Τρυµπετ ιν Β b 3

Βρασιλ
ΧΟΜΠΟΣΕΡ
ΑΡΡΑΝΓΕΡ

4
&b 4 Ó
f

Œ

œ
>

& b œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.
5
6
&b

j
œ. œ. ‰ œ. œ.

˙.
>

œ
>

7

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.
7
8
F

2
ı

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

16

>
w
b
&

3

&b w
&b ˙

ı

˙

˙

&b ‰ œ œ œ œ œ œ œ w

Œ œ œ œ
F
Œ

œ-

Ó

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.
9

‰ œ œ nœ bœ œ bœ nœ w
24

w

Σολι

Œ

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ. Œ œ- b œ- œf

‰ œ œ nœ bœ œ bœ nœ w

& b ‰ œ œ nœ bœ œ bœ nœ w

œ. œ. >œ

36

w

˙.

Œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
f

˙.

œ-

‰ œ œ œ œ œ œ œ w

w
>

‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
>

œ-

˙.
>

œ-

œ Œ Ó f . œ œ. œ. . œ œ. œ. .œ.> Œ œ b˙ 56 ‰ œ œ œ œ œ œ œ w & b ˙. œ œ.2 ^ b & œ œ.œ œ œ œ . 63 œ. 2 ı Ó ∑ Œ œ w . œ.œ. œ- Ó Œ bœ nœ.> F Œ Œ œ œ œ & b œ. œ œ #œ Œ Ó .Œ Ó &b Trumpet 3 Βρασιλ 3 ı œ . Ó f 2 ı œœ Œ œ - w > œ.œ.> - & b # œ.œ. œ.b œf œ > b w & f 45 Œ bœ nœ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ # œ n œŒ œ œ œ f ∑ œ.œ.> ˙. -. œ. œ. . œ. œ. œ. Œ œ œ #œ - Œ bœ nœ.œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful