P. 1
Presentation Contem

Presentation Contem

|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Kittikorn Saengsai Nsk on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

กลุ ่ มที ่

เรื ่ อง สุขภาพและ
ความเจ็ บป่ วย
รายชื ่ อสมาชิกในกลุ ่ ม
1. นายกิตติกร แสงซ้ าย รหั สนิ สิ ต 5610852749
2. นายธั สสพลน์ โพธิ วงศาจารย์ รหั สนิ สิ ต 5610852854
3. น.ส.พิชชาพร อั ครวั ฒนากร รหั สนิ สิ ต 5610852901
4. น.ส.เอกธิ ดา ฉุ นหอมหวล รหั สนิ สิ ต 5610853001
5. นายชานนท์ โภคาวาณิ ชย์ รหั สนิ สิ ต 5610853354
- สุ ขภาพ หมายถึ ง "ความสุ ขปราศจากโรค ความสบาย" (พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2525)
- สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะแห่ งความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ และการ
ด ารงชีวิตอยู ่ในสั งคมด้วยดี ไม่ใช่ เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพ
เท่านั ้น สุ ขภาพจึงมีความหมายที ่เน้นความเป็ นอยู ่ที ่สมบูรณ์ ทั ้งทางร่ างกาย
จิตใจ และสั งคม นั ่ นคือ ต้องมีสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และสุ ขภาพทางสั งคม
ครบทุกด้าน และในที ่ประชุมสมัชชาองค์การอนามั ยโลก เมื ่ อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2541 ได้ตกลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือ
สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป จึงอาจกล่ าวได้ว่า สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะของ
การด ารงชีวิตที ่มีความสมบูรณ์ ทั ้งร่ างกาย จิตใจ รวมทั ้งการอยู ่ร่ วมกั นในสั งคม
ได้ด้วยดี อยู ่บนพื ้ นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา

จึ งสรุปได้ ว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุ บั น มีองค์ ประกอบ 4 ส่วน ด้ วยกั นคือ

1. สุขภาพกาย(Mental Health) หมายถึ ง สภาพที ่ดีของร่ างกาย กล่ าวคือ อวัยวะ
ต่างๆอยู ่ในสภาพที ่ดี มีความแข็ งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็ บ ร่ างกายสามารถท างาน
ได้ตามปกติ และมีความสั มพันธ์ กั บทุกส่วนเป็ นอย่างดี และก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที ่ดีในการ
ท างาน

2. สุขภาพจิ ต (Physical Health) หมายถึ ง สภาพของจิตใจที ่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่ มใส มิให้เกิ ดความคับข้องใจหรือขั ดแย้งในจิตใจ สามารถ
ปรับตัวเข้ากั บสั งคมและสิ ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุ ข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
กั บสถานการณ์ ต่าง ๆ ซึ ่ งผู ้มีสุ ขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุ ขภาพกายดีด้วย ดังที ่ John
Lock ได้กล่ าวไว้ว่า “A Sound mind is in a sound body” คือ
“จิตใจที ่แจ่มใส ย่อมอยู ่ในร่ างกายที ่สมบูรณ์ ”
3. สุขภาพสั งคม (Social Health) หมายถึ ง บุคคลที ่มีสภาวะทางกาย
และจิตใจที ่สุ ขสมบูรณ์ มีสภาพของความเป็ นอยู ่หรือการด าเนินชีวิตอยู ่ในสั งคมได้
อย่างปกติสุ ข ไม่ท าให้ผู ้อื ่ น หรือสั งคมเดือดร้อน สามารถปฏิ สั มพันธ์ และปรับตัว
ให้อยู ่ในสั งคมได้เป็ นอย่างดีและมีความสุ ข

4. สุขภาพจิ ตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึ ง สภาวะที ่ดีของ
ปัญญาที ่มีความรู ้ทั ่ว รู ้เท่าทั นและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ งความดี
ความชั ่ ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ ่ งน าไปสู ่ความมีจิตอั นดีงามและ
เอื ้อเฟื ้ อเผื ่ อแผ่ในองค์ ประกอบสุขภาพทั ้ง 4 ด้ านนั ้น แต่ ละด้ านยั งมี 4 มิติ ดั งนี ้

1. การส่งเสริมสุขภาพ เป็ นกลไกการสร้างความเข้มแข็ งให้แก่สุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิต สุ ขภาพสั งคม และสุ ขภาพจิตวิญญาณ
2. การป้ องกั นโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี ่ยงในการเกิ ดโรค รวมทั ้งการสร้าง
ภู มิคุ ้มกั นเฉพาะโรค ด้วยวิธี การต่างๆ นานา เพื ่ อมิให้เกิ ดโรคกาย โรคจิต โรค
สั งคม และโรคจิตวิญญาณ
3. การรั กษาโรค เมื ่ อเกิ ดโรคขึ ้นแล้ว เราต้องเร่ งวินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรคอะไร แล้ว
รีบให้การรักษาด้วยวิธี ที ่ได้ผลดีที ่สุ ดและปลอดภัยที ่สุ ดเท่าที ่มนุ ษย์จะรู ้และสามารถ
ให้การบริการรักษาได้ เพื ่ อลดความเสี ยหายแก่สุ ขภาพ หรือแม้แต่เพื ่ อป้ องกั นมิให้
เสี ยชีวิต


4. การฟื ้ นฟู สภาพ หลายโรคเมื่ อเป็ นแล้ วก็อาจเกิดความเสียหายต่ อ
การทางานของระบบอวั ยวะหรือทาให้ พิ การ จึ งต้ องเริ่ มมาตรการฟื ้ นฟู ให้
กลั บมามีสภาพใกล้ เคียงปกติที่ สุดเท่าที่ จะทาได้
ทั ้ง (1) การส่งเสริมสุขภาพ และ (2) การป้ องกั นโรคนี ้ เราเรียก
รวมกั นว่า "การสร้ างสุขภาพ" เป็ นการทาก่อนเกิดโรค ส่วน (3) การรั กษา
โรค และ (4) การฟื ้ นฟู สภาพนี ้ เราเรียกรวมกั นว่า "การซ่ อมสุขภาพ" เป็ น
การทาหลั งจากเกิดโรคแล้ ว และเป็ นที่ เชื่อกั นว่า "การสร้ างสุขภาพ" มี
ประสิทธิผลดีกว่า และเสียค่าใช้ จ่ ายน้ อยกว่า "การซ่ อมสุขภาพ"
เนื่ องจาก "การสร้ างสุขภาพ" เป็ นสิ่ งที่ ประชาชนสามารถทาได้ ด้ วยตั วเอง
ส่วน "การซ่ อมสุขภาพ" ต้ องอาศั ยหน่วยงานด้ านการแพทย์ เป็ นหลั ก

สุขภาพเป็ นสิ่ งส าคั ญและจ าเป็ นยิ่ งต่อความเจริญงอกงามและพั ฒนาการทุก ๆ ด้ าน
ในตั วบุคคล สุขภาพเป็ นรากฐานที่ สาคั ญของชีวิต โดยเริ่ มมาตั ้งแต่มีการปฏิสนธิใน
ครรภ์ มารดาวั ยทารก วั ยผู ้ ใหญ่จนถึ งวั ยชรา สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าได้ ตรั สไว้
เป็ นพระพุทธสุภาษิตว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ซึ่งแปลว่า “ความไม่มีโรคเป็ นลาภ
อั นประเสริฐ” พระพุทธภาษิตข้ อนี ้ แม้ แต่ชาวอารยประเทศทางตะวั นตกก็ยั ง
ยอมรั บนั บถื อกั น และเห็ นพ้ องต้ องกั นว่า “สุขภาพคือพรอั นประเสริฐสุด
(Health is the greatest blessing of all)” นอกจากนี ้ ยั งมี
สุภาษิตของชาวอาหรั บโบราณกล่าวไว้ ว่า “คนที่ มีสุขภาพดีคือคนที่ มีความหวั ง และ
คนที่ มีความหวั งคือคนที่ มีทุกสิ่ งทุกอย่าง (He who has health has
hope and he who has hope has everything)” ซึ่งนั่ น
ก็หมายความว่าสุขภาพจะเป็ นเสมือนหนึ่ งวิถี ทางหรือหนทางซึ่งจะน าบุคคลไปสู่
ความสุขและความสาเร็จต่างๆ นานาได้

- แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
- แผนพั ฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วิสั ยทั ศน์
มุ่งสู่ ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สุขภาพดี บริ การดี สั งคมดี
ชีวิตมีความสุขอย่ างพอเพียง
เป่ าหมาย
มุ่งเน้ นให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ส่งเสริ มการดู แลสุขภาพของประชาชน
ความเจ็ บป่ วยคือ.. ภาวะที่ ระบบและกลไกการทางานต่ างๆ ภายในส่วนใด
ส่วนหนึ่ งหรือหลายส่วนของร่างกายไม่สามารถดาเนิ นไปตามปกติได้ อย่างไร
ก็ตาม เหตุปัจจั ยที่ ทาให้ เกิดความเจ็ บป่ วยนั่ น อาจมาจากทั ้งปัจจั ยภายนอก
ร่างกายและปัจจั ยภายในร่างกาย
เหตุปัจจั ยภายนอกร่างกาย ได้ แก่ เชื ้ อโรคต่ างๆ อาหารการกิน (ตั ้งแต่ กิน
อาหารมากเกินไป กินอาหารไม่เพี ยงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์ ) สารเคมี
สารมีพาต่ างๆ รวมกระทั่ งสิ่ งแวดล้ อมไม่ดี อากาศไม่บริสุทธิ

เป็ นต้ น เหตุ
ปัจจั ยภายนอกเหล่านี ้ ล้ วนส่งผลให้ ผลให้ ร่างกายเกิดการเจ็ บป่ วยขึ ้ นได้
เพราะทาให้ เซลล์ และเนื ้ อเยื่ อผิดปกติ จนทาให้ ระบบกลไกการทางานภายใน
ร่างกายบกพร่องผิ ดปกติไป


เหตุปัจจั ย...ในร่างกาย การที่ เข้ าใจเหตุปัจจั ยในได้ ชั ดเจนนั ้น จ าเป็ นต้ อง
ทราบความจริงว่า ธรรมชาติได้ สร้ างร่างกาย ให้ สามารถรองรั บการ
เปลี่ ยนแปลงปัจจั ยภายนอกได้ ระดั บหนึ่ งทีเดียว เช่ น เรื่ องอาหาร คนเรา
สามารถอดอาหารได้ เป็ นสั ปดาห์ ก็ไม่ตาย หรือคนเผ่าเอสกิโมแทบจะไม่ได้
เคยกินผั กเลย กินแต่ เนื ้ อ กินแต่ ปลา เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ เป็ นต้ น นั่ นแสดง
ว่า ระบบและกลไกภายในร่างกายที่ อยู่ในภาวะปกติ ย่อมมีความพยายาม
ในการปรั บตั ว พั ฒนาตั วเองต่ อสู ้ กั บเหตุปัจจั ยภายนอก เพื่ อให้ มีชีวิตอยู่
รอด เมื่ อเข้ าใจความจริงนี ้ แล้ ว ก็จะเข้ าใจได้ ว่า ระบบและกลไกภายใน
ร่างกายนี ้ หากผิดปกติเสีย แม้ จะไม่มีปัจจั ยภายนอกเข้ ามาเกี่ ยวข้ องก็ย่อม
ส่งผลให้ ร่างกายเจ็ บป่ วยขึ ้ นได้ เช่ นกั น

คุณภาพชีวิต = การศึกษา + เศรษฐกิจ+ สุขภาพ
- สุขภาพเป็ นบู รณาการที่ สาคั ญส่วนหนึ่ งของคุณภาพชีวิต
- สุขภาพเป็ นบู รณาการที่ สาคั ญส่วนหนึ่ งของการศึกษา
โง่(การศึกษา) จน(เศรษฐกิจ) เจ็ บ(สุขภาพ)

- การที่ ทุกคนเกิดมามีชีวิตยืนยาวและอยู่อย่างมีคุณภาพ
- ไม่เจ็ บป่ วยด้ วยสาเหตุที่ ไม่จ าเป็ น สามารถเข้ าถึ งการบริการ
- สาธารณสุขที่ เหมาะสม สามารถดารงชีวิตอยู่และสร้ างสรรค์
- ประโยชน์ ให้ แก่สั งคมอย่างมีคุณค่าและตายอย่างมีศั กดิ

ศรี
- ไม่เจ็ บป่ วยด้ วยโรคที่ สามารถป้ องกั นได้
- เมื่ อเจ็ บป่ วยสามารถเข้ าถึ งสถานบริการได้ อย่างเหมาะสมและทั ดเทียมกั น
- มีชีวิตยืนยาวและมีคุณค่าสร้ างประโยชน์ แก่สั งคม
- เกิดและตายอย่างมีศั กดิ

ศรี

1. ออกกาลั งกายอย่างสม ่ าเสมอ
2. รั บประทานอาหารที่ ถู กต้ องตามหลั กโภชนาบั ญญั ติ
3. หลีกเลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยง การสู บบุหรี่ ดื่ มสุรามากเกินไปสาส่อนทางเพศ
อุบั ติเหตุ ภยั นตราย
4. สามารถเผชิญสถานการณ์ ทางสั งคมที่ เป็ นลบ
5. มีการเรียนรู ้ ที่ ดี สนุ ก เกิดปัญญา เกิดความสุข มีแรงจู งใจอยากเรียนรู ้
6. มีพั ฒนาการทางจิ ตวิญญาณ ละความเห็ นแก่ตั ว เข้ าถึ งความดี มีการ
เรียนรู ้ ศาสนา เมตตา สั มผั สธรรมชาติมีหิ ริโอตั ปปะ
7. จั ดสิ่ งแวดล้ อมให้ เกื ้ อกูลต่ อสุขภาพ ทั ้งทางกายภาพชีวภาพ สั งคมร่วม
เย็ น สะอาดปราศจากมลพิ ษ มีความปลอดภั ย เอื ้ ออาทรต่ อกั นฯลฯ

- พฤติกรรมอนามั ย
- กรรมพั นธุ ์
- เชื ้ อชาติ , เพศ
- อายุ
- ระดั บพั ฒนาการ
- ปัจจั ยทางสรีระวิทยา
- ปัจจั ยทางด้ านจิ ตใจ
- ความเชื่อ
- ทั ศนคติ
- ความรู ้
- ค่านิยม

- สิ่ งแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ, สั งคม(Social-economic
Environment)
- สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment)
- สิ่ งแวดล้ อมทางชีวภาพ (Biological Environment)
- สิ่ งแวดล้ อมทางเคมี (Chemical Environment)

- การควบคุมประเมินผล
- คุณภาพบริการสุขภาพ
- นโยบาย,แผน
- ทรั พยากร
- การบริหาร
- การจัดองค์ กร
- การอานวยการ

-พฤติกรรมสุขภาพ51%
- คุณภาพบริการ9%
- สภาพแวดล้ อม21%
- พั นธุ กรรม19%

ปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่ อสุขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ
คุณภาพบริการ
สภาพแวดล้อม
พันธุกรรม
คนไทยทุกคนไม่จ ากั ดเรื่ องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา ถิ่ นที่ อยู่ เชื ้ อชาติ
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นคนที่ มีความปกติสุข ทั ้งมิติทาง
กายทางจิ ตใจ และทางสั งคมไทย
1. เกิดและเติบโตขึ ้ นในครอบครั วที่ มีความพร้ อมและอบอุ ่ น
2. ได้ รั บการพั ฒนาทั ้งทางร่างกาย ทางใจ และสติปัญญา ดีพอที่ จะ
ปรั บตั วและอยู่ในโลกที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถตั ดสินใจใน
การบริโภคและมีพฤติกรรม ที่ เอื ้ อต่ อการมีสุขภาพดี มีจิ ตใจสบาย สงบ
3. มีหลั กประกั นและสามารถเข้ าถึ งบริการสุขภาพที่ สมเหตุสมผล
สะดวก คุณภาพดี โดยมีค่าใช้ จ่ ายที่ เหมาะสมและเป็ นธรรม

4. อยู่ในชุ มชนที่ เข้ มแข็ง มีการรวมพลั งและความรั บผิดชอบร่ วมกั นใน
การดู แลสุขภาพของตนเอง ครอบครั ว และชุมชนโดยเฉพาะเด็ก
ผู ้ สู งอายุ ผู ้ ด้ อยโอกาส และผู ้ พิ การ
5. ดารงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ ดีและปลอดภั ย
6. มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ไม่เจ็ บป่ วยอย่างไม่สมเหตุผลและตาย
อย่างสมศั กดิ

ศรีของความเป็ นมนุ ษย์

• สั นติภาพ
• การศึกษา
• ที่ อยู่อาศั ย
• ความมั่ นคงทางสั งคม อาหาร รายได้
• การให้ อานาจสตรี
• ระบบนิ เวศที่ มั่ นคง
• การใช้ ทรั พยากรอย่างยั่ งยืน
• ความเป็ นธรรมในสั งคม
• ความยากจน


• ความเคารพสิทธิมนุ ษยชน
• ความเสมอภาค
• แนวโน้ มทางประชากรศาสตร์ (ผู ้ สู งอายุเพิ่ มมากขึ ้ น)
• การเติบโตของเมือง
• โรคติดเชื ้ อทั ้งเก่าและใหม่และความชุ กของโรคเรื ้ อรั ง
• ปัญหาสุขภาพจิ ต
• ปัจจั ยข้ ามชาติ
• การผสมผสานเศรษฐกิจโลก
• ตลาดการเงิน การค้ า สื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม ค่านิยม
• วิถี ชีวิตทุกวั ย

ความเติบโตของชุมชนเมืองในระยะ 20 ปี ที่ ผ่านมาอยู่ในระดั บต ่ า
กล่าวคือประชากรที่ อาศั ยอยู่ในเขตเมืองมีสั ดส่วนค่อนข้ างคงที่ คือมี
ประมาณร้ อยละ 17.5 ของประชากรทั ้งประเทศจ านวน 47 ล้ านคน
สาเหตุที่ การพั ฒนาขยายตั วของเมืองยั งมีสั ดส่วนค่อนข้ างต ่ านั ้น
เนื่ องมาจากในระยะที่ ผ่านมาประชากรในชนบทสามารถขยายเนื ้ อที่
เพาะปลูกได้ มาตลอด ฉะนั ้นการอพยพเข้ าเมืองจึ งมีไม่มาก แต่ ในระยะ
หลั งๆ นี ้ เนื ้ อที่ เพาะปลูกในชนบทไม่สามารถจะขยายได้ ต่ อไปอีกแล้ ว
ซึ่ งจะมีผลผลั กดั นให้ ประชากรอพยพเข้ าสู่เมืองมากยิ่ งขึ ้ นใน 10 ปี
ข้ างหน้ า ดั งนั ้นการขยายตั วของเมืองจะเพิ่ มขึ ้ นอย่างรวดเร็วในอนาคต
1 ความแออั ดคั บคั่ งและการขยายตั วของประชากรที่ เพิ่ มขึ ้ นอย่างรวดเร็ว
2 รูปแบบในการพั ฒนากรุงเทพมหานครยั งไม่ชั ดเจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกั น
3 นโยบายการชะลอการขยายตั วของกรุงเทพมหานครยั งมิได้ เกิดผลในทางปฏิบั ติ
4 บทบาทของเอกชนยั งมิได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ ปัญหาอย่างจริงจั ง
5 ปัญหาคนยากจนในเมือง
การวิจั ยเรื่ อง “สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ประชากรชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสุขภาพที่ สาคั ญของประชากร
ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ แก่
1. โรคที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบทางเดินหายใจ
2. กลุ ่มโรคไม่ติดต่ อ เช่ น โรคหั วใจและหลอดเลือด ความดั นโลหิ ตสู ง
เบาหวาน มะเร็ง อุบั ติเหตุ และความเครียด
3. กลุ ่มโรคติดต่ อ เช่ น โรคติดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ โรคเอดส์ วั ณโรค
4. ปัญหาทางสั งคมที่ เกี่ ยวกั บสุขภาพ เช่ น ความรุนแรงในครอบครั ว
การตั ้งครรภ์ ไม่พึ งประสงค์ การทาแท้ ง
5. ปัญหาที่ เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อสุขภาพ เช่ น ภาวะทุพโภชนา
การไม่มีเวลาออกกาลั งกาย การพั กผ่อนไม่เพี ยงพอ การดื่ มสุรา และการ
ใช้ สารเสพติด
1.โรคเครียด
2.ความผิดปกติของกล้ ามเนื ้ อ
3.โรคปลายประสาทอั กเสบ
4.โรคกระเพาะปัสสาวะอั กเสบ
5.โรคไมเกรน
6.โรคระบบทางเดินหายใจ
7.โรคนอนไม่หลั บ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->