You are on page 1of 3

1

1. Baudiamosios teiss samprata, esm, reikm, sistema. Baudiamoji teis gali bti suprantama kaip: Teiss aka; statym leidybos sritis; Mokslo sritis. Baudiamoji teis kaip teiss aka yra nusikalstam veik padarymo ir j teisini padarini teis. Nusikaltimas (nusikalstama veika) nukrypimas nuo taisykls, kuris paeidia svarbiausias moni saugomas vertybes. Padarius nusikaltim reikalingas atpildas. Baudiamoji teis yra materialioji teiss aka nustatanti pamatines normas. Baudiamasis procesas formalioji teis, nustatanti procedras ir pagrindines taisykles. Baudiamoji teis reguliuoja tuos santykius, kurie kyla, susiklosto dl nusikalstamos veikos padarymo. Universaliai baudiamoji teis kaip teiss aka tai valstybs nustatyt teiss norm sistema, kurios udraudia tam tikras veikas, kaip nusikaltimas ir nustato bendrus baudiamosios atsakomybs pagrindus, valstybs prievartos priemoni turin, taip pat slygas, kurioms esant bausms, baudiamoji atsakomyb gali bti pakeista kitomis poveikio priemonmis. Baudiamoji teis visais atvejais privalo bti paskutin priemon, todl kad ji yra grieiausias valstybs poveikis, jos pagrindu kaltininkas gali netekti pagrindini konstitucini vertybi arba jos gali bti apribotos. Baudiamoji teis negali bti taikoma u nedidelius ar menkaverius paeidimus. BK negalima numatyti nedideli paeidim. Baudiamoji teis, kaip mokymo disciplina, yra teisin disciplina, kuri nagrinja nusikalstam veik poymius ir i veik padarymo teisinius padarinius. Baudiamoji teis numato ir alternatyvius bausmei atleidimo nuo bausms ir atleidimo nuo baudiamosios atsakomybs institutus. Baudiamosios teiss sistema Baudiamosios teiss sistema yra jos vidin struktra. i sistema atsispindi BK. Sistem sudaro bendroji ir specialioji dalys, kurios sveikauja tarpusavyje. Bendroji dalis numato bendrsias nuostatas, kurios aktualios tiriant kiekvien nusikalstam veik. Specialioji dalis numatyti nusikaltimai ir bausms u juos. Baudiamoji teis kaip teiss aka, glaudiai susijusi su baudiamuoju statymu BK, todl kad prievarta ir draudimai aktuals konkreiu metu ir konkreioje vietoje. 2. Baudiamosios teiss teisinio reguliavimo dalykas, metodai ir udaviniai bei funkci jos. Baudiamosios teiss, kaip teiss akos santykis su kitomis teiss akomis. Baudiamosios teiss teisinio reguliavimo dalykas santykiai atsirandantys dl nusikalstamos veikos padarymo. Teisinio reguliavimo metodas specifinis, imperatyvusis, privalomas valstybs prievartos taikymas. Teismo sprendimai yra privalomi visiems. BT teiss normos realizuojamos panaudojant imperatyvin metod. Tai reikia, kad jas reikia taikyti ne tik tiksliai laikantis baudiamosios tess normose apibrt reikalavim, bet ir panaudojant valstybs prievart. Taigi baudiamosios teiss dalykas yra tas, kad jos normos yra nukreiptos apsaugoti tam tikrus moni interesus (teisinius grius), jos sankcijos yra nukreiptos asmenis, padarius nusikaltim, kuriems dl padaryt nusikaltim remiantis iomis sankcijomis yra taikomi asmeninio ar turtinio pobdio suvarymai. ie suvarymai yra tiksliai apibrti, negali bti pakeiiami ali (subjekt) tarpusavio susitarimu ir yra privalomi ir taikyti, ir vykdyti. Baudiamosios teiss funkcijos Pagrindin baudiamosios teiss poveikio kryptis apsaugoti tam tikrus visuomeninius santykius nuo alos jiems padarymo. Baudiamosios teiss funkcijos: 1. Bendrosios prevencijos ios funkcijos esm formuluojama taip: pagal baudiamuosius statymus asmenys, padariusieji nusikaltimus, traukiami baudiamojon atsakomybn, jiems paskiriamos atitinkamos kriminalins bausms. Baudiamaisiais draudimais siekia ukirsti keli nusikaltimams apskritai. Bendrosios prevencijos poveikis daug priklauso nuo to, kokiu

mastu atskleidiami padaryti nusikaltimai ir juos padariusieji asmenys patraukiami baudiamojon atsakomybn. 2. Informacin ji gali pakankamai plaiai reiktis ukirsdama keli nusikaltim padarymui. Baudiamosios teiss norm nustatyti draudimai ir pareigojimai, esant apie juos tinkamai informacijai, vis pirma turi apsaugoti nuo neteist veiksm mones, kurie nra link nusikalsti, bet tokius veiksmus gali padaryti dl neinojimo. Svarbu, kad baudiamosios teiss priemonmis galt pasinaudoti nukentjs nuo nusikaltimo padarymo asmuo. Efektyvi apsauga nuo nusikaltim gali padti skmingiau formuoti statymui paklusni moni kategorij ir kartu gali bti siaurinamos galimybs daryti nusikaltimus. 3. Represin ios funkcijos esm yra ta, kad pagal jos normose nustatytas sankcijas daromi asmeninio ar turtinio pobdio suvarymai nuteistajam. ios funkcijos realizavimas i esms yra reakcija padaryt nusikaltim. Represinis pobdis skiriasi nuo kai kuri valstybs taikom represini priemoni tuo, kad turi individualizuot poveik. (valstyb taikydama represines priemones, ne visuomet jas gali individualizuoti, pvz. panaudodama karinius ar specializuotus policijos brius riaums malinti, rekvizuodama valstybs poreikiams tam tikr turt ir pan. Tokiais atvejais ios priemons gali paliesti mones, neturinius nieko bendra su vykiu.) Baudiamojoje teisje ne kiekviena padaryta veika yra susijusi su reali suvarym nustatymu. Baudiamieji statymai numato galimyb nusikaltus asmen atleisti nuo baudiamosios atsakomybs, o atliekam bausm palengvinti. 4. Individualios prevencijos ios funkcijos realizavimas gali bti susijs su tuo, kad laisvs atmimu nubaustas asmuo patenka toki pat kaip jis nusikaltli aplink. Baudiamosios teiss poveikis priklauso nuo daugelio dalyk: tinkamai pritaikyto statymo, individualizuotos bausms parinkimo, jos atitikimo organizavimo, galimybi padti asmeniui, atlikusiam bausm ir kt. ): Nusikaltusiam asmeniui taikant statym tikimasi jo elgesio
pasikeitimo daugiau nedarys nusikaltim. BT poveikis priklauso nuo: tinkamai pritaikyto statymo, individualizuotos bausms parinkimo, jos atlikimo organizacijos ir t.t. Baudiamosios teiss udaviniai Apibendrintai galima teigti, b.t. udaviniai nustatyti kokios veikos laikytinos nusikaltimais ar baudiamaisiais nusiengimais ir saugoti visuomen nuo t nusikalstam veik, taikant valstybs prievart.

Baudiamosios teiss, kaip teiss akos santykis su kitomis teiss akomis


Baudiamoji teis kaip teiss aka, turi ssaj su kitomis teiss akomis. (konstitucine). Konstitucijoje numatytos esmins mogaus teiss ir laisvs, konstitucijoje jos deklaruotos. Bau. Teis yra kaip priemon tas deklaracijas apsaugoti. Baud. teis siejasi ir ribojasi su administracine teise, nes kai kurie administraciniai nusiengimai ribojasi su nusikalstamomis veikomis. B.t. susijusi ir su kitom teiss akom komercine, finans, civiline ir t.t. BT vieta teiss sistemoje gali bti aptariama dvejopai: 1. ji gali bti analizuojama kit baudiamojo pobdio teiss ak (b-ojo proceso ir bausmi vykdymo teiss) poiriu, 2. teiss sistemos apskritai poiriu. 1. BT dar vadinama materialine teise, o baudiamasis procesas ir bausmi vykdymo teis formalija teise. Tai reikia, kad tarp i teiss ak yra tiesioginis ryys. BT apibria nusikalstam veik rat ir bausmes u j padarym. BT nesprendia klausimo, kaip, kokia tvarka nusikaltusiam asmeniui turi bti inkriminuotas padarytas nusikaltimas ir paskirta bausm. Kvotos, tardymo organ bei vis instancij teism veikla traukiant asmen baud. atsakomybn ir paskiriant bausm sureguliuota baud. proceso teiss. Bausmi vykdymo teis sureguliuoja kaip praktikai turi bti vykdyta teismo paskirta bausm u padaryt nusikaltim. i teiss aka numato bausmi vykdymo tvark ir juos vykdani institucij teises bei pareigas. Taigi BT, baud. procesas ir bausmi vykdymo teis sudaro tam tikr visum, kuri teisikai sureguliuoja visus klausimus, susijusius su padaryto nusikaltimo iaikinimu, kaltojo asmens nubaudimu ir paskirtos bausms realizavimu.

2. CT, DT, FT ir kit teiss ak norm pagrindu sukuriamos prielaidos subjekt tarpusavio santykiams formuotis ir vystytis, kartu utikrinant ir visuomens raidos paang. BT normos nekuria joki prielaid ir nereguliuoja koki nors pozityvi visuomenini santyki raidos, j udavinys ukirsti keli toki visuomenini santyki susiformavimui ir raidai, kurie trukdo normaliam visuomenei nauding santyki funkcionavimui. BT ir kitos teiss akos danai gina t pat objekt (gyvyb, sveikat, nuosavyb, viej tvark ir kt.) tik skirtingomis priemonmis ir panaudodamos skirtingus teisinio reguliavimo metodus. iuo metu vis didesn reikm visose valstybse gyja tarptautins teiss normos. Yra ir toki konvencij, kuriuose sprendiami baud. atsakomybs klausimai. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir susiklosiusia statym leidybos praktika, konvencij nuostatai BT -je taikomi tada, kai jie yra inkorporuoti Lietuvos Respublikos baud.statymus. Materialin ir procesin baudiamoji teis. Materialioji baudiamoji teis - tai baudiamoji teis, kuri numato, kokios veikos yra draudiamos ir kokios taikomos bausm u nusikaltim padarym. Baudiamojo proceso ir bausmi vykdymo teiss laikomos formaliomis teiss akomis. Materialin baudiamoji teis trumpai gali bti apibdinama taip: tai teiss norm visuma, kuri udraudia veikas kaip nusikalstamas ir numato atitinkamas kriminalines bausmes kaip tokio draudimo nesilaikymo pasekmes. Bausmi vykdymo teis. Bausmi vykdymo teis sureguliuoja kaip praktikai turi bti vykdyta teismo paskirta bausm u padaryt nusikaltim. i teiss akos normos nustato tvark, kaip turi bti vykdomos paskirtos bausms, kad kartu bt pasiekti bausms tikslai. Svarbi viet bausmi vykdymo teisje uima laisvs atmimo bausms vykdymas ir su tuo susij nuteistj teisins padties (j teisi ir pareig), mokymo, aukljimo, darbins veiklos sureguliavimo ir kt. klausimai. i teiss aka numato ir kit bausmi vykdymo tvark ir juos vykdani institucij teises bei pareigas. Baudiamosios teiss atribojimas nuo kit teiss ak: administracins, civilins teiss. Atribojimas yra per dalyk ir metod. Baudiamosios teiss mokslas sprsdamas konkreius klausimus gana danai pasinaudoja tokiomis mokslo akomis kaip kriminologija, kriminalistika, teism statistika, teismo peda gogika ir psichologija. Vertinant kai kuriuos klausimus, susijusius su kaltininko gebjimu atsakyti u padaryt veik, itin reikmingi yra teismins psichiatrijos duomenys, o padarytos alos dydis mogaus sveikatai pa prastai vertinamas remiantis teismins medicinos ivadomis. Taigi baudiamosios teiss mokslas labai artimai yra su sietas su dau geliu kit mokslo ak. J speciali tyrim pagrindu galima tiksliau vert i n t i padarytos nusikalstamos veikos poymius bei kaltininko atsakomybs u juos ribas. 3. Baudiamosios teiss principai. Baudiamosios teiss specialieji principai

Baudiamosios teiss principai remiasi fundamentaliais pamatiniais principais. Principai aktuals ir tiriant veikas. Taip pat jie aktuals nustatant baudiamosios teiss santyk su kitomis teiss akomis. Principai yra teorijos dalykas jie nra aprayti BK. Principai 1. Ultima ratio paskutin grieiausia priemon. 2. Subjektyvaus pakaltinimo nra atsakomybs be kalts. Norint patraukti kaltinink atsakomybn, reikia rodyti, kad jis kaltas. 3. Atsakomyb tik u statymu udraust veik principas jeigu elgesys neudraustas BK jis negali bti laikomas nusikaltimu, neirint koks jis gali bti amoralus ir neteisingas. 4. Bausms ir kriminalins represijos ekonomijos turt bti akivaizdiai akcentuotas baudiamajame statyme. statymo tvirtintas bausms ekonomijos principas reikia, kad nustatytos tokios sankcij ribos, kurios leidia teismui parinkti tokias minimalias bausmes, kuri utekt nuteistajam pataisyti. 5. mogaus teisi apsaugos principas 6. Nekaltumo prezumpcijos -