You are on page 1of 129

KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN OB JEKTIF : 1. Memahami dasar-dasar kerajaan 2. Memahami rasional, matlamat, dan objektif penggubalan dasar 3. Memahami strategi pelaksanaan

MAKSUD DASAR
Asas Teras Panduan Aturan
untuk mencapai matlamat dan kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu.

Tanpa dasar keadaan akan menjadi kelam-kabut. Segala perancangan / program / projek tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan dan gagal mencapai matlamat yang dihasratkan

DEFINISI DASAR

Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN


Satu pengisytiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan / mendapatkan / mencapai objektif.

MEKANISME PENGGUBALAN

Meningkatkan produktiviti Meningkatkan kecekapan Mengatasi masalah

Mengurangkan kos pengurusan

RASIONAL DASAR KERAJAA N DIGUBAL

Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi

Panduan bagi mencapai objektif

Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan

8 MATLAMAT
Mencapai makmur tahap negara maju yang

Bersatu padu. Aman & stabil.

9
Pertumbuhan Ekonomi Pengagihan Pendapatan

Pencapaian Wawasan 2020

Objektif Gubal Dasar

Kestabilan

Pencapaian DPN Kedaulatan dan Ketahanan Negara

Kebajikan

PERINGKAT PEMBENTUKAN DASAR

ER A 1 ER A 2 ER A 3 ER A 4 ER A 5

Penjajah Barat Malayan Union 1957 - 1969


1970 - 1990

10

1991- sekarang

11

12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA


1990)

13

Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971Dasar Pembangunan (RRJP 2) (1991-2000) Dasar Wawasan Negara Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Pengswastaan Negara Nasional

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA 8. Dasar Persyarikatan Malaysia 9. Dasar Sains dan Teknologi 10. Dasar Pendidikan Kebangsaan 11. Dasar Kebudayaan Kebangsaan 12. Dasar Pandang Ke Timur 13. Dasar /Program

14

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR LAIN


1. 2. 3. 4. 5. 6. Dasar Wanita Negara

15

Dasar Pengeluaran Negara Dasar Buruh Negara Dasar Kependudukan Negara Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran Dasar Luar Negara

A K G N N A A G G R AN N A J C N N A A P R A ) K P G J R N R A J (

17
4 JENIS RANCANGAN
3 RRJ RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP) RANGKA RANCANGAN JANGKA SEDERHANA KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA DEB DPN DWW

W2020

RANC 5 tahun

Msia plan 1 tahun Belanjawan tahunan Laporan ekonomi Pelan rangsangan

RANCANGAN JANGKA PENDEK

18
1956-1960 1 Malaya Plan 1961-1965 2 Malaya Plan 1966-1970 1 Msia Plan 1971-1975 2 Msia Plan 1976-1980 3 Msia Plan 1981-1985 4 Msia Plan 1986-1990 5 Msia Plan 1991-1995 6 Msia Plan 1996-2000 7 Msia Plan 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 8 Msia Plan 9 Msia Plan 10 Msia Plan 11 Msia Plan

RRJP1 (DEB) 1971-1990 RRJP2 (DPN) 1991-2000 RRJP3 (DWN) 2001-2010

?
W2020 1991 2020

RRJP ?? NEGARA MAJU

20
1
LATAR BELAKANG Dilancarkan

pada 1970 20 tahun (1970-1990) Dasar pecah dan perintah British mengakibatkan:
Perpecahan kaum Pengenalan kaum mengikut aktiviti

ekonomi Ketidakseimbangan antara wilayah yang menimbulkan rasa tidak puas hati

Mewujudkan perpaduan kaum dengan mengurangkan perbezaan ekonomi dan sosial dengan menghapuskan:

21

22

STRATEGI MENGURANG & MEMBASMI KEMISKINAN

23

Meningkatkan pendapatan petani, pekebun, nelayan melalui pelbagai program Memperbanyak peluang pekerjaan Memperbanyak kemudahan infrastruktur di luar bandar (jalan raya / jambatan / parit / tali air (tanaman padi 2 kali setahun) Wujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera

24

Peluang pendidikan/biasiswa/buku teks yang meluas kepada semua pelajar miskin Meningkatkan kualiti kemudahan kesihatan hidup melalui

Memberi bantuan subsidi dan kredit (benih / baja / racun rumpai) Membuka dan membangunkan wilayah baru melalui pembukaan tanah ladang: FELDA, FELCRA, JENGKA, DARA, KEJORA

STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT

25

Menyasarkan 30% penguasaan ekuiti bumiputera, 40% bukan bumiputera, 30% pelabur luar negara Menubuh agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Menyusun corak guna tenaga melalui peluang pendidikan kpd golongan bumiputera menceburi pekerjaan profesional seperti arkitek, akauntan, jurutera dan sebagainya.

26

Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat menunjukkan bahawa pendapatan purata sebenar isi rumah telah bertambah baik, iaitu Melayu (RM290.00), Cina(RM565.00) dan India(RM455.00). Kadar kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini telah turun kepada 17.1% tahun 1990.

27

RUMUSAN

DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, menyusun semula masyarakat dan guna tenaga. Setelah tamat pada 1990, semangat DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional

S A W A 0 20 W 2

N A

29
2

WAWASAN 2020

28/2/1991 -Pelancaran Majlis Perniagaan Malaysia Perdana Menteri membentangkan kertas kerja bertajuk MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN Merupakan satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020.

30
MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020. PM/28 FEBRUARI 1991/MBC

2020 ?
Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari segi ekonomi sahaja. Negara mestilah maju dari semua bidang: ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti Pertumbuhan ekonomi yang pesat, agihan kekayaan yang seimbang, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan yang cekap & berkesan, mutu hidup yang tinggi, nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri.

MATLAMAT WAWASAN 2020

31

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju sepenuhnya dan menyeluruh dari segi sosial, ekonomi, politik, kerohanian dan kebudayaan menurut acuan sendiri

PERSPEKTIF/ISU WAWASAN 2020


PERSPEKTIF : Pembentukan satu negara bangsa Malaysia. Negara Perindustrian. Keadilan ekonomi dan sosial Moral dan etika. Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan.

32

33

Satu generasi dapat dibentuk yang dibangunkan dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai, akhlak dan sebagainya Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat. Mengikut mega trend dunia. Menjadi garis pemisah sama ada sesebuah negara itu akan berjaya di dalam pembangunan perindustrian atau tidak.

34

35

Mewujukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama

36

Mewujukan masyarakat yang berjiwa bebas, maju dan tenteram serta mempunyai keyakinan diri dan tabah menghadapi cabaran

37

Mewujudkan masyarakat yang demokratik dan matang

38

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

39

Mewujudkan masyarakat yang makmur dari segi ekonomi dan mempunyai daya saing yang tinggi

40

Mewujudkan masyarakat yang progresif, saintifik dan berdaya cipta

41

Mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya

42

Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

43

Mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur, liberal dan bebas mengamalkan agama, adat dan budaya masing-masing

44
Dasar ini bersifat jangka panjang (tempoh 30 tahun). Kejayaannya banyak bergantung kpd pemahaman, penghayatan, kerjasama, pelaksanaan dan penambahbaikan berterusan semua pihak termasuk kerajaan, swasta, NGO, institusi keagamaan, dan orang perseorangan khususnya generasi muda selaku pemimpin pelapis negara

R N A A S N A U D NG L A A N B O M I E S P NA

46
3

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

LATARBELAKANG :

Dilancarkan pada 17 Jun 1991. Kesinambungan DEB yang tamat pada1990. Dirangka untuk tempoh 1991-2000. Digubal berdasarkan Wawasan 2020.

MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL ALAM SEKITAR

47

FIZIKAL

Mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan negara melalui pembangunan seimbang antara negeri ke negeri dan kawasan bandar ke luar bandar melalui 5 perspektif:

SOSIAL

EKONOMI

POLITIK

48

Masih mengekalkan strategi Dasar Ekonomi Baru iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula kaum

49

PENYUSUNAN SEMULA GUNA TENAGA Insentif pendidikan untuk masyarakat miskin Pembentukan masyarakat progresif Wujudkan masyarakat perdagangan & perindustrian bumiputera

50

Penglibatan aktif swasta / penswastaan Program penanaman semula Penggunaan sains dan teknologi Meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera

51

Menyediakan kemudahan asas

Pembangunan mapan: pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar

52
Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.

53 53

Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah. Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan perusahaan dan bumiputera. kumpulan perdagangan

54 54

Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan, latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi.

R A N S A A D IDIK AN A D S N G E N P A B E K

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

56

LATAR BELAKANG

Digubal bagi menggantikan pendidikan penjajah Inggeris

sistem

Sistem pendidikan warisan penjajah seperti aliran pendidikan Inggeris, sekolah Cina, India dan sekolah pondok yang berbeza-beza menyukarkan proses perpaduan dan tidak seragam / selari dengan kehendak negara

57

Berasaskan kepada:
Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan

dalam Ordinan Pelajaran 1957

Penyata

Rahman Talib 1960 yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. mengkaji Dasar Pendidikan (laporan Jawatankuasa diterbitkan pada 1979)

JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk

58
Meningkatkan perpaduan kaum. Membentuk identiti negara semangat cinta akan negara. Memenuhi keperluan tenaga kerja. Menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan kesenian. /

59
Bahasa Kebangsaan pengantar. sebagai bahasa

Kurikulum yang sama & berorientasikan negara. Sistem peperiksaan yang sama. Menggalakkan kokurikulum. penglibatan dalam

Meluaskan pendidikan vokasional dan teknik.

60
Meluaskan peluang pendidikan. Penerapan pendidikan agama & moral. Meningkat mutu pendidikan. Mendemokrasikan sistem pendidikan. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Melahirkan tenaga pengajar terlatih.

61
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

62
Susun semula Pendidikan Vokasional & Teknik 1978. KBSR 1983 & KBSM 1989 . Memperluas peluang pendidikan swasta. Memperkukuh pendidikan . pendidikan melalui

sistem

penyampaian

Memperbaiki kualiti pendidikan. Meningkatkan peluang pelbagai peringkat umur. pendidikan untuk

RUMUSAN

63

Berjaya meluaskan penggunaan BM di samping membenarkan pembelajaran bahasa ibunda . Sumbangan dasar ini ke arah meningkatkan perpaduan sukar untuk dipastikan kerana banyak faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhinya.

64
12

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Pengenalan:

Keunikan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, agama, bahasa, adat resam yang berbeza-beza memerlukan sikap toleransi yang tinggi. Jika tidak dipelihara dengan baik akan menyukarkan proses perpaduan kaum.

65

OBJEKTIF

Mengukuhkan perpaduan kaum. Mewujudkan semangat cinta akan negara. Memelihara identiti bangsa Malaysia.

Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan


Kebudayaan penduduk asal. Unsur-unsur kebudayaan lain. Agama Islam.

66

67
Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama atau kepercayaan kepada tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.

68
STRATEGI PELAKSANAAN

Mengamalkan sikap bertoleransi. Mengadakan pameran dan pertunjukkan. Meningkatkan kesenian. taraf dan mutu/kualiti

Kerjasama bersepadu dari pelbagai peringkat kerajaan persekutuan / negeri / antarabangsa. Memperluas peluang pendidikan. Peranan media massa.

RUMUSAN

69

Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara Dasar ini cuba membentuk satu kebudayaan kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Kejayaannya sukar dinilai dalam jangka masa pendek kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengeruhi khususnya terhadap generasi muda

13

DASAR PENERAPAN NILAINILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN

71

PENGENALAN

Dilancarkan pada 1983. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed. Agama Islam sebagai agama rasmi negara. Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat. Bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, keredaan dunia dan akhirat.

72

Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam. Memupuk nilai murni dalam kalangan orang ramai. Antara nilai-nilai : Amanah, bertanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun dan didikasi, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur.`

73

Membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain. Menubuhkan sebuah Negara Bahagia. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.

74

Sebagai permulaan, dasar ini ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam. Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran berdasarkan nilai-nilai positif. Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini.

RUMUSAN

75

Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai diamalkan dalam perkhidmatan awam. Ia merupakan proses yang tiada penghujung dan berterusan dan memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Kejayaannya boleh dilihat dalam jangka masa panjang

R A T S A A K I D R A I A S Y Y S A L R E A P M

N A

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

77

LATAR BELAKANG: Diumumkan pada 25 Februari 1983. YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed. Semasa pelancaran Forum Intan, Bukit Kiara Kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam untuk meningkatkan pembangunan negara. Malaysia dianggap sebuah syarikat. Kakitangan awam dan swasta adalah pemilik bersama. Kedua-dua sektor harus mencapai persetujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.

78

Mempercepat pembangunan negara melalui kerjasama erat antara sektor kerajaan dan swasta dalam semua bidang sosial dan ekonomi

78

OBJEKTIF

79 79

Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara bagi mencapai faedah bersama. Menghapuskan sifat permusuhan di antara kedua-dua sektor dengan menggalakkan perkongsian maklumat dan saling faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak. Meningkatkan hasil negara.

80
PERANAN SEKTOR AWAM

PERANAN SEKTOR SWASTA


fasilitator Perancang Penggubal dasar awam Penyedia garis panduan Pemantau dan menguatkuasa undang2/peraturan

Sebagai pengerak aktiviti ekonomii Sebagai pengeluar barangan Sebagai peneroka pasaran Penyumbang pendapatan negara melalui cukai

81
Memperjelas peranan kerajaan dan swasta. Mewujudkan persetujuan bersamamenghapuskan salah faham berkongsi tanggungjawab membangunkan negara. Penambahbaikan sistem dan prosedur kerja bagi mengurangkan kerenah birokrasi. Mengukuhkan hubungan antara agensi kementerian / jabatan / Badan Berkanun; - Mudahkan urusan/kurangkan birokrasi - Difahami oleh swasta. 81

RUMUSAN

82

Contoh: Pembayaran bil setempat. Dasar ini secara tidak langsung telah berjaya mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan dalam pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta. Dapat meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan dan barangan. Kejayaan dasar ini bergantung kepada sejauh mana persefahaman dan kerjasama yang ikhlas antara kerajaan dan swasta.
82

N R A A A S T A D AS A W R S A N G E E P N

DASAR PENSWASTAAN NEGARA

84

LATAR BELAKANG: Dilancarkan pada 1983 Dr. Mahathir Selepas pelancaran Dasar Persyarikatan Malaysia. DPN menyokong dasar persyarikatan Malaysia Menandakan kerajaan sudah bersedia untuk menyerah dan mengurangkan beberapa sektor kerajaan kepada pihak swasta untuk dilaksanakan demi meningkatkan mutu produktiviti dan kecekapan pentadbirannya.

85 85

Dasar Penswastaan merupakan satu program kerajaan yang melibatkan pemindahan atau penjualan kepentingankepentingan kerajaan sama ada dalam bentuk ekuiti atau aset kepada pihak swasta. Ia melibatkan sama ada pemindahan atau penjualan secara sebahagian atau keseluruhannya.

86
Dalam menguruskan sesebuah perusahaan kerajaan, kerajaan di mana-mana jua di dunia adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli dan kuasa kerajaan. Sebaliknya sektor swasta didapati cekap dan lebih bermotivasi. lebih

Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi.

87
Mengurangkan beban kewangan negara. Meningkatkan kecekapan, daya pengeluaran dan daya saing. Mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya melalui program komersial. Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Memperluas prospek sektor korporat.
87

88
Mempercepat pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta dalam perniagaan yg boleh menyediakan peluang pekerjaan di samping kerajaan boleh mengutip cukai yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Mencapai objektif mewujudkan golongan perniagaan bumiputera. Memperbaiki kualiti perkhidmatan melalui persaingan sihat pihak swasta untuk menawarkan harga terendah.
88

89
BENTUK2 PENSWASTAAN

Bina Kendali

Kontrak Pengurusan

Bina Kendali Pindah

Pajakan

Penjualan

90
Jual penuh: Ekuiti (syarikat) kerajaan dijual/pindah milik kepada pihak swasta. Pemindahan tanggungjawab aset dan kakitangan. pengurusan, kepada

100% saham syarikat kerajaan syarikat swasta : Contoh FIMA.

Jual sebahagian: Pindah sebahagian saham kerajan kepada swasta. Contoh: TNB, MAS & TELEKOM
90

91

Pemindahan hak menggunakan aset untuk tempoh tertentu dengan bayaran pajakan. Penyewaan kemudahan-kemudahan tertentu . Tidak melibatkan pemindahan walaupun ada kemungkinannya. hak milik

Contoh: Memajak sesuatu perkhidmatan letak kereta/ membina jejambat / lebuh raya
91

92

Penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta dengan dibayar yuran pengurusan. Melibatkan pembahagian tanggungjawab menyediakan sesuatu perkhidmatan khusus yang sebelumnya dijalankan oleh kerajaan. Contoh: mencuci atau menyelenggara kawasan awam. Hotel Seri Malaysia.
92

93
Penswastaan projek-projek kerajaan seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam. Pihak swasta diberi kebenaran untuk membina dan mengendalikan projek untuk tempoh tertentu dengan biaya sendiri termasuk kuasa untuk mengambil keuntungan. Diserahkan kembali kepada kerajaan setelah tamat tempoh perjanjian atau konsesi: Contoh- PLUS.
93

94
Pihak swasta diberi kebenaran untuk membangunkan atau membina sesuatu projek atau kemudahan awam dengan biaya sendiri. Pihak swasta mengendalikan dan menguruskannya secara berterusan tanpa perlu menyerahkan kembali kepada kerajaan pada akhir tempoh konsesi. Contoh: ERL
94

95
STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Penubuhan jawatankuasa khas Perancangan Ekonomi (EPU).

di

Unit

Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beberapa perkhidmatan masing-masing. Isu-isu penting yang perlu diberi pertimbangan ialah : pemecahan suatu perkhidmatan (Fragmentation) hal keselamatan
95

96 96
Menubuhkan Jawatankuasa Penswastaan di Unit Perancangan Ekonomi (EPU) Anggota JK: Pengerusi- KP Unit Perancang Ekonomi Ahli : Kementerian Kewangan & Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan di Jab Perkhidmatan Awam JK ini menyediakan garis panduan bagi membolehkan pihak kementerian/jabatan menswastakan perkhidmatan masing-masing

96

RUMUSAN

97

Dasar Penswastaan telah mencapai tujuan penubuhannya.

berjaya

Konsep Dasar Penswastaan ini telah diteruskan dalam Dasar Pembangunan Nasional (1991)

97

N R A I A S R T A D US AL D N N O I I R S E P NA

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

99

LATAR BELAKANG

Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an. Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah menampakkan kelemahan: Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia. Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.

100

Kesan kelemahan MEMBERI TUMPUAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN DALAM STRATEGI PERUSAHAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Mutu produk tidak mampu bersaing dengan keluaran asing Tahap teknologi rendah Pekerja tempatan kurang mahir menggunakan teknologi baharu
100

101

WUJUDKAN 2 PROGRAM
Mengkaji Dasar Perindustrian Malaysia untuk menyemak dan mengubah suai dasar bagi menggalakkan kemasukan pelabur asing Menubuhkan Pelan Induk Perindustrian (PIP) untuk menyediakan matlamat, strategi dan menentukan hala tuju sektor perindustrian negara
101

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)

102

Sebab PIP dilancarkan: Menghadapi kemelesetan ekonomi dunia. Mengatasi kelemahan sektor perindustrian negara yang hanya tertumpu kepada sektor tertentu sahaja. Pergantungan yang tinggi terhadap teknologi luar. Tiada dasar perindustrian yang jelas.

102

103
Susun semula struktur perindustrian sedia ada berasaskan sektor perkilangan. Galak guna sumber asli negara kurangkan pergantungan kepada import. Mempelbagaikan gantian import. eksport & galak sektor

Kempen beli barangan buatan Malaysia. Mencari pasaran baru di negara sosialis dan negara sedang membangun.
103

104
Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh pihak awam dan swasta. Menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Memperluas kegiatan industri ke kawasan luar bandar. Mengurangkan teknologi luar. pergantungan kepada

104

RUMUSAN

105 105

PIP adalah pelengkap kepada DPN dgn menyediakan pelan pembangunan jangka panjang untuk sektor perindustrian negara agar lebih jelas dan berdaya saing PIP telah berjaya menyumbang kepada peningkatan KDNK negara di samping peningkatan pelaburan asing dan pelaburan dalam negara

R A N S A I A D AN A T R R A E P EG N

DASAR PERTANIAN NEGARA


LATAR BELAKANG: Dilancarkan pada 12 Januari 1984

107

Memulihkan sektor pertanian setelah sumbangannya dalam KDNK negara semakin menurun akibat perubahan struktur, kepesatan sektor pembuatan dan perkhidmatan

108

21.8 %(1987) turun 18.7%(1990). Gunatenaga menurun 51%(1970),31%(1988) 27.8(1990). DPN sbg garis panduan bagi kerajaan dan swasta menggiatkan sektor pertanian.

109 109

Meningkatkan penglibatan pihak swasta. Memaksimumkan sumbangan pertanian. Memaksimumkan pendapatan petani. Melindungi kepentingan dan keselamatan makanan negara. Memaju dan meningkatkan hasil eksport.
109

110
Pembukaan tanah-tanah baru Pembangunan in-situ Menggalakkan penglibatan pihak swasta Penyediaan khidmat sokongan Pembangunan komoditi Pembangunan sosial dan institusi
110

KESAN DASAR PERTANIAN NEGARA


1.

111

2. 3.

4. 5.

Memajukan pertanian melalui agensi kerajaan seperti LPP, KADA, MARDI dsb. Kemudahan kredit kepada golongan petani. Menambahkan hasil dpd pelbagai jenis keluaran berbanding satu jenis tanaman. Penggunaan teknologi dan pengurusan yang cekap. Pengenalan mini estet menggantikan pekebun kecil.

RUMUSAN
Kejayaannya

112 112 112

banyak bergantung kepada perkara di luar kawalan dasar seperti harga komoditi tidak stabil, sambutan dingin pihak petani dan swasta dan sekatan perdagangan negara pengimport

N A D S N I I A G S O R L A O S N A D TEK ARA G E N

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA

114

PENGENALAN
Digubal pada bulan April 1986. menjadikan Malaysia sebagai negara maju. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Penyumbang tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. Kaitan sains dan teknologi dengan sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian dll.

115

Menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju berasaskan penggunaan sains dan teknologi. Malaysia bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi menjadi penyumbang kepada teknologi

115

116
Menggalakkan penggunaan S&T sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan membaiki membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat. Melindungi kedaulatan negara merupakan sebahagian daripada pembangunan sosioekonomi negara. yang dasar

116

117
Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains Menggalakkan pemindahan teknologi antara pelbagai sektor Pengkomputeran sektor perindustrian Menggalakkan penggunaan mesin dan robotik bagi menggantikan kerja-kerja berintensif buruh
117

118
Menggalakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi kepada sektor awam dan swasta

118

Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi
DIREKTORAT DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN KEBANGSAAN (BIOTEK) (BIOTEK) - Untuk menggalakkan menggalakkan dan dan menyelaras menyelaras aktiviti-aktiviti aktiviti-aktiviti dalam dalam bidang bidang bio-teknologi. bio-teknologi. PUSAT PUSAT MEKLUMAT MEKLUMAT SAINS SAINS DAN TEKNOLOGI TEKNOLOGI MALAYSIA MALAYSIA (MASTIC) (MASTIC) Pembangunan Pembangunan dan dan petunjuk petunjuk sains sains dan dan teknologi teknologi kebangsaan. kebangsaan. - Pengkalan Pengkalan data data sains sains dan dan teknologi teknologi dalam dalam talian talian masticlink masticlink

119

G N A D N A R P U R M A I S T A E D K

121
11

DASAR PANDANG KE TIMUR

122
OBJEKTIF
1. 2. 3. 4. Meningkatkan kemahiran, kecekapan, pengetahuan serta menerapkan nilainilai dan etika kerja yang positif. Meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja. Menjadikan Malaysia negara maju dan dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Pemindahan teknologi tinggi ke Malaysia.

123
Strategi
1. Perubahan struktur: - Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) - Konsep Pejabat Terbuka - Perkhidmatan Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran Bil Setempat - Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja

124

Kad Perakam Waktu Tanda Nama Kepimpinan Melalui Teladan

125
Latihan

Perindustrian & Teknikal

meningkatkan keupayaan teknikal & penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk meningkatkan daya pengeluaran.

Program Pengajian Akademik


peluang pelajar Msia melanjutkan pengajian dlm sains, teknikal & pengurusan.

126

Program Kemajuan Teknikal


- memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di Malaysia.

Program Kemajuan Eksekutif


- menempatkan eksekutif Msia di agensi berkenaan di Jepun dan korea.

Program antara Institusi


- jalinan hubungan institusi Msia dengan institusi di Jepun & Korea.

Skim Latihan Pembangunan Usahawan.

KESAN-KESAN DASAR PANDANG KE TIMUR


1. 2.

127

3. 4.

5.

Pertambahan bilangan pelaburan dari Jepun dan Korea. Pertambahan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Kejayaan mengeluarkan kereta nasional Proton Penumbuhan lembaga industri berat Malaysia (HICOM) usahasama dengan negara Jepun. Mewujudkan projek infrastruktur yang bercirikan ketimuran Jambatan Pulau Pinang.

PENUTUP Kejayaan dasar bergantung kepada pemahaman serta penerimaan oleh semua pihak yang terlibat. Aspek ini perlu diberi penekanan kerana pemahaman yang tepat sebagaimana yang dihasratkan oleh penggubal dasar akan menjadikan mereka (kita) lebih komited dalam melaksanakan dasar-dasar itu bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.

128

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN