Contoh soalan objektif

1.

Pernyataan di atas adalah bertepatan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran A B C D projek kontekstual objektivisme konstruktivisme

2.

Pilih pernyataan-pernyataan yang sesuai bagi menyatakan tujuan Pembelajaran Berasaskan Projek dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. I II III IV Membenarkan murid menentukan peranan masing-masing Memberi peluang murid memainkan peranan sebagai pemimpin Memberi peluang murid yang kurang yakin menunjukkan kebolehan Membenarkan murid bekerja dalam kumpulan yang sama kebolehan, taraf, minat dan kemampuan

A B C D

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, III, dan IV sahaja I, II, III dan IV sahaja

3.

Cikgu Salleh mengajar amali jahitan dengan menggunakan bahan terbuang sambil berusaha menambahkan kebolehan pelajar dengan membuat tindakan dan ramalan secara saintifik. Namakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang beliau gunakan. A B C D Inkuiri Saintifik Reka Cipta Kajian Masa Depan

1

A B demonstrasi dalam Murid belajar dalam konteks penerokaan dan penemuan baru Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid untuk mendapatkan maklumat 2 . perlakuan dan kemahiran guru yang hendak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran 6. Pilih kenyataan yang benar tentang strategi pengajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) A B C Merangkumi semua aspek pengajaran dan kefahaman murid terhadap mata pelajaran kemahiran hidup Merangkumi semua aspek pengajaran serta tumpuan khusus terhadap murid yang lemah mata pelajaran kemahiran hidup Merangkumi semua aspek pengajaran . kaedah dan teknik seperti langkah urutan. Pilih kenyataan yang benar mengenai kaedah pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. menyusun dan mengurus pengajaran dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum dalam mata pelajaran kemahiran hidup D 7.4. Apakah definisi kaedah pengajaran dan pembelajaran? A B C D Kecekapan merancang langkah-langkah dalam pengajaran dan pembelajaran Satu siri tindakan guru yang sistematik dan berurutan bagi mencapai hasil pembelajaran Perancangan terperinci yang melibatkan bahan bantu mengajar dan pengurusan bilik darjah Aktiviti. susunan serta membuat keputusan dalam melaksanakan pengajaran kemahiran hidup Merangkumi semua aspek pengajaran dan kreativiti guru memilih. Antara pernyataan berikut yang manakah peranan guru dalam pengajaran berasaskan ketrampilan ? A B C D Membimbing dan memberikan motivasi kepada murid Memberikan satu pengajaran yang sama kepada semua murid Menyediakan aktiviti yang berasaskan kemahiran mendengar dan melihat Memastikan murid mengenal pasti masalah dan mencari jalan penyelesaian 5.

Apakah kelemahan menggunakan modul dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran? A B C D Aktiviti yang dirancang tidak dapat berjalan lancar Memerlukan murid bermotivasi tinggi untuk menggunakannya Perlu mengandungi bahan pelajaran yang disusun secara sistematik Terpaksa mengadakan pra-ujian dan pos-ujian pada awal dan akhir pelajaran 10. Apakah inferens yang anda boleh buat terhadap aktiviti simulasi melayan pelanggan tadi? Merujuk kepada soalan di atas. II dan III sahaja I .C D Pengajaran guru menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup Guru menunjukkan setiap langkah secara sistematik bagi menghasilkan sesuatu 8. I II III IV A B C D Memilih cerita yang sesuai Menentukan cara penyampaian Penilaian tidak dibuat pada akhir cerita Persediaan yang rapi dari segi hafalan dan bahan bantu mengajar I . Bercerita adalah satu kaedah pengajaran berpusatkan guru.apakah aras soalan tersebut? A B C D Aplikasi Sintesis Penilaian Pengetahuan 3 . Biasanya ia digunakan apabila mengajar topik perniagaan dan keusahawanan. II dan IV sahaja II . Berikut adalah prinsip yang perlu dilakukan oleh guru bagi menggunakan kaedah tersebut. III dan IV sahaja I . III dan IV sahaja 9.

manakah format rancangan pengajaran tahunan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah yang minimum serta boleh bertindak sebagai asas rancangan yang lebih terperinci? A Mingg u Tajuk Aktiviti Catatan B Mingg u Unit Tajuk Hasil pembelajaran C Mingg u Tajuk Hasil pembelajaran Aktiviti D Mingg u Unit Tajuk Catatan 12. Apakah perkara yang tidak perlu ditulis dalam lajur catatan? A B C D Nilai murni Bahan untuk projek Bahan bantu mengajar Kaedah dan teknik mengajar 4 .11. Rancangan pengajaran harian untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup mengandungi empat lajur. Antara yang berikut.

Tujuan bahan bantu mengajar digunakan dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk A B lain C mengurangkan peranan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran menggalakkan guru menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran mengurangkan perhatian murid terhadap penerangan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran 5 . Penulisan hasil pembelajaran manakah yang boleh diperhatikan dan diukur dalam jangka masa pendek? A B C D Melakar bentuk – bentuk asas reka bentuk Mengenal pasti fungsi alatan tangan memasang model Mengamalkan langkah – langkah keselamatan dalam bengkel Memahami mengapa anak pokok keembong dialih ke dalam pasu 15.13. Urutan langkah-langkah yang tepat dalam mentafsirkan sukatan pelajaran bagi menghasilkan rancangan kerja semester yang berkesan ialah A Menentukan tajuk pembelajaran Merujuk buku panduan khas Menentukan hasil pembelajaran Merancang aktiviti P & P B Menentukan tajuk pembelajaran Menentukan hasil pembelajaran Merancang aktiviti P & P Merujuk buku panduan khas C Menentukan hasil pembelajaran Merujuk buku panduan khas Menentukan tajuk pembelajaran Merancang aktiviti P & P D Merujuk buku panduan khas Menentukan tajuk pembelajaran Menentukan hasil pembelajaran Merancang aktiviti P & P 14.

Tindakan berhemah yang sepatutnya diambil oleh guru Kemahiran Hidup dalam menguruskan bahan-bahan pengajarannya adalah sentiasa A B mengenal pasti bahan–bahan lama yang perlu dilupuskan mencari peluang untuk membeli bahan – bahan yang baharu C berusaha supaya bahan-bahan pengajaran boleh dimanfaatkan semula D mencari ruang yang lebih kondusif untuk menempatkan bahanbahan pengajaran 17. semua sumber hendaklah diorganisasikan mengikut cara-cara seperti yang berikut kecuali A B C D semua sumber perlu digantung atau dipamerkan di bengkel satu rekod senarai sumber pembelajaran hendaklah disimpan untuk rujukan kerja penyusunan alat-alat dan bahan-bahan pembelajaran boleh diuruskan secara bergotong-royong di kalangan murid cara mengedar. Apakah jenis pengunaan ICT tersebut? A B C D ICT sebagai alat aplikasi ICT sebagai alat komunikasi ICT untuk pembelajaran tutorial ICT untuk pembelajaran penerokaan 19 Apakah kelebihan pengajaran mikro? A B 6 Guru dapat mencuba pelbagai aktiviti Dapat meningkatkan daya keyakinan guru . grafik. Bagi memastikan keberkesanan penggunaan ruang-ruang pembelajaran.D memudahkan guru menyampaikan pelajarannya tanpa perlu menghuraikan sesuatu isi pelajaran dengan banyak perkataan 16. audio dan video banyak digunakan. teks. mengutip dan menyimpan sumber pembelajaran perlu dijelaskan kepada pelajar supaya mereka boleh menggunakannya dengan berkesan 18. Dalam konteks pengunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

b Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan satu aktiviti pembelajaran yang mengunakan keadah pemusatan murid di mana guru memberikan satu tajuk/masalah untuk dibincangkan oleh murid. apakah teknik yang sesuai dan sepatutnya digunakan oleh guru dalam pengajarannya itu? A B C D lakonan bercerita tunjuk cara sumbangsaran Contoh soalan struktur . Jelaskan tiga kebaikan kaedah lawatan. Nyatakan empat tujuan pengajaran dan pembelajaran kajian masa depan. Terangkan tiga komponen penting pembelajaran berasaskan projek. 7 . a Kajian masa depan merupakan strategi yang diamalkan oleh guru bagi membolehkan murid menghadapi pelbagai cabaran hidup secara bermakna dan bertanggungjawab. Dalam satu sesi pengajaran mikro bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah yang berfokus kepada aktiviti amali. dalam melaksanakan a Lawatan merupakan satu aktiviti yang memberi peluang kepada murid untuk memerhati sendiri apa yang telah mereka pelajari dalam situasi sebenar.C D Guru berpeluang mengajar dalam satu waktu yang penuh Dapat melatih guru berhadapan dengan murid yang sebenar 20.

mampu membantu murid memperolehi pengalaman belajar. strategi dalam menyampaikan pengetahuan dan kemahiran juga memainkan peranan utama. Terangkan empat langkah strategi pemusatan guru dalam kaedah tunjuk cara semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. c 8 . Kenyataan Menerangkan Senaraikan Bandingkan Lakarkan Mengenal pasti Buat reka cipta Aras Soalan Alat Bantu Mengajar yang mempunyai unsur komunikatif yang tinggi.b Guru kemahiran hidup yang kreatif dapat menyediakan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Nyatakan tiga peranan komputer dalam membantu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. c Berikan aras-aras penyoalan berdasarkan kenyataan berikut. mengembangkan intelektual. sosial. emosi dan daya kognitif mereka. Selain aspek fizikal bengkel yang kondusif. a Senaraikan lima ciri pemilihan bahan bantu mengajar untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. b Nyatakan dua cara berkesan penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran.

Lengkapkan Jadual di bawah dengan menyatakan perbezaan antara dua unsur kemahiran mikro berikut: KEMAHIRAN MENERANG Dari segi KEMAHIRAN TUNJUKCARA TUJUAN PERSEDIAAN AWAL SUSUNAN PERANAN MURID MENGUJI HASIL PEMBELAJARAN Jadual: banding beza antara kemahiran menerang dan kemahiran tunjukcara 9 .

10 .

kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru. (a) Berikan perbandingan antara strategi pengajaran berpusatkan guru dan murid Terangkan bagaimana anda melaksanakan pengajaran pembelajaran menggunakan kaedah inkuiri penemuan. dan (b) 11 . Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing bergantung kepada kreativiti guru memilih strategi yang sesuai dalam pengajarannya.8 : Tanaman Hiasan Sub Tajuk : (d) Penanaman Aras 1: • Mengenal dan memilih bekas tanaman • Menyediakan bekas penanaman • Menyediakan medium penanaman • Mengubah anak benih kedalam bekas Aras 2: • Menyediakan bekas penanaman tanaman hiasan Pernyataan dalam Petikan di atas adalah sebahagian daripada sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 . Terdapat beberapa strategi yang sering digunakan oleh guru dalam menyampaikan isi pelajaran murid-murid. Bincangkan bagaimanakah anda mengaplikasikan teori dan sumber pengajaran serta langkah-langkah yang terkandung dalam pendekatan objektivisme dan Pendekatan pengajaran secara kontekstual Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada strategi.Contoh soalan esei Tajuk: 1.

Tajuk 2.Bina satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) berdasarkan maklumat sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 seperti dalam Petikan di bawah.3 : Mempromosi Jualan Sub Tajuk : (a) Promosi Melalui Pembungkusan Aras 1: • Menyatakan maksud dan tujuan promosi • Menerangkan ciri-ciri pembungkusan yang sesuai • Membungkus barang untuk tujuan promosi Aras 2: • Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik 12 . Jangkamasa pengajaran adalah dua waktu atau 60 minit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful