HIGH SCHOOL FOR GIFTED STUDENT

Hall D - 136 Xuan Thuy Street – Cau Giay District – Ha Noi
Tel: +84 - 04 - 3 7547 661
Fax: +84-04-7547 823
Email: truongchuyensupham@gmail.com

ACADEMIC TRANSCRIPT
Student name:(First)__________________________(Middle)__________(Last)_________________________
Date of Birth: (mm/dd/yy) _______________Gender:_______ Graduation Date: ________________________

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Subject

1st
term

Grade 10
2nd
Final
term

1st
term

Grade 11
2nd
Final
term

1st
term

Grade 12
2nd
Final
term

Math (Toán)
Literature (Ngữ văn)
Physics (Vật lý)
Chemistry (Hóa học)
Biology (Sinh học)
Geology (Địa lý)
English (Tiếng Anh)
Technology (Công nghệ)
Computer (Tin học)
Civic (Giáo dục công dân)
History (Lịch sử)
National Defence Education
(Giáo dục quốc phòng)

Signature___________________________________________________Date___________________________