‫یوخورد‬

‫باهای معدنی نیز به چشم م خ‌‬
‫آلیندخ‌هاهای شیمیایی در بروخی آ خ‌‬
‫یاها چقدر قابل اعتماد اهستند؟‬
‫آب معدن خ‌‬
‫بهای بستب‌هبندی شده مطابق مقررات سازمان بهداشت جهانی باید همه روزه مورد آزمایش کامل قرار‬
‫آ ب‌‬
‫یهای بیش از حد مجاز‪ ،‬از ورود آن به بازار‬
‫گیرند تا در صورت سالم نبودن به ویژه وجود باکتر ب‌‬
‫جلوگیری شود‪ .‬البته به استناد نشریه سازمان یونسکو‪ ،‬اغلب تولیدکنندگان قادر به آنالیز روزانه همه مواد‬
‫تها‬
‫موجود در آب نبوده و حتی در کشورهای صنعتی نیز‪ ،‬کنترل کیفیت به صورت منظم از سوی دول ب‌‬
‫یگیرد‪.‬‬
‫صورت نم ب‌‬
‫ییفیروز‪ :‬اظهارنظر شجاعانه وزیر بهداشت مبنی بر وجود آلودگی شیمیایی زیاد در آب برخی‬
‫مهدی وخاک خ‌‬
‫شها نشان‬
‫یها را به همراه داشت‪ .‬این در حالی است که آزمای ب‌‬
‫مناطق شهر تهران‪ ،‬رونق بازار آب معدن ب‌‬
‫یهای شیمیایی و گاه میکروبی‪ ،‬وضعیتی بهتر‬
‫کهای مشهور آب معدنی به لحاظ آلودگ ب‌‬
‫یدهد برخی مار ب‌‬
‫م ب‌‬
‫از آب لولب‌هکشی ندارند‪ .‬بازگرداندن آب معدنی صادر شده یکی از کارخانب‌ههای مشهور ایرانی از‬
‫بهای معدنی است‪ .‬هر چند آن‬
‫افغانستان در سال گذشته‪ ،‬یک نمونه از تبعات منفی آلودگی برخی آ ب‌‬
‫یهیچ نگرانی در بازار داخلی به فروش رساند‪.‬‬
‫کارخانه پس از این اتفاق‪ ،‬محصولت برگردانده شده را ب ب‌‬
‫رونق شدید آب معدنی در شهرهای بزرگ کشور از ‪ 2‬سال پیش و همزمان با اوجگیری اخبار آلودگی آب‬
‫یهای موجود‬
‫یهایی در آب معدن ب‌‬
‫این شهرها آغاز شد‪ .‬البته در همان زمان نیز کارشناسان از وجود کاست ب‌‬
‫در بازار خبر دادند‪ .‬هر چند در این مدت به دلیل گسترب‌هتر شدن این بازار‪ ،‬بب‌هطور طبیعی مشکلت آن نیز‬
‫افزایش یافته است‪.‬‬
‫یاهای جدی‬
‫بررس خ‌‬
‫بهای معدنی و‬
‫پیش از این مسئولن وزارت بهداشت به صورت جسته و گریخته از کنترل کیفیت آ ب‌‬
‫بهای بستب‌هبندی شده در سه‪ ،‬چهار‬
‫یها و سایر آ ب‌‬
‫یگفتند اما رونق مجدد آب معدن ب‌‬
‫یهای آن سخن م ب‌‬
‫نارسای ب‌‬
‫بهای بطری شده‬
‫روز اخیر‪ ،‬وزیر بهداشت را بر آن داشت تا پنج شنبه هفته گذشته از بررسی کیفیت آ ب‌‬
‫خبر دهد‪.‬‬
‫مرضیه وحید دستجردی گفت‪ :‬در دستوری که برای بررسی آب تهران داده شده است‪ ،‬اعلن کردب‌هایم که‬
‫شهایی هم در این زمینه به ما رسیده است و پس از گزارش‬
‫بهای معدنی هم بررسی شوند چرا که گزار ب‌‬
‫آ ب‌‬
‫یشود که مشکلت آب معدنی در چه میزان است‪.‬‬
‫نهایی مشخص م ب‌‬
‫گفتنی است در روزهای اخیر متن گزارش داخلی کارشناسان شرکت ملی نفت به صورت گسترده در‬
‫کهای مشهور آب معدنی حکایت دارد‪ .‬در این گزارش‬
‫اینترنت منتشر شده است که از مشکلت برخی مار ب‌‬
‫فکنندگان آب معدنی در کشور هستند توصیه شده از‬
‫به کارکنان شرکت نفت که یکی از بزرگترین مصر ب‌‬
‫شهای صورت گرفته در‬
‫کها خودداری شود‪ .‬این توصیب‌هها براساس آزمای ب‌‬
‫خریداری و نوشیدن برخی مار ب‌‬
‫واحد ایمنی‪ ،‬بهداشت و سلمت شرکت ملی نفت ایران ‪ HSE‬صورت گرفته است‪.‬‬
‫یکوشند از موج خبری‬
‫یشود که تولیدکنندگان و فروشندگان آب معدنی م ب‌‬
‫البته این مسائل در حالی بیان م ب‌‬
‫ایجاد شده درخصوص آلودگی آب برخی مناطق تهران برای رونق بازار خود استفاده کنند و ضمن افزایش‬
‫فکنندگان معرفی کنند‬
‫بهای بستب‌هبندی شده را حاوی فوایدی برای مصر ب‌‬
‫بهای معدنی‪ ،‬این نوع آ ب‌‬
‫بهای آ ب‌‬
‫که اغلب آنها مورد تأیید کارشناسان حوزه سلمت نیست‪.‬‬
‫یاهای مشکوک‬
‫بطر خ‌‬

‬‬ ‫صورت نم ب‌‬ ‫یشوند‬ ‫لهای شیمیایی موجود در ظروف پلستیکی‪ ،‬به مرور در آب حل م ب‌‬ ‫این در حالی است که برخی حل ب‌‬ ‫یشود‪ .‬البته به استناد نشریه سازمان یونسکو‪ ،‬اغلب تولیدکنندگان قادر به آنالیز روزانه همه مواد‬ ‫تها‬ ‫موجود در آب نبوده و حتی در کشورهای صنعتی نیز‪ ،‬کنترل کیفیت به صورت منظم از سوی دول ب‌‬ ‫یگیرد‪.‬‬ ‫یکند که آب معدنی باید فاقد بو و‬ ‫نخستین استاندارد ملی آب معدنی که در سال ‪ 76‬تدوین شده است‪ ،‬تأکید م ب‌‬ ‫کهای موجود در بازار‪ ،‬طعم تلخ دارند‪.‬آ ب‌‬ ‫تشخیص آ ب‌‬ ‫یزنند البته هر دو نوع آب بستب‌هبندی‬ ‫یهای بیشتری که دارند‪ ،‬توازن منطقب‌های منابع آبی را به هم م ب‌‬ ‫آلودگ ب‌‬ ‫یتوان به بازیافت‬ ‫تمحیطی نامطلوبی را به همراه دارند که به عنوان مهب‌مترین نمونه م ب‌‬ ‫شده‪ ،‬تبعات زیس ب‌‬ ‫قوطی خالی آنها اشاره کرد‪.‬این در حالی است که هب‌ماکنون برخی مار ب‌‬ .‬این زمان در ایران‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده‪ ،‬معمولی ً یک هفته تعیین م ب‌‬ ‫و به همین دلیل تاریخ مصرف آ ب‌‬ ‫یرسد‪.‬‬ ‫یتوان پالیشگاب‌ههای آب پیشرفته در جنوب کشور ایجاد کرد و پس از تصفیه آب دریا در آن‪ ،‬از طریق‬ ‫م ب‌‬ ‫خطوط انتقال مشابه خط انتقال نفت‪ ،‬محصول آن را به مناطق جنوبی و مرکزی کشور انتقال داد‪ .‬عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب و‬ ‫شهای پایدار و مناسب برای تأمین آب‬ ‫یگوید‪ :‬یکی از رو ب‌‬ ‫منابع طبیعی مجلس دراین خصوص به »خبر« م ب‌‬ ‫شرب‪ ،‬ایجاد پالیشگاه آب در کشور است‪.‬‬ ‫اغلب به شش ماه و یک سال هم م ب‌‬ ‫یشود‪ .‬جالب اینکه آزمای ب‌‬ ‫بهای بستب‌هبندی دیده م ب‌‬ ‫اورانیوم‪ ،‬رادیوم و ایزوتوپ سرب در برخی آ ب‌‬ ‫بهای لولب‌هکشی است‪ .‬‬ ‫مقرراتی برای اندازب‌هگیری و درج میزان اورانیوم در آ ب‌‬ ‫جای وخالی پالیشگاه آب‬ ‫یشوند‪ .‬راه اصلی‬ ‫بهای تصیفه شده تقسیم م ب‌‬ ‫بهای معدنی و آ ب‌‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده به دو گروه کلی آ ب‌‬ ‫آ ب‌‬ ‫فنظر از‬ ‫بهای معدنی صر ب‌‬ ‫بهای تصفیه شده درج عنوان آب آشامیدنی بر روی آنهاست‪ .‬در این استانداردهای ملی‪،‬‬ ‫یتواند کیفیت و ایمنی آ ب‌‬ ‫دقیق آنها م ب‌‬ ‫یهای باکتریایی آب معدنی طبیعی‪،‬‬ ‫یهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی‪ ، ،‬ویژگ ب‌‬ ‫مسائلی همچون ویژگ ب‌‬ ‫شهای نمونب‌هبرداری و روش آزمون‬ ‫بگذاری‪ ،‬رو ب‌‬ ‫ویژگی ظروف محصولت آشامیدنی‪ ،‬برچس ب‌‬ ‫میکروبیولوژی مورد توجه قرار گرفته است‪.‬تاکنون‬ ‫بهای معدنی بیش از آ ب‌‬ ‫یدهند که در مجموع غلظت اورانیوم در آ ب‌‬ ‫نشان م ب‌‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده ابل غ نشده است‪.‬سالنه‬ ‫یشود که بازده اقتصادی کمی دارد‬ ‫صدها میلیارد تومان برای احداث پالیشگاب‌ههای نفت سرمایب‌هگذاری م ب‌‬ ‫یشک دب‌هها برابر ارزش افزوده ایجاد کرده‬ ‫حال آنکه اگر این سرمایب‌هگذاری در بخش آب صورت گیرد‪ ،‬ب ب‌‬ ‫یتواند فرصت پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان آب را فراهم کند‪.‬همچنین وجود‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده وارد آب م ب‌‬ ‫استالویید مهب‌مترین ماده مضری است که از قوطی آ ب‌‬ ‫شها تاکنون‬ ‫یشود‪ .‬‬ ‫بهای بستب‌هبندی نشده نتواند به عنوان یک راهکار اصلی پایدار و‬ ‫یشود تا آ ب‌‬ ‫این تبعات نامطلوب باعث م ب‌‬ ‫درازمدت برای تأمین آب پاک مورد توجه قرار گیرد‪ .‫بهای بستب‌هبندی شده مطابق مقررات سازمان بهداشت جهانی باید همه روزه مورد آزمایش کامل قرار‬ ‫آ ب‌‬ ‫یهای بیش از حد مجاز‪ ،‬از ورود آن به بازار‬ ‫گیرند تا در صورت سالم نبودن به ویژه وجود باکتر ب‌‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬‬ ‫مزه نامطلوب باشد‪ .‬‬ ‫و م ب‌‬ ‫کخ‌موتوجهی به استاندارداها‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده در کشور تدوین شده است که رعایت‬ ‫هب‌ماکنون هفت استاندارد ملی در خصوص آ ب‌‬ ‫بهای بستب‌هبندی شده را به شدت افزایش دهد‪ .

‫نهای آروماتیک در آب معدنی نیز از دیگر‬ ‫شها و هیدروکرب ب‌‬ ‫تک ب‌‬ ‫ککننده‪ ،‬باقیمانده آف ب‌‬ ‫وجود مواد پا ب‌‬ ‫یدهد که صنعت آب‬ ‫فکندگان است‪ .‬وجود بیش از حد مجاز برخی‬ ‫ک همان سمی است که‬ ‫نکننده است‪ .‬جدول ضمیمه نشان م ب‌‬ ‫یهای تأکید شده برای حفظ سلمتی مصر ب‌‬ ‫ویژگ ب‌‬ ‫معدنی و آب تصیفه شده ایران به لحاظ ایمنی و کیفیت‪ ،‬در کجا قرار دارد‪ .‬آرسنی ب‌‬ ‫یها‪ ،‬نگرا ب‌‬ ‫آلیندب‌ههای شیمیایی مانند آرسنیک در اغلب آب معدن ب‌‬ ‫یکند‪ ،‬قابلیت کشندگی‬ ‫شهایی که در سیستم انتقال خون ایجاد م ب‌‬ ‫در مُدم مارمولک وجود دارد و به دلیل تن ب‌‬ ‫بالیی دارد‪.‬‬ ‫نتایج آزمایش نمونخ‌هاهای آب معدنی‬ ‫ردیف نام نمونه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫داماش‬ ‫کوهدشت‬ ‫اسپروز‬ ‫ویوانته‬ ‫عقیق‬ ‫قله‬ ‫نستله‬ ‫سپیدان‬ ‫حباب‬ ‫سپیدار دنا‬ ‫آبشن‬ ‫ایشمک‬ ‫هیدرا‬ ‫سوانا‬ ‫پالم‬ ‫کوهرنگ‬ ‫پارس‬ ‫بقا‬ ‫دماوند‬ ‫مینرال‬ ‫واتا‬ ‫درجه سختی )‬ ‫‪(TH‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪34‬‬ ‫کل ذرات معلق )‬ ‫‪(TDS‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪47‬‬ ‫هدایت الکتریکی )‬ ‫‪(EC‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ملحظات‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید است‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ ‫مورد تأیید قرار نگرفت‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful