‫بسمه تعالی‬

‫قرارداد پژوهشی‬
‫این قرارداد و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابببل تفکیببک اسبت و قببرارداد پژوهشبی‬
‫نامیده میشود‪ ،‬فی مابین شهرداری شیراز‪ -‬حوزه معاونین عمرانی و شهرسببازی بببه آدرس‪ :‬شببیراز‪،‬‬
‫انتهببای خیابببان رودکببی‪ -‬حببوزه معبباونین عمرانببی و شهرسببازی بببه نماینببدگی آقببای مهنببدس رضببا‬
‫خیراندیش با سمت معاون فنی و عمرانی که از این پس در این قرارداد)کارفرما( نامیده مببی شببود‬
‫از یک طببرف و دانشبگاه صببنعتی شببیراز بببه آدرس بولبوار مبدرس ببه نماینببدگی آقببای دکبتر جعفببر‬
‫جوانمردی )معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه صنعتی شیراز( که از این پس طرف قببراداد نامیببده‬
‫می شود طبق مقررات و شرایطی که در مفبباد و اسببناد و مببدارک ضببمیمه ایببن قببرارداد درج شببده‬
‫منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آنها گردیدند‪.‬‬
‫ماده ‪(1‬مجری قرارداد‬
‫این قرارداد توسط آقای دکتر حسین رهنما )عضو هیببأت علمببی دانشببکده عمببران و محیببط زیسببت‬
‫دانشگاه صنعتی شیراز( و )آقای دکتر امین فلمکی عضو هیأت علبم دانشببگاه پیبام نبور شبیراز( ببه‬
‫عنوان مجری طرح انجام میشود‪.‬‬
‫تبصره‪ :‬در صورت تخلف مجری از انجام تعهدات موضوع قببرارداد یببا عببدم انجببام تعهببدات در هببر‬
‫صورت‪ ،‬دانشگاه صنعتی شیراز مسئول و متعهد خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ (2‬موضوع قرارداد‬
‫موضوع قرارداد عبارتست از ‪ :‬انجام طرح تحقیقاتی بررسی وضع موجود سایت دفن خبباک و نخبباله‬
‫و ارائه راهکارهای مناسب پایدارسازی سایت )علمی‪ ،‬اجرایی واقتصادی براساس فاز اول پروپوزال‬
‫پیشنهادی پیوست‬
‫ماد ‪(3‬مدت قرارداد‬
‫‪ -3-1‬مدت زمان اجرا‪ 6 :‬ماه‬
‫‪ -3-2‬تاریخ شروع قرارداد ‪ :‬ازتاریخ مبادله)تاریخ انعقاد( قرارداد می باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ (4‬حق الزحمه قرارداد و شرایط پرداخت‬
‫کل مبلغ قرارداد برابر است با ‪ 000/000/568‬ریال) پانصببد و شصببت و هشببت میلیببون ریببال( کببه‬
‫کارفرما مبالغ هر مرحله را پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی بشرح زیر طی چک به حساب‬
‫سبیبای ‪ 2177173001002‬نببزد بانببک ملبی ایببران شبعبه شبهرک ولیعصببر شببیراز بنببام درآمببدهای‬
‫اختصاصی دانشگاه صنعتی شیراز صادر و مجری قرارداد را جهت دریافت چک مطلع خواهد نمود‪.‬‬
‫‪ 20‬درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از امضبباء ومبببادله قببرارداد و‬
‫‪4-1‬‬
‫درقبال اخذضمانتنامه معتبربانکی یا نامه تعهد از بالترین مقام دانشگاه صنعتی شیراز‬
‫‪ 50‬درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اول و تایید آن توسط کارفرماوکسببر‬
‫‪4-2‬‬
‫متناسب پیش پرداخت وکسور قانونی‬
‫‪ 50‬درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی و تایید آن توسط کارفرماوکسببر‬
‫‪4-3‬‬
‫متناسب پیش پرداخت وکسور قانونی‬
‫تبصره‪ :‬کلیه کسور قانونی بعهده و هزینننه طننرف قننرارداد مننی باشنند‪ .‬کننه شننامل ‪3‬‬
‫درصد مالیات میباشد‪.‬‬
‫ماده ‪(5‬گزارشات‬
‫طرف قرارداد متعهد است گزارشات مراحل تحقیقاتی را به شرح زیر ببا تببوجه ببه شببرح پروپببوزال‬
‫پیشنهادی تهیه و به کارفرما تسلیم نماید‪:‬‬

‫‪-5-1‬گزارش اول دو ماه پس از شروع قرارداد‬ ‫این گزارش شامل موارد ذیل است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬جمع آوری ‪ ،‬بررسی و مطالعه مدارک و استانداردها‬ ‫‪-5-2‬گزارش میانی پروژه چهار ماه پس از شروع قرارداد‬ ‫این گزارش شامل موارد ذیل است‪:‬‬ ‫ب( عمليات ميداني‬ ‫ج( تحليل دادهها و محاسبات فنی ژئوتکنیکی‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -7-2‬طرف قرارداد در مقابل کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در قرارداد و پیوسببتهای‬ ‫آن‪ ،‬دارای کلیه مسئولیت های مربوطه خواهد بود‪.‬لزم به ذکر است که طرف قرارداد هیچگونه وجهننی را در‬ ‫رابطه با انجام و اجرای سمینار موردنظر مطالبه نخواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -7-5‬طرف قرارداد تائید می نماید که بطور کامل و جامع از شرایط و محببل کببار آگبباهی دارد‪ .‬‬ ‫ماده ‪ (6‬تعهدات کارفرما‬ ‫بطور کلی کارفرما تدابیر لزم جهت تسهیل کار طرف قببرارداد را در اجببرای قببرارداد اتخبباذ خواهببد‬ ‫نمود‪ ،‬بخصوص در موارد زیر‪:‬‬ ‫‪-6-1‬کارفرما متعهد به اجرای ماده ‪ 3‬قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫‪-6-3‬فراهم نمودن امکان بازدید از تاسیسات کارفرما مرتبط با پروژه مطالعاتی‪ ،‬تحقیقاتی‪.5-3‬گزارش نهایی شش ماه پس از شروع قرارداد‬ ‫این گزارش شامل موارد ذیل است‪:‬‬ ‫د( دستورالعمل اجرايي‬ ‫ه(حفاظت فنی و ایمنی دفن‬ ‫تبصره‪ :‬در صورت تشخیص کارفرما‪ ،‬پس از تحویل هر گزارش یک سمینار علمی از کارهنای‬ ‫انجام گرفته در محل فعالیت کارفرما و یا یکی از شرکتهای تابعه و وابسته کارفرما توسننط‬ ‫مجریان پروژه برگزار خواهد شد‪ .‬‬ ‫ماده ‪ (7‬تعهدات طرف قرارداد‬ ‫‪ -7-1‬طببرف قببرارداد ضببمن اقببرار بببه علببم وا اطلع از اسببتانداردهای پببذیرفته شببده شببهرداری‬ ‫مسئولیت کامل اجرای پروژه و رعایت استانداردهای مذکور را به عهده دارد‪.‬و از‬ ‫اطلعات علمی و دانش فنی لزم و کافی جهت انجام موضببوع قببرارداد برخببوردار اسببت و در طببی‬ .‬‬ ‫‪-6-2‬در اختیار گذاشتن کلیه اطلعات‪ ،‬مدارک و اسناد و گزارشات موجود که بنا به نظر کارفرمببا در‬ ‫ارتباط با موضوع قرارداد می باشند و برای انجام پروژه‪ ،‬مورد نیاز طرف قرارداد هستند‪.‬‬ ‫‪-7-4‬مسئولیت پاسخگویی و جبران کلیه ضرر و زیان و خسببارات وارده بببه کارفرمببا‪ ،‬کارکنببان وی و‬ ‫اشخاص ثالث که بنا به نظر قطعی کارفرما ناشی از فعل یا ترک فعل طرف قرارداد یا کارکنان وی‬ ‫می باشد‪ ،‬بعهده و هزینه طرف قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-7-3‬مسئولیت طرف قرارداد در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث‪ ،‬اعببم از حقیقببی‬ ‫یا حقوقی که بر حسب ضرورت‪ ،‬مورد تائید قبلی و کتبی کارفرمببا نیببز قببرار گرفتببه باشببد‪ ،‬کماکببان‬ ‫همان مسئولیتهای موضوع این قببرارداد اسببت و مببوافقت کارفرمببا نسبببت بببه واگببذاری قسببمتی از‬ ‫خدمات‪ ،‬رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیتهای طرف قرارداد در برابر کارفرما منفردا ً و مشبترکا ً و‬ ‫بنحو تضامنی مسئول می باشند‪.

‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتیکه طرف قرارداد طرف قرارداد مرتکب یکننی از اعمننال بننندهای منناده یننک‬ ‫ننامه پیشگیری و مبارزه به رشوه در دستگاههای اجرائی به شننماره ‪/73377‬ت – ‪30374‬‬ ‫آئی ن‌‬ ‫ه مورخ ‪ 22/12/83‬هیأت محترم وزیران گننردد شننرکت ضننمن فسننخ قننرارداد مجنناز بننه عقنند‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫قرارداد جدید با طرف قرارداد یاد شده به مدت ‪) 5‬پنج( سال نم ن‌‬ ‫ماده ‪ (12‬خاتمه قرارداد و فسخ‬ .‫مدت قرارداد نمی تواند به عذر ناآگاهی و بی اطلعی نسبت ببه پبروژه و خبدمات موضبوع قبرارداد‬ ‫استناد کند‪.‬‬ ‫‪ -7-8‬هزینببه ایبباب و ذهبباب بببه منظببور بازدیببد از تاسیسببات کارفرمببا مرتبببط بببا پببروژه مطالعبباتی‬ ‫وتحقیقاتی بعهده طرف قرارداد میباشد‪.‬‬ ‫‪-7-6‬کلیه اسناد و مدارک مربوط بببه عملیبات موضببوع قببرارداد کببه در اختیببار طببرف قببرارداد قببرار‬ ‫میگیرد متعلق به کارفرما بوده و پس از بررسی بایستی توسط پژوهشگر عودت گردد‪.‬‬ ‫ماده ‪ (9‬سپرده انجام تعهدات‬ ‫بابت سپرده انجام تعهدات یک فقره نامه رسمی ضمانت حسن انجام تعهد به شماره______ مورخه‬ ‫________ به امور مالی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز تحویل گردید‪.‬‬ ‫ماده ‪ (8‬مجوز قرارداد‬ ‫این قرارداد به استناد دستور واگذاری )تببرک تشببریفات( شببماره ‪ -------‬مببورخه ‪ -------‬جنبباب آقببای‬ ‫مهندس علیرضا پاک فطرت شهردار محترم شببیراز بببا دانشببگاه صببنعتی شببیراز در خصببوص انجببام‬ ‫طببرح تحقیقبباتی بررسببی وضببع موجببود سببایت دفببن خبباک و نخبباله و ارائببه راهکارهببای مناسببب‬ ‫پایدارسازی سایت )علمی‪ ،‬اجرایی واقتصببادی( طبببق قیمتهببای پیشببنهادی طببرف قببرارداد و مقببادیر‬ ‫تقریبی مندرج در پروپوزال پیوست منعقد گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7-9‬پیمانکار متعهد می شود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معبباملت نبببوده و در‬ ‫صورت اثبات خلف آن مسئولیت کلیه عواقب آن بعهده پیمانکار خواهد بود و همچنین متعهد میگردد‬ ‫چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قببانون مزبببور‬ ‫گردد مراتب را بلفاصله به اطلع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بببدیهی‬ ‫است چنانچه پیمانکار مراتب فوق را بلفاصله به اطلع نرساند نبه تنهبا کارفرمبا حبق دارد پیمبان را‬ ‫فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نمایببد بلکببه خسببارات ناشببی از فسببخ پیمببان و بببا‬ ‫تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود را اموال پیمانکار وصول نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪ (10‬استرداد سپرده حسن انجام کار‬ ‫پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ‪ 10‬درصد حسن انجام کار به طرف قرارداد مسببترد خواهببد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -7-7‬در صورت در خواست کارفرما پژوهشگر موظف است در زمان تعیین شببده جهببت برگببزاری‬ ‫جلسه در حضور کارفرما نسبت به گزارش میزان و نحوه یشرفت کار اقدام نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪ (11‬واسطه و ارتشاء‬ ‫طرف قرارداد تائید و تعهد می نماید که در رابطه با انعقاد و اجرای این قببرارداد‪ ،‬واسببطه ای وجببود‬ ‫نداشته و حق دللی یا کمیسیون یا حق العمل یا پاداش یا تحفه و هدیه یا رشوه و یا نظببایر آن را بببه‬ ‫صورت نقدی‪ ،‬جنسی‪ ،‬ارائه خدمت و سهیم کردن در منافع خود یا به هر طریببق دیگببری نببپرداخته و‬ ‫چنانچه خلف این مطلب و به نحوی از انحاء معلوم شود‪ ،‬کارفرمببا حببق خواهببد داشببت‪ ،‬قببرارداد را‬ ‫طبق ماده ‪ 12‬این قرارداد فسخ نموده و مطالبه خسارت نماید و طرف قرارداد را نیببز بببه مقامببات‬ ‫ذیصلح معرفی نماید‪.

‬هببر یببک از‬ ‫در مورد تأخیرات ناشی از حوادث قهریه ماننببد سببیل‪ ،‬زلزلببه‪ ،‬آت ت‌‬ ‫شبینببی بببوده‪ ،‬ثانیبا ً‬ ‫طرفین از مسؤولیت مبراست‪ ،‬مشروط بر آنکه اینگونه حوادث اول ً غیرقابببل پی ت‌‬ ‫جلوگیری یا رفع آن از عهده هر یک از طرفیبن خبارج ببوده و ثالثبا ً فعبل و یبا تبرک فعبل هبر یبک از‬ ‫طرفین در بروز آن مؤثر نبوده باشد‪ ،‬در چنین حالتی طببرف قببرارداد در اسببرع وقببت کارفرمببا را از‬ ‫ینماید‪ .‬جمببع کببل جریم ت‌‬ ‫بیشتر از ‪ ٪5‬کل مبلغ قرارداد باشد‪ .‫یتواند با یک اعلم کتبی و مهلت زمانی ‪ 30‬روزه قرارداد را خاتمه‬ ‫کارفرما در طول مدت قرارداد م ت‌‬ ‫دهد‪ .‬‬ ‫نهای حسن انجام کببار‬ ‫یتواند در موارد زیربنا به نظر خود قرارداد را فسخ و تضمی ت‌‬ ‫‪ -12-3‬کارفرما م ت‌‬ ‫طرف قرارداد را به نفع خود ضبط نماید‪:‬‬ ‫‪ -12-3-1‬تأخیر غیرموجه بنا به تشخیص کارفرمببا در شبروع و انجبام خببدمات تحبت قببرارداد‬ ‫بیش از ‪ 20‬روز‬ ‫‪ -12-3-2‬واگذاری قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه قبی و کتبی کارفرما‬ ‫های‬ ‫‪ -12-3-3‬رعایت نکردن استانداردهای فنی شئونات حرف ت‌‬ ‫‪ -12-3-4‬شمول هرگونه ممنوعیت قانونی به طرف قرارداد‬ ‫‪ -12-3-5‬عدم اجرای هر یک از مفاد و ضمایم قرارداد و یا دستورات کارفرما‬ ‫‪ -12-3-6‬انحلل‪ ،‬عدم توانایی فنی و مالی طرف قرارداد بنا به نظر قطعی کارفرما‬ ‫‪ 12-3-7‬اثبات وجود واسطه وارتشاء‬ ‫ماده ‪ (13‬اطلعات قرارداد‬ ‫هبببرداری از آن‬ ‫کلیه نتایج تحقیقات و مطالعات به کارفرما تعلببق دارد و هرگببونه بببروز‪ ،‬انتشببار و بهر ت‌‬ ‫یهببای‬ ‫شبین ت‌‬ ‫یباشد طرف قرارداد متعهد است کلیه تمهیدات و پی ت‌‬ ‫بدون اجازه کتبی کارفرما ممنوع م ت‌‬ ‫لزم در رابطه با حفظ و حراسببت از اطلعببات‪ ،‬گزارشببات و نتایببج حاصببل از قببرارداد حاضببر را بببه‬ ‫هزینه خود در نظر گیرد و در صورت بروز هرگونه مورد و مشکلی در این رابطببه ایشببان مسببؤول و‬ ‫یباشد‪.‬کارفرمببا پببس از‬ ‫بروز حوادث مطلع و تمدید مدت و یا خاتمه دادن آن را از کارفرما تقاضا م ت‌‬ ‫یگیرد‪.‬در هببر‬ ‫صورت کارفرما حق و اختیار خواهد داشت راسا یا با واگذاری کار به سایر اشخاص اعم از حقیقی و‬ ‫ههببای مربببوطه را بعلوه ‪٪15‬‬ ‫یا حقوقی نسبت به انجام قرارداد حاضر مبادرت ورزیببده و کلیببه هزین ت‌‬ ‫هزینه بالسری به حساب طرف قرارداد منظور و مطالبه نماید‪.‬‬ ‫‪ -12-1‬ح ت‌‬ ‫ههببای ناشببی از تعهببدات طببرف قببرارداد در مقابببل موسسببات و اشببخاص دیگببر‪،‬‬ ‫‪ -12-2‬کلیببه هزین ت‌‬ ‫شبینببی شبده باشببد و بببابت آنهببا بببه طببرف قببرارداد‬ ‫ههببای در قببرارداد پی ت‌‬ ‫مشروط بر اینکه این هزین ت‌‬ ‫پرداختی نشده باشد‪..‬‬ ‫متعهد به پاسخگویی در برابر کارفرما و جبران کلیه خسارات وارده بنا به نظر کارفرما م ت‌‬ ‫ماده ‪ (14‬حوادث قهریه )فورس ماژور(‬ ‫شسببوزی و جنببگ و ‪ ،.‬‬ ‫ماده ‪ (16‬دقت و کوشش‬ ..‬‬ ‫حصول اطلع و بررسی پیشنهادات‪ ،‬زمان مناسبی را برای تمدید در نظر م ت‌‬ ‫ماده ‪ (15‬جریمه تأخیر‬ ‫چنانچه به تشخیص ناظر کارفرما‪ ،‬طرف قرارداد تمام یا قسمتی از تعهدات موضببوع قببرارداد را بببه‬ ‫یتواند به ازاء هر روز تأخیر یک هببزارم از مبلببغ مرحلببه مربببوطه را بببه‬ ‫موقع انجام ندهد‪ ،‬کارفرما م ت‌‬ ‫ههببای تببأخیر نبایسببتی‬ ‫عنوان جریمه از مطالبات وی به نفع خود کسر و ضبط نماید‪ .‬پرداخببت ایببن جرایببم بببدل اصببل تعهببدات نخواهببد بببود‪ .‬در این صورت طرف قرارداد آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که بنا به نظبر‬ ‫ینمایند‪:‬‬ ‫کارفرما قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل کارفرما داده و وجوه زیر را دریافت م ت‌‬ ‫قالزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد که به تأیید کتبی کارفرما رسیده است‪.

‬‬ ‫مجاز م ت‌‬ ‫‪ -17-2‬چنانچه پس از انجام قسمتی از موضوع قرارداد‪ ،‬تغییرات و یا اضافاتی در خصوصیات پببروژه‬ ‫لزم باشد‪ ،‬که بنا به نظر کارفرما ناشی از فعببل یببا تببرک فعببل طببرف قببرارداد در شببرایط قببرارداد‬ ‫یگردد‪.‬در غیر‬ ‫بدون ایجاد هزین ت‌‬ ‫اینصورت کارفرما مجاز و مختار خواهد بود راسا و یا از طریق سایر اشخاص نسبت به رفببع عیببب و‬ ‫ههببای مربببوطه را بببه اضببافه ‪ ٪15‬هزینببه‬ ‫نقص بنا بر نظر و تسخیص قطعی خود اقدام و کلیه هزین ت‌‬ ‫بالسری به حساب طرف قرارداد منظور و مطالبه نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪ (17‬تغییرات‬ ‫‪ -17-1‬طرف قرارداد باید مطالعات مربوط به موضوع قرارداد را به ترتیبی انجام دهد و نتایببج آن را‬ ‫یالمکان احتیاج به تغییر آنها نباشد‪ ،‬در غیر اینصببورت هببر گببونه تغییببر یببا‬ ‫به نحوی تهیه نماید‪ ،‬که حت ت‌‬ ‫اصلح که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش هزینه گردد‪ ،‬فقط با موافقت قبلببی و کتبببی کارفرمببا‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫اعلم به مح ت‌‬ ‫‪ 20-2‬هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد‪ ،‬باید تا ‪ 15‬روز قبل از تغییر‪ ،‬نشببانی‬ ‫جدید خود را به طرف دیگر اعلم کند‪ ،‬بنابراین تا وقتی که نشانی جدید ببه طبرف دیگبر ابل غ نشبده‬ ‫یگردد‪.‬‬ ‫مگیری و عمل م ت‌‬ ‫نباشد‪ ،‬پس از موافقت کارفرما‪ ،‬در مورد مدت و میزان هزینه آن تصمی ت‌‬ ‫یتواند با شرایط همین قرارداد و در طول مدت قرارداد حببداکثر تببامیزان ‪ ٪25‬از‬ ‫‪ -17-3‬کارفرما م ت‌‬ ‫میزان کار موضوع قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد‪ ،‬که به تبع آن مبلغ و مدت قببرارداد بببه همببان‬ ‫ییابد‪.‬‬ ‫یشود و "دریافت شده" تلقی م ت‌‬ ‫است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال م ت‌‬ ‫‪ 20-3‬نشانی کارفرما‪----------------------.‬مسؤولی ت‌‬ ‫مشخص مینماید‪.:‬تلفن‪ --------.‬‬ ‫میزان افزایش و یا کاهش م ت‌‬ ‫ماده ‪ (18‬حل اختلفات‬ ‫اختلفات براساس ماده ‪ 7‬قانون اصلح و تسری آئین نامه معاملت شهرداری در هیات حل اختلفببی‬ ‫با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه‪ ،‬یک نفر از اعضا شورای اسببلمی‬ ‫شهر با انتخاب شورای مربوطه‪ ،‬نماینده شهرداری به انتخاب شهردار‪ ،‬نماینده بخشببدار یببا فرمانببدار‬ ‫حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد‪ ،‬قابل رسیدگی و حکم صادره از طببرف قاضببی جلسببه‬ ‫برای طرفین لزم الجرا است‪.‬‬ ‫ماده ‪ (20‬نشانی طرفین‬ ‫‪ 20-1‬از نظر این قرارداد نشانی طرفین به شرح بند ‪ 3-16‬و ‪ 4-16‬بوده و هرگببونه اخطببار‪ ،‬ابل غ و‬ ‫لهای مذکور ارسال شود "ابل غ شده" به طرفین تلقی خواهد گردید‪.‫طرف قرارداد باید تعهدات ناشی از این توافقنامه را با بکببار بببردن بهببترین روشببها و اصببول فنببی و‬ ‫های انجام داده و حداکثر مهارت‪ ،‬دقت و جببدیت را بکببار بببرده و در هببر زمببان کببه بنببا بببه نظببر‬ ‫حرف ت‌‬ ‫قطعی کارفرما قصوری ناشی از فعل یا ترک فعبل طببرف قبرارداد معلببوم گببردد در اسبرع وقببت و‬ ‫های برای کارفرما‪ ،‬نسبت به تصحیح کار خود بنا به نظر کارفرما اقدام نماید‪ .:‬‬ ‫‪ 20-4‬نشانی طرف قرارداد‪:‬شیراز –بولوار مدرس – روبببروی فضببل آببباد‪ -‬دانشببگاه صببنعتی شببیراز‬ ‫تلفن‪07117264102 :‬‬ ‫شماره تلفن همراه مجری قرارداد‪09171112794 :‬‬ ‫ماده ‪ (21‬نسخ قرارداد‪:‬‬ .‬‬ ‫ماده ‪ (19‬ناظر کارفرما‬ ‫کارفرما بر اساس ضوابط خود یک نفر متخصص را بعنوان ناظر پببروژه تعییببن و بببه طببرف قببرارداد‬ ‫تهای ناظر و چگونگی ارتباط طببرف قببرارداد و نبباظر را ضببوابط کارفرمببا‬ ‫معرفی مینماید‪ .:‬فاکس‪-------.

‫این قرارداد در ‪ 21‬ماده و ‪ 3‬تبصره و در ‪ 6‬نسخه متحببدالمتن و دارای اعتبببار یکسببان تنظیببم و بیببن‬ ‫طرفین مبادله گردید‪.‬‬ ‫دانشگاه صنعتی شیراز‬ ‫شهرداری شیراز‬ ‫دکتر جعفر جوانمردی‬ ‫مهندس ‪-------‬‬ ‫سمت‪ :‬معاون پژوهش و فناوری‬ ‫سمت ‪--------.:‬‬ ‫مجری قرارداد‪:‬‬ ‫مدیر دفتر همکاری های‬ ‫دکتر حسین رهنما‬ ‫مشاوره ای دانشگاه شیراز‬ ‫عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز‬ ‫اداره قراردادها‬ ‫مقام حوزه و مدير اجرايي‬ ‫هومان معصومي‬ ‫محمدهادي پوست پرداز‬ ‫مدير فني قراردادها‬ ‫يداله نجفي كشكولي‬ ‫علمی و‬ ‫مدير فني‬ ‫محمد آخوندي‬ ‫قائم‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful