You are on page 1of 14

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA TUTORIAL 2

ISU DAN PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Definisi Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat menurut Kamus Dewan Edisi Keempat teknologi maklumat ialah teknologi yang berkaitan dengan pe-merolehan, penyimpanan, pemprosesan, dan penyebaran maklumat secara elektronik.

Secara umumnya, teknologi maklumat ialah suatu alat utama dalam era maklumat. Alat ini digunakan untuk mencapai, menyimpan dan menyebar maklumat terutama maklumat berbentuk digital.
Teknologi maklumat ialah penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalan penciptaan, penyimpanan dan penyebaran maklumat.

Isu
Isu

1 guru dalam mengendalikan peralatan

Kepakaran

teknologi.

- Terdapat guru yang gagal menguasai kemahiran memasang pemancar LCD dan laptop.

Isu
Isu

Kemahiran guru menghasilkan bahan bantu mengajar menggunakan teknologi maklumat


-

Guru gagal menghasilkan sesuatu bahan bantu mengajar yang menarik dan mampu menarik minat murid belajar.

Isu
Isu 2
Isu

penyalahgunaan makmal komputer dan internet percuma


Penyalahgunaan makmal komputer di jadikan tempat lepak oleh guru sambil melayari laman sesawang sosial seperti Facebook, Twitter. Makmal komputer tidak digunakan dengan sepenuhnya.

ISU
4 Kemudahan ICT di sekolah

Isu

Kemudahan makmal komputer yang tidak mencukupi bagi menampung jumlah murid. Kemudahan ICT yang menghadapi masalah gagal di perbaiki dalam kadar masa segera Kekerapan penggunaan makmal komputer Penyebaran virus dari komputer makmal

ISU
Isu

Perbezaan

tahap kemahiran murid dalam menggunakan ICT


Murid yang kurang menguasai ICT akan ketinggalan seperti murid sekolah bandar dengan murid sekolah luar bandar Murid menyalahgunakan kemahiran teknologi

Cabaran
bersaing sejajar dengan arus kemodenan. - Guru melengkapi kemahiran ICT dengan mengikuti kursus yang dianjurkan oleh JPN.
Guru

Cabaran
Cabaran

guru dalam menggunakan pedagogi pengajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran
Memerlukan guru menguasai kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajara yang menggunakan ICT

Cabaran

Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi

Pihak sekolah juga perlu menangani masalah kewangan yang mungkin dihadapi dari semasa ke semasa. Oleh sebab itu, soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan komputer di sekolah- sekolah.

Cabaran

Kekurangan prasarana dan bahan sokongan pihak sekolah perlu memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia seperti kemudahan komputer, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal komputer. Meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan infrastruktur.

Cabaran
Cabaran

dalam menghasilkan bahan pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran

Kesimpulan

guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang boleh menarik minat pelajar, menggunakan bahan-bahan yang sesuai dari internet untuk tujuan penggayaan, mempelbagaikan teknik penyampaian dalam bilik darjah kemahiran asas dengan lebih berkesan, menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas sesuatu konsep,mengajar secara konstruktivisme, masteri dan lebih kontekstual menarik minat pelajar melalui teknik pengajaran yang pelbagai dan kreatif menggunakan literasi komputer yang interaktif

RUJUKAN

Abdul Razak Hamdan, Yazrina Yahya, Mohd Shanudin Zakaria dan Mohd Zamri Murah. 2000. Teknologi Maklumat. Malaysia. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
http://www.hbp.usm.my/methods/RPK534/Information%20Technolo gy.html
http://www.scribd.com/doc/2989335/ICT-DALAM-PENDIDIKAN http://adf.ly/411345/http:/eprints.utm.my/6587/1/SuLihTengMFP.pdf

http://web1.fp.utm.my/seminar/5.IsuPendidikan05/Kertaspenuh/Ker tas%2013.pdf