æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

1

¿“…“Õ—ß°ƒ… ”À√—∫

æπ—°ß“π π“¡°Õ≈åø

®—¥∑”‚¥¬

°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬
ºŸ‡â ¢’¬π

º». ¥√. æ√æ‘¡≈ ™ÿμ‘»‘≈ªá

æπ—°ß“π

2

 π“¡°Õ≈åø

§”π”
ªí ® ®ÿ ∫— π Õÿ μ  “À°√√¡∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «¡’ ° “√æ— ≤ π“·≈–‡μ‘ ∫ ‚μÕ¬à “ ß√«¥‡√Á « ·μà ∫ÿ § ≈“°√„π√–¥— ∫
°≈“ß·≈–√–¥—∫≈à“ß´÷Ë߇ªìπ°≈ÿà¡∑’ËμâÕß¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫π—°∑àÕ߇∑’ˬ«μà“ß™“μ‘ ¬—ߢ“¥‚Õ°“ „π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–
Ωñ°Ωπ¿“…“μà“ߪ√–‡∑»„π “¬ß“π ‚¥¬‡©æ“–¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“≠’˪ÿÉπ
Àπ— ß  ◊ Õ ™ÿ ¥ π’È ®÷ ß ¡’ «— μ ∂ÿ ª √– ß§å ‡ æ◊Ë Õ ‡æ‘Ë ¡ §«“¡√Ÿâ · ≈–æ— ≤ π“∑— ° …–¥â “ π¿“…“ ·≈–„Àâ § «“¡√Ÿâ
∑“ߥâ“π«—≤π∏√√¡¢Õ߇®â“¢Õß¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–≠’ªË πÿÉ ·°à∫§ÿ ≈“°√¥—ß°≈à“« ‚¥¬π”‡ πÕ¿“…“∑’„Ë ™â„π  ∂“π°“√≥å
∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ·≈–‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√Õ∫√¡„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ μ≈Õ¥®π‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√„™âΩñ°Ωπ ‡ √‘¡·≈–∑∫∑«π¥â«¬μπ‡Õß
Àπ—ß ◊Õ™ÿ¥π’È®—¥∑”¢÷Èπ‡ªìπ 2 ¿“…“ §◊Õ ¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“≠’˪ÿÉπ ·μà≈–™ÿ¥¡’ 10 ‡≈à¡ ·≈–¡’·∂∫
‡ ’¬ßª√–°Õ∫ ‚¥¬·∫àßμ“¡≈—°…≥–ß“π¢Õß°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ ¥—ßπ’È
1. æπ—°ß“π‚√ß·√¡·ºπ°·¡à∫â“π
2. æπ—°ß“π‚√ß·√¡·ºπ°¬°°√–‡ªÜ“
3. æπ—°ß“π‚√ß·√¡·ºπ°‡ªî¥ª√–μŸ
4. æπ—°ß“π‚√ß·√¡·ºπ°√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬
5. æπ—°ß“π‚√ß·√¡·ºπ°∫√‘°“√„πÀâÕßÕÕ°°”≈—ß°“¬·≈– √–«à“¬πÈ”
6. æπ—°ß“π¢“¬¢Õß∑’Ë√–≈÷°
7. ºŸâ„Àâ∫√‘°“√√∂‚¥¬ “√
8. ºŸâª√–°Õ∫°“√¥â“π∑’Ëæ—°
9. ºŸâª√–°Õ∫°“√¿—μ쓧“√ √â“πÕ“À“√
10. æπ—°ß“π π“¡°Õ≈åø
Àπ—ß ◊Õ™ÿ¥π’È𔇠πÕ‡©æ“–∫∑ π∑π“  ”π«π ·≈–»—æ∑å∑’Ë„™â®√‘ß„π°“√ªÆ‘∫—μ‘ß“π ¡’°‘®°√√¡ Ωñ°
‡ªì π ¢—È π μÕπ ¡’ §”ÕÕ°‡ ’ ¬ ߇ªì π ¿“…“‰∑¬‡æ◊Ë Õ ‡ªì π ·π«∑“ß„π°“√ÕÕ°‡ ’ ¬ ßμ“¡‡ ’ ¬ ß∑’Ë § «√‡ªì π
·≈–·∂∫‡ ’ ¬ ߪ√–°Õ∫∫∑‡√’ ¬ π μ≈Õ¥®π§”Õ∏‘ ∫ “¬°“√„™â ¿ “…“∑’Ë ‡ À¡“– ¡·≈–«— ≤ π∏√√¡¢Õß
‡®â“¢Õß¿“…“ ‡æ◊Ëՙ૬„À⺟â‡√’¬π “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫‡√’¬π®÷ß
¡’∑—Èß·∫∫ª√–‡¡‘πº≈§«“¡°â“«Àπâ“·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß°“√‡√’¬π
§≥–∑’Ë ª √÷ ° …“À«— ß ‡ªì π Õ¬à “ ߬‘Ë ß «à “ Àπ— ß  ◊ Õ ™ÿ ¥ π’È ® –™à « ¬„Àâ ºŸâ ª Æ‘ ∫— μ‘ ß “π„πÕÿ μ  “À°√√¡∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «
∑—Èß√–¥—∫°≈“ß·≈–√–¥—∫≈à“ß “¡“√∂„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“≠’˪ÿÉπ  ◊ËÕ “√°—∫π—°∑àÕ߇∑’ˬ«„π “¢“ Õ“™’æ¢Õß
μπ‰¥â
º». ¥√. æ√æ‘¡≈ ™ÿμ»‘ ≈‘ ªá
√». Õ√ÿ≥’
«‘√‘¬–®‘μ√“
º». ¥√. »»‘
®—ß ∂‘μ¬å°ÿ≈
√». μ√’∑‘æ¬å √—μπ‰æ»“≈
°ÿ¡¿“æ—π∏å 2546
§≥–∑’˪√÷°…“

æπ—°ß“π

3

 π“¡°Õ≈åø

 ”À√—∫ºŸâ Õπ
§Ÿà¡◊Õ‡≈à¡π’Ȫ√–°Õ∫¥â«¬∫∑‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ 17 ∫∑ ·μà≈–∫∑§◊Õ ∂“π°“√≥å∑’˺Ÿâ‡√’¬π®–æ∫„π°“√ ªÆ‘∫—μ‘
ß“π„π “¢“Õ“™’æ ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬∫∑ π∑π“·≈–μ“¡¥â«¬°‘®°√√¡μà“ßÊ ¥—ßπ’È §◊Õ
°‘®°√√¡∑’Ë 1: ·∫∫Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’˺Ÿâ‡√’¬πμâÕß„™â
°‘®°√√¡∑’Ë 2: ·∫∫Ωñ°øíß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’˺Ÿâ‡√’¬πμâÕß„™â
°‘®°√√¡∑’Ë 3: ·∫∫Ωñ°øíß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’Ëπ—°∑àÕ߇∑’ˬ«„™â„π ∂“π°“√≥å
°‘®°√√¡∑’Ë 4: ·∫∫∑∫∑«π§«“¡À¡“¬»—æ∑å·≈– ”π«π∑’Ë„™â„π ∂“π°“√≥å
°‘®°√√¡∑’Ë 5: ·∫∫Ωñ°∫∑ π∑π“
À≈—ß®“°°‘®°√√¡∑’Ë 5: °‘®°√√¡μàÕ‡π◊ËÕßÕ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕΩñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«π‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
°‘ ® °√√¡ ÿ ¥ ∑â “ ¬: ·∫∫Ωñ °  π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥å „ À¡à ∑’Ë °”Àπ¥ ‡æ◊Ë Õ „Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π‰¥â ª √–¬ÿ ° μå „ ™â »— æ ∑å
·≈– ”π«π

·π«∑“ß°“√„™â§Ÿà¡◊Õ
1. „À⺟â‡√’¬π∑”·∫∫∑¥ Õ∫°àÕπ‡√’¬π‡æ◊ËÕª√–‡¡‘𧫓¡√Ÿâ¢ÕߺŸâ‡√’¬π
2. „À⺟â‡√’¬πøíß∫∑ π∑π“®“°·∂∫‡ ’¬ß ‡æ◊ËÕπ”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π
3. „Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π∑”°‘ ® °√√¡∑’Ë °”Àπ¥ ‡æ◊Ë Õ Ωñ ° øí ß Ωñ ° ÕÕ°‡ ’ ¬ ß ·≈–‡√’ ¬ π√Ÿâ § «“¡À¡“¬¢Õß»— æ ∑å · ≈–
 ”π«πμà “ ßÊ ∑’Ë „ ™â „ π ∂“π°“√≥å √«¡∑—È ß Ωñ ° ∫∑ π∑π“·≈–Ωñ ° „™â »— æ ∑å · ≈– ”π«π∑’Ë ‡ √’ ¬ π„π
 ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ„À¡à
4. „π√–À«à “ ß°“√Õ∫√¡§«√„Àâ § «“¡ ”§— ≠ °— ∫ °“√ÕÕ°‡ ’ ¬ ߢÕߺŸâ ‡ √’ ¬ π„Àâ „ °≈â ‡ §’ ¬ ß°— ∫ ‡®â “ ¢Õß¿“…“
∑’Ë ÿ¥ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡·μ°μà“ß„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß√–À«à“ß¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡™àπ ¿“…“‰∑¬
‡ªì π ¿“…“∑’Ë ¡’ ‡  ’ ¬ ß«√√≥¬ÿ ° μå „π¢≥–∑’Ë ¿ “…“Õ— ß °ƒ…‡ªì π ¿“…“∑’Ë ‰ ¡à ¡’ ‡  ’ ¬ ß«√√≥¬ÿ ° μå ·μà ¡’ ° “√
ÕÕ°‡ ’ ¬ ß Ÿ ß μË” ¢Õߧ”·≈–ª√–‚¬§ (Stress ·≈– Intonation) ∑’Ë ¿ “…“‰∑¬‰¡à ¡’ πÕ°®“°π’È
‡ ’¬ß欗≠™π–„π¿“…“Õ—ß°ƒ…À≈“¬μ—«‰¡à¡’„π¿“…“‰∑¬
shop, wash, reservation
‡™àπ ‡ ’¬ß
sh
„π
v
„π
give, van, evening
th
„π
the, think
zoo, has
z
„π
¥— ß π—È π ‡ ’ ¬ ßÕà “ π∑’Ë „ Àâ ®÷ ß ‡ªì π ‡æ’ ¬ ß·π«∑“ß„π°“√ÕÕ°‡ ’ ¬ ߢÕߺŸâ ‡ √’ ¬ π‡∑à “ π—È π „π°“√ Õπ§«√
·π–π”«‘ ∏’ ° “√ÕÕ°‡ ’ ¬ ß∑’Ë ∂Ÿ ° μâ Õ ß„Àâ °— ∫ ºŸâ ‡ √’ ¬ π μ≈Õ¥®π„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ πΩñ ° ÕÕ°‡ ’ ¬ ߇∑’ ¬ ∫°— ∫ ‡ ’ ¬ ß
¢Õ߇®â “ ¢Õß¿“…“„π·∂∫‡ ’ ¬ ß ‡æ◊Ë Õ ™à « ¬„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π “¡“√∂π”∑— ° …–¿“…“∑’Ë ‰ ¥â ® “°°“√Õ∫√¡
‰ª„™â„π°“√ ◊ËÕ “√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

æπ—°ß“π

4

 π“¡°Õ≈åø

5. „π°“√Ωñ ° æŸ ¥ ∫∑ π∑𓧫√„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π®”√Ÿ ª ·∫∫¢Õß¿“…“∑’Ë § «√„™â „ π ∂“π°“√≥å π—È π Ê „Àâ ‰ ¥â
°àÕπ∑’Ë®–π”¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π ∂“π°“√≥å∑’Ë°”Àπ¥„Àâ„À¡à
6. §”Õ∏‘ ∫ “¬∑â “ ¬∫∑ ¡’ ∑—È ß ∑’Ë ‡ ªì π °“√Õ∏‘ ∫ “¬‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√„™â ¿ “…“ ·≈–«— ≤ π∏√√¡∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß‡æ◊Ë Õ „Àâ
ºŸâ‡√’¬π‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â
7. „À⺟â‡√’¬π∑”·∫∫∑¥ Õ∫À≈—߇√’¬π‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ∂⓺Ÿâ‡√’¬π‰¡à “¡“√∂∑”·∫∫∑¥ Õ∫‰¥â
∂Ÿ°μâÕߧ«√∑∫∑«π∫∑‡√’¬π„À¡à °àÕπ‡√‘Ë¡∫∑‡√’¬πμàÕ‰ª
8. „À⺟â‡√’¬π∑”·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑⓬‡≈à¡ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕߺŸâ‡√’¬π
ºŸâ‡√’¬π§«√∑”·∫∫∑¥ Õ∫‰¥â‰¡àμË”°«à“ 50 %

✧✧✧✧

æπ—°ß“π

5

 π“¡°Õ≈åø

 ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π
Àπ— ß  ◊ Õ ‡≈à ¡ π’È ‡¢’ ¬ π¢÷È π ‚¥¬¡’ «— μ ∂ÿ ª √– ß§å Õ ¬à “ ß·√ß°≈â “ ∑’Ë ® –™à « ¬„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ πª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®„π°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ “√–∑’Ë®”‡ªìπ„π·μà≈– “¢“Õ“™’æ°—∫π—°∑àÕ߇∑’ˬ«™“«μà“ß™“쑉¥â „π°“√
‡√’ ¬ π„Àâ ª √– ∫§«“¡ ”‡√Á ® ‰¥â π—È π
ºŸâ ‡ √’ ¬ 𮔇ºiμâ Õ ßμ√–Àπ— ° Õ¬Ÿà ‡  ¡Õ«à “ ¿“…“‡ªì π ∑— ° …–
μâ Õ ßΩñ ° Ωπ·≈–„™â ‡ ªì π ª√–®”®÷ ß ®–‡°‘ ¥ §«“¡™”π“≠ ‡ª√’ ¬ ∫‡À¡◊ Õ π°“√¢— ∫ √∂∂â “ ¢— ∫ ∫à Õ ¬Ê ®–‡°‘ ¥
§«“¡‡§¬™‘ π §≈à Õ ß·§≈à « ‰¡à μ‘ ¥ ¢— ¥ ´÷Ë ß ®– à ß º≈„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π¡’ § «“¡‡™◊Ë Õ ¡—Ë π „π°“√„™â ¿ “…“¡“°¢÷È π
¥— ß π—È π À≈— ß °“√Õ∫√¡ ºŸâ ‡ √’ ¬ π§«√Ωñ ° Ωπ ‡ √‘ ¡ ·≈–∑∫∑«π¥â « ¬μπ‡Õß‚¥¬°“√øí ß ·∂∫‡ ’ ¬ ߢÕß
∫∑‡√’¬π·≈–»’°…“§Ÿà¡◊ÕÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‰¡à≈◊¡»—æ∑å  ”π«π ·≈–∫∑ π∑π“ ∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π
 “¢“Õ“™’æ ·≈– “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥â„π‡«≈“∑’ËμâÕß°“√
§≥–ºŸâ®—¥∑”欓¬“¡‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë®–„À⺟â‡√’¬π “¡“√∂Ωñ°Ωπ°“√‡√’¬π¥â«¬μπ‡Õ߉¥â¡“°∑’Ë ÿ¥
®÷߉¥â„À⇠’¬ßÕà“π ·≈–§«“¡À¡“¬¿“…“‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫§”¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬
·∫∫Ωñ ° À— ¥ ∑’Ë „ ™â „ πÀπ— ß  ◊ Õ ‡≈à ¡ π’È §≥–∑’Ë ª √÷ ° …“®–‡πâ π ∑’Ë ° “√∑à Õ ß®”·≈–°“√𔉪„™â ∫à Õ ¬Ê
‡À¡◊Õπ‡¥Á°À—¥æŸ¥ ´÷Ëßμà“ß®“°°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„πÀâÕ߇√’¬πª°μ‘
„π∑⓬∑’Ë ÿ¥π’È §≥–§≥–∑’˪√÷°…“¢Õ„À⺟â‡√’¬πμ√–Àπ—°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“ §«“¡ ”‡√Á ® ¢ÕßÀπ— ß  ◊ Õ
‡≈à¡π’ÈÕ¬Ÿà∑’˧«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß™“«μà“ß™“μ‘∑’˪√–∑—∫„®„π∫√‘°“√·≈–‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡°’ˬ«°—∫ª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë
∂Ÿ°μâÕß‚¥¬ºà“π¿“…“∑’Ë∑à“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È
§≥–∑’˪√÷°…“®–¬‘π¥’‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∂â“Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’ȉ¥â∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§å¥—ß∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßμâπ

æπ—°ß“π

6

 π“¡°Õ≈åø

 “√∫—≠
§”π”
 ”À√—∫ºŸâ Õπ
 ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π

Àπâ“
0
0
0

∫∑∑’Ë 1
∫∑∑’Ë 2
∫∑∑’Ë 3
∫∑∑’Ë 4
∫∑∑’Ë 5
∫∑∑’Ë 6
∫∑∑’Ë 7
∫∑∑’Ë 8
∫∑∑’Ë 9
∫∑∑’Ë 10
∫∑∑’Ë 11
∫∑∑’Ë 12
∫∑∑’Ë 13
∫∑∑’Ë 14
∫∑∑’Ë 15
∫∑∑’Ë 16
∫∑∑’Ë 17

71
24
16
35
25
45
32
55
41
64
48
74
56
94
75
103
84
111
91
120
99
130
107
141
118
150
126
164
140
174
151
182
158

„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª∑“ß‚∑√»—æ∑å
°≈à“«∑—°∑“¬
§à“ π“¡·≈–§à“∫√‘°“√
®Õ߇«≈“‡≈àπ
®Õß·§¥¥’È
‡°Á∫§à“∫√‘°“√·≈–∑Õπ‡ß‘π
„Àâ¢Õ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫√–¬–∑“ß
∫Õ°∑‘»∑“ß
„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫ π“¡
∑‘»∑“ß≈¡
¢Õ‚∑…„π¢âÕ∫°æ√àÕß
„À⧔·π–π”
ªØ‘‡ ∏Õ¬à“ß ÿ¿“æ
¥Ÿ·≈∂ÿß°Õ≈åø·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
ªØ‘∫—μ‘μ“¡§”¢Õ
π—¥À¡“¬‡«≈“
¢Õ∫§ÿ≥·≈–Õ”≈“

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π√Ÿâ
‡©≈¬§”μÕ∫
·π«∑“ß°“√‡∑’¬∫‡ ’¬ß¿“…“Õ—ß°ƒ…°—∫¿“…“‰∑¬

192
167
201
175
211
185

æπ—°ß“π

7

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 1
„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª∑“ß‚∑√»—æ∑å
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. æπ—°ß“π¢Õß π“¡°Õ≈åø ‡¡◊ËÕ√—∫‚∑√»—æ∑å·≈⫧«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ‡Œ≈‚≈ ‡´àÕ√å
Hello, sir.
¢. Œä“« ¥Ÿ ¬Ÿ ¥Ÿä ?
How do you do?
§. °ÿ¥¡Õ√åπ‘Ëß ·´π¥å ‡Œ‘√å  °Õ≈åø§Õ√å 
Good morning, Sand Hurst Golf Course.
2. À≈—ß∑—°∑“¬·≈⫧«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ±’  Õ’  ·´π¥å ‡Œ‘√å 
This is Sand Hurst.
¢. ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ ?
May I help you?
§. «Õ∑ ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ‡´àÕ√å ?
What do you want, sir?
3. §«√‡√’¬°π—°°Õ≈åø™“¬«à“Õ¬à“߉√
°. ¬Ÿ
You.
¢. ‡´àÕ√å
Sir.
§. ∫äÕ 
Boss.
4. §«√‡√’¬°π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß«à“Õ¬à“߉√
°. ·À¡¡
Maûam.
¢. ‡≈¥’È
Lady.
§. ∫äÕ 
Boss.

8

5. ‡¡◊ËÕøí߉¡à‡¢â“„®§«√查«à“Õ¬à“߉√
°. æ“√å¥âÕπ ¡’
Pardon me.
¢. ‰Õ ‚¥π∑å ‚π«å
I donût know.
§. ‡≈â“¥å≈’Ë æ≈’ 
Loudly, please.
6. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√„À⺟â‚∑√¡“∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. æ≈’  ‚Œ≈¥÷
Please hold.
¢. æ≈’  ‡«ä∑
Please wait.
§. ‚¥π∑å ·Œß Õ—æ
Donût hang up.
7. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√„À⺟â‚∑√¡“∑√“∫«à“®–‚Õ𠓬μàÕ„À⮖查«à“Õ¬à“߉√
°. ‡πä° å ‡Õä° ‡∑π™—Ëπ
Next extension.
¢. ‰Õ-≈ ∑√“π´‡øÕ√å ¬—«√å§Õ≈
Iûll transfer your call.
§. «Õ∑-  ‡±Õ– ‡Õä° ‡∑π™—Ëπ π—È¡‡∫âÕ√å ?
Whatûs the extension number?
8. ‡¡◊ËÕ®–°≈à“«§”Õ”≈“∑“ß‚∑√»—æ∑姫√查«à“Õ¬à“߉√
°. ∫䓬 ∫“¬
Bye Bye.
¢. °ÿ¥∫“¬ ·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
Good bye, Have a nice day.
§. °ÿ¥∫“¬ ·´π‡Œ‘√ å°Õ≈åø§Õ√å 
Good bye, Sand Hurst Golf Course.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

9

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫§à“ π“¡∑“ß‚∑√»—æ∑å
æπ—°ß“π :

ºŸâ Õ∫∂“¡ :

æπ—°ß“π :

ºŸâ Õ∫∂“¡ :

æπ—°ß“π :

°ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‡´àÕ√å ‰æπå ·«≈‡≈à¬å °Õ≈åø§Õ√å  ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ?
Good Morning, sir. Pine Valley Golf Course. May I help you?
 «— ¥’§à–§ÿ≥ºŸâ™“¬ ∑’Ëπ’ˉæπå·«≈≈’Ë°Õ≈åø§Õ√å §à– ¡’Õ–‰√„Àâ√—∫„™â§–
‰Œ ·§π ‰Õ ‡æ≈¬å Õ’ø ‰Õ¡ πÁÕ∑ Õ– ‡¡¡‡∫Õ√å?
Hi.Can I play if Iûm not a member?
 «— ¥’§√—∫ º¡®–‡≈àπ‰¥â‰À¡∂⓺¡‰¡à‰¥â‡ªìπ ¡“™‘°?
ÕÕø§Õ√å  ‡´àÕ√å ‡±Õ– °√’π øï Õ’  ∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡¥¬å 
Of course, sir. The green fee is 2,000 baht on weekdays.
‰¥â§à–§à“ π“¡ ”À√—∫«—π∏√√¡¥“ 2,000 ∫“∑§à–
«Õ∑ Õ‡∫â“∑å ÕÕπ «’§‡Õπ¥å ?
What about on weekends?
·≈â««—π ÿ¥ —ª¥“Àå‡≈à“§√—∫
Õ‘∑-  ±√’ ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑
Itûs 3,000 baht.
§à“ π“¡ 3,000 ∫“∑§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ‚Õ𠓬‰ª¬—ßæπ—°ß“πμâÕπ√—∫
æπ—°ß“π :

ºŸâ Õ∫∂“¡ :

æπ—°ß“π :

ºŸâ Õ∫∂“¡ :

°ÿ¥¡Õ√åπ‘Ëß ‰æπå ·«≈‡≈à¬å °Õ≈åø§Õ√å  ‡¡ ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ ?
Good Morning, Pine Valley Golf Course. May I help you?
 «— ¥’§à– ∑’Ëπ’ˉæπå·«≈≈’Ë°Õ≈åø§Õ√å §à– ¡’Õ–‰√„Àâ√—∫„™â§à–
æ“√å¥äÕπ ¡’
Pardon me.
¢Õ‚∑…§à– ∑’ˉÀππ–§–
‰æπå ·«≈‡≈à¬å °Õ≈åø§Õ√å  ·À¡¡
Pine Valley Golf Course, maûam.
‰æπå·«≈≈’Ë°Õ≈åø§Õ√å §à–
‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ Õä“ °å Õ–‡∫â“∑å ‡±Õ– °√’π øï
Iûd like to ask about the green fees.
¥‘©—πÕ¬“° Õ∫∂“¡‡°’ˬ«°—∫§à“ π“¡§à–

æπ—°ß“π

10

æπ—°ß“π :

 π“¡°Õ≈åø

æ≈’  ‚Œ≈å¥ ‰Õ-≈ ∑√“π´‡øÕ√å ¬—«√å ∑Ÿ ‡±Õ– √’‡´ø™—Ëππ’ ∑
Please hold. Iûll transfer your to the receptionist.
°√ÿ≥“∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿàπ–§– ¥‘©—π®–‚Õ𠓬‰ª¬—ßΩÉ“¬μâÕπ√—∫§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫§à“ π“¡¢ÕߺŸâ‡≈àπª√–‡¿∑μà“ßÊ
æπ—°ß“πμâÕπ√—∫ : °ÿ¥¡Õ√åπ‘Ëß «Õ∑ ·§π ‰Õ ¥Ÿä øÕ√å ¬Ÿ ?
Good Morning. What can I do for you?
 «— ¥’§à– ®–„À⥑©—π™à«¬Õ–‰√‰¥â∫â“ߧ–
ºŸâ Õ∫∂“¡ :
‚Õ ‡¬  ‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ Õä“ °å Õ–‡∫â“∑å ‡±Õ– °√’π øï å øÕ√å ¡“¬‡° ∑å
Oh yes, Iûd like to ask about the green fees for my guest.
¥‘©—πÕ¬“° Õ∫∂“¡‡°’ˬ«°—∫§à“ π“¡§à–
æπ—°ß“πμâÕπ√—∫ : ‡±Õ– øï øÕ√å Õ– ‡° ∑å Õ’  «—π ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡¥¬å  ·Õπ¥å «—π ‡±ä“´—Ëπ
‰øÑøá Œ—π‡¥√¥ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡Õπ¥å 
The fee for a guest is 1,000 baht on weekdays and 1,500 baht on
weekends.
§à“ π“¡ ”À√—∫·¢° (¢Õß ¡“™‘°) √“§“ 1,000 ∫“∑ ”À√—∫«—π∏√√¡¥“
·≈– 1,500 ∫“∑ ”À√—∫ ÿ¥ —ª¥“Àå
ºŸâ Õ∫∂“¡ :
«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å Õ– «‘´‘∑‡∑àÕ√å?
What about a visitor?
·≈â«∂ⓇªìπºŸâ‡≈àπ∑’ˉ¡à„™à·¢°¢Õß ¡“™‘° (·≈–‰¡à„™à ¡“™‘°¥â«¬) ‡≈à“§–
æπ—°ß“πμâÕπ√—∫ : øÕ√å ‡Õ «‘´‘∑‡∑àÕ√å ÕÕ√å Õ– π—π‡¡¡‡∫àÕ√å ‡±Õ– øï Õ’  ∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑ ÕÕπ
«’§‡¥¬å  ·Õπ¥å ∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ‰øÑøá Œ—π‡¥√¥ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡ÕÁπ¥å 
For a visitor or a non-member, the fee is 2,000 baht on weekdays
and 2,500 baht on weekends.
∂ⓇªìπºŸâ‡≈àπ∑—Ë«‰ª§à“ π“¡∑à“π≈– 2,000 ∫“∑ ”À√—∫«—π∏√√¡¥“ ·≈– 2,500 ∫“∑
 ”À√—∫ ÿ¥ —ª¥“Àå
ºŸâ Õ∫∂“¡ :
·∏âß§å °‘È«
Thank you.
¢Õ∫§ÿ≥§à–
æπ—°ß“πμâÕπ√—∫ : ¬—«√å ‡«â≈§—¡ ·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
Youûre welcome. Have a nice day.
‰¡à‡ªìπ‰√§à– (¥â«¬§«“¡¬‘π¥’) ¢Õ„À⡧’ «“¡ ÿ¢π–§– («—ππ’§È ߇ªìπ«—π∑’¥Ë  ’ ”À√—∫§ÿ≥)

æπ—°ß“π

11

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
°. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ”π«π¥—ßπ’È
°ÿ¥
¡Õ√åπ‘Ëß
°ÿ¥¡Õ√åπß‘Ë
Õ“ø‡∑Õ√åπŸπ
°ÿ¥ ·Õø‡∑àÕ√åπŸäπ
Õ’øπ‘ßË
°ÿ¥Õ’øπ‘Ëß
‡¥¬å
°ÿ¥ ‡¥¬å
∫“¬
°ÿ¥∫“¬
‰π∑å
°ÿ¥ ‰π∑å
‡Œ≈‚≈
‰Œ
∫䓬 ∫“¬
‡´àÕ√å

Good
Morning
Good Morning
Afternoon
Good afternoon
Evening
Good evening
Day
Good day
Bye
Good bye.
Night
Good night
Hello
Hi
Bye bye
Sir

·À¡¡

Maûam

¡’ 
‡¡¬å ‰Õä

Miss
May I

‡Œâ≈æå
‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ ?

Help
May I help you?

‡¡¡‡∫àÕ√å
·§π ‰Õä

Member
Can I

¥’
‡™â“
 «— ¥’ (μÕπ‡™â“)
∫à“¬
 «— ¥’ (μÕπ∫à“¬)
‡¬Áπ
 «— ¥’ (μÕπ‡¬Áπ)
«—π
 «— ¥’ („™â‰¥â∑—Èß«—π)
‰ª≈–
 «— ¥’ (≈“°àÕπ)
°≈“ߧ◊π
 «— ¥’ (≈“°àÕπμÕπ§Ë”)
À«—¥¥’ / ‡ªìπ‰ß
À«—¥¥’ / ‡ªìπ‰ß
‰ª≈–π–
§ÿ≥ºŸâ™“¬
(„™â‡√’¬°ºŸâ∑’ˇ√“查¥â«¬‡ªì𙓬)
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß
(„™â‡√’¬°ºŸâ∑’ˇ√“查¥â«¬‡ªìπÀ≠‘ß)
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß («—¬√ÿàπ)
„™â查‡«≈“‡ πÕÀ√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“μ
∑” ‘ßË „¥
™à«¬
¡’Õ–‰√®–„Àâ™à«¬‰À¡ / „Àâ
¥‘©—π™à«¬∑”Õ–‰√‰À¡
 ¡“™‘°
„™â查‡¡◊ËÕ®–∂“¡«à“®–∑”
Õ–‰√‰¥â‰À¡

æπ—°ß“π

12

 π“¡°Õ≈åø

æ‡≈¬å
‰æπå ·«≈‡≈à¬å
·§π ‰Õ æ‡≈¬å ·Õä∑ ‰æπå
·«≈‡≈à¬å ?
ÕÕø§Õ√å 
øï
°√’π
°√’π øï
∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ
∏√’ ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑
«’§‡¥¬å 
«’§‡Õπ¥å 
«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å

Play
Pine Valley
Can I play at Pine Valley?

‡≈àπ
‰æπå·«≈≈’Ë
º¡®–‡≈àπ∑’ˉæπå·«≈≈’ˉ¥â‰À¡

Of course
Fee
Green
Green fee
2000
3000
Weekdays
Weekends
What about?

«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å ÕÕπ «’§‡Õπ¥å  ?
«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å ÕÕπ ¡—Íπ‡¥¬å?

What about on weekends?
What about on Monday?

‰¥â§à– („™â·∑π Yes)
§à“∫√‘°“√
°√’π ( π“¡)
§à“∫√‘°“√ (‡≈àπ)  π“¡°Õ≈åø
2 æ—π
3 æ—π
«—π∏√√¡¥“
«—π ÿ¥ —ª¥“Àå (‡ “√å-Õ“∑‘μ¬å)
„™â∂“¡„𧫓¡À¡“¬«à“
·≈â«...π—Ëπ≈à–
·≈â««—π ÿ¥ —ª¥“Àå‡≈à“§√—∫
·≈â««—π®—π∑√å‡≈à“§√—∫

¢. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ”π«π¥—ßπ’È
æ“√å¥äÕπ ¡’

Pardon me.

‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ
Õä“ §å
°√’π øï å
‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ Õä“ °å Õ–‡∫â“∑å
‡±Õ– °√’π øï å
‚Œ≈¥å
æ≈’  ‚Œ≈¥å
‚Œ≈¥å ÕÕπ
‰Õ-≈
∑√“π´å‡øÕ√å
√’‡´æ™—Ëππ’ ∑å
∑Ÿ ‡±Õ– √’‡´äø™—Ëππ’ ∑å

Iûd like to
Ask
Green fees
Iûd like to ask about the
green fees
Hold
Please hold
Hold on.
Iûll
Transfer
Receptionist
To the receptionist

¢Õ‚∑…§à–(øí߉¡à‡¢â“„®
À√◊Õ‰¡à‰¥â¬‘π¢Õ„Àâ∑«π´È”)
Õ¬“°®–
∂“¡
§à“ π“¡
Õ¬“° Õ∫∂“¡‡°’ˬ«°—∫
√“§“§à“ π“¡
∂◊Õ (¢Õß„¥‰«â„π¡◊Õ)
‚ª√¥∂◊Õ “¬√Õ
√Õ‡¥’ά«π– (‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√)
©—π®–
‚Õπ, ¬â“¬
æπ—°ß“πμâÕπ√—∫
‰ª¬—ßæπ—°ß“πμâÕπ√—∫

æπ—°ß“π

13

 π“¡°Õ≈åø

¬—«√å§Õ≈
‰Õ-≈ ∑√ä“π´å‡øÕ√å ¬—«√å §Õ≈ ∑Ÿ
‡±Õ– √’‡´æ™—Ëππ’ ∑å

Your call
Iûll transfer your call to
the receptionist.

 “¬ (‚∑√) ¢Õߧÿ≥
®–‚Õ𠓬‰ª¬—ßæπ—°ß“π
μâÕπ√—∫§à–

§. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ”π«π¥—ßπ’È
·§π ‰Õ

Can I

¥Ÿ ´—¡∏‘ß
øÕ√å ¬Ÿ
·§π ‰Õ ¥Ÿ ´—¡∏‘ß øÕ√å ¬Ÿâ ?
«Õ∑ ·§π ‰Õ ¥Ÿä øÕ√å ¬Ÿ ?
‰Õ«-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ

Do something
For you
Can I do something for you?
What can I do for you?
Iûd like to

∑Ÿ Õ“ °å Õ–‡∫â“∑å
‡±Õ– °√’π øï å
øÕ√å ¡“¬‡° ∑å
‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ Õ“ °å Õ–‡∫â“∑å
‡±Õ– °√’π øï øÕ√å ¡“¬‡° ∑å
«—𠇱“´—Ëπ
«—𠇱“´—Ëπ ‰øøá Œ—π‡¥√¥
∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ
∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ‰øøá Œ—π‡¥√¥
‡±Õ– øï øÕ√å ‡±Õ– ‡° ∑å

To ask about
The green fees
For my guest
Iûd like to ask about
the green fee for my guest.
1000
1500
2000
2500
The fee for the guest

ÕÕπ «’§‡¥¬å 
ÕÕπ «’§‡Õπ¥å 
‡±Õ– øï øÕ√å ‡±Õ– ‡° ∑å
Õ’  «—π ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑
‡±Õ– øï øÕ√å ‡±Õ– ‡° ∑å Õ’ 
«—π ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑ ÕÕπ
«’§‡¥¬å  ·Õπ¥å «—𠇱“´—πË ‰øøá
Œ—π‡¥√¥ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡Õπ¥å 

On weekdays
On weekends
The fee for the guest is
1000 baht.
The fee for the guest is
1000 baht on
weekdays and 1500 baht
on weekends.

 ”π«π„π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ
(¢Õ™à«¬)
∑”Õ–‰√
 ”À√—∫§ÿ≥
¢Õ„Àâ™à«¬Õ–‰√‰À¡
®–™à«¬∑”Õ–‰√‰¥â∫“â ß
‡ªìπ ”π«πÀ¡“¬§«“¡«à“¥‘©—π
(º¡) Õ¬“°®–...
∂“¡‡°’ˬ«°—∫
§à“ π“¡
 ”À√—∫·¢° (¢Õß ¡“™‘°)
¥‘ ©— π (º¡) Õ¬“° Õ∫∂“¡‡°’Ë ¬ «
°—∫§à“ π“¡
Àπ÷Ëßæ—π
Àπ÷Ëßæ—πÀâ“√âÕ¬
 Õßæ—π
 Õßæ—πÀâ“√âÕ¬
§à“ π“¡ ”À√—∫·¢°
(¢Õß ¡“™‘°)
„π«—π∏√√¡¥“
„π«—πÀ¬ÿ¥ ÿ¥ —ª¥“Àå
§à“ π“¡¢Õß·¢°§◊ÕÀπ÷Ëßæ—π∫“∑

}
}

}

§à“ π“¡¢Õß·¢°§◊Õ
Àπ÷Ëßæ—π∫“∑„π«—π
∏√√¡¥“·≈–Àπ÷Ëßæ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑
„π«—πÀ¬ÿ¥

æπ—°ß“π

14

 π“¡°Õ≈åø

«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å
«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å ‡Õ «‘´‘∑‡∑àÕ√å ?

What about...
What about a visitor?

·∏Áß§å °‘È«
¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡
·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å

Thank you.
Youûre welcome.
Have a nice day.

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

§.

ß.

°√’π øï å
‡¡¡‡∫àÕ√å
«’§‡¥¬å 
«’§‡Õπ¥å 
‡¡¬å ‰Õä
‡° ∑å
«‘´‘∑‡∑àÕ√å
π—π‡¡¡‡∫àÕ√å
√’‡´ä樗Ëππ’ ∑å
«Õ∑ Õ–‡∫â“∑å
æ≈’  ‚Œ≈¥å
·∏Áߧ少ȫ
°ÿ¥∫“¬
¬—«√å ‡«—≈§—Ë¡
·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
«—π ‡±ä“´—Ëπ
«—π ‡±ä“´—Ëπ ‰øÑøá Œ—π‡¥√¥
∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ
∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ‰øÑøá Œ—π‡¥√¥
±√’ Œ—π‡¥√¥

Green fees
Member
Weekdays
Weekends
May I... ?
Guest
Visitor
Non-member
Receptionist
What about...?
Please hold.
Thank you.
Good bye.
Youûre welcome.
Have a nice day.
1000
1500
2000
2500
300

·≈â«...≈à–
·≈⫧π‡≈àπ∑—Ë«‰ª
(∑’ˉ¡à„™à ¡“™‘°) ≈à–
¢Õ∫§ÿ≥
¬‘π¥’„Àâ∫√‘°“√
¢Õ„Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π∑’Ë¥’ ”À√—∫§ÿ≥

æπ—°ß“π

15

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

§.

 ¡“™‘°
§à“ π“¡
∂“¡‡°’ˬ«°—∫
 ”À√—∫§ÿ≥
¢Õ∫§ÿ≥
 “¡æ—π
¬‘π¥’„Àâ∫√‘°“√
∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà
®–‚Õ𠓬‰ª¬—ß....
§ÿ≥ºŸâ™“¬
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß
æ—πÀâ“
©—πÕ¬“°®–
·≈â««—π∏√√¡¥“≈à–

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 :
°. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å «≈’μàÕ‰ªπ’È
‡ ’¬ßÕà“π
Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ
°ÿ¥ ·Õäø‡∑àÕ√åπŸπ
Õ’øπ‘ßË
°ÿ¥ Õ’øπ‘Ëß
‡¥¬å
°ÿ¥ ‡¥¬å
‰πâ∑å
°ÿ¥ ‰πâ∑å
‡´àÕ√å

§”»—æ∑å
Afternoon
Good Afternoon
Evening
Good Evening
Day
Good Day
Night
Good Night
Sir

§”·ª≈
∫à“¬
 «— ¥’ (μÕπ∫à“¬)
‡¬Áπ
 «— ¥’ (μÕπ‡¬Áπ)
«—π
 «— ¥’ („™â‰¥âμ≈Õ¥«—π)
°≈“ߧ◊π
≈“°àÕπ („™âμÕπ§Ë”)
§ÿ≥ºŸâ™“¬

æπ—°ß“π

16

 π“¡°Õ≈åø

‡ ’¬ßÕà“π
·À¡¡
¡“¥“¡
¡’ 
π—¡‡∫àÕ√å
‡Õä° å‡∑π™—Ëπ
‡Õä° å‡∑π™—Ëπ π—Í¡‡∫Õ√å
∑√ä“π´å‡øÕ√å
‚Œ≈¥å
æ≈’  ‚Œ≈¥å

§”»—æ∑å
Maûam
Madam
Miss
Number
Extension
Extension number
Transfer
Hold
Please hold

§”·ª≈
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß (‡À¡◊Õπ maûam)
§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß ( “«)
μ—«‡≈¢
μàÕ (‰ª¬—ß “¬Õ◊Ëπ)
À¡“¬‡≈¢μàÕ
‚Õ𠓬
∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà
∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà

¢. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡ ’¬ßÕà“π
æ“√å¥Õπ
æ“√å¥Õπ ¡’
‰Õ ‡∫§ ¬—«√å æ“√å¥äÕπ
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
´Õ√å√’Ë
¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
·±ä∑Õ’  ÕÕ≈‰√â∑å
·±ä∑Õ’  ‚Õ‡§
·Œø ‡Õ ‰πâ´å ‡¥¬å
·Œø ‡Õ ‰πâ´å ‡°¡
‡ÕÁπ®Õ¬ ¬—«√å ‡°¡
Œ’ Õ’  πâÕ∑ Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈
Œ’ Õ’  ‡Õâ“∑å øÕ√å ≈—π™å
Œ’ Õ’  ·Õä∑ ‡±Õ– ¡’Í∑μ‘Èß
Œ’ Õ’  ÕÕ𠱑 Õä–‡±àÕ√å ≈“¬πå

§”»—æ∑å
Pardon.
Pardon me.
I beg your pardon.
Iûm sorry.
Sorry.
Youûre welcome.
Thatûs all right.
Thatûs O.K.
Have a nice day.
Have a nice game.
Enjoy your game.
He is not available.
He is out for lunch.
He is at the meeting.
He is on the other line.

§”·ª≈
¢Õ‚∑…‰¡à‡¢â“„®§à–
(查´È”¥â«¬)
¢Õ‚∑…‰¡à‡¢â“„®§à–
(查´È”¥â«¬)
¬‘π¥’§à– (‰¡à‡ªìπ‰√)
‰¡à‡ªìπ‰√§à–
‰¡à‡ªìπ‰√§à–
„Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π¥’§à–
„Àâ‡≈àπ‡°¡ å„Àâ πÿ°§à–
‡≈àπ„Àâ πÿ°π–§–
‡¢“‰¡àÕ¬Ÿà§à–
‡¢“ÕÕ°‰ª∑“πÕ“À“√§à–
‡¢“°”≈—ߪ√–™ÿ¡Õ¬Ÿà§à–
‡¢“°”≈—ß√—∫ “¬Õ◊Ëπ§à–

æπ—°ß“π

17

 π“¡°Õ≈åø

‡ ’¬ßÕà“π
§”»—æ∑å
«Õ∑Õ’  ¬—«√å π—¡‡∫âÕ√å æ≈’ ? Whatûs your number, please?
·§π ¬Ÿ  ‡ª≈ ¬—«√å ‡π¡ æ≈’ ? Can you spell your name,
please?
æ≈’   ªï§  ‚≈«å≈’Ë
Please speak slowly.
±’  ‰≈äπå Õ’  ∫’´’Ë
This line is busy.
æ≈’  ·Œß Õ—æ
Please hang up.
æ≈’  ‚Œ≈¥å
Please hold.

§”·ª≈
¢ÕÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å§ÿ≥¥â«¬§à–
™à«¬°√ÿ≥“ –°¥™◊ËÕ§ÿ≥¥â«¬§à–
°√ÿ≥“查™â“ʥ⫬§à–
 “¬‰¡à«à“ߧà–
°√ÿ≥“«“ß “¬¥â«¬§à–
∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È‚¥¬„™â»—æ∑å∑’Ë„Àâ¡“·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1.

§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ

2.

§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ

°ÿ¥¡âÕ√åπ‘Ëß ‡´àÕ√å
Good morning, sir.
 «— ¥’§à–§ÿ≥ºŸâ™“¬
·Õäø‡∑àÕ√åπŸπ, Õ’ø‡«àππ‘Ëß, ‡¥¬å
afternoon, evening, day
°ÿ¥¡âÕ√åπ‘Ëß ‡´àÕ√å
Good morning, sir.
 «— ¥’§√—∫ (§à–)§ÿ≥ºŸâ™“¬
·À¡¡, ¡“¥“¡, ¡’ 
maûam, madam, miss

§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ

°ÿ¥ ‰πâ∑å
Good night.
 «— ¥’(≈“°àÕπ§à–)
∫“¬ bye

§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ

‡Õä° å‡∑π™—Ëπ «—π-«—π-‚Õ-∑Ÿ æ≈’ 
Extension 1102, please.
™à«¬μàÕÀ¡“¬‡≈¢ 1102 ¥â«¬§à– /§√—∫
2113, 1100, 1101, 5842

3.

4.

æπ—°ß“π

18

 π“¡°Õ≈åø

5.

§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ

‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë Œ’ Õ’  πâÕ∑ Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈
Iûm sorry, he is not available.
¢Õ‚∑…§à– ‡¢“‰¡àÕ¬Ÿà§à–
πâÕ∑ Õ‘π Œ’  ÕÕøøî´ not in his office (‰¡àÕ¬ŸàÕÕ°‰ª¢â“ßπÕ°)
·Õä∑ ‡±Õ– ¡’Í∑μ‘Èß at the meeting (°”≈—ߪ√–™ÿ¡)
‡Õâ“∑å øÕ√å ≈—Èπ™å out for lunch (ÕÕ°‰ª∑“πÕ“À“√)
ÕÕ𠱑 Õ–‡±àÕ√å ≈“¬πå on the other line (°”≈—ß√—∫ “¬Õ◊ËπÕ¬Ÿà)

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ®—∫§Ÿà π∑π“μàÕ‰ªπ’È‚¥¬»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π„π°‘®°√√¡∑’Ë 6 ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 :
æπ—°ß“π :

ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“ :

°ÿ¥ ·Õäø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´àÕ√å ¡“≈’  ªï§°‘Èß ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ?
Good afternoon, sir. Malee speaking. May I help you?
 «— ¥’§à– ¡“≈’°”≈—ß查 ®–„À⥑©—π™à«¬Õ–‰√‰À¡§–
‡Õä° å‡∑π™—Ëπ ∑Ÿ «—π ´’‚√à «—π æ≈’ 
Extension 2101, please.
™à«¬μàÕÀ¡“¬‡≈¢ 2101 ¥â«¬

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 :
æπ—°ß“π :

ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“ :

æπ—°ß“π :

ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“ :

«‘™—¬  ªï§°‘Èß ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ?
Wichai speaking. May I help you?
º¡«‘™—¬√—∫ “¬§√—∫ ®–„Àâ™à«¬Õ–‰√‰À¡§√—∫
‰Õ-¥ ‰≈â§å ∑Ÿ ∑äÕ≈å§ ∑Ÿ§ÿ≥  ¡™“¬ æ≈’ 
Iûd like to talk to Khun Somchai, please.
º¡Õ¬“°§ÿ¬°—∫§ÿ≥ ¡™“¬
‰Õ-¡ ´Õ√’Ë Œ’ Õ’  πâÕ∑ Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈ π“« ·§π ‰Õ ‡∑§ Õ– ‡¡´‡´ä®?
Iûm sorry. He is not available now. Can I take a message?
‡ ’¬„®¥â«¬§√—∫ μÕππ’ȇ¢“‰¡àÕ¬Ÿà „À⺡®¥¢âÕ§«“¡„Àâ‰À¡§√—∫
·±∑-  ÕäÕ≈‰√â∑å ‰Õ-≈§Õ≈≈ ·∫ä§
Thatûs all right. Iûll call back.
‰¡à‡ªìπ‰√ ®–‚∑√¡“„À¡à

æπ—°ß“π

19

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π :

·∏Áߧ少ȫ ·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
Thank you. Have a nice day.
¢Õ∫§ÿ≥§√—∫ „Àâ«—ππ’ȇªìπ«—π¥’§√—∫

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : ®—∫§Ÿà π∑π“·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. °≈à“«∑—°∑“¬°—∫ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“μÕπ∫à“¬ ·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫§à“ π“¡ ”À√—∫ºŸâ‰¡à‡ªìπ ¡“™‘°
¢. °≈à“«∑—°∑“¬°—∫ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“¢Õ查°—∫§ÿ≥¡“≈—¬ ·μà°”≈—ߪ√–™ÿ¡
§. °≈à“«∑—°∑“¬°—∫ºŸâ‚∑√‡¢â“¡“„Àâ™à«¬μàÕÀ¡“¬‡≈¢μà“ßÊ

æπ—°ß“π

20

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘∫“¬
1. °“√∑—°∑“¬„π¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ë ÿ¿“æ·≈–‡À¡“– ¡∑’Ë ÿ¥√«¡∑—Èß°“√∑—°∑“¬∑“ß‚∑√»—æ∑å§◊Õ
°ÿ¥¡Õ√åπ‘Ëß (Good morning) °ÿ¥ ·Õø‡∑àÕ√åπŸπ (Good afternoon) °ÿ¥ Õ‘Íøπ‘Ëß (Good evening)
·≈–‚¥¬‡©æ“– °ÿ¥ ‡¥¬å (Good day) ∑’Ë„™â‡À¡◊Õπ°—∫§”«à“ ç «— ¥’é ¢Õ߉∑¬  ”À√—∫°“√∑—°∑“¬∑’Ë
‡ªìπ°—π‡Õß√–À«à“߇æ◊ËÕπΩŸßÀ√◊ÕºŸâ∑’ˇªìπ‡¥Á°°«à“®–„™â ‡Œ≈‚≈ (Hello) ·≈– ‰Œ (Hi) ·μà ”À√—∫æπ—°
ß“π∑’Ë „ Àâ ∫ √‘ ° “√π—È π μâ Õ ß ÿ ¿ “æ‰¡à § «√· ¥ß§«“¡ ‡ªì π °— π ‡Õß (μ’ ‡  ¡Õ) °— ∫ ºŸâ ¡ “„™â ∫ √‘ ° “√ ¥— ß π—È π ®÷ ß
‰¡à§«√„™â ‰Œ ·μà„π∑“ß°≈—∫°—πºŸâ¡“„™â∫√‘°“√Õ“®®–„™â查°—∫æπ—°ß“π‰¥â · ¥ß§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß
2. „π¿“…“Õ—ß°ƒ…„À⧫“¡ ”§—≠°—∫ºŸâ∑’ˇ√“查§ÿ¬¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ∂⓺Ÿâ∑’Ë查¥â«¬À√◊ÕºŸâ¡“„™â∫√‘°“√‡ªì𙓬
‡æ◊ËÕ§«“¡ ÿ¿“欰¬àÕß ®÷ߧ«√„™â§”«à“ ‡´Õ√å (sir) À√◊Õ§ÿ≥ºŸâ™“¬ °—∫ ·À¡¡ (maûam) À√◊Õ ¡’ 
(miss)  ”À√—∫§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß  ”À√—∫ºŸâ查‰¡à¡’°“√· ¥ß‡æ» ¥—߇™àπ„π¿“…“‰∑¬∑’˺Ÿâ查À≠‘ßÀ√◊Õ™“¬
®–≈ß∑⓬«à“ ç§à–é À√◊Õ ç§√—∫é (´÷Ëßμ√ß°—π¢â“¡°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…)
3. °“√¢ÕÕπÿ≠“μÀ√◊Õ‡ πÕμπ™à«¬∑”Õ–‰√μà“ßÊÕ¬à“ß ÿ¿“æπ—Èπ ®–„™â ‡¡ ‰Õ ‡ŒÁ≈æ ¬Ÿâ (May I Help
you?) À√◊Õ¢÷Èπμâπ¥â«¬ ‡¡ ‰Õ (May I...?) ®–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ„Àâ∫√‘°“√∑’ˉ¡àμâÕß√Õ„Àâ ºŸâ¡“„™â∫√‘°“√
√âÕߢՄÀâ™à«¬∑”Õ–‰√°àÕπ
4.  ”π«π«à“ ç‰¡à‡ªìπ‰√é π—Èπ§«√„™â«à“ Õ‘∑-  ÕÕ≈‰√â∑å (Itûs all right) ¬ŸÕ“√凫≈§—Ë¡ (Youûre welcome)
®–‡À¡“– ¡∑’Ë ¥ÿ · ¥ß§«“¡‡μÁ¡„® ·≈– ¬‘π¥’∑’ˉ¥â∫√‘°“√ ‰¡à„™à§”«à“ ‡πø‡«àÕ√å ¡“¬¥å (Nevermind)
‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–§«“¡À¡“¬§◊Õ ç§√“«π’ȉ¡à‡ªìπ‰√·μàÕ¬à“¡“„™â∫√‘°“√Õ’°π–é ´÷Ë߉¡à ÿ¿“æ · ¥ß
§«“¡‚°√∏ °â“«√â“« ®÷߉¡à§«√„™â (À“°≈Ÿ°§â“„™â· ¥ß«à“‚°√∏ºŸâ„Àâ∫√‘°“√·≈â«)
5. ‡¡◊Ë Õ ‰¡à ‡ ¢â “ „® ‰¥â ¬‘ π ‰¡à ™— ¥ ·≈–μâ Õ ß°“√„Àâ ∑ «π§”À√◊ Õ æŸ ¥ Õ’ ° §√—È ß ®–„™â  ”π«π«à “ æ“√å ¥ Õπ ¡’
(Pardon me.) ‰Õ ‡∫§ ¬—«√å æ“√å¥âÕπ (I beg your pardon.) ‰Õ-¡ ´Õ√’Ë (Iûm sorry.) À√◊Õ —ÈπÊ «à“
´Õ√‘ (Sorry) °Á‰¥â ·∑π°“√„™â ·§π ¬Ÿ æ≈‘  √’æ‘∑ (Can you please repeat?)
6.  ”π«π ”À√—∫‚∑√»—æ∑凪ìπ ”π«π‡©æ“–§«√Ωñ°æŸ¥„Àâ§≈àÕ߇æ◊ËÕ ◊ËÕ “√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈
7. °“√Õà“π‡≈¢À¡“¬‚∑√»—æ∑å Õà“π‰¥â 2 ·∫∫§◊Õ
°. Õà“π∑’≈–À≈—° ‚¥¬·¬°‡ªìπ§Ÿà ‡™àπ 0-2666-7722 Õà“π«à“ ‚Õ«å-∑Ÿ-´‘Í° å- ´‘Í° å-´‘Í° å ‡´‡«àπ-‡´‡«àπ
∑Ÿ-∑Ÿ (O-Two-Six Six-Six Seven-Seven Two-Two) À√◊Õ
¢. Õà“π∑’≈– 2 À≈—° ‡™àπ 0-2266-7722 Õà“π«à“ ‚Õ«å ∑‡«π∑’Ë∑Ÿ-´‘Í° å∑’Ë´‘Í° å ‡´‡«àπ∑’ˇ´‡«àπ-∑‡«π∑’Ë∑Ÿ
(0-26-66 77-22) À√◊Õ 0-2243-5100 ®–Õà“π«à“ ‚Õ«å ∑‡«π∑’Ë∑Ÿ øÕ√å∑’Ë∑√’ øîöø∑’Ë«—π ¥—∫‡∫‘È≈
‚Õ«å ‡ªìπμâπ
8.  ”π«π ‰Õ-¥ ‰≈§å (Iûd like) À¡“¬∂÷ßÕ¬“°®–∑” ‘Ëßμà“ßʧ◊Õ‡ªìπ ”π«π∑’Ë ÿ¿“æ ‡™àπ ‰Õ-¥‰≈§å ∑Ÿ
‚° «‘∏ ¬Ÿ (Iûd like to go with you.)

æπ—°ß“π

21

 π“¡°Õ≈åø

»—æ∑å·≈– ”π«π‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
‚≈‡§‘Ë≈§Õ≈
≈Õß ¥‘ ·∑äπ´å§Õ≈
Õ‘π‡∑Õ√å·π∑™—Ëππ—Ë≈
‰¥Õ—≈
æÿ™ ‡±Õ– ∫—∑∑—Ëπ
æ‘ͧ Õ—Íæ ‡±Õ– √’´’Í懫àÕ√å
æÿä∑ ÕÕπ ‚Œ≈¥÷
·Œß Õ—Íæ
¬Ÿ ·Œø ‡±Õ– √Õß π—¡‡∫àÕ√å
‡±Õ– ‰≈πå Õ’  ∫’´’Ë
‡±Õ– ‰≈πå Õ’  ‡Õπ‡°®¥÷
«—π ‚¡‡¡àπ∑å æ≈’ 
±’  Õ’  ™’/Œ’  ªïö§°‘Èß
 ªï§ö °‘ßÈ
¥‘®‘μ∑å
‡´‡«à𠥑®‘μ∑å 
·Õ‡√’¬ ‚§ä¥
§—π∑√’Ë ‚§ä¥

Local call
Long distance call
International call
Dial
Push the button.
Pick up the receiver.
Put on hold.
Hang up.
You have the wrong number.
The line is busy.
The line is engaged.
One moment please.
This is she/he speaking.
Speaking.
Digit
7 digits
Area code
Country code

‚∑√¿“¬„π‡¡◊Õß / ®—ßÀ«—¥
‚∑√∑“߉°≈¿“¬„πª√–‡∑»
‚∑√μà“ߪ√–‡∑»
À¡ÿπ‚∑√»—æ∑å
°¥À¡“¬‡≈¢
¬°ÀŸ‚∑√»—æ∑å
¢Õ„Àâ√Õ
«“ßÀŸ
‚∑√º‘¥À¡“¬‡≈¢
 “¬‰¡à«à“ß
 “¬‰¡à«à“ß
§Õ¬ —°§√Ÿà
¥‘©—π / º¡ °”≈—ß查լŸà§√—∫
°”≈—ß查 (√—∫ “¬Õ¬Ÿà)
‡≈¢À¡“¬·μà≈–À≈—°
7 À≈—°
√À— ∑âÕß∂‘Ëπ
√À— ª√–‡∑»

22

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. æπ—°ß“π¢Õß π“¡°Õ≈åø ‡¡◊ËÕ√—∫‚∑√»—æ∑å·≈⫧«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ‡Œ≈‚À≈
Hello, sir. ‡´àÕ√å
¢. Œä“« ¥Ÿ ¬Ÿ ¥Ÿä ?
How do you do?
§. °ÿ¥¡Õ√åπ‘Ëß ·´π¥å ‡Œ‘√å  °Õ≈åø§Õ√å 
Good morning, Sand Hurst Golf Course.
2. À≈—ß∑—°∑“¬·≈⫧«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ±’  Õ’  ·´π¥å ‡Œ‘√å 
This is Sand Hurst.
¢. ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿâ ?
May I help you?
§. «Õ∑ ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ‡´àÕ√å ?
What do you want, sir?
3. §«√‡√’¬°π—°°Õ≈åø™“¬«à“Õ¬à“߉√
°. ¬Ÿ
You.
¢. ‡´àÕ√å
Sir.
§. ∫äÕ 
Boss.
4. §«√‡√’¬°π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß«à“Õ¬à“߉√
°. ·À¡¡
Maûam.
¢. ‡≈¥’È
Lady.
§. ∫äÕ 
Boss.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ‡¡◊ËÕøí߉¡à‡¢â“„®§«√查«à“Õ¬à“߉√
°. æ“√å¥âÕπ ¡’
Pardon me.
¢. ‰Õ ‚¥π∑å ‚π«å
I donût know.
§. ‡≈â“¥å≈’Ë æ≈’ 
Loudly, please.
6. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√„À⺟â‚∑√¡“∂◊Õ “¬√Õ —°§√Ÿà ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. æ≈’  ‚Œ≈¥÷
Pleas hold.
¢. æ≈’  ‡«ä∑
Please wait.
§. ‚¥π∑å ·Œß Õ—Íæ
Donût hang up.
7. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√„À⺟â‚∑√¡“∑√“∫«à“®–‚Õ𠓬μàÕ„À⮖查«à“Õ¬à“߉√
°. ‡πä° å ‡Õä° ‡∑π¨—Ëπ
Next extension.
¢. ‰Õ «‘≈ ∑√“π´‡øÕ√å ¬—«√å§Õ≈
Iûll transfer your call.
§. «Õ∑-  ‡±Õ– ‡Õä° ‡∑π™—Ëπ π—È¡‡∫Õ√å ?
Whatûs the extension number?
8. ‡¡◊ËÕ®–°≈à“«§”Õ”≈“∑“ß‚∑√»—æ∑姫√查«à“Õ¬à“߉√
°. ∫䓬 ∫“¬
Bye Bye.
¢. °ÿ¥∫“¬ ·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
Good bye, Have a nice day.
§. °ÿ¥∫“¬ ·´π‡Œ‘√ å°Õ≈åø§Õ√å 
Good bye, Sand Hurst Golf Course.

23

æπ—°ß“π

24

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 2
°≈à“«∑—°∑“¬
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°ààÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–°≈à“«∑—°∑“¬π—°°Õ≈åø∑’Ë¡“‡≈àπª√–®”∑’Ë π“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ‡Œ≈‚À≈ ‡´àÕ√å
Hello, sir.
¢. °ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß Œä“« Õ“√å ¬Ÿ ∑Ÿ‡¥¬å ‡´àÕ√å?
Good morning, How are you today, sir?
§. °ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‰≈≈à“ °Õ≈åø§≈—∫
Good morning, Lila Golf Club.
2. À“°π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß∑—°∑“¬æπ—°ß“π«à“ (How are you?) §«√μÕ∫«à“Õ–‰√
°. ‡«√’Ë ‡«≈≈å ·∏ߧ少ȫ ·À¡¡
Very well, thank you, maûam.
¢. ·Œªªïô ¡“¥“¡
Happy, madam.
§. ‰øπå
Fine.
3. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√∂“¡™◊ËÕ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–∂“¡Õ¬à“߉√®÷ß®– ÿ¿“æ
°. ¬—«√å ‡πä¡?
Your name?
¢. æ≈’  ‡∑ä≈ ¡’ ¬—«√å ‡π¡?
Please tell me your name?
§. ‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡πä¡?
May I have your name?
4. ·§¥¥’È®–·π–π”μπ‡ÕßÕ¬à“߉√°—∫π—°°Õ≈åø
°. ‡Õø‡«√’Ë«—π §Õ≈ å ¡’ ¡“≈—¬
Everyone calls me Malai.
¢. ¡“≈—¬ Õ’  ¡“¬ ‡π¡, ‰√∑å ?
Malai is my name, right?
§. ¡“¬ ‡π¡ Õ’  ¡“≈—¬
My name is Malai.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ‡¡◊ËÕ·π–π”μπ‡Õß·≈⫧«√°≈à“«Õ–‰√
°. ·Õπ¥å «âÕ∑Õ’  ¬—«√å ‡πä¡?
And whatûs your name?
¢. ‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ‡´‘ÈÕ√åø ¬Ÿ
Iûm glad to serve you.
§. ‰Õ-¡ Õ– ·§ä¥¥’È ‡Œ’¬√å
Iûm a caddie here.
6. À“°μâÕß°“√§ÿ¬°—∫π—°°Õ≈åøÀ≈—ß°“√·π–π”μπ‡Õߧ«√°≈à“«Õ–‰√®÷ß®–‡À¡“– ¡
°. ‰Õ-ø ‡π‡«Õ√å ´’π ¬Ÿ ‡Œ’¬√å
Iûve never seen you here.
¢. ‰Õ-≈ ∫’ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ∫’ ·Õä∑ ¬—«√å ‡´Õ√å«‘  Õ–‡°π ‡πÁ° ∑å‰∑¡å
Iûll be glad to be at your service again next time.
§. ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´àÕ√å ·«√å ¥Ÿ ¬Ÿ §—¡ ø√äÕ¡?
Excuse me, sir, where do you come from?

25

æπ—°ß“π

26

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ∑—°∑“¬π—°°Õ≈åø
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

°Ÿä¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‡´àÕ√å
Good Morning, sir.
 «— ¥’§à–§ÿ≥ºŸâ™“¬
‚Õ ‡Œ≈‚À≈ «âÕ∑Õ’  ¬—«√å ‡π¡ ?
Oh, hello. Whatûs your name?
 «— ¥’ ™◊ËÕÕ–‰√§√—∫
¡ä“¬ ‡π¡ Õ’  ¡“≈’ ∫—Í∑ ¬Ÿ ‡§π§äÕ≈ ¡’ ≈’
My name is Mali. But you can call me Lee.
™◊ËÕ¡“≈’§à– ∑à“πÕ“®‡√’¬°¥‘©—π«à“ ≈’ °Á‰¥â§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ∑—°∑“¬π—°°Õ≈åø∑’ˇ§¬„Àâ∫√‘°“√
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

°Ÿä¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‡´äÕ√å Œä“« Õ“√å ¬Ÿ ∑Ÿ‡¥¬å?
Good Morning, sir. How are you today?
 «— ¥’§à– ∑à“π‡ªìπÕ¬à“߉√§à–
øÖ“¬πå Œ“« Õ–‡∫â“∑å ¬Ÿ?
Fine. How about you?
 ∫“¬¥’ ‡∏Õ≈à–
‡«√’Ë ‡«≈≈å ·∏âߧ少ȫ ‡´àÕ√å
Very well, thank you, sir.
 ∫“¬¥’§à– ¢Õ∫§ÿ≥§à–∑à“π
‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ Õ–‡°π
Iûm glad to serve you again.
¥‘©—π¥’„®∑’ˉ¥â¡’‚Õ°“ √—∫„™â∑à“πÕ’°

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ∑—°∑“¬·≈–·π–π”μπ‡Õß
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

°Ÿä¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‡´äÕ√å ¡ä“¬ ‡π¡ Õ’  æ‘¡æ“ ‰Õ«‘≈ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È øÕ√å ∑Ÿ‡¥¬å
Good morning, sir. My name is Pimpa. Iûll be your caddie for today.
 «— ¥’§à–∑à“𠥑©—π™◊ËÕæ‘¡æ“ ¥‘©—π‡ªì𷧥¥’È ”À√—∫∑à“π«—ππ’ȧà–
‡Œ≈‚À≈ «âÕ∑Õ-  ¬—«√å ‡π¡ Õ–‡°π æ≈’ ?
Hello. Whatûs your name again please?
 «— ¥’ ‡∏Õ™◊ËÕÕ–‰√π–

æπ—°ß“π

27

 π“¡°Õ≈åø

·§¥¥’È :

æ‘¡æ“ ‡´àÕ√å æ‘¡æ“ ÕÕ√å ¬Ÿ ·§π§Õ≈ ¡’ æ‘¡
Pimpa, sir. Pim-pa. Or you can call me Pim.
æ‘¡æ“§à– æ‘¡-æ“ À√◊Õ∑à“π®–‡√’¬°¥‘©—π«à“ æ‘¡ °Á‰¥â§à–

æπ—°ß“π

28

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡π¡
¬—«√å ‡π¡
‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡π¡ ?
¡ä“¬ ‡π¡ Õ’ 
‡´‘√åø
∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ
‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ
∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È
‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È
§Õ≈≈å
§Õ≈≈å ¡’ ≈’
¬Ÿ ·§π§Õ≈ ¡’ ≈’
¬Ÿ ·§π§Õ≈ ¡’ æ‘¡
‡Õ䰠姑ȫ å ¡’
‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´àÕ√å
‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ·À¡¡

Name
Your name
May I have your name?
My name is...
Serve
To serve you
Iûm glad to serve you.
To be your caddie
Iûm glad to be your caddie.
Call
Call me Lee
You can call me Lee.
You can call me Pim.
Excuse me.
Excuse me, sir.
Excuse me, maûam.

§—¡ ø√Õ¡
·«√å ¥Ÿ ¬Ÿ§—¡ ø√Õ¡ ?
Õ–‡°π
Õ–‡°π æ≈’ 
«âÕ∑-  ¬—«√å ‡π¡ Õ–‡°π æ≈’ ?

Come from
Where do you come from?
Again
Again please
Whatûs your name
again please?
Where do you come from,
again please?

·«√å ¥Ÿ¬Ÿ §—¡ ø√Õ¡
Õ–‡°π æ≈‘È 

}

™◊ÕË
™◊ÕË §ÿ≥
§ÿ≥™◊ËÕÕ–‰√§à– /§√—∫
¥‘©—π / º¡™◊ËÕ ...
„Àâ∫√‘°“√
√—∫„™â∑“à π
¥‘©—π¥’„®∑’ˉ¥â√—∫„™â∑à“π
‡ªì𷧥¥’È¢Õß∑à“π
¥‘©—π¬‘π¥’∑’ˇªì𷧥¥’È„Àâ∑à“π
‡√’¬°
‡√’¬°¥‘©—π«à“≈’
‡√’¬°¥‘©—π«à“≈’°Á‰¥â§à–
‡√’¬°¥‘©—π«à“æ‘¡°Á‰¥â§à–
ª√–∑“π‚∑…§à– /§√—∫
(„™â‡¡◊ËÕμâÕß°“√¢—¥®—ßÀ«–
À√◊Õ®–°≈à“«Õ–‰√∑’ˇ°√ß«à“®–
∑”§«“¡√”§“≠‰¥â)
¡“®“° ......
∑à“π¡“®“°‰Àπ (‡ªìπ™π™“μ‘„¥)
Õ’°§√—ßÈ
Õ’°§√—È߇∂Õ–§à– /§√—∫
§ÿ≥™◊ËÕÕ–‰√π– (™à«¬∫Õ°Õ’°∑’)
§ÿ≥¡“®“°∑’ˉÀππ– (ª√–‡∑»„¥)

æπ—°ß“π

29

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

‡π¡
‡´‘√åø
§Õ≈
·°≈ä ¥
§— ¡
¬—«√å ·§ä¥¥’È
§—¡ ø√Õ¡
·Õä∑ ¬—«√å ‡´Õ√å«‘ 
‡Õ䰠姑ȫ å ¡’
‡¡¬å ‰Õ?
·∏âß§å °‘È«

name
serve
call
glad
come
your caddie
come from
at your service
Excuse me.
May I....?
Thank you.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

™◊Ë Õ §ÿ ≥
 ∫“¬¥’
¢Õ∫§ÿ ≥
·§¥¥’È ¢ Õߧÿ ≥
∫√‘°“√ / √—∫„™â∑à“π
ª√–∑“π‚∑…
¥‘©—π¬‘π¥’§à– /§√—∫
‡√’¬°¥‘©—π«à“ ≈’
¥‘©—π™◊ËÕ ......
¢ÕÕπÿ≠“μ∑”......

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å «≈’ ·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡ ’ ¬ ßÕà “ π
‰πâ´å ∑Ÿ ¡’∑ ¬Ÿ
æ≈’ ∑å ∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ

§”»— æ ∑å
Nice to meet you.
Pleased to serve you.

§”·ª≈
¬‘ π ¥’ ∑’Ë ‰ ¥â æ ∫∑à “ π
¬‘ π ¥’ ∑’Ë ‰ ¥â „ Àâ ∫ √‘ ° “√∑à “ π

æπ—°ß“π

30

 π“¡°Õ≈åø

‡ ’ ¬ ßÕà “ π
·°≈ä¥ ∑Ÿ ∫’ ·Õä∑ ¬—«√å ‡´Õ√å« ‘
·«√å ¥Ÿ ¬Ÿ§¡— ø√Õ¡?
·«√å Õ“√å ¬Ÿ ø√Õ¡ ‡´âÕ√å ?
Õ‘∑ ¡— ∑å ∫’ Õ– ∫‘«μ’øÈ ≈Ÿ ‡æ≈ 
Õ‘∑ ¡— ∑å ∫’ Õ– ∫‘«μ’øÈ ≈Ÿ ´‘∑∑’Ë
Õ‘∑ ¡— ∑å ∫’ Õ– ‰πâ´å ‡æ≈ 
Õ‘∑ ¡— ∑å ∫’ Õ– ‰πâ´å ´‘∑∑’Ë
Õ‘∑ ¡— ∑å ∫’ Õ– ‰π´å§π— ∑√’Ë
‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ∫’ ¬—«√å
·§¥¥’È Õ–‡°π

§”»— æ ∑å
Glad to be at your service.
Where do you come from?
Where are you from, sir?
It must be a beautiful place.
It must be a beautiful city.
It must be a nice place.
It must be a nice city.
It must be a nice country.
Iûm glad to be your
caddie again.

§”·ª≈
¬‘π¥’∑’ˉ¥â„Àâ∫√‘°“√∑à“π
∑à“π¡“®“°‰Àπ§–
∑à“π¡“®“°‰Àπ§–
§ß‡ªìπ∑’Ë∑’Ë «¬¡“°
§ß‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë «¬¡“°
§ß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëπà“Õ¬Ÿà
§ß‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëπà“Õ¬Ÿà
§ß‡ªìπª√–‡∑»∑’Ëπà“Õ¬Ÿà
¥’„®∑’ˉ¥â‡ªì𷧥¥’È„Àâ∑à“πÕ’°

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È‚¥¬„™â»—æ∑å À√◊Õ«≈’∑’Ë„Àâ¡“·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1.

«âÕ∑Õ’  ¬—«√å ‡π¡ Õ–‡°π æ≈’ ?
Whatûs your name, again please?
§ÿ ≥ ™◊Ë Õ Õ–‰√§–
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ ´‘∑∑’Ë city (‡¡◊Õß), §—π∑√’Ë country (ª√–‡∑»)

2.

‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ¡’∑ ¬Ÿ
Iûm glad to meet you.
¥’„®∑’ˉ¥âæ∫ / √Ÿâ®—°∑à“π
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ æ≈’ ∑å pleased (¬‘π¥’), ·Œææ‘ happy (¬‘π¥’)

3.
«≈’ ∑’Ë „ Àâ

‰Õ-¡ æ≈’ ∑å ∑Ÿ ¡’∑ ¬Ÿ
Iûm pleased to meet you.
∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ to serve you (√—∫„™â∑à“π)
∑Ÿ ∫’ ·Õä∑ ¬—«√å ‡´Õ√å« ‘ Õ–‡°π to be at your service again (¥’„®∑’‰Ë ¥â∫√‘°“√∑à“πÕ’°)
∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È to be your caddie (‡ªì𷧥¥’È„Àâ∑à“π)
∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È Õ–‡°π to be your caddie again (‡ªì𷧥¥’È„Àâ∑à“πÕ’°)

æπ—°ß“π

31

 π“¡°Õ≈åø

4.
«≈’ ∑’Ë „ Àâ

‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´àÕ√å ‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡πä¡?
Excuse me, sir. May I have your name?
±’  ‡«¬å æ≈’  This way please (∑“ßπ’ȧà–)
·«√å ¥Ÿ ¬Ÿ§—¡ ø√Õ¡? Where do you come from? (∑à“π¡“®“°‰Àπ§–)
·§π ¬Ÿ  ªïö§ ‰∑¬? Can you speak Thai? (∑à“π查¿“…“‰∑¬‰¥â¡—ͬ§–)

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ®—∫§Ÿà π∑π“ ‚¥¬„™â»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π„π°‘®°√√¡∑’Ë 6 ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
·≈– ≈— ∫ ∫∑∫“∑°— π
∫∑ π∑π“∑’Ë 1:
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

°ÿ¥ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´àÕ√å
Good afternoon, sir.
 «— ¥’§à– §ÿ≥ºŸâ™“¬
¡“¬ ‡π¡ Õ’  «—π‡æÁ≠ ‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§â¥¥’È
My name is Wanpen. Iûm glad to be your caddie.
 «— ¥’§à– ©—π™◊ËÕ«—π‡æÁ≠ ©—π¥’„®∑’ˇªìπ·§ä¥¥’È¢Õߧÿ≥§à–
·°≈ä¥ ∑Ÿ ´’ ¬Ÿ ∑Ÿä
Glad to see you, too.
¥’ „ ®∑’Ë ‰ ¥â æ ∫‡™à π °— π

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 :
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡Œ≈‚À≈ æ‘¡
Hello Pim.
 «—   ¥’ æ‘ ¡
°ÿ¥ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´àÕ√å ‰Õ-¡ ·°≈¥ ∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§¥¥’È Õ–‡°π
Good afternoon, sir. Iûm glad to be your caddie again.
 «— ¥’§à–§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß ¬‘π¥’∑’ˉ¥â‡ªì𷧥¥’È∑à“πÕ’°§à–

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : ®—∫§Ÿà π∑π“·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. °≈à“«∑—°∑“¬°—∫π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß√ÿàπ‡¬“«å ·≈–·π–π”μ—«‡Õß
¢. °≈à“«∑—°∑“¬°—∫π—°°Õ≈åø∑’ˇ§¬‡ªì𷧥¥’È„Àâ·≈–§ÿ¬‡√◊ËÕß∑—Ë«‰ª‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê

æπ—°ß“π

32

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. À≈—ß®“°∑—°∑“¬·≈â«¡—°¡’°“√§ÿ¬‡√◊ËÕß∑—Ë«‰ª‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ‡™à𠇧¬¡“‡≈àπ°Õ≈åø∑’Ë π“¡π’È¡“°àÕπÀ√◊Õ‰¡à
·Œø ¬Ÿ ‡æ≈¬å¥÷ ·Õä∑ ±’  °Õ≈øá§Õ√å ? (Have you played at this golf course?) À√◊Õ°≈à“«
∑—˫ʉª‡°’ˬ«°—∫Õ“°“» Õ‘∑-  ‡Õ ´—ππ’Ë ‡¥¬å ∑Ÿ‡¥¬å (Itûs a sunny day today.) «—ππ’ÈÕ“°“»
·®à¡„ ·¥¥§àÕπ¢â“ß·√ß ‡ªìπμâπ ·μà®–‰¡à∂“¡‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕß à«πμ—«§√Õ∫§√—« »“ π“ À√◊Õ√“¬‰¥â
§à “ ·√ß
2.  ”π«πμà“ßÊ¡’À≈“¬√–¥—∫¢Õߧ«“¡ ÿ¿“æ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡ ‡™àπ ·§¥¥’ȉ¡à§«√∑—°∑“¬¥â«¬ ‰Œ
(Hi) À√◊Õ ‡Œ≈‚À≈ (Hello) ·μ৫√„™â °ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß Good morning À√◊Õμ“¡·μà‡«≈“∑’Ë∑—°∑“¬°—π
μâÕß„™â¿“…“ ÿ¿“æ ‰¡à∑”μπ„π√–¥—∫‡¥’¬«°—∫ºŸâ¡“„™â∫√‘°“√„π¿“…“Õ—ß°ƒ…„À⧫“¡ ”§—≠°—∫ºŸâ∑’ˇ√“
查§ÿ¬¥â«¬§◊Õ ¥—ßπ—Èπ∂⓺Ÿâ∑’Ë查¥â«¬§◊ÕºŸâ¡“„™â∫√‘°“√μâÕß„À⧫“¡ ”§—≠ ·≈–μâÕß ÿ¿“æ ¡‘©–π—Èπ®–
‡ªì π °“√μ’ ‡  ¡Õ
3. °“√„™â§”«à“ ç¢Õ‚∑…é „π¿“…“Õ—ß°ƒ… μâÕ߇≈◊Õ° ”π«πμ“¡ ∂“π°“√≥å ¥—ßπ’È
°. „™â ‰Õ-¡ ´Õ√’Ë Iûm sorry °—∫¢Õ‚∑…∑—Ë«Ê ‰ª ‡™àπ ∑”¢ÕßÀ≈à𠇥‘π™π μà“ßÊ ‡ªìπμâπ
¢. „™â ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ Excuse me °—∫°“√¢Õ‚∑…‡¡◊ËÕμâÕߢ—¥®—ßÀ«– À√◊Õ‡°√ß«à“ ‘Ëß∑’Ë®–°≈à“«
μàÕ‰ªÕ“®‰¡à‡À¡“– ¡·μà®”‡ªìπμâÕß√Ÿâ ‡™àπ ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ ‚π«å ¬—«√å ‡Õ® Excuse
me. I need to know your age. ¢Õ‚∑…§√—∫ º¡®”‡ªìπμâÕß∂“¡Õ“¬ÿ§ÿ≥ (‡æ√“–μâÕß°√Õ°
·∫∫øÕ√å¡) ‡ªìπμâπ
§. „™â‡√’¬°π—°°Õ≈åø‡æ◊ËÕ„ÀâÀ—π¡“∑“߇√“ (μâÕß°“√‡√’¬°§«“¡ π„®) ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´äÕ√å Excuse
me, sir. ∑à“π§– À√◊Õ ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´äÕ√å ¬Ÿ π’Í¥ ∑Ÿ ´ä“¬πå ‡Œ’¬√å Excuse me, sir. You
need to sign here. ∑à“πμâÕ߇´Áπ™◊ËÕ∑’Ëπ’褈Р‡ªìπμâπ

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–°≈à “ «∑— ° ∑“¬π— ° °Õ≈å ø ∑’Ë ¡ “‡≈à π ª√–®”∑’Ë   π“¡«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Œ≈‚À≈ ‡´àÕ√å
Hello, sir.
¢. °ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß Œä“« Õ“√å ¬Ÿ ∑Ÿ‡¥¬å ‡´äÕ√å?
Good morning, How are you today, sir?
§. °ÿ¥ ¡Õ√åπ‘Ëß ‰≈≈à“ °Õ≈åø§≈—∫
Good morning, Lila Golf Club.
2. À“°π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß∑—°∑“¬æπ—°ß“π«à“ (How are you?) §«√μÕ∫«à“Õ–‰√
°. ‡«√’Ë ‡«≈≈å ·∏ߧ少ȫ ·À¡¡
Very well, thank you, maûam.
¢. ·Œææ‘ ¡“¥“¡
Happy, madam.
§. ‰øπå
Fine.
3. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√∂“¡™◊ËÕ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–∂“¡Õ¬à“߉√®÷ß®– ÿ¿“æ
°. ¬—«√å ‡πä¡?
Your name?
¢. æ≈’  ‡∑ä≈ ¡’ ¬—«√å ‡π¡?
Please tell me your name?
§. ‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡πä¡?
May I have your name?
4. ·§¥¥’È ® –·π–π”μπ‡ÕßÕ¬à “ ߉√°— ∫ π— ° °Õ≈å ø
°. ‡Õø«√’Ë«—π§Õ≈ å ¡’ ¡“≈—¬
Everyone calls me Malai.
¢. ¡“≈—¬ Õ’  ¡“¬ ‡π¡, ‰√∑å?
Malai is my name, right?
§. ¡“¬ ‡π¡ Õ’  ¡“≈—¬
My name is Malai.

33

34

5. ‡¡◊Ë Õ ·π–π”μπ‡Õß·≈â « §«√°≈à “ «Õ–‰√
°. ·Õπ¥å «âÕ∑Õ’  ¬—«√å ‡πä¡?
And whatûs your name?
¢. ‰Õ-¡ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ‡´‘√åø ¬Ÿ
Iûm glad to serve you.
§. ‰Õ-¡ Õ– ·§ä¥¥’È ‡Œ’¬√å
Iûm a caddie here
6. À“°μâ Õ ß°“√§ÿ ¬ °— ∫ π— ° °Õ≈å ø À≈— ß °“√·π–π”μπ‡Õߧ«√°≈à “ «Õ–‰√®÷ ß ®–‡À¡“– ¡
°. ‰Õ-ø ‡π‡«Õ√å ´’π ¬Ÿ ‡Œ’¬√å
Iûve never seen you here.
¢. ‰Õ-≈ ∫’ ·°≈ä¥ ∑Ÿ ∫’ ·Õä∑ ¬—«√å ‡´Õ√å«‘  Õ–‡°π ‡πÁ° ∑å‰∑¡å
Iûll be glad to be at your service again next time.
§. ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ ‡´àÕ√å ·«√å ¥Ÿ ¬Ÿ§—¡ ø√äÕ¡?
Excuse me, sir, where do you come from?

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

35

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 3
§à “  π“¡·≈–§à “ ∫√‘ ° “√
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ Œä“« ¡—™ Õ’  ‡±Õ– °√’πøï? çHow much is the green fee?é À¡“¬§«“¡
«à “ Õ–‰√
°. §à “  π“¡√“§“‡∑à “ ‰√
¢. μâ Õ ß‡ ’ ¬ §à “ ∫√‘ ° “√æ‘ ‡ »…À√◊ Õ ‰¡à
§. §à “  π“¡√«¡∫√‘ ° “√Õ–‰√∫â “ ß
2. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ §à “  π“¡«— π  ÿ ¥  — ª ¥“Àå · æß°«à “ «— π ∏√√¡¥“®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– øï å Õ“√å Õ‘π‡Õä° å‡æäπ´’Íø
The fees are inexpensive.
¢. «’§‡ÕÁπ¥å øï å Õ“√å ‰Œâ‡ÕâÕ√å
Weekend fees are higher.
§. «’§‡Õäπ¥å øï å Õ“√å ‡≈ä  ‡Õä° å‡æäπ´’ø
Weekend fees are less expensive.
3. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ ≈ä Õ §‡°Õ√å ‡ ªì π ∫√‘ ° “√∑’Ë „ Àâ ‚ ¥¬‰¡à §‘ ¥ √“§“§«√æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. «’ ·Œø ≈äÕ§‡°âÕ√å  øÕ√å ¬Ÿ
We have lockers for you.
¢. ·±√å Õ“√å ≈äÕ§‡°âÕ√å  ·Õä∑ ‡±Õ– §≈—∫‡Œâ“ å
There are lockers at the club house.
§. ≈äÕ§‡°âÕ√å  Õ“√å ø√’ ÕäÕø ™“√å®
Lockers are free of charge.
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ®–¡“‡≈à π «— π ∑’Ë §à “ ∫√‘ ° “√μË”  ÿ ¥ §«√·π–π”„Àâ ¡ “«— π „¥
°. ´— 𠇥¬å
Sunday
¢. ·Õπ’Ë ‡¥¬å
Any day
§.  ªÕ√åμ å ‡¥¬å
Sports day

36

5. §à “  π“¡®–‰¡à √ «¡§à “ ∫√‘ ° “√„¥∫â “ ß
°. °ä Õ ≈å ø §“√å ∑
Golf cart
¢. ·§ä ¥ ¥’È
Caddie
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

37

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 :  Õ∫∂“¡§à“ π“¡
æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

 «— ¥’§à– ‡¡¬å ‰Õ ‡Œâ≈æå ¬Ÿä?
Swadi, Ka. May I help you?
 «— ¥’§à– ¥‘©—π®–™à«¬Õ–‰√‰¥â∫â“ߧ–
‡¬  Œä“« ¡—™ Õ’  ‡±Õ– °√’π øï?
Yes. How much is the green fee?
§√— ∫ §à “  π“¡‡∑à “ ‰√§√— ∫
«—π ‡±ä“´—Ëπ ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ øÕ√å «’§‡ÕÁπ¥å ·Õπ¥å ‰πâπå Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑
øÕ√å «’§‡¥¬å ‡´äÕ√å
1,200 baht for weekend and 900 baht for weekday, sir.
1,200 ∫“∑ ”À√—∫«—πÀ¬ÿ¥ ·≈– 900 ∫“∑ ”À√—∫«—π∏√√¡¥“§à–
·∏â ß  å
Thanks.
¢Õ∫§ÿ ≥ §√— ∫

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : §à“ π“¡«—π ªÕ√å쇥¬å
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

Œ“« ¡—™ Õ’  ‡±Õ– øï øÕ√å ∑Ÿ¡Õ√å‚√à?
How much is the fee for tomorrow?
§à “  π“¡«— π æ√ÿà ß π’È ‡ ∑à “ ‰√§à –
∑Ÿ¡Õ√å‚√à Õ’  ‡«âπ¥å ‡¥¬å Õ‘Í∑Õ’  Õ“«  ªÕ√åμ å ‡¥¬å
Tomorrow is Wednesday. Itûs our Sports day.
So there is a special discount.
æ√ÿàßπ’ȇªìπ«—πæÿ∏ ´÷Ë߇ªìπ«—π ªÕ√å쇥¬å ®÷ß¡’°“√≈¥√“§“摇»…§à–
°Ÿä¥ Œ“« ¡—™?
Good. How much?
¥’ ‡∑à“‰√§–
´‘° å Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ ·À¡¡
600 baht maûam.
600 ∫“∑§à–§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß

æπ—°ß“π

38

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ∑—°∑“¬·≈–·π–π”μπ‡Õß
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

‰Õ π’Í¥ ‡Õ ·§ä¥¥’È Œ“« ¡—™ Õ’  ‡±Õ– øï øÕ√å Õ– ·§¥¥’È?
I need a caddie. How much is the fee for a caddie?
º¡μâ Õ ß°“√·§¥¥’È §à “ ·§¥¥’È ‡ ∑à “ ‰√§√— ∫
∑Ÿ Œ—π‡¥√¥ øïøμ’È ∫“∑ ‡´äÕ√å
250 baht, sir.
250 ∫“∑§à–

æπ—°ß“π

39

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
´— 𠇥¬å
 ªÕ√åμ  ‡¥¬å
≈ä Õ §‡°â Õ √å
§≈—∫ ‡Œâ“ å
‡Õä °  å ‡ æä π ´’ ø
Õ‘Í π ‡Õä °  å ‡ æÁ π ´’ ø
‡≈  ‡Õä° å‡æäπ´’ø
‰Œ
‰Œ‡ÕâÕ√å
§“√å ∑
°Õ≈å ø §“√å ∑
Œ“« ¡—™
™“√å ®
ø√’ ÕäÕø ™“√å®

Sunday
Sports day
Locker
Club house
Expensive
Inexpensive
Less expensive
High
Higher
Cart
Golf cart
How much
Charge
Free of charge

«— π Õ“∑‘ μ ¬å
«— π ‡≈à π °’ à “
≈ä Õ §‡°Õ√å
§≈— ∫ ‡Œ“ å
·æß
‰¡à · æß
·æßπâ Õ ¬°«à “
 Ÿ ß
 Ÿ ß °«à “
√∂≈“°∂ÿß°Õ≈åø
√∂ ”À√— ∫ π— ° °Õ≈å ø ·≈–∂ÿ ß
‡∑à“‰√
§‘ ¥ √“§“
‰¡à§‘¥√“§“ / ø√’

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

§“√å ∑
‡Õä °  å ‡ æä π ´’ ø
™“√å ®
§“√å

cart
expensive
charge
car

¢.

´— 𠇥¬å
 ªÕ√åμ å ‡¥¬å
Õ‘ π ‡Õä °  å ‡ æä π ´’ ø
Œä“« ¡—™
°Õ≈å ø §≈— ∫

Sunday
Sports day
Inexpensive
How much
Golf club

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
√∂≈“°∂ÿß°Õ≈åø
√∂ ”À√— ∫ π— ° °Õ≈å ø

æπ—°ß“π

40

 π“¡°Õ≈åø

‰¡à §‘ ¥ √“§“
§à “  π“¡
√“§“‡∑à“‰√

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∫∑∑’Ë 1-3  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È‚¥¬„™â»—æ∑å ∑’Ë„Àâ¡“·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1.

‡±Õ– °√’π øï Õ’  ‡Õâ∑ Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡¥¬å å
The green fee is 800 baht on weekdays.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ 900, 1000, 1200, 1400, 2200
2.
‡±Õ– °√’π øï Õ’  «—π ‡±ä“´—Ëπ ‰øÑøá Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ ÕÕπ «’§‡¥¬å å
The green fee is 1500 baht on weekdays.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ «’§‡Õäπ¥å å Weekends,  ªÕ√åμ ‡¥¬å Sports day
3.
‡±Õ– ≈äÕ§‡°âÕ√å Õ’  ø√’ ÕäÕø ™“√å®
The locker is free of charge.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ æ“√姰‘Èß Parking

æπ—°ß“π

41

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : ®—∫§Ÿà π∑π“‚¥¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°μ“√“ßπ’È
Green Fee (°√’πøï) 18 Holes (‚Œ≈ å)
(§à“ π“¡ 18 À≈ÿ¡)

Visitor
«‘  ‘ ∑ ‡∑à Õ √å

Weekday («’§‡¥¬å) Public Holiday (æ≈—∫≈‘Í° ŒÕ≈‘‡¥¬å)
«— π ∏√√¡¥“
«— π À¬ÿ ¥ √“™°“√
1,400
1,800

Member Guest
‡¡¡‡∫Õ√å ‡° ∑å

770

1,100

Other Fees (Õ–‡±Õ√å øï å)
§à“∫√‘°“√Õ◊ËπÊ
Caddie Fee (18 holes)
·§ä¥¥’Èøï (18 ‚Œ≈ å)
Rental Golf Cart (18 holes)
‡√âπ‡∑‘≈°Õ≈åø§“√å∑ (18 ‚Œ≈ å)
Rental Golf set (steel shaft)
‡√âπ‡∑‘≈ °Õ≈åø‡´Á∑ ( μ’≈ ·™ø∑å)
Rental Golf set (graphite shaft)
‡√âπ‡∑‘≈°Õ≈åø‡´Á∑ (·°√‰ø∑å ·™ø∑å)

200
750
500
900

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ®—∫§Ÿà π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
 ∂“π°“√≥å∑’Ë 1 π—°°Õ≈åø∂“¡æπ—°ß“π«à“¡’«—π à߇ √‘¡°’Ó (Sports Day) ∫â“ßÀ√◊Õ‰¡à ·≈–§à“∫√‘°“√
‡∑à “ „¥
 ∂“π°“√≥å∑’Ë 2 π—°°Õ≈åøÕ¬“°¡“‡≈àπ«—πÀ¬ÿ¥™¥‡™¬ ·≈–¢Õ‡™à“√Õ߇∑â“ √∂°Õ≈åø ·≈–·§¥¥’È 2 §π
®–μâ Õ ß®à “ ¬§à “ ∫√‘ ° “√ª√–¡“≥‡∑à “ ‰√

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : „™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°μ“√“ß„π°‘®°√√¡∑’Ë 6 Ωñ°∫∑ π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ

æπ—°ß“π

42

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1.  π“¡¡“μ√∞“π¡’ 18 À≈ÿ¡ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 √Õ∫ À√◊Õ 2 §Õ√å §◊Õ 9+9 À≈ÿ¡ ·μà∂â“ π“¡„À≠à¡“°
Õ“®¡’ 27 ∂÷ß 36 À≈ÿ¡ °Á‰¥â‚¥¬·∫à߇ªìπ§Õ√å  A, B, C ·≈– D ·≈–¡’™◊ËÕμà“ßÊ ‡√’¬°¢“π
2. ‚¥¬ª°μ‘«—π∑’Ë§à“ π“¡∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥§◊Õ«—π ªÕ√åμ ‡¥¬å ´÷Ëß π“¡ à«π„À≠à®–®—¥‡ªìπ«—πæÿ∏ √Õß≈ß¡“§◊Õ
«—π∏√√¡¥“ «—π‡ “√å-Õ“∑‘μ¬å À√◊Õ ÿ¥ —ª¥“Àå ·≈–∑’Ë·æß∑’Ë ÿ¥§◊Õ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√ ‡∑»°“≈μà“ßÊ
3. «—πμà“ßÊ „π ¿“…“Õ—ß°ƒ…
Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

¡— 𠇥¬å
∑‘È «  å ‡ ¥¬å
‡«â π ¥å   ‡¥¬å
‡∏‘   ‡¥¬å
ø√“¬‡¥¬å
·´Á ∑ ‡∑à Õ √å ‡ ¥¬å
´— 𠇥¬å

4. ‡¥◊Õπμà“ß Ê „π¿“…“Õ—ß°ƒ…
Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

·®π¬Ÿ ‡ Õ√’Ë
‡øì ∫ ∫√Ÿ ‡ Õ√’Ë
¡“√å ™
‡Õæ√‘ ≈
‡¡¬å
®Ÿ π
®Ÿ ≈ “¬
ÕÕ°—   ∑å
‡´Á∫‡∑Á¡‡∫Õ√å
ÕÁ Õ °‚∑â ‡ ∫Õ√å
‚π‡«â ¡ ‡∫Õ√å
¥’‡´â¡‡∫Õ√å

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

43

5. §à“∫√‘°“√∑’Ë∑“ß π“¡®—¥„Àâ‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“§◊Õ ÀâÕßÕ“∫πÈ” μŸâ‡°Á∫¢Õß ºâ“‡™Á¥μ—« ·≈–√∂≈“°∂ÿß°Õ≈åø
6. §à“∫√‘°“√„π¿“…“Õ—ß°ƒ…„™â§”«à“ øï fee ‚¥¬®–¡’§”¢¬“¬π”ÀπⓇæ◊ËÕ· ¥ß«à“‡ªìπ§à“∫√‘°“√„¥ ‡™àπ
°√’πøï (green fee) ·≈– ·§¥¥’Èøï (caddie fee) ‡ªìπμâπ

44

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ Œä“« ¡—™ Õ’  ‡±Õ– °√’πøï? çHow much is the green fee?é À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√
°. §à “  π“¡√“§“‡∑à “ ‰√
¢. μâ Õ ß‡ ’ ¬ §à “ ∫√‘ ° “√æ‘ ‡ »…À√◊ Õ ‰¡à
§. §à “  π“¡√«¡∫√‘ ° “√Õ–‰√∫â “ ß
2. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ §à “  π“¡«— π  ÿ ¥  — ª ¥“Àå · æß°«à “ «— π ∏√√¡¥“®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– øï å Õ“√å Õ‘π‡Õä° å‡æäπ´’Íø
The fees are inexpensive.
¢. «’§‡ÕÁπ¥å øï å Õ“√å ‰Œâ‡ÕâÕ√å
Weekend fees are higher.
§. «’§‡Õäπ¥å øï å Õ“√å ‡≈ä  ‡Õä° å‡æäπ´’ø
Weekend fees are less expensive.
3. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ ≈ä Õ §‡°Õ√å ‡ ªì π ∫√‘ ° “√∑’Ë „ Àâ ‚ ¥¬‰¡à §‘ ¥ √“§“§«√æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. «’ ·Œø ≈äÕ§‡°âÕ√å  øÕ√å ¬Ÿ
We have lockers for you.
¢. ·±√å Õ“√å ≈äÕ§‡°âÕ√å  ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫‡Œâ“ å
There are lockers at the club house.
§. ≈äÕ§‡°âÕ√å  Õ“√å ø√’ ÕäÕø ™“√å®
Lockers are free of charge.
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ®–¡“‡≈à π «— π ∑’Ë §à “ ∫√‘ ° “√μË”  ÿ ¥ §«√·π–π”„Àâ ¡ “«— π „¥
°. ´— 𠇥¬å
Sunday
¢. ·Õπ’Ë ‡¥¬å
Any day
§.  ªÕ√åμ  ‡¥¬å
Sports day
5. §à “  π“¡®–‰¡à √ «¡§à “ ∫√‘ ° “√„¥∫â “ ß
°. °ä Õ ≈å ø §“√å ∑
Golf cart
¢. ·§ä ¥ ¥’È
Caddie
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.

æπ—°ß“π

45

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 4
®Õ߇«≈“‡≈à π
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–‰¥â¬‘ππ—°°Õ≈åø查«à“Õ¬à“߉√ ∂â“μâÕß°“√®Õ߇«≈“‡≈àπ
°. ‰Õ «âÕπ∑å ∑Ÿ √’‡´√‘ø ‡±Õ– °√’π
I want to reserve the green.
¢. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ ‡™ä§ ‡±Õ– ‰∑¡å ‡∑‡∫‘È≈
I need to check the time table.
§. ‰Õ ¡— ∑å √’‡´√‘ø ¡“¬‡´â≈øá
I must reserve myself.
2. ∂Ⓡ«≈“™à«ß‡™â“‡μÁ¡À¡¥·≈â« ®–查լà“߉√
°. ‡Õ䓇ÕâÕ√å ¡äÕ√åπ‘Ëß ‡´ä´¨—Ëπ Õ’  øÿ≈≈’Ë √’‡´‘√åø¥÷
Our morning session is fully reserved.
¢. ·¡π’Ë °Õ≈åø‡øÉÕ√å å æ‡≈¬å Õ‘π ‡±Õ– ¡äÕ√åπ‘Ëß
Many golfers play in the morning.
§. ´äÕ√å√’Ë Õ‘Í∑Õ’  øŸÖ≈≈’Ë ∫ÿä§ ‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
Sorry. Itûs fully booked the whole day.
3. ®–∂“¡«à “ ¡’ ºŸâ ‡ ≈à π °’Ë § π„π°ä « π®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. Œä“« Õ’  ¬—«√å °√ÿäª?
How is your group?
¢. Œä“« ·¡π’Ë Õ‘π ¬—«√å æä“√åμ’È?
How many in your party?
§. Œ“« ·¡π’Ë °äÕ≈åø‡øÉÕ√å Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß?
How many golfers in the morning?
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ∫Õ°«à “ ®–‡≈à 𠇫≈“∫à “ ¬§√÷Ë ß §◊ Õ ‡«≈“„¥
°. ‡∏‘√å∑∑’π Õ“« å æ“ ∑å ¡‘π‘Í∑ å
Thirteen hours past minutes.
¢. Œä“≈ø æ“ ∑å πŸπ
Half past noon.
§. «—𠇱Õ√åμ’È Õ‘π ±‘ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ
One thirty in the afternoon.

46

5. ∂â“®–„Àâπ—°°Õ≈åø‡≈àπ‰¥â‡«≈“ 7 ‚¡ß‡™â“ ®–μâÕß查լà“߉√
°. ‡´‡«àπ æ’‡ÕÁ¡
Seven p.m.
¢. ‡´‡«àπ ‚Õ§≈äÕ° Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß
Seven oûclock in the morning
§. «—π Õ“«√å Õ‘π ±‘ ¡Õ√åπ‘Ëß
One hour in the morning

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

47

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ®Õ߇«≈“‡≈àπ
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

‰Õ-¥ ‰≈§å ∑Ÿ √’’‡´‘√åø Õ–∑’ ‰∑¡å
Iûd like to reserve a tee time.
º¡μâ Õ ß°“√®Õ߇«≈“§√— ∫
¡Õ√åπ‘Ëß ÕÕ√å Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´àÕ√å
Morning or afternoon, sir?
‡™â “ À√◊ Õ ∫à “ ¬§–∑à “ π
´‘° å ‡∏Õ√åμ’È Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß æ≈’ 
Six thirty in the morning, please.
6.30 „π™à«ß‡™â“§√—∫
‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡π¡ ‡´äÕ√å
May I have your name, sir?
¢Õ™◊Ë Õ ∑à “ π¥â « ¬§à –

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ‡«≈“∑’Ë®Õ߉¡à«à“ß
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

‰Õ-¥ ‰≈§å ∑Ÿ √’‡´‘√åø Õ– ∑’ ‰∑¡å
Iûd like to reserve a tee time.
º¡®–®Õ߇«≈“‡≈à π
«âÕ∑ ‰∑¡å ‡´äÕ√å?
What time, sir?
‡«≈“Õ–‰√§–
´‘° å Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß æ≈’ 
Six in the morning, please.
À°‚¡ß‡™â “ §√— ∫
´äÕ√å√’Ë Õ‘Í∑-  ∫ÿä§ À«ÿ¥ ´‘° å ‡±Õ√åμ’È ∫’ ‚Õ‡§ «‘∏ ¬Ÿ?
Sorry. Itûs booked. Would six thirty be O.K. with you?
ª√–∑“π‚∑…§à– ‡μÁ¡·≈â« ∂ⓇªìπÀ°‚¡ß§√÷Ë߇≈à“§–
ø“¬πå ‰Õ-≈ ‡∑§ Õ‘∑
Fine. Iûll take it.
¥’ º¡‡Õ“‡«≈“π—Èπ

æπ—°ß“π

48

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
∫ÿä §
∫ÿä§ ‡±Õ– ∑’ ‰∑¡å
√’‡´‘√åø
√’‡´‘√åø ‡±Õ– ∑’ ‰∑¡å
‡«π?
‡«π ‡´äÕ√å?
«âÕ∑ ‰∑¡å ‡´äÕ√å?
Õ’  ∫ÿä§
Õ‘∑-  øŸÖ≈≈’Ë ∫ÿä§
෤
‡∑§ Õ‘∑
‰Õ-≈ ‡∑§ Õ‘∑
¡Õ√å π‘Ë ß
Õ“ø‡∑à Õ √å πŸ π
‡´ ™—Ë π
¡Õ√åπ‘Ëß ‡´ ™—Ëπ
Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´ ™—Ëπ
‡¡¬å ‰Õ?
‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡πä¡?
´‘° å ‚Õ§≈äÕ°
À«ÿ¥ ´‘Í° å ‚Õ§≈äÕ° ∫’ ‚Õ‡§
«‘∏ ¬Ÿä?
À«ÿ¥ ´‘Í° å ‚Õ§≈äÕ° ∫’ ø“¬
«‘∏ ¬Ÿä?
Œ“« Õ–‡∫â“∑å...?
«âÕ∑ Õ–‡∫â“∑å...?
Œ“« Õ–‡∫â“∑å ´‘° å ‚Õ§≈äÕ°?
«âÕ∑ Õ–‡∫â“∑å ´‘° å ‚Õ§≈äÕ°?

Book
Book the tea time
Reserve
Reserve the tea time
When?
When, sir?
What time, sir?
Is booked
Itûs fully booked
Take
Take it
Iûll take it
Morning
Afternoon
Session
Morning session
Afternoon session
May I...?
May I have your name?
Six oûclock
Would six oûclock be
O.K. with you?
Would six oûclock be fine
with you?
How about...?
What about...?
How about six oûclock?
What about six oûclock?

®Õß
®Õ߇«≈“ π“¡ / ‡≈àπ
®Õß
®Õ߇«≈“‡≈à π
‡«≈“‰Àπ
‡«≈“‰Àπ§ÿ ≥ ºŸâ ™ “¬
‡«≈“‰Àπ§ÿ ≥ ºŸâ ™ “¬
®Õß·≈â «
‡μÁ ¡ À¡¥·≈â «
‡Õ“
‡Õ“ (‡«≈“π—Èπ)
μ°≈ßμ“¡π—Èπ / ‡Õ“‡«≈“π—Èπ
‡™â “
∫à “ ¬
™à « ߇«≈“
™à « ߇™â “
™à « ß∫à “ ¬
∂â“¥‘©—π / º¡®–...
¢Õ™◊Ëե⫬§à– /§√—∫
À°‚¡ß
∂â “ ß—È π À°‚¡ß‡™â “ ¥’ ¡—Í ¬ §–
∂â “ ß—È π À°‚¡ß‡™â “ ¥’ ¡—Í ¬ §–
·≈â«∂â“...
·≈â«∂â“...
·≈â « ∂â “ À°‚¡ß‡≈à “ §–
·≈â « ∂â “ À°‚¡ß‡≈à “ §–

æπ—°ß“π

49

 π“¡°Õ≈åø

Œ“« ·¡π’Ë?
Œ“« ·¡π’Ë °äÕ≈åø‡øÕ√å ?
Œ“« ·¡π’Ë °äÕ≈åø‡øÉÕ√å  Õ‘π
¬—«√å °√ÿäª?
Œ“« ‡¡π’Ë °äÕ≈ø‡øÉÕ√å 
Õ‘π ¬—«√å ª“√åμ’È?
À«ÿ¥ ¬Ÿ ‰≈§å §Õ√å  ´’
·Õπ¥å ‡Õ

How many...?
How many golfers?
How many golfers in
your group?
How many golfers
in your party?
Would you like course C
and A?

°’§Ë π
π— ° °Õ≈å ø °’Ë § π
π— ° °Õ≈å ø °’Ë § π„π°≈ÿà ¡
π— ° °Õ≈å ø °’Ë § π„π°≈ÿà ¡
§ÿ≥μâÕß°“√§Õ√å  C ·≈–
‡Õ À√◊Õ‰¡à

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
∫ÿä§ book
√’‡´‘√åø reserve
øÿÖ ≈ ≈’Ë fully
Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈ available
‡´ ™—Ëπ session

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
®Õß π“¡
‡«≈“‰Àπ
‡μÁ ¡ À¡¥·≈â «
∂Ⓡªìπ 8 ‚¡ß‡™â“
™à « ß∫à “ ¬

æπ—°ß“π

50

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡ ’ ¬ ßÕà “ π
¬—«√å ª“√åμ’È
Œ“« ·¡π’Ë
Œ“« ·¡π’Ë Õ‘π ¬—«√å æ“√å∑’Ë?
°Õ≈ø‡øÕ√å
Œ“« ·¡π’Ë °Õ≈åø‡øÕ√å ?
Œ“« ·¡π’Ë °äÕ≈åø‡øÕ√å 
Õ‘π ¬—«√å °√ÿäª
Õ‡«≈≈–‡∫‘È ≈
 μ‘≈≈å Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈
‰ππå ‚Õ§≈äÕ°  μ‘≈ Õ‡«≈≈–‡∫‘≈È
Œ“« Õ–‡∫â“∑å ‰ππå ‚Õ§≈äÕ°
§Õ√å  ‡Õ Œ‘≈
§Õ√å  ∫’ ‡≈§
§Õ√å  ´’ ‡¥ ‡´‘∑
‰π∑å ‚Œ≈  Õ‘π Õ– §Õ√å 
±‘ Õ‘ È ·Õπ ‡Õ∑∑’π ‚Œ≈§Õ√å 
±‘ Õ‘È  Õ– ∑‡«π∑’Ë
‡´‡«àπ ‚Œ≈§Õ√å 
±‘ Õ‘ È Õ– ‡∏Õ∑’´Ë °‘  å ‚Œ≈§Õ√å 

§”»— æ ∑å
your party
How many
How many in your party?
Golfer
How many golfers?
How many golfers
in your group?
Available
Still available
Nine oûclock still available
How about nine oûclock
Course A Hill
Course B Lake
Course C Desert
9 holes in a course
This is an 18 hole course.
This is a 27 hole course.

§”·ª≈

«à “ ß
¬— ß «à “ ßÕ¬Ÿà
9 ‚¡ß‡™â“¬—ß«à“ßÕ¬Ÿà
™à « ߇°â “ ‚¡ß‡™â “ ‡≈à “ §–
§Õ√å ‡Õ ‡π‘π
§Õ√å ∫’ ∑–‡≈ “∫
§Õ√å ´’ ∑–‡≈∑√“¬
·μà≈–§Õ√å ¡’ 9 À≈ÿ¡
 π“¡·Ààßπ’È¡’ 18 À≈ÿ¡
 π“¡·Ààßπ’È¡’ 27 À≈ÿ¡

This is a 36 hole course.

 π“¡·Ààßπ’È¡’ 36 À≈ÿ¡

°ä«π °≈ÿà¡
°’Ë § π
„π°ä « π¡’ °’Ë § π§√— ∫
π— ° °Õ≈å ø
π— ° °Õ≈å ø °’Ë § π
„π°ä«π / °≈ÿà¡¡’°’˧π

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß‡«≈“μàÕ‰ªπ’È
‡ ’ ¬ ßÕà “ π
´‘° å ‚Õ§≈äÕ°
´‘° å ‡∏Õ√åμ’È
Œ“≈åø æ“ ∑å ´‘° å
´‘° å Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß
´‘° å Õ‘π ±‘ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ
´‘° å æ’‡Õ¡

§”»— æ ∑å
Six oûclock
Six thirty
Half past six
Six in the morning
Six in the afternoon
Six p.m.

§”·ª≈
6:00
6:30
6:30
6 a.m.
6 p.m. (18:00)
6 p.m.

æπ—°ß“π

51

 π“¡°Õ≈åø

‡ ’ ¬ ßÕà “ π
‡´‡«àπ ‡∏Õ√åμ’È
‡´‡«àπ Õ‘π ±‘ Õ’øπ‘Ëß
πŸ π
«—π Õ‘π ±‘ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ
«—π æ’‡Õ¡
‡Õ‡ÕÁ ¡
æ’ ‡ ÕÁ ¡
¡‘ ¥ ‰πâ ∑å
«—π Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß

§”»— æ ∑å
Seven thirty
Seven in the evening
Noon
One in the afternoon
One p.m.
a.m.
p.m.
Midnight
One in the morning

§”·ª≈
7:30
7 p.m. (19:00)
12:00 ‡∑’ˬß
∫à“¬‚¡ß (13:00)
∫à“¬‚¡ß (13:00)
‡«≈“‡™â “
‡«≈“∫à “ ¬
‡∑’Ë ¬ ߧ◊ π
μ’ À π÷Ë ß

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È‚¥¬„™â»—æ∑å∑’Ë„Àâ¡“·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1.

‰Õ «âÕπ∑å ∑Ÿ ∫ÿä§ ‡±Õ– °√’π
I want to book the green.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ √’‡´‘√åø reserve (μâÕß°“√®Õ߇«≈“‡≈àπ)

2.

‰Õ «âÕπ∑å ∑Ÿ ∫ÿä§ ‡±Õ– ∑’ ‰∑¡å
I want to book the tee time.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ ∑Ÿ ‡¡§ Õ– ‡√‡´Õ√凫™—Ëπ to make a reservation (μâÕß°“√®Õ߇«≈“‡≈àπ)

3.

±‘ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ ‡´ ™—Ëπ Õ’  ∫’´’Ë
The afternoon session is busy.
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈ available (¬—ß¡’«à“ß), øÿ≈≈’Ë ∫ÿä§∑å fully booked (‡μÁ¡·≈â«)

4.

«âÕ∑ Õ–‡∫â“∑å ‡´‡«àπ ‚Õ§≈äÕ°?
What about 7 oûclock?
‡«≈“ 7 ‚¡ß¥’¡—ͬ§à–
§”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ Œ“« How

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : ®—∫§Ÿà π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. π—°°Õ≈åøÀ≠‘ß®Õ߇«≈“‡≈àπ™à«ß‡™â“ ·μà‡μÁ¡À¡¥ μâÕ߇ª≈’ˬπ‡«≈“‡ªìπ™à«ß∫à“¬
¢. π—°°Õ≈åøμâÕß°“√‡≈àπ™à«ß«—π ÿ¥ —ª¥“Àå ·μà‰¡à¡’‡«≈“«à“ß μâÕ߇≈àπ«—π∏√√¡¥“
§. ‡«≈“∑’Ëπ—°°Õ≈åø®Õß«à“ß æπ—°ß“π®÷ß∂“¡®”π«πºŸâ‡≈àπ

æπ—°ß“π

52

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘∫“¬
1. ºŸâ‡≈àπÕ“®μâÕß°“√ÕÕ°√Õ∫∑—È߇™â“§◊Õ ‡øî√ å√“«¥å (first round) À√◊Õ‡≈◊Õ°‡ªìπ§Õ√å  ‡™àπ§Õ√å ´’
∑–‡≈ “∫ ·≈–√Õ∫∫à“¬ ‡´§°—Ëπ√“«¥å (second round) ‡≈◊Õ°§Õ√å ‡Õ ¿Ÿ‡¢“°Á‰¥â∂Ⓡ«≈“«à“ß π—Ëπ§◊Õ
‡≈à π ∑—È ß «— π
2.  π“¡¡“μ√∞“π¡’ 18 À≈ÿ¡ ·μà∂Ⓡªìπ π“¡„À≠à Õ“®¡’ 27 À≈ÿ¡ À√◊Õ 36 À≈ÿ¡°Á‰¥â ‚¥¬®–®—¥‡ªìπ
°≈ÿà¡Ê ≈– 9 À≈ÿ¡ ‡√’¬°‡ªìπ§Õ√å  (courses) ∑“ß π“¡Õ“®μ—Èß™◊ËÕ·μà≈–§Õ√å μ“¡ ¿“æÕÿª √√§
·≈–°“√ÕÕ°·∫∫ π—°°Õ≈åøÕ“®‡≈àπ§Õ√å  2 °àÕπ§Õ√å  1 °Á‰¥â ∫“ß π“¡°Á„™âÕ—°…√¿“…“Õ—ß°ƒ…
‡Õ ∫’ ´’ ¥’ °”°—∫·μà≈–§Õ√å 
3. °“√‡ πÕ™à«ß‡«≈“«à“ßÕ◊ËπÊ ‚¥¬„™â ”π«π Œ“«Õ–‡∫â“∑å How about π—Èπ “¡“√∂„™â «âÕ∑Õ–‡∫â“∑å
what about ·∑π‰¥â (·≈â«...≈à–)
4. °“√∫Õ°‡«≈“„π¿“…“Õ—ß°ƒ…·∫à߇ªìπ 2 ™à«ß„À≠à§◊Õ
1. ™à«ß‡∑’ˬߧ◊π ¡‘¥‰π∑å (midnight) ®π∂÷߇∑’ˬ߫—π πŸπ (noon) ®–„™âμ—«¬àÕμ“¡À≈—ß«à“ ‡Õ ‡ÕÁ¡
(a.m.) À√◊Õ∫Õ°«à“ Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß (in the morning) °Á‰¥â ‡™àπ «—π ‡Õ ‡ÕÁ¡ (1 a.m.) μ’Àπ÷Ëß
À√◊Õ查«à“ (one in the morning) Õ‘π‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß  à«π ‰ππå ‡Õ ‡ÕÁ¡ (9 a.m.) ‡°â“‚¡ß‡™â“ À√◊Õ
‰ππå Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß
2. ™à«ß‡∑’ˬ߫—π∂÷߇∑’ˬߧ◊π À√◊Õ æ’.‡ÕÁ¡ (p.m.) ·∫à߇ªìπ 2 √–¬–§◊Õ ∫à“¬·≈–§Ë”
2.1 ™à«ß∫à“¬‚¡ß®π∂÷ߪ√–¡“≥Àâ“‚¡ß‡¬Áπ„™âμ—«¬àÕ«à“ æ’ ‡ÕÁ¡ (p.m.) À√◊Õ Õ‘π ±‘ Õä“æ‡∑Õ√åπŸπ
(in the afternoon) ‡™àπ øÕ√å æ’ ‡ÕÁ¡ (4 p.m.)  ’Ë‚¡ß‡¬Áπ À√◊Õ øÕ√å Õ‘π ±‘ Õä“æ‡∑Õ√åπŸπ (four
in the afternoon)
2.2 ™à«ßÀ°‚¡ß‡¬Áπ®π∂÷߇∑’¬Ë ߧ◊π ¬—ß§ß„™âμ«— ¬àÕ«à“ æ’ ‡ÕÁ¡ (p.m.) ‡™àπ°—π ·μà°“√∫Õ°™—¥‡®π„™â‡ªìπ
Õ‘π ±‘ Õ’øπ‘Ëß (in the evening) À√◊Õ‡«≈“§Ë”π—Ëπ‡Õß ‡™àπ ‡´‡«àπ æ’ ‡ÕÁ¡ (7 p.m.) Àπ÷Ëß∑ÿà¡ À√◊Õ
‡´‡«àπÕ‘π ±‘ Õ’øπ‘Ëß (seven in the evening) °√≥’π’È°“√∫Õ°‡«≈“μâÕß„™âμ—«‡≈¢§◊Õ‡´‡«àπ
(7) ‡ªìπÀ≈—° ·∑π°“√·ª≈®“°¿“…“‰∑¬«à“ ùÀπ÷Ëß∑ÿà¡û ´÷Ëß®–∑”„À⇰‘¥§«“¡§≈“¥‡§≈◊Ë Õπ‡¢â“„®º‘¥
„π°“√ ◊ËÕ “√ ‡æ√“–∂â“·ª≈®“°Àπ÷Ëß∑ÿࡇ¥“‰¡àÕÕ°«à“®–‡ªìπ∫à“¬‚¡ß À√◊Õμ’Àπ÷Ëß ‚¥¬®–‰¡à§‘¥‰ª
∂÷߇«≈“ ù‡´‡«àπ æ’‡ÕÁ¡û (7 p.m.) ‰¥â‡≈¬ ¥—ßπ—Èπ®÷ߧ«√„™â ‡Õ ‡ÕÁ¡ (a.m.) ·≈– æ’ ‡ÕÁ¡ (p.m.) μ“¡
À≈— ß „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡™— ¥ ‡®π
3. ∂â“„™â‡«≈“ 13:00 π. À√◊Õ 21:00 π. „π‡«≈“¿“…“Õ—ß°ƒ…®–‡√’¬°«à“ ‡«≈“∑“ß∑À“√ À√◊Õ ¡‘≈‘∑“√’Ë
Õ“«‡«Õ√å  (military hours) ‡ªìπ°“√À≈’°‡≈’ˬ߰“√„™â ‡Õ ‡ÕÁ¡ À√◊Õ æ’ ‡ÕÁ¡ ∑’ËÕ“®®–‡°‘¥§«“¡
 —∫ π 15:00 π. ‡√’¬°«à“ øïø∑’π Õ“«‡«Õ√å  (15 Hours)
23:00 π. ‡√’¬°«à“ ∑‡«π∑’Ë ∏√’ Õ“«‡«Õ√å  (23 Hours)
π‘ ¬ ¡„™â „ π∑“ß√“™°“√∑À“√‡æ◊Ë Õ °“√π— ¥ À¡“¬‡«≈“∑’Ë · πà π Õπ

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–‰¥â¬‘ππ—°°Õ≈åø查«à“Õ¬à“߉√ ∂â“μâÕß°“√®Õ߇«≈“‡≈àπ
°. ‰Õ «âÕπ∑å ∑Ÿ √’‡´‘√åø ‡±Õ– °√’π
I want to reserve the green.
¢. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ ‡™ä§ ‡±Õ– ‰∑¡å ‡∑‡∫‘È≈
I need to check the time table.
§. ‰Õ ¡— ∑å √’‡´‘√åø ¡“¬‡´â≈øá
I must reserve myself.
2. ∂Ⓡ«≈“™à«ß‡™â“‡μÁ¡À¡¥·≈â« ®–查լà“߉√
°. ‡Õ䓇ÕâÕ√å ¡äÕ√åπ‘Ëß ‡´ä´¨—Ëπ Õ’  øÿ≈≈’Ë √’‡´‘√åø¥÷
Our morning session is fully reserved.
¢. ·¡π’Ë °Õ≈åø‡øÉÕ√å å æ‡≈¬å Õ‘π ‡±Õ– ¡äÕ√åπ‘Ëß
Many golfers play in the morning.
§. ´äÕ√å√’Ë Õ‘Í∑Õ’  øŸÖ≈≈’Ë ∫ÿä§ ‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
Sorry. Itûs fully booked the whole day.
3. ®–∂“¡«à “ ¡’ ºŸâ ‡ ≈à π °’Ë § π„π°ä « π®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. Œä“« Õ’  ¬—«√å °√ÿäª?
How is your group?
¢. Œä“« ·¡π’Ë Õ‘π ¬—«√å æä“√åμ’È?
How many in your party?
§. Œ“« ·¡π’Ë °äÕ≈åø‡øÉÕ√å Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß?
How many golfers in the morning?
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ∫Õ°«à “ ®–‡≈à 𠇫≈“∫à “ ¬§√÷Ë ß §◊ Õ ‡«≈“„¥
°. ‡∏‘√å∑∑’π Õ“« å æ“ ∑å ¡‘π‘Í∑ å
Thirteen hours past minutes.
¢. Œä“≈ø æ“ ∑å πŸπ
Half past noon.
§. «—𠇱Õ√åμ’È Õ‘π ±‘ Õ“ø‡∑àÕ√åπŸπ
One thirty in the afternoon.

53

54

5. ∂â“®–„Àâπ—°°Õ≈åø‡≈àπ‰¥â‡«≈“ 7 ‚¡ß‡™â“ ®–μâÕß查լà“߉√
°. ‡´‡«àπ æ’‡ÕÁ¡
Seven p.m.
¢. ‡´‡«àπ ‚Õ§≈äÕ° Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß
Seven oûclock in the morning
§. «—π Õ“«√å Õ‘π ±‘ ¡Õ√åπ‘Ëß
One hour in the morning

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

55

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 5
®Õß·§¥¥’È
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø μâ Õ ß°“√·§¥¥’È ® –æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ ‚π«å Õ– ·§ä¥¥’È
I know a caddie.
¢. ‰Õ-¥ ‰≈§å Õ– ·§ä¥¥’È
Iûd like a caddie.
§. ‰Õ √’‡¡ä¡‡∫àÕ√å Õ– ·§ä¥¥’È
I remember a caddie.
2. ∂â“®–∂“¡«à“π—°°Õ≈åøμâÕß°“√‡®“–®ß·§¥¥’ÈÀ√◊Õ‰¡à ®–∂“¡Õ¬à“߉√
°. ‡Õä¡ø“ ‰´â å ·§ä¥¥’È?
Emphasize caddie?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ ‰≈â§å ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È ?
Do you like any caddie?
§. ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È Õ‘π æ“√å∑‘Í°§‘«≈“√å?
Any caddie in particular?
3. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ‡®“–®ß·§¥¥’È ® –‰¥â ¬‘ π π— ° °Õ≈å ø æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ Õ’  Õ– °ÿ¥ ·§ä¥¥’È
No. 78 is a good caddie.
¢. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ «‘≈ ∫’ ‡°√ä∑
No. 78 will be great.
§. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ Õ’  ‡«‘√姰‘Èß
No. 78 is working.
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ‰¡à ‡ ®“–®ß·§¥¥’È „ ¥°Á ‰ ¥â ® –°≈à “ ««à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È «‘≈ ∫’ ‚Õ‡§
Any caddie will be O.K.
¢. Õ– ·§ä¥¥’È Õ’  °ÿ¥
A caddie is good.
§. ÕäÕ≈ ·§ä¥¥’È å Õ“√å ‡«‘√姰‘Èß
All caddies are working.

56

5. ∂â“π—°°Õ≈åøÕ¬“°√Ÿâ«à“À¡“¬‡≈¢ 87 «à“ßÀ√◊Õ‰¡à ®–查լà“߉√
°. «‘≈ π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ ∫’ °Ÿä¥?
Will No.87 be good?
¢. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ Õ‡«≈≈–‡∫‘Í≈?
Is No. 87 available?
§. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«à𠇫‘√姰‘Èß Œ“√å¥?
Is No. 87 working hard?

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

57

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ®Õß·§¥¥’È
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

‰Õ-¥ ‰≈§å Õ– ·§ä¥¥‘È æ≈’ 
Iûd like a caddie, please.
º¡μâ Õ ß°“√·§¥¥’È
·Õπ’Ë«—π Õ‘π æä“쑧‘«≈ä“√å?
Anyone in particular?
®–‡®“–®ß„§√¡—Í ¬
‚π ·Õπ’Ë ·§ä¥¥’È «‘≈ ¥Ÿ
No. Any caddie will do.
„§√°Á ‰ ¥â

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ¢Õ·§¥¥’È§π‡¥‘¡
æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

À«ÿ¥ ¬Ÿ ‰≈â§å ∑Ÿ ·Œø Õ– ·§ä¥¥’È?
Would you like to have a caddie?
∑à “ πμâ Õ ß°“√·§¥¥’È ¡—Í ¬
‡¬  π—¡‡∫âÕ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ «‘≈ ∫’ ‡°√â∑ ™’-  ‡«√’Ë ‡√ä ªÕπ´‘‡∫‘È≈
Yes. No.78 will be great. Sheûs very responsible.
¢ÕÀ¡“¬‡≈¢ 78 ‡æ√“–√—∫º‘¥™Õ∫¥’

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ·§¥¥’È§π‡¥‘¡‰¡à«à“ß
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

«‘≈ π—¡‡∫Õ√å ‡∏Õ√åμ’È ∑Ÿ ∫’ Õ‡«≈≈–‡∫‘È≈?
Will No. 32 be available?
À¡“¬‡≈¢ 32 «à“ß¡—ͬ
‡«äπ Õ’  ¬—«√å ‡√‡´Õ√凫™—Ëπ?
When is you reservation?
∑à“π‡≈àπ / ®Õ߇«≈“‰Àπ§–
‡´‡«àπ ‚Õ §≈ÁÕ°
Seven oû clock.
7 ‚¡ß

æπ—°ß“π

58

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

 π“¡°Õ≈åø

‰Õ-¡ ´Õ√’Ë ™’  μä“√å∑ å ‡ŒÕ√å ‡øî√å  √“«¥å ·Õä∑ ´‘° å ‚Õ§≈äÕ°
Iûm sorry. She starts her first round at 6 oûclock.
‡ ’¬„®¥â«¬§à– ‡∏Õ‰¡à«à“߇æ√“–‡√‘Ë¡ß“π 6 ‚¡ß
‚Õ! ·±Á  ‚Õ‡§ ‡Õππ’Ë«—π «‘≈ ¥Ÿ
Oh, thatûs OK, anyone will do.
∂â “ ß—È π „§√°Á ‰ ¥â

æπ—°ß“π

59

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
·§ä ¥ ¥’È
‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È
æ“√å ∑‘ ° §‘ « ≈à “ √å
Õ‘π æ“√å∑‘°§‘«≈à“√å
‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È Õ‘π æ“√å∑‘°§‘«≈à“√å?
‡√ä   æä Õ π´‘ ‡ ∫‘È ≈
‡«√’Ë ‡√ä æäÕπ´‘‡∫‘È≈
™’ Õ’  ‡«√’Ë ‡√ä æäÕπ´‘‡∫‘È≈
∑Ÿ ·Œø Õ– ·§ä¥¥’È
À«ÿ¥ ¬Ÿ ‰≈â§å ∑Ÿ ·Œø Õ– ·§ä¥¥’È?
«‘≈ ¥Ÿ
‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È «‘≈ ¥Ÿ
Õ–π“‡±Õ√å «—π «‘≈ ¥Ÿ

Caddie
Any caddie
Particular
In particular
Any caddie in particular?
Responsible
Very responsible
She is very responsible
To have a caddie
Would you like to have
a caddie?
Will do
Any caddie will do
Another one will do

·§¥¥’È
·§¥¥’È § π‰Àπ
‡®“–®ß
‡®“–®ß
‡®“–®ß·§¥¥’È § π‰ÀπÀ√◊ Õ ‰¡à
√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫¡“°
‡∏Õ√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫¡“°
¡’·§¥¥’È μâÕß°“√·§¥¥’È
μâ Õ ß°“√·§¥¥’È À √◊ Õ ‰¡à
®–∑”
·§¥¥’È § π‰Àπ°Á ‰ ¥â
·§¥¥’È § π‰Àπ°Á ‰ ¥â

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
‡√ æä Õ π´‘ ‡ ∫‘È ≈
æ“√å ∑‘ ° §‘ « ≈à “ √å
‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È
«‘≈ ¥Ÿ
ÕäÕ≈ ‰√â∑å

responsible
particular
any caddie
will do
all right

æπ—°ß“π

60

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑åÀ√◊Õ ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
«à “ ß
‡®“–®ß
π— ° °Õ≈å ø
√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
·§¥¥’ÈÀ¡“¬‡≈¢ 17

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡ ’ ¬ ßÕà “ π
‡√ æä Õ π´‘ ‡ ∫‘È ≈
·Õä ∑ ‡∑π∑’ ø
‡Œ≈æå øÿ ≈
°ÿ ¥
Õ‡«≈≈–‡∫‘È ≈
πâÕ∑ ‡«‘√姰‘Èß

§”»— æ ∑å
Responsible
Attentive
Helpful
Good
Available
Not working

§”·ª≈
√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
‡Õ“„®„ à
™à « ¬‡À≈◊ Õ ¥’
¥’
«à “ ß
‰¡à ∑”ß“π

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È ‚¥¬‡≈◊Õ°„™â»—æ∑å „π°‘®°√√¡∑’Ë 5 ¡“„™â·∑π§”∑’Ë
¢’¥‡ âπ„μâ
·§ä¥¥’È π—¡‡∫Õ√å ∑‡«â≈øá Õ’  ‡√ æäÕπ´‘‡∫‘È≈
Caddie No. 12 is responsible.
·§¥¥’ÈÀ¡“¬‡≈¢ 12 √—∫º‘¥™Õ∫¥’

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ®—∫§Ÿà π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. æπ—°ß“π Õ∫∂“¡«à“π—°°Õ≈åøμâÕß°“√·§¥¥’ÈÀ√◊Õ‰¡à ´÷Ëßπ—°°Õ≈åø‰¡àμâÕß°“√
¢. π—°°Õ≈åøμâÕß°“√·§¥¥’ÈÀ¡“¬‡≈¢ 98 ·μà‡∏Õ‰¡à«à“ß

æπ—°ß“π

61

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘∫“¬
1. °“√®Õß·§¥¥’ȧ«√ Õ∫∂“¡ ‡«≈“∑’Ëπ—°°Õ≈åø®Õß π“¡‰«â ·≈–π—°°Õ≈åø‡®“–®ß·§¥¥’ȧπ„¥À√◊Õ‰¡à
(‚¥¬„™â ”π«πμà“ßÊ ∑’ˇ√’¬π„πμ—«∫∑)
2.  à«π„À≠àπ—°°Õ≈åø®–„™â§”§ÿ≥»—æ∑å≈—°…≥–«à“·§¥¥’ȇªìπÕ¬à“߉√ ‡™àπ √—∫º‘¥™Õ∫ ‡Õ“°“√‡Õ“ß“π
À√◊Õ ‡Õ“„®„ à¥Ÿ·≈π—°°Õ≈åø¥’ „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡À“°π—°°Õ≈åø¡’§«“¡‡ÀÁπμ”Àπ‘·§¥¥’È °Á¡—°®–„™â
§”μ√ß°—π¢â“¡°—𠇙àπ ‡ÕÕ‡√ æâÕπ´‘‡∫‘È≈ irresponsible §◊Õ‰¡à√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ√“–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
§◊ Õ  ‘Ë ß ∑’Ë π— ° °Õ≈å ø §“¥À«— ß ®“°·§¥¥’È

62

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø μâ Õ ß°“√·§¥¥’È ® –æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ ‚π«å Õ– ·§ä¥¥’È
I know a caddie.
¢. ‰Õ-¥ ‰≈§å Õ– ·§ä¥¥’È
Iûd like a caddie.
§. ‰Õ √’‡¡ä¡‡∫àÕ√å Õ– ·§ä¥¥’È
I remember a caddie.
2. ∂â“®–∂“¡«à“π—°°Õ≈åøμâÕß°“√‡®“–®ß·§¥¥’ÈÀ√◊Õ‰¡à ®–∂“¡Õ¬à“߉√
°. ‡Õä¡ø“ ‰´â å ·§ä¥¥’È?
Emphasize caddie?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ ‰≈â§å ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È?
Do you like any caddie?
§. ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È Õ‘π æ“√å∑‘Í°§‘«≈“√å?
Any caddie in particular?
3. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ‡®“–®ß·§¥¥’È ® –‰¥â ¬‘ π π— ° °Õ≈å ø æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ Õ’  Õ– °ÿ¥ ·§ä¥¥’È
No. 78 is a good caddie.
¢. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑«‘≈ ∫’ ‡°√ä∑
No. 78 will be great.
§. π—¡‡∫Õ√å ‡´‡«àπμ’È ‡Õâ∑ Õ’  ‡«‘√姰‘Èß
No. 78 is working.
4. ∂â “ π— ° °Õ≈å ø ‰¡à ‡ ®“–®ß·§¥¥’È „ ¥°Á ‰ ¥â ® –°≈à “ ««à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Õπ’Ë ·§ä¥¥’È «‘≈ ∫’ ‚Õ‡§
Any caddie will be O.K.
¢. Õ– ·§ä¥¥’È Õ’  °ÿ¥
A caddie is good.
§. ÕäÕ≈ ·§ä¥¥’È å Õ“√å ‡«‘√姰‘Èß
All caddies are working.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ∂â“π—°°Õ≈åøÕ¬“°√Ÿâ«à“À¡“¬‡≈¢ 87 «à“ßÀ√◊Õ‰¡à ®–查լà“߉√
°. «‘≈ π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ ∫’ °Ÿä¥?
Will No.87 be good?
¢. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ Õ‡«≈≈–‡∫‘Í≈?
Is No. 87 available?
§. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«à𠇫‘√姰‘Èß Œ“√å¥?
Is No. 87 working hard?

63

æπ—°ß“π

64

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 6
‡°Á ∫ §à “ ∫√‘ ° “√·≈–∑Õπ‡ß‘ π
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–∫Õ°®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√– ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ‡±Õ– ™ä“√å® Õ’ ....
The charge is...
¢. ¬Ÿ ¡— ∑å ‡æ¬å...
You must pay...
§. ‡±Õ– ‡æ¬å‡¡âπ∑å Õ’ .....
The payment is....
2. §à “  π“¡‡√’ ¬ °«à “ Õ–‰√
°. §Õ√å  ™“√å®
Course charge
¢. ‡´äÕ √噓√å®
Surcharge
§. °√’π øï å
Green fee
3. §à“·§¥¥’È ‡√’¬°«à“Õ–‰√
°. ·§ä¥¥’È ‡´Õ√å«’ 
Caddie service
¢. ·§ä¥¥’È øï
Caddie fee
§. ·§ä¥¥’È ∑‘ª
Caddie tip
4. ¿“…’ ¡Ÿ ≈ §à “ ‡æ‘Ë ¡ ‡√’ ¬ °«à “ Õ–‰√
°. ·«ä ∑
VAT
¢. Õ‘π§—¡ ·∑ä° å
Income tax
§. ‡´äÕ√å«‘  ·∑ä°´å
Service tax

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

65

5. ∂â“®–∂“¡π—°°Õ≈åø«à“ ·§™ ÕÕ√å ™“√å® (cash or charge?) À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√
°. ®–®à “ ¬‡≈¬À√◊ Õ ≈ß∫— ≠ ™’ ‰ «â °à Õ π
¢. ®–®à“¬‡ªìπ‡ß‘π ¥ À√◊Õ ∫—μ√‡§√¥‘μ
§. ¡’ ‘∑∏‘ω¥â≈¥√“§“摇»…À√◊Õ‰¡à (· ¥ß∫—μ√≈¥)
6. ∑“ß π“¡√— ∫ ‡©æ“–‡ß‘ π  ¥
°. «’ ‡∑§ ·§™ ‚Õπ≈’Ë
We take cash only.
¢. ·§™ Õ’  ‡æ¬å‡¡âπ∑å
Cash is payment.
§. «’ ‡∑§ π‘« ‚πäμ å
We take new notes.
7. ºŸâ¡“„™â∫√‘°“√∂“¡«à“ ¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑§ ‡§√¥‘μ§ä“√奠å? (Do you take credit cards?) À¡“¬§«“¡«à“
Õ¬à “ ߉√
°. ‰¡à ¡’ ‡ ß‘ π  ¥
¢. ¢Õ™”√–¥â « ¬∫— μ √‡§√¥‘ μ
§. §ÿ ≥ ¬— ß ‰¡à ‰ ¥â §◊ π ∫— μ √‡§√¥‘ μ
8. ‡«≈“¬◊Ë π ‡ß‘ π ∑Õπ„Àâ ≈Ÿ ° §â “ §«√æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Œ’¬√å-  ¬—«√å ‡™âπ®å
Hereûs your change.
¢. ‡Œ’¬√å-  ¬—«√å  ¡Õ≈≈å ‚πäμ å
Hereûs your small notes.
§. æ≈’  ·Õ䧇´Áæ∑å ‡±Õ– ¡—ππ’Ë
Please accept the money.

æπ—°ß“π

66

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ∫Õ°¬Õ¥∑’ËμâÕß™”√–
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

Œ“« ¡—™ ¥Ÿ ‰Õ ‚Õ ¬Ÿ?
How much do I owe you?
μâÕß®à“¬‡∑à“‰√
Õ‘Í∑Õ’  ∏√’ ‡±ä“´—Ëπ «—π Œ—π‡¥√¥ ∫“∑ Õ‘π§≈Ÿä¥¥‘Èß ·§ä¥¥’È øï
Itûs 3,100 baht including caddie fee.
√«¡ 3,100 ∫“∑ √«¡§à“·§¥¥’È·≈â«

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ∑Õπ‡ß‘π
π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

Œ“« ¡—™ ¥Ÿ ‰Õ ·Œø ∑Ÿ ‡æ¬å?
How much do I have to pay?
μâÕß®à“¬‡∑à“‰√
Õ‘Í∑-  ∏√’ ‡±ä“´—Ëπ ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ æ≈—  Õ– ·§ä¥¥’È øï ÕÕø ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ øîø∑’Ë ∫“∑
¬—«√å ‚∑∑—Ë≈ Õ’  ∏√’ ‡±ä“´—Ëπ ‚ø√å Œ—π‡¥√ä¥ ·Õπ¥å øîø∑’Ë ∫“∑
Itûs 3,200 baht plus a caddie fee of 250 baht. Your total is 3,450 baht.
§à“ π“¡ 3,200 ∫“∑ ∫«°§à“·§¥¥’È 200 √«¡‡ªìπ 3,450 ∫“∑§à–
‡Œ’¬Õ’  ∏√’ ‡±ä“´—Ëπ ‰øÑøá Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑
Hereûs 3,500 baht.
π’Ë 3,500 ∫“∑
·∏âß§å °‘È« ·Õπ¥å ‡Œ’¬Õ’  ¬—«√å ·™π®å
Thank you. And hereûs your change.
¢Õ∫§ÿ≥ ·≈–π’ˇߑπ∑Õπ§√—∫

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ®à“¬¥â«¬∫—μ√‡§√¥‘μ
æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

‡±Õ– ‚∑∑—Ë≈ øï å Õ“√å ∑Ÿ ‡±ä“´—Ëπ ‡Õâ∑ Œ—π‡¥√ä¥ ∫“∑ Õ‘π§≈Ÿä¥¥‘Èß ·«äμ ·Õπ¥å øï
The total fees are 2,800 baht including VAT and caddie fee.
√“§“∑—ÈßÀ¡¥ 2,800 ∫“∑ √«¡§à“¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ·≈–§à“·§¥¥’È·≈⫧à–
¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑§ ‡§√¥‘짓√奠å?
Do you take credit cards?
§ÿ ≥ √— ∫ ∫— μ √‡§√¥‘ μ À√◊ Õ ‰¡à

æπ—°ß“π

67

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π :

ÕäÕø§Õ√å  «’ ·Õ䧇´äæ∑å ÕäÕ≈ ‡¡‡®âÕ√å ‡§√¥‘짓√奠å
Of course, we accept all major credit cards.
§à– ‡√“√—∫∫—μ√À≈—°∑ÿ°™π‘¥§à–
‡Œ’¬Õ’  ¡ä“¬§“√å¥
Hereûs my card.
π’Ë ∫— μ √§à –
·∏âß§å °‘È«
Thank you.
¢Õ∫§ÿ ≥ §à –

æπ—°ß“π

68

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‚Õ«å
°√’π øï
·§ä¥¥’È øï
«‘± ‡∑ä° å
Õ‘π§≈Ÿä¥¥‘Èß «’ ‡Õ ∑’ (·«äμ)
æ≈—  «’ ‡Õ ∑’ (·«äμ)
‡™â π ®å
Œä“« ¡—™
‡§√¥‘ μ §“√å ¥  å
‚∑∑—Ë ≈ ≈’Ë
‚πâ μ

Owe
Green fee
Caddie fee
With tax
Including VAT
Plus VAT
Change
How much
Credit cards
Totally
Note

‡ªìπÀπ’È (μâÕß®à“¬)
§à “  π“¡
§à “ ·§¥¥’È
√«¡§à “ ¿“…’ · ≈â «
√«¡§à“ VAT ·≈â«
‰¡à√«¡§à“ VAT μâÕß∫«°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°
‡ß‘ π ∑Õπ
‡∑à“‰√
∫— μ √‡§√¥‘ μ
√«¡∑—È ß  ‘È π
∏π∫— μ √

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
°.

‡™â π ®å
·§ä¥¥’È øï å
°√’π øï å
ᤪ
§“√å ¥

change
Caddie fee
Green fee
cash
card

¢.

‡§√¥‘ μ §“√å ¥  å
Õ‘ π §≈Ÿä ¥ ¥‘È ß
æ≈—  
‚∑∑—Ë ≈ ≈’Ë
‡¡‡®â Õ √å

credit cards
including
plus
totally
major

§.

¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑â§.....?
·§π ‰Õ ‡æ¬å.....?
¥Ÿ ¬Ÿ ·Õä°‡´äæ∑å......?
·§ä™ ÕÕ√å ™“√å®?

Do you take...?
Can I pay...?
Do you accept...?
Cash or charge?

æπ—°ß“π

69

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
∫— μ √‡§√¥‘ μ
‡ß‘ π  ¥
§à “  π“¡
§à “ ·§¥¥’È
®à “ ¬‡ß‘ π  ¥À√◊ Õ ∫— μ √‡§√¥‘ μ §à –
‡ß‘ π ∑Õπ

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“ 1 - 3  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
°. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑åμàÕ‰ªπ’È
«’ ´à “
Visa
«’ ´à “
¡“ ‡μâ Õ √å § “√å ¥
Master card
¡“ ‡μÕ√å § “√å ¥
Õ‡¡√‘°—π ‡ÕÁ°´‡æ√ 
American Express
Õ‡¡√‘ °— π ‡ÕÁ ° ´‡æ√ 
‰¥‡πÕ√å  
Diners
‰¥‡πÕ√å  
¢. Ωñ°æŸ¥ª√–‚¬§μàÕ‰ªπ’È ·∑𧔻—æ∑å∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ¥â«¬§”„π¢âÕ °.
¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑§ «’´à“ §“√å¥?
Do you take VISA card?
√— ∫ ∫— μ √«’ ´à “ ‰À¡§–

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”Õ”≈“À≈—ß®“°‡°Á∫§à“∫√‘°“√·≈â«
°. Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß ”π«πμàÕ‰ªπ’È
·Œø Õ– ‰πâ´å ‡¥¬å
·Œø Õ– °ÿ¥ ‡°¡
´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
´’ ¬Ÿ ‡πä°´å ‡¬’¬√å
´’ ¬Ÿ ´Ÿπ
·Œø Õ– ‡´ø ∑√‘ͪ
‡Õäπ®Õ¬ ¬—«√凴â≈øá

∑’Ë„™â‡ªìπ°“√Õ”≈“
Have a nice day.
Have a good game.
See you again.
See you next year
See you soon.
Have a safe trip.
Enjoy yourself.

≈“°àÕπ (¢Õ„À⇪ìπ«—π∑’Ë¥’)
≈“°àÕπ (¢Õ„À⇪ìπ‡°¡∑’Ë πÿ°)
·≈â « æ∫°— π „À¡à
æ∫°— π ªï À πâ “
æ∫°—π‡√Á«Êπ’È
‡¥‘ π ∑“ß‚¥¬ «—   ¥‘ ¿ “æ
¢Õ„Àâ   πÿ °

70

¢. Ωñ°®—∫§Ÿà π∑π“ ≈—∫∫∑∫“∑°—π ·∑𧔻—æ∑å∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ¥â«¬ ”π«π„π¢âÕ °.
π—°°Õ≈åø :
‡Œ’¬Õ’  ∏√’ ‡±ä“´—Ëπ ∫“∑ §’æ ‡±Õ– ‡™âπ®å
Hereûs 3,000 baht. Keep the change.
·§¥¥’È :
·∏âߧ少ȫ °Ÿä¥ ∫“¬
Thank you. Good bye.

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ° π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥套ßπ’È
 ∂“π°“√≥å∑’Ë 1 : π—°°Õ≈åø¢Õ®à“¬¥â«¬∫—μ√‡§√¥‘μ∂“¡«à“√—∫∫—μ√‡§√¥‘μÕ–‰√
 ∂“π°“√≥å∑’Ë 2 : π—°°Õ≈åø¢Õ®à“¬‡ß‘π ¥ √«¡§à“∫√‘°“√μà“ßÊ „Àâ‡ß‘π·≈–∑Õπ‡ß‘π

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

71

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. ‡¡◊ËÕ√—∫ ‘Ëß„¥Ê®“°π—°°Õ≈åø¡“·≈⫧«√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘ËߢÕß ‡ß‘π∑Õß μà“ßÊ ‡ªìπμâπ
∂◊Õ‡ªìπ¡“√¬“∑∑’Ë√—∫ ‘Ëß„¥¡“μâÕß°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥ ·∏âߧ少ȫ Thank you æ√âÕ¡°—∫¬◊Ëπ¡◊Õ‰ª√—∫
2. °“√°≈à“«≈“Õ“®„™â  «— ¥’ (§à– À√◊Õ§√—∫) „π¿“…“‰∑¬°Á‰¥â ¥Ÿ‡ªìπ°“√‡À¡“– ¡·≈–„™â –¥«°°«à“°“√
°≈à“«≈“ Õ“®‡ªìπ°“√Õ«¬æ√·∫∫μà“ßÊ °Á§◊Õ ‡ªìπ°“√°≈à“«≈“‡™àπ°—π

72

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–∫Õ°®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√– ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ‡±Õ– ™ä“√å® Õ’ ...
The charge is....
¢. ¬Ÿ ¡— ∑å ‡æ¬å...
You must pay...
§. ‡±Õ– ‡æ¬å‡¡âπ∑å Õ’ .....
The payment is...
2. §à “  π“¡‡√’ ¬ °«à “ Õ–‰√
°. §Õ√å  ™“√å®
Course charge
¢. ‡´äÕ √噓√å®
Surcharge
§. °√’π øï
Green fee
3. §à“·§¥¥’È ‡√’¬°«à“Õ–‰√
°. ·§ä¥¥’È ‡´Õ√å«‘ 
Caddie service
¢. ·§ä¥¥’È øï å
Caddie fee
§. ·§ä¥¥’È ∑‘ª
Caddie tip
4. ¿“…’ ¡Ÿ ≈ §à “ ‡æ‘Ë ¡ ‡√’ ¬ °«à “ Õ–‰√
°. ·«ä ∑
VAT
¢. Õ‘π§—¡ ·∑ä° å
Income tax
§. ‡´Õ√å«‘  ·∑ä°´å
Service tax

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

73

5. ∂â“®–∂“¡π—°°Õ≈åø«à“ ·§™ ÕÕ√å ™“√å® (cash or charge?) À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√
°. ®–®à “ ¬‡≈¬À√◊ Õ ≈ß∫— ≠ ™’ ‰ «â °à Õ π
¢. ®–®à“¬‡ªìπ‡ß‘π ¥ À√◊Õ ∫—μ√‡§√¥‘μ
§. ¡’ ‘∑∏‘ω¥â≈¥√“§“摇»…À√◊Õ‰¡à (· ¥ß∫—μ√≈¥)
6. ∑“ß π“¡√— ∫ ‡©æ“–‡ß‘ π  ¥
°. «’ ‡∑§ ·§™ ‚Õπ≈’Ë
We take cash only.
¢. ·§™ Õ’  ‡æ¬å‡¡âπ∑å
Cash is payment.
§. «’ ‡∑§ π‘« ‚πäμ å
We take new notes.
7. ºŸâ¡“„™â∫√‘°“√∂“¡«à“ ¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑§ ‡§√¥‘μ§ä“√奠å? (Do you take credit cards?) À¡“¬§«“¡«à“
Õ¬à “ ߉√
°. ‰¡à ¡’ ‡ ß‘ π  ¥
¢. ¢Õ™”√–¥â « ¬∫— μ √‡§√¥‘ μ
§. §ÿ ≥ ¬— ß ‰¡à ‰ ¥â §◊ π ∫— μ √‡§√¥‘ μ
8. ‡«≈“¬◊Ë π ‡ß‘ π ∑Õπ„Àâ ≈Ÿ ° §â “ §«√æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Œ’¬√å-  ¬—«√å ‡™âπ®å
Hereûs your change.
¢. ‡Œ’¬√å-  ¬—«√å  ¡Õ≈≈å ‚πäμ å
Hereûs your small notes.
§. æ≈’  ·Õ䧇´Áæ∑å ‡±Õ– ¡—ππ’Ë
Please accept the money.

æπ—°ß“π

74

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 7
„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫  π“¡
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“∫Õ°«à“ π“¡°Õ≈åø·Ààßπ’ȇªìπ °Õ≈åø ≈‘ß§å  (Golf links) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°.  π“¡°Õ≈å ø „°≈â ¿Ÿ ‡ ¢“
¢.  π“¡°Õ≈å ø Õ¬Ÿà „ °≈â ™ “¬∑–‡≈
§.  π“¡°Õ≈å ø √‘ ¡ ∑–‡≈ “ª
2. §”«à“ ø“´‘≈‘∑’ å (facilities) ‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß
°. ≈äÕ°‡°âÕ√å ÀâÕßÕ“À“√  π“¡°Õ≈åø ·§¥¥’È
¢. ÀâÕßÕ“∫πÈ” ∑’ˮե√∂§≈—∫‡Œä“ å √â“πÕ“À“√ √∂°Õ≈åø
§. ‰¥√âø«‘Ë߇√âπ®å æ—∑∑‘Ëß ·≈–™‘ªªîôß °√’π
3.  π“¡¡’ √—øøá (Rough) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°.  à « π¢Õßæ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π ∑’Ë μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ ªì π Õÿ ª  √√§
¢. ∫√‘ ‡ «≥À≠â “  Ÿ ß ·π«‡¢μÀâ “ ¡‡≈à π ·≈–√‘ ¡ °√’ π
§. æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ¡’ À ≠â “ Àπ“‰¡à ¡’ ° “√¥Ÿ · ≈√— ° …“‰¡à „ ™à æ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π
4. Õ–‰√∑’Ë ∂◊ Õ ‡ªì π Õÿ ª  √√§¢Õß π“¡‰¥â ∫â “ ß
°. ·´π¥å ∫—߇°Õ√å
sand bunker
¢. «Õ‡∑àÕ√å Œ—´‡´‘√¥å
water hazard
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
5. ®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“ π“¡‡ªî¥∫√‘°“√μ—Èß·μà 6 π“Ãî°“
°. ÕäÕøøî  Õ“« å Õ“√å ø√Õ¡ ´‘° å ∑Ÿ ´‘° å
Office hours are from 6 to 6.
¢. «’-‡ÕÕ√å ‚Õ‡æàπ ‡Õø‡«Õ√å√’Ë ‡¥¬å
Weûre open every day.
§. «’Õ“√å ‚Õ‡æàπ ø√Õ¡ ´‘° å ∑Ÿ ‡∑Áπ æ’‡Õ¡
Weûre open from 6 to 10 p.m.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

75

6. ®–∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ μâ Õ ß‡Õ“∂ÿ ß °Õ≈å ø ≈ß∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ¥ ‰«â
°. æ≈’  ¥√äÕª ¬—«√å ·∫Á° ·Õä∑ ‡±Õ– ¥√äÕªªîôß æâÕ¬∑å
Please drop your bag at the dropping point.
¢. ¥√äÕª ¬—«√å ·∫ä§ «‘± ¬—«√å ·§ä¥¥’È Õ‘π Õ– ‚æ√‰«â¥‘¥ ·Õ‡√’¬
Drop your bag with your caddie in a provided area.
§. ‡∑§ ¬—«√å ·∫ä§ ∑Ÿ ‡±Õ– ¥√äÕªªîôß ·Õ‡√’¬
Take your bag to the dropping area.
7. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ ¥Ÿ ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ§’æ ‡±Õ– ·∫ä° ∑‘Í°‡°Áμ (Do I have to keep the bag ticket?)
À¡“¬§«“¡«à “
°. ‡√‘Ë ¡ ‡≈à 𠉥â À √◊ Õ ¬— ß
¢. μâÕ߇°Á∫∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø‰«âÀ√◊Õ‰¡à
§. μâÕß¡’∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø∑ÿ°§√—Èß„™à‰À¡
8. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“∑’˧≈—∫‡Œâ“ å¡’√â“πÕ“À“√ ÀâÕß≈äÕ§‡°Õ√å ·≈–ÀâÕßÕ“∫πÈ”
°. ·±√å Õ“√å Õ– ‡√ ‚μ√Õß∑å ≈Õ§‡°âÕ √Ÿ¡ å ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œâ“ å
There are a restaurant, locker, rooms and shower rooms at the club house.
¢. ·±√å Õ“√å §≈—∫ ‡Œâ“‡´  ‡√ ‚μ√Õß å ≈Õ§‡°âÕ ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å
There are club houses, restaurants, locker and shower rooms.
§. ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œ“ å ÕÕø‡øÑÕ√å  øŸ¥ ·Õπ¥å ¥√‘ß å ·Õπ¥å ≈Õ§‡°âÕ√å ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å ø√’
ÕÕø ™“√å®
The club house offers food and drinks and locker and shower rooms free of charge.
9. ∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ μâ Õ ß√–«— ß «à “ √∂°Õ≈å ø μâ Õ ß«‘Ë ß ∫π∑“ß«‘Ë ß ‡∑à “ π—È π
°. Õ’‡≈§∑√‘§ °Õ≈åø§“√å∑ å ·Œø ∑Ÿ  ‡μ¬å ÕÕπ ‡±Õ– æ“∏ Õπ≈’Ë
Electric golf carts have to stay on the path only.
¢. ‚¥âπ∑å ‡∑§ ‡±Õ– °Õ≈åø§“√å∑ ∑Ÿ ‡±Õ– ·ø√凫¬å
Donût take the golf cart to the fairway.
§. °Õ≈åø§“√å∑ å Õ“√å πâÕ∑ ‡æÕ√å¡‘∑‡∑¥ ·Õ∑ ±’ §Õ√å 
Golf carts are not permitted at this course.
10. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“Õπÿ≠“μ„Àâπ—Ëß∫π√∂°Õ≈åø‰¥â‡æ’¬ß 2 §π
°. Õπ≈’Ë ∑Ÿ æ’‡æ‘Ë≈ ·§π ‡°∑ ÕÕπ∑Ÿ ‡±Õ–§“√å∑
Only 2 people can get onto the golf cart.
¢. πâÕ∑ ¡Õ√å·±π ∑Ÿ ·§π ‰√â¥å ÕÕπ Õ– ´‘¡‡ªîô≈ §“√å
Not more than 2 can ride on a simple car.
§. ‚ø√å °Õ≈åø‡øÕ√å  Õ“√å Õ—≈≈“«¥å ∑Ÿ ‡√âπ∑å Õ– §“√å
Four golfers are allowed to rent a car.

76

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

11. ®–‡μ◊Õπ«à“π—°°Õ≈åøμâÕß¡“·®â߇®â“Àπâ“∑’˧ÿ¡‡«≈“À√◊Õ μ“√å‡μÕ√å°àÕπÕÕ°√Õ∫ ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ∫’‚ø√å Õ’™ √ä“«¥å ‚πμ‘ø“¬ ‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å
Before each round, notify the starter.
¢. Õä“ °å ‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å ‡«Áπ ¬—«√å √“«¥å Õ’ 
Ask the starter when your round is.
§. ‡Õ  μ“√å∑‡μâÕ√å «‘≈§’Íæ ‡™ä§ ÕäÕø ¬—«√å ‰∑¡å
A starter will keep check of your time.
12. ‡μ◊Õππ—°°Õ≈åøÕ¬à“≈◊¡‡´Áπ™◊ËÕ„π∫—μ√§–·ππ ®–æŸ¥Õ¬à“߉√
°. ‚¥âπ∑å øÕ√凰ä∑ ∑Ÿ ´ä“¬πå ¬—«√å  °äÕ√姓√å¥
Donût forget to sign your score card.
¢. ‡¡§ ™—«√å ¬—«√å  °äÕ√姓√å¥ Õ’  ‡±Õ– ´‘°‡π‡®âÕ√å
Make sure your score card is the signature.
§. √’‡¡¡‡∫âÕ√å ‡±Õ– ´‘°‡π‡®âÕ√å Õ’  Õ‘Í¡æÕ√å·∑äπ∑å
Remember the signature is important.

æπ—°ß“π

77

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ·®â߇«≈“ ‡ªî¥ - ªî¥
≈Ÿ°§â“ :

æπ—°ß“π :

≈Ÿ°§â“ :

æπ—°ß“π :

≈Ÿ°§â“ :

«âÕ∑ ‰∑¡å Õ“√å ¬Ÿ ‚Õ‡æàπ?
What time are you open?
‡ªî ¥ ∫√‘ ° “√°’Ë ‚ ¡ß§√— ∫
«’-‡ÕÕ√å ‚Õ‡æàπ ø√Õ¡ ´‘° å ‡Õ‡Õ¡ ∑Ÿ Õ’‡≈‡«àπ æ’‡ÕÁ¡
Weûre open from 6 a.m. to 11 p.m.
‡√“‡ªî¥μ—Èß·μà 6 ‚¡ß‡™â“∂÷ß 5 ∑ÿࡧà–
‚´ ‰Õ ·§π·Œø ‡∫√§øÖ“ ∑å ‡Œ’¬√å
So, I can have breakfast here.
¥’ ß—È π ¡“∑“πÕ“À“√‡™â “ ∑’Ë π’Ë
´Õ√’Ë ‡´Õ√å ‡±Õ– ‡√ä ‚μ√Õß∑å «‘≈ πäÕμ ∫’ ‚Õ‡æàπ Õ—π∑‘≈ ‡´‡«àπ
Sorry sir, the restaurant will not be open until 7.
𓬧√—∫ ·μàÀâÕßÕ“À“√®–‡ªî¥μÕπ 7 ‚¡ß§√—∫
·∏â ß °‘È «
Thank you.
¢Õ∫§ÿ≥¡“° ( ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈π’È)

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : „Àâ·§¥¥’ș૬¢—∫√∂„Àâ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

±’Í  °Õ≈åø§Õ√å  Õ‘È  ‚´ ∫‘«μ’ÈøŸ≈
This golf course is so beautiful. I can smell the sea.
 π“¡·Àà ß π’È   «¬ß“¡¡“°
‰ÕÕ—¡ ·°≈ä¥ ¬Ÿ ‰≈â§å Õ’Í∑ ‡Œ’¬√å
Iûm glad you like it here.
§√—∫𓬠º¡¥’„®∑’Ë𓬙Õ∫∑’Ëπ’Ë
À«ÿ¥ ¬Ÿ ¡“¬ ‰¥√åø«‘Ëß ‡±Õ– §“√å∑
Would you mind driving the cart?
‰¡à √— ß ‡°’ ¬ ®∑’Ë ® –¢— ∫ √∂°Õ≈å ø „Àâ „ ™à ¡—È ¬
πäÕ∑ ·Õä∑ ÕÕ≈ ·À¡¡ À«ÿ¥ ¬Ÿ ¡ä“¬¥å ‡«â∑∑‘Ëß øÕ√å Õ– ¡‘π‘Í∑?
‰Õ-≈ ‡°Á∑ ‡±Õ– §“√å∑
Not at all, maûam. Would you mind waiting for a minute? Iûll get the cart.
‰¡à‡≈¬ (¬‘π¥’¢—∫„Àâ) 𓬰√ÿ≥“§Õ¬ —°§√Ÿà ®–‰ª‡Õ“∑’Ë≈“°∂ÿß°Õ≈åø

æπ—°ß“π

78

π—°°Õ≈åø :

 π“¡°Õ≈åø

™—«√å ‚° Õ–‡Œ¥
Sure. Go ahead.
ÕâÕ ‰¥â ‘

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 :  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°¢Õß π“¡
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡Õä“ ‡ÕâÕ√å °Õ≈åø§Õ√å  ÕÕø‡øÉÕ√å  ·¡π’Ë ·ø´‘≈‘μ’È å
Our golf course offers many facilities.
 π“¡°Õ≈å ø ‡√“¡’  ‘Ë ß Õ”π«¬§«“¡ –¥«°¡“°¡“¬‰«â ∫ √‘ ° “√§à –
‡¬  ‰Õ ·§π ´’
Yes, I can see.
§√—∫¡’æ√âÕ¡‡™’¬«
«’ ·Œø Õ–  ‚μ√å √Ÿ¡ ·Õπ¥å ‡±Õ√å √Ÿ≈ ‡´Õ√å«‘  √’‡ø√䙇¡âπ∑å ÕÕ ° å Õ–√“«¥å
‡±Õ–§Õ√å  
We have a store room and the role service refreshment kiosks around
the course.
‡√“¡’ÀâÕ߇°Á∫∂ÿß°Õ≈åø·≈–¡’´ÿâ¡¢“¬‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡Õ¬Ÿàμ“¡∑’Ëμà“ßÊ Õ¬Ÿà
‚´ ‰Õ ‚¥âπ∑å π’¥ ∑Ÿ ·§√å√’Ë ´Õøá∑ ¥√‘Íß§å «’ ·§π  μäÕª ·Õä∑ ‡±Õ– §‘ÕÕ §å
So, I donût need to carry soft drinks. We can stop at the kiosk.
¥’ ß—È π ‰¡à μâ Õ ß‡Õ“‡§√◊Ë Õ ß¥◊Ë ¡ μ‘ ¥ ‰ª‡æ√“–‡√“·«–æ— ° ∑’Ë ´ÿâ ¡ ‰¥â
‡¬  ‡´Õ√å ‚π æ√äÕ∫‡∫≈ä¡
Yes, sir. No problem.
‰¡à ‡ ªì π ‰√§à – π“¬

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 :  π“¡§àÕπ¢â“ß·©–
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

‡±Õ– ·ø√凫¬å ≈ÿ§ å ø≈—Í¥¥‘¥
The fairway looks flooded.
 π“¡À≠â “ √–À«à “ ß·∑à π ÕÕ°°— ∫ °√’ π ∑à “ ®–πÈ” ∑à « ¡
‡¬  ‡√π¥÷ ‡Œäø«‘≈’Ë ≈â“ ∑å ‰πâ∑å
Yes. It rained heavily last night.
„™à §à – Ωπμ°Àπ— ° ¡“°‡¡◊Ë Õ §◊ π §à –
‡¡¬å∫’ ‰Õ ™Ÿä¥ ∫√‘ß ‡Õ ‡±ä“‡Õâ≈ Õ≈Õß Õ‘∑-  Œ‘«À¡‘¥ ‰Õ ‡¡¬å  ‡«äμ Õ–≈äÕ∑
Maybe I should bring a towel along. Itûs humid. I may sweat a lot.
§ßμâÕ߇Փºâ“¢πÀπŸ‰ª¥â«¬ ‡æ√“–§àÕπ¢â“ß™◊Èπ º¡§ß¡’‡Àß◊ËÕ¡“°

æπ—°ß“π

79

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 5 :  ¿“æ π“¡
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

Õ“√å ·±√å Õ–§—æ‡æ‘È≈ ¥äÕ°‡≈§ å ‡Œ’Ȭ√å
Are there a couple doglegs here?
‡∑à“∑’Ë®”‰¥â ¡’Õ¬Ÿà 2 À≈ÿ¡∑’ËÀ—°¡ÿ¡ (·∫∫¢“ ÿπ—¢)„™à¡—Ȭ
·±ä∑-  ‰√â∑å ·±√å Õ“√å Õ– ≈äÕ∑ ÕäÕø ·´π¥å ∫—Í߇°âÕ√å å ·Õπ¥å «äÕ‡∑àÕ√å
Œä“´“√¥ å ∑Ÿä
Thatûs right. There are a lot of sand bunkers and water hazards, too.
§à– ¡’À≈ÿ¡∑√“¬·≈–Õÿª √√§∫àÕπÈ”¡“°¥â«¬§à–
‡≈ä∑-  ‚° ∑Ÿ ‡±Õ–  μä“√å∑‡μâÕ√å
Letûs go to the starter.
‰ª®ÿ ¥ ‡√‘Ë ¡ μâ π ‡∂Õ–

∫∑ π∑π“∑’Ë 6 : °√’π ”À√—∫´âÕ¡
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ «Õ√å¡ Õ—Íæ
I need to warm up.
©— π§ßμâ Õ ß¬◊ ¥ ‡ â π ¬◊ ¥  “¬°à Õ π‡≈à π
‡±Õ– ·æ√ä§∑‘Í´ °√’π Õ’  ±’  ‡«¬å ·À¡¡
The practice green is this way, maûam.
°√’π ”À√—∫´âÕ¡Õ¬Ÿà∑“ßπ’È π“¬ºŸâÀ≠‘ß
Õ’  ·±√å Õ–¥√—ø«‘Ë߇√âπ®å ·Õπ¥å æ—∑∑‘Ëß °√’π ‡Œ’¬√å
Is there a driving range and putting green here?
¡’   π“¡‰¥√å ø ·≈– π“¡æ— ∑ ∑’Ë π’Ë ¡—È ¬
‡¬  ·À¡¡ «’ ·Œø ∑Ÿ§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡øî√å  ‡±√åÕ“√å ‡π’¬√å ‡±Õ– ∫√Ÿä§
Yes, maûam. We have to cross the bridge first. Theyûre near the brook.
§à– ¢â“¡ –æ“π‰ª°àÕπ°√’π ”À√—∫´âÕ¡Õ¬Ÿà„°≈â≈”∏“√§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 7 : ¡◊Õ„À¡àÀ—¥‡≈àπ
π—°°Õ≈åø :

‰Õ ∏äÕ∑ Õ– °Õ≈åø§Õ√å  ™Ÿä¥ ∫’ ·ø≈ä∑  ¡Ÿä± ·Õπ¥å ‰«¥å «‘∏ ‚π ÕäÕ∫ ·μ‡§‘Ë≈ å
ÕÕ√å Œä“´“√奠å
I thought a golf course should be flat, smooth and wide with no
obstacles or hazards.
©—π«à“ π“¡°Õ≈åøπà“®–‡√’¬∫ ·≈–°«â“߉¡à¡’Õÿª √√§

80

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

Õ‘Í∑ ‡¡¬å πäÕ∑ ∫’ ·™≈‡≈âπ®‘Èß ´—¡‰∑¡å å ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ Õ’‡À«¥ ∫ÿ™™‘  ·Õπ¥å
∏√⓬ πäÕμ ∑Ÿ øÕ≈≈å Õ‘π∑Ÿ ‡±Õ– ·´π¥å ·∑√䪠å
It may not be challenging. Sometimes you have to evade bushes and
try not to fall into the sand traps.
∂Ⓡ™àππ—Èπ°Á‰¡à∑â“∑“¬´‘§– ∫“ß∑’μâÕßμ’‡≈’ˬßæÿࡉ¡â √–«—߉¡à„Àâμ°À≈ÿ¡∑√“¬
‚Õ ‰Õ ´’
Oh,I see.
„™à · ≈â «
·±√å Õ“√å ø“  °√’π å ·Õπ¥å  ‚≈«å °√’π å ∑Ÿ ‚Õ ‡±Õ– ´—π Õ’  ‡«√’Ë  μ√äÕß ∑Ÿ‡¥¬å
·À¡¡ ¥Ÿ ¬Ÿ π’Í¥ ·Õπ Õ—¡‡∫√≈≈à“
There are fast greens and slow greens too. Oh, the sun is very strong
today. Maûam do you need an umbrella?
¡’∑—Èß°√’π‡√Á«·≈–°√’π™â“Õ’°¥â«¬·¥¥§àÕπ¢â“ß·√ß π“¬(ºŸâÀ≠‘ß)®–‡Õ“√à¡¡—ͬ§à–
‚Õ ·∏âß§å  Õ– ≈äÕμ
Oh, thanks a lot.
¢Õ∫§ÿ≥¡“° (¢Õ∫„®¡“°)

æπ—°ß“π

81

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
1.§”»—æ∑å∑—Ë«‰ª
°Õ≈å ø §Õ√å  
°Õ≈åø ≈‘ߧå å
´‘ ° ‡π‡®â Õ √å ‚ Œ≈
·ø´‘ ≈‘ μ’È  å
§≈—∫ ‡Œâ“ å
°Õ≈åø ·∫ä°
°Õ≈å ø §“√å ∑
‡√ ‚μ√Õß∑å
§“‡ø∑’ ‡ √’ ¬
≈ä Õ §‡°â Õ √å
≈äÕ§‡°âÕ√å √Ÿ¡
‡™ä “ ‡Õâ Õ √å
™“«‡ÕÕ√å √Ÿ¡
‡±ä “ ‡Õâ ≈
ø√‘ π ®å
§‘ Õ Õ °å
´äÕø ¥√‘Íߧå
√’ ‡ ø√ä ™ ‡¡â π ∑å
´äÕø ¥√‘Íߧ姑ÕÕ °å
√’ ‡ ø√ä ™ ‡¡â π ∑å §‘ Õ Õ °å
Õ— ¡ ‡∫√ä ≈ ≈à “
 ‚μ√å √Ÿ¡
æâ Õ ¬∑å
¥√äÕªªîôß æâÕ¬∑å
·∫ä ° ∑‘ ° ‡°Á μ
ø√’ ÕäÕø ™“√å®
·æä ±
§“√∑å ·æä±

Golf course
Golf links
signature hole
Facilities
Club house
Golf bag
Golf cart
Restaurant
Cafeteria
Locker
Locker room
Shower
Shower room
Towel
Fringe
Kiosk
Soft drink
Refreshment
Soft drink kiosk
Refreshment kiosk
Umbrella
Store room
Point
Dropping point
bag ticket
Free of charge
Path
Cart path

 π“¡°Õ≈å ø
 π“¡°Õ≈å ø ∑’Ë Õ ¬Ÿà „ °≈â ∑ –‡≈
À≈ÿ ¡ ∑’Ë   «¬∑’Ë  ÿ ¥
 ‘Ë ß Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
§≈—∫‡Œâ“ å ( ”π—°ß“π ÀâÕßÕ“À“√ ‡ªìπμâπ)
∂ÿ ß °Õ≈å ø
√∂‰øøÑ “  ”À√— ∫ π— ° °Õ≈å ø ·≈–∂ÿ ß
Àâ Õ ßÕ“À“√
Àâ Õ ßÕ“À“√·∫∫™à « ¬μ— « ‡Õß
μŸâ ≈Á Õ °‡°Õ√å
Àâ Õ ßÕ“∫πÈ” ·≈–μŸâ ≈Á Õ °‡°Õ√å
Õ“∫πÈ”
Àâ Õ ßÕ“∫πÈ”
ºâ “ ¢πÀπŸ
¢Õ∫°√’ π
´ÿâ ¡
πÈ” ¢«¥
πÈ” ·≈–Õ“À“√«à “ ß
´ÿâ ¡ πÈ”
´ÿâ¡¢Õß«à“ß
√à ¡
ÀâÕ߇°Á∫∂ÿß°Õ≈åø
®ÿ ¥
®ÿ ¥ ‡Õ“∂ÿ ß °Õ≈å ø ≈ß
∫— μ √√— ∫ ∂ÿ ß °Õ≈å ø
ø√’
∑“ß
∑“ß√∂«‘Ë ß

æπ—°ß“π

82

 π“¡°Õ≈åø

‡æÕ√å¡‘∑∑‘¥
Õ— ≈ ≈“«¥å
‚π∑‘ øÖ “ ¬
‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å
§“√å ¥
 °Õ√å § “√å ¥
´“¬πå
´‘°‡π‡®âÕ√å
·ø≈ä °  μ‘Í °

Permitted
Allowed
Notify
The starter
Card
Score card
Sign
Signature
Flagstick

Õπÿ ≠ “μ
Õπÿ ≠ “μ
·®â ß
ºŸâ ®— ¥ ‡«≈“„Àâ ‡ √‘Ë ¡ ‡≈à 𠉥â
°“√å ¥
„∫§–·ππ
‡´Á π ™◊Ë Õ
≈“¬‡´Á π
‡ “∏ßªí ° Õ¬Ÿà „ πÀ≈ÿ ¡ ¢Õß∑ÿ ° °√’ π ¡’
À¡“¬‡≈¢∫πº◊ π ∏ß

2. §”»— æ ∑å ∑—Ë « ‰ª
·ø√å ‡ «¬å

Fairway

°√’ π

Green

´Õ∑åø °√’π
Œ“√å¥ °√’π
·æ√ä§∑‘  °√’π
‰¥√âø«‘Ë߇√âπ®
æ—∑μ‘Èß °√’π
√— ø øá

Soft green
Hard green
Practice green
Driving range
Putting green
Rough

±‘° √—øøá
·´π¥å ∫—߇°âÕ√å
·´π¥å ·∑√äª
∫√Ÿä §
∫ÿä ™ ‡™ä  
‡≈§
∫√‘ ¥ ®å
«Õ‡∑àÕ√å Œä“´“√å¥

Thick rough
Sand bunker
Sand trap
Brook
Bushes
Lake
Bridge
Water hazard

æ◊È π ∑’Ë √ –À«à “ ß·∑à π ÕÕ°°— ∫ °√’ π ®–
‡ªì π  π“¡À≠â “ ∂◊ Õ ‡ªì π æ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π
∫√‘ ‡ «≥‡π‘ 𠥑 π ¡’ À ≠â “ §à Õ π¢â “ ߇√’ ¬ ∫
¡’À≈ÿ¡‚¥¬ª°μ‘®–¡’∏ßªí°‰«â ‡æ◊ËÕ
μ’ ≈Ÿ ° ‰ª≈ßÀ≈ÿ ¡
°√’π‡√Á« (°√’π∑’ËμâÕßμ’‡∫“)
°√’π™â“ (°√’π∑’ËμâÕßμ’·√ß)
·∑à π  ”À√— ∫ ´â Õ ¡
∫√‘ ‡ «≥ ”À√— ∫ ´â Õ ¡‰¥√å ø ≈Ÿ °
∫√‘ ‡ «≥√Õ∫ÊÀ≈ÿ ¡ ∫π°√’ π
æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë À ≠â “  Ÿ ß ·≈–Àπ“‰¡à ¡’ ° “√
¥Ÿ · ≈√— ° …“‡æ√“–‰¡à „ ™à  à « π¢Õß
æ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π
À≠â “ Àπ“
∫àÕ∑√“¬ À≈ÿ¡∑√“¬
À≈ÿ ¡ ∑√“¬
≈”∏“√
æÿࡉ¡â
 √–πÈ”
 –æ“π
Õÿ ª  √√§∫à Õ πÈ”

æπ—°ß“π

83

 π“¡°Õ≈åø

Õ—π‡æ≈¬–‡∫‘È≈ ‰≈
∑’Õ‘Èß ÕäÕø
 μ“√å ∑ ‡μâ Õ √å
¥ä Õ °‡≈°

Unplayable lie
Teeing off
Starter
Dogleg

·π«Àâ “ ¡‡≈à π
·∑à π ‡√‘Ë ¡ μ’ Õ Õ°·μà ≈ –À≈ÿ ¡
®ÿ ¥ ‡√‘Ë ¡ μâ π
¡ÿ ¡ ∑’Ë À— ° ‡ªì π ¡ÿ ¡ Õ— ∫ ·∫∫¢“ ÿ π— ¢

§. ∫ÿ§§≈„π π“¡°Õ≈åø
¡ä “ √å · ™≈

Marshal

 μä “ √å ∑ ‡μâ Õ √å
·§ä ¥ ¥’È
°Õ≈å ‡ øÉ Õ √å
Õ‡¡‡®âÕ√å °Õ≈åø‡øÉÕ√å
‚ª√äø‡ø ™—ËππÕ≈ °äÕ≈ø‡øÉÕ√å

Starter
Caddie
Golfer
Amateur golfer
Professional golfer

¡“√å · ™≈ºŸâ § «∫§ÿ ¡ §«“¡‡√’ ¬ ∫√â Õ ¬
°Æ√–‡∫’ ¬ ∫‚¥¬∑—Ë « ‰ª¢Õß π“¡
ºŸâ ®— ¥ ‡«≈“ ”À√— ∫ π— ° °Õ≈å ø ÕÕ°√Õ∫
ºŸâ ™à « ¬π— ° °Õ≈å ø
π— ° °Õ≈å ø
π— ° °Õ≈å ø  ¡— § √‡≈à π
π— ° °Õ≈å ø Õ“™’ æ

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

§.

ß.

°Õ≈åø§Õ√å 
°Õ≈åø§“√å∑
°Õ≈åø·∫ä°
·∫ä°∑‘§‡°Áμ
‡√ä ‚∑√äÕß∑å
Õ—¡‡∫√ä≈≈à“
∑“«‡Õ‘Ë≈
≈äÕ§‡°âÕ√å
™“«‡ÕÕ√å √Ÿ¡
§‘ÕÕ §å
Œ—∑
·æä±
§“√å¥
 °Õ√姓√å¥
´‘°‡π‡®âÕ√å
·ø≈ä° μ‘°
‡æäÕ√å¡‘∑∑‘¥
Õ—≈≈“«¥å

Golf course
Golf cart
Golf bag
bag ticket
Restaurant
Umbrella
Towel
Locker
Shower room
Kiosk
Hut
Path
Card
Score card
Signature
Flagstick
Permitted
Allowed

æπ—°ß“π

84

 π“¡°Õ≈åø

®.

ø√’ ÕäÕø ™“√å®
§“√å∑ ·æä±
‚πμ‘øÖ“¬ ‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å
·∫° ¥√äÕªªîôß æâÕ¬∑å
´äÕø∑å ¥√‘Íß å

Free of charge
cart path
Notify the starter
Bag dropping point
Soft drinks

©.

·ø√凫¬å
°√’π
∫√Ÿä§
∫ÿ䙇™ 
‡≈Á§

Fairway
Green
Brook
Bushes
Lake

™.

∫√‘¥®å
√—øøá
∫—߇°âÕ√å
·∑√äª
 μ“√å∑‡μâÕ√å

Bridge
Rough
Bunker
Trap
Starter

´.

·æ√ä°∑‘´ °√’π
æ—∑μ‘Èß °√’π
ø“  °√’π
 ‚≈«å °√’π
∑’Õ‘Èß ÕÕø

Practice green
Putting green
fast green
slow green
Teeing off

¨.

¡“√å·™≈
 μ“√å∑‡μâÕ√å
·§ä¥¥’È
‚ª√ø‡ø ™—Ëππ—Ë≈
·Õ¡‡¡‡®âÕ√å

Marshal
Starter
Caddie
Profressional
Amateur

°‘ ® °√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˇ°’ˬ«°—∫Õÿª √√§¢Õß π“¡
μ“¡∑’Ë ‰ ¥â ¬‘ π
±‘°§å √—øøá
·´π¥å ·∑√äª
·´π¥å ∫—È߇°âÕ√å

Thick rough
Sand trap
Sand bunker

æπ—°ß“π

85

 π“¡°Õ≈åø

«Õ‡∑àÕ√å Œ“´“√å¥
¥äÕ°‡≈§
∫ÿ™‡™ 

Water hazard
Dogleg
Bushes

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õߧ”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

À≠â“ ŸßπÕ°‡¢μ‡≈àπ
À≈ÿ¡∑√“¬
 –æ“π
´ÿâ¡¢“¬‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡
æÿࡉ¡â

¢.

√à¡
ºâ“¢πÀπŸ
∑“ß√∂≈“°∂ÿß°Õ≈åø
§—π∏ß
À≈ÿ¡

§.

·®âß„Àâ∑√“∫
Õπÿ≠“μ (§”°√‘¬“)
‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ
‡´Áπ™◊ËÕ„π„∫§–·ππ
≈“¬‡´Áπ

ß.

π—°°Õ≈åø ¡—§√‡≈àπ
π—°°Õ≈åøÕ“™’æ
ºŸâ¥Ÿ·≈°Æ√–‡∫’¬∫
ºŸâ™à«¬π—°°Õ≈åø
ºŸâ®—¥‡«≈“ÕÕ°√Õ∫

86

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°∫∑ π∑π“ 1 - 7  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å  ”π«π ·≈–∫∑ π∑π“μàÕ‰ªπ’È  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°. §”π“¡μà “ ßÊ
1. §— æ c u p
π—°°Õ≈åø :

∑’Ë √ ÕßÀ≈ÿ ¡
æ≈’  ‡™Á§ ‡±Õ– ‚æ ‘™—Ëπ ÕÕø ‡±Õ–§—æ
Please check the position of the cup.
™à«¬¥Ÿ¥â«¬«à“ ∑’Ë√ÕßÀ≈ÿ¡Õ¬Ÿà∂Ÿ°μ”·Àπàß
·§¥¥’È :
‡±Õ–§—æ Õ‘  Õ‘π ‡±Õ– ‰√â∑å ‚æ ‘™—Ëπ
The cup is in the right position.
Õ¬Ÿà ∂Ÿ ° μ”·Àπà ß §à –
2. ‰¥√â ‡ «à Õ √å driver À— « ‰¡â „ ™â μ’ ≈Ÿ ° „Àâ ‰ °≈·≈–‚¥à ß πâ Õ ¬∑’Ë  ÿ ¥
π—°°Õ≈åø :
‰Õ ±‘Èß ‰Õ π’È¥ ‡±Õ– ‰¥√⇫àÕ√å
I think I need the driver.
§‘ ¥ «à “ ‰¥√ø‡«à Õ √å πà “ ®–¥’
·§¥¥’È :
‡±Õ– ∫äÕ≈≈å ·§π ‚° øÖ“√凱àÕ√å
The ball can go farther.
§à– ≈Ÿ°®–‰¥â‰ª‰°≈
3. °≈—Í ø  å gloves ∂ÿ ß ¡◊ Õ
π—°°Õ≈åø :
‰Õ ∏‘Èß§å ±’È  °≈—Íø å ‡¡§ ‡±Õ– °√‘∫ ‡øî√å¡
I think these gloves make the grip firm.
∂ÿ ß ¡◊ Õ ™à «¬°“√®— ∫ (‰¡â ) °√–™— ∫
·§¥¥’È :
·∑ä -  ‰√â∑å
Thatûs right.
§à –
4. °Õ≈åø∫Õ≈≈å golf ball ≈Ÿ°°Õ≈åø
π—°°Õ≈åø :
‰Õ-¥ ‰≈§å Õ– π‘« °Õ≈åø∫Õ≈≈å
Iûd like a new golf ball.
º¡«à “ º¡§ßμâ Õ ß„™â ≈Ÿ ° „À¡à · ≈â «
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√-  ¬—«√å π‘« ∫Õ≈≈å ‡´Õ√å
Hereûs your new ball, sir.
π’褈Р≈Ÿ°∫Õ≈„À¡à§à–π“¬

æπ—°ß“π

87

 π“¡°Õ≈åø

5. ‰ÕÕâÕπ å
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

irons ‰¡â ° Õ≈å ø À— « ‡À≈Á °
‰Õ ±‘Èß§å ¬Ÿ ™Ÿâ¥ ¬Ÿ  ·Õπ ‰ÕäÕâÕπ ‡Œ’¬√å
I think you should use an iron here.
¥‘©—π«à“ 𓬧«√„™âÀ—«‡À≈Á° ”À√—∫μ√ßπ’ȧà–
¬ŸÕ“√å ‰√â∑å øÕ√å ±’  ·´π¥å ‡Õä° å‚æ≈™—Ëπ
Youûre right. For this sand explosion.
„™à·≈â«  ”À√—∫√–‡∫‘¥∑√“¬

¢. §”°√‘ ¬ “
1. ·Õäæ‚æ√â™ approach μ’≈Ÿ°¢÷Èπ°√’π
π—°°Õ≈åø :
¥Ÿ ‰Õ ·Œâø ∑Ÿ ·Õæ‚æ√â™ ‡±Õ– ∫Õ≈≈å
Do I have to approach the ball?
©— π μâ Õ ßμ’ ≈Ÿ ° ¢÷È π °√’ π „™à ‰ À¡
·§¥¥’È :
‡¬  ∑Õ√å¥ å ‡±Õ– ‚Œä≈
Yes. Towards the hole.
„™à§à–𓬠μ√߉ª∑’ËÀ≈ÿ¡‡≈¬§à–
2. ·∫≈ä   ∑å blast √–‡∫‘¥
π—°°Õ≈åø :
‡«äπ ‰Õ ·∫≈ä ∑å ‡±Õ– ∫Õ≈≈å ‰Õ øÕ√凰ä∑ ‡±Õ– ≈“¬
When I blast the ball, I forget the lie.
æÕμ’√–‡∫‘¥≈Ÿ° º¡¡—°®–≈◊¡¡ÿ¡√–À«à“ß≈Ÿ°·≈–‡ªÑ“À¡“¬
·§¥¥’È :
Õ‘∑ ·Œø‡æ‘Ëπ å ´—¡‰∑¡å ‡´Õ√å
It happens sometimes, sir.
∫“ß∑’ °Á ¡’ ∫â “ ßπà – §à –
3. ‚Œ≈¥÷ ¬—«√å ™äÕ∑ call hold À√◊Õ ‚Œ≈¥‘∑ hold it À√◊Õ ‚ø√å Four ¢Õ„Àâ√Õ —°§√ŸàÕ¬à“‡æ‘Ëßμ’ (¡’
§π¢«“ß∑“ß)
·§¥¥’È :
‚Œ≈ ¬—«√å ™äÕ∑ ‡´Õ√å
Hold your shot, sir.
√Õ — ° §√Ÿà §à –
π—°°Õ≈åø :
‚Õ ‰Õ¥‘Íπ∑å ≈ÿä§Õ–√“«¥å
Oh, I didnût look around.
쓬®√‘ ß ‰¡à ∑— π ¥Ÿ

88

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

4. ¡ä“√å§ mark ¡“√å§≈Ÿ°
π—°°Õ≈åø :
Õ‘Í∑Õ’  Õ’´’Ë ∑Ÿ ¡“√å§ ‡±Õ– ∫äÕ≈≈å Õ‘π ‡±Õ– ·´π¥å ·∑√äª
Itûs easy to mark the ball in the sand trap.
¡“√å § ∫Õ≈∑’Ë μ °„πÀ≈ÿ ¡ ∑√“¬ßà “ ¬
·§¥¥’È :
‡¬ 
yes.
§à –
5. æ—∑ putt μ’≈Ÿ°‡∫“∫π°√’π„Àâ≈Ÿ°≈ßÀ≈ÿ¡
π—°°Õ≈åø :
‰Õ ·Œø ∑Ÿ ‡≈‘√åπ ∑Ÿ æ—∑∑å
I have to learn to putt.
º¡μâÕß°“√À—¥æ—∑
·§¥¥’È :
‰Õ ±‘ß§å ¬ŸÕ“√å æ—∑μ‘Èß ‰πâ´å≈’Ë
I think youûre putting nicely.
¥‘ ©— π «à “ §ÿ ≥ æ— ∑ ¥’ · ≈â « π–§–
6. æ‘∑™å pitch °“√μ’≈Ÿ°‚¥àß
π—°°Õ≈åø :
‰Õ ∏‘ß§å ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ æ‘∑™å ‡±Õ– ∫Õ≈≈å ‚´ ·±ä∑ Õ‘∑ «‘≈ ‚° ø“√凱àÕ√å
I think I have to pitch the ball so that it willI go farther.
πà “ ®–μâ Õ ßμ’ ‚ ¥à ß ≈Ÿ ° ®–‰¥â ‰ ª‰°≈
·§¥¥’È :
‰Õ ‚π«å
I know.
√Ÿâ · ≈â « ≈à –
§. °“√∑”·μâ ¡
1. æ“√å par ·μâ¡∑’˺Ÿâ™”π“≠§“¥«à“®–∑”‰¥âμàÕÀ≈ÿ¡ (√«¡æ—μ2§√—Èß∫π°√’π¥â«¬)
π—°°Õ≈åø :
«‘≈ ‰Õ ‡¡§ ∑Ÿ Õ—π‡¥âÕ√å æ“√å ∑Ÿ‡¥¬å ?
Will I make 2 under par today?
§‘¥«à“º¡®–∑”‰¥â 2 Õ—π‡¥Õ√åæ“√å‰À¡
·§¥¥’È :
‡¬  ÕÕø§Õ√å 
Yes, of course.
§ÿ ≥ ∑”‰¥â · πà
2. ‡∫ä Õ √å ¥’È birdie μË”Àπ÷Ëß μË”°«à“∑’Ë°”Àπ¥Àπ÷Ëß·μâ¡
π—°°Õ≈åø :
‰Õ-≈ ∑‰√ ∑Ÿ ‡¡§ Õ– ‡∫äÕ√å¥’È ·Õä∑ ±’  ‚Œ≈
Iûll try to make a birdie at this hole.
º¡®–欓¬“¡∑”‡∫Õ√å ¥’È ∑’Ë À ≈ÿ ¡ π’È „ Àâ ‰ ¥â

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·§¥¥’È :

‚Õ ‡§
OK.
§à –
3. Õ’‡°‘È≈ eagle μË” Õß μË”°«à“∑’Ë°”Àπ¥¢ÕßÀ≈ÿ¡‰ª 2 ·μâ¡
π—°°Õ≈åø :
‰Õ «—π ≈ä“ ∑å «’§ ∫“¬ Õ’‡°‘≈
I won last week by eagle.
º¡™π–¥â«¬·μâ¡μË” Õß Õ“∑‘μ¬å∑’Ë·≈â«
·§¥¥’È :
·±ä∑Õ’  ‡°√ä∑
Thatûs great.
‡¬’Ë ¬ ¡§à –
4. ‚∫°’È bogie ‡°‘πÀπ÷Ëß·μ⡇°‘π°«à“∑’Ë°”Àπ¥
π—°°Õ≈åø :
‰Õ«’≈ ‡¡§ Õ– ‚∫°’È
Iûll make a bogie.
º¡∑”‚∫°’È · πà ‡ ≈¬
·§¥¥’È :
∑‰√ Õ–‡°π ‡´Õ√å
Try again, sir.
≈Õß„À¡à §à –
5. ∑Ÿ‚Õ‡«àÕ√å two over
π—°°Õ≈åø :
¡ä“¬ ‡«‘√å ∑å  °Õ√å «Õ  ∑Ÿ ‚Õ‡«àÕ√å
My worst score was two over.
§–·ππ·¬à  ÿ ¥ §◊ Õ ‡°‘ π  Õß
·§¥¥’È :
·±ä∑-  °ÿ¥
Thatûs good.
¥’ · ≈â « §à –

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : „™â»—æ∑å∑’Ë„Àâ¡“·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1.

¬Ÿ π’È¥ Õ– ·´π¥å‡«â® «‘± ‡±Õ– ‰√â∑å ·Õ߇°‘È≈
You need a sand wedge with the right angle.
§ÿ ≥ μâ Õ ß°“√‰¡â À— « ‡À≈Á ° ∑’Ë À πâ “ ‡Õ’ ¬ ß≈“¥¡“°
§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ : «Ÿä¥ å øÕ√å ‡Õ ¥’ ·∑äπ å (woods for a distance À—«‰¡â‡æ◊ËÕ∑”√–¬–)
2.
‰Õ π’È¥ ·Õπ ‡Õâ∑ ‰ÕÕâÕπ øÕ√å ±’  ™äÕ∑
I need an eight iron for this shot.
§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ : Õ– ´‘° å, Õ– ‰πäπå (a six ‰¡âÀ°, a nine ‰¡â‡°â“)

89

90

3.

‰Õ «âÕπ∑å ‡Õ ‰øøá «Ÿä¥ æ≈‘È 
I want a five wood, please.
§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ : ±’  Õ’ , ‡Œ’¬√å-  (this is π’˧◊Õ, hereûs π’˧à–)
4.
°’Èø ¡’ Õ– ‰¥√äΩ‡«àÕ√å æ≈’ 
me a driver, please
™à « ¬ à ß ‰¥√ø‡«à Õ √å „ À⠥⠫ ¬
§”»—æ∑å∑’Ë„Àâ : ·´π¥å ‡«ä®, æ‘Í∑™‘Ëß ‡«ä® (sand wedge, pitching wedge)

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : Ωñ ° æŸ ¥ μ“¡ ∂“π°“√≥å μà Õ ‰ªπ’È
°. ‡μ◊ Õ ππ— ° °Õ≈å ø „Àâ ‡ ≈à π μ√߇«≈“
¢. μâÕß√–«—ßÕÿª √√§μà“ßÊ ¢Õß π“¡ ‡™àπ √—øøá À≈ÿ¡∑√“¬  √–πÈ”
§. π—°°Õ≈åø¢Õ„Àâ·§¥¥’È擉ª°√’π ”À√—∫´âÕ¡∑—È߉¥√âø«‘Ë߇√âπ®å¥â«¬
ß. ·§¥¥’È · π–π”«à “ °√’ π §à Õ π¢â “ ߇√Á « μâ Õ ß√–«— ß °“√μ’ ≈Ÿ °

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“∫Õ°«à“ π“¡°Õ≈åø·Ààßπ’ȇªìπ °Õ≈åø ≈‘ß§å  (Golf links) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°.  π“¡°Õ≈å ø „°≈â ¿Ÿ ‡ ¢“
¢.  π“¡°Õ≈å ø Õ¬Ÿà „ °≈â ™ “¬∑–‡≈
§.  π“¡°Õ≈å ø √‘ ¡ ∑–‡≈ “ª
2. §”«à“ ø“´‘≈‘∑’ å (facilities) ‰¥â·°àÕ–‰√∫â“ß
°. ≈äÕ°‡°âÕ√å ÀâÕßÕ“À“√  π“¡°Õ≈åø ·§¥¥’È
¢. ÀâÕßÕ“∫πÈ” ∑’ˮե√∂§≈—∫‡Œä“ å √â“πÕ“À“√ √∂°Õ≈åø
§. ‰¥√âø«‘Ë߇√âπ®å æ—∑∑‘Ëß ·≈–™‘ªªîôß °√’π
3.  π“¡¡’ √—øøá (Rough) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°.  à « π¢Õßæ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π ∑’Ë μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ ªì π Õÿ ª  √√§
¢. ∫√‘ ‡ «≥À≠â “  Ÿ ß ·π«‡¢μÀâ “ ¡‡≈à π ·≈–√‘ ¡ °√’ π
§. æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ¡’ À ≠â “ Àπ“‰¡à ¡’ ° “√¥Ÿ · ≈√— ° …“‰¡à „ ™à æ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π
4. Õ–‰√∑’Ë ∂◊ Õ ‡ªì π Õÿ ª  √√§¢Õß π“¡‰¥â ∫â “ ß
°. ·´π¥å ∫—߇°Õ√å
sand bunker
¢. «Õ‡∑àÕ√å Œ—´‡´‘√å¥
water hazard
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
5. ®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“ π“¡‡ªî¥∫√‘°“√μ—Èß·μà 6 π“Ãî°“
°. ÕäÕøøî  Õ“« å Õ“√å ø√Õ¡ ´‘° å ∑Ÿ ´‘° å
Office hours are from 6 to 6.
¢. «’-‡ÕÕ√å ‚Õ‡æàπ ‡Õø‡«Õ√å√’Ë ‡¥¬å
Weûre open every day.
§. «’Õ“√å ‚Õ‡æàπ ø√Õ¡ ´‘° å ∑Ÿ ‡∑Áπ æ’‡Õ¡
Weûre open from 6 to 10 p.m.
6. ®–∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ μâ Õ ß‡Õ“∂ÿ ß °Õ≈å ø ≈ß∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ¥ ‰«â
°. æ≈’  ¥√äÕª ¬—«√å ·∫Á° ·Õä∑ ‡±Õ– ¥√äÕªªîôß æâÕ¬∑å
Please drop your bag at the dropping point.
¢. ¥√äÕª ¬—«√å ·∫ä§ «‘± ¬—«√å ·§ä¥¥’È Õ‘π Õ– ‚æ√‰«â¥‘¥ ·Õ‡√’¬
Drop your bag with your caddie in a provided area.
§. ‡∑§ ¬—«√å ·∫ä§ ∑Ÿ ‡±Õ– ¥√äÕªªîôß ·Õ‡√’¬
Take your bag to the dropping area.

91

92

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

7. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ ¥Ÿ ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ §’æ ‡±Õ– ·∫ä° ∑‘Í°‡°Áμ (Do I have to keep the bag ticket?)
À¡“¬§«“¡«à “
°. ‡√‘Ë ¡ ‡≈à 𠉥â À √◊ Õ ¬— ß
¢. μâÕ߇°Á∫∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø‰«âÀ√◊Õ‰¡à
§. μâÕß¡’∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø∑ÿ°§√—Èß„™à‰À¡
8. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“∑’˧≈—∫‡Œâ“ å¡’√â“πÕ“À“√ ÀâÕß≈äÕ§‡°Õ√å ·≈–ÀâÕßÕ“∫πÈ”
°. ·±√å Õ“√å Õ– ‡√ ‚μ√Õß∑å ≈Õ§‡°âÕ √Ÿ¡ å ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œâ“ å
There are a restaurant, locker, rooms and shower rooms at the club house.
¢. ·±√å Õ“√å §≈—∫ ‡Œâ“‡´  ‡√ ‚μ√Õß å ≈Õ§‡°âÕ ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å
There are club houses, restaurants, locker and shower rooms.
§. ‡±Õ– §≈—∫ ‡Œ“ å ÕÕø‡øÑÕ√å  øŸ¥ ·Õπ¥å ¥√‘ß å ·Õπ¥å ≈Õ§‡°âÕ√å ·Õπ¥å ‡™“‡ÕâÕ√å √Ÿ¡ å ø√’
ÕÕø ™“√å®
The club house offers food and drinks and locker and shower rooms free of
charge.
9. ∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ μâ Õ ß√–«— ß «à “ √∂°Õ≈å ø μâ Õ ß«‘Ë ß ∫π∑“ß«‘Ë ß ‡∑à “ π—È π
°. Õ’‡≈§∑√‘§ °Õ≈åø§“√å∑ å ·Œø ∑Ÿ  ‡μ¬å ÕÕπ ‡±Õ– æ“∏ Õπ≈’Ë
Electric golf carts have to stay on the path only.
¢. ‚¥âπ∑å ‡∑§ ‡±Õ– °Õ≈åø§“√å∑ ∑Ÿ ‡±Õ– ·ø√凫¬å
Donût take the golf cart to the fairway.
§. °Õ≈åø§“√å∑ å Õ“√å πâÕ∑ ‡æÕ√å¡‘∑‡∑¥ ·Õ∑ ±’ §Õ√å 
Golf carts are not permitted at this course.
10. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“Õπÿ≠“μ„Àâπ—Ëß∫π√∂°Õ≈åø‰¥â‡æ’¬ß 2§π
°. Õπ≈’Ë ∑Ÿ æ’‡æ‘Ë≈ ·§π ‡°∑ ÕÕπ∑Ÿ ‡±Õ–§“√å∑
Only 2 people can get onto the golf cart.
¢. πâÕ∑ ¡Õ√å·±π ∑Ÿ ·§π ‰√â¥å ÕÕπ Õ– ´‘¡‡ªîô≈§“√å
Not more than 2 can ride on a simple car.
§. ‚ø√å °Õ≈åø‡øÕ√å  Õ“√å Õ—≈≈“«¥å ∑Ÿ ‡√âπ∑å Õ– §“√å
Four golfers are allowed to rent a car.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

93

11. ®–‡μ◊Õπ«à“π—°°Õ≈åøμâÕß¡“·®â߇®â“Àπâ“∑’˧ÿ¡‡«≈“À√◊Õ μ“√å‡μÕ√å°àÕπÕÕ°√Õ∫ ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ∫’‚ø√å Õ’™ √ä“«¥å ‚πμ‘ø“¬ ‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å
Before each round, notify the starter.
¢. Õä“ °å ‡±Õ–  μ“√å∑‡μâÕ√å ‡«Áπ ¬—«√å √“«¥å Õ’ 
Ask the starter when your round is.
§. ‡Õ  μ“√å∑‡μâÕ√å «‘≈§’Íæ ‡™ä§ ÕäÕø ¬—«√å ‰∑¡å
A starter will keep check of your time.
12. ‡μ◊Õππ—°°Õ≈åøÕ¬à“≈◊¡‡´Áπ™◊ËÕ„π∫—μ√§–·ππ ®–æŸ¥Õ¬à“߉√
°. ‚¥âπ∑å øÕ√凰ä∑ ∑Ÿ ´ä“¬πå ¬—«√å  °äÕ√姓√å¥
Donût forget to sign your score card.
¢. ‡¡§ ™—«√å ¬—«√å  °äÕ√姓√å¥ Õ’  ‡±Õ–´‘°‡π‡®âÕ√å
Make sure your score card is the signature.
§. √’‡¡¡‡∫âÕ√å ‡±Õ– ´‘°‡π‡®âÕ√å Õ’  Õ‘Í¡æÕ√å·∑äπ∑å
Remember the signature is important.

æπ—°ß“π

94

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 8
∫Õ°∑‘ » ∑“ß
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„À⇥‘πμ√߉ª ‡≈’Ȭ«´â“¬ ¢â“¡ –æ“π ‡≈’Ȭ«´â“¬ Õ’°∑’∑’Ë∑“߇≈’Ȭ«μ√ßπ—Èπ°Á®–æ∫´ÿâ¡πÈ”
°. ‚°  ‡μ√ä∑ ‡±π ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å ·Õπ¥å§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å Õ–‡°π ·Õä∑ ‡±Õ–
¥äÕ°‡≈° ·Õπ¥å ¬Ÿ«‘≈ ´’ ‡±Õ– ¥√‘Íߧ‘ÕÕ °å
Go straight. Then turn left and cross the bridge. Turn left again at the dogleg,
and youûll see the drink kiosk.
¢. §’æ ‚°Õ‘Èß ∑‘≈ ¬Ÿ ´’ ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡±π ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å ·Õπ¥å§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ¬Ÿ«‘≈ ´’ ‡±Õ–
¥√‘Íß§å Œ—∑ Õ‘π ø√âÕπ∑å ÕÕø ¬Ÿ
Keep going till you see the bridge, then turn left and cross the bridge. Youûll
see the drink hut in front of you.
§. ‚°  ‡μ√ä¥ ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡±π ‡∑‘√åπ ‰√â∑å ·Õπ¥å ¬Ÿ«‘≈ ´’ ‡±Õ–§‘ÕäÕ °å
‰√â∑å ·±√å
Go straight. Turn left. Cross the bridge then turn right and youûll see the kiosk
right there.
2. ∫Õ°«à“≈Ÿ°∫Õ≈Õ¬Ÿà∑“ߢ«“¡◊Õ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is on your right hand.
¢. ‡±Õ– ∫ÕÕ≈å Õ’  Õ‘π ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is in your right hand.
§. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å
The ball is on your right.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„À⇥‘π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê μ“¡∑“ß ”À√—∫§“√å∑ ®–查լà“߉√
°. §’Íæ «äÕ≈姰‘Èß Õ–≈Õß ‡±Õ–§“√å∑ ·æä±
Keep walking along the cart path.
¢. §’Íæ Õ–‡«¬å ø√Õ¡ ‡±Õ–§“√å∑ ·æä±
Keep away from the cart path.
§. ‚°  ‡μ√ä∑ ∑Ÿ ‡±Õ–§“√å∑ ·æä±
Go straight to the cart path.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

4. π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ ‰Õ ‡°Á∑ ≈äÕ ∑å (I get lost) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. º¡∑”≈Ÿ ° À“¬
¢. º¡À≈ß∑“ß
§. º¡·æâ
5. ®–∫Õ°„Àâ π— ° °Õ≈å ø ‡¥‘ π ¢÷È π ‡π‘ π ®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– °√’π  ‚≈äª å ¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
The green slopes down to the left.
¢. ‡±Õ– °√’𠉧≈ä∫ å Õ—Íæ ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
The green climbs up to the left.
§. ‡±Õ– °√’π Õ’  Õ—æ ·Õπ¥å ¥“«πå
The green is up and down.

95

æπ—°ß“π

96

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : „Àâ√–«—ß°√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߴ⓬
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

‡´àÕ√å ∫’ ·§√åøŸÖ≈ ‡±Õ– °√’π  ‚≈âª å ¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
Sir, be careful. The green slopes down to the left.
𓬧–√–«— ß °√’ π ‡Õ’ ¬ ߉ª∑“ß´â “ ¬§à –
·∏âß å øÕ√å ‡±Õ– «äÕ√åππ‘Ëß
Thanks for the warning.
¢Õ∫„®∑’Ë ‡ μ◊ Õ π

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : À“ÀâÕßπÈ”
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

Õ’  ·±√å Õ– ‡√ä ∑å√Ÿ¡ Õ–√“«¥å ‡Œ’¬√å?
Is there a restroom around here?
¡’ Àâ Õ ßπÈ” ·∂«π’È À √◊ Õ ‰¡à
·±√å-  «—π ‡π’¬√å ‡±Õ– ∫√‘¥®å §’æ «äÕ≈姰‘Èß Õ–≈Õß ‡±Õ– §“√å∑ ·æä∏
‡∑‘√åπ ‰√â∑å ·Õä∑ ‡±Õ– ¥äÕ°‡≈° ‡±Õ– ‡√ √Ÿ¡ «‘≈ ∫’ Õ‘π ø√âÕπ∑å ÕÕø ¬Ÿ
Thereûs one near the bridge. Keep walking along the cart path.
Turn right at the dogleg. The restroom will be in front of you.
¡’§à– „°≈â –æ“𠇥‘π‰ªμ“¡∑“ß√∂§“√å∑ ‡≈’Ȭ«¢«“∑’Ë¥äÕ°‡≈§ °Á®–‡ÀÁπÀâÕßπÈ”‡≈¬§à–
·∏âß§å °‘È«
Thank you.
¢Õ∫„®

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : À≈ÿࡧàÕπ¢â“߉°≈
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

±’  ‚Œ≈ Õ’  ‰§«â∑å ø“√å Õ’  ·±√å Õ– ‚§≈ä ‡´àÕ√å ‡«¬å?
This hole is quite far. Is there a closer way?
À≈ÿ¡π’È ‰°≈®—ß ¡’∑“ß„°≈â°«à“π’È¡—ͬ
‰Õ-¡ Õ–‡ø√ä¥ πäÕ∑ Õ‘∑-  πäÕ∑ ∑Ÿä ø“√å ·Õä∑ ±‘ ‡Õπ¥å ÕäÕø ·±∑ Œ‘≈≈å
¬Ÿ-≈ ´’ ‡±Õ– ·ø≈ä° μ‘ͧ «‘± π—¡‡∫Õ√å ‰πäπå ÕÕπ Õ‘∑
Iûm afraid not. Itûs not too far. At the end of that hill,
youûll see the flagstick with number 9 on it.
§‘¥«à“‰¡à¡’§à– ‰¡à‰°≈À√Õ°π–§– ‡¥‘π‰ª ÿ¥‡π‘ππ’Ë °Á®–‡ÀÁπ∏ߢÕß°√’π 9 ·≈⫧à–

æπ—°ß“π

97

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : À≈ß∑“ß
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·«√å À«ÿ¥ ¬Ÿ ‰≈§å ∑Ÿ ‚° ·À¡¡?
Where would you like to go, maûam?
μâÕß°“√®–‰ª‰Àπ§à– §ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß
‰Õ-¡ ≈âÕ ∑å ‰Õ «âÕπ ∑Ÿ ‚° ∑Ÿ ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œä“ å
Iûm lost. I want to go to the club house.
À≈ß∑“ß§à– ®–‰ª§≈—∫‡Œâ“ å
‚Õ Õ‘∑-  Õ‘π ‡±Õ– ÕäÕæ‚æ ‘∑ ‰¥‡√䧙—Ëπ ¬Ÿ·Œø ∑Ÿ§√äÕ  ·±ä∑ Œ‘≈≈å ·Õπ¥å ‡±π
§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ·Õπ¥å §’Íæ «äÕ§°‘Èß Õ–≈Õß ‡±Õ– æä“√å∏ ¬Ÿ-≈ ´’ ‡±Õ–
§≈—Í∫ ‡Œä“ å ÕÕπ ¬—«√å ‡≈äø∑å
Oh, itûs in the opposite direction. You have to cross that hill, and then
cross the bridge, and keep walking along the path. Youûll see the
club house on your left.
Õ¬Ÿà§π≈–∑‘»‡≈¬§à– μâÕߢⓡ‡π‘π·≈⫢ⓡ –æ“π ®“°π—Èπ‡¥‘πμ“¡∑“ߧ“√å∑ ‰ª‡√◊ËÕ¬
®–‡ÀÁ π §≈— ∫ ‡Œâ “  å Õ ¬Ÿà ∑ “ß´â “ ¬
´Õ√å√’Ë §ÿ¥ ¬Ÿ æ≈’  √’æ’∑ ·±â∑?
Sorry. Could you please repeat that?
¢Õ‚∑…μ“¡‰¡à∑—π ∑«π„À¡à ´‘

æπ—°ß“π

98

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
 ‚≈äª å ¥“«πå
∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
∑Ÿ ‡±Õ– ‰√â∑å
‡±Õ– °√’π  ‚≈äª å ¥“«πå
∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
‡√ ∑å √Ÿ ¡
«Õ√å π π‘Ë ß
«Õ≈å§ Õ–≈Õß
‡∑‘√åπ ‰√â∑å
‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å
‚° Õ–‡Œ¥
Õ‘π ø√âÕπ∑å ÕÕø
ÕÕπ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
ÕÕπ ‡±Õ– ‰√â∑å
Õ‘π ‡±Õ– ÕäÕæ‚æ ‘∑ ‰¥‡√䧙—Ëπ
·Õä∑ ±‘ ‡Õπ¥å ÕäÕø
Õ– ‚§≈ä ‡´àÕ√å ‡«¬å
Õ– ™äÕ√åμ‡μâÕ√å ‡«¬å
§ÿ¥πäÕμ ·§ä™
√’ æ’ ∑

Slopes down
To the left
To the right
The green slopes down
to the left.
Restroom
Warning
Walk along
Turn right
Turn left
Go ahead
In front of
On the left
On the right
In the opposite direction
At the end of
A closer way
A shorter way
Couldnût catch
Repeat

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
°.

§’æ «Õ≈姰‘Èß
‚° Õ–‡Œ¥
‚°  ‡μ√ä∑
§Ÿä¥πÁÕμ ·§ä™
§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å

Keep walking.
Go ahead.
Go straight.
Couldnût catch
Cross the bridge.

‡Õ’ ¬ ß
‰ª∑“ߴ⓬
‰ª∑“ߢ«“
°√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߴ⓬
Àâ Õ ßπÈ”
‡μ◊ Õ π
‡¥‘ π μ“¡
‡≈’È ¬ «¢«“
‡≈’È ¬ «´â “ ¬
‡¥‘ π μà Õ ‰ª
¢â “ ßÀπâ “
∑“ß´â “ ¬¡◊ Õ
∑“ߢ«“¡◊Õ
∑‘ » μ√ߢ⠓ ¡
ª≈“¬,  ÿ¥∑“ß...
∑“ß„°≈â ∑’Ë  ÿ ¥
∑“ß„°≈â ∑’Ë  ÿ ¥
øí ß ‰¡à ∑— π
查´È” / ∑”´È”

æπ—°ß“π

99

 π“¡°Õ≈åø

¢.

ÕÕπ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
ÕÕπ ‡±Õ– ‰√â∑å
Õ‘π ø√âÕπ∑å
·Õä∑ ±‘ ‡Õπ¥å
‡Õ ™äÕ√åμ‡∑Õ√å ‡«¬å

On the left
On the right
In front
At the end
A shorter way

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
∑“ߢ«“
∑“ߴ⓬
¢â“¡ √–πÈ”
∑‘»μ√ߢⓡ
∑“ß„°≈â∑’Ë ÿ¥

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“ 1 - 4 ·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
¡’∑∑‘Ëß √Ÿ¡
‡øî√å  ø≈Õ√å
‡´°—Èπ¥å ø≈Õ√å
Õ‘π ‡±Õ– πäÕ√å‡∑Õ𠉥‡√䧙—Ëπ
Õ‘π ‡±Õ– ‡´â“∑凱‘√å𠉥‡√䧙—Ëπ
Õ‘π ‡±Õ– Õ’ ‡∑Õ√å𠉥‡√䧙—Ëπ
Õ‘π ‡±Õ– ‡« ‡∑Õ√å𠉥‡√䧙—Ëπ
·±ä∑ ‡«¬å
±’  ‡«¬å
Õ–√“«¥å ‡±Õ–§Õ√å‡πàÕ√å

Meeting room
First floor
Second floor
In the northern direction
In the southern direction
In the eastern direction
In the western direction
That way
This way
Around the corner

Àâ Õ ßª√–™ÿ ¡
™—È π Àπ÷Ë ß
™—È π  Õß
∑“ß∑‘ » ‡Àπ◊ Õ
∑“ß∑‘ » „μâ
∑“ß∑‘ » μ–«— π ÕÕ°
∑“ß∑‘ » μ–«— π μ°
∑“ßπ—È π
∑“ßπ’È
μ√ß¡ÿ ¡ ∂ππ

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : ·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ¥â«¬§”∑’ˇÀ¡“– ¡®“°°‘®°√√¡∑’Ë 5
1.

‡±Õ–§äÕøøïò ‡Œä“ å Õ’  ÕÕπ ‡±Õ– ‡øî√å ∑å ø≈Õ√å
The coffee house is on the first floor.
√â “ π°“·øÕ¬Ÿà ™—È π≈à “ ß

æπ—°ß“π

100

2.

3.

 π“¡°Õ≈åø

‰πäπå °√’π Õ’  Õ‘π ‡±Õ– πäÕ√å∑‡±‘√å𠉥‡√䧙—Ëπ
Nine green is in the northern direction.
°√’π 9 Õ¬Ÿà‰ª∑“ߥâ“π‡Àπ◊Õ
‡±Õ– ‚ª√ ™äÕª Õ’  ‚Õ‡«àÕ√å ·±√å
The Pro-shop is over there.
√â “ π‚æ√°Õ≈å ø ¢“¬¢Õß ”À√— ∫ π— ° °Õ≈å ø Õ¬Ÿà ‚ πà π ‡Õß

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥å∑’Ë„Àâ
°. ∫Õ°∑“߉ª °√’π 3
¢. ∫Õ°∑“ß®“°§≈—∫‡Œâ“ å ‰ªÀ≈ÿ¡ 2
§. ∫Õ°∑“ß®“°À≈ÿ¡ 6 °≈—∫‰ª∑’Ë club house
ß. ∫Õ°∑“߉ª∑’ˇ√‘Ë¡μâπ¢Õß Course C

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

101

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„À⇥‘πμ√߉ª ‡≈’Ȭ«´â“¬ ¢â“¡ –æ“π ‡≈’Ȭ«´â“¬ Õ’°∑’∑’Ë∑“߇≈’Ȭ«μ√ßπ—Èπ°Á®–æ∫´ÿâ¡πÈ”
°. ‚°  ‡μ√ä∑ ‡±π ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å ·Õπ¥å§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å Õ–‡°π ·Õä∑ ‡±Õ–
¥äÕ°‡≈° ·Õπ¥å ¬Ÿ«‘≈ ´’ ‡±Õ– ¥√‘Íß §‘ÕÕ °å
Go straight. Then turn left and cross the bridge. Turn left again at the dogleg,
and youûll see the drink kiosk.
¢. §’æ ‚°Õ‘Èß ∑‘≈ ¬Ÿ ´’ ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡±π ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å ·Õπ¥å§√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ¬Ÿ-≈ ´’ ‡±Õ–
¥√‘Íß§å Œ—∑ Õ‘π ø√âÕπ∑å ÕÕø ¬Ÿ
Keep going till you see the bridge, then turn left and cross the bridge. Youûll
see the drink hut in front of you.
§. ‚°  ‡μ√ä¥ ‡∑‘√åπ ‡≈äø∑å §√äÕ  ‡±Õ– ∫√‘¥®å ‡±π ‡∑‘√åπ ‰√â∑å ·Õπ¥å ¬Ÿ«‘≈ ´’ ‡±Õ–§‘ÕäÕ °å
‰√â∑å ·±√å
Go straight. Turn left. Cross the bridge then turn right and youûll see the kiosk
right there.
2. ∫Õ°«à“≈Ÿ°∫Õ≈Õ¬Ÿà∑“ߢ«“¡◊Õ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is on your right hand.
¢. ‡±Õ– ∫ÕÕ≈å Õ’  Õ‘π ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is in your right hand.
§. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å
The ball is on your right.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„À⇥‘π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê μ“¡∑“ß ”À√—∫§“√å∑ ®–查լà“߉√
°. §’Íæ «äÕ≈姰‘Èß Õ–≈Õß ‡±Õ–§“√å∑ ·æä∏
Keep walking along the cart path.
¢. §’Íæ Õ–‡«¬å ø√Õ¡ ‡±Õ–§“√å∑ ·æä∏
Keep away from the cart path.
§. ‚°  ‡μ√ä∑ ∑Ÿ ‡±Õ–§“√å∑ ·æä∏
Go straight to the cart path.
4. π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ ‰Õ ‡°Á∑ ≈äÕ ∑å (I get lost) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. º¡∑”≈Ÿ ° À“¬
¢. º¡À≈ß∑“ß
§. º¡·æâ

102

5. ®–∫Õ°„Àâπ—°°Õ≈åø‡¥‘π¢÷Èπ‡π‘π®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– °√’π  ‚≈äª å ¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
The green slopes down to the left.
¢. ‡±Õ– °√’𠉧≈ä∫ å Õ—Íæ ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈äø∑å
The green climbs up to the left.
§. ‡±Õ– °√’π Õ’  Õ—æ ·Õπ¥å ¥“«πå
The green is up and down.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

103

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 9
„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ √–¬–∑“ß
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ °√’πÕ¬Ÿà‰°≈ª√–¡“≥ 200 À≈“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– °√’π Õ’  Õ‡∫â“∑å ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√å¥ å «ä“¬¥å
The green is about 200 yards wide.
¢. ‡±Õ– °√’π Õ’  ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ≈Õß
The green is 200 yards long.
§. ‡±Õ– °√’π Õ’  ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠 Õ–‡«¬å
The green is 200 yards away.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„Àâ√Õ —°§√ŸàÕ¬à“‡æ‘Ëßμ’ ‡æ√“–¡’Õ’°°≈ÿࡇ¥‘πºà“π¡“∑“ß·ø√凫¬å ®–查լà“߉√
°. ‚¥âπ∑å ∑’ ÕÕø πä“« ‡≈Á∑ ·±ä¥ °√ÿ䪣—¡ ·Õπ¥å ®Õ¬ Õ—  ‡øî√å ∑å
Donût tee off now. Let that group come and join us first.
¢. ‚Œ«¥å ¬—«√å ©ÁÕ∑ Õ–π‡±Õ√å °√ÿäª Õ’  ‰§«â∑å ‚§≈ä  ‚Õπ≈’Ë Õ‡∫â“∑å ‡∏Õ√å∑’Ë ¬“√奠 Õ‡«¬å
Hold your shot. Another group is quite close only about 30 yards away.
§. ‡´Õ√å ¬Ÿ ®—  ¡‘ ∑å ‡±Õ– °√ÿäª
Sir, you just missed the group.
3. ∂“¡√–¬–∑“ߧ«√„™â  ”π«π„¥
°. Œ“« ¡—™
How much
¢. Œ“« ø“√å
How far
§. Œ“« ≈Õß
How long

104

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

4. ∂â“®–∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“Àà“ß®“°À≈ÿ¡ 300 À≈“ ®–查լà“߉√
°. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œ«å≈
Youûre 300 yards to the hole.
¢. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å
Youûre 300 yards from here.
§. Õ‘Í∑ Õ’  ø“√å ‡«√’Ë ø“√å ±√’ Œ—π‡¥√¥ ¬“√奠å
It is far, very far, 300 yards.
5. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ 猓« ‡¡ππ’Ë ¬“√å¥ å ¥ä“  Õ‘∑ ‡∑§ ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œä≈?é (How many
yards does it take from here to the hole?) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ‰°≈·§à ‰ Àπ®“°μ√ßπ’È ° «à “ ®–∂÷ ß À≈ÿ ¡
¢. Õ’ ° °’Ë À ≈“®“°μ√ßπ’È ° «à “ ®–∂÷ ß À≈ÿ ¡
§. μâÕßμ’Õ’°°’˧√—Èß °«à“®–∂÷ßÀ≈ÿ¡

æπ—°ß“π

105

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : π—°°Õ≈åøÕ’°°≈ÿà¡Àπ÷Ëߺà“π¡“
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

‡´äÕ√å ‚Œä≈¥å ¬—«√å ™ÁÕ∑ æ≈’  ·±√å-  Õ–π“‡±àÕ√å °√ÿäª ‰§«â∑å ‚§≈ä  ®—  ±√’ Œ—π‡¥√ä¥
¬“√奠 Õ‡«¬å
Sir, hold your shot please. Thereûs another group quite close just 30
yards away.
∑à“π§«√√Õ —°§√Ÿà§à– Õ’°°≈ÿà¡Õ¬Ÿà·§à 30 À≈“„°≈â¡“°
‚Õ«å ·∏äß å
Oh, Thanks.
¢Õ∫§ÿ ≥ ¡“°

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ∂“¡√–¬–∑“ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

Œ“« ø“√å ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œ«å≈
How far from here to the hole?
®“°π’ˉª∂÷ßÀ≈ÿ¡‰°≈ —°‡∑à“‰√
Õ‡∫â“∑å ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
About 200 yards.
√“«Ê 200 À≈“

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ∂“¡√–¬–∑“ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡Œ“ ‡¡ππ’Ë ¬“√奠å ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å ∑Ÿ ‡±Õ– °√’π
How many yards from here to the green?
®“°π’Ë ‰ ª∂÷ ß °√’ π  — ° °’Ë À ≈“
Õ‡∫â“∑å ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ·Õπ øïôø∑’Ë ¬“√å¥ å ‡´Õ√å
About 250 yards, sir.
ª√–¡“≥ 250 À≈“

æπ—°ß“π

106

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
Œä“« ø“√å
Œä“« ‡¡π’Ë ¬“√奠å
‚Œä≈¥å ¬—«√å ™äÕ∑
‚¥âπ∑å ∑’ ÕäÕø
¬“√å ¥  å
‚§≈ä  
®Õ¬πå
®Õ¬πå Õ— 

How far
How many yards
Hold your shot
Donût tee off
Yards
Close
Join
Join us

‰°≈·§à ‰ Àπ
‰°≈°’ËÀ≈“ (√–¬–∑“ß°’ËÀ≈“)
À¬ÿ ¥ μ’ °à Õ π
Õ¬à “ ‡æ‘Ë ß ∑’ Õ Õø
À≈“
„°≈â
¡“√à « ¡
√à«¡°—∫‡√“

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õߧ”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
Œ“« ø“√å
¬“√奠å
Œ“« ‡¡ππ’Ë ¬“√奠å
‚Œ≈¥å ¬—«√å ™ÁÕ∑
∑’ ÕäÕø

How far?
Yards
How many yards?
Hold your shot.
Tee off.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
‰°≈·§à‰Àπ
À¬ÿ¥μ’°àÕπ
‡√‘Ë¡∑’ÕÕø
‰°≈°’ËÀ≈“ (√–¬–∑“ß°’ËÀ≈“)

æπ—°ß“π

107

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“ 1 - 3 ·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‚§≈ä  
‰§«â∑å ‚§≈ä 
Õ‘Í∑Õ’  ‰§«â∑å ‚§≈ä 
‚ø√å
Õ‘π ¬—«√å ‡«¬å
·±ä∑ °√ÿäª Õ’  Õ‘π ¬—«√å ‡«¬å

Close
Quite close
Itûs quite close
Fore
In your way
That group is in
your way.
‚ø√å ·±ä∑ °√ÿäª Õ’  Õ‘π ¬—«√å ‡«¬å Fore! That group is
in your way.

„°≈â
§à Õ π¢â “ ß„°≈â
§à Õ π¢â “ ß„°≈â ¡ “°
√–«—ß! „™â„π°“√√âÕ߇μ◊Õπ„π π“¡°Õ≈åø
‡¢â “ ¡“„π‡ â π ∑“ß
°≈ÿà ¡ π—È π ¢«“ßÕ¬Ÿà
√–«— ß °≈ÿà ¡ π—È π ¢«“ßÕ¬Ÿà

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õߧ”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
‚§≈ä 
‰§«â∑å ‚§≈ä 
Õ‘π ¬—«√å ‡«¬å
‚ø√å

Close
Quite close
In your way
Fore

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ ° ÕÕ°‡ ’ ¬ ßμ— « ‡≈¢‡À≈à “ π’È
‰øÑø ¬“√奠å
Õ’‡≈‡«à𠬓√奠å
∑‡«â≈øá ¬“√奠å
‡±‘√å∑∑’𠬓√奠å
∑‡«âπμ’È ¬“√奠å
∑‡«âπμ’È ‚ø√å ¬“√奠å
‡±Õ√åμ’È ¬“√奠å
«—π Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
‚ø√å Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
‰øÑø Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å

Five yards
Eleven yards
Twelve yards
Thirteen yards
Twenty yards
Twenty four yards
Thirty yards
One hundred yards
Two hundred yards
Three hundred yards
Four hundred yards
Five hundred yards

5 À≈“
11 À≈“
12 À≈“
13 À≈“
20 À≈“
24 À≈“
30 À≈“
100 À≈“
200 À≈“
300 À≈“
400 À≈“
500 À≈“

æπ—°ß“π

108

´‘° å Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å
±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ·Õπ¥å ∑‡«âπμ’È ¬“√奠å
‚ø√å Œ—π‡¥√ä¥ ·Õπ¥å øîøμ’È ¬“√奠å

 π“¡°Õ≈åø

Six hundred yards
Three hundred and 20 yards
Four hundred and 50 yards

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : Ωñ°∫∑ π∑π“∫Õ°√–¬–∑“ßμà“ßÊ°—πμ“¡ ∂“π°“√≥套ßπ’È
°. √–¬–®“°∑“ß∑’ˇ√‘Ë¡μâπ∂÷ßÀ≈ÿ¡ 350 À≈“
¢. ™äÕμ∑’Ë ÕßÀà“ß®“°À≈ÿ¡ 270 À≈“
§. ∫—߇°Õ√åÀà“ß®“°À≈ÿ¡ 18 À≈“
ß. ‡μ◊Õπ«à“Àπâ“À≈ÿ¡¡’·Õæ‚æ√â™ (approach)
®. π—°°Õ≈åøμ’≈Ÿ°‰ªμ°∑’Ëø√‘Èπ®å (fringe) ¢ÕßÀ≈ÿ¡∑’Ë 5

600 À≈“
320 À≈“
450 À≈“

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

109

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ °√’πÕ¬Ÿà‰°≈ª√–¡“≥ 200 À≈“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– °√’π Õ’  Õ‡∫â“∑å ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√å¥ å «ä“¬¥å
The green is about 200 yards wide.
¢. ‡±Õ– °√’π Õ’  ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ≈Õß
The green is 200 yards long.
§. ‡±Õ– °√’π Õ’  ∑Ÿ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠 Õ–‡«¬å
The green is 200 yards away.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„Àâ√Õ —°§√ŸàÕ¬à“‡æ‘Ëßμ’ ‡æ√“–¡’Õ’°°≈ÿࡇ¥‘πºà“π¡“∑“ß·ø√凫¬å ®–查լà“߉√
°. ‚¥âπ∑å ∑’ ÕÕø πä“« ‡≈Á∑ ·±ä∑ °√ÿäª §—¡ ·Õπ¥å ®Õ¬ Õ—  ‡øî√å ∑å
Donût tee off now. Let that group come and join us first.
¢. ‚Œ«¥å ¬—«√å ©ÁÕ∑ Õ–π‡±Õ√å °√ÿäª Õ’  ‰§«â∑å ‚§≈ä  ‚Õπ≈’Ë Õ‡∫â“∑å ‡∏Õ√å∑’Ë ¬“√奠 Õ‡«¬å
Hold your shot. Another group is quite close only about 30 yards away.
§. ‡´Õ√å ¬Ÿ ®—  ¡‘ ∑å ‡±Õ– °√ÿäª
Sir, you just missed the group.
3. ∂“¡√–¬–∑“ߧ«√„™â  ”π«π„¥
°. Œ“« ¡—™
How much
¢. Œ“« ø“√å
How far
§. Œ“« ≈Õß
How long
4. ∂â“®–∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“Àà“ß®“°À≈ÿ¡ 300 À≈“ ®–查լà“߉√
°. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œ«å≈
Youûre 300 yards to the hole.
¢. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å
Youûre 300 yards from here.
§. Õ‘Í∑ Õ’  ø“√å ‡«√’Ë ø“√å ±√’ Œ—π‡¥√¥ ¬“√奠å
It is far, very far, 300 yards.

110

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ 猓« ‡¡ππ’Ë ¬“√å¥ å ¥ä“  Õ‘∑ ‡∑§ ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œä≈?é (How many
yards does it take from here to the hole?) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ‰°≈·§à ‰ Àπ®“°μ√ßπ’È ° «à “ ®–∂÷ ß À≈ÿ ¡
¢. Õ’ ° °’Ë À ≈“®“°μ√ßπ’È ° «à “ ®–∂÷ ß À≈ÿ ¡
§. μâÕßμ’Õ’°°’˧√—Èß °«à“®–∂÷ßÀ≈ÿ¡

æπ—°ß“π

111

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 10
∑‘ » ∑“ß≈¡
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø®–∂“¡«à“ ≈¡¡“®“°‰Àπ ®–æŸ¥Õ¬à“߉√
°. ·«√å ¥ä“  ‡±Õ– «‘π§—¡
Where does the wind come?
¢. ¥ä“  ‡±Õ– «‘π¥å ∫‚≈«å
Does the wind blow?
§. Õ’  ‡±Õ– «‘π¥å §—¡¡‘Èß
Is the wind coming?
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“≈¡¡“®“°∑“ߥâ“πÀπâ“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å Õ‡Œ¥ ÕÕø ¬Ÿ
The wind comes ahead of you.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
The wind comes from behind.
§. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ‚ø√凫‘√å¥
The wind comes forwards.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“≈¡¡“®“°∑“ߥâ“πÀ≈—ß ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
The wind comes from behind.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ‚ø√凫‘√å¥
The wind comes forwards.
§. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å Õ‡Œ¥ ÕÕø ¬Ÿ
The wind comes ahead of you.
4. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ∂â“μ’≈Ÿ°∑«π≈¡ ≈Ÿ°®–™â“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’  Õ‡°âπ ∑å ‡±Õ– «‘π¥å ‚´Õ‘∑ ·§π  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈
The ball is against the wind so it can slow down the ball.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§Ÿâ¥  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’ø Õ‘∑-  ∑Ÿä «‘π¥’È
The wind could slow down the ball if itûs too windy.
§. ‡±Õ– ‡´â“‡∑‘√åπ «‘π¥å ·§π  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈
The southern wind can slow down the ball.

112

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. π—°°Õ≈åø查«à“ ‡±Õ– «‘π ‚∫≈«å ‡®Áπ‡∑‘≈≈’Ë (The wind blows gently.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ≈¡æ— ¥ ·√ß
¢. ≈¡æ—¥‡∫“Ê
§. ≈¡®— ¥ ¡“°
6. π—°°Õ≈åø查«à“ ‡±Õ– «‘π Õ‘È   μ√Õß (The wind is strong.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ≈¡æ— ¥ ·√ß
¢. ≈¡‡∫“Ê
§. ‰¡à ¡’ ≈ ¡

æπ—°ß“π

113

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ≈¡¡“®“°¥â“πÀπâ“
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

«‘™ ‡«¬å Õ’  ‡±Õ– «‘π ∫‚≈«åÕ‘Èß ?
Which way is the wind blowing?
≈¡¡“®“°‰Àππ’Ë
Õ‘∑- §—¡¡‘Ëß ∑«Õ√å¥ Õ—  ‡´àÕ√å
Itûs coming towards us, sir.
æ— ¥ ‡¢â “ À“‡√“§à –
¬Ÿ-‡ÕÕ√å ‰√â∑å
Youûre right.
®√‘ ß ¥â « ¬

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ≈¡¡“∑“ߥâ“πÀ≈—ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

«‘™ ‡«¬å Õ’  ‡±Õ– «‘π¥å ∫‚≈«åÕ‘Èß?
Which way is the wind blowing?
≈¡¡“®“°‰Àπ°— π π’Ë
ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å ‡´àÕ√å
From behind, sir.
®“°¥â “ πÀ≈— ß ‡√“§à –

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ≈¡¡“®“°∑“ß‚πâπ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

Õ’  ‡±Õ– «‘π §—¡¡‘Ëß ±’  ‡«â¬å?
Is the wind coming this way?
≈¡¡“®“°∑“ßπ’È „ ™à ¡—È ¬
‚π ‡´àÕ√å ·±ä∑ ‡«¬å
No sir, that way.
‰¡à„™à§à– ∑“ß‚πâπ§à–

æπ—°ß“π

114

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
∫‚≈«å
∫‚≈«å Õ‘È ß
‡±Õ– «‘π Õ’  ∫‚≈«åÕ‘Èß
∑‡«‘ √å ¥
‡±Õ– «‘π¥å Õ’ §—¡¡‘Ëß ∑‡«‘√å¥ Õ— 

Blow
blowing
The wind is blowing
towards
The wind is coming
towards us.
ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
From behind
‡±Õ– «‘π¥å Õ’ §—¡¡‘Ëß ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å The wind is coming
from behind.
«‘™ ‡«¬å
Which way
ø√Õ¡ «‘™ ‡«¬å
From which way
±’  ‡«¬å
This way
·±ä∑ ‡«¬å
That way
∫‚≈«å
blow
∫‚≈«åÕ‘Èß Œ“√å¥
blowing hard
«‘ π ¥’È
windy
∫√’È  
breez
∫‚≈«åÕ‘Èß ‡®Áπ‡∑‘≈≈’Ë
blowing gently

æ— ¥
æ— ¥
≈¡æ— ¥
μ√ß¡“¬— ß
≈¡æ— ¥ ¡“¬— ß ‡√“
(∑«π≈¡)
®“°¥â “ πÀ≈— ß
≈¡æ— ¥ ®“°¥â “ πÀ≈— ß
(μ“¡≈¡)
∑“߉Àπ
®“°∑“߉Àπ
∑“ßπ’È
∑“ßπ—È π
≈¡æ— ¥
≈¡·√ß
≈¡·√ß
≈¡ÕàÕπÊ ≈¡æ—¥‡∫“Ê
æ—¥ÕàÕπÊ (‡∫“Ê)

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õߧ”»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
∑‡«‘√奠å
∫’Œ“¬¥å
±’  ‡«¬å
·±ä∑ ‡«¬å
ø√Õ¡ «‘™ ‡«¬å

towards
Behind
This way
That way
From which way

æπ—°ß“π

115

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
ø√Õ¡ «‘™ ‡«¬å
∫’Œ“¬¥å
∑‡«‘√å¥
·±ä∑ ‡«¬å
±’  ‡«¬å
ø√Õ¡ «‘™ ‡«¬å

From which way
Behind
Forwards
That way
This way
From which way

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“ 1 - 3 ·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å  ”π«πμàÕ‰ªπ’È
°.

ø√Õ¡ ∫’‰Œ¥å
‚°Õ‘Èß Õ–≈Õß «‘± ‡±Õ– «‘π
Õ–‡°âπ ∑å ‡±Õ– «‘π
§—¡¡‘Ëß ∑‡«‘√奠

¢.

‡±Õ– ∫Õ≈ Õ‘È  ‚°Õ‘Èß Õ–≈Õß «‘± ‡±Õ– «‘π
The ball is going along with the wind.
≈Ÿ ° ∫Õ≈‰ªμ“¡≈¡

§.

‡±Õ– «‘π Õ‘È  §—¡¡‘Ëß øÕ√凫Õ√奠
The wind is coming forwards.
∑«π≈¡ (≈¡¡“ª–∑–‡√“)
‡±Õ– ∫Õ≈ Õ‘È  Õ–‡°âπ ∑å ‡±Õ– «‘π
The ball is against the wind.
μ’ ≈Ÿ ° ∑«π≈¡

ß.

‡±Õ– «‘π Õ‘È 
The wind is
≈¡æ— ¥ ·√ß
‡±Õ– «‘π Õ‘È 
The wind is
≈¡·√ß

∫‚≈Õ‘Èß Œ“√å¥
blowing hard.
 μ√Õß
strong.

from behind
μ“¡≈¡
going along with the wind μ’ μ “¡≈¡
against the wind
∑«π≈¡
coming towards
∑«π≈¡

æπ—°ß“π

116

®.

 π“¡°Õ≈åø

‡±Õ– «‘π Õ‘È  ∫‚≈Õ‘Èß ‡®Áπ‡∑‘≈≈’Ë
The wind is blowing gently.
≈¡æ—¥‡∫“Ê
Õ‘∑ Õ’  ∫√’È ´‘Ëß
It is breezing.
≈¡æ—¥‡∫“Ê
Õ‘ ∑ ∑‘È   ‡®π‡∑‘ ≈
It is gentle.
≈¡‡∫“Ê

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°∫∑ π∑π“‚¥¬„™â ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’ȇªìπ·π«∑“ß
°. π— ° °Õ≈å ø μ’ ≈Ÿ ° ∑«π≈¡
¢. π— ° °Õ≈å ø μ’ ≈Ÿ ° μ“¡≈¡
§. ∫Õ°∑‘»∑“ß≈¡¢Õß™ÁÕμμàÕ‰ª

æπ—°ß“π

117

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. ‚¥¬ª°μ‘°“√∫Õ°∑‘»∑“ß≈¡®–„™â«à“ ≈¡æ—¥¡“®“°μ–«—πÕÕ° μ–«—πμ° ‡Àπ◊Õ À√◊Õ„μâ ·μà ”À√—∫
·§¥¥’È·≈–π—°°Õ≈åø∑’ˇ≈àπμâÕß°“√∑√“∫‡æ’¬ß«à“ μ’μ“¡≈¡À√◊Õ∑«π≈¡‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–®–‰¥â§”π«≥
§«“¡·√ß·≈–∑‘ » ∑“߉¥â ∂Ÿ ° μâ Õ ß
2. ∑’Ëπ‘¬¡æŸ¥∂÷ß ¿“æ≈¡§◊Õ ≈¡·√ß μ’μ“¡≈¡ À√◊Õ∑«π≈¡

118

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø®–∂“¡«à“ ≈¡¡“®“°‰Àπ ®–æŸ¥Õ¬à“߉√
°. ·«√å ¥ä“  ‡±Õ– «‘π§—¡?
Where does the wind come?
¢. ¥ä“  ‡±Õ– «‘π¥å ∫‚≈«å?
Does the wind blow?
§. Õ’  ‡±Õ– «‘π¥å §—¡¡‘Èß?
Is the wind coming?
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“≈¡¡“®“°∑“ߥâ“πÀπâ“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å Õ‡Œ¥ ÕÕø ¬Ÿ
The wind comes ahead of you.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
The wind comes from behind.
§. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ‚ø√凫‘√å¥
The wind comes forwards.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“≈¡¡“®“°∑“ߥâ“πÀ≈—ß ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
The wind comes from behind.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å ‚ø√凫‘√å¥
The wind comes forwards.
§. ‡±Õ– «‘π¥å§—¡ å Õ‡Œ¥ ÕÕø ¬Ÿ
The wind comes ahead of you.
4. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ∂â“μ’≈Ÿ°∑«π≈¡ ≈Ÿ°®–™â“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’  Õ‡°âπ ∑å ‡±Õ– «‘π¥å ‚´Õ‘∑ ·§π  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈
The ball is against the wind so it can slow down the ball.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å§Ÿâ¥  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’ø Õ‘∑-  ∑Ÿä «‘π¥’È
The wind could slow down the ball if itûs too windy.
§. ‡±Õ– ‡´â“‡∑‘√åπ «‘π¥å ·§π  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ∫Õ≈
The southern wind can slow down the ball.
5. π—°°Õ≈åø查«à“ ‡±Õ– «‘π ‚∫≈«å ‡®Áπ‡∑‘≈≈’Ë (The wind blows gently.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ≈¡æ— ¥ ·√ß
¢. ≈¡æ— ¥‡∫“Ê
§. ≈¡®— ¥ ¡“°

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

6. π—°°Õ≈åø查«à“ ‡±Õ– «‘π Õ‘È   μ√Õß (The wind is strong.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ≈¡æ— ¥ ·√ß
¢. ≈¡‡∫“Ê
§. ‰¡à ¡’ ≈ ¡

119

æπ—°ß“π

120

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 11
¢Õ‚∑…„π¢â Õ ∫°æ√à Õ ß
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ‡¡◊Ë Õ ∑” ‘Ë ß „¥∫°æ√à Õ ß§«√°≈à “ «¢Õ‚∑…«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡ÕÁ° å§‘È« å ¡’
Excuse me.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
Iûm sorry.
§. æä“√å¥âÕπ ¡’
Pardon me.
2. ∂â“¢Õ‚∑…·≈â« π—°°Õ≈åø‰¡à‚°√∏ ¬°‚∑…„À≥⮖查լà“߉√
°. ‡πø‡«àÕ√å ¡“¬¥å
Never mind.
¢. ¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. Õ‘Í∑-  ÕäÕ≈ ‰√â∑å
Itûs all right.
3. ∂â “ ¢Õ‚∑…·≈â « μâ Õ ß°“√„Àâ ∫ Õ°«à “ ¢Õ‚∑…„π¢â Õ ∫°æ√à Õ ß„¥°Á μ “¡§«√„™â  ”π«π„¥
°. ‡ÕÁ°´å§‘È« å ¡’ ∫—∑ ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ ‡´ Õ‘∑
Excuse me but I have to say it.
¢. ∫’§Õ√å  ÕÕø ‡±Õ– ·∑√øøî§
Because of the traffic.
§. ‰Õ-¡ ´Õ√’Ë øÕ√å ‡±Õ– √Õß ÕÕ√凥Õ√å
Iûm sorry for the wrong order.
4. ∂â “ ¢Õ‚∑…·≈â « μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ Àμÿ º ≈§«√„™â  ”π«π„¥
°. ´äÕ√å√’Ë øÕ√å ∫’Õ‘Èß ‡≈∑
Sorry for being late.
¢. ´äÕ√å√’Ë ∫—∑ ¡ä“¬ ‰∫ä´‘‡§‘Ë≈ ‚∫√ä° ¥“«πå
Sorry but my bicycle broke down.
§. ´äÕ√å√’Ë Õ‘∑-  ‡±Õ– ·∑√øøî° πäÕ∑ ¡’
Sorry. Itûs the traffic not me.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ‡¡◊ËÕπ—°°Õ≈åø°≈à“««à“ ç‰¡à‡ªìπ‰√é ·≈â« ·§¥¥’ȧ«√°≈à“««à“Õ¬à“߉√
°. ·±âß§å °‘È« ‚¥âπ∑å ‡¡π™—Ëπ Õ‘∑
Thank you. Donût mention it.
¢. ·±âߧå å ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ‚´ä§“¬¥å
Thanks. Youûre so kind.
§. ·±âß§å °‘È« ‰Õ ‚«âπ∑å ¥Ÿ ·±ä∑ Õ–‡°π
Thank you. I wonût do that again.

121

æπ—°ß“π

122

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : À¬‘∫‰¡âº‘¥Õ—π
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‰Õ-¥ ‰≈§å ‡±Õ– ‰øÑøá ‰ÕÕâÕπ πäÕ∑ ‡±Õ– ‰ππå
Iûd like the 5 iron, not the 9.
©—π¢Õ‡À≈Á° 5 ‰¡à„™à 9
‚Õ ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‡´àÕ√å ‡Œ’¬√åÕ’  ¬—«√å ‰øÑøá ‰ÕÕâÕπ
Oh. Iûm sorry, sir. Hereûs your 5 iron.
ª√–∑“π‚∑…§à– π’Ë§à–‡À≈Á° 5

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ∫Õ°√–¬–º‘¥
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

±’  Õ’  ‰§«â∑å ‚§≈ä  ∑Ÿ ‡±Õ–°√’π
This is quite close to the green.
§à Õ π¢â “ ß„°≈â ° √’ π ·≈â « π–
‡¬  ‡´àÕ√å Õ–‡∫â“∑å ∑Ÿ Œ—π‡¥√¥ ¬“√奠å
Yes sir, about 200 yards.
§à– ª√–¡“≥ 200 À≈“
‡ÕÁ°´å§‘È« ¡’ ‡Õ䰠姑ȫ å ¡’ «âÕ∑ ¥‘¥ ¬Ÿ ‡´?
Excuse me. What did you say?
«à“‰ßπ– 查«à“‰ßπ–
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‡´àÕ√å ‰Õ ¡’π ∑‡«âπμ’È ¬“√奠å
Iûm sorry, sir. I mean 20 yards.
ª√–∑“π‚∑…§à– À¡“¬∂÷ß 20 À≈“§à–
·±ä∑-  ¡Õ√å ‰≈â§å Õ‘∑
Thatûs more like it.
øí ß ¥Ÿ ‡ ¢â “ ∑à “ Àπà Õ ¬

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ∫Õ°∑“ߺ‘¥
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

¬Ÿ ‚∑≈¥å ¡’ ∑Ÿ ‡∑‘√åπ ‰√â∑å ·Õπ¥å Õ’Í∑-  ‡≈äø∑å
You told me to turn right, and Itûs left.
‡∏Õ∫Õ°„Àâ©—π‡≈’Ȭ«¢«“∑’Ë®√‘ßμâÕߴ⓬
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‡´àÕ√å ‰Õ ¥‘Í¥πäÕμ ¡’π ·±ä∑ Õ‘Í∑Õ’  ¡ä“¬ ¡’ ‡∑Á§
Iûm sorry sir. I didnût mean that. Itûs my mistake.
ª√–∑“π‚∑…®√‘ßÊ §à–§«“¡º‘¥¢Õߥ‘©—π‡Õß

æπ—°ß“π

123

 π“¡°Õ≈åø

π—°°Õ≈åø :

·±â∑-  ÕäÕ≈ ‰√â∑ ‰Õ ø“«¥å ‡±Õ– ∑Õ¬‡≈ä∑ ‡Õπ’ˇ«¬å
Thatûs all right. I found the toilet anyway.
‰¡à‡ªìπ‰√ ™à“߇∂Õ–¬—߉ߩ—π°ÁÀ“ÀâÕßπÈ”‡®Õ·≈â«°—π

æπ—°ß“π

124

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
´Õ√å √’Ë
´Õ√å√’Ë øÕ√å ‡¡§°‘Èß Õ– ¡’ ‡∑Á§
´Õ√å√’Ë ∫—∑ ‰Õ ·Õä¡ §äÕπøîô« ∑å
Õ‘Í∑-  ÕÕ≈ ‰√â∑å
Õ‘Í∑Õ’  ‚Õ‡§
·±ä∑-  ‚Õ‡§
‚¥âπ∑å ‡¡π™—Ëπ Õ‘Í∑
·±ä∑-  ¡Õ√å ‰≈§å Õ‘∑
‚¥âπ∑å «Õ√å√’Ë
‰Õ ¥‘Íπ-∑ ¡’π ·±ä∑

Iûm sorry.
Sorry
Sorry for making a mistake.
Sorry but I am confused.
Itûs all right.
Itûs Okay.
Thatûs Okay.
Donût mention it.
Thatûs more like it.
Donût worry.
I didnût mean that.

¢Õ‚∑…§à –
¢Õ‚∑…§à –
¢Õ‚∑…  ”À√—∫¢âÕº‘¥æ≈“¥π—Èπ§à–
¢Õ‚∑…§à–  —∫ π
‰¡à‡ªìπ‰√
‰¡à‡ªìπ‰√
‰¡à‡ªìπ‰√
≈◊ ¡ ´–‡∂Õ–‰¡à ‡ ªì π ‰√
øí ß ‡¢â “∑à “Àπà Õ ¬
Õ¬à “ °— ß «≈
‰¡à ‰ ¥â μ—È ß „®

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
Õ‘Í∑  ÕäÕ≈ ‰√â∑å
·±ä∑ ´ä“« å ‡∫ä∑‡∑Õ√å
‚¥âπ∑å «Õ√å√’Ë
‚¥âπ∑å ‡¡π™—Ëπ Õ‘∑
‰Õ ¥‘Íπ-∑ ¡’π ·±ä∑

Itûs all right.
That sounds better.
Donût worry.
Donût mention it.
I didnût mean that.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õߧ«“¡À¡“¬»—æ∑å ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
‰¡à‡ªìπ‰√
Õ¬à“°—ß«≈
‰¡à‰¥âμ—Èß„®
øí߇¢â“∑à“ÀπàÕ¬
¢Õ‚∑…§à–

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

125

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 3 ·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ°„™â ”π«π ´Õ√å√’Ë (Sorry) ·≈– Õ‘È∑-  ÕÕ≈ ‰√â∑å (Itûs all right) °—∫
 ∂“π°“√≥å μà Õ ‰ªπ’È
°. ∫Õ°√–¬–∑“ߺ‘ ¥
¢. À¬‘ ∫ ‰¡â „ Àâ π— ° °Õ≈å ø º‘ ¥
§. ‡¥‘ π ™â “
ß. ∫Õ°∑“߉ª§≈—∫‡Œâ“ åº‘¥

æπ—°ß“π

126

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. §”°≈à“« ¢Õ‚∑… ·≈– ‰¡à‡ªìπ‰√ π—Èπ ∂◊Õ‡ªìπ«—≤π∏√√¡∑“ß¿“…“¢Õ߇®â“¢Õß¿“…“∑’Ë∂â“∑”º‘¥μâÕß
¢Õ‚∑…®“°π—È π °Á · ≈â « °— 𠉪 ·μà ∂â “ §«“¡‚°√∏¬— ß ‰¡à À “¬·≈–‡√◊Ë Õ ß∑’Ë ∑”º‘ ¥ √â “ ¬·√ß ç‰¡à ‡ ªì π ‰√é
∑’ËμâÕßæŸ¥μ“¡¡“√¬“∑π—Èπ ®–„™â ”π«π ‡πø ‡«àÕ√å ¡“¬¥å çNever mindé ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß ‚°√∏¡“°
‰ª„ÀâæâπÊ ®÷߇ªìπ ”π«π∑’˧àÕπ¢â“ß·√ß ‚¥¬∑—Ë«‰ª®÷߉¡à§«√„™â ”π«ππ’È ·μà‡æ√“–§π‰∑¬·ª≈μ√ß
μ“¡μ—«Õ—°…√®÷ß„™â°—π¥â«¬§«“¡‡¢â“„®º‘¥ ‰¡à‡ªìπ‰√®÷ߧ«√„™â«à“ Õ‘∑-  ÕÕ≈‰√â∑å Itûs all right
2. °“√„™â ´Õ√å√‘ øÕ√å (Sorry for) · ¥ß°“√¢Õ‚∑…„π ‘Ëß∑’Ë∑”º‘¥ ‡™àπ  à߇À≈Á°º‘¥Õ—π„Àâ
´Õ√å√‘ øÕ√å ·Œπ¥‘Èß ¬Ÿ ‡±Õ– √Õß ‰ÕÕâÕπ
Sorry for handing you the wrong iron.
3. °“√„™â ´Õ√å√‘∫—∑ (Sorry but) ‡ªìπ°“√„Àâ‡Àμÿº≈«à“∑”‰¡®÷߉¥â∑”º‘¥‰ª·≈â« ‡™àπ
´Õ√å√‘ ∫—∑ ‰Õ¡å§Õπøîô« å
Sorry but Iûm confused.
°”≈— ß  — ∫  π
´Õ√å√’Ë ∫—∑‰Õ ·Œ¥ ∑Ÿ øî§ å ‡±Õ– ‰¥«äÕ∑
Sorry but I had to fix the divot.
¢Õ‚∑…∑’Ë ™â “ ‡æ√“–μâ Õ ß°≈∫À≈ÿ ¡ ∑’Ë ° √–®ÿ ¬ À≈— ß μ’
4. °“√°≈à “ «¢Õ‚∑…‡°’Ë ¬ «°— ∫  ‘Ë ß ∑’Ë ‰ ¡à πà “ ®–∑”º‘ ¥ (·μà ‰ ¥â ∑”‰ª·≈â « ) „π¿“…“Õ— ß °ƒ…π‘ ¬ ¡„™â  ”π«π
∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬„°≈⇧’¬ß°—π¡“„™â¢¬“¬‡æ‘Ë¡≈߉ª ‡æ◊ËÕ‡πâ𧫓¡√Ÿâ ÷° ‡™àπ
‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ´Õ√å√’Ë
I am very sorry.
º¡ / ‡ ’¬„®¡“°
‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ∑√Ÿ√’Ë ´Õ√å√’Ë
I am very truly sorry.
º¡ / √Ÿâ ÷°‡ ’¬„®Õ¬à“ß¡“°‡À≈◊Õ‡°‘π (‡ ’¬„®¡“°Ê)
‰Õ ·Õ¡ ·Õß°√’
I am angry.
º¡/¥‘ ©— π ‚°√∏
‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ·Õß°√’
I am very angry.
º¡/¥‘ ©— π ‚°√∏¡“°
‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ‡ÕÁ°´å∑√’¡√’Ë ·Õß°√’Ë
I am very extremely angry.
º¡/¥‘©—π‚°√∏¡“°Ê
·μà„π¿“…“‰∑¬„™â°“√´È”§”‡¥‘¡‰¥â ‡™àπ ¡“°Ê ®√‘ßÊ À√◊Õ‡ª≈’ˬπ«√√≥¬ÿ°μå ‡™àπ ‚°√ä∏ ‚°√∏
‡ ’¬„®ä ‡ ’¬„® ‡ªìπμâπ ¢≥–∑’Ë¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡à„™â´È”§”‡¥‘¡

æπ—°ß“π

127

 π“¡°Õ≈åø

5. À“°«à “ ®–°≈à “ «Õ–‰√μà Õ ®“°¢Õ∫§ÿ ≥ „π‡™‘ ß ∑’Ë «à “ ¢Õ∫§ÿ ≥ ∑’Ë ‰ ¡à ‚ °√∏
„™â  ”π«π¥— ß μà Õ Õ¬à “ ßπ’È
·§¥¥’È :
‰Õ-¡ ‡«√’Ë ´Õ√å√’Ë
Iûm very sorry.
ª√–∑“π‚∑…§à – ∑à “ π
π—°°Õ≈åø :
Õ‘Í∑-  ÕäÕ≈ ‰√â∑ ∫—∑...
Itûs all right but...
‰¡à‡ªìπ‰√ ·μà...

¢Õ∫§ÿ ≥ ∑’Ë ¬ °‚∑…„Àâ ‡ À≈à “ π’È Õ “®

π— ° °Õ≈å ø
...∫—∑ ‚¥âπ∑å ¥Ÿ ·±ä∑ Õ–‡°π
...but donût do that again.
·μà Õ ¬à “ ∑”Õ’ ° ≈à –

·§¥¥’È
‚π ‰Õ ‚«âπ∑å ‡´Õ√å
No, I wonût, sir.
®–‰¡à ∑”Õ’ ° ·≈â « §à – /§√— ∫

...∫—∑ ‚¥âπ∑å øÕ√凰Áμ «äÕ∑ ‰Õ ‡´¥
...but donût forget what I said.
·μà Õ ¬à “ ≈◊ ¡ ∑’Ë ∫ Õ°≈à –
...∫—∑ ∫’ ¡Õ√å ·§√åøŸ≈ ‡πÁ°´å ‰∑¡å
...but be more careful next time.
·μàμâÕß√–«—ß„Àâ¡“°„π§√“«μàÕÊ ‰ª

‚π ‰Õ ‚«âπ∑å øÕ√凰Áμ
No, I wonût forget.
§à–/§√—∫ ®–‰¡à≈◊¡§à–/§√—∫
‡¬  ‰Õ «‘≈
Yes, I will.
§à – /§√— ∫ ®–√–«— ß §à – /§√— ∫

128

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ‡¡◊Ë Õ ∑” ‘Ë ß „¥∫°æ√à Õ ß§«√°≈à “ «¢Õ‚∑…«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡ÕÁ° å§‘È« å ¡’
Excuse me.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
Iûm sorry.
§. æä“√å¥äÕπ ¡’
Pardon me.
2. ∂â“¢Õ‚∑…·≈â« π—°°Õ≈åø‰¡à‚°√∏ ¬°‚∑…„À≥⮖查լà“߉√
°. ‡πø‡«àÕ√å ¡“¬¥å
Never mind.
¢. ¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. Õ‘Í∑-  ÕäÕ≈ ‰√â∑å
Itûs all right.
3. ∂â “ ¢Õ‚∑…·≈â « μâ Õ ß°“√„Àâ ∫ Õ°«à “ ¢Õ‚∑…„π¢â Õ ∫°æ√à Õ ß„¥°Á μ “¡§«√„™â  ”π«π„¥
°. ‡ÕÁ°´å§‘È« å ¡’ ∫—∑ ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ ‡´ Õ‘∑
Excuse me but I have to say it.
¢. ∫’§Õ√å  ÕÕø ‡±Õ– ·∑√øøî§
Because of the traffic.
§. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë øÕ√å ‡±Õ– √Õß ÕÕ√凥Õ√å
Iûm sorry for the wrong order.
4. ∂â “ ¢Õ‚∑…·≈â « μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ Àμÿ º ≈§«√„™â  ”π«π„¥
°. ´Õ√å√’Ë øÕ√å ∫’Õ‘Èß ‡≈∑
Sorry for being late.
¢. ´Õ√å√’Ë ∫—∑ ¡ä“¬ ‰∫ä´‘‡§‘Ë≈ ‚∫√ä° ¥“«πå
Sorry but my bicycle broke down.
§. ´Õ√å√’Ë Õ‘∑Õ’  ‡±Õ– ·∑√øøî° πäÕ∑ ¡’
Sorry. Itûs the traffic not me.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ‡¡◊ËÕπ—°°Õ≈åø°≈à“««à“ ç‰¡à‡ªìπ‰√é ·≈â«·§¥¥’ȧ«√°≈à“««à“Õ¬à“߉√
°. ·±âß§å °‘È« ‚¥âπ∑å ‡¡π™—Ëπ Õ‘∑
Thank you. Donût mention it.
¢. ·±âߧå å ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ‚´ä§“¬¥å
Thanks. Youûre so kind.
§. ·±âß§å °‘È« ‰Õ ‚«âπ∑å ¥Ÿ ·±ä∑ Õ–‡°π
Thank you. I wonût do that again.

129

æπ—°ß“π

130

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 12
„Àâ §”·π–π”
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ‡μ◊ Õ ππ— ° °Õ≈å ø À“°‡≈à π ™â “ „Àâ ºŸâ Õ◊Ë π ‡≈à 𠉪°à Õ π
°. Õ’Íø ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ‡°¡ ‡≈Á∑ Õ–‡±Õ√å æ‡≈⇬äÕ√å  æ‡≈¬å ‡øî√å ∑å
If you want to slow down the game, let other players play first.
¢. ‡±Õ– ‡πä° å °√Ÿäª Õ’  ‚°Õ‘Èß ∑Ÿ æ‡≈¬å ‡≈Á∑ ‡±Á¡ æ‡≈¬å ‡øî√å ∑å
The next group is going to play. Let them play first.
§. Õ’Íø ¬Ÿ æ‡≈¬å  ‚≈«å≈’Ë ¬Ÿ ·§π æ‡≈â¬å ‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
If you play slowly you can play the whole day.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“§«√√Õ —°§√Ÿà ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ¬Ÿ ¡—Í  πâÕ∑ æ‡≈¬å
You must not play.
¢. ¬Ÿ ™Ÿä¥ ‚Œ≈ ¬—«√å æ‡≈¬å øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
You should hold your play for a moment.
§. æ‡≈¬å øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
Play for a moment.
3. ‡μ◊Õπ«à“ ‡±Õ– ´—π Õ’  ‚´  μ√äÕߧå (The sun is strong.) ‡ πÕ·π–π—°°Õ≈åø§«√∑”Õ–‰√
°.  μäÕª æ‡≈Õ‘Èß øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
Stop playing for a moment.
¢.  ‡μ¬å ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫‡Œä“ å
Stay at the club house.
§. ¬Ÿ  ·Õπ Õ—¡‡∫√ä≈≈à“
Use an umbrella.
4. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ·±√å Õ“√å  –‚≈⪠å ∑Ÿ ‡±Õ–‰√â∑å (There are slopes to the right.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. °√’ππ‘Ë¡ ‚¥¬‡©æ“–´’°¢«“
¢. °√’π™â“ ‚¥¬‡©æ“–´’°¢«“
§. °√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߢ«“

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ‡μ◊Õπ«à“¡’ √–πȔլŸà¢â“ßÀπâ“ ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ·±√å Õ’  Õ– ‡≈§ Õ‘π ø√äÕπ∑å ÕäÕø ¬Ÿ
There is a lake in front of you.
¢. Õ– æÕπ°å Õ’  Õ– Œ“´ä“√å¥
A pond is a hazard.
§. ·±√å Õ’  Õ– æÕπ¥å Õ‘π ø√äÕπ∑å ÕäÕø ‡±Õ– °√’π
Thereûs a pond in front of the green.
6. ‡μ◊ Õ π«à “ ≈¡·√ß®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– «‘π Õ‘È  ´âÕø
The wind is soft.
¢. ‡±Õ– «‘π Õ‘È  ‡®Áπ‡∑‘≈
The wind is gentle.
§. Õ‘∑-  «‘π¥’È
Itûs windy.

131

æπ—°ß“π

132

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ‡μ◊Õπ«à“≈¡·√ß
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

‡±Õ– «‘π¥å Õ’  ‡°ä∑μ‘Èß  μ√Õ߇ßÕ√å
The wind is getting stronger.
≈¡·√ߢ÷È π
‡¬  ‰Õ ‚π«å ·±äß§å °‘È«
Yes I know. Thank you.
√Ÿâ·≈â« ¢Õ∫„®

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ‡μ◊ÕπÀâ“¡‡≈àπ„π‡¢μÀâ“¡‡≈àπ
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥‘È :

¬Ÿ ™Ÿâ¥ ‡°ä∑ ‡Õ“∑å ÕÕø ±‘  Õ—π‡æ≈¬–‡∫‘È≈ ‰≈
You should get out of this unplayable lie.
§«√ÕÕ°‰ª®“°·π«Àâ“¡‡≈àπ.
·±â ß §å  å
Thanks.
¢Õ∫„®
Õ‘∑-  ÕÕ≈‰√∑å
Itûs all right.
‰¡à ‡ ªì π ‰√§à –

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ‡≈àπ™â“
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

Õ’ø ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‚≈ ¥“«πå ‡±Õ– ‡°¡ ‡≈Á∑ Õ“‡±àÕ√å æ‡≈‡¬àÕ√å æ‡≈¬å ‡øî√å  ‡´àÕ√å
If you want to slow down the game, let other players play first, sir.
∂Ⓡ≈àπ™â“ „Àâ§πÕ◊Ëπ‡≈àπ°àÕπ
‚Õ ‡√’¬≈≈’Ë? ‚Õ‡§
Oh really? O.K.
ß—Èπ‡À√Õ μ°≈ß

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : ‡μ◊Õπ„Àâ√–«—ß
·§¥¥’È :

‚Œ≈¥÷ ¬—«√å ™äÕ∑ ‡´àÕ√å ·±√å-Õ“√å ´—¡æ‡≈‡¬Õ√å  ÕÕπ ‡±Õ– ·ø√凫¬å ‡´Õ√å
Hold your shot, sir. Thereûre some players on the fairway, sir.
√–«—ß§à– ¡’ºŸâ‡≈àπÕ¬Ÿà∫π·ø√凫¬å

æπ—°ß“π

133

 π“¡°Õ≈åø

π—°°Õ≈åø :

·∏Á ß §å  
Thanks.
¢Õ∫„®

∫∑ π∑π“∑’Ë 5 : ¡’ √–πÈ”
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·±√å Õ’  Õ–  ¡Õ≈ æÕπ¥å Õ‘π ø√âÕπ∑å ÕÕø ¬Ÿ ‡´àÕ√å
There is a small pond in front of you, sir.
¡’ √–πÈ”‡≈Á°Ê Õ¬Ÿà¢â“ßÀπⓧÿ≥
·∏âß§å °‘È«
Thank you.
¢Õ∫„®

æπ—°ß“π

134

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å ”π«π μàÕ‰ªπ’È
Õ—π‡æ≈¬–‡∫‘È≈ ‰≈
unplayable lie
√— ø øá
rough
 ‚≈«å ¥“«πå
slow down
‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
the whole day
‡®ä π ∑å ≈’Ë
gently
 ‚≈«å °√’π
slow green
ø“  °√’π
fast green
æ—∑∑å Œä“√å¥
putt hard
Œä “ √å ¥ ‡¥â Õ √å
harder
Õ– ≈‘μ‡∑‘Ë≈ Œ“√奇¥âÕ√å
a little harder
Õ– ‚¡‡¡âπ∑å
a moment
Õ– Œ—´´“√å¥
a hazard
Õ– æÕπ¥å
a pond
«Õ‡∑Õ√å ÕÕø ‡μ‡§‘≈ å
water obstacles
 μ√Õß «‘π¥å
strong wind
 ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– æ‡≈¬å
slow down the play
Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å å
other players
‡≈Á∑ Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å å æ‡≈¬å ‡øî√å ∑å let other players play first
‡√’ ¬ ≈≈’Ë
really
‚Õ ‡√’¬≈≈’Í ?
Oh really?
´ä Õ √å √’Ë
Sorry
‰Õ ‚π«å
I know
·±ä ß §å °‘È «
Thank you
‚Œ≈¥÷ ¬—«√å™äÕ∑
Hold yourshot.
‚ø√å
Fore.

‡¢μÀâ “ ¡‡≈à π
√— ø ∑å
‡≈à π ™â “ ≈ß
∑—È ß «— π
‡∫“
°√’ π ™â “
°√’ π ‡√Á «
æ— ∑ ·√ß
·√ߢ÷È π
·√ߢ÷È π Õ’ ° π‘ ¥
 — ° §√Ÿà
Õÿ ª  √√§
 √–πÈ”
πÈ” ‡ªì π Õÿ ª  √√§å (  √–πÈ” )
≈¡·√ß
‡≈à π ™â “ ≈ß
ºŸâ ‡ ≈à π Õ◊Ë π
„Àâ ºŸâ ‡ ≈à π §πÕ◊Ë π ‡≈à 𠉪°à Õ π
®√‘ß Ê
®√‘ ß ‡À√Õ
¢Õ‚∑…
√Ÿâ · ≈â «
¢Õ∫§ÿ≥ / ¢Õ∫„®
√–«—ß (Õ¬à“‡æ‘Ëßμ’)
√–«—ß (Õ¬à“‡æ‘Ëßμ’)

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫»—æ∑å·≈– ”π«π¢Õß·§¥¥’È∑’ˉ¥â¬‘π
°.

‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
´äÕø∑å °√’π
Œ“√å¥ °√’π
 μ√äÕß «‘π¥å

the whole day
soft green
hard green
strong wind

æπ—°ß“π

135

 π“¡°Õ≈åø

¢.

‚¥âπ∑å  ‚≈¥“«πå
‚¥âπ∑å ¥√äÕª ‡±Õ– ´‘°“√å·√äμ ‡Õπ¥å å
‡≈Á∑ Õ“‡±àÕ√å æ‡≈‡¬àÕ√å  æ‡≈‡øî√å 
¥√ÁÕª ‡±Õ– ´‘°“√·√äμ ‡Õπ¥å å

Donût slow down.
Donût drop the cigarette ends.
Let other players play first.
Drop the cigarette ends.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

‡√’¬≈≈’Ë
‚Õ ‡√’¬≈≈’Ë
´Õ√å√’Ë
‰Õ ‚π«å
·±âß§å °‘È«

Really.
Oh really.
Sorry.
I know.
Thank you.

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
®√‘ß
®√‘ßÀ√◊Õ
√Ÿâ·≈â«
¢Õ‚∑…
¢Õ∫§ÿ≥

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 5  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å ”π«πμàÕ‰ªπ’È
«âÕ∑™ ‡Õ“∑å
°√’π  ‚≈ª å ¥“«πå
¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‰√â∑å
¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‡≈Áø∑å
¥“«πå Õ‘π ‡±Õ– ¡‘¥‡¥‘È≈
¥“«πå Õ‘π ‡±Õ– ‡´Áπ‡μâÕ√å
‡±Õ– ∫—߇§Õ√å
‡±Õ– ø√‘π®å
±‘ ·Õæ√äÕπ
‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’  ÕÕπ ‡±Õ– ø√‘π®å
‡±Õ– ∫Õ≈ Õ’  ÕÕ𠱑 ·Õæ√äÕπ

watch out
green slopes down
down to the right
down to the left
down in the middle
down in the center
the bunker
the fringe
the apron
The ball is on the fringe.
The ball is on the apron.

√–«— ß
°√’ π ‡Õ’ ¬ ß≈ß
‡Õ’¬ß‰ª∑“ߢ«“
‡Õ’¬ß‰ª∑“ߴ⓬
‡Õ’ ¬ ߉ªμ√ß°≈“ß
‡Õ’ ¬ ߉ªμ√ß°≈“ß
‡π‘ π ∫— ß À≈ÿ ¡ ∑√“¬
¢Õ∫°√’ π
¢Õ∫°√’ π
≈Ÿ ° Õ¬Ÿà ∫ π¢Õ∫°√’ π
≈Ÿ ° Õ¬Ÿà ∫ π¢Õ∫°√’ π

æπ—°ß“π

136

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : ·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ¥â«¬»—æ∑å ”π«π„π°‘®°√√¡∑’Ë 6
1.

∫’ ·§√åøŸ≈ ‡±Õ– «‘π¥å Õ’ §—¡¡‘Ëß
Be careful. The wind is coming.
√–«—ß ≈¡·√ß
±’  °√’π  ‚≈ª å ¥“«πå ∑Ÿ ‡±Õ– ‰√â∑å
This green slopes down to the right.
°√’ π π’È ‡ Õ’ ¬ ß≈߉ª∑“ߢ«“
‡±Õ– Œ‘≈ ‰Œ¥Ÿ å ‡±Õ– æÕπ¥å
The hill hides the pond.
‡π‘ π ∫— ß  √–‰«â
‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ‡±Õ– °√’π
The ball is on the green.
≈Ÿ ° Õ¬Ÿà ∫ π°√’ π

2.

3.

4.

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : ®—∫§Ÿà π∑π“‚¥¬·∑𧔷π–π”¢Õß·§¥¥’ȥ⫬»—æ∑å∑’Ë„Àâ¡“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°. §”»—æ∑å∑’Ë„Àâ (§”π“¡)
æ— μ ‡μâ Õ √å
‰Õ√å Õâ Õ π
«Ÿä ¥
‰¥â√凫àÕ√å
·´π¥å ‡ «ä ®
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

Putter
Iron
Wood
Driver
Sandwedge
‡´äÕ√å ¬Ÿ ™Ÿä¥ ¬Ÿ  ·±ä∑ §≈—∫
Sir, you should use that club.
𓬧– ∑à“π§«√„™â‰¡â°Õ≈åø§à–
·±âß§å  øÕ√å ¬—«√å ´—°‡®ä ™—Ëπ
Thanks for your suggestion.
¢Õ∫§ÿ ≥  ”À√— ∫ §”·π–π”

æ— μ ‡μÕ√å
‡À≈Á °
‰¡â
À— « ‰¡â „ ™â μ’ ≈Ÿ ° ‰°≈
‰¡â°Õ≈åøÀ—«‡À≈Á°

æπ—°ß“π

137

 π“¡°Õ≈åø

¢. »—æ∑å∑’Ë„Àâ¡“ (§”°√‘¬“)
·Õä æ ‚æ√â ™
·∫≈ä   ∑å
æ‘ ™
æ—∑∑å
 ‰≈â ´å
∑ä Õ ª
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

approach
blast
pitch
putt
slice
top
‰Õ ±‘ß§å ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ∑’ Õ—æ ‡±Õ– ∫Õ≈
I think you have to tee up the ball.
¥‘©—𧑥«à“ 𓬧«√‡Õ“≈Ÿ°«“ß∫π∑’
·±âß§å  Õ–≈äÕ∑
Thanks a lot.
¢Õ∫„®¡“°

°‘®°√√¡∑’Ë 9 : ®—∫§Ÿà π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥å∑’Ë„Àâ
°. ‡μ◊ Õ π„Àâ √ –«— ß  √–πÈ” ¢Õߥ⠓ π´â “ ¬¡◊ Õ
¢. ‡μ◊ Õ π„Àâ √ –«— ß ‡π‘ π ¢â “ ßÀπâ “
§. ‡μ◊ Õ π„Àâ √ –«— ß ≈Ÿ ° ∫Õ≈Õ¬Ÿà ∫ π¢Õ∫°√’ π
ß. ‡μ◊ Õ π«à “ μâ Õ ßμ’ ≈Ÿ ° ∑«π≈¡
®. ‡μ◊Õπ„Àâμ’‰ª∑“ߢ«“ / ´â“¬

μ’ ≈Ÿ ° ¢÷È π °√’ π
√–‡∫‘ ¥
μ’ ≈Ÿ ° ‚¥à ß
μ’ ≈Ÿ ° ∫π°√’ π
μ’ ≈Ÿ ° ‡≈’È ¬ «‡ªì π «ß‰ª∑“ߢ«“
μ’ ≈Ÿ ° ∂Ÿ °  à « π∫π ÿ ¥ ¢Õß≈Ÿ °

æπ—°ß“π

138

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. √–À«à “ ß°“√‡≈à π ·§¥¥’È   “¡“√∂„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¥â “ π√–¬–∑“ß√«¡∑—È ß ‡μ◊ Õ π‡√◊Ë Õ ßμà “ ßÊ ·≈–πÕ°®“°‡μ◊ Õ π
·≈â« ¬—ß “¡“√∂„Àâ°”≈—ß„®π—°°Õ≈åø‰¥â¥â«¬‚¥¬„™â ”π«πμàÕ‰ªπ’È ‡™àπ
§“≈å¡ ¥“«πå
¬Ÿ ·§π ¥Ÿ Õ‘Í∑
‡¡∫’ ‡πä° å ‰∑¡å
 ”π«π∑’Ë ® –°≈à “ «μà Õ ®“°°“√∑’Ë
π—°°Õ≈øá¢Õ∫§ÿ≥ °Á§◊Õ
¥â«¬§«“¡¬‘π¥’(À√◊Õ‰¡à‡ªìπ‰√)
¬Ÿ Õ“√å ‡«â≈§—Ë¡
¡ä“¬ ‡æ≈ä ‡™àÕ√å

Calm down.
You can do it.
Maybe next time.

„®‡¬Á π
π“¬∑”‰¥â · πà
§√“«Àπâ “ °Á ‰ ¥â

Youûre welcome.
My pleasure.

¥â«¬§«“¡¬‘π¥’(‰¡à‡ªìπ‰√)
¥â«¬§«“¡¬‘π¥’(‰¡à‡ªìπ‰√)

2.  ”À√—∫§”«à“  √–πÈ” À√◊Õ∑–‡≈ “ªπ—Èπ „™â‰¥â∑—Èߧ”«à“ æÕπ¥å (pond) ·≈–§”«à“‡≈§ (lake) ·μà
 à«π„À≠à„™â«à“ ¡’πÈ”‡ªìπÕÿª √√§ «Õ‡∑àÕ√å Œ“´“√奠å (water hazards) ·μà∫“ß π“¡¡’ √–°«â“ß
„À≠à °Á„™â§”«à“ ‡≈§ (lake) À√◊Õ∑–‡≈ “ª·∑π§”«à“ æÕπ¥å (pond) ´÷Ëß®–‡ªìπ √–∑’ˇ≈Á°°«à“

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

139

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ‡μ◊ Õ ππ— ° °Õ≈å ø À“°‡≈à π ™â “ „Àâ ºŸâ Õ◊Ë π ‡≈à 𠉪°à Õ π
°. Õ’Íø ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‚≈«å ¥“«πå ‡±Õ– ‡°¡ ‡≈Á∑ Õ–‡±Õ√å æ‡≈⇬äÕ√å  æ‡≈¬å ‡øî√å ∑å
If you want to slow down the game, let other players play first.
¢. ‡±Õ– ‡πä° å °√Ÿäª Õ’  ‚°Õ‘Èß ∑Ÿ æ‡≈¬å ‡≈Á∑ ‡±Á¡ æ‡≈¬å ‡øî√å ∑å
The next group is going to play. Let them play first.
§. Õ’Íø ¬Ÿ æ‡≈¬å  ‚≈«å≈’Ë ¬Ÿ ·§π æ‡≈â¬å ‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
If you play slowly you can play the whole day.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“§«√√Õ —°§√Ÿà ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ¬Ÿ ¡—Í  πâÕ∑ æ‡≈¬å
You must not play.
¢. ¬Ÿ ™Ÿä¥ ‚Œ≈ ¬—«√å æ‡≈¬å øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
You should hold your play for a moment.
§. æ‡≈¬å øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
Play for a moment.
3. ‡μ◊Õπ«à“ ‡±Õ– ´—π Õ’  ‚´  μ√Õߧå (The sun is strong.) ‡ πÕ·π–π—°°Õ≈åø§«√∑”Õ–‰√
°.  μäÕª æ‡≈Õ‘Èß øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
Stop playing for a moment.
¢.  ‡μ¬å ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫‡Œä“ å
Stay at the club house.
§. ¬Ÿ  ·Õπ Õ—¡‡∫√ä≈≈à“
Use an umbrella.
4. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ·±√å Õ“√å  –‚≈⪠å ∑Ÿ ‡±Õ–‰√â∑å (There are slopes to the right.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. °√’ππ‘Ë¡ ‚¥¬‡©æ“–´’°¢«“
¢. °√’π™â“ ‚¥¬‡©æ“–´’°¢«“
§. °√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߢ«“
5. ‡μ◊Õπ«à“¡’ √–πȔլŸà¢â“ßÀπâ“ ®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ·±√å Õ’  Õ– ‡≈§ Õ‘π ø√äÕπ∑å ÕäÕø ¬Ÿ
There is a lake in front of you.
¢. Õ– æÕπ°å Õ’  Õ– Œ“´“√å¥
A pond is a hazard.
§. ·±√å-  Õ– æÕπ¥å Õ‘π ø√äÕπ∑å ÕäÕø ‡±Õ– °√’π
Thereûs a pond in front of the green.

140

6. ‡μ◊ Õ π«à “ ≈¡·√ß®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– «‘π Õ‘È  ´âÕø
The wind is soft.
¢. ‡±Õ– «‘π Õ‘È  ‡®Áπ‡∑‘≈
The wind is gentle.
§. Õ‘∑-  «‘π¥’È
Itûs windy.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

141

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 13
ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “æ
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–∫Õ°ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “槫√°≈à “ «π”«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√â¥
Iûm afraid...
¢. ∫’ ·§ä√åøŸ≈
Be careful...
§. ‡«≈≈å
Well...
2. ‡≈◊ Õ °¢â Õ ∑’Ë ‡ ªì π °“√ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “æ
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠ÕÕø ¥äÕ° 
Iûm afraid of dogs.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‰Õ ·§âπ∑å √’‡¡ä¡‡∫âÕ√å
Iûm sorry. I canût remember.
§. ‡ÕÁ°´å§‘È« ¡’ æ≈‘   ‚≈¥“«πå
Excuse me. Please slow down.
3. ∫Õ°«à “ ∑”‰¡à ‰ ¥â º‘ ¥ °Ø√–‡∫’ ¬ ∫
°. ´Õ√å√’Ë ‚π √Ÿ≈
Sorry no rule.
¢. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠·±ä∑ Õ‘È  ‡±Õ– √Ÿ≈
Iûm afraid that is the rule.
§. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠·±ä∑ Õ’  Õ–‡°âπ å ‡±Õ– ‡√§°Ÿ‡≈™—Ëπ
Iûm afraid that is against the regulation.
4. ∫Õ°«à “ μâ Õ ß√“¬ß“πÀ— « Àπâ “ °à Õ π
°. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¡“¬ ¡“ ‡μÕ√å ‡øîô√å ∑å
I need to inform my master first.
¢. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¬—«√å ™’æ ‡øî√å ∑å
I have to inform your chief first.
§. ‰Õ ™Ÿâμ ‡∑≈ ¬—«√å ∫Õ  «âÕ∑ ·Œæ‡æàπ∑å
I should tell your boss what happened.

142

5. ∫Õ°«à“μâÕ߉ªÀ“À¡Õøíπ
°. ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ ´’ ‡±Õ– ¥äÕ°‡μâÕ√å
I have to see the doctor.
¢. ‰Õ ™Ÿä¥ ‚° ∑Ÿ √’æÕ√å∑ Õ– ‡¥äπ∑’ ∑å
I should go to report a dentist.
§. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ ´’ Õ– ‡¥äπ∑’ ∑å
I have to see a dentist.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

143

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ®”À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å‰¡à‰¥â
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

«âÕ∑Õ’  ‡±Õ– ‡∑‡≈‚øπ π—¡‡∫âÕ√å ÕäÕø ‡±Õ– §“‡ø∑’‡√’¬?
Whatûs the telephone number of the cafeteria?
À¡“¬‡≈¢‚∑√»— æ ∑å ¢ Õß√â “ πÕ“À“√·∫∫™à « ¬μ— « ‡Õßπ’Ë ‡ ∫Õ√å Õ –‰√π–
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‡´àÕ√å ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√ä¥ ‰Õ§â“π∑å √’‡¡ä¡‡∫àÕ√å
Iûm sorry sir, Iûm afraid I canût remember.
𓬧– ¥‘©—𮔉¡à‰¥â§à–
·±ä∑Õ’  ÕäÕ≈ ‰√â∑å
Thatûs O.K.
‰¡à‡ªìπ‰√

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ªØ‘‡ ∏«à“º‘¥°Ø√–‡∫’¬∫
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

·§π¬Ÿ ‰¥√âøá Õ– ≈‘∑‡∑‘Ë≈ ø“ ‡μâÕ√å
Can you drive a little faster.
¢—∫‡√Á«ÀπàÕ¬‰¥â¡—Ȭ
‰Õ§â“π∑å ‡´àÕ√å ‰Õ·Õä¡ Õ—ø‡ø√ä¥ ·±ä∑ Õ’  Õ–‡°âπ å∑å ‡±Õ– ‡√°Ÿ‡≈™—Ëπ å
I canût, sir. Iûm afraid thatûs against the regulations.
‰¡à‰¥â§à– º‘¥√–‡∫’¬∫§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : μâÕß·®âßÀ—«Àπâ“°àÕπ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§π ¬Ÿ «Õ™ ¡“¬ ¥Õ√å‡∑äÕ√å øÕ√å ¡’
Can you watch my daughter for me?
™à « ¬¥Ÿ ≈Ÿ °  “«„Àâ À πà Õ ¬π–
‰Õ-¡ ´Õ√’Ë ‰Õ ·Œø ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¡“¬ ™’Íø ‡øî√å ∑å
Iûm sorry. I have to inform my chief first.
μâ Õ ß√“¬ß“πÀ— « Àπâ “ °à Õ π§à –
‡√’ ¬ ≈≈’Ë ?
Really?
‡À√Õ§√— ∫

æπ—°ß“π

144

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : ‰¡à«à“ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

·§π ¬Ÿ ∫’ ¡ä“¬ ·§ä¥¥’È ∑Ÿ¡äÕ√å‚√à?
Can you be my caddie tomorrow?
‡ªì π ·§¥¥’È „ Àâ Õ’ ° π–æ√ÿà ß π’È
´äÕ√å√’Ë ·À¡¡ ∫—∑ ‰Õ ·Œø ∑Ÿ ´’ Õ– ‡¥Áπ∑’ ∑å
Sorry maûam. I have a dentist appointment.
ª√–∑“π‚∑…§à– μâÕ߉ªÀ“À¡Õøíπ

æπ—°ß“π

145

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√ä¥
‰Õ-¡ ´äÕ√å√’Ë
‡√§°Ÿ ‡ ≈™—Ë π
Õ–‡°âπ å∑÷ ‡±Õ– ‡√§°Ÿ‡≈™—Ëπ å
¡ä“¬ ™’Èø
Õ‘πøÕ√å¡ ¡ä“¬ ™’Èø
¥ä Õ °‡μâ Õ √å
‡¥ä π ∑’   ∑å
Õ– ¥äÕ°‡μâÕ√å ·ÕøæâÕ¬∑凡âπ∑å
Õ– ‡¥Áπ∑’ ∑å ·ÕøæâÕ¬∑凡âπ∑å
‚Œ ªî μä Õ ≈
‚° ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œ ªîμäÕ≈
π— ¡ ‡∫Õ√å
‡∑‡≈‚øπ π—¡‡∫Õ√å
ø“ ‡μâ Õ √å
Õ– ≈‘μ‡∑‘Ë≈ ø“ ‡μâÕ√å
‰¥√âøá Õ– ≈‘μ‡∑‘Ë≈ ø“ ‡μâÕ√å
‡∑§ ·§√å
‡∑§ ·§√å ÕÕø
‡∑§ ·§√å ÕÕø ¡ä“¬ ¥Õ√å‡∑àÕ√å

Iûm afraid...
Iûm sorry...
Regulation
Against regulations
My chief
Inform my chief
Doctor
Dentist
a doctor appointment
a dentist appointment
Hospital
Go to the hospital
Number
Telephone number
Faster
A little faster
Drive a little faster
take care
take care of
take care of my daughter.

‡°√ß«à “
ª√–∑“π‚∑…
°Æ√–‡∫’ ¬ ∫
º‘ ¥ °Æ√–‡∫’ ¬ ∫
À— « Àπâ “
·®â ß À— « Àπâ “
À¡Õ / ·æ∑¬å
À¡Õøí π
æ∫À¡Õ
æ∫À¡Õøí π
‚√ß欓∫“≈
‰ª‚√ß欓∫“≈
À¡“¬‡≈¢
À¡“¬‡≈¢‚∑√»— æ ∑å
‡√Á « ¢÷È π
‡√Á « ¢÷È π Õ’ ° π‘ ¥
¢—∫‡√Á«¢÷ÈπÕ’°π‘¥
™à « ¬Àπà Õ ¬
™à«¬‡√◊ËÕßπ’È...
™à « ¬¥Ÿ ≈Ÿ °  “«

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫»—æ∑å·≈– ”π«π¢Õß·§¥¥’Èμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
Õ–‡°âπ å ‡√§°Ÿ‡≈™—Ëπ å
´’ Õ– ‡¥π∑’ ∑å
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√ä¥
Õ‘πøÕ√å¡ ¡“¬ ∫äÕ 

Against regulations
See a dentist.
Iûm sorry.
Iûm afraid.
Inform my boss.

æπ—°ß“π

146

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õß»—æ∑å  ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
‡«‘√å§ ∑Ÿ¡Õ√å‚√à
‰¥√âøá ø“ ‡∑àÕ√å
‡∑§ ·§√å ÕÕø ¥Õ√å‡∑àÕ√å
‡∑‡≈‚øπ π—¡‡∫Õ√å
·§âπ∑å √’‡¡ä¡‡∫Õ√å

Work tomorrow.
Drive faster .
Take care of my daughter.
Telephone number.
Canût remember.

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
‡°√ß«à“®–‰¡à
¢Õª√–∑“π‚∑…§à–
‰ªÀ“À¡Õ
‰ªÀ“À¡Õøíπ
º‘¥°Æ√–‡∫’¬∫

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 6 : º÷°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
 μä Õ ª
 μäÕª ‡Œ’¬√å
 μäÕª ‰√∑å ‡Œ’¬√å
‚Õ‡«àÕ√å ·±√å
«Õ≈å§ ‚Õ‡«àÕ√å ·±√å
‰¥«äÕ∑
øî° å ‰¥«äÕ∑ 
‡¥‘ √å ∑
·´π¥å
øî° å ‰¥«äÕ∑  «‘± ‡¥‘√å∑
øî° å ‰¥«äÕ∑ «‘± ·´π¥å
‡∑√ä   ‡´ 
´—¡ ‡∑√ä ‡´ 
øî° å ´—¡ ‡∑√ä ‡´ 

Stop
Stop here
Stop right here
Over there
Walk over there
Divot
Fix divots
Dirt
Sand
Fix divots with dirt
Fix divots with sand
Traces
Some traces
Fix Some traces

À¬ÿ ¥
À¬ÿ ¥ ∑’Ë π’Ë
À¬ÿ ¥ ∑’Ë π’Ë
Õ¬Ÿà‚πàπ / ∑“ß‚πâπ
‡¥‘ π ∑“߉ª∑“ß‚πâ π
√Õ¬À≈— ß μ’
´à Õ ¡√Õ¬À≈— ß μ’
¥‘ π
∑√“¬
´à Õ ¡√Õ¬À≈— ß μ’ ¥â « ¬¥‘ π
´à Õ ¡√Õ¬À≈— ß μ’ ¥â « ¬∑√“¬
√Õ¬®“°√Õ߇∑â“À√◊ÕÀ—«‰¡â
¡’ √ Õ¬
´à Õ ¡√Õ¬

æπ—°ß“π

147

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ°∫∑ π∑π“μàÕ‰ªπ’È„™â»—æ∑å  ”π«π ∑’Ë„Àâ„π«ß‡≈Á∫·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 :
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

·Œø ´—¡ ‰«πå (‡∫’¬√å)
Have some wine. (beer ‡∫’¬√å)
≈Õ߉«πå  — ° π‘ ¥ ¡—Í ¬
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ πäÕ∑ Õ‘Í∑-  Õ–‡°âπ å∑ ‡√°Ÿ‡≈™—Ëπ 
Iûm afraid not. Itûs against regulations.
‰¡à‰¥â§à– º‘¥√–‡∫’¬∫
(‰Õ-¡ ´Õ√å√’ ‰Õ·§âπ∑å Iûm sorry I canût)

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 :
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡≈Á∑   μäÕª ‡Œ’¬√å
Letûs stop here. (‚Õ‡«àÕ√å ·±√å Over there)
À¬ÿ ¥ ·∂«π’È ‡ ∂Õ–
‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‰Õ·§âπ∑å Õ‘Í∑Õ’  Õ–‡°âπ å∑å ‡√°Ÿ‡≈™—Ëπ 
Iûm sorry I canût. Itûs against regulations.
‰¡à‰¥â§à– º‘¥√–‡∫’¬∫
(‡±Õ– √Ÿ≈ the rule °Æ)

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 :
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

«“¬ ‚¥âπ∑å ¬Ÿ øî°´å ‰¥«äÕ∑  «‘∏ ‡¥‘√å∑
Why donût you fix divots with dirt?
∑”‰¡‰¡à ´à Õ ¡√Õ¬À≈— ß μ’ ¥â « ¬¥‘ π
(‡∑√ ‡´  traces √Õ¬)
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ‰Õ ·Õø ∑Ÿ ¬Ÿ  ·´π¥å
Iûm afraid I have to use sand.
‰¡à‰¥â§à– μâÕß„™â∑√“¬
(‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‡´Õ√å Iûm sorry, sir)

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : ®—∫§ŸàΩñ° π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. ¢Õ„Àâ™à«¬‡Õ“¥‘π°≈∫À≈ÿ¡∑’ˇ°‘¥®“°°“√μ’ ·§¥¥’Ȫؑ‡ ∏‡æ√“–º‘¥°Æ Õ∏‘∫“¬«à“μâÕß„™â∑√“¬
¢. ™«π·§¥¥’È¥◊Ë¡°“·ø ·§¥¥’Ȫؑ‡ ∏‡æ√“–º‘¥°ÆμâÕߥ◊Ë¡‡«≈“‰¡à∑”ß“π
§. „Àâ · §¥¥’È ® Õ¥√∂πÕ°∑“ß√∂°Õ≈å ø

148

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ®–∫Õ°ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “槫√°≈à “ «π”«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√â¥
Iûm afraid...
¢. ∫’ ·§Á√åøŸ≈
Be careful...
§. ‡«≈≈å
Well...
2. ‡≈◊ Õ °¢â Õ ∑’Ë ‡ ªì π °“√ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “æ
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠ÕÕø ¥äÕ° 
Iûm afraid of dogs.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‰Õ ·§âπ∑å √’‡¡ä¡‡∫âÕ√å
Iûm sorry. I canût remember.
§. ‡Õ°´å§‘È« ¡’ æ≈’   ‚≈¥“«πå
Excuse me. Please slow down.
3. ∫Õ°«à “ ∑”‰¡à ‰ ¥â º‘ ¥ °Ø√–‡∫’ ¬ ∫
°. ´Õ√å√’Ë ‚π √Ÿ≈
Sorry no rule.
¢. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠·±ä∑ Õ‘È  ‡±Õ– √Ÿ≈
Iûm afraid that is the rule.
§. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠·±ä∑ Õ–‡°âπ å ‡±Õ– ‡√§°Ÿ‡≈™—Ëπ
Iûm afraid that is against the regulation.
4. ∫Õ°«à “ μâ Õ ß√“¬ß“πÀ— « Àπâ “ °à Õ π
°. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¡ä“¬ ¡“ ‡μÕ√å ‡øî√å ∑å
I need to inform my master first.
¢. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¬—«√å ™’ø ‡øîô√å ∑å
I have to inform your chief first.
§. ‰Õ ™Ÿâ¥ ‡∑≈ ¬—«√å ∫Õ  «âÕ∑ ·Œæ‡æàπ∑å
I should tell your boss what happened.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ∫Õ°«à“μâÕ߉ªÀ“À¡Õøíπ
°. ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ ´’ ‡±Õ– ¥äÕ°‡∑àÕ√å
I have to see the doctor.
¢. ‰Õ ™Ÿä¥ ‚° ∑Ÿ √’æÕ√å∑ Õ– ‡¥äπ∑’ ∑å
I should go to report a dentist.
§. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ ´’ Õ– ‡¥äπ∑’ ∑å
I have to see a dentist.

149

æπ—°ß“π

150

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 14
¥Ÿ · ≈∂ÿ ß °Õ≈å ø ·≈–§«“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ ‡™Á § ‰¡â „ π∂ÿ ß °Õ≈å ø ·≈â «
°. ‡´äÕ√å ‰Õ ·Œø ‡™ä§ ÕäÕ≈ ‡±Õ–§≈—∫ å Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä°
Sir, I have checked all the clubs in the bag.
¢. ‡´äÕ√å ‰Õ «‘≈ ·Œø ∑Ÿ ‡™Á§ ‡±Õ– ·∫ä°
Sir, I will have to check the bag.
§. æ≈’Í  ‡™Á§ ‡±Õ– ·∫ä° ¬—«√凴â≈øá ‡´äÕ√å
Please check the bag yourself, sir.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“®–™à«¬´àÕ¡√Õ¬μà“ßÊ Õ—π‡°‘¥®“°À—«‰¡â·≈–√Õ߇∑â“°àÕπ®–ÕÕ°®“°Õÿª √√§
°. ‰Õ«ÿä¥ ‰≈â§å ∑Ÿ √’¡ä“¬¥å ¬Ÿ ·±ä∑ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ øî° å ‡±Õ– ‡∑√ä ‡´  ¬—«√凴â≈øá
Iûd like to remind you that you have to fix the traces yourself.
¢. ‰Õ«‘≈ øî° å ‡±Õ– ‡∑â√ ‡´  ø√Õ¡ «Ÿä¥ å ·Õπ¥å ™Ÿ å ∫’‚ø√å ≈’ø«‘Ëß ‡±Õ– Œ—´´ä“√å¥
Iûll fix the traces from woods and shoes before leaving the hazard.
§. ‡∑√ ‡´  Õ“√å ∑Ÿ ∫’ øî° å ∫’‚ø√å ‡°äμμ‘Èß Õ‘π∑Ÿ ‡±Õ– Œ—´´“√å¥
Traces are to be fixed before getting into the hazard.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“∑à“π®–μâÕß«“ß∂ÿß°Õ≈åø‰«â„°≈âÊ °√’π ®–π”‡¢â“‰ª„π°√’π‰¡à‰¥â‡æ√“–®–¢«“ß∑“ß
π— ° °Õ≈å ø Õ◊Ë π
°. ‰Õ«‘≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä§ ÕÕπ ‡±Õ– °√’π øÕ√å ¬—«√å §Õπ«’͇π’¬π´å
Iûll place the bag on the green for your convenience.
¢. ‰Õ«‘≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä° ‡π’¬√å ‡±Õ– °√’π ∫’§Õä   ‰Õ ‚¥âπ∑å «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‡μäª ÕÕπ ‡±Õ– °√’π
Iûll place the bag near the green because I donût want to step on the green.
§. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ‡±Õ– ·∫ä° ‡¡¬å ∫’ Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å ÕÕø Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å  ‚´ ‰Õ«‘≈ ≈’ø
Õ‘∑ ‡π’¬ ‡±Õ– °√’π
Iûm afraid the bag may be in the way of other players so Iûll leave it near the green.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

151

4. ®–‡μ◊Õππ—°°Õ≈åø „Àâ™≈Õ°“√μ’≈Ÿ°§«√查լà“߉√
°. ∫’ ·§√åøŸ≈ Be careful.
¢. §Õ≈ ‚Œ≈¥÷ Call hold.
§. «â Õ ™‡Õâ “ ∑å Watch out
5. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ∑à“π∂◊Õ‡ß‘π‰ª®à“¬„Àâ‰¡à‰¥â π—°°Õ≈åøμâÕß®à“¬‡ß‘π¥â«¬μπ‡Õß
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§ä“πå‡μâÕ√å ¬—«√凴‘È≈øá ‡´àÕ√å
Iûm afraid you have to pay at the counter yourself, sir.
¢. ´Õ√å√’Ë ‰Õ§â“π ·Õ䧇´äª∑å ·Õπ’Ë ∑‘ª ø√Õ¡ ¬Ÿ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§â“πå‡μâÕ√å
Sorry. I canût accept any tip from you. You have to pay at the counter.
§. ¥Ÿ πäÕ∑ ‡æ ¡’ æ≈’  ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§ä“πå‡μâÕ√å
Do not pay me please. Pay at the counter.
6. ∂“¡π—°°Õ≈åø«à“®–„Àâ∑à“π¥Ÿ·≈∂ÿß°Õ≈åø√–À«à“ßπ—°°Õ≈åø√—∫ª√–∑“πÕ“À“√À√◊Õ‰¡à ®–查լà“߉√
°. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ¡’ ∑Ÿ ‡∑§ ·§√å ÕÕø ¬—«√å ·∫ä° «“¬≈å ·Œø«‘Ëß ¥‘π‡πâÕ√å?
Do you want me to take care of your bag while having dinner?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ π’Í¥ ´—¡«—π ∑Ÿ ‡∑§ ·§√å ÕÕø ¬—«√å ·∫ä°? ‰Õ ·§π ¥Ÿ Õ‘∑ ‡´àÕ√å
Do you need someone to take care of your bag? I can do it, sir.
§. ‰Õ ‚¥âπ∑å ·Œø ∑Ÿ ≈’ø πä“« ‰Õ ·§π «âÕ™ ¬—«√å ·∫ä° ‡Õäπ®Õ¬ ¬—«√å ¥‘Íπ‡πàÕ√å
I donût have to leave now. I can watch your bag. Enjoy your dinner.
7. ∂“¡π— ° °Õ≈å ø «à “ ®–„Àâ ‡ °Á ∫ ∂ÿ ß °Õ≈å ø „πÀâ Õ ß‡°Á ∫ √— ° …“À√◊ Õ ®–μ‘ ¥ μà Õ §π√∂𔉪‡°Á ∫
°. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ≈’ø ‡±Õ– ·∫ä° Õ‘π ‡±Õ–  ‚μ√å √Ÿ¡ ÕÕ√å ≈’ø Õ‘∑ «‘± ¬—«√å ‰¥√âø‡«Õ√å?
Do you want to leave the bag in the store room or leave it with your driver?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ¬—«√å ‰¥√âø‡«Õ√å ∑Ÿ§—¡ ·Õπ¥å ‡∑§ ‡±Õ– ·∫ä§ πä“«?
Do you want your driver to come and take the bag now?
§. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ≈’ø Õ‘∑ ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œä“ å ÕÕ√å æÿä∑ Õ‘∑ Õ‘π Õ–§“√å?
Do you want to leave it at the club house or put it in a car?
8. ∂“¡π—°°Õ≈åø«à“ √∂®Õ¥∑’ˉÀπ
°. ·«√å Õ’  ¬—«√姓√å æ“√å§?
Where is your car park?
¢. ·«√å ¥‘¥ ¬Ÿ æ“√å§ ¬—«√姓√å?
Where did you park your car?.
§. ·«√å-  ‡±Õ– æä“√§å°‘Èß ≈äÕ∑?
Whereûs the parking lot?

152

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

9. ∂â“π—°°Õ≈åø查«à“ Õ’ø ´—¡±‘ß Õ’  ¡’ ´‘Ëß ø√Õ¡ ¡ä“¬ ·∫ä° «âÕ∑ ¥Ÿ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ¥Ÿ? (If something is
missing from my bag, what do you have to do?) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ∂ÿ ß °Õ≈å ø À“¬§ÿ ≥ μâ Õ ß∑”Õ–‰√∫â “ ß
¢. ∑à “ π®–∑” ‘Ë ß „¥°à Õ π‡ªì π Õ— π ¥— ∫ ·√°‡¡◊Ë Õ ¢ÕßÀ“¬
§. ∂â “ ¢Õß„π∂ÿ ß °Õ≈å ø À“¬∑à “ πμâ Õ ß∑”Õ¬à “ ߉√
10. ∑à“π®–μÕ∫π—°°Õ≈åøÕ¬à“߉√ À“°π—°°Õ≈åø∂“¡∑à“π‡™àπ„π¢âÕ 9
°. ‚¥âπ∑å «Õ√å√’Ë ‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ‡√ä æÕ𠑇∫‘È≈
Donût worry I am very responsible.
¢. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ √’æÕ√å∑ ∑Ÿ ‡±Õ– ‚æ≈‘ 
I have to report to the police.
§. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ √’æÕ√å∑ ∑Ÿ ¡“¬ ·§ä¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å
I have to report to my caddie master.

æπ—°ß“π

153

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ‡™Á§∂ÿß°Õ≈åø
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

 «— ¥’§à– ¡ä“¬ ‡π¡ Õ’   ¡»√’ ‰Õ«‘≈ ∫’ ¬—«√å ·§ä¥¥’È
Swatdi ka. My name is Somsri. Iûll be your caddie.
 «— ¥’§à– ¥‘©—π™◊ËÕ ¡»√’‡ªì𷧥¥’È¢Õß𓬧à–
 ¡»√’ ‰√∑å ‡≈‘ø≈’Ë ‡π¡
Som-sri right Lovely name.
 ¡-»√’ ‡ À√Õ™◊Ë Õ ‡æ√“–¥’
·∏âß∑å°‘È« ‡¡¬å ‰Õ ‡™Á§ ‡±Õ–§≈—Í∫ å Õ‘π ¬—«√å ·∫ä° ‡øî√å ∑å?
Thank you. May I check the clubs in your bag first?
¢Õ∫§ÿ≥§à– ¢ÕÕπÿ≠“쥑©—π‡™Á§‰¡â°Õ≈åø„π∂ÿß°àÕππ–§–
‡¬  ‚° Õ–‡Œ¥
Yes. Go ahead.
¥’ ‡™Á§‰¥â‡≈¬

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ´àÕ¡√Õ¬®“°À—«‰¡âÀ√◊Õ√Õ߇∑â“
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

‡´àÕ√å ‰Õ ·Œø ´—¡ ·´π¥å «‘± ¡’ ∑Ÿ øî°´å ‡±Õ– ‡∑√ ‡´  ·Õπ¥å ‰¥«äÕ∑ å
Sir, I have some sand with me to fix the traces and divots.
𓬧– ¥‘©—π¡’∑√“¬ ”À√—∫´àÕ¡√Õ¬μà“ßÊ ®“°À—«‰¡âÀ≈—ßμ’π–§–
‚Õ °Ÿä¥ ·∏âß§å °‘È«
Oh good. Thank you.
¥’

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : μâÕß«“ß∂ÿß°Õ≈åø„°≈â°√’π‰¡à„™à∫π°√’π
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

«“¬ ‚¥âπ∑å ¬Ÿ æÿä∑ ‡±Õ– ·∫° ·±√å?
Why donût you put the bag there?.
∑”‰¡‰¡à « “ß∂ÿ ß °Õ≈å ø ∑’Ë π—Ë π
Õ‘Í∑ ‡¡¬å ∫’ Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å ÕÕø Õ𓇱àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å  ‰≈
It may be in the way of another playerûs lie.
‡°√ß«à “ ®–¢«“ß∑“߇≈à π §πÕ◊Ë π §à –

æπ—°ß“π

154

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

 π“¡°Õ≈åø

¬ŸÕ“√å ‰√â∑å
Youûre right.
®√‘ ß π–
‰Õ-≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä° ‡Œ’¬ ‡π’¬√å ‡±Õ– °√’π
Iûll place the bag here, near the green.
¥‘©—π®–«“ß∂ÿß∑’Ëπ’Ëπ–§– „°≈âÊ °√’π

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : Õ∏‘∫“¬«à“‰ª®à“¬‡ß‘π„Àâπ—°°Õ≈åø‰¡à‰¥â
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

¡“≈’ ·§π ¬Ÿ ‚° ∑Ÿ ‡±Õ– ‡§ä“πå‡μâÕ√å ·Õπ¥å ‡æ øÕ√å ¡’?
Malee, can you go to the counter and pay for me?
¡“≈’ ™à « ¬‰ª∑’Ë ‡ §“‡μÕ√å · ≈â « ®à “ ¬‡ß‘ π „Àâ º ¡∑’
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ‡æ¬å Õ‘∑ ¬—«√凴â≈øá ‡´àÕ√å ‰Õ-¡ πâÕμ Õ—≈≈“«¥÷ ∑Ÿ ¥Ÿ ‚´
Iûm afraid you have to pay it yourself, sir. Iûm not allowed to do so.
¥‘©—π‡°√ß«à“®–∑”‰¡à‰¥â º‘¥√–‡∫’¬∫§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 5 : ®–Ω“°∂ÿßÀ√◊Õ®–𔉪‡°Á∫∑’Ë√∂
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ¡’ ∑Ÿ ‡∑§ ·§√å ÕÕø ‡±Õ– ·∫ä§ ·Õπ¥å ‡«Á∑ øÕ√å ¬Ÿ ‡´àÕ√å?
Do you want me to take care of the bag and wait for you, sir?
π“¬μâ Õ ß°“√„Àâ ¥‘ ©— π ¥Ÿ · ≈∂ÿ ß °Õ≈å ø ·≈–√Õ𓬉À¡§–
‚π ·±ä  ‚Õ‡§ ‰Õ-¡ ®Õ¬π‘Ëß Õ– °√ÿäª ·Õπ¥å ‰Õ ‡¡¬å ∫’ ‡«√’Ë ‡≈∑
No, thatûs OK. Iûm joining a group and I may be very late.
‰¡àμâÕߥ’°«à“ º¡®–‰ª√à«¡°ä«π Õ“®®–¥÷°
·™≈ ‰Õ Õ“ °å ¬—«√å ‰¥√âø‡«Õ√å ∑Ÿ§—¡ ·Õπ¥å ‡∑§ ‡±Õ– ·∫ä° ∑Ÿ ‡±Õ–§“√å ?
Shall I ask your driver to come and take the bag to the car?
¥‘ ©— π μ“¡À“§π¢— ∫ √∂·≈â « π”∂ÿ ß °Õ≈å ø ‰ª‡°Á ∫ „π√∂°à Õ π¥’ ¡—Í ¬ §–
Õ◊¡ ‡≈Á∑ ´’
Umm. Let see.
‡Õ ‡Õ“‰ß¥’
ÕÕ√å ≈’ø Õ‘Í∑ Õ‘π ‡±Õ–  ‚μ√å √Ÿ¡ ?
Or leave it in the store room?
À√◊ Õ ®–Ω“°‰«â ∑’Ë Àâ Õ ß‡°Á ∫ ¥’ §à –

æπ—°ß“π

155

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 6 : ‡™Á§∂ÿß°Õ≈åø°àÕππ”¢÷Èπ√∂
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‚´ «âÕ∑ Õ’  ¬—«√å ‰≈‡´àπ ‡æ≈ä∑ π—¡‡∫âÕ√å?
So what is your license plate number?
√∂𓬇≈¢∑–‡∫’ ¬ πÕ–‰√§à –
«—π ∑Ÿ ±√’ ‚ø√å ‡™ä§ ‡±Õ–§≈—∫ å Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä§ ∫’‚ø√å æÿ∑∑‘Ëß Õ‘∑ Õ‘π∑Ÿ ‡±Õ–§“√å
1234. Check the clubs in the bag before putting it into the car.
1234 Õ¬à“≈◊¡μ√«®π—∫®”π«π‰¡â„Àâ∂Ÿ°μâÕß°àÕπ‡°Á∫„ à√∂π–
‡¬  ‡´àÕ√å
Yes sir.
§à –
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
Here you are.
π’Ë ”À√—∫‡∏Õ (‰¡à‡Õଧ”«à“∑‘ª)
·∏âß§å °‘È« ‡´äÕ√å ‡ÕÁπ®Õ¬ ¬—«√å ¥‘Íπ‡πàÕ√å ‚Œª ∑Ÿ ‡ ‘√åø ¬Ÿ Õ–‡°π
Thank you, sir. Enjoy your dinner. Hope to serve you again.
¢Õ∫§ÿ≥§à–𓬠¢Õ„Àâπ“¬∑“πÕ“À“√Õ√àÕ¬ ¥‘©—π‰¥â√—∫„™âπ“¬Õ’°π–§–

∫∑ π∑π“∑’Ë 7 : ·®âß·§¥¥’È¡“ ‡μÕ√å
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

Õ’ø ´—¡±‘ß Õ’  ¡’ ´‘Ëß ø√Õ¡ ¡ä“¬ ·∫ä° «âÕ∑ ™Ÿ≈¥å «’ ¥Ÿ?
If something is missing from my bag, what should we do?
∂Ⓡ°‘¥¡’¢ÕßÀ“¬ μâÕß∑”Õ–‰√∫â“ß
‰Õ ·Œø ∑Ÿ √’æÕ√å∑ Õ‘∑ ∑Ÿ ¡“¬ ·§ä¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å ‡´àÕ√å
I have to report it to my caddie master, sir.
μâ Õ ß·®â ß ·§¥¥’È ¡ “ ‡μÕ√å §à –

æπ—°ß“π

156

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
§≈— ∫
·∫ä °
‡±Õ–§≈—∫ å Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä§
‡™Á §
‡™Á§ ‡±Õ–§≈—∫  Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä°
‡∑â √  ‡´ 
∑Ÿ øî° å ‡∑â√ ‡´ 
‰¥«äÕ∑
∑Ÿ øî°´å ‰¥«äÕ∑ å
øî° å ‡∑â√ ‡´  «‘± ·´π¥å
øî°´å ‰¥«äÕ∑ å «‘± ·´π¥å
≈’ø«‘Ëß ‡±Õ– Œ—´´“√å¥
‡√ä   æÕπ ‘ ∫‘ ≈‘ μ’È
æÿä∑ ‡±Õ– ·∫ä§
Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å
Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å  ‰≈
πäÕμ Õ—≈≈“«¥å
πäÕμ Õ—≈≈“«¥÷ ∑Ÿ ¥Ÿ ‚´
‡«∑ øÕ√å ¬Ÿ
®Õ¬ ‡±Õ– °√ÿäª
Õä“ °å ‡±Õ– ‰¥√äø‡«àÕ√å
‡≈Á∑ ´’
 ‚μ√å √Ÿ¡
‰≈‡´àπ ‡æ≈∑
‰≈‡´àπ ‡æ≈∑ π—¡‡∫âÕ√å
‡Õπ®Õ¬ ¬—«√å ¥‘π‡πâÕ√å
‚Œª ∑Ÿ ‡ ‘√åø ¬Ÿ Õ–‡°π
·§ä¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å
√’æÕ√å∑ Õ‘∑ ∑Ÿ ‡±Õ– ·§ä¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å
‚° Õ–‡Œ¥

Club
‰¡â°Õ≈åø
Bag
∂ÿ ß
The clubs in the bag
‰¡â „ π∂ÿ ß
Check
‡™Á§ / μ√«® Õ∫
Check the clubs in the bag. ‡™Á § ‰¡â „ π∂ÿ ß
Traces
√Õ¬
To fix traces
´à Õ ¡√Õ¬
Divot
√Õ¬‡ªì π À≈ÿ ¡
To fix divots
´à Õ ¡√Õ¬
Fix traces with sand.
´àÕ¡√Õ¬¥â«¬∑√“¬
Fix divots with sand.
´àÕ¡√Õ¬¥â«¬∑√“¬
Leaving the hazard
ÕÕ°®“°Õÿ ª  √√§
Responsibility
§«“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
Put the bag
«“ß∂ÿ ß
In the way
¢«“ß∑“ß
Other playersûs lie
·π«‡≈à π ºŸâ Õ◊Ë π
Not allowed
‰¡à ‰ ¥â √— ∫ Õπÿ ≠ “μ
Not allowed to do so
∑”‰¡à ‰ ¥â º‘ ¥ √–‡∫’ ¬ ∫
Wait for you.
√Õ∑à “ π
Join the group..
√à « ¡°ä « π
Ask the driver.
∂“¡§π√∂
Let see.
‡Õ“‰ß¥’ / ¥Ÿ°àÕπ
Strore room
ÀâÕ߇°Á∫∂ÿß°Õ≈åø
License plate
·ºà π ∑–‡∫’ ¬ π
License plate number
À¡“¬‡≈¢∑–‡∫’ ¬ π
Enjoy your dinner.
„Àâ ∑ “πÕ“À“√Õ√à Õ ¬
Hope to serve you again.
§ß‰¥â √— ∫ „™â Õ’ °
Caddie master
·§¥¥’È ¡ “ ‡μÕ√å
Report it to the caddie master.√“¬ß“𷧥¥’È ¡ “ ‡μÕ√å
Go ahead.
®—¥°“√‰ª‡≈¬

æπ—°ß“π

157

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õß»—æ∑å·≈– ”π«π¢Õß·§¥¥’È∑’ˉ¥â¬‘π
°.

§≈—∫
‡∑â√ 
‰¥«âÕ∑
·∫ä°
·´π¥å

Club
Trace
Divot
Bag
Sand

¢.

‡√ä æäÕπ ‘∫‘≈‘μ’È
Œ—´´“√å¥
‡æ≈䇬àÕ√å  ‰≈
Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å
«‘± ·´π¥å

Responsibility
Hazard
Playerûs lie
In the way
With sand

§.

øî°´å ‡∑â√ ‡´ 
øî°´å ‰¥«âÕ∑ å
®Õ¬ ‡±Õ– °√ÿäª
Õ“ °å ‡±Õ– ‰¥√â懫àÕ√å
‡«∑ øÕ√å ¬Ÿ

Fix traces.
Fix divots.
Join the group.
Ask the driver.
Wait for you.

ß.

∑Ÿ ¥Ÿ ‚´
‰≈‡´àπ ‡æ≈∑
·§¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å
π—¡‡∫Õ√å
πäÕ∑ Õ—≈≈“«¥÷

To do so
License plate
Caddie master
Number
Not allowed.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õߧ«“¡À¡“¬»—æ∑å ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
‡≈Á∑ ´’
¬—«√å ∑‘ª
‡≈‘ø≈’Ë ‡π¡
≈’ø«‘Ëß ‡±Õ– Œ—´´“√å¥
‚° Õ–‡Œ¥

Let see.
Your tip
Lovely name
Leaving the hazard
Go ahead.

æπ—°ß“π

158

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
·π«ºŸâ‡≈àπ
¢«“ß∑“ß
´àÕ¡√Õ¬À≈ÿ¡
´àÕ¡√Õ¬

¢.

®–√Õ§ÿ≥
√«¡°ä«π
∂“¡§π¢—∫
·®âßÀ—«Àπâ“·§¥¥’È

§.

¢Õ„Àâ∑“πÕ“À“√Õ√àÕ¬
¢Õ„Àâ πÿ°°—∫°ä«π
À«—ß«à“®–‰¥â¡“√—∫„™âÕ’°

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 7 ·≈– ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 6 : º÷°∫∑ π∑π“μàÕ‰ªπ’È π”»—æ∑å,  ”π«π∑’Ë„Àâ·∑π§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
1. §”»— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ
‡Œ¥‚§ä ø ‡«à Õ √å  
·Œâ ∑  
∑“« å
Õ— ¡ ‡∫√ä ≈ ≈à “  å
°Õ≈åø ∫Õ≈ å
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

head covers
hats
towels
umbrellas
golf balls

∂ÿߧ≈ÿ¡À—«‰¡â
À¡«°
ºâ “ ¢πÀπŸ
√à ¡
≈Ÿ ° °Õ≈å ø

·±√å Õ“√å ±√’ ·æ√å  ÕÕø °≈—ø å Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä§
There are 3 pairs of gloves in the bag.
¡’∂ÿß¡◊Õ 3§Ÿà „π∂ÿß
·±ä∑-  §Õ‡√ä°∑å
Thatûs correct.
∂Ÿ ° μâ Õ ß§√— ∫

æπ—°ß“π

159

 π“¡°Õ≈åø

2. »— æ ∑å ∑’Ë „ Àâ
·∫Á °
§≈— ∫  å
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

bag
clubs

∂ÿ ß
‰¡â°Õ≈åø

‚¥âπ∑å ≈’æø ‡±Õ– §“√å∑ Õ—π·Õä∑‡∑𥑥
Donût leave the cart unattended.
Õ¬à “ ß∑‘È ß§“√å ∑‰«â ‚ ¥¬‰¡à ¡’ § π¥Ÿ · ≈
‰Õ ‚«âπ∑å Õ‘Í∑ Õ’  ¡“¬ ‡√ æäÕπ ‘∫‘≈‘∑’Ë
I wonût. It is my responsibility.
‰¡à∑”‡™àππ—Èπ·πà§à– ‡ªì𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õߥ‘©—π

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ° π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. ∂“¡π—°°Õ≈åø«à“®–‡°Á∫∂ÿß°Õ≈åø„π√∂‡≈¬À√◊Õ‰¡à À√◊Õ®–„À⥟·≈®π°«à“®–∑“πÕ“À“√‡ √Á®
¢. „À⧔√—∫√Õß°—∫π—°°Õ≈åø«à“ ®–‰¡à∑‘Èß ‘ËߢÕßμà“ßÊ ‡™àπ ∂ÿß°Õ≈åø ‰¡â°Õ≈åøμà“ßÊ ‰«â ‚¥¬‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈
§. μ√«®π— ∫ ‰¡â ° Õ≈å ø ·≈– ‘Ë ß ¢Õ߇¡◊Ë Õ π— ° °Õ≈å ø ¡“∂÷ ß
ß. μ√«®π— ∫ ‰¡â ° Õ≈å ø ·≈– ‘Ë ß ¢Õ߇¡◊Ë Õ π— ° °Õ≈å ø ®–°≈— ∫

æπ—°ß“π

160

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1.  ”π«π ‚° Õ–‡Œ¥ (go ahead) ‡ªìπ ”π«π∑’Ë查‚¥¬‰¡à‡°’ˬ«°—∫ ‰ª... ·μàÀ¡“¬∂÷ß∂â“®–∑”Õ–‰√
°Á∑”‰ª‰¥â‡≈¬ ‡™àπ®–‰ª‡¥‘π¥Ÿ«à“√∂®Õ¥∑’Ë„¥ ·≈–π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ ‚° Õ–‡Œ¥ (go ahead) °Á§◊Õ
‰ª‡¥‘ π ¥Ÿ ‰ ¥â · ≈â « ∂â “ ∂“¡π— ° °Õ≈å ø «à “ ®–‡°Á ∫ ‰¡â ° Õ≈å ø ‰¥â ‡ ≈¬À√◊ Õ ‰¡à ·≈–π— ° °Õ≈å ø «à “ ‚° Õ–‡Œ¥
(go ahead) °ÁÀ¡“¬∂÷߇°Á∫‰¥â‡≈¬
2.  ”π«π∑’Ë«à“ ‚¥âπ∑å ≈’Èø... Õ—π·Õä∑‡∑𥑥 (Donût leave.. unattended) À¡“¬∂÷߇μ◊Õπ«à“Õ¬à“∑‘Èß ‘Ëß
„¥‰«â‚¥¬‰¡à¡’§π¥Ÿ·≈ ‡ªìπ ”π«π∑’Ë„™â‡μ◊Õπ°—∫‡√◊ËÕßμà“ßʉ¥â‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡™àπ ‚¥âπ∑å ≈’Èø Õ– ™“¬≈¥å
Õ—π·ÕÁ∑‡∑𥑥 Donût leave a child unattended. Õ¬à“∑‘È߇¥Á°‰«â‚¥¬‰¡à¡’§π¥Ÿ·≈
3. ·§¥¥’ÈμâÕߥŸ·≈√—∫º‘¥™Õ∫∂ÿß°Õ≈åøμ—Èß·μà‡√‘Ë¡μâπ®π°√–∑—Ëß ∂ÿß°Õ≈åø®–𔉪‡°Á∫¢÷Èπ√∂ ¥—ßπ—È𷧥¥’È
®÷ߧ«√μ√«®π—∫  ‘ËߢÕß„π∂ÿß„Àâ≈–‡Õ’¬¥‡«≈“®–𔇰Á∫¢÷Èπ√∂°Áμ√«®π—∫Õ’°§√—Èß
4. °“√„Àâ∑‘ª (tip) π—Èπ ºŸâ„Àâ¡—°®–‰¡à‡Õଧ”«à“ ç∑‘ªé ·μà¡—°®–查«à“ çπ’Ë (∑‘ª)π– ‡Œ’¬√å Õ‘∑‘  Here it is.
À√◊Õ ‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õã“√å Here you are.é ‡∑à“°—∫∫Õ°«à“ π’Ë ”À√—∫‡∏Õπ– „π∑”πÕ߇¥’¬«°—π ºŸâ√—∫®–查
·§à¢Õ∫§ÿ≥ ·∏âß°‘È« Thank you. ‚¥¬‰¡àμâÕß∫Õ°«à“ ¢Õ∫§ÿ≥ ”À√—∫∑‘ª§à–
 ”π«π∑’Ë „ ™â „ π°“√„Àâ ∑‘ ª
‡Œ’¬√å Õ‘∑‘ 
Here it is.
‡Œ’¬√å À¬Ÿà Õã“√å
Here you are.
‡Œ’¬√å À¬Ÿà ‚°ã
Here you go.
°“√μÕ∫√—∫ À√◊Õ¢Õ∫§ÿ≥
·∏â ß °‘È «
Thank you.
·∏â ß  å
Thanks.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

161

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∫Õ°π— ° °Õ≈å ø «à “ ‡™Á § ‰¡â „ π∂ÿ ß °Õ≈å ø ·≈â «
°. ‡´äÕ√å ‰Õ ·Œø ‡™Á§ ÕäÕ≈ ‡±Õ–§≈—∫ å Õ‘π ‡±Õ– ·∫ä°
Sir, I have checked all the clubs in the bag.
¢. ‡´äÕ√å ‰Õ «‘≈ ·Œø ∑Ÿ ‡™Á§ ‡±Õ– ·∫ä°
Sir, I will have to check the bag.
§. æ≈’Í  ‡™Á§ ‡±Õ– ·∫ä° ¬—«√凴â≈øá ‡´äÕ√å
Please check the bag yourself, sir.
2. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“®–™à«¬´àÕ¡√Õ¬μà“ßÊ Õ—π‡°‘¥®“°À—«‰¡â·≈–√Õ߇∑â“°àÕπ®–ÕÕ°®“°Õÿª √√§
°. ‰Õ«ÿä¥ ‰≈â§å ∑Ÿ √’¡ä“¬¥å ¬Ÿ ·±ä∑ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ øî° å ‡±Õ– ‡∑√ä ‡´  ¬—«√凴â≈øá
Iûd like to remind you that you have to fix the traces yourself.
¢. ‰Õ«‘≈ øî° å ‡±Õ– ‡∑â√ ‡´  ø√Õ¡ «Ÿä¥ å ·Õπ¥å ™Ÿ å ∫’‚ø√å ≈’ø«‘Ëß ‡±Õ– Œ—´´ä“√å¥
Iûll fix the traces from woods and shoes before leaving the hazard.
§. ‡∑â√ ‡´  Õ“√å ∑Ÿ ∫’ øî° å ∫’‚ø√å ‡°äμμ‘Èß Õ‘π∑Ÿ ‡±Õ– Œ—´´“√å¥
Traces are to be fixed before getting into the hazard.
3. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“∑à“π®–μâÕß«“ß∂ÿß°Õ≈åø‰«â„°≈âÊ °√’π ®–π”‡¢â“‰ª„π°√’π‰¡à‰¥â‡æ√“–®–¢«“ß∑“ß
π— ° °Õ≈å ø Õ◊Ë π
°. ‰Õ«‘≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä§ ÕÕπ ‡±Õ– °√’π øÕ√å ¬—«√å§Õ·π«’͇π’¬π´å
Iûll place the bag on the green for your convenience.
¢. ‰Õ«‘≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä° ‡π’¬√å ‡±Õ– °√’π ∫’§Õä   ‰Õ ‚¥âπ∑å «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‡μäª ÕÕπ ‡±Õ– °√’π
Iûll place the bag near the green because I donût want to step on the green.
§. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ‡±Õ– ·∫ä° ‡¡¬å ∫’ Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å ÕÕø Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å 
‚´ ‰Õ«‘≈ ≈’ø Õ‘∑ ‡π’¬ ‡±Õ– °√’π
Iûm afraid the bag may be in the way of other players so Iûll leave it near the green.
4. ®–‡μ◊Õππ—°°Õ≈åø „Àâ™≈Õ°“√μ’≈Ÿ°§«√查լà“߉√
°. ∫’ ·§√åøŸ≈
Be careful.
¢. §Õ≈‚Œ≈¥÷
Call hold.
§. «â Õ ™‡Õâ “ ∑å
Watch out

162

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ∑à“π∂◊Õ‡ß‘π‰ª®à“¬„Àâ‰¡à‰¥â π—°°Õ≈åøμâÕß®à“¬‡ß‘π¥â«¬μπ‡Õß
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§ä“πå‡μâÕ√å ¬—«√凴‘È≈øá ‡´àÕ√å
Iûm afraid you have to pay at the counter yourself, sir.
¢. ´äÕ√å√’Ë ‰Õ§â“π ·Õ䧇´äª∑å ·Õπ’Ë ∑‘ª ø√Õ¡ ¬Ÿ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§â“πå‡μâÕ√å
Sorry. I canût accept any tip from you. You have to pay at the counter.
§. ¥Ÿ πäÕ∑ ‡æ ¡’ æ≈’  ‡æ ·Õä∑ ‡±Õ– ‡§ä“πå‡μâÕ√å
Do not pay me please. Pay at the counter.
6. ∂“¡π—°°Õ≈åø«à“®–„Àâ∑à“π¥Ÿ·≈∂ÿß°Õ≈åø√–À«à“ßπ—°°Õ≈åø√—∫ª√–∑“πÕ“À“√À√◊Õ‰¡à ®–查լà“߉√
°. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ¡’ ∑Ÿ ‡∑§ ·§√å ÕÕø ¬—«√å ·∫ä° «“¬≈å ·Œø«‘Ëß ¥‘π‡πâÕ√å
Do you want me to take care of your bag while having dinner?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ π’Í¥ ´—¡«—π ∑Ÿ ‡∑§ ·§√å ÕÕø ¬—«√å ·∫ä° ? ‰Õ ·§π ¥Ÿ Õ‘∑ ‡´àÕ√å
Do you need someone to take care of your bag? I can do it, sir.
§. ‰Õ ‚¥âπ∑å ·Œø ∑Ÿ ≈’ø πä“« ‰Õ ·§π «âÕ™ ¬—«√å ·∫ä° ‡Õäπ®Õ¬ ¬—«√å ¥‘Íπ‡πàÕ√å
I donût have to leave now. I can watch your bag. Enjoy your dinner.
7. ∂“¡π— ° °Õ≈å ø «à “ ®–„Àâ ‡ °Á ∫ ∂ÿ ß °Õ≈å ø „πÀâ Õ ß‡°Á ∫ √— ° …“À√◊ Õ ®–μ‘ ¥ μà Õ §π√∂𔉪‡°Á ∫
°. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ≈’ø ‡±Õ– ·∫ä° Õ‘π ‡±Õ–  ‚μ√å √Ÿ¡ ÕÕ√å ≈’ø Õ‘∑ «‘± ¬—«√å ‰¥√âø‡«Õ√å?
Do you want to leave the bag in the store room or leave it with your driver?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ¬—«√å ‰¥√âø‡«Õ√å ∑Ÿ§—¡ ·Õπ¥å ‡∑§ ‡±Õ– ·∫ä§ πä“«?
Do you want your driver to come and take the bag now?
§. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ≈’ø Õ‘∑ ·Õä∑ ‡±Õ–§≈—∫ ‡Œä“ å ÕÕ√å æÿä∑ Õ‘∑ Õ‘π Õ–§“√å?
Do you want to leave it at the club house or put it in a car?
8. ∂“¡π—°°Õ≈åø«à“ √∂®Õ¥∑’ˉÀπ
°. ·«√å Õ’  ¬—«√姓√å æ“√å§ ·Õπ¥å ‡±Õ–§“√å π—¡‡∫âÕ√å?
Where is your car park?
¢. ·«√å ¥‘¥ ¬Ÿ æ“√å§ ¬—«√姓√å?
Where did you park your car?
§. ·«√å-  ‡±Õ– æä“√§å°‘Èß ≈äÕ∑?
Whereûs the parking lot?

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

163

9. ∂â“π—°°Õ≈åø查«à“ Õ’ø ´—¡±‘ß Õ’  ¡’ ´‘Ëß ø√Õ¡ ¡ä“¬ ·∫ä° «âÕ∑ ¥Ÿ ¬Ÿ ·Œø ∑Ÿ ¥Ÿ ? (If something
is missing from my bag, what do you have to do?) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ∂ÿ ß °Õ≈å ø À“¬§ÿ ≥ μâ Õ ß∑”Õ–‰√∫â “ ß
¢. ∑à “ π®–∑” ‘Ë ß „¥°à Õ π‡ªì π Õ— π ¥— ∫ ·√°‡¡◊Ë Õ ¢ÕßÀ“¬
§. ∂â “ ¢Õß„π∂ÿ ß °Õ≈å ø À“¬∑à “ πμâ Õ ß∑”Õ¬à “ ߉√
10. ∑à“π®–μÕ∫π—°°Õ≈åøÕ¬à“߉√ À“°π—°°Õ≈åø∂“¡∑à“π‡™àπ„π¢âÕ 9
°. ‚¥âπ∑å «Õ√å√’Ë ‰Õ ·Õ¡ ‡«√’Ë ‡√ä æÕ𠑇∫‘È≈
Donût worry I am very responsible.
¢. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ √’æÕ√å∑ ∑Ÿ ‡±Õ– ‚æ≈‘ 
I have to report to the police.
§. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ √’æÕ√å∑ ∑Ÿ ¡“¬ ·§ä¥¥’È ¡ä“ ‡μâÕ√å
I have to report to my caddie master.

æπ—°ß“π

164

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 15
ªØ‘ ∫— μ‘ μ “¡§”¢Õ
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“§ÿä¥ ¬Ÿ æ‘Í° Õ—æ 9 ‰Õ√åÕÕπ(Could you pick up 9 iron) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ™à«¬ à߉¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å 9 „ÀâÀπàÕ¬
¢. ™à«¬À¬‘∫‰¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å...„Àâ¥â«¬
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
2. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ ‰Õ «Ÿä¥ ‰≈â§å ‡±Õ– æ—μ‡μÕ√å (Iûd like the putter.) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ™Õ∫æ— μ ‡μÕ√å Õ— π π’È ¡ “°
¢. Õ‘ ® ©“§π¡’ æ— μ ‡μÕ√å Õ— π π’È ¡ “°
§. ™à « ¬ à ß æ— μ ‡μÕ√å „ À⠥⠫ ¬
3. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ æ≈‘È  °‘Íø ¡’ Õ– æ—μ‡μÕ√å (Please give me a putter.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ‰Õ «âÕπ∑å Õ– æ—μ‡μÕ√å
I want a putter.
¢. ‡¡ ‰Õ ·Œæ Õ– æ—μ‡μÕ√å?
May I have a putter?
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
4. ‡¡◊Ë Õ  à ß  ‘Ë ß ¢Õß∑’Ë π— ° °Õ≈å ø μâ Õ ß°“√§«√æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
¢. ¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. ·±ß§å å Õ– ≈äÕ∑
Thanks a lot.
5.  ”π«π‡Œ’¬√嬟Փ√å (Here you are.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ¬Ÿ Õ“√å ‡Œ’¬√å
You are here.
Õ¬Ÿà π’Ë ‡ Õß

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

¢. ‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë § √— ∫
§. ‡«√’Ë ·°≈⥠∑Ÿ ´’ ¬Ÿ
Very glad to see you.
¥’ „ ®∑’Ë æ ∫∑à “ π
6. ‡¡◊ËÕ°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥·≈â« ®“°π—Èπ§«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ‡πø‡«Õ√å ¡“¬¥å
Never mind.
¢. ¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. ¬Ÿ Õ“√å ‚´§“¬¥å
Youûre so kind.

165

æπ—°ß“π

166

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ¢Õ„Àâ à߉¡â‡∫Õ√åμà“ßÊ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

§ÿä¥ ¬Ÿ °‘Íø ¡’ ‡±Õ– ‚ø√å ‰Õ√åÕÕπ æ≈’  ?
Could you give me the four iron please?
™à«¬ à߇À≈Á°‡∫Õ√å 4 ¥â«¬
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë §à –
·±ß§å  å
Thanks.
¢Õ∫§ÿ ≥
¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Youûre welcome.
‰¡à‡ªìπ‰√ (¥â«¬§«“¡¬‘π¥’)

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : π’褈ТÕß∑’ËμâÕß°“√
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡¡ ‰Õ ·Œæ ‡±Õ– ‡´‡«àπ ‰Õ√åÕâÕπ æ≈’È 
May I have the seven iron, please?
™à « ¬À¬‘ ∫ ‡À≈Á ° ‡∫Õ√å ‡ ®Á ¥ „À⠥⠫ ¬
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È  ‡´àÕ√å
Here it is, sir.
π’褈Рπ“¬
·±ß§å  å
Thanks.
¢Õ∫§ÿ ≥
¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ
My pleasure.
‰¡à‡ªìπ‰√§à– ¥â«¬§«“¡¬‘π¥’

æπ—°ß“π

167

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ¢Õß∑’ËμâÕß°“√
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡±Õ– æ—μ‡∑àÕ√å æ≈’ 
The putter, please.
™à « ¬ à ß æ— μ ‡μÕ√å
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å ‡´àÕ√å
Here you are sir.
π’Ë §à – ¢Õß∑’Ë μâ Õ ß°“√

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : ‰¡à‡ªìπ‰√
·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‡Œ’¬√å-  ¬—«√å ‡Õâ∑ ‰ÕÕäÕπ ‡´àÕ√å
Hereûs your eight iron, sir.
π’Ë§à–‡À≈Á° 8
·∏ߧå å Õ– ≈äÕμ
Thanks a lot.
¢Õ∫„®¡“°
¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ
My pleasure.
‰¡à‡ªìπ‰√ ¬‘π¥’§à–

æπ—°ß“π

168

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
§ÿ¥ ¬Ÿ
‰Õ-¥ ‰≈â§å
‡¡¬å ‰Õ ·Œø
°’Èø ¡’
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
‡Œ’¬√å Õ’ 
·±ß§å  å
·±ß§å °‘È«
·±ß§å å Õ– ≈âÕμ
·±ß§å °‘È« ‡«√’Ë ¡—™
·±ß§å °‘È« ‚´ ¡—™
·±ä∑-  ÕÕ≈ ‰√∑å
¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ
¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Õ‘∑Õ‘  ¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ

Could you...
Iûd like...
May I have...
Give me...
Here it is
Here you are.
Here is...
Thanks
Thank you
Thanks a lot
Thank you very much
Thank you so much
Thatûs all right
My pleasure
Youûre welcome
Itûs my pleasure.

™à«¬ àß...
Õ¬“°‰¥â...
¢Õ...
 àß...
π’Ë §à –
π’Ë §à –
π’Ë §à –
¢Õ∫§ÿ ≥
¢Õ∫§ÿ ≥
¢Õ∫§ÿ ≥
¢Õ∫§ÿ ≥
¢Õ∫§ÿ ≥
‰¡à‡ªìπ‰√
‰¡à‡ªìπ‰√ ¬‘π¥’
‰¡à‡ªìπ‰√ ¬‘π¥’
‰¡à‡ªìπ‰√ ¬‘π¥’

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π¢Õß·§¥¥’È∑’ˉ¥â¬‘π
°.

‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
‡Œ’¬√å Õ’ 

Here it is.
Here you are.
Here is...

¢.

·±ä∑-  ÕäÕ≈ ‰√∑å
¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ√å
¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Õ‘∑-  ¡“¬ ‡æ≈♇™àÕ√å

Thatûs all right.
My pleasure.
Youûre welcome.
Itûs my pleasure.

æπ—°ß“π

169

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫¢Õß»—æ∑å  ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

§ÿ¥ ¬Ÿ
‰Õ-¥ ‰≈â§å
‡¡ ‰Õ ·Œø
°’ø ¡’

Could you... ?
Iûd like...
May I have...?
Give me...

¢.

·∏äߧå å
·∏äß§å °‘È«
·∏äß§å °‘È« ‡«√’Ë ¡—™
·∏äß§å °‘È« ‚´ ¡—™

Thanks
Thank you
Thank you very much
Thank you so much

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

π’褈ТÕß
‰¡à‡ªìπ‰√
¢Õ∫§ÿ≥
™à«¬ àß
 àß

¢.

¢Õ∫§ÿ≥¡“°
¢Õ...
π’˧à–
‰¡à‡ªìπ‰√
Õ¬“°‰¥â

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 4  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμà“ßÊ
™à « ¬ à ß  ‘Ë ß ¢Õßμà “ ßÊ
§ÿ¥ ¬Ÿ
‰Õ-¥ ‰≈â§å
‡¡ ‰Õ ·Œø
°‘Íø ¡’
‰Õ «âÕπ∑å
æ≈’  °’ø ¡’

Could you...
Iûd like...
May I have...
Give me...
I want...
Please give me...

æπ—°ß“π

170

 π“¡°Õ≈åø

·Œø ¬Ÿ °äÕμ
¥Ÿ ¬Ÿ ·Œø
∫√‘ß ¡’
«Ÿâ¥ ¬Ÿ ∫√‘ß ¡’

Have you got...
Do you have...
Bring me
Would you bring me...

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ°∫∑ π∑π“μàÕ‰ªπ’È
1. „™â ”π«π∑’ËΩñ°„π°‘®°√√¡∑’Ë 6 ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
π—°°Õ≈åø :
§ÿä¥ ¬Ÿ æ‘Í° Õ—æ ‡±Õ– æ—μ‡μÕ√å æ≈’È 
Could you pick up the putter, please?
™à « ¬ à ß æ— μ ‡μÕ√å „ À⠥⠫ ¬
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë § –
2. „™â»—æ∑凰’ˬ«°—∫‰¡â°Õ≈åø™π‘¥μà“ßÊ ·≈–‡∫Õ√åμà“ßÊ∑’ˇ√’¬π‰ª·≈â« ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
π—°°Õ≈åø :
°‘Íø ¡’ ‡±Õ– æ‘∑™‘Ëß ‡«â®
Give me the pitching wedge.
™à « ¬ à ß æ‘ ∑ ™‘Ë ß ‡«®„À⠥⠫ ¬
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
Here you are.
π’Ë § –
3. „™â ”π«πμà“ßÊ∑’Ë«à“ çπ’Ë¢Õß∑’ËμâÕß°“√é ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
π—°°Õ≈åø :
°‘Íø ¡’ Õ– ´‘° å æ≈’ 
Give me a six please.
 à߉¡â 6 „Àâ¥â«¬
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë §à –
4. „™â ”π«π«à“ ç¢Õ∫§ÿ≥é ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë §à –

æπ—°ß“π

171

 π“¡°Õ≈åø

π—°°Õ≈åø :

·∏ä ß §å  å
Thanks.
¢Õ∫§ÿ ≥

5. „™â ”π«π«à“ ç‰¡à‡ªìπ‰√é ·∑π à«π∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ
π—°°Õ≈åø :
°‘øÍ ¡’ Õ– ´‘° å æ≈’ 
Give me a six, please.
 à ß ‰¡â À °„À⠥⠫ ¬
·§¥¥’È :
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
Here you are.
π’Ë §à –
π—°°Õ≈åø :
·∏äß§å °‘È«
Thank you.
¢Õ∫§ÿ ≥
·§¥¥’È :
·±ä∑-  ÕÕ≈ ‰√â∑å
Thatûs all right.
‰¡à‡ªìπ‰√

°‘®°√√¡∑’Ë 8 : Ωñ° π∑π“‚¥¬‡ª≈’ˬπ ‘ËߢÕß∑’ËμâÕß°“√Ωñ°„™â»—æ∑åμà“ßÊ ∑’ˇ√’¬π‰ª·≈â« ‡™àπ
Ωñ° àߢÕß∑’ËμâÕß°“√ °≈à“« ”π«π§«∫§Ÿà°—π‰ª √«¡∑—ÈߢÕ∫§ÿ≥ ·≈–°≈à“«®∫¥â«¬ (‰¡à‡ªìπ‰√)

172

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“§ÿä¥ ¬Ÿ æ‘Í° Õ—æ 9 ‰Õ√åÕÕπ(Could you pick up 9 iron?) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ™à«¬ à߉¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å 9 „ÀâÀπàÕ¬
¢. ™à«¬À¬‘∫‰¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å...„Àâ¥â«¬
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
2. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ ‰Õ «Ÿä¥ ‰≈â§å ‡±Õ– æ—μ‡μÕ√å (Iûd like the putter.) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ™Õ∫æ— μ ‡μÕ√å Õ— π π’È ¡ “°
¢. Õ‘ ® ©“§π¡’ æ— μ ‡μÕ√å Õ— π π’È ¡ “°
§. ™à « ¬ à ß æ— μ ‡μÕ√å „ À⠥⠫ ¬
3. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ æ≈‘È  °‘Íø ¡’ Õ– æ—μ‡μÕ√å (Please give me a putter.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ‰Õ «âÕπ∑å Õ– æ—μ‡∑Õ√å
I want a putter.
¢. ‡¡ ‰Õ ·Œæ Õ– æ—μ‡∑Õ√å?
May I have a putter?
§. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
4. ‡¡◊Ë Õ  à ß  ‘Ë ß ¢Õß∑’Ë π— ° °Õ≈å ø μâ Õ ß°“√§«√æŸ ¥ «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
¢. ¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. ·±ß§å å Õ– ≈äÕ∑
Thanks a lot.
5.  ”π«π‡Œ’¬√嬟Փ√å (Here you are.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ¬Ÿ Õ“√å ‡Œ’¬√å
You are here.
Õ¬Ÿà π’Ë ‡ Õß
¢. ‡Œ’¬√å Õ‘∑ ∑‘È 
Here it is.
π’Ë § √— ∫
§. ‡«√’Ë ·°≈⥠∑Ÿ ´’ ¬Ÿ
Very glad to see you.
¥’ „ ®∑’Ë æ ∫∑à “ π

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

6. ‡¡◊ËÕ°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥·≈â« ®“°π—Èπ§«√°≈à“««à“Õ–‰√
°. ‡πø‡«Õ√å ¡“¬¥å
Never mind.
¢. ¬—«√å ‡«≈§—Ë¡
Youûre welcome.
§. ¬Ÿ Õ“√å ‚´§“¬¥å
Youûre so kind.

173

æπ—°ß“π

174

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 16
π— ¥ À¡“¬‡«≈“
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. π—°°Õ≈åø¢Õ𗥇«≈“°—∫·§¥¥’È · ¥ß«à“Õ–‰√
°. ·§â¥¥’È ·Œ  ´—¡ ‰∑¡å
Caddie has some time.
¢. ·§â¥¥’È ·Œ  ·Õπ Õ—ææâÕ¬∑‘¥ ‰∑¡å
Caddie has an appointed time.
§. ·§â¥¥’È ·Œ  ∑Ÿ ‡«â∑ øÕ√å ‡ŒÕ√å ‡∑‘√åπ
Caddie has to wait for her turn.
2. ∂â “ ·§¥¥’È ‰ ¡à «à “ ß®–μÕ∫«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ ·Õ¡ πâÕ∑ Õ‡«’¬≈–‡∫‘≈
I am not available.
¢. ‰Õ «‘≈ ·Œø Õ– ‡Œ¥‡Õ§
I will have a headache.
§. ‰Õ ·Õ¡ ‰∑â√å‡ÕÁ¥
I am tired.
3. π— ° °Õ≈å ø ∂“¡«à “ ¢— ¥ ¢â Õ ßÀ√◊ Õ ‰¡à ∂â “ ®–‡ªì π ·§¥¥’È „ Àâ «— π √ÿà ß ¢÷È π §«√μÕ∫Õ¬à “ ߉√
°. ‰≈â§å Õ– ¥√’¡ ·À¡¡
Like a dream, maûam.
¢. ‰Õ ·Õ¡ ‡«∑∑‘Ëß øÕ√å ·±ä∑
I am waiting for that.
§. ‰Õ«ÿä¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
Iûd love to.
4. °à Õ ππ— ° °Õ≈å ø ®–¢Õπ— ¥ «— π √ÿà ß ¢÷È π §«√∂“¡Õ–‰√°à Õ ππ— ¥
°. Õ“√å ¬Ÿ Õ‡«’¬≈–‡∫‘È≈ ∑Ÿ¡äÕ√å‚√â?
Are you available tomorrow?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ‡«‘√å§ ÕÕ√å ‡«â∑?
Do you want to work or wait?
§. Õ“√å ¬Ÿ ‰∑ä‡Õ⥠?
Are you tired?

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. π— ° °Õ≈å ø °”≈— ß μ°≈ßÀ“‡«≈“‡≈à π ‡™â “ «— π √ÿà ß ¢÷È π °— ∫ ·§¥¥’È ® –∂“¡·§¥¥’È «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡«Áπ ¥Ÿ ¬Ÿ ‡«‘√å§?
When do you work?
¢. Œ“« Õ‡∫â“∑å ´‘° å Õ‘π ‡±Õ– ¡äÕ√åπ‘Èß?
How about 6 in the morning?
§. Õ’  ‡±Õ– ¡âÕ√åπ‘Ëß ∑Ÿä ‡ÕâÕ√å≈’Ë?
Is the morning too early?
6. ·§¥¥’È ‰ ¡à · πà „ ®«à “ π— ¥ ‰«â ‡ «≈“„¥®–∂“¡π— ° °Õ≈å ø Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ-¡ ´äÕ√å√’Ë ‚´ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ‡æ≈ ‰√â∑å?
Iûm sorry. So you want to play right?
¢. ‡Õä° °‘È« ¡’ ∑Ÿ ¡âÕ‚√ ·Õâ∑ «âÕ∑ ‰∑â¡å ‡´àÕ√å?
Excuse me. Tomorrow at what time, sir?
§. ∑Ÿ ‡¡§ ™—«√å ∑Ÿ ¡Õ‚√à ·Õâ∑ ´‘° å ‚Õ‡§ä?
To make sure tomorrow at 6, O.K.?

175

æπ—°ß“π

176

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ·§¥¥’ȉ¡à«à“ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

«’-‡ÕÕ√å ‡æ≈¬åÕ‘Èß Õ‡°π ∑Ÿ ¡Õ√å‚√à Õ“√å ¬Ÿ ø√’È?
Weûre playing again tomorrow. Are you free?
æ√ÿàßπ’È®–‡≈àπÕ’° ‡∏Õ«à“ß√÷‡ª≈à“
‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√μ ‰Õ¡å πÁÕ∑ Õ‡«’¬≈–‡∫‘≈ ‡´àÕ√å
Iûm afraid, Iûm not available, sir.
‡°√ß«à “ ‰¡à «à “ ß§à –
·±ä∑-  ÕäÕ≈ ‰√∑å
Thatûs all right.
‰¡à‡ªìπ‰√

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : ·§¥¥’È«à“ß
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

«ÿä¥ ¬Ÿ ∫’ ¡“¬ ·§â¥¥’È ∑Ÿ¡Õ√å‚√
Would you be my caddie tomorrow?
‡ªì π ·§¥¥’È „ Àâ ‰ ¥â ¡—Í ¬ æ√ÿà ß π’È
‰Õ-¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
Iûd love to.
¥â « ¬§«“¡‡μÁ ¡ „®¬‘Ë ß §à –

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : ·§¥¥’ȉ¡à·πà„®‡√◊ËÕ߇«≈“π—¥
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

´’ ¬Ÿ ∑Ÿ¡äÕ√å‚√à
See you tomorrow.
‡®Õ°— π æ√ÿà ß π’È π –
‡Õä° §‘È«  ¡’ ‡´àÕ√å ∑Ÿ ¡Õ√å‚√à ·Õâ∑ «âÕ∑ ‰∑â¡å?
Excuse me, sir. Tomorrow at what time?
ª√–∑“π‚∑…§à– æ√ÿàßπ’ȇ«≈“Õ–‰√§–∑à“π
´‘° å Õ‘π ‡±Õ– ¡Õ√åπ‘Ëß
Six in the morning.
À°‚¡ß‡™â “

æπ—°ß“π

177

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
·Õææâ Õ ¬∑‘ ¥
·ÕææâÕ∑∑‘¥‰∑¡å
Õ‡«’ ¬ ≈–‡∫‘ ≈
πâÕ∑ Õ‡«’¬≈–‡∫‘≈
‰Õ-¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
«âÕ∑ ‰∑¡å ∑Ÿ ‡æ≈¬å
‡«π ∑Ÿ ‡æ≈¬å

Appointed
Appointed time
Available
Not available
Iûd love to.
What time to play
When to play

π— ¥
‡«≈“π— ¥
«à “ ß
‰¡à «à “ ß
‡μÁ ¡ „®
‡«≈“Õ–‰√
‡«≈“Õ–‰√

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«πμà“ßÊ∑’ˉ¥â¬‘π
°.

¢.

·ÕææâÕ¬∑‘¥
Õ—ææâÕ¬∑‘¥ ‰∑¡å
Õ–‡«’¬≈–‡∫‘≈
πâÕ∑ Õ–‡«’¬≈–‡∫‘≈
‰Õ-¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
‡«π ∑Ÿ ‡æ≈¬å
«âÕ∑ ‰∑¡å ∑Ÿ ‡æ≈¬å

Appointed
Appointed time
Available
Not available
Iûd love to
When to play
What time to play

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å  ”π«πμà“ßÊ
‡«≈“π—¥
‰¡à«à“ß
‡μÁ¡„®∑”ß“π§à–
«à“ß
‡≈àπ‡«≈“‰Àπ

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 3  ≈—∫∫∑∫“∑°—π

æπ—°ß“π

178

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 5 : º÷°ÕÕ°‡ ’¬ß»—æ∑å·≈– ”π«πμà“ßÊ
μÕ∫√— ∫
‰Õ-¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
‰Õ-¥ ∫’ ·°≈⥠∑Ÿ
ÕÕø§Õ√å  
‡´ä Õ ‡∑π≈’Ë
·±ä∑-  ‰√â∑å
μÕ∫ªØ‘ ‡  ∏
‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ πâÕ∑
ÕÕø§Õ√å  πâÕ∑
‡´âÕ‡∑π≈’Ë πâÕ∑
·±â  πâÕ∑ §Õ√å‡√â§
‰Õ ‚¥âπ∑å ∏‘Èß ‚´

Iûd love to
Iûd be glad to.
Of course
Certainly
Thatûs right.
Iûm afraid not.
Of course not.
Certainly not
Thatûs not correct.
I donût think so.

°‘®°√√¡∑’Ë 6 : Ωñ° π∑π“μÕ∫√—∫·≈–μÕ∫ªØ‘‡ ∏‚¥¬„™â ”π«π„π°‘®°√√¡∑’Ë 5  ≈—∫∫∑∫“∑°—π
π—°°Õ≈åø :
·§¥¥’È :

·§π ¬Ÿ ‡«‘√å§ ∑Ÿ¡äÕ√å‚√à
Can you work tomorrow?
‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ πâÕ∑
Iûm afraid not.

°‘®°√√¡∑’Ë 7 : Ωñ° π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È
°. ‡ªì π ·§¥¥’È «— π ®— π ∑√å ‡ ™â “ ‰¡à ‰ ¥â
¢. ‡ªì𷧥¥’È«—π՗ߧ“√∫à“¬‰¡à‰¥â ·μà‡™â“«—πæÿ∏‰¥â
§. ‡ªì π ·§¥¥’È ‰ ¥â ‡ ©æ“– ÿ ¥  — ª ¥“Àå

æπ—°ß“π

179

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. °“√μÕ∫√—∫πÕ°®“°μÕ∫ ‡¬  yes ·≈⫬—ß “¡“√∂„™â ”π«πÕ◊Ëπʉ¥âÕ’°¥â«¬§«√Ωñ°„Àâ查‰¥â§≈àÕß
2. °“√μÕ∫ªØ‘‡ ∏‡™àπ°—π ‰¡à®”‡ªìπμâÕß„™â ‚π No ‡ ¡Õ‰ª Õ“®„™â ”π«πμà“ßÊ ‰¥âμ“¡∑’ËΩñ°
3. ∫“ߧ√—Èß°“√μÕ∫¥â«¬ ‡¬  ·≈–‚π (Yes /No) °ÁÕ“®∑”„À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®º‘¥‰¥â ‡æ√“–„π¿“…“‰∑¬
Õ“®„™â∑—ÈßμÕ∫√—∫ ·≈–Õ∏‘∫“¬‡ªìπªØ‘‡ ∏‰¥â ‡™àπ
‡¬  ‰Õ ·Õ¡ πäÕ∑ ‡«√‘§§‘Ëß*
Yes, I am not working.*
∂◊Õ«à“‡ªìπª√–‚¬§¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’˺‘¥μâÕß„™â ‚π μ—Èß·μà‡√‘Ë¡·≈–Õ∏‘∫“¬‡ªìπªØ‘‡ ∏¥â«¬°—π À√◊Õ
‡¬  °ÁμâÕ߇ªìπ°“√μÕ∫√—∫∑—ÈßÀ¡¥‰¡à “¡“√∂μÕ∫‡¬  ·≈–¡’ªØ‘‡ ∏„π°“√Õ∏‘∫“¬ ¥—ßπ—Èπ‡ªìπ°“√ßà“¬∂â“®–
μÕ∫¥â«¬ ∂Ÿ°μâÕß§à– À√◊Õ·±Á∑- ‰√∑å (Thatûs right) ‡∑à“°—∫∫Õ°«à“∑’Ë∑à“π查¡“π—Èπ∂Ÿ°μâÕßÀ¡¥ ‡™àπ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‰Õ ‚¥âπ∑å ∏‘ß§å ¬Ÿ Õ“√å Õ– ‰™π’ 
I donût think you are a Chinese.
º¡‰¡à §‘ ¥ «à “ §ÿ ≥ ‡ªì π §π®’ π
·±Á   ‰√∑å
Thatûs right.
∂Ÿ°μâÕß§à– (‰¡à查«à“ *§à– ¥‘©—π‰¡à„™à§π®’𠇙àπ„π¿“…“‰∑¬)

180

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. π—°°Õ≈åø¢Õ𗥇«≈“°—∫·§¥¥’È · ¥ß«à“Õ–‰√
°. ·§â¥¥’È ·Œ  ´—¡ ‰∑¡å
Caddie has some time.
¢. ·§â¥¥’È ·Œ  ·Õπ Õ—ææâÕ¬∑‘¥ ‰∑¡å
Caddie has an appointed time.
§. ·§â¥¥’È ·Œ  ∑Ÿ ‡«â∑ øÕ√å ‡ŒÕ√å ‡∑‘√åπ
Caddie has to wait for her turn.
2. ∂â “ ·§¥¥’È ‰ ¡à «à “ ß®–μÕ∫«à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ ·Õ¡ πâÕ∑ Õ‡«’¬≈–‡∫‘≈
I am not available.
¢. ‰Õ «‘≈ ·Œø Õ– ‡Œ¥‡Õ§
I will have a headache.
§. ‰Õ ·Õ¡ ‰∑â√å‡ÕÁ¥
I am tired.
3. π— ° °Õ≈å ø ∂“¡«à “ ¢— ¥ ¢â Õ ßÀ√◊ Õ ‰¡à ∂â “ ®–‡ªì π ·§¥¥’È „ Àâ «— π √ÿà ß ¢÷È π §«√μÕ∫Õ¬à “ ߉√
°. ‰≈â§å Õ– ¥√’¡ ·À¡¡
Like a dream, maûam.
¢. ‰Õ ·Õ¡ ‡«∑∑‘Ëß øÕ√å ·±ä∑
I am waiting for that.
§. ‰Õ«ÿä¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
Iûd love to.
4. °à Õ ππ— ° °Õ≈å ø ®–¢Õπ— ¥ «— π √ÿà ß ¢÷È π §«√∂“¡Õ–‰√°à Õ ππ— ¥
°. Õ“√å ¬Ÿ Õ‡«’¬≈–‡∫‘È≈ ∑Ÿ¡äÕ√å‚√â?
Are you available tomorrow?
¢. ¥Ÿ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ‡«‘√å§ ÕÕ√å ‡«â∑?
Do you want to work or wait?
§. Õ“√å ¬Ÿ ‰∑ä‡Õ⥠?
Are you tired?

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. π— ° °Õ≈å ø °”≈— ß μ°≈ßÀ“‡«≈“‡≈à π ‡™â “ «— π √ÿà ß ¢÷È π °— ∫ ·§¥¥’È ® –∂“¡·§¥¥’È «à “ Õ¬à “ ߉√
°. ‡«Áπ ¥Ÿ ¬Ÿ ‡«‘√å§?
When do you work?
¢. Œä“« Õ‡∫â“∑å ´‘° å Õ‘π ‡±Õ– ¡äÕ√åπ‘Èß?
How about 6 in the morning?
§. Õ’  ‡±Õ– ¡âÕ√åπ‘Ëß ∑Ÿä ‡ÕâÕ√å≈’Ë?
Is the morning too early?
6. ·§¥¥’È ‰ ¡à · πà „ ®«à “ π— ¥ ‰«â ‡ «≈“„¥®–∂“¡π— ° °Õ≈å ø Õ¬à “ ߉√
°. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‚´ ¬Ÿ «âÕπ∑å ∑Ÿ ‡æ≈ ‰√â∑å?
Iûm sorry. So you want to play right?
¢. ‡Õä° §‘È« ¡’ ∑Ÿ ¡âÕ‚√ ·Õâ∑ «âÕ∑ ‰∑â¡å ‡´àÕ√å ?
Excuse me. Tomorrow at what time, sir?
§. ∑Ÿ ‡¡§ ™—«√å ∑Ÿ ¡Õ‚√à ·Õâ∑ ´‘° å ‚Õ‡§ä?
To make sure tomorrow at 6, O.K.?

181

æπ—°ß“π

182

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 17
¢Õ∫§ÿ ≥ ·≈–Õ”≈“
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ°“√‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. π— ° °Õ≈å ø  à ß ∑‘ ª „Àâ § «√æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‚Õâ ‚¥âπ∑å ‡Õä° ‡ªÖ°∑å ±’ 
Oh, I donût expect this.
¢. ·±âß °‘È«
Thank you.
§. ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥
Iûm afraid.
2. §”°≈à “ «¢â Õ „¥‰¡à ‡ À¡“– ¡Õ¬à “ ß¡“°
°. ±’  Õ’  Õ–  ¡äÕ≈ ∑‘ª
This is a small tip.
¢. ·∏âß °‘È« ‡«√’Ë ¡—™ Õ‘π¥’Í¥
Thank you very much in deed.
§. ·Õ䧙â«≈≈’Ë ¬Ÿ ‚¥âπ∑å ·Œø ∑Ÿ
Actually, you donût have to.
3. π—°°Õ≈åø¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë·§¥¥’È¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¥’ ·§¥¥’ȧ«√°≈à“«Õ¬à“߉√
°. ‚¥âπ∑å ∑äÕ≈å§ Õ‡∫â“∑å Õ‘∑
Donût talk about it.
¢. ‰Õ ‚π«å Õ‘∑-  ¡“¬ ®äÕ∫
I know. Itûs my job.
§. ·±âß °‘È« ¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡
Thank you youûre welcome.
4. π—°°Õ≈åøμ”Àπ‘∑’ˇ¥‘π™â“‰ªπ‘¥ ·§¥¥’ȧ«√°≈à“«Õ¬à“߉√
°. ‰ÕÕ—¡ ‚´ ´äÕ√å√’Ë ‡´äÕ√å ∫—∑ ‰Õ ·Œø Õ–§—∑ Õ‘π ¡“¬ ‚∑
Iûm so sorry sir but I have a cut in my toe.
¢Õª√–∑“π‚∑…§à– ‡∑â“¡’·º≈
¢. ‰Õ ‚π ∫—∑ ‡±Õ– ·∫ä§ Õ’  ‚´ ‡Œø«’Ë
I know but the bag is so heavy.
∑√“∫§à– ‡æ√“–∂ÿß°Õ≈åø„∫π’ÈÀπ—°‰ªÀπàÕ¬

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

§. ¬Ÿ ™Ÿ¥ ‡°Á∑ Õ– °Õ≈åø§“√å∑ øÕ√å¡’
You should get a golf cart for me.
§«√‡™à “ √∂°Õ≈å ø „Àâ °Á ® –¥’
5. ·§¥¥’È § «√Õ”≈“π— ° °Õ≈å ø «à “ Õ¬à “ ߉√
°. °Ÿâ¥ ∫“¬ ·Œø Õ– ‰πâ å ‡¥¬å ´’ ¬Ÿ ‡≈‡∑àÕ√å
Good bye. Have a nice day. See you later.
¢. ∫䓬 ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ ‰Õ ‚¥π∑å ´’ ¬Ÿ Õ‡°π
Bye. Iûm afraid I donût see you again.
§. ∫䓬 øÕ√å π“« «’«‘≈ ´’ Õ‘™ Õ“‡±àÕ√å Õ‡°π
Bye for now. Weûll see each other again.
6. π—°°Õ≈åøÕ“®°≈à“«≈“ Õ¬à“߉√‰¥â∫â“ß °àÕπæ∫°—π„À¡à«—π√ÿàߢ÷Èπ
°. ∫䓬 øÕ√å π“« ´’¬Ÿ‡±π
Bye for now. See you Then.
¢. ∫䓬 ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ ‰Õ ‚¥π∑å ´’ ¬Ÿ Õ‡°π
Bye. Iûm afraid I donût see you again.
§. ´’ ¬Ÿ ‡πÁ° å∑ ‡¬’¬√å
See you next year.

183

æπ—°ß“π

184

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“
∫∑ π∑π“∑’Ë 1 : ¢Õ∫§ÿ≥ ”À√—∫∑‘ª
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

ª√“≥’ ‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
Pranee, here you are.
ª√“≥’ π’Ë(∑‘ª)  ”À√—∫‡∏Õ
·∏âß °‘È« ‡´Õ√å
Thank you, sir.
¢Õ∫§ÿ ≥ §à –
¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡ ´’ ¬Ÿ ‡πÁ° å «’§
Youûre welcome. See you next week.
‰¡à‡ªìπ‰√ æ∫°—πÕ“∑‘μ¬åÀπâ“π–
°Ÿâ¥ ∫䓬 ‡´Õ√å ‰Õ≈ÿ§ øÕ√å ‡«Õ√å¥ ∑Ÿ ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
Good bye sir, I look forward to see you again.
 «— ¥’§à– §ß‰¥âæ∫∑à“πÕ’°§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 2 : Õ¬à“≈◊¡«—π√ÿàߢ÷Èπ
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

π—°°Õ≈åø :

·∏âß§å  øÕ√å ∫’Õ‘Èß Õ– °Ÿâ¥ ª√“≥’ ·§â¥¥’È ‡Œ’¬√å ¬Ÿ ‚°ã
Thanks for being a good caddie Pranee. Here you go.
¢Õ∫§ÿ≥ª√“≥’¡“° ‡∏Õ‡ªì𷧥¥’È∑’Ë¥’¡“° π’Ë(∑‘ª) ¢Õ߇∏Õ
·∏âß§å °‘È« ‚´ ¡—™ ‡´äÕ√å ·°≈⥠∑Ÿ ∫’ ¬—«√å ·§â¥¥’È ·∏âß å Õ–‡°π
Thank you so much, sir. Glad to be your caddie. Thanks again.
‚¥âπ∑å øÕ√å ‡°âμ ∑Ÿ¡äÕ√å‚√à ·Õä∑´‘° å
Donût forget tomorrow at 6.
Õ¬à“≈◊¡æ√ÿàßπ’ȇ™â“‡«≈“ 6 ‚¡ßπ–
‰Õ ‚«âπ∑å ‡´äÕ√å ‰Õ-≈ ∫’ ‡«∑∑‘Ëß øÕ√å ¬Ÿ ·Œø Õ– ‰πâ å Õ’øπ‘Ëß
I wonût sir. Iûll be waiting for you. Have a nice evening.
‰¡à≈◊¡§à– ®–§Õ¬∑à“ππ–§– ≈“°àÕπ§à–∑à“π
‡∑§ ·§√å ∫䓬
Take care. Bye.
≈“°à Õ ππ–

æπ—°ß“π

185

 π“¡°Õ≈åø

∫∑ π∑π“∑’Ë 3 : æ∫°—π«—π»ÿ°√å
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‚´ ´’ ¬Ÿ ÕÕπ ø√“¬‡¥¬å
So, see you on Friday.
æ∫°— π «— π »ÿ ° √å π –
´’ ¬Ÿ ‡±π ‡´Õ√å ·Œø Õ– ‰π å ‰∑¡å °ÿ¥ ∫“¬
See you then, sir. Have a nice time. Good bye.
·≈â«æ∫°—π§à– ¢Õ„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢π–§– ≈“°àÕπ§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 4 : À«—ß«à“®–‰¥â√—∫„™â∑à“πÕ’°
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

‰Õ-ø °äÕ∑ ∑Ÿ ‚° π“« ·∏âß§å °‘È« °ÿ¥ ∫“¬
Iûve got to go now. Thank you, good bye.
μâÕ߉ª≈à– ¢Õ∫§ÿ≥π–  «— ¥’
‚Œª ∑Ÿ ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π ≈ÿ§°‘Èß ‚ø√凫‘√å¥ ∑Ÿ ‡´‘√åø«‘Ëß ¬Ÿ ´Ÿπ
Hope to see you again. Looking forward to serving you soon.
À«—ß«à“§ß‰¥âæ∫∑à“π ®–§Õ¬√—∫„™â∑à“π§à–

∫∑ π∑π“∑’Ë 5 : °≈—∫¡“‡≈àπ∑’Ë π“¡Õ’°π–§–
π—°°Õ≈åø :

·§¥¥’È :

±’  Õ’  Õ– ‰πâ å §Õ√å 
This is a nice course.
∑’Ë π’Ë ‡ ªì π  π“¡∑’Ë ¥’ ¡ “°
·∏âß§å °‘È« ¬—«√å ‡°¡ ∑Ÿ‡¥¬å «Õ  ‡«√’Ë °ÿ¥ æ≈’ §—¡ ·∫ä§ Õ–‡°π
Thank you. Your game today was very good. Please come back again.
¢Õ∫§ÿ≥§à– ‡°¡«—ππ’È¢Õß∑à“π¥’¡“°π–§– ‚ª√¥°≈—∫¡“‡≈àπ∑’Ë π“¡Õ’°π–§–

æπ—°ß“π

186

 π“¡°Õ≈åø

°‘ ® °√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë 1 : Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß§”»—æ∑å·≈– ”π«πμàÕ‰ªπ’È
‡Œ’¬√å ¬Ÿ Õ“√å
·±âß§å °‘È«
≈ÿ§ øÕ√凫Õ√å¥ ∑Ÿ
≈ÿ§ øÕ√凫Õ√å¥ ∑Ÿ ´’¬Ÿ Õ–‡°π
∫“¬
°ÿ¥ ∫“¬
‚¥âπ∑å øÕ√å ‡°äμ
‰Õ ‚«âπ∑å
√’ ‡ ¡¡‡∫â Õ √å
‰Õ «‘≈
‡∑§ ·§√å
´’ ¬Ÿ ´Ÿπ
´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
´’ ¬Ÿ ‡±π
‚Œäª ∑Ÿ ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
æ≈’ §—¡ ·∫ä§
æ≈’  «‘ ‘∑ Õ—  Õ–‡°π
Õ‘∑ «Õ  Õ– °ÿ⥠‡°¡
¬Ÿ ‡æ≈¬å¥÷ ‡«√’Ë ‡«≈
‰Õ ·Œø ∑Ÿ ‚° π“«

Here you are
π’Ë  ”À√— ∫ §ÿ ≥
Thank you
¢Õ∫§ÿ ≥
Look forward to
æ∫°— π „À¡à
Look forward to see you again æ∫°— π „À¡à Õ’ ° §√—È ß
Bye
≈“°à Õ π
Good bye
≈“°à Õ π
Donût forget...
Õ¬à “ ≈◊ ¡
I wonût.
‰¡àÀ√Õ°
Remember...
®”
I will...
®”·πà
Take care.
‰ªπ–
See you soon.
·≈â « ‡®Õ°— π
See you again.
·≈â « ‡®Õ°— π
See you then.
·≈â « ‡®Õ°— π
Hope to see you again.
§ß‡®Õ°— π
Please come back.
°≈— ∫ ¡“Õ’ ° π–§√— ∫
Please visit us again.
°≈— ∫ ¡“Õ’ ° π–§√— ∫
It was a good game.
‡°¡ πÿ ° §√— ∫
You played very well.
§ÿ ≥ ‡≈à π ¥’ § √— ∫
I have got to go now.
μâ Õ ß‰ª≈–§√— ∫

æπ—°ß“π

187

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 2 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§”»—æ∑å·≈– ”π«π∑’ˉ¥â¬‘π
°.

∑‘ª
Õ‘π¥’È¥
·Õ䧙«≈≈’Ë
∫“¬

Tip
Indeed
Actually
Bye

¢.

‚¥âπ∑å øÕ√凰μ
‰Õ ‚«âπ∑å
‰Õ «‘≈
‡∑§ ·§√å

Donût forget.
I wonût.
I will.
Take care.

§.

´’ ¬Ÿ ´Ÿπ
´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
´’ ¬Ÿ ‡±π
´’ ¬Ÿ ∑Ÿ¡Õ√å‚√à

See
See
See
See

ß.

æ≈’  §—¡ ·∫ä§
«‘ ‘∑ Õ—  Õ–‡°π
‚Œª ∑Ÿ ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
‰Õ·Œø °ÁÕμ ∑Ÿ ‚° π“«

Please come back.
Visit us again.
Hope to see you again.
Iûve got to go now.

you
you
you
you

soon.
again.
then.
tomorrow.

°‘®°√√¡∑’Ë 3 : „ àÀ¡“¬‡≈¢μ“¡≈”¥—∫§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å  ”π«πμ“¡∑’ˉ¥â¬‘π
°.

Õ¬à“≈◊¡
‰¡à≈◊¡·πà
®”π–
®”·πà

¢.

·≈â«æ∫°—π„À¡à
À«—ß«à“§ß°≈—∫¡“„À¡à
À«—ß«à“§ßæ∫°—π„À¡à
μâÕ߉ª·≈â«

æπ—°ß“π

188

§.

 π“¡°Õ≈åø

‡®Õ°—π«—πæ√ÿàßπ’È
‡®Õ°—π«—π‡ “√å
‡®Õ°—ππ–
‡®Õ°—π«—πÕ“∑‘μ¬å

°‘®°√√¡∑’Ë 4 : ®—∫§ŸàΩñ°∫∑ π∑π“∑’Ë 1 - 5  ≈—∫§Ÿà°—π
°‘®°√√¡∑’Ë 5 : Ωñ° π∑π“μ“¡ ∂“π°“√≥åμàÕ‰ªπ’È „™â ”π«π∑’ˉ¥âΩñ°ÕÕ°‡ ’¬ß
°. π—°°Õ≈åø„Àâ∑‘ª·§¥¥’È ·≈–·§¥¥’È¢Õ∫§ÿ≥ æ√âÕ¡∑—Èß°≈à“«≈“
¢. π—°°Õ≈åø‡μ◊Õ𷧥¥’È«à“Õ¬à“≈◊¡«—π√ÿàߢ÷Èπ(·≈–«—πμà“ßÊ ‡™àπ ®—π∑√å ՗ߧ“√ æÿ∏ æƒÀ— œ
»ÿ°√å ‡ “√å Õ“∑‘μ¬å) ·§¥¥’ÈμÕ∫«à“‰¡à≈◊¡·πà æ√âÕ¡∑—Èß°≈à“«≈“°—∫π—°°Õ≈åø
§. ·§¥¥’È ™ ¡‡°¡∑’Ë π— ° °Õ≈å ø ‡≈à π æ√â Õ ¡‡™‘ ≠ ™«π„Àâ ° ≈— ∫ ¡“‡≈à π ∑’Ë   π“¡Õ’ °

æπ—°ß“π

189

 π“¡°Õ≈åø

§”Õ∏‘ ∫ “¬
1. ‡¡◊ËÕ√—∫∑‘ªÀ√◊Õ ‘ËߢÕß„¥∑’Ëπ—°°Õ≈åø„Àâ·≈â«μâÕߢÕ∫§ÿ≥∑ÿ°§√—Èß
2. ·§¥¥’È “¡“√∂°≈à“«™¡‡°¡°“√‡≈àπ¢Õßπ—°°Õ≈åø‰¥â ·μà∂Ⓡ°¡‰¡à¥’Õ“®‰¡àμâÕß°≈à“«∂÷ß·μà„Àâ°”≈—ß„®
·∑π‡™àπ ¬Ÿ-≈‡æ≈¬å ‡∫∑‡∑Õ√å ‡πÁ°´‰∑¡å (Youûll play better next time) ‡ªìπμâπ
3. ∂â“π—°°Õ≈åø¡’π—¥·§¥¥’È®–°≈—∫¡“‡≈àπ«—πμàÕ‰ª®–°≈à“«≈“‚¥¬„™â ´’ ¬Ÿ ‡±π See you then. ·≈â«
æ∫°—π (μÕππ—Èππ–)§”«à“ 燱πé then ®–À¡“¬∂÷߇«≈“∑’ˉ¥âμ°≈ßπ—¥°—π‰«â ∂â“𗥇ªìπ ∂“π∑’Ë ®–
‡ªì π ´’ ¬Ÿ ·±√å (See you there.) ·≈â « æ∫°— π ∑’Ë π—Ë π π– §◊ Õ ºŸâ   π∑π“∑√“∫®ÿ ¥ π— ¥ æ∫°— π ·≈â «
À√◊ÕÕ“®æŸ¥‡ªìπ ´’ ¬Ÿ ‡±π ·Õπ¥å ·±√å (See you then and there.) §◊Õ∑√“∫∑—È߇«≈“·≈– ∂“π∑’Ë
4. °“√°≈à“«≈“  “¡“√∂„™â ”π«πμà“ßʉ¥â¡“°¡“¬ ‡™àπ·≈â«æ∫°—ππ– Õ¬à“≈◊¡... ‡À≈à“π’È∂◊Õ‡ªìπ°“√°≈à“«
≈“∑—Èß ‘Èπ ‰¡à®”‡ªìπμâÕß查«à“ ∫“¬å (bye) °ÿ¥ ∫“¬å (good bye) °ÿ¥‰πâ∑å (good night) ‡∑à“π—Èπ®÷ß®–
∂◊ Õ «à “ ≈“

190

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—ß°“√‡√’¬π : ‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥
1. π— ° °Õ≈å ø  à ß ∑‘ ª „Àâ § «√æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‚Õâ ‰Õ ‚¥âπ∑å ‡Õä° ‡ªÖ°∑å ±’ 
Oh, I donût expect this.
¢. ·±âß °‘È«
Thank you.
§. ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥
Iûm afraid.
2. §”°≈à “ «¢â Õ „¥‰¡à ‡ À¡“– ¡Õ¬à “ ß¡“°
°. ±’  Õ’  Õ–  ¡äÕ≈ ∑‘ª
This is a small tip.
¢. ·∏âß °‘È« ‡«√’Ë ¡—™ Õ‘π ¥’Í¥
Thank you very much in deed.
§. ·Õ䧙â«≈≈’Ë ¬Ÿ ‚¥âπ∑å ·Œø ∑Ÿ
Actually, you donût have to.
3. π—°°Õ≈åø¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë·§¥¥’È¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¥’ ·§¥¥’ȧ«√°≈à“«Õ¬à“߉√
°. ‚¥âπ∑å ∑äÕ≈å§ Õ‡∫â“∑å Õ‘∑
Donût talk about it.
¢. ‰Õ ‚π«å Õ‘∑-  ¡“¬ ®äÕ∫
I know. Itûs my job.
§. ·±âß °‘È« ¬—«√å ‡«â≈§—Ë¡
Thank you youûre welcome.
4. π—°°Õ≈åøμ”Àπ‘∑’ˇ¥‘π™â“‰ªπ‘¥ ·§¥¥’ȧ«√°≈à“«Õ¬à“߉√
°. ‰Õ-¡ ‚´ ´Õ√å√’Ë ‡´äÕ√å ∫—∑ ‰Õ ·Œø Õ– §—∑ Õ‘π ¡“¬ ‚∑
Iûm so sorry sir but I have a cut in my toe.
¢Õª√–∑“π‚∑…§à– ‡∑â“¡’·º≈
¢. ‰Õ ‚π ∫—∑ ‡±Õ– ·∫ä§ Õ’  ‚´ ‡Œø«’Ë
I know but the bag is so heavy.
∑√“∫§à– §ß‡¥‘¡∂ÿß°Õ≈åø„∫π’ÈÀπ—°‰ªÀπàÕ¬
§. ¬Ÿ ™Ÿ¥ ‡°Á∑ Õ– °Õ≈åø §“√å∑ øÕ√å ¡’
You should get a golf cart for me.
§«√‡™à “ √∂°Õ≈å ø „Àâ °Á ® –¥’

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ·§¥¥’È § «√Õ”≈“π— ° °Õ≈å ø «à “ Õ¬à “ ߉√
°. °Ÿâ¥ ∫“¬ ·Œø Õ– ‰πâ å ‡¥¬å ´’ ¬Ÿ ‡≈‡∑àÕ√å
Good bye. Have a nice day. See you later.
¢. ∫䓬 ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ ‰Õ ‚¥π∑å ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
Bye. Iûm afraid I donût see you again.
§. ∫䓬 øÕ√å π“« «’-≈ ´’ Õ‘™ Õ“‡±àÕ√å Õ–‡°π
Bye for now. Weûll see each other again.
6. π—°°Õ≈åøÕ“®°≈à“«≈“ Õ¬à“߉√‰¥â∫â“ß °àÕπæ∫°—π„À¡à«—π√ÿàߢ÷Èπ
°. ∫䓬 øÕ√å π“« ´’ ¬Ÿ ‡±π
Bye. For now. See you then.
¢. ∫䓬 ‰Õ-¡ Õ–‡ø√¥ ‰Õ ‚¥π∑å ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
Bye. Iûm afraid I donût see you again.
§. ´’ ¬Ÿ ‡πÁ° å∑ ‡¬’¬√å
See you next year.

191

192

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ — ¡ ƒ∑∏‘Ï „ π°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ
1. §«√‡√’¬°π—°°Õ≈åø™“¬«à“Õ¬à“߉√
°. ¬Ÿ
You.
¢. ‡´ä Õ √å
Sir.
§. ∫ä Õ  
Boss.
2. ‡¡◊ËÕøí߉¡à‡¢â“„®§«√查«à“Õ¬à“߉√
°. æä“√å¥âÕπ ¡’
Pardon me.
¢. ‰Õ ‚¥âπ∑å ‚π«å
I donût know.
§. ‡≈â“¥å≈’Ë æ≈’ 
Loudly, please.
3. ‡¡◊ËÕμâÕß°“√∂“¡™◊ËÕ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–∂“¡Õ¬à“߉√®÷ß®– ÿ¿“æ
°. «âÕ∑-  ¬—«√å ‡π¡?
Whatûs your name?
¢. æ≈’  ‡∑≈ ¡’ ¬—«√å ‡π¡?
Please tell me your name?
§. ‡¡¬å ‰Õ ·Œø ¬—«√å ‡πä¡?
May I have your name?
4. ·§¥¥’È ® –·π–π”μπ‡ÕßÕ¬à “ ߉√°— ∫ π— ° °Õ≈å ø
°. ‡Õäø‡«√’Ë«—π §Õ≈ å ¡’ ¡“≈—¬
Everyone calls me Malai.
¢. ¡“≈—¬ Õ’  ¡“¬ ‡√’¬≈ ‡π¡
Malai is my real name.
§. ¡“¬ ‡π¡ Õ’  ¡“≈—¬
My name is Malai.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

5. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ §à “  π“¡«— π  ÿ ¥  — ª ¥“Àå · æß°«à “ «— π ∏√√¡¥“®–æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. ‡±Õ– øï å Õ“√å Õ‘π‡Õä° å‡æäπ´’Íø
The fees are inexpensive.
¢. «’§‡ÕÁπ¥å øï å Õ“√å ‰Œâ‡ÕâÕ√å
Weekend fees are higher.
§. «’§‡Õäπ¥å øï å Õ“√å ‡≈ä  ‡Õä° å‡æäπ´’ø
Weekend fees are less expensive.
6. ∂â “ ®–∫Õ°«à “ ≈ä Õ §‡°Õ√å ‡ ªì π ∫√‘ ° “√∑’Ë „ Àâ ‚ ¥¬‰¡à §‘ ¥ √“§“§«√æŸ ¥ Õ¬à “ ߉√
°. «’ ·Œø ≈äÕ§‡°âÕ√å  øÕ√å ¬Ÿ
We have lockers for you.
¢. ·±√å Õ“√å ≈äÕ§‡°âÕ√å  ·Õä∑ ‡±Õ– §≈—∫‡Œâ“ å
There are lockers at the club house.
§. ≈äÕ§‡°âÕ√å  Õ“√å ø√’ ÕäÕø ™“√å®
Lockers are free of charge.
7. ®–‰¥â¬‘ππ—°°Õ≈åø查«à“Õ¬à“߉√ ∂â“μâÕß°“√®Õ߇«≈“‡≈àπ
°. ‰Õ «âÕπ∑å ∑Ÿ √’‡ √‘ø ‡±Õ– °√’π
I want to reserve the green.
¢. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ ‡™Á§ ‡±Õ– ‰∑¡å ‡∑‡∫‘È≈
I need to check the time table.
§. ‰Õ ¡— ∑å √’‡ ‘√åø ¡ä“¬‡´â≈øá
I must reserve myself.
8. ∂Ⓡ«≈“™à«ß‡™â“‡μÁ¡À¡¥·≈â« ®–查լà“߉√
°. ‡Õ䓇ÕâÕ√å ¡äÕ√åπ‘Ëß ‡´ä´™—Ëπ Õ’  øÿ≈≈’Ë √’‡´‘√åø¥÷
Our morning session is fully reserved.
¢. ·¡ππ’Ë °Õ≈åø‡øÉÕ√å å ‡æ≈¬å Õ‘π ‡±Õ– ¡äÕ√åπ‘Ëß
Many golfers play in the morning.
§. ´äÕ√å√’Ë Õ‘∑-  øŸÖ≈≈’Ë ∫ÿä§∑å ‡±Õ– ‚Œ≈ ‡¥¬å
Sorry. Itûs fully booked the whole day.

193

194

9. ∂â“π—°°Õ≈åøÕ¬“°√Ÿâ«à“À¡“¬‡≈¢ 87 «à“ßÀ√◊Õ‰¡à ®–查լà“߉√
°. «‘≈ π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ ∫’ °Ÿä¥?
Will No.87 be good?
¢. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«àπ Õ‡«’¬≈–‡∫‘Í≈?
Is No. 87 available?
§. Õ’  π—¡‡∫âÕ√å ‡Õâ∑μ’È ‡´‡«à𠇫‘√姰‘Èß Œ“√å¥?
Is No. 87 working hard?
10. ∂â“π—°°Õ≈åøμâÕß°“√·§¥¥’È®–查«à“Õ¬à“߉√
°. ‰Õ ‚π«å Õ– ·§ä¥¥’È
I know a caddie.
¢. ‰Õ π’Í¥ Õ– ·§ä¥¥’È
I need a caddie.
§. ‰Õ √’‡¡ä¡‡∫âÕ√å Õ– ·§ä¥¥’È
I remember a caddie.
11. §à“ π“¡‡√’¬°«à“Õ–‰√
°. §Õ√å  ™“√å®
Course charge
¢. ‡´ä Õ √噓√å®
Surcharge
§. °√’π øï
Green fee
12. ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡‡√’¬°«à“Õ–‰√
°. ·«ä ∑
VAT
¢. Õ‘π§—¡ ·∑ä° å
Income tax
§. ‡´äÕ√å«‘  ·∑ä°´å
Service tax
13.  π“¡¡’ √—øøá (Rough) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°.  à « π¢Õßæ◊È π ∑’Ë ‡ ≈à π ∑’Ë μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ ªì π Õÿ ª  √√§
¢. ∫√‘ ‡ «≥À≠â “  Ÿ ß √‘ ¡ °√’ π
§. æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ¡’ À ≠â “ Àπ“‰¡à ¡’ ° “√¥Ÿ · ≈√— ° …“

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

195

14. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ ¥Ÿ ‰Õ ·Œæ ∑Ÿ §’æ ‡±Õ– ·∫ä° ∑‘Í°‡°Áμ (Do I have to keep the bag ticket?)
°. ‡√‘Ë¡‡≈àπ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à
¢. μâÕ߇°Á∫∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø‰«âÀ√◊Õ‰¡à
§. μâÕß¡’∫—μ√√—∫∂ÿß°Õ≈åø∑ÿ°§√—Èß„™à‰À¡
15. ∫Õ°«à“≈Ÿ°∫Õ≈Õ¬Ÿà∑“ߢ«“¡◊Õ¢Õßπ—°°Õ≈åø ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is on your right hand.
¢. ‡±Õ– ∫ÕÕ≈å Õ’  Õ‘π ¬—«√å ‰√â∑å ·Œπ¥å
The ball is in your right hand.
§. ‡±Õ– ∫Õ≈≈å Õ’  ÕÕπ ¬—«√å ‰√â∑å
The ball is on your right.
16. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„À⇥‘π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê μ“¡∑“ß ”À√—∫§“√å∑ ®–查լà“߉√
°. §’Íæ «äÕ≈姰‘Èß Õ–≈Õß ‡±Õ– §ä“ ∑å æä“∏
Keep walking along the cart path.
¢. §’Íæ Õ–‡«¬å ø√Õ¡ ‡±Õ– §“√å∑ æä“∏
Keep away from the cart path.
§. ‚°  ‡μ√ä∑ ∑Ÿ ‡±Õ– §“√∑å æä“∏
Go straight to the cart path.
17. ∫Õ°π—°°Õ≈åø„Àâ√Õ —°§√ŸàÕ¬à“‡æ‘Ëßμ’ ‡æ√“–¡’Õ’°°≈ÿࡇ¥‘πºà“π¡“∑“ß·ø√凫¬å ®–查լà“߉√
°. ‚¥âπ∑å ∑’ ÕÕø πä“« ‡≈Á∑ ·±ä∑ °√ÿäª §—¡ ·Õπ¥å ®Õ¬ Õ—  ‡øî√å ∑å
Donût tee off now. Let that group come and join us first.
¢. ‚Œ«¥å ¬—«√å ™ÁÕ∑ Õ–π“‡∏àÕ√å °√ÿäª Õ’  ‰§«â∑å ‚§≈ä  ‚Õπ≈’Ë Õ‡∫â“∑å ‡±Õ√å∑’Ë ¬“√奠 Õ‡«¬å
Hold your shot. Another group is quite close only about 30 yards away.
§. ‡´àÕ√嬟 ®—  ¡‘ ∑å ‡±Õ– °√ÿäª
Sir, you just missed the group.
18. ∂â“®–∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“Àà“ß®“°À≈ÿ¡ 300 À≈“ ®–查լà“߉√
°. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ∑Ÿ ‡±Õ– ‚Œ«å≈
Youûre 300 yards to the hole.
¢. ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ±√’ Œ—π‡¥√ä¥ ¬“√奠å ø√Õ¡ ‡Œ’¬√å
Youûre 300 yards from here.
§. Õ‘∑ Õ’  ø“√å ‡«√’Ë ø“√å ±√’ Œ—π‡¥√¥ ¬“√奠å
It is far, very far, 300 yards.

196

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

19. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“≈¡¡“®“°∑“ߥâ“πÀπâ“ ®–查լà“߉√
°. ‡±Õ– «‘π¥å §—¡ å Õ‡Œ¥ ÕÕø ¬Ÿ
The wind comes ahead of you.
¢. ‡±Õ– «‘π¥å §—¡ å ø√Õ¡ ∫’Œ“¬¥å
The wind comes from behind.
§. ‡±Õ– «‘π¥å §—¡ å ‚ø√凫‘√å¥
The wind comes forwards.
20. π—°°Õ≈åø查«à“ ‡±Õ– «‘π ‚∫≈«å  ‡®Áπ‡∑‘≈≈’Ë (The wind blows gently.) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ≈¡æ— ¥ ·√ß
¢. ≈¡æ—¥‡∫“Ê
§. ≈¡®— ¥ ¡“°
21. ‡¡◊ËÕ∑” ‘Ëß„¥∫°æ√àÕߧ«√°≈à“«¢Õ‚∑…«à“Õ¬à“߉√
°. ‡ÕÁ° å§‘È« å ¡’
Excuse me.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë
Iûm sorry.
§. æ“√å¥äÕπ ¡’
Pardon me.
22. ‡¡◊ËÕπ—°°Õ≈åø°≈à“««à“ ç‰¡à‡ªìπ‰√é ·≈â« ·§¥¥’ȧ«√°≈à“««à“Õ¬à“߉√
°. ·∏âß§å °‘È« ‚¥âπ∑å ‡¡π™—Ëπ Õ‘∑
Thank you. Donût mention it.
¢. ·∏âߧå å ¬Ÿ-‡ÕÕ√å ‚´ §“¬¥å
Thanks. Youûre so kind.
§. ·∏âß§å °‘È« ‰Õ ‚«âπ∑å ¥Ÿ ·±ä∑ Õ–‡°π
Thank you. I wonût do that again.
23. ‡μ◊Õπ«à“ ‡±Õ– ´—π Õ’  ‚´  μ√äÕߧå (The sun is strong.) ·§¥¥’§È «√·π–π”π—°°Õ≈åø„Àâ∑”Õ–‰√
°.  μäÕª ‡æ≈Õ‘Èß øÕ√å Õ– ‚¡ä‡¡âπ∑å
Stop playing for a moment.
¢.  ‡μ¬å ·Õä∑ ‡±Õ– §≈—∫‡Œä“ å
Stay at the clubhouse.
§. ¬Ÿ  ·Õπ Õ—¡‡∫√ä≈≈à“
Use an umbrella.

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

197

24. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“ ·±√å Õ“√å  –‚≈⪠å ∑Ÿ ‡±Õ– ‰√â∑å (There are slopes to the right.) À¡“¬∂÷ßÕ–
‰√
°. °√’ π π‘Ë ¡ ‚¥¬‡©æ“–´’ ° ¢«“
¢. °√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߴ⓬
§. °√’π‡Õ’¬ß‰ª∑“ߢ«“
25. ‡≈◊Õ°¢âÕ∑’ˇªìπ°“√ªØ‘‡ ∏Õ¬à“ß ÿ¿“æ
°. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√⥠ÕÕø ¥äÕ° å
Iûm afraid of dogs.
¢. ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë ‰Õ §â“π∑å √’‡¡ä¡‡∫âÕ√å
Iûm sorry. I canût remember.
§. ‡Õ°´å§‘È« ¡’ æ≈‘   ‚≈ ¥“«πå
Excuse me. Please slow down.
26. ∫Õ°«à“μâÕß√“¬ß“πºŸâ∫—ߧ—∫∫—≠™“°àÕπ
°. ‰Õ π’Í¥ ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¡“¬ ¡“ ‡μÕ√å ‡øî√å ∑å
I need to inform my master first.
¢. ‰Õ ·Œø ∑Ÿ Õ‘πøÕ√å¡ ¬—«√å ∫Õ  ‡øî√å ∑å
I have to inform your boss first.
§. ‰Õ ™Ÿâ¥ ‡∑≈ ¬—«√å ∫Õ  «âÕ∑ ·Œæ‡æàπ¥÷
I should tell your boss what happened.
27. ∫Õ°π—°°Õ≈åø«à“∑à“π®–μâÕß«“ß∂ÿß°Õ≈åø‰«â„°≈âÊ °√’π ®–π”‡¢â“‰ª„π°√’π‰¡à‰¥â‡æ√“–®–¢«“ß∑“ß
π—°°Õ≈åøÕ◊Ëπ
°. ‰Õ-≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä§ ÕÕπ ‡±Õ– °√’π øÕ√å ¬—«√å §Õπ«’͇π’¬π´å
Iûll place the bag on the green for your convenience
¢. ‰Õ-≈ ‡æ≈  ‡±Õ– ·∫ä° ‡π’¬√å ‡±Õ– °√’π ∫’§Õä   ‰Õ ‚¥âπ∑å «âÕπ∑å ∑Ÿ  ‡μäª ÕÕπ ‡±Õ– °√’π
Iûll place the bag near the green because I donût want to step on the green.
§. ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ‡±Õ– ·∫ä° ‡¡¬å ∫‘ Õ‘π ‡±Õ– ‡«¬å ÕÕø Õ“‡±àÕ√å ‡æ≈‡¬àÕ√å 
‚´ ‰Õ-≈ ≈’ø Õ‘∑ ‡π’¬ ‡±Õ– °√’π
Iûm afraid the bag may be in the way of other players so Iûll leave it near the green.
28. ∂â“π—°°Õ≈åø∫Õ°«à“ §ÿä¥ ¬Ÿ æ‘Í° Õ—æ...(Could you pick up...?) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ™à«¬ à߉¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å...„ÀâÀπàÕ¬
§. ™à«¬À¬‘∫‰¡â / ‡À≈Á°‡∫Õ√å...„Àâ¥â«¬

198

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

ß. ∑—Èß °. ·≈– ¢.
29. π—°°Õ≈åø∂“¡«à“¢—¥¢âÕßÀ√◊Õ‰¡à∂â“®–‡ªì𷧥¥’È„Àâ«—π√ÿàߢ÷Èπ§«√μÕ∫Õ¬à“߉√
°. ‰≈â§å Õ– ¥√’¡ ·À¡¡
Like a dream, maûam.
¢. ‰Õ ·Õ¡ ‡«∑∑‘Ëß øÕ√å ·±ä∑
I am waiting for that.
§. ‰Õ-¥ ‡≈‘ø ∑Ÿ
Iûd love to.
30. ·§¥¥’ȧ«√Õ”≈“π—°°Õ≈åø«à“Õ¬à“߉√
°. °Ÿâ¥ ∫“¬ ·Œø Õ– ‰πâ å ‡¥¬å ´’ ¬Ÿ ‡≈‡∑àÕ√å
Good bye. Have a nice day. See you later.
¢. ∫䓬 ‰Õ-¡ Õ—ø‡ø√¥ ‰Õ ‚¥π∑å ´’ ¬Ÿ Õ–‡°π
Bye. Iûm afraid I donût see you again.
§. ∫䓬 øÕ√å π“« «’-≈ ´’ Õ‘™ Õ“‡±àÕ√å Õ–‡°π
Bye for now. Weûll see each other again.
31. ∂â“π—°°Õ≈åø查«à“ Œ“« Õ“√å ¬Ÿâ ¥ŸÕ‘Èß (How are you doing?) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ∑—°∑“¬
¢. ∂“¡°“√∑”ß“π
§. ∂“¡∫ÿ § ≈‘ °
32. ∂Ⓣ¥â¬‘π«à“ æ≈‘È  ‚Œ≈¥÷ (Please hold.) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. ∂◊ Õ  “¬√Õ — ° §√Ÿà
¢. Õ¬à “ ‡æ‘Ë ß μ’ √ Õ — ° §√Ÿà
§. ∂Ÿ°∑—Èß °. ·≈– ¢.
33. §à“ °Õ≈åø §“√å∑ ‡√âπ‡∑‘≈ (golf cart rental) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. §à “ ‡À¡“√∂∑—È ß «— π
¢. §à“‡™à“√∂ 18 À≈ÿ¡
§. §à “ ∫√‘ ° “√≈“°∂ÿ ß °Õ≈å ø
34. ∂Ⓣ¥â¬‘ππ—°°Õ≈åø∂“¡«à“ Õ“√å ¬Ÿ Õ–‡«â≈≈–‡∫‘Í≈ (Are you available?) À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
°. «à“ßÀ√◊Õ‰¡à
¢. ∑”‰¡‰¡à «à “ ß

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

199

§. «à“ß∑—Èß«—π„™à‰À¡
35. ∂â“查«à“ ‡Œ’¬√å Õ‘È  ¬—«√å ‡™âπ®å (Hereûs your change.)
°. π’ˇߑπ∑’Ë¢Õ·≈°
¢. π’Ë ‡ ß‘ π ∑Õπ
§. π’Ë ‡ ß‘ π §à “ ∫√‘ ° “√
36. ∂â“π—°°Õ≈åø∂“¡«à“ ¥Ÿ ¬Ÿ ‡∑Á§ ‰¥‡πàÕ√å  §“√å¥ (Do you take Dinersû card?) À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√
°. ‰¥â ‡ «≈“Õ“À“√„™à ‰ À¡
¢. ¡’∫—μ√≈¥§à“Õ“À“√À√◊Õ‰¡à
§. √—∫∫—μ√‡§√¥‘쉥‡πàÕ√å À√◊Õ‰¡à
37. Àπâ“°√’π¡’ ·Õæ‚√â™ (approach) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ‡π‘ π ¢÷È π
¢. ‡π‘ π ≈ß
§. ‡π‘ π ‡Õ’ ¬ ß
38. Õ–‡°âπ ∑ ‡±Õ– «‘π (against the wind) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. μ“¡≈¡
¢. ≈¡·√ß
§. ∑«π≈¡
39. §—¡¡‘Ëß ø√Õ¡ ∫’‰Œ¥å (coming from behind) À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
°. ∑«π≈¡
¢. μ“¡≈¡
§. ≈¡·√ß
40. ®–„™â ‰Õ-¡ ´Õ√å√’Ë (Iûm sorry.) ‡¡◊ËÕμâÕß°“√Õ¬à“߉√
°. ¢Õ‚∑…
¢. ¢— ¥ ®— ß À«–
§. ‡μ◊ Õ π
41. ·∫Á° ∑‘È°‡°Áμ (bag ticket) §◊ÕÕ–‰√
°. „∫√— ∫ √Õß
¢. „∫√— ∫ ∂ÿ ß °Õ≈å ø
§. „∫√— ∫ ·§¥¥’È ∂◊ Õ ∂ÿ ß °Õ≈å ø
42. „§√§◊ÕºŸâ∑’ËμâÕß øîö° ‰¥«äÕ∑ å (Fix divots.)
°. ¡“√å · ™≈
¢. π— ° °Õ≈å ø

200

§. ·§¥¥’È
43. §«√„™â ·∏âß°‘È« (Thank you) ‡¡◊ËÕ„¥
°. μâÕß°“√√—∫∑‘∫
¢. ‰¡àμâÕß°“√√—∫∑‘∫
§. ¢Õ∫§ÿ ≥ „π ∂“π°“√≥å μà “ ßÊ
44. ‡πø‡«àÕ√å ¡“¬¥å (Never mind.) ®–„™â‡¡◊ËÕ„¥
°. À≈— ß ¢Õ∫§ÿ ≥
¢. ¬‘ π ¥’ √— ∫ „™â
§. ‰¡à § «√„™â ‡ ≈¬
45. ∂â“μâÕß°“√„Àâπ—°°Õ≈åø°≈—∫¡“‡≈àπÕ’°§«√°≈à“«¢÷Èπμâπª√–‚¬§Õ¬à“߉√
°. ‰Õ ·Õ¡ Õ–‡ø√¥
I am afraind...
¢. ‰Õ ´—°‡® ∑å ¬Ÿ...
I suggest you...
§. ‰Õ·Õ¡ ≈ÿ䧧‘Ëß øÕ√凫‘√å¥ ∑Ÿ
Iûm looking forward to...

æπ—°ß“π

 π“¡°Õ≈åø

æπ—°ß“π

201

 π“¡°Õ≈åø

‡©≈¬§”μÕ∫
∫∑∑’Ë 1
„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª∑“ß‚∑√»—æ∑å
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. §

2. ¢

3. ¢

4. °

5. °

6. °

7. ¢

8. ¢

5. °

6. °

7. ¢

8. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°.
¢.
§.
ß.

3
2
1
4

2
1
3
5

1
3
2
3

5
5
4
2

4
4
5
1

1
3
3

4
4
5

5
4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 2
¢. 2
§. 1

3
1
2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. §

2. ¢

3. ¢

4. °

∫∑∑’Ë 2
°≈à “ «∑— ° ∑“¬
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. ¢

2. °

3. §

4. §

5. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 3
¢. 5

2
4

1
3

4
1

5
2

1

4

5

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 3

2

6

6. §

æπ—°ß“π

202

 π“¡°Õ≈åø

¢. 1

3

2

4

5

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π
1. ¢

2. °

3. §

4. §

5. °

6. §

∫∑∑’Ë 3
§à “  π“¡·≈–§à “ ∫√‘ ° “√
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. °

2. ¢

3. §

4. §

5. §

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 3
¢. 3

2
2

1
5

4
4

2

5

1

°‘®°√√¡∑’Ë 3
4

1

3

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. ¢

3. §

4. §

5. §

∫∑∑’Ë 4
®Õ߇«≈“‡≈à π
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. °

2. °

3. ¢

4. §

5. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
5

4

3

2

1

4

5

°‘®°√√¡∑’Ë 3
2

1

3

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. °

3. ¢

4. §

5. ¢

æπ—°ß“π

203

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 5
®Õ߇«≈“‡≈à π
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. ¢

4. °

5. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
1

2

4

5

3

5

4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
3

1

2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. ¢

4. °

5. ¢

∫∑∑’Ë 6
‡°Á ∫ §à “ ∫√‘ ° “√·≈–∑Õπ‡ß‘ π
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. ¢

4. °

5. ¢

6. °

7. ¢

8. °

5. ¢

6. °

7. ¢

8. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 3
¢. 5
§. 4

4
4
2

5
2
1

2
1
3

1
3

2

6

3

°‘®°√√¡∑’Ë 3
4

5

1

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. ¢

4. °

æπ—°ß“π

204

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 7
„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫ π“¡
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. ¢

2. §

3. §

4. §

5. §

6. °

7. ¢

8. °

9. °

10. ° 11. ° 12. °

5. §

6. °

7. ¢

8. °

9. °

10. ° 11. ° 12. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°.
¢.
§.
ß.
®.
©.
™.
´.
¨.

1
4
3
4
3
1
2
3
2

2
3
1
5
4
2
1
1
1

4
1
2
3
5
5
4
2
4

3
2
4
1
1
3
3
4
3

5
2
2
4
5
5
5

°‘®°√√¡∑’Ë 3
2

1

3

5

4

6

3
3
3
3

4
4
5
4

5
5
4
5

°‘®°√√¡∑∑’Ë 4
°.
¢.
§.
ß.

2
2
1
2

1
1
2
1

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. §

4. §

æπ—°ß“π

205

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 8
∫Õ°∑‘»∑“ß
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. °

2. §

3. °

4. ¢

5. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 2
¢. 1

3
2

1
3

4
5

3

5

5
4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
4

1

2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. §

3. °

4. ¢

5. ¢

∫∑∑’Ë 9
„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ √–¬–∑“ß
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1.§

2. ¢

3. ¢

4. °

5. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
2

1

3

5

4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
1

2

4

3

°‘®°√√¡∑’Ë 6
1

4

3

2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. §

2. ¢

3. ¢

4. °

5. ¢

æπ—°ß“π

206

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 10
∑‘»∑“ß≈¡
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. °

2. §

3. °

4. °

5. ¢

6. °

5. ¢

6. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
2

1

5

3

4

3

5

°‘®°√√¡∑’Ë 3
4

2

1

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. §

3. °

4. °

∫∑∑’Ë 11
¢Õ‚∑…„π¢â Õ ∫°æ√à Õ ß
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. §

4. ¢

5. §

°‘®°√√¡∑’Ë 2
2

1

3

4

5

5

4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
3

1

2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. §

3. §

4. ¢

5. §

æπ—°ß“π

207

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 12
„À⧔·π–π”
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. °

2. ¢

3. §

4. §

5. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 3
¢. 1

4
2

5
5

2
4

1
3

3

2

1

3
1

2
5

1
2

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 4

5

°‘®°√√¡∑’Ë 4
°. 5
¢. 3

4
4

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. §

3. °

4. °

5. ¢

∫∑∑’Ë 13
ªØ‘ ‡  ∏Õ¬à “ ß ÿ ¿ “æ
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. °

2. ¢

3. §

4. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
1

2

5

4

3

4

5

°‘®°√√¡∑’Ë 3
3

1

2

°‘®°√√¡∑’Ë 4

5. §

æπ—°ß“π

208

1

 π“¡°Õ≈åø

3

4

5

2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈À≈—߇√’¬π
1. °

2. ¢

3. §

4. °

5. §

∫∑∑’Ë 14
¥Ÿ · ≈∂ÿ ß °Õ≈å ø ·≈–§«“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. °

2. ¢

3. §

4. °

5. °

6. °

7. °

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°.
¢.
§.
ß.

1
5
1
3

2
4
2
4

4
3
3
5

3
2
4
2

4

3

5
2
1

2
4

5
1
5
1

°‘®°√√¡∑’Ë 3
1

2

5

°‘®°√√¡∑’Ë 4
°. 3
¢. 3
§. 3

4
1
2

1

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. °

2. ¢

3. §

4. °

5. §

∫∑∑’Ë 15
ªØ‘ ∫— μ‘ μ “¡§”¢Õ
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. §

2. §

3. §

4. °

5. ¢

6. ¢

8. °

9. §

10. §

æπ—°ß“π

209

 π“¡°Õ≈åø

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 2
¢. 2

3
1

1
3

4

2
2

1
1

3
5

1
4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 4
¢. 4

3
3

°‘®°√√¡∑’Ë 4
°. 5
¢. 1

4
2

2
3

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. §

2. §

3. §

4. °

5. ¢

6. ¢

∫∑∑’Ë 16
π— ¥ À¡“¬‡«≈“
·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈°à Õ π‡√’ ¬ π
1. ¢

2. °

3. §

4. °

5. ¢

6. ¢

5. ¢

6. ¢

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°. 1
¢. 3

3
1

2
2

4

3
1
4

1
2
3

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 2
¢. 4
§. 1

4
3
2

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. °

3. §

4. °

æπ—°ß“π

210

 π“¡°Õ≈åø

∫∑∑’Ë 17
¢Õ∫§ÿ≥·≈–Õ”≈“
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈°àÕπ‡√’¬π
1. ¢

2. °

3. §

4. ¢

5. °

6. §

5. °

6. §

°‘®°√√¡∑’Ë 2
°.
¢.
§.
ß.

4
1
4
4

3
2
3
1

2
4
1
2

1
3
2
3

1
1
3

2
2
4

°‘®°√√¡∑’Ë 3
°. 3
¢. 4
§. 2

4
3
1

·∫∫ª√–‡¡‘ π º≈À≈— ß ‡√’ ¬ π
1. ¢

2. °

3. §

4. ¢

·∫∫∑¥ Õ∫º≈ — ¡ ƒ∑∏‘Ï À ≈— ß °“√»÷ ° …“
1. ¢
11. §
21. ¢
31. °
41. ¢

2. °
12. °
22. §
32. §
42. §

3. §
13. §
23. §
33. ¢
43. §

4. §
14. ¢
24. §
34. °
44. §

5. ¢
15. §
25. ¢
35. ¢
45. §

6. §
16. °
26. °
36. §

7. °
17. ¢
27. §
37. °

8. °
18. °
28. §
38. §

9. ¢
19. §
29. §
39. ¢

10.
20.
30.
40.

¢
¢
°
°

æπ—°ß“π

211

 π“¡°Õ≈åø

·π«∑“ß°“√‡∑’ ¬ ∫‡ ’ ¬ ß¿“…“Õ— ß °ƒ…‡ªì π ¿“…“‰∑¬
‡ ’ ¬ ßμâ π 欓ߧå (Initial Consonants)
¿“…“‰∑¬
¿“…“Õ— ß °ƒ…
b as in boy
∫ ‡™àπ ∫Õ¬
ch as in chop
™ ‡™àπ ™ÁÕæ
d as in day
¥ ‡™à𠇥¬å
f as in face
ø ‡™àπ ‡ø´
g as in get
° ‡™àπ ‡°Á∑
h as in hat
Œ ‡™àπ ·ŒÁ∑
j as in John
® ‡™àπ ®Õπ
k as in kite
§ ‡™à𠉧â∑å
l as in light
≈ ‡™àπ ‰≈â∑å
m as in may
¡ ‡™àπ ‡¡¬å
n as in no
𠇙àπ ‚π
p as in pen
æ ‡™àπ ‡æÁπ
p as in spy
ª ‡™àπ  ª“¬
q as in queen
§« ‡™à𧫒π
r as in red
√ ‡™àπ ‡√¥
s as in sing
´ ,   ‡™àπ ´‘ß
sh as in shop
™ ‡™àπ ™ÁÕæ
t as in tea
∑ ‡™àπ ∑’
th as in the
± ‡™àπ ‡±Õ–
th as in thin
∏ ‡™àπ ∏‘π
tr as in traffic
∏√* ‡™àπ ·∏√Áøøî°
v as in van
« ‡™àπ ·«π
w as in win
« ‡™àπ «‘π
y as in yes
¬ ‡™à𠇬 
z as in zoo
´ ,   ‡™àπ ´Ÿ
*‰¡à„™â ∑√ ‡æ√“–Õ“®
ÕÕ°‡ ’¬ß‡ªìπ ´ ‰¥â ‡™àπ∑√“¬ Õà“π«à“ ç´“¬é
∂â“„™â ∑√ ‡™àπ try ®–‡¢’¬π‡ªìπ ç∑‰√é

‡ ’ ¬ ß∑â “ ¬æ¬“ߧå (Final
¿“…“Õ— ß °ƒ…
_b as in sob
_d as in bed
_f as in after
_g as in bag
_k as in kick
_l as in ball
_m as in jam
_n as in tan
_p as in sip
_s as in miss
_t as in not
_v as in give
_w as in now
_z as in please
_st as in cost
_ch as in watch
_sh as in wash
_ed as in cracked
_ed as in yielded
_ed as in smiled
_es as in catches
washes
Contractions
Iûm
‰Õ-¡
heûs
Œ’ -  
sheûs ™’ - 
weûre «’ - ‡ÕÕ√å

consonants)
¿“…“‰∑¬
∫ ‡™àπ ´ÁÕ∫
¥ ‡™àπ ‡∫Á¥
ø ‡™àπ ·ÕÁø‡∑àÕ√å
° ‡™àπ ·∫Á°
§ ‡™à𠣑§
≈ ‡™àπ ∫Õ≈≈å
∑ ‡™àπ ·®¡
𠇙àπ ·∑π
æ ‡™àπ ´‘æ
 , ´ ‡™àπ ¡‘ 
∑ ‡™àπ πÁÕ∑
ø ‡™àπ °’ø
« ‡™àπ π“«
 , ´ ‡™àπ æ≈’ 
 ∑å ‡™àπ§Õ ∑å
™ ‡™àπ «ÁÕ™
™ ‡™àπ «Õ™
∂÷ ‡™àπ ·§√Á°∂÷
¥÷¥ ‡™àπ ¬’≈¥÷¥
¥÷ ‡™àπ  ‰¡≈¥÷
(Õ÷)  ‡™àπ ·§Á∑™÷ 
«Õ™™÷  

weûve
theyûre
Iûd
Iûll

«’ - ø
‡±¬å - ‡ÕÕ√å
‰Õ-¥
‰Õ-≈

¢Õ¢Õ∫§ÿ ≥

√Õ·¬≈ √“™∫ÿ√’ °Õ≈åø§≈—∫
‡¢“ߟ √“™∫ÿ√’

 ‘ √‘   “∑√
27 ´Õ¬»“≈“·¥ß 1 ∂ππ ’≈¡ ∫“ß√—° °√ÿ߇∑æœ 10500

CHART
Guesthouse & Restaurant
58/62 ∂ππ¢â“« “√ æ√–π§√ °√ÿ߇∑æœ 10200

PANA
Pearl & Gems
296 ‡©≈‘¡°√ÿß ‡´Áπ‡μÕ√å ∂ππμ√’∑Õß «—ß∫Ÿ√æ“¿‘√¡¬å æ√–π§√ °√ÿ߇∑æœ 10200

Aurora
Thai Massage & Foot Massage
18-20 ∂ππ‡¥‚™ ∫“ß√—° °√ÿ߇∑æœ 10500
‡Õ◊È Õ ‡øóô Õ  ∂“π∑’Ë

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful