1.

Poveste
A IosL oduLù, cund u IosL, cù ducù n-ur II IosL, nu s-ur
povesLI.
NoI nu sunLem de pe cund poveçLIIe, cI sunLem muI dIn-
couce cu vro douù-LreI zIIe, de pe cund se poLcoveu purIceIe
cu nouùzecI çI nouù de ocù de IIer Iu un pIcIor çI LoL se
pùreu cù-I uçor.
CIcù eru oduLù un om însuruL, çI omuI uceIu LrùIu Iu un
Ioc cu soucrù-su. NevusLu IuI, cure uveu copII de (u(ù, eru
cum prousLù; dur çI soucrù-su nu eru LocmuI IuLrù.
¡nLr-unu dIn zIIe, omuI nosLru Iese de-ucusù dupù LrebI,
cu IIecure om. NevusLu IuI, dupù ce-çI scùIdù copIIuI, îI
înIùçù çI-I deLe (u(ù, îI puse în uIbIe Iungù sobù, cùcI eru
Iurnù; upoI îI Iegùnù çI-I dezmIerdù, punù ce-I udormI.
Dupù ce-I udormI, sLùLu eu pu(In pe gundurI ç-upoI începu
u se bocI cuL îI Iuu guru: "AuIIo! copIIuçuI meu, copIIuçuI
meu!"
Mumu eI, cure Lorceu dupù Iorn, cuprInsù de spuImù,
zvurII IusuI dIn munù çI Iurcu dIn bruu cuL coIo çI, sùrInd
Iùrù sIne, o înLrebù cu spuImù:
- Ce uI, drugu mumeI, ce-(I esLe?!
- Mumù, mumù! CopIIuI meu ure sù mourù!
- Cund çI cum?
- ¡uLù cum. VezI drobuI ceI de sure pe Iorn?
- ¡I vùd. $I?
- De s-u suI mu(u, ure sù-I LrunLeuscù drepL în cupuI
copIIuIuI çI sù mI-I omoure!
- VuI de mIne çI de mIne, cù bIne zIcI, IuLu meu; se vede
cù I s-uu sIurçIL mILILeIuIuI zIIeIe!
- $I, cu ocIII pIronI(I Iu drobuI de sure de pe Iorn çI cu
muInIIe încIeçLuLe, de purcù Ie Ieguse cInevu, începurù u-I
bocI umundouù, cu nIçLe smInLILe, de cIocoLeu cusu. Pe
cund se sIu(euu eIe, cum vù spun, numuI Iucu çI LuLùI copII-
uIuI InLrù pe uçù, IIùmund çI necùjIL cu vuI de eI.
- Ce esLe? Ce v-u gùsIL, nebuneIor? ALuncI eIe, venIndu-
çI pu(In în sIne, începurù u-çI çLerge IucrImIIe çI u-I povesLI
cu mure juIe despre înLumpIureu neînLumpIuLù.
OmuI, dupù ce Ie uscuILù, zIse cu mIrure:
- Bre! muI(I proçLI um vùzuL eu în vIu(u meu, dur cu voI
n-um muI vùzuL. Mù... duc în LouLù Iumeu! $I de-oI gùsI muI
proçLI decuL voI, m-oI muI înLource ucusù, Iur de nu, bu.
Açu zIcund, oILù dIn greu, IeçI dIn cusù, Iùrù sù-çI Iu zIuu
bunù, çI pIecù supùruL çI umùruL cu vuI de om!
$I mergund eI bezmeLIc, Iùrù sù çLIe unde se duce, dupù o
bucuLù de vreme, oprIndu-se înLr-un Ioc, I se înLumpIù Iur
sù vudù cevu ce nu muI vùzuse: un om (Ineu pu(In un
oboroc deçerL cu guru spre soure, upoI repede-I înçIùcu çI
InLru cu dunsuI înLr-un bordeI; pe urmù Iur Ieçeu, îI puneu
Iur cu guru Iu soure, çI LoL uçu Iùceu... Drume(uI nosLru,
nedumerIL, zIse:
- Bunù zIuu, om bun!
- MuI(umesc dumILuIe, prIeLene!
- Du' ce IucI uIcI?
- ¡u, mù Lrudesc de vro douù-LreI zIIe sù cur pocILuI IsL
de soure în bordeI, cu sù um IumInù, çI nIcI cù-I poL...
- Bre, ce Lrudù! zIse drume(uI. N-uI vrun Lopor Iu
îndemunù?
- Bu um.
- ¡u-I de coudù, spurge IcI, çI soureIe vu InLru sIngur
înIùunLru.
¡nduLù Iùcu uçu, çI IumInu soureIuI InLrù în bordeI.
- Mure mInune, om bun, zIse guzdu. De nu Le-uduceu
Dumnezeu pe Iu noI, erum sù îmbùLrunesc cùrund soureIe
cu oborocuI.
"¡ncù un LonL", zIse drume(uI în sIne çI pIecù. $I mergund
eI LoL înuInLe, pesLe cuLvu LImp ujunse înLr-un suL çI, dIn
înLumpIure, se oprI Iu cusu unuI om. OmuI de guzdù, IIInd
roLur, îçI Iucruse un cur çI-I înjgIebuse, în cusù, în LouLù
înLregImeu IuI; ç-ucum, voInd sù-I scouLù uIurù, Lrùgeu de
pro(up cu LouLù puLereu, dur curuI nu Ieçeu. $LI(I penLru ce?
Açu: uçIIe eruu muI sLrumLe decuL curuI. RoLuruI voIu ucum
sù LuIe uçorII, spre u scouLe curuI. Noroc însù cù drume(uI I-
u învù(uL sù-I desIucù în LouLe pùr(IIe IuI, sù Ie scouLù pe
rund uIurù ç-upoI IurùçI sù-I înjgIebe Iu Ioc.
- ¡ourLe muI(umesc, om bun, zIse guzdu; bIne m-uI
învù(uL! ¡u uILù-Le dumneuLu! Eru sù dùrum bunùLuLe de
cusù dIn prIcInu curuIuI...
De uIcI drume(uI nosLru, muI numùrund un nùLùrùu,
merse LoL înuInLe, punù ce ujunse Iurù Iu o cusù. AcoIo, ce sù
vudù? Un om, c-un (ùpoI în munù, voIu s-urunce nIçLe nucI
dIn LIndù în pod.
"DIn ce în ce duu pesLe dobILocI", zIse drume(uI în sIne.
- Du' ce Le Irùmun(I uçu, om bun?
- ¡u, vreuu sù zvurI nIçLe nucI în pod, çI (ùpoIuI IsLu,
buLù-I scurbu sù-I buLù, nu-I nIcI de-o Lreubù...
- Cù degeubu Le LrudeçLI, nene! Po(I sù-I bIesLemI cuL I-îI
bIesLemu, Iubur n-ure (ùpoIuI de scurbù. AI un oboroc?
- Du' cum sù n-um?!
- Pune nucIIe înLr-însuI, Iu-I pe umùr çI suIe-Ie IrumuçeI
în pod, (ùpoIuI e penLru puIe çI Iun, Iur nu penLru nucI.
OmuI uscuILù, çI Lreubu se Iùcu înduLù. Drume(uI nu
zùbovI nIcI uIcI muIL, cI pIecù, muI numùrund çI uIL
negIIob.
ApoI, de uIcI merse muI depurLe, punù ce ujunse cu sù
muI vudù uIureu çI uILù nùzbuLIe. Un om Ieguse o vucù cu
IunIu de guL, çI suIndu-se pe-o çurù, unde uveu uruncuL
oIeucù de Iun, Lrùgeu dIn rùspuLerI de IunIe, sù urce vucu pe
çurù. Vucu rùgeu cumpIIL, çI eI nu muI puLeu de osLenIL...
- MùI omuIe! zIse drume(uI, Iùcundu-çI cruce; dur ce
vreI sù IucI?
- Ce sù Iuc, mù-nLrebI? Du' nu vezI?
- Bu vùd, numuI nu prIcep.
- ¡u, IurumuI IsLu e IùmesIL de Ioume çI nu vreu nIcI în
rupLuI cupuIuI sù vInù dupù mIne sus, pe usLù çurù, sù
mùnunce Iun...
- SLuI pu(In, creçLIne, cù spunzurI vucu! ¡u IunuI çI-I dù
jos Iu vucù!
- Du' nu s-u IrosI?...
- Nu II scump Iu Lùru(e çI IeILIn Iu IùInù. ALuncI omuI
uscuILù, çI vucu scùpù cu vIu(ù.
- BIne m-uI învù(uL, om bun! PenLru-un Iucru de nImIcu
erum cuL pe ce sù-mI guLuI vucu!
Açu drume(uI nosLru, mIrundu-se çI de uceusLù mure
prosLIe, zIse în sIne: "Mu(u LoL s-ur II puLuL înLumpIu sù deu
drobuI de sure jos dIn Iorn; dur sù curI soureIe în cusù cu
oborocuI, sù uruncI nucIIe în pod cu (ùpoIuI çI sù LrugI vucu
pe çurù, Iu Iun, n-um muI gundIL!"
ApoI drume(uI se înLourse ucusù çI peLrecu Iungù uI sùI,
pe cure-I socoLI muI cu duI decuL pe ceI ce vùzuse în
cùIùLorIu su. $-um încùIecuL pe-o çu, ç-um spus povesLeu
uçu. $-um încùIecuL pe-o rouLù, ç-um spus-o LouLù. $-um
încùIecuL pe-o cùpçunù, çI v-um spus, oumenI bunI, o mure
mIncIunù!
±. Moç NichiIor co{curiol
Moç NIcIIIor nu-I o încIIpuIre dIn poveçLI, cI e un om cu
Lo(I oumenII; eI u IosL oduLù, cund u IosL, LrùILor dIn mu-
IuIuuu |u(uenII dIn TurguI Neum(uIuI, dInspre suLuI
VunùLorII Neum(uIuI. Cum pe vremeu uceeu LrùIu moç
NIcIIIor în |u(uenI, pe cund bunIcuI bunIcuIuI meu Iusese
cImpoIuç Iu cumùLrIu IuI moç DedIu dIn VunùLorI, IIInd
cumùLru mure CIubùr-vodù, cùruIu moç DedIu I-u dùruIL
puLruzecI çI nouù de mIoure, oucIeçe numuI de cuLe un
ocII; Iurù popù, uncIIuI uncIIuIuI mumeI meIe, CIubuc
CIopoLuruI de Iu MùnùsLIreu Neum(uIuI, cure Iùcuse un cIo-
poL mure Iu uceu mùnùsLIre, cu cIeILuIuIu IuI, çI uveu dru-
gosLe sù-I Lrugù sIngur Iu sùrbùLorI murI; penLru uceeu îI çI
zIceuu CIopoLuruI. TocmuI pe uceu vreme LrùIu çI moç
NIcIIIor dIn |u(uenI.
Moç NIcIIIor eru IurubugIu. Cùru(u IuI, deçI eru IerecuLù
cu LeIe, cu curmeIe, însù eru o cùru(ù bunù, încùpùLoure çI
îndemunuLIcù. Un pocIIL de rogojInI opreu çI soureIe çI
pIouIu de u rùzbuLe în cùru(u IuI moç NIcIIIor. De InImu
cùru(eI uLurnuu pùcornI(u cu IeIeçLIocuI çI posLeucu, cure se
Izbeuu unu de uILu, cund mergeu cùru(u, çI Iùceuu: Lroncu,
Lruncu! Lroncu, Lruncu! ¡urù în beIcIuguI de Iu curumbuI
dedesubL, dIn sLungu, eru unInuLù o bùrdI(ù, penLru IeIurILe
înLumpIùrI. Douù Iepe, uIbe cu zùpudu çI Iu(I cu IocuI, se
sprIjIneuu muI LoLdeuunu de oIçLeu cùru(eI; muI LoLdeuunu,
dur nu LoLdeuunu, cùcI moç NIcIIIor eru çI geumbuç de cuI,
çI cund îI veneu Iu socoLeuIù, Iùceu scIImb, orI vIndeu cuLe-
o Iupù cIIur în mIjIocuI drumuIuI, çI uLuncI rùmuneu oIçLeu
gouIù pe de-o purLe. ¡I pIùceu moçneuguIuI sù uIbù LoL Iepe
LInere çI curù(eIe; usLu eru sIùbIcIuneu IuI. Mù ve(I înLrebu,
pouLe: De ce Iepe, çI LoLdeuunu uIbe? Vù voI spune çI
uceusLu: Iepe, penLru cù moç NIcIIIor (Ineu sù uIbù prùsIIù;
uIbe, penLru cù uIbeu(u IepeIor, zIceu eI, îI sIujeu de Iunur
noupLeu Iu drum.
Moç NIcIIIor nu eru dInLre uceIu cure sù nu çLIe "cù nu-I
bIne sù Le puI vIzILeu Iu cuI uIbI çI sIugù Iu IemeI"; eI çLIu çI
uceusLu, dur IepeIe eruu uIe IuI, çI, cund Ie grIjeu, grIjILe
eruu, Iur cund nu, n-uveu cIne sù-I bùnuIuscù.
Moç NIcIIIor Iugeu de cùrùuçIe, de-çI scoLeu ocIII; eI se
Iereu de rIdIcùLurI, penLru cù se Lemeu de surpùLurù.
HurubugIu, zIceu eI, e muI bunù, cù uI u Iuce LoL cu murIù
vIe, cure Iu deuI se dù pe jos, Iu vuIe, pe jos, Iur Iu popus, în
cùru(ù. Moç NIcIIIor uveu o bIcIuçcù de ceIe de cunepù,
împIeLILù de munu IuI çI cu çIIcIIuI de mùLuse, cu cure
pocneu de-(I Iuu uuzuI. $I cu încùrcuL çI cu descùrcuL, Iu
deuI moç NIcIIIor se du pe jos çI Lrùgeu de-u vuImu cu
IepeIe. ¡u vuIe Iur se du jos, cu sù nu se speLeuscù IepeIe.
CIIrIuçII, vrund- nevrund, LrebuIuu sù se deu çI eI, cùcI Ie
eru IeIumeLe de morocùneuIu IuI moç NIcIIIor, cure înduLù
Lroncùneu cuLe unu cum de ucesLe:
- ¡u muI du(I-vù çI pe jos, cùcI cuIuI nu-I cu dobILocuI, sù
pouLù vorbI...
Ducù çLIuI sù poLrIveçLI dIn guL pe moç NIcIIIor, upoI eru
cuL se pouLe de çùguInIc. De înLuIneu vrun om cùIure, pe
drum, înLrebu: "DepurLe uI IùsuL pe vodù, voInIce?" $I upoI
înduLù du bIcI IepeIor, zIcund:
AIbu-nuInLe, uIbu Iu rouLe,
OIçLeu gouIù pe de-o purLe.
HII! opL-un cuI, cù nu-s depurLe GuIu(II, III!!! De înLuIneu
pe drum nevesLe çI IeLe murI, cunLu cunLece çùguInIce, de-
uIde-ucesLe:
Cund cu bubu m-um IuuL
OpL IbovnIce-uu oILuL:
TreI nevesLe cu bùrbuL
$I cIncI IeLe dInLr-un suL ç.u.
EI, eI! ApoI zI cù nu-(I veneu sù porneçLI Iu drum, muI
uIes în Iunu IuI muI, cu usemeneu om vrednIc çI de-u pur-
ureu veseI! CuLeoduLù numuI, cund prIn drepLuI cruçmeI Le
IùceuI nIznuI çI nu çLIuI sù poLrIveçLI dIn guL pe moç NIcII-
Ior, nu-I preu vedeuI în cIejI bunI, dur çI uLuncI LoL repede
munu de Iu o cruçmù punù Iu uILu.
MuI uIes înLr-un rund îI pIùceu IuI moç NIcIIIor douù
Iepuçoure, cure mergeuu de mInune Iu drum. Dur Iu
cruçmù, morL-copL, LrebuIuu sù sLeu, cùcI Ie cumpùruse de
Iu un popù, neIIInd pe vremeu uceeu pojùrnIcII, de unde sù
cumpere uILeIe, cure sù (Inù Iugu LoL înLrunu!
Spuneu LuLu cù I-uu spus çI IuI bùLrunII, cure uuzIserù dIn
guru IuI moç NIcIIIor, cù pe vremeu uceeu eru bIne sù III
IurubugIu în TurguI-Neum(uIuI, cù Le-upucuu pe-
u-muInIIe. Cum IeçeuI dIn VùruLIc, InLruI în AgupIu, çI cum
IeçeuI dIn AgupIu, InLruI în VùruLIc: upoI în RùzboIenI, upoI
pe Iu mILouce, çI uveuI muçLerII, de nu eruI bucuros; bu sù-I
ducI Iu PIuLru, bu Iu ¡oILIcenI, bu pe Iu Iurmurouce, bu Iu
Mùnù- sLIreu Neum(uIuI, bu Iu Secu, bu Iu Ruçcu, bu în
LouLe pùr(IIe, pe Iu IrumurI.
ToL LuLu muI spuneu cù ur II uuzIL de Iu bunIcuI bunIcuIuI
meu cù proLopopuI de Iu Neum(, de pe vremeu uceeu, ur II
zIs unor cùIugùrI(e, cure prIbegeuu în sùpLùmunu mure prIn
Lurg:
- MuIceIor!
- BIugosIoveçLe, cInsLILe pùrInLe!
- De ce nu vù usLumpùru(I în mùnùsLIre çI sù vù cùuLu(I
de suIIeL, mùcur în sùpLùmunu puLImIIor?
- ApoI dù, cInsLILe pùrInLe, cIcù ur II rùspuns eIe cu
smerenIe, Iunu usLu ne mùnuncù, pùcuLeIe nousLre... Dur n-
um muI venI noI, cùcI, cum çLII sIIn(Iu-Lu, muI muIL cu
çIucuI ne IrùnIm, çI upoI, de nu curge, mùcur pIcurù, çI cIne
mIçcù LoL pIçcù.
ProLopopuI uLuncI, sùrmunuI, cIc-ur II oILuL dIn greu,
îngII(Ind nodurI..., çI ur II duL vInu LoL pe moç NIcIIIor,
zIcund:
- De-ur crùpu oduLù sù crupe çI IurubugIuI cure v-u
udus! C-uLuncI çLIu cù n-ur uveu cIne sù vù muI
cùrùbùneuscù uçu de des pe Iu Lurg.
$I cIcù uuzInd moç NIcIIIor de uceusLu, Lure s-ur II
muInIL în suIIeLuI sùu çI s-ur II juruL cu jurùmunL cu sù nu
muI uIbù u Iuce cu purLe duIovnIceuscù cuL u LrùI eI; cùcI,
dIn pùcuLe, eru çI evIuvIos moç NIcIIIor çI Lure se muI
Lemeu sù nu cudù sub bIesLemuI preo(esc! De-uceeu, cu Iu-
gu u uIerguL Iu scIILuI VovIdenIu, Iu pusnIcuI CIIrIuc dIn
sIunLu Agurù, cure-çI cùneu pùruI çI burbu cu cIreçe negre,
çI în VInereu Seucù, preu cuvIosuI coceu ouI Iu Iumunure, cu
sù muI uçureze dIn ceIe pùcuLe. $I upoI s-u IoLùruL eI cu de-
ucum înuInLe sù uIbù u Iuce muI muIL cu purLe
negusLoreuscù.
- NumuI negusLoruI, zIceu moç NIcIIIor, LrùIeçLe dIn
seuI sùu çI pe seumu IuI. Cund înLrebuI: "PenLru ce?" moç
NIcIIIor rùspundeu, LoL gIume(: "PenLru cù n-ure Dum-
nezeu sLùpun".
De gIume(, gIume( eru moç NIcIIIor, nu-I vorbù, dur de
muILe ce dùduse pesLe dunsuI, se Iùcuse cum Iursuz.
BùbùLIu IuI, de Iu o vreme încouce, nu çLIu ce uveu, cù
începuse u scur(uI: bu c-o doure ceeu, bu c-o doure ceeu, bu
I-e IùcuL de nùjIL, bu cù I-e IùcuL pe ursILù, bu cù I-e IùcuL de
pIunsorI çI LoL umbIu dIn bubù în bubù cu descunLece çI cu
obIojeII, încuL IuI moç NIcIIIor ucesLeu nu-I preu veneuu Iu
socoLeuIù, çI de-uceeu nu-I eruu ucum muI nIcIoduLù boII
ucusù. Bu cIIur se Iùcuse bucIucuç, Iùr(ùgos çI de LoL
Iupsun, cund sLu cuLe douù-LreI zIIe pe Iungù cusù, încuL bI-
uLu bùbuçcu IuI eru bucurousù uneorI çI rùsbucurousù în su-
IIeLuI eI sù-I vudù cum I-u vedeu urnIL de-ucusù.
Se vede Iucru cù çI moç NIcIIIor eru IùcuL pe drumurI,
cùcI cum Ieçeu uIurù Iu drum purcù eru uILuI; nu muI sLu dIn
pocnIL cu bIcIuI, de çuguIL cu Lo(I drume(II pe cu(I îI
înLuIneu çI de povesLIL despre LouLe IocurIIe însemnuLe pe
unde Lreceu.
¡nLr-o dImIneu(ù, mIercurI înuInLe de DumInIcu Mure,
moç NIcIIIor decIocùIuse cùru(u çI-o ungeu; cund numuI
Iucu se LrezeçLe Iu spuLeIe IuI cu jupun SLruI dIn TurguI-
Neum(uIuI, negusLor de bùcun, IrurI, gIIIeuIù, suIImeneuIù,
boIu de pùr, cIIcIuzurI, pIuLrù-vunùLù, pIuLru suIImunuIuI
suu pIuLrù bunù penLru IùcuL uIIIIe de obruz, suIcIe, IumurI
çI uILe oLrùvurI.
Pe vremeu uceeu nu eru spI(erIe în TurguI-Neum(uIuI, çI
jupunuI SLruI uduceu, penLru IuLuruI cùIugùrIIor çI uI cùIug
ùrI(eIor, LoL ce Ie LrebuIu. MuI Iùceu eI, nu-I vorbù, çI uILe
negusLorII... ¡n sIurçIL, nu çLIu cum sù vù spun, eru muI
muIL decuL duIovnIcuI, cù Iùrù de dunsuI nu puLeuu
mùnùsLIrIIe.
- MunI dImIneu(ù, moç NIcIIIor!
- Bunù sù-(I IIe InImu... jupune SLruI. Du' cu ce Lreubù uI
venIL pe Iu noI?
- ¡u, norù-meu vreu sù meurgù Iu PIuLru. CuL sù-(I duu cu
sù mI-o ducI?
- D-upoI u II uvund cIIIoLù muILù, cum e Lreubu d-
vousLrù, jupune, zIse moç NIcIIIor, scùrpInundu-se în cup;
numuI nu-I vorbù, cù pouLe sù uIbù, cùcI çI cùru(u meu e
Iurgù; pouLe sù încupù înLr-însu cuL de muIL. ApoI, Iùrù sù
ne zbuLem, jupune SLruI, mI-I du çusesprezece IeI, un IrmII-
Ic de uur, çI (I-oI duce-o, çLII coIè, cu pe puImù; cù, dupù
cum vezI, cùru(u ucum um udus-o de Iu încùI(uL çI I-um muI
Lrus çI o unsoure de ceIe u drucuIuI, de ure sù meurgù cum e
sucuIu.
- AI sù IuçI cu nouù IeI, moç NIcIIIor, çI Le-u muI cInsLI çI
IecIoru-meu Iu PIuLru.
- ApoI dur, dù! cu bIne sù deu Dumnezeu, jupune SLruI!
Mù bucur çI eu cù-I LocmuI în drIcuI IurmurocuIuI çI pouLe
mI-u pIcu cevu çI cund voI venI înupoI. NumuI uç vreu sù
çLIu, cund uvem sù pornIm?
- $I ucumu, moç NIcIIIor, ducù eçLI guLu.
- GuLu, jupune SLruI, numuI s-udùp IepuçoureIe ucesLe.
Du-Le çI d-Lu de-(I pune noru Iu cuIe, cù ucuç Le-ujung çI eu
dIn urmù.
$I cum eru moç NIcIIIor sLrùduInIc çI IuLe Iu LrebIIe IuI,
repede zvurIe nIçLe coçoIInù în cùru(ù, uçLerne deusupru o
perecIe de pocIùzI, înIumù IepuçoureIe, îçI Iu cojocuI înLre
umerI çI bIcIuI în munù çI LIvu, bùIeLe! N-upucuse jupunuI
SLruI u ujunge bIne ucusù, çI moç NIcIIIor çI Lrùsese cùru(u
dInuInLeu uçII.
MuIcu - uçu eru numeIe nurorII IuI jupun SLruI - u IeçIL
uIurù sù-çI vudù IurubugIuI. $-upoI, povesLeu cunLecuIuI;
Ius' cù eru de Iu PIuLrù de IocuI eI, dur eru çI îmbujoruLù
MuIcu... dIn prIcInu pIunsuIuI, cù se despùr(eçLe de socrI,
penLru cù înLuIuçI duLù venIse eu Iu Neum(, de cuIe prImurù
Iu socrI, cum se zIce Iu noI. CùcI nu eruu muI muIL decuL
douù sùpLùmunI de cund se mùrILuse eu dupù ¡(Ic, IecIoruI
IuI jupun SLruI, suu muI bIne ur II sù zIc, în voIu ceu bunù,
cù se mùrILuse ¡(Ic dupù MuIcu; cùcI eI Iùsuse cusu
pùrInLeuscù, dupù cum II-I obIceIuI, çI Iu douù sùpLùmunI
¡(Ic uu udus pe MuIcu Iu Neum(, u încredIn(uL-o în munu
pùrIn(IIor IuI çI s-u înLors repede Iu PIuLru, sù se gundeuscù
pe negusLorIe.
- Du' Le-uI (InuL de cuvunL, moç NIcIIIor!
- ApoI dù, jupune SLruI, vorbu-I vorbù: eu nu mù
cIoçmoIesc uLuLu, cù Iu drum e bIne sù porneçLI cuL de
dImIneu(ù, Iur seuru sù poposeçLI devreme!
- Oure-I ujunge punù deseurù Iu PIuLru, moç NIcIIIor?
- Á... ru! du' ce sLuI de vorbeçLI, jupune SLruI? Eu
gundesc, de mI-u ujuLu Dumnezeu, pe dupù umIuzù sù-(I
pun noru în PIuLru.
- D-Lu, moç NIcIIIor, eçLI om purLuL, çLII muI bIne decuL
mIne, dur LoL Le rog sù muI cu bùgure de seumù, cu sù nu-mI
prùvuII noru!
- Ducù dour nu-s IurubugIu de IerI de-uIuILùIerI, jupune
SLruI! Am muI umbIuL eu cu cucoune, cu muIce boIerouIce
çI cu uILe Ie(e cInsLILe, çI, sIuvù DomnuIuI! nu s-uu pIuns de
mIne... ¡u, numuI cu muIcu EvIumpIu, desùgùrI(u dIn
VùruLIc, um uvuL eu oduLù oIeucù de cIencI: cù, orIunde
mergeu, uveu obIceI sù-çI Iege vucu dInupoIu cùru(eI, penLru
scIIvernIseuIù, cu sù uIbù IùpLIçor Iu drum; çI cu usLu-mI
uduceu mure supùrure, penLru cù vucu, cu vucu, îmI Iroseu
ogrInjII dIn cùru(ù, bu cuLeoduLù rupeu Ieucu, bu Iu deuI se
smunceu, de eru, înLr-un rund, cuL pe ce sù-mI guLuIuscù
IepuçoureIe. $I eu, cum îI omuI Iu necuz, îndrùzneum sù zIc:
"MùIcu(ù, de ce eçLI scumpù Iu Lùru(e çI IeILInù Iu IùInù?" Eu
uLuncI se uILu guIeç Iu mIne çI-mI zIceu cu gIus duIos: "¡u
LucI çI d-Lu, moç NIcIIIor, LucI, nu muI sLrIgu uLuLu pe bIuLu
vùcuçourù, penLru cù eu, mILILIcu, nu-I vInovuLù cu nImIc.
PùrIn(II pusnIcI dIn sIunLu Agurù mI-uu duL cunon sù
mùnunc IupLe numuI de Iu o vucù, cu sù nu îmbùLrunesc
degrubù; çI dù, ce sù Iuc? LrebuIe sù-I uscuILùm, cù sIIn(IIIe
Ior çLIu muI muILe decuL noI, pùcùLouseIe!" Ducù um uuzIL
uçu, um zIs çI eu, în gunduI meu, cù ure înLrucuLvu drepLuLe
muIcu desùgùrI(u, çI um IùsuL-o în pIuLu IuI Dumnezeu,
penLru cù um vùzuL-o cù esLe pIdosnIcù çI voIeçLe cu orIce
cIIp sù se udupe de Iu un Izvor. D-Lu, jupune SLruI, cred cù
nu mI-I Iuce necuz Iu drum çI cu vucI. $I upoI, gIupuneçIcu
MuIcu, unde-u II vuIe mure orI deuI mure, s-u muI du çI pe
jos cuLe-oIeucù; muI uIes cù ucum e o Irumuse(e uIurù Iu
cump, de Lurbù IuILu! Du' Iu sù nu ne Lrecem vremeu cu
vorbeIe. HuI sus, gIupuneçIcù MuIcu, sù Le duc Iu bùrbù(eI
ucusù; çLIu eu cum îI Lreubu nevesLeIor ceIor LInere, cund
nu-s bùrbu(II cu dunseIe: Iuc zumbre çI Lrug ucusù, cum
Lruge cuIuI Iu LruIsLu cu orz.
¡ucu, mù suI, moç NIcIIIor!
$I înduLù încep cu Lo(II u cùrùbùnI Iu suILeIe cu puI, perInI
moI, o IegùLurù cu demuncure çI uILe mùrun(IçurI. ApoI
MuIcu îçI Iu zIuu bunù de Iu socrI çI se suIe deusupru
suILeIeIor, în IunduI cùru(eI. ¡urù moç NIcIIIor se uzvurIe
pe cuprù, dù bIcI IepeIor çI Iusù pe jupunuI SLruI çI cu uI sùI
cu IucrImIIe pe obruz.
PrIn Lurg, uçu munu de Lure moç NIcIIIor, de (I se pùreu
cù zbourù IepeIe, nu uILùcevu.
PrunduI, suLuI çI deuIuI HumuIeçLIIor Ie-u LrecuL înLr-o
cIIpù. De Iu Oceu punù uproupe de GrumùzeçLI u (InuL
numuI o Iugù.
Dur de pe Iu GrumùzeçLI încoIo, moç NIcIIIor u rus o
duçcù de rucIIu dIn pIoscu IuI ceu de Bruçov, çI-u uprIns
IuIeuuu çI u începuL u Iùsu IepeIe muI Iu voIe.
- Doumne, jupuneçIcù, Doumne! VezI suLuI IsLu mure çI
Irumos? se cIeumù GrumùzeçLII. De-uç uveu eu uLu(Iu gon-
ILorI în ocoI çI d-Lu uLu(Iu bùIe(I, cu(I cuzucI, cùpcunI çI uILe
IIILe spurcuLe uu cùzuL mor(I uIcI dIn vreme în vreme, bIne-
ur muI II de noI!
- Sù Le-uudù Dumnezeu, sù um bùIe(I, moç NIcIIIor!
- Asemene çI eu gonILorI, jupuneçIcù... cù de bùIe(I nu
muI Lrug nùdejde, penLru cù bubu meu e o sLerpùLurù; n-u
IosL IurnIcù sù-mI Iucù nIcI unuI, nu I-ur murI muI(I înuInLe
sù-I mourù! De oI pune eu muInIIe pe pIepL, ure sù rùmunù
cùru(u usLu de IuImunu çI IepuçoureIe de IzbeIIçLe!
- Nu Le supùru, moç NIcIIIor, zIse MuIcu, cù pouLe uçu u
IosL sù IIe de Iu Dumnezeu; penLru cù uçu scrIe çI Iu noI în
cùr(I despre unII, cù LocmuI Iu bùLrune(e uu IùcuL copII!
- ¡u Iusù-mù, jupuneusù, cu cùr(IIe ceIe u d-vousLre în
puce, cù eu çLIu ce çLIu eu, degeubu muI bu(I upu-n cIIuù sù
s-uIeugù unL, cù nu s-u uIege nIcIoduLù! Am uuzIL çI eu
spunund în bIserIcù Iu noI cù "PomuI cure nu Iuce roudù se
LuIe çI în Ioc se uruncù". ApoI ce-(I LrebuIe muI bunù vorbù
decuL usLu? Bu zùu, încù mù mIr c-um uvuL rùbdure sù (In
cusu cu bubu pun-ucum. ¡n prIvIn(u usLu, îI muI bunù Iegeu
d-vousLrù de-o mIe de orI. Nu-(I Iuce unu copII, IeI uILu, nu
Iuce nIcI uceeu, uILu. $I de Iu o vreme LrebuIe sù nImereçLI
unu bIugosIovILù de Dumnezeu; du nu cu Iu noI, sù III ne-
voIL sù LrùIeçLI cu unu beLeugù punù Iu sIurçILuI vIe(II, çI
copII, LuIù! Cù dour Dumnezeu ceI mure çI puLernIc nu s-u
rùsLIgnIL numuI penLru un om pe Iumeu usLu! Nu-I uçu,
jupuneçIcù? MuI zI, ducù uI ce!
- PouLe sù IIe ç-uçu, moç NIcIIIor.
- Bu cIIur uçu-I, jupuneçIcù drugù, cum î(I spun eu.
PLru! cIII!... Du' bunù bucuLù um mers! Doumne, cum se Iu
omuI Iu drum cu vorbu çI, cund se LrezeçLe, cIne çLIe unde u
ujuns; bun Iucru u muI IùsuL Dumnezeu sIunLuI çI LovùrùçIu
usLu! HI!!! zmeouIceIe LuLeI, îndemnu(I înuInLe! ¡ucu çI cod-
ruI GrumùzeçLIIor, grIju negusLorIIor çI spuImu cIocoIIor.
HeI! jupuneçIcù, cund ur uveu codruI IsLu gurù sù spunù
cuLe u vùzuL, cumpIILù pùLùrunIe ne-ur muI uuzI urecIIIe;
çLIu cù um uveu ce uscuILu!
- Du' ce-u IosL pe-uIcI, moç NIcIIIor?
- OI! jupuneçIcù, oI! Ce-u IosL, sù nu deu Dumnezeu sù
muI IIe! Dur uveu cInevu cIIp sù Lreucù pe-uIcI, Iùrù sù IIe
jeIuIL, bùLuL orI omoruL? Nu-I vorbù, cù ucesLeu se înLumpIù
muI muIL noupLeu decuL zIuu. ¡nsù pe mIne, unuI, de n-uç
grùI înLr-un ceus rùu, punù ucum, dù, m-u IerIL Dumnezeu.
¡upI çI uILe dIIùnII mI-uu IeçIL înuInLe cuLeoduLù, dur nu Ie-
um IùcuL nImIcu; Ie-um duL bunù puce, m-um IùcuL cù nIcI
nu-I vùd, çI eI s-uu dus în Lreubu Ior.
- Á...ru! moç NIcIIIor, nu muI spune de Iup, cù Lure mù
Lem! V-um spus cù eru çùguInIc moç NIcIIIor, çI, cund
spuneu cuLe unu, orI Le (IneuI cu munu de InImù, ruzund,
orI Le Iùceu sù-(I surù InImu dIn Ioc, de IrIcù.
- ¡ucu un Iup vIne spre noI, jupuneçIcù!
- VuI de mIne, moç NIcIIIor, unde sù mù uscund eu?
- Despre mIne, uscunde-Le unde çLII, cù eu, unuI, (I-um
spus cù nu mù Lem nIcI de-o poLuIe înLreugù.
ALuncI bIuLu MuIcù, de IrIcù, s-u încIeçLuL de guLuI IuI
moç NIcIIIor çI s-u IIpIL de dunsuI, cu IIpILoureu. A çezuL eu
uçu cuL u çezuL çI upoI u zIs Lremurund:
- Unde-I IupuI, moç NIcIIIor?
- Unde sù IIe?! ¡u, u LrecuL drumuI pe dInuInLeu nousLrù
çI u InLruL Iur în pùdure. Dur cuL pe ce eruI sù mù guLuI,
jupuneçIcù, ç-upoI, ducù scùpum IepeIe, çLIu cù eru Irumos.
N-upucù u sIurçI bIne moç NIcIIIor, çI MuIcu zIce cùLIneI:
- Sù nu muI zIcI cù vIne IupuI, moç NIcIIIor, cù mù vurI
în LouLe bouIeIe!
- Nu cù zIc eu, du' cIIur vIne, IucùLù-I-ùI!
- VuIeu! Ce spuI? $I Iur se uscunde Iungù moç NIcIIIor.
- Ce-I Lunùr, LoL Lunùr; î(I vIne u Le jucu, jupuneçIcù, uçu-
I? çI, dupù cum vùd, uI noroc cù eu îmI (In IIreu, nu mù preu
Lem de Iup; dur sù IIe uILuI în IocuI meu...
- Nu muI vIne IupuI, moç NIcIIIor?
- ApoI, nu! eçLI de LoL poznuçù çI d-Lu; preu des vreI sù
vInù, cù dour nu-I de LoL copucuI cuLe un Iup! ¡u, pe Iu
SIunLuI AndreI umbIù çI eI muI cuLe muI(I Iu un Ioc. $-upoI,
vunùLorII ce pùzesc? ¡u gounù mure, crezI d-Lu cù pu(InI
IupI duu cInsLeu pe ruçIne, Iùsundu-çI pIeIIe zùIog? Sù muI
rùsuIIùm IepeIe oIeucù. ¡ucu çI DeuIuI BuIuuruIuI,
jupuneçIcù! ¡u, uIcI u cùzuL oduLù un buIuur grozuv de mure,
cure vùrsu jùruLIc pe gurù, çI cund çuIeru, cIocoLeu codruI,
gemeuu vùIIe, IIureIe Lremuruu çI se bùLeuu cup în cup, de
spuImù, çI (IpenIe de om nu cuLezu sù muI Lreucù pe uIcI.
- VuIeu! çI unde-I buIuuruI, moç NIcIIIor?
- D-upoI muI çLIu eu, jupuneçIcù? Pùdureu-I mure, eI
çLIe unde s-u II înIunduL! UnII spun cù dupù ce u muncuL
IourLe muI(I oumenI çI u ros LouLù couju copucIIor dIn cod-
ru, ur II crùpuL cIIur uIcI, în IocuI ucesLu. De Iu unII um uuz-
IL spunund cù I-ur II duL IupLe de vucù neugrù çI cu ucesLu I-
ur II IùcuL sù se rIdIce Iur Iu cer, de unde u cùzuL. MuI çLIu
eu pe cIne sù cred?... Cù oumenII vorbesc vruLe çI nevruLe.
Noroc numuI cù eu unuI çLIu soIomonII çI nu mù preu Lem
nIcI de buIuurI. PoL sù prInd çurpeIe dIn cuIcuç, cum uI
prInde d-Lu un puI de gùInù dIn pùLuI.
- Du' ce-s uceIe soIomonII, moç NIcIIIor?
- EI, jupuneçIcù drugù, usLu nu se pouLe spune. Eu,
bubeI meIe, cù merge pe douùzecI çI puLru de unI, de cund
LrùIesc cu dunsu, çI ce n-u IùcuL eu çI cuL nu m-u cIIùIL de
cup sù-I spun, çI LoL nu I-um spus. $I eu, dIn prIcInu usLu ure
sù mourù, cund u murI, de nu I-ur murI muI(I înuInLe; cù
uLuncI mI-uç Iuu çI eu unu LInerIcù, çI mucur LreI zIIe sù
LrùIesc în LIcnù cu dunsu, cum çLIu eu, çI upoI sù mor! M-
um sùLuruL punù-n guL de muceguIuI de bubù, cù Iojmu mù
morocùneçLe çI-mI scouLe ocIII cu ceIe LInere. Cund
gundesc, umùruLuI de mIne, cù um sù mù înLorc Iur Iu dunsu
ucusù, îmI vIne sù Lurbez, sù Iuu cumpII, nu uILùcevu.
- ¡u Iusù, Iusù, moç NIcIIIor, cù uçu sunLe(I d-vousLrù,
bùrbu(II.
- EI, eI! jupuneçIcù, IuLù-ne çI uproupe de vurIuI cod-
ruIuI! ¡u muI dù-Le çI d-Lu oIeucù pe jos, pun' vom suI
deuIuI, cù nu mI-I de uILu, dur mù Lem cù-I în(epenI în
cùru(ù. UILe IIorIIe ceIe Irumouse de prIn murgIneu pùdurII
cum umpIu vùzduIuI de mIroznù! $I d-Lu sù çezI gIemuILù
ucoIo, nu-I pùcuL de Dumnezeu?
- Mù Lem de Iup, moç NIcIIIor, zIse MuIcu, Lremurund.
- ¡u muI sIurçeçLe oduLù cu IupuI ceIu! AILùcevu n-uI de
vorbIL?
- SLuI durù sù mù duu jos!
- PLru! cIII!... SuI bInIçor pe IcI, pe cruceu cùru(eI. Ho...
pu! ¡u, ucum Le vùd çI eu cù eçLI voInIcù; uçu mI-e drug sù
IIe omuI: IùLuL, nu ouuL.
$I pe cund MuIcu cuIegeu nIçLe dumbruvnIc, sù ducù IuI
¡(Ic, moç NIcIIIor sLùLuse în Ioc çI nu çLIu ce bIcIIreu çI cIs-
IuIu prImprejuruI cùru(eI. ApoI repede sLrIgù:
- GuLu eçLI, jupuneçIcù? HuI, suI, çI sù pornIm cu
ujuLoruI IuI Dumnezeu, cù de-ucum e LoL vuIe muI muIL.
MuIcu, dupù ce se suIe, înLreubù:
- Oure nu-I LurzIu, moç NIcIIIor?
- D-upoI de ucum sunLem scùpu(I deusupru nevoII; ucuç
Le pun în PIuLru. $-oduLù dù bIcI IepeIor, zIcund:
AIbu-nuInLe, uIbu Iu rouLe,
OIçLeu gouIù pe de-o purLe.
HII! opL-un cuI, cù nu-s depurLe GuIu(II, III!!! N-upucù u
merge nIcI douùzecI de prùjInI, çI prrr! se rupse un cupùL!
- Nu, usLu încù-I unu!
- VuI de mIne, moç NIcIIIor, uvem sù înnopLùm în
pùdure!
- ¡u nu muI menI u rùu, jupuneçIcù, cù dour n-um pù(IL
eu usLu numuI o duLù în vIu(u meu. Punù-I îmbucu d-Lu
cevu, çI IepeIe IesLeu ç-or çLerge guru c-oIeucù de coçoIInù,
eu um çI pus cupùLuI.
Cund se uILù moç NIcIIIor Iu beIcIug, bùrdI(u nIcùIerI!
- ApoI LouLe-uu IosL cum uu IosL, zIse moç NIcIIIor,
încre(Ind dIn spruncene çI o(ùrundu-se, dur usLu pIcù de
coupLù. BuL-o Dumnezeu de bubù s-o buLù! ¡ucu cum
îngrIjeçLe eu de mIne! Açu-I cù nu-I secureu?
MuIcu, sùrmunu, cund muI uude çI usLu, începe u suspInu
çI u zIce:
- Moç NIcIIIor, ce Iucem noI?
- ¡u Ius', jupuneçIcù, nu Le împu(Inu cu InImu, cù LoL muI
um oIeucù de nùdejde.
$-oduLù scouLe buIIcIeruI dIn Leucù, îI dù pe umunur çI
începe u cIocurLI un gurne( de sLejur dIn unuI LrecuL... ¡-u
LùIuL eI cum I-u LùIuL, upoI u începuL u coLrobùI prIn cIIInu
cùru(eI, sù gùseuscù nIçLe IrungIIe; dur de unde sù IeI ducù
n-uI pus?
Ducù vede çI vede, LuIe bùIerIIe de Iu LruIsLù, muI cùpe(uIu
dIn cupuI uneI Iepe çI Iuce cum pouLe, de Ieugù gurne(uI un-
de LrebuIu; pune rouLu Iu Ioc, vurù Ieucu, suceçLe Iumbu ç-o
sLrunge Iu scurù; upoI îçI uprInde cIouncu çI zIce:
- ¡ucu, jupuneçIcù drugù, cum învu(ù nevoIu pe om ce sù
Iucù... Cu moç NIcIIIor (u(uIunuI nu pIere nImene Iu drum.
De-ucum, numuI sù Le (II bIne de curumbI çI de speLeze, cù
um sù mun IepeIe IesLeu de uu sù scupere IugInd. Du' sù çLII
d-Lu cù bubeI meIe n-ure sù-I IIe mouIe cund m-oI înLource
ucusù... Am s-o Iuu de cunepu drucuIuI çI um s-o învù( eu
cum LrebuIe sù cuuLe uILù duLù de bùrbuL; cù IemeIu
nebùLuLù e cu mouru neIerecuLù. |Ine-Le, jupuneçIcù! HI,
Iu!!!
$-oduLù încep IepeIe u IugI, de puruIuu rouLeIe çI sùreu
coIbuI în nuILuI ceruIuI. ¡u vro cuLevu obru(urI, gurne(uI s-u
înIIerbunLuL, s-u muIuL çI... IoIIencIIu! Iur sure rouLu!
- Bre! c-unupodu Iucru; se vede cù uzI-dImIneu(ù mI-u
IeçIL înuInLe vrun popù, suu drucu çLIe ce!
- Moç NIcIIIor, ce Iucem noI?
- Om Iuce noI ce-om Iuce, jupuneçIcù. Dur ucum,
deoduLù, IInIçLeçLe-Le ucoIo çI LucI moIcum. BIne cù nu s-u
înLumpIuL usLu în mIjIocuI cumpuIuI, undevu. ¡emne, sIuvù
DomnuIuI, sunL deujuns çI de-nLrecuL în pùdure. PouLe sù
ne-ujungù cInevu dIn urmù orI sù ne înLumpIne cInevu
dInuInLe çI sù-mI împrumuLe vro secure. $I cum vorbeu,
numuI Iucu cù vede venInd un om dIn urmù cu LruIsLu în
bù(.
- Bun ujuns, om bun! Açù-I cù s-u sLrIcuL drumuI în mIj-
IocuI cùru(eI?
- ¡u Ius' çugu Iu o purLe, mùI omuIe, çI muI bIne vIn' de-
mI ujuLù sù pun cupùLuI IsLu, cù vezI cù-mI crupù InImu de
necuz.
- D'upoI eu mù grùbesc sù ujung Iu OçIobenI. D-Lu po(I
sù muI usLù-noupLe çI în pùdure; nu cred cù-I murI de uruL!
- Mù mIr cù nu (I-e ourecum, sù-(I IIe, zIse NIcIIIor
posomoruL; eçLI un cIeug zburcIL, muI cu çI mIne, çI Iucu ce-
(I urIù prIn cup!...
- Du' nu-(I IIe cu bùnuL, om bun, cù um çuguIL çI eu. Bun
rùmus! Te-u învù(u Dumnezeu ce sù IucI... çI s-u LoL dus
înuInLe.
- VezI, jupuneçIcù, cuLu-I de-u drucuIuI Iumeu usLu?
NumuI de pIeçcuIL umbIù. ¡u sù IIe un unLuI cu vIn orI cu
rucIIu, çI sù vezI uLuncI, ur çedeu curuI sLrIcuL uLuLu LImp în
mIjIocuI drumuIuI? Cum vùd eu, LoL moç NIcIIIor ure sù
Iucù ce u Iuce. ¡u sù muI Iuc o încercure.
$I Iur începe u LùIu uIL gurne(. MocoçeçLe eI cuL
mocoçeçLe, punù îI pune çI pe uceIu. ApoI dù bIcI IepeIor çI
Iur muI Lruge un ropoL; cund, numuI Iucu ce ujunge rouLu
de-o LeçILurù, çI Iur se rupe cupùLuI.
- Acumu, jupuneçIcù, muI cù-mI vIne sù zIc çI eu cu
omuI ceIu, cù ure sù ne IIe musuI în pùdure.
- VuI de mIne çI de mIne, moç NIcIIIor, ce spuI?!
- ¡u! spun çI eu ce vùd cu ocIII. UILù-Le! Nu vezI çI d-Lu
cù dù soureIe dupù deuI, çI noI LoL pe Ioc sLùm? Du' nu-I
nImIcu, jupuneçIcù, sù n-uI nIcI o grIjù, cù çLIu eu o poIunù
în pùdure, cIIur uIcI, pe-uproupe; sù Lrugem ucoIo, çI sun-
Lem cu çI în cusù Iu noI. ¡ocuI e IerIL, çI IepeIe uu ce puçLe.
D-Lu Le-I cuIcu în cùru(ù, çI eu Le-oI sLrùjuI LouLù noupLeu.
HeIbeL, o noupLe nu-I IeguLù de gurd, u Lrece eu cum u
Lrece, dur u pomenI eu bubu meu, cuLe zIIIçoure u uveu, de
necuzuI ucesLu, cù numuI dIn prIcInu eI mI se Lruge...
- ApoI dur, Iù cum çLII, moç NIcIIIor, numuI sù IIe bIne.
- ¡us', jupuneçIcù, nu-(I Iuce voIe reu, cù ure sù IIe cuL se
pouLe de bIne.
$-oduLù moç NIcIIIor upucù IepeIe de durIog, curneçLe
cùru(u ç-o LurùçLe cum pouLe punù în poIunù.
- ¡ucu, jupuneçIcù, ce ruI uI IuI Dumnezeu e uIcI; sù LoL
LrùIeçLI çI sù nu muI morI! NumuI d-vousLrù nu sunLe(I
deprInçI cu ce-I Irumos pe Iume. ¡u muI dù-Le oIeucù pe jos,
punù se muI vede, cu sù sLrungem nIçLe LurçurI çI sù Iucem
LouLù noupLeu Ioc, sù Iugù Lun(urII çI LouLe gungùnIIIe pe
Iume!
BIuLu MuIcu vede çI eu cù LoL de unu îI e ucum. Se dù jos
çI începe u sLrunge Iu LurçurI.
- Doumne! bIne-(I muI çede, jupuneçIcù; purcù eçLI unu
de-u nousLre! Nu cumvu u (InuL vreoduLù LuLùI d-LuIe
orundù în suL, undevu?...
- Bu u (InuL muIL LImp ruLoçuI de Iu BodeçLI.
- ApoI mù mIrum eu de ce vorbeçLI uçu de bIne moI-
dovene çLe çI uducI Iu mers cu de-u nousLre. De-ucum n-um
sù Le muI cred cù Le LemI de Iup. EI! eI! cum (I se pure uIcI în
poIunù? Açù-I cù eruI sù morI çI sù nu çLII ce-I Irumos pe
Iume? ¡u uuzI prIvIgIeLorIIe ce Iuz Iuc! ¡u uuzI LurLureIeIe
cum se îngunù!
- Moç NIcIIIor, oure n-om pù(I cevu în noupLeu usLu?
Ce-u zIce ¡(Ic?
- ¡(Ic? ¡uI ¡(Ic I s-u pùreu c-u prIns pe Dumnezeu de-un
pIcIor, cund Le-u vedeu ucusù. Du' ce crezI d-Lu, cù ¡(Ic çLIe
ce-I pe Iume? Cum sunL înLumpIùrIIe Iu drum? Açu, numuI
sù se muLe de pe vuLrù pe cupLor, çLIe çI IIeubuI de bubu
meu, de-ucusù. JupuneçIcù, Iu sù Le vedem, çLII cum sù IucI
IocuI?
MuIcu uçuzù gùLejeIe, moç NIcIIIor scupùrù, çI înduLù
umundoI u(u(ù IocuI. ApoI moç NIcIIIor zIce:
- VezI, jupuneçIcù, cum puruIe de Irumos gùLejeIe?
- Vùd, moç NIcIIIor, dur îmI Lremurù InImu în mIne de
IrIcù!
- Á... ru? Du' ce, Doumne IurLù-mù, purcù eçLI dIn
neumuI IuI ¡(Ic. Du' III muI cu InImù oIeucù! OrI, ducù eçLI
uçu de IrIcousù, upoI suI în cùru(ù çI Le-uçLerne pe somn, cù
noupLeu-I numuI un ceus; ucuç se Iuce zIuù!
MuIcu, îmbùrbùLuLù de moç NIcIIIor, se suIe în cùru(ù çI
se cuIcù. ¡urù moç NIcIIIor îçI uprInde IuIeuuu, uçLerne co-
jocuI çI se pune înLr-o ruIù jos, Iungù Ioc; çI puc! puc! puc!
puc! dIn IuIeu, cuL pe ce eru sù-I prIndù somnuI, cund
numuI Iucu cù-I sure o scunLeIe pe nus!
- PLIu, druce! usLu LrebuIe sù IIe scunLeIe dIn gùLejeIe
cuIese de MuIcu, cù Lure m-u IrIpL... DormI, jupuneçIcù
MuIcù?
- Purcù eru sù mù prIndù somnuI oIeucù, moç NIcIIIor,
dur mI-uu venIL o muI(Ime de nùIucIrI prIn cup, çI m-um
LrezIL.
- $I eu muI LoL uçu um pù(IL: mI-u sùrIL o scunLeIe pe nus,
çI mI s-u sperIuL somnuI, de purcù um dormIL o noupLe
înLreugù. ¡us' cù pouLe sù muI dourmù cInevu de rùuI neb-
uneIor IsLor de prIvIgIeLorI? purcù-çI Iuc de cup, nu
uILùcevu! Du' ucum II-e çI Ior vremeu sù se drùgosLeuscù...
DormI, jupuneçIcù?
- Purcù Iur eru sù mù prIndù somnuI, moç NIcIIIor.
- $LII unu, jupuneçIcù? MIe-mI vIne sù sLIng IocuI, cù
LocmuI ucum, în durùLuI IsLu, mI-um udus umInLe cù dII-
unIu de Iup uduImecù çI vIne dupù Ium.
- SLInge-I, moç NIcIIIor, ducù-I uçu. ALuncI moç NIcII-
Ior oduLù începe u Lurnu Iu (ùrnù pesLe Ioc çI-I înnùduçù.
- De-ucum, jupuneçIcù, dormI Iùrù grIjù, cù ucuç se Iuce
zIuù. Nu, c-um sLIns IocuI çI um uILuL sù-mI uprInd IuIeuuu!
Dur Ius' cù um scùpùrùLor. BuLù-vù pusLIu, prIvIgIeLorI, sù
vù buLù, cù çLIu cù vù drùgosLI(I bIne!
MuI çede moç NIcIIIor uçu pe gundurI, punù-çI gùLeçLe
de bùuL IuIeuuu, upoI se scouIù bInIçor çI se duce în vurIuI
degeLeIor Iungù cùru(ù. MuIcu începuse u IorùI pu(In. Moç
NIcIIIor o cIuLInù înceLIçor çI zIce:
- JupuneçIcù, jupuneçIcù!
- Aud, moç NIcIIIor, rùspunse MuIcu LresùrInd
spùImunLuLù.
- $LII ce-um gundIL eu cuL um sLuL Iungù Ioc?
- Ce, moç NIcIIIor?
- ¡u, dupù ce-I udormI d-Lu, sù încuIec pe o Iupù çI sù mù
reped ucusù Iu mIne, sù-mI uduc un cupùL çI secureu çI,
cund s-u zùrI de zIuù, sunL uIcI.
- VuI de mIne, moç NIcIIIor, ce vorbeçLI? VreI sù mù
gùseçLI mourLù de IrIcù cund îI venI?
- Bu sù Le Iereuscù Dumnezeu de unu cu usLu, jupu-
neçIcù! ¡u Ius', nu Le spùImunLu, cù um zIs çI eu, Iu uçu, o
vorbù în vunL...
- Bu nu, moç NIcIIIor! De-ucum nIcI nu vreuu sù muI
dorm; mù duu jos çI um sù çed LouLù noupLeu Iungù d-Lu.
- Bu pùzeçLe-(I Lreubu, jupuneçIcù; çezI bInIçor unde
çezI, cù bIne çezI.
- Bu Iucu vIn; ç-oduLù se dù jos çI vIne pe Iurbù, Iungù
moç NIcIIIor.
$I bu unuI unu, bu uILuI uILu, de Iu o vreme I-u IuruL som-
nuI pe umundoI, çI-uu udormIL duçI. $I cund s-uu LrezIL eI,
eru zIuIIcu uIbù!...
- ¡ucu, jupuneçIcù, çI sIunLu zIuù! ScouIù-Le çI IuI sù
vedem ce-I de IùcuL. VezI cù nu Le-u muncuL nImIcu? NumuI
IrIcu (I-u IosL muI mure.
MuIcu, în vorbeIe ucesLeu, Iur u udormIL... ¡ur moç NIcII-
Ior, cu ceI cu grIju, s-u suIL în cùru(ù çI u începuL u scormoII
în LouLe pùr(IIe pe sub coçoIInù, çI numuI Iucu cù dù de se-
cure, de-o IunIe çI de un sIredeIeuc pe pomoçLInu cùru(eI!
- ¡ucu, pùcuLeIe meIe! CIne-I cu pugubù, çI cu pùcuL; mù
mIrum eu sù nu se îngrIjeuscù bIuLu bubù de mIne, punù
înLr-uLuLu. PenLru c-um nùpùsLuIL-o cIIur pe sIunLu
drepLuLe, um sù-I duc un Ies roç çI un LuIpun undeIemnIu,
cu sù-çI muI uducù umInLe dIn LInere(e. Eu se vede cù m-um
IuuL IerI cu IuIeuuu. Dur bIuLu bubu meu, bunù, reu, cum
esLe, LoL u çLIuL ce-mI LrebuIe Iu drum, numuI nu Ie-u pus Iu
IocuI Ior... Dur (I-uI gùsIL sù çLIe IemeIu LrebIIe bùrbuLuIuI!
- JupuneçIcù, jupuneçIcù!
- Ce-I, moç NIcIIIor?
- Du' nu çLII unu! ScouIù-Le, cù um gùsIL çI secure çI
IrungIIe, çI sIredeI, çI LoL ce-mI LrebuIe.
- Unde, moç NIcIIIor?
- ¡u, pe sub bucIucurIIe d-LuIe. NumuI n-uu uvuL gurù sù
rùspundù. Am pù(IL çI noI cu un cerçeLor cure çedeu pe
comourù çI cereu mIIosLenIe... Du' bIne cù s-uu gùsIL çI
ucum; LoL bIuLu bubù se vede cù Ie-u pus.
- VezI cuL eçLI de uvun, moç NIcIIIor, cum î(I încurcI suI-
IeLuI de pùcuLe?
- ApoI dù, jupuneçIcù, vùd çI eu cù um greçIL, de-um
ponegrIL-o uçu de Lure cùLre d-Lu. Du de-ucum um sù-I cunL
çI eu un cunLec de împùcure:
Sùrmunu bùbuçcu meu!
¡Ie bunù, IIe reu,
Am sù (In cusù cu eu.
$-oduLù suIIecù moç NIcIIIor munecIIe, LuIe un sLuIurIu
de Iug çI Iuce un cupùL mInunuL. ApoI îI uçuzù cum LrebuIe,
pune rouLu Iu Ioc, înIumù IepeIe, Iese înceL-înceL Iu drum çI
zIce:
- SuI, jupuneçIcù, çI IuIdem sù mergem de ucum!
¡epeIe, IIInd IrùnILe çI odIInILe bIne, pe Iu prunzuI ceI mure
I-uu pus în PIuLru.
- ¡ucu, Le-um vùzuL ç-ucusù, jupuneçIcù!
- SIuvù IuI Dumnezeu, moç NIcIIIor, cù çI-n pùdure nu
mI-u IosL rùu...
- Açu esLe, jupuneçIcù, nu-I vorbù, dur cu Iu cusu omuIuI
nu-I nIcùIureu.
$I, dIn vorbù în vorbù, uu çI ujuns Iu pourLu IuI jupun ¡(Ic.
¡(Ic LocmuI uLuncI veneu de Iu çcouIù çI, cund u vùzuL pe
MuIcu, nu muI çLIu ce sù Iucù de bucurIe. Dur cund u muI
uuzIL çI despre înLumpIureu ce uu uvuL, çI cum I-u scùpuL
Dumnezeu dIn prImejdIe, nu çLIu cum sù muI(umeuscù IuI
moç NIcIIIor. Cu ce nu I-uu dùruIL eI? Cù se mIru çI eI sIn-
gur ce dùduse pesLe dunsuI.
A douu zI, moç NIcIIIor u pornIL înupoI cu uI(I muçLerII.
$I cund uu ujuns ucusù, eru IourLe veseI, încuL nu çLIu bubu
IuI ce I-u gùsIL, de-I uçu cu cIeI, cum nu muI Iusese de
muILù vreme. Dupù uceusLu, LoL Iu douù-LreI sùpLùmunI,
jupuneçIcu MuIcu veneu Iu Neum( Iu socrI çI se înLorceu
ucusù numuI cu moç NIcIIIor, Iùrù sù se muI Leumù de Iup...
Dupù un un, suu dupù muI muI(I, moç NIcIIIor s-u
rùsuIIuL, Iu un puIur cu vIn, cùLre un prIeLen uI sùu, despre
înLumpIureu dIn codruI GrumùzeçLIIor çI IrIcu ce u Lrus
jupuneusu MuIcu... PrIeLenuI IuI moç NIcIIIor s-u rùsuIIuL
çI eI cùLre uI(I prIeLenI uI sùI, çI de-uLuncI oumenII, cum
sunL oumenII, cu sù-I punù sunge rùu Iu InImù... uu începuL
u porecII pe moç NIcIIIor çI u-I zIce: "NIcIIIor Co(curIuI,
NIcIIIor Co(curIuI". $I pouLe ucum u II ouIe çI uIcIoure, çI
LoL NIcIIIor Co(curIuI I-u rùmus bIeLuIuI om numeIe çI
punù în zIuIIcu de usLùzI.
¿. Povesteu onoi om leneç
CIcù eru oduLù înLr-un suL un om grozuv de Ieneç; de Ieneç
ce eru, nIcI îmbucùLuru dIn gurù nu çI-o mesLecu. $I suLuI,
vùzund cù ucesL om nu se dù Iu muncù nIcI în rupLuI cupu-
IuI, IoLùrî sù-I spunzure, penLru u nu muI du pIIdù de Ie-
nevIe çI uILoru. $I uçu, se uIeg vreo doI oumenI dIn suL çI se
duc Iu cusu IeneçuIuI, îI umIIù pe sus, îI pun înLr-un cur cu
boI, cu pe un buLuc nesIm(ILor, çI IuI cu dunsuI Iu IocuI de
spunzurùLoure!
Açu eru pe vremeu uceeu. Pe drum se înLuInesc eI cu o
Lrùsurù în cure eru o cucounù. Cucounu, vùzund în curuI ceI
cu boI un om cure semùnu u II boInuv, înLrebù cu mIIù pe
ceI doI (ùrunI, zIcund:
- OumenI bunI! Se vede cù omuI ceI dIn cur e boInuv,
sùrmunuI, çI-I duce(I Iu vro doILorouIe undevu, sù se cuuLe.
- Bu nu, cucounù, rùspunse unuI dInLre (ùrunI; sù IerLe
cInsLILù Iu(u dumneuvousLrù, dur uIsLu e un Ieneç cure nu
credem sù II muI uvund perecIe în Iume, çI-I ducem Iu
spunzurùLoure, cu sù curù(Im suLuI de-un Lrunduv.
- AIeI! oumenI bunI, zIse cucounu, înIIorundu-se; pùcuL,
sùrmunuI, sù mourù cu un cuIne, Iùrù de Iege! MuI bIne
duce(I-I Iu moçIe Iu mIne; IucùLù curLeu pe cosLIçu ceeu. Eu
um ucoIo un Iumbur pIIn cu posmugI, Iu uçu, penLru
împrejurùrI greIe, Doumne IereçLe! A muncu Iu posmugI çI-
u LrùI çI eI pe Iungù cusu meu, cù dour çLIu cù nu m-u muI
pIerde Dumnezeu penLr-o bucù(Icù de puIne. Dù, sunLem
duLorI u ne ujuLu unII pe uI(II.
- ¡-uuzI, mùI IeneçuIe, ce spune cucounu: cù Le-u pune Iu
coLe(, înLr-un Iumbur cu posmugI, zIse unuI dInLre sùLenI.
¡ucu pesLe ce noroc uI duL, buLù-Le înLunerIcuI sù Le buLù,
urucIuneu oumenIIor! SuI degrubù dIn cur çI muI(umeçLe
cucouneI cù Le-u scùpuL de Iu mourLe çI-uI duL pesLe beIçug,
Iuundu-Le sub urIpu dumIsuIe. NoI gundeum sù-(I dùm
sùpun çI IrungIIe. ¡ur cucounu, cu bunùLuLeu dumIsuIe, î(I
dù udùposL çI posmugI; sù LoL LrùIeçLI, sù nu muI morI! Sù-çI
punù cInevu obruzuI penLru unuI cu LIne çI sù Le Irùneuscù
cu pe un LrunLor, mure mInune-I çI usLu! Dur LoL de noroc
sù se pIungù cInevu... BIne-u muI zIs cIne-u zIs cù "BoII urù
çI cuII mùnuncù". HuI, dù rùspuns cucouneI, orI uçu, orI uçu,
cù n-ure vreme de sLuL Iu vorbù cu noI.
- Dur muIe(I-s posmugII? zIse uLuncI IeneçuI, cu
jumùLuLe de gurù, Iùrù sù se curneuscù dIn Ioc.
- Ce-u zIs? înLrebù cucounu pe sùLenI.
- Ce sù zIcù, mIIosLIvù cucounù, rùspunde unuI. ¡u,
înLreubù, cù muIe(I-s posmugII?
- VuI de mIne çI de mIne, zIse cucounu cu mIrure, încù
usLu n-um uuzIL! Du' eI nu pouLe sù çI-I mouIe?
- AuzI, mùI IeneçuIe: Le prInzI sù moI posmugII sIngur,
orI bu?
- Bu, rùspunse IeneçuI. Truge(I muI bIne LoL înuInLe! Ce
muI uLuLu grIjù penLru usLù pusLIe de gurù!
ALuncI unuI dIn sùLenI zIse cucouneI:
- BunùLuLeu dumnevousLrù, mIIosLIvù cucounù, dur de-
geubu muI voI(I u sLrIcu orzuI pe guçLe. Vede(I bIne cù nu-I
ducem noI Iu spunzurùLoure numuI uçu, de IIorI de cuc, sù-I
Iuùm nùruvuI. Cum cIILI(I? Un suL înLreg n-ur II pus oure
munù de Iu munù cu sù pouLù Iuce dInLr-însuI cevu? Dur uI
pe cIne ujuLu? Dour Ieneu-I împùrùLeusù mure, ce-(I bu(I
cupuI!
Cucounu uLuncI, cu LouLù bunùvoIn(u ce uveu, se IeIù-
meLeçLe çI de bIneIucere çI de LoL, zIcund:
- OumenI bunI, Iuce(I dur cum v-u IumInu Dumnezeu!
¡ur sùLenII duc pe Ieneç Iu IocuI cuvenIL çI-I Iuc IeIuI. $I Iucu
uçu uu scùpuL çI IeneçuI uceIu de sùLenI, çI sùLenII uceIu de
dunsuI.
MuI poILeuscù de-ucum çI uI(I IeneçI în suLuI uceIu, ducù
Ie dù munu çI-I (Ine cureuuu.
$-um încùIecuL pe-o çu çI v-um spus povesLeu uçu.
q. Moç Ion Routú
(Anecdotc)
¡u 18¸;, pe cund se IIerbeu UnIreu în ¡uçI, boIerII moI-
dovenI IIberuII, cu de-uIde CosLucIe HurmuzucII, M.
KogùInIceunu çI uI(II, uu gùsIL cu cuIe sù cIeme Iu Adunure
çI cu(Ivu (ùrunI IrunLuçI, cuLe unuI de IIecure jude(, spre u
Iuu çI eI purLe Iu Iucereu ucesLuI mùre( çI nobII ucL nu(IonuI.
Cum uu ujuns (ùrunII Iu ¡uçI, boIerII uu pus munù de Iu
munù, de I-uu IercIezuIL Irumos çI I-uu îmbrùcuL Iu IeI, cu
cIeburI uIbe çI cuçme nouù, de se mIruu (ùrunII ce berecIeL
I-u gùsIL. ApoI, se zIce cù I-ur II duL pe seumu unuIu dInLre
boIerI sù Ie (Inù cuvunL, cu sù-I Iucù u în(eIege scopuI
cIemùrII Ior Iu ¡uçI.
- OumenI bunI, çLI(I penLru ce sunLe(I cIemu(I uIcI, înLre
noI? zIse boIeruI cu bIunde(e.
- Vom çLI, cucoune, ducù nI-(I spune, rùspunse cu sIIuIù
un (ùrun muI bùLrun, scùrpInundu-se în cup.
- ApoI, Iucu ce, oumenI bunI: de suLe de unI, douù (ùrI
surorI, creçLIne çI megIeçe, MoIdovu nousLrù çI VuIuIIu suu
|uru MunLeneuscù, de cure pouLe-(I II uuzIL vorbIndu-se, se
sIuçIe çI se mùnuncù înLre dunseIe, spre cumpIILu urgIe çI
pIeIre u neumuIuI romunesc. |ùrI surorI çI creçLIne, um zIs,
oumenI bunI; cùcI precum ne încIInùm noI, moIdovenII,
uçu se încIInù çI Iru(II noçLrI dIn VuIuIIu. SLuLuru, vorbu,
Irunu, îmbrùcùmInLeu çI LouLe obIceIurIIe cuLe Ie uvem noI
Ie uu înLocmuI çI Iru(II noçLrI munLenI. |ùrI megIeçe, um
zIs, oumenI bunI; cùcI numuI purùuuçuI MIIcov, ce Lrece pe
Iu ¡ocçunI, Ie despurLe. "Sù-I secùm dur dInLr-o sorbIre" çI
sù Iucem sIunLu UnIre, udIcù înIrù(Ireu dorILù de sLrùmoçII
noçLrI, pe cure eI n-uu puLuL s-o Iucù în împrejurùrIIe greIe
de pe uLuncI. ¡ucu, oumenI bunI, ce Lreubù creçLIneuscù çI
Irumousù uvem de IùcuL. NumuI Dumnezeu sù ne-ujuLe!
¡n(eIes-u(I, vù rog, oumenI bunI, penLru ce v-um cIemuL? $I
ducù uve(I cevu de zIs, nu vù sIII(I; spune(I verde,
moIdoveneçLe, cu Iu nIçLe Iru(I ce vù sunLem; cù de-uceeu
ne-um udunuL uIcI, cu sù ne IumInùm unII pe uI(II çI Dum-
nezeu sù ne IumIneze pe Lo(I cum u çLI eI muI bIne!
- ¡n(eIegem, cucoune, uçu u II, rùspunserù cu(Ivu (ùrunI
muI ruçInoçI; cù, dù, ducù nu-(I çLI dumneuvousLrù ce-I pe
Iume, noI, (ùrùnImeu de Iu courneIe pIuguIuI, uvem sù çLIm
ce-I bIne çI ce-I rùu?...
- Bu eu, drepL sù vù spun, cucoune, n-um în(eIes! cIcù
zIse cu îndrùzneuIù unuI dInLre (ùrunI, unume ¡on RouLù. $-
upoI, cIIur ducù ne-um prIcepe çI noI Iu cuLe cevu, cIne se
muI uILù în guru nousLrù? Vorbu ceeu, cucoune: "|ùrunuI,
cund merge, LropùIeçLe, çI cund vorbeçLe, IodorogeçLe", sù
IerLe cInsLILù Iu(u dumneuvousLrù. Eu socoL cù Lreubu usLu
se puLeu Iuce çI Iùrù de noI; cù, dù, noI çLIm u învurLI supu,
cousu çI seceru, dur dumneuvousLrù învurLI(I condeIuI çI,
cund vre(I, çLI(I u Iuce dIn uIb negru çI dIn negru uIb...
Dumnezeu v-u dùruIL cu mInLe, cu sù ne povù(uI(I çI pe noI,
prosLImeu...
- Bu nu, oumenI bunI; s-u LrecuL vremeu uceeu, pe cund
numuI boIerII Iùceuu LoLuI în (uru uceusLu ç-o sLorceuu dupù
pIuc. AsLùzI Lo(I, de Iu vIùdIcù punù Iu opIncù, LrebuIe sù
Iuùm purLe Iu nevoIIe çI Iu IerIcIreu (ùrII. Muncù çI cuçLIg,
duLorII çI drepLurI, penLru Lo(I deopoLrIvù.
¡e spuse boIeruI upoI despre orIgIneu romunIIor, cum çI
de cIne uu IosL eI uduçI pe ucesLe IocurI; despre suIerIn(eIe
Ior çI cum uu ujuns u II dezbInu(I çI împrùçLIu(I prIn uILe
(ùrI. ¡e dù eI pIIde cuLe çI muI muILe: cu smocuI de nuIeIe,
cu LuurII învrùjbI(I çI, în sIurçIL, se sIIeçLe bIeLuI creçLIn dIn
rùspuLerI u-I Iuce sù în(eIeugù cure sunL roudeIe
bIneIùcùLoure uIe UnIrII, uducundu-Ie umInLe cù LoL "pen-
Lru unIreu LuLuror" se rougù çI sIunLu bIserIcù în LouLe
zIIeIe, muI bIne de 1.8¸o de unI.
- EI, oumenI bunI, cred cù ucum u(I prIcepuL!
- PrIcepuL, cucoune, cuL se pouLe de bIne, rùspunserù
muI Lo(I. Dumnezeu sù vù ujuLe Iu ceIe bune!
- Bu eu LoL nu, cucoune, rùspunse moçuI ¡on RouLù.
- Dumnezeu sù mù IerLe, moç ¡oune, dur dumneuLu,
cum vùd, eçLI cum greu de cup; Iu IuIdem în grùdInù, sù vù
Iuc u în(eIege çI muI bIne. Moç ¡oune, vezI coIo, în ogrudù Iu
mIne, boIovunuI ceI mure?
- ¡I vedem, cucoune.
- ¡u Iù bIne çI udù-I IcI Iungù mIne, zIse boIeruI, cure
çedeu ucum pe un jII( în mIjIocuI (ùrunIIor.
- S-uvem IerLure, cucoune, n-om puLeu, cù dour ucoIo-I
greuLuLe, nu çugù.
- ¡u ceurcù çI vezI. Moç ¡on RouLù se duce çI vreu sù
rIdIce boIovunuI, dur nu pouLe.
- ¡u du-Le çI dumneuLu, moç VusIIe, çI dumneuLu, bude
¡IIe, çI dumneuLu, bude PundeIucII.
¡n sIurçIL, se duc eI vro ¸-q (ùrunI, urnesc boIovunuI dIn
Ioc, îI rIdIcù pe umerI çI-I uduc Iungù boIer.
- EI, oumenI bunI, vede(I? S-u dus moç ¡on çI n-u puLuL
Iuce Lreubu sIngur; dur cund v-u(I muI dus cu(Ivu înLr-
ujuLor, Lreubu s-u IùcuL cu mure uçurIn(ù, greuLuLeu n-u
muI IosL uceeuçI. PovesLeu cunLecuIuI:
Unde-I unuI, nu-I puLere,
¡u nevoI çI Iu durere;
Unde-s muI(I, puLereu creçLe,
$I duçmunuI nu sporeçLe.
Açu çI cu UnIreu, oumenI bunI! Crede(I dumneuvousLrù
cù, de-u ujuLu Dumnezeu u se unI MoIdovu cu VuIuIIu,
uvem sù IIm numuI uLu(Iu? ¡ru(II noçLrI dIn TrunsIIvunIu,
BucovInu, BusurubIu çI ceI de pesLe Dunùre, dIn MucedonIu
çI de prIn uILe pùr(I uIe IumII, numuI sù ne vudù cù LrùIm
bIne, çI eI se vor bucuru çI ne vor IubI, de n-or muI îndrùznI
duçmunII, în vecII vecIIor, u se Iegu de romunI. D-upoI Iru(II
noçLrI de sunge: Irun(ujII, ILuIIenII, spunIoIII çI porLugIezII,
ce uçLeupLù? ¡u orIce înLumpIure, Doumne IereçLe, sLuu
guLu sù-çI verse sungeIe penLru noI... UnIreu Iuce puLereu,
oumenI bunI. EI, ucum cred c-u(I în(eIes çI rùsîn(eIes.
- Bu eu, unuI, sù IerLu(I dumneuvousLrù, cucoune, încù
LoL n-um în(eIes, rùspunde moç RouLù.
- Cum se Iuce usLu, moç ¡oune? MuI bIne ce v-um
LùImùcIL, çI un copII puLeu sù în(eIeugù.
- MuI uçu, cucoune, rùspunserù ceIIuI(I.
- Moç ¡oune, zIse ucum boIeruI, cum LuIburuL de muILù
oboseuIù, Iu spune dumneuLu, în Iegeu dumILuIe, cum uI
în(eIes, cum n-uI în(eIes, de cund se Iuce uLuLu vorbù; sù
uuzIm çI noI!
- Dù, cucoune, sù nu vù IIe cu supùrure, dur de Iu vorbù
çI punù Iu IupLù esLe mure deosebIre... DumneuvousLrù, cu
IIecure boIer, numuI ne-u(I poruncIL sù uducem boIovunuI,
dur n-u(I pus umùruI împreunù cu noI Iu udus, cum ne
spuneu(I dInIoureu, cù de-ucum Lo(I uu sù Iu purLe Iu sur-
cInI: de Iu vIùdIcù punù Iu opIncù. BIne-ur II duc-ur II uçu,
cucoune, cùcI Iu rùzboI înupoI çI Iu pomunù nùvuIù, purcù
nu preu vIne Iu socoLeuIù... ¡ur de Iu boIovunuI
dumneuvousLrù um în(eIes uçu: cù punù ucum noI, (ùrunII,
um dus IIecure cuLe-o pIuLrù muI mure suu muI mIcù pe
umerI; însù ucum sunLem cIemu(I u purLu împreunù LoL
noI, opIncu, o sLuncù pe umereIe nousLre... Sù deu DomnuI,
cucoune, sù IIe uILIeI, cù mIe unuIu, nu mI-u pùreu rùu...
¡u ucesLe vorbe, (ùrunII ceIIuI(I uu începuL u sLrunge dIn
umerI, u se uILu Iung unuI Iu uILuI çI u zIce :
- ¡u, pouLe cù çI RouLù uI nosLru sù uIbù drepLuLe!... ¡ur
boIeruI, Iuundu-I înuInLe cu gIume, u îngII(IL gùIuçcu çI u
LùcuL moIcum.
Ic¡i, ( mci, :88o
g. Popu Ðoho
CIne-u înLuInIL vroduLù în cuIeu su un popù, îmbrùcuL cu
sLruIe sùrùcu(e, scurL Iu sLuL, smoIIL Iu Iu(ù, cu cupuI pIeç,
mergund cu pus rur, înceL çI gundILor, rùspunzund îndesuL
"sIugu dumILuIe" cuI nu-I Lreceu cu vedereu, cùscund cu
zgomoL cund nu-çI gùseu omuI cu cure sù sLeu Iu vorbù,
Iùcund IungI popusurI prIn uIeIIe uscunse uIe grùdInIIor
pubIIce dIn ¡uçI, cuLe cu o curLe în munù, LresùrInd Iu
cunLecuI pùsùreIeIor çI oprIndu-se cu mIrure Iungù moçI
nouIeIe de IurnIcI, pe cure Ie numeu eI "repubIIcI în(eIepLe",
dezmIerdund Iurbu çI IIorIIe cumpuIuI, Icoune uIe vIe(II
omeneçLI, pe cure Ie udu cuLe c-o IucrImù IIerbInLe dIn ocIII
sùI çI upoI, cuprIns de Ioume çI obosIL de osLeneuIù çI
gundIre, îçI Iuu cùLIneI drumuI spre guzdù, unde-I uçLepLu
sùrùcIu cu musu înLInsù.
AcesLu ere pùrInLeIe ¡suIu DuIu, nùscuL în suLuI Cogeus-
cuVecIe dIn jude(uI ¡uçI.
PuLru pere(I sLrùInI, uIumu(I çI îmbrùcu(I cu rogojInI;
LeuncurI de LruILoIouge greceçLI, IuLIneçLI, buIgùreçLI,
Irun(uzeçLI, ruseçLI çI romuneçLI, pIIne de puInjenI çI ur-
uncuLe în nereguIù prIn ceIe ungIere, un IIgIeun de IuL cu
IbrIc penLru spùIuL, în mIjIocuI odùII, upùrIe pe jos, gunoI çI
gunducI IojgùInd în LouLe pùr(IIe, o puIne uscuLù pe musù çI
un moLun gIemuIL dupù sobù eru LouLù uvereu sIIn(IeI-suIe.
Mure de InImù, Iur Iu gurù çI muI mure, pùrInLeIe DuIu
nu se învrednIcIse de o vIu(ù muI bunù; dur se vede cù nIcI
poILeu eI unu uçu, de vreme ce nu-çI usLumpùru guru cùLre
muI-murII sùI mùcur sù-I II pIcuL cu Iumunureu.
De copII, în semInuruI SocoIu, unde-u învù(uL curLe, muI
muIL sIngur decuL de Iu proIesorI, îçI puneu degeLeIe pe o
pIuLrù çI Ie bùLeu cu uILu, de cIudù cù nu scrIu Irumos; se
Ioveu cu pumnuI pesLe cup, cund vedeu cù nIcI duscùIuI nu
puLeu sù-I LùImùceuscù bIne cevu, çI vuI de çcoIurII cure-I
smInLeuu de Iu învù(ùLurù!
Açu IIInd eI, cIcù unuI dInLre cùIugùrII SocoIeI u zIs cù e
bun de cùIugùr, numIndu-I "DuI dIuvoIesc", çI de unde
punù unde I-u çI cùIugùrIL, çI DuIu I-u rùmus numeIe. ¡urù
eI ¡suIu Teodorescu se IscùIeu. $I dIn çcoIur, proIesor u
ujuns Iu SocoIu; çI duI dIn duIuI sùu u duL çcoIurIIor sùI o
bucuLù de vreme. Dur purIcI muI(I nu Iùceu eI înLr-un Ioc,
Doumne IereçLe, cùcI eru duI neusLumpùruL çI neîmpùcuL
cIIur cu sIne însuçI. NIcI Iucom de uvere, nIcI de cIInurI;
muI(umIL cu cuL uveu, cu cuL n-uveu, cund Le mIrI ce nu-I
veneu Iu socoLeuIù, Iu-(I, popo, desugII çI LoIuguI, çI pe IcI (I-
e drumuI! Vorbu ceeu: "GeusLu cu LrepùduLeIe, cù nu-s de-
purLe suLeIe".
AcI eru Iu SocoIu, ucI în ¡uçI, ucI Iu mùnùsLIreu çI în
TurguI Neum(uIuI proIesor, de unde cuLreIeru mun(II în
sudoureu Irun(II, çI muI Iu LoL pusuI cunLu:
RuInuLù ceLù(uIe, ce ucopere-uceI munLe,
$I de unde ocIIuI vede IucrurI muILe!
ApoI:
Pe o sLuncù neugrù, înLr-un vecII cusLeI,
Unde curge-n vuIe un ruu mILILeI.
¡ur Iu urmu urmeIor:
Pusùre guIbenù-n cIoc,
Rùu mI-uI cunLuL de noroc!...
$I LoL uçu, çI Iur uçu, punù I se Iùceu vIu(u neugrù çI uIcI;
upoI Iur se înLorceu Iu ¡uçI, îndrùgIndu-I penLru o bucuLù de
vreme.
DuI neusLumpùruL çI cuLezùLor în predIcIIe suIe de pe
umvouneIe bIserIcIIor, în(epu cu vIespeu, zIcund:
- EIIseI u curù(IL de Ieprù pe Neemun SIrIunuI,
LrImI(undu-I sù se scuIde în ruuI ¡ordunuIuI. ¡urù eu vù
LrImIL Iu CùcuInu, cu sù vù curù(I(I de Iepru Ignorun(eI çI u
LrundùvIeI!
- OduLù eru o IIoure, numILù ruçIneu IeLeIor, IourLe
rùspundILù în (urù Iu noI; dur de cund uu IuuL "murçuveIe de
modù" IocuI gospodIneIor romunce, uceusLù IIoure u
începuL u dIspùreu dIn grùdInIIe çI (urInIIe nousLre.
- CIne ure urecII de uuzIL sù uudù! ¡ur pe ceI sIugurnIcI,
mundrI çI IuxoçI, îI urùLu cu degeLuI, zIcund:
- ¡ù(urnIce, u zIs HrIsLos, curù(ù muI înLuI purLeu ceu
dInIùunLru u puIuruIuI çI u bIIduIuI, cu sù IIe çI ceu dIn
uIurù curuLù!
$I cuLe çI muI cuLe, pubIIcuLe prIn jurnuIuI PredIcuLoruI
moruIuIuI evungIeIIc, reducLuL de dunsuI, punù I-u IuuL
cIIrIurIIu puLereu de predIcuLor. Dur pùrInLeIuI DuIu nu I-
u Lors mù-su pe IImbù.
OduLù, sIujInd un epIscop ourecure de IrumuI bIserIcII,
Iu BunuvesLIre dIn ¡uçI, pùrInLeIe DuIu InLrù în bIserIcù, se
încIInù rur pe Iu Icoune, çI cum eru Iume muILù udunuLù, çI
epIscopuI sLu în sLrunu urIIereuscù, îmbrùcuL pompos çI cu
mILru pe cup, pùrInLeIe DuIu se opreçLe în Iu(ù-I çI zIce cu
guru mure, cIùLInund dIn cup:
- DruguI mumeI CunIIIc, bIne-(I çede mILropoIIL! Unde-I
neneucu-Lu sù Le vudù? ApoI, oILund udunc, muI uduugù:
Cund ve(I vedeu urucIuneu pusLIIrII sLund Iu IocuI unde nu
se cude sù sLeu, sù çLI(I cù uproupe esLe sIurçILuI, u zIs HrIs-
Los.
Dupù uceeu se Lruge cu dIspre( dIn Iu(u epIscopuIuI çI,
IeçInd dIn bIserIcù, îçI cuuLù de drum.
¡urù ceIIuI(I popI, înIemnI(I cu muInIIe Iu pIepL, cuL pe ce
sù cudù ume(I(I dIn pIcIoure, de IrIcu çI de ruçIneu
urIIpùsLoruIuI.
Nu LurzIu dupù uceusLu, mILropoIILuI Iuce pe pùrInLeIe
DuIu urIImundrIL cu mILrù, udIcù îI dù voIe sù pourLe
sLruIe de mII de IeI, Iùrù sù uIbù cu ce sù çI Ie cumpere.
$I pùrInLeIe ¡suIu, în Ioc sù umbIe mor(Iç, cu uI(I popI,
dupù cerçILorIL, Iuund çI de pe vIu çI de pe morL, sù uIbù cu
ce se împopo(onu, eI, dImpoLrIvù, zIceu cù esLe de uILù
pùrere, çI unume: "DecuL sù duI de pomunù Iu cuIIcI
sumbùLu, muI bIne cevu de bùuL muImurIIor, mur(eu"...
OduLù, cIemund epILropuI uneI bIserIcI muI sùrùcu(e pe
pùrInLeIe DuIu sù sIujeuscù de Irum, sIIn(Iu-su çI-u uLurnuL
Iu pIepL o cruce mure, de Iemn, IeguLù cu sIourù grousù de
cunepù, zIcund:
- ¡urLù-mù, Doumne, cù Le-um spunzuruL cu u(ù,
neuvund Iun( de uur, nIcI de urgInL, cu cure Le spunzurù muI
murII meI, urIIereII.
¡u MùnùsLIreu Neum(uIuI, sLund udeseorI de vorbù cu
sLure(uI NuILunuII, pùrInLeIe DuIu îI zIceu, çIIcIIuIndu-I, cù
ruçII dIn uceusLù Iuvrù romuneuscù s-uu puIezIL, cu çI IoIeru
udusù în MoIdovu pe cozIIe cuIIor ruseçLI Iu 18z8. SLure(uI,
nemuIpuLundu-I sLu împoLrIvù, zIceu de Iu o vreme: "HuI
pucum, pùrInLe ¡suIu", cInsLIndu-I cu rucIIu înduIcIL cu
mIere, puIur dupù puIur, punù ce pùrInLeIe DuIu spuneu:
- ¡usù-mù în puce, cuvIouse, cù se învurLeçLe Iumeu cu
mIne de-uLuLu ugIIuzmù ruseuscù; muI bIne sù ne
împùcùm. $I începeu u-I cunLu IrmosuI urmùLor, pe gIus uI
doIIeu: "UmbIuL-uu ¡sruII prIn vuIuI ceI învùIuIL, c-un uIcIor
IeguL de guL çI c-un curcun IrIpL, cù s-u prosIùvIL".
ApoI unLIIouneIe be(IvIIor, pe gIus uI puLruIeu: "DIn
LInere(IIe meIe, muILe ouIe çI uIceIe se IupLù cu mIne; dur
muI muILe pùIùreIe, cuLe sLeIe sunL pe cer...
PIoscu(u meu, IubIL vus,
Pusure cu duIce gIus,
Eu Iu gurù Le rIdIc,
Tu îmI cun(I; cogIIc! cogIIc!
$I nu mù-ndur sù Le Ius,
CùcI mù pIesneçLI LoL în nus...
VuI, sùruce poIobouce,
De Le-uI Iuce muI încouce;
Sù ne sLrungem vro cu(Ivu,
NoI, spre munLuIreu Lu.
$-om muI venI vro doI-LreI
$I (I-om pune-un cùpùLùI,
$-om uduce-un popù rus,
$I Le-u du cu Iundu-n sus!"
UnuI urIImundrIL grec ce bIugosIoveu pe dIucon Iu
sIujbù: "Sù îndrepLeze DomnuI puçII IuI spre LoL IucruI
bun", pùrInLeIe DuIu îI zIse:
- Bu muI bIne sù îndrepLeze DomnuI puçII voçLrI pesLe
Dunùre, cuvIoçIIor, cù desLuI ne-u(I pungùrIL bIserIcu çI
neumuI cu smerILeIe vousLre bIugosIovenII.
ProIesoruIuI CoIumb de Iu IIceu, cure zIse oduLù
pùrInLeIuI ¡suIu "Bunù dImIneu(u, DuIuIe", eI îI rùspunse:
- MuI(umesc, cuduvruIe! $I cred cù uI Iu çLIIn(ù cù cuvIn-
LeIe popù çI proIesor se încep cu "pocoI", cu çI subsLunLIvuI
porcuIe.
PopIIor de mIr, pe cure îI numeu IuIdeI, Ie cunLu unLI-
IouneIe urmùLoure:
"DIuconII çI cu pocIII, de LrejI ce sunL, de-ubIu vùd cu
ocIII. ¡ur mumeIor preoLese, be(Iu dIn cup nu Ie muI Iese!"
$I cuLe ponLurI çI ponosurI nu du dInLr-însuI, de-I eru çI
IuI IeIumeLe cuLeoduLù sù se muI înLuIneuscù cu cInevu çI
sù-I muI sLurneuscù Iu vorbù.
OduLù, IeçInd supùruL de Iu MILropoIIe, îI înLuIneçLe
pùrInLeIe Arbore de Iu BùrnovscII çI-I înLreubù:
- De unde vII, pùrInLe ¡suIe?
- Nu çLIu!
- ¡ncoLro uI IuuL-o, pùrInLe ¡suIe?
- Nu çLIu!
- Cum uçu, de nu çLII nIcI de unde vII, nIcI încoLro Le
ducI?!
- ¡ucu cum, rùspunse pùrInLeIe DuIu: cund erum bùIuL,
sLupeum în puImu sLungù, upoI LrunLeum cu mucIeu puImeI
ceIeIIuILe în sLupIL çI, în cure purLe sùreu eI, înLr-ucoIo upu-
cum çI eu.
- $I ucum LoL uçu IucI? înLrebù pùrInLeIe Arbore.
- ToL, buLùr sù crupe drucuI!
- Dur ducù, dIn înLumpIure, ur sùrI sLupILuI înspre GoIIu,
cum (I s-ur pùreu?
- Dur çLII cù m-uI urs, IuIdeuIe?! zIse pùrInLeIe DuIu,
Iuundu-çI LùIpùçI(u, Dunùre de munIos.
¡u ceu dIn urmù, sLrungund pùrInLeIe DuIu puru cùLre
puru, çI-u comIsIonuL cùr(I spIrILIsLe çI, cILIndu-Ie, cIcù u zIs
cùLre ourecIne:
- AcesLe cùr(I, încùpund în munu unor çurIuLunI
Ignorun(I, uI sù uuzI vorbIndu-se cù Iuc mInunI, cu sIIn(II.
$I sIunL sù IIe rosLuI pùrInLeIuI DuIu, cùcI LocmuI uçu s-u
înLumpIuL.
¡nLr-unu dIn zIIe, neuvund eI cu ce sù-çI cumpere puIne,
Ie-u IuuL cu vruvuI çI Ie-u vunduL dIrecLoruçuIuI uneI çcoII
prImure cu Le mIrI ce. $I de-uLuncI începuLuI spIrILIçLIIor în
¡uçI. De-uLuncI GrIgore NuzIunzuI, EIrem SIruI, SoIomon
în(eIepLuI çI uI(I rùposu(I de veucurI nu se muI poL IInIçLI în
mormInLe; înLrebure pesLe înLrebure II se Iuce. $-upoI, Iu sù
nu rùspundù, cù drucu-I uI Ior pe çupLe unI!
AuzInd pùrInLeIe DuIu cù s-u IùcuL zvon prIn ¡uçI despre
nIçLe nùzdrùvùnII cu ucesLe, cIcù s-u IuuL sIIn(Iu-su pe
gundurI, zIcund:
- VuI de ceI ce se smInLeçLe, dur muI vuI de ceI prIn cure
vIne smInLeuIu!
$I pouLe cù dIn uceusLù prIcInù, boInùvIndu-se greu, çI-u
duL duIuI, LocmuI cund ujunsese îngrIjILor Iu bIserIcu
NIcorI(u dIn TuLuruçI; de unde uproupe IIIndu-I (InLIrImuI
ELernILuLeu, çI-u IuuL ucoIo cusù de vecI, IIe-I (ùrnu uçourù!
$I de-uLuncI, cu' muI bu sù-I vudù cInevu bùdùdùInd pe
uII(eIe ¡uçIIor.
6. Cinci pâini
(Anecdotc)
DoI oumenI, cunoscu(I unuI cu uILuI, cùIùLoreuu oduLù,
vuru, pe un drum. UnuI uveu în LruIsLu su LreI puInI, çI
ceIùIuIL douù puInI. De Iu o vreme, IIIndu-Ie Ioume, po-
posesc Iu umbru uneI rùcII(I pIeLouse, Iungù o IunLunù cu
cIuLurù, scouLe IIecure puInIIe ce uveu çI se pun sù mùnunce
împreunù, cu sù uIbù muI mure poILù de muncure.
TocmuI cund scouserù puInIIe dIn LruIsLe, Iucu un uI
LreIIeu drume(, necunoscuL, îI ujunge dIn urmù çI se
opreçLe Iungù dunçII, dundu-Ie zIuu bunù. ApoI se rougù sù-
I deu çI IuI cevu de muncure, cùcI e Lure IIùmund çI n-ure
nImIcu merInde Iu dunsuI, nIcI de unde cumpùru.
- PoILIm, om bun, de-I ospùLu împreunù cu noI, zIserù
ceI doI drume(I cùIùLoruIuI sLrùIn; cùcI, mIIu DomnuIuI!
unde mùnuncù doI, muI pouLe muncu çI uI LreIIeu.
CùIùLoruI sLrùIn, IIùmund cum eru, nemuIuçLepLund
muILù poILIre, se uçuzù jos Iungù ceI doI, çI încep u muncu
cu Lo(II Iu puIne gouIù çI u beu upù rece dIn IunLunù, cùcI
uILù udùLurù nu uveuu. $I mùnuncù eI Iu un Ioc LusLreI, çI
mù- nuncù, punù ce gùLesc de muncuL LouLe ceIe cIncI puInI,
de purcù n-uu muI IosL.
Dupù ce-uu munLuIL de muncuL, cùIùLoruI sLrùIn scouLe
cIncI IeI dIn pungù çI-I dù, dIn înLumpIure, ceIuI ce uvusese
LreI puInI, zIcund:
- PrImI(I, vù rog, oumenI bunI, uceusLù mIcù muI(umILù
de Iu mIne, penLru cù mI-u(I duL demuncure Iu nevoIe; ve(I
cInsLI muI încoIo cuLe un puIur de vIn, suu ve(I Iuce cu
bunII ce ve(I poILI. Nu sunL vrednIc sù vù muI(umesc de
bIneIe ce mI-u(I IùcuL, cùcI nu vedeum Iumeu înuInLeu
ocIIIor de IIùmund ce erum.
CeI doI nu preu voIuu sù prImeuscù, dur, dupù muILù
sLùruIn(ù dIn purLeu ceIuI uI LreIIeu, uu prImIL. De Iu o
vreme, cùIùLoruI sLrùIn çI-u IuuL zIuu bunù de Iu ceI doI çI
upoI çI-u cùuLuL de drum. CeIIuI(I muI rùmun oIeucù sub
rùcIILù, Iu umbrù, sù odIIneuscù bucuLeIe. $I, dIn vorbù în
vorbù, ceI ce uvuse LreI puInI dù doI IeI ceIuI cu douù puInI,
zIcund:
- |Ine, IruLe, purLeu dumILuIe, çI Iù ce vreI cu dunsu. AI
uvuL douù puInI înLregI, doI IeI (I se cuvIn. $I mIe îmI opresc
LreI IeI, IIIndc-um uvuL LreI puInI înLregI, çI LoL cu uIe LuIe de
murI, dupù cum çLII.
- Cum uçu?! zIse ceIùIuIL cu dIspre(; penLru ce numuI
doI IeI, çI nu doI çI jumùLuLe, purLeu dreupLù ce nI se cuvIne
IIecùruIu? OmuI puLeu sù nu ne deu nImIc, çI uLuncI cum
rùmuneu?
- Cum sù rùmunù? zIse ceI cu LreI puInI; uLuncI uç II uvuL
eu pomunù penLru purLeu ce mI se cuvIne de Iu LreI puInI,
Iur Lu, de Iu douù, çI puce bunù! Acum, însù, noI um muncuL
degeubu, çI bunII penLru puIne îI uvem în pungù cu prIsos:
eu LreI IeI çI Lu doI IeI, IIecure dupù numùruI puInIIor ce um
uvuL. MuI dreupLù împùr(euIù decuL uceusLu nu cred cù se
muI pouLe nIcI Iu Dumnezeu sIunLuI...
- Bu nu, prIeLene, zIse ceI cu douù puInI. Eu nu mù (In
cù mI-uI IùcuL purLe dreupLù. HuIde sù ne judecùm, çI cum u
zIce judecuLu, uçu sù rùmunù.
- HuIde çI Iu judecuLù, zIse ceIùIuIL, ducù nu Le
muI(umeçLI. Cred cù çI judecuLu ure sù-mI gùseuscù
drepLuLe, deçI nu m-um LuruL prIn judecù(I de cund sunL.
$I uçu, pornesc eI Iu drum, cu IoLùrureu sù se judece. $I
cum ujung înLr-un Ioc unde eru judecùLorIe, se înIù(Içuzù
înuInLeu judecùLoruIuI çI începe u spune împrejurureu dIn
cupùL, pe rund IIecure; cum u venIL înLumpIureu de uu
cùIùLorIL împreunù, de uu sLuL Iu musù împreunù, cuLe puInI
u uvuL IIecure, cum u muncuL drume(uI ceI sLrùIn Iu musu
Ior, deopoLrIvù cu dunçII, cum Ie-u duL cIncI IeI drepL
muI(umILù çI cum ceI cu LreI puInI u gùsIL cu cuIe sù-I
împurLù.
JudecùLoruI, dupù ce-I uscuILù pe umundoI cu Iuure
umInLe, zIse ceIuI cu douù puInI:
- $I nu eçLI muI(umIL cu împùr(euIu ce s-u IùcuL, omuIe?
- Nu, domnuIe judecùLor, zIse nemuI(umILuI; noI n-um
uvuL de gund sù Iuùm pIuLù de Iu drume(uI sLrùIn penLru
muncureu ce I-um duL; dur, duc-u venIL înLumpIureu de-uçu,
upoI LrebuIe sù împùr(Im drepL în douù ceeu ce ne-u dùruIL
ouspeLeIe nosLru. Açu cred eu cù ur II cu cuIe, cund e vorbu
de drepLuLe.
- Ducù e vorbu de drepLuLe, zIse judecùLoruI, upoI Iù
bIne de înupoIeçLe un Ieu IsLuIIuIL, cure spuI c-u uvuL LreI
puInI.
- De usLu cIIur mù cuprInde mIrureu, domnuIe
judecùLor, zIse nemuI(umILuI cu îndrùzneuIù. Eu um venIL
înuInLeu judecù(II sù cupùL drepLuLe, çI vùd cù dumneuLu,
cure çLII IegIIe, muI rùu mù ucuIunzI. De-u II sù IIe LoL uçu çI
judecuLu dInuInLeu IuI Dumnezeu, upoI vuI de Iume!
- Açu (I se pure dumILuIe, zIse judecùLoruI IInIçLIL, dur Iu
sù vezI cù nu-I uçu. AI uvuL dumneuLu douù puInI?
- Du, domnuIe judecùLor, douù um uvuL.
- TovurùçuI dumILuIe uvuL-u LreI puInI?
- Du, domnuIe judecùLor, LreI u uvuL.
- UdùLurù cevu uvuL-u(I vreunuI?
- NImIc, domnuIe judecùLor, numuI puIne gouIù çI upù
rece dIn IunLunù, IIe de suIIeLuI cuI u IùcuL-o ucoIo, în cuIeu
LrecùLorIIor.
- DInIoureu, purcù sIngur mI-uI spus, zIse judecùLoruI,
cù u(I muncuL Lo(I LoL cu unuI de muIL; uçu esLe?
- Açu esLe, domnuIe judecùLor.
- Acum, Iu sù sLuLornIcIm runduIuIu urmùLoure, cu sù se
pouLù çLI IoLùruL cure cuLù puIne u muncuL. Sù zIcem cù s-u
LùIuL IIecure puIne în cuLe LreI bucù(I deopoLrIvù de murI:
cuLe bucù(I uI II uvuL dumneuLu, cure spuI cù uvuçI douù
puInI?
- $use bucù(I uç II uvuL, domnuIe judecùLor.
- Dur LovurùçuI dumILuIe, cure spuI cù uvu LreI puInI?
- Nouù bucù(I ur II uvuL, domnuIe judecùLor.
- Acum, cuLe Iuc Iu un Ioc çuse bucù(I çI nouù bucù(I?
- CIncIsprezece bucù(I, domnuIe judecùLor.
- Cu(I oumenI u(I muncuL ucesLe cIncIsprezece bucù(I de
puIne?
- TreI oumenI, domnuIe judecùLor.
- Bun! CuLe cuLe bucù(I vIn de IIecure om?
- CuLe cIncI bucù(I, domnuIe judecùLor.
- Acum, (II mInLe cuLe bucù(I uI II uvuL dumneuLu?
- $use bucù(I, domnuI judecùLor.
- Dur de muncuL, cuLe uI muncuL dumneuLu?
- CIncI bucù(I, domnuIe judecùLor.
- $I cuLe (I-uu muI rùmus de înLrecuL?
- NumuI o bucuLù, domnuIe judecùLor.
- Acum sù sLùm uIcI, în ceeu ce Le prIveçLe pe dumneuLu
çI sù Iuùm pe IsLuIuIL Iu rund. |II mInLe cuLe bucù(I de puIne
ur II uvuL LovurùçuI d-LuIe?
- Nouù bucù(I, domnuIe judecùLor.
- $I cuLe u muncuL eI de LouLe?
- CIncI bucù(I, cu çI mIne, domnuIe judecùLor.
- Dur de înLrecuL, cuLe I-uu muI rùmus?
- PuLru bucù(I, domnuIe judecùLor.
- Bun! ¡u, ucuçI uvem sù ne în(eIegem cuL se pouLe de
bIne! VusùzIcù, dumneuLu uI uvuL numuI o bucuLù de
înLrecuL, Iur LovurùçuI dumILuIe, puLru bucù(I. Acum o
bucuLù de puIne rùmusù de Iu dumneuLu çI cu puLru bucù(I
de Iu IsLuIuIL Iuc Iu un Ioc cIncI bucù(I?
- Tumun cIncI, domnuIe judecùLor.
- EsLe udevùruL cù ucesLe bucù(I de puIne Ie-u muncuL
ouspeLeIe dumneuvousLrù, cure spuI cù v-u duL cIncI IeI
drepL muI(umILù?
- AdevùruL esLe, domnuIe judecùLor.
- Açudur, dumILuIe (I se cuvIne numuI un Ieu, IIIndcù
numuI o bucuLù de puIne uI uvuL de înLrecuL, çI uceusLu, cu
çI cum uI II uvuL-o de vunzure, deourece u(I prImIL bunI de
Iu ouspeLeIe dumneuvousLrù. ¡ur LovurùçuIuI dumILuIe I se
cuvIn puLru IeI, IIIndcù puLru bucù(I de puIne u uvuL de
înLrecuL.
Acum durù Iù bIne de înupoIeçLe un Ieu LovurùçuIuI du-
mILuIe. $I ducù Le crezI nedrepLù(IL, du-Le çI Iu Dumnezeu,
çI Ius' ducù (I-u Iuce çI eI judecuLù muI dreupLù decuL usLu!
CeI cu douù puInI, vùzund cù nu muI ure încoLro çovùI,
înupoIeçLe un Ieu LovurùçuIuI sùu, cum cu pùrere de rùu, çI
pIeucù ruçInuL.
CeI cu LreI puInI, uImIL de uçu judecuLù, muI(umeçLe
judecù- LoruIuI çI upoI Iese, zIcund cu mIrure:
- Duc-ur II preLuLIndene LoL usemeneu judecùLorI, ce nu
Iubesc u Ie cunLu cucuI dIn Iu(ù, ceI ce n-uu drepLuLe n-ur
muI nùzuI în vecI çI-n purureu Iu judecuLù.
CorcIogurII, porecII(I çI upùrùLorI, nemuIuvund cIIp de
LruI numuI dIn mIncIunI, suu s-ur upucu de muncù, suu ur
LrebuI, în LouLù vIu(u Ior, sù Lrugù pe drucuI de coudù...
¡ur socIeLuLeu bunù ur rùmuneu nebunLuILù.
Ic¡i, zz icnucrie, :88¸
,. Ioun Routú çi Vodú Cozu
¡nLre LùrunII IrunLuçI cure uu IuuL purLe, împreunù cu
boIerII, cu epIscopII çI cu mILropoIILuI (ùrII Iu DIvunuI ud-
Ioc dIn MoIdovu, în 18¸;, eru çI moç ¡on RouLù, om cInsLIL
çI cuvIIncIos, cum sunL muI Lo(I (ùrunII romunI de pre-
LuLIndenI. NumuI uLuLu, cù moç ¡on RouLù, dupù cuLe
vùzuse çI dupù cuLe pù(Ise eI în vIu(u su, nu preu puneu
LemeI pe vorbeIe boIereçLI çI uveu gudIIIcI Iu IImbù, udIcù
spuneu omuIuI verde în ocII, IIe cIne-u II, cund îI scor-
moIeu cevu Iu InImù. Açu e (ùrunuI: nu preu çLIe muILe. $I
moç ¡on RouLù, IIInd (ùrun, cum v-um spus, deçI se-
nvrednIcIse u II ucum prInLre boIerI, nu uveu uscunzùLorI în
suIIeLuI sùu.
¡n DIvunuI ud-Ioc dIn MoIdovu eruu boIerI de LouLù
munu: çI muI murI, çI muI mIcI; çI muI bùLrunI, çI muI LIn-
erI; çI muI învù(u(I, çI muI neînvù(u(I, cum îI upucuse LIm-
puI. ¡nLre uceçLI dIn urmù eruu de-uIde bùLrunuI AIecu
¡orùscu, porecIIL çI ToIoIoIu, GrIgore Cuzu çI uI(I cu(Ivu de-
uIde uceçLIu, cure, (Inundu-se de obIceIurIIe sLrùmoçeçLI, în
LouLe sùrbùLorIIe uscuILuu cu evIuvIe sIujbù bIserIceuscù de
Iu începuL punù Iu sIurçIL, cunLund çI cILInd Iu sLrunù de-u
vuImu cu duscùIII çI preo(II bIserIcII; Iur Iu zIIe murI, cu sù Ie
LIcneuscù veseIIu, împùr(euu bucù(Icu de puIne cu orIunII,
cu vùduveIe çI cu uI(I nevoIuçI, cum upucurù dIn pùrIn(I.
ALuLu-I ujungeu cupuI, uLuLu Iùceuu çI eI pe vremeu Ior,
Dumnezeu sù-I IerLe çI sù-I odIIneuscù, unde-or II ucoIo, cù
bunù InImù muI uveuu!
Dur sù ne înLourcem Iur Iu DIvunuI ud-Ioc. AIcI, cu în
LouLe udunùrIIe de IeIuI ucesLoru, se Iùceu vorbù muILù; çI
eru Iucru IIresc sù se Iucù, IIInd în IupLù LImpuI de Iu(ù cu
ceI LrecuL, penLru ceu muI dreupLù cuuzù u neumuIuI
romunesc: UnIreu, sIunLu UnIre!
BoIerII ceI muI LInerI, crescu(I de mIcI în sLrùInùLuLe,
numuI cu Irun(uzeuscù çI nem(euscù, eruu curLILorI usupru
LrecuLuIuI çI ceI muI guruIIvI LoLoduLù. Vorbu, porLuI çI
upucùLurIIe bùLruneçLI nu Ie muI veneuu Iu socoLeuIù. $I dIn
uceusLù prIcInù, unII, în uprIndereu Ior, numeuu pe ceI
bùLrunI: rugInI învecIILe, IçIIcurI, sLrIgoI çI cuLe Ie muI
veneu în mInLe, dupù cum Ie eru çI creçLereu; dù, învù(u(I
nu-s?...
Nu-I vorbù cù çI nùLungIu unor bùLrunI eru mure. UneorI,
cund se munIuu, dùdeuu çI eI LInerIIor cuLe-un IbrIçIn pe Iu
nus, numIndu-I: bonjurIçLI, dueIgII, punLuIonurI, oumenI
smInLI(I Iu mInLe çI cIocoI înIumuru(I, Iepùdu(I de Iege,
sLrIcùLorI de IImbù çI de obIceIurI. ¡n uçu împoncIçure de
IdeI se uIIuu boIerII bùLrunI cu LInereLuI dIn DIvunuI ud-Ioc
uI MoIdoveI, cu LouLe cù çI unII çI uI(II eruu penLru "UnIre".
NumuI uLuLu, cù bùLrunII voIuu "UnIre" cu LocmuIù, Iur LIn-
erII "UnIre" Iùrù socoLeuIù, cum s-u çI IùcuL.
TouLe cu LouLeIe, dur mure IupLù uveuu unII dInLre boIerII
LInerI cu cuconuI AIecu ¡orùscu, cure, unu-douù, îI
LoIocùneu, musLrundu-I: bu cù nu vorbesc drepL romuneçLe,
cum vorbeuu pùrIn(II Ior, cI uu corcIezIL gruIuI sLrùmoçesc,
de nu-I muI în(eIege nImene; bu cù "umbIu(I cu çurubeIe, sù
ne Lruge(I buLucuI"; bu cù "Iuce omuI cu cInevu o LovùrùçIe
cuL de mIcù, çI LoL urmeuzù învoIuIù înLre pùr(I, Iur nu uçu
cu ocIII încIIçI", cùcI, "ducù n-uI curLe, n-uI purLe", scurLù
socoLeuIù; bu cù, "de cund cu sLrùInùLuLeu, v-u(I însLrùInuL
çI Iegeu, çI IImbu, çI InImu, çI cIIur drugosLeu sùLenIIor; çI
dupù nepùsureu çI rIsIpu ce o Iucem, zvurIInd bunuI pe
IucrurI de nImIcu, pu(In muI uvem de însLrùInuL, çI nu-I de-
purLe vremeu uceeu, pe cuL vùd eu. ¡nLrebu(I pe bIe(II ne-
mernIcI de sùLenI, sù spuIe eI ducù muI cunosc cIne Ie e
sLùpun. Au rùmus cu nIçLe cuInI uI nImùnuI, sùrmunII ou-
menI! CIne se scouIù muI dImIneu(ù, uceIu e muI mure în
suL Iu eI, de-I IoropseçLe çI-I (uIùIeçLe muI rùu decuL pe
vILe! CIocoIsmuI çI sLrùInII sù LrùIuscù, çI Ius' pe dunçII, cù
ne scoL eI Iu covrIgI!" Bu cù "vuI de (uru cure ujunge s-o puIe
copIII Iu cuIe"; bu cù "vorbu muILù, sùrùcIu omuIuI", çI, ducù
II-I Lreubu de-uçu, Iucù eI ce-or çLI, cù eI muI bIne se duce
ucusù, cù-I pIouù cuII în spuLe çI-I sLuu vILeIe cu dIn(II Iu
sLeIe, dIn prIcInu sIugIIor, cùroru pu(In Ie pusù de muncu
sLùpunuIuI; çI cuLe çI muI cuLe nùzdrùvùnII de-uIde ucesLe.
¡us' pe bùLrunI sù Le descunLe çI sù Le judece eI, în Iegeu Ior,
cù nu-(I muI LrebuIe uIL popù... $I Iucu uçu cu de-uIde cu-
conuI AIecu ¡orùscu.
Acum vIne uILu Iu rund. ¡nLr-unu dIn zIIe, cum vorbeu
Irumos un boIer dInLre ceI LInerI, Iucu çI moç ¡on RouLù
sure cu guru:
- Ave(I bunùLuLe de vorbI(I muI moIdoveneçLe, cucoune,
sù ne dumerIm çI noI; cùcI eu, unuI, drepL vù spun, cù nu
prIcep nImIcu, pùcuLeIe meIe!
Un ourecure boIer înLumpInù uLuncI pe moç ¡on RouLù,
zIcundu-I cu gIus poruncILor çI rùuLùcIos:
- Dur ce nevoIe mure esLe sù în(eIegI Lu, mojIcuIe? Tucù-
(I Ieourbu, duc-uI venIL uIcI; c-upoI înLource-ne-vom noI
ucusù, çI IeIbeL! nu (I-u Iuu nIme dIn spuLe ce çLIu eu... AuzI
obrùznIcIe! Tu... cu opLzecI de mII de IùIcI de moçIe, çI eI un
gIIorIun c-un peLIc de pùmunL, çI uILe ce gurù Iuce uIùLureu
cu mIne!...
Moç ¡on RouLù, sIm(Indu-se IovIL punù în suIIeL,
rùspunde uLuncI cu gIus pIungùLor:
- Dur bIne, cucoune, ducù nu v-u IosL cu pIùcere sù pI-
cepem çI noI cuLe cevu dIn ceIe ce spune(I dumneuvousLrù,
de ce ne-u(I muI udus uIcI sù vù buLe(I joc de noI? EI, cu-
coune, cucoune! PuLernIc eçLI, megIeç îmI eçLI, cu rùzeç ce
mù gùsesc, çI çLIu bIne cù n-ure sù-mI IIe mouIe cund m-oI
înLource ucusù, unde mù uçLeupLù nevoIIe. Dur sù nu vù IIe
cu supùrure, Iu, puImeIe ucesLe (ùrùneçLI uIe nousLre,
sLrùpunse de pùIùmIdù çI pIIne de bùLùLurI, cum Ie vede(I,
vù (In pe d-neuvousLrù deuLuLu umur de vreme çI vù Iuc sù
IuzurI(I de bIne. $I muI muIL decuL uLuLu: orIce veneLIc, în
(uru usLu, esLe opIoçIL de dumneuvousLrù, çI-I prIvI(I cu
nepùsure cum ne suge sungeIe, çI Lùce(I çI-I îmbrù(Içu(I!
NumuI noI, vILe de muncù, vù sunLem drugI cu sureu în
ocII... DIn mojIcI, dIn gIIorIunI çI dIn dobILocI nu ne muI
scouLe(I! Dumnezeu sù ne IerLe, çI sù ne IerLu(I çI
dumneuvousLrù, cucoune, dur cu udevùruL uçu esLe: v-u(I
deprIns u Iuu IocuI LoLdeuunu cu muInIIe nousLre ceIe
mojIceçLI... çI LoL noI ceI IoropsI(I!
- SIunL sù-(I IIe rosLuI, moç ¡oune, cù uI vorbIL dIn
durere, rùspunse uLuncI cuconuI AIecu ¡orùscu; çI sunL Ier-
IcIL cù sLuI uIùLureu cu mIne. DecuL un bonjurIsL c-o munù
de învù(ùLurù, muI bIne un (ùrun cu un cur de mInLe!
¡u ucesLe vorbe, muI(I dInLre boIerI s-uu sIm(IL uLInçI; ceI
cu prIcInu... u rùmus cu opùrIL. ¡ur coIoneIuI AIexundru
Cuzu u duL munu prIeLeneçLe cu moç ¡on RouLù.
¡n sIurçIL, dupù muILe dezbuLerI IurLunouse urmuLe în
DIvunuI ud-Ioc, s-u încuvIIn(uL "UnIreu", çI upoI depuLu(II
s-uu înLors IIecure pe Iu veLreIe Ior.
PesLe cu(Ivu unI dupù uceusLu, Lrecund Cuzu-vodù spre
BucureçLI, u poposIL Iu AgIud, unde I-u înLumpInuL o
muI(Ime de Iume, cu pe un domnILor.
PrInLre Iumeu ce se îngIesuIu, cu Lreubù, Iùrù Lreubù,
Iucu se zùreçLe o IurLIe IuIIuInd pe deusupru cupeLeIor
muI(ImII, în vurIuI uneI prùjInI. Cuzu-vodù, în(eIegund cù
LrebuIe sù IIe vrun suIIeL necùjIL, Iuce semn sù I se descIIdù
cuIeu. $I, cund coIo, un (ùrun bùLrun cude în genuncII
dInuInLeu domnILoruIuI, sùruLundu-I munu, cu IucrImIIe în
ocII, çI dundu-I o IurLIe scrIsù pe LouLe Ie(eIe.
- He, Ie! moç ¡on RouLù, prIeLenuI çI LovurùçuI meu ceI
vecII dIn DIvunuI ud-Ioc, Iucru negundIL! RIdIcù-Le, moç
¡oune, çI spune-mI, Iùrù sIIuIù, ce durere uI. |I-u IùcuL
cInevu vrun neujuns?
Moç ¡on RouLù, vùzund cù, dupù uLu(Iu unI de zIIe, nu I-u
uILuL coIoneIuI AIexundru Cuzu çI cù I-u prImIL cu uLuLu
bunùLuLe, u începuL u pIunge cu IoIoL çI u-I rugu sù-I
cILeuscù IurLIu.
Vodù, IIInd guLu de pIecure çI vùzund cù IurLIu IuI moç
RouLù cuprInde muILù poIoIogIIe, zIse cu bIunde(e:
- Spune, moç ¡oune, dIn gurù ce uI de spus, cù muI bIne
um sù în(eIeg!
ALuncI moç RouLù, venIndu-çI în sIne, începe u se jeIuI
cum urmeuzù:
- ¡umInureu-vousLrù! De cund cu pùcuLuI ceI de "ud-
Ioc", n-um muI uvuL zI bunù cu megIeçuI meu ceI puLernIc,
sLùpunuI uneI moçII IourLe murI, pe cure-I cunoçLI mùrIu-Lu.
N-um gundIL, nenorocILuI de mIne, cù dumneuIuI, un boIer
uçu de mure, puLred de boguL çI cu învù(ùLurù, sù-çI punù
mInLeu cu unuI cu mIne, de Iu nIçLe vorbe nesocoLILe ce Ie-
um zIs çI eu uLuncI, înLr-un necuz. NumuI Dumnezeu sù-I
deu sùnùLuLe çI bIne, dur umurnIc m-u IovIL în uvere çI în
cInsLe! Crede, mùrIu-Lu, cù nIcI eu n-um IosL uçu de sec,
înLre ceI de-o seumù cu mIne. Dur, de cum um ujuns ucusù,
gounù çI prIgounù pe cupuI meu, dIn purLeu boIeruIuI, în
LoL IeIuI.
¡nLuI çI-nLuI, u pus înudIns pe IecIorII boIereçLI sù-mI
cuuLe prIcInù çI sù mù uducù Iu supù de Iemn. $I uceçLIu, cu
oumenI Iùrù judecuLù çI pIzmuçI, Iùceuu LouLe cIIpurIIe
suLunIceçLI, suu eI de-u drepLuI, suu prIn uI(II, cum sù deu
vILIçoureIe meIe mùcur de-un pus pe moçIu boIereuscù; ç-
upoI, sub cuvunL cù uu IùcuL sLrIcùcIune, sù mI Ie pouLù
ucIde Iùrù nIcI o cru(ure! $I usLùzI împuçcù-I porcII; muIne,
vucIIe çI boII; poImuIne, cùIçorII; în uILù zI Ie-I oIIe dInupoI
cu grùmudu çI du-Ie Iu curLe. ¡(I po(I încIIpuI, mùrIu-Lu, ce
urgIe grozuvù eru pe cupuI meu!
Vùzund eu de Iu o vreme cù nu muI înceLeuzù cu juIurIIe,
mI-um IuuL InImu-n dIn(I çI m-um dus Iu boIer sù mù jeIuI-
esc. $I boIeruI, în Ioc de un cuvunL bun, m-u scuIpuL drepL
în obruz, de Iu(ù cu sIugIIe suIe çI cu uI(I oumenI ce se uIIuu
uLuncI Iu curLe, încuL um crezuL cù u cùzuL ceruI pe mIne de
ruçIne! Bu încù m-u çI umenIn(uL cù uILù duLù, de mI-u muI
cùIcu pIcIoruI în ogrudu boIereuscù, ure sù porunceuscù sù
mù înLIndù Iu scurù çI sù mù buLù cu bIcIuI! $I cu runduIuIu
usLu, mùrIu-Lu, în cu(Ivu unI de zIIe m-u cuIIcIL cu
desùvurçIre, çI mI-u rIdIcuL çI cInsLeu, cure penLru mIne u
IosL ceI muI scump Iucru!
Cuzu-vodù u sLuL necIInLIL çI s-u uILuL (InLù Iu moç ¡on
RouLù, cuL u vorbIL eI. $I cund u IsprùvIL vorbu, vodù I-u pus
douù IIçIcurI de nupoIeonI în munù, zIcundu-I cu bunùLuLe:
- |Ine, moç ¡oune, ucesL mIc dur de Iu mIne, çI
înLumpInù-(I nevoIu, de uzI pe muIne, cum Le-u IumInu CeI-
de-sus! ¡ur pe boIer Iusù-I în judecuLu IuI Dumnezeu, cùcI
"EI nu buLe cu cIomuguI".
¡uI moç ¡on RouLù I se umpIurù dIn nou ocIII de IucrImI,
çI, sùruLund munu IuI vodù, cu semn de muI(umIre, zIce
oILund:
- Dur cu ruçIneu ce mI-u IùcuL, cum rùmune, mùrIu-Lu?
- Cu ruçIneu, Iucu uçu rùmune, moç ¡oune, zIse Cuzu-
vodù, sùruLundu-I pe un obruz çI pe uILuI, în Iu(u muI(ImII
udunuLe ucoIo. Du-Le çI spune sùLenIIor dumILuIe, moç
¡oune, cù, pe unde Le-u scuIpuL boIeruI, Le-u sùruLuL domnI-
LoruI (ùrII çI (I-u çLers ruçIneu.
Ic¡i, :88z, noiembrie :¸