Αλτο Σαξ.

2

Βρασιλ

1

4
&4

Ó
f

w

œ >œ
>

7

6

œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. >œ Œ Ó

w>

Œ œ
f

11

œ œ œ œ œ œ
œ w

œ œ œ œ œ œ œ >˙ .

&w

œ-

œ-

˙.
>

œ œ œ œ œ œ
œ

^ œ b œ œ- b œ
f

1616

& Œ œ œ. j œ- œ. j œ Œ Ó
.
F

jœ j
Œ Ó
œ
œ- . - œ. œ.

Œ

jœ j
œ
œ- . - œ.

Œ

24

21

&œ Œ Ó
.

Œ

>.
œ

œ- # ˙
>

œ- Œ Ó

œ œ # œ- n œ-

26

œ œ
F

w

Œ

˙

˙

œ

Œ

˙

œ

œ œ
F

31

˙

Œ

œ
f

œ

œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

3636

& œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ.
F

œ. # œ. œ. n œ. # œ- œ. œ œ- œ.

œ #œ œ nœ #œ œ Œ

œ. œ. œ œ. œ.αλτο σαξ 2 2 Βρασιλ 39 . œ œ.œ.œ. # œ.œ. œ.# œ. # œ. & œ. # œ. œ. # œ. & œ. # œ. œ n œ. œ n œ.œ. œ Œ Ó f .œ. œ. œ n œ. œ œ. Œ œ ˙ f 2 ô w œ. # œ. f 46 œ œ #œ nœ œ #œ œ w &‰ œ œ #œ nœ œ #œ œ w ‰ &w 56 2 ô 51 w œ œ #œ nœ œ œ œ ‰ Ó œ œ F w ˙ ˙ 63 58 &Œ œ ˙ Œ œ œ œ f ˙ Œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ.œ. œ œ. 45 42 w> œ. # œ.œ. œ. œ. œ.. œ. œ. # œ. œ. . œ œ.œ. œ. 64 & 70 & œ. ∑ 2 ô Ó ˙ w ∑ œ. n œ. . œ. œ. # œ. œ œ œ Œ œ n œ.œ.œ. œ œ.œ. œ œ.œ. œ œ.œ.œ. œ. œ. # œ. œ.œ.œ. œ. œ. .n œ.œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful