You are on page 1of 3

LAMPIRAN II

JKR 66 (Pin. 3/1999)

KERAJAAN . JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO:.. PERUNTUKAN PEMBANGUNAN: TAJUK KERJA: MAKSUD: BUTIRAN:

NAMA DAN ALAMAT KONTRAKTOR:

NO. KONTRAK: HARGA ASAL KONTRAK: JUMLAH BERSIH TAMBAHAN/POTONGAN: HARGA BARU KONTRAK: A. BUTIR-BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN 1. 2. 3. 4. 5. TARIKH PENILAIAN: NILAI KERJA DILAKSANAKAN DAN AMAUN-AMAUN LAIN YANG KENA DIBAYAR* KURANGKAN Bayaran Interim yang terdahulu No: NILAI BERSIH KERJA SEMASA: POTONGAN a. Bayaran Balik Wang Pendahuluan i) Amaun Terkumpul RM ii) Amaun Terdahulu RM iii) Amaun Semasa RM b. c. d. Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (amaun terdahulu) Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan @ RM .../hari selama . hari. Potongan lain jika ada Jumlah Potongan RM RM RM RM RM RM

RM

RM

RM RM RM RM RM

BAYARAN DISYORKAN

Tarikh:

. (Pegawai Pengesyor)

* Termasuk Barang Tak Pasang, Pelarasan Turun Naik Harga, Tuntutan Bayaran Tambahan yang diluluskan. Muka 1/3

LAMPIRAN II(sambungan)
JKR 66 (Pin. 3/1999)

B. PERAKUAN BAYARAN 1. Bayaran Interim a) b) Kepada Kontraktor Utama Kepada Subkontraktor/Penerima Bayaran (seperti di Lampiran A) Jumlah Bayaran Interim 2. RM RM

RM

RM RM

Kredit Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (10% dari Bayaran Disyorkan sehingga 5% harga kontrak) BAYARAN DIPERAKUKAN

(Ringgit Malaysia:

Adalah disahkan bahawa semua peraturan kewangan dan kehendak di bawah Kontrak telah dipatuhi.

Tarikh : ..

. (Pegawai Yang Diberikuasa Memperakukan)

CATATAN OLEH PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN BAUCER Jumlah amaun yang dibayar di bawah Perakuan ini ialah RM .. (Sesalinan Perakuan hendaklah dikembalikan kepada Pegawai Pengesyor)

Muka 2/3

LAMPIRAN II (sambungan)
Lampiran A JKR 66 (Pin. 3/1999)

PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO: .. Amaun-amaun yang kena di bayar kepada Subkontraktor/Pembekal Dinamakan, Penerima Hak dan Pegawai Penyelia di Tapakbina Jumlah Bayaran Terdahulu (5)

Ruj. (1)

Penerima Bayaran (2)

Jenis Kerja atau Bulan (3)

Jumlah Harga (4)

Amaun yang diperakukan (6)

A. Subkontraktor Dinamakan i) ii) iii) Jumlah Kecil: B. Pembekal Dinamakan i) ii) iii) Jumlah Kecil: C. Penerima Hak Jumlah Kecil: D. Pegawai Penyelia i) ii) iii) Jumlah Kecil:

Pegawai Pengesyor Nota : (2) (3) (4) Isikan nama subkontraktor/penerima bayaran yang berkenaan. Nyatakan jenis kerja subkontraktor atau bekalan atau bulan yang berkenaan bagi kategori pegawai penyelia. Tidak berkenaan bagi penerima hak. Isikan jumlah harga subkontraktor/jumlah yang diserahhak. Tidak berkenaan untuk kategori pegawai penyelia.
Muka 3/3