P. 1
கண்ணன் மலர்க் கள்வனடி-6

கண்ணன் மலர்க் கள்வனடி-6

5.0

|Views: 79,027|Likes:
Published by Hansikasuga
தொடர்கதை
தொடர்கதை

More info:

Published by: Hansikasuga on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/15/2014

Page 1

கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
கMணG மலûd கuவனµ கMணG மலûd கuவனµ கMணG மலûd கuவனµ கMணG மலûd கuவனµ- -- -6
சாதனா கMவlழிgதேபா@ க0யாணl அவள@ேக அமû§தி@§தாû. ஹûதாேன
கM@Gேன நிGறாG. கைடசியாகL ேபசிய@ அவன|டu தாேன? ெபM பாûdகL
ேபாகிேறG...எGனேவா ெசாGனாேன? மனதி0 ெகாdகியlLட ேகuவlகேளா_ எ@§@
அமû§தவள|டu ப@@வத_@ @டான பானgைதd ெகா_gதாû க0யாணl.

"ேபசிL_ இ@§தேபாேத திkûG@ மயdகu ேபாL_ வl@§@Lµயாu. ஹû தuபl
தாG உGைனg தா0கி ேசாபால ப_dக ெவ8சிL_ மாµயlல இ@§த எனd@ @ர0
ெகா_gதாLபlµ. மய0கி வlழற அளQd@ உடuQd@ எGன பலகீனu ? சûயா
சாLபlடைலயா சா@uமா?"

ஆ@தலாüg தைலேகாதி ேகLடவûடu எGன பதி0 ெசா0வ@ எG@ வlழிg@d
ெகாMµ@§தாu சாதனா. ஹû எ0ேக? க0யாணlயlடu அவைள ஒLபைடg@வlL_
ஊ@d@L ேபாüவlLடானா? அLபµயானா0... அLபµயானா0... அவ@d@
அவள|டu....அவைள....அவ@d@L பlµdகவl0ைலயா? அவG அGQd@ ஏ0கி
ெந@சu வluமg ெதாட0கிய@.

மய0கியl@§த ேபா@ அவGதாG அவைளg தா0கிL பlµgதானா? அவG வlர0கu
அவைளg த Mµயதா? ஐேயா... அைத உண@u நிைலயl0 அவu இ0லாம0
ேபானாேள.

"ஹ...... ஹû ஊ@d@L ேபாயlLடாரா க0யாணluமா?" தயdகgேதா_ ேகLடவைள
ðû§@ பாûgதாû க0யாணl.

"ேபாக@uG@ தாG QறLபLடாû. திkûG@ எGன நிைன8சாேரா ெதûயல? பg@
நாu கழி8ð ஊ@d@ வûேறG@ அவ0க அLபாQd@ ேபாG பMணl8
ெசா0லிLடா@.¨

சாதனாQd@ க@gைத ெந@dகியl@§த ð@d@d கயl@ வlலகிய@ ேபால
நிuமதியாக @8ðவlட @µ§த@. இG@u பg@ நாu அவகாசu இ@dகிற@.
அத_@u தG மனதி0 இ@Lபைத அவன|டu ெவள|Lப_gதி வlடலாu.

Page 2
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
ஊû0 ெபM பாûgதி@d@u ேநரgதி0 தG@ைடய ஆைசைய8 ெசாGனா0 ஏ_@d
ெகாuவானா? ஆைளேய ð@M_ வlழ ைவd@u ெசாd@L பாûைவ பாûgதவG
எத_காக வ Lµ0 ஒ@ ெபM பாûd@u படலgைத அர0ேக_@கிறாG? ஒ@ேவைள
எ0லாL ெபMகைளµu அLபµgதாG பாûLபாேனா? ரமியlடu ðட வழி§தாேன?

எGன இ@? அவைனL ப_றி எ§த ஒ@ @µQd@u வர @µயாம0 இLபµெயா@
@ழLபu. ஆயlரgெதL_ ேகuவlகu அவைள @0கMடாü8 ð_றி வர, மனதிG
@ழLபu @கgதி0 பlரதிபலிdக அமû§தி@§தவைள அைமதியாகL பாûg@d
ெகாMµ@§தாû க0யாணl. வாசலி0 ஆரவாரமாüd @ர0 ேகLட@u யாராü
இ@d@u எGற ஆûவgேதா_ க0யாணl, சா@ இ@வ@ேம எLµL பாûgதனû.

பL_Qடைவ சரசரdக ðபgராேவா_ ம_ெறா@ ெபMமணlµu வ L_d@u
@ைழ§தாû. நாG ேகரளgைத8 ேசû§தவu எG@ அ8சµg@ ஒLடாதd @ைறயாக
மைலயாள @கu.

"எMட மகu...ேப@ சாதனா¨ எG@ தG மகைள அ@கி0 நிGற ெபMமணlயlடu
அறி@கLப_gதி ைவgதாû ðபgரா.

சாதனாைவL பாûgத மாgதிரgதி0 Qதிதாü வ§த ெபMமணlயlG வlழிகu அLபµ
வlûவாேனG?! "எMட @@வா@ரLபா¨ எG@ கGனgதி0 ைகைவg@d ெகாMடவû
எLடாu உலக அதிசயgைதL பாûLப@ ேபா0 அவைள உ8சி @த0 உuள0கா0
வைர பாûg@d ெகாMேட நிGறாû.

அவ@d@d ைகðLபl வணdகu ெதûவlgதவu ðபgராவlG பdகu பாûைவையg
தி@Lபl யாெரG@ ஜாைடயா0 ேகLக,

"ேகரளால எG ðடL பµ8சவ. திkûG@ இGைனd@ வlேசஷg@ல ச§தி8ேசாu.
எgதைனேயா வ@ஷu கழி8ð பாûdகற ேதாழிைய அOவளQ சீdகிரu வlL_ட
@µµமா?"

Page 3
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
நMட நாu கழிg@ தG@ைடய மMைண8 ேசû§த ெபMைண8 ச§திgத உ_சாகu
ðபgராவlG @ரலி0 ெவள|Lபட, அதG பlற@ உலகu மற§@ அவûகu இ@வ@u
மைலயாளgதி0 சuசாûdகg ெதாட0கிவlLடாûகu.

அuமாைவ இன| ைகயl0 பlµdக @µயா@ எG@ Qû§@ ெகாMட சாதனா, ஒ@
மûயாைதdகாக இரM_ நிமிடu அ0கி@§@வlL_ க0யாணlேயா_ ேசû§@
ெவள|ேய ந@வlனாu.

"ஹû தuபl மL_u தாG பg@ நாu கழி8ð ஊ@d@L ேபாறாLபlµ சா@uமா. நாG
நாைளdேக கிளuபl_ேவG. நாG உதவld@ இ0ேலGனா ஹûேயாட அuமாQd@
திMடாLடமா இ@d@u. காைலயlல நாG கிளuQuேபா@ ந காேல@ ேபாயl_ேவ.
அ@தாG இLபேவ உGகிLட ெசா0லிL_L ேபாேறG.¨

க0யாணl திkெரG@ பlû§@ ெச0வ@ சா@Qd@ எGனேவா ேபால இ@§த@.
கிLடgதLட இGெனா@ ðபgராவாகேவ அவைர நிைனdகg ெதாட0கியl@§தாu.
¨எGனuமா...திkûG@ இLபµ8 ெசா0ற 0க? எனd@ எOவளQ கQடமா இ@d@
ெதûµமா? எ0க வ L_ல ஒ@gதறா உ0கைள நாG நிைனdகg ெதாட0கிLேடG.
ந0க இ0கேய இ@§@_0க க0யாணluமா.¨

கMகள|0 ெம0லிய கMண û ேகா_டG அவû ேதாu ம@ தைலசாügதவைள
ஆதரவாக அைணg@d ெகாMடாû க0யாணl.

"உG மனð எனd@g ெதûயாதா ெபாMேண? எGன ெசüய? ஹû தuபld@
ேவைலµu, @gநிைலµu பழகற வைரd@u உதவld@ இ@dகலாேமG@ நிைன8ð
வ§ேதG. இன| ந0க அLபா, அuமாQd@g @ைணயா இ@0க... இ0க நாG
பாûg@dகேறG@ அவேர ெசாGனபlற@ நாG எGன ெசüய @µµu? ஏG
வ@gதLபடேற சா@uமா? ம@பµµu ச§திdகாமேல இ@§@டL ேபாேறாமா எGன?"

க0யாணl ஏேதா உuளûgதgேதா_ ேபச, அைதL Qû§@ ெகாugu @gநிைலயl0
சாதனா அLேபாைதd@ இ0ைல. தின@u பாûg@d ெகாMµ@d@u ஒ@ @கu
திkெரG@ தGைன வlL_L ேபாகிறேத எG@ மனதி0 ஒ@ ெவ@ைம படû§த@.
மதி அவûகைள வlL_L பlû§தேபா@ எLபµ ஒ@ பாரu மனதி0 ஏறி அமû§தேதா,
அேத ேபால மM_u உணû§தாu.
Page 4
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
"@0ைலdெகாµ ேவேரா_ சாü§த மாதிû எGன ேபாO இ@? ேசாகமான ஸ G
ஏேதா ஓµL_ இ@d@ ேபாலி@dேக?"

திkெரG@ பlGனாலி@§@ @ர0 ேகLக, ெவ_dெகG@ தி@uபlL பாûgதாu சா@.
எLேபா@u ேபாலg தG LேரL மாûd QGனைகேயா_ ைபdகிG ம@ ஆேராகணlg@
அமû§தி@§தாG ஹû. இ§த ேநரgதி0 எ0ேக ேபாüவlL_ வ@கிறாG?

அவைனL பாûgதாேல க_க_ெவG@ உuேள ெபா0கிய@. எGன ேபாஸி0
நிGறா0 இவ@dெகGனவாu? ெபûய இவG... ஊû0 ெபM பாûdகிறாûகளாu.
இLேபாேத கிளuபlL ேபாேயG...யாû ேவMடாu எG@ த_gதாûகu? பg@ நாu
கழிg@L ேபானா0 மL_u உனdகாக ேதவேலாகg@ ரதி வ§@ காgதி@Lபாu எG@
நிைனgதாயா? காMடாமி@கu ேபால ஒ@gதிதாG உனd@ மைனவlயாக அைமயL
ேபாகிறாu பாû.

தாலி கLட ஒ@gதி...ெஜாugவlட இGெனா@gதி.... காத0 பாûைவ பாûdக
ேவெறா@gதி. ஹூu... ஹûெயG@ கMணன|G ெபயைர ைவgதி@§தா0
ேகாபlயேரா_ ஆட8 ெசா0கிறேதா?

"க0யாணluமா...உ0கgd@ ஏதாவ@ இµ8 சgதெம0லாu ேகL@@?"

ஹûயlG ேகuவlயl0 திைகg@L ேபாüL பாûgதாû க0யாணl. "எனd@
அLபµேய@u ேகLகைலேய தuபl¨ எG@ அவû அLபாவlயாü உைரdக,

"எனd@d ேகL@ேத.... யாேரா ப_பய0கரமா எGைன அû8சைன பMற மாதிû
ðடg ேதா@ேத.¨ ேகலியான பாûைவேயா_ ஹû சா@ைவL பாûdக,

"தி@L_ ராOக0... எG மனu அû8சைன ெசüவ@ மL_u ெதûµமாu? ஆனா0
அதி0 Qைத§தி@d@u காத0 மL_u ெதûயாதாu? ேடü... நிஜமாகேவ ந ெபM
பாûdகL ேபாகிறாயா? எGைன மிரL_வத_காக இLபµெய0லாu ெசüகிறாயா? இ§த
நிமிடேம எG காதைல உG காலµயl0 ெகாLµவlட ேவM_ெமG@தாG மனu
கிட§@ தவldகிற@. வாûgைதகu ெவள|வராம0 உத_கu ஊைமயாகிறேத.... நாG
எGன ெசüேவG?"
Page 5
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
அவன|டu ேபðவதாக நிைனg@ தG மன@d@uேளேய µgதu நடgதிd
ெகாMµ@§தாu சாதனா. இ@வ@d@மிைடேய ந§தியாü நி_க வl@uபாம0
ெம0ல இடgைத வlL_ ந@வlனாû க0யாணl.

ேஹMµ0பாû ம@ ைககைள ஊGறிdெகாM_ அவu @கgைதேய பாûgதாG
ஹûLரசாg. அவG வlர0கu தாளமிL_d ெகாMµ@§தன. அவG பாûLப@
ெதû§@u அ§த இடgதிலி@§@ வlலகி8 ெச0ல ேவM_u எG@ அவgd@g
ேதாGறவl0ைல. அµg@ைவgத@ ேபால நிG@ ெகாMµ@§தவள|G பாதgதி0
ெம0ல ெம0ல மிGசாரu பரவlய@. ஏேதா ேபச நிைனgத உத_கu திற§@ திற§@
@µன. வாûgைதகu மL_u ஓüெவ_g@ உuேளேய த0கிவlLடன.

"எLப இ@§@ இ§தL பழdகu?" அவG @ர0 @@uபாü ஒலிgத@.

எGன எGப@ ேபால வlழிகைள அகல வlûgதாu.

"ெராuப ேநரமா மனðd@uளேய ேபசிL_ இ@dேக. இ0க மL_u தாG இLபµயா?
இ0ல காேல@லµu இLபµgதானா? Lெராபசû dளாO எ_d@uேபா@ ந
உனd@uளேய ேபசிL_ உLகாû§தி@Lபlேயா?"

"எGன ெசüயற@? சில LெராபசûO ெகா_dகற ெலdசû எ0லாu கா@ல ரgதu
வரவைழd@@. அ@dகாக நா0களா உ@வாdகிகிLட ெபா@@ேபாd@G@
ெவ8சிdேகா0கேளG. உ0க O_டMLைஸd ேகLடா0 ðட இைதேய தாG
ெசா0@வா0களா இ@d@u.¨

உத_ ðழிg@ பழிLQd காLµd ெகாMேட ெசாGனவள|G ைநயாMµைய ரசிgதவG
Oைடலாக ைபdகிலி@§@ இற0கி OடாML ேபாL_ நி@gதினாG. மா@ைளகu
அட0கிய ேகûேபdைக அவள|டu தர, எத_ெகG@ Qûயாம0 அவu பாûdக,

"மயdகu ேபாL_ வlழற அளQd@ ெஹ0g கMµஷG ேமாசமா இ@d@. பµdகற
ெபாM@ தாேன ந. உடuைப ஆேராdகியமா ெவ8சிdக ெதûய ேவMடாu.
உனdகாகg தாG வா0கிL_ வ§ேதG.¨

Page 6
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
ந எனd@ அதிû8சி ைவgதியu தராம0 இ@§தாேல எG உடuQ நGறாகg தாG
இ@d@u எG@ நிைனgதவu அவைனL பாûg@ @ைறg@d ெகாMேட ேத0dO
எGறாu.

"ேத0dO ஐ இOவளQ அழகா8 ெசாGன @த0 ஆu நயாgதாG இ@Lேப.¨ எG@
ேகலி ெசü@ெகாMேட மாµLபµகைள நாGேக தாவலி0 ஏறிd கட§தாG ஹû.
அவG உ@வu கMகள|லி@§@ அகGற பlற@u உuேள ேபாகL பlµdகாம0
ைபdகிG ேஹMµ0 பாû ம@ வlர0களா0 ேகாலமிL_d ெகாM_ நிGறாu.

ஏேதா உ§@தலி0 மாµயlலி@§@ கீேழ @ன|§@ பாûgதவன|G @கu காைல ேநர8
@ûயனாü QGனைகயl0 வlû§த@. ெம0லிய சீgdைக ஒலிேயா_ அவG உuேள
ெசG@ உைட மா_றிd ெகாMµ@dக,

"சா@... உuள வாேயG.¨ எGற ðபgராவlG @ர0 ேகL_ ðயநிைனQd@ வ§தாu
சாதனா.
***********
ம@நாu க0யாணlைய பO ஏ_றிவlL_ வMµ QறLப_u வைர காgதி@§தாG
ஹû.

"மனð வlL_L ேபசி_0கேளG தuபl. நாu கடgதற@ ந0ல@d@ இ0ல. அ§தL
ெபாM@d@u உ0க ேமல அபlLராயu இ@dகற மாதிû தாG இ@d@.¨ எG@
ஆரuபlgதாû க0யாணl.

"மனð வlL_L ேபசறெதGன? @dகிL_L ேபாü தாலி கLµ @_uபேம
நடgதி_ேவG. அவgd@ எG ேமல ஈûLQ இ@d@G@ ந0லாேவ ெதûµu
க0யாணluமா. ஆனா, நாG யா@G@ ெதû@ச பlற@ இேத காத@u, ேநச@u
அவகிLட இ@d@மா? அ@தாG @uளா உ@gதிL_ இ@d@. அவளா @@dக
கன|@ð வரL_u. அ@d@gதாG ெபா@ைமயா காg@L_ இ@dேகG.¨

"எGனேவா ேபா0க தuபl? வûற பlர8சைன எGைனd@ இ@§தா@u வரgதாG
ேபா@@. அ§த ேநரg@ல ேபசி சமாதானL ப_gதிdகலாu. பாLµேயாட உðைரL
ப_றி ேயாசிdக@u இ0ல. இG@u எgதைன நாைளd@ அ§த உடuQல உð@
Page 7
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
த0@uG@ ெதûயல. உ0கைளµu, சாதனாைவµu ேஜாµயா நிdக ெவ8ðL
பாûg@Lடா0கGனா அ§த ஆgமா நிuமதியாL ேபாü8 ேசû§@_u. அ§தL
ெபாMைண சீdகிரமா வ L_d@ அைழ8சிL_ வûற வழிையL பா@0க. அOவளQ
தாG நாG ெசா0@ேவG.¨

வMµ QறLப_u சgதu ேகLட@u அவசரமாக கீேழ இற0கினாG ஹû. அG@
க0@ûயl0 ðட அவனா0 சûயாக வ@LQகைளd ைகயாள @µயவl0ைல.
அவளாக உைடg@d ெகாM_ வரேவM_u. அ@தாG எதிûகால8 சிdக0கgd@u
ந0ல@. இLேபா@ இளைம மயdகgதி0 தைலயாLµவlL_ @_uபL பlGQலu
ெதûµuேபா@ @@dகிd ெகாM_ நிGறாெளGறா0 இ@வû வாgdைகµேம
நிuமதிய_@L ேபாüவl_u.

கவைலகளா0 அ@gதLபLட மன@ தைலவலிையµu ேசûg@ இ@g@d
ெகாM_வர, அG@ மதியேம க0@ûயl0 அைரநாu வl_LQ8 ெசா0லிவlL_ வ _
தி@uபlவlLடாG.

மாைலயl0 சாதனா வ _ தி@uபlய ேவைளயl0 ðட8ðட சி_@Mµ தயாராகிd
ெகாMµ@§த@.

"சா@... ஹû தuபld@ தைலவலியாu. அவ@d@u ேசûg@ µபG ெசüதி@dேகG.
ஹாLேபdல ேபாL_ ெகா_g@டறியா? இGைனd@ ஆ@சேநயû ேகாவl0ல 1008
வடமாைல சாûgதி வlேசஷ _ைஜயாu. நாG @ணாவ@ வ L_ மாமிேயாட
ேபாயlL_ வ§@டேறG. கதைவ _LµL_ பgதிரமா இ@. ஆ0... இGெனா@
வlஷயu ெசா0ல மற§@Lேடேன. அGைனd@ நuம வ L_d@ வ§தி@§தாேள எG
LெரML மாலின|. அவ இ§த ெவuள|dகிழைம வMµ அ@Lபறாளாu. சன|, ஞாயl@
ெரM_ நாu @@dக நாம ேகரளால அவ வ Lல தாG இ@dகL ேபாேறாu.
எனd@u எ0க ஊû பdகu ேபாக@uG@ ஏdகமா இ@d@µ. மாLேடG@ மL_u
ெசா0லிடாேத. ஊ@d@L ேபாக எGன ேவ@ேமா எ_g@ ெவ8சிdேகா.¨

இெதGன Q@d @ழLபu? ஏ_கனேவ ஹûயlடu தG காதைல எLபµ8 ெசா0வ@
எGற சி§தைன8 ðழ_சியl0 சிdகி, ேலL அெபரLடைச கீேழ தuள| உைடg@ வlL_
வ§தி@dகிறாu. இதி0 ேகரளL பயணu ேவறா? அவgைடய மனநிைல
எGனெவG@ ெதûயாம0 இ§த ðபgரா சிGனd@ழ§ைத ேபால எத_ேகா
ஆைசLபL_d ெகாMµ@dகிறாû.
Page 8
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
காதலிLப@ ðலபu தாG. காதைல வாûgைதகள|0 ெவள|Lப_g@வ@ அ0லவா
அழி8சாLµயமாக இ@dகிற@.
"ஹû..ஐ லO @¨எG@ ஆரuபldகலாமா?
8ேச.. ெசய_ைகgதனமாக இ@dகிற@.
"ஹû... எனd@ உGைன ெராuப பlµ8சி@d@டா.. நµu, நா@u க0யாணu....¨
8ேச... இLபµயா யாராவ@ காதைல8 ெசா0வாûகu?
க_பைனயl0 ðட வாûgைதகu ேகாûைவயாக வரமாLேடG எGகிறேத?
எLபµgதாG ெசா0லிg ெதாைலLப@? மனதி0 இ@Lபைதெய0லாu கµதgதி0
எ@திவlடலாமா?

தைலையL பlµg@d ெகாM_ கLµலி0 சû§தாu சாதனா. ச_@ ேநரgதி0
¨சா@uமா... நாG ேகாவl@d@ கிளuபேறG..¨ எGற ðபgராவlG @ர@u, அைதg
ெதாடû§@ ேகL திற§@ @_u ஒலிµu ேகLட@.

காதைல எLபµ8 ெசா0வ@ எG@ பlற@ ேயாசிLேபாu. அவG தைலவலிேயா_
இ@dகிறாG எG@ அuமா ெசாGனாûகேள? @தலி0 சாLபlட ஏதாவ@ ெகா_Lேபாu.

எ@§@ @கu க@வl, ð§தைல வாûd கLµ, மயl0வMண ðûதா@d@ மாறினாu.
ஹாLேபdகி0 சி_@Mµைய நிரLபld ெகாM_ அவu வாசைலd கட§@ ெவள|ேய
வரQu, ரuயாவlG OðLµ ேகLட@ேக வ§@ நி_கQu சûயாக இ@§த@.

"ஹாü ரமி¨

"ஹாü சா@... நாைளd@ எG@ைடய பûgேட. ஞாபகமி@dகா..இ0ைலயா? இ§த
வ@ஷu ேஹாLட0 µைலLல dராML பாûLµ. உGைனµu, அuமாைவµu,
ஹûையµu இGைவL பMணlL_ ேபாலாuG@ வ§ேதG. எGனµ ைகயlல
ஹாLேபdேகாட நிdகேற? '

"ஹûd@தாG... அuமா µபG ெசü@ ெவ8சி@dகா0க. அவ@d@ எGனேவா
தைலவலியாu.¨
Page 9
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
"ஓ..அLபµயா... ெகா_... நாேன ெகா_gதிடேறG... மாµd@g தாேன ேபாேறG.¨
ெவ_dெகG@ ஹாLேபdைகL பl_0கிd ெகாM_ ரuயா அவசரd@_dைகயாü
மாµLபµ ஏறி8 ெச0ல, நûயlடu வைடையL பறிெகா_gத காகgைதL ேபால
பûதாபமாüL பாûg@d ெகாMµ@§தாu சாதனா.

ஹûையg தன|ைமயl0 ச§திd@u _ûLபl0 நிG@ ெகாMµ@§தவgd@
ரuயாவlG அதிரµ ஆLடu அதிகபLச ேகாபgைதd கிளறிவlLட@.
அdன|Lபாûைவேயா_ மாµைய நிமிû§@ பாûgதவu அேத ேவகgதி0 உuேள
ெசG@ ேகLைட அைற§@ சாgத, ஓ0கி ஒலிgத ெடசிெப0கu @µயl@§த
ஹûயlG வlழிகைளg திறdக8 ெசüதன.

"ஹாü...¨ எG@ ஹாLேபdேகா_ கMெணதிேர ரuயா.

"வ@uேபாேத ஏேதா ஏழைரய ðLµL_ வ§@Lேட ேபாலி@d@. கீேழ ேகL
ெநா@0கற சgதu.¨

"ேமடu ேகாபமா இ@dகா0க. உ0கgd@ µபG ெகா_dக மாµd@ வ§@L_
இ@§தா0க. நாG ெகா_g@dகேறG ேபாG@ ஹாLேபdைக பl_0கிL_
வ§@LேடG. எGனா8ð? தைலவலிG@ ேகuவlLபLேடG.¨

"காûயgைதேய ெக_gேத ேபா. அவ மாµd@ வரமாLடாளாG@ தாG நாG
காg@L_ இ@§ேதG. பா0 காü8ðன அGைனd@ வ§தவ. ம@பµµu
இGைனd@g தாG அவளா வரg @ணl@சி@dகா. ந ந_Qல வ§@ @Lைடய
@ழLபlLேட. இ@தாG இ§த அMண@d@ ந உதவl ெசüயற லLசணமா?"

ஹûயlG @ரலி0 ேலசாக ேகாபu ெதான|gத@.

"சாûMணா... எLபQu ேபால ெபாறாைமையd கிளLபlவlட ஸ G ேபாL_LேடG.
ஓேக.. நாG பMணlன தLைப நாேன சû ெசü@டேறG. ந0க µபG சாLபl_0க?"

Page 10
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
"ஏü... ரமி... எGன பMணL ேபாேற?" எG@ ஹû ேகL_d ெகாMµ@§தேபாேத
ரuயா சிLடாüL பற§@ கீேழ ðபgரா வ L_d கி8சன|0 எைதேயா உ@Lµd
ெகாMµ@§தாu.

"எGன ெசüயேற ரமி?" சாதனாவlG @ரலி0 @ேடறிய@.

"ஹûd@ OLரா0கா காபl ேவ@மாu. அவ0க வ Lல பா0 ெகL_L ேபா8ð.
அவ@d@ பய0கரமான தைலவலி. காபl ெகா_g@L_ ைதலu ேவற ேதü8ð
வlட@u.¨

ரuயா ேபசLேபச சாதனாQd@ உuேள தி@தி@ெவG@ இ@§த@.

"OடாL இL ரuயா. ந உG மனðல எGனதாG நிைன8சிL_ இ@dேக? இெத0லாu
அவ@d@ ெசüய ந யா@?"

"யாராயl@§தா எGன? எனd@ இெத0லாu ெசüயL பlµ8சி@d@ ெசüயேறG.¨

"ஐ காGL அலO திO ரuயா. நாG காபl ெகா_dகேறG. ந @த0ல இ0கி@§@
ேபா.¨

"ஏG நாG ெகா_gதா ஹû @µdக மாLடாரா? நாGதாG ெகா_LேபG.¨ ரuயா
வ uபாü அ_Lபµயlேலேய நிGறாu.

"ரuயா... Lள O Qû@சிdேகாµ....ஹû..ஹû... எனd@....எLபµ8 ெசா0@ேவG? ஐ லO
ஹிu. ஐ லO ஹிu ேமLலி. நாேன எG மனðல இ@dகறைத எLபµ அவûகிLட
ெசா0ற@G@ ெதûயாம திMடாµL_ இ@dேகG. Lள O ரuயா. ஜOL ெகL
அQL ஆL ைம ேவ.¨

"யாûகிLட கைதவlடேற? அGைனd@ நா0க அgதைன ேப@u ேசû§@ ேகLடேபா@
அLபµெய0லாu ஒM@ேமயl0ேலG@ @Mைடg தாMடாமேல சgதியu
Page 11
கMணG மலûd கuவனµ-6-hansika suga
பM@ேன. உனd@ ஒM@மி0லG@ ெதû@ச பlற@தாG நாG @L ேபாLேடG.
அெத0லாu வlL_d ெகா_dக @µயா@. ஹû எனd@gதாG.¨
உதLைட அQடேகாணலாü ெநள|g@8 ðழிg@ சா@Qd@u த ையL ப_ற ைவg@d
ெகாMµ@§தாu ரuயா.

"ஐேயா ரமி... எனd@ அவைர @த0 @த0ல பாûgத@ல இ@§ேத மனðd@uள
எGனேவா பMண ஆரuபl8சி_8ð. அ@ காத0 தானாG@ எனdேக Qûயலµ.
அ@னால தாG ந0க ேகLடேபா@ அLபµேய@u இ0ேலG@ ெசா0லிLேடG.¨
ேகாப@u, கMண @u கல§தµdக சாதனாவlG @கேம ெசuைம பாü§@
தி@தி@ெவG@ இ@§த@. அவu கMகgd@u அைமதியாக ஊ_@வlனாu ரuயா.

"இLப மL_u காத0 இ@தாG@ எLபµg ெதû@சதாu?"

"அ@... அ@... அவ@d@ ஊûல... அவ0க அLபா...ேவற ெபாM@ பாûgதி@dகாராu.
இLபQu நாG எG மனðல இ@dகறைத8 ெசா0லேலனா..... எனd@L பயமா
இ@d@ ரமி. ஹû எGைன வlL_L ேபாயl_வாேறாG@ பயமா இ@d@µ¨

அத_@ ேம0 தா0க மாLடாம0 ரuயாவlG ேதாள|0 @கu Qைதg@ வluமினாu.

'அµ எG @ð சாதனாேவ... எ0க வ L_ல வ§@ ஹû0கற ேபைர ந உ8சûgத
ேபா@ உG கM@ல LளாQ அµ8சேத. ந லாd ஆன வlஷயu அLபேவ எனd@g
ெதûµu. ேபாLல ேபா@uேபா@ சLQG@ கGனg@ல ஒM@ வlLடேய... ஆgதா...
ஆµLேபாயlLேடG இ0ல. காத0ல ðடg தவlரவாதu இ@d@uG@ அLபதாG
ெதû@சிLேடG. வாணl, Lûயா, ேகாகி எ0ேலா@d@u உG காத0 ெதûµமµ எG
ரா0கி. அuமாµ... இ§த ஐuப@ கிேலா தா@மஹாைலg தா0க எனd@8
சdதியl0ல தாேய. ந ேபாü எG அMணேனாட ேதாuள சா@சிdகிL_ உG காத0
Qராணgைத எ0லாu ெசா0@.¨

சாதனாைவg தGன|டமி@§@ வlலdகி ஒேர தuளாகL பlGனா0 தuள|னாu ரuயா.
த_மாறி வlழ இ@§தவைள உ@தியான கர0கu அைணLபாகg தா0கிd ெகாMடன.
[ெதாட@u ெதாட@u ெதாட@u ெதாட@u]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->