1.

Tính tư tưởng cần phải được thể hiện trong việc làm chứ không phải trong lời nói suông. Nó cần phải được thấm nhuần trong cả cuốn sách, chứ không phải kêu choang choác ngay từ trang bìa. Lời nào có thể nói ở cuối thì chẳng nên nói ngay từ đầu. Daghextan của tôi - Gamzatop Tư tưởng không phải là dòng nước đổ ầm ầm xuống qua các tảng đá, chỉ tung bọt trắng xoá, mà là mạch nước ngầm thấm nhuần lòng đất và nuôi sống muôn cây Daghextan của tôi - Gamzatop Thơ không phải là hoa trong chậu cảnh - ở đó tất cả đều hiện ra trước mắt anh, anh không cần phải tìm kiếm đâu thêm - thơ giống như hoa trên đồng nội, trên rặng núi Anpơ, nơi mỗi bước đi lại hứa hẹn thêm một bông hoa mới, diệu kỳ hơn Daghextan của tôi - Gamzatop Đề tài là cả thế giới của nhà văn, đó là tất cả nhà văn. Không có đề tài thì không có nhà văn. Mối nhà văn đều có riêng đề tài của mình

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful