You are on page 1of 7

Litosfera Sial X

1. Berdasarkan rajah di atas, X ialah A. sima B. troposfera C. stratosfera D. atmosfera 2. Batu igneus terbentuk akibat proses A. mampatan batuan B. penyejukan magma C. pemendapan batuan D. pengangkatan kerak bumi Haba tinggi Batu kapur Tekanan tinggi 3. Batuan X ialah A. syil B. gneiss C. marmar D. kuartzit Plat Benua Plat Benua Batuan X

5. Luluhawa mekanika aktif di kawasan yang mengalami I. tindakan ibun II. hujan yang jarang III. perubahan suhu yang nyata IV. basah dan kering yang berulang A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV 6. Antara ciri-ciri berikut bentuk muka bumi berikut yang manakah terletak di peringkat hulu sungai? I. Delta II. Jeram III. Tasik ladam IV. Likuan sungai A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV Dolin Stalaktit Stalagmit

7. Senarai di atas berkaitan dengan bentuk muka bumi di kawasan A. gurun B. pinggir pantai C. sungai D. batu kapur 8. Kejadian tanah runtuh di kawasan lebuh raya dapat dikurangkan dengan cara I. membina teres II. menebang pokok III. melebarkan jalan IV. menurap dengan simen A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV

4. Sekiranya kedua-dua plat di atas bertembung, bentuk muka bumi baru yang terhasil ialah A. kawasan gelincir B. gunung berapi C. gunung lipat D. jurang laut

9. Berdasarkan rajah di atas, apakah bentuk muka bumi X? A. Gerbang laut B. Batu tunggul C. Tunggul sisa D. Tetanjung Pulau Redang Pulau Perhentian Pulau Tioman

13. Berdasarkan rajah di atas, kawasan manakah paling sesuai diletakkan tolok hujan? A. I B. II C. III D. IV 14. Antara yang berikut yang manakah unsur-unsur cuaca dan iklim? I. Suhu II. Air III. Angin IV. Tanih A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV 15. Antara berikut pernyataan manakah yang dapat dikaitkan dengan jerebu? I. Jarak penglihatan dekat II. Liputan awan berkurangan III. Sinaran matahari bertambah IV. Peratus habuk terampai tinggi A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 16. Aktiviti manusia manakah yang meninggalkan kesan negatif terhadap cuaca tempatan? I. Penggiliran tanaman II. Penghutanan semula III. Pembakaran bahan api fosil IV. Pembuangan sisa toksid A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

10. Ketiga-tiga buah pulau yang disenaraikan di atas mempunyai persamaan kerana A. merupakan pusat perikanan B. merupakan pelabuhan pedalaman C. dikelilingi oleh karangan laut D. terbentuk daripada pulau cincin Pergerakan bumi Putaran bumi X

11. Berdasarkan rajah di atas, X ialah A. pasang surut B. pasang perbani C. gerhana bulan D. peredaran bumi 0 Greenwich 12 tengah hari 90 X

12. Berdasarkan rajah di atas waktu tempatan X ialah A. 5.40 pagi B. 6.00 pagi C. 5.50 pagi D. 6.00 petang

Hutan Hujan Tropika Hutan Bakau Hutan Pantai

17. Perbezaan jenis hutan di atas dipengaruhi oleh A. suhu B. tanih C. kelembapan D. jumlah hujan 18. Antara berikut, pasangan manakah yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi ciri tumbuhan semulajadi di Hutan Hujan Khatulistiwa? Faktor I Mendapatkan hujan dan cahaya matahari sepanjang tahun II Daun lebar Lapisan tanih yang subur III Batang lurus Persaingan mendapatkan cahaya matahari IV Pelbagai spesis Perubahan musim yang nyata A. B. C. D. I dan II I dan III III dan IV I dan IV Ciri Malar hijau

Penduduk Negara X Kadar kelahiran kasar 30 orang bagi setiap 1000 orang. Kadar kematian kasar 5 orang bagi setiap 1000 orang.

19. Berapa peratuskah kadar pertumbuhan semulajadi penduduk negara X? A. 2.5% B. 3% C. 3.5% D. 5% 20. Apakah kesan kepada bandar utama di Malaysia akibat migrasi penduduk dari luar bandar? I. Kadar jenayah meningkat II. Peluang pekerjaan bertambah III. Pembinaan kilang bertambah IV. Kemudahan perumahan terhad A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV 21. Pilih pasangan yang benar tentang ciri penduduk di bawah. Penduduk berlebiha n Rendah Tinggi Rendah Tinggi Kurang penduduk Tinggi Tinggi Tinggi Rendah

A Kadar kelahiran B Kadar kematian C Pendapatan perkapita D Keluaran Dalam Negara Kasar

Desa

Pekan

Bandar

22. Perubahan hierarki petempatan di atas melibatkan I. sektor perkhidmatan bertambah II. bilangan penduduk bertambah III. pertumbuhan industri berat IV. perubahan nilai hidup A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Bandar Sahabat Bandar Tenggara

I II III IV

Bandar Georgetown Kerteh Bintulu Shah Alam

Fungsi Pelabuhan Perindustrian Pelancongan Bandar Diraja

25. Antara berikut, pasangan manakah benar tentang fungsi bandar dalam jadual di atas? A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 26. Apakah implikasi yang mungkin timbul akibat daripada kepesatan proses urbanisasi di bandar utama? I. Wujudnya kawasan setinggan II. Kadar kelahiran meningkat III. Pencemaran udara menurun IV. Kawasan tanah pertanian terbiar A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV 27. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang sistem pengangkutan air di Malaysia? I. Pengangkutan yang penting di Sabah dan Sarawak II. Jalan air menghubungkan kawasan terpencil III. Lebuh raya memendekkan masa perjalanan IV. Semua negeri boleh dihubungi dengan kereta api A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV

23. Pembukaan bandar di atas berkaitan dengan kegiatan ekonomi A. perindustrian B. pertanian C. perlombongan D. pelancongan 24. Antara berikut yang manakah sumbangan kawasan bandar kepada kawasan luar bandar? I. Menyediakan tenaga buruh II. Membekalkan bahan mentah III. Mengumpulkan hasil pertanian IV. Memasarkan keluaran kilang A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

28. Jaringan jalan raya lebih padat di Pantai Barat Semenanjung Malaysia daripada Pantai Timur kerana I. penduduk ramai II. dataran pantai terlindung III. banyak bandar besar IV. tumpuan kawasan pedalaman A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV Bandar I Bandar IV Bandar III Bandar II 29. Petempatan yang mempunyai ketersampaian yang tinggi dalam rajah di atas ialah A. I B. II C. III D. IV INTELSAT PALAPA

31. Antara berikut usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia untuk memulihara sumber hutan ialah A. rawatan silvikultur B. penanaman semula C. mengekalkan hutan simpan D. mewartakan taman negara 32. Jenis barang di atas dihasilkan daripada eksploitasi sumber A. gas asli B. bijih timah C. petroleum D. arang batu 33. Antara berikut manakah usaha menjamin bekalan air yang mencukupi untuk penduduk Malaysia? I. Mengawal pencemaran sungai II. Mendapatkan air bawah tanah III. Mengurangkan empangan IV. Mewujudkan teknologi Penyahgaraman A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV 34. Antara berikut sumber tenaga manakah yang sesuai sebagai alternatif bagi petroleum untuk kegunaan kereta di Malaysia? I. Biomas II. Therma III. Elektrik IV. Gas asli cair A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

30. Sistem satelit di atas berperanan untuk I. perkhidmatan telefon II. siaran TV antarabangsa III. membawa penumpang IV. perkhidmatan kaji cuaca A. I dan II B. I dan III C. III dan IV D. I dan IV

38. Antara berikut yang manakah menerangkan kepentingan penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran di negara Thailand? INDUSTRI KERETA I. Sumbangan kepada pendapatan X PASARAN MALAYSIA negara II. Mewujudkan peluang pekerjaan III. Kurangkan industri pemprosesan PERHUBUNGAN IV. Meningkatkan import buahPENGANGKUTAN Buahan A. I dan III 35. Rajah di atas menunjukkan faktor B. I dan III yang menyumbang kepada C. III dan IV perkembangan industri kereta. X D. I dan IV mungkin sekali A. modal Jumlah Nelayan di Malaysia B. lokasi Tahun Jumlah C. petroleum 1980 116 042 orang D. pelabuhan 1990 86 348 orang 36. Faktor yang mempengaruhi letakan 39. Faktor yang menyebabkan jumlah industri tertier ialah nelayan Malaysia berbeza mengikut I. bahan mentah tahun adalah kerana II. tenaga buruh A. gangguan lanun III. sistem pengangkutan B. kekurangan ikan IV. pasaran tempatan C. pertukaran pekerjaan A. I dan II D. kegiatan menternak ikan air B. II dan III tawar C. III dan IV D. I dan IV 40. Antara berikut yang manakah termasuk dalam kerjasama 37. Industri pelancongan memberi ASEAN? sumbangan kepada Malaysia dari I. Usahasama industri segi II. Kawalan harga petroleum I. kemudahan sosial III. Pengurusan hutan II. peluang pekerjaan IV. Tukaran mata wang III. perkembangan kebudayaan A. I dan II IV. pembangunan desa B. I dan III A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV C. III dan IV D. I dan IV DASAR KERAJAAN -SOALAN TAMAT-