Αλτο Σαξ.

1

4
&4

Βρασιλ

Ó
f

œ >œ
>

œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. >œ Œ Ó

7

6

w>

w>

Œ œ
f

11

œ œ œ œ œ œ
œ w

œ œ œ œ œ œ œ >˙ .

&w

œ-

œ-

˙.
>

œ œ œ œ œ œ
œ

œ^ œ- # œ- n œf

1616

j œ- j
Œ
œ
#
œ
œ. œ. Œ Ó
&
- .
F

Œ œ- # œ. j œ- œ. j œ. Œ Ó

Œ œ- # œ. j œ- œ. j

24

21

& œ. Œ Ó

Œ

>.
œ

œ- # ˙
>

œ- Œ Ó

œ œ # œ- n œ-

26

œ

œ

˙

w

˙

Œ

œ

Œ

˙

œ

F

œ

œ

F

31

&w

Œ

œ

œ

œ

w

˙

˙

˙

˙

f
3636

.
& œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ. œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ. œ. # œ. œ n œ. # œ- œ. œ œ- œ.
F

œ. ∑ œ œ œ.œ. ∑ Œ œ & f 70 . # œ. œ œ œ Œ œ n œ. œ n œ.œ.n œ. œ.œ. n œ. œ œ. # œ.# œ. n œ. # œ. # œ. œ œ. œ œ œ œ w w Œ œ œ &Œ œ f . . # œ. œ. n œ. # œ.œ. # œ. œ n œ. œ. 45 42 w> œ. # œ. n œ.œ.œ. # œ. n œ.œ. œ œ. œ 2 2 œ Ó œ œ w ô ô & f œ œ. œ. 65 œ. & œ. # œ. œ w Œ Ó . # œ. # œ.œ. # œ. . . f 46 œ œ #œ nœ œ #œ œ w &‰ 51 & w w œ œ #œ nœ œ #œ œ w ‰ 2 ô 56 Ó œ œ F 59 œ œ #œ nœ œ œ œ ‰ w ˙ ˙ Œ œ ˙ 63 . œ..œ. œ n œ. œ œ. # œ.œ.n œ.œ. œ.œ. # œ œ. œ. œ.œ. # œ.œ. # œ. œ œ. & œ.œ. œ œ.αλτο σαξ 1 2 Βρασιλ 39 . # œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful