APROBAT

prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 366/15 din 29 noiembrie 2007

Codul de etică al judecătorului
Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei. În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate un şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative, altele urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Judecătorul trebuie să participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor de conduită, pe care le va respecta personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţa sistemului judecătoresc. Reglementările prezentului Cod urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovării acestor obiective.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolul 1. Scopul reglementării
(1) Autoritatea judecătorească este în Republica Moldova o ramură a puterii de stat. Administrarea justiţiei este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor. (2) Codul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conforme cu responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a fi respectate de către toţi judecătorii din Republica Moldova. (3) Respectarea normelor cuprinse în prezentul Cod constituie un criteriu pentru evaluarea eficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului. (4) Evaluarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul Cod este efectuată de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.

CAPITOLUL II Independenţa şi imparţialitatea judecătorului Articolul 2. Independenţa judecătorului
(1) Judecătorul trebuie să fie independent în exercitarea funcţiilor sale, conform principiilor de drept garantate de Constituţie, de alte legi şi norme naţionale, de acte internaţionale la care Republica Moldova este parte. (2) Judecătorul are îndatorirea să promoveze supremaţia legii şi statul de drept, să apere drepturile şi libertăţile fundamentale, interesele legitime ale tuturor persoanelor, independent de cetăţenie, origine etnică, rasă, naţionalitate, cultură, ideologie, religie, limbă, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială, asigurînd în toate cazurile calitatea şi caracterul echitabil al actului de justiţie. (3) Judecătorul este obligat să respecte egalitatea persoanelor în faţa legii, asigurîndu-le un tratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor, precum şi integritatea fizică şi morală a tuturor participanţilor la procedurile judiciare. Atitudinea corectă, imparţială faţă de om ca valoare supremă, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în conformitate cu normele de drept naţionale şi internaţionale şi cu principiile morale general-recunoscute sînt cerinţe obligatorii faţă de judecător. (4) În toate cazurile, judecătorul va acţiona independent, fără orice influenţe, îndrumări sau control şi nu-şi va permite comportament necuviincios, inadecvat sau ilegal, care poate genera conflicte de interese şi periclita încrederea în independenţa sa.

(4) Judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi. sau despre oricare încălcare a standardelor de etică prevăzute în prezentul Cod. g) să-şi exercite responsabilităţile juridice ce îi revin în măsura în care să se asigure de aplicarea corectă a legii şi instrumentarea cauzelor în mod echitabil. sau personal deţine informaţii despre probele contestate ce ţin de proces. fraze. Imparţialitatea judecătorului (1) Judecătorul trebuie să judece toate cauzele imparţial. în conformitate cu legea. obiectivitatea judiciară. integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă. acţiune sau manifestare care ar putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc. Articolul 3. în orice calitate. directe sau indirecte. fără restricţii. structuri de stat sau instituţii publice. eficient şi obiectiv în toate cauzele judiciare. rămînînd fidel legii. doctrine politice. b) să-şi menţină la nivel înalt şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele. c) să decidă prompt. informaţii sau sfaturi din partea oricăror persoane. mijloace de informare în masă. să-şi îndeplinească îndatoririle într-o perioadă de timp rezonabilă. materialelor confidenţiale obţinute. eficient şi fără întîrziere. sau soţul său (soţia) sau alte rude apropiate au un interes financiar în obiectul disputei sau orice alt interes care ar putea afecta substanţial rezultatul procesului. inclusiv toate sarcinile administrative date conform legii. indiferent din partea cui sau pentru care motive ar veni ele. interese publice. acţiune. presiuni. CAPITOLUL III Obligaţiile judecătorului Articolul 5. potrivit legii şi să asigure prevenirea dezvăluirii neautorizate a acestora. să respecte termenele legale. . inclusiv de rudele. nu va manifesta atitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte. măsurile necesare pentru păstrarea sau sigilarea cuvenită a informaţiilor. interese de partid. prietenii sau cunoscuţii săi. sentimente sau teama de eventuale critici imediate sau de durată. e) să întreprindă. gesturi sau alte acţiuni care ar putea fi înterpretate ca semne de părtinire sau prejudecată. Obligaţiile judecătorului (1) În exercitarea atribuţiilor. acţionînd cu diligenţă şi în timp util. instruire continuă şi educaţie întru executarea adecvată a îndatoririlor de administrare a justiţiei. să apere demnitatea. Recuzarea (1) Judecătorul este obligat să se abţină de la oricare proces în care imparţialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială şi se va autorecuza într-un proces în care aceasta este cerută de lege. personal sau ca custode. influenţe. (3) Judecătorul trebuie să se abţină de la orice comportament. iar în cazul în care legea nu prevede astfel de limite. d) să păstreze secretul profesional ce ţine de deliberările sale şi de informaţiile confidenţiale obţinute în timpul îndeplinirii atribuţiilor legate de şedinţele de judecată şi în afara acestora. (5) udecătorul este obligat să fie imparţial şi să nu admită influenţe asupra activităţilor sale profesionale de către nici o persoană. competenţele şi abilităţile sale profesionale prin autoinstruire. judecătorul are următoarele obligaţii: a) să-şi îndeplinească îndatoririle şi funcţiile de serviciu profesionist. inclusiv în cazurile în care: (a) are o părtinire sau prejudecată proprie faţă de una dintre părţi. la procedurile judiciare. eveniment de natură să-i afecteze independenţa. imparţialitatea.(5) Judecătorul trebuie să informeze imediat Consiliul Superior al Magistraturii despre orice faptă. competent. asigurîndu-le un tratament juridic nediscriminatoriu. f) să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii. ameninţări sau ingerinţe. Articolul 4. menţinîndu-şi autoritatea şi competenţa profesională şi nu se va lăsa influenţat de contacte. în exerciţiul funcţiei. stimulente. (b) ştie că el. (2) Judecătorul va pronunţa hotărîri independent.

e) să-şi exprime sau să-şi manifeste convingerile sale politice prin comportament. judecătorul nu va admite intervievări. martorilor. fie în sala de judecată. inclusiv în mijloacele de informare în masă. . de caritate sau civică. procedural. să colecteze sau să distribuie bani sau orice alte obiecte de valoare. pe marginea cauzelor aflate pe rol în instanţă pînă la intrarea în vigoare a hotărîrilor adoptate. argumentări sau comunicări private. politicos în comunicarea cu alte persoane. Ordinea şi solemnitatea şedinţelor (1) Judecătorul va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată. (2) Judecătorul îşi poate exprima opinia prin declaraţii publice. avocaţilor sau altor persoane. (3) Judecătorul va evita discuţii cu participanţii la proces sau cu terţe persoane despre alte cauze puse pe rol în instanţă. inclusiv publicată în mijloacele de informare în masă. să solicite. religioasă. sobru. (5) Cu excepţia cazurilor permise de lege. b) să solicite sau să colecteze fonduri pentru orice formaţiune politică. f) să participe la reuniuni publice cu caracter politic. asigurînd disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului. decît în cazurile prevăzute de lege. Articolul 8. menite să-i influenţeze acţiunile sale profesionale în orice cauză civilă. administrativ pe marginea unei anumite cauze care se află în curs de examinare. se va conduce de criterii de rezonabilitate şi măsură. realizîndu-şi dreptul la replică. acte sau declaraţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. Dreptul la opinie (1) Judecătorul nu va face comentarii publice. respect şi răbdare faţă de toţi participanţii la proces. El va cere tuturor participanţilor la proces şi altor funcţionari ai sistemului judiciar să se abţină de la manifestarea. (2) Judecătorul nu poate denigra în public probitatea profesională şi morală a colegilor săi. g) să se implice în orice activitate sau comunicare neformală cu scopul de a influenţa orice problemă care se examinează sau ar putea fi examinată într-o instanţă de judecată. (2) Judecătorul va avea permanent un comportament oficial. d) să ofere. să utilizeze sau să permită utilizarea prestigiului funcţiei sau a titlului de judecător în scopurile enumerate mai sus. atitudine. Discuţia este limitată la probleme teoretice şi poate fi iniţiată doar de judecătorul care examinează cauza respectivă. prin cuvinte sau atitudine. (3) Judecătorul îşi va conforma exteriorul şi vestimentaţia în timpul exercitării funcţiei la cerinţele legii şi prestigiul profesiei. (4) Judecătorul poate să consulte alţi judecători doar referitor la legislaţia de ordin material.Articolul 6. la adresa sa sau despre procesul de judecată. cu excepţia activităţii didactice şi/sau ştiinţifice. comportamentul exemplar fiind un model de comunicare şi atitudine reciprocă adecvată. Restricţii privind activităţile personale şi profesionale (1) Judecătorul nu poate: a) să cumuleze funcţia deţinută cu nici o altă funcţie publică sau privată. Articolul 7. fie în biroul său. CAPITOLUL IV Incompatibilităţi şi interdicţii Articolul 9. pentru a infirma oricare afirmaţie falsă sau defăimătoare. bunuri întru susţinerea unui candidat în scopuri politice sau la o funcţie cu caracter politic. Relaţiile judecătorului în colectivul de muncă (1) Relaţia judecătorului cu colectivul de muncă trebuie să se bazeze pe respect şi bună-credinţă. a părtinirii sau prejudecăţilor împotriva părţilor. În cazul cînd va face declaraţii publice. penală sau administrativă. h) să folosească telefonul sau orice alt dispozitiv electronic de comunicaţie în timpul şedinţelor de judecată şi al deliberărilor. El urmează a da dovadă de demnitate. organizaţie educaţională. c) să încurajeze sau să influenţeze pe cineva să adere la o formaţiune politică.

sau al unei organizaţii educaţionale. studii de specialitate. director. care are ca scop perfecţionarea legislaţiei. conflicte de interese sau ar interveni în responsabilităţile profesionale. (5) Judecătorul poate participa la elaborarea şi editarea de publicaţii. (2) Relaţiile de familie şi sociale ale judecătorului nu trebuie să influenţeze hotărîrile judecătoreşti pe care le adoptă în exercitarea atribuţiilor profesionale. în vederea îmbunătăţirii legislaţiei sistemului judecătoresc. copiilor. grupuri de lucru sau oricare alte structuri guvernamentale. prestigiul profesiei sau executarea obligaţiilor profesionale. preocupate de probleme ce nu ţin de perfecţionarea legislaţiei. judecătorul va dezvălui aceasta părţilor respective şi va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a-l elimina. normele sau standardele de etică din prezentul Cod ce ar duce la imparţialitate. promovării profesiei. articole. cît şi la alte activităţi extrajudiciare. (3) Judecătorul nu se poate implica în activităţi care încalcă legile. obiectivitatea sau integritatea sa. care afectează membrii familiei sale sau alte persoane în orice alt mod neprevăzut de reglementările legale. a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei. Activităţi guvernamentale.(2) Judecătorul se va abţine de la implicarea. Activităţi extrajudiciare (1) Judecătorul îşi poate exercita pe deplin drepturile sale de cetăţean în concordanţă cu cerinţele prezentului Cod. comisii. Articolul 11. participarea sau judecarea litigiilor sau cauzelor în care el. surorilor. civile şi caritabile (1) Judecătorul nu poate accepta desemnarea sa în comitete. (2) Judecătorul poate deţine şi administra investiţii. Articolul 10. membrii familiei sale sau rudele apropiate sînt antrenate sau poate exista un potenţial conflict de interese. . Judecătorului cu atribuţii de răspundere şi/sau administrative i se interzice de a face uz de autoritatea sa pentru a interveni în procesul de judecată sau în soluţionarea cauzelor. companii de asigurări. prejudecăţi. În cazul apariţiei conflictului de interese. (3) Judecătorul se poate implica în orice activităţi sociale în măsura în care acestea nu prejudiciază autoritatea puterii judecătoreşti. (3) Judecătorul va achiziţiona şi înstrăina proprietatea personală într-un mod care să nu provoace îndoieli privind independenţa şi imparţialitatea sa sau să provoace conflicte de interese. fraţilor. Judecătorului îi este interzisă implicarea în soluţionarea chestiunilor. Activităţi financiare (1) Judecătorul se va abţine de la orice tranzacţii financiare şi afaceri de natură să-i afecteze imparţialitatea. însă nu va fi funcţionar. Atribuţiile profesionale şi familia (1) Judecătorul poate acorda consultaţie juridică numai părinţilor. (2) Judecătorul poate activa în cadrul unei organizaţii sau agenţii guvernamentale. (4) Judecătorul nu va influenţa un alt judecător în exercitarea funcţiilor şi obligaţiilor profesionale. administrării justiţiei. instituţii de creditare. inclusiv bunuri imobile. Articolul 12. nepoţilor şi persoanelor aflate sub tutela sau curatela sa. (2) Judecătorul îşi va organiza toate activităţile extrajudiciare astfel încît să menţină autoritatea şi demnitatea funcţiei sale. precum şi imparţialitatea şi independenţa sistemului judecătoresc. întreprinderi publice sau altor companii cu cotă de participare publică sau structuri de stat. doar cu condiţia respectării îndatoririlor stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Cod. să influenţeze exercitarea îndatoririlor sale. să se implice în alte activităţi profitabile. (3) Judecătorul poate participa la activităţi civice şi de caritate care nu au efect negativ asupra imparţialităţii sale şi nu intervin în exercitarea funcţiilor sale profesionale. (4) Activităţile extrajudiciare ale judecătorului nu vor provoca îndoieli cu privire la imparţialitatea. lucrări literare sau ştiinţifice. Articolul 13. bunicilor. a sistemului judiciar sau administrarea justiţiei. să-i exploateze funcţia sau să-l implice în convenţii cu avocaţi sau alte persoane care ar putea fi participanţi la procese în instanţa de judecată în care activează. administrator sau angajat al nici unei bănci. caritabile ori civile non-profit. soţului (soţiei). respectînd cerinţele prezentului Cod.

(2) Judecătorului i se interzice obţinerea ilegală de bunuri materiale. direct sau indirect. inclusiv acceptarea sau achiziţionarea de bunuri (servicii) la un preţ (tarif) mai mic decît valoarea lor reală. servicii. . privilegii sau alte avantaje. ai membrilor familiei sale sau prietenilor. Articolul 14. ale membrilor familiei sau ale altor persoane la efectuarea diferitor tranzacţii financiare sau în scopuri ce nu ţin de exercitarea funcţiei.(4) Judecătorul nu va utiliza informaţia obţinută în calitatea sa oficială în interese proprii. CAPITOLUL V Răspunderea judecătorului pentru încălcarea eticii profesionale Articolul 15. ca preţuire pentru exercitarea sau abţinerea de la îndeplinirea obligaţiilor sale în legătură cu o cauză care urmează a fi examinată de către acesta. Răspunderea disciplinară a judecătorului (1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului Cod judecătorul poartă răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) La intrarea în vigoare a prezentului Cod. cadouri. Codul de etică profesională al judecătorului aprobat la Conferinţa judecătorilor din 4 februarie 2000. în numele său. Integritatea judecătorului (1) Judecătorul nu va solicita sau accepta. servicii sau alte beneficii. plăţi. (1) Prezentul Cod intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. Încălcările prezentei reglementări sînt supuse urmăririi penale. pe lîngă aplicarea sancţiunilor conform legislaţiei în vigoare. devine caduc. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful