PRIJEDLOG ODLUKE Na temelju članka 7.

Zakona o sklapanju i izvršavanju meñunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ------------------ godine donijela ODLUKU o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izmeñu Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu Na temelju članka 138. Ustava Republike Hrvatske pokreće se postupak za voñenje pregovora i sklapanje Ugovora izmeñu Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (u daljnjem tekstu: Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja). II. Pitanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja izmeñu Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga do sada nije bilo riješeno. Sklapanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja samo je nužan slijed ukupnih aktivnosti koje Republika Hrvatska poduzima glede povećanja stupnja uzajamne gospodarske suradnje izmeñu Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga. III. Sklapanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predlaže se radi poboljšanja uvjeta i povećanja meñusobne razmjene dobara i usluga, te povećanja stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. IV. Prihvaća se Nacrt Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao osnova za voñenje pregovora. Nacrt Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sastavni je dio ove Odluke. V. Odreñuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za voñenje pregovora u sljedećem sastavu: tri predstavnika Ministarstva financija iz Odjela za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove voñenja pregovora, a osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske. VI. Ovlašćuje se ministrica financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

VII. Izvršavanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. VIII. Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali podliježe potvrñivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju meñunarodnih ugovora.

Klasa: Ur. broj: Zagreb,-----------------PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl.iur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful