wÐU²J« d¹dײ«
n‡‡ O‡!Q‡‡ ð
w!dD*« VOÞ sÐ bFÝ Æœ

w³ONK"« bF#$ sÐ bN! Æœ

w½«d¼e"« WODŽ sÐ Ê«bLŠ Æœ

W‡‡ ‡ ‡F‡ł«d‡#
Ê«bLŠUÐ bL×$ XMÐ ÂU#²Ð« Æœ

n¹d‡‡‡‡Ž d‡‡‡‡‡Cš b‡‡‡‡‡L×$ Æœ Æ√

WO½U!½ù« ÂuKF"«Ë »«œü« WOK# ≠ WOÐdF"« WGK"« r!%
e¹eF"«b³Ž pK*« WF&Uł

©Â≤∞∞∏® ‡ ±¥≤π eeF« b pK*« WFU ©
Æ W‡‡

uH l‡‡D« ‚u‡‡I l‡‡OL
©Â≤∞∞∏® ‡±¥≤π : vË_« WFD«

WOLKF«  Ub)« ZUd sL{ »UJ« «c dA ©∂® r— X% ©Í“«u*« dAM« ÂUE®

dAM« ¡UM√ WOM u« bN pK*« WJ WdN
WOD s Ê«bL ,w«de«
;wONK« bF s bN ;w«de« WOD s Ê«bLØÆwUJ« dd«
‡±¥≤π , …b − ÆwdD*« VO s bOF
r ÆÆ ; ’ ÆÆ
π∑∏ − ππ∂∞ − ∞∂ − ¥∏µ − ∑ : pœ—
bF s bN ,wONK« − √ qzUd« WU −≤ d—UI« WU −±
©„—UA nR® VO s bOF ,wdD*« − »
©„—UA nR®
Ê«uMF« − Ã
±¥≤πØπµ≤

∞∞±[¥ Íuœ

±¥≤πØπµ≤ : Ÿ«bù« r—
π∑∏ − ππ∂∞ − ∞∂ − ¥∏µ − ∑ : pœ—

e!eF"« b#$ pK*« WF%U& l'UD%

 .

  .

    .

.  .  ! !"    ## $# %& ..

.

# ' # (  % $' )' * +. - .

&/ % # 0 1 2#.

# .

 +34 5' 60 78 $' % 9 :  .< #/ !7 =.

  > # $' % ?#   $# +34 % .

 %@ 
+

?
+

? A78 .

2#  .# #9 0 -7 .

 6B: .+2 2 % .

 C .

D # .

# 0/ ! * # ! %  8  .

# % %#/ ( .

&/  .

#? -7 - @ * $.# %9  .

 $'  * ( A# 0 ' % EF % % @ 29 % .

 ! A # I +* .

 .

/' G.

 .

H .

# .1.

 : ! / 1 2# % .

J  D -7 #/ 78 % 8 $#K# % %#/  % +2 2 .

# :( 0 ? $' G.

  ( 8.

( % .

.

# 29 #  .

# M .

.

# + * .

&/ .

8 % #7 .#9 %9 #/  ?#  .

 %#/ .

* .

.

# +4? .

.

?# %#// .

  $' :# .

.:. & I : /# :   + * A78 2  .

9# % # .

#9 % ? 2# N7 + * A78 '.

 .

$# % + . .

# G . / . %#/ % .

: % #/ +./' :'  2 .

: $ 0 # > O ?# .

 %@ $' .

.

# 6"$#/ .

.

#"  #/ 7: .

#9 !?# :- A.

.

 1# .

.

# ! O  N.

'F $ ! . #/ 7( 0.

 ##/ :0? # D  $#K#' %#/ .

.

# Q % %4 D % @ %4 ##' ()2  $' .+ G.

=  %. #9 1.

2 # & 87 .

/' $ %@ .

.

? +.

 M..

  / R 0 $' R #/ 78 . ) % % .

 %@  . %29  "$& > # " % .

 8 G.

# %3 # %#/ +.

 /#  ? ..

 : 1 # %#/ . Q 3 3 4 $# %  .

.

!##/ = $' .# + * .

+2 2 > % #/ +. #/ : $@# M 0/ *## %  + O9 ( #/ .

 :  : .: 0? ( :# $# + * :$#  )7 .

 () .

 .

.

 .

  :  % / : ( S * # T .

 3 5  A78 G.

# .0  0 2.

 + M.

9 .

?. /# %    :  ! :*#  $# + .

.

?# %#/  0 ## % . / :E9 8.

2(  % .

F % .

  .

% #7 . .# !#.

 %#/ 
& %?

2 


# M

9 

* %#/    :  .

/ ! 0? %#/ %? .29 %#/ % .

2  A78 G.

% .# .

 .

? %? .

 8 M * # *## /   :  : 0# % % .

 $' Q %#/ 1E.

2  A78 B# %E 29 G C* ( T 9 # ( .

# + .

/  # $ !" :  % J. + %  + * G  A78 0 ## 8  .&#  .$ Q $' % # / %/ 9# % .

&/ G.

# .

 %#/ $' :. J # # $# %  :#.

S* % ..

 %@ 0 .

 .1 .:J Q M ' # % .

# 0 % .

 %#/ $' !  0 8 78 #/ 3 4 "$.

 .

.

#" #/ ::8  #/ –   – !U#? .

  $2 "$.

 .

.

# '" #/ S .

; & *

$, 
% ; %#/ "#/ ,

 -

9; "

# %#/ 
% ; O " #/
. $ 
 "$

.

#" #/ - .

 "% * $' ..

/7 #/  .# #/ 78 K# $' .

 . D.

 .

 %E. :# $# #/ 8.

/F . = #/ W 8 % $' M: 7 .

 %? +..< $' . W : #/ 0?&(  *.

 29 G $'#  + * %'*( X.

? D # -7 .

 G.

 $.

 - @ Q.

#   $' +2 2 D M . #/ 78 /  < .

 !  6.

:#/ 0: # . #  %@ %  0/ +9# #9 .

 N7 %' + .

# .

 + *  .

%'/ .

? .

/ 3 .

?# .

/ T9 ?# M.

9 $' # #8 0 /# $# :#.

#? :#J  ' 7: D.  D !( % . 0 3  E R #  ( R %? +2 .

 08 #/ . .

   .

9" %& .

. ............................  ..........................  .....................................

 : .

 .

. ... .......................................................

..................... ..............................  .......

...... ............................................  ........

..................   ! ...................................................................................  ................. ....  ...............

 .

.

 : .

 .

....................................... ............. .......

........................   # ........  !"  .......................................................................  .............................................. $..

...................   . % " "# ........................................... ..................

 .

.

 : .

 .

... .................. ......................................

...... &!............................................  ........

  .

..................... ............  ) ....................................................... "....................................................  ( ........... !' ( ...............

......... !& ....................... % ...

 .

:$.

 .

 .

.................................... ........... * ............

.......................... .......................................................................... '  # .. - / !....... ) ........................................ + # ............

.....................01  ........................ 23!4 ! 5!'6  ...... (8 8) ..................

.... ............!2 4 !  "- ......

) * +. .

:'( .

 .

................... ....... .................................

................................................................................................. : 4  () .................................................................................. /*......... !2 ".......... * ................................... (* .... =!8 #& .......................... <! * .....................

 .

.

‫א א ‬ ‫ ‬ ‫◘ ◘ ◘ .

◘  <‬ ‫‪:‬‬ ‫   .

‪:‬‬ ‫• ! .

 .

"  ‬ ‫• ‪( &% .

' # $%‬‬ ‫• * & ).

‬‬ ‫• ‪. & / 0' $% .* -* *  $% .‬‬ . ‪%+%‬‬ ‫• ‪ .

٣ .

        .

"# $ %&'! () *    !  .

+ - .  45 . / 1 2  . / ! 0 : 6) 7 %.

 &6 8 / # = .6 ( (< : .

9 ! >. .

$8 – @A  ! ! >?.  ! => D :) D56  ! = 6 (. 6.C> 0 %. < )?.  . 6.&& C  > "B )?..

.... ..  A A : .

 .

 .

 .

 .

  .

..E ") H& /( @ ) ! 7 G.>< %. .. = F ..  =8 @ A  $8 &# @.

L< ()&)J K  : .

 .

I B>  ." ( * ( 46 7  ). .

* ! @  46 >< 8 46 %.

 .8   ) * . M* 6 @ ! . %K. ( ( * G. . (.&  6 B>< (. 7 ٣ .

 %.٤  .

D) = 78 F :  .

()= 6 %. .N < & = ! % ' @ $ 7' O ) ' .

 ) 8 6)K P T T P (- ( F (. $&J .5 7-! B>< :" Q! D8 R =" B  . = < % . < ) # %.

B 76) .S %.

7<! ) = ! )-68 (. </. C> "U DT> (.) $&J 7' #. ! () .# @/6 A ) </.45  ." L&! = @*0 )! (& X %) 7& @& " @/6 & /)! @ ) 7 !  <# . ' V! V ! A (.L. 7A  76) =A <6 .

 M) < .& . 0 % &  ' % 7 >< .& @*A =)A .() P T T P :< . ) $&J 7' = .

A 4 K) =  & D) @ = ' & %. ! • @* -+ E\ A! @! 5< % &[Z - 7K .

 %.! 7 .L.  ! .

& 8 & %.

 ! .( )  :.

.

  .

 .

  () T T :.

( ) T .         ( ) T .

٥ .

.&) > " ! • .   (( . >< ! %.) )+ ! %& .

  .()A )& . >< 7 %  *A P T T P (< ') U .() $&J 7' .  * 8 7* . ) ($&J ] 7' ' 8$8 * .

# )_ (.! @. D! @ D) $ 76) ( 5 ) .= G) %. 4A 7) (.D) $ = ' )! ))?. K U >.! > "6) /)8! & ( K B6K $ & 7A& @*A! :78 G) ]K 0 75& (@*A# C . MA (. O @) U)  < = ^  ) ! 7) C> 2 . 76 )) D)   ( )  8 7&) D) /)8! ))# "U 66 @ <0 7K). 6) LA 7 A) >) 7 B-> K $ 76)) ! . 8 ( 8 (.

A =$ 7] >.

= G) D) G) DK G.@8` U ] > < 2A) = .!:. @ ])) .(&.K 4 D) G) . ))U ! /6 (. &[ [ (. A > 6) = G) .@ ` ( ( 0$ & <! )< ! =& . . 7# U <! :( .9 .

   .

 .

  () .

( ! 7A %.<A) A  ) % B D) G) * .E . [' @ 6 @ = @6 = G) * .) 8 V ! = G) (.' $ .٦  .D) G) (.I .

' A . 7A  76) %# & = G) .a .O (6 O = G) * .  2  <! C> 7 :%[ ' )O >. B>.D) G) G) ! $O . ' 6 c % cKb[ 6. ' 8 @*A! A& =.N . =$ 7 <A .D) ' ( .) .

@ o ( - . . )# " # . ). 7* ) (. & 4A  +-O 2! % ( . (. ! )`& =) ) )) 7A [ [ [ . &[ ) ) ' .". . U  C .6 %) ' ( &) 7[8 [ 7 O H) 45 (# 6.[-  ) (. ) =A.7# 7 % X = .46 /$J o ]) (N. .&O.<-! 7A& & .I) D n lm6m gl f k f j>k hfgiOg C f T f f e!fg'd . " @/6 O /[A! ([.G) /) ) *A ) ) ) )-!  ( &&# ) (< [ [.

 8." >< %O U  . <.4A -+  %) *[ ([< ).

$] @ () (&  ."&K) . ]K#.

٧ .

.    U  ! >) ! =A ) (.  = . 8 [ 68 '$ ) 2 ! )< "@ () )< -68 +)& /6) & ! = % =A "@ U . *! ) [ [' A.. )- ( / p [ "A. = . =..%) .(=) 7K 7O .U -68 ./ (. : 8# (.. @ (..A (.8# M! = ..4' ( A =& ) () "=" 7K A  ['$ 2 U .=A 8  7 (K .& q. (..

/(  '$ ! .(C.F8 &# 4  @' 78 > 4  @ &.()= ! F8 P T T P (. Ogden & A. Richards)  A! @ ()<> ')  '$ 2 +88 & ()<> /(  '$ C> .  F "%) %)" (.

(1991). Cambridge: Cambridge University Press. )  r  = ! C. ( ) . Richards (1949) The Meaning of Meaning. London: Kegan Paul. 24. Ogden & I. Semantics. & Palmer. F. P. P 11.

 ) =A ( # c ( - P T T P O A A 7-#  .٨  :() .

  .) D$). 8 D' (- %) %[.9 .

 ! %. * U .

)    . %.E .

 * # "(6 % .%& ' ( @> ! .

I .  .$ & = ].

H %) 7.

< 7R#  # "" !  .

N .".   ./6 =>A % '! HK) [& [ D[K > =.

) DK . >[ =  % '! .a . $8 –  K 7K .- -. % "& $ #  .

. '*    ) '( .s ([ # - K. ]K# . +.@ () 7 ./6 @ 5K . * . '& (.

   .t U K 4A ( ! . A ! %.

U ) # .K A (< >.

<! 76 . C> ) : .

 :       .

 (١) . () .

٩ .

> " () - 8 . M) @ ?.   % 7 ( . r .

@*< U D @ B>< 7' ( @* J cU J cU *.

! A *.

. !) =& 7*!  > = :B) 7K & Ah  > . M . r . () 4A @. U ! (.()) J cU P T T P 7 /J * % 6 . :<) # "( .

 K H&! U A. (. ] G') /6&.& =&  () # "A % ) 8 (A %) D)) ! . () .)O U ."7&.) 5 (.& % =R .. ! % 6 @. ))! C> () .

"Q- = :< ) %. MA = % =A.

]Kp A . "= &" A G. U A &6 7 # () o ( (< :/ 0 1 . > ([<t99 ( 6 U  B 4' 7 . = # " U & 7 =&.9 )& %-) ]) .M! K` ]K# H 7A& L ! =A ]K# 4A ! L )O .6- :  : .

 : .

   () . () .

 F) ( %. M ) "= &" (. (   .  = &  8 B 6& .١٠  F S6 <  .A 78# =. : .

@* ) >. < @*  <A =A.

• :78 ( U (.# U K0 KU& KU& %.

- K %.

# %. 4A  5 > • :78 @)  (!  7!  -> #  • :78 ' ' ' ' = - #  .

])) • :78 7K ) 7# (# %.

A = (.! P T T P & '* + .<A) (r.) ! # "/. 7.() 7# L& (. ])) .- /  !"# $"% .&) A (. F K.(r. D % - ! D& 6 . L.

  .

() T .() : // 0 T .

١١ .

   7[  4A ( (< :( * )  1 .E [A <[ ! [ .[ =& = M %) ([<Nau )& %-) (&)# B& 7&.

' K! ( 75& =  & %. <8! () A 4&! ." [ [ L )O * . ( "G.

%." = ' U! M. &' () =& "G.

 %.G." * ( & <! . = &6 8    = 7  =&) )! "G.

) %6& ( > ! %.  76) .

 A = 7 ! %. 7'# K ) & > G.

 ) : U 6. )< )) % = M$ & A ><  R 8)  F S6 ]K @8 ) '# &. C> - =Q  =&! % & M$.

8 /! 6. (.

 (. &! = 7 2 C> " 7 0$ .A . : 1 2 3  '4 .() "76& K %) 8! !  =Q " :)O @) - P T T P . A .G. 6 (-  [' "[ %) K ]K! @  (.

 .

  () T T .

١٢  () ! %.

 =&) D& (..& ) ). ) !  @ $A = ]) ( D& .

. 7 ` > &J > %) % 7 &. ( A /) f) "U " 7R# = (. .- ! - ." 7- & :%. .=J % = 7$.7A ) 7 .

 &' U % 7 7K (A oA) :78) * 0 :%.

U &' ' (v > f > h> :78) * D %) % 7 ).

! M c .#  * . > %) % 7 $.() (. :78 7K 6w 7$. . 7 L. ! . 4 B) '$ 4. ! &.& .

! @ A . P T T P & A ?.L.

 7 c =)A K 5 .> "A (. (< @A U A) & ! 6 ?.r) (< *)  . (. U ! U ]. 4 ]) @6 ) . .&) @ (.! K () - .= ! . . ) 2! @ ). 7A = 8 .'& . # "x.

 : (!"# $"% ) . G) /) (.7V  ( =. )8 ) (< @ & A ! (U) C> "-# () 7 (. 7! ) 6 %) @K .

 () T T .

١٣ .

D& @ =&# $& A /) c %. ." &! .   %) o 0$ .= ().

  % = 0$ D 7 2 .

)& )& : ) ")&J" 2 @K :(   ! 7 > . ! )&J A K ' A D (< 756 ]) cU > ! +' . ).

 => D 7 . ! 5 ).

A ' .(6 (.8O ! = ! D6 7 . H 5 ). .

() /) # K&.   7 7A . 0 : &' &6) 5 )J 7A ! . :(. 0 7A .C> ]$ = %) : 5 ) 7 7 %) >< 7 . (.

١٤   . 6 76 ! %A ! & j g6b[ ! =A ! > ! o . F M6.

K' 8 & ( 7A c  ). 6. = 7A B>< 6 .

U .

() MA < H A %) ! %.

=<>) )A >< " (.8O ! 8`  ) '$ .

7 ) .A ( %) :# >< 8 7A %.

8 L8  . .( ') .&# =) *.7A . [ <) K ! .I . . A @]) .. 4# 7A B> [ - C> %.E .N ()[ [6.@ = ) .9 .

 /&# @ 4 .E . # %)8 & > 4A (.' ( &) 7 %6 .9 -+ =J $ ) V %) U =J (.# <. 7-# &.7 (< . !  . 7 K - 78 U A -! 2 4A (.  f 8! O.@5& 6 ()[ 6 % DVK . ` *A . ) U /. . @) 0$ H C 2&  - :@^ A H&# & ( - "=J ) 6 .& ]) @ & @6 7A # "*AJ .O.(&.&. .

١٥ .

   ' D 70 @8 =& "& @/6 % H) G . ( 7A 8! 6) .H) K =.I .U D56 %.@/6 76 =. ) (. ( 7A # " < D56 % < .

@)&  & -# 6 (. 7 &. A 7> ' O A ( F "0 & .N 5 7A K ' /V[6 # ".

% 5 ).

7A < .()7 U G) L& % 6. . ( 7A 7A L& %  ! =A 68 "2A) = & .H P T T P .a <! HK) 68 K ' < ` . K  ( # "/V[6 6) -!  HK) (.

@6K &.< @ @6.@ A @6K ! ) 7A @ @6K [<.4&! G) /) (. ( 7A H&# . . [) @.+) = "U G) /) (.

2 7 ) ! )! >.

b! >. "] 6. >.

  ]) : @6K & <! ( - . (@6-) (& %) ) =A )?.(6) : 5  :.

0    !"  () .

 ) 7A & .9 .N . A K '$ o .@6K (.E 2[ ! =A 78 7& %.o .()G) 6.I .-&[ C[ .6 %) < . .١٦  .6 4 6&) A&) & .s P T T P 7! ([.a . 6    <.2 (0$ c0 .(6) = D- <-! D&) &! & .8!  "@ J /&! 5 5] ! %[) .

 $& C> "6K y.& C .*  . : /)8! G) 6.

............. [) L... ................ @A @6.............................................................# 7A MK 8 z[&&! ! A @6K ! >..................... ..............................................................................7 & ..< ( 6K K <. y........... @6K ) .....S (..........................................6) @6K () @/6 K :( ) >< % & ..........................

! < D6 @)& ! ' % !  O 66 : 9 -# :78    !#.

.

" () T .( .6) T ..

١٧ .

()AA <6 . @A () K 7A .    =& ! () C $.H&# A  4 ) 6 (   A &) G) (.

()A P T T P  . %# A '& 7A . ! < .-# 7&& 7A 7 ( :-# = % @ j & 5  c ( - :78 = %.' > D& @ . @ $A 4) > < 2A) = .()"c 4 7& c  4' =&" : P T T P (. 7A ( ! = % .G)  - %) A "@6 6 && 7  . @K  56 '$ ! ' ! @' A ' > G) > %) 4) G) M .) 0$ 2 7 <K K] ` .

.. ....................)8 ..................... ! )) C> "8 =%" 5> ?  5 < +*-4  ! #& &................... .....  (  ... .................! ................................ ! / ) =A .....

$%.

 : 5  :. .() 6  . () .

0 " .

.

# + ' $ * () .

....... ?..................! :78 {5) =&# %.١٨  ....... .

%...... =& C> 7 .  (  ....... ......... ........ ! D& 2 ..... ! 6............... ..

() P T T P ........... :78 o @* G.......... ......... C>[ A) ...... o >< K ................ # . %...

.  (  ... L. ... ............... C> %.. .... .....! @ . (............... ..# G... ........ ...........

......... ............. ! 7A! ......... ... ?................ -J ..".. %..$........... :78  7 %  ... ( "' ........ :78 C&.......... .........

. 0 % () T T P ............. ?.....  (  .. ...........  ...........:    !#.... ?............................

.

 # $ () T T ." () T T .

١٩   :  .

  .

  .

..... ....................... ! ............................... -‫ب‬ ............... " .....* + ................ -‫أ‬ .... .. ......

) ()"  () $ % &'" # :() $2 ) . ( $ /0 . "67 %=.

 @A %2 20 ( . )2 45   8 / 9.< : ?.

...................................... ...........) B * $ > ............................. : ) D C . .........................! ..." . -‫أ‬ ............*"5 * " ..............-‫ب‬ ..... ...................

 $ .

2F <G $ /0 E .

٢٠ .

   6 .

K L<" 8  K.) 96.

.* + "M -0 : O.) 96-" I7 H .

.. ........ .............. ......... -‫أ‬ ................................ -‫أ‬ ................... " 2 K P 7 ( ) $ N .. :6! ( D = 5 D S ....... -‫ب‬ ........ -‫ب‬ .............................. "T) $ 6') +<" 20" :.................................................................... . .................. : R K P 7 ( ) $ Q ..... ................

7. !5  I7  ).7 ( ) T) U " V.

P $ .

)=< # .- .

‫אא .

 ‬ ‫ .

 ‬ ‫◘ ◘ .

  ◘  ◘ .

 <‬ ‫ ‪:‬‬ ‫   .

‪:‬‬ ‫•    .

  ‬ ‫• " !   .

   ‬ ‫• " ! ‪ $  .

 - "/‬‬ . %# & ' #‬‬ ‫• ‪ "( ) *" * + %‬‬ ‫• " ! ‪. + &  -! $ " .

 ٢٢ .

٢٣ .

 .

  .

 - )" 1" 0 .)" '2 1 '* $ . "% 0" & ! 5 6 4 .

 3" ( '% *: 1:" :0 .

:.% '2:( . 89! .

$ 5% ( - = * 1" 1"" %. " " 1 7  . 3" 1< "" %:$ @%: .

:? " 1% 1& *" 2 .

.* $) 9! 6 D 4 " . " " + > :E ." 1/ 5 .

C. 1B .

*"  F / "& -! ( 1% 7.  1" .1 A ." .

  1 = 9! . I. :J2*  %.

 . 1* " " B 8.H0" . .

 ! 5 7"F .> =@6 1 1" %(  .

7* ! M :* K%*  L % " - ( .

 $ * K%*/ : :$ M8:" 0 .H '$ 1 4 $ N " .

 $ N " .= * :!/ : -:! 7  .8& .

7%%* 0 % F  1B .

 < ( .:F :! 2 . :& '% :& B $! .

 "" 1:" :0 -:! 3) $ " .

&" .

2" .

 .

  -:! :* -:E :" $ " .

$ =" " " B 1 */ O 0 8 " .  -? "" .

E* .

 .

" . .

 &/ Q. & :P +%%*"  " .E .

-%# -! +%  ( .E * .  1" .

  -! " ٢٣ .

B :()= Q.٢٤  1 = ! " 1" C"  1" 1 1.E 2  - % .E 1 = ! .

%#  .

F   .

  .

/ L 1") .% % 7 1") " * " 1") 2 # "# B ) +% 2 B J *  %. " P  . + $& $ ? " ' .( ) : . "  " " " 2 "  1E = * % "( + +.  6 $! ) (  ? ? $" - " '" " - " .  6 $! ) .

 .

 .

 :  () .

٢٥ .

 .

: 1 &: -:! 8 " 1" % %. .  :.

S )# 1 :?  :E T .

 -! K%* 'H T . $! 8 8PT ! :8. .

 : .T.B 1H 'H . U !# :7 :.

 -! 'H V%% .8"$ * 3" & 1.8! * 8 I .

1") F  1" 1  .** : "" 1" 7 %.

" * .

 6" .' .

%%*" )" * .

)" = * .

S:) .

: "/ .

=%  8 8! '2 .

"/ 1" " .

-   . 6 1: :  %.

6 " -" 8& 7  K* 1" .2 " F / 1 % .

 $ K* 1"   H .

( " ! .

8 & - "" .

+ !" "" L = %% .8&  )" H: B I%D %.

:  . )" :6 : .  ! 5 J 7"  :" 7 F " ( 6 "&  W * " .

" . %B .+ . J *  + 0 %" .

 . "" 1" 8* H( %$ " $ .

 $:) : 1" .D&" 8 O  .

 6 . "/ 1" " * "" = * 1" %% : :B 7 )" 7" 8& % %.

: V.(). .: 5 6 .& "  .

 * .

 6" .

  .

" 1 "  "H& .

* 1" =* .

)" .

 %..B 5  -! E% - "" .  + :* -:! + 0D" X $ .() " # :!  . .% I *  .

    .

() .

 " . -  *%! T 1 . %.٢٦  : .

%  .

 .Y:$ E%: .

 . .

  6 + F . ""  / -! %" ..

O 4 8 * L %. " F" 1   1B :P :"" : %"  O 8" 1" % [ %. " -! 8) %. * " 8 Y & L " 1   .8: H:E Z E .

B .B .8 * 1 ** ""  1") ' .** :. . .

" 1 .B Z%$" .  3. .

.  $ 1* -!  + ! 1 :E 1:" \.. V:. 1 X I. "! .

V. & . Z E 6" O 6# .

$ " >% " + " .

 '& %%# "E $F .

1 :" 0<:  8 =* * 5V. "2H %  $" " .

8 . .

 1" >  * 6B * Q ( %2 " 1 .  S  ! %2 ...: .. ':$" > ! ...

H ) 1 1"    .8" "E . 1 . D :()- 6 -! > .  %%B % O 0 8 ! %% 8 F*H" .

  .

   .

 +%  #$% .

 & ' *    .

) .  () .(.

٢٧ .

 .

 .

&/ . I. .

 1" M J & M . - ?  6  S %" 2 " F / 1"  ? . " . $ .

8 Y%D   .  "EB 8 % ( .

 6 / PH   " -! 6 " 0< $ - "/ 1" 1 '" .

9! .8& 8? .

8!%E  L P 1 = .

? P  .

 1 -) "  1B 2" -" .& " . &< $? .86 & **  *) + "& ?   . & $&  1" % " '$ 1 M 7"* – > .&/ B W * "  1"! .

8  3" B W * " $" .

JH0" &  .

$&# 1 % .> -! E 0 $2 + % ( I. % &( . % 1 .

 .  -? V. # . # .

 ? $.  )" . 6 -! "& . & + % .

**  F / '% & -! %$ 1  -! $) 1 .

1  +% 2 1% .

"7 " Q% " 1 - .

= & -! .  " ' "E( . $ .& " $ " $ B .

 ?  1" .

+ ! 7 . " ! . " - .+ .

* I? 8 + ]6 .

 "E " .+ ^ '$ B -) " 1 & "  %<   . $& " L"P B I%D * % '2( '% .

=% B K%* 8 " .! .

 "H 1 P .'.

 1 1" " .

E .F  I *" L % +2 % "& Q.

٢٨  1 . " 1 A '$ H! .

'$ '$" – . .  -? 8 B / +%* 1" + K*" -! 6 %. .  .E . ) B I%D . V. !/ % " .

& " .& 1 – 8)" 1 _ 3" . !/  1 .

 ! 1" . "!  %" Z 1  '& I. &&  1&* _ " .

 O2 3" .Q  -! $ L - !/ .

 %# & .

 :F  ? 19! .

 ."  1" . *) 1 1 .

 + &  .T.

) *" * .

JH" .&/ 1 1 .

 ? * H"# O /  $"* ( - F $ ! 2 1 7% .

 1" 7 1 7%  "  F! * 1 8 -? " .

F . !/ . L  7"$" .

-F % ! .

 # $ .

: " + :* -* " "6 8( " 3& .

 1% " %% .

:! 0 .

 1 1"  19! & " .:" &:&D" 1 .

* : .

 ( " V. .

" .

  "( `6" .

+ : + ? : `6:" .

   : 6 " .. 2: %# ..

%  .

 " ( * .

 )" " :" .

- &# 6 8 3" -? -$! 5%  .

 " .

 " + * 8 1" 8 = . %# : :0" & – I %# " -! .

 &: 2 :# 1  $"% - ""  %" : 1" : 1" + %   .

F $ .

* "  "# :" .

:)" % B 1 "" .

+<6"  " 6/ .

٢٩ .

 .

( " -! . - "  I% .  $ % I.

" ) . - :" :. ..

O%/ Y&" 'T .

+%" Q. / J0" H& " & .E H .' .

&:* : " +%:% : -!  -< " . % $!%:E :$ .

" 6 " P  .

6 " " : $!  1" .

E % " .

I %# : " .

"-* : : .

-F  .

-H&( : " .

"-:* : .

- :*# " .

.."-?6  . "> : : .

I %: " .

"I.  .

I 6&( 1 : 1B 5 $!%:E $ )" -! " 6/ .

 ./ 1" E P 8"&: I.

6 " P  .

'&( -! (B Q P 1  ( $) .

" " 1 -&"  %%B 8 % " .

 " - " " = ! B W * .-H&(  '$) ':E E )& .

7"% & E 0  ( . " 6" .

 '& ': 19! .

 . Y% + !" "" 8! 1 I.  E :)" " 0* .

 1  $) . "" 3" 8 -?! V.

$P  .

% ' '0 . $"F V.

 (  1" .% .E 5. E % " 1" (B .

+ 6 " .

*) ? .

&&" . =* ( . : : 1" 58!%E  )" %%* Y $ 1" . O7 :E  .

 .8! 6" .

)" -! . .

 :"" '%: :"B .

Q :  " 8)  .

*B .)"  : :$.

:$! Q :F :$ L 1% -E " = * V.: .

- ."" - 6 I 1 2" ( >  %.

 6 .

٣٠  .

 3" 1 .- 6 I .** Z &/ E % " 1" "" 3" + % Me ." (L ?) %$ %%* + % Mb . :() E2 1" .8:"$" S : 8 % 1" ""  .   1" .

%E 6 .

% .

"" 1 2" + % Mf .+ 6 " F /   .

O 6/ 1  .P   + % Mg .

W &( .

- 6 Y$ .W %" -"  + % Mh .

Z P -! '* + % Mi .'.  "H .

OH"# .

? %. ! " Mj .

F" O% .

 6 .'&.

 L ? 1 . 6 B 1   19! V. I. .

 . J %$ %%* .

V. * .

" ! " 1/ 5  8 1" "" '% 8 . % & .% 8 . " " & %%* .

 1" % " L ? J! Z &/ *"  .

"&  &( B  1" 8" .

: $B 3! & - $ 1" "  .)" 1 ! : 1:" .B & " :- " + 6 "  .

  " + * -! 76 .

7 6  0 -F  % .

' &:./ .

 %# 1: :"" % "$" & $! .

' " .

: k 0< 8 .

: 5 :$*  "" . $ +%* +<6" % " %* V.

$6 .

 - +2$/ O% . $ .

X" %: .

 7 6 " .-" .&/ 1" .

7* 8& 1 1 -? . (%0) + .

-/ #      () .

٣١ .

 .

  : .

 $6: .

2 :" : ' -%/ .&/ 1 '%: .

$ .

1$ .

? " 1% F*H" & .

% )" * 7 " ..

 6 " 6 8 * " .

8  $ -! . .

8:6  " 0D V. 1/ 5. " -! * .

-! . 6 " . 6 " -" . "" .&/ % "( Me ." . F*H"  -! * Mf .% Mb .8" 1 A .? :8 2 1" .

Mg   :$! 3:" -: + 6 "  1" E I %  "& B %$ 5"F" ! % .) 6 * " .

 " % " 1" "" .

&  .

&  .

+%%*" "2 ! -! "" =!% .

V: .

 :" =:& : : :$0" 1" . E* .

.. $6  ..

I $6 W #  .

2" 1 &  .

 6 .

 ./ 1" '&.' &:.

E P .

....

&/ ! " .

 "    .

"* % .

 &&D" .

9! ./ "% . 6 1" 6  6 -!  ' &.

8  I % Q  ' .

: " 1D6: .

1: %# .

1" : .

1F" "  " S : / .

 : 1D6 .

2 # .

" . .

2!* .

: : $ 8P -! 6 '  19! .2" 1 .

E P . $B ) '0 . & :"/ L: ...

' &.E "6 .V:. 8 :6 " ./ 1" +%  Q.

& $ .

'% .

1 * :% .

Y / :- " I %  1" .

٣٢  Y%:" .

:" -: 2" 2 B 6 "%" QD* Mb .  $? - + H $"E :$"E .

 - +<6" . :$ . * " ' . / %T2" .&*  )" L -! W % Me .  $ .

2" -" .&/ % " Mf .

 :"" : -! 2T*" P .

1  +% 2  .I% * -)" L Mg .

* . A .

$) '% .

/ . :*# ' .

 '& .

0  .O / 1" E .*) % '% & Mh .

 S) .

 5:" $ . " $& Mi   :.

 . 7O >  . . %.D&" .

$* .

 "" =% 1" %< .

&/ 1 K* . "/ 1" " * .

8! =* 8 " $ .P .

 Y% "" 1 " 7 P . % 1:" : .:E . " 0% * .

 B % - : ! .8.

 * " " .

 $ 1" $" ' .

+ !"  : : H&: :B : 1" %( L " * 1  .

+ * .

?) .

'% :0" Z &/ * X & .

L " +  .

 . .

 . & K% * 1   V.

Y / * '0 1" .

&/ *! ..

K% * & %  .

" = ! 6 -%& .

K% * . B % - . &/ 1 .

* X " "  '% :- " >   2 1" .X 1" 8 & " . $ & F * .

 -! "" 3" & Mb .. $)" .& " .

%" "" =% Me .

٣٣ .

 .

  .

I : O%:9 O& .

 1" 6 " % 1"  Mf .= .**  *# ..

' . / .

= * % "( Mg .

$:&# 1: 7%: )" %%* -!  "" * Mh ..% &(   .

-* : =:* .

 1 Q2" - 8T -*  '& .

-* :  8 3& ( " 3& 8 (B .

K%*l 8*H" 2" 8 3"! O :*# %%* % . '% .

  -*   1 " .1 " 1 "2 I 2 B H 1" . / "" 8: 1: :  .

. 5  -! 8 & .  6 19! V.

8  & .

-*  .  . . -! $* &" $ .

8 0< '* '% -! 2 # .

&  ):. " "" .S) $& -*  .

2 ( ( 1 % ( .

 "" = * .% "  % .8"E 8.

]6 - F 'E B = 1 . 6/ "  )"" K%* . 1. -*  1 1"H# Y 7 % "%:.-" 1E. B % -  : "&: :" : %* B 86 .

8 " H 'E .

8! .

% . : 2:" U  =" L"? 6 2 I.( . I # : " :: 7): "&: V. .

& & /  "% -)" L  2" .

... ."-)"  . "" :" ..

 - 6 I -0  1 '  .  .

2:m* .

 . 1< > 6B 8 P 19! .  .٣٤  1" .

"-*  " "& " .

 5Q 86 .( :*( :N* K%*/ 3" 7 0 '% & V.

E 1 = .K%* : Q.

E* .

... L " "D" .

 " 2 1" .)" .

.&/ .

? = "!  .

K%* 1 "" '% -! 3& Mb . * :-*   ..Q22 .K%* &" - W % + " Me .

 I -  .

%E6 .

2" .%/ '% Mf .

2 " 1 % ( .

S) .

*  '2( Mg  "%" -! O P# .

! .

8 $ -! .  -! 8. .=6  * Mh .

.  6 S) Mi ( * .

 ') ': .

Q. % " 6" .

" " 1 -   8 % 3:"" .

6:&" .

+%:% & %" O .

:E .:  . V.8 "" % ! . .

E P * '  .

& O  .

-& :%" & % .

 F K */ O 9 J ' 1  1" : "B Y%" ! " .

 & .

 # % .

  .: 1 1 . '& -" X$" =! 6" . 8" +N " +% M 6 " PM  =* - 1: 1 . . "" 3" "2H .

8:!%E .

8 0* 7" .

 6" " -! 7 "  .

:" = ! B 7 P W * .E 1 .

 :"" 1:" 8:% " 3" . " 7 % .

+ "" :"" Q.Q%%B -! H J. = ?& %. % ' .E  V.

- " X .

 F & &/ .

٣٥ .

 .

 8 : -:! : L '0 1" .

 $ X : 1:" 8B  " B 6 " P -/  "E % %6:" 6" . B I%D - & 1&* . * "  '% $P  .

 -! < I 1 . %.= )! ) & 8 .

 . .

- "& O /  1 V .  1&*< 1: ': %:.

+  6 .

% " .

I  .

-& 3"" O  6" 1  -! %  % :8 6 " P  2 1" .Q* .

-" . 6" -! 1 " 1" %% .

"" . " & . Mb .

 1" "" %" Me .%" .  "" . J * H J. = ?& Mf .

*) '& I* Mg .! L  8! - ( .

  X  I* Mh .

 .

:()   7 P   " % : .  +O  V. +. ' .

 1" %$ %%* Mb .  %%9 )! - $ 1" & &/ E % " 1" )" " = * .

 "" 3" Me .

 6 H " .

.  .

 F*H" + -! 1 %. .

" . E* .

1. & :- *  $ 8 -!   Mf .1 :   .

!   .

 () .

 : M @ : " .٣٦  1:" : -! % " 3" "&" "%" 1 1 .

 5 "" "" "6 %. V. .)"  "  "6 1 .

8! 3" X$" .

8")" .

 %$ > .  $B '%" $ .

 : . 1 " ""  J"6" 1 1 .  .

 8: . S : :. M.

 -! O2 'E E .

 )" " 1: 1 .

 V. 586!  1:" %%*" %$ O .:)" :E2  1 .

$"E .

&* " 8! "" .  1" 8B  ' " . $ .

 % - * " .)" 7 " 7  1") : MW :$ B $!  .

 .  .

  -   .X .

 àÚˆÖ] l^Úç×ù] sñ^jßÖ] Ür£] š†ÃÖ] íéÎ]‚’¹] íéÖçÛÖ] <l^q^jßj‰÷] g‰^ß¹]<ÜÓÖ] < <Üè‚ÏjÖ] <íéÂç•ç¹] <íéŞÇjÖ] <ív’Ö] <kéÎçjÖ] ‚é¢]< íâ]ˆßÖ]æ í×Ú^Ö] í΂Ö]æ< g‰^ß¹] íÛé׊Ö] .

%: .:P -:! Q 6: + :0 .

-F  6 7 F .()8  7 7." '% .

 "&  &&D" 3%%! *24 # :&2%%   &"" "" 2 %"" ""#$ () .(/%01) .

٣٧ .

 .

........ + : X$:" 1 : + )" " ) .............. :. 1   ' O ! .... &/ +% & :% ................ 8  n "* ' 'H& ...   '* 1"* n '& ..................................................... %" + ............... 1  (F) ............. :::" :::F*H" ..................................................................... ... (q ................................................................................ / ...........................................

..... 1B ::::* " .................()" .....................................................................:::" :::"") - .............................

 :::: .

................................... ....I ::::)..........(% ................

..................... '& 3... ....../. ................  .................... F :E & / $6 /' ...

 .

H 0 E< + % %  n %"* ' % () " -! V. ٣٨  -* & %$" . .

:Ebger/bb/bh * :E bger/bb/g 1" + -! 5 :"/ + %B .

/ .:2# ? ' &.

 %" " %" . & ' .

* & .% ' &./  %" (.) " -! .

+ %: :" .B H ' " 1 " .

E * " .! "" '%  .

  L . .

$ " . " 5"F" B $! 1" -  0 1% 2 '& :% 1:" & % I . L ) :"%  "( -! $6.

:E bger/bb/g -! + % O% %" 1  % .

H ":E "" .& " P / % + % .%$" -! % - V. 5.

"% "" .

"W" " -!  .P ?6( .

$ . () " 1" O2 -! + % " .B B ) "" .

/ % % %%:s :7! 1: ': .E . 1 B ! )# .

) " 1" O2 '! V.(. 1" 'P  .

$ . %%* .

+ % %" 1 1H# .

. + % O% %" = F*H" B % -!  %" ( -! .: . %! ) *" .& " ./ & " %: 1 :7"2 1 : V.

': -! ) *" 3 % .

+% %" + : / + ) *" -$ .

7   & ' " -! / + ) *" : I + ) *" 1  .

O &" + 6 % * & ' " -! . $. -! +H O%/ .

* &H & .

٣٩ .

 .

 3+ 0 ') .

:7. -! %% % '0 .H %% 1 &: ): :* ." 1 : :" 7 + % % -! 1 ) * .

/ &/ -!  %: .:E .

F*" 6 .

- 0 &/ 1" 1 A 1" -! )* -:! Q* " 1< A '$) . .

'$& .H F = "/ 1: "  1 .

/ 7! 1 1 1" / &/ %:" -:! 1&" .H %% k %.H: %%: k " . "" .'$% &" %" % " %:" -:! 1&:" . .E .

H: - ""  V.  hti -* " + %: . .

 hej -*  .

&* .H %% ) - % . .

7 bbbf -* : '&. & % &" : 45.

 1 : 2 7 0  .< 8 9 ff gu fe fr > / bt fe fr fi ? . eh ej et et ff @ bge jt buu rr but $ =$ .

 ft ef er ej 6.

 .

٤٠  ?.

 BC D % 0 'A V :E 1 ' .

P '2 1 : .'$ +%%*" %" Z % E O ) . ( * -! 8 P .

 . F !( ) *" 1 .

. P %. .

E%" -! + ) *" O% 1 < .

.( .

. ? L V E Z .

& 3" K%* 5 $* -! ( 6# Q.E " " . .8& +% " .-" '&       'E %:$"  0 E< + % -! "%. -  %" %% k k: %:.

& % %" j " %" %% 1 1* -! .

& % +% " bue V 6 .

6 3" O jeh -* O %% Y:* . " %" .

fe 1" 0 $! "% & .& % .

J & bgb 1" 0 $! L: '%: -! ! 6 "$& ..

. " & $) .H %" 2 : :.

 'F :E< % '  6" 3" 1F" 1" 7%% %$" : : # .

H: :& ..

+ % 'F  6# =& 1:"F" ' . . %.

  - " B 'E% 6 B .

'$(D & .

 .'$ && - :" .

%$" %"  * H# 1" %% 3) .

 .Q% : 1 " + % %" 1 V.

 ) *" $! ' - Y / ' V. .

H  %" ..

" %" % 32 ' " =& 1 .

+ % '  " 6 )* 0B 6 32 - ' $" '$"  K* .

+ % % ." 1F" 1 H" " .

٤١ .

 .

 .

V:. . : '$H# / ' -! '$ "( ' %.

" 3+ .S) ! 6 + % 'F = " 6. . $ ' 1 . 'G H5 '% %! .

E -! .+ % Q. buuu 2 - .H %% + 0 7 F :$ ' : -: .

3. ?" -H Z % O ) . ." -! +H %" 1 " 2$ ' O 6: .- :" 1" .

H 8! I%D ..

 ) *" .

 : :" .

:F % &  " %2 %. .

+ % '  1.: .

 1" Q2$  6 O% 1" O $( * 7    & 1" :)* "2 .:"F" E O ) 1" V. + % O% %" 1 1H# ' % 6 # * H# L ) " ."  ) *" .O 6 +H ( 0  3 ' %:$" 3.

" # " " 6 '%& -  .

 5%$" % .H 8 V.B 1 " B . $! :+ 'I .+ % " .

" + % 1 6" ./ ': .H 8 "% '% -! '" %  & 1" V. .

E '% -! "& . ' 1" 7O &" + 6  & * 7 .+ % ' 4 * "% Q.

:" )*  O ) '2 K* .٤٢   1 ' -:! 8:" )! + % Q.E -! " . " O ) )* 1 + :) *" :% .

' 1" + / + ) *" $ * . & % .

/ 0.

   03 'J 1: 1H:# K:* 1" . 2 ( M 'P : .H &  "" ! .

" %* B " . $! "%" %" % .

$ " .

+ % %" :* " L '% .

& + % * %E/ Z % E O ) L ! " . MW %: -:! V 6" . 8B +%%6 .E O )/ 6./ -! -"% / % 6 # "E< + % 1"F" . & '% 1 S . . . " 1" .* ' &:.= & "( -! )" . M.H * 7 F + % ' H " .

H .H 1" '% . $! & 1" .6 4 % '% M% . $!%E + % " ""  Y* " "% -! .O L -! ( 6B . 1" $ ' - +%% .

E < B I%D + % O 0 .

 %%* +% " . Z % S " . P ./ 1 =& "E M:E .-:" '& W 1" +% " % % ' &. & '& 1 = "!  5+ %%/ . " %" -! .H 32 4 % '% M -:! '$&: "" V.

'$ +%" ? O "& .

H O "& %%* .+ 6 " '$ "  B .. 8 .

٤٣ .

 .

 H6:" * 5 & * &%E -! " -! % + ) M2 .  % L +2$ .

-A .& *  '%: - .

  -!  $ 2$ .

 .+O )# 6" * MS .& * . %" $! 1.H . # -A .

%$" -! 1" OH"2 6 '% .

 .E $ -! V: : 1 : :7 .

E S -! '$ 6" .+ %: Q.

'E%$ "$& 1D6 "F"  O ) 1" " OH"2 1" "< " .

E -! % " 6. 6" 1:" : . " .

 % 'F ! 6" .

.H '$&: 1  - * " * 1" 7 & " 8 " '% .

 "" n O 6 1B .

)! 6 "%  % '% -! % .

 :q . :'&( :3. % O ( -! .  .

...................... ............. - $" 1" J0H0 .. M ... Mb ......................... M% ........ Mf :- "  1" Mg ............................ Me .. MW ....... Me .... M.................. Mg ......... Mf  -E ............. $  1 ............٤٤  !" \ 6 " P  6 "  1 = " \  % " " Mb : 1% " ( " -!  .........................................  ..

 " =&  6 .

V 1 + % &  Mh . $ 1" .

.......... % ............................................. M% ................ ....................... MW \-*  ... M .... M..

? 1" \.-*  1 = " Mi \V -! $ . " Mj P  %%# 7)"  . " \   -! * " .

& %" O ....    V! " O Mt .

................................................................ .......* ' :* 6 " ............................................. .................................

٤٥ .

 .

............................... ..................................................................................... ............................................................................ 5 ........................ .............................................................................................................. ... ......................................

........................ ............................................................ ......................................................... ................ ...

٤٦   .

 '$ : :E .

O "%: $ 8 -  1 1" & 1! :& .

  :& * ) * . .% &  : & 1" "  $F %.

. -! . E P .

%/ & .

 # <: -: ( & 'E 1" -E .

  8 = " .

 %# -! O& .

" * & 5 E*  6 .

 &&D" .

 %# $B .(E-mails) - # .

-. $6 K.

 :$ .

D&" B K & -E : %# &  % " .

F . 8 = " .

"  "/ .

 "* %B : .

: : % ..

):. 1 && .

.  .

 ) "/ 1" " I .

-  .

I  .

-F " I .

&& . " $( " -! %# <.

 "" 1" 8") " B %# & "E % :$! .C% :$ . - +<6" %  .

$ ." * "   . . .

 ? -! $ . &  :  + .

$!%E $" )" -! %# &  > : : * EO2 . .

E*" 'F %* B -! I A 8 0" # .E .

 $ * % 1" &   " : 1: 8: :  ( . . I.

6 . E ( .

 & .

٤٧ .

 .

 .

Q " .

  6  1 3& 8H 1"! ..

"l 8"F  .1")" -: :& I -:! 1")" 6 " .> Y% 7% 7 0 V .

 .. 1 J&* 7 :()- " - E B -! "6 .B (B "" & 1 ( 1"* : n '&" "& $ 1 _ & $&v :  1" & -! " "& .

) 6 . $! n '& % ( " "'* .

*  : 1:" " 2 -! & .

$6 .

' . :  1 :" 1 : .

 .B " .& &  .":& :.

! .8 " 1 " -! .* .

Y & $ -! q  " .

 :!" # 1: .(:F 8: ) -"& 8 8B & " .

* : : 1" " ! &" V % & % -! V. .

+% :& .

)! .

 1% .- ") % -! $ " & " ?  .

 .  6 .& - ?  8 " %.8" " .

(' " '0 .

1  ..%l +O &B 7 & % %.

. +% 2 %: V:" :" %:" - :") " F  .=" =  -* %.(. % .. .22 .

 * )! ::0" Y :  '$ & O% '$) W % %. - & .+ 6 " 8B & " . 1 1B "8  . :% & % $ n :"* ': 'H&:" 'H&# * -E . -! . :      () .

٤٨  .

' 1 & 1 1 w " 1 +  & 1/ 5"% .

 *" :E "%" " * '0 .

E -! E P 1" .1  1:" 8! 'H % .' " .& 'H&# *! .

+ 6 " * % -< :% ( ) # ' J " 'H 1 .

& 1" (" %") U ! J * V .

& .: 8:! : 1 .: .

(%:) " 3" (O )  * )"  1"  & )" 1  -)" : .

:" .

L .

"%" :-E .

 0H0 B W * - -! .

$" %$ .

 & )" % % " *" 1 " +% :B %:$! : .

 " . 7 P +%* + 2 ( K* .

%%6 2 B &" L .

"2H & &/ H 1 .

 & )" ) -! .

."  .

"" S 1 7% .

 & 1" %$ '% - .

 :& : 1: D&:" E )" 1 & 1" O2 .E & .  .

 %% ( .

+  E %%* H! .

 :$! : . E .

+ 0D" .

 - : B L 1" %D .+2" 1 1 .

% "E %D 1< .

8 %%* .

)" & . . : $ -:! "  * -< L  $ % :%# + % * .8B & " . 1" " O B .: : 1: +%: .

 .+ :" + " 1 1 .

 . & 'H&" 'H&# * 1 %.

 ? -! " Z" 2 ( ..

E* "- * " " % 6 " " * .) .: : )" :0" Y + I "8  n "* ' .

٤٩ .

 .

 '0 .

.  & 1" Y & $ -! & " 3.8. . . 1 :-.! .

B " . H " " $ -! .8* ) 6 H" '&( . :& -:! 3:. :# 0 12 / : .

 " &  . ."& P .B V.

*  * H! .

Y + " 1  B   4B 5. "& . EH -! & " 1 . %. = % :- " %# &  2 1" :" .  " & .

$& "  .

 $& .

S) .

.% Mb .L"? .

% 1 % .

&/ .+  - .

.  1")" 1 "$" .

=. .

.%4 + " Me .8 B % . .

:$ :"  ( .

2" .

B . * " '2( Mf . 7 %B 7! 6  .

 B q . . & 8 = I.

 + 6# Mg .'.  7% %# & 1/ .1" .

 "  .

 / .

 ? " 1 % Mh . & .% .

  .

 "" .

! 1 + . .B (B . B 7 B )" ).

 ( 2 # Mi .

٥٠  # :0 0 L : ‫ااء‬ :Ebger/j/eh ‫ا.

/ ... ر‬ 'euut/ / ........

9 2 .

‫ا.

.... ( :  : O!.... إ‬ 1 ..

 L 0 : :3 ‫ا.

* -! 6" 'HB . %! ‫ ا..... ا‬ .. E%% -! ..

...& *" F % 1 :E./ / q ( " ...) " -! -P 7 F ..ع‬ + P 6 . .

' 6 -! .

‫ه!ت ا‬#.

............E ?6 .... .... ' & *" '&.. -! Y % $6 ‫ات‬$%..‫ا‬ ...E - '% -9! + %# % .( 1" Z  +% $6  * %  * " ..... $ 1" F Q. % ...

+%" .....& * % &" ... 6 -! " - % ......... ...... -! " 1D6 J! 6" " '0 & %.....‫ا‬ ....

.............‫ا‬ ....... + E2 ' 6 -! " B 3 -B I -! )* ' I%%& ' %x .

- -! F '" "4 '‫ا.

 و)(ا‬ ." "" .

= / " '% .

. " O # . .: E.... n % %"* . "  6 : +% %.

‫ا.

 ا‬ Q.

 . Q ( 4 .

 .

٥١ .

 .

  $ .

.... :0 0 L : Ref....... ....... :q Encl......: ……….........: ……….... :'.... . ........ =  2 : O!........ Date.. : ! " ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ..: ……….......

 L 0 : :3 8 =! " .

 B + 69! . '% & .: 1")" :Ebger/j/g q /fei '. % & .……… 3 )  / " "" 1 +% !# 1 &: . .:Ebger/t/bu q gft '. ……… +% & .

" " . . + %# Z" 1< 7" '* .' ) ) 2* 1 "< .'% F -! 1* .+ !" "  / 1< '% & % 1 6 % :& 1:" yfu '&* '*" 7 . 0. %.

 4 . 8 .

 ( ?B …………… .

 & .e …………………… . " "% V 'T%.S) .…………………… M …………………… M. Mh .f …………………… . =% $! %  & . : 1:" & V%2 6 % Y%*B 1" $! .g .٥٢  !" \ # & 1 $ = " \ %# &  % " " Mb :- " %# & %! %E 1" Me . %B & . …………………… MW : %# &  1" Mf . Mi . Mg . ? " 1 % ( M.F  *  6 Y%*B 1" $! .-  * .b …………………… . :Y  ) …………………… .% M .

٥٣ .

 .

   : %# ( :" " -! "$" "/ 1"  "( *  .

Q : 1 ") .

Q & . " .

 . ]. 5F * " )" 1" " ."  1" V.

 %  " % . 58 "& .( "/ %) :  "(  .

 6:. " .

7%&" .O w 7 .

 V. ."$" 0 "( )*" % Q : * -:!  1 .

 "( -! E. ' -   .

&: "* %. " % .

+ 6 "   2 # .

< ..E " +% .& " $& F / '% & .% 1:ED" :6 ( ):*" *) "$" Q.

P  + % .

. 0H0 1" )*" 1 .% 1 :-E & ' &. )*" "%" Mb .

 ! .

" Mf :-E )*" -! & & " 0H0 ' &. Me . . ." (1")") )*" ./ Q. .E -? 1 .

)* .

1 " .

 :=0 M .O 4 ] 1" $* % " ..

  . )"  :L M. .

E. ' -  :  MW .

٥٤  • ):*" 1") % K* ."$" 0 "" "%" I* .

(::Ebg / / ) & $6 '  "( % q '0 .

% : 1 :" ':0 . "( '.

% .( :"( $! % - &) "( .: . %%* '0 :"( Z: ':& . V.

/ .) "( :"%.:  1:"" )* O "& & '0 .( "( .&:* .

 " E% .8F . -  "( -! .

'E%% .

( .F - . & .

1 ." O "&< "%" ' '0 .

O )/ 1" - . "( 1 1 ? O "& .

 I* .% 1B "( Z B E"%. ( ) 0 5 • %: : 1" "( -! 8% ' " )*" .

 :*" .

(%:" ! .

 ' -  .8! E.

 "/ -:E V.:  )! .

: K:* .2" 6 "( O 0 -! " - O A .

 "/ % *" -! O " )" &&  '&: 1 -? .

  3 '0 .8<6 1"" Q. I.

)" : 1 % 1 .

)" .

% * .

=%  )" L B 1" 1 .

* .

.%  U  1 .

2 " :)" '0 .

8! . -   8 .

( )" : : : * 1:" -:$ :* ..  . 8! .. I.:E .

- 0 . $! + %   .

 )" .

٥٥ .

 .

 .

. • '0 .

 "( $ 1"2 =0 1 1" 8 %( )*" * $ -! O ":& 1%: ':0 .

 3.(& 1") )*" . .

F .

8 : )*"   " - "! O 0 -! $&& .'& 1@% %: ):*" : '$ . / 5 "( )* 1. . O )/ .

 "( O 0 -! - +%&" )* Me . 'F -! +% &" "/ % )* Mb . .

1 " .

% 1"2) )*" "%" -! 0 "" & Mf .( )* : : $ .

 I.: ':& . .+%*  "/ % 1"  L Mg . $<6 .

 "( $ 1"2) 0 "" )*" ' Mh .( )* . .

)*" .

...... .. / .......٥٦  (& )  % .

$# 0 :)VVW/ / .T C&E)U/ / .T D /3/ : .T .

:Ebger/ / =!" O 0H0 ' S 1" + 6 % * & ' " -! .

 . ... Z" % 'euut/ / =!" . /.. :&/ .............. .. P .............. / ... &/ +% & "( 1 ..... "(  - 0 8 " . / ... +%:* Z: +% & 1" )* 1 . ... &/ ' %" +% & "( Z %.

&/ +% & . / ......* .....

8& 'H& +H n %"* ' %" +% & & ! .

Z:" :" -! + " / 1 6 1. %% O )/ '0 .

% % ...$ . " -! Z" V..3" .... ] I 0 1 $<6 1" '$ 6" 1 B 6 :- *  "/ % -! O " 6...

 +.

 . >0 . TX / / 2 :.

:89 % % .

 %# " 8 3" 1" )" Z" O ) ]. I (&) :1 (5. :-  Z" .

/ / 2 :....... %)  ...

H T ?$ .5 8 Y  0 H  @$(.

8B :. . / .

 .  . 5 .

 :-  8 * . . %# " 8 3" 1" )" 1"" O )/ ].

٥٧ .

 .

 ()) :1 (5.

... %)  D 9  ( H T ?$ .5  8 Y . :<0(...T .

:.

......................... :< 55.................. ............. :8 % $...... ... . :> / (A) :1  ......................E .......

+%* 1" '%" .... Mb ( .. ) :1  .. Z" ].........E :0 ?$ % ( ........... T ................ ... ........... ! 1F" %% +% 2 1<6 ......8! n %"* 7 $F +%* & ' " -! "( $ %..

............ Me ................ Mb :D 9 @1........$# ) ?$ ?B .........

.......... ................................................ Mg ... ........................................ Me ....... :# ............... Mb ............... ....... .............................. Mf ..

. 2 7 ?$ ? .٥٨  (' ) % .............. .......

...T /# : + :6  & ' " -! Z" 8 " .....:Ebg / / ..................................... Mb ( %" .. ...................... ....... Me .'&.$# 0 :)V /C&E : C&E)U/ / ....... . Z ............................................................... ... Mf .. 5 =!" 10( ' S :# ( "( Z ) ....................................... . ... Mh : %"*" 8 'H& +H .. + %B Z" % :1"  "( )* %....... ) ...............+%* %" ... ) .. Mg .....

 :  )" 6.Q%"* n '&  "( % %. " -! O )/ % '0 .

'& 8 n #$%&  ! "  .

 .

..  '% () *   + 10 /%.... ! ....  .

 4 .

: .

......    & *   ........ . ..

   .    . .

.

... ... % .. ..... ..- / %.... # $ # " .....

 3 2 ... # .

.

٥٩ .

 .

 .8! n %"* .

7 $F + 6 0 & ' " -! "( $ %.E :D 9 @1. .

 :# @1.

....... ) ........... Mh ...... Mi :Ebg / / q .... Mb ..... & 1" ............... & Z . Me .......... Mg ... ) ... ) . Mf ....... ) .... :# ..

٦٠  !" -! V% &" ' &.$ 1" 1 ./ Q.

...... .. M ... MW :* 6 )*"  ......... MW "( $ 1"2 =0 MW .................... M% ......... M......................' &....... )*"  :- " =0 )*" "%" ' $" 1" Me .......... M.......... M ...................... M...... M:E )* O "& .. ............................................. % Mg * ....... MW : $" 0 "" )*" " "6 Mf ............. .. )*" +%&" )* M ..................... "/ %  L M..................................................................... ................................... 0H0 1" )*" 1 Mb \........... ..................... "/ % )* M% .............................. M ........ M% ..............................

 "( 1 " =0 M:E 1%: 1A ': 1 * .

 &  =! L " " )*" . )*"  V! " H 1" Mh .

٦١ .

 .

  .

 * -E .

 X$"  :? + & -! " .(6 $ ) z n m l k { :  .+ * 8 & I. .

()$ * .

 + &" '% & 6 %! .1"$" 1* -! ".

 + &" " = .SH ( :- %" - "/ V ".

%/ -! 1" O-6 3" ..

 .=6 . 1 ."+ &" -! % Z "' /" -! 1&* 8 ! " .  1. .= * 1" 7 0   '$& 1  B $ %.

% 1 6 % =. ? ! 0 1" % &" . + & .%" K* 1 .

-!  . "  1" Q " 1 0<" 'E "B V.

 -! E & V % "% .. + &" " =! . 'E & 0 1. O &  (4 -%/ K . "( " 6/ ! * '$ * . 7 7 0 " %! $ %  ".

+ " F * -! " Mb .

Y B F 1"  .

+%% F '% % & 1 8 " .

K%*/ -!  B * &! 8 .

 + &  . " $ '% ( - q  "( F +O "  $ ! 0  1B '0 E 1" . :‫ دة‬،‫ ن ا ب‬،‫) ( ا‬ .. -  $" 'E 1" -E ." %  / 3 . / O "&/ -!  ! 0 ! 5. + &  0D " ! 0 3" 6 "" 1 . % "E % .8 '% I.-F - %E %$ ! .

&" -! .٦٢  & & + 1 %.& " "  * . % $" . $/ 5 . . .E -! $ .

8 +%" + & . O  ' " .* S%" -! ? " 1 L  %.

 1 19! .$& 6 ) " ?" "" 1 .

 "" + & 1") * -! .

9! . ) 1 V . .-F -" * -! "" 1 1 .! ? % V 0" &  . .8! Z 0 6 " 7& 0D& "7 * V.

% % -! 6 E \ J E% E \.! .H E% E 5 $! V&" \ $ = ..E : ) 1 V .

B % E \X" Q..% K* ' %.& * : z " "E V 1 .  "* F $ 1/ 5V. .E " \X" '% &  E 5' "E( \* .1*6 " & -! +%  "" * 1" %< %$ :- % 1 " . E ( . " \" =.

.    * 1" %7 % % .......- 6 8 1 H6" 1" 0 ..2 ..... 1"  ....... .. .2 B -! V 6 .. .......... .? H6" 1" 0 * -! =! .& 8B %& ............ $ )!/ 1"! 522( -E  " P  "  ...& ... B  .. * 1" %7 % % %" Z 1 / &" 1 .

٦٣ .

 .

 .

% .  2  {.

 5+ 6 "  " '$HED" 7  8 - ." % $6 T 1B '0 '$F % " 6/  .  . . 1" ) *  -! 8& '% 1 F .

+ &  = 1  "* $ .&/ 1&* ? "H& 1 -! V6 1" " . 7** -! 7"$" 7 % 1 . ..

 . .*) " &* F /  .

+ &  % H"# * O /  B ? " ( J *" . + & . 1" %.. 1  V" 1" .

8HED" 8 %.+ * L 1") K* 5" "  . 8&  Q P .

 % + & 86 1" . > &" 1 ) ? . 1& *" 1 K%* 1 5.1" .

1& *" % '%" Q2 1 1" " .

  2 .

? " 1"  1 " F / 1 7% .

*) * ! ? -! .

  1% 1" 0 -! " $ 1" 7 0 1 J * &D" 1" E%/ . 1/ 5/ * "  . ! "& ? F* -! '$& V.F 8 * 1" .

 + & '2 1 . 1 .& " * 3" " 1% 2# ? .

 . . 'E &  1"%" 3" + &  % E .(C V) -/ " Z 1 36 1 V. ."&  ? . . - "/ - % 1 :.

)" . .E 1/ +% . ( F 1" 7 0 1/ '%" -* q  0 %.& O O Pl 6" =* F 1/ "" - " 3) F -& 0 8 1 %. . .H '%  1D6 : "E .& )" % +.٦٤  8 K%* . & * & "7 " " * '%" * 1/ %7 "% "" 3" =* "  F 1/  O "( " $. E . 1/ "/ V .

 6 . + & 1" 1 F*H" 1" 25.

 ..

 2 '& .

+%:* *: -! 1 .

 % 76 0/ -E . F .: " ? "* F .

  6 !<" -E .

1* Z: .

 " '% 5 . * '% " . 6 1 + " + & . " . .

 2 ') + & "& $ .

%  F 1"%" .

& -E +% -! +% 3 .1"% / .

JH 0 "" I* $ .

 * : $ . - "" 'E - "! . . $& + " . + & $") 1 .

٦٥ .

 .

 -! 1%" E " .(  :#% $ . 5.

7  .

_ 0H0 1 1 ) : Mb .%"*" :0" .

%  & " 7*) 1 1 1 . . : Me 1D&" 1" 7 0 1/ 5"E/ P -! E :. ) ( .

   Mf 6 3." ! )B 1" .

 F  B -! 8 1%" .Q% * -! .

" .

 :  Mg . $ 3C[ : Z / .2" :E ' . + & 1") 1 . .

& " .

Q % :H0" .

ED" ` % .

" % 1") . $ * q .

" '& .

& % % .

 .. Z  2 . % q . : / / 1 + " +..

" V q .

$ '& .

" % "6 (.& * -! +  ) +2"" $" .

 % % .

F ' $" . ? +% B T : Z 1" - .

* -! +2  6 1" %% O "&< + . " . .

E -! W % ( .'$ =0" 6/ (B " Q.

$& '$ ( % .

'$E ' . .

 . . ! 1.'$" - # . J&" V. .'$ .

٦٦  * .

...... :1 ............ .* .. ............. ........................... ........................... ..... .............. .......( .. .......................  ........ ... .... :6 3... : & " ...................... ................ :Q % $ ................ ...... ......... :Y +  ..... :Z  ................. :. :%H" q ... ... ...." ............................................. ... ...........:'% 1 5. 5 ............. :%H" 1 "  .. " ................. :- # % % " &  .. ........ .............. :# ................. .........

٦٧ .

 .

 * .

........: ................ : ..................................................................... ........

...... ............: .....

.:..........................................................:   ...............  ..

.. .: ............................

...................... .:    " #$% ....:  ! ......

................ ....... .... ............................ : " . .... ... ............... ........................... ....... :'  .... ............. :&   ........... .. ...... $ .. : ( %) * -  + . .............. ...... ... ...................................... . . ..... ... ................................. "  .$  ...... . .............

... .. ........... ....... ......... ........... : 0 1 2 ) 3 4 5 ........... ......... ..... : - .. : - / ) ! ........... .....

 .

.. " ......... ..... ...... : /  ......

....... ............................. .. ................ .. ..... . .......... ............................# ............ +0  4 0 7 $! .............. ........ ........ ... ........................ ............... ..... %&' ... ....... . ...... ......... .. 8 4 .... ....  . ........... : 6  +0  4 0 7 $! ......

.. ........ .. .. ............................... ....... ...... ..< .....= .... .....9 ... ....... ........ .. . 3 " % .................

 $"% %$ + " ......_W ... Mb :- " ......... + & .........."  6 -! F ..........M% :J" .. - "$" "" 1" Me ...٦٨  !" ..M .... . + & $") ..M........

 + & -! E . "E 1 Mh + & ..?" "" . . - "" L %% Mf . + & -! 1! " .& ( " . .:.& . + & $") 1" - "" 1" Mi :- " . + & 1") 6" 1 K%* Mg ..

............M... ...M% ....M ..........+ " ......................MW ....

‫אא ‬ ‫ .

 ‬ ‫◘ ◘  ◘ .

◘  ‬ ‫‪:‬‬ ‫   .

‪:‬‬ ‫•  .

 .

  .

.

‬ ‫• ‪!"# $# %& ' #( )* +‬‬ ‫• .

.

 & .‪ .

 -‬‬ ‫• ‪.

‬‬ ‫• .$$&   $( .

 ‪.

 / .

0 $#‬‬ .

 ٧٠ .

٧١ .

 .

    .

      .

  .

! .

"# $ % & .

#' %( ) .

 % $ 5 + ( .12 ' .  -.' /0.*+ .

 3 ! .0.

+ .

+ .

 3. .

() 67  89 ( @ . 1(  . = % >?& $ 3 .

(&" .

  A  %9' .

( .

 .

#( .

 B .

6 & .. .

. 2 .

 . .

D + 2 . &! C# 0.% .

E 3F @9 . 2 . .

1H -I' . J( %. C .

0?. .

1! K2. .3 :3. 5! * .

 #' >E .

# 6  3 .

2 .

%( >! .

L( M $ ! .

 3. $ 8 .0?.

 0 C? + NJ.  0 . $F B .

 76 .

*2 1' $ 8E? .

2# 8 .

#D ) E K .

 "I $ >! .(.

>  2 $ .8 -&  .

 0( K7 /3' *+ >?& 0 . $ 3# ( K % >?& $ . 0.

#( .

%9' .

3( : 3 $ .

. O  . ٧١ .

٧٢   # .

 $ M 9 ?& # H 1& .1I 3.

SQRR QRR P % 3( .>#( /#' & 3(  $92 / E  . + @  .

K.16 .  ( :3( *+ @T .

 .5? " .%( 3 .2.

K+ K#E 3 .

39  .

CA O" :3( *62 3! :$ 3A *( .

0 #'! 7 .

() "' .2 @+ .

V2 .

3( " 02!. %#2 - # A *. ! -2 ?& .( PT TP /*B(.  ) . 02# . M B 1( /3( @+ % . K2 3( *. 2 1. -2 H  .' 3( 0 . 0 1H 0. 3( $ *+ % / A #'!  O. ? /B( 2 1 >T H ? .

 .>  0 :! . 37 W K+  3 0. .

 $ M.!  .P+ *B( 0.

0+F + . 1X! .

Y % M # C62 I Y 3( /2  ( 0 #'! 7 .

6 ( 0 M# ) .

 KA 2 3 KA -E 16 0 . > A X . 2 .#'! %' .'Z =X .: .

    () T T .

٧٣ .

 .

  0 K# (.  # 1A .

&? E .

(. (A 0 B . # $ 1 M . 0. .

# *? *+ ' % &D 6 M( $& .3( @+ $ %' ?  3( 0 B . [3A 3 .[ 09 /( % .

2 . *. 9 . %9' 1.\. Y6 / 0 C? @+ & .

  0  E .B.

 &D (2 32 0  . & - />.

K 3(  .16 17 3( 02# $ A  / ( '  0 . $ *+  . 0. %T( B ( B $ *B( $& %A . B &? $ ( . K. 2 *+ 3  =.K.

1 . M( 3 /T( 2 /3( 3 2 2 0  3J+6 .

 . .2 $ %. 0?.

 -2 ? .! *B( @ .3! %# + W + # $ 2.

 *+ *2! ? /D! ? # 8(A 89 9 &9 .*B( @ /B $6 # 9! @ . 0.() M. $ . -2 .9 K2 #2 3( P T T P :   .( -7 .

   .

   .

($"###)! T . () T .

٧٤  . ? /@+ ' $ KH K ' .

 0 ?& .0 (A 02.

 %#2 *B( @ 3. 3( $ 0  A O#' :$. 0 .&2 -2 B $ *+ $ V' 0.   .

 .

   %AX .H.

& F. *B( @ ?& H .( F. 1 D $  /*2 .

76 $ D @+ .

   .2 #'  $ 3( 3  @ ?& 3 2 *7 I 3. 6 0 (.

2 E .S .3(2 9' A .^ .] . 09' .3( :*B( .* V2 $ 2! M 5! . #'! 9 %! .

 $E .._  ( * M K##' .

$ .2. # K KH 3F!  * 7 * $ ) *.

) #2 $ 2 + .

A 7 2 1 .2.  -2 .A `.

#' 9' .

(  2 %E 3 .. .

 .I *( 3( Y  /..

32  .9 C? .) V $ A Y 5& ) 3( & a+ & .

( 0# 0 # .# $ .

 .

' %  C? $ .

٧٥ .

 .

  " .

 #2 ?& $ # D 3(  . %# . . 02# 32.

K. %(2 .

 & . *+ :$.

 -2 ) . ! * . *B(.' Y  *.1(A -. 09' .

" $ %! .S .F . 0.

( .(A .^ .# *? .# .E ) 6# . & .] .( % .

*B' &2 .

 .

 P+ ._  - # 29 .

( 9 .

+ # $ *'B 2 &" .

9 .

*B#B .

09 $ .#2 ?& % Y $ *' . -! 1 3 .

6 Y # .&.

 *6! >?& . 0  .

6 3' 2 .6.

a+ .

3 0.D .

&9' 1&? .*F -92 . E -# . 2 %E .

2 *B(  . 1 $ .2 3( :$. + @ @ *B( >F $.

# .

 3. .V2 . $ 3# 1( # .

.S . .2 ' 3( $ # .

%6 .] .%  .

2 * .9# 1' . .^ .2( .' .E .

  &2\ ._ .$76.

٧٦   5 M9 .

 $6 # 9! 9 %JE ? .M.

B 3( &  2 # $ -D . $ D! $ *I ! 2 # /$.M.

 2! M $& . 7 .  0# $.C $ 76  # .B 0. 3. .B +( /0 1.

 .%. . @ P9 .

B *B( % 3 &  .K! K *B( @ A $& .

@+ 0 (9 0 .

. 8.2 $ . . ! :$.B *B( 1 .

! V2 & .2E ) D 9 .. F9 .

 &X .S .F . .

.] . $(9 9 .#'! -92 2 .H.

12 C. P+ .._ .^ .A 0+ .- C( . 9' .

 B .Q  2 /3( = .1( 1& ? ( $ AD  .

+ E 3 . D 6 0 3.(E 3(   0.

 B  .( 0?.

# B .  $ a.

0 " 1I ' .

 'B . K 2 &? 3 /Pb9 0. &? c %#E ( 1+  0b 2 E . + $ H . 02# . 0  0.K#2 8(  1. 3( *9'.?6 . 0  /3TD 6 \ .

٧٧ .

 .

  *( 3 ! . ( V 0  &2 .

3( @+ ( 3# *(6 >?& .

( .(A .

 .#'! *9B M.

. L( 2! /( 9 ..

E (9 * E .9. .

d. !. .() ( $ * ? $ . 1( 0  P T T P P ' 9 ) /$ $ 3 ! 3( #  3( #  . B.

3( ' $ ( 0 2 .

 .( :$.

 + 9  5? .

' (  .

   : % &' * .

/")"#- T .($"###.     (١) T . +'.

. >2 $. 3E $ 3. ..٧٨  *() PT T P  "!  .

.  1  3.  3( $ *A : C . 3. .! . N.$.

3.( .

Y 3  # * ? .

e>I .

 .

0I .

*&H .

 1 369 172  E  3#6 ? *A . 3.

. . ! ( 3+ * .

E $6 .  E :8..

 CE 8E? K! $I 0. .2 1.86f ? *6 !0.. !( *B $ B ?& = ..

2 i. . 0.

5? . h9" .

 3. .

e>I $ 3. M . M % H * E ... 1\ . $ [! $ :3( 1 3.. K X !j2 1. & ME $ 1.

! : 0k 5? .

 B ? 67 9 $2  1 .8( Y2 .. :B 3..  1 5. $ $.& .

 .B 3   B C? .$ 32 O /%! = $ 1' 67 .

&. 67 .B %! . . 3# C? .

 * .

-! D .

 # -7 .

K K  .

K  .

$ # 2 .

.2 2 %! .

7 O W [" B 9( * )IA .B 2 .9 %6 3 ? -."0/#0/! . [C 2 .

   () T T .

٧٩ .

 .

  3#  .

 2 .

2 .1.

 # .

 $ M  2 )2B O .% *B.

 $ E W .1 *2.

CA .2 %! . 3# ? .

2 A .' «B(» >( W .

8( Y2 1.. .

K 867 .

 3' 0# $ -69  .KH a# E W 2. ' 2 -. 6' B *2.7 ! .

 3. >  B 3E l6 .

 ! !j. h*9" $ &7 &" . $ 3.

Y 3 Z .

.. ! C? 9 M.E >9' * . :KA *' CI ..

 ? $ Y  . 9' V2 Y2 $ 3. W K  ..

+6 AD .*.

* B % !0. 2 3A >. .

 92 $  a# > & *' + W Z ! 5? 1( .E $ Z 32. K& 1&9' . /1 .) >.2.

*' .K2# 1.I .

 .- I 1+2  1& *?. 6 # a L( $6 W Z .  /29 3E ) C M . 1. %. * $ :8AA .

@E % ) .

.9 . .& I m 0.2.

E M.' )  . .

& . A n& .

> E .

0#" .

3E .

-9' 3. %2 3.. ?& 2 $h 3 .. D . D 1 . .

9( !j2 !j 6 $ ( (( $ .

٨٠  *() PT T  P # $ % &' (% .

1 * a# .

O' 3 ! % *B .

 12  C M+  1 . $ . $ . 2 3 != . * ! 9.

2 6 C . .C Y B %&7 .

3 . .

% *B V & K29 0 />D 12 CX $ .

$# 9! A2 *HF. V6' C 3 V6 $ CX %&7 :C Y B .C Y B %&7 & .$. .

$! 9( $ $..( (2 3 .A 9F ? ( ..

( ' H .H ( $ . A >?& %&7 0 /9'. +  P I .

+.  $ C Y B B .(. V2 %A 9 % AD 3.

.  2 C )  .@! 6 1 B $ 02!  .

# $2 . # C? M9( V ?& ?. !j 6'  %&7 >?& @E *HF. V6' . % .

 $+( $ 02!.ME ? 9' =D  $ 02! $ 09 M 0. M+ . V . .2 . 12 $ . 6 $& . .   . $ . ! >? 3.

% *B $ #EB %  $ '+ * ! F9 * ! >?& a# $2 ?& .5& %  $ /5? $! Y B $ 02! .

  a# .. %9 *  ME "0 /"/" . .+ = * ! & $ 1I 3.

   () T T .

٨١ .

 .

  + '  .

 % *'B .  ' B 02! % *B $6 # * M# $& *' >?& 3 .6.

 $ 1 $ '+ * ! .3 ! 3 ! 2.

  $ $ 7 B ) . . .= % *B Y.  $ 32 $ # . 3  .

(6 . 6 " $H @# $ #'.  . D j'B .

٨٢   $& .

 -X   ( A 29E %9' .

8 a# V2 +2 *+ K 1+ 9 .-.K. 1 .

# E 9 $ #. M !B 2 9'  &H E 9' $ Y   /C + 2 #' .

  B .$2 $ 2 .

E M 3# a  . $ o2 1 6 .1&? $  =# & 2 . .

K K %8 H. B ? /3( K. 3E %9' K+ 8A -# .

 . *I.

 - # $ -# .

 E . .H.

 .

%9'  % % '  ' /(. 2  .0 *7 I E 1 (9 .

E! (9 *B( 9' H 1& .

 . 0 @9 2 3 .

! *+ d2 B . .

( I 2 $ K KE * # :$. 7 I %9' 3( 6     . .! .%#2 # $ 9' *! E .B %# #'! a+ .

 .

.

  .

.

• .

   .

   .. • .

! /$ 0" • !" #$%$% &'  ()* • . 12. !"  .- .

 . + .

>$. .$& 755 655 3 • .$& 6455 455 3 • .

 :.

  : & /$ 0" • . !".

 .

8- 9 8 :. < &* = • &.

% • ? * .B . .

 @* .% • . !.

A$. /$ - .

.

٨٣ .

 .

    *() PT T ) * $ +. P .

6   .o2   :Y @ AIA 5& 6 3D B ..

* .

* 3A 9( o2 C? !6   $ 1( .

369 0. .

1 .

0! 3 D  ..% 2 B .

! * Y @ ?& .( B 5? ...

* 0 ? .

 $ 6 B .

  6  B .

 7 .%( ! 1I ? $6 D (6# .

 1 # & . j1 C? : 3X .%  6  C? 3.

P. . P.. & . ..A .

 1( .

Y Y W 0 ( 1& 1 . ( $ ..'Z Y P.

 . 2 ( ..1.%( 0 .A CD ! ..  0 3.. ..K a#  ..

 . %.%( M  . ....Y .*  9 . ) . 2!. .

.#2 *B .@H .

3IFB .

* B .*(9 ..$(9 ( ..

 % 6+ M9 C? :K.H .  p $ * 6# ! . 6 3D C? & )A @ ..

&2 16 .

//  ..jY .% ?  .j 9 M9 C? ..

  () PT TP .

 ٨٤ . . .. 32.2 1 32.8& 2..

! Y. 1( . O $92 .N.

Y 2 .

1I .

  B .0 8!6 - 9 32.

.  !! 2 3.% .1. 3IFB   B ..  P.. 3 & $ F $& %2 * ? . 2 $ & ? 3 . K.. 3? .. B . 1&2! – -2 B K W .

$& -2 B .

%2 .  # 3A . 2 ? – 9+ &!( 69( ( * %2 .

& B .

D ...2  3A .5? 2 .K2 %A ! . .

8 .

 2 A ? $& %2 .. .%#E 6X !8?? 3F!B ?& .. .6 32 1E k ? BX& .! F ? BX& 1 ..6 $! 8F! 6 .%.

٨٥ .

 .

..._ ......[ :$ 3( * 1& [s ...[0 ...........................B 3( * 1& [t ......... P( *I ! P9 K#2 K... 5' .....[ ..................[ .......[ ..[ ................#2 @+ 3 ( $ AD 3 2 %9' 0 [_ :$ 3( * 1& [Q ......[ .._ ....[0 ..................................................2 3( * 1& [r .. 6 # $ !._ .................[ :$......................... a.........................  !" .... 8....[ ......... O' [] :%9' 3( 6 1& [^ ...............[0 ....._ .[ .......[0 ........ 8( 0 [S .............[ :$.................# 3( 3 ! $ 2......[ ....[0 .....

٨٦  .

" $ 62 * . -+/0 $ * 0.

#( *6 *2 ((  M. $&" #( = ( .

 *+ .

 @ AIA .

 M P % $ E  .

 PT () TP P P PT TP "@ ! 0. . .()%#( PT TP *+ E 6. #' @9B A % 9! $6 'f -2 $ .  #(.' .3' -2 ?& 0.

12 6 #( -2 .

#( :$& .

' $! .' . ##( @ *6 9..

##E .

 .

 A Y .

 [$& .$(.((  % *.2 H C? & : . $ $. .

#'! .

H .

A $ #( M : .

-E .

) .

*#'! 2 .

    + .(E 3#6 1 [1 .

 0 3. M 6 ( 1HB ' .

(( M.E $ : .

 $H 2 $ M .

*F .

)  A .

. .$##( . - * .

$ . ( ) : .

      .

 :      . () T T .

() T T .

٨٧ .

 .

  ! 3 .

 %H %#E #E :  0 2\ B .C ) .

2 #'! .

%   .

6  .

F# .

H 5! 3 .

#'! H 9 .

$H 3. B .

 F 3 .3#6 -E 0 26B F.

 V2 C? $. $ 9 $6' .) .B .

$6 F. .

1# .

 % 6 .H..

A % :#.#' H 29 K7 .

K. &A .

##( @ ) $& .

 6 - # *" .

Hu 1 .

 0! A *" E .

%#( .K..+6 O#( *.  $ *I.  B #( .

=' ##( 6 &" #( H ? " $& 3 .

* .

' . B .

 8.# B .

 K#'.  .

 .2 +E 2.  .

# .

%! A F. 0 $  .6 .

 )  *#'! . .. 2 32 $6 # C# .-A ) . .

 .$ $H :2 .

  .()"3( 3 . AD AD ) .

$+ PT TP P P PT TP $ * .

' .

 @ >?& !  . E ?.O#(. .

%#2 ( .

$##( 6 16  1 .

1( $2 0 O#E .

' .

 .

. . - * .

*(  %! .

1 H .

$I H $ .

% % : 2! u .

!2 #E .

! B MH M .

 6F :3A $6.6 O#( .* O#( .C2.

' &" .

369 B 7( $ % : ! "# $ :       () T .( ) T T T .

٨٨         .

.

 ! "#$$ % & & # ' ($$  ).

 ' (& (  . *+ #.

+ - &% .

.

  (& .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

 ' 1 $ 2  .

+ $  # 3 ($ -.

$ " $4% () P # ((& ) .  ( )  .

+ &#  *110 .

 .

  P 1 .

٨٩ .

 .

   % .

>X 3   B $##( 32 . ( M.  *( .

 C + +2 EI2 + EI 1( . #2 .  >XH.

9 6 >" M 5! .

67 .

> H. 3 CX .

>9 ) # . .$ 1.

#( $ H. 2.

3  . % & .

#(  C? @+ &  .

#(. 12 9  $ .

E c! @# .H. M.9 .

! 3A %( C .HD .

 .

9 .

 .

%( .' B #E 3 .

 3A @# c! 3 .

?& . #' -7 ..%(2 @ > CX .

2 -E .

! ..

3  .  $ CX C? (-#  ) @# @9 ? B .

E ) k & ! .#( P. $ A I#6 M.

L( 1& A .

E! .

?.&'f #( 3 4 . (9 +2 0 .

#'!. K# B ) Y .

#(  C?  $& $ 0 09+ .

& ?W .#( $ #'! *.

5 32 $& ( ( .

2E " .

62+ .

 #'! 3 Hv .& #( *.

 = $##( 0 $ 2 1&B 0  $+( ?& .*#'! 1 $ .

2 = D .

 #'!  .#' :$& 1 .

٩٠  %H aI .

$.  3! : .

 [S .

V .

 .1.

 .

F# .

% .

3. ) 12 7 .

aE .#'! $ ...(p .

.3.

39 .

#E d 5. .

 6 .

.(p ....6 3 3! : [] .. 09+ .

6 .3.

! .1.

 6 1. .

C .

(2 .

$.9) .

 EI .

 $ #'! H 3! :.M.

 [^ .

3 .

-7 ) 1 3 ! 5 $ . .

....B 7 .( . 39 .

( .

$" .

1 .

 B Y $ A . #'! $& : [ EI $ F )  .09 íé’~Ö] êŠËßÖ]<‚ÃfÖ] êÂ^Ûjq÷]<‚ÃfÖ] < <íéŠËßÖ]<Ù]çuù] < <íè†ÓËÖ]<Ù]çuù] l^ʆ’jÖ]æ<Õç׊Ö] < <ÄÛj]<ÄÚ<íÎøÃÖ] < <êÂ^Ûjq÷]<ˆÒ†¹] íéÂ^Ûjq÷]<Í憿Ö] ë†â^¿Ö]<‚ÃfÖ] < <êÛŠ¢]<àèçÓjÖ] < <쇅^fÖ]<xÚø¹] Ý^ÃÖ]<†ã¿¹] :@ #( $ *#'! .

 . .

 #'! >?& .# $  M9    B %H&.

 *#'! .$##( 32 $ .=' *#'! .

٩١ .

 .

  1 B .

# 3 B $ #'! $& :.

 [0 3 $ 7 .

'f -E 9 /#( 1 B  ? .

#( 9 M &2 .

 -! ..

#( $ *#'! @ ?& 3+6 K" .. -# -E .

12 % +3 + .

% .

 3 ! .F %# 2E # -E ) 3( & : ) >?& 3' L( 32.

2.E #( ) $ 0 :% 9 5? .

2 & D )  0  C $ %! (9 $& :!  D (9 >?& .

' )  xX D .

 a6 /K! .'w 0 1 3.

K! 9 A $& .

0 .   E  92 .

= 2 0 32. ) .

1. 0 :.  .

"  C .

' ? .% #'! [K" 39 & [#( O'!  6 . 1( .

A (9 $ :". -X 2 $ .) .

"  -X 17 $ .

A .' .6.

* .

 * ? .

*9' 12 . #( $ 2 . # $ -# .

 -# l# 0. 5? /*#'! # $ . 0E F.#( H.

 B .#(. 0 F.

 AD -# $! = $ #'! F  . 6 .

9 #( $ +" .٩٢  .

#( O'! ) & : #( $ .

*#'! . 2+ $ 0 f 2 ?& .

 /@+ 9 & %#( 2 .%!  3#.

2 L( a .

 $6+ .  -6'  + .

#( $ 2 -E # $ 1 .

3. 2! *2  $F .

 7 $ 2E A  .2.$(. E 2 . .

%#E  *5 + *#  $ *2E A # .

.9 %#E * .

#E 3  9 K.' 8A A # B .

 H .

2 .

H 6.  36 .

32  #'! 5&  .

H 16 + H .

 2 * 5? /  9 . .

 .#'  3 . #.

#'! 9 -7 .

E .#( M.

) 9 (#() A .

 #' . .

 H 3 .

6# 9 IA .

 H . *2E ?.

 K+ 89 H .

. .

 $ . .

0 $ $ & .

#(. 6 .

 . -.' - . .

3( -I' .

+ " $+ ( B (( #'!  B .

0F $ &" ! $ % $ 1H. C? & a. 0 .

 *! C? #2 .

 2 *( #'! .M.A ?  H. .

 *A . #E ) + .

٩٣ .

 .

  (%+ 83 )/ 6 2 3  7  % %#( #( $ .

. ) 9' $ .

 M. $ 9( $& .

) 1 .

L( Y6 $ ' A  $ $& /=E  7 . %E $ #(   0. 5? />2 ) 0 #( 0 .

' + $(.' ) . B %#( 2 -E # 1 .C 6. 6.

 .82 K+ . $(.

 $F ? .2 H ) B 1 0 .

 D % B .() .

 " . >?& /.H  .A  % $ PT TP -2 $ .

 A  %  $ 3 1& $& " 7 . $ $&  /#( $ 'f M+ C .8!& .? ' L( 32." K .# .

K.2 .

K2(  .

E! (6 .

 . : 0.0 + + .

  #( P. 0 $ F. -E B . .

#( $ % #2 .

8.# @+  .

 =X C? M .

 .6 W /09+ 5 0.

 * ? * .. ? F.

76. $ 0 - 5? . .

2 L( .

K. +  #( 6 2 1' B $ .

 ."I 1  C? & #( 0.

 6 "# $ O $F 5? / M# C? d $& F.2.L( .... .

P+  'H .

 C#2 0. . ( ) : . #( .

 :   () T T .

 3 .٩٤  .

'+ ! *. .

VF (2 2B = 8( F.  B 5? .

2 1 $ L( @ .

 . 0.#( @ 8(9  0.

B .#( $ *#'! 76 .

-6 .

.( .

  K2 .

0 I . "<%= = 5 >5 8 3# E . -E .

% & .

#' %(  $ #( .

. O#( % ? %( 5? .(#  & @ 1.2 .l  %.

 .

0 .

@I9B  ( 2 $ !I 5? /! 0 .

K& .

K(  0. #E 0 3 $2 B ?&  .

#( $6  .

1 1& A 3E #( 0b  ?& a# . KE .

7 I %E .

96 .

 #( 0  W . ? $! .

5? 1" . .

Y -& .

? yy .

  . 2 *.1.

 @+ .#(.

 L 0 3# 8  1 .% .

#( . KE a# $2 B .

 .% " :( 5.

##(  3# .

L .

. 3I' ) @+ ) $& %9' [S .

 >? 326B 'Z M A .(.A 0.

7 I .

&! .( .

% " . #E . .# % 6  0.

(2 * .@+ 9 $ 3' . %( 3IF [] .

(9 Y 3' ME H 9 .

٩٥ .

 .

  .

"# $ 3E #'! .&? $ ' /H % " % @+ 5 [^ .

2 .

d+ $ 99' #E (% 6) @+ 9 [_ : .9 $(9 3 ! #( 3 &  .

(HD – #( $ . !) %(2 :() .

(-# .

5. .

  .

(  $29 ) 3 :( ) 1A .) @# :(0) .

#( )  $ *#'! .

#'! ' [Q $ k I  D .

&2 3  .

D #( "# [r B $(9 M .7 M..' C 0. 1( (9 *#'!  . 9 .

6. .

0E .

 6 3# I #( [s . 2 ?.! # . >9 $ *#. . M+' /$ O(.) .#( )  KH. A  /L( 1& %A . . %( 3 # ) .  L( 0?.

( 3E . *(6 3. [t . +  .

L(. 2( .

E #(  [z .

 .

-# .

 2 .

 32 [SR .-2 $ 1 1E *I . #6 F.

٩٦  () -=% <%= = ?@+ *() PT T .

 ( M . 3. $A 9 . '# C .. +A P .! $ 3 .

$! -I7 *# .

0 .

 & $ &E 3 >E 59# .%.

9' A2 K# 3 . ) - . 0 \" ! V ..

 .%F# %.

M# -?E . I .2 .

0 . 1.+( 1. K. M 3. 9( 9 $ $+ $#  .

6  F# . ..9 9 . [ %H& M ( .

 o( 5? 8% $# @?.  ) .> $ 9 @? -6.

 ? *E 3( .0( $ 9 %{ H& [.

( $ a6 .  .K F# 0.

F =. 1I .1I7 $ 99( 6.o( 9( =' .

.! +' .

. B $#  . 0A .

.E  . 1..# . 0.# C? +' H & =! 0 .E 1 . 2 F#   a.

1 . - H  .

(. %! .. $ & $# Y. ? )  &#E ( 9' "a# " 12  .&#E 9 .0 .# 0.

o( 6.. 0 $# d :3E . .

()   :.3 %A (& .

 .

   .

( ) T T .

٩٧ .

 .

."C !" .  3D.  .."1.2 3E " .

(  . .C P E c9 a.. & .X "a# " 12 M# . . 1H...

* 6  > 0&? .

 .D ( 9F+ M .

 +6 M+ . EH.9'  9 0!' . .

  V  O( $# 7 ..% $ o'!' .  .A 5.  .

2 E 3 C? o( 866' 8?? V6 & "a# " 12 . K >7 ( .

 .

2 K KI 3E .

. ' .(A *.

E! :3D .

0 3 .$ 3E" $  .\ B 3J.\."j .. *.

 $ | .

 .

0. - $#  * .\ .\.

 .  $# 3 > #( 3.

m 5" 0.9 ..  .. " : .(2 ."m 5 ."3J.'B . +' ( .

}. .3' $.H 9' 12 3' + . # >..

 VE 2 B $#. 1 N.%F# > $ .! .

*2 * = -?( .

$ 9 2 $ 9' . .9' "a# " 12 . 0A  * .H ME  $ 0&D .

.+' . ..*.$# # $ K (2 . 0&?.(A 3. ?&  . - H 2 .

٩٨  () -=% <%= = ?@+ *() PT T P * %.

F  $ ~!6 ( .. . E! 2 .( . .. + B * & " : 3D Y.

*# " $!B .M. C? & > *# " :9 1A .-( . >? & # 1 !j & ) C? . ?& . $! Y ... %.. .3(  $ 1 O'! A ."!j ? ..

9  * A. ( . "!j ? ..  .& 1. Mb.1I * *# 1.

& 1. 9( .

3 2 0# - M * ... 5& [ 32 $2 C?  .&  .

  6E E * C . 9+ C [ :3( & .. *7 * . " 2 $ 1E 0 3A ? B .. .. . [ ?..E 5 9+ 1 &I $ 0# * &2 .I' ) C? :F 2# h*.9 *6E !j ...5 B M. *2E ( . !12 @! $ 3E ...

? .3( *. *.! .E 3& ..! 1& $ 9+ 3 j3E .

2 ....K&? .(A *9' ! ... C 12 . @? P . 2# F * $  > .! 3( 1 .V 1 .9 N.8(. &2 ..' H D . K 8" &? ....3( . %' %2 Ob.

I# 5? $ 6 .(")  ! :..9 $! $ &? H€  M9 1 .& l %7 H – 7 -E  1 .9 39 (..3.

  .

  .

 () T T .

٩٩ .

 .

  *6 .

$! C  M9  1 A 3  – % 3 – Y . K ! [ . 8( % 7 * .. 3+6 [ :F 2# ( M..! – ?... ( C? C.E –  * ..  3D -E – %' 2# P  -92 $ . >D9 .3' 3E $A 9 $ .  -D K?2 H2 F 0 . 8( ? ... . M YD Y . ! . *# $ 0.. (3+6) :K .' 9 *. :C. .. .| $ $9! -.. D9 . ..

2. >?& $6 .E .C2 + ?& " $ *. 2 *? E * # *? 7 .

='  .8.2 + *E C A   &  3& = ..

 *# 3. ?& .. X # $ 6 * ) :F * 3&? ) D D9 *  .. .. >?& $ $& 7 .'f K29 Y M+ ?& " $  !jH. %( 9 . >. 19   @# . 2 1 j.  *J 3D & K. b . 9}F+ .. ( I 8E! .%( "# ..... * ? & 5? M . M .

. 3 '! ( . 1  &2E $ Yb. .  $ 69 .

 ?& ' . (  B . 3.. .  .   $ K 6 .. *# M V .... %.F   $ x# $! .

3 F# . ... . ! .9 0. . $ ! 3 O ( .

 :K. C? C.' 0 . 1'+ .+ $ .? . M.

. .١٠٠  j ) 1 .. M# 56 & . .

5? C. . >. !j x# ?& M B [ . 3E :& 0. ..

>. 5 *.! > . h*.56 02 B [ !!  3 ?& ...! [ 9F+ =' % . 0 -I" $ . $6 * 5? 2 .E [ !j 5? *... .Z K + a# $!B " :  $ Y. 3& [ !!  $ K? N.

( a9 ." M *# B . PH ..7 ..K2.E $26# $ . 0 ( .. : .. 0( 1 C? ( ? .2 a+ ( . 9+ B ... .. :+ K ?& $ E - " :K. 2. $D B 1 .26 12 C? . .. 5 I 6 > *.  ( OE 2# ..   .( M 1&6 ... 3. ( 3A 5. % ? & 1 " :F %? %? $ B9 0  6# @? "!! $! 3 1.12 ?&  *6 C? . %( "# . 1.. l6 $ OE - * *.*#   $  3' ..

.. F >?& ! K. 8.H Z -2 B !j'! 3H .*# ?& . ..H 7( . % (A 3D P ..  $ f ( " . I &? $ Z Y .

. 3. a .... " K. & $  !j * . 3H - . K? – Z $ .. 8 : *# $ 3D .

١٠١ .

 .

. 9  0.  ... 3 $ 7 1 $  . I I& .. 5? !j 1 !! 2 C Y & *E !j 3. K ! :& 3D . 0XA $ ! .

. & 2 B *E .26  C? ..6  .8.A 3. 'f $ .

 .

P# .

 3. +2 $ 0? YD 9 F " C? ( 3D & .$ !!I... I.f ?& -2 . .

. % >?& 3A ) ? :3 .. > $ 3 .% 2 :& 3E ..! @+ Y )  D *# ..

Z 2 !j ? & *# y1  !j" ' " $& 1 F >?& 7 V2 1( .

 .-7 M -  .$6 5 1E . :0+" $ & P# !j>2  M6# .  . 7" :1& $ 3D 1A & 9 . ?& . B  . *BH !!526# 1 $ ..*# . $ *9 % .9 !j*BH V2 ?& 3& !jK.. 2  V2 $ :M 1A 7 *# .... % . 2E 0. m  3 C .   .

( . ! $& $ 3E  *.١٠٢  !j5.

E . ! 5& – ? – -2 * !j$D ?. 0. ! 0 ...& * ? .. -2 * .$ *.

 .! - B :3( & ! .N.5 !j 9( .. . Y.

% 2 3. V  " $ .

 326 ? .. * . ! . . 1H $ M .H &? $ . % $ 5 + 1A . K.  [ !!=!  o& ..  2. ! .  :Y... -2 * . 3.' 5 ... X. & . . 3 ( B @ B C?  $! . >.  M :jK29 0.

 K.5? 3E " : 6 & *# .$! B .. > .2  V2 $  . $29 . " 2.  !j& ' ME !j* * 3& . 2 @+ ?& $  1 !!B !!3+ ?& :P# j>2 ?& 3( ? :" 3+ ?& " ..# ? & . : # 3E . !j$2 ? !j'f C 5 3& !j9+ $ C? C   H. % 3 2 D .......

.C .K. Z  B E - . 5 $2  .. ?& .

١٠٣ .

 .

5! $  Z 52 ..  3 Y .

K' ( E  & !!$! :C. *6 .

....K+ ? :-+ 1A 7 9 !j 2 3& .( " ... %D.....2 Y A. 9. M 3 !  l6 O#B . ' A  & *E !j$2 @+ C .  N. -( $  & 3D :0.  A  ... . ' f *2 . . 3. %BI # K' .( P .. 3E K2 !j 2 C"  B # * .6 3X .. .( 9 E ? & .H 29E !j. & "!j .. *E @+ :3  3E 1& .5? 3E !jZ 1 . # !!... -# 2 AA !j@+ ?& % 5 3& .6 3+ . 0.

 E " " 3A 6! .IA $ % .6 .*.

.#' $  @? – – *  ?& Y . ...Z *E 0  2 ... . &? 2 2 1 ) . &( $ *. $ `* . - . 66' % 6 .' . o& 9+ .86A E 0+ ...

K ..%A ! A  .

 *  .١٠٤  1.

 2 .3+6 .

8 0? ! $ Z $' " " .. $& . (( a# M 2 .

$& 37 ?& $ $2 %BI $ 0? Z a# $! 3 . %? K2 Z 2# ( OE > ...A . 0? 6! .. $& K.   " ?& -? D .6  $ " - " :. K Z M & j ? .... @# :3E I9 K6 0 (( >?& ! E /$( 3( ? & " ... " % ?  1 " :K .. .d.K.2.

 *... ' . !!*7 3E B " : V"D %D. 3#6 $ 0? ) 1A .(A . 6.$ ? 0 " :. " 6# 0.

  !! .I9 0A ." K.(A 3 *# .. A * ? .

١٠٥ .

 .

  6 T .  !" .

................... [ :$& ##( #'!  $ 2 [^ ................................. 2 [ ....... 3! ............................. [0 ............... 3! ...........[& ...................... 2 [ :& . [ ..................................................................... 2 [0 ................. 3! ....#(.. KH.................. [ ................................ 862 0 [S : #2 * ? #( 3 [] ....

... [ j%#( #( $ & = ( 7 ) #( [Q .................. #( $  ( [_ ................##(  3# E K' ? [r ) K+ ' .........................-& V" .. [0 ..... [ ....

%#( #( 3# ( 52 . . [s 0.

 .0E E# 0.

57 I .

#'! 5.%#E #E 0 (*A ' . .

 .١٠٦   3I' .

@# .

  . 1( #E  .

 #2 0 A $& . .

 3A  $F .P !' .

. 2 .

 . .

 &! /()$ 3A O'! [0 .% .

0 $ O [ : PT TP 3I' P ..A 1( $  . ?6 B 3 $6 2+ ?'D B  D :3( C 5&  .

3A B K KA ) .

 &? +  P . 5? /%( = $! .  .A B 3A F 1(   &? $ 3A  #  ..

 3I' F. 9 (  .

()0 &?  %(  $ .

K2  *E $ PT TP H %  .

 .A &&!  * V2 ( L(  $ /6# *+ .P .

*I#6 9 ' C? Y( .

 . 3 .$ 0 > C? 7 v# @9 L( M  & K. K#  %. .&&! M $ .

. =X H .

% * D! ?  * ( .

H .

  .@ .

 .  .( 6.%D! .

 .

#'!: $& . # $ $6 9 . .

) .

(+#*#)*" : % &' :$ # .@# .

.   () T T . :  .

   (*) T T .

١٠٧ .

 .

 $ $&  $ *#'! @ H B 5? /.B .  B4 &2 8( #( ) u.

6 .

 1 @# .. :AIA .

@+ @ 8( .

' *#'! (9 . 6.

  *#'! K 1 $ 0 M9 *#'! * ?  M .

&" M 1. ) *? ? #'! Y $& .

%F 29 *? 9 2 B  ME. %F# %#  .

% A 29 B .

' *#'! 3 36 1 $ 32 E 3% . %# $ ) (  . .*#'! 6.' 9  .

C+4 B  $ 39 #'! : ! # $! [ K" .

)  E  $ ! $& .

 3# .

) ?  $ %H .

%9 .

 .  0.

2 .@#  .u & .  .

) $ K7 3E $& :!.

" $! [0 H ( 1' K" .

39 .

39 1( C? Y.. . #'! . . + P !' .A  $ #'! ) . $  $ #'! -.' .

#( .

 . . ) C.

  B $ 0 . M EI -# .

 H 2 -E .

 . . 3' 'Z .*B.

 .١٠٨  % +3 E 92 C? & . .

 $ .

 1( % % &  W .

%( 1 .

.A  *  .

 $ 67  .

" I P I" .

() $ 7 & .

#. PT TP 0. .

 .% 6 .

*#'!  -! .

 ># .) .

*#'!. K   $F 5? .

 H 2 . 1( C? $.

B .$.

$(A .

$.(2 & u2 .

26 2# .0.  Y ? /. 3X .

%! 9' -E .

*#'! 29 .

) .2 3 .

( !E .(.. .9 %# $ -2  .

. E *# #'! € 6 .$6 2 2B $ 0 D.

'  .#'! %. . ( ) $.. D.

6 *H .

-E V2 ) @ .

A #'!  .

 M M6 *# . =' *#'! .6 #'! ) D ($. ) ) M P .M B V6 ( >?  . .

) M /%H .

  .   3 . (9 ' F.%#E  3.

H .

 .2 .

2 F.  B 6 ' * .

 / #6.*#'!  *#'! M.  @ ( @9  .

C 6 .

$(A & 0 #'! 3 .

:  . #6 )  ..

   () T T .

١٠٩ .

 .

  F $&  F  $ 6 a# Y .

B .$. % $ % 7 & @# W .

 $ 7 &  ? @# 3I' . . 1 ? $ -D $ % 6 .

 C2 1& .

 $ 1E & @# .E . .

&AD *( E .

  .

6E  ( E .

 . #2 K @# ( # ( * .

  .+2 C? @# $ K @#  $ $& .

KE 1A .

( C? @# A A =E @# 3  .

.' C? @# 9 1   5  @#  K" . *#'! (.12 - 3# $ " 8 .

   $ ..' @#" C? @ %E  39 @# C. . C? "$.

.' =E 326  .

326 C? .

' $6 @#" -2 'Z @ ."$.

? .' .

 + ..

0. .

! ' @# .3(2 @#  1( .

 c.=' .6 3 ! 7 C? "0A @#" . 692 9 $ B K# 89' 3A C? "# @#" 5& 3I' 1 \ B K( C?  " @#" 3( $ ) .

8(.2 37 3 ! * K+E .

 2 -E 9 1A .K 2 86E ?' #'! 32.

3  @# . .

H # .

  . ) / . .

١١٠  2.

3  .

 ) #( 3! .% % 6 3# $ -E 32 .

&?6  $ *#'! 1( .

 @+ F9  > .

 %  B .A )  @6 Y. ) .

 ) .

E 1 $ 0 . 0. 5? / . -2+ .M.

 E $ . $6 %A . *I#6  % $ = M.) % *! E $ .E )   89! Y .H. .

 .

BB $  ) C &D /Y .

 #2 $ ) J9 E .

! .

-92 #'! 0. .

%#2 % ME ~ .

># *2 $ )  .

2! *A .

' )  .

0 . 1( $ $& 6 $ %.  .&" .

0 3'  ) 3  2 .

 )  .6 .26 *‚. 1 Y .

*# 3'  .

 ( K . C? ) . .& ) 9 $  6 $ .

 #2 $ 0 =    1.  $ M9 & ?  B  * .2 . .

'  E .H 1 ? /#(  -.

' 3# AIA .

3#6  6X  $ 0 u 3#6 2 ?& $ .

 3# 3 3#6 $ V2 W .

3# AIA 6X * ?W .

( *EI2 2 .  5. .

!) H 9' .#'! (.

١١١ .

 .

  $ .

 @# 1  $A 3#6 $ . ? |.

H 3   .9 8. )A 3#6 .&! Y6 .*#'! .

*#'! V2 W .

! d  $+ 1A .' 3# 2  * ? .

! 9' $ ? |. 1A .3 3#6 $ .

)A 3#6 $ @# 9 1A .

 . .Y' 3#6 $  .$A 3#6 $ .

@# % -' 1A .

M 3#6 F & 1( ?& Y .

7 &! % 1( 3# 3 5?  .

* .

H.7 F 3#6 3' K. KF X .

3h'ƒ  .

=' 3' .

 .3#6 $ *#'! '  . .()7 ! F I A *#'! \`' PT TP 9' V C .

V2 ) .

$ 3 ! ?' C? & A .

9 .

 $ ?'D 1A .

 .( EI2 .

#'! .

H C? 3  5? 2  1A .

("#)" : . $ .(1 E) ( 3# 2# .

/0 :  .

  () T T .

١١٢  3% ?@+ G(١) ‫א .

א‬ PT T P [+ 0 ] a6\ .

0 .

- .

 * .

0 .

-& .

(  3') )2 .

 .0 . %(.

0 -.' Y. 0! 7 .

 ( 1 $ D 99" (K#E C .

 m $ (0A Mb9 & ) : 1 ? I# -2 * ..1 V :  .5.  0&? 'D ( ..'f 0!  3') ....

)2 ..-H E Y  :  . ! . ( / 39 5? 9 :(1 - H) :  . M9 B : 1 .M9 B..

 B ..

1.2 % $D! $ 3' B .

 .

57 *.K#E * :(1 0F &) : 1 .=' . 9 $ %'  :  . - :  j5? 3E : 1 1  2 &  34& 5 . : 1 . P 8.9 3&.

6   () T .(+#7) T .

١١٣ .

 .

. .! 5 :  .F 5 :( K u.  .9.

# B .$ A M 5 :(7" $) : 1 .& 5 $. ? 2 1 :  .0. $...3? 0&? :3( .? ) : 1 59 $2 .  ...5 $2 Y  59( :  . 1 B .$ C $ }* : 1 5 # .5. ....C+ $X 3 :  .

(-2  M .

5(9 1. .K+" -() : 1 .

J+ B 5 :(' $) :  .! *! 3& :(3( .+ … B …+ … * :(16 $ 9 &) :  .+ƒ 3 .5..%+ :( $ (() : 1 .E j? j ? : 1 ..A % . 3  1! 1 0( ) 1 5 $ *ƒ~ ( :  jN.5 *!9 B .%+ ..

 > M .$ 0&? :( .

 H) : 1 .

5! .%H2 o9 M9 2 1 :  .  39 H B Y : 1 jH 1 .. $+(  5 .5 # .

m 5 :  .

 6 .

 . .

% @B . %( . H : .1 6' 3.

3 1 .

١١٤  CD .

% >?& 9 1 .

C? 5 .

' .>6 :  .

. 2 1A). P $ D69) .   1 %# 7 .1.$I >?& .(> $ 6#  .. 37.3  .. *( ) : 1 (..12!E 1 .

2# I .

  : 0 .+ j$ 56 *.& * - : 1 . 9 : 0 j$ - : 1 *.+ ... .1 %. $(.& 12 : 0 ..9 12 * 5 5? : 0 j9 C : 1 .2 ? : 0 …$ : 1 . 5 . P : 0 . : 1 .M.ME 1.   5& : 1 . .8' K2E  1 B .

2 09 37 . B 5 * : 0 ! .5.I .2 3 ..D 1.. (2 .

$ :($ &) : 1 ( 0 Y..$ .* ..7 CX j& ...) jj0 : 1  … a : ' *# .  $ j. .

١١٥ .

 .

$ .  .. 3' : 1 ." B … P6 0 .. ..

 CH C .H.

2! 6# .

 3 $ ! 1 (0.2 3( $ 0! 3') (%2 .= M ..9 . 1I : 1 .) $ : 1 j5 ? : 3 $ -2 .. Y. 1 ( .1 K # * : . O# -' B jjK 6 0 5 - : .

.. 3(2 3& .& $ 1. $! …(( D . $X $ ?' . = * : 1 E *7  ..

N. & :  =# B & 5 $   .E : 1 Y .! 5 3( 1 5 .. 9 6 %(2 3H 1 :(8 +) : j.. 5 *..5..HH2 $(# 5. & 5 $D …1.

& . 3' 5 Y . 5 .

* 5.& .

1&.EX % : ..56 $ j $..& : . D : 1 1&..#6 M+ .1ƒ& = $  : 1 ..

1H *.6 -' : 1 .

$! 3 Y & *! 3 :  .١١٦  .

 .%! M.

$! 3 $E  : 1 o2 .

& .

' ) ?& : ( 5 & x# 8H 8(& -( 1 ) 6 . .. 02 .. 02 $ . -. 0# E $ .3.! *( $ ?2 3A . I 1( .6  $ : 1 . . 39 I? ..A .K..

 $'  *. a B … 0! – >?& ?' : . K + 1A @ – OE V2 E ' ) (1 O( 5  M9 B .. $. 2 1A . … 3E $. : 1  .* ? & .

) :(3( 1A .O( 1 M.

.. $. *. C? . m I C .. * : 1 jj$(9 $ 52+ C? .  $. .

= 9 . * )IA 3E y$D   -' B : :(3( .3E .129 C!  j 1& :  ! >?& =  (# $D !' : 1 .

ME   3' .

) . 0 Y. D! 1 @: .%D.

 :  .  0+F B : 1 . 3' P6 0 .

١١٧ .

 .

 .  .  .

-( 1A .

HH2 $(# 6 ( :%' :  h* .  !) :(3( ? u# ..& P .

1 %T (( 5' M9 1 .

 :(|.1 5? *.#6 . 2.3 5 )  3 HF 5I .KA P 32 *E 0F  B :3( # B $ :3(2 " :(' 8 #) : 1 .1I9 E # ( :1   # 7 * ( :  /*..   ( 1 5 /2.=' # $ . H $ ) I#) :  j 5? 2 : 1 . 3( 1 B $ :( ) : 1 . 5.0! .

5 -# M9E .

! 5& * :(K' 3( . 3 I .& 5 . 5.&  2 = Y -k :  ..

) . 3') : . 1T.

5(6 3 )  1 M9  M .

0 0# 2 1A .

%T(   :(3( ' * .

5? 9 1 :(x# ...  1 .5 #. 0&? :  . 6 Y * .

. . .

+( + .

  .9.

) .1 C.

F B ...(.. . ....١١٨  K $ a..5.. 3 D :(-9 $ ? 9 &) :  ..$(# . Y 1I7 ?& ' ..$.K2 3 . $ (... P6 2 m 0 [ A 0 ] (+ ..F 0.   : 1 $.

 (! 1 $ >D ..6B >?& ME  1 K#'! :  .m  (K! Y.%' # 5 .. - 2..69# ./4 ) C & :)A # 2 –  1 – ! Y6 .2 *(( ( .) : 1 #  .%H.

 $#.'  i iOE .. YD B : 1 9(. .KA 52 :  . ..0& @# : 1 . -  . > M+ 1 ) j5 ? :  . + V2 O 6 .

! .1 V) (N. I  l 3 1A .

. . 6 .H j32 ? ..

3E 5? 7 1 .

. l ( .  .. 3 : 1 .1 %! .

8 (8(+ 8 .$ ..

K. K#E Y.! 8. &) : j 1 # 5 C! M9 C .

١١٩ .

 .

  .K - B : 1 .

 0&? j09 5  1 *? 2. -2  92 B * : C . &) : 1 3D 1 . $ >+ ( :( $ *6.

. *E $ $ .

K6 . .

% .H  $ 3E .

 : C  5. - H) : 1 . &?' . ..6 .OF.K9 @. 1 9E . m :(  0#  . 'f ?& ..' ( j=' % :(%A $) :  ..  >. B 2 B $.16 .

C  +  . OE ?& :  .@#.

% 2 #( M. 1 .

 K + .

C 3) (-' $ -E E >(# .

1D .

 (V .'f $ 5! $ : C .8(. & :    .$2 37 9'  :(  . 3) : C . $(. jK9' K+  (2 :  . 1 7 &) : C  V $7 0 ?& .E $H 5 j1.

N.9' j3( ? jj :  .

١٢٠  6E 1A .

. *&! .9 . ) .52 . K *..&92 B 1 ..%#E % ? 5? H6. ..  *& :(+ $) : 1 .1 . ( :  A .*' 92 B ) B ?& : C $ K.1 39 2 * 5 jj-2 - : C  2E a# =' A >?& :( - 6 + ):  .5.. 3 j*' :  .. B V ...C ( 0 Y.

% .

 09 + C   ' 2) K#E 1 M. *6. .

1 ( .

 6 .

OE AIA 6 ' 1A ( 2  .

$A @I T1 1A .

  3T+6 :  (# 6 > $ #( 09 5 )  : 09 . 9 $ Z 3  B . .

%?2 : . .

. *(! ..%' OE >?& : 09 .

. 5. . .2.

 5' ( .

...1 * :  j  326 ? . $.2 # 3' = 3 B : 09  $ .. .3 32 :('#) : 1 .

.$ ƒ . 2...$ ƒ. $' ( ..$ ƒ..

. j? ....j? . j? .

١٢١ .

 .

  ( A .

 K 1 ./4 ) *7 2 – O'! 3' $ P – ! Y6 ) (.

C .

  3' – KA m   5? M .

 # $  *6! 5 . $F #  1 .1 =( & 3H 1 :  .

2.3 K 8F. 2  B : C $ $ C. 6E  $6 . ' 5? .# K * :(-2+ $) : 1 .

... %'  :  (0+" $  1 M - Y.(  . * 52  . ) .$( $  : 1 .3 5 3F! B ..

26 1 56 *29 .. Z K E 3. $  E :  1 C .. ..*.j j : 1 . 1.  .K#' K9 ! 2 * 6# M+ ( .6 9 1 j? j3D ? ..F 1A) A BX& 1.$6 I2 V2 .(6...5 $F . B : . B V" -' 2! $ : 6 . 1 ..

. ) (1  $(. 0 Y.m 0 2 = :  . 1 3 09 3' – # 0# # . .

d2 .

m  .١٢٢  j+ 3 - : 09 .

 5 :(I. A  .  & :  :(3( .E .' :(8 ) : 1 . 3 1A) 6. 8 D .6 Y 2 & 3 : 09 . : 09   B & 9 *H :(5 + K2#) : 1 ..5.6 .86. 1  ..9 *. .

5 # 2 .$. 0 C ') j$#' $! & : 1 .

5' $ K2..1 ' :(.  : 09 .' -(  . 2 Y... $) :  (*# 0 -.. B ? : 1 .

  .1 ') .# Y  .

. . j?& V C (% H . E ) :  . ? $! .(  E .. - C * : 09 . 09 .. $( j I Y :(-' $) :  ' ( 9 *. B Z : 09 . %9' = 1 9( ( :(1 $ K) : 09 . a+ $. 2 2 1 : 09 .%! @+ $ 3' :  - .A.H ..

١٢٣ .

 .

...  j ? :  .2 9 . B . H : 09 ( '# 1 x#) B ... B : 1 .. H .

 K!F 9( 1A ) 09 (.%# $ Y..  .. V – $.C – M. 0 . . 1A .

  .

1 ( 1A ..09 .

( H. .

 * V2 ' .

*  : 1 .5? )  0.! $ 0( :  . .' . $ .$? $#. *7 2 .9 9+D : 09 ($' =' % 09 ( ) . $ .2 .  :(|..... ( a6) ( 1 3. % $ 3 $ 1 .)  : C .. # $' KE K . $) :  .

9 :(3( .

( $ 2+ .

.. . 2. V ? I ) $ .. .   C Y.# 1 .) : 09 ..YD a# B... M.09 -# ) (Y..

1 5 % * #.Y .( ..6) 2 B ... ..I9 h* $ : 1 . a6 1A. $ .

( % YD B .. Y :(2) :  .T' C?  ?& ... 1( B  m P . .

  1  .

$.& 1  :(x! # .D x#) : ١٢٤ 1 9 h*( 2 K 1   B .

 J$(# ..$.E# !j$ m 6F 3& =.

 PT9) : 1 $E $ $E‚ -?  0 # . 1 $ 1A ) . H *# F P .% j 5 3E 1. $ * h 2+ E 1I7 $ 0.! ?..2K .. 0? 6F 2 m T :  :(P.( 1I o2 1I 0& ( $X & # & 9 (! . B ( B ( B ( (K V .

١٢٥ .

 .

....... :$............  !" j#(  6 [S :   $  & 2 [] .................................... : @# [ ..... [ :  * ......................9# #( P! [^ . [0 :-+ ........ % % [ .......... :$................ :0A @# [ 3# 3 $ .. [ ...' @# [0 ..#.............' @# [ .....................................

? 1 [_ .! *?  0  3 .3# 2   K99' K.

  # . 3# . *2 2 [Q .

WO{U W×H~ .

‫אא.

א ‬ ‫ .

‬ ‫◘ ◘  ◘  .

‬ ‫◘   ) (‬ ‫‪:‬‬ ‫   .

‪:‬‬ ‫• "‪.

   ! " # $‬‬ ‫• )" ‪* .

 % & '.

 .( #‬‬ ‫• " ‪'+ ".

-.

.

1‬‬ ‫• ‪  ./" %0 .

 2 %+.

 % $.

3‬‬ .

 ١٢٨ .

١٢٩ .

   .

   .

  .

 .

  & '( .

 .

.

 !" .

# $% .

+& & .

 .

 " .

 * + .

 .

)* .

+& $% . .

- + .

 .

/ 0 1 2 . .

3 .

* . 4.

+& 5 .* .

* ' . - .# .

 % .

& <" . 9 :3 *# .

.

 .

6 .

7 8 *  .

 >?.

 .

  .

9" .

% 9   .

. 9= .

.(3 .

.

@  .

 8 .@ 4#.

 2!" .

 B(C.

 +&  .

'& D1 .

+ .

 % .

 .+ .

!" .

# . .# % .6 . B% .

 .

" .

+& .

E -  .

8 !" .

#  .

# B" 2/.

F/ /.

+% * .

 .   .+ .

6 +& E .

!"/.

  .

-G + .

 .

H .

.0 1 . -/. .

# (*. .

 (? .# #6 I .

G + .& .  .

) .

* 4<"6 .

E 2 % .

 $% .

-6 .

I # .

!"/.

< .& .

D" D1 .

F .

" .

.

 .

 $% .

 3( .

<" . ! / 2J 3 .

.

 &H + .

 .

I .

.

..

" % . > 4<" # .

 + .

)* .

 / 2. . .

$ .

 * .

".

 .

. +&  * .6 >H6 9 .

 .

 .

5H "" .

F.

 .

 * ١٢٩ .

١٣٠  * " 9/ 2K3 .

  -  .

LH 3 29 .

3N. M  .

9#  L$%.

3N. 9*6 * (H6 .

#&6 K3 +& !" .

5 .

1 .9<" *C.

 B$%.

" 6 %3  0 1 .& " ..

 O .

+& K3 .

. .

6 #G P*  . #&/ 8 & * .

+<" .

%G .

 "H.  .

 .

&$3.

. M .

3 Q3 . .

$% .

)* .

3*.

 * *C.

 .

 % .

 .

 % .

!"/.

0G & &4 % .*C.

.# + .

*.

 .

+& .

 :+ & *C.

<" . .

)"C.

U.

 .

 *" .

E6 .

.

3*.

TS .!" .

".

 $3 9 .

E .

 8 .

U .

" TV " 9 .

 *C.

 .

136 !" 2+.

 .

 .

TW % .

+& 3* .

+% .

+ .

U .

 (* . .

 .

!" .

+*C.

%G .

OI   . 9.

 M .

 % .

9. .

 .6 9 Q# .

!" .

LH 3.

+& LG .

. % .

!" . >.  :+ < K3 .

LH .# #& .

   .X6 *6 # .S .

6 .# .

 .

9.

3 9&< % .

.

١٣١ .

 % .  ? .

./ 2.

6 B* .V 9.      .& 9& # .

>( >H ." 9*.

 F.

 F.

 .

 . .

9" .

% 9 3( .6 #/.

9 .

 +&  % .W +& 4<< LH .# 1  .

 " . 0 1 .# 6 &# 9 ' LH +& 4<" # .

  . 1  .

!" .

 & $* I . * E6 .

7H 6 /.

6 .

?( /.

6 DI .

O.

 *$ 4.

 ' + .

!" .

."H.

 .

M G .

* #.

 "H.

 I #&/.

6 9 . Y . .

!" .

6 9# 0 1 .# . -/. .

. . .

$ >.

 " .

F%3/.

 9 B( . .

 " .

+& )G .

 .

"% .

3.

 . +& 4. . Q$3.

 Z I 6 .

>#1 .

I .

.

 E .6 !" .

 .& ?( /.

6 .9 .

 I . ".

 .

 #" [I !"/.

+& )G .

/.

 .

"% .

 .# .6 6 I -E. 3*\ .

& . .

/ 2 . >& 0. ..

I # .

93 +& )G .

/.

"% .

 L$%.

!" .

 + .

5% 5H .6 9.

3*.

 +/.

5% .

6 M . .>G <#/.

6 9 B( .

./ 2] .

 :3 . LH .

 .

%*.

 .6 !" .

 9 # .

 .

- 0 1 . & >* <P .  .   G  9 "" # .

.

 .

 ?( /.

.

١٣٢  :+  !" H( + .

.

 .

.. . .."H.

 .

 .

. .......  ." TS ....LH ...

.

..... ...+& X TV ....1...

.. # TW .." ....H -1 ..6 ..... 0 1 8% ..

..... ... T^ .......

< .1.

FI .

.......6 H E T` :& + .. . T_ .... ..

!" .

+&  .

.

 .

...... .. 6 .............

+& D6 .

..9 %..... 9 -1 O  ?("6 +# TV ............ DM 0G6 1 + TS .

 # .

1.+& <# .

.... + M .. TW .!" ........

9".

...# ..  >F T_ ........ 5H T^ ..............

D6 .

".

8 T` ..+& <& LH ............

.

1 9&H .# 6 Ta &C.

 9. \#  L .

.# 8. 4<" # .6 !" .

 .

 .

.

3*.

 b)G !" . .

# .

1 .3N.

6 . ? .

9. I !" .

/ 2*"& >)G $  0 1 .& .# .. .

 . > <#6 5 2F.

 .

 E  . .

% " . <#6 !" .

# . . * .

!" .

 .

9<" -@ :+ & * . # # .

!"/.

 L$%.

).

& K3 .# .

١٣٣ .

 #@ .  .6 .

6 6 !" . .

LH . #@ .

TS .* .

!" .

H  4% .H !" .

.

1 .E6 .

.* .

.<" .

& 8. + .

 .

F%3/.

< 4<" D . TV .

+ * .

* . .

<" . .

.

 + .

 .

$#G . & TW .

"  .

 ) . &C. 0  B% & < .

 * .

!" .

 13/.

.3N. T^ .

9  3c . B$%.

 + .  Q. .

8.

 .

 .

 E . .

 Q .

3N.. T_ .

 Q. 8.

 ( : . 6 .

 .

!"/.

Q$I . " E6 + & .

"( TS .#G .

 F.

-C.

!" . TV .

( . TW .

 .

/.

!" . T^ .

3 T_ .!" .

8.

 T`  .

 :+ .

" .

 !" .

.

# . "( .6 8)G .

. .

١٣٤     + .

 .

.

E EE .

 0 .

 *C.

 .

 .

N.

# .

I .

........ # . < <êÖû]<g‰^£]æ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<°e<íÎøÃÖ]    ........... *..........

Q.

..............G ....... Vffg /-S^Vd +< ...

( .

.

١٣٥ .

  !"  +& 9<" E 96 . # !" .

6 . #G .

 .

. 9*( + .

" .

 .1 . .

6 P$E 9&G 9" +& H& 9 K3G D6 6 9 . 3 P.

 . 9 D .# .6 !" .

9* [ :#G .

 F.

-C.

+& & @ .

.

 .

O + & !"  h.

 # .

 .

 .

+ D1 .

EE .

D .

 T .+" .PG # +& .h.

9" D .

 &  + + D1 .

#/.

. +36 T .

1 .

.

# .3N.

" + + .

+ .

 6 +# . - . T . .

><# 1 + .

X# .

+36 T    %& .

+%  D1 .

EE .

!" .6 + % T . D1*6 #G6 .

% 9 !" .

.

E +& *6 .1. # E .

.... #1 K36 .....6 +* T ... #G H( + . #G 6 ... ...

 .

6 . #G6 .

 .

+& i+ T .

6 9 !" .١٣٦   $ # .jHZ .

/ 2$# !" . .

E  .

k# Q# . #1 !" . # .

 9H. E $3 $#G .

 .

9*( !" .

3 F.

 .

3 H U) $ I .

 :() + . .H .

 .

 .!" .

LH -6 TS .LH .

3.

* TV .!" .

.

1.< " .

TW .9 (*.

(# !" .

!" . %3 T^ .

.

 + .

 .

T_ & .

 ' % 3 # .

F<6 9 4* 2F.

6 !"  !" .E6 9<" * .

6 . * .

$# !" . . .

D1 . 6 .

l -#&6 ** ".

 "  %.

 .

 .# & . .

 #6 .6 I .6 .# .

M . 1 2% .

# .0 1  " . .# + . & . #6 & 6 H  )* ( & .

" .

6 . D< U)  .

!" !" .

# 5" .

( .

 l .

* 3 .

3 .. .

 F.

 :+ 3 .

H . .6 U) .

0 & 9 *  .

 : .

  : .

    .

() .  () .

١٣٧ .

3 9).  .

E6 !" .

# -6 TS 9 .

8 ( !" .

" D< + .

&HC.

0 1 !" . -6 TV .

 . 9(H . . .3N.

9  +& $* !"/.

 .6 .# + .

" .

 .

 . TW .

.

1   .<" .- + .

 F .

. &C.

3N. > 4<" # .# .6 !" .# . .

( P .  .

6 !" . 8 .

 * .1 . B" .

 .

8 < .6 !" .

 ] .

6 9 ) . +& G .

H . 1.!" .

 +& 8H ). +& (*.

+ .

8.

 .

# (*. .

6 M %& !" . .

 (*.

+ .

8.

 .

 .

 8.

 .

 .

< !" .

# . G M 6 G .6 :+- >G <#/.

% .

8 .6 Q P .

 T ./.

Q P .

*.

T .# .

.

G . T .

 % . T .

 % . T . .# T .

$ . * T &. S% .

.

 .

< +& M$ .

6 .SdgV . mG D# .

١٣٨  ' - / 01 8 .

1 2% .

 I .

F%3/.

 > 3 4 # . .6 "/ .# ( $ . .

 .

 . LG . .% .

 I .

F%3/.

+& # .

+& @%3 .

 k# .

G  9"$ H @%3 .

- 5H E .

@%3 . -6 + & .

9& D1 .

%* .

 "( .

] ( () :    .

@G .  .

.

1.+& )G .

 ⁄ ↕    .

 ≡ ! "# $% ¶ &  ' [ $ ( ) *(! ] [ + *. '.

0#. ".) .

 1% ) / 3 2 .

 : ( )  : . ".

    () :      .

 : .! – .  .

١٣٩ .

 ! :+ !" .

......6 TS ................T :+ * ..........T: ........... ........_ ...H ...... T6 .......

!"/.

 L$%.

).

........... TV .......T: ......._ ........& ....................T :3 ..... T6 ........

6 + . H .

 .

 .

.......................T: .... T6 ...T : ..........._ . ........... TW .............

( .

+ N. 3 *3 #16 T^ .

*" .

*.Q .T .

 " .

D . T .

!" .

FE( . T .

T .F# .

T .F"C.

T .9 %3 8H < 7 !" >H " T_ .

 ١٤٠ : + .

 .

$ >3*  .

% .

F%3/.

5" T`   G .

" Q .

% . & .

* Q .

6 .

1 E.

" .

%" + .

" .

8 .

. .< / "% -*( 9 8 .

5 .# G .6 .

 7$ F .

" 4?(" G .

% # . )6 .

3* .

1 8 .

*( h.

( " +& $6 * /. . .

. 9"  .

.% .#* .

# G . .6 .

 F$ . .

.6 9 .# 9 % +. .

*C. .

/ '( . .

 + .

%( .

 .

1 " .

 * + .

) .

. 9 " . ' .

% . . 9" . 4 E ] . .

 " . +( .* .

G .

 .% . H 9*# .

H&6 4).

 #1* . .

G .

 "H 3* .

% .3 9 .

F6 3 .

9 6 # D .

 9 L& '( .

 + I .

1 B"* .% .

" 6 . B&. 9)6 .

 .

" .

 .

B"* # .

*.

 96 . 0 1 # G .

 + .# .

١٤١ .

  M 6 G .$ 9 9. #  # .

 # .

0 . . (* Q# :.

.

P* .

.# 9H G o .

 >).

 @ .o*.

 .

 # .

 <#6 #&/. .

K3  D1 .

# .

. < 46 #( .

 *.

+  .

K3 .

./ 2 .

  D1 .

9.

 93G ? 0 1 +& !" .

.

 ?( @ M .6 9 .6 Q . .#  <# 4<"6 ># 6 .

 . .I .

 K3 .

+&  .

# .1 .

1 & 7% . ).

M . .

: .

K3 .

%& **/. * E6 + & .

#&/.

+/. .6 TS .H .

K .

Q P .

 3 .< . .6 TV .

 7G .

.6 TW .. . 3 .

 <# .

+/.

K .

*/. Y .6 T^ . #&6 .

.*" 7H E I .

F%3/.

.6 T_ 2*) /3 + . 3 .

" .

.

 .

X" & 2 "  ).

* / 2 % .& K3 " > *(6 .

 $% .

( .  .6 E .6 # .

# 6 .

" +& F.

* .

1. .

" %3 %3  < K3 .

# .@ . . 9*( .

 .

1 .

 .

١٤٢  :+ & K3 .

 ).

&  #&6 . (*.

 9 K3 .

# .

*6 TS .3N. 6 K3 .

.3 .

 .

/.

"  *#.

). TV .

E .

.

 .

Q1" 3.

 *.

 TW .-6 *"  .

 M .

  .

T^ .*) .

#&/.

 Q .

 "( .

F.

 .

 .

T_ .K3 .

9*@  .

 .3N.

#&6 K$3*.

 .

T` K .

 K3 L . .

 .# 1 . .

 .

3.

Ta .% .

 # .

3.

.*" H .

# .

 .

*/. Tg .

).

1 .

2*) 0* B* .

 .

 .

 ?( /.

@ * . + & p.

F.

 .

TS .K .

9& # D1 .

 93 .93 " " < . .

 .

K .

K . " " TV .

+& *) .

>#&6 " + .

 .

" %3 8H TW H .

 # FI*.

# + . .

( .

 .

Q1" T^ .< .

 7G .

 (.

 .

". .

 +&  #&/ K3 T_ +/.

jK I .# !" K3 .

I . M T` .

F%3/.

 .

١٤٣ .

 &. (*)()4 ' 2  .

.6 +**/.

+ /.

 . .

 * . .

 .

K ".

 .

 .

>*.

 . .

Q.

GC 8H3 9# +* .

 . M .

 .

".

. E  .

 +& "$ .

.PG . .& 2 6 .

.

 B & "$ ..

 #/. .

FE 8 .

.6 B " .

 .

 ? . E .

 G .

8H  .

* .

B)< .

 .

G Q.

.

 ? .

)* .

 +.

E C.

0 1 9G . .  .

> 13.

 /.

 .

+&  .

.

E ).

 .

P .

 . .6 # .

B)< .

 .

G Q.

.

 K + .

# .

.

.

 .

 .

 . .

>E B" .

8 +& .

 .

'.

 .

Q3 < .

" .

? :4< * .

PG . .

  .

 . U- .

Q.

.

 < .

G .

.

3.

+& " X* B"  .+* .

? .

+& < .

. E$ .

 .

(# + .

* .

.

G .

% B"  .

F.

E P % +& .

 . . .

* . X6 .

PG . .

> SV D6 G < . . X36 +& G 6 " .

" ** .

* . +. .

E  .

 (G .

O +&) 8* FH. .

$3 1$ . 1.

 +I .* 0 1  .

 .

.

E F.

/ 2# .

 *.

 .

*  .

 .+ .

 .

.

E F.

/ 2+)E .

 .

* .

+& .*.

 .!! :  ! .

  .

 () .

١٤٤  *6  .

6 # . )* O .#" .

'.

 .

8 +& + .

6 .

  6 >H6 4 1$ * .1 . .

# .

. sFE 8& 9  " + .

 .

)* ?(".

1 .

91 3 8 . .

>% * < "6 . . .

 '.

 .

5& B" +**/.

 . .

(# 4 5 # .

1  .

 K3. .

 :" 3 .

'.

 .

.# "$ 8 +# T 6 < (? DP D6 #" .

'.

 '.

 .

+& 1& .

 .

*" .

G .

5 .

3.

F.

  . .

%* .

Q.

.

 :" T #" .

  .

" >FM -6 ).- + .

'.

 .

 .  .

 > > . .

% .

E * VfgV 6 +& '.

 .

" .1 . 1. t . .

1$ .

.

 .

. +& 4" .

+ 6 #.

+& (%/.

O 6 * B% .H +#" .

+* .

? .

 . .

>FE * +- ')# .

> M +& (%/.

O . P* .

 .

6 .!.

"/.

. .

".

  .

"/. .

O +& .

 3 .

 .

 Q 2.

 .

 (%/.

O +& D .

 .

E# . .

8 ] .

 P* .

" ( .

-@ 3G .

 . 2*) .

.# .

 .

 6 +& E# . L%.

#" .

QG\ . *.

 "$ "  .

PG .

 +& B" .

 # +% .

١٤٥ .

   + .

 .

+& & /.

 .

. .G * .

?/.

** .

M '.

 (%/.

 + /. B" .

. .

$% . +H 8* FH.

E /.

 .

O  4  .

  . .

" $% .

6 < G E H  .

 .

+& .

* .*.

 > 4M( % .* +.

E C.

+ .

& # . .9*6 3 8 * 4< 8& 9.

O  % .

?(".

# . " +& .6 %G 3 .

'.

 .

5& .

&J + /.

 . .

E .#" .

%* .

 Q  .

'.

 < X3/.

 .

 . (%/.

O -.

. . 6 6 .

" (%/.

-@ Q 3 .

 .

 .

:F+* .

K3 .

 .

K3 .

 + & 4 2*) K . .

H T #&/. O .

8 +%I +/.

.**/.

.+/.

K .

<6 O .H T K .

 B( . I .

 .K3 .

# I +/.

+& M .

H T .>#&6 .+/.

K .

K .

8 O. .

 D" T .+/.

.+/.

K .

 E T .+/.

K .

 F< +" T .2*) + .

H .

#&/.

H T . . .

B* .

8 F.

7G . .

 </.

9& T K3 .

9*6 K . # I 9& 5H T .

 .

+/.>#&6 QH T .

 /.

.

 .

O. E3 .9*( +/. T .

K .

" . +& * T .

 H E T .

 .١٤٦  ! .

+ .

.

%3 .

#1.

  93 < > 3.

TS :+ K3 .

).

. T6 ..................T: ..._ ................. TV ........& .u* ..............T ......

K3 .

 .

K3 .

.. TW : . .

.

%3 .

L.

 K3 .

............T- ....................T: ..T .. T^ ........T ............................ T6 ......

١٤٧ .

 .

  5" .

( .

 v+ .

% . .

.

 .

+& .

 * L.

6 Q  .

6 9 .# # . Q? .

./ 2B. .

 * .

L.

6 . $ :"& # .

$# .

6 .

Q)? 5H 0 1  * .

B% .

% l .

( .

  + .

-" # .

* 1 2 ) .

.$ .

 .

Q. . + B.

.. & .

 .

 5H + .

-" .

* .

><6 <#6 B% .

K .

 D1 .

* .

.

1- F.

/.

% .

><# + .

 # .

K .

F.

.# .# . .

K .

 + . .

+& : .

 . .

$ P + .

Q)? .

 9# -. & .

6 (6) .

 :+ -6 <# 8H.

 +& +@ .

> )G +- * .

 . (.

+ :< %.

 .

 .

.1*/. • .

"  % 6 T J 3 > E L$%.

 F.

 .

.

 .

H&6 .( " :< X . T .

 • .0* +& .

" T :< *./.

 L.

/.

 • # * . .

# % .

#  . # :+.

H T .m .

.....

N.

.

١٤٨  ( 8 ) $  .

 -6 . ( .

 . %6 (. 9(. - l .

Q :+ H.

 :< X3/.

+& >* -.

9* +& . • ." .# . .

> . # "& 2 .# 9/ 2B( " 5 T .

)*  .

-.

T :<  .

+& 0G . ." . • .

+& 9 $3 + . D1 .

2D1*6 ".

T ( : ) )$ 8H.

 . +& .@ -  .

E * (. .

G :-6 <# :< .

 .

$% . . • .

6 .

.

:1*/.

6 F+G . T :< 9*. .

 • F $ . .

. h.

 9 6 G :*3 $*C.

 . .#6 T .

H #E . U" .

 . 6 .

:< .

 .

X" +& * .

# T . ' . 6 6 % ( ! ) .6 0 .9) 1 7( .

E" . .

 p[ y # '( .

+& <P + .

 .

vz v wv x*\ :< D#C.

(*.

 .

١٤٩ .

 !" .

6 T ! " T ! (*6 .

 T !+.

 6 T ! h 0G6 T ( ? ) <=.

uG . (* .)> 1 :< % (. G .

 .

 +& 8H o' .

 .1 T o .

 + # T o" v. .6 T ( )  .

.

" .

+& 0 1# %* .

6 +& # .

1  .

 .

 8H :< ." . .

F*6 : .

 .

 .

E T ../.

# . TV . TS .

) $ #. TW ( .

 2 .

 +& 8H % .

 . (.

 . ( :< - - .

T .

١٥٠  (  ) ) :< H.

.

 .

 8H .7 .

'*6 .

6 – h. .

0& – .

( ) $ 5H + .

" .

 *( .

.

 .

6 # .

 .+ . 8H :< .

 .

+& (K3 .

 . T . 9  6) 6 .

' +& > .

 .>H (.

H) .Z %*  T .+3 .

( " " ) 2 ) )1 :< >&" .

$# .

 8H #   /.

 " :(* 9 h.

) h.

T . * ."X l.

. ) BC 1 :< K .. ( .

 Q1" . .

$# .

.. # .. .# 8Z Hz\ 6.

8 +*( 9& 36 D1 .

.# .

/ 2# .

"6 T .m .

. " .. .

 *( .

 9( .

+& <# ># .

١٥١ .

 ! :( .

8H.

. TS ...................T: :% ............. T6 ....._ ...... ......

( .

8H.

....._ :<@ ................... ... T6 ...... TV .

$ 8H.

..........T ....T: . T6 ...* .... ........._ ..... TW ...............................

. .

$ .

3*.

 '3 #. 8 0)G .

T^ :+ .

K .

+& & # * .

 . .

$ 8H T_ 5 Q# . I G -.

+ .

 .

 ? . 0 ).

E .

?" !" * %%3  &< G +& .

0) 6 F.

* " I .

 # .

 . .

+& 3 .

- .

G.

 .

 .

I .

*.

 +& .M.

 .

" G D1 . @* ." :" .

. .

+& .

>6 *  .

> "  /.

6 K( .

 .

E 1  .

+& $*C.

 .

&< . .

 . .

.

6 8 I . .

 H" Q . Q .6 .6 9#  .

6 H" . . #1 .

  + . 0 .

.

/.

I . +.

/ . .

.

 ١٥٢ !" > >** /.

 .

I .

 .

I .

& # + .

 .

 .

 . .

 & .

I .

 F G .

Q   .

 . ..

7%Z D1 .

.

P* .

 * .

 *( .

 9" 8 *  .

 .

I .

 . I .

 +& $*C.

&< .

 .

I .

 I * -H" 8 * .  +& - E# .3 6 # 8 * J .

١٥٣ .

 $  "# < -.

 *  *  ..

I .

E # .

O 8 0 1 . M .

 . .

 & "( .

X* )G .

I .

 " .

 )$C.

F%3/.

 +& $% . .

. <# I .

 " .

.

# > M + . . "6 &  .

I . * 6% # .

# B% &  6 "" .

 F%3/. 6 I "6 <@ .

1. (3 .

#.

 .

+& # . .

 .

" .

 .

 .

I .

+& LG <@ .

6 ..

 1." " "% " H .

I .> .

1  O # +& G .

?" .6  -G.

. " .

 )G .

F%3/.

 .  D6 +& * ? . . .

$C.

(< . )* +& .

+ .

 .

X QG# " .

 < )G . 1.

F%3/.

 . + .

*/.

. F%3/.

I . +& . 1.

FP. 1 F%3/.

1.+& # .

 6 + . L.

*/.

.  :+ . E6 .

E .

# .

.# B% .% . &  . & .

F .

 H .

. F. B( .

 . G .

#" .

 Q" .

. B( .

0.

 . ( .

 .

 *.

 .

. %3 .

 Q1" 6 # . .

+& .

E + .

Q"/.

3 . &  .

6 6 .

 % . .

m*. .

 .

#" . &  .

. Q"   &  TS TV TW T^ T_ T` Ta Tg Td .

()? Q" .١٥٤  .

+ 0.

:3 . TSf .

+& .

Q" .

. E .

 TSS ..G.

 ?( /.

% L # . M &  TSV :.

+& I .

F%3/.

. .

# +&  # . .

 +& < : .

 .

  .

% : /.

I " )$ 2**6 .

. . * .

*.

 .

".

 .

 | ? .

 .

0  ..

# <"6 +& |  B% ?(" +& < :-?*.  # *6 .

 "( .

K .

?(" % :< .

< .

 uG (G . .

 .

!"/.

. # .

.

 .

* O K .

/ 2"& I # . 0 ?(" .

 .

 .

+ .

 G .

 B% . i < .

$*& # .

X I .

# .

#* "& . +& + <6 9 .

( .-1 . .

 # . +& ) .

* "" . " .

 : )G .

F%3/.

O + & .

-) 2.  $.<5 296- 271 ?@ A B 3 ) ( $.15 64 265 26- 4 2 5 2 - $.15 >) ) 2.

-) 2$5 20- 2718 5 $.

15 /@( D /@( D $. ) $.15 ?) <?-B 5) < 2B 2 ('.

.

15 .15 2 - 2  F 26- 26 $. 0@-E 4 - < 2B 2 $.

 2*! 2 2 .

15 ' 2" 2 G ' 2" 2 G .2( !.2( $.5 2*!) 2 5 25 $.15 !.

١٥٥ .

1 FM1 N $.15 ('3.15 (1 I- B ID-K) H ID J5 H ID- $.1 L-0 $.15 ?.15 ( ) FM43) I! 6. ) FI1 L-0 6.43) I! $.  $.15 (?! ) 6.15 '! 2" '! 2" $.

  .) * #) A-% ( K -% * #) A-% $.15 ! -) . O?@- .. ( K -% .

. .' " !..15 O% &I- O% &I- A- !  +5 !  +5 A- !   !   A- $ ) O% @  ) O% N@ A- H * O% P*3 H * O% $3 A- ) 97 ) % A- . $..  ....

.? " !.... .

 A- .O% "#..

 .

O% "#.G ' ..

 .

D% AQ I$D? $) ...G ' A.D% (( I.D% .A-% ( 6.?( ?# ?  ) I.

.% 2 35 2 FB 2% 2.0! .D% $ A-% AQ ! ) ....

 2 35 2 B (T-.

? 2! 2 2R) B 2??! 2?? 2R) F??B (... 5 0 R 2S 2 AQ .

 5 6 ! ) ' 2 2U AQ O% O" N ) 1 . +.

( - 1 N +.

AQ $?B ?@ . ) N 2 @ N T ?-K ?0 .

 &I *-.

T . 2 @ . VG (6#- .

G) IW#.١٥٦  AQ ( 1( $B G) @ 5 FB @ ) FB $3 I?X#Y) 0-5 05 *) 4 *! ?0-5 205 *) 4 *! (0-% 3  B IZW#. ) $3 ?%4 ?B \^?)  \_J $ 0 3.

$.

 (  - 0) $3  \^ .

D .

D $3 *?! H ?B $U.

 ) OW.

 1 ( 61! $U.

 1 $3 O )2* .

 -1 .

 $3 *. )21 O.

 * O.

 D E % 0 1 F? .

 H .

+&" . B( .

+& .

<# 3 .

? &" 6 . (E ) :3& 9 +I # Q" # :3 B% B% .

 (D ) :3 -"6 . . . 6 .

 '. .

H/.

* . +  .

 . .

< .

Q.

%6 .* .

Q% .

><# .&" .

 D" + .1. .

# .

* /. O + & .

%># 2> 2 > F?B ? c. I> 0 () 0 2?d> 2 ?WN> 2?>- 20d> 2> 2Y#d> 2X#W> 2>( 2 ?>% 2>?Q 2># 2d> 2J?W> 2?> 2W> 2 >" 2 ?>- 2>" 2 @-U> 2> .

D? ? * < .

 2?>- 2>. ># ># 2># 2O? 27# 2 2' 2R`? 2? 2 2` 2B? 2 + 2` 2' Q? 27J 2< 2a! b ...2>- :* 2 b . FB c...

D * < .

.  2 ? 2 ? :* 2 2F? 2+? 2 26 b . ..

١٥٧ .

    E * N.

*" % .

(C.

) # .

#G .

< # .

 .

 $H& . .

3 & 2H" .

 .

 +& % . * .

# .

#G .

 N.

*" .

% * .

  .

 * / 2-.

# }# .

 9"  . "  .

5@& + .

 .

" B% .

# .

#G .

 N.

*" .

 ( .6 # . .

* +H .

+& .

# !" 2# C.

 .

. k# .

" .

1 " .

+ .  .

 .

 .

># .

>.

. G ".

. & 2 * . # . .

 # # # .

F.

.G 6 .

 % .* BI* .

# .

+& !" * .

 .

% 2.

> <#6 @* +& L$%.

 . .

" X36 # . (* .

<" . F .G .

.# .

1 2# .

 4<" 2" * * #G . .

<" . .

& .

 . .6 . . 6 .

# .

'& "6 + .

# C.

 .

 .# . .

 .

 ."/.

. <# +&  #G .

# 2X# .. @G +. .

# .

'& !" .

@G . #" 3* ." .

<  " . * .

+&  .

# /.

. .

  .

" # .

E6 Q .

 .

j<" . 9H .1 2#&6 .

#" .

E6 #G .

Q" .

. 4).

> (C.

) # .

#G .

D"   .  2># G .

# .

 $ .

 .

١٥٨  " .#  .

1.#G . E . # 3H6 . .

 # .

. <# .

F.

#  * % .G .

3/.

O +& * * 3 8.

 #G .

H 2p.@ 9F.

. 3 .

% #. ) .

 * .

.

1C.

. < . E .

# .

 B* .

.

1.+& 9.

9* 8. . . < .

  . 8%* 1 2 .

 +& .

># >"& (C.

) #G .

 .

 .

 %* #G . .

 ' . B% .

  % .

 $% .

* . .

9 C.

+ )*/.

7% 1*/.

8 ?" #G .

)* %  "( .

 .

-E.

. L .

.

X .1.

 ' .

. +&< .

+ .

E.

 0 1 .# .93 D1 .

.E .

# . .

+& ' .

+ . # D1 .

 .

+ .

 .

. .

  .> .#  .

8.

 .

6 k# . +& # .<* .# +& .

#G .

-6 .

6 8 # .

  .

#6 9 1 D1 .

F .

)& *  .6 +& 0G . Q(3 0 1 .

<" . G +& .

. . <# @ .

 " }# .

<" . .

( . () *" .

  F(#.

 . .

 .

 *.

 .

 " .

+& # /.

. .

!" .

#"  2.< .

8.

 </.

.

3*.

+& B& .

1 3 9H 3 + .

 : #$ " : ! .

   .

 "# $ () .() .

١٥٩ .

 . 8& .

 H .

 #G Q.

 # .%6 +.

#G .

. ./ . P* .

 #@ .6 #G . .

  .

. !" .

 .  * & 8.

 &. .

-6 -.

  .

9 13@ D1 .

8. .

.

1 8.

 .

. < <#6 #/.

**P .

  .

8.

  < .

.+) .

6 D .

8% .

 G .

 .

:< .< .

M 8.

 # .

#G .

3E $% .

 .

 .1 .E"  + .

8.

 .

 +& .3 .

/ 2!" . .

 1*/.

G*.

 8.

 .

 % . 1.

 # . .

# + . .

8.

 .

.

> . +#6 " .& .# .

 !" .

  + .

8.

 .

 < . FG m .

#G .

3*  5 .E .

 8 -6 ( .

8.

 .

./ 2# .

+& ?"$ . &C.

# 3E  . .

% #.

 M  +& -6 .

# E <# + .1 .

8.

 .

./ .@G .

.

+& 8.1. .

.

" 0** 0 1 ..iE .& #G .

 FG +& M # . 0 K3 8.

  " .1 6 0# +& * .

 .

" .

 Q .

 .

><# : .

/.

6 0 . . ?"$ ./ 2" * I 0 .# 0 1 .

.6 TS .E %3 .

 .

L%.

.# +& * F6 +& ' .

 . -P 8.

 G .

 .

6 $&  .6 #1 TV .< "" .# . .

.

١٦٠   .

 H&6 ' . .

3 . .

 .

H( . TW .

 0*( IG $& #G .

 0 . T^ F. +& )1 )* .

-/.

"6 9& <# 5*& .

 #G .

/ 2 . .

 .*#G ..

 . 9@G6 D1 .

Q >3 0 . .6 K".# .

 " " 96 . T_ .%3 .

١٦١ .

  % & .

١٦٢  ! . .

# # .

#G .

-6 . !" T :# ( .

!" .

.... T ................ T :U) ....................... TV ... T: . #" E6 .. T6 ...............................

-6 .j G .

#" .

"6 +&  .

.

 .

 !". .

TW D * .

D .

 . .

.%* .

:$ .

1 .

3 . .

.

( .H6 ) .

 . *.

 ~ .

:+3G .

 . 8.

FG .

 + .

/.

.. T: ............ T #G ... T ....... T6 ............................ T^ ................ .

%   .  .

8.

 "( .

 .

-E.

T_ : % .

 $% "@& # .

.T: ..........T6 ................ ....._ ........................

‫א א .

 ‬ ‫ .

 ‬ ‫◘ ◘ .

 ◘  ◘ <‬ ‫‪:‬‬ ‫   .

‪:‬‬ ‫• ‪  .

 ! .

" # $‬‬ ‫• '*) ( ' & ‪ .

%‬‬ ‫• ‪ /& 0.

1 2/ ..

+. .

* $.

. # -‬‬ ‫• ‪345 .

 .* 2-.

- .

 .

 67 /‬‬ ‫• ‪ 9 2/ .

. ' .

.7 8' (%‬‬ .

 ١٦٤ .

١٦٥ .

    .

  .

    ! ' ( ) *+ ' .

& .. . - /.

% " ! #.

$  !  )  1 23 '4 56  .

0  . .

 7 8 9 :2  .

 (  ? .% . < = ( 8 *  #! > 7 ( .

( 0 ! #- :2 8 *8 ) .

 6 .E # 7 F  .@ A B! . D7 .  # 7 C.

  C71 9  ? G- 8 -!  .<C.

 .

 + !( *  ! ) F .

.7 ? .! .

6 .7 ) IJ . ( H.

 ( K.

( 5 .

 .

6  3 .

-J .

> L%  ! .6 CM 9 >3 6 .

% 'N$ .

 9 8 *.K5 '$ .

+ . .

75 . 8 9 O ? ( #@$  .

8 5 ( 5 .

 . %.)  "K ( .  5 .

 #P6 $ .

K ! .% . *.

 ( . 9 Q$ -6 : .

  .

 )  -.

$ > .+.Q .

 R ( $ .

6 . ) 0 5 ? ( &QC < 6  .4 1M #6 ?% ? %.

 (  ) !" ! @. 9 : .

J5   >J5 :C .5.

<C. % : -1 6 .

 6 ) L (  .K ' ? (  O  ( " ! 9 .1M .

 ١٦٥ .

5Q =C ( > .. ! .K1 ..F .١٦٦  F8 ? ?J 7 8 ( =$ ? K 5 ? ./.  05 ? ( ( .

 9 F 6 7 * 6 ! # A%  :C ( ) -M > ) N6 .

 41+$ )6  .

 9 L 1 % 3 .

5%. 9-6 *' K! .

K! R >( '%. 5 ( 5 Q )2P6 - . -8 * .

<C. 'J .

 .

 < .

 9 K3 :O > U  L!(  : V5 1 - :  .

 @ > W ? 6 " !X  $ -( @. 6 7.

: 5  V5 % .

1 78 ( #51   8 E ) -6  ?5 < 7 . ? ? : C ../. ..

 . . #1M # ) ) .6 5O  ( 7 ? @$ . . 6 U  - .

 M 18 :- ?  . :-( ' L U5  >4 Y ( A :C .

. - 1 5 .<C.

 6  . 6 0 -! Z: .

<C.  M 18 ) .

 ' .

?  >8 ' 6 ) K  -.6 ) L .

    >J5 5. .

% :C @.

0J( . :O ?  K ?7 - J 8 J5 .<C.

 ( (  .

K -6 [ &.

 < 8 ( 6 )$ *9 . – .

. 5 ]$ ( )  ) ... 6 - J ( :2 -\ ( 8 ) >J5 =  71 ( /. ( .7 ( '% .

١٦٧ .

  )P6 8 )  ( ) .

#J5 ? )^C LJ ? >  #P6 # ?7 8 ? LJ 3 ( &% #. 6 - J 8 ) .

5%. @6 9 . @ > # . %.

? . #6  A : 5 ? .? %.

. ? J  .

.+ > 9Z :C _. 76 :O .+ % 9 O :C 'K  :.OCO $ -( . .<C.

 U  -.

 .

 M1 ( #.

 : : :.

 F+ .

7X *..

! ? . >J5 &. .1 # : .

 > 9 A A  7 7 1 U $ X A .8 M C. % .

 X :# O ..

75 ./.  .. &%..1.

 > 3 #.

 `J 6 .1 # : .`J.1 '7 .< 7 .  : : : *? 8 a .

 " ! #. -M .. ' 75 .

$ :#O .

 #5.

% . .

:C 9! #.

 : : : .

8  ! 6 .

# #M 1( .. : -3 # . `J  >J5 > .

‫‪١٦٨‬‬ ‫ ‬ ‫ .

. ‪.. .+ . () /.

 = ! & . M ' .

% :#O‬‬ ‫.

م ا‬ ‫ ا.

‬ ‫ ا .

ن‬ ‫ا.

د اي‬ ‫ا.

...‬ا‬ ‫ ا‬ ‫ا‬ ‫ا س‬ ‫ا ز‬ ‫ا ‬ ‫ا" ق‬ ‫ار ‪..‬ا‬ ‫)(    . ء‬ ‫ا وا‬ ‫‪.

 ‪:   .

  :‬‬ ‫)(‪.‬‬ .

١٦٩ .

 U O( ) ) )  5 ) )( @ ( .   >  (   aJ 6 4 5 ? )( .

.

 #6  :-( M U$  56 *U5 ( 6 0Q 1 .

 : 97 % :-6 * -.

"  ' 1 17  ( ( 0 #.

$ 6 ' !3 ? > ?! *#.

$ .

  $ J . :  .

-! ?Q + >  A$.

 # ( ?  &% .

 #. Q  .

+ .$ .

b # 73 :  ' 6X . 5 .+ "!  5 F :.5 .

3 $ 0 ! .

! :.5 :> #e6 ? Z d .

 e@ M >3 Ac Z d .

\ :8 ? ! .

:5 * . O .

 : ' ( ( #.

$ K3 . K.

( 07 ! C6 '7 ? ! .

7  :. $ @ d N5 h` DMd . 8 ?! .

 -\ M l@ \_ W N( : (f j i' - \) I2O -! I 3 (k Z:\-Z. (  e$ Z".

:-.

>5 3 U 5 6 :-@ 0U % .

 Z: (m LQ l _ ( 0 .

 LQ 3 8 o  (n .

١٧٠  :U .

 -. 6 C.

 #.

5.$ 7 .

V . $ 6 -  . .

8 # ( #6  -.

$ ! > :5  ( . .

( > #.

$ :5  O #  O  ( > .K-.

$ '7 :5 (  > :5 .OCO .#.

#.

$ #.

$:  ( : 6 .

 ( 7 # #.

$ ( K.

 ) 6% .

 ! . C #.

$ ' ( #.

#.

$ #.

$ . .

( #.

$ ( > - 9 #.

$ #! >  : $ 6 MC      .

   p7 ? # Q 6 p#.

$ 3 A( #.

$ :5 #O :A( #-.

$ :5 O : 6 #.

$ [ .#O .

١٧١ .

  ' @.

 -.

$ . .17 6 @.

( & 3 :-6 !"# 6 ( [ .: 9 75 F+ ' 5 ( ' 6( .

6 5O . ' Q .

%.

 #.

$ ( >3 # .

  < #.

$ #! .+ .. ( ? ( :  . ! .

 6 5O 6 .! ' 1 #.

$_ : O .

 > 6 L! 5 ( #.

$ Y.8 6 5O F .

6 4.

5  #.

$  .

 .

. ( eq .

 F< - ( .! ' 1 . .K-.

$ '7 U .

 [ J #! 3  p.5.

 $ 6 #3 75 A F+ 6 [ p  '(  : M F+ ( BJ 8 $ 6 [ .7 .

. :- 6 .  ) > .:5 )Q8 U O \`  $ 75 /..

 : :# 6 [ : 8 .

5  .

8 .M : . .

 3 75 ( 7 ?  Y.( F<( ) : - # . 6 F+ [ .  >3 Q% : .

 6 #.

$ ?( O .!-.

'7.

#.

#.

( .$ 5  ) : [f  _ ^ ] \ [{ :  > W 5 U $ `1 .

: ) z a ` .

١٧٢  6 #.

5 U$.

#.

#.

$ 5 ) : .

 [k ) z s r q p o{ :: l" '!$ >  =1 .(.

#. :  J F+ r 3 C6 . < F<8 8 .

$  . ( . .

( ( # #.

$ ( &.

  BJ .' 8 #.

$ #! #.

#K.

$ #K.

 ( $ % :.$ : 0 5 ( 0 .OCO a( >3 #.

$ ( :5 - #.

$ ( 7(  (K@ ) :  6 [f .#.

#.

( : ) z Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â #.$ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´{ :>  .

#.

$ #l.

8 ( (K@ ) .$  @ '.

&1  U$.

Q$ #K.

$ ( '7 .1 .

 6 ( tP6 ) O K: ) 6 3( ) .

K ! . % .' 8 9 6 ' ! . a J #.E . (K@) >3 @! )2P6 :.

$ ( #.

$ IO : - U ( [k Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½{ :>  ) z Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë .( : .

١٧٣ .

  a J #.  : .

$ O : 6( [m : $ 5 0- + ?7 ) .

2 Z %d o K &%   $ % 6( U ( 6  .

   .

  & ' () *( )  +.% k{ :>  ' 8 #6 A #.

$ : #.

$ [f .( : ) zp o n m l BJ ? 6 #.

$ #! #6 A :K71 #.

17 .$ [k .6 > :- #. -6 $ .

$ 6% .

L! #! #Q5 : $  0U J 4Z .

 #.

$   4 7+ #.

$ .

' 8 # 6 A #.١٧٤  .

$ : eu #.

$ [m : )  #.

$ #! # A :! #.

17 7 K.$ [n ( . v 5 . )  6% .

#. )$ 6 .

 L6 F+ 6% .$ .

 17 U 5 ! > 6 * :- ( U5 D Z ( ?   9 .#. .

#.

$ #.

$ B.

7( #.

$ #! ' 8 # 6  :x.

 #.

$ [w .

. 6 ! O :5 71  "6 57C 6% .

 *%  -+.%  .

   .

 .

 .

  .

  .

.

 .

!"   .

   .

١٧٥ .

  . +) .* .

/ :6% > 1 97 ? < 6 #.

$ ( 45.

.  3 7 ? P6 # .

 -6  #( #.

#.

$ #.

$ .

&1 ) #.

$ 6% 6 M ( ?! #.

 .$ ?( : .K5 ..K5 . .K  6% p.

  :! :.

3 5 & 'D  ? h I :R 1.

( # ?. i \ A q y C #! &+ Y. D  ) D ( _ &+ K Z r C.

  Y.@.

-.

= y\7.$ [ .

  6 c [ Y P. 6% .& L :$ :O .

A ! % ( : . = : $ 6 ( :\z  .. )\ Z r ..

6 ( -!  .

@.. 6 '4 "! ( d P6 -! -! Y^( ) = : O % -! :8 % 6 [ .K .

# ! A 8 : . #l\ # > # 2O ( 4 )  r .

 = Y P... (0 .

.

١٧٦  7 ? . 9 #.

$ O :( K( K)$  ! [ .

).

Z ( `J >3 J17 > :Q #.5 U $8 r. K [ ' ! .

$ 8 *= >3 -.

5 .5% 9 .5%  ( 7 ?   .

 R?\\N d:Z-_ \d^( Z1N N \De\ { :> # 6 ! .

KV 9Z e6\N6 9Z \ D \#e \ ! \ \ \ ~QdN$ 9Z d ! h \ d:N Z9U \! N}3 >e\ U \ Z|deM Z#Z. . .

\d\ i.\ D5h.

.(m€)  h? \DI ZLh\ Z#e\ Z#\.

\D ^ C\I l}3 ) : #5 :C 'C7 #  ( 6 ! l 3}\ yz\.

>N5e  d \6N h= e dD yDON l-Z Z Nd \ H \-h.

NI$Z \Z-Nd\.

\ yz\.

\:\\I Dl N h:\\I D6 \L N \ D \-Z.

$ D6 \L N \ d \ \ #D J D d D \ D#DD } (^\d.

N d D \-Z.

() ( Z?IN5I :C 'C7 # #.$ ^ d \ >\d \ >\ D l 3}\ (^ >0D ) i D\ ‚_ } l 3}\ (^ D#D6 \LN d \ d^( Z)D$Z >\DI  I \ \6N N}3\ #Z _ Z \! \ I \BN\7 I \N\7 N}3 4.+N J d Z D \! \ I D6 l 3}\ (^ Z#Zh \\ D#e \ D \ (^ #Z _ Z \! \ I \ \6N .

K = < A ( -.

$ 6 a [ #\.

$   .

C 0"6 `J ) BJ( *= >3 > > A .

a ) :C 'C7 # #.

E 1* 2 p?2 .$ .E 1 #.#6 L ( #< )$ .

$ .

O8 6 M >3 r u  .   :. .

!X .

:   . .

   .

 () .

١٧٧ .

  \ N\ Z#Nd.

 y`_ Y\ N\ } \.

h!I N r R d \ D6 :d -h .

(nk)  \hD6 NI \Ll _N N\ N\ l ?Nd lNZ.h Ah! d N \ D \ { :> W .

 .J #. \ jh"d \ D6 M .

$ #! .

! #.

#.

$ r #.

$ [ .

 #.! :.

$ #! - %.

 3 G : (  1 '7 6 r ' . ' . 6 U ! #.

( . -57C : %56 .$ ) .#.'7  6 : -3 ( O( - Y.

$ #! % .

. ( < -3 :JI : ' .

1 1* : .

.

 $.

5 #.

  . Y - N6 ( u &6 L5 O @   +=u &6 # +.

< : ? #.

$ . .

 .+ 6 " .

5@  . .+ ) C.

+ .Q : ( 3 [ + ? + #6 ? A - + : ? #.7 .

#.

% #.$ [ A .7 . % .Q J( 9 #Ko  ? .Q .

 Y - .

.@ ( 3 6% .

#.

: &6( ?! 6 . U $( : #.$ #! .% .6  ( 3  [ .

$ #!6 U"!8 ) - . C ( #.

$ #! %.

0 ! : $ 9 .Z &7C K: J - 7 9 [ .

9 75 A ? 6 .

 '7 K  U$  7 > .١٧٨  I!" K J57C U $( (Q$ .K6 .Q  A u . ( . 6 >3 -Q"!( U"! %5 .7 .

 5 P6 . . 5 ( .

 > :5 !3 #.

$  3 : ? #3 @! 3 #.

$ a Q$ .

J68 a8 #P6 . = Q .1 .

 6 .7 .

  :( 6 #.

<C.$ .

( >3 ' $X ! .+ ." !X : O .

 #MC6 " !X ( #. :8 [ C.

#.

$ 7 6 .+ .

 .+ .V .

#. [ .

$  # 7 ) 7. #.

$ ( =1 6  7 >  Q ( ) L #.

 ".$ .

 - ( Q  (  .X 4.

5 L5 ` A+ . .1% L =1 G-. 1 .

 '7 6 DZ.

e \De oNO\ { :> 5 .N\ I }NO\N U \}d^( D#e hZ D _N.

  \ZNd \ _ N dN DZ.

N\ I _d\.

N DZZ.

I \\d^( l}3\ 4d\.

e . INN.(nf) .

 ( 6  .

. .

$  J( 4.

:  [ . )  J O .E -.55 UC! >  #. 5 p-  U 8 .

55 > W dD \DDcuZI h.$ 6 U ( > W .:- :-1 J .

>Nd^( qh.

(„) ?"8 ' d:Z-_ \-lo( Z#Z!\d"^(\ d:h-D_1^( .e { ::C #  !" >  .

١٧٩ .

  - W J  !" &  BJ@ ) BJ & A( [ #3 ! -8 .

 -.

E "( !p -8 7 .E - ! . 9 -M( A #.W J - u -8 . & 6 A( .

$  0 (#.

  6 -M #.$)  P6 .1..

$ .<C.

3 .

6  3 a( L!(  0  3 :M( >-.( #@$  0 .

( .1 > ( x.

(  4M  3 ? ( .

5 >3  0  3 .

B7 .

 r. X ! >3 1.P.

-! 1 > = &% 1 zJ1  ?5 >  =1 ) 6 O( - ' $ -.1 M . =@ 0Q =1 .

!3 >3 > ( =1 a( #.

 .$  .

0!" 0 .

#.

() "" (  #8 * #.$ .

! ) BJ -.$ >3 7 ? .

 #.

$ 16 -.

$ a@.

 :-6 Ou 9UK ?! . a 3 .

( ) X *5 # 3 >3 v 5   - ( . -.

7 .

 %.

-. :-6 . .

$  . :  ..$ '7 .

  .

    () .

١٨٠  '+# -3- .

+ : .8 " ! : . ! 7 . + . X Q J  5 ? 6   8 *. ( ?! 7 ? (  : 5 ( ?! (CO) .. a L ? .

 .

 0 %D = &Q 5  .

   6( ' .

 .

. ( ?!6 .  a -   -55 6  M 18 ? : .

LJ 7( 6 - J . ( 7 ?  3 ( ..78 -  .

8 5  75 .

 0.

. ( 06 4 ? . > # " ! .

+ ( .

 Q #P6 --.

 6( ? >3 :- . $ .

 ?! U5 &$ 7 . " ! .6 >3 .55 .! .

( '   .

 ://)5 :CO  &. 4& //) -6 %+ A 8 :CM 6 (:CM) M1 .?% ./. '!$ 17   6 55 : . 3 . . `C%7 6 # I J 6 . ..

 3 . > < 6 ":CM" M1 .

@6 >3 :CM = :C 'C7 # . 5 6 !.

?% . r. : 4&5 . `C%7 6 # J < 6 . A" ! > >3 55 > . : .( .

١٨١ .

. .K  : 5 '+#5 .K ?% : .  :' " ! a( :( .V >3 .#3 Z Q 7.$ U$ 5 :A( .K ) B..

 L . C # J < 6 .  . : .7 > . () "9 K3 9\ Z ( # ?% :# 9 U$ 9 .-. : !"# 5 .55 > ' 3 .

$ :.-.5 .

$ .

75 .

 r. >3 r 55 - ! . ( .+ ) ( 3 :3 76  .

. C )  @.

) L ).

 9 7 # . % -P6 A" ! ! >3 ) -M LJ @ 6 ' $ ! .' 6 .+ ) "! .K7 .

. 78 > > K A :/ [k ) :CM .5 . :  6 .

 . 9 75 A  >  L 6 : = @ : :C 'C7 # ( 5 > ( : ..5 .

9 75 A  55 >3 :-!.@6 55 :CM \) #.

$ ' ( #.

$ #! K( #.

$ ? .

6  -J .

 6% ?5 *#.

$ ? .

6 8 &% 6% 6% ( ( L% ( -.

.-.

$ . C ' $ U  .0 .

( #.

$ ? .

6 ..

:   () .

١٨٢  #3  #.

$ #! ( .-.

C KP6 ' 6 K( & 6 M +. $ .

 +.

 ' 6 M #.

$ 6 ! .

 : $ 5  6 *#.

( ? \ # O( #N.$ 6 ! Le$.

 > .

( :( 6 \ : #( ) 6 K N #.

$ ( H O 3 :5 : [ .M . < x.

[ $ Y 6 [ -.

#\.

e$ ( 8 O .

# 3 # !$ #(! 6 0 ( 3 Y ! Y  #2( <C.

&QC < 6 ) 8 : ! L ( L  -6  ( ? 56 6% 6 #.

$ > '7 .

! [ #. ( ! ( .

E :#.$ : #( M .

$ 6 6% [       .

 8 6 ' 6 K( [ .  : .

١٨٣ .

  ' : ( ' C F .  '+# +.   M1 .% 8 M1 a .

  ' #6 ! A .7 ? 0 M 1 ! Y : 8 : . 5 ? 6X .

#. >3  (  ' :5 .K ' [k .K7 ' [f .

#.

$ .

-6 `7  :9)" '+# :# % d:__ lz 0DON d:_N Zz\.

Z N_Z\ d:_U \! d N h? NDI ^d^( \ { :> W {fw}yh.

_ ^ o.q y? ND\ yo D#2 \z :_U \! d N RDON \ _1d \\ h? NDI \D \_1I.

Z Z#N\dJh \L\.

e h\ Z#2 D#h.

AD d-\ h >N}3 D \_M  hz :Z-Z!hI.Z\ h:NCl .(f„) ' Q  R:D5Ndq i%\D7 >N}3 d:h-D d-\\ D#DI}Ph.

[#.

#.

$  :O - ‰ 6 `J L !.

 .

 - -. .

.K7 ' .$ [ .

 > #.

#.

$ .

`l7 [ . - – #.

$ [ .

 K7 - ( -.

. C .55 .

q .

& &Z% -.

_$ > #.

#.

$ M1.

`7 #.

$ [.

q – #.

#.

$  :O 8 ..K7 ' .

 #. -   6 ) [ : $ _ Z .E 6 %. ..

 :" d 3 z . " y% _ . 6 C ()% (  > "  .K.

8 .

&1 :( K  $ 3 ) .

6 > " d3 :5 )Q( > a .

-  . :" !# :   ! : () .

 ( BJ !p .١٨٤  56 55  6 [ % – . -"+ % .55 .

a -.

$ :"C.

# " #.

#.

#" :   $ ( 5 . .$ -  :9* '+# :.

 .

D c D+ } 5 d h N +I 6 #3  )J :"C.

# " X P.

 #.

 )J .$ (( .$ p  2.

5 )J #" :K.O3 :.

$ : 5 .

( 5 . 'D + B Z .

7 .

( .Q  h 7+ ‚ M 6 :_ >.

q Z d_ .

.l7 .

 " & N ( .. r !1 ) 6 Z Y - 3 /. -Z7‚ &8 > ..

l7 :_ >.

q + .

5 B.

7 [ 2.

 . 9 $ %(  ' .. 5 6 a .$ 7 9 [ -M 6 – #6 '  6 ' . ' '+# : 6 ' .<C.

' " #. -M .

#.$ J [f .

$ -6% .

-. .

.55 -J<(  5 6 '. $ 'K > - 6 &( [k .

K a . .

 % [m .

١٨٥ .

5 @ .   . )  ! -( ) * 055 ! :C > 1J [n . Z? 8 J ).

 ! > ' 1J ' [w ..

% + () *( . ) '+# +.

  .

  .

   .

١٨٦    4h-l 0.

DON o \.

h!I DN N\ o \.

h!I\ ZFd^@I _Z!dN \:d\{ :> W [f ... : #........(fn) " ..

.$ F< ...... :#..

. :#.......$ #! .

#.

. :#.$ .......

. :' 8 : $ [k h:} e3 ( -N6@6 4' h=8 .....$ .

: #... NID 3 l@ .........

... :#... :' 8 .....$ F< ..

. :#...$ #! ...

#.

.. :#...$ ..

$ : $ [m h:\ N%d7Z 6 Z:- Y(  :-\D 7Z :- c\6 o .

. : #.! Z: ..........

.... :' 8 ...$ F< .. :#..

:#.....$ #! .

#.

$ ... :#.....

$ .(wŠ) Z \!d\I\ __ \I lZ-e^@N { :  >  [n ! [? [( x.

[ u [r : #.

$ a : $ [w .

 6 & N $X 2O.

..... : #.H  . I % K =$ ...

$ (  :> W [„ \ZN N 6N }d\I e_ I_DN C N 6N d:_d7\\ dN\ U \‚ \d\.

(fk€) U  0Dl 0_1N< \ N \#2 l}PN6 I_5eN\ IZDd7_ }3\ D. I_ D d N ^( IZ D%N dN N\ { .5N e\ Z I N .

١٨٧ .

  : #.

.......$ ......:?.

.. ( ) 5 [? ( ) [( {%$ h @ = 2 } ::C 'C7 #  [‹ ........:?.....

 ( ) 5 [? ( ) [( :.

:?........ [Š d"q )_5QC...... ( O :Z ! ..

 76 6  @ ( ) 5 [? ( ) [( : 6 #. -M1 .

$ #! ? 6X  #.

$ 6% .

[€ :. .

 .

( .

 5 [( ?( ? =. .

Y - ' - O ".

( ? .

 : ( 6 - l .H  ? >7  0-.$ UZ  .

 p -.

 : :O : $ [? 9O B : 6 & M 3 i $ F( 9 ! :) 6 ' 1 :O : 5 '( Md  $ 5 [fΠ d ` : >3 :   -NM -NM K _ -NI( - .

!.

........ :  (   ' a .. K3 2 ( e _ .............

  $ #.

..$ .........:6% ..

.... :  (   ' a ......... ..(nf)  {\:D5\ I \Bz Z:h-dN\ NI\d^( I}3 i \ D6\} :>  [ff ......... C .

B -.

$o .

...١٨٨  ..:6% .......

C : $ [fk  i 6" #3 % :- #! Y . .

........:' a :>  [fn D \_M  \D \= e \rhI........  ..............( q $ 3 y: ......:#  ....: .........(f) :....... C ............:' % ....:.:78 >  ..............5 .._} \)dN}3 Z9 NI\"^( y? ND N { ......................

55 >3 :O #.3 h  >N}3 :.

:#......$ >3 ..........  z ......

....$ .:.......55 ..........

١٨٩ .

   lD \)IZI Zah"N\ U N$N \ \)IZI Dcu_ D)IZI \)} \ l:Z-e }_ { :>  yD N iU d N$ ‚ _ \>N\ \)e }3 Z d . N I \)D \h.

U N$N \  D_ \ U N$N \ "q D _ \ U N$N .(_ ) J (" ) : (a") J (u) > W ' 5 &% >3 M 6 & .k„ V : ' J  M [ .

% .

> 'K  ( ( 3 > ) # q"D Z #" > ) # ) u 8 9 > [ > # .

 [ #( ' 5 C! 6 X . V 6 ' J )!" >!  " J M1 .

L! 6 .9z J U$ .

L! :>! :5 4 .

% > ") ) >.

( )J( 8 F.

8 - : . ? & .

% [k ? !X & .

% [f 1 .

( 6% C .

OX .

 ) : :( : - ::$ .

( ` : K .

( ) [ #.

@ ) i >3 . ( #  .

$@.

 #.

 d\ #D \!J \F JI 3 . 6 ZI\ _.

Z \-Z.

e\!N \\ {fŒ}>N$I.\ \ Zee\\ { :> #5 :#6% C 1 # [ {fm}>\d\ N\ \-D6 _Z\ N l:O_ {fk}Y\d.

_I \ e >Nd7\ ADe {ff}>N5I$^@I .>8 .

١٩٠  :2-!  6 >5$8   & .

E [ . $ .% C. &X > ' " -6 . 01 .E 4.H' # #! H ?  #7.

O 6% (  3 : .

1 ( # [ 5 5  :-N = > Q$ d 3 >! 9 @$ 9K J U$ .  : 0 O :0.

L! #( 6 & .

% .<C.

 ( 5.

 -M  75 ` J3 > 4  ( :.K J # .

 L! *> W 17 C! E F .

 6( & . C.

% .&. > # .

 # %6  J .17 .

17 >1 :O . .

OX .

 ( .1 . #5 .17 C.

O( .

 C.

 & .

E -1 .%  .1  C O .# .

O3  6 * J .

 5 C. . 9 u> &5 "& .

()".% 6 .

O # P6 #  .b @l\-Z J     ! .

 .

  .

   ': "% $&  :! $  .

  .

($!) . () .

١٩١ .

   .O . $ 7 .

 F .

6 0 Q $ = !  =1 6 '+ :C 6 9 # :-J .

 5 = ! P6 ) * 5 >3 A u 1 5 #( 7 0 75  < C  3 LJ 6 7 ? 6 # .  .

-6 # .5 < #P6  #6 ? " ! 3 ( # . B7 C6 .1M .

 . ( .

X .

 . :V5 6 #O( \d < N _Oh.

(ww) : \_N6cuZ _ N \)}N N i.\ l Z:o5N :\ d \ \ { :> W • .N \ \ Zh d!oI Z:DI5Z _. (k„) : 8  \ Z Z $ I \ :!&.\ \ \\ d:Z-\_1^( e}3 \_Dd-Z }3\ Z#I\ \d@^I\\ Z#I\ \d\-I\ d:Z\ {:> 5 • .

 .V 6 -.

$ Y [ . 5 : >8 . 6 * > .

 " . :M  )   . " ". - U"! . O .: = ! > "-" – 5. -( M ".

. L M1 6 #.& . = ! > .C 1  &1 : *"@" . O . ! :. .> 6 C.( 4.+ 6 = ! [ . Y. E .E 6 [ ..# $ :A( = ! : 5 .5% ! :.

$ : `C%7 6 [ .

١٩٢  : = ! :5 a 6 :U$ 6  #6 51  :  [f :9 $  -Q  -.

 :A.

 [ %+ d! 2 3 '_ d!e  D  ) \ ‚ D 6 N d Z D  .

 _  N @6 :5  o .

: U . \ D c o( 3 .: > .

8-$ :> . Y.

>8  6 :  : .

(  [ ?Q  7 6  7 K 7 ? ^ % I .

 6 . 3 =u ( . ! . 3 :5 Uu-6 .  .

:-Q ( 7 6 :- ( a 6 M1 #6 .< :%5 .  : .

  ? :9 $  -.

 ( -Q (  :! > 6 A.

 [ - J 16 >.

5 D u J +6 I.

 3 6 C. *Y K = J 6 J < .

= ! 6 . - K8 : 6 : ( 6 ( .

= !  i&\d.

Nd}3 dD \-_}Q N%\.

RŽZ_6 >N\ \}QDeZ { :> W O .

[ .(wn)  R \ hd N e ! \ I >N\!\ \ Z.

 \ d \ d:Z\ \Iq D' \\I D6 d:Z-Zd \ e\J \De { :> # O 6 [ d:-Z e^( \ _ D d Z .(fŒn) - 0 IZ7 .

١٩٣ .

 [ .  W 1< 1D< W - :( ) ::C # 5 1.Q .

 # ?6 .( -   & . U ( 1< :( ." = ! = < -( ( -.6.& )@6 > :7 6 .M1 .

 O .Z .V 0> -6 K( &. 3 > >8 -( )3 K. %$ # M 53 %$ #6 .

.b '1 73 ? % ?% . .

0 ! >  -  -6 ! ( -6 6 5. @ ( : 2 .K+ 'O ' 5 -M3 ) #6 .

%  ( .

E ?% ( #@$ A =! 9 ) #6 CO  O  7 5 ? ! 6" ! ?%  -6 . ()"?5 ( # "- 8 # ?% 7 ( C +: "$* &  :!   .

  .

($!--) . . () .

<C.١٩٤  .

 .

 9 ( .

 U O( ) .

. ( 05 ( 0J ( 0 5 ? 3 ... 3 Y@ .7 . . ) ?%3?5 K" 6 -K7 .@ ( L% ) /.% = .

. .

1M .3 .6 ( .

@ ( E . A8 )h ! .

   #6 8 #K!  ? .

K!1 ' . ..

 . .M1  . 1 @ ( ?! .

 '7 9  3 ( !  .

&z -6 ! > -.

 .. 7 .6 .% % .

-.

 7 :7 -K! .5Q P6 .1 .

١٩٥ .

    .(nn) :! \ d (^\ N \(^ \ Z #Z e(^\ } {nm}>N.

(fŠ ) - _Z :Z\ ~NM N5d^( :-Z.d (^\ ) \ \J d (^ \ Z #Z e(^\ { :>  [f .

\dN\ { :>  N\ _ N\ D __M N\ D7\.

I\ >\d^@IN AhNd\ \\ { :>  .(kf) % 6 Z\ N }M D [nm) :! \d^(\ N \^( Z#^(\ >Nd.

.......^(\ \)\dJ^( \Z Z#^(\ { :>  .......(nw .............:. ...

 E 6 & .

......:.........................% ..

  d:Z\ \.

d ^(\ d:Z-\Z!Z \Z.

...(k‹) .....:. ..hdJ\ _..............N}Q N\I d:Z-Ie6\N N3} N dN 6N { :>  [k .......

E 6 & . .

% :.  .

8 6 [m 8 9( A ( ( A )J( >.

( A ( [ ) .

.

%. ( 5 'U Z.

 ( U Q [ & X ..

7   .

 Q $ [ U U .

 F8 )J ?! U$ L.

.... ..:? & . 3 [ :9C( $ r........

.........: ..:? !3 & .% [( .....: ......................

..: .........% [? .: ...............

١٩٦  Pj.

\ \ D \)_ Qc h!\ D#h.

% I D_ :d N \.

h _ %\(^ ^ N56N i D .

\ \d < N N N \6N { :>  [n .(kk)  RD5\ jP\.

N h.

‚ _ ‚  d \ { :>  N }3\ { :>   .(f) '"- 'i "\ \  'i "\ \ Z .(Šm) U  D#h.

I ZN(^ Dd .:.. ....... N I h(^ hd 8 ^ \z y d (^ :d Z U \! .

...... z 5IN..... E 6 = ! ....... ..............:...:. K :- } ::C 'C7 #  .... {5__...

........  6 = ! ............. : $  J > 5‚ ......:......

...... .................... J >(  ! ! A 7  :9C( .......O8 r.........: = ![ ? ........: . :: = ! [( .......... .

 .

 ١٩٨ .

١٩٩ .

   .()  .

 .

  .

  .

  .

.

.

.

 .

.

   .

 .  .

(#$#%) " . .

! : .

.

  .(#''*)  &    .

.

 .

  #! +.-/ &  ! "!.

() .(#$#$) .# $ %& ' !" !#  .

+1 .

0-.

& )$ (  $ .

 3 1 #! 2.

.

& ! !& $ %*+ %" &' .

 .3 1 40.(#'%) .

.

 .- .

 .

.

& 3 1 + 5 6 & #! ! $ + ..

.

() .

.

& *# .(#''7#$#*) " .

8.

3 1/.

 . 50 !/ % #.

(#''%) +./. -. # .

& 0 & 9 : . <= > 0#1 234 / )) .(#$#) ! .

1 .

3 ? +.

40.

& 7-  #. 53 6 0) .

.

.

(@ ) &9.) .

 1 & @! 8 ( $ %-/ $  1.

.

(##$) .  .$ . &.(#''%) &. & 10 $ ' ( .

& A! $    .($) B5 .

.

 & % % ".

# & 3 2 .

 .(* )  .

& 9 '.

 $  C.

1 +. .

.

50 %.

 ' &  4 56.

  .

٢٠٠  .(#$%)#! 55.

&1 3 1 + 5 6 & #! )$  . + 4 .

(#''*) .(#'A') . -3  .

 .

.6 10 #! <-/ %-/ $ " & " .(@) .

 .

D8.

10 =.

( .

() . (" .

 .

1!.

(#'77) . E1> & 7- 2/ $ $$ 7" .

 .

D8.

10 %   .

 " 1 .

0.

 .

F.

&6 &   $ 91 .

.

(#''7) GH9 & . 8" .

1 .

($) . IJ & <>   ? @A : . &  ..

(#'*')  ' -  . .

< " .

.

& & 536 &A %.

. ' &  =.

  .() " .

 01.

#!   3 " .

   .

< 9 .(#'*$) 49.(#$7) .

(#''7)  . 10 ! %-/ % $  / .

& #! %#B  %7 %  & 3 " .

 1.

.

I .

& #! %7 % 1 /  / .(#$)  K 5.

& ' .

 - " C .

 .

 ) 3 .(*) .

&.

@! .

! !$ ' > .

 .

.

(#$#%)# ! 59 1 & /. & ' .(#$7) .

 ".

> ) () *'  .

+1 .

0-.

& ?!/ DB $ >#  "? .(#$) .

٢٠١ .

 /#$$) " .

 01.

10 $! (   .

.

 . &.(@ .(#''@) 2  .

4 M $$ &".

 .(*)  .

& % %.

 ' & : @81.

(#'*$) . .

 D8 )$ ( .

.

 .

  +1 .

. B.

10  %.

 %7 ( &.3 1 IM. ) .(*) .

& $! %/ $ 7 .

.

) ! % %.

$$  . ' 6C : @A .

  " .(A) " .

40.

.

 & % %.

 .

London: Kegan Paul. Clarion، Brighton. I. Plamer.    Andrew. C. Cambridge. (1991) Semantics. Glasgow: Glenview. Cambridge University Press. (1998) Universal Letter Writer. . Reyes. (1970) Seven Steps to Theme Writing. E. I. F. Ogden. and Richards. (1949) The Meaning of Meaning.

e¹eF «b³Ž pK*« WF Uł lÐUD .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful