You are on page 1of 5

U profesionalni razvoj nastavnika i strunih saradnika spada i stalno struno usavravanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla,

unapreivanja nivoa postignuda uenika. Potrebe i prioritete ustanova ili kola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, linih prioriteta nastavnika odnosno vaspitaa ili strunih saradnika, kao i na osnovu izvetaja o ostvarenosti standarda postignuda, zadovoljstva roditelja i uenika. Stalno struno usavravanje ostvaruje se: 1. Uglednim asovima sa diskusijom i analizom 2. Izlaganjem programa i seminara na sastancima strunih veda sa obaveznom diskusijom i analizom,prikazom knjige, didaktikog materijala, prirunika. 3. Ostvarivanjem programa ogleda, projekata, istraivanja 4.Pohaanjem akreditovanih seminara koji se nalaze u Katalogu 5.Raznim aktivnostima koje organizuje Ministarstvo-struni skupovi, letnje i zimske kole, programe obuka i studijska putovanja. Prioritetne oblasti vezane za struno usavravanje su: prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; prevencija diskriminacije; inkluzija dece; razvijanje komunikacijskih vetina;uenje i razvijanje motivacije za uenje; jaanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih; saradnja sa roditeljima, uenicima i uenikim parlamentom i najzad, informaciono-komunikacione tehnologije. Za razliku od prethodnog Pravilnika o strunom usavravanju, sada Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa za struno usavravanje svake dve godine. Program moe da traje najkrade 8, a najdue 24 sata. U toku svog strunog usavravanja nastavnik, odnosno vaspita i struni saradnik duan je da prati svoj obrazovno-vaspitni rad, napredovanje i profesionalni razvoj i uva najvanije primere iz svoje prakse, primere primene nauenog i da ima lini plan profesionalnog razvoja-portfolio. Evidenciju o strunom usavravanju ustanova uva u dosijeu nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika. Pedagoki kolegijum odreuje svog lana ija je dunost da prati ostvarivanje plana strunog razvoja ustanove i na osnovu toga tromeseno obavetava direktora. Nastavnik, vaspita i struni saradnik duan je da u toku pet godina ostvari najmanje 120 bodova iz razliitih oblika strunog usavravanja. U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspita i struni saradnik ima 68 sati godinje razliitih oblika strunog usavravanja-24 sata pravo na pladeno odsustvo van ustanove radi pohaanja odobrenih skupova i programa, a 44 sata preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Sat pohaanja obuke na strunom skupu ima vrednost 1 boda, kao i dan ueda na strunom skupu. Ako se uestvuje u oblicima usavravanja na meunarodnom nivou, bodovi se udvostruuju.

Dakle, nastavnik, vaspita i struni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i 20 bodova u uestvovanju na odobrenim i prijavljenjim skupovima. U okviru ovih 120 bodova, 30 mora da se odnosi na prioritetne oblasti koje su ved navedene. Nastavnik, vaspita i struni saradnik koji je zasnovao radni odnos u ustanovi pre 1. jula 2004. godine, duan je da za svoj drugi petogodinji period ostvari 120 bodova za razliite oblike strunog usavravanja, do kraja kolske 2013/2014. godine. Oni koji su posle zasnovali svoj radni odnos, duni su da steknu 120 bodova za svoj petogodinji period. Nastavnik, vaspita i struni sradnik moe tokom rada da napreduje sticanjem zvanja: pedagoki savetnik, samostalni pedagoki savetnik, vii pedagoki savetnik i visoki pedagoki savetnik pod uslovima i po postupku utvrenim ovim pravilnikom. Detaljnije o nainu sticanja svakog zvanja imate u pravilniku. U profesionalni razvoj nastavnika i strunih saradnika spada i stalno struno usavravanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla, unapreivanja nivoa postignuda uenika. Potrebe i prioritete ustanova ili kola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, linih prioriteta nastavnika odnosno vaspitaa ili strunih saradnika, kao i na osnovu izvetaja o ostvarenosti standarda postignuda, zadovoljstva roditelja i uenika.

Stalno struno usavravanje ostvaruje se:

Uglednim asovima sa diskusijom i analizom Izlaganjem programa i seminara na sastancima strunih veda sa obaveznom diskusijom i analizom,prikazom knjige, didaktikog materijala, prirunika. Ostvarivanjem programa ogleda, projekata, istraivanja Pohaanjem akreditovanih seminara koji se nalaze u Katalogu Raznim aktivnostima koje organizuje Ministarstvo-struni skupovi, letnje i zimske kole, programe obuka i studijska putovanja. Kompetencije strunog usavravanja su:

K1 - kompetencija za ue strunu oblast: srpski jezik, bibliotekarstvo, matematika, informatika, drutvene nauke, prirodne nauke, srednje struno obrazovanje, strani jezik, umetnost, fiziko vaspitanje, zdravstveno vaspitanje, predkolsko vaspitanje i obrazovanje, upravljanje, rukovoenje i normativa; K2 - kompetencija za poduavanje i uenje, K3 - podrku razvoju linosti deteta i uenika i

K4 - komunikaciju i saradnju iz oblasti: vaspitni rad, opta pitanja nastave, obrazovanje dece i uenika sa posebnim potrebama, obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina. Prioritetne oblasti vezane za struno usavravanje su:

P1 - prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; P2 - prevencija diskriminacije; P3 - inkluzija dece; P4 - razvijanje komunikacijskih vetina; P5 - uenje i razvijanje motivacije za uenje; P6 - jaanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih; P7 - saradnja sa roditeljima, uenicima i uenikim parlamentom i, P8 - informaciono-komunikacione tehnologije. Za razliku od prethodnog Pravilnika o strunom usavravanju, sada Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa za struno usavravanje svake dve godine. Program moe da traje najkrade 8, a najdue 24 sata.

U toku svog strunog usavravanja nastavnik, odnosno vaspita i struni saradnik duan je da prati svoj obrazovno-vaspitni rad, napredovanje i profesionalni razvoj i uva najvanije primere iz svoje prakse, primere primene nauenog i da ima lini plan profesionalnog razvoja - PORTFOLIO.

Evidenciju o strunom usavravanju ustanova uva u dosijeu nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika. Pedagoki kolegijum odreuje svog lana ija je dunost da prati ostvarivanje plana strunog razvoja ustanove i na osnovu toga tromeseno obavetava direktora.

Nastavnik, vaspita i struni saradnik duan je da u toku pet godina ostvari najmanje 120 bodova iz razliitih oblika strunog usavravanja. U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspita i struni saradnik ima 68 sati godinje razliitih oblika strunog usavravanja - 24 sata pravo na pladeno odsustvo van ustanove radi pohaanja odobrenih skupova i programa, a 44 sata preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Sat pohaanja obuke na strunom skupu ima vrednost 1 boda, kao i dan ueda na strunom skupu. Ako se uestvuje u oblicima usavravanja na meunarodnom nivou, bodovi se udvostruuju.

Dakle, nastavnik, vaspita i struni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i 20 bodova u uestvovanju na odobrenim i prijavljenjim skupovima.

U okviru ovih 120 bodova, najmanje po 16 bodova mora da se odnosi za svaku KOMPETENCIJU koje su ved navedene.

U okviru 120 bodova, 30 mora da se odnosi na PRIORITETNE OBLASTI koje su ved navedene.

Nastavnik, vaspita i struni saradnik koji je zasnovao radni odnos u ustanovi pre 1. jula 2004. godine, duan je da za svoj drugi petogodinji period ostvari 120 bodova za razliite oblike strunog usavravanja, do kraja kolske 2013/2014. godine. Oni koji su posle zasnovali svoj radni odnos, duni su da steknu 120 bodova za svoj petogodinji period.

Nastavnik, vaspita i struni sradnik moe tokom rada po postupku utvrenim ovim pravilnikom da napreduje sticanjem zvanja:

pedagoki savetnik, samostalni pedagoki savetnik, vii pedagoki savetnik i visoki pedagoki savetnik pod uslovima. Detaljnije o nainu sticanja svakog zvanja imate u pravilniku.

U okviru punog radnog vremena nastavnik i struni saradnik ima 68 sati godinje razliitih oblika strunog usavravanja, i to:

24 sata ima pravo na pladeno odsustvo iz ustanove radi pohaanja odobrenih programa i strunih skupova, 44 sata strunog usavravanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti.

Stalno struno usavravanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, koje mogu biti:

Izvoenje uglednih asova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom; Izlaganje sa strunih usavravanja sa obaveznom diskusijom i analizom (sati se raunaju po odranom sastanku strunog organa); Prikaz knjige, prirunika, strunog lanka, asopisa i didaktikog materijala iz oblasti obrazovanja i vaspitanja; Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, drutvenih mrea i ostalih multimedijalnih sadraja; Publikovanje strunih radova, autorstva i koautorstva knjige, prirunika, nastavnih sredstava...; Ostvarivanje istraivanja koje doprinosi unapreenju i afirmaciji obrazovno- vaspitnog procesa; Strune posete i strudijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove; Ostvarivanje projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi; Rad sa studentima; Takmienja i smotre; Struni aktivi, udruenja, podrunice, ogranci na nivou grada /optine iji rad doprinosi unapreenju i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa; Marketing kole; Rad u radnim telima i programima.