You are on page 1of 12

PROGRAM ORIENTASI GURU SANDARAN SISWAZAH TERLATIH (GSST)

SJK(C) WEN HUA, MELAKA

TARIKH MINGGU ORIENTASI: 25 Jan 2010 29 Jan 2010

PENGHARGAAN
Pelaksanaan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) ini telah melibatkan kerjasama banyak pihak yang telah bersama-sama memberikan bantuan dan bimbingan sehingga saya berjaya menghasilkan laporan orientasi ini. Kalungan penghargaan dan ucapan terima kasih ini juga ditujukan kursus kepada semua yang berikut: 1. Guru Besar SJK(C) Wen Hua 2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran 3. Guru Penolong Kanan HEM 4. Guru penolong Kanan Kokurikurum 5. Guru Pembimbing : En. Ong Ching Nam : En. Tuang Huee Keng : Cik Tang Nget Tai : En. Tay Tong Yu : Cik Teh Bee Ti

PENGENALAN
Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) ini dapat membantu meningkatkan mutu pengurusan sekolah-sekolah serta menanamkan semangat profesionalisme pengurusan. Di samping itu, program ini juga dapat mewujudkan kerjasama dan keseragaman tugas dalam membina budaya dan iklim sekolah yang cemerlang. Dalam tempoh satu minggu ini, guru baru dapat diberi peluang oleh sekolah untuk mengaplikasi dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah, mengurusan kurikulum dan mengekalkan budaya kasih dan mesra di kalangan guru-guru. Di samping itu, melalui pelaksanaan program orientasi ini dapat membina modal insan guru baru yang berkesan dan cemerlang.

BIODATA GURU

NAMA JANTINA NO K/P KELAYAKAN AKADEMIK JAWATAN ALAMAT RUMAH

:NORBAIZURA BINTI MUSTAPA : PEREMPUAN : 830803-03-5366 : BACELOR SASTERA BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU : GURU : NO. 20, KM 51, KAMPUNG NELAYAN, KUALA LINGGI, KUALA SUNGAI BARU,78200 MELAKA. : SJK (C) WEN HUA : BATU BERENDAM, 75350 MELAKA. : EN. ONG CHING NAM

NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH NAMA GURU BESAR

KATA ALUALUAN
Selamat sejahtera, Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pelajaran Melaka kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjalankan program ini. Saya percaya selepas melaksanakan program orientasi guru baru ini, saya dapat menjalankan tugas dengan lebih lancar dan menguasai kemahiran keguruan dengan pantas seterusnya bersedia menjadi guru yang berkesan bagi persekolahan baru ini dan tahun-tahun seterusnya. Saya berhasrat dapat mendidik dan membimbing generasi hari ini dan yang akan datang supaya menjadi insan yang seimbang demi pencapaian dan kebaikan negara.

Laporan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 1 2 3 4 5 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Objektif Keterangan 22-02-2010 7:15 pagi hingga 4:30 petang Pengurusan organisasi dan pejabat. 1. Carta organisasi sekolah. 2. Pengurusan dan pentadbiran sekolah. 3. Perkara-perkara penting yang perlu dipatuhi. 1. Pendedahan kepada carta organisasi sekolah. 2. Untuk memberi kefahaman tentang pengurusan dan pentadbiran sekolah. 3. Untuk meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. 1. Penerangan carta organisasi sekolah S.J.K (C) WEN HUA secara ringkas. 2. Pengenalan sejarah dan latar belakang sekolah S.J.K (C) WEN HUA. 3. Peringatan tentang perkara-perkara penting yang perlu dipatuhi sebagai seorang guru. Carta organisasi sekolah Pentadbiran sekolah adalah sistematik dan ia sangat penting kerana ia merupakan tulang belakang sesebuah sekolah. Carta organisasi sekolah Pentadbiran sekolah terdiri daripada pentadbir sekolah, PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah. PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah memberi bantuan kewangan. Pentadbiran dan Jawatankuasa Kurikulum adalah di bawah pengurusan Guru Kanan Pentadbir. Jawatankuasa Hal Ehwal Murrid adalah di bawah pengurusan Guru Kanan Hal Ehwal. Jawatankuasa Kurikulum adalah di bawah pengurusan Guru Kanan Kokurikulum dan ia terdiri daripada Pasukan Beruniform, Persatuan dan Sukan dan Permainan.

Aktiviti

7 8

Penilaian Rumusan

Laporan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 1 2 3 4 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Keterangan 23-02-2010 7:15 pagi hingga 4:30 petang Pengurusan Kurikulum 1. Senarai tugas Ketua Panitia . 2. Buku Rekod Mengajar. 3. Sistem Analisis Peperiksaan R16(SAPR16HC). 4. Penyediaan kertas ujian. 2. Untuk mengetahui senarai tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Panitia. 3. Untuk mendalamkan perkara-perkara yang perlu dibuat sebagai seorang guru kelas dan guru matapelajaran. 2. Penerangan ringkas senarai tugas Ketua Panitia dan perurusan fail Panitia telah diberikan. 3. Penjelasan perkara-perkara penting tentang Buku Rekod Mengajar. 4. Menunjukkan langkah-langkah pengaksesan Sistem Analisis Peperiksaan R16(SAPR16HC) atau senarai Head Count. 5. Langkah-langkah penyediaan kertas ujian dan kerja susulan selepas peperiksaan. Pengurusan Kurikulum adalah penting dan berkait rapat dengan hasil pengajaran dan pembelajaran keputusan peperiksaan murid-murid. Surat panggilan mesyuarat Panitia perlu disediakan. Mesyuarat Panitia diadakan empat kali setahun dan kandungan yang perlu dibincang. Maklumat permarkahan murid perlu dimasukkan ke dalam sistem (komputer riba kerajaan) dan proses untuk mendapat senarai peratusan markah murid dan subjek. Sebagai guru perlu sentiasa mengemaskinikan markah murid mengikut masa tertentu. Kertas ujian yang telah disediakan perlu disemak oleh Guru Besar atau PK 1.

Objektif

Aktiviti

Penilaian

Rumusan

Laporan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 1 2 3 4 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Keterangan 24-02-2010 7:15 pagi hingga 4:30 petang Pegurusan Hal Ehwal Murid. 1. Sistem Maklumat Murid (Versi 4.0). 2. Buku Kedatangan Murid. 3. Disiplin murid. 4. Maklumat asas murid-murid. 5. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). 6. Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS). 7. KWAPM (Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin). 8. Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM). 9. Sistem Maklumat Kantin. 1. Untuk mendalamkan kefahaman cara pengaksesan sistem-sistem yang digunakan. 2. Untuk mendedahkan program-program yang sedang dijalankan di dalam sekolah. 3. Untuk meningkatkan kefahaman dalam kerja-kerja harian yang berkaitan dengan murid. 1. Cara mengakses Sistem Maklumat Murid (Versi 4.0). 2. Peringatan perkara-perkara penting tentang Buku Kedatangan Murid dan cara pengiraan purata dan peratusan kedatangan murid. 3. Penjelasan Topik Disiplin seperti hukuman dan prosedur gantung dan buang sekolah. 4. Maklumat asas murid-murid ialah Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001 R , Rekod Kesihatan, Kad Pergigian dan Sistem Maklumat Pengurusan Kesihatan (Buku Daftar Morbiditi). 5. Penerangan ringkas tentang Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). 6. Pengenalan tentang Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS). 7. Penerangan ringkas tentang KWAPM (Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin). 8. Penerangan ringkas tentang Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM). 9. Pengenalan tentang Sistem Maklumat Kantin.

Objektif

Aktiviti

Penilaian

Kebanyakan program-program yang diperkenalkan dan dijalankan bertujuan menjaga kebajikan murid-murid dan mementingkan keutamaan murid-murid. Dalam Sistem Maklumat Murid (Versi 4.0) terdapatnya maklumat asas sekolah dan maklumat asas murid(prasekolah hingga tahun 6). Pemadam kertas tidak dibenarkan dalam Buku Kedatangan Murid. Sekiranya balik awal tetapi bersekolah kurang daripada 2 jam dianggap tidak hadir. Pengiraan purata jumlah hadir sama dengan jumlah kedatangan bahagi dengan jumlaha hari sekolah. Sekiranya tidak hadir ke sekolah lebih daripada 3 hari, maka surat pemberitahuan akan dihantarkan kepada ibu bapa murid berkenaan. Semua buku atau kad maklumat asas murid-murid sejak Darjah 1 akan digunakan hingga tamat pendidikan sekolah rendah. RIMUP dijalankan demi mewujudkan perpaduan dan integrasi murid dari sekolah aliran yang berlainan sejak sekolah rendah lagi. PBSS terdiri daripada program 3K, RMT, Perkhidmatan Pergigian, Sekolah Bebas Denggi, Perkhidmatan Kesihatan Sekolah, Sekolah Kawasan Larangan Merokok. Kelayakan untuk mendapat bantuan daripada KWAMP adalah had maksimum pendapatan keluarga ialah RM400.00 atau perkapita RM106.00. Laporan SSDM perlu dihantar 3 kali setahun. Sistem Maklumat Tender akan masukkan maklumat tender kantin sekolah dan Laporan Kendiri Kantin Sekolah perlu diisikan.

Rumusan

Laporan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 1 2 3 4 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Keterangan 25-02-2010 7:15 pagi hingga 4:30 petang Pegurusan Kokurikulum. 1. Aktiviti-aktiviti ko-kurikulum sekolah. 2. Sukan Tara dan Sukan Tahunan. 3. Aktiviti-aktiviti di dalam sekolah dan di luar sekolah. 4. Pencapaian sekolah. 1. Untuk mendalamkan kefahaman tentang operasi dan proses aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. 2. Untuk memahami bidang-bidang dalam kokurikulum. 1. Jenis aktiviti-aktiviti Ko-kurikulum sekolah. 2. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Sukan Tara dan Sukan Tahunan. 3. Penjelasan tentang aktiviti-aktiviti di dalam sekolah dan di luar sekolah. 4. Pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan. Kegiatan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan permainan yang dijalankan di sekolah bertujuan menghasilkan modal insan yang sempurna dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Cara mengurus dan menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum. Kokuria atau ko-kurikulum yang biasa dijalankan adalah seperti Hari Terbuka, Hari Kokurikulum, Sukan Tara, Merentas Desa, Perkhemahan dan sebagainya. Apabila membawa murid-murid keluar untuk aktiviti di luar sekolah, surat persetujuan perlu ditandatangani oleh ibu bapa. Kebanyakannya pencapaian sekolah adalah dalam bidang ko-akademik dan ko-kurikulum.

Objektif

Aktiviti

Penilaian

Rumusan

Laporan Program Orientasi Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 1 2 3 4 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Keterangan 26-2-2010 7:15 pagi hingga 4:30 petang Perurusan dan Pentadbiran Sekolah 1. Kemudahan-kemudahan sekolah. 2.Peraturan-peraturan penggunaan kemudahan sekolah. 3.Pengurusan hubungan komuniti dan rekod penggunaan kemudahan sekolah 1. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas di sekitar kawasan sekolah dan kemudahankemudahan sekolah. 2. Untuk mendalamkan kefahaman tentang peraturan penggunaan kemudahan sekolah. 3. Untuk meningkatkan kefahaman dalam cara pengurusan hubungan komuniti. 1. Memperkenalkan kawasan sekolah dan kemudahan-kemudahan sekolah. 2. Menjelaskan Peraturan-peraturan penggunaan kemudahan sekolah. 3. Berkongsi cara-cara pengurusan hubungan komuniti dan rekod penggunaan kemudahan sekolah. Saya dapat mengambil tahu tentang budaya, organisasi dan persekitaran sekolah. Ini banyak membantu dalam tugas harian saya. Cara operasi, dan peraturan-peraturan kemudahankemudahan sekolah. Rekod penggunaan kemudahan sekolah perlu dibuat. Cara pengurusan hubungan komuniti dengan pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat.

Objektif

Aktiviti

7 8

Penilaian Rumusan

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BARU

Nama Sekolah : S.J.K (C) WEN HUA Kod Sekolah : Alamat Sekolah : Batu Berendam, 75350 Melaka Nama Guru Baru : Yau Lee Kian Tarikh Pelaksanaan : 25 29hb Januari 2010 Tarikh 22-022010 Aktiviti Nama Fasilitator Taklimat En. Ong Ching Nam organisasi dan pentadbiran pejabat Taklimat Kurikulum En. Tuang Keng Huee Catatan

23-022010

24-022010

Taklimat Hal Cik Tang Nget Tai Ehwal Murid

25-022010

Ko-kurikulum

En. Tay Tong Yu

26-022010

Refleksi pelaporan

Cik Teh Bee Ti

Tandatangan Guru Besar

Nama dan Cop Sekolah