You are on page 1of 5

PhÇn II: Mét sè bμi tËp tæng hîp.

Bμi sè 1: Cã tμi liÖu vÒ mét doanh nghiÖp C¬ khÝ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2005
nh− sau:
I. T×nh h×nh s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm:
Khèi l−îng Khèi l−îng §¬n gi¸ b¸n
SPSX SP tiªu thô thùc tÕ §GC§
SP
(s¶n phÈm) (s¶n phÈm) (1.000®/SP) (1.000®/sp)
Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4
A 1.000 1.200 950 1.000 180 180 140
B 1.200 1.000 1.000 880 150 160 120
C 1.800 1.800 1.500 1.600 120 125 90
D 2.000 2.800 2.000 2.500 80 90 50

II. T×nh h×nh sö dông lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng:
1. Lao ®éng:
* Sè lao ®éng cã ngμy 30/6 lμ: 200 ng−êi, sè lao ®éng cã gi÷a quý 3 lμ: 180
ng−êi, sè lao ®éng cã ngμy ®Çu quý 4 lμ: 220, sè lao ®éng cã gi÷a quý 4 lμ: 240
ng−êi vμ cuèi quý 4 lμ 260 ng−êi.
* Tæng quü l−¬ng doanh nghiÖp sö dông trong quý 3 lμ: 250 triÖu ®ång vμ
quý 4 lμ:312 triÖu ®ång.
Yªu cÇu:
1. X¸c ®Þnh gi¸ tri s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO)?
2. X¸c ®Þnh tæng doanh thu, trong ®ã doanh thu c«ng nghiÖp vμ doanh thu
xuÊt khÈu?
3. TÝnh sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n tõng quý?
4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt quý 4 so víi quý 3 do
¶nh h−ëng 2 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng vμ sè lao ®éng b×nh qu©n?
5. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é
t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n?
§−îc biÕt: Trong 6 th¸ng cuèi n¨m doanh nghiÖp ®· xuÊt khÈu ®−îc 1.500
SPA (quý 3:700 SP, quý 4: 800 SP), gi¸ b¸n 1 SPA lμ 12 USD, tû gi¸ 1USD lμ
15.600 ®ång.

Bμi sè 2:
Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông TSC§ cña xÝ nghiÖp DÖt trong
6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 nh− sau:
I. T×nh h×nh s¶n xuÊt, lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng (sè liÖu tÝnh
theo gi¸ cè ®Þnh- ®¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång)
ChØ tiªu Quý 1 Quý 2
1. Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña xÝ nghiÖp 8.100 11.690
Trong ®ã : B¸n ra ngoμi 5.000 10.500
2. Gi¸ trÞ b¸n thμnh phÈm ®· s¶n xuÊt 2.000 2.500
Trong ®ã : - B¸n ra ngoμi 300 500
- Dïng ®Ó chÕ biÕn thμnh phÈm 1.500 1.900
- Dïng cho bé phËn kh«ng SX c«ng nghiÖp 200 100
53
3.Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña kh¸ch hμng 500 850
Trong ®ã : Gi¸ trÞ NVL kh¸ch hμng ®em ®Õn 300 600
4. Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng b¸n d−íi d¹ng phÕ liÖu 62 50
5. Gi¸ trÞ quÇn ¸o may s¼n 60 40
Trong ®ã : - B¸n cho ®¹i lý K 40 20
- B¸n cho c«ng ty th−¬ng nghiÖp miÒn nói 20 20
6. Gi¸ trÞ ®iÖn s¶n xuÊt trong kú 50 60
Trong ®ã : - Tù dïng 5 5
- Phôc vô cho phóc lîi c«ng céng 5 10
- Phôc vô cho ph©n x−ëng SX c¬ b¶n 40 45
7. Gi¸ trÞ v¶i in nhuém cho xÝ nghiÖp b¹n 500 600
Trong ®ã : Gi¸ trÞ v¶i xÝ nghiÖp mang ®Õn 300 350
8. Gi¸ trÞ c«ng viÖc cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp lμm cho 5 10
ngoμi
9. Sè lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n 200 250
10. Tæng quü l−¬ng cña xÝ nghiÖp sö dông trong quý 240 287,5

II. T×nh h×nh sö dông tμi s¶n cè ®Þnh (TriÖu ®ång) :


- TSC§ cã ®Çu quý I : 10.000 - TSC§ t¨ng trong quý I : 2.000
- TSC§ t¨ng trong quý II : 12.000 - TSC§ gi¶m trong quý I : 1.040
- TSC§ gi¶m trong quý II : 170
Yªu cÇu:
1. TÝnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña xÝ nghiÖp DÖt trong 2 quý?
2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m« TSC§ trong 2 quý ?
3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do ¶nh h−ëng 2
nh©n tè: HiÖu n¨ng sö dông tμi s¶n cè ®Þnh vμ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ?
4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü tiÒn l−¬ng quý do ¶nh h−ëng 2 nh©n
tè: tiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña 1 c«ng nh©n vμ sè l−îng c«ng nh©n?
5. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ?

Bμi sè 3:
Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña mét DN DÖt trong th¸ng 8 vμ
th¸ng 9 nh− sau:
stt ChØ tiªu ®vt Th¸ng 8 Th¸ng 9
I. T×nh h×nh s¶n xuÊt :
1 V¶i hoμn thμnh 1000m 1.200 1.500
Chia ra : - Lo¹i 1 ’’ 800 1.000
- Lo¹i 2 ’’ 250 400
- Lo¹i 3 ’’ 150 100
2 C«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN ®· hoμn thμnh Tr.®g 100 200
II. T×nh h×nh lao ®éng - TiÒn l−¬ng
3 Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n ng−êi 400 440
4 Tæng sè ngμy c«ng LVTT trong chÕ ®é n/c«ng 10.400 11.440
5 Tæng sè ngμy lμm thªm ’’ 400 1.320
6 Tæng sè giê c«ng LVTT trong chÕ ®é g/c«ng 86.400 102.080

54
7 Tæng sè giê lμm thªm ’’ 1.620 2.552
8 Tæng quü tiÒn l−¬ng cña c«ng nh©n Tr.®g 400 484
9 Chi phÝ vËt chÊt vμ dÞch vô dïng trong Tr.®g 5.000 6.500
SX
10 Chi phÝ khÊu hao TSC§ Tr.®g 500 1.000
Yªu cÇu:
1. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh kÕt qu¶ SXKD trong tõng th¸ng?
a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO)?
b. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) ?
c. Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA) ?
d. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ?
BiÕt r»ng: §¬n gi¸ cè ®Þnh cña s¶n phÈm lo¹i 1 lμ: 100.000 ®ång/m, SP
lo¹i 2 lμ: 80.000®ång/m, SP lo¹i 3 lμ: 50.000 ®ång/m
2. So s¸nh chÊt l−îng s¶n phÈm th¸ng 9 víi th¸ng 8 theo ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¸
b×nh qu©n vμ nhËn xÐt ?
3. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng
nh©n trong tõng th¸ng ? so s¸nh gi÷a 2 th¸ng vμ cho nhËn xÐt ?
4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng toμn doanh nghiÖp
th¸ng 9 so víi th¸ng 8 do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè
giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n mét ngμy vμ sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n
mét c«ng nh©n trong th¸ng?

Bμi sè 4:
Cã sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp c¬ khÝ
trong n¨m 2005 nh− sau: (§vt : TriÖu ®ång)
I. kÕ ho¹ch
1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp : 6.000
2. Tæng quü tiÒn l−¬ng : 2.000
3. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n (ng−êi) : 1.000
4. Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n : 7.500
Trong ®ã: Gi¸ trÞ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n : 7.025
II. thùc hiÖn
1. T×nh h×nh s¶n xuÊt:
- Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña doanh nghiÖp : 5.000
- Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña kh¸ch hμng : 1.045
Trong ®ã: gi¸ trÞ NVL kh¸ch hμng ®em ®Õn : 400
- Gi¸ trÞ b¸n thμnh phÈm ®· s¶n xuÊt trong kú : 500
Trong ®ã: - Dïng ®Ó s¶n xuÊt thμnh phÈm : 400
- B¸n ra ngoμi : 100
- Gi¸ trÞ ho¹t ®éng dÞch vô c«ng nghiÖp : 150
Trong ®ã: - Söa ch÷a MMTB s¶n xuÊt c«ng nghiÖp DN : 20
- Söa ch÷a lín nhμ x−ëng cña doanh nghiÖp : 100
- Söa ch÷a cho bªn ngoμi : 30
- Gi¸ trÞ 1 sè phô tïng mua vÒ l¾p r¸p kh«ng dïng hÕt nh−îng l¹i cho
c¬ quan b¹n : 50
- Gi¸ trÞ ®å ch¬i trÎ em s¶n xuÊt tõ phÕ liÖu thu håi : 70

55
Trong ®ã: §· b¸n cho c¸c cöa hμng thiÕu nhi : 50
- Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi trong n¨m : 100
Trong ®ã: - Dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phô : 50
- B¸n ra ngoμi : 50
- Gi¸ trÞ cho thuª tμi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp : 100
- Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang: - §Çu kú : 10
- Cuèi kú : 90
2. T×nh h×nh kh¸c:
- Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông gi¶m 10% so víi kÕ ho¹ch
- Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n gi¶m 10% so víi kÕ ho¹ch
- Gi¸ trÞ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n : 6.500
- Tæng quü tiÒn l−¬ng : 1.980

Yªu cÇu:
1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp kú thùc tÕ?
2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng kú:
a. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh (H)
b. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt ( H ′ )
So s¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ vμ hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt gi÷a 2
kú vμ nhËn xÐt ?
3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do ¶nh
h−ëng cña c¸c nh©n tè: HiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt, tû träng TBSX
chiÕm trong tæng gi¸ trÞ TSC§ vμ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n?
4. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng theo 2 ph−¬ng ph¸p?

Bμi sè 5:
Cã tμi liÖu cña 1 doanh nghiÖp C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y trong 2 n¨m 2001,
2002 nh− sau:
S¶n l−îng SX S¶n l−îng tiªu thô Gi¸ thμnh §VSP §¬n gi¸ b¸n SP
SP (1.000 c¸i) (1.000 c¸i) (1.000 ®ång/ c¸i) (1.000 ®ång/c¸i)
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
A 20 25 20 25 40 40 50 52
B 45 50 50 60 80 75 90 100
C 56 65 45 40 60 50 70 80
D 85 90 85 125 100 90 110 120
BiÕt r»ng: §¬n gi¸ cè ®Þnh s¶n phÈm A: 40.000®ång/c¸i, s¶n phÈm B:
80.000 ®ång/c¸i, SPC: 65.000 ®ång/c¸i, SPD: 100.000 ®ång/c¸i (SP D lμ s¶n
phÈm xuÊt khÈu)
Yªu cÇu:
1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong 2 n¨m ?
a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO)
b. Tæng doanh thu
Trong ®ã: Doanh thu c«ng nghiÖp, doanh thu xuÊt khÈu
2. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña gi¸ thμnh s¶n phÈm do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: gi¸
thμnh ®¬n vÞ s¶n phÈm vμ khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt?

56
3. X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng cña doanh nghiÖp trong 2 n¨m 2001 vμ 2002,
biÕt r»ng sè lao ®éng sö dông trong n¨m 2002 gi¶m 10% so víi n¨m 2001,
t−¬ng øng gi¶m 10 ng−êi, ®¸nh gi¸ viÖc sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp
lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ?
4. TÝnh chØ sè ph©n tÝch sù biÕn ®éng gi¸ thμnh s¶n phÈm n¨m 2002 so víi
n¨m 2001 :
a. TÝnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm ?
b. TÝnh chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm ?

Bμi sè 6: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña C«ng ty A trong 2
th¸ng b¸o c¸o nh− sau:
ChØ tiªu §vt Th¸ng 5 Th¸ng 6
1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) tr.®ång 28.791,2 36.254,4
2. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b/ qu©n ng−êi 200 240
3. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é ngμy 5.200 6.240
4. Sè ngμy c«ng lμm thªm ngμy 600 480
5. Sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é giê 46.400 53.760
6. Sè giê c«ng lμm thªm giê 2.900 2.016
7. Chi phÝ vËt chÊt th−êng xuyªn vμ dÞch vô tr.®ång 10.791,2 16.054,4
8. Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh tr.®ång 5.000 6.000
Yªu cÇu:
1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng th¸ng:
a. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA)?
b. Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA)?
c. N¨ng suÊt lao ®éng (W)?
2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng
nh©n s¶n xuÊt trong tõng th¸ng?
3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng th¸ng 6 so víi th¸ng 5
do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè giê lμm viÖc thùc tÕ
b×nh qu©n trong 1 ngμy, sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong
th¸ng.

57

Related Interests