OAR interior Tipar Policromie.

qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 1

ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA

exercitarea profesiei de arhitect

edi]ia a II-a actualizat` [i completat`

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 2

ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA
GRUPUL DE LUCRU "EXERCITAREA PROFESIEI {I ONORARII" Coordonator: conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi vicepre[edinte al O.A.R. EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT edi]ia a II-a actualizat` [i completat` Partea I MISIUNI {I ONORARII Autori: conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi [i arh. C`t`lina Bocan Colaboratori onorarii [i contracte arh. Doina Butic`, arh. Silvia M`ld`rescu, arh. Alexandru Panaitescu, av. Serghei Perju Partea a II-a GHID DE PROIECTARE Autor: arh. Alexandru Panaitescu Colaboratori: arh. Mariana Celac - subcapitolele: 1.1.3 Istoricul organiz`rii profesiei de arhitect \n România [i 1.1.5 Centrele de cultur` urban` [i arhitectur` arh. Nina Munteanu - revizuirea breviarului legislativ Conceptia grafica a seriei de ghiduri OAR: arh. C`t`lina Bocan Coperta [i ilustra]iile: arh. Alexandru Panaitescu Redactor: Rodica Ian`[i Tehnoredactare computerizat`: Gianini Georgescu Aceast` publica]ie este finan]at` din fondul constituit din taxa pentru TIMBRUL DE ARHITECTUR~ ISBN: 973-87416-6-1 S I M E T R I A 2006

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 3

O.A.R.

CUPRINS

CUPRINS Cuvânt \nainte - conf. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI

3 11

Partea I MISIUNI {I ONORARII
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Capitolul 1 RELA}IA ARHITECT - BENEFICIAR Beneficiarul Arhitectul Alegerea arhitectului Arhitectul - [ef de proiect Ierarhizarea serviciilor arhitectului Arhitectul [i dreptul de autor

13
15 17 17 17 18 20 21 23 25 27 29 30 31 32 34 37 39 39 40 41 41 43 44 44 57 59 60 78 87
3

Capitolul 2 SERVICII DE BAZ~ 2.1. Definitivarea [i completarea temei de proiectare 2.2. Anteproiectul - proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate 2.3. Proiectul tehnic 2.4. Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire 2.5. Alegerea constructorului [i preg`tirea execu]iei 2.6. Detaliile de execu]ie, [antierul [i urm`rirea lucr`rilor 2.7. Recep]ia lucr`rilor executate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Capitolul 3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE Onorariile de referin]` Servicii de baz` Fazele de proiectare incluse \n onorariul de baz` Calculul onorariilor de referin]` 3.4.1. Calculul onorariilor de baz` sub form` de cote procentuale din valoarea de investi]ie 3.4.2. Calculul onorariilor folosind baza orar` 3.4.3. Onorariile pentru proiectarea lucr`rilor cu specific preponderent arhitectural 3.4.4. Alte costuri

Capitolul 4 CONTRACTUL 4.1. Modele de contracte de proiectare 4.1.1. Modelul 1 4.1.2. Modelul 2 4.1.3. Modelul 3

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 4

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.1.4. Modelul 4 - contract de subproiectare Capitolul 5 MANAGEMENTUL DE PROIECT 5.1. Manualul proiectului 5.2. Scopul manualului 5.3. Sistemul de management [i baza de date digital`

97 103 105 105 106

Partea a II-a GHID DE PROIECTARE
Capitolul 1 PROFESIA DE ARHITECT 1.1. Cadrul legal al exercit`rii profesiei de arhitect 1.1.1. Profesia de arhitect 1.1.2. Ordinul Arhitectilor din România - OAR 1.1.3. Scurt istoric al organiz`rii profesiei de arhitect \n România 1864 - 2006 1.1.4. Forurile de conducere ale Ordinului Arhitec]ilor din România - OAR 1.1.5. Opinia public`, autorit`]ile [i arhitectura: o problem` de comunicare - Centrele de cultur` urbana [i arhitectur` 1.2. Dreptul de semn`tur` al arhitectului (conductorului arhitect) 1.2.1. Domeniul de competen]` 1.2.2. Acordarea dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` 1.2.3. Obliga]iile arhitectului cu drept de semn`tur` 1.3. Exercitarea dreptului de semn`tur` 1.3.1. Modalit`]i de exercitare ale profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` 1.3.2. Incompatibilit`]i \n exercitarea dreptului de semn`tur` 1.3.3. Onorariul (tariful de proiectare) 1.3.4. Dreptul de autor 1.3.5. Asigurarea profesional` 1.3.6. R`spunderea disciplinar` 1.3.7. Semnatura de complezen]` 1.4. Rela]ia arhitect - beneficiar; contractul de proiectare 1.5. Biroul de arhitectur` - aspecte generale privind organizarea [i conducerea acestuia 1.5.1. Atribu]iile [i responsabilit`]ile arhitectului-coordonator al biroului de arhitectur` 1.5.2. Dotarea biroului de arhitectur`
4

107
109 111 111 111 112 117 118 120 120 121 121 121 121 123 123 124 125 125 126 126 130 130 133

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 5

O.A.R.

CUPRINS

Capitolul 2 PROIECTUL 2.1. Importan]a proiectului 2.2. Asigurarea prin proiect a calit`]ii construc]iilor 2.2.1. Cerin]ele de calitate 2.2.2. Categoriile [i clasele de importan]` ale construc]iilor 2.2.3. Verificarea tehnic` a proiectelor 2.2.4. Expertizarea tehnic` de calitate a proiectelor [i a construc]iilor 2.3. Tema de proiectare 2.4. Proiectele de specialitate [i fazele de elaborare ale proiectului 2.5. Anteproiectul - AP (Studiul de fezabilitate - SF) 2.6. Proiectul tehnic - PT con]inutul-cadru al proiectului pentru arhitectur` [i al proiectelor de specialitate 2.6.1. Piesele scrise 2.6.2. Piesele desenate 2.6.3. Redactarea proiectului tehnic - cartu[ul 2.7. Devizul lucr`rilor de investi]ie 2.8. Detaliile de execu]ie - DE Capitolul 3 AUTORIZAREA EXECUT~RII LUCR~RILOR DE CONSTRUC}II 3.1. Lucr`rile de construc]ii a c`ror execu]ie se supune autoriz`rii 3.2. Emitentul autoriza]iei de construire 3.3. Baza legal` pentru emiterea autoriza]iilor de construire REGLEMENT~RILE URBANISTICE 3.3.1. Planul urbanistic general PUG [i Regulamentul local de urbanism 3.3.2. Planul urbanistic zonal PUZ 3.3.3. Planul urbanistic de detaliu PUD 3.4. Certificatul de urbanism 3.5. Avizele, acordurile [i documenta]iile pentru emiterea acestora, alte documente necesare ob]inerii autoriza]iei de construire 3.5.1. Avizele/acordurile care fundamenteaz` acordul unic, eliberate pe baza fi[elor tehnice [i a documenta]iilor elaborate de c`tre proiectant [i care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei de construire 3.5.2. Avizele/acordurile specifice [i alte studii ob]inute prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire pe baza unor documenta]ii elaborate de c`tre proiectant 3.5.3. Documentele/actele de natur` juridic` [i administrativ` a c`ror ob]inere este numai de competen]a beneficiarului

135 137 137 138 140 142 143 144 146 148 151 152 156 163 165 168 171 173 175 176 176 178 179 181 184

184 188 190
5

2.6.4. Dovada lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC/PAD.TEMA DE PROIECTARE .1 Alegerea terenului pentru o construc]ie .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 6 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 3.7.2.1. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are 3. Taxe. Proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are .Con]inut cadru 6 235 237 240 . a c`rui ob]inere este numai de competen]a arhitectului cu drept de semnatur` 3. Autoriza]ia de desfiin]are (demolare) 3.2 Alegerea constructorului Capitolul 6 BREVIAR LEGISLATIV 191 191 192 194 195 196 198 199 201 201 202 203 204 207 209 210 212 212 213 215 217 221 225 ANEXE 01 .6.studiul de amplasament 5.2.POE Capitolul 4 ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE {ANTIER 4.7.OAR interior Tipar Policromie. Obliga]ii ale titularului autoriza]iei de construire 3.5. Proiectul pentru autoriza]ia de construire \n forma simplificat` 3.6.6.6. Proiectul pentru autoriza]ia de construire . termenul de emitere.MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTUR~ Faza PT/PAC .6.PAC 3. Cartea tehnic` a construc]iei 4.5. Asisten]a tehnic` 4.Con]inut cadru 02 .1.3.6.3.1.4.7.6. Urm`rirea de [antier 4. Autoriza]ia de construire 3. Infrac]iunile [i contraven]iile prev`zute de Legea 50/1991 republicat` 3.8. Autoriza]ia pentru organizarea de [antier . |ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei [i recep]ia lucr`rilor executate 4.PAD 3.1.3.2.7. valabilitatea autoriza]iei de construire [i durata execut`rii lucr`rilor autorizate 3. Recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora Capitolul 5 ACTIVIT~}I CONEXE PROIECT~RII DE ARHITECTUR~ 5. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de construire 3. Avizele pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are 3.3.3.

Sediul central al OAR [i sediile filialelor teritoriale .CERERE DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 7 O.Categoriile de documenta]ii pentru care Registrul Urbani[tilor din Romania .SCHEMA OB}INERII AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE .Con]inut cadru .Devizul general al unui obiect de investi]ii .SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU .Programul proiectantului de urm`rire pe [antier a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de structur` .OAR interior Tipar Policromie.PUD 244 248 250 251 252 255 256 258 261 263 265 268 269 7 .Formular tip OAR .Programul proiectantului de urm`rire pe [antier a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de arhitectur`-finisaje .Con]inutul-cadru al Planului urbanistic de detaliu .Formular tip OAR .Urm`rirea comport`rii construc]iei \n timpul exploat`rii .Devizul general al unui obiectiv de investi]ii .R.Fi[a de urm`rire a calit`]ii proiectului .A.DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD . CUPRINS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 .RUR atest` dreptul de semn`tur` \n domeniile amenaj`rii teritoriului [i urbanismului .

4 martie 1977. cu complicitatea obedient` a autorit`]ilor politice [i administrative ale Municipiului Bucure[ti.1984 ." G.decembrie 1986.1908 "…ceea ce ne spun V`c`re[tii. Giurescu. se demoleaz` M`n`stirea V`c`re[ti. e spiritul \n care noi am \ntrebuin]at formele de alt`dat`. din ordinul lui Nicolae Ceau[escu.A. .Dinu C."Cl`dit` \ntre 1716 [i 1722 din porunca [i cu banii domnitorului Nicolae Mavrocordat. 1977 NOT~ ISTORIC~ . Cantacuzino . cutremurul din aceast` dat` avariaz` grav M`n`stirea V`c`re[ti [i sub acest pretext se sisteaz` lucr`rile de restaurare. .Din 1973 \ncep lucr`ri de restaurare ale M`n`stirii V`c`re[ti. \nsu[irile noastre proprii. pentru amplasarea unui nou Palat de Justi]ie."M`n`stirea V`c`re[ti sau testamentul artei tradi]ionale" din Izvoare [i popasuri. Ed. propria noastr` sensibilitate [i specifica noastr` concep]ie a armoniei.000 mp. . care \[i propunea ca finalitate amenajarea unui centru muzeal de art` medieval` româneasc`.M. Printr-o serie de memorii [i interven]ii oficiale sau neoficiale [i-au exprimat deschis dezaprobarea un num`r de 8 .500 mp. Ed. ctitoria ocupa \n plan o suprafa]` de 18.Din 1848 (temporar) [i apoi permanent din 1864 pân` \n 1973 \n M`n`stirea V`c`re[ti func]ioneaz` o \nchisoare pentru de]inu]ii de drept comun [i politici. . a[a zis. Eminescu.Ansamblul M`n`stirii V`c`re[ti este \ntregit de Constantin Mavrocordat care a ridicat \ntre 1732-1736 [i paraclisul din axul laturii de r`s`rit a incintei principale. . Gheorghe Leahu. dup` proiectul elaborat de un colectiv condus de arh. din Cuvântul \nainte la volumul "Distrugerea M`n`stirii V`c`re[ti" de arh. Demolarea este justificat`. Liana Bilciurescu. Pictura bisericii acoperea circa 2. M`n`stirea V`c`re[ti a fost cel mai important monument de arhitectur` [i pictur` al secolului XVIII-lea [i unul de prim rang al \ntregii istorii române[ti. Arta Grafic` S.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 8 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT ILUSTRA}II ." .OAR interior Tipar Policromie.REMEMBER M~N~STIREA V~C~RE{TI RELEVEU .

Lucia Stoica. . Virgil Cândea. pag.A. denumit \n final "Sala Polivalent` pentru Congrese.1988 .|n perioada imediat urm`toare Revolu]iei din 1989 \n opina public` au loc unele dezbateri privind reconstituirea M`n`stirii V`c`re[ti. cu excep]ia micu]ei biserici Sf.. pag. Ed.686-689. (Bibliografie: arhitec]ii Lidia Anania. R`zvan Teodorescu. arh. disp`rând [i speran]a reconstituirii acestuia pe amplasamentul ini]ial. Ana-Nina Prosan. Universalia. 2005). f`r` nici un rezultat concret. . Gheorghe Leahu .R. Ed. Ed. M~N~STIREA V~C~RE{TI intelectuali.A. Dorin Gheorghe. Cecilia Luminea. Lucia Stoica. arhitec]ii Grigore Ionescu.decembrie 1989.171-186. Giurescu."mall" pe funda]iile existente pe amplasamentul M`n`stirii V`c`re[ti. destina]ia amplasamentului se schimb` \n mai multe rânduri \n favoarea unui gigantic complex pentru adun`ri publice. Pippidi. Gheorghe Leahu. .Momentul decembrie 1989 surprinde executate funda]iile [i par]ial subsolul pentru noua construc]ie care se substituia M`n`stirii V`c`re[ti. Aurelian Tri[cu. Arta Grafica S. volumul I. ale "democra]iei socialiste"."Distrugerea M`n`stirii V`c`re[ti". Henriette DelavranceaGibory . cum ar fi: Dinu C. Anastasia 1995.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 9 O. [ef de proiect arh. Livia Melinte. Alexandru Panaitescu 9 . Se \ncheie astfel tragedia celui mai important monument de arta brâncoveneasc`. De altfel au r`mas neref`cute toate monumentele de arhitectur` distruse \n epoca Ceau[escu.2006.OAR interior Tipar Policromie. Cultur` [i Sport". Spiridon Vechi. Dionisie M. Neculai Ionescu-Ghinea "Enciclopedia l`ca[urilor de cult din Bucure[ti". arh. Neculai Ionescu-Ghinea . Vasile Dr`gu]. Municiplitatea Bucure[ti aprob` un Plan Urbanistic Zonal care propune realizarea unui complex comercial . Nicolae Pruncu."Bisericile osândite de Ceau[escu Bucure[ti 1977-1989". .

Angerer [i Göschl din Viena [i au fost imprimate ulterior la Bucure[ti de c`tre Institutul de Arte Grafice Carol Göbl \n colaborare cu Institutul Tipografic "Cartea Româneasc`". pentru care \i exprim`m cele mai calde mul]umiri.sec]iunea transversal` prin abside .detaliu unei coloane din pridvor .planul . Eugen Popescu.fa]ada dinspre nord (detaliu) . 10 . Cuvânt \nainte ("L`murire" \n limbajul epocii) de ing. |n acest volum sunt cuprinse: 1 .8 plan[e desenate \n martie 1908 de Arghir Culina (1883-1972).fa]ada dinspre apus . Emil A. directorul {colii Superiare de Arhitectur` [i note de prezentare istoric` [i arhitectural` semnate de Virgil Dr`ghiceanu.casa domneasc`) . paraclisul [i detalii ale arhondaricului . Albumul reproduce \n 26 de plan[e (format mare .OAR interior Tipar Policromie.1926.Paraclisul .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 10 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT LISTA ILUSTRA}IILOR . Ion D.sec]iunea longitudinal` (detaliu) . Mariana Celac pentru ilustra]iile privind istoria organiz`rii profesiei de arhitect \n România prezentat` pe clapele coper]ilor.fa]ada dinspre r`s`rit . 2 .detaliu unei coloane din pronaos . Volumul I.Biserica . dintre primele realizate de c`tre studen]ii arhitec]i ca o condi]ie obligatorie de absolvire a [colii. Zagoritz (1881-1916) [i din care am selectat ilustra]ia c`r]ii de fa]`.detaliu unei coloane din portic . jude]ul Putna (Vrancea) . Exemplarul care a stat la baza reproducerilor de fa]` ne-a fost pus la dispozi]ie prin amabilitatea domnului arh.„RELEVEUL M~N~STIRII V~C~RE{TI“ (biserica.Arhondaricul .41x58 cm) dou` relevee dup` monumente na]ionale.fa]ada dinspre apus .sec]iunea transversal` prin abside .18 plan[e desenate \n 1908 de Constantin Iotzu (1884-1962) [i Al.RELEVEUL BISERICII DIN P~TE{TI (Foc[ani). Traianescu.ancadramentul u[ii principale .ancadramentul u[ii - coperta I pagina 13 pagina 15 pagina 23 pagina 37 pagina 57 pagina 103 pagina 107 pagina 109 pagina 135 pagina 171 pagina 207 pagina 215 pagina 225 pagina 235 coperta IV Reproduceri dup` "MONUMENTE NA}IONALE DIN ROMÂNIA".Biserica .Paraclisul . editat de {coala Superioar` de Arhitectur` . Pangrati. Cli[eele tipografice sunt executate \nainte de primul r`zboi mondial de c`tre Casa C.detaliu de candel` . secretarul general al Comisiei Monumentelor Istorice [i prof. arh.planul .detaliu unei coloane din foi[orul dinspre curte . De asemenea aducem mul]umiri doamnei arh.

pentru a-i asista pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a unui proiect. O. consider` oportun` calcularea onorariului arhitectului pentru serviciile de baz` pornind de la costul total de realizare a investi]iei. tariful de referin]` corespunz`tor acestor misiuni. numite de baz`. de asemenea. Experien]e anterioare ne relev` faptul c` cele mai reu[ite [i de succes investi]ii au fost precedate de acele colabor`ri \ntre arhitect [i clientul s`u. cu accent pe arhitect \n raporturile sale cu investitorul (beneficiarul. func]ie de tipul de 11 . Beneficiarul are. \n vederea protej`rii intereselor fiec`ruia . despre terenul pe care urmeaz` s` se construiasc` [i despre bugetul preconizat destinat acesteia. caracterizate de un climat de \ncredere reciproc` [i bun`voin]`. presupune \n]elegerea cu claritate a solicit`rilor beneficiarului (investitorului. respectiv o cot` procentual` din valoarea acesteia.A. materializare cu succes a unei crea]ii arhitecturale. nici unul dintre acestea nu poate lipsi. recomand` \n acest sens lista misiunilor de baz` [i a extraserviciilor arhitectului.A. ca [i coordonatori al proiectan]ilor de specialitate [i pentru a urm`ri execu]ia lucr`rilor.A. clientul) Studiile teoretice [i practice \i preg`tesc pe arhitec]i pentru a sprijini interesele beneficiarilor.. obliga]iilor [i responsabilit`]ilor. CUVÂNT |NAINTE Cuvânt \nainte Finalizarea \n condi]ii normale a construc]iei unei cl`diri. El trebuie s` furnizeze informa]ii corespunz`toare referitoare la viitoarea investi]ie. precum [i responsabilit`]ile tuturor celor implica]i \n procesul de edificare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 11 O. ansamblul serviciilor de baz` sunt considerate toate eforturile de proiectare necesare [i suficiente ducerii la bun sfâr[it a lucr`rii. O. Ordinul Arhitec]ilor din România .R. arhitectul este \ns`rcinat doar cu o parte din serviciile de baz`. Aceste servicii.O. viitorului utilizator al cl`dirii). un rol hot`râtor. astfel \ncât.R.R. apreciaz` grila acestor cote procentuale.R. \n sarcina sa revine [i efortul de a \n]elege [i evalua propunerile arhitectului \n diferitele etape de proiectare. \n viziunea O.R.A. Misiunile la care se angajeaz` arhitectul pe parcursul proiect`rii unei cl`diri sunt servicii de baz`. defalcarea misiunilor [i tarifele aferente se vor hot`r\ de comun acord cu clientul.OAR interior Tipar Policromie. O asemenea atmosfer` nu poate fi generat` decât de stabilirea clar` [i informarea reciproc` a sarcinilor.arhitect [i client.A. sunt comune atât unor proiecte de scar` mare cât [i unora de mai mic` anvergur`. \n condi]iile respect`rii legisla]iei. Obliga]ia major` a arhitectului este aceea de a fi consultant competent al clientului s`u. naturii misiunilor (serviciilor) solicitate arhitectului \n vederea realiz`rii investi]iei. din anumite motive. |n condi]iile \n care. de a r`spunde \n mod eficient de materializarea investi]iei \n termenele prev`zute. precum [i modelul de contract de proiectare.

|n vederea evalu`rii tarifelor de proiectare.. complexitate etc. dr. acestea pot fi tarifate func]ie de num`rul de ore de proiectare.. consulting etc. Prima parte a lucr`rii.A. experien]a [i rolul arhitectului implicat.R. cl`dirile sunt clasificate \n 5 clase de tarifare conform tipului de program. define[te raporturile arhitectului cu drept de semn`tur` cu "exteriorul". |n calitate de coordonator al \ntregului proiect.R. conf. Multe proiecte pot solicita [i alte misiuni. arh.R. complexitate etc. continuare a volumului din 2003 "GHIDUL PENTRU CLIEN}I". insistând asupra proiectului [i cadrului legislativ specific. este structurat \n dou` p`r]i: MISIUNI {I ONORARII [i GHID DE PROIECTARE. Este nuan]at [i clarificat raportul dintre misiuni [i onorarii prin prezentarea tipurilor de contract de proiectare [i subproiectare agreate de O. Materialul oferit acum de c`tre O. nu pot acoperi \n mod corespunz`tor cheltuielile de proiectare [i deci nu pot oferi garan]ia unor proiecte de calitate..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 12 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT program. ca fiind una rezonabil`. de instala]ii). votate \mpreun` cu \ntregul pachet \n cadrul Conferin]ei Na]ionale din mai 2005.A. care vor fi numite extraservicii.A. diferite de cele de baz`. Tarife mai mici decât cele recomandate de O. \ntr-o a doua edi]ie actualizat` [i completat`.OAR interior Tipar Policromie. Vlad GAIVORONSCHI Vicepre[edinte al Ordinului Arhitec]ilor din România 12 . iar pentru tarifarea orar` a extraserviciilor sunt prev`zute 5 categorii de coeficien]i func]ie de tipul de activitate prestat`. \n general. iar a doua parte prive[te exercitarea profesiei dintr-o perspectiv` "interioar`". arhitectul cumuleaz` \n cadrul ofertei sale [i proiectarea de specialitate (inginerie de rezisten]`.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 13 Partea I MISIUNI [i ONORARII .OAR interior Tipar Policromie.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 14 .OAR interior Tipar Policromie.

BENEFICIAR .OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 15 Capitolul 1 RELA}IA ARHITECT .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 16 .

De asemenea. suspendarea sau retragerea dreptului de semn`tur`). Tot el se ocup` de alegerea terenului. studiile peisagistice.2. de a concepe un volum (sau spa]iu) construit [i de a-l amplasa. Profesarea ca arhitect cu drept de semn`tur` este posibil` doar dac` arhitectul respectiv este \nscris \n Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor (publicat de Ordinul Arhitec]ilor din România \n “Monitorul Oficial”). studiile de impact. respectiv obliga]iile profesionale fa]` de beneficiari (sec]iunea a 3-a) etc. modificat` [i completat` cu Legea 43/2004. beneficiarul trebuie s` ob]in` o autoriza]ie de construire \mpreun` cu acordurile [i avizele aferente. restaurarea. sunt domenii unde arhitectul \[i manifest` competen]ele. Exercitarea profesiei [i de]inerea titlului de arhitect cu drept de semn`tur` sunt reglementate \n România conform Legii 184/2001. Pe parcursul \ntregii sale cariere.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 17 O.R.arhitec]i.A.. vot de blam. care are capacitatea [i talentul. precum [i câ]i bani este dispus s` investeasc`. 1.OAR interior Tipar Policromie. func]iune.A. achizi]ionarea lui sau a construc]iei existente. chiar pe un teren propriu.proiect. conform legisla]iei din România. Din momentul \nscrierii sale \n O. Beneficiarul este cel mai \n m`sur` s` decid` ce vrea . acea persoan` se transform` \n beneficiarul unor servicii oferite de speciali[ti . sus]inute de preg`tirea profesional`. amploare. Participarea unui arhitect este obligatorie pentru concep]ia [i \ntocmirea 17 . antreprenori. 1. ca membru al unei filiale teritoriale. s` renoveze sau s` transforme o construc]ie existent`. ALEGEREA ARHITECTULUI Pentru a construi. BENEFICIARUL |n momentul \n care o persoan` (fizic` sau juridic`) dore[te s` construiasc`. verificarea proiectelor etc. constructori etc. arhitectul \[i amelioreaz`. organizarea de [antier. expertizele tehnice. \n toat` complexitatea sa plastico-arhitectural` [i tehnico-func]ional`. perfec]ioneaz` cuno[tin]ele \n cadrul unui proces de forma]ie continu`. diagnosticul imobiliar.R. Nerespectarea acestor prevederi poate antrena sanc]iuni disciplinare (avertisment. ARHITECTUL Arhitectul este "omul de concep]ie". ingineri. MISIUNI {I ONORARII 1.1. arhitectul se angajeaz` s` respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect ce \nso]e[te textul Legii 184/2001. Diploma de arhitect este acordat` \n urma unor studii de lung` durat` (minim 5 ani) \n cadrul c`rora viitorul profesionist acumuleaz` cuno[tin]e indispensabile realiz`rii [i execu]iei proiectului arhitectural.3. reabilitarea.

ARHITECTUL . 1. arhitectural [i tehnic. |n cadrul proiectului arhitectul este cel care se ocup` de urm`toarele: .organizarea volumelor interioare [i cele exterioare. conform competen]elor oferite de lege este obligatorie doar participarea unui conductor arhitect sau urbanist (studii superioare de minim 3 ani).000 RON [i chiar desfiin]area construc]iilor executate nelegal) .ce arhitect va alege.definirea clar` a func]iunilor [i dispunerea lor \n spa]iu. se pot studia construc]ii noi realizate [i discuta cu beneficiarii acestora. |n urma acestui studiu de pia]`.func]ie de notorietate (sau nu).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 18 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT oric`rui proiect de arhitectur` ce urmeaz` a fi supus unei cereri de autoriza]ie de construire. Pentru cl`diri de importan]` redus` amplasate \n afara zonelor protejate.A. pentru modific`ri sau remedieri ale unor solu]ii improprii. De asemenea. |n cazul \n care nu este mul]umit de ceea ce a aflat sau a g`sit. realizarea unei construc]ii f`r` proiect genereaz` compromisuri grave de ordin urbanistic. tehnologii [i materiale de construc]ie [i de finisaj. Astfel se induc cheltuieli suplimentare pe parcursul execu]iei sau ulterior. el poate organiza \mpreun` cu O. se pot ob]ine informa]ii de la cuno[tin]e. beneficiarul se va decide .OAR interior Tipar Policromie. stil de proiectare . ingineri pentru structura de rezisten]`.arhitec]i.utilizarea judicioas` a suprafe]elor construite. topografi etc.alege un tip de \nc`lzire [i de ventilare studiate \n scopul limit`rii la maximum a viitoarelor consumuri de energie [i implicit a costurilor de \ntre]inere. speciali[ti tehnologi.[i de fapt \nseamn` lipsirea construc]iei respective de instrumentul principal de prevedere [i asigurare a calit`]ii. gaze). cât [i imposibilitatea de a prevedea [i de a controla corect execu]ia [i costurile investi]iei. Alegerea unui arhitect se poate face ]inând cont de mai multe criterii.Pagini Galbene (Aurii). .000 la 100. Se poate cerceta pia]a . reviste de specialitate. ventila]ii. . 18 . sanitare. experien]` (sau nu). integrare armonioas` \n cadrul mediului natural sau a structurii urbane existente.concursuri de arhitectur` [i urbanism pentru investi]ii importante.conform Legii 50/1991 republicate (amenzi de la 1. geotehnicieni. termice. .. ingineri pentru instala]ii (electrice. (sau nu) . de la firme de construc]ii sau de la filialele teritoriale ale Ordinului Arhitec]ilor din România.alege o expresie arhitectonic` potrivit` \n acord cu alegerea unei structuri.modul de integrare \n situl \n mijlocul c`ruia investi]ia este amplasat`: orientare fa]` de punctele cardinale. . Abaterile de la proiect sau executarea f`r` proiect ([i f`r` autoriza]ie de construire) atrage sanc]iuni contraven]ionale [i/sau penale . reclame.R. organizarea acceselor [i a traseelor de mi[care.{EF DE PROIECT Activitatea de proiectare este o munc` \n echip` . ]ine cont de cl`dirile [i ansamblurile cu valoare de patrimoniu. aer condi]ionat. . gradul de \nchidere sau de deschidere fa]` de vecin`t`]i.4.

evaluare economic`.gestionarea bugetului proiectului.R. implantarea de cl`diri. . raportându-se la cerin]ele beneficiarului [i la bugetul acestuia. .A. detalii etc. coordonarea specialit`]ilor (inginerie de rezisten]` [i instala]ii. |n acest caz este numit {ef de Proiect Coordonator.proiectul tehnic [i de execu]ie.participarea la recep]ie. . |n general.alc`tuirea echipei de proiectan]i.supravegherea edit`rii. drumuri).studiu de fezabilitate.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 19 O. . .demersuri administrative. . Proiectul de arhitectur` define[te prin intermediul p`r]ilor desenate (planuri. coordoneaz` studiile [i echipa de proiectan]i de alte specialit`]i. . . deci nu se tarifeaz` separat [i include \n plus fa]` de presta]iile profesionale specifice: . . perspective.recep]ia lucr`rilor. . .alegerea terenului.expertize (dac` sunt necesare). . perspective. arhitectul este competent pentru a interveni la toate nivelurile de elaborare [i realizare a construc]iei. |n cazuri particulare arhitectul poate elabora numai partea de arhitectur` la o lucrare ce poate avea un specific preponderent ingineresc sau tehnologic. . Arhitectul este cel mai \n m`sur` s` \ndeplineasc` misiunea de [ef de proiect (proiectant general) [i de coordonator al acestuia (arhitectul concepe casa. Dincolo de definirea proiectului de arhitectur`. MISIUNI {I ONORARII . sec]iuni.alc`tuirea temei program.reprezentarea lui fa]` de ter]i. organizarea [i expresia volumelor acestora precum [i alegerea materialelor [i culorilor.personalizeaz` proiectul. schi]e. . inginerii elaboreaz` p`r]i din cas`). |n acest caz nu-[i asum` rolul de {ef de Proiect Coordonator nici r`spunderile respective. .e[alonarea [i respectarea termenelor. 19 .coordonarea specialit`]ilor. .OAR interior Tipar Policromie.urm`rirea de [antier.stabilirea fazelor determinante.consilierea investitorului. compozi]ia. func]ie de concep]iile sale profesionale. .) [i p`r]ilor scrise. organizarea licita]iilor pentru execu]ia lucr`rilor.caiete de sarcini. dar respectând legisla]ia [i normativele \n vigoare. machete de studiu). plan[e de prezentare. arhitectul este autorul proiectului. de la concep]ie pân` la execu]ia lucr`rilor: . . Misiunea de {ef de Proiect Coordonator face parte din misiunile ordinare (servicii de baz`). simul`ri pe calculator. dirijeaz` realizarea lucr`rii.concep]ie (studii pe variante. fa]ade.

.\ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei. relevee. machete.complet`ri la tema de proiectare.completarea datelor de teren (topo. |n cazul unor lucr`ri de alt` natur` (restaur`ri. dirigen]ie de [antier.OAR interior Tipar Policromie. poate fi necesar` consultan]a unor speciali[ti \n domeniul teoriei programelor de arhitectur`. IERARHIZAREA SERVICIILOR ARHITECTULUI Misiunile arhitectului \n cadrul realiz`rii unei investi]ii pot fi de dou` categorii: 1. Misiunile ordinare de baz` ale arhitectului se grupeaz` pe faze e[alonate \n timp \n cadrul unui proiect complet de investi]ie STANDARD (cl`dire nou`. fluxuri tehnologice etc. . . . aprofundarea document`rii asupra sitului.elaborarea de variante comparative (la Studiu de fezabilitate sau la definitivarea detaliilor de execu]ie). . .PAD. expertize). 2. . .ordinare / uzuale / normale .) e[alonarea [i con]inutul fazelor misiunii pot s` difere [i ele vor fi men]ionate \n caietul de clauze specifice (contractul propriu-zis).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 20 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 1.controlul contractelor de execu]ie cu antreprenorii. . costul lor este inclus \n onorariul de baz`.planuri ce revin de obicei \n sarcina antreprenorului.asisten]a pentru ob]inerea avizelor \n condi]iile reprezent`rii beneficiarului \n rela]ie cu autorit`]ile emitente.. Extraservicii pe care le sub\mp`r]im \n: a.memorii sau prezent`ri c`tre ter]i. schimbarea destina]iei sau modernizare). costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare).calcularea de indici tehnico-economici. arhitectur` de interior.5.presta]ii necesare [i suficiente pentru \ndeplinirea mandatului. management al execu]iei. . Fazele e[alonate sunt detaliate \n capitolul urm`tor. . urm`rirea [i controlul execu]iei \n vederea respect`rii 20 .desene specializate 3D. proiecte de urbanism etc.asistarea clientului la negocieri imobiliare. geo. Misiuni suplimentare: .presta]ii legate de arhitectur`.Complementare .Suplimentare . dar care ]in de alte domenii de activitate ale arhitec]ilor (cum ar fi studiile [i proiectele de amenajare a teritoriului [i urbanismului). Servicii de baz` . costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare). pentru programe complexe.studii de organizare a [antierului.presta]ii ce pot ap`rea necesare sau pot fi cerute de investitor. b..documenta]ie de demolare . amenajarea unei cl`diri existente prin extindere. eventual elaborarea temei. Exemple de extraservicii ce pot intra \n sarcina arhitectului: a. iar costul lor se poate exprima \n procente din onorariul total negociat. . expertize speciale etc.

\n forma lor ini]ial`.R. \ntocmirea proiectului conform execu]iei ("as built"). .consultan]a \n problemele de urbanism (elaborarea unui PUD sau PUZ). investitorul poate pune la dispozi]ia acestuia cl`direa finit` cu trei zile \nainte de recep]ia final`. .consultan]a pentru probleme de mobilier. cum ar fi acustic`. publica sau face public` lucrarea. . .R. pentru a beneficia de prevederile Legii 184/2001 [i Legii 8/1996.A. Investitorul sau un ter] pot face public` lucrarea arhitectului cu obliga]ia men]ion`rii autorului. Absen]a observa]iilor scrise din partea investitorului .OAR interior Tipar Policromie. \ntocmirea calculului de rentabilitate. Se recomand` ca orice transmitere de date sau dialog \ntre p`r]i s` se fac` prin documente scrise. dot`ri. .15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consider` aprobarea ei [i decizia de continuare . Arhitectul r`mâne proprietarul documenta]iilor de arhitectur` originale care trebuie p`strate \n arhiva sa timp de 10 ani. \n scopul realiz`rii de fotografii sau pentru alte activit`]i promo]ionale \n plan profesional.consultan]a pentru lucr`ri de art` incluse \n investi]ie. b.PSI etc.altele. machete.inclusiv plan[e. Arhitectul are dreptul de a-[i revinde. design interior. 1.consultan]a financiar`. sau \ntr-o form` ce se poate reproduce. . MISIUNI {I ONORARII dreptului de autor [i a intereselor clientului. Misiuni complementare care pot ap`rea necesare sau se pot solicita de c`tre investitor: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 21 O. La solicitarea arhitectului. p`r]ile pot conveni \ncheierea contractului numai pentru una sau o parte din serviciile de baz` sau ([i) extraservicii (suplimentare sau complementare). Drepturile de autor asupra proiectului apar]in arhitectului.6.\ntocmirea c`r]ii construc]iei. . investitorul cap`t` dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul presta]iilor arhitectului \n scopul precizat \n contract.consultan]a \n domenii speciale. se poate ca aceasta s` fie \nscris` la O. cu dat` cert`. probleme deosebite de securitatea la incendiu . ARHITECTUL {I DREPTUL DE AUTOR Proiectul pentru partea de arhitectur` intr` sub inciden]a legii dreptului de autor . . Dup` achitarea onorariilor. |n func]ie de specificul sau amploarea lucr`rii. 21 . Dac` arhitectul dore[te ca un anumit proiect sau o lucrare s` fie protejate. .A.consultan]a \n probleme de patrimoniu. sub rezerva protej`rii intereselor investitorului.. Investitorul trebuie s` notifice \n scris aprobarea fiec`rei faze predate.altele. amplasament sau monumente istorice consultan]a \n probleme de peisagistic`.verificarea func]ion`rii \n bune condi]ii de exploatare ale obiectivului construit cu rolul de a verifica eventualele repara]ii ulterioare punerii \n func]iune a obiectivului. lucr`ri grafice ce fac parte din acesta.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 22 .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 23 Capitolul 2 SERVICII DE BAZ~ .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 24 .OAR interior Tipar Policromie.

prin certificatul de urbanism.documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire.G. MISIUNI {I ONORARII Serviciile de baz` (uzuale. a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire. complexitatea investi]iei [i de ritmul de punere \n oper`. Con]inut: .respectarea prevederilor specifice din legisla]ia \n vigoare. conform legisla]iei. Fazele de proiectare: Un proiect se desf`[oar` \n etape sau faze succesive.D.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 25 O. sau Plan Urbanistic de Detaliu .urbanistice generate de amplasament. altele decât cele prev`zute prin regulamentele existente. 25 . acestea sunt misiuni necesare [i obligatorii pentru realizarea \n bune condi]ii a lucr`rilor de construire. indiferent dac` ace[tia sunt angaja]i de arhitect. tipul de finan]are etc.stabilirea unor criterii clare \n vederea solu]ion`rii dorin]elor beneficiarului. .proiectul tehnic. ordinare.anteproiectul (proiectul preliminar.P. . a documenta]iilor de execu]ie destinate contract`rii lucr`rilor.A.D. reabilitare sau demolare a unei cl`diri. extindere.definitivarea [i completarea temei de proiectare. . sau P.R.). DEFINITIVAREA {I COMPLETAREA TEMEI DE PROIECTARE Obiective: . corp de cl`dire. Serviciile de baz` includ [i coordonarea echipelor de proiectan]i de specialitate. 2.Z. constructor sau beneficiar. care sunt: . studiul de (pre)fezabilitate). urm`rirea de [antier. Plan Urbanistic Zonal .Z. prin care s` se aprobe (sau nu) realizarea unor lucr`ri de construire.U. de la definitivarea temei de proiectare pân` la recep]ia final` a lucr`rilor..U. |n cazul \n care pentru amplasamentul respectiv nu exist` un regulament urbanistic clar (aferent unui Plan Urbanistic General . .corelarea solicit`rilor investitorului cu condi]ion`rile tehnico .documenta]ie scris` ce reprezint` punctul de plecare pentru fazele urm`toare ale proiectului Beneficiarul stabile[te tema de proiectare care se va definitiva cu ajutorul arhitectului [i a altor speciali[ti. ce sunt necesare pentru \ntocmirea proiectului. refunc]ionalizare.) sau dac` ceea ce se dore[te nu este \n concordan]` cu regulamentul urbanistic existent . repara]ie. Serviciile de baz` ocup` \n sine \ntreg procesul de proiectare [i urm`rire a lucr`rilor de execu]ie. emitentul acestuia va cere \ntocmirea unor documenta]ii de urbanism (P.U.P. Con]inutul diverselor faze.recep]ia lucr`rilor [i finalizarea acestora.P. normale) reprezint` totalitatea misiunilor.1.U. ansamblu de cl`diri etc. . .(etape) poate diferi func]ie de tipul.OAR interior Tipar Policromie. .U.detaliile de execu]ie [i urm`rirea de [antier.

condi]ion`ri constructive determinate de starea tehnic` [i de sistemul constructiv al unei cl`diri existente la care se intervine pentru consolid`ri.nivelul dorit de reprezentare social` care s` fie reflectat de noua construc]ie. Este de preferat ca toate datele de tem` ce ]in de beneficiar s` fie definitivate \n totalitate cel mai târziu \n prima parte de elaborare a anteproiectului [i consemnate \ntr-o form` scris`. .asigurarea unui anumit nivel de confort. comer]. . Acestea sunt transmise arhitectului \n scris sau se cristalizeaz` treptat \n discu]iile beneficiar . produc]ie. natura terenului de fundare (determinat` printr-un studiu geotehnic). turism. Func]ie de caz. Pentru aceast` etap` este necesar` ob]inerea certificatului de urbanism.arhitect. telefoane etc.stabilite pe baza analizei situa]iei existente (dup` caz cunoscute din eventualul studiu de amplasament premerg`tor \nceperii proiect`rii propriu-zise): rela]iile cu zonele imediat \nvecinate [i posibilit`]ile de acces. b) condi]ion`rile urbanistice. completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD) [i care se cunosc din certificatul de urbanism. starea tehnic` [i valoarea de monument istoric sau de arhitectur` a unor eventuale cl`diri existente pe teren sau \n zona imediat \nvecinat`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 26 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Pentru investi]iile de mari dimensiuni [i cu func]iuni complexe. dac` acesta nu a fost solicitat la cump`rarea terenului. direc]ia vânturilor dominante [i sursele de poluare. eventual [i pentru selectarea proiectantului de arhitectur` sau/[i al celui general sau \n cazul organiz`rii unui concurs de solu]ii de arhitectur` pentru viitoarea lucrare. orient`rile optime fa]` de punctele cardinale [i fa]` de punctele de interes (naturale sau construite). beneficiarul (investitorul) poate \ncredin]a elaborarea temei de proiectare unui birou de consultan]` specializat \n tipul dorit de investi]ie. gaze.Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului . condi]iile de microclimat.posibilit`]ile financiare. birouri. pantele caracteristice ale terenului.). tehnico-profesionale [i legislative eviden]iate cu participarea arhitectului cum ar fi: .necesit`]i func]ionale specifice. .nevoia de spa]ii construite (dup` caz pentru locuit sau pentru servicii.OAR interior Tipar Policromie.). . Pentru investi]iile mici [i medii realizate din fonduri private. energie electric`. particularit`]ile de relief. Existen]a certificatului de urbanism este obligatorie pentru demararea [i definitivarea fazelor urm`toare de proiectare: anteproiectul [i proiectul tehnic.op]iunile estetice. nivelul de echipare tehnico-edilitar` al zonei [i posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor (ap`-canal. definitivarea temei de proiectare trebuie s` aib` \n vedere urm`toarele aspecte: a) solicit`rile [i op]iunile beneficiarului (de natura obiectiv` [i/sau subiectiv`) determinate de: .Particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale amplasamentului . 26 .stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG. . realizarea de afaceri imobiliare etc. eventuale re]ele edilitare care traverseaz` terenul. . tema de proiectare poate fi fundamentat` de studii [i variante de amplasament [i de studii de prefezabilitate.

clientul (beneficiarul) va pl`ti cheltuielile de deschiderea comenzii. .datele despre teren (topo.T.certificatul de urbanism. extinderi sau la care urmeaz` s` se alipeasc` la calcan viitoarea construc]ie.se deplaseaz` la amplasament.sunt op]ionale.. . C.propunerea unei solu]ii de ansamblu coordonat` cu condi]iile urbanistice [i cu mijloacele financiare ale investitorului. INVESTITORUL .PROIECTUL PRELIMINAR SAU STUDIUL DE FEZABILITATE Obiective: . Con]inut: . ANTEPROIECTUL .O. având acela[i interes major pentru a ob]ine un proiect de calitate. care \l reprezint` (pe arhitect).) . geo.tema de proiectare. .Cerin]ele impuse de legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor pentru asigurarea calit`]ii construc]iilor corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii care determin` anumite cerin]e specifice de natur` func]ional`.Furnizeaz` : . .1:500/ 1:200).U. tehnic` sau de dotare. egal cu beneficiarul. estim`ri ale costului [i duratei execu]iei. .notific` \n scris \ndeplinirea fazei.T. sec]iuni [i fa]ade caracteristice.definirea condi]iilor contractuale.OAR interior Tipar Policromie. \n realizarea unei investi]ii. volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu (sc. .precizeaz` pe plan[e sau \ntr-un memoriu scris suprafe]ele interioare.documenta]ii ce prezint` solu]ii de arhitectur` [i tehnice. arhitectul este un partener esen]ial. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 27 O. vecin`t`]i. .actele de proprietate asupra terenului.dac` nu se d` urmare misiunii solicitate arhitectului. supraetaj`ri. planurile tuturor nivelelor.pl`te[te avansul convenit. imagini tridimensionale.. utile [i desf`[urate. MISIUNI {I ONORARII remodel`ri.2.interpreteaz` [i ilustreaz` tema prin: solu]ii de amplasare a construc]iei [i de amenajare a incintei (plan de situa]ie). etc. . . ARHITECTUL . 2.R. P.A. dar necesare. . precum [i eventuale solu]ii 27 .Lanseaz` o comand` scris` c`tre arhitect. El ghideaz` beneficiarul \n procesul edific`rii [i \l ajut` s` \[i materializeze ideile ob]inând maximum de profit \n utilizarea unui amplasament. suprafe]ele construite la teren.

gusturilor [i posibilit`]ilor financiare ale acestuia. |n situa]ia investi]iilor private. Solu]ia din anteproiect. aprofundarea documenta]iei asupra sitului. Reprezentarea grafic` cât mai conving`toare trebuie s` ilustreze [i s` sus]in` solu]iile propuse. se fac modific`ri. |n faza de concep]ie a investi]iei.06. complementare) ce pot ap`rea \n aceast` faz` sunt: completarea temei de proiectare. determinat de parametrii acesteia [i de posibilit`]ile de realizare. beneficiarul este liber s` \ncredin]eze tema de proiectare direct unui singur arhitect agreat sau s` organizeze o selec]ie pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` [i desemnarea arhitectului proiectant. Pe baza propunerilor [i a condi]iilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discu]ii cu investitorul. se pot face studii de prefezabilitate [i studii de fezabilitate (con]inutul cadru al acestora este reglementat prin Ordinul comun MFP 1013/6. prin care s` se stabileasc` solu]ia de arhitectur` transpus` apoi \n proiectul pentru lucrarea respectiv`. machete. Anteproiectul este faza cea mai important` a proiectului \n care se manifest` capacitatea de crea]ie a arhitectului. este punctul de plecare pentru fazele urm`toare. studii de viitoare organizare a [antierului. |n cazul investi]iilor mari sau/[i cu impact urban important faza anteproiectului poate fi precedat` de cea a unui concurs de arhitectur` cu caracter \nchis (la care sunt invita]i un num`r de arhitec]i agrea]i) sau de un concurs public. desene specializate 3D.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 28 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT referitoare la structura de rezisten]`. . Anteproiectul poate s` cuprind` mai multe variante pentru solu]ia de ansamblu a lucr`rii sau pentru anumite p`r]i importante ale acesteia. Extraserviciile (suplimentare. avizat` de c`tre beneficiar. cadastru etc. exploatare [i de amortizare \n timp a lucr`rii. 28 .alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i.2001 [i MLPAT 874/12.OAR interior Tipar Policromie. geo.). trebuie s` existe un dialog permanent cu beneficiarul pân` când solu]ia adoptat` corespunde nevoilor.estimeaz` valoarea de investi]ie [i perioada de execu]ie.06. La investi]ii de mare amploare. completarea datelor despre teren (topo. relevee. pân` se ajunge la o solu]ie care s` \l mul]umeasc`. Dac` arhitectul are convingerea c` resursele financiare ale beneficiarului sunt insuficiente pentru scopul propus. la modalit`]ile de rezolvare a instala]iilor inclusiv racordurile acestora [i la alte dot`ri necesare ce rezult` din tema de proiectare. se discut` din nou. elaborarea de variante comparative etc. . \n urma analiz`rii cerin]elor beneficiarului.consult` [i consiliaz` investitorul asupra solu]iilor. explic` acestuia condi]iile \n care se poate realiza obiectivul.2001 pentru aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii (capitolele privind fazele [i con]inutul proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii) care stabilesc nivelul de rentabilitate al investi]iei. el are datoria s` \l informeze asupra acestui lucru conform Codului deontologic al profesiei de arhitect. . \ntocmirea de expertize.

.. PROIECTUL TEHNIC Obiective: .\ntocmirea tuturor documenta]iilor ce includ concep]ia de realizare a unui obiectiv de investi]ii. misiuni suplimentare sau complementare (vezi subcapitolul 1. . .proiecte tehnice pe specialit`]i: arhitectura.3.R.supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen. .structura de rezisten]`. re]ea de calculatoare.T.securitate etc.consult` [i consiliaz` investitorul \n alegerea solu]iilor [i materialelor. 2a [i b). . . bun de plat` etc. semnalizare.propune un grafic al execu]iei.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 29 O.S.. .dot`ri [i instala]ii tehnologice .A.. TV.O. MISIUNI {I ONORARII 2.dac` este cazul.coordoneaz` [i coreleaz` \ntocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialit`]i. S.. . INVESTITORUL .).elaboreaz` proiectul tehnic de arhitectur` la o scar` convenabil` coordonat cu solu]iile [i dimensionarea infra [i suprastructurii precum [i cu solu]iile de instala]ii interioare.). climatizare).arhitectura [i finisaje . Proiectele de specialitate care formeaz` proiectul tehnic pentru un obiectiv de investi]ii sunt urm`toarele: .C. C. pân` la c`minele de racord sau contoarele de bran[ament la re]elele publice de utilit`]i). structura de rezisten]` [i instala]iile aferente construc]iei (piese scrise [i desenate).instala]iile generale aferente construc]iei (inclusiv cele pentru incint`. \n care se includ instala]iile de \nc`lzire (eventual de ventila]ie..5.D. Con]inut: . P. pct. inclusiv listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i materiale (antem`sur`torile) [i caietele de sarcini.dac` sunt necesare sau se solicit` pot ap`rea extraservicii. finisajelor.dac` este cazul.OAR interior Tipar Policromie. ARHITECTUL . pe baza c`rora se execut` lucr`rile de construc]ii autorizate.verific` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii. alarmare . dot`ri P. echipamentelor etc.mobilier. . . canalizare) [i gaze. . [i pentru protec]ia muncii .proiect director \n cadrul proiectului tehnic..notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal. se urm`re[te [i se controleaz` calitatea acestora. electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V [i pentru curen]i slabi: telefonie. volume etc.I. .ini]iaz` [i pl`te[te verificarea proiectului.T.U..determin` nivelul calitativ al lucr`rii prin alegerea materialelor. prin verificatori atesta]i. .aprob` devizul general. .stabile[te parametrii cl`dirii: S. conform cu Legea 10/1995 privind calitatea construc]iilor. sanitare (ap`. 29 .

EXTRASE DIN PROIECTUL TEHNIC Obiective: .OAR interior Tipar Policromie. (eventual a autoriza]iei de desfiin]are [i a autoriza]iei pentru organizarea de [antier). .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 30 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT .. .determinarea nivelului real al costului investi]iei.).\ntocmirea documenta]iei pentru ob]inerea autoriza]iei de construire (A.\ntocmirea documenta]iilor necesare pentru ob]inerea tuturor avizelor [i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (C. .U.C. gaze.fi[e tehnice.) . sistematizarea vertical` a terenului [i drumurile din incint`.recep]ia lucr`rilor de construc]ie. demolarea unor construc]ii existente pe amplasament etc.C. 30 .semneaz` cererea de A.elaborarea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i a proiectului de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii . 2. parcaje. . . platforme. DOCUMENTA}IILE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR {I AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE . \mprejmuiri. exprimat de devizul general [i/sau de devizele pe diverse stadii de execu]ie.).\ntocmirea cererilor de ofert` (licita]ie) \n vederea alegerii constructorului (antreprenorului) viitoarei construc]ii.corelarea ritmului de execu]ie cu posibilit`]ile financiare.).efectuarea \n avans a aprovizion`rii unor materiale cu pondere important` \n valoarea total` a lucr`rii (o]el-beton. dup` caz. .lucr`ri conexe construc]iei (amenaj`ri exterioare. \nvelitoare..C.).pl`te[te toate taxele legate de avize [i autoriza]ii. c`r`mid`.4. .A. .organizarea de [antier.proiectul pentru autoriza]ia de construire P. INVESTITORUL .dac` este cazul. Con]inut: . tâmpl`rii etc. . documenta]ii cu extrase din proiectele tehnice pe specialit`]i [i memorii specifice pentru avize / acorduri specifice. detaliate \n Partea a II-a GHID de PROIECTARE. bun de plat` etc.C.P. stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic. telefoane). energie electric`.A.bran[amentele [i racordurile la re]ele edilitare (ap`-canal. \ntocmite \n conformitate cu listele de cantit`]i de lucr`ri [i de materiale. Proiectul tehnic constituie baza pentru: . .notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal. . defalcat pe volume sau capitole pentru fiecare specialitate \n parte este format din piese scrise [i desenate. Con]inutul-cadru al proiectului tehnic.

furnizeaz` autoriza]ia de construire imediat dup` ob]inerea ei. .furnizeaz` datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor.verific` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii. dac` e cazul. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI {I PREG~TIREA EXECU}IEI Obiective: .C. . dup` caz organizarea licita]iei pentru atribuirea lucr`rilor de execu]ie.R. Con]inut: . INVESTITORUL . .R. . care s` supravegheze execu]ia [i situa]iile de lucr`ri prezentate de c`tre antreprenor.ob]ine dovada de luare \n eviden]` a proiectului la Filiala Teritorial` a O. .5. MISIUNI {I ONORARII ARHITECTUL . studii istorice. astfel \ncât timpul de execu]ie [i costul investi]iei s` nu se modifice pe parcursul desf`[ur`rii lucr`rilor. asisten]` tehnic` pe [antier \n vederea realiz`rii construc]iei.complementare) pot fi conform celor de mai sus: acordarea de consultan]` sau \ntocmirea cererii de ofert` pentru selectarea constructorului. conform cu con]inutul cerut de autoritatea \n materie. Extraserviciile (suplimentare .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 31 O.\ntocme[te dosarul P. documenta]ii pentru ob]inerea avizelor \n sensul reprezent`rii beneficiarului \n raport cu autorit`]ile \n baza unei \mputerniciri (scrise) a beneficiarului. expertize speciale (monumente istorice.\ncheie contractul de antrepriz`. situri protejate) etc.U. . 2. analize de impact asupra vecin`t`]ilor \n cazul \n care sunt solicitate. . Extraserviciile (suplimentare .A.OAR interior Tipar Policromie..analiza ofertelor din partea beneficiarului [i oferte din partea posibililor constructori. pe baza unor oferte f`cute de constructor pe baza proiectului tehnic.asist` clientul pân` la ob]inerea autoriza]iei de construire.preg`te[te documenta]iile de licita]ie dac` este cazul.alegerea unui antreprenor (constructor) [i a unui diriginte de [antier. situri deosebite.A.adapteaz` solu]iile arhitecturale de principiu sau de detaliu la prevederile unor avize.coordoneaz` \ntocmirea dosarelor de ob]inere a avizelor cerute prin C.asist` investitorul la alegerea antreprenorului. 31 .organizeaz` licita]ia execu]iei dac` e cazul. . ARHITECTUL .angajeaz` conform legisla]iei \n materie un diriginte de [antier atestat.complementare) ce pot ap`rea la aceast` faz` sunt: documenta]ii de demolare. .A.prospecteaz` pia]a \n vederea efectu`rii unor cereri de ofert` c`tre poten]iali constructori.. . .

cerin]ele investitorului [i coordonarea acestor detalii cu antreprenorii [i furnizorii .modul de asigurare a organiz`rii de [antier . dar nu este recomandat` la lucr`ri de amploare mic` datorit` costurilor sporite.OAR interior Tipar Policromie.propunerea contractului de construire . Legea 50/1991 republicat` [i Legea 184/2001 republicat`) Con]inut: . prezen]a 32 .6.prezentarea general` a firmei .recomand`ri de la al]i beneficiari . Constructorul face o ofert` care trebuie s` cuprind` [i s` expliciteze aspecte privind: .asigurarea cu detalii [i urm`rirea astfel \ncât execu]ia s` respecte \ntocmai proiectul.antem`sur`tori . Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic.liste cu cantit`]i de lucr`ri [i de materiale .oferta de pre].prezentarea principalelor lucr`ri realizate .caiete de sarcini . DETALIILE DE EXECU}IE.C. \n ambele cazuri se semneaz` un contract \ntre beneficiar [i antreprenor ca executant al lucr`rilor.piese desenate pentru toate specialit`]ile sau numai pentru p`r]ile din proiect pentru care se dore[te contractarea lucr`rilor.\ndeplinirea obliga]iilor privind prezen]a arhitectului (proiectantului) pe [antier.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 32 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT O dat` ob]inut` A. {ANTIERUL {I URM~RIREA LUCR~RILOR Obiective: . \n mod similar pentru to]i ofertan]ii [i con]ine: . (sau chiar pe parcursul ob]inerii acesteia) beneficiarul \[i poate c`uta (ajutat de arhitect dac` dore[te) antreprize care s` fac` oferte concrete pentru execu]ia lucr`rilor. Se poate stabili constructorul [i prin licita]ie public`. conform legisla]iei \n vigoare (Legea 10/1995. care s` se ocupe de ansamblul lucr`rilor [i s` ofere \n subantrepriz` lucr`ri specifice. Lucr`rile se mai pot executa [i \n regie proprie. Desemnarea constructorului se face pe baza analizei ofertelor primite de la diferitele antreprize. prescrip]iile regulamentare \n vigoare. [i antreprize mai mari (generale). care s` presteze toate categoriile de lucr`ri necesare.documenta]ii de detaliu necesare pe parcursul execu]iei.graficul de execu]ie a lucr`rilor . Arhitectul este obligat prin codul deontologic al profesiei de arhitect s` nu presteze simultan pentru acela[i client servicii de proiectare sau consulting [i servicii de execu]ie [i comer] cu materiale de construc]ie. Exist` dou` tipuri de antreprize: antreprize (firme de construc]ii) mai mici.memorii tehnice . 2.

C.R.dirigen]ia de [antier. organismelor de control abilitate. . Prin dispozi]ie de [antier dat` de proiectantul lucr`rilor [i cu acordul scris al 33 . se poate \ncepe [antierul. cu datele de identificare ale investi]iei: denumire. Capitolul 6. ale proiectantului [i ale executantului ulterioare autoriz`rii sunt men]ionate \n Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. pe toat` perioada lucr`rilor. . .OAR interior Tipar Policromie. proiectant general. controlul st`rii diverselor categorii de lucr`ri. \n condi]iile \n care arhitectul este atestat conform legii pentru a-[i asuma asemenea misiune. design interior. Poate formula observa]ii asupra proceselor-verbale de comandament \n maxim 5 zile. Obliga]iile beneficiarului.. executant (constructor).consult` [i consiliaz` investitorul \n alegerea materialelor.A. data \nceperii [i termin`rii lucr`rilor. Extraserviciile la aceast` faz` pot fi: .. verificarea p`r]ii financiare a lucr`rilor. furniturilor [i accesoriilor la nivel de detaliu.definitiveaz` alegerea materialelor.1:1). . Pe durata [antierului. INVESTITORUL .stabilirea solu]iilor de remediere a eventualelor erori de proiectare. arhitectul poate efectua: inspec]ii periodice. iar dup` caz. . valabilitatea ei. .verific` [i vizeaz` documenta]iile de execu]ie elaborate de antreprenor dac` e cazul.definitiveaz` [i furnizeaz` detaliile de arhitectur` [i construc]ii prin desene la sc`ri de detaliu (1:20 .verific` concordan]a execu]iei cu prevederile din proiecte.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 33 O. ARHITECTUL . MISIUNI {I ONORARII periodic` sau la cerere a proiectan]ilor pe [antier .).controlul [i avizarea contractelor de execu]ie cu antreprenorii. .func]ia de manager al investi]iei. adres`.participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urm`rire a calit`]ii execu]iei prev`zut \n PT.nu poate da dispozi]ii directe antreprenorului sau s` impun` solu]ii tehnice f`r` consultarea arhitectului. trebuie afi[at un panou de minim 90x60cm. . . Arhitectul are dreptul [i obliga]ia de a urm`ri executarea \ntocmai a lucr`rilor proiectate. mobilier etc. num`rul A. O dat` ales executantul. Neconformitatea acestora cu documenta]ia elaborat` va fi semnalat` beneficiarului [i executantului. furniturilor. La loc vizibil. . mobilierului etc.asigur` consultan]a pentru probleme de mobilier. . dot`ri. beneficiar.verificarea conformit`]ii lucr`rilor de execu]ie cu autoriza]ia de construire.conduce comandamentele de [antier [i redacteaz` procesele verbale.coordoneaz` amplasarea [i listarea echipamentelor (utilaje.

organizeaz` recep]ia conform cu regulamentele în vigoare în domeniu. iar manualul de utilizare al cl`dirii trebuie s` ating` cinci serii de subiecte. . iar beneficiarul are obliga]ia de a depune \n copie la emitentul A.la cererea arhitectului îi poate pune la dispozi]ie obiectivul finalizat cu 3 zile înainte de recep]ie în scopul realiz`rii de fotografii sau alte activit`]i promo]ionale în plan profesional. Responsabilitatea privind corectitudinea tehnic` a solu]iei modificatoare apar]ine proiectantului. sec]iuni. alc`tuirea structural` de ansamblu ori aspectul construc]iei sau dac` nu sunt periclitate rezisten]a [i stabilitatea cl`dirilor \nvecinate.achit` ultima tran[` din onorariul total convenit inclusiv adi]ionalele [i index`rile dac` e cazul. verificarea func]ion`rii în bune condi]ii de exploatare ai principalilor parametrii ai construc]iei dup` o perioad` distinct` de timp de la punerea în func]iune (conform contractului de antrepriz`) cu scopul eventualelor remedieri.C. recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i a instala]iilor aferente este actul prin care beneficiarul declar` c` accept`. precum [i remedierea lor. manualul de func]ionare [i între]inere al cl`dirii proiectate. . . RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE Aceast` faz` reprezint` (\n general) \ncheierea misiunilor arhitectului. 2. Recep]ia se face conform regulamentului de recep]ie aprobat prin HGR 273/1994.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 34 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT beneficiarului se pot admite modific`ri locale ale solu]iilor tehnice din proiectele autorizate. Potrivit prevederilor legale în vigoare.. .vizeaza procesul-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor. manualul chiria[ului (dac` este cazul). . ARHITECTUL . INVESTITORUL .supravegheaz` întocmirea listei deficien]elor de execu]ie semnalate.asist` investitorul la toate fazele recep]iei obiectului de investi]ie. Extraserviciile la aceast` faz` pot fi: redactarea principalelor piese desenate ale proiectului executat (planuri. numai dac` prin aceasta nu se modific` condi]iile de amplasament.\ntocme[te referatul de prezentare referitor la calitatea execu]iei în faza de terminare a lucr`rilor. dispozi]iile de [antier cu rol de martor. Proiectantul va întocmi un referat în care î[i va exprima punctul de vedere cu privire la execu]ia lucr`rilor. Prin actul de recep]ie se certific` faptul c` executantul [i-a îndeplinit obliga]iile contractuale [i în conformitate cu documenta]ia de execu]ie. dar el nu are drept de vot.C.7. [i anume: 34 . preia lucrarea (cu sau far` rezerve) [i c` aceasta poate fi dat` în folosin]`. repara]ii. fa]ade) "as built".OAR interior Tipar Policromie. f`r` emiterea unei noi A. Proiectul \n faza “as built” este important printre altele pentru dosarul de asigurare al construc]iei.

35 . .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 35 O.OAR interior Tipar Policromie. .managementul proces`rii [i evacu`rii gunoiului. Manualul destinat chiria[ilor stipuleaz` drepturile [i obliga]iile acestora \n leg`tur` cu utilizarea cl`dirii.A. MISIUNI {I ONORARII .R.modalit`]i [i reguli de operare ale diferitelor instala]ii [i echipamente.managementul siguran]ei.managementul cur`]eniei la interiorul [i exteriorul construc]iei. .aspecte legate de utilizarea cl`dirii \n situa]ii extreme. .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 36 .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 37 Capitolul 3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE .OAR interior Tipar Policromie.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 38 .OAR interior Tipar Policromie.

\n calitate de [ef de proiect. arhitectul (proiectantul) practic \[i asum`. Tendin]a unor beneficiari (clien]i) de a \ncredin]a proiectarea unei construc]ii numai dup` criteriul celui mai mic onorariu [i eventuala acceptare a acestuia de c`tre arhitect are consecin]e negative. ansamblu de cl`diri etc. 39 . \n final fiind afectate grav atât interesele beneficiarului (clientului). f`r` excep]ie. acestea sunt misiuni necesare [i obligatorii pentru realizarea \n bune condi]ii a lucr`rilor de construire. un drept al arhitectului.R. indiferent dac` ace[tia sunt angaja]i de arhitect. extindere. conform Legii 184/2001. aplicat la nivelul recomandat de Ordinul Arhitec]ilor din România. Prin asumarea proiect`rii unei investi]ii. cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a tuturor exigen]elor consacrate \n practica profesional`. c` acceptarea unor onorarii subevaluate (injuste) nu asigur` bugetul de timp [i interesul necesar unui studiu aprofundat [i complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului [i pentru g`sirea solu]iilor optime la lucrarea de proiectare contractat`. constructor sau beneficiar. refunc]ionalizare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 39 O.2. ONORARIILE DE REFERIN}~ (aprobate de Conferin]a Na]ional` a OAR din 3031 mai 2005) ONORARIUL (TARIFUL DE PROIECTARE) constituie. 3. a documenta]iilor de execu]ie destinate contract`rii lucr`rilor. ordinare. cât [i prestigiul arhitectului [i al profesiei. conform legisla]iei. Realitatea constatat` \n practica din ultimii ani ne arat`. Valoarea contractat` pentru un proiect trebuie s` rezulte din \nsumarea onorariilor de proiectare recomandate pentru misiunile (serviciile) de baz`. care se reflect` atât \n nivelul calitativ al proiectului. corp de cl`dire. Serviciile de baz` ocup` \n sine \ntreg procesul de proiectare [i urm`rire a lucr`rilor de execu]ie pân` la recep]ia final` a lucr`rilor. negociat \n mod liber cu beneficiarul (clientul) [i reprezint` costurile pentru \ndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta.1. printre altele. republicat`.OAR interior Tipar Policromie. onorariul. SERVICII DE BAZ~ Serviciile de baz` (uzuale. caut` s` asigure un nivel financiar corespunz`tor \ndeplinirii \n cele mai bune condi]ii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract. ce sunt necesare pentru \ntocmirea proiectului pentru un obiectiv de investi]ii. repara]ie sau reabilitare a unei cl`diri. cât [i al viitoarei lucr`ri. [i responsabilitatea bunei gestion`ri a resurselor financiare destinate de c`tre beneficiar (client) pentru realizarea lucr`rii respective. MISIUNI {I ONORARII 3. prin solu]iile propuse. normale) reprezint` totalitatea misiunilor. suplimentare [i a altor servicii conexe proiect`rii care fac obiectul contractului. urm`rirea de [antier. a echipelor de proiectan]i de specialitate. Serviciile de baz` includ [i coordonarea. a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire. Având \n vedere [i numai acest aspect al practicii de proiectare.A.

asisten]a tehnic` (ca form` de supraveghere profesional`. MTCT nr. FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE |N ONORARIUL DE BAZ~ Elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilit` de c`tre beneficiar. \n func]ie de caz putându-se utiliza [i baza orar`.1. .4.elaborarea [i definitivarea temei de proiectare. ridicarea topo). \mprejmuiri).proiectul pentru autorizarea organiz`rii de [antier.studiile de specialitate (de impact asupra mediului. alei. . . . .proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are.ob]inerea avizelor/acordurilor [i autoriza]iilor. . drumuri. .1.expertiza tehnic`. |n onorariul de baz` sunt incluse urm`toarele faze de proiectare (detaliate \n capitolul 2): . Proiectul tehnic . Elaborarea [i definitivarea temei de proiectare (studiile de tem`) nu sunt incluse \n onorariul de baz`. solicit`rile func]ionale [i alte op]iuni ale beneficiarului.2. completate [i definitivate cu condi]ion`rile tehnico-urbanistice generate de amplasament. permanent` sau periodic`.studiile privind terenul (geotehnic. .D.E. . coroborate cu prevederile din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare. Anteproiectul .C. Nu sunt incluse \n onorariul de baz`: .OAR interior Tipar Policromie.3.consultan]a de specialitate din faza precontractual`. 1430/2005).cheltuielile de deplasare \n afara localit`]ii de re[edin]` a proiectantului. Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor pentru ACORDUL UNIC [i proiectul pentru autoriza]ia de construire . Detaliile de execu]ie . Defalcarea onorariului de baz` pe faze de proiectare sunt ilustrate \n tabelul urm`tor: 40 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 40 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 3. exprimând inten]iile investi]ionale.verificarea tehnic` a proiectului. .documenta]iile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. .decora]iunile interioare. Aceasta determin` concep]ia de realizare a unei construc]ii. Aceste documenta]ii [i servicii se vor tarifa separat. cu al]i speciali[ti.amenaj`rile incintei (sistematizarea vertical`. Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate.P. . . dup` caz. . a execut`rii lucr`rilor de construire).3.2.T.releveele.A. . de inser]ie \n situri protejate [i privind monumentele istorice). .P. stabilite \n colaborare cu arhitectul-[ef de proiect [i. .

b .30% [i se va deduce din fiecare faz` de proiectare contractat`.Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucr`rilor este recomandat pentru evaluarea serviciilor de baz` descrise anterior.\nsumarea tuturor fazelor trebuie s` fie de 100%.Valoarea total` a lucr`rilor.onorariul de baz` se refer` la un proiect complex (care include toate specialit`]ile).P. IV. MISIUNI {I ONORARII Nr. primele dou` faze. . . proiectate de arhitect [i de subcontractan]ii / consultan]ii coordona]i de c`tre acesta (fie c` sunt inclu[i \n contractul arhitectului sau sunt subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi r`spunz`tor).A. Calculul onorariilor de baz` sub form` de cote procentuale din valoarea de investi]ie a . Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate ONORARIUL (%) 15-20 40-45 10 30 5 a . b . CALCULUL ONORARIILOR DE REFERIN}~ 3. stabilit de la caz la caz la negocierea acestuia. . [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor Detaliile de execu]ie . se va stabili un protocol \ntre arhitect [i client care va stipula valoarea total` a lucr`rilor incluzând [i \ncheierea de 41 . arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucr`rile executate \n leg`tura cu aceste echipamente speciale. func]ie de caz.Atunci când echipamente speciale nu au fost incluse \n calculul valorii totale a lucr`rilor. III. Note: 3.T.1.E. costul va fi estimat de arhitect ca [i cum lucr`rile ar fi \ncredin]ate unui antreprenor.Când lucr`rile de construc]ie se vor executa \n regie proprie. crt.avansul la contract.C. c .4. V.D.Valoarea tuturor lucr`rilor executate.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 41 O. 1 2 2. poate fi de 10 .4. cuprinde: I.Valoarea total` a lucr`rilor include de asemenea [i costul mobilierului fix [i al tuturor echipamentelor. d -onorariul pentru arhitectul [ef de proiect reprezint` o cot` de 6-10% din total care nu este inclus` \n partea de arhitectur`. dar [i celelalte putând varia \n func]ie de gradul de complexitate a proiectelor.1 3 4 FAZA DE PROIECTARE Anteproiectul Proiectul tehnic . . . certificat` de arhitect. II.Când clientul este un antreprenor. din care onorariul pentru proiectul de arhitectur` se recomand` s` reprezinte 40-60% din total.A.R. (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) P. Arhitectul va fi informat de costurile acestor contracte separate.OAR interior Tipar Policromie.

Cotele procentuale din valoarea de investi]ie sunt precizate \n TABELUL 3 pentru programe dezvoltate \n cl`diri noi.1. VI.2 ÷ 1.2 la proiectele ale c`ror programe se dezvolt` \n cl`diri existente. h. calcule tehnice [i economice. onorariile se corecteaz` cu un factor care are valoarea \ntre 1.5.1 ÷ 1.OAR interior Tipar Policromie. . conform TABELULUI 1-2. . a bran[`rii func]ionale la infrastructura edilitar`.Când extinderile sunt evident independente de cl`direa existent` se vor folosi cotele procentuale din tabelul 3 pentru cl`direa nou` [i cotele procentuale majorate cu factorul mai sus pentru zona de jonc]iune cu cl`direa existent`.50% \n situa]ia adapt`rii proiectului la teren.1.2. . . j. .10% când din fondul de date de proiectare refolosit dintr-un proiect se preiau numai elemente par]iale. .8 la cl`dirile foarte \nalte (peste P + 12) proiectate \n condi]ii de unicat.2 la construc]iile proiectate pe terenuri dificile de fundare.2 la construc]iile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7. II. cu urm`torii factori de influen]` specifici: I. . . solu]ii. consolidare [i/sau reparare.Onorariul de baz` rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corecteaz` dup` caz. III.4 ÷ 1. e . V. principii orientative. acestea se \mpart \n 5 clase de tarifare.1. restaurare. c . elabor`ri de solu]ii. k. . refunc]ionalizare. Interven]ii la cl`diri existente i. extindere. Pentru estimarea valorii de investi]ie se pot folosi indicii de cost (Euro/mp suprafa]a desf`[urat`) preciza]i \n acela[i tabel.5.35% \n situa]iile de refolosire cu modific`ri care antreneaz` \n proiectare mai multe specialit`]i. .15 ÷1.Pentru calculul onorariilor de referin]` privind proiectarea construc]iilor. modific`ri de fa]ade sau de func]iuni locale. g.Pentru lucr`rile de repara]ii [i restaurare se recomand` ca onorariile s` fie 42 .1. . Refolosirea proiectelor |n situa]ia refolosirii/adapt`rii proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor cu urm`toarele procente: f .1.|n situa]ia \n care programele listate \n TABELUL 1-2 [i cele asimilate lor sunt dezvoltate \n cl`diri existente prin interven]ii de modernizare. d .1 ÷ 1. .3 la construc]iile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate [i \n domeniul postelastic. IV.1 la construc]iile calculate pentru gradele seismice de la 7 pân` la 7.1.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 42 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT deviz a antreprenorului (respectiv cheltuielile indirecte [i profitul).

43 .2. Se recomand` tarifarea extra-serviciilor dup` orele necesare \ndeplinirii sarcinilor dup` urm`toarea formul`: TS = T0 x k x T.tariful orar de baz` = salariul minim pe economie x 3/171.4.OAR interior Tipar Policromie.4. MISIUNI {I ONORARII stabilite \n func]ie de orele necesare \ndeplinirii sarcinilor [i tarifului orar descris la punctul 3. Tarifele pot fi socotite astfel: .tariful pentru urm`rirea lucr`rilor de execu]ie nu poate fi perceput pentru o perioad` de mai pu]in de 4 ore.2.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 43 O.\n cazul deplas`rilor \n afara localit`]ii se iau suplimentar \n calcul orele petrecute pe drum.onorariul pentru servicii T0 .|n situa]ia \n care cl`direa existent` pe care se face interven]ia este monument istoric / de arhitectur` / cu valoare arhitectural` sau se afl` \ntr-o zon` protejat` onorariile se corecteaz` cu un factor specific. \n cadrul zilelor de odihn` [i s`rb`torilor na]ionale considerate zile de odihn` tariful suplimentar este de 60%. . l . .4.333 ore munc`/lun` k . 3.R. Calculul onorariilor folosind baza orar` Se p`streaz` sistemul de calcul al onorariului dat de tabelul 8.3. stabilit dup` caz. . statului la dispozi]ie se aplic` un tarif de 60% din tariful orar.tariful suplimentar pentru lucru \ntre orele 20 [i 6 este de 30% din tariful orar. din Ordinul MLPAT 11/N \n care ora medie de proiectare se stabile[te conform formulei prezentate \n acel document sau se poate folosi tariful orar mediu de mai jos. unde: TS . \ns` se poate accepta [i cota procentual` ca alternativ`. nu se iau \n calcul deplas`rile \n interiorul localit`]ii. a[tept`rii.timpul necesar \ndeplinirii sarcinilor Aplicarea tarifului orar Unitatea de baz` pentru m`surarea timpului este ora.pentru timpul alocat deplas`rilor.A.coeficientul stabilit \n func]ie de activitate . Tariful orar mediu se poate stabili pornind de la cea mai mic` [i cea mai mare valoare a coeficientului de activitate. BAZA ORAR~.conform TABELULUI 5 ales pe baza activit`]ii prestate efectiv T .

C [i D.Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documenta]iei) asupra c`rora se cade de comun acord cu beneficiarul. 3.Cheltuieli de multiplicare. 3. arhitectul este obligat s` ]in` o eviden]`. mobilare cl`diri civile. planuri urbanistice zonale [i de detaliu. acoperirea costurilor suplimentare pentru deleg`ri prelungite. prototipuri [i altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord.A [i 8. alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar.C.3.Plata poli]ei pentru asigurarea proiectului cerut` de beneficiar. machete ale obiectului [i alte cheltuieli ce decurg din acestea. de exemplu pentru situa]ia \n care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare \n afara celor dou` ce se ofer` \n serviciile de baz`. mai multe tarife orare medii.Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport. respectiv tarife zilnice medii. . Onorariile pentru proiectarea lucr`rilor cu specific preponderent arhitectural (lucr`ri de plastic` arhitectural` [i decora]iuni interioare/exterioare la cl`diri. transmisii fax. 7. convorbiri interna]ionale. relevee. a orelor necesare \n medie pe zi pentru rezolvarea sarcinilor.Cheltuieli de brevetare.3. . .9. .Solu]ii ce necesit` tehnologii speciale cerute de beneficiar. care s` poat` fi consultat` de c`tre beneficiar. se pot stabili de comun acord. .A din Ordinul MLPAT 11/N). Alte costuri Onorariile pentru alte servicii suplimentare (prezent`ri. Dac` serviciile difer`.4.32 preluate din Ordinul 11/N.4.OAR interior Tipar Policromie.4. leg`torie. .15.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 44 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Tarif zilnic mediu Se poate stabili un tarif zilnic mediu pe baza tarifului orar mediu. |n afara tarifului pentru activitatea de proiectare propriu-zis` se mai iau \n calcul urm`toarele costuri: . Pentru suplimentarea cheltuielilor. consulting) sunt precizate \n TABELELE 6. amenajare peisagistic`. cum ar fi suplimentarea \n cazul deplas`rilor \n afara localit`]ii. 7. cazare [i mas`. mobilier urban [i dot`ri stradale) sunt precizate \n TABELUL 4 (tabelul 6.Rela]ia cu autorit`]ile. pe baza unei \n]elegeri.15. C C 44 .

ateliere .A.grajduri.R. .) .garaje pentru automobile .construc]ii industriale cu fluxuri tehnologice: .parcaje acoperite .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 45 O.cl`diri de locuit: . problem` medie.depozite pe un nivel .amenaj`ri de spa]ii verzi. .construc]ii pentru îmbuteliere .construc]ii subterane simple (garaje. etc. prelucrarea fructelor etc.tipografie .OAR interior Tipar Policromie.construc]ii industriale f`r` fluxuri tehnologice : .depozite multietajate sau pe un nivel pentru materiale periculoase .pivni]e de vinuri .2 CLASELE DE TARIFARE ALE PROGRAMELOR DE ARHITECTUR~ PENTRU CONSTRUC}II {I VALORILE MEDII ESTIMATE DE INVESTI}IE C+I (actualizate) EXPRIMATE |N EURO/MP (suprafa]a desf`[urat`) F~R~ TVA GRUPA CLASA I TIP PROGRAM problem` simpl`. sere.magazin .sp`l`torie auto 250 300 450 400 300 400 350 450 450 400 45 .construc]ii ce nu se ridic` la rang de cl`dire: .cl`diri pentru transport: .[oproane. MISIUNI {I ONORARII TABELUL 1 .gospod`rie rural` .sta]ie benzin` . depozit gunoi) .brut`rie .silozuri . . cerin]e de proiectare reduse CUPRINDE VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²) CLASA II .construc]ii agricole cu fluxuri tehnologice: .chio[curi .construc]ii comerciale simple: . . .cas` de vacan]` . tarabe de pia]` acoperite .anexe utilitare [i gospod`re[ti (pavilion poart`.construc]ii agricole f`r` fluxuri tehnologice: . rezervoare de ap` etc.grajduri mari cerin]e de . ad`posturi.construc]ii pt.show-room . .depozite pe un nivel etc. posturi de transformare etc. de ventila]ie.sta]ii transport urban în comun etc. mobilier urban [i de gr`dina etc.anexe pentru instala]ii (centrale termice.pia]` .) .cl`diri comerciale: .cas` unifamilial` sub 200 mp .mori proiectare medii .cl`diri militare [i poli]iene[ti simple . tuneluri.service .mici pavilioane etc.

centre de reeducare etc.hipodrom cu acces public etc. motel .obiective comerciale cu mai multe niveluri: .c`pit`nii . .stranduri cu bazine artificiale . hotel (1-3 stele).[coli generale [i [coli medii . . . general [i mediu: .servicii urbane sau comunale: . .fabrici [i uzine complexe .patinoar artificial .[coli profesionale . centre comerciale .hipodrom etc.obiective turistice [i de cazare: . bibliotec` .cl`diri pentru birouri [i cl`diri administrative .cas` de cultur`.centre pentru batrâni .sta]ie de ambulan]` etc. frizerie.construc]ii sportive [i de agrement simple: . gr`dini]e .cabinete medicale sau veterinare .centre sportive: .crematorii de ars de[euri proiectare .magazine.înv`]`mânt pre[colar. mari buc`t`rii etc.cre[e.cartiere reziden]iale .OAR interior Tipar Policromie.debarcader etc.gar` mic` [i construc]ii feroviare simple .sp`l`torii de rufe.s`li de sport cu tribune . .centre medicale de importan]` local` sau zonal`: .case mai mari de 200 mp .centre de instruc]ie .termocentrale cerin]e de . . cinema. discotec` etc. 500 700 700 700 700 550 650 500 550 600 600 550 550 500 550 550 550 600 500 600 600 500 500 500 550 700 700 600 46 .po[t`. expozi]ie. fast-food. construc]ii industriale cu fluxuri tehnologice complexe: problem` medie.închisori etc.prim`rie .sal` de fitness .vile.obiective militare sau poli]iene[ti complexe: .c`mine studen]e[ti .sta]ii de pompieri .pensiune.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 46 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT GRUPA TIP PROGRAM CUPRINDE VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²) 500 350 550 450 350 500 550 CLASA III . blocuri de locuit .club sportiv .camping . .farmacie .cl`diri de locuit: .c`mine pentru nefamili[ti .sal` de sport .laboratoare industriale .

policlinic`.centru de tratamente speciale [i centru balnear Not`: valorile medii de investi]ie C+I exprimate în EURO/m2 vor fi actualizate în fiecare an de grupul de lucru privind onorariile [i exercitarea profesiei.gr`dini botanice [i case pentru plante . MISIUNI {I ONORARII GRUPA TIP PROGRAM CUPRINDE VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M²) 500 700 650 650 600 900 1300 1000 1200 1200 1200 800 800 800 1200 900 900 1200 1000 1700 1000 1000 1000 900 1200 1300 1200 1600 1600 1400 1600 1500 CLASA IV problem` deosebit`. cerin]e de proiectare complexe CLASA V problem` deosebit`.g`ri metropolitane . 47 .cl`diri complexe pentru transport: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 47 O.piscin` olimpic` cu public etc.studio de radio [i de televiziune etc.mân`stiri. crematorii umane etc. . cerin]e de proiectare complexe . .obiective biserice[ti: .ateneu filarmonic .obiective speciale: .hotel mare (4-5 stele) .banca central` .muzeu.circ . etc. . sal` de concerte .A.gr`dini zoologice [i case pentru animale .R.cl`diri din sistemul sanitar: .obiective complexe din sistemul sanitar: .sta]ii metrou . .obiective culturale [i de agrement complexe: .b`i publice.institu]ii medicale na]ionale .centru na]ional de conferin]e etc.obiective sportive reprezentative: .aeroporturi .biseric`. .centre de reabilitare.cl`diri biserice[ti: .case parohiale .înva]`mânt universitar: facult`]i. centru medical .laboratoare medicale .cl`diri de cazare [i comerciale reprezentative: . .cl`diri administrative complexe: .stadion .clinici medicale. galerie de art` . catedral` . capele etc.cazinou . sanatorii . centre universitare .obiective culturale de excep]ie: .teatru de mari dimensiuni . .ambasad` .oper` .tribunal .magazin universal .sal` mare de sport cu public . spitale.teatru.cimitire.OAR interior Tipar Policromie.

5 3140 4.0% 7.85% 1 469 440 53.0 60000 3...9 1570 5. .35% 53.0 ......7 10525 5. crt.pentru proiectarea organiz`rii de [antier se p`streaz` cotele procentuale din Ord.2% 10...0 28570 3..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 48 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT TABELUL 3 CALCULUL ONORARIILOR DE BAZ~ SUB FORM~ DE COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTI}IE PENTRU CONSTRUC}II NOI Nr..3% 32..75% 7 100 35..0 1035 4.5 57 8.75% 14.2% 2.360 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp Ad. (euro) mp 360 000 . 5 680 20.. 3.2 85715 2.05% 3 500 95.6 13800 3...1% 65 820 48....0 125 8.1 14300 4.5 4580 3.3% 1 259 520 34. ..7 125000 2..0 20000 3. (euro) mp 120 000 ....5 1500 3.4 ...2 4700 5. 1.6% 6. 48 ....75% euro CLASA V cota% euro ≥ 950 10% 4 000 2 000 22..7 euro CLASA II cota% 350 6.7% 8 520 58..7 9430 3...8 720 5. 46....OAR interior Tipar Policromie.5% 24.0 .5 240 6.4% 8..4 170 7.0 42 9.. 29.2% 237 360 319 680 399 600 479 520 559 440 639 360 7... .2 31580 4..0 165 4.0 .... 11/N..25% euro CLASA III cota% 500 7.0 375 7.. 839 680 12.4 500 4.25% 54 850 29..5 515 6.0% 60.75% 2 500 37...8% 9. 10. (euro) mp 40 000 .4% 84...2 3480 6...25% 148 350 27.6 345 5..25% 39..9 2200 5. 43 880 17.6 1160 6..4% 1 679 360 8.120 000 euro onorariu de proiectare tran[e cumulate onorariu / mp Ad.5 80 6.onorariile de proiectare prezentate sunt rezultatul calculului corespunz`tor limitei superioare a tran[ei respective.2 42900 3.5% euro CLASA IV cota% 700 8.. 18.... 118 680 15..10 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 10 000 000 .6% 11.0 115 5.65% 9 940 91.25% 19.1 100 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 1 100 000 .8% 87 760 5.9% 178 020 44.0 6600 4.9% 3 000 61.55% 207 690 68.95% 76 790 75..7 41500 2.3 300 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3 300 000 .6% 11 360 15 760 19 700 23 640 27 580 31 520 4. 6..75% 1 049 600 21.30 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp peste 30 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp CLASA I cota% ≤ 240 5% 12.2% 5. Tran[e de calcul din valoarea de investi]ie (f`r` TVA) cost C+M / mp (euro) tran[a minim` pân` la 40 000 euro onorariu de proiectare onorariu / mp Ad.

vor fi tarifate cu aplicarea unui factor de influen]` specific k = 1.6* 13 017.8* 5 731. prototipuri se calculeaz` distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01.15.Lucr`ri de plastic` arhitectural` [i decora]iuni interioare / exterioare la cl`diri .2* 12 % 10 % 172.Grupa III .8* 13 780. tabelul 6.Grupa II .8* 31 060.15.8* 10 900.6* 5 356.Mobilier urban [i dot`ri stradale Proiectarea pieselor unicat.A la toate grupele.Grupa I .8* 5 529.2* 26 179.8* Grupa III Amenajare peisagistic` cota % 18 % 15 % Grupa IV Mobilier urban [i dot`ri stradale Euro Euro cota % 259.6* Grupa II Mobilare cl`diri civile Euro cota % 14 % 12 % 201.8* 12 % 10 % 8% 6% 4% 2 851.6 892./ext.8* 23 860.2 1 123. (f`r` TVA ) Euro cota % 1 2 3 4 5 6 7 tran[a minim` pân` la 1 440 valoare de proiectare tran[e cumulate de la 7 200 de la 21 600 de la 50 400 de la 144 000 de la 360 000 tran[a peste 360 000 1 440 la valoare de proiectare tran[e cumulate 7 200 la valoare de proiectare tran[e cumulate 21 600 la valoare de proiectare tran[e cumulate 50 400 la valoare de proiectare tran[e cumulate 144 000 la valoare de proiectare tran[e cumulate Grupa I Decora]iuni int.OAR interior Tipar Policromie.2* 9% 8% 7% 6% 5% 2 044.25 Nr.R.Mobilare cl`diri civile .Grupa IV . 6.0 1 209. Tran[a de calcul din valoarea de investi]ie crt.2* 13 219.6* 11 % 10 % 9% 8% 7% 2 476.Amenajare peisagistic` .6* 28 137.A) COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTI}IE PENTRU PROIECTAREA LUCR~RILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL CLASIFICAREA LUCR~RILOR .8* *onorariile editate sunt rezultatul calculului corespunz`tor limitei superioare a tran[ei respective 49 .2* 4 348. MISIUNI {I ONORARII TABELUL 4 (conform Ordinului MLPAT 11/N.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 49 O. Euro cota % 20 % 16 % 288.8* 12 % 9% 8% 7% 5% 2 937.06.1994 Lucr`rile cu tratare plastic` deosebit`.8 748.A. prev`zute \n art.

11. devizier.coeficient k = 4 Activit`]i ce presupun responsabilitate efectuate sub \ndrumare. \ndrumarea procesului de proiectare. supraveghetor tehnic. cuno[tin]e \n domeniul protec]iei monumentelor [i a amenaj`rii teritoriului.52. rezolvarea unor p`r]i repetitive ce necesit` cuno[tin]e de specialitate obi[nuite. rezolvarea independent` a p`r]ilor ce necesit` cuno[tin]e profesionale medii. cuno[tin]e de aplica]ii de arhitectur` pe calculator.2. cuno[tin]e \n domeniul protec]iei monumentelor. reprezentare. Preg`tire profesional` medie.34. dactilograf [i activit`]i ajut`toare. 40. cunoa[terea unei limbi str`ine cel pu]in la nivel mediu. 17.4. rezolvarea unor p`r]i ce necesit` cuno[tin]e profesionale deosebite. Preg`tire medie. drept de semn`tur`.67 RON / or` Arhitect stagiar .33 RON / or` Secretar birou . preg`te[te devizele f`r` pre]uri.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 50 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT TABELUL 5 TARIFAREA ORAR~ A SERVICIILOR DE PROIECTARE (conform pct. activitate de proiectare ce presupune responsabilitate.) Proiectant arhitect cu experien]` de peste 10 ani . 3. \ndrumare teoretic` \n situa]ii deosebite [i de mare responsabilitate \n cadrul procesului de proiectare. analiza pre]urilor [i verificarea facturilor.89 RON . consultan]`. desenator tehnic.6 Cuno[tin]e profesionale largi. proiectare de amenaj`ri interioare. tehnician. Preg`tire profesional` universitar`. 28.00 RON / or` Arhitect proiectant .coeficient k = 5 .9 Situa]ii care impun cuno[tin]e profesionale [i experien]` deosebite. 50 .11 RON / or` Desenator/Tehnician CAD . activit`]i de crea]ie ce presupun responsabilitate. 23.00 RON/lun`.coeficient k = 7 . activitate de generare de imagini pe calculator.45 RON . Preg`tire profesional` universitar`. activit`]i de prelucrare de date pe calculator [i de secretariat. cel pu]in 3 ani de activitate profesional`.coeficient k = 2 Activit`]i \nv`]ate desf`[urate sub \ndrumare. Preg`tire profesional` universitar` [i drept de semn`tur`. proiectant repartizat. situa]ii care impun experien]` profesional`. activitate de proiectare ce presupune responsabilitate.56 RON / or` Observa]ie: Valorile calculate sunt valabile pentru un salariu minim pe economie de 330.coeficient k = 3 Activitate tehnic` sau birocratic` desf`[urat` sub \ndrumare.OAR interior Tipar Policromie.

num`rul de elemente caracteristice de plastic` arhitectural`.p. [i densitatea desenului redus` normal` 1 2 3 4 0.7 2. (1:20)n4=25.6 2. plan sau detalii T0 . clasice sau originale adaptate.0 deosebit` 1.5 1.ora medie de proiectare a biroului de arhitectura P . 51 .0 ej .R.0 3.0 1. (1:50)n5=15. Num`rul de elemente se eviden]iaz` grupat.7 3.8 5.suprafa]a plan[ei m`surat` \n m.0 1.7 2.num`rul de elemente de arhitectur` caracteristice.15 C (Ordinul 11/N din 01.parametru caracteristic sc`rii plan[ei: (1:1) n1=50. pe categorii având caracteristici similare determinate de scara de realizare (ni) [i de complexitatea lucr`rii definit` prin dificultatea solu]iilor [i densitatea elementelor studiate pentru documenta]ie (bk).OAR interior Tipar Policromie. \n cazul plan[elor de ansamblu num`rul de detalii caracteristice. (1:100)n6=10.0 1.A.idem se extrage din tabel numai pentru dificultatea de concep]ie redus` Nr. tratate distinct \n alc`tuirea detaliului etc.7 3. PLANURI SAU DETALII LA SC~RI MARI IMPUSE |N CONDI}II TEHNOLOGICE SPECIALE SAU PENTRU PREZENT~RI T = (75 b dk x P + ni x 3 b dk x ej)xT0 (lei) \n care: T . MISIUNI {I ONORARII TABELUL 6.0 1. pentru plan[ele de detalii.6 1. ni .tariful \n lei calculat pentru realizarea unei plan[e.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 51 O. (1:5)n2=40 (1:10)n3=35. tratate distinct pe plan[e.06.1994) BAZA TARIFAR~ PENTRU |NTOCMIRE DE PLAN{E. Complexitatea Dificultatea de concep]ie crt. sub (1:1000)n7=5 bdk .0 3.

06.ha crt.100 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a peste 100 ha 1000.T0 3370.T0 Pentru studii la scara 1:1000 se interpoleaz` valorile sc`rilor 1:500 [i 1:2000.T0 790 490 230 170 140 2876. Tran[a de suprafa]a . În zona urban` scara 1:500 scara 1:2000 1000 1660.OAR interior Tipar Policromie.T0 15510.T0 scara 1:2000 700 920.T0 22592.T0 460 360 224 150 110 80 1 2 3 4 5 6 tran[a minim` (1:500) 1 ha tran[a minim` (1:2000) 2 ha valoare proiectare minim` pe tran[e tran[a de la minim 1 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 52 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT TABELUL 7.T0 24010.T0 În zona rural` scara 1:500 830 700.1994) PLANUL URBANISTIC ZONAL (C) SAU / {I DE DETALIU (D) (STUDIU DE AMPLASAMENT) T0 = ora medie de proiectare a firmei (lei) Nr.3 C [i D (Ordinul 11/N din 01.T0 2984.T0 18390.T0 12140.50 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 50 .T0 6310.10 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 10 .T0 3940.T0 480 300 205 125 110 1640. 52 .T0 608 461 215 167 133 2140.4 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 4 .T0 14242.T0 14484.T0 8964.T0 5642.

A.4 120.T0 0.T0 1.06.T0 0.9 1980.1 240.T0 1.8 480.T0 1.T0 1.6 1380. MISIUNI {I ONORARII TABELUL 7.R.T0 0.2 1.9. de ore /mp func]ie de dificultatea (sectorizat` sau vertical`) condi]iilor [i elementelor de relevat relevat` cl`diri simple cl`diri cl`diri cu (înscris` pe o plan[`) structurate structurate probleme [i mp ordonat neordonat densitate de 1.4 3045. Tran[a de suprafa]` construit` Nr.T0 2.T0 90.7 945.000 mp 75.T0 0.T0 0.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 53 O.8 50 mp 1 tran[a minim` pâna la valoare proiectare minim` pe tran[` 200 mp 2 de la 50 la valoare proiectare tran[e cumulate 500 mp 3 de la 200 la valoare proiectare tran[e cumulate 2000 mp 4 de la 500 la valoare proiectare tran[e cumulate 5 tran[a peste 2.1 345.5 1.1994) BAZA TARIFAR~ PENTRU ÎNTOCMIRE DE RELEVEE T0 = ora medie de proiectare a biroului de arhitectur` (lei) Nr.A. (Ordinul 11/N din 01.T0 elemente foarte mare 2.1 630.7 53 .4 300. crt.5 1.OAR interior Tipar Policromie.

7 . TEHNOLOGIC. f`r` documenta]ii [i detalii \n scris).. a modului de prezentare [i a con]inutului fundament`rilor debitate la cerere.care nu pot fi \ncadrate \n tarife asimilate lor . studii sau proiecte. SN reprezint` num`rul de unit`]i CCP conven]ionale efectiv consumate de specialistul consultant (N1). tehnologice. precum [i cu gradul de detaliere. Valoarea (C) se determin` astfel: Alternativa 1: \n situa]ia solicit`rii unui r`spuns de specialitate. al planurilor.OAR interior Tipar Policromie. precum [i aceea corespunz`toare manoperei.1994) TARIF PENTRU ACTIVIT~}I DE CONSULTING TEHNIC. TEHNICOECONOMIC. consult`ri tehnice. planuri.5 .valoarea consultan]ei . proiect pentru p`r]i de lucr`ri sau obiective etc.32 (Ordinul 11/N din 01. p`r]ii de lucrare.). informa]iilor [i documenta]iilor folosite din patrimoniul tehnic [i tehnologic al proiectantului. Alternativa 2: \n situa]ia acord`rii unui consulting complex asupra unor documenta]ii. corelat cu gradul profesional statuat specialistului (prin condi]iile concuren]iale de pia]`).7 .) cu r`spunsuri sintetice (\ns`.deosebit` (C) = reprezint` valoarea con]inutului activit`]ii depus` de consultantul specialist (personal sau \n echip`). referitoare la \ntregul proiect ce nu poate fi desf`cut \n subansamble (analize tehnico-economice. |n rela]ie.06. valoarea consultan]ei se va putea determina cu C2=4. redactat complet (memoriu. inclusiv al echipei de 54 .2xeTb/To Alternativa 3: \n situa]ia acord`rii unei consultan]e cu caracter general (probleme teoretice. note.mare K4 = 2. precum [i a gradului de detaliere a materialului [i a solu]ion`rilor prin care se angajeaz` s` r`spund` tuturor problemelor solicitate prin consultan]`.redus` K2 = 1. de c`tre proiectant \n banca de date a unit`]ii sale. Valoarea (Tb) reprezint` tariful de baz` (\n lei) al lucr`rii. pentru ca acesta s` fie utilizat` \n condi]iile convenite \n comun. precum [i \n cazul elabor`rii unor lucr`ri speciale . test`ri. valoarea consultan]ei se determin` cu C1=0.2 xTb . la care se refer` consultan]a solicitat` (recalculat` actualizat ori a[a cum a fost \nregistrat` cu valoare de patrimoniu. sau indexat`. detaliilor etc. solu]ii.ori/[i . PRIVIND PROBLEME GENERALE DE SPECIALITATE SAU SPECIFIC DE LUCR~RI ELABORATE T = 3xT0 + KxC (lei) \n care: T0 = or` medie de proiectare a firmei (K) = coeficient de complexitate. volumul [i importan]a problemelor solicitate \n consulting.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 54 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT TABELUL 8. acesta are urm`toarele valori: K1 = 0.).simpl` K3 = 1. care se pune la dispozi]ia beneficiarului sub form` de documenta]ie. variante comparative op]ionale etc.0 . dup` caz)..a documenta]iei respective se va determina cu C3=TbxSN. tehnico-economice juridice etc. ETC.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 55 O.A.realist [i rezonabil . solu]ii.R.pentru acoperirea contravalorii activit`]ii (N3) aferente document`rii [i prelu`rii de date.la care se vor ad`uga cote de p`r]i de ore apreciate . scheme. MISIUNI {I ONORARII lucru (N2) . 55 .dac` este cazul . detalii sau alte informa]ii necesare r`spunsurilor cerute (extrase din activit`]ile de specialitate ce au fost prestate anticipat fie de firm`. fie de specialistul proiectant).

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 56 .OAR interior Tipar Policromie.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 57 Capitolul 4 CONTRACTUL .OAR interior Tipar Policromie.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 58 .OAR interior Tipar Policromie.

A.Sec]iunea V .OAR interior Tipar Policromie.R. La lucr`ri de proiectare cu valoare sau/[i complexitate mare este recomandabil ca redactarea contractului s` se fac` \n colaborare cu un jurist. Anexa 1 . de regul`. contractul se poate completa cu clauze specifice sau se poate reduce prin scoaterea acelor clauze care nu au obiect. |n func]ie de specificul lucr`rilor de proiectare contractate \n fiecare caz \n parte. arhitectului (proiectantului) [i se negociaz` cu beneficiarul. MODELE DE CONTRACTE DE PROIECTARE Propunerea formei de contract apar]ine. 59 .1.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 59 O. Contractele de proiectare prezentate \n continuare corespund majorit`]ii tipurilor de lucr`ri de proiectare \n construc]ii realizate din fonduri private. \n caz de litigii ce nu se pot rezolva pe cale amiabil`. |n cazul lucr`rilor realizate din fonduri publice contractul de proiectare va avea forma prev`zut` \n Ordinul comun MFP 1013/2001 [i MLPAT 874/2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice. este bine s` se asigure o form` cât mai complet` [i precis` redact`rii contractului. Modelele de contracte prezentate \n continuare reprezint` numai redact`ri orientative. MISIUNI {I ONORARII 4. având \n vedere c` fiecare proiect este un caz specific. care trebuie s` se reflecte [i \n forma contractului de proiectare. de volumul acestora sau de natura obliga]iilor asumate de p`r]i.con]inutul cadru al contractului. Pentru a fi opozabil \n justi]ie. forma final` rezultat` exprim\nd voin]a ambelor p`r]i.

1. furnizori sau al]i investitori (dac` este cazul) numai \n activit`]ile legate direct de \ndeplinirea misiunii sale...... .Contractul semnat de p`r]i (partea I .. 2. 7.GENERALIT~}I 1. Prezentul contract stabile[te drepturile [i obliga]iile p`r]ilor ce \ncheie un contract de misiuni [i onorarii de arhitectur` [i precizeaz` bazele unei remunera]ii echitabile a arhitectului...... 5. 8/1996. antreprenori.. este \n drept s` reprezinte INVESTITORUL fa]` de ter]i... 3. ARHITECTUL va ]ine cont de toate informa]iile profesionale [i legisla]ia \n vigoare aduse la zi... cu acordul INVESTITORULUI.. ca administra]iile publice. 184/2001 (republicat`)..... Clauzele specifice ale contractului (cuprinse \n partea a II-a)..PROIECTANT GENERAL = arhitec]i.... 50/1991 (republicat`).. ARHITECTUL.Legea dreptului de autor nr.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 60 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 4. . PARTEA I ... Defini]ii: INVESTITOR = persoana fizic` sau juridic` (privat` sau de stat) pentru care se efectueaz` misiunea / misiunile [i care pl`te[te onorariile.. precum [i informa]iile primite de ARHITECT pentru \ndeplinirea misiunii \n cauza vor fi confiden]iale [i nu vor fi folosite reciproc \n detrimentul p`r]ilor. CONTRACT = Caietul de clauze generale + Caietul de clauze specifice semnate de INVESTITOR [i ARHITECT 4. ARHITECTUL trebuie s` se comporte \n virtutea con[tiin]ei sale profesionale [i s`-[i pun` \n aplicare toate cuno[tin]ele de specialitate pentru a respecta interesele INVESTITORULUI.OAR interior Tipar Policromie...CLAUZE GENERALE (Regulament referitor la misiunile [i onorariile arhitec]ilor) A .. 60 ..Legea privind autorizarea construc]iilor nr.1. Raporturile de drept dintre p`r]i sunt reglementate de: ...Modelul 1 CONTRACT DE PROIECTARE NR. INVESTITORUL are obliga]ia s` transmit` ARHITECTULUI toate documentele referitoare la investi]ia \n cauz`... . ARHITECT .. 6.. .. birouri / societ`]i de arhitectur` \nscri[i \n Tabloul Ordinului Arhitec]ilor din România ANTREPRENOR = societatea / societ`]ile asociate (indiferent de forma de proprietate) care va / vor executa efectiv lucr`rile pe [antier. 10/1995.Legea calit`]ii \n construc]ii nr..clauze generale + partea a II-a clauze specifice). . / . ..Legea privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect nr.

Dup` achitarea onorariilor. sau \ntr-o form` ce se poate reproduce. REZILIERI 19. 13. 17.RESPONSABILIT~}I 8. |n func]ie de \ntinderea misiuni / misiunilor precizate \n Partea a II-a Clauze specifice. ARHITECTUL nu-[i asum` r`spunderea profesional` definit` prin legile [i regulamentele \n vigoare decât \n m`sura gre[elilor sale personale [i a echipei constituite de el. Dac` una din p`r]i \ncalc` prevederile prezentului contract. 12. legate de obiectul prezentului contract. conform Legii nr. ARHITECTUL are dreptul s`-[i revând` lucrarea.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 61 O. f`r` punere \n \ntârziere. 11. \n forma lor ini]ial`. nici \n solidum pentru gre[elile comise de al]i factori ce intervin \n lucrare. Pentru \ndeplinirea misiunii ARHITECTUL se poate asocia cu colaboratori din alte specialit`]i tehnice \n func]ie de amploarea lucr`rii sau de cerin]ele INVESTITORULUI. Dreptul de autor asupra proiectului apar]ine ARHITECTULUI. ARHITECTUL poate ocupa una dintre cele dou` pozi]ii: . C . ARHITECTUL are dreptul de a publica sau face public` lucrarea.A. cu obliga]ia men]ion`rii autorului. |n acest caz ter]ii vor \ncheia protocoale de colaborare cu ARHITECTUL. El nu va putea fi tras la r`spundere nici solitar. 10.autor [i {ef de proiect coordonator . INVESTITORUL va comunica \n scris ARHITECTULUI \ncheierea unor contracte de colaborare cu ter]i. Sarcinile [i r`spunderile fiec`ruia sunt prev`zute \n conven]ii. 20. Dac` pe motiv de s`n`tate sau alte motive de for]` major` ARHITECTUL devine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea. La solicitarea ARHITECTULUI. cu acordul scris al INVESTITORULUI. este notificat` de cealalt` parte [i \n termen de 5 zile nu remediaz` situa]ia creat`.autor [i responsabil pentru partea de arhitectur` 9. \nlocuitorul va fi propus numai de c`tre ARHITECT sau \mputernici]ii acestuia. partea care a f`cut notificarea este \n drept s` rezilieze contractul. |n 61 . INVESTITORUL sau un ter] pot face public` lucrarea ARHITECTULUI.INDISPONIBILIT~}I. dar cu consim]`mântul INVESTITORULUI. INVESTITORUL cap`t` dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul presta]iilor arhitectului \n scopul precizat \n contract.DREPTUL DE AUTOR 14.OAR interior Tipar Policromie. INVESTITORUL pune la dispozi]ia acestuia cl`direa cu trei zile \nainte de recep]ia final`. 15. 16. 18. |n acest caz ARHITECTUL gestioneaz` bugetul misiunii (onorariul).10/1995 privind Calitatea \n Construc]ii pe care \i pl`te[te cu onorarii ce nu fac subiectul prezentului contract. D . ARHITECTUL r`mâne proprietarul documenta]iilor de arhitectur` originale care trebuie p`strate \n arhiva sa timp de 10 ani. INVESTITORUL va face apel la verificatori de proiect atesta]i. MISIUNI {I ONORARII B . ARHITECTUL are dreptul s` recurg` la colaboratori califica]i \n profesie dar r`spunde de activitatea lor.R. \n scopul realiz`rii de fotografii numai pentru activit`]i promo]ionale \n plan profesional.

30. are obliga]ia pl`]ii la zi a serviciilor prestate de c`tre ARHITECT. Orice reziliere a contractului din culpa INVESTITORULUI atrage dup` sine decontarea de c`tre INVESTITOR c`tre ARHITECT a onorariilor la zi pentru misiunile \ndeplinite. Suma total` convenit` se pl`te[te numai dac` toate misiunile sunt \ndeplinite conform contractului. valoarea penalit`]ilor nu va dep`[i 15% din valoarea sumei datorate / fazei nepredate. 23. Pentru misiunea \ncredin]at` ARHITECTUL este remunerat de c`tre INVESTITOR cu un onorariu care este func]ie de: . |n cazul nerespect`rii termenelor men]ionate anterior. Dac` reluarea lucr`rilor reclam` actualizarea sau refacerea documenta]iilor.clauze specifice. De asemenea. 26. ARHITECTULUI i se cuvin daune de 0. acesta trebuie s` notifice ARHITECTULUI cu 2 s`pt`mâni \nainte aceast` hot`râre. Orice motive de \ntârziere ce nu se datoreaz` ARHITECTULUI [i pot genera nerespectarea termenelor pot conduce p`r]ile la semnarea unui act adi]ional de revizuire a perioadei de desf`[urare a misiunii. 22. 29. contractul \nceteaz` de drept de la data declara]iei de reziliere f`cut` de partea \ndrept`]it`.OAR interior Tipar Policromie.LITIGII 25. conform condi]iilor stipulate \n partea a II-a . 21.15% pe zi \ntârziere din valoarea fazei nepredate. acestea vor fi considerate presta]ii suplimentare [i vor fi remunerate separat. \n termen de 6 zile de la data solu]ion`rii obiec]iunilor de c`tre ambele p`r]i.gradul de complexitate a lucr`rii. 28. Reciproc. misiuni avizate [i acceptate de INVESTITOR.REMUNERA}II 27. Onorariul ARHITECTULUI trebuie s` corespund` unor presta]ii complete. Dac` o rezolvare amiabil` nu este posibil` se va apela mai \ntâi la competen]a Comisiei de Arbitraj [i apoi la instan]e de drept civil. F . dac` ARHITECTUL nu pred` documenta]ia \n termenele stipulate de prezentul contract. E . 62 . 24.15% pe zi \ntârziere din valoarea notelor de plat` neonorate. . P`r]ile contractante pot conveni e[alonarea pl`]ii unor p`r]i din onorariu \n func]ie de \ndeplinirea fazelor misiunilor. . cu confirmare de primire. iar dac` sunt obiec]iuni. |n cazul \n care INVESTITORUL din motive independente [i neimputabile ARHITECTULUI hot`r`[te denun]area unilateral` a contractului. el va pl`ti INVESTITORULUI o penalitate \n valoare de 0. |n caz de litigiu referitor la \ndeplinirea prezentului contract p`r]ile convin s` avizeze Filiala Teritorial` al Ordinului Arhitec]ilor de care apar]ine ARHITECTUL \nainte de a face apel la alte proceduri judiciare. f`r` renegocierea remunera]iei. Totu[i.con]inutul [i amploarea misiunii.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 62 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT acest caz. INVESTITORUL trebuie s` achite notele de plat` sau facturile prezentate de c`tre ARHITECT \n termen de 6 zile de la primire \n cazul \n care nu sunt obiec]iuni.importan]a investi]iei \n plan social.

. costul lor este inclus \n onorariu.Clauze specifice. ARHITECTUL are dreptul s` pretind` un avans din onorariu la semnarea contractului. .participarea la recep]ie. 37.reprezentarea INVESTITORULUI fa]` de ter]i . |n cazuri particulare ARHITECTUL poate elabora numai partea de arhitectur` la o lucrare ce poate avea [i un alt specific.presta]ii legate de arhitectur` dar care ]in de alte domenii 63 .Misiuni suplimentare .OAR interior Tipar Policromie.A. |n acest caz nu-[i asum` rolul de {ef de Proiect Coordonator. Orice modificare de tema ce ar conduce la reproiect`ri constituie motiv de remunera]ii suplimentare stipulate prin acte adi]ionale la contractul de baz`. . Misiunea de {ef de Proiect Coordonator face parte din misiunile de baz`. . multiplic`ri ale documenta]iei peste num`rul de exemplare convenite.presta]ii ce pot ap`rea necesare sau pot fi cerute de INVESTITOR.consilierea INVESTITORULUI . Este permisa indexarea onorariilor \n condi]iile prev`zute \n Partea a II-a .presta]ii necesare [i suficiente pentru \ndeplinirea mandatului. dirijeaz` realizarea lucr`rii de proiectare.Misiuni complementare . 38. nici r`spunderile respective.MISIUNILE ARHITECTULUI .Misiuni de baz` . Misiunile arhitectului \n cadrul realiz`rii unei investi]ii pot fi de trei categorii: .gestionarea bugetului proiectului. G . 35. |n sarcina INVESTITORULUI pot c`dea o serie de cheltuieli suplimentare ce se vor deconta pe baza notelor justificative prezentate de arhitect.DERULAREA CONTRACTULUI . .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 63 O. MISIUNI {I ONORARII 31. . 39. urmând ca restul s` fie pl`tit conform celor stabilite \n capitolul 3 al P`r]ii a II-a din Clauze specifice. Acest avans reprezint` un procent de 20% din suma total` convenit`.coordonarea speciali[tilor implica]i \n proiect.alc`tuirea echipei de proiectan]i. 30. |n acest caz este numit {ef de Proiect Coordonator.supravegherea edit`rii. 33. |n mod obi[nuit ARHITECTUL este autorul proiectului. INVESTITORUL pl`te[te distinct ARHITECTULUI TVA la cota zilei pl`]ii. .stabilirea fazelor determinante. deplas`ri excep]ionale cerute de investitor.e[alonarea [i respectarea termenelor. 34. coordoneaz` studiile [i echipa de proiectan]i. . costul lor face obiectul unor onorarii distincte. De exemplu: documente foto sau grafice ale amplasamentului / sitului.|NDATORIRILE INVESTITORULUI 36. deci nu se tarifeaz` separat [i include \n plus fa]` de presta]iile profesionale specifice urm`toarele: .R. Onorariul se negociaz` \n suma f`r` TVA.

43.Asisten]a clientului la negocieri imobiliare. costul lor face obiectul unor onorarii distincte.52). Absen]a observa]iilor scrise din partea INVESTITORULUI . 40: . amenajarea unei cl`diri existente prin extindere. Misiunile de baz` ale ARHITECTULUI se grupeaz` pe faze e[alonate \n timp \n cadrul unui proiect complet de investi]ie STANDARD (cl`dire nou`. proiecte de urbanism etc. crt.DE Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate ONORARIUL (%) 15-20 40-45 10 30 5 42.Completarea datelor de teren (topo. suplimentare sau complementare.PT (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) PAC [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor DETALIILE DE EXECU}IE .Consultan]` pentru \ntocmirea c`r]ii construc]iei.Altele.OAR interior Tipar Policromie. .Consultan]` pentru probleme de mobilier. iar costul lor se poate exprima \n procente din onorariul total negociat. Nr. .Consultan]` \n problemele de urbanism.Consultan]` financiar`. INVESTITORUL trebuie s` notifice \n scris aprobarea fiec`rei faze predate. .|ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei.Clauze specifice.Consultan]` \n problemele de patrimoniu. Misiuni suplimentare ce pot intra \n sarcina ARHITECTULUI \n condi]iile art. |n cazul unor lucr`ri de alt` natur` (restaur`ri. 41. .Consultan]` \n problemele de peisagistic`. 40: .Consultan]` pentru lucr`ri de art` incluse \n investi]ie. 45. 44. eventual elaborarea temei. . arhitectur` de interior. Con]inutul fazelor (detaliat \n articolele 48 . \ntocmirea calculului de rentabilitate. Vor fi eviden]iate \n Partea a II-a . dot`ri. geo etc.. 46. p`r]ile pot conveni \ncheierea contractului numai pentru una sau o parte din misiunile de baz`. .Calcularea indicilor tehnico-economici.Complet`ri la tema de proiectare. design interior.) e[alonarea [i con]inutul fazelor misiunii pot s` difere.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 64 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de activitate ale arhitec]ilor. . 1 2 2. .).1 3 4 FAZA DE PROIECTARE ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) PROIECTUL TEHNIC . fluxuri tehnologice etc. schimbarea destina]iei sau modernizare).15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consider` drept aprobare a fazei [i decizie de continuare a 64 . 40. |n func]ie de specificul sau de amploarea lucr`rii. situri / monumente istorice. Misiuni complementare ce pot ap`rea necesare sau pot fi solicitate de c`tre INVESTITOR \n condi]iile art. . . .

stabile[te graficul de desf`[urare al proiectului. . .pl`te[te avansul convenit.consult` [i consiliaz` INVESTITORUL asupra solu]iilor. estim`ri ale costului [i duratei execu]iei.dimensionarea spa]iilor [i elementelor constructive. evaluarea costului investi]iei. acestea vor fi notificate \n scris de c`tre INVESTITOR.documenta]ii ce prezint` solu]ii tehnice [i de arhitectur`. ARHITECTUL având obliga]ia s` le introduc` \n proiect \n termen de 10 zile de la data notific`rii.propunerea unei solu]ii de ansamblu coordonat` cu condi]iile urbanistice [i cu mijloacele financiare ale INVESTITORULUI. specificarea [i justificarea solu]iilor tehnice [i echipamentelor.acte de proprietate asupra terenului. .R.furnizeaz` ARHITECTULUI: . MISIUNI {I ONORARII fazei.solu]ii de partiu. . CON}INUTUL MISIUNILOR PE FAZE 48. 65 . . eventual volumetrii la nivel de concept . Se recomand` ca orice transmitere de date sau dialog \ntre p`r]i s` se fac` prin documente scrise.) . .interpreteaz` [i ilustreaz` tema prin: .OAR interior Tipar Policromie.date despre teren (topo. .alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i. .\ncadrarea \n reglement`rile legisla]iei \n construc]ii.lanseaz` comanda scris` c`tre ARHITECT.acceptarea de c`tre ARHITECT a comenzii INVESTITORULUI. |n cazul \n care sunt observa]ii. .sc.definirea condi]iilor contractuale.se deplaseaz` [i viziteaz` amplasamentul. ARHITECTUL .A. Con]inut: .\ntocmirea dosarului pentru autoriza]ia de construc]ie. FAZA ANTEPROIECTULUI = STUDIU DE FEZABILITATE Obiective: . . . .1/200. 47. fa]ade. 1/500 . . 49. vecin`t`]i etc.tema de proiectare. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 65 O. INVESTITORUL . Dac` datele nu sunt complete se poate apela la ARHITECT pentru misiuni suplimentare.stabile[te costul estimativ al investi]iei. H. geo.notific` \n scris \ndeplinirea fazei.\ntocme[te note explicative pentru solu]iile de principiu pentru structur` [i instala]ii. FAZA PROIECTULUI = PROIECT TEHNIC din care se extrage PAC (proiectul pentru autoriza]ia de construire) Obiective: .

.alc`tuie[te memoriul general incluzând memoriile tehnice de arhitectur`. Dac` sunt necesare sau se solicit` pot ap`rea misiuni suplimentare sau complementare \n sensul art. POT. bun de plat` etc.asigur` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 66 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Con]inut: .\ntocme[te dosarul PAC conform cu con]inutul cerut de autoritatea \n materie. . \n baza Autoriza]iei de Construc]ie. . ARHITECTUL .stabile[te parametrii cl`dirii : AC. . AD.elaboreaz` proiectul definitiv de arhitectur` la o scar` convenabil` (1/100 1/50). INVESTITORUL .pl`te[te taxele legate de avize.supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen. . lista de echipamente. coordonat cu solu]iile [i dimensionarea infra [i suprastructurii precum [i cu solu]iile de instala]ii interioare. . .furnizeaz` Autoriza]ia de Construc]ie imediat dup` ob]inerea acesteia.semneaz` cererea de Autoriza]ie de Construc]ie.asist` INVESTITORUL pân` la ob]inerea Autoriza]iei de Construire. volume etc.preg`tirea documenta]iei pentru \ncheierea unui contract de antrepriz` prin \ncredin]are.propune un grafic al execu]iei. . 66 .aprob` devizul general. .pune la dispozi]ia ARHITECTULUI toate avizele eliberate de autorit`]i referitoare la investi]ia \n cauz` [i colaboreaz` cu ARHITECTUL la ob]inerea acestora. 44. . CUT.evalueaz` costul investi]iei pe baz` de indici [i/sau preturi informative \ntocmind un deviz general cu o toleran]` admis` de 20% cu consultarea unor antreprenori [i a unor furnizori. .desene de execu]ie pentru toate specialit`]ile la scara 1/50.\ntocme[te dosarele de ob]inere a avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism [i reprezint` pe INVESTITOR pentru ob]inerea acestora. . . . devize pe categorii de lucr`ri. 50. INVESTITORUL . Con]inut: .notific` \n scris \ndeplinirea fazei. 43.ini]iaz` [i pl`te[te verificarea tehnic` a proiectului (conform Legii 10/1995 privind calitatea \n construc]ii) prin verificatori atesta]i.consult` [i consiliaz` INVESTITORUL \n alegerea solu]iilor [i materialelor. ..OAR interior Tipar Policromie. cerere de ofert` sau licita]ie. .documenta]ii de proiect definitiv care permit \ntocmirea unui deviz general pe baz` de evalu`ri [i a ob]inerii autoriza]iei de construc]ie. instala]ii [i alte specialit`]i implicate \n proiect. structur`.pl`te[te taxa de Autoriza]ie de Construc]ie.notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal. .). FAZA PREG~TIREA EXECU}IEI = caiete de sarcini [i antem`sur`tori Obiective: . caiete de sarcini pe specialit`]i.

. .organizeaz` licita]ia execu]iei (dac` este cazul).asigurarea cu detalii [i urm`rirea astfel \ncât execu]ia s` respecte proiectul.\ncheie contractul de antrepriz`.asist` INVESTITORUL la alegerea ANTREPRENORULUI. Orice dispozi]ii date de INVESTITOR antreprenorului vor fi transmise acestuia prin intermediul ARHITECTULUI sub forma de dispozi]ie de [antier. .consult` [i consiliaz` INVESTITORUL \n alegerea materialelor.).A. . care asigur` leg`tura dintre INVESTITOR [i ARHITECT [i coordoneaz` activitatea dirigintelui de [antier.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 67 O. Con]inut: . MISIUNI {I ONORARII . .definitiveaz` [i furnizeaz` detaliile de arhitectur` [i construc]ii prin desene la sc`ri de detaliu (1/20-1/1).. |ntocmirea documenta]iei pentru licita]ie poate deveni misiune suplimentar` pentru ARHITECT.\ntocme[te devize pe categorii de lucr`ri pe baza de antem`sur`tori.elaboreaz` planuri. . cerin]ele investitorului [i coordonarea acestor detalii cu antreprenorii [i furnizorii.OAR interior Tipar Policromie. mobilierului etc. furniturilor.angajeaz` conform legisla]iei \n vigoare un diriginte de [antier atestat. . Dirigen]ia de [antier poate fi asumat` de ARHITECT numai ca misiune suplimentar`. ARHITECTUL . . INVESTITORUL . FAZA EXECU}IEI = DETALII DE EXECU}IE (DE) Obiective: . . dot`ri [i design interior. . desenele [i parametrii tehnici.observ` activitatea antreprenorilor [i furnizorilor \n sensul concordan]ei acesteia cu proiectul. furniturilor [i accesoriilor la nivel de detaliu. . .R. INVESTITORUL poate formula observa]ii asupra hot`rârilor luate \n comandamentele de pe [antier \n termen de 5 zile de la emiterea acestora.supervizeaz` execu]ia [i contabilitatea antreprenorului printr-un reprezentant pentru problemele tehnice.documenta]ii de detaliu necesare pe parcursul execu]iei [i prezen]a periodic`/la cerere a proiectan]ilor pe [antier.redacteaz` caietele de sarcini.coordoneaz` amplasarea [i listarea echipamentelor (utilaje.actualizeaz` graficul de e[alonare a investi]iei.supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen. INVESTITORUL nu poate da dispozi]ii directe antreprenorului sau s` impun` solu]ii tehnice f`r` consultarea ARHITECTULUI. mobilier etc. fa]ade [i sec]iuni la scara 1/50 coordonate cu structura de rezisten]` [i cu instala]iile interioare. prescrip]iile regulamentare \n vigoare. 67 .definitiveaz` alegerea materialelor. .definitiveaz` lista materialelor de construc]ie inclusiv tablouri de confec]ii [i finisaje. de calitate [i economice. 51.acord` consultan]` \n probleme de mobilier. ARHITECTUL .

For]a major` exonereaz` p`r]ile de \ndeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul contract pe toata durata \n care aceasta ac]ioneaz`.Partea I . ............. ... 34. email : ............ .........I........ deschis la .......… INVESTITOR.... P`r]ile se declar` \n cuno[tin]` de cauz`.................... ........... 35 ....................17 ..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 68 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT .Com......... cu sediul \n . cont curent nr .........supravegheaz` \ntocmirea listei deficien]elor de execu]ie semnalate [i vizeaz` procesul verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor.. \ncheiat ast`zi……………………........verific` [i vizeaz` documenta]iile de execu]ie elaborate de antreprenor.. Dup` ce for]a major` \nceteaz`.. de acord cu clauzele men]ionate mai sus... ARHITECT.............. Partea a II-a .OAR interior Tipar Policromie.......... 33....verific` concordan]a execu]iei cu prevederile proiectului.U... \i pune acestuia la dispozi]ie obiectivul finalizat cu 3 zile \nainte de recep]ie pentru activit`]i promo]ionale (art. \nscris` la Reg......... str ...... et ........... 52.............organizeaz` recep]ia conform cu regulamentele \n vigoare \n domeniu...... responsabilit`]ile contractuale reintr` \n vigoare. .... C........... P~R}ILE CONTRACTANTE Art................................CLAUZE SPECIFICE I.....Clauze Generale).. FAZA FINAL~ = RECEP}IA LA TERMINAREA LUCR~RILOR Aceast` faz` reprezint` \ncheierea misiunii ARHITECTULUI... .Partea I .... reprezentat` prin: DIRECTOR: 68 .... ap ................ 1.... .\ntocme[te referatul de prezentare referitor la calitatea execu]iei la terminarea lucr`rilor.. 32....................... ARHITECTUL ......... .Clauze Generale)..achit` ultima tran[` din onorariul convenit inclusiv adi]ionalele [i index`rile dac` este cazul (art...............la cererea ARHITECTULUI... tel.. 54.... 53.. . INVESTITORUL ... nr .asist` investitorul la fazele recep]iei obiectului investi]iei la terminarea lucr`rilor...... dar f`r` a prejudicia drepturile p`r]ilor ce li se cuveneau pân` la apari]ia for]ei majore.........C.. Prezentul contract de proiectare se \ncheie \ntre: S./fax:......... ..

. (proiectul de arhitectur`) [i proiectele de specialitate ............ alc`tuit` din speciali[ti cu experien]` \n domeniul proiect`rii de ... .................... precum [i cea a eventualilor subproiectan]i devin anexe la prezentul contract....... (anteproiect / studiu fezabilitate.. dup` acceptarea lor de c`tre Client............. lista [efilor de proiect de specialitate......... Arhitectul ... .... {eful de proiect complex va fi arh. eventual alte elemente de identificare) Lucrarea a fost comandat` de Client prin comanda nr………............................. \nscris` la ...............Proiectantul General va organiza [i coordona \ntreaga activitate de proiectare necesar` realiz`rii obiectivului..................... la fazele ................…………….. TNA ....... (programul)............ MISIUNI {I ONORARII (CONTABIL {EF): ..... adresa...............R....... 3. |n executarea obliga]iilor asumate....................... CONTABIL [EF: ........ 2....................... (dup` caz)............................ reprezentat prin: DIRECTOR: ........ cu nr......... (dup` caz) {EF PROIECT (COMPLEX) ............ ale c`ror clauze [i termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract. se impune elaborarea documenta]iilor de c`tre firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres...................... care este [i autorul principal al lucr`rii......... . (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice)....................….. \n calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectur` [i ......... Proiectantul General / Proiectantul se oblig` s` elaboreze ...............................OAR interior Tipar Policromie........................... (adresa complet`)................ ...............Proiectantul General va \ncheia cu acestea contracte de subproiectare. detalii de execu]ie [i urm`rire de [antier...arhitect cu drept de semn`tur`......................................... cu sediul / domiciliul \n . asisten]` tehnic`) pentru obiectivul de investi]ie: .. cont curent ………...... Arhitectul .................... \n calitate de Investitor........ din …………................ prin legisla]ia \n vigoare sau \n interesul lucr`rii... PAC + proiect tehnic.............qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 69 O........ OBIECTUL CONTRACTULUI Art............... II............. nr........................ tel. |n cazul \n care pentru unele p`r]i ale proiectului............................................... ........ deschis la ... \n care scop va constitui o echipa de proiectare complet`. 69 ........A...........Proiectantul General va asigura coordonarea tehnic` a Subproiectan]ilor [i va integra \n proiect documenta]iile elaborate de ace[tia................ la toate specialit`]ile implicate. Art..................... Arhitectul ............... (denumire. fax .................

...... zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului [i a onorariului aferent documenta]iilor predate la faza / termenul precedent......... men]ionate explicit \n Anexa (2)........... se va constata necesitatea elabor`rii de documenta]ii pentru eventuale alte lucr`ri ce nu au putut fi previzionate la data \ncheierii contractului.................. 6...... TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTA}IILOR de c`tre Proiectant sunt cuprinse \n anexa 2 la prezentul contract. a[a cum este definit` la art... alin.... .... pe baza tarifelor \n vigoare ale Ordinul Arhitec]ilor din România........ ..... 5..... Valoarea total` a contractului este de: echivalent` \n lei a ......... dup` caz.......... 3 din contract..... prin negocierea ofertei de proiectare..... VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art.......decontarea de c`tre Client \n maxim ....................... urm`toarele informa]ii / documente: .... |n cazul \n care pe parcursul derul`rii contractului.. IV. 1 nu cuprinde decât onorariul aferent lucr`rilor de proiectare / consultan]`.alte clauze (referitoare..... Modific`rile............ la ob]inerea de avize / acorduri de principiu........... 3....... fa]` de tema ini]ial` de proiectare... 70 ...... acestea vor fi considerate lucr`ri suplimentare fa]` de volumul angajat ini]ial [i vor face obiectul unor acte adi]ionale.......€ La care se adaug` TVA ......semnarea de c`tre Client a contractului \n maxim ................. 3 din prezentul contract. .. Art. Volumul [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iilor sunt cele definite prin tema de proiectare anexat` la contract (Anexa 1) [i corespund Misiunilor de proiectare definite \n Anexa (2) la contract.....) Nerespectarea de c`tre una din p`r]i a termenelor [i clauzelor convenite conduce la decalarea corespunz`toare a obliga]iilor [i termenelor pentru cealalt` parte [i............. zile de la \ncheierea contractului. Art..remiterea c`tre Proiectant a complet`rilor la Tema de proiectare \n termenul stipulat la art.. Valoarea contractului \nscris` la alin...4. dup` caz... ......... Termenul de \ncepere – momentul semn`rii contractului [i achit`rii avansului de 20% din valoarea de proiectare. 7.........qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 70 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT III... Termenele de predare sunt condi]ionate de: ........ zile de la primire [i concilierea eventualelor obiec]iuni \n maxim .. .OAR interior Tipar Policromie.......... VIII al contractului.... incluzând [i onorariul pentru misiunile suplimentare [i complementare conform anexei 2 [i a fost determinat`................. Clientul va remite \n scris Proiectantului...... expertiz`....................... VOLUMUL LUCR~RILOR {I TERMENELE DE PREDARE – (misiunile arhitectului) Art.... .......... conduc la renegocierea prin acte adi]ionale a termenelor angajate.. \n maximum .......... la aplicarea prevederilor din cap............................ complet`rile sau variantele ulterioare cerute de Client............... |n completarea datelor de tema.. zile de la aceea[i dat`....... ........

la sediul acestuia.R. fie se convin \n contract. |n caz de constatare a unor lipsuri sau inadverten]e \n documenta]ia predat`. RECEPTIA DOCUMENTA}IILOR Art. (dup` caz se poate conveni c` plata Subproiectan]ilor persoane juridice s` se fac` direct c`tre ace[tia.10. dar \n aceast` situa]ie este recomandabil s` se prevad` \n contract o clauz` de condi]ionare a decont`rii facturilor Subproiectan]ilor dup` ce Proiectantul general verific` [i avizeaz` documenta]ia predat` de ace[tia [i semneaz` explicit pentru „bun de plat`“).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 71 O. Art.11. Plata eventualilor Subproiectan]i se va face prin intermediul Proiectantului general. \n 5 exemplare. neprezentarea de obiec]iuni \n acest termen prezum` acceptarea lucr`rilor \n forma predat`. 8. (Valoarea defalcat` pentru urm`rire de [antier se poate constitui \n garan]ie de bun` execu]ie a proiectului \n care caz se achit` la recep]ia final` a lucr`rilor de execu]ie). concordant cu graficul de e[alonare a execu]iei propus de antreprenor. Decontarea valorii lucr`rilor ce vor face obiectul actelor adi]ionale se va face la termenele indicate \n acestea.A. la maximum 7 zile dup` primirea facturii emise de c`tre Arhitect. precum [i \n cazul \n care apar necesare activit`]i de proiectare suplimentare care. Art. la termenele [i \n condi]iile prev`zute \n contractele de subproiectare. MISIUNI {I ONORARII Valoarea contractului se suplimenteaz` prin acte adi]ionale \n cazul unor modific`ri [i/sau complet`ri ale temei de proiectare. Eventualele copii solicitate \n plus de c`tre Investitor sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost. Recep]ia documenta]iilor se face pe baza borderourilor de piese scrise [i desenate. nu au putut fi angajate [i tarifate la \ntocmirea contractului [i care nu au la origine gre[eli sau omisiuni ale Proiectantului General. NOT~: Pentru faza Detalii de execu]ie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care. Art. Plata lucr`rilor de proiectare nu este condi]ionat` de ob]inerea aprob`rilor sau avizelor ce potrivit legii se ob]in de c`tre Investitor. Documenta]iile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Investitorului \n copie. anexa 1 [i anexa 2).OAR interior Tipar Policromie. DECONTAREA LUCR~RILOR se va face pe faze [i respectiv etape de proiectare. V. din diferite motive. atât piesele scrise cât [i cele desenate. Investitorul va face obiec]iunile cuvenite – \n limitele Temei de proiectare [i a Misiunilor asumate de Proiectant (conf. conform termenelor angajate. prin proces-verbal de predare-primire a lucr`rilor pentru fiecare faz` decontabil`. semnat de Client la predarea documenta]iilor. a normativelor [i legilor \n vigoare – \n maxim 7 zile de la primirea lucr`rii. pe cheltuiala acestora. 71 . 9. fie se precizeaz` c` se vor conveni prin act adi]ional \ncheiat la \nceperea lucr`rilor de execu]ie \n [antier.

..8...OAR interior Tipar Policromie.S` indice arhitectului sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta. 13. 14.2... .3. 13.5. . Ambele p`r]i semnatare se obliga s` \ncuno[tin]eze partenerul \n timp util asupra oric`ror dificult`]i survenite \n executarea contractului. .S` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor / avizelor – tehnice [i financiare – ce cad \n sarcina sa.. .. ... 14.S` informeze pe Investitor asupra tuturor \mprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii contractului. pentru rezolvarea problemelor de competen]a s` legate de situa]iile neprev`zute ce pot apare \n derularea contractului.S` comande [i s` pl`teasc` verificarea documenta]iilor de execu]ie. . Obliga]iile Arhitectului sunt urm`toarele: 14.. “Recep]ia documenta]iilor” din contract. zile de la sesizare. 13.7.S` execute lucr`rile de proiectare. ...S` intervin` prompt.... 72 .S` \ntocmeasc` conform prevederilor legale documenta]iile tehnice de ob]inere a avizelor [i acordurilor. . . conf...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 72 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT VI. prin alte persoane autorizate prin semn`tura de ace[tia...1.. omisiunile sau inadverten]ele din documenta]ie semnalate de Investitor \n condi]iile prev`zute la cap.Obliga]iile investitorului sunt cele stipulate \n partea I – Clauze generale 13. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul documenta]iilor de proiectare comandate. precum [i asupra oric`ror modific`ri ale acestuia ce pot ap`rea ca necesare.4. Obliga]iile Investitorului sunt urm`toarele: 13.. OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art.. cu acordul ambelor p`r]i. .. legate de obiectul contractului.5...... 13. . 14.. 13. . 14.4. \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor ini]iale avute \n vedere la \ntocmirea lui.S` ob]in` pentru arhitect permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale.S` completeze sau s` corecteze. . cu prevederile Legii calit`]ii \n construc]ii. \ntr-un termen convenit de comun acord.9..S` analizeze [i s` introduc` \n proiect recomand`rile forurilor de avizare legale. .S` comunice cu proiectantul numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau.Obliga]iile investitorului sunt cele stipulate \n partea I – Clauze generale 14. dup` caz. Contractul de proiectare se adapteaz` prin acte adi]ionale.. 15. 12.S` asiste pe Investitor [i s`-l sus]in` tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale.6.. convenite prin prezentul contract [i anexele sale.S` asigure arhitectului proiectant accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i... conform legisla]iei \n vigoare.7.) Art. \n 7.. ... respectând normativele tehnice [i legisla]ia \n domeniu.3... partenerii contractului \n leg`tur` cu proiectarea [i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier. la sesizarea arhitectului.... ... 13. 13...6. Art.2. 14.1.. 13..

... . Proiectantul General . R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art.S` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei dac` se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului... Investitorul este r`spunz`tor pentru: 16. 14. \n care Ti este contravaloarea defalcat` a documenta]iei nepredate la timp. Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i...realizarea etapelor de proiectare \n termenele convenite. Art.calitatea [i fezabilitatea solu]iilor tehnico-constructive propuse \n proiect. privind data de la care se consider` \ntârzierile [i \ncepe calcularea penalit`]ilor.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 73 O. .S` urm`reasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier. 15... 14.. .1.10. 14.arhitectul .3% x Ti pentru fiecare zi de \ntârziere. precum [i pentru con]inutul Temei de proiectare \nsu[ite...A. 18. . \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa.. .. informând Investitorul asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect.. pentru a asigura la timp frontul de lucru \n [antier... cu autorit`]ile publice \n leg`tura cu executarea contractului. 17.8.este r`spunz`tor pentru: 15. .. dup` caz.S` elaboreze detaliile de execu]ie conform cu graficul de e[alonare stabilit de comun acord cu Clientul [i antreprenorul general. Se penalizeaz`. respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prev`zut \n contract.respectarea legisla]iei tehnice [i juridice \n vigoare \n domeniul construc]iilor. \n cazul \n care Proiectantul General \[i asum` o astfel de obliga]ie..2.4.. . care cad \n sarcina sa. Art. VIII. \n sensul articolului precedent. (Se vor face men]iuni concrete.11. . PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI Art.corectitudinea [i exactitatea informa]iilor tehnice [i datelor tehnologice transmise Arhitectului... 15. VII. 15. modul \n care este notificat 73 . Desp`gubirile se datoreaz` numai \n m`sura \n care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalit`]ilor. 16. (Se va face o men]iune expres` privind ob]inerea avizelor [i autoriza]iilor de proiectare [i construc]ie.9..1 .. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul proiectului contractat). .respectarea Temei de proiectare. precum [i desp`gubiri.16.0. \ntârzierile \n \ndeplinirea obliga]iilor contractuale.3. MISIUNI {I ONORARII 14.1.OAR interior Tipar Policromie. 16.. Penalitatea se calculeaz` cu formula: P = 0.rela]iile administrative [i juridice. .\nsu[irea \n condi]iile contractului a documenta]iei de proiectare elaborate de Arhitect [i decontarea la termen a contravalorii presta]iei.. Totalul penalit`]ilor [i/sau desp`gubirilor nu poate dep`[i cuantumul sumei asupra c`reia se calculeaz` penalitatea.. care \n mod normal cade \n sarcina Clientului).3.R.2. 15..

precum [i ale lucr`rilor de construc]ii-instala]ii executate dup` acesta. IX. drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu. DREPTUL DE AUTOR. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului lucr`rii [i a modului de derulare a contractului fa]` de persoane fizice sau juridice care nu au leg`tur` cu obiectul contractului.Proiectantul General este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului \ntocmit. precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. Proiectul \n \ntregul s`u. f`r` autoriza]ia Proiectantului General.OAR interior Tipar Policromie. 19.).Proiectantul General. Arhitectul . Art. elaborate pe parcursul derul`rii contractului. 21. 22. tehnice [i estetice. La punerea \n folosin]` a obiectivului. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Client pentru alte obiective sau scopuri decât cel de aprobare [i executare a investi]iei. 24.Proiectantul General (sau coautorii proiectan]i de specialitate) va p`stra originalul documenta]iei \n arhiva sa. cuprinse \n documenta]ia predat` Clientului sau \n studiile. \n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului. Prevederile legate de dreptul de autor sunt cuprinse \n partea I – Clauze Generale Art. Art. vândute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i. (|n cazul \n care \n contractele de subproiectare aferente prezentului contract. Documenta]iile \ntocmite de Proiectant [i predate Clientului \n copie devin. Arhitectul . Arhitectul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere pentru astfel de cazuri. f`r` acordul scris al Arhitectului. sau p`r]i ale acestuia. \n caz de publicitate sau mediatizare a lucr`rii (investi]iei). Art. se va men]iona obligatoriu numele autorilor [i al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul. Arhitectul . plan[ele [i documentele proprii. desp`gubiri datorate Arhitectului ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii. Art. pentru fiecare caz. acestea se vor \nscrie [i \n contractul de fa]`). 74 . conduce la plata de c`tre Investitor a unor desp`gubiri de 65%. Arhitectul .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 74 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT partenerul asupra penalit`]ilor.Proiectantul General p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite. termenul la care le va pl`ti etc.Proiectant General de]ine. dup` plata lor. Designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de Arhitectul . prin concesiune exclusiv` de la autorii documenta]iilor. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate [i contractate. rezolv`rilor func]ionale. nu pot fi copiate. 20. din valoarea actualizat` a proiectului. DREPTUL DE PROPRIETATE Art. proprietatea Clientului. pân` la data recep]iei finale a obiectivului. \ncheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice [i juridice au fost cerute expres [i alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectual`. 23.

75 . iar termenul de executare a dispozi]iilor contractuale se prelunge[te cu durata \mprejur`rilor de for]` major`.OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 75 O. riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obliga]iei imposibil de executat. \n caz ca aceasta nu este posibil.% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executat`. pân` la apari]ia \mprejur`rilor de for]` major`.respectiv se recalculeaz` corespunz`tor . efectuate direct sau indirect pân` la data rezilierii contractului. situa]ie \n care partea culpabil` suport` prevederile art. pe lâng` penalit`]ile stipulate la cap. \n aceasta situa]ie. alin.. P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`. 2.. Dac` aceste \mprejur`ri vor dura mai mult de 6 luni. Activit`]ile prestate.R. a borderoului de lucr`ri efectuate [i a tarifelor reactualizate la data pl`]ii. dep`[irea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului. atunci când cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin. Art.. 29. partea din culpa c`reia se reziliaz` contractul datoreaz` celeilalte p`r]i. 25 din prezentul contract. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 26. 26. propor]ional cu partea de obliga]ie neexecutat`. FOR}A MAJOR~ Art. litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`. notificând despre aceasta celeilalte p`r]i. Sistarea proiect`rii. RISCUL CONTRACTULUI Art. vor fi decontate de c`tre Investitor potrivit art. Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabil`. |n cazul neexecut`rii obliga]iilor contractuale. 28. MISIUNI {I ONORARII X. XII. XIII. Cheltuielile vor fi decontate de c`tre Investitorului \n termen de maximum 20 zile de la data comunic`rii sist`rii. XI. solicitat` de una din p`r]i. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i. pe baza procesului verbal de sistare. VIII din contract. 27. din cauze independente de voin]a unei p`r]i [i f`r` culpa acesteia. Sistarea contractului din ini]iativa Investitorului atrage dup` sine suportarea de c`tre acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant pân` la data primirii \n[tiin]`rii scrise de sistare. documenta]iile \ntocmite [i toate cheltuielile efectuate de Arhitectul pentru [i \n leg`tura cu prevederile contractului.. fiecare din p`r]ile contractante are dreptul de a renun]a la executarea contractului. Termenele [i valoarea contractului se decaleaz` . din cauze ce \i sunt imputabile.la reluarea activit`]ii dup` \ncetarea \mprejur`rilor de for]` major`.A. nu poate dep`[i o perioad` de 6 luni. 25. o desp`gubire de . LITIGII Art. dar nu mai pu]in decât valoarea actualizat` a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate. \n totalitate sau \n parte.

. costurile de tratament pentru o eventual` accidentare a proiectan]ilor se vor face pe cheltuiala proprie)... \n 2 exemplare...... decât dac` ambele p`r]i \[i dau explicit acordul. angaja]ii Clientului [i reprezentan]ii Proiectantului ce vor asigura urm`rirea execu]iei sau asisten]a tehnic`.. Investitorul se oblig` s` \ncheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVEN}IE DE PROTEC}IA MUNCII. 31.... Director....qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 76 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT XIV...... Termenele din cuprinsul prezentului contract. ALTE CLAUZE {I PRECIZ~RI Art.. {ef oficiu juridic etc.. 32. semnat de c`tre Client cu sau f`r` obiec]iuni. . |ncheiat ast`zi .. 1 din contract [i se poate eventual extinde prin men]ionarea [i a unor alte persoane cu r`spundere ale proiectantului sau Clientului: {ef serviciu tehnic. . PROIECTANT GENERAL. zile de la data men]ionat` mai sus.. Art.... exprimate \n num`r de zile.) 76 . acele prevederi ale contractului care contravin actelor normative sau legilor \n vigoare la data semn`rii contractului.. se refer` \n toate cazurile la zile lucr`toare. Director..... cu condi]ia ca eventualele obiec]iuni s` fie conciliate \n termen de maximum ......... \n lipsa acestei “Conven]ii”. care au sau nu au leg`tur` cu contractul..... Art.. din care 1 exemplar pentru Client [i 1 exemplar pentru Proiectantul General.......... \n cazul \n care aceast` clauz` este omis` \n contractul de proiectare... sau de c`tre Client.OAR interior Tipar Policromie. (Aceasta clauz` este prev`zut` de legisla]ia de protec]ie a muncii.. INVESTITOR... Nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice.... 30.. XV..... Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denun]ate – par]ial sau total – de una din p`r]i [i nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derul`rii contractului. |n cazul accident`rii unei persoane angajate a Arhitectului ..Proiectant......... 33.... aceasta va fi \nregistrat` de Antreprenorul general dac` este \ncheiat` “Conven]ia” men]ionat` la aliniatul precedent. [i se prevede obligatoriu \n situa]ia \n care Proiectantul General [i-a asumat urm`rirea de [antier [i/sau elaborarea detaliilor de execu]ie concomitent cu execu]ia \n [antier a lucr`rilor. (Lista de semn`turi va cuprinde cel pu]in persoanele indicate \n art. prin care antreprenorul s` r`spund` de asigurarea tuturor m`surilor privind Normele de Protec]ia Muncii \n [antier pentru personalul propriu. Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent... intr` \n vigoare la data primirii lui de c`tre Proiectant..... Prezentul contract. INTRAREA |N VIGOARE Art. ARHITECT....

OAR interior Tipar Policromie.Consultan]` \n probleme de urbanism . f`r` manager de investi]ie sau/[i antreprenor general.Complet`ri la tema de proiectare . respectiv a \n[tiin]`rii Clientului privind aprobarea fazei anterioare.Consultan]` pentru probleme de mobilier. (Termenele de elaborare a documenta]iilor pentru fiecare faz` se pot conveni \n date calendaristice sau \n durate exprimate \n zile lucr`toare de la data primirii de c`tre Proiectant a contractului semnat.Documentatie in faza „as built” .R. 48. 52 din partea I – Clauze generale Misiuni de baz` privind art.PT (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) PAC [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor Detaliile de execu]ie .. Investitor.Consultan]` \n probleme de peisagistic` Not`: Asisten]a tehnic` nu face parte din misiunile negociate \n prezentul contract \n condi]iile execu]iei lucr`rilor \n regie proprie. 50. dot`ri.|ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei . 49. 2 (obiectul contractului) din Clauze Specifice Descriere 1 2 3 4 5 Anteproiectul (studiu de fezabilitate).Consultan]` pentru \ntocmirea c`r]ii construc]iei . respectiv contractarea lucr`rilor de execu]ie). 77 .Manualul de utilizare al cladirii Misiuni complementare: . Arhitect.A.DE (sau se convine c` faza de elaborare a detaliilor se va desf`[ura \n paralele cu execu]ia lucr`rilor de c`tre antreprenor) Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate Onorariu Termen de predare Termen de notificare Misiuni suplimentare: .20% Proiectul tehnic . MISIUNI {I ONORARII ANEXA 2 Con]inutul fiec`rei faze va respecta prevederile art. |ncheiat ast`zi…………………. design interior .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 77 O. 51. avans .

............... Proiectantul General va organiza [i coordona \ntreaga activitate de proiectare necesar` realiz`rii obiectivului.................... .. II..... reprezentat` prin: DIRECTOR: .... reprezentat prin: DIRECTOR: . \n calitate de Client....... cont curent nr... detalii de execu]ie [i urm`rire de [antier............ 1. Prezentul contract de proiectare se \ncheie \ntre: ..... fax ....................... ...................... asisten]` tehnic`) pentru obiectivul de investi]ie: ............ Art...... (programul).............................................................. cu nr................(banca)........arhitect cu drept de semn`tur`........... S......... din …………............ 3. cont curent ……….....................................................................................(Birou............ P~R}ILE CONTRACTANTE Art..........................Modelul 2 CONTRACTUL DE PROIECTARE NR....... (CONTABIL {EF): ...... deschis la ........... / ... (adresa complet`)......(dup` caz).......... la fazele .......proprietar.........................R.................... \n calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectur` [i ................. cu sediul \n ... cu nr............. \n care scop va constitui o echip` de proiectare complet`.. sau .. PAC + proiect tehnic............. |n executarea obliga]iilor asumate........ (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice)..... .................... fax .. tel...... . cu sediul / domiciliul \n ...... 2.... (proiectul de arhitectur`) [i proiectele de specialitate .................... (adresa complet`).............. ........................................ eventual alte elemente de identificare) Lucrarea a fost comandat` de Client prin comanda nr………................. adresa..................... Proiectantul General / Proiectantul se oblig` s` elaboreze .....qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 78 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 4.. ...................... ........... (dup` caz) {EF PROIECT (COMPLEX) ........1................................ (denumire........... alc`tuit` din speciali[ti cu experien]` \n domeniul proiect`rii de ..... \nscris` la ....... tel. OBIECTUL CONTRACTULUI Art............... 78 ............. (data) I.. deschis la ……………............................ ............ (anteproiect / studiu fezabilitate.. CONTABIL {EF: .………………..... la toate specialit`]ile implicate....L. ...2........................ ...............) ........ tablou na]ional........ \nscris` la . nr....... .... Societate......................................OAR interior Tipar Policromie..................

................... 5.............................. 4) ................................... care este [i autorul principal al lucr`rii....... .... |n cazul \n care pe parcursul derul`rii contractului........ 3) ......4 Volumul [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iilor sunt cele definite prin tema de proiectare anexat` la contract (Anexa 1) [i corespund Misiunilor de proiectare definite \n Anexa (2) la contract.faza Anteproiect / Studiu fezab.... Termenele de predare sunt condi]ionate de: ..... asigurând unitatea de concep]ie a proiectului......decontarea de c`tre Client \n maxim .....semnarea de c`tre Client a contractului \n maxim ......... MISIUNI {I ONORARII |n cazul \n care pentru unele p`r]i ale proiectului........... {eful de proiect complex va fi arh...... .... prin legisla]ia \n vigoare sau \n interesul lucr`rii..OAR interior Tipar Policromie......... ale c`ror clauze [i termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract...... se va constata necesitatea elabor`rii de documenta]ii pentru eventuale alte lucr`ri ce nu au putut fi previzionate la data \ncheierii contractului...... ........faza Proiect Tehnic [i cantit`]i de lucr`ri ...... VOLUMUL LUCR~RILOR {I TERMENELE DE PREDARE Art.. zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului [i a onorariului aferent documenta]iilor predate la faza / termenul precedent.... se impune elaborarea documenta]iilor de c`tre firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres. \n maximum ................. 2) ..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 79 O..................... .. dup` caz.... Art....alte clauze (referitoare............ 3 din prezentul contract... zile de la \ncheierea contractului.remiterea c`tre Proiectant a complet`rilor la Tema de proiectare \n termenul stipulat la art..... Termenele de elaborare a documenta]iilor pentru fiecare faz` se pot conveni \n date calendaristice sau \n durate exprimate \n zile lucr`toare de la data primirii de c`tre Proiectant a contractului semnat.. Clientul va remite \n scris Proiectantului.) 79 ...... Art... urm`toarele informa]ii / documente: ......... respectiv a \n[tiin]`rii Clientului privind aprobarea fazei anterioare.. 4..... Proiectantul General va asigura coordonarea tehnic` a Subproiectan]ilor [i va integra \n proiect documenta]iile elaborate de ace[tia............A... zile de la aceea[i dat`. dup` acceptarea lor de c`tre Client.... lista [efilor de proiect de specialitate. alin...... acestea vor fi considerate lucr`ri suplimentare fa]` de volumul angajat ini]ial [i vor face obiectul unor acte adi]ionale.....faza Detalii execu]ie .faza studii preliminare . (sau se convine c` faza de elaborare a detaliilor se va desf`[ura \n paralel cu execu]ia lucr`rilor de construire).............. precum [i cea a eventualilor subproiectan]i devin anexe la prezentul contract........... 6............ |n completarea datelor de tema. (inclusiv deviz estimativ) ... TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTA}IILOR de c`tre Proiectant sunt: 1) . zile de la primire [i concilierea eventualelor obiec]iuni \n maxim ............ III..faza Proiect Autorizare Construc]ie (PAC) .. respectiv contractarea lucr`rilor de execu]ie.......... Proiectantul General va \ncheia cu acestea contracte de subproiectare............................ ...............R..... la ob]inerea de avize / acorduri de principiu.... 5) ...

.. complet`rile sau variantele ulterioare cerute de Client........... 80 ........ Valoarea contractului se suplimenteaz` prin acte adi]ionale \n cazul unor modific`ri [i/sau complet`ri ale temei de proiectare.faza 2) ... + ... precum [i \n cazul \n care apar necesare activit`]i de proiectare suplimentare care......lei (dup` caz) TOTAL ..30%) . 1 nu cuprinde decât onorariul aferent lucr`rilor de proiectare / consultan]`.. pe baza tarifelor \n vigoare ale Ordinului Arhitec]ilor din România.... (Pentru faza Detalii de execu]ie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care... + ..(TVA) . fa]` de tema ini]ial` de proiectare. Valoarea total` a contractului este de: . pentru sumele r`mase neachitate.Euro sau USD cu precizarea c` decontarea se va face \n lei la cursul B`ncii Na]ionale din ziua factur`rii... 3 din contract................. "k" reprezint` indicele de infla]ie. zile dup` primirea facturii emise de c`tre Proiectant...... cu prilejul fiec`rei etape de facturare-decontare.. (Valoarea defalcat` pentru urm`rire de [antier se poate constitui \n garan]ie de buna execu]ie a proiectului \n care caz se achit` la recep]ia finala a lucr`rilor de execu]ie). conduc la renegocierea prin acte adi]ionale a termenelor angajate.. fie se precizeaz` ca se vor conveni prin act adi]ional \ncheiat la \nceperea lucr`rilor de execu]ie \n [antier..OAR interior Tipar Policromie. din diferite motive.... prin negocierea ofertei de proiectare...... Valoarea contractului se defalc` pe faze de proiectare dup` cum urmeaz`: ... concordant cu graficul de e[alonare a execu]iei propus de antreprenor). lei la care se adaug` TVA (19%) ........... Modific`rile... men]ionate explicit \n Anexa (2)... dup` caz.. fie se convin \n contract..... lei [i a fost determinat`.... (Valoarea contractului se poate \nscrie [i \n valut` ...... Valoarea contractului \nscris` la alin............(etc) ... dup` formula Ti = k x To....... IV...urm`rire de [antier . expertiz`. 8... la maximum .etapa 1 ...faza 1) . nu au putut fi angajate [i tarifate la \ntocmirea contractului [i care nu au la origine gre[eli sau omisiuni ale Proiectantului.. la aplicarea prevederilor din cap. VIII al contractului...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 80 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Nerespectarea de c`tre una din p`r]i a termenelor [i clauzelor convenite conduce la decalarea corespunz`toare a obliga]iilor [i termenelor pentru cealalt` parte [i. 7. a[a cum este definit` la art......... iar "To" reprezint` cota parte din onorariu defalcata pentru faza respectiv` la data \ncheierii contractului. Art..(TVA) .. 9...Avans (15 .. VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art.. DECONTAREA LUCR~RILOR se va face pe faze [i respectiv etape de proiectare. \n care "Ti" reprezint` tariful indexat aferent fazei de proiectare... \n acest caz nu mai este necesar aliniatul privind indexarea). Valoarea contractului se majoreaz` prin indexare periodic`........ Art.etapa 2 ..

dar \n aceasta situa]ie este recomandabil s` se prevad` \n contract o clauz` de condi]ionare a decont`rii facturilor Subproiectan]ilor dup` ce Proiectantul general verific` [i avizeaz` documenta]ia predat` de ace[tia [i semneaz` explicit pentru "bun de plat`"). conform termenelor angajate. Eventualele copii suplimentare solicitate de c`tre Client sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost. |n caz de constatare a unor lipsuri sau inadverten]e \n documenta]ia predat`.OAR interior Tipar Policromie. .4. zile de la primirea lucr`rii. la sediul acestuia.. Plata lucr`rilor de proiectare nu este condi]ionat` de ob]inerea aprob`rilor sau avizelor ce potrivit legii se ob]in de c`tre Client. Art.2. (dup` caz se poate conveni c` plata Subproiectan]ilor persoane juridice s` se fac` direct c`tre ace[tia. VI. anexa 1 [i anexa 2).S` indice proiectantului sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta.R.S` asigure proiectantului accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i. la termenele [i \n condi]iile prev`zute \n contractele de subproiectare.\n maxim . Recep]ia documenta]iilor se face pe baza borderourilor de piese scrise [i desenate. Ambele p`r]i semnatare se obliga s` \ncuno[tin]eze partenerul \n timp util asupra oric`ror dificult`]i survenite \n executarea contractului.. prin proces-verbal de predare-primire a lucr`rilor pentru fiecare faz` decontabil`. semnat de Client la predarea documenta]iilor. prin alte persoane autorizate prin semn`tura de ace[tia. Clientul va face obiec]iunile cuvenite . RECEP}IA DOCUMENTA}IILOR Art. OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art. pe cheltuiala acestora. atât piesele scrise cât [i cele desenate.. Art. .12. Obliga]iile Clientului sunt urm`toarele: 14. exemplare.. 10. legate de obiectul contractului.1. Documenta]iile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Clientului \n copie.. MISIUNI {I ONORARII Decontarea valorii lucr`rilor ce vor face obiectul actelor adi]ionale se va face la termenele indicate \n acestea. precum [i asupra oric`ror modific`ri ale acestuia ce pot ap`rea ca necesare. dup` caz. partenerii contractului \n leg`tur` cu proiectarea 81 . a normativelor [i legilor \n vigoare .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 81 O.11. Contractul de proiectare se adapteaz` prin acte adi]ionale.S` ob]in` pentru proiectant permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale. 14. \ntr-un termen convenit de comun acord. V. \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor ini]iale avute \n vedere la \ntocmirea lui.\n limitele Temei de proiectare [i a Misiunilor asumate de Proiectant (conf. Art... 13.. 14. cu acordul ambelor p`r]i.. 14. . Plata eventualilor Subproiectan]i se va face prin intermediul Proiectantului general.A. \n .S` comunice cu proiectantul numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau. neprezentarea de obiec]iuni \n acest termen prezum` acceptarea lucr`rilor \n forma predat`. 14. .3.

8. 15.3. 15. 14.3. .. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul documenta]iilor de proiectare comandate.. .. .. \n cazul \n care Proiectantul General \[i asum` o astfel de obliga]ie. omisiunile sau inadverten]ele din documenta]ie semnalate de Client \n condi]iile prev`zute la cap..1. . 15..S` comande [i s` pl`teasc` verificarea documenta]iilor de execu]ie...2. 15..S` \ntocmeasc` conform prevederilor legale documenta]iile tehnice de ob]inere a avizelor [i acordurilor....1. 82 .... ...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 82 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT [i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier. 16.. 14... V "Recep]ia documenta]iilor" din contract.. respectând normativele tehnice [i legisla]ia \n domeniu.S` informeze pe Client asupra tuturor \mprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii contractului.. 15.6.calitatea [i fezabilitatea solu]iilor tehnico-constructive propuse \n proiect.) Art.. VII.. .respectarea legisla]iei tehnice [i juridice \n vigoare \n domeniul construc]iilor. (Se va face o men]iune expres` privind ob]inerea avizelor [i autoriza]iilor de proiectare [i construc]ie.. cu prevederile Legii calit`]ii \n construc]ii. ... \n .7... zile de la sesizare.. .. conf. 16. conform legisla]iei \n vigoare..6.9.... 15.S` asiste pe Client [i s`-l sus]in` tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale. . Obliga]iile Proiectantului sunt urm`toarele: 15..S` execute lucr`rile de proiectare. .. .S` elaboreze detaliile de execu]ie conform cu graficul de e[alonare stabilit de comun acord cu Clientul [i antreprenorul general. 15..2.. pentru a asigura la timp frontul de lucru \n [antier.....S` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor / avizelor ..10.. convenite prin prezentul contract [i anexele sale. care \n mod normal cade \n sarcina Clientului).OAR interior Tipar Policromie.. .. la sesizarea Proiectantului. . 14. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul proiectului contractat).. 15...7. 16. 15..S` urm`reasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier.. R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art.S` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei dac` se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului.S` analizeze [i s` introduc` \n proiect recomand`rile forurilor de avizare legale..S` intervin` prompt. Proiectantul General este r`spunz`tor pentru: 16. informând Clientul asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect. pentru rezolvarea problemelor de competen]a s` legate de situa]iile neprev`zute ce pot apare \n derularea contractului.5.4.. 14.5. . 15.8. .respectarea Temei de proiectare.S` completeze sau s` corecteze......tehnice [i financiare ... .ce cad \n sarcina sa.

Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i. . drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu. \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa. 19. plan[ele [i documentele proprii. 17. nu pot fi copiate. Clientul este r`spunz`tor pentru: 17. . pân` la data recep]iei finale a obiectivului. privind data de la care se consider` \ntârzierile [i \ncepe calcularea penalit`]ilor. Proiectantul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere pentru astfel de cazuri. IX. f`r` acordul scris al Proiectantului. Proiectantul General este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului \ntocmit. Documenta]iile \ntocmite de Proiectant [i predate Clientului \n copie devin.4. Art. Art.\nsu[irea \n condi]iile contractului a documenta]iei de proiectare elaborate de Proiectant [i decontarea la termen a contravalorii presta]iei. proprietatea Clientului. cu autorit`]ile publice \n leg`tura cu executarea contractului. dup` caz. prin concesiune exclusiv` de la autorii documenta]iilor. conduce la plata de c`tre Client a unor desp`gubiri de 65%. f`r` autoriza]ia Proiectantului General. DREPTUL DE PROPRIETATE Art. desp`gubiri datorate Proiectantului ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii.1.A. Art. care cad \n sarcina sa.3% x Ti pentru fiecare zi de \ntârziere. 21. cuprinse \n documenta]ia predat` Clientului sau \n studiile. Penalitatea se calculeaz` cu formula: P = 0. Se penalizeaz`.realizarea etapelor de proiectare \n termenele convenite. precum [i pentru con]inutul Temei de proiectare \nsu[ite. 18.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 83 O.corectitudinea [i exactitatea informa]iilor tehnice [i datelor tehnologice transmise Proiectantului.3. Proiectantul General de]ine. Art. 17. din valoarea actualizat` a proiectului. respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prev`zut \n contract. 22. \ntârzierile \n \ndeplinirea obliga]iilor contractuale.rela]iile administrative [i juridice.). Totalul penalit`]ilor [i/sau desp`gubirilor nu poate dep`[i cuantumul sumei asupra c`reia se calculeaz` penalitatea.17.2. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate [i contractate. vândute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i. .OAR interior Tipar Policromie. 20. tehnice [i estetice. Proiectul \n \ntregul s`u. PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI Art. precum [i ale lucr`rilor de construc]ii-instala]ii executate dup` acesta. sau p`r]i ale acestuia. \n care Ti este contravaloarea defalcat` a documenta]iei nepredate la timp.R. dup` plata lor. (Se vor face men]iuni concrete. Desp`gubirile se datoreaz` numai \n m`sura \n care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalit`]ilor. precum [i desp`gubiri. .0. VIII. \n sensul articolului precedent. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Client pentru alte obiective sau scopuri decât cel de aprobare [i executare a investi]iei. modul \n care este notificat partenerul asupra penalit`]ilor. termenul la care le va pl`ti etc. elaborate pe 83 . MISIUNI {I ONORARII 16. pentru fiecare caz. rezolv`rilor func]ionale.1 .

Designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de Proiectantul General. riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obliga]iei imposibil de executat. Sistarea proiect`rii.. (|n cazul \n care \n contractele de subproiectare aferente prezentului contract. o desp`gubire de . pe baza procesului verbal de sistare. |n cazul neexecut`rii obliga]iilor contractuale. XI. X. La punerea \n folosin]` a obiectivului. Art. VIII din contract. \n totalitate sau \n parte. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i. a borderoului de lucr`ri efectuate [i a tarifelor reactualizate la data pl`]ii. RISCUL CONTRACTULUI Art. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 23. din cauze independente de voin]a unei p`r]i [i f`r` culpa acesteia. solicitat` de una din p`r]i.. Proiectantul General (sau coautorii proiectan]i de specialitate) va p`stra originalul documenta]iei \n arhiva sa.. nu poate dep`[i o perioad` de 6 luni. din cauze ce \i sunt imputabile. \ncheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice [i juridice au fost cerute expres [i alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectual`. 25. efectuate direct sau indirect pân` la data rezilierii contractului.. precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului lucr`rii [i a modului de derulare a contractului fa]` de persoane fizice sau juridice care nu au leg`tur` cu obiectul contractului. pe lâng` penalit`]ile stipulate la cap. situa]ie \n care partea culpabil` suport` prevederile art. 84 . dep`[irea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului. Art. \n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului. 27..OAR interior Tipar Policromie. 26.% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executat`. Art..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 84 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT parcursul derul`rii contractului. acestea se vor \nscrie [i \n contractul de fa]`). partea din culpa c`reia se reziliaz` contractul datoreaz` celeilalte p`r]i. dar nu mai pu]in decât valoarea actualizat` a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate.. alin. atunci când cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin. |n aceast` situa]ie. zile de la data comunic`rii sist`rii. Sistarea contractului din ini]iativa Clientului atrage dup` sine suportarea de c`tre acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant pân` la data primirii \n[tiin]`rii scrise de sistare. propor]ional cu partea de obliga]ie neexecutat`. 26. Proiectantul General p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite. se va men]iona obligatoriu numele autorilor [i al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul. Cheltuielile vor fi decontate de c`tre Client \n termen de maximum . 2. |n caz de publicitate sau mediatizare a lucr`rii (investi]iei). 24.

fiecare din p`r]ile contractante are dreptul de a renun]a la executarea contractului.R. care contravin actelor normative sau legilor \n vigoare la data semn`rii contractului. 32. Dac` aceste \mprejur`ri vor dura mai mult de 6 luni. |n cazul accident`rii unei persoane a Proiectantului. 31. sau de c`tre Client. 25 din prezentul contract. pân` la apari]ia \mprejur`rilor de for]` major`. ALTE CLAUZE {I PRECIZ~RI Art. se refer` \n toate cazurile la zile lucr`toare. costurile de tratament pentru o eventual` accidentare a proiectan]ilor se vor face pe cheltuiala proprie). documenta]iile \ntocmite [i toate cheltuielile efectuate de Proiectant pentru [i \n leg`tur` cu prevederile contractului. Art. Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent acele prevederi ale contractului. decât dac` ambele p`r]i \[i dau explicit acordul. prin care antreprenorul s` r`spund` de asigurarea tuturor m`surilor privind Normele de Protec]ia Muncii \n [antier pentru personalul propriu. exprimate \n num`r de zile. potrivit art. angaja]ii Clientului [i reprezentan]ii Proiectantului ce vor asigura urm`rirea execu]iei sau asisten]a tehnic`. iar termenul de executare a dispozi]iilor contractuale se prelunge[te cu durata \mprejur`rilor de for]` major`. Clientul se oblig` s` \ncheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVEN}IE DE PROTEC}IA MUNCII.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 85 O. (Aceast` clauz` este prev`zut` de legisla]ia de protec]ie a muncii. Termenele din cuprinsul prezentului contract.A. XIII. aceasta va fi \nregistrat` de Antreprenorul general dac` este \ncheiat` "Conven]ia" men]ionat` la aliniatul precedent. Activit`]ile prestate. MISIUNI {I ONORARII XII. 30. [i se prevede obligatoriu \n situa]ia \n care Proiectantul General [i-a asumat urm`rirea de [antier [i/sau elaborarea detaliilor de execu]ie concomitent cu execu]ia \n [antier a lucr`rilor. litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`. Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabil`.respectiv se recalculeaz` corespunz`tor . Nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice. \n lipsa acestei "Conven]ii". XIV.de una din p`r]i [i nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derul`rii contractului. 85 . |n caz c` aceasta nu este posibil.la reluarea activit`]ii dup` \ncetarea \mprejur`rilor de for]` major`. Art.par]ial sau total . FOR}A MAJOR~ Art. 28. vor fi decontate de c`tre Client. P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`. LITIGII Art. Termenele [i valoarea contractului se decaleaz` . Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denun]ate . \n cazul \n care aceast` clauz` este omis` \n contractul de proiectare. 29.OAR interior Tipar Policromie. care au sau nu au leg`tur` cu contractul. notificând despre aceasta celeilalte p`r]i.

{ef oficiu juridic etc. semnat de c`tre Client cu sau f`r` obiec]iuni...... CLIENT... Director.... intr` \n vigoare la data primirii lui de c`tre Proiectant... PROIECTANT GENERAL... . |ncheiat ast`zi .... Prezentul contract.. Director... cu condi]ia ca eventualele obiec]iuni s` fie conciliate \n termen de maximum . .... \n 2 exemplare...) 86 ......... (Lista de semn`turi va cuprinde cel pu]in persoanele indicate \n art........ 33.. din care 1 exemplar pentru Client [i 1 exemplar pentru Proiectantul General........... INTRAREA |N VIGOARE Art...... zile de la data men]ionat` mai sus......qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 86 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT XV................. 1 din contract [i se poate eventual extinde prin men]ionarea [i a unor alte persoane cu r`spundere ale proiectantului sau Clientului: {ef serviciu tehnic....OAR interior Tipar Policromie.

....Fazele [i con]inutul documenta]iilor de proiectare (p`r]i integrante ale prezentului contract)... Face obiectul contractului elaborarea documenta]iilor tehnice..... 01. \n calitate de PROIECTANT GENERAL [i …………………... deschis la ………..A..... 04.... Amplasat (adresa) \n ..... prezentate pe faze de proiectare....3 . mp. 02..R........................qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 87 O. deschis la .…….…………………………………………………………… Regim de \n`l]ime ... Lei la care se adaug` T.......…/200..Modelul 3 (adaptat pentru lucr`ri mici [i medii) CONTRACTUL DE PROIECTARE nr... cu sediul \n …………….. Lei Capitolul IV ......……..……. \nregistrat` la R. MISIUNI {I ONORARII 4......... ……........ nr........... ………/……...... cu sediu/domiciliu \n ……….... reprezentant …………. reprezentant …………………….. Suprafa]a desf`[urat` estimat` ..TERMENE DE EXECU}IE {I E{ALONAREA PL~}ILOR Art... Valoarea lucr`rilor de proiectare contractate stabilite la Capitolul II este de: ……..... nr... \n calitate de BENEFICIAR......../……......…... (19%) :…………………. având func]ia de ………………….. ……. cont nr……..OBIECTUL CONTRACTULUI Art.....…………....Tema de proiectare [i Anexa 2 . Capitolul III . str....C..….OAR interior Tipar Policromie.…........VALOAREA LUCR~RILOR CONTRACTATE Art. cod unic….…....... 03.....…... Lei T O T A L : ….........…. având func]ia de …………..........……............ cont nr. Termenele de predare ale documenta]iilor contractate la Capitolul II... cod unic …...... nr.C. str……………..... corelat cu e[alonarea pl`]ilor sunt urm`toarele: 87 .…. Capitolul II .. ……………………...... precizate \n Anexa 1 .......1....……………..……nr…...….. …………………........P~R}ILE CONTRACTANTE Art...A.V..... \nregistrat` la R. \n vederea execut`rii lucr`rilor de construc]ii pentru: Obiectul de investi]ie ......... Capitolul I .

BENEFICIARUL va transmite \n scris PROIECTANTULUI observa]iile [i cererile de completare ale proiectului. cu confirmare de primire. exemplare (de regul` dou`-trei xerocopii). |n cazul când BENEFICIARUL refuz` semnarea procesului-verbal de predare-primire a documenta]iilor. formulate de c`tre BENEFICIAR conform prevederilor de la art. 88 . 08. Primirea documenta]iilor. \n sensul art. recep]ia documenta]iilor fiind constituit` de emiterea acestora. TOTAL TOTAL: Capitolul V . cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a reglement`rilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus men]ionat. \ntr-o form` sau alta. 05. PROIECTANTUL va trimite prin post`. a anteproiectului [i/sau a temei de arhitectur` sc.RECEP}IA DOCUMENTA}IILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE Art. \ntr-un num`r de …. PROIECTANTUL este obligat \n termen de 20 zile lucr`toare s` solu]ioneze \n scris observa]iile [i cererile de completare ale proiectului. echivaleaz` cu acordul [i recunoa[terea BENEFICIARULUI privind efectuarea pl`]ii corespunz`toare fazei respective. 11. Dac` este cazul.10. Art.A. la termenul stabilit prin contract.OAR interior Tipar Policromie. Art. documenta]ia respectiv` (piese scrise [i desenate). Art. {i \n acest caz BENEFICIARUL poate face observa]ii la documenta]ia primit` \n condi]iile precizate la art. 07. (1) Documenta]iile pentru ob]inerea certificatului de urbanism. 09. 08. PROIECTANTUL va elabora documenta]iile tehnice prev`zute la Capitolul II [i \n Anexa 2 \n conformitate cu tema BENEFICIARULUI din Anexa 1 la prezentul contract. f`r` prezentarea de obiec]iuni. (2) PROIECTANTUL are obliga]ia efectu`rii eventualelor modific`ri [i complet`ri la documenta]iile respective solicitate de c`tre autorit`]ile de avizare. Art. 08. Art. \n limitele temei de proiectare [i ale prevederilor prezentului contract. 06.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 88 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT FAZA DE PROIECTARE 01 02 03 04 05 Avans la semnarea contractului La avizarea de c`tre benef. 08. \n termen de 15 zile lucr`toare de la predarea proiectului tehnic.V. Copiile suplimentare se vor tarifa separat. Proiectul tehnic (având con]inutul precizat \n capitolul "B" din Anexa 2 la prezentul contract) se va preda BENEFICIARULUI pe baz` de proces-verbal.1:50 La predarea proiectului tehnic La predarea documenta]iilor pt. ob]inerea avizelor [i a PAC (PAD) Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate Cota % 20 20 45 10 5 TERMEN la … de zile de la achitarea avansului la … de zile de la faza 02 la … de zile de la faza 03 la recep]ia lucr`rilor proiectate VALOARE T. Art. a avizelor/acordurilor [i a autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are) se vor elabora \n num`rul de exemplare solicitate de c`tre autorit`]ile de avizare.

c . a autoriza]iei de construire.verificarea tehnic` a proiectelor (dup` caz [i expertiza tehnic`). conform legisla]iei \n vigoare. c . .studiu geotehnic. Executarea activit`]ilor suplimentare stipulate la art.sa asigure PROIECTANTULUI accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i..ridicarea topografic` a terenului.R.s` ob]in` pentru proiectant permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale.OAR interior Tipar Policromie. legate de obiectul contractului. Art. d . g .. pentru rezolvarea problemelor de competen]a sa legate de situa]iile neprev`zute ce pot ap`rea \n derularea contractului. Art. dup` caz.13. care se \ntocmesc de proiectan]i autoriza]i \n domeniu. c. dep`[irea cu mai mult de 5 zile lucr`toare a termenelor de plat` prev`zute oblig` pe BENEFICIAR la plata unor penalit`]i de 0.proiectele pentru decora]iuni interioare. d . 04 privind e[alonarea pl`]ilor. f. \ntr-un termen convenit de comun acord. h . b .proiectele pentru racordurile [i bran[amentele aferente utilit`]ilor (ap`canal.% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere [i decalarea cu perioada respectiv` a termenelor urm`toare de predare 89 .s` comunice cu PROIECTANTUL numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau. 10. \n cazul unor amplasamente aflate la distan]e mai mari de . dup` caz [i de desfiin]are [i taxele aferente emiterii acestora.cheltuielile de deplasare. prin alte persoane autorizate prin semn`tura de acestia. pct. g [i h" pot face obiectul unor acte adi]ionale la prezentul contract..s` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor/avizelor tehnice [i financiare ce cad \n sarcina sa..detaliile de execu]ie [i asisten]a tehnic` pe durata execu]iei lucr`rilor de construire.. electrice. gaze. e . f . b.art. i . BENEFICIARUL se oblig` la urmatoarele: a ..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 89 O. partenerii contractului \n legatur` cu proiectarea [i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier. f . la sesizarea PROIECTANTULUI.. e.s` achite contravaloarea lucr`rilor de proiectare contractate la termenele prev`zute la Capitolul IV . g .CLAUZE CONTRACTUALE [i OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art.14.s` indice PROIECTANTULUI sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta.\ntocmirea planurilor de urbanism (PUD sau PUZ). d.demersurile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor."a. MISIUNI {I ONORARII Capitolul VI . b . km fa]` de localitatea de re[edin]` a proiectantului..s` intervin` prompt.A. telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a re]elelor existente pe amplasament. \n valoarea de proiectare contractat` la Capitolul III nu sunt cuprinse: a . e .12.

care \l va p`stra \n arhiva sa. 08. informând BENEFICIARUL asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect. dup` plata acestora.16. sau p`r]i ale acestuia. nu pot fi copiate. pân` la data recep]iei finale a obiectivului de investi]ie. f`r` autoriza]ia PROIECTANTULUI. f`r` acordul scris al PROIECTANTULUI.s` informeze pe BENEFICIAR asupra tuturor imprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii Contractului. (2) Proiectul \n \ntregul s`u.s` comande [i s` plateasc` verificarea tehnic` a proiectelor. cu cel putin 5 zile \nainte.% pe zi din valoarea contractului. c . care s-a f`cut f`r` avizul scris al PROIECTANTULUI.s` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei daca se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului. (1) PROIECTANTUL este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului elaborat de c`tre el. 07. i . (4) PROIECTANTUL nu \[i asum` nici o responsabilitate pentru construc]iile realizate \n situa]ia prev`zuta la aliniatul precedent. pentru realizarea construc]iei situate pe amplasamentul men]ionat la Capitolul II.s` invite pe PROIECTANT. d .18. Obliga]iile PROIECTANTULUI sunt urm`toarele: a . din valoarea total` a prezentului contract. 15. Art. b . (2) Orice modificare sau abatere fa]` de proiectul predat. Acesta are dreptul de a folosi proiectul care face obiectul prezentului contract numai o dat`. Capitolul VII . \n caz contrar beneficiarul poate percepe penalit`]i de 0. e . 10 [i 11 devin. Dreptul de autor asupra proiectului [i dreptul de proprietate asupra originalului acestuia apar]in PROIECTANTULUI. (3) Utilizarea de c`tre BENEFICIAR a documenta]iilor care fac obiectul prezentului contract [i pentru alte amplasamente. Art.OAR interior Tipar Policromie. îl scute[te pe acesta de orice r`spundere în leg`tur` cu acestea [i de orice consecin]` a lor. precum [i ale lucr`rilor de construc]iiinstala]ii executate dup` acesta.s` asiste pe BENEFICIAR Client [i s`-l sus]ina tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale. \n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea \n construc]ii. oblig` pe BENEFICIAR la plata unor desp`gubiri de 60%. proprietatea BENEFICIARULUI.s` respecte termenele de predare prev`zute în prezentul contract. Art. la recep]ia lucr`rilor de construire executate... pentru fiecare caz.DREPTUL DE PROPRIETATE Art. desp`gubiri datorate PROIECTANTULUI ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii. vândute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i. 90 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 90 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT h . (1) Copiile proiectului predate \n condi]iile prev`zute la art.s` urmareasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier..17.

\n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului. designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de PROIECTANT care va suporta cheltuielile de producere [i instalare. Capitolul X .R. drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu.FOR}A MAJOR~ Art. pe toata perioada în care aceasta ac]ioneaz`. Cazul de for]` major` va fi notificat în scris de partea contractant` care invoc` aceasta situa]ie.OAR interior Tipar Policromie. Art.A. Capitolul IX .20. (2) PROIECTANTUL are dreptul de a publica sau face public` lucrarea. For]a major` exonereaz` p`r]ile contractante de îndeplinirea obliga]iilor contractuale asumate.informa]ia era cunoscut` înaintea încheierii contractului. 91 . (2) PROIECTANTUL p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite.23. îl oblig` pe acesta s` suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT pân` la data anun]`rii în scris a sist`rii sau rezilierii contractului. f`r` acordul scris al celeilalte p`r]i: a .21. precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. cu acordul scris al BENEFICIARUL.25. Cazurile de for]` major` sunt cele stabilite de legisla]ia în vigoare [i trebuiesc constatate [i declarate de o autoritate competent`. b . în alt scop decât acela de a-[i îndeplini obliga]iile contractuale. P`r]ile contractante vor c`uta solu]ionarea prin tratative directe a orice neîn]elegeri sau dispute ap`rute pe parcursul derul`rii contractului. tehnice [i estetice. dar f`r` a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pâr]ilor pân` la data declar`rii st`rii de for]` major`. O parte contractant` va fi exonerat` de r`spunderea pentru dezv`luirea informa]iilor referitoare la contract dac`: a .22. O parte contractant` nu are dreptul. Capitolul VIII .SOLU}IONAREA LITIGIILOR Art.19. MISIUNI {I ONORARII Art.de a face cunoscut con]inutul contractului.26.SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. (1) PROIECTANTUL de]ine.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 91 O.24. Art. Sistarea din ini]iativa BENEFICIARULUI a elabor`rii lucr`rilor de proiectare contractate. Capitolul XI . prin cesiune exclusiv` de la proiectan]ii de specialitate. plan[ele [i documentele proprii. Art. rezolv`rilor func]ionale. b . elaborate pe parcursul derul`rii prezentului contract.partea contractant` a fost obligat` în mod legal s` dezv`luie informa]ia.CONFIDEN}IALITATEA CONTRACTULUI Art. BENEFICIARUL nu va refuza acest drept PROIECTANTULUI f`r` un motiv bine \ntemeiat. cuprinse \n documenta]ia predat` BENEFICIARULUI sau \n studiile. (1) La punerea \n folosin]` a obiectivului.de a utiliza informa]iile [i documentele ob]inute sau la care au acces în perioada de derulare a contractului.

..... .... A. Art.4. PROIECTANT GENERAL ….. art. ..4E.. Dac` p`r]ile contractante nu reu[esc rezolvarea pe cale amiabil` a divergen]elor referitoare la îndeplinirea prevederilor prezentului contract. definindu-se cu toat` claritatea misiunile [i serviciile de proiectare de baz` sau suplimentare contractate. care fac parte integrant` din acesta) a fost încheiat în dou` exemplare originale. Art. pe lâng` con]inutul cadru al documenta]iilor contractate [i tema de proiectare a beneficiarului.Definitivarea temei [i studiile preliminare (propuneri. ..Dup` caz valoarea contractului se poate exprima [i în Euro sau USD.....FAZELE {I CON}INUTUL DOCUMENTA}IILOR DE PROIECTARE pentru un imobil S+P+1...03 rezult` din însumarea onorariului de baz` cu onorariile pentru misiunile suplimentare stabilite conform „Onorariilor de referin]`” aprobate de OAR. BENEFICIAR …………….. P`r]ile contractante pot conveni de comun acord.MEN}IUNI SPECIALE Art. care sunt prezentate \n continuare.Con]inutul contractului de proiectare se va adapta [i completa de la caz la caz.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 92 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Art.Fazele [i con]inutul documenta]ilor de proiectare... ANEXA 1 .01 .. Prezentul contract intra in vigoare dupa achitarea avansului stabilit la Capitolul IV.29..27. inclusiv documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are pentru o construc]ie existent` pe amplasament A . \n raport de complexitatea lucr`rii [i de solicit`rile beneficiarului rezultate din negocierile directe cu acesta. art.... cu men]iunea c` plata se va face în lei la cursul BNR din ziua factur`rii.ANTEPROIECTUL .constând din ilustrarea temei beneficiarului.OAR interior Tipar Policromie. la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin încheierea de acte adi]ionale.. 200…..28. pe durata îndeplinirii contractului.. .. cu elemente de studiu de fezabilitate. cu precizarea celora care nu fac obiectul contractului. câte unul pentru fiecare parte [i s-au semnat ast`zi ……….În cazul lucr`rilor de mari dimensiuni [i/sau o complexitate func]ional` ridicat` este recomandabil s` se anexeze la contract [i o fi[` de tarifare a proiectelor contractate.TEMA DE PROIECTARE (conform Anexei 01 din Partea a II-a GHID DE PROIECTARE) ANEXA 2 ... NOTE: ...Valoarea contractului de proiectare de la Capitolul III. fiecare parte contractual` se poate adresa instan]elor judec`tore[ti pentru rezolvarea litigiilor respective. variante) privind modul 92 . Prezentul contract (inclusiv Anexa 1 ..Tema de proiectare [i Anexa 2 . 30...Se va da o mare aten]ie formul`rii obiectului contractului... Capitolul XII ..

u[i). strea[in`.fa]adele principale . cu referiri la instala]ii . suprafe]ele interioare.1:20.plan de situa]ie 1:500 (dup` caz 1:200).R.planurile tuturor nivelelor.02 .|ntocmit conform legisla]iei [i normativelor tehnice \n vigoare [i cuprinzând volume (sau p`r]i) de proiect distincte pentru fiecare specialitate \n parte. util` [i a indicilor caracteristici amplasamentului (POT. 1:5.plan de situa]ie (cu indicarea variantei de amplasare propus`) sc.planurile tuturor nivelurilor diferite . eventual simulare 3D sau perspectiv` (pentru definirea volumetriei construc]iei).memoriu justificativ (dac` este cazul. detaliate la sc. . . |ntr-o form` la alegerea proiectantului se prezint` minimum urm`toarele: .volumetrice.dot`ri.Piese desenate: . propuneri de mobilare. .PT .Piese scrise: . MISIUNI {I ONORARII de amplasare \n incint`.2 .detalii caracteristice lucr`rii proiectate sc.acte de proprietate [i planurile cadastrale ale terenului (copii asigurate de c`tre beneficiar). func]ionale. scar`. B. confec]ii metalice.02 . \n`l]imea maxim`).sc. pe planuri cadastrale (topo) vizate de Oficiul de Cadastru. B. sistemul constructiv (structura). \nso]it de plan[ele sc.tablouri tâmpl`rie (ferestre. .1:50).plan de situa]ie (cu elemente de trasare) 1:500 sau 1:200.1 . .1:100 la nivel de anteproiect).estimarea valorii de investi]ie (la nivel de costuri medii/mp).1:500 (2 exemplare). B . 1:2000 (2 exemplare). dup` caz pentru parape]i. B.STRUCTURA DE REZISTEN}~ B. distinct pentru fiecare corp de cl`dire (unde este cazul): . Se prezint` urm`toarele plan[e sc.Piese scrise 93 .memoriu tehnic.sc. rela]iile cu vecin`t`]ile.Documenta]ia pentru ob]inerea certificatelor de urbanism (construire [i/sau desfiin]are) .02. 1:10.minim dou` sec]iuni caracteristice.planul de \ncadrare \n zon` sc. desf`[urat`. jardiniere etc.caiete de sarcini.01 .1 . termo-hidroizola]ii.una sau dou` sec]iuni .precizarea suprafe]elor: construit` la sol. .OAR interior Tipar Policromie.plan acoperi[. .1:100. . . A. . CUT. . . .PROIECTUL TEHNIC .sc.1:100.toate fa]adele detaliate.ARHITECTURA B. finisaje. cu travei identice. . având precizate cotele generale ale construc]iei. rezolv`rile arhitectural . etc.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 93 O.01.A.1:100.1:50 (1:100 \n cazul construc]iilor de mari dimensiuni.01. .antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale).

memoriu tehnic + programul de control al proiectantului la fazele determinante de execu]ie. sâmburi din beton armat. . sanitare (ap`. grinzi.1:50. pân` la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric.INSTALA}IILE GENERALE AFERENTE CONSTRUC}IEI . cu traseele fiec`rui tip de instala]ie.studiu geotehnic (obligatoriu conf. . . gaze.Piese desenate (\ntocmite distinct pentru fiecare specialitate \n parte) .2 .planurile sc.caiete de sarcini.memoriu tehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de \nc`lzire). . Proiectele [i documenta]iile tehnice \n fazele PT/PAC [i pentru ob]inerea avizelor/acordurilor vor fi completate cu documenta]ii (neincluse \n valoarea contractat` [i care se asigur` prin grija beneficiarului). .1 .03. . consolid`ri) .1:50 plan[ee lemn (dac` este cazul). . . structur` [i dup` caz instala]ii generale .detalii armare zid`rie (dac` este cazul). dup` caz acestea fiind: .planul de situa]ie cu re]elele edilitare propuse \n incint` (pân` la contoarele de bran[ament). stâlpi. B. . Sunt cuprinse solu]ion`rile distincte ale fiec`rui tip de instala]ie aferent` construc]iei [i incintei.Piese desenate (dac` este cazul pentru fiecare corp de cl`dire \n parte) . B.schemele instala]iilor. gaze).planurile sc.planurile cofraj.alte detalii conform solu]iei adoptate \n proiect. armare + extrase de arm`turi pentru toate plan[eele din beton armat.plan sc.\nc`lzire central` (climatizare. B. ap`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 94 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT . . extinderi.\ntocmite de verificatori tehnici atesta]i. . canal).2 . \ntocmite de c`tre al]i speciali[ti decât proiectantul lucr`ri. .memorii de specialitate (dup` caz pentru acordul de mediu . centrala termic`. Legii 50/1991 republicat`).studiu de 94 . telefonie).1:50 ale tuturor nivelelor. armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de arm`turi pentru centuri. schemele tablourilor electrice. . .expertiza tehnic` (la alipiri la calcan.1:50 cofraj. ventila]ii). .Piese scrise (\ntocmite distinct pentru fiecare specialitate de instala]ie \n parte) . .electrice (220/380V) [i curen]i slabi (TV.plan de s`p`tur` [i funda]ii. detalii funda]ii (dac` este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan).plan sc.OAR interior Tipar Policromie.ridicarea topografic` a terenului. hidrofor).03.\ntocmit` de expert atestat.02.antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale) + liste de utilaje (centrala termic`.1:50 [i detalii [arpant` (dac` este cazul).antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale) + centralizatorul extraselor de arm`tur`. sc.referatele de verificare ale proiectelor de arhitectur` (dup` caz).03 . B.

1:2000.02.Piese desenate: Planuri privind amplasamentul .a. .R. C. studiu de inser]ie \n sit etc.planul acoperi[ (\nvelitoare).DOCUMENTA}IILE TEHNICE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR/ACORDURILOR impuse prin certificatele de urbanism (construire.certificatul privind un num`r po[tal nou. . Documentatiile vor avea un con]inut corespunz`tor cerin]elor impuse de avizatori.Legea 50/1991 (republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare).declara]ie pe proprie r`spundere c` nu sunt litigii pe teren (autentificat`).documenta]ia cadastral` [i intabularea \n cartea funciar`. Beneficiarul trebuie s` asigure la aceast` faz` actele de natur` juridic` [i administrativ` privind imobilul (teren [i constructii).) [i pentru ob]inerea avizelor specifice (cum ar fi dup` caz: Inspec]ia de Stat \n Construc]ii. securitatea la incendiu. borderoul pieselor scrise [i desenate.2 . desfiin]are). 95 . detalii funda]ii (dac` este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipirea la calcan). eventual desf`[urarea frontului stradal. MTCT. protec]ia civil`. Distinct pentru fiecare corp de cl`dire inclus \n autoriza]ie se prezint`: Arhitectur` sc. structura de rezisten]` [i instala]ii generale. .1:500.1 . . salubritate-evacuarea molozului etc.planurile tuturor nivelurilor.copia legalizat` dup` actele de proprietate.). re]elelor edilitare din incint`. gaz. . C.acordul autentificat al vecinilor. pentru emiterea acordului unic (energie electric`.PAC C. .OAR interior Tipar Policromie. mediu.plan \ncadrare \n zon` sc. Direc]ia Monumentelor Istorice [.PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE .1:50 (1:100) .lista proiectan]ilor. . .02 .toate fa]adele.certificatul fiscal privind valoarea construc]iilor care se demoleaz`. .02. \n vederea stabilirii taxei pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are etc.memorii tehnice: general + arhitectur`.A. sc. sanitar.DOCUMENTA}IILE TEHNICE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR/ACORDURILOR {I AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE {I DE DESFIIN}ARE . Structura de rezisten]` .\ntocmite conform legisla]iei \n vigoare . ap`-canal.planul/planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iilor.) C .1:50.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 95 O. 1:200 sau 1:100. MISIUNI {I ONORARII impact. . dup` cum urmeaz`: .ie[irea din indiviziune.minim dou` sec]iuni caracteristice. certificat fiscal [i dup` caz: .01 .aprobarea de scoatere a terenului din circuitul agricol. telefoane. . Dup` caz planurile vor fi [tampilate [i semnate de verificatorii tehnici atesta]i.plan funda]ii sc.Piese scrise: . amenaj`ri [i \mprejmuire incint`. C.

demol`ri par]iale) \ntocmit` de expert tehnic atestat...RELEVEUL CONSTRUC}IEI CARE SE DEMOLEAZ~ .PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (demolare) .1:500 (1:200).plan acoperi[.toate fa]adele.03 ....1:2000. Beneficiar: . C.03. Documente \ntocmite de al]i speciali[ti decât proiectantul lucr`rii. .... sanitare.lista proiectan]ilor.verificarea conformit`]ii execu]iei lucr`rilor cu autoriza]ia de construire.Con]inutul Anexei 2 se va adapta [i completa de la caz la caz.PAD C.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 96 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Instala]ii generale .schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: \nc`lzire central`.. 96 ..1 .. |mprejmuirea [i organizarea de [antier (dac` este cazul) . .URM~RIREA DE {ANTIER {I PARTICIPAREA LA RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE |n valoarea contractat` conform onorariului de proiectare de baz` este inclus` [i urm`rirea de [antier obligatorie prin prevederile legale \n vigoare privind: .... .. care completeaz` piesele scrise ale PAD (fac obiectul unor contract`ri separate [i care se asigur` prin grija beneficiarului)... care este o obliga]ie a beneficiarului. \n raport de complexitatea lucr`rii [i de fazele de proiectare contractate cu beneficiarul...certificarea fazelor determinante precizate \n programul inclus \n proiect.. C.. sc..min10x13 cm........ borderoul pieselor scrise [i desenate... .detalii caracteristice... ..4 fotografii color ..plan de \ncadrare \n zon` sc.. dup` caz: . . NOTA: .. |n valoarea contractat` nu este inclus` \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei.... Proiectant general: ...Piese desenate: .. . D .fi[a tehnic` a imobilului demolat..participarea la recep]ia lucr`rilor.2 .03.....Piese scrise: ....... electrice..planurile tuturor nivelurilor..expertiza tehnic` (la alipirii la calcan..OAR interior Tipar Policromie.una-dou` sec]iuni caracteristice....memoriu tehnic general + prezentarea tehnologiei de demolare + 2 . Distinct pentru fiecare corp sau parte de cl`dire inclus` \n autoriza]ie se prezint` la sc. planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei [i re]elele edilitare dezafectate.1:100 sau 1:50: .

......... \n calitate de ......................... (ing............... ca urmare a modific`rilor de tema cerute de Beneficiar [i acceptate de Proiectantul General....... .................... .. la Reg. la \ntocmirea proiectului: ................contract de subproiectare CONTRACT DE COMAND~ / SUBPROIECTARE NR..... [eful de proiect complex [i/sau autorul principal al lucr`rii [i \[i va asuma toate responsabilit`]ile impuse de legisla]ia \n vigoare autorilor de proiecte..5................. coautor de specialitate............. (banca)............... pe parcursul derul`rii contractului... la ......... (autor principal.......... nr.) ........... III...... ...2................. cod fiscal ................./fax .......... acestea vor fi considerate ca lucr`ri suplimentare [i vor conduce la renegocierea corespunz`toare a contractului..1............... Prezentul contract se \ncheie \ntre: .............. seria ........ Subproiectantul va \ntocmi proiectul de specialitate sub coordonarea tehnic` a d-lui (d-nei) arh.. sunt cele definite prin tema de proiectare ilustrat`... \ncheiat intre Proiectantul General [i .........D-l (D-na) arh......... cu sediul \n .......(adresa complet`)........ vor apare necesare modific`ri ale volumului [i/sau con]inutului documenta]iilor deja \ntocmite.... Com.............. e[alonat pe faze de proiectare: .............Modelul 4 ...... ................ P~R}ILE CONTRACTANTE Art................ .(adresa complet`)... ....... \n calitate de autor / coautor / consultant / expert..... ....................... \n conformitate cu datele de tema [i celelalte clauze stabilite \n Contractul de Proiectare nr.................4 .......OAR interior Tipar Policromie................/fax: ........ \nreg......R............................qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 97 O................................ \ntocmit` prin grija Proiectantului General [i aprobat` de Beneficiar.. denumit \n continuare Beneficiarul lucr`rii..... |n cazul \n care............. tel.. expert.........I........... consultant)... \n calitate de Proiectant General... MISIUNI {I ONORARII 4.. Termenul de predare a documenta]iei c`tre Proiectantul General este .... sub nr........... OBIECTUL CONTRACTULUI Art.... Volumul lucr`rilor de proiectare [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iei ce se va elabora la specialitatea ..... Art..........................A...... .................... II....... .............4. 97 ...............3..1................................................... Art. [i .......... (ing.. denumit \n continuare Subproiectant..... cu domiciliul \n ................. ... reprezentat` prin DIRECTOR ........ cont curent nr................................ / .. tel.. I.. str.................. VOLUMUL LUCR~RILOR [i TERMENUL DE ELABORARE Art...... posesor al C...................).............. Subproiectantul se angajeaz` s` colaboreze.. elaborând documenta]ia tehnic` de specialitate pentru ..................... str...

1....... Prezentul contract se adapteaz` prin acte adi]ionale......s` coopereze cu ceilal]i coautori ai proiectului [i cu personalul tehnic angajat de Proiectantul General..... erori sau inadverten]e din vina s`......... integral / pe faze de proiectare.... precum [i remunera]ia cuvenit` autorului/coautorului pentru cesiunea exclusiv` c`tre Proiectantul General a drepturilor de utilizare a documenta]iilor respective............s` respecte deciziile conducerii .. Gen......... convenit` de comun acord. [i s` informeze \n timp util [eful de proiect complex asupra oric`ror dificult`]i \n executarea contractului.. Documenta]ia se considera recep]ionat` dup` ce este acceptat` de Beneficiar.. dup` cum urmeaz`: ... OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art........ cu standardele [i normativele tehnice....mii lei [i reprezint` onorariul pentru elaborarea proiectului de specialitate \n condi]iile stabilite prin clauzele prezentului contract...\n original (desene/plan[e redactate pe calc/hârtie [i piese scrise dactilografiate). Art....... \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor avute \n vedere la \ntocmirea lui. IV... constatate de Proiectantul General sau Beneficiar......7.8................4....... V.... mii lei.10... Proiectantul General se oblig`: 12.\n copii editate: ... dup` recep]ionarea [i acceptarea documenta]iilor de c`tre Beneficiar/Proiectant General.. b) .......... . Art... ce face obiectul prezentului contract.OAR interior Tipar Policromie.. Subproiectantul autor/coautor se oblig`: 11........ cu legisla]ia \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i construc]iilor. Valoarea contractului..................................... VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art... RECEP}IA DOCUMENTA}IEI Art......... implicat \n elaborarea proiectului.....3......... Art.............. ...... La \nceperea elabor`rii documenta]iilor Proiectantul General va pl`ti Subproiectantului un avans de ............ 11.. 11.. este de ..... ............11.2. Documenta]ia tehnic` /proiectul...6.. ...12... exemplar pentru Beneficiar [i 1 exemplar pentru Proiectantul General............s` asigure Subproiectantului accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa 98 ......... cu indica]iile [efului de proiect complex.......1......... Art....9. Proiect.(numele soc.... cu acordul ambelor p`r]i....) privind modul de organizare a activit`]ii de proiectare... .... Plata onorariului se va face \n maximum 7 zile de la \ncasarea de c`tre Proiectantul General a contravalorii pentru avans [i pentru proiect..............s` elaboreze documenta]iile / proiectul de specialitate \n conformitate cu datele de tem`........ se va preda \n forma final` la sediul Proiectantului General: a) .s` corecteze documenta]ia [i s` o reediteze pe speze proprii \n cazul unor lipsuri....qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 98 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT [i este condi]ionat de: . VI............. 11... Restul onorariului se va pl`ti.....

P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`. . Art.13.R. Dac` Subproiectantul nu pred` documenta]ia la termenele convenite sau la alte termene ulterioare acordate \n scris de c`tre [eful de proiect complex. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i. MISIUNI {I ONORARII sau disponibile la ter]i. iar termenele 99 . Penalitatea se calculeaz` cu formula P = . . \n care Vo este valoarea onorariului pentru documenta]ia nepredat` la timp. .17.p`strarea \n bune condi]iuni a lucr`rii (manuscrise. Proiectantul General este \n drept s` re]in` din onorariul Subproiectantului sumele pl`tite ca penalit`]i sau desp`gubiri Beneficiarului.respectarea graficului de pred`ri de teme [i informa]ii \ntre specialit`]i stabilit \mpreun` cu [eful de proiect complex [i [efii de proiect de la celelalte specialit`]i.2.4. Proiectantul general este \n drept s` considere contractul desfiin]at de drept.. \n caz de \ntârziere a pred`rii proiectului din vina Subproiectantului. LITIGII Art. .corectitudinea informa]iilor tehnice transmise Subproiectantului. REZILIEREA CONTRACTULUI.s` organizeze activitatea de proiectare [i coordonare tehnic` a specialit`]ilor implicate.s` nu opereze modific`ri ale documenta]iei \ntocmite de autor / coautor f`r` a-i cere consim]`mântul.s` informeze \n timp util Subproiectantul asupra \n]elegerilor survenite \ntre Beneficiar [i Proiectantul General \n leg`tur` cu elaborarea documenta]iilor la specialitatea sa. Art. copii) pe durata cesiunii. . 12..OAR interior Tipar Policromie.14. VII. 12. din cauze ce \i sunt imputabile. . . Proiectantul General este r`spunz`tor direct pentru: . \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa. 12.. autorul fiind obligat s` restituie avansul \ncasat.A. plan[e originale.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 99 O.calitatea documenta]iilor \ntocmite.% x Vo pentru fiecare zi de \ntârziere. Art.15.6.predarea la termenele stabilite a documenta]iilor finale c`tre Proiectantul General. PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI. Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i precum [i desp`gubiri. .16.rela]iile administrative [i juridice cu Beneficiarul lucr`rii [i cu autorit`]ile legale \n leg`tur` cu executarea contractului. când cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin. 12. legate de obiectul prezentului contract.decontarea la termenele stabilite a avansului [i onorariului. respectiv neachitat` la termenul convenit \n prezentul contract. VIII.s` protejeze drepturile morale [i patrimoniale ale autorului conform cu prevederile legale. .. Subproiectantul este r`spunz`tor pentru: . R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art.3.respectarea temei de proiectare [i a legisla]iei tehnice \n construc]ii. .

. Art. Art.. pe care le poate cesiona prin prezentul contract.18..21. Proiectantul general restituie / nu restituie Subproiectantului originalul documenta]iei.1 exemplar -. exemplare . Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau 100 . pe parcursul execut`rii lucr`rii \n [antier.... f`r` autoriza]ia scris` a Subproiectantului autor / coautor. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Proiectantul General \n alte scopuri decât cel de avizare legal` [i realizare \n [antier a lucr`rilor proiectate.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 100 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de executare a prevederilor contractului se prelungesc cu durata \ntreruperii cauzate de \mprejur`rile de for]` major`.. Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului. litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`. [i \i las` \n p`strare documenta]ia \ntocmit`. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului documenta]iilor ce fac obiectul contractului [i asupra modului de derulare a acestuia. vor fi considerate o \nc`lcare a dreptului de autor.20. Art.... \n exclusivitate. pentru care Proiectantul General va datora Subproiectantului o desp`gubire de .. DREPTUL DE PROPRIETATE Art... Art.. Art.....% din valoarea reactualizat` a documenta]iei. se vor rezolva pe cale amiabil`.... Art..25...22. ca [i modificarea acestora.... \n \ntregul ei sau \n parte. pe o perioada de: . Subproiectantul cesioneaz` Proiectantului general.23..... f`r` acordul scris al Subproiectantului. cu \ncepere de la data de . Documenta]ia tehnic` predat` Proiectantului General nu va putea fi copiat`. Proiectantul General poate reproduce originalul aflat \n p`strare f`r` a-l informa pe autor numai \n cazul \n care. Subproiectantul garanteaz` c` este autorul proiectului / documenta]iei \ntocmite la specialitatea s` [i c` este de drept de]in`torul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectual` asupra concep]iei tehnice [i solu]iilor constructive cuprinse \n proiect.. modificat` sau pus` la dispozi]ia altor proiectan]i.. \n caz c` aceasta nu este posibil.. ALTE CLAUZE Art.24...OAR interior Tipar Policromie.[i respectiv a Proiectantului General ... vor fi necesare copii suplimentare dup` documenta]ia predat`. IX..19..... proprietatea: Beneficiarului lucr`rii . Prin grija Proiectantului General se vor prevedea \n Contractul de baza \ncheiat cu Beneficiarul lucr`rii clauze exprese referitoare la drepturile autorului [i cesionarului privind modul de utilizare al operei.. Ace[tia le vor putea utiliza numai pentru obiectivul proiectat.... Dup` finalizarea lucr`rilor \n [antier [i recep]ionarea construc]iei. \n astfel de situa]ii Subproiectantul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere tehnic` sau material` pentru pagubele pricinuite Beneficiarului lucr`rii.. devin.. drepturile sale patrimoniale de autor principal / coautor pentru proiectul \ntocmit. X...... pentru executarea [i supravegherea lucr`rilor \n [antier. dup` plata lor.. fa]` de persoane fizice sau juridice ce nu au leg`tur` cu obiectul contractului. Documenta]iile \ntocmite de c`tre autorul Subproiectant [i predate \n copie Proiectantului General...

........... seria.... MISIUNI {I ONORARII denun]ate ........................ PROIECTANT GENERAL................... SUBPROIECTANT.nr.. ...... care au sau nu au leg`tur` cu contractul........ 101 ............................R.. nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice....... Art......... Clauze suplimentare .........A...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 101 O........\n mod unilateral de c`tre una din p`r]i.... \n 2 exemplare......I... C.... câte unul pentru fiecare parte.par]ial sau total .....26.............. Director..OAR interior Tipar Policromie... |ncheiat ast`zi ..... .................... ..

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 102 .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 103 Capitolul 5 MANAGEMENTUL DE PROIECT .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 104 .

un capitol distinct este cel al managementului schimb`rilor de solu]ie (dispozi]iilor de [antier). * Optimizeaz` derularea proiectului [i a execu]iei prin \mbun`t`]irea comunic`rii \ntre to]i participan]ii. Manualul con]ine formulare. ce sunt reliefate \n manual trebuiesc s` se reg`seasc` aidoma \n contractele de proiectare [i de antrepriz`.R. mai ales atunci când este vorba de modific`ri importante ce afecteaz` costurile [i/ sau termenele. a sistemelor de informare [i comunicare eficiente [i prin respectarea structurii organizatorice stabilite prin manual.. \n func]ie de natura investi]iei. conform responsabilit`]ilor asumate [i cerin]elor de calitate.dirijarea execu]iei [i dirigen]ia de [antier .managementul contract`rii . MISIUNI {I ONORARII Managementul proiectului este un serviciu suplimentar ce poate fi asigurat de c`tre arhitect sau managerii specializa]i. 5. Serviciile managementului sunt cele legate de organizarea [i coordonarea proiect`rii [i execu]iei. natura misiunilor etc. Rezult` ca scopul major urm`rit este acela al derul`rii cu succes al proiectului [i al [antierului din punct de vedere tehnico-economic prin stabilirea clar` a structurilor organizatorice.[edin]ele [i procesele verbale. managementul de proiect este \ntocmit de c`tre firme specializate. 5.managementul costurilor .optimizarea comunic`rii \n cadrul proiectului. proceduri [i metode de organizare specifice fiec`rui proiect \n parte. f`când parte din contractele de proiectare [i cele ale antreprenorilor implica]i \n proiect. SCOPUL MANUALULUI * Integreaz` toate activit`]ile participan]ilor la faza de proiectare [i de execu]ie.2. func]ie de specificul [i complexitatea acestuia. la comunicarea c`rora este obligatorie diferen]ierea cauzelor [i sursei. modalit`]ile de comunicare \n proiect . De asemenea. Manualul poate cuprinde modalit`]ile de raportare [i informare cu privire la stadiile [i progresele proiectului (con]inutul [i structura rapoartelor au la baz` strategiile de derulare specifice fiec`rui proiect \n parte).managementul termenelor . Responsabilit`]ile proiectan]ilor [i ale antreprenorilor. Manualul trebuie conceput pentru fiecare proiect \n parte [i este actualizat \n concordan]` cu cerin]ele sale specifice. manualul cuprinde date de tem`. circula]ia coresponden]ei. grafice.1.OAR interior Tipar Policromie. organigrama tuturor participan]ilor. 105 . MANUALUL PROIECTULUI Manualul proiectului este \ntocmit \n general de c`tre managerul de proiect [i este unul dintre pa[ii importan]i ai optimiz`rii proiectului f`când parte din misiunile suplimentare ce pot fi \ndeplinite de c`tre arhitect. graficele cu temele de predare ale proiectului [i de desf`[urare al [antierului. Pe lâng` acestea. bazat` pe disciplina tuturor participan]ilor. Pentru proiectele mai mari. crearea manualului proiectului [i a domeniului de proiect pe internet pe un server central.A. cuprinzând: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 105 O.

etape. intrând \n sarcina managerului de proiect. manualul proiectului putând cuprinde prevederi clare cu privire la sistemul de supraveghere [i urm`rire al acestora. componentele ofertei de lucrare suplimentar`. 5. modul de verificare al acestora etc. Facturile sunt verificate [i aprobate conform contractelor de c`tre managerul de proiect. Practic. arhivate pe faze. cât [i restul informa]iilor [i proceselor complete de pe acest site vor fi documentate. 106 .). graficele etc. având mai multe nivele ierarhice. ce asigur` tuturor participan]ilor autoriza]i accesul direct la datele existente.) [i prevederi cu privire la managementul termenelor (graficul de termene ca parte important` a organiz`rii proiectului. Fiecare participant la proiect este anun]at prin e-mail de introducerea \n sistem a documentelor. procesele verbale. modul de organizare al acestui site interactiv al proiectului poate fi mai simpl` sau mai complex`. Termene etc.3. Accesul la acest sistem este restric]ionat. SISTEMUL DE MANAGEMENT {I BAZA DE DATE DIGITAL~ |n cazul unor proiecte complexe \n vederea unei comunic`ri rapide [i a unei imagini complete asupra proiectelor [i derul`rii acestora este posibil` instalarea unui sistem de management al comunic`rii. Atât proiectul \n forma sa digitalizat`. urm`rirea [i decizia asupra costurilor sunt clar definite. cum ar fi proiectul \n faza "as built" sau manualul cl`dirii [i al chiria[ilor etc. cu toate avizele scanate [i arhivate etc. structura. numele utilizatorului [i parolele acestora fiind alocate de administratorul sistemului. un instrument bazat pe internet. Manualul proiectului cuprinde prevederi asupra managementului lucr`rilor suplimentare din timpul execu]iei (pa[ii pentru verificarea lucr`rilor suplimentare. \nscrise. putând con]ine \n arhiva sa [i fazele ultime. plan[elor.. \mp`r]ite \n Documente proiectate. \n urma procesului r`mâne o oglind` fidel`. aceasta fiind invita]ia de a le selecta [i vizualiza pe acest site al proiectului. conform unei structuri a arhivei pe foldere (de exemplu de tip Explorer. respectiv managerul de proiect.OAR interior Tipar Policromie. Coresponden]e. o carte a construc]iei \n form` digital`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 106 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Pa[ii [i responsabilit`]ile cu privire la modific`rile de proiect precum [i controlul. modul de abordare al \ntârzierii lucr`rilor). La sfâr[itul proiectului atât beneficiarul. mesajelor etc. \n acest fel putând fi accesate \n orice moment [i din orice loca]ie. cât [i ceilal]i participan]i au o documenta]ie complet` a proiectului [i a derul`rii sale: parte scris` [i desenat`.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 107 Partea a II-a GHID DE PROIECTARE .OAR interior Tipar Policromie.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 108 .OAR interior Tipar Policromie.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 109 Capitolul 1 PROFESIA DE ARHITECT .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 110 .OAR interior Tipar Policromie.

ca \n func]ie de caz.1. \nv`]`mânt. asigurându-i capacitatea de a proiecta [i de a coordona solu]iile de realizare ale unei construc]ii. remodelare. 1. pentru birouri [i activit`]i administrative. \ndeplinind rolul de coordonator al proiectului elaborat \n colaborare cu speciali[ti \n structura de rezisten]`.ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA . Preg`tirea multidisciplinar` a arhitectului \i permite s` abordeze problematica divers` care apare \n practica proiect`rii de arhitectur`. pentru activit`]i de produc]ie etc.Profesia de arhitect Practicarea profesiei de arhitect. . tehnic [i financiar cu cererile beneficiarului (investitorului) [i cu prevederile legisla]iei \n vigoare.partea de arhitectur` pentru orice fel de lucr`ri de construc]ii.OAR. de la faza primului concept pân` la detaliile de execu]ie. GHID DE PROIECTARE 1. printre altele [i de condi]iile de exercitare a profesiei [i de organizare profesional`. . social-culturale. instala]ii. este un act complex de crea]ie tehnic` [i estetic` [i de furnizare de servicii.construc]ii noi pentru toate tipurile de func]iuni. s` poat` coordona toate problemele care apar \n proiectarea [i realizarea unei construc]ii indiferent de tip. interpretate \ntr-o modalitate arhitectural` de calitate. care sunt reglementate prin Legea 184/2001 republicat`.R. pentru comer] [i alimenta]ie public`. . de s`n`tate. cu sau f`r` valoare de monument istoric sau de arhitectur` (reabilitare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 111 O. restaurare sau conservare). \n temeiul Legii 184/2001 republicat`. |ndeplinirea misiunilor arhitectului depinde.1. turism. tehnologie etc.A.amenaj`ri [i decora]iuni interioare. Cu toate acestea un arhitect cu mult` experien]`.2. care \ntr-o enumerare foarte general` cuprinde: . trebuie s` aib` nivelul de competen]`.amenaj`ri exterioare construc]iilor.1. . Complexitatea [i multitudinea cerin]elor tehnico-func]ionale care trebuiesc rezolvate impun totu[i arhitec]ilor o anumit` specializare \n una sau numai \n câteva categorii de programe. cum ar fi: locuin]e individuale sau colective. Aceasta implic` \ndeplinirea de misiuni profesionale pentru concretizarea \n volume construite a unor inten]ii investi]ionale. . . Prin preg`tirea sa arhitectul asociaz` imagina]ia artistic` [i cuno[tin]ele tehnico-constructive. CADRUL LEGAL AL EXERCIT~RII PROFESIEI DE ARHITECT 1. conform Legii 184/2001 (republicat`). este singurul organism recunoscut de autorit`]ile statului român s` 111 .OAR interior Tipar Policromie. pentru activit`]i sportive [i de agrement. mai ales \n postura de [ef de proiect.1. indiferent de categoria de importan]`.interven]ii la construc]ii existente. pentru care este necesar` emiterea unei autoriza]ii de construire. cu asigurarea integr`rii armonioase \n mediul \nconjur`tor [i care se prezint` sub forma de proiecte corespunz`toare din punct de vedere func]ional. de cult..

1874 .Scurt istoric al organiz`rii profesiei de arhitect \n România 1864-2006 DE LA "REGULAMENTULU" A. autonom` [i independent`. precum [i \n organismele profesionale interna]ionale.reprezint` interesele membrilor s`i \n fata autorit`]ilor publice [i administrative. cu patrimoniu [i buget proprii. Ureche \ntocme[te un proiect de lege pentru conservarea monumentelor publice. fondurile rezultate din manifest`ri culturale. KOGALNICEANU LA ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA 1864 . 112 .OAR interior Tipar Policromie. cotiza]iile anuale ale membrilor.propune reglement`ri legislative [i normative specifice.A. urbani[tii f`r` drept de semn`tur` sau c`rora le-a fost acordat dreptul de semn`tur` similar cu cel al conductorilor arhitec]i. I. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza "da |nalta Approbare" regulamentului pentru "Organisarea Serviciului de Architectura alla Bastimenteloru Civile". 1882 .Nou \nfiin]ata Comisie a monumentelor publice instituie un regulament "pentru a clasa [i a conserva monumentele noastre publice având ca pre[edinte pe ministrul Instruc]iunii [i Cultelor".urm`re[te exercitarea competent` [i calificat` a profesiei \n respectul codului deontologic al acesteia.MISIUNI [i ONORARII -Capitolul 3. CUZA [i M. . OAR este o organiza]ie profesional`. de interes public. Conduita profesional`. . OAR are urm`toarele atribu]ii principale: . stagiarii [i orice alt de]in`tor al titlului de arhitect.TNA. economice [i drepturi editoriale.gestioneaz` dreptul de semn`tur` al arhitec]ilor.1. . nonprofit. a[a cum sunt precizate \n partea I. Activitatea OAR se finan]eaz` din taxele de \nscriere.V. 1.La propunerea lui Mihail Kog`lniceanu. Din OAR pot face parte la cerere arhitec]ii [i conductorii arhitec]ii cu sau f`r` drept de semn`tur`. alc`tuie[te [i public` anual \n Monitorul Oficial Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor . . OAR stabile[te \n concordan]` cu legisla]ia \n vigoare misiunile arhitectului cu drept de semn`tur` [i onorariile de referin]` cuvenite acestuia. precum [i din dona]ii legale. ministru de stat la Departamentul de Interne. sponsoriz`ri sau alte surse. Legea \ns` nu constrânge dreptul arhitec]ilor de a se organiza [i \n alte forme de asociere profesional` cu caracter de crea]ie sau cultural. apolitic`. cu personalitate juridic` de drept privat. drepturile [i obliga]iile membrilor OAR sunt stabilite prin Regulamentele acestuia (la nivel na]ional [i de filial`) [i prin Codul deontologic al profesiei de arhitect. [tiin]ifice.3 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 112 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT gestioneze condi]iile de practic` profesional` \n domeniu arhitecturii. \n vederea promov`rii lor. . Atribu]iile OAR privind acordarea dreptului de semn`tur` pentru arhitec]i nu pot fi exercitate de nici o alt` institu]ie sau asocia]ie profesional`.protejeaz` [i promoveaz` calitatea produsului de arhitectur` [i urbanism. Agricultur` [i Lucr`ri Publice.acord` arhitec]ilor dreptul de semn`tur`.

Pe lâng` Societatea Arhitec]ilor Români se \nfiin]eaz` o [coal` privat` de arhitectur`.Primul demers pentru o Lege a Arhitec]ilor. militeaz` pentru rediscutarea Legii Spiru Haret din 1904. D. 1918 . Cl`direa va fi terminat` în 1927. 1916. din care faceau parte la acea dat` arhitec]ii Petre Antonescu.CuzaKog`lniceanu din 1864.R. 1892 . introducerea certificatelor de liber` practic`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 113 O. fost ministru al lucr`rilor publice. {coala Superioar` de Arhitectur`.Arhitectul G. 1904 . organizarea serviciilor de arhitectur` ale statului.Arhitectul I. dup` proiectul arhitectului-inginer Grigore Cerchez asistat de arhitectul Iorgu Ciortan.Începe construc]ia "{coalei de Arhitectur`". Davidescu care s` \ntocmeasc` pentru Prim`rii "tablourile tehnice" ale arhitec]ilor [i tehnicienilor autoriza]i s` prezinte proiecte. Berindei \ntocme[te [i înainteaz` un proiect de lege pentru ap`rarea profesiunii de arhitect. 1907 . pre[edinte.N.I. 113 .Ion Mincu.Proiectul Legii exercit`rii profesiunii este discutat [i sus]inut de congresele Societ`]ii Arhitec]ilor Români. Renard.Sub \ngrijirea arhitec]ilor I. Vintil` Br`tianu. 1921 .La interven]ia Societ`]ii Arhitec]ilor Români. votat` [i promulgat` Legea Monumentelor Istorice. Sterian organizeaz` catedre la Sec]ia de art` na]ional` [i decorativ` de pe lâng` Academia de Arte Frumoase din Bucure[ti [i la Institutul de Arte Decorative Regina Maria. D. Statie Ciortan [i Paul Sm`r`ndescu. Burcu[.Ia fiin]` Societatea Arhitec]ilor Români. care va fi recunoscut` ca persoan` juridic` la 7 martie 1903. 1906 . urmare a st`ruin]elor Comitetului Societ`]ii Arhitec]ilor Români. 1897 . 1911 . Emil Pangratti [i inginerul Alex. 1921 . {t. 1906 . prezint` guvernului un proiect de lege care prevede definirea obliga]iilor arhitectului. repune în discu]ie Legea Ion Mincu din 1907.Emil Pangratti. formeaz` o comisie din care vor face parte Ion Mincu.A. 1924 [i 1928 . 1912 . 1891 .Profesorul Ioan Petrovici.Legea pentru organizarea Copului Arhitec]ilor din Serviciile Publice este propus` de prof. 1902 . |n articolul 2 al Legii Corpului Tehnic al Inginerilor este formulat` distinc]ia între preocup`rile inginerilor [i arhitec]ilor. Sterian apare publica]ia "ANALELE ARHITECTURII {I ARTELOR CU CARE SE LEAG~". au \nfiin]at [i au f`cut s` func]ioneze o sec]ie de arhitectur` la {coala de belle-arte. Socolescu [i G. Berindey.OAR interior Tipar Policromie.Este fondat`. Ioan Petrovici.Legea Spiru Haret care propune definirea profesiunii de arhitect nu este votat`. de acela[i George Sterian. 1892 . 1907 . Mârzescu [i apoi Spiru Haret.Gh. înfiin]area unui consiliu superior de arhitectur` sub supravegherea c`ruia s` se execute cl`dirile publice. care devine în 1896. GHID DE PROIECTARE 1890 . în baza regulamentului A. 1893 . profesiunea de arhitect este men]ionat` în nomenclatorul legii meseriilor.Este emis`. revista ARHITECTURA. unul din fondatorii [i fostul pre[edintre al Societ`]ii Arhitec]ilor Români. fostul Director al {colii de Arhitectur`.Primarul Bucure[tiului. I.

arhitec]i ordinari clasa I. Moldova. I. D. arh. D.Corpul arhitec]ilor a primit dona]ii în bani de la arhitec]ii Rafiroiu Silvestru. Corpul emite documente privitoare la modul de plat` al onorariilor [i propune un contract-standard de proiectare. Prof. Petre Antonescu. Bucovina [i Basarabia. {tef`nescu.1607 din 9 Mai 1932. Jude]elor [i Comunelor. N.Este instituit Tabloul onorariilor minimale. Legea semnat` de Ministrul Lucr`rilor Publice I. arh.Legea pentru |nfiin]area [i organizarea Corpului Arhitec]ilor din România. Tabloul este organizat dup` titluri de func]ii . covorul [i un fotoliu tapisat cu piele. 1 decembrie . Stanculescu [i arh.Inspector. Gospodinof. al Cultelor [i Artelor. a primit func]ia de prim prodecan al Corpului. Georgescu. Gunes. arh.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 114 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT D. Petre Topa.un dulap de stejar cu rulouri.OAR interior Tipar Policromie. 1934 . 1933 . . propus` de guvern prin Pre[edintele Consiliului de Ministri [i Ministrul Instruc]iunii.arhitec]i inspectori generali clasa I [i II. Ion Enescu. Ivanof. În noiembrie 1932. Prof. Statie Ciortan. Traianescu. a fost promulgat` de Regele Ferdinand la 4 iulie 1921. Prin regulament.Ministrul Justi]iei.|n luna noiembrie este publicat "Tabloul Arhitec]ilor înscri[i în Corpul Arhitec]ilor din România. Cernea. pe ora[e [i pe provinciile istorice ale României. Statie Ciortan. Profesor la Academia de Arhitectur` a fost primul decan al Corpului Arhitec]ilor. de Senatul prezidat de Mihail Sadoveanu [i promulgat` de Regele Carol al II-lea la 15 aprilie 1932. Vechiul Regat. arh. II [i III [i arhitec]i stagiari. Ioan Socolescu. Statie Ciortan Arhitect. Prof. me[terul tâmplar Andreescu N. 114 . arhitec]i-[efi clasa I [i II. S. G. {t. Const. de N.Este întocmit Tabloul arhitec]ilor func]ionari din serviciile Statului.{edin]a de constituire a Corpului Arhitec]ilor din România în baza legii pentru înfiin]area [i organizarea corpului. Silion. pre[edintele Societ`]ii Arhitec]ilor Români. Membrii corpului primesc „C`r]i de legitima]ie“. arh.un pupitru classoir. I. 1933 . Statie Ciortan a donat masa de consiliu. Tabloul are mai multe capitole [i este organizat sub criteriul sediului profesional al arhitec]ilor. 1932 . 1933 . Ion Ghica Bude[ti. Traianescu. este înaintat` parlamentului. L. Paul Sm`r`ndescu au primit titlul de arhitect inspector general clasa I. istoricul Nicolae Iorga. Culina. Heller. Arhitec]ii Petre Antonescu. Bucure[ti.o cas` de bani. A. arh. V. Stanescu [i I. C. N. E. 1933 . Vasilescu. îndeplinind condi]iuniule Legei pentru înfiin]area [i organizarea acestui Corp" .Apare Decizia Ministeral` cu privire la normele de înscriere în Corpul Arhitec]ilor a celor ce au practicat meseria pe cuprinsul ]`rii [i înfiin]area categoriei de „arhitect recunoscut“. Fabrica de Case de fier OMEGA . Dobrescu. 1932. Alegerea consiliului [i comisiei de disciplin` s-a desf`[urat în mai multe tururi de scrutin [i au fost ale[i în Consiliul Corpului Prof. Transilvania. arh. Au fost prezen]i 234 de votan]i din 340 arhitec]i înscri[i. arh. un cuier [i patru scaune. Petrovici. arh. Enescu. Fl. Titulescu . Herjeu. Lui Scarlat Petculescu i s-a încredin]at pre[edin]ia Comisiei disciplinare. Antonescu .Ministrul Finan]elor [i M. Iotzu. Iorgu Ciortan . Regulamentul întocmit de Ministrul Instruc]iunii [i Cultelor Dimitrie Gusti a fost confirmat prin decret regal. arh. Legea a fost votat` de adunarea deputa]ilor sub pre[eden]ia Dr. A.lege promulgat` prin |naltul Decret Regal No.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 115 O. Trebuie s` ne impunem o linie de conduit` bine definit` [i s` ne îndeplinim obliga]iile cu orice sacrificiu". 1937 .Paris 1937.R. arhitec]ii .1937 . GHID DE PROIECTARE 1934 . Oficiul de studii al Corpului propune con]inutul-tip pentru regulamentele comunale.pentru obligativitatea semn`rii [i de un inginer constructor a proiectelor de arhitectur` de orice fel. 1936 . Corpul Arhitec]ilor cuprindea 428 de arhitec]i diploma]i. Herman Clejan. Consiliul profesoral al Academiei de Arhitectur` ratific` lucr`rile comisiei.Corpul Arhitec]ilor respinge înscrierea unor arhitec]i de na]ionalitate str`in` (este vorba de arhitec]i francezi) [i. Apare o comisie de evaluare a cererilor pentru categoria de arhitect recunoscut. o Biseric` în Parcul Domeniilor. mae[trii constructori."ar`tând îndatoririle.Ministerul Instruc]iunii [i Decanatul Corpului Arhitec]ilor transmit municipiilor. Codul Profesiunii .Pre[edintele Corpului Arhitec]tilor adreseaz` un Cuvânt c`tre colegi în care arat` c` "pentru ca legea s` se men]in` în serviciul societ`]ii. Cea de a doua categorie este listat` în Tabloul suplimentar al profesioni[tilor cu drepturi limitate. cea a arhitec]ilor recunoscu]i. Comisia de disciplin` va media divergen]ele între arhitec]i [i va aplica sanc]iuni. drepturile [i disciplina Arhitec]ilor Profesioni[ti" [i un anteproiect pentru Legea concursurilor publice de arhitectur`. ce include conductori desenatori de arhitectur`. monumentul Regelui Ferdinand din Cern`u]i. |n prima dintre acestea.Corpul Arhitec]ilor particip` la organizarea concursurilor publice pentru Pia]a 8 Iunie.A.OAR interior Tipar Policromie. 1935 . 1937 . a aplic`rii planului de sistematizare [i a promov`rii concursurile publice de arhitectur`. cea a arhitec]ilor recunoscu]i. Leonida Pl`m`deal`. 1934 . Palatul Municipiului Bucure[ti [i Pavilionul românesc la Expozi]ia Universal` . toate publicate în buletinul Corpului. Seevald [i Jean Monda. 1935 . mae[trii zidari [i dulgheri. 1936 . ora[elor [i prefecturilor tabloul oficial al arhitec]ilor [i dispozi]ia despre aplicarea "cu stricte]e" a dispozi]iilor legii corpului.consecven]` în raporturile noastre cu publicul [i cu autorit`]ile. care administreaz` primele trei sanc]iuni definitive colegilor Biliargiu. îi g`sim pe Marcel Iancu.Tabloul arhitec]ilor diploma]i este completat cu dou` categorii noi. 1938 . la interven]ia guvernului francez care cere respectarea condi]iilor de reciprocitate. 1936 . constructori autoriza]i. Sistematizarea ora[ului Belgrad.asocia]ia inginerilor . decide introducerea lor într-o categorie aparte. Grigore Cerchez (inginer prin forma]ie). un hotel la Balcic. Proiectul Cet`]ii Universitare din Bucure[ti [i atribuirea lui fac obiectul unei dezbateri intense [i unor polemici prelungite.Au loc tratative cu AGIR .Corpul Arhitec]ilor coopereaz` cu prim`riile în privin]a sanc]iunilor ce se aplic` arhitec]ilor pentru "derogare dela regulamentul de construc]iuni". ne mai trebuie ceva ce depinde numai de noi.|ncepe s` func]ioneze comisia de disciplin`.Corpul Arhitec]ilor din România este desfiin]at [i înlocuit cu Colegiul 115 .La sfâr[itul anului. 1934 .Corpul intervine la redac]iile tuturor ziarelor ca numele autorului s` apar` odat` cu publicare fotografiilor dup` lucr`rile arhitec]ilor. Consiliul discut` chestiunea arhitec]ilor care semneaz` planuri întocmite de "clandestini". \n conformitate cu Legea propriet`]ii artistice.

Are loc a II-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din România. 2001.|n cadrul Uniunii Arhitec]ilor din România ia fiin]` Registrul Na]ional al Arhitec]ilor . {erban Sturdza devine primul pre[edinte al OAR. Arh.Este achizi]ionat` casa "Ion Mincu".Asocia]ia {tiin]ific` a Inginerilor [i Tehnicienilor. Comisia na]ional` de disciplin`. \n etape succesive. 2001. Arhitec]ii devin membrii ai ASIT . odat` cu crearea Frontului Rena[terii Na]ionale [i structurarea corporatist` a organiza]iilor societ`]ii civile. 11 aprilie . la nivelul \ntregii ]`ri. 2002 . adopt` un statut nou [i \[i asum` misiunea restabilirii tradi]iei Corpului Arhitec]ilor. 2002.|n Sala Mare a Teatrului Na]ional din Bucure[ti are loc Conferin]a Na]ional` de Constituire a Ordinului Arhitec]ilor din România. 2002.OAR cap`t` statutul de membru plin al UIA . în 26 februarie. se reia tradi]ia Balului arhitec]ilor. 2002 [i 2005 .Colegiul Arhitec]ilor Români [i Societatea Arhitec]ilor din România sunt desfiin]ate. Ordinul Arhitec]ilor din România devine membru al Uniunii Profesiunilor Liberale. Codul deontologic al profesiei de arhitect [i Onorariile minimale.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 116 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Arhitec]ilor Români.OAR interior Tipar Policromie. UAR [i RNA particip` la definitivarea propunerii pentru Legea privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect. mai \ntâi ca \ntreprinderi mici \n condi]iile Decretului-lege 54/1990 sau ca societ`]i comerciale (SRL) \n condi]iile Legii 31/1990. monument istoric [i de arhitectur`.Architectural Council of Europe. lucr`ri de repara]ii [i restaurare ale spa]iilor interioare. 116 . Din 2003 \ncep. 14-16 iulie . Consiliul de conducere.Uniunea Arhitec]ilor din România este restructurat`. 21-22 iunie .Este promulgat` Legea 184/2001 pentru organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect. toamna . declara]i membrii fondatori. Se adopt` \ntr-o prim` form` Regulamentul OAR. 1990 . \n care se instaleaz` sediul central al OAR.La 100 de ani de la \nfiin]area Societ`]ii Arhitec]ilor Români.|n condi]iile liberaliz`rii intia]ivei particulare se re\nfiin]eaz` primele birouri de arhitectur`.prima \ncercare de reluare a licen]ei de practicare a arhitecturii ca profesie liberal`.91 . 1990 .Au loc conferin]ele teritoriale de constituire a celor 20 de filiale ale OAR. Doi ani mai târziu este suprimat statutul de liber profesionist al arhitectului [i dreptul la libera practic` [i se \nfiin]eaz` Uniunea Arhitec]ilor din România. la care particip` 1031 arhitec]i. 1995 . 1991 .Uniunea Interna]ional` a Arhitec]ilor [i membru observator al ACE . Din august 2006 \ncep lucr`rile de restaurare a fa]adelor.OAR particip` cu prezent`ri [i expozi]ii la congresele UIA de la Berlin [i Istanbul. Se aleg forurile de conducere ale OAR (pre[edintele. Comisia de atestare a dreptului de semnatur` [i Comisia de cenzori) pentru o prim` perioad` de un an. ce se va organiza în fiecare an de acum înainte. 18 decembrie . 1948 . Se definitiveaz` [i se aprob` Regulamentul OAR [i Codul deontologic [i se aleg forurile de conducere pentru perioada 2002-2006. 2001. mai \ntâi la corpurile secundare [i apoi la corpul principal.

17-18 iunie .4. este constituit` din delega]i (membrii OAR) ale[i de conferin]ele filialelor teritoriale. Jean-François Susini.OAR interior Tipar Policromie. s` devin` membru plin al ACE .|n Monitorul Oficial se public` al doilea Tablou Na]ional al Arhitec]ilor \nscri[i \n OAR pân` la 18 iunie 2002. Codul deontologic al profesiei de arhitect [i Onorariile de referin]`. 30-31 mai . format din pre[edintele OAR. 2005.Pre[edintele OAR. Regulamentului-cadru al filialelor.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 117 O. 2005 .Consiliul na]ional. 1. cu drept de reprezentare propor]ional` [i cu asigurarea particip`rii a cel pu]in a unui reprezentant din fiecare jude].Are loc a III-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din România. 2006.un îndrumar pentru clien]i [i investitori. 15 martie . noiembrie . . 2006. |n noile condi]ii legale se aprob` modific`rile la Regulamentul OAR.Ordinul Arhitec]ilor din România are \nscri[i 5311 membri. la care particip` [i pre[edintele ACE. . 488 arhitec]i stagiari. \nsumând 4330 membrii. Se dezbate activitatea OAR din mandatul 2002-2006 [i se aleg forurile de conducere pentru perioada 2006-2010. Conform Legii 184/2001 (republicat`) func]ionarea OAR este condi]ionat` de adoptarea de c`tre Conferin]a na]ional` a Regulamentului OAR.Are loc a IV-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din România. 2003 . 586 conductori arhitec]i cu drept de semn`tur`.Conferin]a na]ional`.Comisia na]ional` de disciplin`.Ordinul Arhitec]ilor din România se preg`te[te ca. 2006. arh.Architectural Council of Europe. cinci vicepre[edin]i [i un trezorier ale[i de Consiliul na]ional la propunerea pre[edintelui. {erban Sturdza este ales pre[edinte al OAR pentru un nou mandat. 2004. odat` cu aderarea la UE. Persoanele alese \n forurile de conducere ale OAR nu pot exercita mai mult de 117 .|ncepe activitatea clubului "Arhiterra" dedicat arhitecturii ecologice.R.OAR public` Ghidul clientului .Este promulgat` Legea 43/2004 pentru modificarea [i completarea Legii 184/2001 pentru organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Conferin]a na]ional` alege pentru un mandat de patru ani: . 2006. 27 arhitec]i stagiari. cuprin[i \n [ase sec]iuni: 3699 arhitec]i cu drept de semnatur`. 6 martie . Codului deontologic al profesiei de arhitect [i a Onorariilor de referin]`. decembrie .OAR sunt la nivel na]ional urm`toarele: . . 16 mai . un conductor arhitect stagiar [i 52 arhitec]i [i 6 conductori arhitec]i. care se convoac` din doi \n doi ani. GHID DE PROIECTARE 2003.1. 545 conductori arhitec]i cu drept de semnatur`. 41 arhitec]i f`r` drept de semn`tur` [i 5 conductori arhitec]i f`r` drept de semn`tur`.Comisia de cenzori.Este publicat \ntr-o prim` edi]ie volumul "Exercitarea profesiei de arhitect". Conducerea curent` a OAR este exercitat` de un Colegiul director. 69 conductori arhitec]i stagiari.A. membrii OAR f`r` drept de semn`tur`. dintre care 4122 arhitec]i cu drept de semn`tur`. Arh.Forurile de conducere ale Ordinului Arhitec]ilor din România . .

reunind to]i membrii unei filiale. având un num`r de membrii propor]ional cu m`rimea filialei. Activitatea Consiliului na]ional se desfa[oar` pe grupuri de lucru coordonate de câte un vicepre[edinte pentru: . .5. .OAR interior Tipar Policromie. Opinia public`. .1. nici suprareglementarea actului constructiv [i nici reglajul exclusiv prin for]ele pie]ei libere nu vor rezolva dilemele responsabilit`]ilor noastre profesionale. cercurile profesionale [i societatea civil`. care aleg pentru un mandat de patru ani pre[edintele filialei.legisla]ie [i regulamente. Nici paseismul prescriptiv. convocat` din doi \n doi ani.CENTRELE DE CULTUR~ URBAN~ [i ARHITECTUR~ Evolu]iile din ultima perioad` de pe scena investi]iilor de dimensiuni importante au demonstrat cât de necesar` este instalarea unui climat corect [i transparent în dialogul dintre spiritul de ini]ialiv` liberal`. rela]ii publice [i integrare european`. Ora[ele ca [i spa]iul rural intr` \n prefacere energic`. Ro[ia Montan`).exercitarea profesiei [i onorarii. Sediul central al OAR se afl` \n "Casa Mincu" din str. obiectivele [i interesele de guvernare. presiunea asupra siturilor de calitate este puternic`. Comisia teritorial` de disciplin` [i Comisia de cenzori. comunitate [i prezervarea fondului cultural [i istoric [i peisager al ora[ului.imagine. .proiecte culturale. Semnele prevestitoare ale unei crize au ie[it la iveal` deja .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 118 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT dou` mandate consecutiv. OAR este reprezentat \n teritoriu prin 20 de filiale (vezi Anexa 13). condi]iile de eligibilitate [i situa]iile de incompatibilitate fiind stabilite prin Regulamentul OAR. Parcul Bordei. a neglija dialogul cu opinia public` risc` s` instaleze o fractur` între autorit`]i. fiecare reunind arhitec]ii dintr-un jude] sau mai multe jude]e limitrofe cu condi]ia ca o filial` s` aib` minimum 50 de membri.arhitectur` de urgen]`.19. Iar a ocoli procedurile democratice ale construc]iei urbane. Pia]a Revolu]iei. Consiliul teritorial de conducere. Realit`]ile urbane din România [i aspectele critice ale spa]iului amenajat sunt evocate critic de documentele comunit`]ii interna]ionale [i în primul rând ale Uniunii 118 . . principalul for de conducere fiind Conferin]a teritorial`. 1. Bucure[ti.cum s-a întâmplat cu unele proiecte recente (Cathedral Plaza.probleme organizatorice. autorit`]ile [i arhitectura: o problem` de comunicare .probleme economice. Structura de conducere a unei filiale teritoriale este similar` cu cea de la nivel na]ional.educa]ie [i preg`tire profesional`. . Activitatea curent` a filialei este condus` de un Colegiu director ales de Consiliul teritorial de conducere la propunerea pre[edintelui filialei. . Sectorul construc]iilor are o net` tendin]` de cre[tere. Ini]iativa privat` de dimensiuni mici se manifest` energic când e vorba de îmbun`t`]irea condi]iilor de locuit iar necunoa[terea sau indiferen]a la mo[tenirea istoric` au produs deja pierderi de nerecuperat. Pictor Arthur Verona nr.

con[tiin]a identit`]ii. care \ncurajeaz` interac]iunea între grupuri [i orient`ri multiple. importante nu numai pentru cultura [i imaginea de azi a României ci pentru destinul s`u pe termen lung. GHID DE PROIECTARE Europene. cultura alternativa (o fa]et` activ` a vie]ii urbane) [i profesiunile asociate. ele au nevoie de solidaritatea comunit`]ii. dar \n stare s` genereze fondurile de care au nevoie. centre [i muzee dedicate culturii urbane mai mari sau mai mici sau super-celebre exista [i la Tallin. vizibile la tot pasul.pentru a nu cita decât câteva dintre cele mai vizibile. Nu sunt institu]ii \nghe]ate în programe muzeale ci platforme bine organizate. priorit`]i manevrate de interese sectare. Grupurile profesionale. ca [i la Chicago. arhitectura de calitate [i organizarea urbanistic` ra]ional` au un rol fundamental în societatea modern` [i sunt chestiuni de interes public. Ele sunt [i vor fi monitorizate f`r` menajamente [i dup` aderarea la UE. de instalarea unor practici curate. cultura "înalt`". Politicile urbane se dezvolt` în timp. \ntr-un viitor cât mai apropiat. conform standardelor ce func]ioneaz` în comunitatea european` pentru toate componentele spa]iului urban [i amenaj`rii sale. de stimularea inova]iei profesionale [i de o administra]ie din care s` elimine corup]ia. reprezentan]ii comunit`]ii [i cei din sfera politicii se intâlnesc în jurul problemelor urbane. 119 . Iat` câteva argumente pentru instalarea. La Barcelona sunt câteva asemenea centre. Realitatea urban` [i devenirea arhitecturii noastre au nevoie de comunicare constant`.A. ca pa[i valabili pentru modernizarea de profunzime [i actualizarea organic` a spa]iului urban din România. Asemenea locuri func]ioneaz` peste tot în lume. degradarea peisajului [i starea de subdezvoltare quasi-generalizat` a locuirii [i infrastructurii institu]iilor sociale sunt fenomene de mare profunzime. Institutul NAI de la Rotterdam nu are nevoie de prezentare. intens folosite. Centrul Pompidou din Paris. Istanbul sau la Athaeneum din Philadelphia . Praga. sedii ale culturii "înalte") au l`sat locul unor forma]iuni multifunc]ionale. muzee. va interveni tot mai mult ca un criteriu principal în aprecierea calit`]ii arhitecturii [i ideilor urbanistice. Montreal. vie cu publicul. sus]inute de autorit`]i. a unor CENTRE DE CULTUR~ URBAN~ [i ARHITECTUR~. la Riga.OAR interior Tipar Policromie. Cei ce observ` evolu]iile modernit`]ii urbane sunt con[tien]i de schimbarea survenit` în ultimul deceniu. de locuri de contact între mediul liberal de afaceri. Ini]iativa Centrelor de Cultur` Urban` [i Arhitectural` porne[te de la convingerea c` protec]ia peisajului natural [i construit. [i la Amsterdam.R. Spa]iul public în multele sale ipostaze. ca domeniu unde se \nva]` [i se exerseaz` regulile existen]ei democratice. Muzeul Gugenheim din Bilbao sau Architektur Zentrum din Viena sunt exemplare pentru aceast` orientare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 119 O. Moscova. Nu e un secret pentru nimeni c` proiectele de amenajare au rolul de vedete atunci când alegeri se pierd sau se câstig`. Corup]ia. Programele "monocrome" (mari edificii de spectacol superechipate. guvernarea [i administrarea ora[elor. la Centrul Georges Pompidou sau la Pavilionul Arsenalului de la Paris. Vilnius.

Arhitec]ii care nu au dobândit sau nu doresc s` dobândeasc` dreptul de semn`tur` \[i pot exercita profesia conform preg`tirii universitare prin elaborarea de lucr`ri de proiectare care nu sunt supuse autoriz`rii \n sensul Legii 50/1991 (republicat`) sau/[i pot activa \n administra]ia public`. dreptul de semn`tur` al arhitectului nu mai include [i capacitatea legal` de a coordona [i elabora documenta]ii de amenajarea teritoriului [i de urbanism (PUG. De asemenea. DREPTUL DE SEMNATUR~ AL ARHITECTULUI (conductorului arhitect) 1. Conductorul arhitect cu drept de semn`tur` poate elabora [i semna numai proiecte de arhitectur` pentru construc]ii \ncadrate la categoria de importan]` redus` (precizate la subcapitolul 2.4).01. modificat` [i completata de Legea 289/2006 [i a regulamentelui privind dobândirea dreptului de semn`tur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism. 2. cu studii postuniversitare de urbanism sau/[i activitate de minimum 6 ani \n domeniul urbanismului.2. . |n conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului [i urbanismului.2. manifestând \ntregul s`u talent. coroborate cu Legea 184/2001 republicat`. corespunz`tor m`rimii lucr`rilor. PUZ [i PUD). care trebuie \ncadrat` [i \ntr-o modalitate de exercitare legal` din punct de vedere juridic [i fiscal.OAR interior Tipar Policromie. Dreptul de semn`tur` al unui arhitect certific` numai latura profesional` a activit`]ii acestuia.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 120 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 1. 120 . con[tiinciozitate [i probitate \n proiectarea lucr`rilor contractate. cu drept de semn`tur` \n amenajarea teritoriului [i urbanism (diferen]iat pe categorii de documenta]ii). Prin exercitarea dreptului de semn`tur` arhitectul (conductorul arhitect) \[i asum`.TNA [i este valabil pe \ntregul teritoriu al României.RUR (vezi Anexa 14). Acest domeniu profesional a intrat de la 01. situate \n afara zonelor protejate stabilite prin lege. pct. \nv`]`mânt etc.Domeniul de competen]` Dreptul de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` este stabilit de Legea 184/2001 republicat` [i \i confer` arhitectului (conductorului arhitect) exclusivitatea elabor`rii [i semn`rii proiectelor de arhitectur` pentru materializarea c`rora legea impune ob]inerea autoriza]iei de construire. destina]iei [i categoriei lor de importan]`. \n fa]a autorit`]ilor [i a beneficiarului.2006 \n competen]a exclusiv` a urbanistului diplomat al \nv`]`mântului superior de profil. Dreptul de semn`tur` al unui arhitect se \nscrie \n TABLOUL NA}IONAL al ARHITEC}ILOR .2. \ntreaga responsabilitate profesional` pentru calitatea [i legalitatea solu]iilor de arhitectur` propuse.2. atestat [i \nscris \n Registrul Urbani[tilor din România .1. arhitectul cu drept de semn`tur` poate s` verifice \n timpul execu]iei lucr`rilor conformitatea acestora cu autoriza]ia de construire.2. a arhitectului-urbanist cu diploma ob]inut` pân` \n anul 2002 \n cadrul \nv`]`mântului superior de arhitectur`-urbanism din România [i a arhitectului cu diplom` ob]inut` dup` anul 2002.

Obliga]iile arhitectului (conductorului arhitect) cu drept de semn`tur` conform Legii nr. . 1. care \i confer` titlul de arhitect (conductor arhitect).portofoliul cu lucr`ri elaborate pân` la data solicit`rii dreptului de semn`tur` (minim trei proiecte de arhitectur` pentru autoriza]ia de construire .1.2. GHID DE PROIECTARE 1.stagiu de practic` profesional` de doi ani sub \ndrumarea unui arhitect cu drept de semn`tur` (stagiul de practic` profesional` se reduce la un an \n cazul arhitec]ilor cu diplom` de master sau doctorat).3.2. conceput ca forma specific` de exercitare a profesiunii de arhitect. EXERCITAREA DREPTULUI DE SEMNATUR~ 1.PAC. atât pentru arhitec]ii (conductorii arhitec]i) cet`]eni români cât [i pentru arhitec]ii cet`]eni ai Uniunii Europene [i ai Confedera]iei Elve]iene.s` cunoasc` [i s` respecte legisla]ia \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execu]iei construc]iilor [i cea referitoare la exercitarea profesiei de arhitect. .s` respecte [i s` promoveze interesele beneficiarului \n toate rela]iile cu acesta \n acord cu interesul public [i cu exigen]ele profesiei.s` respecte normele de conduit` profesional` stipulate \n Codul deontologic al profesiei de arhitect. Aceasta este garantat` prin Legea 184/2001 republicat` [i trebuie s`-l fereasc` pe arhitect de ingerin]ele administrative [i de subordonarea fa]` de al]i factori de decizie din domeniul construc]iilor [i investi]iilor. Practicarea profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` se poate face fie \n sectorul privat cât [i \n cel public.\ndeplinirea condi]iilor de onorabilitate.OAR interior Tipar Policromie. a[a cum sunt definite de Legea 184/2001 (republicat`). 184/2001 republicat` sunt urm`toarele: . Modalit`]ile de exercitare ale profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` trebuie s` asigure acestuia o cât mai mare independen]` profesional`.A. Sesiunile de acordare a dreptului de semnatur` se desf`[oar` la sediul na]ional al OAR de trei-patru ori pe an pe baza unei proceduri adoptate printr-un regulament aprobat de Consiliul Na]ional.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 121 O. .BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTUR~. vezi subcapitolul 3. .6). care s` respecte legisla]ia \n vigoare.3. sus]inut \n fa]a Comisiei na]ionale de acordare a dreptului de semnatur`.2.R. 1. .OAR \n condi]iile stabilite de Legea 184/2001 republicat`. Acordarea dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` se face de c`tre Ordinul Arhitec]ilor din România .3. Dobândirea dreptului de semn`tur` de c`tre un arhitect (conductor arhitect) este condi]ionat` de: . este organizat \n conformitate cu Legea 184/2001 republicat` [i se \nfiin]eaz` de c`tre un arhitect cu drept de semn`tur` prin \nregistrarea la Filiala OAR la care este \nscris [i se declar` la Administra]ia 121 . principalele modalit`]i fiind urm`toarele: a .preg`tirea universitar` \n domeniul arhitecturii de minim cinci ani (trei ani \n cazul conductorului arhitect) finalizat` cu o diplom` recunoscut` de statul român.

De multe ori societ`]ile comerciale care activeaz` \n domeniul construc]iilor sau investi]iilor.director executiv al societ`]ii. urbanismului [i construc]iilor. folosesc arhitec]i cu drept de semn`tur` salaria]i pentru a putea oferi proiecte la pre]uri derizorii.SALARIAT AL UNEI SOCIET~}I COMERCIALE (S.A. Pentru a asigura societ`]ii comerciale profilul profesional caracteristic unui birou de arhitectur` este necesar ca arhitectul sau arhitec]ii cu drept de semn`tur` asocia]i (ac]ionari) s` de]in` majoritatea p`r]ilor sociale sau a ac]iunilor [i unul dintre ei s` \ndeplineasc` calitatea de administrator .L. |n cazul societ`]ilor comerciale impozitarea se raporteaz` la cifra de afaceri sau la profit.R. Societ`]ile comerciale de proiectare se deosebesc \n mod esen]ial de birourile individuale de arhitectur` atât prin forma juridic` de organizare cât [i prin modul de impunere fiscal`. arhitectul neputând s`-[i desf`[oare activitatea \n condi]ii de independen]`. poate angaja salaria]i [i poate \ndeplini calitatea de proiectant general. condi]ionând aceasta de \ncredin]area execu]iei lucr`rii respective. implicit s` angajeze salaria]i sau colaboratori pentru realizarea acestora.L. |n contractul de munc` arhitectul salariat trebuie s` negocieze modul de exercitare a dreptului de semn`tur` (\n condi]iile respect`rii onorariilor de referin]` stabilite de OAR) [i a drepturilor de autor pentru proiectele pe care le elaboreaz` \n cadrul societ`]ii respective. pentru care arhitectul cu drept de semn`tur` poate s` \ndeplineasc` rolul de [ef de proiect.R.ASOCIAT (AC}IONAR) LA O SOCIETATE COMERCIAL~ (S.) \nscris` \n condi]iile legii la Registrul Comer]ului. cu obiectul principal de activitate proiectarea \n domeniile arhitecturii. b . |n perioada 1991-2001 a fost singura posibilitate legal` a unui arhitect de a \nfiin]a un birou de arhitectur`.R. fiind subordonat de regul` unor interese str`ine meseriei. Este o forma improprie de practicare a dreptului de semn`tur`. organizarea unui birou de arhitectura sub forma de societate comercial` de tip S.5).L. având competen]a de a contracta lucr`ri de proiectare de orice complexitate [i importan]`. cu un asociat unic sau cu maxim doi trei asocia]i (tot arhitec]i) r`mâne [i \n prezent o posibilitate rezonabil` de exercitare a profesiei de arhitect (vezi [i subcapitolul 1.A.. |n func]ie de conjunctura profesional` dou` sau mai multe birouri individuale 122 . sau S. care limiteaz` exercitarea liberal` a profesiei. rezultat dup` deducerea cheltuielilor admise prin lege \n activitatea biroului. c . Modalitatea de exercitare a profesiei poate fi aleas` sau schimbat` oricând func]ie de op]iunile arhitectului [i trebuie declarat` la OAR prin Filialele teritoriale pentru men]ionarea \n TNA.) care are \n obiectul de activitate proiectarea.OAR interior Tipar Policromie. Func]ie [i de reglement`rile fiscale. care s` poat` contracta lucr`ri de proiectare \n calitate de proiectant general. iar \n cazul birourilor individuale impunerea fiscal` este de tipul celei pe venitul individual.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 122 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Financiar` \n a c`rei raz` de competen]` se afla sediul biroului. S. Biroul individual de arhitectur` func]ioneaz` \n condi]ii similare cu cele ale biroului notarial sau de avocatur`.

cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a tuturor exigen]elor consacrate \n practica profesional`.R.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 123 O.3. Construc]iilor [i Turismului [i care are \n vedere asigurarea unei remuner`ri rezonabile a efortului de proiectare. |n cazul unui proiect complex (cuprinzând toate fazele de proiectare [i toate 123 . Onorariul (tariful de proiectare) constituie un drept al arhitectului cu drept de semnatur`. pe baz` de contract. GHID DE PROIECTARE sau societ`]i comerciale de proiectare se pot asocia.OAR interior Tipar Policromie. Realitatea constatat` \n practica din ultimii ani ne arat`. c` acceptarea unor onorarii subevaluate nu asigur` bugetul de timp [i interesul necesar unui studiu aprofundat [i complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului [i g`sirii solu]iilor pentru lucrarea de proiectare contractat`. negociat \n mod liber cu beneficiarul (clientul) [i reprezint` costul lucr`rilor de proiectare elaborate pe baza unui contract. respectiv prin solu]iile propuse \n proiect.2.3.este func]ionar public \n cadrul autorit`]ii administra]iei publice centrale sau locale care are \n competen]a avizarea.dac` \ndepline[te pentru acela[i proiect func]ia de verificator tehnic atestat. Conform Legii 184/2001 (republicat`) onorariul de proiectare trebuie s` respecte un nivel de referin]` care este aprobat de Ordinul Arhitec]ilor din România. Prin asumarea proiect`rii unei investi]ii. f`r` excep]ie. pentru executarea unor lucr`ri de proiectare.3. . . arhitectul practic preia printre altele [i responsabilitatea bunei gestion`ri a resurselor financiare ale beneficiarului.dac` are suspendat dreptul de semn`tur` ca urmare a unei sanc]iuni disciplinare aplicate de c`tre OAR \n condi]iile Legii 184/2001 republicat`. Având \n vedere [i numai acest aspect al practicii de proiectare.este condamnat printr-o hot`râre judec`toreasc` definitiv` pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau ca pedeaps` complementar` pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni \n leg`tur` cu exercitarea profesiunii.când la aceea[i lucrare de construc]ie are [i calitatea de constructor (antreprenor) sau de furnizor de materiale. care se reflect` atât \n nivelul calitativ al proiectului cât [i al viitoarei lucr`ri. autorizarea [i controlul lucr`rii \n cauz` sau dac` prin func]ia public` de]inut` intr` \n inciden]a legisla]iei \n vigoare privind anticorup]ia. . Incompatibilit`]i \n exercitarea dreptului de semn`tur` Conform Legii 184/2001 (republicat`) un arhitect (conductor arhitect) nu poate s`-[i exercite dreptul de semn`tur` \n urm`toarele situa]ii: . 1. onorariul trebuie s` asigure nivelul financiar corespunz`tor \ndeplinirii \n cele mai bune condi]ii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract. de expert tehnic sau de consilier ales \n cadrul administra]iei publice implicate \n procesul de avizare sau de autorizare.A. 1. Tendin]a unor beneficiari de a \ncredin]a proiectarea unei construc]ii numai dup` criteriul celui mai mic onorariu are consecin]e negative. . cu avizele Ministerului Culturii [i Cultelor [i Ministerului Transporturilor.

cu precizarea clar` a limitelor \n care beneficiarul poate s` foloseasc` proiectul care face obiectul contractului. restul se defalc` pe specialit`]i. sub rezerva protej`rii intereselor beneficiarului. dup` caz. corespunz`tor misiunilor asumate de catre arhitect [i claselor (tipurilor) de construc]ii sunt prezentate detaliat \n partea I MISIUNI [i ONORARII. |n vederea protej`rii dreptului de autor pentru un proiect original (exprimat grafic \n plan[e. . Pentru proiectele cu specific preponderent de arhitectur`. .elaborarea documenta]iilor de urbanism (PUZ. .prevederea \n contractul de munc` de clauze privind reglementarea dreptului de autor. .60%. prin aplicarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor. structur`. . Acesta poate face public` lucrarea proiectat` de 124 . cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are . simul`ri video. fotografii etc. studiu geotehnic. Arhitectul are dreptul de a revinde sau face public proiectul. PUD).OAR interior Tipar Policromie. machete. corectat` dup` caz de coeficien]i determina]i de specificul amplasamentului [i al construc]iei proiectate sau care ]in de politica de marketing a biroului/firmei de proiectare. Din onorariul de baz` pentru un proiect complex. Metodologiile de calcul ale onorariilor de proiectare.elaborarea unor studii specifice solicitate prin certificatul de urbanism.elaborarea proiectelor de decora]iuni interioare sau/[i de stereotomie.3.4. la care se adaug` 6-10% din valoarea total` a contractului pentru arhitectul [ef de proiect.\ntocmirea de materiale de prezentare.) arhitectul trebuie s` aib` \n vedere cel pu]in urm`toarele: . .PAD [i a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor aferente acestuia. simul`ri video pe calculator. a \ndeplinirii numai a unor misiuni suplimentare (extraservicii) sau pentru consultan]` onorariul se poate calcula pe baz` orar`. 1. cum ar fi: .\ntocmirea de relevee. Onorariul de proiectare de baz` nu cuprinde costurile pentru verific`rile tehnice ale proiectului.prevederea explicit` \n contractul de proiectare a dreptului de autor a arhitectului. cota pentru proiectul de arhitectur` se recomand` s` fie de 40 . La onorariul de proiectare de baz` se mai pot ad`uga. func]ie de ponderea acestora \n elaborarea proiectului. ridicarea topografic` a terenului etc. \n cazul arhitectului salariat al unei societ`]i comerciale. instala]ii generale) onorariul de proiectare de baz` este stabilit ca o cot` procentual` din valoarea estimat` a investi]iei. Capitolul 3. Dreptul de autor al arhitectului pentru proiectele sau studiile elaborate este \n principiu recunoscut de legisla]ia româneasc` \n vigoare. onorariile pentru \ndeplinirea unor misiuni suplimentare.ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire (desfiin]are) etc. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 124 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT specialit`]ile: arhitectur`.\nscrierea conform Legii 184/2001 republicat` a proiectului la Oficiul de dat` cert` din cadru Filialei OAR de care apar]ine. . expertizele tehnice.

Un deziderat al OAR. a hot`rârilor adoptate de forurile de conducere ale OAR.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 125 O. 125 .3.autosesizarea comisiei de disciplin` \n cazul unor abateri grave care afecteaz` interesele profesiei sau interesul public.5. R`spunderea disciplinar` Membrii OAR r`spund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii 184/2001 republicat`. dar care \n România practic se aplic` \nc` sporadic. 1. 1. Activitatea jurisdic]ional` a OAR este exercitat` la nivelul filialelor prin Comisiile teritoriale de disciplin` [i la nivel na]ional prin Comisia na]ional` de disciplin`.6. Asigurarea profesional` se poate stabili direct \ntre un birou de arhitectur` [i o societate de asigur`ri pentru o anumit` lucrare sau pentru \ntreaga activitate a biroului respectiv. malpraxis. precum [i pentru orice abateri s`vâr[ite \n leg`tur` cu profesia sau \n afara acesteia [i care aduc prejudicii prestigiului profesiei de arhitect.A.R. nerespectarea dreptului de autor. alte persoane fizice sau juridice) care se consider` lezate \ntr-un fel de activitatea profesional` a unui arhitect (conductor arhitect) membru OAR.sesiz`rile primite de la ter]i.litigiile de natur` profesional` dintre arhitec]i membrii OAR privind concuren]a neloial`. alte abateri de la Codul deontologic sau ale legisla]iei profesiei de arhitect. . dând o garan]ie beneficiarului c` \[i va putea recupera daunele \n astfel de situa]ii. Recuperarea daunelor materiale generate de \nc`lcarea dreptului de autor este foarte anevoioas` [i se ob]ine numai pe cale judec`toreasc`. nemembrii OAR (beneficiari. Asigurarea profesional` reprezint` un mijloc prin care se pot evita sau diminua nepl`cerile care decurg din unele erori de proiectare. de regul` pentru \nc`lc`ri ale clauzelor contractuale. . plagiatul sau alte \nc`lc`ri ale rela]iilor colegiale.3. a Codului deontologic al profesiei. urm`rind solu]ionarea urm`toarelor situa]ii: . Codul deontologic al profesiei de arhitect prevede modalit`]ile de protejare a dreptului de autor \n cazul schimb`rii arhitectului unei lucr`ri pe parcursul elabor`rii acesteia. \n limita unui plafon de desp`gubire rezonabil. este cel al \ncheierii unei asigur`ri profesionale colective. Din punctul de vedere al OAR plagiatul constituie o \nc`lcare grav` a Codului deontologic sanc]ionat` conform Legii 184/2001 republicat`. Aceast` form` de protec]ie este obligatorie \n spa]iul Uniunii Europene condi]ionând practica profesional`. materializat \ntr-o prim` faz` la Filiala teritorial` Bucure[ti. de care s` beneficieze to]i arhitec]ii cu drept de semn`tur` care au cotiza]ia achitat` la zi.OAR interior Tipar Policromie. |n mod practic recunoa[terea daunelor morale rezultate din \nc`lcarea dreptului de autor se poate face prin prezentarea cazului \n fa]a Comisiilor de disciplin` ale OAR (de la nivel teritorial [i na]ional). GHID DE PROIECTARE arhitect cu obliga]ia preciz`rii autorului. a[a cum sunt definite prin Codul deontologic al profesiei de arhitect.

7. practicarea semn`turii de complezen]` se \ncadreaz` juridic ca fapt` care favorizeaz` infractorul (vezi [i Capitolul 3.OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 126 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Procedura judec`rii abaterilor este prev`zut` \n Regulamentul OAR [i se completeaz` dup` caz cu prevederile Codului de Procedura Civil`.4. |mpotriva hot`rârii Comisiei na]ionale de disciplina se poate formula contesta]ie la instan]a judec`toreasca de contencios administrativ \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii hot`rârii.6. 1. \ntocmirea [i semnarea proiectelor de arhitectur` pentru autoriza]ia de construire de c`tre alte persoane sau de c`tre al]i speciali[ti decât arhitec]ii sau conductorii arhitec]i cu drept de semn`tur` constituie infrac]iune. Beneficiarul este orice persoana fizic` sau juridic`. desf`[urat cu respectarea 126 .votul de blam. care se propun prin hot`râri ale Comisiilor teritoriale de disciplina [i sunt puse \n aplicare de c`tre Colegiul director teritorial. 1.1).suspendarea pe o perioad` de 6-12 luni a calit`]ii de membru al OAR. care apeleaz` [i beneficiaz` de calit`]ile creatoare ale unui arhitect. |n condi]iile ne\nceperii procedurilor de judecare a abaterilor profesionale.4 RELA}IA ARHITECT .BENEFICIAR.6. a [i b se poate formula contesta]ie la Comisia na]ional` de disciplin` \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii hot`rârii. 3. \nsu[ite prin hot`râri ale Comisiei na]ionale de disciplin` [i se pun \n aplicare de Consiliul na]ional al OAR. CONTRACTUL DE PROIECTARE 1. pct.3.beneficiar trebuie sa fie un joc echilibrat. cu ini]iativ` \n domeniul investi]iilor \n construc]ii. Semn`tura de complezen]` a unui arhitect (conductor arhitect) cu drept de semn`tur` pe un proiect de arhitectura \ntocmit de c`tre o persoan` cu alt` calificare decât cea de arhitect este interzis`. Sanc]iunile disciplinare care se pot aplica membrilor OAR sunt: a . |mpotriva hot`rârii Comisiei teritoriale de disciplin` prin care s-a aplicat una dintre sanc]iunile precizate la pct. de parteneriat. b . |n cazul \n care instan]ele judec`tore[ti pronun]` hot`râri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semn`tur` pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplic` sanc]iunea complementar` a interdic]iei de exercitare a acestei profesii. Rela]ia arhitect . c . care se propun de c`tre Comisiile teritoriale de disciplina. |n consecin]`. institu]ie particular` sau public`.1.suspendarea pe o perioad` de 6-12 luni a dreptului de semn`tur`. aplicarea sanc]iunilor se prescrie \n termen de doi ani de la s`vâr[ire. contravenind Codului deontologic al profesiei de arhitect [i este sanc]ionat` disciplinar conform Legii 184/2001 republicat` [i Regulamentului OAR.avertismentul. d . o copie dup` dispozitivul hot`rârii va fi comunicat filialei teritoriale a OAR pentru radierea din tabloul arhitec]ilor. Conform Legii 50/1991 republicat` cu modificarile [i completarile ulterioare. pedepsit` cu amend` penal` sau cu \nchisoare de la 3 luni la 3 ani.

Abordarea atot[tiutoare [i arogant` a problematicii ridicate de conceperea [i realizarea unei construc]ii. GHID DE PROIECTARE competen]elor fiec`reia dintre p`r]i. numai \n momentul punerii \n oper` a proiectului. care s` stipuleze toate obliga]iile. c` principal specialist \n domeniu. \n avantajul noii construc]ii care \i va reprezenta \n mod specific pe fiecare.arhitect este condi]ionat` de concilierea armonioas` a pozi]iilor celor dou` p`r]i. . \n calitate de specialist angajat \n domeniu.Contractul de proiectare este rezultatul negocierii directe [i libere dintre arhitect (proiectant) [i beneficiar [i care trebuie s` stipuleze cel pu]in urm`toarele: a . De fapt. cum [i fiecare arhitect \[i are beneficiarii corespunz`tor modului sau de \n]elegere [i de abordare a problematicii profesionale.R.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 127 O. trebuie s` fie consemnat` \ntr-un contract. uneori dramatic. atât de c`tre arhitect. Se pot astfel evita situa]iile. s` dovedeasc` abilitatea [i m`iestria de a prelucra din punct de vedere arhitectural tema beneficiarului. \mplinirea fericit` a rela]iei beneficiar . cum nici o crea]ie de arhitectur`.A.proiectantul (general sau de specialitate) [i beneficiarul. oricât ar fi de promi]`toare la \nceput. redus` \n unele cazuri numai la \ntocmirea formal` a documenta]iilor pentru avizarea [i autorizarea construc]iei [i care de cele mai multe ori nu au o mare leg`tur` cu lucrarea care se va executa sau este deja executat`. s` respecte misiunile arhitectului [i s` aib` \ncredere \n propunerile [i solu]iile avansate de c`tre acesta. datorit` condi]ion`rii materiale pe care o de]ine. 1.P~R}ILE CONTRACTANTE . din p`cate frecvent \ntâlnite. \ncât cu tact s`-i expliciteze [i s`-l conving` pe beneficiar de oportunitatea solu]iilor propuse.4. \n sensul plenar al termenului. cea a beneficiarului manifestat` pe fondul determin`rii financiare [i cea a arhitectului sus]inut` de concep]ii profesionale. |n mod inevitabil este dezavantajos [i pentru beneficiar [i pentru condi]ia profesionala a arhitectului abordarea colabor`rii dintre cele dou` p`r]i la nivelul unei simple rela]ii de prest`ri de servicii.2. cu men]ionarea tuturor datelor de identificare ale ambelor p`r]i. ne\n]elegerile de percep]ie ale solu]iilor avute \n vedere de c`tre arhitect ie[ind la iveal`. oricât ar fi de \ndr`znea]`. cât [i de c`tre beneficiar. este necesar ca arhitectul. când arhitectul [i beneficiarul gândesc fiecare un alt obiect de arhitectur`. care dac` nu au puncte de convergen]` cu aspira]iile [i dorin]ele beneficiarului nu au [anse pozitive de finalizare. pe lâng` competen]a profesional`. drepturile [i condi]iile pentru \ndeplinirea acestuia. [i anume: 127 . Consider`m c` fiecare beneficiar \[i alege arhitectul corespunz`tor nivelului s`u de cultur` [i preg`tire. De asemenea. nu s-a \mplinit decât prin \ncrederea [i sus]inerea material` a unui comanditar. Trebuie s` fim convin[i c` nici o "cas` frumoas`" nu s-a f`cut f`r` aportul hot`râtor al unui arhitect. \n vederea elabor`rii unui proiect pentru un obiect de investi]ie. folosind modalit`]ile de prezentare cele mai expresive [i mai l`muritoare. Este important c` beneficiarul s` fie receptiv la nout`]i.OAR interior Tipar Policromie. Rela]ia dintre arhitect [i beneficiar. conduce \n realitate la ratarea inten]iilor ambelor p`r]i.

.alte servicii conexe sau suplimentare proiect`rii propriu-zise (cum ar fi: studiul geotehnic.).calitatea de proiectant general sau de specialitate.expertiza tehnic`. . expertize tehnice.numele . regimul de \n`l]ime [i suprafa]a desfa[urat` estimat`.verificarea tehnic` a proiectului.amenaj`rile exterioare construc]iei.misiunile (serviciile) profesionale de baz` [i suplimentare contractate.\ntocmirea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i autoriza]ia de construire 128 . atributul fiscal.proiectele pentru racorduri sau devieri de re]ele edilitare. |n cazul stabilirii valorii contractului \n Euro sau USD se va preciza c` plata se va face \n lei. ridicare topo.) [i fazele de proiectare [i con]inutul acestora. . alte caracteristici ale noii construc]ii sau ale amplasamentului). . Este recomandabil ca \ntr-o anex` s` se prezinte modul de calcul al valorii contractului. .VALOAREA CONTRACTULUI rezultat` din \nsumarea onorariilor de proiectare pentru misiunile de baz`. . 3 [i 4. con]inutul proiectelor. ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are etc.OBIECTUL CONTRACTULUI . \ntocmit` corespunz`tor cu con]inutul-cadru al fazelor de proiectare detaliate \n Capitolele 2.alte proiecte de specialitate contractate (dup` caz structur`. codul unic de \nregistrare (codul fiscal). . .adresele complete ale sediilor/domiciliului. dup` caz. cu specificarea explicit` a includerii (sau dup` caz a neincluderii) \n valoarea total` a costurilor pentru documenta]iile sau misiunile (activit`]ile) suplimentare sau conexe proiect`rii necuprinse \n onorariul de baz`. codul numeric personal CNP (\n cazul titularului biroului individual de arhitectur` si/sau beneficiarului persoan` fizic`).denumirea biroului de arhitectur` (societate comerciala sau birou individual) [i a societ`]ii comerciale care are calitatea de beneficiar sau numele [i prenumele acestuia (\n cazul persoanelor fizice). instala]ii etc. cum ar fi: . fazele de proiectare. .contul bancar pentru fiecare din p`r]i.num`rul de \nregistrare la Registrul Comer]ului sau \n TNA \n cazul biroului individual de arhitectur`. a documenta]iilor [i altor servicii de proiectare contractate trebuie s` fie detaliate \ntr-o anex` la contract. suplimentare [i a altor servicii conexe proiect`rii care fac obiectul contractului [i este exprimat` \n lei (RON) la care se adaug` cota de TVA. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 128 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT . . b .proiectul de stereotomie. la cursul BNR din data factur`rii.studiul geotehnic. c .prenumele [i calitatea reprezentan]ilor biroului de arhitectur` [i ale beneficiarului (persoana juridic`). ridic`rile topo [i releveele (dup` caz). .la care trebuie s` se precizeze cu toat` claritatea: .amenaj`rile [i decora]iunile interioare. .OAR interior Tipar Policromie.obiectul de investi]ie pentru care se elaboreaz` proiectul (func]iuni. . . amplasament-adres`. .elaborarea PUZ sau PUD. |n func]ie de complexitatea investi]iei misiunile arhitectului.

3. . precum [i de a introduce \n documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are a modific`rilor [i condi]iilor impuse prin avizele exprimate.obliga]ia arhitectului (proiectantului) de a sus]ine solu]iile tehnice ale proiectului \n fa]a organismelor abilitate de avizare [i autorizare. machete. declara]ii notariale etc. Valoarea de proiectare negociat` cu beneficiarul nu poate fi mai mic` decât cea determinata conform onorariilor de referin]` aprobate de c`tre OAR.obliga]iile proiectantului privind asigurarea calit`]ii proiectului \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare. |n valoarea de proiectare contractat` nu se includ taxele legale pentru ob]inerea avizelor/acordurilor [i a autoriza]iei de construire (desfiin]are) a c`ror plat` constituie o obliga]ie exclusiv` a beneficiarului.modul de asigurare a garan]iilor de bun` execu]ie a lucr`rilor contractate [i 129 . . . la solicitarea acestora.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 129 O. \n aceste condi]ii etapele din contractul de proiectare referitoare la elaborarea documenta]iilor pentru avize [i ale proiectelor pentru ob]inerea autoriza]iilor de construire/desfiin]are PAC/PAD sunt de drept finalizate numai dup` ob]inerea acestora. . GHID DE PROIECTARE [i de desfiin]are (dac` este cazul) [i eventuala ob]inere a acestora. .stabilirea cu claritate a obliga]iilor proiectantului [i ale beneficiarului privind ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are. MEN}IUNI {I CLAUZE .asisten]a tehnic`.5.R.consultan]a pentru alegerea terenului (studiul de amplasament) sau/[i a constructorului etc. (vezi pct.obliga]ia beneficiarului de a pune la dispozi]ia proiectantului documentele [i actele de natur` juridic` sau administrativ` privind imobilul (teren/construc]ii) . prezentate \n partea I MISIUNI [i ONORARII. . mai ales \n situa]ia când arhitectul se ocup` [i de obtinerea avizelor [i a autoriza]iei de construire).care se refer` la: . .condi]iile [i num`rul de copii \n care se predau documenta]iile de proiectare contractate. editarea de copii suplimentare ale proiectului. d .recep]ia lucr`rilor de proiectare contractate.condi]iile de tem` care trebuiesc respectate la elaborarea proiectului (vezi Anexa 01 [i care este recomandabil s` fie inclus` \n contract). e .respectarea termenelor de elaborare.OBLIGA}IILE P~R}ILOR. .OAR interior Tipar Policromie.se precizeaz` termenele de \ndeplinire ale misiunilor (serviciilor) [i fazelor de proiectare contractate corelate cu e[alonarea pl`]ii acestora. .copii dup` dovada dreptului de proprietate asupra terenului. simul`ri video. Capitolul 4. .dreptul de autor al arhitectului asupra proiectului [i limitele \n care beneficiarul poate folosi proiectul.obliga]ia beneficiarului de a pl`ti lucr`rile de proiectare contractate conform graficului de e[alonare a acestora. . .A.\ntocmirea de materiale de prezentare. 3. .TERMENELE DE ELABORARE {I E{ALONAREA PL~}ILOR .

modul de solu]ionare a eventualelor litigii. grupate \n jurul unui arhitect sau a câtorva arhitec]i cu experien]` [i/sau ini]iativ` profesional`. respectiv. .modalit`]ile de modificare.ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA {I CONDUCEREA ACESTUIA Liberalizarea initia]ivei profesionale dup` anul 1990 a condus la reluarea activit`]ii de proiectare pentru arhitectur` \n echipe mici [i medii. trebuie s` ac]ioneze constant ca 130 . Contractul va fi \nso]it de urm`toarele anexe. . 1.06.Capitolul 4. . Pentru definitivarea unui contract de proiectare cu un partener privat se recomand` consultarea modelelor din partea I MISIUNI [i ONORARII .definirea cazurilor de for]` major`." cu asociat unic sau doi-trei arhitec]i asocia]i sau ca birou individual de arhitectur` \nfiin]at de un arhitect cu drept de semnatur` \n condi]iile Legii 184/2001 republicat` (vezi [i pct. care \[i asum` responsabilitatea. .3.2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii. 1. facturat`.R. arhitectul cu drept de semnatur` (sau grupul de arhitec]i). .1.OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 130 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT cuantumul acestora. de regul` de tip "S. |n cazul investi]iilor din fonduri publice contractul de proiectare trebuie s` respecte prevederile legale stipulate \n OUG 60/2001 privind achizi]iile publice [i Ordinul comun MFP 1013/6. inclusiv riscul conducerii [i \ntre]inerii unui birou de arhitectur`.5.2001 [i MLPAT 874/12. 1. data semn`rii [i data când intr` \n vigoare.5 BIROUL DE ARHITECTUR~ .con]inutul cadru al documenta]iilor care fac obiectul contractului.1). care s` ateste \ndeplinirea tuturor obliga]iilor care reveneau p`r]ilor \n condi]iile stabilite \n contractul de proiectare. Anexa 1 .penalit`]i pentru ambele p`r]i \n cazul nerespect`rii clauzelor contractuale. Finalizarea [i predarea proiectului c`tre beneficiar se va consemna \n procese-verbale pentru fiecare faz` (etap`) contractat` [i. .fi[a privind calculul valorii contractului. . care fac parte integrant` din acesta: .Atributiile [i responsabilit`]ile arhitectului .tema de proiectare (conform Anexei 01). |n finalul contractului se vor preciza num`rul de exemplare \n care a fost redactat.con]inutul cadru al contractului. completare sau de reziliere ale contractului etc.coordonator al biroului de arhitectur` Pe lâng` \ndeplinirea misiunilor strict profesionale.Sec]iunea V . .06.confiden]ialitatea contractului. care alcatuiesc birouri de arhitectur` (\n acest caz celelalte p`r]i specializate ale proiectului fiind elaborate prin subproiectan]i). Din punct de vedere al formei juridice un birou de arhitectur` poate fi organizat ca societate comercial` cu obiectul principal de activitate proiectarea pentru arhitectur`.L.

din partea a II-a). realizat` printre alte prin \ntre]inerea [i dezvoltarea de rela]ii personale \n mediul construc]iilor [i \n cel investi]ional. misiunile de baz` [i suplimentare asumate.adoptarea unui brand specific care s` fie reconoscibil \n toate documentele emise de biroul respectiv (cel pu]in sigla biroului trebuie s` se reg`seasc` pe mape. . .Stabilirea unor rela]ii de parteneriat cu beneficiarii (clien]ii).Prospectarea permanent` a pie]ei de proiectare [i abordarea tuturor cererilor de ofert` de proiectare compatibile cu profilul biroului. agende. a ilustr`rilor de tem` [i a prezent`rilor de proiecte. tehnician proiectant sau operator PC. secretar`. c . la toate nivelele: patron-arhitect coordonator al biroului. Pentru aceasta se va forma o echip` sub directa conducere a arhitectului-coordonator. dar cu precizarea clar` [i respectarea. calendare. Acestea din urm` putând s` greveze bugetul de timp mai mult decât activit`]ile care ]in strict de conceperea [i elaborarea propriu-zis` a proiectelor. pe baza unor contracte de proiectare atent formulate.seriozitatea manifestat` \n rela]iile cu beneficiarii (clien]ii) [i colaboratorii externi.calitatea proiectelor elaborate. cartu[ul de identificare al plan[elor. preferabil \ntr-un mod tacit [i colegial a ierarhiilor.OAR interior Tipar Policromie.modul de execitare a dreptului de semnatur` pentru arhitec]ii angaja]i (de regul` ar trebui ca arhitectul-asociat unic sau arhitec]ii asocia]i ai biroului de 131 . eventual publicitate \n buletine (cataloage) informative pentru construc]ii [i/sau \n pres`. .vizibilitatea activit`]ii de proiectare. GHID DE PROIECTARE un bun manager pentru a putea men]ine \n condi]ii de rentabilitate activitatea biroului respectiv. d .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 131 O. catalog (pliant) cu proiectele reprezentative.Stabilirea condi]iilor contractuale de angajare a personalului conform legisla]iei \n vigoare. dup` caz. plicuri.2.4. dar [i din domenii complementare. foile de prezentare ale proiectului. b . arhitect stagiar. dosare. foi cu antet. [tampila de firm`. arhitect proiectant. simpozioane etc.Constituirea unui spirit de echip` \n cadru biroului de arhitectur` prin instituirea unor reguli de organizare intern` elastice. pentru participarea la concursurile de arhitectur`. e .). pentru elaborarea ofertelor.).modele de contract din partea I [i pct. pentru asigurarea comenzilor de proiectare necesare unui ritm constant de activitate [i prefigurarea acesteia cel pu]in pentru un viitor imediat. site pe internet. c`r]i de vizit` etc. arhitect angajat cu responsabilit`]i \n coordonarea [i elaboratorarea documenta]iilor. \n ceea ce prive[te obiectul contractului. etichete. Pentru organizarea [i conducerea biroului de arhitectur` arhitectulcoordonator (care de fapt este patronul acestuia sau patronii \n cazul arhitec]ilor asocia]i) trebuie s` aib` constant câteva preocup`ri principale dup` cum urmeaz`: a .R.Formarea unei imagini pozitive a biroului de arhitectur` prin: . tariful de proiectare [i clauzele juridice (vezi Capitolul 4 . 1. cu men]iuni speciale privind: .A. preocupându-se simultan atât de aspectele tehnico-profesionale cât [i de cele de gestiune [i administra]ie curent`. participarea [i implicarea \n activit`]i [i evenimente din domeniul profesional (expozi]ii. competen]elor [i atribu]iilor.

\n cazul contract`rii de lucr`ri de proiectare de mare anvergur` aceasta poate fi [i o cerin]` a beneficiarului pentru atribuirea proiectului.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 132 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT arhitectur` s`-[i exercite dreptul de semnatur` pentru toate proiectele elaborate. \n special \n ceea ce prive[te calitatea [i asumarea responsabilit`]ii pentru lucr`rile executate [i respectarea termenelor de elaborare stabilite de c`tre [eful de proiect. . \n concordan]` cu contracul \ncheiat cu beneficiarul.Stabilirea [i urm`rirea graficului de derulare a contractelor de proiectare la nivelul \ntregului birou de proiectare [i asigurarea pred`rii la termen a documenta]iilor [i a \ndeplinirii tuturor clauzelor asumate.Stabilirea [i urm`rirea de c`tre [eful (responsabilul) de proiect sau \n cazul unui birou mic sau foarte mic de c`tre titularul acestuia a graficului de elaborare a fiec`rui proiect \n parte (pe faze [i p`r]i de proiect. arhitec]ii angaja]i având din acest punct de vedere calitatea de coautori sau colaboratori. . furnizori de materiale etc) [i cu autorit`]ile abilitate \n avizarea [i aprobarea documenta]iilor pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de constuc]ii sau dup` caz pentru avizarea [i aprobarea documenta]iilor de urbanism. . constructori. l .Reprezentarea corespunzatoare a biroului de arhitectur` \n rela]iile cu ter]ii (subproiectan]i. con]inutulcadru al proiectelor (\n toate fazele de elaborare).drepturile de autor.\n cazul birourilor de arhitectur` care abordeaz` \n calitate de proiectant general lucr`ri de complexitate [i volum mare sau foarte mare este recomandabil ca echipa intern` de proiectare s` fie completat` cel pu]in cu un consilier extern pe probleme de structur`.atestarea ISO. care s` asigure consultan]` de specialitare mai ales \n fazele incipiente ale elabor`rii proiectului de arhitectur`. \ndeplinit` de un arhitect cu mai mult` experien]` din cadrul biroului (altul decât verificatorul tehnic de proiecte atestat) sau/[i de arhitectul-coordonator al acestuia. a documenta]iilor elaborate [i a coresponden]ei curente.Instituirea sistemului de eviden]` a contractelor.verificare tehnic` intern` a fiec`rui proiect elaborat.Coordonarea [i elaborarea de proiecte \n calitatea de [ef de proiect. 4.condi]iile de activitate [i competen]ele pentru arhitec]ii stagiari. f . i . j . urm`rirea de [antier. . h . inclusiv coordonarea subproiectan]ilor sau a colaboratorilor externi). 6 [i Anexele 01 . atât \n ceea ce prive[te calitatea proiectelor cât [i modul de respectare a condi]iilor de colaborare. asumându-[i calitatea [i responsabilitatea de [ef de proiect). care revin de drept biroului de arhitectur`.OAR interior Tipar Policromie.Stabilirea de rela]ii clar reglementate cu colaboratorii externi (subproiectan]ii).Instituirea unui sistem de calitate a proiectelor elaborate care implic` printre altele: . modul de contractare a proiectelor (vezi Capitolul 4 din partea I [i Capitolele 2. 132 . 3. k .\ntocmirea unui manual intern de calitate (cerin]a minim` impus` de ISC \n vederea sus]inerii modului de realizare a calit`]ii proiectelor pentru categoriile normale [i reduse de importan]` ale construc]iilor). g . . cadrul legal. \n manualul de calitate trebuie s` se precizeze modul de asigurare prin proiect a calit`]ii construc]iilor.10 din partea a II-a a prezentei lucr`ri).

normative. este cel privind dotarea [i echiparea necesar` desf`[ur`rii unei activit`]i profesionale performante. arhiv` [i pentru depozitarea materialelor (eventual dulapuri \n zona de lucru).Asigurarea unei biblioteci de specialitate cu publica]ii (c`r]i. o . cu conectare \n re]ea). conectare la re]eaua internet.spa]ii anex` (grup sanitar. eventual ploter (pentru editarea volumelor mari de documenta]ii avându-se \n vedere apelarea la centre specializate). acte legislative.|ncheierea asigur`rii profesionale la nivelul biroului de arhitectur` sau pentru fiecare proiect \n parte (vezi [i pct.3. GHID DE PROIECTARE m . c .spa]iu pentru realizarea machetelor.amenajarea [i mobilarea unui sediu. copiator A3. consumabile. reviste) din domeniul arhitecturii [i construc]iilor. colaboratorii externi [i subproiectan]ii.se efectueaz` cu contabilul biroului sau numai de c`tre titularul acestuia \n cazul birourilor cu un volum foarte mic de activitate.10.spa]iu de contact (cu masa de consiliu la care s` se desf`[oare atât [edin]ele de coordonare intern`. albume. cataloage de materiale [i completarea la zi a informa]iei din domeniul profesional [i cel legislativ (prin internet. 1. eventual oficiu care s` includ` [i un mic loc de luat masa [i/sau de fumat). dot`ri curente sau excep]ionale.Asigurarea eviden]ei financiar-c contabile (prin angajarea unui contabil. n . .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 133 O. abonamente la publica]ii de specialitate.1. care apoi s` fie continuat pe parcursul dezvolt`rii activit`]ii. cât [i \ntâlnirile cu beneficiarii).Dotarea biroului de arhitectur` Un aspect foarte important.echipamente de comunicare [i informare: telefon/fax.A.2 . participarea la activit`]i profesionale etc).spa]ii pentru biblioteca de specialitate. din p`cate abordat superficial de multe birouri de arhitectur` mai ales la \nceputul activit`]ii. p . care poate include [i zona pentru conducerea biroului [i secretariatul. obliga]ii financiare c`tre stat etc.Organizarea bazei de date a biroului de arhitectur` [i a arhivei de proiecte (pe suport hârtie sau/[i electronic). inclusiv achizi]ionarea licen]elor pentru programele de operare.00 . b . care este o condi]ie obligatorie pentru desf`[urarea unei activit`]i licite. . .zona (zonele) de lucru propriu-zis` (dimensionat` la cca 6. Pentru aceasta \nc` de la \nfiin]area biroului de arhitectur` trebuie f`cut un efort investi]ional.5). 133 . \ntre]ineri curente.00 mp/persoan`). de regul` colaborator extern) [i verificarea periodic` a cheltuielilor (cu for]a de munc` \ncadrat` \n birou. pentru urm`toarele: a .echipamente de calcul (un calculator pentru un post de lucru.imprimant` A4/A3. care cuprinde de regul`: . atunci când acestea nu sunt comandate la ter]i.echipamente pentru multiplicarea curent` . q .5.R.OAR interior Tipar Policromie. d . cele cu colaboratorii externi.) raportate la volumul \ncas`rilor efective [i la cele prezumate .Dotarea [i echiparea biroului de arhitectur`. . chirii.

|n acest sens este de respins practica. intâlnit` \n special \n cazurile micilor birouri individuale de arhitectur`. cu excluderea interferen]elor).OAR interior Tipar Policromie. care determin` amploarea [i modul concret de organizare [i dotare ale biroului de arhitectur`. de a confunda spa]iile de lucru ale biroului cu spa]iile de locuit ale arhitectului. amenajarea [i dotarea biroului de arhitectur` au o pondere important` \n realizarea unui nivel corespunz`tor de calitate a actului de proiectare. f`r` excep]ie dotarea biroului fiind o ac]iune realizat` \n etape. Gruparea [i rela]ionarea diferitelor zone ale biroului de arhitectur` este \n general condi]ionat` de conformarea concret` a spa]iului existent [i de fondurile avute la dispozi]ie. contribuind la asigurarea reprezentativit`]ii [i credibilit`]ii \ntregii activit`]i.asigurarea materialelor de birotic`. rezultând a[a zisele birouri de "buc`t`rie sau debara" (cu excep]ia cazurilor când spa]iile biroului de arhitectur` [i cele de locuit se pot delimita net. \n func]ie de volumul [i specficul lucr`rilor de proiectare abordate. consumabile [i materiale de cur`]enie. Trebuie s` se con[tientizeze c` \n activitatea unui birou de arhitectur` pe lâng` talent [i capacitate creativ` trebuie s` se dovedeasc` [i aptitudini manageriale [i pe de alt` parte trebuie s` se investeasc` financiar \nc` de la \nceput.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 134 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT e . Considera]iile prezentate mai sus trebuiesc aplicate nuan]at. 134 . Este de eviden]iat c` organizarea. care depinde de volumul [i profitabilitatea lucr`rilor de proiectare.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 135 Capitolul 2 PROIECTUL .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 136 .OAR interior Tipar Policromie.

\n forma cea mai explicit` [i mai complet`. corelate [i interpretate \n conformitate cu exigen]ele profesionale.1. Proiectul cuprinde. Din necunoa[terea sau ne\n]elegerea importan]ei [i utilit`]ii proiectului complex. ASIGURAREA PRIN PROIECT A CALIT~}II CONSTRUC}IILOR Având \n vedere caracterul dual al unei construc]ii. expuse \n piese desenate (plan[e de ansamblu [i de detaliu) [i \n piese scrise (memorii tehnice. IMPORTAN}A PROIECTULUI Proiectul trebuie s` \nsumeze. caiete de sarcini. Oricât este de mic` sau de mare. [i anume: a . cu \nc`lcarea prevederilor legale care stabilesc c` proiectul pentru autoriza]ia de construire este numai un extras din proiectul tehnic necesar pentru executarea propriu-zis` a lucr`rilor de construire. coordonat` de c`tre un arhitect cu drept de semn`tur` \n calitate de [ef de proiect. liste cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale. imagina]ia. de la nivel de proiect. concep]ia de ansamblu [i de detaliu pentru autorizarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii avute \n vedere de c`tre beneficiar.2. preg`tirea profesional` [i 137 . toate solu]iile arhitecturale. de \mpletirea a dou` aspecte esen]iale care se intercondi]ioneaz`. cât [i plasticoarhitectural. oricât de important` sau de pu]in important`. care r`spund la toate solicit`rile func]ionale. GHID DE PROIECTARE 2. a c`ror calitate este determinat` de talentul. de instala]ii [i de dotare pentru noua construc]ie. Este un fapt care nu mai trebuie demonstrat c` execu]ia unei construc]ii f`r` o concep]ie coerent` exprimat` printr-un proiect complex (care respect` toate fazele de elaborare pentru toate specialit`]ile implicate \n realizarea acesteia) conduce la rezultate nedorite atât din punct de vedere tehnico-func]ional. de amenajare [i de echipare solicitate de c`tre beneficiar prin tema de proiectare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 137 O.OAR interior Tipar Policromie. cu eforturi financiare suplimentare care pot s` dep`[easc` cu mult costurile unui proiect complet elaborat de la \nceput. unii beneficiari dar [i unii arhitec]i se rezum` la un minim reprezentat de comandarea. Elaborarea proiectului este rezultatul colabor`rii unei echipe formate din arhitec]i [i ingineri cu preg`tire universitar` corespunz`toare fiec`rui domeniu \n parte. impunându-se remedierea sau modificarea unor lucr`ri abia executate. 2. estetice [i compozi]ionale [i cele inginere[ti privind rezolvarea volumetric-arhitectural` [i tehnic` a noii construc]ii.R. o construc]ie este supus` acelora[i solicit`ri la care trebuie s` r`spund` corespunz`tor cerin]elor de calitate impuse prin normativele tehnice [i legisla]ia \n vigoare. tehnicostructurale.). \ntr-o manier` unitar`. de obiect utilitar cu valen]e estetice.conceptele de arhitectur`. urbanistice [i legislative \n vigoare la momentul proiect`rii. respectiv \ntocmirea numai a documenta]iilor necesare ob]inerii avizelor [i a autoriza]iei de construire. calitatea plastico-arhitectural` [i tehnico-func]ional` a acesteia este asigurat`. specifica]ii tehnice etc.A.

stabilirea modului de rezolvare a defectelor ap`rute \n execu]ie.1. dup` \nsu[irea acestora de c`tre verificatori de proiecte atesta]i. [i dac` sunt solicitate. . .precizarea prin proiect a categoriei de importan]` a construc]iei.participarea la \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei [i la recep]ia lucr`rilor executate (la care arhitectul-[ef de proiect va prezenta referatul privind conformitatea lucr`rilor executate \n raport cu prevederile din proiect [i autoriza]ia de construire).Cerin]ele de calitate . precum [i a documenta]iilor privind postutilizarea.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 138 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT experien]a arhitectului [i \n egal` m`sur` ale colaboratorilor s`i ingineri. greu cuantificabil`. Din punct de vedere legal proiectan]ii sunt responsabili pentru solu]iile prev`zute \n proiecte timp de 10 ani de la elaborarea lor pentru p`r]ile de arhitectur` [i instala]ii [i pe toat` durata de existen]` a construc]iei pentru partea de structur`.prezentarea proiectelor elaborate \n fa]a verificatorilor de proiecte atesta]i.stabilirea. prin proiect. Responsabilitatea proiectan]ilor este apreciat` \n limitele legisla]iei [i a normativelor tehnice \n vigoare la data proiect`rii [i realiz`rii construc]iei. a fazelor de execu]ie determinante corespunz`tor cerin]elor de calitate [i participarea pe [antier la verific`rile legate de acestea. 2.2. stabili]i de c`tre beneficiar. .privind respectarea reglement`rilor tehnice referitoare la concep]ia general` a structurii de rezisten]` pentru construc]ii [i instala]iile aferente.elaborarea caietelor de sarcini.asigurarea prin proiectele [i detaliile de execu]ie a nivelului tehnic corespunz`tor cerin]elor de calitate. a instruc]iunilor tehnice privind execu]ia lucr`rilor.privind calitatea produselor pentru construc]ii) se stabilesc cerin]ele de calitate (exigen]ele esen]iale de performan]`) la care \n mod obligatoriu o construc]ie trebuie s` r`spund` pe toat` durata sa de existen]` [i anume: 2. .cerin]ele de calitate impuse prin legisla]ia \n vigoare \n momentul realiz`rii construc]iei [i la care trebuie s` se alinieze solu]iile propuse. Legea 10/1995 privind calitatea \n construc]ii impune proiectan]ilor urm`toarele obliga]ii principale: . . b .1. . |ndeplinirea celui de-al doilea aspect depinde de cunoa[terea [i respectarea legisla]iei [i normativelor tehnice din domeniul proiect`rii [i execut`rii construc]iilor. care face obiectul evalu`rilor de ordin teoretic. din vina proiectantului. exploatarea. 138 . \n sensul asigur`rii satisfacerii cerin]elor utilizatorilor pe \ntreaga durata de serviciu \n condi]ii de exploatare normal`.2. a proiectelor de urm`rire a comport`rii \n timp a acestora.OAR interior Tipar Policromie.\n vederea asigur`rii unui nivel de calitate corespunz`toare prin Legea 10/1995 (\n concordan]` cu Directiva Consiliului CE 89/106 . . Primul aspect are o component` pronun]at subiectiv`. \ntre]inerea [i repara]iile construc]iilor. rezultate din reglement`rile tehnice [i clauzele contractuale.Cerin]a de calitate "A" .REZISTEN}~ {I STABILITATE . precum [i urm`rirea aplic`rii pe [antier a solu]iilor adoptate.1 .

. 2.evitarea pierderilor de vie]i omene[ti [i de bunuri materiale. Cerin]a de calitate "B" . telecomunica]ii.Cerin]a de calitate "B" . MLPAT 77/N/1996. tuneluri.construc]ii rutiere.construc]ii civile.2. .OAR interior Tipar Policromie.limitarea izbucnirii [i propag`rii focului [i a fumului \n interiorul cl`dirii.prin care se are \n vedere respectarea m`surilor prev`zute \n legisla]ia [i normativele de specialitate prin care o construc]ie s` nu constituie o amenin]are pentru igiena [i s`n`tatea ocupan]ilor.B4 . . lemn.A2 .. op`rire \n timpul efectu`rii unor activit`]i normale sau a unor lucr`ri de \ntre]inere sau cur`]enie. piste de avia]ie.construc]ii rutiere. energetice. c`dere.SIGURAN}A |N EXPLOATARE .protec]ia echipelor de interven]ie.B7 .construc]ii edilitare [i de gospod`rie comunal`. \n cadrul acestei cerin]e se includ [i m`surile arhitecturale destinate facilit`rii activit`]ii persoanelor cu handicap.privind respectarea legisla]iei [i a reglement`rilor tehnice specifice potrivit c`rora construc]iile trebuiesc proiectate.4. . tuneluri. drumuri.SECURITATEA LA INCENDIU .A. PROTEC}IA {I REFACEREA MEDIULUI . ardere.privind respectarea reglement`rilor tehnice referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire.2. industriale. este defalcat` pe subcerin]e corespunz`toare tipurilor de construc]ii sau structuri de rezisten]` [i anume: .structuri din beton. beton armat.construc]ii [i amenaj`ri hidrotehnice. zidarie. 2. .construc]ii c`i ferate. . agrozootehnice.IGIENA. realizate [i exploatate astfel ca \n caz de incendiu s` se asigure: .construc]ii c`i ferate. drumuri.1. starea de s`n`tate [i riscul de incendiu. a vecin`t`]ilor [i a mediului prin: 139 . . .Af .B2 .construc]ii de porturi [i platforme maritime. piste de avia]ie. MLPAT 77/N/1996.2.1.A4 . S~N~TATEA OAMENILOR.B9 . este defalcat` pe subcerin]e corespunz`toare tipurilor de construc]ii [i anume: .A9 . miniere.construc]ii de porturi [i platforme maritime.3.B1 .construc]ii pentru \mbun`t`]iri funciare. . .A1 . poduri.A7 .R.terenul de fundare a construc]iilor. punere accidental` sub tensiune.A6 .stabilitatea elementelor portante ale cl`dirilor pe o perioad` de timp determinat`. conform Ord. . precum [i limitarea extinderii incendiului la cl`dirile \nvecinate. . .B5 . .construc]ii pentru \mbun`t`]iri funciare.Cerin]a de calitate "D" .B3 . precum [i posibilit`]ile de evacuare \n condi]ii de siguran]`. .1. . . lemn.Cerin]a de calitate "C" .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 139 O.protec]ia ocupan]ilor cl`dirii ]inând seama de vârsta.A5 . 2. .structuri metalice. conform Ord. poduri.2. .construc]ii [i amenaj`ri hidrotehnice. GHID DE PROIECTARE Cerin]a de calitate "A".

.implicarea func]ional` \n domeniul socio-economic. constructorului [i altor persoane fizice sau juridice pentru \ndeplinirea cerin]elor de calitate a[a cum sunt stabilite prin lege. .umbrirea excesiv` a construc]iilor \nvecinate. a fumului sau a de[eurilor solide sau lichide.2.conformarea construc]iei \n ansamblu.prezenta umidit`]ii \n elementele de construc]ii.gradul de risc sub aspectul siguran]ei [i al s`n`t`]ii. 2. HIDROFUG~ {I ECONOMIA DE ENERGIE se refer` la adoptarea tuturor m`surilor din normativele tehnice \n vigoare privind: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 140 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT . 2.degajarea de gaze toxice.implicarea vital` \n societate [i \n natur` .2. \n mediul construit [i \n natur`. . . ventilare/climatizare. modul de utilizare etc.PROTEC}IA |MPOTRIVA ZGOMOTULUI se refer` la adoptarea tuturor m`surilor privind limitarea efectelor propag`rii zgomotului provenit din exteriorul sau din interiorul construc]iei.PROTEC}IA TERMIC~. 140 .neasigurarea unei \nsoriri corecte a spa]iilor interioare destinate activit`]ilor umane.poluarea sau contaminarea atmosferei. apreciate numai sub anumite aspecte specializate (de exemplu privind protec]ia antiseismic`) [i se stabilesc pe baza unor criterii specifice prev`zute \n normativele tehnice.2. .agresarea mediului \nconjur`tor natural sau construit existent.emisia de radia]ii periculoase.eliminarea/limitarea pericolului de infiltra]ii de ap` din sol sau din precipita]ii.OAR interior Tipar Policromie. proiectantului. 2.Cerin]a de calitate "F" .defec]iuni \n evacuarea apelor uzate. reducerea necesarului de energie pentru \nc`lzire/frig. . CLASA DE IMPORTAN}~ se refer` la \ntreaga construc]ie sau la p`r]i ale acesteia. . . .Categoriile [i clasele de importan]` ale construc]iilor au ca scop stabilirea nivelurilor de calitate pe care trebuie s` le asigure acestea [i pentru definirea [i delimitarea obliga]iilor care revin beneficiarului. CATEGORIILE DE IMPORTAN}~ PENTRU CONSTRUC}II se stabilesc conform HGR 766/1997 ]inând seama de: . a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv \n caz de incendiu).2. producerea de ap` cald` \n condi]ii de control a temperaturii [i umidit`]ii la nivelul impus de confortul utilizatorilor. .5.Cerin]a de calitate "E" .1. . precum [i al fiec`rui element ce separ` spa]ii cu temperaturi diferite \n sensul asigur`rii protec]iei termice.1.6. apei sau a solului. Clasele de importan]` se coreleaz` cu categoriile de importan]` de c`tre proiectant. CATEGORIA DE IMPORTAN}~ face o referire global` asupra construc]iei. . la construc]iile noi sau de c`tre expertul tehnic atestat la construc]iile existente. destina]ia. sub toate aspectele acesteia.

R. 2. . . 2. GHID DE PROIECTARE . muzee.2.caracteristici proprii . .2.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 141 O. porturi [i aeroporturi de interes na]ional. grajduri.halele [i atelierele pentru activit`]i me[te[ug`re[ti care genereaz` vibra]ii.A. construc]ii cu valoare de patrimoniu na]ional sau care ad`postesc astfel de valori (monumente de arhitectur`.2.cl`dirile pentru comer] [i alimenta]ie public` cu o suprafa]` de pân` la 200 mp [i deschideri de pân` la 6 m. inclusiv anexele gospod`re[ti ale acestora.sediile administrative din mediul rural (prim`rii.complexitatea [i considerentele economice.include construc]iile de importan]` deosebit`. barajele \nalte sau amplasate pe terenuri dificile. elaborat de INCERC. bibliotecile.2. [osele.include construc]iile de importan]` excep]ional`. buc`t`rii de var`.2.CATEGORIA "C" DE IMPORTAN}~ . construc]ii social-culturale cu mari aglomer`ri de oameni.CATEGORIA "B" DE IMPORTAN}~ . oficiile po[tale [i altele asemenea). .include construc]iile de importan]` redus` având func]iuni cu grad de risc sc`zut. pct. construc]iile curente pentru activit`]i comerciale. .1.6 \n categoria de importan]` redus` se includ urm`toarele: .dependin]ele [i anexele gospod`re[ti .garaje. cu func]iuni obi[nuite la care neasigurarea nivelurilor de calitate nu implic` riscuri majore pentru societate [i mediul natural. cu func]iuni la care neasigurarea nivelurilor de calitate ar implica riscuri majore pentru societate [i mediul natural pe zone limitate cum ar fi: construc]iile din industria chimic`.3. |n aceast` categorie se includ construc]iile de locuit cu mai mult de dou` niveluri. 2.dispensarele comunale f`r` sta]ionar. cu zone intens populate \n aval. la care neasigurarea nivelurilor de calitate afecteaz` un num`r redus de oameni. . .include construc]iile de importan]` normal`. birouri sau pentru produc]ie. Conform Legii 50/1991 republicata. . Anexa 2. 2. situri istorice. muzee de importan]` local`. construc]iile social-culturale [i administrative care nu intr` la categoriile A [i B. poduri. arhive [i biblioteci de importan]` na]ional`).2.CATEGORIA "D" DE IMPORTAN}~ .OAR interior Tipar Policromie. Metodologia de stabilire a categoriei de importan]` a constructiilor este prevazut` \n "REGULAMENTUL PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTAN}~ A CONSTRUC}IILOR" . cum ar fi monumentele de arhitectur` propuse a fi \nscrise \n patrimoniul cultural mondial. sta]ii de radio [i televiziune. c`i ferate. cu o suprafa]` de pân` la 200 mp [i deschideri de pân` la 6 m.2. cu func]iuni la care neasigurarea nivelurilor de calitate ar implica riscuri majore pentru societate [i mediul natural pe zone foarte extinse cum ar fi: reactoarele nucleare. posturi de poli]ie.cl`dirile de locuit S+P+1E cu maximum 6 apartamente.4.cl`dirile pentru \nv`]`mânt cu cel mult patru unit`]i func]ionale. construc]ii administrative de importan]` na]ional`. cooperativele de credit rural. .2. cu valoare excep]ional` de patrimoniu.2.CATEGORIA "A" DE IMPORTAN}~ . baraje pentru acumul`ri mari de ap`. |n aceasta categorie se mai includ [i construc]iile cu caracter de unicat.edi]ia aprilie 1996. . 141 .

proiect pentru autoriza]ia de construire. .rezisten]` [i stabilitate" este obligatorie pentru toate construc]iile. Conform Legii 10/1995 neprecizarea \n proiect a categoriei de importan]` constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amendarea proiectantului. proiectantul putând indica alte cerin]e de calitate care trebuie verificate.verificarea la cerin]a "A .2. func]ie de complexitatea solu]iei adoptate. pentru cl`dirile de \nv`]`mânt.indiferent de categoria de importan]` a construc]iei este obligatorie verificarea pentru toate cerin]ele de calitate \n cazul proiectelor pentru locuin]ele cu peste S+P+1E. autoriza]ia de construire. cu excep]ia construc]iilor de importan]` redus` (locuin]e parter sau parter [i un etaj. la cererea beneficiarilor (investitori sau proprietari). amplasate \n mediul rural [i a construc]iilor provizorii) pentru care verificarea proiectului este op]ional`. cartea tehnic` [i documentele de asigurare. Aspectele tehnice supuse verific`rii tehnice. . Pentru fiecare construc]ie se stabile[te o singur` categorie de importan]` [i aceasta este \nscris` \n toate documentele privind construc]ia: proiectul tehnic. \n func]ie de categoria de importan]` a 142 . .condi]iile specifice de amplasament [i condi]iile de exploatare tehnologic`. turism sau care ad`postesc aglomer`ri de persoane [i pentru construc]iile industriale \n care se desf`[oar` procese tehnologice sau se depoziteaz` substan]e ce pot pune \n pericol siguran]a [i s`n`tatea oamenilor. Verificarea tehnic` a proiectelor se face de c`tre speciali[ti (arhitec]i [i ingineri) atesta]i \n condi]iile legii corespunz`tor cerin]elor de calitate.modul de respectare a reglement`rilor tehnice \n vigoare referitoare la cerin]a de calitate verificat`. Verificatorii de proiecte trebuie s` fie al]ii decât speciali[tii care au elaborat [i semnat proiectul. Proiectul va fi verificat tehnic pentru toate cerin]ele de calitate stabilite prin lege. 2. cu urm`toarele preciz`ri: . . Prin clauze contractuale beneficiarii pot solicita proiectantului prevederea \n proiect a unui nivel de calitate superior celui corespunz`tor categoriei sau clasei de importan]` stabilite prin metodologia legala. . Categoria de importan]` se stabile[te de c`tre proiectant.rezisten]` [i stabilitate". Proiectantul are obliga]ia de a preciza \n memoriul general sau \n memoriul tehnic de arhitectur` cerin]ele de calitate pentru care trebuie s` fie verificat tehnic proiectul.\n cazul locuin]elor S+P+1E este obligatorie numai verificarea la cerin]a "A . s`n`tate. diferen]iat \n func]ie de categoria de importan]` a construc]iei. Categoria [i clasa de importan]` stabilite pentru o construc]ie nu se vor modifica decât la schimbarea func]iunii sau \n condi]ii care impun aceasta.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 142 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT [uri [i altele asemenea. corespunz`tor cerin]ei pentru care este atestat verificatorul tehnic de proiecte sunt: . detalii de execu]ie [i dup` caz dispozi]ii de [antier. la fazele de proiect tehnic.construc]iile cu caracter provizoriu.3.OAR interior Tipar Policromie.Verificarea tehnic` a proiectelor este impus` prin Legea 10/1995 [i HGR 925/1995 [i urm`re[te ca elaborarea proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii s` corespund` prevederilor din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare privind realizarea cerin]elor de calitate.

instala]ii sanitare. 2. Verificarea tehnic` a proiectului este consemnat` intr-un referat tehnic de verificare [i este certificat` prin semnarea [i [tampilarea de c`tre verificatorul tehnic atestat a pieselor scrise (memoriile tehnice) [i a pieselor desenate din proiect.rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnic` a unor proiecte sau a execu]iei 143 . . alunec`ri de teren. dup` caz. corespunz`tor cerin]ei de calitate pentru care sunt atesta]i. IG . extindere. relevee. inunda]ii etc. cercet`ri.instala]ii gaze.IC) sau când sunt cerute pentru rezolvarea unor situa]ii care intervin la construc]iile existente [i anume: .2. principiile de compozi]ie [i estetice.Expertizarea tehnic` de calitate a proiectelor [i a construc]iilor. Proiectele pentru instala]iile aferente construc]iei.R. supraetajare sau alipirea la calcanul unei construc]ii existente).instala]ii termice. pentru a c`rei valoare estetic` este responsabil \n exclusivitate. IE . \n situa]iile impuse de o anumit` reglementare legal` sau de un organism cu atribu]ii de control \n domeniul calit`]ii construc]iilor (de regula Inspectia \n Constructii . \n vederea fundament`rii m`surilor de interven]ie necesare.OAR interior Tipar Policromie. a st`rii tehnice a construc]iei pentru evaluarea capacit`]ii ei de satisfacere a cerin]elor de calitate cerute prin lege (\n mod curent \n cazurile de reabilitare . experiment`ri sau \ncerc`ri. ac]iunilor umane sau activit`]ii tehnologice. analize [i evalu`ri necesare pentru cunoa[terea st`rii tehnice a unei construc]ii existente sau a modului \n care un proiect respect` cerin]ele de calitate prev`zute prin lege. . Aceast` activitate este efectuat` de c`tre exper]i tehnici atesta]i. \[i asum` responsabilitatea [i devin solidari cu proiectan]ii pentru corectitudinea tehnic` a solu]iilor prev`zute \n proiectul verificat.consolidare sau remodelare.partiurile [i solu]iile volumetrice stabilite de arhitect \n acord cu proiectantul structurii de rezisten]`. iar proiectan]ii au obliga]ia prezent`rii acestora \n fata verificatorilor tehnici stabili]i (agrea]i) de c`tre beneficiar. . . Verificatorii tehnici. |N CAZUL PROIECTULUI DE ARHITECTUR~ NU FAC OBIECTUL VERIFIC~RII TEHNICE: .instala]ii electrice. Onorariul cuvenit verificatorilor tehnici atesta]i nu este cuprins \n onorariul (tariful) de baz` pentru proiectare. func]ie de gradul lor de complexitate [i de importan]` vor fi verificate tehnic pentru acelea[i cerin]e de calitate corespunzator fiec`rui tip de instala]ie \n parte [i anume: IS . Prin aceast` prevedere se asigur` arhitectului deplina libertate \n conceperea plastico-arhitectural` a construc]iei. pe toata durata de existen]` a acesteia.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 143 O. \n orice stadiu. este o activitate complex` care cuprinde.). studii. conform Legii 10/1995 [i HGR 925/1995. IT . |n conformitate cu legisla]ia \n vigoare asigurarea verific`rii tehnice a proiectelor revine beneficiarului.\n vederea determin`rii.4.\n cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale (seisme. GHID DE PROIECTARE construc]iei.concep]ia de arhitectur`. inclusiv \n faza de postutilizare.A.

istoricul [i starea tehnic` a construc]iei. ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI Stabile[te tipul [i m`rimea investi]iei [i formuleaz` tema de proiectare. Expertul tehnic atestat. ca de altfel [i verificatorul tehnic de proiecte au obliga]ia deontologic` de a nu extrage [i transmite. solicit`rile [i op]iunile acestuia. Clarific`. Comand`.reglement`rile urbanistice cunoscute dintr-un certificat de urbanism preexistent sau care se ob]ine la aceast` faz` (eventual` elaborare a documenta]iei de ob]inere a CU). dac` este cazul. situa]ia dreptului de proprietate asupra terenului [i comand` documenta]ia cadastral`.[ef de proiect [i dup` caz cu al]i speciali[ti.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 144 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT unor lucr`ri de construc]ii. care vor fundamenta tehnico-economic decizia de interven]ie. \nsu[it` de c`tre beneficiar. cu condi]ion`rile tehnico-urbanistice generate de amplasament. completate [i definitivate. .OAR interior Tipar Policromie. pentru a fi folosite \n alte scopuri. Consiliaz` beneficiarul la alegerea terenului.prevederile din reglement`rile tehnice care au stat la baza realiz`rii construc]iei [i cele \n vigoare la data efectu`rii expertizei. .condi]iile de proiectare [i de realizare impuse de legisla]ia [i normativele tehnice în vigoare în domeniul construc]iilor [i în domeniile complementare.solu]iile [i m`surile de asigurare minim` a cerin]elor de calitate impuse conform legii. ridicarea topo [i studiul geotehnic.documentele cunoscute care au stat la baza realiz`rii construc]iei \n fazele de proiectare. Asigur` condi]iile pentru ob]inerea de date suplimentare privind amplasamentul (comand` ridicarea topo [i studiul geotehnic). . Expertul tehnic atestat. din punctul de vedere al respect`rii solu]iilor [i a m`surilor propuse. MISIUNILE ARHITECTULUI MISIUNI SUPLIMENTARE Completeaz` tema de proiectare cu urm`toarele: . elemente ale proiectului sau detalii de execu]ie verificate \n cadrul expertizei tehnice sau verificarii [i pe care proiectantul le consider` drept de autor. 2. . dup` caz. exprimând inten]iile investi]ionale. 144 . în numele beneficiarului. va preciza \ntr-un raport de expertiz` tehnic`: . . . execu]ie [i exploatare. prin colaborarea cu arhitectul . Comand` pe baz` de contract elaborarea proiectului. Proiectul elaborat pe baza raportului de expertiz` tehnic` trebuie \nsu[it de c`tre expertul tehnic atestat.CU.date privind particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale terenului. coroborate cu prevederile din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare. Ob[ine certificatul de urbanism .condi]iile de amplasament [i de exploatare ale construc]iei.3 TEMA DE PROIECTARE Tema de proiectare determin` concep]ia [i realizarea unei construc]ii [i este stabilit` de c`tre beneficiar.

1 [i problematica Planului urbanistic de detaliu PUD prezentata la Anexa 15) [i de studii de prefezabilitate. turism. 2. de dotare [i echipare tehnic`.necesit`]ile func]ionale (dup` caz pentru locuit sau pentru servicii. num`r de utilizatori etc).stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG.arhitect. |n practica curent` definitivarea temei de proiectare se suprapune de cele mai multe ori cu cea de elaborare a anteproiectului. eventual [i pentru selectarea proiectantului de arhitectur` sau/[i al celui general sau \n cazul organiz`rii unui concurs de arhitectur` pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` pentru viitoarea lucrare. . de regul` DEFINITIVAREA TEMEI DE PROIECTARE se face de c`tre arhitectul care a preluat proiectarea lucr`rii. care sunt cazurile frecvent \ntâlnite \n practica de proiectare din aceasta perioad`.1. GHID DE PROIECTARE Pentru investi]iile de mari dimensiuni [i cu func]iuni complexe. depozitare. . 145 . de decorare sau de amenajare etc. . .posibilit`]ile financiare.A.asigurarea unui anumit nivel de confort. |n faza definitiv`rii temei de proiectare este necesar` ob]inerea certificatului de urbanism. .3.nivelul cerin]elor privind spa]iile construite considerate ca necesare (suprafe]e. produc]ie.Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului . constituind o misiune suplimentar` a acestuia neinclus` \n onorariul de baz` [i care trebuie tarifat` separat. .Elementele de tem` ale beneficiarului sunt de natur` obiectiv`.3. 5.op]iunile estetice.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 145 O.eventuala de]inere a unui teren. Func]ie de caz. completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD) [i care se cunosc din certificatul de urbanism.1. .Condi]ion`rile urbanistice..2. eviden]iate de c`tre arhitect \n faza de definitivare a temei de proiectare a . realizarea de afaceri imobiliare etc). dac` acesta nu a fost solicitat la cump`rarea terenului. . Toate acestea intr` \ntr-o rela]ie complex` care \n final determin` solicit`rile func]ionale. birouri.nivelul de reprezentare social` dorit a fi reflectat prin noua construc]ie. fiind determinate de: . beneficiarul (investitorul) poate \ncredin]a elaborarea temei de proiectare unui birou de consultan]` specializat \n tipul dorit de investi]ie. dar [i subiectiv`. comer]. 2.R.3 [i 3.OAR interior Tipar Policromie. de dotare [i echipare cu instala]ii. tehnico-profesionale [i legislative. Pentru investi]iile mici [i medii realizate din fonduri private. Con]inutul reglement`rilor urbanistice [i ale certificatului de urbanism sunt prezentate \n Capitolul 3.4. subcapitolele 3. tema de proiectare poate fi fundamentat` de studii [i variante de amplasament (vezi pct. pe care beneficiarul le dore[te materializate \n noua construc]ie [i care sunt transmise arhitectului \n scris sau se cristalizeaz` treptat \n discu]iile beneficiar .

natura terenului de fundare (determinat` printr-un studiu geotehnic).4. gaze.1). vezi [i Capitolul 5.1.). . .1.4. . .care constituie \n ansamblul proiectului partea directoare. eventuale re]ele edilitare care traverseaz` terenul.orient`rile optime fata de punctele cardinale [i fata de punctele de interes (naturale sau construite).Proiectul este structurat pe proiecte de specialitate [i anume: . cât [i complet`rile de natur` profesional` aduse acesteia de c`tre arhitect trebuie s` fie definitivate \n totalitate cel mai târziu \n prima parte a elabor`rii anteproiectului [i sa fie consemnate \ntr-o form` scris` [i/sau desenat` certificat` de c`tre beneficiar (vezi continutul cadru propus la Anexa 01). . . 2. 146 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 146 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Existen]a certificatului de urbanism este obligatorie pentru elaborarea fazelor urm`toare de proiectare: anteproiect (studiu de fezabilitate). pantele caracteristice ale terenului.Cerin]ele (exigen]ele esen]iale de performan]`) impuse de legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor pentru asigurarea calit`]ii construc]iilor (vezi subcapitolul 2.2. Acestea trebuiesc corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii complementare care determin` anumite cerin]e specifice de natura func]ional`. tehnic` sau de dotare. pct. protec]ia mediului. c . . corespunz`tor particularit`]ilor func]ionale [i de amplasament ale construc]iei proiectate. supraetaj`ri.nivelul de echipare tehnico-edilitar` al zonei [i posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor (ap`-canal. extinderi sau la care urmeaz` s` se alipeasc` la calcan viitoarea construc]ie.condi]iile de micro-climat. proiect tehnic [i documenta]iile pentru ob]inerea autoriza]iei de construire.rela]iile cu zonele imediat \nvecinate [i posibilit`]ile de acces. Datele temei de proiectare care ]in de voin]a beneficiarului. cum ar fi cele privind protec]ia civil`. PROIECTELE DE SPECIALITATE {I FAZELE DE ELABORARE ALE PROIECTULUI 2. remodel`ri.OAR interior Tipar Policromie.2. 5. b . s`n`tatea popula]iei.stabilite pe baza analizei situa]iei existente (dup` caz cunoscute din eventualul studiu de amplasament premerg`tor \nceperii proiect`rii propriu-zise. telefoane etc. a monumentelor istorice [i altele.condi]ion`ri constructive determinate de starea tehnic` [i de sistemul constructiv al unei cl`diri existente la care se intervine pentru consolid`ri. direc]ia vânturilor dominante [i sursele de poluare. securitatea la incendiu.regimul de construire din zona amplasamentului.Particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale amplasamentului . 2.1 [i Anexa 15) [i anume: .starea tehnic` [i valoarea de monument istoric sau de arhitectur` a unor eventuale cl`diri existente pe teren sau \n zona imediat \nvecinat`. pct. .particularit`]ile de relief.ARHITECTURA . energie electric`.

. . DOT~RI P. parcaje. GHID DE PROIECTARE . platforme.DOT~RI {I INSTALA}II TEHNOLOGICE . . .dac` este cazul.). 147 .) .INSTALA}IILE GENERALE AFERENTE CONSTRUC}IEI (inclusiv cele pentru incint`.A.STRUCTURA DE REZISTEN}~.dac` este cazul.GAZE.ELECTRICE (pentru tensiuni normale de 220/380V [i pentru curen]i slabi: telefonie. cu precizarea c` arhitectul (de regula [eful de proiect) trebuie s` aib` drept de semn`tur`. canalizare).4.|NC~LZIRE CENTRAL~ (dup` caz [i de ventila]ie. De asemenea. conform prevederilor legisla]iei \n vigoare. [i pentru PROTEC}IA MUNCII . TV.DETALIILE DE EXECU}IE .AP sau STUDIUL DE FEZABILITATE . . 2. telefoane). \n care se includ instala]iile de: . semnalizare. \mprejmuiri. re]ea de calculatoare. inclusiv caietele de sarcini [i listele cu cantit`]ile de lucr`ri (antem`sur`torile). energie electric`. |n func]ie de m`rimea [i complexitatea construc]iei fazele de proiectare se defalc` pe subfaze intermediare (mai ales la anteproiect) sau se elaboreaz` pe p`r]i ale construc]iei sau obiecte de investi]ie (de regul` la faza proiectului tehnic. structura de rezisten]` [i instala]iile generale aferente construc]iei.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 147 O. IV . climatizare).PAC. dup` caz.dac` este cazul. cu diplom` universitar` recunoscut` de c`tre statul român. drumurile din incint`.BRAN{AMENTELE {I RACORDURILE LA RE}ELE EDILITARE (ap`-canal.MOBILIER. alarmare . sunt urm`toarele: I .LUCR~RI CONEXE CONSTRUC}IEI (amenaj`ri exterioare. .OAR interior Tipar Policromie.SF. .SANITARE (ap`.S.I.PT.PROIECTUL TEHNIC .DE. sistematizarea vertical` a terenului.URM~RIREA DE {ANTIER {I RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE (vezi Capitolul 4 privind activitatea arhitectului pe [antier). . pân` la c`minele de racord sau contoarele de bran[ament la re]elele publice de utilit`]i). .securitate etc. gaze.2. III . II . pentru arhitectur`. extrase din proiectul tehnic [i care constituie o subfaz` a acestuia (vezi Capitolul 3 privind autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii). .Fazele principale de elaborare ale proiectului. Fiecare parte de proiect va fi elaborat` numai de c`tre speciali[ti \n domeniu. o subfaz` a proiectului tehnic este cea a elabor`rii documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire. a[a cum au fost definite de Ordinul Arhitec]ilor din România. \n cazul unor volume construite de mari dimensiuni).ELABORAREA DOCUMENTA}IILOR {I PROIECTELOR PENTRU OB}INEREA AVIZELOR INCLUSE |N ACORDUL UNIC {I A AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE . . demolarea unor construc]ii existente pe amplasament etc.R.ORGANIZAREA DE {ANTIER.ANTEPROIECTUL .

constructiv` [i nivelul de echipare [i dotare pentru noua construc]ie. Coordonarea [i elaborarea celor patru faze principale ale proiectului. tehnologie. 2. Proiectantul general. drumuri. reprezentat de [eful de proiect.3. structura de rezisten]` [i instala]iile generale) trebuiesc contractate prin acela[i birou de proiectare care s` fie \n m`sur` s`-[i asume responsabilitatea de proiectant general. elaboreaz` [i coordoneaz` toate proiectele de specialitate.). Nu este recomandabil` practica unor beneficiari de a contracta separat proiectele de specialitate cu diferite birouri de proiectare.[ef de proiect. asumându-[i \ntreaga responsabilitate pentru solu]iile prev`zute \n proiect. la care se stabileste conformarea func]ional`. sarcina conceperii noii construc]ii. 5.OAR interior Tipar Policromie.SF) Anteproiectul constituie o etap` complex` de elaborare a proiectului.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 148 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Este necesar. ca r`spuns la toate problemele ridicate de tema de proiectare.4. \n limitele unui efort financiar care s` ]in` seama de posibilit`]ile beneficiarului. asigur` unitatea de concep]ie a noii construc]ii. 2. etc.1. \nc` de la alegerea terenului sau de la stabilirea temei de proiectare. 2. o dat` cu conturarea primelor inten]ii investi]ionale ale beneficiarului. .2. Cel pu]in proiectele de baza pentru o construc]ie (arhitectur`. 148 .1) [i de un STUDIU DE PREFEZABILITATE care stabile[te [i nivelul de rentabilitate al investi]iei.AP (STUDIUL DE FEZABILITATE . \n toate fazele de elaborare. realizându-le cu for]e proprii sau apelând pentru anumite p`r]i de proiect la birouri de proiectare specializate (dup` caz subproiectan]i de specialitate pentru structura de rezisten]` [i/sau instala]ii generale. pe care trebuie s` o ilustreze complet [i s` o \mbog`]easc` prin solu]iile adoptate.4. cu consecin]e negative privind coordonarea proiectului. exploatare [i de amortizare \n timp a construc]iei.5 ANTEPROIECTUL .PROIECTANTUL GENERAL. determinat de parametrii acesteia [i de posibilit`]ile de realizare. (exclusiv studiile de amplasament) [i atribu]iile de [ef de proiect sunt misiuni de baz` ale profesiei de arhitect [i sunt incluse \n onorariul (tariful) de baz` stabilit prin "Onorariile de referin]`" aprobate de OAR. arhitectural-volumetric`. substituindu-se practic proiectantului general. prin arhitectul cu drept de semn`tur` . acesta s` se adreseze unui birou de arhitectur` care s` preia. precizate la pct. Pentru investi]iile de mai mare amploare [i obligatoriu \n cazul investi]iilor din fonduri publice anteproiectul este fundamentat de STUDII DE AMPLASAMENT (vezi pct. este biroul de proiectare (preferabil cel de arhitectur`) care contracteaz`.

care apoi va fi transpus` \n proiectul pentru lucrarea respectiv`. Comand` eventualele studii suplimentare impuse prin CU (expertiz` tehnic`. circula]ie etc. |n cazul investi]iilor publice anteproiectul (studiul de fezabilitate) este \ncredin]at unui proiectant stabilit \n conformitate cu legisla]ia privind achizi]iile publice. impact de mediu.cadru pentru elaborarea unui anteproiect.exigen]ele beneficiarului [i arhitectului privind studierea [i aprofundarea solu]iilor propuse ca r`spuns la tema de proiectare. . studii de inser]ie în sit. beneficiarul este liber s` \ncredin]eze tema de proiectare direct unui singur arhitect agreat sau s` organizeze o selec]ie pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` [i desemnarea arhitectului proiectant. impact de mediu. Elaborarea de materiale pentru promovarea investi]iei (perspective. machete). . Întocme[te estimarea valorii de investi]ie. realizate din fonduri private.concep]ia volumetric-arhitectural` [i func]ional` a noii construc]ii. Amploarea acestei faze depinde de: . dup` caz. dotare [i amenajare.solu]iile de principiu privind structura de rezisten]`. circula]ie. . Alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 149 O.amplasarea construc]iei pe parcel` [i încadrarea acesteia în sit. Este de remarcat c` anteproiectul este poate principala faz` de elaborare a proiectului la care arhitectul d` adev`rata m`sur` a capacit`]ii sale de crea]ie. La investi]iile mari sau/[i cu impact urban important faza anteproiectului poate fi precedat` de cea a unui concurs de arhitectur` cu caracter \nchis (la care sunt invita]i un num`r de arhitec]i agrea]i) sau de un concurs public prin care s` se stabileasc` solu]ia de arhitectur`.m`rimea [i complexitatea arhitectural-func]ional` [i constructiv` a noii construc]ii.A. Pentru investi]iile mici [i medii.). complet`ri ale temei de proiectare [i variante de solu]ii corespunz`tor condi]iilor concrete de amplasare [i realizare. GHID DE PROIECTARE ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI Analizeaz` solu]iile propuse. nivelul de echipare. etc. studii de inser]ie în sit. |n situa]ia investi]iilor private. interpretate conform concep]iilor sale profesionale.). MISIUNILE ARHITECTULUI MISIUNI DE BAZ~ Propune. Ilustreaz` tema de proiectare stabilind: .R.OAR interior Tipar Policromie. Avizeaz` anteproiectului ca tem` pentru fazele urm`toare de proiectare sau dup` caz notific` oprirea proiect`rii [i achit` lucr`rile elaborate pân` atunci. simul`ri video. nu poate fi impus un con]inut . 149 . MISIUNI SUPLIMENTARE Asigur` în calitate de [ef de proiect elaborarea studiilor suplimentare impuse prin CU (expertiza tehnic`. Completeaz` [i definitiveaz` datele de tem`.

Anteproiectul elaborat la nivel de studiu de fezabilitate. CUT. [i anume: ..OAR interior Tipar Policromie. detaliate dup` caz.fa]adele caracteristice..planul de situa]ie. direct pe plan[e sau \ntr-un memoriu de prezentare. modalit`]ile de rezolvare ale instala]iilor de \nc`lzire (climatizare).eventual perspectiva.SF cuprinde [i estimarea valorii de investi]ie sub forma de deviz general. \ntocmit pe baz` de indici de cost. mobilarea. POT. \ntocmite la o scar` convenabil` (1:100 sau 1:200). De regul` anteproiectul cuprinde urm`toarele piesele desenate. structur` [i dup` caz instala]ii. tehnologice etc. Pentru o prim` estimare a valorii de investitie se pot folosi indicii de cost precizati \n Tabelul 1-2 din Partea I-a. dotarea cu instalatii etc. . |n cazul lucr`rilor mici [i medii anteproiectul este redactat sub forma unui volum unic. suprafe]ele interioare. eviden]ierea rela]iilor cu vecin`t`]ile construite sau naturale (modul de \ncadrare \n sit). intr-o grafic` cât mai conving`toare care sa exprime solu]iile propuse. desf`[urate [i utile.una. Anexa 1 .. dup` caz adaptarea la teren. Capitolul 3 "Costurile pentru proiectare". Acesta este obligatoriu \n cazul investi]ilor din fonduri publice [i op]ional \n cazul investi]ilor din fonduri particulare. La faza de studiu de fezabilitate trebuie s` existe certificatul de urbanism [i se ob]in avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i pentru asigurarea utilit`]ilor. cu indica]ii privind sistemul constructiv.Sec]iunea III .planurile tuturor nivelurilor. sanitare. suprafe]ele construite la teren. Con]inutul-cadru al studiului de fezabilitate este stabilit prin Ordinul comun MFP 1013/2001 [i MLPAT 874/2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 150 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT De la caz la caz arhitectul stabile[te con]inutul [i modul de prezentare a anteproiectului. simularea video sau macheta viitoarei lucr`rii. alte dot`ri cerute prin tema de proiectare. prin care s` se ilustreze solu]ia plastico-arhitectural` [i volumetric` propus` pentru noua construc]ie. 150 . Se mai fac referiri. \n func]ie de m`rimea [i complexitatea construc]iei sau a unor solu]ii de specialitate deosebite anteproiectul poate s` fie defalcat pe volume sau capitole specializate pentru arhitectur`. privind structura de rezisten]`. . electrice. Pe baza \nsu[irii (aviz`rii) de c`tre beneficiar a anteproiectului se poate trece la elaborarea celorlalte faze ale proiectului. tehnologie etc.con]inutul cadru al proiectelor (pe faze de proiectare). din care s` reias` clar rezolvarea func]ionala [i conformarea planimetric` a construc]iei. . orientarea fa]` de punctele cardinale etc. cuprinse \n planurile de arhitectur`. amenajarea. . dou` sec]iuni caracteristice. care prezint` propunerile de solu]ii pentru toate specialit`]ile. cu precizarea solu]iei de amplasare a construc]iei [i de amenajare a incintei. Se precizeaz`.

\nsu[it (avizat) de c`tre beneficiar.PT (con]inutul-cadru al proiectelor de specialitate) Proiectul tehnic este alc`tuit din totalitatea documenta]iilor care cuprind solu]iile de realizare a unui obiectiv de investi]ii.PAC. exprimat de devizul general [i de devizele pe diverse stadii de execu]ie.OAR interior Tipar Policromie. se poate preg`ti [i desf`[ura execu]ia lucr`rilor de construc]ii. PROIECTUL TEHNIC . Asigurarea verific`rii tehnice a proiectului.). . . MISIUNI SUPLIMENTARE Consilierea sau/[i întocmirea documenta]iilor pentru cererea de ofert` sau licita]ie în vederea select`rii constructorului. Prezentarea proiectului tehnic verificatorilor atesta]i stabili]i sau agrea]i de c`tre beneficiar.6.determinarea nivelului real al costului investi]iei. pe baza c`rora se autorizeaz`. ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI Analizarea [i avizarea proiectului tehnic de arhitectur` într-o prim` faza de elaborare ca tem` pentru proiectele de specialitate. Aprobarea proiectului tehnic în ansamblu. .corelarea ritmului de execu]ie cu posibilit`]ile financiare ale beneficiarului.A. GHID DE PROIECTARE 2. Urm`rirea graficului de elaborare a proiectului [i asigurarea edit`rii [i pred`rii la termen a acestuia.efectuarea \n avans a aprovizion`rii unor materiale cu pondere important` \n valoarea lucr`rii (o]el-beton. 151 . instala]ii etc. Proiectul tehnic mai constituie baza [i pentru: . Stabilirea temelor pentru proiectele de specialitate.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 151 O.). \n cazul construc]iilor pentru activitati de productie) constituie tema pentru celelalte proiecte tehnice de specialitate (structura de rezisten]`. c`r`mid`.elaborarea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i a proiectului de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii . se urm`re[te [i se controleaz` calitatea acestora. MISIUNILE ARHITECTULUI MISIUNI DE BAZ~ Elaborarea proiectului tehnic de arhitectur`. stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic. certificat` print-un proces-verbal de încheiere a fazei de proiectare. utilaje sau echipamente prev`zute \n proiect etc. \nvelitoare. Tema general` a proiectului tehnic este anteproiectul. . Coordonarea în calitate de proiectant general ([ef de proiect) a proiectelor de specialitate [i asigurarea concep]iei unitare a proiectului. Proiectul tehnic pentru arhitectur` \ntr-o prim` faz` de elaborare (coordonat cu proiectul de tehnologie. .recep]ia lucr`rilor de construc]ie executate.R.\ntocmirea cererilor de ofert` (licita]ie) \n vederea alegerii constructorului. \ntocmite \n conformitate cu listele de cantit`]i de lucr`ri [i de materiale (antem`sur`torile) cuprinse \n proiectul tehnic.

num`rul proiectului sau contractului.Memoriul tehnic pentru arhitectur` (vezi [i con]inutul-cadru din Anexa 02) va face referiri la: .Piesele scrise (care se vor elabora distinct pentru fiecare proiect de specialitate) a .2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii.1. [efului de proiect [i a elaboratorilor proiectului (cu precizarea titlului universitar). .06. particularit`]i topografice [i geotehnice.PT . Anexa 1 . c . categoria de folosin]` a terenului. proiectantul general sau dup` caz de specialitate. amplasamentul (adresa). 2.rela]ia de vecinatate cu construc]iile existente alipite la calcan (atunci când este cazul). \n care se precizeaz` biroul de proiectare. proiectul de specialitate prezentat [i lista cu semn`turile responsabilului (directorului) biroului de proiectare. \ncadrarea \n localitate [i zon`. structura de rezisten]`. .2001 [i MLPAT 874/12. b . completat cu prevederile Anexei 1 privind con]inutul proiectului pentru autoriza]ia de construire din Legea 50/1991 (republicat`).obiectul proiectului: .conform Ordinului comun MFP 1013/6.Foaia de titlu.caracteristicile construc]iei propuse: 152 . dup` caz PUZ sau PUD (precizate prin certificatul de urbanism). \n cazul proiectelor pentru construc]ii mici sau medii memoriul tehnic de arhitectur` va cuprinde [i problematica memoriului general.4. amplasamentul.caracteristicile amplasamentului .[ef de proiect [i cuprinde o prezentare sintetic` a \ntregului proiect. beneficiarul.OAR interior Tipar Policromie. dac` terenul este liber de construc]ii sau exist` construc]ii care se desfiin]eaz` sau se men]in.06.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 152 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Elaborarea proiectului tehnic se face defalcat pe proiecte de specialitate (precizate la pct. titlul proiectului. \ncadrarea \n zona seismic`.sec]iunea III \n care se precizeaz` [i con]inutul-cadru al proiectelor (pe faze de proiectare). Con]inutul-cadru al proiectului tehnic . sub toate aspectele care caracterizeaz` investi]ia. coroborate cu exigen]ele consacrate \n practica de proiectare [i avizare/autorizare la faza PT/PAC. cu precizarea principalilor indici [i parametrii tehnico-constructivi [i de func]ionalitate ai construc]iei proiectate. d. vecin`t`]i.1 . amplasamentul (adresa). date despre clim` (conform h`r]ilor de zonare din standardele de specialitate).titlul.condi]iile de amplasare [i realizare a construc]iilor conform reglement`rilor de urbanism aprobate prin PUG.1) [i cuprinde p`r]i scrise [i desenate. beneficiarul. 2.suprafa]a terenului (parcelei).6.Memoriul general (\n cazul lucr`rilor de mari dimensiuni [i/sau complexitate) este \ntocmit de arhitectul .. instala]iile generale [i tehnologice etc. . prezentate \n volume sau p`r]i distincte pentru fiecare specialitate. . . num`rul proiectului (sau contractului).Borderourile pieselor scrise [i desenate. arhitectura.

nivelul de echipare tehnicoedilitar` etc.dac` nu fac obiectul unui memoriu specializat \n cazul unor amenaj`ri de protec]ie civil` mai complexe. .POT. precizarea cotei 0. . . supraetajari). . .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 153 O. compartiment`ri interioare. .analiza situa]iei existente (\n cazul interven]iei de orice fel la o construc]ie veche). pentru asigurarea cerintelor de calitate (vezi Anexa 10).descrierea func]ional`: lista spa]iilor interioare [i suprafe]ele interioare ale acestora. descrierea func]ional`. . \n`l]imea spa]iilor interioare. CUT (POT [i CUT existent [i propus.suprafa]a construit`. prin care se impun condi]ii de proiectare. . H MAX. respectarea cadrului legislativ.m`suri de protec]ie civil` \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare . tâmpl`rii [..a.Memoriile tehnice pentru celelalte specialit`]i (distincte pentru structura de 153 . . . suprafa]a desf`[urat`. finisaje. \mprejmuiri. a normativelor [i prescrip]iilor tehnice \n vigoare. corespunz`tor fiec`rei cerin]e de calitate \n parte.precizarea cerin]elor de calitate pentru care este necesar` verificarea tehnic` a proiectelor \n conformitate cu HGR 925/1995 [i a normelor Inspectoratului de Stat \n Construc]ii. LA COAMA.regim de \n`l]ime. . . LA CORNISA.a. d.precizarea categoriei [i a clasei de importan]` a construc]iei. finisajele interioare [i exterioare. al]i parametri func]ionali. . suprafa]a util`.nota de calcul a coeficientului global (G) de izolare termic` la cl`dirile de locuit sau (G1) pentru cl`diri cu alt` func]iune decât locuirea (\n anexa la memoriu).2 .00 \n cote RMN (reper Marea Neagra) sau \n raport cu elemente fixe din teren. bazin vidanjabil [.) .elemente de trasare cu precizarea retragerilor fa]` de aliniament [i celelalte limitele de proprietate. cu referiri la anul construc]iei.cadrul legislativ general respectat \n proiect. structura de rezisten]`.solu]iile constructive [i finisaje: .descrierea amenaj`rilor exterioare aferente construc]iei (alei pietonale [i carosabile. execu]ie [i de exploatare ale lucr`rilor proiectate. \nchideri exterioare.OAR interior Tipar Policromie. \n cazul intrventiilor la constructii exisente .R.A. La memoriul tehnic pentru arhitectura se anexeaza programul de urm`rire de c`tre proiectant a fazelor determinante de execu]ie a lucr`rilor (vezi Anexa 08) [i fisa privind modul de urm`rire a comport`rii construc]iei pe durata de existen]` a acesteia. H MAX.modul de \ndeplinire a cerin]elor de calitate (conform Legii 10/1995).func]iunii.m`suri de protec]ia muncii [i securitate la incendiu pe durata execu]iei lucr`rilor de construire [i \n exploatare.dac` nu fac obiectul unei p`r]i specializate de proiect. . starea tehnic` a construc]iei [i a instala]iilor. . GHID DE PROIECTARE . lucr`ri cu valoare de patrimoniu.descrierea detaliat` a solu]iilor de execu]ie prev`zute \n proiect. circula]ia vertical`.extinderi. stilul construc]iei.

organizarea de [antier [.con]inutul c`r]ii tehnice. .relatia cu constructiile invecinate la calcan. . pentru asigurarea cerintelor de calitate. instala]iile de \nc`lzire-climatizare [i sanitare [i pentru cele tehnologice). probe. (la proiectul pentru organizarea de [antier). platforme.a. .cuprind descrierea categoriilor de lucr`ri [i ale materialelor prev`zute \n fiecare proiect de specialitate [i condi]iile de calitate privind punerea acestora \n oper`.) pentru organizarea de [antier.principalii indici [i parametrii tehnico-constructivi [i tehnologici. . . tehnologii. Se includ \n proiectul tehnic: . atunci când este cazul).) cu referiri la: . . e .OAR interior Tipar Policromie. . |n func]ie de destina]ie caietele de sarcini se refer` la: .Caietele de sarcini . execu]ie [i de exploatare a lucr`rilor proiectate. . depozite de materiale. de exemplu \n cazul proiectului pentru arhitectur` se prezint` caietele de sarcini privind execu]ia zid`riei din c`r`mid`. asigurarea racord`rii la re]ele de utilit`]i din zona. \n concordan]` cu normativele. . La memorile tehnice de specialitate se anexeaza programele de urm`rire de c`tre proiectant a fazelor determinante de execu]ie a lucr`rilor (pentru structura de rezistenta vezi Anexa 09) [i fi[a privind modul de urm`rire a comport`rii construc]iei pe toata durata de existen]` a acesteia. pardoseli reci (mozaic.breviarele notelor de calcul (la proiectele pentru structura de rezisten]`.cadrul legislativ. cu precizarea solutiilor tehnologice de executie pe zonele de alipire la constructiile existente [i modul de aplicare a solu]iilor impuse prin expertiza tehnic` pentru protejarea acestora din urma (\n memoriul tehnic pentru structura de rezistenta.execu]ia lucr`rilor.caiete de sarcini cu caracter general (referitoare la lucr`ri curente de construc]ii [i instala]ii. prin care se impun condi]ii de proiectare. .descrierea lucr`rilor provizorii (baracamente. . instala]ii generale aferente construc]iei.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 154 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT rezisten]`.m`suri de protec]ia muncii [i pentru securitatea la incendiu. standardele [i agrementele tehnice \n vigoare la data elabor`rii proiectului.prezentarea solu]iilor prev`zute \n proiect pentru specialitatea respectiv`.condi]ii impuse pentru punerea \n func]iune.). sistematizate pe categorii [i capitole de lucr`ri). teste. . corespunz`tor specialit`]ii respective (vezi Anexa 10).recep]ia lucr`rilor. corespunz`tor specialit`]ii prezentate \n memoriu.obiectul proiectului de specialitate. tencuieli. normativele [i prescrip]iile tehnice \n vigoare. verific`ri [i puneri \n func]iune. gresie etc.elementele de tem`. \mprejmuiri etc.urm`rirea \n timp a comport`rii construc]iilor. exploatarea [i \ntre]inerea lucr`rilor prev`zute (de regul` pentru instala]iile aferente construc]iei [i pentru echipamentele tehnologice). placaje cu 154 . etc.

etc. tipodimensiuni de laminate). de exemplu \n cazul proiectului pentru arhitectur` se prezint` caietele de sarcini privind pere]ii cortin`. privind 155 . care cuprinde cantit`]ile totale de o]el-beton [i laminate prev`zute \n proiect. . La antem`sur`tori se anexeaz` liste [i specifica]ii tehnice pentru utilaje.unit`]ile de m`sur` specifice fiec`rei categorii de lucrare [i modul unitar de m`surare a lucr`rilor.A. f . |n cazul categoriilor de lucr`ri necuprinse \n indicatorul de norme acestea se pot asimila cu categorii de lucr`ri asem`n`toare sau se \ntocmesc norme locale (NL) de deviz. Indicatoarele de norme de deviz stabilesc un cadru general acceptat pe baza c`ruia constructorul (antreprenorul) va \ntocmi devizele pentru construc]ia respectiv` [i asigur` beneficiarului un instrument riguros de control al cheltuielilor pentru realizarea construc]iei. suprastructura.Breviar legislativ) [i este op]ional` \n cazul investi]iilor din fonduri private. infrastructura. pe baza c`rora se achizi]ioneaz` reperele respective.care se refer` la lucr`ri specifice prev`zute prin proiect. acoperi[. olane etc.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 155 O. \nvelitori (tabl`.R. finisaje interioare [i exterioare.Anexe cuprinzând certificatul de urbanism. pentru fiecare specialitate \n parte. echipamente. permi]ând beneficiarului contractarea etapizat` sau cu antreprenori specializa]i a diverselor p`r]i sau tipuri de lucr`ri. . ]igl`. |n cazul investi]iilor din fonduri publice este obligatorie \ncadrarea lucr`rilor prev`zute \n antem`sur`tori conform INDICATOARELOR DE NORME DE DEVIZ elaborate de c`tre INCERC (edi]ia 1981-83. . precizate \n Capitolul 6 . Indicatoarele de norme de deviz precizeaz`: . avize/acorduri. GHID DE PROIECTARE faian]`. cu defalcarea pe diametre [i calit`]i (OB.). plase sudate. reprezint` propunerea proiectantului privind e[alonarea pe luni a duratei de execu]ie a lucr`rii. tâmpl`rie exterioar` [i interioar`.consumurile specifice de materiale de baz` [i m`runte. protec]ia muncii [i mobilier).). |n cazul antem`sur`torii pentru structura de rezisten]` se anexeaz` centralizatorul de o]el-beton.caiete de sarcini speciale . manopera [i utilajele pentru fiecare categorie de lucr`ri. dot`ri pentru securitatea la incendiu.definirea categoriilor uzuale de lucr`ri de construc]ii [i instala]ii aferente construc]iei. g . mobilier [i dot`ri curente (la proiectele pentru instala]iile generale. cu stabilirea termenului rezonabil de finalizare a acesteia (anexat de regul` memoriului general). Antem`sur`torile se pot defalca pe stadii fizice de execu]ie (zid`rii compartiment`ri .Listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale prev`zute \n proiect (antem`sur`torile). func]ie de exigen]ele beneficiarului [i ale proiectantului. plafoane suspendate etc. h .Graficul de realizare a investi]iei. PC52. dupa caz. tehnologie.OAR interior Tipar Policromie. |ntocmirea antem`sur`torilor se poate face pentru \ntreaga lucrare \n cazul lucr`rilor mici sau pe p`r]i de construc]ie \n cazul lucr`rilor mai mari [i/sau cu un grad ridicat de complexitate.

referatele de verificare tehnic` a proiectului.numele proprietarului terenului.6.OAR interior Tipar Policromie. cotele de nivel ale terenului.1:500. dup` caz 1:200 sau 1:100. Piesele scrise mai includ [i documenta]iile \ntocmite de c`tre al]i speciali[ti decât cei care au elaborat proiectul [i anume: . trasare.2. suprafa]a construit` la sol (S. agremente tehnice. alte documente care fundamenteaz` solu]iile prev`zute \n proiectul tehnic. se vor desfiin]a [i se vor construi.teren) [i CUT (S.c). denumirea [i destina]ia construc]iei.00 a construc]iei (care este cota finit` a parterului) exprimat` \n cote absolute (fata de reper Marea Neagra .regimul de \n`l]ime. Func]ie de m`rimea terenului (parcelei).teren). reabilitarea sau conservarea acesteia.1:2000 (dup` caz 1:5. . .expertiza tehnic` \ntocmit` de c`tre un expert atestat.studiu geotehnic.2.Proiectul pentru arhitectur` cuprinde urm`toarele: a . . pentru proiectele de specialitate.. unghiuri. . amenaj`ri exterioare [i construc]ii subterane. dup` caz verificat pentru cerin]a Af.Planurile de situa]ie . indici privind amplasarea construc]iilor: POT (S.). \n cazul construc]iilor noi alipite la calcan sau a interven]iilor la o construc]ie existent` pentru remodelarea. descris` prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru teren: suprafa]a. lungimea laturilor. bordura trotuarului etc.alte studii de specialitate care au fundamentat solu]iile din proiectul tehnic. mediu etc. \ntocmite pe suporturi topografice vizate de c`tre Oficiul de cadastru jude]ean sau al Municipiului Bucure[ti: .parcela cadastral` pentru care a fost emis certificatul de urbanism. raportate la un sistem local sau la sistemul na]ional de coordonate. \n condi]iile stabilite de lege.Planul de \ncadrare \n zon` (sau/[i localitate) .Piesele desenate (prezentate pentru fiecare proiect de specialitate \n parte) 2. dup` caz al fiec`rui corp de construc]ie. .sc.c/S.000).cotele de gabarit (pe trei dimensiuni) ale construc]iilor proiectate [i men]inute.1.sc. raportate la limitele parcelei sau la alte repere din teren. suprafa]a desf`[urat` (S. securitatea la incendiu. \n`l]imile la corni[` sau la strea[in` [i cea maxim`. . 156 . cotele de nivel. a construc]iei [i complexit`]ii amplasamentului pe acela[i plan sau pe planuri distincte (de amplasament. repere fixe de trasare. .amplasarea tuturor construc]iilor care se vor men]ine. .cota 0.6. . modul de asigurare a utilitatilor.RMN) sau raportat` la repere fixe existente \n teren (cota str`zii.d/S. . preferabil este ca pozi]ia terenului s` fie definit` prin coordonatele de col] ale acestuia. 2. organizare de [antier) se vor preciza urm`toarele: .d). .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 156 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT amplasamentul retelelor edilitare.Planurile generale privind amplasamentul [i trasarea. \ntocmite de verificatori atesta]i. respectiv pentru cerin]ele de calitate prev`zute \n memoriul general sau de arhitectur`.000 sau 1:10.

alte p`r]i construite [i de instala]ii subterane [i supraterane existente \n incint`.). platforme.tipurile (m`rcile sau indicativele) de u[i. . co[urile [i ghenele pentru instala]ii. cotele de pozi]ionare [i de gabarit (l`]ime/\n`l]ime) ale tuturor golurilor pentru u[i. \mprejmuiri etc. . care se detaliaz` la sc. lemn etc. pe doua direc]ii. parter. \n cazul construc]iilor mari sau cu o planimetrie complex` pentru trasarea construc]iei trebuiesc precizate coordonatele de col] ale acesteia. (sc.re]eaua de axe. etc. pozi]ia caloriferelor sau sobelor etc.R. accese pietonale sau carosabile.1:50. stâlpi. cotele de interax [i de pozi]ionare ale golurilor de pe fa]ad`.. ferestre.. pentru pozi]ionarea [i trasarea elementelor structurale (pere]i portan]i. pentru corni[` [i coam`. . . coloane) sau a altor p`r]i ale construc]iei. dup` caz pozi]ia [i cota de nivel la coam` [i la corni[` (strea[in`) a calcanelor \nvecinate. a \nchiderilor exterioare [i a compartiment`rilor interioare. parcaje. rezervorul de combustibil.amenajarea incintei (trotuare.construc]iile provizorii [i amenaj`rile pentru organizarea de [antier (\n cazul construc]iilor de mai mic` amploare pentru care nu se elaboreaz` un proiect distinct pentru organizarea de [antier). raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate na]ional. reprezentat` grafic diferen]iat pentru eviden]ierea clar` a structurii de rezisten]`. diafragme. cum ar fi dup` caz: bazinul vidanjabil. platformelor etc. etc.).OAR interior Tipar Policromie.). ferestre sau pentru alte sisteme de 157 . gips-carton.A. stâlpi pentru re]ele electrice. elementele de trasare se pot preciza numai pe planul de s`p`tur` sau de funda]ii. GHID DE PROIECTARE raportate la cota 0. rectangular`. . c`mine.).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 157 O. bordura trotuarului. a golurilor pentru u[i (cu indicarea sensului de deschidere). mansarda) .Planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (subsol. cu mai multe zone sau travei identice. cotele de nivel la finit (raportate la cota 0.golurile principale. beton armat. cu precizarea cotelor de capac [i de radier.spa]iile verzi existente [i propuse.cotele exterioare de ansamblu ale construc]iei.construc]iile subterane. 1 :100 sau 1:200 \n cazul construc]iilor de mari dimensiuni.1:50) reprezint` sec]iuni orizontale prin volumul construc]iei [i care trebuie s` precizeze: . . ferestre [i instala]ii (din pere]i [i plan[ee). etaje. . . a mobilierului [i a echipamentelor fixe (dulapuri \nzidite. pu]ul pentru alimentarea cu ap`. b .elementele de trasare: cotele de interax ale construc]iei [i distan]ele fa]` de repere fixe existente pe teren (\mprejmuiri sau construc]ii existente. . .00). cu precizarea \n`l]imii pragurilor sau/si a parape]ilor (raportate la suprafa]a finit` a pardoselii). cotele de nivel ale trotuarelor construc]iei. cotele de gabarit [i par]iale ale tuturor spa]iilor interioare. aleilor. \n cazul construc]iilor mai mici. cu o forma simpl`. obiecte sanitare.conformarea planimetric` a construc]iei la nivelul respectiv. se va eviden]ia modul de respectare a retragerilor fa]` de limitele de proprietate impuse prin certificatul de urbanism. cu indicarea materialelor de construc]ie folosite (c`r`mid`.00.sc.

. .2.cota 0. . raportate fa]` de axele [i de perimetrul exterior ale construc]iei. compartiment`ri zid`rii. scrise pe fiecare spa]iu (\nc`pere) \n parte sau sub form` de tabel de finisaje (prezentat pe plan[` sau \ntro anex` la p`r]ile scrise). dup` caz. corni[e. aerisirilor pentru instala]iile sanitare. .conformarea pe vertical` a spa]iilor interioare [i a acoperi[ului. coam`.2).riscul de incendiu [i gradul de rezisten]` la foc (conform normativului P118-1999).00. de regul`. num`rul sau indicativul [i suprafa]a fiec`rui spa]iu \n parte. . a spa]iilor care se \ncadreaz` la alt risc de incendiu decat cel stabilit pentru ansamblul constructiei (cum ar fi de regula: centralele termice. chepenguri.1:50 sau 1:100.00) pentru stre[ini. pentru alte confec]ii metalice sau din lemn. grilaje etc.00 (raportata la cota terenului sistematizat) [i cotele de nivel (la finit 158 . 2.indicarea \n scris [i printr-o grafic` diferen]iata a elementelor de construc]ie sec]ionate (plan[ee [i grinzi din beton armat. co[uri etc.1:50 sau 1:100.sc.destina]ia (func]iunea). dispozitivelor paraz`pad` sau a altor accidente care str`pung \nvelitoarea.pozi]ia co[urilor. . pe planul parterului ca plan director al construc]iei).marcarea liniilor de sec]iune [i a zonelor de plan detaliate la scar` mai mare \n alte p`r]i ale proiectului. . atice. tabacherelor.) [i din care s` rezulte: . .precizarea pentru ansamblul construc]iei sau dup` caz pentru p`r]i ale construc]iei a urm`toarelor: .materialele [i solu]iile tehnice pentru \nvelitoare [i pentru colectarea apelor pluviale. . cuprinde proiec]ia pe orizontal` a acoperi[ului. dup` caz [arpant` [i \nvelitoare etc. cu indicarea pantelor de scurgere.) sau a categorii de pericol de incendiu \n cazul constructiilor pentru activitati de productie sau/si depozitare. d .). fa]` de RMN sau/[i repere fixe din teren. . termo .OAR interior Tipar Policromie. dimensiunile [i cotele de nivel (raportate la cota 0. pardoseli. \n zona sc`rii etc. . plafoane). pere]i.categoria de importan]` a constructiei (conform HGR 766/1997.finisajele interioare (pardoseli. depozitele etc. inclusiv precizarea actelor normative care trebuiesc respectate \n execu]ia lucr`rii. . c . antenelor radio-TV.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 158 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT \nchidere ale golurilor (trape. (acestea se \nscriu. metal sau lemn.alte note [i men]iuni considerate ca necesare pentru explicitarea solu]iilor prev`zute (dup` caz).cotele de ansamblu [i pe p`r]i ale acoperi[ului. .cota 0. plafoane suspendate.precizarea.hidroizola]ii.Planul acoperi[ului ([arpant` sau teras`) . (\n zona de cea mai mare pant` a acoperi[ului.eventuale detalii specifice pentru racordarea \nvelitorii la construc]iile existente \nvecinate sau/[i detalii de rost.). garajele.Sec]iuni caracteristice prin volumul construit .sc. vezi pct. \n care se precizeaz` urm`toarele: .

atice.TABLOU CONFEC}II METALICE (Indicativ confec]ie) . tâmpl`rie. suprafa]a pe bucat` [i total`.A. care determin` cota de nivel pentru pl`cile din beton armat.sc. .indicarea racord`rii construc]iei la nivelul terenului amenajat (trotuare.OAR interior Tipar Policromie. inclusiv culorile acestora.00 pentru p`r]i de construc]ie (funda]ii. \n special la nivelul funda]iilor [i a acoperi[ului. cu precizarea eleva]iei pentru fiecare tip \n parte. L/H (cm) buc.grosimea straturilor de finisaj la pardoseli.materiale de finisaj (la soclu. UL1 eleva]ie descriere (1:50) dimensiuni nr. IND. pere]i. modul de alc`tuire. . dr.model Suprafa]a (mp) buc.U{I (Indicativ tâmpl`rie) . plan[ee. u[i) [i confec]ii metalice (trape. num`rul total de buc`]i. . dimensiunile golului de zid`rie. . sc`ri exterioare. buc.). \n care se prezint` aspectul exterior al volumului construit cu preciz`ri privind: . materiale.cotele de gabarit pe \n`l]ime ale spa]iilor interioare.cota 0.solu]iile de racordare la o construc]ie existent`. pere]i de sprijin etc.).R. \n cazul alipirii la calcan. sc`ri. strea[ini.TABLOU TÂMPLARIE LEMN . . dimensiunea propriu-zis` a tâmpl`riei.model IND.00.Tablourile de tâmpl`rie din lemn [i/sau metalic` (ferestre. alte indica]ii [i note necesare comand`rii [i execut`rii tâmpl`riilor [i a altor confec]ii.Toate fa]adele . grinzi. buc`]i (mp) c`ptu[elii gol tâmpl`rie total stg.fa]adele cl`dirilor al`turate [i detaliile de racordare ale construc]iei proiectate la acestea. e . pardoseli. total CM1 159 . sensurile de deschidere ([i num`rul de buc`]i pentru fiecare sens). total OBS. etc. gr`tare.zonele detaliate la scar` mai mare \n alte p`r]i ale proiectului. acoperi[ etc. \ntocmite pe tipuri de tâmpl`rie (cu precizarea indicativelor-m`rcilor conform planurilor de nivel). . num`r suprafa]a grosimea OBS.).).00. cota terenului sistematizat [i cotele de nivel raportate la cota 0.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 159 O. coama acoperi[ului etc. . buc. I . ELEVA}IE (1:50) DESCRIERE Nr. GHID DE PROIECTARE [i la beton) raportate la cota 0. total 30 cm 18 cm II . \n cazul \ncadr`rii intr-un front construit existent. Greutatea (kg) buc. f . ale parape]ilor sau a altor p`r]i de construc]ie.1:50 sau 1:100.

2 .tipurile de funda]ii [i conformarea acestora. . inclusiv sec]iunile caracteristice.Detalii de funda]ii (sec]iuni caracteristice) .cotele de adâncime ale s`p`turii [i ale funda]iilor propriu-zise.sc.marcarea sec]iunilor caracteristice prin funda]ii. cu marcarea zonelor care se demoleaz`. detalii [i extrase de arm`turi. raportate fa]` de cota terenului [i de cota 0. dup` caz.sc.OAR interior Tipar Policromie.1:50.Planurile de s`p`tur` [i funda]ii . se va prezenta suplimentar : . c . ."D".sc. se men]in [i care se adaug`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 160 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT g .precizarea categoriei de importan]` a cl`dirii (conform HGR 766/1997).. strea[in`. conform planurilor de amplasament [i de arhitectur`. 1:5. a zonei seismice [i a clasei de importan]` (conform normativului P-100/2004)."E".traseele sau/[i golurile pentru instala]iile care se \nglobeaz` \n funda]ii [i indica]ii privind asigurarea prizei naturale de p`mânt (dac` este cazul.dac` este cazul. scar`. generale [i par]iale ale funda]iilor.Detaliile de execu]ie caracteristice construc]iei .1:50 [i extrasele de arm`turi pentru toate plan[eele 160 . e .Planurile de cofraj [i de armare pentru pere]ii subsolului (dac` este cazul) . . 1:20 sau 1:10. 1:10. de modificare sau extindere propuse. . |n cazul interven]iilor la construc]ii existente. conform proiectului pentru instala]ii electrice).detalii de conformare [i sprijinire ale taluzurilor s`p`turii. detaliate \n alte p`r]i ale proiectului. rezultate prin suprapunerea dintre releveu [i propunerea de remodelare a construc]iei existente. alte solu]ion`ri impuse de caracteristicile geotehnice ale terenului sau de particularit`]ile construc]iei. . \nvelitoare.alte preciz`ri privind tehnologia de execu]ie a funda]iilor.2.m`rcile de beton [i de o]el prev`zute."C".00 \n cote absolute (reper RMN) sau raportat` la teren sau la alte repere fixe.note privind caracteristicile geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic).precizarea cotei 0. . 2. \n cazul unei construc]ii cu structura din beton armat. jardiniere etc. pentru remodelarea."F".Tehnologia de execu]ie [i detaliile de funda]ii pentru alipirea la calcan cu o construc]ie existent` . cu eviden]ierea lucr`rilor de dezafectare. d . eleva]ii. reabilitarea sau conservarea acestora. documentar foto). considerate de c`tre proiectant ca necesare pentru explicitarea \n totalitate a solu]iilor prev`zute \n proiectul tehnic. \n care se expliciteaz` toate tipo-dimensiunile de funda]ii prev`zute \n planul de funda]ii. \n care se precizeaz`: . zonele de s`p`tur` mecanic` [i manual` (\n raport de complexitatea construc]iei planurile de s`p`tur` [i de funda]ii sunt prezentate pe plan[e separate sau \ntr-un plan comun). fa]ade.00. cu solu]iile [i extrasele de armare. . sec]iuni.sc.releveul construc]iei existente sc.6.sc. .Proiectul pentru structura de rezisten]`. cotele de interax. .1:50. termo-hidroizola]ii. solu]iile de hidroizolare ale pere]ilor subsolului.1:100 sau 1:50 (planurile tuturor nivelurilor. cuprinde urm`toarele: a . Toate plan[ele pentru arhitectur` vor fi semnate [i [tampilate de verificatori tehnici de proiecte atesta]i pentru cerin]ele de calitate "B".Planurile de cofraj [i armare .1:20. b .1:50 sau 1:20. Piesele desenate vor avea un con]inut similar cu cel pentru construc]iile noi. dup` caz pentru parape]i.

Planurile tuturor nivelurilor . sanitare.00 m de la cota terenului natural [i/sau care se vor realiza \n terenuri dificile.a. grinzi. . extindere sau/[i supraetajare avute \n vedere. structurile metalice. 161 . construc]ii metalice. pereti mula]i) planul [i dup` caz detaliile de funda]ii vor fi vizate [i de verificatorul tehnic atestat pentru cerin]a "Af". gaze). GHID DE PROIECTARE din beton armat. 1:20. implicând tehnologii speciale (coloane forate. cu indicarea traseelor.Planurile de cofraj. Pe toate planurile de structur` se vor specifica m`rcile de calitate [i de rezisten]` pentru materialele prev`zute (beton.1:50 [i detaliile de [arpant` sc.2.Detalii tehnologice privind executarea structurii de rezisten]` . 1:50. proiectul pentru structura de rezisten]` va con]ine un subcapitol care s` prezinte \ntr-o form` cât mai explicit` solu]iile [i fazele de execu]ie. extrasul de materiale (lemn sau/[i metal). b . inclusiv pentru incint`. g . cum ar fi cele pentru executarea [i sprijinirea s`p`turilor de mare adâncime sau \n terenuri de fundare slabe. adaptat dup` caz la specificul solu]iilor de consolidare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 161 O.2. dup` caz corpuri de \nc`lzire. f . obiecte sanitare etc. buiandrugi. electrice.2. coloanelor [i a echip`rilor specifice.Planul [arpantei . prize. schemele tablourilor electrice. centuri. h .3. funda]ii etc. arm`turi. piesele scrise [i desenate pentru structura de rezisten]` vor avea acela[i con]inut-cadru. armare [i detalii .Proiectele pentru instala]iile generale aferente construc]iei (\nc`lzire climatizare.sc.A. i . 2. pentru subsolurile realizate \n totalitate sau par]ial \n incinte protejate cu pere]i mula]i sau coloane forate.1). plan[eele din lemn. vezi pct.R.). pân` la c`minul de racord pentru canalizare [i contoarele de bran[ament (electric. pentru montarea structurilor prefabricate [.sc.1:50. pentru solu]ii de fundare speciale (pe pilo]i sau perne de balast etc. cum ar fi schemele de echipare ale centralei termice. de climatizare.sc.\n cazul construc]iilor care au o mare complexitate structural` [i/sau de execu]ie. laminate). tubulatura de ventila]ie sau climatizare. Toate plan[ele pentru structura de rezisten]` vor fi semnate [i [tampilate de verificatorul tehnic de proiecte atestat pentru subcerin]ele de calitate "A" corespunz`toare tipurilor de structuri prev`zute \n proiect (beton armat.1. mortare. precizate prin studiul geotehnic.Dup` caz se mai prezint` detaliile de execu]ie pentru: armarea zid`riei.1:20. 1:10 (dac` este cazul). ap`. a cotelor de execu]ie [i a golurilor func]ionale sau pentru instala]ii care trebuiesc executate \n plan[ee.OAR interior Tipar Policromie. stâlpi din beton armat. gaze) cuprind solu]ion`rile fiec`rui tip de instala]ie interioar`.Schemele func]ionale [i de montaj ale fiec`rui tip de instala]ie. |n cazul unor funda]ii cu adâncimi mai mari de 3. cu indicarea sec]iunilor caracteristice. 1:10 (sec]iuni caracteristice) [i extrase de arm`turi pentru pere]i (diafragme). |n cazul interven]iilor la construc]ii existente. structuri subterane. aparate electrice (tablouri. |n cazul interven]iilor la o construc]ie existent`. locuri de lamp`). Se prezint` urm`toarele piese desenate \ntocmite pentru fiecare specialitate \n parte: a . plan[ele pentru structura de rezisten]` vor fi semnate [i [tampilate [i de expertul tehnic atestat \n limita de responsabilitate pentru solu]iile prev`zute de raportul de expertiz` \ntocmit pentru lucrarea respectiv`.6. alte note pentru explicitarea solu]iilor prev`zute.

cu precizarea amplas`rii acestora din urma \n planul de situa]ie din proiectul pentru arhitectur` [i \n planurile privind re]elele edilitare de incint` din proiectele pentru instala]ii. sistematizarea vertical` a terenului. eleva]ii) [i detalii \ntocmite la o scar` grafic` convenabil`. drumuri. parcaje.planuri de ansamblu sc. Pentru construc]iile de amploare mic` sau medie lucr`rile conexe sunt cuprinse \n proiectul pentru arhitectur` (\mprejmuiri.).1:500. gaze. 1:200 sau 1:100.alte desene (planuri. \ntocmite conform planului de situa]ie privind amplasarea noii construc]ii [i care vor cuprinde toate traseele re]elelor edilitare din incint`.schemele fluxurilor tehnologice.Proiectele pentru bran[amente [i racorduri la re]elele edilitare (energie electric`.) [i \n cel pentru structura de rezisten]` (alei carosabile de incint`. mandatat de c`tre beneficiar sau \n mod direct de c`tre acesta. semnalizare.2. 162 . scheme. parcaje. a cotelor de trasare [i de gabarit etc. sec]iuni. telefoane) din incint` ..se \ntocmesc numai de proiectan]i atesta]i (agrea]i) de c`tre furnizorii de utilit`]i [i sunt \ntocmite \ntr-o form` specific` cerin]elor acestora.6.dup` caz sc. gaze. cuprinde de regul` urm`toarele piese desenate redactate la o scar` convenabil`: . . dup` caz. grafice de func]ionare. Se mai prezint`. .6. . c`mine etc.planurile de montaj ale echipamentelor [i utilajelor. 2. sta]ia de hidrofor etc.6.dac` este cazul. c`mine. pozi]ionarea c`minelor de traseu. ap`. 1:200 sau 1:100 (conform planului de situa]ie privind amplasarea noii construc]ii) cu eviden]ierea lucr`rilor respective.OAR interior Tipar Policromie.4.Planurile de coordonare ale re]elelor edilitare (electrice. cu asigurarea coordon`rii \ntre acestea.Proiectul pentru dot`ri [i instala]ii tehnologice (dac` este cazul). 2. Pot fi contractate de proiectantul general.2. bazine vidanjabile. pe baza parametrilor tehnico-func]ionali [i de consum stabili]i prin proiectul tehnic al noii construc]ii. 2. Func]ie de complexitatea re]elelor edilitare [i de dimensiunile incintei se va elabora un plan general care s` cuprind` toate re]elele edilitare prev`zute (solu]ie recomandabil`) sau planuri distincte pentru fiecare tip de re]ea. bazin vidanjabil [i de combustibil. \mprejmuiri etc. TV. Acestea cuprind. . de racord [i de bran[ament. platforme.. ap`-canal. cu precizarea cotelor de nivel pentru conducte [i pentru radierele [i capacele c`minelor (dac` nu au fost cuprinse \n planurile de amplasament). func]ie de specificul lucr`rii: .1:500. c .2.6 . canal.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 162 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT schemele re]elelor de curen]i slabi (telefonie. trotuare etc. rezervoare de combustibil. re]ea de calculatoare. alei pietonale. . fi[e cu parametrii instala]iilor tehnologice prev`zute.) .Proiectele pentru lucr`rile conexe construc]iei (amenaj`ri exterioare.).5. alarmare etc. subterane sau aeriene. |n raport cu categoria de importan]` a construc]iei sau/[i a instala]iilor prev`zute plan[ele pentru instala]iile generale vor fi semnate [i [tampilate de verificatori tehnici de proiecte atesta]i pentru cerin]ele de calitate specifice fiec`rui tip de instala]ie \n parte.planuri de ansamblu. care s` expliciteze solu]iile propuse pentru lucr`rile \n cauz`. telefoane) [i cele pentru devierea eventualelor re]ele care greveaz` amplasamentul .

3. 2) titlul proiectului 3) titlul plan[ei 4) data elabor`rii proiectului 5) numele [i titlul profesional 6) calitatea elaboratorilor 7) calitatea de verificator de proiecte atestat / expert tehnic. Dup` caz. depozite \nchise sau deschise pentru materiale.3. Pl. sc 1:200 sau 1:100 (\n cazul lucr`rilor de mare amploare). plan[ele trebuie sa aiba formate standard. \mprejmuirea provizorie. 2) 10) SPECIFICA}IE {EF PROIECT PROIECTAT DESENAT 6) NUME 5) SEMN~TURA Scara: Data: 4) Titlul proiectului: Titlul plan[ei: 3) Faza: P.2.planul general privind organizarea de [antier.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 163 O. Pentru o multiplicare economic`./DATA Beneficiar: 9) Pr. aprobate prin Ord. platforme de lucru.6. NOT~: 1) numele firmei sau al proiectantului elaborator.A.R. dup` caz 163 . amplasarea utilajelor de ridicat.). pct.Cartu[ul este piesa de identificare a fiec`rei plan[e din proiect. VERIFICATOR/ EXPERT 7) 1) NUME 5) SEMN~TURA CERIN}A 8) REFERAT/EXPERTIZA NR. se marcheaz` suprafe]ele de teren din domeniul public sau/[i privat ocupate temporar de lucr`rile de [antier (pentru care este necesar` \nchirierea) [i eventualele devieri temporare ale circula]iei pietonale sau/[i auto [i se prev`d m`surile de protec]ie [i de semnalizare ale [antierului.Num`rul de plan[e [i modul de redactare ale proiectelor de specialitate din cadrul proiectului tehnic variaz` \n func]ie de dimensiunile [i de complexitatea construc]iei.8) cuprinde: .OAR interior Tipar Policromie. accesele \n [antier etc. precum [i de stilul propriu al autorilor.7. conform celor prev`zute \n Anexa 1 din Legea 50/1991 (republicat`) [i \n Anexa 5 din Normele metodologice de aplicare ale acesteia. care va fi redactat conform planului de situa]ie privind amplasarea viitoarei construc]ii [i va preciza dispunerea tuturor amenaj`rilor [i construc]iilor provizorii necesare lucr`rilor de execu]ie (baracamente. GHID DE PROIECTARE 2. cât [i pentru o arhivare facil`. num`rul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (pentru societ`]ile comerciale de proiectare) sau num`rul de \nregistrare \n TNA (pentru birourile individuale de arhitectur`). de regul` de la A4 la A0.6.T. nr.Proiectul pentru organizarea de [antier (vezi [i Capitolul 3.Redactarea proiectului tehnic . .jos a acesteia [i care va avea con]inutul [i formatul prezentat mai jos. nr. dispus \n partea dreapta . . MTCT 1430/2005. rampa de sp`lare autocamioane. 2. .

altele decât cea la care se refer` plan[a respectiv` [i prin care se certific` prevederea \n plan[a respectiv` a condi]ion`rilor impuse de fiecare specialitate \n parte. natura [i autorul eventualelor modific`ri f`cute pe original fa]` de exemplarul predat ini]ial.Deasupra cartu[ului se mai plaseaz` un tabel \n care s` fie \nscrise data.10/1995 pentru care s-a f`cut verificarea 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. [i data acestuia 10) num`rul proiectului la elaborator Cartu[ul mai poate s` cuprind` sigla biroului de proiectare.OAR interior Tipar Policromie. deasupra cartu[ului se mai \nscrie proiectantul general (inclusiv numele [i semn`tura [efului de proiect complex) [i lista de coordonare. adresa [i num`rul de telefon/fax ale acestuia. verificatorul intern al proiectului. numele [i semn`tura altor responsabili ai biroului de proiectare (director.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 164 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 8) cerin]a de calitate conform Legii nr. care cuprinde numele [i semn`tura colaboratorilor de la celelalte specialit`]i. Modul de pliere al plan[elor 164 . altul decât verificatorul tehnic atestat) etc. \n cazul proiectelor de mai mare complexitate sau/[i al celor elaborate de mai multe birouri de proiectare specializate.

7.Devizul general pentru un obiectiv de investi]ie \n capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind urm`toarele cheltuieli: a . \ntr-o form` care s` permit` multiplicarea.7. \ntocmite la faza de anteproiect . precum [i alte cheltuieli de aceea[i natur`. Devizul pentru o investi]ie include urm`toarele niveluri principale de elaborare: . . sistematiz`ri pe vertical`. plata concesiunii redeven]ei pe durata realiz`rii lucr`rilor. Devizul pe obiect este sintetic [i valoarea sa se ob]ine prin \nsumarea valorilor pentru categoriile de lucr`ri necesare construirii [i echip`rii obiectului de investi]ie. la care se aplic` T.A. definite de proiectant din faza de anteproiect . GHID DE PROIECTARE Arhivarea proiectului \n forma original` este obligatorie cel pu]in 10 ani pentru p`r]ile de arhitectur` [i instala]ii [i pe toata durata de existen]` a construc]iei pentru partea de structur`. Structura [i metodologia de elaborare a devizului general pentru un obiectiv de investi]ie [i a devizului pe obiect de investi]ie sunt stabilite prin HGR 1179/2002.OAR interior Tipar Policromie.R.V.finisaje. pe baza pre]urilor [i a valorilor pe categorii de lucr`ri.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 165 O. . DEVIZUL LUCRARILOR DE INVESTI}II Devizul este documenta]ia economic` prin care se stabilesc toate cheltuielile necesare realiz`rii lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii prev`zute \n proiectul tehnic. Originalele proiectului (p`r]i scrise [i desenate) sunt proprietatea arhitectului (proiectantului) reprezentat de firma sau biroul de proiectare.cheltuieli pentru cump`rarea de terenuri.cheltuieli pentru preg`tirea amplasamentului [i care constau \n demol`ri.A. defri[`ri.studiu de fezabilitate [i/sau proiect tehnic se actualizeaz` dup` \ncheierea contractelor de antrepriz` [i de achizi]ie. cu func]iune distinct` \n cadrul ansamblului acestuia. defalcat dac` este cazul pe obiecte (p`r]i) de investi]ie. epuismente (exclusiv cele aferente realiz`rii lucr`rilor pentru investi]ia de baz`). . drenaje. instala]ii generale aferente construc]iei etc. exproprieri.). schimbarea regimului juridic al terenului. str`mut`ri de localit`]i sau de monumente istorice etc. devieri re]ele de utilit`]i din amplasament.Amenaj`ri pentru protec]ia mediului . Devizele la toate nivelele de elaborare.Devizul general pentru un obiectiv de investi]ie [i care se refer` la ansamblul tuturor cheltuielilor necesare realiz`rii acestuia. 2. devieri de cursuri de ap`. .Devizul pe categorii de lucr`ri (arhitectur` . .studiu de fezabilitate). stabilite estimativ sau pe baza listelor cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale [i a pre]urilor acestora f`r` T. 2.Cheltuieli pentru ob]inerea [i amenajarea terenului . demont`ri.1.Ob]inerea terenului .V. scoaterea temporar` sau definitiv` din circuitul agricol. completat` de HGR 935/2003 [i este obligatorie \n cazul investi]iilor din fonduri publice [i op]ional` \n cazul investi]iilor din fonduri private.Amenajarea terenului .cheltuielile efectuate pentru lucr`ri [i ac]iuni 165 .A. desp`gubiri. structur`.Devizul general pentru un obiect de investi]ie (p`r]i ale obiectivului de investi]ie.

radiotv. cum ar fi cele pentru: certificatul de urbanism. proiect tehnic. avizelor [i autoriza]iilor aferente obiectivului de investi]ie [i a documenta]iilor ce stau la baza emiterii avizelor [i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism (documenta]ii urbanistice . climatizare. instala]ii aferente construc]iilor. acordul de mediu. defalcate pe obiecte de investi]ie. construc]ii speciale. precum: plantare de copaci.Proiectare [i inginerie . avizele/acordurile pentru racorduri [i bran[amente. certificatul de nomenclatur` stradal`.Cheltuieli pentru asigurarea utilit`]ilor necesare func]ion`rii obiectivului de investi]ie. agent termic.Studii de teren . determinate prin devizul pe obiect. b .Utilaje. de evaluare etc. c`i ferate industriale. .Cheltuieli pentru proiectare [i asisten]` tehnic` . [i adres`. drumuri de acces. PSI. alte avize [i acorduri prev`zute \n actele normative. precum: instala]ii electrice.cuprind cheltuielile aferente execu]iei tuturor obiectelor cuprinse \n obiectivul de investi]ie: cl`diri. pentru verificarea tehnic` a proiect`rii. hidrologice. c . .studii de prefezabilitate [i de fezabilitate. precum [i pentru multiplicarea acestora. echipamente tehnologice [i func]ionale cu montaj (dac` este cazul) 166 .pentru elaborarea [i prezentarea cererilor de ofert`. studii/expertize de amplasament etc. pentru expertiza tehnic` (dup` caz).pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (anteproiect . ventilare. radio-tv. . la nivel de incint` precum [i pentru racord`rile/bran[amentele la re]elele de utilit`]i cum ar fi: alimentare cu ap`. dup` caz. autoriza]ia de construire.geotehnice. alimentare cu gaze naturale. detalii de execu]ie). telefonie.OAR interior Tipar Policromie. precum [i pentru elaborarea documenta]iilor necesare ob]inerii acordurilor. sanitare.Consultan]`. avizul PSI. reamenajare de spa]ii verzi.Taxele [i alte cheltuieli pentru ob]inerea avizelor.Montajul utilajului tehnologic (dac` este cazul) . telefonie. internet [i alte tipuri de instala]ii impuse de destina]ia obiectivului. Acestea se defalc` pe obiecte de investi]ie. d . studii de impact. geologice. acordurilor [i autoriza]iilor. exclusiv cele cump`rate de ofertan]i.Construc]ii [i instala]ii . . documenta]ia [i ob]inerea num`rului cadastral provizoriu [i \nregistrarea terenului \n cartea funciar`. .Cheltuieli pentru investi]ia de baz` . canalizare. din partea proiectantului (când aceasta nu intr` \n tarifarea proiect`rii).PUZ sau PUD. inclusiv re]elele aferente necesare func]ion`rii acestora.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 166 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de protec]ia mediului. .).Asisten]` tehnic`. toate celelalte cheltuielile \n leg`tur` cu procedurile de achizi]ie.Organizarea procedurilor de achizi]ie . instala]ii interioare de alimentare cu gaze naturale. pentru elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de pia]`. asigurarea supravegherii execu]iei prin inspectori de [antier desemna]i de beneficiar. topografice [i de stabilitate a terenului pe care se amplaseaz` obiectivul de investi]ie. . hidrogeotehnice. instala]ii de \nc`lzire. inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup` terminarea lucr`rilor.se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice [i al utilajelor incluse \n instala]iile func]ionale. energie electric`. dup` caz.

includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor [i echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic [i comport` durate scurte de amortizare fa]` de cele ale construc]iilor.Comisioane. . taxe de amplasament [i pentru \ntreruperea temporar` a re]elelor de transport sau distribu]ie a utilit`]ilor. cheltuielile rezultate \n urma modific`rilor de solu]ii tehnice. reabilit`rii la construc]ii [i instala]ii existente. de amplasamentul obiectivului. extinderilor.Cheltuieli pentru darea \n exploatare . Din procentul stabilit se acoper`. modific`rilor. taxe. transform`rilor.Cheltuieli diverse [i neprev`zute . f . e ./subcap. dup` caz.cuprind cheltuielile estimate c` fiind necesare constructorului (antreprenorului general) \n vederea cre`rii condi]iilor de desf`[urare a activit`]ii de construc]ii-montaj. cantit`]i suplimentare de lucr`ri. dup` caz. .2.a.7% aferent` inspec]iei pentru controlul calit`]ii lucr`rilor de construc]ii. dot`ri PSI. cota de 0. estimate de c`tre proiectant. 1. 167 .OAR interior Tipar Policromie.3. precum: mobilier. precum [i a celor incluse \n instala]iile func]ionale. 1. utilaje sau dot`ri ce se impun pe parcursul derul`rii investi]iei.Dot`ri (dac` este cazul) . . dot`ri de uz gospod`resc.cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intr` \n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 167 O. posibilit`]ile de bran[are la utilit`]i. stabilite \n condi]iile legii. GHID DE PROIECTARE cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor [i echipamentelor tehnologice.Utilaje f`r` montaj [i echipamente de transport (dac` este cazul) . utilaje [i echipamente independente cu durat` mare de serviciu. 3 [i 4 ale devizului general. precum [i cheltuielile de conservare pe parcursul \ntreruperii execu]iei din cauze independente de beneficiar. defalcate pe obiecte de investi]ie. urbanism [i pentru autorizarea lucr`rilor de construc]ii. cota aferent` Casei Sociale a Constructorilor. \n baza unui deviz ce ]ine seama de tehnologia [i graficul de lucru aferente lucr`rilor de baz`.1% pentru controlul statului \n amenajarea teritoriului. 2.Organizarea de [antier . cota de 0. contracte temporare cu furnizorii de utilit`]i. \n func]ie de natura [i complexitatea lucr`rilor [i poate fi de pân` la 5 % \n cazul obiectivelor de investi]ii noi. valoarea primelor de asigurare din sarcina beneficiarului.R.A.) .Alte cheltuieli . defalcate pe obiecte de investi]ie.estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prev`zute la cap. defalcate pe obiecte de investi]ie. dot`ri privind protec]ia muncii [i. precum [i al repara]iilor capitale. de pân` la 15 % \n cazul lucr`rilor de consolidare (\n func]ie de natura [i complexitatea lucr`rilor).Preg`tirea personalului de exploatare \n vederea utiliz`rii corecte [i eficiente a utilajelor [i tehnologiilor prev`zute prin proiect. cote legale [i costuri de finan]are cum ar fi dup` caz: comisionul b`ncii finan]atoare. taxa pentru timbrul de arhitectur`. precum [i alte cheltuieli de aceea[i natur`. costul eventualului credit (dobânzile aferente pe durata execu]iei obiectivului). Sunt incluse cheltuielile pentru lucr`rile de construc]ii [i instala]ii aferente organiz`rii de [antier [i cheltuielile conexe organiz`rii de [antier (pentru ob]inerea autoriza]iei de execu]ie a lucr`rilor de organizare de [antier. cu unit`]i de salubrizare [. moderniz`rilor.

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 168

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- Probe tehnologice - cuprind cheltuielile aferente execu]iei probelor/\ncerc`rilor, prev`zute \n proiect, rodajelor, expertizelor la recep]ie. \n situa]ia \n care se ob]in venituri ca urmare a probelor tehnologice, \n devizul general se \nscrie valoarea rezultat` prin diferen]a dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor [i veniturile realizate din acestea. Structura devizului general pentru un obiectiv de investi]ii este sintetizata \n tabelul din Anexa 04. 2.7.2. - Devizul general pentru un obiect de investi]ie are un con]inut-cadru precizat \n tabelul din Anexa 05. 2.7.3. - Devizele pe categorii de lucr`ri (arhitectur` - finisaje, structur`, izola]ii, instala]iile generale aferente construc]iei, drumuri, terasamente etc.), sunt stabilite pe baza antem`sur`torilor - listele cu cantit`]i de lucr`ri [i de materiale [i a pre]urilor acestora f`r` T.V.A. [i se compun din urm`toarele: I - Cheltuieli directe - care cuprind valorile pentru materiale, manopera, utilaj [i transport, conform \ncadr`rilor din indicatoarele de norme de deviz, din care rezult` valorile efective de execu]ie. II - Cheltuieli conexe - care cuprind valorile impuse de taxe (CAS, CASS, fond risc, \nv`]`mânt, [omaj etc. care se aplic` la valorile pentru manoper`), alte cheltuieli determinate procentual (cote de deviz), cum ar fi cele de aprovizionare (aplicate la valoarea materialelor), cota pentru activit`]i indirecte (corespunz`toare \ntregii valori). - Cota de profit care se aplica la valoarea \nsumata a capitolelor I [i II. Devizele pe categorii de lucr`ri se alc`tuiesc, de regul`, pe stadii fizice [i pe specialit`]i sau pe p`r]i ale acestora [i sunt centralizate \n devizul pe obiectul de investi]ii. 2.8. DETALII DE EXECU}IE - DE Detaliile de execu]ie nuan]eaz` la nivel de am`nunt solu]iile stabilite \n proiectul tehnic, f`r` modificarea autoriza]iei de construire [i a costurilor prev`zute prin devizul aprobat de c`tre beneficiar. Elaborarea detaliilor de execu]ie reprezint`, cel pu]in teoretic, etapa final` a elabor`rii proiectului realizat` dup` \nsu[irea (aprobarea) de c`tre beneficiar a proiectului tehnic [i dup` emiterea autoriza]iei de construire. Dimensiunea (con]inutul-cadru) [i evaluarea fazei de detalii de execu]ie depinde de urm`toarele: - complexitatea lucr`rii; - caracterul solu]ion`rilor din proiect, de unicat sau de lucr`ri curente; - tehnologii specifice de execu]ie; - specifica]iile tehnice privind materialele de construc]ie, utilajele [i echipamentele folosite [i care impun \ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare detalieri
168

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 169

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

fa]` de proiectul tehnic. Elaborarea detaliilor de execu]ie se face practic \n paralel cu execu]ia lucr`rilor [i implica cunoa[terea exact` a tipodimensiunilor [i a specifica]iilor tehnice pentru materialele [i echipamentele care se pun \n oper` cât [i posibilitatea de adaptare punctual` a proiectului tehnic la condi]iile concrete de execu]ie. Nivelul de elaborare a detaliilor de execu]ie depinde \ntr-o mare m`sur` de gradul de exigen]` a arhitectului [i a celorlal]i colaboratori ai s`i pentru transpunerea \ntocmai a solu]iilor avute \n vedere prin proiectul tehnic. Cu acordul beneficiarului [i sub supravegherea arhitectului sau dup` caz a altui proiectant de specialitate anumite categorii de detalii pot fi elaborate de care antreprenori (mai ales pentru lucr`ri obi[nuite), de furnizorii de materiale [i echipamente sau de c`tre birouri de proiectare specializate \n lucr`ri de mare complexitate care implic` un nivel tehnologic ridicat cum ar fi: pere]ii cortin`, tâmpl`ria special` din lemn, PVC sau profile de aluminiu cu geam termopan, stereotomie, instala]ii de ventila]ie sau climatizare, detalii de montaj pentru ascensoare, instala]ii sau alte echipamente etc. 2.8.1. - Detaliile de execu]ie pentru arhitectur` - sc.1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 (altele decât cele cuprinse \n proiectul tehnic sau adapt`ri ale acestora [i care nu fac obiectul unui eventual proiect de amenaj`ri interioare), dup` caz pentru: - balustrade sau/[i parape]i; - placarea sc`rilor interioare [i exterioare; - plafoane suspendate; - zone caracteristice pentru fa]ade (detalii de travee); - mascarea instala]iilor; - termo-hidroizola]ii, inclusiv racordarea la suprafe]ele verticale, detalii de rost; - detalii pentru acoperi[, \nvelitoare, strea[in`; - jardiniere; - alte detalii considerate de c`tre proiectant ca necesare pentru explicitarea \n totalitate a solu]iilor prev`zute \n proiectul tehnic. La acestea se adaug` consilierea beneficiarului la alegerea materialelor pentru finisaje (tipodimensiuni [i culori), cum ar fi: piatr` natural`, gresie, faian]`, lambriuri, parchet, mochet`, tâmpl`rie, \n limita \n care punerea \n oper` a acestora este obi[nuit` [i nu implic` desene speciale de montaj [i \nsu[irea detaliilor prev`zute de furnizori pentru tâmpl`ria interioar` [i exterioar` (inclusiv de tip pere]i cortin`) sau a altor furnituri prefabricate (grile, jaluzele etc.) \n concordan]` cu specifica]iile din proiectul tehnic [i tablourile de tâmpl`rie sau adaptarea acestora la oferta furnizorilor. |n cazul construc]iilor cu un grad ridicat de reprezentare, la care se prev`d finisaje interioare [i exterioare pre]ioase (piatr` - marmur`, gresie, faian]`, lambriuri [i parchete din esen]e scumpe, plafoane suspendate, panouri decorative, vitralii, [emineuri, mobilier, vopsitorii decorative, etc.) rezolv`rile pentru finisaje la nivel de detalii de execu]ie, armonizate \ntr-un concept decorativ unitar, coordonate
169

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 170

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

cu proiectele de arhitectur` [i instala]ii aferente construc]iei (\n special pentru iluminat), vor face obiectul unui: - proiect de amenaj`ri [i decora]iuni interioare [i dup` caz a unui - proiect de stereotomie (pentru lucr`rile din piatr` - marmur`, interioare [i exterioare); - contractate [i tarifate suplimentar fa]` de onorariul de baz`. 2.8.2. - Detaliile de execu]ie pentru structura de rezisten]` cuprind de regul`: - adapt`ri ale funda]iilor la condi]iile geotehnice reale rezultate dup` executarea s`p`turii generale, dup` caz, când studiul geotehnic nu a putut prelimina toate condi]iile specifice de fundare, pentru terenuri dificile, la alipiri la calcan cu o construc]ie existent` la care nu s-a putut cunoa[te exact cota de fundare sau \n zone construite anterior sau cu o \nc`rc`tur` arheologic` etc.; - detalieri [i prevederi suplimentare privind solu]iile de protec]ie a construc]iilor existente alipite la calcan; - detalii tehnologice privind execu]ia structurii de rezisten]` adaptate posibilit`]ilor tehnice ale antreprenorului; - modific`ri ale sec]iunilor de armare determinate de posibilit`]ile de aprovizionare cu o]el beton etc. 2.8.3. - Detaliile de execu]ie pentru instala]iile aferente construc]iei implic`, dup` caz, participarea proiectan]ilor de specialitate la selectarea ofertelor pentru utilaje [i echipamente [i adapt`rile proiectelor tehnice la particularit`]ile utilajelor [i echipamentelor achizi]ionate corespunz`tor prescrip]iilor produc`torilor sau furnizorilor.

170

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 171

Capitolul 3 AUTORIZAREA EXECUT~RII LUCR~RILOR DE CONSTRUC}II

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 172

R.lucr`rile de consolidare la construc]iile multietajate \ncadrate prin expertiza tehnic` \n clasa I de risc seismic [i care prezint` pericol public. mobilier urban. reparare sau de reabilitare pentru orice fel de construc]ii [i a instala]iilor aferente acestora. e .1. spa]ii de expunere pe c`ile [i spa]iile publice. 3. reparare.lucr`ri de construire. LUCR~RILE DE CONSTRUC}II A CAROR EXECU}IE SE SUPUNE AUTORIZ~RII 3. inclusiv la construc]iile din zonele de protec]ie a acestora. precum [i de reabilitare [i retehnologizare a celor existente. extindere.. b . GHID DE PROIECTARE 3. firme [i reclame. i . g .lucr`ri de construire. inclusiv lucr`ri de art`. lucr`ri de instala]ii de infrastructur`. sonde de gaze sau petrol. emis` \n acelea[i condi]ii ca [i autoriza]ia de construire. extindere. de transport [i distribu]ie a energiei electrice [i termice. b .lucr`ri pentru construc]ii cu caracter provizoriu: chio[curi.organizarea de tabere de corturi. calamit`]i. lucr`ri hidrotehnice. chiar [i \n situa]ia existentei unor litigii pe rolul instan]elor judec`tore[ti privind situa]ia patrimonial`. c . amenaj`ri de spa]ii verzi [i parcuri.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 173 O.lucr`ri provizorii pentru organizarea de [antier (dac` nu au fost autorizate o dat` cu lucrarea de baz`).Lucr`rile de desfiin]are . balastiere.demolare (par]ial` sau total`) a construc]iilor [i instala]iilor aferente se pot face numai pe baza unei autoriza]ii de desfiin]are. sau alte evenimente cu caracter excep]ional. 3.OAR interior Tipar Policromie. prospec]iunilor geologice. re]ele [i dot`ri tehnico-edilitare.lucr`rile de interven]ie (construire/desfiin]are) de prim` necesitate \n cazuri de: avarii. consolidare. reconstruire. c`su]e sau de rulote. modificare. f .cimitire (noi sau extinderi).A.1. schimbare de destina]ie. consolidare.lucr`ri de construire pentru anexe gospod`re[ti ale exploat`rilor agricole situate \n extravilanul localit`]ilor. modificare. noi capacit`]i de producere. tonete. j .lucr`ri de foraje [i excav`ri necesare \n vederea efectu`rii studiilor geotehnice.lucr`rile de interven]ie de orice fel la construc]iile cu valoare de monument istoric sau de arhitectur`. . modernizare [i reabilitare pentru c`i de comunica]ie.1.1.2 . accidente tehnice.3. exploat`rilor de cariere. cu respectarea avizelor [i acordurilor legale. h .|n conformitate cu Legea 50/1991 republicat` este obligatorie emiterea unei autoriza]ii pentru executarea lucr`rilor de construc]ii \n urm`toarele situa]ii: a . urmând ca documenta]ia necesar` s` fie definitivat` pe parcursul sau la \ncheierea execut`rii lucr`rilor. cabine. panouri (corpuri) de afi[aj. . reconstruire. amenaj`ri de albii.1. lucr`ri de \mbun`t`]iri funciare. pie]e [i alte lucr`ri de amenajare a spa]iilor publice. d . c . precum [i alte exploat`ri de suprafa]` sau subterane.Autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii \n regim de urgen]` se admite pentru: a .\mprejmuiri.lucr`rile de interven]ie de prim` necesitate la cl`dirile clasate ca monument 173 .

j . . f`r` funda]ii. g .lucr`ri de \ntre]inere a c`ilor de comunica]ii [i la instala]iile aferente. cu 174 . montarea sistemelor locale de \nc`lzire [i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate. 3. aferente construc]iilor. care sunt amplasate direct pe sol.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 174 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT istoric. acoperi[uri. amplasate \n afara zonelor de protec]ie pentru z`c`mintele acvifere. la ziduri de sprijin [i la sc`ri de acces.dezafectarea construc]iilor din proprietatea unit`]ii administrativ-teritoriale (prim`riei). cercetare. dac` nu se modific` elementele de fa]ad` [i culorile cl`dirilor. conservare [i restaurare a componentelor artistice ale construc]iilor monument istoric sau de arhitectur`. cu avizul administra]iei acestora.repara]ii [i \nlocuiri de pardoseli.lucr`ri de investigare. emiterea unei autoriza]ii de construire pentru lucr`rile care nu modific` structura de rezisten]`. cu excep]ia construc]iilor reprezentând monumente istorice. la bran[amentele [i racordurile exterioare. pupitre acoperite sau \nchise. atunci când nu se schimb` forma acestora [i materialele din care sunt executate.Nu este necesar`. precum [i f`r` racorduri [i/sau la utilit`]i urbane. dup` caz. caracteristicile ini]iale ale construc]iilor [i instala]iilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora.repara]ii la instala]iile interioare. k . h . m .lucr`ri de amplasare de tonete.1. d . când se p`streaz` forma [i dimensiunile golurilor [i tâmpl`riei. \nvelitori [i terase.repara]ii [i \nlocuiri de tâmpl`rie interioar` [i exterioar`. i . c`r]ilor [i florilor. e . primarul are obliga]ia de a notifica proprietarului responsabilit`]ile care \i revin potrivit legii. \n limitele propriet`]ii. f`r` modificarea calit`]ii [i aspectului elementelor constructive.repara]ii [i \nlocuiri de finisaje interioare [i exterioare (tencuieli. l . cu consultarea prealabil` a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii [i Cultelor. c . expertizare.zugr`veli [i vopsitorii exterioare. la trotuare. b . \n situa]ia când acest tip de construc]ii sunt \n proprietatea privat` a persoanelor fizice/juridice.lucr`ri de construc]ii funerare subterane sau supraterane din incinta cimitirelor. precum [i montarea aparatelor individuale de climatizare [i/sau de contorizare a consumurilor de utilit`]i. [i platforme. conform Legii 50/1991 republicat`. de orice fel. d . aten]ionându-l cu privire la necesitatea de-a lua m`surile de desfiin]are \n regim de urgen]`.lucr`ri de foraje [i sondaje geotehnice pentru construc]ii de importan]` normal` sau redus`.OAR interior Tipar Policromie. cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor [i al autorit`]ii administra]iei publice locale.repara]ii la \mprejmuiri. placaje. care se emite imediat dup` declararea iminen]ei pericolului.4. destinate difuz`rii [i comercializ`rii presei. f .zugr`veli [i vopsitorii interioare. altele asemenea). dezafectarea se poate face numai pe baza autoriza]iei de desfiin]are.repara]ii [i \nlocuiri de sobe de \nc`lzit. aflate \n stare avansat` de degradare [i care pun \n pericol siguran]a public`. [i anume: a .

cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor. electrice. inclusiv la construc]ii monumente istorice. cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor. ora[ sau comun`). clasificate conform legii. comune) \n a c`ror raza administrativ` se g`se[te imobilul (teren/construc]ii) pe care urmeaz` s` se construiasc`.consiliile jude]ene pentru investi]iile care se realizeaz` \n extravilanul comunelor sau pentru amplasamente care dep`[esc limita administrativ` a unei singure unit`]i administrative teritoriale (municipiu.inclusiv fibr` optic`. ora[e. de primarul general [i de primarii sectoarelor Municipiului Bucure[ti sau de primarii localit`]ilor (municipii. de transport [i de distribu]ie. Dac` lucr`rile men]ionate mai sus se execut` la construc]ii monument istoric sau de arhitectur` sau la cele dispuse \n zone de protec]ie ale acestora este necesar` emiterea autoriza]iei de construire. cu excep]ia celora din competen]a prim`riei generale a Municipiului Bucure[ti. dup` caz.Prim`ria General` a Municipiului Bucure[ti. pentru toate categoriile de construc]ii din teritoriul administrativ al acestora. extinderi de re]ele edilitare municipale. 175 . c . |n func]ie de particularit`]ile amplasamentului sau a lucr`rilor propuse emiterea certificatului de urbanism [i a autoriza]iei de construire se face de c`tre: a . b .prim`riile municipiilor. f .OAR interior Tipar Policromie. amplasate \n teritoriul administrativ al acestora.4 din Legea 50/1991 (republicat`) [i a Legii 52/2006 pentru modificarea [i completarea Legii 50/1991 emiterea certificatului de urbanism [i a autoriza]iei de construire este un atribut al autorit`]ii administra]iei publice locale (consilii jude]ene sau prim`rii) reprezentate. lucr`ri de moderniz`ri. 3. pentru investi]iile care dep`[esc teritoriul unui singur sector sau sunt realizate \n extravilan. pentru locuin]ele individuale [i anexele gospod`re[ti. precum [i lucr`ri de moderniz`ri [i/sau reabilit`ri pentru str`zile care sunt \n administrarea Prim`riei Municipiului Bucure[ti. de c`tre pre[edin]ii consiliilor jude]ene. precum [i cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului jude]ean pentru celelalte construc]ii [i lucr`ri care se execut` \n intravilanul localit`]ilor. pentru: ap`/canal. e . pentru toate categoriile de construc]ii din teritoriul administrativ al acestora. pentru lucr`ri la construc]ii reprezentând monumente istorice. termoficare. cu excep]ia celor de la punctele e [i j. d .2 EMITENTUL AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE |n conformitate cu Legea 50/1991 (republicat`). a Ordonan]ei de Guvern 122/2004 pentru modificarea art.A.R. sau din zonele lor de protec]ie. comunica]ii . gaze.prim`riile ora[elor. GHID DE PROIECTARE excep]ia energiei electrice. pentru construc]iile [i lucr`rile de orice fel.prim`riile sectoarelor Municipiului Bucure[ti. de transport urban subteran sau de suprafa]`. reabilit`ri.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 175 O.prim`riile comunelor. inclusiv pentru lucr`ri la construc]ii reprezentând monumente istorice. \n condi]iile existen]ei la nivelul prim`riei a structurii de specialitate competente pentru avizarea documenta]iilor de urbanism [i de emitere a certificatelor de urbanism [i a autoriza]iilor de construire.

PUG [i REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM .lucr`ri de reparare privind c`i de comunica]ie. comuna). . constituind cadru legal pentru realizarea programelor [i ac]iunilor de dezvoltare.reglement`ri pe termen scurt cu privire la: . e . BAZA LEGAL~ PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE REGLEMENT~RILE URBANISTICE Autoriza]iile de construire. exploat`rilor de cariere.OAR interior Tipar Policromie. PLANUL URBANISTIC GENERAL .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 176 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 3. cu condi]ia men]inerii acelea[i func]iuni. de protejare.PUG al localit`]ii (sau planul de amenajarea teritoriului pentru zonele extravilane) \n raza c`rei este dispus imobilul (teren/construc]ii) pe care se realizeaz` noua construc]ie sau la care se intervine. amenaj`ri de spa]ii verzi. mobilier urban. oras. modificata [i completata prin Legea 289/2006. c . dot`ri tehnico-edilitare [i altele asemenea.lucr`ri de modificare.PUG are caracter director [i de reglementare opera]ional` pentru fiecare unitate administrativ-teritorial` de baz` (municipiu.organizarea taberelor de corturi. dup` caz a func]ionalit`]ii acestora.PUG cuprinde: a . Pentru ansamblul localitatii Planul urbanistic general .lucr`ri de reparare la \mprejmuiri. de restaurare [i de conservare a cl`dirilor de orice fel.3. excava]ii) necesare studiilor geotehnice. cu modificarile [i completarile ulterioare). pie]e pietonale [i celelalte lucr`ri de amenajare a spa]iilor publice. d . Dac` pân` la expirarea termenelor de valabilitate a documenta]iilor de urbanism acestea nu se reactualizeaz` \n condi]iile legii.stabilirea [i delimitarea teritoriului intravilan \n rela]ie cu teritoriul administrativ al localit`]ii.lucr`ri de cercetare [i de prospectare a terenurilor (foraje.PUG pentru o localitate este initiat de catre autoritatea administratiei publice locale (primaria/consiliul local). f`r` modificarea traseului [i.stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan. emiterea autoriza]iilor de construire/desfiin]are se suspend`. de reparare.RLU |n conformitate cu Legea 350/2001.1. a suprafe]ei construite la sol [i a volumetriei acestora. avizate [i aprobate conform legii. Planul urbanistic general . Conform Legii 50/1991 (republicat`. cu modificarile [i completarile ulterioare) se pot emite autoriza]ii de construire [i f`r` documenta]ii de amenajarea teritoriului [i de urbanism aprobate numai pentru: a . \n conformitate cu Legea 50/1991 (republicat`. elaborarea [i aprobarea sa constituind o obligatie a acesteia impusa prin lege. Plan urbanistic general .3. b . precum [i altor exploat`ri. sondelor de gaze [i petrol. se pot emite numai \n temeiul [i cu respectarea prevederilor din documenta]iile de urbanism. parcuri [i gr`dini publice. 3. 176 . respectiv ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL .

.zonificarea func]ional`. .regimul de \n`l]ime (num`rul de niveluri) [i \n`l]imea maxim` admisibil` a cl`dirilor (la corni[` [i la coam`.direc]iile de dezvoltare func]ional` \n teritoriu. diferen]iat pe zone sau subzone urbane (unit`]ii teritoriale de referin]` .caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni.POT (suprafa]a construit`/suprafa]a parcelei). b .\mprejmuiri.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 177 O. . raport l`]ime/lungime).CUT (suprafa]a desf`[urat`/suprafa]a parcelei). 177 . GHID DE PROIECTARE . Dup` caz \n RLU se mai precizeaz`: .aspectul exterior al cl`dirilor (forma acoperi[ului . fa]` de limitele laterale [i posterioar` ale parcelei [i fa]` de alte cl`diri de pe aceea[i parcel`.evolu]ia \n perspectiv` a localit`]ii. eventual natura invelitorii. . culori).condi]ii de echipare edilitar`.OAR interior Tipar Policromie. .condi]ii privind organizarea de [antier. Pentru fiecare unitate teritorial` de referin]` . care \n concordan]` cu Regulamentul General de Urbanism.RLU.procentul maxim de ocupare a terenului . .UTR). .formele de proprietate [i circula]ia juridic` a terenurilor.coeficientul maxim de utilizare a terenului . Planul urbanistic general . .stabilirea zonelor istorice protejate [i de protec]ie a monumentelor istorice. . Aferent Planului urbanistic general .prevederi pe termen mediu [i lung cu privire la: .parcarea [i gararea autovehiculelor. . .regimul de aliniere a terenului [i construc]iilor fa]` de drumurile publice.circula]ia auto [i pietonal`. utiliz`ri admise cu condi]ion`ri [i utiliz`ri interzise). .A. forme. cu precizarea distan]elor fa]` de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public). zonal [i jude]ean. raportul plin-gol.modernizarea [i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. .R.precizarea condi]iilor de amplasare [i conformare a volumelor construite. .perimetrul edificabil care delimiteaz` zona de amplasare a cl`dirilor pe o parcel`.zonele de interdic]ie provizorie sau definitiv` pentru construc]ii. accese. stabile[te condi]iile-cadru de amplasare [i de realizare ale construc]iilor sau de interven]ie la construc]iile existente. finisaje exterioare. corelat` cu organizarea re]elei de circula]ie.delimitarea zonelor afectate de servitu]i publice. exprimate \n metri fa]` de terenul amenajat). . amenajate [i plantate. .traseele coridoarelor de circula]ie [i de echipare prev`zute \n planurile de amenajare a teritoriului na]ional. . .PUG se aprob` Regulamentul local de urbanism .utilizarea terenurilor (utiliz`ri admise. .spa]ii libere [i plantate.UTR sunt stabilite prin RLU: .cu pante sau teras`.PUG se reactualizeaz` la 5-10 ani. .

de preferin]`.PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localit`]ii. autoritatea administra]iei publice locale (Consiliul jude]ean sau prim`ria/consiliul local).PUZ are caracter de reglementare specific` detaliat` [i asigur` corelarea dezvolt`rii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general . |n aceste situa]ii [i \n cazurile când se solicit` derog`ri de la prevederile RLU. a complexelor de odihn` [i agrement. PUZ sau PUD. luciile de ap` sau pentru obiective speciale (unit`]ile militare. a parcel`rilor. inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente.1 [i Anexa 14). c`i de comunica]ie rutiere sau feroviare.alte condi]ion`ri specifice pentru o anumit` zon` sau subzon`. poate fi aprobat` numai dup` o perioad` de 12 luni de la data aprob`rii documenta]iei de urbanism ini]iale pentru aceea[i zon` sau parcel`. 3. . a parcurilor industriale. revine arhitec]ilor.PUD prin care s` se justifice [i s` se demonstreze posibilitatea interven]iei urbanistice solicitate. Stabilirea zonelor pentru care trebuie s` se \ntocmesc` Planuri urbanistice zonale . urbani[tilor [i altor speciali[ti atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din România . Elaborarea unui Plan urbanistic zonal .PUG.2. modificat` [i completat` prin Legea 289/2006.PUZ sau a unui Plan urbanistic de detaliu . definit` ca unitate teritorial` de referin]` .zonelor centrale ale localit`]ilor. O noua documenta]ie de urbanism. Elaborarea [i aprobarea unui Plan urbanistic zonal . pct. PLANUL URBANISTIC ZONAL . pentru o zon` sau o parcel` anume. aeroporturi.PUZ |n conformitate cu Legea 350/2001.zonele de protec]ie (dupa caz de siguranta) cum ar fi cele pentru monumentele istorice.PUZ se face de regul` prin Planul urbanistic general .). In]iatorul elabor`rii unui PUZ poate fi.RUR cu drept de semnatur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism (vezi [i Capitolul 1.UTR. Prevederile din Regulamentul local de urbanism . 178 . .RLU permit autorizarea direct` a execut`rii lucr`rilor de construc]ii. Competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice generale PUG. Planul urbanistic zonal . cu excep]ia acelora din zonele sau subzonele (UTR) pentru care condi]iile de restructurare [i dezvoltare urban` nu au putut fi definite \n detaliu prin PUG.3. conform condi]ion`rilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicit`rii unor derog`ri de la RLU aprobat.zonelor protejate [i de protec]ie a monumentelor.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 178 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT . dar [i orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` de dezvoltarea urbanistic` sau/[i edilitar` a unei anumite zone din teritoriul localit`]ii pentru care nu sunt stabilite \n PUG toate reglement`rile urbanistice pentru emiterea autoriza]iei de construire.2. retele edilitare magistrale sau de distributie etc.1.OAR interior Tipar Policromie.PUZ este obligatorie \n cazul: . prin certificatul de urbanism se poate prevedea completarea [i modificarea PUG-RLU prin elaborarea [i aprobarea \n condi]iile legii a unui Plan urbanistic zonal .PUZ poate fi f`cut` numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism.

PUZ se mai prev`d reglement`ri privind: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 179 O. conform condi]ion`rilor 179 . \n corelare cu func]iunea predominant` [i cu vecin`t`]ile imediate.RUR cu drept de semn`tur` pentru documenta]iile de urbanism .modificarea regimului de construire. a \n`l]imii maxime admise [i a CUT. revine arhitec]ilor [i urbani[tilor care au fost atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din România . tipul de parcele sau/[i de situa]ii pentru care \n vederea emiterii autoriza]iei de construire reglement`rile urbanistice trebuiesc am`nun]ite printr-un Plan urbanistic de detaliu . conformare [i echipare edilitar` a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente.1.stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) [i celelalte limite ale parcelelor.modul de utilizare a terenurilor.modificarea func]iuniilor zonei. cu maxim 20 de loturi de pân` la 1000 mp fiecare (vezi Capitolul 1. dup` caz. . pentru care nu exist` la nivel de PUG/PUZ reglement`rile urbanistice detaliate necesare emiterii autoriza]iei de construire. prin care se asigur` condi]iile de amplasare.1 [i Anexa 14). Competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice zonale PUZ. Planul urbanistic zonal . Reglement`rile urbanistice stabilite prin PUZ au o perioad` de valabilitate stabilit` prin hotarârea consliului local care le-a aprobat [i este de regul` de cinci ani. potrivit legii. modificat` [i completata prin Legea 289/2006.dezvoltarea infrastructurii edilitare. "D1" \n cazul PUZ pentru parcel`ri de locuin]e [i func]iuni asociate acestora sau "D2" \n cazul PUZ pentru parcel`ri de locuin]e.statutul juridic [i circula]ia terenurilor. dimensionare. .protejarea monumentelor istorice [i servitu]i \n zonele de protec]ie ale acestora.modificarea regimului de \n`l]ime.3 PLANUL URBANISTIC DE DETALIU .PUD are exclusiv caracter de reglementare specific`. inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente. pct.organizarea arhitectural-urbanistic` \n func]ie de caracteristicile structurii urbane.extinderea perimetrului intravilan. . .PUZ.categoria "D" pentru PUZ referitor la orice fel de opera]iune urban`. .organizarea re]elei stradale.A. . |n Planul urbanistic zonal . GHID DE PROIECTARE .OAR interior Tipar Policromie.PUG. Ini]iatorul elabor`rii unui PUD poate fi autoritatea administra]iei publice locale (prim`ria/consiliul local) sau orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` de amplasarea unei investi]ii pe o anumit` parcel` din teritoriul localit`]ii.PUD. . .R. Elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu .PUD |n conformitate cu Legea 350/2001.altor zone stabilite de autorit`]ile publice locale.3. .PUZ se mai elaboreaz` pentru: . ca [i \n Planul urbanistic general .2. se precizeaz`. Pentru zona studiat` \n Planul urbanistic zonal .PUD poate fi f`cut` numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism. Planul urbanistic de detaliu . 3.

Elaborarea Planului urbanistic de detaliu .permisivit`]ile [i constrângerile urbanistice privind volumele construite [i amenaj`rile aferente. pentru construc]iile monumente istorice sau pentru cele amplasate \n zonele de protec]ie ale acestora. Problematica profesional` a unui Plan urbanistic de detaliu . . 180 .rela]iile func]ionale [i estetice cu vecin`tatea.categoria "E" pentru PUD de orice fel sau "E1" \n cazul PUD pentru construc]ii de importan]` redus` din afara zonelor protejate (vezi Capitolul 1.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 180 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicit`rii unor derog`ri de la RLU aprobat.2. |n Municipiul Bucure[ti. Planul urbanistic de detaliu .1 [i Anexa 14).PUZ (vezi pct.PUD se aprob` prin Hot`râre a Consiliului General al Municipiului Bucure[ti (HCG-MB). Aprobarea Planului urbanistic de detaliu . amenaj`rilor [i planta]iilor. Planul urbanistic de detaliu .OAR interior Tipar Policromie.PUD [i a documenta]iilor pentru avizele/acordurile aferente sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semnatur`.PUD (\nso]it de ilustrarea de arhitectur`) poate reglementa: .PUD mai cuprinde prevederi privind: . municipiu sau sector al Municipiului Bucure[ti) \n care se afl` parcela care a generat PUD. .RUR cu drept de semnatur` pentru documenta]iile de urbanism . Din punct de vedere legal competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice de detaliu . Con]inutul-cadru al Planului urbanistic de detaliu . dar se \ncadreaz` \n primul rând \ntre misiunile importante ale arhitectului. Reglement`rile urbanistice impuse prin PUD au o perioad` de valabilitate stabilit` prin hot`rârea consiliului local care le-a aprobat.2).asigurarea accesibilit`]ii pe parcela [i racordarea la re]elele edilitare. .3. Ceilal]i parametrii urbanistici pentru amplasarea unei construc]ii se pot stabili [i modifica numai printr-un Plan urbanistic zonal . . Plan urbanistic de detaliu . incluzând toate aspectele legate de studierea [i de stabilirea condi]iilor privind amplasarea unei construc]ii pe o parcel` [i care pot determina esen]ial concep]ia viitoarei lucr`ri.PUD. se face printr-o hot`râre a Consiliului local (HCL) al localit`]ii (comun`. \n cazul construc]iilor obi[nuite. ora[. 3. . \n condi]iile unei documenta]ii complete [i care are toate avizele [i acordurile necesare.regimul juridic [i circula]ia terenurilor [i construc]iilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor).modificarea distan]elor dintre perimetrul edificabil [i limitele laterale [i posterioar` ale parcelei.compatibilitatea func]iunilor [i conformarea construc]iilor.PUD este proprie atât urbanistului. neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separate.modificarea POT. pct. de regul` aceasta fiind de doi ani.1.PUD este prezentat \n Anexa 15.PUD revine arhitec]ilor (conductorilor arhitec]i) [i urbani[tilor care au fost atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din România .

urbanistice [i tehnico-edilitare impuse prin legisla]ia [i reglement`rile urbanistice \n vigoare pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii pe un anumit teren. Pentru ob]inerea unui certificat de urbanism.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 181 O.A. \n care se precizeaz` toate informa]iile cunoscute privind condi]iile juridice. precum [i constituirea unei servitu]i de trecere cu privire la imobil.1. solicitate \n scopul realiz`rii de lucr`ri de construc]ii. atunci când opera]iunile respective au ca obiect \mp`r]iri sau comas`ri de parcele. .utilizarea (func]iunea) actual` [i propus` pentru zona (UTR) \n care este dispus terenul (stabilit` prin PUG sau PUZ aprobat). studiile [i proiectele necesare autoriz`rii. iar nerespectarea acestor prevederi se sanc]ioneaz` cu nulitatea actului.4.Regimul tehnic . se precizeaz` utiliz`rile admise. situarea acestuia \n perimetrul intravilan sau \n extravilan. restric]ii de construire impuse prin documenta]ii de urbanism legal aprobate.proiectarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii (sau desfiin]are) de orice fel [i pentru care este necesar` autoriza]ia de construire/desfiin]are. utiliz`rile admise cu condi]ion`ri [i utiliz`rile interzise.condi]iile de amplasare [i de realizare ale construc]iilor sau ale interven]iilor la construc]ii existente.Certificatul de urbanism cuprinde toate informa]iile cunoscute referitoare la: . servitu]i care greveaz` imobilul (\n conformitate cu Codul Civil).Regimul economic .adjudecarea prin licita]ie a proiect`rii lucr`rilor publice \n faza de studiu de fezabilitate.concesion`ri de terenuri. inclusiv documentele. eventuala includere \n listele monumentelor istorice [i/sau ale naturii sau \n zona de protec]ie a acestora. .R.4. chiar dac` solicitantul nu are un titlu de proprietate asupra acestuia.Regimul juridic . Prin emiterea certificatului de urbanism se asigur` aplicarea \n practic` a documenta]iilor de amenajare a teritoriului [i de urbanism aprobate.natura propriet`]ii (public`. . . .OAR interior Tipar Policromie. impuse conform reglement`rilor urbanistice din RLU . precizate \n subcapitolul 3. privat`). pentru autorizarea direct`. orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` se poate adresa autorit`]ii administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliul jude]ean) \n a c`rei raz` de competen]` se afl` imobilul (teren/construc]ii). Certificatul de urbanism se solicit` pentru: . GHID DE PROIECTARE 3. dup` caz prin PUZ sau PUD aprobat pentru imobilul (teren sau teren [i construc]ii) la care se refer` certificatul de urbanism 181 . avizele/acordurile. emis de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale (prim`ria sau consiliul jude]ean). CERTIFICATUL DE URBANISM Certificatul de urbanism este documentul premerg`tor ob]inerii autoriza]iei de construire. 3. dreptul de proprietate asupra imobilului (teren/construc]ii).opera]iuni notariale privind circula]ia imobiliar`.1. opera]iunile juridice men]ionate se efectueaz` numai \n baza certificatului de urbanism.cereri \n justi]ie. . .PUG. economice.

prin certificatul de urbanism se poate impune elaborarea unui PUZ sau PUD (vezi subcapitolul 3. impuse dup` caz pentru fundamentarea unui ACORD UNIC [i care se ob]in prin grija emitetului autoriza]iei de construire (pentru detalii vezi pct.1).5. a altor documente juridice [i studii de specialitate se face de c`tre emitentul certificatului de urbanism conform prevederilor legisla]iei \n vigoare [i a reglement`rilor urbanistice aprobate pentru terenul pe care se va construi. . .expertiza tehnic`. cu un con]inut-cadru precizat la pct.avize/acorduri privind amplasamentul re]elelor edilitare. . . .3).PAC. . cum ar fi: studiu de inser]ie \n sit. protec]ia civil`.dovada de luare \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC de c`tre Filiala teritorial` a OAR (pentru detalii vezi pct. atunci când autorizarea acesteia se solicit` odat` cu autoriza]ia pentru lucr`rile de baz` (vezi subcapitolul 3. Pe lâng` acestea se mai pot solicita urm`toarele: .5.5.2). dac` este cazul.OAR interior Tipar Policromie.avize specifice. studiile [i alte documente prev`zute. .1 [i 3.8). .3). impuse dup` caz \n situa]ii speciale de amplasament sau/[i func]ionalitate [i care se ob]in prin grija beneficiarului (pentru detalii vezi pct.Avizele/acordurile.3). protec]ia mediului [i s`n`tatea public`. 3. (vezi pct. \n raport de particularit`]ile amplasamentului [i ale solicit`rilor func]ionale. |n acest ultim caz ob]inerea avizelor/acordurilor [i \ntocmirea proiectului pentru 182 .2.7). MTCT 1430/2005.studiu de circula]ie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 182 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT (vezi subcapitolul 3.studiu geotehnic.2).proiectul pentru organizarea de [antier POE.2.acordurile autentificate ale vecinilor. \n cazul interven]iilor la construc]ii existente (sau dup` caz acordul proiectantului in]ial) sau când construc]ia propus` se alipe[te la calcanul unei construc]ii existente. 3. . prin certificatul de urbanism ca fiind necesare pentru emiterea autoriza]iei de construire: . 2.proiectul pentru autoriza]ia de construire .3). . 3.6. . 3. . cu respectarea criterilor metodologice aprobate prin Ord.4). dup` caz verificat tehnic de verificatori de proiecte atesta]i (vezi pct. studiu de \nsorire.documente de natura juridica [i admnistrativa pentru atestarea dreptului de proprietate asupra terenului [i a altor aspecte de natur` patrimonial` care ]in numai de competen]a beneficiarului (pentru detalii vezi pct. proiectele. \n cazuri bine \ntemeiate.alte studii considerate necesare pentru emiterea autoriza]iei de construire.studiu de impact asupra mediului etc.autoriza]ia de desfiin]are. 3. Anexa 2. 3. impuse de particularit`]iile de amplasament sau/[i func]ionale. Stabilirea avizelor/acordurilor. atunci când pentru eliberarea amplasamentului \n vederea realiz`rii construc]iei propuse este necesar` demolarea unei construc]ii existente (vezi subcapitolul 3. asigurarea utilit`]ilor [i cele privind securitatea la incendiu.6.5. dup` caz.5. ridicarea topografic` a terenului. |n situa]ia când nu exist` documenta]ii de urbanism aprobate sau acestea nu con]in elementele necesare autoriz`rii directe sau dac` se solicit` o derogare de la RLU.

1:2. cu precizarea scopului solicit`rii certificatului de urbanism.OAR interior Tipar Policromie.Documentul de plat` a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. MTCT 1430/2005) completat` cu elementele de identificare ale solicitantului (persoan` fizic` sau juridic`) [i ale imobilului (teren/construc]ie). sc. .Documenta]ia pentru ob]inerea certificatului de urbanism \ntocmit` de c`tre solicitant (beneficiar).|n func]ie de complexitatea acestora sau ale amplasamentului.Extrasul de carte funciar` (obligatoriu numai \n cazul solicit`rilor pentru \nstr`inarea terenurilor proprietate privat`).A. 1:5. dac` este cazul ilustrate de planurile [i fa]adele principale (la nivel de anteproiect).R. consilii jude]ene) nu s-a introdus cadastrul general. dar \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare un certificat de urbanism poate fi solicitat de orice persoan` interesat`.Planul de situa]ie. . Acestea sunt facultative având \n vedere c` legisla]ia \n vigoare interzice emitentului certificatului de urbanism s` cear` documenta]ii pentru justificarea solicit`rii sau elaborarea unei documenta]ii de urbanism pentru terenul \n cauz` [i care s` condi]ioneze emiterea certificatului de urbanism Elaborarea documenta]iei pentru ob]inerea certificatului de urbanism este o 183 . este recomandabil ca documenta]ia s` fie \nso]it` de un memoriu justificativ \n care s` se prezinte succint solu]iile arhitectural-urbanistice propuse.4.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 183 O. 1:500 sau 1:200. prezentarea actelor de proprietate asupra imobilului este recomandabila [i \n cazul solicit`rii certificatului de urbanism pentru lucr`rile de construire/desfiin]are. .Planul de \ncadrare \n zon` (localitate) a terenului. stabilit` \n raport cu suprafa]a de teren.Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului (copii) .Documenta]ii op]ionale . Planurile de \ncadrare \n zon` [i de situa]ie se vor \ntocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru jude]ean sau al Municipiului Bucure[ti [i se anexeaz` \n dou` exemplare. iar \n cazul certificatului de urbanism pentru lucr`rile de construire se prezint` [i eventualele propuneri (optional). . aprobate prin Ord.000 sau 1:10. \n condi]iile când la marea majoritate a autorit`]ilor administra]iei publice locale (primarii.2.Cerere tip (conform modelului F. De regul` se face \n numele de]in`torului imobilului (teren/construc]ie).\n cazul solicit`rilor pentru lucr`ri de construire/desfiin]are .000. . \n care s` se eviden]ieze situa]ia existent`. dup` caz de arhitect \n numele acestuia.\n conformitate cu legislatia \n vigoare prezentarea acestora este obligatorie numai \n cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru opera]iuni notariale [i este optionala \n cazul celorlalte tipuri de solicitari. cuprinde urm`toarele: . sc. 3. GHID DE PROIECTARE autoriza]ia de construire (PAC) va putea fi f`cut` numai dup` avizarea [i aprobarea documenta]iei de urbanism (PUZ sau PUD) cu obligativitatea respect`rii \ntocmai a prevederilor acesteia. .republicat`.000. . \n conformitate cu prevederile legisla]iei privind taxele [i impozitele locale.1 stabilit prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 .

Certificatul de urbanism odat` emis de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale are [i valoarea unui contract pe baza c`ruia beneficiarul (solicitantul) face cheltuielile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor [i elaborarea studiilor [i proiectelor solicitate pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii.5. 3. de scopul pentru care a fost solicitat [i de men]inerea valabilit`]ii prevederilor din documenta]iile de urbanism [i de amenajarea teritoriului. Alte documente [i eventualele avize specifice impuse prin certificatul de urbanism se ob]in prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire. Avizele / acordurile care fundamenteaz` acordul unic. redactat` pe un formular tip. 3. ALTE DOCUMENTE NECESARE OB}INERII AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE |n conformitate cu Legea 50/1991 republicat`. Cererea de prelungire. protec]ia civil`. Ob]inerea [i elaborarea tuturor acestora \n condi]iile impuse prin certificatul de urbanism oblig` autorit`]ile administra]iei publice locale s` emit` autoriza]ia de construire solicitat`. din care fac parte [i reprezentan]ii institu]iilor abilitate s` elibereze avizele/acordurile precizate mai sus. eliberate pe baza fi[elor tehnice [i a documenta]iilor elaborate de proiectant [i care se ob]in prin grija 184 . la care se anexeaz` originalul certificatului de urbanism. ACORDURILE [i DOCUMENTA}IILE PENTRU EMITEREA ACESTORA. cu un drept legal de prelungire o singur` dat` cu 12 luni. Emiterea acordului unic revine \n sarcina structurilor specializate din cadrul autorit`]ilor administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu jude]ean) prin Comisiile de Acorduri Unice . Valabilitatea certificatului de urbanism se stabile[te de c`tre autoritatea administra]iei publice locale \ntre 6 [i 24 luni de la data emiterii. Uzual se acord` o valabilitate de 12 luni. |n cazul prim`riilor (de la nivelul comunelor [i ora[elor mici) care nu au capacitatea s` organizeze Comisii de Acorduri Unice. Termenul legal de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile. trebuie depus` la autoritatea emitent` cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea termenului de valabilitate.5. AVIZELE. pentru simplificarea procedurilor de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii. cu modificarile [i completarile ulterioare. neinclus` \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i face obiectul unei tarif`ri separate.CAU. func]ie de complexitatea avizelor sau al studiilor solicitate.OAR interior Tipar Policromie. CERTIFICATUL DE URBANISM NU }INE LOC DE AUTORIZA}IE DE CONSTRUIRE. acestea vor \nainta documenta]iile [i fi[ele tehnice aferente acestora c`tre forul imediat superior (consiliul jude]ean) care va elibera acordul unic. protec]ia mediului [i s`n`tatea public` [i care fundamenteaz` un ACORD UNIC. pe baza c`ruia prim`ria va emite autoriza]ia de construire.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 184 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT misiune suplimentar` a arhitectului.1. se prevede ca prin grija emitentului autoriza]iei de construire s` fie ob]inute avizele/acordurile privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor cât [i cele privind securitatea la incendiu.

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 185

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

emitentului autoriza]iei de construire (privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor [i cele privind protec]ia civil`, securitatea la incendiu, protec]ia mediului [i s`n`tatea public`). Con]inutul-cadru pentru documenta]iile necesare emiterii acestei categorii de avize [i acorduri se stabile[te de c`tre fiecare emitent \n parte conform Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005 [i este de regul` urm`torul: 3.5.1.1. - Avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor emise de administratorii re]elelor [i serviciilor pentru: - alimentarea cu ap`; - canalizare; - alimentarea cu energie electric`; - alimentarea cu gaze naturale; - telefoane; - salubritate; - dup` caz pentru alte utilit`]i, \n func]ie de existen]a acestora [i de rela]ia posibil` cu noua construc]ie. Documenta]iile se \ntocmesc distinct pentru fiecare tip de re]ea edilitar` sau serviciu urban [i cuprind \n situa]iile curente urm`toarele (\n copie): - certificatul de urbanism; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - planul de \ncadrare \n zon`; - planul de situa]ie - dou` exemplare (planurile anex` vizate spre neschimbare la certificatul de urbanism). 3.5.1.2. - Avize/acorduri emise de institu]iile teritoriale specializate pentru: - securitatea la incendiu; - protec]ia civil`; - protec]ia mediului (acordul de mediu); - s`n`tatea popula]iei (avizul sanitar). - Documenta]ia pentru avizul privind securitatea la incendiu se \ntocme[te \n conformitate cu Normele metodologice de avizare [i autorizare privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`, aprobat prin Ord. MAI 1435/2006 [i cuprinde urm`toarele (\n copie): - cerere-tip (dou` exemplare); - opisul documentelor cuprinse \n documenta]ie (dou` exemplare); - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (trei exemplare); - memoriile tehnice pe specialit`]i (arhitectur`, structur` [i instala]ii); - scenariu de siguran]` la foc, \ntocmit conform metodologiei aprobate de Ministerul Administra]iei [i Internelor (vezi con]inutul-cadru din Anexa 03); - planurile tuturor nivelurilor, sec]iuni caracteristice, fa]ade; - referatul verificatorului atestat pentru cerin]a "C - siguran]a la foc" (dou` exemplare).
185

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 186

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- Documenta]ia pentru avizul de protec]ie civil` se \ntocme[te \n conformitate cu Normele metodologice de avizare [i autorizare privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`, aprobate prin Ord. MAI 1435/2006 [i cuprinde urm`toarele (\n copie): - cerere-tip (dou` exemplare); - opisul documentelor cuprinse \n documenta]ie (dou` exemplare); - certificatul de urbanism (un exemplar) [i planurile de incadrare \n zon` [i de situa]ie, vizate spre neschimbare (dou` exemplare); - fi[a tehnic` (trei exemplare); - memoriul tehnic general (sau arhitectur`) având un capitol privind protec]ia civil` sau memoriu tehnic de specialitate (dou` exemplare); - planul subsolului sau al celui mai de jos nivel, cuprinzând [i schemele instala]iilor electrice [i de filtroventila]ie, acestea din urm` prev`zute numai \n cazul ad`posturilor de protec]ie civil` cu o capacitate mai mare de 50 de persoane (dou` exemplare); - sec]iune caracteristic` prin ad`postul de protec]ie civil` [i prin tunelul de evacuare, \n cazul adaposturilor protec]ie civil` cu o capacitate mai mare de 50 de persoane se prezinta [i schemele instala]iilor de filtroventila]ie (dou` exemplare). |n HGR 560/2005, modificat` [i completat` de HGR 37/2006, se stabilesc categoriile de construc]ii la care trebuiesc prev`zute ad`posturi pentru protec]ia civil`. - Documenta]ia pentru acordul de mediu, \n cazul construc]iilor cu impact nesemnificativ asupra mediului, cuprinde (\n copie): - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - memoriu tehnic privind protec]ia mediului; - memoriul general sau de arhitectur` (dup` caz), eventual [i memoriul tehnic privind instala]iile generale [i dup` caz cele tehnologice; - anun]ul publicitar privind inten]ia execut`rii construc]iei; - avizele privind asigurarea utilit`]ilor (ap`, canal, energie electric`); - avizul (sau contractul) de salubritate; - avizul de vidanjare (\n cazul inexisten]ei \n zon` a re]elei publice de canalizare); - dup` caz alte avize sau acorduri impuse prin certificatul de urbanism, decizia favorabil` a Inspectoratului teritorial de protec]ia mediului privind studiu de impact [i realizarea etapei de dezbatere public`; - planurile tuturor nivelurilor, sec]iune caracteristic`. - Documenta]ia pentru avizul sanitar se \ntocme[te conform Ordinului MS 331/1999 [i cuprinde: - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - de regul` se prezint` memoriul tehnic general sau memoriile tehnice pentru arhitectur` [i instala]ii generale;
186

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 187

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- planurile [i sec]iunile caracteristice de arhitectur`, \n care s` se eviden]ieze modul de rezolvare func]ional`, procesul tehnologic, alimentarea cu ap`, canalizarea [i tratarea apelor uzate, colectarea [i tratarea de[eurilor, m`surile de combatere a polu`rii [i de protec]ie sanitar`. Dup` caz se mai pot solicita: studiul de impact asupra s`n`t`]ii popula]iei, acordul vecinilor, certificatul unic de \nregistrare [i actele de constituire a firmei (\n cazul persoanelor juridice) sau autoriza]ia de exercitare a unei activit`]i independente. 3.5.1.3. - Fi[ele tehnice pentru emiterea acordului unic, corespunz`tor pentru fiecare aviz/acord sunt completate, semnate [i [tampilate de c`tre proiectant [i fac parte din fiecare documenta]ie descris` mai sus. Formularele tip pentru fi[ele tehnice (modelele F.8.1; F.8.2; F.8.3; F.8.4; F.8.5 prev`zute prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005) se primesc de la emitentul autoriza]iei de construire odat` cu eliberarea certificatului de urbanism. - Fi[ele tehnice pentru avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investi]ii; caracteristicile tehnice specifice ale investi]iei (amplasament, tip de bran[ament/racord, caracteristicile tehnice asigurate prin proiect, modul de \ndeplinire a cerin]elor avizatorului, modul de \ndeplinire a condi]iilor [i restric]iilor impuse). - Fi[ele tehnice pentru avizele/acordurile privind securitatea la incendiu, protec]ia civil`, protec]ia mediului [i cel sanitar cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investi]ii; caracteristicile tehnice specifice ale investi]iei (\n func]ie de tipul de construc]ie); modul de \ndeplinire a cerin]elor avizatorului; modul de \ndeplinire a condi]iilor [i restric]iilor impuse (conform legisla]iei [i normativelor tehnice specifice fiec`rui domeniu pentru care se solicit` avizul). Con]inutul documenta]iilor [i fi[elor tehnice pentru emiterea avizelor/acordurilor prezentate mai sus poate fi completat [i actualizat de c`tre avizatori func]ie de cerin]ele impuse de domeniile lor de competen]` sau/[i de condi]iile locale. Fi[ele tehnice [i documenta]iile elaborate de c`tre proiectant sunt incluse \n documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de construire, care se depune la autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu jude]ean). Termenele legale pentru rezolvarea acestor avize [i acorduri (inclusiv pentru acordul unic) sunt incluse \n termenul de 30 de zile pentru emiterea autoriza]iei de construire, \n condi]iile unor documenta]ii complete [i care propun solu]ion`ri tehnicofunc]ionale conforme cu cerin]ele [i condi]ion`rile legale impuse de c`tre avizatori. |n situa]ia când unul sau mai mul]i avizatori solicit` \ntemeiat modific`ri de solu]ii fata de documenta]ia supus` aviz`rii, \n maximum 5 zile de la depunere, aceasta se returneaz` beneficiarului (proiectantului) pentru completare, cu decalarea corespunz`toare a termenului de emitere a autoriza]iei de construire. Elaborarea documenta]iilor pentru avizele/acordurile care fundamenteaz` acordul unic se face pe baza proiectului tehnic [i sunt incluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz`.
187

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 188

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

3.5.2. Avizele/acordurile specifice [i alte studii ob]inute prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire pe baza unor documenta]ii elaborate de proiectant - Acestea sunt impuse prin certificatul de urbanism \n situa]ii speciale, determinate de natura investi]iei, de particularit`]i func]ionale [i/sau de rela]iile posibile cu amplasamentul noii construc]ii [i care se refer` de regul` la zonele de protec]ie sau de restric]ie instituite prin documenta]iile de amenajare a teritoriului [i de urbanism aprobate potrivit legii pentru monumente istorice sau ale naturii, obiective militare, c`i de comunica]ie [i instala]iile aferente acestora (aeroporturi, autostr`zi, drumuri na]ionale, c`i ferate, etc.), \n jurul luciilor de ap` [.a. Avizele specifice se emit de c`tre institu]iile administra]iei publice centrale sau de serviciile descentralizate ale acestora sau a altor institu]ii sau organisme abilitate [i care dup` caz pot fi: - Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului, - Autoritatea Aeronautic` Civil` Român`, - Compania Nationala Cai Ferate "C.F.R" S.A., - Administra]ia Drumurilor Na]ionale, dup` caz, pentru autorizarea lucr`rilor \n zonele de siguran]` [i de protec]ie ale infrastructurilor de transport public [i \n zonele aferente construirii c`ilor de comunica]ie; - Ministerul Culturii [i Cultelor, prin Directiile teritoriale de cultura [i culte, pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de orice natur` la cl`dirile reprezentând monumente istorice cuprinse \n listele aprobate potrivit legii [i la cele amplasate \n zonele de protec]ie ale acestora [i pentru avizul Comisiei de specialitate pentru autorizarea l`ca[urilor de cult [i ale anexelor acestora; - Ministerul Ap`r`rii Na]ionale - Statul Major General, - Ministerul Administra]iei [i de Interne, - S.R.I. [i alte institu]ii similare, dup` caz, \n situa]ia autoriz`rii lucr`rilor situate \n apropierea obiectivelor cu caracter special, precum [i \n zonele de interes pentru ap`rarea na]ional`, ordine public` [i siguran]` na]ional`, \n conformitate cu legisla]ia specific`; - Ministerul Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale, \n situa]ia autoriz`rii lucr`rilor pe terenuri cu destina]ie agricol`; - Ministerul Mediului [i Gospod`ririi Apelor, - C.N. "Apele Române", \n cazul autoriz`rii lucr`rilor \n arii naturale protejate; - Inspec]ia de Stat \n Construc]ii - ISC, prin inspectoratele teritoriale sau jude]ene, dup` caz, pentru: a) documenta]iile tehnico-economice pentru obiectivele de investi]ii finan]ate din fonduri publice, documenta]iile tehnico-economice aferente obiectivelor de investi]ii noi, finan]ate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu un milion de lei (RON) precum [i documenta]iile tehnico-economice pentru lucr`rile de repara]ii, reabilit`ri, consolid`ri, restaur`ri ale construc]iilor existente finan]ate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor HGR 1072/2003 privind avizarea de c`tre ISC a documenta]iilor tehnico-economice pentru obiective de investi]ii finan]ate din fonduri publice; b) amplasarea balastierelor [i carierelor din punct de vedere al protej`rii construc]iilor din vecin`tatea acestora; c) execu]ia de construc]ii \n vecin`tatea drumurilor na]ionale;
188

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 189

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

d) interven]iile asupra construc]iilor existente; e) solu]iile de interven]ie imediat` pentru punerea \n siguran]` provizorie a construc]iilor avariate \n urma dezastrelor, \n ac]iunile de interven]ie operativ` [i refacere post dezastru. Con]inutul documenta]iilor pentru ob]inerea acestei categorii de avize este stabilit de fiecare emitent \n parte, func]ie de problematica \n cauz`. Taxele legale pentru ob]inerea avizelor/acordurilor specifice sunt stabilite de fiecare institu]ie \n parte [i avizul se elibereaz` de la caz la caz \n termen de circa 15 - 30 de zile. Acordul proiectantului ini]ial al cl`dirii \n cazul interven]iilor la construc]ii existente se ob]ine pe baza unei documenta]ii stabilite de comun acord \ntre acesta [i proiectantul interven]iilor propuse. |n situa]ia c` proiectantul ini]ial este necunoscut acest aviz poate fi \nlocuit de o expertiz` tehnic` elaborat` de un expert atestat, cu acordul Inspectiei teritoriale \n construc]ii - IC. Acordul Inspectiei teritoriale \n construc]ii - IC solicitat \n cazul interven]iilor la construc]ii existente (subzidiri la construc]iile \nvecinate la calcan, extinderi, supraetaj`ri, consolid`ri, reconstruiri integrale sau par]iale sau alte opera]iuni de acest tip la construc]ii existente) [i care se ob]ine pe baza unei documenta]ii care cuprinde: - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - planul de situa]ie (privind amplasamentul construc]iilor propuse) sc.1:200 sau 1:100; - acordurile notariale solicitate prin certificatul de urbanism (declara]ia privind inexisten]a unor litigii referitoare la teren [i dup` caz al vecinilor etc.); - expertiza tehnic` (\n doua exemplare) sau acordul (avizul) proiectantului ini]ial; - avizul Ministerului Culturii [i Cultelor sau al Direc]iei Monumentelor Istorice (dac` este cazul); - aprobarea prin Hot`râre a Consiliului Local - HCL [i avizul Comisiei Tehnice de Urbanism - CTU (inclusiv planul de reglement`ri urbanistice vizat spre neschimbare), \n cazul condi]ion`rii emiterii autoriza]iei de construire de elaborarea unui PUD sau PUZ; - referatele verificatorilor de proiecte atesta]i (inclusiv legitima]iile vizate la zi ale acestora [i a expertului tehnic); - studiu geotehnic; - proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC (vezi pct. 3.6.1 - lista de semn`turi a elaboratorilor, memoriile tehnice privind arhitectura, structura de rezisten]` (\n doua exemplare), instala]ii generale, piesele desenate pentru partea de arhitectur`, planul [i detaliile de funda]ii, eventuale detalii tehnologice pentru protejarea construc]iilor existente alipite la calcan, detalii de sprijinire ale taluzurilor la s`p`turi etc.). Alte studii sau documenta]ii impuse prin certificatul de urbanism \n situa]ii particulare de amplasament sau/[i func]ionare cum ar fi dup` caz: - studii de inser]ie \n sit, de circula]ie, istorice, de amenajare peisagistic`, de impact asupra mediului, ridicarea topo a terenului [.a. Aceste studii vor fi elaborate de arhitectul cu drept de semn`tur` sau
189

contract de concesiune. . proceduri de avizare/aprobare [i taxe de emitere diferen]iate func]ie de urm`toarele: . . livezi. Elaborarea documenta]iilor pentru avizele/acordurile specifice [i a altor studii precizate la pct. . . cum ar fi: .certificat de mo[tenire.suprafa]a de teren care urmeaz` s` fie scoas` din circuitul agricol (pân` la un hectar. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 190 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de c`tre al]i proiectan]i de specialitate sub coordonarea arhitectului cu drept de semn`tur` . . fâne]e). \n copie legalizat` (obligatorie \n orice situa]ie) [i care poate fi dup` caz: . .). de comodat ori de \nchiriere al terenului/construc]iilor (\n aceste ultime cazuri cu acordul autentificat al proprietarului de drept privind executarea lucr`rilor de construc]ie solicitate). 190 .categoria de folosin]` a terenului (arabil.5.Documenta]ia cadastral` .hot`râri judec`tore[ti definitive de reconstituire sau de recunoa[tere a dreptului de proprietate. \ntre un hectar [i 100 ha [i peste 100 ha). Documenta]iile pentru ob]inerea acestei aprob`rii se intocmesc conform prevederilor din Ordinul comun al ministrului agriculturii.situarea terenului \n extravilanul sau intravilanul localit`]ii. zgomot.func]iunile noii construc]ii sunt poluante. 3. intabulat \n Cartea Funciara. 897/07.fi[a bunului imobil (teren/construc]ii) [i planul de delimitare a imobilului. .09.schimbarea total` sau par]ial` a destina]iei unei p`r]i (apartament sau alte spa]ii) din cl`diri colective de locuit existente. .Declara]ia pe proprie r`spundere. .act de dona]ie.2005 [i au un continut-cadru. prin care se precizeaz` c` nu sunt pe rolul instan]elor judec`tore[ti litigii privind dreptul de proprietate asupra terenului/construc]iilor care fac obiectul autoriza]iei de construire/desfiin]are (obligatorie \n orice situa]ie).Dovada dreptului de proprietate asupra terenului/construc]iilor.5. vibra]ii etc. 3.Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (unde este cazul).[ef de proiect. .alipirea la calcan cu o construc]ie \nvecinat` care necesit` subzidiri sau consolid`ri ale acesteia.contract de partaj voluntar. Documentele de natur` juridic` [i administrativ` a c`ror ob]inere este numai de competen]a beneficiarului .contract de vânzare-cump`rare. \n cazurile când acestea sunt afectate de lucr`rile propuse.titlul de proprietate. padurilor [i dezvoltarii rurale [i al ministrului administratiei [i internelor nr. p`duri.\mprejmuiri pe limitele dintre propriet`]i.3. dac` prin natura noii func]iuni se produce poluare de orice fel (noxe. autentificat` de un notar public. . .2 sunt misiuni suplimentare ale arhitectului. . conform exigen]elor emitentului autoriza]iei de construire.Acordurile notariale exprimate de proprietarii imobilelor \nvecinate. .OAR interior Tipar Policromie. neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separate. vii.

cerute prin CU. Dovada de luare \n eviden]` a PAC/PAD (vezi formularul tip OAR . Ob]inerea în mod direct a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are) sau mandatarea pentru aceasta a unei ter]e persoane (eventual arhitectul).A.3). în fa]a organismelor de avizare abilitate [i completarea sau/[i modificarea documenta]iilor conform cerin]elor justificate ale acestora. \n cazul solicit`rii autoriza]iei de desfiin]are. Acest document a fost impus prin Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicata [i se ob]ine pe baza unei cereri (vezi formularul tip OAR .PAC (extras din proiectul tehnic). 191 .6. 3. GHID DE PROIECTARE . MISIUNILE ARHITECTULUI MISIUNI DE BAZ~ Elaborarea documenta]iilor [i a fi[elor tehnice pentru ob]inerea avizelor aferente acordului unic. semnat [i parafat proiectul respectiv. . dac` este cazul.5.Alte acorduri legale privind situa]ia patrimonial` a terenului [i care au fost cerute prin certificatul de urbanism. .dac` este cazul. eliberat de serviciul (direc]ia) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei.OAR interior Tipar Policromie. Asigurarea verific`rii tehnice a proiectului faza PAC.Contractul cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de construire sau de demolare.4.5. Prezentarea proiectului . .R. pentru calcularea taxei de autorizare. Elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de construire . AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE ATRIBU}IILE BENEFICIARULUI Asigurarea documentelor [i actelor legale a c`ror ob]inere este numai de competen]a sa (vezi pct. . Asigurarea întocmirii documenta]iilor (dosarelor) pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are). a c`rui ob]inere este numai de competen]a arhitectului cu drept de semnatur`.Anexa 11) adresate Filialei teritoriale a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnatur` care a elaborat.Certificat privind atribuirea unui nou num`r po[tal . 3.Certificat de atestare a valorii fiscale a construc]iei. Achitarea tuturor taxelor legale [i a celorlalte cheltuieli aferente ob]inerii avizelor [i autoriza]iei de construire (desfiin]are). Dovada lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de construire/desfiin]are PAC/PAD. Sus]inerea documenta]iilor [i a PAC.clasa de fertilitate a terenului. 3. PAD [i \ntocmirea dosarului pentru emiterea autoriza]iilor [i ob]inerea acestora ca mandatar al beneficiarului. MISIUNI SUPLIMENTARE Elaborarea dac` este cazul a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor specifice pentru PAC/PAD.Anexa 12) mai certific` capacitatea legal` a arhitectului/conductorului arhitect de a exercita dreptul de semnatur` la data elabor`rii PAC/PAD.faza PAC verificatorilor atesta]i stabili]i sau agrea]i de c`tre beneficiar. cât [i asumarea de c`tre acesta a \ntregii responsabilit`]i privind con]inutul [i calitatea proiectului de arhitectur`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 191 O.

foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor. . 1:10. Piesele scrise [i desenate (al c`ror con]inut-cadru a fost detaliat \n subcapitolul 2. 1:5.memoriu tehnic pentru structura de rezisten]`.OAR interior Tipar Policromie. cu studii universitare [i diplom` de licen]` recunoscut` de statul român. . pentru partea de structur` [i de instala]ii [i care au o forma legal` de exercitare a profesiei. Solicitantul autoriza]iei de construire poate fi numai o persoana fizic` sau juridic` cu drept de proprietate asupra terenului pe care se construie[te sau care de]ine un contract de concesiune (cu acordul autentic al proprietarului de drept pentru executarea lucr`rilor de construc]ii) sau de \nchiriere a terenului (numai \n cazul construc]iilor provizorii [i cu acordul autentic al proprietarului de drept). litera A din Legea nr.memoriu general (dac` este cazul).000 sau 1:2.PAC poate fi elaborat numai de arhitec]i cu drept de semn`tur` [i conductori arhitec]i cu drept de semn`tur` (pentru construc]ii \ncadrate la categoria de importan]` redus` din afara zonelor protejate) pentru partea de arhitectur` [i de ingineri (subingineri) de specialitate. .PAC este un extras din proiectul tehnic [i are un con]inut-cadru stabilit prin Anexa nr.memoriile tehnice pentru instala]iile generale aferente construc]iei (termiceclimatizare. cu excep]iile prezentate \n subcapitolul urm`tor [i pentru care se admite elaborarea unui proiect cu un con]inut simplificat. reprezentand un act de autoritate al administra]iei publice locale.Piese desenate: Planuri generale: . executarea [i func]ionarea acesteia. pe baza caruia se stabileste taxa de autorizare. cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din proiect de care r`spund.planul de \ncadrare \n zon` . obligatoriu pentru toate categoriile de construc]ii ale c`ror lucr`ri de execu]ie se supun autoriz`rii. .6) sunt urm`toarele: a .sc. Proiectul pentru autoriza]ia de construire . gaze).6. \ntocmit conform HGR 1179/2002 (vezi subcapitolul 2. Proiectul pentru autoriza]ia de construire . . b .memoriu tehnic pentru dot`ri [i instala]ii tehnologice (dac` este cazul).7 [i Anexa 05).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 192 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Autoriza]ia de construire constituie baza legal` pentru executarea unei construc]ii [i asigur` aplicarea m`surilor legale cu privire la amplasarea.1. .referatele verificatorilor de proiecte atesta]i (al]ii decât proiectan]ii) [i care sunt agrea]i de c`tre beneficiar.borderourile pieselor scrise [i desenate.50/1991 (republicat`). .000 (dup` caz). .studiul geotehnic.devizul general al lucr`rilor.memoriu tehnic pentru arhitectur` (vezi [i continutul-cadru de la Anexa 02). 192 . \n cazul elabor`rii PAC cu subproiectan]i de specialitate (pentru structur` [i/sau instala]ii generale) se men]ioneaz` firmele respective [i responsabilii de proiecte. electrice.Piese scrise: . . proiectarea.000. sanitare. 3.1.

care s` fie cuprinse \n proiectul pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii . |n cazul interven]iilor la o construc]ie existent` se vor mai prezenta urm`toarele: . fa]ade sc. . GHID DE PROIECTARE .1:20. etaje.1:500.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 193 O.detalii tehnologice privind lucr`rile de subzidire sau de protec]ie a cl`dirilor \nvecinate la calcan (dac` este cazul). Structura de rezisten]` . 1:100 sau 1:50: . planul acoperi[ului. care s` cuprind` [i fa]adele cl`dirilor \nvecinate la calcan. 1:200 sau 1:100. .documentar foto. sc. . \n cazul \n care noua construc]ie este \ncadrat` \ntr-un front construit existent. . Arhitectura (dup` caz pentru fiecare corp de cl`dire). cu evidentierea modului de integrare a noii constructii \n tesutul urban existent (dac` este cerut` prin certificatul de urbanism sau prin avizul privind protec]ia monumentelor istorice sau pentru construc]iile propuse \n zonele de protectie ale acestora). |n situa]ii excep]ionale.planurile tuturor nivelurilor (subsol.\n situa]ia când investi]ia urmeaz` s` func]ioneze pe baza unor dot`ri [i instala]ii tehnologice.R.detalii privind modul de alc`tuire a \mprejmuirii (plan.planul acoperi[ului (\nvelitoarea). \n func]ie de complexitatea investi]iei supuse autoriz`rii. parter. gaze). . \ntocmite pe suporturi topografice vizate de Oficiul jude]ean de cadastru sau al Municipiului Bucure[ti. .releveul construc]iei la care se intervine (planurile tuturor nivelurilor. determinante pentru configura]ia planimetric` sau/[i volumetric` a construc]iilor. 1:200 sau 1:100. .desene de ansamblu. de exemplu STUDIU DE INSER}IE pentru o construc]ie amplasat` \ntr-o zona 193 . Pe plan[ele cu lucr`rile propuse se vor marca distinct elementele existente. mansard`). structurile de specialitate constituite potrivit legii vor putea cere prin certificatul de urbanism [i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentar`.sc. . sec]iuni. 1:50.desf`[urarea frontului stradal . eleva]ie. cele care se desfiin]eaz` [i cele care se adaug`. se desfiin]eaz` [i cele propuse. sec]iune caracteristic`) sc.A.sec]iuni caracteristice. Dot`ri [i instala]ii tehnologice .schemele func]ionale [i parametrii principali pentru toate instala]iile aferente construc]iei (termice. care se men]in. Instala]ii generale .PAC.OAR interior Tipar Policromie. sanitare. sc.scheme ale fluxului tehnologic.planurile de situa]ie .proiectul pentru structur` complet (\n cazul construc]iilor cu mai multe subsoluri [i cel pu]in 10 niveluri). . .detalii de funda]ii. . cu eviden]ierea modului de respectare a condi]iilor din studiul geotehnic.planul de funda]ii.sc.toate fa]adele. privind amplasarea tuturor construc]iilor subterane sau supraterane care se men]in. electrice.1:100 sau 1:50). \n cazul când se solicit` autorizarea acesteia odat` cu noua construc]ie.

Elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de construire . \mprejmuiri de p`[uni. se admite prezentarea unor proiecte pentru autoriza]ia de construire . spa]ii de cazare temporar` pe timpul campaniilor agricole. |n cazul lucr`rilor de mic` amploare elementele de organizare de [antier se pot preciza pe planul de situa]ie detailat. politice. din mediul rural. oboare. adoptat pentru faza PAC) [i va fi semnat` [i parafat` de arhitectul cu drept de semn`tur` (partea de arhitectur`) [i va fi certificat` cu [tampila biroului de proiectare. acesta va face obiectul unei autoriza]ii separate (vezi subcapitolul 3. pentru facilitarea ob]inerii autoriza]iei de construire. padocuri. sportive.Proiectul pentru autoriza]ia de construire . .PAC cu un con]inut simplificat pentru urm`toarele tipuri de construc]ii. iarmaroace. \mprejmuiri.8). Fiecare plan[` din PAC va avea \n partea dreapta-jos cartu[ul de identificare (cu un con]inut prezentat pentru proiectul tehnic. fose vidanjabile. 3. grajduri (pentru animale mari). Memoriile tehnice [i planurile vor fi [tampilate [i semnate de c`tre verificatorii de proiecte atesta]i corespunz`tor domeniilor lor de competen]` [i dup` caz de expertul tehnic atestat (pentru interven]iile la o construc]ie existent` sau a detaliilor de funda]ii [i de tehnologie pentru alipirea la o construc]ie existent`).construc]ii provizorii cu utilizare temporar`: târguri. construc]ii temporare ocazionate de evenimente (culturale. latrine uscate.2. religioase etc. . p`tule. garaje. MTCT 1430/2005. spa]ii pentru activit`]i me[te[ug`re[ti de prelucrare secundar` a produselor agricole [i silvice [i care alc`tuiesc \mpreun` cu locuin]a o unitate func]ional` distinct`.6.MTCT 1430/2005. .PAC \n forma simplificat` |n conformitate cu Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicat`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 194 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT protejat`. |n cazul \n care proiectul de organizare a execu]iei nu se prezint` \mpreun` cu proiectul pentru construc]ia propriu-zis`. .OAR interior Tipar Policromie. circuri ambulante. 2. aprobate prin Ord.locuin]ele individuale P [i P+1E.6. \nso]it de avizele specifice.racorduri [i bran[amente la utilit`]i. extras din proiectul tehnic. fântâni.). platforme pentru furaje. ad`posturi pentru animale. |n cazul lucr`rilor de mari dimensiuni se prezint` separat [i proiectul de organizare a execu]iei lucr`rilor (POE). . aprobate prin Ord. tabere de corturi [i rulote.anexe ale exploata]iilor agricole: saivane. magazii. re[edin]e principale realizate din fondurile persoanelor fizice.republicat`. aniversare. fânare. Pentru tipurile de construc]ii men]ionate mai sus.anexe gospod`re[ti ale locuin]elor: buc`t`rii de var`.PAC. pct. situate \n afara zonelor de protec]ie stabilite prin lege: . hambare. publicitare. con]inutul simplificat al proiectului pentru autoriza]ia de construire este prezentat \n Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 .3. vezi Capitolul 2. [oproane. este inclus` \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` (care nu cuprinde [i 194 . rezervoare pentru combustibil lichid sau gazos. p`tule.

model F. autentificat la un notar public .R.DOCUMENTA}IA CADASTRAL~ (fi[a bunului imobil [i planul de delimitare a imobilului) .republicat`).dac` este cazul. privind inexisten]a pe rolul instan]elor judec`tore[ti a unor litigii referitoare la imobil (teren .HCL (HCG-MB) privind aprobarea PUZ sau PUD. care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei.copie legalizat`. studiile topo / geo [i ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire). copie.dac` este cazul. . .cadru al documenta]iei (dosarului) pentru ob]inerea autoriza]iei de construire este urm`torul: .dac` este cazul. Documenta]ia (dosarul) pentru ob]inerea autoriza]iei de construire se \ntocme[te prin grija beneficiarului.copii. toate fi[ele tehnice [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor de natur` arhitectural-urbanistic` [i tehnic`.APROBAREA pentru scoaterea terenului din circuitul agricol .5. 3. expertiza tehnic`.FI{ELE TEHNICE (dou` exemplare) {I DOCUMENTA}IILE TEHNICE pentru AVIZELE/ ACORDURILE. .DECLARA}IE pe proprie r`spundere. .DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI (intabulat \n Cartea Funciar`) . .CERTIFICATUL DE URBANISM [i plan[ele anex` (planul de \ncadrare \n zon` [i planul de situa]ie) vizate spre neschimbare .proiectul pentru autoriza]ia de construire . eventual alte studii. inclusiv avizul Comisiei Tehnice de Urbanism .ANEXA la cerere (din formularul tip .9) completat. 3. \n original. impuse prin 195 .CERTIFICAT privind atribuirea unui nou num`r po[tal .3) sau arhitectul cu drept de semnatura (prezentat la pct. GHID DE PROIECTARE costurile pentru verific`rile tehnice ale proiectului. .A.CTU [i plan[a avizat` cu reglement`rile urbanistice din PUZ sau PUD .construc]ii). .copii.POE).model F.5.ACORDUL PROPRIETARILOR VECINI. semnat` de beneficiar. \n original.|NCHEIEREA PENTRU INTABULAREA dreptului de proprietate \n Cartea Funciar` copie.documenta]ii de natur` profesional` (arhitectural-urbanistic` [i tehnic`) pe care le elaboreaz` [i de care r`spunde proiectantul. autentificat` la un notar public. .4).PAD sau/[i de organizare a execu]iei lucr`rilor . copii. 3. [tampilat [i semnat de c`tre proiectantul general sau de c`tre beneficiar. b .Hot`rârea Consiliului Local .dac` este cazul. eventual cu concursul proiectantului [i cuprinde dou` categorii principale de documente [i anume: a . copie.documente/acte de natur` juridic` sau administrativ` de care este responsabil \n exclusivitate beneficiarul (cele prezentate la pct.CERERE (formular tip . . verific`ri [i expertize tehnice. respectiv arhitectul cu drept de semn`tur` sau a c`ror elaborare de c`tre al]i speciali[ti abilit`]i o coordoneaz` arhitectul \n calitate de [ef de proiect (proiectant general) [i care sunt urm`toarele: . .PAC (dup` caz de desfiin]are .3.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 195 O.OAR interior Tipar Policromie. .6.9 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 . Con]inutul .

4. impus` prin lege.AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (\n cazul demol`rii unor construc]ii existente pe amplasament) . .copie.avizele pentru utilit`]i. de impact asupra mediului. ceilal]i proiectan]i de specialitate au obliga]ia.avizul de circula]ie. de amenajare peisagistic`.. cu ACORDUL Inspectoratului teritorial \n construc]ii). . . Documenta]ia (dosarul) pentru emiterea autoriza]iei de construire se depune la autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu local).ACORDUL PROIECTANTULUI INI}IAL al cl`dirii. |n aceste condi]ii faza din contractul de proiectare referitoare la elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru ob]inerea autoriza]iei de construire/desfiin]are este de drept finalizat` numai dup` ob]inerea avizelor [i autorizatiilor respective. . dup` caz. precum [i de a introduce \n documenta]ie modific`rile [i/sau condi]iile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. . .CONTRACTUL cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de construire. (dup` caz. de a sus]ine solu]iile tehnice ale proiectului \n fa]a Comisiei de Acorduri Unice (C. .a. Taxe.POE .3. .) sau a altor organisme abilitate. se vor anexa [i avizele specifice organiz`rii de [antier impuse prin certificatul de urbanism [i care pot fi: . istorice.AVIZELE/ACORDURILE SPECIFICE impuse prin certificatul de urbanism (altele decât cele pentru acordul unic) [i care au fost ob]inute prin grija beneficiarului copii. la solicitarea membrilor acesteia.U.avizul pentru ocuparea temporar` a domeniului public. . valabilitatea autoriza]iei de construire [i durata execut`rii lucr`rilor autorizate 196 . 3. . dup` ce a fost verificat` de o structur` specializat` a acesteia.8). .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 196 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT certificatul de urbanism pentru emiterea ACORDULUI UNIC.PAC .6.\n dou` exemplare. Arhitectul cu drept de semn`tur`.DOVADA LU~RII |N EVIDEN}~ a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de construire .A. ridicarea topo a terenului [.a.ALTE STUDII DE SPECIALITATE cum ar fi: studii de inser]ie \n sit.DOVADA ACHIT~RII TAXELOR LEGALE PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC {I AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE (\n copie). . de circula]ie.OAR interior Tipar Policromie. verificat tehnic de c`tre verificatori atesta]i.\n original.\n cazul când autorizarea acestora se solicit` o dat` cu autoriza]ia pentru lucr`rile de baz`. .PAC emis` de c`tre Filiala teritorial` a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul/conductorul arhitect care a semnat [i parafat proiectul de arhitectur` . \n cazul interven]iilor de orice fel la construc]ii existente (\n situa]ia c` proiectantul ini]ial este necunoscut acest acord este \nlocuit de o EXPERTIZ~ TEHNIC~ elaborat` de un expert atestat. termenul de emitere.PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECU}IEI LUCR~RILOR . conform prevederilor din certificatul de urbanism).\n dou` exemplare (cu un con]inut-cadru prezentat \n Cap.avizul sanitar privind organizarea de [antier [.PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE .

Anexa 04. GHID DE PROIECTARE La depunerea documenta]iei pentru ob]inerea autoriza]iei de construire beneficiarul are obliga]ia achit`rii urm`toarelor: TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE. |n cazul construc]iilor cu func]iuni mixte care includ [i spa]ii de locuit taxa se va calcula propor]ional. .Construc]ii [i instala]ii sau Anexa 05. se prelunge[te din cauza obstacolelor birocratice ap`rute pe parcursul procesului de avizare [i autorizare. de 0. .A.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 197 O. Acest interval poate fi mult mai mare \n cazul elabor`rii.R. calculat` conform legisla]iei privind impozitele [i taxele locale [i care este de: . . Cheltuieli pentru investi]ia de baz`. capitolul I . TERMENUL LEGAL DE EMITERE a autoriza]iei de construire este de maxim 30 de zile de la \nregistrarea cererii. timp \n care este obligatorie \nceperea execut`rii lucr`rilor de construire. care rezult` din cuantumul taxelor stabilite de fiecare emitent pentru avizul sau acordul eliberat. TAXA PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC. Rezult` o perioad` de minimum trei luni (\n care nu este inclus` durata pentru elaborarea documenta]iilor [i proiectelor). de regul`.OAR interior Tipar Policromie. Valabilitatea autoriza]iei se extinde pe toata durata execut`rii lucr`rilor.cheltuieli aferente investi]iei de baza C+I pentru lucr`rile de construc]ii altele decât locuin]ele (vezi Capitolul 7 .0. subcapitolul 4. colectat` de emitentul autoriza]iei. aviz`rii [i aprob`rii unui eventual PUD (PUZ) sau care.30 de zile pentru emiterea acordului unic [i autoriza]iei de construire. stabilit` prin Legea 121/2002 pentru aprobarea OG 123/2000 pentru modificarea [i completarea Legii 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de crea]ie. \n condi]iile unei documenta]ii complete [i care nu necesit` modific`ri ale solu]iilor tehnice impuse pentru avizarea fi[elor tehnice din componen]a acordului unic.30 de zile pentru emiterea certificatului de urbanism. Valoarea lucr`rilor de construire declarat` \n cererea de autoriza]ie nu poate fi mai mic` decât valoarea fiscal` a construc]iei raportat` la suprafa]a construit` desf`[urat`.5 % din valoarea lucr`rilor autorizate. gradul de complexitate al lucr`rilor [i de interesul public din zona \n care se execut` construc]ia. pe care apoi o vireaz` \n contul Ordinului Arhitec]ilor din România sau al Uniunii Arhitec]ilor din România. VALABILITATEA AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE se stabile[te pentru maxim 12 luni. |n acest context trebuie s` ar`t`m c` durata legal` total` pentru ob]inerea unei autoriza]ii de construire este de: . 197 .5 % din valoarea devizului general pentru construc]iile de locuit. TAXA PENTRU TIMBRUL DE ARHITECTUR~.1 .1% din valoarea devizului general .circa 30 de zile pentru eventualele avize ob]inute prin grija beneficiarului. corespunz`tor ponderii func]iunii de locuit \n totalul suprafe]ei desf`[urate totale. conform op]iunii arhitectului care a elaborat proiectul.valoarea lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii C+I). DURATA EXECUT~RII LUCR~RILOR AUTORIZATE (distinct` fa]` de perioada de valabilitate) este stabilit` \n mod curent \ntre 12 [i 24 de luni [i este apreciat` de c`tre emitentul autoriza]iei \n raport cu solicitarea f`cut`.

IJC (jude]ean).Obliga]ii fa]` de autorit`]i a . . c . alc`tuit conform modelului stabilit prin Ord. beneficiarul este obligat s` solicite prelungirea acesteia. Dac` lucr`rile de execu]ie nu se \ncadreaz` \n termenul stabilit prin autoriza]ia de construire. .6. . . conform Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicat`. 3.10/1995 (\mpreun` cu regulamentele de aplicare a acesteia): 198 .Obligatii privind asigurarea cerin]elor de calitate \n construc]ii care decurg din prevederile Legii nr.6.6.s` pl`teasc` \n contul IC . Obliga]ii ale titularului autoriza]iei de construire. pentru care se folosesc formularele tip F. . Dup` acest termen continuarea lucr`rilor de construire se poate face numai dup` emiterea unei noi autoriza]ii pentru restul de lucr`ri r`mase de executat.5. urbanism [i autorizarea lucr`rilor de construc]ii.Pe parcursul execut`rii lucr`rilor: .La terminarea execut`rii lucr`rilor: .s` anun]e \nceperea lucr`rilor emitentului autoriza]iei de construire [i Inspectoratului \n Construc]ii .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 198 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Termenul de valabilitate a autoriza]iei de construire sau dup` caz durata execut`rii lucr`rilor se poate prelungi o singur` dat` pentru o perioad` de maxim 12 luni. .dup` caz.cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea duratei de execu]ie s` regularizeze taxa de autorizare pe baza valorii reale a lucr`rilor de construire executate. b .18 stabilite prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata).s` pl`teasc` e[alonat \n contul ISC o taxa de 0. taxa pentru prelungirea autoriza]iei de construire este de 30% din valoarea taxei pl`tite ini]ial. s` ob]in` autoriza]ia pentru desf`[urarea unei activit`]i economice sau a autoriza]iei sanitare de func]ionare. Cererea de prelungire (formular tip conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicata). 1430/2005.7% corespunz`tor valorii stadiilor fizice executate.o taxa de 0. .|nainte de \nceperea execut`rii lucr`rilor autorizate: .OAR interior Tipar Policromie. pe baza unei documenta]ii cadastrale. pentru activit`]ile statului de elaborare a reglement`rilor tehnice [i pentru controlul calit`]ii construc]iilor.17 [i F. MLPAT 63N/1998.5. la care se anexeaz` originalul autoriza]iei de construire.s` \nscrie construc]ia \n Cartea Funciar`.Inspectoratul jude]ean \n construc]ii. trebuie depus` la autoritatea emitent` cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea termenului de valabilitate (dup` caz a duratei stabilite pentru executarea lucr`rilor). 3.1.1% din valoarea declarat` a lucr`rilor autorizate pentru cheltuielile statului \n amenajarea teritoriului.5.s` monteze la locul [antierului un panou de identificare a lucr`rilor. 3. aprobate prin Ord. Prelungirea autoriza]iei determin` ultimul termen pentru executarea integral` a lucr`rilor.2.s` declarare la organele financiare teritoriale construc]iile \n vederea impunerii.

2-lit.6.continuarea execut`rii lucr`rilor de construire dup` dispunerea opririi acestora de c`tre organele de control. indiferent de valoarea lor. fapta fiind imputabil` atât investitorului cât [i constructorului. d . cu excep]ia celor pentru lucr`rile la construc]ii monumente istorice. inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie precizate la pct. cu excep]ia lucr`rilor la construc]ii monumente istorice. potrivit legii. efectuate la construc]ii monumente istorice. c . 3.6. beneficiarul (proprietarul) având obliga]ia de a lua m`surile corespunz`toare pentru asigurarea cerin]elor de calitate a construc]iilor. b .aprobarea furniz`rii de utilit`]i urbane.\ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice. Detalierea problematicii prezentate mai sus este facut` \n subcapitolele 4.6.3. 3.1. fapta fiind imputabil` atât investitorului cât [i constructorului. conform prevederilor legale (vezi [i Anexa 10). care au constatat fapta. b .6.6. s` fie considerate infrac]iuni: a . consolidare [i orice alte lucr`ri.6. a lucr`rilor [i amenaj`rilor cu caracter provizoriu.Constituie infrac]iuni urm`toarele fapte care se pedepsesc cu \nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend` penal`: a . d . .6.executarea/desfiin]area construc]iilor. e . "a". Infrac]iunile [i contraven]iile prev`zute de Legea 50/1991 republicat` 3. a lucr`rilor de construire. b . inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie.men]inerea dup` expirarea termenului prev`zut prin autoriza]ia de construire sau dup` terminarea lucr`rilor autorizate a construc]iilor. reconstruire.neaducerea terenului la starea ini]ial` de c`tre investitor. dac` nu au fost s`vâr[ite \n astfel de condi]ii \ncât.6. dup` terminarea 199 .OAR interior Tipar Policromie. 3. .A. care supravegheaz` ca execu]ia lucr`rilor s` respecte autoriza]ia de construire [i proiectul tehnic pentru execu]ia lucr`rilor pe baza c`ruia a fost emis`.realizat` prin dirigintele de [antier autorizat. "a". organele de control abilitate prin lege. ca urmare a executrii de lucr`ri de bran[amente [i racorduri la re]ele pentru construc]ii noi neautorizate.6.R. e . sunt obligate s` sesizeze organele de urm`rire penal`. inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie precizate la pct. GHID DE PROIECTARE a . extindere.nerespectarea prevederilor autoriza]iei de construire/desfiin]are [i a proiectului tehnic.Urm`rirea execu]iei lucr`rilor de construc]ii .executarea f`r` autoriza]ie de construire/desfiin]are.|ntocmirea C`r]ii tehnice a construc]iei.Urm`rirea comport`rii \n exploatare a construc]iei.Constituie contraven]ii urm`toarele fapte. |n cazul s`vâr[irii faptelor prev`zute mai sus.|ncredin]area execut`rii lucr`rilor numai unor persoane juridice autorizate \n domeniul construc]iilor.Efectuarea recep]iei lucr`rilor de construc]ii [i a instala]iilor aferente.1 [i 4.2-lit. c . ca reprezentant angajat al beneficiarului. care se face dup` recep]ia final` a lucr`rilor. precum [i a proiectelor pentru ob]inerea autoriza]iei de construire/desfiin]are pentru alte specialit`]i decât cele certificate prin diplom` universitar`. 3. sau cu nerespectarea acestora.2. total` sau par]ial`. pe toat` durata existen]ei acesteia. f`r` autoriza]ie de construire/ desfiin]are.6.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 199 O. c .

m .000 la 5. "a".000 RON.de la 1. "d" [i "e". . la termenul stabilit.\n baza unor documenta]ii incomplete sau elaborate \n neconcordan]` cu prevederile certificatului de urbanism. sau eliberarea acestora cu dep`[irea termenului legal. "f".\n lipsa expertizei tehnice privind punerea \n siguran]` a \ntregii construc]ii. ale Codului Civil. l . dup` caz.PAC.neanun]area datei \nceperii lucr`rilor de construc]ii autorizate.emiterea de autoriza]ii de construire/desfiin]are: .dep`[irea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor [i acordurilor necesare \n vederea autoriz`rii lucr`rilor de construc]ii. Contraven]iile men]ionate mai sus. . 200 .de la 5.000 la 10. . . i . h . precum [i nerealizarea lucr`rilor de cur`]are. "c". "j" [i "k". cele prev`zute la lit.ne\ndeplinirea. se sanc]ioneaz` cu amenzi.000 RON.000 la 4.\n baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege. .\mpiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului de catre organele de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor [i a actelor solicitate.000 la 10.000 RON.000 RON.de la 1. o dat` cu \ncheierea lucr`rilor de baz`. "h" [i "i". g .000 RON. "l" [i "m". . care nu con]in lista cuprinzând avizele [i acordurile legale necesare \n raport cu obiectivul de investi]ii.000 RON.000 la 30. ale caror valori au fost reactualizate prin Legea 52/2006 de modificare [i completare a Legii 50/1991 republicat`. "g". j . care s` confere dreptul de a solicita autoriza]ia de construire/desfiin]are. cele prev`zute la lit. . ale con]inutului-cadru al proiectului pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 200 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT lucr`rilor men]ionate la litera "c".000 RON. . cele prev`zute la lit. cele prev`zute la lit.000 la 2. \n cazul lucr`rilor de consolidare.\n lipsa unui drept real asupra imobilului. .de la 3. k . a amplasamentului [i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execu]iei. a m`surilor dispuse de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii la controlul anterior.de 1.de la 3.OAR interior Tipar Policromie. cele prev`zute la lit. care nu con]in avizele [i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii.000 RON.emiterea de certificate de urbanism incomplete sau cu date eronate.refuzul nejustificat sau obstruc]ionarea sub orice form` a accesului persoanelor fizice sau al reprezentan]ilor persoanelor juridice la documenta]iile de urbanism. . . s`vâr[ite de persoanele fizice sau juridice. cele prev`zute la lit. aprobate potrivit legii. f . cele prev`zute la lit. cele prev`zute la lit.\n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documenta]iilor de urbanism. precum [i neurm`rirea modului de \ndeplinire a m`surilor dispuse de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii.de la 3.de la 1. "b". amenajare ori degajare.000 la 100.neorganizarea [i neexercitarea controlului privind disciplina \n autorizarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii. dup` cum urmeaz`: .

administratorului legal al terenului.1. \n vederea realiz`rii unei noi construc]ii. . Acest aviz este eliberat de c`tre Muzeul Municipiului Bucure[ti sau de Direc]ia de Cultur` a Municipiului Bucure[ti (pentru zonele protejate) \n cazul capitalei sau de c`tre muzeele jude]ene de istorie sau de c`tre direc]iile de cultur` de la nivelul jude]elor. Avizele pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are impuse prin certificatul de urbanism pot fi dup` caz urm`toarele: .7. acestea vor putea fi desfiin]ate de c`tre autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau jude]ean) pe cale administrativ`.cerere (dup` caz formular tip).OAR interior Tipar Policromie.memoriu de prezentare a construc]iei care se demoleaz` (anul construirii. GHID DE PROIECTARE Sanc]ionarea cu amend` pentru faptele prev`zute la literele "h" [i "i" se aplic` func]ionarilor publici responsabili de verificarea documenta]iilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism [i a autoriza]iilor de construire/desfiin]are.Avizul institu]iei publice teritoriale care gestioneaz` eviden]a monumentelor istorice [i care se ob]ine prin grija beneficiarului pe baza unei documenta]ii elaborate de c`tre arhitect. 201 . 3.R.A. CERTIFICATUL DE URBANISM pentru desfiin]are (demolare) se poate emite separat de certificatul de urbanism pentru construire sau dup` caz prevederea demol`rii se face \n certificatul de urbanism pentru lucr`rile de construire. . .7.certificatul de urbanism care prevede demolarea [i planurile anex` vizate spre neschimbare (copii). impune demolarea unei construc]ii existente este necesar ca \naintea emiterii autoriza]iei de construire s` se solicite o autoriza]ie de desfiin]are (demolare) pentru aceasta. Conform Legii 376/2006 pentru modificarea [i completarea Legii 50/1991 (republicat`) se prevede ca \n cazul construc]iilor executate f`r` autoriza]ie de construire pe terenuri apar]inând domeniului public sau privat al statului. precum [i semnatarilor acestora. din oficiu sau la solicitarea proprietarului. cu preciz`ri specifice privind construc]ia care se va desfiin]a. Documenta]ia necesar` pentru ob]inerea acestui aviz se compune de regul` din urm`toarele: . Documenta]ia necesar` pentru ob]inerea certificatului de urbanism pentru desfiin]are este similara cu cea pentru lucr`rile de construire.dovada dreptului de proprietate asupra cl`dirii care se va demola (copie). 3. f`r` sesizarea instan]elor judec`tore[ti [i pe cheltuiala contravenientului. Autoriza]ia de desfiin]are se emite tot de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale pe aceea[i baz` legal` [i metodologic` ca [i cea pentru autoriza]ia de construire.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 201 O. AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE Atunci când eliberarea amplasamentului.

stilul arhitectural. sistemul constructiv.Acordul Inspec]iei \n Construc]ii . .dup` caz (energie electric`. eventual numele arhitectului. materiale de construc]ie. . . nivelul de 202 .5. .amplasarea construc]iei: izolat` sau alipit` la o construc]ie existent` [i distan]ele dintre construc]ia care se demoleaz` [i vecin`t`]i (construc]iile care se p`streaz`.7. .) emise de furnizorii de utilit`]i pe baza unor fi[e tehnice [i documenta]ii asem`n`toare cu cele pentru avizele de amplasament ale re]elelor edilitare din cadrul acordului unic pentru construire (pct. impun o tehnologie de demolare specific`. func]iuni.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 202 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT scurt istoric al construc]iei.1 [i 3. . gaze naturale.1 litera B din Legea 50/1991 republicat`. 3.format minimum 9 x 13 cm.1. cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din proiect de care r`spund. arhitec]i sau me[teri cunoscu]i.OAR interior Tipar Policromie. Complexitatea proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are . nivelul de echipare cu instala]ii.PAD . cu prevederea de m`suri corespunz`toare de protec]ie a mediului (vecin`t`]ilor) [i a execut`rii lucr`rilor de demolare. 3.5. sec]iuni [i fa]ade) sc. termoficare etc. telefoane. .borderourile pieselor scrise [i desenate.taxa de avizare (stabilit` de c`tre institu]ia care emite avizul).2. . Toate acestea. .IC (teritorial`) \n cazul demol`rii par]iale a unei construc]ii [i care se ob]ine pe baza unei documenta]ii similare cu cea pentru interven]iile la construc]iile existente (vezi pct.releveul construc]iei care se va demola (planurile tuturor nivelurilor.dimensiunile construc]iei.1. scurt istoric (anul construirii).elemente de patrimoniu care se p`streaz` sau/[i trebuie recuperate.sistemul constructiv: paiant`/lemn.regimul de \n`l]ime: parter sau P+1E sau construc]ie cu mai multe niveluri. stilul arhitectural. zid`rie.3).Piese scrise .fotografii color. de ansamblu [i de detaliu . . materiale de construc]ie. . gradul de uzur` etc.va fi elaborat de c`tre proiectan]i autoriza]i (arhitec]i sau conductori arhitec]i cu drept de semn`tur` [i ingineri cu diplom` de licen]` recunoscut` de statul român) \n conformitate cu Anexa nr.1:100 sau 1:50. structur` \n cadre din beton armat sau metalic`. .5.Avizele privind debran[area de la re]elele edilitare . . fiind determinat` de urm`toarele particularit`]i: . domeniul public).). sistemul constructiv.plan de situa]ie (cu marcarea construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se va demola) sc. Proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are . dup` caz.2). 3. 1:500 sau 1:200.Contractul cu o unitate sau o societate comercial` specializat` pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din demolare.PAD poate diferi foarte mult.foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor. .memoriu tehnic care s` prezinte construc]ia care se demoleaz` amplasamentul. ap`-canal. func]iuni.

plan de \ncadrare \n zon` (localitate) sc. .formular tip (acela[i ca cel pentru autoriza]ia de construire).fotografii color. format minim 9 x 13 cm.CERTIFICAT de atestare a valorii fiscale a construc]iei care se demoleaz` eliberat 203 . .DOVADA DREPULUI DE PROPRIETATE asupra construc]iei care se desfiin]eaz` (intabulat \n Cartea Funciar`) . . planul acoperi[ului. acela[i ca cel pentru autoriza]ia de construire) completat` [i semnat` de c`tre proiectant sau proprietarul construc]iei. . . .\n situa]ia \n care desfiin]area necesita opera]iuni tehnice complexe.R.expertiza tehnic` a cl`dirii \nvecinate.CERTIFICATUL DE URBANISM care prevede desfiin]area [i planurile anex` vizate spre neschimbare .ANEXA la cerere (formular tip.3. . 1:5000 sau 1:10000. cu eviden]ierea spa]iilor [i func]iunilor existente. Fiecare plan[` va avea \n partea dreapta .INCHEIEREA PENTRU INTABULAREA dreptului de proprietate \n Cartea Funciar` copie.plan de situa]ie sc. prin care se stabilesc m`surile tehnologice de protec]ie a acesteia din urm`. se va prezenta [i proiectul de organizare a lucr`rilor de demolare.sc.copie legalizat`. a mediului \nconjur`tor [i de protec]ia muncii. ..DECLARA}IE pe proprie r`spundere. \n original. (planurile de \ncadrare \n zona [i de situa]ie se redacteaz` pe suporturi topografice vizate de Oficiu de cadastru jude]ean sau al municipiului Bucure[ti).copie. 3. indicarea cotelor [i materialelor existente (planurile tuturor nivelurilor. gradul de uzur`. cu marcarea parcelei cadastrale. modul de amenajare a terenului dup` desfiin]area construc]iilor.OAR interior Tipar Policromie. . . sec]iuni caracteristice [i toate fa]adele). semnat` de proprietarul construc]iei. de ansamblu [i de detaliu.construc]ii). .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 203 O. a construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se va demola [i a construc]iilor care se men]in.DOCUMENTA}IA CADASTRAL~ (fi[a bunului imobil [i planul de delimitare a imobilului) .1:2000. de regul` cu concursul proiectantului [i se compune din urm`toarele: . 1:200 sau 1:100. \n cazul construc]iilor alipite la calcanul unei alte construc]ii care se p`streaz`.releveul construc]iilor care se vor demola . elemente de patrimoniu care urmeaz` a se preleva etc.7.A. autentificat` la un notar public. re]ele edilitare care se dezafecteaz` [i a celor care se men]in.jos cartu[ul de identificare [i va fi [tampilat` [i semnat` la fel ca la proiectul pentru autoriza]ia de construire.1:100 sau 1:50. elaborat` de un expert tehnic atestat.copii.Piese desenate . . \ntr-un capitol (sau memoriu) distinct se va prezenta tehnologia de execu]ie a demol`rii cu precizarea m`surilor de protec]ie a eventualelor construc]ii \nvecinate. privind inexisten]a pe rolul instan]elor judec`tore[ti a unor litigii referitoare la imobil (teren . Documenta]ia (dosarul) pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are se \ntocme[te prin grija beneficiarului (proprietarul construc]iei care se demoleaz`). 1:500. . GHID DE PROIECTARE echipare tehnico-edilitara.CERERE .

litera C din Legea 50/1991 (republicat`) are urm`torul con]inut: . . .PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE .avizul de circula]ie.POE.CONTRACTUL cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de demolare. (\n dou` exemplare).D. 3. .PAD sunt misiuni suplimentare ale arhitectului. Elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are . TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IEI DE DESFIIN}ARE se calculeaz` conform legisla]iei privind impozitele [i taxele locale [i reprezint` 0. .memoriu tehnic care s` prezinte descrierea lucr`rilor provizorii. organizarea 204 .avizul pentru ocuparea temporar` a domeniului public. . . .AVIZELE/ACORDURILE privind desfiin]area. Autoriza]ia de desfiin]are se elibereaz` \n acelea[i condi]ii de valabilitate [i de durata a execu]iei ca [i autoriza]ia de construire. AUTORIZA}IA PENTRU ORGANIZAREA DE {ANTIER Autoriza]ia de organizare a execu]iei lucr`rilor este necesar` \n toate cazurile \n care se realizeaz` o investi]ie [i se solicit` o dat` cu autorizarea lucr`rilor de baz` sau face obiectul unei autorizatii separate. impuse prin certificatul de urbanism copii.foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor. conform Anexei nr.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 204 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de catre direc]ia (serviciul) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei.borderourile pieselor scrise [i desenate.1. impuse prin certificatul de urbanism pot fi dup` caz: avizele privind asigurarea racordurilor provizorii la re]elele edilitare. Avizele/acordurile specifice pentru organizarea de [antier.a. emis` de c`tre Filiala teritoriala a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul / conductorul arhitect care a semnat [i parafat proiectul de arhitectur` . .A.1% din valoarea fiscal` a construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se demoleaz`.8.DOVADA ACHIT~RII TAXEI LEGALE pentru autorizarea lucr`rilor de desfiin]are (\n copie). \n cazul construc]iilor alipite la calcanul unei alte construc]ii care se p`streaz`. pentru calcularea taxei de autorizare. contractul cu o societate prestatoare de servicii privind evacuarea molozului rezultat \n urma execut`rii lucr`rilor de construc]ie [. PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECU}IEI LUCR~RILOR .Piese scrise .\n original.OAR interior Tipar Policromie. . .avizul sanitar privind organizarea de [antier. neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarifari separate.P. . cu precizarea \n clar a numelui.EXPERTIZA TEHNIC~ a cl`dirii \nvecinate.DOVADA LU~RII |N EVIDEN}~ a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are PAD. calit`]ii [i a p`r]ii din proiect de care r`spund.

platforme de lucru. se marcheaz` suprafe]ele de teren din domeniul public sau/[i privat ocupate temporar de lucr`rile de [antier (pentru care s-a ob]inut \nchirierea) [i eventualele devieri temporare ale circula]iei pietonale sau/[i auto [i se prev`d m`surile de protec]ie [i de semnalizare ale [antierului. sc. asigurarea [i procurarea de materiale [i echipamente.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 205 O.planul general privind organizarea de [antier. accesele [i \mprejmuirile provizorii. 205 .OAR interior Tipar Policromie. preciz`ri privind m`surile de protec]ia muncii [i de securitate la incendiu (PSI). neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separat.POE sunt misiuni suplimentare ale arhitectului. GHID DE PROIECTARE incintei.). asigurarea racordurilor [i bran[amentelor provizorii la re]elele de utilit`]ile urbane din zon`. Elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru autorizarea organiz`rii de [antier .Piese desenate . 1:100 sau 1:200 (\n cazul lucr`rilor de mare amploare). va fi redactat conform planului de situa]ie privind amplasarea viitoarei construc]ii [i va cuprinde dispunerea tuturor amenaj`rilor [i construc]iilor provizorii necesare lucr`rilor de execu]ie (baracamente. taxele [i condi]iile de valabilitate [i de durat` a execut`rii lucr`rilor sunt acelea[i ca pentru autoriza]ia de construire. . accesele \n [antier etc. depozite \nchise sau deschise pentru materiale.A. dup` caz. \mprejmuirea provizorie.R. amplasarea utilajelor de ridicat. rampa de sp`lare autocamioane. Documenta]ia pentru emiterea autoriza]iei de organizare a execu]iei lucr`rilor.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 206 .OAR interior Tipar Policromie.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 207 Capitolul 4 ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE {ANTIER .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 208 .OAR interior Tipar Policromie.

Beneficiarul. activitate prev`zut` \n Legea 184/2001 (republicat`) ca un drept al arhitectului cu drept de semn`tur`.R. MISIUNILE ARHITECTULUI MISIUNI DE BAZ~ Urm`rirea de [antier conform prevederilor legale în vigoare. Întocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei. La aceste activit`]i se adaug` \n faza final` a lucr`rilor participarea arhitectului (proiectantului) la \ntocmirea de c`tre beneficiar a c`r]ii tehnice a construc]iei [i la recep]ia lucr`rilor executate. Organizarea recep]iei lucr`rilor executate.Verificarea execu]iei lucr`rilor \n sensul respect`rii prevederilor autoriza]iei de construire. autorizat conform Ordinului ISC 257/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigin]ilor 209 . reprezentat de dirigintele de [antier. desemnarea constructorului [i semnarea contractului pentru execu]ia lucr`rilor (vezi Capitolul 5. MISUNI SUPLIMENTARE Acord` consultan]` sau întocme[te cererea de ofert` pentru selectarea constructorului. Asisten]a tehnic` a lucr`rilor de execu]ie. dar [i o obliga]ie conform Legii 10/1995 [i Legii 50/1991 (republicat`). La verificarea pe [antier a fazelor determinante trebuie s` participe: .OAR interior Tipar Policromie.1. Angajarea dirigintelui de [antier.1. . Asigurarea întocmirii c`rtii tehnice a construc]iei.1. Urm`rirea de [antier constituie o obliga]ie a arhitectului (proiectantului). are obliga]ia s` depun` la Inspec]ia \n Construc]ii (teritorial`) . ATRIBU}IILE BENEFICIARULUI Selectarea ofertelor de la constructori.beneficiarul.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 209 O. 4. anexate \n[tiin]`rii de \ncepere a lucr`rilor de construire. URM~RIREA DE {ANTIER Prezen]a arhitectului [i a proiectan]ilor de specialitate pe [antier este o component` esen]ial` a asigur`rii calit`]ii execu]iei lucr`rilor de construire [i care din punctul de vedere al legisla]iei \n vigoare are dou` niveluri distincte de exercitare [i anume: urm`rirea de [antier [i asisten]a tehnic`. conform condi]iilor contractuale stabilite cu beneficiarul. Asigurarea condi]iilor pentru desf`[urarea urm`ririi de [antier [i dup` caz a asisten]ei tehnice. În[tiin]area emitentului autoriza]iei de construire [i IC privind data începerii lucr`rilor de execu]ie. GHID DE PROIECTARE 4. Participarea la recep]ia lucr`rilor executate. .A.Participarea la verificarea [i atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urm`rire de c`tre proiectant a calit`]ii execu]iei lucr`rilor. dup` caz poate organiza licita]ia pentru atribuirea lucr`rilor de execu]ie. stabilit` [i reglementat` prin legisla]ia \n vigoare [i este inclus` \n onorariul (tariful) de baz` [i const` din urm`toarele: 4.2).2. Programele de urm`rire a calit`]ii la fazele determinante vor fi vizate de c`tre IC. cu precizarea fazelor când trebuie s` fie prezent [i un inspector al IC.IC programele de urm`rire a calit`]ii (vezi Anexele 08 [i 09). care este prev`zut \n proiectul tehnic. reprezentat de dirigintele de [antier.1.

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 210

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de santier; - proiectantul ([eful de proiect sau/[i proiectantul de specialitate responsabil de proiectarea fazei respective de lucrare); - constructorul, reprezentat de responsabilul cu calitatea din cadrul firmei de construc]ii, atestat de c`tre ISC; - \n cazul execut`rii lucr`rilor realizate \n regie proprie, \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare, beneficiarul este obligat s` angajeze pe lâng` dirigintele de [antier [i un responsabil cu calitatea atestat de ISC; - inspectorul din Inspec]ia \n Construc]ii, dup` caz, la fazele stabilite la \nceperea lucr`rilor; - al]i speciali[ti responsabili \n realizarea unei anumite faze determinante (dup` caz topograful, geotehnicianul etc.). Dirigintele de [antier sau constructorul au obliga]ia s` convoace cu minimum 48 de ore \nainte pe to]i cei care trebuie s` participe la verificarea unei fazei determinante. |ntr-o situa]ie minimal` verificarea [i atestarea fazelor determinante se refer` la urm`toarele aspecte [i categorii de lucr`ri: - predarea amplasamentului c`tre constructor [i verificarea tras`rii (prin arhitect); - s`p`tura [i natura terenului (prin proiectantul structurii [i geotehnician); - fazele determinante de execu]ie a structurii, \n primul rând a lucr`rilor ascunse, de tipul arm`rii pl`cilor, grinzilor [i stâlpilor (prin proiectantul structurii); - calitatea execu]iei zid`riei (prin arhitect sau proiectantul structurii); - verificarea execu]iei termoizola]iilor [i dup` caz a hidroizola]iilor inundarea terasei (prin arhitect); - alte aspecte considerate ca importante de c`tre proiectan]i [i care au fost prev`zute \n programele de urm`rire a calit`]ii. Constat`rile verific`rilor vor fi consemnate \n procese-verbale de faze determinante (formulare tip agreate de IC, asigurate prin grija constructorului), semnate [i [tampilate de c`tre to]i participan]ii men]iona]i mai sus. Procese-verbale de faze determinante \mpreun` cu procesele verbale de lucr`ri ascunse vor fi p`strate de beneficiar pentru a fi incluse \n cartea tehnic` a construc]iei. 4.1.3. - Stabilirea prin dispozi]ie de [antier a solu]iilor de remediere a defectelor ap`rute \n execu]ie, din vina proiectantului [i urm`rirea aplic`rii pe [antier a rezolv`rilor adoptate, dup` \nsu[irea acestora de c`tre verificatori de proiecte atesta]i, dac` este cazul. 4.2. ASISTEN}A TEHNIC~ Asisten]a tehnic` pe [antier este o misiune suplimentar` a arhitectului (proiectantului), stabilit` contractual \ntre beneficiar [i arhitect [i/sau al]i proiectan]i de specialitate [i este prev`zut` prin contractul de proiectare de baz` sau prin acte adi]ionale la acesta.
210

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 211

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

|n func]ie de complexitatea [i specificul lucr`rii [i de exigen]ele beneficiarului asisten]a tehnic` se va acorda pentru toate specialit`]ile sau numai pentru p`r]i din proiect (arhitectur`-finisaje, structur`). Asisten]a tehnic` pe [antier implic` dou` aspecte principale care de regul` se \ntrep`trund. 4.2.1. - Verificarea curent` a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de construire [i a modului de respectare a proiectului, care se desf`[oar` pe baza unui program periodic (de dou` ori pe s`pt`mân`, s`pt`mânal, bilunar sau de câte ori este nevoie), pe toat` durata lucr`rilor sau pe perioade determinate (mai pu]in recomandabil). |n aceasta activitate se \nscriu [i stabilirea solu]iilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic [i a detaliilor de execu]ie [i pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execu]ie a c`ror rezolvare nu modific` proiectul [i autoriza]ia de construire. Asisten]a tehnic` curent` va fi consemnat` \ntr-un registru de note [i dispozi]ii de [antier aflat \n permanen]` la punctul de lucru. |n cazul complet`rilor sau modific`rilor de solu]ii se vor \ntocmi dispozi]ii de [antier, care dup` caz vor fi vizate [i de verificatorii tehnici de proiecte. Când prin dispozi]iile de [antier se aduc modific`ri fa]` de autoriza]ia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare \n condi]iile legii. Emiterea unei noi autoriza]ii de construire este necesar` dac` se modific` condi]iile de amplasament, aspectul construc]iei, solu]iile structurale de ansamblu sau dac` este periclitat` stabilitatea construc]iilor \nvecinate. Notele [i dispozi]iile de [antier vor fi avizate (\nsu[ite) de beneficiar [i la finalizarea lucr`rilor vor fi incluse \n cartea tehnic` a construc]iei. 4.2.2. - Consultan]a de specialitate acordat` beneficiarului privind diverse probleme legate de execu]ia lucr`rilor de construc]ii, cum ar fi pentru: - angajarea dirigintelui de [antier autorizat de ISC [i dup` caz a responsabilului cu calitatea atestat de ISC, atunci când lucr`rile se execut` \n regie proprie; - \ntocmirea cererilor de ofert` pentru alegerea constructorului; - analiza ofertelor prezentate de constructori [i desemnarea constructorului; - \ntocmirea cererilor de ofert` pentru achizi]ionarea de furnituri care nu sunt cuprinse \n contractul de antrepriz` [i analizarea ofertelor primite; - alegerea materialelor de construc]ie, a tipodimensiunilor [i culorilor pentru finisaje; - alegerea m`rcilor de utilaje sau echipamente, cu caracteristici [i performan]e conforme cu specifica]iile tehnice din proiectul tehnic; - verificarea situa]iilor de lucr`ri prezentate de c`tre constructor; - \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei; - organizarea recep]iei lucr`rilor executate.

211

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 212

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.3. |NTOCMIREA C~R}II TEHNICE A CONSTRUC}IEI {I RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE 4.3.1. Cartea tehnic` a construc]iei reune[te ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execu]ia, recep]ia, exploatarea [i urm`rirea comport`rii \n timp a construc]iei [i instala]iilor aferente acesteia [i trebuie s` cuprind` toate datele [i informa]iile necesare pentru identificarea [i evaluarea st`rii tehnice a construc]iei [i a evolu]iei ei \n timp. CUPRINSUL C~R}II TEHNICE A CONSTRUC}IEI - conform Anexei nr.6 la HGR 273/1994 care aprob` "Regulamentul de recep]ie a lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora", este urm`torul: - Centralizatorul c`r]ii tehnice (fi[a cu date sintetice privind construc]ia, borderoul general al dosarelor cu documenta]ia de baz` [i copiile borderourilor fiec`rui dosar \n parte). - Capitolul "A" - Documenta]ia privind proiectarea: - acte referitoare la tema de proiectare [i amplasarea construc]iei; - avize care au fundamentat elaborarea proiectului; - documenta]ia tehnic` a construc]iei efectiv realizate (arhitectura, detalii de execu]ie pentru structura de rezisten]`, schemele de instala]ii), cu toate modific`rile aduse pe parcursul execu]iei de c`tre proiectant, constructor sau beneficiar (investitor) prin dispozi]ii de [antier sau proiecte modificatoare; - breviarele de calcul pe specialit`]i; - indicarea distinct` a diferentelor fa]` de proiectele tehnice [i detaliile de execu]ie ini]iale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente; - caietele de sarcini privind execu]ia lucr`rilor. - Capitolul "B" - Documenta]ia privind execu]ia: - autoriza]ia de construire (inclusiv planurile-anex` vizate spre neschimbare); - procesul-verbal de predare a amplasamentului [i reperul de nivelment general; - procesele verbale de recep]ie a terenului de fundare, a funda]iilor, a structurii de rezisten]` [i ale lucr`rilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale execu]iei; - \n situa]ia când execu]ia lucr`rilor de construire nu a fost urm`rit` de un diriginte de [antier atestat [i nu s-au \ncheiat procesele verbale pentru fazele determinante [i lucr`rile ascunse, comisia pentru recep]ia lucr`rilor va solicita elaborarea unei expertize tehnice care s` ateste calitatea execu]iei; dup` caz expertiza tehnic` va preciza solu]iile de remediere care se impun [i va cuprinde procesele verbale care s` certifice executarea \ntocmai a acestora; - certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul \ncerc`rilor de rezisten]` ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse \n oper`, registrul proceselor verbale de lucr`ri ascunse, notele de constatare ale autorit`]ilor de control, registrul de dispozi]ii [i note de [antier, jurnalul principalelor evenimente (inunda]ii, seisme, temperaturi excesive etc.), caietele de ata[ament [.a.
212

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 213

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- procesele verbale privind montarea instala]iilor de m`surare prev`zute prin proiectul de urm`rire \n timp a comport`rii construc]iei, inclusiv citirile ini]iale de la care \ncep m`sur`torile (dac` este cazul); - expertize tehnice, verific`ri de teren sau cercet`ri suplimentare, necesare c` urmare a unor accidente tehnice sau a unor gre[eli tehnice (dac` este cazul). - Capitolul "C" - Documenta]ia privind recep]ia lucr`rilor executate: - procesele verbale de recep]ie la terminarea lucr`rilor [i cel final; - alte acte \ncheiate ca urmare a cererilor comisiilor de recep]ie privind verific`ri sau cercet`ri suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora [i a modului de rezolvare. - Capitolul "D" - Documenta]ia privind urm`rirea comport`rii construc]iei \n exploatare [i interven]iile \n timp: - prevederile scrise ale proiectantului privind urm`rirea comport`rii construc]iei, instruc]iunile de exploatare [i \ntre]inere, lista prescrip]iilor tehnice de baz` care trebuie respectate pe timpul exploat`rii construc]iei; - proiectele de modificare a construc]iei dup` recep]ia final` (când este cazul); - acte de constatare a eventualelor deficiente ap`rute dup` recep]ia finala [i m`surile de interven]ie luate; - procesele verbale de predare-primire a construc]iei la schimbarea proprietarului. - Jurnalul principalelor evenimente (schimbarea proprietarului, explozii, inunda]ii, seisme, temperaturi excesive etc.). Pentru construc]iile de locuit cu pân` la dou` niveluri [i construc]iile de importan]` redus` con]inutul c`r]ii tehnice se rezum` la autoriza]ia de construire, procesul-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor [i cel final (la expirarea perioadei de garan]ie). Cartea tehnic` a construc]iei se \ntocme[te prin grija beneficiarului (investitorul sau proprietarul), \naintea recep]iei lucr`rilor pentru toate obiectele de construc]ie definitivate [i care au fost supuse regimului de autorizare. La \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei pe lâng` beneficiarul (investitorul sau proprietarul) construc]iei, eventual reprezentat de dirigintele de [antier, mai particip` proiectantul - pentru capitolele "A" [i "D" (primele trei aliniate) [i constructorul - pentru capitolul "B". Cartea tehnic` a construc]iei se p`streaz` de c`tre beneficiarul (proprietarul) construc]iei, care are obliga]ia complet`rii acesteia pe toat` durata de existen]` a construc]iei. 4.3.2. Recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora reprezint` procedura prin care beneficiarul (investitorul) certific` executarea lucr`rilor prev`zute prin proiectul tehnic [i detaliile de execu]ie \n conformitate cu prevederile contractuale [i ale autoriza]iei de construire. Condi]iile de efectuare a recep]iei sunt stabilite de HGR 273/1994 care aprob` "Regulamentul de recep]ie a lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora". Recep]ia se efectueaz` \n dou` etape distincte:
213

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 214

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- recep]ia la terminarea lucr`rilor, efectuat` la terminarea complet` a unui obiect de investi]ie sau a unei p`r]i independente din acesta [i care poate fi utilizat separat; - recep]ia final`, care se efectueaz` dup` perioada de garan]ie [i remedierea eventualelor obiec]iuni f`cute la recep]ia termin`rii lucr`rilor. Beneficiarul (investitorul) va organiza \nceperea recep]iei \n maximum 15 zile calendaristice de la notificarea termin`rii lucr`rilor, termen care nu trebuie s` dep`[easc` durata de execu]ie a lucr`rilor stabilit` prin autoriza]ia de construire. Comisia de recep]ie se nume[te de c`tre beneficiar (investitor) [i trebuie s` aib` cel pu]in cinci membri, dintre care unul este reprezentantul emitentului autoriza]iei de construire. |n cazul cl`dirilor cu \n`l]imea mai mare de 28,00 m, cu s`li aglomerate cu o capacitate de peste 150 de persoane, a hotelurilor, spitalelor, c`minelor de copii [i b`trâni sau pentru persoane cu handicap, beneficiarul este obligat s` includ` \n comisia de recep]ie [i un reprezentant desemnat de Inspectoratul teritorial pentru situatii de urgen]` - pentru securitatea la incendiu. La recep]ia lucr`rilor [i interven]iilor executate la cl`diri - monument istoric sau de arhitectur` \n comisia de recep]ie va fi inclus [i un reprezentant desemnat de Direc]ia de cultur` sau dup` caz de Ministerul Culturii [i Cultelor. Proiectantul [i constructorul lucr`rilor nu pot face parte din comisia de recep]ie, având numai calitatea de invita]i. Proiectantul, de regul` arhitectul-[ef de proiect \n calitate de autor al proiectului va \ntocmi un referat privind execu]ia lucr`rilor [i modul de respectare a autoriza]iei de construire care va fi prezentat comisiei de recep]ie. Comisia recomand` admiterea recep]iei atunci când nu a fost \nc`lcat` autoriza]ia de construire [i nu exista obiec]iuni sau cele care s-au ridicat nu sunt de natur` s` afecteze utilizarea construc]iei. Comisia respinge admiterea recep]iei \n situa]ia când se constat` vicii grave, care prin natura lor nu realizeaz` una sau mai multe cerin]e de calitate sau/[i se constat` abateri de la prevederile autoriza]iei de construire, impunând efectuarea de expertize tehnice, reproiect`ri [i reautoriz`ri ale execu]iei de lucr`ri. Cu ocazia recep]iei lucr`rilor executate beneficiarul este obligat s` regularizeze taxa pentru autoriza]ia de construire, pe baza costurilor reale rezultate din devize [i situa]ii de lucr`ri pl`tite prin facturi [i chitan]e, inclusiv pentru materialele aprovizionate direct sau care au fost puse \n oper` \n regie proprie. Pe baza procesului verbal de recep]ie [i a autoriza]iei de construire, beneficiarul comand` \ntocmirea documenta]iei cadastrale [i apoi poate \nscrie noua construc]ie cu rol fiscal la organele financiare teritoriale din cadrul prim`riei, respectiv o poate intabula \n Cartea Funciar`.

214

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 215 Capitolul 5 ALTE ACTIVIT~}I CONEXE PROIECT~RII DE ARHITECTUR~ .

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 216 .

00 m [i raportul 217 .|ncadrarea \n localitate [i \n zona imediat \nconjur`toare: . ale unui monument al naturii sau a unor c`i de comunica]ie (rutier`.amplasarea terenului \n zonele de protec]ie ale unui monument istoric. b . .construc]ii) situat \n perimetrul intravilan al localit`]ii sau dup` caz teren agricol inapt juridic pentru construc]ii (teren arabil sau vie. coroborate cu inten]iile investi]ionale ale beneficiarului. cu ajutorul unui arhitect [i/sau a altor speciali[ti. l`]imea minim` de 10. cultural`. viilor [i a p`durilor este foarte restric]ionat` [i implic` taxe foarte mari. aeroporturi). .Categoria de folosin]` a terenului . stabilite printr-un STUDIU DE AMPLASAMENT \n care se eviden]iaz`: a . coroborate cu pre]ul acestuia trebuie s` corespund` inten]iilor [i posibilit`]ilor investi]ionale ale beneficiarului. func]ionale. |n cazul Municipiului Bucure[ti prin PUG se consider` parcele construibile. p`dure etc. forma terenului [i raportul l`]ime/lungime.Compatibilitatea dintre func]iunea avut` \n vedere de beneficiar (investitor) [i func]iunea caracteristic` zonei: locuire. economic [i tehnic ale unui teren.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 217 O.rela]iile posibile sau de perspectiv` cu punctele de importan]` urban` sau zonal` de natur` comercial`.00 mp. dimensiuni. CUT.STUDIUL DE AMPLASAMENT Caracteristicile naturale [i regimul juridic. 5.1. Trebuie avut \n vedere c` scoaterea definitiv` din circuitul agricol a terenurilor agricole cu un grad ridicat de fertilitate (categoriile I. Particularit`]ile naturale.Dac` parcela este construibil` . social`. fânea]`. II). livad`. ar trebui s` cunoasc` [i s` analizeze urm`toarele aspecte privind situa]ia terenului. ALEGEREA TERENULUI PENTRU O CONSTRUC}IE . produc]ie mai mult sau mai pu]in poluant` [. .situarea terenului \n intravilanul sau extravilanul localit`]ii.00 m [i raportul l`]ime/adâncime maxim 1/3. Este de preferat un teren dreptunghiular.). tehnice [i urbanistice ale terenului.teren apt pentru construc]ii (cur]i . GHID DE PROIECTARE 5.P+2. conform prevederilor din PUG. \n regim de \n`l]ime P . \n cazul regimului de construire \n[iruit (la dou` calcane). mixt`.suprafa]a minim` de 150. l`]imea minim` de 8.1.suprafa]a minim` de 200. servicii. comer]. parcelele existente având: . d . a livezilor. Pentru aceasta la achizi]ionarea terenului beneficiarul(investitorul). distan]e minime fa]` de limitele de proprietate etc.1. feroviar`.A.suprafa]`. cu un raport echilibrat \ntre l`]ime/lungime [i cu o suprafa]` minim` care s` permit` realizarea construc]iei \n condi]iile impuse de reglement`rile urbanistice (POT.) situat \n perimetrul intravilan sau \n extravilanul localit`]ii. obiective speciale de siguran]` na]ional`.R.OAR interior Tipar Policromie.a. c .00 mp. turistic` sau de alt interes pentru func]iunea avut` \n vedere.

orientate spre drum. energie electric`. Este bine s` se aib` \n vedere dac` terenul este delimitat pe anumite por]iuni de construc]ii dispuse la calcan. termoficare.Nivelul de echipare tehnico . de 1 . mai ales \n cazul locuin]elor. spa]ii verzi sau lucii de ap` etc. m . olfactiv` etc.Orientarea terenului fa]` de punctele cardinale [i de punctele de interes (construite sau cu valoare peisagistic`) din imediata vecin`tate. \n cazul regimului de construire cuplat (la un calcan) sau izolat. avându-se \n vedere obligativitatea orient`rii spa]iilor de locuit spre sud. n . pentru a u[ura evacuarea apelor pluviale.edilitar` a zonei . nivelul apelor subterane. care este o condi]ie obligatorie pentru emiterea autoriza]iei de construire [i alte facilit`]i de acces (mijloace de transport \n comun.Vecin`t`]ile . telefoane [i a altor utilit`]i [i posibilitatea de asigurare a acestora.starea tehnic`.existen]a re]elelor de distribu]ie pentru ap`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 218 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT l`]ime/adâncime maxim 1/3.determinate de vânturile dominante. e .Condi]iile de micro-climat .00 m la o lungime a construc]iei de 10.Caracteristicile geotehnice. acestea generând distan]e de protec]ie [i importante restric]ii de construire sau lucr`ri de deviere foarte costisitoare. magistrale de canalizare.Existen]a unui drum public de acces (sau a unui drept de servitute privind accesul). chimic`. Acestea sunt hot`râtoare atât pentru modul de amplasare a construc]iei pe teren. Trebuie [tiut c` \n astfel de situa]ii este necesar` adoptarea unor solu]ii tehnice de protejare a cl`dirilor \nvecinate [i dup` caz acordul autentificat al vecinilor pentru realizarea noii construc]ii.Construc]iile existente pe teren . cât [i pentru modul de dispunere a diverselor func]iuni \n interiorul acesteia.OAR interior Tipar Policromie. h .cum ar fi construc]ii existente pe limita de proprietate. dac` este de natur` aluvional` sau prezint` alte tipuri de umpluturi etc. stabilite 218 .Posibilit`]ile de asigurare a parc`rii autovehicolelor. f .Principalele reglement`ri urbanistice pentru zona \n care se afla terenul. \ncadrarea \n zonele de risc seismic.00 m) trebuie avute \n vedere de la \nceput conform`ri ale noului volum construit adaptate la panta terenului. cale ferat` etc). canalizare. La pante de peste 10% (reprezentând o diferen]` de teren de minimum 1. i . g . gaze.Particularit`]i de relief cât mai pu]in agresive. surse de poluare fonic`. l . supraetajare). de spa]iile verzi sau masive \mp`durite. preferabile fiind terenurile cu suprafa]a plan` sau cu pante mici. care s` impun` alipiri la acestea. spa]ii libere. k .) s` nu traverseze terenul. stabilite printr-un studiu geotehnic privind natura terenului. eventuala valoare de monument istoric sau de arhitectur` [i posibilit`]ile de demolare sau transformare (extindere. gaze etc. Trebuie cunoscut dac` terenul se g`se[te \n zone inundabile sau cu pericol de alunec`ri de teren. \n acela[i sens trebuie s` se analizeze [i dac` terenul ar putea s` aib` o eventual` \nc`rc`tura arheologic`. De asemenea trebuie s` se verifice cu aten]ie ca re]ele edilitare de transport (linii electrice aeriene sau subterane de medie sau \nalt` tensiune.5%. sud-est sau sud-vest. j . apropierea de lucii de ap`.

3). studiul geotehnic. CON}INUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE AMPLASAMENT va fi adaptat \n func]ie de situa]ie dupa cel al unui Plan Urbanistic de Detaliu PUD (vezi Anexa 15). aliniatele „a-n“.1. pe care se figureaz` amplasamentul sau dup` caz amplasamentele din studiu.1. studiul de amplasament trebuie elaborat \ntro faz` preliminar` proiect`rii propriu-zise a construc]iilor avute \n vedere. . sub forma unei scheme a acesteia. 1:5. de complexitatea zonei studiate [i mai ales dac` se refer` la o singur` parcel` sau se vor analiza comparativ dou` sau mai multe parcele. pozi]ionare [i realizare a constructiilor pe teren.000. pentru fiecare amplasament studiat.5.memoriul general.OAR interior Tipar Policromie. precizând posibilit`]ile de folosire. \n cazul c` studiul de amplasament este premerg`tor achizi]ion`rii terenului.STUDIUL DE AMPLASAMENT este documenta]ia prin care se stabile[te poten]ialul edificabil al unei parcele sau a mai multor parcele avute \n vedere de c`tre un beneficiar (investitor) \naintea achizi]ion`rii unui teren pentru construc]ii sau dac` acesta are terenul.planul cu analiza situa]iei existente. avizele de amplasament pentru re]ele edilitare [i privind asigurarea utilit`]ilor. dup` caz sc.1. \n cazul construc]iilor monument istoric [i a amplasamentelor din zonele lor de protec]ie. 2 [i 4 din PUD (vezi Anexa 15).5. De regul` un studiu de amplasament va cuprinde: Piese scrise: . 5.R. \n func]ie de exigen]ele beneficiarului.1:500 sau 1:1.000 sau 1:2000. se va analiza problematica prezentat` la pct. cu un con]inut similar cu cel din plan[ele nr. corelat cu tema propus` de beneficiar (investitor) [i cu un capitol de concluzii \n care se vor analiza avantajele [i dezavantajele amplasamentului sau amplasamentelor care fac obiectul studiului. . pentru cunoa[terea c`rora se poate solicita un certificat de urbanism \n vederea cump`r`rii.1. inclusiv cel al re]elelor edilitare.anexe: certificatul de urbanism pentru fiecare amplasament studiat. \n raport cu cerin]ele de tem` [i eventual cu costurile de achizi]ie [i dup` caz de echiparea tehnico-edilitara a zonei (zonelor) studiate.3). modul de abordare [i amploarea sa depinzând de tema beneficiarului. cu men]iunea c` \n cazul mai multor amplasamente se va trata distinct fiecare parcel` propus` cu vecinat`]ile aferente.planul de \ncadrare \n localitate. Piese desenate: . memoriul general mai poate cuprinde [i analiza privind pre]ul de pia]` al terenului (vezi [i pct.. studiul istoric (dac` acesta nu este inclus ca un capitol distinct \n memoriul general). dup` caz completat` cu 219 . sc.A.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 219 O. Prin studiul de amplasament se stabilesc posibilit`]ile de folosire ale unui teren [i pozi]ionarea construc]iilor pe acesta \n raport cu limitele de proprietate [i vecin`t`]i.1. . GHID DE PROIECTARE prin documentatii de urbanism aprobate (vezi subcapitolul 3. pentru fiecare amplasament studiat.1.planul de \ncadrare \n zon`. cu eviden]ierea rela]iilor cu zona central` sau/[i zonele de interes ale localit`]ii. . care este similar cu cel de la PUD.000.1:10.

certificatul de sarcini eliberat de directia (serviciul) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei. intabulate \n Cartea funciar`. a unor perimetre dispuse central \n cadrul unei localit`]i sau \n zonele cu o notorietate deja confirmat` [i care ar putea conferi beneficiarului un anumit grad de reprezentare social` (mai ales \n cazul terenurilor pentru locuin]ele individuale). numai \n cazul propunerilor de concesionare ale terenului necesar pentru realizarea investi]iei propuse. .ilustrarea de arhitectur` (cu propunerea de amplasare a construc]iilor solicitate prin tema beneficiarului) pentru fiecare parcel` studiat` (planul de situa]ie [i desf`[ur`ri. 5. numai pe suporturi topografice [i cadastrale actualizate [i avizate de c`tre Oficiul teritorial de cadastru.2.propuneri de mobilare urbanistic` . Redactarea studiului de amplasament se face color. trebuie verificat` existen]a [i corectitudinea tras`rii (materializ`rii) parcelei. Autenticitatea dreptului de proprietate asupra terenului trebuie confirmat` \naintea \ncheierii contractului de vânzare-cump`rare. . 5. uneori de moment sau presupus` ca de viitor.1:500 sau 1:1.000. sc.planul cu regimul juridic al terenurilor din zonele studiate. legalitatea dobândirii [i lipsa litigiilor privind dreptul de proprietate asupra terenului.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 220 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT reglementarile urbanistice aprobate pentru zona studiat` cunoscute din certificatul de urbanism. pentru evitarea unor viitoare litigii privind limitele de proprietate. re]ele edilitare [i reglement`ri urbanistice aprobate. mai ales \n cazul unui teren care este sau a fost pân` de curând agricol [i este situat \ntr-o zon` pentru care lucr`rile cadastrale sunt \nc` \n curs de efectuare. |n acela[i sens. \n acelea[i condi]ii ca pentru PUD (vezi Anexa 15). documenta]ia cadastral`. este un argument hot`râtor \n cump`rarea unui teren. dup` caz certificatul de urbanism pentru \nstr`inare [i alte documente considerate ca necesare de c`tre notar pentru probarea dreptului de proprietate.OAR interior Tipar Policromie. \n care jocurile speculative au un rol care nu poate fi neglijat [i este determinat \n primul rând de importan]a amplasamentului. cu ajutorul unui notar public sau a unui avocat.1:500 (\n cazul amplasamentelor de dimensiuni mari) sau sc. Pre]ul terenului. Pre]ul acestuia ar trebui s` fie determinat de condi]ion`rile prezentate mai sus [i s` reprezinte \n mod normal 10 . \nso]ite de extrasul de Carte funciar`. \n func]ie de complexitatea problematicii studiate se va prezenta o plan[` sintetic` sau plan[e separate pentru analiza situa]iei existente.1. de cele mai multe ori. generat` de atractivitatea. De regul` stabilirea pre]ului este rezultatul mecanismelor de pia]`.1. atestate prin acte de proprietate.maxim 20% din valoarea investi]iei. \n original. sc. Se vor verifica minu]ios istoricul.1:200. specializa]i \n tranzac]ii imobiliare. 220 . perspective. dupa caz macheta.3.

care se eviden]iaz` pe parcursul punerii \n oper` a lucr`rii.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 221 O. O practica des \ntâlnit` este cea a contact`rii dintr-un \nceput a constructorului. care ies la iveal` treptat pe parcursul realiz`rii lucr`rii. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI |n cazul investi]iilor din fonduri private. implicând 221 . determinând uneori consecin]e de cele mai multe ori nepl`cute. cum ar fi cele legate de definitivarea temei [i solu]iilor de proiectare.2. \n special din zona unde se va construi. GHID DE PROIECTARE 5. dar mai ales iluzia economisirii sau reducerii costurilor pentru proiectare. Num`rul acestora se stabile[te func]ie de exigen]ele investitorului.2. site-uri internet [i cataloage de specialitate sau a altor materiale promo]ionale. tatonarea [i lansarea cererilor de ofert` trebuind s` acopere o plaj` cât mai larg` [i mai nuan]at` de posibilit`]i de alegere. un minimum fiind de trei. mai ales \n cazul celor de dimensiuni mici sau medii (de tipul locuin]elor individuale) alegerea unui constructor este poate una din deciziile cele mai delicate. anumite materiale de finisaj (faian]`. cu consecin]e negative. Acest mod de abordare creeaz` beneficiarului impresia degrev`rii de o serie de sarcini \n primele faze de realizare a investi]iei. Din p`cate \n aceste situa]ii se produce un transfer de competen]e proprii beneficiarului (investitorului) [i proiectantului \n favoarea constructorului. pe baza unei cereri de ofert` adresate mai multor poten]iali ofertan]i. O alta metod` de stabilire a constructorului este cea prin licita]ie public`. agregate de climatizare. a raportului dintre cerere [i ofert`. recomandabil cu concursul arhitectului. Adoptarea unei hot`râri corecte \n privin]a alegerii constructorului implica [i \n cazul investi]iilor private parcurgerea de c`tre beneficiar a mai multor etape. c`r`mida.A. este util` [i studierea pie]ei de materiale de construc]ii pentru cunoa[terea pre]urilor acestora.R. considerându-se \n mod eronat c` acesta va putea oferi solu]iile [i pre]ul corect al investi]iei \naintea definirii printr-un proiect a caracteristicilor viitoarei construc]ii. 5. a viitorului diriginte de [antier [i/sau a altor persoane competente \n domeniu. care prezint` certe garan]ii de \ncredere. cum ar fi o]elul-beton. Se va urm`ri cunoa[terea posibilit`]ilor [i a condi]iilor de angajare a lucr`rilor. echipamente pentru instala]ii (centrala termic`. tâmpl`ria. mai ales atunci când o parte din materiale se vor aproviziona direct de c`tre beneficiar. parchet). Prospectarea general` a pie]ei este o prim` etap` \n procedura de stabilire a constructorului [i se face atât prin rela]ii personale cât [i prin consultarea unor reviste. de natura financiar` [i tehnico-constructiv`. a afl`rii unui nivel de pre] orientativ la lucr`ri similare cu cea avut` \n vedre.OAR interior Tipar Policromie. hidrofor) etc. gresie. F`r` excep]ie alegerea constructorului trebuie s` se fac` prin selec]ie de oferte. De asemenea.1. Este recomandabil` adresarea c`tre ofertan]i provenind din direc]ii cât mai diferite [i care au un poten]ial cât mai divers \n domeniu. care \n cazul investi]ilor particulare mici sau mijlocii este mult prea elaborat`.

Oferta constructorului trebuie s` cuprind` [i s` expliciteze cât mai concludent urm`toarele aspecte principale: .num`rul de cadre tehnice. viitorul diriginte de [antier sau un consultant de specialitate) [i va avea la baz` proiectul tehnic. nivelul garan]iilor de bun` execu]ie etc.cel pu]in planurile de ansamblu pentru toate specialit`]ile. Cererea de ofert` se \ntocme[te de c`tre beneficiar sau un mandatar al acestuia (arhitectul. arhitectura-finisaje. . Cererea de ofert` va avea un con]inut identic pentru to]i ofertan]ii. eventualul certificat de asigurare a calit`]ii ISO 9001 sau 9002 etc. . zid`rii.prezentarea principalelor lucr`ri realizate. .listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i materiale (\ncadrate conform indicatoarelor de norme de deviz). Se va mai preciza existen]a avizelor [i autoriza]iilor necesare \nceperii lucr`rilor de construire sau dup` caz stadiul de ob]inere a acestora.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 222 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT un anumit cadru organizatoric.. 222 . . structura de rezisten]`. .nivelul de solvabilitate. 5.OAR interior Tipar Policromie. |ntocmirea cât mai complet` [i cât mai nuan]at` a cererii de ofert` creeaz` premisa unor r`spunsuri \n consecin]`. semnalarea.prezentarea general` a firmei: . format cel pu]in din urm`toarele: . dac` este cazul.modul de asigurare a organiz`rii de [antier (mai ales \n cazul amplasamentelor restric]ionate sau/[i cu un procent mare de ocupare a terenului de c`tre construc]ia propriu-zis`). cu eventuale observa]ii de natur` tehnologic` [i \n special a celor privind modul cum au fost \ncadrate \n antem`sur`tori anumite lucr`ri.propunerea contractului de construire din care s` reias` printre altele nivelul procentual al avansului solicitat la \nceperea lucr`rilor [i modul de recuperare a lui pe parcursul acestora. cu sporul aferent de cheltuieli. structur`. 5.3.2. .nivelul de dotare tehnic` [i cu for]a de munc` permanent` sau colaboratori. . modul de decontare a lucr`rilor executate. enun]area schematic` sau lacunar` a cererii de ofert` (de exemplu f`r` antem`sur`tori sau cu antem`sur`tori incomplete sau ne\ncadrarea acestora conform indicatoarelor de norme de deviz) genereaz` pe parcursul execu]iei ne\n]elegeri sau controverse cu antreprenorul lucr`rii [i supliment`ri mai mult sau mai pu]in justificate ale costurilor de construire.. .piese desenate . inclusiv un responsabil de calitate atestat. . \n special de acela[i tip cu cel solicitat prin cererea de ofert` [i recomand`ri de la al]i beneficiari.\nsu[irea documenta]iei tehnice primite.2. conform indicatoarelor de norme de deviz.memoriile tehnice [i caietele de sarcini.graficul de execu]ie a lucr`rilor. a neclarit`]ilor sau a omisiunilor din proiect. .funda]ii.2.antem`sur`torile . instala]ii (schemele func]ionale) sau numai pentru p`r]ile de proiect pentru care se dore[te contractarea lucr`rilor (de exemplu faza "la ro[u" . . [arpant` acoperi[).atestarea desf`[ur`rii legale a activit`]ii de construc]ii.posibilit`]ile de aprovizionare cu materiale. F`r` excep]ie.

euro sau dolari/mp construit) are un grad foarte mare de aproximare.. pentru a face mai tentant` oferta sau \n alte cazuri \l supraevalueaz` pentru a avea o ofert` cât mai acoperitoare sau pentru a profita de o conjunctur` financiar` deosebit de favorabil` a beneficiarului.atâ]ia euro (dolari) pe metru p`trat de construc]ie. sus]inut de devizul pe categorii de lucr`ri. de a stabili pre]ul ofertei pentru execu]ia construc]iei numai pe baza unor indici de cost de tipul ". nesus]inute clar de argumente plauzibile din punct de vedere tehnic sau financiar (de exemplu liste de pre]uri reale la anumite materiale sau utilaje. GHID DE PROIECTARE . \ntocmit` pe baza listelor (antem`sur`torilor) cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale cuprinse \n cererea de ofert`. neputând reflecta corect particularit`]ile unei construc]ii. seriozitatea contractual`. permi]ând studiul de detaliu a acestora. cu eventuale complet`ri impuse de un anumit specific tehnologic al constructorului sau ale celor generate de omisiunile din proiect. 5.sub forma de deviz pe categorii de lucr`ri [i pe obiect sau obiectiv de investi]ii (dup` caz). dar care nu trebuie s` fie criteriul hot`râtor \n alegerea constructorului.oferta de pre] . experien]a \n domeniu. utilaje. |n final. precizarea cheltuielilor directe (materiale. analiza comparativ` cu alte oferte cât [i posibilitatea sc`derii exacte a valorii materialelor aprovizionate direct de c`tre beneficiar.OAR interior Tipar Policromie. recomand`rile din partea altor beneficiari.ofert`. etc." [i practic vom vedea ce iese la sfâr[it. de aprovizionare [i a cotei de profit. Calculul pre]ului la nivel de indici de cost (lei. de exemplu bonitatea firmei. coroborând pre]ul cerut cu modul \n care sunt asigurate celelalte exigen]e stabilite prin cererea de ofert`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 223 O.. stabilirea constructorului [i semnarea cu acesta a contractului de construire (care trebuie s` cuprind` explicit toate condi]iile \n care se va executa viitoarea lucrare) reprezint` un act de voin]`. De regul` unii constructorii au tendin]a de a subevalua indicele de cost pe metru p`trat. atent cânt`rit de c`tre beneficiar 223 . Dintre ofertele primite trebuie privite cu mult` circumspec]ie cele cu valori foarte mici fa]` de medie..4. expliciteaz` cu claritate natura tuturor cheltuielilor necesare viitoarei construc]ii.2.R. Prezentarea pre]ului . el fiind propriu pentru estimarea ordinului de m`rime al investi]iei la faza de anteproiect. etc. neputând constitui o baz` corect` pentru contractarea propriuzis` a lucr`rilor de construire. Selectarea ofertelor [i desemnarea constructorului se va face numai pe baza analiz`rii ofertelor primite. acestea tr`dând sau o abordare superficial` a lucr`rii sau o nevoie foarte mare de comenzi. De asemenea se exclud de la sine ofertele foarte mari. |n mod firesc pre]ul construc]iei este partea din ofert` care intereseaz` cel mai mult pe un beneficiar (investitor).) [i care s` justifice pre]ul ridicat printr-un spor evident de calitate. a cotelor pentru cheltuielile indirecte.. Pre]ul cerut trebuie corelat cu celelalte r`spunsuri cuprinse \n ofert`. acceptat` de multe ori de c`tre beneficiarii neaviza]i.A. transport). Este exclus` practica unor constructori. nivelul calitativ [i ritmul de execu]ie. manoper`.

OAR interior Tipar Policromie. Tarifarea unui studiu de amplasament este aceea[i ca pentru un PUD. Tarifarea pentru \ntocmirea documenta]iilor pentru selectarea constructorului se face de regul` pe baz` orar`.3C [i D). |n cazul investi]iilor din fonduri publice stabilirea constructorului trebuie s` respecte prevederile legale stipulate \n OUG 60/2001 privind achizi]iile publice. Consultan]a pentru alegerea terenului (dup` caz studiile de amplasament) [i consultan]a pentru alegerea constructorului (dup` caz \ntocmirea cererii de ofert` [i organizarea licita]iei pentru stabilirea constructorului) sunt misiuni suplimentare ale arhitectului (proiectantului). aplicat` pentru fiecare parcel` inclus` \n studiu (vezi Partea I. Capitolul 3. 224 . stabilite prin contracte distincte \ntre beneficiar [i arhitect sau sunt prev`zute prin acte adi]ionale la contractul de proiectare de baz`. pe baza cunoa[terii \n am`nun]ime a multitudinii de aspecte prezentate mai sus.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 224 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT (investitor). Tabelul 7.

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 225 Capitolul 6 BREVIAR LEGISLATIV .OAR interior Tipar Policromie.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 226 .

Sec]iunea a IV-a . cu complet`rile [i modific`rile ulterioare. Lista prezentata mai jos nu are un caracter exhaustiv [i este supus` unor permanente modific`ri determinate de fluiditatea legislativ`.OG. specificate \n Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata) aprobate prin Ord.Partea I. Ordonan]e de Urgen]` ale Guvernului .43/2004 (republicat` \n MOR .Sec]iunea a V-a .Regulamentele de func]ionare ale OAR. Documentele cu caracter normativ aprobate de Conferin]a Na]ional` a OAR din 30-31 mai 2005: . fiind actualizat` pana \n octombrie 2006. Legea nr. . Hot`râri ale Guvernului României .771/23. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.Onorariile de referin]`. |n domeniul urbanismului Legea nr. Aceasta cuprinde o selectie de acte normative de uz curent. Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional .2004).184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect. Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional .volumul 1/2005. modificata [i completata de Legea nr. HGR nr.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 227 O. aprobat` prin Legea 121/2002.OUG. care au constituit baza documentar` pentru lucrarea de fa]`.HGR. privind amenajarea teritoriului [i urbanismului.Sec]iunea a III-a .Zone protejate.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional . Ordonan]e de Guvern .Sec]iunea a II-a . construc]iilor. modificat` [i completat` prin Legea nr.Sec]iunea I .OAR interior Tipar Policromie. Organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect Legea nr.A.C`i de comunica]ie. standarde [i indicatoare de deviz din domeniul proiect`rii de arhitectur`.350/2001.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.Codul deontologic al profesiei de arhitect. Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional . cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de crea]ie. Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional .08. Legea nr. instala]iilor [i din domenii complementare. Legea nr. MTCT nr. nr.Re]eaua de localit`]i. cu o serie de complet`ri privind practica proiect`rii de arhitectur`. normative tehnice.1430/2005 [i Buletinul construc]iilor . modificat` [i completat` prin OG 123/2000. 227 . GHID DE PROIECTARE Acte legislative (Legi.Apa.Zone de risc natural.8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe.R. Codul civil. Ordine departamentale).289/2006. . urbanismului [i amenajarea teritoriului.

OG nr. stabilirea categoriei de importan]` a construc]iilor.30/3. Legea nr. aprobat` [i modificat` prin Legea nr. Legea 119/2005.09.O. nr. certificarea de conformitate a calit`]ii produselor folosite \n construc]ii).OAR interior Tipar Policromie.2004. Ordinul comun al ministrului lucr`rilor publice [i amenaj`rii teritoriului. autorizarea [i acreditarea laboratoarelor de analize [i \ncerc`ri \n construc]ii. modificat` [i completat` prin Legea nr. modificat` [i completat` ulterior prin OG nr.10/1995 privind calitatea \n construc]ii. al ministrului ap`r`rii na]ionale. Legea nr. Ordinul MLPAT 37/N/2000 . procedee [i echipamente noi \n construc]ii. 853/18. HGR nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice.2006.2006 referitor la organizarea [i func]ionarea egistrului Urbani[tilor din România.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.PUG. Ordinul MLPAT 13/N/1999 . precum [i a documenta]iilor tehnice pentru autorizarea execut`rii construc]iilor. nr.PUD.114/1996 privind locuin]a cu modific`rile ulterioare (republicat`).Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic General .Ghidul privind elaborarea [i aprobarea regulamentelor locale de urbanism.4 din Legea 50/1991.50/1991 privind autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii. Legea nr.63/2001 privind \nfiin]area Inspectoratului de Stat \n Construc]ii I. publicat \n M.401/2003 [i Legea nr.S.10. urm`rirea comport`rii \n exploatare. 933/13.325/2002.PUZ. Regulamentul RUR din 26. Legea nr.125/1996. nr. Ordinul MLPAT 176/N/2000 .C.Partea I.221/1995 pentru aprobarea Preciz`rilor privind avizarea documenta]iilor de urbanism [i amenajarea teritoriului.422/4. Ordinul MLPAT 21/N/2000 . OG nr.09. |n domeniul construc]iilor Legea nr.199/2004 (republicat` \n MOR .34/N/M.Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal .2006. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare (Legea 587/2002).O.453/2001.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea \n construc]ii (regulamente privind: activitatea de metrologie \n construc]ii.. interven]iile \n timp [i postutilizarea construc]iilor. Regulamentul RUR din 26.707/2001. aprobata cu modificari [i completari prin Legea nr.Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu . agrementul tehnic pentru produse.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep]ie a lucr`rilor 228 .10.122/2004 pentru modificarea art. Legea 52/2006 [i Legea 376/2006). conducerea [i asigurarea calit`]ii \n construc]ii. HGR nr. 853/18. publicat \n M.2006 privind dobândirea dreptului de semn`tur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 228 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT HGR nr.10. al ministrului de interne [i al directorului Serviciului Român de Informa]ii nr.

A. Ordinul ISC nr. HGR nr. modificat` [i completat` prin HGR nr. cu modificarile [i completarile ulterioare.5 din valoarea devizului de construc]ii. cadastrului [i publicit`]ii imobiliare Legea fondului funciar nr. 41/2004). Legea nr. cu modific`rile ulterioare.219/1998 privind regimul concesiunilor. HGR nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole [i celor forestiere. cu modific`rile [i completarile ulterioare (OUG nr.R.213/1998 privind proprietatea public`.384/178/1999 privind modul de constituire [i virare de c`tre investitori sau proprietari a cotei de 0.2001 pentru aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii (capitolele privind fazele [i con]inutul proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii).326/2001 privind serviciile de gospod`rie comunal`. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.18/1991. Legea nr. OUG nr. cu corespondent \n devizul general al lucr`rii. Legea nr.7/1996 privind cadastrul [i publicitatea imobiliar`. ministrului muncii [i protec]iei sociale [i al ministrului transporturilor nr.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 229 O.215/2001 privind administra]ia public` local`.188/1999 privind statutul func]ionarului public.1210/2004 privind organizarea [i functionarea Agen]iei Na]ionale 229 . HGR nr. a execu]iei lucr`rilor [i construc]iilor.OAR interior Tipar Policromie.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 940/2006.06. Ordinul MTCT nr. 257/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.1179/2002 pentru aprobarea Structurii devizului general [i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investi]ii [i lucr`ri de interven]ii. GHID DE PROIECTARE de construc]ii [i instala]ii aferente acestora.935/2003. pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.06. cot` aferent` Casei Sociale a Constructorilor. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investi]ii [i de dezvoltare. Ordinul comun MFP 1013/6. Legea \n. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.50/1991 republicata.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare [i expertizare tehnic` de calitate a proiectelor. republicat`. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.5. Preciz`ri comune ale ministrului lucr`rilor publice [i amenaj`rii teritoriului. HGR nr.169/1997. cu modific`rile ulterioare. |n domeniul administra]iei publice Legea nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.2001 [i MLPAT 874/12. Legea nr.18/1991 [i ale Legii nr. precum [i a criteriilor de realizare a acestora. completat` de HGR nr. |n domeniile propriet`]ii funciare.122/N/1. Legea nr.70/ 2001.

aprobat` prin Legea nr. 481/2004 privind protec]ia civil`.107/1996 privind apele.486/2003. HGR nr. |n domenii complementare Legea nr.114/2000.60/2001 privind achizi]iile publice. p`durilor [i dezvolt`rii rurale [i al ministrului administratiei [i internelor nr.246/2001.2/2001 privind regimul juridic al contraven]iilor. Legea nr. Legea nr. casare [i valorificare a activelor corporale care alc`tuiesc domeniul public al statului [i al unit`]ilor administrativ-teritoriale. HGR nr. 422/2001. 265/2006 pentru aprobarea OG 195/2005 privind protec]ia mediului. OG nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documenta]iilor de urbanism privind zone [i sta]iuni turistice [i a documenta]iilor tehnice privind construc]ii din domeniul turismului. cu modific`rile ulterioare. cu modific`rile ulterioare. OG nr. modificat` [i completat` cu OG nr. OG nr.98/1994 privind stabilirea [i sanc]ionarea contraven]iilor la normele legale de igien` [i s`n`tate public`.2006. Ordinul comun al ministrului agriculturii.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documenta]iilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.27/2003 privind procedura aprob`rii tacite.09. Legea nr.OAR interior Tipar Policromie.124/1995.43/1997 privind regimul drumurilor. OUG nr. privind protejarea monumentelor istorice.47/1994 privind ap`rarea \mpotriva dezastrelor.ANCPI. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Legea nr. aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. modificat` [i completat` prin Legea 259/2006. aprobat` cu Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. cu modific`rile ulterioare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 230 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` . Codul fiscal . aprobat` prin Legea nr. 28/2001 privind organizarea [i func]ionarea Ministerului Culturii [i Cultelor. 137/1995 privind protec]iei mediului. cu modific`rile ulterioare. cu modific`rile ulterioare. 230 . OUG nr. OG nr. republicat`. 45/1994 privind ap`rarea na]ional` a României. 897/07.540/2000 privind aprobarea \ncadr`rii \n categorii func]ionale a drumurilor publice [i a drumurilor de utilitate privat` deschise circula]iei publice. Legea nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul [i m`rimea zonelor de protec]ie sanitar`. HGR nr.126/2001. cu modific`rile ulterioare. Legea nr. Legea nr. republicat`. HGR nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func]iune. aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 212/2002.

R. Ordinul ministrului culturii [i cultelor nr. modificata [i completata de HGR 37/2006. Ordinul ministrului apelor. privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie civila [i a celor la care se amenajeaza puncte de comanda. Ordinul ministrului s`n`t`]ii nr.Normativ pentru proiectarea. alimenta]iei [i p`durilor nr.560/2005. 1433/15.74 -103 din Legea nr. Ordinul ministrului agriculturii.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea [i func]ionarea Comisiei de Avizare a L`ca[urilor de Cult. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea [i autorizarea privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`. realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru [coli [i licee. 84/2001 privind aprobarea Metodologiei de \ntocmire [i con]inutul cadru pentru "Scenariu de siguran]` la foc". NP 010-1997 .OAR interior Tipar Policromie. s` \ndeplineasc` atribu]iile prev`zute la art.09.Normativ privind proiectarea [i verificarea construc]iilor spitalice[ti [i a instala]iilor aferente acestora. NP 015-1997 .Normativ privind proiectarea de dispensare [i policlinici pe baza exigen]elor de performan]`. Ordinul ministrului administratiei [i internelor nr.Normativ privind proiectarea cl`dirilor civile din punct de vedere al cerin]ei de siguran]` \n exploatare. 231 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 231 O. NP 021-1997 . realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru case de copii. din care precizam pe cele uzuale: NC 001-1999 . p`durilor [i protec]iei mediului nr. republicat`. Ordinul ministrului administratiei [i internelor nr.18/1991. respectiv a municipiului Bucure[ti. NP 011-1997 .2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor [i autoriza]iilor de securitate la incendiu [i protec]ie civil`. 2. realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru gr`dini]e de copii. Ordinul ministrului de interne nr.A. NP 009-1997 .Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995. NP 068-2002 .Normativ pentru proiectarea.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construc]ii [i amenaj`ri care se supun aviz`rii /autoriz`rii privind prevenirea [i stingerea incendiilor. 799/1999 pentru aprobarea procedurii [i competen]elor de emitere a avizelor [i autoriza]iilor de gospod`rire a apelor. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice [i agrochimice jude]ene [i a direc]iilor generale pentru agricultur` [i industrie alimentar` jude]ene. obiectivelor [i de autorizare sanitar` a obiectivelor cu impact asupra s`n`t`]ii publice. GHID DE PROIECTARE HGR nr. HGR nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar` a proiectelor.Normativ pentru proiectarea. Normative [i standarde din domeniul construc]iilor [i instala]iilor aferente.

Normativ privind ignifugarea materialelor [i produselor combustibile din lemn [i textile utilizate \n construc]ii. C 107/1-2005 .Ghid de evaluare a riscului de incendiu [i a siguran]ei la foc la s`li aglomerate. detalieri [i solu]ii de aplicare a prevederilor normativului P 118-1999.Manual privind exemplific`ri. executarea.Normativ privind proiectarea de c`mine de b`trâni [i handicapa]i. NP 25-1997 .Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl`dirile de locuit. MP 008-2000 .Normativ pentru proiectarea construc]iilor publice subterane. exploatarea. NP 117-1983 .OAR interior Tipar Policromie. dezafectarea [i post-utilizarea spa]iilor de distribu]ie a carburan]ilor la autovehicule (benzin`rii).Normativ privind calculul coeficien]ilor globali de izolare termic` la cl`diri cu alt` destina]ie decat cea de locuit. C 107/3-2005 . C 300-1994 . P 118-1999 . executarea [i exploatarea dispozitivelor [i sistemelor de evacuare a fumului [i a gazelor fierbin]i din construc]ii \n caz de incendiu.Normativ pentru proiectarea.Ghid pentru calculul performan]elor termotehnice ale cl`dirilor de locuit.Normativ pentru proiectarea.Normativ privind calculul coeficien]ilor globali de izolare termic` la cl`dirile de locuit.Ghid pentru proiectarea. NP 064-2002 .Normativ privind siguran]a la foc a construc]iilor. NP 063-2002 .Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc]ie ale cl`dirilor. NP 023-1997 . C 58-1996 .Normativ pentru proiectarea [i executarea lucr`rilor de izola]ii termice la cl`diri. NP 004-2003 .Normativ de prevenirea [i stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii [i instalatii aferente acestora.Normativ privind proiectarea de cre[e [i cre[e speciale pe baza exigen]elor de performan]`.Norme tehnice privind proiectarea spa]iilor social-sanitare pentru construc]ii industriale. executarea [i exploatarea instala]iilor de stingerea incendiilor. C 107/4-2005 . NP 24-1997 . 232 . C 107/2-2005 . C 107/0-2002 . GT 030-2001 .Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor [i scarilor pentru circulatia pietonala \n constructii.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 232 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT NP 022-1997 . exploatarea [i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.Normativ pentru proiectarea.Normativ privind proiectarea [i executarea ad`posturilor de protec]ie civil`. execu]ia. NP 086-2005 . NP 051-2001 .Normativ privind adaptarea cl`dirilor civile [i spa]iului urban aferent la cerin]ele persoanelor cu handicap. P 102-2001 . GP 063-2001 .

Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor de ventilare [i climatizare. execu]ia [i exploatarea \nvelitorilor acoperi[urilor \n pant` la cl`diri.Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor sanitare. GP 051-2000 . MP 031-2003 . exploatare). execu]ia [i asigurarea calit`]ii pardoselilor la cl`diri civile. ST 030-2000 .Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc]ii \n contact cu solul. NP I 7-2002 . execu]ie [i exploatare a centralelor termice mici.2007).Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor de \nc`lzire central`.Calculul [i alc`tuirea structurilor din lemn amplasate \n zone seismice (completare la capitolul IX din normativul P 100-1992). NP 061-2002 .01. execu]ia [i exploatarea hidroizola]iilor la cl`diri.c.Cod de proiectare seismic` . GP 058-2000 . I 13-2002 . Ordinul MEC 58/2004 . cu complet`rile [i modific`rile din 1988 [i 1991. NP 040-2002 .Ghid pentru optimizarea nivelului de protec]ie termic` la cl`dirile de locuit. executie.Normativ privind proiectarea.Normativ privind urmarirea comportarii \n timp a construc]iilor. P 10-1986 .Normativ privind proiectarea.Normativ pentru proiectarea [i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl`diri. P 100/1-2006 . NE 001-1996 .Partea 1. NP 069-2002 .A. I 20-2000 . GP 037/0-1998 .Normativ privind proiectarea [i executarea m`surilor de izolare fonic` [i a tratamentelor acustice \n cl`diri.Ghid de proiectare.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 233 O. I 31-1999 .Normativ privind fundarea pe terenuri sensibile la umezire (proiectare. GHID DE PROIECTARE C 107/5-2005 . P 7-2000 .Normativ privind proiectarea.R.Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor electrice cu tensiuni pân` la 1000V c.Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase [i sub]iri. I 9-1994 . calculul [i executarea structurilor din zid`rie. NE 019-2003 . I 5-1998 .a.Normativ privind alc`tuirea. C 125-2005 . " P 2-1985 .Normativ privind calculul [i executarea lucr`rilor de funda]ii directe la constructii.Metodologie privind programul de urm`rire \n timp a 233 . P 130-1999 .OAR interior Tipar Policromie.Normativ privind protec]ia construc]iilor \mpotriva tr`snetului.Normativ pentru proiectarea [i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). [i 1500V c. prevederi de proiectare pentru cl`diri (care intr` \n vigoare din 01.Specifica]ie tehnic` de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performan]e antistatice.Normele tehnice privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

234 .lucr`ri de construc]ii industriale.cerin]e [i criterii de performan]`. MTCT 1731/2006.Temperatura de calcul pentru iarn`.instala]ii electrice. lucr`ri hidrotehnice (H1. Higrotehnica. aprobat` prin Ord. Parametri climaterici exteriori.Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. «Iz» .Fizica construc]iilor. sunt cuprinse \n indicatoare de norme de deviz specifice.Pantele \nvelitorii. STAS 4908/85 . STAS 10101/1992 .Determinarea sarcinii termice \n construc]ii. subansamblurilor [i elementelor componente ale construc]iilor.|n`l]imi de siguran]` [i alc`tuirea parapetelor. HCG-MB 066-2006 pentru aprobarea Normativului privind parc`rile [i c`ile de circula]ie \n Municipiul Bucure[ti. SR 10907/1-97 .Culori [i indicatoare de securitate. Prescrip]ii generale de proiectare. P 95-1977 . STAS 6131/1979 .Ac]iuni \n construc]ii. subansamblurilor [i elementelor componente ale construc]iilor.OAR interior Tipar Policromie. STAS 10903/2/1979 . STAS 3302/2-88 .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 234 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT comport`rii construc]iilor din punct de vedere al cerin]elor func]ionale. NE 006-1997 .instala]ii de \nc`lzire.Sc`ri. «G» . «RpC» . NE 005-1997 . Interven]ii la \nvelitori [i acoperi[uri (terase [i [arpante). STAS 297/2/1998 .Specifica]ie tehnic` privind protec]ia elementelor de lemn \mpotriva agen]ilor agresivi .lucr`ri de repara]ii [i dezafect`ri (demol`ri) la construc]ii. Interven]ii la compartiment`rile interioare. Reprezent`ri.Normativ tehnic de repara]ii capitale la cl`diri [i construc]ii speciale. cum ar fi drumurile (D). \nc`rc`ri.Viteza de calcul a vânturilor. STAS 10101/21-92 . industriale [i agrozootehnice. Lucr`rile conexe construc]iilor. edi]iile 1981-83) ARHITECTURA [i STRUCTURA DE REZISTEN}~: «C» . Arii [i volume conven]ionale. STAS 10101/20-90 . «E» .lucr`ri de izola]ii de pentru construc]ii [i instala]ii. ST 049-06 . STAS 2965/1987 . agrozootehnice. locuin]e [i socialculturale.instala]ii sanitare. H2) etc.Cl`diri civile. terasamentele (Ts). STAS 6472/2-83 .Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Indicatoare de norme de deviz (elaborate de INCERC. «S» .|nc`rc`rile date de z`pad`. INSTALA}II GENERALE: «I» .instala]ii de gaze.

OAR interior Tipar Policromie.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 235 ANEXE .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 236 .OAR interior Tipar Policromie.

............principalele solicitari de spa]ii construite supaf.. mp.......... ………………….Regim de \n`l]ime estimat ……………..........................R.…………...................... ......................……...............................................……………………...........………………………..........……………………………………….........Nr..… ........................... sistem constructiv........ util` (mp) 237 ...............1..……....structura de rezisten]` ...... ...num`r estimat de utilizatori ........Func]iuni auxiliare solicitate …………...........TEMA DE PROIECTARE ..OAR interior Tipar Policromie...instala]ii electrice ............A......permanen]i: ……..........2 ..construc]ie nou propus` .......................… 1 ..........1.m............................................ . .Suprafa]a desfasurat` estimat` ………......./ .... nivelul echip`rii cu instala]ii): ...........2 .…........ pentru: ......…………… ...............mansardare ............Obiectul de investi]ie ……………………………. .................obi[nuit` dup` caz.......………………………………………..................… mp.......... …………………. .......... .....……..............instala]ii sanitare [i gaze AP(SF) PT PAC DE - sau care vor fi elaborate de catre: .... ........(con]inut cadru pentru constructii mici [i medii) .….. persoane ....ocazionali: ……....... …………………....d.. ……….qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 237 O.. . ..........monument istoric ........................... ANEXE Anexa 01 .....Amplasamentul (adresa) ……………………………… ………………..... ......................Beneficiarul …………………………………… ……………….………… .S. ..Tipul lucr`rii: 1..Proiectele de specialitate contractate: ....................consolidare ....………………………………..... pr... util` (mp) ………………………………………………………………………….......……….. .......… .....………….....…..…… mp ..………………………………...……………………………………………………........... ….....principalele solicit`ri de spa]ii construite: supaf.....instala]ii termice/climatizare ........ ...................[..... 1....…………. 200…..............................................1 .…...............……...........extindere ........………………………………………......... ………………….......….................. ........ .......specifica]ii tehnologice (dac` este cazul) ………………………………..............................….............Regim de \n`l]ime existent …………....................................….............. …... ...............Starea tehnic` …….....faza de proiectare: ...…………....………………………………………………........ ………………………………………………………………………….......refunc]ionalizare .... persoane 1.. ........……………………………................................…. .3 ....CONDI}IILE DE TEM~ IMPUSE DE BENEFICIAR 1...1 .............a..............…........... desf.. …………………………………………………………………………...…………… ……………........................Regim de \n`l]ime propus ……………....Proiectantul general / de specialitate ..........conservare ...constr.....Anul construirii ……. .................................arhitectura ....Func]iunea principal` solicitata …………………....supraetajare Cararacteristicile construc]iei existente (func]iuni.specifica]ii tehnologice (dac` este cazul) ……………………..S...... 1. ....interven]ie la o construc]ie existent` .……………………………………................. .......................

....…. ……………………………………………………………………………………………….... . ………………….instala]ii de gaze . …………………………………………………………………………....…………………………………………………….….……………………………………………………. op]iunile estetice [i de finisaj .OAR interior Tipar Policromie.…………………………………………………….splituri .………………………..num`r estimat de utilizatori ..ocazionali: ….... m. ...……………………………………………………. .…………………………………………………….....a.. ..re]ea calculatoare ..……………………………………………………. ……………………………………………………………….permanen]i: ….…………………………………………………….climatizare .instala]ii electrice iluminat [i prize .. [.….ventila]ii .. .....Sistemul constructiv agreat de beneficiar: ……………………………. . .interfon .…………………………………………………….…………………………………………………….. ..Exist` construc]ii pe teren care se p`streaz` 238 ...……………………………………………………. ………………….instala]ii sanitare . 1.....……………………………………………………... .instala]ii de for]` 380 Vca .. ………………….. persoane ...………….1 ..………mp se p`streaz` par]ial se demoleaz` \n totalitate ...…………………………………………………….Regim de \n`l]ime…….sisteme de alarmare PSI ...………...... 2 ...…....…….... mp.…………………………………………………….. Sd ….. x ….... .Nivelul de reprezentare... ...…………………………………………………….5 ..……………………………………………………..m.....instala]ii de curen]i slabi ... .. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 238 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT ………………………………………………………………………….Nivelul solicitat de confort ......strict func]ional ..…………………………………………………….radio -TV cablu .....dimensiuni principale .d....... .CONDI}IILE DE TEM~ GENERATE DE AMPLASAMENT 2. 2.Date generale .……………………………………………………...inc`lzire central` ..condi]ionare ..foarte ridicat ..mediu ..4 .telefonie fix` .. . .. .Suprafa]a terenului …………………........ .2 .6 ...…....alte tipuri de instala]ii 1.echiparea cu instala]ii aferente construc]iei care se vor prevedea \n urm`toarele spa]ii: ..…………………………………………………….Teren liber de construc]ii ....... persoane 1. ....

. corespunz`tor particularit`]ilor func]ionale [i de amplasament.4 . .3.apa Dn…………mm. tehnic` sau de dotare.conform certificatului de urbanism emis pe baza planurilor de urbanism aprobate (PUG..... 2.canalizare . % pe directia ………. completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD).……….5 ....apa..R. stabilite conform Legii 10/1995.LEA ….….energia electrica 2.. .……………………………………………………....………..…. corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii complementare care determin` anumite cerin]e specifice de natura func]ional`.gaze naturale . conform P100-1/2006...... s`n`tatea popula]iei..3 . …………. Proiectant: …………………………… Beneficiar: …………………………….. dispus` pe latura de ….panta de cca . cum ar fi cele privind protec]ia civil`. . canalizare .……Kv.. 2..Re]ele edilitare care greveaz` amplasamentul [i pot impune restric]ii de construire: .termoficare 239 . a terenului...Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului ..………...Posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor: 2..Calea de acces din str.telefoane .energie electric` .. protec]ia mediului. a monumentelor istorice [i altele. . ANEXE pe baza unui proiect \n faza PAD elaborat prin grija proiectantului / beneficiarului.canal Dn …………cm.... . .3.2 ..…….Zona seismic` ………....alimentarea cu apa .1 . DE IMPORTAN}~ A CONSTRUC}IEI. HGR 766/1997 [i normativelelor tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor de constructii.…...pu] de medie / mare adâncime .Natura terenului de fundare conform studiului geotehnic prezentat de beneficiar sau care va fi asigurat la faza PT/PAC prin grija proiectantului / beneficiarului..bazin vidanjabil etan[ .pentru alte tipuri .\n solu]ii locale: .OAR interior Tipar Policromie. .Particularita]i topografice [i de relief ale terenului ...CERIN}ELE ESEN}IALE DE CALITATE SE VOR ASIGURA PENTRU CATEGORIA ……. securitatea la incendiu.A..gaze naturale .din re]elele edilitare publice existente \n zona: ...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 239 O. . prezentat de catre beneficiar sau care va fi obtinut prin grija proiectantului: beneficiarului: 3 .………………… 2.cablu subteran………… Kv ....

.. H-MAX.. remodelare.. etc..... teren liber de construc]ii sau dac` exist` construc]ii care se men]in sau se demoleaz`....% .......... .........01 .....zona seismic` de calcul ..03 ../....... particularit`]i topografice.......... cu referiri la expertiza tehnic` (\n cazul alipirilor la calcan cu o construc]ie existent`).... I.. structura de rezisten]`...... form`. .Sc = .rela]ia cu construc]iile \nvecinate.......suprafa]a construit` ...viteza de calcul a vânturilor [i STAS 10101/2192 . ...... COAM~ = …….00 \n cote RMN sau \n raport cu elemente fixe din teren.04 ..............Su = ..MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTUR~ ...OAR interior Tipar Policromie..... I.. ..Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fa]` de aliniament [i celelalte limitele de proprietate. (conform h`r]ii de zonare seismic` din Codul de proiectare seismic` . ..........amplasament (adresa) .. dimensiuni... STAS 10101/20-90 .Obiectul proiectului ...... ..........." DE IMPORTAN}~ (conform Codului de proiectare seismic` P100/1 .......condi]ii de clim` [i \ncadrarea \n zonele din h`r]ile climaterice prev`zute de STAS 6472/2-83 .. aprobat prin HCL nr..... Su....temperatura de calcul pentru var`............. .......50/1991 (republicat`)..........descrierea terenului (parcelei): categoria de folosin]`... mp....\nc`rc`rile date de z`pad`.. bazin vidanjabil etan[.Caracteristicile amplasamentului .. ........... ..... nivelul de echipare tehnico-edilitar` [i se vor prezenta dup` caz solu]iile propuse de consolidare.......Caracteristicile construc]iei propuse . \n cazul construc]iilor mari sau cu o planimetrie complex` pentru trasarea construc]iei trebuiesc precizate coordonatele de col] ale acesteia...\ncadrare \n localitate [i zon`.........dac` exista re]ele edilitare care traverseaz` terenul. Capitolul I ... SR 10907/1-97 ..... precizarea cotei 0............ suprafa]`..2006)............ de importan]` normal` sau redus`......P 100/1 ..)..dimensiunile maxime la teren: ..... x ............. c`i de acces public../.DATE GENERALE |n cazul interven]iei de orice fel la o construc]ie existent` se va insera un subcapitol privind analiza situa]iei existente cu referiri la anul construc]iei [i numele arhitectului ini]ial (când acesta este cunoscut).. CUT = .. mp........ POT = ... descrierea func]ional`..modul de asigurare a utilit`]ilor (din re]elele publice existente \n zona sau din surse proprii: pu] pentru alimentarea cu ap`............beneficiar .... 766/1997) [i la CLASA ".. distan]e de protec]ie.2006...... 240 .... finisaje....suprafa]a desf`[urat` ... .. Se vor prezenta distinct Sc. conform prevederilor din expertiza tehnic`...... ...H-MAX.....particularit`]i geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect)..... CORNI{~ (STREA{IN~) = .... ...... Codul Civil [i Certificatul de urbanism nr....Sd = ...... m............. stilul construc]iei..... elaborat conform prevederilor din Anexa 1 din Legea nr.mp..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 240 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 02 ..... m ...... vecin`t`]i....num`r proiect (contract)...... .....temperatura de calcul pentru iarn`.......... Sd.......faza PT/PAC Con]inut-cadru care include [i elemente de memoriu general........" DE IMPORTAN}~ (conform HGR nr............faza de proiectare PT / PAC I...... reamenajare ale construc]iei existente...suprafa]a util` total` ................ restric]ii impuse de acestea......func]iunea:. m .. . .......... emis de Prim`ria .02 .................................regim de \n`l]ime ...........proiectant general (de specialitate).... starea tehnic` a construc]iei [i a instala]iilor.......... raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate na]ional........ POT [i CUT existen]i [i rezulta]i \n urma interven]iilor propuse..... ... (dup` caz PUZ sau PUD)...... coroborate cu exigen]ele consacrate \n practica curent` de proiectare [i avizare a construc]iilor mici sau medii..... lucr`ri cu valoare de patrimoniu.....condi]iile de amplasare [i de realizare ale construc]iilor conform PUG localitatea .... I.... Construc]ia proiectat` se \ncadreaz` la CATEGORIA "..

III. colectarea [i scurgerea apelor pluviale.conform memoriului de structur`.descrierea fluxului tehnologic (dac` nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) [i implica]iile constructive ale acestuia. din HGR 448/2002 [i din Normativul P-118/1999 privind siguran]a la foc.Alte solu]ii constructive specifice proiectului.de tip teras` (circulabil` sau necirculabil`) sau \n pante.Co[urile de fum (pentru centrala termic`.03 .OAR interior Tipar Policromie.DESCRIEREA FUNC}IONAL~ Capitolul III .persoane/kg. materiale. dup` caz. parcaje. construc]ii publice subterane. . vezi Capitolul 6 Breviar legislativ. Se vor preciza urm`toarele: . a Normativelor NP 040-2002 pentru terase [i NP 069-2002 pentru \nvelitori \n pant`.Finisajele exterioare . . 241 . culori. plafoane. prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate.gradul de rezisten]` la foc.alte prevederi privind securitatea la incendiu impuse de specificul func]ional al construc]iei.Acoperi[ul [i \nvelitoarea . III. IV. dup` caz m`suri pentru persoanele cu handicap locomotor (conform normativ NP 051/2001). . \n cazul construc]iilor pentru activit`]i productive.prevederea suprafe]elor de deburare \n spa]iile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibil gazos). . [emineuri. . corelarea naturii pardoselilor cu specificul func]ional (pardoseli antiderapante). pere]i.materiale.\nchiderile exterioare [i compartiment`rile interioare . benzin`rii s.|NDEPLINIREA CERIN}ELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.).compartimentele de incendiu. sobe). III.Cerin]a "C" SECURITATEA LA INCENDIU .Cerin]a "B" SIGURAN}A |N EXPLOATARE . Capitolul II .07 .02 . materiale. trape) rezistente la foc.sc`ri.). prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate. finisajele pentru sc`ri.posibilit`]i de desfumare \n caz de incendiu. termo-hidroizola]ii.02 . .circula]ia vertical` .a.limitarea propag`rii incendiului .Cerin]a "A" REZISTEN}~ {I STABILITATE (dup` caz se va preciza subcerin]a corespunz`toare tipului de structur`) .10/1995) IV. m`suri de protec]ia muncii specifice procesului tehnologic \n cazul construc]iilor industriale. .05 . III. rezistente la explozie.03 . u[i. sarcina util`: nr.04 .modul de respectare a prevederilor din Legea nr. Se va preciza modul de respectare. tâmpl`ria interioar` [i exterioar`.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 241 O.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.solu]ii [i tehnologii prev`zute. scoli.R.01 . lifturi (tip: persoane.Finisajele interioare . grupate pe niveluri. prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate. III. prevederea de paraz`pezi la acoperi[uri cu pant` mare. |n raport de natura func]ional` a construc]iei se vor preciza condi]iile impuse de legisla]ia [i normativele tehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuin]e. .01 . .dimensionarea c`ilor de evacuare a persoanelor \n caz de incendiu. dup` caz \n corelare cu solu]iile stabilite \n expertiza tehnic` (\n cazul interven]iilor la construc]iile existente). gr`dini]e.\nchideri (pere]i. IV. antifoc. Capitolul IV . pentru fiecare spa]iu sau \nc`pere (eventual sub forma de tablou de finisaje anexat la memoriu). .riscul de incendiu [i dup` caz spa]iile care se \ncadreaz` \n categorii de pericol de incendiu.pentru pardoseli + plinte. grosimi.A. .06 .al]i parametrii caracteristici func]iunii construc]iei.lista spa]iilor interioare (\nc`perilor) [i suprafe]ele utile a acestora. ANEXE .Sistemul constructiv .SOLU}II CONSTRUCTIVE {I DE FINISAJ III. se vor preciza solu]iile de alc`tuire.\n`l]imea spa]iilor interioare.conform prevederilor din memoriu tehnic de structur`. III. culori.\ndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parape]ilor [i balustradelor. STAS 2965 privind dimensionarea sc`rilor [i treptelor. marf`.

a Normativelor NP 040-2002 privind proiectarea [i executarea hidroizola]iilor din materiale bituminoase la lucr`rile de construc]ie [i NP 069-2002 privind alc`tuirea [i executarea \nvelitorilor la construc]ii.3.modul de respectare a Ordinului ministrului s`n`t`]ii nr.04 Cerin]a "D" a . MAPPM 756/1997. obiectivelor [i de autorizare sanitar` a obiectivelor cu impact asupra s`n`t`]ii publice.evitarea prin amplasarea noii construc]ii a perturb`rii vecin`t`]ilor [i t`ierea de arbori.P.orientarea construc]iei fa]` de punctele cardinale. .OAR interior Tipar Policromie. Se vor prezenta m`surile de protec]ie termic` prev`zute la construc]ie pentru respectarea condi]iei din Normativul C107/1(2)2005: "coeficientul calculat de izolare termic` .modul de \ncadrare a construc]iei \n spa]iul natural [i construit existent. IV. dup` caz.M~SURILE DE PROTEC}IE CIVIL~ (dac` nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) . HGR 188/2002. (dac` se autorizeaz` cu lucrarea de baz` [i nu fac obiectul unor documenta]ii distincte) . M`surile de protec]ie hidrofug` a spa]iilor de la subsol [i a zid`riilor executate pe pl`ci din beton armat realizate direct pe p`mânt.respectarea distan]elor minime fa]` de construc]iile \nvecinate. b`i. Ord. Conform acestora \n cazul constructiilor de locuit cu mai putin de S+P+4E nu se mai impune realizarea unui adapost de protectie civila. .modul de respectare a prevederilor din OG 29/2000 aprobat` prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termic` a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice [i din Normativele tehnice C107/1.modul de colectare [i depozitare a de[eurile menajere. .IZOLAREA TERMIC~ {I ECONOMIA DE ENERGIE .PROTEC}IA LA ZGOMOT .4 -2005. Legea 107/1996 a apelor.462/1993. .modul de respectare a Legii 481/2004 privind protec]ia civil` [i HGR nr. NP 008 privind puritatea aerului. modificata [i completata de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie civila [i a celor la care se amenajeaza puncte de comanda. 242 Capitolul VI . Capitolul V . prevederea Europubelelor din PP. Se vor mai preciza urm`toarele: .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 242 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT IV. izolarea la zgomotul de impact. Asigurarea izol`rii la zgomotul aerian. STAS 6221 [i STAS 6646 privind iluminarea natural` [i artificial`. buc`t`rii etc.\nscrierea \n limitele admise de emisii de gaze arse.05 .331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar` a proiectelor. Ord. tratamente acustice. .alte m`suri de protec]ia mediului impuse de legisla]ia \n vigoare corespunz`tor specificului func]ional al construc]iei.dotarea cu grupuri sanitare. OG 243/2000 privind protec]ia atmosferei.anexa la memoriul tehnic de arhitectur`. conform Ordinului M. b .dac` func]iunile prev`zute prin proiect genereaz` noxe sau al]i factori de poluare ai mediului. Se vor preciza \n special: .REFACEREA {I PROTEC}IA MEDIULUI .coeficientul normat de izolare termic`" . .A. .AMENAJ~RI EXTERIOARE CONSTRUC}IEI .560/2005. \ntre etaje [i apartamente [i fa]` de exterior. nr. electrice [i sanitare aferente ad`postului.IGIENA [i S~N~TATEA OAMENILOR .modul de respectare.M.IZOLAREA HIDROFUG~ . etc.Cerin]a "E" a . Pentru cl`dirile la care se prevede realizarea la subsol a unui ad`post de protec]ie civil` se vor aplica prevederile din Normativul P 102/2001 privind proiectarea [i executarea ad`posturilor de protec]ie civil` [i se vor prezenta solu]iile constructive [i instala]iile de filtroventilare.G(G1)<GN . Ord.modul de respectare a Normativului C 125-2005 privind proiectarea [i executarea m`surilor de izolare fonic` [i a tratamentelor acustice \n cl`diri.modul de respectare a prevederilor din Legea 265/2006 privind protec]ia mediului.2. modul de asigurare a \nsoririi spa]iilor interioare (mai ales \n cazul locuin]elor).descrierea solu]iilor [i materialelor pentru \mprejmuiri. vestiare.06 .P.Cerin]a "F" . b . bazin vidanjabil (dac` este cazul). alei pietonale [i carosabile. MAPPM 125/1996. IV.conform notei de calcul al coeficientului G(G1) . MAPPM 462/1993. STAS 6472 privind microclimatul.

. |ntocmit arh.... ...07. Pe durata execut`rii lucr`rilor de construire se vor respecta urm`toarele: . MMPS 255/1995 .....qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 243 O..07....1994 .alte acte normative \n vigoare \n domeniu la data execut`rii propriu-zise a lucr`rilor..1993 .........Ord..ORGANIZAREA DE {ANTIER (dac` nu face obiectul unei documenta]ii distincte) {I M~SURI DE PROTEC}IA MUNCII Se precizeaz` dac` lucr`rile de execu]ie (inclusiv cele pentru \mprejmuire) se vor desf`[ura numai \n limitele incintei de]inute de titular sau vor afecta temporar domeniului public..... .....10/1995 privind calitatea lucr`rilor \n construc]ii [i a normativelor tehnice \n vigoare. . .. ..OAR interior Tipar Policromie... .... \n faza de proiect pentru autoriza]ia de construire.privind protec]ia [i igiena muncii \n construc]ii -ed.Ord... 1995.. ...Normativele generale de prevenirea [i stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr..03... ale Legii nr.......... .... Specificarea construc]iilor (baracamentelor) [i echipamentelor provizorii necesare execut`rii lucr`rilor.Norme generale de protec]ia muncii..Ord. .... este un extras din proiectul tehnic [i a fost elaborat` cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicat`).Regulamentul MLPAT 9/N/15... ANEXE Capitolul VII . MLPAT 20N/11...Legea 90/1996 privind protec]ia muncii.. 243 ..A.....1998...Normativ C300-1994... {ef de proiect arh...R. * * * |n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucr`rilor \n construc]ii [i HGR 925/1995 proiectul va fi supus verific`rii tehnice pentru exigen]a A.normativ cadru privind acordarea echipamentului de protec]ie individual`. Prezenta documenta]ie... MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la \n`l]ime. (par]ile de arhitectur` [i instala]ii)...775/22. (partea de structur`) [i ...

.. ........ ...................... cod.... po[tal .Legea nr..........Num`rul c`ilor de evacuare:..... emis de ..... nr...a........caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru produc]ie): ........................... pentru toate etajele (inclusiv pentru mansard` dac` este utilizat`) ..307/2006 privind apararea impotriva incendiilor........................Clasa de importan]` a construc]iei:....Denumirea construc]iei (instala]iei):..pers........... din ............ .mc....Normativele privind proiectarea [i executarea instala]iilor I-5....../ariile compartimentelor de incendiu................. .......... [......pers...... Prezentul "Scenariu de siguran]` la foc" este elaborat \n conformitate cu: .......oameni (capacitate maxim` simultan`): . . ................. având func]iuni: ..........regimul de \n`l]ime al construc]iei (compartimentelor) S+P+M+E. .mp.............. 2.......([i dup` caz........... po[tal ........ ............ al refugiilor) 244 .. ................Etaj1 =...... obi[nuit`)....SCENARIU DE SIGURAN}~ LA FOC CON}INUT-CADRU aprobat prin Ordinul MI 84/2001 GENERALIT~}I 1....Subsol =..pers.........nr..................... ........principale: ..de produc]ie [i / sau depozitare (monobloc..certificatul de urbanism nr..........775/1998..................Amplasat` \n localitatea .. ................ ...........arie construit` Ac =.............\n`l]imea construc]iei = ... .......................... / sect.. foarte \nalt`.....animale (capacitate maxim` simultan`) .persoane \n cl`dire (compartiment) .. I-6............m.......... / sect... A ...... ...........................mp....... I-7..Utilizatorii construc]iei: ....... jud..........STAS 1478-90. obi[nuit`).OAR interior Tipar Policromie........Tip [i particularit`]i specifice construc]iei: ......cu func]iuni mixte (civile ..................................... ......... blindat`................. ..secundare: ................ emis de ..a.............Normele generale aprobate prin Ordinul MI nr................ .....compartimente de incendiu:...........Parter =............. ........ pentru care sunt ob]inute urm`toarele aprob`ri: .Beneficiar:...........arie desf`[urat` Acd =............. I-13.... cod......Destina]ia construc]ie (instala]ie):..........DG ...... I-8....... I-20 [.....m fa]` de teren sau carosabil..........CARACTERISTICILE CONSTRUC}IEI (instala]ii tehnologice) 1.......... nr......depozitare).......pers..Normativele P 118-99................volumul construc]iei (compartimentelor de incendiu)... jud.............produc]ie .....mp....................... ............... cu sediul / domiciliul \n localitatea ............... ............ I-9.................. Date de recunoa[tere . tel...Etaj 2 =..............HGR 448/2002..... din ....... . ................ str ....avizul regiei de ap` nr...................persoane pe niveluri ..PSI 003/2001 aprobat` cu Ordinul MI 88/2001... Construc]ia pentru care se elaboreaz` prezentul scenariu este .. ..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 244 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 03 ..... ... str. tel................... .................civil` (\nalt`......................................................................... MP 008-2000.................Categoria de importan]` a construc]iei:.................... .d..... 10903/2-79 (privind calculul sarcinii termice) [.a.......tip [i capacit`]i de depozitare (pentru depozite): .. . ......... .....

.................. ...................................................................................... ...alc`tuire constructiv`: C min............... 3..................... minute 6......u[i................m`suri constructive (pere]i..........distan]e de siguran]` (m`suri compensatorii când nu sunt asigurate): .... pere]i portan]i: C min........ plan[ee.............................................. ......Gradul de rezisten]` la foc a construc]iei: .....................OAR interior Tipar Policromie... ...................... grinzi................... 5...............stâlpi..................................... Niveluri de performan]` [i timpii de siguran]` la foc asigura]i conform reglement`rilor tehnice 2....................m.................................... coloane...........................clasele de combustibilitate [i periculozitate ale principalelor materiale [i substan]e utilizate \n cl`dire: .......... .................. plan[ee [i protec]ia golurilor din acestea): .......realizare [i marcare: ..pere]i Co min............... a gazelor fierbin]i): .............dimensiuni (gabarite): ................ .................................. ........................\mprejur`ri favorizante producerii incendiilor (dup` caz): ........ ........... nervuri................... (potrivit reglement`rilor tehnice [i a condi]iilor func]ionale): .... .grinzi.....Surse poten]iale de aprindere: . ........Caracteristici tehnice [i func]ionale ale acceselor [i circula]iilor carosabile: ........ ........... coloane...................................................... ........................................................................... plan[ee.........................sisteme de evacuare a fumului (dup` caz........................ nervuri.....................................Caracteristici ale c`ilor interioare de evacuare a persoanelor: ........................... ..........u[i…………………………………........................... respectiv stâlpi.......R.........Compartimentarea antifoc [i elementele de protec]ie a golurilor din pere]ii [i plan[eele antifoc: ....... Rezisten]a la foc a construc]iei: ...................geometria c`ilor de evacuare: l`]ime: .............................................. . pere]i portan]i..................................................panouri \nvelitoare [i suportul continuu al \nvelitorii combustibile: C min.........plan[ee Co min... evacuare [i interven]ie: ..... obloane Co min...............................................acoperi[uri autoportante f`r` pod: C min..........................................................................qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 245 O...................................... ............. ..... 245 ....A..............................M`suri suplimentare de protec]ie la foc (dup` caz.pere]i interiori neportan]i: C min............... ................protec]ia golurilor din pere]ii ce le delimiteaz`: ...obloane……………………………… ................................................................................La vecin`t`]i [i \n construc]ie: ............. 4................................ C`i de acces....... ............................Stabilitatea la foc: (estimat` \n func]ie de cea mai mic` rezisten]` la foc a principalelor elemente structurale prev`zute..............tipul sc`rilor:...........................................trasee: ...Combustibilitatea [i rezisten]a la foc a principalelor elemente de construc]ie: ................ dup` caz.................. ...... .................................. ........ acoperi[uri teras`: acoperi[uri autoportante f`r` pod) = ................................................................nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol) a construc]iei (compartimentului) sau instala]iei tehnologice: .................. .........................pere]i exteriori neportan]i: C min......................forma [i modul de dispunere a treptelor.............................. .... ............ Riscul de incendiu (categoria de pericol) determinat \n func]ie de: ........................................................................ .. acoperi[uri teras`: C min................estimare timp de propagare a incendiilor la cl`dirile vecine: ..................................................................... Pre\ntâmpinarea propag`rii incendiilor: ......... ANEXE B....... .....Densitatea sarcinii termice: . justificate tehnic): ............................posibilit`]i de reducere a riscului de incendiu......................

......sursa de alimentare de rezerv`.. unelte [i mijloace ini]iale de interven]ie ...ac]ionare (automat`..... ........... spum`.....Sting`toare [i alte aparate de stins incendii............ .Surse de alimentare: ....pozi]ionare racorduri de alimentare cu energie electric`: 246 ..zone protejate: ........ mare): ........surse de alimentare: ....m...capacitate: .......... utilaje.. ...Sisteme.....timp teoretic (normat) de func]ionare: ...sec.....num`r: ..posibilit`]i de acces ....zonele. .. .. ....... ....tip (ap`. .......ac]ionare (automat`......sursa de alimentare de rezerv`: ..........kg...................sec....... spa]iile.........min.............alte substan]e de stingere: .min.....caracteristici: .... ....timp de siguran]` pe c`ile de evacuare: . Echipare [i dotare cu: ..... ....tip: . Condi]ii specifice pentru asigurarea interven]iei: .Sisteme.............mp...presiune: .. gaze.......... râuri.....marc`ri c`i de evacuare: . ..... ............timpi de evacuare:...... ........ .....m.................. .....rezerv`: ..min....mod de amplasare (func]ie de parametrii specifici): ..... instala]iile echipate cu astfel de instala]ii: .......... ... lacuri....debit: ..... bazine..... alarmare [i alertare \n caz de incendiu: .... pulberi): ...... manual`): ..........existen]a iluminatului de evacuare: tip ...... ......num`r fluxuri de evacuare: ........timp de siguran]`.......... ......... .......................sec.clase de incendiu: D.........arie maxim`: .lungime: ........tip: ..... C... manual`): . instala]ii [i dispozitive de limitare [i stingere a incendiilor: ...... .. instala]ii [i dispozitive de semnalizare... Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire [i stingere a incendiilor 7.min............timp de supravie]uire: .timp de supravie]uire \n c`ile de evacuare: ....... \nc`perile....... iazuri..num`r: ......................Ascensoare de interven]ie: ..........OAR interior Tipar Policromie....timp de alarmare: ..............amplasare: ..........................qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 246 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT lungime ..................timp de alertare: ....................cu ap` (rezervoare...

............... |ntocmit: [ef de proiect: arh.. . . Concluzii [i m`suri tehnico-organizatorice: ......electrice: ....cantit`]i: mc (tone).tip: .... . ANEXE ........... ing..................................... ing. 247 .......dotarea acestuia (mijloace mobile de interven]ie [i salvare): .termice: ..........aprecierea \ncadr`rii \n nivelurile de performan]`: ......... gazoas`): ..... lichid`..zone........ instala]ii ......... ...... .. ............Condi]ii [i m`suri necesare a fi luate: ..... respectiv: .. \nc`peri [i spa]ii \n care sunt necesare produse de stingere [i echipamente speciale: .....asigurarea serviciul de pompieri (când este obligatoriu)...qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 247 O.R.... ing..................categoria serviciului: ..............OAR interior Tipar Policromie............. data ...gaze: ing..........starea acestora: (solid`..propuneri de \mbun`t`]ire a parametrilor [i nivelelor de performan]`: La punerea \n func]iune se va elabora "Planul de interven]ie" \n conformitate cu Anexa 6 la normele generale aprobate prin Ordinul MI 775/98..........tipul echipamentului de protec]ie: E..sanitare: .....................A..............

..Cheltuieli pentru proiectare [i asisten]` tehnic` Studii de teren** Ob]inerea de avize. echipamente tehnologice [i func]ionale cu montaj Utilaje f`r` montaj [i echipamente de transport Dot`ri CAPITOLUL 5 .1.Cheltuieli pentru ob]inerea [i amenajarea terenului 1...1. lucr`ri de construc]ii 5.3 3....2 3.. taxe [i cote legale 5.1 1.1 .. Costul creditului Cheltuieli diverse [i neprev`zute 5..Alte cheltuieli Organizare de [antier**) 5..2 CAPITOLUL 3 .Cheltuieli pentru investi]ia de baz` Construc]ii [i instala]ii Montaj utilaj tehnologic 4.5 3.3 248 . Denumirea capitolelor [i subcapitolelor de cheltuieli RON Valoare (inclusiv TVA) Total EURO Din care supus` procedurii de achizi]ie public` RON EURO 1 2 3 4 5 6 PARTEA I CAPITOLUL 1 .6 4....2 5.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 248 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 04 .1 4..Comisioane....1 5..2 1.2.2.2.. crt..4 3..2.... acorduri [i autoriza]ii Proiectare [i engineering Organizarea procedurilor de achizi]ie public` Consultan]` Asisten]` tehnic` CAPITOLUL 4 ...OAR interior Tipar Policromie.1. costuri de finan]are 5..... ) Nr.. cheltuieli conexe organiz`rii [antierului Comisioane..3 4.1 3.DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realiz`rii unui obiectiv de investi]ii (\n mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ..5 Utilaje.3 Ob]inerea terenului Amenajarea terenului** Amenaj`ri pentru protec]ia mediului** CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit`]ilor necesare obiectivului 3. taxe.... cote legale..4 4.

1./subcap.A.1 6.1 din devizul general. 4.Cheltuieli pentru darea \n exploatare Preg`tirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTAL din care C+M*** PARTEA a II-a Valoarea r`mas` actualizat` a mijloacelor fixe existente incluse \n cadrul obiectivului de investi]ie PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de produc]ie TOTAL GENERAL din care C+M*** 2 5 6 6.R. **) Defalcat dup` caz pe obiecte de investi]ie.3. crt. 2. Denumirea capitolelor [i subcapitolelor de cheltuieli RON Valoare (inclusiv TVA) Total EURO Din care supus` procedurii de achizi]ie public` RON EURO 1 3 4 PARTEA I CAPITOLUL 6 . 249 .2. 4.1. 1.1.OAR interior Tipar Policromie.2 [i 5.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 249 O.2 *) Se \nscrie denumirea obiectivului de investi]ie/lucr`rii de interven]ie. ANEXE Nr. ***) Cheltuielile care reprezint` construc]ii-montaj (C+M) sunt cele prev`zute la cap.

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realiz`rii unui obiect de investi]ii (\n mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ....... ventilare.. DENUMIREA Valoarea pe categorii de lucr`ri....... radio-tv.) Nr... PSI...........%) TOTAL II ...... finisaje) Izola]ii Instala]ii electrice Instala]ii sanitare Instala]ii de \nc`lzire... intranet Instala]ii de alimentare cu gaze naturale Instala]ii de telecomunica]ii ....... structur` de rezisten]`) [i arhitectur` (\nchideri exterioare.%) TOTAL III ( cu TVA) TOTAL ( I + II + III f`r` TVA) TVA ( ...VALOAREA LUCR~RILOR DE BAZ~ ................CONSTRUC}II {I INSTALA}II .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 250 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 05 .......... f`r` TVA RON EURO Capitolul I ....OAR interior Tipar Policromie....%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA) ....... Terasamente Construc]ii: rezisten]` (funda]ii.%) TOTAL I ( cu TVA) Capitolul II . .. ( cu TVA) Capitolul III .. ............. crt..PROCURARE UTILAJE {I ECHIPAMENTE Utilaje [i echipamente tehnologice Utilaje [i echipamente de transport Dot`ri TOTAL III ( f`r` TVA) TVA ( ......... compartiment`ri... TOTAL I ( f`r` TVA) TVA ( .C+I 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 250 .. climatizare.MONTAJ UTILAJE {I ECHIPAMENTE Montaj utilaje [i echipamente tehnologice TOTAL II ( f`r` TVA) TVA ( .........

A.SCHEMA DE OB}INERE A AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE CERTIFICATUL DE URBANISM . . .Ministerul Culturii.U. studiu geotehnic. . coproprrietarilor [.Ministerul Ap`r`rii Na]ionale. . . ACORDURI. PUZ sau PUD AVIZE. de inser]ie \n sit.N.Alimentare cu ap`.a. dup` caz.Drumuri jude]ene. .S`n`tatea Public`.Securitatea la incendiu.C. STUDII [i PROIECTE impuse prin CU pentru emiterea autoriza]iei de construire DECLARA}II {I ACORDURI NOTARIALE privind inexisten]a litigiilor asupra terenului [i dup` caz acordul vecinilor. .Telefoane. . emis conform reglement`rilor urbanistice aprobate legal .Gaze naturale. alte DOCUMENTE.OAR interior Tipar Policromie.Canalizare. . dup` caz. Apele Române.a.Proiectantul ini]ial.Administra]ia Drumurilor Na]ionale.Salubritate. [.R. verificat dup` caz de verificatori tehnici atesta]i . .Autoritatea Aeronautic` Civil` Român`.a. . ridicarea topo a terenului.Ministerul Transporturilor Construc]iilor [i Turismului. .Inspectoratul de Stat \n Construc]ii . studii de impact asupra mediului. [.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 251 O.PUG. . dup` caz.Protec]ia mediului. . . . republicat` cu respectarea prevederilor din CU [i avize.2 exemplare ALTE STUDII: expertiz` tehnic`.Protec]ie civil`. . ANEXE Anexa 06 .Energie electric`. Anexa 1 din Legea 50/’91. AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE 251 DOVADA lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC la filiala teritorial` a OAR DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI intabulat (copie legalizat`) AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (dac` este cazul) PAC proiectul pentru autorizarea de construire.C. . AVIZE [i ACORDURI care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei de construire [i care fundamenteaz` ACORDUL UNIC AVIZE [i ACORDURI SPECIFICE care se ob]in prin grija beneficiaruluilui \n situa]ii deosebite de amplasament [i de func]ionalitate de la: aprobat cf.. .

…................….. .. …………………....…..... / ………………………. ..............….….... ………………….Num`r proiect (contract) .... ing.. ………………….EXPERTIZA TEHNIC~ ..PAD .…......…………...…... / ……………………...... arh.. …………………... ......URM~RIRE {ANTIER . .............OAR interior Tipar Policromie.....….......................…........ .….Amplasament (adresa) ......…............…...... arh.….…...Obiectul de investi]ie ………………………………………..…....….......... …………………. arh.……….........…....................... ………………….........….............Alte servicii 252 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Responsabil ing...….............…..…..Alte STUDII ...…......Documenta]ii AVIZE .…....….......... ………………….….Documenta]ii AVIZE .........…..........URM~RIRE {ANTIER ..…....... FAZE DE PROIECTARE [i ALTE SERVICII DE PROIECTARE CONTRACTATE 3.…....…..…......... ing... …………………..... arh......…. ………………….....PROIECT TEHNIC ..………......... …………………........ ………………….... .....FI{A DE URM~RIRE A CALIT~}II PROIECTULUI 1... ing...... .....………….….. ing.………......…....... ………………….1 ARHITECTURA Termen predare ...............…................... ..... ...........…......................... ......... arh.…........…........ …………………...….......….....….... …………………..................….. …………………..alte specialit`]i 3. arh.... ing. arh.....… ing. ing...................... …………………...ANTEPROIECT ....instala]ii termice ...... / ……………………. …………………................... / 3..... ing.... .... ………………….......……....… ing. ………………………….... ………………….….. ing..….. Sef de proiect: arh..................Beneficiar . arh.....……… ing.. DATE GENERALE .......... ………………….............. …………………....DETALII DE EXECU}IE .........instala]ii sanitare [i gaze .......………..... .....................…...........….....ASISTEN}A TEHNIC~ ..........qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 252 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 07 ....... …………………..…..... Biroul sau firma de proiectare / [ef de proiect de specialitate arh.….…. …………………..….. …………………......... PROIECTE DE SPECIALITATE CONTRACTATE (dup` caz subproiectan]ii): Specialitatea ....….......... .…........arhitectur` ..... ing......…..... .....tehnologie .... ..Alte servicii …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Responsabil arh.............…..ASISTEN}A TEHNIC~ ........ ..…...…………... Observa]ii .....PAD (tehnologie demolare) ...structura de rezisten]` ....…..........DETALII DE EXECU}IE ............ ing.................... ............…. ....Proiectant general ... ... / ………………………….....…...... .... 2.. ... arh.…..... …………………...........…………………………...…... …………………....................... Observa]ii ....PAC ... ing....…......... / …………………………. …………………...instala]ii electrice ..............…....... .2 STRUCTURA DE REZISTEN}~ Termen predare .................…………. ........….....……..................…...PAC ..................PROIECT TEHNIC .............. ing...…....ANTEPROIECT .. / ………………………….................... …………………........

…………………..alte specialit`]i Semn`tura Observa]ii 5..... ing. ………………….alte specialit`]i 253 .............structura de rezisten]` ...…........instala]ii electrice .... INTRODUCEREA |N PROIECT A CONDI}IILOR IMPUSE PRIN AVIZE / ACORDURI Observa]ii .......3 INSTALA}II GENERALE Termen predare ....…......URM~RIRE {ANTIER .. ....…... ing. Observa]ii ........…....instala]ii sanitare [i gaze ....R....structura de rezisten]` .... ing...…..…...instala]ii sanitare [i gaze ...tehnologie ... LANSAREA TEMELOR C~TRE PROIECTAN}II DE SPECIALITATE Data programat` .. ANEXE 3....ANTEPROIECT . ing... ing. …………………...…....PAC ..….arhitectura .…...DETALII DE EXECU}IE ....PROIECT TEHNIC ..................….. ing.instala]ii termice .. ………………….....................….…..DETALII DE EXECU}IE .Documenta]ii AVIZE .instala]ii electrice ....….qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 253 O....... ...…....... …………………...... ......….....….. …………………..…..............instala]ii termice .........…...…. .…. .......tehnologie ............Alte servicii …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Responsabil ing...OAR interior Tipar Policromie...…. ing....…. .............ASISTEN}A TEHNIC~ .. ing.... 4. ..........….......…..A. …………………..... …………………..…......... …………………..…....…. ........

|NREGISTRAREA.OAR interior Tipar Policromie...instala]ii termice IE . VERIFICAREA TEHNIC~ A PROIECTELOR (conform Legii 10/1995) CERIN}A DE CALITATE A ..s`n`tatea oamenilor.rezisten]` [i stabilitate B .siguran]a \n exploatare C .. {ef de proiect Director tehnic 254 .instala]ii electrice IS . ARHIVAREA [i GESTIONAREA DOCUMENTELOR Data ………..…..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 254 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT 6.instala]ii sanitare VERIFICATOR TEHNIC (stabilit sau agreat de beneficiar) OBSERVA}II introduse \n proiect 7..protec]ia \mpotriva zgomotului IT ....securitatea la incendiu D ..... protec]ia mediulului E ..protec]ia termic` [i hidrofug` F ..

...la prerecep]ia lucr`rilor executate.. ...Proiectant C ....Proiectant general (de specialitate) ...Beneficiar P .PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URM~RIRE PE {ANTIER A CALIT~}II EXECU}IEI LUCR~RILOR DE ARHITECTUR~-FINISAJE ....V....Dup` caz Inspec]ia \n Construc]ii ..Neconvocarea proiectantului reprezint` preluarea exclusiva de c`tre constructor a r`spunderilor privind conformitatea lucr`rilor executate cu proiectul............când exist` diferen]e \ntre situa]ia proiectat` [i cea din [antier..... prin grija constructorului. ……………………….. .......... P.Beneficiarul. are obliga]ia s` anun]e data \nceperii execu]iei lucr`rilor de construire la Inspec]ia \n Construc]ii -IC [i s` prezinte prezentul program de urm`rire a calit`]ii lucr`rilor executate spre luare la cuno[tiin]` [i aprobare....qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 255 O...V.... ..........Obiectul de investi]ie …………………………………………………………………………..derogari privind calitatea materialelor de execu]ie................... proiectantul va fi solicitat.... ....arhit...arhit.............IC B .....Inspec]ia \n Construc]ii (teritorial`) ........nr Pr... Faza de proiectare: PT Nr.... P... ... ............... 255 ..Participare optional` .......Proces verbal ..... de control crt... .......V.... ............ P........ ………………………...OAR interior Tipar Policromie........... ........ P. . .V...|n afara momentelor obligatorii pentru verificare..Num`r proiect (contract) ...V................... reprezentat de dirigintele de [antier autorizat.. pl.V..Participare obligatorie *) La verificarea tras`rii constructorul va fi reprezentat [i de topograful care a executat trasarea...... 01 02 03 Documenta]ia care st` PARTICIP~ la baza atest`rii calit`]ii I B P C 04 05 06 07 05 01 Trasarea construc]iei 02 Izola]ii hidrofuge 03 Izola]ii termice 04 Tencuieli 05 Placaje 06 Tâmplarie exterioar` 07 Tâmpl`rie interioar` 08 Invelitoare / terasa P....Constructor P................. pl.Beneficiar ................. P......... Beneficiar: Proiectant Constructor: Aprobat (diriginte de [antier) arhitectur` (responsabilul cu Inspec]ia \n Construc]ii calitatea) ………………………........R............când certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect.... pecizate \n tabelul de mai sus...Constructorul are obliga]ia s` anun]e factorii nominaliza]i mai sus cu cel putin 48 ore \naintea datei de \ncepere a fazei de execu]ie precizate \n programul de control........... * Plan trasare Pr.....V. ...........IC va preciza la inceperea lucr`rilor fazele determinante la care va fi reprezentat` de c`tre un inspector. P.. P. ......nr Caiete de sarcini Caiete de sarcini Caiete de sarcini Caiete de sarcini Plan acoperi[+detalii I ... FAZA DE EXECU}IE SUPUS~ CONTROLULUI Doc... ………………………..........Amplasament (adresa) ...... cel putin \n urmatoarele situa]ii: ................V......…...A........V........ ANEXE Anexa 08 ......

.......când exist` diferen]e \ntre situa]ia proiectat` [i cea din [antier....V... Dup` montarea arm`turilor \n stâlpii parterului......... cel pu]in \n urmatoarele situa]ii: ...V.....m........................Geotehnician ... ..când certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect............. .V... Doc... crt..... de control 03 FAZA DE EXECU}IE SUPUS~ CONTROLULUI PARTICIP~ Documenta]ia care st` la baz` atest`rii calit`]ii G 07 I 01 02 04 B 05 P 06 C 08 09 01 02 03 04 05 06 .Constructorul are obliga]ia s` anun]e factorii nominaliza]i mai sus cu cel pu]in 48 ore \naintea datei de \ncepere a fazei de execu]ie precizate \n programul de control.OAR interior Tipar Policromie..Participare op]ional` .......Amplasament (adresa) ......d.........nr……...... ... .....Proces verbal Dup` montarea arm`turilor \n pere]ii subsolului......... C ....Constuctor P........Beneficiarul... Pl.. P.......V...... 256 . ........ Pl..... Plan funda]ii Plan [i detalii funda]ii Pl.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 256 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 09 ...... .... .. proiectantul va fi solicitat...Inspec]ia \n Construc]ii ........Dup` caz Inspec]ia \n Construc]ii .... P........... prin grija constructorului. P............a.. ....... Faza de proiectare: PT Nr....V........... pecizate \n tabelul de mai sus. ..|n afara momentelor obligatorii pentru verificare.......nr…….......V.nr……............. P...Beneficiar ....... Pl...............Proiectant P... are obliga]ia s` anun]e data \nceperii execu]iei lucr`rilor de construire la Inspec]ia \n Construc]ii ....... Pl. Dup` montarea armaturilor \n plan[eul de peste subsol Dup` montarea arm`turilor \n plan[eul de peste parter S..nr……..V...IC .V..........Beneficiar P . dup` montarea arm`turilor P........... \naintea \nchiderii cofrajului P...nr……......... pentru fiecare nivel al construc]iei Alte faze de execu]ie considerate importante de c`tre proiectant B ..............PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URM~RIRE PE {ANTIER A CALIT~}II EXECU}IEI LUCR~RILOR DE STRUCTUR~ ..IC va preciza la \nceperea lucr`rilor fazele determinante la care va fi reprezentat` de c`tre un inspector............... Recep]ia terenului de fundare |naintea turn`rii betonului \n funda]ii..... Pl.....IC [i s` prezinte prezentul program de urm`rire a calit`]ii lucr`rilor executate spre luare la cuno[tin]` [i aprobare. .......Num`r proiect (contract) ......Obiectul de investi]ie ……………………………………………………………………………....V..Participare obligatorie G ....Proiectant general (de specialitate) ............... \naintea mont`rii cofrajului P..nr…….. I ... .derog`ri privind calitatea materialelor de execu]ie...... reprezentat de dirigintele de [antier atestat..

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 257

O.A.R.

ANEXE

- la prerecep]ia lucr`rilor executate. - Neconvocarea proiectantului reprezint` preluarea exclusiv` de c`tre constructor a r`spunderilor privind conformitatea lucr`rilor executate cu proiectul. Beneficiar: (diriginte de [antier) Constructor: Aprobat (responsabilul cu Inspec]ia \n Construc]ii calitatea) ……………………….... ……………………….... ……………………….... ……………………….... ……………………….... Proiectant structur` Geotehnician

257

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 258

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 10 - URM~RIREA COMPORT~RII CONSTRUC}IEI |N TIMPUL EXPLOAT~RII
01 - DATE GENERALE - Obiectul de investi]ie …………………………………………………………………….……………………………….; - Amplasament (adresa) .....................................................................................................................................; - Beneficiar ........................................................................................................................................................; - Proiectant general (de specialitate) ..................................................................................................................; - Num`r contract / proiect ………................; Categoria " ….. " de importan]` a construc]iei. 02 - CADRUL LEGAL: - Legea 10/1995 privind calitatea construc]iilor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; - OG nr. 29/2000 privind reabilitarea termic` a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice, aprobat` cu modificari [i complet`ri prin Legea nr.325/2002; - HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea \n construc]ii (regulamente privind: activitatea de metrologie \n construc]ii; conducerea [i asigurarea calit`]ii \n construc]ii; stabilirea categoriei de importan]` a construc]iilor; urm`rirea comport`rii \n exploatare, interven]iile \n timp [i postutilizarea construc]iilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee [i echipamente noi \n construc]ii; autorizarea [i acreditarea laboratoarelor de analize [i \ncerc`ri \n construc]ii; certificarea de conformitate a calit`]ii produselor folosite \n construc]ii); - P 130 -1999 Normativ privind comportarea \n timp a construc]iilor; - P 95 -1977 Normativ tehnic de repara]ii capitale la cl`diri [i construc]ii; - MP 031-2003 Metodologie privind programul de urm`rire \n timp a comport`rii construc]iilor din punct de vedere al cerin]elor func]ionale. 03 - SCOPUL: a - Cunoa[terea din faza incipient` a situa]iilor [i cauzelor care pericliteaz` aptitudinea pentru exploatarea normal` a construc]iei sub aspectul ne\ndeplinirii cerin]elor de calitate stabilite prin legisla]ia \n vigoare. b - Observarea st`rii construc]iei pentru depistarea deficientelor ap`rute \n comportarea acesteia [i identificarea degrad`riilor [i avariilor provenite din: - exploatarea curent`; - ac]iunea uman` (incidente tehnice, incendii, explozii, efrac]ii etc.); - fenomene naturale (seisme, inunda]ii, alunec`ri de teren etc.), \n vederea lu`rii m`surilor de interven]ie necesare. c - Adoptarea m`surilor corespunzatoare de remediere, care s` asigure men]inerea \n bun` stare de func]ionare a construc]iei [i pre\ntampinarea degrad`rilor grave a acestei. d - Evitarea accidentelor generate de starea tehnic` necorespunzatoare a construc]iei. e - Limitarea costurilor de \ntretinere [i repara]ii. 04 - DURATA: - Pe tot timpul existen]ei construc]iei. 05 - RESPONSABILI: - Proprietarul [i/sau beneficiarul (administratorul) construc]iei, dup` caz prin personal specializat. I - PROGRAM GENERAL DE URM~RIRE |N TIMP A CONSTRUC}IEI Nr. crt 01 02 Elementele de construc]ii [i instala]ii care se urm`resc Structura de rezisten]` Interval * anual Modul de urm`rire martori vizuali, teodolit vizual Responsabil proprietarul, dup` caz proiectantul, constructorul proprietarul

|nchiderile exterioare [i pere]ii interiori f`r` doi ani rol structural, inclusiv finisajele

258

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 259

O.A.R.

ANEXE

Nr. crt 03 04 05 06 07

Elementele de construc]ii [i instala]ii care se urm`resc Hidroizola]ii Termoizola]ii Pardoseli U[i RF [i c`ile de evacuare Instala]ii

Interval * trei luni [ase luni doi ani doi ani lunar

Modul de urm`rire vizual vizual vizual vizual vizual

Responsabil proprietarul proprietarul proprietarul proprietarul proprietarul

*) - Intervalul de verificare se refer` la situa]ia exploat`rii curente a construc]iei. |n cazurile excep]ionale precizate la pct. 3-b, alin. 2 [i 3, imediat dup` producerea incidentului sau fenomenului care ar putea s` genereze deficien]e sau avarii ale construc]iei se va verifica starea tehnic` a acesteia, adoptându-se m`surile de remediere corespunz`toare. II - PROGRAM SPECIFIC DE URM~RIRE CURENT~ ARHITECTUR~ CERIN}A DE CALITATE B - siguran]a \n exploatare CE SE URMARE{TE MODUL DE URM~RIRE - Degrad`ri la pere]ii nestructurali. - Degrad`ri la pardoseli. Observare vizual` - Degrad`ri la tavane. - Degrad`ri la invelitori. - Degrad`ri la tâmpl`rie. - Men]inerea nivelului de risc de incendiu \n limitele precizate prin proiect. - Integritatea [i men]inerea nivelurilor de performan]` la elementele de construc]ie, Inspec]ii, controale, \n special al celor cu rol de \ntârziere a verific`ri, etc. propag`rii focului. - Men]inerea nivelurilor de performan]` la c`ile de evacuare [i interven]ie. - Starea tehnic` a mijloacelor PSI. - Func]ionarea normal` a dot`rilor igenico-sanitare. - P`strarea cur`]eniei \nc`perilor de colectare, evacuare [i depozitare a de[eurilor [i resturilor menajere. - Transparen]a suprafetelor vitrate. M~SURI Repara]ii dup` constatarea degrad`rilor pentru limitarea extinderii lor

C - securitatea la incendiu

Dup` caz

D - igena, s`n`tatea oamenilor, refacerea [i protec]ia mediului

Observare vizual`

Repara]ii curente, Igenizare, fungicizare, deratizare

259

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 260

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

CERIN}A DE CALITATE E - izola]ia hidrofug`, termic` [i economia de energie

CE SE URMARE{TE MODUL DE URM~RIRE - P`strarea temperaturii [i a umidit`]ii aerului din \nc`peri \n limitele normale. - Apari]ia unor pete de umezeal` sau mucegai pe suprafe]ele interioare ale elementelor de construc]ie \n timp de iarn`. Observare vizual`, - Apari]ia unor pete de umezeal` pe percep]ie vizual` elementele de construc]ie dup` precipita]ii. - Apari]ia unor pete de umezeal` pe elementele de construc]ie aflate \n contact cu solul (\n subsoluri, la baza pere]ilor etc.) - Asigurarea nivelului admisibil de zgomot aerian - Asigurarea nivelului admisibil de zgomot de impact Auditiv

M~SURI

Expertiza tehnic`

F - protec]ia \mpotriva zgomotului

Expertiz` tehnic`

Proiectant: …………………...………......

Beneficiar: ...……………...……....………

260

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 261

O.A.R.

ANEXE

Anexa 11 - Formular tip OAR - CERERE DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD
ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA C~TRE FILIALA TERITORIAL~ Str….......................nr…...., localitatea …................. tel./fax ............................. nr …….....…......…/200…..........

Subsemnatul (a) ......................................................arhitect / conductor arhitect, domiciliat \n*....................................... cu sediul profesional \n*...........................................................................tel/fax................................ inscris \n Tabloul Na]ional al Arhitec]iilor la nr. ..........., Filiala Teritorial` ……………………………………… a O.A.R., indeplinind conditiile legale de exercitare a dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur`, va rog s` dispune]i eliberarea dovezii de luare \n evidenta a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii / desfiintare - P.A.C. / P.A.D. (extras din proiectul tehnic) pentru: - obiectul de investi]ie1),................................................................................................................................................ - aria desfasurat`................. mp ; - valoare de investi]ie estimat` ...................................................................... RON - amplasat \n .............................................................................................................................................................. - beneficiar2), .............................................................................................................................................................. - contract nr. 3)......................din ........... 200…., \ncheiat cu ........................................................................................ - proiect nr. ......................................, elaborat la data de ................................ 200….., de c`tre - biroul/societatea comercial` ................................................................................................... [i pentru care am exercitat dreptul de semnatur` \n calitate de4) .......................................................................................................................... |n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect (republicat`), \n]eleg s`-mi asum \ntreaga responsabilitate profesional` fa]` de client (beneficiar) [i autorit`]ile publice cu privire la con]inutul [i calitatea solu]iilor cuprinse \n proiectul de arhitectur` - P.A.C. / P.A.D. Dovada se solicit` \n vederea emiterii autoriza]iei de construire/desfiin]are de c`tre 5) ..................................................... ............... pentru obiectul de investi]ie men]ionat mai sus, \n condi]iile prev`zute de Legea nr. 50/1991 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i de Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr. 1430/2005. Subsemnatul declar pe propria r`spundere c` datele furnizate sunt conforme cu realitatea [i \mi asum toate cele ce decurg din prevederile art. 292 Codul Penal. Data ………………. 200…........ Semnatura 6) [i parafa de membru O.A.R.

CERERE

Potrivit legisla]iei \n vigoare, optez7) c` suma provenit` din aplicarea timbrului arhitecturii s` se vireze la : UNIUNEA ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA, COD FISCAL 8236717, CONT RO30FNNB001201052800RO01 "Finans Bank - Doamnei" ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA, COD FISCAL 14083510, CONT RO09BRDE410SV58888334100 "BRD - Pia]a Roman`"

261

P. sau P. arhitect cu drept de semn`tur` [i beneficiar 4) dup` caz se men]ioneaz`: . [i adresa investi]iei. 3) \ncheiat \ntre arhitect/cond.D.[ef de proiect. 262 . 6) parafa arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semnatur`.A.C. a[a cum sunt \nscrise \n formularul de cerere pentru autoriza]ia de construire sau/[i \n foia de titlu [i lista de semn`turi a proiectului de arhitectur`. sector sau comun`. 7) se bifeaz` numai o singur` c`su]`.A.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 262 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT PRECIZ~RI privind modul de completare: * adresa complet` 1) denumirea proiectului .OAR interior Tipar Policromie. 2) solicitantul cerererii de emitere a autoriza]iei de construire (persoana fizic` sau juridic`). ora]. dup` caz de municipiu. proiectant de specialitate. 5) Emitetul autoriza]iei construire/desfiin]are: consiliul jude]ean sau prim`ria.

. \i revine arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semn`tur`....... aflat(`) \n eviden]a Filialei Teritoriale ...........................P......amplasat \n 3)........ .................................. \n condi]iile prev`zute de Legea nr............A...................... ..................................... \nscris(`) \n Tabloul Na]ional al Arhitec]iilor la nr ................................... Pre[edinte Filiala Teritorial` ……………........................................................Pia]a Roman`" 263 ......................... .......... ………………………...........A........... COD FISCAL 8236717............ COD FISCAL 14083510.......... |n conformitate cu prevederile Legii nr............ construc]iilor [i turismului nr................... arh....... CONT RO09BRDE410SV58888334100 "BRD .........................200….. de c`tre ............................................. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.. . a O..D....................beneficiar 4) ............................…...... [i care exercita dreptul de semn`tura pentru proiectarea de arhitectur` \n condi]iile legisla]iei \n vigoare.A...................DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA FILIALA TERITORIAL~ Str….......... a O................../fax ............R.............nr….......... DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~ Catre1)…………………………………………………………………………………………………. elaborat la data de ..qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 263 O...............biroul/societatea comercial` 5) .A.......... [i de Ordinul ministrului transporturilor.. Prezenta s-a eliberat \n vederea emiterii autoriza]iei de construire / desfiin]are pentru obiectul de investi]ie men]ionat mai sus.... ...... CONT RO30FNNB001201052800RO01 "Finans Bank ........ proiectul de arhitectur` din cadrul documenta]iei PAC/PAD (extras din proiectul tehnic) pentru: ...... / P..R................Doamnei" ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMVNIA................................. localitatea …..........…/200…...... tel..OAR interior Tipar Policromie...... \ntreaga responsabilitate profesional` fa]` de client (beneficiar) [i autorit`]ile publice cu privire la con]inutul [i calitatea solu]iilor cuprinse \n proiectul de arhitectur` ....................proiectul nr...R................ am luat \n eviden]` Filialei Teritoriale ………………………………..........A........................ Va comunic`m ca sub nr 2)…………din……................... suma provenit` din aplicarea timbrului arhitecturii se vireaz` la7) : UNIUNEA ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA.............................obiectul de investi]ie........... 50/1991 republicat`..C..........................arhitect / conductor architect 6) .....R....................A................... 184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect (republicat`).. nr …….............… a O........................Formular tip OAR .......................200... ANEXE Anexa 12 ................... Potrivit legisla]iei \n vigoare [i a op]iunii exprimate de arhitect................1430/2005.

numele [i prenumele arhitectului / conductorului arhitect care semneaz` olograf [i [tampileaz` cu parafa O. 2) . sau P. 6) . 3) . \n faza P.biroul individual de arhitectur` sau societatea comercial` cu obiect principal de activitate proiectarea de arhitectur`.C.Num`rul [i data inregistr`rii se completeaz` numai de c`tre Filiala teritorial` a OAR.D. a[a cum sunt \nscrise \n formularul de cerere pentru autoriza]ia de construire sau \n foia de titlu [i lista de semn`turi a proiectului de arhitectur`.A..A.denumirea lucr`rii.D. 4) .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 264 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT PRECIZ~RI privind modul de completare: 1) . dup` caz de municipiu. 5) . partea de arhitectur` din P.OAR interior Tipar Policromie. / P.A. sector sau comun`. ora[.emitentul autoriza]iei de construire: consiliul jude]ean sau prim`ria. 264 .A.solicitantul cerererii de emitere a autoriza]iei de construire (persoana fizic` sau firm`). prezentat` pentru luarea \n eviden]`. [i adresa acesteia.C.R. 7) se bifeaz` numai o singur` c`su]`.A.

ANEXE Anexa 13 . office.com 0744 900 465 021/303 92 26 tel&fax 021/307 71 63 tel&fax oarbuc@rdslink. Filiala OAR ARGE[. sc.SC PROIECT ARGE{.ar@rdslink.oar@rdslink.R. 010312 Bucure[ti. Tomis 143 A. 0722 249 528 0254/233 236 0254/225 207 tel&fax oarhd@mymail. 0724 517 477 0248 214 203 0248/214 465 tel&fax oarag@geostar. 22 Decembrie. 18-20. 110003 . G-ral Magheru nr 23 et. Constan]a str.20.ro nr. 0788 363481 0744 510 330 0257/253 511. Unirii nr.ro 0788 374844. 10. Bihor 05 Pia]a Sfatului nr. 24. Et.oar@rdslink. website: www.ro 265 01 ARAD Arad 02 ARGE{ Arge[ 03 BAC~U-NEAM} Bac`u Neam] . jud. 0257/228 080 0257/280 266 tel&fax adar.oar.A.19. 18. Vasile Alecsandri nr. cam 51. 110068 Pite[ti.ro 0788 363 482 0259/415 350 0259/415 353 tel&fax proiect. I. 410057 . oargalatzi@zappmobile.str. tel&fax: 021/317 26 34.Bac`u. Arad Telefon / e-mail 0788 363480. crt. oar@rdsct. 0722 591 553 0234/513 903. Jud. 330084 Deva. ap.ro 0744 303 402 0268 471 438 tel&fax ordinularhitectilor@yahoo. Hunedoara 06 07 DOBROGEA 08 DUNAREA DE JOS 09 HUNEDOARA Hunedoara . 0234/522 124 tel&fax tudorarh@xnet. Arge[ Str. BRA{OV COVASNA Bra[ov Covasna jud.Oradea. 021/317 26 35 e-mail: secretar. 500025 .Bra[ov.OAR interior Tipar Policromie. 5. 600008 . 010014 Bucure[ti. Pt.Galati jud.SEDIUL CENTRAL AL OAR [i SEDIILE FILIALELOR TERITORIALE SEDIUL CENTRAL AL ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA "CASA MINCU" str.ro 0788 369603.ro 0241/619 800 birou 0241/520 443 tel&fax 0788 369608. Pictor Arthur Verona nr. jud. Arge[ . sector 1. bl D2/13.ro. sector 1 Bd. B4.17. Gala]i bd. jud.C. jud.ro.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 265 O. Denumirea filialei Jude]e incluse Sediul filialei str. et. 800025 . Academiei nr.ro. Bd. Portului nr.Arad. 22.ro 0788 374811 0745 380 802 0236/436 127 tel&fax. Br`tianu nr. A. 900591 Constan]a.org. 19. Bac`u 04 BIHOR Bihor str. jud.ro oarbh@rdslink.Pite[ti. oarbcnt@rdslink. Bra[ov HARGHITA Harghita BUCURE{TI Municipiul Bucure[ti Constan]a Tulcea Gala]i Br`ila str.1.bihor@texnet. Negru Vod` bl.ro 0723 690 044. jud. 310123 .

5.com bd.0788 360 078 Targu Mure[. Unirii 16/21. 12.ro oariasi@rdslink. 6.Ploie[ti. 2. jud. 720066 . bl 4. jud. {tefan cel Mare nr. 700124 . Ciprian Porumbescu nr. Sibiu 0722 551 707 0269/215 251 tel&fax oarsib@clicknet.ro oar_nordest@yahoo.com.Buz`u. 0722 278 722 . 3. jud. 0788 374846. Maramure[ 0722 354 093 0262/226 866 tel&fax oarnv@yahoo. crt. 100029 . 550176 .com 10 IA{I Ia[i Vaslui . Ia[i Telefon / e-mail 0788 364202. 540027 . 0788 369788 jud. ap. str. Dolj 0251/466 370 tel&fax oar.ro cristeageorgeta2003@yahoo. 120031 .ro str. 39.croco@xnet. jud.ro 17 PRAHOVA 18 SIBIU-VÂLCEA Sibiu Vâlcea 266 . Tribunei nr. ap. oar@email.adresa pt.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 266 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT nr.OAR interior Tipar Policromie. Dâmbovi]a 11 MUNTENIA SUD EST Buz`u Vrancea Ialomi]a C`l`ra[i Dâmbovi]a Teleorman Giurgiu Ilfov Mure[ 12 MUNTENIA VEST 13 MURE{ 14 NORD-EST Suceava Boto[ani 15 NORD-VEST Maramure[ Satu Mare Dolj Gorj Mehedin]i Olt Teleorman Prahova 16 OLTENIA 0722 362 507 0238/710 614 0238/717 950 fax primbz_dirurb@buzau. 4.dntis. Denumirea filialei Jude]e incluse Sediul filialei bd.Sibiu 0788 373 837. Buz`u . Prahova 0723 538 000 0244/541 861 tel&fax secretariat. Unirii nr. A. jud.Buz`u Bd. Suceava 0723 738 900 0230/216 035 fax 0230/551 263 tel&fax oar_nordest@rdslink.ro str.str. parter . Tineretului nr.ro str. 0788 369545 jud.ro oar_iasi@yahoo.ro office@agd. 120000 . 2. Independen]ei. cam. 0788 364204 8.com str. 163.Baia-Mare. Alexandru Marghiloman nr.oarph@gmail. coresponden]` Primaria Buz`u Direc]ia Urbanism. 0788 374845.Ia[i. Mure[ 0265/262 467 oarmures@rdslink.oltenia@rdscv. 0788 374850 jud. 0722 596 993 0245/216 787 ac 0724 203 404 arh. 0722 313 581 0232/219 973. sc.ro str.Craiova.Suceava. A.Târgovi[te. 200390 0727 758 119. bloc 5. 0232/255 788 0232 267 067 tel&fax idvisan@mail. Maramure[ nr. demisol. sc. 430232 . 13. jud.com 0788 374847. Mihail Kog`lniceanu nr. 130104 .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 267 O.A. Dr. 18/7. Avram Iancu nr.ro 267 . jud. 0788 374849.ro str. 0788 374848 20. et. ap.R. 19 Denumirea filialei Jude]e incluse Sediul filialei Telefon / e-mail TIMI{ Timi[ Cara[-Severin Cluj Alba Bistri]a-N`s`ud S`laj 20 TRANSILVANIA str. Timi[ 0721 841 831 0256/491 146 tel&fax studioa@rdstm.jud. Cluj 0264 442 197 tel&fax 0264 450 375 tel&fax oartransilvania@rdslink. 3. 400089 0744 573 061 Cluj-Napoca. crt. ANEXE nr.Timi[oara. 300005 . 1.ro oartimis@rdslink. Nicolae Paulescu nr.OAR interior Tipar Policromie.

G2 . regional. interjude]ean [i frontalier.Amenajare peisagistic`. cu maximum 20 de loturi de pâna la 1000 mp fiecare. E1 . metropolitan [i periurban al principalelor municipii [i ora[e. \n exclusivitate de locuin]e.Calitatea mediului.Protejarea patrimoniului construit.Protejarea [i dezvoltarea patrimoniului natural.Planurile urbanistice de detaliu .Planurile urbanistice zonale .RUR atest` drepul de semnatura \n domeniile amenaj`rii teritoriului [i urbanismului (conform Regulamentului RUR din 26 septembrie 2006) A .PUZ [i regulamentele urbanistice aferente acestora.Sociologie urban` [i demografie. D1 .Planurile urbanistice generale .PUZ [i regulamentele urbanistice aferente pentru parcel`ri noi.Planurile de amenajare a teritoriului interor`[enesc. 268 .Studii de istorie urban`.PUD. F1 .Dezvoltarea economica a teritoriului. B .Planurile de amenajare a teritoriului jude]ean.Cadru natural [i calitatea mediului. F3 .PUZ [i regulamentele urbanistice aferente pentru parcel`ri de locuin]e [i func]iuni asociate acestora.C`i de comunica]ii [i transporturi. G7 . F4 Echiparea tehnic` a teritoriului.Planul de amenajare a teritoriului na]ional.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 268 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT Anexa 14 . G8 .PUD pentru construc]ii de importan]` redus` (a[a cum sunt definite de Legea 10/1995 cu modific`rile ulterioare). F6 . D2 . G1 . F5 .Planurile urbanistice de detaliu .CATEGORIILE DE DOCUMENTA}II pentru care Registrul Urbani[tilor din România .Studii de teren.OAR interior Tipar Policromie.Echipare edilitar`.Demografie [i for]a de munc`. C . G4 . G5 . intercomunal. G9 .Alte studii. E . D . G6 . F2 . G3 .Planurile urbanistice zonale .PUG [i planurile urbanistice zonale .Economie urban`.

alunec`ri de teren). oleoducte. pentru subiecte care pot genera probleme de protec]ia mediului. \ncadrarea \n harta de zonare seismic` a Romaniei (conform normativului P-100-1/2006).Legea 350/2001.a. 05 . s`n`tatea public`.000. protec]ia mediului. A . retele edilitare etc. nivelul apei freatice. linii magistrale de alimentare cu ap`.Studiul geotehnic cu preciz`ri pivind situarea (sau nesituarea) terenului \n zone ferite de riscuri naturale (inunda]ii.DOCUMENTA}IA DE BAZ~ A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU .normele departamentale sau/[i locale privind dimensionarea c`ilor de circula]ie rutier` [i a parcajelor. \n cazul elabor`rii PUD cu subproiectan]i de specialitate (pentru circulatie.) se men]ioneaz` firmele respective [i responsabilii de proiecte. adâncimea de fundare.PUD PIESELE SCRISE: .PUD sunt stabilite de urm`toarele acte normative: . electrice sau/[i de gaze. . .Codul Civil. stratifica]ia terenului de fundare. coroborate cu alte legi [i acte normative valabile la data elaborarii documenta]iei respective [i care au implica]ii \n domeniu [i anume: . ANEXE ANEXA 15 . circula]ia juridic` a terenurilor. magistrale rutiere sau drumuri na]ionale. protec]ia mediului [i a monumentelor istorice. la care s-au facut propuneri de adaptare [i completare impuse de modificarile legislative [i de practica profesional` consacrat` \n domeniu. 03 . cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din documenta]ie de care r`spund.000 sau 1:500 (pentru planurile pe care se vor prezenta situa]ia existent`. reglement`rile urbanistice.OAR interior Tipar Policromie. modificat` [i completat` prin Legea 289/2006. calitatea lucr`rilor \n construc]ii.000 (pentru planurile de \ncadare \n zon`) [i sc 1:1. actualizate [i vizate de Oficiu teritorial de cadastru. Con]inutul-cadru prezentat \n continuare respect` structura de elaborare precizat` de "Ghidul GM 009-2000 privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al PUD" aprobat prin Ord. 02 .CON}INUTUL-CADRU al PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU .evolu]ia istoric` a zonei studiate [i determinarea zonelor de protec]ie pentru monumentele istorice. proprietatea public` [i regimul juridic al acesteia. .PUD 01 . administra]ia public` local`. exproprierea pentru utilitate public`. cadastrul [i publicitatea imobiliar`. . OG sau dup` caz HGR privind fondul funciar. retrocedarea propriet`]ilor. platforme pentru depozitarea deseurilor menajere etc.R. termoficare.zonele de siguran]` [i de protec]ie pentru c`ile de comunica]ii [i instala]iile aferente acestora (c`i ferate. regimul concesionarilor.CADRUL LEGAL B .). sc. telefoane) din zona studiat`.Breviar legislativ). electricitate. 269 .documenta]iile de urbanism PUG/PUZ aprobate pentru zona studiat` \n PUD. C .legile. securitatea la incendiu s.Foaia de titlu [i lista cu semn`turile proiectan]ilor.Suporturile topografice [i cadastrale. gaze. aeroporturi etc. presiunea admis` pe talpa de fundare. \ntocmit` de un specialist geodez autorizat.A.Legea 50/1991 republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. . re]elele edilitare [i regimul juridic).Studiul privind modul de asigurare a utilit`]ilor [i dup` caz pentru prevederea solu]iilor de dezvoltare a re]elelor edilitare (ap`canal. 1:5. siguran]a na]ional`. solu]ii de fundare recomandate.organizarea circula]iei limitrofe amplasamentului. OUG.STUDIILE DE FUNDAMENTARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU . MLPAT 37/N/2000.000 sau 1:2.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 269 O.schemele de organizare tehnologic` (\n cazul unui PUD pentru activit`]i de produc]ie). . .Alte studii de specialitate necesare de la caz la caz privind: .1:10. (vezi [i Partea a II-a.evaluarea impactului asupra mediului.PUD Condi]iile care trebuiesc respectate la elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu . Capitolul 6 . . 04 . Regulamentul General de Urbanism etc.Documenta]ia tehnic` cadastral` pentru delimitarea parcelelor propuse pentru concesionare.

cu referiri la: .delimitarea [i suprafa]a zonei studiate \n PUD.amplasarea parcelei care a generat PUD [i a zonei studiate \n ansamblul localit`]ii.restric]ii de construire impuse prin documenta]ii de urbanism legal aprobate. . stilul caracteristic zonei. . . b . distan]ele dintre construc]ii [i celelalte limite de proprietate.cadrul legal respectat \n elaborarea PUD (vezi pct. livezi. cu referiri la: .MEMORIUL GENERAL. plan[ee din lemn). .\ncadrarea zonei studiate \n documenta]iile de urbanism PUG/PUZ apobate. . Capitolul 2 . .retragerile caracteristice ale construc]iilor fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public).Regimul tehnic . precizarea unit`]ii teritoriale de referin]` UTR [i reglement`rile urbanistice aprobate pentru aceasta. care va avea urmatoarea structur`: Capitolul 1 . 270 . .Regimul economic .utiliz`rile (func]iunile) terenurilor [i construc]iilor din zona studiat` \n PUD.categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii.servitu]i care greveaz` parcela care a generat PUD (\n conformitate cu Codul Civil). p`duri sau cu destina]ie special`). concordan]a acestora cu utilizarile prev`zute \n documenta]iile de urbanism aprobate. a unit`]ii administrativ teritoriale [i proprietatea privat` a persoanelor fizice [i/sau juridice). dimensiuni minime [i maxime.eventuala includere a construc]iilor existente \n listele monumentelor istorice [i ale naturii. c`i de acces.starea tehnic` a construc]iilor existente (foarte bun`.Breviar legislativ). A [i Capitolul 6 . cuplat. . .regimul de construire caracteristic zonei studiate (izolat. plan[ee din lemn). urm`toarele aspecte: .caracterul zonei studiate. .OAR interior Tipar Policromie.construc]ii monument istoric sau de arhitectur`. rela]ia [i modul de acces spre zonele centrale sau/[i de interes ale localit`]ii [i rela]iile cu zonele imediat adiacente.suprafe]ele de teren construite [i suprafe]ele de teren libere. num`rul contractului de proiectare.caracteristicile parcelarii. bun`. Capitolul 3 . .elementele de tema solicitate de catre beneficiarul/ini]iatorul PUD. raporturile dintre l`]ime [i lungime.datele de recunoa[tere a documenta]iei (denumirea proiectului. c .|ncadrarea \n localitate [i \n zona.tipul de proprietate asupra imobilelor (terenuri/constructii) din zona studiat` [i a parcelei care a generat PUD (domeniul public. plan[ee din beton armat). agricole. medie sau rea). paiant`.regimul de \n`l]ime. pasuni. a .puncte de interes sau de perspectiv` favorabile (construite sau naturale). beneficiarul/ini]iatorul PUD. \n`l]imi maxime [i minime existente. chirpici.descrierea parcelei care a generat PUD (suprafa]a. data elaborarii). analizându-se. nedurabile (din lemn. proprietatea privat` a statului. parcele considerate neconstruibile conform prevederilor din PUG sau PUZ [i dac` parcela care a generat PUD este sau nu construibil`. . . dimensiuni [i alte elemente caracteristice).aspectul arhitectural-urbanistic.Obiectul documenta]iei \n care se precizeaz`: . denumirea str`zilor limitrofe.Analiza situa]iei existente din zona studiat` [i parcela care a generat PUD.caracteristicile arhitectural-urbanistice [i tehnico-edilitare ale zonei studiate [i ale parcelei care a generat PUD.clasificarea construc]iilor dup` perioada de realizare. dup` caz. .qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 270 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT . . anexelor [i pieselor desenate. . inclusiv frontul de vis-a-vis de aceasta sau va fi delimitata de intersec]iile din imediata vecin`tate).situarea parcelei care a generat PUD \n perimetrul intravilan sau \n extravilan. .Borderourile pieselor scrise. stabilit` dup` caz func]ie de caracteristicile generale ale amplasamentului [i care cuprinde de regula patru-cinci parcele stânga-dreapta [i din spatele parcelei care a generat PUD. . . semidurabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`. . aprobate conform legii sau \n zonele de protec]ie ale acestora. vii. insiruit). proiectantul general [i proiectan]ii de specialitate.analiza fondului construit existent dup` tipuri de structur`: durabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`. .Regimul juridic. .

zonele de protec]ie pentru monumentete istorice [i de arhitectur` [i stabilirea condi]ion`rilor impuse de acestea sau/[i precizarea prevederilor din PUG/PUZ.perimetrul edificabil pe parcela care a generat PUD. .reabilitarea [i dezvoltarea spa]iilor verzi. precizându-se \n func]ie de situa]ia concret` urmatoarele: . . coroborate cu solicit`rile din tema beneficiarului.procentul de ocupare a terenului POT maxim. hrube etc).modalit`]ile de organizare [i rezolvare a circula]iei auto [i pietonale. . cu respectarea func]iuniilor admise sau admise cu condi]ion`ri stabilite prin PUG/PUZ. riscul seismic (\ncadrarea \n zona seismic`) [i privind alte catastrofe naturale (alunec`ri de teren. insuficienta asigurare a utilit`]ilor etc.asigurarea utilit`]ilor (surse. . Capitolul 4 . . \n rela]ie cu vecin`t`]ile din zona studiat`.04). B .accidente de teren naturale (pante. . cu respectarea limitei superioare stabilite prin PUG/PUZ. c`i ferate. 271 .R.modul de asigurare a parc`rii [i gar`rii autovehicolelor.adaptarea construc]iilor la relieful zonei [i solu]ii pentru sistematizarea vertical`.\n func]ie de caz analiza situa]iei existente va fi sus]inut` [i de un documentar foto. nivelul apei subterane.parcarea [i gararea autovehicolelor. . . dup` caz: rupturi ale ]esutului urban. cu respectarea limitelor superioare stabilite prin PUG/PUZ.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 271 O. zone cu umpluturi etc. . cu respectarea prevederilor din PUG/PUZ.Pe baza concluziilor reie[ite din analiza situa]iei existente.modalit`]i de valorificare a punctelor de interes urban sau de perspectiva deosebit` sau/[i a cadrului natural. determinat prin retragerile fa]` de limitele de proprietate laterale [i posterioar` ale parcelei. drumuri na]ionale. B . securitatea la incendiu etc. se prezint` reglement`rile urbanistice pentru emiterea autoriza]iei de construire pe parcela care a generat PUD. .func]iunile construc]iilor noi propuse. .disfunc]ionalit`]i rezultate din analiza situa]iei existente.regimul de \n`l]ime. calcane neacoperite. cuplat sau insiruit). . puncte de pespectiv` defavorabile. circula]ia auto [i pietonal`.OAR interior Tipar Policromie. . .date generale despre clim` (conform h`r]ilor de zonare climateric` din standardele de specialitate). . . (conform studiului geotehnic). râpe etc) sau produse de om (beciuri. inunda]ii). cu respectarea retragerii fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) impus` prin PUG/PUZ. .Reglement`rile urbanistice pentru parcela care a generat PUD .condi]iile geotehnice de fundare ale construc]iilor. .zonele de protec]ie [i/sau de siguran]a fa]` de re]ele edilitare de transport sau de distribu]ie [i fa]` de c`ile de comunica]ie (autostr`zi. . aeroporturi) [i precizarea condi]ion`rilor generate de aceastea conform legisla]iei \n vigoare sau/[i PUG/PUZ aprobat.. . cu respectarea prevederilor din PUG/PUZ [i din normativele privind asigurarea \nsoririi.propuneri pentru concesionarea de terenuri [i condi]iile \n care se pot face acestea.04..A. \n`l]imile maxime la corni[a (strea[ina) [i coama.. re]ele edilitare [i bran[amente/racorduri propuse). imprejmuiri etc.regimul de construire (izolat. . \n concordan]` cu prevederile din PUG/PUZ aprobat [i cu legisla]ia din domeniu \n vigoare. cu posibilitatea dep`[irii valorii stabilite prin PUG/PUZ.nivelul de echipare tehnico-edilitar` existent.principiile de realizare ale construc]iilor propuse (de exemplu cu acoperi[ \n terasa sau \n pante) sau de interven]ie la cele existente [i dup` caz stabilirea materialelor de construc]ie [i de finisaj [i a culorilor permise sau interzise a fi folosite \n zona studiata pentru fa]ade. neasigurarea accesului dintr-un drum public la parcela care a generat PUD sau/si gabarite subdimensionate ale c`ilor de comunica]ii. lipsa locurilor de parcare. . mobilier urban.accesele carosabile [i pietonale \n zona studiat` [i posibilit`]ile de acces la parcela care a generat PUD.spa]ii verzi. modul de asigurare a utilit`]ilor .conform studiului de specialitate precizat la pct. . ANEXE . solu]ii de dezvoltare a acestora (conform studiului de specialitate precizat la pct. .coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim.distan]ele dintre perimetrul edificabil propus [i construc]iile existente care se p`streaz` pe parcela care a generat PUD [i fa]` de cele de pe parcelele invecinate. \nvelitori. lucii sau cursuri de ap`.

|n cazul propunerilor de concesionare a unei parcele din proprietatea privata a unit`]ilor administra]iei publice locale (prim`rie/consiliul local) mai sunt necesare documente care s` ateste regimul juridic al terenului [i din care s` reias` ca nu sunt revendicari sau litigii privind dreptul de proprietate asupra acestuia (ob]inute de la comisiile de aplicare ale legilor 18/1991. plan[ee din beron armat).OAR interior Tipar Policromie. plan[ee din lemn). 04 [i 05).000 sau 1:2.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 272 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT .limitele administrative.certificatul de urbanism prin care s-a impus elaborarea unui PUD. livezi. 1 .000. gospod`rie comunal`. .1:500 sau 1:1.000.000 (ultima obligatorie \n cazul Municipiului Bucure[ti).avizul comisiei de circula]ie sau al administra]iei drumurilor na]ionale. ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate.avizul comisie pentru protec]ia monumentelor [i siturilor istorice. ale UTR conform PUG/PUZ aprobat.000. PIESELE DESENATE: PLAN{A NR. 1:500 sau 1:1.avizul comisiei tehnice de urbanism. dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative.documente (acte de proprietate) care s` ateste regimul juridic al parcelei care a generat PUD. eventual un aviz de precoordonare re]ele. . . bun`.avizele necesare aprob`rii PUD solicitate prin certificatul de urbanism [i care dup` caz pot fi: .1:10. 1/2000. .Planul de \ncadrare \n zona. . sc.000 pentru celelate plan[e din PUD).suporturile topografice [i cadastrale pentru redactarea PUD (sc.categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii. 1:10. . activit`]i de produc]ie. . semidurabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`. PLAN{A NR. social-culturale. .construc]ii monument istoric sau de arhitectur`. pe care dup` caz se figureaz`: . sc.alte avize [i acorduri solicitate prin certificatul de urbanism. p`[uni. ale zonei studiate [i ale parcelei care a generat PUD.documenta]ia tehnic` cadastral` pentru delimitarea parcelelor propuse pentru concesionare.limitele zonei studiate. vii. 272 . ale perimetrului intravilan. chirpici. 1:5. elaborat` de un specialist geodez autorizat (daca este cazul). ale permetrului intravilan [i/sau ale UTR conform PUG/PUZ aprobat.construc]iile existente.Panul de \ncadrare \n localitate (sub forma de schem` a localit`]ii) pe care se marcheaz` amplasamentul studiat \n rela]ie cu zonele centale sau/[i de interes [i arterele de circula]ie majore. . studiile [i avizele/acordurile necesare pentru aprobarea PUD): . spa]ii verzi etc.tipurile de structur` ale construc]iilor existente: durabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`.03.avizele de amplasament pentru re]elele edilitare eliberate de de]in`torii sau gestionarii acestora. 10/2001 [i de la compartimentul juridic din cadrul prim`riei sau consiliului jude]ean).principalele zone func]ionale existente (comert-servicii.denumirile str`zilor din zona studiat`.000 sau 1:2000 pentru planul de \ncadrare \n zona [i sc.alte studii de fundamentare ale PUD (precizate mai sus la pct. pe care dup` caz se figureaz`: . . . B . ANEXE (documentele. 2 . medie sau rea). . Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i acordurilor sunt elaborate de c`tre proiectantul PUD [i constau func]ie de solicit`rile avizatorilor din exemplare complete sau extrase din PUD.clasificarea construc]iilor dup` perioada de realizare. . . actualizate [i vizate de Oficiul teritorial de cadastru. .Analiza situa]iei existente din zona studiat`. . locuin]e. . p`duri sau cu destina]ie special`). func]iunile [i regimul de \n`l]ime ale acestora.starea tehnic` a construc]iilor existente (foarte bun`. nedurabile (din lemn. paiant`. 1:5. . plan[ee din lemn). agricole.).bilan]ul teritorial al zonei studiate.

alte note care s` defineasc` complet reglement`rile urbanistice propuse. . cu respectarea retragerii fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) impus` prin PUG/PUZ.3) pe care se mai figureaz` dup` caz urmatoarele: . Pentru parcela care a generat PUD se mai \nscriu pe plan[a de reglement`ri urbanistice urmatoarele: . \n care se prezint` condi]iile de amplasare [i realizare ale construc]iilor pe parcela care a generat PUD \n rela]ie cu vecin`t`]ile din zona studiat`.modul de asigurare a parc`rii [i gar`rii autovehicolelor.limitele zonei studiate. fa]` de limitele de proprietate laterale [i posterioar` ale terenului. livezi. . drumuri na]ionale.Re]ele edilitare. Plan[a 2. ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate. prezentate pe un plan cu propunerile pentru reglement`rile urbanistice (plan[a nr.eviden]ierea modalit`]ilor de valorificare a punctelor de interes urban sau de perspectiv` deosebit`. p`duri sau cu destina]ie special`).qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 273 O. .000. lucii sau cursuri de ap`.2 . Plan[a 2. 4 .1:500 sau 1:1. . . .OAR interior Tipar Policromie. accesele auto [i pietonale. cu precizarea retragerilor acestuia. exprimate prin cote. p`[uni. vii. . . cu precizarea cotelor dintre acestea [i a cotelor la corni[` (strea[in`) [i a celor maxime [i modul de adaptare a construc]iilor propuse la teren atunci când acesta este \n pant`. inclusiv parcaje-garaje cu accesele respective. .d. .disfunc]ionalit`]i (parcele neconstruibile.c`ile de comunica]ie carosabile [i pietonale (trotuare). dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative. \n`l]imile maxime la corni[a (strea[ina) [i coama (cu respectarea limitelor superioare aprobate prin PUG/PUZ).Zone fuc]ionale [i/sau categoria de folosin]` a terenurilor. definite prin perimetrul edificabil pe parcela care a generat PUD.parcelele propuse pentru concesionare. |n raport de complexitatea situa]iei existente. . . .a. .coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim (cu respectarea limitei superioare aprobate prin PUG/PUZ).m.construc]iile monument istoric sau de arhitectur` [i limitele zonelor de protec]ie aferente.regimul de \n`l]ime. puncte de pespectiv` defavorabile etc).categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii. . .profilele caracteristice ale c`ilor de circula]ie carosabil` [i pietonal` propuse. electrice. .procentul de ocupare a terenului POT maxim. aceasta se poate prezenta pe o singur` plan[` sau pe mai multe (de exemplu: Plansa 2.construc]iile existente care se p`streaz`. cu precizarea cotelor de gabarit. calcane neacoperite. canal. figurându-se \n func]ie de situa]ia concret` urmatoarele: . de distribu]ie [i de transport (ap`.re]elele edilitare subterane [i/sau supraterane existente. .1 .posibilit`]ile de amplasare ale construc]iilor propuse.profilele transversale prin fronturile construite propuse [i existente. PLAN{A NR.puncte de interes sau de perspectiv` favorabile (construite sau naturale). ale perimetrului intravilan [i ale UTR conform PUG/PUZ aprobat.circula]ia carosabil` [i pietonal` existent` [i propus`.R. PLAN{A NR.1:500 sau 1:1.A. 3 . aeroporturi). suprafa]a [i dimensiunile acestora.Reglement`rile urbanistice sc.zonele cu interdic]ie de construire definitiv` sau temporar`.bilan]ul teritorial al zonei studiate. rupturi ale tesutului urban.). sc.Analiza fondului construit. gaze.profilele c`ilor de circulatie carosabile [i pietonale existente. func]iunile [i regimul lor de \n`l]ime.distan]ele (cotele) dintre perimetrul edificabil propus [i construc]iile existente care se p`streaz` pe parcela care a generat PUD [i fa]` de cele existente pe parcelele imediat \nvecinate.func]iunile [i regimul de \n`l]ime ale construc]iilor propuse.spa]ii verzi. 273 . c`i ferate. dup` caz c`i feroviare.3 Disfunc]ionalit`]i s. .000. .spa]ii verzi existente [i propuse.limitele zonelor de protec]ie [i dup` caz de siguran]` pentru re]ele edilitare de transport sau de distribu]ie [i pentru c`ile de comunica]ie (autostr`zi. ANEXE . . . . agricole.

galben crom. rampe de gunoi etc. .1:200 (obligatorii \n cazurile regimului de construire cuplat sau \n[iruit) incluzând cel pu]in patru . unit`]i militare.albastru-bleu .verde deschis .zone [i construc]ii pentru activit`]i de produc]ie [i depozit`ri.Regimul juridic [i obiectivele de utilitate public`.propunerile pentru dezvoltarea \n zona studiat` a re]elelor edilitare \n vederea asigur`rii necesarului de utilit`]i [i dup` caz zonele de protec]ie ale acestora (conform studiului de specialitate precizat la pct. ilustrat` prin: .Pentru sus]inerea reglement`rilor urbanistice se va propune informativ o solu]ionare urbanistic-arhitectural` pentru parcela care a generat PUD.pietonale (trotuare).04). folosind pentru \ntreaga documenta]ie acela[i cod.c`i feroviare. . Pe toate planurile se vor marca punctele cardinale [i direc]ia vânturilor dominante (roza vanturilor). \n rela]ie cu construc]iile existente care se pastreaz` pe aceia[i parcela [i pe parcelele imediat \nvecinate. sc.Propuneri de mobilare urbanistic` (ilustrarea de arhitectur`) . Culorile [i reprezent`rile grafice consacrate \n redactarea documenta]iilor de urbanism sunt urm`toarele: a .desf`[ur`ri ale frontului stradal. birouri. existente [i propuse. cu eviden]ierea rela]iilor cu vecin`t`]ile. \n diferite nuan]e pân` la portocaliu . cimitire (cu insemnul confesiunii: crucea pentru cele cre[tine.cafeniu. 5 . .obiectivele de utilitate public`. dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative.roz .pentru plan[ele privind \ncadrarea \n zona. cu figurarea amplas`rii construc]iilor propuse.violet . dac` este cazul.).circula]ia terenurilor.PUD se pecizeaz` \ntr-o legend`. ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate.000.planul de situa]ie [i desfa[ur`ri. SRI. cu eviden]ierea modului de racordare ale volumelor construite propuse la construc]iile existente.planul de situa]ie al parcelei care a generat PUD.01). 274 .galben citron .OAR interior Tipar Policromie. comer]. \nscris` pe fiecare dintre plan[e.perspective (de ansamblu [i dupa caz de detaliu). proprietatea privat` a statului.zone [i construc]ii de locuit. PLAN{A NR. B . .zone [i dot`ri speciale (siguran]a na]ional`. Conven]iile grafice folosite \n redactarea Planului urbanistic de detaliu . steaua lui David pentru cele de rit mozaic [i semiluna pentru cele musulmane).ocru deschis . pe care se figureaz`: . numai pe suporturi topografice [i cadastrale actualizate [i avizate de c`tre Oficiul teritorial de cadastru (precizate la pct. MAI). REDACTAREA PLAN{ELOR DIN PLANUL URBANISTIC DE DETALIU .terenuri arabile. 6. .p`duri. propunerile de mobilare urbanistic` se pot redacta pe una sau mai multe plan[e (de exemplu: 6. a unit`]ii administrativ teritoriale [i proprietatea privat` a persoanelor fizice [i juridice). \n diferite nuan]e pân` la ro[u \nchis sau grena .1:500 sau 1:1.PUD se face color. .zonele centrale ale localit`]ilor. . pentru un amplasament din imediata apropierea a unui monument istoric se va eviden]ia rela]ia cu acesta [i dup` caz se va prezenta [i desf`[urarea frontului de vis-a-vis de parcela studiat`. social-culturale.cinci parcele din stânga-dreapta parcelei studiate sau pân` la prima intersec]ie. servicii. .spa]ii verzi.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 274 EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT telefoane. sc. analiza situa]iei existente [i reglement`rile urbanistice: . . . 6 . .dot`ri de gospodarie comunal` (sta]ii de epurare a apelor uzate. PLAN{A NR. ale permetrului intravilan [i ale UTR conform PUG/PUZ aprobat.ro[u.verde \nchis . |n func]ie de complexitatea solu]iei.cursuri [i lucii de apa.mov \nchis . .limitele zonei studiate.1:500 (\n cazul amplasamentelor de dimensiuni mari) sau de regul` sc.1 . .1:200. sc.tipurile de proprietate asupra terenurilor din zona studiat` \n PUD (domeniul public. . dot`ri [i construc]ii administrative.perspective). B .2 . dup` caz eviden]ierea terenurilor propuse a fi trecute din proprietatea privat` \n domeniul public sau/[i cele propuse pentru concesionare (cu precizarea suprafe]ei [i a dimensiunilor). . termoficare) [i dup` caz zonele de protec]ie ale acestora.carosabile [i mov deschis . . \n diferite nuan]e pân` la brun .

.terenuri virane sau zone destructurate urbanistic.terenurile [i construc]iile din proprietatea persoanelor fizice [i juridice. g . cu precizarea caracteristicilor [i dimensiunilor (dup` caz tipul. pct. e . dembleuri.re]ele de alimentare cu energie electric`. vezi Capitolul 2.pentru marcarea diferitelor tipuri de limite se folosesc linii de diferite grosimi [i culori.galben ."g" . alb-negru sau colorate.terenurile [i construc]iile din proprietatea privat` a statului [i/sau a unit`]ilor administra]iei publice locale.) se folosesc semnele conven]ionale topografice sau cele precizate \n anexa Ord."T" . 2.3. tensiunea electric` etc. \n cazul eviden]ierii unor limite printr-o band` colorat`.cafeniu .cenu[iu .). d . 275 . .re]ele de canalizare."t" .pentru re]elele edilitare se folosesc linii de diferite grosimi [i culori. .OAR interior Tipar Policromie.re]ele de alimentare cu apa. diametrul nominal. terenuri ml`[tinoase. . f .re]ele de alimentare cu gaze naturale. c .pentru redactarea plan[ei cu propuneri de mobilare urbanistic` se folosesc maniere grafice la libera alegere a arhitectului/urbanistului care s` asigure eviden]ierea [i clarificarea solu]iilor propuse. b .terenurile din domeniul public al unit`]ilor administra]iei publice locale. ANEXE ."a" .pentru plan[a privind regimul juridic: . pe una sau dou` direc]ii. aceasta se va trasa \n exteriorul zonei delimitate. \ntrerupte (limitelele zonei studiate. UTR) [i linie-punct (limitele administrative).re]ele de termoficare. inscrip]ionate distinct. .re]ele de telefonie.albastru .ro[u deschis ."e" .6. limitele perimetrelor edificabile). . a tipurilor de structur` [i pentru circula]ia terenurilor se folosesc diferite tipuri de ha[uri. servicii/activit`]ti de produc]ie . continui pentru re]elele existente [i intrerupte pentru re]elele propuse. dup` caz categoria E sau E1."C" . p`[uni-fâne]e.rosu .ro[u/brun etc. continui (limitele de proprietate.qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 275 O. ruperi de pant` etc.galben . .negru . adoptat pentru faza PUD) [i va fi certificat` cu [tampila biroului de arhitectur`/urbanism care a elaborat PUD [i va fi semnat` [i parafat` de c`tre arhitectul/urbanistul cu drept de semn`tur` pentru documenta]ii de urbanism. MLPAT 91/1991.pentru reprezentarea altor situa]ii speciale (vii. livezi.A.func]iunile mixte se figureaz` cu ha[uri \n culorile func]iunilor componente (de exemplu: locuin]e/comert galben/rosu. umpluturi.pentru reprezentarea st`rii tehnice a construc]iilor.R.) conform normativelelor din domeniile respective [i anume: .cafeniu . Fiecare plan[` din PUD va avea \n partea dreapt`-jos cartu[ul de identificare (cu un con]inut similar cu cel pentru proiectul tehnic sau PAC.verde . rambleuri. .

qxp 12/15/2006 12:53 PM Page 276 .OAR interior Tipar Policromie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful