You are on page 1of 28

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM THNH PH H CH MINH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

CHNG TRNH GIO DC I HC


Trnh o to: i hc Ngnh o to: Ngn ng Anh Chng trnh o to theo chuyn ngnh Bin Phin Dch M ngnh: 52 22 02 01 Loi hnh o to: Chnh qui (Ban hnh km theo quyt nh s 1252/HSP-T, ngy 22 thng 7 nm 2011 ca Hiu trng trng i hc S phm TP.H Ch Minh) I . MC TIU O TO I.1. Mc tiu chung o to c nhn ting Anh c kin thc, k nng ngh nghip, phm cht chnh tr, sc khe c th lm vic hiu qu trong cc cng ty nhm p ng nhu cu pht trin ca x hi v hi nhp khu vc v quc t. I.2. Mc tiu c th I.2.1. V phm cht o c - Thm nhun th gii quan Mc-Lnin v t tng H Ch Minh, - Yu nc, yu ch ngha x hi, yu ngh, - C thc trch nhim cao, c tinh thn t hc, t cp nht kin thc, - C li sng lnh mnh, vn minh, ph hp vi bn sc dn tc, - C thc lm vic c lp, sng to, - C tinh thn on kt, hp tc. I.2.2. V kin thc - C hiu bit v cc nguyn l c bn ca ch ngha Mc-L nin, t tng H Ch Minh v ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam. - C kin thc i cng c bn khi ngnh khoa hc x hi v nhn vn phc v chuyn ngnh c o to. - C nn tng kin thc vng chc v ngn ng hc, vn ha, vn hc Anh M. - Nm vng kin thc c bn, c s l lun cng nh k thut bin, phin dch ting Anh tng qut cng nh ting Anh chuyn ngnh.

I.2.3. V k nng Pht trin cc k nng giao tip ting Anh mc thng tho trong cc tnh hung giao tip x hi v chuyn mn thng thng. t c trnh k nng nghip v c bn trong cc lnh vc ting Anh chuyn ngnh bin phin dch: k nng ghi nh thng tin, k nng nh my v son tho vn bn, kh nng tc k Pht trin cc k nng mm cn thit cho cng vic: k nng trnh by vn , k nng lm vic nhm, kh nng t duy phn bin C kh nng s dng mt ngoi ng trong giao tip c bn, c th c v dch c ti liu chuyn ngnh. C k nng tin hc tng ng trnh A, s dng tt cc phn mm chuyn ngnh v khai thc hiu qu Internet phc v cho cng vic chuyn mn.

II. THI GIAN O TO: 4 nm III. KHI LNG KIN THC TON KHA Khi lng kin thc ti thiu cho ton kha hc l 134 tn ch bao gm hc phn bt buc (114 tn ch), hc phn la chn bt buc (20 tn ch) (cha k cc ni dung v gio dc th cht, gio dc quc phng). IV. I TNG TUYN SINH Theo Qui ch tuyn sinh do B Gio dc v o to ban hnh V. QUI TRNH O TO: Theo Quy ch o to i hc, Cao ng chnh quy theo h thng tn ch ban hnh theo Quyt nh s 43/2007/Q-BGDT, ngy 15/8/2007 ca B trng B GD&T VI. THANG IM: im nh gi b phn v im, thi kt thc hc phn c chm theo thang im 10 (t 0 n 10), lm trn n 1 ch s thp phn. VII. NI DUNG CHNG TRNH Nhm mn 1 2 3 4 5 6 7 Bin Phin Dch Ngn ng hc Vn ha - Vn hc K nng Khi kin thc gio dc i cng Thc t, thc tp Kha lun tt nghip/ hc Tn ch bt buc 16 6 6 36 42 6 Chn 6 t 12
2

Tn ch la chn bt buc Chn 6 t 14 Chn 2 t 8 Chn 2 t 4 Chn 6 t 12

Tng 22 8 8 42 42 6 6

phn tt nghip Tng

114

Chn 20 t 48

134

VII.1. Khi kin thc gio dc i cng M hc phn S tn ch 5 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 42 HP bt buc X X X X X X X X X X X X X X X X X HP t chn bt buc

Tn hc phn

Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin T tng H Ch Minh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam Phng php nghin cu khoa hc Tin hc cn bn Qun l hnh chnh nh nc & Qun l ngnh Gio dc o to Ngoi ng 2 HP1 Ngoi ng 2 HP2 Ngoi ng 2 HP3 Ngoi ng 2 HP4 Dn lun ngn ng hc C s vn ho Vit Nam Ting Vit Ngn ng hc i chiu Anh Vit Chng trnh c bn v dy hc ca Intel Tm l hc i cng Gio dc hc i cng Gio dc th cht Gio dc quc phng Cng s tn ch VII.2. Khi Kin thc gio dc chuyn nghip A. Nhm hc phn Bin Phin Dch M hc phn

Tn hc phn Bin dch thng mi Phin dch thng mi 1 Bin dch du lch 1 K nng hc tp
3

S tn ch 4 2 4 2

HP bt buc X

HP t chn bt buc X

X X

M hc phn

Tn hc phn L thuyt dch Phin dch thng mi 2 Phin dch du lch 1 Bin dch bo ch 1 Phin dch bo ch 1 L thuyt giao tip Phin dch du lch 2 Phin dch bo ch 2 Cng s tn ch

S tn ch 2 2 2 4 2 2 2 2 22

HP bt buc X

HP t chn bt buc X X

X X X X X Chn 6 t 14 TC

16

B. Nhm hc phn Ngn ng hc M hc phn Tn hc phn Ngn ng hc 1 Ngn ng hc 2 Phn tch ngn t Lnh hi ngn ng Ngn ng x hi hc Ngn ng hc tri nhn Phong cch hc Cng s tn ch S tn ch 2 2 2 2 2 2 2 8 HP bt buc X X X HP t chn bt buc

X X X X Chn 2 t 8 TC

C. Nhm hc phn Vn ho & Vn hc M hc phn Tn hc phn Giao tip lin vn ho Lch s vn hc Anh Hoa k hc Vn hc Anh hin i 1 Vn hc M 1 Cng s tn ch S tn ch 2 2 2 2 2 6 HP bt buc X HP t chn bt buc X X X 4 X Chn 2 t 6 TC

C. Nhm hc phn k nng ngn ng M hc phn Tn hc phn S tn ch HP bt buc


4

HP t chn bt buc

M hc phn

Tn hc phn

S tn ch HP bt buc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 X X X X X

HP t chn bt buc

K nng c 1 K nng c 2 K nng c 3 K nng c 4 K nng c 5 K nng c 6 K nng vit 1 K nng vit 2 K nng vit 3 K nng vit 4 K nng nghe 1 K nng nghe 2 K nng nghe 3 K nng nghe 4 K nng nghe 5 K nng nghe 6 K nng nghe 7 K nng c 7 K nng ni 1 K nng ni 2 K nng ni 3 K nng ni 4 K nng ni 5 Vn phm Cng s tn ch

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 36 S tn ch 6 2 8 X Chn 6 t 12 TC HP bt buc X X HP la chn bt buc

VII.3. Thc t, thc tp M Tn hc phn hc phn Thc tp bin phin dch Rn luyn nghip v Cng s tn ch

VII.4. Kha tt nghip hoc hc phn tt nghip Sinh vin la chn mt trong hai phng n: lm kha lun tt nghip (6 tn ch) hoc chn hc 6 tn ch trong nhm cc hc phn di y: M hc phn Tn hc phn
Bin dch bo ch 2

S tn ch 2 2 2
5

HP bt buc

HP la chn bt buc X X X

Hc ngoi ng vi s h tr ca CNTT
Bin dch du lch 2

Cng s tn ch

6 TC

VIII. K HOCH GING DY D KIN Hc phn quyt: (Nu S tn phn ch yu ch hc trc nh du *) 5 3 3 2 2 2 2 2 2 23 2 13 Nhng nguyn l X c bn ca ch 7 tin Thuc khi kin Loi hc phn hc thc n v qun l cu i chuyn Bt La chn chng trnh th cng nghip buc bt buc X X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X 23 X 0 K.GDCT K.GDCT K. Chuyn ng TT Tin hc K. GDTC K. Ng vn Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh

Hc k

M hc Tn hc phn phn Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc Lnin Ngoi ng II, hc phn 1 Tin hc cn bn Gio dc th cht 1 C s vn ha Vit Nam

K nng c 1 K nng vit 1 K nng nghe 1 K nng ni 1 K nng hc tp Cng s tn ch

T tng H Ch Minh

Hc phn tin quyt: (Nu hc M hc S tn Tn hc phn phn ch yu cu phn ch hc trc th nh du *) ngha Mc-Lnin Ngoi ng II, hc phn Ngoi ng II, 3 2 hc phn 1 Nhng nguyn l Tm l hc i cng 2 c bn ca ch ngha Mc-Lnin Nhng nguyn l Phng php nghin cu 2 c bn ca ch khoa hc ngha Mc-Lnin Gio dc th cht Gio dc th cht 2 1 Ting Vit 2 K nng c 2 K nng vit 2 K nng nghe 2 K nng ni 2 2 2 2 2 K nng c 1* K nng vit 1* K nng nghe 1* K nng ni 1*

Thuc khi kin Loi hc phn thc i cng chuyn nghip Bt buc

Hc k

n v qun l La chn chng trnh bt buc

X X

X X

K. Chuyn ng K. TLGD

X X X X X X X 11 X 8

X X X X X X X 19 X X 0

K. TLGD K. GDTC K. Ng vn Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh K. GDQP K. GDCT

Cng s tn ch 19 Gio dc Quc phng (165 tit; hc trong h nm 1) 3 ng li cch mng 3

T tng H Ch X
8

Hc phn tin quyt: (Nu hc M hc S tn Tn hc phn phn ch yu cu phn ch hc trc th nh du *) ca ng cng sn Vit Minh Nam Ngoi ng II, hc Ngoi ng II, hc phn 3 3 phn 2 Gio dc th cht Gio dc th cht 3 2 Dn lun ngn ng hc 2 K nng c 3 K nng vit 3 K nng nghe 3 K nng ni 3 Ngn ng hc 1 Vn phm L thuyt dch Cng s tn ch 2 2 2 2 2 2 2 22 2
9

Thuc khi kin Loi hc phn thc i cng chuyn nghip Bt buc

Hc k

n v qun l La chn chng trnh bt buc

X X X X X X X X X X 8 14

X X X X X X X X X X 22 X 0

K. Chuyn ng K. GDTC K. Ng vn Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh K. TLGD

K nng c 2* K nng vit 2* K nng nghe 2* K nng ni 2*

Gio dc hc i cng

Tm l hc i X

Hc k

M hc Tn hc phn phn

Hc phn quyt: (Nu S tn phn ch yu ch hc trc nh du *) cng 2 2 2 2 4

tin Thuc khi kin Loi hc phn hc thc n v qun l cu i chuyn Bt La chn chng trnh th cng nghip buc bt buc Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh ting ting ting ting ting

K nng c 4 K nng vit 4 K nng nghe 4 K nng ni 4 Bin dch thng mi

K nng c 3* K nng vit 3* K nng nghe 3* K nng ni 3* L thuyt dch* Ngoi ng II, hc X phn 3 Ngn ng hc 1* 5 L thuyt dch* L thuyt dch* L thuyt dch* Tin hc v Gio
10

X X X X X

X X X X X X

Ngoi ng II, hc phn 4 3 Ngn ng hc 2 5 Cng s tn ch Phin dch du lch 1 Phin dch thng mi 1 Bin dch du lch 1 2 19 2 2 4

K. Chuyn ng Khoa Anh 0 X X Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa ting Anh Khoa TLGD ting

X 14 X X X X

X 19

X X

Chng trnh dy hc c 2

Hc k

M hc Tn hc phn phn bn ca Intel K nng c 5 K nng nghe 6 K nng ni 5 Vn hc Anh hin i 1 Hoa k hc Cng s tn ch

Hc phn tin quyt: (Nu hc S tn phn ch yu cu ch hc trc th nh du *) dc hc i cng 2 K nng c 4* 2 2 2 2 16 K nng nghe 4* K nng ni 4* K nng c 4*, K nng vit 4*

Thuc khi kin Loi hc phn thc i cng chuyn nghip Bt buc

n v qun l La chn chng trnh bt buc

X X X X X 2 14

X X X X X 10 Chn 6 t 10 TC

Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh

ting ting ting ting ting

Qun l hnh chnh nh nc v 1 qun l ngnh Gio dc o to 2 K nng c 6 Nghe 6 Vn hc M 1 2 2

X K nng c 5* K nng nghe 6*

K.TLGD Khoa Anh Khoa Anh Khoa ting ting ting

X X X

X X X

11

Hc k

M hc Tn hc phn phn

Hc phn quyt: (Nu S tn phn ch yu ch hc trc nh du *) 4 2 2

tin Thuc khi kin Loi hc phn hc thc n v qun l cu i chuyn Bt La chn chng trnh th cng nghip buc bt buc Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh ting ting ting ting ting ting ting ting ting

Bin dch bo ch 1 Phin dch bo ch 1 Phin dch thng mi 2

L thuyt dch* L thuyt dch* Phin dch thng mi 1* Ngn ng hc 2*

X X X X X X

X X X X X X X X X 13 Chn 6 t 14 TC X

Ngn ng hc i chiu 2 Anh-Vit 2 Giao tip lin vn ha L thuyt giao tip Ngn ng x hi hc Phn tch ngn t Rn luyn nghip v Cng s tn ch 7 Lun vn tt nghip 2 2 2 2 19 6

Ngn ng hc 2* Ngn ng hc 2*

X X X 1 18 X

tch ly t 100 tn ch tr ln
12

Khoa Anh

ting

Hc k

M hc Tn hc phn phn

Hc phn quyt: (Nu S tn phn ch yu ch hc trc nh du *)

tin Thuc khi kin Loi hc phn hc thc n v qun l cu i chuyn Bt La chn chng trnh th cng nghip buc bt buc Khoa Anh Khoa Anh ting ting

Hc ngoi ng vi s 2 h tr ca CNTT Hc phn thay th Bin dch 2 lun vn bo ch 2 tt nghip 2 Bin dch du lch 2 Phin dch du lch 2 K nng nghe 7 K nng c 7 Phin dch bo ch 2
Ngn ng hc tri nhn Phong cch hc

tch ly t 100 tn ch tr ln tch ly t 100 tn ch tr ln; Bin dch bo ch 1* tch ly t 100 tn ch tr ln; Bin dch du lch 1* Phin dch du lch 1* K nng nghe 6* K nng c 6* Phin dch bo ch 1*
Ngn ng x hi hc* Ngn ng hc 2* 13

Khoa Anh

ting

2 2 2 2
2 2

X X X X
X X

X X X X
X X

Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh Khoa Anh

ting ting ting ting

Khoa ting Anh Khoa ting Anh

Hc k

M hc Tn hc phn phn Cng s tn ch Thc tp bin phin dch Cng s tn ch Cng s tn ch 8 Hc k (cha bao gm tn ch t chn)

Hc phn quyt: (Nu S tn phn ch yu ch hc trc nh du *) 10 6 6 134

tin Thuc khi kin Loi hc phn hc thc n v qun l cu i chuyn Bt La chn chng trnh th cng nghip buc bt buc 0 10 X 0 40 6 94 0 X 6 112 0 Chn 22 t 48 TC Chn 10 t 24 TC Khoa Anh ting

8 TC

tch ly t 110 tn ch tr ln

S tn ch sinh vin cn tch ly c xt tt nghip l 134, khng k cc hc phn Gio dc th cht v Gio dc quc phng v cc tn ch t chn t do. Trong : bt buc 112 tn ch; la chn bt buc 22 tn ch; khng c tn ch t chn t do.

14

IX. M T NI DUNG CC HC PHN 1. Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin iu kin tin quyt: khng Ni dung mn hc c ban hnh ti Quyt nh s 52/2008/Q-BGDT ngy 18/9/2008 ca B trng B Gio dc v o to. 2. T tng H Ch Minh 2 tn ch iu kin tin quyt: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin Ni dung mn hc c ban hnh ti Quyt nh s 52/2008/Q-BGDT ngy 18/9/2008 ca B trng B Gio dc v o to. 3. ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam iu kin tin quyt: T tng H Ch Minh Ni dung mn hc c ban hnh ti Quyt nh s 52/2008/Q-BGDT ngy 18/9/2008 ca B trng B Gio dc v o to. 4. Ngoi ng 2 (4 hc phn) 12 tn ch y l mn hc nhm trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn ca mt ngoi ng th 2 v ng php, cc k nng giao tip thng dng cng vi vn t vng cn thit cho giao tip 5. Gio dc th cht iu kin tin quyt: khng Ni dung mn hc c ban hnh ti Quyt nh s 3244/2002/GD-T v Quyt nh s 1262/GD-T ngy 12/4/1997 ca B trng B Gio dc v o to. 6. Gio dc Quc phng iu kin tin quyt: khng Ni dung mn hc c ban hnh ti Quyt nh s 12/2000/Q-BGD&T ngy 09/5/2000 ca B trng B Gio dc v o to. 7. Phng php nghin cu khoa hc iu kin tin quyt: Khng Ni dung mn hc bao gm: nhng kin thc c bn v khoa hc v nghin cu khoa hc, v bn cht ca nghin cu khoa hc cng nh cu trc logic ca mt cng trnh khoa hc; cc thao tc nghin cu khoa hc, xy dng, chng minh v trnh by cc lun im khoa hc; phng php trnh by mt bo co khoa hc; vit c mt cng trnh khoa hc v bc u bit vn dng k nng nghin cu khoa hc vo vic hc tp i hc. 8. Tin hc cn bn iu kin tin quyt: khng Trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn nht v my tnh (thng tin v x l thng tin, i cng v my tnh in t, ngn ng ca my tnh v h iu
15

5 tn ch

3 tn ch

5 tn ch

165 tit

2 tn ch

3 tn ch

hnh, tng quan v mng my tnh v mng Internet), k nng s dng my tnh v khai thc mt s phn mm phc v hc tp v nghin cu nh s dng h iu hnh Windows, s dng phn mm MS Word, MS Powerpoint, s dng Internet mc c bn. 9. Chng trnh c bn v dy hc ca Intel iu kin tin quyt: Tin hc cn bn, Gio dc hc i cng Hc phn trang b cho sinh vin s phm nhng kin thc v k nng c bn trong ni dung ca kha hc c bn (Intel Teach Essential) thuc chng trnh dy hc ca Intel, lm c s sinh vin pht trin phng php dy hc ly hc sinh lm trung tm thng qua s tch hp cng ngh v cch tip cn hc theo d n trong mn hc; t sinh vin thit k, trin khai tch hp cng ngh thng tin vo bi dy trong cc mn hc nhm ci tin v nng cao cht lng hot ng dy hc cc loi hnh trng. 10. Dn lun ngn ng hc iu kin tin quyt: khng Cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn v bn cht, chc nng, bn th ca ngn ng, v h thng v cc cp , n v ca ngn ng, nhng kin thc m u v ng m, t vng, ng php, ng ngha v trong mt chng mc nht nh, mt s vn v ng dng. 11. C s vn ha Vit Nam iu kin tin quyt: khng Cung cp nhng khi nim chung v vn ha hc v vn ha Vit Nam, v h thng cc thnh t vn ha Vit Nam v nhng c trng ca chng. Hc phn cng trang b cho sinh vin nhng k nng, phng php tip cn tm hiu v nghin cu nhng vn ca vn ha Vit Nam. 12. Ting Vit iu kin tin quyt: khng Hc phn gp phn cng c v pht trin cc k nng thc hnh ting Vit mc cao (k nng ghi chp bi ging, bi ni, k nng tm tt, k nng tng thut qua nghe hoc c vn bn, ). Hc phn cng cung cp nhng tri thc c bn v hin i v ting Vit lm c s i chiu ngn ng. 13. Tm l hc i cng 2 tn ch iu kin tin quyt: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin L hc phn m t cc hin tng tm l c bn ca con ngi. Trnh by nhng quy lut ny sinh hnh thnh, pht trin v biu hin cc hin tng tm l con ngi trn c s gip ngi hc nhn din, phn bit c cng nh nm c cc c ch hot ng ca cc hin tng tm l ngi. 14. Gio dc hc i cng iu kin tin quyt: Tm l hc i cng.
16

2 tn ch

3 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

Hc phn Gio dc hc i cng cung cp cho sinh vin h thng tri thc v k nng c bn v nhng vn chung ca gio dc v Gio dc hc, lm c s khoa hc chung nghin cu cc hc phn chuyn ngnh Gio dc hc. 15. Qun l hnh chnh nh nc v qun l ngnh GD&T iu kin tin quyt: khng Hc phn cung cp cho sinh vin h thng tri thc c bn, chuyn su v qun l hnh chnh nh nc (QLHCNN) v qun l ngnh GD - T, ng li quan im ca ng v Nh nc v pht trin gio dc, Lut gio dc, nhng iu l, qui nh, quy ch v gio dc & o to lm c s cho sinh vin vn dng vo cng tc gio dc v qun l cc hot ng gio dc trong thc tin. 16. Phin dch thng mi 1 iu kin tin quyt: L thuyt dch* Cung cp kin thc c bn v cng tc phin dch trong lnh vc thng mi. Cc bi hc c t chc theo nhng ch thng mi luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc kinh t, thng mi ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch thng mi. 17. Phin dch thng mi 2 iu kin tin quyt: Phin dch thng mi 1* Tip tc bi dng kin thc v k nng v cng tc phin dch trong lnh vc kinh t, thng mi tch ly t hc phn Phin dch thng mi 1. Cc bi hc c t chc theo nhng ch thng mi luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc kinh t, thng mi ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch thng mi. 18. Phin dch du lch 1 iu kin tin quyt: L thuyt dch* Cung cp kin thc c bn v cng tc phin dch trong lnh vc du lch. Cc bi hc c t chc theo nhng ch du lch luyn dch Anh - Vit v Vit Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc vn ha, du lch ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch du lch. 19. Phin dch du lch 2 iu kin tin quyt: Phin dch du lch 1* Tip tc bi dng kin thc v k nng v cng tc phin dch trong lnh vc du lch tch ly t hc phn Phin dch du lch 1. Cc bi hc c t chc theo nhng ch du lch luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc vn ha, du lch ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch du lch. 20. Phin dch bo ch 1 iu kin tin quyt: L thuyt dch* 2 tn ch 2 tn ch 2 tn ch 2 tn ch 2 tn ch 1 tn ch

17

Cung cp kin thc c bn v cng tc phin dch trong lnh vc bo ch. Cc bi hc c t chc theo nhng ch bo ch luyn dch Anh - Vit v Vit Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc nghip v bo ch ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch bo ch. 21. Phin dch bo ch 2 iu kin tin quyt: Phin dch bo ch 1* Tip tc bi dng kin thc v k nng v cng tc phin dch trong lnh vc bo ch tch ly t hc phn Phin dch bo ch 1. Cc bi hc c t chc theo nhng ch bo ch luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc nghip v bo ch ng thi luyn phin dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch bo ch. 22. Bin dch thng mi iu kin tin quyt: L thuyt dch* Cung cp kin thc c bn v gip sinh vin lm quen vi cng tc bin dch trong lnh vc kinh t x hi. Cc bi hc c t chc theo tng ch luyn dch Anh - Vit v Vit -Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc kinh t x hi ng thi luyn dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch kinh t, thng mi. 23. Bin dch du lch 1 iu kin tin quyt: L thuyt dch* Cung cp kin thc c bn v cng tc bin dch trong lnh vc du lch. Cc bi hc c t chc theo nhng ch du lch luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc vn ha, du lch ng thi luyn dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch du lch. 24. . Bin dch bo ch 1 iu kin tin quyt : L thuyt dch* Cung cp kin thc c bn v cng tc bin dch trong lnh vc bo ch. Cc bi hc c t chc theo nhng ch thng gp trong bo ch luyn dch Anh Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc v bo ch ng thi luyn dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n cc ch thng gp trong bo ch nh kinh t, chnh tr, x hi, mi trng, thng mi, v.v... 25. K nng hc tp iu kin tin quyt: Khng Cung cp kin thc c bn v k nng hc tp cc mn thc hnh ting Anh; cc k nng hc tp cn bn nh c sch, s dng th vin, s dng internet v.v... Cc l thuyt hc tp hin i cng c tm hiu v hc tp trong mn hc ny. 26. L thuyt dch iu kin tin quyt: Khng 2 tn ch 2 tn ch 2 tn ch 4 tn ch 4 tn ch 2 tn ch

18

Cung cp cho ngi hc cc khi nim v nguyn tc c bn trong lnh vc dch thut (hnh thc v ng ngha, phn loi bin dch v phin dch, k thut bin dch, v.v.). Ngoi ra mn hc cn cung cp cho ngi hc nhng kin thc v ngh phin dch v k thut phin dch ch o. 27. L thuyt giao tip iu kin tin quyt: Khng Gip sinh vin tm hiu l thuyt c bn v giao tip, chc nng v cc nhn t ca hot ng giao tip, qu trnh sn sinh v lnh hi li ni ca hot ng giao tip. Rn luyn cho sinh vin c k nng phn tch nh gi cc hot ng giao tip c th v nng cao kh nng s dng ngn ng tng cng hiu qu giao tip. 28. Ngn ng hc 1 iu kin tin quyt: Khng Nhp mn v ng m hc, m v hc, ph m ting Anh, nguyn m, m i, m v v bin th m v trong ting Anh, trng m, nhp iu, ng iu, gii thiu v hnh thi hc, hnh v, cc cch thnh lp t. 29. Ngn ng hc 2 iu kin tin quyt: Ngn ng hc 1* Cung cp kin thc c bn v cu trc, v chc nng ca cm t ting Anh; v cc loi mu cu ting Anh, cc thnh t ca cu ; v cc loi mnh , v cch phn tch cc cm t v cu, v cch th hin cc cm t v cu di dng hnh cy trong tinh Anh. Cung cp kin thc c bn v cc loi ngha ca t v cu,s ch, biu thc qui chiu, quan h ngha gia cc t, quan h ngha gia cc cu trong ting Anh. 30. Phn tch ngn t iu kin tin quyt: Ngn ng hc 2* Hc phn Phn tch ngn t nhm cung cp cho sinh vin kin thc v cc vn quan trng trong giao tip, gip cho sinh vin hiu su hn tm quan trng ca cc yu t phi ngn ng. Ni dung chnh bao gm: phn tch ngn t nhp mn, thuyt hnh ng li ni, ng dng hc v hi thoi, dn tc ngn ng hc, phn tch hi thoi, phn tch th loi vn bn, s lin kt trong vn bn. 31. Ngn ng hc i chiu Anh-Vit iu kin tin quyt: Ngn ng hc 2* Cung cp kin thc c bn v phng php lun ca ngn ng hc so snh i chiu. Cc ni dung chnh bao gm: cc loi hnh v quan h h hng ca ngn ng; ng dng ca ngn ng hc i chiu; cc phng php v nguyn tc i chiu chung; cc nguyn tc i chiu c th cho tng bnh din ngn ng; i chiu ting Anh v ting Vit trn cc bnh din ng m, ng vng, ng php, ng ngha v ng dng. Sinh vin c cung cp kin thc c th tin hnh cc nghin cu i chiu ting Anh v ting Vit n gin phc v cng tc ging dy, dch thut, thi c v lm gio trnh.
19

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

32. Ngn ng x hi hc iu kin tin quyt: Ngn ng hc 2*

2 tn ch

Cung cp cho ngi hc nhng kin thc cn bn v mi quan h gia ngn ng v x hi, v cng ng ngn ng, v bin th ngn ng trong ting Anh. 33. Lnh hi ngn ng iu kin tin quyt: Ngn ng hc 2* Cung cp cho sinh vin kin thc cn bn v qu trnh th c ngn ng tr em, qu trnh hc ngn ng th hai, cc hc thuyt v th c ngn ng v cc ng hng dy ngoi ng. 34. Ngn ng hc tri nhn iu kin tin quyt: Ngn ng x hi hc* Cung cp kin thc c bn v phng php lun ca ngn ng hc tri nhn. Cc ni dung chnh bao gm: mi quan h gia ngn ng v cu trc nim, l thuyt in dng, ng ngha hc tri nhn, khung ng ngha, ng php tri nhn, n d nim v hon d nim. Sinh vin c cung cp kin thc c th gii thch cc hin tng ngn ng trong ging dy ting m ngn ng hc cu trc truyn thng khng gii thch c. 35. Phong cch hc iu kin tin quyt: Ngn ng hc 2* Cung cp cho sinh vin kin thc cn bn v phong cch hc ting Anh da vo t tng ch o trong ng php chc nng ca M.A.K. Halliday phn tch cc loi vn bn ting Anh. 36. Vn hc Anh hin i 1 iu kin tin quyt: K nng c 4*, K nng vit 4* Cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn v phng cch tip cn mt tc phm vn hc, nhng yu t cu thnh nh ct truyn, nhn vt, bi cnh, ch , gc nhn. Hc phn cng trang b cho sinh vin nhng hiu bit v ngn ng hnh nh, cc loi tu t, nhng th php vn hc chun b cho vic nghin cu, phn tch cm th nhng tc phm vn hc Anh ng i v vn hc M sau ny. Gii thiu nhng tc gi i din cho trong phong tro vn hc Mi ( Modernism), bi cnh x hi ca phong tro vn hc ny, nhng ch v vn phong tiu biu. Sinh vin phn tch, cm th tc phm p dng kin thc v ph bnh l lun trong phn 1. Hc phn cng nhn mnh vic kt hp hc ngn ng vi vn hc v pht trin k nng tho lun, thuyt trnh, v vit cm ngh v mt tc phm vn hc. 37. Vn hc M 1 iu kin tin quyt: Khng Gii thiu cc tc gi tiu biu trong nn vn hc M th k 20 v ng i, trch ging v phn tch ph bnh nhng tc phm ni bt bao gm cc th loi tiu thuyt, truyn ngn, ngh lun, chuyn kho, v thi ca. Hc phn cng trang b cho hc
20

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

vin kin thc c bn v lch s vn hc M, nng cao kh nng ph bnh l lun v cm th vn hc, ni kt kin thc vn hc v k nng thc hnh ngn ng to bc chun b tt cho cng tc ging dy. 38. Giao tip lin vn ho iu kin tin quyt: Khng Gii thiu mt s khi nim v l thuyt nn tng v giao tip xuyn vn ha, nhng m hnh giao tip in hnh trn th gii. Thng qua nhng tnh hung minh ha v s khc bit vn ha, sinh vin s tip cn v nhn bit c nhng gi tr, tp qun, tn ngng v quan nim v cuc sng ca cc nc. Nhng khi nim v bn sc, thnh kin v ng nhn trong giao tip phi ngn ng cng c cp trong kha hc nhm gip sinh vin bit thch nghi v vt qua nhng ro cn vn ha, giao tip thnh cng v hiu qu nhiu ng cnh vn ha khc nhau. 39. Lch s vn hc Anh iu kin tin quyt: Khng Vn chng thi lp quc Anh, vn chng thi hong kim th k 16, vn chng thi hin i th k 19 v 20. 40. Hoa k hc iu kin tin quyt: Khng Hc phn ny cung cp nhng kin thc c bn v cp nht nht v lch s, vn ha-x hi v chnh tr Hoa k. V mt k nng, hc phn ch trng rn luyn k nng t hc-t nghin cu v thuyt trnh vi s tr gip ca cng ngh. 41. K nng c 1 iu kin tin quyt: Khng Cung cp cho sinh vin vn t vng v kin thc v cc lnh vc vn ha - x hi v cc chin thut pht trin vn t cho tng ch . Pht trin k nng c hiu, phn tch ngn ng. Pht trin k nng ni, thuyt trnh v vit v cc ti c trnh by trong cc bi c. Sinh vin tng tc vi bi hc bng cch s dng kin thc, kinh nghim c nhn tr li cc cu hi hoc a ra chnh kin v cc cu danh ngn, chm ngn hay nhn nh. Nhng bi trch thuc cc th loi, phong cch khc nhau s dng ngn ng v vn phong thc t gip sinh vin nm bt cch dng ngn ng. 42. K nng c 2 iu kin tin quyt: K nng c 1* Cung cp cho sinh vin vn t vng v kin thc v cc lnh vc vn ha - x hi v cc chin thut pht trin vn t cho tng ch . Pht trin k nng c hiu, phn tch ngn ng. Pht trin k nng ni, thuyt trnh v vit v cc ti c trnh by trong cc bi c. Sinh vin tng tc vi bi hc bng cch s dng kin thc, kinh nghim c nhn tr li cc cu hi hoc a ra chnh kin v cc cu danh ngn, chm ngn hay nhn nh. Nhng bi trch thuc cc th loi, phong cch khc
21

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

nhau s dng ngn ng v vn phong thc t gip sinh vin nm bt cch dng ngn ng. 43. K nng c 3 iu kin tin quyt: K nng c 2* Sinh vin m rng v nng cao k nng c mc cao, sinh vin c kh nng c cc bi vn di hoc c cun sch vi t vng chuyn mn ca cc ngnh khc nhau, luyn k nng c c ph phn. 44. K nng c 4 iu kin tin quyt: K nng c 3* Sinh vin m rng v nng cao k nng c mc cao, sinh vin c kh nng c cc bi vn di hoc c cun sch vi t vng chuyn mn ca cc ngnh khc nhau, luyn k nng c c ph phn. 45. K nng c 5 iu kin tin quyt: K nng c 4* Cc bi c c trch t bi thi Proficiency Exam. Cung cp cho sinh vin vn t vng v kin thc v cc lnh vc vn ha - x hi v cc chin thut pht trin vn t cho tng ch . Pht trin k nng c hiu, phn tch ngn ng. Hon thin k nng c ting Anh trong cc lnh vc hn lm, khoa hc v x hi. Pht huy tnh tch cc ca hc vin, ly hc vin lm trung tm. Hc vin lm vic theo i hoc nhm trao i kin v kinh nghim. 46. K nng c 6 iu kin tin quyt: K nng c 5* Gip sinh vin pht trin kh nng c hiu cc bi c c kh cao c trch t bo ch ca Anh v M vi vn phong c trng ca ngi bn x. 47. K nng c 7 iu kin tin quyt: K nng c 6* Gip sinh vin lm quen vi cc bi nghin cu, cu trc bi nghin cu, sch gio khoa. Sinh vin c kh nng hiu, phn tch, ph bnh mt tc phm v hnh thc ln ni dung. 48. K nng vit 1 iu kin tin quyt: Khng Hc cc cu trc c bn ca ting Anh. Hc sinh phi hiu cu trc, thuc cu trc, bit s dng cu trc ting Anh din t ngh ca mnh theo cch t duy ca ngi bn ng. Nm c nhng li c bn m ngi Vit nam hay mc khi ni hoc vit ting Anh, bit cch xc nh v sa li trong cu. Bit cch vit thnh tho cc loi th tn trong ting Anh (th xin vic, th khiu ni, th cm n, th giao dch, th gi cho ngi thn ....). 49. K nng vit 2
22

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

iu kin tin quyt: K nng vit 1* Hc cu trc ca mt an vn, cch vit cu ch ca an vn, cch xc nh v tr cu ch trong an vn, cch pht trin trong mt an vn, cch nhn bit mt an vn hay, v cch vit mt an vn hay. Hc 9 th lai ca mt bi lun ting Anh. 50. K nng vit 3 iu kin tin quyt: K nng vit 2* Cu trc ca mt bi lun vn. L thuyt v on vn m u. Su cch vit v on vn m u. Cch vit cu ch v on vn m u. on vn kt lun: Cu trc ca mt on vn kt lun gm 3 phn, cch vit mt on vn kt lun. Phn thn bi: Cch lm dn bi, t ni gia cc on vn trong phn thn bi. Cc dng bi lun vn: Gm 9 th loi. 51. K nng vit 4 iu kin tin quyt: K nng vit 3* Cung cp kin thc c bn v phng php lun nghin cu khoa hc, bao gm vic phn bit nghin cu s cp v th cp, cc bc chnh ca qu trnh nghin cu nh vn ha, lch s vn , thit k nghin cu v phng php tip cn, cch phn tch c liu nh lng v nh tnh, cch bnh lun kt qu tm c, cng nh cch nu cc kt lun nghin cu chnh v a ra cc khuyn ngh. Ngoi ra, hc phn cng hng dn cch trch dn ngun ti liu tham kho cho ng qui cch. 52. K nng nghe 1 iu kin tin quyt: Khng Hc phn ny gip sinh vin trau di k nng nghe hiu cc bn vn c di khong 50- 200 t vi vn phong m thoi v ging c ca ngi Anh-Anh ln Anh-M bn x. Ng liu v cc hot ng trong lp phi nhm n vic pht trin v hon thin cc k nng nghe. 53. K nng nghe 2 iu kin tin quyt: K nng nghe 1* Hc phn ny gip sinh vin trau di k nng nghe hiu cc bn vn c di khong 200-300 t vi vn phong m thoi v ging c ca ngi Anh-Anh ln Anh-M bn x. Ng liu v cc hot ng trong lp phi nhm n vic cng c k nng hc hc phn K nng nghe 1 v pht trin cc k nng nghe. Song song vi gio trnh chnh, cc bi tp nghe theo dng thc Cambridge PET cng c gii thiu trong hc phn ny. 54. K nng nghe 3 iu kin tin quyt: K nng nghe 2* Ni dung mn hc: Kt thc hc phn ny, sinh vin phi c kh nng nghe hiu cc bn vn c di khong 300-600 t vi vn phong trnh trng (formal), c bit l cc bi ging / thuyt trnh c trng trong mi trng hc thut, song song vi
23

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

gio trnh chnh, cc bi tp nghe theo dng thc Cambridge CAE cng c gii thiu trong hc phn ny. 55. K nng nghe 4 iu kin tin quyt: K nng nghe 3* Ni dung mn hc: Kt thc hc phn ny, sinh vin phi c kh nng nghe hiu cc bn vn c di khong 300-600 t vi vn phong trnh trng (formal), c bit l cc bi ging / thuyt trnh c trng trong mi trng hc thut, song song vi gio trnh chnh, cc bi tp nghe theo dng thc Cambridge CAE cng c gii thiu trong hc phn ny. 56. K nng nghe 5 iu kin tin quyt: K nng nghe 4* Gii thiu dng thc, quy cch v cc c im ca mn thi Listening k thi IELTS. Rn luyn cc chin thut v k nng lm bi thi Listening theo th thc IELTS. 57. K nng nghe 6 iu kin tin quyt: K nng nghe 5* Gii thiu dng thc, quy cch v cc c im ca mn thi Listening k thi TOEFL iBT. Rn luyn cc chin thut v k nng lm bi thi Listening theo th thc TOEFL iBT. 58. K nng nghe 7 iu kin tin quyt: K nng nghe 6* Hc phn ny nhm pht trin kh nng nghe hiu cc bn vn v tin tc c pht qua i (truyn thanh/ truyn hnh) vi vn phong c trng v ging c ca ngi Anh-Anh (BBC) bn x. Ng liu v cc hat ng trong lp phi nhm n vic pht trin v hon thin cc k nng nghe. 59. K nng ni 1 iu kin tin quyt: Khng Mn hc ny ch tm vo vic gip sinh vin t tin trong vic thc hin mt bi m thoi trong nhng tnh hung giao tip cn bn hng ngy. Bn cnh , phn luyn pht m cng l mt mc tiu quan trng ca mn hc. 60. K nng ni 2 iu kin tin quyt: K nng ni 1* Ni dung mn hc: Ci thin pht m v cch s dng t vng, ng php ca sinh vin. mn hc ny kh nng c lp trong suy ngh v sng to trong giao tip c pht trin ti a. Ngoi ra sinh vin s c hc cch pht biu cm ngh, tho lun v tranh lun trong nhng tnh hung nghim tc hn. 61. K nng ni 3 iu kin tin quyt: K nng ni 2*
24

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

Thng qua nhng ch quen thuc hng ngy sinh vin s c hng dn cch chun b v trnh by mt bi ni ngn trc nhm hoc trc lp. 62. K nng ni 4 iu kin tin quyt: K nng ni 3* Thng qua nhng ch phc tp hn hc phn K nng ni 3 sinh vin s c hng dn cch chun b v trnh by mt bi tranh lun trc nhm hoc trc lp. 63. K nng ni 5 iu kin tin quyt: K nng ni 4* Cung cp cc thng tin cn thit gip sinh vin nm vng nhng yu t cn bn c c mt bi trnh by hay pht biu thnh cng. Phn thc hnh xoy su vo 3 giai on chnh: chun b, trnh by v x l cu hi t ngi nghe. 64. Vn phm iu kin tin quyt: Khng Mn hc ny gip sinh vin nghin cu su cc h thng ng php c bn trong ting Anh c c nn tng ngn ng vng chc phc v vic hc tp v ging dy ting Anh. 65. Thc tp Bin Phin Dch iu kin tin quyt: tch ly t 110 tn ch tr ln hc phn ny, sinh vin s thc tp Bin Phin Dch ti cc cng ty, t chc v doanh nghip c nhng cng vic lin quan n cng tc Bin Phin Dch. 66. Rn luyn nghip v iu kin tin quyt: Khng Sinh vin t lin h v lm vic vi cc cng ty, t chc v doanh ghip tm hiu tnh hnh thc t, chun b cho k thc tp chnh cui kha. Cui t, sinh vin vit bo co gi gio vin hng dn. 67. Lun vn tt nghip/ hc phn tt nghip iu kin tin quyt: tch ly 100 tn ch tr ln Kha lun tt nghip c thc hin di dng n c nhn di s hng dn ca mt ging vin da trn yu cu thc t ca ni sinh vin n thc tp. Hc phn thay th kha lun tt nghip iu kin tin quyt: tch ly 100 tn ch tr ln Sinh vin hc 3 hc phn sau: - Hc ngoi ng vi s h tr ca CNTT - Bin dch bo ch 2 - Bin dch du lch 2
25

2 tn ch

2 tn ch

2 tn ch

6 tn ch

2 tn ch

6 tn ch

68. Hc ngoi ng vi s h tr ca CNTT iu kin tin quyt: tch ly 100 tn ch tr ln

2 tn ch

B mn ny gip sinh vin lm quen vi cc c s l thuyt cho vic tch hp CNTT vo vic hc tp v ging dy ngoi ng. Mt phn ln thi gian ca mn hc s c dnh gip sinh vin tho lun, thc hnh v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc nh thit k h s bi dy c s dng CNTT, to cc cng c nh gi, thit k Web, s dng cc phn mm ED Quiz, ED Toefl iBT, Hot Potatoes, Dreamweaver, Sound Forge v Windows Movie Maker. 69. Bin dch bo ch 2 iu kin tin quyt: Bin dch bo ch 1* Tip tc cung cp kin thc c bn v cng tc bin dch trong lnh vc bo ch tch ly t hc phn Bin dch bo ch 1. Cc bi hc c t chc theo nhng ch thng gp trong bo ch luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc v bo ch ng thi luyn dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n cc ch thng gp trong bo ch nh kinh t, chnh tr, x hi, mi trng, thng mi, v.v... 70. Bin dch du lch 2 iu kin tin quyt: Bin dch du lch 1* Tip tc bi dng v cng c kin thc c bn v cng tc bin dch trong lnh vc du lch t c t hc phn Bin dch du lch 1. Cc bi hc c t chc theo nhng ch du lch luyn dch Anh - Vit v Vit - Anh. Trong mi bi hc, sinh vin tch ly kin thc vn ha, du lch ng thi luyn dch cc thut ng, cu trc cu lin quan n ch du lch. IX. DANH SCH I NG GING VIN THC HIN CHNG TRNH TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. H v tn GV Nguyn Hunh Ngc Bch Nguyn Thanh Bnh Trn Xun Bnh Nguyn H Phng Chi Nguyn Huy Cng Trn Vn c V Lc H Trng Th Thanh Hoa Phm Nguyn Huy Hong Trn Phng Hng
26

2 tn ch

2 tn ch

M cn b

Hc hm GV GV GVC GV GV GV GV GV GV GV

Hc v ThS ThS ThS ThS ThS ThS ThS ThS ThS ThS

TT 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

H v tn GV L Huy Lm Nguyn Ho Nh Lan Bi Nguyn Khnh Bi Tr V Nam inh Trn Hnh Nguyn Nguyn Tn Phc Khu Hu Phc Mai Hng Qun V Hng Qunh T T Qunh V Quc Anh Trng Sn Phm Tn o Xun Phng Trang Nguyn Thanh Tng L nh Tng Ng Th Thanh Vn Nguyn Ngc V Nguyn Thanh Yn Nguyn Th Ngn H V H Minh Trinh

M cn b

Hc hm GV GV GV GV GV GVC GV GV GV GV GV GVC GV GVC GV GVC GV GVC GV GV

Hc v ThS ThS CN CN ThS ThS ThS CN ThS ThS ThS ThS ThS TS ThS TS TS ThS ThS ThS

X. C S VT CHT PHC V GING DY HC TP Phng my tnh v cc thit b dy hc Khoa Anh, trng i hc S Phm Tp.HCM hin c 1 phng my tnh hin i vi tc x l cao v 2 phng my trang b t nm 2004 v 2007. Cc phng my u c ni mng Internet. Khoa cng c mt phng c chuyn phc v cng tc ging dy. Th vin trng i hc S Phm Tp.HCM c u t nng cp. Hin nay lng sch bo khoa hc cng nh s lng sch chuyn ngnh tng ng k, phc v cho cng tc hc tp, nghin cu khoa hc ca cn b, gio vin v sinh vin.
27

Th vin -

XI. HNG DN THC HIN CHNG TRNH y l chng trnh khung ngnh Ting Anh Bin Phin Dch trnh i hc dng cho h chnh quy tp trung o to theo h thng tn ch. Chng trnh c xy dng da theo quy ch o to i hc v Cao ng h chnh quy ban hnh theo quyt nh s 43/2007/Q-BGDT ngy 15/8/2007, cc hng dn v vic xy dng chng trnh o to theo h thng tn ch ca trng HSP TP.HCM, chng trnh khung gio dc i hc, ngnh Ting Anh Bin Phin Dch bin son nm 2007 ca trng HSP TP.HCM. Chng trnh khung bao gm 134 tn ch, trong c 112 tn ch cho cc hc phn bt buc, 22 tn ch cho cc hc phn t chn bt buc. Chng trnh bao gm hai khi kin thc: khi kin thc gio dc i cng v khi kin thc gio dc chuyn nghip. Chng trnh khung xc nh r mc tiu o to v p ng vi chun u ra. Mi sinh vin tt nghip phi tch ly 134 tn ch, trong c 112 tn ch cho cc hc phn bt buc, 22 tn ch cho cc hc phn t chn bt buc. Khi cc hc phn t chn bt buc c thit k theo hng chuyn ngnh gm bn khi kin thc chnh: K nng ngn ng, Ngn ng hc, Vn hc - t nc hc, Bin Phin Dch. Mi sinh vin s c rn luyn nghip v ti cc cng ty, t chc v doanh nghip c nhng cng vic lin quan n cng tc Bin Phin Dch (6 tn ch). Sau khi tch ly c ti thiu 100 tn ch, cc sinh vin t loi kh, gii s c ng k lm kha lun tt nghip (6 tn ch) nu tha mt s iu kin m Hi ng khoa hc ca khoa Ting Anh ra trong tng nm hc. Cc sinh vin khng c giao lm kha lun tt nghip s hc 3 hc phn thay th lun vn tt nghip (6 tn ch). Thnh ph H Ch Minh, ngy thng nm 2011 HIU TRNG

TS. Bch Vn Hp

28