အဆငးံ်မငးံပညာေရ့ မူွါဒသေဘာထာ့စစးတမး့

အမြတးစဥး (

)

ှ၈ က္ာ့/မ

……………………၈

ဿ၈ အသကး

……………………၈

၀၈ ပညာအရညးအခ္ငး့

……………………၈

၁၈ အလုပးအကိုငး

……………………၈

၂၈ တကၠသိုလး

……………………၈

၃၈ ၿမိဳ႔

……………………၈

ရညးရျယးခ္ကး
ဤသေဘာထာ့ ဆႏၵအ်မငးသညး မိမိတို႓တကၠသိုလးမ္ာ့ရြိ အနာဂတးပညာေရ့ ်မငးံမာ့ရနး ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵတညးေဆာကး
ထာ့ေသာ ေမ့ချနး့လႊာမ္ာ့သာ်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့မညးသညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ လုပးေဆာငးေသာ ပဵုစဵမရြိေၾကာငး့၇ ဤေမ့ချနး့လႊာမ္ာ့ကို
ေ်ဖဆို်ခငး့်ဖငးံ ႏိုငးငဵေတား၏ ပညာေရ့မူွါဒအတျကး အေထာကး အကူ်ပဳေၾကာငး့၇ အမ္ာ့်ပညးသူတ၏
ို႓ ဆႏၵကို လျတးလပးစျာ ထုတးေဖား
ေ်ပာဆိုေသာ သေဘာထာ့အာ့ ေကာကးယူထာ့မႈသာ်ဖစးေၾကာငး့၇ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ အလိုရြိေသာ ပညာေရ့ သေဘာထာ့သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇
ထို႓ေႀကာငးံေ်ဖဆိုသူ၏ ပူ့ေပါငး့ကူညီမႈ်ဖငးံ ဒီမိုကေရစီပညာေရ့စနစးကို ေဖားေဆာငးႏိုငးေရ့အတျကး ်ပဳစု်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ ဦ့စျာတငး်ပ
အပးပါသညး၈

သေဘာထာ့စစးတမး့ေပ့ရနးအညႊနး့
ှ၈

အလျနးသေဘာတူလြ္ငး

(က) ကို

်ခစးပါ၈

ဿ၈

သေဘာတူလြ္ငး

(ခ) ကို

်ခစးပါ၈

၀၈

ကနး႓ကျကးလြ္ငး

(ဂ) ကို

်ခစးပါ၈

၁၈

အလျနးကနး႓ကျကးလြ္ငး

(ဃ) ကို

်ခစးပါ၈

၂၈

စဥး့စာ့ရနးရိြလြ္ငး

(င) ကို

်ခစးပါ၈

စီမဵခနး႓ချဲေရ့
ှ၈ ႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ တကၠသိုလးတိုငး့သညး (အရပးဖကးတကၠသိုလးမ္ာ့သာ) ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရြိၿပီ့ မိမိတ၏
ို႓ တကၠသိုလးမွ
ူ ါဒစညးမ္ဥး့မ္ာ့
အာ့ ကိုယးပိုငလ
း ျတးလပးစျာ ေရ့ဆျဲ်ပ႒ာနး့နိုငးသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ဿ၈ တကၠသိုလးေကာငးစီကို ေအာကးပါအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပုဂိၢဳလးမ္ာ့၏ လူဦ့ေရအခ္ိဳ့က္ စနစးအတိုငး့ ဖျဲ႔စညး့ သညး၈
(ှ) ပါေမာကၡခ္ဳပး၇ ဒုတိယပါေမာကၡခ္ဳပး၇ ေမားကျနး့ထိနး့၇ သကးဆိုငးရာ ပါေမာကၡမ္ာ့ အပါအွငး တကၠသိုလး သငးၾကာ့ေရ့၇ အုပးခ္ဳပးေရ့
က႑ရြိ တာွနးထမး့ေဆာငး ၾကသူမ္ာ့၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(ဃ)

(င)

(ဿ) တကၠသိုလးဆရာ၇ ဆရာမအသငး့ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(၀) ေက္ာငး့သာ့သမဂၢမ္ာ့၇ ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကး်ခငး့ ခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(၁) ပညာေရ့ွနးႀကီ့ဌာနက အမညးစာရငး့တငးသျငး့ေသာ ပညာရြငးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(၂) ်ပငးပအဖျဲ႔စညး့မ္ာ့မြ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ (ဥပမာ- ေဒသဆိုငးရာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး၇ က္နး့မာေရ့ဌာန ကိုယးစာ့လြယး စသညး………)
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၀၈ တကၠသိုလးမ္ာ့၏ မူွါဒမ္ာ့အာ့ သကးဆိုငးရာတကၠသိုလးေကာငးစီအဖျဲ႔ ကိုယးစာ့လြယး မ္ာ့၏ ဆႏၵမဲ ထကးွကးေက္ား်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးကာ
တကၠသိုလးဆရာ/ဆရာမမ္ာ့၏ ဆႏၵမဲသဵု့ပဵုႏြစးပဵုေက္ား်ဖငးံ အတညး်ပဳႏိုငးသညး၈ ေရ့ဆျဲ်ခငး့၇ ်ပငးဆငး်ခငး့၇ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ အစာ့ထို့်ခငး့
ႏြငးံ ပယးဖ္ကး်ခငး့တို႔ကိုလညး့ အထကးပါအတိုငး့ ်ပဳလုပး ႏိုငးသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၁၈ တကၠသိုလးမ္ာ့ရြိ လူပုဂၢိဳလးအခ္ငး့ခ္ငး့၇ အသငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့တျငး အေၾကာငး့ ကိစၥတစးရပးရပးေၾကာငးံ အ်ငငး့ပျာ့်ခငး့၇
်ပႆနာ်ဖစး်ခငး့အာ့ အၿပီ့သတး ဆဵု့်ဖတး်ခငး့အတျကး တကၠသိုလးေကာငးစီ၏ ဆဵု့်ဖတးမႈသေဘာထာ့သညး အတညး ်ဖစးေၾကာငး့
မြတးယမ
ူ ညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ဘ႑ာေရ့
၂၈ တကၠသိုလးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵေတား၏ ပညာေရ့မူွါဒကို အရညးအခ္ငး့မီေအာငး ေဆာငးရျကးရေသာေၾကာငးံ ပညာေရ့က႑မ္ာ့အတျကး
အသဵု့စရိတးကို

ႏိုငးငဵေတား

ဘ႑ာေရ့

အသဵု့စရိတးမ္ာ့မြ

ေတာငး့ဆိုရယူချငးံရြိၿပီ့၇

ႏိုငးငဵတကာ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏

ပူ့ေပါငး့

ေထာကးပဵ႓မႈကိုလညး့ လျတးလပးစျာရယူပိုငးချငးံရြိ သညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၃၈ တကၠသိုလးမ္ာ့သညး သီ့်ခာ့ရနးပဵုေငျ ထူေထာငးထာ့ရြိၿပီ့ ခိုငးမာသညးံ ဘဏးမ္ာ့တျငး စာရငး့ေသအပးႏြဵ်ခငး့၇ အ်ခာ့ရရြိေသာ ွငးေငျမ္ာ့၇
အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ကို တကၠသိုလး ပညာရပးတို့တကးမႈမ္ာ့အတျကး လုပးေဆာငးေသာ သကးဆိုငးရာတာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံ
်ခငး့အပါအွငး အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကို သတးမြတးထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့ႏြငးံအညီ သဵု့စျဲရမညး်ဖစးၿပီ့၇ ရသဵု့စာရငး့မ္ာ့ကို ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ
တရာ့ွငး ထုတး်ပနး ေၾကညာရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ဆရာ/ဆရာမ၇ ဝနးထမး့မ္ာ့၏ တာဝနး အပးႏြငး့်ခငး့၇ ႐ုတးသိမး့်ခငး့ႏြငးံ ရပိုငးချငးံ
၄၈ တကၠသိုလးဆရာ၇

ဆရာမမ္ာ့ခနး႓အပးထာ့်ခငး့ကို

သတးမြတးထာ့ေသာ

စညး့မ္ဥး့၇

စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ

သကးဆိုငးရာ

တကၠသိုလးေကာငးစီက လျတးလပးစျာေရျ့ခ္ယးခနး႓အပးရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၅၈ အပိုဒ(း ၄)တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုရာထူ့ွနးအဖျဲ႔က အတညး်ပဳ ခနး႓အပး ရနးလိုသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၆၈ တကၠသိုလးမ္ာ့မြ သကးဆိုငးရာ က႑အလိုကး တာွနးရြိသူမ္ာ့သညး ေပ့အပးေသာ တာွနးကို ေက္ပျနးစျာ မေဆာငးရျကးႏိုငး်ခငး့၇
အက္ငးံစာရိတၱ ပ္ကး်ပာ့်ခငး့ အပါအွငး သတးမြတးထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့၇ စညး့ကမး့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ရြိခဲ႓လြ္ငး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ
အညီ တကၠသိုလးေကာငးစီက အေရ့ယူေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှွ၈ တကၠသိုလးရြိ ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ ွနးထမး့မ္ာ့၏လစာကို သကးဆိုငးရာ တကၠသိုလး ေကာငးစီက လျတးလပးစျာ်ဖငးံ သီ့်ခာ့ သတးမြတး
ပိုငးချငးံ ရြိသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှှ၈ တကၠသိုလးရြိ ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ ွနးထမး့မ္ာ့၏ လူမႈဖူလဵုေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ ေနထိုငးေရ့ စေသာအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ
ႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို အ်ပညးံအွရရြိခဵစာ့ႏိုငးချငးံရြိၿပီ့၇ သကးဆိုငးရာက႑အလိုကး ထူ့ခၽျနးေအာငး်မငးစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးပါက
သီ့်ခာ့ဂုဏး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ကို ထိုကးတနးစျာ ရရြိခဵစာ့ႏိုငးချငးံ ရိြသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

သငးၾကာ့ေရ့
ှဿ၈ တကၠသိုလးမြ ဌာနမ္ာ့သညး သငး႐ို့ညႊနး့တမး့၇ သငး႐ို့မာတိကာမ္ာ့ေရ့ဆျဲရာတျငး ႏိုငးငဵတကာအဆငးံမီ သငးရို့ညႊနး့တမး့မ္ာ့အာ့
အေ်ခခဵကာ အဂၤလိပ၇း ဗမာ ဘာသာ စကာ့မ္ာ့အ်ပငး သကးဆိုငးရာ ်ပညးနယး၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့အလိုကး ေနထိုငးၾကေသာ
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ တိုငး့ရငး့သာ့စာေပႏြငးံ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့ ေရ့ဆျဲ၇ သငးၾကာ့ရနးလညး့ သတးမြတးႏိုငးသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှ၀၈ ပညာသငးၾကာ့ေရ့တျငး ေလံလာသူဗဟို်ပဳပဵုစဵကို က္ငးံသဵု့ကာ သငးၾကာ့မညးံသူ၏ အရညးအခ္ငး့ကို ေလံလာ အကဲ်ဖတး အႀကဵ်ပဳ
စနစး်ဖငးံ သငးၾကာ့ေရ့ လုပးငနး့ကို တို့်မြငးံ ေဆာငးရျကးရမညး၈ သတးမြတးထာ့ေသာ ်ပ႒ာနး့ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို ပျငးံလငး့စျာ ေဆျ့ေႏျ့
ရြငး့လငး့ႏိုငးေသာ ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့အာ့ ေရျ့ခ္ယးတာွနးေပ့ရမညး ်ဖစးၿပီ့ တာွနးကို အဆငးံမီစျာ မထမး့ေဆာငးႏိုငးပါက ေက္ာငးသာ့၇
ေက္ာငး့သူမ္ာ့အတျကး အဆငးံမီ သငးၾကာ့ႏိုငးေသာ အ်ခာ့သူ်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲတာွနးေပ့ရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှ၁၈ ေက္ာငး့သာ့/ေက္ာငး့သူမ္ာ့သညး မိမိတို႔စိတွ
း ငးစာ့ေသာ ဘာသာရပးမ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယးေလြ္ာကးထာ့ႏိုငးၿပီ့၇ ဝငးချငးံ ရ႐ိြေရ့အတျကး
ေရ့ေ်ဖစာေမ့ပျဲ ေ်ဖဆို်ခငး့၇

လူေတျ႔ ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးလြ္ကး

အရညးအခ္ငး့ အလိုကး

တကးေရာကးသငးၾကာ့ချငးံ၇

်ငငး့ပယးချငးံကို တကၠသိုလးေကာငးစီ သို႔မဟုတး ယငး့ေကာငးစီမြ တာွနးေပ့ ေသာ ဌာနဆိုငးရာ ပုဂိၢဳလးမ္ာ့က စညး့မ္ဥး့ႏြငးံအညီ
လုပးေဆာငးရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှ၂၈ အရညးအခ္ငး့မီေသာ စာသငးသာ့မ္ာ့ကို ႏိုငးငဵ်ခာ့ ပညာေတားသငး ေစလႊတးေရ့ အပါ အွငး မိမိတို႔တကၠသိုလး ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့အတျကး
အထူ့်ပဳေဆာငးရျကးေရ့ႏြငးံ မိမိတို႓ တကၠသိုလး ႀကီ့ပျာ့တို့တကး ေအာငး်မငးေရ့အတျကး တကၠသိုလးေကာငးစီက အထူ့အေလ့ထာ့၍
ေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ပညာရညး ်မငးံမာ့ေရ့
ှ၃၈ သကးဆိုငးရာတကၠသိုလးမ္ာ့ရြိ

ဌာနအသီ့သီ့တျငး

ပညာရပးဆိုငးရာ

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကို

လျတးလပးပျငးံလငး့စျာ

ေဆာငးရျကးႏိုငးၿပီ့၇

ပညာရပးတို့တကးမႈအတျကး ်ပညးတျငး့ ်ပညးပမြ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့၇ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏိႈငး့ တိုငးပငးကာ ထိေရာကးေသာ၇ အဆငးံမီေသာ
ပညာရပးဆိုငးရာ အေၾကာငး့်ခငး့ရာမ္ာ့ကို ေဖားထုတး်ခငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့၇ အတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှ၄၈ တကၠသိုလးမ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့်ပညးပရြိ အ်ခာ့တကၠသိုလး၇ ေကာလိပးစသညးံ ပညာေရ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးသျယးေဆာငးရျကးကာ
ပညာေရ့ အဆငးံမီမီ ေ်ပာငး့လဲႏိုငးေရ့ အတျကး လျတးလပးစျာ တာွနးယူ ေဆာငးရျကးပိုငးချငးံရြိသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ှ၅၈ တကၠသိုလးမ္ာ့တျငး ပညာေရ့အေထာကးအကူ်ပဳစနစးကို အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးရနး အဆငးံမီ စာၾကညးတ
ံ ိုကးမ္ာ့ တညးေထာငး၍
အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီေသာ စာၾကညးံတိုကး မြဴ့မ္ာ့၇ စာၾကညးံတိုကွ
း နးထမး့မ္ာ့ ခနး႓အပးကာ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ ်ပညးံစဵုစျာ စုေဆာငး့
ထာ့ရိြရမညးံအ်ပငး၇ ကျနးပ္ဴတာနညး့ပညာရပးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၿပီ့ အီလကးထေရာနစး စာၾကညးံတိုကး (e-library) ကို အလြ္ငးအ်မနး
စီမဵကိနး့ခ္ ေဆာငးရျကးရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ဘျဲ႔ဒီဂရီ အပးႏြငး့ေရ့
ှ၆၈ ဘာသာရပးဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈႏြငးံ ပညာရပးဆိုငးရာကၽျမး့က္ငးမႈအတျကး သကးဆိုငးရာက ဘျဲ႔မ္ာ့အပးႏြငး့သညးံအခါတျငး စာေမ့ပျဲမ္ာ့ ေ်ဖဆိုရာမြ
ရရြိေသာ ရမြတး်ဖငးံသာ မဆဵု့်ဖတးဘဲ၇ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူ၏ အတနး့ တကးေရာကး ်ခငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ စာတမး့မ္ာ့ ေရ့သာ့
တငးသျငး့ ဖတးၾကာ့်ခငး့တို႔ကိုလညး့ ထညးံသျငး့ သဵု့သပးဆငး်ခငးၿပီ့မြ အဆငးံဆငးံ အကဲ်ဖတးစနစး်ဖငးံ အသိအမြတး်ပဳဘျဲ႔လကးမြတးကို
လုပးထဵု့လုပးနညး့ႏြငးံအညီ ခ္ီ့်မြငးံအပးႏြငး့ရမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ဿွ၈ တကၠသလ
ို းမ္ာ့သညး သငးၾကာ့ေရ့ႏြငးံ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့ ေဆာငးရျကးၿပီ့၇ ်ပငးပမြ ဘာသာရပးဆိုငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူ
မ္ာ့ကို ပညာေရ့ႏြငးံ သုေတသန ကိစၥမ္ာ့အတျကး ဖိတးေခၚေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ က႑အလိုကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ သငးၾကာ့ေရ့တာွနး
ေပ့အပး်ခငး့၇ သတးမြတးေသာဘျဲ႔ဒီဂရီမ္ာ့ အပးႏြငး့်ခငး့ စသညး တို႓ကို တကၠသိုလးေကာငးစီက ်ပဳလုပးပိုငးချငးံရြိသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

ဿှ၈ တကၠသိုလးေကာငးစီသညး မိမိတို႓တကၠသိုလးမ္ာ့ရြိ

(ဃ)

(င)

ဘာသာရပးဆိုငးရာ ဌာနအသီ့သီ့မြ ဘျဲ႔ရေမာငးမယးမ္ာ့

အ်ခာ့အဖျဲ႔အစညး့ အသီ့သီ့တျငး တာွနး ထမး့ေဆာငးချငးံ ရရြိေရ့အတျကး ေထာကးပ႓ဵ ကူညီမညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

ႏိုငးငဵေတားအစို့ရႏြငးံ

ပညာေရ့ လျတးလပးချငးံ
ဿဿ၈ တကၠသိုလးမ္ာ့ႏြငးံ

်ပငးပအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး

ပညာရညးတို့တကးမႈရရြိေစေရ့အတျကး

အခ္ငး့ခ္ငး့ပူ့ေပါငး့

ေဆာငးရျကးကာ

စုေပါငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့ေဆာငးရျကးချငးံ ရြိသညးအ
ံ ်ပငး၇ ပညာရပးဆိုငးရာအ်မငးမ္ာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵေတားႏြငးံအစို့ရအဖျဲ႔၏ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၇
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို အ်ပဳသေဘာ အႀကဵ်ပဳတငး်ပ်ခငး့၇ အခ္ဳပး အေႏြာငးမဲ႓ ဆနး့စစးေွဖနး်ခငး့မ္ာ့ ထုတး်ပနးႏိုငးသညး၈
(က)

(ခ)

ဿ၀၈ တကၠသိုလးမ္ာ့သညး

(ဂ)

အစို့ရအဖျဲ႔မြ

(ဃ)

ႏိုငးငဵေရ့ၾသဇာလႊမး့မို့မႈ်ဖငးံ

(င)
သငးၾကာ့ေရ့

စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့

အတငး့အၾကပး

ခ္မြတးပါက

တိက္ခိုငးလဵုေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ်ငငး့ပယးပိုငးချငးံရြိသကဲ႓သို႓ ပညာေရ့အခနး့က႑ကို ႏိုငးငဵေရ့ စျကးဖကးမႈ်ဖငးံ လုပးေဆာငးပါက
သီ်ခာ့်ဖစးေစ၇ စုေပါငး့၍်ဖစးေစ ကနး႔ကျကးႏိုငးသညး၈
(က)
ဿ၁၈ တကၠသိုလးရြိ

(ခ)

(ဂ)

သကးဆိုငးရာတာွနးရြိသူမ္ာ့၇

မိမိတို႔ဆႏၵအတိုငး့
အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့

ႏိုငးငဵေရ့၇
ကိုလညး့

လူမႈေရ့၇

(ဃ)
ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့၇
ယဥးေက့္မႈ၇

လျတးလပးစျာ

(င)
ေက္ာငး့သာ့/ေက္ာငး့သူ

အႏုပညာစေသာ

ဖျဲ႓စညး့ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈

မ္ာ့၇

အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့တျငး

ထိုဖျဲ႔စညး့မႈသညး

သငးတနး့သာ့မ္ာ့

သညး

ပါွငးေဆာငးရျကးႏိုငးသကဲံသို႔

သကးဆိုငးရာ

တကၠသိုလးေကာငးစီမြ

သီ့်ခာ့်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့ႏြငးံအညီ ်ဖစးေစရမညး၈
(က)

(ခ)

ဿ၂၈ တကၠသိုလးမ္ာ့သညး

သီ့်ခာ့စညး့မ္ဥး့၇

(ဂ)

(ဃ)

စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့

(င)

ေရ့ဆျဲ်ပ႒ာနး့်ခငး့၇

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့

ဖျဲ႔စညး့ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔ကို

အပိုဒ(း ဿ)အတိုငး့ လျတးလပးစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးၿပီ့၇ မိမိတို႓တကၠသိုလးမ္ာ့ အဆငးံအတနး့မီ တို့တကးမႈရြိေစေရ့အတျကး လျတးလပးစျာ
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အေပၚ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရမြ တာ့ဆီ့ပိတးပငး်ခငး့ မ်ပဳေစရ၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

ဿ၃၈ တကၠသိုလးမ္ာ့တျငး ေက္ာငးသာ့သမဂၢ ႏြငးံ အေဆာကးအအဵုမ္ာ့၇

(င)
ဆရာ/ဆရာမအသငး့ႏြငးံ အေဆာကးအအဵမ
ု ္ာ့ ထာ့ရြိၿပီ့ မိမတ
ိ ၏
ို႓

ဆႏၵ သေဘာထာ့ကို လျတးလပးစျာ ထုတးေဖား ေ်ပာဆိုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးသကဲံသို႔ ်ပငးပမြပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကို ဖိတးေခၚ၍ ေဟာေ်ပာ၇
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့အာ့ တကၠသိုလးေကာငးစီ၏ ပညာရပး စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးပိုငးချငးံရြိသညး၈
(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

မြတးခ္ကး၈ ၈ ဤသေဘာထာ့ စစးတမး့အာ့ တိုကး႐ိုကးမရ႐ိြေသားလညး့ တစးဆငးံရရိြခဲ႓ပါက ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အနာဂါတး ပညာေရ့အာ့
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ တို့တကးေစလိုသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေမ့ချနး့နဵပါတးႏြငးံ အကၡရာ အမြတးစဥး ယြဥးတျဲလြ္ကး ေ်ဖဆိုကာ နီ့စပးရာ
တကၠသိုလးဆရာ/ဆရာမအသငး့မ္ာ့ထဵသို႓ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ ေပ့ပို႓ ေပ့ပါရနး ေလ့စာ့စျာ ေမတၱာ ရပးခဵအပးပါသညး၈
တကၠသိုလး ဆရာ/ဆရာမမ္ာ့ အသငး့
ဒဂဵုတကၠသိုလး၇ ရနးကုနးအေ႐ြ႔ပိုငး့တကၠသိုလး၇ ရနးကုနးတကၠသိုလး၇ ရနးကုနအ
း ေနာကးပိုငး့တကၠသိုလး၈
ဆကးသျယးရနး
လိပးစာ (ှ)

ဦ့ေဇားမ္ိဳ့လိႈငး

အခနး့ (ွ၂) အေဆာငး(၀၄)၇ ဒဂဵုတကၠသိုလး၈ ဖုနး့ ွ၆ - ၁၁၅ွ ၂ဿ၀ဿှ၈

လိပးစာ (ဿ)

ဦ့သနး့ထိုကးေအာငး

တကၠသိုလးဆရာ/ဆရာမမ္ာ့အသငး့႐ဵု့ခနး့၇ အေ႐ြ႔ပိုငး့တကၠသိုလး၈ ဖုနး့ ွ၆ - ၄၀ွ၀ဿ၂၁ွ၈

လိပးစာ (၀)

ေဒါကးတာစိုငး့ခိုငးမ္ိဳ့ထျနး့ ႏိုငးငတ
ဵ ကာဆကးဆဵေရ့ပညာဌာန၇ ရနးကုနးတကၠသိုလး ဖုနး့ ွ၆ - ၄၀ွ၅၆၂၅၄

လိပးစာ (၁)

ဦ့ေအာငးေက္ားစို့

ရုကၡေဗဒဌာန၇ ရနးကုနးအေနာကးပိုငး့တကၠသိုလး၈ ဖုနး့ ွ၆ - ၁၁၅ွှ၅ှ၂၅

လိပးစာ (၂)

ေဒါကးတာ စို့မို့ေအာငး

သမိုငး့ဌာန၇ ရတနာပုဵတကၠသိုလး၈ ွ၆ - ၆ှွွဿ၄ှ၅

လိပးစာ (၃)

ေဒါကးတာတငးႏျဲ႔ရီ

ဘာသာေဗဒဌာန၇ မႏၱေလ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ဘာသာတကၠသိုလး၈ ွ၆ - ၁၀ှ၆၀ွဿ၄

အီ့ေမ့(လး)မြတစးဆငးံ ေပ့ပို႓လိုပါက ေအာကးေဖၚ်ပပါလိပးစာသို႓ေပ့ပို႓ႏိုငးပါသညး၈
utamyanmar@gmail.com
ဤစစးတမး့ကို ဿွှ၀ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ (ှ၂) ရကး ထကး ေနာကးမက္ဘဲ အထကးေဖၚ်ပပါ လိပးစာမ္ာ့သို႓ လူကိုယးတုိငး
ေသားလညး့ေကာငး့၇ အီ့ေမ့(လး)မြ ေသားလညး့ေကာငး့ ်ပနးလညးေပ့ပို႓ေပ့ပါရနး ေမတၱာရပးခဵအပးပါသညး၈

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful