You are on page 1of 115
mali Anette Althén Kerstin Balai ‘Sune Sisriot Ake Viberg Natur och Kultur ‘eHelsingiors © tat \ fan ‘ ESTLAND | ‘ping OSTERSJON BOKFORLAGET NATUR OCH KULTUR, Kandi Fagan, Box 708,178 27 Jie Fadetton: Box 2723, 12 84 Sodthalm “i 83 860, Fx 08.489 6730 Epos nlorak oe itor won 26 Proje 0 rxecietr Ing ae Bisco Fite Gretta och ersag Link Grafs Fur & usvaton Telninge spit deme bok Maré Eng eatar_Hare Drak lomsipes ine Sip Scents 10-11, 41) ‘vcr vet rl tg fata kr, men om Sea she hit got tel ler om ot tg mtn fl ad aban Be ‘okasrne on Kona sep arszanaluyrok se ® opiringsorbud! Ost ver sya agen om waphowsit i mpg ‘Sotepeingsvalet oven balst BONLS-vaed deta vere ts comet ernst Engingeate fr erg avait ve anata Kpira or undevissa Koplering fr undervenngeindaml av denna bok iades halt frbuden Lan tie av age kommer koirng ve valet anni otiitt gta, saan nang made svatnvar och ora tg vphov il stagexndsskyiohet cia 53 on 55 fag 1980729) om upovrai erea ch onstariga vr ‘22008 Anais Ahn, caren Rar Sinn Ser Aba Vere och Boterioe Nate ot ult Stckromn Pring Mak AB, Mans 2008 Fran plans anc 'sa0 19: 9780127800001 '53N10:9127500008 Till léraren [Mil 1 ir en nybirjarkurs i svenska som andrasprak. Den bestir av tl elevb3cker ~ en lirobok (med ed) och en dvningsbok ~ samt cen lirathandledning. Fortsiteningen, Mal 2, har motsvarande Komponenter. Mal I och 2 kan kompletteras med Mélgranmatiten, som finns pi ett flertal olka sprik Houvuddelen av texterna i Mal f och 2 handlar om familjen Aberg och nigra av deras grannar pi Granvigen 4. I storre delen av Mal I har dessa tester dialogform. Grammatiken i Mél 1 foljer en strikt progression och det ar i beriteelsen om miinniskorna pi Granvigen 4 som eleverna moter nya grammatikmoment fr frata gingen. Varje vex flje av en eller fara grammatikrutor med hhinvisningar till Mélgrammatiken och sedan kommer Ovningar. ‘Vid en del Svningar i Mal 1 Livobok stir symboler som visar att de ar eankea for arbere i par eller grupp. Frin minga dvningar finns mojlighet ate gi vidare till Gomingsboken Sidor som ir mirkta dialog ir helt fristiende frin bokens lopande berittelse. Hir presenteras och Svas nyttiga vardagsfraser. regel ingir ocksi en hirioning i dessa dialogavsnitt. Hérévningen finns natusligtvis pi eden (se s 224). Alla texter och dialoger fs av en lista med nye ord som ska sksivas med dversittning i egen skrivbok. Pa firgade sidor finns Gvningar i wtal och betoning (prasad). Varje kapitelinnchaller en kort fekzatext om svenskt vardagsliv, leultu eller sambille, Ordfrrid och grammatik i faktatexterna ligger utanfbr kursen. (Samma sak giller fr Svrigt ocks! alla ‘yningsinstruktioner i léroboken.) slutet av varje kapitelligger et ildrema som ar tinke som wundeilag for fria saat. Uppyifier ull bilderna Gas i duningsbukes | irarhandledningen fir du tips pi hur ni kan arbeta med Mal 1 air finns ocksé kopieringsunderlag med extra Svningar, tester och facie tll irobokens ovningar. ‘Vithoppas ate du och dina elever cha trivas med MAl 1 Forfattarna @ §eo