P. 1
Behind the Lie Greek

Behind the Lie Greek

|Views: 0|Likes:
Published by Adonis Galeos
translation chinese
translation chinese

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Adonis Galeos on Sep 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

πέρα από το ψέμα

του Nick Rongjun Yu

ΧΡΟΝΟΣ: Το παρόν
ΤΟΠΟΣ: Χώρος κατάλληλος για ανακρίσεις
ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, άντρας, 30-40 χρονών.
ΓΙΑΤΡΟΣ, άντρας, 35-45 χρονών.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Και λες δηλαδή – ότι ένα Γουρονι !έ"α "το πανι#ό του !πορε$ #αι να ρ$%ει &ουτιά #αι να πέ"ει από !ια
'έ(υρα)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι ε$πες)
Φωτίζεται ένας απλός αλλά ασφυκτικός θάλαμος ανακρίσεων. Σωληνώσεις διατρέχουν όλο τον χώρο. Είναι
ανεξήητο. !ι ο ανθρώπινος ορανισμός πνίεται.
Πάνω στις σωληνώσεις "ωραφισμένα με πινελιές λευκές σ#μ$ολα% αλλόκοτα ράμματα% μια νεκροκεφαλή και
κόκκαλα. &ι στο καλό συμ$αίνει εδώ.
Αχνό φως στά"ει μέσα από σχισμές στις σωληνώσεις. Ε#θραυστο. 'ειλό. (αραπατάει μες στη μα#ρη σκοτεινιά του
χώρου. )ερό στά"ει% αραιές σταόνες πέφτουν. * ένας σωλήνας έχει διαρροή. +α"ε#ονται αρά μέσα του% σπρώχνουν
η μια την άλλη% λιστράνε και πέφτουν% συνθλί$ονται στο πάτωμα% υρές εκρήξεις. * μελωδικός τους ήχος συνεχής και
μονότονος. !άνει τον χώρο να μεεθ#νεται% να επαναστατεί μέσα από τα στενά του όρια. * μικροσκοπικός θάλαμος
αρχί"ει να αποκτάει κρυφές διαστάσεις% τα δεδομένα είναι πλέον ασταθή.
Ένας άντρας κάθεται ήρεμα σε μια καρέκλα. , πλάτη του απολ#τως ευθυτενής. Είναι $υθισμένος σε σκέ-η $αθειά ή
το μυαλό του πετάει αλλο#.
Αν μπορο#με να $άλουμε συμπεράσματα από τη στολή του είναι αστυνόμος ή τουλάχιστον το μάτι που θα τον δει
ισχυρί"εται ότι κάποιος ανακριτής θα .ναι.
Περνάει ώρα πολλή. /αίνεται να του έχει έρθει κάποια ιδέα. 0αρε#ει ένα πακέτο τσιάρο από την τσάντα του%
$ά"ει ένα και το ανά$ει. !άνει μια ερή ρουφηξιά σα να θέλει να καταπιεί όλο τον καπνό μέσα του.
Μετά% κατε$ά"ει άλλη μια ερή. * καπνός αρχί"ει να ανα$λ#"ει από μέσα του σχηματί"οντας κ#κλους όπως
ανε$αίνει στον αέρα. 1νας δαίμονας που τον κοιτά"ει με $λέμμα παερό και τον κυκλώνει.
Ο 2Σ&3)*+*Σ απλώνει το χέρι ια να τινάξει τις στάχτες από την άκρη του τσιάρου του. &ο χέρι του τρέμει και η
στάχτη πέφτει έξω από το σταχτοδοχείο.
Στην επόμενη ρουφηξιά πνίεται και τον πιάνει άσχημος $ήχας.
Κοιτάζει το τσιάρο στο χέρι του% διστά"ει μια στιμή μετά το σ$ήνει. Σηκώνεται και συνεχί"ει να περπατάει. *ι
σόλες του τρί"ουν.
Τα $ήματά του παραπαίουν. 0άχνει κάτι. &ελικά μάλλον το $ρίσκει. 1χει σταματήσει μπροστά από το κουτί με τις
ασφάλειες στη ωνιά του τοίχου.
Ανεβάζει τη μία με δύναμη. Αντηχήoεις στον χώρο.
Φoτα. +προστά του ένας τεράστιος τοίχος με ένα υάλινο τμήμα. (ίσω% στο $άθος η απομόνωση.
Eαçνιkά ο 452&6*Σ υλοποιείται στην καρέκλα του θαλάμου ανάκρισης. Σηκώνει τα χέρια ια να προστατευτεί από
το φως7του έχουν φορέσει χειροπέδες. 2υτή η κίνηση τον κάνει να φανεί χαρακτήρας ανυπόμονος και τρομαμένος.
Σηkoνεται όρθιος% κάνει μερικά $ήματα% προσαρμό"εται σταδιακά. 8αφνικά κάνει σα να έχει φτάσει κάπου. Στον
προορισμό του. (ολ# λοικά% σταματάει να περπατάει και αφουκρά"εται προσεκτικά κάτι.
Μετά πλησιά"ει στον υάλινο τοίχο% ακουμπάει πάνω του και τεντώνεται ια να δει κάτι με το κάτασπρο%
στραπατσαρισμένο του πρόσωπο% έτσι όπως το πιέ"ει πάνω στο υαλί.
Ο 2Σ&3)*+*Σ ανά$ει κι άλλο τσιάρο και το καπνί"ει με υπέρτατη αταραξία% τινά"οντας τις στάχτες του με ένταση
σαν να της πετάει στα μάτια του 452&6*3.
+ , -./0 1234563 76
Ο ΑΣΤYNΟΜΟΣ nAηoιάζει oτον τοίχο. Αkοuμnάει το nρόoωnό τοu nAάι oτο
nρόoωnο τοu FIΑΤPΟY. &α δ#ο πρόσωπα είναι σα να αί"ονται.
_.9

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8$λα9
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν %έρ;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν %έρεις. Τι δεν %έρεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* <λή=εια λέ;... δεν %έρ;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <λή=εια δεν %έρεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι... αλή=εια δεν %έρ;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και τι %έρεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?'ώ)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @οιος άλλος)
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν %έρ;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Aχου!ε περιορι"!ένο ορ$Bοντα 'νώ"ε;ν, &λέπ;.
Να "ου (ρε"#άρ; λ$'ο το !υαλό* απόCε &ράδυ, πάν; που "ουροπ;νε, #άποιος τηλε(ώνη"ε "την α"τυνο!$α ότι
δολο(όνη"αν τη 'υνα$#α "ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?'ώ τηλε(ώνη"α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8πα)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι... αυτό το "τοιχε$ο ε$ναι... πολ "η!αντι#ό.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <πόCε &ράδυ... όχι, "ορουπο ήταν. Κάποιος... όχι #άποιος, ε"... αρχ$δια9 Το "ορουπο, !ας πήρες
τηλέ(;νο #αι δήλ;"ες... !ας ε$πες ότι δολο(όνη"αν τη "Bυ'ό "ου !έ"α "το $διο "ας το "π$τι.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι, ε$πα ότι πέ=ανε. <υτό !όνο.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τη δολο(όνη"αν.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?'ώ δεν ε$πα ποτέ τέτοιο πρά'!α. ?$πα ότι πέ=ανε. <υτό !όνο. Eταν αδνατο να π; αν την ε$χαν
δολο(ονή"ει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Fρα$α. @έ=ανε λοιπόν. Και όταν έ(τα"αν οι άντρες !ας "τη "#ηνή, ε" #α=ό"ουν "τον #αναπέ,
#αλά τα λέ;) Gέ; Cέ!ατα)
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ναι, επει! κα"#στ$ρησαν πολ%&ε γιν'ταν να κά"ο(αι (α)ί της άλλο
&ε λ$τε *$(ατα, 'ντ+ς, -ταν (π!κα στο +(άτιο, την εία, εί.ε σ+ριαστεί στο
κρε/άτι και το στ'(α της εί.ε !ταν γε(άτο αί(ατα.
<HΤI>J8JH* Hτο #ρε&άτι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8άλι"τα. Hτο #ρε&άτι. Την πλη"$α"αKόχι, Cέ!ατα, έτρε%αK#αι έ&αλα το χέρι !ου "τα ρου=ονια της,
!ετά έλε'%α το "(υ'!ό "την #αρ;τ$δα της. ?$χε πε=άνει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ολ επι"τη!ονι#ό.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατρός ε$!αι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και !ετά) Τι)
_.9
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$ έ#λει"ες το (;ς)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* A#λει"α το (;ς 'ιατ$ δεν ε$"αι άν=ρ;πος.
[Σιωnή].
_.9
3 , -./0 1234563 76
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Gοιπόν, !$λα τώρα 'ια τη 'υνα$#α "ου9 @ώς "υναντη=ή#ατε) @ώς πή'αινε ο 'ά!ος "ας) Γιατ$ δεν
απαντάς) :ε "ου έ#ανα !ια ερώτη"η)
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ριν δε !ου ε$πες να "#ά";)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Lες να (έρνεις τα πρά'!ατα "τα όρια τους) 8$λα, 'α!ιόλη9 @ες !ου9
ΓΙΑΤΡΟΣ* >α "ου π;, τι)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Για τη 'υνα$#α "ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Για !ένα #αι τη 'υνα$#α !ου)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <υτό.
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8α αυτό δεν έχει #α!$α "χέ"η !ε την υπό=ε"η.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Lέλ; να το α#ο";.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Aχ; το δι#α$;!α να !η !ιλή";.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?δώ, !αB$ !ου, όχι.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Hο&αρά)
0αλά, #ερδ$Bεις. :ε =έλ; να #αταντή"; !ουλάρι όπ;ς ε". ?#ε$νη την εποχή ή!ουν α"#ο!ενος "ε ένα νο"ο#ο!ε$ο.
Aνα &ράδυ, 'υρνώντας από το α!(ι=έατρο ανατο!$ας ε$δα !ια 'υνα$#α πε"!ένη "το δρό!ο...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* M"τορ$α =α !ου πεις τώρα)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αιKτην ι"τορ$α της #αι τη δι#ή !ου ι"τορ$α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Hυνέχι"ε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ώς !πορε$ς να έχεις τό"η λ$'η π$"τη "τον εαυτό "ου)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Gέ'ε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Eταν λιπό=υ!η, #ρατο"ε "(ι#τά τα αποτελέ"!ατα #άτι ε%ετά"ε;ν "το χέρι τηςKήταν έ'#υος.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Το παιδ$ του ε%άδελ(ου)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Eταν πολ αδνα!η. @λάι της ε$χε ένα άδειο !που#αλά#ι !ε ηρε!ι"τι#ά. Την πή'α "την εντατι#ή. A#ανε
απο&ολή. Dταν της έδ;"αν ε%ιτήριο την πή'α "π$τι της #αι !ετά !ετα#ό!ι"α !αB$ της. Aνα !έ'αρο "τους λό(ους !ε
πανορα!ι#ή =έα "την πόλη. Dταν (τά"α!ε !ου ε$πε ότι δεν πρέπει να (';-!ου ε$πε "ε έχ; ανά'#η. <ρ'ότερα, "το
#ρε&άτι, !ου έδει%ε τι "η!α$νει να ε$"αι άντρας.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <υτή "ου την έπε"ε)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι αυτή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και !ετά) Τι)
ΓM<ΤNJH* Oαπλώ"α!ε "το #ρε&άτι, 'υ!νο$, #αι περι!ένα!ε να 'υρ$"ει ο ε%άδελ(ός της "π$τι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και)
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ρέπει να ήταν περ$που P*00 όταν α#ο"τη#ε ο ήχος της πόρτας να ανο$'ει. 8ε έ&'αλε από ένα όνειρο
που έ&λεπαKο ε%άδελ(ός της, ένας τπος 'ρ; "τα πενήντα, !πή#ε !έ"α. :εν του (άνη#ε παρά%ενο που !ε ε$δε.
Γονάτι"ε !προ"τά της #αι της Bήτη"ε να τον χα"του#$"ει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και !ετά) Τι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τον χα"το#ι"ε !ε όλη της τη δνα!η. Το πρό";πο του πρή"τη#ε "αν αχλάδι. <λλά δεν έπαCε να
χα!ο'ελάει, την #οιτο"ε #αι χα!ο'ελο"ε. 8ετά έ(υ'ε. ?'ώQ ε'ώ ήταν "αν να !ην υπήρχα #α=όλου "τα !άτια του.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και !ετά) Τι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8ου τα έδ;"ε όλα* χρή!ατα, αυτο#$νητο, !έ'αρο, το "ώ!α #αι την α'άπη της.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και !ετά: &ι:
_.9
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8ε λένε Rραν#...
_.9
4 , -./0 1234563 76
ΓΙΑΤΡΟΣ* Aτ"ι ε$ναι. Jι άν=ρ;ποι πε=α$νουν #άποια "τι'!ή. <ρ'ά ή 'ρή'ορα πε=α$νουν.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Την α'απο"ες)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι, την α'απο"αKδε !ου ά(ηνε #αι άλλη επιλο'ή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :ε "ου ά(ηνε άλλη επιλο'ή) Gοιπόν, #ο$τα τώρα τι =α #άν; ε'ώQ "ου δ$ν; !ια επιλο'ή* ο =άνατός
της ήταν αυτο#τον$α ή όχι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Γιατ$ όχι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$... Κοι!ό!α"ταν !αB$ #ά=ε &ράδυ. Aτ"ι. ?$!αι "$'ουρος. <HΤI>J8JH* H$'ουρος)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dταν δεν ήταν πλάι !ου, δε !ε έπαιρνε ο πνος. ?%αιτ$ας της δεν !πορο"α να %ε#ολλή"; από την πόλη-
την ά#αρδη αυτή πόλη. <υτή ήταν ο #ό"!ος !ου όλος. Eταν ό,τι ε$χα #αι δεν ε$χα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <υτό δεν αποδει#νει τ$ποτα. :εν ε$ναι λό'ος 'ια να την ε!πι"τευτε$ς.
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν ε$χα #ανένα λό'ο να !ην την ε!πι"τευτώ.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <πό δια$"=η"η)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι, #άτι που ένι;=α &α=ειά !έ"α. :εν ε$ναι α%ιόπι"τη η δια$"=η"η* τώρα, ας πο!ε, η δια$"=η"ή "ου
υπα'ορεει ότι ε'ώ τη "#ότ;"α, αλλά #άνει λά=ος.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Oέρεις ότι !πορε$ να !η &'εις ποτέ από δ; !έ"α #αι δεν ανη"υχε$ς.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ασ1αλώς, γιατί εγώ2
34S

ΓΙΑΤΡΟΣ* Και οι δρό!οι, έ%;, έχουν 'ε!$"ει B;ντανά πτώ!ατα. Και ε'ώ ένα από αυτά, περπατά; αλλά δεν %έρ; αν
B;. Κά=ε "τι'!ήK#ά=ε λεπτό, #ά=ε δευτερόλεπτοKποτέ δεν %έρου!ε τι =έλου!ε. Τι "παταλά!ε ανά!ε"α "τις "τι'!ές
που τις λέ!ε B;ή.... ε" τι #άνεις #ά=ε !έρα όταν 'υρ$Bεις "π$τι από τη δουλειά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?'ώ)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τρ;ς, &λέπεις τηλεόρα"η, #άνεις "ε%, πέ(τεις να #οι!η=ε$ς)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Γιατ$ ε" τι #άνεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τα $δια, αλλά χειρότερα από "ένα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ώς χειρότερα)
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ολ χειρότερα. Κά=ε !έρα (ε'; από το "π$τι !ε την Cυχή "το "τό!α 'ια να προλά&; να ε$!αι "την
ώρα !ου. Και όταν τελειώνει η δουλειά δε &λέπ; την ώρα να 'υρ$"; "π$τι. Dλη τη !έρα "#έ(το!αι τι =α #άν; όταν
'υρ$"; "π$τι, αλλά όταν 'υρ$B; !ια από τα $διαK(α'ητό #αι τηλεόρα"η. Aχου!ε ένα #άρο #ανάλιαKαλλάB; #ανάλια
!ε τις ώρες, "το τέλος όλα '$νονται ένα, πολτός. Και έχ; τό"η χαρά που ε$δα ό"α ε$δα που #οιτάB; το πρό'ρα!!α να
δ; τι έχει αριο #αι !ε=αριοKαν υπήρχε τρόπος πολ =α !ου άρε"ε να %έρ; τι =α πα$Bει 'ια την επό!ενη δε#αετ$α.
8ετά πρέπει να #οι!η=ε$ς. Κάνεις #αι λ$'ο "ε% προτο #οι!η=ε$ς 'ια να ε$ναι ο πνος "ου &αρς, 'ιατ$ αριο =α ε$ναι
δ"#ολη η !έρα "τη δουλειά. J χρόνος περνάει, δεν πα$ρνεις ε$δη"η πό"ο 'ρή'ορα, #αι #ά=ε !έρα ο $διος α'ώνας !ε το
ρολόι. >α προλά&εις να '$νουν όλα. 8έχρι που !ια !έρα τα δόντια "ου πέ(τουν, το "τό!α "ου "απ$Bει ολό#ληρο, #αι
%έρεις ότι 'έρα"ες. ?#ε$ (τάνεις "το "η!ε$ο που λες να ε$χα !ια ευ#αιρ$α να 'ριBα π$"; να άλλαBα λ$'ο τα πρά'!ατα,
αλλά ε$ναι αρ'ά. <υτό το λέ!ε η αλη=ινή B;ή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και η 'υνα$#α "ου π;ς τα πάει !ε αυτό που το λέ!ε αλη=ινή B;ή)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι #αι ά"χη!α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* TDχι #αι ά"χη!αT)
ΓΙΑΤΡΟΣ* <υτή την α$"=η"η !ου δ$νειKνιώ=; ότι !πορο!ε να υπάρχου!ε !αB$ να ε$!α"τε άντρας #αι 'υνα$#α. :ε
=έλ; να παραδεχτώ, όχι δεν το πι"τε; #αν οπότε, ναι δεν ε$ναι α'άπη αυτό, 'ιατ$ αν αυτό ε$ναι α'άπη τότε ε$ναι πολ
αλη=ινή.
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :ε νη"τεεις, ε)
5 , -./0 1234563 76
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι.
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* U 'υνα$#α "ου ε$χε ερα"τή)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?$χε.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @οιος ήταν) Τι ε$ναι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τ$ποτα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @οιος ήταν) J ε%άδελ(ος)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* U 'υνα$#α "ου ή%ερε ότι ή%ερες π;ς ε$χε ερα"τή)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Το ή%ερε)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι. :ι#ή !ου ιδέα ήταν.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$ ήταν ανα'#α$ο.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <να'#α$ο) Γιατ$)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$... 'ιατ$ έχ; ένα πρό&λη!α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ρό&λη!α)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι. Hε αυτή την περιοχή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Hε ποια περιοχή)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι παρά%ενο ε$ναι) ?$!αι ο !όνος) <λή=εια ε$ναι. :εν ε$ναι =έ!α υδραυλι#όKτο πρό&λη!α ε$ναι
Cυχολο'ι#ό.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Jπότε, ε"... %έρεις ποιος ήταν ο ερα"τής της)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν τον %έρεις.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Oέρ; !όνο !ερι#ά πρά'!ατα 'ια αυτόν.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι πρά'!ατα)
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν ε$ναι #α#ός άν=ρ;ποςKαν !η τι άλλο, της (έρεται #αλά.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :ε =ες να !ά=εις ποιος ε$ναι αυτός ο άλλος) Τι δουλειά #άνει) @ό";ν χρονών ε$ναι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* U #αρδιά !ου =έλει να !ά=ει, αλλά το !υαλό !ου δεν έχει την παρα!ι#ρή διά=ε"η, ε% ου #αι ποτέ δε
ρώτη"α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Κι ε#ε$νη δε "ου ε$πε ποτέ) Την έ#ανε ευτυχι"!ένη) @ό"ες (ορές τον "υναντο"ε την ε&δο!άδα)
@ου #ανόνιBαν τις "υναντή"εις τους)
ΓΙΑΤΡΟΣ* E=ελε να !ου πει, αλλά δεν την ά(η"α.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι πρό&λη!α έχεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$) Lα !ου το =εραπε"εις)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <πλώς ρ;τά;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?$χε την #αρδιά της.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?$χε την #αρδιά της)
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι. 8ια (ορά ε#ε$ που #άνα!ε έρ;τα, λιπο=!η"εV !ετά, όποτε την πλη"$αBα, #άτι πά=αιναK!πλό#αρα.
Oέρεις π;ς ε$ναι αυτά, ή%ερα ότι δεν πρέπει να ταράBεται... <λλά #αι ότι πάνταKταράBεται !ε το παρα!ι#ρό.
_.9
W , -./0 1234563 76
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και τι) Dτι δεν ε$ναι δ$#αιο)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι, όχι δεν ε$ναι αυτό. <λλά #άτι '$νεται. Κάτι #αλό. Aχεις δει ποτέ π;ς ε$ναι να ε$"αι #λει"!ένος ε#ε$
!έ"α)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dχι. <λλά !ου έχουν πει #αι %έρ;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν %έρεις τ$ποτα. ?#ε$ !έ"α, δε &λέπεις το έ%;, το !όνο που υπάρχει ε$ναι η (αντα"$α "ουK"ε πιάνει
πανι#ός. @ανι#ός #αι ανυπο!ονη"$α. <λλά έτ"ι δεν ε$ναι #αι η B;ή έ%; τώρα πια)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Aλα τώρα, δεν ε$ναι #αι τό"ο χάλια η B;ή ό"ο =ες να την παρου"ιάBεις.
ΓΙΑΤΡΟΣ* <υτό το λες !ε "ι'ουριά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Hή#;9 @άρε το C;!$ #αι τον #α(έ "ου #αι !έ"α9Kάντε να Bή"εις λ$'η B;ή.
_.9
ΓΙΑΤΡΟΣ* Xολιο, έλα "ή#;, ώρα να (ε'εις.
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Nώτα9
5τσι #αι "υνεχ$"ει αυτή η #ατά"τα"η ε'ώ &'α$ν; από δ; !έ"α.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?ντά%ει. :ε =έλ; να το πα$B; ανώτερος, αλλά πάντα όταν έρχεται α"=ενής 'ια να τον #ουράρ;
(ροντ$B; πρώτα να τον #άν; να χαλαρώ"ει, 'ια αυτό #αι...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν ε$!αι α"=ενής "ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* H;"τά. Gά=ος !ου. ?ντά%ει) Κάτ"ε "ε παρα#αλώ. Lέλ; να !ιλή"ου!ε λ$'ο !όνο. Τ$ποτα παραπάν;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Aλα. Τελε$;νε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* <ς !ιλή"ου!ε πρώτα 'ια τη 'υνα$#α "ου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* X;ρ$"α!εKπριν από πέντε χρόνια.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και έχεις α#ό!α...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8η !ε νταντεεις ε!ένα. Aχ; πάρει τις απο(ά"εις !ου. E!ουν πολ απα"χολη!ένος !ε τη δουλειά
#αι δεν ή!ουν "ε =έ"η να της δώ";Q αυτά που ε$χε ανά'#η.
ΓΙΑΤΡΟΣ* U αιχ!ή του δόρατος πάντα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Της αρέ"ει να #άνει &όλτες, να πα$Bει χαρτιά, να !ιλάει !ε τις ώρες. ?'ώ !όνο "ε% της έδινα.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?"ένα τι "ου αρέ"ει) >α δουλεεις)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν %έρ;. 8ερι#ές (ορές αναρ;τιέ!αι 'ιατ$ πρέπει να "#έ(το!αι "υνέχεια τό"ο πολ, α(ο ό"οι
"#έ(τονται πάντα υπο(έρουν. @ρο"πα=ώ τό"ο πολ να προ#αλέ"; τον εαυτό !ου που όταν %υρ$Bο!αι "(άBο!αι. Lέλ;
να λατρε; τη B;ή, αλλά δε =έλ; #αι να χάν; χρόνο !όνο #αι !όνο 'ια να έχ; χρόνο να &αριέ!αι που B;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Καλός λό'ος.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Gό'ος) Τι λό'ος)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Gό'ος 'ια. Gό'ος 'ια να Bεις.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* YναCεKταK(ώτα.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τώρα, 'ια "#έCου #άτι άλλο, "#έCου ας πο!ε ότι =α πρέπει να !ε$νεις εδώ 'ια πάντα, έτ"ι
ε'#λ;&ι"!ένος αιώνιαKνα ανο$'εις τα !άτια τό"ο που να νο!$Bεις π;ς =α τα "#$"εις, να προ"πα=ε$ς να δεις !ε όλη
"ου τη δνα!η, #αι 'ρ; "ου να !ην έχει τ$ποτα, !όνο "#οτάδι. Τι νιώ=εις τώρα) Κενό) @ανι#ό) <πό'ν;"η)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dχι. Γαλήνη.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και τώρα)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν %έρ; . . .
ΓΙΑΤΡΟΣ* <υτή η πόρτα πρέπει να "ου δη!ιουρ'ε$ έναν ε#νευρι"!ό, 'ιατ$ "ου δ$νει ελπ$δες. @ώς την προτι!άς)
<νοιχτή ή #λει"τή)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dταν ή!ουν παιδ$, "το "π$τι ε$χα!ε %λινη ε%ώπορτα. Κά=ε !έρα η !ητέρα !ου !ε %υπνο"ε 'ια να
πά; "το "χολε$ο. Yνοι'ε την πόρτα #αι το (;ς χ;νόταν πάντα !έ"α από !ια χαρα!άδα που !ου έπε(τε "τα !άτια. A%;,
ο ήλιος ήταν "τα δέντρα #αι ο αέρας !ριBε 'ρα"$διKόλος ο #ό"!ος ήταν #αινορ'ιος. <λλά αυτός ο ήχος της (;νής
της !ητέρας !ου, να !ε %υπνάει, τον !ι"ο"α, ι#έτευα να 'ινόταν να !ην την %ανα#ο"; ποτέ πια "τα αυτιά !ου, 'ιατ$
ε'ώ ή=ελα !όνο τα !αλα#ά παπλώ!ατα #αι τα ;ρα$α !ου όνειρα.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι "ου έλε'ε η !ητέρα "ου δηλαδή)
Z , -./0 1234563 76
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?$χε πάντα έτοι!ο το"τ #αι ένα ποτήρι 'άλα #αι !ου (ώναBε* TXολιο, έλα "ή#;, ώρα να (ε'εις.T
8ετά !ια !έρα %πνη"α !ε"η!έρι. U !ητέρα !ου δε !ε ε$χε (;νά%ει. J ήλιος !ο έ#αι'ε τα !άτια. Hη#ώ=η#α #αι άνοι%α
την πόρτα. ['ή#α έ%;. Τα πουλιά #ελαηδο"αν, ήταν όλα #αταπρά"ινα #αι (;τεινά "ου, δ"#ολα #ρατο"ες τα !άτια
ανοιχτά.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και !ετά) Τι)
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Lες να "ου (έρ; #άτι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8ε ρώτη"ανKαν δε !ου (έρε"αι #αλά, να "ε αλλά%ουν, αλλά ε'ώ τους ε$πα ότι δεν έχ; παράπονο.
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* [ρή#α #ι ε'ώ ερ;!ένη.
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8πα) @ώς έτ"ι) Και έτ"ι τονώ=η#ε η αυτοπεπο$=η"ή "ου)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Hε αυτή την α"ή!αντη B;ή, η αυτοπεπο$=η"η δεν έχει #α!$α "η!α"$α. \ο"ε "την περι(έρεια !ου.
8ια !έρα απάντη"α ε'ώ "την #λή"η που έ#ανεKε$πε ότι ήταν #λειδ;!ένη "το "π$τι της. Aτρε%α να τη &οη=ή"; αλλά η
πόρτα ήταν ορ=άνοι#τη. Και !ε περ$!ενε !ια πανέ!ορ(η 'υνα$#α, 'ε!άτη ελπ$δες, '#ο!ενάρα, !ες "την #αλα, αυτό
που λέ!ε 'υνα$#α. Dταν !ε #οιτο"ε τα !άτια της 'υάλιBαν, "α να ήταν ανοι%ιάτι#ο ρυά#ι. Και, προ(ανώς, δεν έ&λεπε
την ώρα να πετά%; τα ροχα !ου #αι να &ουτή";...
ΓΙΑΤΡΟΣ* Κι ε"... &οτη"ες)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8ην ε$"αι 'ελο$ος. Hε τέτοια ήρε!α νεράK!πορε$ να ε$!αι "αν πάπια "την %ηρά, αλλά δε 'ινόταν
να !η &ουτή%;. Hε αυτή την πόλη, πάντα δ$νουν υπερ&ολι#ή "η!α"$α "την α%ιοπρέπεια της 'υνα$#ας #αι "το παιχν$δι
του #όρτε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Hε αυτή την πόλη !όνο)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι. @ροτο ('ει, Bήτη"ε το νο!ερό !ου #αι !ετά από λ$'ο !ε πήρε #αι !ου ε$πε ότι ή=ελε #ι
άλλο.
ΓΙΑΤΡΟΣ* E=ελε #ι άλλο) Dλοι οι άντρες =έλουν να α#ονε τις 'υνα$#ες να λένε π;ς τους =έλουν, #αι όλοι
τρο!άBουν όταν τους λένε π;ς =έλουν #ι άλλο.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Ταράχτη#α. Τουλάχι"τον ήταν "α να άλλα%ε η B;ή !ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* U 'υνα$#α ε$ναι... παντρε!ένη)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι δουλειά #άνει ο άντρας της)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :ε !ε ενδια(έρει.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$ έτ"ι)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ροτι!ώ να πι"τε; ότι υπηρετε$ !όνο τη &α"$λι""α της #υCέλης.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και !ετά) Τι)
_.9
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?"... 'ιατ$)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Γιατ$ δεν !πορώ να B; ένα Cέ!α.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και τι ε$ναι ]πέρα από το Cέ!α^)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ]@έρα από το Cέ!α^ ε$ναι. . .
_.9
ΓΙΑΤΡΟΣ* Κι ε'ώ τώρα τι) Iποτ$=εται π;ς πρέπει να "ου χρ;"τά; #αι ευ'ν;!ο"νη)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dχι... "!(;να !ε τους #ανόνες, !πορε$ς να έχεις έναν επι"#έπτη "ή!εραK(υ"ι#ά από "ένα
ε%αρτάται αν =ες να δεις #άποιον.
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8ου το έχουν πει ήδη.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: 0αι τι απο1άσισες6
ΓM<ΤNJH* @ώς =α ή=ελα να !ε δει #άποιος.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @οιος)
_ , -./0 1234563 76
ΓΙΑΤΡΟΣ* U #όρη !ου.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* U #όρη "ου) Aχεις #όρη) @ώς #αι δεν !ου έχουν !ιλή"ει ποτέ 'ι` αυτή) @ό";ν χρονών ε$ναι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?ννιάKτι λέ;, δε#ατέ""ερα. :ε !ένει !αB$ !ας.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τότε που !ένει)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Lα ε$ναι εδώ από "τι'!ή "ε "τι'!ή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dταν !ά=ει π;ς η !ητέρα της... !πορε$ ναQ πώς να της το πο!ε)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dτι τώρα πας να !ε εντυπ;"ιά"εις !ε την α'α=ή "ου "υνε$δη"η)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν προ"πα=ώ να #άν; τ$ποτα, αυ=όρ!ητα !ου προέ#υCε. 8πορε$ να &άλει τα #λά!ατα όταν !πει
εδώ !έ"αKέχ; #ι ε'ώ παιδ$ #αι ποτέ δεν %έρ; πώς να αντιδρά"; όταν #λα$ει...
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι) Lα α#ο"ου!ε #αι 'ια το παιδ$ "ου τώρα) Jυ(. Aχεις #αι παιδ$)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Και &έ&αια έχ;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και 'ιατ$ δεν το λες)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι "χέ"η έχει) U #όρη "ου ε$ναι το =έ!α !ας. H$'ουρα =α &άλει τα #λά!ατα.
ΓΙΑΤΡΟΣ* <πο#λε$εται.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ώς το λες)
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ατέρας της ε$!αι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?$"αι &έ&αιος ότιK
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γι` αυτό ε$!αι &έ&αιος a00b.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι ώρα #ανόνι"ες να τη (έρουν)
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ερ$που - τώρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8άλι"τα... πώς πάει)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι πώς πάει)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* U διά=ε"ή "ου λέ;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* U διά=ε"ή !ου)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* U διά=ε"ή "ουK!ε την ανα!ονή.
ΓΙΑΤΡΟΣ* <, αυτό, όνειρο. <πό λεπτό "ε λεπτό =α !πει εδώ !έ"α η #ορολα !ου #αι =α της π;* T@αιδ$ !ου, #άποιος
δολο(όνη"ε τη !ητέρα "ουT. Και όταν !ε ρ;τή"ει ποιος τη "#ότ;"ε δε =α έχ; τ$ποτα άλλο να της π; πέρα από το*
T<υτός ο α"τυνό!ος, %έρεις, υποCιάBεται ε!έναT.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν ε$ναι #α#ό να έχεις να περι!ένεις #άτι. Jλό#ληρη τη B;ή !ας περι!ένου!ε. <νυπο!ονο!ε να
έρ=ει η επό!ενη "τι'!ή ηδονής.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Hτι'!ή ηδονής) <υτό ανυπο!ονο!ε να έρ=ει, ή !ήπ;ς η τελευτα$α !ας "τι'!ή) <νυπο!ονο!ε να πάρου!ε
την τελευτα$α !ας ανά"α9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν πρό#ειται να έρ=ει. Lα έχει !ελέτη #αι ο δά"#αλός της δεν την α(ήνει να ('ει από το
"χολε$ο. E !πορε$ να έχει χα=ε$V έλα πάρε να δεις τι "υ!&α$νει.
ΓΙΑΤΡΟΣ* :ε χρειάBεται.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Γιατ$) :εν έχεις π$"τη)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι, απλώς %έρ; ότι δε =α cρ=ει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* <πό πο το %έρεις)
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?πειδή... !ερι#ές (ορές... υπάρχουν πρά'!ατα... που πρέπει να περι!ένεις !ια B;ή 'ια να cρ=ουν. Lες "ου
δε$%; π;ς ε$ναι) >α η (;το'ρα($α της.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8ια χαρά. Hε "ένα !οιάBει, όχι "τη !ητέρα της.
ΓΙΑΤΡΟΣ* <λή=εια ε$ναι. <πό !ένα πήρε. Τη (;το'ρα($α την έ&'αλα πριν από επτά χρόνια.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?$ναι χαριτ;!ένο παιδ$. Lα έρ=ει.
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ου το %έρεις)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Κάτι !ου το λέει. ?$ναι η χαρά "ου όταν !ιλάς 'ια αυτήνK'ια "#έCου, ε$ναι τχη να έχεις τό"ο
#αλή #όρη.
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?υχαρι"τώ. ?λπ$B; !όνο να έρ=ει... Lα έρ=ει.
Xτunάει το kοuδούνι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Jρ$"τε) 8ια χαρά. Eρ=ε.
P , -./0 1234563 76
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ώς ήρ=ε)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* 8ι"ό λεπτό να πά; να τη (έρ;.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι έ'ινε)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι... "υ''νώ!η.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Καλά δεν έ'ινε τ$ποτα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Ο ικηγ'ρος σο# είναι εδώ. Hε περι!ένει "την υποδοχή.
_.9
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι #άνεις ε#ε$)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τ$ποτα. Τώρα. . .
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Κάτ"ε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Aχεις να πεις #άτι παραπάν;)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Dχι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Fρα$α τότε. ?!(αν$"τη#αν τε#!ήρια εναντ$ον "ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* 8πα) Τι τε#!ήρια) ?$ναι πρα'!ατι#ά άρα'ε ή !ήπ;ς ανή#ουν "τη χώρα του (αντα"τι#ο)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Aχεις !ε'άλη αυτοπεπο$=η"η.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Γιατ$ υπάρχουν #αι αντι#ει!ενι#ά δεδο!ένα. H;"τά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι* U 'υνα$#α "ου έχει πε=άνει, τη δολο(όνη"αν.
ΓΙΑΤΡΟΣ* >αι #αι #άποια "τι'!ή =α λ"εις το !υ"τήριο.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Γιατ$ να !ην ε$ναι... ατχη!α.
ΓΙΑΤΡΟΣ* :εν το λες !ε !ε'άλη "ι'ουριά.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Lυ!ά!αι ότι η !ητέρα !ου !ο έλε'ε ότι δεν υπάρχει πιο "η!αντι#ό πρά'!α "τη B;ή από την π$"τη.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Και τώρα νιώ=εις τCεις)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* ?$ναι δ"#ολο πρά'!α η π$"τη.
ΓΙΑΤΡΟΣ* >ιώ=εις #αλά)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* >αι, δεν τρέχει τ$ποτα... τ$ποτα. @ώς #αι... η #όρη "ου πώς #αι δεν ήρ=ε)
ΓΙΑΤΡΟΣ* U #όρη !ου) <(ο το ή%ερα π;ς δεν =α cρχόταν.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Το c%ερες) @ώς το c%ερες)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Aτ"ι...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τι έτ"ι)
ΓΙΑΤΡΟΣ* :ε Bει. H#οτώ=η#ε "ε αυτο#ινητι#ό. @ριν από πέντε χρόνια.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Dνο!α, ηλι#$α, επά''ελ!αK%ανά από την αρχήKτο επά''ελ!ά "ου. @οιος ε$"αι. @ες !ου.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Τι πας να...
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* @ες !ου9 @ες !ου τι έ'ινε "το "π$τι "ου πριν από τρεις νχτες.
ΓΙΑΤΡΟΣ* @ότε... τότε που έ(υ'α από τη δουλειά #αι πή'α "π$τι)
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Τότε που έ(υ'ες από τη δουλειά #αι πή'ες "π$τι, ναι.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Yνοι%α την πόρτα #αι &ρή#α τη 'υνα$#α !ου ";ρια"!ένη "το #ρε&άτι.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :εν ήταν "το #ρε&άτι.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Hτο #ρε&άτι ήταν.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* :ε "ε πι"τε;. Hυνέχι"ε.
ΓΙΑΤΡΟΣ* Της έ&'αινε α$!α από το "τό!α. Eταν νε#ρή.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Της έ&'αινε α$!α από το "τό!α. Eταν νε#ρή)
ΓΙΑΤΡΟΣ* Την ε$χαν "τρα''αλ$"ει.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Την ε$χαν... !αλα#$ες.
a0 , -./0 1234563 76
ΓΙΑΤΡΟΣ* Κα=όλου !αλα#$ες. @ήρα α!έ";ς τηλέ(;νο "την α"τυνο!$α, το #ατή''ειλα #αι "τη "υνέχεια ήρ=αν !ε το
περιπολι#ό.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Καριόλη. Γιατ$ ε$"αι τό"ο #ότα) Τη "#ότ;"ες, ε" τη "#ότ;"εςKπαραδέ%ου το, δεν έχεις άλλη
επιλο'ή, 'ιατ$ δεν το &λέπεις) :ε$%ε !ια (ορά ότι ε$"αι άντρας9
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?'ώ την αλή=εια λέ;.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ* Την αλή=εια) Lες την αλή=εια) Fρα$α, πολ #αλά, =α "την π; ε'ώ την αλή=εια9
ΓΙΑΤΡΟΣ* ?")
_.9

έτρεξα—και έβαλα το χέρι μετά έλεγξα το σφυγμό στην καρωτίδα της.. μας πήρες τηλέφωνο και δήλωσες..... αλήθεια δεν ξέρω. Τα δύο πρόσωπα είναι σα να αγγίζονται. _. ΓΙΑΤΡΟΣ: Εγώ τηλεφώνησα. Είχε πεθάνει. είχε σωριαστεί στο κρεβάτι και το στόμα της είχε ήταν γεμάτο αίματα... Λέω ψέματα. ΓΙΑΤΡΟΣ: Εγώ. μου στα ρουθούνια της. Τι. όχι._ ΓΙΑΤΡΟΣ: Γιατί έκλεισες το φως. κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία ότι δολοφόνησαν τη γυναίκα σου._ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Μίλα! ΓΙΑΤΡΟΣ: Δεν ξέρω. όχι κάποιος.. ΓΙΑΤΡΟΣ: Δεν ξέρω. σούρουπο ήταν. καλά τα λέω. Ήταν αδύνατο να πω αν την είχαν δολοφονήσει. πολύ σημαντικό. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Στο κρεβάτι.. πάνω που σουρούπωνε. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Μπα. εσύ.. _.. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Δεν ξέρεις. ψέματα. Αυτό μόνο. δεν ξέρω.. Να σου φρεσκάρω λίγο το μυαλό: απόψε βράδυ. Αυτό μόνο. αρχίδια! Το σούρουπο. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Πολύ επιστημονικό. [Σιωπή]. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Και τι ξέρεις. ΓΙΑΤΡΟΣ: Μάλιστα.. εσύ καθόσουν στον καναπέ. όντως! Όταν μπήκα στο δωμάτιο.. είπα ότι πέθανε. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Ποιος άλλος. Πέθανε λοιπόν. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Έκλεισα το φως γιατί δεν είσαι άνθρωπος. ΓΙΑΤΡΟΣ: Ναι. ΓΙΑΤΡΟΣ: Ναι. ΓΙΑΤΡΟΣ: Γιατρός είμαι. ΓΙΑΤΡΟΣ: Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Ωραία. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Απόψε βράδυ._ . μας είπες ότι δολοφόνησαν τη σύζυγό σου μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Ακουμπάει το πρόσωπό του πλάι στο πρόσωπο του ΓΙΑΤΡΟΥ. _. Κάποιος. Στο κρεβάτι.. ΓΙΑΤΡΟΣ: Όχι. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Τη δολοφόνησαν. Την πλησίασα—όχι. αυτό το στοιχείο είναι. Τι δεν ξέρεις.. την είδα. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Έχουμε περιορισμένο ορίζοντα γνώσεων. επειδή καθυστέρησαν πολύ—δε γινόταν να κάθομαι μαζί της άλλο —δε λέτε ψέματα. Είπα ότι πέθανε. Και όταν έφτασαν οι άντρες μας στη σκηνή.2 / Nick Rongjun Yu Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ πλησιάζει στον τοίχο. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Και μετά. ΓΙΑΤΡΟΣ: Αλήθεια λέω. ΓΙΑΤΡΟΣ: Ναι. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Αλήθεια δεν ξέρεις. βλέπω.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->