You are on page 1of 1

EXCERPTS FROM COACO PIPELINE – OCT – DEC 1987 ISSUE

Cebuano Version

LAMDAG SA KINABUHI

Ang matag linalang gipakatawo


Nga naghambin sa sala –
Ang sala nga gibilin ni Adan ub Eba
Kini gipapa, nawala sa gahom
Sa pagbunyag sa ngalan ni Hesukristo.

Samtang naglawig ang tawhanong kinabuhi


Ang tawo nakigambahan
Sa lakat sa panahon
Kaniya nakighagwa ang kasakit ug kalipay
Ang kagawasan sa matag hunahuna balantayan.

Kon pillion ang katarong


(Kay kini bililhon)
Ang kabulawanon sa kasing-kasing
Matawaw sa iyang kaligdong
Mithi sa matag binuhat nga nangandoy
Sa gugma ug kalinaw.

Tawo ra kita ug may kahigayonang masayop.


Apan kon ang kasaypanan magpalabi
Ang mataga yugto sa kinabuhi hasolon
Sa mga yawan-on anino.
Ang gugma ug kalinaw magpalayo
Ug takpan sa kangitngit.

BONNIE
Coaco - Davao