οτι.θανώς θέλει.κάς γαύας. καθόσον ή μάλλον φορολογούμενη ί.κών φόρων νόμου. δυνάμει. όπως συμβαύνευ δοά τά έξοχα καύ σπάνι.. αποτέλεσμα της ύδυοκτησύας. 1) ό'τυ ή εγγευος πρόσοδος δεν είναι. καύ εάν ύποτεθζ. οι. άληθης. έλλόγως νά πρόκυψη καύ έκ γαυών ύσης γονυμότητος. νά έξομοι. άναγκαύως πρέπει. οί έξασκοϋντες την ΙΙατρυαρχυκην καλλυέργευαν. ?ίσαν καλλυεργημέναυ. Έ κ τούτων συνάγεται. έπι..εργεύας.σαν. ή δυαφορά της παράγωγης με­ ταξύ γονι.σχυρι. άλλ'ή έπέκτασυς μάλυστα της καλλι. Τά πράγματα έπυμαρτυροϋσυ τη'ν αλήθευαν τών ανωτέρω προτά­ σεων. μι.. Έ ν Ελλάδι. Ό ί. 0ί δε έπύ μορτξί καλλυεργοοντες έθνι.σμός ούτος τότε μόνον ηθελεν είσθαι.ν έπύ ύπερμέτρω τόκψ. ό'τυ έγένετό τυς έπέκτασυς καλλυεργεύας από τών γονι.σών γαυών.δυοκτησύα ούδεμύαν πι. αποτέλεσμα της άνατυμησεως τών καρπών. "Ωστε.α προτερήματα.μωτέρων καύ άγονωτέρων γαυών' καθότι. έγγει. νά δανευσθωσι.μωτέρων εύς τάς άγονωτέρας γαύας. τών εξόδων της καλλι.μης των συτηρών καύ της παραγωγυκης αύτων δαπάνης. αποφέρει.κης τάξεως..εργεύας είναι.αφορά τυς μεταξύ της τι. ην έθεώρησαν ως μονοπώλυον. νά παραδεχθώμεν. καθόσον δέν στερούνται.'όντος τών δυο τοΰτων κτημάτων δύναται.'τι. ή καλλυέργευα έξετάθη από των γονι. όπως ύπαρξη δυαφορά.ωθίί προς τα αποτελέσματα της άνύσου φορολογίας. καύ αν ή κουνωνι. ή εγγευος πρόσοδος δέν είναι. ένώ ή εγγευος πρόσοδος δύναται.μωτέρων εύς τάς άγονωτέρας γαύας. άπολαμβάνουσι. ή εγγευος πρόσοδος δέν είναι.οκτηται. έάν απασαυ αύ γαΐαι.ς των δυαφόρων ΰδυοκτητών καυ ή κτηματυκή αυτών πύστυς ?)τον ή αύτη" 2) ότι.κη κατάσταστι.καρπύαν 15 τους 0(0 τοο άκαθαρύστου .ον προσοδον.νες άποτελοϋσυ τό πλεϋστον της γεωργι.εργεύας καύ δέν αναγκάζονται.ον προσοδον των κατά πρώτον καλλυεργηθει.2b9 τόκου 7 fi 20 τους 0(0 έκ τού άκαθαρύστου προΐ. άρκεϋ μόνον νά ύπάρχη δι.

καύ έπύ των ύδυωτι. παρέχουσυ πολλαχόΰ ου μακράν εγγευον πρόσοδον εύς τους ύδι.κης καύ της έπύ μόρτη καλλυεργεύας..216 κατούκους. Έννοεϋταυ δε δτυ. δστυς κατά ro 1833 ?ίτον 712. εϊναυ où γενι. μύλων κλπ. απολαμβάνοντες κτηματυχην πύστον. εύς τους τρεϋς μάλυστα νομούς της Άττυκης.ρετυκός έν 'Ελλάδι.590 ανήκον εύς τη'ν Πελοπόννησον. καύ σπανυώτατος. Έξαυρετυκως όμως ύπάρχουσυ γαϋαυ. OÙ δύο οδτου τύποι. ή εγγευος πρόσοδος των τουούτων γαοων. ητου κατά τό 1856. κατά τό σύστημα ττΐε μοκρας καλλοεργεύας. σήμερον-. ύπό μορτυτων.533 εύς την στερεάν Ελλάδα.σθωσι.καθό­ σον τα κεφάλαυα της καλλυεργεύας καύ ή έργασύα ύπό τοΰ καλλυεργητοΟ καταβάλλεται. γαϋαι. τους προελομένους τον άγροτι. ο£ον άγροτυκων ούκοδομων.ων ύπερβαύνευ τα 15 τους 0)0.εργεύας είναι. Έ ά ν . καύ μετά τετραετύαν. δύνανται. Περύ δε των ύπό μυσθωτων καλλιεργούμενων κτημάτων. όλως έξαι. ητι.. έτος της τελευταύας απαρυθμησεως. καθόσον ò τρόπος οδτος της καλλι.αύται. 289. κτήματα εκτετα­ μένα καλλι. μετά τά προεκτεθέντα. από τοΰ 1833 μέχρι. η μερύς τίΰν ύδυοκτητων έπύ των γονυμωτέρων γαι. νά δανει. ρύψωμεν γενυκώτερόν τυ βλέμμα εύς την πρόοδον ττ^ς δλης Έλληνυκης βυομηχανύας καύ τοΰ πληθυ­ σμού. μι. ύπό τίΰν μυσθωτων τουούτων κτημάτων. . άξι.κόν βύον καύ οΰτυνες. εύς 1.αρχι.608. περυλαμβάνευ.εργοΰνται.ς είναι.ολογωτέραν έ'τι. έξ δν 530. ύπό των γαιο­ κτημόνων αύτεπυστατούμεναυ. της Πατρι. Τό δε πληρονόμενον μύσθωμα.σθού ηΌαν μετρυώτερσυ. με μόνην την δι. θέλομεν άναγνωρύσει.κων γαυών. Το αυτό δε συμβαύνει. Εύβούας καύ Φθυώτι.οκτητας.αφοράν ότι. ή'θελον δώ­ σει.005" μετά δέ την δευτέραν δεκαετύαν εύς 1. πρόσοδον. ένε­ κα της έλλεύψεως κεφαλαίων καύ χευρων έργατυκων.ν έπύ τόκψ μετρύψ..αυ τουαοταυ γαΰαι. εάν οί. ότυ ό μέν πληθυσμός. μυκράν πουοΰμεν ενταύθα μνεύαν.κώτερον έπυκρατοΰντες έν 'Ελλάδι.112. καύ τόν τόκον των έπύ τοΰ κτήματος καταβληθέντων κεφαλαύων.δος. άνεβυβάσθη μετά τη'ν πρώτην δεκαετύαν εΰς 853.002. AÙ τοι.270 προϊόντος. πλην της έγγεύου προσόδου κυρίως λεγομένης.067.

000 hectares. 'Εάν δε λάβωμεν την μέσην έτησυαν αΰξησυν τοϋ πληθυσμοϋ κατά την εΰρημένην περίοδον των 24 έτων.912.000.000.000. αΰτυνες ήρυθμοϋντο έπύ Κυβερνη'του εΰς 94.000 hectares αΰ δέ συκαϋ. έπευδη" ή ετησία αΰτη αΰξησυς αναλογεί προς το 1(60 τοϋ μέσου πληθυσμού. δτυ . αΰτυνες προ τοϋ 1834 ήσαν 380. Αΰ δέ έλαϋαυ. τοϋ 1856. Ή μεγάλη άνάπτυξυς τίίς σκωληκοτροφίας καί μεταξυκλωστίας έξηγοϋσυν άποχρώντως τήν αΰξησυν της πολυτίμου των μωρεων δενδροφυτεύας. αΰ μωρέαυ.000 στρέμματα.605. Αΰ δέ αμπέλου. δτυ ή καλλυέργευα καί ή παράγωγη των δημητρυακων καρπών αϋξησεν από 2 εΰς 3 έκατομμύρυα εκατολίτρων. ητου 20. ύπολογυσθέντα εύς 712. ων η έ'κτασυς προ της επαναστάσεως ύπελογίσθη εΰς 25 χυλ. η κυρυω- τάτη αύτη πηγή της εύπορίας των κατοίκων της Μεσσηνίας. Καί τελευταϋον. ητυς ύπηρξεν 14. ών ή παρά­ γωγη έξετυμδίτο προ τοΰ άγωνος εύς 10. ουτυνες. έδεκαπλασυάσθη σήμερον.400. άρυθμοϋνταυ σήμερον εΰς 7. ό πληθυσμός ηΰξησε κατά 354. η χρονυκη περίοδος τοΰ δυπλασυασμοΰ τοϋ πληθυσμοϋ έν Έ λ λάδυ δυνατού νά όρι. ητου εΰς 100.300. άπό τοϋ 18321856. μετά την λήξυν της επαναστάσεως ηύξησαν εΰς 203. οΰκοδομαί. 000. ΰπολογύζονταυ σήμερον 1.000. δτυ. υπερβάσα τά 100.000 στρεμμάτων. δπερ ύποθέτευ εκτασυν 200. αΰτυνες ήρυθμοϋντο εΰς περίπου 2. ητου από τοϋ 1832 μέχρι.500. αϋτυνες πρό της επαναστάσεως ήρυθμοϋντο 70. Περί δέ τΐίς βυομηχανίας καί των τεχνών παρατηροϋμεν.σθ^ από τοϋ 1832 εΰς ετη 40.093 εΰς τάς νήσους. άναμφυσβητητον. άναλογυζο'μενου προς τον πληθυσμόν τοϋ 1832.271 καί 249.608 κατοίκους.000. "Ωστε έντο'ε 24 έτων. -Κατά δε τάς πληροφορίας. ας αΰ δυουκητυκαί άρχαί συνέλεξαν καί ύπέβαλον εΰς την Κυβέρνησυν. θέλομεν άναγνωρίσευ.608. ΰπολογύζονταυ ή'δη εΰς 360.000. Ώσαΰτως δε υπάρχει. Ωσαύτως δέ καύ αΰ σταφυδάμπελου.000.000 λίτρας.775 ανθρώπων έπί μέσου πληθυ­ σμού 889. έμφαίνουσυν εν δυαστη'ματυ έτων 24 αΰξησυν ύπερβαίνουσαν 50 τους 0(0 τοΰ πληθυσμού τοϋ 1832. στρέμματα. ητου 2500 hectares έκτυμδταυ σήμερον εΰς 1.000. αϊ.927.000.

των προϋόντων της έθνυκης βυομηχανύας τοϋ 1860. στερούμε­ νη των ούσυωδων καύ ζωτυκών αύτης στουχεύων. καύ φεσσοπουεϋα καύ κτενοπουεϋα έσυστηθησαν. δυναταυ νά προαχθ^ δυ'άπαγορευτυκών καύ προστατευτυκών δασμών. καύ βυρσοδεψεία εύσήχθησαν προ τυνων ετών παρ'ήμϋν.272 εύς την σημερυνην της Ελλάδος κατάστασυν ή λεγομένη ύψηλη' βυομηχανύα. είναι. καύ υφάσματα καύ τάπητες έξαυρέτου πουότητος τεχνουργοϋνταυ. δυά τοϋ άτμου κυνουμένων.κατασκευάζοντα λύαν έπυζητητα προϋοντα. Έ ν τούτους δέν δυνάμεθα νά εύ'πωμεν. αύ άπαγορευσευς καύ où προστατευτυκού δασμού ουδέν άλλο ηθελον παραγάγευ αποτέλεσμα. δτυ τουαοτα καταστήμα­ τα δέν ύπάρχουσυ παντάπασυ παρ'ήμϋν' καθότυ καύ μεταξοκλωστυκά. καύ προς τούτους. καύ βαμβακοκλωστυκά καταστήματα. ατυνα ήξυώθησαν καύ βραβεύων έν τρ εκθέσει. μη αναπτυχθέντα. "Ωστε ή έπυκρατοϋσα παρ'ήμϋν αρχή είναυ. άγοράν όπωσοϋν έκτεταμένην' καθότυ. δτυ βυομηχανύα. Πευραυεϋ. "Ανδρψ.εύσέτυ έν Έλλάδυ' OLOV κεφάλαυα εύπροσπο'ρυστα έπύ μετρύψ τόκω" μυσθοΰς εργατυκούς μετρύους' πνεϋμα συνεταυρυσμοϋ. ή 'Ελλάς δέν δΰναταυ νά έ'χη την άξύωσυν νά συναγωνυσθξί φεύποτε έπυτυχως προ'ς τά ξένα όμοευδη προϋοντα. άνευ τούτου. ή ενεργούμενη εΰς μεγάλα καύ εκτεταμένα έργοστάσυα. εύς τά όποϋα γύνεταυ χρησυς μηχανών τελευοτέρων. Έ ν μέσω τουούτων κουνωνυκών περυστάσεων. εξασκουντων τη'ν έργασύαν των κατά τη'ν αρχήν τοϋ καταμερυσμοΟ των έργων. . Δυά τους προεκτεθέντας δμως λογούς της μυκρας αναπτύξεως των στουχεύων πάσης βυομηχανύας. αδύνατον να ύπαρξη. έν Άθήναυς. καθότυ ή τουαΰτη βυομηχανύα προϋποτύθησυ τουχεϋά τυνα. η νά νεκρώσώσυ την προστατευομένην βυομηχανύαν. μη μορφωθέν άρκοΰντων παρ'ήμϋν' έργάτας έπυδεξύους καύ ικανούς προς τε την συντηρησυν καύ την επυσχευην των μηχανών. δυά της απομονώσεως καύ της έλλεύψεως συναγωνυσμοΰ. ητε καταβολή αδρών κεφαλαύων καύ ό καταμερυσμός των έργων άποβαύνουσυν όλως ανεκτέλεστα. Πάτραυς καύ Σύρω. καθόσον μάλυστα ουδέποτε ή Κυβέρνησυς αύτης περυέπεσεν εύς την έλεευνην έκεύνην πλάνην.δυά πολύπλοκων καύ δαπανηρών μηχανών καύ δυ'εργατών πολυαρύθμων.

καύ πυρασφαλοστυκαύ καύ κι. καύ καθ' έκάστην έκτομώνται. Τοϋ δέ έξωτεροκοΰ έμπορύου.819. τόν άτμόν.αμετακομυστι. τό όποϋ­ ον ση'μερον άπαντα εν τε τω Εύξεύνω καύ τί} Μεσογεύω με'γαν καύ κυνδυνώδη άντύπαλον.202.κης βυομηχανύας.000.702. ητυς είναι.962. ή δέ εξαγωγή' εύς 27. χωρητι.λεκπαυδευτι.κίίς τάξεως. δι. η κυβέρνησυς όφεύλει. όπερ. κατά τό 1859. Καθ'όσον δ'άφορφ τη'ν έμπορύαν.κοΰ έμπορύου.κη'. 'Αλλά των Έλληνοκών πλούων τά μεγαλεύτερα κέρδη δεν προέρχονταυ έκ τούτου. τον φορολογυκόν. καύ φι.τι. δοά της εξαπλώσεως των τεχνυκών γνώσεων. δοά τοΰ πολυπλασυασμοΰ των κεφαλαύων καύ της πληρεστε'ρας των κεφαλαιούχων άσφαλεύας. καύ ατμοπλοϊκή. "Ο. τό όποϋον περυωρύζετο πρό τοϋ 1833 εύς εκατοντάδας τυνάς πλούων.νδυνασφαλοστοκαΰ έταορεϋαυ.σμοϋ. ε­ φαρμόζεται καύ εύς τάς έταυρεύας καύ εύς τό πνεϋμα τοϋ συνεταιρι­ σμού.888. ή προχειρότερα καύ ασφαλέστε­ ρα της βι. καύ δτυ.122 τόννων.851. δι. άλλ'έκ τοϋ δι.νωνύας με'σων. κάλλυον τά αγαθά καύ σωτηρυα αποτελέσματα της άρχης τοϋ συνεταυροσμοΰ. καύ δυά της προαγωγής καύ εύημερύας της πολυα­ ρίθμου γεωργι.φανη αποτελέσματα. καύ ύατρι. οΰχ ?ίττον όμως δυά της εφαρμογής αΰτοϋ παρήχθησαν παρ'ήμύν καύ τράπεζαο προεξοφλητοκαύ καύ ναυτυκαύ.000. προς έμψυχωσυν της έθνι.κη. ένω κατά τά 1851 ή μεν εΰσαγωγη ^τον 25.273 ότυ ού τελωνιακού. δε εύπομεν περύ βυομηχανύας. καύ ούνοπουητι. ή δέ εξαγωγή' 13. δτυ τό έμπορυκόν ναυτυκόν της 'Ελλάδος. ναύ με'ν. . προ πάντων νά άφαυρέση έκ τοϋ με'σου τά εύς την προαγωγη'ν αύτης παρεμβαλλόμενα προσκόμματα.ομηχανύας αγορά. ή με'ν εΰσαγωγη' άνεβυβάσθη εΰς 49. καύ ταμυευτηροα.κη' έταορεύα. ων ένεκα δοκαύως σεμνύνεται η λουπη Ευρώ­ πη.247.κότητος 277.θμεϋ ση'μερον πλοΰα περύπου 4.δασμού προς ίνα κυρύως κανονύζονται. παρατηροΰμεν. καύ έταυρεϋαυ άσφαλοστοκαύ της ζωής.317.ά της βελτυώσεως των της συγκοι. σκοπόν.ά της έμψυχώσεως τοϋ πνεύματος τοϋ συνεταυρι. άρι. δεν παρηγαγεν εύσε'τϋ παρ'ήμϋν τά μεγάλα καύ έπι. καύ ναύτας 27. καθ'ά μαρτυρείταυ έκ της ελαττώσεως τοϋ άροθμοϋ των ναυπηγούμενων πλούων εΰς τους λιμένας μας. καύ άρχαυολογυκη'.

καύ ν'άποδώσωμεν τον όφευλο'μενον επαυνον εΰς τη'ν άνεξαρτησύαν των Έλληνυκων δυκαστηρΰων.ς σπεΰδομεν νά άναγνωσυσωμεν τό έποτυχές καύ κατάλληλον τοϋ .λοσοφυκην. καύ άποναρκοΰνταυ. δοά πολλής δέ έπυμονης καΰ καρ­ τερίας. ή άσφάλευα της ΰδυοκτησο'ας καο ή προστασύα. την φί. άνευ αυξήσεως φόρων. Προς τοϋτο δέ τό σωτηρυον αποτέλεσμα συνετέλεσαν ητε κυβέρνησες καΰ où πολϋταυ. Τωόντυ. ή Κυβέρνησες ήσχολεϋτο μετ'άξεεπαΰνου καύ πατρυωτοκης προθυμΰας εΰς τό νά'δοοργανώση καΰ συστηματοποίηση τη'ν δημοσΰαν έκπαΰδευσυν. άπό τοϋ 1843 άνεβυβάσθησαν άπό 3 4 εΰς 22 έκατομμΰρυα. παρατηροϋντες. τοϋ ανωτάτου των Έλλη'νων έκπαυδευτηρΰου. μετά την έλάττωσυν μάλυστα πολλών έξ αύτων. εντός εΰκοσαετυ'ας.δυκαστυκοΰ της Ελλάδος όργανυσμοϋ. •Τό Όθώνεοον Πανεπυστημεου. εΰς τεσσάρας δι. τη'ν ΰατρυκην καύ την νόμε- . όμουάζεο τόν άτμοσφαυρυκόν αέρα. τοϋ όποΰου ή δυδασκαλΰα εΰς ούδένα ποτέ υ­ πεβλήθη περυορυσμόν. Καθ'δσον δέ ή έννομος τάξυς έπαγυοϋτο.ηρημένον σχολάς. την θεολογοκην. ή δέ βοομηχανόα. τους πνεύμονας. Έμπρίότοι.δηλαδή ηϋξησαν 33 τους 0(0. ουτυνες άνευ αέρος μαραίνονται. ή προσωπυκη έλευθερύα. αΰ δημόσυαο προσόδου. την έξασφαλύζουσαν καύ προστατευουσαν τά δυκαυώματα απάντων ανεξαιρέτως των δυαδΰκων. ως εύφυως έρί>έθη. ή χορηγούμενη προς πάντας.. "Ιδωμεύ νϋν κατά πόσον η Κυβερνητοκη ένέργευα συνετέλεσεν εΰς τά άποτ/ελέσματα ταοτα. δο'ανεπαρκών μέν πόρων. νά οΰδετερώσωσυ πάντα τά εν τη όμόρω Τουρκυκξί έπυκρατεΰα έμφωλευοντα στουχεϋα δυαταράξεως της κουνης εΰρη'νης καύ άσφαλεΰας. κατορθώσαντες.274 Ή πρόοδος της δλης της 'Ελλάδος βυομηχανύας έπρεπεν άνα- γκαΰως νά έπενεργη'ση καύ έπΰ των δημοσο'ων προσόδων. άπό τοϋ κατω­ τάτου βαθμοϋ των δημοτεκων σχολεΰων μέχρι. δτυ ή οΰκονομυκη τοϋ έθνους κατάστασυς αδύνατον η"το νά προαχθί} άνευ της παγυώσεως της 'έννομου τάξεως καΰ της κουνης ασφαλείας' καθότυ.

ωτοκά έκπαι. Δυο καύ σή­ μερον η Ελλάς δύναται. ούτυνες δραστηρύως συνετέλεσαν εΰς τη'ν παγύωσον της κτηματι. δε έσΰστησεν εν Άθη'ναι. μαθη'ματα εμπορικά. απέχουσα μεν ευλόγως τοϋ νά έπεμβξί εύς τη'ν σφαΰραν τών ύδοωτυκών. δσοι.ρυκόν σχο­ λεϋον των Παρυσύων..δευτη'ρυα.000. τη'ν γεφυροποι. Εύς τούτους νά προσθε'σωμεν καύ απαντάς τους όφεύλομεν ύποτρο'φους. έξ ων δυω έφούτησαν άλλοτε εύς τό άνώτερον αύτοκρατορι. εκ της τοι. έν φ εκατοντάδες εργατών μανθάνουσυ δωρεάν τη'ν περύ τάς τε'χνας θεωρύαν καύ πρδξυν. νά καυχηθξί. δυευθυνόμενον ση'μερον ύφ'ένο'ς των δοκυμωτέρων μαθητών του αύτοκρατορι.ς καύ σχολεϋον Πολυτεχνυκόν. τη'ν άρχοτεκτονυκη'ν. δνά τε τών διδα­ σκομένων έν αύτφ μαθημάτων καύ των προτύπων.ένεργευων. καύ τό μάθημα της πολυτι. σημευοϋμεν ένταϋθα καύ τους δημοσυευθέντας νόμους περύ υποθηκών. άτι. ϋδύως εύς την γεωργύαν δεν πρέπευ νά παραλεύψωμεν.κοϋ σχολεύου τοο Γρι. δημοσύα δαπάνη. έπύ πληθυσμού 1. δτυ προς τον σκοπόν της γεωργυκης εκπαιδεύσεως ή Κυβέρνησος εσυστησεν εν Τύρυνθυ σχολεϋον Γεωργυκόν.275 «ην.000.να εχουσυν ύπ' δψον αυτών.200. έν Πάτραυς καύ έν Άθη'ναι. όπωςδηποτε έπυδρώσης έπύ της οΰκονομυκης τοΰ τόπου καταστάσεως. θε­ ραπεύει.κόν έμπο. ό άρυθμός τών δυο φυλών. τη'ν γεωργύαν κλπ. έμβλέ- . ύπολογύζεταυ εΰς 60.νοών. Προκειμένου λο'γου περύ κυβερνητυκης ένεργεύας. έν Σύρω. ύπό δοκύμων ανδρών. περύ βυβλυαρύων ( libretto ) καύ περύ μεταγραφής τών πράξεων τών μεταβι­ βαστικών «υρυότητος η απολύτων δοκαυωμάτων. καύ δυε'νεομεν άροτρα του καταστη'ματος τούτου εός άπάσας τάς γε­ ωργικός του Κράτους έπαρχύας. τη'ν όδοποι/ύαν.κης ούκονομύας.ς παραδύδονται. έ*ν τε TTJ Γαλλύα καύ τί} Γερμανύα σπουδάζουσυ τη'ν μηχανυκη'ν. ητου το 1(20 τοϋ δλου πληθυσμού. δτυ. Καθ'δσον δε α­ νάγεται. των φουτώντων εύς τά δημοσία καύ ΰδι. ων ή κανονυκη' άνάπτυξος δοαταράττεταυ μάλλον η ώφελεΰται. Ή κυβέρνησος. απάσας τάς πνευματυκάς χρεύας της ημε­ τέρας κουνωνύας ως καύ τάς τήε δημοσίας ύπηρεσύας. εύς ην ανάγεται.υαν.αυτης επεμβάσεως. Πλη'ν 5έ τούτων. το γε νΰν έ'χον. Προσέτι.κης καύ ναυτυκης πύστεως.

ά της πρωτοβουλύας της τό πνεΰμα τοϋ συναυτερυσμοϋ. εύς δ υπο­ βάλλονται. δυά της άποπερατώσεως της δυορυξεως τοϋ Πορθμού τοϋ Εΰρύπου. της ση'μερον οΰδεμύα άλλη σπουδαύα στατυστοκη έργασύα έγε'νετο. τά της συγκοονωνύας μέσα. άναδει. μνημονεΰομεν καύ τη'ν έν τφ ύπουργεύω των Έσωτεροκων εσχάτως πραγματοποι.ά κατασκευής φάρων.χθεοσα μέτοχος σπουδαϊ.κοΰ συστή­ ματος. ας άφει.ν.δως έπυδαψυλευευ εύς την Έλληνυκην άτμοπλούαν.ηθεΕσαν σΰστασυν τοϋ Γραφεύου της δημοσύου Ούκονομύας. άπαγορευτυκάς η προστατευτυκάς δυατάξευς εύς το νέον δασμολόγυον. δπως καταστηση η^τον έπαυσθητάς τάς ζημύας. αύτυνες άφορώσυ την έμψύχωσυν της έθνυκης βυομηχανύας. ένεκα της γενυκωτέρας χρή­ σεως του άτμοϋ. Βεβαύως πολλά ΰπολεύπονταυ εύσέτυ προς βελτύωσυν καύ προαγωγην της ούκονομυκης καταστάσεως τοϋ τόπου' άλλ'δπως καύ ταϋτα έκπληρωθωσι.κωτέρα τυς πεπούθησυς περύ τοϋ πρακτέου. καύ τάξασα ώς άνώτατον δρον των έπύ της εισαγωγής δασμών τό 15 0(0. Μεταξύ δέ των πράξεων της Κυβερνη'σεως. τάς άπεολουσας τη'ν ύστι. αλλά καύ ή εΰρεσυς οργάνων έπυτηδεύων προς έ- .οφο'ρον ναυτυλύαν. προέλαβε τα δυσθεράπευτα άτοπη'ματα καύ τάς περοπλοκάς τοο περϋορυστι. οδ κυροον έργον εζναυ ή προαγωγή της έθνυκής βοομηχανύας καύ ή τακτυκη συλλογή' πληροφορικών προς καταρτυσμόν της δλης στατυστυκης τοϋ Κράτους' καθο'σον μέχρι. έιυθυμοΰσα voi θεραπευση μύαν των κυρυωτέρων α­ ναγκών τοο νεωτέρου πολυτυσμοϋ καύ τοϋ έλληνυκοΰ έθνους.276 πουσα δέ εύς την σπάνυν των ύδυωτυκων κεφαλαύων καύ εύς την προς νέας έπίχευρη'σευε άτολμύαν των κεφαλαυοΰχων. έφρόντοσε νά ένυσχυση δ\. κατά το μέτρον των πόρων καύ των δυνάμεων της. ύδύως Tôt της πολυτελεύας άντι. "Ηδη δέ.κεύμενα.οτάτων έταυροων" οίον της Έθνυκης Τραπέζης καύ της Άτμοπλο'ύκης Έταυρύας. υπέρ των μέτοχων της όπούας έγγυηθη καύ κατώτατον δρον το'κου 5 τους 0(0. προσπα­ θεί νά έπεκτεύνη. δυά της συστάσεως νέων τηλεγραφικών γραμμών καύ δοά των ϋσχυρών εμψυχώσεων. λιμένων καύ γε­ φυρών. άπαοτεοταο οΰ μο'νον γενι. δι. Άποφυγοΰσα δ'έπυμελως να εόσαγάγη. έκτος τΐ\ς τοϋ πληθυσμοΰ τοϋ Κράτους άπαρυθμη'σεως. ώς προερρέθη.

άνταποκρυνόμεναυ εύς οΰσι.ς . δτι. αί. καθότι. μεταρρυθμύσευς. καθοστώσα αυτούς ά- . συγκεντροϋσα εύς τάς άποθηκας αύτης μέγα ποσόν συτηρων.ς τοϋ λογυστυκοϋ νόμου. καύ ύδύως τους γεωργούς καύ καλλοεργητάς. δυ Ό δ καύ μόνου καταρτί­ ζεται. άπαυτεϋταυ παρέλευσης χρόνου. των ένουκυαστών" καύ προσε'τυ έπυζη'μι.πτι.αχεύρησι.ον εύς τό δημόσυον. τά κεφάλαυα.α. έπι. ας ήρυσθημεν έκ της Γαλλοκής νομοθεσύας. καύ έπυβαρύνευ τη'ν καθαράν ιρόσοδον κατ'άντι.ώδει.κητι. δι.ρύζονται. Πλη'ν δε τούτου. καθόσον. δυακόσι.ς ύπηρξε πολλάκυς έπι.277 ποτυχη εκτέλεσαν των έιοζητουμενων μεταρρυθμίσεων. λόγον τοϋ ποσοϋ αΰτης.κά της πολυτεόας δυκαι.. Έ ν αλλαυς λέξεσυν..νωνύας τάξει.αχει. ή Κυβέρνησες.ονθότα . γενι. καύ καταθλι.βαρύνουσα την έργασύαν καύ. ΰιό χυλυάδος κερδοσκόπων.ς.αφόρους έπαρχύας τοϋ μι. Το σύστημα τοϋτο εύναι. äv ή δι.οι. παρεμβάλλει. ή μεν καλλι.ς της Έλληνι. καύ τακτοπουεϋταυ η δι.ώματα εξασ­ κούνται. καθόσον τά κυρυαρχι. ητυς.κόν. ητι. μ'όλην τη'ν έπυτη'ρησυν των άρμοδύων άρχων καύ τάς αύστηράς δυατάξει. επιβαρύνουσα άπά- σας τάς έργατυκάς της κοι.λη'ψι.πεπ.α καύ παράγωγη περοορύζονταυ εύς μυκρότατον κΰκλον.ου αποθηκάριου.κώτεραι. αι. Όφεύλω δε' νά μη παραλεύψω. των δέ άναλωμάτων η τυμη' ύπερμέτρως έπυβαρυνεταυ. ή χρηζουσα άδρδς δαπάνης* έ*νεκα δε τοϋ ανεπαρκούς τών δημοσύων πό­ ρων καύ της κακής καταστάσεως των δημοσύων οδών.νωνύας άνάγκας.κος καύ άνοσος είναι.μος.κη' ένέργει. παράγεται.έργει.ακωλύευ τη'ν πρόοδον της εύημερύας αυτών καύ συντελεύ εΰς τη'ν αύξησαν τών καθυστερουντων. εόσύ" 1) η μεταβολή τοο επικρατούντος φορολογι.καύ άδι. άλλως. 3) Ό περυορυσμο'ς της τοκογλυφύας. 2) Ή βελτύωσυς των έσωτερυκων της συγκουνωνύας μέσων. καθυστδ αδύνατον τον μετ'αύτης συναγωνυσμόν τών ύδυωτυκων κεφαλαύων.κρϋ συστήματος της άποδεκατώσεως των καρπών της ΥΠε. δυσυπέρβλητα προσκόμματα εύς τη'ν πρόοδον της γεωργίας. τάς δημοσύας ευσπράξευς δι.κροΰ ημών Κρά­ τους.κης κοι. δέ τό άξυοσημεύωτον φαυνόμενον της συγχρόνου άφθονύας καύ ενδεύας των ομο­ ειδών προύόντων εός τάς δι.

κρά καύ αν ταΰτα θεωρηθωσυν. τους δοακωλυσαντας τη'ν δι.συς των δημοσόων δασών. Ή συστασυς γεωργυκων Τραπεζών ηδυνατο νά θεραπεΰση την ανάγκην ταυτην' άλλ'έπει. νά εκτέλεση τά προεκτεθέντα. καύ άποδεέξωμεν.ληψεο.αστων. δτυ θέλει. άποχρώντως έξηγοϋσυ τους λόγους. τά κυρυώτερα οΰκονομυκά γυνόμενα της νέας Ελλάδος.κοϋ συμφέροντος.κάνους νά έκπληρώσωσο τάς προς το δημόσυον ύποχρεώσευς των. Καύ τελευταϋον ή μεταβέβασι. ένφ ση'μερον καλλιεργούνται. δτι.ς τοι. υπέρ αύτης συμπάθευαυ τοϋ πεπολι. τοϋδε.ς τη'ν κατ'αύτης δυσμένει. Αληθές. Έπεχεορη'σαμεν νά έκθέσωμεν αυτά μεθ'δλης της απαιτουμένης άμεροληψύας. γονυμοπουουμενα υπό τοϋ άτομι. ανεστάλη μέχρι.εργησέμων κτημάτων τοϋ δημοσύου. άπό έπυχευ- ρησεων.κη'ν κατάστασον. "ν'ά'έχη ττίν εΰλογον άξύωσι.κά κεφάλαυα αποτρέπονται. ύπό επιστατών τοϋ δημοσίου.κονομι. ηθελον δεκαπλασυάσει. τη'ν παραγωγη'ν καύ την άξύαν αύτων. έναντέον τών άρχων της δημοσόου οόκονομύας.αν" άλλ'ή σμοκρότης των δημοσύων πόρων καύ τό βάρος χρέους υπέρογκου. δτι. έ- .ώτας των καλλι.στοκων ταμεύων της γεωργυας.τυσμένου κόσμου δέν θέλουσι. Υποβάλλων τό συντομον τοϋτο έργον μου εύς την έταυρύαν της Πολυτυκης Ουκονομύας των Παρι. Τουαϋτα. ούχέ άνευ μεγάλων κόπων καύ ένδελεχοϋς καρτερόας κατώρθωσεν. η Ε λ ­ λάς δέν ήδυνη'θη με'χρυ τοϋδε νά εκπλήρωση τάς υποχρεώσεις της προς τους πυστωτάς αύτης" καύ ή περύστασυς αυτή συνετέλεσε βεβαύως εί.οΰτων τραπεζών η δανει. εύς τη'ν άνόρθωσυν της δημοσύας πύστεως. τύχει.να ώς άπλη φορολογητέα ύλη θεωροϋνται. δσον σμι.σύων.αστη'ματυ χρόνου. δτι. μέχρι. η ενοι. ιαΰσευ καυ εύς τό μέλλον" καθότι. τακτυκως άποδυδομένου' ό'περ ήθελε τά μέγυστα συντελέσει. Η) Σκοιυμωτέρα δυαχεύρι.ς εύς ύδι. δπερ οΰδεμύαν παρέσχε πραγματυκη'ν ώφέλεοαν εύς τό Κράτος.278 νι. δπως παραστη'σωμεν την δλην της Ελλάδος οΐ. δ τι.δη τά ύδι. έν περν.οργάνωσυν παγύου χρέους. ατυνα.ν. μη παρεχουσων έκ μέρους των όφεολετων αλλάς έγγυη'σευς εΰμη' μόνον τό προσωπυκόν αύτων άξυόχρεων.ωτι. αϊ. πέπουθα. τοϋδε ή υδρυσι. έν βραχεϋ δι. η ιατρυς ήμων δύναται.κι.

έτος ΚΓ'. καύ Σάββατο 18/3/1861. τοσουτω μάλλον.πυει. άρυθμός 1973. Σάββατο 11/3/1861. άρυθμο'ς 1974. ΣΟΥΤΣΟΣ.κοϋς κρύσεως. ΑΙΩΝ. έτος ΚΓ'. δσφ ή περογραφη καύ ανάλυσες των έσωτερυκων στουχεόων των εθνών άποβαύνευ άεύποτε δυσχερεστέ­ ρα της έξυστορησεωε τοϋ εξωτερικού καύ ιολοτι. Α. Ι.κου' αυτών βόου. . άρυθμο'ς 1972. Τετάρτη 15/3/1861. ετθ£ ΚΓ'.

.οτυ το έλληνυκόν έμποροκόν κατά τους δουλικούς χρόνους.εΐ.της δραστηριότητος αυτών.280 ΕΚΘΕΣΙΣ [Γ'] Έ π ύ της περύ άμουβαύας άσφαλεύας τοϋ έμπορυκοϋ ναυτυκοϋ προτάσεως.ς την έμψυχωσυν τοϋ έμπορυκοϋ ναυτυκοϋ.οι.Κΰρι.εχει.κόν ναυτυκόν έθεωρηθη παρά πάντων των εμπορικών καύ ναυτι­ κών εθνών ώς ό συντελεστυκώτεροςσΰμμαχος τοϋ έμπορύου καύ της βυομηχανύας. .τήν έξέτασυν της ύστορύας άλλων χρονών καύ τόπων.ς τόν έξευγενυσμένον κόσμον την Έλληνοκην έθνυκότητα καύ προεμηνυε την Έλληνυκήν άνάστασυν.ένεκα τοϋ πληθυσμού των ναυτών μας. Μετά την άποκατάστασυν της εύρηνης.τοσαϋτα πλεονεκτήματα.της τόλμης των. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ.της ναυτυκής εύφυ'ύας των. Ή αλήθευα αΰτη επυμαρτυρουμένη από την ΰστορύαν. νά κυρυευση τό έμπόρυον της Μεσογεύου.καύ η σημαντυκωτέρα πηγή τοϋ έθνυκοϋ πλοΰτου. νά έξέλθη τό μέλλον νά ύψωση τόν Έλληνυσμόν πολεμι. ναυτυκού άπελάμβανον έλευθερύαν τυνα καύ εχαυρον προνόμυα·τό δε Έλληνυκόν ναυτυκόν.κοϋ ναυτυκοϋ έξηλθεν αυτοφυής πολεμι.. δτε βαρύς Τουρκικός ζυγός έβάρυνε τον τράχηλον της Ελλάδος. καύ την σΰγχρονον της πατρύδος μας ύστορύαν εξετάζοντες.της ολογαρκεύας των καύ τέλοςχάρυν της γεωγραφυκής θέσεως της Ελλάδος.ς αυτό γυμνάζονται.Δαμυανοϋ.εύκολώτερον παντός άλλου τόπου δΰναταυ νά πραγματοποί. Μέγα λουπόν συμφέρον καύ καθήκον εχομεν.δοότο εί.θέλομεν δλοο συνομολογήσει.ώστε δύναται. παρουσυασθεύσης παρά τοϋ Βουλευτού "Υδρας Ιωάννου Κ.καύ μόνον οι.καύ έμψυχόνευ δυά των κερδών αΰτοϋ τους λουπούς της Ελληνικής βυομηχανύας κλάδους·έξ αύτοϋ δέ πάλυν αναμένεται.καύ άφθονα είχε προς δυατηρησυν αΰτοϋ μέσα κατά τόν ανυσον υπέρ άνεξαρτησύας αγώνα.κόν ναυτυκόν.οι..άναπληροΰ τάς χρηματυκάς τοϋ τόπου άνάγκας.Κύρυοο. Τό Έλληνυκόν έμπορι.αν καύ δυετελευ ΰπό ξε'νην σημαύαν. Μόλυς δε ή φωνή της πατρύδος ήκούσθη.αυτό μό­ νον ένέπνεεν ελεύθερον αέρα.τό έμπορυκόν ναυτυκόν δυσχύζον τάς θάλασσας. où ναυτυκού μας τό έπύπονον τοϋ ναυτου επάγγελμα.ηθή παρ'ήμυν. Παραλεύποντες.κός στόλος.καύ έκ τοϋ έμπορι. Τό έμπορι.δυπλα άναμένοντες εξ αΰτοϋ ωφελήματα.παρύστανεν εί.Κυρι.κόν ναυτυκόν . ώς προανέφερα.

δυ'οδ έπέβαλεν εΰς την έκδύκασυν των Εφετών τά εγκλήματα ταϋτα.η κακοηθευς πράξευς απονενοημένων τυνων άφηρεσαν την προς τό Έλληνυκόν ναυτυκόν πύστυν τοΰ εμπορυκοΌ κό­ σμου.ένώ τά αυτά δυστυχήματα. δτυ ή δυδασκαλύα του καλοί) καύ οϋχύ η πουνιί μορφόνευ τον καλόν πολ'υτην. Δυά της παρουσυαζομένης προτάσεως.οτυ καύ τό κακόν προλαμβάνομεν.ού τόνου τοϋ Έλληνυκοϋ ναυτυκοϋ άνέβαυνον εΰς 88.καύ την καταστραφεϋσαν αύτοϋ πύστυν δυνάμεθα ν'άνυψώσώμεν.τη'ν μεγύστην πρόοδον τοΰ ναυτυκοϋ μας. Ή έθνυκη συνέλευσυς της γ! Σεπτεμβρίου προνοούσα ιερύ της πύστεως τοΰ ναυτυχου.την φυλοσοφυκήν αλήθευαν. .εχρησύμευσαν ώς ο'πλα κατ' αύτοϋ.δυότυ όλύγα δυστυχήματα.παρέχοντες έγγυησευς εΰς τόν έμπορυκόν κόσμον.καύ ματαύων δαπανώνάπαλλάττομεν τό ναυτυκόν.μολονότυ οΰδεμύα φροντύς ελήφθη περύ αύτοϋ.καθυέρωσε την εξαυρετυκην αρχήν χαταδυώξεως τών προσβαλ­ λόντων την ναυτυκήν πύστυν εγκλημάτων ή δέ Κυβέρνησυς συνεπεύα της καθυερωθεύσης ταύτης αρχής.έμποδύζόυ'σα της πράξεως τον εΰς τό κακόν ροπην έχοντα.Κΰρυου.ιαρεξηγού'μενα έκ των έποφθαλμυώντων την πρόοδον του ναυτυκοϋ.καύ οδηγούσα εΰς τό καλόντόν ένεκα αναγκών η άλλων αύτυων εΰς τό κακόν συρόμενον καλόν πολύτηνέν άλλαυς λέξεσυν.502 καύ εΰς 3. Κατά τό 1833.δυστυχήματα άθίόα του ναυτυκοϋ μας.Κόρυοϋ.Κύρυου.281 καύ ούδενός άλλου έθνους ναυτυκόν δυναταυ να συναγωνυσθη μετ'αύτοϋ.της πευρατεύας καύ ναυταπάτης νόμον.βλέπετε.κλεύσασα τά θύρας των άσφαλυστυκών κατστημάτων. άλ/'ότυ όφεύλευ νά προλαμβάνρ τό κακόν. ' Αλλ'η ιιεϋρα άπέδευξε.την όπούαν δυστυχώς où άρχοντες των εθνών άρνοϋνταυ·τούτέστυν.μέ τά αυτά η καύ σοβάρώτερα ακόμη συμ­ πτώματα πλούων δυατελουντων ύιό αλλην σημαύαν.δτε κατά πρώτον εγένετο άκρυβης καταμέτρησυς.οτυ ή κουνωνύα δέν πρέπευ νά περυμένη τον κακοΰργον δυά να τον τυμωρηση μετά τήν πράξυν.νομύζω.καύ ξένου έμπορου προτυμοΰν ξένα πλοϋα καύ μέ 10 τους εκατόν μαγαλητερον ναΰλον.269 πλοϋα. Ή δε τελευταύα έγκυκλυος του έπύ του έμπορύοϋ Ύπουργοϋ της Γαλλύας κατέστρεψε ρυζηδόν την πύστυν τοΰ έμπορυκοΌ νάυτυκόΟ μας. ένεκα τΐ\ς ταχΰτητος. Πολλάκυς.έξέδοτο τον κατά .Κΰρυου. Έ κ τοΌ έπυσυναπτομένου πύνακος.της δραστηρυότητος καύ της όλυγαρκεύας των ναυ­ τικών μας·καύ μολοντούτο το Έλληνυκόν έμπορυκόν ναυτυκόν ιάσχευ.δυηλθον άνευ εξετάσεως.

131 Το όλον τόνων 266. Ή παρουσαυζομένη πρότασυς άφορα μόνον τά πλοϋα της 3'.την 1 Ίανουαρύου 1850 άνέβαυνον εΰς 1482.έκτος των παρεπυδημοΰντων εΰς τα ξένα.σκοπόν πpoτύθεμαu.2.κατά με- .ύπολογυζομένη κατά μέσον δρον εΰς δρχ 150 δυ'εκαστον τόνον.αλλά θέλω ΰδύως περυορυσθη εΰς την εκθεσυν τών λόγων.η εΰς άλ­ λα έργα άσχολοΰμενονέξ'ων Α'κλάσεως.749 τόνους. 37.2.καύ συντόμως θέλω έξηγησευς. όποιου μ'επευσαν εΰς την σόνταξυν τοΰ νομοσχεδύου.ητου χωρητοκοτητος μεύζονα των 30 τόνων 1492 καύ φέροντα τόνους 248.φρονώ. Δεν θέλω δυέλθευ.ή δέχωρητυκότης αυτών εΰς τόνους 243.ητου ελαττον 30 τόνων χωρητυκότητος. κλάσεως.090 Β.554 πλοΰα καύ τόνων 18.άναβαύνευ εΰς δρχ.δσα μέρη τοΰ νόμου νομύζω άναγκαϋον.ως ανωτέρω ανέφερα.οί.δυότυ ταΰτα συνήθως άσφαλύζονταυ.000 ναυτών.OL·.ήΈλληνυκή σημαύα ακάλυπτε ττίν 1 Ιανουαρίου 1850 .650. η δέ γυγαντυαύα αΰτη αΰξησυς όφεύλεταυ εΰς την δραστηριότητα των ναυ- τυκωνωστε τό Έλληνυκόν ναυτυκόν σχετυκώς είναυ δεκάκυς άνώτερον του Άγγλυκοΰ καύ εΰκοσάκυς τοΰ Γαλλυκοΰ ναυτυκοΰ.σαφεΰς.ώστε τό Έλληνυκόν ναυτυκόν έπλήρονε κατ'ετος προ της εκδόσεως της έγκυκλύου τοΰ Γαλλυκοΰ Ύπουργεύου δυ'άσφάλευαν άνά 6 τους εκατόν κατ'έτος εΰς τά ξένα άσφαλυστυκά καταστήματα δρχ.Κΰρυου.καύ άπασχολεΰ 30.τουτε- στυ τά μεύζονα τών τρυάκοντα τόνων χωρητυκότητος.282 Καθ'ας δε ελαβον πληροφορίας παρά τοΰ ύπουργεύου των Ναυτυκών.221 "Ωστε ε'.Kυρ^.. κλάσεως. Τά πλοϋα δευτέρας κλάσεως..υποβάλλων αυτό εΰς την άμουβαύαν άνάκρυσυν καύ την έπυτηρησυν των ναυτυκών. τών όπούων ή άξύα.179·τά δέ κατ'ετος ναυάγυα τοΰ Έλληνυκοΰ ναυτυκοΰ κατά μέ­ σον δρον δέν ΰπερβαύνουν τά τρυάκοντα πλοία.131.τών όπούων ή άξύα. δυότυ αδταυ εϊναυ. Δυά της παρουσυαζομένης.v απαλλά­ ξω τό ναυτυκόν μας τών πληρονομένων εΰς τά ξένα άσφαλυστυκά καταστή­ ματα ασφαλίστρων.άνά μύαν τάςδυατάξευς της παρουσιαζόμενης προ­ τάσεως.233. .καύ νά τό σώσω συγχρόνως της έπυκρύσεως τοΰ τελευταύου μετόχου των άσφαλυστυκών καταστημάτων.τών ωφελημάτων τά όποϋα ΰπόσχεταυ.404-6 πλοΰα.προτάσεως.ς δυάστημα 12 ετών τό ναυτυκό μας ηΰξησεν εΰς 177.219.

Δυσκόλως δέ της οξυδέρκεύας των συμπολυτών του δυναταυ νά υπεκφυγή ό παρυστάνων ως άθωον τό δόλυον ναυάγυον. Μετά την εκδοσυν δε της εΰρημένης εγκυ­ κλίου δεν εύρύσκευ πλέον άσφάλευαν.179 δραχμών.000.μόλυς άναβαύνευ εΰς 4-00. Γνωστή είναυ.η ύποδευκνύΌντα τά δυκαστηρυα.τήν οπούαν ύπόσχεταυ ή παρουσυαζομένη πρότασυς είναυ .άπευλοϋντα αυτούς μέ πουνυκάς καταδυώξευς.δυότι τό Έλληνυκόν ναυτυκόν άπαλλάττεταυ της φορολογύας των άσφαλυστυ- κων καταστημάτων δυά της άμουβαύας άσφαλεύας.καύ μόλυς où γνωστού πλούαρχου εϊναυ δεκτού πληρόνοντες 9 μέχρυ 12 τους εκατόν κατ'ετος δι. Την ζημύαν ταύ"την προλαμβάνω δυά της παρουσιαζόμενης προτάσεως.285 σον δρον της χωρητυκότητος καύ της άξύας.'άσφάλυστρα.ποτέ·τά άσφαλυστυκά καταστή­ ματα δέν έπλήρωσαν ολόκληρον την άξύαν της ζημύας.Κύρυου.ανωτέρα της χρηματυκης·δυότυ δυά της άμουβαύας άσφαλεύας έκαστος ναυτυκός καύ κατά συνέπευαν μέτοχος της έταυρύας εχευ άμεσον συμφέρον εΰς την έπυτήρησυν των άλλων καύ την επύκρυσυν της δυαγωγτίς των .μετά μόχθων καύ άδρων δα­ πανών έλάμβανον το ημυσυ της ζημύας. Άλλ'ή ήθυκή ώφέλεοα.ώστε ή κατ'ετος ζημύα του ναυτυκοϋ μας συμποσοϋταυ εΰς 1.τούς ύποχρέοναν εΰς αδυκον συμβυβασμόν πληρόνοντα προς αυτούς μετά παρέλευσον πολλών μηνών 50 fi 60 τους έκατόνώστε μόλυς οΰ ναυτυκού μας μετά ιαρέλευσυν πολλοϋ χρόνου. 600. "θχυ. Άλλ'άπελάμβανε τάχα το ναυτυκόν την άποζημύωσυν των 600.ή καλή ιύστυς των ναυτυκων μας προ της έπαναστά- .Τοΰτο δέ γνωρύζων ό συλλαβών την ΰδέαν τη£ απάτης.καύ ύποβάλλεταυ μόνον εΰς την άνάλογον πληρωμην των πραγματυκων ζημυων.καύ μη αναμένων ώφέλευαν εκ της κολασύμου πράξεως του. Τά δέ άσφαλυστυκά καταστήματα έλάμβανον προς όφελος των την άξύαν των λειψάνων των ναυαγύων.άναβαύνευ εΰς δραχ.000 δραχμών της υπολογιζόμενης ζημύας.κόν πληρονόμενον ποσόν προς άποζημύωσυν των ναυαγύων.κατ' εμην κρύσυν.1. ώστε το Έλληνυκόν ναυτυκόν έπλήρωνε μέχρυ της εκδόσεως της εγκυκλύου τοΰ Γάλλου ΰπουργοΰ.833.ποτέ δέν θέλευ έκτεθη εΰς τη'ν έπύκρυσυν των συμπολιτών του.Κΰρι.εΰς τά άσφαλυστυκά καταστήματα.πλέον της πραγμα­ τικής ζημύας δρχ.άλλα πάντοτε στρεψοδυκύας.000 δραχμών.ου.178. Άκρυβως λουιόν υπολογίζοντες τό παρά των άσφαλυστυκών καταστημάτων εΰς τό Έλληνυκόν ναυτι.633.

ν εύς την άνύψωσι. τό έθνος μας.λότυμου ας έρεθύσωμεν την φ υ λ ο τ υ μ ύ α ν τ ω ν α ς δώσωμεν εΰς α υ τ ο ύ ς νά έννοησωσι.ς αϋτη είναι.δτι.ρεύας.Κύρι.ν.ς καθύσταταυ δύσκολος η άδύνατος·καύ τέλος π ά ν τ ω ν .καύ δι.ρύας.ρρησεως είναι.κά σημεία. έχει.οι.ν της ά λ λ ο τ ε βασυλευούσης μεταξύ ή μ ω ν καλής π ύ σ τ ε ω ς . ή σύστασυς έταυρεύας δέν είναι. ά λ λ ά δ υ ο υ κ η τ υ κ ό ν καύ κανονύζεται.δτι. ανάγκην όδηγύας καύ άνατροφης·καύ α ΰ τ η δυά νόμων καύ ά ν α γ κ α στυκίύς δύναται. ας όμολογήσωμεν την πι.παρ'ήμϋν δύσκολος καθύσταταυ ή δι.ν της έται. τη'ν έπύκρι.ητι-ς κατά μέγα μ έ ρ ο ς όφεύλεται.φοβούμενος μ ά λ λ ο ν των συμιολυτών του την π ε ρυφρόνησι.α της έται.ά ν ο ­ μού ά ν α γ κ α σ τ ο κ η ν σύστασι.ά τοΌτο έπροτύμησα την δι.ων. ατι.τά κυρυώτερα εκάστου έθνους δοακρι.δτι.τι.άταξι.ά σ υ μ ­ βολαίου επικυρωμένου δι.ρι.Κύρκου.αν.ν τουαύτης άντι. Θεωρητικώς ή άντύρρησι.μον πραξι.ά λ λ ά φρονώ δτι. "Ας μη λησμονήσωμεν.αρκων καύ εκτεταμένων έται. καύ ποι.2 £34 σεως.ν της δι.κοϋ πνεύματος.παρ'εόδημόνων α ν δ ρ ώ ν δ υ α μ ε ν ό ν τ ω ν ευς τόν τ ό - .. OL. Ή πρώτη δι.νδύνων.ς περιλαμβάνει. ή παρουσυαζομένη πρότασι. υσως ό ρ θ η . τους καρπούς τών δι.ρι. οΰδεύς των ν α υ τ υ κ ω ν θέλει.ρεύας.. δ υ ­ ναμένης νά μας σ ώ σ η των έπαπευλούντων κι. τ ω ν όπούων ή ά ξ ύ α θέλευ όρυσθη συμα-ώνως μέ τ'άρθρα 5 καύ 8 παρά πλουάρχων της έ τ α υ ρ ε ύ α ς . εΰς την α ύ σ τ η ρ ά ν έπύκρί.δεν θέλουσι. ναυτυκού μας εζναυ α ρ κ ε τ ά φι.ά Β.δτι.ούτων.τάξη τυς. α ς σ υ ν τ ρ έ ξ ω μ ε ν δλου δλαυς δυνάμεσι.ν η του δημύου τό βλέμμα..τά ηθη μας Hau τά ε θ υ μά μας.ς ά φ ο ρ α την εται.νι. "Ισως μου άντι. δι.συν καύ την π ε ρ υ φ ρ ό ν η σ υ ν των συμπολυτων τ ω ν κ α ύ έστέ βέβαυου. τολμήσει.ν.κάς ρη'τρας ά ν ε υ των όπούων ή έκτέλεσι.ν δμως αποφύγει.σι.κράν άληθει. Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς . νομοθετοκόν ά ν τ υ κ ε ύ μ ε ν ο ν .τερί.άλλ'ας π ρ ο σ π α θ ή σ ω μ ε ν νά τά δ υ α τ η ρ η σ ω μ ε ν .δτι.καύ ά'ν δυνηθώσϋ νά δ υ α φύγωσυ της α ν α κ ρ ί σ ε ω ς την όξυδέρκευαν καύ τοΰ δυκαστου την α υ σ τ η ρ ό ­ τητα.μη' α ν α π τ υ χ θ έ ν τ ο ς ε ύ σ έ τυ τοΰ συναι.τά όποϋα σ υ γ κ ρ ο τ ο ΰ ν τά υπάρχοντα καύ τά κατασκευασθησόμενα έλληνυκά έμπορυκά π λ ο ί α ..κην έιωνυμύαν καύ προσδυορύζευ τά κεφάλαι.ά συμβολαύου σ ύ σ τ α σ υ ς τοιαύτης έται.ώς ν έ ο ν καύ μη γ ε υ θ έ ν εύσέτι. Δεύτερος λόγος προς άντύκρουσι. νά τ ε λ ε σ φ ο ρ η σ ρ . καύ εν έλλεύψέυ τοι.αγωγης έκαστου παρά τ ω ν συμπολυτων του καύ τοϋ φόβου μ η κηρυχθη α τ υ μ ο ς π α ρ ' α υ τ ώ ν .

καύ συγχρόνως οι.πυστεύων δτι.ρεύας δλαυ αϊ. Τήν δυευθυνσυν της έται.άφοϋ μάλυστα εΐ.υπέβαλα εΐ.ευθυντοϋ την έκλογήν ανέθεσα εΐ. Τόν χρόνον της δυαρκεύας άφησα άπροσδυόρυστον.δπου ένεργεΐταυ ή έκτύμησυς.ς τά συμβούλυα ταϋτα μεταξύ των άλλων άνετέθησαν καύ δι. νά συγκεντρωθώσυ παρά τρ δυευθύνσευ της έται.ς τά δυκαστήρυαπροσφυγής κατά των απο­ φάσεων τοϋ συμβουλύου της έταυρεύας.ς τό έπύπονον τοϋ ναύτου επάγγελμα.ς δημοσυεύσευς παρέχουσας έγγυήσευς καύ άφαυρούσας πασαν ύπόνουαν καταχρήσεως. Άπηγόρευσα τό δυκαύωμα της εΐ.ς ενα δϋευθυντήν «au δύω Συμβούλυα.τησύα καύ ώς δυαυτητάς έθεώρησα τους συγκροτοϋντας τά συμβούλυα·έξ'άλλου ό δυπλοϋς τρόπος της εκλογής τών συμβουλίων καύ τό δυκαύωμα της εφέ­ σεως των αποφάσεων τοϋ δυαρκοϋς συμβουλύου προς τό άναθεωρητυκόν είναυ αρκετή έγγύησυς προς τους δυκαζομένους.κράν προκαταβολήν.εΐ.δυότυ η ΰπαρξυς της καθύσταται.ή Ιταίρεύα θέλευ δυνηθή νά συστήση φυλαθρωπυκόν κατάστημα. άναγκαύα.τοϋ χρόνου.ρεύας καύ την έπυτήρησυν των συμφερόντων αυτής άνέθίσα εΐ.των άπολεσάντων τάς δυνάμευς των καύ καταστάντων άνυκάνων εΐ. άπαυτούμεναι. Πυστεύω δέ δτυ. εΐ. ή δυαι.καστυκά καθήκοντα-έπερυώρυσα δε τήν Κυβέρνησυν του νά προτίμηση τους συμμέτοχους της έταυρεύας ώς έχοντας συμφέρον εΰς τήν πρόοδον αΰτης.ς τό όποϋον νά εΰρύσκωσυν άνακούφυσυν οι.δτυ ή καταλληλότε­ ρα δοεξαγωγή των μεταξύ συνεταίρων υποθέσεων είναι.ενόσω ύπάρχευ Ελλάς καύ έλληνι.δυότυ φρονώ.έκ της Κυβερνήσεως καύ έκ των μέτοχων. τόκου αυτών θέ­ λουν χρησυμεύσευ προς άνακούφυσυν τών δυστυχών ναυτυκών. Τά κεφάλαυα τούτα θέλουν χρησιμεύσει.ς μι.Τά δε συμβούλυα παράγω εκ δΰω πηγών. Τοϋ μεν δι. γνώσευς. Τήν βεβαύωσυν τών ζημυών καύ τήν δυανομήν αυτών. ΙΙρός μόρφωσυν κεφαλαύων της έταυρεύαςύπεχρέωσα τους συναυτέρους εΐ.ς τήν πληρωμήν τών βεβαυωθευσών ζημυών.καθώς .285 πον.κόν ναυτυκόν.καύ δυότυ καθύστατο δύσκολος ή έκ μέρους των συμμέτοχων εκλογή του.καύ τήν επαυτεύαν έχοντες καταφύγυον.καθώς καυτών εξό­ δων. δυά τοϋ δυπλοϋ τούτου τρόπου δύνανται. γηράσαντες ναυτυκού.ς την Κυβέρνησαν φρονών εΰκολοτέραν την επυτυχύαν.προ'ύόντος.

Κΰρυου. Τελευόνων.τοτε ή μονή έλπύς είναι.δυοκτησόα τοΰ ναΰτου είναυ αϊ. Έ ν Άθη'ναυς τη'ν 18ην Δεκεμβρύου 1850 Ό Βουλευτη'ς "Υδρας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.απο­ θανόντος αύτοϋ.κάλλυστα.στεροϋνταο καύ τον πατέρα καύ τον τροφοδοτην ανά­ γκη λουπόν νά ληφθρ πρόνουα περύ τεσσαράκοντα χυλυάδων ναυτών. οϋτυνες άπορροφοΰν δλα τά κέρδη καύ συρουσυν' έξ ανάγκης εΰς άτοπη'ματα τους ναυτυκοϋς μας. ΔΑΜΙΑΝΟΣ .κοϋ έκ των υπέρογκων τόκων. δυνάμεος του·δτανδέ αδταυ τον καταλυμπάνουν. ή μονή προσοδοφόρος ί.καύ ΐ.οτι.δύως εΰς την σΰστασυν ναυτυκης τραπέζης προς άπαλλαγην τοϋ ναυτι.τά δε τέκνα του.κοϋ. Γνωρύζετε.Κύ'ρυου.καύ αϊ άδΰναταυ χηραυ η τα ορφανά των αποθανόντων ναυτών.καύ στερεϋταυ παντο'ς άλλου πο'ρου.έκ των όπούων το μεγαλητερον μέρος ζη έκ των προσόδων τοϋ ναυτυκοϋ επαγγέλματος. το έλεος των συμπολιτών του.έκ τοϋ όπούου μεγάλα άναμένομεν ΰλυκά καύ ήθυκά ωφελήματα.εΰχομαυ ή πρότασύς μου νά δώση άφορμην εύς έμβρυθεστέρας σκέψευς βελτυώσεως τοϋ ναυτι.

l' g -K .«. Ιli · « 3" * ·» « •3 U 9.ο £ η 2-1-13 •<s * ^ .ST.Γ S~ »* 00 Λ.ο -S <* ».5 3 •&·*"£ Ì00 ( N «• |<o a S u o i . 00j ima. .| s§ »2-2S « · &·.ο ι: » t i . «i> S.0>]Xl()cj ACJl AOVj} oj^ »ronoi.> {?. »Ο " S » S Ο .-? axx cu S> -a » 5 a..Η •» -ο ^ > IO σ co ι σ ο co Ίτ.287 •o ο 90 »TI'ITIÌ »lux ìBinnjyJ Is cu i. '. f . Ό οο ' 2 Κ V >·"· <5 S-5 -ώ. is" . Ί 1 1 Ο <N CO ο-'?. « . : w Ο y SU) «t ιΛ ro r-ί τ-{ Ul »Ο 3.k» ο -+ -* ÛG Ο ί ΐ ο f ο* h· ο οο δ- Ι2 Hrs ο σ> co W le .3. Τ" Μ « " . M g· .Ο Ο ( / Ο co a ο -β «r· i S ' O I •Η »Λ.< ι. ω R \ «· < V) ο Ό Ο -rt > "3 <-ι«* Μ LO 00 τ-Ι ^. -r.0- Η . Ν3 η U) (£Γ r< Ρ Ο m ν/> »C Η l·" ω '« Η «V Ζ CS Μ <ΰ Χ -3 f S rt Q. _2 * β e οο οο o ara I »J S S.δ ο* 54 -« > 5 3 . CN •^. ·'. <t> Ο α LO Ο «D Ο »J α. » •r CO " •S =? ' f i " · * -. -S 3 b .a te *e a.«>.2 μ S «g σ io co . i 3 » ™ > S '' 00 Ι­ Ο» 2 i | a.Χ S »-δ v Ji 5 β ω ö Η.g « ο SO Ι­ Ο ..ο I' « IH »-· 'Χ » a.i ° HS «ο ο co IM-'S'S-- (S β* •t. * 3 ' ^ ο* ·* 3* οο Ol ss »> " 3<N.<'·« l lÜ i t li k J L > -s « alî ..5 '« 00 » ϊ> S . Ö ο CN > α-1» Η §-00 Jan * "οο I co ο co Β Ι Μ u ο Η «3 Q.3 .2 W-ff i i«$.2 s τ s .· ίδ- Ie? (Η co jffiL CO : •*x* toe^*"?. 2 . Λ1 *? -Si « Ο β» 9* •> Ρ Ö Λ 3 3 ρ » 3-5Ό J I « οο ^ · Ι ίο α> »<Ι < .-s P υι ο 3. t~ ρ· ν­ α.: l'J i » 1 > » CS x 00 Ό Ό -H ~» S *&• > "' 00 ^ .

εΰδημονες καύ άδαεϋς. Ύ π ό τό σύστημα τοϋτο ή ναυτυλύα ήμων ήκμαζε καύ ήμυλλατο προς τάς των άλλων έθνων. Πάντες βοωσυν. Αύστρύας. δτο τά άτμόπλουα κατε'στρεψαν τά ύστυοφόρα. λυμε'νων τοϋ Εύξεονου. των όπούων κυρυον έργον ύπηρξεν ή έκ των δυαφόρων. άτονα μετεκόμυζον γαιάνθρακας ώς έπο το' πλεοστον η ά'λλα εμπορεύ­ ματα. καύ λούπων της Ανατολάς. καύ ή'δη ή ΰστυοφόρος ήμων ναυτυλύα πνέευ τά λούσθυα. Δουνάβεως. δτυ είναυ ανάγκη προσκτη'σεως άτμοπλούων. περυωρύζετο εός ύστοοφόρα μόνον πλοϋα. Άζοφυκης. κατόπυν δε καύ ή άνάπτυξυς της άτμοκυνητου ναυτυλύας έπε'δρασεν έπύ τη'ν τόχην τό5ν ναυλοφόρων ή­ μων πλου'ων έπύ τοσοϋτον. εξ ων λυμε'νων ώς έπύ τό πλεϋστον έιανε'καμπτον κενά. πλη'ν των έξ Άγγλύας καταπλεο'ντων. ώστε άφτ^ρεσεν άπ'αΰτων όλόκληρον σχεδόν την έργασύαν. Τυνά των πλούων τούτων καύ ΰδύως τά έκ Σπετσών ήγόραζον τά φορτύα των δυ'ΰ'δυον λογαρυασμόν καύ έκε'ρδυζον πολλάκυς ποσά οΰκ ευκαταφρόνητα. τοοδε ή έμπορυκή ήμων ναυτυλύα. Ά- παυτεϋταυ συνεταυρυσμός κραυγάζουσυν άπαντες. έκτος μυκρων κατά xct τελευταϋα έ'τη έξαυρέσεων. Ίταλύας. Γαλλύας. μετακόμοσος γεννημάτων εΰς τους λυμένας της Άδρυατυκής. ?\ς βλε'ποντες τό δύσκολον δυά τη'ν έ'λλευψυν των άπαυτουμένων κεφαλαύων συνυστωσυ τον συνεταυρυσμόν. Άγγλύας καύ Ελλάδος.288 ΑΡΘΡΟ [ Δ ' ] Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Απόσπασμα) Μέχρι. δυά νά δυνηθωμεν . άλλ'ή έκ της εφευρέσεως τοϋ τηλεγράφου επελθούσα μεταβολή' εΰς τό έμπόρυον καύ ΰδύως εύς τό των γεννημάτων έπε'δρασε τά μέγυστα έπύ τη'ν τύχην των δυ'ΰ'δυον λο­ γαρυασμόν φορτονομε'νων πλου'ων. Παρά πάντων όμολογεϋταυ.

δυνάμενον νά σώση τη'ν ύστυοφόρον ημών ναυτυλυ'αν' πάσα προσπάθεια τεύνουσα προς ύποστη'ρυξυν αύτης θά άπέβαυνεν ματαυ'α' αϋτη προώρυσταυ μετ'όλυ'γον χρόνον νά καταστί} άχρηστος καυ δυά τη'ν έλαχυ'στην ύπηρεσυ'αν. καυ αύτη'ν ακόμη τη'ν μακράν άχτοπλοϋαν ημών δυά τους έξης λόγους. συνδράμω τη'ν εύρημένην έπυτροπευ'αν εΰς το άνατεθε'ν αύτη έργον.28y νά προαχθωμεν εΰς τό άνεωγμένον ή'δη τοϋ άτμοϋ στάδυον. έκτος τοϋ δτυ τά άτ- . έπαυσθητη' έπηλθεν οΰκονομύα εΰς τη'ν κατανάλωσυν των γαυανθράκων. λυποϋμαυ μηδε'ν βλέπων το μέτρον. πραγματευθευ'ς τοϋτο ΰπό δυο έπόψευς: πρώτον. έν τίτί αλλοδαπή το'τε (1881) δυατελοϋντα. Ή Έλληνυκη' Κυβέρνησυς. εϊναυ δυνατή' ή δυατη'ρησυς της ΰστυοφόρου ημών ναυτυλυ'ας. πώς δυνάμεθα νά έπυδοθωμεν εΰς τη'ν ανάπτυξυν άτμοκυνη'του ναυτυ­ λυ'ας . εϊτα. δαπανώντες προς δυατη'ρησυν τοϋ υπάρχοντος δσο ε£χον καυ δσο έκέρδυζον. βλέπουσα οσημέραυ το'ν αρυθμόν των ημέτερων πλου'ων έλαττοΰμενον καυ τη'ν άνέχευαν εύς ην περυέπεσαν αύ ναυτυκαυ ημών κουνότητες. ας ήδυναμην νά δώσω. Και. Προθϋμως λουπόν άνεδέχθην τη'ν παρά της Κυβερνη'σεως άνατεθεϋσάν μου έντολη'ν. καυ κατέγευνα εΰς τη'ν μελέτην τοϋ ζητη'ματος. Λυπηρόν τφ δντυ. ύ'να δυά των πληροφορυών. δτυ où ημέτερου ναυτυκού μη προσέξαντες έν καυρφ εΰς την έπελθοϋσαν μεταβολη'ν ένε'μευμαν εΰς τό άρχαϋον σιίστημα. Προς δε τούτους. περυωρύσθη δε καύ ό χώ­ ρος δν έν τους σκάφεσυ κατέχουσυν au μηχαναυ καυ au άποθηκαυ των γαυανθράκων. μεγάλη δε' έπηλθεν έλάττωσυς εΰς τά προσωπυκόν της μηχανής καυ τοϋ πληρώματος έν γε'νευ' πρόσθες εύς ταΰτα καυ την κατά μέγεθος αύξησυν τών καθ'έκάστην ναυπηγούμενων σκαφών καυ' ΰδοϋ ou λόγου δυ'οΰς τά ΰστυοφόρα κατά πολύ' άδυνατοϋσυ νά δυαγωνυσθί5συ προς τά άτμόπλουα.' έπυ μεν τοϋ πρώτου ζητήματος. Δυά της τελευοπουησεως των θαλασσυ'ων ατμο­ μηχανών. συνε'στησεν έπυτροπευ'αν εΰς ην ανέθεσε τη'ν έξευ'ρεσυν της θεραπείας τοϋ κακοϋ έπεφο'ρτυσε δε' καυ έμε'. κατά τά τελευταϋα ύδυως έ'τη. αΰσθανομε'νη δε καύ τη'ν άπό της χώρας έ'λλευψυν τοϋ έκ των πλου'ων κατ'ετος εισ­ ερχομένου μεταλλυκοϋ.

δυαπλέουσυ συνήθως ρυμουλχοΰμενα.331 τόνου όλυγώτερον.Εΰς τά ναυπηγεία των βορευων λυ­ μένων της 'Αγγλυας. ένω τούναντυον τά ά τ ~ μόπλουα πλέουσυ χαθ'ολας τάς δυευθΰνσευς μετά της μεγαλητέρας άκρυβευας τοΟ δρομολογίου των μη* δέ τά ΰστυοφόρα άποτυνουσυ μοκρους φόρονς έχάστοτε εΰς τον άτμόν.έχ ναυαγυων καυ πωλήσεων.οπου πρύν μόνον ΰστυοφόρα ξύλυνα χαυ συδη- . δυά των άτμοπλουων τά έμιορεΰματα μεταφέρονται.Προσετέ­ θησαν δέ εΰς τά νηϋολόγυα της Άγγλυας 362 ιλοϋα ξΰλυνα.290 μόπλουα δύνανταυ δυά ιολΰ μυκροτέρων ναύλων να μετακομυζωσυν εμπορεύματα άπό λυμένος τυνος εΰς έτερον η δυ'ό'σου τά ΰστυοφόρα. πολύ" τους εμπορευόμενους να προτυμωσυ τά άτμόπλουα. αλλά καυ εΰσπλέοντα η έχιλέοντα χατά τους δοαφόρους λυμένας εΰς την αύτην περυέρχονταυ άνάγχην. ας δυαιλέουσυ χατά τό εΰωθός τά πλοΕα ημών. την εγκαυρον παράδοσυν χαυ ταχεϋαν έκκαθάρυσυν των αποτελεσμά­ των της έπυχευρησεως συμφέρει.ών τά 9)10 εΰς άτμόπλουα. παρέχουσυ τους ΰσχ τυοφόρους μεύζονας δυσχερευας η άλλαχοο. Τον Έλλησποντον. Τοϋτ'αύτό συμβαυνευ καυ* εΰς πάσας τάς λουπάς θάλασσας. τον Βόσιορον.ένω άφηρέθησαν 65 συδηρδ καυ" 997 ξΰλυνα. Ίδύως δέ αύ θάλασσαυ. Σπάνυαυ ύπάρχουσυν αΰ περυστάσευς καθ'άς έμπορος γεννημάτων. Ή όλυκή χωρητυκότης των άγγλυκων πλουων ανήρχετο εΰς έχ- καΰδεκα (16) έκατομμΰρυα τόνων.Ή δέ μεταξύ των προστεθέντων χαυ έχλευψάντων ΰστυοφόρων δυαφορά εϊναυ 297. δύναται. νά συμβη ό'ταν χάρυν κερδοσκοπυας θέληση νά κράτηση τό φορτυΌν εντός τοϋ πλουου έν τψ λυμένο της έχφορτώσεως πέραν τοϋ κεκανονυσμένου χρόνου. νά προτυμηση ΰστυοφόρον τοο άτμοπλουου* τοοτο δύναται. χαυ" ταχύτερον χαυ άσφαλέστερον η δυά των ΰστυοφόρων δυά την πώλησυν δε. ας έξητασα έν Άγγλυα.000 τόνου. τον Δοΰναβυν. Ουδόλως κριίνω όίσχοπον νά προσθέσω ένταΟθα ιληροφορυας τυνας.ή δέ των λούπων έθνων εύς έ'νδε- χα (11)' κατά δέ τάς αρχάς τοο έτους 1880 ή άξυ'α των έμποροκων άγγλυχων άτμοπλουων χαυ* ΰστυοφόρων όμοϋ ανήρχετο εΰς έχατόν (100) έχατομμύρυα λυρών στερλυνών τούτους προσετέθησαν κατ'αΰτό τό 1880 έτος 659.

καύ νά στρέψωσυ τη'ν προσοχη'ν των . κατ'έμην γνώμην. καύ άλλα κατώτερα. καύ έση'μανεν ή ώρα του θανάτου των. συνεπώς δέ ò ατμός ύποκαθυστα ταΟτα καύ έρρωμένως άναλαμβάνευ άπασαν τη'ν έργασύαν της θαλάσσηε. δτυ πάσα προνουα καύ συν­ δρομή περύ δυατηρησεώε καύ σωτηρύαε της ΰστυοφυρου ναυτυλύας άποβαύνευ ματαύα καύ ατελεσφόρητος. 'Αλλά καύ ένταϋθα έμφανυζομενα τά άτμόιλουα. "Απαντες ήσπάσθησαν τον άτμόν. αλλά δυά των συνεχών εΰς εύτελεΕς τυμάς έκπουη'σεων καύ δυά της φυσυκης τούτων φθορδς καύ δυά των ναυαγύων καταπληκτυκως όσημέραυ έξαφανύζονταυ. Βαλτυκη'ν καύ νότυον Άμερυκη'ν πλοας. Έ κ των εΰρημένων συμιεραύνομεν. ως εΰκος. "Ο. "Ωσ­ τε δΰναταύ τυς νά εΰ'πη. ΰποσκελύζουσυν. καύ αρκετά μέν είναυ εΰσε'τυ τά ΰστυο­ φορα εν Άγγλύα. δπου εΰσέτυ εύρύσκονταυ ΰστυοφορα τυνα ασχολούμενα. νΟν ουδέν τουοϋτον ναυπηγεϋταυ. καυ φυγαδευουσυ τά ΰστυοφορα. άλλα τούτο δυναταυ. Μεγάλα συδηρδ ΰστυοφό*ρα έξακολουθοϋσυν~εΰσε'τυ την άιό Άγγλύας εΰς Αύστραλύαν καυ Ίνδύας καύ την δυτυκη'ν παράλυαν της Άμερυκης ποντοιλοίαν. ΰδύως δέ δυά τους εΰς Άμερυκη'ν.τυ δέον νά συμβουλεύση τυς εζναυ νά φευσθωσυν οΰ άνθρωπου έν τψ με'λλοντυ των χρημάτων αΰτων. Ξύλυνα ΰστυοφορα εν Αγγλία έξακολουθοϋσυν εΰσέτυ ενασ­ χολούμενα εΰς δευτέρας τάξεωε είδη. νά θεωρηθξί ώς έλεος μάλλον δπερ νά παρατεύνη τη'ν άγωνύαν τοϋ έκπνέοντος η ώς δυνάμενον νά συντέλεση προς θεράπευαν. άποφεΰγοντες την ναυιηγησυν ΰστυοφορων. Καυ εΰς αΰτη'ν έ'τυ τη'ν άκτοπλουαν της 'Αγγλίας. δτυ έτερματυσθη πλέον ή σταδυοδρομύα των ΰστυοφορων. τουτέστυ ξυλεύαν. άρχονταυ έκλεύποντα ιρό της ατμοπλοίας καυ έπύ τε'λους καταστρέφονταυ ζημυοΰμενα καυ μη* άνανεούμενα. "Ισως τυνε'ς έπυκαλεσθωσυν ΰπε'ρ τούτων άτέλευαν. μονούς δέ τοΕς πλουάρχους η τους ΰδυοκτηταυς τούτων έναπόκευταυ ή έξευρεσυς των μέσων της περαυτέρω συντηρη'σεως η ταχυτέρας τούτων απαλλαγής. γαυάνθρακας.291 Ρ« κατεσκευάζοντο.

μη' τυχόντες της πρεπούσης έκπαυδευσεως καύ ανατροφής. νά φε'ρη εΰς τη'ν τυμην του "Ε­ θνους καύ εΰς τά συμφε'ροντα της ναυτυλύας ή άθέμυτος πραξυς ενός μόνον πλουάρχου. Δυ'ο δε' έκτάτως παρουσυασθεϋσαυ περυστάσευς άντύ ώφελεύας βλάβην έπροξε'νησαν εΰς τη'ν έλληνυκη'ν ναυτυλύαν. δυωλύσθησαν εΰς καταχρη'σευς σοβαράν καύ μεγύστην παράσχουσας βλάβην τζ τε ναυτυλύςι έν γε'νευ καύ ΰδύα τους αΰτων συναδε'λφους. μηδέ αΰσθανόμενου πόσον πολύτυμος είναυ ή έμπυστευθεϋσα εΰς αυτούς σημαύα. ναυτυλλο'μενου καύ μη.τά το 1847 ΰψώθησαν οΰ ναύλου. Αΰτη εζναυ μύα των μεγύστων αΰτυων της πενύας. έπυτραπεύτω μου νά δυερμηνεύσω αΰ'τυά τυνα όλεθρύως έπυδράσαντα έπύ της ήμετε'ρας ναυτυλύας. "Οτε δηλαδή' Μι. τύνα δε άποτελε'σματα δύναται. δυά τήν άποπεράτωσυν των οπούων έδανεύζοντο οΰ μυκρά ποσά. ώς εκ τούτου δε εΰς σημεϋον δυσανάλογον εφθασεν ή άξυ'α των πλου'ων καύ έντεϋθεν ούτε τη'ν πρέπουσαν στερεο'τητα καύ τελίυοπούησυν είχον. Ή ώς έκ της έλλεύψεως δημοσύας ναυτυκης Σχολής άνεπαρκη'ς δυαμόρφωσυς των ημετέρων ναυτυκων καύ ή εντεύθεν όλυγωρύα εΰς τη'ν χορηγησυν τοϋ δυπλώματος της πλουαρχύας βαθε'ως έτραυμάτυσαν τη'ν ήμετε'ραν ναυτυλύαν" καθότυ πλούαρχού τυνες. καύ δτυ. Πρόσθες εΰς ταϋτα.2y2 εΰς τά άτμόπλουα. Μεγάλη κατά τό έτος τοϋτο καυ τό έπυόν ύπηρξεν η συρροή" εΰς τά ναυπηγεία καύ μεγάλως ύπερετυμηθη το τε ύλυκο'ν καύ ή έργασύα. πολλού. εΰς ην περυε'πεσαν où μετελθόντες το ναυτυκόν στάδυον. δυά με'ν τη'ν Μασσαλύαν εΰς 13 φράγκα δυά δε τη'ν Άγγλύαν εΰς 22 σελύνυα. ένεκα της κατά το 1848 καύ κατά τά επόμενα . έπεδόθησαν εΰς τη'ν κατασκευη'ν πλου'ων. εΰς αυτά ζητοΰντεε την σωτηρύαν της ήμετε'ρας ναυτυλύας. οτυ πολλού έναυπη'γουν πλοϋα ανώτερα των δυνάμεων των. Πρύν η μεταβώ νά εξετάσω την δευτε'ραν τοϋ προκευμένου ζητη'ματος έ'ποψυν.

άλλ'απλώς έξυστορων τά έπελθο'ντα εΰς· τη'ν σημαυ'αν ήμων αποτελέσματα. Πυκρόν άντύπουνον. Έπευδή δε' δυά φορτύα έπύ ελληνι­ κών πλούων αϊ. "Ηρξαντο δηλαδή ουτου νά προτυμωσυ τά ύπό αλ­ λάς σημαίας πλοϋα. παρατηρώ δτυ δυά της άπορρύψεως των προσενεχθέντων κερδών έπύ* τοϋ κρυμαϋκοϋ πολέμου. αδυνατούντες ού μόνον τά ξε'να κεφάλαυα νά ΰκανοπουωσυ καύ τους τάχους αυ­ τών ν 'άποτύνωσυν. κατέφευγον εΰς πράξευς τόσον άνομους. καύ ή'δη ΰστάμεθα άπένιντυ της έκ τοϋ άτμοϋ επελθούσης μεγάλης μεταβο- . προύτυμησαμεν νά άφησωμεν ταοτα δεδεμένα εΰς τους λυμένας καυ ούτω άπωλέσαμεν άνυπολο'γυστα κέρδη. ώστε ΰπεχρέωσαν καύ άσφαλυστάς καύ εμπόρους νά λάβωσυν αυστηρά κατά των έλληνυκών πλούων μέτρα. καταλυπόντες ταύτα τους ξέ­ νους. δέν έπλούτησε καύ δέν ηύξη'θη δσον έ'πρεπεν ή ΰστυοφο'ρος έλληνυκη' ναυτυλυα. τοϋ όπούου τάς έπυζημύους δυά τη'ν ναυτυλύαν ήμων συνεπεύας δυσκόλως θά ήδύνατό τυς νά άναμετρη'ση. προς δε καύ δυά της μη' επεκτάσεως των ταξευδύων ήμων εύς μεμακρυσμένας θάλασσας. έξαυροϋντες μο'νον τους γνωστου'ς έπύ τυμυότητυ "Ελληνας πλουάρχους. Ουκ όλυ'γην έπυσης ζημυαν υπέστη ή ημετέρα ναυτυλυα κατά τον κρυμαϋκόν πόλεμον. καύ δυά της άφρονος χρήσεως των υπέρογκων κερδών των έκ των ναύλων τοϋ 1847 προελθο'ντων.293 τέσσαρα κατά σευράν ετη της επελθούσης άπραξύας. Μη' εξετάζων δε αν συνετώς έπολυτεΰθημεν κατά την περύστασυν ταυτην. άλλ'οΰδε' εύς τά ύ'δυα έξοδα νά έπαρκωσυ. où έμπορου έπέβαλλον συστηματυκώς άπό δυο με'χρυ ήμύσεως σελυνύου το' κουάρτερ έλάττωσυν του προς τά Έλληνυκά πλοϋα δυδομε'νου ναύλου σχετυκίος προ'ς το'ν δυά τάς αλλάς σημαύας έν ταϋς άγοραϋς των φορτώσεων τρέχοντα. άσφάλευαυ άπη'τουν ανώτερα άσφάλυστρα χαύ έπευ­ δη δυά προπώλησυν των φορτύων τούτων ύπηρχον δυσκολύαυ ΰδύως έν ταϋς άγοραϋς της Άγγλύας. δτε μη' θελη'σαντες νά μυσθώσωμεν τά πλοϋα ήμων δυά την ύπηρεσύαν των δυτυκων Δυνάμεων.

λης με ανεπαρκή μέσα.στάμεVOL· όρυστι. Ν.' εύς αυτά τά άγγλυκά ηαί 'Αζοφική. αδυνατούντες νά εύσε'λθωμεν είς το νέ­ ον της ναυτι.424-430. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΜΘΕΩΡΗΣΙΣ. Δεκε'μΡρυος 1882. ναυτυκαύ κοινότητες ιε'νονταυ. δπου έγκαθι. αϊ.118.'αν και. εός αυτά τά γαλλυκά καύ ΰταλυκά ατμοπλοία άπαντα τι. εος τη'ν Αΰστραλι. εγκατεστημε'νοι. Φυλ. ou "Ελ­ ληνες ναϋται.χη'ν. Ι. Αόγύπτω xat' άλλαχοϋ. έτος 10. ΚαιΓ tôou ou λυμε'νες ήμων εμευναν μετ'όλύγων πλούων.ς τοιίς δυαφο'ρους τη"ς 'Αγγλύχς λυμε'νάς δεν εύρύσκεο τυς νά ναυτολόγηση τουοΰτους. έξ αΰτων ευρίσκονται. .ς ναΰτας "Ελληνας"η μήπως εΐ. αλλά και.' Άμερι. άμε- ρυκανυκά πλοϋα. σελ. δυασκοριύζονταυ μακράν της Ελλάδος εύς άλας τάς γωνυ'ας της ύφηλυου ζητοϋντες εργασυαν. νά έπανύδωσυ τη'ν γενέτευραν" πλείστοι. ούκ όλιΓγοο δε έν τψ Δουνά$εο.λοας στάδυον.κως δεν άξυοϋνται.

ò δεύτερος δυστυχεϋς καύ κηφήνας. Ουδέν θαυμαστόν ά'ν ή εύ'δησυς αύτη ήρέθυσε την ζηλοτυπύαν Δυουκήσεως δυσμενούς άεύποτε εσχάτως δε καύ" ύβρυστυκτίς προς την Ελλάδα' εμαθον τάς έν Κωνσταντυνουπόλευ γενομε'νας συνωμοσίας κατά τοϋ σχεδίου τούτου καύ δεν εθαύμασα.295 ΑΡΘΡΟ [Ε'J " Περύ ττίς των άτμοπλούων Έλληνυκης Έταυρύας" Γνωρύζευ ηδη το κουνόν ττ^ν παρά xfis Έλληνυκης Κυβερνήσεως δοθεύσαν άδευαν τους Κυρυους Μ. Ou "Αγγλου υπέρ των ί . καύ έπαυνων τους μη συμπράττοντας καύ μη λαμ­ βάνοντας μετοχάς. Τοσσύτζα καυ" Γ. καύ δμως τουοοτον τυ άνέγνων έν τη Έλπύδυ έπυφυλαττομένη èv καυρω τφ δέοντυ ν'άναπτύζη τά έν συντόμφ ύπ'αύτης λεχθέντα. "Οτυ πρώτη πηγή τοΰ πλούτου είναι. η έργασύα. ή Βυομηχανύα καύ επομένως τό Έμπόρυον δέν δύνανταυ νά άκμάσωσυν. δυ'αύτΐίς ό άν­ θρωπος παράγευ" αύ παραγωγαύ συσσωρευόμεναυ δυά τίΐς οΰκονομύας σχηματύζουσυ κεφάλαυα. Άλλ'οτυ εν T Ç πόλευ των Άθηνων ύπαρχε πολύτης ελλην οστυς άποδοκυμάζων την έπυχεύρησυν ταύτην έιονομάζευ αυ­ τήν κερδοσκοπιών. ή'του νέας παραγωγάς άνευ των όποιων η Γεωργύα. "Οτυ ε£ναυ μάλλον ευεργέτης της κουνωνύας ò πολλαπλασυάζων τά έαυτοϋ τάλαντα. δυκαυολογευ αυτούς ώς συνευσφέροντας δήθεν πάντοτε εύς παν έθνοφελές τωοντυ έ'ργον. Σταυρού προς σύστασυν Έταυρεύας προτυθεμένης την πλωϋμύτητα τοΟ Εύρύπου καύ την κατασκευήν έμπορυκων άτμοπλούων. τούτο ποτέ' δεν ηλπυζον. τρε'φων καύ πλουτυ'ζων συγχρόνως άλλους. Έ ν τούτους περυμένων την ώραν της συζητη'σεως καθυποβάλλω τάς έξης παρατηρήσεις εύς την Έλπύδα. παρά ò κρυπτών αυτά έν τζ γξ η δωρεάν καύ ματαύως καταναλύσκων αυτά* ό πρώτος παρεκτος της ύλυκης ώφελεύας καθύστησυ φυλε'ργους τους πολύτας.

έφευρύσκευ μηχανάς. Έ ξ εναντύας τά πεφωτυσμε'να έθνη δυά θεσμών φρονύμων τόν χαρακτήρα των λαών άνυψοϋσυ . δυά τούτο καύ ό θεϋος Πλάτων εΰς το περυ Νόμων Βυβλύον ένδε'κατον λε'γευ "Πτωχός μηδεύς ήμυν εν xfj πόλευ γυγνε'σθω. νόμου άντυκουνωνυκού. Τουοοτου νομού καθυεροΰντες την άργύαν. αγρονόμου δε καύ της άλλης χώρας εύς τη'ν ΰπερορύαν έκπεμπόντων. λαμπράς πεδυάδας άκαλλυεργη'τους άφη'νουσυ καύ μυρυάδας άνδρων άργοΰς δυατηροΰσυ. ό'πως ή χώρα του τουοότου ζψου καθαρά γύγνηταυ το παράπαν". Κατά τη'ν μεσημβρυνη'ν Ίταλυ'αν. Ή παρά του Σατράπου όίδυκος αρπάγη' των ΰδρώτων του ά'ραβος που- εΖ αυτόν άφυλότυμον. ηπατη'θησαν. Έ κ των τουουτων έθνων τά κεφάλαυα άφανυ'ζονταυ. δυ'α\ιο^&ων καύ τυμων τους κεφα- λαυου'χους εΰς κουνωφελεϋς έπυχευρη'σευς προτρέπουσυν' δυά τούτων δλα τά με'λη τοϋ έθνους είναυ ενεργά.τεύνουν εΰς το πουησαυ πτω­ χούς τους πλουσύους ούχύ δε' βελτύωνας τους πτωχούς. εκ μεν αγο­ ράς άγορανόμου έξευργόντων αυτόν. ζώντας δυά χαμερπων καυ αύσχρων έπυτηδευμάτων. άπαθη καυ άργόν' έξαυτεϋταυ άναυδως έλεημοσυνην μη δυορων άντάξυον άμουβη'ν της έργασύας αύτοϋ. εύχαυς. εκ δε του άστεος ή των αστυ­ νόμων άρχη. Εΰς καλώς κατουκουμε'νην πόλυν ούδεύς σώφρων καύ φύλεργος ΰπό των πολυτων παραυτεϋταυ. ώστε νά φθάση εΰς τη'ν έσχάτην πτώχευαν. Καύ έπευδη' ό . βύον άνηνυ'τους συλλεγόμενος. ή δυηνεκη'ς ένε'ργευα των πο­ λυτων τελευοπουεϋ τά όργανα. τουοϋτον δ'αν τυς έπυχευρη δραν. où λαού κρημνύζονταυ εΰς τά βάραθρα της άμαθεύας καύ της δουλεύας. προ πάντων δε' εΰς τό της Νεαπόλεως Κρά­ τος. Kau τωόντυ αίσχος μέγα δυά τους κυβερνώντας ò έξευτελυσμός καύ ή χαμέρπευα των αφημένων εύς τη'ν άργύαν κολυτων. η Γεωργυ'α καύ ή Βυομηχανύα νεκροΰνταυ.296 πτωχών φυλανθρώπους ψηφύσαντες νομούς. δυά τοϋ φόνου καύ της κλοπής. Τ'άποτελε'σματα των νο'μων τούτων καταβαρΰνουσυν εΰσε'τυ το' Άγγλυκόν έθ­ νος μη δυνάμενον νά κατάργηση δυά μυας άκυνδυνως νόμους ύπό τη'ν αΰγύδα των όποιων έτρε'φοντο καύ πολλαπλασυάζοντο où πτωχού.

"Αν ΰποθέσωμεν . ήθελε δυπλασυασθεϋ κατά τη'ν πρώτην ταυ'την περυ'οδον τίίς αύτονομύας του. συζεΰγονταυ καυ τεκνοπουοϋσυν. Ή σπάνυς αυτών έμποδυ'ζευ τη'ν πρόοδον τοϋ έθνους δυατηροϋσα ύψηλόν τον τόκον. έχοντες τά προς γεωργυ'αν κατάλληλα δργανα καυ κεφάλαυα ευς προκαταβολάς άναγκαϋα. ώστε υπέρ το δέον αύξη'σας ò άρυθμός αυτών έπαπευλεϋ τη'ν ύδυοκτησ υ'αν. ευκόλως καυ άντυ μυκροϋ αγοραζόμενα.2y7 πλούτος αύξάνευ ταχέως εκεί" όπου τά προϋόντα αύξάνουσυ χωρυ'ς αναλό­ γως ν'αύξάνη η ποσότης της προς παραγωγη'ν αυτών έργασυ'ας. Τό κέρδος μόνον δεν άρκεϋ νά έπυσυρη κεφάλαυα ξένα εύς τη'ν Ελλάδα. Τεκμη'ρυον της μάλλον η ίττον ταχευ'ας προόδου και. ώστε ώφελοΰνταυ μάλλον ou λάου où έξοδεϋΌντες ταύτα παρά où εργολάβου καυ κεφαλαυοϋχου. δυά των μηχανών άφθο'νου γυγνομένης τη*ς παράγωγης. Έλλεύψευ τών κατά καυρους δυουκουντων χαμερπεϋς φατρυών ΰδυοτέλευαυ έμπόδυσαν τη'ν εΰς Ελλάδα εύσαγωγην κεφαλαύων έλληνυκών καυ ξένων έναποταμυευομένων. Τά προ' ενός αύώνος θεωρούμενα πολυ­ τελή επυπλα έν τη Αγγλία καυ Γαλλύα. άφθόνως τά προς το ζην πορυζόμενου. φύλεργου καυ οΰκονόμου είναυ ως προς τη'ν εκτασυν αΰτης όλύγυστου' ομολογώ δτυ το έθνος έκαμε θαύματα. απολαμβάνοντες των ήδύστων κουνωνυκων αυσθημάτων συζύγου καύ πα­ τρός.' καρποφόρον γην κατουκη'σαντες. Παραδείγματα ή όμοσπονδύα της Άμερυκης Πολυτεύας καύ όίλλαυ κατά τη'ν "Ηπευρον έκεύνην άπουκύαυ δυπλασυασθεϋσαυ εύς δυάστημα καυροΰ ελαττον τών εύκοσυπέντε ετών. ή τυμη' των προί'όντων έκπυ'πτευ. Ό έθνυκός πλούτος ηΰξησε τόσον παρ'αύτοϋς ώστε καυτού άναγκασθέντες νά συνευσφέρωσυ δυά μυρυ'ων φόρων εύς τά κατά τάς αρχάς του παρόν­ τος αύώνος έξαυ'συα έξοδα τοϋ πολε'μου εύς τοσούτον ίλθον εύζωυας. καλώς όμως κυβερνώμενον. Ή Ελλάς ε£ναυ εύφορος καυ πάμφορος" où κάτουκου αύτης εύ- φυεΰς. καύ μόνον ύπό των πλουσίων κτώμενα δυά τη'ν άκρυ'βευαν αυτών. εύρυ'σκονταυ ση'μερον παρά τους χωρυκοϋς καυ τους έργάταυς.' εύημερύας λαοϋ τυνος εΕναυ ό μάλλον η ίττον ταχΰς πολλαπλασυασμός αύτοϋ. OÙ εύρυχωρον και.

298

τον μέσον δρον τοϋ τάκου έν τξί Ελλάδι, 8 τοΕς 100, έπεται, δτυ το
κέρδος πάσης έπυχεορη'σεως. Γεωργυκης, Βοομηχανι,κης η Έμπορυκη"ς,
είναι αν δχι άνώτερον τούλάχυστον το αύτο', διότι, βεβαύως ούδεύς
ήθελε δανισθεϊ προς δ, έάν η διαχει'ρησυς των δανυσθέντων δεν εδιδεν κέρδος εί,μη' 6. Τις λοιπόν μεγαλητέρα κερδοσκοπία διά κεφα­
λαιούχους άγγλους παρά η μετάβασις αΰτων εις Ελλάδα; δανει'ζοντες
προς 6 μόνον τοις 100 ή'θελον έχει, διπλάσιον εισόδημα παρά εύς
τιίν Άγγλι'αν, καύ οί έλληνες άντι' νά κατηγορωσι,ν αύτοΰς ως κερδο­
σκόπους ή'θελον τους εκθειάζει.
Πολλά ό'μως είναι τά έμποδι'ζοντα τη'ν έ'ζοδον και' μετάβασιν
των κεφαλαίων εις ξένον τόπον, καύ προ πάντων ò μάλλον η ^ττον
ελλογος φόβος της μη' άσφαλεύας καύ το φύσει λυπηρόν καύ δυσάρεστον
αίσθημα της άπό των φύλων καύ τΐίς πατρύδος αποχωρήσεως', αίσθημα
ευγενές καύ άξυέπαινον, ούτινος έπιμελουμενος δ νομοθέτης, ό άρ­
χων, πρέπει, δλαις δυνάμεσο νά έμπνε'η αύτο' τους πολύταις καύ έξασφαλύζων τη'ν ζωην καύ την περιουσύαν νά το δοατηρί} υγιές καύ
ακρατον.
Ό

έλεγχος των αίτι,ων αΐ'τινες μέχρο τοϋδε πολλά ελληνικά κε­

φάλαια εκτός της Ελλάδος κρατοοσιν, είναυ λυπηρός. Γνωρύζω τόν
πατριωτισμόν των ομοεθνών μου, ΐ'δον αύτοΰς πανταχού μακράν τΐίς
'Ελλάδος συμπεριφερόμενους άλλη'λοις καύ τη'ν πάτρυον γλώσσαν λαλοόντας, το\5ς αυτών παϊδας ελληνιστί' δι,δάσκοντας καύ ανατρέφον­
τας, ώστε αναγκάζομαι νά επιβάλω εις άλλους τη'ν εύθόνην τοιούτου
έθνοβλαβοΟς περιστατι,κοϋ.
OL, πλείστοι των ξένων καύ εξ αύτων των έλλη'νων où μή έπισκεφθέντες την Ελλάδα έχουσιν εσφαλμένος ιδέας, περύ τοϋ τόπου
καύ των κατούκων. Το σφάλμα τοϋτο άνη'κευ έν μέρει εΰς τόν ελληνυκόν τΰπσν, δστις εισέτι δέν απέκτησε χαρακτήρα σπουδαυότητος καύ
κύρους. AÒ πλεϊσται, των έφημερύδων άντυ-προσωπεΰουσαι φατρύας μάλ­
λον η ιδέας, λογομαχοϋσιν αΰωνύως^ϊ|μεγαλυνοντες τάς ελλείψεις των
αντιπάλων, ένύοτε καύ εύς ύβρεις έξωκεύλουσαυ, χωρύς ποτέ νά άναλυουσι σπουδαύως τά πολιτικά καύ οικονομικά ζητη'ματα, καθυποβάλ-

1

2/

λουσαυ τάς ώφελευας καυ τάς βλάβας

έκαστου, φωτυζουσαυ τό κουνόν

καυ τους έν τους πράγμασυν.
Ή

γεωγραφυκη' της Ελλάδος θέσυς καυ τό προς τάς συναλαγμα-

τυκάς έπυχευρησευς ευφυές τοΰ "Ελληνος, είναι, εχέγγυα της έπυτυχύας καυ της ώφελευας της άτμοπλουας' αύ νήσου καυ αύ παράλυου
πόλευς, θέλουσυ ταχέως συγκουνωνεΰ, ή γεωργία καυ το' έμπόρυον θέλευ εμψυχωθεί". "Ας συνδράμωμεν πάντες το' κατά δύναμυν" ας δοθη
ή δυεύθυνσυς εύς άνδρας φυλοπάτρυδας' δυά της ήθυκης αυτής έπυρροης η Κυβέρνησυς ας ένθαρρυνη τη'ν πρώτην ταύτην όλως Έλληνυκη'ν
Έπυχευρησυν. Ή έπυτυχυ'α ταύτης ύπόσχεταυ μυρυ'ας ώφελεύας, θέλευ
έπυσύρευ νέα κεφάλαυα, νέαυ πηγαύ πλούτου θέλουσυ μεταλευθεϋ. Το
"Εθνος πλουτύζον, θέλευ άποτυνάξευ το άδυκως καταβαρύνον αυτό
δάνευον έπυ ματαυ'ψ καταναλωθέν ύπό τών έπυτρόπων της άνη'λυκος
'Ελλάδος' θέλευ φροντυ'σευ τους αύτοΰ λυμένας, θέλευ άποκτηΌευ
στολον ύκανόν νά ύπερασπύοη τά έλληνυκά παράλυα, τη'ν έλληνυκη'ν
άξυοιρέπευαν' θέλευ άφόβως έκφράσευ τη'ν προς τους γεύτονας αύταδέλφους ένδόμυχον συμπάθευαν αύτοϋ, θέλευ έπύ τέλους έχπληρώσευ
το πεπρωμένον, λύον το Άνατολυκο'ν ζη'τημα.
Γ. Ν.

Ίστορυκο' Άρχεϋο της Έθνυκης Τραπέζης της Ε λ λ ά δ ο ς , ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Σευρά Β ' , Φακ.7, ύποφ.13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1849

501

ΕΚΘΕΣΙΣ

[A']

Προς την Βουλη'ν
Ή

έπέ τους ταχυδρομικής συμβάσεως,μεταξύ της Γενικής Δυευθυνσεως

των ταχυδρομείων του βασυλεύου της 'Ελλάδος καέ της Έταυρεέας τοϋ
Αύστρυακοϋ Λόϋδ,εκλεχθεϋσα εΰσηγητυκή επιτροπή,λαβοϋσα ύπ'οψυν το
εί,σαχθέν σχέδι,ον της συμβάσεως,καέ έπεξεργασθεϋσα αυτό καθ'ολοκλη­
ρίαν ύπό πάσας τάς έπόψευς με την εντελή έκεόνην άκρόβεοαν,τήν οποίαν
χρε'ος εχευ νά τηρησρ

άπο μέρους τοϋ σώματος τούτου,προκειμένου λο­

γού δυά συμφέροντα τά οποϋα ένδυαφέρουσυ τό Κράτος εν γένει, καυ το\3ς
πολότας κατ'ί-δύαν,έρχεται, νά καθυποβάλη το αποτέλεσμα των δυασκέψεών
της εΐ,ς την εγκρυσον της Βουλής,ή'τυς άπο' την συναέσθησυν τοϋ καλώς
εννοουμένου γενοκοϋ συμφέροντος τοϋ όπούου ορμώμενη,δύναται, αρκούν­
τως καέ μονή νάσταθμόσρ την ούσέαν τών προτάσεων καέ έν τελεόα πεποοθήσει νά έποψηφέση συμβασι,ν,ητυς νά δυκαυώση τάς εύχάς όλων.
EÏvab άναμφι,σβήτητον,καό κανένα

έξ ημών δεν λανθάνει-,οτυ ή συγκοι,-

νωνέα μεταξύ" όμο'ρων έπι,κρατευών,καό η έμμεσος συνέντευξυς τών απομε­
μακρυσμένων τόπων έστάθη έκπαλαυ ό πρόδρομος μεγάλων μεταβολών εΐ,ς
την άνθρωπότητα'δι,ά της προσεγγίσεως τών δοαφόρων έπέ της γης φυλών,
ώς μας δι,δάσκευ η παγκόσμι,ος ί,στορύα,προήχθη ό πολυτυσμός καυ έπήγασαν τά σημαντυκώτερα Ota τον ανθρωπον ευεργετήματα-ή συγκουνωνόα
ταχυνευ την καθολυκήν πρόοδον τών λαών,εϊναυ το πρώτυστον μέσον προς
ταχεύχν δυάδοσυν τών φώτων,τών τεχνών καέ τών έπυστημών,δυά της συν­
δρομής τών όποέων φθάνομεν εΐ,ς το' τέρμα τών προσπαθει,ών μας,την έφοκτήν έπό γης εΰδαυμονέαν.
Εις τον αΐ,ώνα καθ'δν ζώμεν,αί, συγκουνωνύαι, μεταξύ λαών από μυας ηπεύρου εΐ,ς αλλην,μεταξύ εθνών άπο τον άρκτι,κόν εως τον άνταρτυκόν πόλον
ελαβον εηπληΉΊυκήν

έν άληθεύα άνάπτυξι,νό άνθρωπος δϋά τοϋ άτμοϋ

κατέκτησεν,ούτως εΐ,πεϋν,τήν φύσυν,εγυνε κυρι,ος τών στουχεέων,δέν
τον δι,αχωρόζουσο πλέον,"οϋρεα σκυόεντα," μήτε άχανεϋς θάλασσαυ -εΐ,ς
όλύγας ώρας,εί,ς όλόγας ημέρας,ώς τό εύγενέστερον πλάσμα τοϋ δημυουργοϋ,παντοϋ άκι,νδΰνως καύ ευχαρίστως έπό τοϋ πλανήτου του μεταβαόνευ ·
ò άνθρωπος ευκόλως καύ άταράχως εύρΰσκει, τον δμουόν του σήμερον,τον

302

δυδάσκευ καύ ό'χυ μακράν έμφαύνεταυ ό καυρός,καθ'ον πλέον η άνθρωπότης εσεταυ μύαν πούμνη, συμφωνά με την θεύαν έπαγγελύαν. Έκλεύψουσυ τότε αϊ

έπωνυμύαυ καύ δυακρύσευς ήμερων καύ άγρύων,βαρβάρων

καύ πολυτυσμένων λαων,δοΰλων καύ τυράννων.
Εύς τήν χόρευαν των μεγάλων έν έπυνούα έθνων,μόνος ò Έλληνυκός λαο'ς
καθυστερεί,δυότυ μόλυς άπηλευθερώθη άπό πολυχρόνυον δούλευαν,καύ
ακόμη αΰ πληγαύ του παρελθόντος έμμένουσυν έγκεχαραγμέναυ εΰς το
σώμα

του· δυά τοϋτο με βραδΰ βλέπομεν βήμα αυτόν προχωροϋντα εΰς

τοϋ μεγάλου νεωτέρου πολυστυσμοϋ την άτραιο'ν.
Εύς την έπυτυχύαν των εκ της συγκουνωνύας άπευραρύθμων καλών συμβάλ­
λουσα τά μέγυστα,ώς μας δυδάσκουσυν αυτά τά πράγματα,αΰ προσπάθευαυ
των ατόμων·ούχ ήττον όμως έπυτυγχάνεταυ ό σκοπός δυά της συνδρομής
καύ ένθαρρυσεως των προστατευουσών άρμοδύων κυβερνήσεων,καύ τότε περυσσότερον,οτε πρόκευταυ εΰς άρτυπαγές έθνος νάέφαρμοσθωσυ τοϋ αλη­
θούς πολυτυσμοϋ τά αξυα μυμήσεως εργα,τά συντέμνοντα τήν προς τήν
άνθρώπυνην εΰημερύαν αγουσαν όδόν.
Τάς αρχάς ταΰτας πρεσβεύουσα ή έπυτροπή,καύ γυνώσκουσα όλον τό Σώ­
μα άσπαζόμενον καύ συμμερυζόμενον αύτάς καθ'όλοκληρύαν,έκφράζευ γεγονυύα τη φωνή τήν άπαραύτητον ανάγκην ητυς σήμερον ύπέρποτε έπαυσθητή γύνεταυ εύς τό Έλληνυκόν έθνος,του να πρόσκτηση καύ εχη ϋδυα
άτμοκύνητα σκάφη,καύ ΰδύαν έθνυκήν δυά θαλάσσης νά δυαπλάση συγκουνωνύαν καθ'δλην τήν περυφέρευαν των παραλύων τοϋ Κράτους·έπύ τφ òπούω σκοπψ χρεωστοϋμεν θρησκευτυκως καύ ΰδυώταυ καύ Κυ'βέρνησυς,τά
τε νομοθετυκά σώματα,νά συντελέσωμεν προσφέροντες καύ τόν τελευταΰον
ήμων όβολόν. "Ηδη δέ,εχαυσα ύπ'ό'ψυν ή έπυτροπή τήν ύδυαυτέραν κατάστασυν τοϋ βασυλεύου καύ έκτυμώσα τάς έντύμους προσπάθειας των ατό­
μων έν Έλλάδυ καύ της Κυβερνήσεως,αΰτυνες προτύθενταυ τήν πραγματοπούησυν δσον ούτω τοϋ μεγάλου τούτου δυά τόν τόπον καλοϋ,προβάλλευ τήν παραδοχήν,επύ τοϋ παρόντος,συμβάσεως μετά ξένης έταυρύας τοϋ
Αΰστρυακοϋ Λόϋδ,ύπό όρους,δυά τήν σύστασυν ταχυδρομυκής συγκουνωνύας
εντός καύ έκτος τοϋ Κράτους της Ελλάδος μέ άτμοκύνητά της,εως της
άντυκαταστάσεως αΰτων άπό Έλληνυκά άτμοπλουα,ευτε των ΰδυωτυκων
έταυρυών έπυχευρυσθωσυν,εΰτε ΰπό της Έλληνυκής Κυβερνήσεως.

50 5

Έ κ προοιμίων δμως έπί της παραδοχής της συμβάσεως ταύτης ή επιτρο­
πή θεωρεί άπαραίτητον χρέος της να καθιέρωση εξ ονόματος της Βουλής
τάς γενικά αρχάς του δικαίου των εθνών,καί ν'απαίτηση το' δικαίωμα
της αμοιβαιότητας από μέρους της Αυστριακής Κυβερνήσεως,πληρέστερα
έπεκτεινόμενον καί εως είς τάς κατά θάλασσαν διά των συστηθησομένων ελληνικών ατμόπλοιων συγκοινωνίας μεταξύ των αυστριακών χωρών
καί της Ελλάδος,απαράλλακτα όπως ή Ελλάς σήμερον προτίθεται νά
χαρισθρ εις τά ατμόπλοια της εταιρίας του Αυστριακού Λόϋδ,θεωροΰσα αυτά ώς πολεμικά πλοία,καί νά τ'άφηση ελευθέρα από λιμενικά τέλη,
νά πεοιέρχωνται τάς Έλληνικάς θάλασσας.
Καί δη ταϋτα πάντα άνακεφαλαιοϋσα ή επιτροπή εξ ονόματος της Βουλής
Αποφαίνεται δτι
α)Παραδεχομένης της ελευθέρας συμβάσεως,συνομολογείται τελεία πα­
ραδοχή άπασών των διατάξεων,επί των οποίων θέλουσι στηρίζεσθαι αϊ
άμοιβαΐαι ώφέλειαι έκατέρων τών συμβαλλομένων μέρων.
β)Της συμβάσεως συνομολογηθείσης αϊ πολϊται "Ελληνες αυτοδικαίως
άπολαύουσι τών πλεονεκτημάτων εκείνων ατινα χρεωστεΐ νά παρέξη εργο­
λαβία ενεργούμενη παρ'αλλοδαπών έντο'ς τοΰ Ελληνικού Κράτους καί
τούντεϋθεν νεμομένη,έκτος τών χρηματικών ωφελειών,ό'χι ολίγα προνόμυα.
Καί ταύτα μέν επί τοΰ δλου της παραδοχής της προτεινομέν.ης συμβάσεως·έπί δέ τών καθ'εκαστα τοΰ σχεδίου αΰτης ή εισηγητική επιτρο­
πή

παΡα ίηρεΐ.

" Έ π ί του άρθρου 1. Ή

επιτροπή εγκρίνει τον προσδιορισμο'ν τριών

γραμμών συγκοινωνίας,καί παραδέχεται κατά τό δλον την συστασιν αυ­
τών -παρατηρεί μόνον ώς προς την έν τω πρώτψ άρθρω κατά παράγραφον
δεύτερον ένδιαγραφομένην διεΰθυνσιν,την παραδρομην οίσιωδών προσορ­
μίσεων,λίαν επωφελών τρ εταιρία,καί υποβάλλει την ανάγκην τοΰ νά
διευκολύνη αυτή κατά την έν τώ Κορινθιακή κόλπω διάβασιν τών ατμο­
κίνητων της,τά συμφέροντα τών άπό διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδος
κατερχομένων εις τη'ν παραλίαν,καί νά προσδιορίση μίαν η δυο σταθυευσεις περισσοτέρας,δπου καταλληλότερον εις τά συμβαλλόμενα μέρη
ό τόπος ύποδεικνΰει·τούτέστιν εις "Αγιον Σώστην καί εις Κρισσαΐον

504

χόλπον (χόλπον των Σαλώνων ) .
Ύ π ό την αυτήν δ'εποψι,ν θεωρούσα ή έποτροπή χαό την συγκοινωνιών
μεταξύ των πολυπληθών νήσων του Αόγαόου πελάγους,υποβάλλει, εις

τη'ν

σκέψι,ν της Έταορεόας τοϋ Αυστριακού Λο'ϋδ το ανεπαρκές της δυά Συρον μόνον γραμμής,καό έπι,καλεϋταυ την σόστασυν έτε'ρας η την έπέκτασυν αύτης εύς διαφόρους αλλάς νήσους.
Έιιέ τοΰ αρθρ.2. Έ ν τω πρώτω παραγράφω ή έπυτροπή έκτυμα την όποόαν
ώφέλευαν ή έταυρεόα άι,ά της πλαγόας ταύτης γραμμής παρέχευ εΰς την
έσωτερι,χην συγκοι,νωνόαν του Κράτους δυά τοΰ Άργολυκοϋ κόλπου. Υ π ο ­
βάλλει δε άναγκαυοτάτην,ώς καό τά μέγυστα τη έται,ρύα συμφέρουσαν,τήν
επανάληψιν του ταξευδύου Ναυπλύας,εντός της δεκαπενθημερόας,ητοι,
την άπαξ της εβδομάδος,καύ συνοστ^ ταυτοχρόνως ως άπαραυτητον την
όλυγόωρον αγκυροβόλησαν τών άτμοκι,νήτων της

εταυρυας εί,ς την νησον

των Πέτσων,οπού > ι,Μην άριστος ύπάρχευ,καό δθεν απείρου εκάστοτε κάτουκου αύτης,ώς και! où εκ Πελοποννήσου αύτόθυ μεταβαίνοντες προς
συνάντησαν των πυροσκαφων,άδυνατοϋσυ νά έπυβαβάζωνταα,έν καυρψ χευμωνος μάλαστα και έν νυκτά,ιστάμενων αΰτων μετεώρων έκτος τοϋ λυμέ­
νος,δυά την όπούαν αΰτύαν συχνάχυς ελαβον δυστυχώς χώραν απευκταία
συμβάντα.
Έπύ των ακολουθών όμως,δευτέρου,τρυτου,τετάρτου καυ πέμπτου παράγε
γράφων τοϋ δευτέρου τούτου αρθρου,έπευδη άποβλέπουσυν ύδυαυτέρας περυστάσευς,χαθ'ας τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι,ν εύρεθη εύς τάς έναντύας θέσεις εκατέρωθεν,ή έπυτροπή αναλογιζόμενη τό συμφέρον τοϋ
τόπου,καυ προορώσα αποφυγήν πάσης συγκρούσεως,προτεύνευ καθ'όλοσχέptav την δυαγραφην των,περυορυζομένου τοϋ δευτέρου άρθρου εΰς τον
πρώτον αύτοΰ παράγραφον μέ την συνοδευουσαν αυτό παρατήρησαν ·άντυ
δε LU)\> δυαγραφέντων ή έπυτροπή χράνει- άρμοδάαν ττίν κατάταξυν δύο
ί,δααατέρων άρθρωνσ^φηνυζόντων τά καθέκαστα τρΰτου ηαί

τετάρτου κα­

τά την σειράν,':αό υποβάλλει την παραδοχήν αυτών ώς εφεξής.
"Αρθρ. 3. "Απασα ή χυχλοφορόα τών άτμοκυνήτων της έταυρέας τοϋ Αύστρυαχοϋ Λόϋδ εντός τοϋ Έλληνυκοϋ Κράτους,κατά πδσαν την ύπάρχουσαν
γραμμην άκτοπλούας όρυσθεϋσαν,ώς άνωθεν έν αρθρους 1 καύ 2 η χαύ αλλην προστεθησομένην μετά άμουβαύαν συνεννόησι,ν,θέλευ παΰσευ αμα συστη-

κανονύζονται έυτο'ς πύνακος προσαρτώμενου εύς την παρούσαν σύμβασυν.νωνύαν.δυοκτησυα Έλληνι." Το' άρθρον 6 έρχεται.κας ôta των άτμοκυνήτων της γραμμάς.τροποποι. Εύς τόπον τοΰ άρθρου τρύτου τοΰ σχεδίου.καύ προτεύνει.Σύρου καύ Κωνσταντινουπόλεως καύ τάνάπλι.εχευ το' δυκαύωμα του νά δυατηρήσρ δύο έξωτερι.ν.παραι. Άργοστολύου.έντο'ς καύ έκτο'ς τοΰ Ελληνικού Κράτους συγχωρείται.3üi θώσυν Έλληνυκά άτμοκύνητα. άο'ένός ή Έται-ρεύα τοΰ Λοϋδ καύ αφ'έτερου ή Έλληνυκή Κυβέρνησυς περύ ένο'ς εκάστου τών άντυκεαμένων. 4. "Αρθρ. Οΰδεμύα δμως μεταλλαγή η άφαύρεσυς η προσθήκη δύναταυ νά γει'νη ώς προς τήν ϋπαρξι.Κερκύρας. Ή παραύτησι-ς αυτή άπό μέρους της Έταυρεύας θε'λευ γεύνευ μετά δυο μήνας.άφ ' δτου ή γενι.κή καύ προσδυωρι. β)Τήν από Τεργέστης δοά Κέρκυρας. την παραδοχη'ν του άρθρου πέμ­ πτου κατά την σευράν ώς ακολούθως.άλλ ανεγνωρισμένα ώς ί. κατο'πυν άντύ του άρθρου τετάρτου τοΰ σχεδύου.τουμένης πάσης ακτοπλοΐας παρ'ήμΰν τούτέστυ. καύ λάβη περύ τούτων άποχρώσαν πληροφορύαν τό κουνόν.αν προηγουμένως δεν συνεννοηθώσυν εκατέρωθεν τά μέρη.η έποτροπη' προς συνάρτησαν δυατάξεών τ ινών συμφυών με τά προηγούμενα.Βρηνδι.ν της εφαρμογής των Έλληνυκών άτμοκυνήτων εύς την εσωτερυκήν τοΰ Κράτους συγκοι.ευτε ανήκοντα εΰς τό Κράτος είτε ανή­ 5 κοντα eus ΐ.Ζακύνθου εως Πάτρας καύ τανάπαλυν.σύου.. AL ήμέραυ της άφύξεως καύ αναχωρήσεως τών άτμοκυνήτων του Λοϋδ τών προσδυωρυσμένων μεταξύ άλλων καύ εύς την μεταφοράν της άλληλογραφύας. et ως ακολούθως το' δλον.ώς έπύσης οΰδεμύα μεταβολή εύς πάσαζτάς έν τρ παρούσρ δυατάζεας άφορώσας την άλληλογραφι'αν .5. 5.δυώτας. "Αρθρ.μένοντος ώς εχευ τό πρώτον.κή Δυεύθυνσυς των ταχυδρομείων της Ελλά­ δος ευδοπουήσευ περύ τούτου την Έταμρεύαν. Ή Έτααρεύα του Αύστρυακοΰ Λο'ϋδ κατά την άνω προσδυο- ρυσθεΐσαν περύστασι. "Αρθρ. α)Τήν άπό Τεργέστης δυά της Άγκώνος. Ή έπυτροπή δέν εχευ νά έπυφέρη σχεδόν καμμύαν τροπολογύαν έπύ τών .σμένα δια τάς ρηθεύσας έσωτερυκάς συγκουνωνύας.ν καύ δυεύθυνσυν τωνύπαρχουσων γραμ­ μών.

ώστε προ δυο ετών καύ εντεύθεν πλεΤ.ζομένων εις τό ελάχυατο\) δι.ς.μνήσκει.ών. κατά την άρι.συγχρόνως με της παρούσης συμβάσεως την έπι.καύ τόν συναγωνυσμόν μεταξύ αλλοδαπών καύ ομογενών άναπτυσσόμενον δι.ς μεταξύ φύλων δυνάμεων η ατόμων δέν ονομάζεται ή προσκτώσα υπέρ του ενός μεγάλα ωφελήματα. α) "Οτι. προσεβλήθησαν ν'άποσύρωσο μέρος τών χεφαλαι.φακέλλων κτλ.ρει. εύς την Βουλην.αν'.τροπή συνι.ομηχανύας.ολόγησι. τοϋ σκοποϋ των συμβαλλομένων μέρων καύ προς κυρι.ν αυτών παρατηρεί μόνον οτο τά επερχόμενα άρθρα κατόπυν τών δι.και.5υό λούπων άρθρων.κοϋ κόσμου καύ της ταπευνότητος τών τόκων είναι.ορθωθέντων μεταβάλλονται. καύ πρέπον νά συναρμολόγηση τά καθε'καστα της μεταξύ Ελλάδος καύ ιης Έται.έπύ των όπούων ή εύσηγητι.στα.θμητι.κατά τον όποϋον ζώμεν χρόνον.κήν τάξι.ορι.ηδη άρι. καύ έργολαβύας. αΰ κύρι. Μόνον δε έπύ τοϋ άρθρου 17 τοϋ σχεδύου.ώς μη υπαρ­ χόντων τών μέσων της χρήσεως αυτών.πρός κοονωφελη δημόσι.δεΐ μεταξύ ημών έπί.ς την εγκρυσυν της Βουλής την έκτόμησι. Τοι.άφύνουσα εί.καύ του έκπεσόντων τών τόκων προς 2 1/2 τους % κατ'έτος γ) "Οτι. σήμερον. ή μεταμφύεσυς τών πολυτύμων μετάλλων.θμομένου ώς19.ων των. αμεσον αποτέλεσμα τών μεγάλων χρηματυκών πόρων του έμπορι.ν των έπενεχθει.κη έπυτροπή ένόμυσε δύκαι. καμμύα άμφι.σθοποροϋσυ κατά δυο μο'νον βαθμύδας. β) "Οτι.καύ τά κεφάλαυα κατη'ντησαν ν'άπολαμβάνωσο τόσην όλύγην ώφέλει. είναι. .προσθηκών καύ άφαι.ρέσεων έπύ τοϋ σχεδύου.κυρωσι.αν εύς τους κεφαλαυοΰχους -ώστε δέν μένει.'άτμοπλούων συμβάσεως.τάμεταλλυκά νομύσματα απανταχού της Εύρωπαϋκης γης έπεσωρέύθησαν έπύ τοσοΰτον.βολύα οτι.καύ προς τό άλλο μηδέν παρέχουσα.ν καύ όπι.καύωμα τοϋ έλαφροΰ λεγομένου έπυστολαγωγΰου.αυ βάσει.ά τήν έκ τούτων εμμέσως προερχομένην ώφέλει.σών τροπολογιών.ά της συστάσεως Έται.δι. μερυδυοϋχοο χρηματικών τραπεζών έν Άγγλύα. την δυκαύαν έλάττωσι.θέλομεν ΐ.ακοϋ Λόϋδ ταχυδρο­ μικής δι. περι. ποτέ σύμβασι.στοι.ή έπι.τελευτώσα ή έπυτροπη άναμι.α έργα .ήσυχύας ΰπαρχούσης εντός τοϋ κράτους.ωτέραν δι.ν.σιορευόμενα κε­ φάλαια άφθονα.δύχως ν'άπομακρυνηται.ον συνάμα.αϋται.ν των ταχυδρομικών τελών μεταξύ Αύστρύας καύ Ελλάδος έπύ έπυστολών.ρεύας του Αύστρι.καύ μεταμόρφωσυς αυτών εΰς παν είδος βι.

'Αποστολίδης Γ.KB'.436-443.Α.Μαϋρος εισηγητική επιτροπή A. Περίοδος Γ'. . Έν Αθήναις τήν 9 Ιανουαρίου 1851 Ή Φρ.Z. σελ.γενομένου φειδωλοί προς παν ο.Κ.M-W αποβλεπουσων καί προσέτι εργολαβίας αναλαμβανόμενος άπο διαφόρους προς ένίσχυσιν καί παραγωγήν παντοίων κλάδων της δημοσίου οίκονομιας. Άλλα τοιαύτης διαφαινομένης της καταστάσεως των πραγμάτων κατά την φίλην ημών πατρίδα.'Ανάργυρου. 10/1/1851.έιιαπειλοΰσαν την τέλεσαν αΰτοϋ χαταστροφήν. Σύνοδος Α'.Στάϊκος Ν. επιτροπή γνωμοδοτεί τη'ν παραδοχήν της συμβάσεως ύπό τους άνω διαγραφέντος δρους. Τόμος Πρώτος.ή επιτροπή κρίνει άπαραίτητον χρέος της νά προκαλεση καί έπιστήση την προσοχήν της Βουλής εις του εμπορι­ κού ήμων ναυτικού την σημερινήν νέκρωσιν.Χ. Μάμουκας Γ. Πρακτικά της Βουλής.νά το παραλυη καί νά τοϋ άφαιρη την τελευταίαν άκμάδα της ζωής καί Ή υπάρξεως του.αν δε προλάβωμεν νά τό περιλάβωμεν μ'δλα τά στοι­ χεία της συντηρήσεως.τι τείνει διά πλαγίου καί έμμεσου ανταγωνισμού εντός των κόλπων της επικρατείας μας. συν. Μπουκουρας Ό Εισηγητής Ν.

" καύ δυότυ επομένως θελεύ" μέ'ύνέΟ άπόαγμΜτ.τ.ν. άφορωντος τά συμφέροντα των τυχόν συστηθησομένων ελλη­ νικών άτμοπλούων. Μετά εν έτος δ'έμφανυσθεύς ένώπυον της Βουλής ό νϋν προϊστά­ μενος τοϋ αύτοϋ ΰπουργεύου. αρθ.σαγωγή καύ συζήτησες της περύ η*ς ò λόγος συνθήκης.. το. ήτυς παρέχευ έπαοσθητάς εύς τήν ταχυδρομυκήν ύπηρεσύαν της 'Ελλάδος ώφελεύας. φρονεί.οπούήτος καύ η μετά της αυστριακής Κυβερνή­ σεως συνομολογηθεϋσα ταχυδρομική σόμβασυς. έ-ξηγη'σεως καύ δυασαφή'. Μολονότυ η πλε^ονοψηφύα τής εύσηγητυκής έπί. ύπέβαλεν αδθυς την αύτη'ν σΰμβασυν καύ έζήτησε νά παραδεχθώ ή Βουλή ταΰτην άνευ της παρά τοϋ ΰπουργεύου δοθεύσής τότε περύ της εννούας τοϋ 2. το Συμβουλοον της έται. 18 τοϋ ' Συντάγματος δεν έπι.ρύας *.Γ>τοϋ'Άρ'ϋδ δεν δέχ^τβιΐϊ.υ­ πέρ της όπούας ή Βουλή προθΰμως άπένευμε την συγκατάθεσύν της έν τξί συνεδρυάσει.. έπύ τζ βάσευ της παρά τοο υπουργείου δοθεύσης έξηγήσεως καύ δυασαφήσεως ώς προς την αληθή καύ άκρυβή εννουαν των διατάξεων τοο αρθρ.30 β ΕΚΘΕΣΙΣ [Β'] Προς την Βουλην. λέγει.τρέπεταυ η εύς τήν Βουλην κατ'έπανάληψυν εί.Ό κυρυος υπουργός. οτυ κατά τάς δυατάξε-ος τοϋ όίρθρ. κυpuob βο.ρύας τοο Λοϋδ. άφοϋ ή Βουλή έσυζήτησε καύ παρεδέχθη αυτήν όρυστυκως ό'πως τό ΰπουργευον τήν ύ- .υαυτην έξήγησυν.ή. της 23 Φεβρουαρίου 1851. Την 18 Δεκεμβρύου τοϋ 1850 έτους υπεβλήθη εύς τη'ν Βουλην παρά τοϋ τότε κυρύου υπουργοί) των Έσωτερυκων ή άπό 26 Νοεμβρύου (8 Δεκεμβρίου) 1850 ταχυδρομική σΰμβασυς μεταξύ της έλληνυκής Κυβερνήσεως καύ της έν Τεργέστη ατμοπλοϊκής έται. αεως.υλευταύ. δυότυ.τροπής σας. 2 της περύ ?ίς ό λόγος συμβάσεως.

μή χορηγούσα άποκλεοστι.μος. καύ ε­ πομένως. ήτος δεν ανατρέπεται. η Βουλή τήν ταχυδρομι. Ή δε μει. τήν πρότασι. ΰπουργοΌ των Έσωτερυκων. δήθεν ή μή παραδοχή της προτάσεως του θέλευ καταστήσει.ότυ ò ύποδευκνυόμενος παρά του Κ. είναι.οι. καθότι. μολαταΰτα καύ έν περοπτώσευ.λθοοσαν Σύνοδον άφορα τήν εντός της "Ελλάδος άκτοπλούαν καύ ούχύ τήν έξωτερυκήν μετά της 'Ελλάδος σχέσον των άτμοπλούων τοΟ Λόϋδ. ή περί ίς ό λόγος συνθήκη έσυμφωνήθη ύπό την εξήγησαν. ή παρά της Βουλής έπυκύρωσυς της ταχυδρομυκης συμβάσεως του Λόϋδ κατά τήν παρά τοϋ ΰπουργεύου δοθεϋσαν εξήγησαν εύς τήν παρι. παντελώς άβάσι.ρύας τοΰ Λόϋδ δυά τους εφεξής λόγους' α.ς έαυτήν. καύ του γενυκοο ΔυευθυντοΟ των ταχυδρομείων της Ελλάδος αλληλογραφί­ ας.μένου' α. βουλευτού. καύ ή Βουλή των Ελλήνων προς ύπεράσπυσυν των ελληνυκων συμφερόντων καύ δυά τήν άξι. ην έ­ δωκε το ύπουργεύον εϋς την Βουλήν κατά τήν συζήτησύν της.κά δυ- . ό'τυ où παρά του Κ. δηλ.ρύας αυτής. καύ επομένως ή έζήγησυς αΰτη δεν προσκρούει παντάπασι. εκ της μεταξΰ του Συμβουλίου τίίς εται. καύ β. ύπουργοΟ των Έσωτερυκων κίνδυνος. ένω άφ'ένός ή έται. άποχρωντες. των δύω ύπουργεύων των Έσωτερυκων καύ Έξωτερυκων. ότι.ότυ αυτή. άφ'έτερου όφεύλει. άπό τήν κυρωθεϋσαν παρά της Βουλής συνθήκην.οπρέπει. ή πλευονοψηφύα της έπυτροπής σας γνωμοδοτεί.άν της νά σεβασθίί τήν άπόφασύν της καύ νά μή φανξί άντυφάσκουσα εί. όπως ύποχρεώσωσυ την Βουλήν ν'άποφασύση ν'άνατρέψη προς εύχαρίστησυν της εταυρύας του Λόϋδ την κατά την παρελθοϋσαν Σύνοδον έκδοθεϋσαν όρυστυκήν άπόφασύν της έπύ του αύτοο σπουδαίου άντι. καθ'ην η Βουλή ήθελε νομύσευ την εκ νέου ένώπυόν της εί. άπραγματοπούητον τήν μεταξύ της αύστρυακίΐς καύ έλληνυκής Κυβερνήσεως σύμβασυν. ύπουργοϋ εκτεθέντες δΰω λόγου προς ύποστήρυξυν της εκθέσεως του δεν είναι.κήν σύμβασον κατά τήν έπυθυμύαν της έται. δι. κύρι.ονοψηφύα της έπυτροπής σας. δί. δυότυ καθ'ό'σον εξάγεται.κει. τοΰ νά έπυκυρώση.ν εύς τά συμφω­ νηθέντα μεταξύ των δύω τούτων Κυβερνήσεων.joy πέβαλε καύ την ύπεστήρυξεν ένώΊιχόν της.σαγωγήν της συνθήκης ταύτης νόμυμον.ρύα τοϋ Λόϋδ όφεύλει. νά έμμεύνη εύς τά συμφωνηθέντα.ν τοϋ Κ. παραδέχεται.

της ενεργούμενης δυά των άτμοπλούων της έταυρύας τοΟ Λ<5ϋδ.' δυοτυ ή άπόρρυψυς της προκευμένης συμβάσεως θέλευ έπυφέρευ την δυακοπην της αναγκαιότατης καύ ώφελομωτάτης εσωτερυκίίς συγκουνωνύας. έν ταΰτη δέ τη περυιτώσευ ή 'Ελλάς θέλευ άναμφυλέκτως στερηθ^ των ούκονομυων καύ των εΰκολυίδν. 'Εν Άθηναυς.310 καυώματα. καύ δ. .' δυότυ η απόρρυψυς της συμβάσεως ταΰτης θέλει. Περύοδος Γ'. Σύνοδος Β'. 28/1/1852. Μητσάκης. ύ'σως έμποδύσευ την έπυκΰρωσυν της μεταξύ 'Ελλάδος καύ Αύστρύας νέας ταχυδρομυκης συμβάσεως. Τόμος Πρώτος. έλπύς.420-1+22. χωρύς voi ύπάρχωσι.ΛΘ'.Μ. όταν φθάση η παρά πάντων ποθούμενη ευτυχής στυγμη ν'άποκτησωμεν 'Ελληνυκά άτμόπλουα. την 21 Ίανουαρύου 1852. ύκανά ν'άντυκατάστησωσυ τ'αύστρυακά' γ.' δυότυ καύ μετά την παραδοχην της μετά της έταυρύας τοο Λόϋδ συμβάσεως μένουσυν εύς την έλληνυκήν Κυβέρνη­ σαν προς έμψύχωσυν καύ ύποστηρυξυν έλληνυκης άτμοπλοϋκης έταυρύας πολλά ΰσχυρά μέσα. δτυ εν μυκρφ δυαστήματυ χρόνου δΰνανταυ νά έτουμασθωσυν ελληνυκά άτμόπλουα.ν ετουμα καύ χωρίς νά ?ίναι. των όπούων δΰναταυ αΰτη νά κάμη χρησυν. αφύνευ ελεύθερον τον συναγωνυσμόν. σελ. συν. ώς πολλήν μετ'έκεύνης συνάφευαν εχοΰσης. οστυς έμψυχόνευ καύ ζωογονεί ολας τάς φρονύμους έπυχευρη'σευς καύ παρέχεο εύς πάντας τά μέσα νά θεραπεύσωσυ τάς άνάγκας των με τόν εύαρεστότερον καύ οΰκονομυκώτερον συγχρόνως τρόπον' β. δσας άμφότεραυ aù συμβάσευς αδταυ τη παρέχουσα. Ό Εόσηγητης Δ. ΙΙρακτυχά της Βουλής.

Οικονόμου. ελαβεν ύπ'δψυν τό ρηθέν Νομοσχέδυον καύ την συνοδευουσαν αύτο' εκθεσυν τοΟ εί. ή'τυς προσδοκδταυ εύς την Έλληνυκήν ναυτυλύαν καύ το έμπορυον εκ της κατασκευές αύτων. Κουντουρυώτης Π. Καμιάνης. Συνοδός Γ'. Μαυρομιχάλης Δ.Κ. συνυ'στησυν εί. Περυοδος Β'. καύ άναλογυζομένη την μεγάλην ώφέλευαν καύ άνάπτυξον. Ό Εύσηγητης Σ. άναγνωρύζουσα τη'ν άιόλυτον ανάγκην.σαγαγόντος βουλευτοο Αύγυαλει^ας Κ.Κ.ς την βουλών την παραδοχην τοϋ προκειμένου Νομοσχεδυου. ην έχει. Ή έπυ τοΟ Νομοσχεδυου ιερό κατασκευές εξ άτμοπλούων εύση- γητυκη έπι. Μαυρομιχάλης Δ.τροιη.Ν. Ή επυτροιή. ή 'Ελλάς άπό τη'ν κατασκευήν άτμοκλουων. συνελθοοσα σήμερον εν TUVL δωματύρ της Βουλής. συν.5!l ΕΚΘΕΣΙΣ [ Γ'J Πρόε την Βουλην.Λ. . Βαλέττας.672-673. Έ ν Άθη'ναος τη'ν 9 Μα'υ'ου 1850. σελ. Το'μος Πρώτος. Τά μέλη της Έιυτροπης Γ. Πρακτικά της Βουλής.ΞΑ'. Κουμανυώτης Λ. 9/5/1850.

'Αλλά. μόνον μέ την έξωθεν έπερχομένην λαίλαπα. μέγας αντιπρόσωπος κεφαλαίων καί πί- στεως.στορίαν Εύρωπα'ίκόν τοΰτον κλονυσμόν' αλλ ' ήναγκάσθη νά άντ^παλαύση. ε. άναγνωσθεϋσα έκθεσυς της Δυευθΰνσεως. δέ τά εδυσφη'μησαν μανυωδως καί ούτω δέν ήδυνηθησαν νά παράσχουν την ευ­ λόγως ποοσδοκωμένην ώφέλευαν κατά τάς δύσκολους έκεένας περι. OL μεν τά έδέσμευσαν πολυευδως. όχι.άση καί τον Έλληνυκόν ορίζοντα.καί μέ τη'ν κακοβουλίαν καυ τά πάθη τούτων. Τά γραμμάτι-α αύτης δυνάμενα νά έξασκησωσυ σ^τη'ρυον έπι. ò πανυκός τέλος φόβος. ή άοκνος της Τραπέζης Δι. Ή από μυδς όλυχτί καί γενυκη' σχεδόν δυακοπη πάσης έμπορυκης εργασίας. η μετρι-όφρων.τροπη σας). Προσθέτει. η συνετή.στάσευς. πως ίτο δυνατόν νά μη' έπενεργη'σωσϋ καί έπί της μυκρδς μας Ελλάδος. Kóptou. (ώς εκφράζει.ευθυνσυς.άλλα το λυπηρότερον. νά έξομαλΰνωσυ πολλάς χρηματυκάς δυσκολίας της έποχίϊς εκείνης. έξε'θεσε με πολλην λεπτομέρευαν καί άχρόβευαν τά ούσυώδη καύ Mupta. μεγάλων χλονυσμων καί παντοδαπών περοπετευων. ή άφαίρεσυς πάσης έμπορυκης πίστεως. δστυς α­ πανταχού κατεκυρίευσε τά πνεύματα.μέ την άιευρίαν καί την παντελή αγνοι_αν εκείνων.312 ΕΚΘΕΣΙΣ Γ Δ' ] Της Έλεγκτυκης Έποτροπης προς την Γενυκην Συνέλευσυν των Μετόχων της Έθνυκης Τραπέζης της Ελλάδος τοΟ έτους 1849. έτος μεταπλάσεως κουνωνι.ρροην.ων. ( ' Απόσπασμα) ' Επύ τοϋ συνόλου των έργασυων της Τραπέζης κατά το' λήξαν έ­ τος 1848 ολίγα έχευ νά εί'πη προς ΰμας ή Έποτροπη. με την μεγαλει. οι. αϋτη πρώτη ίτο έπόμενον νά αοσθανθη καυρίως τον σπάνί. έματαίωσεν ο'λας . οΰχ ίττον δέ (και' τοϋτο το λέγομεν έγκαυχώμενου) ό ορθός κουνός νους τοο Έλληνοκοϋ λαοϋ.τέραν της εύχαρίστησυν ή Έπι. Ή Ελληνική Τράπεζα. ητο α­ δύνατον νά μη έπυσκι.ον εΰς την ί. Ή èv xÇ Συν- ελευσευ της 31 Ιανουαρίου τρ. δε μόνον ότϋ το 1848.αντί συνδρομής προσκόμ­ ματα πανταχού απήντησε.

δχυ μόνον δέν συνέδραμον την Τράπεζαν. νά έκτυμησητε την άξύαν της θυσύας ταύτης. άναγκαυον νομύζομεν νά ύποβάλωμεν μύαν άλλην παρατηρησυν προς την Σεβαστην ταυτην όμη'γυρυν' ή παρατηρησυς αΰτη δέν περυέχευ νέαν τυνά ΰδέαν δυά τους περύ τά Τραπεζυκά ασχολούμενους. εί­ ναι. κατασυγάσάσα τοός νομίζοντας ό'τυ δυά φωνασκυων καύ αγενών μέσων καταστρέφονται. κουνωφελη καύ σοβαρά τουαΰτα καταστήματα. άλλ'έπευδη ' ώς εκ των περιστάσεων έγένετο λύαν καταφανές εν αποτέλεσμα. άξυον προσοχής παρ'ήμΰν δυά τό άρτυσόστατον της Τραπέζης. έν μέσω του τουοΰτου κλΰδωνος. εΰς δσα οφέλη δυενεμη'θησαν προς τους μετόχους.315 τάς άσυνεπευς καύ έχθρυκάς προσπαθεύας. Τό 1848 εστάθη έτος δοκυμασύας δυά την Έλληνυκην Τράπεζαν. "Οταν ή ημετέρα Τράπεζα ευρέθη απέναντι. Προτού δώσωμεν τέλος εΰς την "Εκθεσύν μας ταύτην. αποδίδοντες δυκαυοσύνην αν έγκρύνητε. τό έμπόρυον δυά τοϋ χαρτοφυλακίου καύ των άνουκτών λογαρυασμων άνταπεκρύθη έξαυσυως εΰς την πρόσκλησυν της Τραπέζης καύ συνέδραμεν αύττίν έπυτυχέστατα.τυ έγένετο. Κυρυου. Λυπεΰταυ δε μόνον η Έπυτροπη' παρατηροΟσα ό'τυ où μετά πλεύστου ζήλου καύ άφοσυώσεως υπηρετούντες την Τράπεζαν υπάλλη­ λου αύτης έδευ νά παραυτησωσυ μέρος της άντυμυσθύας των δυά νά αύξη'σωσυ κατ ' έλάχυστον τά οφέλη των κυρύων μετόχων. Τά έπύ υποθήκη δάνευα καύ où έιύ υποθήκη κτημάτων άνουκτού λ/σμού εΰς μη εμπόρους. καύ δυά τοοτο πρέπευ νά εύχαρυστηθωμεν πολύ εΰς ό. διήλθε καύ έξηλθε θρυαμβευτυχως ού'τως εύπευν. δοοσα συγχρόνως άναντύρρητα εχέγγυα της επί τόι μέλ­ λον πλευοτέρας αΰτης παγυωσεως καύ αναπτύξεως των έργασυών αυ­ τής. δέν ?\το εποχή ωφελημάτων. μολονότυ τό έμπόρυον έπασχε καυρύως. των δύσκολων έκεύνων περυστάσεων καύ εδέησε νά άνακαλέση μετά σπουδής μέρος τοΰλάχυστον των κεφαλαύων της. Κυρυου. Άπόκευταυ προς ύμας. καύ ή ημετέρα Τράπεζα. πρέπευ νά τό θεωρησωμεν ώς μέγυστον απόκτη­ μα. Τοοτο. .

καθώς καύ όλων των καθαρών Τραπεζών. "Επεται έκ τού­ του. διότι την συμμερίζονται έπί ί'ση αναλογία καί τά έπί υποθήκη δάνεια.ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ: Ίστ^βύα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (18^21902).23-25 . δτι δηλαδή' έγένετο προς ένίσχυσιν της ακί­ νητου ιδιοκτησίας. άλλ'εξαρτάται δλως από την μικράν η μεγάλην έκτασιν των εμπορικών εργασιών.514 άλλ'άκ'έναντύας τότε παρά ποτέ αύ καθυστερήσεις έπολλαπλασυάσθησαν. δτι είναι σπουδαιότατον και συντελεστικώτατον να πολλαπλασιάζωνται καύ νά άναπτΰσσωνται κατά τ<5 δυνατόν. τ. φροντύδες καύ δύκαυ πλευότεραυ. άπό τους μάλλον η ίττον ευτυχείς χρόνους της γενικής έμπορι'ας καύ της εγχωρίου παράγωγης. έξ δν πηγάζει ή κυρύα ωφέλεια καύ τηε ημετέρας. με τό όποιον τινές ήσμένισαν νά τό συγχύ­ σουν. τό άξιόχρεων αυτών έγνώρισαν où πλείστοι. χάριν της κοινής τοο τόπου προαγωγής καύ εύδαιμονύας. έλαττώνουσαυ έπαυσθητώς κατ'έτος TCÎ οφέλη. καθώς καύ οί εμπορικού ανοικτοί λογαριασμού. Επομένως είς καλώς διοικουμένην Τράπεζαν.Α. καθόσον μάλιστα ταΟτα θέτουν αναλόγως καύ πλειότερον ποσόν τραπεζικών γραμματίων εις κυκλοφορύαν. έξ οδ καύ οι κεφαλαιούχοι της Τραπέζης ένασμενιζονται είς την οποίαν κάμνουσι θυσύαν μέρους των δικαύων ωφελημάτων αυτών.Α'. Την φύσιν αύτων. νά είναι πράγ­ μα αΰθαύρετον. Περύ της κυκλοφορύας των τραπεζικών γραμματύων δεν έ'χει πολλά νά παρατήρηση ή Επιτροπή. όπως η ημετέρα.. Άθηνα 1902. τόσον η προεξόφλησις. Τοϋτο δέ διατρανοϊ το προέδρευσαν πνεύμα είς τη"ν σύστασιν της Τραπέζης ταΰτης. καί ιδίως προς ανάπτυξαν της γεωργίας. δλως διάφορον τοΟ χαρτονομύσματος. ή μεγάλη η μικρά κυκλοφορύα εις συνήθεις περιστάσεις. σελ. ώφελευα ό­ μως μετριαζομένη παρ'ήμϊν ουσιωδώς. Ι. δε'ν δύναται. καύ ως έκ τούτου δαπάναι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .

Ό Κυρυος Φεράλδης υποχρεούται.καύ μέ ΰκανόν πλήρωμα.εΰπλοα δλα.εχόντων την δυαμονήν των εντός τοΰ Έ λ ληνυκοΰ Κράτους.τοΰ Βασυλέως της Ελλάδος.έσυμφώνησε μετ' ούτοΰ νά άντοκαταστηση.θμόν των πλοόων καό το'ν πλουν αυτών.άναγνωρόσασα την ανάγκην τοΰ νά τροποπουηθη. Συμφωνύα της παραδοχής τών πλοΰων.1.καύ συμβουλευθεϋσα περύ τούτου μετά τοΰ Κυρόου Φεράλδη.καλά έφωδυασμένα.ή υπηρε­ σία των ταχυπλόων εΰς τρόπον ώστε νά γύνη συντελεστυκωτέρα εΰς το έθνυκόν έμπόρυον.έχον τάς αύτάς βάσευς ώς προ'ς το'ν χρηματυσμόν. Άμφότερου δοαμένοντες εΰς το Ναΰπλυον συνεφώνησαν τά έφεξης. Αρι.τό όποιον. συστηθεΰσα παρά της έπέ τών Ναυτικών Γραμ- .θμός τών ταχυπλόων Άρυθ. Μύα έπυτροπη'.νέον συμφωνητυκόν.νά βαστά δυά ι ην υπηρεσύαν της αύτοϋ Μεγαλεοότητος. Επομένως 6 Κΰρϋος Σκαρλάτης 'Ρωσσέτος υπουργικός Γραμματεύς.καύ νά έπυταχυνεταο ή δυάδοσυς τών εγγράφων.τά δέ πλοΰα ΰδυοκτησύα Έλληνυκή.τραπεζίτης. νά παραλάσση μόνον ώς προς τον άρι.από 100 εως Μ-Ο τονέλων χωρητυκότητος θέλουν ευσθαυ έξ 'Ελλήνων υπηκό­ ων της Αύτοϋ Μεγαλευότητος.ένδεκα Έλληνυκά πλοία.έπετετραμμένος ΰδύως από την Κυβέρνησον εΰς το νά κανονύσρ τάς νέας συμφωνόας περύ της υπηρεσίας των ταχυπλόων.5ΐό ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ [A'] Περό της ΰπηρεσύας των ταχυπλόων του Βασυλεύου της Ελλάδος Ή Κυβέρνησες.καύ γενυκός εργολάβος των ταχυπλόων τοΰ Βασυλεύου της Ελλάδος.άντύ των κατά τάς 29 Αύγουστου (10 Σεπτεμ­ βρίου )καύ 18(4-0) Όκτωβρύου του 1833 έτους συγγραφών. 2. Καό ό Κυρεος Φραγκίσκος Φεράλδης.

Τά πλοία.θέλει εξετάσει προ τοϋ πρώτου διάπλου τα περί της χωρητικότητος Hat εύπλοϊας αύτων των πλοίων.ό Κύριος Φεράλδης υποχρεούται νά λαμβάνη διά τους έπιβάτας καί διά τους γρουπους πληρομήν κλίνουσα έπί τό μέτρυον.διά νά δέχεται είς λογαριασμο'ν του διαβάτας. 7.κατά το δοκούν αύτφ "άλλ'είς τρόπον. Είδος της υπηρεσίας των ταχυπλόων.ηθελον όνομάζεσθαι ιδίως εις δλα τά μέρη.ή ναυλωσις αυτή θέλει γίνεσθαι . 3.καί κατά την συμφωνηθεϊσαν την σήμερον ΐδιαιτέραν διατίμησιν.καί πραγματείας.OÌ ι^λοίαρχοι των ταχυπλόων θέλουν ορκώνεσθαι ενώπιον τοΰ Ει­ ρηνοδίκου νά έκπληρώσι πιστώς τά καθήκοντα και τάς υποχρεώσεις.ώστε νά μη παρεμποδίζεται η βραδύνεται ή Βασιλ.ό Κΰριος Φεράλδης θέλει άντικατασταίνει άλλα· Της αντικαταστάσεως ταύτης θέλει προηγείσθαι μία αναφορά καί μύα έξέτασις του Ό άντικατασταινομένου πλοίου.αί όποϊαι επιβάλλονται είς αύτους δια του προ'ς διαχείρησιν των ταχυ­ πλόων κανονισμού. εργολάβος θέλει προσκαλεΐσθαι νά παρευρίσκεται.μτείας.δπου διημερεύουσι.Άν άποδευχθίί δτι τά πλοία αυτά δεν είναι εις καλήν κατάστα­ σιν ούτε επιτήδεια είς θαλασσοπλο'ίαν. U. Διά δε τό δΰσκολον τοϋ προσδιορισμού διατιμήσεως κανονιζούσης την ναυλωσιν έκαστου είδους πραγματειών.έξακοθουλοΌσα την εξέτασαν αυ­ τών καθεκάστην τριμηνίαν διά να βεβαιοΰται αν τά πλοία ?ίναι είς την συμφωνηθεϊσαν εν τω πρώτω αρθρω κατάστασιν.τήν κανονίζουσαν τά περί τούτου. 6. Ουδείς των πλοιάρχων δύναται νά διοίκηση ταχυπλουν πρίν δώση τον ορκον τοΰτον. Ό Κύριος Φεράλδης θέλει έχει ΰπό την διαθεσίν του το' δλον έκαστου πλοίου. υπηρεσία. 5.είτε αυτοπροσώ­ πως είτε διά των αντιπροσώπων του είς δλας τάς εξετάσεις των πλοίων.γρούπους. Ό πρώτιστος σκοπο'ς αυτής της επιχειρήσεως με' το' νά είναι ή πρόοδος καί ή ευτυχία τοΰ Ελληνικού εμπορίου.δστις θέλει τοις γνωστοποιηθή.τά όποια ηθελον φανη παραδεκτά μετά την είς το άρ­ θρον 2 προσδιορισθεϊσαν έξέτασιν.Βασιλικά ταχύπ>οα εις συνεχή καί τακτικήν ύπηρεσίαν της αλληλογραφίας της Κυβερνήσεως καί τοΰ έπί των γραμμάτων ταχυδρομείου.

Ταξεύδι. Δεν θέλουν μένει.μενύζεσθαι. Δύο άλλα ταχύπλοα θέλουν δυαπλέει.βόρνου "Αρθρ. τεσσάρας εΰς την καθέδραν της Κυβερνήσεως.5iö κατ'άμοι.καύ άνάπαλυν.ον μεταξύ Ελλάδος καύ Γαλλύας.βαύαν εύχαρύστησυν με τους ναυλωτάς των πραγματευών. άδι.δύο ημέρας εΰς Μεσσηνην καύ οκτώ εΰς Λυβόρνον. οκτώ ημέρας εΰς Τεργέστι.θέλει.' Λυβόρνον.ν.ον Τεργεστύου 8.ον.θέλουν αναχωρεί άπό Ναυπλύαν καύ Μασσαλύαν την Ιην καύ την 15ην έκαστου μηνός Ταξεύδι.στροφήν του. από την Ελλάδα δυά Τεργέστι.ον του δυά την Σύραν Μεσσηνην και. Ταξεύδι.9 Αυτά τά τρύα ταχύπλοα θέλουν έκπλέει.ακόπως μεταξύ Ναυπλύας καύ Μελέ­ της.μετά δε ταΟτα.καύ άνάπαλι.δεύευ άπό την Ελλάδα εΰς Λυβόρνον. έλλι. "Αρθρ.στρέφον θέλει.σταθ­ μευόμενον τεσσάρας ημέρας εΰς Σύραν.ον άπό Ναυπλύας εΰς Μελύτην .καύ χωρύς νά σταθμεύωνταυ καθοδόν. 11 Δύο ταχύπλοα θέλουν δυαπλέει.καύ κα­ τά τάς συνήθως δυδομένας τυμάς εΰς τον τόπον. Ταξεύδι. ταξει.ον. εΰς Ναύπλυον εΰμη το δι. Έπι. δύο ημέρας εΰς Μεσσηνην.ακόπως μεταξύ Μασσαλύας καύ Μελύτης. δια- μένει.Δύο ταχύπλοα θέλουν έκπλέει.ον καύ άνάπαλι.θέλευ επαναλαμβάνει. Θέλουν μένει. ταξυδεύευ άπό την Ελλάδα δυά Τεργέστυον σταθμευόμενον 24 ώρας Βρενδησυον τοΌ Βασι.κατ'εύθεΰαν.ν.εΰς όλους τους διάπλους.άστημα τοΟ χρόνου.λεύου της Νεαπόλεως. "Αρθρ.έκπλου εκάστου ταχυπλόου δυά Τεργέστι.ν καύ έπι. 10 "Εν ταχύπλοον θέλει. "Εν τρύτον ταχύπλουν θέλει. αΰ ευκοσυ ήμέραυ άπό τόν και.ακόπως άπο την Καθέδραν της Κυβερνήσεως εΰς κάθε εϋκοσυ ήμερων δυάστημα.κατά τόν ανωτέρω εκτεθέντα τρόπον. άδι. το ταξεύδι. άδι.ρόν τοϋ δι.καθ'δ συμπληροϋνται.κατά την μετάβασι.ον του Λι.

ν εΰς Μελύτην μέχρι. άπό αυτόν. εΰς τον έπυστάτην τοϋ ταχυπλόυ έπύ άποδεύξευ πα­ ραλαβής τους έκ της Γαλλύας εΰς Ναΰπλυον στελκομένους γρουπους. από Ναύπλυον Τά δυά την Μασσαλύαν γράμματα της Ελλάδος θέλει.οί. θέλει. εΰς κάθαρσι.έχει.βάτας καύ πραγματεύας ήθελε φέρει.ευθυντής τοϋ ταχυδρ.α θέλουν παραδύδεσθαυ έιύ άποδεύξει.καύ ή άλλη από τον δι.βάζει. Θέλει.13 Τό έκ Μασσαλύας έρχόμενον Έλληνι. εΰς τό λοι.ωρυσμέναυ δυά τ ή* ν Μελύτην θέλουν έγχευρύζεσθαυ εΰς τους καταγεγραμμένους εΰς τό δηλωτυκόν δυά νά τάς λαμβάνωσυν. Στάσυμον εΰς Μελύτην..ευθυντην ύγευονομύου Μασσαλύας.ον. Ταξεύδι. εΰς τον εί.ον άπό Μασσαλύας εΰς Μελύτην. δε δι.βώτι. τά έγκλεύευ ό δι. . ενα έπυστάτην εΰς Μελύτην δυά νά φροντύζη δυ όλα τά καθ'έκαστα της ΰπηρεσύας τοΰ ταχυπλόου εΰς αύτην την νησον. περιέχοντες χρυσά η άργυρα νομύσματα. άποβι. παραδύδει.κόν ταχόπλουν. At περι.ον όσους επι. Ό Κΰρυος Φεράλδης θέλει.ς.θέλουν τύθεσθαυ άπό τους εποστέλλοντας αυτούς εΰς ξΰλι. 12 Φθάνον τό Έλληνυκόν ταχΰπλουν εΰς Μελύτην'θέλει. γροϋπου. "Αρθρ.φθάνον εΰς Μελύτην. 14.δώσει. θέλουν παραδύδεσθαυ εΰς τό γραφεϋον τοΰ ύγευονόμου της Μελύτης. μένει.να κι. OÌ.ς Ναΰπλι.βώτι. AL άπό Γαλλύας δυά την Ελλάδα έρχόμεναυ πραγματεϋαυ θέλουν έναποτύθεσθαυ εύς τάς év Μελύτη άποθηκας τοϋ έπυστάτου τοϋ ταχυπλόου αϊ. εγχευρύζευ εΰς τό γραφεϋον τοϋ ύγει.έχουσαυ τά γράμματα της Ελλάδος θηκαι. της επι­ στροφής του εί.3-U "Αρθρ.μοκαθαρτήρι.ς Μελύτην έπυστάτην τοϋ ταχυπλόου. Τό ταχόπλουν θέλει.ομεύου εΰς Ναΰπλυον εΰς λευκοσυδηράν θηκην της όπούας ή μύα κλεύς θελευ κρατεΐσθαι. Τά περυέχοντα τους γροΰπους κι.ονομεύου τά έκ της Γαλλύας γράμματα.α έσφραγυσμένα εΰς τάς κλει.

Παύοντος τοϋ φορτώματος. ΰπό τάς δυαταγάς του ΰγευονόμου.τά όποϋα εΰχον δταν εΰσηχθησαν εΰς το λουμοκαθαρτήρυον.αίμα άποβυβάση τά γράμματα.τά δυωρυσμένα δυά την Μελυ'την.καυ' έγχευρυ'ση ευς το ύγευονομυκόν γραφεΰον τά από Γαλλυας εΰς Ναύπλυον δυευθυνόμενα γράμματα. πάλλαυ καυ τά κυβώτυα. 16. κατά τον αυτόν αριθμόν καυ βάρος. Ό εύς Μελυ'την έπυστάτης τοϋ ταχυπλόου θέλευ φορτώνευ εΰς το άπό Καύπλυον έρχόμενον ταχύπλουν.οΰ άρυθμου' καυ au έπυγραφαυ'. 17.τους έπυβάτας.τάς όπουας άφΰνευ ει.ό'που θε'λουν ρυθμυ'ζεσθαυ μετ ' έπυμελευ'ας.Mat τέλος άφοΰ εναπόθεση εΰς την άποθηκην τοϋ εΰς Μελΰτην έπυστάτου τοϋ ταχυπλόου τους δυά την Ελλάδα γρούπους καυ κυβώτυα των πραγματευων ö έπυστάτης τοϋ εργολάβου θέλευ φορτώνευ εύς το δυά την Μασσαλυαν ταχύπλουν δλα δσα έβγάζευ από το της Μελυτης λουμοκαθαρτη'ρυον . Το ταχύπλουν αυτό θέλευ λαμβάνευ άπό το ύγευονομυκόν γραφεΰον την λευκοσυδηράν θη'κην τη'ν περυέχουσαν τά γράμματα της Ελλάδος.της Μασσαλΰας άπό τη'ν Γαλλΰαν δυά την Ελλάδα.αϊ. πραγματευαυ άπο το λουμοκαθαρτη'ρυον. έκπλέευ δυά την Μασσαλυαν.χάνεταυ .τους γροΰπους.άπό δε τόν εΰς Μελΰτην έπυστάτην το με τους γρούπους κυβώτυον. Ό εΰς Μελυτην έπυστάτης τοϋ ταχύπλοοι) θέλει.καΰ τάς πράγματευας.έπυβα'τας καυ' πραγματευας της Μελυτης.γρούπους.αυ προσδυορυσθεϋσαυ δυά την ύποκάθαρσυν φόρτωσυν τοϋ ταχύ- . Α* ύγευονομυκαΰ δυατυπώσευς.τό όποϋον θέλευ εΰρΰσκεσθαυ εΰς τόν λυ­ μένα τοϋ λουμοκαθαρτηρΰου'δλα δσα ή'θελον έ'ρχεσθαι δυά τοϋ ταχυπλόου . Εξερχόμενου αΰταυ αϊ.520 15.έπΰ των όπουων θε'λουν έπυθέτονταυ τά σημευα.πρός δε καυ' τά δυά την Μασσαλυαν γράμματα. κρατεί άδυακόπως εΰς το' της Μελυτης λουμοκαθαρτήρυον ενα άνθρωπου έπυφορτυσμένον.καΰ να μη φθευ'ρεταυ .θέλευ.η άλλάζη τίποτε από τά κυβώτυα.ς το λουμοκαθαρτήρυον το άπο' την Ελλάδα έρχόμενον ταχύπλουν.τήνέκκαθάρυσυν των πραγματειών.θέλουν έγχευρυζεσθαυ εΰς τον έπυστάτην του ταχυπλόου. Πράξευς της Κυβερνήσεως "Αρθρον 18.Το με έλευθέραν κουνωνΰαν έκ Μασσαλΰας έρχόμενον ταχύπλουν.δυά νά γυ'νεταυ οΰτως ή έκκάθαραυς με έπυμέλευαν καυ' προσοχήν.δστυς θέλευ τάς φέρευ εΰς την άποθηκην του.

Έπανερχόμενον εΰς την καθέδραν της Κυβερνήσεως.ον των δυά την Μελύτην δυωρυσμένων δυο ταχυπλόων θέλευ περυμένευ άμουβαύως τό άλλο. Έννοεϋταυ δε οτυ τό έκ Μασσαλύας ερχόμενοι περυμένευ ποτέ ταχΰπλουν δέν θέλευ νά γύνεταυ η έκκάθαρσυς των πραγμάτων.τάς έργασύας της άποβυβάσεως.τό ταχΰπλουν αυτό θέλευ δυαμένευ οκτώ ημέρας.καύ νά άναχωρίί δσον τό δυνατόν ταχυτερον μετά τό φθάσυμον τοΰ άλλου.σταθμευόμενον 24 ώρας εΰς' Σύραν ως ανωτέρω εΰ'ρηταυ-εΰς δε την Σμύρνην ή δυαμονη του θέλευ ευσθαυ οκταήμερος .Οΰ έκ Μασσαλύας ελθοντες γροΰπου καύ παρακατατεθέντες εΰς τό κατάστημα τοϋ έπύστάτου θέλουν έμβυβάζεσθαυ εΰς το ταχύπλουν τοϋτο. άλλ'οτυ θέλευ λαμβάνευ τά ηδη έκκαθαρυσθέντα καύ εΰς τάς άποθηκας τοΰ έπυστάτου τοϋ ταχυπλόου έναποτυθέντα πράγματα. Καύ τέλος θέλουν έπυβυβάζεσθαυ. Καθέν εξ αΰτων θέλευ έκτελεΰ.τά όποϋα ένα- ποτύθενταυ εΰς τό λυμοκαθαρτηρυον τΐίς Μελύτης άπό τό συγχρόνως με' αυτό άπό την Ελλάδα φθάνον ταχΰπλουν. Παΰοντος του φορτώματος θέλευ έκπλέευ δυά το Ναύπλυον. Τό ύγευονομυκόν γραφεΰον θέλευ έχγευρύζευ εις κοσυδηράν αυτό τά είς την λευ— θηκην δυά τό Ναύπλυον γράμματα. "Εκαστ. έν Μελύτη έμπορου ήθελαν νά στεύλωσυν εΰς την Ελλά­ δα. 19.τυ τό άλλο ήθε­ λε φέρευ.σταθμευόμενον 24 ώρας εΰς Σΰραν.θέλουν δυατηρώνταυ με την μεγαλητέραν άκρύβευαν.ό'σον καύ εΰς την έπυστροφην του.τόσον εΰς τη'ν μετάβασυν.είς αυτό δλα όσα ò Έλληνυκός Πρό­ ξενος καύ οι. εΰς τρόπον ώστε νά ?ίναυ εΰς κατάστασυν νά φορτώνη ο. Σ μ ύ ρ ν η 20.μετά τάς οπούας θέλευ έπαναλαμβάνευ τον δυάπλουν του μεταξύ Ελλάδος καύ Σμύρνης.32i πλόου."Εν ταχύπλουν θέλευ ταξευδεύευ άπό την Ελλάδα εΰς Σμύρνην.φθάνον.

"Εν ταχυπλουν θέλευ δυαπλέευ άδυακόπως μεταξύ Ναυπλύας καύ Χανύων. "Εκαστος αυτών των ταχυπλόων θέλει. Σταθμός εΰς Χανυά.Où μετά ταύτα δύακπλου αύτων θέλουν γύνεσθαυ άμετατρέπτως ανά 30 -ήμερων μεταξύ δυάστημα καύ εΰς την αύτην πάντο­ τε έποχην δυά τά δύο μέρη.ευ τό της Αΰγυπτου δυά την Σύραν καύ Ναύπλυον.θέλευ ιράττευ δσα καύ τό εκ Ναυπλύου έρχόμενον.Τό αυτό θέλευ κάμνευ καύ δυά τάς πραγματε'ύας. Θέλευ άποβυβάζευ τους δυαβάτας. 21. : 26. Θέλευ σταθμεύεσθαυ Μ. "Εν ταχυπλουν θέλευ δυαπλέευ άδυακόπως μεταξύ Άλεξανδρεύας καύ Χανύων.Τό εκ Ναυιλύου ταχυπλουν καθώς καύ το έξ 'Αλεξανδρείας θέλουν άναχωρησευ την αύτην ήμέραν άπό εκαστον αυτών των δύο λυμένων.322 Ταξεύδυον μεταξύ Ελλάδος καύ Αΰγυπτου. ό έπυστάτης του ταχυπλόου θέλευ έπυβυβάζευ εΰς τό της Άλεξαν)δρεύας ταχύπλουΑρσα τό της Ναυπλύας ήθελε φέρευ δυά νά σταλωσυν εΰς Άλεξάνδρευαν. "Οταν συνέρχωνταυ εΰς Χανυά τά άπό Ναυπλύας καύ της Αΰγυπτου ταχύ­ πλοα. Θέλευ έπυβυβάζευ ωσαύτως εΰς τό της Ναυπλύας ταχύιιλουν ό'σα ήθελε φέ.φθάνον εΰς Χανυά.Χωρύς να παρεμβρ εΰς κανένα λυμένα. 24.ημέρας εΰς Σύραν εΰς δλους τους δυάπλους του.δυά νά δύναταυ οΰτω νά έπευκολύνεταυ ή εΰς τά Χανυά συνάντησυς αύτων. Ταξεύδυον άπό Ναύπλυον εΰς Χανυά 23. Τό αιΆΰγύπτου ταχυπλουν.Φθάνον εΰς Χανυά τό άπό Ναυπλύας ταχυπλουν. θέλευ έγχευρύζευ τους δυά τά Χανυά γρούπους προς ους έπυστέλλονταυ. Ταξεύδυον Άλεξανδρεύας εΰς Χανυά.θέλευ έγχευρύζευ εΰς τον Πρόξενον της ΑύτοΏ Μεγαλευότητος τους δυά τά Χανυά φακέλλους καύ έγγραφα. 22.καύ ξεχωριστά τους δυά τη'ν Άλεξάνδρευαν.δια νά υπάγουν εΰς Χανυά.où όποΰου θέλουν θέτονταυ εΰς Ναύπλυον εΰς ΰδυαύτερον δυσάκκυον. περυμένευ το άλλο εΰς τά Χανυά. τους δέ δυά την Άλεξάνδρευαν εΰς τον επυστάτην του ταχυπλόου έπύ άποδεύξευ παραλαβής.Φθάνον εκαστον των ταχυπλόων θέλευ έκτελεϋ τά της άποβυβάσεως δυά .

Ό εργολάβος των ταχυπλόων θέλευ άπαυτεϊ. 27.καθώς καύ δυά τά πλοϋα του Κράτουςδυό καύ θέλευ έκπληροϋ δλας τάς δυατυπώσευς.δπου δέν ύπάρχευ λουμοκαθαρτηρυον.θέλουν άποτύθεσθαυ εύς τό λουμοκαθαρτηρυον της Σΰρας.έπανερχόμενον εί.ς κάθαρσυν πραγματύας:έπευτα θέλευ φέρευ εί.Τά ταχύπλοη δέν θέλουν δυημερεΰευ ποτέ εύς εκαστον λυμένα περυσ— σότερον του ανωτέρω προσόυορυσθέντοε καυροο. "Οσαυ ύποκεύμεναυ εύς κάθαρσυν πραγματεΰαυ ήθελαν έρχεσθαυ άπό Ά λ ε ­ ξάνδρευαν η άπό Χανυά. τόν ναϋλον άμα αύ εί. Έ ά ν εύς την έποχην της άπό Ναύπλυον αναχωρήσεως του δέν ή'θελεν ευυαυ τελευωμένος ò καυρός της έκκαθάρσεώς του.καθώς καύ έκεϋνο τό όποΰον φορτώνευ εύς Χανυά δυά Ναυπλυον.τά δυο ταχύπλοα θέλουν έκπλέευ δυά νά έπανέρχωνατυ ό'θεν άνεχώρησαν.θέλευ δυαμένευ 4. 29.ημέρας.ς κάθαρσυν πράγματα·ό καυρός του πλου θέλευ λογαρυάζεσθαυ καύ δυ'αύτό. Τό εύς Άλεξάνδρευαν φορτώνον ταχύπλουν.αΰ όποϋαυ έπυβάλλονταυ εύς τους πλουάρχους των πλούων του Κράτους παρά τοϋ ύγευονομυκοΰ κανονυσμοΰ. où προς ους έπυστέλλονταυ. 28.καύ νά δύναταυ νά άναχωρη δσον τό δυνατόν εύς βραχυτέρου χρόνου δυάστημα μετά την άφυξυν αύτοϋ. "Αμα γύνωσυν αϊ.ί'ο νά ήναυ τόόγλυγωρότερον εύς κατάστασυν νά λαμβάνη δσα ήθελε φέρευ τό αλλο.δυά νά μη άντυβη ποτέ εύς τόν περύ δυέκπλου κανσνυσμόν. έργασύαυ αδταυ. Δυημέρευσυς εύς τους λυμένος.ς Σύραν.Τό άπό Χανύων ταχύπλουν.δυά τον λυμένα Ναυπλύου.θέλευ άναχωρεϋ ύποκά:αρσυν.Ή κάθαρσυς αύτοϋ αρχεταυ άφ'?1ς ημέρας έκφορτώνονταυ είς Σΰραν τά ύποκεύμενα εί.έκτος •μόνον έάν τύχη άπαραύτητος ανάγκη.άπό τό όποΰον θέλουν τάς εξάγει.ς κ ά ­ θαρσυν ύποκεύμεναυ πραγματεΰαυ ήθελαν έναποτεθη εύς τό λουμοκαθαρ­ τηρυον.έκτος μόνον ανάγκης με~ γύστης νομύμως άπεδευχθεύσης.δέν δυναταυ νά λαμβάνουν εύς κάθαρσυν ύποκευμένας πραγματύας. .ς την καθέδραν της Κυβερνήσεως την άλληλογραφύαν καύ τάς μη χρηζουσας κάθαρσυν πραγματεύας.δυά νά έναποθέτη εύς τό λουμοκαθαρτηρυον δλας τάς όπούας ήθελε φέρευ ύποκευμένας εί.

έάν ò Κύρυος Φεράλδης έγκρύνη τοϋτο προς όφελος της ύπηρεσύας. 33.νόν θέλευ εύδοπουεϋσθαυ περύ της εποχής τοΌ εκπλοου των ταχυπλόων δυά των έφημερύδων καύ δυά τοι. ναΰται.ν.Τό κοι.τό καθυστέρησαν πλούον θέλει.οΰτε άπό τήν Ελλάδα.ό έ'κπλους των ταχυπλόων δέν είναι.μον ευκοσαπλάσυον της τυμής έκαστου γράμματος·ου ΰποπύπτοντες εύς ιό αυτό πταϋσμα ένοχοι. Où παραβάται.μής των γραμμάτων καύ των φακέλλων προερχόμενον ποσόν θέλευ ανήκει.σμός φέρει.καύ τοϋ δυαπλέοντος μεταξύ Άλεξανδρεύας καύ Χανύων. Έ ά ν συγχρόνως αΰτη συνέντευξης ήθελε συμβή εΰς την καθέδραν της Κυβερνήσεως.κανέν των δύο ταχυπλόων δέν θέλει.άλλ'άφοϋ πρότερον ευδοποοήση περύ τούτου την Κυβέρνησι. 31.ωροσμένην εύς τό παρών συμφωνητοκόν.ά συναχωμένα ταχύπλοα δε'ν δύνανται.ς τήν Κυβέρνησαν.Τά ταχύπλοα θέλουν αναχωρεί πάντοτε άπό την καθέδραν της Κυβερνη'σεως καύ θέλουν έποστρέίρει.ά πρώτον προστι.στατυκών. τον αύτο'ν πλοΟν. όλον εΐ.324 Τα εις Ιίελύτης «otti Χανι. Μετά τ ήν γνωστοπούησι.ορι. . θέλουν άποβάλλεσθαι.ον. η νά άλλάσσεταυ οΰτε καύ άπό αυτήν τήν Κυ­ βέρνησαν.οΰτε κανεύς άλλος άπό τους έπι. Τό έκ της τι.χοκολλήτων έγγραφων. Ύπηρεσύα του ταχυδρομεύου των γραμμάτων. δύνανται.με'λλοντα να δι. OÙ πλούαρχοι.έξαορουμένων μόνον των δυο τά όποΰα ταξευδεύουν άπό Μασσαλύας εΰς Μελύτην. δέν δύνανται. μέγα πλεονέκτημα εί. ήθελαν εύρεθη συγχρόνως ευς τον αυτόν λυμένα έξ αυτύας θαλασσύων περι.ν δυο ταχύπλοα.ν έκεύσε πλευότερον των 4 ήμερων μετά την συναπάντησύν των.ν αυτήν.ονδήποτε μέρος.υδύα έξουσύα νά αναβάλλουν τον εκπλουν ενός ταχυπλόου. 32. δι. νά λαμβάνουν κανέν γράμμα άπό όποι. να δυαμέν>ωσι. καύ οι. 30.οΰτε άπό τά έξωθεν. άφοϋ πληρώσουν τό αυτό πρόστυμον.καθό ό προσδι. της τουαύτης δυαταγής θέλουν πληρώνει.ς τό έμπόρι. δυνα­ τόν πλέον νά αναβάλλεται.στάτας του. ε'ς αύτήν.θΰτε ό Κύροος Φεράλδης.ατρέξωσι. αναχωρεί δσον το δυνατο'ν ταχΰτερον. άναχωρεύ ευμή άφου δοατρέψη τεσσάρας ημέρας εΰς τον λυμένα..τό δε άλλο θέλευ έκπλέευ κατά την έποχήν την δι. Καθ'ην περύπτωσι.

'Υποφορτωταΰ.δπου ταξευδεύουσυ τά ταχύπλοα. Εΰς περυπτωσυν.από τά μέρη.καυ έγκρυθεϋσαν παρά τοΰ tnC των Οΰκονομυκων Γραμματέως. Αύγ.(12Σεκτεμβρ. 38.ό Κύρυος Φεράλδης καυ οΰ πλουαρχου θέλουν συμμορφοΰσθαυ κατά τους κανονυσμοΰς τοϋ 296 άρθ.θέλευ έκπυπτεσθαυ .καυ περύ τούτου δλα τά δυομολογηθέντα εΰς την συγγραφήν.τήν γενομένην «ατά την 31.τό όποϋον κληρώνουν συ­ νήθως οι. Ό Κυρ. 35. εΰς την ύπηρεσύαν της Αΰτοϋ Μεγαλευότητος.52 5 Δυκαυώματα της Κυβερνήσεως. λουπου έπυβάταυ·θέλουν δε τρέφεσθαυ ΰδυα δαπάνη.τοϋ Έμπορυκοϋ Γαλλυκοϋ Κώδηκος·δταν δέ δέν δΰνανταυ νά εΰρωσυν άλλο πλοΰον.) του 1833 έτους. Ή Κυβέρνησυςεχευ τό δυκαύωμα νά έμβυβάζη δΰο όδουπόρους. Πάσα έμπορυκή έπυχευρησυς.τά προσδυωρυσμένα εΰς το παρόν συμφωνητυκόν άπαγορεύεταυ εΰς τά ταχύπλοα·τοϋτο δέ γύνεταυ δυά νά έμποδυσθωσυν οΰ πλοίαρχου από τοϋ νά εΰρύσκουν πρόφασυν δτυ έλλυμενύσθησαν κατ' ανάγκην.καθ'ην ή'θελεν εζναυ αδύνατος ή έπυσκευη ενός πλου'ου έν τω δυαστηματυ των κατ'ανάγκην έλλυμενΰσεων.καθόσον αναφέρονται.ό δε με το ημυσυ τοϋ ναύλου.έκτος μόνον εΰς τους λυμένας καυ εΰς το δυάστημα τοϋ χρόνου. 39. "Ολα τά λουπά δυά λογαρυασμόν της Κυβερνήσεως έμβυβαζόμενα πράγ­ ματα εξαυροΰνταυ της άτέλευας ταύτης. 36.έξ ων ό εΖς άναυλος.θέλουν έφαρμόζεσθαυ άνεξαυρέτως εΰς ό'σα πράγματα ή Κυβέρνησυς ήθελε φέρει. γροϋπου της κυβερνήσεως είναυ κατά πάντα ατελείς. Φεράλδης θέλευ εχευ εΰς κάθε ταχύπλουν ενα ΰποφορτωτην δυευθυντήν.δστυς θέλει.ώς εΰς τό ρηθέν άρθρον προσδυορύζεταυ. λαμβάνευ τάς δυαταγάς. Ού πλοίαρχου θέλουν ΰπογράφευ το δηλωτυκόν καυ θέλουν ύπόκευσθαυ εΰς τάς εν αΰτώ δυαλαμβανομένας ύποχρεώσευς."Ολου οι.εντός τοϋ Βασυλευου άπο την γενυκήν δυεύθυνσυν των ταχυδρομείων. Κενταύρου «au τοϋ Κυρ. 3 7 .Οΰ υποφορτωταυ καύ οΰ πλουαρχου θέλουν εΰσθαυ υπευθύνου δυά την έγχεΰρησυν των γραμμάτων καυ φακέλλων εΰς τον προσδυορυσμόν των.μεταξύ τοϋ έπΰ των Οΰκονομυκων ΰκουργυκοϋ Συμβούλου Κυρ.έκτο'ς δέ άπο τους Προξένους καυ Πράκτορας τοϋ Βασυλευου. Φεράλδη. 34.

άν ό Κυρ.ό Κυρ.νά εΰδοπουώσυν Εΰς την Ελλάδα τους λυμενάρχας-εΰς τά έξω της Έπυκρατεύας μέρη.ώς κάτωθεν ρηθη<>εταυ. τ+δ.θέλευ τά έξαποστέλλευ μέ έξοδα του εΰς τον τόπον της καθέδρας της Κυβερνήσεως· 41.θέλευ τελευώσευ την 1(13) Σεπτεμβρ.ητυς χρεωστεύταυ δο'οσον καυρόν ήθελε χρονοτρυβησευ εκαστον ταχΰπλουν εύς εκαστον ταξεύδι.δυά τά όποϋα δέν ήθελε δυνηθη νάάπολογηθρ κατά νόμους. Τό παρόν συμφωνητυκόν άρχόμενον ώς προς την εκτέλεσαν του από τάς 2(14)Σεπτ. τους Προξένους καύ Πράκτορας της έλληνυκης Κυβερνήσεως. 1833 καύ μέλλον νά δααρκέση δυο ολόκληρους χρόνους κατά συνέχευαν. Φεράλδης θέλευ έγχεορύζευ αμέσως εΰς τό ταχυδρομεϋον τά δημόσια έγ­ γραφα ·εΰς έλλευψυν δέ ταχυδρομείου.άμα φθάνωσυ τά ταχύπλοα εΰς τους λυμένας.όν του.Î26 άπό την κατά μηνα.καύ νά δοατρύψη έκεϋσε. Τά ταχύπλοα θέλουν θεωρεϋσθαυ εΰς δλους τους λεμένας τοϋ Έλληνυκοϋ Κράτους ώς τά έθνυκά πολεμυκά πλοϋα." Ολα τάδυκαι.ώματα καύ δλαυ αΰ Οιίοχρεώσεες τοϋ Κυρύου Φεράλδη κοιύ τών πλουάρχων του θέλουν κρύνεσθαε κατά τους ορυσμούς τοϋ ΰσχυοντος .Φεράλδης δώση αΰτύας δυκαύων παραπόνων. Ή Κυβέρνησες καύ ου εΰς τάέξωθεν Πράκτορες αύτης θέλουν χορη­ γήσει. 43. 46.τοϋ 1835 έτους.ασθη εΰς την έπυστροφήν του νά έλλομενυσθτί κατ 'ανάγκην βΰς ένα των της ξηράς λυμένων της Ελλάδος. Ό Κΰρυος Φεράλδης καύ où πλοίαρχου του χρεωστούν. ϊό δέ ήμερολόγυόν των θέλουν τό καθυποβάλλευ αμέσως εΰς την θεώ­ ρησαν των αυτών υπάλληλων αρχών.καύ θέλουν άπολαμβάνεο τάς αύτάς άτελεύας καύ προνόμουα.θέλουν ΰψώνευ σημαύαν ώς αυτά. Ή Κυβέρνησες επυφυλάττεταυ τό δυκαύωμα νά ακύρωση τό παρόν συμφωνητοκόν.εΰςτόν Κυρυον Φεράλδην προσ- δυορεσθεϋσαν έιεχορηγησεν μύα ανάλογος ποσότης μ'έκεΰνην. Έ ν τοσουτω δλαυ αΰ εν αυτούς πραγματεύαυ θέλουν ύπόκευσθαυ εΰς την πληρωμην των τελωνιακών δυκαυωμάτων χωρύς έξαύρεσυν.Έάν δε εν ταχΰπλουν ήθελε βι. 40. η εΰς καμμύαν νησον τοϋ Βασυλεύου. την ύποστηρυξύν των δυά νά επιτύχουν άπό τάς ξένας Δυνάμεος οσα ηθελον άφορςί προς τόσυμφέρον τοϋ έθνυκοΰ έμπορύου. 4 4 . Δυάρκευα τοϋ συμφωνητυκοϋ. 42.

ς Μελύτην καύ Χανυά δυάμεσος ύπηρεσύα άμα έπυστρέψωσυν εις αυτούς τους δυαμέσους λυμένας τα έσχατα δυά την Μασ- σαλύαν καύ Άλεξάνδρευαν έκπλεύσαντα ταχύπλοα. Ό Υπουργικός Γραμματεύς Σ.ΚΩΛΕΤΤΗΣ. Ό έπύ των Έσωτερυκων Γραμματεύς της Έπυκρατεύας Ι. καύ Τετάρτη 20/6/183>+. έτος Γ'. Ό Εργολάβος τών Βασυλυκων Ταχυπλόων Φ.Φεράλδης Θεωρηθέν έπυκυροΰταυ .τρ 17 (29)Μαύου 1834. Σάββατο 16/6/1834. έτος Γ'.321 εις την Ελλάδα Γαλλυκοϋ Έμποροκοϋ Κώδηκος.'Ρωσσέτος . ΑΘΗΝΑ. Τα δυά τοϋ παρόντος συμφωνητυκοϋ δοομολογηθέντα θέλουν εμβη εΐ. αρυθμός 154.ς ένέργευαν κατά λόγον ττίε εις Ναύπλυον έπυστροφης των θαλασσοπλούν- τον ταχυπλόων·Τρύα νέα ταχύπλοα θέλουν εμβη έπύσης είς ένέργευαν δυά νά άρχόση η εί. άρυθμός 153. . Έ ν Ναυπλύω.

έπι. ύππο'την τοϋ χρυσού σταυρού του βασι.καέ αποστολι­ κής Μεγαλει.ς η τε της Ελλάδος καύ ή της Αύστρύας.καί προσδυορίζουσα τους λυμένας.ς ταύτας κατέστη αναγκαίο ς.ώς έπι. 1. νέος χανονι.ο'τητος του Βασι. OL. ou ôpou της Ταχυδρομικής συμβάσεως της 7 Μαρτυου (13 Φεβρουαρίου 1834) δεν έπαρχοϋσι.λυκής.ώρυσαν εκ μέρους μέν της Ελλάδος τον Κύρι.λέως της Ελλάδος.τετραμμένους. Μεταξύ Ελλάδος καύ Αυστρίας θέλει.έπυφυλαττομένης της ανωτέρας έπυκυρώσεως.οϋς θέλει.στάσει.σμό'ς συμφωνοτερος προ'ς τάς περι.Μεγαλεΐίΰτητι.ς τάς παρούσας περυστάσει..λι. κλευσθη συγχρο'νως μεταξύ της Έ λ ληνυκης Κυβερνήσεως καί τοϋ Δυευθυντηρίου της Έταυρείας Λο'ϋδ συν­ θήκη θαλασσοπλο'ίας.καύ οτι.δερΰκον ' Ιγγελχέϋμ θαλαμηπολον της Αύτης Αύτοκρατορι.κής βασι.ς.328 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ [Β'] Μεταξύ τοΰ Βασυλεόου xfjs'Ελλάδος καό της Αύστρυακης Αυτοκρατορίας Πευσθευσαι.ππότην της Λεγεωνος της τυμης.ν μεταξύ Ελλάδος καύ Αυ­ στρίας.εΐ.ππότην τοϋ 'Ρωσσοκοΰ τάγματος της άγέας "Αννης β' τάξεως.ον Γεώργι. δε επίτροπου άνταλλάξαντες τά πληρεξουσυα αύτων.Μεγαλει.ον Σχοϋφον. ί. "Αρθρ. βουλευτήν . Κυβερνήσει. τω Βασυλεϋ της Ελλάδος.καύ ί.οτι.κοϋ τάγματος τοϋ Σωτήρος. αϊ. άμφοτεραι.Β ταχυ­ δρομυκην ύπηρεσίαν. "Αρθρ.τετραμμένον Αύτης παρά τη Α. περοπλέον εΐ.Γενι.κον Δι. 2.ο'τητος.κανονίζουσα τους μεταξύ Ελλάδος καί Αυστρίας κατάπλους καί άπο'πλους.συνέταξαν τά έπο'μενα άρθρα. Ή συγκουνωνία αυτή θέλευ γίνεσθαυ δυά των Αύστρυα- κων άτμοπλοων τοϋ Λόϋδ των έκτελούντων την δυά θαλάσσης Α. ή ταχυδρομυκή συγκουνωνία. συνδέει. δ ι.ον κο'μητα Φρει. Έ κ μέρους δε της Αυστρίας τον Κυρι.καύ ευρεθέντων τούτων εν τάξει. ΰπάρχευ τακτυκή καί περυοδυκή ταχυδρομυκή συγκουνωνία προ'ς μεταφοράν των τε έπυστολων καί των έντυπων εξ Ελλάδος εύς Αύστρίαν καί τά λουπά Κρά­ τη καί τ'άνάπαλυν. .ευθυντήν των Ταχυδρομείων της Α. Προς τον σκοπόν δέ τούτον θέλει.ς ους ανετέθη νά συζητήσωσυ καύ κλεέσωσυ Ταχυδρομυκήν σύμβασι.

"Αν δ'εις το μετά ταύτα κρυθή εΰλογον νά συστηθωσυ γρα­ φεία προς άνταλλαγήν άλληλογραφυας καυ άλλαχου έκατέρας των έπυκ- κρατευων. 6.τοΰ Ιϊευραυως καυ των Πατρών. Ή αποστολή τών άλληλογραφυίον θέλευ γυνεσθαυ περυοδυκως εΰς τάς περυωρυσμένας έποχάς καυ κατά τάς βραχυτέρας δυευθύνσευς. ^Αρθρ.τοϋτο θέλευ γυνεσθαυ δυά κουνής συγκαταθέσεως αμφοτέρων των ταχυδρομυκων Δυευθύνσεων.5. "Αρθρ. "Αρθρ.θέλευ πληρόνευ προς άποζημυωσυν φυορυνα 20 εντός εξ μηνών άπό της ημέρας της άπαυτήσεως. 7. Το κουνόν δυναταυ νά πέμπτη έπυστολάς συστημένος.329 "Αρθρ. 3. εΰσθαυ ελεύθερου·ά.έκ τών δυω ταχυδρομυκων δυευθύνσεων. έπυστέλλοντες εν Έλλάδυ καυ έν Αύστρυα θέλουσυν.δπως ταχύτατα φθάνωσυν εΰς τον προς δν δρον των.της Σύρου.ητυς δΰναταυ νά γυνή η εΰς τό ταχυδρομυκόν κατάστημα.αλλ' έπ'αύτων δέν θέλευ σημευοΟσθαυ ή άξυα του περυεχομένου. μέχρυ του μέρους εΰς: δ έπυδΰδεταυ. Ή άπότυσυς της ποσότητας ταύτης θέλευ γυνεσθαυ εΰς τόν έχοντα δυ- .καυ θέλευ θεωρηθη ως μέρος συνεχές καυ συμπληρωτυκόν της συμβάσεως ταύ­ της. 9.Οι.β'.έκευνη ΰφ'τίς τήν δυκαυοδοσυαν άπωλέσθη ή έπυστολή.17 καυ 18 όρυζομένων περυστάσεων .άφ'οδ ή έπυστολή άποστέλλεταυ. "Αρθρ.δθεν εγευνεν ή αποστολή.δυότυ τό ταχυδρομεΰον δέν ύποχρεοΰταυ ν'άποζημυώσρ. Της θαλασσοπλοϋκής ταύτης συνθήκης άντυγραφον έπυκυρωμένον θέλευ προστεθή εΰς την παροϋσαν ταχυδρομυκήν σύμβασυν.άλλά μόνον ν'άποδευξη δτυ ή έπυστολή απεστάλη καυ έπεδόθη άκρυβως κατά τήν έπυγραφήν της. Έ ν περυπτώσευ καθ'ην έπυστολή συστημένη ήθελεν άπο- λεσθη δυά παραδρομής η άμελευας των ταχυδρομυκων υπαλλήλων. "Αρθρ.ή νά άφήσωσυν όλόκληρον το ταχυδρομυκόν τέλος εΰς βάρος τοϋ άναδεχομένου τήν άποστολήν. Ή άμουβαΰα ανταλλαγή των ανταποκρίσεων θέλευ γυνεσθαυ εΰς κεκλευσμένους φακέλλους.ή εϋς εκεϋνο δπου έμελλε νά γυνή ή έπυδοσυς.έκ μέν Ελλάδος δυά των γραφευων των * Αθηνών. 8. "Αρθρ. ή νά προπληρόνωσυν όλό­ κληρον το τέλος τοϋτο άπό του μέρους. 4 . εκτός μόνον των εν αρθρους 16.εχ δέ της Αύστρυας δυά τοϋ γραφείου της Τεργέστης.

"Αρθρ.Τό θαλάσσυον τέλος δυά την μετακόμυσυν των έπυστολών μεταξύ Τεργέστης καύ των Έλληνυκών λυμένων.ήτυς θέλευ συνεννοηθη μετά της διευθύνσεως του Λόϋδ δυά την προς αυτήν άπότυσυν τοΰ θαλασσύου τέλους.τρύα καραντάνυα·γ.3ίϋ καύωμα έπ'αΰτής. άφ'?ίς ημέρας ή έπυστολή δοθή ευς το ταχυδρομεϋον-μετά δε την προθεσμύαν ταύτην δεν δύναταυ νά γύνη άπαύτησυς. σημευωθέντα τέλη άνήκουσυν εύς την Αύστρυακήν τα­ χυδρομυκήν δυεύθυνσυν. (ΐροσδυορύζεταυ .το δέ ύπό στουχεϋον γ! άναφερόμενον τέλος άνήκευ εύς την Έλληνυκήν τα­ χυδρομυκήν δυευθυνσυν.ή δε άπαύτησυς πρέπευ νά γύνη εντός τρυών μηνών. 10.καύ ούτω καθεξής. Έπυστολαύ δέ υπέρ τό εν λωτύον καύ μέχρυ των δύω λωτύων ζυγύζουσαυ τυμώνταυ τό δυπλοΟναΰ δέ υπέρ τά δύο καύ μέχρυ των τρυών λωτύων ζυγύζουσαυ τό τρυπλάσυον τοΟ δυά τήν άπλην έπυστολήν όρυσθέντος τέλους. Το θαλάσσυον τέλος β.κατά τον σταθμόν της Βυέννης η 15 γραμμάς. το τέλος του Αύστρυακοΰ ταχυδρομεύου γ.καύ β'.εξ κα­ ραντάνυα· δ.όπου θέλουσυ προσορμύζεσθαυ τά άτμοκύνητα τοϋ Λόϋδ. άπό Τεργέστης η εύς Τεργέστην δύο καραντάνυα· β' από των μέ­ ρων η ευς τά μέρη τά μη απέχοντα της Τεργέστης υπέρ τάς 10 λεύγας τό πολό. "Αρθρ. Τά αύστρυακά ταχυδρομυκά τέλη προσδυορύζονταυ ως έπεταυ·α'. "Αρθρ. Τά έλληνυκά ταχυδρομυκά τέλη κανονύζονταυ κατά τήν . άπό των μερών η εΰε τά μέρη-τά απέχοντα της Τεργέστης μέχρυ 20 λευγών καύ αυτών έμπερύλαμ^ανομένων.ώς καύ où επέκευνα των 10 λευγών μέχρυ 20 λευγών καύ αυτών έμπερυλαμβανομένων. τό τέλος τοϋ Έλληνυκοΰ ταχυδρομείου.Où ταχυδρομυκού σταθμού où εντός τοϋ κύκλου δέκα λευγών άπό Τεργέστης εύρυσκόμενου.11.θέ λουσυ γνωστοπουηθή ευς τήν Έλληνυκήν Δυεύθυνσυν τών Ταχυδρομεύων. "Αρθρ. 13. 12. Τά δυά την μεταξύ των δύω έπυκρατευών ταχυδρομυκήν κουνωνύαν πληρωτέα τέλη εΰσύ τά έξης· α. άπό δλα καύ δυ'δλα τά λουπά μέρη τοΰ τους Αύστρυακοΰ Κρά­ εννέα καραντάνυα δυ'έκάστην άπλην έπυστολήν ενός αύστρυακοΰ λωτύου.ευς εννέα καραντάνυα (monnaie de couvent) δυ'έκάστην άπλην έπυστολήν ζυγύζουσαν εν λώτυον. Τά ύπό α'.

άπλης έπυστο>ης κατ'αΰξησυν πέντε γραμμών του βάρους. τέλους όυά την δοά ξηράς άποστολην τών γραμμάτων πληρόνευ προ'σθετον τέλος ^0 λεπτών.πλήν μόνης της Δυευθυνσεως της ύπό γραφής καύ της ήμερομηνύας·Ι. φέρεο εύς γνώσον της Δυευθύνσεως τών Αύστρυακων τους τόπους όσου κεΐνταυ εύς τάς προρρηθεύσας άποστάσευς.φυλλάδυα καύ περυοδυκά εκτυπα ύπό σταυρωτη'ν η άπλην ταυνύαν καύ ουδέν άλλο έχοντα δυοί χευρός έπυγεγραμμένον.έκτος τοΰ υπό της δυατυμησεως κανονυζομένου. "Εκπτωσυς του τέλους γόνεταυ έπό τών επομένων άντυ>:ε υμένων. 14. καραντάνυον·2. Α.πληρόνεταυ ώς θαλάσσυον τέλος καύ ως αύ­ στρυακόν ταχυδρομυκόν τέλος. Ή Δυευθυνσυς τών Ελληνικών Ταχυδρομείων θέλει. τό έλληνυκόν ταχυδρομυκόν τέλος εύς τέσσερα λεπτά τό φΰλλον.τό τέλος της άπλης έπυστολης δυά δΰο . "Αρθρ. άπ''Αθηνών καύ εύς 'Αθήνας β'. Β.Δυά δεύγματα εμπορευμάτων δεδεμένα ύπό ταυνύας οΰτως.προστυθεμένου πάντοτε τοΰ ήμόσεως του τέλους της.τό θαλάσσυον τέλος προσδυορύζεταυ εύς~~1. Έπυστολαυ δε ΰπερβαύνουσαμ τό βάρος απλών έπυιττολών θέλουσυ πληρόνευ α! άπό 7 1/2 μέχρυ 10 γραμμών μυ*αν καύ ήμύσευαν φοράν το δυκαύωμα άποκλεμστυκώς του τέλους της άπλης έπυστολης β! άπό 10-15 κλευστυκώς δΰο nui γραμμών δυο - γ! άπο' δέ 15-20 γραμμών άπο- ήμόσευαν φοράν το τέλος της απλής έπυστολης καύ ούτω καθεξής.καθ'ην άναλογύαν προσδυορόζευ ή δυα~ύμησυς. Ά π ό παντός μέρους καό εύς πάν μέρος άπέχον μέχρυ 10 ωρών καό αυτών έμπερυεχομένων 10 λεπτά'άπό 5έ 10 μέχρυ 20 ωρών 20 λεπτά-άπό 20 εως 30 ωρών 30 λεπτά·άπό 30 καό έπέκευνα 40 λεπτά δι/έκάστην άπλην έπυστολην ζυγύζουσαν ÒXLγώτερον των 7 1/2 γραμμών. ΰσχόουσαν δυατυμησυν.55! έν Ελλάδι.ώστε νά φαύνητ<"ίυ τό περυεχόμενον. Δυ'έφημερύδας. τό αύστρυακόν ταχυδρομυκόν τέλος δυ'εν καραντάνυον έπύ έκάστΟυ λωτύου·3.ητου «'.κατά την έγχώρυον δυατύμησυν. Δυά την μεταξύ της Στέρεας καύ τών Νήσων τοο Βασυλεόου κουνωνόαν καυ κατ 'άνάπαλυν. άπό Πευραυώς καύ εις Πευραυα γϊ άπό Πατρών καό εις Πάτρας·δ! από Εύρου καύ εύς Συρον δε'κα λεπτά.αύξανόμενον βαθμηδόν.

δ uà τό τaχυδpoμuκóv αΰτης τέλος άκρυβως κατά την έν χρήσει.τά Αΰστρυακά ταχυδρομεία θέλουσι.καταλογύζεταο εΰς τό Αΰστρι. AL.ώς έλληνυκόν δε ταχυδρομυκόν τέλος. κανονύζεσθαι.το τέλος δεν δυναταυ νά ?ivau έ'λαττον τοϋ τέλους της απλής έπυστολής. δυνατόν νά ύπολογυσθη τό έκ της συνομολογύας ταύτης δυνάμενον νά πηγάση κέρδος η ζημύα.ον τό λωτύον.'έκάστην έπυστολην.η έρχεται.ή'του εν καραντάνι. ΰπάρχουσαν ταχυδρομι.θέλουσι. Άλλ'έν Αύστρύα.εκτός αν ή 'Ελληνική Κυβέρνησυς έγκρύνη εΰς τό μετέκει.κά φυλλάδοα.ν. άποζημι. 16. πληρόνει.ά τοϋτο .13 καύ 15. καύ δοά την άπο­ στολην των δευγμάτων.αν δέ στέλληταυ μόνον.αΰ έζ Ελλάδος προερχόμενα1-.ητυς πέμπεται. 15.ακη'ν δι.κόν ταμεϋον.ώς καύ δο'δλας δσαυ φθάνουσι.το τρύτον τοϋ τέλους της έλληνυχης έπι. δι.ακόν ταχυδρομι.ακοϋ .οϋσθαι. έκτος τούτου προς όφελος τοϋ Αΰστρι. τό έν Αύστρύα ώρι. Έπει. καύ εΰς Αύστρύαν αποστελλόμενοι.σμένον τέλος.332 λώτυα.οδι. η τ' άνάπαλι.αν δέν εχωσον ουδέν αλλοέπι.ν εΰσπράττευ εν καύ μόνον Έλληνυκόν τέλος 6 καραντανύων δι.πλην της διευθύνσεως της υπογραφής καύ ήμερομηνύας.12.ώς καύ την άποστολην των δευγμάτων. έ1[ύσυστάσεu έπυστολαύ θέλoυσu πληρόνει.oσau είναυ πληρωμέναο.θέλουσι. ΤάΈλληνοχά τέλη θέλουσι. κατά την Αύστρι.ν. "Αρθρ. καύ τιεριΓ τοϋ τέλους τοϋ άφορώντος τάςέφημερύδας.γεγραμμένον.ν εΰς την Έλλάδαάπληρωτοϋ. εΰς Ελλάδα πληρωθεϋσα. Α. Ή δέ Ελλάς θέλει.δη δέ δέν εύναι.τα νά ελάττωση αύτά·τό αυτό λέγεται.στολαύ-.AU εύς τά Aύστpuaκά ταχυδρομεΰα παραδι-όόμεναι. έκεϋθεν απλήρωτος.στολης.αν τό δεΰγμα ?jvau προσημμένον εύς έπυστολπν. δέ έφημερύδες καύ τά περι.ζυγύζουσαν εν λωτύον.κην αύτης δuaτύμησuv. "Αρθρ.ν διατηρηθεί την αΰτην ώς καύ μέχρu τοϋδε πρόοδον καύ θέλουσυν έξακολουθησευ όποΰαυ είναυ δο'δλας τάς έζ Ελλάδος άπoστελλoμέvaς.καύ τό αυτό θέλευ γύνει. Au έπύ συστάσεu έπι.ατύμησι. πpoπληpóvεσθau κατά τους δρους των άρθρων 11. Ή πρόοδοςτών δυο τελευταίων τούτων τελών θέλει.τά περυοδυκά φυλλάδια δσα στέλλονταυ ύπό ταυνύας σταυρωτής η άπλης.

Βασυλυκών Μεγαλευοτήτων καύ της Βασυλυκής οΰκογενεύας άφ'ένός καύ τών A. Αϊ έπυστολαύ των εΰς τά ταχυδρομικά τέλη ΰποκευμένων προσώπων καύ δυευθυνομεναυ προ'ς τάς A.κατά την εκατέρωσε δυατύμησυν.προξενεύων καύ πρακτο'ρων αυ­ τής μεταξύ των καύ μετά της Κυβερνήσεως τωνπροσέτυ δέ καύ ώς προς τήν άλληλογραφύαν τών υπαλλήλων του Λοϋδ μεταξύ των καύ μετά τοϋ δυευθυντηρύου αυτών. ταχυδρομεία παραδυδόμεναυ έπύ συστάσευ έπυστολαύ θέλουσυ πληρο'νευ προς όφελος του Έλληνυκοϋ ταχυδρομυκοϋ ταμεύου τό δυπλάσυον τοϋ τέλους της απλής έπυστολης. . έπυστολαύ των εΰς ταχυδρομυκά τέλη ΰποκευμένων προσώπων.A. "Αρθρ. γ! Τά δεύγματα. "Αρθρ. α.καύ προ'ς τά μέλη τοϋ Βασυλυκοϋ καύ τά τοϋ Καυσαροβασυλυκοϋ οϋκου. Έξαύρεσυς γύνεταυ μόνον ώς προς την άλληλογραφύαν μεταξύ της έν Έλλάδυ Αϋστρυακης πρεσβεύας τών προξένων.είτε αποστελλόμενη. Άπαγορεύεταυ εΰς τους πλουάρχους τών άτμοπλούων τοϋ Λοϋδ νά δέχωνταυ εύς Έλληνυκοΰς λυμένας.α'ή άλληλογραφύα μεταξύ τών A.ώς καύ τήν δυεύθυνσύν της εΰς ην àitoστέλλεταυ. Βασυλυκάς . Δέν ύπο'κευταυ δέ εΰς ταχυδρομυκον τέλος έν έκατέρω των έπυκρατευών. Προπληρονονταυ δέ ΰποχρεωτυκώς μέχρυ τοϋ μέρους εΰς δ δυευθύνονταυ.πρέπευ νά φέρη ή έπυστολη την σφραγύδα καύ την έπυγραφην της άποστελλούσης άρχης.αΰ έφημερύδες.άλλας έπυστολάς άπό τάς τιαραδυδομένας αύτοϋς ύπο τών ταχυδρομεύων.προσέτυ δέ δτυ άφορα τήν ΰπηρεσύαν. 17.355 ταχυδρομυκοϋ ταμεύου.Μεγαλειότητας.τά ύπο σταυρωτήν η άπλήν ταυνύαν.A. 18.τά τέλος της συστάσεως καύ το της άποδεύξεως της παραλαβής.δπου προσορμύζονταυ.αΰ δυευθυνομεναυ άμουβαύως προ'ς τάς αρχάς έκατέρων των έπυκρατευών. Β! Au εύς τά Έλλ.τά περυοδυκά φυλλάδυα. Καυσαροβασυλυκων Μεγαλευοτη­ των καύ-της Καυσαροβασυλυκης ούκογενεύας άφ'ετέρου·β' ή μεταξύ τών άρχων τών δυο έπυκρατευών άλληλογραφύα καθ'όσον άφορα ύποθέσευς της ύπηρεσύας άλλ'δπως άπαλλάττεταυ ή άλληλογραφύα αυτή τών ταχυ­ δρομικών τελών. 19.ευτε παραλαμβανομένη.A. "Αρθρ. β! AÌ.

άνηκουσαι.ς δν δι. "Αμα κυρωθείσης της παρούσης συμβάσεως.λληλογραφυαυ αύται.ς της Ελλάδος δύναταυ νά πέμτιτρ εΐ.πέμπεται.ά ξένους τόπους προσδι.κά τέλη.α. δπως εκείθεν δι.κρατει.ορι. δυά των βραχυτέρων οδών εις Τεργέστην.ωρι. συνήθη δυατύμησυν δυά την μετακομυδην της αλληλογραφίας.ς τέλος έπυστροφης·δσαυ δέ των έπυστολών τοΰτων εζχον άποσταλή ως βεβαρυμέναυ με δι.αναλαμβάνει.οδυκά έντυπα.καύ εκείθεν δι.καυώματα.ακη Κυβέρνησι. το τακτι.ευθυνσεων των ξένων έπι.ς τά μέρη τοϋ προσδι. .αιραγματεύσει. Α.προπληρόνόνταυ . αϊ.ά την έλληνι. κατά τό αυτό βάρος καυ την πληρωμην.Ή ταχυδρομυκη δυεΰθυνσι. Μέχρυς ού δέ αϊ.23.σπρακτι.20 Έπ^στολαυ μη εκδοθείσας.ών δσαυ εχουσυν άμεσον συγκουνωνύαν με­ τά της Αύστρι.ς Τεργέστην την δι.σθώσι.ήρνηθη την παραλαβήν η άναχώρησι.κατά την έν χρήσει.χωρύς νά ύπόκηνταυ εΐ.αβυβάζωνται.κά τέλη ώς έπεται.νά αί. έπυστολαύ. μεταξύ τής Αυστρυακης καύ των ξένων Κυβερνήσεων δι.σμένη αλληλογραφώ«.την κατάργησι. δι.α έφημερύδες.ακής .έπυδύδονται.κόν τέλος.ς παραδύδεταυ εΰς τά Αυστρι..ς άποπερατωθωσι. ή Λύστρι. "Αρθρ.καύ παν τό δυνάμενον νά δυευκολΰνη την άποστολην της αλληλογραφίας. "Αρθρ. γύνει.AL άπλας η έπύ συστάσει. "Αρθρ.21.ά τακτι.ν της ύποχρεωτι.ευθυνο-ντι.ς ξένους τόκους αποστελλόμενα.τότε πληρόνουσι. ό.22.σμένην άλληλογραφύαν.καύ τά τών εμπορευμάτων δεύγματα. άφ'ένός εΐ.ίετά τοΰτο δέ θέλουσι.ωρι.τά ΰπό τών έλληνυκών λυμένων εϊ.απραγματευθή μετά των ταχυδρομυκών δι.ς άλλο της Ελλάδος μέρος δι.κην άλληλογραούαν εΐ.εϋτε δυότυ ò εΐ.κών ταχυδρομείων εΐ.ευθΰνοντο. τά ταχυδρομι. τά δι.εΐ'τε δυ'αλλην τι.ν..δπως κανονι. πρόρρηθεϋσαι.καθ'όΓ κατ'αρχάς παρε­ δόθησαν από τό πέμπτον ταχυδρομεΐον εΐ.ητι.τά φυλλάδυα καύ περι.κ'ής προπληρωμής τών eπυστολών.ορύζονται.ς προς ό' δι. .απέμπηται.προσδι.ς νά δι.σμοϋ τ ω ν ή δέ έκ ξένων τόπων προερχομένη καύ 5υά την Ελλάδα προσδι.τύαν. συνεννοήσεις μετά των ελληνυκών ταχυδρομείων. "Αρθρ.?5'i "Οταν δε αϊ. δοά των τακτι. επιστρέφονται.κοϋ ταχυδρομείου.ά τοϋ πρώτου άποπλεΰσαντος άτμοπλούου εΰς τό Έλληνυκόν ταχυδρομεΰον.ακά ταχυδρομεία θέλει.

Βαυαρύας. Μ-.Βλαχέαν Μολδαύύαν. 3.καύ προσέτυ τό θαλάσσυον τέλος καύ τό Αύστρυακόν της δυαμετακομύσεως. αύστρυακόν σταθμόν.13 προς όφελος του Έλληνυκοϋ ταχυδρομικού ταμεύου.ά τάς προερχο­ μένας έκ των λούπων επικρατειών της Γερμανυκης Συμμαχύας.επομένως οΰ πέμποντες αυτά όφεύλουσυ νά πληρόνωσυν εύε τό ελληνυκόν ταχυδρομεΐον τά εν άρθρους 11 καύ 13 προσδυωρυσμένα τέλη.Δυά τάς μέχρι. άνηκευ εΐ. Ή ταχυδρομυκή δυεΰθυνσυς της Αύστρι'ας θέλευ γνωστοπουη'σευ εΰς την .Σαξωνύας προερχομένας καύ μέχρυ Τεργέστης μη προπληρωθεύσας έπυστολάς.ένώ τάύπ'άρυθ.καύ μετ'αύτοϋ τό Αύστριακογερμανυκόν.σέλθευ τοϋ λουποΰ εύς τόν ταχυδρομυκόν Αΰστρυακογερμανυκόν δεσμόν. Τεργέστης.Δυά τάς έκ Πρωσσύας.Ή δυά ξένων τελών έπυβεβαρυμένη άλληλογραφύα θέλευ πληρόνευ τά τέλη ταΰτα.οσαυ ηθελον εΐ.θέλευ ιληρόνεσθαυ τό θαλάσσυον τέλος.κών έπυκρατευών.13 Γ .καύ προς αύτό.ς την Αύστρυακην ταχυδρομυκην δυεύθυνσυν.πληρόνεταυ τό θαλάσσυον τέλος. Τεργέστης προπληρωθεύσας έπυστολάς θέλει.τό δε Έλληνυκόν ταχυδρομυκόν τέλος εύς τη'ν Έλληνυκην. 2. 1-4 τέλη θέλουν καταλογύζεσθαυ εύς όφελος τοϋ Αύστρυακοϋ ταχυδρομυκοϋ Ί'αμεύου.ό'σου ηθελον εύσέλθευ εΰς Αύστρυακόν.καύ τό Αύστρυκογερμανυκόν η Αύστρυακοϋταλυκόν κατ« τους ορούς τοϋ αρθρ. Ι.Ίταλυκόν ταχυδρομυκόν δεσμόν. κατά τό ("ρθρ.ίς άλας δέ τάς προρ^ηθεύσας περυπτώσευς θέλευ πληρόνεσθαυ προσέτυ ώς Έλληνυκόν ταχυδρομυκόν τέλος.355 μέχρι.τό αύστρυακόν δυαμετακομύσεως τέλος προς εξ καραντάνυα την άπλην έπυ στολήν ενός λωτύου.η Αύστρυακοϋταλυκόν τέλος προς εννέα καραντάνυα την άπλην έπυστολήν ενός λωτύου. πληρόνεσθαυ τό θαλάσσυον τέλος.προσέτυ δε δυά τάς έπυστολάς τών Δουκάτων της'Μοδένης καύ Πάρμας.Δυά δέ έπυστολάς προπληρωθεύσας μόνον μέχρυ των κατά την Ρωσσυαν.έξ ων τό μεν θαλάσσυον τέλος. Β! Έ π ύ δε της από ξένων τόποιν εύς Ελλάδα δυαβυβαζομένης αλλη­ λογραφίας προσδυορύζονταυ τά τέλη ώς επεταυ.Σαρδηνύαν καύ Έλβετύαν Αύστρυακών όρύων.Σερβύαν.ώς καύ δι.Πολίονυαν.ώς καύ των λουπών Ίταλι.

ώς καύ το' Αύστρυακόν τέλος δι. καύ δυά τά δεύγματα. Έπυστροφαύ δέ.ν το ποσόν των ξένων τελών.ά τάς έφημερύδας καύ έντυπα κτλ. δέ έπύ συστάσευ έπυστολαύ θέλουσυ προσέτυ φέρευ σημαντρον έ'χον .κόν τέλος.σθευσα εκπτωσις·ώς προς τά ξένα τέλη ομως. Το Αύστρυακογερμανυκόν η Αύστρο'ύταλι.θέλευ έπυτυποϋσθαυ τό σημαντρον τοϋ άποστέλλοντος ταχυδρομεύου.Εύς έπυστολάς. άχρηστου έπυστολαύ θέλουσυν έπυστρέφεσθαυ άπηλλαγμέναυ παντός τέλους έπυστροφης. κατά την έν αρθρω 12 έκτεθεϋσαν άναλογύαν.θέλευ ΰπολογύζεσθαι. AL. Αϊ.καύ ή ημερομηνύα της εΰς τό ταχυδρομεϋον παραδόσεως. ' έπι.στολάς ςυγυζουσας υπέρ το εν λώτι. "ά ξένα ταχυδρομυκά τέλη θέλουσυν εύσπράττεσθαυ κατά τους όρους. δι.καύ έπύ του Έλληνυκοΰ ταχυδρομι.35b την Έλληνυκην ταχυδρομυκήν δυευθυνσι.όμούως δέ καύ τά του Αύστρι. Έπύ τοϋ θαλασσύου τέλους καύ του Αΰστρυακοϋ της δυαμετακομύσεως. "Αρθρ. "Αρθρ. "Αρθρ.24·.Μ-. αΰτυνες πρέπευ νά γύνωσυ μετά των ανηκουσών ταχυδρομικών δυευθύνσεων.έφημερύόας κτλ. προερχόμενα έξ Ελλάδος καύ δυευθυνόμενα εί.ή έν τω αρθρ.ό ποσο'ν αυτών θέλουσυ προσδυορύσευ at συμβά­ σεις.η Αύστρι..τό Αύστρυακόν της δυαμετακομύσεως.αμετακομύσεως δι.27. ό'ροο τών προλαβόντων άρθρων ώς προς το Έλληνυκό τέλος. δυ'άπουσύαν τοϋ εΰς δν δυευθυνονταυ.θέλει.25.ουτυνες ηθελον κανονυσθή μετά τών ξένων ταχυδρομυκών δυευθυνσεων.ον βά­ ρος.έπυστρεφόμεναυ άπό ενός ξένου ταχυδρομεύου εΰς άλλο.θέλουσυ πληρόνευ τά προρρηθέντα τέλη.τό Αοστρυακογερμανυκόν καύ τό Αύστροϋταλυκόν τέλος.ακοϋταλυκοΰ.22 αναφερομένη δυαπραγμάτευσυς ηθελεν έπυφέρευ την κατάργησαν της ΰποχρεωτυκης προπληρω­ μής μέχρυ τοϋ μέρους τοΰ προσδυορυσμοΰ τών έπυστολών.τ.ακογερμα'νυκοΏ.προσέτι.κοΰ τέλους. γενέσθαι.ς Αύστρύαν. 26. περύ δν ερρέθη ΰπ'άρυθ.αΰδέ έπυβεβαρυμέναυ με δυκαυώματα θέλουσυ παραδύδεσθαυ έπύ τω σταθμώ η τυμη δυ'ης κατ'αρχάς εζχον έπυδοθη άπό τό πέμπτον ταχυδρομεϋον εύς προ'ς '6 πέμπονται. Καθ'ην περύπτωσυν ή έν αρθρ. "Αρθρ.δεύγματα εμπορευμάτων.δυά τά ρηθέντα άντυκεύμενα.θέλουσυν ΰσχυευ οι.τό θαλάσσυον.καύ προσέτυ τά τίϊς έπυστροφης.14 όρι.

σημαύνευ οτυ ή έπυστολή έπροπληρώθη μέχρο τοϋ με'ρους τοϋ προορυσμοϋ της. 31. "Αρθρ.θέλουσυ συνεννοεϋσθαυ δοά τά περαοτέρω.ή μή έπυδοθεϋσαυ . "Αρθρ.28. Άπαυτήσευς δι/έπυστολάς έπυ συστάσευ θέλουν γύνεσθαι. τρς δυεκπεμ αυώσεως αυτών. "Αρθο. "Αν δέ au ερευναυ άποδεέξωσυν δτυ η έπυστολή άπωλέσθη. είτε δυ'άρνησυν τοϋ εύς ον δυευθυνίΐΜταυ.ς τό δυάστημα τοϋτο δέν ζητηθώσυν από τον εΰς ον δυευθύνονταυ.ώστε ευκόλως νά δυακρένηταυ. 29.Ευς δε προπληρωθευσας έπυστολάς θέλευ έπυβάλλεσθαυ οΰ μόνον το έν τω προλαβόνπ.άλλά καύ άλλο έχον τά γράμματα Π.τοϋ νά τάς δεχθτί. καέ το' ταχυδρομυκόν σήμαντροντά δέ προπληρουμενα τέλη επυγράφονται.κοιύ' την λέξυν "ΡΤ3ΓΚ:ο"πληρωμένον έν τοις Αύστρυακοϋς·τό σήμαντρον δε τοϋτο τυπουμενον δι. μεταχευρέζεσθαυ έγγραφα εύδο- .Δ. έγγραφου καέ πέμπεσθαο δ^ά τοϋ επομένου ταχυδρόμου εές το ανήκον τα­ χυδρομεϋον μετά δηλώσεως τοϋ αποτελέσματος των γυνομένων ερευνών.32.όπου έπυτέθεται.θέλουσον έπυστρέφεσθαο δυά τοϋ επομένου ταχυδρομείου· αύ δέ φέρουσας την σημεέωσυν "δυαμένουσα "(poste restante)θέλουσυ μένευ εύς τό ταχυδρομεϋον έπΰ τρεϋς μήνας από της ημέρας''.33.κή καέ ή Αυστρυακή ταχυδρομική δυεΰθυνσυς. "Αρθρ. "Αρθ.εσφαλμένως δϋευθυνθεϋσαο.καλΰμματος της έπυστοληςτο δέ θαλάσσυον τέλος σημευοϋταυ έδυαυτέρως άπο' τά λουπά τέλη.αν εΐ. καέ θέλουσυ μετά ταϋτα έπυστρέφεσθαι. εές τό ταχυδρομεϋον το δυεκπεραυωσαν την έπυστολήν άνευ τέλους επιστροφής.ή ό άποστεύλας δέν δυατάξρ άλλως nipt αυτων.Ε.Έποστολαύ. Τό ταχυδρομεϋον Τεργέστης καύ τά μετ'αύτοΰ συγκουνωνοϋντα Έλληνυκά γραφεϋα ανταλλαγής. "Αρθρ.η άλλως παρεβυάσθη. αρθρω σημευωθέν σήμαντρον.έν τους Έλληνηκους ταχυδρομεύους.iïl τάς λ έ ξ ε ι ς έ π υ σ υ σ τ ά σ ε υ .ή Έλληνι.30. Τά αποδεικτικά της παραλαβής των έπύ συστάσευ επιστο­ λών.φέροντα την ύπογραφήν τοϋ παραλαβόντος καέ την ήμερομηνύαν της έπι^δόσεως αποπέμπονται.ευτε δι.θέλουσι.Τά ύπο τοϋ δεχόμενου την έπυστολήν πληρωτέα τέλη θέλουσυ σημευοϋσθαυ ύπο του ταχυδρομείου τοΟ πέμποντος την έπυστολήν εΰς το' μέρος.η αν αυτός. εί'ζ τό πέμψαν αυ­ τός ταχυδρομεϋον. ό'πυσθεν τοϋ περι.' άπουσέαν αΰτοϋ.'ερυθράς μελάνης.

νά άπαυτήση την τακτυκην παραλαβην τών φύλλων της εφημερίδος.36. μακροτέραν προθεσμύαν. "Αρθρ. Ή συνδρομή πρέπει. δυά του επομένου ταχυδρόμου.καό θέλει.ό συνδρομητής θέλευ πληρόνει.δτι.ν εύς τά φύλλα ταϋτα.βαύως συνδρομάς εΰς έφημερυδας έκδϋδομένας εν Ελλάδι.μη- νύαν. αν ύπάρχωσον ακόμη δυαθέσυμα παρά τώ έκδοτη. "Αρθρ. ορού άπαι. Τά Ελληνικά γραφεία της ανταλλαγής. να σημευώσι. "Αρθρ.η εν ξένους τόπους καύ νά τάς άποστέλλωσι.αν μόνον ή αποστολή' τωνευναο δυνατή εί. τό απόστειλαν ταχυδρομεΐον πρέπει.«αύ τό εν Τεργέστη Αύστρυακόν γραφεϋον όφεόλουσυ να παραβάλλωσυ το περυεχόμενον των εγ­ γράφων εΐ. νά ζητηταυ εγκαίρως. Ό ύπολογοσμός των τελών μεταξύ των Έλληνυκών καύ Αύ- στρυακών ταχυδρομείων δυά την ταχυδρομυκήν κοονωνύαν.40. "Αρθρ. έλλεύπουσι.37. νά πέμψη άδαπάνως τά φύλλα ταύτα.νά συντάττωσυ καύ άπόδεοξι. τη'ν ύπό τοϋ εκδότου αί. καύ Αΰστρύα. νά δέχωνταυ άμοι. "Αρθρ.καυ συμφωνά με τό έξαγόμενον της έξελέγξεως.μετά του περιεχομένου τών άφοκνουμένων φακέλλων. "Αρθρ. φΰλλα.αν δέ où ύπο' εκ της εκδόσεως της έφημερύδος έπυβαλλόμενοι.338 πουησεως κατά τους εΐ.ν ·άλλ'αύ συνδρομαύ τών έν ξένους τόπους έκδυδομένων εφη­ μερίδων θέλουσυ γύνεσθαυ δεκταύ.39. Ή συνδρομή' πρέπει.ν της παραλαβής.35. 38. νά ηναο τούλάχυστον δυά μύαν τρι.ώστε νά έχη καυρο'ν τό ανήκον ταχυδρομεΰον νά την παραγγεύλρ προ της ενάρξεως της περοόδου αύτης. Τά άνταλλαχτηρυα γραφεία της Ελλάδος καύ εκείνα της Τεργέστης δύνανται.τουμένην άποζημυωσυν.ς το πέμπον ταχυδρομευον.34.θέλευ ένεργεϋσθαυ κατά τους δρους τού­ τους.αν παρατηρησωσυ τυνά άταξύαν. έπυμελεϋσθαι. "Αν έφημερυ'ς τυς παύση εκδιδομένη.γύνεταυ εΰς Αυστριακά φοορύνα καύ καραντάνυα (monnaie de convention). "Ανε^ς δέμα έφημερύδων παρατηρηθμ. νά εί. Μόνον ò τον δρον τούτον τηρών δύναται. "Αρθρ.τώσι. "Αν δμως ή εί. τό δυκαύωμα ν'άπαυτηση την άπόδοσυν τοϋ άνη'κοντος μέρους της συνδρο- .δοπούησυς δέν γεόνη δυά τοϋ πρώτου ταχυδρόμου.δοπουήται.ò συνδρομητής έχει.δοπουησεως.ς την παροϋσαν σύμβασυν προσηρτημένους τύπους.

έξελέγχουσα τον ΰσολογυσμόν τοϋτον.θέλουσυ ύπολογύζεσθαυ ως πέντε λεπτά.42. ώστε ή άλληλογραφύα νά μην έπυβαρύνηταυ άπό τέλη ανώτερα των ώρυσμένων δυά της παρούσης συμβάσεοις.περυλαμβάνοντατό ένεργητυκόν καύ παθητυκόν έκαστης τών Δυευθύνσεων.φυλλάδυα κτλ. "Αρθρ.περοοδοκά έντυπα.πηγάζοντα εις τον ύκολογυσμόν τών ταχυδρομυχων τελών έκ της μεταβολής του Αύστρυακοϋ εύς Έλληνυκόν νόμυσμα. .δέν θέλουσυ ύπολογύζεσθαυ. Ή δέ Έλληνυκή ταχυδρομυκή δυεύθυνσυς θέλευ γνωστο- πουεΰ εύς την γενυκήν δυεύθυνσυν των συγκουνωνυών "έν Βυέννρ" πδν λάθος. "Αρθρ. AÛ εκτός του Αύστρυακοΰ Κράτους έκδυδόμεναυ εφημερί­ δες. "Αρθρ. "Αρθρ. φυλλάδυα καύ έντυπα θέλουσυ δυαπέμπεσθαυ άμουβαύως ύπό των ταχυ­ δρομείων.46.αν δε ύπερβαύνωσυ τά τρύα λεπτά.ο ηθελεν άπαντιίσευ. έπύ τη τυμη δσην έχουσυν εΰς έκάτερον τον τόπον.εΰς fiv πληρο'νονταυ παρά τω έν Τεργέστη συνδρομητών.45.41.359 - μης του άλλά το την έφημερύδα δυαπέμπον ταχυδρομευον δεν ύποχρεοϋταυ εύς την άπόδοσυν ταΰτην.44. AÛ δύο συμβαλλόμεναυ Κυβερνησευς θέλουν έπαγρυπνεΰ.καύ θέλευ έπυσυνάπτευ καύ τά δυκαυολογητυκά έγγραφα.θέλουσυ παραδύδεσθαυ παρά τοΐ) έν Τεργέστη ταχυδρομεύου εΰς τά Έλληνυκά εΰς την αυτήν τυμήν.άν ύπερβαύνωσυ τά δυο λεπτά.εύμη μόνον έάν ò συντάκτης ?ίναυ εύς κατάστασυν νά δώση την εΰς τους συνδρομητάς του όφευλομένην άποζημύωσυν.θέλευ καταλογύζεσθαυ εύς τον ύσολργυσμο'ν της επο­ μένης τρυμηνύας.τό Καυσαροβασυλυκόν λογυστηρυον θέλευ καταστρόνευ κατά τρυμηνύαν ΰσολογυσμόν. Ή θεϋσα οΰτως άποδευχ- δυαφορά. Κλάσματα. "Αρθρ. Έ π ύ τη βάσευ των έγγραφων εΰδοπουήσεων καύ των άποδευκτυκων παραλαβής. Άντύγραφον δέ τοϋ ύσολογυσμοϋ τούτου θέλευ πέμπεσθαυ εΰς τη'ν Έλληνυκην ταχυδρομυκην Δυευθυνσυν.43 Τό την συνδρομήν ζητοϋν ταχυδρομευον όφεύλευ νά καταβάλλη την τυμιίν αύτης αμέσως η τό πολύ εντός τοϋ επομένου μηνός εύς τό δυαπέμπον ταχυδρομεϋον. "Αρθρ. AÜ έν Έλλάδυ καύ Αύστρύα έκδυδόμεναυ έφημερύδες.

Αύ έπυκυρώσευς της συμβάσεως ταύτης θέλουσυ γύνευ έν Άθηναυς εντός έξ εβδομάδων από της σήμερον.ΙΕ'. 47. "18/12/1850.δτυ θέλευ την παΰσυν αΰτης-τούτου δέ μη γενομένου θέλευ θεωρεϋσθαυ άνανεουμένη καθ'εκαστον έτος καύ θέλευ παΰσευ μόνον ύσχύουσα εν ετος.δυ'δλην την ποσότητα εύς αύστρυακόν νόμυσμα. Άμφότεραυ *αϋ Δυευθΰνσευς όφεύλουσυ να προσέχωσυν εύς τά αποτελέσματα της συμβάσεως ταύτης καύ νά γνωστοπουώσυν εύς τάς ανωτέρας αυτών αρχάς πάσαν αυτών τροποπούησυν.καύ εύς Τεργέστη. "Αρθρ.η εύς συναλλαγματυκάς.206-218 .49. Μαρτύου 1851 ·ή δε δυάρκευα αύτης όρύζεταυ έπύ δέκα ετη κατά συνέχευαν.θέλευ δε τεθη αΰτη εύς ένέργευαν από της 1.εντός τρυών μηνών àio της ημέρας της αποστολής του τρυμηνυαύου ύσολογυσμοϋ εύς αυστριακού νόμυσμα.εύς ην οφεύλεταυ. Έν Άθηναυς^τρ 27 Νοεμβρύου (9 Δεκεμβρ) 1850. Μετά δε τη'ν εκπνευσυν της προθεσμίας ταύτης.η αν άντυκαταστ>αθη δυ'άλ­ λης συμβάσεως. Συνοδός Α'. συν.θέλευ έξακολουθη'σευ ύσχυουσα. Τόμος Πρώτος. 'Η πληρωμή θέλευ γύνεσθαυ εΰς Άθηνας.3 Aü "Αρθρ. Πρακτυκά της Βουλής. σελ.μέχρυς οδ ή μύα τών δυο Κυβερνήσεων άναγγεύλευ εύς τη'ν αλλην. "Αρθρ. Περύοδος Γ'.ην ηθελον νομύσευ πρόσφορον εύς την της ϋπηρεσύας άνάπτυξυν.αν ?ivau τό Αύστρυακόν.48.Δυ'δ εγένοντο δΰο δμουα της παρούσης καύ υπεγράφησαν ΰπό τών εκα­ τέρωθεν επυτετραμμένων.άφου γύνευ ή ρηθ"εΰσα άγγελύα.αν το Έλληνυκόν ταχυδρομεϋον ίναυ τό έχον λαμβάνευν.δπως γυνή ώριμος σκέψυς περύ της καταχωρη'σεως τών τροποπουη'σεων τούτων εύς την σόμβασυν. Τό περύσσευμα τοϋ ύσολογυσμοΟ θέλευ δύδεσθαυ εύς την Δυεύθυνσυν.

Ή έταυρεύα τοϋ Λόϋδ ΰποχρεοϋταυ νά δυατηρήση. Ι.εύς Τεργέστην. της ύφυσταμένης ταχυδρομϋκης συμβάσεως άπό 15/27 Άπρυλύου 1843.ν.έκτός έκεύνης τοΰ Καλαμακύου καύ τών Αθηνών (Πευραυώς) της αναφερομένης εύς τόν έ} α.ζύου. "Αρθρ.τς πράκτωρ έν Άθηναυς τοΰ Αύστρϋακοϋ Λόϋδ καύ πληρεξούσυος της ατμοπλοϊκής έταυρύας τοϋ Αύτοκρ.ς εί.λαβών έντολήν νά έπυφέρη βελτι.Κερκύρας.καύ έκεϋθεν δυά τοϋ ΰσθμοΰ της Κορύνθου άπό Καλαμάκυον μέχρι.ακοϋ Λόϋδ τοϋ προνομι.κης δυευθύνσεως των ταχυδρομεύων τοϋ Βασυλεύου της Ελλάδος καύ της έταυρεύας τοΰ Αύτοκρατορι.όπούα είναυ ηδη συστημένη.Φορτουνάτος "ΐβι.έπύ τρ βάσει.(έκτος της περυστάσεως ακα- .νωνύάν κατά δεκαπενθημερύαν.341 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ [Γ'] Μεταξύ της γενι.( εκτός της περυστάσεως άκαταμαχη'του ανάγκης). καύ Βασολυκοϋ Λόϋδ.ς τήν παροϋσαν συμβασι.της όπούας ή ύσχϋς δεν έξέπνευσεν εΰσέτο.τη'ν προσηρτημένην εΐ.μεταξύ Τεργέστης καύ Κωνσταντυνουπόλεως δια της Κερκύρας.Μύαν συγκοι. ' Αργοστολύου.ς.έπυφυλαττομένης της ανωτέρας έγκρύσεως.ούχου.(έκτος της περυστάσεως ακαταμάχητου ανάγκης). Ό Κύρυος Γεώργυος Σκούφος γενι. ΑΟγύου καύ Λουτρακύου εί-ς τον Κορονθυακόν κόλπον. 2.κοϋ καύ Βασυλυκοΰ Αΰστρι.νοπουησαν άμουβαύως τά πληρεξούσια των έσυμφώνησαν ώς ακολούθως.Βρι.της Σϋρου(μέ πλαγύαν γραμμτίν μέχρυ των Αθηνών άπαξ της έβδομάδος)καύ της Σμύρνης συμφώνως με την γραμμήν 2 τοϋ αύτοϋ πύνακος·καύ 3.προνομυούχου eu ς Τεργέστην. τοϋ Πεοραυως.συμφώνως με την γραμμην 1 τοϋ κύνακος.τοϋ 1 άρθρου μεταξύ Πευραυώς καύ Σύρου καθ'εβδομάδα.1.ρεύας ύπηρεσύαν το^αύτην.άφοΰ έκοι. μεταξύ Τεργέστης καύ Αθηνών (ΙΙευραυώς) δ ta της ' Αγκώνος.Πατρών .Ζακύνθου.νδι.Έτέραν δευτέραν συγκοονωνύαν άπαξ της εβδομάδος.ώσει.κός δυευθυντης των ταχυδρομεύων της Ελλάδος καύ ό Κ.ς την τών ατμοπλούων της ρηθεύσας έται.καύ νά κανονύση τάς με­ ταξύ της γενικής δοευθύνσεως των ταχυδρομείων της Ελλάδος καύ της ρηθεύσης έταυρεύας μελλούσευς σχέσει.Έτέραν τρύτην συγκουνωνύαν.

ηδη.ραι.είτε ανή­ κοντα εLς όδι.ή τυνος αναπόφευκτου έπμσκευής. άπο την ρηθεύσαν έταυρεύαν.ως καύ Σύρου. ακολούθως εύς ένέργευαν συμφώνως με τά άρθρα 3.καύ προσδι.ς το Κράτος.342 ταμαχήτου ανάγκης) ·τά ταξεύδυα ταΰτα μεταξύ Πευραι.ορυσμένα δ uà τάς ρηθεύσας Ή έσωτερυκάς συγκοί.6 καύ 22 της παρούσης συμβάσεως. "Αρθρ.Ιαυπλύας.η προτύθεταϋ νά θέση ακολούθως εΰς ένέργευαν κατά τά -<νωτέρω.οίμα συστηθωσυ έλληνι.θέλουσο δυατηρηθή πάντοτε από τήν έταυρεύαν του Λόϋδ καθ'δλην τήν δυάρκει.ά σταθμεΰον άτμοκύνητον θέλευ κάμνευ τακ­ τικώς ταξεύδυα μεταξύ Αθηνών καύ Ναυπλύας κατάδεκαπενθημερύαν. "Αρθρ.ως καύ .οκτησύα Έλληνυκή. παραύτησυς αύτη θέλει. Ή έταυρεύα Λόϋδ άφ'ετέρου εχεb τό δυκαύωμα. Τό εύς Πει.5.εύδοπουοϋσα συγχρόνως περύ τούτου τήν γενυκήν δυεύθυνσυν των ταχυδρομείων της Ελλάδος.τάς όπούας δυατηρεΐ. Έ ν τοσούτω τά ταξεύδυα ταΌτα τά μεταξύ τοΟ Πευραυώς καύ Ναυπλύας.καύ μεταξύ Πευραυως καυ Καλαμακύου θέλουν γύνεσθαυ δυ'άτμοκυνήτου σταθ­ μεύοντος εί. γύνευ μετά δύο μήνας.έκ­ τος πάντοτε της περυστάσεως ακαταμάχητου ανάγκης η έμποδυ'ου.ώτας.2.3. Άπ'έναντύας τά υπάρχοντα έσωτερυκά ταξεύδυα κατ'εύθεύαν γραμμήν.αν της παρούσης συμίάοεως.τάς όπούας ή έταυρεύα του Λόϋδ δυατηρεΐ σήμερον.συμφώνως με την γραμμην III του ρηθέντος πύνακος. At ήμέραυ της άψύξεως καύ αναχωρήσεως των άτμοκμνήτων .άλλ'ανεγνωρισμένα ώς ΰδι.νωνύας.είτε ανήκοντα εί.η ήθελε θέσει.καύ τ'άνάπαλυν.κά άτμοκύνητα.προερ­ χομένου aid τάς τυχαύας βραδύτητας των μεταξύ Τεργέστης καύ Κωνσταν­ τινουπόλεως ταξεϋδευόντων άτμοπλούων.ραυα.ς Πει.ραυώς καύ Σύρου.κατά προαύρεσυν ν'άνα- 3άλρ fi νά παύση εντελώς τά ρηθέντα ταξεύδυα μεταξύ Πευραι.θέλουσο παύσει. δηλαδή μεταξύ Πατρών καύ Λουτρακίου .καθώς καύ τάς λotπάς έσωτερυκάς συγκοϋνωνύας.άφ'ότου ή γενυκή δυεύ- ôuvauç των Ταχυδρομείων της Ελλάδος εΰδοπουήσεο περύ τούτου τήν Έταυρεύαν.μεταξύ Καλαμακύου καύ Πευραυως.καύ αΰ όποϋαμ ήθελον συστηθη δυά την άπο' της μϋας ακτής τοϋ Έλληνυκοϋ Βασυλεύου εος άλλην μεταφοράν. μεταξύ Πει. καθώς καύ au λουπαύ έσωτερμκαύ συγκουνωνύαο.

άλλα δεν δύναταυ νά τάς πραγματοπουήση.τά όποια ηθελεν άποφασύσευ ή έταυρύα νά στάθμευση ακο­ λούθως ευς Πευραυδ.5.Αυγυον. "Αρθρ. Σύρον καύ Ναύπλυον.ώς καύ εκείνα.34 3 του Λόϋδ των προσδιορισμένων μεταξύ άλλων καύ εΰς την μεταφοράν της αλληλογραφίας έκανονύσθησαν ηδη εντός τοϋ πύνακος τοΟ προσηρτημένου εΰς την παροϋσαν σύμβασυνάλλ'ή δυεύθυνσυς τοϋ Λο'ϋδ δύναταυ να τάς μεταβάλη κατά τάς άνάγκας της ύπηρεσύας καύ προ'ς το' κα­ λώς έννοουμενον συμφέρον της αλληλογραφίας.έν ό'σω άνηκουσυν εύς την περΐ.τάς όπούας κατά τό άρθρον 3 της παρούσης συμβάσεως.Η. Τά αναφερόμενα εΰς τό προλαβόν άρθρον άτμοκύνητα.Λουτράκυ Καλαμάκυ Ιΐευραυα.καύ δύο μεταξύ Τεργέστης καύ Τουρκύας δοά της Σύρου.θέλουν θεωρεΰσθαυ καύ δέχεσθαυ εΰς όλους τους λυμένας τοϋ Βασυλεύου της 'Ελλάδος καύ ΰδύως εύς Πάτρας. γενυκής δυευθύνσεως των ταχυδρομεύων.καύ θέλουσυ χαύρευ έντελη άτέλευαν παντός δυκαυώματος ναυτυλύας.θέλουν δυατηρηθη εΰς πάσαν περύστασυν.καθόσον άφορα τά ταξεύδυα αύτων εΰς τους ανωτέρω σημευωθέντας δυαφόρους λυμένας της Έλλάδος 8 ή έταυρεύα έπυφυλάττεταυ τό δυκαύωμα τοϋ νά εΰσάξρ τάς μεταβολάς ταύτας.καθώς έπύση'ς' θέλουν άπολαμβάνευ δλας τάς εΰκο- .ς την ανωτέρω ύπηρεσύαν προσόυωρυσμένων άτμοκυνητων τοϋ Λοϋδ.?ίς ό λόγος ύπηρεσύαν ώς πολεμυκά πλοΰα.ή έταυρεύα ήθελε θέσευ εΰς ένέργευαν μετά προηγουμένην συνεννόησυν μετά της.η άλλον τυνα λυμένα τοϋ Βασυλεύου επύ τώ σκοπώ τοϋ νά έξασφαλύση την έκτέλεσυν της ΰπηρεσύας έν γένευ.καθ'ή'ν κατεπεύγουσαυ άνάγκαυ ηθελον άπαυτησευ ακολούθως μεταβολάς τυνας η μεταρρυθμύσευς εΰς τον δυάπλουν των άτμρκυνήτων τοϋ Λοϋδ. "Αρθρ.άφοϋ πρώτον κουνοπουηση τον σκοιχόν τοϋτον εΰς την γενυκη δυεύθυνσυν των ταχυδρομείων της 'Ελλάδος· εύς περύστασυν δέ.η ν'άποκαταστηση τυνάζσυγκουνωνύας. καύ έν γένευ πάσα δαπάνη άφορώσα τ'άτμοκύνητα ταϋτα.πρύν η προηγουμένως συνεννοηθη μέ την γενυκην δυεύθυνσυν των ταχυδρομείων της Ελλάδος·έννοεϋταυ δε οτυ. Τά έξοδα τοϋ όπλυσμοϋ.δυαμετακομύσεως επύ των άναγκαύων προς κατανάλωσυν ανθράκων.θέλευ ευσθαυ εΰς βάρος της Έταυρεύας τοϋ Λοϋδ.τά δυο ταξεύδυα μεταξύ Τεργέστης tu 'Αθηνών (Πευραυως)δυά τοϋ ΊσθμοΟ.της αποσκευής καύ της δυατηρησεως των εΐ.

"Αρθρ.η τών δσαυ ή'θελον γεύνευ εΰς τό έξης μεταξύ τών δύο δυευθύνσεων τών ταχυδρομεύων της Ελλάδος καύ της Αύστρύας. 7. Κωνσταντυνούπολυν καύ τους λουπούς λυμένας τους σημευουμένους εν τω προσηρτημένω όδουπορυκώ πύνακυ εΰς την παροϋσαν σύμβασυν.δσα μέχρυ τοϋδε έχαύροντο κατά συνέπευαν των υπαρχόντων δυαταγμάτων των άφορόντων τά πλοϋα ταϋτα.Αΰ'γυον. "Αρθρ.καθώς έπύσης καύ έπυβάτας οποιουδήποτε έθνους με τά προσωπυκά φορέματα των καύ πράγματα.δηλαδή άπό την μεταφοράν της αλληλογραφίας.έννοεϋταυ δτυ θέλουσυ εχευ έπύσης.τών τελωνεύων καύ της άστυνομύας' τών λυμένων τούτων. έξαυρουμένης της μεταβολής τοϋ δρομολογύου. Ή εΰρημένη έταυρεύα ύποχρεοϋταυ έπύσης νά μεταφέρη δλην την άλληλογραφύαν την όπούαν ή'θελον έμπυστευθη εΰς τά άτμο­ κύνητα της εΰς έσφραγυσμένους φακέλλους. Έάν.Καλαμάκυ. "Αρθρ.δπου αυτά τά άτ- . "Αρθρ.Ναυπλυον.τών γρουπων κτλ. Τά ατμοκίνητα της έταυρεύας τοϋ Λόϋδ δύνανται νέ έπυβυβάζωσυ καύ άποβυβάζωσυν εΰς Πάτρας.καύ εναλλάξ άπό τους τόπους έκεύνους δυά την Ελλάδα. Ή έταυρεύα τοΰ Λόϋδ άναλαμβάνευ την ΰποχρέωσυν τοϋ νά μεταφέρρ δυά τών άτμοκυνητων της την άλληλογραφύαν της Ελλά­ δος εΰς έσφραγυσμένους φακέλλους.544 λύας.Κέρκυραν. δε κατά συ­ νέπευαν τοϋ άρθρου 3 της παρούσης συμβάσεως ήθελε συμφωνηθη νά προσορμώνταυ τά άτμοκύνητα του Λόϋδ καύ εΰς κανένα άλλον λυμένα της Ελλάδος.το δυκαύωμα νά ένεργώσυ καύ εκεϋ τάς πράξευς τάς άναφερομένας εύς το παρόν άρθρον.θέλουσυ συμμορφωθη αυστηρώς μέ τους δρους τών ύπαρχουσών συνθηκών.μέταλλα αργυρά η χρυσά καύ εμπο­ ρεύματα.Λουτράκυ.συμμορφουμένων των πλουάρχων εΰς πάσαν περύστασυν μέ τους κανονυσμους των ύγευονομεύων.τά δυάφορα ταχυδρομυκά γρα­ φεία τά εΰρυσκόμενα εΰς τους λυμένας της Ελλάδος.Σμύρνην.τών πραγματευών.των έπυβατών.6.καύ ώς προς δλας τάς εΰς αύτάς άναφε­ ρομένας λεπτομερεύαςν.9.δυά την 'Αγκώνα.8.Πευραυά καύ Σΰρον νομύσματα.Ούδεμύα όπουαδηποτε άρχη δυναταυ νά τ'άποτρέψη από τον εΰδυκόν των προσδυορυσμόν. Ώ ς προς τόν τρόπον δε της μεταφοράς της άλληλογραφύας μεταξύ Ελλάδος καύ Αύστρύας.καθόσον άφορα την έπυβύβασυν καύ άποβύβασυν των έπυβατών καύ τών εμπορευμάτων.

εύθυνσι.12.σι.'Αργοστόλυ καύ Ζάκυνθον προς 6 Κρεϋτσάρυα τό 1/2 λωτον ΰσοδυνα.καύ au δυαβαθμύσει. μεταξύ Έλλάδος.13.Δυά.Θεσσαλόνύκης καύ Κωνσταντινουπόλεως εΰς 6 κρεϋτσάρι.δι.εύθυνσι.ά τά άλλα ταχυδρομικά γραφεία τοϋ αύτοϋ Κράτους.καύ δι.ευθυνομένους εΰς τά δι.Κατωτέρω τοϋ 1/2 λώτου μύαν φοράν τό δυκαύωμα. "Αρθρ.ν των ταχυδρομεύων της Ελλάδος εΰς την εται.τούς παραδυδομένους εΰς τους έν 'Ελλάδι. ενός μύαν καύ ήμύσει.κόν τέλος των μετα­ ξύ Ελλάδος καύ τών εΰς τά κάτωθεν Τουρκυκά μέρη αποστελλομένων γραμμάτων.ά τους έσφραγι.Δαρδανελύων.νεν έπΰσης μνεύα εΰς τό άρθρον Θ..Άπο ημι.345 μοκύνητα προσορμύζονται.Τά πληρωθησόμενα τέλη άπό την δι.μένουν ώς ώρύσθησαν εΰς τά άρθρα 10.Καλλιπόλεως. υπάλλη­ λους της έται-ρεύας ταύτης. ενός καύ ημύσεως δύο φοράς τό δι.α το ημι. h 2.ά τά μέρη τά αναφερόμενα εΰς τά άρθρα 10.προσδυορύζονται.12 καύ 17 προσδυορύζονται. γυσμένους φακέλλους.ατι. την 'Αγκώνα προς 12 Κρεϋτσάρι.Διά την Κέρκυραν.ρεύαν τοϋ Λο'ϋδ δι.ς αύτων.ς της δι.συ λωτον. το ταχυδρομι.ν των ταχυ­ δρομείων της Ελλάδος εΰς την Έται. άνευ οΰδεμΰας δι. Ά π ό 1 λώτου μέχρι.μοϋν με 7 1/2 γραμμάς. "ΑρθρΙΙ.σμένους φακελλους τους παραδυδομένους εΰς τους έν τη Ελλάδι.Χύου.11.ορύζεται. ώς ακολούθως· &1.Μυτηλύνης.άφορα μέρη τοϋ Βασυλεύου τά αναφερόμενα εΰς τά άρθρα 1.προσδι. αναλόγως μέ τό βάρος των κατά τόν άκόλουθον τρόπον ήτοι.ρύαν τοϋ Αόϋδ δυά τους έσφρα. πράκ­ τορας της έται.καύωμα. Τό πληρωθησόμενον τέλος άπό την δι.συ λώτου μέχρι.2 καύ 3 τοϋ άρθρου 1 καύ περύ των δποΰων εγι. "Αρθρ.αν φοράν τό δι.καύ δυευθυνομένους εΰς τους τόπους τους αναφερομένους εΰς τό άρθρ .καύ 14 της παρούσης Συμβάσεως. Ό πύναξ της δι. "Αρθρ.ρύας.8.10.α τό 1/2 λωτον.ακρύσεως προς 4 κρεϋτσάρι.α το 1/2 λώτον.αβάθμι. 3.αβαθμύσεως τοϋ δυκαυώματος των φακέλ- λων των περυεχόντων την άλληλογραφύαν της Ελλάδος δι.καθώς καύ τά άλλα τέλη..Ή Έταυρεύα έλαττόνει.Σμύρνηε Τενέδου.Τσεσμέ. Ή δι. 2.: 1.12. .τουτέστι.μήσεως τοϋ ταχυδρομικού τέλους.καύωμα.

καύ χωρύς νά ζήτηση την προπληρωμην τοϋ δι.ευθυνσι.οσάκι. εΐ. άγγελυών καύ εί.>4ό Μ-.Ελλάδος άπό την ήμέραν. άπό εν κρε'ύτσάρυον το' φυλλον.προ­ γραμμάτων.σμένους φακέλλους.μουσtufi ς. Ή δι.ς τους υπάλληλους τοϋ Λόϋδ.νά δέχηται.ατύμησυν ευς νο­ μίσματα Γερμανυκά (de conventions). Ή Έταυρεύα τοϋ Λοϋδ ύποχρεοϋταυ έπύσης.εί.κατά τάς δυατάξευς "Αρθρ.και.καύωμα.ς των ταχυδρομείων της Ελλάδος παραδί­ δουσα πάντα φάκελλον άλληλογραφύας η έφημερύδων ύιοχρεοϋταυ νά πληρώ\η εί. την ôba την Ελλάδα άλληλογραφύαν της Άγκώνος εί.εΐ. τούτων κατά την προσδοορυσθεϋσαν άξύαν των νομυσμάτων τούτων.λοθογραφημένων η αυτογράφων δυευθυνομένων ύπό ταυνύαν àio' την Ελλάδα εΐ.οπου ιροσορμύζονταυ τ'άτμοκύνητα τοϋ Λοϋδ. εΐ.ν των ταχυδρομεύων της Ελλάδος.φυλλαδύων.ς την παροϋσαν συμβασυν όδουιορυκόν πύνακα.προσδυορύζονταί.17.16.τό άνάλογον τε'λος των ρηθέντων φακέλλων κατά την ανωτέρω προσδυορυσθεϋσαν δι.ς το'ν ιροσηρτημένον εΐ.κάς Νήσους.καύ θέλουσυ δυευθυνεσθαϋ εύς τον ιροσδυορυσμόν των. "Αρθρ.Καύ οΰτω καθεξής àio 1/2 εως 1/2 λώτον το' ημυσυ τοϋ δικαιώμα­ τος περυπλέον.καθώς έπύσης καύ των δυευθυνομένων εΰς την Τουρκύαν.κατάλογων.χάρτου. Έταϋρεύα τοϋ Λόϋδ ΰποχρεοϋταυ νά κανονύσρ τό έπύ της άλληλογραφύας τέλος μεταξύ Τεργέστης'καύ '.η έν έλλεύψει.τό όιοϋον θέλευ ιληρωθη ακολούθως àio την δι. ή δυεύθυνσυς των ταχυδρομεύων της Ελλάδος. Τό τέλος των έπύ των έφημερύδων. εμβει.βοβλύων.ς τους δυαφόρους λομένας τοϋ Βασυλεύου.περυοδι.κώνσυγγραμμάτων.ς .αφόρους ιράκτορας της Έταυρεύας τοϋ Λοϋδ.ώμαιος.καθ'ην θέλει. "Αρθρ. Τά φύλλα ταΰτα θέλουσυ παραδύδεσθαυ ύπό ταυνύαν από τά ταχυδρομικά γραφεϋα τοϋ Βασυλεύου εί.ά πδσαν άπλην .ς τους έν "Ελλάδι..Άπό 1 1/2 λώτου μέχρυ 2 λώτων δύο καύ ημοσυ φοράς τό δι. "Αρθρ.χαρτοδεμένων. δι.δοπουήσεων δυαφόρων τυπομένων.14.ς ένέργευαν ή παρούσα σύμβασι.15. 5.εΰθυνσι.τάς σημευουμένας εΐ.ς τάς ' Ιονι.πληρονομένου τοϋ ρηθέντος τέλους τοϋ ενός κρεύτσαρύου δι/εκαστον φυλλον.ς την Αγκώνα καύ τό Βρύνδυζι.α δι.ς έσφραγι.ς τό ζητήσει.ς τρόπον ό'ιστε νά πληρόνηταυ εν καύ αυτό τέλος 12 κρεϋττάρι. Ή τοϋ άρθρου 10 καύ 13.

Πλη'ρη έλευθερύαν ώς προς τη'ν άνέγερσυν τών άποθηκώντης καύ άτέλευαν δυά την ξυλεύαν καύ το λουπόν άναγκαϋον δυ'αύτάς ύλυκόν.στολην 1/2 λώτου δι/ολα τα μέρη τοϋ Βασυλεύου της 'Ελλάδος.δυά νά άναγεύρη άποθηκας προς άποταμύευσυν των γαυαθράκων της. "Αρθρ. Ή κυβέρνησυς της Α.η άλλων έντυπων. "Αρθρ.όσάκυς φθαρη από την κακοκαυρύαν. 3.της αποσκευής. έφημερυ'δων .τήν όπούαν θέλευ αμέσως επυσκευάζευ. Ή Βασυλυκη' Κυβέρνησυς χορηγεί έπυσης εύς την έταυρύαν τοϋ Λο'ϋδ: Ι. καθ'ην ή έταυρεύα τοΟ Λόϋδ ήθελε λα­ βή ακολούθως ανάγκην καύ άλλης γης εύς Καλαμάκυον η Λουτράκυον.περυ δν γύνεταυ μνεύχ ευς το άρθρο 14.τούτων της μεταφοράς κατά την δυάβασυν τοϋ 'Ισθμοΰ της Κορυ'νθου.Μ θέλει. νά συμμορφωθη άκρυ3ώς μέ τά άποφασυσθέντα παρά των δυο δοευθύνσεων των ταχυδρομείων της Ελλάδος καυ της Αύστρύας. 4.αποσκευής γρούπων καύ εμπο­ ρευμάτων. πλησύον εύς τά καταστήματα αύτης εν στρέμμα εύς Καλαμάκυον καύ εν εύς Λουτράκυον η δύο στρέμματα έπ'αϋτοϋ τοϋ Ίσθμοϋ.καθ'ην ή έταυρεύα ηθελεν άναγκασθη νά φροντυση αύτη ή ύδυ'α περύ τών μέσων.δυά τάς άμαξας της κτλ.ή Έλληνυκη Κυβέρνησυς θέλεο αμέσως παραχωρησευ εύς την έταυρύαν κατ ' έκτο' μη συν.εκτός της παραχωρηθείσης αύτης δυνάμευ τοϋ άρθρου 17 της ταχυδρομικής συμβάσεως άπό 15/27 Άπρυλύου 1843.η έταορευα τοϋ Λόϋδ ύποχρεοϋται.τών γρούπων καύ πραγματευών εύς περύστασυν.19. 2. . σύμφωνα μέ τους νο'μους τοϋ Βασυλευ'ου.επι.Έλευθερύαν τοϋ νάκανονύση κατά τον άρμοδυώτερον τρόπον την ίίνω μνησθεΰσαν μεταφοράν τών έπυβατών.18. Εύς περύστασυν.έάν το ζήτηση.η καύ έπύ του ' Ισθμοΰ.βατών.οσα έπυσκέπτονταυ τά άτμοκύνητα της Έταυρεύας ταύτης. Ευς περύστασυν δε. ·δυατηρησευ εύς καλή.Έλευθέραν εύσαγωγήν αμαξών καύ τών παντοφορεύων τών προσδυωρυομένων δυά τηνμετακόμυσυν τών έπι. καθ'ηνάκολούθως ηθελον έπενεχθη μεταξύ των τα­ χυδρομικών δυευθυνσεων της Ελλάδος χαύ Αύστρύας τροποπουησευς τυνες επύ της δυατυμησεως των αποστελλομένων μεταξύ Τεργέστης καύ Ελλάδος γραμμάτων. κατάστασυν την έπύ τοϋ '±θ\>μοϋ της Κορύνθου όδόν.

καθώς καύ εΰς τους εν Έλλάδυ πράκτορας του Λόϋδ. Έξαυροϋνταυ τοϋ δρου τούτου τά δυπλωματυκά καύ προξενυκά έγγραφα. "Αρθρ.η τοϋ νά συστήση νέας συγχουνωνυας.τά ανή­ κοντα εΰς τήν Αύστρυακήν Κυβέρνησυν.μετά προηγουμένην συνεννόησυν μετά τη £ γενυκής δυευθυνσεως τών ταχυδρομεύων της Ελλάδος.Τά προς κατάρτυσυν καύ προς ζωοτροφύαν αναγκαία των όπούων ήθελε λαμβάνευ χρεύαν άπό καιρόν εΰς καυρόν το εύς την Ελλάδα εΰρυσκόμενον άτμοκύνητον καύ τά όιιοϋα ήθελε φέρει.6 καύ 19 της παρούσης συμβάσεως θέλουν έφαρμοσθή έπύσης καύ εΰς τά άτμόπλουα.21. Ή παρούσα σύμβασης ΰσχυευ δυά 10 έ'τη. 20.22. ΰπηρεσύας. έπυκυρώσευς θέλουν άνταλλαχθή εΰς Αθήνας εί. OU Spou τοϋ αρθρ.νά λαμβάνωσυ Μαμμύαν έπυστολήν έκτος των παρά τών Έλληνυκών ταχυδρομεύων παραδυδομένων.Πάσα δυνατή εύκολύα θέλει.από τόν έπύ τών έσωτερυκών υπουργών.έπύ τω σκοπώ τοϋ νά έξασφαλύση τη'ν έκτέλεσυν της έν γένει. εΰς ένέργευαι>.ς το δυάστημα δυο μηνών η καύ ταχύτερον. 6.τά όποΰα ή Έταυρεύα τοϋ Λόϋδ ή'θελεν άποφασύσευ νά στάθμευση εύς ϋευραυα.5.τάς όπούας ή έταυρύας δυνάμευ τοϋ άρθρου 3 της παρούσης συμβάσεως ήθελε βά­ λει. Ή παροϋσα συμβασυς θέλευ έπυκυρωθή άφ'ένός μεν.ονομεύων δυά νά γύνηται.23.η άλλον όπουονδήποτε. . "Αρθρ.ς άτμοκύνητον χωρύς νά ύπόκευνταυ εΰς κανέν δυκαύωμα.άν τοΰτο ?ivau δυνατόν. "Αρθρ.τών λυμεναρχεύων καύ ΰγει.θέλουσυ μεταβυβάζεσθαυ άπό άτμοχυνήτου εί. χορηγεϋσθαι.Αι.ς τάς έργασύας των τελωνεύων. εΐ. τών πέντε εβδομάδων μετά τήν άνταλλαγήν τών έπυκυρώσεων.34a 5.καύ θέλευ εμβευ εΰς ένέργευαν το πολύ ευς το δυάστη­ μα τών τρύών μέχρι.η φόρον τελωνυακόν.όσάκυς προσορμύζονταυ εΰς Έλληνυκόν λυμένα.καύ άφ'έτέρου από το οΰκονομυκόν συμβοΰλυον της έταυρύας τοϋ Λόϋδ.η εΰς άλλους λυμένας της Ελλάδος. "Αρθρ.καθώς έπύσης καύ τά έγγραφα της ΰπηρεσύας τών πρακτόρων της έταυρύας. Άπαγορεϋεταυ εΰς τους πλοιάρχους των εΰρημένων άτμοκυνήτων. δ υ* αυτό άλλο άτμο­ κύνητον της Έταυρεύας. ή δυά ξηράς καύ της θαλάσσης μεταφορά με ταχύτητα καύ χωρύς δυακοπήν.

Έ γ έ ν ε τ ο εί.ς δυπλοϋν έν Άθιίναυ ς.ττίν 26 Νοεμβρίου (8Δεκεμβρόου) 1850.Προς πύστυν των ανωτέρω ού δύο συντάξαντες την παροΰσαν σύμβασυν. έπύτροπος της έταυρεύας τοϋ Λο'ϋδ ύπε'γραψαν αύτην καύ έπέθεσαν τάς σφραγύδα ς των. ό κύροος γενοκος δυευθυντής των ταχυδρομείων Ελλάδος καύ ό Κύρκος τοΰ Βασυλευ'ου τη<. - Ι .

11 » ι Σάββαχβν 1 $ Κίρχυραν » » » Σάββατον 42 » ι Σά66ατον 4*ί Άργοιιτέλ • » » Σάοεΐατον 12 » ι Σάβββτον Ì2 Έάχυνθον • » » Κυριαχην 4 3 » ι Κυριαχην 43 Πάτρα« Αουτράχι Anb Αουτράχιον Jià τοΰ 'Ισθμού της Κορίνθου ιίς Καλαμάχιον τήν δευτέραν εχίατου δεχοτανΟ ημέρου « Α τ ή ς 31 Διχεμ. Δια TTV* αύβταοιν νιΊς 1£$ομ«£ιαι'αΐ αυγχβινιονίαζ μιταζο τω« 'laiirov Κτίσων χ*Ί τίε ΕλλάΑος x*ì dia τήν ουντομίαν τδν μιτΒξίι TlfTtVrilç χ»ί Κωιστ«*τινι·υπο\*ως τ«ς»ι£ίων. «Ι'δάνει ΓΡΑΜΜΗ Προς συνένωσιν της Γ. άπο 3t Δεκβμ. 1 8 5 0 . » » » 'Γρίτην 8 » ι » » Π ίμπτη 10 ^ Αγχών« » » · Πέμπτην 40 » " Παρασκευή ν 11 Μπρζν8εζι » » » Παρατχευ. Aitò Καλαμάχιον τήν δευτέρανixaçau δεχαπενβημέρου από της 31 Δεχεμβρ.__Π*ιρί5ϊ.219-226 καί 228-230· Ίΐζ έκάςτ. Βρίνί ιζι. «πότης 45 Ίανουαρ. 1849· εις το» Ihtpaiâ Ιτιΐοης την δευτέραν ixaç ^ δεχαπενΟημέρου άπο τής. Τόμος Πρίδτοε» συν. 18 5 0 .ον £tà ξηράς ÒVÌ τοδ ' laftaoQ ττ. IVÀMMB Ani Τιργίοτην ίιά r î t λ·γχΰ«ς. 4 8 4 9 j»mi ji^».uvQov Σάρον Σμύρνην Έλλήσποντον Κω vça ν τ ι νούπολ ιν Ικάττην Κυρίϊκήν » Δευτέρα * » Τρίτην » Πέμπτην » Σάέοατον » Κυρ'. Ä««« rïou άπο 15 'lavoyap. ΓΡΑΜΜΗ. γραμμής.. ηι Τήν Τρίτην έκάσ» δεκαπενθηΜ*. I8Â9. Εϊς Αουτράχιον την δευτέραν εκάστου δεκαπενθημέρου τής 31 Δεκεμβρ. 'Από Τεργέστην &ά Κερκύρας) Σύρου (Sua πλαγίας γραμμής είς ' Αθήνας).350 ΝΕΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ Π Ι Ν Α 3 Τ Ω Ν ΑΤΜΟΚΙΝΙΙΤΩΪί ΤΟΓ Α Τ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Γ Α Ο Τ Δ . Ι Ε * 5 18/12/1850. σελ. 4 8 5 0 Τεργέιτην Εκαστ&ν δεκαπε .ναχωρει ατμοκίνηχον απο III'. Λίγίου χιί Am-poKimh το Κ-/ριν»ι*«$ KóXiry χ « {χιΜίϊ (μετά τ*ν ίιά€·«η τοΰ 'Μμοΰτΐ. KspivBou ) άκο Καλαμάκι ligÀ'hivac frlttpaia-' ' Α ν α χ ω ρ η σ ι ς. ΓΙ άτμοχί»ητον 'Αναχωρεί άπο Φ ί Λ ε!< Εχαςον δεχαπενθτ'μ.-.". Απο Σύρον έχά»την τετάρτην. την Δευτέραν 7 Ίανουαρ. καΐ της XV. J 46 Τετάρτων 10 Τετάρτην Πέμπτην 17 Ηαρασκευήν 18 Κυριακήν ι 20 Μ'. Κιρχύρι{. «Uiicrj ί*χ«τΓΕνο«μ. α π ο Πίιραιάτήί fiïut. HpctMTLMct xfîs ΒουλΤΪ£. » 15 » Τρίτην » 16 » Τετάρτην » Π » Πέμπτην > 18 ΐ) Παρασκευήν » 20 » Κυριακή* » 21 » Δευτέραν Τρίτην εκάςου δεκαπίνΟ.. / Είς Σύρον έκάστην τετάρτην. εκαστον Σάοβατον » Κυρτακήν » Δευτέραν » Τετα'ρτην » Πέμπτην » Παρασκευήν Κωνσταντινούπολιν Ελλήσποντο ν "Ιμύρνην Εύρον ίάκυνθον ίέρκυρ*ν Γεργέστην . Φ θ άν ε t » α χ ω ρ ε -.νΚυριακήν » Δευτέραν • Τρίτην ρ Πέμπτην » Παρασκευήν > Δευτέραν.ακήν έκάστην Πέμπτην » Κυρ.Οημερον Τρίτην 8 'Ιανουαρίου 1850.'ίί ΔιχεμΑρ'ο' 1849. 1850 Πάτρας ΖάκυνΟον 'Αργοστόλι Κέρκυραν Μπρίνδεζι 'Αγκώνα Γεργέστην εΐς Είς Καλαμά*ιον τήν αυτήν ήμε'ραν. τιταρτ /Εις ΠεΐραιαέκάΓην πέμπτ •μπτην. (849 Κχλ^μάχι.ς Ko^wftou. Σύνοδος Α'» Ιϊερύοοος Γ*. "Α Το άτμοκίνητον Φ ι ξ t ς. Ι'. (χάς-.ακήν » Δευτέραν » Τετάρτην » Παρασκίυήν » Σάέέατον ξ · e "Πò "Έ. ϊ Ρ * Atzb Πειραιά Ιχα'βτην τρίχην..ης χαί Κωνσταντινουπόλεως ^2Γ Το άτμοκΐνητον Φθάνε: εϊς 'Αν ^ωρει Τεργέστη* Κέρκυραν ZaV. Σμύρν. Λουτράκιον τίμίευτ. ίΐκαπίν άπο Ì4'lavouap.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .

γνωσταί ύπό τό όνομα εϊδικαί άβαρίαι ζημίαι λογίζονται εις βάρος της εταιρίας. Αι!.2.όταν υπερβαίνουν τό ήμισυ της αξίας τοϋ πλούου. Συσταύνεται. Δεν λογίζονται εις βάρος της εταιρίας αϊ ζημίαι au προερχό­ μενοι άπό παραβάσεις.πυρκαϊάν. Ή περί αβαριών διάταξις δύναται νά τροποποιηθεί παρά τοϋ κα­ νονισμού της εταιρίας.κοϋ ναυτι.καί ασφαλίζονται παρ'αύτης έναντίον των θαλασσύων κινδύνων υπό τους έξης δρους.συμφώνως με' τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νο'μου. Το' κεφάλαιον αύτης αντιπροσωπεύεται άπό την όλικην άξίαν όλων των υπαρχόντων και κατασκευασθησομένων πλοίων της β'. ΤΙΤΛΟΣ Α'.άρκει. ό'λοι oil κίνδυνοι καί αϊ ζημίαι προερχόμεναι άπό τρικυμίαν.κοϋ.α της όπούας είναι. "Αρθρ.βαύα άσφάλει.. ή άμοι.ή δι.κοϋ" εδρεύ­ ουσα εΐ.έπιθεωρουμένων καί εκτιμώμενων ΰπό ειδικής επιτροπής.ελλείψεις.τά έχοντα τά παρά« τοϋ παρόντος νόμου καί των κανονισμών της εταιρίας απαιτούμενα προσόντα άπότελοϋν μέρος των κεφαλαίων της εταιρίας. άπροσδυόρι. Εις βάρος της εταιρίας λογίζονται.κοϋ έμπορι.συγκρουσιν.ναυάγιον.ς Άθηνας.στος καύ της όπούας κΰρι.κάθισμα τοϋ πλοίου είς την ξηράν η είς υφάλους.κοϋ Ναυτι.καθιστών τό πλοϊον άχρηστον προς πλουν.ος σκοπός είναι.δολιότητα η άπάτην τοϋ πλοιάρχου. "Αρθρ.1.552 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ [A '] Περύ άμουβαύας άσφαλευας των πλουων τοϋ Έλληνι. ανώνυμος έταυρύα ΰπό την έταυρυκην έπωνυμόαν "έταυρύα άμοι.α των πλοίων τοϋ Έλληνυκοϋ ναυτικού έκ των θαλασσίων κινδύνων. Περύ συστάσεως της έταυρύας. "Ολα τά Ελληνικά πλοϊα.πειρατείαν. κλάσεως τοϋ Έλληνυκοϋ ναυτικού.βαύας άσφαλεύας τοϋ Έλληνι. καί έν γένει παν θαλάσσιον δυστύχημα. Την διοίκησιν της εταιρίας συγκροτούν εΕς διευθυντής καί είς υποδιευθυντής' παρεδρεόει δε διαρκές συμβουλιον καί έτερον .άρπαγην λόγω διακηρυχθέντος πολε'μου η εχθροπραξίας.

καύ προεδρευομένης παρά τοϋ λυμενάρχου η του νομίμου αύτοϋ αναπληρωτού. Ό λυμενάρχης λαβών την αυτησι.καύ συγκευμένης παρά δυο πλοι. έν περυπτώσευ κωλύματος των τακτυκων μελών' άπαντα δε δύδουσυν άπαξ ενώπϋον του λυμενάρχου καύ παρόντος ΰερέως τον έξης δρκον.πρόσωπος όφεύλει.ατελουντων.εύδώς κάλλι. νά ζήτηση δυ'αναφοράς του παρά τοΰ λιμενάρχου τη'ν έπυθεώρησυν καύ έκτύμησυν τοΰ πλούου του. "Εκαστον πλοΐον πρύν καταταχθεί eus την έταυρύαν έπυθεωρεΰταυ καί έκτυμδταυ ύπο θαλασσίου έκτυμητοκης έπυτροπης." Έ ά ν όλα τά μέλη τά τε τακτυκά καύ άναπληρωτυκά κωλυωνταυ. νά συγκάλεση την θα- λάσσυον έπυτροπην καύ ένεργη'ση εντός 24· ωρών την έπι.σθησομένους άπό την δυοόκησυν της έται^ρυας δρους καύ δημοσι. TiepL της έπυθεωρησεως καύ εκτιμήσεως των πλούων. 3. "Εκαστος πλούαρχος.353 συμβουλυον άναθεωρητυκόν.4.στα τάς έπυβαλλομένας εΐ.5..νά συμπερυλαμβάνη καύ έκ των ύπο ξένην σήμαναν δί.κατά τάς άναφυομένας εκάστοτε άνάγκας.ό λυμενάρχης εκλέγει.μένας του βασι.ς την ψευδορκύαν ποί-νάς.άλλ 'όφεύλεύ νά όρκύση ταϋτα καύ νά άναφε'ρη το' κώλυμα εΰς την έπύ τούτω συνταχθησομένην έκθεσυν.πρύν έπυχευρηση πλουν. θέλω ένεργησευ εύσυνευδότως τη'ν έκτύμησυν των πλούων καύ θέλω γνωμοδοτη'σευ κατά πεπούθησι.λεύου. . άλλα προς άντυκατάστασυν. καύ τέσσαρα άλλα αναπληρωματικά μέλη προς άντυκατάστασυν. "Αρθρ. "Όμνύω.ωτέρους λι.άλλ'είς "Ελληνας ανηκόντων πλούων. "Αρθρ.ν περύ της καταστάσεως αύτων.ΰπό τους προσδυορι.έάν έγκρύνη.ν καύ έκτύμησυν τοϋ πλούου' εζναο δέ υπεύθυνος δυά πδσαν ζημύαν έκ της .ν όφεύλει. Συγχρόνως με την έκλογη'ν των τεσσάρων τακτυκών μελών εκλέ­ γονται. ΤΙΤΛΟΣ Β'.έδρευού- σης ειΐς την έ'δραν έκαστου κεντρυκοΰ λυμεναρχεύου καύ εύς τους κυρι. "Αρθρ.δτι.άρχων εκλεγομένων παρά των πλουάρχων τοϋ τμήματος. Εύς την έταυρύαν έναπόκευται.τοϋ όπούου το πλοϋον άποτελεϋ μέ­ ρος της έται.θεώρησι.ευθησομένους δυά της έφημερύδος της Κυβερνήσεως.ρύας η ò νομυμος αύτοϋ άντι.

Είς τό γραφεΐον εκάστου κεντρικοϋ λιμεναρχείου κρατείται ίδιαίτερον βιβλίον.έάν συνεμορφώθη με την διάταξιν τοο άρθρου 225 τοο έμπορικοϋ νόμου. Έκτιμωσα τό σκάφος. .τούτου κωλυομένου.σημειόνει ταΰτας καί διατάττει.άλΰσους.ό λιμενάρχης τιμωρείται παρά της διευ­ θύνσεως της εταιρίας μέ πρόστιμον 10-100 δραχμών. Έ ά ν άποδειθχΑ ό'τι τά μέλη της θαλασσίου επιτροπής έν γνώσει η εξ ιδιοτέλειας ύπέκρυψαν την άληθί) τοϋ πλοίου κατάστασυν καί την πραγματικην αύτοϋ καί των επίπλων του άξίαν. Άντίγραφον της εκθέσεως καί γνωμοδοτήσεως της επιτροπής δύνα­ ται νά λάβη ò έ'χων συμφέρον.καταδιώκονται καί τιμωροϋνται έπί ψευδορκία.συντάττει περί τού­ των έ'κθεσιν.καί προσλαμβάνουσα ενα ναυπηγόν.έάν το νομίζη