You are on page 1of 1

MARIJANA Seminarski rad 4. Determinisanje trokova u upravljakom raunovodstvu Case study 13.

Analiza bruto dobiti na primjeru preduzea XY

SABINA Seminarski rad 3. Karakteristike obrauna po stvarnim trokovima Case study 2. Karakteristike obrauna po stvarnim trokovima na primjeru poduzea XY

MARINA Seminarski rad 23. Vrednovanje zaliha po apsorpcionom i varijabilnom pristupu Case study 3. Karakteristike obrauna po planskim trokovima na primjeru poduzea XY