Osnovna škola: Ivan Goran Kovačić Zdenci Učitelj likovne kulture: Vedrana Filipović Marinić Školska godina 2012

/2013.

ELEMENTI, NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA ZA LIKOVNU KULTURU V-VIII razreda.

OPISNO PRAĆENJE:

Provodi se tijekom nastavne godine i unosi u rubriku bilježaka.Blježe se praćenje , te zapažanja o napredovanju učenika. Upisuje se nadnevak,zapažanja i ostali podatci koji moraju biti jasni i koji će koristiti učitelju,učeniku i roditelju, kao pomoć u praćenju i konačnom ocjenjivanju učenika ( teme, izvršavanje zadataka,dodatne aktivnosti,napredak u radu …)Izuzetno se može upisati ne donošenje pribora…)

ELEMENTI VREDNOVANJA:

Izrađeni su prema rubrici za likovnu kulturu, te prate – Izražavanje crtežom

Kolorističko i tonsko izražavanje Trodimenzionalno oblikovanje Grafičko izražavanje Razumijevanje i vrednovanje osnovnih odnosa u umjetničkom djelu.

Vrednuje se stupanj uspješnosti rješavanja likovnog problema vezano uz vizualni jezik koji se usvaja u nastavnoj temi:

1.

ORIGINALNOST ( posebnost, neobičnost, maštovitost, originalnost likovnog uratka….)

2. ESTETSKA KVALITETA (osjetljivost za likovne probleme, razina estetskog senzibiliteta, razvijenost smisla za estetski doživljaj….)

3. LIKOVNO TEHNIČKA IZVEDBA ( vještina,poznavanje i pravilna uporaba likovno-tehničkih sredstava. Poznavanje svojstava te vještina primjene za svaku likovnu tehniku, urednost….)

4. ODNOS PREMA RADU: (samostalnost, interes, aktivnost, upornost, povezivanje stečenog znanja i iskustva s novim )

Prema Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 2. st.4 – „Ocjenjivanje je pridodavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja učenikova rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakog nastavnog predmeta“….

OCJENNJIVANJE RADA I LIKOVNOG URATKA

ODLIČAN (5):

Učenik/ca je izuzetno uspješno zadovoljio sve sastavnice vrednovanja – originalnost,estetsku kvalitetu, likovno tehničku izvedbu, odnos prema radu.Istraživački pristupa radu,samostalno primjenjuje likovne sadržaje, te u cijelosti prikazuje bogatstvo likovnog jezika u svom likovnom izrazu.Odlično poznaje i spretno primjenjuje likovne tehnike rada.Vlada teoretskim znanjem,ključnim pojmovima.Izuzetno je vješt u vrednovanju i samo vrednovanju svojih i učeničkih radova,te umjetničkih djela.Redovito ima pribor za rad.

VRLO DOBAR (4):

Učenik/ca je uspješno zadovoljio sve sastavnice vrednovanja s manje osobnog istraživanja.Radovi su nešto manje originalni, korektne estetske kvalitete likovno,tehničke izvedbe.Odnos prema radu dobar uz nešto manje samostalnosti u praćenju sadržaja rada.Izražavanje likovnim jezikom nešto jednostavnije u likovnom izrazu. Dobro poznaje likovne tehnike ali ih primjenjuje s nešto manje spretnosti.Teoretsko znanje i ključni pojmovi slabije usvojeni.Solidno se snalazi u vrednovanju i samo vrednovanju svojih i učeničkih radova, te umjetničkih djela.Redovito ima pribor za rad.

DOBAR (3):

Učenik/ca nije zadovoljio sve sastavnice vrednovanja. Slabije prati tijek sata a sadržaje rada primjenjuje bez osobnog istraživanja.Radi uz poticaj i izražava se vrlo jednostavnim likovnim jezikom.Često ne prati likovni sadržaj rada.Slabo poznaje likovne tehnike.Radovi su često nezavršeni. Površan je i slabo vlada teoretskim znanjem.Ključne pojmove zanemaruje. Ne snalazi se dobro u vrednovanju i samo vrednovanju svojih i učeničkih radova.Slabo vlada teoretskim znanjem.Pribor ne nosi redovito.Treba redovito poticaj i kontrolu.

DOVOLJAN (2):

Učenik/ca ne zadovoljava sve sastavnice Nedostaje originalnost, estetska kvaliteta je ispod očekivane razine, likovno tehnička izvedba vrlo loša. Učenik uopće ne istražuje unutar likovnog zadatka.Na poticaje slabo reagira i ne prati likovni sadržaj rada.izražavanje likovnim jezikom mu je iznimno slabo.Ne prati nastavu. Likovne tehnike slabo poznaje i primjenjuje. Često nema potreban pribor za rad. Slabo reagira na praćenje rada i poticaje. Loše vladanje teoretskim znanjem,ne poznaje ključne pojmove.nije savladao vrednovanje i samo vrednovanje likovnih uradaka.