Τενορ Σαξ.

1

Βρασιλ

1

&b

4
4

>
Œ œ ˙
>
f

7

6

&b Ó

>
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ Œ Ó
J

w

Œ œ-

‰ œ œ œ œ œ œ œ w

w
>

‰ œ œ œ œ œ œ œ

f
11

&b w

>˙ .

œ-

‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
>

œ-

^ - œ œ bœ œ
f

1616

j
j
b
Œ
œ
&
# œ- œ. - œ. # œ. Œ Ó
F

Œ # œ œj œ- œj # œ Œ Ó
- .
. .

Œ # œ œj œ- œj
- .
.

24

21

>œ .

- >
Œ œ #˙

& b # œ. Œ Ó

œ œ # œ- n œ-

œ- œ œ œ

w

26

&b Ó

œ

œ

w

Œ

˙

˙

Œ

˙

œ

F

œ

36

31

&b w

œ œ
F

Œ œ œ œ
f

w

˙

˙

˙
˙

œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ.
F

37

. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ.
œ
b
&

œ #œ œ nœ #œ œ Œ

œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ.

œ. # œ. œ œ. œ.2 Βρασιλ τενορ σαξ 1 40 . # œ.œ. 45 43 w> . # œ.œ.œ. œ œ. # œ.œ. œ b & œ.œ. œ œ. n œ. œ Œ Ó f . # œ. œ. n œ.œ. # œ. œ. œ.œ.œ. # œ. n œ. 65 &b 70 &b œ.œ.œ. œ.œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙. # œ. œ. œ. # œ. # œ. n œ. # œ.œ. œ œ.œ. n œ. œ. œ œ. # œ. f ∑ 2 ô Œ ˙. n œ. n œ. # œ. # œ. œ. b œ.b œœ Œ b & ‰ œ œ bœ œ œ bœ nœ w f 48 & b ‰ œ œ bœ œ œ bœ nœ w &b w 56 2 ô 53 ‰ œ œ nœ bœ œ œ œ w Ó œ œ F w Œ ˙ ˙ ˙ œ 63 59 &b Œ œ œ œ f w Œ œ œ œ w ∑ œ. œ œ. # œ. n œ. œ. w 2 ô w œ.œ. # œ.œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful