Βαριτονε Σαξ.

Βρασιλ
ΧΟΜΠΟΣΕΡ
ΑΡΡΑΝΓΕΡ

7
œ- w>
Œ
f

1

4
&4

w
>
f

œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. >œ
J

w

Ó

8

&‰
14

&

œœœœœœ

œ w

œœœœœœ

œ w

œœœœœœ

œ-

>
œ ˙.

16

>˙ .
œ-

œ^ œ- œ- b œ

Œ œ- b œ. œ- œ. œ. Œ Ó
Œ œ- b œ. œJ J
J
F
>œ . œ œ # œ- n œ- 24œ- # >˙
œ Œ
Œ

f
20

. œ- œ. œ Œ Ó
Œ
b
œ
œ
& - J J .

œ. œ. Œ Ó
J

Ó

26

˙

Œ œ ˙

w

˙

˙

w

˙

w
f

36

34

&

˙

w
w>

œ œ
œ- - œ- -

œ œ
œ- - œ- -

œœœœœœœ w

œœœœœœœ w

45

41

œ œ œ œ œ œ œ >˙ .

&

œ-

œ^ œ- œ- b œ

œ˙.
>

Œ œ- # œ . œ œ œ- Œ Ó
>

f
47

& Œ œ- # œ . œ œ œ- Œ Ó
>

Œ œ- # œ . œ œ œ- Œ Ó
>

4
ô

56

˙
Ó

w

2 ô w f w Œ Ó œ. # œ. # œ. œ.œ. n œ.Βαρι Σαξ 2 Βρασιλ 57 &w Œ ˙ œ ˙ ˙ w 63 61 & w ∑ ˙ ∑ œ. 70 & 2 ô w w œ. n œ. # œ. # œ.œ.œ. œ n œ.œ. œ œ. œ.œ. # œ. œ œ.œ. œ œ. n œ. œ œ. ˙ 66 . œ. # œ. # œ. œ f . & œ.œ.œ. # œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful