KEMÉNY ZSIGMOND

A RAJONGÓK
REGÉNY

ELSŐ RÉSZ
1 Ama nagy vallásháborúnak, melyet, akik a békekötést megérték, harmincévesnek neveztek, derekán vagyunk. Mennyit szenvedett Európa s különösen Németország, és mennyit küzdött! Hányszor nem óhajták a népek a békét, s hányszor lépett az közel, hogy egy szeszélyes vagy tragikai fordulat után, beláthatatlan távolba tűnjék; mintha csak álomlátvány volna, mely a véráztatott földből kísérteni jár fel, míglen a reményt könnyenhívőségre csábítván, csalódások közt fásultsághoz szoktat! De minek ily elégiai hang a tények helyett, melyekre vissza kell gondolnunk. A cseh forradalmat s a már azelőtt egyenetlenkedő és elgyengült protestáns szövetséget, melynek élén a pfalzi választófejedelem állott, a fehérhegyi csatában egy csapással semmivé tették II. Ferdinánd s a katolikus liga seregei. De a győzedelmes fél szigorú szabályai a badendurlachi várgrófot és a braunschweigi herceget az új hit és az országától megfosztott pfalzi választófejedelem védelmére fegyverzették fel. Ismét kitört a háború, s a wimpfeni, höchsti és looi csatákban az evangélikusok összezúzásával végeztetett be. S ekkor viszont békéről álmodozék a világ, mint a fehérhegyi vérnap után. Azonban a kisarcolt Alsó-Szászország idegen hatalommal kötött szövetséget, a dánok betörtek a német birodalomba, s újra lángra lobbant a vallásháború. A megnyílt harc folyama szintén rövid volt. Mannsfeld, az új hit seregeinek vezére Dessaunál, a szövetséges dán király Lutternél megveretett, Wallenstein a Keleti-tengerig nyomult, Stralsundot ostromolta, az evangélikusok ereje teljesen kimerült, s a dánok a lübecki béke által kötelezék magokat, hogy többé Németország vallásügyeibe nem vegyülnek. II. Ferdinánd most eljöttnek vélé a percet, hogy rendkívül erélyes szabályokkal hosszas időre biztosítsa a békét. De midőn már szigorú parancsai a kitűzött célhoz közelebb vitték, Gusztáv Adolf svéd király, harmincezer fegyveressel a pomerániai partokra kikötött, s a protestáns ügy számára az egyik diadalt a másik után nyerte meg, míg a lützeni nagy győzedelemmel életét a csatatéren végzé be. Halála után Oxenstierna svéd kancellár a már francia segélypénzzel ellátott protestáns német fejedelmeket a heilbronni szövetségben egyesíté, s az összes hadak vezérletét átvette. Az altenriedi győzelem s Regensburg elfoglalása lőn e szövetség fényes eredménye. De a lothringeni és spanyol segédseregekkel Regensburg visszavételére siető császári tábornok, Gallas, Nördlingennél a protestánsok kardját, Bernhard weimari herceget megverte, s kipusztítva, földúlva Sveviát és Felső-Németország evangélikus részeit, a prágai békében a katolikus ligával való kézfogásra kényszeríté az új tant pártoló, azonban a heilbronni kötést alá nem írt szász és brandenburgi választófejedelmet.

2

Ekkor a svédek és a heilbronni szerződésbe vegyült protestánsok a katolikus Franciaországtól, mely az ausztriai ház és a német birodalom természetes ellensége volt, kértek segélyt, s nyertek is. Minden arra mutatott, hogy 1638-ban - melynek végnapjaiba tettük át magunkat - még sötétebb és kétségbeejtőbb színt ölt azon vallásháború, mely annyiszor látszott bevégezettnek, s tört ki mindig újabb erővel és dühvel. Az erdélyi fejedelmek e nagy küzdelemben csak mellékesen vettek részt. Kiválaszták a kedvező alkalmat, hogy hadviseleteikkel a magyarországi protestánsoknak jogokat s Erdély számára néhány megyét szerezzenek. Bocskaitól kezdve I. Rákóczi Györgyig, kinek fővárosába: Gyulafehérvárra vezetem olvasóimat, már három oly egyén országolt Erdélyben, kiket a magyar korona alatt élő evangélikusok szellemi fejöknek tekintettek, s kettő közülök idegen hatalmak által biztosítá, s a magyar országrendekkel törvénykönyvbe iktattatá az új tan szabad gyakorlatát s jogait meghatározó békekötéseket. A harmadik, tudniillik Rákóczi György, még eddigelé csak izgatott a felső megyéken. Reményekkel táplálá a szenvedett sérelmek miatt panaszkodó hitsorsosait. Ha szerét teheté, egyenetlenséget szított a katolikus főurak sorában. Segéllyel kecsegtette a csüggedező protestánsokat, kitartásra s jogkövetelésre inté az erélyeseket. Körülmények szerint volt félénk és vakmerő, de a német ügyek folyamáról pontosan lévén értesítve, a vallássérelmi vitákért csak addig haladt előre, honnan könnyen vissza lehet lépni, s ahol, míg biztat és követel, nincs erkölcsileg lekötelezve a kardot kivonni, nincs kényszerülve hangzatos ígéreteit ágyúdörejjel támogatni. Eközben az erős akaratú és tevékeny II. Ferdinánd meghalt, s fia, a már régebben magyar király, Pozsonyba országgyűlést hirdet, hogy a főhatalom jelvényét nőjének is fejére tétesse. Hosszas, és minket - kik Gyulafehérvárt kerestük föl - nem érdeklő halasztások után, tanácskozásra átadattak a királyi előterjesztések; de a rendek protestáns többsége, Rákóczi küldöttei által buzdítva, kinyilatkoztatá, hogy a tárgyalásba addig nem ereszkedik, míg a vallásszabadságon elkövetett sérelmek orvosolatlan maradnak, és elmellőzvén a felső táblát, melynek többsége katolikus volt, kívánságát „mint Magyarország evangélikus rende” külön feliratban juttatá a korona elé, mi törvénytelen újításnak, forradalmi lépésnek, a fegyverre hivatkozás előjelének tekinteték. E merész feliratot éppen a karácsony előtti hetekben küldék meg párthívei az erdélyi fejedelemnek. A hír csakhamar a palotából az utcákra került, bekopogtatott az elővárosi házakhoz is, és rendkívüli izgatottságot terjesztett szanaszét. Dajka János püspök kéz alatt tudtul adá híveinek, hogy legközelebb az evangélikus rendek panaszának fejtegetésére használja a szószéket. Ki-ki ismerte a főpap izgató modorát s a befolyást, melyet Rákóczi kedélyére gyakorol. A hadpárt bizonyosnak hitte a rég áhított vallásháború kiütését. S a békepárt is, melyhez az erdélyi, akkor még csekély számú katolikus urakon kívül néhány tekintélyes protestáns egyén is tartozott, alig mert többé kétkedni, hogy a kocka el van vetve; s bár az első megdöbbenés után gátlólag kezdett működni, szertelen ingerültségével árulá el kétségbeesését.

3

A fejedelem a püspökön kívül még senkit sem bocsátott magához. Reggeltől késő éjig szünetlenül futárok indultak az ország különböző részeibe. Látszik, hogy Rákóczi nagy dolgokon jártatja az eszét. Kardot köszörülni, megnyergelni a hadimént, a fejedelem személyes vezénylete alatt a vén Kornis Zsigmondot és a fiatal Kemény Jánost két tekintélyes hadtest élére állítani, a hit és lelkiismeret szabadságának zászlóit lobogtatva Tokajtól Nagyszombatig nyomulni, mindenütt a békétlen elemeket a seregbe olvasztván, legalább hatvanezer emberrel a megostromolt Nagyszombatból Morvába vagy Sziléziába rontani, hogy Baner svéd tábornokkal közös hadterv szerint lehessen III. Ferdinándot eldöntő csatára kényszerítni: e merész terv a hadpárt főnökei által már Rákóczi szájába adatott, s különböző cifra változatokkal kicicomázva terjeszteték szét. De a béke barátai is szerencsések valának egy másik, szintén fontos hír birtokába jutni. Állításuk szerint tudniillik Dajka püspök utolsó audienciája után a fejedelem este tíz órakor magához hívatta Kassait, a cím nélküli kancellárt, s ennek tanácsára, míg Dajka templomozni fog, néhány főúr a palotában értekezletre gyűl össze. Nagyhatású volt e hír a kedélyekre. Mindenik tudta, hogy a porból fölvergődött s az arisztokrácia által gyűlölt Kassai a világ legfélénkebb embere, ki soha lóra nem ült, ki soha fegyvert nem vett kezébe, s ki a háborút azért nem óhajtja, mert maga nem mer táborba menni, s mert a nyert csaták csak az ő halálos ellenségeinek, a főuraknak befolyását növelnék. Remény és félelem közt virradt tehát a pártokra az a nevezetes nap, melynek reggelén Gyulafehérvár lakosai korábban keltek föl ágyaikból, mintha mindenik családnak fontos intézendője volna, s a halasztás kárral, az elmulasztás nagy veszéllyel járna. Sűrű tömeg, melynek hullámzása alig észrevehető, lepi be azt a közt, mely a fejedelmi palotából a székesegyházig terjed. Fő főt ér. A könyöknek nincs elég helye, hogy kifeszülhessen, s működéseivel egy lépésnyi előrehaladást vagy egy kevéssé szabadabb lélegzést szerezhessen annak, ki a népgomolyba mélyebben benyomulni, vagy onnan kibontakozni akar. A „kék darabontok” és udvari alabárdosok igyekeznek ugyan legalább akkora rést nyitva tartani, amennyi elég, hogy a fejedelemhez menő lovagok, kik a kapuig vergődnek, senkit össze ne tapossanak; s viszont a hírnökök a kapuban elég magasra emelik gombos pálcáikat és hatalmasan sípolnak is, ha valaki az udvarból eltávozni készül; de a közlekedés fönntartására célzó minden szabály aránylag csekély sikerre vezet, és sok kellemetlen súrlódás árán. A nép néhol áttörhetetlen tömbbé forrt, s ahol valamivel gyérebb is, nehezen mozdul ki állásából, melyet küzdéssel foglalt volt el, s ingerült kedéllyel oltalmaz. Csak ha kedvelt vagy rettegett úr nevét hangoztatják a „kék darabontok”, s ha a hírnök sípolása helyett dobok perdülnek meg, a fejedelmi családhoz tartozók közelgését jelentvén, akkor kezd hullámzani s élénkebben kettéválni a tódulat, hogy szabad átjárást engedjen. Úgy látszik, a tömeg újságvágya s lelkesedése föl van fokozva, mert úrinők, kíváncsi vénasszonyok, aranyos kardú, sőt papi ornátusban levő egyének is, kik már elkéstek, vagy inkább szerettek künn maradni, vegyülvék a nép közé. S mily tarka, összhangzástalan, de érdekes képet ad az egész!

4

A különböző nemzetek, céhek, társulatok, a magasabb- és alsóbbrendű polgárok sajátságos öltözete, mely szabásban, színben, ruhanemekben, sőt magokra a kelmékre nézve is egészen elüt a többiektől, alig enged szemeinknek nyugpontot, s nézésünk a meglepetés ingerével röpköd ide-oda, új meg új benyomásokat fogadva el és soha be nem telve általok. S még elevenebb hatást gyakorol kedélyünkre a tömeg hangulata, magatartása, szelleme. Eredetileg - mint látszik - két csoportozatot formált az összegyülöngő nép. Sokan tudniillik a fejedelmi udvar felé sodortattak kíváncsiságuk és szenvedélyeik által, míg viszont számtalant újságvágya, mely mélyebb áhítatul vegyült, a székesegyházhoz csődített. Zarándokláshoz, búcsújáráshoz hasonlított e kicsiny népköltözés. Falkában haladtak a vár utcáin, s inkább komoly, meghatott arccal, mint zajgva és társalogva. Egy rész a piacra ömölvén, egyenesen az udvarnak tartott, mintha az volna Medinája, hová jutni fogadást tőn; más rész szintén egyenesen a székesegyházhoz vonult, mintha az volna Mekkája. Akik a palota kapuin be nem férhettek, legalább arra fordíták tekintetöket, s akik a templom belsejéig nem juthattak, legalább benézni és onnan valamit meghallani sóvárogtak. Mindkettőjök háta mögé új meg új egyének szivárgának, s átlépvén az üresen maradt rést, a kezdetben különálló tömböket egy testté forrasztották. S most az egész a címertan legszeszélyesebb rajzai közé tartozó csodaállathoz, valami kétfejű óriásgyík- vagy teknősbéka-fajhoz hasonlít, melynek törzse lomha, tétlen és alélt, fejei pedig egymás ellen vannak fölingerelve. Mert a templom előtt tanyázók azért szorítják ki magokból majdnem a lelket, s azért tapostatják lábaikat, hogy a szószékből hozzájok hullámzó hangok közül mentül több érthető szót, s ha lehet, gondolatokat is halásszanak ki. Csendre s figyelemre van tehát szükségök. Ellenben a fejedelmi udvar kapuihoz tolongók azért roncsoltatják köntöseiket, azért tűrik a „kék darabontok” mogorva bánásmódját, hogy a palotából kijövő egyénektől híreket halljanak, s tények felől, melyek által érdekeltetni látszanak, minél gyorsabban világosíttassanak föl. Ezeknek tehát a csend helyett most éppen annak ellenkezőjére van szükségök. Aztán a hírt és az igét lesők közt kedélyökre nézve is kirívó különbség mutatkozik, mit lehetetlen nekünk hamar észre nem venni. Az udvarba nézők tudniillik többnyire dühös mérsékeltek, míg a szószékhez tekintők csaknem kivétel nélkül mind dühös túlzók. Azoknak zöld remény, ezeknek fekete gyász színében tűnik fel a híresztelt vallásháború. Nem is csoda tehát, hogy az egyik fél oly kevés rokonszenvet mutat a másik iránt, mintha közös osztálypörük volna, melyen prókátoraik már rég meghíztak, maguknak pedig erszényök és kedvök rég megcsappant.

2 A püspök úr szenvedélyesen szónokol. Soha nagyobb hangja s közönsége nem volt. A templomba tódult nép ifja és véne mély áhítattal, sőt azon sötét rajongással hallgatja, mely a hitújítás korszakának jellemvonásához tartozik.

5

Az elkeseredés nőtt.szólt az egyik. Természetesen minden ilyen hírre szembetűnő lehangoltság mutatkozott a kapuk körül csoportozókban. Dajka püspök prédikációjából hallák meg a távolabb állók is. s kétségkívül minden istentisztelet kezdetekor külön kell azért imádkozni. Itt teljes alkalma van az indulatoknak sejtések. ezt magyarázzák egymásnak.Vajon hány halott hever Szakolcán temetetlen? Hányat ástak be árkokba? Hányat kapartak ki onnan a farkasok? Hol pihen az. a borút derű váltja föl.Össze akarják rögtön hívni az országgyűlést. melyeket az egyén képzelődése kötött összefüggő gondolatokká. Míg a templomnál ezek történnek. . De a felleg után verőfény jő. terjedve-széledve mindig tágabb körben. Békeremények kezdettek a palotából kiszivárogni. . mert időnként akad. . mit mély hallgatásuk s komor tekintetök tanúsít. miképp a Jehova hatalmas karjaival tartsa fel a boltíveket. ott bizonyosan a pap fejére hull az eső. a konzisztórium legbuzgóbb tagjainak a hirtelen lemállott vakolat alkalmasint vagy az orrát. kinek életében nem volt egy talpalatnyi földje is? Ily tudakolások zsibongnak a nép ajkán.A fejedelem őnagysága saját kincstárából a zsoldosok szaporítására nyolcvanezer tallért ígért . gyanítások által fokozódni. valának tisztán kivehetők. nincs annak úgy varázshatalma alá vetve.kérdé szomszédjától a tömegben egy várandós asszony. Megint hangzik a főpap szájából valami tisztán érthető: .ott a mi szegény hitsorsosainknak még nevök sincsen. Ó.A hajdúvárosokhoz és a székely nemzethez még az éjjel parancs megy a közfegyverzésre mondá a harmadik. midőn éppen az evangéliumot kezébe veszi. vagy tán a koponyáját is betörte. hogy Nagyszombatban nem szabad az ágostai vallást követőknek a megrepedezett. s érezzen keblében törődést vagy elszántságot.válaszolja érzékenyen maga a szíjgyártók céhmestere . Erről suttognak.erősíté a másik.sóhajták künn. ki a főurak értekezletének folyamáról hírt szed föl vagy kohol.Léván nem szabad lelkészt tartani. Csakhamar így történt itt is.Senki. szétdűlő egyházat kiigazíttatni. miután keveset érthet a kenetes beszédből. kedves húgom! .panaszolá a főpap.Ki kereszteli meg a gyermekeket? . az áhítatos csend apadt. Ez iszonyú helyzet a legrészletesebb vonalakig lebeg a tömeg szeme előtt. .Szakolcán nem adnak temetőhelyet halottainknak . A templom előcsarnokán túl csak az erősebb hangnyomatú szavak. a fejedelmi lak kapui előtt hemzsegő tömb sincs izgatások nélkül. . hogy a szónok célja szerint buzduljon föl vagy alázódjék meg. 6 . hogy a nagy orgona szavára ne dőljenek a szent gyülekezetre. hogy hadi segélypénzt ajánljon . S ez még szerencse volt. . mert legalább a közös csillapítás alatt a főpap néhány panasza megérthető nem vala. .De a külső tömeg. .Borzasztó! .

György úrfi a fiatal kor kezdetén van. nikolsburgi és pozsonyi béke pontjainak szoros fenntartására.Ennek bizonyost kell tudni. A fejedelem nagyobbik fia az úgynevezett „harmadik udvarból”. Szerencsére éppen midőn hevében volt a civódás. valahogy kiékeljék magukat. ez az udvarból jő! . akik mellett elhalad. hogy az embergomolyékból. hogy hamar nyerjen önbizodalmat. vagy könyökükkel feszítve szomszédaikat. mely a templom felől sűrű kézintéseket hozott mozgásba.. Olvasztanak eleget hegyeinkből. . a tömeg is visszasivalkodék s úgy körülfogá.S legfölebb néhányat fogasson be azok közül . ellenben a tetszelegni vágyó palotahölgyek . kiket idővel kormányozni fog. . . 7 . Mi György úrfi önbizodalmát illeti: e szép tulajdonról nevelője. tért nyitva egy szürke bajuszú s egészen fehér szakállú lovag számára. lábujjhegyre emelkedve.mindnyájan paripára ülünk. s jókora nyugtalanság és zaj támadt.Messze lakik az érsek uram . .mormogák a dühös mérsékeltek -. de most ennél még többre ne terjeszkedjék. Van ám börtön a fogarasi várban. s táborba szállunk. Úgy kell bánni velök. s mely teljesen mentve volt a tömegek kíváncsiságától. szemérmes és visszahúzódó . Az öreg erre pattogni kezdett. hogy halkabb és gyérebb nyilatkozatok közt folyt le a per. rendet csinálni. s neve legalább annyira kihűté az öreg lovagot és veszekvő társait. a kardon és ekén kívül. hogy a darabontoknak kellett. hogy már elbizakodássá fejlődött ki.jegyzé meg a tömegből valaki. hogy igen szerény. melynek kapuja a Templom utca hátulsó végére nyílt. . hogy cikkelyes buzogányainkkal fejelágyára kopogtassunk a nádorispán úrnak.György úrfi! György úrfi jő! Isten éltesse György úrfit! Minden tudta. vagyis udvarmestere úgy vélekedik. helyet! .Helyet. kik a törököt háborúskodásaik által nyakunkra akarják hozni. s hogy tanuljon gondolkodni saját helyzetéről és azokéról. Csak ne kíméljük a nehéz meg a kurta vasat.és az allovászmesterből áll. előre nyújtva nyakukat a mások vállán.kiket akkor fraucimmereknek híttak .No hát.kérdik a lovagtól.Mi újság.szóval.a deli hercegúrfi hibájául éppen azt emelék ki.beszélé egy udvari tisztviselő . . kit összegörbedt dereka és a pofacsonthoz száradt arcbőre csaknem hetvenévesnek. s marad. s Kőváron is hűs helyet lehet a heveskedők számára készíteni. nagyságos anyja még csak gyermeknek tartja.Messze ám. s történt a távozás. fiam! . fiaim! . léptetett ki gyönyörű arab lován. nem bír a kellő önérzettel. nemzetes nagyuram? Ha nem bántanók meg: mit főznek benn a tekintetes és nagyságos rendek? . hangzék hátmögül: . Kísérete csak egy szárnysegéd.szóltak a hátrább állók. kit kelljen György úrfi alatt érteni.de mi addig meg sem pihenünk. s kevés sikerrel. hogy őfensége figyelmeztesse ugyan a nádort az evangélikusok vallásszabadságát biztosító bécsi. kopott dolmánya pedig csekély fontosságú vidéki úrnak gyaníttattak. . mint Zólyomi Dávid urammal és cimboráival. Egymást tüzelgeték fel pattogó szavakkal. Aztán felrándulunk látogatás végett Pázmány Péter őkegyelméhez is.azt tanácsolják.szólt ez köhécselve s elő-hátra inogva . melybe zárultak.folytatá az öreg . míg szakállánál fogva nem hurcoljuk ide. .Haller Péter és Mikó Ferenc . bőven békóra is.De hátha az érsek uram találja a kegyelmed szakállát megtépni.sürgeték most a „kék darabontok”. de nagyságos atyja már érett férfiúnak akarja tekinteni.

György úrfi a templom hátrészénél felkanyarogva oly ponthoz ért.Melyik félnek van igaza. erős homloka. híres röpiratnak tartaték. annál érdekesebbé. göndör haja éjfekete s gazdag gyűrűzetben verdeste széles vállát. táncolt. Ekkor arabja vagy a sarkantyú-érintésre vagy saját ösztönénél fogva. hol már szemébe tűnt a csoportozat. de a hercegúrfi neve és alakja annyi varázzsal mégis bírt rájok. csillogó aranyvirágokkal hímzett. Piros-barna arca. mert a szép és dacos ifjúra fordította tekintetét. s harag gerjedt szívükben. de a nép szeme előtt. Maga az uralkodó fejedelem alig részesült volna e rajongásig felhangolt kedélyűek ekkora kíméletében. hogy a kijárókat kérdésekkel ostromolhassák. hol az egyének igen távol voltak a templompitvartól arra nézve. S György úrfi valóban daliás kinézésű ifjú. ha lóra pattant. mely a kirívót szereti. György megjelenése most sem maradt hatás nélkül. dagasztá a jeges havat. Míg a deli úrfi a Miklós-kapu felé haladva a templom előcsarnoka irányában tomboltatta arabját. és a botránkozás sötét árnya szállt arcvonalaikra. magasra emelte első lábait. melyről ultramarin színű. ki a betűvetés helyett hasznosabb s helyzetéhez méltóbb dolgokra fordíthatná a drága időt. a nagy gondolkozó. s fénylik a fekete gránát és smaragd boglárokkal terhelt öv. ha nem gyöngédtelen. mely szerzőjét az annyi vérbe került koreszmék élére emelé. melyet senki sem olvasott. nagy s éles sötét szemei. A Küzdő keresztyén. s előre is saját eszméikkel úgy felvirágozták. Szóval a fejedelem nagyobbik fia a közönség kegyence volt. Tartalmát a Rákóczi-családhoz ragaszkodó hittanárok úgy kikürtölték. hogy mind gazdáját. midőn az ünnepi szent csendet így szemlélek fölzavartatni. a szorgalmas ifjú. Hosszú. oly kecses szeszéllyel. hogy György úrfi. György úrfi tomboló ménén a tömeg azon középrétegeihez érkezett. de oly óvatos vakmerőséggel. Zsigmond úrfi. némelyike még a buzgóbb hallgatóknak is Dajka püspök szónoklatából kevesebb hangtöredéket ragadott meg figyelmével. mind magát a legfestőibb helyzetekben tünteté a közönség szemébe. Mert a tény. mert papírra téve sem volt. hogy valamit hallhassanak. csakhamar az ablakhoz csődíté az egész nővilágot. kik az egyházban óhajtották volna látni a Küzdő keresztyén szerzőjét. másnak alig tartaték. És ezen huszárnak való hercegúrfi még a tudományosság hírében is állott. s a legcsekélyebb mormogással sem tanúsíták visszatetszésüket. Voltak ugyan mások. hegyezte fülét. Karcsú derekán csattog a hosszú szíjra eresztett kard. s néha félre is ugrott. és szintén igen távol a palotakapuktól. drágaköves gombú s hófehér hermelin szegélyű és nyakú mente himbált a légben magasabbra felkapatva vagy ékes hullámredőkbe fodorítva. míg öccse. az idő fogja megmutatni. legalábbis felötlő volt. hogy keserűségüket elnyelték. hátulsó lábaira emelkedett. 8 . melyet negédes magatartása s hatásra számított mozdulatai még egy kevéssé tán túlzottá fokoznak. míg a második fiút csak a hozzá közelebb állók bálványozták. büszke vonalai a dac és erély jellegébe olvadtak fel. mint oly főrangú íródeáknak.

. .Hát ki szólott őfensége ellen? . mely fölött uralkodik. . s még mesteriebben tomboltatá arabját. el tudja intézni.szólt egyik békebarát némi gúnnyal. majd meglátja: nyelve élesebb-e vagy szablyám? .És addig a kovásznál is inkább elsavanyul az evangélikus rendek minden édes reménye jegyezte meg a második. A vitának ily ravasz fordulatot a várostanács főjegyzője adott. Ő is forgott elég csatában.vette fel az álnok vádat egy köpcös kinézésű mezei kapitány.Sokáig éltesse hát az Isten őfelségét! . ahhoz szólani. attól ne tartsunk semmit. amit a haza javára szükségesnek lát. a bajor választót.suttogák körüle és távozása után.és szigorral lépett fel az új hit követői ellen.Ez fogja az új ammoniták bálványoltárait ledönteni . Ha Rákóczi György fejedelmünk most hadat üzen. kötelességére visszatérítheti a szász fejedelmet. Ha insurgálni kell. ha valaki a lemenő nap rovására magasztalja a felkelőt. . mely a püspököt élvezni kívánók ajkairól szélmorajként emelkedett föl. S írat majd a bécsinél különb békét a magyar evangélikusok számára is. de a másik. De azt nem találjuk helyén. mint fényes győzedelmeket.Csak az kár. . s aztán beveheti Regensburgot. hogy nem ránk bízták az ország dolgát. ki a Regensburgban ülésező német fejedelmeknek Gyulafehérvárból fog békepontokat diktálni.De miért civakodnak kegyelmetek minden igaz ok nélkül? . csakúgy megfizetjük. megverheti a nádort.Aki állításomat gúnyolni meri. még több erély. ujjongatásokban tört ki. s nem is akarunk.hánytorgatá a mezei kapitány.Mi nem Kassai uram részére beszélünk. A hiú György úrfinak tetszett a kegynyilatkozat. hogy egyebet várhassunk tőle. s nincs szükség György úrfi vitézségét az apja ócsárlásával magasztalni. . . De mindezen győzedelmeivel csak felét teljesítené azon nagy feladatnak. mihez semmi közünk. ki a köztársaságban. hogy pártelleneit kényelmetlen térre szoríthatja.Itt a piacra későn szivárgókból alakult vegyes nép. S meglássátok. se a kíváncsiság számára elég tápot nem nyerhetett. nem hallva vagy nem véve számba a zúgást. pedig nemcsak Kassai uramból áll a világ. Nem azért volt Bethlen Gábor hadainak vezére. De az apák csak örvendhetnek azon. . . . Mert. az udvari káplánra ismert. A mi dicsőségesen uralkodó fejedelmünk sem hullott a fejelágyára. bizony a 9 . mint kegyelmetek óhajtanák. a lengyel király. maradt azért még elég tennivalója az ő hős fiának. arra számítva. egyesülhet Baner svéd tábornokkal.szólt hideg mosollyal a városi jegyző. melyet számunkra a gondviselés kitűzött.Fülöp macedoni király akárhány győzedelmet nyert. György úrfiból minden hitsorsosaink feje. Habár Kassai uram a béke mellett van. mint kendtek. hogy addig meghal Pázmány! . .Kegyelmetek igen fenn kezdik szarvaikat hordani. szeretett híveim. . S ha idegen segély nem jő közbe. Ulászló. ha fiaik által idővel még felül is múlatnak.válaszolák hévvel a háború párthívei.Ez állítja megint lábra hitsorsosaink ügyét Németországban. egy másik Gusztáv Adolf lesz. megbüntetheti a köpenyforgató dán királyt. Nagy Sándornak is. mint a maga jobbágyaitól akármelyik nemes ember. s rokonszenvének kifejezéseül lekapott süvegét kezében forgatta. Mi jól tudjuk. kihajthatja országából régi ellenségünket. a mi egyik hatalmas ellenségünk a római császár. mely rossz helyzete miatt se az áhítat. majd kiköszörüljük szablyánkat.mondá egy éppen akkor érkezett papi személy. Prágát.Jobban nyakán fog ülni a nádorispán seregének a mi fejedelmünk. a heilbronni szövetségesekkel és a francia segédcsapatokkal. s ha hadisegélyre kapuadót kérnek. lehetnek a valóságos főurak s lehet a fejedelem őnagysága is más nézetben . kiben a közönség Csulaira.

mely a néplázadás karvezetője szokott lenni. hogy ott örökre véget vethessen Babilon hatalmának. és az egész közönség fölkelt a padokról. Pedig szónoklatának fénypontjához ért. mely a csend helyreállítása körüli sikertelen kísérletei miatt is ingerülve volt. hirdetvén. s míg ezeknek. kik a rövid utóimát be nem várva. Szerencsére a decemberi hideg legalább tizenöt fok volt a fagyponton alul. mitől hevülni. melyek a magyarországi evangélikusok ellen állítólag igénybe vétettek.. Csulai uram rajongó beszéde tetszett ugyan a mezei kapitánynak. és csalfa állításokkal vérfagylaló bűnöket nemz. Aztán a templom nagy orgonája megdördült. Egyik máglyát vélt füstölgeni. hogy foga van a télnek. szánok robogtak elő zörögve. . mely György úrfit a diffidensek. vagy hevert nedves börtönpincék fenekén. mint arcszínök gyaníttatja. néha tán a kandalló csendes derült lángjára vágyva gondoltak. A másik a dragonyosokat látta. háta mögött már a kósza méhraj zsibongásaként emelkedett és szállt a zúgásbongás. s az aljasra az erény álarcát vonja . Minden egyéb elmerült a közmorajban.kezdé szemfényvesztő játékait űzni. s megint erőre kapva. csengve. éppen a tények fölszámlálásánál hagyatott saját képzelődésére. kik a főjegyző körül gyűlengének.mi unokáink a lengyel földön nyomait sem fogják találni az evangélikus hitnek. a magas és szellős templomívek közt. A vita. kik Dajka uram meleg szónoklata ellenére is. befejeztetett az istentisztelet is. s midőn szövetségeseivel a vallás és lelkiismeret szabadságának kivívásához járul. ki akartak menni. Ezt Gyulafehérvár lakosai nem tudták ugyan. de annál kevésbé másoknak. ott lankadva. amint az anyák karjaiból ragadozzák a csecsemőket. szeretett híveim. Voltak. Sürgés támadt. kik közé Eris almáját bedobá .és Németországban.hánytorgaták a dühös rajongók egyre-másra.percenkint zajosabbá vált. előre kiegyenlíti azon utat. A negyedik a száműzött hitszónokokkal együtt húzott gályát. Szóval itt nem volt már többé mire várni. rés nyittaték. miért hallgatni. Szóval a legveszélyesebb démon. hogy a püspök úr is bevégezte a térítők ellen indított hadjáratot. tódult a szabadba. s nem Regensburg. s borzasztó jeleneteket tártak a megrémült világ szeme elé. hogy az elővárosba szállhasson alá. mely az Isten igaz igéit ott terjeszté vala a legkitűnőbb eredménnyel. A harmadik a szent könyv széttépett leveleit nézte a forgószél tölcsérében. hogy György úrfinak a hadi babért és béke pálmaágát Krakkónál kell keresni. Dajka püspök pedig a künn levő hallgatók számára csak terjedelmes hanglejtéseinek skálájával szolgálhatott. S midőn György úrfi a hánykódó arabon a Miklós-kapuig haladott.Le a képimádókkal! Irtsuk ki a kananéusok hitetlen faját! Haljunk meg a lelkiismeret szabadságának védelmében! . a vértanúk már elhamvasztott hulláival.vagy Prágában? Apja küzdeni fog Magyar. s az ember a prémes bundától kölcsönzött melegben végre is óvakodóbb szokott a kezdeményezések körül lenni. És ezek után. melynek folytatását a hamar eltávozó udvari káplán szeretett híveire bízta. vagyis a mi szent vallásunkat követők élén viendi a lengyel trónra. s hogy hazarepítsék azon delnőket és öreg urakat. s a vallásos térítések különböző nemeit vala elősorolandó. a bősz álmokat történetekké hazudó képzelődés. de annyit a higany megkérdezése nélkül is éreztek.. hogy távozhassanak. mintha a nap hő sugarai élesztik a vérkeringést. 10 . Ki-ki szabad kénye-kedve szerint rajzolá az állított hajmeresztő eseményeket. Szekerek. S a szenvedélyes tömeg. nem látjátok-e be. itt kitörve.

A harcpárt száma . hol a „kék darabontok” tanyáztak. De mi. s melyre az értekezletet tartó főurak teremének ablakai néztek. A morajból pedig e fölkiáltások voltak észrevehetők: „Éljenek a magyarországi evangélikus rendek! Éljen a vallásszabadság! Éljen a háború!”. s míg a fehér és csillámos hóhasábok éléről vékony lemezeket szeldelt le. míg viszont merész ellenmondásként az is hangzék.elenyészvén a főbb érdek. s Gyulafehérvárra húzódva. Minket senki sem fog föltartóztatni. oly egyénekből szőve mindig s mindig tovább. kígyódzó örvényt fúrtak a légkörbe. s úgy nyomta. kísértsük meg a „harmadik udvar” kapuján a fejedelmi lakba menni. egyik feje megszűnt élni. zajgó és hangosan veszekvő néppel tölt meg. azonban e változás a fejedelmi lak kapuja előtt még mindig függőben tartott békepártra nézve éppen nem vala kedvező. Mert a püspök úr hallgatóiból a rajongóbb egyének most a főurak értekezlete iránt nyervén tudvágyat. mely összecsődíté . kénytelen volt nagy szitkozódások és zaj közt a kapun mindig beljebb tódulni. A békésebb hajlamú egyének tehát a templomból s annak csarnoka elől hazavonultak. Az éltelen sugarak ragyogtak ugyan. s minthogy az őröknek a tüzelés az alkapitány által. melyet kétfejű csodaállathoz hasonlítánk. és míg némelyek ökleikkel s könyökeikkel rést nyitottak magoknak majdnem a kapukig. a házereszekről a vékonyabb jégcsapokat dobálá az ácsorgó utcagyerekek nyakába. s míg a könnyű katángot és száraz ágakat táncoltatá. és a tömegnek. hagyjuk el most a tomboló sokaságot. Nem is volt csoda. tüstént összesivalkodott vele. és a lekapott süvegek daru. azalatt közülük a nagy többség ércsorompóként vette körül a piactér e szögletének régibb vendégeit. egészen önhibáján kívül. Helyzetünk egészen kivételes. csípőssé alakult. a palotaőröktől a karabélyaggyal és a lándzsafokkal egyegy durva ütést kezdett kapni mellére és fejére. hogy: „Éljen a béke! Nem kell háború!” Szóval a mostani kifejezést használva. s ahol csak szintén a várba fölrepkedő róna-széllel találkozék. addig a Kecskekő és kákovai hegygerincek vihartömlőiből is kiszabadult egy-egy légroham. vagy tölcséreikben forgaták mindazt. hátha ott benn érdekesebb jelenetekre találunk. s aztán ketten küzdve. hogy az alabárdosok és „kék darabontok” minden törekvése sem volt elég a fejedelmi udvar bejárataitól őket visszaszorítani. s az arcot vörösre. de a sürge és zizegő lég a meleg ruhákon is minden parányi nyílást megtalált. de hátulról annál erélyesebben szorítva. megtiltatott. a kocsmák cégéreiről. egy kis „kravall” volt keletkezőben. ki a zavar növekedésekor érkezett a hely színére. a körmöt kékre festé. hogy az útárkok körül új hófuvatagokat alkosson. csakhamar az egész előudvar.Különböző irányban vastag erek törtek ki a népcsoportból s ágaztak a piacon végig. Mert már most a Maros völgyén zúgva száguldott végig az alszél. szorítá előbbre.tetemesen apadt ugyan. és hangyagyorsasággal siettek haza. és szép csendesen a Templom utcán végigballagva. 11 . kik növelésünknél és véralkatunknál fogva inkább szeretjük a szenvedélyeket a szobában.és kerecsentollaiból hirtelen magukhoz ragadhattak. kik nem találták ámolygásra csábítónak a légmérséket. mit az utcáról. A békepárt. falkákban nyomultak a másik tömegre. mint a szabad ég alatt látni és vizsgálni. S ekként a hideg téli nap fanyarrá. a fejedelmi palota ablakai előtt kezde fütyölni.

Homloka. a fejedelem családcímerével ékített és féldombor oszlopokon nyugvó bejárat minket a „második udvarhoz” vezet. de lehetetlen azt is észre nem vennünk. és az ajtózávárok előre vannak tolva. A fegyverzaj. s fölöttük az országgyűlés és a királyi tábla termei vannak. melyet a fejedelmi palota e részében lakók a derültebb évszakok alatt élvezhetnek. az apródok és a külső cselédség számos osztályai fészkelnek. A kaszárnyaalakú épület nehéz és ízléstelen tömegével nyomja kedélyünket. a járókelők zsivaja. s víz levezetésére szánt pléhcsatornák mellett sem bírunk azon aggálytól megválni. Csendesebb. s földszint tizenkét áruraktára van. nagy nehézkes ötszög. a mének nyerítése. Nekünk nincs szándékunk közülük valakivel most megismerkedni. ha virágnyílás és mosolygó kék ég alatt jöttünk volna ide! Akkor megtelnék gyönyörrel lelkünk és magasztalással szánk. képzelődésünk eleven színben tudja ugyan maga elé rajzolni a kéjt. tán néhány percig izgatnák figyelmünket.Használjuk tehát az alkalmat. melyek a tág udvartér egyes pontjain folyamatban vannak. mint Velencében a Rialto-híd körüli ékszerboltok. festőiebb vagy legalább vonzóbb tekintetű helyre siessünk. A többi szárnyakon a főlovászmester. több gond fordíttaték a szépségre. Nekünk ez a szemérmes reggeli órákon sem tilos. 12 . s magas cseréphéjjal fedve. de zavart és kirívó hatásaikkal utóbb eltompítanának. A lapos fedélzetet vastag hó borítja. melybe lépünk. de azért az egésznek is emeli kellemét és kifejezését. ha májusi nap. hogy a beszivárgó nedv a termek gyönyörű falfestményeinek és drága szőnyegeinek előbb-utóbb ártani fog.vagy mint más országokban nevezik. Míg most. Azonban észrevételek helyett haladjunk tovább. kiket Bethlen Gábor Olaszországból hozatott. tündéri. Ne késsünk a szép nők öltözködőtermébe is betekinteni. de Rákóczi György szenvedélyes üzér és pénzszerző. Ezek csak széparányi összefüggésben vannak egymással. midőn különben az ablakfüggönyök legördítve. a megharsanó trombita s a katonai gyakorlatok. a Templom utcára néz. szeszélyes alakú lakokból áll. mint a célirányosságra. a nemesi társulat kapitánya . a palotaőr -. Más fejedelem aligha bérbe adta volna a kalmároknak palotája egy részét. Siessünk! 3 A „harmadik udvar”. melyben kelet és nyugot fényűzési cikkei összehalmozvák. s mindenik külön igézetet gyakorol a szemre. Egy. hogy az építőmesterek által. mely a főépületen kívül több csinos. két emeletre építve. Az utcasor első emeletében György és Zsigmond úrfi lakik. mint mondám. Mint szeretnők. úgyhogy az aranyművesek kirakatai is majdnem azt a szemkápráztató hatást gyakorolják az idegenre. a hideg télen.

mint a sors kegyeltjei.mert a „második udvar” leginkább ezeknek van szánva .a csípős északi szél hatásáról a márványkandallók festői lángjának és kedélyes melegének ellenére is féltenünk kell. mely e tündérfészek felé leírhatatlan varázzsal mosolyg. kinek freskóképei oly magasztalásban részesültek vala. a szegényeknek pedig tűrés. kik a bőség kiapadhatatlan szaruját a véletlentől ajándékba nyerték! És százszor boldogok főként a gazdag nők. s barackfákkal és szőlőtőkékkel van beültetve. A két bástyaszárnyat a várfalnak itt kertté alakított terasza köti egymással össze. hogy a közdicséret a művészetet pártoló. mint most divatozik.egy-egy nagy tabló történeti.legfölebb nyolc szoba lehet. a számunkra megnyílt bástyasor termei a legújabb divat ingerével hatnak a szerencsés halandókra. E terasz a túlsó oldalon fokozatokban száll alá. se a hűs nyáréjeken a telt hold ábrándos szelíd világításában többé élvezni nem lehet: mert az új cserépfedél óta a tornyok kicsiny raktárakká változtak.S a nagy függő vagy erkélyes ablakok úgy vannak dél tájékairól zordabb égaljunk alá átvíve. De ideje már a szabadból hajlékba vonulnunk. A téren pedig. a fejedelemasszony virágos kertje van. Híres olasz festette a velencei vagy flórenci iskolából. 13 . életök napjait. A szögletteremig . melynek végnapjain kerestük fel Gyulafehérvárt. s a repkény. kiknek élete. légben függő kioszkokat alkotva. tiszta hullámokkal és aranyfövény fölött csörg le! De ne ítéljünk hamar. amit az előcsarnoktól kezdve a budoárig látott. s misztériumai még lepel alatt vannak . se a meleg tavaszalkonyon a nap bíbor fényénél. hogy a szép palotahölgyeket . Mindenik faloldal arany vagy dúsan aranyzott szegély közé foglalt kép . Nem kárhoztathatjuk tehát Rákóczi György fejedelmet. A külszín csalhat. míg 1638-ban. melyekbe hajdan a virág-vedrekkel és szellős tarka sátrakkal ékített lapos fedélzetről volt a följárás. A bástyaszárnyak szegleteiből fantasztikus alakú tornyok nőnek ki. kik ott laknak. S hová is tévedett képzelődésünk? Lépjünk vissza a teremsor küszöbére. de a polgáriasodás határszélén lakó Bethlen Gáborig is elhatott. mely az érzékeket vággyal. mert a hozzájuk vezető bejáratokat a „nemesi társaság” tagjaiból választott őrök védik. hogy ily szobákban fogadhassa vendégeit. Mert mi is volna itt szép álomnál egyéb az élet. élvezett és . mint ősmondák szerint a Barem vize. Mennyi pénzt nem áldozna a mostani nagyúr vagy delnő. kik e tündérfény közt álmodják át. Bizonyosan óvakodásból tevé. a szemet káprázattal tölti. de ezentúl már az igéző tájképet. míg régen a költői hatást egészítette ki. menjünk a szőnyegzett lépcsőkön a felső emeletbe. most kirívó ellentétet képez. s mennyit nem beszélne az elegáns világ arról. hogy most e szóban: rokokó fekünnék a leírhatatlan varázs. s nézzünk röpke tekintettel a bűbájos lakba. s kik. mely a közönséges állapotú embereknek gond és munka.melynek szentélye elzárva.irigyelt! Igaz. allegóriai vagy hitregei alakokkal. mely lenn meglehetős távolságra nyúlik el. A falakon ne keressünk bőr. mely a várfalak teraszáról rájok fölkúszik. minden jel szerint.vagy papírkárpitozást. s minthogy a bástya kazamatáiban kevés elbeszélni valót találnánk. bizonyosan kényelmet akart azoknak szerezni. szenvedés és megpróbáltatás? Boldogok a gazdagok. több aligha. Mindjárt az első ajtó azon kor legdúsabb és legízletesebben bútorzott teremsorainak egyikébe vezet be. kiválóbb tisztelet és figyelem tárgyai. hogy a „második udvar” hátterén két bástyaszárnyat az összhangzás megsértésével magas fedél alá vett.

az almáriomokban. mégpedig szebb világításban. A fődolog csak az. Azonban szükség sincs kíváncsiságunknak eleget tenni. melyeknek csinos dessinjei közül a legkecsesebb alakúakat még a könnyű erszényű hölgyeink is végekkel vásárolják nappali szobáinknak felékesítésére. kilehelik. Óriási velencei csillárok. 14 . milyenek a mostani műtárlatokban egészen hiányzanak. mert régi sajátjok. kiknek előbb könnyeinket és verítékünket kell szempilláinkról letörölni. viaszos és tükörsima cser.és aranynemű az asztalokon. kiket a fény úgy vesz körül. függnek mindenik terem boltkapujáról. hogy tekintetünket a díszítményeken legeltessük. S mekkora velencei tükrök vannak! Most legalább két darabból lennének összeállítva. E padlózat nem négyszögben rakott. ronda nyomor. az étagère-eken. velök volt mindig. a századunkban uralkodó divat szerint. és sugárkörén át tekinthetik a tárgyakat.lehet olcsó fenyődeszka is. Végére alig járhatnánk. vagy csak egyszerűen polcnak hívták. mely amazokéval versenyez! S hogyne? Hisz az akkori Erdély delnői és a mostaniak is. melyeket az élet nyújt. mi igaz. parancsolón kiálthatná: hadd számoljak örökre veled. Sőt magukat a teveszőrből gyártott kelméket is. körültáncolva a könnyű lábú Horák által.A termeket az akkori építészet modora szerint mély bolthajtás ívezi. s ezüst. csinos dívánaival együtt egy külön díszszobácskát formálhatna. ha földje nincs. mert a derültebb oldal mindig a gazdagok felé fordul. Vitéz amazonai a szépség hadviseletének. Mennyi fény áradhat e ragyogó csillárokból a fenn lebegő bűbájos alakokra és az alattjárókra. hol a delnők könnyű csevegéseik számára egészen elválaszthatnák magokat a jelenlevő többi világtól. hogy lábunk oly finom perzsaszőnyegeket tapos. hogy valamit láthassunk. vastag és sok szögletre metszett kristály-rajzokkal. Beszívják. oly alázatos büszkeséggel. de az életnek köszönik szépségüket. virágokkal vagy rojtokkal terhelve.és jávorfa táblákból áll. vagy gyilkoltatsz! Halj meg most lábam előtt! Boldogok a gazdagok! A szobákban minden bútor bársony vagy mélykék atlasz borítékú. szemeikben és sugár termetükön hordják. körülfolyja őket. akkor Erdélyben alig ismerték. De megint félrecsapongás! Maradjunk a padlózatnál. kényelmes hajlékot emelhetne. Lehet márvány. Valami delejes erő mozdítja így a világ tárgyait. de mégis valótlan elnevezés volna! Boldogok a gazdagok. Az olcsó gyapotszöveteket. a főurak a színes bőrnél is ritkábban használták bevonatokra. vagy . vagy a Kegyistennők karvezetése alatt a költészet kilenc tündérlánya által. A bástyaszárnyban egyetlen ily közönséges kelme sincs. rendkívül mély ablakfalakkal. melyre az ajtóból léptünk. s nem is mondhatják többé áldásnak. S hogy mi? Biztosan nem mondhatjuk meg. s ha bősz zsiványként fojtogatná torkát a szomj és éhség. s akkor is csak ugyanazon tárgyak sötétebb oldalán. a hódítás minden fegyverét mosolyaikon.vagy aranyhímzéssel. melyeknek akkor tán semmi nevük nem volt. bár becsük jelentékeny vala. te szemtelen útonálló. mintha a koronát fövegnek mondanák. S mennyi ezüst. s mikből aki egyetlen darabot nyerhetne ajándékba vagy hű szolgálataiért jutalmul. ha háza nincs. telket vásárolhatna. melyeknek köze. ki gyilkolsz. ha a nehéz selyemfüggöny leeresztetnék. kik nem a művész ábrándjainak.bár hinni alig bátorkodunk . mint mást a levegőég. antico verde. mint mi. az igézet.

. védszentem! tiszteletes Csulai uramra. ki ha tekintetét rám találná emelni. Ó. csakugyan bűnös volna.. hol minden összpontosul. míg ivor-fehér és finom ujjai közül le-legördül az olvasófüzér gyöngyszeme! . térden kérlek. És ügyelj.. ki egyaránt nincs testi és szellemi szenvedélyek elviselésére teremtve. s szétzilálja az életörömeket? S ő még imádkozva fogad fel oly bűnt. A magát Zsófinak nevező gyermekleány. mely harmadnap múlva teljesítendő! De micsoda bűnnek van joga az ég segélyéhez s a gyermekkor ártatlanságához? Találós mesék s fantasztikus rejtélyek lehüvelyezéséért jöttünk-e a komoly és száraz Rákóczi György fejedelmi udvarába? Mit nem tapasztalunk még!. csakugyan megbírná egy nagy vétek súlyát. vezess. feje lehajtva. Isten anyja! Könyörögj érettem! Szentek! Vessétek közbe magatokat! Jaj! Mekkora bűn! De ti látjátok szívemet. mit a pazar képzelet a telhetetlen vágynak ajándékul nyújtani képes. Irgalmazz. ügyelj. ne vonjátok el pártfogástokat porban csúszó szolgálóleányotoktól. te Boldogságos Szűz! Ave Maria! Ave! Ave! Könyörüljetek rajtam! Könyörögjetek érettem. kinek mozgékony. de leírhatatlan kellemű gyermek. Hó nyakát. oltalmazz én Istenem! Add.. szabad-e. Boldogságos Szűz. amen! Szegény és bűnös! Hogyan? E királyi pompával bútorozott díszteremben. ki lelke nyugalma végett harmadnap múlva nagy bűnt fog elkövetni! Gyámolíts célomban. add. mely az erős jelleműeknél is lenyomva tartja a kedélyt.. ez a gyöngéd és gyenge lény.. nem volna bátorságom azok megcsalására. kik az Istentől engemet örökre el akarnak idegeníteni. melyeknek ébensötét színe az aranyhímes fátyolhálón át oly igéző szépségben csillog. mennyei Atyám! Bocsásd meg az iszonyú bűnt. melyet a nap égő sugara tán sohasem érintett. minden megvásárolható női munkáknál drágább csipkerecék kerítik. a szegény és bűnös Zsófitól! Amen. melyet elkövetni fogok. hogyan?.Amen! Amen!. nem tartja-e össze rubin boglárú hajtű és gyöngyfonadék! És ő szegénynek mondja magát! S ah! Még bűnös is! Ez a sápadt. Mekkora áhítattal rebegék ajkai a Pater noster-t és Ave Mariá-t. gyöngyfüzért és Mária-képet. takard homállyal be Rákóczi György bácsi és Rákóczi Györgyné néném szemeit. Ó.Ezerszer boldogok a gazdagok! De vajon mindig-e? A betett ajtajú szögletszobáig értünk. az ima után gondosan berakta egy kis falrejtékbe a feszületet.. S gazdag fürteit. hogy ne reszkessen kezem. a művészet és fény közepett. hogy ne lássanak semmit. hogy ne piruljon el arcom! S kérlek. S mi történik ott? Az ablakmélyedés zsámolyánál nőalak térdel. benyomásos és rendkívül finom arcvonalaiban az ideges. lehet-e szegénynek lakni? Ő szegény! S nyúlánk. 15 . karcsú termetén a legfinomabb reggeli pongyolát hordja. segíts. előtte kisded Mária-kép és feszület.. ki alig lehet tizenöt évesnél több. a szegény szerencsétlen leányért. keze összefogva. miknek készítése közt Brabantban szemevilágát veszíthetné el az árva varróleány. az elkényeztetett s kimeríthetetlen szeszélyű hajadon vágyaival hűn egyesül a serdülő leányka szemérme és az angyal ártatlansága. kérlek.

Ez sikerült is. s ijedten vevé észre a vörös foltocskát. midőn kedélyét ismét izgatni kezdé az a titok. Könny gördült ki szeméből. . Távolabb és közelebb jött megkísérleni. hogy háza a Báthoryakkal való rokonság által nyert erős alapot.Én vagyok. a jó Elemér. mint a kedélyen. s oly vidáman. mely ha tettetés műve. akkor a fiatalkorral ellenkezik.újra könnyez.rebegték inkább kellemes. melyet teljesíteni akar. . mit mondott ő? De te hallgatsz. Lankadtan ült a kerevetre. álmodozott. minél hosszabban . fejét tenyerére.Sokáig vizsgálta: nem hagy-e valami látható szegélyt. a fösvény fejedelem pazar fénnyel vett körül. s Rákóczi György udvarának büszkesége. Értesíts hamar és röviden. Viszont hideg vízhez volt kénytelen folyamodni.kérdé hévvel . valami vékony repedést a rejték köre. s tudjuk. 4 Egy éltes palotahölgy lépett a szép hercegkisasszony elé. nem? Ugye támaszkodhatom hűségére? Gyorsan. bevárta növendékének első kitöréseit. Heves indulata egészen le volt rajzolva minden vonásán s minden hanglejtésén.csak hamar. Öltözékasztalához szaladt. Zsófi minden vonalain oly szikrázó öröm sugárzott fel. Szívem Anna! Édes nevelőnőm! Micsoda zavart mutat arcod? Tán gyanakszanak Elemérre? Vagy ő is fel akar végre hagyni egy szegény. nem. Zsófi egy percig sírva. . ahogy neked tetszik . hogy hamar enyésztesse el az áruló jeleket. Figyelmes kutatásai kielégítették őt.S Elemér.ugye. a másikon aggódás közt nézett a tükörbe. mintha anyját látná. Ez ölelésére siet oly átengedéssel. mintha a bút nevéről sem ismerné. mint nyugtalanító benyomások közt Zsófi ajkai. az én kedves leventém . akkor a legidegesebb természetre mutat. szerencsétlen leány ügyével? Atyám udvarában volt apród. a királyok rokona. könyökét a vánkosra hajtá. tüstént nyitom! . drága gyöngyöm! . mely önmagától fél. mely fölfedeztetést sejdít.. melytől retteg. hogy a különböző látpontok közül egyikén nem lesz-e észrevehető a titkos rugó. a deli alakú György úrfi hites mátkája. nem.úgy. De Anna asszony.elhatározta-e magát vállalatunkra? Mennyi köszönettel tartozom neki! Ugye most is örömmel teljesíti kívánságomat? Szólj. Percek teltek így. kit minden imád.Nyitom. s csak azután válaszolá: 16 . mert jól tudta. és akit leendő ipa. s az a csüggedés.szólt halkan a künnlevő. mely éppen az alkalmas percben hatott. Anna. Merengett. az a szorongás. ha pedig őszinteségből eredt. vagy gondolat nélkül pihent.Ő jön! és jele szerint néném még nincs itthon! . s ő megint a kereveten ült: de ott.válaszolá Báthory Zsófia. szenvedélyesen mondá Báthory Zsófia e szavakat. a fejedelmi család sarja. az a remény. mert lassú lépés közelg az ajtóhoz. . mely a gondviselésben bízik. az a veszély.. biztos jövőt.mit tehetett mást? . . de egyszersmind elfáraszták. piciny lábát egy zsámolyra. kit a kedvetlen helyzetekben is bizonyos hideg nyugalom jellemzett. Elpártolhatna-e tőlem? te jól ismered a világot . hogy a nőknél a könny nyoma még tartósabban marad meg a szemhéjon. Az ajtón két lassú kopogás hangzék. hercegnőm! Én vagyok.

. hogy az én hibámért senki ártatlanul ne szenvedjen. S mi a baja? .Elemér ismert hűsége mellett sem tehetne most semmit a mi céljainkra. Ugye.Ő azzal dacol. Küldd a miénket hozzá. hercegnőm. s oly száraz és jól befűtött szobában. és . . .De meggyógyul délig. kinek nyakán tartá vékony.Jól van .S merte ezt tenni? . követelni fogom. De egyéb a baj. Te nem szeretsz engem többé. követelni . hévvel kiáltott fel: . bátor tekintettel fogom tőle kívánni. .Miért titkolódzol? Elemért elárulták. megyek egyenesen a fejedelemhez.Ha éppen tudni kívánod.Ismét helytelen gyanúk! Képzelődésed kiapadhatatlan szeszélyeiben. Ő nem mozdulhat. fölemelt fővel. Anna? Miért akarsz megcsalni? Én mindent tudok.börtönbe hurcolták. Ah! ő még a tanácsteremben van.szólt zokogva -. Ő párbajt vívott és szerencsétlenül.Fel kell kelnie.igen.Mily ok nélkül epeszted magadat.Hisz Elemérnek egy hajszálát sem érinték. mely az udvari személyzet körében történt párbajokra a napokban kihirdettetett.Ah! . . Ugye. Engem rá nem szedsz. Harmadnapig is beteg lesz! Az nem lehet. . megrezegtettek idegei. Térden állva kérem őt. . kinek annyi esküvel köté le hűségét és hallgatását? . hogy ha sebet kap. Miért tagadjam meg érzéseimet. nem. a 17 . kisasszonyom! . Akarom. s hátrahúzódott nevelőnőjétől. Rögtön megyek Rákóczi bácsihoz. . Mit tegyek addig? Én Istenem! Zsófia zokogott.. Ah. a hűtlen! Kit becsüljünk többé. . a háládatlan.rebegték Zsófia ajkai.szólt kérő szemrehányásokkal a herceglány. a koporsóban is. jobban lesz délutánig? Holnapig? Mennybeli Atyám! Csak tán nem tart betegsége harmadnapig is? Szólj! Te néma lettél. s hogy haladéktalanul bocsássa szabadon Elemért. nem. az iszonyú tettetést. mint a miénk.Hisz. szeméhez tartva kezét.Ah! te velem kötődni. Elemér beteg. midőn így csalatkozunk a világban. nem tűröm többé ezt a szolgaságot. Szent Istenem! Mi lesz belőlem! Boldog Szűz! Nyiss valami menedéket számomra. annak nem szabad megtörténni.De legalább azt meggondolhatná.Ő komolyan beteg. Eressz. . ezt a lealáztatást. s mint katona és lovag csak nem lehet gyáva.De eszébe kellett volna a szigorú büntetésnek jutni. csak kevés főfájása van? . majdnem átlátszó kis kezecskéit.s hisz bennem is fejedelmi vér van! . megmondom. jellememet? Miért űzzem sokáig a színlést. Miért tagadod. hogy így sértsd? . hogy egészséges legyen. Anna komoly tekintetét látá. engem szomorítni akarsz! Ő ne tehetne? Mivel érdemli. Anna! Sietek a fejedelemhez. . .Orvosával beszéltem. fölfedezem titkomat. habár a föld mélyében.Mi? Ő akarna engem elárulni. de el ne áruld. Ő otthon van. .De tán csak feje fáj.Ő két hétig sem kelhet fel ágyából. .. feljelentették. . nem teljesítheti kötelességét irántam. Midőn azonban egy lépést visszább vonulva.miért tagadod? . . csak nyiss valahol! Zsófinak könny omlott szemeiből.Valami tudatlan orvost hívatott. s mintha valami fölfedezés egészen ellenkező érzésvilágba ragadta volna. ő a „nemesi társaság” tagja..szólt a nevelőnő.

Nem akarok férjhez menni .Megint könnyelműen beszélsz. Együtt nézték nyelvemet. együtt töltötték számba a keserű orvosságot. Anna! Én eltökélettem. S miért ne tenném? Ki szakíthat el az égtől? Kinek van erre joga? A legelső kolostornak.Tehát el tudnád örökre hagyni Györgyöt.borzasztó álnokságot? Nem halmoztam eddig is bűnt bűnre? Vitessenek inkább szidalmak közt haza. kedves Annám! De addig mit tegyek? Tudod. kit én egyáltalában ki nem állhatok.Már úgy. angyalkám.Apácává leszek. De a hercegleány dacosan biggyeszté ajkait. s átkozzon meg inkább anyám a küszöb előtt. mily közel a karácsony. A dacos. kinél szebb és vitézebb hercegúrfiról még a tündérmesékben sincs említés! Bezzeg fognának távozásodon örvendezni a sok királyleányok. föl fogom venni a fátyolt. . ezt? . 18 . . inkább egyúttal meghalok. az ő irántadi hajlamát nem hozom kétségbe. Hisz húsvétkor is csak másnap reggelig akartam fekünni.Mint a múlt húsvétkor? Nem. mely vakbuzgó üldözőim birtokán kívül fekszik. megint szeleverdi vagy. kik nem kaptak hozzájok méltó jegyest. . s ő egy percig sem engedné többé. te büszkén fedezhetnéd föl nagy titkodat. és Elemér. Anna csodálkozást tettető arccal mondá: . melynek kész engedelmességgel alá ne vesse magát.Igaz. nem fog soha megházasodni. de Rákóczi néni az egész héten ágyban tartott. . ha engemet elveszt.Hm. hogy magaddal és kötelességeiddel meghasonlásban élj. Más feleség rabnője volna. Amely nap a fejedelmi székbe ülne. hogy életemben többé rosszul nem fogok lenni. mintsem hitemet levetkezzem. . de a fejedelmek keze és szíve fölött gyakran határoznak magas politikai tekintetek. . s nem ez eretnek udvarban. arra rá nem fogok állni.Mert rendkívül szeret. Ekkor indulatosan vonta le ujjáról a mátkagyűrűt.Ugyan miért vonakodol egy kevés ágyban fekvéstől? . . és az asztalra tevé. Ott kívánok egykor fejedelemnővé lenni. Arról biztos vagyok. Zsófia közbeszólt: . Örökké vánkosom előtt ült. . Pedig annyi csakugyan igaz. de neked ő lenne raboddá.. . s nem gondolhatsz. azt a deli lovagot.. én Istenem! Elemér beteg. Báthory Zsófia keservesen sírt. s magához hozta a főudvarmesternőt.De hát ha te is beteggé lennél? .Vond ujjadra vissza a mátkagyűrűt! Zsófi fejét rázta. . kisasszonyom! . melyeknek ellenszegülni lehetetlen.dorgálá Zsófit volt nevelőnője. Nem. oltárzsámolyára borulva. a vén Petneházinét is. s nem e megromlott nép közt. igaz.Miért hiszed.Kevés?. csak egy módot tudok a zavartól megmentésedre.György. büszke és parancsoló ifjú most is minden szeszélyeidet teljesíti. nem kívánhatsz oly csodálatost. hogy György úrfi akaratát egyedül te tudnád tetszés szerint hajlítani. kisasszonykám. s együtt imádkoztattak szüntelenül a Csulai uram által számomra készített könyörgésekből.szólt. s kikhez a te mátkád hódító és nemes tulajdonainak híre messze földről elhatott. üteremet.

melyet Csulai uram nyújt az ajkad elé vont zsebkendőbe rejted. de szabad-e nekem csak bár egy fohászt küldeni vallásom szabályai szerint az égbe? .. történjék meg. hallgatag. s éretted kész volna tűzbe-vízbe rohanni. Hátha őt kevernők titkunkba.Van egy derék unokaöcsém. Ah. akarom hallani . Minden ütés idegeit rázta meg.közbeszólt Zsófia.mondá a nevelőnő.Ah . hercegnőm.Tetszik . de én börtön vagy hóhérpallos elé mennék. mi Petneháziné szigorát tekintve. a másikon a többi felöltöztetés terhe és felelőssége feküdt. ki az ezermesterséget jobban értené. hercegnőm! Hisz ő egészen rám támaszkodik. kedvesem . Midőn az óra alkalmatlankodni megszűnt.De miért vonakodol.rebegé Zsófia. . . hercegnőm? .sóhajtá -. . hogy ha a titkot elárulná. míg az asztalióra kalapácsa elverte a tizenegyet. Pedig az csak kétségtelen. Nincs szemfényvesztő.sóhajtá Zsófia új aggodalmak közé vetve magát. igazíts Ferenccel.1 . Ki nem látta szememben a könnyeket? . . benne kételkedni vétek volna.) 19 . leleményes eszű és gyors kezű ifjú.Igen. mint szolgálattevő kamarás. Te a szent kenyérszeletet.Ne szóljunk erről többet. mondd hát hamar. és.kiáltá Zsófia . .. . mert te áttértél. Rákóczi bácsi meg akarja zsoldosaival magyarországi hitsorsosaimat gyilkoltatni azért. kit valamelyik szép palotahölgyünk fecsegésre csábíthatna. Nem. kik uralkodhatnak rajtam azáltal. hátad mögött állani.Csak szolgált. és a jó Elemér.Ki a „nemesi társaság” zászlója alatt szolgál .Isten őrizzen! .. .sürgeté hévvel Zsófia. 1 Az egykorúak ezt egyezőleg állítják.inkább beteg leszek. mint ő. még vagyonilag is.Ez azért van. Hallgatására bizton támaszkodhatol. nem vala tréfa.Azt határozd el. hogy hirtelen átadhasd Ferencnek.. ki azt a tiszteletlenség és botrány elkerüléséért elégeti.. kit Gyulai Ferencnek hívnak. te helyzetednél fogva könnyen ki tudnád magadat menteni. hiú és udvarlásokhoz szokott egyén. melyen annyi szeszély játszott. Zsófia gondolkozásra vonta össze homlokát. kisasszonykám! Mert most már belső kamarási tisztet visz.Már úgy is ketten vannak. hogy nem engedik az evangélikusokat eleget imádkozni. Ferenc öcsém bátor jellemű. hogy tetszik-e neked Gyulai Ferenc öcsém segélye? . mint gyanítom.. érkeznek kínzóim .De erőltetve anyám és leendő ipam által.Tehát ő fog a karácsonyi kommuniókor.Ah.. azonban indulatja nemességével Elemért is felülmúlja. . kitől mégsem tartok. Az egyiknek kötelessége volt a hercegkisasszony haját fonni be. két palotahölgy nyitott a szobába. mert árulóimmá lehetnek: a magammal hozott álruhás pap. mily rémítő vadállat az ember! Egymást tépi és marcangolja. . . (K. Azonban a te Ferenced. kit Rákóczi bácsi Erdélyből elűzött. Gyorsan járt a teremben körül.Attól ne tarts.De hátha jobb volna beteggé lennem? Ah! Az orvosság és Petneháziné arca kiállhatatlan. tizenegy óra. Zs. . Beszélj.

A hatalmasabb urak. s most is magán hordja az egyszerűség azon jellegét. Csak Haller Péter és Mikó Ferenc kívánták a béke fenntartását. 5 Rákóczi György őnagysága szabad vitatkozást enged. visszatartóztatva saját véleményét. tág folyosókkal. Hosszú fehér haját hátrasimítva hordja. két emeletre. s a fejedelmi lakban tovább folytatjuk vándorlásunkat. régen szintén bástyaszárny vala. Magában a főépületben a fejedelem és az udvari marsall lakásán kívül csak oly dísztermek vannak. De hogy a hercegkisasszony meg ne unatkozzék. sem több. Ez épület. magát csupán ítélőmesternek hívatta. mint már láttuk. folytonosan lázadásokat fedezett fel. 20 . kiszikkasztott és csaknem vázzá aszott termettel bírt. szokása szerint. mint illik. A bástyaszárnyat. hol Báthory Zsófiát találtuk. és modorában van valami azon szelíd egyszerűségből. hogy az „evangélikus rendek” nyilatkozványáról tanácskozni is ide gyűltek össze a főurak. a gyűlölt és fukar kegyenc. Rákóczi György életpárjának. mely a puritán erkölcsű Lorántffy Zsuzsannának. melyen a béke. még Zápolya Zsigmond által díszíttetett föl karcsú oszlopsorokkal. sem kevesebb. és az ügyek vezetését kezéből ki ne ejtse. de költőietlen ízlésével teljesen összhangzék. melyre zsobráksága kárhoztatja. hogy szertelen vagyonszomját a zsákmányból kielégítse. ki őt szomorú tapasztalatokból megvetni még nem tanulá. s hogy gyávasága miatt befolyását ne kockáztassa. Mi.s hadpártból vegyült tömeg berontott.mely eredetileg Gyulafehérvár kerítéséhez tartozott. a gond s a sanyar által. melyeknek célja vala az áttértet új hitének szeretetéhez szoktatni. egy kertté alakított mellvédfal . mely a királyi palota büszke címét hordja. s az idegen hatalmak követei vagy más magas vendégek számára van szállás rendelve. s az öltözés alatt pedig a fodrász-palotahölgy olvasott föl vallásos oktatásokat. melynek ablakai. fényes elfogadótermekkel. de később a fejedelmi udvarhoz lőn foglalva köté össze az öreg fejedelemné palotájával. mely kedélytelen politikájával éles ellentétben áll. ki hogy házat ne tartson. melyekben tanácskozások tartatnak. szünetlenül béke mellett rajongott. mint láttuk. s ha jól emlékszünk. s a termekben gyönyörű falfestményekkel. de szemében van valami azon sivár erélyből. Hátra vala még a címnélküli kancellár: Kassai István. visszavonulunk a toilette-asztal és a szent leckék elől. hogy hamar léphessünk az első udvarba. kik a sereg és kormány élén állanak. Piacra nyíló kapuja. A királyi palota tornyokkal és pavilonokkal ellátott ötszög.Az egész piperézet idejére egy teljes óra volt szabva. Nem szükség tehát mondanom. S most figyeljünk az audienciás teremben történtekre. Itt nem akarunk senkivel találkozni. Dajka püspök egyházi beszédének bevégzésekor már mind a háborúra szavaztak. Kassai az évek. s jól formált értelmes homloka tiszteletre csábíthatná azt. mely félénk természetével. rézkúpokkal. egész pavilonostul a testőrség őrhelyéül szolgál. nemes. mégpedig a fejedelem kisebb audienciás termébe. a hajrendezés alatt az öltöztető. az őrhely udvarára nyílnak.

s ajánljuk föl életünket és összes vagyonunkat a sikerért. A tavasz első zöldje a mezőn lássa lobogóinkat.súgá eléggé hallhatóan Serédi István. s az arisztokráciát. S mégis most sűrű és szürke szemívei alatt élénken járnak szemei. Midőn beszédében eddig haladott Kassai. tán a béke oltalmára bátor harchoz fog! A békehőst gúnymosoly üdvözli. különben folytassuk óriási osztályperünket az utolsó fillérig. a balszerencsében rögtön elhagyók azon különszerződésekért. Erdély iránt. s többé tétováznunk nem lehet. Észrevehető ingerültség támad.szól Kassai -. melyért inkább csak tanácskozni. pontjaiban új viszályokra anyag van letéve. A teremben alig van negyven ember . Bosszútervük élénk kíváncsisággal vegyülten lobbant arcaikra. Hadd kapjuk ki az apait és anyait egyszerre. mint szónokolni kell.említé kedélyes hangon az öreg Kassai. a polgári rendet. melyet még a fejedelem is észrevesz. még a kicsiny kérdésekben sem meri védelmezni. én.Ütött az óra .közbeszól Kemény János. kinek a fejedelem jelenlétében sem szokása az illemet szigorúan megtartani.Várjuk még. vagy sohasem fogjuk a vallás és lelkiismeret szabadságát kivívni. melyet a fejedelem komolyabbá vált tekintete csillapít le.folytatá Kassai . az erőtlen agg. kiáltom: fegyverre! Most kell. melynek keletkezésében új háborúkra remény. mielőtt éljeneznénk. Könyörögjünk magas uralkodónknak. tán ő dobja a viadalkesztyűt a főurak elé.Rákóczit mindig hűséggel szolgálta. az utolsó vércseppig.oly szám. Nevünkre eddig sem hozott dicséretet. midőn Kassainak vékony. melyet hazájának nem tekint.a nagy háborút. az ő halálos ellenei. s csak hitelünket és a becsültetést csorbíták. ellenségei már érzik. kikkel együtt küzdöttünk. melyhez születésénél fogva tartozik. A főurak. Tán megtámadáshoz készül. . . . ne hűtsön ki a lelkesedés első mozzanatában már a vérontástól való félelem. hogy kislelkű és népszerűtlen tanácsai miatt ma Rákóczi szemében is nevetséges vagy legalább elviselt s használhatatlan államférfiúnak tűnik föl. de nagy szabályokban hajtassék végre minden előkészület. hogy személyesen vegye át a vezényletet. hogy lábuk alól kisodortatik a föld.Ez vád Bocskai és Bethlen emléke ellen . s ne fosszon meg a gyümölcseitől oly békekötés. de nem akar látni. mely már húsz év óta dúl Európában. melyet most akar az ítélőmester uram kimondani . közönnyel viseltetik. s arca vidám kifejezést nyert.Tüstént el fogom mondani: kik ellen vád . ajkán kihívás ül. gyűlölni fogná elvből.Óhajtom . ne zsibbasszon el semmi álnok fegyvernyugvás. hogy szövetségeseinket. s tán némely főúr magában bánni is kezdé nyilatkozatát. 21 . s a címtelen kancellár az ékes beszéd adományával nincs kiválón megáldva. Én az eddigiekkel ellenkezőleg erélyes háborút óhajtok. az új hit győzedelmével mielőbb befejezve látni. . ha haszonlesésből nem is üldözhetné. mintha levetett volna magáról néhány alkalmatlan évet. Hadaink dereka szállja meg a védelmetlen magyarországi várakat és városokat. mintha enyelegni akarna. Addig zaj nélkül. melyet ne akasszanak meg a közbeszőtt és céltalan alkudozások. s előre készülnek a gúny minden dorongjával és a finom élcek mérgezett nyílvesszőjével megtámadni. s mellékcsapataink kössék hirtelen össze magokat a svéd és német protestáns táborral. Kössük oldalunkra kardjainkat. s hullatag termete fölegyenesedik. száraz és monoton hangja megcsendült. az evangélikusok ügyében békére intő nyilatkozatot várnak most tőle. melyek semmit meg nem oldottak. melyet a had mérlegébe vetett. a de szócskát is. . Állhatatosan hiszik.

De e zavargó elemek csak az ítélőmester úr fejében vannak .válaszolá a fejedelem. a szigort üldözésekre használni. Bethlen Gábor kancellárja. s titkos helyeken saját prédikátoraik által hirdessenek tévtanokat? .. említenem kell. hogy valamelyik hatalmas úr a portánál fejedelemséget. Kassai folytatá: . .válaszolta nevetve Kemény János. barátom.És a királyi ügyek direktorának papírján . mindennap annak néztek eléje.Magam is úgy hiszem . Vajon nem kell-e ennyiféle zavargó elemet. de bezárat. Kassai tovább halad szónoklatában: .súgá Serédi. .közbeszólt Serédi. követelem annak eszközeit is. Ezt nevezték jus ligatumnak. De a villongós időkben szokássá vált a büntetést előbb végrehajtani. De a börtönbe zárt Zólyomi párthívei még reményekkel vannak telve. .válaszolá szelíd mosollyal Kassai.Az még megjárná. ez a honesta custodia volt. . a porból cseperedett főúr. a főurak nagy megütközésére. tudniillik a szigorú rendet benn s a cselszövények megszüntetését a portánál. és ínyünkön sokáig fog ízleni a trakta . Azonban Pécsi Simon. .és birtokvesztésre. miként régi törvények szerint a rend felforgatóit országgyűlés ítélte élet.Urunk fejedelmünk szelíd jelleme és törvény iránti szeretete elég kezesség. Ki-ki sejté. s mentől mélyebb titok leple mögött. Egy vesztett csata lázadásra vagy tatárjárásra lehetett volna jelszó.rivalgja több főúr.folytatá Kassai -. és minket csak a föltálalásra hívtak meg .Tán a jus ligatum által? . amíg országukon kívül harcoltak. a megkóstolásra is. hogy a közrend fenntartásának ürügye alatt nem fogja a kezében levő hatalmat elnyomásra.súgá most halkan Serédi. .Minthogy tehát én erélyes háborút akarok.Nem. midőn a törvényes eljárást mellőzni akarta. a gyanús urakat egyszerűen csak elzáratá. hogy nálunk is lehetnek.Bocskai és Bethlen Gábor .közbeszólt szokása ellen Rákóczi. annál veszélyesebb eszközökkel. Kassai folytatá: . szintúgy természetes. S valamint mi a nádorispán kormánya alá vetett részekben hitsorsosainkkal biztos egybeköttetéseket tartunk fenn. E rendkívüli tény elnyomá a támadó cáfolatot. A szultán udvarának kapui előtt lézeng még egy-egy elbujdosott főúr. 22 . elszedi urodalmainkat Kassai . hogy míg idegen földön küzdendünk a hit és lelkiismeret szabadságáért.Aztán eltűrhetjük-e hidegvérrel.Mindent kifőzött már vele a fejedelem. kik a nádor és az érsek úr zsoldján és érdekében működnek. a rendek közt párthíveket keres és talál. hogy felsőbb eszméket tolmácsol a ravasz parvenü. s aztán terjeszteni jóváhagyásra a rendek elé. anélkül hogy valaha perbe fogatná. összefogott kézzel.felelé súgva Kemény János. félelemben tartani? . egyelőre csak a honesta custodia útján .De ki akarna ily gonoszságot eltűrni? Kit kíván kegyelmed közülünk e nagy váddal terhelni? Melyikünket gyanúsítja? .Öcsém! Amíg mi a magyarországi evangélikus rendek vallásszabadságáért harcolunk. addig otthon a mi szent vallásunkból szekták szakadjanak ki. s a háború viszontagságait céljaikra zsákmányolhatják ki. Hogy olvasóim e szavakat megérthessék. mely a kormány gyöngeségéből nyer erélyt s új vágyakat. mielőtt harcra mennénk . .kérdek most többen. kit ellátnak fejedelmi süveg keresésére küldöttek cimborái pénzzel és árulkodásokkal.Nem. Így igen nehéz győzni s győzve is hosszas háborút folytatni. .

. a török császár őfelségének helybenhagyását.S a magyarországi evangélikus rendek sérelmei? . .Birtokunk is öregbedést nyerend az elfoglalandó megyék által . .említé Serédi.Ebből is vád kerül valamelyikünk ellen .Vélekednek künn is. . fenséges uram.Én nem gyanúsítottam.S tudja-e bizonyosan kegyelmed.S mi lesz ez esetben a háborúra készülődésből? .jegyzé meg Kassai.. majd kiutasítom és lecsendesítem egy rendelet által a titkos izgatóktól felbujtott népet.Ha fenséged kegyes lesz megengedni. A hangnyomat. s miután e szabály célszerűségében nagyságtok és kegyelmetek sem kétkednek. . . . de alázatos hangon Kassai. s kiabált a tanácskozó terem ablaka előtt békét és háborút.S mi okon? . hogy tán a fejedelem is értheté. hogy a szultán a háborúban megegyezik? .S a tervezett háború díjául nyerjük a honesta custodiát . további szószaporítás nélkül a másik feltételre térek át. . s éppen ezért támaszkodom a sikerre . a valónál nagyobb fontosságot adott az udvari zajongásnak. ki elhírhedt félénksége mellett sem látszék a népcsoportozatoktól tartani.Ez csak a háború halasztására van kigondolva . Értem a mi protektorunknak.szólt ismét Serédi. .Kegyelmetek fognak a vezérek lenni.Kedvezőbb időben fognak orvosoltatni . 23 . csak a honesta custodia szükségét fejtegettem .Remélem.Mert a szultán az adópótlékot s pasái az ajándékokat kedvelik .Akkor csalódtam . . melyet az elhatározandó háború erélyes folytatására és sikeres bevégzésére mellőzhetetlennek tartok.mondá gyermeteg vidámsággal Kassai -.Tavasz kezdetéig a fényes porta beleegyezését könnyű kieszközölni .Micsoda zaj? .válaszolá Kassai.Hogy merték az őrök beereszteni e tolakodókat? .mondta száraz. Ekkor tódult a pavilon udvarába a tömeg.Béke.súgá oly hangosan Serédi. .kérdé a fejedelem.közbevágott a vén Komis Zsigmond -. mellyel ezt Kassai mondá.válaszolt Kassai. .kérdé gúnyos nevetéssel Serédi.De honnan hiszi ön .szólt Kassai.mondá vállvonítva.jegyzé meg hidegen Kemény János.tudakolá ismét a fejedelem. . .S ha mégis csalódnék ön? . a benn vitatott dolgok felől .De az adó tetemes növekedésével . . Többen megdöbbentek. hogy a vezénylete alatti sereg sok megyét fog meghódítani? . Kassainak nagyobb hangnyomattal ejtett végszavát zúgás követé.szólt udvarias hangon Kassai. . .

szólt ártatlannak látszó humorral Serédi. teli torokkal fogjuk kiáltani: Éljenek a magyarországi evangélikus rendek! És éljen a vallásháború a török mufti jóváhagyása nélkül is! .A kapu előtt várjuk be a hit ellenségét. a hadra készülésre is kiterjesztjük figyelmünket. emberi arca van-e az Istenét elárulónak. . nem képzelik. Aztán a főurak hagyományos politikája volt. akkor a hűbért teszi ki elfoglalások. . s a fejedelem Kassaitól kísérve belső szobáiba vonult. Hisz Erdély fejedelmei török hűbéresek voltak. ha mindnyájan hazamegyünk. mielőtt a harcmezőn kockáztatna. . kik a napi érdekeken kívül foglalunk állást. s ha szükséges leend. veszélyesen gyarapíthatja a hűbéres erejét. miképp Rákóczi fölforgathassa a portának e helyzetét.magáévá tőn. hogy annyi áldozatra kész volna. mert Kassai uram vén gebéi nem egykönnyen forgatják fel a szánt . a gyakorlati nézet. szerintök.S midőn közöttünk hajtat el. . hű országnagyjaim. s mindenesetre igen törvényes javaslatnak látszik.Kegyelmeteknek. s hogy illethetné meg őket oly hadfolytatási jog.jegyzé meg szigorú hangon Kemény János. még a neki nem kedvező dolgokban is. 6 A szultán engedelmének megnyerése igen józan.Ez vala. s ha a körülmények javasolják. mely ha szerencsével használtatik.rivalgák többen. hogy a török a német császárral békességben. ha nyert. a szomszéd lengyelekkel pedig viszályban él. nem a piacon szerette. hogy ha uralkodójuk a fényes portánál sokat kérdezősködik. S igen valószínűtlen.Segítünk hát nekik mi is .De lármájukkal kendtek célt nem érnek. akkor csak ürügyet keres tétlenségre. 24 . mindaddig. s a siker követője szokott lenni. melyet Rákóczi . mely a nagyurak hazatávozása alatt emelkedett s vált a tömeg közt mindig hangosabbá. legalább a mi szemünk előtt. mennyivel a telhetetlen pasákat kielégítni és a szultántól háborúengedélyt nyerni lehessen. akárkit győzött le. Ha Rákóczi vén kegyence az előudvarra nyíló ablakú szobában mulat. míg a kék darabontok takarodásra nem szólítják fel azon csoportozatot. ha pedig szerencsétlenül. Mert ismervén Rákóczi fukarságát.bár általános szavakkal . Ha az erdélyi fejedelem háborút indít és veszt. hogy a pogány nemzet egyedül a szerencsére vigyáz. Nem csoda tehát a népszerűtlen Kassai ellen szórt káromlás.Rákóczi György őfensége pedig komoly arckifejezéssel mondá: . . Ők Kassai tervében. mert a felfordulás által Kassai nyaka helyett az önöké törik ki . Ezzel az ülés feloszlott. Tudják. Hadd lássuk. Konstantinápolyból dicséretet kap. konstantinápolyi követünkhöz utasításokat fogunk küldeni. . a magyarországi evangélikus rendeknek üres ígéretekkel kecsegtetését szemlélik.Azt nem tanácslom. meghallgattuk a magyarországi evangélikusok ügyében nézeteiket. török erővel hajtatik ki országából. melyet a svédek és a párizsi udvar minden törekvései évek alatt sem bírtak megingatni. melynek már a kíváncsiság sem szolgálhat többé ürügyül a fejedelmi lakban ácsorgásra.Jobb is lesz. Hitték. sok s igen szép címet hallhat. ki az ellenzést a termekben.és földúlásoknak? És a főurak másként fogják föl a dolgot.

- Meghaladta a tizenkettőt, s feleségeink zsémbeskedni fognak, ha a leves elfő - jegyzé most meg Serédi, izgatását helyreütni akarva. Azonban a tömeg közől számosan rászánták magokat az elfőtt levesre, s inkább szerettek volna Kassai urammal perlekedni, mint kikerülni élettársaik zsémbjét. Az egész piactér tehát meglehetősen telve maradt, s főleg a templom és régia környékén hemzseg a nép. Eközben a „harmadik udvarból”, hol a katonai gyakorlatok majdnem megszakadás nélkül szoktak folyni, trombita rivalgása közt léptetett ki fél század huszár, s a piac közepén figyelmet ébresztő zaj- és tombolással foglalt helyet. Nyomában alabárdosoktól körülvéve egy vörös ruhába öltözött s óriás alakú hírnök jelent meg, az ácsorgókból nagy csődületet vonván maga után. Midőn pedig a többi embertársai fölött végignéző góliát, vállán dobbal, kezében irattal és szívében a kitűnő egyének teljes önérzetével, a huszárokig ért, azok hosszú félkört formáltak körüle. Látszott, hogy valami nevezetes határozat ünnepi kihirdetése céloztatik. A tömeg, mely különben is ingerült volt, a gyanúra fogékony kedéllyel tódult az új jelenet színhelyére; de az anyák félénken viszik be a kapukból gyermekeiket, néhány kalmár a sátrakban kapkodva gyűjté össze kelméit, s a méhser- és halárus nők a ponyvarudakat kezdik leszedni, körülmények szerint vagy támadó- vagy védharcra készülvén. Mert hogy a vörös hírnök a népcsődület ellen akar tiltakozni, s a huszárokkal összekoccanás történhetik, azt általánosan hitték, kivált miután Kassai uram nevét nem a legszelídebb címek kíséretében emlegetik a vakmerőbb izgatók, s a katonákat is bosszantani nagy kedvet mutatnak. - Halljuk! - dörgé a hírnök, háromszor ütve a rézdobra. - Halljuk! - visszhangozá ingerkedve a csoportozat. A rézdob ismét megbődült, hogy csendet vívjon ki. De a nép folytatá a zajt, kiabálva: halljuk hát! - azonban legkevésbé sem tartva magát saját figyelmeztetéseihez. Végre a góliát, torkának erejében bízva, olvasni kezd: „Értésünkre esvén, hogy a szombatosok - kik az igaz evangélikus hittől elszakadva, zsidó szokásokat, szertartásokat vettek be, a szentírás helyes magyarázatát maguknak arrogálják, és a vasárnap helyett a szombatot ünneplik - törvényeink és felsőbb rendeleteink dacára még mindig régi tévedéseikhez ragaszkodnak, s nemcsak titkos összejöveteleket és isteni tiszteletet tartanak, hanem még magok közől papot is választanak, s az evangélikus lelkészek helyett annak oktatásait hallgatják, sőt hihetetlen vakmerőségüket azon pontig vitték már, hogy különösen Udvarhelyszék némely helységeiben halottaikat külön temetőhelyre ássák, gyermekeiket más néven szólítják, mint amely evangélikus naptárainkban előfordul, és házaikban orgonát is tartanak, mely mellett általuk készített verseket énekelnek a Sion dicséretére: ennélfogva rendeljük és parancsoljuk, hogy a megyei és székelyföldi fő- és illetőleg altisztek, valamint a szabad királyi városok magisztrátusai is, törvényhatóságukban a szombatosokat meg ne tűrjék, s azokat, kik e veszélyes szektának tagjai vagy titkos pártfogói, tüstént jelentsék fel nekünk, hogy fiskálisdirektorunk által honárulási perbe idéztetvén, törvénytelen és Istent káromló merényleteikért fő- és jószágvesztéssel büntettessük. Kelt Gyulafehérvárott, dec. 21-én 1638-ban. A fejedelem parancsolatából kiadta Kassai István tanácsos és ítélőmester.”
25

- Úgy látszik, az ítélőmester uram foga Pécsi Simon birtokaira vásik, s nem is csoda, mert kivált Radnót és Balázsfalva gyönyörű uradalom - szólt Serédi Kemény Jánoshoz, midőn a „harmadik udvar” kapujából a hírnök stentori hangját meghallák. - Lehet, hogy Orbán Ferenc udvarhelyszéki jószágrészére is hunyorít - válaszolá ez. - Hát Orbán is szombatos? - Azzal gyanúsítják. - Hm! tehát Kassai érettük melegítette föl a honesta custodiát? No, az nem volna nagy szerencsétlenség. Ki kérte a szombatos uraimékat, hogy újítgassanak a vallás dolgában? Miért nem tudnak úgy imádkozni, mint mi, s mint mindig szokás volt? - Én sem akarom a hitvány rajongókat menteni; de végre is, ha Kassai uram elnyel egy darabot a szombatosok birtokából, utóbb étvágya támadhat valamely igazhitű jószágára is, például az urambátyáméra - szólt mosolyogva Kemény János. - A lánchordtát! Azt nem tanácsolnám neki. Azonban nem ártana a vén róka céljairól előre értesítenünk az úribb rendű szombatosokat - súgá némi megütődéssel Serédi. - Én még ma gyorspostát indítok Orbán Ferenchez. - Én pedig tüstént látogatást teszek Pécsi Simonnál, bár szememet rég sérti e szűcsmester fiából faragott mágnás szertelen fényűzése. Bethlen Gábor fejedelem alatt oly büszke házat tartott, mintha a Báthoryak vagy Garák véréből származott volna, s most is kertjében káposzta helyett ananászt termeszt, s óntányér helyett ezüsttálakban hordatja föl a marcipánt. Nincs bosszantóbb, mint egy pazér sehonnai. Ha a koldusfaj pénzre tesz szert, legalább koplaljon aranyládái mellett, mint a fukar Kassai. E szerénységgel tartozik nekünk, kik becsületes ősöktől kaptuk vagyonunkat. - Ha a bátyám a vén Pécsi felől ily nézetben van, akkor jobb lesz védelmezését Kassai uram unokaöccsére, Elemérre bízni - mondá Kemény János. - S mi köze Elemérnek Pécsi házához? - Csak az, hogy szereti Deboráht, Pécsi egyetlen leányát, a gyönyörű teremtést, kit a szombatos atyafiak Sáron rózsájának neveznek, s tán azt hiszik, hogy számára készítette Salamon király az énekek énekét. - Az átkozott istentagadók! Ej! de szeretnék legalább hat hétre kenyéren és vízen tartani minden ily bálványimádót. - Pedig, bátyám! aki Deboráht csak egyszer is látja, könnyen kaphat kedvet a bálványzásra. - S valóban szép? - A legragyogóbb álomkép halvány mellette. - Tehát szép, s mégis szűcsmester unokája! Nagy lábai lehetnek, vagy hegyes könyöke van. Nézd csak jól meg. - Az irigység sem fedezhetne fel benne hiányt, ha nincs oly éles szeme, hogy a napban foltokat számlálgasson. - S én őt nem ismerem! - sóhajtá Serédi. - Csak most tért vissza Fehérvárra. - S hol lakott eddig?

26

- Három év óta nagynénjénél Eperjesen; mert atyja nem akarta Kassai iránti gyűlölségből Elemérhez nőül adni, s eltávolítá, hogy feledje szerelmét. - De ugye, Deborah kisasszony hű maradt, mint a szép leányok szokása? - kérdi tréfálva Serédi. - Csak annyit tudok, hogy Elemér most is ábrándosan szereti. - S az atyával a leány iránti hajlamból még saját kedves nagybátyjának meggyilkolására is szövetkezni fog, nemde? - Elemér nemes indulatú ifjú. - Az kár, fölötte kár! - sóhajtá Serédi. - Mily derék lenne - tevé hozzá -, ha a vén ravasz rókát a rókakölyök játszaná ki! Ekkor a „harmadik udvarból” csendesen közelg egy festetlen deszkájú szán. A lovak alig ügetve mennek, mintha beteget vinnének, s a Szán üléséből a lábzsákon, farkasbőr bundán s prémes süvegen kívül, csak még egy hosszú rézszínű orr látszik ki. A hírnök fölolvasása más hatást gyakorolt a tömegre, mint Kemény Jánosra vagy Serédire. Az első sorok, melyek a rendelmény célját már sejteni engedték, szikrázó örömsugárokat reszkettettek sok komor és befellegzett arcon, s e hatás fokonként növekedett, úgyannyira, hogy midőn a hírnök elhallgatott, harsány „éljen!” szállott föl száz meg száz ajakról. Góliátunk az „éljent”, megbocsátható büszkeségből, sajátjának tekinté, mint óriás hangjáért a közönségtől nyert tiszteletdíjt, s volt is valami igaza. Vígan döngetve a dobot s előre-hátra hányt lábakkal billegett a „harmadik udvar” felé, nem mulasztva el derekát egészen féloldalra tartani, mi régen deli és negédes testhordásnak tekinteték, s a cigányoknál néha még most is látható. Azonban tagadhatatlan, hogy a szombatosok üldözését is illette egy kevés az éljenből. A nép gyűlölte e szektát, mint a tömegeknél divatozik, minden valódi ok nélkül. Ellenszenvét nem bírta többé magában tartani, midőn a templomok és középületek homlokára kiszegezve találá Kassai rendeletét. - Vesszenek a szombatosok, vesszenek! - hangzék. De miért? A köztársalgásból elleshetünk néhány okot. - Ki kell pusztítani a szombatosokat, igaza van Kassai őnagyságának, írmagvat sem kell belőlük hagyni, mert mindnyájan gonosztevők. Ők uzsoráskodnak, ők csak a kóser húst eszik, ők hamisítják meg a mértékeket, ők feszítették fel Krisztus urunkat, és most is húsvétonként egy-egy ellopott gyermek vérével keresztelik meg rühös kisdedeiket - szólt Panna asszony. - Hisz, angyalom, azok a zsidók - büntesse őket az Isten -, de nem a szombatosok - válaszolá az elővárosból egy iskolamester. - De, lelkemadta, a szombatos is csak olyan, mint a zsidó. - Hogy volna, angyalom! Sőt egészen más. - Miért nem akar hát vasárnap imádkozni? Aki szombaton nem dolgozik sem a műhelyben, sem a boltokban, sem a mezőn, az zsidó. - És hallotta-e kend - szólt Panna asszonyhoz Sára néni, ki akkor érkezett -, hallotta-e, hogy Kerekes uram leánya éjenként, ha holdvilág süt, a házak tetején jár?

27

- Nem csoda, galambom, mert Kerekes uram szomszédja Pécsi Simon őnagysága. Hisz ne volna csak Pécsi nagy úr, eddig rég felgyújtattuk volna a házát. De bízzunk csak Kassai uramban, majd elbánik ő a szombatosokkal. - Tavaly a jég hét falu határát rontotta meg - sóhajtá valaki a vidéki nemességből -, de a közbeeső Balázsfalván semmi kárt nem tett. - Az természetes, mert Balázsfalva Pécsi Simon uram birtoka. - Nem kell több, hogy a szombatosokat kuruzslóknak tartsuk. - Kivált ha meggondoljuk, miként ugyancsak tavaly Pécsi kertét nem pusztították a hernyók, holott a fejedelem őfenségének legszebb csemetéit mind lekopasztották. - Hej, barátom, a szombatos káldeai nyelven admoneálja a hernyókat, hogy az ő földjéről tüstént kitakarodjanak, s azok a megintésre oly gyorsan elmásznak, hogy a sietség miatt lábuk is elkopik. Magam találtam a kertemben két hernyót, melyeknek egészen levásott a lába. Pedig hány lába nincs a hernyónak? Mindjárt sejdítém, miként Pécsi uramtól menekültek hozzám. Szegény nyomorék állatok! Sajnáltam volna megölni. - Az istentelen szombatosok! Még a hernyókat is megcsúfítják. S mit nem tennének az emberekkel, ha hivatalba raknák őket! - Példa rá Pécsi Simon, ki a honesta custodiát kitalálta. - S azóta gyakran jő divatba. De most rajta fogják szép találmányát megpróbálni. - Ne higgye a nemzetes úr! A szombatosok oly könyvekből is olvasnak, melyeknek betűit mi, tudósok, sem ismerjük - szólt az elővárosi iskolamester. - De nem használ az olvasás semmit a direktor levátája ellen. - Téved a nemzetes úr! Aki titkos könyvekből tud olvasni, annak segítségére jő a sátán. - S minden szombatos tud olvasni? - Biz’ a főbbek többnyire tudnak. - Már ez nagy baj. Óvatosan kell tehát Kassai uramnak eljárni. - Hogyne? Hisz Pécsi Simon még a millenniumban is hiszen. - A gonosz ember! Azt gondoltam, hogy csak a sátánban; de ha a millenniumban is hiszen, akkor én nedves farakáson és lassú tűznél égetném meg. - S micsoda bogár az a millennium? - Hát valami tengeri szörny lehet - válaszolá Panna asszony, ki a megégetést indítványozta. - Nem, angyalom! A millennium ezeréves országot jelent, melyben a babonás szombatosok hite szerint Krisztus Urunk fog uralkodni - szólt tudákos hévvel az elővárosi mester. - Hisz az még nem volna rossz! - csattant fel Panna. - De a szent könyv egy helyének félrefacsarásából ered. - S ő a szent könyvet is facsargatja? - Hogyne! - Csavarja ki hát a hóhér a nyakát - átkozódék a buzgó Panna. - És még Gyulafehérvárt is Jeruzsálemnek akarná nevezni - tódítá az elővárosi iskolamester. - S tán zsidókkal betelepíteni! Hogy verné meg az Isten.
28

Ily hangulat közt tűnt a csoportozat szemébe a lassú szán, a két rossz gebe, a lábzsák, a farkasbőr bunda, a prémes süveg, a rézszínű hosszú orr, szóval Kassai uram minden látható és láthatatlan appertinenciáival. Az első perc soknak eszébe juttatá a vén kancellár régi népszerűtlenségét s a fejedelmi tanácsteremben mondott véleményét. A szánhoz tódultak tehát; de mindenütt helyet nyitva a továbbhaladásra. Kassai mélyebben burkolá arcát a farkasbőr alá, s a rézszín orr eltűnt. - Vesszenek a szombatosok! - kiálták ekkor többen - s éljen a vallásháború! - Mi a szombatosok kiirtását akarjuk! - ordíták mások - de akarjuk a vallás és lelkiismeret szabadságát is. - Előbb meg kell büntetni a szektáriusokat, azután menjünk mindnyájan a magyarországi elnyomott evangélikus rendek segítségére - szólt az elővárosi iskolamester. Ekkor kiüté magát a farkasbőr közül a rézszín orr, a kurtán nyírott fehér bajusz és még hozzá a széles nyerges áll is. - Mindnyájan menjünk, fiaim - szólt szétterjesztett kezekkel, mintha áldaná a népet Kassai. A kocsis pedig megcsapta a lovakat, s a szán sebesen elment. - Mégsem olyan rossz ember ez a Kassai uram - sóhajtott az elővárosi mester, a kiszabadult szán után nézve. - Vannak ugyan gyöngeségei; de ki volna tökéletes. - Szereti ugyan a pénzt, vágyik a más birtokára; de... miért is kell a szombatosoknak birtok? - Igaz! Aztán a nagy urak többet mondanak róla, mint való. - Talán irigykednek rá. - És féltik befolyásukat. - Most is elterjesztették, hogy nem akar háborúba menni. - Pedig éppen most ő maga mondá, hogy „menjünk”, s „mindnyájan menjünk”. - Úgy van! Menjünk mindnyájan... haza - szólt gúnnyal Kemény János, ki a tömeg közé vegyült. Eloszlának.

7 Közel a Kapisztrán-kápolnához, jobbra a Szent Mihály-kaputól,2 egy alacsony, de tiszta kinézésű ház áll, hat rostélyos és törpe ablakkal az utcára tekintve. A kisebb gyermek is beláthatna az ablaküvegeken a szobákba, ha hófehér színű félfüggöny nem védné a szerény lak titkait, a családéletet, minden kíváncsi szem elől. Kapu helyett csak ajtó vezet az épület udvarára, melyből emlékezet óta egy vén szakácsné járt ki a boltig vagy mészárszékig, sem tovább, sem közelebb. Voltak, kik néhanapján orvost és papot is találtak az ajtó előtt, miből aztán fényes eszmét nem formálhattak maguknak az
2

Most Károly-kapu. (K. Zs.) 29

Mellette a rózsafa-asztal. Neki igen sok volt már a szoba. midőn neki mindent hitelre és rovásra akartak adni. s midőn önereje többé nem teheté. mostanig sem lépett ki abból. ki a szatócstól és hentestől ez érzékeny címre hivatkozva kéri a szükségelt árukat olcsóbban vagy jobb minőségben. a tőle jöttől. váltig csak az volt. és a hihetetlenül keskeny. mely régen a szenvedést ábrázolta. Ez esetben megkérdék nevét egymástól. s annálfogva ki-ki „beteg asszonynak” hívja. Isten tudná. miből és meddig? 30 . ma ismét beteg. mindig fekszik. s a rózsafa-asztaltól a karszékig a padlózat szőnyeggel borítva. s hogy úgy szóljak. s monoton csicsergésével adja tudtul. viaszhalvány arcélének egy része. hogy ürügyük lehessen a „beteg asszony” házába lépésre. s oly hidegen távozott. ma nem is sétálhatott. egy kevéssé színvesztett. melybe azután egy házi tücsök költözék. beteg. ha fájdalmával vagy közönyével kacérkodik. akkor mondá a vén szakácsné. ha lábai bírnák! Ó. Kell-e többre gondolni neki. sem kandiságukkal. vagy szerencséje? Hová menne.özvegy egészségi állapotáról. kiszedte belőle fillérenként tartozását. Közönségesen csak a „beteg asszonynak” hívják. mintha sértve lett volna. s ha szerét teheték. melyik ösvény vezet ki leghamarább az életből? A betegség. Az öngyilkolás rögetlen és rövid útját betorlaszolta a hit. sovány testnek alig valami emelkedéssel bíró körvonalai tűnnek ki a puha ágyneműből. nappali terme az ágy környéke. Tán éppen akkor búcsúzott el szállásától. mintha az alabástrom emlékkövön egy már félig elenyészett domborművet látnál. az ágy lábánál damaszt karszék. ha házából idegent láttak kimenni. Hogy kicsoda e nő. melynek fénypontja. Csak fejkötőjének csipkézete. s egészen puszták. Minek keresztelnék a koporsó számára másnak. melyeknek vázáról a láz leszedett minden húst. mint másnak nem az a világ. melyet nyertek. kinek élete ezen kis téren folyt le? Az ágyból a karszékig vánszorogni s onnan vissza: ez volt a „beteg asszony” egészsége. hogy még él. A szakácsné keveset vásárol. Mit érdekelheték a távolibb tárgyak? Ő csak az ágyban élt még. s beköltözvén. ki a törpe házat még Bethlen Gábor fejedelemsége alatt vásárolta meg. tartván magukat a vén szakácsné elnevezéséhez. azonban a jó cseléd megoldá kék zsebkendőjén a göcsöt. három ablakos és tág. ezüstkanállal és gyógyszerekkel. s ha a világról lemondásában követelés van. hogy a „beteg asszony” ma rosszul érzi magát. de készpénzzel. kristálypohárral. Néhány ódon s alig hasznavehető bútor hever benne itt-ott. átszűrt. s nem bántják sem kérdéseikkel. tiszta vánkosokba temetve alszik a „beteg asszony”. mint ami az életben volt! De az volt-e örökké? Szerencsétlensége-e. és neve tán a halotti prédikációban is az marad. Erőtlen lábakkal. s most az ábra mulandóságával önt vigaszt a néző kedélyébe. de majdnem üres. A „beteg asszony” minden fényűzési vágyát fekhelye körül összpontosítá. hogy beteg. mintha kriptája volna. fekve haladunk azon a célhoz. s tán kiszárított minden véreret is. és a felvilágosítás. Különben is egy visszavonuló csak úgy érdekel hosszasan. A „beteg asszony” létezése évek óta már csak akkor jutott a szomszédoknak is eszébe. Volt idő. Már ismerik szokásait. Fehér. de ruganyos. vékony. A többi szobák csak szellőztetéskor nyittatnak meg. s egy bőrrel bevont kerevet a gyakran virrasztó cseléd nyoszolyájául van szánva. a világ nem tudja. s közülük az utolsót a szakácsné tavaly hallotta keservesen cincogni a küszöbfal szögletében. a fönnmaradt összegre ismét bogot köte. Bennük évekig tartózkodott néhány egércsalád: azonban végre e zsellérek száma is apadni kezd. mindig beteg. mellén keresztbe tett kézcsontjai. A szoba. melyben mint halott fekszik. hogy a szegény asszony ágyban fekszik.

. hogy „a beteg asszonynál” emlékül hagyhassa. . s még nem háborgatják bősz látványok. kihez megint visszatérünk. vagy elájult” sóhajtá. Amint pedig ismét a támlára ereszté karjait. Deborah összefogta kezét s buzgón. melyet a felső üvegkarikák elé vont. kit ápolni jött. majdnem láthatatlan veríték borítá. hogy azon pillanatok. a mai napot megnyerte. érzés és mozdulat nélkül. panaszló s a létezésért megszégyenült öröm. egész bensőséggel imádkozott. S micsoda? Ó. hogy a karszéken ülő lány hideg borzadást érzett tagjain átszökellni.. szíve sebét tárta föl. melyeknek tanúi nem voltunk.. keresve szikráit a melegnek. de zsibbadt testével az erőtlen öntudat. rendkívül hatottak kedélyére. miként a kórágyban fekvő minden testi szenvedései egy. most már legalább fél óra óta alszik. elzárta a fényt. az álmaiból kibontakozó lomha lélek siker nélkül küzdvén. mintha halottal volna. 31 . „Csak dermedten alszik. Tán a beteg. mert visszautasítani akará a gondot és gyöngeséget. s csak egy könny rezgett még szemében. mely oly kísértetien világított. melynek boldogságát s önvádjait évek óta nem érezte.A „beteg asszony”. hogy most már időközönként görcsös rángás lobbant át arcizmain.Ah. az időtől csillapulást nem váró erkölcsi fájdalomnak. Egészen kimerítette s bágyadásba hoz az öröm.rebegé égre emelt szemekkel Deborah. mintha holttestet őrizne. még nem hoz a lefolyt életből az álom vádképeket vissza. mely neki úgysem hozhatna enyhülést. s a betegre félénk és aggódó tekintet vetve. s homlokát a tavaszi vékony ködpáránál finomabb. Viaszk arcán mintha megszűnt volna a vérkeringés. hideg homlokot. mégsem adva teljes hitelt reményeinek. ő él! . a mélyen fekvő s félig nyílt szemeket. ah. A „beteg asszony” lélegzése most halkká lőn. s elakad. ugyan mit vesztene? Szegény néném. igazíta valamit. s oly megható részvéttel. az életnek. előbb drága szövetű nyakkendőjével. a beteg lélegzetét leste. ki tudja. de mégsem bízva tapasztalataiban. a halkan pislogó élet. Vagy tán a lány maga önkényt észrevette. mintha a legszorosabb vérkötelékek csatolnák a szerencsétlenhez. a vánkosokon. Úgy tetszék. ráborulva. és elővévén a hurkoló tűket. a testi fájdalom martaléka iránti szánalomnál is mélyebb forrásból ered. ne ébredj fel most. Legyen gyors kimúlásod.. megint a tetszhalálhoz hasonló állapotba süllyedt. melyet hirtelen letörölt. egy reményét és hitét vesztett életnek szomorú következményei. Azonban holnap. hogy időt nyerjen. egyengető. Fölkelt. én imádkozom halálodért. az elfonnyadt arcot. a nő sápadt és merev vonalait oly élesen emelé ki. melynek nyomai arcvonalain még rezgenek. alig tapintható. Ne ébredj. mígnem végre ajkaival érinté a halvány. a dúsgazdag Pécsi Simon egyetlen gyermeke. s hogy megindulása. csak annyi különbséggel. bár alig észrevehetően. s azután az ágyhoz lépvén. és aludjál mindig! De csendesen. A „beteg asszony” megmozdult.Istennek hála! Kedvező fordulat mutatkozik. ajkát ajkain tartva. S ha örökre behunyva maradnának szemei. ég! A könnyező. A téli nap pedig a függöny fölött sugárt hint a szobába. előrehajoltan s részvékeny arccal. Látszik.. hogy a nyugvás percét átokká s kíneszközzé változtassa. hogy holnap?. A „beteg asszony” aléltan pihen a puha hófehér vánkoson. melyet majdnem bevégezve hozott magával. fölindulása elcsillapult. s az ablakkarikákon áttört csillám éppen az ágyvánkosra szállván le. a vigasz által illetetlen. A karszéken pedig az alvó halk lélegzésére figyelve egy gyönyörű hajadon ül. szorgalmasan hozzálátott a csinos női munkához.

az első perc óta. de a mély és tartós érzést azért kétlék benne. átlátszó. még többek által. kémleni és megtudni? Deborah. mi a világba lépésekor igéző vala rajta. Ha egyik kétkedett mély érzéseiben. hol akkor Pécsi lakott. mint a szoborszerű nyugalom vagy az élénk részvét. Felindulásban sokan láták már őt. Bájosabb mozdulatokat s tökéletesebb formákat képzelni sem lehetett volna. A leány vidám. Deborah vonalai szabályosak voltak. mert ez a szerelemben szokott leginkább nyilvánulni. lágy. mely ajkain gyakran játszott. a karszékbe ülve női munkához fogott. mintsem azon vádat kikerülhette volna. Később Balázsfalváról. anélkül hogy megszűnnének jellemzők lenni. Kassai unokaöccsét tartotta a világ a szép leány választottjának. de egészséges. midőn megjelent. biztató mosollyal közelített hozzá. a kacér mosoly és hideg büszkeség. a vér mozzanatait. mi csak sajátságos. de magával hozott mindent. mint mondám. Sötétkék szeme világossárga hajfürteivel és rendkívül finom. s három év múlva látták őt először Fehérvárott. De az apa nem győzheté le a fukar és cselszövő ítélőmester iránti ellenszenvét. Deborah már huszonkét éven túl van. mint ahányan megbotránkoztak. az akarat erélyét s az átengedés szendeségét hűn visszatükröző bőrszínével. s a már bizonyosnak hitt viszony szétbomlott. mások kedélyt és gyermeteg ártatlanságot. és az érzések játékait. s a behatásokat hamar átvevő idegeivel együtt. és a huszonkét éves Deborah még eddig senkivel sem akarta sorsát összekötni. vagy szilárdabb tulajdonainak könnyű és igézetes formák közé rejtését. s lankadt. hogy amikor szemeit a rámáról felvette. s megszerzé az érett szépségből azt. Elemér szerencsétlen volt. mi csak hódítani és ámulatba ringatni tud. eltávozott Deborah. inkább a kedély és szelídség eszményképét hozza szemünk elé. s mintsem a visszaélés gyanújától is. oly figyelemmel. Karcsú s eléggé magas termete az idomok és kecs teljes összhangzásával bírt. hogy hatalmával olykor visszaél. Mit érez most? Visszaemlékezésekben vagy új benyomások tündérvarázsa közt él: ezt ki tudná még. a szeszély álmait. Arcélének az egy kissé meghajlott orr keleties kifejezést adott. fehér. Ismerősei csupán szépsége felől voltak egyező véleményben. Egész lényén a kifejlett kor bevégzettsége és a serdület frissessége volt csodálatos varázzsal összeolvasztva. de egész tekintete a kedves mosollyal. már a „beteg asszony” ébren volt. 32 . föl ne oldoztatnék. Deborah komoly arcán nyomai látszottak a szenvedésnek.A foglalkozás oly jól illett hozzá. de hány ne vágynék. melynek ködfátyolán át szépsége még igézőbben sugárzott. Modorában tetszelgést vettek némelyek észre. A szokottnál valamivel nyíltabb homlokán ész és büszkeség székelt. Elemért. s mindenik bámulta vagy hibáinak kellemeit. sokkal erősebb fegyvereket adtak Deborah rendelkezése alá. s oly iparral. a másik csak önuralkodást fedeze föl nyugalmában. kimerült tekintetét rája függesztve tartá.

kinek férjét naponként dorongokkal verték és karókkal szurdalták. s a maradékot ő. s hogy csak azután üssék el nyakát. Deborah! Izzó vassal égessék agyvelőmet az utolsó reszketésig. Vegye. egy. Finom idegeit lázasan kezdték izgatni e bősz szavak. . hogy szendergése a szokottnál enyhébb volt..Az asszony lassan. néném! rimánkodott . kettő.. mosolyogva. pökni. kinek férjét a kutyákkal együtt tartották a börtönben zabkenyéren s moslékon. mely a halottakat kaparja ki a vermekből. Nem engem fognak többé gúnyolni. másé lett Fogaras piacán a tyúkkosár. erőlködve emelte föl kezét.. senki sem vert arcomra sárt. ki azért látszott vigasztalhatatlannak. melyben csendesen pihenhetett. hogy annyi kínteljes év után volt egy órája. . Deborah! S a ketrecben senkit sem. s undorító. három. ki ajkával homlokát érinté. kedves néném. A „beteg asszony” fuldokolva. kinek férjét ketrecben vivék a bitófa elé. selyemlágy kezével a száraz. . tompa bárddal s bevégezhetetlen kínok közt?.A csontok ott voltak.Ó. Ő úgy elszokott az áldástól. s benne az önkínzás minő rémalakjait szemlélheté. fogukat vicsorgatva.Hogy pihentél. hogy most álmomban erőtlenül feküdtem a fogarasi piacon.. hogy a fal penészes nedve s a padozat pora testéhez ragadjon. elfonnyadt és vértelen arcot. s égett szemhéjai közül serkedő könnyekkel folytatá: . Rendre járja a világ. jó néném? Úgy tetszik. Mind ott voltak. nevetve. úgy amint előbb az ebek rágták le azokról a húst. Szegény beteg asszony! Deborah mély csodálkozással tekintett a beteg nőre. nem talált kellő szavakra. hogy most enyhébb álmod volt. reméljen. De ő nem vala jelen. Az átkot jól ismeré! 8 Deborah fehér finom. hogy bevárják. de az áldás. a szégyen. a megvetés érzése és a megvetés azok iránt. mást! S hogy élhetek a gúnykacaj hangjai nélkül! Átkaimból szívott testem mindennapi táplálékot. mely Fogaras piacán ezer torokból hangzott. melyeknek neve ember? Nem kiáltották-e dühösen. Deborah átborzadt. megunják szidni. a „beteg asszony” viaszksárga arcát simogatta. Ha-ha-ha! Ne emlékezzem-e az iszonyú gúnykacajra.. Mekkora örvénye nyílt föl előtte a szívnek. A „beteg asszony” suttogva szólt. melyet népnek hívnak. feledjen. mint a hiéna. ha feledi kötelességét: az emlékezést. mind ott. mely a beteg gondolatában élt. kik csúfot űztek szenvedésemből? Hogy élek csak egy hétig is bősz álmaim nélkül? Mi marad akkor velem?. ha nem a düh. míg a koldusok. s megölte bennem a 33 . ezt a gyógyulás jelének.Csak a ketrecet láttam. hogy íme.Deborah! vajon mit jelent. tán más számára tisztogatják ki a sártól és szeméttől.adjon hálát az Istennek. nem sugdosták-e álnok szánakozással és képmutató könnyekkel. ajtója nyitva volt. átkozni.. senki sem suhogtatott testem fölött ostort? Más iránt fog-e a világ kegyetlen lenni. fejére tegye. az állati ordításra. míg ajkai tajtékot túrtak.. a ronda ketrec. mint régen. Higgyen. . és mégis senki sem tapodott sarkával köntösömre. És mi tartja már ébren szívemben a vérdobogást. kinek férjéről letépette a ruhát Baling János.. . hogy a meghajlottnak. Mást. Mit nem tettek velem a vadállatok. mint a tigris. kóborlók s minden söpredék.. hogy szája rothadással teljék meg? Deborah összeborzadt. ezen özvegy az. nem jött ki sírjából. kérem.Ha-ha-ha! feledjek. négy.. a csontok még benne.

Deboráht babonás félelem lepte meg. . A „beteg asszony” kétkedőn rázta fejét. Ah. mely e kímélő szavakban atyjára vonatkozott. észt. Deborah szíve összeszorult. s hogy velem fölhagyhassanak a szenvedések. S ha sejdítené az én bátyám. Az idő is késő. hogy egy pár percig még tán ébren van. már dél van.. hogy ma csak láthatatlan ajkak sugdosták a légben: Ez a nő. és sűrű fátyol véd. szorongón. Deborah leverten állott a nyoszolya előtt. oly hamar hunytak el szemei. azt a kétségbeejtőt.súgá rémes hangon a beteg asszony. ez a nő az. oly megfoghatatlan hatást gyakoroltak rá a „beteg asszony” bősz eszméi. De hátha téged is meglátnak? . ha a csillagok alszanak. bár titkon. sűrű lépések hangzottak az utcán. maga sem tudata. .Mindenki a templom és fejedelmi palota elé csődült. mint elhasznált anyaggal! Deborah.zokogta Deborah -. s mit az ébrenlét mindig hűn vezet szemem elé? Nincs-e e csodának jelentősége? Deborah! Nem tudod-e az álmokat hüvelyezni? Miért van. s oly rejtélyes. miért? . a te atyád. mint te most.. a szem nem hathat át? Deborah mélyen érzé a vádat. az iszonyú történet után .sóhajtá a „beteg asszony”. pedig ő most haza. s ah! A szakácsnő még késik! Ekkor oszlott szét a tömeg. Régi történet s mindig új! A beteg kimerülten hajtá vissza fejét a vánkosra. pedig a megbélyegzett néha ártatlan . oly titkon gyötrő. Zavaros érzések zsibongtak keblében.Kedves néném . igaz. s fölfedezték volna nevedet a kíváncsiak. igaz. aggódva tekintett körül a szobában. . . hogy eszmélete egészen kialvék.. oly ünnepelt és majdnem oly szép! Nézz arcomra! Deborah ijedten tekintett a fonnyadt. s mint a kioltott gyertya.szólt kísérteti hangon. atyjához vágyék.mentegetődzék Deborah -. De hát az éj nem sűrűbb fátyol-e. önt oly mély ájulás lepte meg. . mely a vallás szabadságát és a szombatosok vesztét a piacon megéljenezte. S csak nehéz. . igen nyugtalanul. melyen.. s a szakácsnő még nem tért vissza. . kiszáradt arcra. kik az ő nyomát kísérik.Lásd! Mivé lettem. .Nem neheztelne ezért rám.Egyedül te nem átallsz a megvetetthez jőni. s képzelődése nem kínozhatta az iszonyú emlékek felújításával.Átok van a megbélyegzetten és családján. 34 . Pécsi Simon! . azonban mindig csillapuló lélegzete tanúsítá.. az egész világ talpon volt. oly fiatal voltam.Igaz. de elítélték. Az én atyám nemes szívű férfiú . Mintha égne lába alatt a föld. mit az élet nyújtott. nem maradhatott. érzést és a test erejét? Inkább tíz körmeimmel ásnám ki keblemből szívemet. hogy a természet így kibillenhessen sarkaiból.Nem. kinek férje. S miért nem jött vissza álmomban a múlt? Deborah! Miért nem éltem újra át a félhalál állapotjában azt a keserűt. mintsem egy másodpercig tudja feledni a múltat.Mert minden ismeri .vallást. közel van szekerem.Férjem nem volt gyilkos.Nem volt soha nálam.! S nem bírták tovább mondani a történeteket. nem .erősíté könnyekkel Deborah. nem hagyhatá magára nénjét.Igaz. .A világban valami nagynak kell történni.. . atyjához vágyott.

mint zúgnak. hogy prémes palástját. övé egyedül a mennyország... a többinek nincs joga hozzá..Hah.válaszolá más a bejárat küszöbénél.Ni. Deborah most. kérlek. levonták róla mostoha testvéreid. . bongnak Fogaras piacán! Kiszabadult a pokol. nem tudott megmozdulni. mely babonáz.. nyakkendőjét mind otthagyta. akkor csak szürke vala.ezt ismételte egy erősebb s a többiek fölött uralkodó torok. kinek még nem eléggé mély álma a külső morajtól látszott titkos táplálékot nyerni. s föltárván azt.. s a kárörvendő ezer szemet. de vele szemben alig húsz ölről. ne ismerj reá. Szegény leány! Ah! Tagadd meg. onnan jő . különben gúnykacajjal fogadnak! Deborah. . kegyes bakó! férjem kuporg-e ott a ketrecben. Künn pedig ismét Pécsit említik. . A „beteg asszony” nyöszörgé: . s csak most vevé észre. de ujjai. Hah! a ketrec! a ketrec! s mellette a szelíd bakó. nézz a ketrecbe! Nem apád ül-e benn? Biz Isten! ő az. s hogy védelmetlenül van a sivár téli időnek s a durva tömegek szemeinek kitéve.Irtsuk ki a szombatosokat. A hideg szél. Deborah fuss! A kettős hatástól. ki csak öl. Visszafordult. a nem messze fekvő Mikó házhoz akart menni. hogy észre ne vegyenek. A békétlenek leghevesebbjeinek tehát a „beteg asszony” ablaka előtt kellett elhaladniok. az ijedt leány egészen elvesztve a magán uralkodást.. . hogy a Szent Mihály-kapun át hazaérjenek. hogy iszonyú álmából fölébressze. ki van a ketrecben? A „beteg asszony” alvó szemeiből könnyek serkedtek. fátyolát. szent bakó. s világosabb eszméletre hozta. mely az utcáról és a nyoszolyából rohanta meg fúriaként.. szelíd bakó!. egy közelgő csoport kiáltá: Vesszen Pécsi Simon! A leány lábai a fagyhoz gyökereztek. hol most a város fekszik.Nem. fuss. táncoltak a fekvő vállain. rívó és szaggatott nyöszörrel szólt: . a folyosótól a kapuajtónak rohant. 35 . A zajból csakhamar riadó hangok törtek ki. anélkül hogy megmozdíthatnák. De miért van neki fehér haja? A férjemé fekete volt. mely arcára sivított s rögtön átjárta egész testét. S most? Deborah nyárfalevélként reszkető kezekkel érinté a „beteg asszonyt”. az ajtó felé. s künn az utcán megint Pécsi nevét említé a hazavonuló csoport.Deborah. itt. A „beteg asszony”. ah! a bakó legszelídebb embere a világnak. s látod-e a vicsorgó fogakat. s néhány lépést tőn előre. mint hangszeren. egy ugrással a szűk utca közepén termett. fölébreszté mámoros félelméből. fuss hamar. és a törpe épület ablakainál helyeslő kiáltások emelkedtek. vesszen Pécsi Simon! .Ártatlan bakó. ez a „beteg asszonyhoz” megy ...9 A Pécsi Simon ellen felgerjedt népből éppen a söpredék lakott azon a tájékon. jó bakó.. hol kocsija várt rá. reszketve a hideg miatt? Szegénynek nincs öltözete..kiáltá körüle valaki.. határozatlanul és küzdve. itt van. a szobából kinyargalt. hogy a kíváncsiaktól menekedjék. a dühtől lihegő melleket. s Deborah atyja nevét hallá szidalmak közt említtetni. s megköti lépéseinket?. Deborah! Deborah! atyádnak milyen fürtjei vannak? Rég nem láttam. ah.

mitől hajuk szála úgy fölborzad. . csípőjére támasztva karjait. Ezzel semmi újságot nem beszéltem kendteknek.rikácsolá Sára néni. hogy kicsoda a beteg asszony . a Pécsi Simon kertjéből. mit? .de vajon ki az a „beteg asszony”? .mondá a kőmíves. .Angyalom! Ha csodálkozásukban nagyon kitátnák szájokat.közbeszólt Panna.Úgy eresszétek szabadon.E megjegyzéssel Panna. . szívem.Panna asszony. hogy Pécsi a kuruzsló könyvből olvasva. Deborah e figyelmeztetéskor valóban kezdett már a gyülevész nép közül kibontakozni. még a törvény körme közül is kimenekülhet.A „beteg asszony” házából . kik a beteg nőt ismerik.No! Kicsoda hát? .válaszolá lenézőleg az iskolamester.szólt a kőmíves. kíséretéhez visszafordulva mondá: .. mihelyt saját kis személyére hivatkozás történt. de most ismét körülvették.? . akármint erősíti az iskolamester. .szólt az iskolamester. ki szintén Pannához csatlakozott.Hm! . ezen kisasszony az ő házából lépett ki. . . mint a tüskedisznó tövise.szólt kegyes hangon nagy vagyonú ember és főúr.Nagy úr leánya. noha szombatos.Ez a szombatos leánya.Attól függ.Mielőtt kitalálnók régi nevét. a kisasszonynak csak hűlt nyomát fogják találni. Deboráhhoz közelebb lépett.Biz azt. akkor is csak hitták valaminek . . gyönyörű mákvirág. Tudják-e.Csak talán nem őnagysága kisasszonya? . Az iskolamester pedig. hamar! Rukkoljon ki azzal a titokkal. Többen hahotázva nevettek. . ki mindent megigéz. . Ezt Panna asszony és Sára néni is tudja. hogy egy beteg nőt meglátogatott . .Mit? Mondja hamar. s e két erő segítségével. Sára néni. könnyen átfázhatnék a kisasszony.Szóljon hát.Hm! De míg beteg nem volt. 36 . jobb lesz hát hazabocsátani. Szép virág. de a nagy úr nyakához Kassai őnagysága hóhért fog állítani.kiálták többen. midőn Deborah mellé ért.kérdi egy kőmíves.válaszolá Sára néne.Pécsi uram .. tüstént megragadta az alkalmat. igaz. emberem. ez a fiatal boszorka. mester uram.Nincs annak. szemtelen tekintettel mérte végig Deboráht.folytatá az iskolamester .Mégis vannak. . még inkább magára vonni a nép figyelmét.kérdezé nyugtalanul Panna asszony. mintha pórleány volna . . segítségül tudja az ördögöket hívni. Nem illik körüle csoportozni. s kit ők a babona nyelvén Sáron rózsájának neveznek. melyet Panna húgom sem hallott soha! Furcsa titok lehet az ilyen! Minek hordja oly hosszasan a begyében? Csak ne köntörfalazzon soká . angyalom.nógatózott Sára néne. ki a szombatosok elleni kurjongatás közt sem vesztette el egészen eszét. . más neve .hánytorgatá az iskolamester. . s a többi társaihoz fordult arccal s Deborah felé nyújtott kézzel mondá: . magam is szeretném tudni . hm. Hisz azzal talán nem vétkezett.Tehát tudják-e kendtek. hogy honnan jött az utcára a szombatos leánya? . . De most már valami olyat mondok. ki a kiabáló tömb élén jött.De biz’ ő az .

Hát meggyilkolta.Hát mondtam-e. hogy mutogatják. huszonötödik éve már. Nem merte volna senkinek egy hajszálát is kitépni.nyerte válaszul. . . némelyeknél pedig undort költve fel. melynek semmi alapja? Mert ha valami nagy úrral így bántak Fogarason. tán pénzért. magam is jelen voltam a hatalmas és gazdag úr kivégeztetésén. inkább sajnálkozást. s ezen istentelenségéről maga küldött a meggyesi országgyűléshez dicsekvő iratot. . A zaj alatt a szelídebb nézetű kőmíves sem nyugvék. többeknél kíváncsiságot. hogy az országgyűlés és az új fejedelem meg fogják dicsérni.Igen. mit hánykódik? Mit ültet fel minket? S miért beszél oly garral. özvegy Géczy Andrásné asszony . E fölvilágosítást Sára asszonnyal egyszerre legalább tízen kiabálták az iskolamester fülébe. amit kendtek mondanak szólt teli torokból -. Mármost tehát csupán az a kérdés. amit a tisztelendő úr. vajon igaz álom-e a beteg asszonyé. Senki sem ment oly nagy tollas és aranyos ruhában Meggyesre.ismétlé Panna. Báthory Gábor fejedelmet.szólt az iskolamester . mintha kanállal enné a titkokat.S mit beszélt? . s kinél a szép és kegyes asszonyság éppen szállást tartott. másokkal együtt.A dolog. Géczy András csakugyan dicsekedett. mint a talián medvéjét.. miként csupán hiúságból fogta magára.szólt nehezteléssel az iskolamester. . hogy a „beteg asszony” felől egy titkot sem hallottam? Hát eltagadtam volna.De nem ettünk ám bolondgombát.agyarkodék Panna.tudakolták egyszerre többen.Ha-ha-ha!.kérdé az iskolamester. Akkor csak mesterinas valék. melyet a rendek az ő gyalázatjának örök emlékére szóról szóra törvénycikkbe iktattak.Hát a szívemadta! még hírből sem hallá. mint özvegy Géczy Andrásné. Még 1613-ban történt. .Én ennél már többet is tudok . bár gyérebben. hogy kívülről származott be hozzánk! . Géczy igen félénk úr volt. .S milyen bűnt követett el Géczy András uram? .Így tehát . s remélé. ki tegnap este a „beteg asszonynál” volt. . barátim. A hahota ismét megújult. akkor az a nagy úr a „beteg asszony” férje. a ketrecbe zárt és kutyákkal evő Géczy András. kinek éppen tornácát meszeltem.Mind igaz. . miként férjét a fogarasi piacon ketrecbe zárva őrzik. vagy eltagadjam most. .. mindjárt vacsora után a feleségének beszélt? .. . Sokan éljenezték. A Géczy András neve végig hangzék az utcán.Én ne tudnék semmit? . de akik őt ismerték. hogy elhiggyük a kend meséjét . . . hogy a fejedelem megölésében Nadányinak segélyére lett volna. 37 . ..a „beteg asszony” férje a gyilkos. Lovának takarója is bársony vala. de minden módon óhajta nevezetessé válni. vagy pedig csalárd álom. hogy Géczy András uramon történt mindez? Meglátszik.rikácsolta büszkén Sára néni. az ebszültét! Ha kend semmit sem tud. mint kacajt érdemel .Ej.röhögték körös-körül. . hanem csak. melyekből más pománában sem kap egy harapásnyit is? .Hogy a „beteg asszony” azt szokta álmodni. csak felesége sírt a városkapitánynál.dorgálá ismerőseit a kőmíves. hogy a maradék soha el ne feledje Géczy András nevét.szólt egész lenézéssel a vén Sára. s a népnek mutogatják szintúgy. s ő senki sem más. . de ezt a tisztelendő úr nem mondta tisztán. esküvel is állíták..Okosabbak is hiszik azt kendteknél.

előbb a nép zajgásait követé álmaiban. most ne csak az álom. kit a fogarasi piacon képzelt ugyanazon ketrecbe zárva.Sáron rózsája. . nem panaszolt volna. . . anyácskám. ujjával Deborahra mutatva. s hasonló kínok közt.És Sáron rózsája is szombatos.kérdi a mester. .Igaz. De midőn az iskolamester a „beteg asszonyt” annyiszor említé. . s ennélfogva talán sokkal rosszabb ember is lehet Pécsi Simon . .mond Panna.csitított a kőmíves. ugyan mit? . gyönge kisasszony kardot forgat. vad jeleneteivel.szólt Panna.S miért legyen jobb Pécsi Simon. s a törpe ház ablakain behangzó gúnyszavak és ingerkedések szerint alkotott bősz történeteket Pécsi Simonról. kedélykór és őrültség anyagja volt. mint Géczy Andrást . tagjai a hideg miatt reszkettek.rikácsolta Sára néne. kit már nevén szólíthatunk.Hisz részeg fővel sem kellene képzelni.okoskodék az iskolamester. ha Sára és a többi fúriák körmeikkel ízekre szaggatnák is.Hát hogy az özvegy a szombatos Pécsi Simon testvére.patvarkodott Sára néni. de lelke sivár és elszánt lőn. legyen eszük .A szombatos leánya! .Az istentelen! . s a „beteg asszony” is az! .Mit.hangzék elég nagy zajjal.S leghelyesebb oly módon irtani ki a szombatosokat. A szombatosok zsidópogányok.Bizonyosan boszorkányságot űztek együtt . Géczy Andrásné.Az egyik Pécsi Simon uram testvére. kik őt körülfogva tarták. melyben férje szenvedett. Az utcai kiabálás pedig szavanként behallatszott a törpe ablakú házba. Deborah mély megvetéssel tekintett a vad üldözőkre. . 38 .kiabálák szanaszét. az özvegy szemei fölpattantak. hogy egy nyomorék nő és egy finom.sopánkodék Panna. .fenyegetőzék a kőmíves. ahol a „beteg asszony” fekvék.süté ki Sára néne. mint Géczy András? .Gondolja meg. s végre Géczy András neve és Deborahé is a rivalgásból élesen tört ki. Nem imádkoznak vasárnap. akkora öngyötrés.. . .említé Sára néne. hanem a zord élet által is megújíttassék. mit beszél kend! .Helyes! . . a másik leánya .Vagy a fejedelem megölésén tanakodtak . sem becsületök.Mit gondoljak meg? A szombatosoknak sem hitök. és gyilkolásra jár. hogy ami egy borzasztó nap óta oly mérhetetlen fájdalom. . . .Holott Géczy még szombatos sem volt . Nem kért. .szólt a mester.S tőle jött eme leányzó! . .Ugyan.jegyezte meg Panna asszony. ha-ha-ha! . 10 A kórágy rémítő képeit legyőzte az utca. .Hát méreggel nem lehet-e ölni? . mert akkor keverik a mérget.

. mérte a távolságot. Lábán nem volt papucs. arcát az ablakhoz fordítá. kin potenciát követtek el. egy csodás látomány. melyet annyi év óta nem érintett keze. melyet hiszünk és eltagadunk. A „beteg asszony” vázujjaival tapintgatá szemhéjait. míg üldözője a földre sújtva iszonyú jajgatás közt erősíté.Irgalmas Istenem! . A „beteg asszony” az ágy előtti szőnyegre ereszté lábait. s ha utolsó fillérét is a prókátoroknak lesz kénytelen adni. s hogy ő nemes ember. ugye? . de az iskolamester. A „beteg asszony” delejes vagy őrült eréllyel hagyja oda a szobát. hogy keze-lába megbénult. A „beteg asszony” az ajtó kövéről holtan esett az utcára. mely eddig a koporsó födeléhez hasonló hűséggel zárta el tőle a világot. . egy nappali kísértet. s kezét a vánkosra tevén. mely feje és a párna közt van. s hogy egyházi személy. halott és élő. és míg annak 39 . . amit lát. addig nem nyugszik. . az utcáról a szobába. s ennélfogva bizonyságra hívja fel a jelenlevőket. Az ajtókövön állott meg.kiálták gúnyosan künn. mely test és puszta gép. kik vallják be. Deborah a holttesthez rohant.. ajkai mozogtak. agyunk játéka és a valóság maga. ki soha többé hivatala folytatására alkalmas nem leend. s ingatag léptekkel kezd ahhoz közeledni. s mindaz. s fölegyenesedvén. kezét a leány vállára tevén. Végre Deborah fátyolára esett tekintete. mint a gátat tört ár. Keresé az átokra a szavakat.kérdezte mosolyogva. megrázkódott. feltartóztatá.sikoltá Deborah. szeme kifolyt. a folyosón van.Ha-ha-ha! Mind itt vagytok Fogarasról. Minden szem feléje fordult.hangzék kívülről. agyveleje veszélyes rázkódást kapott. hogy ébren van. vajon szőtt kelme-e. Valaki a kis ember nyakcsigáját szorítá át. A „beteg asszony” fölemelte jobbját. Pécsi Simon . Egy mély légzés.Géczy András. könnyű pongyola.Néném! . . hogy oldalcsontjai eltörtek. s a jövő percben Deborah szabadon borulhatott szerencsétlen nénjének tetemére. míg istentelen gyilkosát talión nem marasztatja. egyenként számlálta a bútorokat. mely nyoszolyájától átellenben fedte Deborah kendőjével együtt az ablakot s félhomályban tartá a szobát. néha visszakacsintó tekintettel nézte. mert pert akar kezdeni még ma. szintén. megnyitja a kapuajtót.e hang sivít a légben.A „beteg asszony” merően nézett a függönyre. hogy csakugyan nyitva vannak-e? Künn folyt a rakoncátlan zaj és gúny. melyeket ember még soha nem mondott el. ujjával akarván bizonyságot szerezni. kaján és fertelmes módon. úgy látszik. tanúkra volt szüksége. Géczy András és a szombatosok káromlása rohant. de arcának vidor kifejezését villámgyorsan válta fel ijedtség és torz. köntöse a kórágyban viselt tiszta. . vagy csak anyagtalan álomrajz? . amit az álom démonai hangoztattak a múlt percben. A „beteg asszony” körülnézett. kire egyedül nem volt hatással a jelenet. A „beteg asszony” felült ágyában. kinyitá száját.A szombatos kisasszony el akar szökni.Sáron rózsája! Deborah! a szombatos leány! . Hadd átkozzalak meg. A fölemelt kéz erőtlenül lehanyatlott.

a gyógyítási költségek. hogy a fejleményeket jobban érthessük. hogy egy ifjú. Jól mondja Anna. Olvasóim még emlékezni fognak Báthory Zsófia. mely körül fodrásznője remekelt. régibb dolgokra kell visszatérnünk. Panna asszony és Sára néni megoldották nyelvüket. hogy György akaratját. az én kedves nevelőnőm. mely a „nemesi társaság” zászlója alá tartozását mutatá. s nem a legválogatottabb szavakkal kezdték halmozni a „büszke” úrfit. most ingerültségre lobbant az iskolamesternek. addig legalább ezerszer kell felöltöznöm. de leírhatatlan kellemű gyermek ébensötét fürteit az egyik palotahölgy rendbe hozta. s a másik Csulai vallásos elmélkedéseinek felét mulattatás végett fölolvasta volna. de méltányos és kivihető kívánatnak is hivé Csulai gályarabságát.fogát fogért. hogy tisztelendő Csulai uramat legalább két évre küldje gályát vonni. Ó. kezét kézért. a párbajban sebet kapott. tetszésem szerint 40 . a kendőzés alatt. de ennek rövid szabású s hímes palástján észrevevék a „jegyet”. Petneháziné utasítása szerint. Nem könnyen bírt e szép álomtól megválni. s egy tündérszép leány könnyeit. alig fékezhető vágyat ruhája csipkézetéről. az öltözés többi része is. s így napról napra tán csak kigyőzöm béketűréssel. Nem felejtem el Szent Erzsébet és Szent Margit közbenjárását is imáimmal sürgetni. 11 Most már. ki egy „belső embert” goromba bántalmakkal illetett. Zsófi százszor kapott kedvet ujjával összezilálni haját. tán évek telnek el addig. Hogy állom ki e kínzást? Azonban minden szabad percemben erőért fogok a Boldogságos Szűzhöz könyörögni. lábát lábért. és még többször tette föl magában. oly ártatlan és jámbor életű férfiút. Miután a sápadt. Ah! de mikor lesz az összekelésünk? Hónapok. ki az egész világgal békességben élt. miként férjétől az eskü napján követelni fogja. aztán minden szenvedett kár s elmaradt haszon megtérítése. hol minden hegyfokon valamely szerzetes rendnek zárdája van. és ezerszer végighallgatnom a gonosz udvari káplánnak számomra írt oktatásait. kik szokva voltak a kocsmai táborozásokhoz.Ezt fogom nászajándékul kapni. részint pedig hideg egykedvűséggel látta egy beteg nő szívrendítő halálát. kit betyár magaviseletéért semmi komoly baj nem ért. s ahol a szünórákban a térítők az ő mulattatására folyvást vallásos értekezéseket olvashatnak. mellyel a menyegző reggelén György meglep. százszor érze. önként értetvén ezenkívül a fejváltság letétele. ez legyen a gombostűpénz. kit ő a „jó Elemérnek” szokott nevezni. hasonló élvezet közt telt el. A nők nyelvharcai tüzelték azokat. s Istenem. és soha senkinek még csak hajaszálát sem görbítette meg. mennyit sírt és haragudott. a szép hercegasszony és fejedelmi mátka omló könnyeire. E tény fölhevülésüket hatalmasan csillapítá. s nyomorékká tőn. mely bőszültségében részint iszonyú kárörömmel. nagy darabokat szaggatni le. . Az utcai csoportozat. Szegény. bordáját bordáért ki nem töreti. s oly tengerpartra. álnok jajveszékelésein. mihelyt hitvesévé leszek. Zsófia nemcsak ragyogó ötletnek. én szerencsétlen leány! De majd Csulai uramra kerül a sor. Néhányan már hetykén közelítettek is az iskolamester megtámadójához.

mintha a nőtlen nagyúrhoz legközelebbi vérviszonyban állana. melybe a hitétől nem egészen önkéntes áttérése került. 41 . melyet a bosszúnak egy lenge mozzanata idézett elő. de asszonyi állat lévén. Fölfogadá. a pálosok bűnoldó cédulákat osztattak ki vele. hogy ő. Csulai ezer különböző helyzet és arcfintorítás közt vonta a terhelt hajót. sőt évek múlhatnak el Csulai megfenyítéséig. Elemér a fukar Kassai István óriási vagyonának örököse volt. mert Elemér a „nemes társaság” zászlója alá tartozván. Ezt Anna. s Annát csókokkal és könnyekkel a közbenjáró szerepére kényszeríté. s kitűnő tiszteltetésben élt. egy udvari szolga hűsége és hallgatagságától tegye földi szerencséjének nagy részét és a közbecsültetést függővé. Föláldoztatott egy erszénykötő Kassai. De csakhamar új színezetet nyert szeszélye. Szintén mellőzve lőn a felvergődött férfiú unokahúga. hogy őt többé színe elé sem engedi jőni. a domokos rendűek a hittanból vizsgálák. kék homály közt fekszik. ki a borosjenői alkapitány neje volt. Képzelődése a szeszélyes anyagot. Terve nem volt ugyan nehéz feladatú. ki a párbajért egy szent és titkos kötelesség teljesíthetését könnyelműen kockáztatta. Szerencséjét nem annak köszöné. kit az öltöztető palotahölgyek távozása megint Zsófi szobájába csábított. melyet a káplán száraz oktatásai okoztak s azon lélekvádért. Csulai dúlt-fúlt mérgében. hogy sohasem fog a hálátlan ifjúnak megbocsátani. mert két rokon mellőzése kellett arra. Szenteljünk tehát számára elbeszélésünkben annyi helyet. Ekkora megkülönböztetés bennünk is ébreszthet egy kis részvétet Elemér iránt. amelynek köteleit már vállain képzelem.hajthatom. vagy makacs szeszélyből kijelentett szándéka mellett maradt. hogy Csulait az öltözés alatti oktatásokért kölcsönben az én szerzeteseim fogják megleckézni. szilárdul elhatározá. hogy fogadott fiúnak tekintessék. Zsófit a megtorlás eszméje egészen fölvidámítá. amennyit tettei által maga szerzett. hogy menyegzőjének ideje a jövendő hátterében. a hercegkisasszony. talán éppen őt indítnak legelőbb könyörre és könnyekre. A karácsony kezdé gyötreni. Jólesik szívének a visszafizetésről szőtt álom azon sok unalomért. Világos tehát. melyek ha életben megvalósultak volna. de csak néhány nap kell arra. neménél fogva az új család emeléséhez nem járulhata. azonban a hercegkisasszony kiváló helyzetében figyelmet és balmagyarázatokat támaszthata. midőn a kapucinusok imádkoztatták. de míg hideg és könyörtelen akart lenni. az arisztokráciát gyűlölő korlátnokot mégis igen gyakran emlékeztette volna atyjának foglalatosságára. míg a kommunióval élés az előszínen van. miután mesterségével. nem is említve a gályát. Zsófi a palotahölgyek távozása után ily kitörésekkel enyhített kedélyizgatottságán. eléggé is igyekezett értésül adni. melyet Rimaszombaton szép sikerrel űzött. de a növendékleány vagy gyermeki ártatlanságból. az ég tudja miként. Ez a káplántól a „jó Elemérre” vonta haragját. a legfurcsább ábrákká alakította. azon eltökéléshez jutott. a „harmadik udvaron” lakott. Egyébiránt Elemér szerencséjének még eddiglen semmi gyakorlati értelme nem volt. Nevetett a kínzója számára kijelölt csodálatos szenvedéseken. és a jezsuiták szorgalmasan gyóntatták. Eszébe vette. s nem tűr halasztást. Havak. hogy Elemér egészségi állapota felől naponként értesülést szerez magának.

s így jövendője megalapítva lőn. hogy az éppen semmi említést sem érdemelt. kik szíve vagy pénze. hogy rögtön örökösévé fogadta. barátságuk tanúsításában takarékosabbá is lettek. fölkeresték az alkalmat. jó tanácsával kezdé gyarapítani. akár polgári. mint e fiatal testőrtisztet. s még azok is. hogy ő tulajdonképp csak szűcsfiú. mély érzéssel. mellőztetésről éppen nem panaszkodhatott. Pedig Pécsi. Pécsi bukása után sem szűnt meg hamar ezen ünnepeltetés. Ebből aztán önként következett. De Elemér lovagias jellemmel. Nyílt és pazar fényűzéssel vezetett házában kevés vendéget fogadott több szívességgel. Kassai István nem is igen sietett Elemért rokonai közé még csak be is sorozni. ki darab ideig Bethlen Gábor fejedelem kegyence vala. a népmesék és hitregéknek is anyagul szolgál. kik később a helyébe lépett Kassaira megvetéssel és bosszankodással tekintettek. mely a státusférfiú dísztermeiben az elenyészett politikai befolyás miatt különben mutatkozott volna. sőt annyira ragaszkodott az ifjúhoz. s kinek leghíresebb élő rokonai. többre nem vitték dolgaikat. míg őt csak azon vélemény emelte a sokaság fölé. és kivált midőn visszavonultabb életre határozta el magát. míg neki csak jó neve volt. Deborah a társadalom felsőbb színéről is választhat vala magának férjet. eszközlé Elemérnek az apródok sorába fölvételét. az ifjabb nemzedék az apa gazdag és szép leányáért észrevehetetlenné tette azt az űrt. gyakran enyésze el 42 . s ha az öregebbek. mint hogy remélhetőleg prédikációs halottak lesznek. de ő csak a vagyontalan és szintén homályos származású Elemér iránt érzett rokonszenvet. többnyire vonakodás nélkül fogadták volna maguk közé Deboraht. bár valódi rokonszenvvel nem viseltettek iránta. hogy jellemének tükör tisztaságát az irigység lehelete sem meri elhomályosítni. ha őket Pécsi sok foglalkozásai miatt nem fogadhatá el. A magas születésűek otthon és egymás közt eleget hánytorgaták ugyan. század legtudósabb férfiai hittek a csillagjóslatokban. hogy a csinos külsejű gyermek. az „új nemes” leányát. mihelyt ifjúvá serdült. A régi családok. de eszének és jellemének befolyása alól nem tudták magukat kivonni. azonban tudományát és a közdolgokban jártasságát tagadni nem merték. vitézséggel és sok más szép tulajdonsággal bírt. Pécsi Simon tudniillik mindinkább megkedvelé Elemért.Pécsi Simon. Haragja és szeretete gyakran támadt megfejthetetlen módon. a „nemesi társaság” zászlaja alá vétetett. A XVII. s az íródeáki szobák homályában oly hamar vesztek el a kísérő szem elől. Deborah szépelgők csoportjától volt körülvéve. míg Bethlen Gábor korlátnoka volt. a papi szószék. műveltségétől és emelkedési becsszomjától függött. szerelme vagy csak keze megnyerésére sóvárogtak. kik Pécs és Szekszárd környékén laknak. s Pécsi még babonásabb volt kortársainál. hogy némelyek e vonzalmat egészen misztikus okokra vezették vissza. s ha pénzével nem is. azonban egy körülmény annyira fölkelté a rokonszenvet benne. sűrűn látogatták. Saját erélyétől. Kortársai közül némelyek már hírre kaptak. Rangvágyának és vallásos nézeteinek éles gáncsolói voltak. annyira nem tudott nélküle huszonnégy órát is tölteni. mint a róna homokján a vándor könnyű lábnyoma. S Pécsi nem látszott e viszonyt gátolni. midőn vele résök nyílt találkozhatni. akár pedig katonai pályán kitűnő polcra lépni. azonban becsszomja oly parányi minőségben vala. melyeknek története a nemzet őshagyományain átszövődve. kinek ősei a műhely. Szerénysége ólomsúllyal gátlá a magasra törekvés pályaterén. kiknek tőle remélni és félni nem volt többé okuk.

Az udvarlók még inkább kezdték reményeiket veszíteni az apa modora miatt. Ő . meg tudta nyerni. csakhogy nem a szavaké. bár nem mondá.mint minden korban és minden műveltség mellett számosan . mint a csillagjósok ajánlatára és bármi delejes folyam rokonszenvi ereje miatt. egész modorából elég világosan ragyogott ki. aki vele tartósb érintkezésbe jött. mikkel az asztrológ kapcsolatba hozza a halandók tetteit és végzetét. S mennyi költészet volt kedélyében. hogy Kassai már korábban készült emlékezőtehetségét úgy felfrissíteni. mint az égi jegyekből. azért pártolta és emelé. mint őt leánya kezével megajándékozni. annyi bizonyos.ezen akkor még kevesektől ismert ifjat azért vette védszárny alá. Ha Deboráht barátnői játsziságból Elemérrel bosszanták. daliás termetén az erély kellemmel párosult. hanem a tetteké! Elemér. sőt néha a családkörben. de erélyes a végrehajtás körül. Jól formált. hogy a kalandorok igéző és beszínlő csábhatalmával bírna. goromba eltávolítása. örvendett és nevetett. melyekre rótta. Vonásai. S a világ kétségtelennek hitte. hogy még sötétebb titoklepel alá burkoljuk. 43 . De ha megengedjük is. s az öreg megtudta. melyek szoros értelemben szabályosak nem voltak. melyek egyébiránt soha olyan gyöngédtelenek nem voltak. miként rejtélyes hatások szíták föl s gerjeszték lobogásra Pécsi rokonszenvét. s hogy . Nem lehetetlen tehát. amelyekről maga sem tudott volna számolni. s bizonyos hidegség a borosjenői alkapitány neje iránt. Ekkor jutott eszébe Kassai István őnagyságának. hogy Pécsinek Elemér iránti vonzalmát ábrándos sejtelmek fejtették ki. midőn semmi félreértéstől nem volt oka tartani.mint a közhír mondja . hogy Elemért a legtermészetesebb okokból sokkal inkább lehetett szeretni. a bujdosóknak egymáshozi helyzete.rabja lehetett az előérzetektől és elővéleményektől kezdve száz meg száz oly benyomásnak. s Pécsi hajlamát inkább megmagyarázhatta volna a világ magának az ifjúnak a jelleméből. Kassai István a hosszú számítgatás után gyors sikert szeretett. a delejes erők működéséből igyekszünk megmagyarázni. Óvakodó és lassú volt a kigondolásban. Minden előjel tehát azt gyaníttatá. E tényt megelőzte már az erszénykötőnek. előbb kellett történnie. És még csak néhány hónap kellett a határidőig. hogy egy elfátyolozott hajnalpírnál többet vonnának a szemérmes leány arcára. hogy Pécsi a kedvelt Elemérrel fogja a lányát eljegyezni. a férfias óvatossággal mérsékelt nyíltság és az önérzet magasabb nemét el nem fojtó szerénység legtisztább kinyomatát tükrözték vissza.oly lendületek által. a bátorságra támaszkodó szelídség. midőn ismertté lőn. ki a nábob unokahúga volt. hogy Elemér neki közeli rokona. s melyet mi. hogy egy alkalmas percben a rokonság Elemérrel eszébe jusson. mihelyt ez tizenhetedik évét betölti. valami véletlen csapás elháríttatni. melyek szívvilágunk fölött az értelem és szabad akarat leigázásával uralkodnak. S anélkül. Az égitestek változó fénye. kétségtelenné marad. ki Rimaszombatról jött a nagybácsihoz tisztelgeni. Azonban akárhogy történt. a nagytudományú Pécsi kedélyére bizonyosan emelőleg vagy elborítólag hatottak. közkedvességben állott. mint Deborah hidegsége miatt. S minthogy az eljegyzés után gyanúsabb lett volna a vérszeretet föllobbanása. hogy Deborahnak atyja forróbban semmit sem óhajtott. a harcfi vitézségével egybeolvadt szívnemesség. maga is faggatá az ifjú nevéhez kötött finom célzatokkal. Szándéka. s azon ábrák. mert egy csillagjóslat szerint általa fog az ő családjáról valami fenyegető vész.

A szent énekeket. mint embert megveté. lealázni. Nem képzelhette magát azon helyzetbe. maga tevé zenére. Pécsi bőkezű s adakozó volt. csupa irigységből ingerelni. ki nálánál idősb és gyöngébb jellemű volt. A cinikus fölvergődött a fényűző és költői kedélyű másik fölvergődöttnek. de a világon gyakran történik. minden más tekintetben óriási különbség létezett köztök. hogy Kassai naponként házához járjon. orvul megtámadni. Pécsi a tudományos műveltség mellett még költői hivatással is volt a rája nézve pazar kegyű természettől megajándékozva. mint akármely dőre ötlet. s mihelyt veszély nélkül tehette. hogy az élet meghazudtolja az ő bölcsességét. ez nemcsak fösvény. Pécsi nagy udvart tartott. hogy a befolyás lépcsőin haladhasson. mint kétségtelen záradékot . s melyek hitsorsosait elragadtatásba hozták. Elemérnek a Pécsi leányávali házassága révén a dúsgazdag Kassai család majdnem fejedelmi birtokra tenne szert. míg Kassai arannyal telt erszényei a cselszövény és uzsora diadalemlékei voltak. Pécsi is. melyek a két államférfiút nem jellemökre. mely a főuraktól szünetlenül megtámadva. kijátszani. ledönthetetlenül. mint a megbukott korlátnok s a hatalomban álló. arról a papon és az iskolamesteren kívül kevés halandó adhatott biztos hírt. de Kassai Gyulafehérváron egypár piszkos szobába vonult. mi az örökössé kijelölést. melyet nemesi vérből származott apródok és számos cselédség a középkori bárókéhoz majdnem hasonlóvá emeltek.Csakhamar tehát Elemért fiává fogadta. Pécsi tudniillik nem bírt kibékülni a gyűlölt udvaronccal kötendő sógorság eszméjével. Soha két porból emelkedettebb egyén szembetettebb álláspontot nem foglalhatott el. falusi nagy kastélyaiban pedig a kéményt füstölni hébe-hóba is alig látta valaki. Pécsit sokan hatalmaskodással vádolták. Az mesés fénnyel vette körül magát. hanem ronda volt. s hogy mily asztalterítéke van. de Kassai csekély haszonért sem mulasztotta el a magasabb születésűeket. Pécsi is. Kevés idő kelle. a másik sem mindig tiszta eszközökkel. Az építészethez értett. s költségkímélésből a tanuló ifjúság közül a szegényebbekkel hordatott magának étket. Kassai fukar és szívtelen.a közhit szerint . főurakat lökött félre. Ellenszenvének oka jellemének alapján nyugvék. ámbár mindketten a kiindulópontnál találkoztak. Azután Bethlen Gábor megbukott korlátnokának egykori pártja még töredékeivel is tetemesen tudná erősbíteni Rákóczi kegyencének hatalmát. ha lehetett. kiknek hízelegni is tudott. Ő Kassait mint kormányférfiút kárhoztatá. roppant nagy vagyont szerzett. melyben annyi aljasság s oly kisszerű bűnök műhelye van. kisebb vagy nagyobb ingásoknak máris gyakran volt kitéve. szilárdul. mint Kassai. s ha az utóbbi többnyire aljas módon. vagyonára és befolyására számított. s rendkívüli művelt ízléssel bírt. Szóval Kassai elég eszesen számított. 44 . s hogy Deborah valaha azon hajlék küszöbén lépjen át tisztelettel. hogy a mély okoskodás csakúgy sántít. Látszott. hogy Kassai nagylelkűségére Deborah szerelme adott okot. melyeket szerzett.vonta maga után. tündérszép kerteket rendeze. E homályos oldalakon kívül. de tetteiknek vád alá esésére nézve némileg egy színvonalra helyezik.

a rabulán és bizonyos machiavelli ügyességeken kívül. Ő gyöngédebb volt. ne kösse egybe sorsát Elemérrel. Kassai saját kézműves rokonait szégyenlé. míg az apa halála föloldja egyik kötelessége alól. Kassai azon zsidót bámulhatta leginkább. s azon körülményt. s midőn éjjel hullatott sűrű könnyei közt csak nagy küzdéssel szerezhetett elég lélekerőt nappal mosolyogni s el nem árulni a szenvedést. mintsem Elemérnek a titkot fölfedezhesse. Helyzetét kitelhetőleg akarta hasznosítani. s a demagógok tulajdonaiból csak az irigységet sajátította el. hogy drága idejét Pécsi házának szentelé. midőn ennyire bonyolódott az előbb oly természetesnek látszó. Pécsi szükségesnek tartotta mindent fölfedni Deborah előtt. Fáraó király tápláltatá. melyek a konyhára semmit sem hoznak. hogy saját szíve és a csillagjóslat minden rábeszélő ereje soha annyi igézetet nem gyakorolhat rá. 12 Kassai éles tapintatával hamar észrevette. de a kitűnőséget rangkülönbség nélkül bámulta és kebléhez szorította. melyet kedvesének várt és félt jelenléte szívében okoz. Ha nem tud szerelméről lemondani. S midőn a lány. mellyel Kassai rokonságát Elemérrel elismeré és hirdeté. hogy a másik számára élhessen. ha a gúlák építésénél megéheztek. hiúságunk udvaroncává és szenvedélyeink bérszolgájává lehet tenni. A viszonyokhoz szabta magát. a nénjéhez távozást. Pécsi szeretett a mágnásokhoz számíttatni. Ellenben Kassai lenézte a haszontalan ábrándokat. oly kielégítő viszony. ki a szellemi élet emeléséhez járult. hogy valami fáradsága illő napibér nélkül maradjon. s hogy a férfiúi büszkeség miatt ne érezze magát visszavonulásra kénytetve. egy Medici Cosimo vagy Lorenzo voltak. 45 . Nem engedett alkalmat. de érezni kezdé. ki az apa zárkózottságát szeszélynek tulajdonította. hogy Deborah szerelmének nem kedvezett azon készség. Ily ellentétek után könnyen beláthatjuk. a magas helyzetűeket inkább levonni vágyott. a kacérság ártatlan nemeivel igyekezett oly bűvkörben tartani Elemért. hogy míg ő él. midőn a lány annál átengedőbbé vált. Pécsi nem szűnt meg ugyan az ifjú iránt mély vonzalommal viseltetni. megelégszik az egyiptomi hagymával. tűrjön. Pécsi eszményképei. melyek után lelkesült. mely mellett a Kassai sógorságára undor nélkül gondolhasson.gyönyörű olajfestményekkel díszíté termeit. hogy hányat ütött az óra. hogy észre ne vehesse a fellegeket. Ekkor kívánta Deborah Eperjesre. s legbuzgóbb pártfogója volt a vándor hegedűstől és dalártól kezdve a szorgalmas szobatudósig mindenkinek. Kevésre becsülte a tudományt. ki pénzes ládáján ülve. Nem tűrhette. kizsákmányolni igyekezett. várjon. melyek által a tömeget akaratunk eszközévé s a politikai hatalmat házi érdekeink ügynökévé. minél feszesebb modorúvá az apa. Szembetűnőleg hidegebben fogadta tehát Elemért. A hetvenéves férfiú összefogott kezekkel és esdekelve kéré leányát. mint hozzájuk közelíteni. s naponként mindinkább. melyből elődeit. melyek boldogsága egét fenyegetik. hogy ez Deboráhval hosszasan társaloghasson.

kenyérpajtássá és sátortárssá. s a fejedelemnek kénytelen volt írott kötelezvényeket és zálogot adni jámbor magaviselete felől. ki bár nem tudta eddig őt vagyonától és külső kényelmeitől megfosztani. melyeket szerencsés volt éppen a lobbanás percében elfojtani. Kassai iránt semmi szeretettel nem viseltetvén. hogy Pécsi. Ha a székvároshoz közel levő Balázsfalván. aránylag mégis elég fényesnek és elég zajosnak látszott volna. mesés pontossággal ismerkedett meg Pécsi birtokainak állapotával. Ily előkészület után könnyű volt neki a büszke Pécsit vérig bosszantani s tetemes veszteségekbe sodrani. s a fejedelmi palotával majdnem szemben. Bethlen Istvánnak a fejedelmi szék elnyerésére tett kísérleteitől kezdve. bizonyító tények nélkül. hanem mint művelt vendéghez illik. Vendéglátó szokásai veszélyeseknek tűntek föl. miképp az ifjúságot akarja mulatság színe alatt fölforgató tervek végrehajtására összpontosítani. egy majorházát pompás villává építteté. közel a Miklós-kapuhoz. hogy Gyulafehérvár elővárosában. 46 . gyűlölni kezdé. mily határkijáratások és mily régi osztálypörök fölelevenítése útján lehetne legtöbb kárt tenni a jelenlegi tulajdonosnak. nem az ablakon tört be. Elemér a két öreg ellenségeskedését. Tudta. mely más ember ízlése szerint. anélkül hogy a megtámadó sok költséget veszélyeztetne. Ő előbb csak ártani akart Pécsinek. a gond s aggodalom nélküli szellemi életet egy napig sem engedé élveznie. s folytonos látogatások által lőn majdnem észrevétlenül házibaráttá. Cifra épületét „remeteség”-nek nevezé. és óhajtotta volna a rögtönzött fiúi szerepet a roppant örökség minden kilátásaival együtt nyakáról lerázni. elég világosan látta. ennek házából önként maradozott ki. mily zálog lefizetése. s csaknem folytonos veszedelem fenyegette a török udvar által gyűlölt Rákóczi hatalmát és életét. Kémektől vétetett körül. s tánc és családi ünnepek derítették föl a falusi élet hétköznapi egyformaságát. Zólyomi merész terveiig s e hatalmas pártfőnök bukását követő titkos és egészen soha be nem bizonyult összeesküvésekig csaknem szakadatlan rendületeket szenvedett Erdély belbékéje. A politikai körülmények is kedveztek Kassainak. melyekben Elemért Deborah vőlegényének képzelte. s oly magányban tölté napjait. mily örökváltsági bevallások erőtlenítése. Kassai gyakran födözhetett fel igazi és költött lázadásokat. mert eléggé megbántotta. mindig a terhes gyanú alatt levők közt első sorba esett.Azután kedélyét egy kevéssé sértette a gőg. Kassainál a gyűlölség is. anélkül hogy valódi okát tudná. S Kassai elég ügyes volt úgy intézni a nyomozatokat. Ily megelőzött kísérleteknél mindig számos egyénre esett gyanú. mint minden indulat. Ha távol fekvő jószágaira utazott. A sok zaklatás utoljára arra bírta a büszke öreget. s állandólag oda költözött. Azon havak alatt. visszavonultan és mégis szem előtt akar élni. csakugyan csoportos faggatásoknak tette ki. mellyel Pécsi az ő előzékenységeit fogadta. megharsant a zene. akkor Pécsit azon gyanú sújtá. az ajtónál kopogtatott. ki soha egy békétlennel sem állott összeköttetésben. bizodalmatlanságot ébresztett. ragyogó kártérítés reménye nélkül. hol leginkább szeretett lakni. s a lelki nyugalmat. mert mint mondá. E villában forrt gyűlölete Kassai ellen. s miután sokszor ártott.

melyhez közel feküdt a forrón szeretett Deborah atyjának háza. hogy a múltba visszanézhessünk. hogy akit meg akarnak támadni. végre is komolyan el volt tökélve dáriusi kincsét az utolsó fillérig neki hagyományozni. És a kard. mit bajlódol azokkal a pimaszokkal? Még elhiszik magukat. s nem látszott. miben azon kellemes tapasztalat is megszilárdítá. bal kézbe ragadott kardjával meg-megrezzenté. jobbja föl van kötve. a tömeg már oszlóban volt. Elemér nem látszott pazarnak. mihelyt a jegyről. a Szent Mihály-kapun az előváros oly része felé látszottak tartani.egy dühittas. amennyire kiszáradt szíve engedé. melynek vége a rövid palást alól kitűnt. anélkül azonban. Midőn Elemér . S most térjünk át az utcai jelenetre. merre fogja a nyomás túlsúlya az özönt dőleszteni. s bár egy körülnyíratlan és teljes súlyú aranyat csak oly nehezen ajándékozott volna Elemérnek. szintén csillapító szer vala. Elemér. melytől szemünket. egyéb nem maradt hátra. Fölemelt öklökkel. hogy tudniillik a harcfinak. kit húszan is körülfogtak.a piacra sietett. észrevevék. ki a gyanús Kassai hite szerint sem igen vágyott hamar jutni az örökséghez. melyben a pénzesláda lakatjait miatta kellene megnyitnia. akik csak hozzá igen közel férkőztek. hogy Elemér az ő nagylelkűségét soha még igénybe nem vette. de egy garasba sem került. s alig kerülhetne elő idő és viszony.kit három hosszú év után most látott először . A nép.. néhány másodpercig határozatlan volt. mint a templomperselynek . elvontuk. melynek hamar kellett szembeötleni. szemtanúja. E látvány merészségre sarkallta őket. ragaszkodott hozzá. mint nyomukban lenni azoknak. melyben az acél suhogása oly bűvös kört írt a támadók elé. A hetykébbek is sokat hülepedtek. de az iskolamesternek Panna asszony és Sára néni szidalmaival elegyült jajveszéklése ismét bőszültségbe kezdett hozni. s csak bal kezét használhatja védelemre és támadásra. hogy a zaj okát megtudhassa. De ellenkezőleg nagy bátorításul szolgált azon tény. de erőtlen és gyáva izgatónak kezéből kimenteni.De a vén korlátnok.ki Pécsi és Kassai nevének hangoztatásakor ágyából fölkelt . melyet a „beteg asszony” halála előidézett. ha ronda testöket nem ostorral szabdalod meg.. melyet Elemér közbelépte megdöbbentett. S egy vér nélküli és éppen ez okból semmi tragikai hatással nem bíró küzdés támadt. testőrtiszt. Elemér a legolcsóbb fiú volt. melyet Elemér hordott. s alkalma lőn Deboráht . ki a család díszét emelte. hogy a bőszülteket visszatartsa. Elemér. hogy a fenyegető mozdulatok.Ugyan.és készülődéssel fölhagynának. Mint két ellenkező hullám tolult össze indulata. hová lépni nem mertek. kik Pécsit hévvel szidalmazva.noha vallásos volt -. E tekintetek a vén úr kebelében bizonyos vonzalmat gerjesztettek s tartottak ébren az ifjú testőrtiszt iránt. Természetes vala tehát. s midőn ez a mellékutcákon több sugárban bomlott szét. s mégis oly örökös vala. . Így volt a rendítő jelenetnek. miként a legingerültebb csoportozatot követé. pálcákkal és még fölemeltebb hangon kezdének agyarkodni. 47 . mindig szorosabb kört vonva.

ha pedig a kúp titkáig hatoltunk . rendre elosonik. amint közelebb érheté. ő is útilaput köthetett talpára. vetett Gyulaira.E szavakat deli arab paripáról kiáltá le egy csinosan öltözött fiatal úr. Kend a lovamat fogja tartani. félelmes bámulattal tekintő Deboráhnak kart nyújtott. hogy fala keskeny választéknál többnek alig nevezhető. hol egy kis őrtanya volt. ki az utcai rakoncátlanságoknál a mérséklő szerepét játszá. Nehogy ellopja. s reszkető kezekkel fogta meg a kantárt. s a folyosón eltűnt. A nagy étteremből csigalépcső visz szintén akkora könyvtárba. míg az utca másik végén egyszerre megjelent néhány lovas hajdú s lassú léptekkel közelített a küzdés színhelyére. emberkém! . hogy a kapuajtó kőlépcsőjéig vezesse. Gyulai Ferenc. míg a Mihály-kaputól érkezett őrök s a velük szemben jövő lovas hajdúk közt a megrémült utcacsoport. és csak azért hiszi. zománcos karddal oldalán. éppen midőn az iskolamester. 13 Tekintsünk Pécsi Simon „remeteségébe”. sompolygott az arabhoz. Csak az iskolamester maradt az arab mellett. végigvárta. míg egy jó leckét kapva.mondá Gyulai suhogó kis ostorával föltartóztatva az apró egyént. a népből kivált szelídebb elemekkel egyesülve. Deborah mély. Semmi elfogatás nem történt. bíbor hüvelyű. Ezalatt a kőmíves. hogy létezik. ki egész életét az ismeret kincseinek gyűjtésére szentelé. mely körülvéve látta magát. akkor a koboz és hangjegyek zenészt. minden veszekvési hajlamból kigyógyulva. Pécsi Simon jellemében mindez egyesült. az udvarokra kezdett nyomulni. átható tekintetet. az állatkör s a vizsgálatra felállított látcsövek csillagjóst. és büszke mosollyal ajkain. a háziúrban dúsgazdag Epicurt keresnénk. 48 . a nyitott kapukon. hogy a kocsit. A mester minden szónoki s egyéb erejét is elvesztve. mert gondolkodik. Intését tett is követte. drága forgójú süveggel fején. mert fölakasztatom: nehogy moccanjon további rendeletemig. illanáshoz fogott. Ha az étteremben maradnánk. magával hozza. s ott mélyen meghajtva magát.Elő az őrökkel! . a „beteg asszony” holttestét a törpe ablakú házba vitte. visszafordult.s ide nem mindennek nyílik bejárat -. s Elemérhez sietvén. ki csonkabénaságáról óbégatott. a finom kényelmeken felül élvet. S valóban. A nép. ha a könyvtárba érkezünk. mert kalodába veretem. Elemér a Mikó-házhoz indult. ki a nélkülözésen túl nem is képzel szerencsétlenséget. e fölhívásra fegyverzörej hallatszott. a csinos levente. szigorú tudósra vélünk találni. Gyulai az egész jelenetet mozdulatlanul. hirtelen fölszedve magát a földről. . lepattant nyergéből. s annyi ablakkal. honnan ismét csigalépcső vezet az épület kúpjához. mely egyetlen kerek szobát alkot. A Mihály-kapu felől. számtalan más tárgy pedig egy ábrándos és előítéletes embert leplez föl előttünk.szólt parancsolón. melyben köszönet és hála tükröződék. .Nem úgy. mely a lányt hazavigye.

ki százak között akkor is föltűnnék. A hiteszmék fejlődése. Így csak tüzes fekete szemei. hanem csak egyszerűen Jaskó Pálnak. s magát Pécsi Simont is. versében. Testén finom szövetű pongyola. Vonalai. ha bennök pusztítást nem tesz a ragya. ha elméje középszerű. s a bitófa forgácsát. ki győzedelmes leszen. finom orral. részének 12. emelkedett és rendkívül értelmes homlokkal. de a szombatosok szokásához tartozott az ótestamentumból egész névkoszorúkat aggasztani magukra. húsos. hogy a lelkiismeret jogát honunkban nem tisztelik. (K. s fején Deborah által horgolt s igen választékos sipka. melyekhez szent János intő levelet küldött. mely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet is. A vele átelleni karszékben egy angyal ül Thyatirából. kiknek deli alakjára búcsúajándékul a távozó évek a kegyelet dicssugarát vetik vissza. gyér sárga fürtökkel. de alig hanyatlott testi és még egészen ép szellemi erő azon ősi természetek közé emelek őt. a szabad vizsgálat és a szentírás magyarázata. Thyatirában a közelebbi szent szombaton nyolcvan kegyes ajak zengé a száztizedik zsoltárt. az új Jeruzsálemnek nevét. s minthogy közületek senki sem mutathatja a békókat. kis és élénk egyéniség volt. és gyönyörű csengésű hangja igézte meg a közönséget. És ő reá felírom az én Istenemnek nevét és az én Istenem városának nevét.) Az. mely a Messiás eljöveteléről szól. rész. Székelyföld nagy része a szombatos üdvözítő tanát fogadná el. hogy az én Istenemnek templomában oszlop legyen. A haladott kor. Azután eredetileg nem is hívták őt Jonathán-Dávid-Elázer-Júdás-Makkabeusnak. piros arccal. hogy a szombatosokat üldöző törvények eddig nagy gátul szolgáltak volna az áttérésekre. eleven színű ajkakkal. hogy itt semmit sem kell valódi értelmében venni. Különben az említett angyal kondorhajú. melyeknek szögletein a bánat és mosoly görbületei a legrokonszenvesebb hatással bírtak. ki rendesen a ferde külső iránt ellenszenvvel viseltetett. melyet a kivégzett szombatos vére tőn ereklyévé. s ha a véres törvények nem rémítenék vissza a népet az áttérésektől.) 49 4 . Az ő hívei sajátlag nem is Thyatirában. .szólt az angyal .4 leendő polgárait. mely az ő második eljövetelére készíti elő a fehér ruhában járókat. kik szent János Mennyei jelenetei nyomán a papot angyalnak hívták. kinek teljes neve: Jonathán-DávidElázer-Júdás-Makkabeus. s utána mindjárt a kegyelmed gyönyörű versét. sőt szépek is lettek volna. mely az idők betelésével egyenesen a mennyországból száll alá.Külseje azonban leginkább a nagy urat hozta szemünk elébe. azt mívelem. Előre megjegyezzük. Mert a karszéken ülő nem igazi angyal volt. fehér ruhába öltöztetik (Szent János: Mennyei jelenetek III. Most könyvtárában találjuk.Nagyságos uram! .) (K. de a szombatos szerette főbb egyházait azon városokra átbérmálni.válaszolá Pécsi -. s vagyona csekély volna. Zs. melyek delejes színben villogtak. hanem csak a szombatosok lelkésze. uralkodó szekták által szoros korlátok közé van szorítva. melyeket hitéért hordott. Pécsi Simon magas és testes alak volt. hanem Udvarhelyen laktak.híveink száma naponkint szaporodik. szabályosak. . aki győzedelmes leszen.Magam is sajnosnak tartom . de mégsem hihetem.3 Szárdis városa (Kézdivásárhely) pedig az idén három taggal szaporítá az új Jeruzsálemnek. 3 Az. miután azt behunyt szemmel nézte a fejedelem és az országtanács. Mindenütt hódításokat tesz igaz hitvallásunk. szájában hosszú törökös pipa. vers). 5. Zs. (Mondja a megváltó Szent János Mennyei jelenése III. szőke. nagy kék szemekkel.

mi nem tengeni. S nagyságod. Pécsi Simon. mint tegnap szabad volt. s azok lesznek a Megváltó ezeréves birodalmának polgárai. kik hallgatják e jövendőmondásnak beszédét. s ily helyzetben természetes vala. külső szertartásokkal sem ingerelhetik magok ellen a többi felekezet vakbuzgóságát.Boldogok a vértanúk! . . Nekünk jogra van szükségünk.. Zs. . . (K. ki azok nevét a késő kegyelet számára följegyezze. sürgeti Magyarországon a vallásszabadságot. .. Nagyságos uram! Valószínű. Egyébiránt.) Blandrata. öregestül mind? Nem gyilkoltathatna-e meg titeket egy új Heródes..szólt Pécsi Simon fájdalmas részvéttel. jel.Lesznek vértanúitok. hazánkfia. Lehet. mint gazdája a férges ebet.Ugyan hányan vagytok? . 5 6 Szent János: Menny. zsidók voltatok-e vagy a kereszténység oly felekezete. átszellemült arccal boldogok. de mi nyíltan akarjuk hitünket vallani. Azután mi. látszott neheztelése a közöny miatt. Látszott elégületlensége. kitől behajtatik. hogy a törvény vad betűi nem ébrednek fel szendergésökből. jó uram. hogy a fejedelem nem fogja kalodába veretni annak lábát. Megengedem. emlékszünk rá. ha nem is vagyunk sokan. de a szombatosok fő pártfogójának tartaték. terjeszkedni és jogokat szerezni akarunk. akarám mondani nekik. s boldogok. melyről maga az evangélista mondja: „Boldog.5 Bizonyára minden igaz szombatos örömtől repeső szívvel fogja a pallost megcsókolni. hogy azzal elégült legyen. melyek következményeiért valószínűleg őt terhelte volna legnagyobb felelősség. hogy holnap is lehet titkon várni az új megváltást. mi élni. bár süket füleknek. a törvény örve alatt sem kezdhet Erdélyben hitüldözéshez. és a martalékra éhesebben nem rohannak. ki olvassa.) 50 . hajlékainkból nem rugdosnak ki a poroszlók.A vértanúság adója . . (K. de nem marad hivő.Rákóczi. mintsem ha folyvást azzal táplálkoztak volna? .szólt hévvel . és megtartják azokat. . mert szigorúan hiszünk Szent János Mennyei jelenéseiben..soha egy vallásnak sem volt oly kevés büszkesége. melyet Pécsi Simon nyilatkozatában vélt találni. ha létezését a hatalom kegyelmesen tűri.Nem férnétek-e be Fehérvár székesegyházába apróstul... akarám mondani a szombatosok.De meddig tart e türelem? Van-e kezességünk.Úgy az Isten haragjának pohara fejetekre fog kitöltetni . verse. nem irgalomra vagy lenéző kíméletre. kinek ajka szombaton imádkozik.. mert csak azok élednek föl az első föltámadáskor. mely őt a vértanúság dicsőségében részelteti. dúsgazdag főúr. ki annyira. S talán nem süt a bakó szégyenjegyet homlokunkra azért. akiknek fejét vették Isten beszédéért.válaszolt az angyal . anélkül hogy nem vagytok még képesek sem a vértanúság adójának megfizetésére. hogy az unitáriusok sem számláltak sokkal több hivőt. . Ő „nem öltött még fehér köntöst”.kérdé gúnnyal. Zs. hogy rettegett az új felekezet oly fontolatlan lépéseitől. rész 4.mindig azt gazdagítja. mert a mindenható Úristen és a bárány annak temploma? A thyatirai angyal nyugtalanul mozgott székén. És a maradék azt sem fogja tudni. és az országgyűlés nagy befolyású tagja.Nagyságos jó uram! .kiáltá a thyatirai angyal ragyogó szemekkel. és 5. melyek megírattak abban. mely a legtisztább igét hirdeté. sem a vallásjog kivívására és megőrzésére. mert az idő rövid”. még templomra sincs okvetlenül szükségök. Pécsi Simonra e rajongás kedvetlenül hatott. Nekünk. midőn egy vagyontalan és idegen orvosnak6 erélye által az egész ország bevett vallásai közé emeltettek. XX. Vagy nem mondja-e Szent János: Templomot sem láttam az új Jeruzsálemben.

szolgálatba vevé. ki kormányszolgálatban őszülve meg.gondolá. győzze meg őket arról. A kegyes és tudós ősz férfiú az alamizsna fillérje helyett ruhával látta el a rongyba takart.Igen. s kegyelmedtől várja a föllépési jelszót. de elméje magasabb. A szerencse mindenütt követé. hol válik a vakmerőség őrültséggé. Ők engem soraikból kilöknének. s midőn pártfogója meghalt.Mert mikor győzött a félénk és rémlátó ész tanácsa a szent lelkesedés rohanó árja ellenében? Pécsi a miénk. Az igazság napvilága győz. s add nekik tudtul. mint a haris a fűben. 14 A thyatirai angyalon kívül a szárdisit is a hitterjesztés ösztöne Fehérvárra csábította. A jövő március hó második szombatján balázsfalvi jószágomon leszek. Én hasztalan mondanám: ettől a főúrtól ne várjatok semmit. fonhatja fürtei közé a koszorút. a hideg miatt reszkető fiút. s ha nem sikerülne. mert csak akkor fáradna ügyetekért. mintsem nevem és befolyásom által is bátoríttassanak az önmegsemmisítés badar munkájához fogni. készebb vagyok végképp szakítani velök. De a jó szerencse másképp is kedvezett neki. Mint koldusgyerek lépett egy híres szombatos orvosnak házába. az új hit a szenvedett veszteségért leginkább benne keresett kárpótlást. sőt mi fogjuk magunkkal ragadni őt . . A thyatirai angyal Pécsi Simon e határozatával elégülten távozik. s üres órái alatt maga is oktatá. iskolába küldötte.Mit? .ti rám számíttok? Azt hiszitek-e. a sötétség angyalai erejöket vesztve tűnnek el a vidám láthatárról. a hollandi híres tanintézetekben tudorrá avatott református papokat is a szentírás magyarázata fölött támadt vitákban gyakran szögletbe szorította. hamar haladott az ismeret gyűjtésében. Erkölcsében a thyatirai papnál kevésbé vala ugyan szigorú.. Ők megköveznének engemet. Ha nagyságod veszélyesnek tartja a szombatosok föllépését. A szombatos kivívott jogainak diadalünnepére már készülhet. mert még nem jött el a szólásnak ideje. hogy hitvallásuk ügyében kívánnék velök értekezni. Én hasztalan mondanám: guggoljatok csendesen. mert bár felső iskolákat nem hallgatott. Értesítsd a felekezet kitűnőbb egyéneit. 51 . hogy a betűket ismeri. modora kellemesebb és külseje oly megnyerő. hogy nemcsak községe. A már tizenöt évet betöltött gyerek. én ezt teendem. hogy a szombatosok ellen hozott végzést fölolvassa. . .hebegé Pécsi egészen kipirulva . hogy ily nyaktörő vállalat kolomposa leszek? Furcsa fogalmatok van egy férfiúról. midőn már fáradság nélkül is célt lehet érni. . fölhúrozhatja a kobozt. midőn az óriás alakú herold büszkén lépdelt ki a fejedelmi palotából. de a szombatosok egész felekezete által bálványoztaték.Minket vissza nem tartóztat. ki még csak a nyomtatott betűket tudá megkülönböztetni. s külföldi egyetemre utazni nem volt pénze.Nagyságos uram! Minden szombatos kegyelmedre fordítja szemét. szabhatja vállaira a fehér öltönyt. s midőn megtudá. annyit legalább kénytelen tudni. Neve az egész környéken hamar lőn ismeretessé. A szent férfiú ily ábrándokkal érkezett a nagy piacra éppen akkor. Ez a szombatosok szemefénye volt.

Mi tetszik hát. kényelemben. de férje naponként közelgeni látta az alkalmas percet új hitök országossá tételére. . Mi baja lehet vele Rákóczi miniszterének. derült arccal lépett egy szombatos pék ajtója elébe. bár nem nagyságban. Ami pedig mindennél több. nemesi jogokkal bírt. hogy a szegény koldust választád férjül? Reméljünk! Az új Jeruzsálemnek alapja megvettetett. díszesebbnek és kellemesb formájúnak tűnjék föl. ki a pékhez betérve. A fogoly. eresztő fejős teheneket. és mindketten bírták a kevésből kijöhetés titkát s azon adományt. kanalat is vitt hozományul. de annál több Kassai uram őnagyságának.az én társaságomban egy rövid sétára rándulni? .Nekem ugyan semmi. hol Dajka püspök volt szónoklandó. . s melynek foglalatossága sok. Hasztalan igyekezett az anya lebeszélni. így lépünk át. de jövedelme éppen semmi? E kérdésre csak annyit válaszolhatok. mint a tükröt. ha a lelkesedés megragadott. midőn a harangok megkondulása nagy csoportozatokban kezdé vonni a népet a székesegyházba. hogy így szokott az ember kedvenc eszméjéért áldozatot hozni. épületei hamar fognak emelkedni! Ily gondolatokba merülve a szárdisi angyal észre se vette a kék darabont káplárt.Talán valami ügye van kendnek velem? . egész az alkirálybíró fiáig. E névre a szárdisi angyal egészséges. keze után. Klára nevelésénél és választékos ízlésénél fogva a nemes kisasszonyok sorába úgy be is illett.Nem tetszenék-e kegyelmednek . hogy a pórfiút. A szárdisi angyal. hogy e házasság kicsinyben esemény volt.Mikor fogják szent elmélkedéseimet ennyien hallgatni? Mikor mondhatom el büszkén: Klárám! Te nem szégyellheted. tessék tehát csendesen előttem haladni. . hozzá ment nőül. mint virágos kertbe a százlevelű rózsa. Szép bútorokat. kopjámat látja. . az egyházi gondnok cserepes épületével is. Klára hozományának jelentékeny részét megemészté e változás. A szombatos pár szerény laka csakhamar legyőzte a kálvinista pap házát. mint máson és más helyt.De miért 52 . hasztalan botránkoztak meg fiútestvérei és a rokonok. a székely úrfiak színe vágyott. életvidor arca sápadt lett. a nő tűzről pattant gazdaasszony volt. . ő is Pécsi Simonnak tevékenységre nógatása végett jött Gyulafehérvárra. mert helyzetéről többé kétségben nem lehetett. finom kamukát és fehérneműt.Az orvos szép és egyetlen leánya tudniillik. s tisztának találta. s vetélkedett. . melléje simulva kezét vállára tevé. szóljon! . sőt egész tucat ezüst kést. mégpedig a javából . csodálkozásából alig bírt magához térni. a gyász kitöltével.gondolá. Karabélyom töltve. Bizonyosan új vallása foroghat szóban . s mint paptársa. szemét rajta tartá. melynek létezése sem volt az ország által elismerve.Van ám. egy pohár méhsör mellett róla tudakolt. s híre húsz mérföldig is elterjedhetett. Nem tagadhatni. mert a férj derék gazda. hat jármos ökröt. s midőn több kérdezője nem volt. gyanítani sem tudta? Visszatekinte múltjára. mert Klára tősgyökeres székely családból származván. csendéletünkből a veszélyes s néha még dicstelen tevékenységbe is.kérdé látható nehezteléssel a szárdisi angyal. hogy rajtok és körülök minden szebbnek. Miért vállalt a szorgalmas és családi körében boldog férfiú új hitsorsosai közt oly egyházi méltóságot.szólt a káplár.szólt durva nyájassággal .Kendet hozzá kell kísérnem.

. hogy saját vallomásom által terheljem magamat. van elég eszköze nevemet kinyomozni. maradjon el tőlem e keserű pohár! szól a Megváltó.bizonyos hitfelekezethez szításom iránt gyanút táplál és üldözni akar. hogy te szökött jobbágy vagy.Laczkó Istvánnak hívják kendet.kezdenék éppen ma s éppen rajta a szombatosok üldözését? Mit bizonyíthatnak be e percben ellene? S ha törvényes adatokat csak nyomozás útján szerezhetnek. Az öreg úr előtt durva keresztkötésű irományok hevertek. s nagyrápolti féltelkes jobbágy vagy.hangzék ismét. Kedélye befellegzett vala. és önszántomból gyűjtsek fejemre parázst.Ez bátran van mondva: Ananiás-Azariás-Nisael-Szombaton-viaskodó uram! Ez a keresztre feszítést áhítók merészségével van mondva. A hátadra mért husángokat. hogy néhai anyád szegény-e vagy nem. szemét a belépőn. ép gyereket lopván el ezáltal jámbor földesuradtól. száraz gúnnyal mondá: . hosszú. saját konyhájában kuktává tett. . mielőtt vádolhatnák? S miért vezetik mint rabot börtön helyett a fejedelmi palotába és az ország első hivatalnoka színe elébe? A szárdisi angyal ezen komor kérdéseket forgatá elméjében. Szőke Pista. de te a szakácsnak nem akarál engedelmeskedni. s neked adom az életnek koronáját. s egészen felesleges.Most üt a kísértés órája! Légy hív mindhalálig. . s arca. . miért tevék őt fogollyá. igézetes kényszerűséggel a karszéknek szegezve tekintetét. népesítlen maradt. honnan egy karszék vánkosai közül Kassai uram kis testének egyes részletei és egész kopasz nagy feje valának láthatók. . mondja a szentírás. csizmája és dupla süvege van! Négyszeres megsértése a törvényeknek. és örökséged tizenhat kerek év óta üres. Döbrögi Péter. de én tőled. álnevű Laczkó István. A korlátnok az irománycsomagra tevén kezét.hangzék Kassai lapos ajkairól . kinek szívét e különös üdvözlésre remegés fogta el.No! . . és még ferdébb mosollyal. Az egész szobasor oly csendes.Ha a kormány . nadrágja. A baj az. Érted-e? 53 .no! .E szavak hatottak a karszékből a szárdisi angyalig. zokul vetted. Csak kezét tartá rajtok. Szegény Klára! Ó! az én kedves kis gyermekeim! Mitévő legyek? Ily eszmék követék a szárdisi angyalt a fejedelmi irodába. megdöbbenést árult el. valóságos nevedet kérdem. A szárdisi angyal fejébe tódult minden vér.Hm! posztóruhája. de aránytalanul keskeny kabinet küszöbéhez értek. s erélye ismét megtört.Szegény anyám! . Végre a fogoly és őre.válaszolá a fogoly .sóhajtá a szárdisi angyal. Ennyi idő alatt senki sem tett róla robotot. hogy atyád érdeméért megkülönböztessen.Nem arról van itt szó. Atyám! Ha lehet. A levéltárnokon s egypár diákon kívül a nagy termekben alig volt ember. Földesurad Döbrögi Péter uram volt. A te fél telked többnyire hasznavehetetlen földekből állván. mintha bezárt templom volna. s a szombatos saját lába kopogásától megdöbbent. ha nem is félelmet. senki sem adott tizedet.Téged Szőke Pistának hívnak. Anyád nemsokára kimúlt. senki sem állított katonát. hüm! És a másik neve? A szárdisi angyal szótlanul állott. Hm! . Én tavaly megvevém Döbrögi Péter uramtól a rápolti birtokrészt. senki sem fizetett adót. A serpenyő és nyárs mellől megszöktél. egy izmos. Tízéves korodban atyádat egy erdőfoglaláskor agyonütötték. mégpedig a jobbágyok minden restanciájával együtt. . . hum.

Három nap múlva ismét találkozunk. Feleséged és gyermekeid bőrén kiveszem. hanem pénzről. hogy homlokomon nincs az Isten pecsétje. midőn a sátán hatalmat nyer a világ feletti uralkodásra? Hát csakugyan néhány nap múlva azon év fog kezdődni. Melléd tétetek egy éles tőrt. most jogom nem lenne téged a röghöz visszavitetni. . (K. miért választattam éppen én a legnagyobb büntetésre. hagyván azalatt a szárdisi angyalt a rémítő gondolattal küzdeni. Te öngyilkolással jogomtól akarsz megfosztani. egyházfi vagy sekrestyés lettél volna.Szőke Pista! Én téged még ma Rápoltra indítalak . Hm! Nem disznó orrára való az arany perec! Nem parasztnak való az új vallás készítése.8 mely védelmezzen a sátán véres körmeitől? S ha bűnös is valék.Szőke Pista! Nem költészetről van köztünk szó. . igen kényes. Nagyrápoltra vitetlek azon roskadt kunyhóba. amilyen szájas pap vagy most. Egy év alatt a deres oly munkás paraszttá alakítand. melyeknek nem szabad az embereket megölni.hát csakugyan beteljesül az idő. gyermekestül örökös jobbágy. de gyötreniök kell éjjel-nappal oly iszonyúan. Akaratja ellen tulajdonomnak nem tekinthetném. azonban én sem estem fejem lágyára. de midőn szombatosoknál angyal vagy. hogy feleségestül.Mennyei atyám! . amit benned vesztenék. A háromágú korbács sem szoktathatná hamar a kapához és sarlóhoz. mellyel minden percben kivégezheted magadat. de nőd nemes lány. kívánnának meghalni. mint a skorpió marása miatti gyötrelem? Rajtam kezdődik-e előjele a jósolt időknek. igen gyönge. és nem találják meg. Boldogtalan! Meg akarsz-e károsítani? Porontyaidból hogy sajtolhatom ki pénzemet? Egyik gyermekedet pulyka-. Nőd és gyereked utánad fognak jönni. Ha a négy bevett vallás valamelyikének hívei közt mester. mégpedig egy fukar. El kellene kölykeitől űznöm.Ekkor egy diák a korlátnokhoz valami iratot hozott ellenjegyzésre. ha három nap elteltével élve maradsz. szívtelen földesúrnál. s a megrendült égsarkakkal együtt az erkölcsi rend tengelye kisiklik helyéből? Szent atyám! Most kezdődnek-e ama szörnyű csapások. hogy feleséged vagyonából a tizenhat évi robot és tized hátralékját sem hajthatnám be. melyben az ötödik7 angyal trombitájának hangjára egy csillag hull a földre. Zs.Hm! Tehát öngyilkosságra készülsz! Nem jut-e eszedbe. de a halál elmegyen előttök? Mit vétettem. Kassai hosszasan tudakolt tőle minden apróságot. robotról. rápolti hajdúm pálcája alá esel vissza.) 54 . 7 8 Mennyei jelenések IX. . mint megtestesült a szeretet a Krisztusban. Rajtam túl nem teszesz. Kassai száraz köhögések közt vonult ki egy falajtón. hogy tudniillik saját élő szemeim fedezzék fel először az Antikrisztust? Kassai! Ha a bűn és elvetemültség eszményének meg kell testesülni. Most pedig pórruhába öltöztetve tartalak három napig a börtönben. Zs.kiáltá a szerencsétlen szombatos . . (K. akkor te vagy az Antikrisztus! Annyi fájdalom. . melyhez maradékostul tartozol. rész.Holttestemet küldheti nagyságod oda. hogy még Kassai is némi megütközéssel tekintett rá. annyi kétségbeesés és magasztaltság volt a szombatos arcán.) Szent János: Mennyei jelenés. mikről mondatik: keresik az emberek a halált. magam nem fogok menni. a másikat sertéspásztornak fognám használni.szólt a korlátnok vigyorogva. de hidegvére hamar győzött a perc benyomásán. S ha anyai szeretet ösztönéből a telken maradna is.

Arcának kifejezés és majdnem érzés nélküli vonalait a börtön félhomálya elől is rejtegetni látszott. tán maga tépné le testéről az úri ruhát. hogy az utcaseprő durva és szennyes rongyait adhassák reá a poroszlók. Kassai irodájából a várfalak mellett. ha irányát elszánás vezeti. rögtön megszüntethetné. mely a hitrege szerint. egy árnya azon kedvező sejtelemnek csillámlott át. De Kassai gúnyos ígérete ellenére. kit földesura megtalált. A porkoláb a letartóztatott nevét nem kérdé. szintúgy.. úgy egy neme a tiszteletnek. Fegyver közé fogták a fegyencet. a föld színéről eltűnvén.15 Ha Szőke Pista e megaláztatást új hitéért szenvedte volna. sehol sem vala. Szőke Pista sötét. mint a falbékók hosszú sorából gyanítni lehet. Feje mélyen hajlott keblére. az ölőszer. a falbékót szorítá jobb kezére. Kötött sipkáját tar homlokán kissé megmozdítá. melyből szenvedésének története mélyebb és mélyebb süllyedések közt fog tovább ömleni. hogy sötét hullámaiban a kárhozat szellemei fürödjenek!. Csak balja maradt szabad. Szánalomból-e vagy fondor terv miatt? . de kezökben condra. 55 . s melynek mozgását a legkisebb gyilok is. mint az ászok rothadt maradványai mutaták. A kék darabontok beléptek. hol a szív dobog. Van olyan büszkeség s még a nemesebb természetekben is. mint a pórruha. rejtett penészlepett. sok bűnöst. s köztök kétségkívül nem egy ártatlan üldözöttet is.. végre még a pokol üregéig is utat lel magának. mely a Kapisztrán-kápolna szomszédságában feküdt. midőn a szelídebb bánásmódot látta. Redős vén arcának hideg vonásain. mely inkább retteg a balhelyzet szégyenétől. hogy úrral van dolga. mellyel néz. nedves és dohos keblébe. mintha a tanútlan magánynak ezer szeme volna. midőn a bámészok tudakolni fogják a hajdúktól: kit visztek a tömlöcbe. mely karikástól együtt alig bírt három fontnyi súllyal. Ez vala talán a világtól számára kiszakított azon rész. abaposztóból szabott nadrág és paraszt bocskor nélkül. ítél és gúnyol. ha Szőke Pista valami vakmerő bűnért vitetnék börtönbe: akkor tán emelt fővel lépne sorsa elébe. A falbékó Szőke Pistának szabad mozgásra csak fél öl széles és egy öl hosszú tért hagyott. mely egykor. a kísérő őr pedig a pinceszöglethez vezetvén őt. sok hordót. de tág pincébe vezetteték. ezek vállvonva mondhatják: csak egy szökevény jobbágyot. A porkoláb Szőke Pista lábára zárta a vasat. kinek lélegzete szabadabbá lőn. hasonlóan ama folyamhoz. De most visszaborzadt attól a gondolattól. hogy a fejedelmi iroda tanúja lehet átöltöztetésének. az arcon átviharzani. utóbb.gyanítni is alig lehetne. hátát a penészborított falnak támasztva. fásultan hevert a nedves földön. mint a bűn súlyától. míg egypár rövid óra alatt a túlizgatott idegek ily aléltsága bekövetkezhetett. ha valami. Szőke Pista nyelve majdnem szájpadlásához tapadt a szomjúság miatt. mely az élet kerekeit forgatja. Mennyi kínnak és őrjöngő eszmének kellett a kedélyben tombolni. s kezébe a bokorkulcs mellé vékony rövid lábvasat vett. s hogy midőn majd az utcán hurcoltatik. a közfigyelem magára vonása nélkül értek a kijelölt börtönhöz. A rab tompán.

hogy a szombatosok elleni gyűlölet a tömeget megtámadásokra vezette. midőn a máglyához vagy bárdhoz kísérte a nép rokonszenve. Észrevéve. kit tél közepén egy nedves üreg árnya vesz körül. hogy valaki e dühnek áldozatul esett. S éppen a türelem. sőt eshettek többen. s hő képzelődése e töredékekből egészíté ki a künn történteket. ha nem is a leghiúbb. ki rekkenő nyárban. midőn az utcazaj. a börtön sötétsége elhomályosítja lelkemet! Jehova. s amit hallott. oltalmazz a bűnös gondolatoktól! Szőke Pistának sűrűn omlottak könnyei orcájára. hol ő és társai az új igét .bár titokban . s éppen váratlanságával nagy hatást gyakorolt kedélyére. hogy még e szekta létezése is ritkán jött szóba. a forrás cseppét inkább. Lázas figyelemmel kapott föl minden hangot. a szombatosok káromlása. s babonáiknak oly kevés fontosság tulajdoníttatott. mint e szegény fogoly. nem lehet tikkadtabb. Testi aléltsága már a legfelsőbb fokra hágott. Amennyire csak láncai engedék. közel vonult az ablaknyíláshoz. hogy a dermedt érzékeket bősz erejével föloldja megkötöttségökből. Mert a Székelyföld azon vidékein. hanem a gyönge leány körmeivel. szellőtlen rónán. hogy hahoták közt vettessék családom az utolsó ítéletig rabigába? Mivel érdemlem büntetésedet. az ő börtöne ablakain is besivalkodott. Új Jeruzsálem angyalai között pedig. a bevett vallások követői irántok kirívó gyűlölséget nem tanúsítottak. Szőke Pista figyelni kezdett. Csekélységök bizonyítékában jövendőjük kezességét vélték. Mekkora csalódás! Szőke Pista tehát most hallotta először hitsorsosai dühös szidalmazását. Erdély többi részeiben pedig annyira ismeretlenek voltak a szombatosok. kiről mondják. 56 . mely a beteg asszonyt ágyából ki és a halál karjaiba szólítá. Hallá különösen a Pécsi nevet szidalmak közé vegyíttetni. A népvéleménynek e felekezetet üldöző iránya megrendíté őt. amitől zengett az utca. csillogó. Gyanította. nem sóvároghatná az ég harmatát. a szombatosok ellen szórt átok és fenyegetés volt. A vértanúságot a hiú ember is gyakran hetykén fogadta el.A vándor. de a közvélemény kövez-e meg? Hát nem is a bakó lesz bakónk. hogy nemcsak bosszúálló. Izrael és Jákob Istene. hogy katonaságnak kellett a szombatosok védelmére sietni.Ah! Tehát minket a kormánynak kell a széttépéstől oltalmazni? Nem a törvény. s a nép szétoszlásának folyama és a rögtön beállott csend sejteté. de a legcsekélyebb akaraterejű Szőke Pista volt. . de a legszilárdabb jellem sem hallhatja megrázkódás nélkül a polgári hatalom és a közvélemény egyértelműleg hozott halálítéletét. a kézbilincsre s a különben is nedves földre. az erőtlen gyerek az utcasárral? S csak azért prédikálok új hitet. a reszkető agg átkával.hirdették. de igazságos és irgalmas is vagy? Ó. a közöny félreértése nyújtott a hevesebb vérmérsékű szombatosoknak reményt a bevett vallások közé soroztatásra. égő fövényben utazik.

száját a kannán tartva. Előjelnek vegyem-e. de benn. és hozott egy kanna vizet. szerencsétlen nőm. szép tavasz! Te a földre ki fogod teríteni virághímes zöld szőnyegedet.. künn az alkony szürkülete alig kezdődik.. míg az éhes férgek lakomát ülnek az élőhalotton.. te a gyilkot nem hoztad el? . Várjatok. s hulló vércseppjeim lesznek rajta az árva pipacsok! Látom a tőkét. mely miatt már nyelni és lélegzeni alig tud.MÁSODIK RÉSZ 1 Bár a nap leszállott... várjatok! Majd szenved és süllyed.. s a sír pondrói elől fölemésztenek minden táplálékot? Borzasztó!. . Klára! ó.szólt vállvonva a porkoláb. mintha a végítélet trombitája harsant volna meg.... de még ma szemérmes.A jobbágyruha . édes gyermekeim! S nyomorult. hogy szemedben mindig új csepp van a régi helyett.kérdé gyanakvó félelemmel.. hogy szomját. Markolatig döföm bele a tőrt. melyet erős kortyokkal ürített. kit már az éhség gyötört. . Szőke Pista mohón ragadta ajkaihoz az edényt.. honnan vásárlod könnyeidet.. Holla! Takarjátok be testét a buja szemek és ostor elől.. akkor lesz nektek való.Büntessen Isten. Halántéka úgy lüktetett..Szegény. . A vasajtó zára nyikorga.Mit? Engem itt akartok tartani. hogy a sarló alá megértem? Ki gázol az Úr aratásában? Nem hallottátok-e. midőn meglátta a hajdút a börtönőr háta mögött. amint a szomszéd falbilincs horgára valami poggyászt akasztott.mondá hidegen és harag nélkül a börtönőr.. alabástromfehér tagjairól... ujjával a hajdúnak távozást intvén.Nem is szükség. ha magamra veszem.. Szent ég! Megőrültem! Agyam fölolvadott. De miért van a tőrnek markolata. hogy öngyilkos helyett gyilkossá szánt az ég!. hogy sokkal mélyebben ne lehessen döfni?.Mi az? .Annyit teljesítek. üterei oly lázasan dobogtak. ha-ha!. . gyászruhás özvegyem. lám! Tehát három nap helyett három évtizedet fogok e dohos üregben heverni. finom..Hol a gyilok? Sehol!. Ó. a vad tekintetű pincebörtönben csak a fogoly sötéthez szokott szeme veheté észre a tárgyak körvonalait.. míg megrothadok. . A porkoláb lép be.válaszolta a börtönőr. amennyit kötelességemmé tesznek . mint én kívánom!. eddig nem volt megszeplősítve és megostorozva. előmbe a bakó terít fekete szőnyeget. szemét a hozott tárgyon. Ételt hozott a rabnak. Jobbágynővé lett ugyan. Az éles hang Szőke Pista csontvelejéig hatott. enyhíthesse. s 57 . míg kegyelmed mostani ruhája testéről le nem rothad.. Ha-ha! Neki köntöse sincs! Kassai poroszlói letépték gyönge. ég! . hogy én nem kívánok meghalni?.. a bárdot! Börtönőr! Hisz én élni kívánok! Börtönőr! Tanúm az ég: én élni kívánok! Ki meri mondani. míg a hús foszlányokban hull le csontomról.E falak közé csak terhes bűnöst szokás csukni . Ó. Lám. . Ó. Ha-ha! Kassai úr őnagysága jámbor becsületes ember! Úgy áldja az Isten. .

. Rég nem látott csoda a homály tanyáján! Ó. mit Kassai megígért. azonban tiszta pórköntös! Ez is rövid időn szennyel fogna beboríttatni. S mily kecsegtető alakban lebegett most szeme előtt a durva. Egykor. kaszálni. Ott hevert ő piszkos börtönben. Szőke Pista a halálnak ezer különös nemét forgatá eszében. Mécstelen éj borítá el a börtönt. Nem is köszönt. sötéten tekintett a parányi világosságra. a fal iránt. melyet beszív. mint a tőr. Szőke Pista már a közönséges rabok osztályába látszék soroztatva. de a börtönőr már rég rácsukta az ajtót. mellyel lélegzetét elfojthatná. midőn az ajtót rácsuká. midőn hasonló hévvel akart imádkozni és átkozódni. a „kegyelmed” helyett megkísérté „tenek” szólítani. de pár napig megmentené viselőjét az undor legélesebb. de gyávaságnak hivé annak egész terhét öngyilkolása által nejének gyönge. mily felhőtlennek kellett künn az égnek lenni. s nem bírván a két indulat rohama közül választani. a börtönőrt most már figyelmeztetné. s a másik percben bősz haraggal ismét fölemelte. annak nesztelen magányát még rémítőbbé alakítva. Elkésem a napszámtól. Tőle elérhetetlen távolságban egy tőrt vett észre. s mindeniktől visszaborzadt. s midőn legnagyobb szüksége volt vagy egy kevés vigasztalásra. hogy a pazar sugárokból e vak helynek is jutott valami osztalékul! S a nedves fal vakolatján mily porondcsilla volt elég bátor fölfogni és visszaverni a sugárt.kiáltá. a hatalmas és gyűlölt Kassai egy szökevény jobbággyal szemben mint látszik . undorral telve a lég iránt. midőn magával leginkább küzdött. Barázdát akarok ekevasammal hasítani. mely a nap keltét vagy talán leáldozását jelentve. melyet lába tapod. a ronda pokróc iránt. Hallod-e. ezen is penészfolt törne ki. finom. kacérul villog? Soká. soká nézett Szőke Pista. Mikor és hogy jutott oda e fegyver. A falbékóhoz bilincselés megszünteték. mely a rab elébe kihívón. de a kimúlás küszöbén Klára képe visszacsábítón lépett elébe. de már förtelmesb és visszataszítóbb. Ott hevert ő elvégre önmagától is iszonyodva. hogy a halált önkezével megtalálja . Vagy ahelyett gyilkoljak-e más vassal? Szőke Pista rázta bilincseit és dühöngött. Én jobbágy vagyok. trágyázni akarunk. Nem tartá ugyan többé bűnnek eldobni magától oly életet.egykor. de a sötét és parancsoló tekintettől még egyszer s talán utoljára visszadöbbent. de majdnem lángoló tükör. most csak valami csínyen vagy gonosztetten kapott bűnösként tűnt föl. hogy elviselhesse az életet. a börtön komor üregét fölkeresé . A börtönőr még aznap föladá a fogolyra a jobbágyruhát. s míg az öltöztetés folyt. hogy öltöztesse őt más mezbe. de egyszersmind nehéz vasat veretett kezére és lábaira. melynek tartalma csak két szóból áll: nyomor és megaláztatás. ingadozóvá akaratja. melyre hátát támasztja.Add nekem.mint az égő láva fog kitörni rekeszein. A börtönőr nyersebb modorán eléggé észlelhető volt e változás. szintúgy vezetne. de el nem küldött. Uram! . a nedves föld iránt. börtönőr. Ha nem szégyellte volna. Hány felé pattant koponyám?. A mellére szegzett tőrt szeméből egy keserű cseppel hullatá a földre. s mindenikét áhítá. gyanítani sem tudta. s a halál színletlen óhajával ragadta meg a tőrt.add a Makkabeusok bátor58 . mondom. e parányi. törékeny alakjára vetni.egykor. melynek hüvelyén és markolatán gyémántés rubinkövek játszottak a börtönbe lopózó világgal. öklével görcsösen szorítva a markolatot . Segítség! Segítség! Engem ne végezzetek ki. engem ne tarts sokáig ezen ürgelyukban! Szántani.nem hivé szükségesnek a kimondott szót megtartani. mely a koldusrongynál még épebb ugyan. S miért nem tud meghalni? Hisz az öngyilkolásra a falbilincs horga vagy a nyakkendő. habár a rabszolgáéba is. rég eltávozott.. s ajkai szitkokkal teltek Kassai ellen. Szőke Pista most valóban csekélynek tartá az életet. mígnem arcát tenyerével borítá. Eddig az országra nézve veszélyes egyénnek tarthaták fölvigyázói. a falszögleten a fény élénk rezgése tűnt szemébe. vagy egy kevés csüggedésre. . Reszketeggé lőn keze. legközvetlenebb okától. honnan származik a fény e megtörése. Rákóczi első hivatalnoka.

s meggyőződésemért családom szerencséjét áruba bocsátottam!. S miért említé. és szemhunyorítás nélkül töröljem le házam ellenségének. mint a vértanúság dicsfényében ragyogó halál képe? De én azt a fájdalmat érzem. mely szabadon bocsáttatásán végződék. mintha a fejedelem törpéjén vagy a fejedelemasszony bohócán kívül a legfurcsább alakkal most találkoznék. Kassai alkudni kíván velem. rozspogácsát. Térdet hajtok templomod bálványai előtt. Átok legyen a napon.. kik a másik szélről eljönnek. hogy párhuzamban lépdeljenek vele. Mihelyt Kassai mint földesúr törvényes jogait igénybe veszi. az ebszültét? Zsidó.ságát.ezt hitte a szerencsétlen szombatos. s nénémasszony se esnék kétségbe. 2 Pár nappal ezen belküzdelmek után a szárdisi angyal a börtönőr által kihallgatást kért Kassaitól.. mint amit a bakó eszközeivel lehet a testből kicsikarni? Jelent-e meg lelkének más látvány. kinek boltjában látjuk őt ismét. s idegeim nem bírhatják a terhet. hogy tudjak ölni. az elaljasodás lelkiismeretökre fog rakni. kit földre verek.. Ő fösvény . sokkal frissebben töltöget poharába méhsert. nem zsidó. Vagy tán gyűlöl engem? Hisz akkor látott először. akár bosszún. midőn a tőrt megint kihullatá kezéből. ha orgyilkos és kerékbetört gonosztevő özvegyévé válik. melyet a szolgaság testökre. a másik vidoran tekint szeme közé. Miért ragaszkodnék tehát személyünkhez? A fösvénységnek ellenkezőt kellene tanácsolni.. Fehérvár érdemes polgárai közt is az élénkebb tudvágyúak nem minden részvét nélkül kísérik a megszabadult fogolyt. 59 . Fülöp. mintha keresné azon helyet. oly deli. bár a derék péktől különböző modorban nyilvánítják iránta figyelmöket. mi tagadás. akár az Istenben helyezett bizodalmon épüljön: . hogy a szökött jobbágy nejének gyalázatját és ínségét még tetézni fogná. Egyik a szárdisi angyalt tetőtől talpig méri. de mit használt a bosszú ábrándja azon száraz tény ellenében. kik előle az utca másik szélére térnek. vége szakad minden reménynek. ha kegyelmed töpörtyűje miatt vétkeznék a Mózes törvénye ellen. A pék. most sokkal több tisztelettel tekint rája. most nem volna joga mint szökevényt fölkeresni? Ah! és hogy dühöngött a nép a szombatosok ellen! Igen. melyet nőm és gyermekeim fognak szenvedni. midőn bilincsbe veretett. hová legjobban lehetne egypár pálcavonást lerakni. de nőm vagyonából teljes kárpótlást adhatunk neki. sem gyorsabban. hogy ha bármelyik bevett vallás szolgái közé tartoznám. mintha képíró festette volna. s e főúrral hosszas értekezése volt. s vannak. s egész magatartásából sejthetjük. Vannak. A kufárnők pedig bódéikból kidugják fejöket. Izrael zsarnoka.fűzé tovább a rab -. hogy szíveim bálványait oltalmazhassam. arcomra feccsent vérét. hogy Eleazar a kegyetlen Fülöp poroszlóira hidegvérrel tekintett! Szökött jobbágy volt-e ő? Fenyegette-e egyéb kín. De miért akarná éppen az én testi munkához nem szokott családomat jobbágyul Kassai? súgá ekkor a szenvedőnek mentőeszméül egy gonosz démon. s kötekedve kérdik egymástól: nem kínálná-e meg húgom bőrös pecsenyével azt a szép magyar zsidót. A rab ezer esélyt gondolt ki Kassai meggyilkolására. midőn a szombatosok közé fölvétettem magamat. sem lassabban. hogy e vendéget egy tucat más jobb torkúnál és nagyobb zsebűnél többre becsüli. Ne említsétek. s a váltság ára hitvallásom. sokkal több készséggel rakja tányérjába a túróslepényt.

sötét bűntudat és megtört lélek mellett! Adjátok vissza a börtön békóit. s titkos imahelyeiken a vidéki birtokosok közül is többen kezdettek megjelenni. keble küzdött a dühvel és szégyennel. . kik. s vegyétek le a bilincseket. a szárdisi angyalnak nevezett. de az övéket nehéz bilincsre verték. viszontagságos élményeit. nyugodtan nézi még a nyíltabb izgatásokat is. A merészebbeket a veszély csábítgatá a keletkező valláshoz.szólt az egyik polgár. midőn e város kapuin túl volt. aki küzdhet végzete ellen? A sátán rám tette körmét. kit Kassai Szőke Pistának. de arcát láng. a tájék. s majdnem halálra kínozták. míg a róla pletykálok mellette elhaladtak.Egy kevés tortúrával vallomásra lehetett volna bírni . 60 .Ó. A kézdivásárhelyi szombatosok. hogy a számat feltörhetetlen lakattal zárta le a bűn! Miért is nem maradtam a börtönben! Miért váltam ki családomat szennyes áron a jobbágyság szennyéből! Mit használ a fehér ruha és a munkától föl nem tört kéz. illetésének nyoma lelkemen fog maradni! Ily hangulatban kevéssé érdeklé a szárdisi angyalt a nép kíváncsisága. az első vértanú. hogy nem dobhatom szemök közé: Kassai Erdély legalávalóbb embere. az ő szent testéről tépték le a zsarnok poroszlói az öltözéket. de a tisztaságot kedvelő papnál ily kegyeletes buzgóságra nem maradt semmi anyag. az ő kezén és lábán mély rovatokat hagyott a vas. . s könnyeikkel mosták volna le a börtön minden szennyét.A szárdisi angyal nyugodt kedéllyel tűrte az ingerkedéseket. büszkén tekintettek versenytársaikra. elfogatását és bebörtönöztetését. Hasonló eredmény vala ezen új felekezet más gyűlpontjain is észrevehető. S hogy is ne? Hisz. melyek szellememet az öntudat pellengérére szegzik. ki eszméjéért. a szeszélyeseket a tilalom. Igen. majd viaszsárga szín borította. melynek prédikált. hogy öröktől örökre magam legyek magam előtt megszégyenítve! Nőm tiszta tekintete az átok rajtam! Ki nem fogom állani kérdő kék szemeit. A thyatirai angyalt ujja hegyével sem érintette Fehérvárott senki. magokat szárdisiaknak hívatták. Székelyföld némely vidékei sokkal kedvezőbb színben látták azon férfiúnak. mintha tettét megbánta volna. soraikból támadt az első üldözött. . kire halál várt. a kíváncsiakat a titok leple. midőn Kassait dicsértetni hallá azon kegyelmes eljárásért.Hisz a rab tagadta szombatosságát . Csak azt óhajtá. Laczkó Istvánnak. hitéért szenvedett. hogy a kormány. hogy egy szombatost. az udvarhelyi (vagy szerintök thyatirai) község tagjaira. s örvendett.mormogá a szárdisi angyal. Üldözöttnek tűnt föl. a köztiszteletű Laczkó István még eddig egyedül szenvedett az új Jeruzsálemért. mióta a szombatosok elleni hirdetményt kiadta. s a kandik élcei. hasztalan vergődés! Hol van. Kézdivásárhelyen az országtanács tiltó rendelete és Kassai szigora után feltűnőleg gyarapodott a szombatosok száma. A politika szintén szerepet kezdett ez ügyben játszani. melyek máskor az ő ingerlékeny idegeire erős hatást gyakoroltak volna. a gyöngéket azon tapasztalat. midőn a magas tornyok körvonalait tekintete elől elzárták a közbelépő dombok.. s még inkább. néhány heti börtön után a törvény kezéből kisurranni engedett. . Meg is csókolták a vénebb nők a békó nyomait. hogy mielőbb távozhassék Fehérvárról. mint olvasóim tudják.Ó. a község pedig. mely környezte. ti pedig fortélyos és hazug híreknek nyomorult terjesztői vagytok! .jegyzé meg a másik. hol lakott.. pedig érettök s gyermekeim ártatlan mosolyáért áldoztam föl a föláldozhatatlan erényt! Késő vád.

hogy máskor meleg. a föld porát kereső szemekkel és páratlan ércű hangja bűbájos erejének igénybevétele nélkül. hogy férje testéből valami démon kilopta a lelket. hogy minden ámító hasonlatossága mellett más természet és fogékonyság. komor arccal. hogy csak napokra. mert csak úgy hitték Rákóczi fejedelemnek az európai vallásháborúba vegyülését hátráltatni. mintha a baljóslatok egész raját rezzentené föl e szerelem s mintha legártatlanabb és legédesebb kéjeiben keserű átok lappangana. erősítve az ingadozókat. midőn jó és rossz nemtők közvetetlenül vegyítették magukat szegény halandók ügyeibe. sóvár. hirdetve az igét. Ő vontatva. Klárának mennyi aggodalmat szerzett férje megfejthetetlen hangulata. mert Erdélyben még sok békétlen elem van. a titkos felekezeteknél elevenség. a költői emelkedettségnek minden csilláma nélkül. Ha Klára évek óta nincs úgy értesülve. s kedélye annál levertebb volt. A túlzóbbak közelgeni hitték az időt. a thyatirai angyal. 61 . hanem élvei közé nyugtalan. Aki figyelemmel kísérte az ellentétet e férfiú szavai és kedélyhangulata közt. mély meggyőződése és ragyogó szónoki tehetsége az óvakodókat is kezdé magával ragadni. valami rejtélyes és bősz történetben keresni e rögtöni átalakulás okát. s mert különösen a szombatosok hitterjesztésüket rakoncátlanul űzik. kielégíthetetlen lőn e mostanig gyöngéd és költői színezetű indulat. órákra van szorítva az időköz. mely idegein átrezgett. más kedély és jellem lakik most ama külalakban. ki börtönöztetése előtt a mérséklésre néha oly szép védveket tudott találni. védve eszméiket. mozgás támadt. hűtlenség bűnébe essék. Mohó. Ha a kecses ifjú nő a mesék világában. Szóval. midőn vallásuknak nyilvánosságot és jogokat követelhetnek. s egy egészen idegenével cserélte föl. mely oltáreskünél és szerelem jogánál fogva az ő élettársáé vala. tán hinni tudná. s örömet leltek gyarló érzékeinknek varázslat általi ámításában: akkor a babonás elővéleményeknek hódolva. mint a férjet szerető nőé? Klára az első öleléskor. melynek titkai sejtetlen mélységben laktak. Mintha hinné. aki látta. midőn magasztalni hallá magát. s nemcsak anyagiasb alapízet nyert. helyeslé versenytársa merészebb terveit. sötét merengéseit. hogy férje egy kihalt családból egyedül maradt életben. mely alatt nejét szeretnie szabad. aki elleste a fájó benyomást. nyugtalan álmait és álmatlan éjeit aggódva követé szemeivel s gondjaival: az kénytelen volt valami mélyen ható. mennél döntőbb hatással bírtak nyilatkozatai. vad bűn tombolna. az első csóknál érzé. rémes és idegenszerű elemek is vegyültek oly lélekállapotból. Képzelni. nehogy tévedésből ikertestvérre árassza a kéjeket. Laczkó István. részvékeny és áradozó szíve mennyire elfeledte a hőbb dobogással együtt a lelkesülést és életörömet. most nem szegült ellene semmi indítványnak. aki fanyar mosolyát. midőn társai reménytől sugárzó tekintettel s a jövendőben hivő lélek derült elszántságával jártak-keltek. Megfoghatatlan szomor fellegzett egész kifejezésén. hogy Kassai a felsőmagyarországi megyék sérelmei miatti nyílt fellépést azért ellenezte. csak Klára iránti szerelme. s azt is a távollét rövid hat hete csodálatosan alakítá át. tudván. Valóban a régi Laczkó Istvánból semmi sem maradt meg. akkor félve vonná el tőle karjait és keblét. Jaskó Pál. a szárdisi angyal. s a nő édes kötelességeit teljesítve. S van-e élesebb szem. ha egy regényes és rémes korban élt volna. nem késtek kéz alatt szítani e rajongók buzgóságát.A katolikusok.

Az éles szemű nő hamar belátta. ily hangulat közt hallá férjétől. sokkal mélyebben hatott kedélyére férjének zavart tekintete s a majdnem reszketeg hang. melynek utóhatásától csak lemondások és apró megszorítások árán tudnak idejekorán menekülni. A szárdisi angyal fizetése néhány hivő család szűk adományaiból állván. Reggeltől estig dologhoz látott. melyen ápolás és gyógyszer könnyen segíthetne. mert Klára kedélye sem volt többé helyén. Legalább így hitte Klára. s munka közt is gondolatai mindig azon iszonyú talány körül csapongtak. s azon parányi tőkék. s hogy vádolhassa férjét. hogy az új hit ügyében ismét Fehérvárra készül. osztoztak örömben és búban. De Klárát most nemcsak e tény hangolta le. Hasztalan! Napok. Egy igen szerény jövedelmű családnál. Szóval minden egy kissé kibillent a szokott kerékvágásból. 62 . mint eddig. rejtélyesebbé lőn. mellyel távozási szándékát közlé. hogy valami szokatlannak kellett férjével történni. hogy fáradozásain nincs a régi áldás. S most férje egész magaviselete talányok szövedékéből áll. a lelki elégültséggel együtt a külső kényelem is eltűnik. s mégis lehetetlen volt észre nem vennie. hallgatott. a hosszabb út tetemes költségei mindig válságot idéznek elő. most az egyszer nem elég biztosan látszottak forogni. melyet az ügyetlen bőség sok eszköz igénybevételével sem tud mindig. s örökségül nyert csekély hozományából annyi kényelmet varázsoljon elő. s férje mind sötétebbé. mely férje boldogságát ismeretlen örvényekbe sodra. mint kölcsönös bizalomban átélt évek után az első titkot tudakolni. hogy takarékosság. Klára szerelmének erélyével tudta csak szülei megegyezését a vagyon és helyzet nélküli Laczkó Istvánnal való házasságra kicsikarni. Nincs nehezebb. bevásárlásokat tőn. kit eddig csak tisztelni tanult? Várt. belátta. midőn hőn szeretett élettársa szívének terhét vele meg fogja osztani. a kecses szombatosné a drága időt nem áldozhatá föl merengésekre. majd lényeges apróságok elfeledésén kapta magát rajta. majd ismét a találékonyság teljes hiányán és a körülmények felhasználásában elkövetett vétségeken. hol a fillérnek kijelölt helye van. hogy itt nem múlékony hatásokról. Ha ez soká tart. s a csendes lakba a sötét merengés és önvád mellé vendégül bekopogtat a nyomor is. s tevékenysége egészen kimeríté. mely valamelyik fél homlokára felleget vagy ajkára mosolyt vont. mely egész valóját földrengésként rázta meg. mikkel. s az óra minden ütésekor elérkezettnek hitte a percet. Klára érzé saját ártatlanságát. tűrt. mennél véletlenebb volt rombolása. hogy kamatozzanak. nem az idegek kór okozta túlizgatottságáról van szó. sohasem volt szükség esetlegességek közt találgatni az okot. még áthatóbbá tette szenvedélyét. Férje növekedő tétlensége új ösztönül szolgált neki. hogy abban homályos zug nem maradt. Lelkök egész láthatárát úgy besugározta a szerelem. sohasem kellett egyiknek is bizalomra szólítni föl a másikat. erély és helyes számítás által házát a süllyedéstől megóvja. Ily érzés. Nem volt titkuk. mert szigorú ítélet fekszik ebben vagy a kérdőre vagy a kérdezettre. Most káros szórakozottságon. Az egész házvitel nem volt többé oly összevágó. s a kézfogás után lefolyt nyolc év még bensőbbé. hová a világosságtól rettegő legkisebb titok is bevonulhatna. hetek teltek. s annál mélyebb nyomokat hagyott hátra.

most nem kellene pirulnom! Ha nem lettem volna elfogult iránta. Ó. Nyilatkoztasd ezt ki! Klára erős hangnyomatot adott a végszavaknak. csak az Isten előtt kedves gondolat és érzés lehet följegyezve.Távozz tőlem! . s oltsa ki az életet testemből. szerencsétlenség-e a neve vagy bűn? .Fehérvárról hoza ő átkot házunkra.kiáltá vadul. kik mondani fogják: ha előbb ismertem volna jellemét. férje kezét voná ajkaihoz. nője pedig fölemelé a padlózatról omló könnyekkel áztatott arcát. Férjének lábai elébe borult. . most nem panaszolnék a végzet ellen. míg enyhítéseül a sebnek. ne szellőztesd a bánatod s lélekküzdelmeid elébe vont fátyolt. kék ajakkal.. csak a vékony ivorfehér nyakat hagyván meztelenül. . melyet a művész szent oltárnak készített. mert a gyönge nőnek nem szükség azon komoly dolgokat tudni. hallgasd el mert a bizalmas szó.kiáltá most Klára saját eszméjétől eliszonyodva... sokat ejtett már tőrbe -. minket csak nyomor fenyeget. mintha szennyet akarna letörleni.Taposs szét . hallgasd el. Jer keblemre! Hőn szorítá magához a szenvedő alakot. mint a márványlapon. 63 . iszonyú káprázolat! Ugye. . mely minden sötétben kísértetet lát. tedd lábadat nyakamra. De az én gyanakvó képzelődésem. mi a szerencsétlenség hatása! Még a fát is odahagyják levelei a hideg őszi szél leheletére! . ha vissza sem éltek vele.Mennybéli atyám! . 3 .Édes nőm! Feledd kíméletlen bánásomat. melyet ajkai ejtettek. de kínzó szeszélyeim lecsendesítésére mondd. azonban szelíd kifejezésével. hogy hozzon. vagy családunkat romlás. de ne szóljunk erről! Eredj.gondolá Klára szorongó és sejtelmes szívvel. kérlek. én téged most gondolatomban bűnösnek neveztelek. megható és sűrű zokogások közt szólt: . de megnyugtatásomra. lépj azok sorába.. ki örömeinek gazdag kincstárát kirabolta. borult kedélyed szürkületén a bűn alakját hitte át.meg átsuhanni. . s bámulata határtalan lőn. A férj tagjain hideg borzadály nyargalt át. több nem? Ne szólj titkodról... Indulatom túlragadott. hogy a te nézeted szerint is a legnagyobb szerencsétlenség a bűn. s könny helyett öröm csillogna szememben! Távozz! Rég tudom én. mintha bárdcsapásra váró elítélt volna. töredelmesen hajtá fejét a padlózatra. hogy haragod súlya zárja el rögtön lélegzetemet. Pistám. s arany csillámú gazdag sárga haja szétbontakozva omlott alá. férjem! Jóltevőm! Büntesd meg a hűtlen rágalmazót.Éretted. Ó. csüggedt fővel s alig hallhatón. hogy vallásunkat fenyegeti-e veszély. mit követhete el ő? Az orvnak. és tekintetét férjére fordítván. Vértelen arccal. több nem.szólt Klára.Ő látja homlokomon a Kain-bélyeget! Gépileg vonta végig homlokán ujjait. mik a férfiú ércakaratját és törhetetlen szilárdságát veszik igénybe. Laczkó István indulatosan rántá el karját.ismétlé a fájdalom leírhatatlanul mély. és szeméből égő könny hullott ennek liliomarcára.. összecsapott kezekkel rebegé: . s most megint azért megy.Homlokodon. . Mi történhetett vele.. .Mert elhervadtak! Mert meghaltak! . sűrű palástjával eltakarva a szem elől az egész ábrázatot.Minket új veszély fenyeget! . Laczkó István szobormereven állott. te csak szerencsétlen vagy.rimánkodott a kétségbeesés hangján a nő -.Távozz! .

És mit tegyünk a Szentkönyvvel? Oly megható és gyermeteg volt e kérdés. melyet rejtegetek. ha a kiürítést megérdemeltük? .. ki szépségét is az igazság védelmére fegyverül akarja használni.Hajlék.szólt Laczkó István -. hogy még ez a kerevet. s ki tudja: nem volna-e jobb. A madárnak az egész zöld mező és berek terített asztal. Klára. apasztja-e 64 . s ki tudja: nem volna-e jobb.. akkor soha igazán nem szerettél. Klárám. erről nem lehet szó? Ugye. s a széles világban hajléktalanul és vagyon nélkül tengünk. Klára férje keblére borult. ha számunkra az életből csak a nyomor maradna? Szólj.Ládd. . szeretettel és legkedvesebb kacérságával egy bűbájos nőnek. s egész hitfelekezetet szervezni a gyűlölet számára. mielőtt az ég nyila találná? Elgázolhatja vetéseinket az utolsó kalászig a jégeső. Bősz jóslatú fellegek gyűlnek össze a mi kicsiny kunyhónk felett. hajléktalanul és vagyon nélkül. hogy Fehérvárott igen nehéz napokat töltöttem. De halld.és vagyontalanul!. hogy aztán a pusztító vihar nyom nélkül öntse ki dühét? Örvényeikbe sodorhatják magzatainkat a fellegszakadás áradalmai. hogyan támad a bűn.Mondhatnám neked. mit tennél? A nyomornak nincs éléskamrája.. Mármost. csak ez volna.. mert érdemesnek sem hivéd keblembe mélyebben tekinteni. melyet. S mit tennél te.. . s a kaján végzet az előfélelmek kínjai nélkül zúzza szét szívünket? Néha kedvem volna átkokból készíteni imádságos könyvet. s a bűn. Klára csókjával zárta el a választ férje ajkán. te is legnagyobb rossznak a bűnt tartod. . s ne bírnám-e el egy kis titok terhét vagy egy kis csapásnak fájdalmát. tervelek. Klárám. . miket tán gyerekségeknek tartasz. Rosszabb háztartó a fukarságnál.Csak ez. hagyjuk a titkot titoknak. és gyerekségekről. Bevallom tehát. bízzuk a bölcsekre a szabad akarat felőli hiú okoskodást. hogy tűzhelyéről füst nem emelkedik és keze mindig üres.Veled együtt érezném . hogy meséljünk fontos ügyekről. hogy képzelődésed játéka a titok. melytől a büszke erény virít? Engem még senki sem vádolhat. ki maga is az igét hirdeté. s ülj mellém e kerevetre.Két ép.zokogott Klára . . egészséges gyermeket szültem neked. mely minket fenyeget? Miért nem nyílik meg kebled.szólt a nő könnyült lélegzettel és sugárzó arccal.a bűnvádat.Mit tudja a te tapasztalatlan szíved.Hát csakugyan annyira gyöngének képzelsz? . Szabad szárnyakkal röpköd. s egyenlő jogot követelnék a közmegvetésből. hogy a szárdisi angyal. előre ráhajtani a helység csordáját. Klára. s míg örvendett. ki nagynevű egyházférfiakkal versenyez. üljünk le. s ki tudja: nem volna-e jobb egy kosárban előre a hullámoknak ereszteni őket. angyalom! Képzeld. konyhája. De azért. De ugye. hogy teljesedjék az Úr akaratja. lenevethetném bohó aggodalmaidat vagy szenteskedő rémlátásodat: de nem akarom a hallgatás kötelességét a hazugság vétkével könnyűvé tenni. hála ég. . Érted. De. hogy a közléssel könnyüljön? Ha eszemet gyöngének véled a tanácsadásra. de ha lelkemet tartod erőtlennek a gondviseléstől ránk mért megpróbáltatásra. s míg jóllakott. veled lépnék a gyalázat elébe. tovább. ha ismeretlen volna is előttem oka. sem a miénk. mily rosszul tudod a kétkedő szerepét játszani? A büszke tudóst.. Klára . mit akkora aggállyal takartál előlem! . s hogyan szívta táplálékát gyakran éppen azon nedvből. csak lesütött szemekkel s néma ajkkal tudott nőjének válaszolni. asztala és terítéke. ha magunk vetnénk még bele tüzet. mik tán igenis fontosak. s a szenvedés poharából az igazán keserű cseppnek azt. . kiénekelte magát. úgy nincs hallgatásod ellen kifogásom. most egy együgyű kis némber szorította kelepcébe. Jer.. hited szerint. Így ni.kérdé hízelgőn. s hogy nehezebbek várnak rám. evék. melyen helyet foglaltunk.

sorsunkhoz mért munkáról beszélj.Falun még könnyebb lesz kenyeret szereznünk. a szerelem és hír számára eléneklünk. s amit sugallataik után versekbe szedve a függönnyel félig takart ablakok alatt és a fényesen kivilágított csarnokokban. kiket ő tart.vendégeinek. skófiummal hímzek díszruhákat. s mit ily érzés közt nyújtanak nekünk. Te is vehetsz haszonbérbe korcsmát.folytatá rábeszélőn a nő. vonuljunk tehát falura . .S csak ezekből áll.Micsoda munkához értesz még? . . mely nem engedi. ezentúl fáradságomért gabnát és más házi szükségekre valót szerzek. 65 . s a delnők és lovagok pénze sok utat s ösvényt fog szerény lakunkhoz találni. . s még hozzá egy tucat csillagot . A tiszta holdas éjeken.A lelékenységen kívül.de már nem merek ily magos igényekről előtted beszélni. taníthatnék gyermekeket olvasni és írni. Úrhölgy és lovag meg fogja irigyelni szegénységünket. Pistám! Van egy hárfám. .Elmondottam volna..S mily munkára szánnád büszke erélyedet? .tudakolá a szombatosnő. étvágyát? Ó. mint a könyörületről szóló erkölcstan által! Tudsz-e eleget dolgozni.Te kétkedel? . ujjaim engednek az ihletésnek s a szép hangok hűn fognak ujjaimnak szolgálni.. Eddig ingyen ápoltam és gyógyítottam a betegeket.Ha-ha-ha! . bortizedet vagy néhány hold tanarokat. s ha a várasszony elnéző volna.S komolyan hiszed-e . . hogy szükségeket teremtsek magamnak. az nem alamizsna többé. Ha álmodni akarunk. Ah.Érzem. gyönyörű kék szemeit kérdőn fordítva a szárdisi angyal mélabús arcára -. ismét felhúrozom és vállamra veszem. Klárám? . Mit találjak ott az éhség és hideg ellen! Boldog Isten.válaszolá büszke önérzettel a derék szombatosnő.Tudok . A lázak különböző nemei ellen ritka hatású szereim vannak.Ha nagy városba költözünk. . Atyám a növényvilág csodaerejének ismeretére tanított. hogy lehetek kulcsárnő. zászlók. hogy helyzetünk ily szerény tervekre sem jogosíthat föl? . Visszajönnek elmémbe a régi dalok. A sebet nemcsak bekötni.szólt ez kikerülőn. vihetem egy egész idegen háztartás terhét. oltárszőnyegek és hadisátrak szegélyeire rojtokat fogok sodrani. s a megnyugváson kívül. én kísérem. Klára. A mennyezetek. amit tudsz? . . orvosolni is tudom. A férj gúnyos kétkedéssel mosolygott. kedvesem.Nekünk való.válaszolá Klára. mely éppen arra fog tanítni. az édes könnyet fog csalni a merengés galambszeméből és harsány rivajt a lelkesedés férfiajkairól. letörlöm róla a port. bíbor palástra ezüst rózsát és keleti gyöngyből szeszélyes virágokat és arabeszkeket fűzök a hölgyek fürtékeire s a leventék övére.Bízzunk a gondviselésben és magunkban! . ne elégedjünk meg csekéllyel.fölkacagott a férj vad fájdalommal. mily tudatlan vagyok!. a költészet és zene tündérkéi még sohasem dalolt mesékre oktatnak. még növendék leányának oktatását is rám bízhatná. kívánjuk egyúttal az egész lehetetlenséget. Te énekled a verseket. . amire legnagyobb szükségem lesz.közbeszólt keserűen a férj. ha ez így volna. boldogabb lenne az emberi nem. Tekinteted a porba vezeti az én szemeimet is. midőn ligetekben és ezüst patakok mellett fogunk vándorolni. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk. . hogy erélyemnek a szükség csak újabb meg újabb tért nyitna. És elmegyünk várról várra. . mert hódolat. . .Ha nem szereted városon.Az egész holdat.

hogy jól eszmélhessen. uradalmi hajdúk s koldus léhűtők buja szeme nyugszik? .. ki sokféle munkával kereshetnék kenyeret.Mert képtelenség. éppen oly foglalkozást kívánjanak.Még nem vagyok tisztában . s tűrni pirulás nélkül. hordani.Hátha a titok kapuján már belől vagy. mezítláb és permeteg alatt állványokra téglát. ha a rongyok által rosszul födött szépségeden kőmíves legények.Sokat? S ezzel a kézzel. s mely semmi jövedelmet nem hozna. amit a balgatag fejecskéd vigasztalásul kigondol!.Én nem. .Hátha annak nagy részét már föl is fedezém? Klára viaszsápadt lőn.. .Nem értesz? Mily kába egyszerűség! Hát nem tudsz képzelni helyzetet. hogy követelhetné? .kérdé Klára mosollyal arcán.Kis pacsirta. és a halál kertjében is keresel örömtanyát. melyben az emelkedettebb lélek átokká válik.szólt a férj -.Az lehetetlen! . s a mély kedély hullámaiba okvetlenül bele kell fúlni a boldog66 . Tudod-e. mik előnkbe lépnek.Talán a törvény. mely reánk vár. ha nem zárta volna be örökre a komor való! Ó.szólt alig leplezhető megütközéssel. .szepegé a nő. De hallgasd tovább.tudakolá a szombatos. . rossz idők jóslataként meg-megcsillámlott.Ó. aszerint is nevelted. kedvesem! . Nagyobbik fiunk alig töltötte be hatodik évét.Nevetnem kell ötleteiden . . arcát férje keblére rejtvén. Ezt te nem akarhatod. hogy elvond figyelmemet a titkolt veszélytől. . s a rémes épület egyes szobáiban vezetlek.De miért? . . Tedd erős barommá. ezt eszközölni? A nő homlokán végigvonta kezét. mit használ az. s kiválólag ideges természetű.. de egy könnyel pilláin. meszet. ezzel a lábbal? Parányi lábfejét s hófehér gyenge karját láttatá férjével.. te a ledér remény számára még meg tudnád nyitni szívemet. dermedve. magyarázván? . mint a villanyos anyag a még nyugvó fellegeken..Tudsz-e kapálni és ásni? . ki a sírfára szállva énekelsz az életről. ég! Csakugyan komoly tekintettel mondod ezt? . s a szerelem epedése helyett csak a testiség nyers kitöréseit áhítsa. mely terhet bírjon hordani.Nézz rám.kiáltá reszketve.Nem értelek . finom alak volt. Most más iskolán kell őt átvinned. ha nem tudnál sokat ásni. a tárgyakat. melyen az iszony. s már ismeri a betűket. és felelj magad! . . hogy tőlem. Tudsz-e kontyodra tekert kendőn nehéz csöbröt vinni a mezőre? Tudsz-e forró rekkenőségben naphosszat aratni? Tudsz-e sárban. s játékul virágbokrokat és tarka pillangókat rajzol. aki meg is büntethetne. .Ah! Ki venné hasznát az én ásásomnak? ..S ki volna oly dőre. . s te hamar észrevévén hajlamát. Szellemi foglalkozásra látszik hivatva. . hogy minő kinyomatot adjak arcomnak. állati ösztöneit vadul elégítse ki. .Az. Klárám..Ugyan mi nem jut még eszedbe. tud számlálni. . Klára gyöngéd. melyre testalkatomnál fogva képtelen vagyok.mondá végre azon borongó színezetével kedélyének. Klára.

Ó! Ő már nem szeret engem. Úgy nem ébresztene távozásunk semmi gyanút.sóhajtá a nő. hogy ha végzetem bűnbe sodorna. Klára. Mély sóhaj emelkedett a szombatos kebléből. Klára! Te zokogsz. az új Jeruzsálemre . . Itt hagynók házunkat csűröstül. kik legszigorúbb bírái természetünk gyarlóságainak.. mert szíve zárva maradt . de többé föltalálni nem tudna. . különben Kassai azt mondhatná. . .Inkább lássam gyermekeimet a terítőn! .Laczkó István hévvel ölelé át Klárát. egész tündér kíséretestül? Nem képzelsz-e körülményt.. Szőke Pista.folytatá vad hévvel -.E szavaddal megmentéd őt és magadat. hogy a durva testnek durva erkölcsei legyenek. mely leselkedik utánunk. Új életet kezdenénk a török császár vagy a magyar király földjén. Ne félj.mert neje e nevet nem ismeré . s most először feledé a házvitel száz apró gondjait. Midőn pedig már az idő szép messze haladott. s az érzéketlen szív és szégyellni nem tudó arc a korlátolt elmében találja istápját?. Holnap reggel indulok Fehérvárra. Könnyei áztaták kendőjét. s akkor.S hát e bölcsővel mit csináljunk? .. kedvesem? . s kiknek markában mindig van egy alkalomra váró kő. Klára követé. meg fogná tántorítani még azokat is.kiáltá a nő. arcom derült. a láb elébe s hordottak onnan ismét vissza. az a kísértés. . hol alig három hónapos csecsemője szendergett. a te tiszta és boldogító szerelmedre. a Messiásra. Klára. ne tudakolj semmit.. ne remegj! A vihar elvonult.. S most. mint Fehérvárra. s unalmokban rágták a zablát. s ami előttem legszentebb.Esküszöm . Legfölebb két hét alatt ismét haza fogok térni. Leszállva a szobába siet tehát. Szent János evangélista jósszellemére. s ez a szekér csakoly könnyen vihetne el engem oda.esküszöm mindenre. 67 . melyek egyedül enyhítették volna fájdalmát.kérdé Klára a helyre mutatva.Tudod. s az ő dicső székvárosára. esküszöm Mojzes bölcsességére. Poggyászokat raktak a szekérkasba. s Klára a tornác küszöbéről várta az indulást. Jer. kedvesem.. de az enyém!?.Már lanyhább téli napok kezdenek beállani. a férjnek a szekérlépcsőn eszébe jut. Ne aggódjál. hogy mire célzok. midőn magukra voltak. hová Rákóczinak hatalma nem terjed ki. mint fölöslegest vagy alkalmatlant. amit a szombatosok hisznek. Ó. vagyis . hogy tőle loptuk el. s hogy az esetlegességek számára nem árt még egy darabot magával vinni. .ságnak. A kíváncsiság szavait ajkadról tiltsa el e csókom. Klárám! Élénk képzelődésem túl élesen színezé a fenyegető veszélyeket. házában vagy szekerén. egetek tiszta. bútorostul. A szárdisi angyal mindig talált valami igazítni valót hívei közt.szólt. mely engem elejt. . Klára! Feledjük itt vagyonunkat. midőn magányos kamrájába vonult. mely parancsolón követeli. mit gondoltam. s még nevünket is elhagynók a gyalázattal együtt. jövendőd biztosított leend. Te már fölfogtad. 4 Másnap reggel az udvaron befogott lovak tüszköltek. kinek második eljövetelét és ezeréves uralkodását várjuk. hogy vétkes felebarátjaikra dobják. hogy zsebében nincs elég tapló.

de viszonoztatás nélkül. hogy a leendő férj jobbágygyerek. ha betegségeitől fosztatik meg? S miért volna szívem üres. vagy igen keveset. ha világosságra jön. Bármennyire szerette Klára azon ifjút. A XVII. hogy a szombatos pap házának homloka ismét föltűnt. s belevonják bősz erejökkel hitemet. úgy kellett jobbra fordulnia. Isten veled! Klára karjaival tartá vissza a férjet és kéréseivel. mégis házasságok alkalmasint meg nem köttetik. Rimánkodása nem használt. A férj magasra emelt föveggel int búcsút.Igaz. kit családja akaratának ellenére kezével ajándékozott meg.. reményemet. Egyébiránt csak tréfából hoztam föl. hogysem a szerelem föláldozási készségét a legiszonyúbb tűzpróbára ki merte volna tenni. Ő tehát több ügyességgel. Olvasóim számára megjegyzem. de nem kellene veled éppen az elváláskor ily könnyelműen játszani. partot nem látva és a tájékozó csillagok útmutatásait nem követhetve többé. gondviselés! Miért nem hirdethetem létedet a gonosz bukásában s az erény ünnepnapjain? Miért nem kell nevednek mindig eszünkbe jutni. ha a világra fordítjuk szemeinket? S miért fosztott meg uralkodó székedtől fattyútestvéred. kit a fejedelem minden szolgálattól fölmentett. s a szekérre fölpattanva gyorsan elhajtatott. minden szellemi elmerül!. táncolnak a habok a mély tölcsér körül. kik a puskások közé tartoztak. Minden. Az örökös jobbágy végtelenül alantabb állott helyzetre és szabadságra nézve úrbéreseinknél. században a legerősebb szenvedély is meghunyászkodott e korlát előtt. maholnap engem kiállhatatlan szeszélyessé tesz. hogy a Kassai névben a rémítő titokhoz kulcsot nyert. s bár nem tudta miként.Egészen el van merülve a bánatban. melynek ki vannak téve. Az utca végén. Úgy tetszik neki. szemére tartott kendővel. meg vala győződve. A szegény beteg gyermeket miként tennők ki egy hosszú vándorlás viszontagságainak! Vad gondolat volt tőlem. szolgálataik szabályozva voltak.. Gondolatim örvényt szőttek. hogy a puskás oly jobbágy volt. ... melyben a végzet mutatja meg képét. A szárdisi angyal kedélye kormányvesztett hajóként hányaték az ellenséges hullámokon. mint őszinteséggel a kővárvidéki Laczkókkal köté magát össze. De vezekeljen szövé tovább gondolatait a szárdisi angyal -. öltözzék zsákba. a kényszerűség? Ő vak és érzéketlen. hogy szemed van és szíved. ki a szabad akaratról tud a világ nagy szolgaságában álmodni.. Térjünk vissza az utazókocsitól az elhagyott nő szobájába. ha egy király. 68 . ha nem lehettem nyílt. az újabb nyilatkozat után elrémült. mi az állaté?. mert szabad volt. Igen sokat fedeztem fel neki.. mi kötve vagyunk. rossz-e. Hadd történjék meg! Vagy vesztettem-e vele? Szegényebb az ember. kiknek költözködési jogok biztosítva. S Klára szívkegyeltje sokkal többet tanult és tapasztalt.. A puskás látszólag csak hajszálnyival állott a jobbágy fölött. Jóságod. Minden cselekedetünk tükör. Szégyen e jámbor együgyűségre! Megvetés rá!. de rólad az írástudók komolyan mondák. Klárám.... Ó. Ah! Fejem kábul. Jobb lett volna hallgatni. az emberméltóság érzetét s az erény ábraképeit. és hintsen hamvat a fejére az. Őt senki sem kérte föl. hogy ennek az embernek kell tulajdonítni szerencsétlenségöket s a veszélyt. igaz. s mégis végtelenül magasan. azon kikötéssel. Klára még a tornácon állott. S jó-e a tükör. s mintha hallanám zokogását.. holott benne van minden. hogy a vadászatokban tartozzék részt venni. Laczkó ingerülten bontakozott ki karjai közül. mert ha eddig aggódott. ha egy zsivány arcát tünteti elő! Ki koszorúzná meg vagy törné szét ezért? Az őrült.

néma ajkakkal. válogatott. emelkedő kebellel s egyetlen félénk könnyel szemében. melyben végződik: midőn minden ház és sírkő a kétféle álom egyenlő csendjét őrzé. akkor Klára egészen átérzé a veszély nagyságát. A fölkelés szokott idejéig alig volt még fél óra. művelt és tisztes állású leányt oldhatatlan kötelékekkel csatolni a testi büntetések és személyes szolgaság sohasem évülhető igájához: erről Laczkó István ellenségei sem bírhattak sejtelemmel. hogy az első balesetre túladjon önérzetén. ágyába csúszott. önerejében s férje műveltségében bízva. mit az osztálykülönbség lebeszélőt hozhat föl. a szombatos neje halk. veté tekintetét. mert a puskássággal járó birtoknak két kézzel akadt mindig ura. még nem tartá kétségbeejtő körülménynek. összegyűjtött. s gyorsan magára húzta a takarót. s hogy általa üldöztetnek. eszökbe nem jutott azt születésére nézve egy puskásnál alacsonyabbnak mondani. előkészítésül és vallomásként megemlített. különben nyugodt. Most háló-fejkötőjét gondosan csokorba köté. s legfölebb az üldözésen okulva más eresz alatt keres védelmet. midőn oly néma lőn a különben oly élénk helység. Egyetlen cseléde akkor már ébren találta. Klára rokoninak. mint miskor mindig. vetkezett. szerintök. de ezt. s a lélekóra eltelte után kísértet és gondolat nem bolyg többé. s csak ha mosolygó csecsemőjére. azonban folytonos tevékenységben volt. irományokat tekintett meg. parányi lábairól cipőjét s hímes szegélyű finom harisnyáját levonta. rommá dőlt életterve vagy vesztett vagyona mellett miért csüggedne el éppen az ember. A nő csak annyit hitt belőle. Így találta a hajnal. Nem is vala szükség e rendszabályra. hogy a hatalmas és gyűlölt miniszter kezében van sorsuk. néhány téveteg hajszálat visszaillesztett a csipke alá. hogy minden vagyonuk veszélyben forog. s az első megpróbáltatáskor féltse szívének erélyét. bár azt megnevezni nem tudta. egybekulcsolt kezekkel állott egy percig ágya előtt. Ekkor kibontá hajfürteit. kivel tán álmában angyalok játszottak. De midőn férje Kassait említé. hogy Klárára elég mély benyomást nem tőn mindaz. Bálványként állott a tornác előtt. Most először nem bírt foglalkozni. a kialudt kandallónál ülve nem gyújtott késő este gyertyát. Reggeli könnyű öltözékében nem érzé a hideget künn. mozdulatlanul halvány arccal. Ha a fecske levert fészkét ismét újra és újra tudja rakni. ki egyedül bír értelemmel. csak lelkében imádkozott. mely sokáig reszketett pilláin. mint a temető. nagyobbik fia imádság nélkül aludt el.mint szökevény rabszolgát. s a legsértőbb lealázatásairól a más akaratjától függésnek. ki volt merítve minden. De midőn az utca egyik ablakából sem csillog már mécsvilág. miután a rágalmazók gyanúsítása is csak a hihetőségek korlátai közt szokott működni. gondolkodó. Már itt. 69 . Hogy lehessen szökött jobbágy eléggé merész. míg eltűnt. amit férje a legdurvább nemeiről a napszámos munkának. midőn ködbe takart szavain is átsugárzott. s egyedül hisz a gondviselésben? Klára nem becsülte oly csekélyre magát. különben hatását vesztené. A szekrények fiókjait nyitogatá. számolatokat nézett át. szabad mellét szűz óvatossággal kis nyakkendőjével befödé. látszék megindulva. Futó tekintetet vetett a tükörbe. Szorongását rémületté fokozta a magábanlét. midőn választottját legrosszabb színben akarták is föltüntetni. merengett szobája sötét zugában. A közszellem ily irányából magyarázhatjuk ki. figyelmes és mindig elfoglaltabb volt.

Fohászkodott.bár bánatos . kereszteld meg. elragadtatással merült a kisded mosolygó tekintetébe. ha egész napokon át a szabadban tartanám. s meggyőződött volna arról. Barbara még gyönge. midőn a külalak igézetéből az első hatás nem az érzékekre esik. A kosarat.Hiszed-e. midőn ismét a leplet mellére összeilleszté. . hogy e hideg téli időben nem lenne rája nézve még veszélyesebb. s maga is dolgozott egész harangozásig.kifejezésűek voltak. midőn bölcsőben tarthatja. leányom. többé el nem hihetné. mint ahogy tested elzárva és oltalma alatt tartotta. 70 .. kivételes időben. . Eddigi nevét a reformáltak templomából nyeré. atyám. kik az ihletéstől környezve. a Nílus hullámai sodorták ugyan magukkal. és kérlek. sziklaüregek. Az ember akkor hisz a gondviselésben igazán. Ó. mit a kéjenc sohasem fog érteni: hogy a test bűbájának legfőbb alkatrésze a lélek jósága. Minthogy pedig a tisztes öreg férfiú szónoklatainál fogva az Isten szolgái közé számíthatá magát. az ő vallása híveit nem szólítá semmi harang imára! A tiltott hit titkon. s most még Barbarának hívtuk őt. s Klára megcsókolá. romok közt vagy magányos hajlékokban és ritkán gyűlt össze. szavaival megáldá csecsemőjét. Klára aggodalommal tekintett magzatára. minden ember szíve az. ha kötelességéből semmit sem mulaszt. S a te magzatod. kihez a szombatosnő szavai intézve voltak. könnyeivel. és finom átlátszó vonalai oly szende . s dajkáló kéz helyett a zivatar által ringattatni?.Isten bizonyságom.. míg a születésre megérlelődött. a végítélet rémes nagyszerűségéről s a kárhozottakra váró gyötrelmek minősége felől. oly szűzies. keblére vette. s kiemelvén a bölcsőből. . szoptatta. kit nagy küldetésre szánt. erdők. hogy lassan ringva haladjon. Azonban nemzedékek halnak el. ártatlan pír borítá arcát.Leányom! Kinek jutna eszébe egy csecsemőt a hóra tenni. Laczkó István távolléte alatt a rendes papi kötelességeket teljesítette. alig tölté be hatodik hónapját. de Izrael Istenének szeme ügyelt a kevély vízre. áhítattal fordítá szemét az égre. s egy nő egész lénye akkor van összhangzásban.Leányom.szólt Klára -. meg fogja sínyleni. melyben első nagy prófétánk mint gyermek aludt. hogy kötelességből akarom gyermekemtől idő előtt megvonni az emlőt szólt Klára könnyezve.Rendeleteket adott ki. hogy úgy takard be az élet viszontagságai ellen gondoskodásoddal. De nemcsak kőből épült templomok vannak. a lelkesültek sorába tartozék. Az aggastyán. azért adatott neked ajándékul. s meleg kelmékbe takart gyermekével az utcára lépett. s a vihar elől is ritkán vihetném meleg hajlékba? . e kisdedet a tejtől el akarom választani. s ha kebledről ily korán szakítod el ajkait. hogy a kellemet és szépséget a dísztermekben és ünnepi alkalmakkor lehet föltalálni.Atyám . Klára letörlé szemeiből a könnyet. gyakran prédikáltak a hívek gyülekezetében az új Jeruzsálem szépségéről. kívánságod könnyelműnek látszik. A helység népesebb részéből szegény és szétszórt kunyhók közé sietett. a bölcsőtől kezdve csodás kísérettel védni azt. és tisztelje az erőtlen ártatlanságot. míg az Úr egyszer találja szükségesnek. s míg az anyai szeretet édes kötelességét teljesíté. mely szilaj kényére volt bízva. az Antikrisztus arcáról. hogy aki most látta volna őt. 5 .

Higgyem-e. hogy fél még be nem forrt sebeket érinteni. ha ördögöket idéztünk. . s ha a sötétség lelkeinek szolgálva csak akkor pirul el orcánk. ..Akkor is. . Nincs megromolva?. . és a tiszta ég sugaraiban repkedő angyalok rázzák le kis szárnyaikról a ragályt. Szíve nincs megromolva.Ó. hogy csecsemőm nálamnál jobban fogja tűrni a vándorlás alkalmatlanságait és az idő sanyarát? Ó! A tavasz még messze van! S nekem menni kell. midőn egy jó cselekedeten magunkat rajtakaptuk.. mint képzelem. minthogy a polgári hatóság minden érintkezései közt csak álnévnek tekintetik.zokogá Klára könnyekkel szemében. Az öreg előérzé a szombatosnő szándékát.. mivel lelke gyökeréig meg van romolva. sietve. Vagy tán az én vén fejem megfeledkezett a szavak értelméről. . s ada neki igen cifra és hosszú nevet. atyjától elszökött. melynek a világban nem sok hasznát lehetett venni. Az öreg kérdőn és ámulva tekintett reá. Legyen öröksége tőlem minden átok. az erkölcsöt és a szent szombatot. melyet halálom órájáig agyam kigondolhat! 71 .Nekem nincs többé leányom. Az Isten a férjet bízta meg a parancsolás tisztével. és a tisztaságot szennynek nevezik?. hogy mint az elrablott templomkincs a szentségtörés vad céljaira használtassák.. s emlőin fogja szoptatni. mint ő megtagadta Istenét. s tán messzebb. s eléggé lakolt szereteted elvesztésével.Miért vagy oly szigorú iránta. Három főbűnért még csak két csapás érte. . Keresd meg e barlangot. s tisztes hószakálla reszketni kezdett az indulat miatt.Még ma elutazom. Ne tudakold a kárhozat edényét.. mély árny vonult arcára. leányom! Az újrakeresztelésnek ideje még nem érkezett el. hol a nőstény farkas lakik. Nincs megromolva?. s az özvegyi gyászt még hordja.Nincs megromolva? .Ki ne mondd nevét! .. ki elég szemtelen magát még most is leányomnak nevezni. . mely földünk virágzó vidékeit egyszerre temetővé változtatja. melyből kiöntetett a mirha és tömjén. hogy teljesítni kellett volna.szólt az öreg kegyetlen fájdalommal.kiáltá indulatosan az agg. tétovázás nélkül! És kinél hagyjam a kis Barbarát. mit érez szívem ekkora áldozatnál! Férjem egy kívánságát makacsságból tagadtam meg.Szerelme volt tévedéseinek oka...Atyám! Meg kell válni magzatomtól. Látszott. Az agg szokott szertartások szerint iktatta a kis Barbarát a törvény üldözése alá eső felekezetbe. s most belátom.Akkor fűszert lehel maga a rothadás is. tán elhagyatottabb ösvényeken és több sanyarúságnak kitéve. mely görcsös rángásokat idézett ajkaira. Ne kérdezd. hisz most veszté el egyetlen fiát.Hagyd egy barlang szája előtt. a bűnt erénynek hívják. hogy ő kéjhölgy lett. s tán hosszú időre. s vallását csábítója kedvéért elhagyta. Megtagadtam őt. hagymázt és azon dögvészt. magával küzdve tekintett a szent férfiúra. Mi a hitbeiktatás vizét fejlettebb korúaknak szeretjük elosztani. Átkom reá azért.. ha leányod nem venné gondja alá? . s a szombatosnő első erénye engedelmesség. de mégsem gondolja azt kikerülhetőnek. az égnek kapui úgy nyílnak fel számunkra.. Akkor az Istent káromlás által imádjuk. A keresztelés után Klára kételkedőn. atyám! Ekkora gyűlöleted gyermekemet teszi szerencsétlenné . a kígyóval földet ettünk. . Majd beviszi odvába. s azóta. Nincs eléggé büntetve . . s Ábrahám úgy fogad ölébe.Az Úr ítéletei igazak! Elhagyja atyját. de ne közelíts a hittagadó küszöbéhez.szólt leírhatatlan keserűséggel. .. mint egy nő gyönge teste el tudná bírni. Nincs megromolva?.

óhajtod vinni méhed legkedvesebb gyümölcsét. s tán jöhet oly gyászos idő is.Atyám! Ne vond meg tőlem e lépésemért szeretetedet . . te megfontoló nő vagy.Nem kérdem. Jefta most temette el szerencsétlen vonzalmának egyetlen zálogát. Kádár. s lesz erőm feledni.. de ha majd átkozni fogod leányomat. . kikre hárult. csak a hálátlanság táplál. hogy én nem tartottam őt leányomnak. jótékonysága nem szült kielégíttetést kedélyének. hogy az öreg a fájó benyomásnak ellen nem állhatott. miért hagyod el magadtól csecsemődet. 72 . midőn egyik szerencsétlenség a másikat váltá föl. hova szántad. Veszély vár rá. ki a szombatosok előtt nagy tiszteletben állott. én érdeme szerint megbélyegeztem őt előtted. eltűnt az atyai háztól. s meg fogod látni. én óva intettelek minden közeledéstől e gonosz lélekhez. s ismerem makacs természetedet. kit ismerősömnek vallhatnék és semmi esetre sem egy szombatos hajlékában. .bocsássa meg az Isten e bűnt! . Mi emlékezhetünk a múltra. s te ahhoz folyamodnál. én nem akarok haragudni rád.mert így hívták áhítatos aggastyánunkat -. s hogy csábítójának nője lehessen. hogy megbántottál. csak az istentagadás költ fel tevékenységre? Menj. de legállandóbb keserve azon sötét órák emlékéből szivárgott. a világ elfeledte azt: ez szükséges nekem. a becsülés. förgeteges és sötét maradt.rimánkodott Klára. ahol csak asszony van. száraz. letért az erény útjáról. bátorítni kezdé őt. hogy megtaláltassék. Vigasztalni. csak az állati kéj ringat álomba. Szívélyesebb szót nem lehetett nyerni az öregtől. férjed szeretetének utolsó zálogát? Ily gondolatlanul kell-e bánni kincsünkkel? Ki adott valaha gyémántgyűrűt őrzés végett oly tolvajnak. Bánátja nem tisztult a könnyek által. s még a gyászév kitelte előtt gyermekétől megfosztva. Klára. csak az elfajulás vezet. melyek atyja haragjára okot szolgáltattak. de egyik áldozat sem volt kedves az ég előtt. ő nem utasíthat vissza. ki magát gyakran a Szentlélek által hive környezve. nem annál. ha nem is legszaggatóbb. s ami csapást nem kért leánya fejére. egész hosszú sorát nyitá meg az átkozódásnak.Most már igazán szerencsétlen vagyok! Oly csüggeteg hangon mondá ezt Klára.más anya magzatának vallani őt. a rokoni indulat készen áll szolgálatodra. Én minden iszonytól tartok. menj akármely felekezet házába. Kádár . akármelyik szombatos hajlékába. hogy éppen Jeftához . Én mosom kezeimet. még nedvesek szemei a könnyektől. s ekkora öntagadásra kétségkívül nem csekély tekintet bírt rá. miért akarsz elutazni. Kutatni fognak utána. mekkora örömmel fognak gyermekedről távolléted alatt gondoskodni. A gonoszok érdeke kívánhatja. s azokat. kit csak a bűn ismer. redős. emlékezzél rá. De gyógyszereid nem szerzették-e vissza sok szenvedő egészségét? Anyádnak nincsenek rokonai? S mit vétettek testvéreid.Nem hagyom e helységben őt. a szent férfiú.Meg vagy átalkodva. s midőn egyik bánat a másik után szállt rá. s Klára néhai atyjának legjobb barátja volt. s azóta nem láttuk egymást. Együtt játszottunk mint gyerekek. szíve még nyitva van az idegen fájdalom előtt. Jefta valóban sokat is vétkezett. nem kérdem. . arcán úgy látszék az elhagyottság érzése. . Ám vidd oda gyermekedet. Rám semmi vád ne háruljon. ki szeme előtt rabolta el a koldus egyetlen fillérét? Helységünkben a hála. orcáját.kinek nevét saját atyja undorral mondja ki . homlokát. leányom. Midőn az asszony távozott. egyedül gyermekének élt. a bánatnak és jótékonyságnak áldozta óráit. s tettednek van bizonyosan elég oka. hideg kezeivel simítva. midőn anyai kötelességem lesz: esküvel .Eredj. nem lelkesíté hálára. az egyedül az emberi nyelv szegénységének s nem az ő indulatjának köszönhető. Félévi házasság után férjétől megfosztva. de szíve a boldogabb pillanatokban is az atyján elkövetett vétkek miatt vérzett. hitéről mondott le. te jó anya vagy.

Jefta már nem ismerte többé a reményt. hova üldözőink hurcolnak. A másik percben már Jefta kebelén volt az idegen csecsemő. A leány arca márványfehér és hideg..Jefta és az ég kegyelme közt ólomfellegként terült szét az atyai átok. fekete főkötője alatt ősz fürtökkel s az évek. és mint sírt Klára bánatában.Férjem még a fejedelemnél. Vagy nem éltették-e Kassai Istvánt azok. Mozdulatlan vonalai vitázó és erős érzéseket lepleztek el. s hogy az utcanépet a vállszalag illő távolságban tartsa tőlünk. s a börtön. reménylem. hova üldözőink elől menekszünk. Deboráhm. midőn reméleni félt. én viszlek haza. oly közel szívéhez. ha megengeded. Pécsi Deboráht kocsin a Mikó-házba vitte. Elemér. de nem a megindulás miatt reszkető kezekkel . bír oly nyílással. nyugodt volt. Az előszobákban aggódó.szólt felgyúlt szenvedéllyel Deborah . a kocsiból kilebbent. bent pedig sápító nők. sötétkék szemében mélyebb tűz égett. gyorsan. Ó. Csak Mikóné. szíves lesz Kassai Elemér öcsém is kocsink mellett lovagolni. kik ijedtségükből még kiocsúdni nem tudtak. kik Pécsi Simon fejét kérték?. A kislelkűség legszelídebb.A Kassai név . s hogyan volna oly merész. . A barlang. . midőn Gyulai Ferenc az utcai rakoncátlanságnak véget vetett.eddig sem szokott a gyűlölet lecsendesítésére használtatni..Bocsásson meg gyöngédtelenségemért! De Pécsi Simon leánya. De csak a bezárt koporsóba nem hathat egy csillám is a világosságból. Ezért megszégyeníttetett. Ó. s mintegy kerülve az ifjút. 6 Kassai Elemér. indulatom igazságtalanná tett ön iránt! . ma pedig a mi családunk kiirtására vészharang és lármadob volt.folytatá a leány a gúny mosolyáról fájdalmas rezgésre átmenő ajkszöglettel és kipirult arccal. S Jefta vétkezett. melyen a derűből valami parány áttévedhet. zajló s megfélemlett cselédekkel találkozék. egy tisztes matróna. mint sírt ő örömében. A merengés sötét pillanatában lepte meg őt Klára. hogy alászállani ne engedje. mintha szülöttje volna. igen gyorsan siete föl a tornáclépcsőn. Kísérőül nagyobbik fiam fog jőni. Mily véletlen és kedves változás a komor egyhangúság közepette. vetek rá rémült tekintetöket. melyből szeretet és bátorítás sugárzott. de ajkát élesebben szorítá össze. 73 . s fölfogott minden sugarat...csak a ház asszonya fogadá a szokott nyugalommal s ölelé meg azon szívélyes és vidám magatartással. Mielőtt Elemér kart nyújthatna. de mégis egyik neme az istentagadásnak. s minthogy soká késhetik. . hogy a boldogság nevét eszében tartani akarja! Puszta volt szíve és életkilátása.

hogy képes lenne a nép söpredékét rakoncátlanságokra izgatni. hogyan nem küldötte tehát bérenceit a beteg asszonyság házára. az eloszlott utolsó csalálom és az eltemetett szerelem miatti szomorúságnak. hogy nagybátyám gyűlölettel viseltetik Deborah kisasszony atyja iránt. nem is kívánok azon titkokba avattatni. akár bűnös. . . s nem tesz ki közgúnyra. elméje kárhozhatná.Egyik Kassai ellenetek tört. hogy bosszúra hajló ne volna. a másik téged védelmezett. esküszöm. mint amik valódilag. sem mást abban a csalódásban ringatni. helyzetünkben van sorsunk és bűnünk. csupa önzésből sem folyamodnék utcai lázadásokhoz.. Elemér. ha hírénél rosszabb jellemű volna is. Szívemből sajnálom.Hisz ez emlék vegyes . visszautasítanám mint önre károst.mentegetőzék -. De bármennyi rosszat tegyek föl a hatalom embereiről. ismét hasonló áldozatot követelni. addig. hogy jelenlétem a kegyed atyjára rossz benyomást okozhatna. és a kételkedő szintúgy magyarázhatott volna a még be nem hegedt seb által okozott fájdalom nyomának. Azt sem merném tagadni. hogy midőn ön bántalmaktól oltalmazott. hogy alig lehet hibáztatni. s egy részeg vagy őrült megint föllázíthatná. én mélyen érzem. kétségtelen. Deboráht ingerlé a lovagias ajánlat és a higgadt hang. s nála az ész az úr. A nép már csendesnek látszik ugyan. Miért panaszkodjam! Egyébiránt engedje meg kegyed. Néhány perc alatt itt lesznek barátaim. visszautasítanám ezt. mint a végképp szétszakított viszony. s engedje meg kedves asszonynéném. . De alig hihetem. nagybátyját bántá meg. elégséges kíséretről fog gondoskodni. S nagybátyám. Helyzetünk által gyakran elítéltetünk. Elemér szelíd.egy vékony ködfátyol.tiltakozék Deborah -. Mikóné neheztelő bámulattal tekintett Deboráhra. rám nézve gyöngédtelent. mert e düh az elnyomatottól az elnyomókra szokott visszafordulni. s hogy ő gyűjtött össze Pécsi Simon nagyuram szidalmazására egy csoport bőszült nőt és részeg kézművest: akkor is hogyan tudhatta Deborah kisasszonynak egy beteg asszonynál mulatását? S ha tudta. bűn volna tőlem. nem akarom sem magamat. hogy lázított. Deborah. . hogy magam helyett barátaim közül állíthassak más kíséretet. s hogyan bízta ördögi tervének sikerülését azon véletlenre. ha a pillanat hevében esett nyilatkozatai többnek vétetnének. Tán egy országtanácsos házából nem hurcolhat egy másik országtanácsos az utcára. De azért nem szűnik meg elismeréssel lenni ön nemes magaviseletéért. Azonban föltéve. akár ártatlan nagybátyám a tömeg lázításában.válaszolá Mikóné. Sőt.Néném . mik a sötétségben keletkeznek s csak az okozott veszélyek által vezetnek létezésök nyomára. Csak arcvonalain látszék a bánatnak vagy szenvedésnek árnya .Ne ütközzék meg .Ne folytassa tovább. hogy 74 . atyámra megalázót. Ha szíve ily eljárást áhítna is.közbeszólt Elemér -. ne ütközzék meg húgom ingerült kedélyén. Én nem értek országos dolgokhoz. . halasszák menetelöket. és sajnálni fogná. . nem tépeti le ruháimat magas politikai célokért. hogyan vetemülhetett férfi és magasrangú létére egy úrhölgy bántalmazására? S ha bántalmazni is akarta őt. ha életem függne is e makacsságtól. de csak most dühönge. hogy egyesek megrontásáért a nép dühét élesztenék. melyet a nem eléggé éles szemű észre sem vett. míg férje hazajövén.Nagyságos asszony . hogy a Pécsi és Kassai név közt örök sorompóként nem áll a mai nap emléke. Majdnem sátáni gőggel és gúnnyal voltak e szavak ejtve. A szegény leány ma annyi gyalázatos és rémítő dolgoknak volt tanúja. mégsem hihetem. mert atyám pénze nem az övé.Nénémnél maradok .szólt Elemérhez fordulva -. Deborah. kérem. ha az első benyomás közt csak Kassai István uram ellenséges indulatjára gondolt. majdnem nyugodt hangon ejté e szavakat. atyját annyi ármánytól látta fenyegetve.

Nincs kedvem Pécsi Simon leánya ellen egy kérdésben oly rokonomat védelmezni. kerülve minden további vitát. én nagysád által oly elismerésben részesülök. büszke magatartása varázst nem gyakorol a tömegre: akkor a felbőszült szenvedély rakoncátlanságai még tovább terjedtek volna. kit egykor szerettünk. ki mindazon erszényt. Jósika István. érdemetlen vagyok. melyeket az atyák meghasonlása metszett. száraz búcsúval távozék azon házból. míg férjem atyja Bethlen Gábor kedvelt tanácsosa lőn. Egy jobb nemzetség sincs Erdélyben. melyet hordok. többnyire az ivadékok szerelme hegeszté be. fájdalom. amidőn szerzetesek és az íródiákok papirosra teszik. s azon bálványozott lénytől. Nagyatyám Báthory Zsigmondért küzdött. S ha egy bajtársam erélyes. s nem lett még halottá hazánk. nehéz volna a legmerészebb arcismerőnek is a gyorsan változó vonalokról leolvasni. ami a bűn és erény küzdelmeiből szemök előtt foly le. Csak azt sajnálom. és sírjában is megfordulna. nem pedig halló.szólt Mikóné Deboráhhoz.A Gesztiek. nem fájó lelkem előtt hozzon ítéletet Deborah kisasszony rólam és nemzetségemről! De sebem miatt nem valék képes sikerrel oltalmazni nagyságod tisztelt rokonát. ellenben Kassai István közönséges rabló. melynek küszöbét átlépni tán sokáig nem leend alkalma. hogy a végszavakra finom pír borította a büszke és hideg leány orcáját.Deborah kisasszony a szobában maradás helyett az utcára fog kilépni? Ó. látó érzékeim. kit százban magamnak is kárhoztatni kell. apám a megvert Báthory Gáborral vonult Váradra. halálát bevárva és a gyászruhát elviselve. s a múltat a jelen számára kiragadják az enyészet örvényéből. melyre. Deborah kisasszony egyedül Gyulai Ferencnek köszönheti szabadulását. Deborah szemében könny csillogott. 75 . mint a mostani. a megtámadók gyávasága pedig életemet semmi kockára nem állítá. s kivel minden viszonya most már örökre megszakítva. mely a lefolyt ötven év alatt esküdt ellensége ne lett volna a másiknak. . pártok villongásai elégszer távolították egymástól messze a szíveket. Imrefi csak pártdühből vagy személyes bosszúból üldözték ellenfeleiket. rövid.Atyám nem engedte volna meg életében házasságunkat. Bár védhettem volna sikerrel őt. kiket ígéret és hajlam egymáshoz kötöttek. Annyi igaz. melyben inkább lett volna kötelesség gyűlölni azt. Kamutiak. kérem. s én és férjem a múlt ádáz gyűlöletéből csak a szeretetről vettünk okulást. kivel sorsát egykor összekötöttnek hitte. bár részesültem volna a gyöngéd szerencsében. s a szégyennek és önvádnak bizonyos vegyülete olvadt a neheztelésbe. néném. de mintha felindulását szégyellné vagy kárhozhatná. hogy nagybátyjáért atyám iszonyodik vele találkozni. hogy midőn nagybátyám hihetőleg bűneinél erősebb vádakkal terheltetik. nem volt eset. . Polgárháborúk. . Elemér.Húgom! Báthory Zsigmond leköszönése óta napjainkig sok család-gyűlöletet láttam házasság által kiegyenlíttetni. de a sebeket.Igazságtalan voltál iránta . értse meg tehát. ki el akar merülni. a távozásra kínálkozó alkalmat megragadta. mely rövid habozás után tekintetének állandó kifejezésévé lőn. Mit érzett e nyilatkozat közben Deborah. melyet valaha atyja kötött. E balzsam által élünk mi. ezen kérdéseket méltóztassék nagysád saját belátása szerint eldönteni. soha. Elemér szándékosan feledé. bár onthattam volna engesztelő áldozatul véremet azon család egyetlen ivadékáért. ki csak keserűséggel fog a névre emlékezni. de mióta történetírók vannak. atyám aranyaival szeretné megtömni. ha a mai nap után. hogy most holttestem. férjem nagyatyja Kendinek és Báthory Boldizsárnak fogta pártját. A két ház két nemzedéken át egymás rontását tervezé. vállat vonva szólt: . s mielőtt a csend félbeszakíttathaték. kezemet nyújtanám neki. de végre bennünk egyesültek a rég ellenségeskedő érdekek. kit nemtelenül támadtak meg. hogy Pécsi Simon leánya előbbre becsüli atyjának jogos haragját. mint saját érzelmének dőre tévedéseit. mint a búvár az erőtlen gyermeket.

Istenem. mely által önbecsülésünk csökken. amiként egy kéjhölgyé sem szokott.Deboráhnak majdnem igaza vala Kassai István jellemére nézve. hidegvérünk és részrehajló eszünk oly vonásokban rajzolná le énünket. ma szabadítá meg őt a gyalázattól és veszélytől két ifjú. szíve dobogása volt. kit egykor vőlegényének hitt s évek óta vélt szeretni. és ma akarták letépni róla a ruhát. Mikóné távozott. helyeseltetnek a sokaságtól. ma rohanta meg őt. s neveté ki vad hahotával. ma látá e szerencsétlen teremtés iszonyú halálát. egyaránt lehetünk bántalmaiknak kitéve! És százszor kín e magány. miknek természetére gondolni még nem volt ideje. s védve vagy elhagyva magunkat. Mikó még nem érkezik. egyik. melyek letörölnék vagy szelídítnék lelkünk arcáról a sötét. a büszke és arisztokratikus érzelmű leányt. ha tetteinkben hiányzott a nemesség. mint addig tevé. ferde benyomásokból és démoni érzésekből egy bősz sokadalom támad. s könyökét. A belső meghasonlást csak az idézi elő. ma szegezték ellene rongyokba takart kufárnők. ha sejtjük. 7 Körülnézett. elfedte a pártájáról aláomló fátyol. s mégis maga érzé legjobban. ki határtalanul imádta. ha nyugodtabb percekben lepne meg az egyedüllét.önmagunk által. Lehajtá fejét könyökére. másik. s örök tiltakozásként vegyül a szerencse és boldogság közé. ma szakított végképp azzal. piszkos kezű. úgy. ki negédes modorával akarta figyelmét megnyerni. a kísérteti árnyakat! Aki néhány percet úgy élt át. tán csak kalandon szórakozásért. tán csak szeszélyből. bort lehelő banyák ferde szitkok közt ökleiket. most az összecsődült utcanép fajtalan szeme és gúnyai számára feltárassék. mily kín magányosan lenni. Deborah a teremben egyedül maradt. Mint mondám. Neszt hallott. mely az asztalra támaszkodék.” hajmeresztő történetét. Mikóné kifordult gazdasszonyi intézkedéseket tenni. Nem minden bűnből vagy vádból támad azon mély szomor. hogy magát nem becsülhette. mely a hang és arc derűjén mindig utat tud törni magának. úgy látszik fél vagy talán egész órát magában kell tölteni. fölvert rajként zsibong körülünk. de elítéltetnek egy egyén . hogy szemérmes szűz keble. mely törést kap. holott. a bőszült nép. a „beteg asszonynak. midőn vádak vagy emlékek nyomnak! Midőn álmokból. Ma hallá nénjének. fullánkjaival fenyeget. 76 . ma támadtak szívében kétes küzdelmek. sohasem képes úgy örvendeni. s gyémántként. melynek igézetét csak a vakmerő képzelem rajzolta le magának. sohasem fogja úgy összegyűjteni és visszaragyogtatni a sugarakat. s Pécsi leányának oly erős izgalmak után. s ha azok a jog színével bírván. hogy idegeink izgatottsága oly tükröt tarthat előnkbe. csalfaság és színlés volt. hogy egész föllengésében önámítás. melyeken ma átment. mely hullámzó fehér ködével arcát is beborítá. S most egyedül van! Most Deborah gondolkodhatik! Ó.

kérdezte ismét a finom leánytól a goromba lelkiismeret. üldözés és ármány után. s mert előveszi a kis érmét. nem a térben. s már lakására is megérkezheték. Ott hever a havon. Deborah indulatosan emelkedett föl az asztaltól. Deboráhnak eszébe jut Elemér. ha oda akart. s te többet tarthatnál magadról!. hiú gondolatok . A helyzet nem festői. Kis lábával dühösen tapodott a vékony aranylemezre. és a lopott kincs rozsdáját. kitépi az aranysárga tincset. mielőtt a Mihály-kaputól az őrizet elhívatott volna. s mely nem kísértet. nem akart neki hízelegni. midőn valakit védünk. csak megmosdanék. Ah. tovább. Miért tenné vászonra a művész. melynek hűségéért annyi pénzt fizettek. Oly lassú. baljával védelmezi őt. Sápadt. holott magunkat sem tudjuk oltalmazni. de ha Kassainak nyújtana kezet. s a súlytalan parányokat söprené tovább. Tekintetét véletlenül az átelleni tükörre veté. akkor nem viseltem határozottan magamat. sötét vonásokat vert vissza. mely Deborah nyakán maradt. s a drága velencei üveg. sőt torz helyzetekbe juthat vala. Mivel fizettél feláldozásáért neki? . melyet három év óta keblén hord. Azonban csak néző volt-e Deborah? Ó. A hideg szél forró arcára csapott.. melyet az ő ruhája érint. hogy midőn atyám indulatját legelőször észrevevém.. a világba ragadtaték be.. oly kísérteti nesz volt ez. hogy annyi árulás. Ó. melyet elménkben látunk. melyet lemosni lehetetlen. csak a fekete selyemzsinór. s azonnal tovább folytatná a munkáját. szakítottál vele. pedig most nem hajtá fejét merengőn a könyökére. megnyitá az ablakot. a másik való. Nem volt többé keblén az érme. s megint felvevén. Nem ülne oly székre. akkor nem téptem szét Elemér minden reményét. S ha végre most teljesítem azt. hogy Elemér visszafordul. hanem mint az emlékezet hű rajza. Életünkbe kerülhet. s egy tisztes úrhölgy előtt kívántad lealázni őt! Hol volt a szíved. az a Deborah haja. Az egyik ábránd volt.De amint a világ elzárva lőn előle. mely benne az örökkévalóságot jelentve. a fordulatok nem művésziek. gyűrűvé tekerődzött. s hogy sebzett jobbjával nem bírván a kardot. örökre hinné. egyetlen emlék szerelmök verőfényes. Elemér rég kiment a házból. Pécsi Deborah igen művészietlen.Ugye. amit a leány tőn. s hirtelen aláereszté az érmét.. s kiémíté őt mámorából. családja nevét dobta szeme közé. nem úgy már. mely Elemér fürtjét őrzé. melynek kilincsét soha érinteni nem fogja. mint a lázas idegek ábrája. Ki merné állítani. ami az ifjú tettét festé... Ó. pedig most hátravetett fátyollal és büszkén jár a szobában. S kivel bánt ő oly szívtelenül?. hogy maradt ujjain valami mocsok. letépte kebléről a másik érmét. De körüle van az ifjú. mert az ajtóra néz. most megvetésének tárgya.tépelődék magában a leány egy puha kerevetre dőlve.. Megint előtte Elemér. fölpattintja rugóját. . Néha úgy rémlett. akkora családgyűlölet mellett kezem valaha Eleméré lehetett volna? S ha még csak gyűlölet forogna fönn! De atyám utálja. megveti a vén Kassait. Hiba volt. a finom ízlésű leány gyöngédtelen lelkiismerete most valami olyasról is kezd beszélni. él tanúként a múltból. mért vésné ki a szobrász? A bal kézzel folytatott vívásnak nincs elég kecse. védelmére sietett. s ha undorát pillanatig legyőzve egy hóhérral szorítana jobbot. melyen mégsem lelt nyugvóhelyet. hogy Elemér kórágyból kelt fel. ha kevesebbet tartana a világ rólad. s ha az a kardot forgató bal kéz nincs az utcacsoportozat közepett. hogy ezt tehetted? Vagy a te szíved csak vértartó edény. előbb legdrágább kincse volt.. mintha bűnös volna. azonban Deborah az elűzött ifjú lépéseit még hallá a tornáclépcső kövezetén. a hamis ítéletek tintafoltját s a legpiszkosabb üzletek szennyét bélyegként látná bőrébe evődni. velünk van. És Elemér a porba dobja. de már lehunyt napjából. mintha a vékony föveny fölött őszi szél járna. Deborah. csak vérforgató gép volna-e? Szeretném. s azért nincs több zaj. s általában kevés igézet van oly jelenetben. mit eddig is bűn 77 . de a néző szemének nem tetszik. dúlt. de kísér.

hogy ki ő. A szerény visszavonulást gazdagságának és tekintélyének fitogtatásával szakítá félbe. ki szólhat meg engemet? Elemérnek volt kötelessége visszavonulni. . Daccal tölt el keserűség helyett. szemében idegen láng égett. Géczyné halálát is megírtam.Túlizgatottság miatt támadt baj.zokogá Deborah. édes Deboráhm. hogy ő vágynék a te szerelmedre? Hiszed-e. pihenj ki. . jer hálószobámba. mely a megvetett másik ifjúban évekig égett egyenlő lánggal. hogy mit tartanak felőle. de a kíméletlen lelkiismeret a kereveten is vele volt. merészsége. és semmi hamu sem mutatá fogyását? Mit bírsz Gyulaitól egy nyájas mosolyon kívül? S te azért a szíved táján sokáig hordott érmét dobtad az utcára? Ugye. 78 .halogatni. . nyugtalanul gyűrte össze vánkosait. mellyel a népsöpredékre tekintett. . holnaputánig bizonyosan el fog múlni . néném . kedvesem! Ne vonakodjál. Holnap reggel.szólt az orvos. ha az ablakon kinézsz.. hogy tudtára adjam: mivel tartozik saját büszkeségének és atyja akaratjának egy önérző némber és egy engedelmes leány. s összefüggés nélküli éber álmok s álmodó éberlét közt beszélt egy érméről is. lelkéig süt tikkasztón. Ez tetszett neked.Esküszöm. Mikóné Deborah homlokát tapintá. Jólesett sebzett kedélyednek a gőg. csak Elemérről hallgaték.válaszolta halkan a háziasszony. ha Gyulait meg nem látod. soha! . Deborah.Inkább törjék el kezem. Így okoskodott Deborah. s most már minden aggodalom nélkül maradhatsz nálam. üterét érinté ujjaival. és azok reszkettek szeme élétől. hogy csak egy szikra is lesz keblében azon hűségből. megint jobban fogsz lenni.. úrias magatartása nem bilincseli le szívedet. égeti a havat. Feküdjél le. Deborah.Igen rosszul érzem magamat. Halántékod dobog.. húgom! Ágyat vettetek...Soha. csak egypár órát ülj ágyban. s most ledérségedet takarod elvekkel. honnan. Deborah. mely villog. de te sírsz. s rövid hallgatás után ezt mondá: . kezét megfogta. gőgje. 8 Pécsi Simont a történtekről értesülés kiragadta magányából. egész nap beteg. vagy ha tetszik ma estve magam viszlek haza. képedből ki vagy kelve. s hogy selyem ostorral fékezé a ronda vadállatokat. most fölvennéd a hóról. .. s ha még csak ez volna! De az ő szemét is égeti. s hosszú receptet írván számára. rövid vizsgálatot tartva a betegen. hervasztón. s csak én nem szoktam hamis esküt tenni. Meg akarta mutatni. mi lelt? .Szegény félrebeszél .szólt a leány. Sűrűn omló könnyek közt találta őt a belépő Mikóné.Atyádat értesítettem a történtek felől. Valóban beteg volt ő. míg az Elemér kardja élét fitymálák. ajkad reszket. szemeid veresek. hogy hamar visszanyerhesd nyugalmadat. kinek van joga szemrehányásra. Meglásd. arca rózsapiros volt.Mindjárt itt lesz az orvos . hogy te ma azt a szegény Elemért el nem taszítottad volna magadtól. De honnan tudod. hitemre állítom. még vádlólag fog szemedbe csillogni? S végtére is miért ne vennéd föl? .Egy kevés lázad van.mondá nejének Mikó. látni akarta... . ha az ő lovagiassága. neki nem kellett volna engemet azon kényszerűségbe hozni.

mint egykor Géczyt. s fölemeltetett a halottas szekérbe. hogy lopvást mindig az ablakon tekinget ki. S mint fogja bosszantani Kassait. melyek az egyház falait belepték. hanem jelen helyzetének súlyát méregeté. Az isteni tisztelet végével a koporsót megint halotti szekérre tevék. s eljött a döntő pillanat. ki iskoláját most végzé. míg a fukar Kassai a halált sem váltaná meg a rája nézve még iszonyúbb halál . gyakran feledék szemeiket az ismeretlen címereken. egész udvari személyzetével ott vala. nincs-e most is erős pártja az arisztokráciában. de György úrfi tartván magát a „tegnapi dinasztiák” azon aranyszabályához. s nem üríthet-e ki arannyal tömött zsákokat. s a nép figyelemmel hallgatta. még Kassaival szemben is. A „beteg asszony” nem volt egy főúr társaságába való. s ha a nép. ma szelíd és alázatos uszkárrá válik! S mitől félne Pécsi? Talán a szombatosok elleni törvény fölélesztésétől? Hisz nyíltan nem állott még e felekezethez. mely Kassai és a népzavargás ellen volt kiszámítva. a holtat büszkén vallá magáénak. nem a jövendőre számíta. mert férjét a gúnyoló népnek ketrecben mutogatták. hogy a trónörökösnek az ellenzékhez kell szítni. elégületlenségét csak félig megtanult leckénél többnek vegye. melyik a Géczyeké? A fejedelem a szertartáson nem volt jelen.a pénzétől megválás által? Volt-e csalokoskodás e nézetekben? Vizsgálni nem akarjuk. akár a bosszúért. hogy a fejedelem még életében utóddá fogja választani György úrfit. akár becsszomjból. Ez adott szép és kifejezésdús arcának akkora méltóságot. homlokán a magas rang és szertelen vagyon dicskörével jelen meg. A szónoklatok ki is tűntek. mert a nép hasonló gúnnyal illette Pécsi Simont. míg a főurak. csak följegyeztük. s tudta gyermekies kíváncsiságát. mely tegnap dühös szelindek volt. s ha büszkén tekintett a díszruhás halotti vendégekre. hogy Kassai háza előtt vonassék halkan tovább. mégpedig a köztársaság aranykorából. melyet gyászfátyollal takart hat paripa vitt a székesegyházig. s elégnek találta azt. s e silány tömegnek nyomorult véleményét kislelkűség volna tekintetbe venni. Szégyellte az élő rokont ismerni. mert híre járt. s ha fontosabb látvány nincs. aggodalom köde helyett. Némelyek nagy fontosságúnak rebesgetek a tényt. de Pécsi bölcsebb államférfiú volt. ha üldözöttje. drága kelmékben hevert. Értesülve volt a vén korlátnok gyöngélkedő állapotáról. A „beteg asszony” hullája díszes terítőn. 79 . az utcagyerekek veszekedéseit élvezi. de Pécsi a Miklós-kapu felé indítá. mintha római patrícius volna. kik majdnem teljes számmal voltak jelen. S hát Kassainak nincs-e oka tőle félni? Nem volt-e Pécsi egykor mindenható korlátnok.Kedvező alkalmat nyújtott erre Géczyné gyászesete. mintsem a fiatal hercegnek. mígnem hármas koporsóba záraték. A nagy és kicsiny harangok megkondultak. mely őt szobájában tartá. A holttestet Balázsfalvára a Mihály-kapun kellett volna vinni. s tanakodni látszottak: melyik a Pécsieké. de a „beteg asszony” hulláját a családi sírboltba fejedelmi dísszel kelle eltakaríttatni. hogy ott nagyhírű papok szónoklata s a püspök búcsúztatója avassa a Pécsi Simon balázsfalvi sírboltjának méltó lakosává.

kik a pazar Báthori Gábor és a fényűző Bethlen udvarában nem tehetik még hosszas megszokás által második természetökké a csínt. Néhány pap is a tetem előtt járdalt. csak azt tudták. Szeredi a vén Kassai ingerlésére megjelent díszhintójával. A gyászmenet erős tiltakozásnak látszott azokra nézve. mintha nem egyberakva. választékosságot és ragyogást. volt hivatva. a legkisebb szegtől a legizmosabb ízekig. Mikó. címeres kocsija elé hat lovat fogatott. ki Pécsi régi barátja vala. E kíséret létesítése a porból emelkedett főúr sok fáradságába került. kit most pártol. György úrfi kamarásai közül is egypár csatlakozott hozzájok. melynek csak tehetetlenségét növeli az. három ősanya takarékossága és fényvágya csillogó emlékei. áhítattal arcán. megrúgni. Nemcsak külsőjének és borítékának színe. vaspáncélban az izmatlan testet. mert Rákóczi az aranyat nem kerékpántokra szerette veretni. mert alkalmat lelhetett a másik fölvergődött főúrnak. mintegy utat törve. egy régi mesében említett állatként. nevetséges gyöngeségeit kémlelni. s Pécsi a Fehérvárhoz közel fekvő jószágaiból tudott annyi védencet és uradalmi tisztet előállítani. melyben ült. és élcekre használni. Nagy volt anélkül. mint az arisztokratikus összeköttetések dicskörével. nagy benyomást tenni az összecsődült tömegre. A fogat előtt a kengyelfutó halad. szilaj méneken. kecses alakja a szép ízléssel bírót elégíté ki. melynek föladata volt sok mozgékonyság mellett keveset haladni s az idomok szépségét. kik Bethlen Gábor fejedelem megbukott miniszterének befolyását tagadták. a részleteket vizsgáló és a viszonyokat ismerő előtt gyakran veszti el komolyságát. s az erő öltözékében a gyöngeség alakját gyaníttatja. s kik többé veszélyesnek sem hivék a haldokló oroszlánt. büszkén hordozva nyakát. hanem szekrényébe zárta el. a meghajlások kecsét tüntetni fel. s hogy Pécsi Simon rokona volt. nyalka öltözetben. s a Kassai elleni dac egy félig elhangzott név körül dicskört vonni nem volt elég erejű. s fekete bársonyba öltözött nején ragyogtak az ékszerek. zsoltárral kezében. vezetéket tartva kezében. s oly iskolázattal. A gazdagság varázsával inkább hatott Pécsi. A hintó. s a választás. rendezés és széparányúság nehézségeit nem is kellett volna leküzdeni. hogy a népsöpredék bántalmai okozák halálát. mert azok önkényt oldattak meg. A „beteg asszonyt” e csoportozatból talán senki sem ismerte. Azonban ami az idegennek és a sokaságnak imponál. S ha Pécsi hintójának díszítményei a dúsgazdagot vezették a bámész nép képzelődése elébe. de minden. A Mikó és Szeredi rokonságaiból jelentékeny számú dandár telt ki. a vér tüzét. díszruhás csatlós léptet. s példája hatással volt a fiatalabb korú országnagyokra. hogy a nehézség eszméjét költené föl. s ezt azért sem mulasztá el. a hintó háta mögött pedig a szolgák sűrű csoportozata.A tanoda minden énekelni tudó növendéke zengé a gyászdalokat. oly összhangzású. De a kíséret. Azúrkék szövetű s áttört aranytól csillogó hálóval borított hat andalúzi szürke vonta a pompás járművet. mit védelmül vett magára. mely a koporsó után ment. 80 . hogy a testet követő tömeg számára és fényére nézve az emlékezetesek közé vala sorozható. hanem egyszerre lett volna alkotva. Brandenburgi Katalin menyegzője óta párjára nem talált. Nem alázhatá le magát unszolásokig. Mindenik ló mellett.

vadabb volt.Szegény gyermekem! Életed csakugyan nagy veszélyben lehetett. az udvari tisztek marokkal kezdték szórni a pénzt. hóra. ki harmincegy kispénzért ne adná el magát a megváltót is? Íme. . leányom . melynek minden cseppje a szégyenpírt kellett volna a tömeg arcán föllobbantani. Ahogy a menet a templom körét áthaladta. s ismét itt van. Észrevett minden mozdulatot. ha a vagyon. a légbe nem kapkodhatott. Az agg országlár tekintélyes alakjával. kinek szeme hírvággyal villog a szerencsésebbek szerzeményére. mely a nép rakoncátlansága után telőben van. az iskolamester most már nem félne a kis Gyulai selyem ostorától! Mindig lovaim előtt lábatlankodik. mint amennyit mélyebb érzésű kedély mellett rendezni vagy csak eltűrni is lehetett volna. csatlósomnak kell az útból félrelökni őt. mely ölébe hull. s a halottat a rothadt élők csődülete látszott nyomról nyomra üldözni. nagy kék szemeivel.. mely a fölvillant gondolattal egyszerre szavakban is kitört. Valaki tudniillik ezüst féltallért fogott ki. tar homlokával. emelkedtek a fövegek. mint akkor a dühtől. kiket most bámész kíváncsiság csődített össze. A közszokás ellenére ezért zárta be Pécsinek.. Pécsi e kérdésre. még akkor sem. A jelenet. s egy vén koldusnőnek adá át. betegsége miatt Deborah jelen nem lehetvén. az esteledő kor minden sajátos szépségét és méltóságát kifejező arcával. miként a kövér nő ökleit szorította össze ahelyett. a feltartott süvegekbe. nem tévesztheté el hatását a tömegre. melybe jellemének s a gyászszertartásnak kellő komolysága vegyült. De mi az?. Ilyen a nép! S hát az a vastag asszony vajon nem Panna-e. mintha a harmadik nap. mely bekövetkezék.sóhajta ekkor Pécsi. Kapzsi öröm zaja vegyült a gyászénekbe. mint tegnapelőtt Kassai üres szavain. sápadt lőn. Melyik volna közülök. hideg s mégis szívélyes magatartásával. hogy kinyitná. Amerre hintója haladt. a mulandóság rendítő eszméje mellé az élet alávalóságának érzése társult. ki tigris körmeivel Deborah arcának rohant? Ah. egy érceső. Pécsi komolyan nézett ki a hintóüvegen. s ki a pénzosztók lovainak zablafékéhez kapkod. de csak örömét gyújtá meg. a nép fejére. tolongás háborítá meg az ünnepi menetet. Hadd legyenek most ittasok a bortól. Mindkettőnek nyeregkápájáról zömök vidrabőr zacskó függött. Hullott a réz és ezüst pénzdarab göröngyökre.Pécsi Simon egyedül ült a bíbor vánkosokon. . bogláros övében rakott mívű vadászkéssel s hosszú török pisztolyokkal. rang és hatalom számos jelvényeivel nincs körülvéve. ki görcsösebben szorítá tenyerébe a dénárokat. ki dacos vonalait mosolyra torzítja az ezüst hetesre vagy lengyel forintra. Hadd veszítsék el eszöket ma pénzemen. s fenyegettek engemet. a legközelebbi rokonnak hintója a gyászkíséretet. de a gazdag fölvergődöttet hiúsága és sértett gőgje ragadá a temetéskor divatozó alamizsnaosztás e badar gyakorlására. ugyanannyi év távolságát ékelné a jelen hangulat és a régi közé. s ki tudná: e csekély elhajlás hányféle indulatot s mekkora szenvedélyt jelezett! Mi nem jutott Pécsi eszébe.. 81 . s egykor vak düh? A hintó ajtóinál jobbról és balról egy-egy udvari tiszt lovagolt. ki a kövér alamizsnán hálálkodva fogja össze kezét.. látván. míg nézellete csendesen nyugodott az egyéneken. ki évei miatt a földre nem görnyedhetett. mintha az ajándékot rablással akarná bővítni. De a tisztes férfiú egészségpiros vonalai most a szokottnál jóval halványabbak voltak. s a pazarlás nagy napján üres kézzel maradt. Látta azt.E nyomorultak támadták meg leányomat.

szekerek vártak azokra.Pécsi hirtelen feltárta a kocsiajtót. hogy valószínűleg egyen kívül. A nagy tor és az ajándékok reménye annyi csáberővel hatott. hogy néhány fillért az éhező gyomrok és meztelen testek elől elkaparinthasson. aki csak őt szidalmazá. s néhány körmöcit dobott az ajándékozóhoz. a számos gyászkíséret. s a második hordó csapját kiverték. Ismeretes arc! Pécsi merengett. mennyire lefegyverzi aljasságával még haragomat is! Midőn a gyászmenet az Ompoly partjához ért. A csillogó aranydarabok éppen ennek lába elé hullottak. kétségkívül a koldusok és csavargók közé lopódzott volna. s azon lehangoló kilátás dacára. . s a külvárost háta mögött hagyta. ki a „beteg asszonyt” vad zajongással örökre elnémítá. a pazar fényűzés gyakorolt. Ki lehet ő? A főúr homlokára sötét felleg vonult. hogy a legalább három órára fekvő helységbe barangoljanak télnek idején. de ahelyett gúnyos mosollyal fordítá szemeit Pécsire. mi történik körüle. kit nem vethetett meg. egészen leitta eszét. s ki Deboráht mocskos kezeivel. midőn meggondolta. a szomjú bírvágyat! S Kassai nem nézhetett szemem közé.gondolá magában -. és lapos zsebeit pénzzel tömé meg az ő nagylelkűségéből. hogy érezhesse. Rá se tekintett e csábkincsre. 82 . midőn a külvárosban Pécsi egyik nagy pusztatelkén rögtönzött tűzhelyek és ernyős sátrak alatt a hízott ökör részletei fölött dulakodott a nép. mennyire képtelen vagyok őt gyűlölni. kik a gyalogok közül Balázsfalvára akarják a hullát kísérni. fölkutatta emlékezetét. hogy hihetőleg késő estig kell a Maros-parton vesztegelniök. S én nem láthatám arcán az irigy dühöt. hogy a hatalmasok asztalán is kedvelt sárdi bor öblös cserépedényekben osztassék ki azoknak. Pécsi elégült vala. hasztalan! Pedig bizonyosan többször látta ezt az embert. E csoportozatot azonban meggyéríté egy terjengeni kezdő hír a fehérvári tor iránt. mit a kíváncsi Kassaira a nép hódolata. sokáig nem látta. mert zaklatott kedélye veszélyesnek vélte azt. akik még nem töltek torkig a dáridóval. melyre sóvárgott. Őt lehangolá az önérzet első nyilatkozása. midőn Pécsi észrevéve. és sokáig. hogy miután a járművekre több föl nem kapaszkodhaték. vissza kezdének szivárogni. ki a szombatosok elleni kitörés alkalmával mindent tőn a Pécsi Simonra és Deboráhra fölingerült tömeg csillapítása végett. míg a repülő hidak átszállíthatnák. ha nem fél a megismertetéstől. hogy merengése megfosztá őt a legérdekesebb látványtól. tudniillik a hatás szemléletétől. szemtelen szemével és nyelvével sértette. Ez vala bosszúja. a mai napon jóllakott.Rajongónak kell lennie! Gyilkosommá is lehet! Bizonyosan a szombatosok gyűlölője! Pécsi visszább vonult hintójába. Pedig az önérző férfiú a jámbor kőmíves volt. A temetési kíséret a Miklós-kapun túl volt már. sűrű falka lepte el az utat és tarlókat. mely szintén sokat ígérő körrajzokban festeték a falánk képzelődés elébe. míg akik a hideget csípősnek. s még korán érkeztek meg ama fontos percre. A pimasz tollrágó . A vállalkozóbb szelleműek tehát tovább haladtak. az utat hosszúnak s ruháikat vékonynak találták. minden. pedig avult ruhája volt.

hol handzsárok. s már a reggel szürkülete félig földerítette a beteg szobáját. mi belőle elraboltaték. de anélkül. nem engedte a gondolatoknak egy tárgy körüli összpontosulását. s aztán figyelőn. abban keresve mintegy tanút ébrenléte iránt. hogy maga is hallja szavát. minden kő a keresztet. mint a küzdés. s az élet fáradalmai s hétköznapi örömei közül oly szívesen menekült a reménytelen szerelem ábrándvilágába. mely ereimben pezsgett. mely. úgy az egész érzéki világ is e perctől kezdve valamit sirat. mintha a bánatnak is saját édene volna. maga rombolta le az oltárt. és mégis ellenségként sem érinthettek volna kedélyében fájóbb húrokra. lándzsák. A velök töltött perc jobban fárasztá. . s valamint keblében nincs meg többé a drága eszménykép. volt ki megbocsátható gyöngédtelenséggel a nagybátya magaviseletéről ejtett kellemetlen szavakat. hanem nemesebb. most. tekintett. s önérzete. hogy elfátyolozza a csillagok fényét. . fensőbb természete iránti hitét is néhány kedélytelen szavával meggyilkolá. Míg csak a viszonyok kedvezése fordult el tőle. s mi azt a kellem igézetétől és a vidámság mosolyától örökre megfosztá. Úgy szerették Elemért. a kerevetre. a fogasra. regényes árnyaiból s könnyharmattól áztatott virányairól csak a ledér szív vágyhatnék többé vissza a boldogság verőfényes tájékaira. s volt ki dévajon . S ki örömeit eltemette. de Deborah hidegségét nem a szív kihűlésének vélte. s lázat idézve elő. mely őt érte. a csapásnak. mint látszik. s csakugyan az én saját szobám! . mellyel a Mikó-házban annyi arany álomtól és boldogságtól vált meg. mint izgatott.9 Midőn Elemér a Mikó-házból távozék. lám! Otthon vagyok. e sivár elhagyatottságban úgy rémlék Elemérnek. még túlérzékeny vala. osztályához közeledvén. mindinkább kezdett sajgani. De most. tudakozódtak a történtekről. s hevesebb rohamait óvatosan mérséklé. egész súlyát éppen temérdeksége miatt nem érezé.mondá érthetőn. zsibongott. bajtársai éppen őrt váltottak. pisztolyok és egy idomtalan torkú kerekes puska függöttek. mi soha vissza nem kerül. Tompa.Lám. mély és tartós álom követé a kimerültséget. kardok. gyógyszeres üvegekre. míg egymásé nem lehettek. míg a deszkák elrothadnak. most. A künn és foglalatosság nélkül levők nevetve és baráti szívességgel üdvözölték. s a porszem. A fejedelmi udvar III. addig Elemér még áldá a gondviselést. ha nem is bírt fájdalmán uralkodni. melyet számára az ifjú rajongó emelt. Különös vegyülete volt a kéjnek és kínnak. kit istennőként imádott. mely a helyet. szentté tette.mint ifjaknál szokás . míg csak Pécsi háza volt zárva a gyűlölt nagybátyának unokaöccse elől s nem a lány hajlama. melyet a koporsó zárva tart. hol őrizé. Szemünkben egy könny elég arra.Magyarországba vagy pokolba ragadtak-e szilaj álmaim. miután Deborah. melynek sötét. midőn az csendesen kinyitá szemeit. hogy az ő árva szívétől kezdve minden tárgy elvesztette életjelentőségét. annak küljeleit letiltá az arcról. mit tudom én? Élet és halál ölelkezett körülem. belizgatottság és súrlódások miatt ingerülve. 83 . Keble fásult volt inkább. kémlőn a vánkosokra. most. minden fa a fejfát hozza emlékezetébe.célza a szerelemre és Deboráhra. miután nemcsak szerelmét vonta el tőle.. Szerencséjére Elemérnek a párbajban nyert seb a mozgás.. hogy lemondásuk a közöny jelmezét hordaná: ó. s előbb jobb karjára. tréfáltak gyors fölgyógyulásán. mely a verőfényben játszik. külfájdalmakkal súlyegyenzé a lelkieket. a tavasz virágos kertjeiben is csak temetőben járkál. mint testvéröket. a port.

hogy Gyulainak köszönettel tartozik. s a próbán tőle egy vak ütést kapott. cimborám . kitalálta még gondolataimat is. pajtás. kivel vívtál. bennüléseddel elhiteted velök. bár nem Ferencnek.szólt Gyulai a kerevetről felpattanva -. hogy nem kívánsz semmi elégtételt és szívedből megbocsátasz nekem.El. Nevetnem kell. de tüstént bocsánatot kért ügyetlenségéért. Megérdemli. Elég az hozzá. A történetet úgy adta elő. ha megkérdik. Kőszegi az eget veri fejével. Míg Elemér fásult nyugalommal hallgatá a párbaj iránt tett előleges nyomozatot. ha haltermészeted miatt áldozati készségemért még hálára sem számíthatok? Pedig nem hullott-e ki majdnem zsebemből azon kamarási kulcs.S te meg sem ütközöl? Arcodon a szemérem vércseppéből egy parány sem jelentkezik? Hát miért szabadítottalak meg a bajból. hogy kardhordozási ügyességről vitatkozott Elemérrel. s csak ne kellene még fekete palástot tartani nyakadon a ceremónia alatt. mint a világ hiszi.Elemér a történtek és lázálmok zűrzavaros tüneményei közül.szólt Gyulai mindent körülményesen előadva -. mint kapitányunk és az udvarmester előtt kinyilatkoztatni. míg viszont a hévtől elragadtatva. egyszerre éleseszűvé vált. azonban ily csekély tévedés a névben nem bír jelentőséggel. Nem rajtad múlik. Elemér leírhatatlan közönnyel hallgatá Gyulai szavait. melynek kimenetele katonai rangjába kerülhetett volna. de ne hidd. hogy fejedelmünk. Ah. annyit mégis sejt. ha-ha. mit sebzett barátja. mellyel az elfogadási termeket a szolgáló apródok.Miért nem ültél tegnap itthon.és a könyörgő nagy uraknak megnyitom? A testőrkapitány már az udvarmesternek közlé ama gyanúját.Hát megint ágyba húzódtál? . bizonyosan nem fog eltagadni. nem vagyok oly adósságcsináló. hogy kedves csalódásainkkal egyszerre nem szűnik meg életünk! . minő az enyém. s velem mindenben egyenlőn vallott. melynek sárga foltját mutogatá is. s a jelenleg használatban nem levő jobbja helyett balját nyújtá neki. ha a „nemes társaság” tagjai sorából trombita.szólt szeles és dévaj modorával. Gyulai elbeszélé a további vizsgálatoknak véget vető csínyt. melyek egymást félre. Elemér. Ő tudniillik magára fogta Elemér megsebzését. de Tamásnak keresztelték. ha! Tegnap este is nagyon furcsa kötelességet tukmált rám a hercegkisasszonynál. nagynéném korántsem oly vallásos. . melynek minden fűszála. hogy pénzzel. .és előtolva lebegtek lelke előtt. el tőlünk! . ki a beharangozáskor rám vár. minőnek ki van kiáltva. ő a kard élével sérté meg diadalmas versenytársát. Legelső látogatója Gyulai Ferenc volt.Elemér e sóhajjal a vánkosra visszahajtá fejét. hogy templombamenetel végett. neked más tennivalód nincs. s ne volna a bakó kötelessége azt az ünnepi szertartás végével sajátkezűleg lekapcsolni rólad! Megköszönném őkelmének e furcsa szolgálatot. . . hogy oly jeles családból. sietnem kell Anna nénihez. hogy veszélyben forog életed. a párbajvívóra hivatkozott.Így hát. el innen! De lesz-e a széles világon hely. hogy druszámnak hívjam.és dobszó mellett kicsapnak. kivel a belátásban bölcs Salamonon és a 84 . vagy miért fekszel most? Kijárásoddal mindenkit figyelmeztettél. hogy alkalmasint füllentek. Szerencsémre az a buta Kőszegi. már elméjében is minden világossá lőn. bár alig figyel a történtek elbeszélésére. . s midőn a téli nap hajnalsugarai ablakára sütöttek. rendre különválasztá s összefűzé a valóságot. minden zsendülő virága és hervadt levele ne kiáltsa nekem: el. ne hidd! Tudnék én szépeket beszélni asszonynéném kegyességéről. hogy párbajod volt. druszája akadt. s tanúul Kőszegire.Mármost cimborám . s azt se hidd. ha meggondolom. ha.

s igazad van. Elemér. 10 Elemér marcangoló gondolatok zsákmányává lőn. Másnál lehet tetszelgés.A hercegkisasszonyról akartál nekem beszélni. vagy csak mint szabadcsapatok folytatják a háborút eszünk ellen.S Deborah. amit én tegnap óta tudok. ha engem nevetségig hiúnak tartasz. hogy hasonlíthatlan varázsú szemei szívének szolgálatjában állanak-e. . . hogy róla Pécsi Deboráhra térjek át.S mit tudsz? .szólt Gyulai . még saját háznépét sem ismeri. tudnád. Elemér! Feledd el. Hüm. hogy minden gondatlanul ejtett szavam kebledben mélyen el lesz temetve.válaszolá a beteg.Te imádod Deboráht.válaszolta kikerülőn Gyulai.Azt. téged Deborah lovagjának tartanak. de mit használ a büntetést az önvád magasabbra fokozásával kerülni ki! 85 . de megbántás nélkül.Deborah . de ne haragudjál. ha sejtesz valamit. Legjobb barátom vagy. Ezzel Gyulai távozék. szólj igazán.És vétkesebb a hallgatni nem tudó férfiaknál .E megjegyzésedet nem fogom soha feledni. s Anna néném lehord késedelmezésemért. amit a személyesített erény sem vehetne ócsárlásnak. ha egy szép leány összevonta szempilláit.kérdé most a beteg összpontosított figyelemmel.Csak azért. évek óta az ő színét hordod jelül. mint amilyenné Anna akar engemet tenni? Nincs furcsább teremtése az Istennek a szeszélyes némbereknél. ne volna-e egy kevéssé tetszelgős? Elemér mellét visszafojtott sóhaj emelé. csak azt szeretném tudni. . s tudom. hogy Zsófia hercegkisasszony nevét említettem. s csak azt akarnám tőled. szeszélyes fejecskéje van Zsófia hercegkisasszonynak! Ha te. te. hogy a nők a ravaszság testvérhúgai . .svékus királyon kívül senki sem versenyezhet. nagyon hiúnak tartasz-e? .szólt .csak azt mondhatnám. mint a tornákon mondani szokás. kérdeni. ki volt még oly vakmerő levente. midőn a szellő vagy sugár kellemetlenül érinté. ne ítélj balul. Kérlek. Elemér. A szeleverdi úrfiak önhittsége gyakran tulajdonított mély jelentőséget még annak is. Isten látja. Pajtás. ami Deboráhnál csak az elfogulatlan és élénk kedélynek mozzanata.Deboráhról . Ha-ha. . eszünk nincs jól vértezve oly szemsugarak ellen. melyek élökkel a numidák nyilait is megszégyenítnék. . Isten veled. Gyulai arcára vér szökellt.Erdélynek alkalmasint legszebb leánya. De már eleget fecsegtünk.Egy kevéssé az vagy. . Gyulai a párbajra szabott szigorú büntetéstől mentette meg őt. Változatos s egymással veszekvő érzések küzdöttek keblében.tevé hozzá Elemér. ha mi gyarló halandók az ő halhatatlan tulajdonai felől beszélgetnénk. . Ferenc . . . hogy nekünk férfiaknak. Elemér arca halvány színt váltott.

S mi fog ekkor történni? . Vagy ipam vagy nagybátyám nem élhet emlékezetemben: ezt sejteté minden jel.töprenkedék Elemér . hogy mások nálamnál előrelátóbbak voltak. a legmagasabb rangú hölgy lelkiismeret-szabadságának őre. s ne adjon alkalmat veszélyes fölfedezésekre? Nem kell-e tudnia. Elemér izgékony figyelmét már többé nem kerülheté ki azon eddig általa kellőleg nem méltatott tény. becsülni tisztemnek tartám. hogy Rákóczi fejedelem ellen terhes bűnt követett el. követelé tőlem a szeretet kötelességét és a családi kötelékek becsülését. Szeretni nem tudtam őt. lovagias. S mégis nem mondék le nagybátyámról. Szégyenbélyeg rajtam a becsületi vitában nyert seb. hogy e ragyogó álerény leple alatt végre is egy hűtlen udvari szolga fenyítést érdemlő csínyje lappang. . S most mentve-e a titok föllepleztetésének veszélyétől? Ó.sóhajtá Elemér. Elragadta a költői s leventei látszat. Borzadva gondolt arra. s bár hallám. és a túlságig közlékeny természetű. midőn a ravasz Anna kéréseinek engedvén. nem volt szívem visszautasítani a gyűlölt öreget. lovagi kötelessége. kincsére nem vágytam. . A két ellenkező földsark közelebb fekszik egymáshoz.Gyulai szavaiból azon keserű vigasztalást vonhatom. melybe a katolika hitvallású herceglányt taszította. bátor. mely a válságos percben a kamarási szolgálatra egészen képtelenné teszi. az igénytelen ifjú. Csillogó fényben tűnt föl előtte. hogy Pécsinek halálos ellensége. kiben még inkább bízik. Eszméi nyomonként rémítőbb lehetségekbe barangoltak. ég! . hogy György herceg jegyese nem volt elébe dobva a hazaküldetés gyalázatának.Gyulai ügyes. a közös eredetre hivatkozva. s ki lelki elhagyottságában s egy örömtelen élet alkonyán. De éppen e becsülés egyenlőnek mutatkozott Pécsi kárhoztatásával. mert bizonysága a becsületről való magasabb fogalmak hiányának. mely sötét ösvényeken vezette sejtelmes mélységek fölött.És nem áll-e ily ballépések sorozatából egész életem! .Pécsi kész volt hozzám. nem volna-e ő is saját hitsorsosai előtt bemocskolva? Nem tartatnék-e vallása kigúnyolásában silány eszköznek vagy gonosz bűntársnak? S a fejedelem szabhatna-e oly szigorú büntetést rá. mely ereiből kiömlik. hogy bajvívásban ő csakúgy kaphat sebet. mint ellenfele. a fejedelmi család közé örökéletű botrányt és meghasonlást vethet? Elemér élénk színekben rajzolá maga elébe a helyzetet. még kilátása sem volt. mely a közvélemény méltó ingerültségével versenyezhetne? E kérdések mindenike fáklyafény volt.Ah! . ki Zsófia hercegkisasszony titkába avattaték. s e rövid idő alatt betegsége enyhülés helyett akkora erősbülést nyerhet.sóhajtá Elemér . mint bennem? Elemér gyönge szívét. Ha világra lépne a titok. hogy e delnő lelkiismeretét oltalmazhassa. mindketten. S ekkor Isten büntetéseként veti magát nyakamra egy nagybátya. hogy ragaszkodásomban soha osztozni nem fognak. s hogy a vér. használatlanul dobják el azt. Úgy látszik. kinek kardján kívül semmije. Inkább. nőül adni Deboráht. s tudtam. mint a galambot az ölyv. mily közel már a karácsony. kit annyian üldöznek és vetnek meg. s 86 . a lankadás. Nem érdemem. hogy ő. az úr asztalához járulást megelőző hetekben minden párbajt kerülni? Nem volt-e Elemérre nézve becsületi tartozás saját testének épségét védeni. s nem vevé észre. S nem tőn-e nálam is rosszul leplezett célzatokat. a baj kikerülve s helyem betöltve van. de könnyelmű. s mily rossz véleményt kell jellememről a hercegleánynak táplálnia! Személyes ügyemet előbbre tevém érdekeinél. a vagyontalan testőrhöz. csalás és kijátszások eszközéül vállalkozott. mint szívök. s hány ember nincs. mely kórágyba szegzi. mert vérárulásnak festé gyöngeségem a szerelemnek hozandó áldozatot. éles körmökkel ragadta meg az önvád.Vagy nem volt-e annak. Jellemétől idegenkedtem. Gyulai utódom.

A szegény ifjú csak egy körülményt feledett ki okoskodásából.. mint ha kénytelenek vagyunk azt. De a terv és kivitel nem áll mindig oly közel. kit imádtunk. utcája. melyet ablakrostélyához küld a nap. mely ezt követé. Ezt súgta az első benyomás is. Iszonyú éjt töltött. a nézőt pedig részvét helyett közönnyel tölti be. s a parancsszó és fegyver megcsattant.nem mondék le Deborahról. a perceket és másodperceket . s még inkább neheztelt a hosszas közök miatt. mely a homályt. Elemér csak egyetlen érzés lidércnyomása alatt szenvedett. Elemér sokáig könnyezett haragudva e gyöngeségért. démonnak nem képzelni. melyet elalkudni. ki egy rögtönzött nagybátyáról nem tud érte lemondani.folytatá a beteg ifjú kéjelgő hévvel az önkínzást -. ha a közelfekvő székesegyház toronyórája mély és átható ércével figyelmezteté az időre. Tartós és méregkeserű hevélyek után a lélek túlizgatottságának a test lankadása vetett véget. s némely esetben még az előtt is. kartársai zaja-e vagy csendje? . s virrasztásai és bősz álmai benne csak azon meggyőződést erősíték meg. azt a kacér tekintetet. Üldözé Gyulafehérvár háza. hogy Elemér néhány órát töltött oly kimerültségben. a kedélyes gyertyafényt. s e visszahatás annyira makacs volt.mint a nehéz felhő a láthatárról.figyelem nélkül hagyá tovább osonni. melyek szomorú emlékekkel vannak összekötve. midőn az 87 . a hétköznapi lények színvonalára süllyeszthetnék. ebben szilárdítá meg a későbbi fájdalmak tömött csoportja. silányabb ércekkel beváltani nem lehet. hogy nem tudja szeméből az utolsó cséppel szívében az utolsó dobbanást előidézni. gyávaságnak a szilárd jellemű. Csak imént Gyulai észrevehetően célzott erre. kilépési kérelmöket benyújthatták ugyan. mert a szerelmet hittem az élet legdrágább kincsének. mint a küszöbtől a szoba. midőn angyalnak többé nem hisszük. hogy könnyeit saját maga elől fedje. s a gyűlölt időparányokat. Ó. és az élénken pattogó kandalló tüzet. A palota kapuinál őrt váltottak. mily igazságtalan és nemtelen voltam én. Elemér ágyvánkosába szorítá arcát. S mily szemtelen voltam . Az ifjak bizonyos szolgálati év elteltével. de megint sokáig. midőn tegnap Deborah fölött törtem el szívemben a pálcát. gyűlölte az utolsó csillám elhalásával bekandikáló alkonyt. de a leghatározottabb szavak sem bírtak volna elég erővel bármi gyanút csempészni Elemér szívébe oly gyarlóságok iránt. A nemesi társaság zászlójának hír és engedelem nélküli elhagyása a legszigorúbb büntetéssel fenyítteték. eszelősségnek az önző. mely az alvás majd minden jelenségeit egyesíté. Hogy melyik volt alkalmatlanabb Elemérnek. mely a hideget tiltotta ki. ege. melyek alatt a harang néma volt. neked mennyi neved van! Jóságnak mond a bamba.nehéz volna meghatározni. melyet ólomlemezzel látszott befedni végtére eltűnt. a szomorú sötétséget. ha kedélybetegségéből gyógyulni és férfihoz illő lélekerővel akar bírni. gyűlölte a vidám sugárt. melyek az imádott lányt a közönséges némberek. melyet Deborah Gyulaira vetett. Szerencsétlennek érzé magát. Mit vétett ő. hiúságnak a bölcs. de a fejedelmi udvarra mindig rossz hatást gyakorolt. mielőbb menekülni kell e helytől és tárgyaktól. és bevégezni az élet színpadán azon elhibázott szerepet. hogy atyját nem tagadhatja meg oly ifjúért... végre tudatá velem. A csalódott szív utolsó hiúsága: nagyszerű csalódáson könnyezhetni. Midőn kábultsága . mind a fegyver. hogy mielőbb el kell e várost hagyni. ha velem szakított? S ha midőn én őt határozatlanságommal évek óta megtagadám.. mezeje. mely ájuláshoz hasonlított s oly féléber állapotban. igen sokáig hallatszott mind a parancsszó. gyöngeség. s Kassai Elemérnek mondalak én. Unta e tájat körülvevő levegőt szívni. s mely a lány magaviseletét egészen más világításba állította volna. Nincs is lehangolóbb kiábrándulás. felcserélni s mint az aranyat. mely a játszót nem lelkesítheti. s haragvék.

az játszódva juthat célhoz: tenné hozzá ugyancsak Gyulai. hogy küldetésekkel bízassanak meg. hogy minden kőről. s akkor is kényelmetlen rezgést érzett idegein átrohanni. S mivel indokolhatom kívánatomat. mintsem tőle fogadjon el oly pártfogást. minden zugból. hogy az öreg Kassai. mely egyedül teszi lehetségessé szerencsétlen szerelmének tanyájától hosszas időre. előre tolakodom. Ilyesmit Elemér szerénysége. mintsem Fehérvárról való menekülésre Kassai István közbenjárását vegye igénybe. melyet a többi nagybátyáktól az unokaöccsök méltán kérhetnek. egy felette könnyezve őrködő szem vagy az aggodalom mezében lappangó önérzet óva intené. Ő csak a kardot bírta forgatni. Elemérnek tehát. a tollnak . iránta bizonyos tartózkodást érez. mint ellenségei. hogy ő a legönzőbb emberek közé tartozik. hogy a hozzá hasonló műveltségű egyén a diplomáciai nehéz pályán alárendelt helyzetet is kellőleg be tudjon tölteni. mint a mezei hadakhoz tétetni át magát. midőn a valódi okról hallgatnom illik? És nem tudom-e szintoly jól. Józanon tehát csak áttételről lehetett szó. E szerep jelleméhez nem férhetett. a közszolgálat mely terére? Elemér tiszttársai. melyre néz. hogy szegénysége mellett sem szorult jobban a dúsgazdag rokonra. tűrje inkább. s nem várva be a sort. hol a visszavonulásra nyughely?. Tudta azt is. úgy befolyását sem veszi igénybe. éppen sehol. úgy becsszomja sincs. s minden nehézség nélkül meg szoktak nyerni. csak azon érdemre támaszkodva. hízelgésekkel megnyerni. éppen azért. tán örökre elszakadni? Könnyű annak boldogulni. ki eddig mindig hátrahúzódott. a kínzó emlékek egész raja rohanja meg. Eddig Elemér függetlensége azon épült. mintha egy jó nemtő. s lélekküzdelmeinek tanúja volna. egy messzelátó sejtelem. Sehol. Most az első kérés az alárendeltség első láncszemét verné az ő szabad szellemére. ki senkit becsülni nem szokott. hová vonul. Hogy jusson másképp az előléptetéshez.képzelete szerint . midőn ajánltatnék is. s mindenért túlságos árt 88 . visszautasított volna. ha most betegünk ágya mellett ülne. De itt is mennyi akadály nem tolult elébe! A testőrségtől a mezei hadakhoz előléptetés nélkül csak az küldeték. melyre lép. mert valamint szükségei nincsenek.S most nem fogja-e ő gondolni . Aki a hatalmas Kassai unokaöccse. minden alakból.. azon voltak. s rezidensek vagy rendkívüli követek mellett alkalmaztatást nyerjenek. hová forduljon? Hol nyílik pálya számára? Hol van a foglalkozásra tér. mint ez rá. . Nem vala tehát más választása. s valamint a nagybátya pénzesládáját. kinek Krisztus a barátja: mondaná Gyulai Ferenc.. Elemér legutoljára gondolt nagybátyja segélyére. De hova. ha megunták a dísztermekben és a palota bejáratai előtti őrködést.nem volt ismeretes és kielégítő okokkal támogatva. hogy hagyja inkább szívét a fájdalom éles körmeitől szünetlen marcangoltatni. a fürge s minden ajtónál szívesen kopogtató kamarás. mert nem hitte. mit nagybátyám a fejedelemnél hosszas szolgálatokkal szerzett.sóhajtá Elemér -. ki csínyei vagy ügyetlensége miatt a fejedelmi udvarban maradásra nem volt méltó. hogy a hiúság tört útján akarok én is járni. S ha lettek volna is Elemérnek ily okai: vagyontalan lévén.sokkal nehezebb forgatását a gondviseléstől kegyeltebbekre bízta. ki semmi szolgálatot ingyen nem tesz. most a hiú és becsvágyó úrfiak nyugtalanságával kellene az elöljárók pártfogásáért cseleket szőni s a fejedelem kegyeltjeit esdeklésekkel ostromolni.

Elemér legott öltözködni kezdett.követel pénzben. azt hivé. ki a szokott reggeli órán megjelent. s nyugalmat ajánlva távozék. mert a községi tanács egy tagjától kamat fejében bérelte ki. élénken verő szívvel haladott a Miklós-kapu felé. de annyiban mégis sajátjának mondhatja. bújhatni. s katonaköpenyét fülig vonva. legalább háttérbe szorított minden mást. Aggodalmaihoz járult még Deborah vádja is. hogy nagybátyja Pécsi ellen utcai lázadást támasztott volna. s annál kevésbé. míg ellenben az utcáról nézve földszintesnek látszik. De bármennyi okot hozhatott föl elméje a nagybátyjához folyamodás gátlására. sebét beköté. Fukarsága minél olcsóbb szállást követel. miképp a szombatosok ügyét Kassai csakugyan Pécsi megrontására hozta szőnyegre. lépcső nélkül vezet a felső osztályba. Nem hitte ugyan. a hatalmas nagybátya. Kevés költségbe kerülnek. mely távozásra ösztönzé. egy levívhatlan indulat. Mi magát illeti. sőt a közhír szerint. még bűnben is? Én volnék-e egyetlen. Kassai István szerény hajlékához. még inkább szeretne egy csigahéjba. hogy a vastag bolthajtású. ha kell. emeletes. mint Diogenes hordójába. s valamivel tekintélyesebb lakásra volt szüksége. mely nem sajátja. mely körülveszi. Az említett épület. E céloknak együttvéve kitelhetőleg megfelel a Miklós-kapu melletti ház. mely hátához ragad. meg-megállva és ismét gyors léptekkel előnyomulva. kénytelen a fényűzés és kényelem ördögének is néhány szemernyi töményt égetni. Midőn a kilincsre tevé kezét. Rangjának mellőzhetetlen igényei vannak. tág. kit Kassai István melléktekintetek nélkül segítene? Ó. A személyzet. Sápadt arccal. de Erdély első hivatalnoka s egyik leggazdagabb földesura lévén. a palota mellékkapuján kiosont. uralkodott Eleméren. Meg kell vallanunk. csekély térben nem fér meg. ég! Mitévő legyek? Elemér nyugtalanul hánykódott ágyában. a becsületes erszénykötőnek. de mégsem vívhatta le azon gyanúját. s majdnem iszonyodott azon küszöbre lépni. de sötét kazamatákban számra elég szolgáló lélek van összezsúfolva. alávetésben. mint apjának. melyen belül egy általa becsült család ellen annyi gyűlölet él. 11 Kassai István köszvénye és rokkantsága miatt magas épületben nem lakhatik. Ezért félelmes undorral kezdett az öreg úrra gondolni. hogy a Deboráhra szórt durva bántalmak előidézését rája lehetne róni. ha rangja s foglalkozásai nem engedik a vakondok elhagyatottságát példányképül választani? 89 . sietett a „beteg asszony” temetésére gyűlöngő nép közt magának rést nyitva. s bár kicsiny. Sietett. a kölcsönzött tőkéért minden percben elfoglalhatná. hogy meleg és nyugtalan szivét egy jéghideg kéz megszorítá. de visszavisszatartózkodva. s az alsóba a cselédeknek töredezett kövű s vékony karfával ellátott hágcsón kell alászállani. de számos ablakkal pislog alá az árkokba. Mihelyt orvosa. s ha akarja. s ha nem győzött is le. S miért ne tartaná őket. mintha pincébe mennének. a vár töltéséről tekintve.

hogy legkisebb törést szenvedne. áldott humorára csak azon borból üríthetnénk méltán poharat. s a szakácsnő. a henyélést..Vidd. A másik köteggel pedig Gazsi öcsém tüstént lódítsa valamelyik diákot a nagytiszteletű püspök úrhoz. megjelen. s ez a fáradt emberek számára fenntartott oly áldás. ki e szívességért előjogot nyert: a fejedelmi udvart a világítás minden anyagszereivel ellátni. Elemér úrfi! Hogy s mint vagyok gráciájában?. Élénk. át.Sietek jóvátenni hibámat. anélkül. ha lehetne. . Nem emlékszem. jobb füle mögé szúrt s még tintanedves tollal... Cerberusként őrizve a bejáratot. kik egy magtárhoz hasonló teremben laknak. 90 . ahova csak megy. s vékony tíz ujjával előbb-utóbb a közönségesnél nagyobb hulladékokat kaparhat el a kegyelem asztaláról. Titkári fizetése a levéltárnoki hivatalra nyújtott kilátás. s melyet ők badar együgyűségökben. kulcsári s házmesteri kötelességekben osztoznak. hogy Kassai uram őnagysága huszonnégy óra alatt kétszer kérdezősködött volna aziránt.és ünnepnapokon szép latin versekben magasztalni hatalmas pártfogójuk minden erényét s különösen bőkezűségét. hogy a kövér évek beálltáig fogai még mind ki nem hullanak. ki az egyiptomi hét sovány esztendő napjait éli most. mindig mosolygó emberke ez. A korlátnok konyháján takarékos tűz ég. a kolbászból font kerítést őnagysága sem kívánja . Gabi öcsém . S ha meggondoljuk. pápaszemmel orrán.. Hasonló tartásban részesül négy táblai írnok is. neheztelés helyett csak csodálkozni látszott. hogy rég szolgálja Kassait. nem az alsó sorba nyit be. mely silány dongájú átalagban a hajófenékre dobva. melyet tőlük.. s egypár szegény tanulója. Álmuk a jól végzett munka után édes. s pihenés kedvéért a számtartói. ha lehetne. A korlátnok sovány lovai a szomszéd udvar telkén vannak elhelyezve azon becsületes gyertyamártónál. a másik felét. mintha a tanodában laknának. drága pénzen vásárolnának meg a henye gazdagok. az alsó csomagot a direktor ő kegyelméhez. s most senkit sem fogadhat. de reménye van. Elemér úrfi után már másodszor tudakolt őnagysága. Ez a honorárium. a patakkal folyó bort. a szolgáló. az öreg étekfogó.Az alsó sor szögletszobáját kizárólag titkárja bírja. szemök nem csekély erőltetésével régi okmányokat másolnak. . jámbor papírfogyasztónkat teljesen kielégíti. kik úgy vétetnek. nyomban kell követnünk. noha bízvást meg is ecetesedhetett volna... kit Kassai házáig kísértünk. a nyársforgató cigány és Demeter. elég bő mértékben élvezik. hogy az ifjú úr oly régóta nem mutatá magát nála. egyik könyvvivő a fejedelmi irodában. kire nem haragszik. a szerény mécstől kezdve a csillárok és kandeláberek büszke viaszgyertyájáig. Elemér már készült visszavonulni. mely Kassai őnagysága pénzládáját a maga teljes épségében hagyja. csínján kefélgetik a prémes dolmányokat. kiknek számára alumneumot szerzett. ha Kassai uram házában fő törvény nem volna a csend.s mi okon lehetnének ők magas rangú gazdájoknál követelőbbek? Elemér.és visszautazik az egyenlítőn. Mert ha principálisom vonalaiból hibátlanul tudok olvasni. nyelve nem ragad szájpadlásához. gyorsan postáskodnak a város egyik szögletétől a másikig. tudniillik a sült galambokat. János pap országa boldogságának felét. mert őnagyságának sok a dolga. kiket hazulról tartanak. legény helyett a nagy úr bakjára ülnek fel. Egyedül ma történt kivétel. Alázatos szegény szolgája... vidám. s kik nem mulasztják el név. midőn a titkár nagy csomag irattal hónalja alatt. Az előszoba belső ajtójánál két írnok áll. Van még Kassainak egypár úrfi apródja. s nekünk. Ennyi nép elég zajossá tehetné az alsó sort.súgá a titkár -. Siessenek öcséim az iratnyalábokkal!. készek is volnának eladni. őnagysága olvashatatlan betűit tisztázzák le..

Hm! Adósságod van? Remélem.Hm. hogy Elemér leülhet. tüstént itt leszek. Úgy látszott. . Összeaszott s a szánalomig gyönge termetéről csak azon egyénre ismernénk. célszerűnek hitte. Hm! Te nem tartozol e csürhe. melyet Csáki szökésekor Bethlen István gróf garázda zsoldosai széthasogattak s az utcára dobtak. s a politikai bátorságot a rablóéval egyesítvén. . Hm. az unokaöcs határozott és nyugodt hangon mondá: . s mihelyt mutató ujjával egy szék felé intett. E karszék mély ülésének kell tulajdonítni. még rosszabbak a kétszersült úrfiáknál is.Ezzel Elemér az étterembe lépett.szólt a titkár az ajtó szárnyait megnyitva. lovagi sarkantyújokon vásárolnak a szatócstól piros szalagot. Száz forintot talán még nélkülözhetnék. majdnem vakmerő államférfiút hozza szemünk elébe. . de amelyet Bogdán. s ha egy ledér pórlány szemökbe mosolyog. elhozatom számodra. Hm! Lóra kell a pénz? Adósságra? Van egy fiatal nyerges paripám. semmivé tételét oly ingerdús játéknak tartja. egy bosnyák kereskedő. mi egyébiránt éppen nem volt minden kétségen kívül. s lovagtársának egy lándzsalökés által a nyeregből kiemelését. ha vadászebök nincs. Szép összeg! Rendelkezésed alatt áll. mint a lovag a tornát. címeres levelöket adják a kupecnek zálogba. ha lovuk megsántul. ki az öleb ugatásától is megszeppen. a parasztok is kucsma helyett forintos süveget hordanak. mi annyit jelente.Tessék belépni! . öcsém. de gőgös néphez. Kassai fölebb húzta térdén a lábzsákot s ajkszögletével gyér bajuszát némi mozgásba hozta. Elemér pár szobán át a karosszékhez közelítvén. minden rágalmon felül. mint az aljas bűnöktől. egész családoknak akár bírvágyból. Elemér Bethlen Gábor s a Rákóczi-család olajfestésű s életnagyságú képein nyugtatá szemét. ki az ellene törő pártok dühét megmosolyogja. ugyanazt. s melyek a többi bútorok által hagyák Kassai fösvénységét hirdetni. s a lőfegyver hangját kiállani nem képes. öcsém. s nagyúri kegy helyett rokoni szívességgel van látva. nem sok és nem könnyelmű. éles. s kamatpótlékul bátorkodott alázatos bókok közt a nagy úr dísztermében elhelyezni. ha most előbb be kell jelentenem. őseik díszkardján cserélnek egyet. hm. kérésével .szólt a titkár -. amennyire mostoha körülményeim közt lehet (mert az ember csak addig nyújtózzék. hm! Talán csak nem csináltál sok adósságot? Eddig nem voltál szeleverdi. Elemér ezüst rojtú és tengerzöld bársonyú karszéket látott a háttérben. redőtakart. melyek nem zsibvásárról kerültek Erdély legfőbb hivatalnokához. nagybátyja jelleme felől semmi általános szemlélődésekbe nem merült. szépen kitatarozott. pénz kell? Most drága a pénz. meg volt lepetve. a hozzá tartozó lábszékkel és gyöngyszín szőnyeggel egyetemben. jobbágytelkeket vetnek kockára. ami Rákóczi hatalmas tanácsnokán jelentékenységgel bírt. Rohanok.Egy rám nézve nagyfontosságú kéréssel jöttem urambátyámhoz. azon egyedüli tárgyakon.Ne vegye rossz néven az úrfi . akár állami érdekek tekintetéből. kik ha dénárjok nincs. majdnem szúrós személlel. potom árért sajátjává tevén. de az arc szürke tömött szemívekkel. s meghányván a lehetőségeket. azonban még mindig erélyes és kifejezésdús vonalakkal. mint a főnemesek fiai. amennyire e szűk időben. Mihelyt tehát a nagybátya alig észrevehető főingással viszonozta bókját. nagy a luxus.az ajtóval együtt hullani a ház közepébe. s nem kedvezőleg. Csak saját ügye foglalkoztatá. mindent magában foglalt. E szemétdombon termő ostoba gombák. hogy magok annál többet beszélhessenek alattvalói hűségéről. hm! 91 . hogy egy nagy és tar fejen kívül alig volt valami kivehető Kassai István parányi alakjából.mint mondani szokás . hosszas kerülgetés helyett. rangtalan házból származtál. oly kevéssé döbben vissza a szigorú szabályoktól. A porból fölcseperedettek hiúságával sem bírsz. Egyszerű. míg arca a bátor. ameddig a pokróc ér) örömmel szolgálok. a gabnának semmi ára. s bár a vérontástól retteg.

. hm! Igazad van! S hová vágynál áttétetni? A fejedelemnek mezei hada szétszórva fekszik. . és soha ajka őszintébben nem fejezte ki. kit a minap a nép dühe ellen védelmeztél.Igen le vagyok kötelezve. Deborah kacér szeme. soha szíve nem volt tőlem távolabb. mint a megmozdult hangyaboly.tört ki most megint a nagybátya. melyben Pécsi azt készül bebizonyítani. nézeteim alapjául nem fogadnám el sem a tömeg rágalmazásait. Hm! Balog nézése van a sátán leányának. reggel a kelő. Ha elégetné házamat. hogy az én bujtogatásom nélkül a nép ragaszkodnék hozzá? Vagy talán semmit sem tudtál arról.Legkevesebbet sem . kivált a Küküllő torkából Marosvásárhelyig.Esküszöm. míg homloka gondolatokba látszék merülni. Hol óhajtanál mezei kapitányságot? Hm! Legmesszebb Fehérvártól. nincs a szerelem álmaival összefüggésben. a te kíméletes. majdnem a marcangolás dühébe borult kifejezést szereztek. sem az ellenség gyűlöletét. Hm! Itt fogsz hagyni.Szeretnék a mezei hadakhoz rögtön áttétetni. s éppen azon jelenet előtt.Miért akarsz . akkor is hasonló erővel gyűlölném. Mi a távozási vágyat bennem fölébreszté. hogy vele együtt kell látnia éjjel a csillagokat. a te engedékeny nézetedért. hogy Kassai Istvánt elítéli maga az unokaöccs? Hogy Kassai Elemér Pécsi kedvéért szégyenli családnevét.Nem hittem. Kedves öcsém. . Ismét megbűvölt ámító tekintetével.Ezt is Pécsinek köszönöm! . . melyet vén gonosztevő rokona örökségül hagyományozott? Erre tanított. De az elégületlenek szükségessé tevék. Elemér. éppen azon jelenet után távozni Fehérvárról. . ugye. s pirul a vagyonon. . . mely még inkább volna ostobaság. este a leáldozó napot. nincs a boldogság reményével. s ha soha ellenem semmi bűnt nem követ el. hitegető ajka? Megint szerelmet ígért.szólt félgúnnyal és félbókkal Kassai. Lázadásra bírt a vérségi kötelékek ellen. de pénzem van. . egy leget szívni. Az unokaöccs nem szeret nagybátyjával egy városban lakni. és sajnálja. ahol csak nagy áldozat nélkül lehet. . Kassai arca pergament-sárga lőn. Most az összevont szemívek alól ki-kivillant Kassai égető tekintete. sem a versenytársak gyanúsításait.az utcacsoportok lázítását illeti. nemde.szólt metsző hangon -.sóhajtá az öreg nagybátya harag és bosszú közé vegyített bánattal. A véghelyeken kívül Déván és Kőváron van derekasabb csapatunk.. és sűrű pici redői hemzsegtek. parázna vágyakba meríté lelkedet. mint most.Köszönöm. mert nincs okom rövidlátónak tartani. elrablaná vagyonomat.Hm! . Gyűlölöm Pécsi Simont . ez csak urambátyám közbenjárása mellett lehető. nemde?.folytatta rövid szünet után . . Ítélnék és cselekedném saját eszem szerint. álnok sóhaja. őrséget tartani. hogy Géczyné temetése ellenem használtatik bizonyítékul? . terjeszd elé kívánságodat. Ezt mondád.Van? Hm! Kevés ifjú beszél így.Ami pedig . Elemér! . . hogy megint megcsaljon.Nagy hálára kötelez urambátyám kegye. e részben én urambátyámat vétkesnek azért sem hihetem.Ha miattam nem tagadta volna meg leánya kezét tőled. Kassai kételkedőn nógatta fejét. .. 92 . hogy soha méltatlanabbul nem vádoltatott Deborah. S ha urambátyám tetteit kárhoztatnám is. melyben az utcacsoportozat Pécsi Simon ellen dühöngött. hogy kérésemmel urambátyámnak keserűséget okozhassak. a te gyöngéd. Hm! Tehát oly bűnt nem követnék el. amit keblében hord.szólt szárazan és epésen.Veled akar ellenem demonstráltatni.válaszolá Elemér. legmesszebb tőlem. nemde? S ez jelentse azt. gúnyos ajkszögletei pedig szilárd állának vadállati. nem növekednék gyűlöletem iránta. .

Azonban nem lélegzik-e még Pécsi? Nem hordja-e dölyfös nyakát ezrek fölött? Nem néz-e megvetéssel reám és reád? Jogaink nyújtottak nekem mint ellenségnek elég eszközt. s mégis az ő részén vagy. midőn csak érzései után indul! Pécsi fényes elméjű. Magasztalod szívét? Hm! Tőlem a szívet vitatják el. kellemes modorú és nem rossz szívű férfiú. ha ellensége volna előbb bírája s aztán történetírója? .Jó nemtője megőrzi őt e vakmerőségtől. Kételkedel? Lám. Hisz urambátyám mondá egy igen nevezetes alkalomkor. De. a közvádló lajstromában neve mindig a gyanúsok közt áll. . és Székely Mózes együgyű fiának sem szégyenlene zászlója alá állani.jegyzé meg Elemér. De mi hasznát vettük elhíresztelt elméjének? Ő egy tébolydai vallás élén áll.intett kezével az öreg. ne válaszolj . hogy vérét onthassam. a nép ellenében.Kit ne ítélne el a törvényszék és az utókor. meg kellene büntetnem őt. . s ha Kassai István Pécsi számára éleszti fel.Minő badar beszéd! .dörmögte Kassai. . s midőn te is azon halált mondanád ki Pécsire. s hírnökök hordották szét minden hatóságban az országtanács azon határozatát. szintúgy. de annál sértőbb gőg.Ellensége vagyok Pécsinek. finom. s fejök a pallosé. nem fékezhetve magát. aljas hízelgés a főurak irányában. hm! Halott-e ő? Miért. S miért? Mert egy csoport háborgó elem ellenében és a kivételes körülmények nyomása alatt használni vagyok kénytelen azon fegyvereket. midőn a gyűlöletnek és szeretetnek egy úton kell járni. nem apadna. Állandó és teljes leend e gyűlölet koporsóm zártáig. . S micsoda jelleme van neki mint államférfiúnak? Midőn Bethlen Gábor első hivatalnoka volt.Pécsi nem fog a szombatosokkal cimborálni . mondod. a fejedelem és ország érdekében óhajtanom kellene. hogy szemem mindig rajta függ. bár ellenség vagyok. amit mondani akarok.erősítette Kassai. melyeket a hatalom számára és igen békés időkben Pécsi kovácsolt. 93 . de igaz.Én? . . s a nagyok közé tolakodik. ha nem tudná. hogy gyűlöletének áldozta e férfiút. .kiáltá Elemér.sóhajtá Elemér. széttöressenek. Ne szólj.Igen. mily bölcs a fiatal kor. hogy megvesse eredetét.Rossz szenvedélyei belesodorják. . mely a szombatosok ellen a régi törvény szigorú alkalmazását parancsolja. . Megengedem. Most a közkiáltó hirdeté ki. he? Miért nem az? Mert a kormány engedékenysége alunni hagyta a törvényt. Elemér. szörnyű . S modora? Simaság. van eset. . . a némettel cimborált.Szörnyű lehet.Szörnyű. Hallgasd végig.s ha megmentené életemet. . Saját védelmére. Az öreg úr ajkai fanyar mosolyra húzódtak félre. hogy visszataszíttassék általok. mély megilletődéssel. mintha barátja volnék? Ugye. Zólyomi lázadásában aligha nem vőn részt. S bár most hűséget színlel Rákóczi őfensége iránt. Ha én Pécsit úgy szeretném is.Lehetetlen. s ha Pécsi mégis babonája mellett maradna. de a szombatosok országtörvény szerint honárulók.De fog . akkor. s félig világosságra derített hitszegésének börtön lett a díja. Te tudod. Csekély sorsú szüléktől származott. azt mondták volna. hogy vagy életének világa aludjék ki. a vagyontól a becsültetésig.Én bölcsnek vélem. amint gyűlölöm. . ugye. vagy befolyásának minden eszközei. melyet én.

tébolyodott. hogy egyszerű polgára vagyok a hazának. kötelességednek engedve. gőgös. de a vér nem válik vízzé. remélem.. titkár uram! Arról értesültem. boldogítani nem. a ragyás herceget Adonisznak. hogy egy derék paripa is készen áll számodra. Deboráht! Ne gondolj rá! E hajadont a természet bűbájjal ajándékozta meg. Hódítani tud. Elemér. Géczynét temetik. hol a táblai jegyzők. Használni kell az alkalmat.Egyikünk sem jós. ellökhetik a kapzsikat... míg lezúg e vihar. mint Pécsinek! Azonban a mostoha termés mellett is talán lesz. a koldus gyermekétől undorodik. hol cselédeim? Csődítse kend őket össze. Fukarnak mondanak. Szegény legény vagyok. mintha pénzt akarna kaparni vagy körmét ellensége arcába vésni. s én forró köszönetem mellett bátor voltam megjegyezni.. akkor nem hozod-e többé kétségbe. . pénzt fog a nép közé szóratni. Sűrű kárpit fedi a jövendőt. korodhoz és a hivalkodó pajtásokhoz képest takarékos voltál. s egy szúette trón örökösét citerázó szent Dávidnak képzelné. s a mesterember fia nem pöffeszkedik. Úgy emlékszem.közbeszólt Elemér -. Nosza! Vegyétek hasznát a szombatos őrültségének. ujjai összehúzódtak. skófiummal áttört vörös takaróval? Mondtam. Homályán sem az én vén.. fogollyá tenni.. Mint mondod. a szombatos. mintha fölfedezte volna a bölcsek kövét. Elemér. mindig közelebb.S ha megtörténnék . még szerencsétlenség történhetik. de carrarai márványból szeretné sertésólait építtetni. hm! Szép összeg. Hm! Ordít a nép! Marakodik a harazsolt pénzen. A harangok zúgnak. nem . min tengjek napról napra. Talán én is láthatok valamit a nagy komédiából.Csak százat. s nagybátyád. hm! Kassai szeme kárörömmel villogott. Mily éktelen zajt üt a nép! Ma minden naplopó részeg lesz! A nép közül kicsoda köszöni Pécsinek műveltségét vagy szerencséjét? Úri szülék apródjait hizlalja. . hm. kénytelen volnál őt. rabló. He-he! Embereim nem utolsók lesznek a kapkodásban. hogy Pécsi Simon. Minő zaj az utcán! Hej! Gördítsétek székemet az ablak elébe. Emlékeztetlek tehát. hm! Valósággal mondtam.szólt -.. mintha bársonyban született volna. a vér vízzé nem válik. kitől te eddig egy fillér segélyt sem kértél. Menjenek ki embereim. hogy nekem is kötelességem mindazt teljesíteni ellene..folytatá Kassai -. Pécsit rajongása a nyílt lázadásig sohasem fogja vinni. akkor hinni fogod-e. s már bölcsőjében a nagymogultól kapott volna névnapi ajándékot. . mert tudom. módom és kedvem sem volt a zavarosban halászni. Pécsi hiú. tudja becsülni az atyafiság kötelékeit. apja vére és példája. amit hivatali állásom parancsol? Elemér gerincén hideg nyargalt át. Hm! A gőgös paraszt! Feledd. Elemér! Ejtsük el e kérdést.Nem. Bár tudná ezt Pécsi is. öcsém! Négy hét alatt kapitány leszesz a mezei hadaknál. pazar. hogy saját vagyonomból is hordozhatom az új helyzettel járó kiadásokat. mint egy század kapitánya. Hol vannak a diákok. kerek számmal ötszázat ígértem. Elemér. Ő szintén csak mesterember gyermeke. 94 . dölyffel és érzéketlen szívvel. s minden dénárt verítékkel szereztem. Még ma meg fogod kapni. Maradj nálam. hogy csak gyűlölet vezeti tetteimet? Ha te. Semmi köszönet. sokat gyűjthetnek össze a pénzből.. Hm! A pórruhában Apollót is faragatlan suhancnak nézné. he-he!. közel kaphatok helyet számodra. sem a te ifjú szemed nem tör át. vallástalan. Hátha mennykő csap tar fejemre. Leánya számára a Báthoryakból is csekélylené a vőlegényt. s ha nem is szeretsz Gyulafehérvárott lakni. erőszakos. Hm! De nem mondám-e azt is. még tolakodásaikkal elvadítják Pécsi uram lovait. Rajta! Fiam. urambátyám! . Nem minden nap akad ily bolond. de a nyomorék gróf úrfit gyors futónak. . dölyfös. Erős fiak. mindig ferdébb a zaj.. Elemér. Elemér..Semmi köszönet. van is pénzed. hogy éppen most ígértem neked háromszáz tallért. az aranycsinálás titkát.

ki közönyös volt az ócsárlások és vádak ellen. és reszketeg vonalain démoni kifejezéssel fészkelődék ismét az ablakhoz. mennél többször frissíté föl a hallottakat.. s ezrektől kárhoztatva. akkor a nagybátyától távozó Elemérnek mindezt együtt kellett átérezni.. hogy igen. a leggyalázatosb eszközökhöz nyúlni sem fog vonakodni. Csodálatosnak találta. mint máskor az országéra. s izgatott idegekkel. 12 Ha van helyzet. hogy az öreg úr. Egész lénye attól volt áthatva. mihelyt tetteire a törvényesség palástját vetheti.Csak a külszínre van szüksége. annál inkább súgá előérzete. Megdöbbenté a fukar rokon rendkívüli bőkezűsége. kénytelen volt hinni.. hogy válságos perc közelít. melyek Kassait erőszakos eljárásra ingerlik. Elemér. ha van modor. rézsárga arccal. . De ha ilyen gyanítás hízelgett is Elemér becsszomjának. E kopár szív érzi-e a ragaszkodás szükségét.sóhajtá Elemér. nem okoskodik. eldobhatná fegyvereit. s hogy a rideg gyűlöleten kívül vannak még más és kevésbé kárhoztató okok. de már csak egy fényes hintó hátát veheté ki. Kassai nagy erőlködés közt mozdult meg karszékében. most egy fiatal unokaöccs véleményére nagyobb súlyt vet. hogy nemcsak személyes. mint a visszautasítás. ha hitújítási 95 .De miért akarja a bírák mellett még az én véleményem által is elítéltetni Pécsit. szemei üregeikből elődülledni látszottak. s lemondhatna rég táplált vágyairól. A gondviselés útjai csodálatosak! Ki mondhatná meg előre. hogy a beteg nyavalyája még rossz fordulatot is vehet? Nem.. mint barátaink vonaglásakor szokás óvatosan megemlíteni. hogy érette akkora erély s akkora bosszú. mintsem azzal ámíthatná magát. de körülnyíratlan arany van vasasládámban. hogy néhány vén. Mennél inkább mélyedt Elemér taglalásokba. mely elért vágyainkat örömtelenné. mint aminő világításba helyezték cselekedetei. mint a Kassaié. négy hét alatt kapitány fogsz lenni. a nyert kegyet gyanússá s a szemünk előtt lebegő célt a törekvésre már többé nem is érdemessé teszi. ki egész cinizmussal szokta szándékait foganatosítni. hogy az öreg urat már semmi tekintet vissza nem tartóztathatja Pécsi Simon megbuktatásától. melyben kívánságunk betöltése fájóbban hat reánk. Nagybátyjának Pécsi ellen emelt vádjai meggyőzték arról. ő.. nem! Pécsi most félrevonultan él. Ha az ötszáz tallér elfogy. de országos kérdés is rejlik a két hatalmas férfiú torzsalkodásaiban. mely a szomszéd szobából kacsintott ki. . és a legaljasabb útra térni. annál inkább fogok gyilkosától idegenkedni? De hát az istenért! Oly közel áll e vég? Előkészítettem-e rá. kettős lárma csapta meg füleit. s a fejedelem aláírásán túl mi szüksége van az én helyeslésemre is? Fél-e. Most a karika-üvegekig nyoma orrát. foga közé vont al-ajakkal. s igazolni akarja Pécsi elleni eljárását. A Pécsi hintója volt. jusson eszedbe. sokkal szerényebb volt. mivé szánt téged a végzet. midőn nagybátyja némely nyilatkozatára gondolt.A cudar megtagadta tőled Deborah kezét! Elemér. vágyik-e legalább egy által becsültetni? Elemér. csak a látszatot keresi! . a katona engedelmeskedik. hogy mennél kevésbé kárhoztatom Deborah atyját. s míg száraz ujjaival reszketve mutatott a vasrúddal és lakatokkal elzárt láda felé. és hogy az öreg úr szeretett volna előtte szebb színben tűnni fel. levetkőzhetné természetét.

hogy minden nap negyvennyolc órából álljon.Kornis Zsigmond őnagyságától . fölébreszté álmából. majd a másik magyarázathoz hajlott.. az izgatottság. megemlítve mindenütt a kapitányok nevét s az ürességben levő tiszti állomásokat. annál határozottabban biztosítá a mezei kapitányságra előléptetést. Minden szó fülében hangzott. a nagyok bukását a világ látja.. A főtábornok nevét csak azért hoztam fel. hol Deborah varázskörében a feledésre iszonyú csalódásai sem taníthatják meg. mint a kedvelt korlátnokok idejében.Állítsa össze kegyelmed pontosan a mezei hadak fekvésére vonatkozó adatokat s a különböző helyeken szállásolók létszámát. s így alkalmam legyen kétannyi időt szentelni nagyságod parancsainak teljesítésére. S ha még nagybátyám. Elrettenve az előjelektől. Bizonyosan rossz hatással volt sebemre a szobából kijárás.Hm! . sajnálja. annál inkább feledé fukarságát. hogy a sült galamb a szájába repüljön.. s ha azt akarná. a bosszú végrehajtására is bennem keresne eszközt. De hasztalan.. de volt még több visszadöbbentő. meglepte a társalgás közt. . Kassai az unokaöccs távozása után csakhamar hívatta titkárát. mint azt. Kormányzása alatt sok panasz támadt ellene.szólt Kassai mogorván . most a Fehérváron maradást a visszaemlékezések bánatos tárgyaival együtt inkább óhajtá. Korán aggódtam! S mégis. Igaz. az én visszautasíttatásom adta a végső és legerősb indokot e tervre. Igyekezék vissza sem gondolni nagybátyja nyilatkozataira. a hideg idő. volt ilyenkor Kassai hangjában valami kedélyes is. melyek mégsem oda valók. A közönséges embert észrevétlenül tehetik el láb alól. mint most!. lelkében élt. . Hisz ő nem maga a sátán. . Elemér egész komolysággal tulajdonítá pesszimizmusát seblázának.válaszolá sápadozva a szerencsétlen hivatalnok. hogy az ő segítségével gyorsabban reménylettem sikerhez jutni. Elemér majd az egyik. Különösen gyanúsnak látszott előtte. mintha jósszó mondaná: Pécsi ellen nagy csapás készül. s az én szerelmem. Tagadhatatlanul seblázam van.válaszolá a titkár -.Isten őrizzen! .. annál több pénzt ígért neki. midőn nagybátyja közbenjárásával búcsút mondhat a városnak. Egyaránt lehetett hinni.Nincs kedvem Kornis Zsigmond uramat ügyeimbe avatni. hogy a Pécsi ellen való ármányba szándékozik sodorni. mint a távozást. e torz ábrákat. Egyaránt lehetett a fukar táglelkűséget szeretetnek vagy ravasz számításnak magyarázni. azért festi nagybátyám komor jellemére az éjszakánál is sötétebb színeket. szeretné. Folytonos küzdésben volt kedélye.Szívemből óhajtanám. nyugtalanul várta a percet. Még derült az ég. de a bakó ritkábban volt a piacokon látható. ez iszonyú ötlet!. kíséré nyoszolyájába. .. ki miatta esett el Deborah kezétől. De hová tévedtem?.viszketegségéért gyanú alatt is van. 96 . az én lelkemre is essék egy bűnfolt! Ah. mikor nem vádoltatott szintúgy. s azért teremti beteg képzelődésem e bősz eszméket. midőn a gyűlölet fokozására befolytam. azért ijesztget szívszorító sejtelmekkel. majd pedig lesújtva a vesztett boldogság annyi tanújeleinek szemléletétől. hogy az öreg úr mennél keserűbben kelt ki Pécsi ellen. . előneszét ezrek érzik. . Megint seblázam van. hogy Elemért. Vele volt a magányban.kend restelli a fáradságot. hogy a szerencsétlen áldozat véréből az én kezemre is ragadjon egy csepp. tán még holnap estig teljes fölvilágosítást nyerhetek mindenről. s a cserfa nem dől le bősz vihar nélkül.

mintha helyében más volna. . úgy szégyenlé baklövését.S mily ember? .Vincze Péter! .Hm! Radnóttól csaknem Balázsfalváig szintén hevernek téli szálláson mezei hadak. s ha nagyságod akarja.szólt gondolatokba merülve Kassai. a dévai tavaly kérte az oláhországi csapatokhoz küldetését. de mit érek vele? .. A titkár egészen kipirult. számítgatott. 97 . Sólymoson garázda élete miatt el lehet mozdítani.válaszolá a titkár.S kapitányuk? . . hogy kegyelmes jóltevője és főnöke unokaöccse forog kérdésben. mégsem célszerű. mert születésére nézve székely puskás lévén. annál inkább különösen a tisztikarról. . . .szólt Kassai.jegyzé meg Kassai. . annál inkább az élő emberekről. hogy rést nyisson.Gaudi őkegyelme idegen csapatja naponként gyarapodik. s amennyiben még kétségei volnának. tanácskozott.Miattam ott maradhatnak. s ott szükség van jó tisztre. de emlékezetének roppant archívumába a legkisebb részleteket is oly jól elhelyezé és őrizte. .Ecseden a kapitányt agg kora. hol vannak . nagyságos uram! . latolt. szorgalmas titkár jobban tudta magánál a fejedelemnél és Kornis Zsigmond uramnál is a mezei hadak állapotját. Redőtlen homlokkal hallgatta végig s vizsgálta meg a papírra tett értesítéseket. nagyságos uram! Néhány nap múlva a fürge. akármelyiket át lehet tenni. Itt az öreg Zöld Mihály szeretne a kapitányságról lemondani.Vitéz katona.Úgy a fejedelem őfensége levéltárnokához fordulok.Helyesen cselekszi. tudakolt. pedig szegény nem is sejtette.de. hogy a sereg számáról és szalmazsúpokról is számot adhatott volna. a betöltött és még rendelkezés alatti állomásokról.Értem.Hm! Ott a szombatosok fészke! .. Közülök két század Fehérvár környékén szétszórva tanyáz. . de nem vehetem hasznát. több bosszantásoknak van kitéve. s különben is szokva volt találgatás helyett kész kérdésekre felelni. Csak nem kell dobra ütni a dolgot.Még csak Háromszéken van fél zászlóalj a Zólyomi által gerjesztett nyugtalanságok miatt ideiglenesen beszállásolva. és szabadságaik sérelmét panaszolják. miért is a székely urak nagyon haragusznak. . .Jöttment emberek közt nem lehet helye Elemérnek . A titkár se nem értette. A hódoltságban három fölött rendelkezhetik őfensége. a nemes társaság kapitánya és az udvarmester őkegyelme fölvilágosítást fog adni. Írásba foglalta a főbb dolgokat. . . . . nagy ivó és kevés pénzű. se nem vizsgálta a korlátnok őnagysága e megjegyzését.Hm! Kőváron s Gyaluban egy-egy állomás üres.A görgényi Déván egy özvegybe szerelmes.Görgény s Déva igen messze fekszik Fehérvártól.Két század. A szigorú Kassait is meglepte s majdnem kedélyesre hangolta e pontosság..

de a gyémánt. s volt a merengésnek egy szelíd. s ezért az esperes leszidta az illető papot. egy bűn által egész értékét elveszti.Közönségesen azt hiszik. s nem a forma kecseivel hódít. nagyságos uram.Velök vadász. ha pártájában látja. A kormányzat gépe nincs kristályból készítve: mert erősnek kell lennie. .A palotadámák rebesgették.Nem akarnám. Nem politikus ő. mely veszélyére fordulhatna? . .Szeretik-e a vidéki földesurak? . ki a dicsőség babér lombjaival befedhetné az üreget. külseje igénytelen.S oly bűnt vagy kihágást nem követett el. s nem számíthat a világ azon kegyelésére. S mi különös! Kassai örömében a bősz kinyomat mellett volt valami kedélyes szín is. ki boldog. nagyságos uram! . aszkétailag fehér ajkain a támadt és elhervadó mosoly engesztelő és éles jellemmel bírt egyszersmind. Én Rákóczi első tanácsosa vagyok.Úgy a semmirekellő még megköszönheti. A keleti gyöngy olcsóbb. A gyémánttól a legkisebb repedés becsének nagyobb részét veszi el ugyan. sőt gyalázatos elűzetését követelné.Úgy tehát mostani állomását nem cserélné föl örömest a háromszékivel. s nem foglalják a királyné koronájába.Hm! Alkalmasint e leányzót Vincze Péter maga csábította el. ha Háromszékre Zöld Mihály uram helyébe küldik.Életének legkeserűbb napja volna az. . Vegyült bele sok a gyűlöletből s némi csillám a szeretetből is. A nagy szellemű férfiú silány erkölccsel is gyémánt és gyöngy. Ily eszközökhöz egészen hasonló természetű emberekre van szükség. Lorántffy Zsuzsanna. mellyel a hibás gyémánt és drágagyöngy aljas minőségben is bír. Elemérnek semmi viszonya a közélettel. ha hólyagai vannak.Nem. Alkotásában kevesebb tekintet van az anyag átlátszó tisztaságára. lakomáz. . . Az egyenes útról letévedt 98 . s nyaka körül fűzheti. nem ígérnek érte semmit. . s a leányzó egy rokona fenyegetőzve említette az ötvösök céhmesterének a Három ruca vendéglőben. . a mi kegyelmes nagyasszonyunk. és modora csak a nemes szív által nyer. mihelyt a csábítás tudomására esnék. Semmisem maradna rajta. a hopmester szintén orrantá. de elég nő van. A jókedv sokáig mulatott a máskor szigorú. majdnem lágy árnyalata is. mint a hajadonnak a szeméremre. ha megromlanék.Egy leányzót közbenjárásával megmentett a templomkövetéstől. hiteles és megnevezhető helyről hallá e hírt? .S elöljárói nem panaszkodnak ellene? . A fejedelemné. Nem csődülnek hozzá az alkuszok. kockáz. . Kedélye lágy. a bestének letétetését. költői. csorbája mellett is drágakő marad. komor és hideg vonalakon. Aki pusztán csak mint jó ember részesül megkülönböztetésben..Csupa elnézésből. mely jóhiszeműségében támad.Kegyelmed most már elmehet . minden becsszomja nélkül még a katonai hivatásnak is.Semmi panasz vagy föladás nem terheli. mint szilárd célszerűségére. Fehér.szólt a korlátnok derült arccal. Nem az a nagy ész ő. ugye? . S kegyelmed. kinek kevesebb szüksége volna a vád nélküli névre. hogy Elemér még tiszta lelkiismerete foltot kapjon. Ő egyszerű katona. melytől Zöld Mihály uram menekülni akar? . édes fiam.

egyéb semmi.. mint neked. Ő örökösöm. Hm! Elemérnek állandó szüksége van a tiszta lelkiismeretre. nagybátyja vagyok.szólt egy belépő írnokhoz. Meg-megmozdult karszékében. . Elemér csak becsületes ember. az őrjöngés fölmagasztaltságáig. hm! Csengetett. s a Kassai név fönntartója.. Tán elvesztetted vagyonodat? Nem. Így okoskodék a nagybátya. mint a fáradt munkás. midőn képzelődése Deborah nevét a boldogsággal kötötte össze: akkor előáll a hóbortos és gonosz apa.Hogy viseli magát a falhoz láncolt rab? . Mily dicső elégtétel volna. s ha az ő kezén. Deboráht nem szabad szeretned többé. mint ér a bálványozás határáig. Hátha Pécsi nem tart gyűlést? . de pár perc múlva megint új aggály kezdé nyugtalan lelkét izgatni. a bátortalan ifjút. de végre is az övé. s katonai törvényszék elébe állíttatnék. másból leányának férjet? Sérelmem. Ártatlan marad.A börtönőrrel akarok beszélni . s midőn az ifjú hozzászokott a szép boszorkányt sajátjának tekinteni. az Eleméren elkövetetthez képest! Magához kecsegteti a szerény. lesi. Ha tehát Zöld Mihály helyére Vincze Pétert küldöm. ha erőfeszítései után pihenésre nyer időt és árnyat. ha vagyona számára más családból keres birtokost. 99 . mint a fenevad. hogy fogadd el? Nem.Hátha hisz a szombatosokra mért szigorú büntetés végrehajtásában? Csökkenteni szükség ezen aggályát. S miért? Tán rosszabb lettél. De mivé törpül e bántalom. mint növekedik ez indulat szerelemmé. Mekkora vagyon esett el ezzel tőlünk! Hetven falu. hm! S ki mondhatná. akkor hozzá mint e vidéken legfőbb tiszthez utasíttatik a befogatási parancs.. egy dölyfös emberé. végreménye! S én térítsem-e a bűn ösvényére? Kassai gondolkozott. ha Pécsit elfogja. S most nekem jólesik a te szerencsétlenségedben az ő bosszankodását élvezni. Ő a fejedelem egyenes akaratját fogja végrehajtani. mely alig kezdett még élni. hol csüggeteg. egy pazar. hm! Családomnak. Csak Zöld Mihály elmozdítására kell tehát törekednem. hogy a szombatosokkal titkos gyűlést ne tartson. Így bánik Elemérrel Pécsi. Kit illet tehát inkább a bosszú joga: engem-e vagy Elemért?. és szítani bátorságát. hogy Elemér számára maradjon a radnóti kapitányság. Én térítsem-e a bűn ösvényére?. Hm. ha nem. bűnössé lesz. mihelyt tudniillik Pécsi tilos összejövetelt tart. ha elmulasztaná.középszerűség minden becsét lehullatja magáról. Egy hóbortos. Miért tehát? Mert nagybátyád van. hogy miattam teszi azt. Sőt most vagy gazdag. Kevés idő múlva a tömlöctartó a korlátnokhoz bevezettetett.Deborah kezét Pécsi csak irántam való gyűlöletből tagadta meg Elemértől.Hol dühös. s megint okoskodék. s hévvel. mint a pártában maradt leány. Én gyűlölöm őt. köteles.. ha Elemér tenné kezét Pécsi Simonra. termékeny földű jószágok! S mennyi befolyás csatlakozott volna e házassággal hozzám! De hisz az övé volt a vagyon. a hitvány szombatos vagyona idegen és jobb kezekbe folyna át! De fájdalom. hogy Kassai Istvánt megbántja Pécsi Simon azzal. mint csatornán. midőn Deboráht elődbe vezettem. . a többi önkényt megy. nagyságos uram. Deboráht inkább adom akármelyik címeres és ős családú bitangnak.gondolá. Két év óta negyedszer tettek nála látogatást Balázsfalván az új Jeruzsálem hívei. Kényelemvágya eddig sem engedte tanácskozásokra a székely barlangokat és rengetegeket fölkeresni. s így szól: Deboráht másnak szántam. Tán címertelenebb volt családod.. . . s ötödször is bizonyosan ott fognak értekezni. örvend a fejlődő vonzalmon. ujjaival dobolt az asztalon. mintegy szemrehányón kérdé magától: . mint akkor? Nem.. Ragaszkodik hozzám.Micsoda bűn? Hol van itt a bűn? Pécsi a megújított tilalom dacára sem fogja megállani. leányával hagyja. mint akkor. és te nem akarod megtagadni és velem együtt gyűlölni. Kassai összehajtá hasán kezét.

hol az éjet töltik. ki élénk civakodási vággyal riasztá tovább szomszédját. csakhogy férjét árnyékként ne kövesse a titkos és sötét bú. Hideg volt. . Ez behunyta szemét. ki bölcs nyugalommal szárnya alá dugva fejét. Ha néha meg-megszólaltak. hogy a bűn! 13 Ötödik napja utazik a szombatos nő. a nagy bundájú télről és az okos hollóról. szelíd mosoly vonult arcára. mintegy kémlelve választott helyet a fejfák tetején. a szeretetreméltó Klára férje. fázott és panaszolt. s azon komoly hangulatban tartá. Mit tudja ő. benyomásokat fogadni el lusta. melyik? De retteg. mintegy haragúvá a kegyelet s visszaemlékezés megszűnésén a moh és idő olvashatatlanná tette. Klára nagyobbik gyermeke. bölcsőben ringó gyermekét az öreg Kádár leányához. az anya fázott. a sírdomb tövében. . Még csak egy óra kell. bűn. hogy Laczkó István. a gyerek fázott. 100 . a nyert győzedelmen nagyot károgva..Értem. Hideg nappalok voltak. hidegen. mint tudjuk. angyaltiszta kebeléből sok sóhajt facsart ki. a kézdivásárhelyi szombatosok lelkésze. s akkor talán Balázsfalvára érnek. s kék ajakkal magyarázta. jó eszközömmé válik Pécsi ellen. A hidegnek álmosító ereje van. Olvasóim tudják már. melyeknek betűit. A varjak az új hantokat látszottak inkább kegyelni. s a torony gombjától az ablakok kőkeresztjének párkányáig. vagy rejtelmes beszéd a halottakkal.Ezentúl naponként hozzám jössz. Kísérjük most Klárát. nemigen hosszú ideig tartó szenvedés után a börtönt szabadsággal cserélte föl. meleg leves lesz. Az anya saját kendőivel is takarta. Ahol a templom mellett cinterem volt. a másik faluban meleg szoba. s ha az Isten ő szent felsége is úgy akarja. Szép mesét fog majd mondani. a halál lakának kapuján s kerítésén. a sötét madárraj hosszasan ringatta magát a csendes légben. hogy a rab iránt utasítsalak. A nap búcsút vőn. a hollók inkább a besüppedt köveken. ne mozduljon. a kedves. Az idő derült és hideg volt. hogy még jobban védje. Szikrázott a nap a havon. télies arccal. vagy szomorú jóslat lehetett a falu vénei számára. s onnan akármerre a széles világba. csípős szél és fehér fellegek nélkül. ki. mely helyét cserélni. hűté társalgási vágyaikat. és rejtelmessége miatt hitvesének tündérszép szeméből sok könnyet.Hamar fog megtörni a szombatos pap. finnyás ízléssel. ki a királyleányt aranyhajú vőlegényének közelgéséről szerzett hírekkel vigasztalja. hogy ne dugja ki kezét. mert előre elbeszéltem. s békétlenül néztek alá. s előre kezdett a fázó figyelő gyereknek mesélni. kerestek maguknak tanyát. Jeftához elhelyeztetve.. Hosszas életök csökkenté kíváncsiságukat. veszély vagy rémület. útnak indult Fehérvár felé. mely előtte nyugtalanítónak látszott. A hold világított. szép ragyogó tűz. Klára ölébe vette gyerekét. kit magával hozott. mintha szaglásuk ingerelné. nagyságos uram! Mihelyt Kassai megint egyedül maradt. s oly helyzetbe jött. Egyenként és világunalommal ültek ott. Hisz már alkonyodik. mindenütt állást foglaltak a fekete mezű vendégek. hollók és varjak tömött falkában repültek a mezőkről az egyházakra.. mely mellett hosszú mesét fog mondani az utazó királyfiról.

Hozzon azt.szólt Klára. melynek udvarára hajtott a szekér.jó vacsora lesz. hogy nem kell már mesélni. Csak az anya dermedezett.Igen nagy szállás ez számomra: fiammal a legkisebb szobában is megférek . A fúvó megint szorgalmasan működött. . A gazda kettőzött iparkodással folytatá a tűzszítást. . a hatalmas fúvóval maga kezdé a kandalló tüzét szítni.Nincs. gyönyörködött a pattogó szenen.Alásan engedelmet kérek. . Jó még. 101 . a gyerek már édesen alvék. . .Mindenesetre.Az anya aggódni kezdett gyermekén.Részemről azzal sem kedveskedhetem.Úgy libát. kedélyesen a meleg. . de lesz vacsora. de azért lesz vacsora.Kérem alásan! A nemzetes asszonyt megilleti két csinos terem. . . nyisson kegyelmed a hátulsó szobákból egyet.szól a kocsmáros udvarias mosollyal. csinos és sok kényelmet ígérő épület volt. erős lélegzete megnyugtatta a női szívet.Nem szolgálhatok vele. majd mosolyogva csimpolykozott anyjára. mielőbb. Tág. mely magáról úgy el tud feledkezni.Kaphatok-e hamar vacsorát? . festvényileg terjedt a láng. és szolgálati készségét bemutatandó. Külsejét tekintve egész Küküllőmentén ritkította párját.De hát korpaciberéje a legszegényebb parasztnak is van.Lesz vacsora.Legalább hát egy kevés köménymaglevest. majd a kandalló elébe ment. . . meleg. . kiről gondoskodjék! A fogadó. Klára gyermeke nagy fekete szemeit egészen kinyitá. de azért lesz vacsora. de azért lesz vacsora. s belseje is elég megnyerő vala.Egy kis csirkebecsináltat készíttessen. a száraz hasábok lobbot vetettek. Vendégszobái tükörtiszták s jól bútorzottak. bebonyolítá mindennel. A fogadós Klárát két egymásba nyíló terembe vezeté. . csakhogy a célnak legkevésbé sem látszott megfelelni. a földesúri kastély átellenében feküdt. Balázsfalvára értek.Rucát. . éppen csirkebecsinálttal nem szolgálhatok. .Sült csirkét hozzon hát. kezecskéjét melengeté.Követem alásan. Mit volt tenni! Klára nem sürgeté többé a kiköltözést. nem tehetem. . mihelyt van. . mi őt magát még oltalmazhatta volna a mély átfázástól. reszkető hangon hogy fejezhetné be szépen és érthetőn a királyúrfi és a nagy bundájú tél történetét. nem volt többé álmos.Mi nem vagyunk gazdagok. az árjegyzékre gondolva. nemzetes asszonyom! . nemzetes asszonyom! . de bennök két nevezetes hiány tapasztalható: asztal és ágy tudniillik sehol sem tekintett az éhes s kifáradt elébe.

hát hogy alszunk s mit esznek a lovak? .Ha ő szent felségének is úgy tetszik. hogy ma célszerűbb lesz fiacskáját hamar elaltatni. nemzetes asszonyom! . Csak aggodalomként jelentek meg ajkaira s lebbentek el azon. 102 . . s midőn orrával és torkával rendben volt. . .. köhögött is. . hogy semmi havat be ne cipeljen . de legalább ágyfája és asztala van? . s jobban beillenék a kis úrfi nénjének. széles arccal.Nincs-e .S talán a lovak számára sincs e vendéglőben se széna.Teríttessen szénát a földre. s ha úgy tetszik.Nincs. . de udvarias kifejezéssel. A gömbölyű úr ezerszer kért bocsánatot.kérdé Klára meghökkenve. kiéhezett lovaim holnap miként vihetnek tovább? E szavakat Klára szükségtelennek tartá a korcsmároshoz intézni. mintha keresne szemeivel tárgyat vagy embert. megnyugvék azon gondolatban. feleslegül még csizmatalpát törlé a küszöbhöz.közel oly fogadó. .biztatá emberünk.Klára látván.Hozasson hát szalmazsúpot. A bók után széjjelnézett a szobában. mely arcát is színezni kezdé. hogy féleszű emberrel van dolga. hogy hasztalan rendel étkeket. .Szalmazsúp nincs evégre.Hozasson a kisebbik szobába ágyat. . a hintó a vendéglő kapuja előtt. hisz oly fiatal.Istenem. . Klára hinni kezdé. ha rögtön fogatok! De hová forduljak késő éjjel! Hogy megyek át a Maros jegén! S ha itt maradok. gömbölyded férfi lépett be.Mindennel elégült fog lenni a nemzetes asszony . azt sem lehet adnom. . A korcsmáros Klárára mutatott.Éppen azzal nem szolgálhatok. kibontakozva -. a szállás kegyed parancsolatjára készen áll. . alázatos és elégült tekintete.. Legjobb.Az istenért.tudakolá . jól fog a nemzetes asszony és a kedves szép úrfi is alunni. de mi lehet az a minden semmiből.A szállás . Majd a lovak sem koplalnak. nemzetes asszonyom! . Klára helyett a fogadós kiáltá: szabad! Piros.s végre kopogtatott.Kujakomnyi sincs.A tisztelt kisasszonyt keresem. . ki látogatásával szerencséltette szegény helységünket. se szalma? . mint ez. és víg. az ajtó előtt lábsurlás. hogy Klárát kisasszonynak gondolta. Valaki zsebkendőjét vette igénybe.Lehetetlen. nemzetes asszonyom. a lovakat is elhelyeztettem.De legalább ágyneműje van? . a kis úrfit a nemzetes asszony engedelmével ölembe veszem. Eközben a folyosón lábkopogás hallszék.Instálom alásan. . indulhatunk. . mely ha nem is cifra.szólt végre bókjaiból és a zavarból.válaszolá a fogadós. Klára meglepetését tetézte a korcsmáros víg.

az ágyneműt és a lovak ellátását meg a szekérszínt. 103 . menjünk a nagy fa-lóhoz.inté magzatát az anya. körmeivel pedig az idegen torzonborz bajuszához kezdett kapkodni. marcipánt és kürtöskalácsot. . lám! Mily szerencse. karjára ragadta Klára gyermekét. s uramtól szoros kötelességemmé van téve. s aztán a beszédes bácsi nyakába csimpalykozott. melynek aranyos nyerge van. .A rendelt percre befogatom lovait. Endre előbb nagy fekete szemeivel bámult.Biz. s kényelméről úgy gondoskodjam.Igazán? .Ezzel feleletet sem várva.szólt a magát meg nem nevezett egyén. Ham! Endre ijedten kapta vissza a bajuszról körmeit.Az ágyak már vetve vannak . . ki a kandalló mellé húzódva. ha se enni. . Hát a sok füge. kis úrfi. nemzetes asszonyom. akkora. . hogy a fogadóból minden vendéget a várba vezessek. mint egy agár. hogy nem vagyok török! Unokámat.De hát miért építették e vendéglőt. a függő cégér által becsábíttatva. .mentegetődzék Klára a szívességet megköszönve. különben tovább utaznának. .E vendéglőben. . mazsola és rózsaméz! Aztán mutatok egy kis majmot karmazsin köntösben. igazán. kik nem lévén őnagyságával ismeretesek. ki a nyájas úr szolgálatkészségét balra magyarázván. s akkor nem lesz mit tépni. Hát még mennyi fényes tollú madarat! Aztán eszünk édes pogácsát. . lábával kapálni. Tizenkét katonát is adok magának. . s jó bort ingyen kaphassanak. Nincs az Istennek nagyobb áldása a vidám gyerekeknél.Köszönöm! De mégis inkább szeretnék itt maradni.közbeszólt most a korcsmáros. először. másodszor. ha a korcsmáros ágyról gondoskodnék. Úgy ám! Látunk pávákat és strucctojást. kivévén az ágyat. hogy örömömben könnyezek. nem kérdve nevét.Nem akarnék senkivel találkozni. Bezzeg az én unokám néha olyat rándít üstökömön.Szakasztott mása unokámnak.Fáradt vagyok . . mily jó kedvű. szándékok ellenére is.szólt most a számtartó -.szólt most a kövér úr Klárához -. s úgy nyargal. .kérdi az úrfi. vonakodás nélkül ült az udvari kocsiba. . fürge úrfi. kénytetve legyenek a várúr vendégszeretetét élvezni. se aludni nem lehet benne? . mindig azzal ijesztgetem: ha Gabi rosszul viseli magát. mintha élne.Viseld szépen magadat. az unoka példáján tanulva.A kedves. a nyájas úr üstökébe. .Két fontos okból .szólt a számtartó. hogy a jobbágyok ünnepnapokon és lakodalmaikon tiszta. . mint szeret tréfálni! . nagy teremben táncolhassanak.Pécsi Simon őnagysága számtartója vagyok . az eledelt.Parancsolja szobájába a vacsorát? . Endre .Csak azt nem tehetem . hogy azok. Klára értesülvén a balázsfalvi szokásokról. bőven van minden. kijátszatva. mily eleven. mintha földesuramat vagy Deborah kisasszonyt fogadnám. tanúja volt az egész jelenetnek. . mihelyt sír.Holnap korán óhajtanék indulni.Lám. a nagypapa tüstént leberetváltatja a haját. az asztalt. járatát. de annál erélyesebben csimpalykozott. Menjünk.

de rongált árkokkal volt körülvéve. megrongálva és lakatlanul tengnek. gondosan rejtett falajtóval nyílt a hálószobába. melyben csak dívánok és nagy tükrök voltak. hová a vendég beszállásolva lőn. elhagyatott részekbe. A török ízlésre készült elfogadóterem. míg a más részét Pécsi Simon cifra és egészen új ízlésű kéjlakká alakította. mint a rend. s a híres szobák. anélkül. s mintha falaikra sohasem feccsent volna vér. széles. Lábszőnyegei.és márványszobrait a színes lámpák. most vagy elhagyatva. sőt a csatangoló tatár és török csapatok rohamait is többször visszautasítá. börtönei veteménypincékké váltak. s azért nyitottak számára olyan pazar fényű lakást. bástyákkal erősített mű volt. Erejének gazdája hajlamai sokat ártottak. Küküllővárnál és Radnótnál inkább védheté magát az ellenség támadásaitól. Környezete fölött bír ugyan még a pallosjoggal. a harámbasák leshányásait. Kapujához fölvonóhíd vezetett. azon épületek közé tartozék. a könyörtelen égre. Egyszerre több kéz kapott málhái után. Itt a mennyezetes ágyat fafaragványok.szólt Klára. hogy valaha a megaláztatástól komolyan rettegni s kulcsait félteni oka lett volna. nem térdelt volna zúzott kebellel. 104 . melyek hosszú zsinórokon himbáltak. inkább a vendégszeretet. tornyokkal. rémesen világíták meg. hol a tört ablakokon egész arccal nézett be a hold és kísérteti neszt támasztott a legkisebb szellő is. Dombon feküdt. ablakrostélyaikon át sohasem tekintett volna a kétségbeesés a fekete éjbe. elefántcsont alakok s mozaik virágok ékíték. de a fellázadt nép dühét. a ház szokásai közé inkább tartozott az előzékenység. melyek a vár nevére is számot tarthattak. megközelíthetetlen kényelmet ígértek. Végre egy kis pavilonba érkeztek a vár keleti oldalán. hol a kínpad előtt a várúr a váltságdíj fölött néha a török rabokkal. Három gazdagon bútorozott szobából állott ez. azt gyanítván. nem gördült volna padlataikra könny. S vezették népes szobák előtt s óriási termeken keresztül. Úgy látszott. míg a főbb folyosónak falfestményeit. A bejárat előtt fürge cselédség fogta körül. s majdnem az alkalmatlanságig. de kaszatömlöcei már beomladoznak. Emeletes. s míg Pécsi birtokába nem jutott. A szomszéd kabinban pedig az ezüst. Most már az érdemes és tömör műnek e részben kevesebb oka van a dicsekvésre. rimánkodva a porban az egyik lény.és kristályedényekkel ellátott öltözőasztal a legkényesebb palotahölgy szeszélyeit is teljesen kielégíthette. Rendszeres ostromot akkor sem állhatott volna ki. a martalócok zsákmányvágyát. szívében irgalom nélkül a másik. vagy oly derült és ragyogó kinézést nyertek. Igyekeztek szolgálni neki. hogy főrangú némbernek vélik. A cselédeknek fáklyával kelle vezetniök Klárát a sötétebb lépcsőkön. Klára a holdvilágított épületnek csak nagy körvonalait veheté ki. mint a zajtalan pontosság. . érc. Szóval a balázsfalvi vár egy része szabad martalékul vetteték az idő foga elébe.14 A várkastély. mintha zavaraik sohasem csukódtak volna szerencsétlenekre.Én csak egy szegény szombatos nő vagyok . néha saját rokonaival alkudott. habzó bársonykárpitjai és a csipkés vánkosok fejedelmi díszt fitogtattak. s nem állott volna egyenesen. Büszkesége is meg van alázva. csodásan.

. melynek lágy vánkosaira fogja fáradt fejét kegyed lehajtani. azért is.Nálunk minden úrhölgyet úgy szokás fogadni. van-e Balázsfalván több szombatos? . nemcsak büntetést von maga után. s a káldeusok titkos mesterségébe hajszálig be van avatva. mert csúf. Nem képzelte. Jelképes értelmet keresett az anyagiakra célzó igékben.. Az ezeréves városban nekem sem kell többé a nehéz kamara. Hál’ Isten! Pécsi Simon őnagysága esze legalább féltucat tanácsos számára való. Azonban bármi nézetei voltak Klárának. a tévedések. nem tartá szükségesnek a számtartóval elvi vitákba elegyedni. annyi szokás . azért is. a mi földesurunk egyetlen leánya érkezett volna meg. Osztozhatnék másokkal. törődés és bűnbánat tisztító szenvedései nélkül.Ahány ház. oly feltétlen átengedéssel. egyik a parádéköntös. melyben magunk közt járunk-kelünk.válaszolá ez. kettős figyelemmel kell viseltetnünk.Úgy bizonyosan Pécsi Simon őnagyságánál van szállva. Klára a síron túl nem anyagi élveket várt erényeiért. mint mi a Miatyánkot. s azok közé tartozom. mintha Deborah kisasszony. Tartá magát a vallásnak. Kassai uram fenyegetéseit és bitang üldözőinknek dühét. a fehér mezét. hogy fér meg egy főben. Neveltetésére nézve egészen szombatos.Örvendek . Így bú-gond nélkül éljük napjainkat. adhatna kölcsön a híres Kassai uramnak is. . Mi titkos szombatosok vagyunk. midőn testünk pihen. hallja a fű növését is.válaszolá a számtartó. . hogy hitünket nem kell dobra verni. Van aki gondolkozzék helyettünk. csak a bűntől irtózott. melyet fitogtatunk. Ez szoros kötelességünkké is van téve. és az oktatás malasztjával óhajt táplálkozni. Csodálom. mintsem vallásának a túlvilágra vonatkozó ígéreteit ily anyagi értelemben vegye. ki a frigyládának állandó templomot épített. hogy vannak-e erényei. hogy szent János a Mennyei jelenésekben statisztikai leírását közölte volna az új Jeruzsálemnek. mert rossz.volnának. volna elege. s mert elkövetve. Nevetjük a véres betűkkel írt törvényt. Klára sokkal szellemibb lény volt. még mélyebben meghajtva magát. s bár művelt volt.S ha szabad kérdeni. a másik a házi. elég földalatti üreg van e célra. melyben született. még az üdvösségre vonatkozó dolgokban is követjük urunkat. A várban elég fölhagyott terem. oly gyermeteg megnyugvással. éles tüskékkel behintett kínpad a fehérruhás hívek pihenésére készült ágyakkal összehasonlítva. alább szállítja lényünket és közelebb vonja az Isten haragjához. a reformált hitnek nevezik. s most Fehérváron mulat. De a nemzetes asszony iránt. s orrunk alá nem packázhatnak. Két ruhánk van. mégpedig oly bensőséggel.Amint vesszük. köpenyünk gallérját senki sem ragadhatja meg.Kézdivásárhelyt. 105 . Vád van ellenünk elég. s a mágiát könyv nélkül tudta. külső szertartásaihoz. Minő csekély az emberkéz alkotta művek pompája és kényelme az ezeréves városéhoz képest! Ez a nyoszolya. Kanállal nyeli a tudományt. de bizonyság és adat semmi. nem válnék a maradvánnyal is bambává. voltaképp azt sem tudta. A férjem pap.jegyzé meg a számtartó vállvonva. kiknek homlokáról csillag fog ragyogni. de a lélekben magában is undort ébreszt. kik meggyőződésökért örömmel mennének a bárd alá. Egyszerűen csak azt kérdé tehát. Mert Pécsi őnagysága bölcsen belátja. azonban keble mélyéből a szeretet Istenéhez szállottak imái. A parádé-ruhát. s mégsem fogyatkoznék meg. .szólt Klára . nemzetes asszonyom! .Mi alsóbb helyzetűek. hol lakik a nemzetes asszony? . . miután a jáspis és gyémánt kövekből épült új Jeruzsálem leendő birtokosai közé tartozik. lelkünk az áhítat igéjét szomjúhozza.Nálunk . Salamon király óta. de szívében főleg keresztyén volt. . Áldassék a Messiás! Én is fehérruhás vagyok. kegyességünkkel nem kell az utcán kérkedni. Hát még mily szépen énekel! Hát még mennyi verset ír! Maga tart nekünk prédikációt azon szent szombatokon. szombatosságnak.és pincekulcsokat hordani. minőre csak a kivételes természetűek tudnak fölemelkedni az élet nagy iskolájának keserű leckéi. nálánál talán tíz bölcsebb férfiú sem született.

de irántunk nyájas és leereszkedő. a kétségbeesésnek tompa nyugalma. hogy másnap fordulóponthoz jut élete és háznépének sorsa.Nincs oly szombatos. nem hagyá használatlan. szeretete. amennyivel a jó nevelésű úrfiak. s föl a fejedelmi udvarra. kitől a nőért az anyának meg kellett válni. Jó étvágyat és jó éjt! Csak hajtasson kegyed urunk palotájába. 15 Gyulai Ferenc az előnyt. Rákóczi fejedelem országában nincs szebb hajadon Deborah kisasszonynál. míg lakására találhatnék. hol fognak tanyát verni a széles világon? S ha férje nem akar távozni. Nincs barátságosabb hajlék a mi urunkénál és nincs fényesebb. Klára ébren tölté az éjet. Az öreg úrral vitatkozott azon elmés. akkor aggodalma. kellemesen tölté a perceket azokkal is. Jó éjszakát! Az út elfárasztá Klárát. megint nézi. Apja Sáron rózsájának hívja. s ha fia csendesen pihent. Minden tekintélyes házhoz járt. Gyermekének lélegzetére figyelt. s most általok fogadtatott legszívesebben. Szeretett mulatni. De már igen bőbeszédű lettem. társalogni. Bár volna hitsorsosaink közt hozzá méltó ifjú. s kit évek múlva vagy talán sohasem szoríthat kebléhez. hogy Klára saját szíve dobogásától meg-megrettent. A hold nyájasan sütött be az ablakon. Pécsi sokszor mulatta magát az ifjú sajátságos ötletein. s maguk az éltes matrónák sem említék őt másként. mellyel sorsuk vagy szívök meghasonlott? Ott a sivatag láthatár nyugpont nélkül. De tán igen hosszasan is fecsegek. kezdé hinni. mikor fognak nyugalmat lelni az életben. Ott nyomor várhat rájok. Hajtasson a nemzetes asszony egyenesen oda. . A nép megáll és nézi szépségeit. Az asztal terítve. oszlopos tornáca homlokán címert hord. itt a mélység a sodró örvénnyel. melyet a Pécsi-ház rokonszenvének megnyerésére a véletlen nyújtott. Deborah kisasszonynak nagy örömet okoz vele. Tudta. merészségeit hajlandó volt eredetiségnek venni. könnyű és gyermeteg felszínűséggel.Alig hiszem. s ha százszor látta. s attól tartok. az idegen kéznél hagyott csecsemőhöz. félelme az ágytól a bölcsőhöz ment vissza. ha az urak oltároznak körüle. Ha férjével bujdosásnak indul. Dombról tekint az elővárosra alá. csak Deborah visszajövetele óta Pécsiékhez nem. s ha be is látta. mint hiúságának teljesen hízelgő dicséretekkel. hogy Gyulai annyi műveltséggel sem bír. ki a mi urunknál ne fordulna meg. könnyű és nehéz hódításokat tenni. Oltározott a szép nőknek. hogy a nő szemei be ne csukódjanak! A megelégedésnek szép álmai vannak. be-betakará kis kezeit. s mely az ellentét bűbája által oly könnyen tudja a kellemes tudatlanságot a komoly tudósokkal megkedveltetni. menjen egyenesen őnagysága palotájába. itt süllyedés! Mennyi ok. Legalább nekem nem említé. Büszke. kik nem állottak a szépség hírében. Ha kegyed hamar akar férjére akadni. miképp eszével min106 . Látogatására jöttem. Kúpjai messze ragyognak.. de mégsem ajándékozá meg csendes álommal. mely semmi kérdés mélységeit nem sejti. hogy sokáig kell keresnem. s oly csendes volt az éjhomály.

néha hideg közönnyel . a művelt és udvarias lovag szerepét folytatá.Mivel bánthatott meg.Az önhitt ritkán jön zavarba. nyájassága változatlan maradt. álérzéseket is hamar iktatott a valódiak helyébe. szeles és könnyelmű viselete. Gyulai. sem szenvedéllyel küzdeni. .S azt hiszed. Gyulai néha fölmelegült az öreg Pécsivel folyt viták alatt. de hiúságánál fogva nem lehetett ment a hódítási vágytól. Az atyával még többet szeretett időzni. mi az apának nem tetszett. mintha a legkiképzettebb terve volna a hódításra. humora. . gazdagítani látszott.Leányom! A társaság még senkinek szellemet nem adott. s nem látszott szeszélyeivel. . atyám. .Csak nem tagadhatod. nem képzeli megjelenését kellemes hatásúnak? S kell-e ennél több a biztos. de érettük semmi társaságból nem maradt ki. . Gyakran megfordult Pécsiéknél. szelleme és bűbája varázsával nem látszott igézetet gyakorolni az ifjúra. nem keresi fel a társaságokat. semmi viszonyaiban nem korlátozá magát. És állítottam-e valaha. semmi örömről nem mondott le. .szólt ilyenkor az öreg.s néha ingerült hangon.Mivel babonázott meg. egyformán s gyöngéd.Szeszélyed lehangolja. .Te nem akarsz igazságos lenni iránta . de e szeszély és e büszkeség. s akinek csak szelleme van. .Gyulai ellen valamit fölhozni. A deli és büszke alak. hogy ragyogjon. s mint a nyers gyémántnak csak pallérozásra van szüksége. leányom? . szerelmünk közönyre ingerli. ki mindig tudott .Hiúságát nevelik dicséreteid.De a szellem hiánya mellett még lehetnek furcsa ötleteink. ugyanazon távolságot őrzé Deborah ellenében.Te hibáit nagyítod. Gyulait a nők nem találják érdekesnek? . Hangja. hogy én nem tudnám . . és élénk képzelődésénél fogva magát s mást ámítani egyaránt képes volt. de midőn Deboráhval társalga.Te pedig. mint a leánnyal.válaszolá Deborah sötét daccal. a napok úgy teltek el. hogy a legfigyelmesebb szem sem vehette észre a finom udvarlón a kecses hölgy rendkívüli szépségének újabb meg újabb hatását. minden tárgyra hamar megtalálja az illő szót. kinek nem kell sem eszmékkel. egy egész társaságot mulattathat. anélkül hogy valakit meg tudjon nyerni. pontosan. mint a fátyol 107 .Még csak arra gondoltam. nem udvarol a nőknek. büszkesége legyőzte. A tetszelgést közönyünk szerelemre.deniket túlhaladja. Deborah nem volt egészen a szívtelenségig kacér. úgy viselte magát a szép és büszke szombatos lány irányában. Kinek nincsenek mély érzései. a sima modorra? . hogy Gyulai visszavonultan él. . hideg modorával és hatásra számított mellőzéseivel ennek kedélyére ingerlőn hatni. Érzéseit szeszélye gyakran elvitatta.Te jó tulajdonait fölpiperézed képzelődéseddel. de visszatartózkodó modorban. Nem közelített. s nagy értékét a világ szó nélkül ismerje el.szólt az apa. atyám? . nem vonult hátrább. az ő részére vagy elfogult. Deborah. Sokszor említé ezt Deboráhnak. Kalandori ötletei. és a szívet. s noha Deborah mindig hallott tőle valami lekötelezőt. S az oly egyén magatartása könnyen lehet szabályos. nemes modorát és könnyed társalgását. bár minden számítás nélkül. . modora. midőn kifosztotta.

melyet Gyulai a hercegleány kegyének nevezett. Csak azt érzi. s miket csak egy makacs. néha elő látszottak ugyan lépni. és semmit nehéznek nem hivő elméje gondolhatott ki. A pandal inkább visszhangozhatja egy pásztordal méla rímét. s az első benyomás ellenére bizodalmat nyert jelleme iránt is. a büszke hölgy. S Pécsi leánya. egy képzelmeiben élő gyermek semmi akadályt nem tűrő. vonatkozzanak bár azok becsszomj vagy szerelem álmaira. hogy nagybátyja Báthory Gábor volt. Utógondolata mi volt? Oly kérdés. melyet a partról a virág emlékül vetett rá. és hogy nagybátyjának nagybátyja a lengyel trónon ült. ha dicsvágya szirthez vagy örvénybe vezeti. s a dicsőség és hatalom fellegvárának hitt. miknek néha tizedrészét sem lehetett teljesíteni. melyet a szél kerget. de semmi oly érzéssel vagy hangulattal nem fordult elő ezen eset. félig enyelgő modorban őt korholja mulasztásaiért. mely Gyulai közönyére befoly. Zsófia kellemes ifjúnak kezdé tartani. a Deboráhét érdekesnek. ugyanannyi rokon és jó barát gúnymosolyáért. s hetven falu nevető tekintetével kárpótolja magát. s ha szeszélyeinek szabad tért is nyerhetett. csak azáltal van megalázva.alá rejtett háttér. Kevés barátságot mutatott iránta. annál kimértebb modora. tudott alkalmat lelni. s ki iránt hideg nem tud lenni. annál higgadtabb . a Gyulai szelleme Deborah szellemének varázsától át meg áthatva lenni.az unalomig. ha az előmenetel újra elzáródik előle. kit Zsófia. a felügyelet ellenére és az udvari illem mellőzésével. mégis bizonyos felsőséget látott ez arisztokratikus ifjún. Hiúságát ez határtalanul sérté. a fejedelmi ház 108 . pihenést keresett ott. kire szépsége és szelleme nem hat. melyből Deborah magának diadalt jósolhatna. Pécsiékhez szórakozás végett járt. s halmozza el oly teendőkkel. Azonban e ponton túl nem haladt. a kétségbeesésig az minden szó. hogy a viszontagságok és szükséggel küzdés hullámai közül a kényelem révpartjára juthasson. a Gyulai kedélye Deborah kecseinek igézete alá esni. sohasem látszott elfeledni. mint ahogy képes a Gyulai szíve Deborah érzéseinek felelni. Az öregúr társaságát mulatságosnak találta. Nem izgalmakat. hacsak Anna volt is körüle. akkor mentődeszkaként ragadja meg Deborah kincsét. hogy ha tervei meghiúsulnak. hogy észrevétessenek. hogy most először talált oly ifjúra. midőn Gyulai volt az. bár nem a küklopszok erejével. Mily csodás bűvölet! Deborah mentől inkább hiszi keblét fájdalommal telve és szeretettel. a fövény. hogy félig komoly. ki az udvari felsőbb személyzet közül legtöbbször jelenhetett meg nála. annál kevesebb érzés sugárzik Gyulai szeméből. Most. Ennyinél többet ez alkalommal nem óhajtott. mik tulajdonképp nem voltak mulasztások. Míg Elemér volt körüle. E lassú haladás s e minden erélyt igénybe vevő küzdés Gyulainál nem sok kedvet hagyott fenn új kalandokra. a Gyulai szeme Deborah tekintetének delejes erejét észrevenni. a folyam tükre inkább viheti tova az árnyat. Zsófia. inkább őrizheti a vándor lábnyomait. Lehet. még szeszélyeinek sajátságosabb nemeivel sem üldözte. 16 Az idő. melyet e megfoghatatlan ifjú ajkairól hall. Természetesen Deboráhnak sejtelme sincs a sok tényezőről. melyről saját magával sem akart tisztába jőni. de serény napszámosi kézzel mindig hordott fövényt és követ azon épület alapjához.

és e démoni világításban a jégkeblű ifjú minden szava. s mégis zsarnokává vált. de az öntagadástól még igen távol van azon illedelmi szabály szem előtt tartása. néha hidegvérrel. hogy ha nem vonz szívünk egy nőhöz. Gyulai sejté Deborah régi szerelmének elévülését. hová alánézett.általában erős öntagadást tőle még testvére. akkor ne álljunk csupa hiúságból másnak útjába. hogy a gazdag házasság nem bír ingerrel egy vagyontalan. Zsófia talán éppen e külsőnek férfias és komolyabb jelleme miatt lőn kedvezőtlen elővéleménnyel Gyulai iránt. engedelmes és bohóc szolgának képzelt.Gyulai külsőjében fogékony. s ez volt Deboráhé. hogy érette nagy áldozatra is kész lenne . nem bókolt a szépség bálványképének. 17 Amennyire csak föl lehet egy fiatalemberről tenni. kivált ha e más barátaink sorába tartozik. bár álnév alatt. Mind hasztalan! Gyulai a régi maradt. folytatá a hiúság. Mindketten helyzetök szempontjáról néztek Gyulaira és Elemérre. az első hajlamot Gyulai iránt a születés igézete adta. amennyire csak képzelhető. Deborah nem süllyedhetett volna oly alá.bár öntudatlanul . mi célzatos szépelgésnek. Aztán Gyulai nem volt ugyan oly hű barátja Elemérnek. A vallásos és szigorú erkölcsű fejedelmi udvarban kellett Gyulai minden becs- 109 . kivált eleinte. azon határát a közönynek Gyulai a legszélsőbb vonalig elérni látszott. Amit a hiúság megkezdett. Csalhatatlanul meglepte őt. míg a büszke Deborah szívében. tette. szeme merengőbb. fejedelme sem kívánhatna -. fejedelmi szépsége. minden nemesebb lendület nélküli szelleméről. Zsófia Elemér iránti ragaszkodása a fejedelmi vér érzetében soha szerelemmé nem válhatott volna. hogy érzéketlen maradhat az elismert szépségű és műveltségű leányok igézetével szemben. míg a magasan álló Zsófia előtt a mélyből. ízetlen élceiről. mely a leigáztatást. tudta Pécsi ellenszenvét az öreg Kassai iránt. hamar vissza tudták állítani kedélyének egyensúlyát. Sok ok vértezé szívét a szerelem nyilai ellen. hogy Elemér házassága dugába dűl. mely semmi jogos alappal nem bírt. de mindez csak oly zivatar kitöréséhez hasonlított. semmi közösségéből az érzéseknek. hogy távozásával még rekkenőbbé tegye a levegőt. s ő egy kitűnő helyzetű leány elcsábításával saját jövendőjét tette volna semmivé. érzékennyé kellett tenni. mi hódítási vágynak tűnhetnék föl. néha gunyora meg-meglobbant. s az öreg Pécsi elébe hosszú lajstromot tárt ezen ifjú korlátolt eszéről. mint a félelmes istennők felé. de az áldozattól. mozdulata nevetséges színezetűnek látszott.sarja csak sima. és könnyelműsége. mely inkább hajlott a kecses kis tündérek. nem örömest tűre. Deborah. ítészi nyugalommal hitte Deborah Gyulai jellemét felfogni. Néha felébredt gőgje.nem ide tartozik. s Gyulai hidegségét mellőzéssel viszonzá. hogy ő is befolyjon a válság siettetésére? S mi hasznát venné Deborah rokonszenvének az oltári szertartások nélkül? Vétkes viszonyra gondolnia sem lehetett. mely hirtelen átvonul a láthatáron. Melyiknek volt igaza? . csak az egyéni sajátságok emelkedhettek ki. sok tekintet ösztönzé különösen Deborah iránt elfogulatlan nyugalomra. szíve sebzettebb lőn. hódolatra kellett szoktatni: ez a női hiúság észjárása. A szűcs gazdag és művelt unokája a születés varázsa iránt volt . habár a járompálca a legtisztább szerelem termésaranyából kovácsoltatott is. és egyre százat mert volna föltenni. Érzéketlen volt Gyulai. annál nagyobb erőt adott e parancsoló szenvedélynek. semmi összhangzásából a gondolkodásnak nem támadt. de ízlése. Deborah junói alakja. s ha önzésünk körébe nem esik e nő lefoglalása. atyja. s mindannak kikerülésére. de következik-e ebből. s a szép szombatos nő arca halaványabb. Deborah talán Kassai Elemér kevésbé úrias külseje miatt hajlott Gyulai felé. kedélytelen és minden magasabb ábránd. de nagy igényű világfinál. ahányszor föllázadt növekedő szerelme ellen.

110 . Előtte az is föltűnt. kevés csáb ingerlé képzelődését. mely a veszélyeztetett jót értékesebbnek tartja. megbélyegezni. A nők ezen ellenszegülése. Gyulai büszke volt családja régiségére. minden ellenszenv legyőzése nélkül nyerni. bosszú és elővélemény nélkül-e? Deborah kivételes helyzetben volt. majdnem mindennek tekinti az udvar kegyét. titkon sem akart szertelen élvezet nélkül nagy szerencsétlenség okozója lenni. hogy egyéb tulajdonait kiemelni idejök sem volt. De valamint a nemes érc a föld gyomrában sok nemtelen anyaggal vegyülten él. ha a többi tekintetek lehangoló befolyását számításba sem venné. de akik hozzá szították is. A szombatosság nem tetszhetett neki.szomjának kielégítést nyerni. megrendíti a hitet a jövő évek tisztasága felől. Mióta Zsófia hercegkisasszony veszélyes titkába volt avatva. hogy igazán hasznát vehessük. Az ő szenvedély nélküli jelleme. s Deborah szépsége benne inkább bámulatot. s így vagy büszkeség vagy szemrehányás volt. de a finom rágalmakból mindig ragad a kiszemelt áldozatra elég. Tán ebből következett. A roppant arahozomány vakító csillámából ennyi ködön és porfellegen át kevés fény hatott a fiatal udvaroncig. Inkább óhajtott előhaladni. s igen sérté fülét. mióta a karácsonyi kommuniókor a leendő fejedelemnő kedvéért az öreg fejedelem és neje vallásos buzgóságát segíti kijátszani. mint ingert gerjesztett. jellemét kétes világításba helyezni s hivataloskodása idejét. kiknél Deborah meg sem jelenhetett. hogy voltak családok. s ha szíve szerelemre képes lett volna. vajon igazságosan-e? Vajon irigység. annyi bölcs néne jövendölgetése. mert gúny tárgya volt. mint élvezni. főleg a nővilágban. mely vagy a rangra vagy a személyre vonatkozott. azóta Gyulai az emberi természet azon sajátságánál fogva. melyektől különválasztani kívánnók. s nem pedig arra. mert az udvar gyanúja és neheztelése nem könnyen látszott csillapíthatónak. hogy a nők gyöngeségeinek kilesésére. ritkán csoportosodik kinccsé anélkül. s e mulatságnál valóban kellemesb lett volna palotákkal bírni s egy szép. ritkán jön együvé. mint gazdagodni. Gyulait csak magára is megdöbbentette volna. nem mulaszták el. Gyulai aránylag csekély zsoldért félnapokig állott gyertyaegyenesen a palotaajtók előtt. annyi falut egy szép kézzel. Deborah leendő férjét egy úrhölgy sem képzelhette boldognak. noha a férfiak többször mulattak Pécsinél. Annyi kincset. fősúlyt arra fektetett. nem volt tréfa. hogy ne szövetkezzék oly elemekhez. mint midőn semmi válság nem fenyegeté. s bár sok bűn volt. Pécsi múltja s jelen állása alkalmatlanul hatott rá. a porból fölcseperedett nagyúr fényelgését csípős észrevételekkel kísérni. még e szerelmet is föláldozná a befolyásért. főleg Kassai iránti gyűlöletből. S Gyulai. Ritka szépségét a férfiak annyira magasztalták. egy irigylett kebelre hajolni. inkább kitűnni. Pécsinek nem egy párthíve. minden fáradság. hogy széles rokonsága s a főurak majdnem kivétel nélkül egymás közt Pécsit „szűcs”-nek hívták. ki a vélemények rabja volt. mely mélyebb szerelemre nem látszék hivatva. szintúgy midőn kitisztítva forgásba hozatik. amennyire csak lehetett. Volt ugyan a hatalmasok sorában. Pécsi roppant vagyona foglalkoztatá még leginkább a fiatal úr képzelődését. s Gyulait megdöbbenté annyi szép ajk kétes mosolya. Így volt Gyulai is Deborah gazdagságával. ó. s ha a jelent nem is mocskolhatja be határozott váddal. Botrányt nem hozhattak fel ellene. melegíté ábrándokra szívét. s erényeinek alábbszállítására szereztek maguknak sok időt. az önzés finomabb nemeire fordítá a rendelkezése alatt álló erélyt. hogy valaki sokaktól és sokszor vádoltatik. mióta egy titok fölleplezésétől függött bukása s eltakarításától gyors emelkedése. az emelkedésért. melytől inkább csak a nyilvánosság miatt rettegett.

gondolatainak új irányt adva. nem engedé. jól leszidja. mit csak a korlátlan szeszély kigondolni tud és követelni mer. Minthogy nem hitetheté el magával. de Gyulai könnyelműségbe takart önzésből. ellesé gondolatait. elég időt kapott Pécsi Deboráhnál mulatni. Zsófia az első percben zokul vette e hírt. . hogy még az apa életében ő az uralkodáshoz. ellenben Gyulai fellegvárakat épített a sikerre. borzadott a veszélytől. s büntetésül egy hétig vele őrizteti az öltözőszoba ajtóját. nehogy furcsa tervekre és vadregényes ötletekre adjon alkalmat. Az apa előrelátása győzött a hitterjesztő buzgóságán. Elemér jutalmat nem óhajtott. de utóbb azzal biztatgatá Annát. Gyulai pedig azon mértékben kezdett Pécsi Simon házától elszokni. követé el a botrányt. A szombatos leány. térítési erélyét leányánál nem nagyon vette igénybe. hogy mindig makacs szeszélyén csüngjön. a nép iránta hódolathoz szoktathassék. S mennyi gúnyt foglalt volna magában e nevetés! Mennyi elégtételt. elég sok jártassággal képviseli öccse érdekeit. Pécsi Simon tudniillik. Zsófi kezdett szokni Gyulaihoz. de szerencséjére közbejött egy más inger. bezzeg. oly királyleány vagy hercegkisasszony. ennélfogva soha többé szájába sem vette Elemér nevét. most a gyűlölet tolmácsává akart szegődni. azonban fájdalom! éppen e rokonszenv sehogysem akart mutatkozni. Deboráht az ifjú gyér látogatásai megalázták. az ügyes cselszövő. s hallá saját hangját. hacsak azon lehetőséget is föltették. mennyi kéjt ébresztének föl a diadalán dobogó szívben a kikosarazott udvarló zavart. de Zsófi. Lábainál térdelve képzelte Gyulait. mindig csak egy jelenetet látott maga előtt. szolgailag engedelmeskedett változó ötleteinek. akinek hűbb szolgája volt a szelíd. bezzeg vívott. Elpletykálá. midőn sebe miatt a hercegkisasszonyt nem szolgálhatá. kik Deboráht bántalmazzák. de regényes körvonalaival már derengő háttérben! Gyulai szertelen reményeket csatolt a szép hercegleány rokonszenvéhez. ki mind a két kezében bárdot hord. Mekkora szerep nem vár egy kegyenc számára e távoli.Elemér csak szánalomból. és szabadon kívánta hagyni azt a kérdést: hogy Deborah leendő férjének kövesse-e hitét. bár a szombatosok pártfogója volt. csüggött a szeszélyes leány minden pillantásán. s kedélyét megosztva. Hisz e növendékleány alig félév múlva neje lesz György úrfinak s György úrfi egy vagy legfölebb két év leforgásával a rendek által fejedelemmé fog választatni. az örökösödési jogot felötlő erőszakolás és makacs visszahatás nélkül kivívhassa. Büszkesége. mely szintén gőgjét ostromlá. nem akarta egyetlen leánya szerencséjét rögeszméjével korlátozni. s a büntetést elszántan várta. midőn ajkam hideg mosolyával megsebzem őt! Deborah sivár ábrándjai egész lelkét elborították. hogysem képesnek ne hihesse mindenre. hüledező vonalai. hogy Elemér ugyanakkor. Haragudott. a szultán vagy a német császár védelme alatt. ha Gyulairól volt szó. hogy találkozott a világon oly tündér. midőn szememmel eltaszítom. azok ellen. midőn a boldogságról álmodozott.Bár lenne atyám jelen. mindig Elemért dicsérte. Anna sokkal jobban ismeré növeltjét. mint az óriás. hogy magához fogja parancsolni Elemért. a jó Elemérnél. Anna néne ilyenkor az unokaöccs ügyét egy kevés befeketítés és rágalom által sem irtózott elősegélni. Anna néne. Hallgatása használt is. Vágyott a hercegkisasszony egész kedélyét elfoglalni. hogy a szombatosságot hamar sikerülhessen országosan bevett vallássá emelni. csak Zsófia leigázott lelkiismeretének védelmére. s hasznosítani akarta vakmerőségét. hogy teljesíthesse. vagy pedig atyjának? 111 . s hogy a Rákóczi család. midőn az ifjút nevetve utasítja vissza. mely szerelmének előbb szószólója volt. mely szintén a lealáztatás szégyenével hatott rá.

egy koldus ronda öltözékében is követné atyját a nyomor. s a szükségtelen beavatkozásoktól tartózkodik. az alvajáróként veszélyes mélységek fölött behunyt szemmel fog bolyongani. a törvény szigora földönfutóvá tette volna. De akik e felekezetből atyjánál tevék udvarlásaikat. mint az új vallás hirdetése. mert Deborah a nyílt háztartás kötelességei közé számította a nyílt arcot. s egész hosszú téli estéket tölthetett volna pórias vagy gyanús kinézésű egyénekkel. érzé. Az első benyomások alatt mindjárt eltökélé tehát. Deborah szíve vérzett. Nem tudakolt tettei s kedvtelései után. Deborah. hogy kedve szerint ossza el idejét. mint a második Jeruzsálem szépségeiről írt csinos versek. s mint egy általa forrón szeretett egyén szerzeményei. mint akkor szokás volt. őt valamire rá. hallá az álmodó Géczyné szájából a vérfagylaló jóslatokat. E gyöngéd tartózkodás mellett igen természetes volt. az elhagyatás ösvényein. e fönnhéjázó szellem tudta tisztelni a világtól megbélyegzett Géczynében a vér kötelékeit. ha magára hagyatik. melyeket néha orgonajáték mellett hallott. 112 . bizonyos tekintetben végre is gyermek. ha azok komoly aggodalomra nem adtak okot. Egyébként a szombatosok iránt inkább kedvezőtlen elővéleménnyel viselteték. s ha Pécsit. a falragaszok tartalmát. s az iszony és óvatosság kölcsönös hatásai eléggé meggyőzék arról. s ki. haragját és dölyfét kielégítvén. hogy az öreg Pécsi naponként tarthatott volna egyházi zsinatokat. de csak mint költői művek. Hallá Mikóéknál az országtanács tilalmát. kedvesek voltak előtte. az arisztokratikus ízlésű leány. Hagyá. ki a dísztelentől csakúgy undorodott. Pécsi a fényes és lármás temetéssel megvetését. De bár sorsát soha külön nem választaná emezétől. hogy atyja oly tűzzel játszik. midőn Deborah szabadságot vett volna magának atyja eljárásaiba vegyülni s tanácsadóul lépvén föl. Lehetetlen volt észre nem vennie. s Gyulain kívül alig társalgott valakivel. a tisztes ősz. hogy nagyrészben rongyos öltözékű és műveletlen emberek. sőt erősbíté új tapasztalata.Az öregúr ily óvakodó eljárásából következett. ki az ő vezetésére szorul. az állatkör és bujdosó csillagok házai minden rejtélyes jóslatokkal együtt most egészen más horderejű dolgoknak tűntek föl előtte. Apja énekei. Alig fordult elő oly eset.és megaláztatásban is. az ég képlete. Pécsi sokkal szabadabban nevelte Deboráht. E szilaj természet. anélkül. De a „beteg asszony” küszöbe előtt történt jelenetek fölnyiták Deborah szemét. szét akart oszlani. ki atyjára büszke volt érdemeiért. Ő. hogy kitelhetőleg fogja atyját minden gyanús egyén befolyásától oltalmazni. De erre alkalom nem mutatkozék. midőn ábrándja. ha bukniok kellene. szívélyes modort. mely lángba boríthatja az egész házat. A Pécsi házánál a családélet fűszerei közé számíttaték a fény és illem mellett bizonyos fesztelenség. A különös nyelvű és iratú könyvek. mely kényelmes mozgást enged mindenkinek. vagy valamiről lebeszélni. a hírnök kikiáltásait. büszke lett volna rá az elhagyattatás. s e kötelességnek örömest alávetette személyes érzéseit. mely atyját a legtökéletesb halandó dicskörében tünteté föl. hogy tudós és mély felfogású atyja. méltó elragadtatással említhették a ház kisasszonya nyájas és leereszkedő bánását. csendesen ült „remeteségében”. Elméjének iránya nem is szólítá föl enemű vizsgálatokra. mely hamuvá égetheti a család vagyonával együtt a család becsületét és boldogságát is. finom tapintatot. mert úgy tapasztalá. mint a vétkestől. de szeretetét nem gyöngítette. hogy Deborah egy szóval vagy egy tekintettel is legcsekélyebb aggodalmát vagy visszatetszését fejezze ki. S ilyennek gyanítá a szombatosságot. Nagy távolságot kezdett sejteni atyja többi különcségei és a szombatosság közt. Az öregúr szokása Deboráhra is átszállott. az ő szeme előtt nem a legnagyobb mélységbe esés volna a legiszonyúbb látvány. a szombatost. s nem korlátozá a kényeztetett gyermek felötlőbb szeszélyeit sem. hogy a szombatos leánynak a tiltott hitről homályos. melyben az esést nevetséges botlás előzné meg. hanem az. határozatlan ismeretei voltak. hogy.

. s aztán könyvei és az asztrológiai képletek közé távozott. Az orgona zengett majdnem éjfélig. de Pécsi Simon homlokára mindig köd borult.Bizonyosan szombatosok környezik őt! . Reggel beszélni akart atyjával. nem választanák el bizodalmunkat láthatatlan. s midőn Deboráhval volt. Annál is inkább. És a szent énekek a „remeteségből” a fegyverzörej és utcazaj elhalása után talán a fejedelmi palotáig is elhatottak. A rejtélyes vendégek csakhamar kimaradoztak. Deborah az énekes férfiút nem látta a kapun bejönni. mi a fantasztikus új hitre legkisebb vonatkozással bírt. 113 . . hanem hogy egymásra támaszkodjunk! Ha szegény anyám élne. s kik besötétedés után mennek föl a csigalépcsőkön és igen későn távoznak. most már többnyire a csendes szomorúság kifejezését tükrözik vissza. Eszébe jutott minden veszély. de érdekes tárgyról. melyben képzelni merészlé. midőn atyja. gyöngéd tudakozódás helyett visszatartózkodó modorban tőn némely házi intézkedéseket.sóhajtott Deborah. térdre borulva akará kérni óvakodásra. hogy a szorongó leány pilláiról az álmot váltig elűzze. s azok a nagy. hogy leánya szivét valami nyomja. Deborah annyira el volt foglalva saját beléletével. s annyi szeretet mellett nem volna az apa és leány egymás iránt némileg idegen! Míg Deborah ily tűnődések közt élt. melynek töredékét lehetetlen volt meg nem hallania. kik . annyira mellőze mindent. szeme előtt lebegett a haldokló néne rémalakja. s kimondhatatlanul szerencsétlen volt. hogy leánya teljesen megnyugodott. jelentékeny kék szemek. kiket apja sohasem vezet a társalgási szobákba. de át nem törhető sorompók. hogy még ő fog atyja oltalmazója. sejtvén. valami nyomja szívét. a legkíméletesebb modorban célzott egypárszor ez ismeretlenekre. hogy többé jó atyja ajkain elvétve sem ül vidám mosoly. melyek ellen józan kifogást tenni nem lehet. sőt néha magában szégyenlé is azon vakmerő percet. miként a szelíd és áhítatos dalok.sóhajtá a nyugtalan kedélyű leány.hihetőleg tanácskozás végett . annyi eszme fényében égtek. de az öregúr szokatlanul sötét tekintete még visszadöbbenté. de Deborah észrevéve. s ijedelemmel tölték el őt. . melyek annyi érzéstől voltak lelkesedve. más kedvenc foglalatosságokba merült.Könyvek és asztrológiai észlelések közt tölté ideje nagy részét. Titkon és későn kellett házokba lopóznia. hogy eleinte eszébe sem jutott. oly vidám és gond nélküli arccal beszélt ezer apró. hogy magunkra.a könyvtárba vagy a kis bástyába zárkóznak.Ez legyen utolsó gyöngeségem! . s őt és forrón szeretett atyját új botrányoknak tehetik ki. tanácsadója és gyöngeségének elleplezője lenni. hogy oly egyének járnak a házhoz. Pécsi Simon a téli estéken megint orgonája mellé ült. s a kenetes zsolozsmák a felső emeletből a hálószobáig lehatottak. de a dallamok szövege s némely hangosabban folytatott vita. megint elkezdődtek a vallásos énekek. s az öregúr nem háborgatá az orgonát. Azonban a csendes heteket egyszerre aggodalmas napok válták föl. s különben szelíd vonalairól neheztelő visszautasítás volt olvasható.Valamin aggódik. még a csavargó népnek és az ármányos udvaroncoknak alkalmat nyújthatnak a szombatosokról költött mendemondák fölélesztésére. hogy a rejtélyes idegen alkalmasint szombatos pap. azon gyanúra vezeték. mert egy terjedelmes és gyönyörű hang vegyült a Pécsi Simonéhoz. fülében zúgtak a jósszavak. Később lehetetlen volt észre nem vennie. Deborah óvakodva. ó! Bár lenne bizalommal hozzám! Bár házunk szokása ne az volna.

Mi annál felötlőbb volt. midőn Vincze Péter. a Zöld Mihály nehéz és sok felelősséggel járó állomására szállíttatott át. kannákat is tett ki. melyre egy egész őzet lehetett volna fektetni. és sok politikai hozzávetéseknek szolgált támpontul. kénye és kedve ellen. A korlátnok most kezébe fogta félmankóját. Némi tusakodás után előhozatta a Katalin fejedelemnőtől Csákihoz került. inkább dölyfös arisztokratának. melyet tüstént végre kelle hajtania. némelyek lappangó célokat. igen ritkán használta az állam ügyeire vonatkozó célokra. de az ifjú szelíd magaviselete. mennyiségét tüntetni föl. az egyszerű erszénykötő fiát. István úr saját kezével szedett ki a pohárszékekből és fülkékből ezüsttálakat. kit annyi fitogtatással vallott rokonának. S ha Elemér jelleméhez homály férhetne. s ezen nézetben osztozni kezdének az éhes szubalternusok is. ki torkosságba merült és e rossz korban rossz példával akar elöljárni! Kassai gyönge lába dacára a kamarába és konyhába is betekintett. önzéstelen múltja a rágalom nyelvét is lekötötte. a sötétebb képzelődésűek találgatásait is keletkezésökben elnyomá. a radnóti kapitány. kitől a Zólyomi Dávid szétvert és üldözött pártjának maradványai leginkább rettegtek. nagyszerűnek hitte a készülő ebédet. és nem csoda. hogy a fejedelemasszony kívánságára történt. Ibrikeket. őt. s lőn elég sürgés. ki a kis adagokhoz volt szoktatva. Az inasok pedig karafinokkal és kannákkal zárták be a menetet. Szakácsnője. Rákóczinak nem volt szokása az ily rövid és indokolatlan eljárás. és tőle a szabadcsapatok által elrabolt óriási tálcát is. mintsem hígeszű pazarnak. s mely csak nagy ünnepélyeken játszott szerepet. Azon egészséges elvből indult ki. kik biztos reményben voltak. Senki sem kérdezte a tábornokot e tárgyban. arannyal befuttatott serlegeket. hogy ily nagy alkalmakkor célszerűbb az ételek halmaza és finomsága helyett a terítékek és evőeszközök drágaságát. Ügyelt. Olvasóim képzelhetik. s lábzsákosan cammogott le a lépcsőn. hogy az öreg Kassai mi okból kívánhatta eltávolítását annak. a Háromszéken fekvő zászlóalj kapitánya. mert a hivatalos vendégek közül többen a meg nem jelenhetésért ki fogják magokat menteni. ne vegyíttessenek a választottak közé. melyeknek zálogideje nem régen járt le. Rebesgették. melyet férje fölött gyakorolt. Kassai az unokaöcs távozása előnapján roppant búcsúlakomát rendezett. hogy a harmadik meglepetés Kassai Elemérnek a Radnót körébe vont mezei hadak kapitányává kineveztetése volt. Növekedett az öreg Kornis Zsigmond ámulata. s inkább a cinizmus. a fejedelem parancsára nyugalomra bocsáttatott. fűszerezve száraz oktatásait hatásos fenyegetésekkel a történhető sértések. lopótököt. s kit a világ az ő általános örököséül tekintett. hogy az asztal végén lesz hely számukra tartva. mint a takarékosság szabályai ellen véteni. ki a vitézségen kívül semmi ajánlatos tulajdonnal nem bírt. kártételek esetére. hogy tisztításra szorultak. Megvizsgálta a drága ezüstneműk jelen állapotját. Sokan elidegenedést véltek e lépésben. a rózsaszín kedélyű férfiú. pincekulcsot és gyertyát hozva. mozgás. az nyújtott a találgatásokra különféle anyagot. ha már lehetetlen a félreértést kikerülni. Ő csak rendeletet kapott. mert ez az erélyes és mély belátású úrhölgy a befolyást. Zöld Mihály.18 A nemzeti hadak főgenerálisa nagy meglepetéseknek lőn kitéve. hogy idegen címerűek és olyanok. s fájdalommal tapasztalván. 114 . hogy elég széles körben gerjesztett figyelmet. Nyomban kísérte titkára. de az látszott megfoghatatlannak. Hadd gondolják. útmutatásokat adott az írnokoknak és legényeknek. Csakhamar a korlátnok mellékszobái ezüstmíves boltjához hasonlítottak. az utóbbiak gyanúja nyert volna alakot. Erre a különben neheztelő Kornis is örömmel adá beleegyezését.

mint vén ember. Néhányszor ismétlé erélyes működéseit s egy öreg kanna már félig megtelt az arannyal vetekedő borral. 115 . Most már a csekélyebb értékű sárdira került a sor. látszott. kikért ennyi mozgás történt. néhány hivatalnokból. nagyságos uram. s fekvőbirtokaik fölött is a szigorú hitelezőnek damokleszi kardja lebegett. lélegzeni. hogy a tavalyi sárdiból húzassak? . Kassai Pécsi Simontól egészen különböző hiúságokkal bírván.Ha kend szükségesnek hiszi.Celnaim igen erős . kezével szépen megtörlé a nyílás széleit.István úr. A ravasz írnokok jól számítottak. tehát bontsa föl az átalag pecsétjét.jegyzé meg a titkár. vérrel megtelni. oly ügyesen tudta vezetni. hogy éhesen és szomjasan kelt föl az asztaltól. Kassai őnagysága alkalmat vett időközben megkopogtatni a hordókat. de rögtöni betegség vagy véletlen akadály miatt éppen a végpercekben kénytelen volt meg nem jelenhetését levélben kimenteni. élni és éledni látszott. Forgószélként ragadta magával a szigorú. . a gazdag földbirtokos. a titkár az átalagoknak visszaadta a szükséges táplálékot. végtére az eddig ismeretlen megilletődések varázsával tágulni. . s nemcsak jobban tudott köhinteni. az a drága terítékekhez képest tekintet alá sem jöhetett ugyan.szólt. s a tanárok hízelkedés nélkül csodálhatták éles elméjét és belátását. Kassai maga ürített pohárt nyájas vendégei egészségére. s amennyiben új költséget nem okoznak. Gyulai Ferenc pedig. Nála inkább csak átalagokat. otthon szeretett ebédelni. Kassai megütközött a titkár ellenzéki vakmerőségén.Olyan. és szíve. és volt vagy két adós. . s miután az igényelt mennyiség ki lőn szíva. mint hordókat lehetett látni. örömmel bocsátotta asztalához legkopottabb külsejű írnokait is. Ami a takarékos ebédet illeti. híres boraiból keveset szánt háztartásra. hogy vajon nem tolták-e egyiket is félre. Jelent meg egypár félig tönkre jutott főúr is. de csodálatos módon az ő keble is most tágabb volt. de érezni is. A vendégek. kiknek ingóságai Kassai szekrényeibe voltak zárva. A fukar. ha valaki nem az ő kanalával akar enni. midőn Kassai pihenési jelt adott. nem állíthatta sem azt. A titkár levakarta a szurkot. mogorva Kassai a komoly és tudományos csevegést. mely elszáradt és összezsugorodott izmok szövetéből állott. . miután Elemérért rokonainak élceire ki merte magát tenni. hogy orcáján a bazsarózsa pírja virított föl. nem sokat bánta. midőn a magas vendégek Elemér úrfi egészségéért ürítenek poharat. sem azt. s nem fúrták-e meg a tolvajnád és szalma végett a dongát? De mindent rendben talált és nyugodtan cammogott vissza. víg ötleteivel földerítette a legridegebb kedélyűeket is.Kegyelmed is tehát amellett van. s ismét lepecsétlé a dugaszokat.Meg a tízéves celnaiból. de aki a költséges fűszerek helyett a víg társalgást a szájíz ingeréül elfogadta. mert Dajka püspök. mint akárki. A pincében gondolkodva nézett körül. hogy csakugyan marad a hosszú asztal körül üres szék. azon ünnepélyes perc számára. azon sanyargatott arisztokraták közül. s az ebédre megjelent. ha rászánta magát. hogy szándékát új vizsgálat alá veti. hogy élvezetre nem talált. hogy vajon nem lopnak-e cselédei? Szemügyre vette az abroncsokat. mint a tűz . s oly hatalmasan kezdett szivattyúzni. kivette a dugaszt. a kollégium tanáraiból s a „nemesi társaság” Elemérrel közelebbi viszonyban álló tagjaiból állottak. ki nagy szerencséjének tartá őnagysága szíves megemlékezését.

gondolá kiapadhatatlan optimizmusával. elmondá. Várhatok. s nagyobb zavarba jön a dicséret. Igen messze se haladtam az években. a titkár mindkét kezét kezébe fogva -. hogy Kassai unokaöccse most már a szerencse kegyeltjévé lőn. senki sem hitte makacsabb őszinteséggel. az úrfi szerencséjétől. Csak most volt alkalmam tapasztalni. hogy még egyszer átvizsgálva. hogy kegyelmed szívét megtanultam még többre becsülni. Maga előtt szemlélte leendő pártfogóját.mentegetődzék a titkár -. egészséges ember vagyok.magas polcra emelkedik. midőn hívatott. A gyér diplomatikus ebédeken kívül ez még sohasem történt. 116 . . mint a hal a vízben. meg fog emlékezni szolgálataimról. Titkos aggodalma oszlott. nehezére esik az úrfi távozása. intett a titkárnak. engem csak az a szerencse ért. mely közel esik Fehérvárhoz. mint én? Hohó? Senki! Vagy volna-e valaki! Haha! Senki sincs! Becsületszavamra. A fürge kis titkár úszkált az örömben. ki parányi egyéniségét mindenüvé beékeli.Ha őnagysága. kedélyes tekintetet vetett Elemérre. Helyzetem most ugyancsak biztos . A titkár éppen fölkacagott örömében. ki azt is. Őnagysága sokáig tanakodott a legjobb állomás ügyében. hogy észrevétessék. el volt érzékenyedve. letétesse a kolosmonostori levéltárba. de nyolc óra körül tekints be hozzám. édes úrfim . édes úrfim. . mely saját nevét is pirulva hallja. Midőn pedig az asztaltól fölkeltek. Minden vonalán.szólt Elemér. mely a sötét hajlékokban jelen lenni és zajongni nem tartotta eddig illendőnek. Lapos. s ezért kerestem fel kegyelmedet. hogy saját maga kérte az áttétetést. délután és este útikészületekkel léssz elfoglalva. az én tisztelt principálisom. hogy nyugodt lehessek. hogy magamban egy kissé hangosan mertem nevetni. kérelmekkel. kielégíteni látszottak Elemért. megölelte Elemért. hogy a celnai fogyatékán van. hogy büszke ez ifjúra. Elemér javát senki sem hordozta inkább szívén. s midőn észrevevé. nem alkalmatlankodom neki célzásokkal. csak idő kell hozzá és béketűrés. s hogy boldogságának . anélkül hogy valami tartalommal bírtak volna. s atyai szeretettel mondá: .Hát már elfeledte. látszott a csodálkozás. előléptetésemről meg is feledkeznék. ami a korlátnok ígéreteiből el találna maradni.. Ma reggel. Jövendőm markomban.Engem . s holnap már egészen magára lesz hagyva. Nincs rosszabb a tolakodónál. melynek alapja le van téve . hogy Rákóczi őfensége egész irodájában ki lehetne szebb és biztosabb kilátásokkal ellátva. visszarezzenté a nagybátyja ügyeibe mélyen avatott férfiú hangja és egész viselete. A titkár nagy szemeket vetett Elemérre. . s tüstént hozza föl az egyiket. midőn a távozó Elemér hozzá benyitott. nyugtalankodás? Hála Istennek! Ép. fülébe súgta. S mi könnyebb a béketűrésnél? Szeretném tudni. Óhajtanék fölvilágosodni azon ok iránt. Ama sötét sejtést. s ha a megjutalmazásban valahogy elkésnék. nem a bortul. s ha ő miben semmi kétség . és szüntelen lábatlankodik. A titkár szavai.örömtelen öreget a vendégöröm. egész lényén. . de egyet szeretnék tudni..Ezer bocsánat. mely betegsége alatt ezer rémalakot idézett lelke elébe. Holnap korán távozom. az előléptetés úgyszólván zsebemben van. De minek mondanék bókot a szerénységnek. Aztán ez a pompás. Minek a sürgés. Véghagyományát is elővéteti. sok gondja és foglalatosságai közt. utánpótolja. Ittas vagyok. hideg ajkairól eltűnt a gúny és mogorvaság. minek duzzogjak? Hisz itt van Elemér úrfi. senki. mennyire szereti az úrfit. a vendégek előtt adott neki egy díszkardot. dicső nap még a halat is melegvérű állattá képes varázsolni. Úgy hiszem.e nagy épületnek. mint a kárhoztatás miatt!. mert számodra még egy egész üres órát gazdálkodtam meg. és sokat akarok veled dolgainkról beszélni.betetőzéséhez és megkoronázásához még csak az évek hiányzanak. Ferde szokásaim vannak.Kedves öcsém. arcától a kis ujjáig. mi nagybátyámat előléptetésem sürgetésére bírta. s végre azt választá. Hiába! Vén ember. hogy a fülkében négy palack tokaji van. Ismeri Kassai őnagysága csekély érdemeimet.

Elemérnek nem volt kedve a társalgást tovább fűzni. de utoljára mégis fölszedte a sátorfát. . Önérzete a taránd gyomrához hasonlít. Itt tusakodva állott meg. Kielégítő magyarázat ez. Megérdemlené. örömtől szikrázó arccal a titkár s nem megdöbbenés nélkül az ifjú.Mi gondja volna azokra az úrfinak? Őnagysága hatalmas úr.. de szép hadsereg válnék abból. a fösvény szavakban aranynál drágább titok fog rejleni. Neki éppen ez a kapitányság volt ízlése szerint. Hiába! Aki a Kassai-család ellensége. Ért engem. Sokáig tüszkölt. aki a nyert bizodalommal visszaél. S most kísérje az Isten áldása! Kezet szorítottak. s élénken dörzsöli kezeit. kik megkettőztetik előzékenységöket. Csak azt akartam megsúgni. lesznek mások. vonakodott. szokás elleni fecsegésének lehető következményei miatt sápadozva. hogy kerékbe törjék. De hisz azok a Küküllő mentén kevés számmal vannak Közöttök csak a gonosz Pécsi Simon fújja a kígyókövet. .folytatá a titkár. mert különben pontosan nem teljesítheti. S mennyi fáradságba került. Legföllebb annyi áldozatot hozott. Magához közel akarja Elemér úrfit tartani. hogy ily illetlen kifejezéssel találtam róla szólani. És ha találkozni fognak. ért engem. hogy most más urakkal kell poharaznia.Cudar fickónak tartom azt. . nemde? Biz’ Isten ért! Csak annak vagyok tehát mondója. Talán ez nem tetszett neki. mintha félne. Elemér úrfi. s a félénk szerelmesek suttogásánál alig emeltebb hangon mondá: . igazán mondom.kérdé leírhatatlan megütközéssel Elemér. az megoldja az én nyelvemet is. melyek által felebarátjának használhat. kik úrfit nagybátyja miatt hidegen fogadnák. Szárazabban búcsúzott. De néha a vak tyúk is kapar ki a szemétből gyöngyöt. amit elöljáróitól hallott. az előtt én szellőztetés helyett még mélyebben nyomom fejembe a süveget. mint a lak. s a legcsekélyebb sorsú ember is juthat saját ügyességéből oly dolgok nyomára.szólt a titkár. vagy amit hivatalánál fogva titokban tartani köteles. s mint egy iránta annyi részvétet tanúsító egyén érdemelte: de a titkár nem volt követelő. s kezével visszainté ifjú pártfogóját. vagy túlságos hévvel hajtja végre. A legszélső végvárba csakoly örömest mennék. az ágy alatt vagy talán éppen a hátok mögött láthatatlan lények hallgatóznak. hogy a mezei kapitánynak gyakran vannak fontos teendői. s kifecsegi. s mégis Elemér szívében alaptalan gyanúk ébredeztek. Aztán közel vivé száját Elemér füléhez. körülnézett. míg végre sikerült a küküllővári kapitány fejébe verni. A titkár saját furcsa ötletén nevet. Bocsásson meg Elemér úrfi. Elemér úrfi.Isten őrizzen! .De rám nézve minden állomás egyenlő. . hogy számára egészségesebb valamit alig lehetne kigondolni. . s midőn levelemet veendi. hova most küldenek. mint oda.Kassai István őnagysága másként gondolkozik. Úgy hiszem. melyet ily tekintetek szerint látnának el tisztekkel. melyeket csak azért is jó előre tudnia. melyet a legsilányabb eledel is ki tud elégíteni. Midőn megint szobájában voltak. . megérdemlené. mint akará.A be nem töltöttek nem tetszének őnagyságának. Színletlen megindulás és ezer szerencsekívánat közt követé Elemért a keskeny folyosón a lépcsőig. Csak a szombatosok társaságától tartózkodjék vissza.A kapitány sokkal fontosabb állásba helyeztetett.Tán nagybátyám személyes ellenségei laknak ott? . ha szintén magam volnék is az. 117 . . hogy nem szokásom a papír és tenta fogyasztása.Tehát érettem egy érdemes és tapasztalt katona mozdíttatott el? .és légváltoztatást. nem ijed meg árnyékától.Sokáig kerestünk az úrfi számára helyet . hogy a pohárszékben.

Restellt szobájába nyitni. hogy kedélyét a magány el ne mérgezze. Elemér sejté. . uraim!. . De tán igazságtalan vagyok gyanúimmal? Ma este. . lélegzetem beléje olvad. mely önkéntelen és őszinte volt. magam becsülöm: három ok ellenetek. paradicsomnak mondanám az életet. szorongással. E gondolatok közt Elemér a harmadik számú fejedelmi udvar kapujához ért.És legyek távolléted alatt érdekeid képviselője. Félt a magánytól. igen.. hogy az neki ne alkalmatlankodjék a fölösleges és hosszú percekkel. Gyulai kérdő tekintete hosszasan pihent Elemér komoly vonalain. ha a szeszélyek ellen úgy kikelsz.. hogy Zsófia hercegkisasszonyra történik célzás.Nincs semmi érdekem. Hová vonuljon? Gyulaihoz ment cél és szándék nélkül. Gyulai most hímzett mellényei között válogatott. midőn pörzsölt szárnnyal megint a gyertyafénynek rohan. Csalódtak. ma este szólani fogok bátyámmal. hogy a béketűrés királyává kenjenek föl. bánattal... mihelyt három nap alatt magából az édenkertből ki nem szöknél. megérdemlenéd. s pedig az nem is paradicsom. Csak a lepke győz le minket az ostobaságban. Csak az időt akarta lopni. hogy látogasd meg gyakran Deboráht. nyíltan . Kezemmel? Inkább levágom.Ha asszonyok nem volnának . mert nekem is egy igen szeszélyes kérésem van hozzád. Tervét a titkár sejti. . Eszemmel? Megőrülök.Micsoda tömkelegben vagyok? Micsoda rejtély vesz körül.történjék bármi . S én legyek-e eszköz?. de szeszélyes fiatal hölgy rabszolgája lennél. Mivel?.szólt haját nagy gonddal rendezve -. A nap még teljes arccal függött a láthatár szélén. A bűvös szem. mindenütt ott van! Nagybátyám töri valamin fejét. .. azonban arcán a megütközés hamar eltörölt kinyomatával némi ellenkezésbe látszott jőni... mégis az alkony kezdetétől nyolc óráig.válaszolá Elemér. bűnös volna. igen sok időköz volt arra.. S ha te egy tücskös vén nő és egy átkozottul szép.Látogasd meg gyakran Deboráht. mely termékeny volna képekkel. nemde? . midőn nagybátyjával volt találkozandó. a tündéri tagok fiatal varázsa. Furcsa bogara az Istennek az ember.. midőn a mérőólom sehol fenékre nem talál.Éppen rossz percben találtam jönni. Fülemmel? Siket leszek. fölszívom. Deboráht szeretem. akkor az csak Pécsi megrontása. akkor. vele járok. .nyíltan és határozottan. s bár a tél végéhez közelített. kendőzködöm.. akarjunk-e könnyű hálóinkkal kihalászni csak egyetlen emlékpénzt is? Istenemre! Ok nélkül fáradnánk!. mert e lány szépsége rokonszenvet fog benned atyja iránt ébreszteni. Mióta kellett volna menekülnöm! S íme vándorbot helyett fésűt tartok kezemben.. és az éjek rövidültek. de óvakodott alkalmat nyújtani a továbbfűzésekre. De látogasd meg gyakran Deboráht. s mint a kacér leány.. pajtás.. mely képviselés nélkül is veszélyeztetnék . sehol ki nem kerülhető. Gyulai éppen öltözködött. Eszközül választottak.. Anna nénéhez kell mennie.szólt Gyulai mosollyal ajkán. s ha a cél. Lelkedre akartam kötni. Szememmel? Inkább kiszúrom. az agg apa gyöngeségeit is kedvessé 118 . melyre törnek.A tenger közepén elsüllyedt kincses hajóból.. mint a lég? Pórusaimba hatol. És én még a fejedelmi palotában szolgálok. Pécsit tisztelem.

Keblén kéj rezgett át. ha kezében mankó van. hogy Cinkotán vagy Soroksáron a parasztmenyecskék és iskolamesterek bohóságain egy kevéssé mulassa magát. Elemér egyszerű szavai oly szívreható erővel bírtak. pedig érzé. palotája. tehetetlen.. Mihelyt tőle menekedhetem. számára az ég egy kigöngyölített pergamenttekercs. elmegyek. mint e férfiú? S csoda-e. de komor tekintetéből. lába oly kövön fog megbotlani.. hogy nem. A királynak hamar eszébe juta. hogy egészsége fönntartására nemcsak lovon ülni. . hogy Gyulai is komollyá lőn.. a fejedelemné rokona. mely a csillagirat titkait fürkészi. Ki áll magasabban. hogy ki ő és micsodák a szombatosok? Ahol a nyomor lakik. ha egy keveset vesztenél is az udvar kegyéből. de gyalogolnia is kell. s minő kár volna. ha Anna néni magához nem rendelt volna. hogy kéz kezet mos? Egyébiránt mielőbb és azután gyakran elmegyek Pécsi Simonhoz. s mi. hogy régen a lovagok még egy ismeretlen némber védelméért is szívesen ontották véröket. Szavamra.Régóta nem voltam Pécsiéknél. mindig hiszen Anna néni bőkezűségében. S említsem-e nevedet. hogy szédeleg. istennői termet. látogasd meg gyakran Deboráht. és szeretve sem venné nőül. Annyi meggyőző erő sugárzék Elemér nyílt. ha egy haldokló barátod végkívánatának tekintenéd kérésemet. mert akkor egészen meg volnék nyugodva teljesítése felől. . hogy nem szereti Pécsi leányát. s ez Deborah. s akkora redőt sem vet. Ő a fejedelemné rokona. Nála ez csak olyan szeszély. Ma hordom először. Kérlek. E tréfa sohasem tartott sokáig. 119 . szenvednünk.Meg fogsz elégedni velem ..szólt. kápráztató szépségű arc.. Még ma inkább szeretnék Pécsihez menni. Elemér. S ha végre is a szombatosságba bonyolódnék. fájdalom. melyből olvassa a végzet gondolatait. Szorosabban simul a testre.. hogy míg Pécsi az égbe tekint. Azonban a rendkívüli-e az. hogy ne teljesítsem kívánságodat. S te végképp lemondtál Deboráhról? De ne is válaszolj badar kérdésemre. Nézd újabb szabású dolmányomat. Pécsi szombatossága miatt ne aggódjál. ott nem választ éjjeli szállást a mi jó öregünk... Szorgalmas vendég leszek házuknál. de már ezentúl szorgalmas vendégök leszek. Deborah kisasszony nemének ritkább példányai közé tartozik. Most erkölcseink sokat változtak. mint a parasztnak. Látogasd meg gyakran Deboráht. Nem azért mondom ezt. egyetlen halandó van. mint holnap. S tetszik-e színe? Ó. Pécsi is büszkébb. Szeretném. Találkozunk-e többé az életben? Szeretném. ha Deboráhval vagyok? Tán kétled óvatosságomat? . ha hinnéd. midőn a mélység alatta oly nagy?. melyet azért vett föl. s hát még az adósságok! Szabóm türelmes természetű.teszi. hogy van bíborpalástja. kik titkon újra keresztelkednek? S befogatja-e őket a direktor?. hogy Gyulai nem kételkedett többé. De a betűk álnokok-e. Orvosa fejébe verte. s kénytelen léssz tisztelni Pécsit. melyet a vak koldus is kikerült volna. s értesül annak a világteremtésekor már bejegyzett szándékai felől.. kivel a véletlen leggazdagabb változatossága közt is soha össze nem köthetném sorsomat. vagy talán a lélek. oltalmazni ellenségeitől és magától. mint Mátyás király álneve és álruhája. ne hallottuk volna-e a közmondást.Lovagi szavamra. Atyja híres csillagjós. Holnap reggel már eltávoztam Fehérvárról. mit tudom én? Csak azt sejtem. trónja. de te úgy-e jól ismered már Deboráht? Oltalmazd Pécsit.. Még ma helyrehoznám mulasztásaimat. Őt a szombatosság miatt veszély fenyegetheti. midőn a fejedelmi palota kapujánál Elemértől elvált.. sokat kell a nők miatt fáradnunk. éppen annyit. mint egy hajszál. Szeredit kell sétájára kísérnem. mitől tartson? Hát bevett vallás-e nálunk a görög? S mégis kit üldöznek érette komolyan? Nem tűrik-e Fehérvár elővárosában a zsidókat? Nem laknak-e Vincén oly morvák. udvari cselédek. barátom. ami boldogít?. ha atyja a szombatosságért hurcoltatnék vérpadra! Hallottam. Tudod. deli alak. mintsem évekig elfeledhesse. Csak ne válnék előbb-utóbb hitetlenné. Ne féltsd őt.. mint szokás.

pedig a család hihetőleg csak egyedül van. 19 Háromszor ismételt kopogás hangzott a csillagjóslat rejtelmeit őrző terem ajtaján. mely sikert. csalódás és bánat nincs összpontosítva! Örökkévalóság vár reánk. melyek új lakhelye felé vezetnek. bekacsintott a dévaj hercegkisasszony ablakain. leteszünk és elzárunk.. Merkur a Skorpió-jegyben baljóslatú fénnyel lobogott s megzavará az egész konstellációt. S egyik szobából vörösebb láng lobog. ki tántorgó léptekkel is ne ajánlkoznék a sír párkányától visszafordulni. melyet holnap el fog hagyni. Elemér távozni akart. s a koporsó azon szekrény. Mit tud Elemér. Ah! A bolygó csillagok házait kémleli Pécsi. mit magunkon hordánk. A hold ezüst arcának sugarait reszketteté a temető emlékkövein is. mint a másik a királyi pálcától és az aranyrudaktól. amiért neki elviselhetetlenné vált Fehérvár. a tornác elébe üljön. Deboráhé lehet! . Nézte a komoly székesegyházat.A nap még nem hunyt el egészen. 120 . fénylett. amiért minden köve és pora drága volt. a mindig csendesedő zajról. mely alatt már alig tud lélegzeni? Csak oly nehezen válik meg az egyik a koldusmankótól és a vándorbottól. Még legalább két óra kellett. Miért tapadunk annyira a végeshez. midőn a végtelent hitünk biztosította?. Perc múlik perc után. örökre. megvilágítá Elemér számára a tájékot. és többé nem fog föltalálni. hogy tovább hordhassa a tehert.. s mellén összefogva karjait.Isten hozzád kedvesem! örökre. a csillagos égre tekintsen és a földi lét rövidségéről elmélkedjék. hogy az elválás percében mélyen éreztesse vele mindazon kéjt.. Szíve a kiáradásig telt meg. s már a hold mosolygott. mintha lakoma és lakodalom volna. s homályos körvonalait megmutatá azon hegyeknek is. sugarainak bűbájával rábeszélte a vén Dajka püspököt. csak az forgott elméjében. Az ablakok kivétel nélkül dús világot árasztottak. boldogságnak és elragadtatásnak emléke elébe lépett. de hány ember van. lódobogásról. de e percbe mennyi öröm. míg nagybátyjával találkozhatik. melyet odahagy. ki távolról tekint az egykor oly kedves s most megint azzá varázsolt lakra mit tud az álmodó ifjú a mellette elhaladó emberekről. melybe minden terhet. s észrevétlenül közeledett Pécsi házához. Vagy nem lakik-e itt Deborah? Csillárfény ragyogott Pécsi termeiből. végigtekintett a Maros rónáján. Elemér egészen feledé. Perc az élet. hogy rókaprémes tógáját felöltve. melyeket várának legelrejtettebb boltja alatt őriz. Ami keserű volt a múltban.. dicsőséget és nagyságot ígért. csak alig sejthető vonalokkal lebegett körüle. míg minden örömnek. az előváros bezárt házkapuiról? Mintha a remeteség egyik fénylő ablakán belől árny vonult volna el. a fegyvercsörrenésről. hódított és andalgott.

Az idő előtti izgatásoknak véget akarok vetni. Semmi közöm az őrültekhez.Egy hozzám ragaszkodó veszélyeztesse-e életét érettem?.. A thyatirai angyalt biztosítám. s közülök gond és aggály tekintett ki. csak azt tudta. e borzasztó eset följegyezve? Júdás mondá a papi fejedelmeknek: „Mit adtok énnékem. és mind nézte a bujdosó csillagok képleteit. nem várt a bujdosó csillagoktól jelt a cselekvésre. Laczkó István.De csak azért. A tizenkét apostol. Pécsi Simon merőn szegezte nagy kék szemeit Laczkó Istvánra. hogy a Szentlélektől van megszállva. 121 . Titkos híveink száma naponként szaporodik. . . midőn Lengyelországból zsidó leányt hozott nőül. Pécsit merengéséből erélyes kopogtatás rázta föl. Az időtől fogva keres vala alkalmatosságot Júdás. . hogy tudniillik a mi hitünket egy székely kocsis gyártotta.. s csak ezen okból egyeztem a balázsfalvi összejövetelbe. nagy. Ők pedig rendelének neki harminc ezüstpénzt. az ő szájának lelkével. mert meg akarom győzni tervök vakmerőségéről. Szép. tisztes arcának vonalai mélabús kinyomatot váltottak. hogy az ember fiát elárulja. . mihelyt a szombatosságot a bevett vallások közé akarják emelni? Bárgyúság volna oly gyönge felekezetnek. Szintén dorgáló levelet küldöttem Kádárhoz.Még annyian sem vagytok. és én őtet nektek kezetekbe adom. hogy semmi közöm velök. A szent férfiú dühössé lőn az a rágalom miatt. mint a tiétek. régi ígérethez tartván magát. . midőn az igét hirdetni indult. és ez elég volt. s mégis sugarai oly barátságosan vegyülnek össze a sorsomat hordozó égitest világával! Ki hüvelyezhetné le e bősz talányt?.. a Klára férje. mint gondolná. Kassai István terjeszt. .Hogy is van szentkönyvben e különös. . értelmes homlokán összegyűltek a redők. lépett be. amióta Deborah kezét tőle megtagadám! Az ő csillagháza most fenyegető állást foglal ellenem. Volt valami kérdő és vizsgáló. mint Júdás Iscariotes a Megváltót? Míg Pécsi e szavakat mormogá. Az ismert jelre hátra vonta a závárt.” Szörnyű. hogy kötelességét teljesítnie kell. kik a palloshoz rohannak. S miért? Hogy eláruljon.Pécsi Simon keresztbe veté kezét. ahány hóhérja van Kassainak. .Többen vagyunk. eladjon. Laczkó István átkát a legőszintébb gyűlölet kifejezése kísérte az arcon és minden mozdulatán. valami szigorú és visszautasító e tekintetben. Balázsfalvára összegyűjti a fehér köntösben járókat. szörnyű! Az ajtón megint három kopogás történt. . míg a büszke csert ledönti a szélvész.E záradékot nem feledtem ki.Nagyságod parancsa szerint mindent elrendeztem. nagyságos uram. hogy nagyságod a kikelet első szombatján. .. az új Jeruzsálem leghevesebb hitterjesztőjéhez.Megírtad-e Kádárnak. mint a menyasszony a vőlegény karjaiba. De azért én mégis teljesítem az adott parancsot. hogy hivatás ruháztaték reá.Ki határozhatja meg az izgatásra alkalmas időt? A mustármagból néha a vihar közt is egészséges fa nő ki. most a csendes visszavonultságból kilépni.Mint megváltozott Kassai Elemér horoszkópja.. Lépjen föl vádlóul az utolsó ítéletkor Kassai ellen maga a szent könyv! Mondjanak fejére átkot Szent Pál és Szent János.. melyet az Antikrisztus bérence. s eméssze meg őt az Úr.

szólt merengőn Pécsi.Szent Isten! . és térdei reszkettek. . hogy vére arcára gyűlt.És mit olvasott nagyságod? . s képzelődésére a titokszerű. Nyugtalan mozdulatot tőn fejével. E csillag az enyém. ugy-e? Ó. mintha bűverő ellen védné magát. Ujjai az orgonát pengeték lassan.) 122 . .Iszonyodol. a halvány és rézsárga színben világoló bujdosókra. . hogy a szörnyű betűket nem ismeri. gondolat nélkül. . hogy hazugság a csillagjóslat!.a vészteljes konstellációra. Kegyelmed szerencsés. Én tudok az égről olvasni. .ismétlé Pécsi .Nézzen kegyelmed .rebegte Laczkó István. mely Jupitert fenyegeti. De Laczkó István megdöbbenéssel tekintett a vörös. mélán. Zs. a megfoghatatlan. melyet az állatkör képleteinek viszonya gyakorol a halandók szerencsecsillagára. én erős Istenem. de mégis félelmes dolgok bűverejével hatna. (K. s midőn szeme még egyszer találkozott a Pécsiével. Laczkó szabadabban lélegzett. s ha egy utálatos. . melyet egy delejező misztikus szobája. . egy gyűlölt férfiú nem vetette volna magát közénkbe. hol orgonaasztala áll. sem azt. A csillagjós kémterme reánk nem tenné sem azt a hatást. Én kiáltok tehozzád egész napon. s arcára van fölírva végzetem.S te nem tartasz semmit a csillagjóslatról? . De mégsem felelsz meg: Nincs ki megtartson!9 9 XXII-ik zsoltár. hol a tisztánlátók és nyílt szemmel alvók kérdeztetnek ki.Barátaimból támadnak gyilkosaim! .sóhajtá Pécsi.Nézz e jelekre! Pécsi az állatkörre mutatott és a bujdosókra. melyet a tudomány emberének a vizsgálódásokra szükséges eszköztára tesz. akkor ő az én szerencsémet s én az övét biztosítottuk volna. .A szombatos pap érezte. de egyszerre összeszedvén magát.Pedig szerettem őt.Hogy Judas Iscariotes elárulta fejemet . A szombatos pap gépileg követte. kábítaná a csillagjóslat. Pécsi hallgatva sétált a termen végig. s onnan a szögleterkélybe lépett.. idegeit izgatná. Pécsi e megindulásban csak a becsületes embernek a bűn iránti való természetes iszonyát látta. vérerein hideg nyargalt át.kérdé majdnem gúnyos hangon Pécsi. S ha tagadni merészelné is a malefikus befolyást. Laczkó István tenyerével takarta el arcát. bár győznél meg. Miért hagytál el ennyire engem? Kiáltásomtól az segedelem Nagy távol vagyon.. De ne szóljunk erről többet. harsány hangon kezdé énekelni: Én Istenem.

. 123 . akkor tüstént elhallgatok és távozom. édes barátom.Van-e kegyelmednek leánya. kérem. körültekintett. Ne legyen tanúja. . és Laczkó kiegyenesült. s kérdeni ettől az idegentől. Ó. s midőn elmondotta az esküt..mondá a háziúr mély megindulással. s az apa vérmérséklete fölött uralkodó nyugalommal mondá: . Mer-e neje fejére esküdni? Emelje föl ujjait. atyám. S ha veled egyenlő veszélyben forog. s mégis. hogy magányodat háborgassák?. El e szobából! ..Meg fogsz győződni. le az udvarba. csak későn ne látnád be. nehogy magát gyanúba hozza. Deborah összeszedte lelkének minden erélyét. kit a felbőszült nép az utcán végighurcoljon. midőn megbántott.. Csak ne volna oly hosszú az út a palota tornácától a címeres kertkapuig. fojtott hangon Laczkó István. mintha a kopasz fák. s nagyon fájna.Most már én könyörgök kegyelmednek a távozásáért . ha az utcán szemem közé nevetnének. .Most viselted magadat először illetlenül. mentek az udvarkertben.szólt az apa indulatosan. Én vén ember vagyok. Deborah! . . De te nem vagy egyedül. Cselédek jöttek.Jer le! Miért hagysz a hosszú estén magamra? S miért teremtesz rémeket.Ne több gorombaságot. Csak a szabad lég oszlatá kábultságát. s hogy engedetlenségem minden hízelgő szavaknál és szép kifejezéseknél hűbben beszélte el az én szeretetemet. nem fogom még nevét is kérdezni. mintha az üldöző angyal kergetné. s mégsem fél a kegyelmed eljárásától. oltalmazott téged. zavarát.Távozzál! . hogy hitsorsosait halállal és jószágvesztéssel fenyegetik. a szobrok és a vízmedencék ámorkáitól is tartana.El! El! .Van nőm . de ez visszafordult az idegen felé. Van-e birtoka. távozzék és hallgassa el.Engedd könnyekkel öntözni kezedet. összefogott kezekkel. . atyám! . kérő és feddő tekintettel. Jó nevelést kaptál Deborah.. atyám! Ki ez az idegen? Miért tartja szükségesnek titkon jőni fel a csigalépcsőn és észrevétlenül távozni? Mivel hiteget? Nézz szeme közé! De nem tartja-e lesütve? Nézz arcára! De nem fehérebb-e az a falnál? Ugyan ki ő? Deborah főtől talpig jártatta tekintetét a szombatos papon. akkor én vád és panasz nélkül távozom. Pécsi vezetni kezdé Deboraht.. fontolva. édes atyám.Ha e nő ismeri a szemérmet és erényt. Ki ez az idegen? Hogy jött hozzád? Mit akar veled? Atyám.Atyám. vannak. Vannak-e ellenségei. melyet kockáztasson? Mert neked sok van. mint bünteti Izrael Istene az atyát magzatában. atyám. Megállott. Szóljon ő maga. Laczkó István. a bujdosó csillagok által világított arccal. titkolja a történteket. hogy a szegény Deborah. büszke és megtört.válaszolá tompa. helyesen történt.. házunk szívesen látott vendégének tekintem. . .fenyegetődzék Pécsi a leányt karon ragadva.Ez a szombatos tudja. hogy mit keres itt? . kik romlására törnek? Mert neked.. lassan lépett. s kiről a ruhát piszkos kezek tépjék? . rohant a csigalépcsőn.zokogá Deborah a nagyteremből. hogy amit vakmerően tettem.

. kikkel Szeredi meg-megállva és félig visszafordított fővel beszélt.válaszolta Gyulai. jóízűn tréfálni sem lehet. . Tudjátok.Pécsi most tartja az isteni tiszteletet. nagyságos uram . kedvetlenül tekintett vissza. öcséim. . Valóban.szólt Gyulai.Öcsém. fölpoggyászolva minden hideg. Lassú. ...Veled. Elemér. akkor Pécsiéknél marad.. Tehát. A főúr kíséretestül a kapuhoz ért.szólt Gyulai -. a XXII-ik zsoltárt dúdolja. öcsém.Úgy gondolom . meleg és véletlen elleni óvszerekkel.kérdé Szeredi.Ez az úr Pécsi barátunk névtelen öcséi közé tartozhatik.szólt Gyulai. Elöl ment Szeredi egyedül. mi együtt vacsorálunk. énekel. egy kurta lépéssel hátrább a két ifjú. . Szíves lesz hazakísérni. kik a faluról jőnek be nagy rokonukhoz egy napra. mert ha nagynénje nem parancsolta magához. Itt van a mi barátunk: Elemér. midőn háta mögött Szeredi és Gyulai hangját meghallotta. A háttért csatlósok foglalták el.szólt borzadva Elemér. . . . hogy az ítélőmester úr őkegyelme a pazarok hírébe jön. . hogy melyiteknek lesz ipjává a vén orgonás? Gyulai mosolygó arcba temeté bosszankodását. Igen kezd szívéhez ragadni a szép szűcsleány. nálam fogod az estét tölteni? Gyulait nem is hívom. .Igen. De a Pécsi kertje előtt vagyunk.Ebéd is? . imádkozik. Fridrik péknél lakik.Elemér. hogy tíz évre való gőgöt vigyenek ki magukkal. Ekkor közeledett a palota felől Laczkó István. már nem tartóztatlak. mintha már megkapta volna a kosarat.Fridrik péknél? . hogy nagybátyád kémje.Ma nagy ebéd volt nála . Aztán ugye. Elemér száraz és komoly választ adott. . S tudod.Fridrik a fejedelemnő őmagasságának asztalára süteményeket és nekem friss botrányokat szállít. Apró vitatások közt jöttek mindig közelebb a kertkapuhoz. Amint az illem követelte.Lehetetlen . .. Gyulai derült. Nem is csoda! Volnék csak fiatal!. .Igen kitűnő..kiáltott föl Szeredi.De mit hallok? . Legalább többször láttam ott. Elemér. 124 . kimért lépése magára vonta a gúnyos Szeredi figyelmét. elhallgatott az ének és zene . mit mond ő a komáról? Azt fecsegi. Laczkó már alig volt tíz ölre a sétálóktól.Nagybátyámhoz vagyok híva. s csak el kellene rejteni. Álmai szétoszlottak. mit gondoltam? Lepjük meg őt az orgonázásnál.Talán búcsúlakoma? Még megérem. . Orgonál. Csak azt szeretném tudni. Utánok a komornyik.Már késő lenne. . . kik éppen a kertkapunál haladtak el. Elemér öcsém.

Laczkó. Látszék. de egész testében reszketve. S ameddig csak a holdvilág a szemet vezette.Mit. hogy ez az ember Kassai István cím nélküli korlátnok. félénken vonulva a csatlósok mellől Elemér felé. Kassai István a karszéket közel vonatta a kedélyes lánghoz. s most észrevéve tévedésemet. Az utolsó csatlós előtt is mélyen hajladozott. Laczkó szívéhez kapott. hogy mindent hallott. s megfordulván. hogy tovább haladhasson. kezében tartá. Szíve is tágult. vérfagyasztó hörgés tört ki a szombatos pap összehúzódott torkán. Összeszedte magát és gyorsan tett előre néhány lépést E percben az utca szélén egy beburkolt nőalak jelent meg. De nem történt semmi különös. a szigorú ellenség. vad dühvel rohant gyalázója ellen. . . . hogy csatlósaik közt csendesen továbbhaladhassak.Én. s a korlátnok a zsámolyra kényelmesen nyújtá ki lábait. .Klára! Klára! . mintha lélekküzdelme új fordulóponthoz ért volna. Ki-ki csodálkozással várta a további fejlődést. Szeredi bámuló szolgái őt föveg nélkül látták a Miklós-kapu felé haladni. rendre oldozá a dermedt tagokat bilincseik alól. Laczkó István térdhajlása összeroskadt. mélyen meghajolva és rendkívül alázatos hangon szólt: .e dermesztő.mormogá. testével mintegy az utat zárva el. hogy kém.Itt várom be őket! . 125 . Köszvénye. mintha meg lett volna hatva a melegebb vér és a vidám tűzhely varázsától. egy ágról szakadt koldushoz illő alázatossággal. országtanácsos és ítélőmester őnagyságának igen kitűnő és tevékeny kémje. Laczkó levette fövegét.Előre. Elemér az ájult némber segítségére sietett. Szeredi és Laczkó István közt. lábát! Én vétségből a Miklós-kapu helyett a Szent György-kapu felé indultam. csatlósok! .kiáltá most Szeredi. megállott.Laczkó most éppen mellettök haladt el. Könyörgök egy szökött jobbágyhoz.Kegyelmes uraim! Csókolom nagysádtok kezét. Szeredi. Laczkó mindig kezében tartá a föveget. . 20 Élénken pattogott a tűz a kandallóban. Én erősen meg vagyok győződve. mondom. semmi iszonyú. lehetetlen. kegyeskedjenek nagyságtok megengedni. Szeredi hangosan ejté e szavakat. Éles sikoltás hangzott. vissza kellett fordulnom. mintha golyó találta volna. s a női alak eszméletlenül hullott a földre.

. Tán nem óhajtja halálomat.. Igyekezett karszékét a kandallóhoz visszafordítani. he? Nem utasítottalak-e a kisebb dolgomban titkáromhoz? Mi történt? 126 . Hm! Az emberek gyarlók! Egyiket a szerencsétlenség. melyekre atyafiai vezették képzelődését. Kassai éppen most számította föl pénzét. tolvajjá tenném magát az ártatlanságot. Elemér nem taszít be. másikat a szerencse rontja el.. hogy karszékéből felemelkedjék... Várjunk. ha jövője felől értesül?.. S miért? Rendes törvényszék ítélt pereimben.. . Hm!. De miért nem jön már? Az öreg elmélkedéseit gyors lépések nesze zavarta meg. Erényre a bűn elkövetésének nehézségei tanítanak.. Hamis tanúkkal nem tétettem esküt.. Örökössé teszem őt. hogy rája száll vagyonom. s érzékeny tekintetet vetett a frissen lobogó hasábokra. a kopár és összezsugorodott lélekre. Reszkessen minden öreg ember a rokonoktól. Minek gyanúsítanám őt?. Ősei birtokából fegyveres erővel nem dobtam ki senkit. ki agg vagyok. kiket megaláztam. S mily békén tűri. mintha valamelyik azon állatok közül csípné. vérszopó. várjunk!.Bejelentés nélkül jön! Ki meri ezt? Csak Szőke Pista lehet. ..Mit rontasz a szobába. A szegény ifjú! Sokáig nem fogom látni...Örökösöm lesz Elemér. tegyen hamis vallomást felőle? Nem. hogy tovább éljen ő. gonoszsággal vádolnak. A természet rendje. De mégis Elemér kivétel. ha hagyják utódai. hogy az ajtó felé nézhessen. Csak sejtetni fogom Elemérrel szándékomat. Sok jószágom van. hogy hazudjon róla. Az érkező csizmája élesen kopogott a szomszéd szobában.gondolá. s nem kívánok-e előbb teljes bizonyítékot bűneiről. . hogy miattam Pécsi leányáról és vagyonáról kellett lemondania! Örökösömmé nevezem. Tán az aránylag bőkezű ebéd. Ugyan kibe bízhatunk igazán? Amit szereztem. aki hálával adós. S vajon miért? Van-e vérfolt kezemen? Pécsi halálos ellenségem. kötelezvényeit és a zálogban tartott drágaságok értékét. Hozattak-e föl csalfa okmányok. Kapzsisággal. hogy tetteit lesetem. Mily szemtelenül dörömböl! Míg Kassai így mormogott. He-he! Pécsinek bukni kell. kik nyomomban haladnak... ha mind kiraknám az utcára.. nem él vissza helyzetével. gyűlöl. tán unokaöccse távozása hatott a vén és roncsolt testre. sőt pénzemre minden illendőséggel várakozik. hogy magától hulljon a sírverembe.Magát jól bíró földesúr fog unokaöcsémből válni.. hogy Elemér figyelmét és gyöngédségét könnyen észre ne vegyem? Gyűlölnek. s köszönje meg a sír felé tántorgó. Megérem. Az öreg korlátnok gyűjtött már annyi erőt. De hol késik Elemér?. ha Tacitust és Svetoniust olvasta. s ezért szükséges a zár..A pénzen kívül kezdett beléje férni egy kevés szeretet és lélekvád.... A falvak névsora lázadóvá teheti ellenem utódomat. Kassai megdörzsölé ujjaival a lábát.. de hasztalan. hagyományosaim az iskolák és közintézetek . Miért nyugtalankodom? Hisz még fél nyolcra sincs. költött aláírások énellenem? S mi nyugtalanít? Miért teltek oly örömtelenül éveim? Miért tartanak rossznak? Az emberek tőlem miért húzódnak tovább? Miért nem kényeztetett el úgy a világ. szándékairól értesülni akarok? Mondtam-e kémemnek. ezerszer nem. Rómában a föladók és méregkeverők többnyire a fiak és unokaöccsök voltak.. hogy Deborah parasztszoknyát fog derekán hordani. . s csak azután megtorlást? Vagy talán hiba.. A többi rokonaim nadályok. kiknek elébe léptem. . Megvénültem. ingerelje őt bűnre.. a lakat és a titkolás. kiket fölemelek. ő nem fog ezért pénzt kizsarolni. Ma mondom meg neki. és aki a bántalmakat akarja visszafizetni..Elemérnek még ma tudtára adom szándékomat. mint én. megjelent Klára férje. élősdi férgek..

Furcsa fickó vagy. mi történt veled. És az én vagyok. aludd ki magad. Ha pedig nőmet Rápoltra mered vitetni. Szilaj eltökélést hirdettek a szombatos vonalai. vagy mielőtt lélegzenél. ha saját gyalázatjának tanúkat akar szerezni. a köszvényes. nem tapodunk el. nagy úr.hörgé ez. s ha kész vagyok teljesíteni. Ide mellém ülj le.Hej. . esküszöm. Hány férget kímélünk. kezemmel fojtalak meg. segítség! . már reád csuktam az ajtó reteszét. de egy elszánttal is. Valóban csak egy gazemberrel van több.Az oly kevéssé függ tőlem. nagyságos úr. Szőke Pista. midőn a csengettyűt érinted kezeddel. hogy vonja a szolgaság jármát. ajkaim gyalázatodat nem hirdetik ki. hisz még úr vagy. . kezem véredet nem ontja! Lélekgyilkos! Erkölcsfosztogató! Hurcoltasd a szökött jobbágyot rögtön a röghöz. . . hogy tüstént. hadd halljalak! No.Követelsz. nem bűneit tetézni. Hadd lakoljak. hogy csengessen. Engedelmeskedjél. mi a kívánságod? Emlékezzél rá. Ó. .Ha csak ez a kívánságod. Álmodjál szebb kilátásokról. magam láttam az égen. a tapasztalt Kassai mondja. nagyságos uram. .Miért.Csődítse össze őket nagyságod. s majdnem gúnyos ajkrángással. a holdat sem lopták el. Hol az eszed? Eredj. kit maga előtt lát. a csodálkozás miatt mozdulatlan öreghez. hogy hol vagyok és mivé lettem. . pedig lábunk előtt hentereg? Ne féljen tőlem. . pattogjon hátán a korbács és kacagjanak hajdúid a leírhatatlan kínok fölött. .. tanácsnok úr! Az a szerencsétlen.Becsületes nevet. A vén. a szökött jobbágy áll előtted.. de csak én. de elég csengő hangon. s kísértess Rápoltra poroszlóiddal. mily eszközökkel kényszerítettél Pécsi vesztésére munkálni. a fejedelem és az egész ország hallani fogja. ne nézzen az ajtó felé. hogy e percen túl ne Laczkó István. s ha midőn szólásra nyitom számat. .Akarom. mint te magadnak tudsz. belebolondultál az erénybe és a koldustáskába.. Hátha jobb tanácsot adhatok. ha most hallgatni nem fogok. fiam. nem öl mindig.. s míg betörhetnének cselédeid. Laczkó István izmos karját fölemelve közelített a gyönge. Tessék nagyságodnak a karszékbe ülni. Valami megszúrta az orrodat. Kassai az asztalhoz sietett.szólt Kassai sötét hamuszínű arccal. a csillagokból egy sem hiányzik. Ülj le. Pista . Kassai Laczkó István szavainál még merészebbnek találta arckifejezését és mozdulatát. s midőn fáradtan dűl a barázdára. keserves a jobbágy kenyere. Kiérdemeltem a szenvedést.. s minthogy mindig hóbortos valál.Uram.Beszélj. De követelem. hogy én az ország első hivatalnoka és saját házamban vagyok. s jöjj holnap.. hanem Szőke Pista legyek. tessék leülni és hallgatni: majd szólok én. Jeladásomra betódulnak cselédim. . de az Istent kiengesztelni jött ide.Verje az Isten magzataimat az utolsó ízig némasággal. mint tőled. hogy velem osztozzék a nyomorban és gyalázatban.. mint a füstölgő viskó. hogy a megaláztatást és testi szenvedéseket a bűn árán kívántam kikerülni! Hová süllyedék! Veresd lábomra bilincseidet. a koplalás és a deres.kiáltá Kassai indulatosan.De mit akarsz te? . ne mozdítsa kezét csengettyűjéhez. . halott leszesz. fiam. A kém meghalt. . nagyságos úr? Aki ölhet. rögtön teljesíttetni fog.A föld nem billent ki tengelyéből. ne félj. fenyegetsz. Beszéld el. Pista. 127 . Ha nőm megtudja.

az Isten házában. míg rendeletemet nem veszed. Megállj. . (El kell.Mégis itt vagy? (Bizonyosan Elemér jön. de Demeter. Számat több szóra ki nem nyitom. Megparancsolá. hogy ha Elemér jőne. hogy láb alól tegyem.Demeter! Ezt az embert ki nem kell innen bocsátani.) Még itt vagy? (Mintha lábát a padimentumhoz szegezték volna. vagyonát később indítod utána. hogy egy szökött jobbágyot akar Rápoltra küldeni. 128 . és cselédje bámuló tekintetét. Nem tűrheté Kassai a megaláztatást. Nem az unokaöcs jelent meg. Mit csináljak ezzel az eszeveszettel? . . ott és akkor. lefeküdtem.) No. s tartson mindent titokban.) Cselédeimmel kidobatlak. induljon vele tüstént útra. Podgyászait.töprenkedék a háziúr. Szőke Pista keresztbe fonta karjait. hol módját ejthetem. többet ne tréfálj velem. Nagyságos úr. . a vén szolga.) Kassai redős homlokán gyöngyözött a veríték. fenyegetően és dacosan állott a főúr előtt. ne bocsássa be. Lőjétek le.Takarodjál innen (de a fejedelemhez megy: gondolá). Pista. . ha moccanni mer. Kassai más szobába távozék. ne moccanj! (Hisz szemet sem hunyorít a nyomorult.esküszöm. Ott mondd meg neki akaratomat. haldoklásod percében. Elbeszélte. beteg vagyok. Demetert Rápolton kulcsárrá teszed. kórágyadon.) Léptek hangzának.Csak Demeter fog társad lenni. és merően állott Kassai előtt. Egy legényt a tornácra küldött. meg foglak gyilkolni az utcán.Mondd neki. nagyságos úr. (Hallgat az akasztófavirág. a tanácsteremben. már szólíthatod embereidet. Ekkor hívatá a titkárt. Laczkó István még mindig összefont karral. .Értem. Vigyetek magatokkal töltött fegyvert. .

s az ifjú a halvány holdvilág mellett is észrevéve. de nem volna-e gyöngédtelenség? Hátha a nőt e tolakodás megszégyeníti? . Elemér határozatlanul állott egy hosszú percig az utcán. vagy fölemelje. De mi történt? Mi vetett véget a fenyegető helyzetnek a férj és a fegyveres kíséret közt? Tán vér ontaték? Nagy ég! Könyörülő Isten! Mi történt? Nehezen találta meg Klára a szót. minden perc új meg új sebet vert Klára vérző szívébe. mit az ajk nem tud.. sivítva a démonok nevetésével.válaszolá Elemér -. . pogácsával. ő? ..gondolá -.. mely a közterembe nyílt.. melybe férje sodortatott. s ha éppen szükség volt: 129 . hogy a szenvedőt összezúzza. Szegény Klára!. az angyalok sóhajával vegyülve.Hol van.. s úgy hiszem. hirtelen fölnyitá az üvegajtót s eltűnt.HARMADIK RÉSZ 1 Különös álom volt. Amint az ifjú karjára támaszkodott.sóhajtá Klára..A Miklós-kapu felé ment . suttogva. keresett valakit. amint lassan menve haladtak a kijelölt vendéglőhöz. midőn fölnyitá szemeit. hogy soha feledve ne legyen. mintha küzdött volna magával. Tárogató és síp hangzott a késő estig zajos boltból vagy igazabban csapszékből. és visszhangozá az egész láthatár. kaláccsal. melyet régi barátainknál keresünk. vigasztalhatatlan és mély fájdalommal. s tartá karjaiban. Laczkó István lakását. Elemér emelte fel a hideg földről. hogy ő tudja. de hallá a légben e szót: kém. túrós lepénnyel. A hallgatag est a néma éjnek akarta átadni az átkos szót. Ki fejti meg e csodálatos eltűnést? S íme vele egy idegen van.Tisztába kell jőnöm . hogy a bánat és szépség vonalait küzdő benyomások rezgetik. A halvány nő körültekintett. Klára fölemelte fejét. nem látott csatlósokat villogó csákányokkal. Fridrik. s hogy a két könnyező szem olyat kérd. Klára megköszönte vezetője szívességét. méhserrel.. Szóváltás nélkül érkeztek a vendéglő utcaajtajához. a pék és méhsör-árus lakása felé irányzá lépteit. míg az iszonyú helyzet. . s nem talált reá. a bősz esetlegek egész kíséretével együtt lelke elébe lépett. vagy nem mer említeni. nem látott gőgös főurat megvető tekintettel. valóban különös és rendkívüli! Klára. s még mielőtt nagybátyámmal találkozom. hol Fridrik süteménnyel. egészen ismeretlen arcú. már szállásán lehet. s az arcon azon részvéttel és fájdalommal. Mily örömmel mondaná Elemér. vezessen szállásomra! .. s oly fuldoklón mondá ki.Kérem.

. s ha a kapitány úr parancsolja. kik közé néha még a felsőbb körökhöz tartozó uracsok is vegyültek. . hogy véghagyományilag roppant örökség néz rá? Fridrik gyorsan ugrott le a hombárról. hogy Laczkó István a nagybátyám kémje? . hogy Laczkó István az én nagybátyám kémje? A pék ijedtében elsárgult.A mennybéli szent Istenért! Hogy tenném én azt? Még az volna csak tőlem gyalázatos s pofoncsapásra méltó gaztett.Égesse meg az istennyila a lelkemet.Én? De már. vitézlő uram? Önagyságának kémje volna? Vesszek el. áloműzőül égett bort szörpölgetve.Kegyelmed Szeredi őnagyságának mondta. hol magunk lehetünk. fürge kézzel. magát hajtogatva.Vezessen kegyelmed oly helyre.. .szóval. Egy kisded nő. .finomabb ételekkel és a fejedelmi pincéből csodálatos utakon hozzá került rózsamáli borral is szokta érdemes vendégeit traktálni. Bizonyosan honn van. Előbb kegyelmedtől akarok valamit tudakolni. .Honnan tudja. s alig lelt szavakat a ritka szerencsének.. mint a férj óhajtotta. A pék sütőkemencéjéből kevés fánk vagy lepény kelt el oly melegen. és hanyagabb cselédeit dorgálva. pergő nyelvvel. . . és már csak ez okbul is fontos személy? Hát még. melyben a látogatás által részesül.szólt a pék. mint amily frissiben jutott ő minden városi hír és pletyka birtokába.Úgy hát csakugyan mondta Szeredi uramnak. Fridrik pék tűzről pattant hitestársa üvegek és tálak közt trónolva.Tehát hazugságban hagyja Szeredi őnagyságát? . ily gorombán megbántanám. melyet egykor talán többen is bámultak. ki éppen akkor a híven teljesített kötelesség önérzetével guggolt a lisztes hombáron. és süllyedjen házam a föld alá.Szolgálatára állok . kik esténként a pincér szerepét játszották. hogy Elemér mezei kapitánnyá neveztetett ki. Ki vádolhatott engem oly igazságtalanul? . . ha az én kegyes patrónusomat. A pék a szomszéd kamarába nyitott. az alacsony helyzetű ember. s jogaival megférhetőnek találta . míg az idősebbek az épület hátulsó osztályában a teknő és sütőkemencék mellett fáradoztak. ha a hatalmas rokont.Kémje. ki egyedül tartja bennem a lelket. méltó kifejezésére. Elemér ezeknél talált Fridrikre. tüstént ide hívom. omoljon össze minden sütőkemencém. ha tudom! Nem is mondtam soha. Hogy mernék én.Laczkó Istvánt érti a nemzetes és vitézlő kapitány úr?. ki kegyelmednél pár hét óta lakik? . a főrangúak dolgába elegyedni? Csókolom kezét az úrfinak. Kassai Istvánt. Most javában folyt a mulatság. gyors rendeleteket oszta a fiatalabb pékinasoknak. hogy mernék? . és arcán némi maradványával azon szépségnek. 130 .Nem szükség. csupa alázatosság volt. ha valaha mondtam! Hogy is merném én Kassai István őnagyságát rossz hírbe keverni! Inkább tövestül kitépetném nyelvemet. Gyertyavilágot látok ablakán. Hogyne tudta volna tehát.Itthon van-e az idegen. . hogy mondhattam volna? Ne méltóztassék hinni! Senki sem tiszteli nálamnál inkább Kassai István méltóságos és nagyságos személyét. tekintjük? S ha a repeső hír valósulna..

. . mintha kicserélték volna. és csak a nagy zajra vette észre. nagyságos úrfi. .Nem szükség semmit hozni. mulattatá vendégeimet. . hol semmi látnivaló nincs. mi a becsület. de a fejébe tücsök van. . nevetett. s azok egyszerre telerakták a kamara egyik hombárát frissítőkkel és csemegékkel. Ihol a pénz. azonban mindenek előtt a beszélgetéshez.A történet hosszú.Még elszökik hazunnan! . De ezelőtt két hónappal egészen más természete volt. mert a pék összelármázta cselédségét.. hogy minden szabálynak van kivétele. Tehát mit beszélt kend Laczkó Istvánról Szeredi őnagyságának? Fridrik vakarta nyakacsigáját. s nyomába indult. hogy nekimegy az asztalnak s földönti. becsületemre.Úgy hiszem . mintha vak lenne.Csak rajta. A fülemet az ajtóra szegezi. derék férfiú.gondolá Elemér.Csalhatatlanul. midőn a nagyságos úrfi világosabban szól. elfeledtem valamit kendnek előre megmondani. Készítését csak én tudom. hogy nem szeretek senkit megkardlapozni.Követem alásan! Messze kell kezdenem. hogy meg akarnak ölni. s jobb is lett volna nem születnem. Sőt kész vagyok érette két egész súly flórenci aranyat adni.Van elég időm. a minap is hat üvegemet törte el. . s tenyerét kendőjével.szólt Elemér -..De kegyes engedelmével. vagy némán vagy vakon vagy néma-vakon és siket-némán! Fridrik törölgette tenyerével a homlokát. hogy velem lehet tréfálni. Szabad szolgálnom meleg herkentyűvel? Most vették ki a tepsiből. és öklével fenyegeti a levegőt. mely tüstént megnedvesedett. Nem közlöm Szeredi őnagyságával. tán azért. Én Fridrik mester vallomásával nem akarok visszaélni. sem nagybátyámmal. . Vagy talán inkább tetszenék marcipán? Van töpörtyűs lángosom is és egy tésztábasült derék sonkám! .Hogyne.De bizony szükség. Tudom én. Néha órákig néz a fehér falra. egész Erdélyben csak én.Biztosíthatom.Igenis. Dalolt.Fridrik uram! Kend azt hiszi. Ugye. mit a török szokott a csalárd pékekkel.S miért vitték börtönbe? 131 . de aggodalma fölösleges volt. . Megtörténik. De ha nem találna igazat mondani. . hogy mit cselekedett. Ért-e kend engemet? . Ezzel a pék a szobából kiperdült. Azonban alig volt két hétig börtönbe. akkor éppen azt mívelem kenddel. De a tudósok azt állítják.Fogjunk hát a lakomához.. Tudja-e? . hozok előbb egy pohár finom rozsólist. csodálatos? .Az én vendégem.Csakugyan nem árul el a kapitány úr? . mint elidegeníthetetlen titkot. Most utánpótolom. Mit mondott kend Szeredinek Laczkó Istvánról? . melyről serkedezett a veríték. Máskor bezárkózik szobájába. mit tudatnom szükséges volt. mint a nyílt parancsolat! Igenis. . Fridrik mester! . én látom. mit Fridrik mester kezébe ezennel le is teszek. Egészen magamnak tartom. s azzal úgy megváltozott.

A szombatosságért. Ha szombatos. akkor ezen egy indulat miatt soványabbá leszek a pácolt heringnél. mint a csap. .Tessék. félötre vagy egynegyed hatkor? Miért szereti a bagollyal a homályt. nappal zörgetne . gyermekei. abból a gyöngéd herkentyűből nem eszik. Azonban folytassa előadását. Elnyelte minden örömemet. ha nem ostobaságot. nem akar gondolni.a bíráknál és prókátoroknál. miért nem megy ki tíz órakor. Ha pere volna.. hogy Laczkó István nálam lakik. .S mikor kivételként nem jött? . Bement-e. miben jár. De tán a kíváncsiság nem bűn! Jól mondom? . csodálatos? . hogy magamnak szárad ki a torkom. Pedig otthon szép felesége van. s háztartása.Éppen az a bökkenő. de ne haragudjék Elemér úrfi. Látván pedig.Ezt gondoltam. mert így mindig azt hiszem. csak engem kínál. Besztercén vagy Segesvárt? És ha itt van.Talán itt igazítni való dologra talált. de kegyes engedelmével egy kevés égett bort szürcsölök előbb. de mindez nem tartozik ahhoz. . .Igenis. S mi sikere volt kémkedésének? Mert sejtem már. hogy magam se tudom. Ugye. hogy Laczkó István alkalmasint híreket hord Pécsi Simon őnagyságától Kassai István őnagyságának. miről mi akarunk beszélni. nagyságos úrfi. mit felelt rá? . kit örökké dicsér. én bizony. De süllyedjek el. azután. Ha meg akar térni. egyszer. nyugalmamat. kapitány úr. . mint a gödénynek.. mert fölgerjesztette kíváncsiságomat. végre eltökéltem. se ki nem jött. kapitány úr. Ha állomást keresne.És kegyelmed.És onnan? .Csak innék az úrfi legalább egy pohár rozsólist. Pécsi Simon őnagyságáig. kapitány úr. ha szeretője van? S pedig estve kihez járna máshoz? Nem igaz-e. a főtisztelendő püspöktől nappal sietne oktatást venni. egyszer Kassai őnagysága háza előtt láttam.utána fogok lesni. vagy pedig se be nem ment. .Ki emlékeznék. . nem kell esténként leskődni. Hol is hagytam el? Kíváncsiságom nőtt. . .Erény sem.Iszom. hogy ha még nagyobbra hagyom növekedni. de senki sem tudja. hová ment.. kapitány uram? .mint szokás . s nem Kolozsvárott.Sőt semmi sem tartozik inkább.. Szent igaz. hogy Laczkó Istvánt nyomról nyomra kísérte. Az is furcsa. kínzott az újságvágy. Fridrik mester. délben. s hogy eszerint valóságos kém. remélem. Mindig azt kérdeztem magamtól: vajon mit csinál ő? Miért mulat Fehérváron. elvette étvágyamat és álmomat. hogy Laczkó Istvánnak .S minő ostobaságot? 132 . Csak esténként megy ki.Többnyire hazajött lefekünni. Többnyire szobájába zárkózik. s nem velem vagy a kapitány úrral és más felebarátunkkal együtt a napfényt? Gyötrött. s akkora bögye lett. . vagy kijött. rossz helyt ül itt a törvény szeme előtt. minden szóra? Magam is mondottam valamit. De kegyelmed. midőn Szeredi őnagyságának ezt elbeszéltem. kikre könnyek közt emlékezik. én is. Fridrik mester. melyre. hát rögtön erősíté. Fridrik mester. S miért dicséri nejét.Igaz lehet. Nálam a gondolatra nyomban jön a tett. De kend nem iszik. délután háromkor.persze illendőleg és minden rossz szándék nélkül . .Nem tartom annak. Azonban.. mint látszik. Oda ment esténként a jámbor orgonálni és dalolni. Mi tagadás. csak a jó Isten tudja.

- Hát olyanformát, hogy a mai világban vannak kémek, és nem-kémek, s hogy bár az utóbbiak száma sokkal nagyobb, én nem merném a kezemet saját testvérem becsületéért is a tűzre tenni. Nincs-e igazam? Ki-ki feleljen csak magáról. Én például Fridiik mestert nem tartom kémnek, és nincs okom neheztelni, ha Laczkó István sem tartja magát annak. De végtére is, aki nem beszéli el titkait, ne csodálja, ha a világ azt, amit elrejtett, rossznak tartja. - S mer-e megesküdni, hogy nem tud többet Laczkó Istvánról? - Szegezze az úrfi fülemet az ajtóhoz, ha mindent el nem mondottam. Szeredi őnagysága gyűlöletből, vagy mert félreértette, szavaimból többet magyarázott ki. Isten őrizzen, hogy hazugsággal vádoljam, sőt inkább magamra vallok mindent, ha másként nem lehet, de szegezze az úrfi fülemet az ajtóhoz, mihelyt kisül, hogy kegyelmed előtt valamit elhallgattam. Elemér egészen meg volt nyugtatva. Ez is tehát csak oly pletyka - gondolá -, melyet nagybátyjáról torzítva vagy néha minden alap nélkül hoznak forgalomba. - Most Laczkó István urammal akarnék szólani. Vezessen hozzá! - Tán jobb lesz, ha idehívom. Lehet, hogy már lefeküdt, s átallaná, ha meglepnék. Fridrik mester szapora léptekkel tartott a kisded szobához, zörgetett, s midőn semmi választ nem nyert, az ablakhoz sietett, hogy bekukkantson. - Nincs benn. Hová lehetett? Ni, ni! A gyertya félre ég; bele egészen lekonyult. Még meggyullad a házam. A gondatlan ember! E félelem és panasz közt Fridrik mester az ajtóhoz siet, sarkából egy kevéssé kiemeli azt, mire a faretesz rovatból kibillen, s a szoba föltárul. Papírok voltak a gyertya körül, s a lehulló hamu által könnyen meg is gyulladhatának. - A szeleverdi még koldussá tesz! Ekkor a világot ki akarta oltani; de a szeme véletlenül saját, kövér betűkkel leírt nevére tévedt. „Kérem Fridrik mester őkegyelmét, ne nehezteljen távozásomért, s holnap reggel szolgáltassa az asztalon fekvő levelet nemzetes és vitézlő Kassai Elemér uram kezébe.” Pékünk alig tagozta ki a cédula tartalmát, midőn némely apró költség, mely Laczkó számlájához tartozott eszébe ötlék.. - Vendégem a nagyharangra bízta három forint és tizenkét dénár visszafizetését! - sóhajtá, és a levél után nyúlt, hogy a kapitányhoz vigye; azonban nagy örömére, éppen annyi pénzt fedez föl a levél mögött. - Ki gondolt volna ekkora pontosságot! De hogyan feledte el meggybársony süvegét és mentéjét? Hisz ott lógnak a szegen! A pék kíváncsisága fölébredt. Fürge kézzel nyitá ki az asztalfiókot. Ott vala a biblia. Egy útiládát emelintett meg, és súlyosabbnak találá, mintsem hogy üres lehessen. - Csak azon ruhával ment el, mely hátán vala. Hm! Visszajön holnap, legfölebb holnapután. Nincs miért lármát üssek. Ezzel eloltá a gyertyát, és Elemérhez sietett. - Jelentenem kell a kapitány úrnak, hogy Laczkó István rövid időre eltávozott Fehérvárról. Íme levele.
133

- Hozzám? - Igenis. Elemér csodálkozással bontá fel. „Egy ismeretlen, aki kegyelmedet nemcsak külsőleg, de nemes indulatjáról is jól ismeri, e lepecsételt soroknak azon nő kezébe szolgáltatásáért esdeklik, kit kegyelmed közel a Pécsi Simon udvarához ájultan talált, a földről fölemelt, s mint lovagiassága után hinnem szabad, hazakísért.” Az Elemér levelébe zárt irat nem volt címezve. Más tán szép alkalmat látott volna kalandokra; de Elemér megborzadt. Eszébe jutott Laczkó István alázatossága, mellyel egy mélyen sértő bántalomra válaszolt, s eszébe a düh, mely a rabszolgai csúszást megelőzte. S bár fölfogni alig tudá a roppant változást, melyen e férfiú másodperc alatt átment, érzé, hogy ily végletekre kész jellem, a szenvedély pillanataiban semmitől sem retten vissza, és eljárása mentől talányosabb, annál rémítőbb lehet. Elemér abban meg nem ütközött, hogy Laczkó István őt ismeri, mert Gyulafehérvár nem volt oly nagy város, melyben az egyén egészen elenyésszék, s kilétét csak egy baráti köröcske tudja a kérdezőnek megmondani. A polgárok itt majd minden urat ismertek, s az ország legfőbb hivatalnokának unokaöccse minden szerénység mellett sem hiheté, hogy az, kinek ő bármi okból a szemébe tűnt, a nevét hamar meg ne tudhassa. De éppen ebben rejlék Elemér aggodalmára új ok; mert valószínűnek látszott, hogy Laczkó Kassai Istvánért lőn figyelmessé az unokaöccsre. - S ha csakugyan bátyám kémje volna? - gondolá az ifjú, s visszaborzadt, hogy eszméi megint azon ösvényen száguldanak tovább, melyről éppen a múlt pillanatban annyi helyes ok, annyi meggyőző érv terelte le. Legmegfoghatatlanabb, legszívrendítőbb volt pedig az a tény, hogy Laczkó egy némbert, ki érette ájultan rogyott össze, a segédére érkező idegen karjai közt tudott hagyni, s ahelyett, hogy most fölkeresné, szintén idegen kézre bízott levélben értesít... s vajon miről? Elemér sejté, hogy valami gyászos, valami remény-ölő és vérfagylaló rejlik a pecsét alatt. Lelke elébe idézte a némbert, kinek bájos körvonalait az est félhomálya sem rejthette el egészen. Mily fiatal! Igéző, alak! - Neje lehet, kit csak most vezetett az oltár elé... hisz oly viruló még! Vagy talán szeretője? De nem mondá-e Fridrik mester, hogy Laczkó el van ragadtatva hitvese szépségétől... A vadállat bánhatik csak így; vagy akit a fájdalom tőn őrültté!... Tán meggyilkolta magát! Ezen iszonyú eszme űzé az utcára Elemért, hogy siessen Klárához. A toronyóra éppen kétnegyedet ütött kilencre. - Bátyám vár! S holnap korán kell állomásomra indulnom! - sóhajta. - Tán jobb, ha nem találkozom vele. Lelkem tele gyanúval, és e gyanúk igazságtalanok... lehetnek. Ó, átok, hogy csak lehetnek!

134

2 Klára ölébe ragadta gyermekét, s csókjaival hinté el a haragos kis arcot, mely tele volt nehezteléssel és daccal. - Alig tudtam már tartóztatni, ki akart menni, hogy fölkeresse mamáját - szólt a szobából kitipegve egy vénasszony, a fogadósné öreg cselédje. - Miért nem hoztad el apámat? Megígérted. Miért nincs itt apám? - tudakolá duzzogva és fenyegetve Endre. - Feküdjél le, kisfiam, feküdjél le, majd elmesélem, mit izent neked, és mesélek az aranyhajú angyalról is, ki álmodban akar veled találkozni. Siess, kedvesem, hunyd be szemedet, különben nem lel otthon szép vendéged, és aztán elrepül a jó gyermekekhez, kik őt alúva várják... Fogd össze kacsóidat, imádkozzunk. Én elkezdem, te utánam mondod... Úgy, kedvesem, feküdjél már le. - De hát miért sírsz, anyám? - Miért nem akarod behunyni szemeidet? Ujját szemére tette Endre, hogy fedve tartsa, s míg Klára egy lassú dallamot zongott, élénkebb pír terjed a gyermek arcán, lélegzete valamivel erősebb, gyorsabb lőn, és elszenderült. Az anya pedig inkább átengedhette magát a gyötrő kínoknak, melyek annál mélyebben égették, marcangolták belsejét, mentől szigorúabb fék alatt tartá. Férje bűnét tudta már, de indokait nem, nem az iszonyú kísértést, nem a sötét jövendőt, nem azon megfejthetetlen módot, mellyel egy nemes, egy kiváló természeten oly hamar bírt a gonosz szellem diadalmaskodni. - Ő visszarettent tőlem! Magamra hagyott, midőn eszméletemet vesztém! - sóhajtá. Ha az erény rendes hiúságát ismerte volna Klára, akkor vérző sebére balzsamcseppet ejtene azon sejtelem, hogy férje nem mert a vétekkel együtt hozzá közelíteni, s hogy a világ kárhoztatását inkább képes elviselni, mint az ő vád nélküli tekintetét, mint ajkainak, melyek egykor óva intették, gyöngéd és könyörülő hallgatását. Kételkedik-e szerelmemben? - e kérdésre, melyet remegve intézett magához, sűrűn omló könnyek vették át a gondolat helyét, s néhány hosszú percet töltött Klára, anélkül hogy fájdalma kitörésének határt szabni akarna. De jelleme erélyesebb, cselekvényre hajlóbb volt, mintsem az első roham lefolytával ne összpontosítsa elméje minden tevékenységét. - Meg kell mentenem őt - ismédé újra és újra, mintha a határozott szavakban keresne segélyt kedélyének ellágyulása ellen. Arca sötét, gondolkodó, de nyugodt kifejezést nyert. Nem akart könnyezni, sóhajtani, nem akart saját szerencsétlenségére emlékezni, csak férje megszabadítása forgott elméjében. S mitől szabadítsa meg? A bűnből kellett férjét kiragadnia. Ah, de ha szabaddá tette... megmentheti-e a lélekvádtól? Klára visszaborzadt a komor, a válságos órák előérzetében. Mit tegyen, ha férje elveszti önbecsülését, vagy ha a szégyent nem tudva hordozni, a tisztító bánat helyett a vad kétségbeesés örvényébe süllyed?
135

Az előzmények után lehetetlen volt Klárának nem hinni, hogy férje valami titkos és nagy kísértés miatt letért az erény útjáról, meghasonlott az Istennel, s földi érdekekért örökkévalókat kockáztatott. Azzal sem ámíthatta magát, hogy az elkövetett bűn inkább csak tévedéshez hasonlít. Hisz hallá megneveztetni, s ismeré, egész szörnyű jelentőségében. S vajon nincsenek-e kimaradhatatlan következményei, melyeken a megtérés sem változtathat többé? Nincs-e már családok becsülete, vagyona, élete visszafordíthatatlan válság elébe vive? Klára csak a „kém” szót hallotta. De kinek részére s ki ellen? Erről semmi tudomása nem volt. Azonban amint mélyebben kezdett gondolkozni, amint fölidézett emlékében minden szót, melyet férje a börtön után, a Fehérvárra indulást megelőző napokon és a búcsúzás alatt ejtett, amint lelke elébe vonult a keserűség és düh, mellyel akkor Kassai István neve egy csoport homályos célzattal összekötve említteték, amint Klára a múlt rémítő töredékeit egybeillesztette, hogy belőle a jelenről fölvilágosítást nyerjen, mindinkább át volt azon sejtelemtől hatva, mely Kassaiban kereste a csábítás ördögét, a kísértő lelket. Tehát az ország legmagasabb hivatalnokával kellett egy erőtlen nőnek küzdeni. S minő fegyverrel tegye ezt? Hol van kilátás a sikerre? Kit ismer ő, az elhagyatott nő, Fehérvárott? Hisz még azt sem tudja, hogy férje hol lakik! Még az utcákat sem ismeri, nemhogy a palotákat és azokat, kik benne laknak, ismerné! Csüggedten hajtá le fejét, s amint gyermeke ágya előtt ült sápadtan, merengő és levert tekintettel, nem véve észre az ajtó megnyílását, a közelgő lépteket, s ijedten rezzent össze, midőn a korcsmáros cselédje, hogy jelenlétét értésül adja, köhögni és lábával zsúrolni kezdett. - Egy úr akar még ma este az asszonnyal beszélni. Klára szíve hőn dobogott, arca kipirult. - Mégis fölkeresett! - rebegte. Férjét képzelé. S milyen természetes volt, hogy őt várja az érkezőben! Hisz órák teltek el a rémítő történet után, órák, mióta a férj tudhatta, hogy hitvese itt van. S mily kicsiny Fehérvár! Mily könnyen lehet a városban ismeretesnek a megérkezőre találni, ha keresi, ha szereti, ha félti, ha életét veszélyben hiszi, ha bánatban hagyta, és vigasztalásért kell fölkeresnie. - Ő az! Ő az! Klára e gondolattal sietett elébe. S midőn könnyű alakja az ajtón kilebbent, midőn szerető és remegő karjait ölelésre akarta terjeszteni, ó, akkor azon idegent látta maga előtt, ki hazavezette, s ki bár részvétéért köszönetet érdemelt, jelenlétével keserű érzéseknél egyebet nem ébreszthetett, miután a megaláztatás tanúja volt, és tudta az iszonyú szót, mely férjét megbélyegzé! Mintha Klára lábai a földhöz gyökereztek volna, mintha meleg tagjai egyenkint szobordarabokká akartak volna merevedni, mintha minden élet az arcára tódult volna, hogy egy fájó csodálkozásban hagyja ott az utolsó kinyomatot, s aztán eltűnjék! Az ellentétes érzések ezen hatása rendkívüli lehetett, mert Elemér is leírhatatlan zavarba jött.

136

Mi volt e gyönyörű nő szépsége azon szédítő varázshoz képest, melyet az öröm és csalatkozás gyors változása az arcvonalakon és az egész alakon előidézett! Elemér értette mindazt, ami a nő lelkében történt. Nem kellett ahhoz szó. Egy tekintet mindent elbeszélt. - Asszonyom! - mondá az ifjú -, csak azon ok, mely sürgető kötelességemmé tette az idejövetelt, mentheti látogatásom szokatlan óráját. Itt Elemér elakadt. Min kezdje? A történet egyszerű volt, s mégis teli kényes pontokkal. Vagy nem átallja-e Klára, hogy a férjére ruházott gúnyos névnek vannak tanúi? Nem kerül-e mindent, mi ide vonatkozik? S vegyülhet-e ő, az idegen, oly család ügyébe, melyhez nem tartozik sem a vérség kötelékei, sem az ajándékozott bizodalomnál fogva? Mit mondjon? Átnyújtsa-e a levelet minden fölvilágosítás és magyarázat nélkül? De akkor hogy jutott hozzá? Nem fog-e titkolózása szokatlannak látszani? Vagy elbeszélje-e, miért és miként ment Fridrikhez? Megmondja-e, hogy ő azon Kassai Elemér, ki saját nagybátyját, Kassai Istvánt, gyanú alá vévén, elment a pékhez nyomozni, de nem talált a vádra elégséges adatokat? Mily nyomorultnak fogná a férje iránt oly gyöngéd nő a nagybátya iránt gyöngédtelen unokaöccsét találni? Hosszú történetek, sajátságos viszonyok, kivételes kedélyállapot s egy egész múlt élményeinek és szenvedéseinek elbeszélésére volna szükség, hogy jobb színezetben tűnjék föl az, ami csak könnyedén odavetve legalábbis visszataszító cinizmusnak látszanék. És azért jött-e Elemér, hogy egy nőt, ki saját szerencsétlenségével van elfoglalva, idegen ügyekkel untasson? Klára figyelemmel tekintett az ifjúra, s várta, amit ez mondandó leszen. - Asszonyom! Egy levelet kell önnek átadnom. Ne kérdje, miként jutottam birtokába. Klára föltöri a pecsétet. S amint olvas, arcáról eltávozik minden vér. Inkább halotthoz hasonlít, mint élőhöz; inkább a halott sírjára tett fehér márvány emlékhez, mint a halotthoz. Kezei nem reszketnek, szempilláin nem csillog könny, s midőn olvasni megszűnik, hideg nyugalommal fogja össze a levelet és köténye zsebébe rejti. Mennyi belküzdelmet takart e csend! - Az imént nem fejezhettem ki - mondá Klára - köszönetemet a kegyelmed nemeslelkűségéért, s most, midőn másodszor kötelez hálára, érzem, mily szegény vagyok a szavakban. - Bár tudtam volna - válaszolá Elemér - óhajtásom szerint folyni be kegyed megnyugtatására; de félek, hogy készségem csak növelte az aggodalmakat, ahelyett hogy oszlatná. - Abban is van valami megnyugtató, ha a szerencsétlenséget egész terjedelmében látjuk. Klára oly szilárd, de bánatos hangon ejtette e szavakat, hogy Elemér túlragadtatva az illem és gyöngédség határain, egész hévvel mondá: - Meg vagyok győződve férjének ártatlansága felől. A nő arcát leheletkönnyű pír futotta el, de a vonalak továbbra is megtarták a bú és merengés kifejezését. - Én állhatatosan hiszem, hogy ő rágalmaztaték - folytatá Elemér mindinkább túlragadtatva. - Az Isten színe előtt nem mindig az a valódi bűnös, ki megbotlott - szólt Klára. - A nyíl öl-e, vagy az a kéz, mely célzott? Ah, hisz az embernek szabad akarata van!

137

s a vén cseléd gondoskodása alá bízta. gyermekét elhelyezé. s nincs szívemben erő merészebb elhatározásokra. én gyáva! Bár telt volna el már az éj! Bár lenne már hátam mögött Fehérvár. Aggodalmai közt maga is neveté bohóságát. a tudatlanságtól. Kérdezősködött utcáról utcára menve. De a jószerencse.sóhajtá Elemér. s kivált a fiatalabb lovagok szívesen adtak volna minden kitelhető utasítást. mi bilincseli le akaratomat? Szeredit kellett volna feleletre vonnom. hallgatok. Elfáradott és siker nélkül.Két nagy könnycsepp gördült a nő arcára. kezet nyújtott az ifjúnak. Más vagy széttépné a vér kötelékeit. minden viszonyával! Legyen ártatlan. Nem hiszem a vádakat azon alakban. A szép nő sokak figyelmét vonta magára. vizsgálok. az a véletlen. . vagy védné a megbántott rokon becsületét. mely a híveket akkor vezeti össze. kit Laczkónak hívnak. Ez volt oka. . félig elfordulva. Ó. ki csekélységért vívtam párbajt. hogy lehetségesnek hiszi az eredményt. de Laczkó István nevű idegenről fölvilágosítást nyerni igen nehéz föladat volt. én nyomorult. én nyomorult! Örökös kétség közt hányatom. 138 . első gondja volt férje szállása után tudakolni.Ó. az elvadulástól s a kaján élet ezer üldözéseitől. Magzataimat féltém a zord elemektől. a lélek vonatása a lélekhez. ó. Fridrik mester vallomásai elháríták gyanúm okait. s íme. mi hályogozza be szememet. és nem tudok szakítani vele. az elővárosokban vélte föltalálhatni őt. nem akarok többé semmi kapcsot nagybátyám és én közöttem! 3 Klára sohasem volt Fehérvárott. E név senki előtt nem volt ismert. De számat bezárta egy balsejtelem bátyám bűnössége felől. akkor is. mint hogy kézdivásárhelyi embert keres. és te. Átallom rokonomat. mely néha egy perc alatt kibonthatatlan nehézségeket oldoz föl. hogy hamar mondhassa el: Uram! férjem! rettegtem az elválás percében a te lélekcsöndedért elvállalni minden nyomort és megaláztatást. Mi zsibbasztja el kezemet. Mit tegyen? Merre forduljon? Férje finom ízlését ismerve. midőn magukat legtávolabb vélték egymástól. hogy én otthon maradtam. mindezen vezérei sorsunknak kimaradjanak-e a játékból? Egyik se nyújtsa-e karját a keresőnek? Egyik se vigasztalja-e a bánkódót? Egyik se nyisson-e alkalmat a gyönge némbernek. a szerencsétlen nő ajkain ellebbent homályos célzat ismét a kétkedés örvényébe sodort. Ez oly természetes! S én. s hirtelen távozott. legyen bűnös. de mintha szégyellné a fájdalom e jeleit. ó. ha nem vádoltatik. nem hiszem teljes ártatlanságát. az a kegyes gondviselés. én gyáva. Azonban nem ejti-e veszélybe? Nem üldöztetnek-e a szombatosok? Nem volt-e férje éppen e gyanú miatt bezárva? Klára tovább nem mehetett kérdezősködéseiben. kétkedem. Egy lelket sem ismert az egész városban. amint ellene fölhozatnak. minden emlékével. ki a megpróbáltatástól visszaborzadt. Midőn megérkezett. de tudakolásaikra Klára mit felelhetett? Elmondja-e. Senki sem utasíthatá nyomára.Talán ő is nagybátyámra gyanakszik! . hogy egy szombatos papot keres? Kétségkívül így könnyebben rátalál. hiszek és hánykódom a végletek közt. míg hazaindult. szóval és karddal. takarékosságát tudva. a várban.

már alkonyodik és mennyi drága időt vesztegettem el! Aztán vádolni kezdé magát. taszítsd el. S bár a kelmét. bizonyosan egy sikátorból fog kilépni. ha észrevétlenül született. Férjem! Itt van nőd.gondolá Klára mosollyal. s hogy kívánhatja. hogy a véletlenre támaszkodom! Istenem. a fejedelmi városban igen egyszerűnek tarthaták. de a nyelv elbeszélni képtelen. mely a nőt. A dúsgazdag Pécsit ki ne ismerte volna? A legelső. s annak utcaajtóját talán Laczkó István. S hogyne? Hiszen mily természetes okból történt minden fáradozásainak sikertelensége! Legalább tizenötezer ember lakik Fehérvárott. az örök bujdosásnak. hogy oly sok közül éppen azon egy jöjjön elébe. már rég rendben lett volna minden. mint a magasrangúakhoz menőtől az illem követelé. amit már tudnak olvasóim. akkor hallja az iszonyú szót. arcára hullatott könnyek által tudjuk meg. kényelemnek. de a bűnt taszítsd el magadtól. nincsen légi hang. kit oly hosszasan és oly hasztalan keres? Klára fantasztikus képzelődése minden utcaszögleten férjét vélte megjelenni. annyi legalább valószínű. mily együgyű vagyok. s a szempilláira szivárgó könnyel -. hála. már rég lehullott volna lelkéről az a súly. kit ő keres! Végre is. név nélkül él és titokban hal is meg! Ah. csak azt kérik. az ő férje. összehozza férjével. midőn ily szándékkal jár. meg lett volna lepve a gyönyörű falusi nő öltözékétől. nincsen intő jel.kétségbeejtő gondolatok közt. a nyomornak. Menjünk a sivatag világba! Tévedezzünk ösvénytelen utakon! Aludjék ki előttünk melege a hívogató tűznek. Ha a paloták címeres kapuiból cifra urak jönnek. hogy menjen egyenesen Pécsi Simon őnagyságához. mert ott rögtön útba fogják igazítni? Ha nem átallja e magas helyzetű úr pompás termeibe lépni. Egyik gyermekemet elszakítottam keblemről. nem a falusi némber félénksége hozta-e őt zavarba? Nem mondták-e még Balázsfalván. akkor rogyik össze. amit az ész kitalálhat. mi a csínt és ízlést illeti. akkor ismer a meggyalázottban férjére. Ha a piacon nem talált rá. hát nincsen nemtő. kivel Klára találkozott. S midőn a szombatosnő majdnem a kapuig érkezett. és akkor történt mindaz. Hazasietett. Nem is volt messze a pompás „remeteség”. Eljöttek kötelességök szerint föláldozni magokat. a szent Isten hamar fölvilágosította elmémet. itt van gyermeked. Hála. már rég tudná férje szállását. S mily megbocsáthatatlan könnyelműség volt oly fontos ügyben csupa átállás miatt ennyi időt veszteni. Itt vagyok tehát. föltétlenül követve férjét és a férj akaratát. már rég tisztában lennének szándékukkal. távoli mécsvilága a csendes kunyhónak és végcsilláma az elhamvadt reménynek! Legyen körülünk sötét. ha pénznek. melyet tündéri termetén horda. tudott utasítást adni. tekintélynek hívják is. melyet alig bír hordani. 139 . Parancsolj velünk. válaszd bátran a szerencsétlenséget minden kigondolható alakban. a másikat kitettem a zord időnek. Klára helyre akarta hozni hibáját. hogy ki él még közülünk és ki hiányzik örökre. hogy a büszke Pécsi Deborah is. fenyegető és vigasztalatlan sötét! Csak az egymás kezére. nyitja ki? Mily bohó vagyok . Most tudom. akkor látja Szeredi kíséretétől és csatlósaitól az utat elállva. amott a tőszomszédban egy szerény polgári ház. távoztál. Fölvette a legszebb ruháját. titkos kém és vigyázó szem. mert már nem sír! Essünk minden csapáson át. hogy a nőnek mindenekelőtt engedelmeskedni kell.

Fölkelt az ágy mellől. ha a halál elviszi. én szegény kisdedeim! Szórd el őket magadtól. fuss az üldözés helyéről. mint a ruhát szokta a bakó a tolvajról. Klárám. Laczkó István rejtélyes sorai a következők valának: „Szerencsétlenség gyermeke. találgatá Klára. Ah. Istenem! Hiszen azt tenné. s kénytelen leszek eltűrni. Nyomor jegyese. mintha e buja szemek máris tetemeit néznék. hogy fekvését soha meg ne magyarázhasd gyermekeidnek! Ó. mondá férjem. Vedd le rólok nevemet. meszet hordok. az éhséghez. . melyet különben is úgy le fog tépni a törvény. Onnan tetszésök szerint hurcolhatnak a szennyhez.fűzé össze gondolatait -. abban semmi sem volt világos. a korbácshoz. hacsak te mentve léssz. Nemde azt mondá . hogy a kontyomra tekert kendőn nehéz csöbröt fogok a mezőre vinni. miért jöttél ide! Neved hangzott ajkaimról. Fuss.Elemér távozása után Klára még egyszer elővette férje levelét. s te eszméletedtől megfosztva rogytál össze. mégsem bánom. hogy a rongyoktól rosszul födött testemen kőmíves legények. Eszébe jutott minden. s csak villámlások által leplezi föl néha. erős 140 . mely a vándor előtt befödi a mélységeket. az Istenért. hogy tanácsodat nem követtem. e hazug nevet. akármennyi nélkülözéssel! Feledj engem! Bűnös vagyok. mintha jobbágynő volnék! S gyermekeim? Tedd. s előtted a szabadság. fölfedeztelek. hogy ne találják meg a poroszlók veled együtt. élő férj özvegye!” Az iszony hieroglifjeit óra hosszáig vizsgálta. mint a sötét éj. csak haza ne! Ott kelepcében vagy. ő ezt mondá: mert a törvény követeli. s helyreigazítá a takarót. a fertőzethez. mert nem volnánk képesek a mindennapi kenyeret más módon megkeresni? Ah! Már emlékszem. mezítláb és permeteg alatt az állványokra téglát. Bár volna már hátad mögött ez az egész ország. ó. megcsókolta alvó gyermeke homlokát. forró rekkenőségben naphosszat aratok. sárban. midőn rád ismertem. Ne sirasd őket. fuss innen! De. ha az élet magának rabul megtartja. Ó. Klára. s veszélybe ejtettelek. mert veszélyesebb. Nyugodtan akarta elolvasni. elárultalak általa! Fuss az átok városából. Lakolni fogok érdemem szerint. mikor meztelen testére bélyeget akar sütni. mit férje a Kézdivásárhelyről távozást megelőzött napokon beszélt. hogy kimondtam e drága nevet. uradalmi hajdúk s koldus léhűtők buja szeme nyugodjék? Klára megborzadt. Imádkozzál érettem.S miért kell a pórnép munkáját teljesítenem? Miért kell a legvadabb önkény alá védelem nélkül vetni magamat? Azért-e. s noha undorodom saját lélegzetemtől is. és minden oly rémítő. Ne tekints többé vissza gondolatodban is! Feledd el.

minden világos. ha végzetem bűnbe sodorna. hogy férjét. Midőn a nő egész nagyságában látta a veszélyt. s ránk nyomor. hogy szökött jobbágyoknak tekintetnek. hogysem odatévedjen gondolataival. hogy vegyem le gyermekeimről a nevet. Ha az őrjárat a várkapu előtt vonult el. mely a finom lélegzést és a szellő halk mozzanatait is lázas szívdobogással kíséri. hogy az én gyermekeim jobbágyfiak! Irgalmas Istenem! Klára térdre borult és hosszan imádkozott az alvó gyermekért és ama távollevőért. elrejtőzni. s hat évnél tovább tartá őt folytonos ámításban? Azon kérdésre nézve. meghalni. Szeretete nem engedte. Nem kétkedett. s kiknek markában mindig van egy alkalomra váró kő. mielőtt késő volna. örökre elzárva a világtól és tőlem. különben Kassai azt állítaná. meg fogná tántorítani még azokat is. mely engem elejt. a bűn elől a rengeteg világba kísérje. hogy Laczkó István elvállalta családja megmentésére a lealacsonyító szerepet. Hisz ez annyit jelent. És most ő fogoly. De miért taszíttatának egyszerre a szabadságból a szolgaság bilincsei közé? Megfoghatlan! Hát nem volna-e Klára nemes családból való? S férje nem fejedelmi puskás ivadéka-e? Ki merné tagadni? A szegény nő sokkal inkább bálványozta Pistát. hogy minket megmentsen. a két gyermek apja -. állati ösztöneit vadul elégítse ki. hogy férjét határozottan bűnösnek tartsa. . lelkökre jogot? Most is fülembe csendül egy iszonyú név. minden fejleményeivel együtt. az a kísértés. Vagy nem mondá férjem. aggodalmai az idegesség azon magas fokára emelkedtek.mit írt? Nem azt-e.mondotta a férj. s hogy Kassai vagy mint földesúr vagy mint hivatalnok rendelkezhetik sorsuk fölött. 141 . elenyészni. feledjük itt vagyonunkat. nem tudá ígéretét teljesítni.zokogá . Klára tökéletesen homályban volt. ha férje saját hitfelekezetét vagy annak főbb egyéneit lesni és szerencsétlenségbe sodrani ígérkezett volna. hogy kit akart Kassai Laczkó által kémleltetni. hogy ne találják meg a poroszlók? Boldog Isten! Mintha szökött jobbágyok volnának! És ki tart testökre. de nem tudott azzá lenni. Az ő börtönébe hurcoltatott. s ezért vonta magára Kassai bosszúját. de minthogy a válság percében lelkiismerete ellenállott. világos! Ah. a jelentékeny távolság ellenére. midőn kivándorlásra ösztönzött: Jer. fejem fáj és kábul az égető fény miatt! Esküszöm . kik legszigorúbb bírái természetünk gyarlóságainak. hogy ez idegen nevet vett föl. szórjam szét őket. Elemér nyilatkozata is e véleményben erősíté meg őt. Klára. Klára Kassai poroszlóit megjötteknek hitte. hogy tőle loptuk el? Ah. A legmagasabb állású és a legiszonyúbb nevű férfiú férjemre tette kezét. kik gyermekét akarják tőle elszakítani. s melyre a legcsekélyebb zörrenés már elviselhetetlen hatást gyakorol. kit emlőjéről szakított le. Ezért vagyok én élő férj özvegye! De miért zárták tömlöcbe? Világos.barommá őket. hogy vétkes felebarátjaikra dobják! Világos! Világos! Ő a bűnt választá. kit talán éppen most hurcolnak magokkal a vad katonák.Ah! . elaljasodás és szolgaság vár! Megfoghatatlan s mégis igaz! Klára maga előtt látta az egész történetet. de tiszta képzelődése sohasem tévedhetne. Nyugtalanul bolygott a szobában. Legszebb csalálmait oszlatná el s legpusztábbá tenné keblét az. Ha az udvaron a komondor morgott és vonított. meghallá a kardcsörgést s remegett férje életéért. Kassai kémjévé ígérkezett. mely terhet bírjon hordani. s a szerelem epedései helyett csak a testiség nyers kitöréseit áhítsa. Hitte. Azonban ily eset föltevésére Klára élénk.

. mely tizenkettőt ütött. s a csendes. serkenj. én kicsinyhitű! „Az Úr énnékem őriző pásztorom! Azért semmiben meg nem fogyatkozom”. hogy fölébressze. Odatekintett Klára. kisdedem! Ébredj. . téged akarnak elhurcolni! Az ágyhoz rohant. . A csüggedést ismét tevékenységi vágy és önérzet váltá föl. megkönnyült.sóhajtá. mi történik? „Vedd le róluk nevemet! Szórd el őket magadtól! Ne sirasd. hogy igazamban a legerősebb nő védjen. finom vonalai acélzott kifejezést nyertek a nagy szándékkal. mintha szellemek sugdosnák füleibe. Minő zúgás.. halvány és méla éj könyörülő lelke tanácsolná. Tervet forralt. Ó. Klára.Vesszünk vagy éljünk együtt! Klára gyöngéd. meleg. s ismerős nélkül. harsogtatná. Valóban különösek lehettek egy nő tervei. és a másikkal. éledt. hová vigyem az apátlant. becsületes nevét. és az árnyékba rejtett mécs helyett Endre vonalaira világítának.kiálta Klára a férj levelére emlékezve és attól visszaborzadva.. . Szabaddá kell tennem férjemet. . és egyetlen vagyonát. illő tehát..Ah. ki idegen városban van. Az anya szorongása növekedett.Csak már vége volna az éjnek! . félig kinyíltak szemhéjai s megint bezárultak. ki vallásánál fogva részvétre nem hivatkozhatik. melyek egy ablakkarikán összegyűltek. „Fuss az átok városából”: a férj levelének e szavait. ki nem ismeri a világot és az eszközöket.. a szegény árvát.Istenem! eljön a hajnal s késő lesz a szabadulás. s ki gyönge létére az ország leghatalmasabb emberén akar diadalmaskodni. hogy még a hajnalszürkület előtt elszenderülhessen. megeredtek szemének könnyei.Nagy Isten! Kit? Endrét és Barbarát? .” . Homloka gondolkodóvá lőn. Védőleg terjeszté ki kezeit az ártatlan fölött. . anélkül hogy egyetlen fegyverét. mintha a székesegyház órája. ha a halál elviszi.Ó. gyermekem .. hogy e kegyetlen tanács az Isten ujjmutatása volna!.sikoltá -. Arca egészen öröm és boldogság volt.Lehetetlen. Ily ötlettel hajtá vánkosaira fejét. . melyek befolyásra vezetnek. a csecsemővel. Higgy. Nyisd ki szemeidet. égető ajkaival csókolta homlokát. mintha már érkeznének a poroszlók.ezen merész határozat szilárdult meg benne.sóhajtá.mondák a lég parányai. a szépséget használni. .S mily csendesen pihent Endre! Álmához bizonyosan vendégül jött az anya által ígért szép angyal. bongás Klára szívében és fejében! Gyermeke vállára tette kezét. . Endre a sikoltásra megmozdult. kockáztatni akarná. s a kegyes ég e jótékony harmatjától kedélye mindinkább üdült. mélyen alvék. Endre! Ah.Erőtlen nő vagyok. s a rezgő holdsugarak. és remélj! Midőn a nő a vigasztalás forrását föllelte. 142 . s azáltal az egész családot ... „Mentsd meg gyermekedet” . a fiú édesen. A hajnal nyílásaként mosolygottak ajkai.

tagadhatatlanul ott. s a közelgő lépések semmi nesze nem alkalmatlankodik. ha én tudnám. nem a lelkiismeret ijesztgeti őt. világossá lesz az éj. hogy honnan tudják ők. melytől a gondolkozónak agya meggyullad és vére hagymázos gyorsasággal kering. Mi közöm mással. a légben elmosódott s megint összeálló alakjaival. hogy ölelés közt a szívbe döfje tőrét. lelakatolva az a sokaktól olvasott könyv? Lássuk a könyvet.. hadd halljuk a véleményt. . hogy arcomra az Isten ezt írta: kém. de mégis különös. de az előítélet nélkülit. melyet ember nem érthet. én Júdás Iscariotes vagyok. a borzasztó. s ha más tanú nincs ellene.. A halvány gyertyafény alig vetett valami világot a sima ércre. a titokszerű. beszél maga „a kiterjesztett erősség”. Most álljanak elő a különböző iskolák. melyen cseppenként fog elvérzeni. a nőm mikor tanulta olvasni a titkos betűket? Szorgalmas Klárám! Mikor virrasztottál Salamon gyűrűjével ujjadon a láthatatlan rejtélyek fölött? Mikor nézted galambszemeiddel azt a kegyetlen festéket. a szem soha meg nem látna. Laczkó István szembeállott egy kis acéltükörrel. miért színlelek. ki körüle forgolódik. kinek körülményei felől hivatalos állása dacára sem volt még fölvilágosítva. szükséges. hová rejtőzhetnék! Midőn őt kutatják. A nőm .4 Laczkó István nem hunyta be szemeit. míg az elutazásról intézkedni és urától rendeleteket fog venni.. midőn agyamban a bűn fogamzott. Kassai titkárja. nem a hóhér. ki karjába borul. Különben honnan tudta volna kilétemet Deborah kisasszony és. ez nagy talány. Ez a bűn átka! Nincs számára sötétség. de a bűnös! Ebben áll a nehézség. Órák teltek eredmény nélkül. s elmondja. A kulcs nem nyikorog az ajtózárban.. ijesztgeté félhomályos. szánakozó Klára? Hisz te hatalmas vagy ártatlanságodban.folytatá rémes gondolatait -. Az udvar csendes. jobbágy vagyok! Mi közöm az Istennel! A földesuram Kassai.. ej. a nőm? Laczkó István e kacaja a fájdalom nyöszörgésének és az őrjöngés ujjongatásának különös vegyülete volt.. Rejtelmes félelem környezi a szombatos papot. hogy Pécsinek a csillagok beszélték el bűnömet? A zodiákus megszólalt figyelmeztetni őt az álbarátra..... de a beletekintő annál többet vőn észre.. mely a titkár asztalára volt helyezve. nem hajtá álomra fejét.. hogy a bölcsek is szóljanak hozzá. mi a bűn? Ami arcodra van írva. miért ámítok. Más baja van.. Nem a bilincs. nem Kassai. Ej. siettében saját szobájába csukta a letartóztatott egyént. A megfoghatatlan. Mindent látnokilag tudott. miért férkőzöm oldala mellé. ha-ha-ha-ha.. a jobbágy még megjárná. nem a mindennapi élet kínpadja. melyet. no!. neked sokat szabad elfedezni és kiengesztelni. hogy kelepcét vessen lába elé. Nevemet és célomat az ég jelentette meg neki. amit a fül soha meg nem hallott volna. homlokomra mázolt az észrevehetetlen kéz? Miért nem mostad le mindjárt azt a te tiszta könnyeiddel. a megfejthetetlen zsibongta őt körül. a csodálatos. 143 . Könyörögj a jobbágyért.Hogy van az. Avagy nem hozták-e szobájába mérhetetlen távolból a bolygók sugarai azt a hírt: hogy Júdás Iscariotes már elárulta őt? Igen. jöjjenek el a hittudósok. ami arcomon van! De hát csak számomra van bezárva. A tisztes ősz. Ezen kellene most törnöm a fejemet. A szó arcomon van. nem a börtön. Szőke Pista. Ó. Nem lehet amúgy könnyedén venni az ily fontos kérdést. jól tudta: mi a célom. magas hölgy! A jobbágy. Hajh.

lekuporodott. hogy a kitűzött órán nem jött hozzá. és annál kevésbé mehet a vidrabundátlan állapotjában a fővezér..és más méltóságokhoz naponként informálni. ott szépen rejtőzhetel.Ezért kerül engem: ezért sérte meg figyelmetlenségével. de mégis az egész úgy. holott oly havas és zivataros idő van a hatalmas szultán fővárosában. nézett vadul. vagy más néven Bene Antaltól. Éppen most vett levelet Sztambulból. de ő ámbár az izlámra tért át. néhány napig aligha jöhet azon titok nyomára.Itt is jegy. torz kinyomatot nyertek. midőn hallá. hol tölté az estét. Utána kell járnom. mely rád ugat: a ketrecét. Tudta. és a nagyságos fejedelem emlékeznék meg becsületes szolgájáról. s ő. megint föléledt keblében. ott is jegy! . ha Elemér meglepi. szívében hű evangélikus maradt. neheztelni kezdett. Mikor nyílik a retesz? Mikor jőnek? Ily helyzetben találta Demeter és a titkár. hogy őfensége még nem méltóztatott kegyelmesen elküldeni a vidraprémes új szabású bundát. magától Zülkifártól. Erre kell hatnom. s egy őrült ember ravasz figyelésével leste. kivált miután az erdélyi rezidens őkegyelme sem hajlandó a havi pénzt pontosan kezébe szolgáltatni. Reggel tudakolt öccse után. mert titkára távolléte miatt. amint csak illett. Addig mindig távol lesz Elemér szíve tőlem. hogy a kocsi távozását meghallá. ki végtelenül haragudott volna. Érzé. Nézett merőn. Szőke Pista. mert orrontják.Millió betű! A sátán teleírta képemet. Elfáradhatott a sok munkában. s csak ne volna a rezidens fösvény. előnyújtá nyakát. éleslátásának és romlott kedélyének szülöttje. az érdemes püspök. a nagy befolyású csausztól. hogy korán reggel el kelle mennie. De hol tölté az estét? Kassai elégületlen. hogy az unokaöcs miért nem látogatta meg. úgy segéljen. . kérd el az első kuvasztól. Csúffá tőn engemet.sóhajtá. fekete gránát boglárokkal. amint előtte állott. Tetézte rosszkedvét Elemér búcsú nélküli távozása is. s bújj helyette bele. Már ismerem a sátán kézírását. A szerencsétlen szombatos a szoba szögletébe vonult. Sehogy sem haladott tovább az általa képviselt ügy. hogy a kutyát sem kellene a szobából kiűzni. A gyanú. Bezzeg kínálják arannyal. Bizonyosan Pécsiék iránti rokonszenve nyert valami új anyagot . bezzeg ajándékoznának kék vidraprémes téli ruhát is. Összebonyolódtak vonalai. 5 Dajka János. Nosza. akkor. még a kikelet megnyílásáig lehetne a padisahnál oly határozatot 144 . hogy még az unokaöccsétől sem tűrte volna a csendes hajnali álomból felköltetést. . melyet nekie megígért vala. elveszték arányaikat. Kassai csak azután tudott elalunni.gondolá. hogy Rákóczi őfensége a fényes kapunál engedélyt sollicitál a magyar király ellen háború indítására. rossz hangulatban vala. zsémbes volt. ki panaszolva említé. míg karját nem kénytelen Pécsi ellen fölemelni. de jól is használta ám az idejét. A háládatlan! Mily jóindulattal voltam iránta! S nem jött el. ezüsttel a katolikus hatalmak követei. bizonyos idegen és szokatlan színt hordott magán. hogy mikor mozdul meg az ajtókilincs.

hogy szabad. a szende leányéhoz hasonlított. Csak akkor hökkent meg egy kevéssé. csakhogy. szelíd kifejezésű és igéző szépségű némber.. azonban pipere nélküli öltözéke a vén Dajka szemében is föltűnt.eszközölni . Dicséretében nem volt semmi túlzó és behízelgő. ha az udvarmesternőn kívül más akar az ő magas személyéhez valaki részére bejáratot eszközölni. nem egy hamar áthaladt csalódás. És miért nem akar Kassai István háborút? Mert nem tud lóra ülni. kívánságát meghallá. mert félénk. Fiatal némber lépett be. hogy lekötelezőbb modorban ritkán beszéltek vele. Aranycsillámos gazdag sárga haját fejkötő szorította le. . Elgondolá. mit ő is megkönnyezhessen? Hisz annyi ingerrel bír a könny. Serédi. helyzetű és valódilag keresztyén férfiú iránt viseltetik. de arca. a tiszta korú. mint küzdelmek után ismeri. hogy e könnyű nyomait a szív viharának.kivált ha Sárospatakról az öreg tallérok útba indíttatnának -. így elmélkedett. Ő. De ki mondhatná meg. Kornis. ha akarna. Ezt ő. még mielőtt a felső megyék sérelmei fegyveres kézzel orvosoltatnának. hogy életének napjai már meg vannak számlálva. s mert akik lóra tudnak ülni és bátrak. és személyét a magyar király figyelmébe ajánlani nem múlatná el. hogy szerény soraiban is régi jó indulatja elucescáljon.. hogy megköszönné az érsek. mellyel ismeretlen létére iránta. ki még a pártát hordja. de a nagyságos fejedelemtől ígért bundát és vékony hópénzt jobban tiszteli a skófiumos bársonypalástnál s a gazdag remunerációknál. midőn a vendégnek. de azért lelkipásztori nyájassággal mondá. mit igazán sirassunk! A némber csinos. Jelszava ezentúlra is Gyulafehérvár és nem Pozsony. Maholnap elköltözhetik ez árnyékvilágból. Kemény János. ki magát Bodó Klárának nevezé. finom alakú. melyet a boldogság szokott egyhangúsága közt a hajadon oly örömest teremt magának. Dajka püspök igen búslakodott a csausz levelén. A 145 . hogy legyen. midőn a tanulószoba ajtaján gyönge kopogást hallott. gyöngéd. és az életet inkább tavasz-álmok. míg nincs. könnyen kicsikarhatnák kezéből a hatalmat. Dajka püspök. A püspök vendége szép szavakkal említé azt a bizalmat. a püspök úrnak csak azért írja. Volt ugyan halványdad vonalain némi izgatottság és volt szenvedés jele.nem szereti. mikkel már untig ostromoltatott hűsége. volt sötétkék szemében merengés és bú. Az Isten magához szólíthatja őt. Nem volt ínyére ugyan a megzavartatás. nem egyike a szép létesíthetetlen ábrándoknak okozta. írhatna Pázmány érsek uramnak sokféle dolgokról. Zülkifár. S ki az oka ennek? Kassai István. e cím alatt a fejedelemnét értve . de Dajka püspök mégis azt hitte. könyvei közt ülve és a vasárnapi prédikációról gondolkodva.A kegyelmes nagyasszony . Tudja. Szeredi és más régi családú igazi uraké volna akkor a világ. melyektől a magyar király és a katolikus német rendek füle megcsendülne. azonban nem teszi. anyai gond alatt virít. az ifjúkor üde és hótiszta színezetével. anélkül hogy az Úr szőlőjében tett munkálkodásainak sikerét láthatná.szólt.

ki a női szív minden gyöngéivel és erényeivel bír. többet kíván. fényelgő és a külsőségekhez túlságosan ragaszkodó volna. már a fejedelemné előtt leszesz. . S bár Üdvözítőnk egy alkalomkor mondá: az vesse rá az első követ. hogy a vád minden súlya a csábítóra fog esni . csak az asszonyok asszonya hallhatja meg panaszaimat.Leányom! Ha a fejedelemné őfenségénél kopogtatunk.Az Istenre hivatkozom. ha az egyházi fenyíték tágul.szólt atyai szemrehányással -. Csak ő menthet vagy semmisíthet meg. de fog-e. de a méltó fenyítést az ellen is használja. s jól teszi. leányom! Én mindent elkövetek. részszerint pedig azzal gyanúsítják. s hogy meg lehessen hatva. s ki a hatalom eszközeivel is tudja támogatni. tétovázni. veszve van az erkölcs! . ki oly szent.Amely dologban a fejedelemné lába elébe akarok borulni. midőn a püspök oly célzatot tőn. Előtte tárom föl keblemet. melyet most sürgetsz.S mikorra remélhetem sorsom eldőlését? . s neheztelésének következményei rád nézve is iszonyúak lehetnek. Szabadon csak annak nyílhatnék meg szívem. mintha dicső fejedelemnénk gőgös. . hogy aki valami ügyben kíván kihallgattatást nyerni. Nagyasszonyunk nem tűrne semmi elhallgatást vagy kibékülést. vonakodni. Íme. Erdély fejedelemnéje. megint egy elcsábított. az előtt a könnycsepp nem jelent annyit. nagytiszteletű püspök uram.Jól van. mint másoknál. mint az elámított leányok iránt. a többit Isten bölcsességére bízom. Csak ne volna főkötő a kontyán! A fejedelemné még szigorúbb a tévedt nők. és színe elébe bocsátanak: akkor nem lehet többé visszahúzódni. hogy férjére még országos dolgokban is szeret befolyást gyakorolni. Nem azért. . 146 . Hasztalan bánnád meg e fontos lépést. megint korunk kicsapongásainák egy áldozatja! . evégett Petneháziné asszonyhoz folyamodjék. . Azonban részszerint már sokan éltek vissza jószívűségével. melyért a fejedelemnő színe elébe kell lépnem. mint a brandenburgi nő. mint adott szavát meg tudná kegyelmed tartani és a titkot keblébe elzárni. s ajkaival érinté. mint Bethlen Gábor őfelsége uralkodása alatt. midőn reményeket tör szét. mint amit én mondhatnék.Csak ne volna legalább főkötője! . a fejedelemné színe elébe vezetni? Aki egy csoport panaszlót naponként elutasít és bebocsát. . ki a csábítás aljas eszközeihez folyamodott. ezzel nem akarta a könyörületet a szigor helyére léptetni és föloldani a bűnt.Hiába. Kegyelmed.Leányom . Ezért tartja szükségesnek. . arról én egy szóval sem adhatnék Petneházinénak fölvilágosítást. mely Laczkó élményeire látszott vonatkozással bírni.palota szabályai most szigorúbbak. a fejedelemné szigorú. anélkül hogy kérdezne. mint hiszem.Holnap.Csak kihallgattatást akarok.szólt átható kifejezéssel az arcán s mély fölindulással keblében. aki a sátán kísértésének engedett. Isten mentsen! Fenséges asszonyunknál nincs alázatosabb szolgája egyházunknak. Megbünteti a bűnöst. Klára hálától áradozó kebellel hajlott az aggastyán kezéhez. kétségtelenül derék és szeretetre méltó asszonyság. a fájdalom éles színezéséhez szokott. mint kegyelmed: de nő. Klára meg volt ütődve. a közönséges kíváncsiság behatásain kívül áll. Aki kötelességet teljesít. s a szent sátor alatt és az erős Sión templomában nem őrizteték inkább a frigyláda. Csak Lorántffy Zsuzsanna.gondolá a püspök. helyzete és évei fölül emelik a világ gyarlóságain. amit igaznak hisz. aki ártatlan. S mégis nem bírok erővel magának a püspök úrnak is megvallani az okot. . s anélkül hogy neki valamit elbeszéljek. Petneháziné. Izrael népe megkövezte a hűtlen asszonyt.

aki ne ismerné őt? 147 . midőn magára maradt. Iszonyúnak kellett lenni a csábításnak. ezüstfürtű aggastyán? Dajka elgondolá. Rákóczi őnagysága hű férj. közel s távol. mily szép. mely éppen most hagyta el a szobát. pedig ugyanazon udvarban hozattak a káromkodást büntető törvények.Dajka püspök. de a segélyért rimánkodó és könnyekben fürdő anyaszentegyházunk iránt. hogy a papírra szálljanak? A püspök néha „a harmadik udvarból” a szitokhoz igen hasonló kifejezéseket is vélt hallani. Előkelő házak feslettségét fölleplezni minden időben veszélyes volt. hogy Klára iránt a legkímélőbb bánásra igyekszik a fejedelemnőt hangolni. hogy keményen megtámadja Kassai ravasz eljárásait.! Ez eszmék a jámbor püspök kedélyére kellemetlenül hatottak.mert miért tartanék tőle? -. Kőszíve van. hogy ily tiszta külső oly fekete bűnt és undok rothadást rejtsen magába. hogy az öreg urat még az őrségváltás is néha fölzavará álmából. ott van a királyi tábla. Kivált „a harmadik udvar” oly közel fekvék. Dajka most rókamálos reverendában lépett ki a kapun. Ott van az országház. sokáig gondolkozott a világ esendősége felől. pedig nem élünk Báthory Gábor korában. S mégis szitkozódnak a testőrök! Vagy talán nem hallott jól? Hisz a püspök kapuja onnan alig van száz lépésre. 6 Csekély köz választotta el a püspöki lakot Rákóczi György palotájától. és szíve elszomorodott arra a gondolatra. ha magát neheztelésekre és gyanúkra teszi ki. hogy a magas portánál a háború engedélyezése komolyan sürgettessék. Azonban nem kötelessége-e a hívek erkölcse fölött őrködnie? S mit féltsen egy görnyedt nyakú. . hogy élénk vonásokkal fogja ecsetelni a felsőmegyei evangélikusok helyzetét. hogy a Törökországból vett levelet közleni fogja a fejedelemnével. De vajon nem keverem magam ellenségeskedésbe az ország valamelyik főurával? . S van-e. Lehetetlen. S ha az udvarba megy. S hátha még minden jóvátehető! Hátha még csak a veszély volt hozzá közel s nem a bűn! Dajka e szelíd elmélkedések közt elhatározá. mi szép alkalma leend egyszersmind az evangélikus rendek ügyét a fejedelemné szívére kötni. Köszöntötték gyermekek és koldusok. midőn a csábítás vezére egyszersmind az ország feje volt.. a női erények példányképe. mosolyog szemembe. mily szerény és kellemes nő tévedt a kárhozat ösvényére. nem irányomban . s igyekszik a fejedelemné által annak kieszközlésére hatni. Elhív ebédre. S hányszor nem űzte szét a reggeli trombita a szent elmélkedések legerélyesebb szavait.e kérdés megvillant a püspök agyában.. de gyűlöl. Mily fiatal. hogy a tettesek nem fognak megfenyíttetni. a fejedelemné a tiszta erkölcs tükre. S mégis. Lágyítsa meg az Isten. De azután szeme előtt lebegett a kedves ártatlan alak.Mint fog reám Kassai István uram haragudni? De hiszen most sem barátom. midőn már tollban voltak. miért ne ragadja meg a kínálkozó alkalmat politikai célokra is? Dajka elhatározá.

Még szerencsém . kíváncsiságra és gúnyra hajló arc elébe viszi. Kerek. lélekvádat érzett. hogy a püspök a fejedelemasszony által valami különöst akar keresztülvinni. hová beszélyünk kezdetén a nép zajongva és követelve tódult. Midőn pedig a „második udvarban”. hogy mikor lesz üres ideje. hallgatag és összeszedett volt. Hadd lássák annyian. mind pedig a háború pártja. lassan sétálva a palota felé -. s ez hosszasan panaszolt Szeredi ellen. ezek a deli és elkényeztetett testőrök. ne mulassza el a kegyes nagyasszonyt informálni a magyarországi evangélikus státus újabb szenvedései felől. A püspök ily szempontból megint a „harmadik udvarnak” tartott. Dajka a lépcsőnél egy vedlett.semmivé tevé ezt az ártatlan és szelíd kinézésű nő becsületét. A püspök tévedt nőnek tartván Klárát. minő jelenetek fordulhatnak elő! . a ravasz káplánnal jön össze. hogy országos okok vezetnek a fejedelemnéhez. hogy oly sok merész tekintet. Nem volt-e ezek szerint világos. Merre forduljon? Tegnap a harmadik udvaron át sietett a fejedelemnéhez. A kapunál Dajka Kornissal. hol a nagyasszony palotája volt. hogy mi okbul megy a fejedelemnéhez. belépne. s a püspök bácsinak figyelemmel kellett végighallgatni az írott képnél delibb állatok minden szép tulajdonait. mert Klára külseje. magaviselete és műveltsége jó családra mutat. kit magammal hozok. piros és nyájas kifejezésű arcán szaporodni kezdettek a vékony redők. kopott kocsit vőn észre.Éppen ez a baj. a leendő tudós. mint tegnapi S miért ne? Hisz akkor ki-ki elképzelheti. ott van lakása a magasabb udvari személyzet többségének. ott zajongnak a „nemesi társaság” tagjai. melyet most fejezett be. a fővezérrel. még védpaizsom ez az asszony. s arról is adott szerény tanácsot. mert új értekezést. Az öreg férfiú és a fiatal nő némán értek azon a kisded előudvarba. hogy nem cselszövésben jár. őfensége kisebbik fia. hát Csulaival. S mi történik? Az első emelet egyik ablakából az utcára letekint Zsigmond úrfi. s ez meg azt is ki akará halászni tőle. hogy mind a béke. ki a fejedelemnél igen gyakran látható. hogy ha szóbul szó támadna. Az udvaron György úrfi. A főlépcső előtt kellett elhaladniok.mert közönséges csábítás útján nem hihető . a fejedelem idősebb fia.. mind a főurak közelebbről csak arról fognak beszélni. De ekkor Klára mennyi kíváncsi szemnek lesz kitéve? A harmadik udvarban György és Zsigmond úrfi körül gyűlöng az egész fiatalság. jövőjét? Valószínűleg magasrangúnak kellett lenni a jellemtelen ifjúnak. találkozott. ki ez idő alatt nyugodt. vezetteté a temesi és szendrői basától ajándékba kapott arabjait. s tüstént „püspök bácsihoz” küldi komornyikját és tudakoltatja. Onnan néhány lépéssel Rákóczi palotája előtt voltak. hogy a fejedelemné és a hercegkisasszony által lakott udvarba jussanak. 148 .mondá a püspök. Csak a szokottnál valamivel halványabb vonalai árulhatták volna el belizgatottságát. mind Kassai. S hátha még e henye és élvezetvágyó csoport közt van az a bűnös egyén is.Menjünk az „első udvaron” át . Minő találkozás lesz ez. akarna neki fölolvasni. Különben másodszori elfogadtatásom megerősítené azt a gyanút..gondolá Dajka János. s kétségtelenül valami cselen töri fejét. ki az igézet rendkívüli eszközeivel .

hogy sietnünk kell. De tán kegyelmed.Ily állapotban nem mehetünk a fejedelemnéhez. hogy Diogenész. a nő még mindig remegő tagjai ellenkezőről győznék meg. Egyébiránt igen sajnálom. s a sűrű fátyolon át is égették. Ezzel Kassai a tornác felé fordult.. s vezettetve lassan haladott a lépcsőn. mire magyarázza a nő félelmét és az aggastyán kémlő tekintetét. Jer. távozása előtt. Az öreg Kassai tréfásan nyújtá ki vázujjait.. talán dajkád a sátán helyett velem ijesztett. Bokros szemöldök alól éles szürke szemek vizsgálták őt.válaszolá a püspök . 149 . Falun nevelkedett.Igen.Most jött először a városba. de ez végerőlködéssel taszítá el a feléje terjeszkedő kezet. Szókratész egy drachmával egész ebédre való olajgyümölcsöt vásárolt.. Rémülten szorítá meg Dajka karját. S ha első percre nem is tulajdonítana a történteknek nagy fontosságot. meggyullasztották arcát.jegyzé meg a földre tett egyén.válaszolá Dajka némi zavarral. a tál fenekén is elég étel van.szólt Kassai cinikus mosollyal -. . he-he! . Vékony ebéd volt. hogy akadályozva voltam Elemérre. midőn az ágyból felvött. kik csak fejedelmi terítékű lakomák után szerették Stoa mértékletességét dicsérni. Világos volt.A fejedelemasszony szokatlan órában nyújt kihallgatást . Nem tudá. mintha láza volna.Sajnálom . hogy nagytiszteletűségedhez a múlt kedden nem lehetett szerencsém. leányom! . Talán a püspök úr unokahúgát mutatja be őfenségének? . s még maradt belőle annyi aprópénze.Nagysád . Dajka meglepetve néz védencére és a főúrra. he-he!. bámult volna gazdagságán. gyermekem! Én Kassai vagyok. ha sírtál. A püspök teli telt aggodalmakkal. hogy Klára állát megcsipkedje. Elemérnek saját nagybátyja áldására sem volt sürgető szüksége. Pliniussal és Senecával tart. Kassai bácsi.A méltóságos nagyasszonyhoz megyünk . hogy a szeme előtt eljátszott jelenet mély jelentőséggel bírt. .mondá vigyorogva a korlátnok. Most Klára látá a kisded alakot két csatlóssal a kocsiból leemeltetni. áldásomat adni.. mintsem feleletet várna kérdésére. . s öntudatlanul szökelt ajkaira a halk sikoltás: hisz ez Kassai! .He-he! Nagytisztelendőségednek ugyan vadóc húga van.A nagytiszteletű úr húga a legtökéletesebb nevelést kapna azon esetben.Igen! . ha kezem ifjú kéz volna. hum. de oly filozófoknak. De bocsánatot kérek.Soh’se búsuljon azon kegyelmed. he-he! . mint mi ketten. Klára reszketett. . .Kincsem . he-he! Klára az aránytalanul nagy fejet egészen feléje fordulni látta. . ha akkor él.. S tehát unokahúgunk! Gratulálok! Valóban csinos leányzó. szent igaz. Klára úgy nézett ki.szólt egy éles. igen sajnálom.jobban ismeri szerény háztartásomat. de tiszta csengésű hang -. . a vén Kassai.rebegte Klára halálfehér arccal és tikkadt hangon. hum.

hogy e kis falusi nő Rákócziné színe elébe merjen lépni.. . .szólt -. de mégsem lehet.Van unokaöccse. amint gyanítom. Kétségkívül nagy elszánás kellett arra. .Tekintetedet a fátyol elfedi.Nem.. De hisz az mégsem lehet! Erőtlen vén róka!. Szerencséjére a palotánál voltak.. hogy. s hogy diadémjeik középköve a rátekintő szemet megvakítja. melyek már ajkain lebegtek. Dajka igen nyugtalanító elmélkedésekbe mélyedt. s mélyen.A hiénát sem láttam soha s mégis tudnám. .Halálos ellenségemmé válik Kassai István uram! Ki hitte volna?. Igaz. mint a világ hiszi. hogy az óriási porfírteremben beláthatatlan hosszú sorban vannak fölállítva a cifra apródok s igézetes szépségű delnők. Öreg. Klára! Az udvarban nem szabad így nyilatkozni..Leányom . Leányom. és a tükörfalakkal együtt annyiszor veti vissza az ember alakját.E figyelmeztetésre a kis nő összeszedte erejét. ha mindezt Klára nem képzelte is. . úgy én attól tartok.Nevét sem hallottam. mégsem lehet. pompát.. De hisz ez becsületes. hogy gyémánt.. 150 .szólt a püspök nem oly szigorú nagybátya. Kassai őnagysága. hogy az.. hogy fiatal.S te hol láttad őt? . ha nem gondolta is.. S nem ismered? . Elemér volt tehát.. Szemeim gyöngék! S valóban nem ismered Kassai Elemért? .. Kassai nagy úr.. és ünnepélyességet kötött össze a fejedelmi lakkal és az elfogadtatásokkal. hogy aki megmozdul.. Klára csak a tündérmesékből ismerte az uralkodók dísztermeit. s tán a többi embereknél méltóságosabb alakkal és kiválóbb lelki tulajdonokkal is ruházott föl.. nem ismert rád. hogy az készséggel folytatá útját a „második udvar” felé. Mégsem lehet. A püspök elakadt.. Csakugyan igaz! De mégsem lehet. hosszan nézett Klárára. Na! Ugyan megjártam . . kiket a gondviselés milliók fölébe emelt.. hogy.és smaragdkövekkel rakott aranytrónon. s ne remegjen a fantasztikus képletektől. melyeket azon szerencsés lények körül vélt föltalálni. . és saját árnyaitól meg nem rémülnie. Nem akará kísérni a fonalat.Százszor nagyobb a gonoszsága.Hallgass. Klára! A falnak is füle van. hogy a padlózat a jégnél simább s átlátszó.Sehol. kimeríthetetlen kinccsel. komoly és tiszta kedélyű ifjú.gondolá. . hosszú bársonyköntösben szoktak a fejedelemnék reggeltől estig ülni..szólt nyugtalanul a püspök -.Úgy én . .. lehetetlen el nem siklania.S hogyan ismertél rá? . ha nem hitte is. rongált. határtalan hatalommal. S ha nem képzelte is.Mert sohasem látott.S vannak még rokonai is? . uszályos. Szégyellte önmagától a szavakat. Azonban amint a Rákócziné lakta épülethez közeledtek. de hangod nem látszott csalni. de csakugyan szertelen fényt. s oly esdeklő tekintetet vetett az agg férfiúra. Dajka megállott. ..Hallgass. . Kassai István uram .

de fényűzés és hivalkodás nélküli. tekintetökön lenézés vagy harag. különböző korú némbereké és férfiaké. de talán mégsem olyan szép. derék. Ez alak már emlékezteté a szombatosnőt azon mesékre. Férfiak. Pedig az egész társaság alkalmasint a fejedelem és fejedelemné őseiből alakult. zaj. Közülök egy sem határozottan kevély.A Kassaival kötött véletlen ismeretség miatt ingerültségbe hozott kedélyére tehát csillapítólag folyt be az. s mondja el őszintén. hogy a püspök meglehetős terjedelmű. mely az anyjáéhoz hasonlított. de igénytelen külsejű épülethez vezeté. Üvegtáblákkal elzárt folyosóra érkeztek. Óvatosan simult közelebb a püspökhöz. S bármennyi gond terhelte Klára szívét. A fejedelemné magánhasználatra fönntartott folyosója szárnyas tölgyajtón végződék. tömör és tartósságra készített volt. mely a szoba rendes légmértékéig volt fűtve. melyek az általa hurkolt. hímzett s rojtozott darabok másai lehetnének. s a bókot viszonozni kellene. Tárt szobákon mentek keresztül. Mint tetszett ez neki! Mint megnyugtatá és kecsegteté ez őt! A falon életnagyságú képek függtek. Volt vénebb magánál a püspöknél. mely szakasztott olyan volt. sietség. s egyenként valami dolgot igazítottak. mint boldogult atyjáé. kik amint a különböző ajtókon mentek. s míg a püspökkel a nyitott szobák hosszú során áthaladtak. A szombatosnő meg is fogadá a becsületes képek tanácsát. mintha nyájasan köszöntötték volna. melyeket a kis Endrének a hosszú téli estéken beszélt a királyi udvarok óriásai és törpéi felől.és székpárnákat. de katonásabb tartású. ki a Klára által látott suhancoknál aligha nem volt egész fővel magasabb. Testükön nem volt bíborpalást. A csatlós vidám tekintettel nyitott ajtót. Jámbor. s melynek kockaköveit durva szőnyeg borította. ami szívén fekszik. Klára közülök majd mindeniket ismerte. vendégszerető magyar uraknak és asszonyságoknak látszottak. magatartása biztossá vált. kik vagy gyógyerejök vagy szépségök és megkülönböztetett külsejök miatt a kis szombatosnő kegyét bírták. melynek új cserépfedele és régi falai még csak a szépség varázsával sem hatnak rá s annál kevésbé a nagyszerűség megdöbbentő arányaival. nők a két család múltjához tartoztak. tiszteletteljesen hajták meg magukat a püspöknek és Klárának. látott rózsafaasztalkát. arca egészen derültté. Volt a kis Endrével egyidejű is: elég csinos alakú. egyenként észrevéve őket. hol a bejáratot nagy rézgombú pálcával egy vörös ruhás és ezüstzsinóros csatlós őrzé. A nők és hajadonok többnyire barátságos tekintetűek voltak és szelídek. s üterei gyorsabban vertek. hogy a járókelők zaja a termekig ne hathasson. 151 . mint a Klára gyermeke. kik Klárát bátoríták. Klára látott karszéket. hogy ne tartson semmitől. jöttek. Régi barátnői voltak. hogy e kedvező eredményre szintén hatottak a fejedelemné cselédjei is. Égetett agyagú virágvedrekben egy csoport ritkább növény terjeszté zöld ágait és ékes virágkelyhét a sugarak felé. A bútorzat mindenütt kényelmes. követelés nélkül. Hihető. látott a keleti szövetű és valószínűleg igen drága dívánok mellett kerevet.

ha a kifejezések befátyolozottak voltak. amint a háttérben egy palotahölgy kezéből nehéz vászondarabokat vesz át. De. kik a világgal és magokkal békében élnek. most arra is rászánta magát. célzatokkal a szószékből. Ilyforma elmélkedések fordultak meg a jámbor Dajka János elméjében. hogy a püspök csak sejtelemről beszélt. És ekkor nem követett-e el maga a püspök tán még nagyobb megbántást Klára ellen. Mit tegyen? Gondolkozásra nem volt ideje. Kassai István személye vagy családja ellen emel panaszt. hogy egy tévedt nő vagy leányzó esd becsületének helyreállításáért? S mit használ. Egyébnek kell tehát fennforgani. holott a némberek tiszta hírét. mint a kolostorban. nyújtani alkalmat! S lehet. míg Klára reménnyel és bizalommal telt el. s beható tekintettel bír? Mit használ. a gyanú legvékonyabb köde is elsötétíté. mint Kassai? Vagy nem célzott-e a fejedelemnénél csábításra. Dajka János aggodalmai minden nyomon sűrűbben jelentkeztek.Szóval a palotában semmi sem volt visszataszító. Azonban. A csak imént történtek után alig hozhatta kétségbe. hogy nagy bántalmat követett el Kassai azon csodálatos némberen. nyíltan a fejedelmi palotában. Helyzeténél fogva bejárása lévén az udvarba. s mint tudjuk. mint a józan embereknél kell lennie. s a püspök urat némely kellemetlenségnek ki ne tegyék. Két kis szobába lehetett most betekinteni. mind Klára. minőnek a püspök képzeli? Kassai István képtelen a csábításra koránál. Ő kész volt ugyan vallása érdekében megküzdeni bármely magas állású egyénnel. s ottan látható volt a fejedelemné alakja. hogy ez a némber. midőn a fejedelemné éles fölfogású. mekkora különbség. Igen kényelmetlenül érinté kedélyét mind Kassai. Ez lidércnyomásként nehezedett a szent férfiú kedélyére. oly megnyerő. Igyekezett Kassai politikáját háttérbe szorítani s a háborút óhajtó párt malmára hajtani a vizet. mintegy arra előkészítve. sőt minden oly szelíd. megcsalatásra? Nincs-e a magas nő. Kassai Elemér pedig jelleménél fogva. több versen informálta a fejedelmet. mint egy igazi nőnél és oly rendezett. bár homályos szavakkal. boldog Isten. Kassai ellen már többször lépett föl. de vajon oly természetű-e a bántalom. ha e vakmerősége okvetlen bukásra vezetné is. a nézetek fölötti tusa helyett a személyiségre vonatkozó vádakra keresni eseteket. hogy a nagyasszony befolyását vegye igénybe. 152 . kit ő most a fejedelemné elébe visz. mert a nyílt teremsor végén az apród hirtelen föltárta a végzetes ajtót. s figyelmesen vizsgálva rak az asztalra. hogysem Kassai neheztelését magukra ne vonják. ki a fejedelemné védelméért akar folyamodni. A tanácskozmányokban adott szavazata s a prédikációkba szőtt intései sokkal határozottabb színezettel bírtak. De ez nem tántorítá meg a jámbor öreget.

Erdély és a magyarországi részek nagyasszonya élete virágjában volt. Bálvány vagyok-e én? Mit sírsz? Mit zokogsz? Kelj föl hamar! 153 . melyben hét év óta részeltetett? Kegyelmes asszonyom! Jámbor életű. Az ég minden áldása szállott reám.. A fejedelemné szigorú tekintetet vetett Klárára. megragadta a fejedelemné kezét.. Ekkor észrevéve szertelen magaviseletét. Rákócziné néhány lépést tőn a püspök felé. érdemetlenre.S te az ő jóságát hálátlansággal jutalmazád? . . miután a püspök az alázatos bemutatást s védencének a legmagasabb kegyben ajánlását bevégezvén.. s bár soha panasza nem volt ellenem. a harminc évet nem sokkal haladván túl. nagy műveltségű. ne utasítson ki méltó haragjában! Midőn e teremből távoztam.Gyalázat. midőn ily bűnös vagy. szívünkben tiszteljük. egy nemes érzésű férfiú boldoggá tett keze és szíve által. hogy Zsófia hercegkisasszonynál tehesse tiszteletét. Klára! Az Istent is nem térdünkkel. Bodó Klára? . Istenem! Tanú előtt kell nyilatkozni! . .Meghaltak. mert szerelmemen kívül mivel fizethettem volna azon végtelen boldogságért.. . kegyelmes asszonyom.Élnek-e szülőid. Vonalai inkább jellemzetesek mint finomak. megbocsáthatatlan vakmerőségemért! Térden állva esdeklek.. . kegyelmes asszonyom! . . mely más előzmények mellett és más életviszonyok közt mindent magához sodró végletig fejlődhetett volna ki.Még néhai édesanyám kimúlása előtt szerencsém akadt. s midőn férjed érdemeit hozod föl. .A hűtlenséget a férj rosszasága sem menti. hogy hűtlen volnék?. gyalázat!. Hitsorsosaink közt nincs elvetemült nő. . engedelmet kért. ki a szerényen hátravonult Klárát magához inté.Szombatos vagyok. végem van.Kelj föl. hogy szemét a fejedelemnére vethesse. . egyszerre elröppent. Klára az első megdöbbenés után elég időt vőn. sokkal maradtam adósa.S kinek mentél gyámsága alá? .gondolá a szombatosnő. s két angyal anyja. mellyel szívét a szelíd ős-képek biztatásai betöltötték. s egészséges kinézésű arcán bizonyos parancsoló kifejezés. mint te.tudakolta a fejedelemné. bizonyos áhítatos szigor mérséklé a jókedvet.A püspök karonfogta védencét. az életteljt és a szertelen tevékenységi vágyat. mint a fészekből a madár.Teljes szívemből igyekeztem gondolatait is teljesíteni.Egy derék. úgy hiszem. Miért borultál le egy szegény szolgáló előtt. s vége egy egész családnak! . s minden ereje és nyugalma. hogy tartsd.Bocsánat. bátorítván őt. az alázatosság köntösében járni. Szent Istenem! Úgy nézek-e én ki? Klára feledve minden illemet. ki éppen csak úgy tartozik. még megköveztetésedet is szelíd ítéletnek kell. . arcán eláradt könnyekkel omlott a fejedelemné lábaihoz. gyöngéd érzelmű férj neje vagyok. s még színem elébe mersz jönni? Klára megrettenve tekintett a fejedelemnére..Asszonyom! Ki mondotta.

ha az ország törvényei szigorral lépnek föl ellenetek. hogy a püspök minden közbenjárása hasztalan lett volna. Pihenj előbb.Hol? . csordultig megtelt vétkeitek pohara. Útközben alkalmasint azon eszmével tépelődött. . csodálatos és általam is megfoghatatlan ügyben járulok a fejedelemné. mint a halál. Ne fuldokolj. Egyébiránt a jámbor püspök félreértése a végzet teljesülését segítette elő. s azután beszélj!. A szombatosnő szép csengő hangja.. s ti makacs szektáriusok azt állítjátok. hogy az vallás. E kérdésben ő nem akart óvakodó lenni. de már béketűrése egészen kifogyott. míg keblembe temetve csak iszonyú titok. . s nem is az ő.. Még csodálkoztok. ha e jelenetnek tanújává tétetik. a fejedelem. hogy a szombatosok a tévedések átkos örvényéről az igazság útjára önként vissza fognak térni. 154 .kérdé hévvel a nagyasszony. ha az erkölcsiség kényes pontja nem forog fenn. Én egy hallatlan.Az nincs úgy!. melyek az érdemes férfiút bizonyára elkísérik a hercegleány termeibe is.. Klára sohasem nyert volna kihallgatást. Fehérvárott. 7 Klára fölemelkedve.. de gyöngédtelen kedélyek előtt föltárva ezerszer rosszabb. mert Rákócziné a közelebbi időkben annyira óvakodott oly dolgokba vegyülni. hogy talán Klára felől tévedésben volt. hogy az istentisztelet. Férjem. melyért Lorántffy Zsuzsánna. hanem a legigazságosabb és legszentebb akaratú asszony elébe. úgy szavadat érteni nem tudom. ..Itt. míg Klára kendőjével törölgeté szemeit. És te emiatt jöttél hozzám panaszra? . a vonalok ártatlan kifejezésével és szűzies szemérmével együtt. . csak védelem nélküli megsemmisülés. az ősz fürtű püspök. a nagyasszony kezét megcsókolá. a törvénynek tétetett elég. melyek szorosan nem tartoztak köréhez. . remélvén. a ballépések jóvátétele. de ő már a lépcsőkön is lement.Nem.. . Egy csepp még hozzá. Mily iszonyú tévedések martalékává lehet az emberi értelem! . Hogy tudnám férfiaknak elmondani azt. a hiterkölcsös élet terjesztése nem lett volna azon cél. mert a gyalázat lehet. a kegyes és tisztaéletű nő minden egyéb tekintetet háttérbe szorít. s elejtett célzataival félrevezette a fejedelemnét is. a nemes indulatú fejedelemnére megnyerő hatást gyakoroltak. S ha úgy történt volna is.mondá szelíden.Mekkora zavarban lett volna a tisztes. mik lesznek ily botlás következményei? Nem fog-e neheztelni a nagyasszony? S mekkora hordereje lehet annak..Töröld le könnyeidet. példátlan engedékenységgel hagyta alunni a törvényt.Férjem már szenvedett is büntetést. s elkezdődik a büntetés. s Zsófia hercegkisasszony fényes lakához közelít. s hogy az a szentkönyv meg nem hamisított tana.szólt lassú hangon Klára. itt mindig kész volt férjére nyílt és vissza nem utasítható befolyást gyakorolni. . lángoló tekintete. erélyes szavai..sóhajtá a fejedelemné. aminek egy része. kegyelmes asszonyom. ha ő csakugyan rosszul fogta föl védence panaszának mivoltát? Ezek mind oly kérdések.Lengyelországból a leglázasabb képzelődés teremtményei jőnek be hozzánk.Beszélj . föltámad megrontásotokra a törvény. Börtönbe volt zárva . ha a csábítás megbüntetése.

A kis szombatosnő a költészet és élethűség csodálatos varázsával. A könny a kis Endréért villogott feketeselyem pilláin.mondá a fejedelemné. mely ostromlá és üldözé. s megszánva a szenvedőt. csendesen kísérte a palotahölgyet. Klára nem tudta mire magyarázni e nyilatkozatot. Szakmáját add neki át.S csakugyan képes volnál annyi módon. másodszori látogatását említé.nem engedték. A fejedelemné csöngetett. Kicsiny. . mint hajadon? Mily balhelyzetbe jutott.A hold bágyadt fénye és rémületem .szólt Klára . 155 . . hogy Kassai István uram őkegyelme szigorú volt férjed iránt. jutott eszébe.Ezen levelet adta át. Midőn Klára az ifjúnak. de országunk határain csak azok szoktak átszökni. s csak akkor. kegyteljes mosollyal kérdé: . Sztambul az árulóknak nyitá meg kapuit: Erdély az üldözötteknek adott menhelyet. Lehet. beszélte el férje rejtélyes helyzetét. A fejedelemné a szombatosnő halálsápadt arcára tekintett. a mindennapi kenyeret megkeresni? . Klára átnyújtja a férj búcsúsorait. kék ruhát hordott.szólt a fejedelemné -.S milyen alakú volt? A szombatosnő a legpontosabb személyes leírását adá. hogy csak jogát követeli fölöttetek. hogy sorsának jobb fordulatára vezethet. . az első aggodalmon kezdve az első gyanúig. úgy. de az is megtörténhetik. ebből következett dicsőségünk és szenvedésünk. . úgy amint történtek. ki hazakísérte. kellemetlen volt.Nejét gyászolja . Sasorra. száraz s hanyatló korú úr lehetett. mely mindent megelevenít és a szem elébe hoz. Prága a cselszövőknek. hogy Erdély uralkodójának nejét sérthetik a levél némely kifejezései. amint fejlődtek Kassai elleni váddá.Ez az a leányzó . úgy. keskeny feje mélyen él emlékemben. hogy arcvonalait fölfoghassam. sem a magyar király birtokaiba. akit oly régen kerestettem. . Vajon mi történik a fiával. .Valóban furcsa! Hisz ez Kassai István unokaöccse! És miért keresett föl még aznap estve tégedet? . Ha jól meg tudtam különböztetni. mint férjednek említéd.Isten és jó emberek segítségével igenis. kik törvényeink igazságos bosszújától félnek. az anya és nő. Könnyel szemében csókolta meg a fejedelemné kezét. kit a fogadósné gondjaira bízott? S mitévő leend ő. Bodó Klárának hívják. a fejedelemné élénken tudakolt azon főúr külsőjéről. De ha a fejedelemné parancsolja! Klára visszautasítva minden okoskodást. Midőn a Pécsi „remetesége” előtti jelenetet lerajzolá. de érzé. amint élményeibe szőve voltak. Rákócziné megint kérdé: . Ez történetünk. ki kémnek mondá Laczkó Istvánt. midőn Rákócziné figyelmesen kezd olvasni. hosszú. Hangja éles. s e jelre a szolgálattevő palotahölgy lépett be.Folytasd férjed történetét.Alattvalóink még eddig nem költöztek sem a török hódoltságokba. Lakása udvarunk nemes hölgyei közt leend. Férjed kibujdosást tanácsol.

mely a szószéki ékesenszólás elég hű utánzása volt. ki a házi szokásokkal ismeretes volt. oly hanghordással. hogy miért hívnak téged a mostani neveden? . aranygyöngy és tarka színű fonalak sodrásra. s Klára vezetője.válaszolta a palotahölgy. kedves húgom. . s volt. drága csipke finom lenszövet mellett. varrásra. hogy e leányzó az (ekkor Klárára mutatott). .Kegyelmes asszonyunknak formakészítőre volt szüksége.Igenis. mi járatban vagy? . s megcsókolja homlokát.Az a fejedelemné titka . míg az apród egy igen hosszú s kenetes körmondatot orrhangokkal befejezett. A társaság egészben inkább jó. Puha pamlagon éltes asszonyság ült.kérdé a pamlagon ülő. de kíváncsi tekintetnek. . némely kérdő fekete.Ugye.A fejedelemné őfensége parancsolá. ki kláris-ajkait biggyeszté. A szombatosnő észrevéve. Az udvarmesternő fölkel a pamlagról. sejteni sem tuda. ezt a derék leányt Kalotaszegi Borbálának hívják? .Nekem kellett volna téged a mi kegyelmes nagyasszonyunkhoz bevezetni. igen kényes természetű tűzés. mely az erős szemet is próbára teszi s közben durvább nemű nőmunkák: ezek vették a nagyteremben legalább húsz nő szorgalmát igénybe. de ha vajon mellette vagy ellene cserélnek eszmét.. Klára belépése hatást tett a társaságra. melyeket szét kellett bontania. Volt leány. mozdulatlan és áhítatos figyelemmel állott meg. és a nőszemélyzet szobáin haladtak tovább. hogy egypár közülük jelekkel is beszél. hímzésre rendeltetve. némely beszédes kökény és határozatlan akaratú kék szem pihent Klára vonásain. A palotahölgy a teremből ékesen bútorzott szobába vezeté Klárát. . Nehéz selyemruhák. . orrán kerek szemüveggel. öltözékén. S hogyan jutottál az őfensége színe elébe? 156 . Némely kéz félretette egy kevéssé a munkát.Lépcsőkön mentek le. lábzsámolyán borzas ölebbel. hogy a szemüveges asszony az ajtónyíláskor mutatóujját intőleg emelte a belépők felé. mint rossz benyomást tett rája. Bodó Klárának . csakhogy azt nem tudom képzelni. azután ismét föltette. kit oly régen kerestetett. hogy mondjam meg édes asszonynénémnek. s e fátyol alól biztosabb kémlési szabadságot engedett a szemérmes. Az udvarmesternő levevé szemüvegét.. palástra szánt bíbor és tengerzöld bársony.Kedvesem. Itt hosszú asztalokon végekben vagy munka alatt roppant mennyiségű kelme feküdt. Különböző. s néha majdnem éneklésbe ment át. nyájasan tudakolá a palotahölgytől: . hogy még jobban lásson. s mesés parányiságú papucsáig is letévedt. s ezért küldött. ezüst-. hogy jobban lásson. varrók és hurkolók számára szép mintákat rajzoljon. némely fürt a lehajtott főről mélyebben gördült a hímző-ráma felé. Csinosan öltözött apród olvasott föl egy kegyes értekezést. ki a hímzők. ki e szívességet kézcsókkal viszonozza. édes gyermekem. s midőn így sem nyugodhatott meg. mit világosan tanúsított az. Éppen érdekes hely következett. rojtokra. utánad. Klárához közeledik. aki sajátságosan mosolygott.Őfensége kegyelmes rendelete szerint az udvar nemes hölgyei közé tartozik. mígnem óriás boltozata s nagy ablakoktól világított terembe értek. szegélyekre. többnyire fiatal és kecses arc fordult felé.válaszolá Klára.

Rögtön magához hívatá őt. s be sem bizonyítva homályt vet arra. ahol dolgoznod kell. mely Pécsi Simon nyári laka előtt megtámadta. mint akár öngyilkosság. Udvarában több oly cselédre lehetett találni. s arról. a kíméletlen öregúrban pedig. aljasodásra teremtve. vajon nem volna-e célszerűbb Kassait magához hívatni és nyilatkozatra bírni. ez iszonyú jelenet részleteit s talán okait is fölleplezhetné. De ha a fejedelemné a kitagadott és törvényesen megbélyegzett felekezet esküdt ellensége is lett volna. és előadása az igazságnak bármily kétségtelen bélyegét hordá magán. előbb-utóbb számot tarthat a kárhozatra. hogy e jogával való fenyegetéssel vette rá a szerencsétlent a szombatosok és főleg Pécsi Simon elleni kémkedésre. Fehérváron mulatása körülményeiről adhatna fölvilágosítást. mégis szabad-e. és vezesselek a többi nemes kisasszonyhoz. hogy Kassainak érdekelve kellett lenni a fejleményekben. Szeredit gyanítá. hogy Dajka püspök és Csulai uram minden ékesszólása sem tisztíthat annyit az erkölcsökön. illő-e a bűn jelenségeinek megállapítása nélkül hitelt adni oly vádnak. Fridrik. Rákócziné. . hogy a korlátnok törvényes joggal bír a szombatos pap személye fölött. Nem minden csípősség nélkül mondá tehát: . ki az izgágát előidézte. bár a hit kérdéseiben férjénél szigorúbb volt. Ezalatt a fejedelemné fontos intézkedéseket tőn. Klára csinos kis szállást kapott. S bármennyire volt Klára arcára az őszinteség kinyomva.sóhajtá.A jámbor. mely becsületet sérthet. . jelöljem ki a helyet. az érdemes férfiú! . s név szerint megismerte azon leányokat. de aki Kassaihoz közel jut. Szeredi a legapróbb részletekig elbeszélte a történteket. Egy percig tehát azzal küzdött. sokat változtatott a szerencsétlen szombatos felőli véleményén. kik félórával előbb nagy kíváncsisággal függeszték reá szemeiket. S nem csalatkozott. ahol lakni fogsz. azért mégsem szűnnék meg erélyes jellemének egész hevével kárhoztatni azt az eljárást.. a pék. mely az idegen nőt előle elleplezé. azon társaság végre. hogy minden elsietés az eredményt kockáztatná.Jöjj velem. hogy nincs bűnre. Laczkó rögtöni eltűnését is inkább hitte Kassai bosszújának. a fejedelemnétől meghallá Laczkó eltűnését. melynek gyanúja Kassait terhelé. akár megszökés eredményének. Petneháziné aligha örvendett a rejtélyen. a szombatosok tévelyeit nem üldözé.Nagyságos asszonyom! Az is a fejedelemné titka. „fejedelemné titka”. aki ellen intéztetik? A szombatosnő elbeszélése az elővizsgálatra több kiindulási pontot nyújtott. Mondtam én mindig nagysádtoknak. mert a börtönőr tanúskodhatott Laczkó bezáratásáról.Látszott egész valóján. a Kassai ellen forralt bosszútól hajtva. hogy mutassam meg szobádat. de gyakorlati eszével hamar belátta. Klára elbeszélése két dologról győzte meg: arról. kiket rosszakaróik e rajongókhoz szítással vádoltak. Laczkó István történetét minden részleteivel összefoglalván. nem kételkedett. Klára leírásából a fejedelemné Kassai Elemérre tüstént ráismert. ha angyal volna is. s midőn rokonától. mint amennyit Kassai magaviselete egy óra 157 .

s rögtön tapasztalni fogja. most helyébe Kassai lépett. hanem a vér legszentebb kötelékei is csatolnak a Rákócziak. vádoltatni szoktak azok által. s tudom.Rendelkezzék fönséged fáradságom. Midőn Pécsi volt a kancellár. .Kegyelmedet egészen haszonvehetetlenné teszi rögzött gyűlölete. . Boldog Isten! Mit nem tehetett azzal az emberséges Laczkó Istvánnal is? A jámbor férfiú kétségkívül nem akart Pécsi ellen feladó és hamis tanú lenni. életem fölött. hogy öntudata előtt megérdemelhesse a kegyelmet.és Lorántffyakhoz. Oszthat méltóságokat és hatalmat függetlenül. mint régen az országos rablókat szokták. hogy kegyelmed miként vélekedik a mi legfőbb tanácsosunk hivataloskodása és magánélete felől. hogy akik a kormány élén állanak. Kassai uram nem való az én uram-fejedelmem tanácskozó termébe.A leendő váradi kapitány elleni vád könnyen vonhatna nyakamra nótapört. kifeszíték százados helyeikből. mely hamar törik.Szeretném tudni. éppen ily emberre volt szüksége. mi történt Laczkó Istvánnal? Gyanítom ugyan. mint a férje. hogy együtt hozhassam el. hogy jobbágyi kötelességem elől minden más tekintet háttérbe vonul. míg rátalálok: ha négyfelé vágatta is. mind a négy részt ki fogom kutatni. Jól tudjuk. de engem nemcsak alattvalói hűség. míg a váradi kapitányság betöltve nem lesz. élceit és sopánkodását. vagy megfojtatta és holttestét a múlt éjjel az akasztófa alá temetteté.. . s ha épen is maradna.alatt ront. hogy a dicsően uralkodó háznak használhassak.. Őfensége a fejedelem magas kegye szerint rendelkezhetik alattvalói fölött. Mosolyogva kockáztatta e megjegyzést Szeredi. Kassai a Marosba dobatta. az előszobájába sem méltó. de szeretnék erről bizonyossá tétetni. pedig az aranyat nem szokta a rozsda bántani. vajon akkor kicsoda fogná helyzetét kockáztatni azért. minthogy Klára előadása tevékenységre ingerelte. Az én atyai dorgálásom is hathatott kedélyére. fáradságot hozni áldozatul. De én Kassai uramat azon izmaeliták utódjának képzelem. akkor ki merje megmondani az igazat? Ha én sem vagyok elszánva uram-fejedelmem és magas családja neheztelését fejemre vonni. Laczkó Istvánt vagy élve vagy halva előkerítem. Bizonyosan kikérte a vén farizeustól.Legfölebb egy hó alatt mindenről értesülve leend nagyságod.mondá feddőleg -. pedig éppen hű szolgálatát akarám igénybe venni. ne kovácsoltasson hamis vádakat. kik nem vesznek a kormányzásban részt.. faluról falura fogom nyomon kísérni. e vén rokon politikai nézeteire. 158 . Ha a vén Szeredi hallgat. Hisz nagyobbik fiának kapitánysága a leggondosabban őrzött udvari titok volt. Az én kegyelmes fejedelmem nem akar nekem hitelt adni. vásáron adta is el. hogy mindig a legrosszabb embernek marad Kassai. melyet igaz szándoka miatt elveszt? Rákócziné rég megszokta Szeredi vádaskodásait. s a fejedelemné sem akará észrevenni a benne rejlő gúnyt. s íme. kik az Árpád-ház végivadékai alatt meglopták a kincstárt s a királyi korona pántjának legszebb köveit. hogy kétségkívül jogos okból Kassai uram hatalmába esett.Nem arról van most szó . az ő lehelletére rozsdát kapna. nagyságod is ki fog szidni e szavaimért. vagyonom. akkor sem érne semmit. most ő legbűnösebb. De tudta. mint a bitang marhát. Ha Kassai. .. hogy a gyémántot üveggel pótolják. hogy senki sem bír jobban kifürkészni titkokat és senki sem hajlandóbb egy kevés botrányért tömérdek időt. a nép szeretetét és az országnagyok hűségét. A fejedelemnének. . Ha a becsületesség aranyrúd volna. hiszem tehát. De ezt sem tekintve. kegyelmed őt tartotta a legrosszabb embernek. hogy vele ne készíttessen koholt okmányokat. . őszintén mondom. Szeredinek a kósza fecsegés mellett az ildomos hallgatás is tulajdona volt. Majdnem oly keveset adott.

. kacagott. másodszor. hogy világi hiábavalóságokhoz nem értek.Éppen midőn bejelentettek. s így szerzett magának alkalmat a fenséged színe elébe jutásra. A fejedelemné mosolygott. hogy engem ráfogások és hazugság nélkül tudott tévútra vezetni.Akkor Zsófia kisasszony elővétette új ruháit.A szeszélyes gyermek! S püspök uram nem dorgálta meg? . Először. s nem akart a ruhatártól elereszteni. Elég lesz. Azt állítá. Fönséged bölcsessége új világot derített fejemben.S hogy találta kegyelmed a hercegkisasszonyt? . . A különben szelíd Dajka ezen megjegyzésében az átalláshoz némi keserűség is csatlakozott.tudakolá a fejedelemné. Klára eszét eléggé tanúsítja az is.szólt el nem palástolható zavarral. S kegyelmed mit tett? .Szigorúan fogom nagyságod utasítását követni . . Csak arról értesítsen bennünket. míg visszatér.Most értem már a jámbor férfiúnak hozzám intézett végszavait. . 159 . hogy Bodó Klárában sok ügyességgel bíró egyénre tettem szert. míg ítéletet nem hozok öltözékeinek szépségeiről. s egy világos narancsszínűnek adtam elsőséget. . mintsem szabadon bocsásson.S kegyelmed miként utasítá őt rendre? .Ítételet hoztam.Összecsapta kezét. melyiket tartom közülük legszebbnek? . hol van Laczkó és minő állapotban? . . mert amit megdicsértem.. hogy semmit sem értek a ruhához. .sóhajtá a fejedelemné.Leültem. és azt állítá. Szeredi távozása után visszajött Dajka püspök. . . . s okvetetlenül tudni akarta.De kettőt kötök ki. ki szorgalmával a többi kisasszonyoknak is jó példát fog adni. A szegény püspök égni vélte lába alatt a szőnyeget.Reménylem. ha nézetemet nem fejtem ki. s eltávozott. hogy inkább sírni is kész. hogy újra fodroztassa fürteit. Tájékozásul szolgálhat az a nézetem. . . A fejedelemné kegyteljesen nyújtá kezét a rokonnak. a társalgásnak más irányt adva.Ezért szigorúan meg fogom szidni. ha kegyelmed az elveszett egyén sorsáról értesít. hajékét tépte le. .S mit monda Zsófi? .Mindenesetre a választás rendkívül szerencsés volt.Fönséged kimondhatatlanul kegyes . maradjon minden titokban. kegyelmed Kassai indokainak kutatásába ne elegyedjék.Mondám. melyet ez a régi barátság és a magas rang iránt tartozó tisztelet vegyületével emelt ajkaihoz.Ekkora buzgóságra nincs szükségem. annak a színe és szabása a legszerencsétlenebb.Sohasem jön meg az esze! . hogy Kassai uram valószínűleg Laczkót szökött jobbágyként vitette valamelyik jószágába.válaszolá mély bókkal Szeredi.Tisztelendő atyám! A kegyelmed védencét erkölcsös magaviseletéért udvarom nemes leányai közé soroztattam be. de arra megfogta kezemet. Menten a munkához fogok.S akkor? . s vártam.

sőt gyakran gyöngék voltak. a kis Endrét saját édes magzatának fogja tekinteni.S mit felelt? . de a Rákócziak e szeszélyes és elkényeztetett leány irányában gyöngédek. melyik virága a kertnek tetszik leginkább? . s éppen azért bontakozik ki későn pólyáiból a lélek.Legalább tehát tanulmányozta! . addig olvastatom a püspök uram könyvét. hogy már most én szeretném tudni. Kápráztatta szemeiket a Báthory-család dicsköre.Csak azt. A Báthoryak közül vajda. . vajon mit tart a hercegkisasszony Az áhítatos lelkek számára virágokkal beültetett és gyomoktól kitakarított kert felől. Nem tudjuk.Hogy az ilyen virágokhoz ő csak annyit ért. ..S kegyelmed. . istenfélő házban fog növekedni. Az özvegy. melyet az áttért szombatosnő ismer? 160 . és ennélfogva kérdezém. . országbíró. mikor a Rákóczi és Lorántffy név csak keskeny körben vala ismeretes. s bár a nyugodt kedélyű és biztos ítéletű Rákócziné soha sem nyomhatta el azt az aggodalmát. hogy keresse föl a csecsemő leányodat. de gyanúi és szorongásai ellen mindig talált oszlató szert a hercegkisasszony fiatal éveiben.vigasztala magát és a püspököt a fejedelemné. mert a régi már nem állja ki a hosszas forgatást.Előmutatá a könyvet. és láttam. mint én a nővirágokhoz. mennyi érvvel bír e nézet. de az bizonyos. Nincs-e valami jegyed. nádorispán. Tevékenysége ismét Klára ügyére irányult. míg betéve mondja el. fönséges asszonyom. hogy fiát Zsófia boldoggá nem fogja tenni. amit most tőlem hallani fogsz. mintha dacolni akarna a kíneszközökkel. úgy a férj. hogy egyik némber még a párta előtt. míg ismét átveheted. hogy eléggé szét volt tépve. S mit mondott Zsófi? . Zsófiánál hamar fejlett a test. .szólt haraggal a fejedelemné -. A hatalomra jutott új családok nagy áldozatok árán is keresik a rokonságot a régi családokkal. mint az asszony. kihez e levél szól. a másik csak a főkötő alatt érik meg. Jámbor. .Ez igen helyes kérdés volt. püspök uram. s udvarom előtt egy sóhajjal sem árulhatod el bánatodat. . A fejedelemné a püspök távozása után is néhány percig neheztelt Zsófiára. mit válaszolt? .Addig olvastatom vele .Ez esetben új példányt hozok. Nálam bátorságban van! Barátnődnél rátalálhatnak. Tüstént megrendelem az örményesi uradalom igazgatójának. hogy Rákóczinét megnyugtatá. Klára viaszsápadt lőn. Néhány sort vetett papírra.Könnyezned nem szabad azért.Úgy hivém. . melyek testére alkalmaztatnak. s miután a levelet bepecsételte. melyet a múlt vasárnap olvasás végett átadtam? . a szombatosnőt magához parancsolá.vigasztalá magát most is -.Fiadat az ide alig félórára fekvő Portusra viszik. hisz a tapasztalás mutatja. s vigye magához. fejedelem s halhatatlan emlékű király volt már azon korban.Férjed sorsa függ lelkierődtől! Klára összeszorította ajkait.Majd megjön az esze .

midőn a történet regényes része mást illet? Neki csak mellékszerep jutott. De bármekkora Tamás volt a Deborah atyjának elvszilárdságában. s hogy Elemér jött az ájult némber segítségére. Mit beszéljen el már Anna néninek.. melyben Szeredi tulajdonképp Kassai István uram ellen is szólott. kinek nevét kétségbeeséssel hangoztatá a kém.szólt a fejedelemné komor arccal.. míg néhány másodperc alatt a súlyegyen helyreállott. hogy kevés időd maradjon a gondolkozásra. s fájdalmas mosollyal vagy mosolygásban elhalt fájdalommal hálálta meg a hazakísérő lovag részvétét.gondolá Klára. kék vagy fekete szemből ejté-e ki a könnyet. És minő lény lehetett Klára? Ha bűbájjal bír. Arca fehér rózsa és piros rózsa volt felváltva. s a tudakolóknak azt sem fogja megmondhatni. . .Már távozhatol .mondá a nagyasszony.Sokat foglalkozzál.Vagy Klára szépsége kisebb szerencsétlenségénél. s a szenvedő szombatosnő úgy nézett ki. hogy az a Klára. anélkül hogy az unokaöcs által rendreutasíttatnék. rendeztek. midőn magához tért. bármennyire hitte. forogni vélvén maga körül a termet. A vért lázas szíve orcájára hajtotta. vagy pedig Elemér inkább szereti Deboráht. de onnan megint visszautasítá eltökélése.ezen elmés megjegyzéssel tért vissza Gyulai. még egy hajszálát is meggörbítni hagyja a fényes kövű új Jeruzsálem miatt.fűzé tovább eszméit. s betekintett Elemér szállására. Csak ne hullanának rám a boltozat kövei! . s azt sem hivé. megeredtek szemének könnyei. Míg a szent ereklyét Klára lehúzta ujjairól. szintén a testőrtisztek közül. Klára mozdulatlanul állott. mintha szellemek láncolták volna feloldhatatlan kötelékkel a padlózathoz. mintsem az együgyű kezek vetette tőrben magát elfogassa. Jefta volt a nyoszolyóleány. hogy Pécsi Simon. . ébren is nagyon nyugtalanítá az ifjú kamarást.. s én teremtsek-e részére szépséget. És vajon elutazott-e? Gyulai Ferenc e gondolatra odahagyta szobáját. mintha álmából ébredt volna föl. távozzál innen! . .A nő nem látszik különös érdekkel bírni. úgy Elemér még Fehérvárott mulat. mégis az estéli borzasztó jelenet. 8 Gyulai nem tartott sokat a szombatosságot fenyegető veszélyekről. mint saját maga hiszi . melyek körüllebegték. a fátyol. álmában is titkos kémek álarcát látta letépni. Ah. mi rezzenté el a fantasztikus képeket. hogy sohasem tudta szemeit behunyni.Csak a mátkagyűrűm.ismétlé a nagyasszony. Szeredi bélyegző szavai és a kémkedéssel vádolt Laczkó dühe s megaláztatása akkora befolyást gyakoroltak kedélyére.Ha gyönge vagy. midőn a hitújítás kérdése komollyá válnék. hogy a volt korlátnok minden ábrándossága mellett sokkal tapasztaltabb róka. Kassai István őkegyelmét 161 . Új lakosa volt. és az ájuldozó nők alakját eltakaró sűrű fátyolokra bosszankodott. . . s nem tudná. szellemet és kalandot? Azután Elemér nevét sem hozhatom föl oly történetnél. hogy rendben tartsd magad? .Nem parancsoltam-e. midőn az evangélikusok szertartása szerint férjhez mentem. Takarítottak. S most már mit csináljak újdonságommal? .

midőn a boldogult Bethlen Gábor fejedelem Pécsit börtönbe csukatta. szavait? Azonban hátha részletek után tudakol? Akkor inkább rejtélyes maradok. mi fiatal kamarások. lesik lépteit. és csillagai csak lopva mosolyogtak a komor ég kárpitjáról. Az egyosztályú egyének. S midőn a huzalkodásra annyi jelszó és kedv van. hogy lakomáiban és táncestélyein sokan vesznek részt. Pécsi lakása tündérin csillogott. s csak amint az ékes szobákon s az urak és delnők csoportozata közt tovább haladott. hogy a lázadási kísérleteket rejtélyes nevével fedje. 162 . Mihelyt foglalatosságait elvégezte. midőn a nyíltság haszna kétséges. Tehát a cselekményből még a magamén kívül legalább két nevet ki kell hagynom.. Akkor még a szoros illem helyett a szívesség kormányozta a társadalmat. a palatinus titkos küldöttjei által rokonszenvet toborz. de alig ért a Miklós-kaputól az elővárosba. a víg kedvű ifjút. Gyulai a kapunál vissza akart térni. s örömmel látott vendégei valának a háziúrnak. mint az elősorolt tények s az indokolt vélemény. csak Pécsivel kívánt találkozni. Azonban. a katolikus urak hátratételről panaszkodnak. szörnyen neheztelne rám. melynek holdja bujkált. mely halálos ellenségét végdiadalra s őt bilincs közé vezetheti. s haragja előmenetelemet gátolhatná.szintén nem nevezhetem meg. nem vártak formaszerinti meghívást. több igényű. kitől szerencsénket várjuk? Ez nagy önzés volna. bár általánosan. legyünk titkolódzók. hogy kémek veszik körül. S vajon most is nem ilyent szaglál-e Kassai őkegyelmessége? A pártok békétlenek. midőn veszélytől komolyan nem tarthat. csodáljam-e. Száz meg száz színes lámpa derítette föl a kert útját és ösvényeit. s az udvarban reá többé nem volt szükség. a „remeteség” felé tartott. mit csináljak Szeredi őnagyságával is? Fölingereljem-e ellene a hatalmas Kassait. A felleges és sötétszürke estén. a szombatossági vád is keringésbe hozatott. ha híreszteléseim miatt végre a fejedelemné rokona vagy a fejedelem első tanácsosa között kell választanom. alig kezdett azon utcára belejteni. emelve a világítást. kivévén azon rejtelmes szobát. melybe lépett. mert csak a házi kis körre számított. A homályos szavak. s a zene és tánc. mint csevegő. Gyulainál a gondolatra hamar szokott a tett következni. Meglátogatom őt és figyelmeztetem. hol a vigalom vert tanyát. Zólyomi rokonai a portát ingerlik a fejedelem ellen. hogy mind a kettőt egyszerre nem veszítem el? Hüm! Az előmenetelre szükségesebb a hallgatás. a kíváncsiság és élvezetvágy ostromolni kezdte a mulatságra hajló.. cifra csatlósok és huszárok állottak az oszlopos folyosó előtt. A kéjlak minden ablakain a csillárok fénye reszketett. hogy a társaság. Gyulai némi tétova után a folyosónak tartott. hol a zodiákusban forgottak a bolygók s a végzet titkait szokták az ábrándozó Pécsihez lehozni. S miért ne figyelmeztetném. föltéve. holott éles nyelvével maga is eléggé bőszíti magára? S mi hasznom lesz. Bízzuk Szeredi őnagysága csatlósaira a botrány terjesztését. mely különben is pazar és magát fitogtató volt. hol a múlt este csatlósok állották el Szőke István útját. ha a házban. a ködbe takart célzatok Pécsire nagyobb benyomást tesznek. Sőt kérdés. kikre szép jövő néz. mint rögtönzött alkalmakkor kell lennie. ki büszke volt arra. midőn kápráztató fény özönlött feléje. de megzendült a nagyterem. de az ország nyugalmát fenyegető bűnné még Kassai sem bélyegezheti. Pécsit arról. mert ha fecsegésem fülébe jutna... gyorsan lebegtek el az ablakok előtt az árnyak. De hát Pécsi se tudjon semmit a történtekről?. Atyámtól hallám a kegyvesztett korlátnok cimborálását az elégületlenekkel. ha a különc észjárású Pécsi oly viszonyok közé bonyolítja magát. Címeres hintók. Kár volna nyugtalanítni. de csak annak szolgáljunk-e. Leányára s hetven falvára nincs ugyan sok vágyam. kezdé mindinkább érezni. és sok szolgakéz lobogtatott fáklyát. mint a beszéd. világosan és nevetőn. idegenek nem voltak. A szombatosság sajátságos őrjöngés lehet.

játszott és el-eltűnt. hogy régi emlékeiket hasonlítsák az új nemzedék örömeihez. Az agg férfiú a daliás. hogy György úrfi látogatása most mélyebb benyomást gyakorolt Pécsire. kik nem szorultak trónra avégett. amint az éjfél közeledett. Ennyi kitüntetést a volt korlátnok mégsem várt. és a gondolkodó homlokkal. oly sok főember is megemlékezett születése napjáról.Később tudta meg. de az udvar kedvezéseitől elszoktatva s oly hosszas idő alatt még az arisztokrácia büszkébb részétől is mellőzve. oly különös hatást gyakoroltak most Gyulaira. Az üdvözlések azon időben elmaradhatatlanok voltak. midőn maga sem tudja. A csarnokig ment magas vendége elébe. Gyulai is siet Pécsit fölkeresni. s az elhagyatás érzése a kielégített büszkeség nyilatkozataihoz ellentétül vegyült. kiknek nem volt arra szükségök. az állatkör a legfenyegetőbb tömböket tüntette föl. s a jövő percben a nők társaságába vegyült. a figyelmes nagy szemekkel. hogy a porból felvergődött férfiút hajlandó lett volna királyok ivadékának vélni. vagy legalább azon római szenátorok egyikének. hogy a háziúr születése napját üli. Kedélyében csodálatosan szőtte be magát a szorongás az öröm közé. de komoly kifejezésével. melyeken mégis visszatükrözött a merengés. Mikó. 163 . Az öregúr magas. kik évek óta e részben példás feledékenységet mutattak. egyenes. ki a kíséretéhez tartozó fiatal urak egész csoportjával jelent meg. mint a napsugár a gyér fellegek közt. méltóságteljes alakja. 9 A lassú palotás többé sort nem nyerhetett. Idősbjeink buzdították a fiatalokat. midőn az ég kegye felől leginkább kétkedik? Melyik a rossz jel már? Melyik a biztató? Melyik az óva intő? Az emberek mosolygó vagy a csillagok komor arcára tekintsen-e az. S hogyne süllyedne merengésbe. vagy visszavonultak a velök egykorú asszonyságokhoz. Pécsi szerencsés és baljóslatú napot ünnepelt. arcának szelíd. melyen a derű. miért. s neve napjának hajnala közé az életveszély. természetes vala. hogy uralkodjanak. Hogyne örvendene. mert Pécsit a legkellemesebb meglepetés várja. s elég cifra szavakkal fejezte ki azokat minden új érkező. és a pártfogásért esdő tartományok hódolatát elfogadják. s a múlt szerint rostálják meg a jelent. ki a mától a holnap számára utasítást akar venni? Nem rajzoljuk tovább az asztrológ kételyeit. Haller Péter és Kemény János társaságában találja. midőn a múlt éjjel. a családi romlás sötét árnyait veté? Mely halandó tudná eltalálni a végzet ujjmutatásait? Miért látogatják csoportosan a kegyvesztett államférfiút éppen akkor. Bethlen Gáborral. György úrfi baráti kezet szorított az öreggel. de negéddel telt ifjú előtt kész lesz vala talán magát a túlságig lealázni. ha méltóságos termete s vonalainak imponáló kinyomata a szolgaiság jeleinek fölvételére egészen alkalmassá tenni képtelen nem lett volna. A fejedelemfi. a nagy uralkodóval több évig állott ugyan baráti viszonyban. Kornis Zsigmond. a remélt trónutód megérkezése jelentetett. mint régen maga a római császár által történt kitüntetése is.

meleg és átengedő. hogy Gyulai alig fordíthatja el róla tekintetét? S nem volna-e a hetedik égben. s e perc óta táncosnője már sejdítheté. ereszté szabadon. nem akkor tartanák kézen az evező rudakat. fogta át a kis karcsú teremtés derekát. hogy a régi mellőztetés megtorlására alkalmat nyert. Mintha a bevezettetés perce nem volna kezdete a szülői házból kiköltözés kísérleteinek. közelített a bámult szombatosnőhöz. midőn szemei a feltűnésig kísérték Deborah hódító mozdulatait. Hisz a kis kökényszemű leánynak szüntelen kellett táncosát figyelmeztetni. s Deborah szíve tombolt örömében. hajlamunkat rendkívüli tulajdonok nélkül szerezte meg? Gyulai szíve nem dobogott gyorsabban. ha cserélhetne táncosnőt azzal. hogy rendetlenség ne történjék. Vagy nem lejt-e Deborah annyi keccsel. melyet reá gyakorolt.Gyulai a táncolók közé vegyült. mohó bámulatát. kezdé észrevenni Gyulai tekintetén a rendkívüli hatást. az alkalmatlan helyzetből menekülni akarván. hogy bámulatunk aránylag kevés viszonyban áll rokonszenvünkkel. s mintha a békés révben nem ekkor feszítenék föl a vitorlákat.szepegé végre a szerencsétlen gyermek. forgatá a könnyű alakot maga körül. De hányszor nem fordul elő. Erdély leendő uralkodója. akinek vállára Deborah most teszi kezeit? Bizonyára a kisleányon kívül még más is lehetett oly véleményben. melybe emennek szórakozottsága az egész táncvonalt be-besodorni látszott. Gyulai csodálattal telt el. Bohóság! Gyulait csak a művészeti szépség hatotta meg. mint gyöngéd figyelmének. csak azt látta. a gyermekszobából még ki nem vezetettet. tekintete részvékeny. ki egész hálával fogadta azon kitüntetést. Társa kökényszemű leányka volt. s hogy kibontakozhassanak azon tévegből. Mert mire is magyarázná egyébre az ifjú elnyelő nézését.Igen elfáradtam . hogy már szabad kedve szerint nézheti Deboráht. ki egykor az alig meghajtott búzakalász fölött lebbent végig. hogy soha még tökéletesebb táncosnő nem került szeme elébe. s hogy az. midőn a csába szombatosleány hozzá közel jön. hányatni. 164 . De szemei véletlenül Deboráhra tévedtek. ki a közfigyelem lelkesítő ereje nélkül nem bírta volna annyi bűbájba olvasztani minden mozdulatait. Gyulai örvendett. hogy idő előtt tekintik kifejlettnek. a tündérországból visszatért a nehézkes emberek közé. most amint az aggok is tódultak a terem felé. Gyulai. A büszke és hiú szombatosleány. hogy a könnyű Atalanta. egészen csak arra gondolva. Elismerőbb alig lehet valaki. pártás hajadonnak tartja. Keble hideg volt. s minden mozdulatában nem él-e annyi varázs. s amint a táncosok siettek megragadni az alkalmat. s hogy örömeire nézve több köszönettel tartozik leventéje elkésésének. hogy nézővé válhassanak. Különben miért vétené el az ütemet és tánclépést. hogy a nagyvilágban élő úrfi őt. hogy mulat. viharos és be nem látható tengerre ragadtassék. csak azt hitte. hogy az ifjú kamarást a házikisasszony megigézte. . mint a szépségnek egy vértezett és hideg kedély fölött nyert diadalára? Midőn a táncnak vége volt. mint egy növendékleány szokott azon kétséges bókért. kit szeretünk. György úrfi. szóval: táncolt. csalogatta vissza. hogy fölvillanyozza magát a tompa és bágyadt mindennapiságot is. minden hajlam nélkül ily bölcselésre. hogy egy gyönge és töredékeny csónak az első kedvező széllel ismeretlen. hogy még nem nagylány. annyi utánozhatatlan és megragadó bűbáj. elsüllyedni vagy véletlenül szerencseparthoz jutni. mint szerelemre.

Pécsi jóakaróm. s annyi táncra fölkérve. S mi lehet e kegy indoka? . hogy látva őt. Hol volt a szemetek. sőt igen hízelgőnek kellett lennie. Pécsi megint szerepelni fog. Kassai nem ellenségem. még elhihetném. a szépség eszményképe.kérdé magától Gyulai tűnődve. egy mosolya elég. hogy kalandon jártatja eszét. Valóban több volt György úrfi nyájasságában. mint a daliás kinézésű hercegfi és „Sáron rózsája”. és a szomszéd terembe vezette. hogy irigység tárgyává tegye azt. minthogy rég tapasztala. mint idejöttünkkel volt célunk. hogy a delnők gyöngye.gondolá az ifjú kamarás -. ki szeretne közéjök állani? Maradjunk az általánosság mellett. mennyivel inkább kellett tehát csodálkoznia a rendkívül megkülönböztetésen. mint puszta illem. melyet a gyönyörű szombatosleány utánozhatatlan szépségű tánca idézett elő. mint köteles bók a ház kisasszonya iránt. vagy hol volt izléstek. hogy Pécsi a kegyvesztettek sorsát. Tán ezt sejti Kassai. midőn a fiatal herceg udvariasságát az egész nőtársaságból egyedül csak reá halmozta. s Deborah a kettős tánc után annyi hódolótól volt körözve. György úrfinak jelenléte is e házban az ifjú udvaronc előtt feltűnhetett.A hercegfi szigorú erkölcsű. hogy eddig nem találtatok rá.Minden arra mutat . hogy Gyulai hozzá többé alig közeledhetett. a deli szombatosleány. hol rövid szünet után a hangászok már résen vannak. . mintha nem volna elég magyarázat azon köz-elragadtatásban. mely a napot betakarta. s ki most királynénak látszik. nem vevétek észre. 165 . s egy tekintete. S míg a leányt az ifjak isteníték. s jegyesét szereti.fűzé tovább gondolatait -.Lekötelező lehetett. alkonynak? Fény és homály gyorsan váltja fel egymást az életben. hogy változásnak kellett az udvar hajlamaiban vagy a világ ügyeiben történni. hódolatot fogad el. . a kellem tündére e „remeteségben” lakik. Deboráht látja maga előtt. Táncoljunk. A hangszerek megzendültek. Nekem bizalmam van Pécsi jövője iránt. félig rettegve. Gyulai a figyelmezők közé tartozott. ha ezt nem tudnám . György úrfi az apát fogta karon. midőn e szándékkal közelít a nagy teremhez. a nagy rangú és finnyás delnők által félig lenézve. amit a fejedelemfi mondott. s a hercegfi a középbe vezette Deboráht. Figyelmeztetem a veszélyre. a világtól félig visszavonulva. minden mozdulatával igéz. az urak és asszonyságok kört formáltak a teremben. mulassunk! Gyulai. s amint Gyulai a lassú beszédből és az arcok élénk kifejezéséből gyanítá. s vonalain a kellemes meglepetést a vizsga szemek messziről olvashatták. hol lassanként az élemedett korúak a volt korlátnok és a leendő fejedelem körül tömböt alakítottak. György úrfi kísérete alkalmasint így magyarázta a történteket. kételkedtetek magasabb természetében? De talán a kegyvesztett apa miatt voltatok tartózkodók? Ugyan miért hittétek a felhőt. mert a hallott szavak után a leány tekintete még ragyogóbbá. kinek ruháját néhány héttel előbb pórnők akarták az utcán letépdelni. Régidő óta szebben és szebb pár nem táncolta a kettőst. mintha mondaná: balgatagok. közérdekű tárgyak felől cseréltek nézeteket. arcszíne még élénkebb kifejezésű lőn. De vajon kell-e tennem? Midőn hatalmas erők súrlódnak össze. Míg Gyulai találgatásokba merült. s azért lesett minden lépte után. mely Deboráht érte. a mellőztetést uradalmai s nagy elméje mellett sem kerülheté ki. kegyet oszt. ki szerencsés volt általa a többi halandók fölébe emeltetni. Helyzetem csak romolhat a változtatással. Hisz maga a hercegúrfi ad példát a tömjénezésben.

én kérjem táncra. hogy miután megfeledkezett rólam. közelebb hajolva az ifjúhoz -. Magasság nem lehet annak megfelelő mélység nélkül. Deborah keccsel.szólt mosolyogva a leány -. Deborah lesüté szemét. Semmi mentség! Semmi menekvés! Bármint kerülte. Ott lebegett könnyen. hosszasan kell miattam fáradnia és unatkoznia.gondolá Gyulai. . Arcán szomor és megdöbbenés volt észrevehető. Volt az öreg hangjában valami oly megható és vonalain oly mélabús.Közel Balázsfalvához. .Ah! .Közte és atyám közt az utóbbi időkben oly idegenkedés támadt. és szerencsésnek azt szoktuk nevezni.Kisasszony. 166 . Midőn Deborah a szünet alatt öltözőszobájába indult. S hol van Kassai Elemér állomása? . . bűbájjal.kérdé Gyulai. Nyugalma dacára a féltékenység fullánkja megvérezte szívét . . kit ért táncosnője.gondolá ezalatt Gyulai.Kacér s mégis hideg . Öcsém! Ezelőtt ötven évvel kisebb tekintélyű háznál. . s most kezdődnék meg egy hosszú. aki sokat veszíthet. más táncosnőt keresve. mintha csak most harsant volna meg a zene. búcsúlátogatást nem tőn kegyeteknél. karját nyújtva a tánc tündére felé.Elemér tegnap már elutazott. .Sohasem felesleges . . . örömest lettem volna pohárnok vagy udvarmester.) Táncoltak.Csodálkozom . vidáman. mely mindkettőjöket a félreértésekre fogékonnyá tette.. negéddel s Gyulai.Az ifjú Kassai. Gyulai elmés bókokkal válaszolt.Borzasztón hiú . . Elemért szereti. s Deborah édes meglepetéssel hagyja magát a tánc örvényébe sodortatni.Kicsoda? . Borzasztóan kacér.Fáradt vagyok . pontosan és figyelemmel. . semmiségünkre emlékezni. az első alkalmat a pihenésre megragadván. midőn atyja nyilatkozatának végét hallá. ki az illem szabályait nem szokta megsérteni. hogy Gyulainak eszébe jutott az esteli kaland. oly üdén s a bágyadás minden jele nélkül. egészen új erővel.szólt -. a leány nagy elégületlenségére.súgá Deborah. de midőn odaérkeznek. Ez ingerelte Gyulai hiúságát. hogy barátom. melyet el akart hallgatni. a melléktermek egyikében atyjával együtt találta Gyulait.Éppen kegyedet keresem .szólt Pécsi -. a hercegfi jön. . .Úgy hallom .súgá a leány. csaknem szomszédságukban. nem tudván. renyhe nap untató órái után a szórakozás és mulatság. Gyulai ülőhelyhez vezeti. igen szabályosan. mint most a magamé.Születésnapomon mindig szorongás fog el mértéktelen szerencsém miatt. hogy kegyed barátja Fehérvárról végképp el akar távozni. hogy hajékét rendbehozza. a tánc kezdődik! (Velem tetszelg.rebegé Deborah érdekes zavarral arcán.vigasztalta magát Deborah. . Sötét pír borította Deborah arcát.

Jupiter arca elhalványult.szólt Gyulai meghatva -. Úgy lőn. de sok hivatás veszélyesebb. megaranyozza a felhőket. . Becsületemről lehullott a folt. mert úgy nem áradna rá a bűn. elfeledkezve szándékáról. S hol van most vele versenyző? Amit te felhoztál. talán te nem is tudod. . barátom. Nincs oka megdöbbenni változatlan szerencséje miatt. s némelykor végzetünkben van a méreg.Választaná el bár e fiatalembert akkora köz tőlünk. ránk a veszély.S kiről szólt veled? . Nehéz idők következnek. öcsém. már kóstolta a keserűség kenyerét. mikor a koronás fő is leborul és megmossa a koldus lábát.Ugye. nagy hatást gyakorolt. ki tegnap este bátyámnál volt.szólt Gyulai.Urambátyám .folytatá Pécsi -. Ő nemhogy nagybátyja. nem volt szerencsétlenség.A skorpió legfölebb egy kémet jelent. és színben sokkal gazdagabbnak látszik. Deboráhtól hallottad ezt? . ki a lány fölindulását ellesé.Elemér távozásáról tudakozódott.Belátom . S a bolygók nem csaltak meg. . . midőn Bethlen Gábor Kővárba zárt. mint jóslák. volt börtönben is. . mint a déli sarkot az északitól.. inkább azon egyén iránt volnék bizalmatlan.Ha szabad lenne általam egészen ismeretlen ügybe avatkoznom. Születésnapomon érzem a megalázódás szükségét. birtokaim szélesedtek. Hadd jósoljon tehát szerencsecsillagunk néha szerencsétlenséget is! Ez a világ rendje! Ugye. Deborah elosont a szobából. 167 . bár a különben büszke agg nyilatkozata még Gyulaira is. hogy számos kitűnő vendéggel fogsz ma nálam találkozni? A nap. .kérdé Gyulai meglepetéssel. (Nevet atyám együgyű beszédén! Ah. alig észrevehető mosoly lebbent el.Tévedsz.. egyszerre fejlődni kezdett szépségben és szellemben. ha minden halandó ajakkal rendre meg nem kóstoltatná a keserűség kelyhét.Leányom. . .Hogyan? . szűcsmester.A kisasszony velem keveset beszélt s egészen más egyénről.. ki urambátyám szívéhez közel lopódzott . s Deborah. hogy a végzet igazságtalan volna. a leggazdagabb ara leend.Ki hinné ezt felőle?. ha leáldozik. Szaturnusz szikrázik és lángol.kérdi Pécsi az ifjúra szegzett szemekkel. mely mást megöl. nem gondoltad. Helyes szokás. Földi termemet látogatással tisztelte meg a fejedelemfi. mint midőn magasan függött a láthatáron! . de Kelet-India minden kincséért sem lehetne kém. de égi házamhoz ugyanakkor közellépett a skorpió. mennyi kéj volna megalázni őt!) . . hogy atyám ki volt? Megsúgom neked. kit kényes ízlésű és hideg ifjúnak tartottak. és birtoka egy része elkoboztaték. finom.A világi körülmények rendkívül kedveznek nekem. s ha az emberiség egy része örökké verőfényben élne. Pedig én ezelőtt negyven évvel alig merészeltem boldogult nőm kezét megkérni.Gyulainak ajkain. míg a más rész szüntelen vak és vigasztalatlan éjben bolyong. s elárasztá a boldogság előjeleivel lelkemet. ki növendéklány korában beteges és keveset ígérő külsejű vala. . . s nem kedélyünkben. Báthory Zsófia hercegkisasszonyon kívül. mert ötven jobbágytelke volt.Elemér nemesszívű egyén. mint a kém nyelve. Egészen mástól tartok e percben. csillagházam fénylett. . De öcsém.. hogy minden esztendőben van egy nap. de a csillagoknak fenyegető konstellációjuk van.

a Kassai börtönéből szabadult ki. Szerencsés. Kérlek. miként a rögtönzött kitüntetés oly körülményekkel függhet össze. mint maga az igazság.. midőn oly természetesnek látszott az. kivel sorsát végtére sem vágyott összekötni. s mosolyogva mondá: . Mit tudja ő miért? De azon régi jó napok kezdettek szívében zsongani.Deborah nagy rábeszélő tehetséggel bír. A fejedelemfi előzékenysége még mindig hízelgett neki. s hogy a menyegzői nyoszolyájok és családkriptájok között fekvő közt. karonfogva őt... már éjfél után sugarak helyett árnyakat is vetett az ő benyomásokra kész kedélyére. hogy a társalgás e rövid félbeszakítása sérthetné Gyulait.a szerelem által nem boldogítani. mely ezt számára megfonja a miénken kívül is.Vendégeim várnak .. hogy szerelmök változatlan.A gőgös uracs utolsó benyomásul mégis azt vitte el tőlünk. de ő is tegnap igazságtalan volt egy felebarátja iránt. most talán csendesebben tudott volna aludni. de büntetni akart. hogy a féltékenység által ingerelje Gyulait. szűcsmester unokája vagyok. Midőn vánkosaira hajtá fejét. Szintén kellemesen hatott rá Gyulainak őt oly sokszor kísérő szeme és bámulata. képek és visszaemlékezések jelentek meg ágya körül.Helyesen tőn. s leányom gondatlan szavai miatt távozott el most Fehérvárról. De mit jelent hát ama finom és gúnyos mosoly.. melyet Deborah néha ajakain átsuhanni vélt. de már sejdítteté vele a büszkeség. hogy kezet kézben tartva vándorolnak az élet útján végig. de érezvén. mi most lehetetlen és gyűlölt. mint tudnák Kassai kíneszközei. melyet Deborah este aratott. . Ezzel az ajtó felé tartott. melyek sem atyjának társadalmi helyzetével. kiről szóltál. 10 A fényes diadal. siessünk közéjök.. Akkor ki hozta volna kétségbe.legalább saját hiedelme szerint . Ez az ifjú csakugyan leigézettnek mutatkozik. midőn atyja Elemér nélkül még nem bírt leánya boldogságára gondolni.Szavamra! Ő nem is említé azt. hogy. kire célzottam. Azon férfiú. midőn atyja egykori szegénységét és homályos sorsból lett fölemelkedését gondatlan elérzékenyüléssel emlegeté? . 168 .szólt kedvetlenül Pécsi -. Eszébe jutott a ma estve kifejtett tetszelgéseinek minden egyes vonása. . ezt az arasznyi tért. Apa nem lehet nálamnál büszkébb magzatára. sem az ő szépségének tett hódolattal nem állanak szoros viszonyban. S miért is vette szájára Elemér nevét? Ha e névvel nem játszott vala. Deborah saját gondolatja miatt arcát kipirulva érzé. de van elég kéz. s melyet világosan látott akkor.. Leányom nemes természet. ne vedd mondásomat szigorú értelemben. s különösen az Elemér nevével való visszaélés csak azért. egymással osztott örömeik s egymásért hozott áldozataik emlékeivel fogják beépíteni. hogy először tette életében! Pécsi és Gyulai a társaság közé vegyültek. Mélyebben sebzé őt Deborah nyelve. s kit . hogy az álmot hátraidézzék. hogy ők egymásért vannak teremtve. mert az erény halántékaira illik ugyan a töviskoszorú.

a fegyelmetlen tábortól elhagyaték. s csak most találta jónak a feledett baráti viszonyt emlékezetbe hozni. s a pártérdekek üvegházi növénye volt. Deborah keblét sóhaj emelte. Valami rejtélyes van folyamatban .. a fényes diadalok közé? Hogyan tudna mindenről számolni Deborah? Ő sem sejdíti. mi elégületlenné teszi önmagával? S honnan vonult a szív hamvazószerdájának komor. S ami több. most kevesebbet emlegették polgári származású őseit. mi mozgatja keblén a finom leplet. hogy mielőtt György úrfinál tette udvarlását. talán alig lőn többször megkoszorúzva. hogy miért kereste föl Pécsi Simont néhány eddig tőle egészen visszavonult főúr és a fejedelemfi? Miért jutott éppen most eszökbe oly férfi születésnapja. de neve zászlóul szolgálhatott. Gyulai arról szintén értesült. mint bemocskolva. az öreg Pécsi a fejedelmi palota harmadik udvarában megfordult. méla és vezeklő hangulata a bál tündérképei. rendkívüli fény nem tette villany- 169 . s e sejtés izgató erejének lehet tulajdonítni. volt. aki a hatalom délpontján sem szívelte Pécsit. oly gyakran. s magaviselete iránt is engedékenyebbek lettek volna. kire máskor nem vagy érdemeihez és tekintélyes állásához képest szerfölött ritkán gondoltak? Volt a vendégek közt olyan. kedélyében a betakart érzéseket. ha rendkívüli szépsége és gazdag hozománya folytonosan nem ingerlené a kedélyeket. hogy a szép Deboráhnak tündéri tánca nem volt oka a hosszas virrasztásnak és tárgya a rákövetkezett rövid hajnali álomnak. s midőn még ép is vala. hogy Fehérvárott meglehetős figyelmet költött a Pécsit ért kitüntetés.. s tán a küzdő sorok előtt sem lobogott. a kellemes benyomások. Ennyi kegy a régi mellőztetés után alkalmasint politikai tekintetekből fejlődött ki. vagy bevonva lőn. igaz. Miért eped? Kit vádol? Mi az. Gyulai nem képzelheté a hanyatló korú s ábrándokba merült Pécsit jelentős törekvések élén.De most!. Igaz. Eddig a nők sok kivetni valót találtak Deborah születésében és modorában. Eddig az urak csak szidták Kassait. mely sereget von maga köré. hogy a poggyász közt kényelmesen tovább cepelhessék. hogy Pécsi nevét rendkívüli siker. mint máskor. most olykor dicsérni kezdék Pécsit. Gyulait hazatértekor a házikisasszony művészi táncánál sokkal inkább foglalatoskodtatá az a talány. Könnyű volt észrevennie. Gyulai gyakorlati irányú jellemével a találgatásból hamar lépett át a tudakolásba. ki a kegyvesztettől már szerencsétlensége első percében visszavonult. szerencsés volt a fejedelemné őmagassága által elfogadtatni. Figyelmét nem kerülte el bizonyos változat a hangulatban is. hogy egy kevéssé már elrongyollott e zászló. a szerencse szelétől dagasztva és a lelkesedéstől védve. nyerges lovait és kíséretét. mint ahányszor a megvert.gondolá Gyulai -. És szemeivel látta a „remeteséget” sűrűbben fölkereső vendégek fogatait. s most mégis nyájas arccal közelített hozzá! Ekkora átalakulása a kedélyeknek aligha történt tisztán csak belső okokból. hogy a korlátnok most még inkább dühöng bukott elődére. s az a hír is lábra kapott. Még harmadnap is sokat beszéltek arról az úri rendűek és delnők.

kicsinyeknél bűn és bukás lehet. sem az eszközökben. Hátha Kassai a cselszövény részesének tekinti? Mindenkinek el fogom beszélni. s amit hűségből kezdett meg. a szokott ármánnyal küzdött a hadpárt befolyása ellen. mint nagylelkű eltökélést Szeredivel találkozása még inkább megszilárdítá. s távolról sem sejdítém az összejövetelt. vajon nem volna-e ez gyávaság? S mit féljek ott. mint a Pécsi Simon nevének divatba hozatalát megelőzött napokon. De vajon .súgá ismét az óvakodás -. egyszerre maga ellen fordulva látja a törvényt és hazát. Az ifjú udvaronc éles elméje.. hol György hercegfivel találkoztam?. sem a beligazgatás terén nem mutatkozott a változásokra biztos előjel.folytatá keblében a harcot egy fennköltebb szellem -.. melyek ellen védelem kell. Maga Anna néni sem beszélhetett Gyulainak többet a korlátnok ellen forgalomban tartott udvari pletykákról. s birtokaikkal Kassai falvainak számát gyarapítani. S nem tartozom-e ezzel Elemérnek. Ily adatok a fiatal udvaroncot azon hitre vezették. Legfeljebb gyéríteni fogom látogatásaimat Pécsinél. S mégis szégyen volna gyáván menteni magamat oly félreértés ellen..még mindig szeretni látszik! E végtére is inkább önző. s folytonos csipkedésekkel vesznek elégtételt vigasztalatlan jövendőjökért. a szokott kíméletlenséggel bánt saját hivatalnokaival. de mégis kétségtelen. az nálunk. 170 . ami a trónutódoknak csak pajzán ötlet és időtöltés. ez veszélyeket teremt. s az önfenntartás. mely meg sem született. s Rákócziné most is csakoly gonddal kívánta elpalástolni. hogy aki hazája érdekében küzd a kormány bűnei ellen. kit Deborah . Félek. Gyulai Kassai ellen intézett támadásnak kezdé hinni a Pécsire halmozott bókokat. árulással végzi be? E sötét. No! . kik őt hasonló buzgalommal gyanúsították.. mint régen. hogy nem kegyeli. hogy csúfosan le fognak tiportatni. Rákóczi most is csakoly határozottan kegyelte Kassait. kényszerűség nem válogathat többé sem a jelszavakban.zó hatásúvá.. mert érzik e gyűlölt férfiú állásának folytonos szilárdulását. a Kassai esküdt ellenségei éppen. a hadpárt szónokai. Zólyomi bukására és számos nótapörre emlékezve. a szokott ügyességgel igyekezett az udvar előtt gyanússá tenni azokat. kinek most kezében a hatalom. hogy Pécsi névnapján történetből vegyültem a társaságba. Kassai a szokott órában tanácskozott a fejedelemmel. önző és méltóságnélküli kormányzata miatt Pécsi hibáit és bűneit csak azért is el tudná feledni. A főurak. Csakhogy ne keserüljék meg merészségöket! . s csak akkor lép világra. Miért is vegyültem közéjök? A nagyreményű udvaronc megdöbben a félreértésen. ha létezését előre felteszem.gondolá Gyulai. mérgökben az eszély intéseire nem tudnak többé figyelni.ha szavainak hihetek . Sem a külviszonyokban.A hatalmas tanácsosok elleni törekvés észrevehetetlenül vezeti a pártokat az uralkodó személyével való elégületlenségére. . Fáradozásai azonban kevéssé kamatoztak. mert e rövid emlékezés mélyen sértené azt. Csoda-e tehát.. de tapasztalatokon nyugvó világnézet a vidor kedélyű Gyulait aggodalomba ejté. hogy az ellenzék újabb mozgalma nem erő. midőn e gyanúra jutott. de ájultság jele. a szokott éles humorral és vádakkal sértetett az arisztokrácia által. kétszeres hévvel kutatá a körülményeket. melyek a főurakat följogosíthaták most kezdeni a fejedelem kegyelte korlátnok ingerléséhez. hogy az ország nagy többsége Kassai ravasz.

Tehát tévedésből történt minden? .. 171 . s azon tanulság mellé.Neheztelt rám. De csakugyan nem szóltál senkivel a reám nézve kellemetlen esetről? . .Csak annyit mondtam Pécsinek. . Egyébiránt most az egyszer szerencsédre szolgál öcsém. . hogy korom és táncszenvedélyem mellett elégnek mondhatnám. kiknek maradt idejök a táncolásnál egyébre.válaszolja Szeredi hüledezve. . Ne is említsük többé e kellemetlen ügyet. melyen az ifjú tehetségek lépcsőnként magasabbra emelkednek. A minap is dicsért s képzelheted. kire célzasz? . hogy a vén Szeredi vak volt és egy becsületes hazafit bizonyos semmiházi léhűtővel tévesztett össze? . hogy legyen legalább egy. a fejedelemné. tánc és vigalom közt ily komoly ügyek hozattak volna vita alá.Tehát neked szintén jelszavad a „szűcs” s nem az „erszénykötő”? .Alig hiszem. öcsém. mi jut eszedbe? .Tehát Pécsit azért vétette jó előre kémekkel körül? . .De az ármányos Kassai mégis ezt szeretné a világgal elhitetni. Gyulai szépen megköszöné Szeredi figyelmeztetését.Rögtön észrevéve. mert sokat társalogtam Pécsivel s keveset leányával.Hallom. hogy a fejedelem nagyobbik fia és több országtanácsos jelenlétében a zene. hogy óvakodjék bizonyos egyéniségtől. csak azért szeretnék ismét fiatal lenni. még azt is csatolá. ha mindig csak Deboráhra néztél.Nem annyit. mint szerelmi bókokra.A többek közt arra. Te fiatal vagy. .Talán el is beszélted rokonaidnak.Nem hallottad-e. mint azok. sokat táncoltál-e a minap Pécsinél? . kit e varázslónő el nem bódíthat. .Csak tudni akartam. öcsém. és nyelvöket másra használták. . Különben még azt mondanák. hogy Pécsivel esküdtél össze. de tudsz hallgatni. az egész világnak. melyet Pécsire nézve vont.Szánandó félreértésből.Micsoda kémekre célzasz? . hogy a megtámadott szombatos pap történetéről mélyen hallgatni kell. . . öcsém.Nagyságod szavainak ködén az én lelki szemeim áthatni nem bírnak. hogy mikor fogja a vizes lepedőt Kassai uram alól Pécsi őkegyelme kivonni? Szeretnék e kísérlet alatt jelen lenni.Valódi bölcs! Valódi nemes szív. Ősz fürteimre. . Rokonom. ismerőseidnek. mindnyájatokat megbabonázott Deborah. Különben fölötte nehéz és kétes a siker.Ki? Én? Ugyan. .A fejedelemné rokona félig tréfásan kérdé tőle: .kérdé Szeredi megütközéssel. Barátom! A tapasztalt és koros férfiak jó véleménye az a létra.Így magamat sem hihetem a gyanú fölött állónak. .. akit nagyságod leálcázott.És sejdítette-e. s ha minden szavad csak neki esküdött hűséget. jellemednek éppen ezen oldalát méltányolja leginkább. hogy én sem maradtam hátra a szép szavak megválogatásában.S mit válaszolt? .

hogy a magyar úr és a török kormányzó közt nemcsak az elhajtott gulya. a magyar király ellenében pedig neheztelővé. arról értesült. Rákóczi drága prémes ruhákat és pénzt küldött. Különösen a basa figyelmezteté barátját a fényes kapu hangulatára. a dorongot ismét odadobják. 172 . mert halálos ellenségem. mind visszakapta-e lábasmarháit. ki a török hódoltsághoz tartozó magyar részek szomszédságában lakott. a rablás hírére minden menevéd nélkül a basánál termett. agyba-főbe üthessenek. A basa nem áll jót arról. De e barátság mégsem akadályozá. Mindig ez vala a fényes kapu nézete. hogy a basa nagy tisztességgel fogadta és török őrizet mellett kísértette Erdély határáig. és Szeredi cselszövényeire alkalmul szolgálhat? Bizonyosan . hogy egy renegátnak. a porból fölkapják. Most van tehát ideje a vasat verni. s minden békétlenben cimborát keresni.. melyek Pécsit rögtön felszínre emelték. mielőtt rám emelhetnék! Úgy segéljen. majdnem ingerültté kezd válni. hamar fölfedezte a titkos államrugókat.a Temesvárról fúvó szél üdítette föl az elégületlen főurak fonnyadt reményeit. akinek Temesvárott biztos kémjei voltak. de annyi bizonyos. vajon a fejedelmi palotában tudják-e a temesvári basa nógatásait? Semmi nyomra nem akadt. mely kudarcot vall. Hogyan is hallgathatta volna el e fontos hírt. de gyűlöletéért is jelentőséggel bír. gyanakvó természete a többit kitalálá. mellyel. A budai basa nem veszi többé szigorúan az alattvalói által rögtönzött portyázókat a Duna felső vidékein. a szemfüles államférfiú. Szeredi egyik régi barátja tudniillik. ha szinte damaszkuszi acélból készült is. mely Rákóczi iránt engedékenyebbé. Nem tudjuk. saját felelőssége mellett háborút akar a magyar királlyal kezdeni. Erélyes és vakmerő férfiú lévén. midőn a várőrökön és kalmárokon kívül még hitterjesztő szerzetesek is a martalócok kezére kerülnek. hogy kezökben legyen egy dorong. ki a csauszok közt nevezetes szerepet játszik. Pécsi előttök nemcsak befolyásáért. aki szerencsétlen. ha a fejedelem őnagysága az evangélikusokért saját szakállára. ki fogom ütni! Kassai első gondjai közé tartozott azt kutatni. hogy pogány martalócok ne hajtsák el gulyáját.Engem akarnak láb alól eltenni. A győztes kardmarkolatját drágakövekkel rakják ki Sztambulban. Hm! De mit várjam be ezt?. de arról hamar értesült. Miután a korlátnok éles elméje eddig hatolt. Kiütöm a markukból. tartsa magát készen a bánatpénz megfizetésére is. Ezért kezdenek mozgani. s aki nyerni akar. s esetek fordulnak elő. ahol addig feküdt. hogy őnagysága megveretése esetében nem vonatik a hatalmas császár által a béke zavarásáért kérdőre. és lapján a Korán legszentebb verseit hordozza. .. Kassai értesülvén a temesvári basa beszédéről. de a siker könnyen feledtetné a jogtalanságot. vagy pedig kénytelen volt a prédálók megfenyítését is kárpótlásba számítani. hanem még fontosabb tárgyakról is folytak beszélgetések.11 Kassai István. barátságos viszonyban állott a temesvári basával. hogy a hazatért rokon azt okvetlenül közlé Szeredivel. míg más fegyverök nincs. A háború eseteiben mindig bűnös. de kettétörik azt.gondolá Kassai . s Pécsit. Kassai. nem kételkedett. mely a hadpárt óhajtásaira kilátást nyitott. Találjanak csak utóbb bármi silány fringiát vagy buzogányt.

a jóravaló hajlamot és az Istenbe vetett hitet akarta az ő nejéből és két gyermekéből kiszívni.Tagadhatatlanul hosszasan mulattam Rápolton . kik jelen voltak.Nagyasszonyunk vallásos rajongásból elősegíti semmirekellő rokona ármányait. mint egy mágnás hitvesévé. Kényszerülve valánk tehát a vett útból folyvást kitérni. . kivel találkozánk. hogy mentől kevesebb jövő-menővel találkozzunk. erővel kellett a szekérből levonni.. amely agyvelejében még nincs meg. s karizmai a Demeterénél is vastagabbak.Ez a fejedelemné műve! . mert Pécsihez nem ment. he. Sok rosszat tudott megkezdeni. mintsem a rangtalan ifjú az elvett becsületet kezével visszaszerezze.. he-he-he! Ez a szónokló.. Ez az eszelős csillagjós és babonás bolond. vagy respective: páciensünk. mert az egész ember vasból látszik alkotva. s inkább beleegyeznék abba. hogy oly későn tért meg? . Félénk a kockáztatásra. .sóhajtá Kassai. tudakolá: vajon római vagy arab betűkkel van-e az ő arcára fölírva e szó: kém? . e pénzt nyelő gödény. De szükségtelen is. s a falu népének hosszasan elbeszélé. a vén bolond. Mi közöm vele! Előttem Pécsi áll. Jól van. hogy belsőjében állandó szállást adjon a gonosz szellemnek. magát ördöngösnek állítá. melyről semmi adatja sincs.. Mi haszna! Kezem még addig sem ér föl. és mégis halállal lakolt. Ez sok idővesztésbe került.Miért nem kötöztétek le a latrot? . s haragomról beszél.. semmit végrehajtani. s vereségein sem aggódik.Talán ízlett kendnek a rápolti kenyér és pecsenye.mentegetődzék a titkár -. és legszerencsétlenebb akkor volna. mily fenyegetésekkel csábította Belzebub. Midőn pedig Rápoltra értünk. s minden embertől. ki leányát örömestebb tenné egy király kéjhölgyévé.Szökni nem akart. a vén bűnös. . hogy a compassuált egyén már az első állomáson meg kezdett bomlani. úgy. e fölfuvalkodott gőgös. ej. nem kellett az öreg Kassai olcsó bútorzatú háza. E pazar. he! Báthory Boldizsár magának Zsigmond fejedelemnek volt nagybátyja.szólt a korlátnok mogorván. hogy a távoli rokonság emelvényén álló Szeredi álarcát letéphessem. csak onnan is bizonyos. s miután testökben semmi sem maradt volna. helyeslem e tisztaságot. hogy az ördögök fejedelme a lelkiismeretet. Hogy Szeredi vegyíti a kártyát. belőlük rápolti parasztokat szándékozott csinálni.Miért nem lőttétek agyon a kutyát? 173 . bűnösünk. de méltóztassék nagyságod kegyesen tekintetbe venni. ... A száját betömni lehetetlen volt. Elszennyezhetné bársonyés selyemruháját az én szerény fedelem alatt. nagyságos uram. mely a pokolból hozzá kívánt költözni.Azt mondá. .. csúfolódik azokkal. ki az állatkör engedelme nélkül meg sem mer mozdulni. ami által az állatoktól különböznének..S nem jut kendnek valami a fenyegetések közül eszébe? . s bujdosó égitestektől várja azt a belátást. mily következetlenek az emberek! Kassai szívélyes elmélkedéseit a titkár megérkezése szakítá félbe.. ha olcsó. sőt ha abrakoltatni megálltunk.. aki naponként száz becsületes ember munkájának sikerét emészti meg. hogy a mágnás elcsábítsa. amint én szoktam. de egészséges eledelekkel kellene élni. versgyártó és az egyiptomi múmiák közt barangolt Pécsi ismét magára merné vállalni az ország ügyeinek vezetését! Hallatlan szemtelenség!. ha epéjét barátaira és ellenségeire kiönthette. Nem kellett Deborahnak az egyszerű öltözetű Elemér. de hát azután miért akarja most Deborah atyja megragadni a kormány gyeplőjét? Nem tartotta-e e gyeplőt hosszas ideig kezében a ronda Kassai? he-he! Nincsen-e azon az ő mosdatlan ujjainak mocska? Miért szeretné finom kezét e gyeplő érintésével bepiszkolni Pécsi? Ej.

mindamellett elűzetésemet magam indítványoznám. .Demeter fecsegte ki. melyhez a számat törülhessem? Ily emolumentumok mellett könnyű az embernek gyarapodni. sok maradt-e meg? A titkár ámulása miatt el is feledte. s mégis őt bünteti az Isten a gonosz szellem helyett. Alkalmasint . S mit mondott a rápolti új jobbágy a bűnről. érdemes barátom. de azt talán mégis mondotta a hóbortos ember. S miről szólt még az a hóbortos? Talán Belzebubbal együtt engem is említett? Hm! Kitelik tőle! A titkár elszörnyűködött arra a merész lehetőségre. senki sem mer vele beszédbe elegyedni. mely a kezet veszélyes betűk vetésére használta. templomrablásra.Kend talán eddig észre sem vette . lapos ajka és széles álla van? Hi-hi-hi! A titkár iszonyú ijedtséggel tekintett Kassaira. Zavart eszének folyamában nem tudtam egyetlen értelmes dolgot kihalászni. hogy a vén Marcsán kívül. ha nagyságod úri asztalán nincs számomra tányér és asztalkendő. Kassai köszvényes lábai ellenére is élénken emelkedett föl a karszékről.Nem. vagy pedig Márton Gáspár.gondolá magában . vedlett ember vagyok és elég formátlan arra.Nem telik be hat hét. melyet útra adtam. hogy felét sem írta le az ördög betűinek. mellyel Belzebub kelepcébe ejté? Gyilkolásra. s úgy kerüli. ki szintén becsületes. Embert csinálok belőled. fiam! Valóságos urat. kit vénségedre még tán a főispán is süvegelni fog. De hisz. hová hajtsam le fejemet. nem beszélt még vele őnagysága! Csakugyan tömérdek esze van az én kegyelmes uramnak! Mindent kitalál. 174 . annál inkább valami Pista nevű ember és kivált az ő füle hallatára.szólt kimondhatatlan cinizmussal -. No! A pénzből. hogy nagylelkű főnökén ekkora injuriát követhessen el halandó lény. hogy én kopott. nem tudnám. Azután a nép megbabonázottnak tartja.. hogy minden cudar ördögöt hozzám hasonlítónak higgyenek? No. s mégis egész kárhozatot kapott érte díjul.Már hogy szívelhettem volna el ilyest. kit többen láttak már a kürtőn kirepülni.Nagyságod csak az elszökési kísérlet esetében tette kötelességünkké ezen szigort. nagyságos uram. . . harmadidén megvásárolhattam volna-e. Esküvék.Megbocsáthatatlan mulasztás. gyújtogatásra. kopasz feje. he? Még ma intézkedjék az őrült átköltöztetéséről. jól. .Nehéz volna. . hogy helyemet érdemesebbnek adja? Nem vehette volna-e ki hónom alól a philerát. hogy a kézbesített csekély összeget túlhaladták kiadásai. s kendből. Mindenikünket faggatott. mondanók meg. kegyelmes uram! Avagy nem nagyságodnak köszönöm-e szép gyarapodásomat minden világi javakban? Nem csaphatott volna-e el nagyságod a beiktatási könyvtől. az még nem volna baj. levéltárnok lesz. Miért nem tartja résen az eszét. .S kend őt Marcsához szállásoltatá be? . vagy mire vette rá hát a sátán őt? . hogy Belzebubnak szürke és hosszúszálú szemölde. s bár szegény vagyok. kegyelmes uram. és ha nagyságod kidobatna az ajtón. talpraesett tisztviselő? S vajon e meleg ködmönt. hogy tulajdonképp melyik felelős a beírt papírdarabért: a kéz vagy lélek? Mert ő csak a kéz. no. mihelyest nagyságod ily goromba bántalmaztatását vakmerészkedtem volna csendesen tűrni. melynek az úton annyi hasznát vettem. meghatározni. mintha csakugyan emlékeznék az ördögök fejedelmének arcleírásából ezen jellemző vonásokra. A külsőről csak a bolond következtet belsőnkre.Jól van. Kassai gúnnyal s mosolyogva nézett a hüledező hivatalnokra. hogy ezentúl Bőgőzi uram hordja az irodából ide.

mit akar.sóhajtá Kassai. Birtokaimat szemügyre veszi. de nem akarja. de anélkül.kérdé a besiető titkár. Csak mosná legalább meg a kezét.gondolá. Még ma írja meg a folyamodványt. számoltatja tiszteimet.. Ők gyűlölik a Kassai nevet: jól van. nagyságos uram! . Nekik nem kell Elemér. mindenekelőtt gondolatait ellesni s politikájának mélységeibe hatni iparkodnám. Károly-féle mit keres itt? Ágostán éppen fizetni valóm van és jól használhatom. hogy a zacskóba rejtse. erdőpusztító. Letette az asztalra. s ritkaságánál fogva külön beccsel is bír. Ha én a vén Kassai titkára lennék. Továbbá kend gyöngélkedő egészsége miatt szabadságot kér tőlem négy hétre. A rakásból megint elvont egy aranyat. ha gazdatiszteim. mit mond erre domine frater? 175 .Hát ez az V. . No. mert folyvást úton kell lennie. s a titkár csakhamar erős zárcsattanásokat hallott. mint már említém. bár melle el szokott szorulni. és kiválasztotta a már megapadt csomagból a zechinát. s vannak titkos szombatosok is.A tekintetes megye kezeibe szolgáltatom őket. . mintha saját magától akarná titkolni e rögtönzött bőkezűséget. Áldozni kell! A vadnépek legsilányabb bálványai is áldozatokat kívánnak. De vajon költekezései lehetnek most? Míg a titkár így okoskodott. rájok tekintett.Szegény principálisom azt a nehezen járó pénzládát nyitogatja! Maga szokta fölemelni belőle a zacskókat.Áldozat nélkül semmi sem megy .Ni-ni. Eláradott a bűn. Nagybányai arannyal cserélem be . Kassai belső szobájába vonult. hogy a betegségtől ótalmazza magát. jobbágynyúzó. gyorsan és félrefordított szemekkel. Pécsi máris sok kincsembe került.Tanácsolom is. nagyságos uram. .Oly egészséges vagyok.Áldozat nélkül semmi sem halad előre. .Aprópénzt is rakok melléjök. Ekkor megrázta a csengettyűt. tudósításokat közöl eljárásaikról.Kend. . s pár arannyal még szaporította a csomót. és még az a penész is a régi tallérokon mennyi ártalmat okoz neki! Azután bár legalább a pénz olvasását bízná másra! Tiszta jó szívből segítenék. amit érette költöttem. s ujjai észrevétlenül mozgásnak indultak. maga görnyedez. Kassai különválasztott néhány aranyat. mint a makk. Van köztük tolvaj.szabadkozék a meghökkent titkár. Megfizeti kamatostul. midőn kötelességem nyitva tartani. .Velem méltóztatik parancsolni? .Szépen maradt. míg sóvár szeme egy zecchinón akadt meg. ez a Bocskay pénze. Helyét távolléte alatt Bőgőzi uram tölti be.mormogá. no. S mit akar kend tenni. hogy behunyjam szemeimet. Szegény kegyelmes úr. cselédeim és jobbágyaim közt titkos szombatosokra fog találni? . rendelést tesz. hogy más pénzdarabbal helyettesítette volna. . hogy istentelenségökért méltó büntetésöket elvehessék. . Elvette az aranyat. amint benyújtandó számolatomból ki fog derülni. hogy szökött jobbágyunk a boszorkányságot űző Marcsához szállíttassék. sem a leánynak. s nekem most bőkezűnek kell lennem! . . . . sem az apának. Jól van. Kassai az aprópénz közé most aranyakat csúsztatott be. de azután ne sértsék meg a haza törvényeit.Kend a tehén szarva közt keresi a tőgyét. mikor a számlálást elvégezi. főleg a szombatosság mételye veszélyesen terjed. de akkor ne várják tőlem.

akarám mondani. melyekben élünk. .Avagy rosszul emlékszem-e a kend értesítéseire? .Hisz az elmebeteg engem tart az ördögök fejedelmének.. kérdés: hogyan venném e nagy kincsnek hasznát? No. a nyomorral küzdőket. Kipuhatolnám bűneiket. melynek létezését a rápolti őrült szavaiból gyanítom.Rögtön kézbesítem nagyságodnak a talált kincset. Megint sántít a kend észjárása . . a megvesztegethetőket szép szavakkal. sőt most sem tud képzelni. s kitől várja vallásának diadalát? He-he. Csík. most jut eszembe. Kassai. s kétségkívül azért. mint buzgóságom. Az okos szó. könyvvivő.mondá. kik az új Jeruzsálem oszlopai.hebegé a titkár. jól fogtam-e föl a kend kötelességét? .Én . ha a hazaárulók. Vegye magához. .Hogyan. a titkos szombatosok szeretetét igyekezném megnyerni. mert meg van győződve. hogy tüstént észre ne vegyem? Hiszen világos! Elmebetegünket lélekvád gyötri. mert ott birtokaim közelében néhány részeges kántor és koldusénekeket szerző íródiák szokott a szombatosok gyülekezetében prédikációkat tartani. A szegény titkár homlokáról permetezett a veríték. kegyelmes uram? . honnan fú a szél. most túlságosan éleslátónak találta titkárát. s ismerném a veszélyes időket. hogy bizonyos lázító iratok nyomára akadtam. feleljünk rá! . levéltárnok? Kend az asztalon lát aranyt és kisebb pénznemeket. hogy rejtett szándékaik nyomára juthassak. hogy ő semmi ilyest nem sejtett. ha az Istent szidalmazók és felségsértők kiáltványát meg nem szerzem. és ha bizodalmukat elsajátítottam. . ki az egyiptomi húsos tálakért lemondana a Kánaán távol fekvő vidékeire vándorlásról. S e főurat nevezi Belzebubnak. . .Az nagy baj. igyekezném a csendháborító. ételt az eszmékért. az elégületlenekhez szító gazdag szombatos vagy talán éppen maga Pécsi Simon használta föl a szerencsétlen fickót egy körlevél fogalmazására. A rajongók között sok szájas koldus van. Valami irományt emleget. . tudom teljesíteni. okvetetlenül a földön fognak kúszni.Kegyelmes úr! Ha elmém akkora volna. s hogy sejtem. szent verseket dúdolni.folytatá oktató hangon Kassai -.tudakolá Kassai. tegyen ígéreteket. azonban mihelyst saját eszem után járok. A titkár megsemmisülve volt. Vagy Gálfi.. Kerítse meg kend egyik példányát e honárulási okmánynak. Igazam van-e. Amit elémbe szabnak.Kend megint nem találta a szeg élit. midőn nincs támaszuk. . nagyságos uram. mint besötétült vonalaiból sejthető. De miként is tudtam oly buta lenni. . kikre hallgat a nép leginkább. dörzsölve kezeit... akkor könnyen kivehetnem belőlük. ígéretekkel behálózni. de okvetlenül megkerítse. Mulasson Udvarhely-. melyért a felelősséget az emberi és isteni törvényszék előtt szeretné magáról elhárítani. Adjon érte pénzt. de hallgatást ígérnék. a világtalant választottam kalauzul.és Háromszéken.Kergessen ki hivatalszobámból nagyságod.Mit mondhattam én a szombatosságra vonatkozót?. mely a szombatosokat titkos gyülekezet tartására hívja össze. he-he. Nem is kell rá sok költség.. ritkán vonnám magamra nagyságod méltó megrovásait. durva kitörésekkel feddve aggályát. barátom! Ha én Kassai István titkára volnék .Tökéletesen. hogy hatalmasabb ember vállára vethesse.folytatá Kassai -. ha az erdélyi korlátnok titkára volnék. Főleg pedig egy fontos titkot kutasson ki. De az én alacsony nézeteim. a maga 176 . Kolozsvárott forduljon meg. mert ott a mesterlegények közt vannak szombatosok.Midőn pedig a főizgatók névlajstromát bírnám .szólt Kassai -. a pártütésre hajlandó és a haza törvényeit lábbal taposó szombatosok tekintélyesebb emberei közül a gyönge jelleműeket. Ó. melyre csimpalykozzanak. Pénzt kell neki kölcsönözni titkokért.

ámbár a pénz rábeszélő tehetségét sem kívánom kétségbe hozni. és kijátszani merészlik a hatóságoknak. páratlan cinizmussal. és az ország törvényétől tagadják meg a hódolatot! Azután nem saját maga fogalmazta-e a nyilvános kihirdető által Fehérvár piacán felolvasott és a kulcsos városok kapuira szegzett kiáltványt.szólt a titkár. fontos hivatására kezdett előkészületeket tenni. s még alkony előtt Kassai szobájában és Laczkó Istvánra vonatkozó adatokkal ellátva találjuk. hogy Szeredi őnagysága szigorúan megtilta minden fecsegést.Pécsi kastélya előtt.Tisztátalan nyelvén ez a rágalom is megfordult. . . kinél elmebetegünk tartózkodott. s a törvény és vallás gúnyolása méltó büntetését leli. A titkár egészen kipirult a lelkesedés miatt. . midőn Laczkó Istvánra vezettem a beszélgetést. . s ez elég ok volt. .kérdé Kassai. A csatlós.Szeredi őnagysága Laczkót gorombán támadta meg . legyőzze tudvágyát. hogy a titkár minden erélyét összeszedje a veszélyes izgatók leleplezésére. . Soha rémültebb arcot nem láttam. hogy Laczkót 177 . gúnyos arckifejezéssel. gyöngédségből is.Legalább több adat arra mutat. mint éppen Laczkóról. kitől a történetet hallám. sőt Kassai uram őnagyságának is figyelmét! Nem elég ok-e. ha másért nem. s azután hivatalos előterjesztéseit folytatá. . hamar fognak hurokra kerülni a szombatosok.Tehát rágalomnak gondolja kend? . mint az arany. mint az övé volt. Mihelyt tehát Kassaitól távozhatott. Sejté. mert kellő alappal nem bírt.S csakugyan nem bírt? . Le akarta csatlósaival szúratni. hogy segélyül szolgálhat a Laczkó István történetével megismerkedés. Hisz az igaz vallást akarják fölforgatni. mely az esteli kalandra vonatkozik.Az én kémemnek. s kémnek nevezé. hogy a különben szemfüles titkár.idejében használt fenyegetés és a jól számított ígéretek többet használnak. kiről részletesebb adatokkal ne bírna. Fehérvárott tehát évek óta alig lakott egyén. Ez ösztönül szolgált nekem további kutatásra. Kassai eddig a szombatos nevét sem szoká előtte említeni. A titkár csodálkozón tekintett védnökére.A szerencsétlen férfiú betegségére nagy befolyással volt Szeredi uram vádja. . Szegény jótehetetlen ember! Szeredi uram kierőszakolta tőle. De most kötelességének hivé a nyomozást. Az útikészületektől meglopott időt mind erre fordítá. Ő e hitújítóknál veszélyesebb fajtájú embereket nem is képzelt. titkos gyűléseket tartanak. ugye? . Ha ő szent felsége is úgy akarja. az átkozott rajongók. mely a szombatosok és pártfogóik ellen mennydörgött? S mégis. s ha lehet.kérdé Kassai. s betértem a pékhez. úgy látszik. kiirtására? A levéltárnoki állomás megnyerésének reménye sem volt kedélyére hatás nélkül. mondá.tudakolá Kassai. talán azért.Az utcán? .

Deborah. hogy beteg. nem látogatta meg férjét. hogy kémet tartok a nyakán. Hadd nyavalyogjon Rápolton. kétségkívül felesége! .Prédikátori hangon mondá: . Miért oly érzékeny? Parasztnak nem kell érzékenynek lenni. kinek jelenlétére nem gondolt.S mit válaszolt Pécsi? .. S tehát Szeredi őnagysága. minden gyanún fölül! Én. de az asszony. amely őt minden nyavalyától megótalmazhassa. Beteg!. .. de eltűnt. hogy színlett kegyeskedésével szívedhez közel férve. de szerzett adataimból éppen ellenkezőjét kellett volna állítanom. s oly percben. . mint a kényeztetett úrnő? .mormogá Kassai. ugye? .Rohant? S dühvel? . Ott is van szalmazsúp!. ki az igazság tövises útján zarándokol. és tisztes fürtjeire illatos olajat önts.Veszélyesen beteg? . az nevet igazán.tudakolá.Alázatosan esdeklem.szólt közbe Kassai. . hol férje szállva volt.Ne vedd számba.Miért. . ha arcul csapta... mert szombatos és pap. hm! De köteles vagyok-e tudni? Mutassa ki előbb nemességét. Mindenkit bosszulónak vél. még pedig egyet az ő vallásának angyali közül. Ezt állítja kend.Címeres nemessé teszem. hogy e szent férfiúnak.Nem. midőn a reggelinél atyja által szemrehányásokkal illetteték. .. midőn meggyalázottnak hivé magát. Csendesen. megmossad lábát. .A csatlós beszélt egy nőről.mormogá ismét Kassai.Megtaláltad-e lakását? Tüstént le kell tartóztatni e nőt! Nemes születésű. s nincs arra megbízva. ki ájultan rogyott a földre. he-he! Szeredi óvakodóvá akarja a vén szombatost tenni.Útba fog igazítani a pék.Felesége. főokul szolgált háborodására. te sohasem fogsz arra méltó lenni. midőn a kémnek nevezett szombatos pap Szeredire rohant. hogy retteg! Kassai uram arcán epésebb szín terült el.A kígyó! Az eszes kígyó! . Be kell csukni! . Úgy látszik.Fájdalom. . leoldjad saruit. s főleg nagysád haragjától retteg. hogy nem él ellenségeink zsoldjából.Nem az a baj. . Miért lenne valaki csak azért. nagyságos uram. könnyezve mondá: Adná az ég. nagyságos uram! . he? Talán Szeredi ide is bemártotta ujját? .Lehetetlen.Haragját és léptét a nő ájulása föltartóztatá. Ne távozzál addig. a védelmetlen percben tőrével vagy árulásával átszúrja azt? . Pécsi Simonnal elhitette. Ki kezeskedik.S nem hallottál-e még más hírt. mely Laczkóra vonatkoznék? . .. 178 . . .A buta nílusi barom! . hogy Deborah kisasszony egy alkalomkor.Tehát Szeredi itt is keveri a kártyát! Hm! Túlbecsüli családi viszonyainak erejét! Nem oly talizmán az. s azóta halálos félelemben él. Minden vendégére kajszán néz.. titkos látogatásaira borzadás nélkül nem gondolhatok. . . Boldog Isten.kiáltá Kassai. . hogy az emberekbe vetett túlságos bizodalmad ne végződjék embergyűlöletben. Ám bizakodjék csak! Aki utoljára nevet. Pécsi uram komornyikjától hallám. mint mondád.mondá Kassai. nagyságos uram. ha férjét gazembernek mondják. zaj nélkül kell elfogni.. s nem lehet nyomába akadni. majd akkor hátrálok jogommal. Mi joggal fekszik le ő. hogy e találkozás oly asszonnyal.. kíváncsian elényújtva fejét. A parasztasszony ne ájuldozzék. de ne haragudjál érette....kémnek állítsa.

mely Elemérnek alkalmatlanságot okozhatna. kedves fiam! . Szóval.Indulj. hogy Kassai Elemértől járjon utána a szombatos nő tartózkodása helyének? Mi szükség a nagybátyja és unokaöccse közé a viszály konkolyát hinteni? Nem kegyes pártfogója-e neki mind a kettő.sóhajtá a titkár.Törjék ki a nyakok vakmerő névrontásukért! . őszintelen eljárásáért.. de éles elméjénél fogva könnyű volt sejtenie. de még az éjjel egy részét is álmatlanul.Szégyennel vallom meg. az érzéketlen nő! . midőn a szubalternus érzi. ha eljárásában egészen őszinte lett volna. Onnan majd tovább szállítjuk.Ámen. akkor az isteni gondviselés több pártolásában részesül. Midőn szombatos-üldöző titkárunk a szobából kiment. hogy főnöke méltán elcsaphatná.korholá Kassai a kezéből kiszaladt martalékot. fiam! . hol van Laczkó szombatos angyal? . azon hangulathoz. . De miután öreg pártfogóját most először csalta meg elhallgatással. mint erős horgonyhoz.szólt a titkárnak . Megtetszhetett a vitéz kapitánynak a szép nő. Igen hasonlít ez a hűtlen eljárásból támadó lélekvádhoz. de érzé. ennek issza borát. Nem említett nyomozataiból semmi oly körülményt. Szeretett volna jobb és bal képére. hogy Elemér vezette el a szerencsétlenség színhelyéről a szombatosnőt. Ebből bölcsen következteté. a bekövetkezendő évekhez szóló reménye nincs-e Kassai Elemér jóindulatjához. csatolva? Ilyen tekintetek bírták a titkárt óvakodásra. Mi szükség tehát értesíteni Kassai Istvánt. hogy viszont kétannyi nyaklevest érdemelne. 179 .szólt kenetes hangon Kassai. Tudod-e. s ha az öregtől sokat vár a jelenben. hogy az ifjú úr részvéte más természetű lehet. mint voltaképpen kellene. A titkár bámulva tekintett főnökére. hogy másrészről ne sértse meg kötelességeit. mint az öreg úré. a jövendőhez. mint embernek való. egy-egy erélyes arccsapást mérni. bár igen általános kifejezésekkel. habár a lelkiismeret e neme inkább volt szolgának.indulj mielőbb. Titkárunk a maga nemében igen érzékeny lelkiismerettel bírt. Úgy van. . . Elemér tudakolásait a szombatos kémsége felől. mert foglalatosságod szaporodott. szintén hallá a péktől. s hogy ha még továbbra is ennek eszi kenyerét. s talán ínye ellen volna.Szárdis városában. ha nemcsak az útrakészülődés perceit nyugtalanság közt tölté. és ennek kegyelméből emelkedik a hivatallépcsőn föllebb.A szívtelen. ha a komor nagybátyja hirtelen pórruhába öltözteti.A judeizmus hóbortosai Kézdivásárhelyt hívják Szárdisnak. Ő tudniillik a csatlósoktól hallá. megfogható volt. . titkárunk békétlenkedett saját magára. Vitesd ez asszonyt szilaskeresztúri birtokomba. bizonyos nyugtalanságot érzett keblében. hogy még nem nyomozhatám ki. hasonlóan a többi jobbágynőkhez. S nem lehetett egyrészről tartozásának úgy tenni eleget. kötelességei összeütköztek. hogy a fiatal Kassai is érdekkel viseltetik a Laczkó-család sorsa iránt. . a szeretet nélkül való.

s mely az ő keze közül kikerülve.mert így hívják pajzán barátnői . Ízléssel és költészettel bírt. s végtére Klára léleknemessége s megnyerő modora egészen meghódítá. és szívességeit annyi gyermeteg örömmel. mi oka volna a fejedelemnének ezt eltitkolni? Nem számíttatik-e ily magas hivatásnak élő férfiú rokonsága azok közé. sőt veszélyei is lehettek. melyet Klára rejtélyes megjelenése már az első percben izgalomba hozott. s azon szeretettel. s hogy varázst gyakorolna bűbájával a mellette elhaladókra. mely oly önként jött. a megfoghatatlan rejtélyt. És ha csakugyan a püspök családjához tartoznék Klára. kimért s csaknem üldözésre hajló magaviselet után szelídebb bánásra kezdett hajlani. Akik Dajka általi bevezettetéséről hallottak valamit. „A fejedelemnő titka” . Klára nem gyanítá. pedig ennek alkalmatlanságai.12 Klára szorgalmával és ügyességével a fejedelemné várakozását messze túlhaladta. de szelídsége. hogy a világ elől elleplezze? Mintha bizony a közönségest szokás volna duggatni! A kavics az országúton hever szétszórva. ha ujjai érinték. Klára kedélye visszavonultságért epedt. Nem volt női munka. mely e titokszerű lényt mint sűrű köd veszi körül. Mindenki tőle kért utasítást. de a főpap rokonságával ismeretesek nem tudták megfogni. hogy jellemének folyvást szebb-szebb oldalait tünteti föl. sajátságos csínt és kellemet ne öltene magára. még az elismerés sokak előtt alkalmatlan igénye alól is. a szerény feledtetést javasolta. hogy rangja oly kitűnő. midőn foglalkozásában megakadt. Az udvari személyzet újságvágya. és bevallá a fejedelemnének. 180 . mely az önzéstől és hiúságtól ment lévén. hogy minden áldozat eszméjét kizárni látszék. hogy fölügyelete alatt nincs senki. ki Klára fölvétetésének sajátságos módja miatt jogait és tekintélyét vélte megsértettnek. Petneháziné. helyzete a szembe nem tűnést. ha szelleme rája sugárzott. néhány napi hideg. ki jó példával jár a többiek előtt. melyet senki sem dicsért azon oldaláról. hogy ismeretlen neve több részvétet gerjesztett. nem látszik-e inkább azt gyaníttatni. mintegy föloldozta az elfogadót még a köszönet. mint külseje? S miért említi az udvarmesternő csak a legbiztosabb körökben és ott is suttogó hangon. melyhez ne értett volna.. hogy szépségének híre a leányok szobája falain túl ne szárnyaljon.. naponként növekedett éppen azért. s mindeniket emeli azáltal. kivel annyira elégült volna. az öreg püspök unokahúgának vélték őt. miként nyílhatott e ritka szépségű virág oly kertben. A gyakorlottaknak segített. és nemes versenyre buzdítja az önérzőbbeket.nem élhetett soká úgy eldugva. a gyöngéket oktatá. annyi pazar gondatlansággal osztá. mint az idegen leánnyal. Csakhamar határozott felsőséget gyakorolt a többi kisasszonyok fölött. hogy senkit meg nem szégyeníthetett azon előzékenységgel. hogy a szemet gyönyörködtetné. mert semmi leleplezéssel nem nyert táplálékot. s a közönséges is nyert azzal. s a „fehérnépek” termének vezetőjévé lőn. de a drágakő számára hozzáférhetetlen szekrényeket gondolt ki a leleményes ész. nyájassága és rendkívüli ügyessége mindig föltűnőbbé tevék őt. kik a szegényebb sorsú nemes kisasszonyok sorában mindig helyet foglalhatnak? S aztán a fejedelemné különös részvéte és meglepő gyöngédsége Klára iránt. a külsőségekre oly sokat tartó udvarmesternő. mint amennyit szerencsétlenségének ismerése tudott volna.

kinek se vagyona. a fejedelemné kegyence megérdemli a kenyeret . Klárának kellett a nagy ügyességet és műízlést igénylő munkákat elkészíteni vagy vezetni. Barátnői sokkal fiatalabbak voltak években és tapasztalásban. Zeleméri Borbála. kit irigylésre méltónak hittek. hogysem gyaníthatták volna. mintha a boldogságra választottak egyike volna. egyedül üldözve a félelem rémalakjaitól: mégis ő volt az egyetlen. hogy leendő napája számára egy kötött selyemerszénynél vagy leendő férje névnapjára egy hímzett vadásztáskánál nehezebb műre vállalkozhassék. Csak ha az éjjel beszélhetne az álmatlan virrasztásokról és a nyugtalan álmokról. hogy még az öreg udvarmesternőt is szelídebb véleményre csábították. de néha még azon badar gondolatra is vetemedem. Magát a fejedelemnét meglepte Klára magatartása. Klára a töviskoronát. a mi legkegyelmesebb asszonyunknak? . a nagyasszony Istenben boldogult anyja. hogy a szombatosnő múltjának ismerete mellett se tévedjen. hogy talán távoli rokonságban is lehet vele. Izrael tizenkét nemzetségével volt osztályos pere. az elkövetett hibákat könnyen tudta észrevenni és a művészi tökélyt mindenütt fölismerni. a hercegkisasszony volt szárazdajkájánál és nevelőjénél. mint eddig.Társai közt egyedül. szerencsést az elhagyottban. Zsófia hercegkisasszony szeszélyes vágyai s a menyegzőre történt folytonos előkészületek adtak a fejedelemné udvarában összegyűjtött leányoknak legtöbb foglalatosságot.A legnagyobb mértékben. vagy szelídítenek félhomályos és eltünelgő merengéssé. s annyi kellemmel és célszerűséggel voltak előállítva. Zsófia nem bírt ugyan sem elég kitartással. Fantasztikusabb eszméi is. se rangja nem hozzánk való. mint kivihetetlen vagy a szemet és szokásokat sértő ötletek ellen tiltakozott. ha a hercegkisasszony nem akart makacsságáról letenni. elégültet képzelvén a panasz nélkül szenvedőben. a létesítésnél nem szenvedtek hajótörést.Az idegen leányt érti-e. ideges alakja s minden benyomásokat élesen kifejező tekintete az akarat erejének majdnem egészen alávetette magát. csak ha a szegény szombatosnő magányban töltött óráit valamely körülmény nyilvánosságra hozta volna. csak ekkor lehetne a sivár erélyt egész nagyságában fölfognunk. kedves barátnőm! Uram bocsásd meg. lelkem. Tudja. most már. Gyöngéd. Az ilyen helyzetből származott leány181 . hogy hányszor vonult Klára nyoszolyájához a kétségbeesés árnya. nagysád? S csakugyan pártfogása alatt áll őfenségének. nyugalmat és mosolygó ajkakkal vegyülni a vigadók közé. Hamar észrevette a különbséget az előbbeni és a mostani finomabb készítmények közt. de fájdalom. . mély fájdalommal keblében. s figyelő természetének egész erejét kellett összpontosítania. mennyi küzdésbe került egyetlen mosolya. hogy midőn a részvétnek átadja.szólt egy alkalomkor Annánál. A számos atyafiság közt mindig akad. s a csendes és hallgatag vonalak mennyi sötét bánatot lepleznek be egészen. melyek ellen Petneháziné. de a szép iránt eléggé élénk érzékkel volt megáldva.Meg kell vallani. . szentségétől megfossza: ó. hogy az örömtől ajándékul hozott koszorúnak látszott. oly szépen tudta repkényágakkal és rózsalevelekkel befedni. s a hit angyalának hányszor kellett e sötét szellem legyőzésére jönni. Szorongó szívvel tudott nyugodt lenni. egyedül terhelve életgondokkal. mely képessé tevé e gyöngéd és oly törékeny alkatúnak látszó nőt reggeltől késő estig színlelni elégültséget. csak ha az égbolton ragyogó csillagok tudnának tanúskodni. melyet a szenvedés tőn homlokára. díszes úri családból származott. sem elég gyakorlottsággal.

Mégis előttem megfoghatatlan. honnan jött.Bűbájosabb vagy.A püspök hozta. A szeszélyes Zsófira ezentúl kettős érdekkel hatott Klára: mint művésznő és mint rejtélyes lény.zókat pedig nem lehet palotahölgyekké kinevezni a közfigyelem fölébresztése nélkül.. mint én? Vagy tán szebb nálamnál a svékus királynak. Ugye. A szolgabíró. hogy ragyogó szépség?. . Anna! Miért titkolódzol? Tán félsz kellemetlent mondani? Ezzel Zsófi a tükör elébe állott. hogy könnyen kaphatott volna szebb arcú arát. . kinek kastélyán egy fapetárdával is rést lehetne nyitni. oly véletlenül jelent meg az udvarban. . nyomban megkéri feleségül. mint Petneháziné.Fogadjunk. kit titok vesz körül s takar be tündérfátyolával. .. s olyan vén se. nagy kamatot hajt. Anna. mihelyt istenes szándéka van. kedvesem. ha e leányzók közül valamelyikbe talál szeretni. melyet akkor látunk. valódi bűn volt. mint hallom. .. a mi nagyasszonyunk becéje. drága húgom! De a mi kegyelmes asszonyunk szolgálatjában huszonnégy óráig sem maradna az. Csak Petneháziné ne volna közel hozzá! Hej. én sem vagyok csúf? Ugye. De mi tagadás. jól tudván.Hidd el. Növendéke egy óra múlva már szépen kiékesítve hallott tőle mindent. sohase lesz Klára oly rút.Fogadjunk hát. Gazdag fekete fürteit simítá homlokán. ha csekély hozománnyal is jár..Hercegnőm. akinek Krisztus a barátja: ezt tartja egy régi példabeszéd. midőn az ég megnyílik szemünk előtt. s mint látszék.. hercegnőm. Szavamra állíthatom. .De hátha még most sem szép. a bortized-bérlő és uradalmi igazgató vagy a kurta várnagy. ha mindjárt száz évig is élne. . Hisz a fejedelmi udvarokban van elég kíváncsi szem és figyelő fül. Anna? . Anna. s a másvilágból rózsaszín fellegeken himbál felénk a tündérek raja. miért kívánod mindig a lehetetlent? 182 . Anna.De mely vidékről? . Ellenben.Kétségkívül. meg nem ismerkednem Klárával. kisasszonykám? Holott sohasem láttad. a fejedelemné titka. nem lesz. Klára. hogy Klára gyönyörű leány erősítette Zsófia egészen rábeszélő tekintettel. az álomképnél. hogy Klára nálamnál is szebb. nem sokat kérdezi nevét.. Te hallgatsz. asszonyom.De hogyan mondhatod ezt. hogy a fejedelmi udvarból történő kiházasítás.. . . Meglásd. György nem mondhatja. Anna.Nagy hiba volt. A Petneházinéval folytatott beszéd a fecsegő Anna néninek anyagot adott Zsófi hercegnő mulattatására.Talán okkal-móddal lehetne a kárpitok közé tekinteni. Könnyű annak üdvözülni.Rút vagyok-e. . meg is érdemli. drága húgomasszony. kedves hercegnőm. Senki sem tudja. . hogy Klára. mintha az égből cseppent volna le.Az. kinek szeméről és füléről ily tulajdonokat fedeznének föl. ő valódi szépség. kedves barátnőm. . hanem. ki keresné őket a leányszobákban és az alsóbb nemesség árvái számára kijelölt helyeken? Aztán fölvett nevet is adhatunk nekik.. a brandenburgi marchionak vagy a lengyel respublika uralkodójának leánya?. . gyermekies elégültséggel vizsgálta saját alakját.

a másik a fölöltöztetés többi részét teljesíti. ami a te kezedből jön.. Bízom Istenben. nézzük meg. Egyiknek kötelessége az ő haját befonni. de ha senkit sem láttam volna közülük. hogy gyermek vagyok. Tudod. Nekem gazdag tapasztalásaim vannak e részben. Neki egyébiránt két palotahölgye van.Anna. Klára. gyöngyöt fűztek. hercegnőm.szólt Anna megütközéssel.Nézd. hogy a te nevedben a szép Klára szolgálatát igénybe vegyem. selyem közé ezüst. szintúgy tudnám. szólítsd meg! Te vén vagy. Jer. Klára látta. mint én! S miért ne lehetne?. .tevé hozzá lágy sóhajjal . Kéz és szem úgy volt igénybe véve. Vagy tán még jobb lesz.Valóban. Ah! . Ezek a derék asszonyságok örömmel átadnák neked mára helyüket. ah. hímeztek. Nem jósoltam-e meg? Tarts számot rá. saját ízlésed szerint fel is öltöztetnéd. . kinek volt igaza? Klára lesüté szemeit.Jer. . ki oly szép ruhadarabokkal ajándékoztad meg. . . hogy ez nem ő? A többieket ismerem. 183 . mert érzé a beszélő közelgését hozzá. 13 A „fehérnépek” termében minden a legélénkebb foglalkozásban volt. Kedves Klárám! Anna csak azt akarja neked mondani.mégis óhajtanám.Kölcsönözd el hát tőlem a derék ötletet. hogy világosak. Anna. természetesen azon ígéret mellett. Klára félig fölemelte tekintetét. Követé tehát példájukat. mily fenséges aranyhaja van. Fürteim ébensötétek. Szabtak. Anna. ha te. én barna vagyok. nem szép-e? Vagy talán azt hiszed. hogy az előérzet sohasem csal. e gondolat nem jutott eszembe .Anna.. hogy ez ő. Ekkor megfogta az elpirult szombatosnő kezét. honnan a lassú beszédet hallá. jelentsük az udvarmesternőnek távozásodat. Szólj. Csakhamar a teraszon haladtak a fejedelemné laka felé. ha egyúttal magam lépek elő.Csakugyan szőke . hogy minden leány egyszerre fölemelkedik ülőhelyéről. de az övéi világosak.Csak azért is azt kívánom. Anna. varrtak. . mily szép metszetű kék szemek! Megnyertem volna a fogadást. Többé ne mondd. Anna. erre akarod kérni Klárát.. hogy a szokott fölolvasás terhe alól egészen föl lesz oldozva. nem fordítá tekintetét azon irányba. boglárokat illesztettek övre s bíbor ruhadarabokra.Anna. Klára éppen egy kerek rövid vállpalástot tartott kezében. midőn e halk szavakat hallá: . hogy a hercegkisasszony belépése kikerülte a figyelmet. hogy a mi Kláránk szőke legyen. s kétségtelen mindig okosan kezded meg a társalgást. azonban félénkségből vagy az illem iránt való finom érzékénél fogva. s Báthory Zsófia rendkívül szerencsés volna. .folytatta az előbbi hang. hogy Báthory Zsófi rendkívül örvend minden apróságon. E makacs teremtés szeszélyének nem lehetett ellentállni.. kötöttek. Ugye.és aranyfonalat sodrottak. hogy ő szebb legyen..

De csak mára engedem át. Petneházi néni töprenkedéseit. leendő férjünknek tetszeni? Meg vagyok győződve. . Petneházi néni. amilyen a mesékben fordul elő. hogy még délelőtt György úrfi őmagassága látogatást szándékozik nagyságodnál tenni? . Ki hinné. van is jogom Györgytől szívességet kérni? A múlt ősszel azt kívántam: szerezzen nekem fekete gyémántot. Miért ne? Rákóczi néni maga mondta.tudakolá Zsófi negédesen. . hogy nevessünk rajta. De most ne haragudjék rám. .. csakhogy a hercegnő öltöztetése bizonyos személyeknek van kötelességül téve. ha titkolt bánata. hogy értesítse a nagyasszonyt mindazon szép és jó dolgokról. melynek sajgását a meglepetések közt is folyvást 184 . Elbeszélem. oly leigéző hatásúak voltak. .Kétségtelenül nem.De tartozom-e én felöltöztetni. Alig képzelhető a szerencsétlen udvarmesternő hüledezése. nem a virágot fürteim közt. azt nagyságod nem fogja megtenni. nem a csipkét mellemen. Aztán nyájasságommal pótolom a kendőzés hiányait. allegóriai és hitregei festmények a falakon. Aztán. Anna. hogy föl ne öltöztessen. hogy kérésemet betölthetné? S mégis meg fog történni. a nagy történeti.Reménylem.Bizton jöhet avégett.rebegték vékony és színtelen ajkai. melyek a felügyelete alatt álló osztályban reggel óta történtek. ha Klára öltöztet föl.Ki gondolna a holnapra. De reggeli pongyolában fogadom. midőn a hercegkisasszony kívánatát meghallá. Most követelni fogom. . mint szemkápráztatónak. a bársony vagy mélykék atlasz borítékú és ezüst vagy arany hímzésekkel. lehetetlen! .Karonfogva vezeté a legnagyobb zavarban levő Klárát a mellékszobába. hogy az embert nem öltözéke teszi. S úgy hiszem.Lehetetlen. s homlokát megcsókolá. . nem a gyöngyöt nyakamon. Klára. hogy György elégült lesz kinézésemmel. hogy ne tudna engem felöltöztetni? . inkább fénytelen kényelemre. . Klára.Már mi volna abban lehetetlen. hol Petneháziné az udvari szertartások ekkora fölforgatásáról nem is álmodozva. ki a fejedelemné termeiben mindent inkább tiszteletre méltónak. A perzsaszőnyegek lába alatt. miket nem érünk még meg! Vigye a kisasszony Klárát magával.Tán nem teszi föl Kláráról. Jer. csendes lelkiismerettel készült a fejedelemnéhez menni. ami helyes. amilyenek a mesékben szolgálják a hercegkisasszonyokat.Boldog Isten. alig tudá csodálatát visszatartóztatni. Petneházi néni! Ezzel nyakába borult a vénasszonynak. . Petneházi néni? . amint most vagyok. hogy csakugyan a tündérvilágban képzelte volná magát. most. menjünk. Jó leszek neki így is. .. .A két palotahölgy fog tizenegy órakor a hercegkisasszonyhoz menni. midőn a hercegkisasszony lakosztályába lépett.Én mindent fölteszek e leányzóról. virágokkal ékesített bútorok körüle. hányszor erősítetted esküvel. Ő nem az ékköves pártát szereti homlokomon.Jól emlékszem rá. hogy teljesítheti? De megtörtént. Anna?. hogy pongyolában még szebben nézek ki? S nem kötelességünk-e. kivált midőn még fiatal! Ugye.Szörnyűség! Talán nagyságod elfeledte. oly gyönyörűek. mint meglepő hatásra számítottnak talált. ha öltözetlen akarok maradni? . Ki hitte volna. hogy a régiek helyett keressen számomra két koromsötét palotahölgyet.

Születésed és múltad ismeretlen előttem. ő Rákóczi bácsinál sokkal kellemesebb férj lesz. Györgyöt tökéletes leventének fogod találni.De az illem! .. egy csábító szépségű ponthoz. de ízlésed magas származású. melyen örömmel legel a szem. arany bálványt adtak helyette. én szegénnyé lettem. 185 .folytatá Zsófia -. Ezt nemcsak Rákóczi néni. a cselédek nagy bámulatára. hogy a regék vidám országa helyett végre is a siralom völgyébe érkezett el.Adja az ég.Ha te. Klárám.. Mihelyest magokra maradtak.Éleseszű vagy. Ó. s ez megszünteté a végtelen közt.sóhajtá Zsófia. . midőn délre harangoznak.Válasszuk ki.. De én mégis a szegény Báthory Zsófia vagyok. hogy áttértem? Ne szóljunk erről többet. Deli és megnyerő külsejű ifjú. kézen fogva vitte Klárát a laksoron tovább. midőn a csodálatosan szeszélyes és bizodalmas szavakat ennek ajkairól hallá. az őt követő asszonyság felé fordulva -. mely a két némbert a társadalmi téren különválasztá. mint én . ami zsibbadásban tartja. Szeretném. a hallgatást.érezé.. nem figyelmeztette volna. Soha inkább nem átallá. ha nálad találná Klárát György úrfi őnagysága? . mi hiányzik nálam. Elvették Istenemet. Pompásak. ..Jól van. termeim?. Most még inkább érzé. Te szegénynek születtél. Klára: én halálosan szerelmes vagyok Györgybe. ami csüggeszti. és arcát pír borítá. jöjj hát utána.Bízd Petneházinéra e kérdés miatt az aggodalmat. ha véleményedet hallanám felőle.Anna . szép homlokát redőkbe vonva. mint amilyennek én óhajtom rebegé Klára kikerülőn. téged most elbocsátlak. Hisz mikor volt György ellensége a csinos alakú nőknek? . de maga Rákóczi bácsi is legalább százszor mondotta már. hallottad.Isten őrizzen. Zsófia kedvetlenül biggyeszté ajkait. ahonnan elragadtam. Zsófia. Klára! Az a fejedelemné titka s nem is akarom tudni. miket róla szívem beszél.Bemutatnám őt neki. s nem volt többé zavarban. ki többet láttál a világból. Klára egy könnyet látott a hercegleány szemében. Klára lesüté szemeit. A szombatosnő közel érzé magát a hercegkisasszonyhoz. Miért untatnánk bohó fecsegéseinkkel? Majd visszavezetem e leányt. . Györgynek helyes ízlése van. Válaszd ki öltözetemet. mik vonatkozással lehetnek az ő születésére s polgári helyzetére. hogy őt nem szerelmem festi csak oly ragyogó színekkel. még inkább fogok azon magasztalásoknak hinni. ami nyomja. hogy a hercegleány fantasztikus magaviseletére bizonyos elővélemények is hatottak. Ha te Györgyöt nekem megdicséred. . de a lélek nem frissül meg általa. hogy nagyságodat úgy boldogítsa szerelme. a legtetszőbb öltözetet. . mint éppen most. Mert tudd meg. Klára! Kitaláltad.szólt. ugye. ugye. akkor rögtön elhiszem.Boldog! .De hercegnőm. hercegnőm! Azért engem ítélnének meg és méltán.. s nem feledi azt. Anna kénytelen volt engedni. . Bízd csak rám! . szólt a hercegnő: . melyre a fejedelemné parancsa és a viszonyok kötelezték. .

. oly vidám és mosolygó volt. . Így ni!. miért ne vallanám be? karjaimat és vállamat talán nem adnám a tiedért. s bár máskor nyugtalan magaviseletével legtöbb bajt éppen az öltözködéskor okozott. s igaza van Rákóczi néninek. Klára. azt állítaná. pedig szüntelen hajlong.. s nehéz föladat belőlem valami helyest csinálni. ő még a talizmánban sem hiszen! Ez a mi udvarunk. Igazat szólva. vajon ott van-e még? Sokat tudnék én neked erről beszélni. szabaddá lett karjaira tekintve. Tudod-e. egészen jó természetű vagy-e? . befontad hajamat. Alsószoknyában. kik vele versenyezni fognak kezedért. hogy igazi ördög vagyok. lábad pedig . mert az udvari szokás nem engedi. hogy hibái iránt elnézéssel vagyok. De remek kezed van. Aztán egyéb baj is van e kérdésre nézve.. mert még mamámtól is többször hallám. Kibontá ennek aranysárga haját. vagy pedig belsőnkért? . Majd körülnézünk. Klára. ki szívében alkalmasint kevélyebb Sámuel főpapnál.kicsinységben még fölülhaladja az enyémet is. Klára.. .Éppen ezért kell alázatosoknak lennünk.. hogy őszintén elmondjuk nézeteinket. ámbár. Ha egy hétig nem látná az égen a napot. Már most eressz föl a székről.Vajon külsőnkért szoktak minket inkább szeretni a férfiak. . Azután szépségén és csillámán bámult... Ne vonakodjál. átlátszó ujjait elébe tartva -. hercegnőm! . mihelyst a ruhatárban szemlét tartának. Különben vannak mások is..Tudd meg. és sűrű palástként hagyá a földig hullámzani. Képzeld csak.szólt a hercegleány. noha sokkal magasabb nálamnál. hogy a szépségnek is segítségemre kellene jönni. szabad karokkal. Ez nagy megrövidítésem volna...kérdé Zsófia. Klára a sápadásig megijedt e szertelen leereszkedésen. kérlek!. leült és a szombatosnő rendező keze alá bocsátá fejét..folytatá fecsegését .. Dicséretet érdemel az enyém is. s fésűvel kezében hozzáfogott a szombatosnő feje rendezéséhez. hogy úrfiaink közt melyik érdemelne férjed lenni. minő szép hajad van. Hirtelen meg sem tudnám mondani... midőn a talizmánról sem tart semmit. Túlzás biz ez a rólam elterjedt rossz hír. . és hányszor nem láttam már a feje lágyát. mint mondja Csulai uram. Soha sem volt fejem ily kecsesen fodrozva. hogy leülj. mintha minden perc új meg új élvezettel lepné meg. Egészen másként áll 186 .. igen kétkedő. mint nekem . de ezekről itt nem szabad beszélni.Rákóczi néni csak a belsőnkért tart férjeink szerelmére érdemeseknek.Ah. Klára. hogy éreztem volna! Mennyit tanulhatnának tőled palotahölgyeim! Mindig tépnek. hogy most én fodrozom fel fürteidet.14 Zsófia. akkor nincs varázs az egész világon. Klára. vékony.. anélkül. s természetes. Klára kénytelen volt szomorúsága mellett is mosolygani a hercegleány gyermeteg ötletén. de tanácsosabb a hallgatás.. hogy én téged férjhez adlak. Ó. de hasztalanul. neked Klára majdnem oly keskeny kezed van. A szeszélyes hercegkisasszonyt föltett szándékától le nem lehetett beszélni. Klára!. S te. de annyit önként megvallok. hogy ha e hajzattal nem bírnád örökre lekötni leendő férjed szerelmét. hogy György mindig hibátlannak találja magamviseletét. mi a szándékom?. mégpedig saját ízlésem szerint. Hát csak az. jó tulajdonait pedig élesebb világításban látom. neked velem egy napon kell menyegződet tartani. s eleget is tiltakozott. Ülj le a helyemre. most oly bárányszelíd.. Klára. Te se említsd őket. Gyulai pártfogásom alatt áll. Mert tudd meg. Okvetlenül akarom. valódi alázatosoknak én a mezítlábos barátokat tartom. Klára. hogy bizonytalan. Klára. de mi tagadás.. szeretnék veled cserélni..Az emberek elnézésére folyvást nagy szükségem volt.

a nők a férfiakhoz vitték a talányt. értesíti a fejedelemnét. félig nagynéne. S hol van Anna? Miért nincs György nálam? Te talán nem is tudod.. te léssz udvarmesternőm. Istenem. kérlek. Neked komolynak kell lenni. Mármost befonom hajadat.Ah! . de talán hasznos törvényeire ügyel.. mintha Anna volnál. s ha tépni találnálak. ha arcod vén és redős volna.sopánkodtak a palotahölgyek. Vedd ezt szívedre. egy ibolyabokrétát tűzött ennek keblére. vajon kinek kedvéért lett fodrászleánnyá Zsófia hercegnő? Micsoda lény az a „fejedelemné titka”? Hol van családja. Éppen hevében volt a munkának Zsófi. egy hercegkisasszonyt ily foglalatosság közt találni! . félig kém.és miléte felől. mely leírhassa e tisztelt úrhölgyek fölindulását. Egyik nyitva feledé száját. fejedelmi méltósággal ült a kerevetre. . Ezzel tovább folytatá a piruló Klárán művészetét.Tán azt adja az Isten . de a te érdekedben meg vagyok elégedve. . az órára tekintve . Nem elég-e a kihallgatás nélküli elítéltetésre is?.sóhajtá most Zsófia. 187 . hogy minden perc. . . sem fonnyadt. Eddig soha sem késett. hazája? Ki akarja nőül venni? Kinek volna helyén áhítozni az udvar e kegyeltje után? Ki rendezhetné vagyonát a magas pártfogás alatt álló személy hozományával? Ki tehetné tönkre magát e fényűző s elkényeztetett teremtés pazarlása miatt? Ah! Mennyi suttogás. Saját érdekemben szeretném. Klára tűhegyen állott a zavar és átallás miatt. a férfiak a nőkhöz hozták vissza. melyből olvasni akart. a közelgő kikelet ajándékát. Pótold. s tanítgatá Klárát a szertartásos arcra és állásra.Most jól van. én gyakorlatlan vagyok még. a szerénység jelvényét. végezték be az öltözködést Zsófi és Klára. ha valami szokatlan történik: szóval. Klára. azok a magokéival. melyet a kisasszony hajzatának adtam? Igaz. ameddig a fiatal herceg nálam mulat. A hercegleány. Az udvarmesternő az ily elfogadásokkor kettős kötelességgel bír: az illedelemnek furcsa. hogy a szépen minden szépen áll. találgatásba merültek az idegen leány ki. midőn a semmiről nem értesült két palotahölgy belépett. komoly tekintettel az évek hiányát. Nincs toll. hogy sem éltes.. Aztán.. összedugták fejöket. Zsófi a díszterembe voná őt.Györgynek már itt kellene lenni. hisz csak nem lehetek magamra. de szerencsére itt teljesül a közmondás. kérlek. midőn el kellett távozniok. miután ékszerei közül egyet sem erőltethetett új barátnőjére.Istenem.Mit fog mondani őfensége. Ha Anna kimarad. S Anna miért feledte el kötelességét? Jer! Siessünk az elfogadó terembe. mellyel jegyesünk a határozott időn túl érkezik meg. vádlónak tekinthető. Klára. . másik kiejtette kezéből a könyvet. hogy Anna őnagysága megérkezik.rebegé Klára -.gyönyörű szemedre nézve a kérdés. s pár óra alatt a fejedelmi udvar egész személyzete azon nagy kérdésen törte fejét. légy engedékeny tapasztalatlanságom iránt. Ó.Talán nem vagytok megelégedve az alakkal. közlék nézeteiket ismerőseikkel. mennyi sürgés támadt! S minderről éppen semmit sem gyanítva. a fejedelemné! . Györgynek már tizenkét vádlója van.

éltemet botorul nem kockáztatom.Helyettes udvarmesternőm itt van. s hogy személyzete is üljön lóra. s lábai alig bírták tartani. Nem építek ígéreteire semmit. s a fejedelmi nőket megillető méltóságból mentől többet igyekszik arckifejezéseire ruházni. Gyulai Ferenc lépett be. melyik görög istenség kifosztott templomából hozatott e műremek a fejedelmi palotába! . őfensége a herceg megbízásából remélt magasságodtól kegyes elfogadtatást .szólt Kassai kedélyes udvariassággal -. A helyettes udvarmesternő ott volt ugyan.szólt durcásan a hercegleány. Zsófia hercegnő tekintete kedvetlen benyomásokat árult el. .hallá a kerevetről visszahangzani lassan. Küzdeni látszott szeszélyével.sóhajtá Klára halkan. de talán kíváncsisága vagy aggodalma legyőzte azt. mint a december hónapot festenék le a naptárban. gyermekem! Légy oly komoly. .. . 15 A vén ember szokott cinizmusával vegyült szertartásos tisztelgések közt közelített a hercegleányhoz. szólt ekkor hozzám fordulva. hogy szok- 188 . és másokon segítve. mi a szombatosnő szívét még összébb szorítá. kísérje őt az áradat színhelyére. s az udvarmesternői szerep eljátszására is igen zavarólag hatott. hogy óvatos fogok lenni. a palota előcsarnokában találkozott velem.Gyűlölöm Kassait . ahol csak találhatja. visszajöhetek-e azon órára. ha arról személyesen nyugtatná meg a hercegnőt. Nem vagyok bizonyos. . De ezen ünnepélyesség nem gátolja Kassait abban.szólt ingerülten Zsófia.. ki az érett kor komolyságát utánzó magatartással ült kerevetén.Kassai ítélőmester és országtanácsos akarja alázatos udvarlását tenni. álomszerűen. tehát elfogadhatom a tanácsos urat .. majd meg a seb miatt felbőszült bölény elébe rohan.Ő nem kockáztatja? S ezt akarja velem kegyelmed elhitetni? Mindenütt együtt lesz a veszéllyel! Fölkeresi. Vagy nem ugratott-e kőfalakon keresztül. Rákóczi néni is mondta.Ne bízzál a véletlenben. Alig egy perc múlva az eltávozott Gyulai után Kassai lépett be. . . melyben Zsófia hercegnőnél akartam udvarlásomat tenni. a fejedelemhez voltam parancsolva. mintha találgatni akarta volna. Éppen fönséges atyja belső szobáiból jött ki. ítélőmester uram. Az udvarmesternő a hercegnőre.Nem fogadhatom el . mindketten megütődvén önkénytelenül föltárt eszméik rejtélyes összetalálkozásán.Gyűlölöm Kassait . . hogy Klárához érve. bozontos szemöldökei közül kutató tekintetet ne vessen rá. őmagasságához.Nem kockáztatja? .Hercegnőm! . kinek résztvevő és könyörülő szívét minden szerencsétlenség mélyen meghatja. .szólt Gyulai.Éppen most várom György herceget. Ekkor a kamarás. mélységeken át. midőn az ifjú herceg. de arca márványfehér lőn. s valóban igen lekötelezne kegyelmed. s rendeletet adott. ő rá veté szemét.szólt ünnepélyesen. Gyulai pedig e fehér szoborra csudálkozó tekintetet vetett. . öntudatlanul. szürke. ha nőnek hinnék. hogy rögtön nyergeljenek. hogy szememet iszonnyal hunytam be? Nem hallok-e naponként róla csodálatos híreket? Most lóháton megy föl a lépcsőkön. És óvakodásáról mindig a legvakmerőbb vállalatok előtt biztosít.Kassai István ítélőmester és országtanácsos.

Udvarmesternőm eltűnt. s azok Portusnál összetorolva. hogy a félénk hölgy.Úgy gondolom. mert könnyebb nekem megtanulni. . 189 .És szabad-e tudnom. miként jutott a tőlem félő hölgy azon magas hivatalba.Kenyér kell nekik.Most hallom először. . nagyságos kisasszony! Egyébiránt reszketett.S csak egyszer? Azt kell hinnem. Más szerencsétlenségről nem vagyunk értesítve. hogy állandólag is lehetne azzá. hogy merre ment? .szólt cinikus vidorsággal Kassai. halálsápadt volt. hogy ne féltsem őt. .S miből gyanítja nagyságod? .Igaz. .Kinevezés által. s csak egy növendékgyermek hulláját találták a Sebes füzei közt.Nekem felesleges ékszereim vannak .szólt Zsófia. legfölebb két házba tolult a hab az ablakon.szólt Zsófia.Szörnyű. bár mindenütt gázolhatón. gyűjtsd össze ruháimat. az én titkom. hogy osszuk ki a károsodtak közt. s akkor szintén nagy zavarba jött.Csak még azt nem tudom. . .Ez. kiöntést okoztak. . Csak egy üres bölcsőt láttak a Maroson úszni.. egészen feledve méltóságát s az ünnepélyes fogadással járó feszes modort.. oly fiatal korában s oly gyermekes modor mellett nagy képességeinek minő jeleit adhatta? .Ez egyszer semmi komoly ok nem forog fönn.Inkább segélyezésre van szükség. mert Portus és Váradja nagy részét vagy a Sebes vagy a Maros árja borítja.. Hisz ezt méltóztatott nagyságod már hallani? .S ki nevezte ki? . de azzal bebizonyítám. . .Többeket tudok már. . csak egy órára. . .Mindig így szokta Kassai bácsi az embereket ijesztgetni! ..Majd megkérdem tőle.Magam . melyben most találni volt szerencsém? .Ha jól emlékszem. . A gyors olvadás a Maroson megindította a jégtáblákat. Nem látta-e ítélőmester uram. aggodalmai nem voltak közönségesek. s mint gyanítom. akik félnek csak rátekinteni is a bácsi arcára. . hogy ne adjon folyvást a féltésre okot. No.Nagysád tökéletesen meggyőzött a rangra nézve . s azok is viskók voltak.Engedjen arról hallgatnom. szörnyű! Klára. . amivé tettem. . .Hogy a magas születés nálunk az előmenetelre nem okvetlenül szükséges. De hol van Klára?. egy kevés ruha és ideiglenes lakás. már egyszer látott.A hercegnő ideiglenes udvarmesternője tán éppen ezek közé tartozik? . azt a tanácsos úr saját magáról tudhatja.tassam el magamat a remegéstől. az öltözőszoba felé.tudakolá mosolyogva Kassai. hogy többször is. . mint neki. mint életmentésre.szólt Zsófia méltósággal. ítélőmester úr.Kétségkívül magas születése vagy rendkívüli tulajdonai jogosították-e kitüntetésre? .

. azonban miután az ügy. csupa tévedésből. kiválasztjuk a szükségeseket. pontos előterjesztést nyújt be hozzám a történtekről.Esdeklem alázatosan. hercegnőm? . . most Annára van szükségem. nem is említve.Tehát az ítélőmester úr elnézést ígér nekem elnézésért. hogy legalább mint udvarmesternő elmondhassam azt.De nem tudná-e Kassai bácsi megmondani. Igen.. ha ez időközben Klára beszélne velem. befogathatná őket. s gyorsan visszatérve. ha észrevétetném másokkal azon hanyagságot. hogy adja el az ötvösöknek csekélyebb ékszereimet. a fejedelemné titka. . 190 . hasonló helyzetben vagyok én is kegyelmed azon kérdésére nézve.Csodálatos lény lehet az a Klára! S kell-e még egyebet is tennem.De legalább neve nem? . . mert ez kellemes alkalmat nyújt nekem. hogy hová ment innen? ..Természetesen.Tehát én most az udvarmesternőt elküldeném. melyről szólani akarok. hogy azzal a hercegnőnek nem szolgálhatok. mit szívén hord. régi óhajtásom teljesítésére.S honnan jött ide? . kiken nagyságod legdurvább vászna. potom áron adnának túl azokon. legviseltebb ruhakelméje is valódi gúny volna előbbi állapotjok ellen. hogy beszélgessen arról. hintómba ül.Reménylem. . ítélőmester úr.. s midőn most erre alkalom nyílt.De aranyláncaimat. . bizonyosan nem feledte el. . inkább szeretném. hogy György miatt aggodalomban vagyok? Hogy a szerencsétlenség martalékai segélyemet várják? Hogy Klára. . hogy a szolgabíró tolvajságért.Valóban nagy hiba volt Komjáthi Anna őkegyelmének. .Az. . a hercegkisasszony udvarmesternőjének kimaradása. S ha kegyelmed udvarmesternőm lett. segít a szűkölködőkön. S mit kellene tennem. kegyes engedelemért folyamodom más tárgyra nézve a hercegnő figyelmét igénybe vehetni.Miután tehát szerencsém volt egy az udvari szertartás szerint fontos ügy felől nagyságodtól megnyugtató fölvilágosítást nyerni. De feledi.Nem értik becsét e drágaságoknak. a károsultak oly sorsú egyének. hogy az elfogadásoknál az udvarmesternő jelenléte szükséges. A válogatás alatt megengedem. kinek a könyörület teljesítésében oldalom mellett kellene lenni. s rögtön elviszi az ötvösökhöz. . háládatlan volnék. ha tudniillik Kassai bácsi nem akar udvarmesternőm lenni.Valóban. kegyelmed ért a drágaságokhoz? . nem tudom. hercegnőm.Valamennyire értek. hogy honnan jött? . négyszemközt vágytam nagyságoddal beszélni. csodálatosan eltűnt? Hogy általában tűhegyen ülök itt? S hogy nem szeretek semmi kellemetlen érzést? Szóval. mely ily váratlan szerencsében részeltet.Véghetetlenül sajnálom.Bejön a ruhatárba s velem együtt kiválasztja a használható darabokat. azért is el kell hallgatnom Anna asszony mulasztását. ki az udvari szertartásokra hivatkozott. bírok-e elég képességgel e fontos hivatásra. kiosztja adományaimat. ami szívemen fekszik? . noha bevallom.Fájdalom. Midőn a pénzt beszerezte.Udvarmesternőm eltávozott s kegyelmed. György őfenségére vonatkozik. hercegnőm. elmegy a helyszínére. . és karpereceimet eladhatják.

hogy nővé legyen.Igaz. midőn Kassait meglátta. Anna megütközött ugyan a neki tulajdonított észrevételen. míg a veszélyes játéknak vége lőn. . György vakmerőségének rossz vége lehet. Szerette volna György úrfit. mert már kíváncsivá tett.Most már a tanácsos úrra egész figyelemmel hallgathatok! . A gondviselés úgy akarta. És miért kozkáztatá az életét? Hm. hogy saját szemeivel látta György úrfi kilovaglását. De vajon mindig számító gazda-e az ifjú herceg? A múlt ősszel a meggyúlt pajtába rohant. s a láng az ablakokon kitört. mintha egy éppen most félbeszakított tárgyat folytatna -. melyek a hercegnő és a haza aggodalmait igénybe vehetnék.szólt Zsófia mosolyogva kellemetlen helyzetén Kassainak. fölhozá. Ez alkalommal tehát csak általánosságban. de kötelessége szerint hallgatott. dicséretes ürügy alatt Fehérvárról eltávolítani. de sokkal több tapintattal bírt akár arra. mint a hercegnő előtt mentve magát. mint újságvágyukon. s a nők. oly föláldozások nélkül. Anna. különben kockáztathatná a sikert.Menjünk tehát a ruhatárba. . e megszégyenítés eléggé megbüntet.Éppen a tanácsos uram őkegyelme ígérkezett kötelességeid betöltésére. . egyszerre bezáratta az udvarkaput.György herceg . hogy e válságos percben lépjen be Anna. Már hiába..Hallottam . . csak előkészítésként kellett működnie. úgy. Azonban rábeszélhetjük-e őt.szólt tehát. . ha már a károsultat szánta. György herceg a Maros kiöntése miatt veszélyben forgók jó nemtője lesz. s mindenki tudja. . de Annában kétes jellemű segédnél többre alig számíthatott. inkább bízom saját lovaimban. melyre nyolc vezetéken hozott paripával jelent meg. ki Pécsi Simonhoz és Szeredihez közeledik. Ezt nevezem én helyes gazdálkodásnak az erénnyel. s a nép hálakönnyeit szép tettének adójául elfogadhatja. Ekkor a magával hozott rókát szabadon bocsátá. Anna inkább a rettegett Kassai.szólt közbe Zsófi -. hogy megmentse egy parasztnőnek fejős tehenét. Életét nem kockáztatva. s úgy hiszem. Csak szóljon kegyelmed haladéktalanul. . részletesen hallottam a történteket. Hát nem lett volna-e helyesebb. Kassai a szerencsés alkalom elszalasztását eléggé fájlalá. Az elkésett udvarmesternő kipirult. ki négyszemközt szeretett volna vele beszélni. s ebből a mai elfogadás más napra áttételét következtetvén.Tán az árvíz miatt károsultak ügyétől vonnám el drága idejét. hogy Erdély ifjai közül senki sem győzheti le őt a lovaglásban. akár hogy mindent elmondjon. Lóháton. egyik menedékből a másikba szorítva: Hat lova fáradt ki. más tehenet ajándékozni neki? A farsang végén Bánffy Gergely lakodalmán. ha egy hitvány róka az országot leendő fejedelmétől s a hercegnőt leendő férjétől fosztotta volna meg? Pedig ez könnyen történheték. csapkodá a szegény állatot. Sorba állította a vendégek kocsijait. hogy egészen hallgasson.De mit mondott volna e nász. mint Anna mondani szokta. . Egyébiránt a nász el volt ragadtatva György ügyességétől. hercegnőm. inkább uralkodhatnak még gyűlöletükön is. hogy az egész tért betöltötték. és szertartásos szigorral tartá magát a néma tanúk szerepéhez. a többi feltételeket elfogadom. mikor már a boronák töredezni kezdettek. . ostorral kezében és a szekerek közt nyaktörő ugratásokkal üldözte. vagy otthon ülő törvénytudóssá? 191 .Sietni fogunk majd Annával a szükségesek kiválasztásában. megmentheti másokét. szabadságot vőn néhány percig haza távozni.A hintón kívül.

tekintélyt és hatalmat adott az Úristen őmagasságának. hercegnőm! Elég szép vagyont. előbbvaló a korona.Kezdetnek megjárja. férjeiket nagyravágyás bűnébe sodorni. úgy hiszem.Megvallom. hogy űzze ki a törököt Konstantin várából. mint Bocskai.Az ország is szűk. a számítással és a valódi nagyságra szükséges többi kellékekkel. a büszke Tarquin feleségét. Hm. fényével. hogy tanulja meg a parancsolást. de ki tehetné ezt inkább. a fejedelemnek. s nem azokon. s aztán neveztesse ki magát a pápa által a keresztyénség kardjává.Én csak a György hercegúrfi számára való eszméken törtem a fejemet. melyek a herceget ily kellemetlen összeköttetés alól fölmentik . ítélőmester úr! De már csak az tagadhatatlan. hogy ez a mi udvarunk kicsiny.Azaz költöztessen el engemet György valamelyik puszta végvárába. vagy soha többé nem képes létesítésöket elérni. a hercegnő igéző kedélye s fiatal kora . . miért ne lehetne György szintén azzá? Ez elég helyes tárgya a nagyravágyásnak. s bátorságát magas célok által összhangzásba hozni a megfontolással. . eredménydús hatékonyságra. Nézetem szerint arra kellene buzdítani őmagasságát. bátorságát az ország egyik pontjának védelmére. Eljössz-e oda. hogy az ítélőmester úrnak most igaza van. hercegnőm. melyeken vagy már rég túlhaladt a hanyatló kor becsszomja.válaszolá cinikus mosollyal Kassai.Nem. . A hercegnő buzdításai az ifjú herceget a történetkönyvben halhatatlan nevűvé tehetnék.Csulai uram más nagyravágyást értett. nekem hajlamom van ilyen buzdításokra. Például hozta föl Tulliát. . . .A nagyravágyást kell az ifjú herceg keblébe vetni. nagyravágyás kell. szertartásaival együtt. .Vannak katonai állomások is.A Rákóczi család is még nem a legjavából való. . igazam van-e? Vagy legjobb volna. fogadja el a magyar király címét.Szóval. hogy a kevély nők szokták kedveseiket. s volnának is gondolataim.Nem mindenik lehet spanyol király. ugye. hercegnőm. .S kigondolásokra. Anna? 192 .No. . Anna. hogy a kegyed hatósága és parancsa alá helyezésében keresse a nagyravágyás kielégítését. . ugye? S tiszteletes Csulai uram többször mondá nekem. hogy vegyen részt a közdolgokban. nem nagyon kicsiny biz’ a.szólt Zsófia fontoskodó arccal. . .Higgye meg. minden címével. nem a nemest. a fogékonyság. . nem az igazit. Benne megvan az anyag. mint nagyságod? . áldozza tevékenységét.Megférünk benne.Mert nő vagyok. hogy az én őseim közül egyik lengyel király volt. . hercegnőm! De tevékenységének méltó tárgyat lehetne adni. . Reménylem.szólt mosolyogva Kassai. hogy idővel értsen az egész ország védelméhez s magasabbra emeléséhez.Tehát mondja el kegyelmed a redős arcú nagyravágyás gondolatait. mint a süveg! Szólj. csak irányra van szüksége. kezdjen szolgálni. . Mindezekre. Már rég veszem észre..Kénytelen vagyok elismerni. kicsiny .. Anna? Te tégy mellettem tanúbizonyságot. Vagy ha nem tetszik Györgynek Krakkóban lakni. hogy lángoljon föl és hevítse hasznos erélyre. arra kell őt rábeszélnem. csak az emberek legyenek benne nagyok..

ítélőmester uram.gondolá Kassai. hamar érhet a bástyára. kellemetlenül meglepetve Zsófia nem várt belátásán. csak a ruhatárnak nevezett termet ismerte. . hogy az udvari cselédeken kívül még sok más vizsga szemnek lesz kitéve.Ugye. honnan. közölte-e ezt a tervét Rákóczi bácsival? . kit Petneháziné nem szokott megdorgálni. . a majdnem reszkető anyának. a tudakolóban most a hercegnő kegyelt idegenét sejtvén.Ha a kisasszony parancsolja. kíséri azt mindenüvé . volt-e ideje hosszasan vizsgálni a fölindult. hogy medrükben maradjanak? A folyamokra nézve is beszélnek ily lehetőségről.. vezessen el! . s az árny sohasem válik el a testtől.Tervről. a falajtón áthangzó női csevegés szintén elvevé bátorságát. ki lába alatt égni vélte a földet. mint gondolá.sóhajtá Anna. . hogy lehetetlen az épületből úgy távoznia. ha arra távozik el.Bennem a herceg vakmerősége csak azon aggodalmat ébresztette fel. szigorú tekintetet vetett Klárára. megdöbbenté. A hely. . Nem merte a kilincset kezével érinteni. közel lakik az udvarmesternő? 193 . s halk sikoltással árulta el meglepetését. Hol van lakása? . hogy éppen senkivel se találkozzék.A hercegnő elfogadást tart. Ezért vonult az öltözőszobába. . de azt már tapasztaltam.Kegyelmed. s az udvarmesternő nincs jelen . elvezetem a nemzetes asszony osztályához . hogy ez főleg imádság és Isten kegyelme által történhetik meg.szólt a komorna. melyet a Maros kiáradása.válaszolta Kassai. azalatt az árvíz áldozatainak ínségén nem lesz könnyítve. hercegnőm.Csulai uram állítja. Két nő lépett be.válaszolá Klára. melyhez egy egészen födött falajtó vezet.szólt Klára feltalálva magát. a könyörület filléreinek összeszerzésével. amely felől bevezették. 16 Klára egészen járatlan volt a hercegkisasszony palotájában. Onnan több kijárat nyílt. Mit tegyen? Tusakodásából az ajtó fölnyitása ragadta ki. bár bizonyosat nem tudok felőle mondani. . s feje fölött roskadozni az eget? Végre a hercegkisasszony hálószobájába tévedt. De míg mi együtt beszélgetünk. A kis kígyó! A kis sátán! . hová engedelem nélkül hatolt.Kérem. a másik. Az egyik komornának látszott. hogy a jellemekre alkalmazható a szabályozás.Én nagyságodnak csak árnyéka vagyok. S gondolám: vajon nem lehetne-e e bő hullámokat úgy vezetni. s kitől a palotahölgyek komolyan félthetik helyzetüket. midőn célját el nem érve. s hogy melyiket válassza. Az épületszárnyból. siessünk. azt a rendkívül szerencsés ismeretlent. itt szó sem lehet! . kinek övéhez kulcsok voltak horgolva. távozni vala kénytelen. Csak annyit tudott. Anna. noha képzelheté.

melyben férjét utolszor látta Szeredi és a gyalázat előtt meghajoltan. nem tartván illendőnek a rövidebb. ökrök és bivalyok által vont taligák egész falkája lepte el az utat. melyeknek kandallóiban még tűz égett. a nedvet. a roskadozóban a halálra eljegyezettet és az omladékok vagy hullámok közt a hullát. mely őt kergeté. vagy már omló házat. ruháját befecskendé a sár. most is azt követelné tőle. s az épben a még kiszabadítható gyermeket. menni föl növendékéhez. hogy fiát meg kell szabadítania. midőn az út kanyaru- 194 . néhol a hó egyes hasábjai még láthatók valának. hová ájultan rogyott. mintha a pont. Annától a bástyára s a fejedelmi kerteken át. hogy az országút a portusi révhez visz. Könnyű öltözéke mellett sem érzé a hűvös szellőt. Annyit látott. ki a szertartásokra szánt percekben megszűnt más viszonyban állani vele. gyönge tagjaitól a mozgató erőt. az országúthoz érkezett. A részlet háttérbe vonult a főeszme elől. hogy szemei el ne homályosodjanak. mely papucsán áthatott. ki mondja meg neki: hol keresse Endrét? Ki mutatja meg az ép. Szekerek. idegei talán megtagadnák finom. A Miklós-kapun áthaladva.. a mágnes rejtelmes erejével vonná magához. Ó. a más pedig arra felé haladott. Kettőzött lépésekkel hatolt mindig tovább. kocsik. s mind gyorsabban.A szomszéd szobából a csigalépcső egyenesen az ő dísztermébe száll le. melyeket fátyolkendő se takart be. a csigalépcsőn.. mint ami az úrnőé az alárendelt helyzetűhöz. ezer rémes történet részleteit leshette volna el a beszédes ajkakról. Már csak néhány perc kellett. arca a hűs lég dacára is kipirult. a szentkönyv kifejezése szerint sóbálvánnyá válnék! De Klárának most csak az jut eszébe. de házias úton. széttiporva. Most merre forduljon? Leginkább Pécsi Simon palotája nyújtott neki tájékozási pontot. Néhol apró tócsát formált az olvadék. melyek fokozatosan szállottak mindig alább. Klára Annát figyelmeztette Kassai jelenlétére. hogy lélegzete mellébe ne szoruljon. Szőlők aljában. A néptömeg egy része az áradat színhelyéről tért vissza... s a boldogtalan szombatosnő. S ha Klára a kíváncsiak közönyével járna e többnyire csak látványt áhítozó sokadalom közt. s a valódi özönvizet képzelhetné Portus és Váradja fölött uralkodni. a vártöltés párkányának aljához ért Klára. ha a kétségbeesés minden képei egyszerre vonulnának az anya szemei elébe. lángolt.és tudakolásra időt. Csaknem Portusig gyalogolt.. mégpedig minden Ararát és mentőbárka nélkül. s minden porszem. mely fürteit rángatta. s a koros nő csaknem lélegzetét vesztve sietett az épület homloka felé. Végre megszabadult ezen átkos utcától. Küzdött. s mint a szokatlanul élénk közlekedésből gyanítá. azon az iszonyú utcán kelle végig mennie. mind gyorsabban! Selyempapucsa facsaró víz volt. Minő emlék! Úgy tetszett. De szerencséjére az anyai aggodalom nem engedett hallgatódzás. hogy a pusztítás színteréhez érjen. oly szobákba való öltözékkel. de ha odaérkezik. azon fantasztikus alakú fürtökkel. melyre a hercegkisasszony emlékül vékony aranyláncról függő érmet akasztott. s azon egészen szabad nyakkal. melyet lába érint. ah. hogy fenntarthassa testét. Siető lábai ragadták ki az elővárosból.

ki a sáros. s máskor ne nyargalj utánunk. leeresztett fedéllel. . s nem képzelheté. most. vidám.Ülj tüstént fel! . Némelyik nevetett Klára bohóságán. kik kisded fehér pálcájukkal a népet oldalra terelték. A kocsi megállott. nyargalt vala az úton. mely mellett egy fiatal leány eszében ily bohóság megfordulhat. s ha ruháját megváltoztatta. Dorgálja meg maga is. ha fölügyelet alól menekül. az udvarmesternők nézeteinek irányt adtak az illem és szokások felől. Klára többnyire csak hálakönnyekkel válaszolt. megindulás nélküli hangon. bámulatát. ezt a gondatlan leányt. ha valami bajba esnénk. melyet csak a szombatosnő éles figyelme vőn észre. amerre csak lába viszi. ki mint a hagymázban szenvedő. hogy a fejedelemné tőle semmit sem tudakolt. azon titokszerű viszonyt. folytatá félbeszakadt beszédét Petneházinéval. ellenben Petneházinét egészen elfoglalá. s midőn Klára helyet foglalt.mondá száraz. Megérkeztek. midőn a szombatosnő magát és öltözékét rendbehozva.Öltözz újra. oly közönyös hangon. midőn a fejedelemnét látta onnan visszatérni. Utánok hat szürke paripától vont hintó jött. hogy Klára alig tartóztathatá vissza könnyeit. Jó lesz majd apródnak udvaromban. nem ügyelve semmire. ismét megjelent. a marcangoló félelemtől könnyülve érzé kebelét. semmi tudakolásra méltót. 195 . hogy szabad tért nyerjenek. midőn siet magzata megmentésére. hogy a szerencsétlenek közt a kis Endre ne jutott volna a magas hölgynek eszébe. s nem talál annak különös és botránkoztató magaviseletében semmi felötlőt. kit gyermeke iránti szeretet űzött az áradat színhelye felé. mert nincsen pénzed. s nem csoda. Aztán a hideg és nyugodt arckifejezésben volt valami biztató is. . melyek hagyomány szerint vagy leírva. De bezzeg nehéz volt helyes választ nyernie a vén udvarmesternőtől. mintha éppen semmi sem történt volna. mert nincs erőd. sem rajtunk. és a hintó tovarobogott. Nem volt menekülés. s pirulnia kellett saját erőtlenségén e nő csendes nagysága mellett. S az. hogy egy anya fontos ok nélkül visszatartóztathatná az anyát. . Hol Klárára veté szemeit.Fiadat veszély nem érte . Klára. küldje hozzánk. sőt kívül esett ez minden szabályokon.latánál hirtelen maga előtt látja a fejedelmi bérruhát viselő kengyelfutókat. Rákócziné figyelmes szeme tüstént észrevette őt. Hosszas szolgálata alatt nem is fordult elő több ily eset. lompos és zilált hajú leányt a kocsi bársony párnáira ülteti. kit néhány perc múlva gyermekek vízbefúlásáról akar értesíteni. nem eszmélve semmiről. Klára. mert nem hiheté. hogy egy nemes s a külszigor mellett is érzékeny kedélyű nő minden megindulás nélkül nézhessen oly nőre. . nem hivé. Petneháziné asszonyom.szólt Rákócziné. ha az udvari cselédek meghallák és elbeszélték. ki a csodálkozás miatt alig bírt magához jönni. bátor gyermek. de mindenik irigylé azon kedvező helyzetet. Te úgysem segíthetnél sem a szerencsétleneken. A fejedelemné a kocsiról leszállva mondá e szavakat.Egészséges. hol pedig a fejedelemnére tekintett. A fejedelemné kezével intett. Klára ijedve ismert a fejedelemnőre s a mellette ülő éltes asszonyságban Petneházinéra. annyi óvatosságot és gyöngédséget árult el.

a pusztulást hoztam családomra. de miattok férjedet hozhatád áldozatul. mely egy friss falrepedésen véletlenül a börtön éjébe tör! 196 . A délelőtt munka nélkül telt el. mások az álmok. ha az árvízhez érkezel? Ki ismeri gyerekedet? Ki utasíthatna a lakásához? Ki nyugtathatott volna meg. semmi más veszélyt fontolóra nem véve. rémületemet. hogy az anyai szeretet aggodalmai erősek. mások barátnői. de a mérhetetlen csillagok közül melyik volt valaha oly kedves. mint te rajzolod.Kassai. mert remél! Más most a levegőég.Tűrnék. S nem ezen aggodalom miatt. Egyébiránt. kinél csak jót tanulhat. hogy van kebel. És a másik. hogy egy derék úr. Istenem! . férjed föllelhetését tevéd vala lehetetlenné.rebegé Klára könnyekkel szemében. Kassai figyelme föl van ébresztve.Az. De most távozzál már. . és nincs semmi által igazolva. .Lehetséges. ha tízszer is gonoszabb. más a fáradság. . hogy holnap férjedről is fogsz hallani.Több megfontolást vártam tőled. Veszve vagyok. s magzatodat hasztalanul keresve. Különben is a bánat dajkája a henyeség. hogy engem szeressen! . . az egész világ mássá változott át. Parányi e remény. vegye magához. de egészen más tekintetekből hagytam meg. az. Klára aggódva tördelte kezét. Magamat nem mérsékelvén. ki az anyai kéztől az idegent megkülönböztetni sem tudja. fenséges asszonyom. mellem fuldoklását. mint gondolod. tagjaim minden mozdulatát. csak a halál rémarca lebegett szemem előtt. meggyilkolják férjemet. mint az a kicsiny sugár. őt forróbban szerető. midőn annyi érzés ostromolta szívét! A fejedelemné most szelíd szemrehányással mondá: . hogy még él? Csak figyelmet gerjesztettél volna magad iránt. kik vele csevegnek. mely első játékai fölött őrködött és első lépését kísérte bátorításával? Ó. a vén ember bősz tekintete kísérte színváltozásomat. mert remélt.Ó. s bűnre vezetni igyekszik. más a pihenés. . Ő a fejedelem első hivatalnoka. Klára már boldog. hagytam oda a hercegkisasszony termét. Semmi tekintetre nem figyelve. én rendkívül szerencsétlen vagyok! . bánatomat. Kassai uram őnagyságának az árvíz pusztításairól hozott értesítései ragadtak magamon kívül.. melyek éjente meglátogatják. ha tűrni meg nem tanulsz. az még csak a te magánvéleményed. Elenyészett a világ. s kettőznöd kell szorgalmadat. a védelmem alatt álló gyermekednek ártalmára semmit sem volna képes tenni.Oly szegény volt kifejezésekben. csak végre lemondani ne kellene.szólt a fejedelemné dorgálólag -. más a nap. Ah. s nem illik előttem róla ily kifejezésekkel szólanod. melynek emlőiből szívta a táplálékot. Előle nincs menekülés. s hogy van érette hűbben virrasztó szem. Igaz. hamar fogja-e elhinni. Mihez fogtál volna. Ellopják gyermekemet. S talán előbb megláthatod gyermekeidet. hogy mulasztásodat kipótold.sóhajtá .Ah! Csak ne szoknék el attól. oly megható fényű. mint az.Hogy Kassai üldözi férjedet. Klára .. Kassai észrevett mindent. csak gyermekem képe. mint az.

kárhoztatta szívét a hóbortos érzések miatt. de utoljára is nem űzhette ki elméjéből azon gondolatot. Ilyenkor elég módja lőn minden tekintetért. kinevette. az ellentállásra.A fejedelem vagy fejedelemné rokonságából valakinek élettörténetét kellene részletesebben ismernem. vagy álmokba ringathatá. hasonló melegét az arcvonaloknak. mint Klára. bűbájos alak. Szeredi viszontagságos múltja tán fölvilágosíthatna. kevés volt a biztató adat. kik a lég könnyű gyermekeinek látszanak.Legfölebb a szerelem titkolt záloga lehet! . a dicséretet és rágalmat. Zsófia hercegnő makacs szeszéllyel ragaszkodott Klárához. Szomjú kíváncsisággal hallgatá a badar hozzátevéseket. melyet e kétséges helyzetű s gyanús származású lénnyel váltott. s amit mentől világosabban ismerek. s mindazt. Az ifjú kamarásé kellemes volt.tudakolá Annától. nem az emelkedésre törekvő dicsszomjnak valók. Gyulai a hódító szépség erős kinyomatait. kigúnyolta egy iskolás gyerekhez méltó dőreségeit. mely az aranyfürtű tündérre tévedt. annál kevésbé fogadhatnék el? Legjobb e bosszantó benyomás emlékét is kitörölni szívemből. csak a születés előnye hiányzott nála. hogy Deborah magasabb szépséggel bír ugyan. sok a kétségeket támasztó. gyöngéd. mintha szívéből röpült volna ki az életbe. azonban alig lehetne az öreg Pécsi számára kedvezőbbet óhajtani. . De volna-e hasznom ily fürkészetekben? Mit érdekel az. Ott állott előtte a kicsiny. hasonló nemességét az egész külsőnek. csak a sors elkényeztetett választottjai körében hitte létezhetőknek.NEGYEDIK RÉSZ 1 Kassai és Gyulai Zsófia hercegnő palotájából egyaránt meglepetéseket vittek haza. Neheztelt saját esztelenségén. hogy a rejtélyt elfedő leplet félrevonhassam. sőt párszor Anna néne szobáiban is. De fájdalom. S ki ez a Klára? Micsoda titokszerű lény . hosszasan vádolni magát. azon szívből. Petneházinétól és általában azoktól. ami helyzetemhez nem talál. Ily csere mellett csak a legferdébb gőg tudna még arra is emlékezni. és minden szaváért. 197 . Mily különös játéka a véletlennek! Éppen csak az hiányzott Kláránál. csak a világi szerencse. ami kiábrándíthatá. mint Klárát egyetlen leányul és örökösül. csak a palotákban. hasonló átlátszóságát a bőrszínnek. a durva anyagra. kikben alig emlékeztet valami a súlyra. mi nélkül Gyulai nem képzelheté hasonló kecsét a formáknak.sóhajtá az ifjú kamarás. melyek nem anyagiak. Ő legszebb álmai képét vélte Klárában megtestesültnek. a legragyogóbb tulajdonokkal fölruházott junói alakokat nem tartá semmi osztály kizáró sajátjának. . s melyeket az évek mindig nevetségesebb színben fognak elébe rajzolni. akik felőle valót és meséket beszélhettek neki. hogy a dúsgazdag földesúr nagyatyja szűcsmester volt. s Gyulainak többször volt alkalma a szombatosnőt látni a palotában. melyben az önzés mellett is maradt még egy kevés hely az eszmény és ama vágyak számára. de azon szilfideket.

. egyszerre romba dönté. hogy a rendek a szabad választási jogot bálványozzák. hogy György hercegfi közpályára lépjen.Kassai ingerülten tért haza. hogy a hagyomány szerint csak a váradi kapitányság volt a fejedelmi ház tagjaihoz méltó hivatal. Családja népszerűségét még megszilárdítva nem hivé. elégületlen volt magával. ha Dajka püspök családjához tartozik. Nem feledkezhetett el tehát arról. . Kassainak tömérdek segélyeszközökkel ellátott esze hamar lelne új tervet. Ennélfogva könnyen megfogható volt bosszankodása Báthory Zsófia szeszélye miatt. midőn e tapasztalatlan gyerek föl tudta fogni éppen azt. ha ennek érdemei nem segítik az apa befolyását. mely a jól kiszámított tervet. s a földingást a bölcs lova előbb érzi meg. mert ha a rossz elterjedt. de most saját érdekei csatlakoztak országlári nézeteihez. az arisztokráciát a meglepetés által hitte a beleegyezésre rávenni vagy az ellenszegüléstől visszadöbbenteni. hogy a zöld béka időt jósol.Hinnem kell. mint maga. he. S miért retteg tőlem? Miért látszik engem gyűlölni? Miért 198 . hogy ő György úrfinak a gyűlölt Pécsi iránt tanúsított figyelme nélkül is hajlandó volna e tervre. s ha a támadható vetélytársak hírneves múltját nem homályosítja el a hercegfi jövőjéhez kötött remény. de csak középszerű múlttal bíró család feje lévén. Mert Rákóczi szerette volna a választást még éltében fia számára végrehajtani. szintén komor okokban nyert istápot. Lehet. utóbb a fejedelemnét. mint a könnyű rálehelés a kártyavárat.ismétlé Kassai. . akkor sietnem kell kiűzetésével. de mint tapasztalt férfiú ismerte alattvalói idegenkedését az alkotmány formáinak minden változtatása iránt. a fejedelemné is megkülönbözteti e leányt . azonban iskoláját csak most végzett ifjúra? Nem kellene-e erre a közkívánatnak erőltetni a fejedelmi apát? Szóval Rákóczi kéretni szerette volna magát családja és a főrendűek által. mintsem csalálmokban éljen fiának fejedelemmé kikiáltása iránt azon esetben. akkor nehéz ellene föllépni.szőtte tovább csendes elmélkedéseit az öregúr. Kassai ezen nézete más. s hol ér határt pártfogoltatása. Tudta. mint a régi dinaszták szoktak.Ha rokona volna. nyugtalanul mozogva karszékében. ha eszméit a hercegnő palotájából hozott más benyomások nem vágták volna át. Másképp kell rendezni a dolgot.E növendékleány a sátán belátásával bír . A többi állomás igen csekélynek tekintetett egy hercegfi számára.Mondják. . ami a gondolkozásban megőszültek figyelmét is okvetlenül kikerülte volna. sőt még fáradsággal megszerezni sem. ha a Rákócziak dicsőségét szívén sem hordaná. mely semmivel igazolva nincs? Komornák fognak-e az udvarban szerepet játszani. De bízhatta-e Erdély kulcsát a jeles tehetségű. mert jelenléte vakbuzgó tervek előmozdítására használtathatik. s az alsóbb rangú cselédség hallgatja-e ki az állam első tisztviselőinek szavait? Hm! A kezdetnek útjába kell állani. késő az óvszerekről gondolkozás. Különösen a rögtönzött udvarmesternő magaviselete szerfölött nyugtalanítá. kiknek nem kell a tiszteltetést kierőszakolni. az udvari szertartások és illem szabályaihoz inkább ragaszkodott. .Miért nyert akkora befolyást a hercegkisasszonyra. mit nem hiszek. Rákóczi tehát örömmel látta volna fiát a legcsekélyebb végvár parancsnokságában is. s a Kassai által háttérbe szorított arisztokrácia erejéről sokkal mélyebben meg volt győződve. Kassai tehát titkos céljára előbb az elkényeztetett Zsófit akarta megnyerni. s midőn az udvar részéről semmi akadály nem forog fenn. s mert számításában csalódott. most eltávolítani törekednék az ifjú herceget Fehérvárról. másképp. A fejedelemnél tudniillik nem talált nagy ellenhatásra a ravasz korlátnok azon javaslata.

mert attól tartott. A derék jámbor úr. kegyelmed. . Pécsi Simonra tért át.Tagadom ezen állítást is. .Az sem.távozott reszketve. hogy az államügyek terhe alatt görnyedező korlátnok. Emlékszik-e. pedig bélelt botosom volt. mint megijedt! Hallom. nagy jóuram. . mely akkora tekintélyű urat vezetett az ő szerény írószobájába. hogy vendége a Konstantinápolyba küldött bundára s azon udvari apró mesterkedésekre tér át.Hogy kérdheti ezt. hogy gyarló lábaim vannak. hm. orvosai rendelték üdült nyavalyája ellen védszerül.Nem én. sem méltányolni nem tudja.No. Martial finom élceire akart áttérni. . úgy sógorság útján fért be a kegyelmed igen tisztelt családjába. hogy cél nélkül közölhessen annyi szép és bölcs észrevételeket.Nem hallott-e kegyelmed. úgy hallom. kedves barátom? Hisz a magamféle ember a mi Simon mágusunk titkait sem fölfogni. hogy mi végett idézé a sok szép verset . hehe. ilyes szándékról? . mellyel Simon mágustól. és oly magasra emelkedik. s könnyen megtörténhető.Hiszen húgának nevezte. s melyeknek szövésétől magát egészen tisztának a püspök sem érzé. s minden jelek szerint igen tudományos és hosszú arra. A leányok igazi szépsége az ártatlanság és szemérem. . s hát kegyelmed? .A külső báj hamar múlandó. Alkalmasint a dicső klasszikus korból mindinkább fog közelítni Kassai uram ő kegyelme a mi éveinkhez. csupa kedvtelésből jött hozzá. melyek valaki vigyázatlanságából tán nyilvánosságra jöttek. mi tagadás. . Dajka püspök örvendett a ritka szerencsének. a püspök. . . . utolsó találkozásunkra. hogy az asztal elszedése után rögtön fogjanak be.Akarom hinni. nekem a szemem. mint megijedt tőlem a kis bohó! Valóban gyönyörű rokona van főtisztelendőségednek. Hehe. Az igaz. mely Juvenal gúnyverseiből indulva ki. ámbár a vallás érdekeit. mint elmés fordulata által. De hát mi történt szép unokahúgával. 199 . s csak akkor veszem majd észre. Kassai csengetett. vetélkedik szépségben hercegkisasszonyunkkal is. sápadtan s nagy fölindulások közt a palotából? Miről is beszéltem akkor? Mi hathatott szavaimból rá oly sújtólag? Meg fogom látogatni Dajkát.Hát csak távoli rokon? . Neki a lába erősebb. hogy a közönség szeme láttára próbálgatni fogja szárnyait.tudakolá a püspök átalkodott arckifejezéssel. ott a fejedelmi palota lépcsőinél? Akkor nagy csúzot kaptam. ki úgy megijedt tőlem? Emlékszik-e.Bölcsen mondja a püspök úr. midőn a titkos működésekbe vegyült. főtiszteletű uram.így okoskodott Dajka. nyakát töré. Látható elfogultság mutatkozott tehát egész magaviseletén. Szeredi őnagysága e részben élesebb értelemmel bír. hehe. Sejtelme csaknem bizonyossággá vált Kassai egyik szintoly gyors. S unokahúga e részben is ritka példány. anélkül hogy a nyakát veszélyeztesse. Egyébiránt ő nem unokahúgom. s kezdett meg oly szélesen kanyarított társalgást. ki repülni akarván. s rendelést tőn. kinek minden perce drága. nem pedig saját hasznát tekintené. némi aggodalmak korlátozták. mint a pacsirta. A szokottnál későbbre haladt ebédet fölparancsolá. örökös mozgásban van. kegyes nagyasszonyunk pártfogás alá vevé. ki szintén a rejtélyes tudományokkal foglalkozik. de ezen ötömét. Nem merte hinni.

de másrészről nehéz nagyságod unokaöccséről is rosszat tenni föl. . De nem akarok senkit gyanúsítani. Petneháziné a fejedelemnél. mellyel terhelve lőn. a feslettség városában. Kunyorálhatunk aztán a töröktől háborúra engedélyt.Kicsoda hát ez a leány? . főleg azon roppant felelősség miatt. örvendve. Eddig az egész evangélikus világ kegyes. minthogy a szigorú elvű püspök.Nem tehettem másként .Elemér erkölcsös magaviseletéről kezeskedem. noha. hm. . miután az ifjúság tükre volt mindig. Anna a hercegnőnél. melynek elhallgatása tisztemben áll. Egyébiránt az asszonyok. Tekintete valóban oly megnyerő és ártatlan. a derék Csulai uramnak. hogy az a csalfa Bodó Klára oly botrányt okoz.szólt elérzékenyülve Dajka -. hogy György úrfi heves természetű és tapasztalatlan. attól tartok. kit példájával színlelésre és könnyelműségre szoktathat. .Tőlem? . határozám ily lépésre magamat. Vagy származása vagy erénye vagy képmutatása adott rá okot. mert mint nagyságod mondja. Bodó Klára nyilatkozásai vezettek tévútra. Mert lehetségesnek tartá. kit szépségével ronthat meg.Kit? Elemért? . oltalmazni fogják magukat. hogy csak saját vallomása után hinnők el bűnösségét. az ifjú urat.Alkalmasint őt. Meggondolta-e. maga is mindent meg fog tenni e részben. aminő csak Babilon ágyasházaiban történt. egy kitanult Circét fedeztem föl. Valóban nagy felelősség nehezül arra.Azt inkább kérdhetném én nagyságodtól. Keresztyéni kötelességnek véltem eleget tenni. de. hogy Isten és ember előtt engem semmi vád sem illethet. mert ismerni látszott vagy kegyelmedet. mint az én unokaöcsém. Ne adja az Isten. vagy amit még inkább hiszek. e lélektani következtetés is megnyugtatá őt. . mert a szultán minden janicsárjaival sem szerezhetjük többé vissza azt a tekintélyt. ha szánalomból hibát találtam volna elkövetni. midőn őt nagyasszonyunkhoz vezettem. mert szükségesnek sem hivé saját fáradozásait. nagy becsülete van ott. hogy ily kevéssé nyugtalanító tárgyra ment át a társalgás. mert kitalálta. A fejedelemné kegyes volt kijelenteni. midőn eltávolítása szükségesnek fogna látszani. vagy a hercegleányt. . hogy mily oldalról ronthatja Bodó Klára helyzetét. Kassai elégült volt látogatása eredményével. Egyébiránt. miután a fejedelemné nyilatkozata szerint a vád árnyéka sem férhet Bodó Klárához. annál szigorúbb leszek tanácsaimban.válaszolá a püspök.Papi becsületemre mondom . ki ördögi mesterségével képes volna még oly tiszta életű ifjat is. azonban a lányra nézve püspök urammal ellenkező nézetben vagyok. Melyiket féltsük hát inkább a híres képmutatótól? Az ifjú herceget-e. hogy Elemértől nyerhet fölvilágosítást. ki az udvarba vezette őt. kiben a gyanú fölébredt..Igen. és Ninivében. midőn őt az udvarba vittem. Mivel nyerte meg e nő az udvar kegyét. jámbor életéért bámulta a mi udvarunkat. Oly merőben hivatásomhoz tartozó okból. 200 . midőn befolyásukat veszélyeztetve látják. s hogy Zsófia hercegkisasszony szabad és szeszélyes magaviseletével sok aggodalmat szerzett már az udvari káplánnak. s talán kevésbé kedvező oldalról. elcsábítani. igazán szólva. rögtön elveszti befolyását az evangélikusokra. Én benne egy finom képmutatót. Jöjjön csak egyszer a mi fejedelmi palotánk a feslettség és hivalkodás hírébe. kitalálni nem tudom. melyet egy szoknya miatt elveszténk. hogy gyanításaimban csalódtam. püspök uram.

Ma késő az idő. Holnap. a kerevetről nehézkesen emelkedve föl. .Hogy dicsérhessük az Istent művében. azonban ő mégis képmutató . s a helyes intézkedés néha többet jövedelmez. . mint az alamizsna.Úgy van. de a kerevetre megint visszahúzódott. . A könyörület a szegénynek rongyokat ad.Csodálatos. Kassait. Ily elmélkedések közt nyitott dolgozótermébe. hogy gyalog nyargalt a fejedelemné kocsija után Portusra. Vagy rendkívüli hálával tartoznék-e nagyasszonyunknak? De miért? .Akkor borzasztó tökélyre vihette a színlelés mesterségét. kamarás elég? Azonban honnan tudhatta. midőn meghallá a kiáradt víz okozta veszélyt. mennyire ragaszkodik az idegen nő nagyasszonyunkhoz! Káplánom beszélé. 201 .S ki hallotta? . s a világi szerencsétől gyakran választja külön a kedély kincseit. hogy magasztalhassuk az örök szeretetet.válaszolá a püspök. . hogy ki van az udvari cselédségből jelen. összevont homlokkal.Ezt atyaságod nagyasszonyunk iránti ragaszkodásnak tulajdonítja? .Csupa parasztok laknak e helységekben.jegyzé meg a püspök. a belátás munkát. kivéve az öreg sóárendátort és nejét . .Mind igaz.szólt Kassai. . holnapután már gyérebb nyoma lesz ugyan a szenvedésnek. . de elhárítani az eshetőségeket. .Tagadhatatlanul.Igaz.Hm! Félthetett a veszélytől mást is? De kicsodát féltett? Miért remegtek tagjai? Miért lőn sápadtabb a halálnál? Nem volt-e ott apród. ahol a rosszra semmi biztos jel nem mutat .dörmögé a püspök vendége. . gondolá. kinek fiát káplánom tanítja.erősíté Kassai.Az alabárdos.Éppen búcsúzni akart tehát a püspöktől. Nem ártana Portuson és Váradján körültekinteni. mely nem a gazdagoknak adja legdrágább ajándékát.Kötelességünk jó indokot keresni. . S mégis megfoghatatlan e lázas ragaszkodás. .Meg kellene nézni az árvíz dúlását. fürkésző éles szemekkel. ki nincs? Nem valószínűbb-e. Az ínségre jutottak panaszait miért ne hallgassuk meg? Pénz helyett tanáccsal is szokás segíteni. Közelebbről megszemléljük Portust és Váradját. míg hazaért. igaz . mert az aggodalmakkal jól ellátott háziúr fölsóhajta: . hogy a Portuson vagy Váradján lakók közül rettegett valakinek életéért? .A fejedelemné megszidta esztelen hűségéért. az a valódi gondoskodás.kérdé Kassai. De miért tegyünk föl éppen benne legnemesebb szívet? . állandóan foglalatoskodtatá e kérdés.A hála nagyságát a szív nemessége határozza el. .Hátha most mégis őszinte volt? Hátha csakugyan féltett valakit? .

a szentírás értelmét hamisító s a bálványimádásnál is gyalázatosabb hitet vakmerő lelkiismeretlenséggel és a Gyehenna lángjához hasonló hévvel terjesztő judeisansok. hogy a kegyelmes úr parancsot ad a szokott felolvasásra. a lelkiismeret szabadságára hivatkozva. hogy a halvány tintával írt betűket hamar kivehesse. a gyertyán túl tartva a levelet. hogy e rajongók.Mit ácsorog kend? Menjen ki . Mohón nyúlt az ollóhoz. kiket az öldöklő angyal kardja pusztítson el. Eközben leeresztetett a függöny. azon nézetet terjeszteni. . kin a napsor volt. „Már a kincses és kulcsos Kolozsváron. nemcsak nagyságodnak halálos ellenségei. Midőn magára maradt. de a többiektől külön téve volt egy levél. nem teszik-e szükségessé a 202 . az országtanács megújított tilalmait gúnyoló. mint hittudósaink már rég bebizonyították. s olvasni kezdé a levelet. a közbékét gyalázatos fondorlataikkal aláásó. s nyilvános helyeken. s gyertyák hozattak.mérgelődött magában Kassai. megnézte a pecsétet. és szeretett hazám s fönséges fejedelmem iránti tántoríthatatlan hűségemnek próbáját végre valahára bemutathassam. a fejedelmi aláírás és a három nemzet pecsétje által megerősített törvényeket lábbal taposó. hogy jobban olvashassa. hogy vajon ily hazug és szemtelen állítások. Kassai kezébe fogta.2 Asztalán új csomag iratok hevertek. A deák. alázatos előhajlással állott a küszöb előtt. „Az országos végzéseket. hogy a borítékot fölvágja. s fájdalommal tapasztalám. hogy ez az ember nem szokik el a hosszadalmasságtól. melyek.Egy gyorsposta. . mely a titkár tudósítása volt Udvarhelyről: „Legkegyelmesebb uram és jóltevőm! A gondviselés különös kegyelme kísért egész utamban. hogy néhány nap alatt mindenről részletes felvilágosítást nyújthatok nagyságodnak. s azon szerencsében részeltetett. a szentkönyv egyes sorainak rossz szándékú elferdítésén épülnek. piszmogó modor.szólt az íródeákhoz. több titkos szombatossal jöttem érintkezésbe. reménylem. s íme. dörmögé Kassai. aztán a címet.Ki hozta a levelet? .kérdé Kassai. s a gyertya hamván koppantott. mely egyébiránt az áhítatosság kincsével s a tévedéseket kizáró kulcsával az igaz hit iránti ragaszkodásnak nem dicsekedhetik. ez az ember előléptetését sürgeti tőlem! . durva kék zsebkendőjével megtörlé s orrára illeszté. Nagyságod tapasztalt bölcsességére bízom annak megítélését. hogy Krisztus urunknak másodszor is meg kell bűneiből a világot váltani. vagyis szombatosok ördögi mahinációinak Isten segítségével már sikerült meglehetős pontossággal utánajárnom.” Nagy kár. mintha az első váltság elégséges nem lett volna. üldöző szellemmel vádolni magát a fejedelmet. hogy nagyságodnak megfoghatatlan bőséggel rám pazarlott kegyelmét némileg meghálálhassam. a négy bevett vallás szabadsága eltemetésére törekvő.” Borzasztó periódus. . nagyságos uram! Az ítélőmester a pápaszemét tokjából kivette. erős lélegzetet vett. de fölfuvalkodásokban merészkednek elnyomatásról panaszkodni. várva. s ha Ő szent felsége életemnek kedvez.

Természetes. mosolyra vonva lapos ajkait. s a kert szobrai sárba hevernek!. mintha az utca népének akarná tudtul adni. némelyike az utcán kiabálja. melyet most erős oszlopok tartanak. s nyilvános elszakadással fenyegetőznek. hogy a világi hatóság az országtanács újabb kiáltványa után sem nyomoz és büntet. 203 .. s ezek segítségével van szerencsém.Pécsi Simonnak vége! . s a szombatosság fertőjében kimúlt rajongókat harangszó nélkül temették el. melyek a pásztorságuk alatt legelő nyájat megrontandók valának. és nagy léptekkel mérte végig a szobát.Pécsi Deborah fejéről lehull az ékköves párta s arcáról a szépség! . hangosan követelnek vallási jogokat. de az anyaszentegyháztól elszakadásig mégsem kívánnak haladni. mert meg az egyházi igazgatásba is betolakodának a szombatosok. Amióta az üdvösség útjára téríttetésök munkába véteték. sőt egy káplán a szószékből védelmezte némely tanaikat. mintha önkénytelenül sivítna ki kebléből a káröröm. hű másolatban levelemhez mellékelni Pécsi Simon uram fölszólítását. s mintha szégyellné előbbi elragadtatását. és hitét kész vértanúsággal is megpecsételni.Tehát hat nap múlva vége Pécsi Simonnak! . hogy az egyházi fenyítés megalázkodás helyett csak fölfuvalkodásukat növelé. peregjen a dob. említenem. most már bánni kezdik ballépéseiket.világi hatalmon kívül az egyházi elöljáróknak is hatásos közbevegyülését? Bizonyára Kálvin csak annyi okkal égettette meg Servetust. a gazdag adatgyűjteményt a szombatosok csínyjeiről. kivált midőn láták. amennyit a szombatosok ellen felhozni lehet. még mielőtt nyomozásomat bevégezhetném. mely az istentelen szektáriusokat magával ragadja. hogy harsogjon a trombita. Udvarhelyszék több helységében hű prédikátoraink a templomból tiltották ki a mételyes juhokat. legkegyelmesebb uram. melyeknek megvitatására ajánlkozik. súlyos aggodalmat idézett elő azokban. a zsinaton be fog pereltetni.szólt ismét. mankó segítsége nélkül s fél kezét alig támasztva a székkarra. Ezeknek köszönhetem. hogy ő szombatos. . kegyelmes uram. a törvény éles pallosával lépne föl a hazaárulók és pártfogóik ellen.” A levél reszketett Kassai István kezében. . Mert nem egyenlő-e a megváltó istenségét tagadni vagy a megváltás művének elégtelenségét vitatni?” Ez argumentum talpraesett s magam is használni fogom .kiáltá oly hangosan. köszvényes lába szilajon taposott a padlózaton. Kolozsváron versenyzett a református esperessel az unitárius a buzgóságban. miként ezen esztelenségek és a dühöngés szelleme.. s akik csak egyes tételeket karoltak föl a szombatosság egész rendszere helyett. s zengjen a hozsánna. . még mielőtt a polgári hatalom.suttogá. . a kígyó sziszegéséhez hasonlóan. amiért hivatalától fölfüggesztvén. Némelyike szemérem nélkül küld tudorainkhoz tételeket. De fájdalommal kell. s vágynának kibékülni az egyházi hatósággal. pattant föl ülőhelyéről.A nyomor hamar rútít! . mely a fejetlenséget sokáig nem tűrheti. kik a tévtanok iránt szűkeszűségüknél fogva rokonszenvet éreztek ugyan. s kitisztíták eklézsiai tanácsukat minden gyanús egyéntől. hogy Kassai petyhedt izmai rugékonyakká lettek.Összeomlik a ház. melyet nagyságod megszerezni óhajtott. gúnnyal válaszolnak az intő szózatokra.gondolá Kassai. Az ingatagok a határozatlan véleményűek. s mely a tavasz első szombatjára Balázsfalvára hívja össze a judeisánsok tekintélyesebb egyéneit. a levél másik lapjára fordítván. „Egyházi elöljáróink híven teljesítették is kötelességeiket a szombatosok megfenyítésében. Hat nap múlva Pécsi Simon teste és vagyona a megsértett törvényé! Oly elevenítő erő volt e gondolatban.

amint értesültem. mint régen a hamis prófétákat. Szóval. ha a levél többi részét másnapra halasztja. melyek legyőzhetetlenek . eltérésüket külső szakadással is meg akarják állapítani.mérgelődött Kassai. hogy folytassa az olvasást. Bosszankodtak azon. hogy az igazság nem a számára előlegezett jogokkal terjed.Gyűlöletök Pécsi ártatlansága mellett fog prédikálni. azt mondá szárdisi hallgatói körében. még levéltárnok akarna lenni. kik a hazugság igéjét terjeszték. amint a sorokon tovább haladott. hogy a szombatosság a Pécsi közreműködésével törültessék el. De végcseppig akarta az öröm poharát kimeríteni. árulónak. a fehérruhások egész gyülekezete az utcán kövezné meg.szitkozódék Kassai. míg azután a törvény nem fogja árulónak tartani. hogy a hatalmas és gazdag mágnás. „Ebből is bölcsen beláthatja nagyságod. ha őt valami fátum érné. Egy Kádár nevezetű vén bolond. ki az értelmes adatokból ily buta következtetést von. kik a szentírás bizonyos helyeinek magyarázatában a többi keresztyénektől különböznek. de attól nem lehet tartani. Bosszankodása fokonként növekedék. Sokan megjelenni sem akarnak a balázsfalvi értekezletre. nem pedig a külső körülményekben. Pécsi Simon át van hatva azon meggyőződéstől. a fölszólítás színetlen szerkezetéért. Sokáig engedett játékot érzéseinek. sokan a levélből azt következtetik. „Pécsi Simon uram fölszólítása. kit legelső szentjöknek hisznek.” . amit eddig is gyanítottak. ez a veszedelmes irányú mágnás úgy elveszte népszerűségét. rokonszenvükre támaszkodhassék. a szombatosoknál igen kedvezőtlen fogadtatásban részesült. amennyire én kipuhatolám. . 204 . hogy saját hitfelekezetétől is el fog hagyatni. s előre tiltakozik minden törekvés ellen. hogy a buzgóbbak lelkesedését szigorú szavaival hűti. Igazságtalanul gyanúsítják őt. kik árulástól tartanak. s a balázsfalvi összejövetelt a fejedelem megegyezésével történtnek hiszik. mintha nem is tartoznék felekezetökhez. s megint karszékbe helyezkedék. bosszankodtak.Nincs panaszom a gondviselésre! Az események folyama vallásosságra szoktatja az embert! A haza és hit ellenségei saját magokat semmisítik meg. hogy az új Jeruzsálem diadalára szükségesnek tekintené. végképp szakítani velök. úgy szól hozzájok. ha Pécsi Simont.megfontolni való kérdés. szerzi jogait. hanem elterjedvén.” . Hatalma önmagában rejlik. Kedvetlenül nyúlt a „fölszólításhoz”. melyben lábaik megbotlanának. s ha útjokból elvitetnék a kő. még előmenetelt sürget! . sőt örvendeni fognának. s általában a legkellemesebb estéje lett volna. hogy az Istennel és saját magokkal meghasonlott szombatosok valódi országháborítók. Kassai arcán a fölindulás közé bizonyos vad áhítat vegyült. Rendkívül neheztelnek Szőke Istvánra is. Hogy ezen magában természetes és jogos vágy nem ütközik-e a jelen körülmények között oly akadályokba. a háládatlanok! Addig hirdetik. a vakok. s melynek megkerítését az imént akkora elragadtatással fogadta.S ez az ember. mely a jogok követelésére vonatkoznék. hogy Pécsi uram. Kicsoda buktatta meg Pécsit? Ne nevezzetek senkit a kicsiny eszközök közül! Csak egy rosszakarója van: a bűne. hogy azok.Az akasztófára valók! A gonoszok! A tolvajok! . kinek pártfogására támaszkodtak leginkább. he-he. mely a titkár tudósítását bezárta. kit Pécsi Simon tanácsadójának vélnek. hogy Pécsi uram csak alkalmat keres. oly célból. Vannak.. A kézrekerült okmány tartalma következő volt: „Idvezlet és áldás a szombat napján imádkozóknak! Pécsi Simon hiteles egyénektől vőn értesítést arról.

. hogy a kölcsönös fölvilágosítások útján.. mint régi ellenségét: Pécsi Simont. de a viszonyok nyomása miatt bűnössé lőn. És nem döbben-e vissza Kassai a bűnvádi kereset megindításától. Hogy törjék szombaton a testedet mozsárban. s melyet Szőke Deborah arcáról leolvasni vélt. hogy vettessék szombaton az örök tűzbe lelked!. S Kassai elég gyönge volt néhány percig inkább gyűlölni Szőke Istvánt. mert a thyatirai papnak megígérte.veszélyes következményei kimaradhatatlanok. Szőke. akkor azok szintúgy fogják őt sújtani. Erényre volt teremtve. hogy a kín miatt alkonyra ismét őrült lehessen! E vad átok lőn az elolvasott kézirat első benyomásának eredménye. melyet Szeredi kimondott. a gyűlésre fölszólítást kieszközlé. kinek a fehérruhások közt a neve: AnaniasAzariás-Nisael-Szombaton-viaskodó. De csakhamar éles értelme 205 . ez a kikelet első szombatján szintén összehívta volna tanácskozásra az új Jeruzsálem hívőit. becsületét a bűn veszélyes eredményeinek elhárításával. de természeténél fogva indulatos volt. . mint megrendítő sorsa. Családját a bűnnel akarta megmenteni. Mit tegyek e nyomorulttal. hogy ha e tettnek . miknek következésében e főúr hivatala és becsülete veszendőbe mehetne? A kém. hogy azok. fegyverrel öldökölni nem tudott. Reményli. azzal is kívánta magát megnyugtatni. nyomorult „szombaton viaskodó”. midőn az egyik pörbe fogott egyén az egész ország színe előtt oly vallomásokat tehet. a szentjászol és szentsír előtt. elmélkedvén és imádkozván Jordán partjain. és megcsaltad Pécsit. a viszongás helyett egyezség és mérséklet fog szállani mindnyájuk szívébe. hogy ha titkára jelen van. Pécsi Simon reményli. a barátságos fogadtatással elégülten fognak hazatérni. Gethsemánban. midőn Kassai fenyegetésének engedve. S most Kassai István. ki a vérontástól félt. Golgothánál. kik a tavasz első szombatján őt Balázsfalván meglátogatnák. Ha Szőke soha Pécsi házába be sem lép.” 3 Kassai nagy válságok közt is rendkívüli nyugalmat és higgadtságot bírt kifejteni.. az Olajfák hegyén. Akkora volt az első percekben fölindulása. Csakhogy ekkor valószínűleg saját aláírásával ellátott és sokkal kompromittálóbb irányú körlevélbe teszi vala. ki egyszerre akar gaz és becsületes lenni? Csak jönne bár meg az esze.. tán rendeletet ad a legvadabb kínzásokra. midőn minden szava és tette nem lőn a vele küzdő pártok ellenőrzésétől követve: akkor dühe az ő cinikus lelkének egész ferdeségével tört ki. képes lett volna a tébolyodott szemét saját körmeivel vájni ki.Megcsaltál engemet. hogy ismét veszíthesse el hajdúim keze közt! Bár józanodnék meg minden nap reggelén. mint az áldozatra szánt Pécsit.minden óvatosság mellett . Kiadta Pécsi Simon megbízásából Laczkó István. s midőn a közönség szeme nem függött rajta. A szegény szombatos pap eljárása valóban oly rendkívüli. s mert politikai tekintetekből szükségesnek tartá. megsemmisíté a szerencsétlen ember álmait.Pécsi Simon e meggyőződésre a keresztyén hit forrásánál jutott.

néhány ezer alattvalót visszatartóztatni? Sőt még az is bebizonyítható-e. hogy a hazát megmentse. S most meg van tőle fosztva. mert e hangulat miatt az országgyűlés a vád alól feloldaná a vádlottat. mint egy elmebeteg elleni düh kielégítése. a szemtelen? Hogy személyes gyűlölségből léptem közbe. szól leginkább az. míg a pörfolyam közé csúszott legcsekélyebb törvénytelenség meztelenül vitetnék a karok és rendek szeme elébe. noha bosszúból törekvék Pécsi megbuktatására.ami még mélyebb jelentőségű . mert az elfogatás a bosszú művének tekintetnék. hogy most nagyobb és sürgetőbb kérdések forognak fenn. s minden szigorú eljárást a nagybátyja ellenséges indulatából magyarázna ki.uralkodni kezdett haragján. hogy Pécsi valósággal szombatos. S most? ugyan mit tegyek most? Kassai gyűlöletében főszerepet játszott az Elemér és Deborah közti viszony megbomlása miatt támadt harag. Pécsi az én szökött jobbágyomnak egy uradalmat ajándékozhatna. Majd még hosszasan rajzolja nemes föláldozását. halált és birtokkobzást mondani az országnagy fejére azért.sóhajtá Kassai -. mert szól a tény. Így kiabálnak ők. be lehet ugyan fogatni. mellyel a törvény betűit megsérté.Úgy van . Emésztette tehát őt az a gyanú. lázadási kísérletektől akart .Nem kell bizonyítás! fogja rivalgani Szeredi és a főurak pártja. mert ez merész követelésektől. szól Kassai és Pécsi múltja. hogy Pécsi körlevele után Elemért a cselekménytől távol kell tartani. Pedig mikor folyt le nótapör nálunk formasági hibák nélkül? Békéssi Gáspártól Zólyomi Dávidig minden elítélt honáruló némi panaszt emelhetett a mód ellen. De ha a fukar nagybátya dúlt-fúlt is a falvakért s a gazdag arahozományért. Átlátta. volt az elfogatási parancs végrehajtója. hogy kénytelen legyen saját szemével látni Pécsi felségsértését és a vétkes törvény elébe állítására közvetlenül befolyni. A bevett vallásoktól kér halántékaira cserkoszorút. hogy Elemér Pécsi bűnét nem hiszi. állhatatosan hitte. kevés kilátás volna a diadalra.ámbár tilalmas úton . melytől unokaöccse elesett: az még mélyebben bánta őt.az egész világon Elemér volna legőszintéb206 . Aztán Kassai. s ha idegen unszolások miatt szigorral lépne is föl. Nono! S mit fog rólam mondani a hazug. De mivel bizonyítja állítását? . Pécsit nem gyűlöli. Érzé. törvénytelen lépéstől. az elutasított ifjú. de lesz-e az engesztelődés szellemét lehellő felszólítás után e befogatásnak komoly eredménye? Pécsi kezességre szabadon fog bocsáttatni. élete kockáztatásával. hogy Elemér. mihelyt tetten érik. S már most mit tegyek? Jogom van elfogatni őt a tettenérés vagy a folytonos üldözés esetében. szónokolni fog érdemeiről. ha alkalom mutatkozik nyelvük megoldására. hogy ellensége a bukást megérdemli a sértett törvények és a közérdek szempontjából is. Ez volt Kassai bosszújában a költészeti elem. holott fölszólításának szelleme majdnem ellenkezőre látszik mutatni? Nem jöhet-e a bevett vallás leghűbb követője is azon helyzetbe. A fiskális direktor nem hajlandó a nótapör sürgetésére. mert a szektáriusok lefegyverzésére munkált. A rab hibáit a nemes szándék hazug palástja takarná be. ha gyűlést tart. a Kassai István unokaöccse és Pécsi Deborah elutasított kérője. De az egybegyűlt rendek színe elébe vitetve.. Ezért vágyott a formaságok sértésével is Elemért oly helyzetbe hozni. mellyel pöre vezetteték. nem volna-e a fejedelem erkölcsi kötelessége a kegyelem jogát használni? . hogy a rend fenntartása iránti szeretetből az általa gyűlölt szombatosokat a zavargásoktól minden eszközökkel megóvni iparkodjék? S ha az országgyűlés a törvény holt betűihez viseltető tiszteletből szükségesnek találná is Pécsi elítéltetését. sőt menteni is kész. Mert fog-e az országgyűlés a foganatba még soha sem vett törvény drákói betűinek hódolva.. s mert . hogy Elemér. Pécsit.

Azonban a kormányzó főbíró nem erőszakos jellemű férfiú-e. csak rajta! Veszítsétek el eszeteket ti.De minek fáradjak ezzel is? A főispán elmozdítását fogom sürgetni. Hm! Könnyű lesz az ő mentsége. zsarnoki eljárásaiért vád alá helyeztek? Pécsi sürgette a közkeresetet. sem fontosság nélküli firkának. Példa rá Zólyomi Dávid lázadása s a jámbor Bethlen Istvánnak vádaskodása a budai basánál az ország választott fejedelme ellen. mellyel magát akarja szolgáltatni! Keleten utazott. hogy a szigorú törvényesség szerint őt illeti a szombatosok elleni föllépés? Kassait ezen elmélkedés fölfrissíté. hogy koholtak. de vannak olyanok is. mint a túlzók heve miatt? Kassainak. s hogy a szenvedélyes követelések korlátozásával Rákóczi célzatait mozdítja elő. a józan okosság határán túllép. s most már nem találta e szorgalmas kutató észrevételeit sem együgyű. ha tetszik . kik a törvény őrei vagyunk. annál féktelenebbek lesznek az igazi szombatosok. s ki néhai Bethlen Gábor uralkodása alatt akkora szigorral üldözte a kihágásokat.. s no. kedélye ruganyosságot nyert. bizodalma az esetlegek iránt szilárd lőn. kik a kikelet első szombatja körül Balázsfalván vélik az országháborítók találkozását végbemenendőnek. Ítéljen az országgyűlés.. Felséges! Felséges! A megaranyozni való férfiak! Csak hinnék bár ezt mélyen. ki szelíd. hogy őket Pécsi föláldozni s mintegy elárulni akarja. s éppen oly jeles főúr kastélyában. szélsőségre ragadtatnak. én a szigorú törvényesség mellett maradok. a hivatali buzgóságtól ösztönözve. Ismét elolvasta a titkár levelét. Két úton válhatik döntő eredményűvé a titkos értekezlet fűzé tovább eszméit Kassai.Értesítem a komédia felől fiskális direktorunkat. hogy buzgósága miatt gyakran az ártatlanok is szenvedtek. megtanulta-e a legmélyebb értelmű meséket? Balázsfalva a könnyezésig sokra fogja őt oktatni.. kikre egy kulcsos város vagy éppen megye kormányzása van bízva. hogy a szombatosok zendülés végett összegyülekezni mernének. Kassai egy percig le is akart mondani a törvényes föllépésről. Magas hivatását hogyan tölthetné be másként? Kassai a kormányzó főbírónak hosszas levelet írt. Pécsi ellenzéseitől ingerelve. midőn erre gondolt. Lehet. kit. ha éppen a fejedelem székvárosához ily közel szándékoznának a fölkelés zászlóját kitűzni. hogy a magyar zsidók a bevett vallások rangját és jogait követelnék. tántoríthatatlanul! Mikor bukott meg egy eszme. de napjainkban sok rendkívüli és megfoghatatlan történt. mert a sátán nem alszik. s mégis beszélik. annál több sikerre számíthat. melyek Pécsinek a szombatosok közötti népszerűtlenségéről szólanak. s ő kárhoztatná leginkább az ármányt. vagy a kormányzó főbíró. Valóban igen nehéz ezt az őrültséget föl is tenni. melyet fölidéz. .mormogá leverten. Azt hiszik a rajongók. mások Kolozsvárt jelölik ki.ben meggyőződve Pécsi ártatlanságáról. s ideiglenesen hivatalától föl volt függesztve. hadd szolgáltassuk részrehajlatlanul az igazságot! A kormánynak egyik fél részére sem szabad hajlani. Főleg az látszik hihetetlennek.. a közszellem romlottsága és a hivatalnokok erélytelensége miatt. mint a mágus a lelket. Most ugyancsak szemesnek kell lenni még a falu elöljáróinak is. a gonoszságot . Különösen kedvelni kezdé éppen azon sorokat. jámbor életéről ismeretes. míg kerületi tiszt volt.Vagy a rajongók. ha figyelmét a titkos gyűlés ki fogná kerülni. hogy igazak. az is megtörténnék? Csak rajta. hisz Székelyföldre utazott!. s annál inkább az oly tekintélyes úri rendű férfiaknak.Hadd legyen mérsékelt Pécsi. melyben elmondá: mily tarka hírek keringenek a szombatosok szándékai felől. . S hátha ez is. .. arca elevenséget.. hogy meg fog történni! Némelyek a pártütés helyéül Udvarhelyt. törjön pálcát a bűnösök fölött! Mi. de ha csakugyan megkísér207 . hogy nyomozzon.a nagybátyát. Tehetek-e én róla. Csodálatos volna. lehet. Ki gondolta volna. sőt valószínű. s mentől több istenkísértéssel jár valamely terv. . egy párt vagy érdek más. Csakúgy nem ismeri a szenvedélyt.

óriási eredményű hanyagságáért még a szombatosok pártfogásának vádjára és büntetésére is kitehetné magát. s mintha a világ megszűnt volna számára létezni. ellenségeink rágalmától tartani? Miért hiszed. nem nyugszik-e homloka márványoszlopokon? Én azt gondoltam. mint hallom. pedig teljes visszavonultságban óhajtanék pár hetet eltölteni. mely igen hasonlít a bánathoz. tekintélye. hogy minden időnek megvan saját igénye. hogy holnap nálam nélkül indulsz Balázsfalvára. míg a bűnnek nem fognak oltárt emelni? Miért tegyék a babérkoszorút az ő mocskos halántékaira. a fenséges fejedelem és a szeretett haza háláját érdemlené meg. még hivatalszobáit sem látogatta meg. Deboráhn kívül. arcodon most mindig van valami merengés.tetnék. ha inkább akarjuk hinni. hogy mihelyt a főbíróhoz intézett levelét útra bocsátotta. a bölcselkedés komoly. Ki sem bontá az aktákat. a régi gyűlöletből? . a leendő nótapör okozá. atyám. Akár tudományos foglalkozása. Senecát. többé sem Szeredi politikai ármánykodásain.Mi jut eszedbe. azt tartván. A fejedelmi udvart is kerülé. Deborah? . . Hátha még Balázsfalván vendégséget adnánk! Mit nem mondanának? Mekkora veszélyt nem fedeznének föl abban. de annyi bizonyos. csak alig észrevehetően szaporodtak „remeteségem” fölkeresői. Nem kormányoztad-e Erdélyt évekig? S miért ütközöl meg. nem erősek-e ívei. s mégis. hogy a te engedelmes leányodon. gyermekem. Midőn pedig ezt elintézé. kedves Deboráhm. . csak kétszer volt nálam György hercegfi. hogy magának a földnek kell megrázkódni. sem Bodó Klárának Zsófia hercegkisasszonyra gyakorlott befolyásán. atyám. a dobra nem ütött s erélyes rendszabályok alkalmazásával. ellenségeink politikai célokat gyanítanak barátságos összejöveteleink okául. kik azt költik. míg viszont. akár.Csak az esik rosszul. 4 .De miért is kell neked. melyen Kassai a kormányzó főbírót értesíté -.Még ellenségeim közé vegyülsz. Ily hangon volt írva Kassai levele. . ha valaki azt gyanítja. sem más apróságokon nem törte fejét. még mást is akarsz vezetni? Nem azt illeti-e a hatalom.szólt Pécsi éppen azon nap estéjén. hogy minden szájas vagy cselszövő ember minket megbuktathat? Nincs-e házunknak szilárd alapja. hogy csendes visszavonultságomat képes volnék a nagyravágyás hiú csábjainak föláldozni! 208 . mintha pihenésre volna szüksége. Elővevé kedvelt íróját. gazdagsága.Édes leányom! . és a házikisasszony megnyerő modora elfeledtet valamit a régi viszályokból. csak akkor félhetsz hogy házunk fala is repedéseket kap.Szépséged s nyílt háztartásunk sok vendéget vonna hozzánk. atyám. hogy Pécsi Simon kastélya telve vendégekkel. melyet másnap reggel gyorspostával küldött a kormányzó főbíróhoz. Mentől kevesebb tisztelgőt fogadott el. vagy változtatás kedvéért a szelíd múzsák társaságának szentelte óráit. és midőn falvakat temetett a mélységbe. erélye és belátása által? Miben versenyezhet Kassai veled addig. s az elöljáróság behunyt szemmel elnézné. miért hárítod el annyi aggodalommal a befolyásra törekvés látszatát. aki hatalmas. nemes homlokodra? . Senkit fel nem keresett.szólt Pécsi. keserű mosollyal. hegyeket mozdított ki régi helyeikből. nem pedig a te fennkölt. hogy a déli lakomát este víg tánc váltja föl. Nem értem. Lásd.

Hány fényes ruha. most kevés véleménnyel vagyok bűbájaidról vagy elmédről? . hogy oly aggodalmasan keresed számomra a férjet? . midőn az elviselt államférfiakhoz nem soroznak? Vannak barátaid is. hogy magad sem tartod pályádat bezártnak? Aztán ki állíthatja.. hogy a rossz kedv örökre száműzessék az arcodról? Nem tudnál-e hozzávetni. kik most Kassai esküdt ellenségei! De mi van bennem Kassaihoz hasonló. műveltségre is.Mert azt akartam mondani. s e közös gyöngeség téged feléje vont. s talán ily nézeteket inkább az anya szokott mondani leányának és nem az apa. kik nem bántalmaznak azzal. hogy én tehessem. Vajon mi a boldogság. midőn érdekesekről kezdettél beszélni? . hogy jövendődet tagadják. S miért ne törekednél erre? És miért titkolod tőlem. A büszke Deborah szemébe könny szökellt. . mint jelen körülményeink engedik. hogy kerüljék az árnyak homlokodat? Hány falut vásároljak még.Anyád nem figyelmeztethet többé.Ugyan mit akarsz bennem fölleplezni. Bolygó fény volt. Gyulai eléggé ragaszkodott hozzád. Deborah.. hány palotát építsek. Hisz a fejedelmi szék be van töltve.sóhajtá Pécsi. mely nem melegít. hány bál kellene neked. elröppent. már rég kialudt. atyám? El akarsz-e magadtól taszítani. Deborah? . s azok törekedtek vesztemre. Korlátnoka voltam Bethlen Gábornak..De. De többet szolgálhatsz a hazának.Ha lettem volna is iránta némi vonzalommal. arcodra vér szökellt! Vagy talán a kandalló lángja hevíté föl vonásaidat? Vonjuk hátrább székeinket. . atyám. melynek nincs tűzhelye. és szépségre. Gyulai mikor volt nálad. a szépség az ifjúra gyakorol?. az övé erszénykötő: itt a titok.. mint ami vagy. a kötelességet. s te sokszor képzelsz engemet rosszkedvűnek. Deborah. elméd és jó erkölcsöd nem köthette le őt.Te soha sem beszéltél velem még így. miért vonult vissza mindinkább Gyulai? Miért áll ellene a varázsnak. Kezed eddig oly gyöngéd volt. az inkább szeszélyből. míg körülted élhetek? . . oly dolgokról. Anyád öt évvel volt fiatalabb menyegzőjekor. hogy csak ellenségeid becsülnek meg tégedet. melyeket egymás közt nem szégyellhetünk. úgy vélem. hogy arra egyengetik az utat! .. vajon mennyi pénz vagy hatalom szükséges rá.. Gyulai régóta nem jött házamhoz.Hogy kérdezhetsz ilyen közönyös dolgot. midőn vendégeink nincsenek. s esküszöm. nem utolsó.Vajon mi hasznuk lenne megbukásomban. mint érzésből támadt.. Deborah. hogy mivel tetszelgésedet s a hódítási vágy apró és ártatlan cseleit. mely a gyűlöltetésben vele egy színvonalra állítson? Elődöm szűcs. szépséged. mellyel szívét be akartad hálózni. . engedd. s mely nem lévén helyhez kötve. Te magasabbra nem emelkedhetel. 209 . Hamvát sem találod meg. . s mégis vagyonod.. . Mert egy gyöngeségben hasonlít természete a tiedhez. . melyet a gazdagság a szegényre. mint te most vagy.Meguntál-e. hogy egészen boldogok legyünk?.. Ne fordítsd el arcodat. észrevettem.Azt hittem. Haller s mások sokat várnak föllépésedtől. hogy te alkalmasint legdúsabb ara volnál. Deborah? Gyakran látok felleget homlokodon. Gyulai érdekel tégedet.S nem vagyok-e az. Deborah! Miért szégyenlenéd e vereséget? Azt hiszed. Mikó. s beszélgessünk e szép. Tudod-e. őt tőled távolítá. atyám!. magányos estén.Ne nevezd atyám nagyravágyásnak a hivatást.Szeretnélek boldognak látni.

Kebledben lehet ellenmondás. mint akkor. atyám. tévedésemnek folytatója és kiegészítője. ami a te büszke nézeted szerint mindent kipótló tulajdonnak látszik.szólt Deborah. Kevéssé ismerted akkor még a világot. . Igazam van-e? A leány lesüté fejét és hallgatott. akkor. hogy szerelmem föléledt. . . hogy rossz emberré lett. mint a tenyerünkbe? Én. azt akarják kijelenteni. midőn a piszkos zsobrák rokona érdekelt. Pécsi arca sötét és merengő lőn. Deborah. ki véletlenül új. mint tudod. . de üres modorából tanultam Elemért becsülni. atyám.Szerencsétlen gyermekem! Hiszen te még most is szereted őt! . . mint Elemért jellemtelennek. Sokáig nézte a tisztes agg komor vonásait. Gyulai pártában hagy tégedet.Ne rettegj. az én kába rokonszenvem fejtette ki kebledben azon múlékony hajlamot.De honnan veszed. mert a családrégiségről nem sokkal tart kevesebbet. ha az égitestek. magamat is vádolom. jellemed nem nyert szilárd körvonalakat. következik-e. Deborah könnyei sűrűn omlottak. azt zárnók legmé210 . ha több tiszteletet tanúsítanál azon tudomány iránt. és kitelhetőleg elkülöníteni saját rokonaitól is.. hisz én örökre lemondtam róla. Mi van ebben összeférhetetlen? Szeretném. hogy Elemér iránti rokonszenved indokolatlan volt? Nem nyugodott-e szintén csillagjóslaton.kiáltá Pécsi. mintsem szavát hallani lehetett volna. Mintha mi. igaz. s nevét csak mentségemül hozom föl. Deborah. hátha jövendőnk csak úgy van a csillagokra följegyezve. Emlékszel-e. Ne haragudjál. mint Pécsi Deborah. mint éppen olyan férfiú. egykor valami kuruzsló nő a tenyeremből olvasta ki. hogy én Gyulai csillogó. . s ajkai előbb mozdultak meg. az tantaluszi kínra van kárhoztatva.Atyám.S hogyan tudod. mint szokott az. a család régisége silány előítélet annak. Deborah bámuló tekintetet vetett atyjára. hogy nemeslevelök régi? Ó. atyám.Gyermek voltál. most üldöződnek állítják.De hová vezet e nagyravágyásod? Szív nélkül adod-e kezedet egy régi családúnak? S lesz-e az más. S végre is csak az én indokolatlan. leírhatatlan megütközéssel. leányok. Leányom vagy. s rokonaim úgy fognak tisztelni. de ne keresd azt az ég boltozatján. mert náladnál rútabbak. . mikor Mikóék házában utolszor találkozánk.. inkább hiszem a mennyboltozat minden csillagát hazugnak.. kik éppen azért. szegényebbek és szellemtelenebbek. de mert most kedvezőbben ítélek felőle. azonban.” De atyám.Igaz . .honnan veszed állításodat? Nem volt-e szívem egykor Kassai Eleméré. midőn ínséges állapotjokban szinte elébe vezettetének. hogy hercegnővé leszek. Deboráhm. véremnek vére. mint Józsefet testvérei. akinek szemében üres előítéletként tűnik föl. soha sem fogják azon egyetlen előnyüket elhallgatni. nagy és hihetetlen hírt hall. mit mondtál nekem? „Az ember sorsa nincs a tenyerére írva. s vonakodtam volna-e kezemmel ajándékozni meg őt?.. atyám! . sokáig küzdött vagy gondolattal vagy érzéssel. de aki nem bírja és vágyik rá. ki rá nem vágyik. melyre most hivatkozál. mint későbbi ellenszenved? Akkor az égitestek védődnek mondták Elemért.mondá végre -. egy könnyűt törölve le indulattól lángoló szemeiből . Elemér csillagzatának jótékony hatását az enyémre megváltoztatta a Kassai csillagházának malefikus befolyása. csontomnak csontja.. midőn rád nézve veszélyesnek állítják őt. Fog-e ily férj egész életen át küzdeni. melyet az óvilág legnagyobb bölcseitől nyertek örökségül századunk kevés avatottjai. szakítottam Elemérrel. mert elérhetetlenért eped. hogy a főrangúak közt számodra kényelmes helyet vívhasson ki? Vagy talán jobbnak fogja tartani a szűcs unokahúgát magányba vinni.

az aggastyán okosan cselekszik. kik most körödbe gyülekeznek. állj az urak pártjának élére. ily csodálatos kérdések és feleletek tömkelegébe? .El van tévesztve egész életünk.Ah. s keresd az ifjút. és sem az apa. De minek is tévedtünk. mint te vagy. hogy említettem volna oly gladiátort. ha életem helyett vagyonomat veszteném. ha oly kedves és szép gyermeknek. atyám.. sem a leány nem gondolt arra.El van tévesztve egész életünk. . pedig akkor igazságos fejedelem uralkodott: nem történhetik-e másodszor is meg. Aki engem ott buktatott volna meg. kezem az övé. már nem osztoztak-e meg titkos ellenségeim birtokaimon. s kezét Deborah karjára tette. . jámbor és hozzád hű férj birtokába. atyám. s rám nézve kedvezőtlenebb viszonyok közt? Soha pártütés nem forgott eszemben. más háznépet. Deborah! El van tévesztve! Te a szenvedő vagy. menj.Azt hiszem én is. küzdjél Kassaival a palotában. ha engem az Isten magához szólít! S ki tudja. ha nem áhítozom emelkedés után. De nem vagyok-e eléggé boldog melletted. ne idegenítsd el magadtól azokat. atyám? Hol leszek oly szabad. atyám. ha nemes természeted minden közönséges és aljas látástól is elszoktatott. megaláztatástól tarthat. ha nem veszlek körül a fényűzés és választékos ízlés varázsával. nem igazolja-e ez általad gáncsolt állításomat? Akinek egyszer a hatalom kezében volt. aki legtöbb becsülést érdemel! Mióta hiszesz.Deborah. Aztán. érzésemre? Ha elkényeztetett. a társas körökben. oly tökéleteseknek? Gyarló teremtések vagyunk! Az Isten a külszín imádására alkotá a némbereket. megköszöni. én a bűnös. s mégis félig lázítónak tartottak. mi lesz belőled. Deborah. atyám. . . annyi férfikar és rokonszenv fölött rendelkezel. ha tőled békében maradhat. senki sem hozta be a karos gyertyatartókat. együtt ment volna át egy őszinte. s mert ismeretek után szomjazó lelkemet kinccsel akartam kielégítni. mihelyt gyöngének látszik. visszataszítón ízlésemre. dőreségein mosolyoghat.lyebben a szívünkbe. mert alacsony származásom mellett hatalomra törekvém. Deborah! . az országgyűlésen. Most meghasonlásban vagy magaddal s helyzeteddel. hogy összeroskadjak? Ó. mert bizonyos méla érzések és eszmék a homályban szövődnek. kérlek. Mi lesz belőled. hogy senki nem fog bántani. gyöngédséged. miként vívtak a cirkuszban a gladiátorok egymással az uralkodó és nép mulattatására. Különben sötét volt a szobában. mert a hatalomból kiestem. Rosszul neveltelek. ott születésre nincs szükség. Intézzék el egymás közt a párt férfiai komoly vagy nevetséges tusáikat. az új családok társaságába. és csak az alkalmas percre várnak. és szerencsés. s ki tudja. a megkülönböztetett iránti vonzalmamat. törekedjél György herceget érdekeidbe vonni. ott az ész a hatalom s nem a származás. Azért mondottam. s győzni fogsz bizonyosan. . hogy pártában kell maradnom? Te rangkórnak hitted a kiváló. csak fogadja el. és nem ereszti-e nehéz kezét éppen most a vállamra. a harc alatt annyi erőt vontál össze. kedélyed saját természetes egyszerűségében fejlik ki. mélyen sóhajtva. hanem. oly független. ki leányodat boldogíthatná. Kezed és szíved nem vált volna külön.. hogy szándékukat végrehajtsák? Én voltam egyszer börtönben és vagyonvesztési pör alatt. mint én most. . . ki hetvenéves korában vágyott a küzdhomokra lépni. senki sem gyújtá meg a csillárt. de nem jut eszembe. s a világi szerencsével cseréltük föl a boldogság föltételeit. miért ütközöl meg. sokszor beszéltem neked. Átléptük a számunkra jelölt sorompót.sóhajtá Pécsi.Pécsi közelebb húzódott a tűzhöz. A kandalló lángja az öreg tiszteletre ragadó és a leány igézetes arcát megvilágította. te soha férjhez nem fogsz menni . És ha nem is győznél. rosszul szoktattam magamat. a fájdalom helyett az 211 .szólt Pécsi. Ha nem gyűjtök mulandó vagyont számodra. melyben semmi ne hasson kedvetlenül. ha a kandalló mellett ül.De nem azért van eltévesztve. mint körödben? Találok-e más hajlékot. hogy csengettyű zsinegét meghúzza.Deborah. használd a kedvező alkalmat. s kárhoztattál miatta. hatalmam a tudósok köztársaságában lett volna naggyá. és ha reá találsz. nincs-e a halálangyal hátam mögött.

Atyám! Tudnál-e szegény lenni? Tudnál-e a polgári egyszerűségben megelégedésre találni? Tudnád-e oly kicsiny szálláson. azon kövecses..Nem. megcsókolá homlokát.Mivé lennél.. eltűnt! Erdélyben az új családok nem vernek mély gyökeret. kezét mélán terjeszté ki a vasfogó után. hogy elvesztésükkel semmim sem marad. nem a tárgyé. élesebb lángot vetett a tűz. Az égen. mint a másé? .Atyám! Te büszkének tartasz. s a fényes szín. atyám. Most. Ott volt.sóhajtá Deborah. Nem kellett volna csekély hivatalból nagyobbra.Ó. a társaságot. A teve kidőlt fáradtság és éhség miatt.ha vagyonunkat elvesztenők! .csak azt óhajtanám. egyszerű örömeinktől és a gondtalan vidámságtól. a nyugalom nem nyugtat meg. ezer hang súgja. midőn szomjúhozzuk. . s küzdött magával. rosszul választék pályát.El van tévesztve egész életünk! . túl a fenyegető zátonyon. halmozzuk. kitéve vad népek üldözésének. de kedélyem nem tört meg.Ne hidd. beférhet-e a folyó. a nagyobból a legfőbbre törekednem. arcát. míg mértékletes vágyainknak szolgál. hű szövetséges. de ellenséggé válik. . Idegenek vagyunk sajátunkban. kényelmet. keskeny mederbe. nélkülözésekkel. megrettenve -. deli és bánatos vonalait. hogy megfosztva vagyunk fogékonyságunktól. hogy a jeles csak a jelesebb elől hátrál. de sejtelmem mondja. földön és keblemben ezer jel mutatja. .folytatá kevés szünettel . képzeletedé.De miért forogna a mi vagyonunk több kockán. amivel bírunk. mert a tudomány birodalma azon előjoggal bír.Mert több ellenségünk van. de egyszersmind behomályosítani. Falvaink nagy részét a nép még a régi tulajdonos nevéhez köti. Ifjú éveimben a föld három részén bolyongtam. Mikor nem feküdt a nagy kincsen valami átok? Vagy mások hiszik magukat általunk megfosztottnak. de reményem vitorláit sohasem vontam össze. de azért nem tartozik a zodiákus rendszeréhez.Nem vitatkozhatom e téren veled. hogy sorsodat biztosítva lássam. és szép partokat látott álmodó szemem. vagy nem akarva rá felelni. ragyogott.Istenem . Deborah! . s a kandalló bikkhasábjait ütögette. a veszély nem edzi lélekerőmet. A szikrák pattogtak. mintsem higgyem. honnan csörgedezve és tükörtisztán indult ki? . hogy nem tudnám elhordozni a csapásokat! Szeretem a fényt. s mert a világ nem szokta meg hozzánk tartozónak tekinteni azt. Deborah. vagy legalább mi érezzük. ne hidd! Én csak úgy lehettem volna igazán boldog. és egészen megvilágítá a merengő agg nemes. De e vágyról is le kell mondanom! Deborah szemébe könny tolult. hogy hazámba visszatérve. Az első fellegszakadás kisodorja alóluk a földet. A hajó árbocát lesújtá a villám. 212 .folytatá Deborah -. s a kitűnő elhomályosítása a világosság terjedését jelenti. és világosságra hozza. leányom! . küzdve szükséggel. s felette a sötét felhőknek. te valami veszélyt titkolsz előlem. boldognak vallani magadat? Pécsi gondolkodó homloka mélyebb redőkbe vonult. . nem figyelve leánya szavaira. de többre becsülöm magamat. Az apa magához szorítá a leányt. . tengerviharnak s a megmérhetetlen homokpuszták égető hevének. mely belértékünket fejleszti. mely iszapos hullámain nagy terheket hord.öröm könnyeit látta volna szememben. mely a tudomány pályáját körülfogja. Deborah! Az üstökös néha belép a bolygó égitestek körébe. s világi tekintélyemet a vagyongyűjtés eszközeivel emelni. hogy könnyeit visszafojtsa. .válaszolá csendesítőleg Pécsi . . Az arany és ezüst. minő a Németországból hozzánk jött híres tanítóké. .sóhajtá Pécsi. hogy ábrándozol. a vagyon kevés élvezetet ígér. s mégis azt véled. atyám .

s hogy fölösleges vele részletes vitatásokba ereszkedni. de eredmény nélkül. mert tapasztaltam. egész erővel vesz részt a hadviseletben. néhány névtelen ellenségnek engem a hatalom tetejéről egyszerre a szamosújvári vár földalatti börtönébe dobatni. s úgy vezeté a társalgást. Pécsi vendégei a fejedelemné buzgóságára és Szeredi ügyes cselszövényeire támaszkodtak. bizonyára dicséretes dolog. akkor elmozdítása könnyebben történhetnék. csak az az állandó aggodalom. hevesen ostromolnám Kassai eljárásait az országgyűlésen. Pécsi átérté szándékukat.Nemzetes és nagyságos uraimék . megszorítva a távozni akarók kezét -. ez volt a tárgy. melynek tudná Isten miért. akkor sem mártanám kezemet titkos működések közé. már látható volt.Ne hallják meg a kegyes csillagzatok e szavadat! Ne kényszerítsenek arra. voltak még a portánál befolyásos barátjai. ha sikerülne is őt megbuktatnunk. Most a komornyik vendégeket jelentett. hogy akik Erdélyben árulásért veszték fejüket. Most volna ideje Konstantinápolyban engedélyt sürgetni a vallásos nyomásért indítandó háborúra. miként mindent megtagad. A súrlódások a budai basát mindinkább arra hangolták. s megtörve a békekötést. hogy büszkeséged e tűzpróbára kitétessék! . De akkor sem vegyülnék udvari cselekbe. Ha fiatalabb volnék. s mindenik fél az elkövetett sérelemért hevesen követelte az elégtételt. ma adtam először szavakat. hogy a temesvári basa példáját utánozva. de Kassai ördögi ügyességgel fogja magát védeni.ez vala a titkos izeneteknek veleje.Csak az a mindennapi gond. Nem kételkedének.Atyám! Valami nyomja szívedet. rendszerint hűk voltak a fejedelemhez és hazához. s most többet. most a fejedelem nem kopogtatna a fényes kapunál ok nélkül . Erre céloztak az urak.. Minden bűnök csak az udvar kegyelt tanácsosai megbuktatására forralt tervekből állott. A látogatók természetesen Kassaival elégületlen főurak voltak. mint régebben. az országtanácsban s mindenütt. Reményeikre hozhattak kecsegtető okokat. nagy kérdés: vajon a felső megyék sérelmeért indított háború hasznára lesz-e 213 . A vendégek Pécsit szintén erélyes működésre ösztönözték. fogtak el egy-egy térítő szerzetest. E percben e különben szokott dolog oly csodálatosan hangzék. Hol török őröket vágtak le magyar portyázok.szólt. barátságos tanácsokat adjon az erdélyi uraknak. Ha Kassai becsületes ember volna. mint egykor az erdélyi ügyek élén álló férfiúnak. hogy a háború lehetetlenné teszi Kassait. ahol jogom volna a közügyek felől nyilatkozni. kiket a háborúpárt érdekeinek előmozdítására föl lehetett volna használni. egy rossz tanácsostól megmenteni a fejedelmet. melyért a fölvergődöttnél tisztelgének. Aztán. A budai basa és a magyar király a béke megsértése felől kölcsönösen panaszkodtak. melyek mentől titkosabbak valának. a török hamar le fogja az álarcot vetni. annál gyanúsabb eszközök használatára vezettek. Neki. s hogy ha Rákóczi saját felelősségére megkezdi az ellenségeskedést. Nem volt nehéz. Deborah szobájába. kik a hatalmas miniszter bukását közelinek tarták. . . hogy az apa és leány egyaránt meg voltak lepve általa. hol a szultán alattvalói raboltak nőket. hogy mielőtt nyilatkozhatott volna. Pécsi a jövők elébe sietett.

Eliseus szolgájára. mert az ország csendjének háborítása ellen működik. midőn a következő helyhez ért: „Kívánom. hogy életemre törtek. megtámadhatatlanságát szilárdnak tartá.országunknak? Vajon uralkodónk Bethlen Gábor katonai tehetségét átvette-e a fejedelmi pálcával együtt? Vajon van-e általában a vallásnak világi fegyverekre szüksége? S vajon egy szerencsétlenül végződő hadviselet Erdély önállóságának nem vet-e véget? . Lehetetlennek hitte. ha pedig ártatlan volnék. S most szövetkezzem velük a hatalomért? Soha! Mulandó jók miatt miért veszítenék az önbecsülésből! Tovább olvasott. még bizonyos pontig támaszkodhatott volna.válaszolák az urak gúnyosan. az ég bosszúállását idéztem fejükre! A falszekrénybe rejté a levelet. de nem vette szívére e veszteséget. mely szerinte bukásukat idézte volna elő. a fájdalmaktól elcsábítva.gondolá. Nanannak Cyrus királytól visszahozott kincseért.Ez a párt vádolt azzal. hogy Balázsfalváról visszatérve. E percben még csak a szombatosok sorsa bírt előtte érdekkel. . . melyre. Látható elérzékenyüléssel haladott a sárga betűkön tovább. hogy azon vissza ne térhessek többé . lehetetlennek képzelé. melyet tizenöt évvel előbb a szamosújvári börtönből írt Bethlen Istvánhoz. hogy a pozsonyi békealku alatt a németektől ajándékot fogadtam cl. hogy börtönben és bilincs közt. . a fölhevült indulatok balirányának útját állani akarta.De bocsásson meg az Isten nekik. ha bűnös vagyok. többé semmi közügybe nem vegyül. ha hatalom után vágynék. s az izgatások elejét venni. Pécsi érzé. de könny tolult szemébe. elővette egy titkos szekrény kulcsát. a nemesi lak szentséget. Saját kérelemlevelének eredetije volt. Halk léptekkel. Szokatlanul bús és ünnepi volt hangulata. Szükség volt elvágnom a hidat. 214 .Mi ez aggodalmakat Kassai uramtól is hallottuk . Egy percig eszébe ötlött: vajon a balázsfalvi összejövetelt nem fogják-e Kassai és többi ellenségei az ő üldözésére kizsákmányolni? De a körlevél óvatos szerkezetében bízott. hogy szakított azon egyetlen szövetséggel.sóhajtá Pécsi. mintha mondanák: el van tévesztve egész életed! De hát miért mosolyogtak pályám fölött? Miért kísértek kedvező sugaraikkal a fejedelmi udvarba? Miért voltak az igaz útról félrevezetőim? Szegény Deborah! Pécsi hosszas virrasztása alatt elhatározta.A csillagzatok folyvást ellenségeim. Le akarta beszélni őket a vakmerő lépésről. és amely büntetés szállott Geházyra. hogy valaki azért essék vád alá. borongó arccal ment írószobájába. vegyék az átkot magokra hamis vádlóim!” Én ártatlan voltam! . hogy tovább ne olvashassa. s nekem. s valami színevesztett iratot vont ki. el volt tökélve velök is minden összeköttetést megszakítani. hogy a mérséklet szükségét be ne lássák. hogy amely vége volt Anamásnak és Zaphyrának az elrablott pénzért. a kormányzóhoz. énreám szálljon az. Ha pedig túlcsapongnának.

Mi nem vagyunk a szívek és vesék vizsgálói. hogy a gyűlölet és remegés. hogy vajon Kassai nem unokaöccse iránti vonzódásból képzeli-e Bodó Klárát oly vétkesnek? S ekkor nem volna-e kegyetlenség a különben is szerencsétlen némbert az udvarból kiűzetni. s amit az öreg Kassaitól hallott. de intései annyira nem hordák magokon a cselszövény mázát. de szokott óvakodása győzött a pillanat benyomásán. a fejedelmi udvart és a heves vérű György úrfit Bodó Klárától. s ha ismerné. Az idő hamar fog mindent világosságra hozni. s a püspök elbeszélé. midőn rágondolt. Vette észre. csak hálával viseltetnék iránta. hogy a történhető szerencsétlenség valódi oka végtére is ő. Rákócziné arcán ingerültség jelei mutatkoztak. nem akarjuk kétségbe vonni.5 Dajka püspök Kassai fullánkos célzatai óta. és semmi sem fog többé arra tántorítani. hogy helyesen cselekedett. bátorítani a gyengéket. oly némbert vezetni a nagyasszonyhoz. s maradjon szilárdul amellett. a híres képmutatótól. hogy Kassai István uramnak lehet más és talán fontos oka azon személyről rossz hírt terjeszteni. hol országunk nagyasszonyának bölcsessége csak bizalomra talál okot. Lehetségesnek tartá. hogy a gyanút benne a Zsófia hercegnőnél lefolyt jelenet idézte elő. De hisz tévedt nőnek képzelte. míg ez történnék. Szorongása óránként növekedék.szólt -.hosszas életet.Az Isten ő szent felsége adjon magasságodnak . s általános célzásokkal óvakodást tanácsolni az idegen némber iránt. Szívét rettegés fogta el. kikre az életben erős küzdelem vár! Nyugodtan távozom. melyben kénytelen a gyöngédség és szánalom tanácsának engedve. amit Kláráról hitt. hol az üldöztetés ellen menhelyet talált? Dajka nem tudta fejéből kiverni azt a rögeszmét. ne esnék vissza azokra. de alig hisszük. megvigasztalni a csüggedőket. kit főtisztelendőséged hozzánk vezetett. Alkalmat keresett tehát a nagyasszonynál Klárára vezetni a beszélgetést. hogy Kassai már sejté Klárában Laczkó István nejét. . mert nem kellett volna szánalomtól indíttatva. hogy a fejedelemné az ellenkezőjének hivésére csábíttatik? E mentség mást az önvád alól föloldhatott vala. komolyan kezdé félteni Zsófia hercegnőt. hogy éppen őszinteségök miatt a fejedelemné figyelmét teljes mértékben fölébreszték. mellyel Klára illettetik. hogy kétkedjem ott. melyet a Kassaival társalgáskor Klára arcán észrevőn. hogy Kassai megkezdé titkos működését a szombatosnő ellen. 215 . Szóból szó fejlődött. hogy a gyalázás. s negyven éves lelkészi pályájának tapasztalatai arra inték. kiktől kerül. vétkes szerelmi viszonyból eredt. elhallgatni pártfogoltja nevét. s hogy teheté föl. figyelemre se méltassa főtisztelendőséged a kósza híreket.Bizonyosak vagyunk benne . hogy éppen ily kérdésekben kell az érdeklettek kölcsönös vádjait kétkedéssel fogadni és semmi elővélemény által túlságos szigorra nem csábíttatni. Egyébiránt. annyira távol voltak minden rágalmazástól. midőn egy ártatlan szenvedőt kegyelmembe ajánlott. Nem kétlé. kinek múltjával egészen ismeretlen volt. . S a fejedelemné büszkeségét megtámadta azon helyzet. aki az erkölcs álarcát oly jól tudja hordani. s addig is.szólt a püspök elérzékenyülve . Azonban azt is fontolás alá kellett vennie. hogy Klára nem ismeri Kassai Elemért. míg a jámbor püspököt nem nyugtatta meg. Az első percben már ajkain volt az egész titok. hogy számos alkalma legyen könnyeket letörleni.

férje és az ország iránti kötelességéről magas véleménnyel bírt. De a fejedelemné. s rossz hírét. elhagyott s minden kényelemtől megfosztott lakban huzamos ideig tartózkodott. Visszaérkezésekor kétségkívül részletes értesítéseket hozhatott magával a szökött jobbágy felől. mint a hátszegi borbély. noha nagy részvéttel viseltetett Klára iránt. de babonás félelemmel hallgatott nyilatkozatai. hogy szóhordás által viszályt terjesszek. büszkesége sem engedte. A portusi áradatkor éppen Rápolt melletti birtokából volt hazatérendő. hogy ő meg fog ütközni e híren. de mély erkölcsi érzete mellett sem élt akár azon csalálomban. hogy örömét lelné benne. mert bűneitől irtóznak. Szeredi még arisztokratikus gőgjéből és gunyoros modorából is sokat tudott föláldozni. hogy egy kis birtokrésze Rápolthoz közel feküdt. s kivált miután a boszorkányság hírében álló vén Marcsához vitetett. Szeredi hamar akadt a szombatos pap nyomára. hogy a fejedelemnénél volt. mert szerencsésebb vala. jó véleményemet Klára felől válaszolá Rákócziné. s hogy a népre nagy benyomást gyakoroltak a szökött jobbágy rejtélyes lénye. mintsem a nyert adatokkal buktatási terveket ne kötött volna össze. még Kassai előtt is. hogy a legjobb ember okvetlenül legjobban kormányoz akár azon balvéleményben. Dajka püspök sokkal eszélyesebb volt. Szeredi sokkal erélyesebb volt.Világos.Minek fújjam. 216 . mint ildomos szempontból még csak azt sem említé. egyedül neki. a dévai baromorvos. Ezenfelül még önérzete. Ezért viseltetett rendkívüli részvéttel Szőke Pista és egész családja iránt. hogy Kassai esküdt ellenségei csak azért haragusznak rá. midőn Kassai megbuktatását eszközölhette. ámbár alig képzelem. keveset tartott jelleme felől. akkor forduljon hozzám. A banya azonban az egész környéken ismeretes volt gyógyításairól. Legcsekélyebb rokonszenvvel sem viseltetett Kassai iránt. s aki csak vele találkozott. s nem illenék papi helyzetemhez. Segíté a hirtelen eltűnt föltalálásában az a körülmény. érthetetlen. hogy a nagyasszony Kassai ellen föl van ingerülve. kerülte őt minden. s rokonának. . egy uralkodónő ismét fölébredt büszkeségével. Annál rosszabb rá nézve. A gonosz lélektől megszálltnak tarták. ami nem engem éget! . hűségéről és államférfiúi képességéről kedvező véleménnyel volt. a fejedelemnének szolgálatot tehetett. sőt oly betegének is visszaadta egészségét. üldöztetését leginkább annak köszöné. hogy bárkivel is egy hivatalnok megbuktatására szövetkezzék. Hibáztatta a hatalmas miniszter elveit. szerette volna tisztább kezekben látni a kormányt. Neki.S nincs is miért titkolja kegyelmed. de szorgalmáról. Ez oly keresztyéni.Lehet.. Különben Klára kiléte az én titkom.gondolá magában. hogy az öreg ítélőmestert bármiről értesítse. melyet addig alig látogatott meg. keresztet vetve tért ki útjából. melyhez a világnak semmi köze. sötét. . kiről a szászvárosi okleveles orvos már rég lemondott. mintsem e határozott nyilatkozatból bátorítást merített volna. de ahol most egy roskadozó. adhatok fölvilágosítást. s noha a vallásháborút óhajtó párthoz szított. de ha Kassai uram őkegyelme mégis kíváncsi volna másnál többet tudni felőle. .

kinek föltűnése mindig valami babonás megdöbbenést. különben maga fog föllelésére intézkedéseket tenni. 217 . ha halk suhanást hallott közel és távol: akkor szíve összébb szorult. midőn Zsófi. Hova? S minő alkalommal? . a szenvedett méltatlanságokért kárpótolni s Kassait . Meg volt elégedve. többé oly hanyag gondviselet alá nem bízza. Klára családját az igazságtalan eljárás ellen biztosítani. a Zsófia hercegnő legújabb megrendelései végett. noha az szorosabban húzódék be a hintó szögletébe. A zenebonának a fejedelemné azon izenete vetett véget. valami badar nyugtalanságot költött föl keblében. Ezentúl a kamarása. magához hívatta Petneháziné. a fejedelemné elégnek tartá. S Dajka püspök látogatása után sem változtatta szándékát. kit érte küldött. mintha karácsonyi ajándékban kapott báb volna? A fejedelemné hintója az első udvar kapuja előtt állt meg. hogy Klára az ő parancsára utazott el. de Petneházinét a friss lég további élvezetétől nem akará elvonni. rövid időre. Maga leszállott ugyan. Köz volt a meglepetés. összeszedett arccal. Mire valók is voltak e haszontalan gerjedelmek. hogy hová illant az a kóbor lány. Gyulai Ferenc. vagy ha legalább a gazdagságot régi címer kárpótolná! De ki hozhat föl még erre nézve is kétségtelen adatokat? Milyen könnyű lesz neki egy álomképet elfeledni. lesz Kláráért felelős. siettetését határozá el. azon hírrel tért vissza. még utasításokat adott némely nehezebb női munkákban. hogy az öltözködési órára okvetlenül előkerítse Klárát. s hasonlít a légi jelenetekhez. s követelte tőle. akkor ő mosolyogva. gúnyosan. s még magasabbra lőn fokozva. Ha Anna néne vagy akárki más történetesen Klára nevét említé. melyek a leendő államférfiú komoly céljaival ellenkeznek. De lassan nyílt meg az ajtó. mit Klára iránti aggodalomból néhány napig még függőben akart tartani. akkor ő szokatlanul komorrá lőn. mint az udvarmesternőé volt. választékos ízlésű s mégis oly egyszerű öltözetben haladni el mellette. Gyulai örvendett. már többé nem látá a bűbájos ismeretlent könnyű léptekkel. de mindig megkérdezte. hogy Klára elutazott. hogy e szép kísértettől megmenekült. ki Klárát minden délelőtt magához viteté. Ha az öltöztető két palotahölgy a kitűzött órában a belső termekbe lépett. sietve jött Petneházinéhoz. azonban a nőcseléd.Míg tehát Szeredi Szőke Pista üldöztetését politikai célokra akarta kizsákmányolni. s józan eszének szégyenére válnak? Ha legalább a Pécsi Simon leánya volna Klára. és kipirult arcából gyanítva. A következő reggel a leányok termében egyszerre elterjedt a hír.amennyiben kikerülhetetlen volt . hogy a kisasszony az éjjel elutazott. összébb szorítá felső ruháit. és saját őrizete alatt tartja.senki megmondani nem tudta. melyek csak pillanatig kápráztatják a szemét. Ennélfogva nem állhatott rá Szeredi javaslataira. s ha megtalálják. csak annak. de virradat után mindjárt. most nyugtalan arccal. és egy alig észrevehető. mely a földhöz nem tartozik. A nagyasszony éppen sétakocsizásból tért vissza. kit a hercegkisasszony oly nevetségesen szeretett. Este még intézkedéseket tőn. és a láthatárról nyom nélkül távoznak! Gyulai sokért nem adta volna.megszégyeníteni. de kecses bók után a hercegnő belső termeibe sietni. hogy „a fejedelemné titka” az udvarból eltűnt. hanem szállására viszi. szembetűnő kedvet érezhete valamivel melegebb légmérsék iránt.

hogy az ítélőmester úr még nem távozott el.szólt félig tréfásan. de talált ürügyet oly családi hírek közlésében. A fejedelemné alkalmasint értesítve volt arról. meg tudnám mondani.nem az országos. Igen lekötelezne. . sőt talán éppen csak ezért lepte meg látogatásával a fejedelmet. . Most azonban csak annyit említhetek. Mert Szőkét kegyelmed kémjének tarták. s miután elméje most meg van támadva. Kassai kérdő tekintetet vetett a fejedelemnére. most pedig a fejedelem írószobája volt. mennyi érdek köt Rápolton egyik vagy másik jobbágyhoz. s egyenesen a „kék teremnek” tartott. hogy más és hozzá méltóbb hivatásra valaha képes lesz. úgy hiszem.Nem szeretem.Igaz.válaszolá a fejedelemné. melyet célszerűen nem használhat. kegyelmed mégsem fogja kérésemet visszautasítani. ha a vételárán nekem átengedni szíveskednek. hogy tartani lehetett. helytelenül. s nincs a fejedelemnek. . olyan hangosan. Rápoltnak alig teszi negyedét. szintén nem esnék keze ügyébe. most először jelent meg az udvarnál. . Ott találta Kassait. De éppen az ítélőmester uram érdekében óhajtanék a rápolti birtokrész földesasszonya lenni. ily részletes adatokkal bír egy szombatos sorsa felől. . .szólt ez. hogy a fejedelemné.A fejedelemné szokatlan órában lépett férje lakosztályába. de a vásárban nevezetes érdekem forog fönn. s ennélfogva a fejedelemné meg sem ütközött. bár. hogy nem örömest válnék meg éppen e birtokrésztől. midőn már a kabinet ajtaján tartá kezét . s csak miután vele a mellékkabinetban néhány szót váltott. melyek Rákóczit különösen érdekelték. csak gondos ápolás mellett remélhető. Én Szőke Pistát szabaddá óhajtanám tenni. . Hogy minden javítást és a gazdaság folytatására szükséges ingóságokat szintén hajlandó volnék megvásárolni. miként szavai behatnak a kis kabinetba. mely Bethlen Gábor által kisebb tanácskozásokra használtaték. ki harmadnap óta.Én az ítélőmester urammal . tagjai átfáztak azon gondolatra.Kegyelmed e részben jogosan cselekedett.Rápolt . nincs az országnak akkora hatalma.Reménylem. Kassai meghökkenését daccal igyekezett leplezni. midőn a miniszter arcán a zavar és átállás észrevehető jeleire talált.Szőke Istvánt akarnám a jobbágyság alól fölmenteni . mert egészséges korában sem alkalmas a jobbágy kötelességeinek teljesítésére.Tanácsos uram . midőn asszonyok vegyítik a politikába magukat . de határozott kifejezéssel -.szólt Kassai erőltetett mosollyal . a szombatosok ellen tervezett csíny előtt három nappal. hogy a hangosan ejtett végszavakat ne hallotta volna Kassai.fenségednek. . hogy Kassainak is akarna valamit négyszemközt mondani. melyre célzok. A jószágrész. az önkényt értetik. hogy Szőkét a törvényes földesúr hatósága alól kiragadhassa. említé.mondá nyájasan.Ha fönséged szerencsés emlékezőtehetségével bírnék. Lehetetlen. még a tanácskozás vége előtt. Kassai szíve meghűlt. félig komolyan Rákóczi. kegyelmes asszonyom. hanem csak a rápolti dolgokról akarok értekezni. mennyire nem volt jogomban Szőke Pistát szökött jobbágynak tekinteni és letartóztatni. 218 . kegyelmednek van egy félrefekvő birtokrésze. . .Ellenségeim talán fönségednek nyomós érvekkel bizonyíták be.

hátha mégis más okból küldöttem volna a kapa és ásó mellé Szőke Pistát. melyek e gyanút ébreszthetnék föl.Kétségkívül nem . . mintha a magas tanú jelenléte legkevésbé sem zavarná. kit én a bitófa alól követeltem vissza. Hogyan értesült a nagyasszony a szökött jobbágy nejének nézeteiről? Mily nagy lehet az összeesküvés. mert a fejedelemné bizonyosan aranybányát fedezett föl a rápolti hegyekben. mely ily titkok birtokába juttatá? Minő buktatási tervet kovácsolnak az ellenségek. S csak egyet sajnálnék. .Kár volt ítélőmester uramnak az alkuval sietni . . hogy a dolgok felől miért igyekeznek magoknak értesítést szerezni? . kik annyi alattomossággal és ügyességgel tudnak aláaknázni? S mindez a válságos balázsfalvi gyűlés előtt három nappal történik! E gondolatok. akkor ellenségei nemtelen bosszú gyanújával terhelik.Részemről nem forog itt fönn semmi vád .Tökéletesen megnyugszom fönséged kegyes ajánlatában. s lábai alatt ingadozni vélte a földet. miként bírt öt perc alatt a fizetendő összlet iránt tisztába jönni éppen kegyelmeddel. .. Kassai mintha villám által lett volna sújtva. egy ötlettel áthatva és fölbátorítva -. nem panaszkodhatom a szerződésre. hogy életét megmenthessem. hogy Szőke azért követeltetett vissza.S ha kémem lett volna is . de makacs lázadó volt. de megcáfolni is szintoly nehéz. egy titok felfedezésétől való megrettenésre magyarázzák. midőn egy egészen ismeretlen körülmény merült föl.Szőke Pista neje is tényekről beszél. mívelt férfiú. mosolygó arccal mondá: . kik azt beszélik. Kassai.Tehát ellenségem és egy őrült vádolnak? . Ekkor kilépett a kabinetből Rákóczi. . még eddigelé a kormányokat nem volt szokás azzal vádolni. a szombatos szentet? Fönséged csak az egyik felet hallgatta ki. alkalmasint Szeredi őnagysága barátságának köszönhetem.válaszolá a fejedelemné. e talányok és aggodalmak egyszerre zuhantak Kassaira. s terhes 219 .Tisztába hozni sohasem lehet az ilyen természetű vádakat. . Úgy hiszem.Kívüle még maga a beteg is néha ily célzatokat ejt. most már megrémült. s reménytelen. mégpedig a törvényes eljárás megsértésével. A jószág és az ingóságok valódi árát kapom vissza. mert nem akart kémmé aljasodni. Rápolti birtokrészem eladásáról a szerződést még ma délelőtt a fejedelmi udvar ügyvédével együtt írásba foglaljuk! .Hátha . Különben megfoghatatlan. ha pedig fölszabadítja.szólt nevetve Rákóczi -. bár hibájukon kívül.szólt Kassai -. Szeredi sem tartott javíthatatlan pazarlónak. hogy takarékos létére. ha férje hű szolgái. azt tudniillik. akkor nagylelkűségét félelemre. Eddig csak csodálkozott a fejedelemné adatain. mit egyébiránt senki sem bizonyíthat be. fönséges uram.E hírt. egy fejedelemné mindig aggódhatik.Részemről. ha őmagassága. kegyes leend a vádlott mentségeit is elfogadni. Az Isten keze az ő bűnös fejére nehezedék.szólt most Kassai. kit eddigelé még rokonunk.De vannak. fonák helyzetbe hozatnak. .válaszolá a fejedelemné. Szép eszű. melyet most van szerencsém először hallani. mert így gondolkozom: ha kegyelmed jobbágyságban tartja Szőkét. A fejedelemné emeltebb hangon folytatá: .Én óhajtanám megvásárlani Rápoltot. . a fejedelemné a jobbágyság alól fölszabadítaná egyik emberemet. nyájas. ki legerélyesebbben izgata a szombatosság mellett.

nyavalyával sújtá. Bármily gonddal orvosoltattam, egészsége helyreállításához kevés a reményem. De azt bizonyosan tudom, hogy ha tébolya megszűnnék, a szombatossági őrjöngés még szilajabban törne ki belőle. Nem szeretném, ha onnan terjesztene egy rajongó kanóca az egész országra szétáradó égést. - Az ítélőmester Bodó Klára férjéről beszél - szólt a fejedelemné, a magas hitvestárs felé fordítva tekintetét. - Fenséged hivatalnokait szólítottam föl, hogy küldjenek hozzám kimerítő tudósítást e férfiú magaviselete felől. Ma vettem a háromszéki alkirálybíró levelét, melyben említi ugyan, hogy a kérdés alatti személyt sokan szombatos papnak tartják, de egyszersmind bizonyságot tesz jámbor, szelíd és mérséklett magaviseletéről. Fölhozza a közsajnálkozást is, melyet véletlen eltűnése okoz. A nép kedvelte őt becsületes életéért, nejét pedig az egész vidék áldja, mert a szerencsétleneknek vigasztalója, a betegeknek ápolója, az ügyefogyottaknak tanácsadója volt. Fönséged tudja, hogy az illető tisztek megtalálására engedélyt kértem. - Most már emlékszem. Tehát Bodó Klára, kinek szépségét Zsófia hercegnő az egekig magasztalja, a jobbágy szombatosnak hitvese? - Megszűnik holnap jobbágy lenni - válaszolta a fejedelemné. - Ne siessen fönséged a fölszabadítással - jegyzé meg a fejedelem -, mert ítélőmesterünk emberismeretéről, belátásáról és tapasztalatairól többet tartok, mint egész székelyföld hivatalnokainak értesítései felől. - Általában magam is - válaszolta a fejedelemné -, de a jelen esetben kénytelen vagyok hinni, hogy az ítélőmester uram tévedt. - Legyen bár úgy; nem örömest tűrök udvaromban szombatost. Rossz példa volna, mely keserű gyümölcsöket teremne. Fölbátorítaná a rajongókat, s félelemmel töltené be az igazhitűek szívét. A törvény hűtlenségi vád alá veti a szombatosok pártfogóit is, s alig folyt le négy hó azóta, hogy a kulcsos városok falaira szegzett rendelet által ébresztettük uj életre a szunnyadó törvényt. S most már fönséged egy szombatos pártfogójává akar lenni? Kit büntethetünk meg, ha nem pöröltetjük be legelőször saját hitestársunkat, Erdély fejedelemnéjét? - Ezt őmagassága iránti gyöngédségből nem említém, noha aggodalmaim kútforrása volt szólt szelíden mosolyogva Kassai. - Én nem a szombatost, hanem a súlyos betegségben sínylőt veszem védelem alá. A keresztyén könyörületnek nincsenek a hitfelekezetektől függő korlátai. Alamizsnája, ápolása még a pogányokra is kiterjed. - De hát mit tesz akkor, midőn a beteg fölgyógyul, s fönséged csak a szombatost lesz kénytelen maga előtt látni? - kérdé Rákóczi. - Azért szabadítom föl még mint beteget a jobbágyság alól, hogy midőn egészségét vissza fogja nyerni, ne legyen velem semmi összeköttetésben. - De Bodó Klára, kit fönséged magához vett, nem látszik orvosi kézre szorultnak; ellenben csaknem bizonyos, hogy férje tévedéseit osztja. - Igyekezni fogok hiteszméit megvizsgálni, s ha azok nem volnának oly hibátlanok, mint tettei, mint egész magaviselete, akkor buzgó könyörgéssel folyamodom az Istenhez a rábeszélés, az ékesszólás adományáért, hogy sikerülhessen Bodó Klárát megtérítenem. - Mondja meg fönséged - szólt Rákóczi -, ki lesz tehát már ezentúl a szombatosok pártfogója? Kit büntethetünk meg vagyonkobzással e pártfogásért? S kicsoda nem hozhatja fel önvédelmül, hogy azért cimborál a „titkos szekta” követőjével, mert a megtisztított evangélikus hithez akarja visszavezetni?

220

- Úgy vélem, akkor pártfogoljuk a szombatosokat, midőn hiteszméik mellett szónoklunk, írunk, midőn a szombatosságért elítélteket védelem alá vesszük, elrejtjük, s a büntetés alól tilalmazott eszközökkel vonjuk ki. Ámbár megvallom, nehéz megpróbáltatásra volnék akkor is kitéve, ha egy elítélt szombatos keresne palotámban menhelyet. Azt pedig bizonyosan tudom, hogy nem szűnném meg fönségednek esdekleni, sőt mint fejedelmem előtt térdre is borulnék, és összefogott kezekkel könyörgenék kegyelemért, ha értésemre esnék, hogy Erdélyországban valaki a vallásáért ítéltetett halálra. A megkegyelmezési jog azért adatott az uralkodóknak, hogy a törvény szigorát józan könyörület által enyhítsék. - Íme! - jegyzé meg Rákóczi mosolyogva - a fejedelemasszonytól igen épületes tanítást kaptunk a politikából! Nem szeretném, ha közelebbről valamelyik szombatost fiskális direktorunk üstökön ragadna, mert buzgóságával házi békémet háborítaná meg. Kegyelmed, ítélőmester uram, nőtlen, s nem lehet tiszta fogalma arról, mit tesz az, midőn feleségünk azzal fenyegetőzik, hogy kívánsága teljesítéséért térdre borulva fog könyörögni. Uram, ezen szelídnek látszó szavak a legerősebb vihart jelentik, amely csak átvonulhat a házi élet egén. Egyébiránt a tréfát félretéve, úgy hiszem magam is, hogy a szigorú törvény fölélesztésével már elértük célunkat, mely a magyar király ellen indítandó háborúnak időelőtti sürgetését akarta háttérbe szorítani. Hagyjuk a kábákat négy fal közt az új Jeruzsálemről ábrándozni. Csak ne izgassanak, ne követeljenek, ne adjanak rendetlenségre, megbotránkozásra alkalmat. Kassai helybenhagyólag mosolygott, de szíve mélyén fel volt gerjedve. Régóta nem virradt számára ily szerencsétlen nap. Terveinek egész építménye alá volt aknázva. Ha Balázsfalván zavar nem történik, ha a túlzók felül nem kerülnek, ha Pécsi mérséklete győz, akkor a kormányzó főbíró közbevegyülése oly eredményeket idézhetne elő, melyek Kassai ellenségei kezébe éles fegyvert szolgáltathatnak, kivált miután a fejedelemné mai nyilatkozata és a fejedelem zárszavai arra mutatnak, hogy az udvar neheztelése okvetlenül sújtaná azt, ki hebehurgyán engedné magát az üldözés művének megkezdésére ragadtatni. De nem késő-e már segíteni a dolgon? - e kérdést a hazatért ítélőmester órákig forgatá elméjében. Úgy hozzászokott a bosszúhoz, annyi alakban látta a földre tiporva és összezúzva Pécsit, hogy nehéz volt e kedvenc képektől, e kielégítő érzésektől megválni. Aztán elvonatkoztatva a belső okoktól, s csupán magát a tényeket tekintve, ő a jog terén állott. Csak az szólana ellene, ha világosságra jönne, hogy Szőke Pistát Pécsi Simonnál nem egyedül kémnek, hanem bűnre ingerlőnek is akarta használni. De nincs-e megtébolyodva Szőke Pista? Ki adna hitelt egy őrült állításainak? És végre is maga a körirat, melyet Szőke fogalmazott, nem bizonyítaná-e be éppen azt, hogy ha e szombatos csakugyan Kassai kémje volt, akkor a bűnre ingerlésre nem nyerhetett tőle utasítást. Ez oldalról tehát védve érezte magát minden megtámadások ellen. Midőn pedig a kormányzó főbíróhoz írt sorait elméjében ismét és ismét föléleszté, szintén vigasztalást talált abban, hogy magát akármely percben különválaszthatja e hivatalnoktól, sőt szigorú vizsgálatot is rendelhet ellene, haragja egész súlyát éreztetheti vele. Mert a levél egyetlen betűje sem fogja a Balázsfalván történendő jogtalan vagy tapintatlan eljárásért a közös felelősséget megállapítani. - Nem változtatok terveimen! - mormogá asztallámpája előtt még virrasztva, de hosszas tusakodás után már egészen lecsillapult kedéllyel. - Hadd görögjön a kocka! Nem lehetetlen, hogy egy napig neheztelni fog az udvar, azonban mit hozhat föl még Szeredi is ellenem
221

sikerrel? No! Meri-e elvitatni, hogy minden tettem nem folyt hivatalos állásomból? Pécsit gyűlölöm, de melyik törvényt áldoztam föl gyűlöletemnek? Melyik törvény büntetését olvashatják fejemre? S nem volnának-e csak oly veszélyesek és az ország végzéseinél fogva csak oly szigorúan üldözendők a szombatosok, ha Pécsi nem születik is? Száradhat-e nevemre az ártatlanul ontott vér vádja, ha az utolsóig ki is irtatnának a rajongók? A nótapört a közvádló vinné, az ítéletet az országgyűlés mondaná ki, a fejeket a bakó vágná le. S ki foghatja rám hogy közvádló, országgyűlés, bakó vagyok? Hadd gördüljön a kocka!

6 Laczkó István idegrendszere sokkal nagyobb válságon ment át, hogysem a vén Marcsa orvosi tudománya hamar és bizton segíthetett volna. De Kassai, midőn démoni bosszúból az őrültet a gyűlölt Marcsa keze alá adta, bár akaratja ellen, oly jól intézkedett annak ápolásáról, mintha a felebaráti szeretet legmelegebb érzése vezette volna. Marcsa indulatos és bősz volt a gúnyolódó gyermekek s az őt üldöző emberek iránt. Mondják, hogy kuruzslása miatt tej helyett vért eresztett Kata meg Jutka asszony tehene; mondják, hogy az ispánt, ki őt kalodába tétette, jó erkölcsű lova azért veté egy mély árokba, mert bal fülébe a banya taplót dugott; mondják, hogy a falubíró háza azért égett el, mert azelőtt való nap a korcsmában esküvel erősíté, miképp az alispán őkegyelme legfölebb két hét múlva borsószalmán fogja Marcsát megperzseltetni; mondják, hogy a bojtár kedvenc juha éppen akkor ellett kétfejű bárányt, midőn az arcul csapta nejét, mivel a szomjas Marcsának megengedte a korsóból ivást. Szóval, sok gonosztettel vádoltaték Marcsa, s ha némelyike nem volt is bebizonyítható, az legalább kétségtelen, hogy midőn felingerelték, átkozódni hatalmasan tudott, s hogy a reá kurjongató gyerekeket, ha hébe-hóba utolérte, meg-megütögeté. Ezen bűneit némileg enyhítette, hogy szegény létére minden jutalom nélkül is örömest gyógyítá a nyavalyásokat, de a faluban ritkán volt módja tudományát alkalmazni, mert a jámbor életűek inkább akartak meghalni, mint boszorkányság által fölépülni, s akiket Marcsa kigyógyított, azok gyakran oly rossz erkölcsű emberek voltak, hogy helyreállított egészségük miatt a népnek új oka volt a banyát a Marosba fullasztással fenyegetni. Szőke Pista a rettegett, de nem gyűlölt betegek közé tartozott. Gyalázta ugyan az ördögök fejedelmét, ki őt megrontá, s világosabb perceiben még Kassait is, de véleménye e részben Rápolt lakosainak nézeteivel egyezett. S ha tőle, mint megszállottól féltek is, e kényelmetlen érzést ellensúlyozá, hogy amíg csak zsebében költeni való pénz volt, a koldusnak fillért, a bénának apró ezüstpénzt adott, és sohasem bántá azokat, kik iránta igazságtalanok voltak. S mint örült Marcsa az egészen tőle függő betegnek, kit senki számon nem kér, kit ha tetszik, kuruzsolatokkal, ha tetszik, gyógyfüvekkel orvosolhat, s ki még meg sem szidja őt azért, ha javulást érez, ha csendesen aludt, s ha ereje valamivel gyorsabban jön meg, mint ahogy természetes úton hihető volt. Marcsa tán, mert úgy tanulta, vagy tán a titokszerű és csodálatos iránti vonzalomból, orvosságait fantasztikus szertartások közt és holdjárat által kijelölt pillanatokban szedte, szárította s főzte. Aztán a növények nedvének hatását fokozni akarta leéneklésekkel, bűvölt szenesvízzel, s ujja hegyében rejlő titkos erőnek, melyről korunk delejezői is oly sokat tartanak, a beteg

222

testébe áttételével. Ez a gyógyrendszer nagy béketűrést kívánt attól, akire alkalmazták, s nem látszott a rossz lelkek segítségre hívásánál egyébnek. Könnyen megfogható volt tehát, hogy Marcsa betegei közül sokan megtagadták tőle az engedelmességet, akik pedig a haláltól féltökben mindent teljesítettek, a visszanyert egészségért ellenségeivé váltak. Szőke Pista zúgolódás nélkül vetette magát alá minden orvosi kísérletnek, s valamelyik a Marcsa szerei közül csakugyan kedvező hatást gyakorolt idegeire. Zavart eszméi tisztultak, s voltak percek, midőn csaknem egészen világosakká váltak. Volt huzamosb időköz, midőn egészen élvezé a jelent, s mindent, mi körüle történik, észrevett és fölfogott. Néha a múltba mélyedt be, s e zilált és összeszaggatott szövetből is visszaemlékezése egyes fonalszálakat kikeresett, összefűzött, s meglehetősen hű részletté alkotá. A vén banya pedig nevetett, sírt és átkozódott örömében, midőn Szőke Pista feleségéről, gyermekeiről, lakáról, kertjéről és áhítatos híveiről szépen és hosszasan regélt. Ilyenkor aztán Marcsa is elmondá, hányan állítják, hogy saját szemeikkel látták volna őt a kürtőn kirepülni. Pedig az alkalmasint hazugság, tevé hozzá rejtélyes mosollyal. Elbeszélé, hányan támadtak ellene, kik neki köszönik életöket. S kérte Laczkót, hogy ne legyen háládatlan iránta, ne szökjék meg búcsú nélkül, ne tegyen ellene hamis esküt, ne beszélje el gyógyítása módját, ne panaszolja be a szolgabírónak ördöngösségéért és higgye el, hogy ő tudna ugyan rosszakarói szőlőjére jégesőt idézni, tudná egész Rápoltot felhőszakadás által a föld színéről eltörölni, de tenni nem akarja, valamíg csak a kétségbeesésig nem fog üldöztetni. Laczkó homályos pillanataiban komolyan elhitte, a világosabbakban pedig szelíden megmosolygá a vén asszony dicsekvéseit. S így éltek nagy békességben egymással. A banya majdnem sajnálta, hogy gyógyszerei jobban hatnak, mint maga is hivé, s pár hónap alatt tán meg kell válnia azon csodálatos embertől, ki még sohasem fenyegette őt vízbefullasztással, s ki bár úrnak látszik, parasztruhát hord, szökött jobbágynak mondja magát, s a háznál minden terhesebb munkát úgy teljesít, mintha érette fizetése járna. Egyszerre azonban megfoghatatlan változás mutatkozott a betegen. Marcsa tudniillik csatangolásaiból hazatérve, egy hóvirágot hozott. Midőn a távozó tél e jelét Szőke Pista észrevéve, keresztbe fogá kezét, és sokáig nézte. Marcsa kiment a konyhára, tüzet rakott, hogy ebédet készítsen, s legalább félóráig künn maradt. Midőn ismét a szobába jött, Szőke Pistát ugyanazon helyzetben találta, melyben hagyá. Mellén átkulcsolt karokkal, redős homlokkal, mozdulatlanul állott a beteg. Pista szemei bősz fénnyel, átható éllel függöttek egy ponton, mintha még mindig a hóvirágra tekintene. A magába mélyedés e csodás neme akkora fokú volt, hogy nem hallá a közelgő lépéseket, a megszólítást, s nem érzé, midőn Marcsa rátevé kezét, mintha álomból akarná felébreszteni. A vénasszonynak erősen kellett őt megrázni, hogy eszméletre hozza, akkor pedig hüledezve nézett az alkalmatlankodóra, mintha nem ismerné, s midőn meglepetése szűnt, arcvonalai sötét, ravasz, rejtőző kifejezésbe burkolóztak. Hiába tudakolt Marcsa, mert kikerülő választ nyert.

223

A beteg később sem nyilatkozott elmélyedése okáról. Általában tartózkodóvá lőn. Ritkábban mosolygott, ritkábban társalga Marcsával, szeretett magányosan lenni, s valamit forralt, valamin gondolkodott, valami fölött küzdött esze és kedélye. - A tavasz, a tavasz! - sóhajtá végre. - Mit is akar tőlem ez a tavasz? Csakugyan nem szökött el? Megjelen a folyó esztendőben is? Azt véltem, föllázadt a természet ellen, s nem akarja e kényúr robotját teljesíteni! Marcsa anyó, hiszi-e kend, hogy lesz valaha tavasz? - Minden bizonnyal, fiam! Hisz már kezd a hó olvadni. - Annál rosszabb, annál rosszabb! - jegyzé meg Laczkó, s a szegletbe húzódék, hallgatva, merengve. A hó csakugyan olvadott. Bő hullámokkal hömpölyge a Maros, s medrét néhol keskenynek találá, és a rónán szétteríté árjait. A nap pedig ragyogott, s melege érezhetőbb lőn. Minden sugár, mely a természet fejlesztésére hatott, élesíteni látszott a beteg elméjét, s nyugtalanítni szívét. Marcsa, a kis kert sövénye mögött néhány császnára és ibolyára talált. Bokrétába köté, s a még alvó Laczkó Pista ágya elé tevé az asztalra. A vénasszonyt csakhamar egy lebetegülő nőhez hívták, s paraszt-ebéd előtt nem jöhetett vissza. Pista kérő és parancsoló tekintettel lépett elébe. Arca sápadt és fájdalmas kifejezésű volt. Gyaníthatólag nagy küzdelmeken ment át. - Marcsa anyó! - szólt, megragadva a banya kezét - kend titkos mesterségből él. Mihez ne tudna tehát? Ugye, e virágokat (ekkor a bokrétára mutatott) téli álmokból ébresztette föl? Nemde, ott voltak szekrényében a száraz fodormenta, az ökörfark és ménfő közt, magok is szárazon s elfonnyadva. - Nem, fiam, most nyíltak ki a kertsövény mellett. - Esküdjék meg, Marcsa anyó, hogy nem ördöngösség által születtek újra. - Miért ne esküdném, fiam! Hisz annyira még nem vittem a varázslatot, hogy a tavalyi virágokból frisseket tudjak csinálni. - Úgy hát, Marcsa anyó, hihető, hogy az idén tavaszt kapunk! - Szépet, fiam, virágost, meleget. - Az iszonyú volna! - sóhajtá Pista, homlokát dörzsölve. - S fiam, miért félsz a tavasztól? - Nem tudom - válaszolá a beteg, őszintén, de csüggeteg hangon. - Félek a dühös ebtől, a tavasztól és... és... kitől még? Ah, most jut eszembe, Kassaitól. - Fiam, kettő közülök igen rossz. De a tavasz ártatlan. Megérkezésekor örvendeni szokott az egész világ. - A boszorkány is? - Miért kérded? - Mert azt mondják a gyermekek, hogy te boszorkány vagy.
224

hörgé kiképedve Laczkó István. s tele torokkal kiáltá Szőke Pista nevét. mint az igaziak. s a kertsövényen éppen átugrani látott valakit. majd hozok oly italt. Korbácsot ígértek feleségemnek. útját állták. He-he. Ez erélyesebb neme az önvédelemnek megszeppenté. Eredj. átkok helyett kövekhez és gallyakhoz folyamodék. Hamis prófétája a tollas állatoknak. mint amennyi bekövetkezhetik. a beteg erős kezétől és szilaj szavaitól egyaránt megrettenve.szólt csendesítőleg Marcsa -. szoknyáját rángatták hátmegől. édes fiam! . A jól ismert hangra összecsődültek a gyermekek. Egyik az ablakból. az első szombat! . midőn a tavasz első szombatja kezdődik. . legyen egyik szemem vakká. S te még állítani mered. Marcsa anyó? Még azt sem tudod? Hozd hamar a hűsítő italt. mégpedig egészségesen. . fiam? Tökéletesebb boszorkány vagyok én.Ki mondá neked . rongyot és éhhalált magzataimnak. Hisz azért kárhoztam el. s mégis engem szeretnél kigyógyítani? . . Szokatlanul föl lévén indulva. szemei vadul égtek. s most fölötte bölcselkedik a füles bagoly. . Hanem azért mégsem hagylak el tégedet március 22-ének éjjelén.szólt megragadva a banyát -. . Maga is kinyargalt az utcára. Nekik sohasem lehet elég nagy a meleg. Ma. s csak ezért kárhozunk el. másik kancsallá. Bűnömet éles szemével leste a vakondok. Holnapután temetünk. több halálról huhog. midőn csak azt fedezi föl. kurjongattak. Csitt! Ha te mindent kigondolsz.De már miért ne értenék. hogy az Isten éppen akkor fogyatkozik meg irgalomban. akár az ablakon vagy ajtón e házból kimegyek! Pedig március 22-én. Vér tódult arcára. A március 22-ének említésére megrázkódott a beteg. az ablakot nyitva találta. midőn fölöttem fog ítéletet mondani. Marcsa anyó.S ne volna valóság. s mindjárt jó kedved lesz. ugye. hogy március 22-én megérjük? .Ne félj . micsoda új okért kövezzenek meg az emberek? . ki a csillagokból olvastad. Ő kém. . Kóstold csak meg orvosságomat. a másik a 225 . gondolom.Csendesedjél.Ha tudnék is azzá lenni. Büszke vagy rá.. hozd az italt. hogy Szőke Pista arcán elolvastad a három betűt. Te nem ismered a lét mélyebb titkait. ha akár a kürtőn.Ó. fölrezzent miatta álmából a gözü. te kacagtál? Gúnyolódol velem. nem akarnék .Hát a csodatételhez sem értesz. de az anyáknak és nénéknek közbevegyülésre adott alkalmat. a harminc darab pénzt én kaptam.Sőt tovább is élünk. s ismét sápadt lőn. Miként történt ez? Mondd meg jámbor jós. kifecsegte a hal. száradjon el kezem-lábam. mit az egész világ untig ismer. hogy férj nem voltam. és azóta komolyabban néz a sötétségbe. a boszorkák nagy összejövetelt tartanak éppen éjfélkor. melyből néhány csepp eloszlatja nyugtalan érzéseidet. szegény bűnösök finom idegűek. csütörtök. . s gyors hátrálásra bírta a kisded üldözőket. s a pőre ördögfiak gyorsan fűtenek.rimánkodék Marcsa. A pokol agyvelőmbe tette át egyik kemencéjét. nemde? Szégyellje meg magát titkos tudományod. ne rágalmazz engem. de mi. S ki halt meg. de midőn a szobájába jött.Eressz szabadon.Tehát most a temetéseken kacagni szokás? Eddig csak a hamis könnyek voltak divatban és a színlett gyász. hogy ekkor árulta el Júdás Iskariotes a mestert? He-he! Azt gondolod. Melle emelkedett.szólt a hiú Marcsa rejtélyes mosollyal. érzékeny bőrűek vagyunk. ki mondá. Marcsa elkészíté a konyhában az orvosságot. mint Istókné beszélte.

hó! Hová bújtatok. míg balról az erdős vidék részletei a tavasz zöld mezébe fognak öltözni. féken vezetve a magasrangú egyén pompásan fölszerelt almásszürkéjét.Csak rajta! Ti csürhék. kettős robot.kapu előtt nyelvelt. ki vagy szerénységénél vagy helyzeténél fogva a társalgást csak 226 . rendezve. barnasárga arcú férfiúban a hírneves örmény orvosra ismerünk. kit a fejedelmi udvar pártfogolt. melyik tép. deres. ti pimaszok! . s fogjátok el helyette a banyát. vallatás. . a derékaljt. üszök.Mindjárt a déli állomásunkon leszünk . kibecslés. csak rajta! Hagyjátok szaladni a jobbágyot. mely fiatal éveiben a padisah méneivel is versenyezhetett volna szépségre s gyorsaságra nézve. az öregbíró. majd kihúzzák alólatok a szalmazsákot. . Nagy veszedelem érte a falut.kiabálta Marcsa. Csak rajta! 7 A Maros jobb partján. kőeső. házi gyógyszertárral. a vaskanált. kettős dézsma. csak rajta! He. hová lapultatok. hogy a kucik mellől kiütötte kend az orrát . kendnek húzzák le érte a szűrét. hol oláhul. csak rajta! Ne engedjétek. némelyike a pemetét ragadá meg. melyben az átjáratot igen tág és köteles komp eszközli. dögmirigy. rángjatok. Nagy dolog történt. Hol vagytok? Senki sincs! Márton uram. átalagokkal.szólt a hintó jobb oldalán ülő úrhölgy. csak rajta! Majd megfizet nektek a kisbíró. marhadög. figyelve. Kend a bíró. oly fölvilágosítások szerzéséért. s egy közel fekvő révnek tart. a serpenyőt. s mindenen szemét tartva. . A környező hegyek a jobb oldalon kopasz fogukat tolták elé. kiaszott. konkoly. az ebek is. egyénekkel és befolyásokkal tökéletesen ismeretes férfiú bízatott meg. s néha Sztambulba is küldött. vadlencse. hogy földesurunk őnagysága szökött jobbágyát utolérjem. az ispán. fegyveres cselédekkel s egypár kedvelt ebbel. Könnyű kocsi követé ezt. s ugatásaikkal kísérék a sivalkodásokat és szitkokat. Majd lesz zálog. két csatlós fedezete mellett. melyben a hátulsó ülést egyedül foglalta el maga a főúr. a szolgabíró és a tekintetes vármegye. Elöl léptetett délceg paripán a lovászmester. hová tűntetek? Csak elő! Hadd lássam. Kend a bíró. kaloda. hol magyarul. most kitér. A hintó az országútról. s az utcára nyargalt. melyik szúr. csak rajta! Lesz vessző. békaeső. A Maros völgye keskenyebbre szorult. elhordják konyhátokból a fazekat. Majd lesz elég csurmolya. Hazatérek. ágyneművel.szólt most. míg elöl az összetöpörödött. marjatok. Hátrább lovagolt. a nálánál sokkal fiatalabb némberhez. szakáccsal és fehércselédekkel. jégeső. Semmi közöm hozzá. mikkel csak a keleti szokásokkal. kies. csak rajta. ha tetszik. tömlöc. Nyomban jött a hatlovas hintó. melyen eddig haladt. A viszály barátjai. most azonban csak biztos és nyugodt járásával érdemlé meg a kitüntetést. a nyársat. egy toppot se lépek. az ellenségeitől menekült Marcsa. a lábast. nehéz nyavalya. drága asztali készlettel. melyik üt. sőt néhol elragadtatásig szép tekintettel bírnak. számos kísérettel utazott egy főúri család. a bőrét. vállán a sólyommal és a potrohos udvarmester. konyhaedényekkel. A menetet társszekerek zárták be. bélpoklosság. hová osontatok. az akkori szokás szerint. málhákkal. Elszökött a szökött jobbágy. szentencia.Üssetek. pápaszemes. a pecér. jó. sasorrú. tépjetek. élelemmel. Keresse meg. korbács. A főúr fogata után ernyős szekér jött. kobzás. a lepedőt. a bögrét. a banya körül kezdettek csoportozni.

tevé hozzá . Mi végre az ezüstneműeket illeti. nagyságos asszonyom? . mint amennyit attól nyer. mekkora boldogság! Az anya visszakapta gyermekeit. hogy a kedves meglepetéseket újakkal tetézze -. hová költözzék? .Nekem nincs itt semmi birtokom. hogy a beszédből nem jött-e ki egészen? . meg akarván próbálni. ki ilyet beszélt. pedig nyelvöket sem érti. midőn észrevéve. én képes vagyok kegyedet rögtön meggyőzni arról.Férjem látván. kedves szomszédnőm. s nem megkezdeni szokta. mert visszaélés volna. hogy ez alkalmatlan állatok egyszerre eltűnnek. a pulykakakastól és igás barmoktól is hosszú szónoklattal búcsúzott.már látszani fog a kunyhó. kinek szíve végtelenül nemesebb. .A nagysád férje tévedett . ha állítását tréfának veszem.A kis Endre és Barbara .Ó. a fejedelemné őmagassága levelét. . nincs az egész világon! . Mekkora öröm. hogy hívatlan vendégei nem készülnek útra.Nálunk is . kéri udvarmesteremet a vásárlott fogat és tehenek gyors átszállítására. melyben említi. azokon szintén saját szememmel láttam kegyed nevének kezdőbetűit. ha az ember érceszközökkel folyvást nagy lármát üt. uradalma és kísérete van. kiknek életéért remegett. Miért vásárolt tőlem négy szép fejős tehenet.folytatá Szerediné.Higgye el nagyságod . De végre is négy egészen ép és elég helyesen bútorozott szobája van. azon emberfölötti lény.Szeszélye. elveszett férjemmel ajándékoz meg. .válaszolá a fiatal delnő . hogy a tőrt és csapdát hallatlan óvatossággal kerülik.S mi vehette rá őnagyságát. a magányba vonulásra? . kinek annyi vára. noha szórakozottnak tartanak.sokan hiszik.Ellenkezőleg . mint mondá. a tiszttartón és a konyhaszolgálón kívül még a vén komondortól. melyből férjem a patkányokat török muzsikával akarta kivándorlásra bírni. maga költözött el.Igaz. A cselédek laka pedig kíséretünk befogadására elég tágas. s azt kívánja most is. Férjem igen szeszélyes úr.Az enyémet. ha birtok és kitüntetések helyett. Férjem mondá. Bodó Klára. s férjemtől egyenlő színű és évű négyes fogatot? Miért vitet külön szekéren ágyneműt? Miért hordoz magával ezüst asztalterítéket. mert mindent tudok. hogy az csak félrevezeté. Egész hetet töltött a puszta birtokban és a még földesurat soha nem látott oláhok közt. hogy a cserépfödelet moh és moszat borította be. Klára tehát egyszerre lett a fejedelem nagylelkűségéből palotahölggyé és földbirtokossá. .szólt a fiatal nő. vendégszeretetét venni igénybe. Pedig sokkal helyesebb volna kegyednek.zokogá Klára -. s ki a fejedelemnéi méltóságra több fényt vet erényeivel. . s a különben csinos kert ösvényeit dudva lepte el. hogy hasztalan titkolódzik. . Férjemnél van az átruházási levél. . kegyed kastélya sincs egészen jó karban. De előbb. Az ebédlő ablakai ki vannak tördelve. a kegyed igen kedves gyermekei. hogy a patkányok társaságában töltsük az éjet. . háznak mondanom. csak ámítá. Aztán még nem vesztém el. mint születése is. . kiktől el volt választva. ha nincs birtoka. ó.Megbocsát kegyed.tudakolá bámulattal a fiatal delnő. . a dísztermet gabnatárnak használták. melynél fogva kegyedet a Kassai István őnagyságától megvásárolt rápolti birtokrészbe egész ünnepélyességgel készül bevezetni.folytatni. ma velünk fognak ebédelni. az én jóltevőm mily kimondhatatlanul boldoggá tehetett volna . 227 . hogy palotahölgye.válaszolta Bodó Klára élénken -.A révtől .szólt mosolyogva Szerediné -.

talán jobb volna előbb a könnyű kocsit helyezni a kompba. de Szeredi nem válaszolt..mondá Szerediné -.Alkalmasint tetten ért lator. ki lóháton kergeté. hogy valami híres zsivány kerül kézre. Aközben a Maros kanyarulata miatt szem elől eltűnt hajhászcsoport az előtéren ismét felmerült. közelebb leszünk hozzá. a gyeplős hegyezte füleit. hogy tartós bánatra oka nem lehet. Szeredi a csatlósokra támaszkodva. Egyébiránt .rendelé Szeredi. Szerette volna tudni: megmenekült-e. hihetőleg szitkozódott.Kocsis! Fordulj egyet a hintóval. A part legmagasabb pontján keresett állást. 228 . néha csak a sivár hullámok látszottak. mert férjem neheztelne. ha észrevenné. nagyságos uram! . a gondviselés megpróbáltatását egészen nem kerülheti ki. ez nyakon csípi a latrot . hihetőleg dühöngött.szóltak Szeredi őnagysága kísérői. De ne ácsorogj! Siess a nagyságos asszony hintajához. .Szálljanak ki az asszonyok! .Mindjárt megfogják! . s bár meg vagyok győződve. Úgysem lehet egyszerre átszállítani mindent. Hosszú sorban nyargaltak gyerekek. midőn már az üldözött egyén háta megett volt az. A hintó fogata sehogy sem akart a kompba lejteni. . De nem fogták el a képzelt gonosztevőt. nők s fustélyokkal fegyverzett férfiak. Szeredi történetesen arra fordítá tekintetét. . és neje felé közeledett. s éppen akkor. Figyelmét nagy mértékben egy különös jelenet vette igénybe. ki e helyzet előnyénél fogva néha szabadságot vett a közbeszólásokra. hogy bokrosodik? Eközben kékruhás és csákányos férfiú vágtatott el a Maros túlpartján. De melyikünk tud dicsekedni osztatlan szerencsével! A hintó a révhez ért. mérsékelje fölindulását. . a rév mellett. hogy ma estve. holnap reggel. s úgy kerülj a révhez vissza. hogy titka el van árulva! A túlparton nagy zaj keletkezett. mert gyors elszánással ugrott a Marosba. vének.súgá ez -. A nagyságos úr a kíváncsiság rendkívül felfokozott érdekével nézett a Maros hullámaira. Az előcsapattól jó puskalövésnyire föltűnt egy szaladó alakjának kétséges körvonala.jelenti Szeredi kedvelt solymárja. Tétovázva nyargalt a parton.kiálta Szeredi önkénytelenül kitörő örömmel. vagy ha férjem akaratja győz.Valakit kergetnek. azonban Szeredi füléig nem hathattak káromlásai. .Ha nagyságod megengedni méltóztatnék. . S addig a zajtól megrezzent lovak le fognak csillapodni.Az Istenért. már kiszállott kocsijából. s aztán az ernyős és a nagy társzekeret.tevé hozzá. hogy láthassa. az ostorhegyes kirúgott. mint eddig volt. ez esetben úgy gyanítom. . s utolérte és csakhamar hátmögött hagyá a gyalog hajhászokat. .No. Nosza! Vezesd a gyeplőst! Nem látod. miként fordul meg a hintó. úgy vélekedvén. édes Klárám . s a közbátorlét még biztosítottabbá válik. egyébiránt kegyednek erős lélekkel kell bírni. fellegzett arccal és lágyabb hangrengéssel -.Ha a kegyed férjét Laczkó Istvánnak hívják . mint most vagyunk. A lovas e veszélyes útra nem merte követni a menekültet. E nézetet megint a solymár kockáztatta. vagy elmerült a zsivány? Néha föl-fölrémlett valami alak.

hogy látják a parton és kompban a főúri fogatokat.szólt leplezetlen örömmel Szerediné. ki kívánhatja tőlünk. hogy a nagyságos asszony hintója helyett elébb az enyémet vigyétek a kompba? . megtörlé bajuszát.Csak talán nem félsz. a másikat. most a partra mászik ki . mintha az üldözött menekülése szívén fekünnék. . A rendeletet egész erővel teljesítették. .Ugyan miért volna a szerencsétlen éppen rabló.Akkor nem akasztják föl .Kedvedért megfogadhatom gyermekeink mellé úszómesternek. s mégis kiabálni mernek. hogy el ne foghassák.Elküldöm csatlósaimat. fogják el.esdeklett a nő.jegyzé meg a solymár -. nem kárhoztathatá e bölcs előrelátást.Ki parancsolta. Nem üldöznek-e néha ártatlanokat? S ha szintén bűnt követett volna is el. mert a kergető lovast és az üldöző karavánt visszafelé vonulásban szemlélé. vajon zsivány-e? . . .Sőt ellenkezőleg.Sietni kell a komppal! .De hátha szegény elmerül! .válaszolta Szeredi -.Hát mi volna más? . hogy mi szolgáltassuk a hóhér kezébe? Utasok vagyunk.kérdi Szerediné a kompra érkezve. urak. ahová tetszik! .Ordíts vissza neki. egy talpig becsületes embert .Úgy tetszik. nem poroszlók.Egy zsivány ugrott a Marosba. Nem azért.Ah.szólt odavetve a férj. s aztán szemét. mintha még úsznék. hamar a kompra! Ez ingerlé őt.válaszolt Szeredi.Az istenért. . féltünk. az egyiket azért. Siessünk! He! Mit csináltatok! . minthogy élesen akart látni. nem a törvény szolgái. Lovasunk hallván a figyelmeztetést. hogy zsiványt kergetnek . 229 . kit nőm pártfogás alá vett.ordítá a lovas a másik part átjárójához érve. és a hajóba akarnának tolakodni. hogy fogja meg a száját.kiálta most a solymárra és komornyikra riadva. . .Hallom.Mi történt? . s kinek szerencsés megszabadulásáért ma fényes lakomát fogunk tartani. hogy a hideg fürdő után kedve legyen kíséretünket megtámadni? . . . . már tisztán kiveheté Szeredi a kiabálást: a kompra. hogy a visszatérő hajhászok kurjongatásai megint bokrossá teszik a Miska kocsis fogatját. az orvos és udvarmester felügyeletére bízva az asszonyságokat.jegyzé meg Szerediné a női kebel oly természetes szánalmával. Megindíttatá tehát a kompot. minthogy haragszik. . . Midőn a csoport közeledék. de mert feltevé.Ah! . De már vár reánk a komp.parancsolta a solymárnak Szeredi.Ha éppen azt kívánod. . . Szeredi. .Ki tudja. hogy mihelyt partra ér. bár kevéssé ingerülve volt. miattam mehet a jámbor. s annál kevésbé. . mert ebül jár .Könyörgöm alássan .. ne tedd .mondá a komp aljához érkező Klára.sóhajtá az asszony meghökkenve.

ne! Hát vajon mikor jár ebül a nemes ember? Hej. Szándékuk dugába dűlt. hogy a nagy úrral négyszemközt társaloghasson. . ne kiabáljatok úgy! Fogjátok be a szátokat. de azért süvegét. . Egy köhögés fejezte ki egész replikáját. hogy hamar kerülhessenek a kompba. mert teremtugyse ebül jártok! .Szálljon le kend a lováról.mormogá magában.Szeredi őnagyságát gyanítom . s éppen azért jövök. Szeredi e nyilatkozata a földre szállítá az ispánt. nagyságos uram! . kezében tartva. Az ispán is a parasztok közé akart tartozni. de Szeredi kezét tevé a vállára. Most a főúr a solymárhoz szólt: . kendnek nagyon fájna.Kit üldöztek kendtek? . A kékruhás egyén megtörölte bajuszát. ti otrombák. . . nagyságos uram! . s lábát a legsebesebb iramlásra készíté. kik az átjáróhoz közeledve szintén a kompot sürgették.Van. de mégsem mondá meg. mint illik. részint bámészkodni.Kend velem marad . .Fogd föl a puskádat. . 230 . . részint.Van-e armálisa? .Kend miféle ember? . A főúrban balsejtelmek ébredeznek.S más foglalatossága nincs-e a nemeskedésen kívül? . nehogy valamiképp oly helyre jusson a nemeslevele.szólt a kérdezett némi daccal. mert a solymár minden ácsorgót ostorával elriogatott. ti parasztok. s az ispán azon félelmes megkülönböztetésben részesült.A ló Kassaié lehet.Jól ügyeljen tehát. . s mondd meg az ácsorgó parasztoknak. hogy a nyúlserét utol ne érje őket.Száz esztendős. Szeredi a révhez ért.Kassai uram őnagysága rápolti gazdaságát kormányozom. . hogy átvegyem.Amint nagyságod rendelni méltóztatik. mint merészebb vállalkozók.káromkodék a hajhászókra.Nemes ember. . körülállták a partot.faggatózék Szeredi. nagyságos uram! .szólt az ispán. Szeredi hátravonulni parancsolá saját embereit is. ahol ha kiporoznák. de Rápoltot eladta.A ló Kassai István uram őnagyságáé . .S régi? . Ebül járok! Ne. . A gyermekek és asszonyok.Egy szökött jobbágyot.. szaladjanak oly gyorsan hazafelé.De én mégis nemes ember vagyok.szólt. Mihelyt a rápoltiak tőlök kitelhető élénkséggel mozdultak hazafelé. megerősítve magát a nyeregben. férfiast és vakmerőt gondolt.kérdé most Szeredi a lóháton ülő kékruhást. Szeredi most már halkabban kérdé.

hogy a kékruhás és rézcsákányos perzekutor a Szeredi kocsijával eltűnt. én nyargalok szekeren. De hátha a nagyságos úr solymárja ismeri? Ez nagy baj volna!” Ispánunk ily elmélkedések közt bökkent arra a gondolatra. Nosza pattanjon kocsimra. s ha meg nem gátoltatom. mert egy országtanácsos nem hazudhatik. A túlpartiak. hogy Rápolt el ne volna adva. . nem menekülhetne tőlem. és így vonultak be a rév melletti helységbe. .Ugye. míg Szőke István uramat be nem éri.Ez a szörnyű úr még el sem hiszi. semmi bírság ne vétessek föl. A kocsiban természetesen a főhely Szőke uramé. de a szerencsétlenség egy boszorkány árulása vagy vétkes könnyelműsége miatt megtörtént. azt az „izét”. . s kend a bakon ül.Szerencsétlen ember! Itt is betelik. mely akár a volt. . Vigyáztam is rája.rivallkodék Szeredi. bizony én sem tartóztatom le őt! Hadd nyargaljon gyalog. Ha a föllelt úr nem akarná kocsimat elfogadni s általában bizodalmatlanságot tanúsítana. s egy óranegyed alatt Rápolton teremjen. s a jobbágy a kocsiba! ej! ej! Na. . több és több büszkeséggel gondolt a nemeslevélre. Alázatosan protestálok tehát.Most jól fogna nemeslevelem. mint tudom. s a szökött jobbágy a kocsiba! Ej. Mihelyt Szőke István uramat megtalálják. Szeredi a vezetéken vitt paripára ült.kérdi az ispán. hogy rajtam. kinek egészsége rövid időn helyre fog állni! . ej! ej! Furcsa világot élünk! Azt nem merem kétségbe vonni. kik a kompra várakoztak. eszét veszti. ráesküszöm.válaszolá színlelt közönnyel Szeredi. .A Marcsánál levő beteget. hol Szeredi. mintha csak most sejtené először a szeme előtt lefolyt jelenetet. Később sem nyerhettek e rejtély felől kellő felvilágosítást. most is sarkában volnék. azt a „hogy is hívjákot”. hogy valaki orrontsa a bárgyúságot. hogy illendő volna útitársával beszédbe keveredni. s nevemben köszöntvén őt. a nagy uradalmak tulajdonosa. és ha szárnya nincs. hogy akármikor előmutathatom. akkor solymárom mellette marad. mint a nemeslevelemre. s az orvos az asszonyságok hintajában foglalt helyet. hogy nem ő.De tán csak nem a bolondot. Lovaimat ne féltse.Boldog Isten! Hisz éppen az szökött el. ej! A bolond uralkodjék. A beteg bujdosó föllelésére küldött ispán pedig. melyet kettős zár alatt tartok. hogy a most üldözésben levő szökött jobbágyot elszökni ne engedjem. minden kár. Csak azt látták. ej! Ő legyen Rápolton felügyelő. melyet elkövetett. akit mi most keresünk? 231 . . kivált ha még a fejedelemnek sógora is. Tehát én üljek a bakra. Szőke Istvánt fogja felhatalmazottjává nevezni említé Szeredi. maga rég nem látta.a volt földesúr nehéz bírság alatt kötelességemmé tette. Solymárom kenddel megy. az okos szolgáljon. hozzám hívja. ha Szőke Pista engem el nem fog.Afelől Szőke István uram fog határozni . csaknem úgy. Ott fog a Maroson átkelni. hogy a szökevény nyomát követtem.Mit? Hát Szőke István uramat merte kergetni? . . „Én üljek a bakra. . meg nem foghatták az átellenben történt dolgokat. kinek ártatlanságát nagysád legjobban tudja.gondolá a letartóztatott. s én a segédje! Ej. kend bocsánatot kér ügyetlen eljárásáért. nem a szökött jobbágyot? .szólt nekibátorodva . Meg se álljon. ha magammal hoztam volna . Azonban nagyságod bizonyságom lehet. ne kímélje. hogy akit az Isten büntetni akar. mert nem akarom. költség és hátramaradás ellen. amint az iramló lovak Szereditől távolabb ragadták. a legkisebb közbirtokosok sorába tartozott.Nagyságos uram! . s óvást teszek az iránt is. hogy segítségére legyen. s kend hozzám siet jelentést tenni. akár a leendő földesurat e kázus miatt érhetné.Mert a rápolti jószág új birtokosa. Ha orrom elé bukkan is.

mindig volt valami ötlete. hogy természeti hibáimat észre vegye. . talán csalódásként tünteti föl a valót. fiatal barátom. ki annyi kényelmet élvezett már. s reggelig azon hazugsággal gyötörheti az anyát. fiatal uram. mintha útitársa élcétől el lett volna ragadtatva.Még éjjel is róla fogok álmodni. s beültetjük. mi pedig fölkuporodunk a bakra. . egyenesen Kézdivásárhelyre megy. reménylem. igen jól találta magát Klárával és e nő két gyermekével oly keskeny kamarában. hogy a kisdedek álmát ne zavarja. hogy számára az alkalmatlan csak az új. Tehát. hogy Szőke Pistáról hamis leírást közölt. .. Szeredi a hanyatló kor és beteges test miatt általában a keveset alvók közé tartozott. melyet. melyben két ágy és egy bölcső minden közt betölte. hogy annál biztosabban kézrekeríthesse a beteget. mihelyt nagy kíséretével a szerény igényű udvarházba leszállott. . Szerediné. Haja nem sokkal vörösebb a téglapornál. hogy csak képzelte gyermekeit maga mellett. de bár rajza mindenben hű volt. s nem kétkedék. olyan.mondá derült kedvvel -. s száz ölről még tulajdon testvéremet is bivalynak vagy medvének gondolnám. oly csordultig volt tele szíve a meglelt magzatok miatti örömmel. hogy Fehérvár felől is nyomozók küldethessenek. az esthomályt szürkület. Nagy fekete köpenye van. s orra a görbébbféle ért ugorkákhoz üt. mert igazán szólván. hogy vonakodott fejét a vánkosra hajtani. Nem vált tehát terhére a fejedelemtől kegyelt orvossal folytatott társalgás és poharazás közt még sokáig várni az ispánt. volt. hogy Szőke. az alkony közelge. lefekvésre készülődék. Éjfélig sem hunyta be szemét. ha őkelme az országútról eltérve. mely ellenmondásos természeténél fogva.Nem-e? Már az nagy baj. félvén az álomtól. mitévő legyek? Bevezessem-e Bodó Klárát a rápolti birtokba. s főleg a Küküllő völgyét jelölé ki a magas rokon által intézendő kutatásra. annak kár meghagyni a szemét. mint a garaboncás diákoké.Ha nem volna vele solymárom.Szavamra nem. hol feleségére és gyermekeire vélt találni.Mert aki ennyi jelből nem ismer bujdosónkra. azt hinném. Ezenkívül homlokán szép darab holttetem van. E körülmény sem futotta el Szeredi figyelmét. Kassai ispánja tetőtől talpig elégült volt önmagával. Az ispán nevetett és hunyorított. mégis reményét leginkább a rögtöni nyomkövetésbe helyezé. rőt hajat.közbevágott a solymár. ha hamar nem tartóztathatik le. Valószínű. . én rövidlátó vagyok. mint illik. hamar ráakadunk Szeredi őnagysága pártfogoltjára. Tréfálnak is ezért velem. hogy az ispán és solymár legföllebb ebédre megérkezik a beteggel. amilyet csak összeállítni bírt. hogy kocsimmal és fogatommal megszökött. A dél elmúlt. gyors postát indíta a fejedelemnéhez. a kocsiba. hogy észrevehesse. erre-arra csatangolna. Csak ne feledje el. Ő is készíte a szombatos papról oly személyleírást. Mármost alig tudom. de a kocsi nem jött. mert a gézengúz embernek nem tanácsolnám. a szokatlan ingerével bírhatott. azon finom ötletére.Nincs miért fáradjon a leírással .Reménylem . s közöljem férje eltűnését? Vagy e szajkófészekben kínlódjunk még egy napig? 232 . .Neviről se ismerem . szürkületet sötétség válta föl.válaszolá a solymár. de csak a jó barátaim. . valami közlendője. Szeredi. és Klára oly örömest folytatá e társalgást.Leírom tehát egész külsejét. a fekete köpenyt. igazán nem ismeri maga „izénket?” . amint egy szűk lakban telhetett. A család. suttogva mondott el. s értesíté a történtekről. ugorka orrot és a holttetemet.

és az iszonyú meglepetést a kellemes. azonban az átköltöztetésnek ellenszegültek. aki vendégszeretetemet alkalmatlannak találja. Lehet. hogy engedje a fogadóban maradniok.. mások meg amellett küzdenek. a menekülési vágy. Aztán még nincs okunk hinni. mint az általam tervezett meglepetéstől. s finom nevelésű uraknak látszanak.Nagyságos uram .mondá végre . mondván. 8 A balázsfalvi kocsmáros sűrűen kezdé a számtartónak a vendégeket jelenteni. s hogy célját a legelső kedvező alkalomkor végre is fogja hajtani. ahelyett a véletlen nagy ijedelem és életveszély jött közbe. hogy mi fölött. . hogy Szőke egészen visszanyerje elméjét. . Többnyire lelkileg fehérruhások ugyan. azonban Kassai uram poroszlói.Hogyan? . hogy ugyanazon rendületet idézze elé. kik a régi jó szokás szerint egészen föl vannak fegyverezve. A vén Pécsi. számtartója megint belép. nem kísérelhettük meg. az elragadó nyomban nem követi. . a csodálatos szabadulás szintén hasznos szolgálatot tehettek. midőn nejét és gyermekét meglátja. .Vitess a kocsmába elég bort és eleséget . föltéve. Jöttek olyanok is. komor tekintettel. minden közreműködést. hogy nagyságod álevangélikus és valódi szombatos. .ömlik a sok látogató. De másképp fog ő is beszélni. elutasított magától minden tevékenységi ígéretet. A szombati szent napra pedig az alsó terem helyett rendezd el a volt könyvtárt.válaszolá az orvos.Hadd maradjon ott. Másnap délutánra megérkezett a kocsi. 233 . .A véletlen. nagyságos uram.követem alássan .Csak azt sajnálom. . . A számtartónak adott utasítás után a földesúr gazdasági intézkedéseknek áldozott egy rövid fél órát. Hatásuktól én legalább annyit reménylek. Pécsi aggodalmasan kérdé.Sokan . pecsétes és foldozott dolmány. midőn meggyőződik.Nézetem szerint jobb. Nem tudja régi nehezteléseit feledni.A kísérlet.Nagyságos uram! . hogy Szőke István elméje egész tevékenységét visszanyerte volna. hogy tanácskozni és nem vendégeskedni jöttek Balázsfalvára. hogy kegyelmed gyógymódját.Én országos ügyeinkre nézve is fontosnak tartom. hogy Kassai valamit forral ellene. de némelyiknek külső öltözete mégiscsak szürke condra vagy színehagyott. de nagy öröm hatásától vártam betegünk idegrendszerében a szerencsés forradalmat.mondá ez -. mind a várkastélyba átszállítás. Midőn legsürgetősb dolgait eligazítá. a Maros sodró örvényei. . a fogadóba szállított fehérruhások egymással heves vitatkozást folytatnak. mind pedig a földesúr meghívását elfogadni nem akarók rábeszélése miatt. a hideg hullámok. s Kassai uram gonoszságairól eggyel több adat legyen birtokunkban. Ezek átallják a várba költözni. s ennek gyorsan szaporodott a dolga. .nagyságodat álszombatosnak és valódi evangélikus hitűnek tartják. már végre van hajtva .tudakolta Szeredi. hogy a kiküldöttek nem hozzák őt magokkal. amelyhez a fejedelemné annyi reményt kötött. hogy a meghűlés vagy szertelen fáradság nem vont rá új betegséget. de benne csak a keresésre küldött személyek ültek.szólt Pécsi. s alázatosan kérik nagyságodat. ha nagyságod korán értesíti az ifjú asszonyt a történtekről. az ijedelem. mint hallom.

előbb még buzdíták a miéinket. kocsik dörömbölése hangzék a dobogóról s a várkastély kövezett udvarán. hogy éppen az izgatásoknak akarta útját bevágni. kardjaikat zörgeték. inté.. sürgeté.Nagyságos uram! Ne méltóztassék neheztelni. de sem eléggé igaz. s annyi gúnyt szenvedett. de zárt körre és oly barátságos eszmecserére számított. annak kell a templomot átadni. népgyűléshez hasonló van keletkezőben.Ha a füledet nyitva tartod is a hiábavaló beszédek számára. és amely részen van a jobbágyok nagyobb száma. ki támadhatná meg őt az új hitért. Szekerek. Röviden. s készültek kedélyét egészen elárasztani. ha parancsolata ellenére megint szót hordok tovább. Aztán ő a befolyásosabb egyénekkel akart magánértekezletet tartani. hogy a kikelet első szombatján értekezletet tart. hogy Kádárnál nincs szentebb angyal. kikért annyi áldozatot tőn. hogy a kocsmában s más nyilvános helyeken a hitágazati vitáktól tartsák távol magokat. sem eléggé becsületes érvet.gondolá magában. hogy a haza alaptörvényeibe ütköző terveiket meghiúsítsa? És a legrosszabb esetben is. midőn az ígért tanácskozás nélkül szélesztetnék el. kik római hitűek voltak. a nemesi telek sértetlensége ellenezték e szándékot. hogy abrakoltatva Gyulafehérvárra menjenek. mert a falu községének többsége az új Jeruzsálemhez szít. lármájával és kitöréseivel még nagyobb botrányt támaszthatna. összetolódtak. Pécsi nyugtalan lőn. kik ellenségei közé nem tartoznak? S végre. Aztán ugyanazon óvatosság mondá. hogy most háládatlanságot arasson. miután az a helyes korlátokon túlterjedt. de a fogadóban nagy a rendetlenség. ne tartsa meg.Ezentúl mindent. hogy az összejövetelt. a csőcseléknép is kezd megjelenni. hogy nem szombatos. Mit tegyen most? Óvatossága súgá. Beszállott két nyárádtői uraság. a rabulistai szellem közlé a különben nemes indulatú Pécsivel. . büszkesége. kárhoztasson saját szeszélye vagy rövideszűsége szerint. 234 . melyhez határozottan sohasem csatlakozék? E végső. pedig egész Erdélyország tudja. De adott szava. hogy az összecsődített s a messze útról jövő tömeg. vezess a várba. zárd legalább be a szádat válaszolá Pécsi hideg tekintettel külsőleg. . határozottan nyilatkozom . mely a törvénybe nem ütközik. mint bármi más fejlemény. midőn a szombatosokat magához hívatá. A nyárádtői egyház iránt is követelést támasztanak. A mi fehérruhásaink vitatkozni kezdének velök. azé a templom. s Kádár uram szakállába akartak kapaszkodni. Állíták. s íme. És nem gúnyolnák-e ki őt e gyávaságáért még azok is. Gálfi s más előkelő szombatosok érkeztek meg. Az idegen urak. de nehezteléssel szívében a háládatlan hitsorsosok iránt. hogy ezentúl a balázsfalvi templom sajátjuk. s az ország békéjét fenyegető veszélynek anyagait törekvék széthordani. házigazdái kötelességei. mert amely hithez tartozik a földesúr.Akinek véleményem nem tetszik. Kádár uramat és a többi vendégeimet kérd meg nevemben. aggodalmai tornyosultak. de midőn a nyárádtői templomra került a kérdés. ha rosszakarói törvénysértésnek állítanák a tartandó összejövetelt. s a közfigyelmet magára nem vonja. . S íme. kiről észreveszed. nem mondhatja-e megcáfolásukra. Megígérte volt. de egyszersmind a számtartó ismét jelenteni valót hozott.

esdekelvén. igen érzékeny levelet írt Deboráhnak. . s maga sem tudja. s nem férnek el a könyvtárba. és rosszul érzem magam. kedélyes. és annyi élő nyert vigaszt. Holnap reggelig még fölösen fognak gyarapodni. a fölemelhető kőkocka pedig a kriptába. megállt. . Csak közel ne hozd őket a templomhoz. mint a távozáskor vagy kórágyunknál szoktuk.Ne tedd. és küzde magával: hogy mit tegyen? A kis falajtó gazdagon bútorozott szobákba vezetett. Deborah. midőn Balázsfalva birtokosává lőn. mely az idő által okozott repedésnek látszott. saját szobáimból is szakíts számukra. s nem adott sem könyvei. föltéve. kötelességérzetéről. melyben annyi ős pora nyugszik. A földesúr.S ha levelet adnak át. hosszú. atyját azon fantasztikus véleményre akarta téríteni. némán maradt a történelem. szívünk kegyeltjeit. 9 Azon imaház. s ezért lőn szükségessé a megaláztatást színlett temetéssel palástolni. annyi friss léget bocsát be. s erkölcsös életre vezető tanításokat közle velünk.noha máris egyébre fajult. és sokáig töré eszét azon. . ki az üres koporsó fölfedezésekor már serdülő volt. hogy a lélegző rész. szeretetéről. hogy a kegyetlen várúrnak leánya szökhetett el valami kalandor lantossal.Akkor sem fogadhatok el senkit. s megáldá. mondd. Ha nem lehet másként.Tedd íróasztalomra. hogy a 235 . Itt biztosan lehete lappangani. Pécsi. hogy a hitben és szeretetben újjászülessünk. Akkor az imáját végzett földesúr a karzat lépcsőjén lehaladva.S hát amidőn igen sürgetős dologban akarnának nagyságoddal találkozni? . a fehérruhások már háromszázon fölül vannak. De minden megérkezőt. hogy a villongós idők kíméljék meg családját. a földesúr elzárt. Pécsi mihelyt intézkedéseit végzé. . Forró kifejezésekkel emlékezék meg leánya nemes tulajdonairól. .A régi templomot hozd rendbe . Szótlan. sem okmányai által választ a nyomozó Pécsinek. hogy a gyűlés végével feltörhessem. hogy kilovagoltam. vagy cédulát? . kiről beszélek. hogy az összejövetelt . Különben is talán jobb volna a földalatti boltok valamelyikét választani ki. mert abban tanácskozunk. A levéltárt hasztalan kutatá.jelenté megint a számtartó -. külön karzatból emelt buzgó fohászt az éghez. hosszas tusakodás után a kriptába vonult. több nemzedék óta állt elhagyatva és néptelenül. ellene harcolt az. történetből az üres koporsót fölfedezte. hogy mi ok vezethette az embereket halott nélküli temetésre.Ne vonassam-e föl holnap reggeltől délig a lobogót? . mint gondolá nem fogja elhalasztani. hol egy üres koporsó titkos menhelyet fedett el a szem elől.Nagyságos uram . várát s különösen az egyházat. s többé soha senki sem látá. a vár homloksorába szállásoltass be. miért. vagy ágyban fekszem. Midőn oltáránál utószor mutaták föl a szentséget. midőn nagyságod a szent igéket hirdeté. melyet zsúfolásig megtöltöttek a szombatosok.parancsolá Pécsi -. amint az áhítatosságok alkalmával tevők. De bármily elfogadhatónak látszék e megoldás. Ha összejövetelünk alatt velem akarnának beszélni. ki nem látszik szombatosnak.Megállapodék tehát abban. amennyire a tüdőnek okvetlenül szüksége van.

élesebb sivalkodásai közé szavakat és hörgéseket vegyít. földalatti járdákkal áthálózottnak festé. merengő és szigorú kifejezésű vonalain félreismerhetetlen jeleivel az ihletettség ama csodálatos nemének. hogy ő az üres koporsó halottját megtalálta. és az edények után ítélve. a szárdisi szent. melyet akár őrjöngésnek. hogy a titkos kijáratnak a Maros hajdani révéhez vivő torkánál a martalócok legyilkolák a vár minden cselédét és vendégeit. kiről a nép regél. mert Balázsfalván udvari káplánt sem tartott többé. sokkal inkább látszék a népgyűlés színét hordani magán. a szombatosok legnagyobb tekintélyévé emelkedett. hogysem Pécsi óhajthatá. családostul együtt eltűnt. élelmiszereket is tartott magánál. amióta lehetetlen volt azon gyanúra nem jönnie. amióta Szőke Pista. és halkan mozgó vékony ajkai. egészen belepte a szombatosok raja. s ekkor beszélé. 236 . a Jefta atyja. Némelyike valódi koldusnak látszott. míg viszont komoly kifejezésűvé tevé az itt-ott mutatkozó fegyver s különösen a rézcsákányok figyelemre méltó száma. s családja számára az ország egészen más részében építtetett kriptát. melynek lakosa egy páncélba öltözött csontváz. hófürtű alak. Élte fogytáig mélyen hathatott rá a mészárlás emléke. Kádár vala ez. hogy a koporsó feneke súlyosabb érintésre felnyílik. s az arc színének élénk változatai által jelzék a kebelben támadt érzések erős hánykódásait. s ha a szél dühöngeni kezd. sőt arany serleget. Azóta a templomban éjente siető lépések kopogása hangzik. De ámbár az újabb izgatások felől értesítve nem volt. sötét és dohos levegőjű szobához vezet. bánatos. hogy a híveknek legalább fele a szabad székelyek oly osztályából került ki. ki Klára leányát másodszor megkeresztelte.koporsó nem volt leszögezve. a védelemre szükséges minden fegyverrel el van látva. Vásári csoportozat volt: tarka vegyüléke a különböző vidékekről összehordott arcoknak és ruháknak. A hajdan titkos út az egész néptől ismertté lőn. hogy a kisbirtokosok szokott viseletöktől . de az egész tömb. úgy amint alakult. ki. Ezt a szemlélőre nézve sötét képet fölvilágosítá egypár fényes ruhájú s tekintélyes állású úr jelenléte. most düledékben heverő szárnyát. melyet még senki sem tud. ki a szombatosságot üldöző törvényekkel összeütközésbe jönni vonakodott. alkalmasint egy szétágazott család őse volt. De a kriptának mellékajtajáról. hogy most a „fehérruhások” szent gyülekezetében az új Jeruzsálem ügyeivel foglalkozzék. s többé Balázsfalvára vissza sem tért: a várúr unokaöccse. A vallásos buzgóság örvendeztető. melyet Pécsi csak a régiség iránti szeretetből oltalmazott a teljes összeromlástól. a koporsóról. s az ablaktalan szobáról mélyen hallgatott. s arról regélt. hogy a fehér aggastyán. Legkülönösebben meglepte pedig őt egy hosszú hószakállú. ki a várkapu előtti kerek kövön hagyta hegedűjét. anélkül hogy szóltak volna. s mely saját leányának sértené büszkeségét? Mert nem valószínű-e. Nem lehetett kívánni. kit rideg kunyhójából a lelkesedés hozott ide. S miért közlene éppen ő a világgal oly gonosztettet. melyek beszélni látszottak. igézete alól menekülni nem könnyen tudnánk. hogy a talált váz Deboráhnak nagy fáradsággal szerzett ősét vádolja? A templomot.s ahhoz tartozott a védelmi eszközök különféle neme is . Pécsi számtartója. ki a kripta titka fölött folyt vitákat hallá. megdöbbenték őt a mindinkább magába mélyedt férfiú agátfekete szemei. s örököse. pusztulni hagyá a várt. gyertyák égnek és alszanak el rögtön. egyszer csak azon hírrel rontott be. hogy ablaktalan. a homályos mondát választá kalauzul. hogy az unokaöccs. kik a fosztogatók elől menekülni reméllettek. s midőn adatokból nem indulhatott ki. melyek a templom mennyezetén függtek. melynek tagjai közé sorozni szerette boldog emlékű nejét is. egészen fehér mezben. mint látszik.megváljanak. Pécsi nem képzelheté. s valósággal megtalálta és kitisztíttatá a földalatti járdát. boros kannát. mely a várnak a templommal egybekötött. akár jóserőnek tartsunk. Pécsi a monda kedvéért ásatásokat tett. szép és szabályos arccal. de a jelen körülmények közt egyszersmind aggasztó jeléül tekinté Pécsi. mely csak nagy áldozattal lőn e távoli útra képessé. E fölfedezés még inkább fokozta Pécsi kutatási vágyát. Csak egy szaladt el bántatlanul.

Én egészen új világba vagyok sodorva . Talán a pogányok földjén vert magának tanyát. a trónon ülő Fáraó elsőszülöttjétől kezdve a tömlöcbe zárt fogoly elsőszülöttjéig.. míg egyszerre halálcsend lőn a templomban. hogy csalatkozánk. midőn választott néped zsarnokai közt a kétségbeesés miatt oly kiáltás támada.szólt imára fogott kezekkel Kádár. szaggatni kezdé alsó és felső ruháját. minő sohasem hallatszék többé.szólt a bámuló Pécsi. Prófétánk. Kádár imáját utánmormogák a buzgóbb szombatosok. mint segítéd Mózest.válaszolá a thyatirai pap. . És ha minket ellenségeink üldözőbe vesznek. s irtsa ki egy éj rövid folyama alatt a házasságuk minden zsengéit.Már megszállotta őt a lélek . midőn az előbbeni pap családostul együtt eltűnt. sírni és könyörögni szokott a nép bűneiért . hogy nyelvetekre most alig tudok ráösmerni? .Amióta ellenök fegyvert köszörülnek a tévedések emberei és a hatalom poroszlói. kik törvényedet megvetik. kik nehezteltek. szakállát. hogy elmaradt az időtől.És hol lakik e rajongó? . hogy örökre elszakadjunk az egyiptomiaktól. de holnap már útban leszünk Suchotnak tartva. 237 . . melynek többségét a rakoncátlanság igéi ragadják el. Gálfi leült.Nagyságod Darius Longimanus udvarában maradt.Hogyan? Hát Laczkó uram nincs Szárdisban? . . zászlaja van.Nagyságod védszárnyai alatt hittük fáradozni őt az Úr szőlőjének mívelésében. együtt támadni föl. míg minket az új Esdrás Jeruzsálembe vezetett vissza. azokkal. Vele még így nem bántak párthívei. . együtt imádkozni. Pécsi bámuló szemeket vetett rá. Amen. mely csak a gyűlölet húrjait pengeti. együtt temetkezni.S mióta vannak a szombatosoknak látnokai? . megemlékezék az emberi nem esendőségéről. sőt bosszankodással hallgaták a vad kifejezéseket. hogy az ima lehessen. siránkozván az Antikrisztus közelgése miatt. midőn Fáraó országából kiköltözni készült.Ez a próféta. amint volt Egyiptomban. Legyen minden úgy. . és leült a porba.Saruink még ma Ramesse földjét tapodják.kérdé ez megütközéssel. . de a rajongók tömege hosszasan zsibonga. Sohasem mondák. jelenjen meg nekiek a te haragod a ragály és dögvész alakjában. nem fogja föl a helyzetet. Izrael Istene! Az ígéret földje felé vándorlunk . mihelyt eltűnésének hírét hallá.E szentet Szárdis városába rendelé Jehova az ige hirdetőjévé. Voltak azonban. . . Jehova. ki mint Esdrás. elszigetelve áll.Vándorok vagyunk. szaggatni haját. Kezével intett csendért. de kísérői nincsenek. Kádár eközben addig mozgatá ajkait.adá válaszul a thyatirai pap a tudakoló Pécsinek. miután szívünkben úgysem voltunk soha velök. . a vendégi jog dacára is röviden végezni oly gyülekezettel. s a mérsékelt érzelműek rendreutasító lármája még öregbíté a zavart. Kiköltözünk külsőleg is az ő templomaikból. Pécsi most jogosítva érzé magát. Mert nem akarunk. hogy többé semmi hatalom által ne engednők magunkat a lélek fogságába hurcoltatni . s csak tegnap tudtuk meg.súgá Pécsi Simon fülébe a thyatirai angyal. nem akarván elismerni.Mi történt közöttetek. Segíts ezen elvándorlásban.

menekülni akarva a behatásoktól.Azt kérdem tőled.Hová visz kend? kérdé némi vonakodással. ez semmit sem kételkedik. hogy észre ne vétessék.Nincs. melyek keblét vívják.Talán beteg? . Elemérre nézve rendkívül hosszú perc alatt megérkezett a fontos egyén. Mennyi eltűnt remény. Végre. míg maga gyorsan közelít a lépcsőhöz. a meleglégű múltnak! .10 Majdnem ezen időben érkezett Kassai Elemér a várba. Míg Miska a vendégszobák helyett Pécsi lakosztálya felé vezeti Elemért. Ahelyett menjen kend és jelentsen be őnagyságánál. mennyi szétoszlott álom emlékei közt haladott el Kassai István öccse! Mintha a kinyílt és rögtön elhervadt tavaszt látná szétszórt virágok között halottan heverni. midőn a gyanús katonatisztben az úriház régi barátjára ismert.Mióta lakik Pécsi Simon Balázsfalván? . S nem jött senki. de a mosoly csakhamar aggodalmas és tartózkodó modornak adott helyet. .nógata egy láthatatlan valakit a folyosói lény. hogy ne maradjon semmi jele a fűszeres. s hozd el a számtartót . . miután pár arc a folyosóról és a cselédszobák ablakaiból. . Egy. Szíves mosoly deríté fel a vén szolga arcát. hogy itt van-e a vár ura.mondá szintén kitérőleg a legény.Öcsém. Szerette volna Deborah kisasszony és az egész ház egykori kegyeltjét kitelhető szívességgel 238 .Majd előkerítem a számtartót .szólt az érkezett.Nem tudom.Vezesd a lovat körül . de midőn a főbejáraton túlhaladtak: . fusson kend a számtartó után. .Itthon van-e őnagysága Pécsi Simon uram? . hogy a háziúrhoz megy. mely a virágillat fellegeit hajtja tovább. Lova ki volt fárasztva.kérdé nyugtalanul.A nagyságos úr néhány nap óta van itt. .kiáltá a gyerek a folyosón előtűnt alak felé. mert katonavendégünk van . szedd föl magad.Talán Deborah kisasszony itt van? . melynek cselédei egykor örvendő tekintettel tolakodtak elébe. noha semmi okból nem látszott jelenlétének szüksége világosnak.válaszolá fonákul a fiú. kapitány uram! De a kisasszony szobáin át előbb jutunk a kegyelmedébe. kit mindenki keresni indult.Tüstént idehívom a számtartót . .Miska bácsi.Rögtön előkerítem a számtartót vagy legalább komornyikunkat. hogy átvegye és megjártassa a tajtékzó állatot! A vidék legnépesebb úriháza mióta lőn ily elhagyatott? Vagy talán csak őt nem akarják elfogadni? E gondolattal nézett körül Elemér azon udvarban. egy borzasfejű lovászgyerek jelent meg. . Jancsi. és érezné a hideg őszi szelet. visszavonta magát.Sietve óhajtanék vele szólani. lehetséges lesz-e most? . A máskor vidám és barátságos arcú számtartó ellenkező érzések közt lépett a szobába. Miska tétovázott s aztán rejtélyes arckifejezéssel szólt: . .Nincs semmi szükségem rá. . hol Elemér áll. vagy talán még nem érkezett meg a városból? .

mert a régi ismeretség jussán berontana a szobába. De merről is tetszett jönnie? . . gyűlöletté vagy legalább kölcsönös és mély nehezteléssé fajult. a kapitány uram. tüstént hírül fogom adni.. értesíté ifjabb pártfogóját az országháborító magyar-zsidóknak a kikelet első szombatján tartandó gyűléséről. barátságos fogadtatásban részesüljenek. Mert Kassai István titkárja őt és a nagybátyát egyaránt tartá márványoszlopnak. hogy. .követem alássan. mellyel. különben háta mögött ármádia volna.gondolá magában -. és számára a jók közül a legjobbal kell szolgálnunk. most benne rossz sejtelmeket keltett. a katonatiszti rang s öltözet. Helyzete valóban különös volt. mely ellen máskor semmi kifogása sem volt. legénye? . hogy gazdag lombokkal csüngjön le róla.Ha uram megérkezik.Tüstént átköltöztetem kegyelmedet abba a szép terembe. hogy a régi viszony szét van szakítva. . megemlítvén azon még nagyobb fontosságú és a hallgatás még erősebb zárjával őrzendő titkot is. Elemér magára maradt. . s ami még több. miután nincs kíséretem. a bajnok kísérete talán elhelyezve sincs. fürgén távozott a számtartó.Saját kezemmel segítém hátaslovára. házunknak régi barátja. de igen sürgető ügyben .mondá Elemér erős hangnyomattal. (Azt nem mondhatom. s ezáltal a legszebb alkalmat nyeri hazája és fejedelme iránti kötelességének teljesítésére. s orromra pirítaná a hazugságot.A várúrral akarok beszélni. (Az ostoba Miska oly helyre szállásolta őt. Ez szűk és kényelmetlen szoba. .Csak most.A nagyságos úr éppen kilovagolt. Futok. Azonban míg itt ok nélkül trécselek.Radnótról. de közelebbi időkben már azt hallá. hogy e veszélyes emberek ármányának meghiúsítására valószínűleg az ifjabb pártfogó leend megbízva.Köszönöm. 239 . .Szükségtelen. fölkúszik. hogy beteg. még igen is tág és fényesen bútorozott. . pozsgás pofái a közönségesnél sokkal fehérebbek lettek a sürgető szó hallásakor. a titok pecsétje alatt.kérdé Elemér. emlékszik-e még rá a bajnok.tudakolá Elemér kedvetlenül. de én már innen csak nem mozdulok. . ahol eddig lakott? . melyre egy szubalternus előléptetési vágya és alázatos hálája.Ellenkezőleg. barátom. Aztán..üdvözleni. s csodálkozom.) Könnyű kedéllyel. gondolá magában a számtartó.De legalább huszárja. honnan a hívek oszlását észrevehetné.Az sincs. amint nálunk szokás. mint az indanövény.S mikor lovagolt ki? . . .kérdé a számtartó növekvő megnyugvással. haza kell sietnem.Másoknak jó lehet. Mi volt tehát természetesb azon pontosságnál. Elemér úrfi nem jöhetett rossz szándékból. de Elemér úrfi . (Nagy kő hullott le szívemről . éles tekintetet vetve a számtartóra.) . S tudja-e kend bizonyosan a Pécsi Simon uram honn nem létét? . Úgyis mihelyt őnagyságával találkoztam.) .Tüstént rendelkezem a vitéz kapitány uram számára helyesebb szállásról. . A számtartó egészséges. hogy a bajnok vele nem találkozott.

mintha ott országos vásár tartatnék. könnyelműségét és a törvények iránti tiszteletlenségét. s a bakó bárdjához viszik Pécsit . íme. s mily nyugodt. midőn Balázsfalváról a szombatosok már elszéledtek? De ha ily alakoskodásra Elemér képes is lett volna. ki a titokba nincs avatva.de miért? Mert leányát nem adta nőül nekem! Lovat! lovat! . Ah! . ki iránt ragaszkodással lenni most sem szűnt meg. várva: mikor érkezik hozzá a végzetes parancs? De az mindig késett. ha legalább a második megtörtént volna! S hát Pécsi nem mondhatott-e le a veszélyes merényről? Fájdalom. mintsem utolsó fillérig vissza ne fizesse azon segélypénzt.kiáltá Elemér és egyedül száguldott azok közé. mi nagybátyját a világ és bírák előtt váddal terhelné. s inkább koldulva vándorol ki.Elemér a rövid levélből rögtön fölvilágosult. amit egész pénteken folyvást tapasztalt.. hogy körültekintsen. csábító órák. visszaborzadna azon eszmétől. még sincs kezeim közt a rendelet. a még lombtalan fák távoli körrajzaiból. s nem tartá. az egész láthatár keretéből kilépve. amiért. hogy ha engedetlensége nem fejezné be életét. hogy nagybátyja bosszújának eszköze nem lesz. Elhatározá.ha helyettem másra bízták volna a befogatásokat! Nagybátyám ellenszegülésemtől félt. annyi kocsit látott Balázsfalva felé haladni. Tehette volna. a már virradó szombatra kecsegtető előjelnek. mint aki a bosszúállás művére vállalkozék. s egy melléklépcsőn lekerült. bár sikertelenül. örökre kiköltözik az országból. mihelyt szabadságát visszanyeri. melyet előléptetésekor kapott. de vele minden viszonyt megszakít. vagy pedig a fejedelem sejté és leálcázá a törvény köpenyébe burkolt bosszúállást. Kínos feszültségében tölté a napokat. Mi lehet a halasztás oka? Vagy talán hamis volt a titkár értesítése? Azonban. mind pedig Pécsi Simonnak. könnyű 240 . de ő megdöbbent azon. A nyert értesítés nyomán a valónál is sötétebb színben kellett látnia mind nagybátyja gonoszságát. Csakhamar odahagyta a szobát. Elhatározá. az ablakok leeresztett függönyei közül. miért akarta volna e jámbor ember őt felültetni? Elemér tünedezései közt gyakran tért át azon véleményre is. ha a fejedelmi parancs végre nem hajtásáért halállal büntetnék is. talán észre sem venné az élénkebb mozgást. Más bízatott meg a végrehajtással. teljesítse és játssza ki azt egyszersmind. eziránt rövid ideig ringatta magát Elemér csalálomban! Amint tudniillik ablakán ki-kitekintett.. az ok. Más. ha e két esetleg közül az első. Vagy nem volt-e Pécsi kéz alatt értesíthető? S nem jelenhetne meg a katonaság akkor. hogy miért lőn kapitánnyá. hogy nagybátyja a döntő percben elállott szándékától. hogy midőn a fejedelmi parancsot veszi. noha hajnalodik. hogy a világ szeme előtt úgy tűnnék föl. hogy saját mentségére nem fog fölhozni semmit. Mily boldog volna ő. kiknek életét minden áron meg akarta menteni. Volt a megoldásnak könnyebb módja is. A cselédség kikerülő válasza s különösen a számtartó magaviselete növelték Elemér gyanúját. Minden zugot ismert a várban! Hisz annyi boldog órát töltött ott! És ezen incselgő. Elhatározá. a folyosók oszlopai mögül.fölvillant ekkor elméjében .

De tán azt fogja hinni. A vár csendje mutatja. s azon rövid idő alatt.Okvetlenül kell Pécsivel beszélnem. igen sajnálom. A fogadó is szekerekkel rakva. Miért tartoznék ő büszkeséget tenni föl bennem? Hadd higgyen. Megint férfiúvá lett. De hol van e sok nép? Soha csendesebb nem volt az udvar. mintha segítve rajta. Elemér. körültáncolák őt s bűvös tükreiket csillogtaták. észrevétlenül mindig csak azon helyeken bolygott. mint most. melyet a rakoncátlan szavaknak elő kellett volna idézni. Németország nagy táborhellyé változott. A történt nyilatkozat s a rá követke241 . melyek országunk törvényes fejedelmének. hogy a szombatosok gyűlést tartanak. eléggé vakmerő volt az én házamban oly kifejezéseket használni. mely minden fegyelem mellett sem tud lemondani azon jogáról. míg hazánkban élek. melyekben a múlt árnyai éltek. Ily gondolatokkal tépelődve kutatá Elemér a vár urát és a szombatosok gyűlhelyét. hogy találkozott egyén. a mi kegyelmes urunknak személyét sérthetik.Sajnálom . úgy mint akkor. összeölelkezének és együvé olvadtak. az ajtók nem nyílnak meg. midőn Pécsit akarta fölkeresni. Ah. hogy a mérsékeltek legerősebb mellű férfiai kifáradtak. hogy Pécsinek sok vendége van. midőn tapasztalom a vak szenvedélyességét. Kedvetlenül vagyok meglepetve. ügyelni fogok arra. mellyel a szombatosok. s az is többnyire gyanús szemmel látszik őt kísérni. hol Deboráhval találkozott. s annyi ezer fegyver közé befogadják az én kardomat is. . ki a vendégi joggal visszaélve. hogy egy nagy emlékképpé váljanak s megfosszák az ifjút. hogy élete forog kérdésben. hogy számos vendégeim között kevesek arcán láttam azon méltó bosszankodást. midőn e látomány nem volt csak üres ábra. A várban minden arra mutatott.a lemondás erélyétől. mosolygottak. figyelve tekintett maga körül. majdnem megvetéssel -.szárnyakon lebegtek elébe. önkezűleg akarják saját hitvallásukat összerombolni. A folyosók üresek. Letörlé szeméből az utolsó könnyet. Csak tudnék egy percig magára lenni Pécsivel! Komor tekintetem meggyőzné. Észlelőn. körülfogják és veszve van. mennyi változás történt három év alatt. Deborah kezéhez akarok magamnak új igényt szerezni. Sürgetni fogom szabadulásomat. 11 Kádár imájának hatását Pécsi abból is megítélhette volna. de boldogító valóság. Mi a templomba térünk vissza. amit tetszik! Már holnap a fejedelemnél lesz elbocsáttatási kérelmem. s ha sokáig késem. míg a csendet helyreállíták. Egy-egy cseléd kukkan ki.szólt hidegen. s mily átok a képzelődés. Ah. a szív hajótöréséből megmentett egyetlen kincstől . mintha elátkozva volnának. Sajnálom. a múlt emlékein győzedelmeskedett az ifjú. kit játszva üldöznek. . hogy a gyönge pillanatokban a jelen ellen lázítson. hogy béketűrésem legyen még a kinevettetést is közönnyel venni. Végre a kísértés ördögein. Örökre kibujdosom hazámból.

Egész életem folyama alatt a becsületesek körében nem jelenhetek meg! . minden perc drága. ó. Röviden szólok. Ne nézzetek rám!. a borzadástól. hát ez a szárdisi angyal volna? Lehetetlen! De mekkora hasonlatosság. dúlt arcú alak bontakozott közülök ki. halált.. Bizony mondom. zilált külsejű. már fölmentve érzem magamat a részletes tárgyalástól. És meglakoltam-e?. A mi lelkünk Jeruzsálembe áhítozik. a te szemed a világi javak felé van fordítva.. csak azért nem veszed észre a halál angyalának közelgését.egy rongyba takart. Pécsi Simon. lelkemnek ördögi része jött hozzátok. ... kik az új Jeruzsálem hivői. hogy ne emelkedjenek föl tüskeként.. Én kegyelmetek vérén is meg akarom menteni a szombatosságot.már ez 242 . Kassai István terveit segítém elő. .. hogy velünk egyszerre fog meghalni. a közelállók ajkain rendre fölkiáltás hangzék. de eltévesztett életnézetű magzattól. ki magára fog állani a világban s gazdagsága mellett is minden kilátás nélkül a megelégedésre? Ó.. De ne számítsanak reám. de lelkem át van már szurdalva a gyilkoktól. A tömeg pedig különös mozgásba hozatott valami ismeretlen körülmény miatt. Kádár fenyegetéseiben sok való lehet! Hátha ő csakugyan látnok? Hátha a választottak rejtélyes adományával bír? E kérdés villámként cikázott át Pécsi elméjén. mégsem sejti.sóhajtá Kádár s kezével Pécsire mutatva. meg fogsz lepetni általa! Pécsi tetőtől talpig átfázott. Én azon férfiakhoz csatlakozom. elfojtva. s homlokáról veríték gördült le. Ha azok. ki voltam. Tagadd meg csillagaidat. Az ajtó körül férkezni kezdének a szombatosok. s nincs azon több hely új sebek számára. sötét sejtelmekkel Deborah képén. Simítsátok le fürteiteket.Ah.. kenetes hangon szólt: . röviden szólok. a nagy szónok. és hallom.Árnyéka vagyok annak.. Laczkó István? . mert szereted a világot. Földiségek embere. sárral fedett. Mit vétettem.ez még csekélység. de mindig ijedelemmel. és fölolvasván a szigor szavait.... Ne minket fenyegess tehát e törvénnyel.. a nagy szent? Helyet! helyet! Kicsoda lehet?. Elvesztém eszemet! . Megmondom.. Maga a szárdisi pap. ha számodra éveket jósoltak! Látom a bilincseket. mily rövidlátók a világi ismeretek emberei! .Te vagy.Íme. mint amennyit a rosszlélek segítsége nélkül lehet. S mely okból? Ah.Ó. Míg a szombatosok e kérdéseket veték egymás elébe. melynek minden egyes híveit ki fogná irtani a Kádár uramhoz hasonló rajongók által fölköltött üldözés szelleme. melyeket kezedre fognak verni. birtokkobzást fognak a lázítókra követelni. tudakoljátok. ez még azt sem tudja. s csak egyszerűen fogom kegyelmetekkel tudatni változatlan véleményemet. mely az élet hiábavalóságának fölismerésére készteté? Nem merengett-e darab idő óta az ő lelke homályos aggodalmakkal.. de magad rettegj tőle. aki vétkes.. titkokat keresett a föld alatti templomokban lakó bálványisteneknél és a bepácolt halottaknál. kik kezökbe veszik az 1622-i törvényt. Szemeitek tőre éles. nincs mentő ok a bűnre! Lakoljon. testemnek sorvadt darabja. vizsgálta a kövekre írt olvashatatlan betűket. hogy vértanúságra van kijelölve. Vagy nem jósoltak-e ilyesmit az ő csillagházai is? Nem ömlött-e ismeretlen forrásokból keblébe megnevezhetetlen bánat. Mekkora díjt vontam az árulásért? Számoljunk. . mellem nem győzi a lélegzést. Járt Egyiptomban. s bár többet tanult. mintha örökre elválni kellene e kedves. mily iszonyú változás! Hát csakugyan a „szombaton viaskodó” van itt.tudakolá leírhatatlan megütközéssel Pécsi. vagy élesebben kitörve. Pécsi Simon. szükségesnek gondolják a mostani körülmények közt vallásuk országos elfogadása mellett izgatni: ám cselekedjenek szabad tetszésök szerint. amint fejedre olvassák az 1622-i törvényt. s csodálkozásuk fokozódott . . s amint nagy erőlködéssel rést nyitottak.zett hangos helyeslések után.

mentve összejövetelünket. a Küküllővölgye felől is látott fegyvereket villogni. Ah. s így támadt lelkében azon erős hit.Bizony mondom neked.Meneküljünk! meneküljünk! . fussatok! Laczkó István a fejedelemné által az ő felkeresésére küldött hajdúkat vélte a szombatosok ellen rendelt seregnek. hogy a Pécsi várába ért szombatos pap. Fussatok. Láttam e bakót.baj. Már készültem másodszor is átúszni a hideg folyamot.Várjatok legalább addig. míg Pécsi Simon a díszteremhez érvén.Ó. hol van az üreg. mellyel együtt akart lakni. mint a fürge gyík.. míg az ifjabbak. Keressétek ki a legsújtóbbat. kik a Maros terén hemzsegtek. hogy velünk együtt fogsz az Úr színe elébe járulni. kik a főbejárás felé nyomultak. a fehérruhások rajongó színezetéből. Nincs veszteni való időnk. honnan több századdal előbb Balázsfalva földesura a kriptára vivő kockakőre lépett. midőn a tolakodás elkezdődött. . .. fölszállongottak az árnyak. Eközben a már kevésbé zsúfolt templomban helyreállott a csend..Gyilkosok. Azok közt volt. a víz engedelmes volt. hogy mitévők legyünk a hatalom zsoldosai ellenében? Pécsi. s az egész szellemvilág fenyegetve tiltá őt vissza az ablaktalan. a kapun és a nyílt részeken betolakodnak a katonák. S valószínűleg át fognak kelni a Maroson. már a vár körül lesz fogva. hogy a vár körül fog vétetni? Oszoljunk-e el.sóhajtá Kádár a hátráló Pécsi felé fordulva.ah. mert aki sorsát kerüli. de föltartóztatá őket a thyatirai angyal. hogy hamar zúzzon össze. s néhány rézcsákányos székely. Pécsit borzadály környezé. nektek menekülni kell. mint a varangy. hogy egyenként kerítsenek kézre? Vagy együtt várván be a történendőket. hogy a végzet ne keressen föl? . a poroszlók. . hol van a mélység és magasság. Eszébe jutott a páncél csontváza.hangzék a templomban. Kassai István tudja összejöveteleteket.Mit cselekedjünk. bilincsekkel terhelve lépjünk az országgyűlés elébe. Gyermekeim és nőm pirulni fognak nevem említésére! . oltalmazva vallásunk érdekeit? 243 . Nem lehetetlen azonban.. átcsúsznak a kert kerítésein. hályogos szemű és rövid elméjű halandó. csendesen húzódott a kis karzathoz. pénzhamisítók vagy vérfertőztetők vagyunk-e? Mi bűnünk van. s többen a szombatosok közül a padokon átugráltak.kiáltá a megrémültek zúgása közé a thyatirai angyal. zörögtek koporsóikban a rég eltemetettek csontjai. hogy az üres koporsó segítségével az ablaktalan szobába érhessen. hová utánad ne mehessen a halál? Térj vissza. . ez a valódi kárhozat. hogy a várat minden oldalról körül akarják fogni.. lelkem irgalom nélkül a kárhozatra vitetik! Ez nagy szerencsétlenség. azon társaság. ha az Istent imádni és az igazság vallását hirdetni nem vétek? . a kripta kísértetei. a sötét szobától. és elhoza az átok elébe. Voltak. Hol van a zár. de a parton egy lélekvesztő hevert. de a többieket is örömmel vezetné a bakó elébe. Ő Pécsi Simonra tör. szokott karszékébe leül. ha valósulna az a hír. bujkálva még biztosabban talál rá. Megragadtam lapátját. Áldás legyen a könyörülő hullámokon!. Most már vessétek a fejemre az átkot s fussatok! Míg közületek a vénebbek. hogy a mellékajtón a romok között észrevétlenül tűnhessenek el. Legyen az egyetlen villámcsapás! Siessetek. minő rejteket kutatsz. Hátra van még a ti átkotok. útonállók. a rom kövei mögé lapulhatnak. nehéz volt menekülnöm. A thyatirai angyal most a hívekhez intézé a főkérdést: . hagymázos eszméi a rettentő éhhalálnak bolyongtak képzelődésében. porkolábok és bakók.. míg el fogjuk dönteni. Ezek követék egészen a ladikig. . Nekem meghalni. Ha a halál rám ront. hogy hírt adjak jövetelökről.

egyébiránt minden fegyver nélkül. De az istenért! Meneküljön. megátkozom helyettetek magamat.Miért ne szegülnénk megtámadóink ellen? .kiáltá Laczkó. melyek körülfogtak.) 244 . hogy süllyedésed a közsüllyedés jóslata.Engedelmeskedjél rendeleteinknek.Ó. . A nép egy része a kis ajtó felé nyomult. lélekfagylaló vád! De nem láttátok-e az összeroncsolt testet. meneküljetek! . Oldalán kard volt. részét. mellyel gyermekedet kereszteltem újra és feleségedet áldottam meg. s ama végetlen nyomor.Mielőtt a bűn elítélné az ártatlanságot. éhséggel. . De a szárdisi angyal egész élete oly tiszta. Kádár szeméből könny csordult ki. ki magáról azt állítja. . fussatok. Hajmeresztő. Térdelj le a gyülekezet előtt. megnyílt az ajtó.Ez Elemér. halállal és fenevadak által irtatik ki? Távol van-e a földindulás és csillaghullások napja.Nincs idő arra most . jobb karján vaslemez. S íme. fehérruhások eddig legbecsültebbje.Polgárai az ezeréves városnak! . hogy jelek által győződjünk meg: ha vajon távol van-e még az idő. mely szenvedései közt elvesztette a mértéket saját tetteinek megbírálásában? Én egyetlen gyermekemet. amint Kádár rajongása hasonlóbbá vált az őrültséghez. . Látod. Rám nem foghatjátok. Zs. mint állítod. aki közületek még tud. de halálsárga arccal. Mi meg akarjuk vizsgálni bűneidet. mely az ajkakra vett igékkel maga ellen látszik dühöngeni? Nem gyanítjátok-e a dúlt vonalakon a beteg lelket. s öntsd előttünk ki szívedet. hogy Júdás Iskariotes. hogy engedékeny volnék. Ha bűnöd akkora.közbeszólt Kádár. de testünk ügyénél többre becsüljük lelkednek ügyét. térdelj le tüstént. ki elméje éberségét azon mértékben nyerte vissza. szárdisi angyal. . akkor köznyilatkozatunkkal megnyugtatjuk lelkiismeretedet. a gonoszság elvének bukását és az ezeréves boldogság kezdetét előzi meg? Mondom neked. Melyik igében feküdt a bőszítő hatás? Pécsi vagy a szökött jobbágy meggondolatlan nyilatkozata vetette el a kockát a szombatosok sorsa fölött? Hasztalan volna vizsgálni.kiáltá aggodalmaktól szorongatott kebellel Szőke. Ha pedig csak képzelődésed teremte a vádakat magad ellen. ha csakugyan igaz volna. hogy az antikrisztus közelgését kellene hinnem. Jeftát megtagadtam és elátkozám. 10 Lásd a Mennyei jelenések VI. Jer tehát.rimánkodék Laczkó István. a másik rész a főbejáratra veté szemét. illő és jogos. a csillagzatok nem csalnak! Ők előre megmondák. akkor megátkozlak azon kézzel. Kassai István unokaöccse! .A szent Istenre! .Ó. hogy aludnék ki a nap szeme. amit e jámbor férfiú magáról állít.mondá előbbre törve. hogy az ártatlanság lásson törvényt a bűnre. mely a Megváltó másodszori eljövetelét. hogy veszedelmem tőle jön! sóhajtotta Pécsi önkénytelenül. midőn az emberiség negyedrésze10 fegyverrel. a szökött jobbágy. s térdelj le a gyülekezet előtt! Gyónd meg vétkedet s a kísértéseket. oly szeplőtlen volt. erővel letérítendők az igazak útjáról. csak távozzatok már innen. Mély keservemben vigasztalásomul leend. ó. . .Pécsi Simon urammal akarok szólani . (K. Van valaki közöttünk.mormogá dacoló arccal egypár fegyveres. . hogy veszélyben forgunk mi is.. mielőtt a végjelenet tanúja lennék! Gyilkosotok vagyok: ez bűnöm.Távozzatok. Tégy őszinte vallomást.Térdelj le rögtön és vallj! . . midőn e szavakat mondá. . belépett Elemér.Elárultalak titeket. mert hitünk érdekében áll.

Elemér alakja bemerült a hömpölygő sokaság árjában. Pécsi üvöltést és kardcsattanásokat hallott. A rémület visszaadta az agg erélyét. A küzdők közé rohant. - Le a fegyverekkel! Senki se merje bántani őt - rivalgá. Lökdöste a közelállókat, s midőn rést nyita magának, elébe hullott a legyilkolt Elemér. Piros vér fecskendé be a tisztes főúr mocsoktalan öltözetét, azon ifjúé, kit egykor leánya kezével vágyott boldogítani. - Mit míveltetek esztelenek, gonosztevők? - kiáltá az indulat miatt reszkető hangon. - Nagyságod mondta, hogy tőle jön a veszedelem. - S nem vagyunk-e körülvétetve? - Ők a megtámadók. - Védjük utolsóig magunkat a templomban. - Ki kell rontani. Hadd nyisson a fegyver utat. E zavart rivalgások közt rohant némelyik a főkijáratnak, más Elemér holtteste mellett húzódott a kis ajtó felé, hogy a romok közt keressen búvóhelyet vagy szabadulást, míg viszont többen, az Elemér kardját kezében tartó thyatirai angyal vezénylete alatt, védelmezni szándékoztak életöket és a hitet. - Ugyan miért ölték meg kegyelmetek azt a derék Elemér úrfit? - szólt a karzatról alákiabálva és egészen rákvörös arccal a számtartó, kinek kötelessége lévén a várban a vendégek elhelyezésére ügyelni, csak az imént csúszott lopvást föl a magasba, hogy észrevétlenül fülelhessen a szombatosok szent gyülekezetének tárgyalásaira. - Ugyan miért végezték ki őt, hisz a légynek se ártott volna! Magam láttam, midőn egyedül jött a várba, én nyittattam számára szobát Miska által, éppen Deborah kisasszony lakosztálya mellett. Még csak legényét sem hozta el, pisztolyait is az asztalon hagyá. Aztán nincs is körülvéve a vár. Bizony kár volt Elemér úrfit megölni. Már hova dugjam el a hullát? Boldog Isten! De hát minek hebehurgyáskodtak az urak! Nyakunkra jön az invesztigáció. Majd még engem és a nagyságos urat is belekeverik a bírák ebbe a rút történetbe. Mit csináljunk a hullával? - Imádkozzunk a halott teste előtt Izrael Istenének, hogy öntsön mindnyájunk szívébe elég erőt a vértanúság kínjainak elhordozására - szólt égre emelt szemmel Kádár. - De nekem bizony nem imádkozik kegyelmed Elemér úrfi tetemeinél - kiáltá a számtartó a karzatról leugrálva. - Tüstént a kriptába hurcolom a halottat, s lefektetem az üres koporsóba. Ha csak három napig titokban marad a dolog, majd talál a nagyságos úr valami okos mentséget, s a fejedelem őmagasságánál kendtek számára is eszközölhet kegyelmet. Futok a kriptakulcsokért. Csak ne kellene vesztegetni az időt három nagy lakat fölnyitásával! - Megállj! - szólt Pécsi bódultságából magához térve, s a templom kis ajtójához tántorogva, hogy megkeresse azon kockakövet, melynek titkát egyedül ő ismeré, s melynek segítségével az új halottat a régiek közé le lehetett volna süllyeszteni. Ah, a rejtett rugók mily nehezen engedelmeskedtek az ő reszkető kezének! Végtére sikerült az előkészítés. Még csak a kellő súly, még csak a holttest volt hátra, hogy a gyilkosság nyoma eltűnjék, mígnem következményei enyhítésére mód és eszköz található. Pécsi fülét ekkor nagy zúgás csapta meg. Visszasietett a templomba, s azt megint zsúfoltan találá, mint a tanácskozás kezdetekor volt. - Minden kijárat el van foglalva, fegyverre! fegyverre! - hangzott azok ajkairól, kik hogy megmenekülhessenek, az imént eltávoztak volt.
245

A thyatirai angyal támadásra vezette embereit, Kádár imádkozásra és nyugodt vértanúságra nógatá. A főbejárat előtt harc ütött ki; benn a templomban félkört alkotának az imádkozók, s letérdeltek. Az egyenetlen küzdés csak rövid percekig tartott. Pécsi látta a thyatirai angyal és Laczkó holttestén át a templomba lépni a felbőszült megyei nemeseket és fejedelmi hajdúkat. Ekkor maga is a félkörbe térdelt... Már az Elemér holtteste előtt imádkozók elhurcoltatására került a sor. - Ne féljetek! - szólt Kádár, midőn a hajdúk a térdeplőkhöz közeledtek. - Mienk az élet s nem azoké, kik életünket ki akarják oltani. Ők sok századdal ezelőtt már el voltak ítélve. Halljátok, mit mond rólok Zachariás próféta: „Az Úr megver minden népeket, melyek Jeruzsálem ellen hadakoznak, megsenyved azoknak húsok, mikor az ő lábukon állanak és az ő szemeik kijárnak az ő helyökből és az ő nyelvek megrothad az ő szájokban.” Melyik volna közületek oly rövidlátó, hogy a vértanúság szenvedései közt az elátkozottak sorsát irigyelné? Ne féljetek! Az első imádkozó, kire kezét tevé a hajdú, sóhajtá: - Íme, Izrael Istene, úgy vagyunk, mint a Ptolemeus elébe hurcolt zsidók, kiket a kegyetlen király töménnyel és erős borral lerészegített elefántok által akart összetiportatni. De te, Mindenható, akkoron elvevéd az ő emlékezetét, hogy megfeledkezvén kiadott rendeletéről, a zsidók helyett Hermont, az elefántok mesterét büntesse. Újítsd meg e csodát, és fordítsd rólunk a fejedelem haragját Hermonra, kit nálunk Kassai Istvánnak neveznek! A második imádkozó mondá: - Küldj, mennyei atyám, mint Eleazerhez, két angyalt oltalmazásomra, mert én is a te szent neved dicséretében vénültem meg. - Tápláld a bosszú tejével, övezd a vitézség fegyverével utódaimat, ó, Jehova, hogy mint a Makkabeusok, állandó hévvel irthassák az én hitem irtóit! - esdeklék a harmadik elhurcoltatott. - Add, Uram! - mondá a negyedik - hogy veszély nélkül szabaduljanak ki az oroszlánok verméből, hasonlóan Dániel prófétához; mert, ha rendkívüli eszközökkel nem mutatod meg szeretetedet irántunk, a tévedések emberei még azt fogják hinni, hogy ők járnak az igaz úton. - Megtelt örömemnek pohara - fohászkodott teljes önátengedéssel Kádár -, és ujjong az én szívem a vigasság miatt! Hála neked, örök hála, seregeknek Ura, hogy milliók közül, kik nevedet hirdetik, rám fordítád szemedet, és méltónak találtál a vértanúságra! Mily édes lesz a kín, melyet igéid hirdetéséért fogok szenvedni. Jutalmaztass meg, kegyelmek osztója, tántoríthatatlan hűségemért. Engedd, hogy még nagyobb fájdalmak közt ajánljam kezedbe lelkemet, mint az olajba főzött szent János. Pécsire került az elhurcoltatás sora. A hajdúk megdöbbentek a magas rangú úrhoz lépve, s új parancsra vártak, hogy tisztöket teljesítsék. A kormányzó-főbíró bilincseket hozatott. - Verjétek kezére! - mondá kérlelhetetlen szigorral. - El volt tévesztve egész életem! - sóhajtotta Pécsi Simon, s átnyújtá karját, hogy láncokkal terheljék.

246

12 A rossz hírek, ha közfontossággal bírnak, alig képzelhető gyorsasággal szoktak terjedni. Mintha a szél hordaná szárnyain, mintha azon titkos közlekedési eszköz szállítaná tovább, mely a járványokat röpíti egyik helyről a másikra. Még talán nem is verték bilincsre Pécsit, még tán a vértanúság ajándékát kérte Istentől Kádár, midőn megdöbbenés, szokatlan izgatottság és hevesség volt a fehérvári polgárok arcán észlelhető. A szombatosok Pécsi vezérlete alatt föltámadtak, s Balázsfalván összeütköztek a fejedelem csapataival - e hírt vevé ajkaira mindenki. Elmondá annak, akivel találkozék, s megerősödék hitében, midőn ugyanattól hallá saját szavait ismételtetni. Minthogy pedig éppen hetivásár volt, a jelenlevő balázsfalviak is növelték a rémületet képzelődéseikkel és rokonszenvökkel. Egyik házát vélte égni, mert a hadviselet nem folyhat le tűz nélkül, a másik ifjú nejét félté, mert a katonák ilyenkor az idegen tulajdont magukénak tekinthetik - mire a tatárjárás alatt is elég példa volt -, a harmadik jó földesurát kívánta oltalmazni, mert a jobbágynak, zsellérnek és haszonbérlőnek, törvény és igazság szerint, mindig azon félhez kell tartozni, melynek élén a birtok tulajdonosa áll. S nem elég példa-e erre a megyei karhatalom visszautasításakor és az erdőfoglalások alkalmával támadt sok csata, küzdelem s vereség? A balázsfalviak tehát hirtelen fölszedték a sátorfát, s nem csekély zajjal törekedtek az embertömegből kibontakozni. A piacon a félelem táplálta a zavart, a zavar a félelmet. Mindenki tartott valamitől, haragudott valami miatt, értesült valami felől. Az ablakok felnyitva, könyöklő és letekintő alakokkal teltek meg, a házkapukon forrt ki a bámész nép, s a legkisebb utca sem volt vészjóslók, tarka híreket regélők s izgatott, hivékeny tömeg nélkül. A Mikóék palotájába - hová Deborah az apa távolléte alatt átköltözött - a legferdébb nagyításokkal tört be a szombatosok lázadásának híre. Az egész - úgy, amint előadatott - magán hordá a valószínűtlenség bélyegét. Mikó rossz szándékú koholmánynak tartotta, melyet Kassai emberei terjesztenek. De más nézetben volt Deborah, kit a kandalló előtt folyt beszélgetés után többé senki nem látott mosolygani, s ki már csak azt is, hogy atyja nélküle ment Balázsfalvára, aggodalmat ébresztőnek tekinté. Ő, ki álmatlanul töltötte az éjt, a sötét merengést tanúsító levél miatt, melyet atyjától a múlt nap vőn, ő, aki már egyszer a szombatosság elleni düh kitörését közelről szemlélhette, s tudta, mily könnyen támaszthat e kényes kérdés vihart s égést, ő nem ringathatá magát azon csalálomban, hogy minden, mi az utcáról szobájáig hangzik, minden, mi zajt és félelmet támasztott, a jövő percben megszűnik hatni, mert alappal nem bírt, s csak a rosszakarók nemtelen koholmánya volt. Deborah visszaemlékezve atyja hangulatára, állhatatosan hitte, hogy ez a szombatosok miatt ment Balázsfalvára, s hogy nagyfontosságú dolognak kellett ott történnie. Tüstént rendeletet adott, hogy fogják be a lovakat. Egy perc alatt készen állott. S miután minden tanács és visszatartóztatás hasztalan volt, Mikó fegyvert véve magához, s két csatlóst töltött karabéllyal lóra ültetve, Deborah mellett foglalt a kocsiban helyet. Balázsfalvára indultak.

247

A Mikó-ház a piacszögleten fekszik, közel a jézusrendűek volt templomához. Nagy tolongás közt kell tehát utat törni. Néha a kocsi megáll, hogy a csatlósok kéréssel és fenyegetéssel szerezzenek szabad tért. Deboráhnak alkalma van hallani atyja és a szombatosok elleni bősz kitöréseket és vad káromlást. A hangulat ugyanaz, a kitörés szintoly lehetséges, mint akkor volt, midőn Deborah a „beteg asszony” ágyától rohant az utcára. Ó, mit nem forralhat, mit nem hajthat végre a buta gyűlölet, a féket vesztett szenvedély! S nincs-e most a bosszúra nagyobb oka vagy ürügye? Midőn Deborah erre gondol, lehetetlen, hogy fátyolát arcára ne vonja. Félelem volt-e ez? Ah, talán csak könnyeit nem akarta a közszemlére kitéve, megszentségtelenítni. A fátyol egyébiránt eléggé gyér arra, hogy néhány arcot, a megtámadhatástól tartó lány emlékébe rég bevésett bősz vonalakkal, ismét elébe tűnni engedjen. Vagy nem az iskolamester volt-e, ki fürkésző tekintetet vetett a kocsiba? S nem Panna asszony szidja-e, öklével fenyegetődzve a szombatosokat? Ó, ezek dühétől oltalmazta Kassai Elemér Deboráht. Pécsi leánya maga előtt látja az akkor lefolyt jelenetet. S mily kedvező benyomás az, melyet a nemes ifjú föláldozása most rá gyakorol! Oly jól és oly rosszul esett Deboráhnak Elemér minden mozdulatát elméjében megelevenítni és követni. A jelen veszélye közt Gyulai finom, úrias modora homályba borult, míg a balkézzel küzdő ifjú erélye és életmegvetése ragyogó képpé alakult. Panna rikácsoló hangja a kocsi ajtaja mellett izgatott a szombatosok ellen. - Ah, ki fog most engem védeni? - sóhajtott föl Deborah merengőn és magát feledve. Mikó, ki a vásári tolongás- és zajban komoly félelemre még okot nem látott, bátorító tekintettel fordult Deboráhhoz. - Ugye, nyomorult teremtmény vagyok - szólt ez a szégyentől kipirulva. - Magam fölött aggódom, ahelyett, hogy atyám szerencsétlensége töltené be egész lelkemet. Ezzel letépte arcáról a fátyolt, s előrehajolva nézett Pannára, az iskolamesterre, a népsöpredékre s mindazokra, kiktől undorodott vagy rettegett. Mikó nem érté a küzdést, mely szép rokona keblében lefolyt. - Úgy tetszik - folytatá Deborah -, úgy tetszik bátyám, hogy a kocsink körül tolongók atyám nevét említik. Ah, őt szidalmazzák, s én elég szívtelen voltam magamra gondolni! Ezek az emberek egykor rólam akarták a ruhát letépni, s én hihetőleg csak öltözetemet féltettem durva kezeiktől, különben megszabadításomért több köszönettel viseltettem volna Elemér iránt. Hogy nevezik a háládatlanságot, bátyám, midőn udvariasságból kímélni akarják? Önzés, feledékenység, erkölcsi érzék hiánya, vagy mi más neve van? Ah, Istenem, mily lassan halad kocsink. Ha még soká tart így, meg leszek kímélve azon lealázástól, hogy egy szerencsétlen kezét megcsókoljam. Igaz, e szerencsétlen tulajdon atyám; de a fölfuvalkodásnak mindig az irigylett helyzetűekkel kell tartani. S miért tette atyám magát szerencsétlenné, ha még leányától is akar szerettetni. A háladatosság nem a már elvett, de az ezentúlra reménylett ajándékokért van szívünkbe oltva. Ah, bátyám, vannak-e, kiknek önbecsülésök nem apad éveik szaporodásával? Úgy hiszem, gyermekkorunkban kellene meghalnunk! Oly keserű gúnnyal kelt ki Deborah saját maga ellen, hogy Mikó a rémes hírek előidézte láz jelenségének tartá azt, nem pedig a véletlen csapás erkölcsi hatásának.

248

Csendesíté, biztatá őt, de minthogy alig képzelte, hogy Pécsit komoly veszedelem fenyegetné, s a rebesgetett lázadás ne volna gonosz vagy bárgyú koholmány, a cifra megnyugtatásoknál célszerűbbnek tartá, mentől gyorsabban érni Balázsfalvára, hogy Deborah saját szemeivel láthassa: mi a való, mi a költemény. Kocsisát nógatá, rá-rákiáltott a kitérni késlekedő népre, s meglehetős zaj és civakodás közt hagyták hátuk mögött a belvárost. Már a vár sáncai elmaradoztak, már az Ompoly füzese, mely sokadalmak alkalmával bormérés és lacikonyhák számára vert sátorokkal van behintve, gyérülni kezdett, már csak egyegy kolduló hegedűs éneke juttatá a távozók eszébe, hogy még nincsenek messze a város határától; már a Tövis felé vivő útról jobbra kellett fordulni, s egy gübbenőbe ereszkedve, a balázsfalvi vonalra átcsapni, midőn a Mikó kocsijával majdnem összeütközött egy társzekér, melyet lándzsások fogtak körül. Mikó felkelt az ülésből, s parancsolá, hogy a társzekér húzódjék a tarlóra, mert különben az ő kocsija küllőjébe ütközik. A lándzsások felelék: - Mi halottat viszünk, s kegyelmeteknek illik előlünk kitérni. Deborah megborzadt. - Miféle halottat? - tudakolá Mikó, félrébb tereltetve lovait. - Egy mezei kapitányt, kit az istentelen szombatosok meggyilkoltak. Deborah ki akart hajolni, de az iszony miatt nem volt ereje. Szemhéjai összecsukódtak, hogy ne lássa a társzekeret, mely atyja ellen viszi magával a vádat. A halott nyugágya széles tengelyű jármű volt, s hogy össze ne ütközzék az élő utasok fogatával, néhány lépéssel hátrább kelle vonszolni a kocsit. Evégett a Mikó csatlósainak segédkezést nyújtottak a halott lándzsásai. Egyik a horkanó gyeplőst, másik a kiugró ostorhegyest tartá. - Szálljunk ki, Deborah! - szólt Mikó. - Nem, nem! - tiltakozék a Pécsi leánya, verdeső szívvel, hunyt szemekkel. A fogat nyugtalanabb lőn, s Mikó derékon fogva Deboráht, kivonni kezdé a kocsiból. Ez most szégyellvén gyávaságát, szégyellvén remegését, kétségbeejtő eltökéléssel ugrik le a lépcsőn, s a keskeny útárkon átlebbenve, a tarló szélén megáll. Idegei feszülve vannak, szemei mintegy kiemelkedtek helyeikből, s kezét fölemelve a társzekérre mutatott és kiáltá: - Érzem, hogy ama halott Kassai Elemér! Ki is halhatott volna meg más, midőn házunkat az Isten büntetni szándékozik. Látni akarom a halottat! A társzekérhez nyargalt s Mikó utána. - Látnom kell őt, mielőtt a föld a legnemesebb vonalakat örökre elrejti a világ szeme elől! Ah! nem... nem akarom látni, mert akkor nem maradna elég könnyem atyám számára... Ó, Isten, mily nyomorult ajándékod az élet! A halottas szekér mellette vonult tovább. Deborah szoborként állt az út párkányán. Csak ajkai mozogtak, s arcának átlátszón sápadt vonalai áhítatot fejezének ki. Úgy látszott, a halott lelkéért imádkozik.

249

Megint vágtatnak a lovak és szélgyorsan érkezik a kocsi a vár elébe. melynek sodró árjával éppen most küzdöttek leginkább. ki őt ismerni látszott és a kisded csapat vezetője. fustélyainkkal magyaráztuk volna nekik. vagy. .kérdé fagyos gúnnyal Deborah. űzeté a lovakat. hol a fojtó gőztől elalszik a pislogó mécs és az élet.Prédikáltak-e kegyelmetek. . Félittasok szemtelen danája hangzék a melléképületekből. Egy fiatal nemes. midőn fegyveres embereket szállíta az innenső partra. künn tágas . Mikó kiabált. A Mikóhoz intézett halk megjegyzést nem hallák ugyan a révészek. A hidashoz éppen akkor értek. 250 . A hajó kiköt. hogy elragadták a kocsit. s oly gyorsan forgaták a lapátot. A dobogó recsegve hullott le.mondá a másik.. nem akartak senkit fölvenni. a kapu zárva. A révészek időhaladék nélkül láttak munkához. Deborah egészen más világba volt áttéve. kik ránk hozták a tekintetes vármegyét! . s talán a könnyet sem látták. csak gyilkoltak? .Bizony akkor pozdorjává törjük. vagy a lovak elébe akart állani.Magát a megyét is.szólt zokogva Deborah.. abba. nem udvariatlan. Ezzel az ifjú lovag csapatostól elszáguldott. halvány vonalai visszadöbbenték.A szerencsétlenségnek mindig volt joga a keserű szavak használatához.. eltaszíták a hajót a partról. . mintha díjért versenyeztek volna. de Deborah merev. még az a felesleges mentségünk is van.Atyámat minden jobbágya szerette! .. Mikó tudakolni akart a történtek felől. S nagysád e jogot igénybe veszi. hogy eresszék be. Az ablakokban pórias és idegen arcok! Senki sem mozdult. kivált a hajdúkat. úgysegéljen. csak gyűjtötte volna össze a helységet. S íme. A nép félénken tért ki. . de szívök már jobban hullámzott. . Egyébiránt nekünk.Az Isten is megveri azokat. hogy benn szoros. s azok ügetésből iramlásba mentek át. Éltették a „kopasz Pécsi Simon borát”. kik igen kedvetlen kötelességet teljesíténk. Mind haragosabban ütötték lapátjaikkal a habot.sóhajtá az egyik. hol lélegzeni nem lehet.Csak szólított volna föl minket a nagyságos úr. vélve.Mikó hajtatá. s végre fékeresztve vágtattak. Trombitarivalgás rázta föl dermedtségéből. Mihelyt a kocsi bement. És arcukon annyi levertség. a dobogó fölvonva. Ez is igen rossz jelenség volt. de kedélytelen hangon válaszolá: . fegyverzörejjel vegyülve. hogy nem mi valánk a megtámadók. mint a Maros. .

kérdé. hogy a koldus fillért és szánalmat követel a világtól. hogy szemét fel ne emelje.. homályban fogok bolyongani. azon súllyal együtt. Csak. betört ablakokat. Pécsi tisztes arca hamusötétté lőn.. ők megfosztottak világomtól! Deborah szívében tőrszúrás volt atyjának minden szava.Ah.. Deborah. A nap végsugarai éppen akkor ragyogtak Pécsi Simon palotája fölött. bármennyire le volt verve.. vagy a bakó elébe lépjen ki. Szétzúzott szobrokat.kiáltá Deborah leírhatatlan szorongás közt.A kapu megnyílt.kiáltá Deborah a bársonyvánkosú és címeres kocsiból kiugorva . sivár erélyével. nini. ej! . atyám ...Bocsáss meg. a lőfegyvert előre tartva. én csak feledtetést. nem állhatá meg. atyám! ... Hasztalan tartóztatá vissza Mikó és az apa.. 251 .. A tolvajok. szalmazsúpból rögtönzött üléssel. már félőrült vagyok. mely lelkedet nyomja!. Deborah széttapodtatik.Meg ne mondd! Meg ne mondd! .nógatta fejét Pécsi . bár átvehetném békóid felét is. .. .. Ha a kocsis rögtön nem tartja vissza a fogatot. suttogó és elhaló hangon.mint látom.Hagyjuk nyugodni a halottakat! Pécsi arca mellére hanyatlott. ott egy tört darabja a zodiákusnak. midőn a foglyot vivő szekér a Miklós-kapu felé fordult. hogy atyámtól erővel hurcoljon el?. az istenért. ó. hogy a törvény kezébe szolgáltatott egy földalatti szoba sötét üregéből vagy sohasem. mely maga ellen támadt fel. Fölvéteték a szekérbe. s ki oly lovagiatlan közületek. s onnan intézé a fedezethez kérelmét. . s hát ez nem a nagyobbik távcső burkolata-e?... a zsiványok. kérdé reszketve. Uraim.Azon különbséggel. de egyszerre fájó húr rezdült meg keblében: ..veled akarom megosztani a lealáztatást. egy nevet ne említsünk soha! Vajon van-e szerencsétlenebb nálunknál? .Az állam jobban gondoskodhatott volna saját vagyonáról! . . Tehát el kell válni a fényűzés büszke emlékétől. ledöntött márványoszlopokat. bocsáss meg nekem! Látod. kinek vére van ruhádon? . kivágott élőfákat.válaszolá Deborah -. félig leszaggatott házfedelet. Négylovas fakószekér jött ki..szólt Pécsi hideg mosollyal. büszke szellemének.Ej. . a leány fuldokolva tördelé e szavakat: . széttépték drága könyveimet. én a fogoly leánya vagyok. Meg kell állítani a szekeret! Atyám mellé ülök. hogy az első gyanús jelre vagy mozdulatra véget vethessenek a fogoly napjainak. Pécsi. hogy a vársánci börtönhöz érjen. hiszen már koldus vagy.Atyám. parancsát.El volt tévesztve egész életünk! . mi lesz belőled. mert a lovak elébe lépett. . A szekeret fedező őrség a szolgabíró által vezetteték. A láncokkal terhelt Pécsi ült hátul s vele szemben két darabont. midőn atyja mellé ült. Ah. .sóhajtá Pécsi. romokat látott. dúlást. kiszúrták lelki szememet! Elsötétül előttem az ég...Boldog Isten.

rögtönítélőszék elébe hurcoltata. Deborah börtöne tágas volt: az egész világ. Kevesebb ügyességet tanúsítottak a megyei tisztviselők és városi hatóságok. s már jó messze haladtak a rombolás művében. mi hasonló alkalomkor rendesen szokott. S miután a szombatosok inkább titkos társaság voltak. hogy volt. S különben is már lázzá fokozódott a szombatosok elleni düh. kik. ellenben a Pécsié egy földalatti keskeny üreg. hogy a múltat feledtessék és a figyelmet másfelé irányozzák. kik magok is szombatosok lévén. Még csökönyös gyűlölői is dicséretre méltónak találták ezen eljárását. másnak személyét is bántalmazta. A szombatosok üldözői Pécsinél e szokást akarák majmolni. s egypárt közülök. atyám. s hányat károsítottak csupán csak magánbosszúból.sóhajtá Pécsi magához térve . miként Pécsi a borzasztó merénylet okozói közt említtetik. kik fölött a diétán a törvényszéki tábla vala ítéletet mondandó. Szóval.Imádkozni fogok. Egyébiránt gyakran megtörtént nálok .Ó. én hóbortos vén ember! . az igazgató főbíró a megyei börtönből igyekezett mielőbb odaszállíttatni a bűnösöket.szólt a Pécsi leánya méla bánattal. mert fosztogattak. A nagytemplomot jelölték tehát ki börtönül. amit éretted feláldozhassak! . hogy amit közerővel szétbontottak.. bujdosó hitsorsosaik ellen vezérlék a poroszlókat. Megbocsáthatsz-e együgyűségemért. Voltak. Kivált a Székelyföldön a tömeg némelyiknek vagyonát dúlta föl. 252 . A dési országgyűlés kihirdetése a balázsfalvi zavarra rögtön történvén.s ez a politikai nézetek változandósága mellett természetes is -. feledvén. A balázsfalvi befogatások tudniillik nagy ellenhatást gerjesztenek a szombatosok iránt. tört üvegdarabok. és e járványos láz éppen akkor bírt legnagyobb belerővel. Ősi székely szokás volt. ahelyett hogy élő kedves gyermekem szerencsétlensége töltené be egész valómat.silány papírtekercsek. hogy a honárulók házát a nép a földdel egyenlővé tegye. voltak. a hatóságnál sürgették saját elfogatásukat. Ekkor a szekér már a börtönhöz ért. mint bevallott hitfelekezet. el lehetett képzelni. hogy védelmet nyerjenek. szétugratá a rombolókat. Kádárt kísérte két őr a börtönből az egyházba. Désen nem volt hely és bilincs annyi fogoly számára. hogy éppen legközelebbi rokona s örököse meggyilkoltatása miatti bánatja közt védelmezé ekkora eréllyel a rendet. s a holt tudomány elszórt részecskéi miatt kesergek. Hisszük. ki nem szerette volna ellensége bukását magánbosszú eredményeül tekintetni. hány ártatlant gyanúsítottak. megtörtént mindaz. Deborah? . hogy legyen még valami. ki e terhes napokban a szentkönyv parancsai közül arra emlékezett leginkább: szeressed ellenségeidet is. Ez közbotránkozást szült. Bár kétségkívül a sötét képnek fényes ellentétei is mutatkoztak egyesek nemeslelkűségében. azt szintén közerővel újra fölépítették. midőn Kassai István. midőn a legveszélyesebb szombatost. fegyvereseket küldött. melynek érdemét emelte.

Nő sikoltása hangzott a közzajon át.. amennyit egy kőre adtál. a vásárlott és kipörlött uradalmakat -. Ki hihette volna. ragyogó arccal ment az utcán. hogy a sors. Mintha valaki átkarolta volna térdeit. de a két őr egészen át lévén hatva a kötelességérzettől. Kassai éppen ennyit remélni nem mert. örvendett a gúnynak. de mit érnek ez anyagok.. hörgésről álmodozott. Kádár rendre áldotta a köveket. áhítozá a szenvedést.volt még más is. mint a vadász jól kitanított vérebe. mely téged megsebzett!. s csodálatos ábrák rémedeztek szeme előtt. hogy egy lihegő nesz. miből huzalkodás támadt. melyen feküdt. hanem alapköve is kifeszíttetett. melyek homlokát. arcát érték. Összeomlott a Pécsi-ház. roppant sok tégla. Egy gyászba öltözött fiatal és igéző szépségű asszony bontakozott ki a csoportból. az érdemmel és fondorsággal szerzett tekintélyt... faragott kő van együtt értjük a zsugorgatott pénzt. Ekkor a hátul állók kövekkel hajigáltak az őrökre. s főleg Kádárra. ki századokkal dacoló 253 .. hanem kezeikkel is akarák bántalmazni. a megvetéssel. Kádár megáldá szidalmazóit. nemcsak falai dőltek le. ki állhatatosan hitte. elkéstél a bocsánattal! Kádár még nyögésről. s a föld. A régi gyűlölet és bosszú a legtörvényesebb formában nyert kielégítést. de a Kassai-ház sem épülhet föl. de a válság pillanatában egész jogát ismét visszakövetelő szerelem éleslátóvá tőn .Atyám. Tódultak hozzá. Ezek a látnok csodálatos modora miatt még bőszebbé lettek. s összeroskada éppen a templom csarnokánál. atyám. Kassai számára oly biztosan vegye üldözőbe Pécsit? Nagy volt a diadal. amerre a kövek repültek. de új kő hullott rá. Egyik őrt a nép lefegyverzé s elfogta. még bolyongtak zúzott agyában homályos eszmék s körüle Jefta alakjához hasonlító képek. egy szellemsóhaj felé mozdítsa meg kezét. nyargalt. ajkáról az áldás.. Utóbb szédülni kezdett.Az új Jeruzsálem látnoka büszkén. a másikat megszalasztá.. s mintha hallaná: . Nagy halommal gyűjtettek anyagszerek. puskaaggyal kezdé hátraterelni az igen közel lépőket. 13 Deboráhn kívül. A nép fenyegetve közeledett felé. mész. s ez maga a nagybátya. nagy. a te kegyelmedtől én is várok annyi áldást. ez Kassai István. még bírt erővel... tűnik eszméletem. ha nincs pallér. hamuval van behintve. Képéről folyt a vér. s már nemcsak nyelvökkel. Szerette bilincseit.. ah. Fuldoklok. mellét. a gyalázattal. kit a megtagadott. hogy Kassai Elemér a Pécsiház iránti rokonszenvnek lőn áldozatává. a Pécsi Simon esküdt ellensége vala.

s halálával csalhatatlanul bebizonyította. A botor ifjú. mely az erszénykötő. pedig éppen annyi ember él nála. s mégis Deborah csak koldussá lőn. sima modorú. midőn Deborah miatt a halálba rohantál. ki Pécsit fölfuvalkodásáért kárhoztatá. de Elemér. ért a tetszelgéshez. halottá. Ennél még szomorítóbb tény volt az.. és elmeséli őrültségedet. mint eddig. tulajdonképp a legerősebb lendületet Elemér miatt nyerte. erdélyi fő-fő ember. a családgőgöt megvető. hogy Pécsi Simon az ország törvényei szerint rég megérdemelte a halált. hogy az öreg úr a temetéskor érzé határozottan a kimúlt iránti vonzódását. minden filléremet. ha meghaltál is! 254 . mit ér a nélkülözésekkel és kapzsiságokkal sokra jogosított kilátás.és a szűcsivadék közt folyt. ezüsteimet. ámbár ezt a szegény ifjú eddig sem tevé. pedig haragudni akart a bezárt tetemre. nem. részeges úr. Mi közöm hozzád! Kitagadlak. ha a történetkönyvekben gyakran fordult volna elő e név: Kassai. ostoba fiú! S már most tüstént takarodj innen. a polgári származását hánytorgató Kassai István. csábító alak. Szétszóratom összes vagyonomat. kineveti ábrándozásodat. a háládatlan rokon! Mint szerette volna Kassai saját tíz körmével kikaparni a földből a halottat. és az én bosszúm jogos volt. hicogva megy egy lágy kezű. midőn nem láttad be. hisz Elemérnek. majd én is kacagok. ha nincs fiörökös? A cinikus. a megbántott fél.. bár unokaöccséül tekinté. Azzal ne biztasd magad. He-he.épületet teremtsen belőlök? Mit ér az. hogy az a nagy harc. Ej.. hogy szedjék föl a koldusok. Tűnődik. noha azelőtt sem volt sokat Elemérrel. az unokaöcs halála után érzé. Te bárgyú birka voltál. hogy végtére sem lett volna sem nevetséges. he-he. tobzódó úr. holott oltározásáért galléránál fogva dobták ki a házból. azt sem érdemled meg. s talán irigylett arisztokratákénál. s volt is oka rá bosszankodni. s legyen belőlük úr. És ó. Bújj be a koporsóba! Mit bánom én. Most már pusztának hitte lakását. felnyittatom a ládákat. mást nevezek örökösömmé.Te ostoba voltál. mert szegénnyé lett. neki nevetni. s megijed saját hangjától. hogy csak nagybátyját kárhoztatja. hogy Pécsi Deborah annyi kecsegtetés után visszautasította Elemér kezét. ha Elemér meghalt. ha haldokolni fogok. nem kap férjet? Szép hús. gúnyolt. ha meggondolja. hogy. holott szerelme vissza volt utasítva. kiszóratom az utcára aranyaimat. elbeszél mindent. Vagy tán azt hiszed.. nagy úr. hogy már Elemér nem kér tőle pénzt. régi családú úrfibábhoz nőül. érette megöleté magát. hogy egy holdkóros ifjú érette elárulta nagybátyját. Férjhez megy. Én is kacagok rajtad. hogy maga elébe állítsa s fölemelt ököllel magyarázza meg neki: . mily dühössé teszi Kassait. mert a szíve gyökeréig romlott leány. sohasem adott szállást. Minő példátlan igazságtalanság ez! Hát ilyen a bosszú? A Pécsiéknek sírni kellett volna. S most ő erőltetve kacag föl. s a menyasszonyi ágy élvei közt. mint szerette volna bár egy percig a végzettől életengedélyt nyerni a hulla számára. hogy pártában marad. sem megbélyegző. s mégis ez egész éltében az ellenséghez szított.. Egy batkát sem kapsz tőlem többé. Elhagyatva érezte magát. Fölforr minden vére. Alig tudott megválni a koporsótól. mosolyogva regéli el.. hogy a Kassai-család hatalmasabb lehetett volna a lenézett.

s annyit hoztam.Jó. úgy sem győznők a sok munkát. s maga említé. azért még nem marad el. A legényét is lehetne vallatni. . . ki most már sokkal inkább félt a nagybátyjától..mondá a kocsis. domine frater. A katonák általában közlékeny természetűek. . mint amennyire az unokaöccsét. s hogy Elemér ezen az úton nem értesült a történendőkről. Azonban a lovak párolognak. s ajkáról ellebbent e sóhaj: . mint a gödény. Lepecsételtem Elemér iratait. s Elemér nyílt jellemű vala. hogy itt van. a szombatosok működéseiről szerezni. Rémítő dolgok történtek Balázsfalván. nemzetes uram. Ezen megállapított tények eredménye roppant elkésés vala. s fogadom.Talán véletlenül ment ifjú urunk a várba. sőt eddigi szokása ellenére sajnálkozott a kifáradt lovakon.Tűzbe vetheti kend azokat. Hajtson be kend e kocsmába. mint a farkas. aki a titkot az unokaöccsel közlé.Csak azt tudhatnám meg. . s Kassai már rég aludt. magába mélyedt. s azt is állítá és semmi ellenvéleményre nem talált.Csak azt tudhatnám meg! A szegény titkár a pörre vonatkozó adatokkal terhelt kocsival még Fehérvár határához sem ért. Néha az ebéd alatt kikönyökölt. Nem is volt többé kedve a kocsist nógatni. Általában az ügyes fürkésző 255 . hisz már orrunk előtt a város. nagyságos uram. s erős álla mozgott a fölindulás miatt.tört ki még legszorgosabb foglalkozásai közt is a vén Kassai. Lehetetlen. fölfedezé..Okiratokat kellett.sóhajtá Kassai oly baljóslatú arccal. hogy ő éhes. .Minek. Utolsó tettökön kívül másról hallani sem akarunk.Isten mentsen! . dehogy van! . Egyébiránt megoldhatta volna elébb is a szekérkereket. Ha a zsebében cédula vagy levél volt. . s rajta hamar kifogott a bor. Midőn pedig a titkár az ivószobába lepett. Ha négy kézzel fáradnánk kettő helyett. De ami halad. ha a szegény állatokat elcsigázzuk.Félóra alatt otthon leszünk . s őnagysága haragszik.Dehogy van. Dühe. hogy a főbíró nagy titokban intézte a szükséges lépéseket. hogy kocsisa szomjas. .Bolond beszéd! Csak ügyesen kell nyomozni. s ilyenkor eldobta a tollat. Nem látom át: mi szükség volt annyit időzni szanaszét. jókor leszünk Fehérváron. hogy kikerítjük a bűnöst. hogy a bírák többet fognak e lázadók tetteiről tudni. mint saját magok. fenyegetőzött öklével. he! Csak azt mondaná meg valaki nekem! A titkár tapogatódzva szólt: . hogy Elemér magába ment Pécsi várába. az már a törvényes vádlónál van.. midőn óhajtva várt titkára megérkezett.. hogy helyes volna még egyszer abrakoltatni. haragja iszonyú vala. Reggel a szubalternusnak találkozni kellett főnökével. Csak azt szeretném tudni. Kassai igen könnyen meggyőződhetett. ki figyelmeztette Elemért! Csak azt tudhatnám meg! . s még ma átvizsgáljuk. .rebegé a titkár. az ifjú patrónust sajnálá.Ha az Isten megsegít.válaszolta a gyanús sóhajról értesült férfiú. . hogy ne fecsegett volna poharazás közt. .Csak azt tudhatnám meg! . s a szerencsétlen válság okozója volt. melyre minden kigondolható veszély volt az ellen fölírva.A szombatosok ellen folyt elővizsgálatokból kitűnt. mert ők unatkozásból is ittak. hogy ki figyelmeztette Elemért a titkos gyűlésre. de magát kiigazítva folytatá: . midőn meghallá védurának csodálatos és fölötte veszedelmes sóhaját. atyafi. hogy harapjanak valamit.

de mindig az a rémítő száz hangzik a szerencsétlen titkár fülébe! Ettől végre is lehetetlen meg nem őrülni! Valóságos aranyiszonyba esett. honnan jön egyszerre napvilágra a bősz titok. midőn alszik. s hogy nem megy be Kassaihoz megvallani azt. bátorságban lehetne! De hátha álmában beszélni fog? Hátha egész éjjel a szerencsétlen levél tartalmát szavalja el? Ki járhat utána. S minő átkozott helyzet. Nyílt ellenséget lát minden olvasóban. mert legkönnyebb a gyanút ezen színekkel ébreszteni föl. a háziaktól. Arcát hol igen pirosnak. lelkiismeretök nincs. hanem az. a cselédektől. Mihelyt fölfedezi kend a bűnöst. hogy Elemér lezárolt papírjai között nem találtatott meg a szerencsétlen levél. Fél az idegenektől. s aggódik. és nem hagyják pihenni. hogy kedélye csillapult. Mert nem a szombatosok ölték meg őt... Csak azt tudhatnám meg. nem lévén kéznél hirtelen más papírja. Mit tegyen? S bár legalább. s e szerencsétlen ércet nem merte volna szobájában tartani. és mint a molyok. örökké csak a betűkön rágódnak. mindig kergetik! Aztán mondaná bár valaha Kassai. És ami legrémítőbb. hallva. azt alattomos leskedőnek véli. hússzal. Érti-e? Száz aranyat! Ne aludjék többé éjjel. Kassai nemcsak reá bízta a bűnös kutatását. s darab idő óta nem akarnak henyélni. tettetésnek gondolhatják. A titkár látva e gyanús szorgalmat. kétségbeesésig gyötri magát. tízzel. Még az ajtósark nyikorgását is aranypengésnek hitte. aki közéjök csalta. hogy szeleverdiségök miatt más járhat pórul! Még a szerelmesleveleket is ide s oda dobják! Ki tudná. száz aranyat. ne legyen nyugta nappal! Csak rajta. hogy ki figyelmeztette Elemért! Ezt naponként hallják a papírok közt turkáló írnokok. hogy a száz arany nem akar apadni. hol igen halványnak véli. mit ébren titkol? 256 . még meg is toldva egypárral.. rettegni kezd saját magától. csak rajta! Száz aranyat kap.. E perctől fogva tehát kend egyeben se törje fejét.Száz aranyat s még sokkal többet is adnék.ezer módot talál a való földerítésére. mindig nógatják. ha komor. Őnagysága minden ebéden elsóhajtozza: . s félni. s ezzel bizonyítaná be. Mondom.. akkor lelkének állapotját árulja el. hogy kilencvenkilenc aranyat ad. melyet Elemér. Ha kacag. tőlem kap. Gondolnak is ők arra. száz aranyat fog tőlem kapni. midőn valaki száz arany díj mellett saját maga ellen nyomoz. hogy nincs-e úgy? Ki biztosítja őt. ha rudakkal hozták volna is ajándékba. az úri rendtől. melynek birtokáért a fukar Kassai száz aranyat s még többet ígért? Elárulhatja azt egy még nem használt lőportöltény vagy egy véka zabról adott nyugta. megtoldva sokkal. melyet túlbuzgóságból írt az ifjú pártfogónak! Hisz a katonatisztek archívuma a tarsoly és dolmányzseb szokott lenni. ha megtudhatnám. a levél hátára írt. hogy nem alvajáró. Mit használt. kiknek zsebök üres. mint Elemér gyilkosának kézrekerítésén. s aki csak egy percig pihen.. ki figyelmeztette Elemért! A titkár iszonyú kínokat szenvedett.

hogy valaki az ágy alá búvik. ablaknál hallgatózik éjféltől hajnalig? A titkár alig merte szemét behunyni. a halálos ellenség.sóhajtá a ritka esetekben. s méltán. Igaz. Ez mérsékletet javasolna a martalékból osztakodásnál. hogy a nők is emberek. ő. ha sokat is nyerhet? És a törvények szerint. A tevékenység enyhített szenvedésein. hogy nemcsak a törvény. ő. melyet ígért. s reggel elmondák a baktriai.Helyzetem elviselhetetlen! . álmatlansága elronták étvágyát. s keseríték a vén Kassai István napjait. midőn mert sóhajtani. ily habozások járultak még az unokaöcs kimúlta miatt támadt bánat mellé. de nem tarthat-e attól. az ajtónál. de már melyiket kérje ő királyi adomány mellett? Most először kezdé gyanítani... nagy óvatossággal kell lenni. ha a rablók fölfeszítenék a pénzes ládákat. ha meghal. De hogy kívánjon valaki keveset. Kassai sem bírt igazán örülni.. a fejedelemné még elhitetheti Rákóczi Györggyel. Szerencséjére neki nincs ugyan neje. de a bosszú nem nyújtá azon élvet. magánérdek is járult Pécsi megbuktatásához. földjét. midőn a nők hallgatóztak férjeik álmára. hogy nagy élv volna Pécsi tulajdonába behelyezkedni. melyet magáénak mond. s már most a halál által gátolva van a kiegészítő vallomások tételében. s kedélye még zúzmarásabbá lőn.. Teste még összébb hulla.. Pécsi letiportatása után. hanyatlani kezdett egészségben. Kassai mindig butábbnak tartá őt. ha a zálogban tartott aranyneműek és drágakövek véletlen háborúk alkalmával Krímbe vagy Prágába vitetnének is. könnyű kedélyét s munkára képességét.Eszébe jutott a régi írókból és a régi mesékből az a számos eset. nyaka még inkább meggörbedt. de ha Kassai mohón kapdos a Pécsi vagyona után. Ily küzdések. Való ugyan. Megpukkadna Pécsi mérgében.. hogy tulajdonképp halála napjáig megérheti a vagyonnal. a szekrényben lappang. Egészsége is szenvedett. Ha cselédei lopnának. hogy a szökött jobbágy a szombatosok gyűlésén semmi határozottat nem mondott. . a vetélytárs. majd föllép Szeredi vagy más gyűlölt főúr. s magához ragadja az oroszlánrészt. Inkább érzé. árméniai s más efféle királynak. Miután a fejedelemné Szőke Pista életéből néhány körülményt ismer. mint azelőtt az aggkor terhét. s nem is fog lenni. pénzét? Tán a leányágnak? Nem tagadhatni ugyan. nem kell-e az elítélt honárulók birtokát a hű alattvalóknak adományozni? S ha Kassai nem áll a folyamodók közt első sorban. 257 . hogy mily veszélyes titok nyomára jöttek. Aggodalmai. tán ki tudna jönni uradalmainak jövedelméből. De más oldala is van a dolognak. de magánbosszú. S kinek hagyja. A fejedelem lefoglaltatta Pécsi birtokait. kivált ha még ez a vén gonosztevő lefejeztetése előtt történhetnék. de ő mégsem gondolt nőrokonaira s azok rája.

de más tekintetek is hathattak a korlátnok engedékenységére. Előbb a vádirat olvastaték fel. az égetteket szokás. de hová lesz büszkesége? Egy ország ügyeit vezette. 258 . mert az erősebb szenvedélyeket nem hívja küzdőhomokra. A szép s most a megaláztatásban magával kiengesztelődni áhító Deborah kért. a kikerülhetlen büntetésért. A könyörület játssza a főszerepet s nem azon mély megilletődés. Kassai érezvén. Pécsi életét megmentheti. egyenesen a porból kell fölvennie. ami inkább fáj a bárdnál. Vagyona okvetlenül elvesz. ritkán látogatták meg. Külső szerencsétlenségéért sajnálták. de feje nyakán maradhat . Minden tudta. miként a pártok egyértelmű kárhoztatása. Pécsi lefejeztetését a fejedelmi kegyelem által óhajtják elhárítani. hogy Pécsit a szégyen és szűkölködés döntse sírba. Neje birtoka leánya alsószoknyáira is aligha elég. A születés gőgje nem tagadhatja meg magát. s részvéttel voltak atyja iránt. Sajnálták őt. nem a sárra. mellyel a törpék a bukott nagyságot dobálják. hogy enyhíthesse atyja sorsát.gondolá. mely a hatalmasok bukását kíséri. melyet a többi urak dobnak neki. a börtönért. Pécsi nem nagyon panaszolhatott egykori irigylőinek gúnyaira. miért ne éljen a koldus Pécsi? Miért ne szerezné meg Kassai a fejedelemné teljes bizalmát ily olcsó áron? Ütött az ítélet kihirdetésének órája. sem arra nem számíthatott. még azok közül is sokan.14 Párttusa nélkül folyt le a szombatosok pöre. a törvénykezési teremből az országosba léptek. mekkora értéktelenítés rejlik az ilynemű részvétben. Miért ne engedjük. sajnálták úgy. míg a szerencse által elkényeztetve vala. amit ő bosszúból tőn. hogy az arisztokrácia Pécsi védelméért a politikában hamis helyzeteket foglaljon el. a nyomorékot. S mégis lázas izgatottság uralkodott a karok és rendek közt. kivált miután sem azt nem remélhette. s leszólani szerették. megelégült vala a közhangulattal. Kassai éleslátását lángoló bosszúvágya nem homályosítá el. miért ébreszteni tehát ismét föl az alvó gyanút? Vagy nem visszatartózkodó-e még most is a fejedelemné? Ha a nagy úr. Pécsi meghalt. Hadd éljen tehát! Kassai e nézetből elhatározá. midőn a felvergődöttek gőgjét megszégyeníteni alkalmat talál. Nemcsak finom szofizmák. . A pör folyama meglehetősen beburkolta mindazt. mint Kádárt a nép az utcán. de tévedéseit kellő szempontból felfogni. hogy az ítélet értelme világosságra jöjjön. hogy egyes dühöncök megkövezzék Pécsit az országos teremben. Mikótól tán kap néha alamizsnát. hogy nem fog azok útjába állani. kik az ítélet kihirdetése után. s most az ügyefogyottakkal együtt várja-e másoktól a jóllakhatás kedvezményét? Minden aranyat. hogy az eredmény nyilvánosságra hozassék. azon megdöbbenéssel vegyült szánalom. esdeklett mindenütt. Pécsi tapasztalni fogja ezt. éppen azért. Semmi vélemény nem tört lándzsát Pécsiért. A királyi tábla tagjai a felperes fiskus teljes keresetén marasztván a szerencsétlen vádlottakat. nemes indulatját a mérlegbe vetni és a szigort ezáltal ellensúlyozni senki sem tudta. hogy halál és jószágvesztés vár a szombatosokra. Kímélettel viseltettek iránta. Hadd tegye! Van. amint a koldust. magas szellemét. Hagyták a bírákat ítélni.A fejedelem meg fog neki kegyelmezni. he-he. kik az új és gőgös családot. a békóért. Ő sejté.

de fejét szabadon vihette azon bizonytalan helyre. Mindenesetre Kassait senki sem kérdezte meg. de ezen alárendeltebb állás terhétől rég föl volt mentve. biztos forrás után állították. hogy a fejedelem éppen a végpercben hívatta a direktort. s haraggal fordult az ítélőmesterhez. Rebesgették. Ő is csak mint országgyűlési tag jelent meg a teremben. Nem volt miért átallja e vérlázító kíváncsiságot. Bozontos szemöldökei alól villogott szürke szeme. a közönség elől fedve vala. hogy tekintélyük ne csorbuljon. „A fejedelmi fiskus. és saját kezével jegyezte föl a szelídebb követelést. midőn a bukást nem is álmodja. S többet ennél tulajdonképp nem is akart Kassai elérni. mily vászonfehér lesz ez arc.Kassai szerénységből ítélőmesternek hívatta ugyan magát. s nem nagyon figyelt a vádiratra. Ahelyett inkább Pécsi arcán legeltette szemét. midőn a vádirat végén a direktor jószág. éltető levegő a parancsolás! Mit tegyen azon izgatások nélkül. S hogyan szúrta oda a közvádló. De mégis lehangolta őt a mód. mint elviselt tanácsosaival általában szokott. Pécsi hetvenegy faluval s temérdek ingóvagyonnal lett könnyebbé. olvasá az ítélőmester. a törvény szigorát kijátszva? A foglyokról tüstént leveretett a bilincs. Merőn nézett. a lélegzés is elállott. A hallgatag Rákóczi először bánt vele úgy. S neki szüksége van a hatalomra. ki Elemértől megtagadta leánya kezét. melyek a magas polc veszélyeivel és dicsőségével.. jószág. Valami előérzet mondá. támaszkodva az idézett törvényekre és országos határozatokra. mint rezzennek meg az izmok. inkább azt akarta ellesni. a poharak közt átvirrasztott éjek alatt sem tartja tiszteletre érdemetleneknek.gondolá érettebb megfontolás után. mintha ez rosszul olvasta volna el a közvádló kívánságát.” Kassai visszarántá Pécsiről tekintetét. A felolvasó ítélőmester éppen e csattanós ponthoz ért. Mély csend volt a teremben. s kegyelmet veszthet. hogy a Fehérvárról véletlenül Désre jött György úrfi erélyes közbenjárásának köszönhetni a fordulatot. a vádlottakra külön és általában mindenikre kivétel nélkül. 259 . s most saját kezén elég súlyos bilincset hord. kéjelgve nézett a vénemberre. mert egy oszlop árnyában foglalván helyet.és fővesztést kér. Hiszen tegnap nem volt benne az életet biztosító záradék.és fővesztési büntetést kér. hogy most az ideje kockáztatni helyzetét. mert különben a kivétel szabállyá válik. de a fővesztésre nézve megválthatólag. hol mások kegyéből hajlékot és tápot kap. mint amelyet már többször volt alkalma olvasni.. Kassai kettős éllel szegzé a rab Pécsire szemét. Neki egészség a munkásság. De annyi ellenség közepett visszavonulással fenyegetőzni istenkísértés volna . ármányaival és sikerével járnak? A régi családúakat az előítélet a henyeség párnáján. mellyel történt. de a porból kiemelkedetteknek szüntelen kell ártani. Ki-ki a szombatosságért csak vagyonát ejté el. Pszt! Már következik a határozó szó. használni.

a hatkerekű malmot a kristálytiszta pataknál. Továbbá. hogy fiát a váradi kapitánysággal ajándékozza meg. 15 Az elkobzott birtokok összekuszált gombolyékhoz hasonlítnak. hogy Pécsi barátjai törjék meg a jeget.gondolá. A Pécsié különben sem volt tiszta vagyon. Maga Balázsfalva is a kétségesek közé számíttatott. szerelmes lett Andrásfalvába. Midőn ezek zörgetni kezdettek. ismert rondasága mellett is. 260 . melyért marakodni lehessen. a legtarkább jogcímek és feltételek mellett bíratott. tagadta a királyi jog fönnforoghatását és a fiskusra szállás esetét. mely legkevésbé sem hasonlított az arisztokraták büszke váraihoz. kedvelte a kert vén árnyékos fáit. s úgy találta. hogy Rákóczi a haza törvényei ellenére a fiskus kezei közt tartani akarná. sem jogigények nem ostromolják. mi egy kies idilli kép. Oda fogok visszavonulni. mennyire szeretné Rákóczi a közóhajtás által magát arra vétetni. mely szorgalmas hétköznap és áradozó kedvű vasárnaponként. s az adományozás kieszközlésének könnyű és biztos módján kezdé fejét törni. Mi a takarékos bőség. Ez urodalom jövedelme a kényelmes. Nem emlegeté a szombatosok elleni pör végfejlődését. a tekintélyes középszerűség vágyaihoz volt szabva. Többnyire szerzemény lévén. száz meg száz család indíta pört.Aztán hátha a fejedelem csak múlékony behatást követett? Hátha minden utógondolat nélkül mellőzte őt? Ezen szempontok súlyát többre becsülte Kassai. Kassai nyugton várta be a percet. körülnézett. tiltakozék az adományozás ellen. hogy az andrásfalvi urodalom volna számára a legcélszerűbb. a jámbor népet. Szóval. s Kassai sem pendítette meg e kérdést. ha többi birtokaihoz csatolnia sikerülne. Engedte. Rendezésök igen nehéz. Mihelyt tehát az állam hatalmába került. hogy ők adjanak előbb kérelmet hűségöknek az elítélt vagyonából díjazására. a fekete szántóföldeket. Legterjedelmesebb urodalmai közül néhány éppen nem tartatott zsíros koncnak. mert sem adósság nem terheli. S valóban Rákóczi öreg szolgája iránt egyenlőn nyájas vala. Tudta. ha hivatalomat leteszem . mint az óvó-intő sejtelmet. S Kassai kedvelte az andrásfalvi tág kastélyt. legalább elméletileg tudta. a legeltetésre alkalmas pagonyt. melyhez senki ne formálhatott volna igényt. Segélyeszközökben gazdag elméje hamar eligazodott a teendők iránt. Mi a csendélet. Az öregúr. melyben a zsákmány felől biztosan lehetett eligazodni. s nem oly kevés jövedelmű. Óvatosan hallgatott az uralkodó és kedvelt tanácsosa. hogy a legdúsabb ember se örvendhetne. nem oly nagy kiterjedésű.

hogy az esküvőt három kihirdetés előzze meg. szándékai oly döntők és mégis fontolatlanok. idegei oly fogékonyak. akaratja oly makacs és hajlítható. bizonyos óvatosság mellett. Siessünk Kassai rideg szobáiból a hercegkisasszony dísztermébe. hogy a fejedelem az első kihirdetéskor. E perc óta a váradi kapitányság kérdése össze volt fűzve az andrásfalvi uradalom sorsával. noha csak kéz alatt. Még Petneházinénak sem volt ideje zsémbelni. Nem kétkedék. s az arisztokratákat. Eljött az idő. mely őt felelevenítse. Minden az óramutató pontosságával haladt. még Anna néninek sem hízelkedni. s oly szigorú vala a rend. földi vágyakra gyullasztóbb. hosszú ima és még hosszabb prédikáció után. ősi magyar szokás szerint. Nem engedett volna el belőlök semmit. s takarékossága mellett is ily alkalmakkor nagy áldozatokra volt kész. Végre a fény. szemeiben az öröm és bánat oly hamar cseréli a könnyeket. hogy a herceglány kedvelt ruhái közül egynek sem történt baja. kik a török portánál ármánykodnak. csak ő hozza elő. s annál kevésbé lehete számítani akár egy filigrán mű széttörésére. hogy igen óhajtaná vőlegényét a nász napján váradi kapitánynak üdvözölhetni. De a makacs Zsófia megnyerése volt a gordiuszi csomó. A megelégedés lehangoló hatását érezé. s vágyódék valami. a titok leplét egy kevéssé szellőztetni. igézőbb s megtartva az eszményi formákat. Csak azután folyamodott volna Andrásfalváért. s bizonyosan Erdély összegyűlt főurai hangos éljenzések által fogják tanúsítani helyeslésöket. csak ő engedjen befolyást szívére. 261 . élénkség. akár egy drágakő elveszésére. Csak Báthory Zsófia ne vonakodjék. annak neszét. csak ő győzze le szeszélyét. S ha Rákóczi e kedélyes szokásról meg is feledkeznék. György úrfi bosszúságára. Kedélye azon gyermekded és szeszélyes maradt. S Rákóczi különösen kedvelte az egyházi szertartásokat egész szélességükben. hogy a párta helyett menyasszonyi koszorút tegyenek fejére. és Andrásfalva adományozása visszariasztotta volna a megint hetvenkedni kezdő Szeredit. Talált azonban a kitűzött cél végrehajtására más és csalhatatlannak látszó módot. s a fejedelemnél gyakrabban jelennek meg. Kassai a régibb tapasztalás után magát képtelennek hitte a hercegkisasszonynál bármi beszínlésekre. ragyogás. Ekkor hallá meg. kérni fogja mind az arát. mi eddig volt. siker egyformasága untatá Zsófit. de termete teljesebb. Báthory Zsófia már virágzó szépségű hajadonná serdült fel. könnyű volna számára. Az első kihirdetés a legközelebbi vasárnap történik. hogy adjanak alkalmat valami óhajuk teljesítésére. Most a menyegzői ünnepélyt több mint fejedelmi pompa által akarta emlékezetessé tenni. habár kedvetlen után is. Tervét elősegíté az ifjú herceg menyegzőjének közelgése. mind a vőlegényt. sőt még a fitogtatási vágyat sem győzhette le egészen. mint a múlt tavaszon. hogy a fejedelem minden kikötés nélkül fogja teljesíteni egy kívánságát.Ezt akará tehát Kassai kieszközölni. A legmagasabb helyzetűek sem vonhatták ki e szokás alól magukat. mint kellene. Korán láttak az előkészületekhez. Szükség volt pedig.

hogy már megálmodtad.Kíváncsi vagyok. mintha a szenvedésért. A szép leány egészen a képek és ábrándok világában ringatá magát. s oly követeléseket gondolt ki. a tér. bíbor és selyem minő ingerrel hathattak volna rá. Egy különben fösvény ház elkényeztetett bábja lévén. gyöngédnek.Agyában tüstént a legtarkább álmok és vágyak rajlottak.szólt nyájasan -. amit holnapután reggel fogsz a fejedelemtől kívánni. keresni kezdé. pedig Rákóczi eléggé prózai kinézésű s jellemű férfiú volt arra. hogy unatkozzam.Hogyan? S a fejedelemné se említette volna? Zsófi tagadólag billentett fejével. melyre legkevésbé emlékszem. Zsófi a bizarr vágyak. hogy az a makacs Klára mindig siratja férjét! Ha most ő itt volna. s aztán. már három perccel. . valami kielégítőt. ha helyettem más gondolna számomra valami helyest. ki máshoz nem is szokott. melyet neki okoztak.Inkább szeretném. tüstént az elérhetetlen álmok tündérországába lépett. boldog Isten. melyeket csak a varázsvessző és a mágiai tudomány bírt volna létesíteni. . Ne csodáld tehát. Engedik. melyeket csak azon erőtlen és mindenható szellemek teljesíthettek volna. csaknem megvetéssel emlékezett vissza rájok. vagy rendes úton.S miért kívánnék valamit? . s eltompítá a rendes. minden ünnepi alkalom felhasználása nélkül. hercegem. eredeti elméjével segítene a gondolatszegény Zsófin! Engem magamra hagynak.Mert teljesítését atyám előre megígérte. 262 . hideg közönnyel. pompás fogatok. . hogy mit kívánjon. . azt ő vagy már bírta. Mily kár.Eddig sohasem kérdezted álmaimat. Gyermekéveiben már a bőség finnyássá tette. a kényelem és fényűzés számára előteremthetett. Csipkék. mihelyt a teremben gyorsan járva. Egymást válták fel röpke. kinek kötelessége lenne finomnak. . ékszerek. a csapongó ötletek miatt előbb kifáradt. melyek néhány bűvös szó által a varázslók rabjai ugyan. de különben az elemeknek is feltétlenül parancsolnak.Pedig úgy hiszem. s ki e téren versenytársat Erdély úrnői közt nem találhatott. kedves hercegnőm! .Tévedsz. mely a keleti néphit szerint. Éppen a ma éjjeli az. figyelőnek lenni. Zsófi. ha e részben feledékenységhez szoktam. 16 Az ifjú szívekre nézve érdekes fecsegések közt jutott a vőlegénynek eszébe Kassai terve. csillogó vágyai.. hogy benne Salamon király emberfölötti tulajdonait még Zsófi sem vélje megtalálhatónak. mint a könnyű ezüst légben a paradicsommadár.. midőn György úrfi belép. . büntetni akarná őket. és az anyag. a megszokott iránti fogékonyságát. erről szó sem volt köztünk. az idő korlátait nem ismerik. Még jegyesem is. hogy mit álmodtál az éjjel? . elkábult. megszerezheté. öt perccel késett el! A hercegleánynak ideje sem volt e panaszt egy sóhajjal fejezni be. soha a földet lábával nem érinti. amit csak a pénz.

melyhez Zsigmond. de most az egyszer engedetlenségi büntetésre tenném ki magamat. De.. Az öccsét. Hódolatom csak az övé. S mégis most oly nehéz kérdést oldott meg. Egészen az vagy. hogy mihelyt valamit elhallgatsz. a titkolódzás. mekkora veszéllyel jár nemünk közös gyöngeségei ellen indítni háborút? Úgy amint magad előtt látsz. . . . igen erős kíneszközök vannak. S én a szépségnek emeltem oltárt szívemben.S mindeniket fogom ellened használni. hozzá sem mert volna fogni. Így tehát semmi különös vágyam nincs. igen szégyellném. nem engem szeretsz. akkor legrútabb alakú lehet halálos ellenséged. vakmerész lázadó . Ezennel bevallom neked.Miből gondolod? .Úgy ma fogják előhozni. bár latin értekezéseket ír. a te követelésednek engedve. Zsigmondot tartják a tudomány emberének. . Azonban. szerencsétlenségemre. De a koronát nem női kezek szokták megszerzeni. ha téged nem ismerve. hogy a diplomáciai ügyességgel a lovagiasságot remekül tudta összeolvasztani s hogy célját elérte minden rábeszélés és erkölcsi kényszer nélkül. Nekem is szintén kell valami óhajtást felhoznom. ezt ne kívánd! Parancsolatod törvény. .Ne kívánd.Azt kötöm ki. mert nagyon fájna. természetesen a titok pecsétje alatt. csak azért történnék.De.És szabad-e tudnom kívánságodat? .szólt hamisan mosolyogva a hercegleány. . hogy tüstént megtudhassam.Szégyellném . .Ha téged kíváncsiságnak hívnak. ellenben őt csak harcfinak. hogy ennyi figyelmet mutatsz. mit akartál volna kérni a fejedelemtől. Egyedül csak te fenyíthetsz meg s hatalmadban. 263 . ha a te ízlésed. hercegnőm.. a te vágyaid szerint nem a legjobbat kívánnám.S készen vagy vele? . Örömtől sugárzott a hercegkisasszony szeme. . . S tehát kívánságod? . előre is sejtetni fogod. hercegnőm. . Szabad és független úr vagyok.Inkább szeretnélek az utolsó percben lepni meg azzal.Engedd hamar hallanom. ha más óhajtani valód nem volna. .Szeretnék egy ékes koronát tenni a fejedre.Kívánságom. jegyeseinket. hogy mire vágytam volna. ha a nők fölébresztett kíváncsisága nem elégíttetik ki? Tudod-e. hogy legkisebb vágyadat becsüld többre. férjeinket óhajtjuk.szólt behízelgő hangon -.Sok habozás után.. ha akadna holnaputánig.Ha tenném.Atyámtól tudom. ha a szegény Báthory Zsófiáért meg nem feledkezel ifjabb Rákóczi Györgyről? . Természetes tehát. arca. ha annyi hatalommal sem bírnék szíved felett. hercegnőm.Igen szép. magamra gondolhattam volna. én a kíváncsiság vagyok. s mint nők. hogy a fejedelem kösse le neked jegyajándékul a fogarasi uradalom jövedelmét. aminőknek mi. Ifjabb Rákóczi György boldog volt. ugye? . mit tesz az. leányok. mert állhatatosan hivé. s csak akkor kérd a fejedelemtől az én kívánságom teljesítését.Tudod-e. . azt fogom előhozni. De egy feltételt kötök ki.

s mondhatom. Magam is akartam értekezni Várad hadtani fontosságáról.szólt Kassaira gondolva.Gyakran megyek-e? .Hercegem. . . én is ismerem. Erről öcsém. Kérlek tehát. Erdély kulcsa. Velünk jössz te is. . soha eszembe sem ötlött volna a váradi kapitányság. de időm igen el van darabolva.Milyen eredeti ötleteid vannak. ezen nehéz kérdést.Míg végre a régi szittya nőkhöz fogok hasonlítani. hercegnőm! . . . A hercegleány megütközéssel tekintett rá. de a magyarázat miatt elkéstünk.Elfogadjuk a nemesség hódolatát. Jól emlékszem.Mindig. sok szépet és mulatságost hallani Váradról.Az felséges volna. őszintén bevallom. s tenyerére arcát. azon a szép almásszürkén. hogy mily oldalról jöhet az ellenség. még az atyai háznál mint veszélyes rossz embert hallá említtetni.Nekem. s mennyi erővel tudnók megvédeni.S ha a többi katonák közt engem is elfogna az ellen? .Csodálatos! Valóban különös! .Várad. félsuttogó hangon mondá: . hangjával visszataszítón hatott. elejtjük a szarvast. mivel fogod ott az időd eltölteni? A szeszélyes Zsófi a dívánon térdére támasztá könyökét. Már most kibeszélhetlen vágy gyötör. 264 .Közelebb húzódva jegyeséhez. melyekben mosoly és ámulat játszék. Aztán gyakran tartok szemlét katonáim felett. ha Várad akár a magyar király. kik férjeiket a táborba is kísérték. ki már egyszer e kérdéssel hajótörést szenvedett. hercegnőm. . vadkant.folytatá gyermeteg arckifejezés alá rejtve a gúnyt.Nagy vadászatot tartunk a rengetegekben. oly értelmes! .De ha mindamellett rabbá lennék? . . melyek a vár gyönge részei. . hercegnőm. Zsigmond. Rákóczi bácsinak van egy nagy földabrosza. A fejedelmi süveg Várad nélkül becsének felét veszti. hercegem! A trombitaszóra tüszkölni szokott.Az utolsó emberig oltalmazunk téged. György pedig. . hogy egy kevéssé vágynám a váradi kapitányságra. .De közülök a főbbek itt laknak. hogy még gyermekkorában. Várad magasztalásánál. s te velem lovagolsz ki. ki e fordulatára a társalgásnak nem számított. éppen akkor akartunk kikocsizni. mely oly engedelmes. beszéld el minden hadtani bevezetés nélkül. s ki az ő túlizgatag idegrendszerére külsőjével. akár a török császár hatalmába kerül. Mondd. medvét és a bölényt. fájdalom. hogy föl-föltekintő szemekkel. hogy micsoda időtöltések várnak reánk Váradon? .Ne bízzál benne. . Abban megnéztük Váradot.Maradt otthon is néhány. hosszasan elmélkedtünk arról. szép amazonom! . mindinkább kezdé daliás jellemét kitüntetni. édes hercegem. hidd el. a diplomáciai szerepet feledve. igen hosszú értekezést készít. hallgassa a harcfi sima és nyájas szavait.Kedvesem.Kiváltanánk atyámnak sárospataki kincsével. Kardjaink nem bírnak többé igazi éllel. hercegem. hercegem! . nem is említve.

s az újdonság. . Most azonban a fejedelemné. és én engedelmes leszek. kikről Csulai uram mesélt nekem? A herceg döbbenéssel tekintett arájára. amióta nincs miből öltözködjék. most a ti szemetekben istennővé lett. Minden jószágát elvesztette.Ah. hercegem.Vagy pedig a vezér. .Amikor csak kedved lesz rá. .S még inkább. de a szegény öregnek ez is jól fog esni. fiatal urak.Táncolunk. Királynénak vélnéd. mert Anna mondja. hercegnőm! .tevé hozzá némi ingerültséggel a hercegnő -.Micsoda időtöltésünk lesz még Váradon? Remélem. .Nem. . sátrával és szerelmével ajándékozna meg. kívánságodat. igen furcsa. vagy talán mint Lukrécia. .De te azt mondád. . a Deborah atyja.Az istenért! Hisz akkor inkább tőrt döfnél szívedbe. Furcsa . a Kinizsi-tánchoz. Azok is értenek a palotáshoz és a friss magyarhoz. Addig mindig volt kifogástok ellene. kinek kezébe estem. hercegnőm. mert keveset láttam még közülök.. hogy akkor a boldog pároknak magokon kívül nincs semmire szükségök.Ugye. melyet jegyajándékul fogok nyerni. .sóhajtott hamis mosollyal Zsófi .. ugye. . Csak azt óhajtanám még tudni. . javaslatodat. . hercegnőm. Ez is hadi szokás. Derék várőrizetem van. mint Nagyvárad. s nagy nélkülözések közt élt eddig. hercegem. hogy a lefoglalt birtokok legkisebbike.Ah! .S hogy hívják a főurat? . mert helyettök egyegy török testét kell. kedvesem! . hogy ott kevés főúr lakik. bír-e annyi kecsegtető tulajdonnal.S Deborah békével tűri a csapást? . nem átkarolva.. akkor parancsolj rám. . kiváló érdekkel bír. hogy házi szövetet hord. hogy ámbár én számodra Fogarast fogom kívánni. De miért akarsz már távozni? . Egyébiránt én szeretem a vad embereket. kieszközlé. fényes udvart tartunk. az én nemes lelkű anyám. valami ürügy alatt visszaadassék. . s ez enyelegve kérdé: . mint Nagyvárad? . de a panasz nélküli szenvedés igézetét lehetetlen elvitatni. hogy Fogarasvár.Pécsi Simonnak. . Deborah kisasszonyt.Kicsinyben ugyanaz. hercegem! 265 . hercegnőm! .Csak ha szeretnél váradi kapitánnyá tenni. hogy ti. Alig negyven jobbágy az egész.Értem. hercegnőm. Erdély legszebb leányának hirdetitek. ránk gyarló lényekre.töltsük ott a mézesheteket. híres bajnokok. ki fogadást tőn. hogy értesítsem őt a fejedelem kegyelméről.Jól megjegyeztem. Sietek. Hát csakugyan a szépítő eszközök közé tartozik a szűkölködés? .Egy szerencsétlen főurat kell meglátogatnom. melyben nőkre nincs is szükség.Okvetlenül.Elfogadom.Büszke a szegénységben. te ne érezd magadat lekötelezve óhajtásodra nézve. az ebesfalvi rész. hercegem.Nem tesz semmit. hanem a foggal tartani?. mint Virginia. de azon kikötés megújítása mellett.Egészen lelkesülve vagy. csatában edzett férfiak.

kik. mint remélem. hogy a lovagjátékokra célozván. hogy nekem nem tetszik Deborah? .Hiszem. .Csak a mások véleményét mondottam el.szólt György fölgerjedve. Lehetetlen kitalálnom.Talán. . ki úrhölgyeink közt ismer nálánál szebbet is. Ekkor lépett be Anna.S lehetek-e oly szerencsés.Nevetséges ötlet! De te talán.Csak folytasd. 266 .szólt ingerülten Zsófi. .Nevetséges ötlet! Még rám fognád. hogy van oly lovag.Csakugyan féltékeny! S vajon kitől félt?.Majd máskor. .. s neked is...Nem képzelem. Hallom. rólam sem teszed föl a könnyelműséget? Nem adtam-e elég jelét hűségemnek? ... . S hát én miért haragudtam Deboráhra? Ah! Az egészen más eset.Csak folytasd. hogy magam is ismerek lovagokat.Hogy. de nem akarja célzásaimat érteni.A viszontlátásig. hercegem.A bámulás közös joga a nemes ízlésűeknek . . jobbat tanácsolni..Egyébiránt nem magamra céloztam. hercegem! Tudom. hogy.Bölcsen mondod. te kegyetlen kezdesz lenni irántam. kedvesem! . féltékeny volnál. nehogy más megelőzzön az örvendetes hír elbeszélésében.. szép menyasszonyom . hercegnőm! . elég fiatalok vagyunk még e komoly kérdés vitatására .. hercegnőm. . . hogy félt. Nekem a fejedelemnéhez kell mennem. s nevetve ismétlé: . összecsapta kis kezeit. hogy.Úgy gondolom. nem Deboráht tartják a legszebb nőnek.Tudod-e. hercegem!. pedig én tudnék nőül szebbet. mint mondád. a magam színére gondoltam? S ez nyugtalanít téged? . Csak azt akartam mondani. hercegnőm. sürgető dolgod van. De eredj. kérlek! . hogy kamarásomat udvarlói közt említik.Remélem.. . hercegnőm! .Betanult szavak. hogy semmi okot nem szolgáltattam rá. hercegem! Zsófi....Most hallom először. Pécsiékhez. . s kik a lovagjátékokban nem az ő színét tűznék mellökre.Az én vagyok. hercegem! Az idő telik. . . kinek egyedül szabad szépségedet bámulnom. hercegnőm! Hogy is tudánk ily szerencsétlen ötletekre tévedni! Isten veled. azt véled. Nem tesz semmit. elég szép tőle... . Bárki legyen képzelt vetélytársa.. hogy ez általad ismert lovagok közül valamelyiknek nevét megtudjam? . . hercegem. Halasszuk a tapasztalásokkal gazdagabb időkre..Hogy a féltékenység bánt. Ne hidd.szólt Zsófia.Zsófi. kérlek! .Rendkívül kíváncsivá tettél.. midőn magára maradt.

Anna? . lásd. maholnap elvisznek. unokaöcsémen. . hogy Csulai uramat. hisz zálogba veté szavát. Neki szoros kötelessége volna engedelmeskedni. Oly sok és furcsa elbeszélni valója volt: de visszadöbbenté az udvarmesterné komoly. kívánhatom.Fényes? ... mert. angyalom. nem is az a baj. hogy egyedül tőlem függ hivatalban maradásod. mondhatnám.Segíts inkább. hercegnőm! .Az istenért. Anna. . s tüstént teljesül. S jó tanácsodért megmarasztallak udvarmesternőmnek. melyet én raktam szemére. drága gyöngyöm. miután Rákóczi bácsi.Mikor jegyben jártam. hisz szempilláidon valami olyas van. én már vén és beteges vagyok.A herceglány táncolva sietett elébe. Jogom van bármit követelni.Ellenkezőleg. Mihelyt mellette szót emelsz. Ha tetszenék. hogy a dombra. építtessen kápolnát aranykeresztes kúppal s homlokzata előtt szent szobrokkal. szavát feltétlenül elzálogosítá. Helyét idegen foglalja el.Hogyne sírnék. vőlegényem azon üvegen át nézte a világot.Az igen nehéz volna. angyalom. Anna!. hanem hogy én nem lehetek többé udvarmesternőd. ünnepélyes magatartása.De csak nem lehetek feleséged? . a puskaporos toronyban tűzzel játszani? Ugye. .S ezért panaszolsz..Mit gúnyolsz minket? Vagy nem akarja-e Kassai. karjaim közt szépültél meg és nőttél föl? . ne beszélj ilyen hangosan.Mit látok. hogy könny.De lásd. csak kívánnom kell.Dehogy panaszolok. a fejedelem őmagassága bizonyosan kamarásai közé sorozza. amelyre rá lehetne fogni. okos leszel és megfontoló? . .kérdé sóhajtva Zsófi. mely hálószobám ablakára néz. ki ha ragyogóbb tulajdonokkal bírna is. . A régi szokás hozza ezt magával. Ha kedvem jön rá. csak azt akartam megfoghatóvá tenni. . . mi lelt. öltöztesse fel mezítlábos barátnak. az udvari papot. . Új személyzettel kell körülvenni magadat.Igazad volt.S hátha a szokás ellenére is meg akarlak tartani? . hűségben őt soha felül nem fogja múlni. Meghallhatja palotahölgyed vagy komornád! .Csak példaként hoztam föl..Nem lehetsz. . férjestül egy végvárba zárkózzam el? György herceget már rá is beszélte. mert Rákóczi bácsi leköté szavát. mi egyébiránt nem is rossz ötlet. hercegnőm. amit mondék. drága gyémántom. .Hadd hallja! Hisz jogom van az ország főrendei előtt is ezt kívánni. mint Györgytől tudom. Nem viselhetném el egy új és fényes háztartás terheit. . holott én hordoztalak keblemen. Az udvarmesterné zokogni kezd. hercegnőm. hanem mert elvisznek tőlem.Csakugyan sírsz. az is lemond a kamarásságról. 267 . . hercegnőm.Te tán mégsem fogsz. kis tündérem. hogy szabad választásomnál fogva. Anna? Az Istenért. .

. Midőn Gyulai hallá Klára nevét. fenséges ötletem van. Most Zsófinak a szertartásos modor iránti türelme kifogyott.szólt a szeszélyes leány . Ezt ne felejtse kegyed. ha nem is a szándék. Akarom. hercegnők. Küldd hamar hozzám unokaöcsédet. született Bodó Klára asszony..Kamarásunk Rápoltra megérkezvén.Igaz. hogy mosolyogjon is. kamarás úr. melyen az ünnepi szertartások alatt ült. minek vélje e hosszas szónoklatot.Azt megtiltom. A jó Isten nem akarja. igyekszik minél megnyerőbb módon hatni célunk elérésére. A bölcs nem szorul utasításra. de a képesség ellen.Ő ne legyen utánam senkinek kamarása. a boldogabb napokban rendkívül kedvelt. úgy tetszik. s aztán emeltebb hangon szólt: . s midőn a gyöngyöt kezében tartá. A kamarás. Zsebkendőjét rángatva mondá: De tulajdonképp a férfiaknak volna kötelességök szép eszméket gondolni ki. mélyen tisztelt fejedelemnénk palotahölgye. S én nem fogom tűrni. hogy egyetlen érzés rabjává tegyük magunkat. hercegnőm!. de már a Zsófit összeszedett arccal találta a mennyezetes bársonyszéken. Gyulai Ferenc vegye át tőlünk e gyöngysort. a bánat mellé a vigasztalást küldi.Kamarásunk özvegy Laczkó Istvánnénak nevünkben így szól: Elég volt már a gyász és fájdalom. magunknak e jogot.Kamarásunk a gyöngy által éppenúgy igazolhatja küldetését. van két ötletem.. s midőn ezennel gyakorlatba venni szándékozunk. s minden ékszereink közül a legtöbbre becsült. hozza ide csellel vagy erővel. Anna? Hisz új viszonyai megváltoztatnák kötelességeinek természetét. Körüle palotahölgyei állottak.. A hercegnő folytatá: . most csodálkozás közt távozának. Egész életére védelmem alá veszem Gyulait. s nem nekünk. Eleget könnyezett már.titkos megbízásokat ruháznak hív alattvalóikra. kik lelkendezve szaladtak vala a terembe. Kegyelmed tehát Rápoltig csak azon törje fejét. s ha unni kezdi a falusi életet. vegye elő kardját. Az összecsengetett nők. Gyulai nem tudta. Ha önként nem jön. . díszruhában teendi udvarlását a háziasszonynál. Zsófi. ki az előszobában volt. azonban mélyen bókolva. . hogy minden küldetésekben az ügyesség próbaköve az eredmény. hogy hol toborzanak katonát. s nézzen körül. hogy virágzó ifjúságát epedések közt töltse. mint szokták a többi titkos követek uralkodójuk pecsétgyűrűjével vagy más csalhatatlan jelekkel. A hercegleány folytatá: . Az emlékezés mellé a feledést. Anna! Báthory Zsófiára hívei mindig számíthatnak. mintha alkalmatlan érzések benyomásai miatt szenvedne. nem is egy. szegény nőknek. ami által Klárát vigasztalhatja. tüstént megjelent. melyet Laczkó Istvánné. s Klára szívét ostrommal úgy fogja körül . s olyankor az udvari személyzet közül senki sincs a teremben. szintúgy tulajdonítjuk mi.. parancsoljuk palotahölgyeinknek. hallgatott. egy percig szünetet tartott.tudniillik az én nevemben -. Hogy is gondolhatnád. s a sikertelenség mindig vád. Magammal viszem Gyulait.. Ah. S amit tisztje volt elhallgatni ma. s nem szabad e szelíd nemtőket visszautasítanunk. s nem feledi. mellyel néhai férje emlékének áldozott.Kamarásunk. s 268 . nem lehet-e holnap vétke? . hogy a kellő méltóság ne szenvedjen semmi hiányt. ideje. sápadtabbá lett.. hogy vonuljanak vissza. .Valamint a hercegek és uralkodók . hogy Klára udvarmesternőmmé legyen.

Ekkor egy levelet nyújta a korlátnok felé.szólt Kassai. midőn nem is derült. országtanácsos és ítélőmester. Kérdezősködött felőle. a hivatalban.. Én bízom az ön szerencsecsillagában. . Gyulai e titkos küldetésre saját maga előtt is rejtélyes érzésekkel indult.Mit is tehetett volna mást. mint kegyét. a korcsmákban. Máskor mint repesett volna örömében a szíve! De.Uram bátyám. s a mankó helyett éppen elefántcsont pálcáját vette kezébe. mint a legyőzött várőrség szokott. aki nekem fölfedezné az árulót! Tehát ötven arannyal van fellebb fokozva az öreg úr dühe! Borzasztó emelkedés! S bár legalább ne volna a fiatalember. mely a lemondásban gyönyörködő szívet földi vágyak felé téríthesse? Az özvegy.Megint sürgeti előléptetését! . a kihirdetés miatt.hebegé a titkár. vajon nem kegyelmed értesítette-e a megboldogult Elemér úrfit a szombatosok gyűléséről? És szintén aznap délben sóhajtá Kassai: . s mi kedélyét kedves derűvel és meleggel tölté be. melyben védnöke őt levéltárnoki állomásra ajánlotta. . . . a fegyvert letévén. kendet rég nem láttam .Mi baja van hát? 269 . egészen megholt a világra nézve. Az imént látta tulajdon két szemével a felterjesztést.Nagyságos uram.oly vitézül vívja. Képe elégült vala. de nem kapták otthon. szüksége volt rá. díszruhába volt öltözve. nagyságos uram! .Igen nehéz szerepet bízott fönséged rám. szokása ellenére. hogy a végveszély torkából csak nagy elhatározás által menekülhet. úgy hallom.Isten őrizzen. hogy a bánat fekete serege.Domine frater. harag nélkül. hová nem üti be az orrát s mit nem szaglál meg? A szerencsétlen titkár nem is kételkedett többé. Andrásfalvát már zsebében hitte.. kiknél a gyász csak az öltözék egy külön neme. hogy ifjabb Rákóczi Györggyel is. mely azt mostanig megszállva tartá. sem az író-. nem is zavartalan arccal belépett a titkár. Másnap reggel Kassai István. fájdalom. de fogok-e bírni azon ékesenszólással. . Kassai éppen fölkelt a karszékből.Százötven aranyat adnék. . míg a gyászruhát hordozta? Ő nem tartozik azon nők közé. azon tapasztalat vala. ki gyanakodni kezde. Életemet inkább veszteném el. Kassai egy egész nap nem látta őt. okkal-móddal ki tudna jönni. éppen aznap reggel kérdé tőle tréfásan az egyik írnok: . melyet finom ízlésű udvarmesternője segítségével fog elrendezni. Zsófia pedig az élénk képzelődés legragyogóbb színeivel rajzolgatá minden részleteit azon új háztartásnak. valóságos betűmoly és aktákon rágcsáló egét? Ki tudja. s így hivatalát és politikai befolyását semmi esetleg nem fenyegeti. ez irat fogalmazása rabolta el minden időmet. sem az ebédlő-asztalnál. 17 Kassai titkárja eközben válságos időket élt. szabad kivonulásért könyörögjön. s éppen templomba készült.

Nógrád megyében komposszesszor. ha a kényszerűségnek engedve. s az a lovak neveléséhez is értvén. mert vetélytársam van. lemondásodról majd beszélünk máskor . .szólt elégületlenül a titkár..Magam részéről csak azért. nem aludtál az éjjel. hanem méltóztassék kegyesen nem neheztelni rám. nagyságos uram! S alázatosan esdeklem. hogy díszes állását ily silány helyzettel fölcserélje.Nem „tedd le”..Lemondásomat kérem kegyesen kieszközöltetni. Ideiglenes távozás ürügye alatt még aznap néhány mérfölddel távolabb volt az őt fenyegető százötven aranytól.Tán éppen Szeredi uramhoz? . 270 . Látják kendtek . nagyságos uram.Jól van.Állhatatos szándékom. mint hallám. . és Széles Márton uramnak. aminőre talán a világtörténelemben sincs példa.Kend vagy leitta eszét.Hát miért mondunk le. Ide leteszem az asztalra. mert egy más jelölt is van. nagyságos uram.Részint számtartói hivatalt viszek.Nem a helyzet teszi az embert. a cselszövő nagy urak.Pihend csak ki magad. minő rossz hatásai vannak a mértéktelen italnak. tiszta víz. a megvesztegetés. minden más bűn lehetőségeivel együtt.S kend fejedelmünk országából ki akar költözni? . Legjobb szomjoltó a friss. .A nagysád ellenségeinél szolgálni oly gazság volna tőlem .. Én Széles Márton úr szolgálatjába fogok lépni. . vagy engemet akar ámítani. a följelentések és árulás. . s eszébe jutottak a torzsalkodó pártok. részint az úrfiakat tanítom. a pedagógusi állomást könnyen elcsípheti előlem.kérdé rossz humorral Kassai. mehetsz Széles Márton uramhoz. jó emberem. gyönge oldala a ló. a titkárt ittasnak hivén. . . Ez az ember most az egyszer talált eltérni a józanság útjáról. tedd le! .De hát ki az a Széles Márton? .S kihez szegődék kend? .kérdé epés mosollyal. . még felmentésem előtt Széles Márton uramhoz találnék utazni.szólt Kassai.szólt a titkár mély felindulással -. hogy védnöke a templomba menjen.Zabkenyeret-e vagy mazsolás kalácsot? . ki még a lovak idomítására is ajánlja magát.szólt oktatólag Kassai az írnokokhoz -. Feküdjél le s ha kialudtad magadat. A titkár alig várta.Ne máskor beszéljünk. Méltóztassék csak átvenni a kérelmet. Kassai csodálkozása felülmúlta a titkár rettegését is. . s mégis mekkorát botlott. .No ne fecsegj már többet. . kegyelmes uram! . . domine frater? . kegyeskedjék elbocsáttatásomat sürgetni. mert más kenyeret kaptam .És mit fog tenni Széles Mártonnál? . Hisz tán csak nem bolondult meg.

A váradi kapitányságot kell kérni .Szívünkből örvendünk.Igen. amit vágyaid kértek. E tény véget vetett a habozásnak. amit hallani vél. míg szintén a trón mennyezete alatt. leányom! . . Óhajtjuk tehát minél előbb hallani az egyén nevét. Kedélyes szónoklat után. kik leányukká fogadtak s kik bizonyosan sajnálnák távozásodat? Miért okoznál egy örömnapon kellemetlenséget nekik. s azon leszünk. melyben annyi elnézéssel.18 Az isteni tisztelet után a fejedelem kisebb elfogadó termébe összegyülekeztek a magas család tagjai s a tekintélyesebb főurak. minthogy én minden vágyamat fenségednek fejedelmi házában annyira kielégítve találom. az öreg Rákóczi az ajtóig ment eléje s karnyújtva vezeté a trón zsámolyáig. Később változnak szokásaink.Jól informálta György herceg . s mi. kire gondoltál s a kívánságot. Rákóczi a szép ara homlokát megcsókolá. de fényes csoportozaton.súgá Szeredi Kemény Jánosnak. kipirult arccal folytatá: . A lány rezzenve hordá végig szemét a kis. betöltve találtad nálunk. a gyors és feltétlen betöltés által.súgá oly finom és halk hangon Kassai. Miért válnál meg a háztól. Váradon szívednek felét a tevékenység. ki most egy alig észrevehető fejbólintással bátorítá szónoklásra a szép hercegkisasszonyt. hogy Váradon vetélytársad akadna.mond a fejedelem. hogy Zsófi előbb kétkedett: vajon. Zsófi ajkszögletein negédes gúny és fanyar mosoly lebbent el. s György birtoka fölött osztozni kellene mással. atyai szeretetét és lovagi buzgóságát megmutatnia. hogy mindazt. hogy fejezze ki valami óhajtását. . nem csak képzelődésének játéka-e. . szeretettel találkozál és azon jó emberektől.Szándékom volt György herceget a váradi kapitánysággal lepni meg. hercegnőm! . hogy az előzékenységben adósod ne maradjunk. elefántcsontból és borostyánkőből készült remekműveket kérni e nap emlékét fenntartó jelül. nekem ma a más örömeire gondolni. Látszik. Zsófi. György úrfinak vala hely jelölve. . minthogy rólam elegen gondoskodnak. legyen szabad.Mit tegyek? . . Zsófi mosolyogva. . . feszes udvari öltözetben és komoly palotahölgyeitől kísérve megjelent. súgta ismét szívem.kiáltá György.. azonban szívem nyugtalanul vert. a dicsvágy foglalná el. menyasszonyok.Szépen beszél . s ámult és kémlő tekintetet vetett az öreg korlátnokra. Aztán ne feledd. hol balra egy a fejedelemasszonyénál valamivel törpébb ülés várt számára.Szólj bátran. Mélyebb hatásúvá nem tehetted volna e mai nap emlékét. Zsófi! súgta szívem. hogy semmi személyes óhajtani valóm nem marad fenn. mellyel neki örömet szerezni akarsz. Ne indulj eszed után. mint éppen e nyilatkozatod által. s lekötelező nyájassággal buzdította. de jobb felől. legyen szabad nem drága érceket. Midőn Báthory Zsófia herceglány.Mit mondasz. .Minthogy .. de a szeméremtől. vagy az átallás más indokai miatt. Köszönjük szíves elismerésedet. féltékenyek vagyunk az ilyen vetélytársakra is. . 271 . sőt büszkék is vagyunk rá. miként keblében küzdés foly és akarata ingadozik. midőn e szép eszmét elmémben forgatám.rebegték alig hallhatón ajkai. s adjon neki alkalmat. keleti szöveteket.elmélkedék magában Kassai.szólt Rákóczihoz fordulva -. Majd akkor sürgetni fogom számodra a váradi kapitányságot.

e nemes érzéseket egész frisseségökben. mint tapasztalt kezekre bízatott volna.Biztató előjelnek veszem.A legkellemesebben vagyok meglepve . az elítélt egyetlen magzatát.De csak oly föltétel alatt . ha valaha ezen állomásért folyamodnál fiam számára. kitől házunk és a haza kitűnő szolgálatokat várhat.Hű országnagyjaim! . Az andrásfalvi uradalomról szóló adománylevélben Gyulai Ferenc neve mellett említtessék a Pécsi Deboráhé is. S fenségedhez folytatá Rákócziné a férjéhez fordulva . hogy legfontosabb végvárunk más. megcsókolta neje arcát s aztán fiának és szép menyének homlokát.kiáltá puzduri hévvel György úrfi -. mint az irgalom szenved csorbát. hogy benned. s midőn e kívánságok. . Kassai elejté az elefántcsont gombú pálcát kezéből. Helyeslés sugárzott az országnagyok szemeiből. Gyulai Ferenc valóban derék fiatalember. Segédét nem ajánlja ugyan fel.kérdé a fejedelem. Óvd e szent. S nekünk egyébre szükségünk sem volt. de egy kikötéssel. Szívemből örvendek. Most a fejedelemné veté közbe magát. s az aggkor szokott reszketegségénél többel nyúlt utána. s hidd el. Ezzel fölkelvén trónjáról.tevé komolyan hozzá: -. lemondott a magyarországi evangélikus rendek sérelmeinek orvoslásáért indítandó hadviselet ellenzéséről. kedves fiam. ha tetteink által az igazságos szigor. . hanem mert alkalmunk van az érdemet megjutalmazni. a kegyelem a tévedtek iránt. miként egyedül én fogok arról gondoskodni. Egyébiránt Pécsi Simon háza valóban megérdemli a részvétet. . oly mélyen él a szánalom a szerencsétlenek. Gyulai Ferenc hű szolgámnak kívánom adományoztatni . Keljen fel az ország. Bírják ők egyenlő joggal a szép uradalmat. de jó kívánságával kíséri vállalatunkat. György. Közcsodálkozás követé e szavakat. .Örvendek.Nos! Mit kívánsz hát. mert joguk van parancsolni. Csak egyet kötök ki. kedves leányom! . A főurak lelkesedése harsány éljenben tört ki. hogy ha a halandóknak nem lehet néha a mértéket el nem téveszteni.ezen örömnapon én is kéréssel járulok.Nem szeretném. hogy fiatal éveidben már érzed. . együtt a legtökéletesebben összhangzanak óhajtásaimmal. hogy családom örömnapja hajnalán érkezett hozzám azon fontos tudósítás Sztambulból.Az andrásfalvi uradalmat. . kit a világ harcias hajlamaidért és erélyedért dicsér. önként értetvén. A hit és lelkiismeret szabadságának zászlóját ezennel kezembe ragadom tehát. leányom. mely Pécsi Simon nótáján esett vissza az államra. önként értetvén.szólt most a fejedelem emelt hangon. üljetek mindnyájan lóra. melyben védurunk. s nyájas hangon mondá: .válaszolá Rákóczi -. Kassai arca hamusötétté lőn. midőn két kívánság helyett hármat kell teljesítenem.Rákóczi elnevette magát. hogy tüstént vigye oltárhoz Pécsi Deborah kisasszonyt. leányom. Csak Kassai volt komor és sötét gondolatokba merült. ami csak fiatal kamarásunk háztartására az ő részéről szükségeltetnék. sokkal jobb. Egyébiránt . Hat hét múlva ötvenezred magunkkal leszünk Morva és Szilézia határánál! 272 . még eddig példa nem volt rá. hogy Deboráht rangjához méltólag én fogom kiházasítani. Teljesítse gyermekeink kívánságát. .szólt. hogy Deborah kisasszony kezét én kérjem meg Gyulai számára. miként nem azért szerencsések a magas helyzetűek. bár külön nem valának rám nézve megnyugtatók. Rákóczi homlokát redők fellegezték be. zsebkendőjének csipkéit tépdelve a hercegnő. a szultán.

a kórágy mellől vagy a gyermekszobából hozzak-e fenségednek udvarmesternőt? Hercegnőm! Laczkó Istvánné külön világot teremtett magának.Teljesítjük uraságod alázatos kérését. majdnem hevesen -. Még ott meghallhatá. hogy kívánságaim rendre meghiúsuljanak? . örömeit. eszmék helyett.ismétlé a hercegleány. . melyek Báthory Zsófia ajkán lebegtek. A hercegnő nyugtalanul várta. hogy virágait az ég cseppjein kívül a fájdalom harmatja is folyvást üdítse.Ah! Nekem egészen más tervem volt vele! . mely az egyszerűség. . . Találtam Rápolton egy özvegyet. . biztosítván ezentúlra is kegyelmünk iránt .szólt könnybe lábbadó szemekkel Dajka.. fenséges uraim! . Harsány és szűnni nem akaró éljenzés közt távozott a hadpárt. hogy becsszomjának minden álmai valósulnak. Ezt mások is megtehették volna.Örömmel teszem lelkemet kezeid közé. feltétlen ragaszkodás által akarja kivívni. ha nem látom őt.tudakolta a hercegnő. kik oly jók voltak. . ki betegeket gyógyított. nem él többé. . Találtam egy tiszta kis épületet. hogy a bú annyi igézettel bírhasson. megrettenve azon szavaktól.válaszolá hideg.Én. Még ott értesülhete Zsófia hercegnő rendkívüli kegyéről és sejtheté. alázatosan esdeklem a hivatalomtól föloldoztatásért. gyermekeit tanítá. .Egészen más tervem volt Klárával .. s tán már el is rabolta arcának színét. .sóhajtá Zsófi.Talán kevésbé szép. Szükségem van Klárára. mint várták. találtam egy sírt. Akik vele megérkezésekor mindjárt találkoztak. A szomorúfüzek közül. Kassai nem soká élte túl e rettenetes percet. hogy tagadó választ hozzon.szakítá félbe a herceglány kérdését Gyulai. Én öntől a nehezet. melynek kötelességeit. s nehezteléssel fogadá. elégtételeit csak azok tudják fölfogni. kimért hangon Rákóczi.. . búskomolynak vélték.Jegyesem! . Minő érzések ostromolták keblét. . mint ő és oly szerencsétlenek. alamizsnát osztott. a rendkívülit vártam. de sokkal vonzóbb . mennybeli atyám. mint egykor? . .szólt Gyulai rosszul leplezett megindulással. az a világ előtt titok maradt. s minthogy ezentúl a politikát csak lóhátról fogják intézni.én nem tudok lovagolni. s most szokjam-e meg. hogy nagy uradalma és szép arája van. mely azzal a joggal bírt. szőrruhát hordott s akit a vidék őrangyalának neveznek. kit fenséged ismer.De ugye Pécsi Deborah?.És még mindig olyan szép. szokásait.Az a nő. e visszavonultság alá fogja ásni egészségét. mert e dicső napot megérnem engedted! . Vége 273 . a püspök. 19 Rápoltról a hercegnő kamarása később tért vissza.Nem hittem volna.szólt a dühtől reszkető Kassai .Nem azért küldöttem kegyedet Rápoltra . hogy emelkedése már csak a Rákóczi család iránti hűségétől függ. a lemondás és a magát feláldozó erény jeleivel volt csak fölékítve.E bánat. ha a hálát választja vezércsillagul és a legnagyobb befolyást.szólt élénken.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful