Τρυµπετ ιν Β b 2

Βρασιλ
ΧΟΜΠΟΣΕΡ
ΑΡΡΑΝΓΕΡ

4
&b 4 Ó
f
&b

Œ

>
˙
œ
œ
œ
> > >

7

2
ı

& b ‰ œ œ nœ bœ œ #œ œ w
&b w

w

w

Œ œ-

Σολι

˙.
36

w
>

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.

>
œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ. Œ œ- b œ- œ w
f
‰ œ œbœ œ œbœ nœ

3

‰œœœœœœœ w
Œ


16

‰ œ œ bœ œ œ #œ bœ w

24

&b Œ œ œ œ
F

&b w

œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ œ- œ.
F

. . . . -. -.
& b œ œ œ œ œœ œœœ

&b ˙

>
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ Œ Ó
J

Œ œ œ œ
f

ı

˙.

œ-

‰ œ œ œ œ œ œ œ w

‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
>

œ♥

>.
˙

˙

˙

‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ-

^ - œ œ bœ œ
f

œœ ‰œœœ œœœ œ f œ. œ œ.œ.2 45 >. b Œ œ.œ & F œœ œ Œ Ó - & b œ. œ.œ. œ. &b Ó 3 56 &b w &b trumpet 2 Βρασιλ œ∑ ı 63 œ. œ.œ. œ .œ. œ.œ. Ó f Œ œ œœ œ Œ Ó - > Œ œ.œ.œ . ∑ Œ œ > Œ œ. œ œ # œ n œ- œ. 2 ı œ. œ œ. > w Œ œ œ œ f œ. œ œ. œ Œ Ó . œ. œ œ.œ. œ ˙. Œ œ œ œ œ. œ. f .œ. œ. œ œ. 2 ı ˙. œ ˙. œ. Œ œ.Œ Ó Œ œ b˙ & b ˙. œ.œ . œ. œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful