Premchand

Bade Bhai Saheb
Chapter 1
DV

¨Éä®äú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ¨ÉÖZɺÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¤Écä÷ lÉä, ±ÉäÊEòxÉ Eäò´É±É iÉÒxÉ nù®úVÉä +ÉMÉä* =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ =ºÉÒ
=©É ¨Éå {ÉgøxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ lÉÉ ; VÉ¤É ¨ÉéxÉä ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ iÉɱÉÒ¨É VÉèºÉä ¨É½þi´É Eäò ¨ÉɨɱÉä
¨Éå ´É½þ VɱnùÒ¤ÉÉVÉÒ ºÉä EòÉ¨É ±ÉäxÉÉ {ɺÉxnù xÉ Eò®úiÉä lÉä* <ºÉ ¦É´ÉxÉ EòÒ ¤ÉÖÊxɪÉÉnù JÉÚ¤É ¨ÉVɤÉÚiÉ
b÷ɱÉxÉÉ SÉɽþiÉä lÉä, ÊVÉºÉ ½þ®ú +ɱÉÒ¶ÉÉxÉ ¨É½þ±É ¤ÉxÉ ºÉEäò* Eò ºÉÉ±É EòÉ EòÉ¨É nùÉä ºÉÉ±É ¨Éå Eò®úiÉä
lÉä* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¦ÉÒ ±ÉMÉ VÉÉiÉä lÉä* ¤ÉÖÊxɪÉÉnù ½þÒ {ÉÖJiÉÉ xÉ ½þÉä iÉÉä ¨ÉEòÉxÉ EèòºÉä {ÉɪÉänùÉ®ú
¤ÉxÉä ?
¨Éé UôÉä]õÉ lÉÉ, ´É½þ ¤Écä÷ lÉä * ¨Éä®úÒ =©É xÉÉè ºÉÉ±É EòÒ lÉÒ, ´É½þ SÉÉènù½þ ºÉÉ±É Eäò lÉä* =x½åþ ¨Éä®úÒ
iÉƤÉÒ½þ +Éè®ú ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ EòÉ {ÉÚ®úÉ, VÉx¨ÉʺÉrù +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ * +Éè®ú ¨Éä®úÒ ¶ÉɱÉÒxÉiÉÉ <ºÉÒ ¨Éå lÉÒ ÊEò
=xÉEäò ½ÖþC¨É EòÉä EòÉxÉÚxÉ ºÉ¨ÉZÉÚÄ*
´É½þ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ¤Écä÷ +vªÉªÉxɶÉÒ±É lÉä* ½þ®únù¨É ÊEòiÉÉ¤É JÉÉä±Éä ¤Éè`äö ®ú½þiÉä +Éè®ú ¶ÉɪÉnù Ênù¨ÉÉMÉ
EòÉä +É®úÉ¨É näùxÉä Eäò 汃 Eò¦ÉÒ EòÉ{ÉÒ {É®ú Eò¦ÉÒ ÊEòiÉÉ¤É Eäò ½þÉʶɪÉÉå {É®ú ÊSÉÊc÷ªÉÉå, EÖòkÉÉå, ʤÉα±ÉªÉÉå
EòÒ iɺɴÉÒ®åú
¤ÉxÉɪÉÉ Eò®úiÉä lÉä* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ Eò ½þÒ xÉÉ¨É ªÉÉ ¶É¤nù ªÉÉ ´ÉÉCªÉ nùºÉ ¤ÉÒºÉ ¤ÉÉ®ú ʱÉJÉ b÷ɱÉiÉä*
Eò¦ÉÒ Eò ¶Éä®ú EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉÖxnù®ú +IÉ®úÉå ¨Éå xÉEò±É Eò®úiÉä* Eò¦ÉÒ äºÉÒ ¶É¤nù-®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä,
ÊVɺɨÉå xÉ EòÉä<Ç +lÉÇ ½þÉäiÉÉ xÉ EòÉä<Ç ºÉɨÉÆVɺªÉ * ¨ÉºÉ±ÉxÉ Eò ¤ÉÉ®ú =xÉEòÒ EòÉ{ÉÒ {É®ú ¨ÉéxÉä ªÉ½þ
<¤ÉÉ®úiÉ näùJÉÒ-- º{Éä¶É±É, +¨ÉÒxÉÉ,
¦ÉÉ<ªÉÉå-¦ÉÉ<ªÉÉå, nù®ú+ºÉ±É, ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç, ®úÉvÉ䶪ÉɨÉ, ¸ÉÒªÉÖiÉ ®úÉvÉ䶪ÉɨÉ, Eò PÉÆ]äõ iÉEò-<ºÉEäò ¤ÉÉnù
Eò +Énù¨ÉÒ EòÉ SÉä½þ®úÉ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* ¨ÉéxÉä ¤É½ÖþiÉ SÉä¹]õÉ EòÒ ÊEò <ºÉ {ɽäþ±ÉÒ EòÉ +lÉÇ ÊxÉEòɱÉÚÄ
±ÉäÊEòxÉ +ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ* +Éè®ú =xɺÉä {ÉÚUôxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ xÉ ½Öþ+É* ´É½þ xÉ´ÉÓ VɨÉÉiÉ ¨Éå lÉä, ¨Éé {ÉÉÆSÉ´ÉÓ

¨ÉÖZÉä iÉÖ¨ÉxÉä Eò¦ÉÒ näùJÉxÉä VÉÉiÉä näùJÉÉ ? ®úÉäVÉ ½þÒ ÊGòEäò]õ +Éè®ú ½þÉEòÒ ¨ÉèSÉ ½þÉäiÉä ½éþ.+MÉ®ú xɽþÓ näùJÉiÉä iÉÉä ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ EÖòºÉÚ®ú ½èþ. Eò¦ÉÒ ¡òÉ]õEò {É®ú ºÉ´ÉÉ®ú. ±ÉäÊEòxÉ Eò¨É®äú ¨Éå +ÉiÉä ½þÒ ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉ ´É½þ ®úÉèpù °ü{É näùJÉ Eò®ú |ÉÉhÉ ºÉÚJÉ VÉÉiÉä* =xÉEòÉ {ɽþ±ÉÉ ºÉ´ÉÉ±É ½þÉäiÉÉ.Eò½þÉÄ lÉä ? ½þ¨Éä¶ÉÉ ªÉ½þ ºÉ´ÉÉ±É =ºÉÒ v´ÉÊxÉ ¨Éå {ÉÚUôÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ VÉ´ÉÉ¤É ¨Éä®äú {ÉÉºÉ Eäò´É±É ¨ÉÉèxÉ lÉÉ* xÉ VÉÉxÉä ¨Éä®äú ¨ÉÖĽþ ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ CªÉÉå xÉ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ÊEò VÉ®úÉ ¤Éɽþ®ú JÉä±É ®ú½þÉ lÉÉ* ¨Éä®úÉ ¨ÉÉèxÉ Eò½þ näùiÉÉ lÉÉ ÊEò ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ +{É®úÉvÉ º´ÉÒEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Eäò 汃 <ºÉEäò ʺɴÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç <±ÉÉVÉ xÉ lÉÉ ÊEò ºxÉä½þ +Éè®ú ®úÉä¹É ºÉä ʨɱÉä ½Öþ ¶É¤nù ¨Éå ¨Éä®úÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®åú* '<ºÉ iÉ®ú½þ +ÄMÉ®äúVÉÒ {ÉgøÉäMÉä.¤ÉÉä±ÉxÉÉ iÉÉä nÚù®ú ®ú½þÉ* +Éè®ú ¨Éé Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ iÉÖ¨É ÊEòiÉxÉä PÉÉåPÉÉ ½þÉä ÊEò ¨ÉÖZÉä näùJÉ Eò®ú ¦ÉÒ ºÉ¤ÉEò xɽþÓ ±ÉäiÉä* ¨Éé ÊEòiÉxÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ªÉ½þ iÉÖ¨É +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉiÉä ½þÉä.¨Éå* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ¨Éä®äú 汃 UôÉä]äõ ¨ÉÖĽþ ¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉ lÉÒ* ¨Éä®úÉ VÉÒ {ÉgøxÉä ¨Éå ʤɱEÖò±É xÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* Eò PÉÆ]õÉ ¦ÉÒ ÊEòiÉÉ¤É ±ÉäEò®ú ¤Éè`öxÉÉ {ɽþÉc÷ lÉÉ* ¨ÉÉèEòÉ {ÉÉiÉä ½þÒ ½þÉäº]õ±É ºÉä ÊxÉEò±É Eò®ú ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå +É VÉÉiÉÉ +Éè®ú Eò¦ÉÒ EÆòEòÊ®úªÉÉÄ =UôɱÉiÉÉ. xɽþÓ ä®úÉ MÉè®úÉ xÉilÉÚ JÉè®úÉ ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ +ÆOÉäVÉÒ Eäò Ê´ÉuùÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉä* ªÉ½þÉÄ ÊnùxÉ-®úÉiÉ +ÉÄJÉå ¡òÉäc÷xÉÒ {Éc÷iÉÒ ½éþ +Éè®ú JÉÚxÉ VɱÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ. ¨Éé {ÉÉºÉ xɽþÓ ¡ò]õEòiÉÉ* ½þ¨Éä¶ÉÉ {ÉgøiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½ÚÄþ * =ºÉ . iÉÉä ÊVÉxnùMÉÒ ¦É®ú {ÉgøiÉä ®ú½þÉäMÉä +Éè®ú Eò ½þ¡Çò xÉ +ɪÉäMÉÉ* +ÄMÉ®äúVÉÒ {ÉgøxÉÉ EòÉä<Ç ½ÄþºÉÒ-JÉä±É xɽþÓ ½èþ ÊEò VÉÉä SÉɽäþ {Égø ±Éä. iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¤ÉÖÊrù EòÉ EÖòºÉÚ®ú ½èþ* <iÉxÉä ¨Éä±Éä-iɨÉɶÉä ½þÉäiÉä ½éþ. =ºÉä +ÉMÉä-{ÉÒUäô SɱÉÉiÉä ½Öþ ¨ÉÉä]õ®úEòÉ®ú EòÉ +ÉxÉÆnù =`öÉ ®ú½äþ ½éþ . iÉ¤É Eò½þÓ ªÉ½þ Ê´ÉtÉ +ÉiÉÒ ½èþ* +Éè®ú +ÉiÉÒ CªÉÉ ½èþ Eò½þxÉä EòÉä +É VÉÉiÉÒ ½èþ* ¤Écä÷-¤Écä÷ Ê´ÉuùÉxÉ ¦ÉÒ ¶ÉÖrù +ÆOÉäVÉÒ xɽþÓ Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉä. Eò¦ÉÒ EòÉMÉVÉ EòÒ ÊiÉiÉʱɪÉÉÄ =c÷ÉiÉÉ +Éè®ú Eò½þÓ EòÉä<Ç ºÉÉlÉÒ Ê¨É±ÉÉ iÉÉä {ÉÚUôxÉÉ ½þÒ CªÉÉ* Eò¦ÉÒ SÉÉ®únùÒ´ÉÉ®úÒ {É®ú SÉgø Eò®ú xÉÒSÉä EÚònù ®ú½äþ ½éþ.

PÉ®ú SɱÉä VÉÉ+Éä. ±ÉäÊEòxÉ =iÉxÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä iÉÉä SÉCEò®ú +É VÉÉiÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ PÉÆ]äõ nùÉä PÉÆ]äõ ¤ÉÉnù ÊxÉ®úɶÉÉ Eäò ¤ÉÉnù±É ¡ò]õ VÉÉiÉä +Éè®ú <®úÉnùÉ Eò®úiÉÉ ÊEò +ÉMÉä JÉÚ¤É VÉÒ ±ÉMÉÉ Eò®ú {ÉgÝÄøMÉÉ* SÉ]õ{É]õ Eò ]õÉ<¨É]äõ¤ÉÖ±É ¤ÉxÉ b÷ɱÉiÉÉ* ʤÉxÉÉ {ɽþ±Éä ºÉä xÉC¶ÉÉ ¤ÉxÉɪÉä. Ê¡ò®ú iÉÖ¨É EèòºÉä +ɶÉÉ Eò®úiÉä ½þÉä ÊEò iÉÖ¨É ªÉÉå JÉä±É-EÚònù ¨Éå ´ÉHò MÉÆ´ÉÉ Eò®ú {ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉä ? ¨ÉÖZÉä iÉÉä nùÉä-iÉÒxÉ ºÉÉ±É ±ÉMÉiÉä ½éþ* iÉÖ¨É =©É ¦É®ú <ºÉ nù®úVÉä ¨Éå {Écä÷ ºÉc÷iÉä ®ú½þÉäMÉä ? +MÉ®ú iÉÖ¨½åþ <ºÉ iÉ®ú½þ =©É MÉ´ÉÉÄxÉÒ ½èþ. Ê¡ò®ú ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®ú Eäò +É`ö ºÉä xÉÉè +xÉÖ´ÉÉnù. iÉÉä ¤Éä½þiÉ®ú ½èþ. iÉÒxÉ-iÉÒxÉ ºÉÉ±É {Éc÷É ®ú½þiÉÉ ½ÚÄþ. {ÉÉÄSÉ ºÉä Uô: iÉEò OÉɨɮú. Ê¡ò®ú ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè®ú ºEÚò±É* ºÉÉgäø iÉÒxÉ ¤ÉVÉä ºEÚò±É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ½þÉäEò®ú +ÉvÉÉ PÉÆ]õÉ +É®úÉ¨É .EòÉä<Ç ºEòÒ¨É iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉä. xÉɶiÉÉ Eò®ú {ÉgøxÉä ¤Éè`ö VÉÉxÉÉ* Uô:ºÉä +É`ö iÉEò +ÄMÉ®äúVÉÒ. nùºÉ ºÉä MªÉÉ®ú½þ iÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ. . ¨ÉVÉä ºÉä MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É JÉä±ÉÉä* nùÉnùÉ EòÒ MÉÉgøÒ Eò¨ÉÉ<Ç Eäò °ü{ɪÉä CªÉÉå ¤É®ú¤ÉÉnù Eò®úiÉä ½þÉä ? ¨Éé ªÉ½þ ±ÉiÉÉc÷ ºÉÖxÉEò®ú +ÉĺÉÚ ¤É½þÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ* VÉ´ÉÉ¤É ½þÒ CªÉÉ lÉÉ +{É®úÉvÉ iÉÉä ¨ÉéxÉä ÊEòªÉÉ. äºÉä-äºÉä ºÉÚÊHò-¤ÉÉhÉ SɱÉÉiÉä ÊEò ¨Éä®äú ÊVÉMÉ®ú Eäò ]ÖõEòcä÷-]ÖõEòcä÷ ½þÉä VÉÉiÉä +Éè®ú ʽþ¨¨ÉiÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ* <ºÉ iÉ®ú½þ VÉÉxÉ iÉÉäc÷ Eò®ú ¨Éä½þxÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ¨Éé +{ÉxÉä ¨Éå xÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* +Éè®ú =ºÉ ÊxÉ®úɶÉÉ ¨Éå VÉ®úÉ näù®ú Eäò 汃 ¨Éé ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ-CªÉÉå xÉ PÉ®ú SɱÉÉ VÉÉ>Äð* VÉÉä EòÉ¨É ¨Éä®äú ¤ÉÚiÉä ºÉä ¤Éɽþ®ú ½èþ.SÉÉ®ú ºÉä {ÉÉÄSÉ iÉEò ¦ÉÚMÉÉä±É. ±ÉiÉÉc÷ EòÉèxÉ ºÉ½äþ ? ¦ÉÉ<Ç-ºÉɽþ¤É ={Énäù¶É EòÒ Eò±ÉÉ ¨Éé ÊxÉ{ÉÖhÉ lÉä* äºÉÒ-äºÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä.{É®ú ¦ÉÒ Eò-Eò nù®úVÉä ¨Éå nùÉä-nùÉä. Ê¡ò®ú ʴɸÉɨÉ* ¨ÉMÉ®ú ]õÉ<¨É-]äõÊ¤É±É ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ Eò ¤ÉÉiÉ ½èþ =ºÉ {É®ú +¨É±É Eò®úxÉÉ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ {ɽþ±Éä ½þÒ ÊnùxÉ ºÉä =ºÉEòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉä VÉÉiÉÒ* ¨ÉènùÉxÉ EòÒ ´É½þ ºÉÖJÉnù ½þÊ®úªÉɱÉÒ ½þ´ÉÉ Eäò ´É½þ ½þ±Eäò-½þ±Eäò ZÉÉåEäò. Uô:¤ÉVÉä ¨ÉÖĽþ-½þÉlÉ vÉÉä. =ºÉ¨Éå ½þÉlÉ b÷É±É Eò®ú CªÉÉå +{ÉxÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ JÉ®úÉ¤É Eò°Äü* ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÚJÉÇ ®ú½þxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú lÉÉ. EòÉ¨É EèòºÉä ¶ÉÖ°ü Eò°Äü ? ]õÉ<¨É ]äõÊ¤É±É ¨Éå JÉä±É-EÚònù EòÒ ¨Énù ʤɱÉEÖò±É =c÷ VÉÉiÉÒ * |ÉÉiÉ: EòÉ±É =`öxÉÉ. xÉÉè ºÉä nùºÉ iÉEò ʽþxnùÒ. ºÉÉgäø Uô: ºÉÉiÉ iÉEò +ÆMÉ®äúVÉÒ Eò¨{ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ. xÉÉè ºÉä ºÉÉgäø xÉÉè iÉEò <ÊiɽþÉºÉ . +É`ö ºÉä xÉÉè iÉEò ʽþºÉɤÉ. +ÉvÉÉ PÉÆ]õÉ ½þÉäº]õ±É Eäò ºÉɨÉxÉä ½þÒ ]õ½þ±ÉxÉÉ. äºÉÒ-äºÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä.

Eò¤ÉbÂ÷b÷Ò nùÉ´É-PÉÉiÉ. ¨Éé {ÉÉºÉ ½þÉä MɪÉÉ +Éè®ú nù®úVÉä ¨Éå |ÉlÉ¨É +ɪÉÉ* ¨Éä®äú +Éè®ú =xÉEäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå Eäò´É±É nùÉä ºÉÉ±É EòÉ +ÆiÉ®ú ®ú½þ MɪÉÉ* VÉÒ ¨Éå +ɪÉÉ.+É{ÉxÉä +{ÉxÉÉ JÉÚxÉ VɱÉÉ Eò®ú EòÉèxÉ-ºÉÉ iÉÒ®ú ¨ÉÉ®ú ʱɪÉÉ* ¨Éé iÉÉä JÉä±ÉiÉä-EÚònùiÉä nù®úVÉä ¨Éå +´´É±É +É MɪÉÉ* VɤÉÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ½äþEòc÷Ò VÉiÉÉxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¨Éä®äú ®ÆúMÉ-gÆøMÉ ºÉä ºÉÉ¡ò VÉÉʽþ®ú ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉ ´É½þ +ÉiÉÆEò ¨ÉÖZÉ {É®ú xɽþÓ ½èþ* ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É xÉä <ºÉä ¦ÉÉÄ{É Ê±ÉªÉÉ -=xÉEòÒ ºÉ½þVÉ ¤ÉÖÊrù ¤Éc÷Ò iÉÒµÉ lÉÒ +Éè®ú Eò ÊnùxÉ VÉ¤É ¨Éé ¦ÉÉä®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷bä÷ EòÒ ¦Éå]õ Eò®úEäò `öÒEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉè]õÉ iÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É xÉä ¨ÉÉxÉÉå iɱɴÉÉ®ú JÉÓSÉ ±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉÖZÉ {É®ú ]Úõ]õ {Écä÷-näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ <ºÉ ºÉÉ±É {ÉÉºÉ ½þÉä MɪÉä +Éè®ú nù®úVÉä ¨Éå +´´É±É +É MɪÉä . ¤ÉɱÉÒ-¤ÉÉ±É EòÒ ´É½þ iÉäVÉÒ +Éè®ú ¡ÖòiÉÔ ¨ÉÖZÉä +YÉÉiÉ +Éè®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ °ü{É ºÉä JÉÓSÉ ±Éä VÉÉiÉÒ +Éè®ú ´É½þÉÄ VÉÉiÉä ½þÒ ¨Éé ºÉ¤É EÖòUô ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ* ´É½þ VÉÉxɱÉä´ÉÉ ]õÉ<¨É-]äõÊ¤É±É ´É½þ +ÉÄJÉ ¡òÉäc÷ {ÉÖºiÉEåò. +¤É ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä >ð{É®ú EÖòUô +ʦɨÉÉxÉ ½Öþ+É +Éè®ú +Éi¨ÉÉʦɨÉÉxÉ ¦ÉÒ ¤ÉføÉ* ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉ ´É½þ ®úÉä¤É ¨ÉÖZÉ{É®ú xÉ ®ú½þÉ* +ÉVÉÉnùÒ ºÉä JÉä±É EÚònù ¨Éå ¶É®úÒEò ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* Ênù±É ¨ÉVɤÉÚiÉ lÉÉ * +MÉ®ú =x½þÉåxÉä Ê¡ò®ú ¨Éä®úÒ ¡òVÉÒ½þiÉ EòÒ iÉÉä ºÉÉ¡ò Eò½þ nÚÄùMÉÉ. ¨ÉVÉä ºÉä JÉä±ÉiÉÉ ¦ÉÒ ®ú½þÉ +Éè®ú nù®úVÉä ¨Éå +Éè´¤É±É ¦ÉÒ ½ÚÄþ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ <iÉxÉä nÖùJÉÒ +Éè®ú =nùÉºÉ lÉä ÊEò ¨ÉÖZÉä =xɺÉä Ênù±ÉÒ ½þ¨ÉnùnùÔ ½Öþ<Ç +Éè®ú =xÉEäò PÉÉ´É {É®ú xɨÉEò ÊUôc÷EòxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ ±ÉVVÉɺ{Énù VÉÉxÉ {Éc÷É* ½þÉÄ. ¨Éé ¡ò]õEòÉ®ú +Éè®ú PÉÖc÷ÊEòªÉÉÄ JÉÉEò®ú ¦ÉÒ JÉä±É EÚònù EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú xÉ Eò®ú {ÉÉiÉÉ ? ºÉɱÉÉxÉÉ <¨iɽþÉxÉ ½Öþ+É * ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ¡äò±É ½þÉä MɪÉä. ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉä +Égäø ½þÉlÉÉå ±ÉÚÄ. Eò¨É®äú ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ nù¤Éä {ÉÉÄ´É +ÉiÉÉ ÊEò =x½åþ Jɤɮú xÉ ½þÉä* =xÉEòÒ xÉVÉ®ú ¨Éä®úÒ +Éä®ú =`öÒ +Éè®ú ¨Éä®äú |ÉÉhÉ ÊxÉEò±Éä* ½þ¨Éä¶ÉÉ ÊºÉ®ú {É®ú xÉÆMÉÒ iɱɴÉÉ®ú ±É]õEòiÉÒ ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäiÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉèºÉä ¨ÉÉèiÉ +Éè®ú Ê´É{ÉÊkÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¦ÉÒ +Énù¨ÉÒ ¨ÉÉä½þ +Éè®ú ¨ÉɪÉÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉ ¨Éå VÉEòc÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ.+É{ÉEòÒ ´É½þ PÉÉä®ú iÉ{ɺªÉÉ Eò½þÉÄ MɪÉÒ ? ¨ÉÖZÉä näùÊJÉ. =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä ®ú½þxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ. ÊEòºÉÒ EòÒ ªÉÉnù xÉ ®ú½þiÉÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉä xɺÉÒ½þiÉ +Éè®ú ¡òVÉÒ½þiÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±É VÉÉiÉÉ* ¨Éé =xÉEäò ºÉɪÉä ºÉä ¦ÉÉMÉiÉÉ.¡Öò]õ¤ÉÉ±É EòÒ =Uô±É-EÚònù.

+ºÉ±É SÉÒVÉ ½èþ ¤ÉÖÊrù EòÉ Ê´ÉEòɺÉ* VÉÉä EÖòUô {ÉføÉä. <iÉ®úɪÉä xɽþÓ * +ʦɨÉÉxÉ ÊEòªÉÉ. {É®ú +ʦɨÉÉxÉ xÉ Eò®äú. ¨ÉMÉ®ú ¦ÉÉ<Ç VÉÉxÉ. ªÉÉ ªÉÉå ½þÒ {Égø MɪÉä ? ¨É½þVÉ <¨iɽþÉxÉ {ÉÉºÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ EòÉä<Ç SÉÒVÉ xɽþÓ. ¨ÉMÉ®ú =ºÉEòÉ +ÆiÉ CªÉÉ ½Öþ+É ? PɨÉÆb÷ xÉä =xÉEòÉ xÉÉ¨É ÊxɶÉÉxÉ iÉEò ʨÉ]õÉ ÊnùªÉÉ. ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú xɽþÓ ±ÉMÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ºÉä ¦ÉÒ +ÆvÉÉ-SÉÉä]õ ÊxɶÉÉxÉÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä EòÉä<Ç ºÉ¡ò±É ÊJɱÉÉc÷Ò xɽþÓ ½þÉä VÉÉiÉÉ* ºÉ¡ò±É ÊJɱÉÉc÷Ò ´É½þ ½èþ ÊVɺÉEòÉ EòÉä<Ç ÊxɶÉÉxÉÉ JÉɱÉÒ xÉ VÉɪÉä* ¨Éä®äú ¡äò±É ½þÉäxÉä {É®ú xÉ VÉÉ+Éä* ¨Éä®äú nù®úVÉä ¨Éå +É+ÉäMÉä. =ºÉEòÉ +ʦÉ|ÉÉªÉ ºÉ¨ÉZÉÉä* ®úÉ´ÉhÉ ¦ÉÚ¨ÉÆb÷±É EòÉ º´ÉɨÉÒ lÉÉ* äºÉä ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä SÉGò´ÉiÉÔ Eò½þiÉä ½éþ* +ÉVÉEò±É +ÄOÉäVÉÉå Eäò ®úÉVªÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ¤É½ÖþiÉ ¤ÉgøÉ ½Öþ+É ½èþ. {É®ú <x½åþ SÉGò´ÉiÉÔ xɽþÓ Eò½þ ºÉEòiÉä* ºÉƺÉÉ®ú Eäò +xÉäEò ®úɹ]Åõ +ÄOÉäVÉÉå EòÉ +ÊvÉ{ÉiªÉ º´ÉÒEòÉ®ú xɽþÓ Eò®úiÉä ʤɱEÖò±É º´ÉÉvÉÒxÉ ½éþ* ®úÉ´ÉhÉ SÉGò´ÉiÉÔ ®úÉVÉÉ lÉÉ* ºÉƺÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒ{É =ºÉä Eò®ú näùiÉä lÉä* ¤Écä÷-¤Écä÷ näù´ÉiÉÉ =ºÉEòÒ MÉÖ±ÉɨÉÒ Eò®úiÉä lÉä* +ÉMÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ Eäò näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò nùÉºÉ lÉä. +Éè®ú +¦ÉÒ ºÉä iÉÖ¨½þÉ®úÉ ÊºÉ®ú Ê¡ò®ú MɪÉÉ. EòÉä<Ç =ºÉä Eò SÉÚ±±ÉÚ {ÉÉxÉÒ näùxÉä ´ÉɱÉÉ ¦ÉÒ xÉ ¤ÉSÉÉ* +Énù¨ÉÒ +Éè®ú VÉÉä EÖòEò¨ÉÇ SÉɽäþ Eò®äú. +Éè®ú nùÒxÉ-nÖùÊxɪÉÉ nùÉäxÉÉå ºÉä MɪÉÉ* ¶ÉèiÉÉxÉ EòÉ ½þÉ±É ¦ÉÒ {ÉgøÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ* =ºÉä ªÉ½þ +ʦɨÉÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ ÊEò <Ç·É®ú EòÉ =ºÉºÉä ¤Égø Eò®ú ºÉSSÉÉ ¦ÉHò EòÉä<Ç ½èþ ½þÒ xɽþÓ* +xiÉ ¨Éå ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò º´ÉMÉÇ ºÉä xÉ®úEò ¨Éå føEäò±É ÊnùªÉÉ MɪÉÉ* ¶Éɽäþ °ü¨É xÉä ¦ÉÒ Eò ¤ÉÉ®ú +½ÆþEòÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉ-¨ÉÉÄMÉ Eò®ú ¨É®ú MɪÉÉ* iÉÖ¨ÉxÉå iÉÉä +¦ÉÒ Eäò´É±É Eò nùVÉÉÇ {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ.iÉÉä iÉÖ¨½åþ Ênù¨ÉÉMÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ . iÉÉä nùÉÄiÉÉä {ɺÉÒxÉÉ +É VÉɪÉMÉÉ. PɨÉÆb÷ iÉÉä ¤Éc÷Éå-¤Éc÷Éå EòÉ xɽþÓ ®ú½þÉ iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ CªÉÉ ½þºiÉÒ ½èþ ? <ÊiɽþÉºÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ½þÉ±É iÉÉä {ÉgøÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ* =ºÉEäò SÉÊ®újÉ ºÉä iÉÖ¨ÉxÉä EòÉèxÉ ºÉÉ ={Énäù¶É ʱɪÉÉ. iÉ¤É iÉÉä iÉÖ¨É +ÉMÉä ¤Égø SÉÖEäò * ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉ ±ÉÉä ÊEò iÉÖ¨É +{ÉxÉÒ ¨Éä½þxÉiÉ ºÉä xɽþÓ {ÉÉºÉ ½Öþ +ÆvÉä Eäò ½þÉlÉ ¤É]äõ®ú ±ÉMÉ MɪÉÒ* ¨ÉMÉ®ú ¤É]äõ®ú Eäò´É±É Eò ¤ÉÉ®ú ½þÉlÉ ±ÉMÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ. VÉ¤É +±ÉVɤɮúÉ +Éè®ú VÉɨÉä]ÅõÒ Eäò ±ÉÉä½äþ .

<ºÉºÉä +Énù¨ÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉªÉÆ¨É +É VÉÉiÉÉ ½èþ. +Éè®ú ´ªÉlÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eäò 汃 CªÉÉå UôÉjÉÉå EòÉ JÉÚxÉ Eò®úiÉä ½þÉä ? nùÉ±É ¦ÉÉiÉ ®úÉä]õÒ ªÉÉ ¦ÉÉiÉ nùÉ±É ®úÉä]õÒ JÉɪÉÒ. <ºÉ¨Éå CªÉÉ ®úJÉÉ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú <xÉ {É®úÒIÉEòÉå EòÉä CªÉÉ {É®ú´Éɽþ ? VÉÉä {ÉÖºiÉEò ¨Éå ʱÉJÉÉ ½èþ. SÉɽþiÉä ½éþ ÊEò ±Éc÷Eäò +IÉ®ú-+IÉ®ú ®ú]õ b÷ɱÉå* +Éè®ú <ºÉÒ ®ú]ÆõiÉ EòÉ xÉÉ¨É Ê¶ÉIÉÉ ®úJÉ UôÉäc÷É ½èþ* +Éè®ú +ÉÊJÉ®ú <xÉ ¤Éä ʺɮú {Éè®ú EòÒ ¤ÉÉiÉÉå Eäò ®ú]õxÉä ºÉä ¡òɪÉnùÉ ? <ºÉ ®äúJÉÉ {É®ú ªÉ½þ ±ÉÆ¤É ÊMÉ®úÉ nùÉä.SÉ]õ{É]õ Eò½þ näù +Éè®ú +{ÉxÉÒ ®úɽþ ±Éä* ¨ÉMÉ®ú xɽþÓ. <ºÉºÉä CªÉÉ |ÉɪÉÉäVÉxÉ ? nÖùMÉÖxÉÉ xɽþÓ. {ÉÆSÉ¨É ±ÉMÉÉiÉä SɱÉä MɪÉä* ¨ÉÖZɺÉä {ÉÚUôiÉä iÉÉä nùºÉ ±ÉÉJÉ xÉÉ¨É ¤ÉiÉÉ näùiÉÉ* +Éè®ú VÉɨÉä]ÅõÒ iÉÉä ¤ÉºÉ JÉÖnùÉ ½þÒ {ÉxÉɽþ ! + ¤É VÉ EòÒ VÉMɽþ + VÉ ¤É ʱÉJÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ®äú xÉƤɮú Eò]õ MɪÉä* EòÉä<Ç <xÉ ÊxÉnÇùªÉÒ ¨ÉÖ¨ÉiÉʽþxÉÉå ºÉä xɽþÓ {ÉÚUôiÉÉ ÊEò +ÉÊJÉ®ú + ¤É VÉ +Éè®ú + VÉ ¤É ¨Éå CªÉÉ ¡òEÇò ½èþ. nù®úVÉxÉÉå Ê´ÉʱɪɨÉ. iÉÉä +ÉvÉÉ®ú ±ÉÆ¤É ºÉä nÚùxÉÉ ½þÉäxÉÉ * {ÉÚÊUô. ½äþxÉ®úÒ +É`ö´ÉÉÄ Ê±ÉJÉÉ +Éè®ú . ±ÉäÊEòxÉ VÉ®úÉ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú SÉÉ®ú {ÉzÉä EèòºÉä ʱÉJÉå ? VÉÉä ¤ÉÉiÉ Eò ´ÉÉCªÉ ¨Éå Eò½þÒ VÉÉ ºÉEäò =ºÉä SÉÉ®ú {ÉzÉä ¨Éå ʱÉJÉxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ? ¨Éé iÉÉä <ºÉä ʽþ¨ÉÉEòiÉ Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ* ªÉ½þ iÉÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ÊEò¡òɪÉiÉ xɽþÓ. SÉÉèMÉÖxÉÉ ½þÉä VÉÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉ ¨Éä®úÒ ¤É±ÉÉ ºÉä. +É`ö-+É`ö ½äþxÉ®úÒ ½þÉä MÉÖVÉ®äú ½éþ* EòÉèxÉ ºÉÉ EòÉÆc÷ ÊEòºÉ ½äþxÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½Öþ+É. iÉÉä ºÉ¤É JÉÖ®úÉ¡òÉiÉ ªÉÉnù Eò®úxÉÒ {Écä÷MÉÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ-ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉɤÉxnùÒ {É®ú Eò ÊxɤÉxvÉ Ê±ÉJÉÉä. ʺɡò®ú ¦ÉÒ * ½þÉä ÊEòºÉ JªÉÉ±É ¨Éå * nù®úVÉxÉÉå iÉÉä VÉä¨ºÉ ½Öþ ½éþ. CªÉÉ ªÉ½þ ªÉÉnù Eò®ú ±ÉäxÉÉ +ɺÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þÉä ! ½äþxÉ®úÒ ºÉÉiÉ´Éå EòÒ VÉMɽþ . <ÆÎM±ÉºiÉÉxÉ EòÉ <ÊiɽþÉºÉ {ÉgøxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ¤ÉÉnù¶ÉɽþÉå Eäò xÉÉ¨É ªÉÉnù ®úJÉxÉÉ +ɺÉÉxÉ xɽþÓ . VÉÉä SÉÉ®ú {ÉzÉä ºÉä Eò¨É xÉ ½þÉä* +¤É +É{É EòÉ{ÉÒ ºÉɨÉxÉä JÉÉä±Éä.ºÉ¤É xɨ¤É®ú MÉÉªÉ¤É ! ºÉ¡òÉSÉ]õ* ʺɡò®ú ¦ÉÒ xÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ. +É{ÉEòÉä SÉÉ®ú {ÉzÉä ®ÆúMÉxÉä {Écå÷MÉä* SÉɽäþ VÉèºÉä ʱÉÊJÉ* +Éè®ú {ÉzÉä ¦ÉÒ {ÉÚ®äú ¡Öò±É ºEäò{É +ÉEòÉ®ú Eäò* ªÉ½þ UôÉjÉÉå {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú xɽþÓ iÉÉä +Éè®ú CªÉÉ ½èþ ? -+xÉlÉÇ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ . EòÉäÊc÷ªÉÉä SÉɱºÉÇ ! Ênù¨ÉÉMÉ SÉCGò®ú JÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +ÉÄvÉÒ ®úÉäMÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ +¦ÉÉMÉÉå Eäò xÉÉ¨É ¦ÉÒ xÉ VÉÖc÷iÉä lÉä* Eò xÉÉ¨É Eäò {ÉÒUäô nùÉäªÉ¨É. +Énù¨ÉÒ EòÉä VÉÉä EÖòUô Eò½þxÉÉ ½þÉä . ¤ÉαEò =ºÉEòÉ nÖù°ü{ɪÉÉäMÉ ½èþ ÊEò ´ªÉlÉÇ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä `ÚÄöºÉ ÊnùªÉÉ VÉɪÉ* ½þ¨É SÉɽþiÉä ½éþ.Eäò SÉxÉä SɤÉÉxÉä {Écå÷MÉä. nÚùºÉ®úÉå EòÉ =ºÉ {É®ú ºxÉä½þ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ =ºÉEäò Eò®úÉä¤ÉÉ®ú ¨Éå =zÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ. ±ÉäÊEòxÉ {É®úÒIÉÉ ¨Éå {ÉÉºÉ ½þÉäxÉÉ ½èþ. Eò±É¨É ½þÉlÉ ¨Éå ʱɪÉä =ºÉEäò xÉÉ¨É EòÉä ®úÉä<* EòÉèxÉ xɽþÓ VÉÉxÉiÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉɤÉxnùÒ ¤É½ÖþiÉ +SUôÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ. SɽþÉ®ú¨É.

xɽþÓ {ÉUôiÉÉ<MÉÉ* ºEÚò±É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉEò]õ lÉÉ. +Éè®ú EÖòUô äºÉÉ ºÉƪÉÉäMÉ ½Öþ+É ÊEò ¨Éé Ê¡ò®ú {ÉÉºÉ ½þÉä MɪÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Ê¡ò®ú ¡äò±É ½þÉä MɪÉä* ¨ÉéxÉä ¤É½ÖþiÉ ¨Éä½þxÉiÉ xɽþÓ EòÒ. xɽþÓ <Ç·É®ú VÉÉxÉä ªÉ½þ ={Énäù¶É ¨ÉɱÉÉ Eò¤É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ * ¦ÉÉäVÉxÉ +ÉVÉ ¨ÉÖZÉä Êxɺ´ÉÉnù ºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ* VÉ¤É {ÉÉºÉ ½þÉäxÉä {É®ú ªÉ½þ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ iÉÉä ¡äò±É ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú iÉÉä ¶ÉɪÉnù |ÉÉhÉ ½þÒ ±Éä 汃 VÉɪÉÄ* ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É xÉä +{ÉxÉä nù®úVÉä EòÒ {ÉgøÉ<Ç EòÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ lÉÉ. iÉÉä ªÉä ºÉÉ®äú {ÉÉ{Éc÷ ¤Éä±ÉxÉä {Écå÷MÉä +Éè®ú iÉ¤É +É]äõ-nùÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É ¨ÉɱÉÚ¨É ½þÉäMÉÉ* <ºÉ nù®úVÉä ¨Éå +´´É±É +É MɪÉä ½þÉä. ¨ÉMÉ®ú ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ ÊEò ®úÉäVÉ EòÉ ]õɺEò {ÉÚ®úÉ ½þÉä VÉɪÉä +Éè®ú nù®úVÉä ¨Éå VɱÉÒ±É xÉ ½þÉäxÉÉ {Écä÷* +{ÉxÉä >ð{É®ú VÉÉä Ê´É·ÉÉºÉ {ÉènùÉ ½Öþ+É. =ºÉxÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * EèòºÉä ºEÚò±É UôÉäc÷ Eò®ú xɽþÓ ¦ÉÉMÉÉ ªÉ½þÒ iÉÉVVÉÖ¤É ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <iÉxÉä ÊiÉ®úºEòÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEòÉå ¨Éå ¨Éä®úÒ +°üÊSÉ VªÉÉå EòÒ iªÉÉå ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ* JÉä±É-EÚònù EòÉ EòÉä<Ç +´ÉºÉ®ú ½þÉlÉ ºÉä xÉ VÉÉxÉä näùiÉÉ* {ÉgøiÉÉ ¦ÉÒ lÉÉ.ÊEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. ÊMÉ®ú½þ ¨Éå ¤ÉÉÄÊvÉ. ºÉƺÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÖZÉä iÉ֨ɺÉä VªÉÉnùÉ +xÉÖ¦É´É ½èþ* VÉÉä EÖòUô Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ . iÉÉä VɨÉÒxÉ {É®ú {ÉÉÄ´É xɽþÓ ®úJÉiÉä* <ºÉÒ汃 ¨Éä®úÉ Eò½þxÉÉ ¨ÉÉÊxÉ* ±ÉÉJÉ ¡äò±É ½þÉä MɪÉÉ ½ÚÄþ ±ÉäÊEòxÉ iÉ֨ɺÉä ¤Éc÷É ½ÚÄþ. {É®ú xÉ VÉÉxÉä EèòºÉä nù®úVÉä ¨Éå +´´É±É +É MɪÉÉ * . ´É½þ Ê¡ò®ú ±ÉÖ{iÉ ½þÉä MɪÉÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú SÉÉä®úÉå EòÉ ºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ]õxÉä ±ÉMÉÉ* Ê¡ò®ú ºÉɱÉÉxÉÉ <¨iɽþÉxÉ ½Öþ+É. VÉÉä SÉÉ®ú {ÉzÉå ºÉä Eò¨É xÉ ½þÉä* `öÒEò ! ºÉÆIÉä{É ¨Éå ¦ÉÒ iÉÉä SÉÉ®ú {ÉzÉä ½Öþ. xɽþÓ ¶ÉɪÉnù ºÉÉè nùÉä ºÉÉè {ÉzÉä ʱÉJÉ´ÉÉiÉä* iÉäVÉ ¦ÉÒ nùÉèÊc÷ +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¦ÉÒ * ½èþ =±]õÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ xɽþÓ ? ¤ÉɱÉEò ¦ÉÒ <iÉxÉÒ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <xÉ +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉä <iÉxÉÒ iɨÉÒVÉ ¦ÉÒ xɽþÓ * =ºÉ {É®ú nùÉ´ÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É +vªÉÉ{ÉEò ½éþ* ¨Éä®äú nù®úVÉä ¨Éå +É+ÉäMÉä ±ÉɱÉÉ. ºÉÆIÉä{É ¨Éå ʱÉJÉÉä* ºÉ¨ÉªÉ EòÒ {ÉɤÉÆnùÒ {É®ú ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò ÊxɤÉÆvÉ Ê±ÉJÉÉä.

¨ÉÖZÉä JÉÖnù +SÉ®úVÉ ½Öþ+É * ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É xÉä |ÉÉhÉÉå iÉEò {ÉÊ®ú¸É¨É ÊEòªÉÉ lÉÉ * EòÉäºÉÇ EòÉ Eò -Eò ¶É¤nù SÉÉ]õ MɪÉä lÉä. +Éè®ú =xÉEòÒ xÉVÉ®ú ¤ÉSÉÉEò®ú EòxÉEòÉè =c÷ÉiÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉÄZÉÉ näùxÉÉ. nùºÉ ¤ÉVÉä ®úÉiÉ iÉEò <vÉ®ú SÉÉ®ú ¤ÉVÉä ¦ÉÉä®ú ºÉä =vÉ®ú. {ÉiÉÆMÉ ]ÚõxÉÉǨÉå]õ EòÒ iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉÄ ºÉ¤É MÉÖ{iÉ °ü{É ºÉä ½þ±É EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÓ* ¨Éé ¦ÉÉ<ǺÉɽþ¤É EòÉä ªÉ½þ ºÉÆnäù½þ xÉ Eò®úxÉä näùxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ÊEò =xÉEòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú ʱɽþÉVÉ ¨Éä®úÒ xÉVÉ®úÉå ¨Éå Eò¨É ½þÉä MɪÉÉ ½èþ* . ªÉÉ ®ú½þÉ iÉÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É * ¨Éä®úÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉgøÒ* ¨Éé =xÉEòÒ ºÉʽþ¹hÉÖiÉÉ EòÉ +xÉÖÊSÉiÉ ±ÉÉ¦É =`öÉxÉä ±ÉMÉÉ* ¨ÉÖZÉä EÖòUô äºÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ½Öþ<Ç ÊEò ¨Éé iÉÉä {ÉÉºÉ ½þÉä ½þÒ VÉÉ>ÄðMÉÉ {ÉfÚÄø ªÉÉ xÉ {ÉfÚÄø ¨Éä®úÒ iÉEònùÒ®ú ¤É±É´ÉÉxÉ ½èþ* <ºÉ汃 ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Eäò b÷®ú ºÉä VÉÉä lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ {Égø ʱɪÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ. EòzÉä ¤ÉÉÄvÉxÉÉ. Uô: ºÉä ºÉÉgäø xÉÉè iÉEò ºEÚò±É VÉÉxÉä ºÉä {ɽþ±Éä * ¨ÉÖpùÉ EòÉÆÊiɽþÒxÉ ½þÉä MɪÉÒ lÉÒ* ¨ÉMÉ®ú ¤ÉäSÉÉ®äú ¡äò±É ½þÉä MɪÉä* ¨ÉÖZÉä =xÉ {É®ú nùªÉÉ +ÉiÉÒ lÉÒ* xÉiÉÒVÉÉ ºÉÖxÉɪÉÉ MɪÉÉ iÉÉä ´É½þ ®úÉä {Écä÷ +Éè®ú ¨Éé ¦ÉÒ ®úÉäxÉä ±ÉMÉÉ* +{ÉxÉä {ÉÉºÉ ½þÉäxÉä EòÒ JÉÖ¶ÉÒ +ÉvÉÒ ½þÉä MɪÉÒ* ¨Éé ¦ÉÒ ¡äò±É ½þÉä MɪÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þ ¶ÉɪÉnù =xÉEäò ={Énäù¶ÉÉå EòÉ ½þÒ EòÉä<Ç +ºÉ®ú ½þÉä ÊEò nùxÉÉnùxÉ {ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú <iÉxÉä +SUäô xÉƤɮúÉå ºÉä* +¤É EòÒ ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ¤É½ÖþiÉ xɨÉÇ {Éc÷ MɪÉä lÉä* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú ¨ÉÖZÉä b÷ÉÄ]õxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä vÉÒ®úVÉ ºÉä EòÉ¨É Ê±ÉªÉÉ* ¶ÉɪÉnù +¤É ´É½þ JÉÖnù ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉä lÉä ÊEò ¨ÉÖZÉä b÷ÉÄ]õxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú =x½åþ xɽþÓ ®ú½þÉ. Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨Éé ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉ +nù¤É Eò®úiÉÉ lÉÉ. ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉéxÉä <ºÉ Eò¨ÉÒxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä Ênù±É ºÉä ¤É±É{ÉÚ´ÉÇEò ÊxÉEòÉ±É b÷ɱÉÉ* +ÉÊJÉ®ú ´É½þ ¨ÉÖZÉä ¨Éä®äú ʽþiÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ½þÒ iÉÉä b÷ÉÄ]õiÉä ½éþ * ¨ÉÖZÉä <ºÉ ´ÉHò +Ê|ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +´É¶ªÉ. iÉÉä ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É EòÉä <iÉxÉÉ nÖù:JÉ xÉ ½þÉäiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ Ê´ÉÊvÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉèxÉ ]õɱÉä* ¨Éä®äú +Éè®ú ¨Éä®äú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Eäò ¤ÉÒSÉ +¤É Eäò´É±É Eò nù®úVÉä EòÉ +ÆiÉ®ú +Éè®ú ®ú½þ MɪÉÉ* ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå Eò EÖòÊ]õ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =nùªÉ ½Öþ<Ç ÊEò Eò½þÓ ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Eò ºÉÉ±É +Éè®ú ¡äò±É ½þÉä VÉɪÉÄ. iÉÉä ¨Éé =xÉEäò ¤É®úɤɮú ½þÉä VÉÉ>Äð. Ê¡ò®ú ´É½þ ÊEòºÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨Éä®úÒ ¡òVÉÒ½þiÉ Eò®ú ºÉEåòMÉä. ´É½þ ¤Éxnù ½Öþ+É* ¨ÉÖZÉä EòxÉEòÉè =c÷ÉxÉä EòÉ xɪÉÉ ¶ÉÉèEò {ÉènùÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ +Éè®ú +¤É ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉiÉÆMɤÉÉVÉÒ ½þÒ EòÒ ¦Éå]õ ½þÉäiÉÉ lÉÉ .

xÉ MÉÉÊc÷ªÉÉÄ* ºÉ½þºÉÉ ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ºÉä ¨Éä®úÒ ¨ÉÖ`ö¦Éäc÷ ½þÉä MɪÉÒ.Eò ÊnùxÉ ºÉÆvªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäº]õ±É ºÉä nÚù®ú ¨Éé Eò EòxÉEòÉè+É ±ÉÚ]õxÉä ¤ÉäiɽþɶÉÉ nùÉèc÷É VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* +ÉÄJÉå +ɺɨÉÉxÉ EòÒ +Éä®ú lÉÓ +Éè®ú ¨ÉxÉ =ºÉ +ÉEòɶÉMÉɨÉÒ {ÉÊlÉEò EòÒ +Éä®ú VÉÉä ¨ÉÆnù MÉÊiÉ ºÉä ZÉÚ¨ÉiÉÉ {ÉiÉÆMÉ EòÒ +Éä®ú SɱÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þÉä. <ºÉ¨Éå ¶ÉEò xɽþÓ. xÉ ¨ÉÉä]õ®úEòÉ®åú ½éþ . VɽþÉÄ ºÉ¤É EÖòUô ºÉ¨ÉiÉ±É ½èþ. VÉÉä ¶ÉɪÉnù ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉä ±ÉÉè]õ ®ú½äþ lÉä* =x½þÉåxÉä ´É½þÓ ¨Éä®úÉ ½þÉlÉ {ÉEòc÷ ʱɪÉÉ +Éè®ú =OÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉä±Éä-<xÉ ¤ÉÉVÉÉ®úÒ ±ÉÉéb÷Éå Eäò ºÉÉlÉ vÉä±Éä Eäò EòxÉEòÉè Eäò 汃 nùÉèc÷iÉä iÉÖ¨½åþ ¶É¨ÉÇ xɽþÓ +ÉiÉÒ ? iÉÖ¨½åþ <ºÉEòÉ EÖòUô ʱɽþÉVÉ xɽþÓ ÊEò +¤É xÉÒSÉÒ VɨÉÉiÉ ¨Éå xɽþÓ ½þÉä. ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ VÉä½þxÉ ÊEòºÉ EòÉ¨É EòÉ. ¤ÉαEò +É`ö´ÉÓ VɨÉÉiÉ ¨Éå +É MɪÉä ½þÉä +Éè®ú ¨ÉÖZɺÉä Eäò´É±É Eò nù®úVÉÉ xÉÒSÉä ½þÉä * +ÉÊJÉ®ú +Énù¨ÉÒ EòÉä EÖòUô iÉÉä +{ÉxÉÒ {ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ EòÉ JªÉÉ±É Eò®úxÉÉ SÉÉʽþ* Eò VɨÉÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ±ÉÉäMÉ +É`ö´ÉÉÄ nù®úVÉÉ {ÉÉºÉ Eò®ú xÉÉªÉ¤É iɽþºÉÒ±ÉnùÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä lÉä* ¨Éé ÊEòiÉxÉä ½þÒ Ê¨ÉÊb÷±ÉÊSɪÉÉå EòÉä VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ VÉÉä +ÉVÉ +´´É±É nù®úVÉä Eäò Êb÷{]õÒ ¨ÉÊVɺ]Åäõ]õ ªÉÉ ºÉÖ{ÉÊ®úx]äõxbä÷]õ ½éþ * ÊEòiÉxÉä ½þÒ +É`ö´ÉÒ VɨÉÉiÉ ´ÉɱÉä ½þ¨ÉÉ®äú ±ÉÒb÷®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉÉnùEò ½éþ* ¤Écä÷-¤Écä÷ Ê´ÉuùÉxÉ =xÉEòÒ ¨ÉÉiɽþiÉÒ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú iÉÖ¨É =ºÉÒ +É`ö´Éå nù®úVÉä ¨Éå +ÉEò®ú ¤ÉÉVÉÉ®úÒ ±ÉÉéc÷Éå Eäò ºÉÉlÉ EòxÉEòÉè Eäò 汃 nùÉèc÷ ®ú½äþ ½þÉä ? ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ <ºÉ Eò¨É+Eò±ÉÒ {É®ú nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ! iÉÖ¨É VɽþÒxÉ ½þÉä. VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú b÷ɱÉä . ¨ÉÉxÉÉå EòÉä<Ç +Éi¨ÉÉ º´ÉMÉÇ ºÉä ÊxÉEò±É Eò®ú Ê´É®úHò ¨ÉxÉ ºÉä xɪÉå ºÉƺEòÉ®ú OɽþhÉ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½þÒ ½þÉä* ¤ÉɱÉEòÉå EòÒ Eò {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ ±ÉMMÉä +Éè®ú ZÉÉc÷nùÉ®ú ¤ÉÉÄºÉ Ê±É =ºÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä EòÉä nùÉèc÷Ò +É ®ú½þÒ lÉÒ* ÊEòºÉÒ EòÉä +{ÉxÉä +ÉMÉä-{ÉÒUäô EòÒ Jɤɮú xÉ lÉÒ* ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉå =ºÉ {ÉiÉÆMÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå =c÷ ®ú½äþ lÉä.xÉ ]ÅõɨÉ.

ÊVÉxÉEòÉ YÉÉxÉ =x½åþ ½þ¨É iÉ֨ɺÉä VªÉÉnùÉ ½èþ* nèù´É xÉ Eò®äú +ÉVÉ ¨Éé ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉä VÉÉ>Äð. vÉÉä¤ÉÒ +Éè®ú xÉÉ<Ç ºÉä ¨ÉÖĽþ SÉÖ®úÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ. ±ÉäÊEòxÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ VÉMɽþ nùÉnùÉ ½þÉå. nÖùÊxɪÉÉ näùJÉxÉä ºÉä +ÉiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ +¨¨ÉÉÄ xÉä EòÉä<Ç nù®úVÉÉ {ÉÉºÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ +Éè®ú nùÉnùÉ ¦ÉÒ ¶ÉɪÉnù {ÉÉÄSÉ´ÉÓ-Uô`öÒ VɨÉÉiÉ Eäò +ÉMÉä xɽþÓ MÉ . +Éè®ú ªÉ½þÉÄ Eäò ¨É0 xɽþÓ +ÉCºÉ¡òÉäbÇ÷ Eäò * . iÉÖ¨É =ºÉEòÒ ¤É®úɤɮúÒ xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉä. =ºÉä iÉÖ¨É CªÉÉ JÉÖnùÉ ¦ÉÒ xɽþÓ Ê¨É]õÉ ºÉEòiÉÉ ¨Éé iÉ֨ɺÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¤Éc÷É ½ÚÄþ +Éè®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ ®ú½ÚÄþMÉÉ* ¨ÉÖZÉä nÖùÊxɪÉÉ EòÉ +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ EòÉ VÉÉä iÉVÉÖ®ú¤ÉÉ ½èþ. +Éè®ú +É`ö´Éå ½äþxÉ®úÒ xÉä ÊEòiÉxÉä ¤ªÉɽþ ÊEòªÉä +Éè®ú +ÉEòÉ¶É ¨Éå ÊEòiÉxÉä xÉIÉjÉ ½éþ. iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú ½þÉlÉ-{ÉÉÄ´É ¡Úò±É VÉɪÉåMÉä* nùÉnùÉ EòÉä iÉÉ®ú iÉäxÉä Eäò ʺɴÉÉ iÉÖ¨½åþ +Éè®ú EÖòUô xÉ ºÉÚZÉäMÉÉ . ¨Éé ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ºÉä ¨É½þVÉ Eò nù®úVÉÉ xÉÒSÉä ½ÚÄþ. ¤ÉαEò <ºÉ汃 ÊEò =x½åþ nÖùÊxɪÉÉ EòÉ ½þ¨ÉºÉä VªÉÉnùÉ iÉVÉÖ®ú¤ÉÉ ½èþ +Éè®ú ®ú½äþMÉÉ* +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨Éå ÊEòºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ®úÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ. ÊVɺɨÉå ºÉ¤É Ê¨É±É Eò®ú xÉÉè +Énù¨ÉÒ lÉä* +{ÉxÉä ½äþb÷¨Éɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É ½þÒ EòÉä näùJÉÉä ¨É0 ½éþ ÊEò xɽþÓ . xÉ PɤɮúÉÄ xÉ ¤Énù½þ´ÉÉºÉ ½þÉå* {ɽþ±Éä JÉÖnù ¨É®úVÉ {ɽþSÉÉxÉEò®ú <±ÉÉVÉ Eò®åúMÉä =ºÉ¨Éå ºÉ¡ò±É xÉ ½Öþ. ±ÉäÊEòxÉ ½þ¨É nùÉäxÉÉå SÉɽäþ ºÉÉ®úÒ nÖùÊxɪÉÉ EòÒ Ê´ÉtÉ {Égø ±Éå. iÉÉä ÊxɺºÉxnäù½þ +MɱÉä ºÉÉ±É iÉÖ¨É ¨Éä®äú ºÉ¨ÉEòIÉ ½þÉä VÉÉ+ÉäMÉä +Éè®ú ¶ÉɪÉnù Eò ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ¨ÉÖZɺÉä +ÉMÉä ¦ÉÒ ÊxÉEò±É VÉÉ+Éä. +Éè®ú Ê¡ò®ú {ÉèºÉä EòÉä ¨ÉÖ½þiÉÉVÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* xÉɶiÉÉ ¤Éxnù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ. ±ÉäÊEòxÉ ½þVÉÉ®úÉå äºÉÒ ¤ÉÉiÉå ½éþ. iÉÉä ÊEòºÉÒ b÷ÉC]õ®ú EòÉä ¤ÉÖ±ÉɪÉåMÉä* ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ iÉÉä JÉè®ú ¤Éc÷Ò SÉÒVÉ ½èþ* ½þ¨É iÉÖ¨É iÉÉä <iÉxÉÉ ¦ÉÒ xɽþÓ VÉÉxÉiÉä ÊEò ¨É½þÒxÉä ¦É®ú EòÉ JÉSÉÇ ¨É½þÒxÉÉ ¦É®ú EèòºÉä SɱÉä* VÉÉä EÖòUô nùÉnùÉ ¦ÉäVÉiÉä ½éþ. =ºÉä ½þ¨É ¤ÉÒºÉ ¤ÉÉ<ÇºÉ iÉEò JÉSÉÇ Eò®ú b÷ɱÉiÉä ½éþ.±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZɨÉå iÉ֨ɨÉå VÉÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É EòÉ +ÆiÉ®ú ½èþ. +¨¨ÉÉÄ +Éè®ú nùÉnùÉ EòÉä ½þ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉxÉä +Éè®ú ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þ¨Éä¶ÉÉ ®ú½äþMÉÉ* Eäò´É±É <ºÉ汃 xɽþÓ ÊEò ´Éä ½þ¨ÉÉ®äú VÉx¨ÉnùÉiÉÉ ½éþ . =ºÉºÉä +ÉvÉä ¨Éå nùÉnùÉ xÉä +{ÉxÉÒ =©É EòÉ ¤Éc÷É ¦ÉÉMÉ <VVÉiÉ +Éè®ú xÉäEòxÉɨÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊxɦÉɪÉÉ ½èþ +Éè®ú EÖò]Öõ¨¤É EòÉ {ÉɱÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ. iÉÉä ÊEòºÉÒ EòÉä iÉÉ®ú xÉ nåù.? iÉÖ¨ÉÆ +{ÉxÉä Ênù±É ¨Éå ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þÉäMÉä. +Éè®ú +¤É =x½åþ ¨ÉÖZÉEòÉä EÖòUô Eò½þxÉä EòÉ ½þEò xɽþÓ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÒ MɱÉiÉÒ ½èþ* ÊEò ¨Éé iÉ֨ɺÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¤Éc÷É ½ÚÄþ +Éè®ú SÉɽäþ +ÉVÉ iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ ½þÒ VɨÉÉiÉ ¨Éå +É VÉÉ+Éä-+Éè®ú {É®úÒIÉEòÉå EòÉ ªÉ½þÒ ½þÉ±É ®ú½þÉ. ªÉ½þ ¤ÉÉiÉå SÉɽäþ xÉ ¨ÉɱÉÚ¨ÉÆ ½þÉå. SÉɽäþ iÉÖ¨É ¨É0 +Éè®ú b÷Ò0 Ê¡ò±É0 +Éè®ú b÷Ò0 ʱÉ]Âõ0 ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä VÉÉ+Éä* ºÉ¨ÉZÉ ÊEòiÉɤÉå {ÉgøxÉä ºÉä xɽþÓ +ÉiÉÒ. ±ÉäÊEòxÉ ÊVÉiÉxÉÉ +ÉVÉ ½þ¨É +Éè®ú iÉÖ¨É JÉSÉÇ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ.

ʤɱEÖò±É ºÉSÉ ½èþ +Éè®ú +É{ÉEòÉä =ºÉEäò Eò½þxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ* ¦ÉÉ<ǺÉɽþ¤É xÉä ¨ÉÖZÉä MɱÉä ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉä±Éä--EòxÉEòÉè´Éä =c÷ÉxÉä EòÉä ¨ÉxÉÉ xɽþÓ Eò®úiÉÉ* ¨Éä®úÉ VÉÒ ±É±ÉSÉÉiÉÉ ½èþ. JÉÖnù ¤Éä®úɽþ SɱÉÚÄ.Eò ½þVÉÉ®ú °ü{ɪÉä {ÉÉiÉä ½éþ . VÉèºÉä PÉ®ú ¨Éå ±ÉI¨ÉÒ +É MɪÉÒ ½èþ* iÉÉä ¦ÉÉ<Ç VÉÉxÉ ªÉ½þ MÉ°ü®ú Ênù±É ºÉä ÊxÉEòÉ±É b÷ɱÉÉä ÊEò iÉÖ¨É ¨Éä®äú ºÉ¨ÉÒ{É +É MɪÉä ½þÉä +Éè®ú +¤É º´ÉiÉxjÉ ½þÉä* ¨Éé (lÉ{{Éc÷ ÊnùJÉÉ Eò®ú) <ºÉEòÉ |ɪÉÉäMÉ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ* iÉÖ¨½åþ ¨Éä®úÒ ¤ÉÉiÉå Vɽþ®ú ±ÉMÉ ®ú½þÒ ½éþ* ¨Éé =xÉEòÒ <ºÉ xɪÉÒ ªÉÖÊHò ºÉä xÉiÉ ¨ÉºiÉEò ½þÉä MɪÉÉ * ¨ÉÖZÉä +ÉVÉ ºÉSɨÉÖSÉ +{ÉxÉÒ ±ÉPÉÖiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½Öþ+É +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå ¸ÉrùÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* ¨ÉéxÉä ºÉVÉ±É +ÉÄJÉÉå ºÉä Eò½þÉ-½þ®úÊMÉVÉ xɽþÓ* +É{É VÉÉä EÖòUô ¡ò®ú¨ÉÉ ®ú½äþ ½éþ. ±ÉäÊEòxÉ Eò°Äü CªÉÉ. ±ÉäÊEòxÉ =xÉEäò PÉ®ú EòÉ <ÆiÉVÉÉ¨É EòÉèxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ? =xÉEòÒ ¤ÉÚgøÒ ¨ÉÉÄ * ½äþb÷¨Éɺ]õ®ú ºÉɽþ¤É EòÒ Êb÷OÉÒ ªÉ½þÉÄ ¤ÉäEòÉ®ú ½þÉä MɪÉÒ* {ɽþ±Éä JÉÖnù PÉ®ú EòÉ <ÆiÉVÉÉ¨É Eò®úiÉä lÉä* JÉSÉÇ {ÉÚ®úÉ xÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* Eò®úVÉnùÉ®ú ®ú½þiÉä lÉä* VÉ¤É ºÉä =xÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ VÉÒ xÉä |ɤÉxvÉ +{ÉxÉä ½þÉlÉ ¨Éå ±Éä ʱɪÉÉ ½èþ. iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®úÒ ®úIÉÉ EèòºÉä Eò°Äü ? ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÒ iÉÉä ¨Éä®äú ʺɮú {É®ú ½èþ* ºÉƪÉÉäMÉ ºÉä =ºÉÒ ´ÉHò Eò Eò]õÉ ½Öþ+É EòxÉEòÉè´ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú >ð{É®ú ºÉä MÉÖVÉ®úÉ* =ºÉEòÒ b÷Éä®ú ±É]õEò ®ú½þÒ lÉÒ* ±Éc÷EòÉå EòÉ Eò MÉÉä±É {ÉÒUäô-{ÉÒUäô nùÉèc÷É SɱÉÉ +ÉiÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É ±ÉƤÉä ½éþ ½þÒ* =Uô±É Eò®ú =ºÉEòÒ b÷Éä®ú {ÉEòc÷ ±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉäiɽþɶÉÉ ½þÉäº]õ±É EòÒ iÉ®ú¡ò nùÉècä÷ * ¨Éé {ÉÒUäô-{ÉÒUäô nùÉèc÷ ®ú½þÉ lÉÉ* .