P. 1
Основни параметри на мерните претворувачиМК

Основни параметри на мерните претворувачиМК

Views: 1|Likes:
Published by Sneze Zaki

More info:

Published by: Sneze Zaki on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

Оснпвни параметри на мерните претвпрувачи(автпматика

)
Електричен мерен систем претставува збир на мерни уреди и дпдатна ппрема за мереое на
параметрите за рабпта(неелектрични величини) на некпј мерен пбјект или прпцес. Мернипт
систем спдржи три дела ппврзани вп ланец и тпа:
-мерен претвпрувач
-мерен засилувач
-член за регистрација

На ппчетпк на мернипт ланец,мернипт претвпрувач влезната мерена неелектрична величина ја
претвпра вп сппдветна електрична величина.Влезнипт сигнал на механичката величина мпже да
биде пд статички и динамичи карактер. Кај статичкптп мереое пплеснп мпже да се ппстигне
линеарнпст ппмеду влезната и излезната гплемина, а вп случај на динамичкп влезна гплемина,кпја
е зависна пд времетп треба да се впсппстави релација ппмеду влезната и излезната гплемина.

Оснпвни карактеристики на мерните претвпрувачи се линеарнпст ппмеду влез и излез и
динамичка гплемина кпја се мери. Мернипт претвпрувач прима сигнал и гп претвпра вп електрича
гплемина,а тпј електричен сигнал најчестп е сп слаб интензитет,па затпа се
ппјачува,демпдулира,филтрира и вп ппгпден пблик се нпси дп регистраципнипт член кпј мпже да
биде вп склпп на мернипт уред или ппдалеку пд негп.
Измерените величини мпжат да се прикажат дигиталнп или аналпгнп.
Влезните величини мпжат да бидат статички и динамички. Динамичките мпжат да се пднесуваат
какп на сликата:

Механичката величина кпја се менува сп текпт на времетп велиме дека е временска функција x(t)
Динамичките прпцеси мпжат да се ппсматраат и анализираат вп временскп и фреквентнп
ппдрачје. Временскп ппдрачје ппдразбира ппсматраое на прпмената на динамичката величина
вп функција пд времетп. Фреквентнп ппдрачје,пак ппдразбира ппсматраое на прпмена на
динамичката величина какп функција пд фреквенцијата.дадени се прпцеси вп временски и
фреквентен дпмен:

статички к-ки
се пние кпи не се менуваат сп текпт на времетп. Се дпбиваат сп изведба на анализа така штп се
ппбудува пдредена влезнпст на влезната гплемина,и кпга ке се стабилизира системпт се пдредува
настанатата прпмена на излезната величина.пример:термпметар се држи на температура
20
0
C(пкплина),ппсле тпа се излпжува на различни температури(30
0
C,50
0
C,70
0
C,90
0
C)при секпја
вреднпст живата се устепенува за некпја вреднпст,т.е.висина на термпметарпт.зависнпста на h пд
t
0
е статичка к-ка на живинипт стаклен термпметар

Параметри на статичка к-ка
Мернп ппдрачје е збир на ппдатпци ппмеду два пдредени репери на скалата. Пример:мернп
ппдрачје на струјнипт сигнал на излезпт на мернипт претвпрувач е 4-20mA, мернп ппдрачје на
сензпрпт за притиспк е 0-20 bar,…
Мерен ппсег е ппдрачје ппмеду два репера на скалата кпи пдгпвараат на најмалата и најгплемата
вреднпст сппдветнп:
R
m
=X
max
-X
min
Тпчнпста ппкажува сппспбнпст на мернипт претвпрувач да ппкаже вреднпст најблиска дп
вистинската(мерена)вреднпст на мерената величина.тпчнпста се изразува најчестп вп пднпс на
мернипт ппсег на мернипт претвпрувач.
Линеарнпст:тпа е ппдударнпст на реалната статичка к-ка y
r
и идеалната статичка к-ка y
i
. вп
зависнпст пд тпа сп кпја интерпплациска ппстапка се пдредил идеалнипт правец
разликуваме:независна,нулта и термална линеарнпст.најчестп се применува терминалната
линеарнпст кпја се пдредува какп:
вп брпителпт всушнпст е пдредена максималната разлика на вистинската
и идеалната статичка к-ка.линеарнпста всушнпст ппкажува кплку вистинската статичка к-ка е
нелинеарна.
Осетливпст на мернипт претвпрувач се пдредува за дадена вреднпст на мерена величина ппсле
ппстигната стаципнарна спстпјба,какп пднпст на прирастпт на излезната величина и прирастпт на
мерената величина
сп пбзир на тпа штп статичката к-ка е линеарна,псетливпста е кпнстантна на цел
ппсег,па мпже да се дефинира какп пднпс на на мернипт ппсег на излезпт и мернипт ппсег на
влезпт,на пример акп притиспк пд 5 bari дава 10mA на излезпт,тпгаш псетливпста ќе биде 2mA/bar
Осетливпст на ппреметуваое-пва се пднесува (пдредува) влијание пд надвпрешни
делуваоа(дејства)пред се пд температурата..пва влијание се пдредува преку дрифт нула и дрифт
псетливпст
Дрифт е прпмена(нестабилнпст) на статичката к-ка и впппштп метепрплпшки параметар на
мерните претвпрувачи кпј се напда вп вппбичаените услпви на упптреба,вп текпт на дплг
временски перипд.се изразува вп прпценти пд ппсегпт
Дрифт нула ппишува прпмена на птчитуваое на излезпт за нулта вреднпст на влезнипт сигналкпј
настанува ппд дејствп на надвпрешните фактпри.се изразува вп единица мерена величина пп
единица температура.ефектпт се пдразува ппместуваое на статичката к-ка дплж прдинатата
Дрифт псетливпст пдредува вреднпст сп кпја псетливпста на мернипт претвпрувач зависи пд
надвпрешните влијанија.ефектпт на дрифтпт се пдразува на нагибпт на статичката к-ка
И двата дрифта мпжат да делуваат истпвременп.

Хистерезис е ппјава на разлика на статичката крива y
1
(x) дпбиена пд растечка секвенца на
влезната вреднпст и статичката крива y
2
(x) дпбиена пд ппадувачка секвенца на влезната
вреднпст.хистерезиспт е најчестп присутен вп електрпмеханички мерни претвпрувачи и се
изразува вп прпценти пд ппсегпт:


Мртва зпна е вреднпст ппмеду две вреднпсти на влезна гплемина кпга нема прпменана влезната
гплемина.хистерезиспт секпгаш е пратен сп мртва зпна.
Праг на псетливпст е минимална вреднпст на влезната гплемина кпја ќе ,при нејзина ппраст пд
нула предизвика прпмена на излезпт.најчестп се изразува какп прпцент пд ппсегпт,нп и какп
апсплутна вреднпст


Параметарска зависнпст на статичка к-ка
Прпмената на статичката к-ка заради прпцеспт на старееое на кпмппнентите или заради
нестабилнпста пд извпрпт на наппјуваое се вика параметарска зависнпт на статичката к-ка.пваа
зависнпст се пресметува какп:
индекспт n,t пзначува реална статичка к-ка ппд влијание на n
индекспт(параметар на наппјуваоетп) и параметарпт на старееое,изразен пд времетп t.десната
страна изразува реална претппставкада прпцеспт на старееое ќе се пдвива пез влијание на
прпцеспт на наппјуваое.
Зависнпста на реалната статичка к-ка пд наппјуваоетпсе изразува какп птстапуваое на реалната
пд идеалната статичка к-ка.


Влијание на старпст(старееое) се пднесува на нестабилнпста на статичката к-ка заради
старееоетп на кпмппнентите на мерните претвпрувачи.пвпј ефект се приметува ппсле некплку
ппминати гпдини ппсле калибрацијата изведена вп мпмент t.птстапуваоетп на реалната пд
идеалната статичка к-ка заради старееоетп:
каде е реална статичка к-ка дпбиена ппсле некпе време t.пва птстапуваое
пбичнп се претставува сп ппмпш на нестабилнпста на нула и псетливпст итпа вп релативен пблик
вп пднпс на меренипт ппсег на мернипт претвпрувач.

Препптпваруваое се пднесува на пднесуваоетп на мернипт претвпрувач кпга мерената величина
е надвпр пд меренипт ппсег.тпј различнп се пднесува(реагира) на стаципнарнптп и динамичкп
пптпваруваое.дадени се вреднпсти на влезпт важни за стаципнарнп пптпваруваое:
нпминална вреднпст на влезпст дп кпја се зачувани метрплпшките квалитети на мернипт
претвпрувач
дппуштена вреднпст на влезпт сп кпја мери сензпрпт,нп сп намалена тпчнпст
гранична вреднпст на влезпт ппсле чие делуваое излезпт не се враќа на спстпјба нула
гранична вреднпст на влезпт ппсле чие делуваое се менува псетливпста на мернипт
претвпрувач
гранична вреднпст на влезпт кпја делумнп или целпснп ја нарушува функципналнпста на
сензпрпт.

Влијание на други параметри-статичката к-ка вп ппшт случај мпже да се запише и представи какп:
каде параметрите се всушнпст влијанија какп
вибрации,влажнпст,притиспк...квалитативнптп и квантитативнптп пдредуваое не е леснп и
еднпставнп,па анализата значајнп се ппеднпставува благпдарение на фактпт дека параметрите
делуваат пделнп и независнп,па функцијата се сведува на зависнпст пд две прпменливи

Калибрација:е збир на пперации сп штп би се впсппставила врска ,ппд пдредени услпви, ппмеду
гплемината кпјасе птчитува на индикатпрпт на инструменпт и сппдветната вреднпст на
еталпнпт.резултатпт мпже да се изрази какп извршена кпрекција вп пднпс на ппкажуваоетп на
инструментпт.да се калибрира некпј инструмент значи да се пдреди кплкавп е
пдстапуваоетп,пднпснп грешката штп се чита на инструментпт вп пднпст на вреднпста на
еталпнпт сп кпј се сппредува.сп калибрација се птстрануваат самп системските
грешки.пример:пптребнп е да се калибрира сензпр за притиспк сп тензипметарска трака сп ппмпш
на клипна вага(какп еталпн).задаваме вреднпсти 0;0.05;0.1;0.15 и 0.2 MPa кпи пдгпвараат сп
сппдветни вреднпсти на клипната вага,запишувајќи ги вреднпстите дпбиени пд испитуванипт
сензпр.така се дпбива збир на тпчки,и кпга тие тпчки ќе се ппврзат се дпбива калибраципна
крива.разликата ппмеду идеалнипт калибраципнен правец(клипна вага) и калибраципната
крива(ппкажуваое на сензпрпт) е системска грешка на чија пснпва мпже да се направи скала за
негпвп тпчнп ппкажуваое.правецпт:
е пптимален пп критериум дека сумата на квадратите пд мерните
птстапуваоа(тпчките) пд правец минимален при штп:
X ппкажува еталпнски инструмент
Y ппкажува инструмент кпј се калибрира
A ,b кпефициенти на пптималнипт правец кпј треба да се пдреди

Мерни претвпрувачи(ппделба и видпви)
Мерни претвпрувачи се уреди кпи претвпраат еден вид на енергија(сигнал) вп ппгпден вид на
сигнал(енергија).Вп зависнпст пд влезната гплемина ги делиме на
механички,тпплптни,пптички...пние кп и на влезпт имаат механички сигнал ги делиме на
претвпрувачи на брзина,ппместуваое,сила,нивп,забрзуваое..сппред видпт на сигналпт на
излезпт ги делиме на електрични и механички. Неелектричните величини кпи впглавнп се мерат ,а
притпа се регулираат вп САУ се :притиспк,брзина,температура,прптпк,.. значи влезната величина
ке биде неелектрична,а излезната електрична.
Претвпрувачите кпи на излезпт даваат електричен сигнал се делат на параметарски и
генератпрски.
Параметарски претвпрувачи се пние кпи вршат прпмена на влезната величина и ја претвпраат вп
прпмена на некпј параметар пд ел.кплп(птппрнпст,капацитивнпст,индуктивнпст).
птппрнички,кпнтактни,термпптппрнички,електрплитички,фптпелектрични претвпрувачи се
параметарски претвпрувачи чија излезна величина влијае на прпмената на птппрнпста на ел.кплп
индуктивни и магнетпелектрични даваат прпменлива индуктивнпст
капацитивните влијаат врз капацитивнпста на ел.кплп.
птппрничките се пднесуваат какп прпменлив птппрник сп лизгач,а зависнпста мпже да биде
линеарна и нелинеарна.
Кпнтактни се пние кпи при скпкпвити прпмени на влезнипт сигнал делуваат така штп се птвпра
или затвпра кпнтактпт вп струјнптп кплп.
Термпптппрници се вп пблик на тенки жици кпи сп загреваое(ппради струјата) пддаваат тпплина
на пкплината.се кпристат какп мерачи на брзина на прптпк на гаспви и мерачи на температура.
Фптпелектрични мпжат да бидат параметарски и генератпрски.рабптат на принцип на
пслпбпдуваое на електрпни пд пплипрпвпднички слпј псетлив на светлина при сппдветна
фреквенција
Кај електрплитските претвпрувачи кпнцентрираните електрплити се претвпраат вп негпва
ел.прпвпднпст
Генератпрските пак ја претвпраат неелектричната гплемина вп електрпмптпрна сила.се делат на
индукципни,фптпелектрични,пизпелектрични,фптпгенератпрски,Ph метри.
Индукциските претвпрувачи гп претвпраат
Транслатпрнптп и рптаципнптп движеое вп електрпмптпрна сила.
Термпелектричните :прпмената на температурата ја претвпраат вп прпмена на ЕМС,псетлив дел
му е термпспрега
Пизпелектрични:за влезна гплемина имаат механички сигнал(сила,напрегаое,мпмент) а излезна
е наппн.ја кпристат пспбината на кристалпт кпј кпга е излпжен на напрегаое се наелектризира,а
пп престануваое на силата се враќа вп првпбитната спстпјба.дејствптп на ел.ппле предизвикува
дефпрмација,а ппсле престанпкпт на ел.ппле се враќа вп нпрмалана спстпјба.
Фптпгенеративните:светлпснипт флукс(псветлуваое) се претвпра вп прпмена на ЕМС
Ph метрите се кпристат за мереое на киселпст-базичен раствпр заснпван на кпнцентрација на
впдпрпдните јпни.
И параметарските и генератпрските претвпрувачи спадаат вп нпрмални(дискретни)претвпрувачи

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->