I. DUDA A.

DUNCA

LECŢII DE GEOMETRIE
ANALITICĂ© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007
Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul SuperiorDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DUDA, I
Lecţii de geometrie analitică. / I. Duda, A.Dunca– Bucureşti,
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007
ISBN 978-973-163-059-5

A.Dunca
514.12(075.8)Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice
mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.


Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului revine exclusiv
autorului/autorilor


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
I. DUDA A. DUNCALECŢII DE GEOMETRIE
ANALITICĂ
EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Bucureşti, 2007

Cuprins
1 Vectori liberi 9
1.1 Vectori liberi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Vectori coliniari ¸si coplanari. Proiect ¸ie ortogonal˘ a . 12
1.3 Produsul scalar a doi vectori . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Produsul vectorial a doi vectori . . . . . . . . . . . 17
1.5 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Dreapta ˆın spat ¸iu 33
2.1 Dreapta determinat˘a de un punct ¸si un vector nenul 33
2.2 Dreapta determinat˘a de dou˘ a puncte . . . . . . . . 35
2.3 Dreapta orientat˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3 Planul ˆın spat ¸iu 46
3.1 Ecuat ¸ia normal˘a a planului . . . . . . . . . . . . . 50
3.2 Distant ¸a de la un punct la un plan . . . . . . . . . 51
3.3 Unghiul a dou˘ a plane . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4 Pozit ¸ii relative ˆın spat ¸iu 59
4.1 Intersect ¸ia a dou˘ a plane. Intersect ¸ia a trei plane . 59
4.2 Intersect ¸ia dintre o dreapt˘a ¸si un plan . . . . . . . 61
4.3 Alte moduri de determinare a ecuat ¸iei unui plan . 62
4.4 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5
5 Transform˘ari afine 69
5.1 Translat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2 Omotetii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3 Rotat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4 Simetrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.5 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6 Aplicat ¸ii ale transform˘arilor geometrice ˆın proce-
sarea de imagini 98
6.1 Organizarea fi¸sierelor brute de imagini . . . . . . . 98
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ ari ˆın fi¸siere de imagini . . . 100
7 Conice 104
7.1 Reducerea la forma canonic˘ a a unei conice . . . . . 105
7.2 Intersect ¸ia dintre o conica ¸si o dreapt˘a . . . . . . . 109
7.3 Elipsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.4 Hiperbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.5 Parabola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.6 Exercit ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8 Curbe ˆın 2 ¸si 3 dim 120
8.1 Ecuat ¸ia cartezian˘ a a unei curbe . . . . . . . . . . . 120
8.2 Ecuat ¸ia unei curbe ˆın coordonate polare . . . . . . 121
8.3 Ecuat ¸ia parametric˘a a unei curbe . . . . . . . . . . 122
8.3.1 Vectori tangent ¸i la curbe . . . . . . . . . . 123
8.4 Intersect ¸ii de curbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
8.5 Cum apar curbele ˆın practic˘ a? . . . . . . . . . . . 125
8.6 Lungimea unei curbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
9 Cuadrice ¸si corpuri de rotat ¸ie 135
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie . . . . . . . . . . . . 136
9.2 Cuadrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6
Prefat ¸˘a
Prezentele notit ¸e de curs se adreseaz˘ a student ¸ilor din anul 1,
Facultatea de Matematic˘ a-Informatic˘ a a Universitat ¸ii Spiru Haret
care sunt ˆınscri¸si la cursul de Geometrie Analitic˘ a, an 1, sem. 1.
Prezentele notit ¸e au fost redactate utilizˆ and pachetul MikTex,
www.miktex.org, versiunea pentru Windows a sistemului L
A
T
E
X.
Edit ¸ia electronic˘ a utilizeaz˘ a formatul PDF al companiei Adobe
Systems. Figurile au fost realizate cu pachetele grafice Xfig, Gimp
¸si pachetul software Maple al companiei Maple Soft.
Prof. univ. dr. I. Duda & Lector dr. A. Dunca
Facultatea de Matematic˘ a-Informatic˘ a
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, 2007
7
8
9
1 Vectori liberi
1.1 Vectori liberi.
Not˘am cu E
3
spat ¸iul euclidian tridimensional ale c˘arui propriet˘at ¸i
au fost studiate la geometria elementar˘ a din liceu, iar cu V
mult ¸imea vectorilor liberi asociat ¸i lui E
3
. Dup˘ a cum se ¸stie din
geometria elementar˘ a, fiec˘ arei perechi ordonate de puncte (P, Q)
din E
3
i se asociaz˘a segmentul orientat
−−→
PQ denumit vector legat.
M˘arimea |
−−→
PQ| a vectorului legat
−−→
PQ este egal˘a cu distant ¸a d(P, Q)
dintre punctele P ¸si Q. Dac˘a d(P,Q)=0, atunci vectorul
−−→
PQ se
nume¸ste vectorul legat nul.
Definit ¸ia 1.1 Doi vectori legat ¸i
−−→
PQ ¸si
−−→
P

Q

se numesc echipolent ¸i
¸si se scrie
−−→
PQ ≈
−−→
P

Q

dac˘ a sunt amandoi nuli sau sunt paraleli ¸si
au acela¸si sens ¸si aceea¸si m˘ arime (fig. 1).
Fig. 1. Doi vectori echipolent ¸i
Definit ¸ia 1.2 Mult ¸imea vectorilor legat ¸i care sunt echipolent ¸i cu
vectorul legat
−−→
PQ se nume¸ste vectorul liber definit de
−−→
PQ. Acest
vector are prin definit ¸ie m˘ arimea, direct ¸ia ¸si sensul lui
−−→
PQ.
1.1 Vectori liberi. 10
Definit ¸ia 1.3 Un vector liber
−→
a
0
de m˘ arime unitar˘ a, ||
−→
a
0
|| = 1,
se nume¸ste versor. Dac˘ a
−→
a este un vector dat, atunci
−→
a
0
=
1
||
−→
a ||
−→
a
este un versor.
Vectorul liber definit de perechea de puncte (P,P) se noteaz˘ a cu
−→
0
¸si se nume¸ste vectorul nul. Se observ˘ a c˘a vectorul nul are m˘ arimea
nul˘ a ¸si direct ¸ia nedeterminat˘a.
Dac˘a
−→
u este vectorul liber definit de
−−→
PQ, atunci vectorul liber
definit de
−−→
QP se noteaz˘ a −
−→
u ¸si se nume¸ste vectorul opus lui
−→
u .
Operat ¸iile cu vectori liberi se definesc prin operat ¸ii ˆıntre vec-
tori legat ¸i corespunz˘atori, rezultatul lor fiind ˆıns˘ a independent de
alegerea vectorilor legat ¸i. T¸ inˆ and cont de aceasta se pot vizualiza
¸si vectori liberi prin segmente orientate.
Definit ¸ia 1.4 Suma
−→
u +
−→
v a doi vectori liberi
−→
u ,
−→
v se obt ¸ine
dup˘ a regula paralelogramului (fig. 2, a)) sau a triunghiului (fig. 2,
b)), vezi [2].
Observat ¸ia 1.1 Dac˘ a un contur format din mai multi vectori se
ˆınchide atunci suma lor este nul˘ a.
Proprietatea 1.1 Fie
−→
u ,
−→
v ,
−→
w vectori liberi oarecare. Atunci
au loc urm˘ atoarele propriet˘ at ¸i:
1.
−→
u +
−→
v =
−→
v +
−→
u
2.
−→
u + (
−→
v +
−→
w) = (
−→
u +
−→
v ) +
−→
w
1.1 Vectori liberi. 11
Fig. 2. a) regula paralelogramului b) regula triunghiului
3.
−→
u +
−→
0 =
−→
u
4.
−→
u + (−
−→
u ) =
−→
0
Definit ¸ia 1.5 Prin ˆınmult ¸irea unui vector liber
−→
u cu un scalar
λ ∈ R se obt ¸ine un vector
−→
v = λ
−→
u avˆ an¡d aceea¸si direct ¸ie ca
¸si
−→
u , m˘ arimea |λ|||
−→
u || ¸si avˆ an¡d sensul lui
−→
u sau contrar lui
−→
u
dup˘ a cum λ > 0 sau λ < 0.
Proprietatea 1.2
ˆ
Inmult ¸irea dintre un vector ¸si un scalar are
propriet˘ at ¸ile urm˘ atoare:
1 ·
−→
u =
−→
u , α(β
−→
u ) = (αβ)
−→
u , α(
−→
u +
−→
v ) = α
−→
u +α
−→
v
Proprietatea 1.3 Adunarea vectorilor este distributiv˘ a fat ¸˘ a de
ˆınmult ¸irea cu un scalar:
λ(
−→
a +
−→
b +
−→
c ) = λ
−→
a +λ
−→
b +λ
−→
c (1)
Propriet˘at ¸ile de mai sus arat˘ a c˘a mult ¸imea vectorilor liberi V este
un spat ¸iu vectorial peste R.
1.2 Vectori coliniari ¸si coplanari. Proiect ¸ie ortogonal˘a 12
1.2 Vectori coliniari ¸si coplanari. Proiect ¸ie ortogo-
nal˘a
Definit ¸ia 1.6 Doi vectori nenuli
−→
a ,
−→
b se zic coliniari dac˘ a au
aceea¸si direct ¸ie.
Teorema 1.1 Doi vectori nenuli sunt coliniari dac˘ a ¸si numai dac˘ a
sunt liniar dependent ¸i.
Demonstrat ¸ie: Fie doi vectori coliniari nenuli
−→
a ¸si
−→
b . Atunci
exist˘a un versor
−→
a
0
a¸sa ca pentru numere reale nenule α
1
, α
2
∈ R
−→
a = α
1
−→
a
0
,
−→
b = α
2
−→
a
0
(2)
de unde
−→
b =
α
2
α
1
−→
a sau
−→
b = λ
−→
a (3)
unde λ =
α
2
α
1
∈ R. Reciproc, dac˘ a
−→
a ¸si
−→
b sunt liniar dependent ¸i
atunci
α
1
−→
a +α
2
−→
b = 0, (α
1
, α
2
= 0), (4)
implic˘ a
−→
b = −
α
1
α
2
−→
a sau
−→
b = β
−→
a unde β = −
α
1
α
2
Observat ¸ia 1.2 Relat ¸ia de coliniaritate
−→
b = λ
−→
a ne arat˘ a c˘ a ¸si
raportul m˘ arimilor celor doi vectori este |λ|, adic˘ a
α
2
α
1
= λ. Cˆ and
λ < 0, vectorii au sensuri opuse iar cˆ and λ = −1 ei sunt opu¸si.
Definit ¸ia 1.7 Trei vectori situat ¸i ˆın acela¸si plan sau paraleli cu
acela¸si plan se numesc vectori coplanari.
Definit ¸ia 1.8 Fie trei vectori coplanari
−→
a ,
−→
b ,
−→
c pe care ˆıi de-
plas˘ am astfel ˆıncˆ at s˘ a aib˘ a aceea¸si origine, (fig. 3). Se duce prin
C, extremitatea vectorului
−→
c , CA

||
−→
b ¸si CB

||
−→
a atunci
−−→
OA

+
1.2 Vectori coliniari ¸si coplanari. Proiect ¸ie ortogonal˘a 13
−−→
OB

=
−→
c . Dac˘ a definim λ, µ prin
−−→
OA

= λ
−→
a ¸si
−−→
OB

= µ
−→
b deci
−→
c = λ
−→
a +µ
−→
b
Vectorii
−−→
OA

¸si
−−→
OB

se numesc componentele vectorului
−→
c dup˘ a
direct ¸iile vectorilor
−→
a ¸si
−→
b . Astfel s-a descompus vectorul
−→
c dup˘ a
direct ¸iile vectorilor
−→
a ¸si
−→
b .
Fig. 3. Descompunerea unui vector dup˘a dou˘ a direct ¸ii
Teorema 1.2 Descompunerea unui vector dup˘ a direct ¸iile a doi
vectori necoliniari ¸si nenuli este unic˘ a.
Demonstrat ¸ie: Presupunem c˘a descompunerea nu ar fi unic˘ a,
adic˘ a
−→
c = λ
−→
a + µ
−→
b ¸si
−→
c = λ

−→
a + µ

−→
b unde λ, µ, λ

, µ

∈ R ¸si
λ = λ

sau µ = µ

atunci
0 = (λ −λ

)
−→
a + (µ −µ

)
−→
b
prin urmare
−→
a ¸si
−→
b sunt fie coliniari, fie cel put ¸in unul este nul,
ceea ce nu se poate. Deci λ = λ

¸si µ = µ

.
1.2 Vectori coliniari ¸si coplanari. Proiect ¸ie ortogonal˘a 14
Teorema 1.3 Trei vectori sunt coplanari dac˘ a ¸si numai dac˘ a sunt
liniar dependent ¸i.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a
−→
a
1
,
−→
a
2
,
−→
a
3
sunt liniar dependent ¸i atunci
α
1
−→
a
1

2
−→
a
2

3
−→
a
3
= 0, α
2
1

2
2

2
3
= 0, (α
i
∈ R) (5)
¸si fie α
3
= 0, atunci
−→
a
3
= −
α
1
α
3
−→
a
1

α
2
α
3
−→
a
2
(6)
deci vectorul
−→
a
3
este descompus dup˘a direct ¸iile
−→
a
1
¸si
−→
a
2
, deci cei
trei vectori sunt coplanari.
Reciproc este evident.
Teorema 1.4 Spat ¸iul vectorial real al vectorilor liberi din E
3
are
dimensiunea 3.
Demonstrat ¸ie: exercit ¸iu.
Observat ¸ia 1.3 Analog se poate descompune un vector dup˘ a trei
direct ¸ii necoplanare, iar descompunerea este unic˘ a.
Definit ¸ia 1.9 Expresia care d˘ a descompunerea unui vector dup˘ a
trei axe rectangulare se nume¸ste expresia analitic˘ a a vectorului,
adic˘ a
−→
a = a
x
−→
i +a
y
−→
j +a
z
−→
k unde:
−→
i = (1, 0, 0),
−→
j = (0, 1, 0),
−→
k = (0, 0, 1) este baza ortonormat˘ a.([1], Algebra liniar˘ a).
1.3 Produsul scalar a doi vectori 15
Definit ¸ia 1.10 (Proiect ¸ia unui vector) Fie vectorul
−−→
AB =
−→
a pe
care ˆıl proiect˘ am pe axa x

x (fig. 4). Proiect ¸ia lui
−−→
AB, adic˘ a
segmentul A

B

o not˘ am a
x
(proiect ¸ia lui
−→
a pe axa x). Not˘ am
cu ϕ unghiul format de direct ¸ia vectorului cu direct ¸ia axei (adic˘ a
versorul
−→
i ) atunci exist˘ a relat ¸ia
pr
− →
i
−→
a = a
x
= ||
−→
a ||cosϕ (7)
Fig. 4. Proiect ¸ia vectorului a pe vectorul

i
Teorema 1.5 Proiect ¸ia sumei vectorilor dintr-un contur poligo-
nal este egal˘ a cu suma proiect ¸iilor vectoriale.
Demonstrat ¸ie: evident˘a
1.3 Produsul scalar a doi vectori
Not ¸iunea de produs scalar se cunoaste de la algebra liniar˘ a. Fie
V
3
spat ¸iul vectorilor liberi ¸si
−→
a ,
−→
b ∈ V
3
. Pentru
−→
a ,
−→
b = 0 not˘ am
cu ϕ ∈ [0, 2π] unghiul dintre vectorii
−→
a ¸si
−→
b .
Teorema 1.6 Funct ¸ia (·, ·) : V
3
×V
3
→R definit˘ a prin
1.3 Produsul scalar a doi vectori 16
(
−→
a ,
−→
b ) =
_
||
−→
a ||||
−→
b ||cosϕ pentru
−→
a =
−→
0 ,
−→
b =
−→
0
0 pentru
−→
a =
−→
0 sau
−→
b =
−→
0
este un produs scalar pe V
3
.
Demonstrat ¸ie: evident˘a.
Observat ¸ia 1.4 Expresia analitic˘ a a produsului scalar a doi vec-
tori este (
−→
a ,
−→
b ) = a
x
b
x
+a
y
b
y
+a
z
b
z
, deoarece
X =
_
_
_
_
_
−→
i
−→
j
−→
k
−→
i 1 0 0
−→
j 0 1 0
−→
k 0 0 1
_
_
_
_
_
Unghiul a doi vectori nenuli este dat de
cos(ϕ) =
(
−→
a ,
−→
b )
||
−→
a ||||
−→
b ||
=
a
x
b
x
+a
y
b
y
+a
z
b
z
_
a
2
x
+a
2
y
+a
2
z
·
_
b
2
x
+b
2
y
+b
2
z
(8)
Prin urmare
−→
a ⊥
−→
b ⇔ cosϕ = 0 ceea ce implic˘ a (
−→
a ⊥
−→
b ) = 0
sau a
x
b
x
+ a
y
b
y
+ a
z
b
z
= 0. Dac˘a
−→
a ||
−→
b ¸si au acela¸si sens atunci
produsul lor scalar este (
−→
a ,
−→
b ) = ||
−→
a ||||
−→
b || deoarece cosϕ = 1.
Propozit ¸ia 1.1 Produsul scalar a doi vectori este egal cu m˘ arimea
unuia dintre ei ˆınmult ¸it˘ a cu proiect ¸ia celuilalt pe el.
Demonstrat ¸ie: Prin definit ¸ie
(
−→
a ,
−→
b ) = ||
−→
a ||||
−→
b ||cosϕ dar ||
−→
a ||cosϕ = pr
− →
b
−→
a deci (
−→
a ,
−→
b ) =
||
−→
b ||pr
− →
b
−→
a .
1.4 Produsul vectorial a doi vectori 17
Propozit ¸ia 1.2 Produsul scalar este distributiv fat ¸˘ a de adunarea
vectorilor.
1.4 Produsul vectorial a doi vectori
Definit ¸ia 1.11 Produsul vectorial al vectorilor liberi nenuli ¸si
neparaleli
−→
a ¸si
−→
b este vectorul
−→
c =
−→
a ×
−→
b ∈ V a c˘ arui direct ¸ie
este perpendicular˘ a pe planul vectorilor
−→
a ¸si
−→
b , al c˘ arui sens
corespunde mi¸sc˘ arii burghiului drept, dac˘ a se rote¸ste
−→
a spre
−→
b
cu burghiul, ¸si a c˘ arui m˘ arime este egal˘ a cu aria paralelogramului
construit pe cei doi vectori
−→
a ¸si
−→
b , adic˘ a
||
−→
a ×
−→
b || = ||
−→
a ||||
−→
b ||sinϕ
unde ϕ < π este unghiul dintre cei doi vectori.
Propozit ¸ia 1.3 1) Dac˘ a cel put ¸in unul dintre vectorii
−→
a ¸si
−→
b
este nul sau dac˘ a vectorii sunt paraleli, produsul vectorial este egal
prin definit ¸ie cu 0.
2) Produsul vectorial a doi vectori este o aplicat ¸ie biliniar˘ a de la
V
3
×V
3
la V
3
.
Se consider˘a dou˘ a puncte O, M ∈ E
3
. Vectorului
−−→
OM ˆıi core-
spunde tripletul ordonat de numere (x, y, z) ∈ R
3
numite coordo-
natele euclidiene ale vectorului
−−→
OM ˆın raport cu baza {
−→
i ,
−→
j ,
−→
k , }.
Vom scrie
−−→
OM = x
−→
i +y
−→
j +z
−→
k .
1.4 Produsul vectorial a doi vectori 18
Fig. 5. Produsul vectorial
Definit ¸ia 1.12 Se nume¸ste reper cartezian ˆın E
3
mult ¸imea
{O,
−→
i ,
−→
j ,
−→
k }. Punctul O se nume¸ste originea reperului iar
{
−→
i ,
−→
j ,
−→
k } se nume¸ste baza reperului. Coordonatele euclidi-
ene (x, y, z) ale vectorului de pozit ¸ie
−→
r =
−−→
OM se numesc
coordonatele carteziene ale punctului M fat ¸˘ a de reperul ortonor-
mat {O,
−→
i ,
−→
j ,
−→
k , } unde
• x = (
−→
i ,
−→
r ) = pr
− →
i
−→
r = abscisa
• y = (
−→
j ,
−→
r ) = pr
− →
j
−→
r = ordonata
• z = (
−→
k ,
−→
r ) = pr
− →
k
−→
r = cota
Biject ¸ia dintre E
3
¸si R
3
determinat˘ a prin fixarea reperului
cartezian se nume¸ste sistem de coordonate carteziene ¸si se noteaz˘ a
prin M(x, y, z).
Versorilor
−→
i ,
−→
j ,
−→
k le ata¸s˘ am axele de coordonate Ox, Oy, Oz
care au acela¸si sens cu sensul pozitiv al acestor versori. Coor-
donatele carteziene ale punctului M reprezint˘a m˘ arimile algebrice
1.4 Produsul vectorial a doi vectori 19
ale proiect ¸iilor ortogonale ale vectorului
−−→
OM pe cele trei axe de
coordonate (fig. 6).
Axele au ecuat ¸iile: Ox : y = 0, z = 0; Oy : z = 0, x = 0; Oz :
x = 0, y = 0; cele trei axe determin˘a trei plane xOy, yOz, zOx nu-
mite plane de coordonate care au ecuat ¸iile: xOy: z=0, yOz: x=0,
zOx: y=0.
Cele trei plane de coordonate ˆımpart spat ¸iul ˆın opt regiuni nu-
mite octante.
Fig. 6. Sistemul de coordonate carteziene
1.5 Exercit ¸ii 20
1.5 Exercit ¸ii
Adunarea, sc˘aderea ¸si ˆınmult ¸irea cu scalari a vectorilor.
Exercitiu 1.1 Consider˘ am vectorul
−→
a =< 1, 2 > (= 1
−→
i + 2
−→
j )
¸si vectorul
−→
b =< −2, x > (= −2
−→
i + x
−→
j ). S˘ a se afle num˘ arul x
pentru ca suma celor doi vectori s˘ a aib˘ a aceea¸si direct ¸ie ca vectorul
< 2, 1 >.
Demonstrat ¸ie: S˘ a not˘ am cu
−→
c suma celor doi vectori, deci
−→
c =
−→
a +
−→
b =< 1, 2 > + < −2, x >=< −1, 2 +x >
Dac˘a
−→
c ¸si < 2, 1 > au aceea¸si direct ¸ie ˆınseamn˘a c˘a unul e multiplu
de cel˘alalt, deci
< 2, 1 >= α
−→
c = α < −1, 2 +x >=< −α, α(2 +x) >
pentru un num˘ ar real α. Prin egalarea componentelor deducem
c˘a
2 = −α, 1 = α(2 +x) >
de unde rezult˘ a c˘a α = −2, x = −5/2.
Exercitiu 1.2 Asupra unui obiect act ¸ioneaz˘ a dou˘ a fort ¸e ca ˆın fig.
7, unde α = 45
o
¸si β = 30
o
, |
−→
F
1
| = 30, |
−→
F
2
| = 25. S˘ a se g˘ aseasc˘ a
fort ¸a rezultant˘ a.
Demonstrat ¸ie: Fort ¸a rezultant˘a este suma celor dou˘ a fort ¸e.
Avem
−→
F
1
= 30 < cosα, sinα > ¸si
−→
F
2
= 25 < cosβ, −sinβ >.
Rezult˘a c˘a
−→
F
1
= 30 < cos45
o
, sin45
o
>= 30 < 1/

2, 1/

2 > ¸si
−→
F
2
= 25 < cos30
o
, −sin30
0
>= 25 <

3/2, −1/2 >. Prin sumare
se obt ¸ine apoi
−→
R.
1.5 Exercit ¸ii 21
Fig. 7. Fort ¸a rezultant˘a
Exercitiu 1.3 S˘ a se g˘ aseasc˘ a un vector
−→
v care e paralel cu vec-
torul < 1, 2 > ¸si are aceea¸si lungime ca vectorul < 3, 1 >.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a
−→
v ¸si < 1, 2 > sunt paraleli ˆınseamn˘a c˘a
vectorul
−→
v se poate obt ¸ine din < 1, 2 > prin ˆınmult ¸ire cu un
scalar:
−→
v = α < 1, 2 >
Lungimea lui
−→
v este |
−→
v | = |α|

1
2
+ 2
2
= |α|

5 ¸si ea trebuie s˘ a
fie egal˘a cu
| < 3, 1 > | =

3
2
+ 1
2
=

10. Urmeaz˘a c˘a
|α|

5 =

10
¸si deci |α| =

2 . Deci α = ±

2. Sunt deci doi vectori ce satisfac
condit ¸iile problemei, anume
−→
v = ±

2 < 1, 2 >
1.5 Exercit ¸ii 22
Exercitiu 1.4 S˘ a se descompun˘ a vectorul < 7, 5 > pe direct ¸iile
< 1, 3 > ¸si < 3, 1 >.
Demonstrat ¸ie: Trebuie sa g˘asim scalarii α ¸si β a¸sa ca
α < 1, 3 > +β < 3, 1 >=< 7, 5 >
Egalˆ and componentele vectorilor g˘asim c˘a:
α + 3β = 7, 3α +β = 5
Deci α = 1 β = 2. Descompunerea este:
1· < 1, 3 > +2· < 3, 1 >=< 7, 5 >
Exercitiu 1.5 Cu ce fort ¸˘ a
−→
F trebuie sa act ¸ion˘ am asupra unui
obiect de mas˘ a 1000Kg pe direct ¸ia < 1, 1 > (fig. 8) pentru c˘ a sub
act ¸iunea acestei fort ¸e obiectul s˘ a se deplaseze pe orizontal˘ a?
Demonstrat ¸ie:
−→
F trebuie s˘ a aib˘ a aceea¸si direct ¸ie ca < 1, 1 > ¸si
prin urmare putem scrie
−→
F = α < 1, 1 > pentru un num˘ ar real
α. Fort ¸a de greutate
−→
G e dat˘ a de formula
−→
G =< 0, −mg >=<
0, −9800 > unde m este masa obiectului iar g este accelerat ¸ia
gravitational˘a. Fort ¸a rezultant˘a este suma celor dou˘ a fort ¸e:
−→
R =
−→
F +
−→
G =< α, α −9800 >
Pentru ca obiectul s˘ a se mi¸ste pe orizontal˘a trebuie ca fort ¸a rezul-
tant˘a s˘ a fie pe direct ¸ia orizontal˘a ¸si deci a doua component˘a a ei
va trebui s˘ a fie 0: α −9800 = 0
1.5 Exercit ¸ii 23
Fig. 8. Fort ¸a rezultant˘a
¸si deci α = 9800.
ˆ
In concluzie
−→
F =< 9800, 9800 >= 9800
−→
i +
9800
−→
j .
Exercitiu 1.6 Consider˘ am doi vectori
−→
v =< v
1
, v
2
>= v
1
−→
i +
v
2
−→
j ¸si
−→
w =< w
1
, w
2
>= w
1
−→
i + w
2
−→
j . S˘ a se arate c˘ a formulele
de calculare a produsului scalar
−→
v ·
−→
w = v
1
w
1
+v
2
w
2
(9)
¸si
−→
v ·
−→
w = |
−→
v ||
−→
w|cosα (10)
unde α este unghiul dintre cei doi vectori, sunt echivalente.
Demonstrat ¸ie: Din fig. 9 rezult˘ a descriereaˆın coordonate polare
a celor doi vectori: v
1
= r
1
cosβ, v
2
= r
1
sinβ,
1.5 Exercit ¸ii 24
w
1
= r
2
cosγ, w
2
= r
2
sinγ ¸si |
−→
v | = r
1
, |
−→
w| = r
2
. Reprezentarea
polar˘ a a celor doi vectori este
v = r
1
(cosβ, sinβ), w = r
2
(cosγ, sinγ)
Va rezulta c˘a formula (9) e echivalent˘a cu
Fig. 9. Reprezentare polar˘ a
−→
v ·
−→
w = r
1
cosβr
2
cosγ +r
1
sinβr
2
sinγ =
= r
1
r
2
(cosβcosγ +sinβsinγ) = r
1
r
2
cos(β −γ)
A doua formul˘ a (10) devine
−→
v ·
−→
w = r
1
r
2
cosα = r
1
r
2
cos(γ −β) =
r
1
r
2
cos(β − γ) ¸si deci cele dou˘ a formule sunt echivalente. Pentru
vectori ˆın spat ¸iu o solut ¸ie similar˘a poate fi dat˘ a.
Alt˘a metod˘ a:
Aplicˆand teorema lui Pitagora generalizat˘ a g˘asim c˘a:
|
−→
v |
2
+|
−→
w|
2
−|
−→
v −
−→
w|
2
= 2|
−→
v ||
−→
w|cosα
1.5 Exercit ¸ii 25
Utilizˆand formula |
−→
v |
2
= v
2
1
+v
2
2
rezult˘ a c˘a
v
1
w
1
+v
2
w
2
= |
−→
v ||
−→
w|cosα
Fig. 10. Teorema lui Pitagora generalizat˘ a
Exercitiu 1.7 (Lucrul mecanic) Asupra unui obiect act ¸ioneaz˘ a o
fort ¸˘ a rezultant˘ a
−→
F de m˘ arime 20N ce face un unghi de 40
o
cu
axa orizontal˘ a. Obiectul e deplasat sub act ¸iunea acestei fort ¸e pe o
pant˘ a de ˆınclinat ¸ie 10
o
(ca ˆın fig. 11) pe distant ¸a 20m. S˘ a se afle
lucrul mecanic efectuat de fort ¸˘ a.
Demonstrat ¸ie:
Atunci cˆand aceast˘ a fort ¸˘a e constant˘a ca m˘ arime vectorial˘ a iar
deplasarea se face pe o linie dreapt˘a lucrul mecanic efectuat de
fort ¸˘a e dat de formula:
L =
−→
F ·
−→
d
ˆ
In cazul nostru pentru calculul lucrului mecanic vom utiliza for-
mula (10):
L = |
−→
F ||
−→
d |cosα = 20N ×20mcos30
o
= 200

3J
1.5 Exercit ¸ii 26
Fig. 11. Lucru mecanic
Exercitiu 1.8 (Ortogonalitate) Consider˘ am doi vectori
−→
v
1
=<
1, 2 >,
−→
v
2
=< 2, x >. G˘ asit ¸i x pentru ca
−→
v
1

−→
v
2
.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a cei doi vectori sunt perpendiculari produsul
lor scalar trebuie s˘ a fie egal cu 0: ⇒ < 1, 2 > · < 2, x >= 0 ceea
ce implic˘ a 2 + 2x = 0 ¸si deci x = −1.
Exercitiu 1.9 (Ortogonalitate) Consider˘ am o curb˘ a de ecuat ¸ie
cartezian˘ a γ(x) = x
2
+ 1 din fig. (12). S˘ a se afle un vector
normal la curb˘ a ˆın punctul P(1, 2).
Demonstrat ¸ie:
S¸tim c˘a derivata funct ¸ei γ evaluat˘ a la 1 ne va da panta liniei tan-
gente la graficul lui γ ˆınpunctul P(1, 2).
Aceast˘a pant˘a este γ

(1) = 2. Prin urmare ecuat ¸ia dreptei prin P
¸si de pant˘a 2 este y−2 = 2(x−1). Un alt punct pe aceast˘ a dreapt˘a
1.5 Exercit ¸ii 27
este Q(2, 4). Prin urmare
−−→
PQ =< 2, 4 > − < 1, 2 >=< 1, 2 >
este un vector tangent la curb˘a γ ˆın punctul P(1, 2). Un vector
normal la curb˘a ˆın P este atunci un vector perpendicular pe
−−→
PQ,
de exemplu n =< 2, −1 >
Fig. 12. Direct ¸ia normal˘a la un grafic ˆıntr-un punct
Exercitiu 1.10 (Proiect ¸ia ortonormal˘ a) S˘ a se afle proiect ¸ia vec-
torial˘ a a vectorului
−→
v
1
=< 1, 2 > pe vectorul
−→
v
2
=< 3, 1 > f˘ ar˘ a
utilizarea formulei de calcul a proiect ¸iei.
Demonstrat ¸ie: S˘ a not˘ am pr
− →
v
2
−→
v
1
proiect ¸ia lui
−→
v
1
pe
−→
v
2
. Aceast˘a
proiect ¸ie are aceea¸si direct ¸ie ca ¸si
−→
v
2
prin urmare pr
− →
v
2
−→
v
1
= α
−→
v
2
pentru un num˘ ar α pe care urmeaz˘a s˘ a-l afl˘ am. Condit ¸ia sat-
isf˘acut˘ a de proiect ¸ie este c˘a
1.5 Exercit ¸ii 28
−→
v
1
−pr
− →
v
2
−→
v
1

−→
v
2
prin urmare
−→
v
1
−α
−→
v
2

−→
v
2
ˆ
Inlocuind g˘asim (< 1, 2 > −α < 3, 1 >) ⊥< 3, 1 > ceea ce implic˘ a
(< 1, 2 > −α < 3, 1 >)· < 3, 1 >= 0
Fig. 13. Proiect ¸ia vectorial˘ a
¸si deci (1 − 3α)3 + (2 − α)1 = 0 de unde rezult˘ a c˘a α = 1/2 prin
urmare
pr
− →
v
2
−→
v
1
=
1
2
−→
v
2
=< 1.5, 0.5 >
Exercitiu 1.11 (Proiect ¸ia ortonormal˘ a) S˘ a se afle proiect ¸ia vec-
torial˘ a a vectorului
−→
v
1
=< 1, 2, 0 > pe subspat ¸iul liniar generat de
vectorii
−→
v
2
=< 2, 1, 1 > ¸si
−→
v
3
=< 1, 0, 1 >.
Demonstrat ¸ie:
Deoarece aceast˘ a proiect ¸ie
−→
pv
1
e cont ¸inut˘ aˆın subspat ¸iul liniar gen-
erat de vectorii
−→
v
2
¸si
−→
v
3
, ea va fi o combinat ¸ie liniar˘ a de cei doi
vectori:
−→
pv
1
= α
−→
v
2

−→
v
3
(11)
1.5 Exercit ¸ii 29
Pe de alt˘a parte,
−→
pv
1
fiind proiect ¸ia lui
−→
v
1
pe subspat ¸iul liniar
generat de vectorii
−→
v
2
¸si
−→
v
3
trebuie ca vectorul
−→
c =
−→
v
1

−→
pv
1
s˘ a fie
perpendicular pe fiecare vector din acest subspat ¸iu (vezi fig. 14),
prin urmare
−→
c =
−→
v
1

−→
pv
1
va fi perpendicular ¸si pe vectorii
−→
v
2
¸si
−→
v
3
. Vom avea deci
Fig. 14. Proiect ¸ia vectorial˘ a pe un subspat ¸iu
(
−→
v
1

−→
pv
1
) ·
−→
v
2
= 0
(
−→
v
1

−→
pv
1
) ·
−→
v
3
= 0
(12)
Utilizˆand formula (11) rezult˘ a
−→
v
1
·
−→
v
2
−α
−→
v
2
·
−→
v
2
−β
−→
v
3
·
−→
v
2
= 0
−→
v
1
·
−→
v
3
−α
−→
v
2
·
−→
v
3
−β
−→
v
3
·
−→
v
3
= 0
(13)
Avem
−→
v
1
·
−→
v
2
= 4
−→
v
2
·
−→
v
2
= 6
−→
v
3
·
−→
v
2
= 3
−→
v
1
·
−→
v
3
= 1
−→
v
2
·
−→
v
3
=
3
−→
v
3
·
−→
v
3
= 2
ˆ
Inlocuind ˆın (13) g˘asim c˘a
4 −6α −3β = 0
1 −3α −2β = 0
(14)
1.5 Exercit ¸ii 30
Rezolvˆand acest sistem g˘asim α = 5/3 ¸si β = −2. Prin urmare,
proiect ¸ia lui
−→
v
1
este
−→
pv
1
= 5/3
−→
v
2
+ (−2)
−→
v
3
=< 4/3, 5/3, −1/3 > (15)
Exercitiu 1.12 (Proiect ¸ia ortonormal˘ a) S˘ a se afle distant ¸a de la
punctul P(1, 2, 0) la planul paralel cu vectorii
−→
v
2
=< 2, 1, 1 > ¸si
−→
v
3
=< 1, 0, 1 > ce trece prin origine.
Demonstrat ¸ie: Avem exact numerele din problema anterioar˘ a cu
am˘ anuntul c˘a punctul P de aici este vˆarful vectorului de pozit ¸ie
−→
v
1
din problema anterioar˘ a.
Prin urmare distant ¸a de la P la planul paralel cu
−→
v
2
=< 2, 1, 1 > ¸si
−→
v
3
=< 1, 0, 1 > ce trece prin origine va fi exact
lungimea vectorului de la vˆarful lui
−→
pv
1
la vˆarful lui
−→
v
1
care e exact
diferent ¸a acestor doi vectori, vom avea deci
distant ¸a = |
−→
v
1

−→
pv
1
| = | < −1/3, 1/3, 1/3 > | = 1/

3
Exercitiu 1.13 (ortogonalitate) Consider˘ am punctele P(0, 2) ¸si
Q(3, 1). S˘ a se afle lungimea ˆınalt ¸imii din O din triunghiul OPQ
utilizˆ and propriet˘ at ¸ile vectorilor.
Demonstrat ¸ie:
Avem
−−→
PQ =< 3, 1 > − < 0, 2 >=< 3, −1 >. Not˘am ˆınalt ¸imea cu
−−→
OH ca ˆın fig. 15. Avem
−−→
OH ⊥
−−→
PQ. O direct ¸ie perpendicular˘a pe
−−→
PQ este < 1, 3 > ¸si deci
−−→
OH = α < 1, 3 >. Pe de alt˘a parte, avem
1.5 Exercit ¸ii 31
c˘a
−−→
OH ⊥
−−→
OH −
−−→
OP. De aici rezult˘ a c˘a
−−→
OH · (
−−→
OH −
−−→
OP) = 0 ¸si
deci
α < 1, 3 > ·(α < 1, 3 > − < 0, 2 >) = 0
Rezolvˆand aceast˘ a ecuat ¸ie g˘asim c˘a α(10α−6) = 0 si, cum α = 0,
rezult˘ a c˘a α = 3/5 ¸si
−−→
OH =< 3/5, 9/5 >. Lungimea ˆınalt ¸imii,
adic˘ a lungimea vectorului
−−→
OH este

90/5.
Fig. 15. Calculul ˆınalt ¸imii ˆıntr-un triunghi
Exercitiu 1.14 (produsul mixt) S˘ a se arate c˘ a vectorii
−→
v
1
=< 1, 0, 2 >,
−→
v
2
=< 1, 1, 2 >,
−→
v
3
=< −1, −2, −2 > sunt copla-
nari ( sunt cont ¸inut ¸i ˆın acela¸si plan).
Demonstrat ¸ie: Trei vectori sunt coplanari dac˘ a ¸si numai dac˘ a
produsul lor mixt este 0.
−→
v
1

−→
v
2

−→
v
3
=
1 0 2
1 1 2
−1 −2 −2
= 0 (16)
1.5 Exercit ¸ii 32
Exercitiu 1.15 (produsul vectorial) S˘ a se arate c˘ a produsul vec-
torial
−→
u =< u
1
, u
2
, u
3
> a doi vectori
−→
v =< v
1
, v
2
, v
3
>,
−→
w =< w
1
, w
2
, w
3
> este dat de formula
−→
u =
−→
v ×
−→
w =
−→
i
−→
j
−→
k
v
1
v
2
v
3
w
1
w
2
w
3
(17)
Demonstrat ¸ie: Deoarece produsul vectorial este o aplicat ¸ie
biliniar˘a este suficient s˘ a arat˘ am c˘a formula e adevarat˘ a pentru
v, w elemente din baza canonic˘ a a lui R
3
. Acest fapt este evident.
33
2 Dreapta ˆın spat ¸iu
O dreapt˘a ˆın spat ¸iu poate fi determinat˘a de:
1. un punct ¸si un vector nenul;
2. dou˘ a puncte;
3. intersect ¸ia a dou˘ a plane.
2.1 Dreapta determinat˘a de un punct ¸si un vector
nenul
Fie M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) un punct,
−→
r
0
= x
0
−→
i + y
0
−→
j + z
0
−→
k vectorul lui
de pozit ¸ie, iar
−→
a (l, m, n) un vector nenul din V
3
. Dreapta ce trece
prin M
0
¸si are direct ¸ia lui
−→
a o not˘ am cu (D) (fig. 16).
Punctul M(x, y, z) ∈ D, D fiind o dreapt˘a determinat˘a de M
0
¸si
de
−→
a dac˘ a ¸si numai dac˘ a
(
−→
r −
−→
r
0
) ×
−→
a =
−→
0 (18)
Ecuat ¸ia (18) se nume¸ste ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei D determi-
nat˘ a de un punct ¸si o direct ¸ie. Vectorul
−→
a =
−→
0 se nume¸ste vector
director, iar coordonatele sale l, m, n se numesc parametrii direc-
tori ai dreptei. Evident orice vector λ
−→
a cu λ = 0 joac˘a acela¸si rol
ca
−→
a . Coliniaritatea vectorilor
−→
r −
−→
r
0
¸si
−→
a mai poate fi scris˘a ¸si
−→
r −
−→
r
0
= t
−→
a , t ∈ R sau
−→
r =
−→
r
0
+t
−→
a , t ∈ R (19)
2.1 Dreapta determinat˘a de un punct ¸si un vector nenul 34
Fig. 16. Ecuat ¸ia vectorial˘ a a unei drepte
Ecuat ¸ia (19) este echivalent˘a cu ecuat ¸iile:
x = x
0
+tl
y = y
0
+tm
z = z
0
+tn, t ∈ R
(20)
Ecuatiile (20) se numesc ecuat ¸iile parametrice ale dreptei (D). Ecu-
atiile (20) pot fi ˆınlocuite cu
x −x
0
l
=
y −y
0
m
=
z −z
0
n
(21)
numite ecuat ¸iile carteziene ˆın R
3
.
Se face convent ¸ia c˘a dac˘ a un numitor este nul atunci num˘ ar˘ atorul
respectiv trebuie egalat cu 0.
2.2 Dreapta determinat˘a de dou˘a puncte 35
Observat ¸ia 2.1 1. Dac˘ a l = 0, mn = 0 atunci:
x = x
0
,
y −y
0
m
=
z −z
0
n
¸si este o dreapt˘ a paralel˘ a cu planul yOz.
2. Dac˘ a l = m = 0, n = 0 atunci:
x = x
0
, y = y
0
¸si este o dreapt˘ a paralel˘ a cu axa Oz.
2.2 Dreapta determinat˘a de dou˘a puncte
Fie dou˘ a puncte distincte M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) ¸si M
2
(x
2
, y
2
, z
2
). Se ¸stie
c˘a dou˘ a puncte distincte determin˘a o dreapt˘a unic˘ a. Vom folosi
cazul precedent, adic˘ a punctul va fi M
1
¸si vectorul director va fi
dat de
−−−−→
M
1
M
2
(fig. 17). Direct ¸ia va fi (x
2
−x
1
, y
2
−y
1
, z
2
−z
1
).
2.3 Dreapta orientat˘a
O dreapt˘a (D) ˆın spat ¸iu pe care am ales un sens de parcurs se
nume¸ste dreapt˘a orientat˘a.
Fie
−→
a vectorul director al dreptei (D), atunci sensul pozitiv pe
(D) este sensul vectorului director
−→
a ¸si acest sens ˆıl vom nota cu
+. Fie M
0
∈ D, atunci mult ¸imea
D

= {M|
−−−→
M
0
M = λ
−→
a , λ ≥ 0}
2.3 Dreapta orientat˘a 36
Fig. 17. Dreapta orientat˘a
se nume¸ste partea pozitiv˘a a lui D iar
D

= {M|
−−−→
M
0
M = λ
−→
a , λ ≤ 0}
se nume¸ste partea negativ˘a a lui D. De exemplu axele de coordo-
nate Ox, Oy, Oz sunt drepte orientate. Vectorului director
−→
a =
−→
0
al dreptei D i se poate ata¸sa versorul
−→
e =
−→
a /||
−→
a || numit versor
director sau direct ¸ie orientat˘a.
Deci dreapta D poate fi scris˘a ˆın forma: D = {M|
−−−→
M
0
M = t
−→
e , t ∈
R}. Versorul director
−→
e ˆımpreun˘a cu axele de coordonate formeaz˘a
cu axele unghiurile α, β, γ numite unghiuri directoare ale dreptei
D (fig. 22). Coordonatele lui
−→
e se numesc cosinusurile directoare
ale dreptei D. Se poate scrie:
−→
e = (
−→
e ,
−→
i )
−→
i + (
−→
e ,
−→
j )
−→
j + (
−→
e ,
−→
k )
−→
k
2.3 Dreapta orientat˘a 37
sau
−→
e = cos(α)
−→
i +cos(β)
−→
j +cos(γ)
−→
k
Deoarece ||
−→
e || = 1 ⇒cos
2
α +cos
2
β +cos
2
γ = 1.
Unghiul a dou˘a drepte orientate. Fiind date dou˘ a drepte D
1
¸si D
2
orientate, de vectori directori
−→
a ¸si
−→
b , atunci unghiul lor
este dat de
cosα =
(
−→
a ,
−→
b )
||
−→
a ||||
−→
b ||
, ϕ ∈ [0, 2π]
deci
cosα =
l
1
l
2
+m
1
m
2
+n
1
n
2
_
l
2
1
+m
2
1
+n
2
1
_
l
2
2
+m
2
2
+n
2
2
cu ϕ ∈ [0, 2π] sau
Fig. 18. Cosinusurile directoare
2.3 Dreapta orientat˘a 38
sinϕ =
||
−→
a ×
−→
b ||
||
−→
a ||||
−→
b ||
Atunci D
1
⊥ D
2
⇔ (
−→
a ,
−→
b ) = 0 ⇔ l
1
l
2
+ m
1
m
2
+ n
1
n
2
= 0 ¸si
D
1
||D
2

−→
a ×
−→
b =
−→
0 ⇔
l
1
l
2
=
m
1
m
2
=
n
1
n
2
2.4 Exercit ¸ii 39
2.4 Exercit ¸ii
Exercitiu 2.1 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) S˘ a se g˘ aseasc˘ a ecuat ¸ia
vectorial˘ a a dreptei care trece prin P(1, 1, 1) ¸si are direct ¸ia dat˘ a de
−→
a =< −2, 3, 4 >. S˘ a se transforme ecuat ¸ia vectorial˘ a ˆın ecuat ¸ia
parametric˘ a a dreptei.
Demonstrat ¸ie: Conform formulei ecuat ¸iei vectoriale
−−→
r(t) −
−→
r
0
=
t
−→
a unde
−→
r
0
=
−−→
OP =< 1, 1, 1 > ¸si deci
−−→
r(t) =< 1 − 2t, 1 +
3t, 1 + 4t >. Ecuat ¸ia parametric˘a este: x(t) = 1 − 2t, y(t) =
1 + 3t, z(t) = 1 + 4t.
Ecuat ¸ia cartezian˘ a a dreptei se poate g˘asi prin eliminarea variabilei
t din ecuat ¸ia parametric˘a a dreptei:
x −1
−2
=
y −1
3
=
z −1
4
Fig. 19. Ecuat ¸ia vectorial˘ a a unei drepte
2.4 Exercit ¸ii 40
Exercitiu 2.2 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) Aceea¸si ˆıntrebare ca
mai sus dar pentru
−→
a =< 0, 3, 4 >.
Demonstrat ¸ie: Ecuat ¸ie vectorial˘ a:
−−→
r(t) −
−→
r
0
= t
−→
a deci
−−→
r(t) =<
1, 1, 1 > + < 0, 3t, 4t >=< 1, 3t + 1, 4t + 1. Ecuat ¸ia parametric˘a:
x(t) = 1, y(t) = 3t+1, z(t) = 4t+1. Ecuat ¸ia cartezian˘ a(obt ¸inuta
prin eliminarea parametrului t) x = 1,
y−1
3
=
z−1
4
. De notat c˘a
din moment ce pentru orice punct de pe dreapta coordonata x este
constant˘a egal˘a cu 1, aceast˘ a dreapt˘a va fi paralel˘ a cu planul yOz
Exercitiu 2.3 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) Aceea¸si ˆıntrebare ca
mai sus dar pentru
−→
a =< 3, 0, 0 >.
Demonstrat ¸ie:
Ecuat ¸ie vectorial˘ a:
−−→
r(t) −
−→
r
0
= t
−→
a deci
−−→
r(t) =< 1, 1, 1 > + <
3t, 0, 0 >=< 1 + 3t, 1, 1 >. Ecuat ¸ia parametric˘a:
x(t) = 1 + 3t, y(t) = 1, z(t) = 1.
Ecuat ¸ia cartezian˘ a (obt ¸inuta prin eliminarea parametrului t) y =
1, z = 1 De notat c˘a, din moment ce pentru orice punct de pe
dreapta coordonatele y ¸si z sunt constante, aceast˘ a dreapt˘a va fi
paralel˘ a cu axa Ox.
Exercitiu 2.4 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) S˘ a se g˘ aseasc˘ a
intersect ¸ia dreptei din exercit ¸iul (2.1) cu planul xOy.
Demonstrat ¸ie: Ecuat ¸ia parametric˘a a dreptei este
x(t) = 1 −2t, y(t) = 1 + 3t, z(t) = 1 + 4t
ˆ
In locul unde intersecteaz˘ a planul xOy trebuie sa avem z = 0.
Deci 1 + 4t = 0 ⇒t = −1/4.
ˆ
Inlocuind obt ¸inem:
x = 1 −2(−1/4) = 3/2, y = 1 + 3(−1/4) = 1/4
2.4 Exercit ¸ii 41
Deci punctul de intersect ¸ie este P(3/2, 1/4, 0).
Exercitiu 2.5 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) S˘ a se calculeze ecuat ¸ia
parametric˘ a a dreptei ce trece prin P(−1, 1, 0) ¸si e perpendicular˘ a
pe planul ce cont ¸ine punctele Q(1, 2, 1), R(0, 2, 1), S(0, 0, 2).
Demonstrat ¸ie: Din moment ce avem un punct pe dreapt˘a, ne
trebuie doar direct ¸ia dreptei pentru a aplica formula.
Dreapta e perpendicular˘a pe planul ce cont ¸ine Q(1, 2, 1), R(0, 2, 1),
S(0, 0, 2), prin urmare e perpendicular˘a ¸si pe vectorii
−−→
QR =<
−1, 0, 0 >,
−→
QS =< −1, −2, 1 > ce sunt cont ¸inut ¸i ˆın acel plan.
Deci direct ¸ia dreptei e direct ¸ia perpendicular˘a pe ace¸sti doi vectori
ce e dat˘ a de produsul lor vectorial. Calcul˘ am produsul vectorial
al celor doi vectori:
−→
a =
−−→
QR ×
−→
QS =
−1 0 0
−1 −2 1
−→
i
−→
j
−→
k
=
−→
j + 2
−→
k =< 0, 1, 2 > (22)
Putem acum aplica formula de calcul a ecuat ¸iilor vectoriale, para-
metrice ¸si carteziene exact ca ˆın exemplul (2.2).
Exercitiu 2.6 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) S˘ a se arate c˘ a dreptele
de ecuat ¸ii vectoriale
(D1)
−−→
r
1
(t) =< 1 + 2t, t, 2 +t >
(D2)
−−−→
r
2
(s) =< 1 −s, 1, 2 + 2s >
(23)
nu sunt nici paralele ¸si nici coplanare.
2.4 Exercit ¸ii 42
Demonstrat ¸ie: Avem
(D1)
−−→
r
1
(t) =< 1, 0, 2 > +t < 2, 1, 1 >
(D2)
−−−→
r
2
(s) =< 1, 1, 2 > +s < −1, 0, 2 >
(24)
De aici rezult˘ a c˘a direct ¸iile celor dou˘ a drepte sunt date de vectorii
< 2, 1, 1 > ¸si respectiv < −1, 0, 2 >. Deoarece ace¸stia nu sunt
linear dependent ¸i rezult˘ a c˘a cele dou˘ a drepte nu sunt paralele.
Deci dac˘ a ar fi coplanare ele s-ar intersecta. S˘ a egal˘am compo-
nentele:
1 + 2t = 1 −s, t = 1, 2 +t = 2 + 2s
Din prima ecuat ¸ie avem s = −2 iar din a treia s = 1/2. Imposibil.
Deci nu exist˘a punct de intersect ¸ie.
Exercitiu 2.7 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei)
ˆ
In condit ¸iile proble-
mei (2.6) s˘ a se g˘ aseasc˘ a lungimea perpendicularei comune a celor
dou˘ a drepte.
Demonstrat ¸ie: Perpendiculara comun˘ a exist˘a! Alegem ˆın gen-
eral dou˘ a drepte D
1
¸si D
2
care nu sunt paralele ¸si nici nu se in-
tersecteaz˘ a, ca ˆın fig. 20. Alegem un punct P pe D
1
¸si tras˘ am
prin el o dreapt˘a D
3
paralel˘ a cu D
2
. Proiect˘am D
2
pe planul
P generat de dreptele D
1
¸si D
3
. Proiect ¸ia ¸si D
1
se intersecteaz˘ a
ˆın Q. Tras˘ am prin Q normala E la planul P. Avem atunci c˘a
E intersecteaz˘ a D
1
¸si e perpendicular˘a pe D
1
¸si pe de alt˘a parte
deoarece Q este pe proiect ¸ia pe P a lui D
2
¸si D
2
||P trebuie ca E
s˘ a fie perpendicular˘a pe D
2
¸si sa o ¸si intersecteze.
2.4 Exercit ¸ii 43
Fig. 20. Perpendiculara comun˘ a a dou˘ a drepte
Perpendiculara comun˘ a este unic˘ a!
ˆ
Intr-adevar, dac˘ a ar exista o
alt˘a perpendicular˘a comun˘ a atunci cele dou˘ a perpendiculare vor
fi paralele pentru c˘a sunt ambele perpendiculare pe dou˘ a direct ¸ii
diferite (date de D
1
¸si D
2
). Rezult˘a c˘a D
1
¸si D
2
sunt ˆın planul
generat de cele dou˘ a perpendiculare, ceea ce contrazice exercit ¸iul
anterior.
Pentru determinarea lungimii perpendicularei comune a celor dou˘ a
drepte date ˆın exercit ¸iul 2.6 folosim ecuat ¸ia vectorial˘ a a celor dou˘ a
drepte. Observ˘ am c˘a orice vector ce incepe pe D
2
¸si se termin˘a
pe D
1
e dat de formula:
−→
r =
−→
r
1
(t) −
−→
r
2
(s) =< 1 + 2t, t, 2 +t > − < 1 − s, 1, 2 + 2s >
pentru anumite valori ale parametrilor t ¸si s. Noi trebuie sa g˘asim
t ¸si s ˆın a¸sa fel ˆıncˆ at vectorul
−→
r =
−→
r
1
(t) −
−→
r
2
(s) e perpendicular
2.4 Exercit ¸ii 44
atˆat pe direct ¸ia lui D
1
cˆat ¸si pe direct ¸ia lui D
2
, cu alte cuvinte
−→
r · < 2, 1, 1 >= 0,
−→
r · < −1, 0, 2 >= 0
ˆ
Inlocuind
−→
r obt ¸inem
Fig. 21. Calculul lungimii perpendicularei comune
< 3t −2s + 1, −4t +s, −t −2s > · < 3, −4, −1 > = 0
< 3t −2s + 1, −4t +s, −t −2s > · < 2, −1, −2 > = 0
(25)
Rezult˘a t = 1/6, s = 0 ¸si deci
−→
r =< 1/3, −5/6, 1/6 >¸si lungimea
perpendicularei comune este |
−→
r | = | < 1/3, −5/6, 1/6 > | =
2

2/3.
Exercitiu 2.8 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a dreptei) S˘ a se calculeze ecuat ¸ia
parametric˘ a a dreptei ce trece prin punctele P(1, 2, 1) ¸si Q(0, 2, 1).
2.4 Exercit ¸ii 45
Demonstrat ¸ie: Deoarece cele dou˘ a puncte sunt pe dreapt˘a
ˆınseamn˘a c˘a direct ¸ia dreptei e dat˘ a de vectorul
−→
a =
−−→
PQ =<
0, 2, 1 > − < 1, 2, 1 >=< −1, 0, 0 >. Putem acum aplica formula
de calcul a ecuat ¸iilor vectoriale, parametrice ¸si carteziene exact ca
ˆın exemplul (2.3).
46
3 Planul ˆın spat ¸iu
Planul poate fi determinat de:
• trei puncte necoliniare;
• dou˘ a drepte paralele;
• o dreapt˘a ¸si un punct exterior ei;
• un punct ¸si un vector normal la plan.
Propozit ¸ia 3.1 Ecuat ¸ia vectorial˘ a a planului determinat de un
punct M
0
perpendicular pe un vector dat
−→
n este:
((
−→
r −
−→
r
0
),
−→
n ) = 0
Demonstrat ¸ie:
Fie un plan P determinat de un punct M
0
¸si care este perpendic-
ular pe un vector dat
−→
n (fig. 22). Consider˘am un punct M ∈ P,
M punct curent al planului (poate genera planul). Deoarece
−→
n ⊥ P ⇒
−→
n este perpendicular pe orice dreapt˘a din plan.Unind
pe M
0
cu M obt ¸inem vectorul
−−−→
M
0
M =
−→
r −
−→
r
0
¸si cum
−→
n ⊥
−−−→
M
0
M
rezult˘ a
−−−→
M
0
M ·
−→
n
sau
(
−→
r −
−→
r
0
) ·
−→
n = 0
47
Fig. 22. Ecuat ¸ia unui plan
Teorema 3.1 (Ecuat ¸ia general˘ a a planului)
ˆ
Intr-un sistem de co-
ordonate carteziene, un plan este definit de ecuat ¸ia:
Ax +By +Cz +D = 0
unde cel put ¸in unul din coeficient ¸ii A, B, C este nenul.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a M
0
(x
0
, y
0
, z
0
), M(x, y, z) ¸si
−→
n = (A, B, C)
atunci
−−−→
M
0
M = (x −x
0
)
−→
i + (y −y
0
)
−→
j + (z −z
0
)
−→
k
Din conditia de ortogonalitate rezult˘ a:
A(x −x
0
) +B(y −y
0
) +C(z −z
0
) = 0 (26)
unde D = −(Ax
0
+ By
0
+ Cz
0
), ecuat ¸ia (26) se nume¸ste ecuat ¸ia
general˘ a a planului.
48
Teorema 3.2 Reciproca teoremei (3.1): Orice ecuat ¸ie de gradul
ˆıntˆ ai
Ax +By +Cy +D = 0
define¸ste ˆın sistemul de coordonate carteziene un plan.
Demonstrat ¸ie: Dac˘a (x
0
, y
0
, z
0
) este o solut ¸ie a ecuat ¸iei (2)
atunci Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D = 0 sau D = −(Ax
0
+By
0
+Cz
0
) ¸si
ˆınlocuind ˆın (2) se obt ¸ine
A(x −x
0
) +B(y −y
0
) +C(z −z
0
) = 0
care este ecuat ¸ia unui plan ce trece prin punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) ¸si
este perpendicular pe vectorul nenul (A, B, C).
Observat ¸ia 3.1
1. Ecuat ¸ia unui plan ˆın spat ¸iu este nucleul unei funct ¸ii liniar
afine f : R
3
→R, f(x, y, z) = Ax +By +Cz +D.
2. Doua ecuat ¸ii de gradul ˆıntˆ ai reprezint˘ a acela¸si plan dac˘ a ¸si
numai dac˘ a au coeficient ¸ii proport ¸ionali:
A
1
A
2
=
B
1
B
2
=
C
1
C
2
=
D
1
D2
3. Ecuatii particulare ale planului:
(a) Ax + By + Cz = 0 – ecuat ¸ia unui plan care trece prin
origine.
(b)
Ax +By +D = 0 plan paralel cu axa Oz
Ax +Cz +D = 0 plan paralel cu axa Oy
By +Cz +D = 0 plan paralel cu axa Ox
(27)
49
(c)
Ax +D = 0 plan paralel cu planul yOz
By +D = 0 plan paralel cu planul xOz
Cz +D = 0 plan paralel cu planul xOy
(28)
Teorema 3.3 Ecuat ¸ia planului determinat de trei puncte necol-
iniare M
1
(x
1
, y
1
, z
1
), M
2
(x
2
, y
2
, z
2
), M
3
(x
3
, y
3
, z
3
) este
x y z 1
x
1
y
1
z
1
1
x
2
y
2
z
2
1
x
3
y
3
z
3
1
= 0 (29)
Demonstrat ¸ie:
Fie trei puncte necoliniare M
1
, M
2
, M
3
¸si vectorii de pozit ¸ie
−→
r
1
(x
1
, y
1
, z
1
),
−→
r
2
(x
2
, y
2
, z
2
),
−→
r
3
(x
3
, y
3
, z
3
) ¸si un punct curent
M(x, y, z) cu vectorul de pozit ¸ie
−→
r (x, y, z). Pentru ca M s˘ a fie ˆın
plan trebuie ca vectorii
−−−→
M
1
M,
−−−−→
M
1
M
2
,
−−−−→
M
1
M
3
s˘ a fie coplanari, deci
produsul mixt trebuie s˘ a fie nul.
−−−→
M
1
M·(
−−−−→
M
1
M
2
×
−−−−→
M
1
M
3
) = 0 sau (
−→
r −
−→
r
1
)[(
−→
r
2

−→
r
1
)×(
−→
r
3

−→
r
1
)] = 0
sau
x −x
1
x
2
−x
1
x
3
−x
1
y −y
1
y
2
−y
1
y
3
−y
1
z −z
1
z
2
−z
1
z
3
−z
1
= 0 (30)
care e echivalent cu
x y z 1
x
1
y
1
z
1
1
x
2
y
2
z
2
1
x
3
y
3
z
3
1
= 0 (31)
3.1 Ecuat ¸ia normal˘a a planului 50
Observat ¸ia 3.2
1. Ecuat ¸ia planului prin t˘ aieturi:
x
z
+
y
b
+
z
c
= 1.
2. Patru puncte sunt coplanare dac˘ a
x
1
y
1
z
1
1
x
2
y
2
z
2
1
x
3
y
3
z
3
1
x
4
y
4
z
4
1
= 0 (32)
3.1 Ecuat ¸ia normal˘a a planului
Teorema 3.4 Fie cosα, cosβ, cosγ cosinusurile directoare ale nor-
malei de plan ¸si p distant ¸a de la origine la plan. Ecuat ¸ia planului
astfel determinat este:
xcosα +ycosβ +zcosγ −p = 0 (forma lui Hesse) (33)
Demonstrat ¸ie:
Fie ˆıntr-un sistem de axe rectangulare Oxyz (fig. 23) vec-
torul
−−→
OP dus din origine, perpendicular pe planul Π, |
−−→
OP|,
cu
−→
n (cosα, cosβcosγ). Punctul P, piciorul perpendicularei duse
din origine pe plan are coordonatele (pcosα, pcosβ, pcosγ). Fie
M ∈ Π, M(x, y, z). Cum
−−→
OP ⊥ Π ⇔
−−→
PM ·
−→
n = 0 ceea ce implic˘ a
3.2 Distant ¸a de la un punct la un plan 51
Fig. 23. Ecuat ¸ia normal˘a a planului
[(x −pcosα)
−→
i + (y −pcosβ)
−→
j + (z −pcosγ)
−→
k ]·
·[cosα
−→
i +cosβ
−→
j +cosγ
−→
k ] = 0
sau
xcosα +ycpsβ +zcosγ −p(cos
2
α +cos
2
β +cos
2
γ) = 0
¸si cum cos
2
α +cos
2
β +cos
2
γ = 1 rezult˘ a ecuat ¸ia 33.
Observat ¸ia 3.3 Trecˆ and ecuat ¸ia general˘ a a planului: Ax+By +
Cz +D = 0 la forma normal˘ a se obt ¸ine
Ax +By +Cz +D
±

A
2
+B
2
+C
2
= 0
3.2 Distant ¸a de la un punct la un plan
Dac˘a un plan este definit prin ecuat ¸ia normal˘a atunci distant ¸a d
de la un punct M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) la acest plan este egal˘a cu
3.2 Distant ¸a de la un punct la un plan 52
d = |x
0
cosα +y
0
cosβ +z
0
cosγ −p| (34)
Dac˘a planul este dat sub forma general˘ a, distant ¸a d de la punctul
M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) la plan este:
d =
|Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D|

A
2
+B
2
+C
2
(35)
ˆ
Intr-adevar, fie un punct M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) ˆın planul dat ¸si se con-
sider˘a vectorul normal
−→
n (cosα, cosβ, cosγ) la plan ˆın acest punct
(fig.24). Oricare ar fi pozit ¸ia punctului M
0
(x
0
, y
0
, z
0
), atunci:
d = |
−−−→
M
1
M ·
−→
n |. Deoarece
−−−→
M
1
M ¸si
−→
n au, respectiv proiect ¸iile pe
axe
−−−→
M
1
M(x
0
− x
1
, y
0
− y
1
, z
0
− z
1
) ¸si
−→
n (cosα, cosβ, cosγ) atunci
se va obt ¸ine
d = |(x
0
−x
1
)cosα + (y
0
−y
1
)cosβ + (z
0
−z
1
)cosγ| =
= |x
0
cosα +y
0
cosβ +z
0
cosγ −(x
1
cosα +y
1
cosβ +z
1
cosγ)|
Fig. 24. Distant ¸a de la un punct la un plan
3.3 Unghiul a dou˘a plane 53
d = |(x
0
−x
1
)cosα + (y
0
−y
1
)cosβ + (z
0
−z
1
)cosγ| =
|x
0
cosα +y
0
cosβ +z
0
cosγ −(x
1
cosα +y
1
cosβ +z
1
cosγ)|
Dar punctul M
1
este ˆın planul considerat: x
1
cosα + y
1
cosβ +
z
1
cosγ −p = 0, de unde rezult˘ a
x
1
cosα +y
1
cosβ +z
1
cosγ = p
Deci
d = |x
0
cosα +y
0
cosβ +z
0
cosγ −p|
ˆ
In cazul cˆand planul este dat ˆın forma general˘ a se reduce aceast˘ a
ecuat ¸ie ˆın forma normal˘a
Ax +By +Cz +D
±

A
2
+B
2
+C
2
= 0
Atunci conform celor de mai sus rezult˘ a c˘ a distant ¸a este
d =
|Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D|

A
2
+B
2
+C
2
3.3 Unghiul a dou˘a plane
Cosinusurile unghiurilor ˆıntre dou˘ a plane, date de ecuat ¸iile
A
1
x +B
1
y +C
1
z +D
1
= 0
A
2
x +B
2
y +C
2
z +D
2
= 0
(36)
sunt date de
cosα
1,2
=
A
1
A
2
+B
1
B
2
+C
1
C
2
±
_
A
2
1
+B
2
1
+C
2
1
_
A
2
2
+B
2
2
+C
2
2
(37)
3.3 Unghiul a dou˘a plane 54
Pentru a obt ¸ine relat ¸ia (37) vom consider˘a normalele la cele dou˘ a
plane (fig. 25)
−→
N
1
(A
1
, B
1
, C
1
),
−→
N
2
(A
2
, B
2
, C
2
). Unghiul format
de vectorii
−→
N
1
¸si
−→
N
2
este dat de formula cos(
−→
N
1
,
−→
N
2
) = cosϕ =
−→
N
1
·
−→
N
2
|
−→
N
1
||
−→
N
2
|

cosϕ
1,2
=
A
1
A
2
+B
1
B
2
+C
1
C
2
±
_
A
2
1
+B
2
1
+C
2
1
_
A
2
2
+B
2
2
+C
2
2
Se observ˘ a c˘a planele sunt perpendiculare dac˘ a ¸si numai dac˘ a
A
1
A
2
+B
1
+B2 +C
1
C
2
= 0
Fig. 25. Unghiul a dou˘ a plane
Cele dou˘ a plane sunt paralele dac˘ a
A
1
A
2
=
B
1
B
2
=
C
1
C
2
3.4 Exercit ¸ii 55
3.4 Exercit ¸ii
Exercitiu 3.1 (ecuat ¸ia vectorial˘ a a planului) S˘ a se afle ecuat ¸ia
vectorial˘ a a planului ce cont ¸ine P(1, −1, 2) ¸si e perpendicular pe
vectorul
−→
n =< 1, 1, 1 >.
Demonstrat ¸ie:
Ecuat ¸ia vectorial˘ a este (
−→
r −
−→
r
0
) ·
−→
n = 0 unde
−→
r
0
=
−−→
OP =< 1, −1, 2 > Avem:
(
−→
r − < 1, −1, 2 >)· < 1, 1, 1 >= 0.
Dac˘a
−→
r =
−−→
OM unde M(x, y, z) este un punct de pe plan rezult˘ a
ca
−→
r =< x, y, z > ¸si deci
(< x, y, z > − < 1, −1, 2 >)· < 1, 1, 1 >= 0
de unde
x +y +z = 2
Exercitiu 3.2 S˘ a se g˘ aseasc˘ a un vector normal la planul 2x+y−
3z = 5.
Demonstrat ¸ie: Ecuat ¸ia se scrieˆın forma canonic˘ a 2(x−1)+1(y−
0) + (−3)(z + 1) = 0 ceea ce inseamn˘a c˘ a vectorul < 2, 1, −3 >
e normal la planul 2x + y − 3z = 5. Alt˘a metod˘ a: Se pot g˘asi
doi vectori cont ¸inut ¸i ˆın plan ¸si apoi se poate calcula produsul lor
vectorial.
Exercitiu 3.3 (plane paralele)
S˘ a se arate ca planele 2x+y−3z = 5 ¸si x+y = 2 nu sunt paralele.
3.4 Exercit ¸ii 56
Demonstrat ¸ie: Dac˘a cele dou˘ a plane sunt paralele atunci ¸si
direct ¸iile normale la ele vor fi paralele. Un vector normal la primul
plan este < 2, 1, −3 > iar la al doilea < 1, 1, 0 >. Ace¸sti doi vec-
tori nu sunt paraleli pentru c˘a nu exist˘a niciun scalar α a¸sa ca
< 2, 1, −3 >= α < 1, 1, 0 >. Concluzia e c˘a nici planele nu vor fi
paralele.
Exercitiu 3.4 (plane paralele) S˘ a se arate c˘ a planele A
1
x+B
1
y+
C
1
z = D
1
¸si A
2
x + B
2
y + C
2
z = D
2
sunt paralele dac˘ a ¸si numai
dac˘ a exist˘ a un scalar α a¸sa ca A
2
= αA
1
,B
2
= αB
1
,C
2
= αC
1
.
Demonstrat ¸ie: ⇒Dac˘a cele dou˘ a plane sunt paralele ¸si direct ¸iile
normale la ele sunt paralele. Rezult˘a c˘ a < A
1
, B
1
, C
1
> ¸si <
A
2
, B
2
, C
2
> sunt paraleli de unde concluzia.
⇐ Dac˘a A
2
= αA
1
,B
2
= αB
1
,C
2
= αC
1
rezult˘ a c˘a direct ¸iile
normale la plane sunt paralele ¸si deci ¸si cele dou˘ a plane sunt par-
alele.
Exercitiu 3.5 (plane paralele) S˘ a se afle distant ¸a dintre planele
paralele de ecuat ¸ii x +y +z = 1 ¸si x +y +z = 3.
Demonstrat ¸ie:
Un vector normal la primul plan este
−→
n =< 1, 1, 1 >. Un punct
pe primul plan este P(1, 0, 0). Alegem αˆın a¸sa fel ˆıncˆ at
−−→
OP +α <
1, 1, 1 > (=< 1 +α, α, α >) s˘ a aib˘ a vˆarful pe al doilea plan adic˘ a
1 + α +α +α = 3 de unde rezult˘ a c˘a α = 2/3. Concluzia este c˘a
distant ¸a dintre plane este exact egal˘a cu
|2/3 < 1, 1, 1 > | = 2/

3.
Metoda 2: Se poate alege punctul P(1, 0, 0) de pe primul plan
¸si apoi calcula distant ¸a de la P(1, 0, 0) la planul dat de ecuat ¸ia
x +y +z = 3 ca ˆın exercit ¸iul 3.7.
3.4 Exercit ¸ii 57
Exercitiu 3.6 (plan prin trei puncte) S˘ a se g˘ aseasc˘ a ecuat ¸ia plan-
ului ce cont ¸ine punctele P(1, 1, 0), Q(−1, 0, 2), R(0, 1, 3).
Demonstrat ¸ie: Fie un punct M(x, y, z) din plan. Vectorii
−−→
PM,
−−→
PQ,
−→
PR sunt ˆın acela¸si plan deci produsul lor mixt este 0:
x −1 y −1 z
−1 −1 0 −1 2 −0
0 −1 1 −1 3 −0
=
x −1 y −1 z
−2 −1 2
−1 0 3
= 0 (38)
adic˘ a −3x + 4y −z = 1.
Exercitiu 3.7 (distant ¸a de la un punct la un plan)
Se proiecteaza punctul P(x
0
, y
0
, z
0
) pe planul ax +by +cz +d = 0
ˆın punctul Q. S˘ a se g˘ aseasc˘ a vectorul
−−→
PQ.
Demonstrat ¸ie:
Un vector normal la plan este < a, b, c >, prin urmare
−−→
PQ =
α < a, b, c > unde α este un scalar pe care urmeaz˘a s˘ a-l afl˘ am.
Avem
−−→
OQ =
−−→
OP +
−−→
PQ = < x
0
, y
0
, z
0
> +α < a, b, c >=
=< x
0
+ αa, y
0
+ αb, z
0
+ αc > ¸si cum acest vector are vˆarful Q
pe plan trebuie ca
ax
0
+by
0
+cz
0
+d +α(a
2
+b
2
+c
2
) = 0
Deci α = −(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)/(a
2
+b
2
+c
2
). Prin urmare
3.4 Exercit ¸ii 58
Fig. 26. Distant ¸a de la un punct la un plan
−−→
PQ = α < a, b, c >=
−(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)
a
2
+b
2
+c
2
< a, b, c >
Ca o consecint ¸˘a imediat˘ a, distant ¸a de la punctul P la plan este
dat˘ a de formula
distant ¸a = |
−−→
OP| =
|ax
0
+by
0
+cz
0
+d|

a
2
+b
2
+c
2
59
4 Pozit ¸ii relative ˆın spat ¸iu
4.1 Intersect ¸ia a dou˘a plane. Intersect ¸ia a trei plane
Vom considera dou˘ a plane:
A
1
x +B
1
y +C
1
z +D
1
= 0
A
2
x +B
2
y +C
2
z +D
2
= 0
(39)
Aceste plane se intersecteaz˘ a atunci cˆand coeficient ¸ii lui x, y, z din
ecuat ¸iile planelor nu sunt proport ¸ionali.
ˆ
Intr-adevar dac˘ a tripletul A
1
, B
1
, C
1
nu este proport ¸ional cu triple-
tul ordonat A
2
, B
2
, C
2
atunci cel put ¸in unul din determinant ¸ii
B
1
C
1
B
2
C
2
,
C
1
A
1
C
2
A
2
,
A
1
B
1
A
2
B
2
(40)
este diferit de 0.
Sistemul format de ecuat ¸iile (44) este un sistem de dou˘ a ecuat ¸ii
cu trei necunoscute ¸si presupunˆ and c˘a
A
1
B
1
A
2
B
2
= 0 (41)
atunci sistemul este compatibil, simplu nedeterminat. Rezolvˆand
sistemul se obt ¸ine o dreapt˘a ai c˘arei parametri directori sunt:
l =
B
1
C
1
B
2
C
2
, m =
C
1
A
1
C
2
A
2
, n =
A
1
B
1
A
2
B
2
(42)
Cazul a trei plane, de ecuat ¸ii
(F
1
) A
1
x +B
1
y +C
1
z +D
1
= 0
(F
2
) A
2
x +B
2
y +C
2
z +D
2
= 0
(F
3
) A
3
x +B
3
y +C
3
z +D
3
= 0
(43)
4.1 Intersect ¸ia a dou˘a plane. Intersect ¸ia a trei plane 60
Aceste ecuat ¸ii formeaz˘a un sistem de trei ecuat ¸ii cu trei necunos-
cute.
1. Dac˘a
∆ =
A
1
B
1
C
1
A
2
B
2
C
2
A
3
B
3
C
3
= 0 (44)
atunci sistemul are solut ¸ie unic˘ a, deci planele se intersecteaz˘ a
ˆıntr-un punct.
2. Dac˘a ∆ = 0, iar unul din determinant ¸ii de ordinul doi este
nenul, de exemplu
δ =
A
1
B
1
A
2
B
2
= 0 (45)
acesta va fi determinantul principal al sistemului. Dac˘a de-
terminantul caracteristic

1
=
A
1
B
1
D
1
A
2
B
2
D
2
A
3
B
3
D
3
= 0 (46)
atunci sistemul este simplu nedeterminat iar planele trec
printr-o dreapt˘a D = P
1
∩ P
2
.
Dac˘a ∆
1
= 0 atunci sistemul este incompatibil ¸si cum δ = 0
rezult˘ a c˘a cele trei plane se intersecteaz˘ a dou˘ a cate dou˘ a,
dup˘a drepte paralele, deci ele formeaz˘a o prism˘a nelimitata.
3. Dac˘a ∆ = 0 ¸si toti determinant ¸ii de ordin doi sunt nuli,
presupunˆ and A
1
= 0 determinantul principal, este de ordinul
4.2 Intersect ¸ia dintre o dreapt˘a ¸si un plan 61
ˆıntˆai. Dac˘a determinant ¸ii caracteristici corespunz˘ atori sunt
nenuli sistemul este incompatibil deci cele trei plane luate
dou˘ a cate dou˘ a nu au puncte comune ¸si planele sunt paralele
ˆıntre ele.
Dac˘a determinant ¸ii caracteristici sunt nuli, ecuat ¸iile se reduc
la una singura deci planele sunt confundate.
Definit ¸ia 4.1 Mult ¸imea tuturor planelor care trec prin dreapta de
intersect ¸ie a dou˘ a plane date numite plane de baza formeaz˘ a un
fascicul de plane avˆ and ca axa acea dreapt˘ a.
Ecuat ¸ia fascicului de plane este:
A
1
x +B
1
y +C
1
z +D
1
+λ(A
2
x +B
2
y +C
2
z +D
2
) = 0
4.2 Intersect ¸ia dintre o dreapt˘a ¸si un plan
Fie o dreapt˘a de ecuat ¸ie
(D) :
x −x
0
l
=
y −y
0
m
=
z −z
0
n
¸si planul:
(P) : Ax +By +Cz = 0.
Coordonatele punctului de intersect ¸ie se obt ¸in rezolvˆand sistemul
format de cele dou˘ a ecuat ¸ii. Egalˆ and rapoartele din ecuat ¸ia dreptei
(D) cu λ se obt ¸ine
(D) : {
x = x
0
+λl
y = y
0
+λm
z = z
0
+λn
(47)
Sistemul format din aceste ecuat ¸ii ¸si ecuat ¸ia planului (P) duce la
4.3 Alte moduri de determinare a ecuat ¸iei unui plan 62
Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D +λ(Al +Bm+Cn) = 0 (48)
de unde
λ = −
Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D
Al +Bm+Cn
(49)
Dac˘a Al + Bm + Cn = 0 atunci D ∩ P = punct. Dac˘a Al +
Bm+Cn = 0 ¸si Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D = 0 atunci ecuat ¸ia nu are
solut ¸ii finite, deci aceast˘ a dreapt˘a este paralel˘ a cu planul. Dac˘a
Al +Bm+Cn = 0 ¸si Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D = 0 ecuat ¸ia (2) are o
infinitate de solut ¸ii ¸si deci aceast˘ a dreapt˘a este cont ¸inut˘ a ˆın plan.
4.3 Alte moduri de determinare a ecuat ¸iei unui plan
Fie dou˘ a drepte concurente D
1
∩ D
2
= M
0
(x
0
, y
0
, z
0
).
• (D
1
) :
x −x
0
l
1
=
y −y
0
m
1
=
z −z
0
n
1
,
• (D
2
) :
x −x
0
l
2
=
y −y
0
m
2
=
z −z
0
n
2
Ducem prin punctul de concurent ¸˘a M
0
doi vectori coliniari cu
vectorii directori ai celor dou˘ a drepte D
1
¸si D
2
,
−→
v
1
(l
1
, m
1
, n
1
),
−→
v
2
(l
2
, m
2
, n
2
). Ace¸sti vectori fiind situat ¸i pe dreptele D
1
¸si D
2
,
sunt cont ¸inut ¸i ˆın planul (P) determinat de cele dou˘ a drepte con-
curente. Fie M(x, y, z) un punct curent ˆın acest plan. Deci vectorii
−−−→
M
0
M,
−→
v
1
,
−→
v
2
sunt coplanari:
−−−→
M
0
M · (
−→
v
1
×
−→
v
2
) = 0 de unde
(F) :
x −x
0
y −y
0
z −z
0
l
1
m
1
n
1
l
2
m
2
n
2
= 0
4.3 Alte moduri de determinare a ecuat ¸iei unui plan 63
Fie o dreapt˘a
(D) :
x −x
0
l
=
y −y
0
m
=
z −z
0
n
¸si un punct M
2
(x
2
, y
2
, z
2
), M
2
/ ∈ D.
Dreapta D ¸si punctul M
2
determin˘a un plan. Ducem prin M
1
vectorul director
−→
v (l, m, n) al dreptei D. Vectorii
−−−→
M
1
M,
−−−−→
M
1
M
2
¸si
−→
v sunt coplanari adic˘ a
−−−→
M
1
M · (
−−−−→
M
1
M
2
×
−→
v ) = 0
sau
(P) :
x −x
1
y −y
1
z −z
1
x
2
−x
1
y
2
−y
1
z
2
−z
1
l m n
= 0 (50)
Fig. 27. Planul determinat de o dreapt˘a ¸si un punct
ˆ
In mod analog se obt ¸ine ecuat ¸ia planului determinat de dou˘ a
drepte
4.3 Alte moduri de determinare a ecuat ¸iei unui plan 64
(D
1
) :
x−x
1
l
=
y−y
1
m
=
z−z
1
n
,
(D
2
) :
x−x
2
l
=
y−y
2
m
=
z−z
2
n
(51)
(P) :
x −x
1
y −y
1
z −z
1
x
2
−x
1
y
2
−y
1
z
2
−z
1
l m n
= 0 (52)
4.4 Exercit ¸ii 65
4.4 Exercit ¸ii
Exercitiu 4.1 (separare) Consider˘ am dou˘ a puncte P(x
0
, y
0
, z
0
)
¸si Q(x
1
, y
1
, z
1
) ¸si planul Π : ax +by +cz +d = 0. S˘ a se demon-
streze c˘ a dac˘ a
(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)(ax
0
+by
0
+cz
0
+d) > 0
atunci cele dou˘ a puncte P ¸si Q sunt de aceea¸si parte a planului Π
iar dac˘ a
(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)(ax
0
+by
0
+cz
0
+d) < 0
atunci cele dou˘ a puncte sunt de o parte ¸si de alt˘ a a planului Π.
Demonstrat ¸ie:
Proiect˘am punctele P, respectiv Q pe planul Π ˆın punctele P

respectiv Q

. Atunci, conform problemei 3.7 avem c˘a
−−→
PP

=
−(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)
a
2
+b
2
+c
2
< a, b, c >
¸si
−−→
QQ

=
−(ax
1
+by
1
+cz
1
+d)
a
2
+b
2
+c
2
< a, b, c >
Cele dou˘ a puncte vor fi de aceea¸si parte a lui Π atunci cˆand cei
doi vectori au acela¸si sens, adic˘ a atunci cˆand (ax
0
+by
0
+cz
0
+d)
¸si (ax
1
+by
1
+cz
1
+d) au acela¸si semn
4.4 Exercit ¸ii 66
Fig. 28. Separare
deci atunci cˆand (ax
0
+by
0
+cz
0
+d)(ax
1
+by
1
+cz
1
+d) > 0.
Cele dou˘ a puncte vor fi de o parte ¸si de alt˘a a planului Π atunci
cˆand cei doi vectori au sensuri diferite, adic˘ a atunci cˆand (ax
0
+
by
0
+cz
0
+d)(ax
1
+by
1
+cz
1
+d) < 0.
Exercitiu 4.2 (separare) Consider˘ am punctul P(x
0
, y
0
, z
0
) ¸si
planele paralele Π
1
: ax+by+cz+d = 0 ¸si Π
2
: ax+by+cz+e =
0. S˘ a se demonstreze c˘ a dac˘ a
(ax
0
+by
0
+cz
0
+d)(ax
0
+by
0
+cz
0
+e) < 0
atunci punctul P este ˆıntre cele dou˘ a plane.
Demonstrat ¸ie: Utiliz˘am iar rezultatul din problema 3.7.
Proiect˘am punctul pe cele dou˘ a plane ˆın P
1
¸si respectiv P
2
. Punc-
tul P se va afla ˆıntre cele dou˘ a plane dac˘ a vectorii paraleli
−−→
PP
1
¸si
4.4 Exercit ¸ii 67
−−→
PP2 au sensuri opuse. Conform formulelor de calcul pentru
−−→
PP
1
¸si
−−→
PP
2
demonstrate ˆın 3.7 rezult˘ a c˘a cei doi vectori au sensuri
opuse atunci cˆand (ax
0
+by
0
+cz
0
+d)(ax
0
+by
0
+cz
0
+e) < 0.
Exercitiu 4.3 S˘ a se demonstreze c˘ a punctele P(1, 2, 3) ¸si
Q(3, 2, 1) se afla de o parte ¸si de alt˘ a a planului (P) : x+y−5 = 0.
Demonstrat ¸ie: Utiliz˘am metoda din exercit ¸iul 4.1. Avem
(1 + 2 − 5)(3 + 2 − 5) = −2 < 0, deci planul separ˘a cele dou˘ a
puncte.
Exercitiu 4.4 S˘ a se demonstreze c˘ a dreapta (D) de ecuat ¸ie para-
metric˘ a (D) : x = 3, y = t−1, z = t+1 ¸si planul (P) : x+y = 5
nu sunt paralele.
Demonstrat ¸ie: Direct ¸ia dreptei e dat˘ a de
−→
a =< 0, 1, 1 >.
Alegem un punct pe plan, de pild˘ a Q(5, 0, 0). Putem scrie atunci
ecuat ¸ia planului sub forma
1(x −5) + 1(y −0) + 0(z −0) = 0
din care vedem c˘a o direct ¸ie normal˘a la planul P este
−→
n =<
1, 1, 0 >. Dac˘a planul ¸si dreapta ar fi paralele atunci va trebui ca
−→
n ¸si
−→
a s˘ a fie perpendiculare:
−→
n ·
−→
a = 0
Dar
−→
n ·
−→
a =< 1, 1, 0 > · < 0, 1, 1 >= 1. Prin urmare planul ¸si
dreapta nu sunt paralele.
Exercitiu 4.5 Consider˘ am planul (P) : x + y + z = 3. Acest
plan este “mutat” ˆın spat ¸iu dup˘ a direct ¸ia
−→
a =< 4, 4, 2 > ca ˆın fig.
29. S˘ a se g˘ aseasc˘ a ecuat ¸ia cartezian˘ a a noului plan P

.
4.4 Exercit ¸ii 68
Demonstrat ¸ie: Fie Q

(x, y, z) ˆın planul P

. Lui ˆıi va corespunde
un punct Q pe planul P ca ˆın fig. 29. Rezult˘a c˘a vˆarful vectorului
de pozit ¸ie
−−→
OQ


−→
a =< x −4, y −4, z −2 > este ˆın planul P ¸si ˆın
consecint ¸˘a satisface ecuat ¸ia planului P: (x−4)+(y−4)+(z−2) = 3
¸si deci:
x +y +z = 13
Fig. 29. Translat ¸ie de vector a
F(x −x
0
, y −y
0
, z −z
0
) = 0
69
5 Transform˘ari afine
Consider˘am un reper cartezian {0,
−→
i ,
−→
j } ˆın planul Π ¸si un reper
cartezian {0,
−→
i ,
−→
j ,
−→
k } ˆın spat ¸iu.
Definit ¸ia 5.1 Transform˘ arile afine ˆın plan sunt funct ¸ii date de
formula
T(x, y) = (a
1
x +a
2
y +c
1
, b
1
x +b
2
y +c
2
) (53)
sau, ˆın scriere matriceal˘ a T(x, y) = (ψ, η) unde
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(54)
Transform˘ arile afine ˆın spat ¸iu sunt funct ¸ii date de formula
T(x, y) = (a
1
x+a
2
y+a
3
z+d
1
, b
1
x+b
2
y+b
3
z+d
2
, c
1
x+c
2
y+c
3
z+d
3
)
sau, ˆın scriere matriceal˘ a T(x, y, z) = (ψ, η, τ) unde
_
_
ψ
η
τ
_
_
=
_
_
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3
c
1
c
2
c
3
_
_
_
_
x
y
z
_
_
+
_
_
d
1
d
2
d
3
_
_
(55)
Definit ¸ia 5.2 Pentru transformarea T de mai sus se noteaz˘ a
mat(T) =
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_
si det(T)=
a
1
a
2
b
1
b
2
(56)
dac˘ a transformarea e 2-dimensional˘ a ¸si
mat(T) =
_
_
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3
c
1
c
2
c
3
_
_
si det(T)=
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
b
3
c
1
c
2
c
3
(57)
dac˘ a transformarea e 3-dimensional˘ a.
70
Definit ¸ia 5.3 Transform˘ arile afine pentru care det(T) = 0 se
numesc transform˘ ari afine nedegenerate.
Problema 5.1 (Operat ¸ii cu transform˘ ari afine) Suma, diferent ¸a
¸si ˆınmult ¸irea cu scalari a transform˘ arilor afine T ¸si S sunt trans-
form˘ ari afine. Avem de asemenea c˘ a: mat(A + B) = mat(A) +
mat(B), mat(A−B) = mat(A)−mat(B) ¸si mat(tA) = t·mat(A),
t parametru real.
Demonstrat ¸ie: Evident.
Problema 5.2 (Compunerea transform˘ arilor afine) Se dau dou˘ a
transform˘ ari afine 2-dimensionale
T :
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(58)
¸si
S :
_
t
s
_
=
_
d
1
d
2
e
1
e
2
_ _
ψ
η
_
+
_
f
1
f
2
_
Se poate construi ST, compunerea ca funct ¸ii a lui T ¸si S care e o
funct ¸e ce transform˘ a coordonatele carteziene (x, y) ˆın coordonatele
carteziene (t, s). Atunci ST este o transformare afin˘ a dat˘ a de
formula
ST :
_
t
s
_
=
_
d
1
d
2
e
1
e
2
_ _
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+ (59)
+
_
d
1
d
2
e
1
e
2
_ _
c
1
c
2
_
+
_
f
1
f
2
_
(60)
Mai mult, avem c˘ a
mat(ST) = mat(S)mat(T) (61)
71
Demonstrat ¸ie: Evident˘a.
Observat ¸ia 5.1 Aceast˘ a teorema se rescrie similar ˆın cazul trans-
form˘ arilor afine tridimensionale.
ˆ
In particular, pentru dou˘ a trans-
form˘ ari afine tridimensionale
mat(ST) = mat(S)mat(T) (62)
Teorema 5.1 Inversa unei transform˘ ari afine nedegenerate
T :
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(63)
e transformarea afin˘ a dat˘ a de formula:
T
−1
:
_
x
y
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_
−1
_
ψ
η
_

_
a
1
a
2
b
1
b
2
_
−1
_
c
1
c
2
_
(64)
Mai mult,
mat(T
−1
) = mat(T)
−1
(65)
Demonstrat ¸ie: Evident˘a .
Observat ¸ia 5.2 Aceasta teorema se rescrie similar ˆın cazul trans-
form˘ arilor afine tridimensionale.
ˆ
In particular, pentru o transfor-
mare afin˘ a tridimensional˘ a nedegenerat˘ a
mat(T
−1
) = mat(T)
−1
(66)
.
Teorema 5.2 Transform˘ arile afine nedegenerate transform˘ a o
dreapt˘ a ˆın alt˘ a dreapt˘ a.
72
Demonstrat ¸ie: Cazul 2-dimensional.
Fie o dreapt˘a D : ax + by + c = 0. Fie (x, y) un punct de pe
dreapta D. Din teorema anterioar˘ a avem c˘a
_
ψ
η
_

_
c
1
c
2
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+ (67)
S˘ a not˘ am
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_
−1
cu
_
A
1
A
2
B
1
B
2
_
(68)
S¸tim c˘a aceast˘ a invers˘ a exist˘a deoarece det(T) = 0. Revenind la
ecuat ¸ia (69) avem c˘a
_
A
1
A
2
B
1
B
2
_
_
_
ψ
η
_

_
c
1
c
2
_
_
=
_
x
y
_
(69)
adic˘ a (x, y) = (A
1
(ψ −c
1
) +A
2
(η −c
2
), B
1
(ψ −c
1
) +B
2
(η −c
2
)).
Deoarece (x, y) este pe dreapta D ˆınseamn˘a c˘a (x, y) satisface
ecuat ¸ia dreptei: ax +by +c = 0.
ˆ
Inlocuind obt ¸inem:
(aA
1
+bB
1
)ψ+(aA
2
+bB
2
)η+c−(aA
1
c
1
+aA
2
c
2
+bB
1
c
1
+bB
2
c
2
) = 0
care este ecuat ¸ia unei drepte de coordonate carteziene ψ, η.
Cazul transform˘arilor afine tridimensionale este tratat ˆın mod sim-
ilar.
Observat ¸ia 5.3 Ca o consecint ¸˘ a , orice transformare afin˘ a nede-
generat˘ a transform˘ a un triunghi ˆın alt triunghi, un patrulater ˆın
alt patrulater ¸si ˆın general, un poligon ˆın alt poligon.
ˆ
In plus
o transformare afin˘ a nedegenerat˘ a tridimensional˘ a transform˘ a un
poliedru ˆın alt poliedru.
73
Teorema 5.3 (Generalizare) Fie Ω un obiect geometric dat de
ecuat ¸ia cartezian˘ a F(x, y) = 0 ¸si T o transformare afin˘ a 2-
dimensional˘ a nedegenerat˘ a
T :
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(70)
Atunci T(Ω) este colect ¸ia punctelor (ψ, η) ce satisfac
F(T
−1
(ψ, η)) = 0
Demonstrat ¸ie: Avem
_
x
y
_
= T
−1
_
ψ
η
_
(71)
¸si pentru puncte (x, y) de pe Ω rezult˘ a c˘a (ψ, η) satisfac
F(T
−1
(ψ, η)) = 0.
Observat ¸ia 5.4 Aceasta teorema se rescrie similar ˆın cazul trans-
form˘ arilor afine tridimensionale. Fie Ω un obiect geometric dat
de ecuat ¸ia cartezian˘ a F(x, y, z) = 0 ¸si T o transformare afin˘ a
3-dimensional˘ a nedegenerat˘ a Atunci T(Ω) este colect ¸ia punctelor
(ψ, η, τ) ce satisfac F(T
−1
(ψ, η, τ)) = 0
Teorema 5.4 Orice transformare afin˘ a nedegenerat˘ a 2-
dimensional˘ a
T :
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(72)
este determinat˘ a ˆın mod unic de valoarea ei ˆın trei puncte necol-
iniare din plan.
74
Demonstrat ¸ie: Consider˘am punctele necoliniare
(x
0
, y
0
),(x
1
, y
1
),(x
2
, y
2
) ¸si sa presupunem c˘a
T(x
0
, y
0
) = (X
0
, Y
0
), T(x
1
, y
1
) = (X
1
, Y
1
), T(x
2
, y
2
) = (X
2
, Y
2
)
(73)
Din (144) rezult˘ a c˘a
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
x
0
y
0
1 0 0 0
x
1
y
1
1 0 0 0
x
2
y
2
1 0 0 0
0 0 0 x
0
y
0
1
0 0 0 x
1
y
1
1
0 0 0 x
2
y
2
1
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
a
1
a
2
c
1
b
1
b
2
c
2
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
X
0
Y
0
X
1
Y
1
X
2
Y
2
_
¸
¸
¸
¸
¸
¸
_
(74)
Determinantul matricii A a sistemului de mai sus este
det(A) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
0
y
0
1
x
1
y
1
1
x
2
y
2
1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
2
=
¸
¸
¸
¸
x
1
−x
0
y
1
−y
0
x
2
−x
0
y
2
−y
0
¸
¸
¸
¸
2
(75)
dar determinantul din dreapta este 0 dac˘ a ¸si numai dac˘ a cele trei
puncte (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
) sunt necoliniare. Rezult˘a c˘a sis-
temul (74) are solut ¸ie ¸si aceast˘ a solut ¸ie e unic˘ a, ceea ce ˆınseamn˘a
c˘a exist˘a o unic˘ a transformare afin˘ a care sa satisfac˘a condit ¸iile
(144).
Observat ¸ia 5.5 Aceasta teorema se rescrie similar ˆın cazul trans-
form˘ arilor afine tridimensionale. Orice transformare afin˘ a nede-
generat˘ a 3-dimensional˘ a este determinat˘ a ˆın mod unic de valoarea
ei ˆın patru puncte necoplanare din spat ¸iu.
75
Teorema 5.5 Transformarea afin˘ a 2-dimensional˘ a care duce tri-
unghiul (0, 0), (1, 0), (0, 1) ˆın triunghiul (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
)
este dat˘ a de formula (ψ, η) →(x, y)
_
x
y
_
=
_
x
1
−x
0
x
2
−x
0
y
1
−y
0
y
2
−y
0
_ _
ψ
η
_
+
_
x
0
y
0
_
(76)
Demonstrat ¸ie: Se verific˘ a faptul c˘a vˆarfurile (0, 0), (1, 0), (0, 1)
se duc prin transformare exact ˆın (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
).
Propozit ¸ia 5.1
ˆ
In teorema (5.5), not˘ am cu ∆ triunghiul cu vˆ arfuri
(x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
). Atunci aria(∆) = |det(T)|/2.
Demonstrat ¸ie: Din teorema (5.5) avem c˘a
det(T) =
¸
¸
¸
¸
x
1
−x
0
x
2
−x
0
y
1
−y
0
y
2
−y
0
¸
¸
¸
¸
(77)
S¸tim ˆıns˘ a ca modulul determinantului
¸
¸
¸
¸
x
1
−x
0
x
2
−x
0
y
1
−y
0
y
2
−y
0
¸
¸
¸
¸
(78)
este exact dublul ariei triunghiului cu vˆarfuri
(x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), ceea ce ˆıncheie demonstrat ¸ia.
Teorema 5.6 S˘ a consider˘ am o transformare afin˘ a T(x, y) = (ψ, η)
unde
_
ψ
η
_
=
_
a
1
a
2
b
1
b
2
_ _
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(79)
care transform˘ a un triunghi ∆ de vˆ arfuri (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
) ¸si (x
2
, y
2
)
ˆın triunghiul ∆

. S˘ a se arate c˘ a
aria(∆

) = |det(T)|aria(∆) (80)
76
Demonstrat ¸ie: Consider˘am transformarea afin˘ a S
1
de la tri-
unghiul (0, 0), (1, 0), (0, 1) la triunghiul ∆ ¸si transformarea afin˘ a
S
2
de la triunghiul (0, 0), (1, 0), (0, 1) la triunghiul ∆

. Vom avea
c˘a T = S
2
S
−1
1
. Din teorema anterioar˘ a avem c˘a aria(∆) =
|det(S
1
)|/2, aria(∆

) = |det(S
2
)|/2 ¸si det(T) = det(S
2
)det(S
1
)
−1
.
De aici rezult˘ a c˘a:
aria(∆

) = |det(S
2
)|aria(∆)/|det(S
1
)| = |det(T)|aria(∆)
Propozit ¸ia 5.2 O transformare afin˘ a T transform˘ a un poligon P
ˆıntr-un poligon P

. Atunci
aria(P

) = |det(T)|aria(P)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o consecint ¸˘a a teoremei anterioare
deoarece orice poligon se poate descompune ˆın reuniune de tri-
unghiuri. Acest proces se nume¸ste triagulare.
Propozit ¸ia 5.3 O transformare afin˘ a T transform˘ a un domeniu
m˘ arginit cu frontiera continu˘ a Lipschitz P ˆıntr-un domeniu P

.
Atunci
aria(P

) = |det(T)|aria(P)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o consecint ¸˘ a a teoremei anterioare
deoarece orice domeniu se poate aproxima cu un poligon. Cre˘ am o
ret ¸ea de n puncte aproximativ echidistante pe frontiera domeniului
P ¸si apoi cre˘ am poligonul P
n
. Vom avea c˘a pentru P
n
din teorema
anterioar˘ a
(aria lui T(P
n
)) = |det(T)|(aria lui P
n
)
77
Lu˘am apoi limit˘ a cˆand n →∞ ¸si obt ¸inem
(aria lui P

) = |det(T)|(aria lui P)
Propozit ¸ia 5.4 Transformarea afin˘ a 3-dimensional˘ a care trans-
form˘ a tetraedrul (0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) ˆın tetraedrul cu
vˆ arfuri (x
0
, y
0
, z
0
), (x
1
, y
1
, z
1
), (x
2
, y
2
, z
2
), (x
3
, y
3
, z
3
) este dat˘ a de
formula (ψ, η, τ) →(x, y, z)
_
_
x
y
z
_
_
=
_
_
x
1
−x
0
x
2
−x
0
x
3
−x
1
y
1
−y
0
y
2
−y
0
y
3
−y
1
z
1
−z
0
z
2
−z
0
z
3
−z
1
_
_
_
_
ψ
η
τ
_
_
+
_
_
x
0
y
0
z
0
_
_
(81)
Demonstrat ¸ie: Similar˘a cu demonstrat ¸ia de la teorema (5.5).
Propozit ¸ia 5.5
ˆ
In propozit ¸ia (5.4), not˘ am cu ∆ tetraedrul cu
vˆ arfuri (x
0
, y
0
, z
0
), (x
1
, y
1
, z
1
), (x
2
, y
2
, z
2
). Atunci volum(∆) =
|det(T)|/6.
Demonstrat ¸ie: Similar cu (5.1). Se folose¸ste faptul c˘a
1/6
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
1
−x
0
x
2
−x
0
x
3
−x
0
y
1
−y
0
y
2
−y
0
y
3
−y
0
z
1
−z
0
z
2
−z
0
z
3
−z
0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
(82)
este exact volumul tetraedrului.
Teorema 5.7 S˘ a consider˘ am o transformare afin˘ a 3-dimensional˘ a
T(x, y) = (ψ, η, τ) care transform˘ a un tetraedru ∆ ˆın tetraedrul

. S˘ a se arate c˘ a
volum(∆

) = |det(T)|volum(∆) (83)
78
Demonstrat ¸ie: Similar cu (5.6).
Propozit ¸ia 5.6 O transformare afin˘ a 3-dimensional˘ a T trans-
form˘ a un poliedru P ˆıntr-un poliedru P

. Atunci
volum(P

) = det(T)volum(P)
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o consecint ¸˘ a a teoremei anterioare
deoarece orice poliedru este o reuniune de tetraedre.
Propozit ¸ia 5.7 O transformare afin˘ a 3-dimensional˘ a T trans-
form˘ a un domeniu m˘ arginit cu frontiera continu˘ a Lipschitz P ˆıntr-
un domeniu P

. Atunci
volum(P

) = |det(T)|volum(P)
Demonstrat ¸ie: Similar cu (124).
Exemplu 5.1 Aflati aria elipsei de ecuat ¸ie x
2
+y
2
/4 = 1.
Demonstrat ¸ie: Observ˘ am c˘a
_
x
y
_
=
_
ψ

_
(84)
iar ψ ¸si η satisfac
ψ
2

2
= 1
deci sunt coordonatele carteziene ale cercului unitate. Rezult˘a de
aici c˘a
(arie elipsa) = det
_
1 0
0 2
_
(arie cerc) = 2π
Observat ¸ia 5.6 Determinarea ariei unui domeniu din plan. Pe
domeniu se poate genera o ret ¸ea cu ajutorul unui generator de
ret ¸ea. Se poate calcula aria fiec˘ arui triunghi ¸si apoi acestea se pot
suma pentru aproximarea ariei triunghiului.
5.1 Translat ¸ii 79
5.1 Translat ¸ii
S˘ a consider˘am un vector
−→
v =< x
0
, y
0
>. Fiec˘arui punct P(x, y)
din plan ˆıi asociem punctul P

(x

, y

) ale c˘arui coordonate sunt
date de x

= x + x
0
¸si y

= y + y
0
. Aceasta se mai poate scrie
−−→
OP

=
−−→
OP +v. Aceast˘a transformare care asociaz˘a lui P punctul
P

se nume¸ste translat ¸ia de vector
−→
v .
Fig. 30. Translat ¸ia de vector v
Definit ¸ia 5.4 Translat ¸ia de vector
−→
v =< x
0
, y
0
> este transfor-
mare afin˘ a T dat˘ a de formula
T :
_
x

y

_
=
_
x
y
_
+
_
x
0
y
0
_
(85)
Observat ¸ia 5.7 Matricea unei translat ¸ii mat(T) este matricea
identic˘ a:
mat(T) = I
2
=
_
1 0
0 1
_
5.1 Translat ¸ii 80
Observat ¸ia 5.8 Atunci cˆ and o translat ¸ie de vector
−→
v este apli-
cat˘ a unui obiect geometric Ω, obiectul geometric este mutat ˆın plan
ˆın direct ¸ia vectorului
−→
v pe toat˘ a lungimea lui.
Propozit ¸ia 5.8 O funct ¸e T : Π → Π este o translat ¸ie dac˘ a ¸si
numai dac˘ a pentru oricare dou˘ a puncte P(x
1
, y
1
) ¸si Q(x
2
, y
2
) din
plan avem c˘ a
−−−−→
PT(P) =
−−−−→
QT(Q).
Demonstrat ¸ie: ⇒Avem c˘a pentru orice punct P vectorul
−−−−→
PT(P)
este dat de
−−−−→
PT(P) =
−→
v .
⇐ Pentru un punct P din plan sa not˘ am
−→
v =
−−−−→
PT(P). S˘ a not˘ am
componentele lui
−→
v cu c
1
, c
2
. Rezult˘a c˘a
−−−−→
OT(P) =
−−→
OP +
−→
v ¸si
deci, scriind pe componente rezult˘ a c˘a
T
_
x
y
_
=
_
x
y
_
+
_
c
1
c
2
_
(86)
Teorema 5.8 Fie Ω un obiect geometric ˆın plan dat de ecuat ¸ia
cartezian˘ a F(x, y) = 0 ¸si T o translat ¸ie de vector
−→
v =< x
0
, y
0
>.
Transformarea geometrica a lui Ω prin T este obiectul geometric

dat de ecuat ¸ia F(x −x
0
, y −y
0
) = 0
Demonstrat ¸ie: Aceasta este o consecint ¸˘a direct˘ a a teoremei (5.8)
5.1 Translat ¸ii 81
Fig. 31. Translat ¸ia de vector v a lui Ω
Observat ¸ia 5.9 Aplic˘ am translat ¸ia de vector
−→
v =< x
0
, y
0
>
dreptei de ecuat ¸ie cartezian˘ a
ax +by +c = 0
Ecuat ¸ia translat ¸iei dreptei este: a(x −x
0
) +b(y −y
0
) +c = 0.
Propozit ¸ia 5.9 Aplic˘ am translat ¸ia de vector
−→
v =< x
0
, y
0
, z
0
>
dreptei de ecuat ¸ie vectorial˘ a
−→
r (t) =
−→
r
0
+t
−→
a
Ecuat ¸ia vectorial˘ a a translat ¸iei dreptei este:
−→
q (t) =
−→
v +
−→
r
0
+t
−→
a
Demonstrat ¸ie: Evident˘a ,
−→
q (t) =
−→
v +
−→
r (t).
5.2 Omotetii 82
Fig. 32. Translat ¸ia unei drepte
5.2 Omotetii
S˘ a consider˘am un scalar α. Fiec˘arui punct P(x, y) din plan ˆıi
asociem punctul P

(x

, y

) ale c˘arui coordonate sunt date de x

=
αx ¸si y

= αy. Aceasta se mai poate scrie
−−→
OP

= α
−−→
OP. Aceast˘a
transformare care asociaz˘a lui P punctul P

se nume¸ste omotetia
de scalar α ˆın raport cu originea O.
Definit ¸ia 5.5 Omotetiile ˆın raport cu originea sunt transform˘ ari
afine de tipul:
T :
_
x

y

_
=
_
α 0
0 α
_ _
x
y
_
(87)
pentru un scalar α.
5.2 Omotetii 83
Fig. 33. Omotetia de scalar α
Observat ¸ia 5.10 O omotetie nu modific˘ a forma obiectelor ci nu-
mai m˘ arimea lor.
Fig. 34. Transformarea punctelor printr-o omotetie
Observat ¸ia 5.11 Matricea unei omotetii de scalar α ˆın raport cu
originea este
_
α 0
0 α
_
5.2 Omotetii 84
Determinantul unei omotetii de scalar α este det(T) = α
2
.
Observat ¸ia 5.12 O omotetie de scalar α > 0 transform˘ a un seg-
ment IJˆıntr-un segment I

J

paralel cu el ¸si de m˘ asura |I

J

| =
α|IJ|.
Propozit ¸ia 5.10 Fie T o omotetie de scalar α ¸si Ω un obiect
geometric ˆın plan. Atunci
aria(T(Ω)) = α
2
aria(Ω).
Definit ¸ia 5.6 S˘ a consider˘ am un scalar α ¸si un punct O

(x
0
, y
0
).
Fiec˘ arui punct P(x, y) din plan ˆıi asociem punctul P

(x

, y

) astfel
ˆıncˆ at
−−→
O

P

= α
−−→
O

P. Aceasta transformare care asociaz˘ a lui P
punctul P

se nume¸ste omotetia de scalar α ˆın raport cu O

.
Propozit ¸ia 5.11 O omotetie T de scalar α ˆın raport cu punctul
O

(x
0
, y
0
) este aplicata unei drepte
D : ax +by +c = 0 (88)
Dreapta nou-format˘ a va avea ecuat ¸ia: T(D) : a(x−x
0
)/α+b(y−
y
0
)/α +c +ax
0
+by
0
+c = 0.
Demonstrat ¸ie:
Fiec˘arui punct P(x, y) din plan ˆıi asociem punctul P

(x

, y

) astfel
ˆıncˆ at
−−→
O

P

= α
−−→
O

P. Rezult˘a c˘a: x

− x
0
= α(x − x
0
), y

− y
0
=
α(y − y
0
) de unde rezult˘ a c˘a x = (x

− x
0
)/α + x
0
, y = (y


y
0
)/α + y
0
.
ˆ
Inlocuind x ¸si y ˆın (88) ˆıncheie demonstrat ¸ia. Dac˘a
not˘ am cu O
α
omotetia de scalar α ˆın raport cu originea ¸si cu T
− →
v
translat ¸ia de vector
−→
v =
−−→
OO

atunci se poate vedea c˘a omotetia
de scalar α ˆın raport cu O

este exact
O
α
T

− →
v
+T
− →
v
5.3 Rotat ¸ii 85
Fig. 35. Transformarea unei drepte printr-o omotetie
Definit ¸ia 5.7 Omotetia de scalar α ˆın raport cu O

(x
0
, y
0
) este
transformarea afin˘ a de ecuat ¸ie:
T :
_
x

y

_
=
_
α 0
0 α
_ _
x −x
0
y −y
0
_
+
_
x
0
y
0
_
(89)
pentru un scalar α.
5.3 Rotat ¸ii
S˘ a consider˘am transformarea prin care punctele din plan sunt
rotite α radiani ˆın jurul originii ca ˆın fig. 36 astfel ˆıncˆ at punc-
tul P(x, y) este transformat ˆın P

(x

, y

). Vectorul de pozit ¸ie
−−→
OP
formeaz˘a un unghi ϕ cu axa Ox ¸si are lungimea r. Rezult˘a c˘a
−−→
OP = r(cos(ϕ), sin(ϕ)), adic˘ a
x = rcosϕ, y = rsinϕ
5.3 Rotat ¸ii 86
Vectorul de pozit ¸ie
−−→
OP

formeaz˘a un unghi α + ϕ cu axa Ox ¸si
are lungimea r. Rezult˘a c˘a
−−→
OP

= r(cos(α+ϕ), sin(α+ϕ)). Prin
urmare avem c˘a
Fig. 36. Rotat ¸ie de unghi α
x

= rcos(α +ϕ) = rcosαcosϕ −rsinαsinϕ = xcosα −ysinα
De asemenea
y

= rsin(α +ϕ) = rsinαcosϕ +rcosαsinϕ = xsinα +ycosα
Definit ¸ia 5.8 Rotat ¸ia de unghi α ˆın jurul originii este dat˘ a de
formula:
T :
_
ψ
η
_
=
_
cosα −sinα
sinα cosα
_ _
x
y
_
(90)
Observat ¸ia 5.13 Compunerea a dou˘ a rotat ¸ii de unghiuri α ¸si β
este o rotat ¸ie de unghi α+β. Inversa unei rotat ¸ii de unghi α este
o rotat ¸ie de unghi −α.
5.3 Rotat ¸ii 87
Observat ¸ia 5.14 Mult ¸imea rotat ¸iilor din planˆımpreun˘ a cu operat ¸ia
de compunere a rotat ¸iilor formeaz˘ a un grup.
Propozit ¸ia 5.12 Rotat ¸iile sunt transform˘ ari izometrice, adic˘ a
p˘ astreaz˘ a lungimea segmentelor c˘ arora le sunt aplicate.
Demonstrat ¸ie: Not˘am cu T
α
rotat ¸ia de unghi αˆın jurul originii.
Se observ˘ a din (90) c˘a |T
α
(x, y)| = |(x, y)| pentru orice punct
de coordonate x, y. Dac˘a (x, y),(x

, y

) sunt dou˘ a puncte ˆın plan
atunci
dist(P(x, y), P

(x

, y

)) = |T
α
(x, y) −TT
α
(x

, y

)| =
= |T
α
(x −x

, y −y

)| = |(x −x

, y −y

)| = dist((x, y), (x

, y

)|
Fig. 37. Rotat ¸ia conserv˘ a lungimea segmentului PQ
Observat ¸ia 5.15 S˘ a consider˘ am un scalar α ¸si un punct O

(x
0
, y
0
).
Fiec˘ arui punct P(x, y) din planˆıi asociem punctul P

(x

, y

) obt ¸inut
5.3 Rotat ¸ii 88
prin rotirea lui P α radiani ˆın jurul lui O

.
Aceast˘ a transformare se poate obt ¸ine printr-o translat ¸ie de vector

−−→
OO

,urmat˘ a de o rotat ¸ie α ˆın jurul originii ¸si apoi o translat ¸ie
de vector
−−→
OO

.
Fig. 38. Rotat ¸ia ˆın jurul unui punct arbitrar O’
Schematic, prin aceste transform˘ari coordonatele se transform˘a
dup˘a cum urmeaz˘a:
_
x
y
_

_
x −x
0
y −y
0
_

_
cosα −sinα
sinα cosα
_ _
x −x
0
y −y
0
_
→ (91)

_
cosα −sinα
sinα cosα
_ _
x −x
0
y −y
0
_
+
_
x
0
y
0
_
(92)
ceea ce d˘ a ˆın final
_
x

y

_
=
_
cosα(x −x
0
) −sinα(y −y
0
) +x
0
sinα(x −x
0
) +cosα(y −y
0
) +y
0
_
(93)
5.4 Simetrii 89
Propozit ¸ia 5.13 Ca o consecint ¸˘ a a propozit ¸iei (145), rotat ¸iile
p˘ astreaz˘ a ¸si unghiurile dintre segmentele c˘ arora le sunt aplicate.
Propozit ¸ia 5.14 Fie T o rotat ¸ie de unghi α ¸si Ω un obiect geo-
metric ˆın plan. Atunci
det(T) = 1, aria(T(Ω)) = aria(Ω).
5.4 Simetrii
Fie (D) o dreapt˘a care trece prin origine ¸si face un unghi α cu
axa Ox. S˘ a consider˘am transformarea prin care punctelor P(x, y)
din plan le sunt asociate simetricele lor P

(x

, y

) fat ¸˘a de dreapta
D ca ˆın prima figur˘a din (39). Aplic˘am o rotat ¸ie de unghi −α
punctelor planului. Transformatul lui P respectiv P

prin rotat ¸ie
are coordonatele
_
cos(−α)x −sin(−α)y
sin(−α)x +cos(−α)y
_
,
_
cos(−α)x

−sin(−α)y

sin(−α)x

+cos(−α)y

_
(94)
Fig. 39. Simetria fat ¸˘a de o dreapt˘a arbitrar˘a
5.4 Simetrii 90
Observ˘ am c˘a transformatele punctelor P ¸si P

au acelea¸si coor-
donate ˆın direct ¸ia Ox ¸si coordonate de semn contrar ¸si egale ˆın
modul ˆın direct ¸ia Oy. Egalˆ and, rezult˘ a:
cos(−α)x −sin(−α)y = cos(−α)x

−sin(−α)y

−sin(−α)x −cos(−α)y = sin(−α)x

+cos(−α)y

(95)
sau, ˆın notatie matriceal˘ a:
_
cos(α) sin(α)
sin(α) −cos(α)
_ _
x
y
_
=
_
cos(−α) −sin(−α)
sin(−α) cos(−α)
_ _
x

y

_
(96)
Utiliz˘am acum ˆın (96) faptul c˘a inversa rotat ¸iei de unghi −α este
rotat ¸ia de unghi α adic˘ a
_
cos(−α) −sin(−α)
sin(−α) cos(−α)
_
−1
=
_
cos(α) −sin(α)
sin(α) cos(α)
_
(97)
_
cos(α) −sin(α)
sin(α) cos(α)
_ _
cos(α) sin(α)
sin(α) −cos(α)
_ _
x
y
_
=
_
x

y

_
(98)
care e echivalent˘a cu formula (99)
Definit ¸ia 5.9 Simetria fat ¸˘ a de dreapta D ce trece prin origine
¸si face un unghi α cu axa Ox este transformarea afin˘ a dat˘ a de
formula
T :
_
x

y

_
=
_
cos2α sin2α
sin2α −cos2α
_ _
x
y
_
(99)
Simetria fat ¸˘a de o dreapt˘a arbitrar˘a (D): S˘ a presupunem c˘a
dreapta face un unghi α cu axa Ox. Alegem un punct arbitrar
O

= (x
0
, y
0
) pe dreapt˘a. Simetria fat ¸˘a de D se poate calcula ca
5.4 Simetrii 91
ˆın (5.15). Se aplica mai ˆıntˆai o translat ¸ie de vector −
−−→
OO

, dup˘a
care se aplica simetria fat ¸˘a de transformat˘a dreptei D, dup˘a care
aplic˘ am translat ¸ia de vector
−−→
OO

. Se gaseste ˆın final c˘a simetria
fat ¸˘a de D transform˘a punctul P(x, y) ˆın punctul P

(x

, y

) dat de
_
x

y

_
=
_
cos2α(x −x
0
) +sin2α(y −y
0
) +x
0
sin2α(x −x
0
) −cos2α(y −y
0
) +y
0
_
(100)
5.5 Exercit ¸ii 92
5.5 Exercit ¸ii
Exercitiu 5.1 Se consider˘ a planul 2x+y-z=3. S˘ a se g˘ aseasc˘ a si-
metricul punctului P(1, 1, 1) fat ¸˘ a de acest plan.
Demonstrat ¸ie: O direct ¸ie normal˘a la plan este
−→
v =< 2, 1, −1 >.
Proiect˘am punctul P pe plan ˆın Q. Vectorul
−−→
PQ e un multiplu
de
−→
v ¸si deci exist˘a α a¸sa ca
−−→
PQ = α
−→
v . Pe de alt˘a parte, din
moment ce Q e proiect ¸ia lui P trebuie sa avem c˘a vˆarful vectorului
−−→
OP +
−−→
PQ =< 1, 1, 1 > +α < 2, 1, −1 >=< 1 + 2α, 1 +α, 1 −α >
e pe plan prin urmare 2(1 + 2α) + (1 + α) − (1 − α) = 3 de
unde 2 + 6α = 3, adic˘ a α = 1/6. Deci
−−→
PQ = 1/6 < 2, 1, −1 >.
Rezult˘a c˘a simetricul P

al lui P fat ¸˘a de plan e dat de
−−→
OP

=
−−→
OP + 2
−−→
PQ =< 1, 1, 1 > +1/3 < 2, 1, −1 >=< 5/3, 4/3, 2/3 > de
unde P

= (5/3, 4/3, 2/3).
Exercitiu 5.2 Consider˘ am transformarea afin˘ a
T(x, y) =
_
1, 1
0, 1
_ _
x
y
_
Adica T(x, y) = (x + y, y). S˘ a se afle mat(T),det(T). Aceasta
transformare se aplica punctelor din plan. S˘ a se afle ˆın ce punct
este transformat punctul P(1, 2). S˘ a se afle ˆın ce este transformat˘ a
dreapta x +y = 3.
Demonstrat ¸ie:
mat(T) =
_
1, 1
0, 1
_
det(T) = 1. T(1, 2) = (1 + 2, 2) = (3, 2). T(0, 3) = (0 + 3, 3) =
(3, 3). T(D) cont ¸ine dou˘ a puncte T(3, 0) = (3, 0), T(0, 3) = (3, 3).
Ecuat ¸ia ei este x = 3.
5.5 Exercit ¸ii 93
Exercitiu 5.3 Consider˘ am transformarea afin˘ a T(x, y) = (x +
y + 1, x − y − 1). S¸tim ca T(0, 0) = (1, −1),T(1, 0) = (2, 0)
¸si T(0, 1) = (2, −2). S˘ a se afle aria triunghiului cu vˆ arfuri
(1, −1), (2, 0), (2, −2).
Demonstrat ¸ie: aria = 1/2 · det(T) = 1.
Exercitiu 5.4 Consider˘ am transformarea afin˘ a T(x, y, z) =
(ψ, η, τ) unde
_
_
ψ
η
τ
_
_
=
_
_
1 1 0
0 1 0
0 0 2
_
_
_
_
x
y
z
_
_
(101)
Prin aceast˘ a transformare, planul x + y + z = 1 se transform˘ a ˆın
alt plan. S˘ a se afle ecuat ¸ia acestui plan.
Demonstrat ¸ie: Avem Q(ψ, η, τ) punct pe noul plan, deci ψ =
x + y,η = y, τ = 2z sau x = ψ − η, y = η, z = τ/2. Le punem ˆın
ecuat ¸ie deci
ψ −η +η +τ/2 = 1
sau
ψ +τ/2 = 1
plan paralel cu axa Oy.
Exercitiu 5.5 Consider˘ am transformarea afin˘ a T(x, y) = (ψ, η)
unde
_
ψ
η
_
=
_
1 1
1 0
_ _
x
y
_
(102)
Prin aceast˘ a transformare, dreapta x+y = 1 se transform˘ a ˆın alt˘ a
dreapt˘ a. S˘ a se afle ecuat ¸ia acestei drepte.
5.5 Exercit ¸ii 94
Demonstrat ¸ie: Fie Q(x

, y

) din T(D). (x

, y

) = (x +y, x) deci
x

= x +y, y

= x. Rezolvam sistemul ¸si g˘asim x = y

, y = x

−y

.
Dar 2x+y = 1 deci 2y

+x

−y

= 1 de unde rezult˘ a c˘a x

+y

= 1
Exercitiu 5.6 G˘ asit ¸i o transformare afin˘ a care s˘ a duc˘ a dreapta
D : x +y = 1 ˆın dreapta E : x −y = 1.
Demonstrat ¸ie:
Sunt multe astfel de transform˘ari. Putem alege x

= x, y

= −y.
Transformarea este T(x, y) = (x, −y)
Exercitiu 5.7 Dreapta r =< 0, 0, 1 > +t < 1, 1, 1 > e translatat˘ a
ˆın direct ¸ia v =< 1, 2, 3 >. S˘ a se afle ecuat ¸ia dreptei nou-formate.
Demonstrat ¸ie: s(t) = r(t) +v = t < 1, 1, 1 > + < 1, 2, 4 >
Exercitiu 5.8 Planul 2x+y −z = 3 e translatat ˆın direct ¸ia v =<
−1, 0, 2 >. S˘ a se afle ecuat ¸ia planului nou-format.
Demonstrat ¸ie: Prin translat ¸ie x

= x − 1, y

= y, z

= z + 2
deci x

+ 1 = x, y

= y, z

−2 = z.
ˆ
Inlocuind ˆın ecuat ¸ie rezult˘ a c˘a
2(x

+ 1) +y

−z

+ 2 = 3 echivalent cu 2x

+y

−z

= −1
Exercitiu 5.9 Omotetia de scalar 2 ˆın raport cu originea e apli-
cat˘ a dreptei x +y = 1. S˘ a se afle ecuat ¸ia dreptei nou-formate.
Demonstrat ¸ie: Prin omotetie x

= 2x, y

= 2y de unde x

/2 =
x, y

/2 = y.
ˆ
Inlocuind ˆın ecuat ¸ie rezult˘ a x

/2 + y

/2 = 1 sau
x

+y

= 2
Exercitiu 5.10 Punctul P(1, 2) este rotit 30
o
ˆın jurul originii.
S˘ a se afle coordonatele noului punct.
5.5 Exercit ¸ii 95
Demonstrat ¸ie:
_
x

y

_
=
_
cosα −sinα
sinα cosα
_ _
x
y
_
(103)
ˆ
Inlocuind rezult˘ a c˘a
_
x

y

_
=
_
cos(π/6) −sin(π/6)
sin(π/6) cos(π/6)
_ _
1
2
_

_
−0.13397
2.23205
_
(104)
Exercitiu 5.11 Este
T :
_
x

y

_
=
_
3/5 −4/5
4/5 3/5
_ _
x
y
_
(105)
o rotat ¸ie?
Demonstrat ¸ie: Da, e o rotat ¸ie de unghi α, unde cosα = 3/5,
sinα = 4/5.
Exercitiu 5.12 S˘ a se g˘ aseasc˘ a simetricul punctului P(1, 2) fat ¸˘ a
de dreapta x +y = 1.
Demonstrat ¸ie: O direct ¸ie perpendicular˘a pe dreapt˘a este
−→
n =<
1, 1 >. Putem apoi c˘auta α a¸sa ca < 1, 2 > +α < 1, 1 > s˘ a aib˘ a
vˆarful pe dreapt˘a adic˘ a 1+α+2+α = 1. De aici rezult˘ a c˘a α = −1.
Va rezult˘ a c˘a simetricul este < 1, 2 > +2 < −1, −1 >=< −1, 0 >.
Exercitiu 5.13 S˘ a se arate c˘ a pentru oricare doi vectori
−→
v =<
x
0
, y
0
> ¸si
−→
w =< x
1
, y
1
> aria triunghiului de laturi
−→
v ,
−→
w ¸si vˆ arf
O este egal˘ a cu modulul determinantului
1/2
¸
¸
¸
¸
x
0
x
1
y
0
y
1
¸
¸
¸
¸
(106)
5.5 Exercit ¸ii 96
Demonstrat ¸ie: Alternativ, putem aplica o rotat ¸ie ˆın a¸sa fel ˆıncˆ at
primul vector se suprapune axei Ox. O rotat ¸ie nu modofica aria
din moment ce nu modific˘ a unghiul dintre vectori ¸si lungimile lor.
De asemenea, o rotat ¸ie nu modific˘ a determinatul pentru c˘aˆınurma
rotat ¸iei de unghi α determinantul devine
1/2
¸
¸
¸
¸
cosα −sinα
sinα cosα
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
0
x
1
y
0
y
1
¸
¸
¸
¸
= 1/2
¸
¸
¸
¸
x
0
x
1
y
0
y
1
¸
¸
¸
¸
(107)
ˆ
In urma rotat ¸iei component˘a y a noului vector
−→
v este 0 ¸si egali-
tatea este evident˘a.
Exercitiu 5.14 S˘ a se arate c˘ a pentru oricare trei vectori
−→
u =<
x
0
, y
0
, z
0
>,
−→
v =< x
1
, y
1
, z
1
> ¸si
−→
w =< x
2
, y
2
, z
2
> avem c˘ a
volumul tetraedrului de laturi
−→
u ,
−→
v ,
−→
w ¸si varf O este egal˘ a cu
modulul determinantului
1/6
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
0
x
1
x
2
y
0
y
1
y
2
z
0
z
1
z
2
¸
¸
¸
¸
¸
¸
(108)
Demonstrat ¸ie: Putem descompune
−→
w = α
−→
u +β
−→
v +
−→
w

¸si
−→
w


−→
v ,
−→
u . Se observ˘ a c˘a volum(O,
−→
u ,
−→
v ,
−→
w) = volum(O,
−→
u ,
−→
v ,
−→
w

)
¸si, de asemenea, prin inlocuirea lui
−→
w cu
−→
w

determinantul (108)
nu se schimba. Procedˆ and ˆın acela¸si mod putem presupune c˘a
−→
u ,
−→
v ,
−→
w sunt perpendiculari unul pe cel˘alalt. Dac˘a vectorii sunt
perpendiculari unul pe cel˘alalt rezult˘ a c˘a volumul tetraedrului este
1/6||
−→
u ||||
−→
v ||||
−→
w||. Pe de alt˘a parte determinantul (108) se scrie
sub forma
1/6||
−→
u ||||
−→
v ||||
−→
w||
¸
¸
¸
¸
¸
¸
x
0
/||
−→
u || x
1
/||
−→
v || x
2
/||
−→
w||
y
0
/||
−→
u || y
1
/||
−→
v || y
2
/||
−→
w||
z
0
/||
−→
u || z
1
/||
−→
v || z
2
/||
−→
w||
¸
¸
¸
¸
¸
¸
(109)
5.5 Exercit ¸ii 97
Dar determinantul matricii din (109) ale c˘ arei coloane formeaz˘a o
baz˘ a ortonormat˘a este 1 sau -1 deoarece aceast˘ a matrice ˆınmult ¸it˘a
cu transpusa ei este egal˘a cu identitatea. Aceast˘a observatieˆıncheie
demonstrat ¸ia.
98
6 Aplicat ¸ii ale transform˘arilor geometrice
ˆın procesarea de imagini
6.1 Organizarea fi¸sierelor brute de imagini
Fisiere brute de imagini sunt fi¸siereˆın care, excluzand headerul din
fi¸sier, fiecare octet din fi¸sier corespunde unui pixel din imagine.
Fisier
Imagine
Pixeli
Octeti
Un exemplu de fi¸siere brute de imagini sunt fi¸sierele cu extensii
.pgm (Portable Grayscale). Avantajele utiliz˘ arii fi¸sierelor brute
sunt c˘a datorit˘ a corespondent ¸ei bijective octet din fi¸sier - pixel
din imagine ele sunt foarte u¸sor de modificat.
Dezavantajele sunt c˘a, ˆın cazul imaginilor relativ simple, fi¸sierele
brute ocupa ˆın mod inutil cantit˘at ¸i mari de memorie.
Fisierele optimizate de imagine cu extensii .jpg, .gif, .png sunt
fi¸siere ce cont ¸in atˆat date cˆat ¸si instructiuni.
Ele sunt mai mici dar modificarea lor nu este atˆat de simpl˘a ca ˆın
6.1 Organizarea fi¸sierelor brute de imagini 99
cazul fi¸sierelor brute.
S˘ a consider˘am fi¸sierul imagine p.pgm de 58×58 pixeli. El cont ¸ine
litera m ca ˆın imaginea al˘aturat˘ a:
Dac˘a fi¸sierul p.pgm va fi deschis cu un editor de text (de exemplu,
emacs) editorul va afi¸sa:
Indicatorul P5 arat˘ a c˘a este vorba de un fi¸sier brut, 58×58 indic˘ a
faptul c˘a avem o imagine de 58 pe 58 de pixeli iar ultimul num˘ ar
indic˘ a cifra maxim˘a ce poate fi cont ¸inut˘ a ˆın fiecare octet din fi¸sier.
Numarul 255 corespunde culorii albe iar 0 culorii negre.
Editorul de text cite¸ste fiecare num˘ ar din fiecare octet ¸si afi¸seaz˘ a
caracterul al c˘arui cod ASCII este egal cu acel num˘ ar. Nu sun-
tem interesat ¸i deci ˆın caracterele pe care le afi¸seaz˘ a editorul ci
numai ˆın codurile lor ASCII pentru c˘a ele decid culoarea pixelilor
ce corespund caracterelor respective.
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ari ˆın fi¸siere de imagini 100
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ari ˆın fi¸siere de imagini
ˆ
Intr-un cod simplu putem trece peste headerul din fi¸sierul p.pgm ¸si
apoi copia toate numerele din octetii fi¸sierului p.pgm intr-o matrice
a(x, y) de dimensiune 58×58. Vaˆınsemna de pild˘ a c˘a a(0, 0) = 255
adic˘ a primul pixel din imagine, cel din stˆ anga sus, este alb.
In general, dac˘ a a(i, j) = 255 ˆınseamn˘a c˘a pixelul de pe linia i
¸si coloana j din imagine este alb. Dac˘a a(i, j) = 0 atunci pixelul
este negru.
Putem apoi crea un alt fi¸sier dataout.pgm. Copiem headerul din
p.pgmˆın dataout.pgm ¸si fix˘am dimensiunea la 300×300 de pixeli.
Cu alte cuvinte scriem ˆın fi¸sierul dataout.pgm urmatorul text:
——————–
P5
300 300
255
——————–
Alocam memorie unei matrici b(X, Y ) de dimensiune 300 ×300 ¸si
apoi fix˘am pentru fiecare X, Y b(X, Y ) = 255.
ˆ
Intr-o bucl˘ a peste valorile x, y ˆıntre 1 ¸si 58 fix˘am apoi
b(X, Y ) = a(x, y) pentru
X = x + 100, Y = y + 100 (110)
matricea b(X, Y ) este apoi copiat˘ a ˆın fi¸sierul dataout.pgm.
Transformarea (110) este pasul esent ¸ial. Practic, prin aceast˘ a
transformare, pixelul din imaginea p.pgm de pe linia x, coloana y
este suprapus peste pixelul din imaginea dataout.pgm de pe linia
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ari ˆın fi¸siere de imagini 101
x+100, coloana y +100. Din punct de vedere practic, s-a efectuat
o translat ¸ie a literei m cu 100 pixeli ˆın direct ¸ia x ¸si 100 pixeli ˆın
direct ¸ia y.
Putem apoi m˘ ari succesiv ˆıncepˆ and de la 10 pixeli lungimea vec-
torului de translat ¸ie ¸si ˆın acela¸si timp scrie imaginea ce rezult˘ a la
fiecare pas ˆın fi¸siere separate. De pild˘ a, efectu˘am exact aceea¸si
procedur˘a dar de dat˘ a asta transformarea (110) va fi
X = x + 10, Y = y + 10 (111)
¸si scriem imaginea ce rezult˘ a ˆın fi¸sierul output10.pgm. Dac˘a vom
efectua aceast˘ a procedur˘a intr-o bucl˘ a de 10 de iteratii vom obt ¸ine
10 fi¸siere .pgm ce cont ¸in pozit ¸ii succesive ale literei m pe diago-
nala unui p˘ atrat de 300 pe 300 de pixeli. Cu ajutorul funct ¸ei
convert din pachetul software ImageMagick putem “lipi” toate
aceste fi¸siereˆıntr-un fi¸sier dataout.gif care atunci cˆand este deschis
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ari ˆın fi¸siere de imagini 102
cu un browser web va prezenta mi¸scarea literei m pe diagonala
unui p˘ atrat de 300 pe 300 de pixeli.
In acela¸si mod se pot crea animat ¸ii cu rotat ¸ii sau dilat˘ ari core-
spunzˆand unor modific˘ ari corespunzatoare ale transform˘ arii (110).
Dac˘a de pild˘ a definim
X = x, Y = y + 100 (112)
_
X
Y
_
=
_
cos45
o
−sin45
o
sin45
o
cos45
o
_ _
X
Y
_
(113)
atunci efectul este o translat ¸ie a lui m 100 de pixeli ˆın jos, urmat
de o rotat ¸ie de 45
o
ˆın sens contrar acelor de ceasornic cu centrul
ˆın colt ¸ul din stˆ anga sus.
6.2 Translat ¸ii, rotat ¸ii, dilat˘ari ˆın fi¸siere de imagini 103
Dac˘a facem o bucl˘ aˆın care unghiul rotat ¸iei ˆın centrul imaginii vari-
aza ˆıntre 0 ¸si 360
o
cu o incrementare de 10
o
efectul este o rotat ¸ie
a literei mˆın jurul centrului imaginii de 300 pe 300 de pixeli.
Pentru a efectua o dilatare a literei mˆın centrul imaginii, efectu˘am
transformarea
X = 4x, Y = 4y (114)
Dac˘a intr-o bucl˘ a m˘ arim succesiv factorul de dilatare care este 4
ˆın transformarea anterioar˘ a va rezult˘ a o animat ¸ie ˆın care litera m
se dilat˘ a din colt ¸ul din stˆ anga sus.
Exemple de scripturi ce implementeaz˘a transform˘arile geomet-
rice de mai sus se pot g˘asi pe situl www.matbin.ro.
104
7 Conice
Definit ¸ia 7.1 Pentru numerele a
11
, a
12
, a
22
, a
10
, a
20
, a
00
date cu
a
2
11
+a
2
22
+a
2
12
= 0 mult ¸imea tuturor punctelor (x, y) ce satisfac
g(x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy +a
22
y
2
+a
10
x +a
20
y +a
00
= 0 (115)
se nume¸ste conic˘ a.
Observat ¸ia 7.1 Relat ¸ia (158) se mai poate scrie matricial
X
T
AX +b
T
X +c = 0 (116)
unde
X =
_
x
y
_
, A =
_
a
11
a
12
a
12
a
22
_
, b =
_
a
10
a
20
_
, c = a
00
(117)
Exemplu 7.1
x
2
+y
2
= r
2
Cerc de raza r
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1 elipsa
x
2
a
2

y
2
b
2
= 1 hiperbola
y
2
= 2px parabola
x
2
a
2

y
2
b
2
= 0 drepte concurente
x
2
−a
2
= 0 drepte paralele
x
2
= 0 drepte confundate
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 0 multime cu un singur element
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= −1 multime vid˘ a
(118)
Oricare alt˘a conic˘ a din plan se poate transform˘a printr-o rotat ¸ie
urmat˘a de o translat ¸ie ˆıntr-una din conicele de mai sus.
7.1 Reducerea la forma canonic˘a a unei conice 105
7.1 Reducerea la forma canonic˘a a unei conice
Deoarece matricea
A =
_
a
11
a
12
a
12
a
22
_
(119)
este simetric˘a ea va avea dou˘ a valori proprii reale (care pot fi egale)
λ
1,2
c˘arora le corespund doi vectori proprii
−→
v =< v
1
, v
2
>,
−→
w =<
w
1
, w
2
> pe care noi ˆıi putem alege a¸sa ca ei sa formeze o baz˘ a
ortonormal˘a. Avem deci c˘a λ
1,2
sunt r˘ ad˘ acinile ecuat ¸iei de gradul
doi:
¸
¸
¸
¸
a
11
−λ
i
a
12
a
12
a
22
−λ
i
¸
¸
¸
¸
= 0, i = 1, 2 (120)
ˆın timp ce cei doi vectori satisfac ecuat ¸iile
_
a
11
−λ
1
a
12
a
12
a
22
−λ
1
__
v
1
v
2
_
=
_
0
0
_
(121)
_
a
11
−λ
2
a
12
a
12
a
22
−λ
2
__
w
1
w
2
_
=
_
0
0
_
(122)
¸si sunt alesi ˆın a¸sa fel ˆıncˆ at s˘ a fie unitari ¸si
¸
¸
¸
¸
v
1
w
1
v
2
w
2
¸
¸
¸
¸
= 1 (123)
ˆ
In cazul ˆın care valorile proprii sunt distincte cei doi vectori sunt
automat ortogonali. Dac˘a avem o valoare proprie dubl˘a atunci
alegem cei doi vectori ˆın a¸sa fel ˆıncˆ at s˘ a fie ortogonali ¸si (123) s˘ a
fie adevarat˘ a.
S˘ a consider˘am matricea
R =
_
v
1
w
1
v
2
w
2
_
7.1 Reducerea la forma canonic˘a a unei conice 106
Rezult˘a atunci c˘a matricea A se diagonalizeaz˘ a ˆın forma
R
T
AR =
_
λ
1
0
0 λ
2
_
(124)
Consider˘am acum transformarea afin˘ a prin care fiec˘ arui punct
X = (x, y) i se asociaz˘a punctul X

= (x

, y

) dat prin relat ¸ia
X = RX

sau X

= R
T
X (125)
Aceasta este o rotat ¸ie ˆın jurul originii de unghi arctan(w
1
/w
2
).
Folosind relat ¸ia de mai sus ¸si (124) ˆın ecuat ¸ia (116) rezult˘ a c˘a
X
T
R
T
ARX

+b
T
RX

+c = 0 (126)
adic˘ a
X
T
_
λ
1
0
0 λ
2
_
X

+b
T
RX

+c = 0 (127)
ceea ce conduce la ecuat ¸ia pentru x

, y

λ
1
x
2

2
y
2
+a

10
x +a

20
y +a

00
= 0 (128)
pentru numerele a

10
, a

20
, a

00
. Complet˘am acum p˘ atratele ¸si g˘asim
c˘a
λ
1
(x

+a

10
)
2

2
(y

+a

20
)
2
+a

00
= 0 (129)
Translat ¸ia x

= x

+a

10
,y

= y

+a

20
duce la forma canonic˘ a
λ
1
x
2

2
y
2
+a

00
= 0 (130)
S˘ a observam c˘a pasul de completare a p˘ atratelor ce duce la formula
(129) nu se poate efectua dac˘ a una din valorile proprii este 0 ¸si
ˆın acest caz conica e de tip parabolic. Apoi, observ˘ am c˘a dac˘ a
cele dou˘ a valori proprii au acela¸si semn, conica este de tip eliptic
7.1 Reducerea la forma canonic˘a a unei conice 107
iar dac˘ a semnele valorilor proprii sunt diferite conica este de tip
hiperbolic.
Din moment ce
δ =
¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
a
12
a
22
¸
¸
¸
¸
= λ
1
λ
2
(131)
putem colecta informat ¸iile de mai sus ˆın urm˘atoarea concluzie:
daca δ = 0 , atunci conica e de tip parabolic
daca δ > 0 , atunci conica e de tip eliptic
daca δ < 0 , atunci conica e de tip hiperbolic
(132)
Exemplu 7.2 S˘ a se aduca conica
3x
2
−4xy −2x + 4y −3 = 0 (133)
la forma canonic˘ a.
Demonstrat ¸ie: Matricea A a formei p˘ atratice din demonstrat ¸ia
anterioar˘ a este
A =
_
3 −2
−2 0
_
(134)
Ecuat ¸ia caracteristica pentru valorile proprii λ
1,2
este
A =
¸
¸
¸
¸
3 −λ −2
−2 −λ
¸
¸
¸
¸
= 0 (135)
ceea ce implic˘ a λ
1
= −1, λ
2
= 4. Lui λ
1
ˆıi corespunde un vector
propriu < 1, 2 > iar lui λ
2
ˆıi corespunde < 2, −1 >. Normalizandu-
i obt ¸inem
v =< 1/

5, 2/

5 > ¸si w =< 2/

5, −1/

5 >
7.1 Reducerea la forma canonic˘a a unei conice 108
Se observ˘ a c˘a
¸
¸
¸
¸
v
1
w
1
v
2
w
2
¸
¸
¸
¸
= 1
Rezult˘a c˘a rotat ¸ia din exercit ¸iul anterior este
_
x
y
_
=
_
1/

5, −2/

5
2/

5, 1/

5
__
x

y

_
(136)
adic˘ a
x = 1/

5x

−2/

5y

y = 2/

5x

+ 1/

5y

(137)
ˆ
Inlocuind ˆın ecuat ¸ia init ¸ial˘a se obt ¸ine
−x
2
+ 4y
2
+
6

5
x

+
8

5
y

−3 = 0 (138)
Prin completarea p˘ atratelor se ajunge la
−(x


3

5
)
2
+ 4(y

+
1

5
)
2
= 2 (139)
Facem acum translat ¸ia
x

= x


3

5
, y

= y

+
1

5
(140)
de unde obt ¸inem ecuat ¸ia redus˘a a conicei
x
2
/2 −y
2
/(1/2) = −1 (141)
ˆın raport cu sistemul de referint ¸˘a canonic definite de versorii v, w
¸si punctul (−
3

5
,
1

5
).
7.2 Intersect ¸ia dintre o conica ¸si o dreapt˘a 109
7.2 Intersect ¸ia dintre o conica ¸si o dreapt˘a
Consider˘am o dreapt˘a (D) de ecuat ¸ii parametrice
(D) :
_
x = x
0
+lt
y = y
0
+mt
, t ∈ R
¸si o conic˘ a de ecuat ¸ie cartezian˘ a
(Γ) : g(x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy +a
22
y
2
+a
10
x +a
20
y +a
00
= 0
Intersect ¸ia D∩Γ corespunde r˘ ad˘ acinilor t
1,2
∈ R ale ecuat ¸iei poli-
nomiale ˆın t:
g(x
0
+lt, y
0
+mt) = a
11
(x
0
+lt)
2
+2a
12
(x
0
+lt)(y
0
+mt)+ (142)
+a
22
(y
0
+mt)
2
+a
10
(x
0
+lt) +a
20
(y
0
+mt) +a
00
= 0
Dup˘ a gruparea termenilor ce cont ¸in t
2
, t se obt ¸ine:
t
2
(a
11
l
2
+ 2a
12
lm+a
22
m
2
)+ (143)
+t[l(2a
11
x
0
+ 2a
12
y
0
+ 2a
10
) +m(2a
12
x
0
+ 2a
22
y
0
+ 2a
20
)]+
+a
11
x
2
0
+ 2a
12
x
0
y
0
+a
22
y
2
0
+ +2a
10
x
0
+ 2a
20
y
0
+a
00
= 0
Not˘am ϕ(l, m) = a
11
l
2
+ 2a
12
lm + a
22
m
2
¸si observ˘ am c˘a ecuat ¸ia
(143) se poate scrie ˆın forma
t
2
ϕ(l, m) +t(lg
x
0
+mg
y
0
) +g(x
0
, y
0
) = 0 (144)
A¸sadar punctele de intersect ¸ie dintre dreapt˘a ¸si conic˘ a sunt decise
de r˘ ad˘ acinile ecuat ¸iei de mai sus.
Discutie:
1) Ecuat ¸ia (144) este de gradul doi dac˘ a ϕ(l, m) = 0. Dac˘a
δ = (lg
x
0
+mg
y
0
)
2
−4ϕ(l, m)g(x
0
, y
o
) > 0 (145)
7.2 Intersect ¸ia dintre o conica ¸si o dreapt˘a 110
atunci ecuat ¸ia are dou˘ a r˘ ad˘ acini reale ¸si distincte deci dreapta
intersecteaz˘ a conica ˆın dou˘ a puncte distincte. Dac˘a δ = 0, atunci
exist˘a un singur punct de intersect ¸ie ¸si concluzion˘am c˘a dreapta
este tangent˘a la conic˘ a. Observ˘ am c˘a ˆın acest caz dac˘ a P(x
0
, y
0
)
este punctul de intersect ¸ie, avem din ecuat ¸ia (145) c˘a lg
x
0
+mg
y
0
=
0, deci direct ¸ia dreptei tangente este perpendicular˘a pe vectorul
< g
x
0
, g
y
0
> ¸si deci ecuat ¸ia dreptei tangente este
(x −x
0
)g
x
0
+ (y −y
0
)g
y
0
= 0
Dreapta care trece prin P(x
0
, y
0
) ¸si este perpendicular˘a pe dreapta
tangent˘a se nume¸ste dreapta normal˘a la conic˘ aˆın punctul P(x
0
, y
0
).
Direct ¸ia ei este < −g
y
0
, g
x
0
> deci ecuat ¸ia dreptei normale este
−(x −x
0
)g
y
0
+ (y −y
0
)g
x
0
= 0
Dac˘a δ < 0 atunci ecuat ¸ia de gradul doi (144) nu are solut ¸ii reale
deci dreapta nu intersecteaz˘ a conic˘ a.
2) Cˆ and ϕ(l, m) = 0 ecuat ¸ia (144) este de gradul ˆıntˆai.
t(lg
x
0
+mg
y
0
)g(x
0
, y
0
) = 0
Ea are solut ¸ia
t = −
g(x
0
, y
0
)
lg
x
0
+mg
y
0
dac˘ a lg
x
0
+mg
y
0
= 0 deci D ∩ Γ cont ¸ine un singur punct.
Dac˘a lg
x
0
+mg
y
0
= 0 ¸si g(x
0
, y
0
) = 0 ecuat ¸ia (144) nu are solut ¸ie
deci nu exist˘a un punct de intersect ¸ie.
Dac˘a ˆıns˘ a lg
x
0
+ mg
y
0
= 0 ¸si g(x
0
, y
0
) = 0 ecuat ¸ia este identic
satisf˘acut˘ a ¸si D ⊆ Γ.
7.3 Elipsa 111
7.3 Elipsa
Consider˘am o elips˘ a de ecuat ¸ie g(x, y) = 0. Am vazut ˆın sect ¸iunea
anterioar˘ a c˘a exist˘a un reper x

O

y

ˆın raport cu care elipsa are
ecuat ¸ia
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 1 (146)
Reperul x

O

y

se nume¸ste reperul canonic iar ecuat ¸ia (146) se
nume¸ste ecuat ¸ia redusa a elipsei fat ¸˘a de reperul canonic. S˘ a pre-
supunem c˘a a > b > 0.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a vom renota repe-
rul canonic cu xOy. Punctele F
1
(

a
2
−b
2
, 0),F
2
(−

a
2
−b
2
, 0) se
numesc focarele elipsei iar distant ¸a c =

a
2
−b
2
semi-distant ¸a
focal˘a a elipsei. Intersect ¸iile curbei cu axele Ox,Oy se numesc
vˆarfurile ei: V
1
(a, 0),V
2
(−a, 0), V
3
(0, b), V
4
(0, −b).
Teorema 7.1 Elipsa descris˘ a mai sus este locul geometric
al punctelor P(x, y) din plan pentru care distant ¸a(P, F
1
) +
distant ¸a(P, F
2
) = 2a.
Demonstrat ¸ie: S˘ a consider˘am un punct P(x, y) pe elips˘ a. Vom
avea atunci c˘a
dist(P, F
1
) +dist(P, F
2
) =
_
(x −c)
2
+y
2
+
_
(x +c)
2
+y
2
Pe de alt˘a parte, din ecuat ¸ia canonic˘ a a elipsei avem c˘a y
2
=
b
2
(1 −x
2
/a
2
).
ˆ
Inlocuind rezult˘ a c˘a
dist(P, F
1
) +dist(P, F
2
) =
=
_
(x −c)
2
+b
2
(1 −x
2
/a
2
) +
_
(x +c)
2
+b
2
(1 −x
2
/a
2
) =
_
(cx/a −a)
2
+
_
(cx/a +a)
2
= 2a
7.4 Hiperbola 112
Teorema 7.2 Aria elipsei de ecuat ¸ie
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 1 (147)
este egal˘ a cu πab.
Demonstrat ¸ie: Consider˘am transformarea afin˘ a
x

= x/a, y

= y/b
sau
_
x

y

_
=
_
1/a 0
0 1/b
__
x
y
_
Se observ˘ a c˘a elips˘ a se duce prin aceast˘ a transformare ˆın cercul
unitate centrat ˆın origine
x
2
+y
2
= 1
Rezult˘a atunci c˘a aria se transform˘a dup˘a formula:
aria cerc =
¸
¸
¸
¸
1/a 0
0 1/b
¸
¸
¸
¸
· aria elipsa
De aici rezult˘ a
aria elipsa = πab
7.4 Hiperbola
Ecuat ¸ia redus˘a a hiperbolei ˆın raport cu reperul canonic xOy este
x
2
a
2

y
2
b
2
= 1 (148)
Focarele hiperbolei sunt punctele
F
1
(

a
2
+b
2
, 0), F
2
(−

a
2
+b
2
, 0).
7.5 Parabola 113
Teorema 7.3 Hiperbola este locul geometric al punctelor din plan
pentru care
|dist(P, F
1
) −dist(P, F
2
)| = 2a
7.5 Parabola
Ecuat ¸ia redus˘a a parabolei ˆın raport cu reperul canonic xOy este
y
2
= 2px (149)
Focarul parabolei este F(p/2, 0).
Teorema 7.4 Parabola este locul geometric al punctelor din plan
pentru care
dist(P, F) = dist(P, Q)
unde Q este proiect ¸ia lui P pe axa Oy.
7.6 Exercit ¸ii 114
7.6 Exercit ¸ii
Exercitiu 7.1 Consider˘ am conica de ecuat ¸ie
g(x, y) = 13x
2
−48xy + 27y
2
−50x −76 = 0 (150)
1. S˘ a se determine tipul conicei.
2. S˘ a se determine forma redus˘ a a acestei conice.
3. S˘ a se determine axele (sau axa) de simetrie ale acestei con-
ice.
4. S˘ a se determine focarele acestei conice.
Demonstrat ¸ie: Se procedeaz˘ a exact ca ˆın exemplul (7.2) din
acest capitol referitor la reducerea unei conice la forma canonic˘ a.
Mai ˆıntˆai incerc˘ am sa anul˘ am termenul −48xy din expresia conicei
prin utilizarea unei rotat ¸ii. Fie
A =
_
13 −24
−24 27
_
(151)
Valorile proprii λ
1,2
ale lui A satisfac ecuat ¸ia
¸
¸
¸
¸
13 −λ −24
−24 27 −λ
¸
¸
¸
¸
= 0 (152)
de unde rezult˘ a c˘a λ
1
= 45, λ
2
= −5.
Suntem acum ˆın m˘ asura sa r˘ aspundem la prima ˆıntrebare. Din
moment ce cele dou˘ a valori proprii sunt nenule ¸si de semn contrar
conica este de tip hiperbolic.
Determin˘ am acum vectori proprii v =< v1, v
2
>, w =< w
1
, w
2
>
corespunz˘atori lui λ
1
¸si respectiv λ
2
. Pentru v =< v1, v
2
> trebuie
ca
7.6 Exercit ¸ii 115
_
13 −45 −24
−24 27 −45
__
v
1
v
2
_
=
_
0
0
_
(153)
Alegem v
1
= 3 ¸si rezult˘ a v
2
= −4 Dup˘ a normalizare avem c˘a
v =< 3/5, −4/5 >.
ˆ
In mod similar g˘asim c˘a w =< 4/5, 3/5 >.
Se poate vedea c˘a
¸
¸
¸
¸
v
1
w
1
v
2
w
2
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
3/5 4/5
−4/5 3/5
¸
¸
¸
¸
= 1. (154)
Facem acum schimbarea de variabile
_
x
y
_
=
_
3/5 4/5
−4/5 3/5
__
x

y

_
(155)
_
x

y

_
=
_
3/5 −4/5
4/5 3/5
__
x
y
_
Mai putem scrie:
x = 3/5x

+ 4/5y

y = −4/5x

+ 3/5y

(156)
Din teoria expus˘ aˆın acest capitol rezult˘ a c˘a forma p˘ atratic˘ a 13x
2

48xy + 27y
2
devine
45x
2
−5y
2
Putem scrie expresia ˆıntreag˘ a prin utilizarea formulei (156)
45x
2
−5y
2
−30x

−40y

−76 = 0
Dup˘ a completarea p˘ atratelor rezult˘ a c˘a
7.6 Exercit ¸ii 116
5(3x

−1)
2
−5(y

+ 4)
2
= 1 sau 45(x

−1/3)
2
−5(y

+ 4)
2
= 1
Facem acum schimbarea de variabile
x

= x

−1/3, y

= y

+ 4 (157)
de unde rezult˘ a c˘a
45x
2
−5y
2
= 1
Aceasta este ecuat ¸ia redus˘a a conicei. S˘ a determin˘am acum repe-
rul canonic. Avem c˘a dac˘ a x

= 0, y

= 0, atunci x

= 1/3, y

=
−4 ¸si deci din ecuat ¸iile (156)
x = 1/3·3/5+(−4)·4/5 = −3, y = 1/3·(−4)/5+(−4)·3/5 = −8/3.
Prin urmare originea sistemului canonic este la (−3, −8/3). S˘ a
determin˘am axele de simetrie ale hiperbolei.
x

= 0 este echivalent cu x

−1/3 = 0 de unde 3/5x−4/5y = 1/3.
Aceasta este axa O

y

. Axa Ox

are ecuat ¸ia y

= 0 de unde
y

+ 4 = 0 ceea ce ne d˘ a 4/5x + 3/5y + 4 = 0.
Pentru determinarea focarelor folosim aceasi metoda de schimbare
de variabile. S¸tim c˘a ˆın reperul canonic x

O

y

focarele sunt
date de F
1
(

a
2
+b
2
, 0) ¸si F
2
(−

a
2
+b
2
, 0). Va rezult˘ a atunci
F
1
(
_
(1/45)
2
+ (1/5)
2
, 0) ¸si F
2
(−
_
(1/45)
2
+ (1/5)
2
, 0) ˆın reperul
x

O

y

. Pentru determinarea coordonatelorˆın reperul xOy putem
folosi formulele (156) si(157).
Exercitiu 7.2 Consider˘ am conica de ecuat ¸ie
g(x, y) = 29x
2
+ 24xy + 36y
2
−50x = 0 (158)
1. S˘ a se determine tipul conicei.
7.6 Exercit ¸ii 117
2. S˘ a se determine forma redus˘ a a acestei conice.
3. S˘ a se determine axele (sau axa) de simetrie ale acestei con-
ice.
4. S˘ a se determine focarele acestei conice.
Demonstrat ¸ie: Se procedeaz˘ a exact ca ˆın exemplul (7.2) din
acest capitol referitor la reducerea unei conice la forma canonic˘ a.
Mai ˆıntˆai incerc˘ am sa anul˘ am termenul 24xy din expresia conicei
prin utilizarea unei rotat ¸ii. Fie
A =
_
29 12
12 36
_
(159)
Valorile proprii λ
1,2
ale lui A satisfac ecuat ¸ia
¸
¸
¸
¸
29 −λ −12
12 36 −λ
¸
¸
¸
¸
= 0 (160)
de unde rezult˘ a c˘a λ
1
= 45, λ
2
= 20.
Suntem acum ˆın m˘ asur˘a sa raspundem la prima ˆıntrebare. Din
moment ce cele dou˘ a valori proprii sunt nenule ¸si au acela¸si semn
conica este de tip eliptic.
Determin˘ am acum vectori proprii v =< v1, v
2
>, w =< w
1
, w
2
>
corespunz˘atori lui λ
1
¸si respectiv λ
2
. Pentru v =< v1, v
2
> trebuie
ca
_
29 −45 12
12 36 −45
__
v
1
v
2
_
=
_
0
0
_
(161)
Alegem v
1
= 3 rezult˘ a v
2
= 4 Dup˘ a normalizare avem c˘a v =<
3/5, 4/5 >.
ˆ
In mod similar g˘asim c˘a w =< −4/5, 3/5 >.
Se poate vedea c˘a
7.6 Exercit ¸ii 118
¸
¸
¸
¸
v
1
w
1
v
2
w
2
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
3/5 −4/5
4/5 3/5
¸
¸
¸
¸
= 1. (162)
Facem acum schimbarea de variabile
_
x
y
_
=
_
3/5 −4/5
4/5 3/5
__
x

y

_
(163)
_
x

y

_
=
_
3/5 4/5
−4/5 3/5
__
x
y
_
Mai putem scrie:
x = 3/5x

−4/5y

y = 4/5x

+ 3/5y

(164)
Din teoria expus˘ aˆın acest capitol rezult˘ a c˘a forma p˘ atratic˘ a 29x
2
+
24xy + 36y
2
devine
45x
2
+ 20y
2
Putem scrie expresia ˆıntreag˘ a prin utilizarea formulei (164)
45x
2
+ 20y
2
−30x

+ 40y

= 0
Dup˘ a completarea p˘ atratelor rezult˘ a c˘a
5(3x

−1)
2
+20(y

+1)
2
= 25 sau 45(x

−1/3)
2
+20(y

+1)
2
= 25
Facem acum schimbarea de variabile
x

= x

−1/3, y

= y

+ 1 (165)
de unde rezult˘ a c˘a
45x
2
+ 20y
2
= 25
7.6 Exercit ¸ii 119
Aceasta este ecuat ¸ia redus˘a a conicei. S˘ a determin˘am acum repe-
rul canonic. Avem c˘a dac˘ a x

= 0, y

= 0 atunci x

= 1/3, y

= −1
¸si deci din ecuat ¸iile (164)
x = 1/3 ∗ 3/5 + 4/5 = 1, y = 1/3 ∗ 4/5 −3/5 = −1/3 prin urmare
originea sistemului canonic este la (1, −1/3). S˘ a determin˘am axele
de simetrie ale elipsei.
x

= 0 este echivalent cu x

−1/3 = 0 de unde 3/5x+4/5y = 1/3.
Aceasta este axa O

y

. Axa Ox

are ecuat ¸ia y

= 0 de unde
y

+ 1 = 0 ceea ce ne d˘ a −4/5x + 3/5y + 1 = 0.
Pentru determinarea focarelor folosim aceea¸si metoda de schim-
bare de variabile. S¸tim c˘a ˆın reperul canonic y

O

x

focarele sunt
date de F
1
(

a
2
−b
2
, 0) ¸si F
2
(−

a
2
−b
2
, 0). Va rezult˘ a atunci
F
1
(
_
−(5/9)
2
+ (5/4)
2
, 0) ¸si F
2
(−
_
−(5/9)
2
+ (5/4)
2
, 0) ˆın repe-
rul y

O

x

. Pentru determinarea coordonatelor ˆın reperul xOy
putem folosi formulele (164) si(165).
120
8 Curbe ˆın 2 ¸si 3 dim
8.1 Ecuat ¸ia cartezian˘a a unei curbe
Curbele ˆın 2d sunt colect ¸ii de puncte (x, y) ce satisfac ecuat ¸ii
carteziene de tipul f(x, y) = 0 unde f este o funct ¸e de dou˘ a vari-
abile.
ˆ
In 3d curbele sunt colect ¸ii de puncte (x, y, z) ce satisfac
ecuat ¸ii carteziene de tipul f(x, y, z) = 0, g(x, y, z) = 0 unde f, g
sunt funct ¸ii de trei variabile.
Exemplu 8.1 Dreapta ¸si conicele sunt exemple de curbe.
Exemplu 8.2 Curba cardioid˘ a este dat˘ a de ecuat ¸ia cartezian˘ a
(x
2
+y
2
−ax)
2
= a
2
(x
2
+y
2
), a ∈ R (166)
Fig. 40. Curba cardioid˘ a
8.2 Ecuat ¸ia unei curbe ˆın coordonate polare 121
Exemplu 8.3 Trifoiul este dat de ecuat ¸ia cartezian˘ a
(x
2
+y
2
)
2
= ax(x
2
−3y
2
) (167)
Fig. 41. Trifoiul
8.2 Ecuat ¸ia unei curbe ˆın coordonate polare
Uneori prin utilizarea coordonatelor polareˆınlocul celor carteziene,
ecuat ¸ia poate fi simplificat˘a. Coordonatele carteziene x, y sunt
ˆınlocuite de coordonatele polare r, θ utilizˆ and formulele x = rcosθ, y =
rsinθ, r > 0, θ ∈ [0, 2π).
ˆ
In coordonate polare ecuat ¸ia cercului unitate centrat ˆın origine
este r = 1.
Exemplu 8.4 Curba cardioid˘ a este dat˘ a de ecuat ¸ia ˆın coordonate
8.3 Ecuat ¸ia parametric˘a a unei curbe 122
polare
r = a(1 +cos(θ))
Exemplu 8.5 Trifoiul este dat de ecuat ¸ia ˆın coordonate polare
r = acos(3θ)
8.3 Ecuat ¸ia parametric˘a a unei curbe
Ecuatiile parametrice ale unei curbe de ecuat ¸ie cartezian˘ a
f(x, y) = 0 se obtin prin exprimarea coordonatelor x, y ˆın funct ¸e
de un parametru t ∈ I
x = x(t), y = y(t)
ˆın a¸sa fel ˆıncˆ at expresiile x(t), y(t) s˘ a satisfac˘a ecuat ¸ia
f(x(t), y(t)) = 0.
Exemplu 8.6 De pild˘ a cercul de raza r centrat ˆın origine ¸si de
ecuat ¸ie cartezian˘ a x
2
+ y
2
= r
2
se poate parametriza ˆın forma
urm˘ atoare:
x(t) = rsin(t), y(t) = rcos(t), t ∈ [0, 2π) (168)
deoarece x(t), y(t) satisfac
x(t)
2
+y(t)
2
= r
2
(sin(t)
2
+cos(t)
2
) = r
2
. (169)
Se observ˘ a c˘ a de asemenea
x(t) = rcos(t), y(t) = rsin(t), t ∈ [0, 2π) (170)
este o parametrizare valid˘ a a cercului, ˆın ambele cazuri mult ¸imea
{x(t), y(t)|t ∈ [0, 2π)} este cercul de raza r centrat ˆın origine.
ˆ
In
8.3 Ecuat ¸ia parametric˘a a unei curbe 123
primul caz, ˆın timp ce parametrul t parcurge intervalul [0, 2π),
punctul corespunz˘ ator x(t), y(t) parcurge cercul ˆın sens contrar
acelor de ceasornic ˆıncep˘ and din punctul (0, r).
ˆ
In al doilea caz,
ˆın timp ce parametrul t parcurge intervalul [0, 2π), punctul core-
spunz˘ ator x(t), y(t) parcurge cercul ˆın sens contrar acelor de cea-
sornic, ˆıncep˘ and din punctul (r, 0).
Exemplu 8.7 Ecuat ¸ia parametric˘ a a elipsei
Elipsa de ecuat ¸ie cartezian˘ a x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 1 se poate parametriza
dup˘ a cum urmeaz˘ a
x(t) = acos(t), y(t) = bsin(t), t ∈ [0, 2π) (171)
Exemplu 8.8 Ecuat ¸ia parametric˘ a a cardioidei:
x(t) = 2a(1 −t
2
)/(1 +t
2
)
2
, y(t) = 4at/(1 +t
2
)
2
(172)
8.3.1 Vectori tangent ¸i la curbe
Pentru o curb˘a diferent ¸iabil˘ a (adic˘ a x(t), y(t) sunt funct ¸ii diferent ¸iabile
un vector tangent la curb˘aˆın punctul (x, y) ce corespunde parametru-
lui t este (x

(t), y

(t)).
Exemplu 8.9 Aflati un vector tangent la cercul unitate centrat
ˆın origine ˆınpunctul (3/5, 4/5).
Demonstrat ¸ie: Alegem parametrizarea
x(t) = cos(t), y(t) = sin(t) (173)
Alegem parametrul t pentru care x(t) = 3/5,y(t) = 3/5 adic˘ a
cos(t) = 3/5, sin(t) = 4/5 (174)
Din propozit ¸ia anterioar˘ a avem c˘a un vector tangent la curb˘a
ˆınpunctul (3/5, 4/5) este dat de v = (x

(t), y

(t)) = (−sin(t), cos(t)) =
(−4/5, 3/5).
8.4 Intersect ¸ii de curbe 124
8.4 Intersect ¸ii de curbe
ˆ
In rare cazuri (intersect ¸ia a dou˘ a drepte sau a unei conice cu o
dreapta sunt dou˘ a exemple) intersect ¸ia a dou˘ a curbe poate fi cal-
culat˘ a cu o metod˘ a general˘ a. De cele mai multe ori se recurge la
o metod˘ a adaptat˘ a problemei respective.
Exemplu 8.10 S˘ a se calculeze intersect ¸ia cercurilor
x
2
+y
2
= 1, (x −1)
2
+y
2
= 1 (175)
Dac˘a (x, y) se afla pe ambele cercuri atunci el va satisface sistemul
x
2
+y
2
= 1
(x −1)
2
+y
2
= 1
(176)
Se scade prima ecuat ¸ie din a dou˘ a ¸si se obt ¸ine
x = 1/2
de unde rezult˘ a y =

3/2, −

3/2. Se poate, de asemenea, utiliza
parametrizarea celor dou˘ a cercuri
x(t) = cos(t), y(t) = sin(t), t ∈ [−ππ)
x

(s) = cos(s) + 1, y

(s) = sin(s), s ∈ [−ππ)
(177)
ce duce la un sistem trigonometric.
¸si deci
cos(t) = cos(s) −1
sin(t) = sin(s)
(178)
Dac˘a t > 0 rezult˘ a c˘a s = π−t de unde cos(t) = 1/2 ¸si x = 1/2, y =

3/2. Dac˘a t < 0 rezult˘ a c˘a s = −π − t de unde cos(t) = 1/2 ¸si
x = 1/2, y = −

3/2.
8.5 Cum apar curbele ˆın practic˘a? 125
8.5 Cum apar curbele ˆın practic˘a?
Curbele pot aparea ˆın practic˘ a, de pild˘ a, ca traiectorii ale unor
obiecte sau particule ˆın mi¸scare sub act ¸iunea anumitor fort ¸e sau
ca intersect ¸ii de suprafet ¸e.
S˘ a consider˘am mi¸scarea unui obiect aruncat sub un unghi α cu
axa orizontal˘a cu o viteza init ¸ial˘a v
0
. Ignor˘am efectul frec˘arii cu
aerul.
S˘ a not˘ am cu x(t), y(t) pozit ¸ia obiectului la momentul t. Deci y(t)
reprezint˘a ˆınalt ¸imea la care se afla obiectul la momentul t iar x(t)
reprezint˘a distant ¸a parcurs˘a de obiect pe direct ¸ia orizontal˘a. Din
legile mecanicii avem c˘a F = ma. Pe de o parte, F = G =<
0, −mg >, pe de alt˘a parte a =< x

(t), y

(t) >. Obt ¸inem de aici
c˘a
< 0, −mg >= m < x

(t), y

(t) >
de unde rezult˘ a c˘a x

(t) = 0, y

(t) = g = −9.8. Utilizˆand
propriet˘at ¸ile primitivelor obt ¸inem c˘a x(t) = Ct + D ¸si y(t) =
−9.8t
2
/2 + Et + F. Deoarece init ¸ial x(0) = 0, y(0) = 0 obt ¸inem
c˘a D = F = 0. Pe de alt˘a parte, viteza init ¸ial˘a (ca vector) este
8.5 Cum apar curbele ˆın practic˘a? 126
V
0
= v
0
< cosα, sinα > ceea ce ˆınseamn˘a c˘a x

(0) = v
0
cosα ¸si
y

(0) = v
0
sinα. Rezult˘a de aici c˘a C = v
0
cosα ¸si E = v
0
cosα.
Exemplu 8.11 O piatr˘ a este aruncat˘ a la un unghi de 45
o
cu
viteza init ¸ial˘ a 20

2m/sec aprox. de la nivelul solului. S˘ a se afle
distant ¸a pˆ an˘ a la locul unde piatra love¸ste p˘ amˆ antul.
Din teoria expus˘ a anterior avem c˘a x(t) = 20t ¸si y(t) = −9.8t
2
/2+
20t.
ˆ
In locul unde piatra love¸ste p˘ amˆ antul avem c˘a y(t) = 0 deci
t = 40/9.8. Pentru a afla distant ¸a pˆ an˘ a la locul unde y(t) = 0
punem t = 40/9.8 ˆın formula x(t) = 20t.
Exemplu 8.12 Pozitia unei particule ce se mi¸sca ˆın linie dreapt˘ a
este dat˘ a de ecuat ¸ia x(t) = t
2
−t. S˘ a se afle distant ¸a parcurs˘ a de
particul˘ a dup˘ a dou˘ a secunde.
ˆ
In intervalul de timp 0, 1/2 particul˘a se mi¸sc˘ a ˆınspre stˆ anga pˆ an˘ a
ˆın punctul −1/4. Dup˘ a aceea se misca numai ˆınspre dreapta. La
momentul 2 ea va fi ˆın pozit ¸ia 2 deci distant ¸a total˘a este 2.5.
8.6 Lungimea unei curbe 127
Exemplu 8.13 S˘ a se parametrizeze cercul unitate centrat ˆın orig-
ine ˆına¸sa felˆıncˆ at cercul s˘ a fie parcurs ˆıncepˆ and din punctul
(

3/2, 1/2) ¸si ˆın sensul acelor de ceasornic.
Parametrizarea x = cost, y = sint parcurge cercul ˆıncepˆ and din
(1, 0) ¸si ˆın sens contrar acelor de ceasornic. Pentru a muta punctul
de pornire adunamπ/6 la t. Pentru a schimba sensul de parcurgere
inlocuim t cu −t.
x = cos(−t +π/6), y = sin(−t +π/6)
8.6 Lungimea unei curbe
Pentru a calcula lungimea unei curbe γ(t) = (x(t), y(t))
diferent ¸iabile cu derivata continua, se ˆımparte intervalul I = [a, b]
pe care se parametrizeaza curb˘aˆın n subintervale de lungime egal˘a,
ca ˆın figura de mai jos, deci lungimea fiec˘ arui subinterval va fi
δt = (b − a)/n. Construim, de asemenea, numerele t
i
= a + i∆t
8.6 Lungimea unei curbe 128
ca ˆın figura. Se observ˘ a c˘a t
0
= a ¸si t
n
= b. Acestor numere t
i
le
vor corespunde puncte P
i
pe curb˘a date de formula P
i
= γ(t
i
).
Construim segmente ce unesc punctele consecutive P
i
¸si P
i+1
, i =
0..n−1 ¸si aproxim˘am lungimea curbei γ cu suma lungimilor acestor
segmente:
l(γ) ≈ Σ
n−1
i=0
d(P
i
, P
i+1
) = (179)
Σ
n−1
i=0
_
(x(t
i+1
) −x(t
i
))
2
+ (y(t
i+1
) −y(t
i
))
2
Utiliz˘am teorema de medie pentru a scrie
x(t
i+1
) −x(t
i
) = x


i
)∆t, y(t
i+1
) −y(t
i
) = y


i
)∆t (180)
pentru numere intermediare η
i
, ψ
i
∈ [t
i
, t
i+1
].
ˆ
Inlocuind ˆın formula (179) rezult˘ a c˘a
8.6 Lungimea unei curbe 129
l(γ) ≈ Σ
n−1
i=0
∆t
_
x


i
)
2
+y


i
)
2
(181)
Suma din dreapta este o suma de tip Riemann ¸si dac˘ a se ia limit˘ a
acestei sume cˆand n →∞ vom obt ¸ine egalitatea
l(γ) = lim
n→∞
Σ
n−1
i=0
∆t
_
x


i
)
2
+y


i
)
2
=
_
b
a
_
x

(t)
2
+y

(t)
2
dt
(182)
adic˘ a
l(γ) =
_
b
a
_
x

(t)
2
+y

(t)
2
dt (183)
Observat ¸ia 8.1 (Lungimea graficului unei funct ¸ii) Graficul unei
funct ¸ii f : [a, b] →R este o curb˘ a de ecuat ¸ie γ(t) = (t, f(t)) unde
t ∈ [a, b]. Prin urmare lungimea graficului Γ(f) poate fi calculat˘ a
dup˘ a formula (183) obtinandu-se
l(Γ(f)) =
_
b
a
_
1 +f

(t)
2
dt (184)
Observat ¸ia 8.2 (Lungimea unei curbe ˆın 3d) Lungimea unei curbe
γ(t) = (x(t), y(t), z(t)) din spat ¸iu se calculeaz˘ a ˆın mod asem˘ an˘ ator
¸si se gaseste
l(γ) =
_
b
a
_
x

(t)
2
+y

(t)
2
+z

(t)
2
dt (185)
Exemplu 8.14 Un acoperi¸s are forma ca ˆın figura de mai jos
unde profilul este dat de curb˘ a g(t) = (t, 3 − 3|
t
5
|
3/2
), t ∈ [−5, 5].
Toate lungimile sunt ˆın metri. Pret ¸ul pe m
2
de acoperi¸s este 20
RON. Care e pret ¸ul total al acoperi¸sului?
8.6 Lungimea unei curbe 130
Aria total˘a a acoperi¸sului este egal˘a cu
A = l(g) · 10
Pe de alt˘a parte utilizˆ and formula (183) l(g) =
2
_
5
0
_
1 + 81/500tdt = de unde rezult˘ a c˘a pret ¸ul acoperi¸sului este
2362.31.
Exemplu 8.15 Un acoperi¸s are profilul dat de curb˘ a g(t) = (t, 3a−
3a(t/5)
2
), t ∈ [−5, 5] unde a > 0 e un parametru. S˘ a se afle
parametrul a astfel ˆıncˆ at ˆınclinat ¸ia acoperi¸sului la margini s˘ a fie
de 30
o
, ca ˆın figura de mai jos.
8.6 Lungimea unei curbe 131
Exemplu 8.16 (Lucrul mecanic efectuat de o fort ¸˘ a variabila) Un
obiect este mi¸scat de o fort ¸˘ a de m˘ arime variabil˘ a ˆınlinie dreapt˘ a ˆın
a¸sa fel ˆıncˆ at la distant ¸a x fort ¸˘ a care actioneaz˘ a asupra obiectului
este F(x). S˘ a se calculeze lucrul mecanic efectuat de fort ¸˘ a.
Se ˆımparte intervalul I = [0, l] ˆın n subintervale de lungime egal˘a
ca ˆın figura de mai sus, deci lungimea fiec˘ arui subinterval va fi
∆t = (b − a)/n. Construim deasemenea numerele t
i
= i∆t ca ˆın
figur˘a.
Lucrul mecanic total L este egal cu suma lucrurilor mecanice L
i
efectuate pentru a muta obiectul ˆıntre pozit ¸iile t
i
¸si t
i+1
. Atunci
cˆand n este foarte mare ( ¸si deci ∆t foarte mic) fort ¸˘a ce act ¸ioneaz˘ a
asupra obiectului ˆıntre pozit ¸iile t
i
¸si t
i+1
este aproape constant˘a
¸si egal˘a cu F(t
i
) (sau F(t
i+1
)). Rezult˘a deci c˘a L
i
≈ F(t
i
)∆t ¸si
sumˆand obt ¸inem c˘a L ≈ Σ
n
i=0
F(t
i
)∆t.
Trecˆ and la limit˘ a cˆand n →∞ obt ¸inem c˘ a L =
_
l
0
F(t)dt.
Exemplu 8.17 O funie de greutate 10N/m ¸si lungime 10m este
ridicat˘ a pe un bloc de 10m ˆın˘ alt ¸ime ca ˆın figura de mai jos. S˘ a se
calculeze lucrul mecanic efectuat.
8.6 Lungimea unei curbe 132
Se fixeaz˘a originea ca ˆın figur˘a ¸si se ˆımparte intervalul I = [0, 10]
ˆın n subintervale de lungime egal˘a ca ˆın figura de mai sus, deci
lungimea fiec˘ arui subinterval va fi ∆t = (b −a)/n. Construim, de
asemenea, numerele t
i
= i∆t ca ˆın figur˘a.
Lucrul mecanic total L este egal cu suma lucrurilor mecanice L
i
efectuate pentru a muta cap˘ atul de jos al funiei ˆıntre pozit ¸iile t
i
¸si
t
i+1
. Atunci cˆand n este foarte mare fort ¸˘a necesar˘a pentru a muta
8.6 Lungimea unei curbe 133
capatul funiei ˆıntre pozit ¸iile t
i
¸si t
i+1
este aproape constant˘a ¸si
egal˘a cu greutatea funiei ˆın acel moment adic˘ a F(t
i
) = lungime ·
10N/m = (10−t
i
)· 10N. Rezult˘a c˘a L
i
≈ F(t
i
)∆t = (10−t
i
)10∆t
de unde
L ≈ Σ
n
i=0
(10 −t
i
)10∆t (186)
Trecˆ and la limit˘ a cˆand n →∞ se obt ¸ine
L =
_
10
0
(10 −t)10dt (187)
Exemplu 8.18 O bar˘ a din metal are densitatea pe lungime dat˘ a
de o funct ¸e ρ(x) unde x este distant ¸a de la cap˘ atul din stˆ anga pˆ an˘ a
la locul unde se m˘ asoara densitatea (vezi figura de mai jos). S˘ a se
afle masa total˘ a a barei de metal.
Se fixeaz˘a originea, caˆın figuraˆın partea din stˆ anga jos, se ˆımparte
intervalul I = [0, L] ˆın n subintervale de lungime egal˘a, deci lungimea
fiec˘ arui subinterval va fi ∆t = (b−a)/n. Construim, de asemenea,
numerele t
i
= i∆t ca ˆın figura.
Masa total˘a m a barei este egal˘a cu suma maselor m
i
a p˘ art ¸ilor
din bar˘ a ˆıntre planele verticale prin t
i
¸si t
i+1
.
Atunci cˆand n e foarte mare ( deci t
i
foarte aproape de t
i+1
) vom
avea c˘a densitatea buc˘ at ¸ii din bar˘ a ˆıntre planele verticale prin t
i
¸si t
i+1
este aproape constant˘a ¸si egal˘a cu ρ(t
i
). Rezult˘a atunci c˘a
m
i
≈ ρ(t
i
)πR
2
∆t (188)
8.6 Lungimea unei curbe 134
¸si sumˆand obt ¸inem
m ≈ Σ
n
i=0
ρ(t
i
)πR
2
∆t (189)
Trecˆ and la limit˘ a cˆand n →∞ se obt ¸ine
m =
_
L
0
πR
2
ρ(t)dt (190)
135
9 Cuadrice ¸si corpuri de rotat ¸ie
Un corp de rotat ¸ie se obt ¸ine prin rotirea unei curbe ˆın jurul unei
drepte.
De pild˘ a, sfera unitate centrat˘ a ˆın origine este corpul de rotat ¸ie
obt ¸inut prin rotirea graficului funct ¸ei f(t) =

1 −t
2
, t ∈ [−1, 1]
ˆın jurul axei Ox. Torul se obt ¸ine prin rotirea cercului de raz˘ a R
centrat ˆın (a, 0) cu a > R ˆın jurul axei Oy.
Fig. 42. Torul
Prin rotirea unei elipse ˆın jurul unei din axele ei de simetrie se va
obt ¸ine un elipsoid.
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie 136
Fig. 43. Elipsoidul
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie
S˘ a studiem cazul corpurilor de rotat ¸ie obt ¸inute prin rotirea grafi-
cului unei funct ¸ii f : [a, b] →R ˆın jurul axei Ox.
Se ˆımparte intervalul [a, b] ˆın n subintervale de lungime egal˘a ca
ˆın figura de mai jos, deci lungimea fiec˘ arui subinterval va fi ∆t =
(b − a)/n. Construim, de asemenea, numerele t
i
= a + i∆t ca ˆın
figur˘a.
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie 137
Fig. 44. Corp obt ¸inut prin rotat ¸ie ˆın jurul lui Ox
Rezult˘a c˘a volumul total al corpului de rotat ¸ie este egal cu suma
volumelor V
i
ale p˘ art ¸ilor din corpul de rotat ¸ie aflate ˆıntre planele
verticale prin t
i
¸si t
i+1
ca ˆın figur˘a.
V = Σ
n−1
0
V
i
Pe de alt˘a parte, deoarece pentru n foarte mare t
i
va fi foarte
aproape de t
i+1
putem spune c˘a partea din corpul de rotat ¸ie aflat˘ a
ˆıntre planele verticale prin t
i
¸si t
i+1
este aproape un cilindru ¸si ˆın
consecint ¸˘a avem c˘a
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie 138
V
i
≈ ∆tπf(t
i
)
2
Prin ˆınsumare rezult˘ a c˘a
V ≈ Σ
n−1
0
∆tπf(t
i
)
2
Trecˆ and la limit˘ a dup˘a n →∞ rezult˘ a c˘a
V = lim
n→∞
Σ
n−1
0
∆tπf(t
i
)
2
.
Suma Riemann din dreapta converge la
_
b
a
πf(t
i
)
2
dt ¸si deci
V =
_
b
a
πf(t)
2
dt (191)
Exemplu 9.1 S˘ a se calculeze volumul sferei unitate centrate ˆın
origine.
Sfera unitate centrat˘ a ˆın origine este obt ¸inuta prin rotirea funct ¸ei
f : [−1, 1] →R,f(t) =

1 −t
2
. Aplicˆand formula (191) rezult˘ a c˘a
V ol(sfera) =
_
1
−1
π(1 −t
2
)dt = 4/3π
S˘ a studiem cazul corpurilor de rotat ¸ie obt ¸inute prin rotirea grafi-
cului unei funct ¸ii f : [a, b] →R ˆın jurul axei Oy.
Se ˆımparte intervalul [a, b] ˆın n subintervale de lungime egal˘a ca
ˆın figura de mai jos, deci lungimea fiec˘ arui subinterval va fi ∆t =
(b − a)/n. Construim, de asemenea, numerele t
i
= a + i∆t, ca ˆın
figura de mai jos.
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie 139
Fig. 45. Corp obt ¸inut prin rotat ¸ie ˆın jurul lui Oy
Volumul V al corpului de rotat ¸ie este egal cu suma volumelor V
i
ale corpurilor obt ¸inute prin rotirea regiunii din grafic ˆıntre liniile
verticale prin t
i
¸si t
i+1
, ca ˆın figura de mai jos.
Fig. 46. Shell
9.1 Volumul corpurilor de rotat ¸ie 140
Volumul acestor corpuri poate fi aproximat dup˘a cum urmeaz˘ a:
V
i
≈ˆınalt ¸imea ∗ (aria bazei) ≈ f(t
i
) ∗ ∆t ∗ 2πt
i
Prin ˆınsumare rezult˘ a c˘a
V ≈ Σ
n−1
i=0
f(t
i
) ∗ ∆t ∗ 2πt
i
Trecˆ and la limit˘ a cˆand n →∞ rezult˘ a c˘a
V = lim
n→∞
Σ
n−1
i=0
f(t
i
) ∗ ∆t ∗ 2πt
i
¸si deci
V =
_
b
a
2πtf(t)dt
Exemplu 9.2 O cupola se obt ¸ine prin rotirea funct ¸ei f : [0, 5] →
R, f(t) = 3 −3(t/5)
2
ˆın jurul axei Oy. Calculat ¸i volumul cupolei.
Exemplu 9.3 O cupola se obt ¸ine prin rotirea funct ¸ei f : [−5, 5] →
R, f(t) = 3−3(t/5)
2
ˆın jurul axei Oy. Atunci integrala
_
5
−5
2πtf(t)dt
este egal˘ a cu
1) volumul cupolei;
2) dublul volumului cupolei;
3) triplul volumului cupolei ;
4) niciuna din variantele anterioare.
Exemplu 9.4 Torul se obt ¸ine prin rotirea cercului de raza R ¸si
centru (a, 0) cu a > R ˆın jurul axei Oy. S˘ a se calculeze volumul
torului.
9.2 Cuadrice 141
9.2 Cuadrice
Cuadricele sunt colect ¸ii de puncte de coordonate(x, y, z) ce satisfac
o ecuat ¸ie cartezian˘ a de tipul
a
11
x
2
+a
22
y
2
+a
33
z
2
+ 2a
12
xy + 2a
13
xz + 2a
23
yz+ (192)
+2a
10
x + 2a
20
y + 2a
30
z +a
00
= 0
Exemplu 9.5 Exemple de cuadrice:
Elipsoidul: x
2
/a
2
+y
2
/b
2
+z
2
/c
2
= 1. Un exemplu este prezentat
ˆın figura de mai sus. Elipsoidul este un corp de rotat ¸ie. Hiper-
boloidul cu o pˆ anza: x
2
/a
2
+y
2
/b
2
−z
2
/c
2
= 1 este corp de rotat ¸ie.
Fig. 47. Hiperboloidul cu o pˆ anza
9.2 Cuadrice 142
Hiperboloidul cu dou˘ a pˆ anze:
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
−z
2
/c
2
= −1 (193)
Hiperboloidul cu dou˘ a pˆ anze este corp de rotat ¸ie.
Fig. 48. Hiperboloidul cu dou˘ a pˆ anze
Paraboloidul eliptic:
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 2pz (194)
Paraboloidul eliptic este corp de rotat ¸ie.
9.2 Cuadrice 143
Fig. 49. Paraboloidul eliptic
Paraboloidul hiperbolic:
x
2
/a
2
−y
2
/b
2
= 2pz (195)
Paraboloidul hiperbolic nu este corp de rotat ¸ie.
9.2 Cuadrice 144
Fig. 50. Paraboloidul hiperbolic
Exemplu 9.6 (Alte cuadrice)
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 1, – cilindru eliptic
x
2
/a
2
−y
2
/b
2
= 1, – cilindru hiperbolic
y
2
= 2px, – cilindru parabolic
x
2
/a
2
−y
2
/b
2
= 0, – pereche de plane concurente
x
2
= a
2
, – pereche de plane paralele
x
2
= 0, – pereche de plane confundate
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= 0, – o dreapt˘ a
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
+z
2
/c
2
= 0, – un punct
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
+z
2
/c
2
= −1, – mult ¸imea vida
x
2
/a
2
+y
2
/b
2
= −1, – mult ¸imea vida
x
2
/a
2
= −1, – mult ¸imea vid˘ a
(196)
9.2 Cuadrice 145
Aducerea unei cuadrice generale la forma canonic˘a.
Cuadricele expuse mai sus sunt ˆın forma canonic˘ a, ˆınsensul c˘a nu
apar termeni de tipul xy, xz, yz ¸si, de asemenea, ˆın cazul ˆın care
termeni de tipul x
2
, y
2
, z
2
sunt prezent ¸i, termenii corespunz˘atori
x, y, z nu mai apar. Din punct de vedere geometric, atunci cˆand o
cuadrica eˆın forma canonic˘ a, axele ( sau axa) de simetrie (daca ex-
ist˘ a) sunt unele din axele reale Ox, Oy, Oz. De pild˘ a, paraboloidul
eliptic ˆın forma canonic˘ a x
2
+ y
2
= z are ca ax˘a de simetrie axa
Oz.
ˆ
In cele ce urmeaz˘a vom incerca sa aducem la forma canonic˘ a o
cuadric˘a de ecuat ¸ie general˘ a dat˘ a de (192).
Teoria este aceea¸si ca ¸si ˆın cazul conicelor, cuadricei i se aplica mai
ˆıntˆai o rotat ¸ie (in spat ¸iu) care s˘ a pun˘a cuadrica ˆın form˘a canonic˘ a
ˆın raport cu o translat ¸ie a reperului nostru. Rotat ¸ia este apoi
urmat˘a de o translat ¸ie.
Pentru aflarea rotat ¸iei se calculeaz˘ a valorile proprii (λ
i
)
i=1..3
ale
matricii A a formei p˘ atratice asociate cu ecuat ¸ia (192).
A =
_
_
a
11
a
12
a
13
a
12
a
22
a
23
a
13
a
23
a
33
_
_
(197)
Valorile proprii (λ
i
)
i=1..3
sunt solut ¸iile λ ale ecuat ¸iei
¸
¸
¸
¸
¸
¸
a
11
−λ a
12
a
13
a
12
a
22
−λ a
23
a
13
a
23
a
33
−λ
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= 0 (198)
Apoi, la fel ca ˆın cazul conicelor, se calculeaz˘ a o baz˘ a ortonormal˘a
orientat˘a pozitiv format˘a din vectori proprii (v
i
)
i=1..3
pentru valo-
rile proprii (λ
i
)
i=1..3
. Prin urmare ei trebuie sa satisfac˘a ecuat ¸iile
Av
i
= λ
i
v
i
9.2 Cuadrice 146
s˘ a fie liniar independent ¸i, unitari, iar det(v
1
|v
2
|v
3
) > 0.
Deoarece matricea formei p˘ atratice este simetric˘a astfel de vectori
proprii exist˘a. Cu ace¸sti vectori proprii se construie¸ste matricea
R care are pe coloane vectorii v
i
R = (v
1
|v
2
|v
3
).
Notat ¸ia de mai sus are urm˘atoarea semnificat ¸ie: dac˘ a not˘ am v
i
=
(v
1
i
, v
2
i
, v
3
i
) atunci
R =
_
_
v
1
1
v
1
2
v
1
3
v
2
1
v
2
2
v
1
3
v
3
1
v
3
2
v
3
3
_
_
(199)
Ea corespunde rotat ¸iei ˆın spat ¸iu
_
_
x
y
z
_
_
= R ·
_
_
x

y

z

_
_
(200)
Observ˘ am deasemenea c˘a
R
t
AR =
_
_
λ
1
0 0
0 λ
2
0
0 0 λ
3
_
_
(201)
Ecuat ¸ia cuadricei ˆın forma matriceal˘ a este
X
t
AX + 2bX +c = 0 (202)
unde
X =
_
_
x
y
z
_
_
, b =
_
_
a
10
a
20
a
30
_
_
, c = a
00
(203)
9.2 Cuadrice 147
ˆ
Inlocuind ˆın egalitatea de mai sus X cu RX

unde
X

=
_
_
x

y

z

_
_
(204)
¸si utilizˆ and relat ¸ia (201) rezult˘ a c˘a ecuat ¸iaˆın coordonatele x

, y

, z

devine
λ
1
x
2

2
y
2

3
z
2
+ (termeni de ordin 1 sau 0) = 0
Pentru eliminarea termenilor de ordin 1 din ecuat ¸ia de mai sus se
completeaz˘ a p˘ atratele.
9.2 Cuadrice 148
LIST
˘
A DE FIGURI 149
List˘a de figuri
Fig. 1. Doi vectori echipolent ¸i . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fig. 2. a) regula paralelogramului b) regula triunghiului 11
Fig. 3. Descompunerea unui vector dup˘a dou˘ a direct ¸ii . 13
Fig. 4. Proiect ¸ia vectorului a pe vectorul

i . . . . . . . 15
Fig. 5. Produsul vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fig. 6. Sistemul de coordonate carteziene . . . . . . . . 19
Fig. 7. Fort ¸a rezultant˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fig. 8. Fort ¸a rezultant˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fig. 9. Reprezentare polar˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fig. 10. Teorema lui Pitagora generalizat˘ a . . . . . . . . 25
Fig. 11. Lucru mecanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fig. 12. Direct ¸ia normal˘a la un grafic ˆıntr-un punct . . 27
Fig. 13. Proiect ¸ia vectorial˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Fig. 14. Proiect ¸ia vectorial˘ a pe un subspat ¸iu . . . . . . 29
Fig. 15. Calculul ˆınalt ¸imii ˆıntr-un triunghi . . . . . . . . 31
Fig. 16. Ecuat ¸ia vectorial˘ a a unei drepte . . . . . . . . . 34
Fig. 17. Dreapta orientat˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fig. 18. Cosinusurile directoare . . . . . . . . . . . . . . 37
Fig. 19. Ecuat ¸ia vectorial˘ a a unei drepte . . . . . . . . . 39
Fig. 20. Perpendiculara comun˘ a a dou˘ a drepte . . . . . 43
Fig. 21. Calculul lungimii perpendicularei comune . . . 44
Fig. 22. Ecuat ¸ia unui plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fig. 23. Ecuat ¸ia normal˘a a planului . . . . . . . . . . . 51
Fig. 24. Distant ¸a de la un punct la un plan . . . . . . . 52
Fig. 25. Unghiul a dou˘ a plane . . . . . . . . . . . . . . 54
Fig. 26. Distant ¸a de la un punct la un plan . . . . . . . 58
Fig. 27. Planul determinat de o dreapt˘a ¸si un punct . . 63
Fig. 28. Separare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Fig. 29. Translat ¸ie de vector a . . . . . . . . . . . . . . 68
LIST
˘
A DE FIGURI 150
Fig. 30. Translat ¸ia de vector v . . . . . . . . . . . . . . 79
Fig. 31. Translat ¸ia de vector v a lui Ω . . . . . . . . . . 81
Fig. 32. Translat ¸ia unei drepte . . . . . . . . . . . . . . 82
Fig. 33. Omotetia de scalar α . . . . . . . . . . . . . . . 83
Fig. 34. Transformarea punctelor printr-o omotetie . . . 83
Fig. 35. Transformarea unei drepte printr-o omotetie . . 85
Fig. 36. Rotat ¸ie de unghi α . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fig. 37. Rotat ¸ia conserv˘ a lungimea segmentului PQ . . 87
Fig. 38. Rotat ¸ia ˆın jurul unui punct arbitrar O’ . . . . . 88
Fig. 39. Simetria fat ¸˘a de o dreapt˘a arbitrar˘a . . . . . . 89
Fig. 40. Curba cardioid˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Fig. 41. Trifoiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Fig. 42. Torul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Fig. 43. Elipsoidul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Fig. 44. Corp obt ¸inut prin rotat ¸ie ˆın jurul lui Ox . . . . 137
Fig. 45. Corp obt ¸inut prin rotat ¸ie ˆın jurul lui Oy . . . . 139
Fig. 46. Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Fig. 47. Hiperboloidul cu o pˆ anza . . . . . . . . . . . . 141
Fig. 48. Hiperboloidul cu dou˘ a pˆ anze . . . . . . . . . . 142
Fig. 49. Paraboloidul eliptic . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Fig. 50. Paraboloidul hiperbolic . . . . . . . . . . . . . 144
Index
componentele unui vector dup˘a
direct ¸ii date, 13
Compunerea transform˘arilor afine,
70
conica, 104
coordonate carteziene, 18
cosinusurile directoare, 36
determinantul unei transform˘ari
afine, 69
dreapt˘a orientat˘a, 35
drepte confundate, 104
ecuat ¸ia general˘ a a planului, 47
ecuat ¸ia normal˘a a planului, 50
ecuat ¸ia vectorial˘ a, 33
ecuat ¸iile parametrice ale dreptei,
34
elipsa, 111
expresia analitic˘ a a unui vector,
14
fascicul, 61
focarele unei elipse, 111
focarele unei hiperbole, 112
focarul parabolei, 113
hiperbola, 112
Inversa unei transform˘ari afine
nedegenerate, 71
matricea unei transform˘ari afine,
69
omotetia, 82
originea reperului cartezian, 18
parabola, 113
Perpendiculara comun˘ a, 42
plane de coordonate, 19
produsul scalar a doi vectori, 15
Produsul vectorial a doi vectori,
17
Proiect ¸ia unui vector, 15
regula paralelogramului , 10
regula triunghiului, 10
reper cartezian, 18
rotat ¸ie, 86
Simetria fat ¸˘a de dreapta D ce
trece prin origine ¸si face
un unghi α cu axa Ox,
90
Simetria fat ¸˘a de o dreapt˘a arbi-
trar˘ a, 90
spat ¸iul euclidian tridimensional,
9
transform˘ari afine nedegenerate,
70
INDEX 152
Transform˘arile afine ˆın plan, 69
translat ¸ia de vector
−→
v , 79
unghiul dintre doi vectori, 16
vector director, 33
vector legat, 9
vector legat nul, 9
vector liber, 9
vectori coliniari , 12
vectori coplanari, 12
vectori legat ¸i echipolent ¸i, 9
vectorul nul, 10
versor, 10
BIBLIOGRAFIE 153
Bibliografie
[1] V. Cruceanu. Algebra liniara. Editura tehnica, 1969.
[2] I. Duda. Geometrie Analitica(note de curs). Facultatea de
Pompieri, Academia de Politie, 1992.

Bun de tipar: 5.12.2007; Coli tipar: 9,75
Format: 16/61×86

Editura Fundaţiei România de Mâine
Bulevardul Timişoara nr. 58, Bucureşti, Sector 6
Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful